Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0236(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0405/2018

Внесени текстове :

A8-0405/2018

Разисквания :

PV 12/12/2018 - 28
CRE 12/12/2018 - 28

Гласувания :

PV 13/12/2018 - 9.3
CRE 13/12/2018 - 9.3
Обяснение на вота
PV 17/04/2019 - 8.10
CRE 17/04/2019 - 8.10

Приети текстове :

P8_TA(2018)0520
P8_TA(2019)0402

Приети текстове
PDF 424kWORD 124k
Четвъртък, 13 декември 2018 г. - Страсбург
Създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма ***I
P8_TA(2018)0520A8-0405/2018

Изменения, приети от Европейския парламент на 13 декември 2018 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма и за отмяна на регламенти (ЕС) № 912/2010, (ЕС) № 1285/2013 и (ЕС) № 377/2014 и на Решение 541/2014/ЕС (COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Проект на законодателна резолюция   Изменение
Изменение 1
Проект на законодателна резолюция
Позоваване 5 a (ново)
—  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 септември 2016 г., озаглавено „Свързаност за изграждане на конкурентоспособен цифров единен пазар — към европейско общество на гигабитов интернет“ (COM(2016)0587), и придружаващия го работен документ на службите на Комисията (SWD(2016)0300),
Изменение 2
Проект на законодателна резолюция
Позоваване 5 б (ново)
—  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 септември 2016 г., озаглавено: „5G за Европа: План за действие“ (COM(2016)0588) и придружаващия го работен документ на службите на Комисията (SWD(2016)0306),
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  Космическите технологии, данни и услуги се превърнаха в необходимост в ежедневния живот на европейските граждани и играят съществена роля за опазването на редица стратегически интереси. Космическата промишленост на Съюза вече е една от най-конкурентоспособните в света. Появата на нови участници и развитието на нови технологии обаче променя коренно традиционните модели в областта на промишлеността. Ето защо е изключително важно Съюзът да остане водещ участник в международен план с широка свобода на действие в областта на космическото пространство, като насърчава научния и техническия напредък и подкрепя конкурентоспособността и иновационния капацитет на предприятията от космическия сектор в рамките на Съюза, по-специално на малките и средните предприятия, стартиращите предприятия и иновативните предприятия.
(1)  Космическите технологии, данни и услуги се превърнаха в необходимост в ежедневния живот на европейските граждани и играят съществена роля за опазването на редица стратегически интереси. Космическата промишленост на Съюза вече е една от най-конкурентоспособните в света. Появата на нови участници и развитието на нови технологии обаче променя коренно традиционните модели в областта на промишлеността. Ето защо е изключително важно Съюзът да остане водещ участник в международен план с широка свобода на действие в областта на космическото пространство, като насърчава научния и техническия напредък и подкрепя конкурентоспособността и иновационния капацитет на предприятията от космическия сектор в рамките на Съюза, по-специално на малките и средните предприятия, стартиращите предприятия и иновативните предприятия. Едновременно с това e важно да се създадат подходящи условия за осигуряването в световен мащаб на равни условия за конкуренция между дружествата в космическия сектор.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  Развитието на космическия сектор в исторически план е свързано със сигурността. В много случаи използваните в космическия сектор оборудване, компоненти и инструменти са стоки с двойна употреба. Поради това следва да бъдат използвани възможностите, които космическото пространство предлага за сигурността на Съюза и неговите държави членки.
(2)  Развитието на космическия сектор в исторически план е свързано със сигурността. В много случаи използваните в космическия сектор оборудване, компоненти и инструменти са стоки с двойна употреба. Поради това следва да бъдат използвани възможностите, които космическото пространство и автономният достъп до него предлагат за сигурността и независимостта на Съюза и неговите държави членки.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Съюзът започна да разработва собствени космически инициативи и програми от края на 90-те години, а именно Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS) и след това „Галилео“ и „Коперник“, които отговарят на нуждите на гражданите на Съюза, както и на изискванията на публичните политики. Трябва обаче да се осигури не само непрекъснатостта на тези инициативи, но те трябва да бъдат подобрени, така че да останат на челно място с оглед на развитието на новите технологии и промените в областите на цифровите технологии и информационните и комуникационните технологии, да отговарят на новите нужди на ползвателите и да са в състояние да отговорят на политическите приоритети като изменението на климата, включително наблюдението на промените в Арктика, сигурността и отбраната.
(3)  Съюзът започна да разработва собствени космически инициативи и програми от края на 90-те години, а именно Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS) и след това „Галилео“ и „Коперник“, които отговарят на нуждите на гражданите на Съюза, както и на изискванията на публичните политики. Следва обаче не само да се осигури непрекъснатостта на тези инициативи, както и на тяхното възприемане и използване, но те също така трябва да бъдат подобрени, така че да останат на челно място с оглед на развитието на новите технологии и промените в областите на цифровите технологии и информационните и комуникационните технологии, да отговарят на новите нужди на ползвателите и да са в състояние да отговорят на политическите приоритети. Програмата следва да популяризира базираните в космоса услуги, така че всички държави членки и техните граждани да могат да извлекат в пълна степен ползите от Програмата.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Необходимо е Съюзът да гарантира своята свобода на действие и автономност, за да има достъп до космическото пространство и да може да го използва по безопасен начин. Поради това е от съществено значение той да запази автономния, надежден и ефективен от гледна точка на разходите достъп до космическото пространство, особено по отношение на критичната инфраструктура и технологии, обществената сигурност и сигурността на Съюза и неговите държави членки. Ето защо Комисията следва да има възможност да обединява услуги по изстрелване на европейско равнище както за собствени нужди, така и за нуждите на други субекти по тяхно искане, включително на държавите членки, в съответствие с разпоредбите на член 189, параграф 2 от Договора. Изключително важно е също така Съюзът да продължи да разполага с модерни, ефективни и гъвкави инфраструктурни съоръжения за изстрелване. В допълнение към мерките, предприети от държавите членки и Европейската космическа агенция, Комисията следва да обмисли начини за оказване на подкрепа на такива съоръжения. По-специално когато свързаната с космическото пространство наземна инфраструктура, необходима за изстрелванията в съответствие с нуждите на Програмата, трябва да бъде запазена или подобрявана, следва да бъде възможно тези промени да бъдат частично финансирани в рамките на Програмата в съответствие с Финансовия регламент и когато може да бъде установено наличието на ясна добавена стойност за ЕС, с цел постигане на по-добра разходоефективност на Програмата.
(4)  Необходимо е Съюзът да гарантира своята свобода на действие и автономност, за да има достъп до космическото пространство и да може да го използва по безопасен начин. Поради това е от съществено значение той да запази автономния, надежден и ефективен от гледна точка на разходите достъп до космическото пространство, включително алтернативни технологии за изстрелване и иновативни системи или услуги, особено по отношение на критичната инфраструктура и технологии, обществената сигурност и сигурността на Съюза и неговите държави членки. Ето защо Комисията следва да има възможност да обединява услуги по изстрелване на европейско равнище както за собствени нужди, така и за нуждите на други субекти по тяхно искане, включително на държавите членки, в съответствие с разпоредбите на член 189, параграф 2 от Договора. Изключително важно е също така Съюзът да продължи да разполага с модерни, ефективни и гъвкави инфраструктурни съоръжения за изстрелване. В допълнение към мерките, предприети от държавите членки и Европейската космическа агенция, Комисията следва да обмисли начини за оказване на подкрепа на такива съоръжения. По-специално когато свързаната с космическото пространство наземна инфраструктура, необходима за изстрелванията в съответствие с нуждите на Програмата, трябва да бъде запазена или подобрявана, следва да бъде възможно тези промени да бъдат частично финансирани в рамките на Програмата в съответствие с Финансовия регламент и когато може да бъде установено наличието на ясна добавена стойност за ЕС, с цел постигане на по-добра разходоефективност на Програмата.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  За да засили конкурентоспособността на космическата си промишленост и да повиши капацитета за проектиране, изграждане и експлоатация на своите собствени системи, Съюзът следва да подкрепя създаването, растежа и развитието на цялата космическа промишленост. Възникването на модел, който благоприятства бизнеса и иновациите, следва да бъде подпомагано на европейско, регионално и национално равнище чрез създаването на платформи за космическото пространство, които свързват космическия и цифровия сектор, както и сектора на ползвателите. Съюзът следва да насърчава разрастването на установените в Съюза предприятия от космическия сектор, да им помага да постигнат успех, включително като им оказва подкрепа при достъпа до рисково финансиране с оглед на факта, че в рамките на Съюза стартиращите предприятия в космическия сектор не разполагат с подходящ достъп до частно дялово финансиране, и чрез създаването на партньорства за иновации (подход за сключване на първи договор).
(5)  За да засили конкурентоспособността на космическата си промишленост и да повиши капацитета за проектиране, изграждане и експлоатация на своите собствени системи, Съюзът следва да подкрепя създаването, растежа и развитието на цялата космическа промишленост. Възникването на модел, който благоприятства бизнеса и иновациите, следва да бъде подпомагано на европейско, регионално и национално равнище чрез инициативи като например платформи за космическото пространство, които свързват космическия и цифровия сектор, както и сектора на ползвателите. Платформите за космическото пространство следва да работят съвместно с центровете за цифрови иновации, за да се насърчават предприемачеството и уменията. Съюзът следва да насърчава създаването и разрастването на установените в Съюза предприятия от космическия сектор, да им помага да постигнат успех, включително като им оказва подкрепа при достъпа до рисково финансиране с оглед на факта, че в рамките на Съюза стартиращите предприятия в космическия сектор не разполагат с подходящ достъп до частно дялово финансиране, и чрез създаването на партньорства за иновации (подход за сключване на първи договор).
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  Поради своя обхват и потенциала ѝ да спомогне за разрешаването на глобалните предизвикателства космическата програма на Съюза („Програмата“) има силно изразено международно измерение. Поради това Комисията следва да има възможност да управлява от името на Съюза и да координира дейностите на международната сцена от името на Съюза, по-специално да защитава интересите на Съюза и неговите държави членки на международните форуми, включително в областта на честотите, да популяризира технологиите и промишлеността на Съюза и да насърчава сътрудничеството в областта на обучението, като се има предвид необходимостта от гарантиране на реципрочността на правата и задължения на страните. Особено важно е Съюзът да се представлява от Комисията в органите на Международната програма „Cospas-Sarsat“ или в съответните секторни органи на ООН, включително в Организацията на ООН за прехрана и земеделие, както и в Световната метеорологична организация.
(6)  Поради своя обхват и потенциала ѝ да спомогне за разрешаването на глобалните предизвикателства космическата програма на Съюза („Програмата“) има силно изразено международно измерение. Поради това Комисията следва да има възможност да управлява от името на Съюза и да координира дейностите на международната сцена от името на Съюза, по-специално да защитава интересите на Съюза и неговите държави членки на международните форуми, включително в областта на честотите. Комисията следва да укрепва икономическата дипломация, за да популяризира технологиите и промишлеността на Съюза и да насърчава сътрудничеството в областта на обучението, като се има предвид необходимостта от гарантиране на реципрочността на правата и задължения на страните и на лоялната конкуренция на международно равнище. Особено важно е Съюзът да се представлява от Комисията в органите на Международната програма „Cospas-Sarsat“ или в съответните секторни органи на ООН, включително в Организацията на ООН за прехрана и земеделие, както и в Световната метеорологична организация.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  Комисията следва да насърчава, заедно с държавите членки и върховния представител, отговорно поведение в космическото пространство и да проучи възможността за присъединяване към съответните конвенции на ООН.
(7)  Комисията следва да насърчава, заедно с държавите членки и върховния представител, отговорно поведение в космическото пространство, по-специално при намирането на решения срещу разпространението на космически отпадъци и да проучи възможността за присъединяване към съответните конвенции на ООН, включително към Договора за принципите на дейността на държавите по изследване и използване на космическото пространство, включително Луната и другите небесни тела (Договора за космическото пространство).
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Програмата споделя сходни цели с други програми на Съюза, по-специално с „Хоризонт Европа“, фонда InvestEU, Европейския фонд за отбрана и фондовете съгласно Регламент (ЕС) [Регламента за общоприложимите разпоредби]. Поради това следва да бъде предвидено кумулативно финансиране от тези програми, при условие че те обхващат едни и същи разходни позиции, по-специално чрез договорености за допълнително финансиране от програми на Съюза, чиито условия за управление го позволяват, което да бъде последователно, на принципа на редуването или чрез комбинация от средства, включително по отношение на съвместното финансиране на действия, като се предоставя възможност, когато е възможно, за използване на партньорства за иновации и на операции за смесено финансиране. По време на изпълнението на Програмата Комисията следва да насърчава полезното взаимодействие с други свързани програми на Съюза, което би позволило, когато е възможно, да се използва достъпът до рисково финансиране, партньорствата за иновации, кумулативното или смесеното финансиране.
(8)  Програмата споделя сходни цели с други програми на Съюза, по-специално с „Хоризонт Европа“, фонда InvestEU, Европейския фонд за отбрана и фондовете съгласно Регламент (ЕС) [Регламента за общоприложимите разпоредби]. Поради това следва да бъде предвидено кумулативно финансиране от тези програми, при условие че те обхващат едни и същи разходи, по-специално чрез договорености за допълнително финансиране от програми на Съюза, чиито условия за управление го позволяват, което да бъде последователно, на принципа на редуването или чрез комбинация от средства, включително по отношение на съвместното финансиране на действия, като се предоставя възможност, когато е възможно, за използване на партньорства за иновации и на операции за смесено финансиране. По време на изпълнението на Програмата Комисията следва да насърчава полезното взаимодействие с други свързани програми на Съюза, което би позволило, когато е възможно, да се използва достъпът до рисково финансиране, партньорствата за иновации, кумулативното или смесеното финансиране. Важно е да се осигури приемственост между решенията, разработени чрез „Хоризонт Европа“, и другите програми на Съюза и компонентите на Програмата.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 10 а (ново)
(10а)  В космическия сектор на Съюза работят около 200 000 специалисти. Поради това е от съществено значение да продължи изграждането на съвременната инфраструктура на този сектор, като по този начин се стимулират стопанските дейности нагоре и надолу по веригата. Освен това, за да се гарантира конкурентоспособността на европейската космическа промишленост в бъдеще, Програмата следва да подпомага развиването на напреднали умения в областите, свързани с космическото пространство, и да подкрепя дейности по образование и обучение със специален акцент върху момичетата и жените, с цел реализиране на пълния потенциал на гражданите на Съюза в тази област.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 13 а (ново)
(13а)   Програмата следва да използва полезните взаимодействия между космическия и транспортния сектор, като се има предвид, че космическите технологии имат стратегическа роля за това сухопътният, морският, въздушният и космическият транспорт да стават все по-интелигентни, по-ефикасни, по-безопасни, по-сигурни, по-устойчиви и по-интегрирани, като същевременно един растящ и иновативен транспортен сектор ще увеличава търсенето на иновативни и съвременни космически технологии.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Всички генерирани от Програмата приходи следва да се получават от Съюза, за да се компенсират частично инвестициите, които той вече е направил, и тези приходи следва да се използват за подкрепа на целите на Програмата. По същата причина следва да бъде възможно да се предвиди механизъм за разпределяне на приходите в договорите, сключени със субекти от частния сектор.
(14)  Всички генерирани от компонентите на Програмата приходи следва да се получават от Съюза, за да се компенсират частично инвестициите, които той вече е направил, и тези приходи следва да се използват в подкрепа на постигането на целите на Програмата. По същата причина следва да бъде възможно да се предвиди механизъм за разпределяне на приходите в договорите, сключени със субекти от частния сектор.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Програмата се основава на сложни и постоянно променящи се технологии. Използването на такива технологии води като резултат до несигурност и рискове за договорите за обществени поръчки, сключени в рамките на Програмата, тъй като тези договори са свързани с дългосрочни ангажименти във връзка с оборудване или предоставяне на услуги. Поради това по отношение на договорите за обществени поръчки се изисква да бъдат предвидени специфични мерки в допълнение към правилата, определени във Финансовия регламент. Ето защо следва да е възможно да се възложи договор под формата на договор с условни етапи, да се въведе възможността за включване, при определени условия, на изменение в договор при неговото изпълнение или да се наложи минимална степен на използване на подизпълнители. На последно място, предвид технологичната несигурност, която характеризира компонентите на Програмата, цените на договорите не може винаги точно да се предвидят и поради това следва да има възможност да се сключват договори, без да се определя твърда и окончателна цена, и да се включват клаузи за защита на финансовите интереси на Съюза.
(16)  Програмата се основава на сложни и постоянно променящи се технологии. Използването на такива технологии води като резултат до несигурност и рискове за договорите за обществени поръчки, сключени в рамките на Програмата, тъй като тези договори са свързани с дългосрочни ангажименти във връзка с оборудване или предоставяне на услуги. Поради това по отношение на договорите за обществени поръчки се изисква да бъдат предвидени специфични мерки в допълнение към правилата, определени във Финансовия регламент. Ето защо следва да е възможно да се възложи договор под формата на договор с условни етапи, да се въведе възможността за включване, при определени условия, на изменение в договор при неговото изпълнение или да се наложи минимална степен на използване на подизпълнители, и по-специално на малки и средни и на стартиращи предприятия. На последно място, предвид технологичната несигурност, която характеризира компонентите на Програмата, цените на договорите не може винаги точно да се предвидят и поради това следва да има възможност да се сключват договори, без да се определя твърда и окончателна цена, и да се включват клаузи за защита на финансовите интереси на Съюза.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 25
(25)  Доброто публично управление на Програмата изисква стриктно разпределение на отговорностите и задачите между различните участващи субекти, за да се избегне дублиране и да се намали превишаването на разходите и закъсненията.
(25)  Доброто публично управление на Програмата изисква стриктно разпределение на отговорностите и задачите между различните участващи субекти, за да се избегне дублиране и да се намали превишаването на разходите и закъсненията, и следва да има като приоритетна цел използването на съществуващата европейска инфраструктура и развитието на европейските професионални и промишлени сектори.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 25 а (ново)
(25а)  Космическите програми са насочени към ползвателите и поради това се нуждаят от постоянно и ефективно участие на представители на ползвателите в процесите на тяхното изпълнение и развитие.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 26
(26)  Държавите членки отдавна развиват дейност в областта на космическото пространство. Те разполагат със свързани с космическото пространство системи, инфраструктура, национални агенции и органи. Поради това те могат да окажат голям принос към Програмата, по-специално във връзка с нейното изпълнение, и от тях следва да се изисква да си сътрудничат изцяло със Съюза за насърчаване на услугите и приложенията, които са резултат от Програмата. Комисията следва да има възможност да мобилизира средствата, които са на разположение на държавите членки, да може да възлага на държавите членки задачи от нерегулаторен характер във връзка с изпълнението на Програмата и за се ползва от тяхното съдействие. Освен това съответните държави членки следва да вземат всички необходими мерки, за да гарантират защитата на наземните станции, установени на тяхна територия. Също така държавите членки и Комисията следва да работят заедно и със съответните международни организации и регулаторни органи, за да се гарантира, че необходимите за Програмата честоти са на разположение и са защитени, така че да се направи възможно пълното разработване и прилагане на приложенията, основани на предлаганите услуги, в съответствие с Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър.
(26)  Държавите членки отдавна развиват дейност в областта на космическото пространство. Те разполагат със свързани с космическото пространство системи, инфраструктура, национални агенции и органи. Поради това те могат да окажат голям принос към Програмата, по-специално във връзка с нейното изпълнение, и от тях следва да се изисква да си сътрудничат изцяло със Съюза за насърчаване на услугите и приложенията, които са резултат от Програмата. Комисията следва да има възможност да мобилизира средствата, които са на разположение на държавите членки, да може да възлага на държавите членки задачи от нерегулаторен характер във връзка с изпълнението на Програмата и за се ползва от тяхното съдействие. Освен това съответните държави членки следва да вземат всички необходими мерки, за да гарантират защитата на наземните станции, установени на тяхна територия. Също така държавите членки и Комисията следва да работят заедно и със съответните международни организации и регулаторни органи, за да се гарантира, че необходимите за Програмата честоти са на разположение и са достатъчно защитени, така че да се направи възможно пълното разработване и прилагане на приложенията, основани на предлаганите услуги, в съответствие с Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър15.
__________________
__________________
15 Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър (ОВ L 81, 21.3.2012 г., стр. 7).
15 Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър (ОВ L 81, 21.3.2012 г., стр. 7).
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 27
(27)  Като институция, популяризираща общия интерес на Съюза, Комисията следва да изпълнява Програмата, да носи общата отговорност и да насърчава нейното използване. С оглед оптимизиране на ресурсите и компетенциите на различните заинтересовани страни Комисията следва да има възможност да делегира някои задачи. Освен това Комисията е в най-добра позиция за определяне на основните технически и оперативни спецификации, необходими за изграждането на системите и развитието на услугите.
(27)  Като институция, популяризираща общия интерес на Съюза, Комисията следва да упражнява надзор върху изпълнението на Програмата, да носи общата отговорност и да насърчава нейното използване. С оглед оптимизиране на ресурсите и компетенциите на различните заинтересовани страни Комисията следва да има възможност да делегира някои задачи. Освен това Комисията е в най-добра позиция за определяне на основните изисквания, необходими за изграждането на системите и развитието на услугите.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 28
(28)  Мисията на Агенцията на Европейския съюз за космическата програма („Агенцията“), която заменя Европейската агенция за ГНСС, създадена с Регламент (ЕС) № 912/2010, и е неин правоприемник, е да осигурява принос за Програмата, по-специално по отношение на сигурността. Поради това някои задачи, свързани със сигурността и популяризирането на Програмата, следва да бъдат възложени на Агенцията. Що се отнася по-специално до сигурността и като се има предвид нейният опит в тази област, Агенцията следва да отговаря за задачите по акредитация на сигурността за всички действия на Съюза в космическия сектор. Освен това тя следва да изпълнява задачите, които Комисията ѝ възлага, посредством едно или повече споразумения за финансов принос, обхващащи различни други свързани с Програмата специфични задачи.
(28)  Мисията на Агенцията на Европейския съюз за космическата програма („Агенцията“), която заменя Европейската агенция за ГНСС, създадена с Регламент (ЕС) № 912/2010, и е неин правоприемник, е да осигурява принос за Програмата, по-специално по отношение на сигурността, киберсигурността и популяризирането на услугите и сектора надолу по веригата. Поради това задачите в тези области следва да бъдат възложени на Агенцията. Що се отнася по-специално до сигурността и като се има предвид нейният опит в тази област, Агенцията следва да отговаря за задачите по акредитация на сигурността за всички действия на Съюза в космическия сектор. Въз основа на постигнатите от Агенцията положителни резултати в насърчаването на възприемането на „Галилео“ и EGNOS от страна на ползвателите и пазара, и с оглед на популяризирането на програмите като пакет, на Агенцията следва също така да бъде възложено да извършва дейности по популяризирането и търговското приложение на програма „Коперник“. Освен това тя следва да изпълнява задачите, които Комисията ѝ възлага, посредством едно или повече споразумения за финансов принос, обхващащи различни други свързани с Програмата специфични задачи.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 29
(29)  Европейската космическа агенция е международна организация с богат експертен опит в областта на космическото пространство, която е сключила рамково споразумение с Европейската общност през 2004 г. Поради това тя е важен партньор при изпълнението на Програмата и с нея следва да бъдат установени всички подходящи връзки. Във връзка с това и в съответствие с Финансовия регламент е важно е да се сключи споразумение за финансово рамково партньорство с Европейската космическа агенция, което урежда всички финансови отношения между Комисията, Агенцията и Европейската космическа агенция и гарантира тяхната съгласуваност и съответствие с рамковото споразумение с Европейската космическа агенция, по-специално с член 5 от него. Тъй като Европейската космическа агенция обаче не е орган на Съюза и не попада в обхвата на правото на Съюза, за да се защитят интересите на Съюза и на неговите държави членки е от съществено значение едно такова споразумение да зависи от въвеждането на подходящи правила за функциониране в рамките на Европейската космическа агенция. В споразумението следва да се съдържат също така всички клаузи, необходими за опазване на финансовите интереси на Съюза.
(29)  Европейската космическа агенция е международна организация с богат експертен опит в областта на космическото пространство, която е сключила рамково споразумение с Европейската общност през 2004 г. Поради това тя е важен партньор при изпълнението на Програмата и с нея следва да бъдат установени всички подходящи връзки. Във връзка с това и в съответствие с Финансовия регламент е важно е да се сключи споразумение за финансово рамково партньорство с Европейската космическа агенция, което урежда всички финансови отношения между Комисията, Агенцията и Европейската космическа агенция и гарантира тяхната съгласуваност и съответствие с рамковото споразумение с Европейската космическа агенция, по-специално с член 5 от него. Тъй като Европейската космическа агенция не е орган на Съюза и не попада в обхвата на правото на Съюза, за да се защитят интересите на Съюза и на неговите държави членки, е от съществено значение едно такова споразумение да съдържа подходящи изисквания по отношение на правилата за функциониране в Европейската космическа агенция. В споразумението следва да се съдържат също така всички клаузи, необходими за опазване на финансовите интереси на Съюза.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 31
(31)  За да бъде интегрирано в структурно отношение представляването на ползвателите в управлението на GOVSATCOM и за да бъдат обединени нуждите и изискванията на ползвателите отвъд националните и гражданско-военните граници, съответните субекти на Съюза, които имат тесни връзки с ползвателите, като Европейската агенция по отбрана, Европейската агенция за гранична и брегова охрана, Европейската агенция по морска безопасност, Европейската агенция за контрол на рибарството, Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането, Способностите за планиране и провеждане на военни операции/Способностите за планиране и провеждане на граждански операции и Координационния център за реагиране при извънредни ситуации, следва да имат координираща роля по отношение на конкретни групи ползватели. На съвкупно равнище Агенцията и Европейската агенция по отбрана следва да представляват съответно общностите на гражданските и военните ползватели и могат да наблюдават оперативното използване, търсенето, съответствието с изискванията и променящите се нужди и изисквания.
(31)  За да бъде интегрирано в структурно отношение представляването на ползвателите в управлението на GOVSATCOM и за да бъдат обединени нуждите и изискванията на ползвателите отвъд националните граници, съответните субекти на Съюза, които имат тесни връзки с ползвателите, като Европейската агенция за гранична и брегова охрана, Европейската агенция по морска безопасност, Европейската агенция за контрол на рибарството, Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането, Способностите за планиране и провеждане на граждански операции и Координационния център за реагиране при извънредни ситуации, следва да имат координираща роля по отношение на конкретни групи ползватели. На съвкупно равнище Агенцията следва да представлява общността на ползвателите и да може да наблюдава оперативното използване, търсенето, съответствието с изискванията и променящите се нужди и изисквания.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 36
(36)  С цел да се гарантира сигурното разпространение на информацията, следва да се установят подходящи правила, за да се гарантира еквивалентност на правилата за сигурност за различните публични и частни субекти, както и за физическите лица, които участват в изпълнението на Програмата.
(36)  С цел да се гарантира сигурното разпространение на информацията, следва да се установят подходящи правила, за да се гарантира еквивалентност на правилата за сигурност за различните публични и частни субекти, както и за физическите лица, които участват в изпълнението на Програмата, като се установят няколко равнища на достъп до информация и по подразбиране – сигурността на достъпа до информация.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 36 а (ново)
(36а)  Киберсигурността на европейските космически инфраструктури, както наземни, така и базирани в космоса, е от ключово значение, за да се гарантира непрекъснатост на операциите на системите и ефективната им способност за непрекъснато изпълнение на задачите и за предоставянето на необходимите услуги.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 38
(38)  Все по-голям брой ключови икономически сектори, по-специално транспортът, далекосъобщенията, селското стопанство и енергетиката, използват във все по-голяма степен навигационни спътникови системи, като е налице полезно взаимодействие с дейностите, свързани със сигурността и отбраната на Съюза и неговите държави членки. Така че разполагането с пълен контрол над спътниковата навигация следва да гарантира технологичната независимост на Съюза, включително в дългосрочен план за компонентите на инфраструктурното оборудване, и да осигури неговата стратегическа автономност.
(38)  Все по-голям брой ключови икономически сектори, по-специално транспортът, далекосъобщенията, селското стопанство и енергетиката, използват във все по-голяма степен навигационни спътникови системи. Спътниковата навигация също така играе роля в контекста на сигурността на Съюза и неговите държави членки. Така че разполагането с пълен контрол над спътниковата навигация следва да гарантира технологичната независимост на Съюза, включително в дългосрочен план за компонентите на инфраструктурното оборудване, и да осигури неговата стратегическа автономност.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 40
(40)  Целта на EGNOS е подобряване на качеството на отворените сигнали от съществуващите глобални навигационни спътникови системи, по-специално излъчваните от системата „Галилео“. Предоставяните от EGNOS услуги следва да покриват като приоритет териториите на държавите членки, географски разположени в Европа, като за тази цел се включват и Азорските острови, Канарските острови и Мадейра, а целта е тези територии да бъдат покрити до края на 2015 г. В зависимост от техническата осъществимост и с цел безопасност на човешкия живот, въз основа на международни споразумения географското покритие на предоставяните от EGNOS услуги може да бъде разширено, като обхване други региони на света. Без да се засягат разпоредбите на Регламент [2018/XXXX] [Регламент за ЕААБ] и необходимото наблюдение на качеството на услугите на „Галилео“ за авиационни цели, следва да се отбележи, че макар и излъчваните от „Галилео“ сигнали да могат да се използват действително за улесняване на позиционирането на въздухоплавателните средства, само местни или регионални системи за усилване като EGNOS в Европа могат да представляват услуги за управление на въздушното движение (УВД) и аеронавигационното обслужване (АНО).
(40)  Целта на EGNOS е подобряване на качеството на отворените сигнали от съществуващите глобални навигационни спътникови системи, по-специално излъчваните от системата „Галилео“. Предоставяните от EGNOS услуги следва да покриват като приоритет териториите на държавите членки, географски разположени в Европа, като за тази цел се включват и Азорските острови, Канарските острови и Мадейра, а целта е тези територии да бъдат покрити до края на 2015 г. В зависимост от техническата осъществимост и с цел безопасност на човешкия живот, въз основа на международни споразумения географското покритие на предоставяните от EGNOS услуги може да бъде разширено, като обхване други региони на света. Без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета и необходимото наблюдение на качеството на услугите и постигането на безопасност на „Галилео“ за авиационни цели, следва да се отбележи, че макар излъчваните от „Галилео“ сигнали да могат да се използват действително за улесняване на позиционирането на въздухоплавателните средства, само местни или регионални системи за усилване като EGNOS в Европа могат да представляват услуги за управление на въздушното движение (УВД) и аеронавигационното обслужване (АНО).
_________________
Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (ОВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1).
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 40 а (ново)
(40а)   EGNOS може да подпомага прецизното земеделие и да е в помощ на европейските земеделски стопани за премахване на отпадъците, намаляване на прекомерното прилагане на торове и хербициди и за оптимизиране на добивите. EGNOS вече разполага със значима „общност на ползвателите“, но броят на селскостопанските машини, които са съвместими с технологията за навигация, е по-ограничен. Този въпрос следва да бъде разрешен.
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 41
(41)  Абсолютно необходимо е да бъде гарантирана непрекъснатостта, устойчивостта и наличието в бъдеще на услугите, предоставяни от системите „Галилео“ и EGNOS. В условията на променяща се среда и бързо развиващ се пазар тяхното развитие следва също да продължи и следва да бъдат подготвени нови поколения на тези системи.
(41)  Абсолютно необходимо е да бъдат гарантирани непрекъснатостта, устойчивостта, сигурността, надеждността, точността и наличието в бъдеще на услугите, предоставяни от системите „Галилео“ и EGNOS. В условията на променяща се среда и бързо развиващ се пазар тяхното развитие следва също да продължи и следва да бъдат подготвени нови поколения на тези системи.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 44 а (ново)
(44а)    За да бъде подкрепено използването на услугите, предоставяни от „Галилео“ и EGNOS, и за да се подкрепят услугите надолу по веригата, по-специално в транспортния сектор, компетентните органи следва да разработят общи стандарти и сертификации на международно равнище. 
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 45
(45)  Предвид значението за „Галилео“ и EGNOS на наземната им инфраструктура и въздействието ѝ върху сигурността им, определянето на местоположението на тази инфраструктура следва да се извършва от Комисията. За разгръщането на наземната инфраструктура на системите следва да продължи да се прилага открит и прозрачен процес.
заличава се
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 46
(46)  С цел максимално увеличаване на социално-икономическите ползи от „Галилео“ и EGNOS, по-специално в областта на сигурността, използването на услугите, предоставяни от EGNOS и „Галилео“, в рамките на други политики на Съюза следва да се насърчава, когато това е обосновано и полезно.
(46)  С цел максимално увеличаване на социално-икономическите ползи от „Галилео“ и EGNOS, по-специално в областта на сигурността, използването на услугите, предоставяни от EGNOS и „Галилео“, следва да се интегрира в рамките на други политики на Съюза, когато това е възможно. Мерките за насърчаване на използването на тези услуги във всички държави членки също представляват важен етап в процеса.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 47
(47)  „Коперник“ следва да гарантира автономен достъп до познания в областта на околната среда и ключови технологии за наблюдение на Земята и геоинформационни услуги, като по този начин на Съюза се предоставя възможност за вземане на самостоятелни решения и предприемане на действия в областта на околната среда, изменението на климата, гражданската защита, сигурността, както и наред с другото, цифровата икономика.
(47)  „Коперник“ следва да гарантира автономен достъп до познания в областта на околната среда и ключови технологии за наблюдение на Земята и геоинформационни услуги, като по този начин на Съюза се предоставя възможност за вземане на самостоятелни решения и предприемане на действия в областта на околната среда, включително селското стопанство, биологичното разнообразие, ползването на земята, горското стопанство, развитието на селските райони и рибарството, изменението на климата, културното наследство, гражданската защита, сигурността, включително на инфраструктурите, както и, наред с другото, цифровата икономика.
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 48
(48)  „Коперник“ следва да се основава на дейностите и постиженията — като гарантира тяхната приемственост — провеждани и осъществявани съгласно Регламент (ЕС) № 377/2014 на Европейския парламент и на Съвета17 за създаване на програма на Съюза за наблюдение и мониторинг на Земята („Коперник“), както и Регламент (ЕС) № 911/2010 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската програма за мониторинг на Земята (ГМОСС) и нейните начални операции18 за създаване на предшественика на глобалния мониторинг на околната среда и сигурността (ГМОСС) и правилата за изпълнението на нейните начални операции, като се вземат предвид последните тенденции в областта на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите, които оказват влияние върху областта, свързана с наблюдението на Земята, както и развитието във връзка с анализа на големи масиви от данни и изкуствения интелект и свързаните с тях стратегии и инициативи на равнището на Съюза19. Във възможно най-голяма степен следва да се използва капацитетът за извършване на космически наблюдения на държавите членки, Европейската космическа агенция, EUMETSAT20, както и на други субекти, включително търговски инициативи в Европа, като по този начин също се допринася за развитието на жизнеспособен търговски космически сектор в Европа. Когато е осъществимо и целесъобразно, следва също така да се използват наличните in situ и допълнителни данни, предоставяни най-вече от държавите членки в съответствие с Директива 2007/2/ЕО21. Комисията следва да работи съвместно с държавите членки и Европейската агенция за околната среда за гарантирането на ефективен достъп и използване на наборите от in situ данни за целите на „Коперник“.
(48)  Съществуващите капацитети следва да се надградят и допълнят с нови активи, които могат да бъдат разработени съвместно от отговорните субекти. За тази цел Комисията следва да работи в тясно сътрудничество с Европейската космическа агенция, държавите членки, и когато е приложимо, с други субекти, притежаващи съответни космически и in situ активи. „Коперник“ следва да се основава на дейностите и постиженията — като гарантира тяхната приемственост — провеждани и осъществявани съгласно Регламент (ЕС) № 377/2014 на Европейския парламент и на Съвета17 за създаване на програма на Съюза за наблюдение и мониторинг на Земята („Коперник“), както и Регламент (ЕС) № 911/2010 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската програма за мониторинг на Земята (ГМОСС) и нейните начални операции18 за създаване на предшественика на глобалния мониторинг на околната среда и сигурността (ГМОСС) и правилата за изпълнението на нейните начални операции, като се вземат предвид последните тенденции в областта на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите, които оказват влияние върху областта, свързана с наблюдението на Земята, както и развитието във връзка с анализа на големи масиви от данни и изкуствения интелект и свързаните с тях стратегии и инициативи на равнището на Съюза19. Във възможно най-голяма степен следва да се използва капацитетът за извършване на космически наблюдения на държавите членки, Европейската космическа агенция, EUMETSAT20, както и на други субекти, включително търговски инициативи в Европа, като по този начин също се допринася за развитието на жизнеспособен търговски космически сектор в Европа. Когато е осъществимо и целесъобразно, следва също така да се използват наличните in situ и допълнителни данни, предоставяни най-вече от държавите членки в съответствие с Директива 2007/2/ЕО21. Комисията следва да работи съвместно с държавите членки и Европейската агенция за околната среда за гарантирането на ефективен достъп и използване на наборите от in situ данни за целите на „Коперник“.
__________________
__________________
17 Регламент (ЕС) № 377/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за създаване на програмата „Коперник“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 911/2010 (ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 44).
17 Регламент (ЕС) № 377/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за създаване на програмата „Коперник“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 911/2010 (ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 44).
18 Регламент (ЕС) № 911/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно европейската програма за мониторинг на Земята (ГМОСС) и нейните начални операции (2011—2013 г.) (ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 1).
18 Регламент (ЕС) № 911/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно европейската програма за мониторинг на Земята (ГМОСС) и нейните начални операции (2011—2013 г.) (ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 1).
19 Съобщение „Изкуствен интелект за Европа“ (COM(2018)0237), съобщение „Към общо европейско пространство на данни“ (COM(2018)0232), предложение за Регламент на Съвета за създаване на съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (COM(2018)0008).
19 Съобщение „Изкуствен интелект за Европа“ (COM(2018)0237), съобщение „Към общо европейско пространство на данни“ (COM(2018)0232), предложение за Регламент на Съвета за създаване на съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (COM(2018)0008).
20 Европейска организация за експлоатация на метеорологични спътници.
20 Европейска организация за експлоатация на метеорологични спътници.
21 Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE).
21 Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE).
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 49 а (ново)
(49а)  Пълният потенциал на програма „Коперник“ за обществото и икономиката на Съюза следва да се разгърне изцяло, извън кръга на преките бенефициери, посредством засилване на мерките за участие на ползвателите, което изисква по-нататъшни действия за превръщане на данните в използваеми от неспециалисти, като по този начин се стимулира растежът, създаването на работни места и трансферът на знания.
Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 52
(52)  Що се отнася до придобиването на данни, дейностите по „Коперник“ следва да имат за цел допълване и поддържане на съществуващата космическа инфраструктура, подготвяне на замяната в дългосрочен план на спътниците в края на жизнения им цикъл, както и започването на нови мисии, насочени към нови системи за наблюдение за подкрепа при посрещането на предизвикателствата, свързани с глобалното изменение на климата (например мониторинга на антропогенните емисии на CO2 и други парникови газове). глобалният обхват за мониторинг на дейностите по „Коперник“ следва да се разшири, като в него се включат полярните региони, и да се подкрепя осигуряването на спазването на изискванията в областта на околната среда, задължителния мониторинг и докладване в областта на околната среда и иновативните приложения в областта на околната среда (например мониторинг на културите, управление на водите и подобрен мониторинг на пожарите). При това „Коперник“ следва да използва в пълна степен и извлича максимална полза от инвестициите, направени в рамките на предишния период на финансиране (2014—2020 г.), като същевременно се проучват нови оперативни и стопански модели за по-нататъшно допълване на капацитета на „Коперник“. „Коперник“ следва също да се основава на успешни партньорства с държавите членки с цел по-нататъшно развиване на неговото свързано със сигурността измерение при подходящи механизми за управление, за да се отговори на променящите се нужди на ползвателите в сферата на сигурността.
(52)  Що се отнася до придобиването на данни, дейностите по „Коперник“ следва да имат за цел допълване и поддържане на съществуващата космическа инфраструктура, подготвяне на замяната в дългосрочен план на спътниците в края на жизнения им цикъл, както и започването на нови мисии, чиято осъществимост понастоящем се проучва от Европейската космическа агенция, насочени към нови системи за наблюдение за подкрепа при посрещането на предизвикателствата, свързани с глобалното изменение на климата (например мониторинга на антропогенните емисии на CO2 и други парникови газове) Глобалният обхват за мониторинг на дейностите по „Коперник“ следва да се разшири, като в него се включат полярните региони, и да се подкрепя осигуряването на спазването на изискванията в областта на околната среда, задължителния мониторинг и докладване в областта на околната среда и иновативните приложения в областта на околната среда (например мониторинг на културите, управление на водите и подобрен мониторинг на пожарите). При това „Коперник“ следва да използва в пълна степен и извлича максимална полза от инвестициите, направени в рамките на предишния период на финансиране (2014—2020 г.), като същевременно се проучват нови оперативни и стопански модели за по-нататъшно допълване на капацитета на „Коперник“. „Коперник“ следва също да се основава на успешни партньорства с държавите членки с цел по-нататъшно развиване на неговото свързано със сигурността измерение при подходящи механизми за управление, за да се отговори на променящите се нужди на ползвателите в сферата на сигурността.
Изменение 35
Предложение за регламент
Съображение 53
(53)  Като част от функцията за обработване на данни и информация „Коперник“ следва да гарантира дългосрочната устойчивост и по-нататъшно развитие на основните услуги на „Коперник“, като предоставя информация за удовлетворяване на нуждите на публичния сектор и нуждите, произтичащи от международните ангажименти на Съюза, и да увеличава максимално възможностите за търговска експлоатация. По-конкретно „Коперник“ следва да предоставя на местно, национално, европейско и световно равнище информация за състоянието на атмосферата, информация за състоянието на океаните, информация в подкрепа на мониторинга на земната повърхност, в помощ на изпълнението на местните и националните политики, както и на политиките на Съюза, информация в подкрепа на адаптирането към изменението на климата и смекчаване на последиците от него, геопространствена информация в подкрепа на управлението на извънредни ситуации, включително чрез превантивни дейности, осигуряване на спазването на изискванията в областта на околната среда, както и на гражданската сигурност, включително подкрепа за външната дейност на Съюза. Комисията следва да определи подходящи договорни условия, които да насърчават устойчивото предоставяне на услугите.
(53)  Като част от функцията за обработване на данни и информация „Коперник“ следва да гарантира дългосрочната устойчивост и по-нататъшно развитие на основните услуги на „Коперник“, като предоставя информация за удовлетворяване на нуждите на публичния сектор и нуждите, произтичащи от международните ангажименти на Съюза, и да увеличава максимално възможностите за търговска експлоатация. По-конкретно „Коперник“ следва да предоставя на местно, национално, европейско и световно равнище информация за състоянието на атмосферата, включително качеството на въздуха, информация за състоянието на океаните, информация в подкрепа на мониторинга на земната повърхност, в помощ на изпълнението на местните и националните политики, както и на политиките на Съюза, информация в подкрепа на адаптирането към изменението на климата и смекчаване на последиците от него, геопространствена информация в подкрепа на управлението на извънредни ситуации, включително чрез превантивни дейности, осигуряване на спазването на изискванията в областта на околната среда, както и на гражданската сигурност, включително подкрепа за външната дейност на Съюза. Комисията следва да определи подходящи договорни условия, които да насърчават устойчивото предоставяне на услугите.
Изменение 36
Предложение за регламент
Съображение 54 а (ново)
(54a)  За постигането на целите на „Коперник“ на устойчива основа, би могло да бъде създаден комитет (подкомитетът по програма „Коперник“), който да подпомага Комисията при осигуряването на координацията на вноските в програма „Коперник“ от Съюза, форумите на ползватели, държавите членки и междуправителствени организации, както и от частния сектор, при възможно най-пълноценно използване на съществуващия капацитет и като се набелязват пропуските, които да бъдат решени на равнището на Съюза.
Изменение 37
Предложение за регламент
Съображение 55
(55)  Изпълнението на услугите на „Коперник“ следва да улеснява общественото ползване на услугите, тъй като ползвателите ще са в състояние да предвидят наличието и развитието на услугите, както и сътрудничеството с държавите членки и други страни. За тази цел Комисията и упълномощените от нея предоставящи услуги субекти следва да установят тесни връзки с различните общности на ползватели в цяла Европа при по-нататъшното развитие на гамата от услуги и информация от „Коперник“, за да се гарантира, че се удовлетворяват променящите се нужди на публичния сектор и съответна политика и по този начин може да се постигне използването в максимална степен на данните от наблюдението на Земята. Комисията и държавите членки следва да работят заедно за развитието на in situ компонента на „Коперник“ и за улесняване на интегрирането на наборите от данни in situ с набори от космически данни за модернизираните услуги на „Коперник“.
(55)  Изпълнението на услугите на „Коперник“ следва да улеснява общественото ползване на услугите, тъй като ползвателите ще са в състояние да предвидят наличието и развитието на услугите, както и сътрудничеството с държавите членки и други страни. За тази цел Агенцията и упълномощените по програма „Коперник“ субекти следва да установят тесни връзки с различните общности на ползватели в цяла Европа при по-нататъшното развитие на гамата от услуги и информация от „Коперник“, за да се гарантира, че се удовлетворяват променящите се нужди на публичния сектор и съответна политика и по този начин може да се постигне използването в максимална степен на данните от наблюдението на Земята в интерес на европейските граждани. Комисията и държавите членки следва да работят заедно за развитието на in situ компонента за „Коперник“ и за улесняване на интегрирането на наборите от данни in situ с набори от космически данни за модернизираните услуги на „Коперник“.
Изменение 38
Предложение за регламент
Съображение 56 а (ново)
(56a)  Държавите членки, Комисията и отговорните субекти следва периодично да провеждат информационни кампании за програма „Коперник“ относно ползите от Програмата, като предоставят на всички потенциални ползватели достъп до съответната информация и данни.
Изменение 39
Предложение за регламент
Съображение 57 а (ново)
(57a)  Въпреки че все още се намират в предоперативна фаза, услугите в областта на изменението на климата по програма „Коперник“ вече са на добро равнище, тъй като броят на ползвателите се е удвоил през периода между 2015 г. и 2016 г. Всички услуги в областта на изменението на климата следва да започнат да функционират пълноценно възможно най-скоро, като по този начин се осигури непрекъснат поток от данни, необходими за ефективни действия за смекчаване на изменението на климата и за адаптирането към него.
Изменение 40
Предложение за регламент
Съображение 59
(59)  За насърчаване и улесняване на използването на данните и технологиите за наблюдение на Земята както от местните органи, така и от малките и средни предприятия, учените и изследователите, следва да се популяризират, посредством дейности, насочени към възприемане от страна на ползвателите, специалните мрежи за разпространение на данни от „Коперник“, включително националните и регионалните органи. За тази цел Комисията и държавите членки следва да полагат усилия да установят по-тесни връзки между „Коперник“, политиките на ЕС и националните политики, за да се стимулира търсенето на търговски приложения и услуги, както и да се даде възможност на предприятията, особено на МСП и стартиращите предприятия, да разработват приложения въз основа на данните и информацията от „Коперник“, като целта е в Европа да се развие конкурентоспособна екосистема за данни от наблюдението на Земята.
(59)  За насърчаване и улесняване на използването на данните и технологиите за наблюдение на Земята както от местните и регионалните органи, така и от малките и средни предприятия, учените и изследователите, следва да се популяризират, посредством дейности, насочени към възприемане от страна на ползвателите, специалните мрежи за разпространение на данни от „Коперник“, включително националните и регионалните органи. За тази цел Комисията и държавите членки следва да полагат усилия да установят по-тесни връзки между „Коперник“, политиките на ЕС и националните политики, за да се стимулира търсенето на търговски приложения и услуги, както и да се даде възможност на предприятията, особено на МСП и стартиращите предприятия, да разработват приложения въз основа на данните и информацията от „Коперник“, като целта е в Европа да се развие конкурентоспособна екосистема за данни от наблюдението на Земята.
Изменение 41
Предложение за регламент
Съображение 59 а (ново)
(59а)   Като се има предвид големият потенциал на спътниковите изображения за устойчивото и ефикасно управление на ресурсите, например предоставянето на надеждна и навременна информация относно състоянието на културите и почвите, тази услуга следва да бъде допълнително развита, за да се посрещнат нуждите на крайния ползвател и да се осигури свързаност на данните.
Изменение 42
Предложение за регламент
Съображение 62
(62)  В отговор на искането на Европейския парламент и на Съвета с Решение № 541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на рамка за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване Съюзът създаде рамка за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване (КНП)24. Космическите отпадъци се превърнаха в сериозна заплаха за сигурността, безопасността и устойчивостта на космическите дейности. Поради това КНП е от първостепенна важност, за да се запази непрекъснатостта на функциониране на компонентите на Програмата и приносът им за политиките на Съюза. Като се стреми да предотвратява нарастването на броя на космическите отпадъци, КНП допринася за осигуряване на устойчив и гарантиран достъп до космическото пространство и неговото използване, което представлява световно богатство.
(62)  В отговор на исканията на Европейския парламент и на Съвета, с Решение № 541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета24 Съюзът създаде рамка за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване (КНП). Космическите отпадъци се превърнаха в сериозна заплаха за сигурността, безопасността и устойчивостта на космическите дейности. Поради това КНП е от първостепенна важност, за да се запази непрекъснатостта на функциониране на компонентите на Програмата и приносът им за политиките на Съюза. Като се стреми да предотвратява нарастването на количеството на космическите отпадъци, КНП допринася за осигуряване на устойчив и гарантиран достъп до космическото пространство и неговото използване, което представлява световно богатство. КНП има за цел също така да улесни подготовката на проекти за „почистване“ на европейската орбита.
__________________
__________________
24 ОВ L 158, 27.5.2014 г., стр. 227.
Решение № 541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на рамка за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване (ОВ L 158, 27.5.2014 г., стр. 227).
Изменение 43
Предложение за регламент
Съображение 63
(63)  КНП следва да продължи да развива ефективността и автономността на способностите за КНП. За тази цел то следва да доведе до изготвянето на автономен европейски каталог на космическите обекти въз основа на данни от мрежата от датчици за КНП. КНП следва също така да продължи да подкрепя функционирането и предоставянето на услугите за КНП. Тъй като КНП е ориентирана към ползвателите система, следва да се въведат подходящи механизми за събиране на изискванията на ползвателите, включително на тези, които са свързани със сигурността.
(63)  КНП следва да продължи да развива ефективността и автономността на способностите за КНП. За тази цел то следва да доведе до изготвянето на автономен европейски каталог на космическите обекти въз основа на данни от мрежата от датчици за КНП. Този каталог би могъл да следва примера на други нации с капацитет по отношение на космическото пространство и да предоставя част от данните си за нетърговски и изследователски цели. КНП следва също така да продължи да подкрепя функционирането и предоставянето на услугите за КНП. Тъй като КНП е ориентирана към ползвателите система, следва да се въведат подходящи механизми за събиране на изискванията на ползвателите, включително на тези, които са свързани със сигурността и предаването на полезна информация на и от публичните институции, за да се подобри ефективността на системата.
Изменение 44
Предложение за регламент
Съображение 67
(67)  Освен това КНП следва да допълва съществуващите мерки за понижаване на риска, като например насоките за намаляване на космическите отпадъци на Комитета за мирно използване на космическото пространство (COPUOS) и насоките за дългосрочна устойчивост на дейностите в космическото пространство, или други инициативи, с цел гарантиране на безопасността, сигурността и устойчивостта на дейностите в космическото пространство. С оглед на понижаването на риска от сблъсък КНП ще търси полезно взаимодействие и с инициативи за мерки за активно премахване и обезвреждане на космически отпадъци. КНП следва да допринесе за гарантирането на използването и експлоатацията на космическото пространство за мирни цели. Увеличаването на космическите дейности може да окаже отражение върху международните инициативи в областта на управлението на космическия трафик. Съюзът следва да наблюдава тези промени и може да ги вземе предвид в контекста на междинния преглед на настоящата МФР.
(67)  Освен това КНП следва да допълва съществуващите мерки за понижаване на риска, като например насоките за намаляване на космическите отпадъци на Комитета за мирно използване на космическото пространство (COPUOS) и насоките за дългосрочна устойчивост на дейностите в космическото пространство, или други инициативи, с цел гарантиране на безопасността, сигурността и устойчивостта на дейностите в космическото пространство. С оглед на понижаването на риска от сблъсък КНП ще търси полезно взаимодействие и с инициативи, насочени към насърчаване на разработването и внедряването на технологични системи, проектирани с цел активното премахване на космически отпадъци. КНП следва да допринесе за гарантирането на използването и експлоатацията на космическото пространство за мирни цели. Увеличаването на космическите дейности може да окаже отражение върху международните инициативи в областта на управлението на космическия трафик. Съюзът следва да наблюдава тези промени и може да ги вземе предвид в контекста на междинния преглед на настоящата МФР.
Изменение 45
Предложение за регламент
Съображение 70
(70)  Екстремните и значимите метеорологични явления в космическото пространство могат да застрашат безопасността на гражданите и да нарушат функционирането на базираната в космоса и наземната инфраструктура. Поради това функцията относно метеорологичните явления в космическото пространство следва да бъде създадена като част от Програмата с цел оценка на рисковете, свързани с метеорологичните явления в космическото пространство, и съответните нужди на ползвателите, повишаване на осведомеността за рисковете, свързани с метеорологичните явления в космическото пространство, гарантиране на предоставянето на ориентирани към ползвателите услуги във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство и подобряване на способностите на държавите членки да предоставят услуга във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство. Комисията следва да определи приоритетните сектори, в които трябва да бъдат предоставяни оперативните услуги във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство, като се вземат предвид нуждите на ползвателите, рисковете и технологична готовност. В дългосрочен план могат да бъдат взети предвид нуждите на други сектори. Предоставянето на услуги на равнището на Съюза в съответствие с нуждите на ползвателите ще изисква целенасочени, координирани и непрекъснати научноизследователски и развойни дейности в подкрепа на развитието на услугите във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство. Предоставянето на услуги във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство следва да се основава на съществуващите способности на национално равнище и на равнището на Съюза и да дава възможност за широкото участие на държавите членки и на частния сектор.
(70)  Екстремните и значимите метеорологични явления в космическото пространство могат да застрашат безопасността на гражданите и да нарушат функционирането на базираната в космоса и наземната инфраструктура. Поради това функцията относно метеорологичните явления в космическото пространство следва да бъде създадена като част от Програмата с цел оценка на рисковете, свързани с метеорологичните явления в космическото пространство, и съответните нужди на ползвателите, повишаване на осведомеността за рисковете, свързани с метеорологичните явления в космическото пространство, гарантиране на предоставянето на ориентирани към ползвателите услуги във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство и подобряване на способностите на държавите членки да предоставят услуга във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство. Комисията следва да определи приоритетните сектори, в които трябва да бъдат предоставяни оперативните услуги във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство, като се вземат предвид нуждите на ползвателите, рисковете и технологична готовност. В дългосрочен план могат да бъдат взети предвид нуждите на други сектори. Предоставянето на услуги на равнището на Съюза в съответствие с нуждите на ползвателите ще изисква целенасочени, координирани и непрекъснати научноизследователски и развойни дейности в подкрепа на развитието на услугите във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство. Предоставянето на услуги във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство следва да се основава на съществуващите способности на национално равнище и на равнището на Съюза и да дава възможност за широкото участие на държавите членки, международни организации и на частния сектор.
Изменение 46
Предложение за регламент
Съображение 73
(73)  GOVSATCOM е ориентирана към ползвателя програма с измерение, което е силно свързано със сигурността. Случаите на използване могат да бъдат анализирани във връзка с три основни групи: управление на кризи, което може да включва граждански и военни мисии и операции по линия на общата политика за сигурност и отбрана, природни и причинени от човека бедствия, хуманитарни кризи и извънредни ситуации в морската област; наблюдение, което може да включва наблюдение на границите, наблюдение на предграничните зони, наблюдение на морските граници, морско наблюдение, наблюдение на незаконен трафик; и ключови инфраструктури, които могат да включват дипломатическа мрежа, комуникация между органите на полицията, критични инфраструктури (например енергетика, транспорт, водни прегради) и космически инфраструктури.
(73)  GOVSATCOM е ориентирана към ползвателя програма с измерение, което е силно свързано със сигурността. Случаите на използване могат да бъдат анализирани във връзка с три основни групи: управление на кризи, природни и причинени от човека бедствия, хуманитарни кризи и извънредни ситуации в морската област; наблюдение, което може да включва наблюдение на границите, наблюдение на предграничните зони, наблюдение на морските граници, морско наблюдение, наблюдение на незаконен трафик; и ключови инфраструктури, които могат да включват дипломатическа мрежа, комуникация между органите на полицията, цифрова инфраструктура (например центрове за данни; сървъри), критични инфраструктури (например енергетика, транспорт, водни прегради като язовирни стени) и космически инфраструктури.
Изменение 47
Предложение за регламент
Съображение 78
(78)  За ползвателите на спътникови комуникации оборудването на ползвателите е най-важният оперативен интерфейс. Подходът на ЕС по отношение на GOVSATCOM дава възможност на по-голямата част от ползвателите да продължат да използват своето вече налично оборудване за услугите за GOVSATCOM, доколкото те използват технологиите на Съюза.
(78)  За ползвателите на спътникови комуникации оборудването на ползвателите е най-важният оперативен интерфейс. Подходът на ЕС по отношение на GOVSATCOM следва да дава възможност на ползвателите да продължат да използват своето вече налично оборудване за услугите за GOVSATCOM.
Изменение 48
Предложение за регламент
Съображение 86
(86)  Предназначената за Програмата инфраструктура може да изисква допълнителни научни изследвания и иновации, които могат да се подпомагат в рамките на „Хоризонт Европа“ с цел съгласуване с дейностите на Европейската космическа агенция в тази област. Полезното взаимодействие с „Хоризонт Европа“ следва да гарантира, че нуждите на космическия сектор от научни изследвания и иновации се определят и установяват като част от процеса на стратегическо планиране на научните изследвания и иновациите. Космическите данни и услуги, предоставяни безплатно от Програмата, ще бъдат използвани за разработването на революционни решения чрез научни изследвания и иновации, включително в контекста на „Хоризонт Европа“, по-специално по отношение на устойчивите хранителни и природни ресурси, мониторинга на климата, интелигентните градове, автоматизираните превозни средства, сигурността и управлението на бедствия. При процеса на стратегическо планиране в рамките на „Хоризонт Европа“ ще бъдат определени научноизследователските и иновационните дейности, при които следва да се използва инфраструктурата, собственост на Съюза, като „Галилео“, EGNOS и „Коперник“. Научноизследователската инфраструктура, по-специално мрежите за in situ наблюдение, ще представляват основните елементи от инфраструктурата за in-situ наблюдение, позволяващи предоставянето на услугите на „Коперник“.
(86)  Предназначената за Програмата инфраструктура може да изисква допълнителни научни изследвания и иновации, които могат да се подпомагат в рамките на „Хоризонт Европа“ с цел съгласуване с дейностите на Европейската космическа агенция в тази област. Полезното взаимодействие с „Хоризонт Европа“ следва да гарантира, че нуждите на космическия сектор от научни изследвания и иновации се определят и установяват като част от процеса на стратегическо планиране на научните изследвания и иновациите. Важно е да се осигури приемственост между решенията, разработени чрез програма „Хоризонт Европа“, и експлоатацията на компонентите на Програмата. Космическите данни и услуги, предоставяни безплатно от Програмата, ще бъдат използвани за разработването на революционни решения чрез научни изследвания и иновации, включително в контекста на „Хоризонт Европа“, относно главните европейски политики. При процеса на стратегическо планиране в рамките на „Хоризонт Европа“ ще бъдат определени научноизследователските и иновационните дейности, при които следва да се използва инфраструктурата, собственост на Съюза, като „Галилео“, EGNOS и „Коперник“. Научноизследователската инфраструктура, по-специално мрежите за in situ наблюдение, ще представляват основните елементи от инфраструктурата за in-situ наблюдение, позволяващи предоставянето на услугите на „Коперник“.
Изменение 49
Предложение за регламент
Съображение 87
(87)  С Регламент (ЕС) № 912/2010 бе създадена агенция на Съюза, наречена Европейска агенция за ГНСС, за управление на някои аспекти на програмите за спътникова навигация „Галилео“ и EGNOS. В настоящия регламент по-специално се предвижда, че на Европейската агенция за ГНСС ще бъдат възложени нови задачи не само по отношение на „Галилео“ и EGNOS, но и по отношение на други компоненти на Програмата, по-специално във връзка с акредитацията на сигурността. Поради това наименованието, задачите и организационните аспекти на Европейската агенция за ГНСС трябва да бъдат съответно адаптирани.
(87)  С Регламент (ЕС) № 912/2010 бе създадена агенция на Съюза, наречена Европейска агенция за ГНСС, за управление на някои аспекти на програмите за спътникова навигация „Галилео“ и EGNOS. В настоящия регламент по-специално се предвижда, че на Европейската агенция за ГНСС ще бъдат възложени нови задачи не само по отношение на „Галилео“ и EGNOS, но и по отношение на други компоненти на Програмата, по-специално във връзка с акредитацията на сигурността и на киберсигурността. Поради това наименованието, задачите и организационните аспекти на Европейската агенция за ГНСС трябва да бъдат съответно адаптирани.
Изменение 50
Предложение за регламент
Съображение 88
(88)  С оглед на разширения ѝ обхват, който вече няма да се ограничава до „Галилео“ и EGNOS, Европейската агенция за ГНСС следва да претърпи промени. Продължаването на дейностите на Европейската агенция за ГНСС обаче, включително приемствеността по отношение на правата и задълженията, персонала и валидността на всяко едно взето решение, следва да бъде гарантирано в рамките на Агенцията.
(88)  С оглед на разширения ѝ обхват, който вече няма да се ограничава до „Галилео“ и EGNOS, Европейската агенция за ГНСС следва да претърпи промени. Когато възлага задачи на Агенцията, Комисията следва да ѝ осигури подходящо финансиране за тяхното управление и изпълнение, включително подходящи човешки и финансови ресурси. Продължаването на дейностите на Европейската агенция за ГНСС обаче, включително приемствеността по отношение на правата и задълженията, персонала и валидността на всяко едно взето решение, следва да бъде гарантирано в рамките на Агенцията.
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2
(2)  „метеорологични явления в космическото пространство“ означава естествено възникващи промени в космическата среда между Слънцето и Земята, включително слънчеви изригвания, излъчени от Слънцето енергетични частици, слънчев вятър и коронни изхвърляния на маса, които могат да доведат до слънчеви бури (геомагнитни бури, бури, свързани със слънчевата радиация, и йоносферни смущения), които евентуално могат да окажат влияние върху Земята;
(2)  „метеорологични явления в космическото пространство“ означава естествено възникващи промени в космическата среда между Слънцето и Земята, включително слънчеви изригвания, излъчени от Слънцето енергетични частици, слънчев вятър и коронни изхвърляния на маса, които могат да доведат до слънчеви бури (геомагнитни бури, бури, свързани със слънчевата радиация, и йоносферни смущения), които евентуално могат да окажат влияние върху Земята или върху инфраструктурата, базирана в космическото пространство;
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5
(5)  „осведоменост за ситуацията в космическото пространство“ („SSA“) означава цялостен подход към основните опасности в космическото пространство, обхващащ сблъсък между спътници и космически отпадъци, метеорологични явления в космическото пространство и близки до Земята обекти;
(5)  „осведоменост за ситуацията в космическото пространство“ („SSA“) означава всеобхватни познания и разбиране за основните опасности в космическото пространство, обхващащи сблъсък между спътници и космически отпадъци, метеорологични явления в космическото пространство и близки до Земята обекти;
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6
(6)  „операция за смесено финансиране“ означава действия, подкрепени от бюджета на ЕС, включително в рамките на механизми за смесено финансиране в съответствие с член 2, параграф 6 от Финансовия регламент, при които се съчетават форми на неподлежаща на връщане подкрепа и/или финансови инструменти от бюджета на ЕС с форми на подлежаща на връщане подкрепа от финансови институции в областта на развитието или от други публични финансови институции, както и от търговски финансови институции и инвеститори;
(6)  „операция за смесено финансиране“ означава действия, подкрепени от бюджета на ЕС, включително в рамките на механизми за смесено финансиране в съответствие с член 2, параграф 6 от Финансовия регламент, при които се съчетават форми на неподлежаща на връщане подкрепа и/или финансови инструменти и/или бюджетни гаранции от бюджета на ЕС с форми на подлежаща на връщане подкрепа от финансови институции в областта на развитието или от други публични финансови институции, както и от търговски финансови институции и инвеститори;
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10
(10)  „данни от КНП“ означава физически характеристики на космически обекти, установени с датчици за КНП, или орбитални параметри на космически обекти, получени от наблюдения с датчици за КНП в рамките на компонента за космическо наблюдение и проследяване („КНП“);
(10)  „данни от КНП“ означава физически характеристики на космически обекти, включително космически отпадъци, установени с датчици за КНП, или орбитални параметри на космически обекти, получени от наблюдения с датчици за КНП в рамките на компонента за космическо наблюдение и проследяване („КНП“);
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 14 a (нова)
(14а)   „информация от трети страни по „Коперник“ означава информация, лицензирана и предоставена за използване в рамките на дейностите по „Коперник“, която се получава от източници, различни от спътниците „Часовой“ („Sentinels“ ) по програма „Коперник“;
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 23 – алинея 1
„основни ползватели на „Коперник“, които се възползват от данните и информацията от „Коперник“ и изпълняват допълнителната роля на движеща сила за развитието на „Коперник“, като те включват институциите и органите на Съюза и европейските национални или регионални публични органи, на които са възложени задължения за предоставяне на обществена услуга за определянето, изпълнението или прилагането на политиките, свързани с околната среда, гражданската защита, безопасността или сигурността, или за техния мониторинг;
„основни ползватели на „Коперник“, които се възползват от данните и информацията от „Коперник“ и изпълняват допълнителната роля на движеща сила за развитието на „Коперник“, като те включват институциите и органите на Съюза и европейските национални или регионални публични органи, на които са възложени задължения за предоставяне на обществена услуга за определянето, изпълнението или прилагането на политиките, свързани с околната среда, гражданската защита, безопасността, включително безопасността на инфраструктурата, или сигурността, или за техния мониторинг;
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 23 – алинея 2 а (нова)
„основни услуги на „Коперник“ означава оперативни услуги, групирани в компонента за обработване на данни и информация или в компонента за услуги, които са от принципен и общ интерес за държавите членки и Съюза;
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 23 a (нова)
(23а)  „космически сектор“ означава:
„сектор нагоре по веригата“, който включва дейностите, водещи до създаване на оперативна космическа система, и изследването на космоса;
„сектор надолу по веригата“, който включва дейностите, свързани с използването на спътникови данни за разработване на свързани с космическото пространство продукти и услуги за крайните ползватели.
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а
a)  автономна гражданска глобална навигационна спътникова система (ГНСС) под граждански контрол, включваща конфигурация от спътници, центрове и глобална мрежа от наземни станции, която предлага услуги по позициониране, навигация и измерване на времето и интегрира изцяло свързаните със сигурността нужди и изисквания („Галилео“);
a)  автономна гражданска глобална навигационна спътникова система (ГНСС) под граждански контрол, включваща конфигурация от спътници, центрове и глобална мрежа от наземни станции, която предлага услуги по позициониране, навигация и измерване на времето и, когато е целесъобразно, интегрира изцяло свързаните със сигурността нужди и изисквания („Галилео“);
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в
в)  автономна ориентирана към ползвателите система за наблюдение на Земята под граждански контрол, предлагаща геоинформационни данни и услуги и включваща спътници, наземна инфраструктура и съоръжения за обработване на данни и информация, като интегрира изцяло свързаните със сигурността нужди и изисквания („Коперник“);
в)  автономна ориентирана към ползвателите система за наблюдение на Земята под граждански контрол, предлагаща геоинформационни данни и услуги въз основа на политика на безплатен и свободен достъп и включваща спътници, наземна инфраструктура и съоръжения за обработване на данни и информация и разпределителна инфраструктура, като интегрира изцяло свързаните със сигурността нужди и изисквания („Коперник“);
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 – буква г
г)  система за космическо наблюдение и проследяване, чиято цел е подобряването, експлоатирането и предоставянето на данни, информация и услуги, свързани с наблюдение и проследяване на активни и неактивни космически летателен апарати, излезли от употреба степени на ракети носители, отпадъци и отломки от отпадъци, които обикалят в орбита около Земята, допълвани от параметри от наблюдение, свързани с метеорологични явления в космическото пространство, и мониторинг на риска от приближаване до Земята („КНП“) на близки до Земята обекти („NEO“);
г)  система за космическо наблюдение и проследяване, чиято цел е подобряването, експлоатирането и предоставянето на данни, информация и услуги, свързани с наблюдение и проследяване на активни и неактивни космически летателен апарати и космически отпадъци, които обикалят в орбита около Земята, допълвани от параметри от наблюдение, свързани с метеорологични явления в космическото пространство, и мониторинг на риска от приближаване до Земята („КНП“) на близки до Земята обекти („NEO“);
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2
Освен това Програмата включва мерки за гарантиране на ефективен достъп на Програмата до космическото пространство и за насърчаване на изграждането на иновативен космически сектор.
Освен това Програмата включва мерки за гарантиране на автономен достъп до космическото пространство, за противодействие на кибернетични заплахи, за насърчаване на изграждането на иновативен и конкурентен космически сектор нагоре и надолу по веригата и за подкрепа на космическата дипломация.
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част
1.  Програмата има следните общи цели:
1.  Програмата има следните общи цели:
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a
a)  предоставяне или допринасяне за предоставянето на висококачествени и актуални и, когато е целесъобразно, на сигурни свързани с космическото пространство данни, информация и услуги без прекъсване и, когато е възможно — на световно равнище, които отговарят на съществуващите и бъдещите нужди и са в състояние да отговорят на политическите приоритети на Съюза, включително по отношение на изменението на климата, сигурността и отбраната;
a)  предоставяне или допринасяне за предоставянето на висококачествени и актуални и, когато е целесъобразно, на сигурни свързани с космическото пространство данни, информация и услуги без прекъсване и, когато е възможно — на световно равнище, които отговарят на съществуващите и бъдещите нужди и са в състояние да отговорят на политическите приоритети на Съюза, включително по отношение на изменението на климата; и подкрепа за капацитет за вземане на основани на доказателства и независими решения на Съюза и неговите държави членки;
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б
б)  максимално увеличаване на социално-икономическите ползи, включително чрез насърчаване на възможно най-широкото използване на данните, информацията и услугите, предоставяни от компонентите на Програмата;
б)  максимално увеличаване на социално-икономическите ползи, по-специално чрез укрепване на европейския сектор надолу по веригата, което да даде възможност за растеж и създаване на работни места в Съюза и насърчаване на възможно най-широкото възприемане на услуги и използване на данните, информацията и услугите, предоставяни от компонентите на Програмата както в Съюза, така и извън него;
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в
в)  повишаване на сигурността на Съюза и неговите държави членки, на неговата свобода на действие и стратегическа автономност, по-специално в технологично отношение и при вземането на решения въз основата на факти;
в)  повишаване на сигурността, включително кибернетичната сигурност на Съюза и неговите държави членки, и засилване на неговата стратегическа автономност, по-специално в индустриално и технологично отношение;
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — буква в а (нова)
ва)  укрепване на европейската промишлена и научна екосистема в космическата област чрез създаване на съгласувана рамка, която съчетава високите постижения на европейското обучение и ноу-хау, развитието на капацитета за проектиране на високо равнище, производствени способности и необходимата стратегическа визия в сектор, който става все по-конкурентен;
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 – буква г)
г)  насърчаване на ролята на Съюза на международната сцена като водещ участник в космическия сектор и укрепване на неговата роля при справяне с глобалните предизвикателства и подкрепяне на световни инициативи, включително по отношение на изменението на климата и устойчивото развитие.
г)  насърчаване на ролята на Съюза на международната сцена като водещ участник в космическия сектор и укрепване на неговата роля при справяне с глобалните предизвикателства и подкрепяне на световни инициативи, включително по отношение на устойчивото развитие;
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г a (нова)
га)  укрепване на космическата дипломация на Съюза и насърчаване на международното сътрудничество за повишаване на осведомеността относно космоса като общо наследство на човечеството;
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г б (нова)
гб)  насърчаване на технологиите и промишлеността на Съюза и способстване за прилагането на принципите на реципрочност и лоялна конкуренция на международно равнище;
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г в (нова)
гв)  повишаване на безопасността в Съюза и неговите държави членки в различни области, по-специално в транспорта (авиационен, включително безпилотни летателни апарати, железопътен, воден, шосеен транспорт, автономно управление на превозни средства), изграждането и наблюдението на инфраструктури, наблюдението на земната повърхност, както и в областта на околната среда.
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква a
a)  за „Галилео“ и EGNOS: предоставяне на най-съвременни и, когато е целесъобразно, сигурни услуги по позициониране, навигация и измерване на времето;
a)  за „Галилео“ и EGNOS: предоставяне на дългосрочна и постоянна основа за най-съвременни и когато е целесъобразно, сигурни услуги по позициониране, навигация и измерване на времето;
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква б
б)  за „Коперник“: осигуряване на точни и надеждни данни и информация от наблюдението на Земята, които се предоставят на дългосрочна основа с цел подкрепа на прилагането на политиките на Съюза и неговите държави членки в областта на околната среда, изменението на климата, селското стопанство и развитието на селските райони, гражданската защита, безопасността и сигурността, както и цифровата икономика, и на мониторинга на тези политики;
б)  за „Коперник“: осигуряване на точни и надеждни данни и информация от наблюдението на Земята, които се предоставят на дългосрочна основа с цел подкрепа на прилагането на политиките и действията на Съюза и неговите държави членки, които са ориентирани към ползвателите;
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква в
в)  за „осведоменост за ситуацията в космическото пространство“ (SSA): увеличаване на способностите за КНП във връзка с наблюдение, проследяване и идентифициране на космически обекти, наблюдение на метеорологичните явления в космическото пространство и картографиране и свързване в мрежа на капацитета на Съюза във връзка с близките до Земята обекти
в)  за „осведоменост за ситуацията в космическото пространство“ (SSA): увеличаване на способностите за КНП във връзка с наблюдение, проследяване и идентифициране на космически обекти и космическите отпадъци, наблюдение на метеорологичните явления в космическото пространство и картографиране и свързване в мрежа на капацитета на държавите членки във връзка с близките до Земята обекти;
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква д
д)  допринасяне, когато това се изисква за нуждите на Програмата, за наличието на автономна, сигурна и разходоефективна способност за достъп до космическото пространство;
д)  гарантиране на наличието на автономна, сигурна и разходоефективна способност за достъп до космическото пространство;
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква е
е)  подкрепяне и укрепване на конкурентоспособността, предприемачеството, уменията и капацитета за иновации на юридическите и физическите лица от Съюза, осъществяващи дейност или желаещи да развиват дейност в този сектор, като се обръща особено внимание на положението и нуждите на малките и средните предприятия и на стартиращите предприятия.
е)  насърчаване на развитието на силна и конкурентоспособна космическа икономика на Съюза и максимално увеличаване на възможностите за предприятията в Съюза с всякакъв размер и от всички региони на Съюза.
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – уводна част
В рамките на Програмата се подпомагат:
В условията на полезно взаимодействие с други програми и схеми за финансиране от страна на Съюза и на Европейската космическа агенция, Програмата подпомага:
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а
a)  предоставянето на услуги по изстрелване за нуждите на Програмата;
a)  предоставянето на услуги по изстрелване за Програмата, включително на обединена услуга по изстрелване за Съюза, както и за други субекти по тяхно искане, като се вземат предвид основните интереси на Съюза в областта на сигурността в съответствие с член 25, с цел увеличаване на конкурентоспособността на европейските ракети носители и предприятия на световния пазар;
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б
б)  развойните дейности, свързани с автономен, сигурен и разходоефективен достъп до космическото пространство;
б)  развойните дейности, свързани с автономен, надежден и разходоефективен достъп до космическото пространство, включително алтернативни технологии за изстрелване и иновативни системи или услуги, като се вземат предвид основните интереси на Съюза и неговите държави членки в областта на сигурността в съответствие с член 25;
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в
в)  когато това се изисква за нуждите на Програмата — необходимите изменения на свързаната с космическото пространство наземна инфраструктура.
в)  когато това се изисква за целите на Програмата — необходимата подкрепа за поддръжката, адаптирането и развитието на наземната инфраструктура на космическия сектор, по-специално на съществуващите инфраструктури, обхвата на ракетните технологии и научноизследователските центрове.
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 6 – заглавие
Действия в подкрепа на иновативен космически сектор на Съюза
Действия в подкрепа на иновативен и конкурентоспособен космически сектор на Съюза
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а
a)  иновационните дейности във връзка с оптималното използване на космическите технологии, инфраструктура или услуги;
a)  иновационните дейности във връзка с разработването и оптималното използване на космическите технологии, инфраструктура или услуги;
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква a а (нова)
aа)  подходящи мерки за улесняване на възприемането на новаторски решения в резултат на научноизследователски и иновационни дейности, по-специално чрез полезни взаимодействия с други фондове на Съюза, като например „Хоризонт Европа“ и InvestEU, с цел да се подпомогне развитието на секторите надолу по веригата за всички компоненти на Програмата;
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а б (нова)
аб)  укрепване на европейския космически сектор на експортния пазар;
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б
б)  установяването на партньорство за иновации в областта на космическото пространство за разработване на иновативни продукти или услуги и за последващото закупуване на получените в резултат на това доставки или услуги;
б)  установяването на партньорство за иновации в областта на космическото пространство за разработване на иновативни продукти или услуги и за последващото закупуване на получените в резултат на това продукти или услуги за нуждите на Програмата;
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 6 — параграф 1 — буква б а (нова)
ба)  проектиране, изпитване, прилагане и внедряване на решения в областта на космоса, които са основани на данни и са оперативно съвместими, за целите на обществени услуги, като по този начин се насърчават иновациите и създаването на общи рамки с цел реализиране на пълния потенциал на услугите на публичната администрация за гражданите и предприятията;
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква в
в)  предприемачеството, от ранния етап до етапа на разрастване, в съответствие с член 21 и други разпоредби за достъпа до финансиране, както е посочено в член 18 и дял III, глава I;
в)  предприемачеството, още от ранния етап до етапа на разрастване, в съответствие с член 21, и въз основа на друг достъп до финансиране, както е посочено в член 18 и в дял III, глава I;
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1 – буква г
г)  сътрудничеството между предприятия под формата на платформи за космическото пространство, които обединяват на регионално и национално равнище участниците от космическия и цифровия сектор, както и ползвателите, и оказват подкрепа на гражданите и предприятията за насърчаване на предприемачеството и уменията;
г)  сътрудничеството под формата на мрежа от платформи за космическото пространство, които обединяват по-специално на регионално и национално равнище участниците от космическия и цифровия сектор, както и ползвателите, и предоставят подкрепа, съоръжения и услуги на гражданите и предприятията за насърчаване на предприемачеството и уменията; насърчаване на сътрудничеството между платформите за космическото пространство и центровете за цифрови иновации, създадени по програмата „Цифрова Европа“;
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква г a (нова)
га)  евентуалното разработване на стратегия на „подход за сключване на първи договор“ с всички съответни участници от публичния и частния сектор, за да се подпомогне развитието на стартиращите предприятия в космическия сектор;
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква г б (нова)
гб)  полезни взаимодействия с транспортния, космическия и цифровия сектори с цел да се насърчи по-широкото използване на нови технологии (като e-call, цифров тахограф, контрол и управление на движението, автономно управление на превозни средства, безпилотни превозни средства и безпилотни летателни апарати) и посрещане на необходимостта от сигурна и безпроблемна свързаност, солидно позициониране, интермодалност и оперативна съвместимост, като по този начин се повишава конкурентоспособността на транспортните услуги и промишленост;
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква д
д)  предлагането на дейности по образование и обучение;
д)  предлагането на дейности по образование и обучение с цел развитие на напреднали космически умения;
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква е
е)  достъпа до съоръжения за извършване на обработване и изпитвания;
е)  достъпа до съоръжения за извършване на обработване и изпитвания за специалисти от частния и публичния сектор, студенти и предприемачи;
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в
в)  не предоставя на третата държава или международната организация правомощия за вземане на решения по отношение на Програмата;
в)  не предоставя на третата държава или международната организация правомощия за вземане на решения по отношение на Програмата, нито достъп до чувствителна или класифицирана информация, когато е целесъобразно;
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква г a (нова)
га)  когато е целесъобразно, защитава стратегическите интереси и суверенитета на Съюза във всички съответни области, включително европейската технологична или промишлена автономност;
Изменение 95
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3
3.  Комисията предприема необходимите стъпки, за да гарантира, че в договорите, споразуменията или другите договорености, свързани с посочените в първи параграф дейности, се съдържат разпоредби, в които е определен подходящ режим на собственост върху тези активи, и що се отнася до буква в) — че Съюзът може да използва свободно приемниците за PRS в съответствие с Решение № 1104/2011/ЕС.
3.  Комисията предприема необходимите стъпки, за да гарантира, че в договорите, споразуменията или другите договорености, свързани с посочените в параграф 2 дейности, се съдържат разпоредби, в които е определен подходящ режим на собственост и ползване на тези активи, а в случаите по буква в) — че Съюзът може да използва свободно и да предоставя ползването на приемниците за PRS в съответствие с Решение № 1104/2011/ЕС.
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1
Услугите, данните и информацията, предоставяни от компонентите на Програмата, се предоставят без никаква изрична или подразбираща се гаранция по отношение на тяхното качество, точност, наличност, надеждност, бързина и пригодност за каквато и да е цел. За тази цел Комисията предприема необходимите стъпки, за да гарантира, че ползвателите на тези услуги, данни и информация са информирани по подходящ начин на липсата на такава гаранция.
Услугите, данните и информацията, предоставяни от компонентите на Програмата, се предоставят без никаква изрична или подразбираща се гаранция по отношение на тяхното качество, точност, наличност, надеждност, бързина и пригодност за каквато и да е цел, освен ако приложимото право на Съюза изисква такава гаранция като условие за предоставянето на въпросните услуги. За тази цел Комисията предприема необходимите стъпки, за да гарантира, че ползвателите на тези услуги, данни и информация са информирани по подходящ начин на липсата на такава гаранция.
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 1
Финансовият пакет за изпълнението на Програмата за периода 2021—2027 г. е [16] милиарда евро по текущи цени.
Финансовият пакет за изпълнението на Програмата за периода 2021—2027 г. е [16,9] милиарда евро по текущи цени.
Изменение 98
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 1 – буква б
б)  за „Коперник“: [5,8] милиарда евро;
б)  за „Коперник“: [6] милиарда евро;
Изменение 99
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 2 – буква в
в)  за SSA/GOVSATCOM: [0,5] милиард евро.
в)  за SSA/GOVSATCOM: [1,2] милиарда евро.
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2
2.  Междусекторните дейности, както е предвидено в член 3, се финансират в рамките на компонентите на Програмата.
2.  Междусекторните дейности, както е предвидено в членове 3, 5 и 6, се финансират в рамките на компонентите на Програмата.
Изменение 101
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква а
a)  насърчаване във всички държави членки, по цялата верига на доставки, на възможно най-широко и свободно участие на стартиращи предприятия, нови участници, малки или средни предприятия и други икономически оператори, включително изискване за използването на подизпълнители от страна на оферентите;
a)  насърчаване в целия Съюз и по цялата верига на доставки на възможно най-широко и свободно участие на всички стопански субекти, и по-специално на стартиращи предприятия, нови участници, малки и средни предприятия, включително изискване за използването на подизпълнители от страна на оферентите;
Изменение 102
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква г
г)  насърчаване на автономността на Съюза, по-специално в технологично отношение;
г)  насърчаване на стратегическата автономност на Съюза, по-специално в областта на промишлеността и в технологично отношение, по цялата верига на създаване на стойност;
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква г a (нова)
га)  спазване на принципите на свободен достъп и лоялна конкуренция по цялата верига на промишлените доставки, възлагане на обществени поръчки въз основа на предоставяне на прозрачна и своевременна информация, ясно съобщаване на приложимите правила за възлагането на обществени поръчки, както и на критериите за подбор и възлагане и всяка друга информация от значение, която осигурява равни условия на конкуренция за всички потенциални оференти;
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1
1.  С цел насърчаване на нови участници, малки и средни предприятия и стартиращи предприятия и предлагане на възможно най-широк географски обхват, като същевременно се защитава стратегическата автономност на Съюза, възлагащият орган може да изиска от оферента да възложи част от договора на подизпълнител чрез конкурентно възлагане на подходящите равнища на подизпълнение на дружества, които не са част от групата, към която оферентът принадлежи.
1.  С цел насърчаване на нови участници, по-специално малки и средни предприятия и стартиращи предприятия, и предлагане на възможно най-широк географски обхват, като същевременно се защитава стратегическата автономност на Съюза, възлагащият орган се стреми да изиска от оферента да възложи част от договора на подизпълнител чрез конкурентно възлагане на подходящите равнища на подизпълнение на дружества, които не са част от групата, към която оферентът принадлежи.
Изменение 105
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2
2.  Възлагащият орган уточнява изискваната част от договора, която да бъде възложена на подизпълнители, под формата на диапазон, ограничен от минимален и максимален процент.
2.  Възлагащият орган уточнява частта от договора, която да бъде задължително възложена на подизпълнител от всички нива съгласно параграф 1 под формата на диапазон, ограничен от минимален и максимален процент.
Изменение 106
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3
3.  Всяка дерогация в резултат от искане в съответствие с параграф 1 изисква обосновка от страна на оферента.
3.  Всяка дерогация в резултат от искане в съответствие с параграф 1 се обосновава от оферента и се преценява от възлагащия орган.
Изменение 107
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2
В случай на съвместна покана за представяне на предложения се определят съвместни процедури за подбор и оценка на предложенията. Процедурите трябва да включват балансирана група от експерти, определени от всяка страна.
В случай на съвместна покана за представяне на предложения се определят съвместни процедури за подбор и оценка на предложенията. В процедурите участва балансирана група от експерти, определени от всяка страна. Тези експерти не могат да предоставят оценки, съвети или помощ по въпроси, по отношение на които се намират в конфликт на интереси.
Изменение 108
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1
1.  В допълнение към разпоредбите по [член 165] от Финансовия регламент Комисията и Агенцията могат да провеждат процедури за възлагане на съвместни поръчки с Европейската космическа агенция или други международни организации, участващи в изпълнението на компонентите на Програмата.
1.  В допълнение към разпоредбите на [член 165] от Финансовия регламент Комисията или Агенцията могат да провеждат процедури за възлагане на съвместни поръчки с Европейската космическа агенция или други международни организации, участващи в изпълнението на компонентите на Програмата.
Изменение 110
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – буква а
a)  стриктно разпределение на задачите и отговорностите между субектите, участващи в изпълнението на Програмата, по-конкретно между държавите членки, Комисията, Агенцията и Европейската космическа агенция;
a)  стриктно разпределение на задачите и отговорностите между субектите, участващи в изпълнението на Програмата, по-конкретно между държавите членки, Комисията, Агенцията и Европейската космическа агенция въз основа на компетенциите на всеки от субектите, като се увеличават прозрачността, ефективността, ефикасното разходване на средствата и не се допуска дублиране на дейности;
Изменение 111
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – буква б
б)  строг контрол върху Програмата, включително стриктно да се придържат към разходите и графика всички субекти в рамките на техните компетенции в съответствие с настоящия регламент;
б)  строг контрол върху Програмата, включително стриктно придържане към разходите и техническите стандарти от страна на всички субекти в рамките на съответната им отговорност в съответствие с настоящия регламент;
Изменение 112
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – буква г
г)  систематично отчитане на нуждите на ползвателите на услугите, предоставяни от компонентите на Програмата, както и на научния и технологичния напредък във връзка с тези услуги;
г)  систематично отчитане на нуждите на ползвателите на услугите, предоставяни от компонентите на Програмата, както и на научния и технологичния напредък във връзка с тези услуги, също така чрез консултиране с консултативните форуми на ползватели на национално равнище и на равнището на Съюза;
Изменение 113
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2
2.  Комисията, а за задачите по член 30 — Агенцията, могат да възлагат конкретни задачи на държави членки или на национални агенции или на групи от тези държави членки или национални агенции. Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да осигурят гладкото функциониране на Програмата и насърчаването на използването на услугите по нея, включително като подпомагат запазването на честотите, необходими за тази програма.
2.  Комисията, а за задачите по член 30 — Агенцията, могат да възлагат конкретни задачи на държави членки или на групи от тези държави членки при условията на договореност за всеки конкретен случай. Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да осигурят гладкото функциониране на Програмата и насърчаването на използването на услугите по нея, включително като подпомагат запазването на честотите, необходими за тази програма, на подходящо ниво.
Изменение 114
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 а (нов)
2а.  Държавите членки провеждат проактивни и съгласувани консултации с общности на крайните ползватели, по-специално по отношение на „Галилео“, EGNOS и „Коперник“, включително чрез консултативни форуми на ползватели.
Изменение 115
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1
1.  Комисията има цялостната отговорност за изпълнение на Програмата, включително в областта на сигурността. В съответствие с настоящия регламент тя определя приоритетите и дългосрочния напредък по Програмата и контролира изпълнението ѝ, като надлежно взема предвид въздействието ѝ върху другите политики на Съюза.
1.  Комисията носи цялостната отговорност за изпълнението на Програмата и отговорността в областта на сигурността за онези компоненти на Програмата, които не са възложени на Агенцията съгласно член 30. В съответствие с настоящия регламент тя определя приоритетите и дългосрочния напредък по Програмата и контролира изпълнението ѝ, като надлежно взема предвид въздействието ѝ върху другите политики на Съюза.
Изменение 116
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2
2.  Комисията управлява компонентите на Програмата, когато това управление не е възложено на друг субект.
2.  Комисията управлява компонентите на Програмата, когато това управление не е възложено на други субекти, посочени в членове 30, 31 и 32.
Изменение 117
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3
3.  Комисията осигурява ясно разделение на задачите между отделните субекти, участващи в Програмата, и координира дейностите на тези субекти.
3.  Комисията осигурява ясно разделение на задачите между отделните субекти, участващи в програмата, и координира дейностите на тези субекти, и гарантира пълната защита на интересите на Съюза, доброто управление на средствата му и прилагането на неговите правила, по-специално относно възлагането на обществени поръчки. Поради това Комисията сключва с Агенцията и Европейската космическа агенция споразумение за финансово рамково партньорство, отнасящо се до възложените на двата субекта задачи съгласно посоченото в член 31а.
Изменение 118
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3 а (нов)
3а.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 105, чрез които въвежда специфична уредба на функционирането и управлението на функциите във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство и с NEO, както и на GOVSATCOM.
Изменение 119
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 1
Когато е необходимо за гладкото функциониране на Програмата и за безпроблемното предоставяне на услугите, осигурени от компонентите на Програмата, чрез актове за изпълнение Комисията определя техническите и оперативните спецификации, необходими за изпълнение и развитие на тези компоненти и на услугите, които те предоставят, след като се е консултирала с ползвателите и всички останали съответни заинтересовани страни. При определяне на тези технически и оперативни спецификации Комисията избягва намаляването на общото ниво на сигурност и спазва изискването за съвместимост с по-стари системи.
Когато е необходимо за гладкото функциониране на Програмата и за безпроблемното предоставяне на услугите, осигурени от компонентите на Програмата, чрез делегирани актове Комисията определя високи изисквания за спецификациите за изпълнение и развитие на тези компоненти и на услугите, които те предоставят, след като се е консултирала с ползвателите и всички останали съответни заинтересовани страни, включително сектора надолу по веригата. При определяне на тези високи изисквания Комисията избягва намаляването на общото ниво на сигурност и спазва изискването за съвместимост с по-стари системи.
Изменение 120
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 2
Тези актове за изпълнение се приемат съгласно процедурата по разглеждане, предвидена в член 107, параграф 3.
Тези делегирани актове се приемат в съответствие с член 21.
Изменение 121
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5
5.  Комисията насърчава и осигурява възприемането и използването на данните и услугите, предоставяни от компонентите на Програмата в публичните и частните сектори, включително като подкрепя съответното развитие на тези услуги и като подпомага установяването на стабилна среда за дългосрочно развитие. Тя осигурява полезното взаимодействие между приложенията на различните компоненти на Програмата. Комисията гарантира допълването, съгласуваността, полезното взаимодействие и връзките между Програмата и другите действия и програми на Съюза.
5.  Комисията гарантира допълването, съгласуваността, полезното взаимодействие и връзките между Програмата и другите действия и програми на Съюза. Комисията в тясно сътрудничество с Агенцията и, когато е приложимо, с Европейската космическа агенция и субектите, на които са възложени задачи по „Коперник“, допринася за:
—  дейностите, свързани с възприемането и използването на данните и услугите, предоставяни от компонентите на Програмата в публичния и частния сектор;
—  развитието на полезни взаимодействия между приложенията;
—  подходящото развитие на тези услуги;
—  насърчаване на стабилна дългосрочна среда.
Изменение 122
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6
6.  Когато е целесъобразно, Комисията осигурява координацията с дейностите, извършвани в космическата сфера на нивото на Съюза и на национално и международно равнище. Тя насърчава сътрудничеството между държавите членки и сближаването на техните технологически капацитети и развитие в космическата област.
6.  Когато е целесъобразно, и в сътрудничество с Агенцията и Европейската космическа агенция, Комисията осигурява координацията с дейностите, извършвани в космическата сфера на нивото на Съюза и на национално и международно равнище. Тя насърчава сътрудничеството между държавите членки и сближаването на техните технологически капацитети и развитие в космическата област.
Изменение 123
Предложение за регламент
Член 30 — параграф 1 — буква б а (нова)
ба)  насърчава и осигурява възприемането и използването на данните и услугите, предоставяни от компонентите на Програмата, включително разработването на приложения и услуги надолу по веригата въз основа на компонентите на Програмата;
Изменение 124
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – буква б б (нова)
бб)  изпълнява действия в подкрепа на иновативен космически сектор на Съюза в съответствие с член 6;
Изменение 125
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б в (нова)
бв)  подкрепя достъпа до финансиране чрез финансовите инструменти по дял III и InvestEU, както и, в сътрудничество с ЕИБ, чрез създадените от последната финансови инструменти, специално предназначени за МСП;
Изменение 126
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – буква в
в)  извършва дейностите по комуникация, популяризиране и използване за търговски цели на услугите, предлагани от „Галилео“ и EGNOS;
в)  извършва дейностите по комуникация, популяризиране и използване за търговски цели на услугите, предлагани по-специално от „Галилео“, EGNOS и „Коперник“;
Изменение 127
Предложение за регламент
Член 30 — параграф 1 — буква в а (нова)
ва)  по отношение на „Галилео“ и EGNOS: управление на експлоатацията на „Галилео“ и EGNOS, както е посочено в член 43;
Изменение 128
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – буква г
г)  осигурява технически експертен опит на Комисията.
г)  осигурява технически експертен опит на Комисията, като се избягва дублиране със задачите на ЕКА по членове 27 и 31.
Изменение 129
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – буква а
a)  управление на експлоатацията на EGNOS и „Галилео“, както е посочено в член 43;
заличава се
Изменение 130
Предложение за регламент
Член 30 — параграф 2 — буква б а (нова)
ба)  отправяне на препоръки до Комисията относно приоритетите в областта на космическото пространство в „Хоризонт Европа“ и участие в нейното изпълнение;
Изменение 131
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – буква в
в)  изпълнение на дейностите във връзка с разработването на приложенията и услугите надолу по веригата въз основа на компонентите на Програмата.
заличава се
Изменение 132
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3
3.  Комисията може да възлага други задачи на Агенцията, включително комуникацията, популязирирането и използването за търговски цели на данните и информацията, както и други дейности във връзка с използването от страна на ползвателите по отношение на компонентите на Програмата, различни от „Галилео“ и EGNOS.
3.  Комисията може да възлага други задачи на Агенцията, като избягва дублирането, и въз основа на подобрената ефективност при изпълнението на целите на Програмата.
Изменение 133
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3 а (нов)
3а.  За целите на изпълнението на своите задачи Агенцията може да подписва споразумения за партньорство или други споразумения с национални космически агенции, група от национални космически агенции или с други субекти.
Изменение 134
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4
4.  Задачите по параграфи 2 и 3 се възлагат от Комисията чрез споразумение за финансов принос съгласно [член 2, параграф 18] и [дял VI] от Финансовия регламент.
4.  Задачите по параграфи 2 и 3 се възлагат от Комисията чрез споразумение за финансов принос съгласно [член 2, параграф 18] и [дял VI] от Финансовия регламент и се преразглеждат в съответствие с член 102, параграф 6 от настоящия регламент, и по-специално по отношение на компонента за „Коперникус“.
Изменение 135
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4 а (нов)
4a.  Когато възлага задачи на Агенцията, Комисията ѝ осигурява подходящо финансиране за тяхното управление и изпълнение, включително подходящи човешки и административни ресурси.
Изменение 136
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – буква а
a)  по отношение на „Коперник“ — разработването, проектирането и конструирането на космическата инфраструктура на „Коперник, включително експлоатацията на тази инфраструктура;
a)  по отношение на „Коперник“ — разработването, проектирането и конструирането на космическата и наземната инфраструктура на „Коперник“, включително експлоатацията на тази инфраструктура;
Изменение 137
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – буква б
б)  по отношение на „Галилео“ и EGNOS: развитието на системите и наземния сегмент и проектирането и развитието на спътниците;
б)  по отношение на „Галилео“ и EGNOS: подкрепа на Агенцията при изпълнението на нейните основни задачи. Когато е предвидено в специалните споразумения, сключени между Агенцията и Европейската космическа агенция, възлагането на обществени поръчки от името и за сметка на Агенцията с предмет развитието, проектирането и разработването на наземния сегмент и проектирането и разработването на базирания в космоса сегмент;
Изменение 138
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – буква в
в)  по отношение на всички компоненти на Програмата — научноизследователската и развойна дейност в сферата на нейната компетентност.
в)  по отношение на всички компоненти на Програмата — научноизследователската и развойна дейност по отношение на инфраструктурите на компонентите на Програмата.
Изменение 139
Предложение за регламент
Член 31 — параграф 1 — буква в а (нова)
ва)  насърчаване на сътрудничеството между държавите членки и способстване на сближаването между техните технологични капацитети и развитие в космическата област.
Изменение 140
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2
2.  Комисията сключва с Агенцията и Европейската космическа агенция споразумение за финансово рамково партньорство, предвидено в [член 130] от Финансовия регламент. В това споразумение за финансово рамково партньорство:
заличава се
—  ясно се определят отговорностите и задълженията на Европейската космическа агенция във връзка с Програмата;
—  се изисква Европейската космическа агенция да съблюдава правилата относно сигурността от Програмата на Съюза, по-конкретно по отношение на обработката на класифицираната информация;
—  се определят условията за управлението на средствата, предоставени на Европейската космическа агенция, особено във връзка с обществените поръчки, процедурите за управление, очакваните резултати, измерени чрез показателите за изпълнението, приложимите мерки при недостатъчно или неправомерно изпълнение на договорите по отношение на разходи, график и резултати, както и във връзка със стратегията за комуникация и правилата относно собствеността на всички материални и нематериални активи. Тези условия отговарят на разпоредбите на дялове ІІІ и V от настоящия регламент и на Финансовия регламент;
—  се изисква участието на Комисията и ако е приложимо — на Агенцията, в заседанията на групата за оценка на офертите в рамките на Европейската космическа агенция във връзка с Програмата;
—  се определят мерките за наблюдение и контрол, които включват по-специално система за прогнозиране на разходите, системно информиране на Комисията или, ако е необходимо, на Агенцията за разходите и графика, а при разминаване между предвидения бюджет, изпълнението и графика — за корективните действия с оглед на изпълнението на възложените задачи в рамките на отпуснатите бюджети и за санкциите, наложени на Европейската космическа агенция, когато отговорността за това разминаване може пряко да се отнесе към нея;
—  се определят принципите за заплащане на Европейската космическа агенция, което е пропорционално на сложността на задачите за изпълнение, отговаря на пазарните цени и възнаграждението за другите участващи субекти, включително Съюза, и ако е целесъобразно, може да е съобразено с показателите за изпълнението. Това възнаграждение не обхваща общите разходи, които не са свързани с дейностите, възложени на Европейската космическа агенция от страна на Съюза.
Изменение 141
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3
3.  Сключването на споразумението за финансово рамково партньорство по параграф 2 зависи от създаването в рамките на Европейската космическа агенция на вътрешните структури и от определянето на оперативен метод, по-конкретно за вземането на решения, методите на управление и отговорността, които да гарантират максимална защита на интересите на Съюза и да осигурят спазване на решенията ѝ, включително за дейностите, финансирани от Европейската космическа агенция, които имат въздействие върху Програмата.
заличава се
Изменение 142
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4
4.  Без да се засяга споразумението за финансово рамково партньорство по параграф 4, Комисията или Агенцията може да поиска от Европейската космическа агенция да осигурява технически експертен опит и информацията, необходими за осъществяване на задачите, които са им възложени съгласно настоящия регламент.
заличава се
Изменение 143
Предложение за регламент
Член 31 а (нов)
Член 31a
В това споразумение за финансово рамково партньорство:
1.  Комисията сключва с Агенцията и Европейската космическа агенция споразумение за финансово рамково партньорство по [член 130] от Финансовия регламент. В това споразумение за финансово рамково партньорство:
a)  се определят по ясен начин ролите, отговорностите и задълженията на Комисията, Агенцията и на Европейската космическа агенция във връзка с Програмата;
б)  се определят по ясен начин инструментите за координация и контрол върху изпълнението на компонентите на Програмата, като се вземат предвид ролите и отговорностите на Комисията за цялостната координация на компонентите на Програмата;
в)  се изисква Европейската космическа агенция да съблюдава правилата относно сигурността, приложими към Програмата на Съюза, по-специално по отношение на обработката на класифицирана информация;
г)  се определят условията за управлението на средствата, предоставени на Европейската космическа агенция, включително прилагането на правилата на Съюза за обществените поръчки, когато се възлагат обществени поръчки от името и за сметка на Съюза, процедурите за управление, очакваните резултати, измерени чрез показателите за изпълнението, приложимите мерки при недостатъчно или измамно изпълнение на договорите по отношение на разходи, график и резултати, както и във връзка със стратегията за комуникация и правилата относно собствеността върху всички материални и нематериални активи; тези условия са в съответствие с разпоредбите на дялове ІІІ и V от настоящия регламент и с Финансовия регламент;
д)  се изисква участието на Комисията, и когато е относимо, на Агенцията в заседанията на групата за оценка на офертите в рамките на Европейската космическа агенция във връзка с Програмата, когато последната възлага обществени поръчки от името и за сметка на Съюза съгласно параграф 1а;
е)  се определят мерките за наблюдение и контрол, които включват по-специално система за прогнозиране на разходите, системно информиране на Комисията, или когато е целесъобразно, на Агенцията за разходите и графика, а при разминаване между предвидения бюджет, изпълнението и графика — за корективните действия с оглед на изпълнението на възложените задачи в рамките на отпуснатите бюджети, както и за санкциите, наложени на Европейската космическа агенция, когато отговорността за това разминаване може да ѝ бъде вменена пряко;
ж)  се определят принципите на заплащане на Европейската космическа агенция, отчитайки модела на нейните разходи като публичен субект, като възнаграждението е пропорционално на сложността на задачите за изпълнение, отговаря на пазарните цени и на възнагражденията за другите участващи субекти, включително Съюза, и ако е целесъобразно, може да е съобразено с показателите за изпълнението; тези възнаграждения не обхващат общите разходи, които не са свързани с дейностите, възложени на Европейската космическа агенция от страна на Съюза;
з)  се изисква Европейската космическа агенция да гарантира пълната защита на интересите на Съюза и на неговите решения, което може също така да наложи Европейската космическа агенция да адаптира своите процеси за вземане на решения, методи за управление и разпоредби относно отговорността.
2.  Без да се засяга споразумението за финансово рамково партньорство по член 31а, Комисията или Агенцията може да поиска от Европейската космическа агенция да осигурява технически експертен опит и информация, необходими за осъществяване на задачите, които са им възложени с настоящия регламент. Условията за тези искания и тяхното изпълнение се договарят взаимно.
Изменение 144
Предложение за регламент
Член 32 – заглавие
Роля на другите субекти
Роля на EUMETSAT и другите субекти
Изменение 145
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – уводна част
1.  Чрез споразумения за финансов принос Комисията може да възлага изцяло или частично изпълнението на компонентите на Програмата на субекти, различни от посочените в членове 30 и 31, включително:
1.  Чрез споразумения за финансов принос Комисията може да възлага изцяло или частично изпълнението на следните задачи на субекти, различни от посочените в членове 30 и 31:
Изменение 146
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – буква а
a)  експлоатацията на космическата инфраструктура на „Коперник“ или на части от нея, която може да бъде възложена на EUMETSAT;
a)  модернизирането и експлоатацията на космическата инфраструктура на „Коперник“ или на части от нея, която може да бъде възложена на EUMETSAT;
Изменение 147
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – буква б
б)  изпълнението на услугите на „Коперник“ или на части от тях на съответните агенции, органи или организации.
б)  изпълнението на услугите на „Коперник“ или на части от тях на съответните агенции, органи или организации, както и управлението на получената от трети страни съответна информация.
Изменение 148
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2 а (нов)
2а.  Комисията взема предвид научните и технически съвети на Съвместния изследователски център във връзка с изпълнението на Програмата.
Изменение 149
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – уводна част
Сигурността на Програмата се основава на следните принципи:
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 150
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – буква а
a)  вземат се предвид опитът на държавите членки в сферата на сигурността и най-добрите им практики;
a)  вземат се предвид опитът на държавите членки в сферата на сигурността и най-добрите им практики и националните им законодателства;
Изменение 151
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – буква a а (нова)
aа)  взема се предвид опитът, натрупан при експлоатацията на „Галилео“, EGNOS и „Коперник“;
Изменение 152
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част
В сферата на компетентността си Комисията осигурява висока степен на сигурност, по-конкретно във връзка със:
В сферата на компетентностите си Комисията и Агенцията осигуряват висока степен на сигурност, по-конкретно във връзка със:
Изменение 153
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – алинея 2
За целта Комисията гарантира, че за всеки компонент на Програмата се извършва анализ на рисковете и заплахите. Въз основа на този анализ на рисковете и заплахите и чрез актове за изпълнение тя определя общите изисквания към сигурността за всеки компонент на Програмата. В контекста на тези действия Комисията взема предвид въздействието на тези изисквания върху гладкото функциониране на съответния компонент, по-конкретно по отношение на разходите, управлението на риска и графика, и гарантира да не се намалява общото ниво на сигурност и да не се затруднява функционирането на съществуващото оборудване, базирано на съответния компонент. Тези актове за изпълнение се приемат съгласно процедурата по разглеждане, предвидена в член 107, параграф 3.
За целта Комисията, съгласувано с крайните ползватели в държавите членки и със съответните субекти, управляващи изпълнението на компонент на Програмата, извършва анализ на рисковете и заплахите за компонентите за „Коперник“, КНП и GOVSATCOM. Агенцията извършва анализ на рисковете и заплахите за компонентите за „Галилео“ и EGNOS. Въз основа на този анализ на рисковете и заплахите Комисията, съгласувано с крайните ползватели в държавите членки и със съответните субекти, управляващи изпълнението на компонент на Програмата, определя с актове за изпълнение общите изисквания към сигурността за всеки компонент на Програмата. В контекста на тези действия Комисията взема предвид въздействието на тези изисквания върху гладкото функциониране на съответния компонент, по-конкретно по отношение на разходите, управлението на риска и графика, и гарантира да не се намалява общото ниво на сигурност и да не се затруднява функционирането на съществуващото оборудване, базирано на съответния компонент. С оглед на общите изисквания към сигурността се определят процедурите, които трябва да бъдат следвани в случаите, когато сигурността на Съюза или на неговите държави членки може да бъде засегната от експлоатацията на даден компонент. Тези актове за изпълнение се приемат съгласно процедурата по разглеждане, предвидена в член 107, параграф 3.
Изменение 154
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2
2.  Субектът, отговорен за управлението на компонент на Програмата, е отговорен за управлението на сигурността на съответния компонент и за целта извършва анализ на рисковете и заплахите и предприема всички необходими дейности, за да осигури и наблюдава сигурността на компонента, по-конкретно той е отговорен за определяне на техническите спецификации и оперативните процедури, и наблюдава съответствието им с общите изисквания към сигурността по параграф 1.
2.  Комисията е отговорна за управлението на сигурността за компонентите за „Коперник“, SSA и GOVSATCOM. Агенцията е отговорна за управлението на сигурността на компонентите за „Галилео“ и EGNOS. За целта те извършват анализ на рисковете и заплахите и предприемат всички необходими дейности, за да осигурят и наблюдават сигурността на компонентите, за които отговарят, като по-конкретно те са отговорни за определянето на техническите спецификации и оперативните процедури, и наблюдават съответствието им с общите изисквания към сигурността по параграф 1, трета алинея.
Изменение 155
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3 – уводна част
3.  Агенцията:
3.  Освен това Агенцията:
Изменение 156
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3 – буква г a (нова)
га)  гарантира киберсигурността на Програмата;
Изменение 157
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 4 – буква а
a)  вземат мерки, които са поне равностойни на необходимите за защита на европейските критични инфраструктури по смисъла на Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита29 и на тези, които са необходими за защитата на техните собствени национални критични инфраструктури, за да се гарантира защитата на наземната инфраструктура, която е неразделна част от Програмата и която е разположена на тяхна територия;
a)  вземат мерки, които са най-малко равностойни на необходимите за защита на европейските критични инфраструктури по смисъла на Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита29 и на тези, които са необходими за защитата на техните собствени национални критични инфраструктури, за да се гарантира защитата на наземната инфраструктура, която е неразделна част от Програмата и която е разположена на тяхна територия;
__________________
__________________
29 ОВ L 345, 23.12.2008 г., стр. 75.
29 ОВ L 345, 23.12.2008 г., стр. 75.
Изменение 158
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 5
5.  Участващите в Програмата субекти вземат всички необходими мерки за осигуряване на сигурността на Програмата.
5.  Участващите в Програмата субекти вземат всички необходими мерки, включително с оглед на проблемите, установени в анализа на риска, с цел осигуряване на сигурността на Програмата.
Изменение 159
Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2
2.  Поканва се представител на Европейската космическа агенция да присъства като наблюдател на заседанията на Съвета за акредитация на сигурността. По изключение на тези заседания могат да се канят като наблюдатели и представители на агенции на Съюза, представители на трети държави или на международни организации, когато въпросите засягат пряко тези трети държави или международни организации, особено по въпросите във връзка с инфраструктурата, която им принадлежи или е създадена на територията им. Клаузите за участие на представителите на трети държави или международни организации и условията за целта се определят със съответните споразумения и са в съответствие с процедурния правилник на Съвета за акредитация на сигурността.
2.  Поканва се представител на Европейската космическа агенция да присъства като наблюдател на заседанията на Съвета за акредитация на сигурността. По изключение на тези заседания могат да се канят като наблюдатели и представители на агенции на Съюза, представители на трети държави или на международни организации, особено по въпроси във връзка с инфраструктурата, която им принадлежи или е създадена на територията им. Клаузите за участие на представителите на трети държави или международни организации и условията за това се определят със съответните споразумения и са в съответствие с процедурния правилник на Съвета за акредитация на сигурността.
Изменение 160
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква б
б)  управлението, поддръжката, непрекъснатото усъвършенстване, развитието и защитата на наземната инфраструктура, и по-специално на мрежи, обекти и поддържащи съоръжения, включително управлението на обновяването и остаряването;
б)  управлението, поддръжката, непрекъснатото усъвършенстване, развитието и защитата на наземната инфраструктура, включително инфраструктура, която е разположена извън територията на Съюза, но е необходима за осигуряването на пълно покритие от „Галилео“ и EGNOS на териториите на държавите членки, които са разположени географски в Европа, и по-специално на мрежи, обекти и поддържащи съоръжения, включително управлението на обновяването и остаряването;
Изменение 161
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква в
в)  развитието на следващите поколения системи и на услугите, предоставяни от „Галилео“ и EGNOS, без да се засягат бъдещи решения по финансовите перспективи на Съюза;
в)  развитието на следващите поколения системи и на услугите, предоставяни от „Галилео“ и EGNOS, без да се засягат бъдещи решения по финансовите перспективи на Съюза, като се вземат предвид потребностите на съответните заинтересовани страни;
Изменение 162
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква в а (нова)
ва)  подкрепа за разработването и развитието на основни технологични елементи, като например чипсетове и приемници, функциониращи чрез „Галилео“;
Изменение 163
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква в б (нова)
вб)  подкрепа за разработването на приложенията на „Галилео“ и EGNOS надолу по веригата и на интегрирани приложения надолу по веригата, използващи както EGNOS/„Галилео“, така и „Коперник“;
Изменение 164
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква д
д)  предоставянето и пазарното развитие на услугите, предоставяни от „Галилео“ и EGNOS;
д)  предоставянето и развитието на пазара на услугите, предоставяни от „Галилео“ и EGNOS , по-специално с цел постигане на максимални социално-икономически ползи, посочени в член 4, параграф 1;
Изменение 165
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква в
в)  услуга за безопасност на човешкия живот (SoL), която е без преки разходи за ползвателите и предоставя информация за позициониране и синхронизация с висока степен на непрекъснатост, наличност и точност, в това число функция за надеждност, която предупреждава ползвателите в случай на неизправност или сигнали извън допустимия толеранс, излъчвани от „Галилео“ и други ГНСС, които тя усилва в зоната на покритие, предназначена основно за ползвателите, за които безопасността е от първостепенно значение, по-конкретно в сектора на гражданското въздухоплаване за целите на аеронавигационното обслужване.
в)  услуга за безопасност на човешкия живот (SoL), която е без преки разходи за ползвателите и предоставя времева информация за позициониране и синхронизация с висока степен на непрекъснатост, наличност, точност и надеждност. Тази услуга се предоставя в съответствие с Регламента за ЕААБ, за да се гарантира спазване на изискванията за авиационна безопасност, в това число функция за надеждност, която предупреждава ползвателите в случай на неизправност или сигнали извън допустимия толеранс, излъчвани от „Галилео“ и други ГНСС, които тя усилва в зоната на покритие, предназначена основно за ползвателите, за които безопасността е от първостепенно значение, по-конкретно в сектора на гражданското въздухоплаване за целите на аеронавигационното обслужване.
Изменение 166
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2 – алинея 1
Услугите, посочени в параграф 1, се предоставят приоритетно на територията на държавите членки, които географски са разположени в Европа.
Услугите, посочени в параграф 1, се предоставят приоритетно на територията на държавите членки, които географски са разположени в Европа , с цел континенталните територии да бъдат обхванати до края на 2023 г., а всички територии — до края на 2025 г.
Изменение 167
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 3
3.  Разходите за това разширение, включително свързаните оперативни разходи, отнасящи се конкретно до тези райони, не се покриват от бюджета по член 11. Това разширение не забавя предоставянето на услугите по параграф 1 на територията на държавите членки, които географски са разположени в Европа.
3.  Разходите за това разширение, включително свързаните оперативни разходи, отнасящи се конкретно до тези райони, не се покриват от бюджета по член 11, но Европейската комисия разглежда въпроса за използване на съществуващите програми и споразумения за партньорство, и когато е целесъобразно, за разработване на специфичен финансов инструмент за тяхното подпомагане. Това разширение не забавя предоставянето на услугите по параграф 1 на територията на държавите членки, които географски са разположени в Европа.
Изменение 168
Предложение за регламент
Член 47 – заглавие
Съгласуваност и оперативна съвместимост
Съгласуваност, оперативна съвместимост и стандартизация
Изменение 169
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2
2.  „Галилео“ и EGNOS и услугите, които те предоставят, са съгласувани и оперативно съвместими с други навигационни спътникови системи и с конвенционални средства за радионавигация, когато необходимите изисквания към съгласуваността и оперативната съвместимост са определени в международни споразумения.
2.  „Галилео“ и EGNOS и услугите, които те предоставят, са взаимно съгласувани и оперативно съвместими с други навигационни спътникови системи и с конвенционални средства за радионавигация, когато необходимите изисквания към съгласуваността и оперативната съвместимост са определени в международни споразумения.
Изменение 170
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 а (нов)
2а.  „Галилео“ и EGNOS се стремят да отговарят на международните стандарти и сертификации.
Изменение 171
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1
1.  „Коперник“ се изпълнява въз основа на по-ранни инвестиции на Съюза и ако е целесъобразно — на националния или регионалния капацитет на държавите членки, като се вземат предвид капацитетът на търговските доставчици на сравними данни и информация и необходимостта от увеличаване на конкуренцията и от развитие на пазарите.
1.  „Коперник“ се изпълнява въз основа на по-ранни инвестиции на Съюза, Европейската космическа агенция и EUMETSAT и ако е целесъобразно — на националния или регионалния капацитет на държавите членки, като се вземат предвид капацитетът на търговските доставчици на сравними данни и информация и необходимостта от увеличаване на конкуренцията и от развитие на пазарите.
Изменение 172
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2
2.  „Коперник“ осигурява данни и информация в рамките на политика на пълен, безплатен и свободен достъп до данните.
2.  „Коперник“ осигурява данни и информация въз основа на политика на пълен, безплатен и свободен достъп до данните.
Изменение 173
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 3 – буква а – тире 1
—  развитието и операциите на „Часовои“ по „Коперник“,
—  развитието и операциите на спътниците „Часовои“ по „Коперник“;
Изменение 174
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 3 – буква в
в)  компонент за достъп до данни и разпространението им, който включва инфраструктура и услуги, за да се гарантират откриването, разглеждането, достъпът, разпространението и използването на данните и информацията от „Коперник“;
в)  компонент за достъп до данни и разпространението им, който включва инфраструктура и услуги, за да се гарантират откриването, разглеждането, дългосрочното архивиране, достъпът, разпространението и използването на данните и информацията от „Коперник“ по удобен за ползвателя начин;
Изменение 175
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 3 – буква г
г)  компонент за използването от страна на ползвателите и развитието на пазарите съгласно член 29, параграф 5, който включва съответните дейности, ресурси и услуги, за да се насърчават програма „Коперник“, нейните данни и услуги на всички нива с оглед на максималното увеличение на социално-икономическите ползи, посочени в член 4, параграф 1.
г)  компонент за използването от страна на ползвателите, изграждането на капацитет и развитието на пазарите съгласно член 29, параграф 5, който включва съответните дейности, ресурси и услуги, за да се насърчават програма „Коперник“, нейните данни и услуги на всички нива с оглед на максималното увеличение на социално-икономическите ползи, посочени в член 4, параграф 1.
Изменение 176
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 4
4.  „Коперник“ насърчава международната координация на системите за наблюдение и свързания обмен на данни, за да се увеличат глобалното измерение и допълващият характер на „Коперник“, като се отчитат съществуващите международни споразумения и процедури за координация.
4.  „Коперник“ насърчава международната координация на системите за наблюдение и свързания обмен на данни, за да се увеличат глобалното измерение и допълващият характер на „Коперник“, като се отчитат съществуващите и бъдещите международни споразумения и процедури за координация.
Изменение 177
Предложение за регламент
Член 49 – заглавие
Получаване на данни
Допустими действия
Изменение 178
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква а
a)  действията за осигуряване на непрекъснатост на съществуващите мисии „Часовои“ и за разработване, изстрелване, поддръжка и експлоатация на бъдещи „Часовои“, разширявайки обхватът на наблюдението, като се дава предимство на: капацитета за наблюдение за мониторинга на антропогенните емисии на CO2 и на други парникови газове, като се обхванат и полюсите и се даде възможност за иновативни екологични приложения в сферите на селското стопанство, горите и управлението на водите;
a)  действията за осигуряване на непрекъснатост на съществуващите мисии „Часовои“ и за разработване, изстрелване, поддръжка и експлоатация на бъдещи „Часовои“, разширявайки обхвата на наблюдението, като например: капацитета за наблюдение за мониторинга на антропогенните емисии на CO2 и на други парникови газове, като се обхванат и полюсите и се даде възможност за иновативни екологични приложения в сферите на селското стопанство, горите и управлението на водите;
Изменение 179
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква б
б)  действията за достъпа до данни от трети страни, които са необходими за предоставяне на услугите на „Коперник“ или за използване от институциите, агенциите и децентрализираните служби на Съюза;
б)  действията за достъпа до данни от трети страни, които са необходими за предоставяне на услугите на „Коперник“ или за използване от основни ползватели, като се дава приоритет на данните, предоставяни и/или финансирани от публични субекти в държавите членки, като например национални агенции;
Изменение 180
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква в а (нова)
ва)  подкрепа за разработване на съответни приложения и услуги на „Коперник“ надолу по веригата.
Изменение 181
Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – уводна част
„Коперник“ включва действия в подкрепа на следните услуги:
„Коперник“ включва действия в подкрепа на следните основни услуги:
Изменение 182
Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – буква а – тире 3
—  мониторинг на земната повърхност и селското стопанство за осигуряване на информация за земната покривка, земеползването и промяната му, градските зони, количеството и качеството на водата от вътрешните водоеми, горите, селското стопанство и други природни ресурси, биологичното разнообразие и криосферата,
—  мониторинг на земната повърхност и селското стопанство за осигуряване на информация за земната покривка, земеползването и промяната му, качеството на почвите, опустиняването, обекти на културното наследство, количеството и качеството на водата от вътрешните водоеми, горите и по-специално обезлесяването, селското стопанство и други природни ресурси, биологичното разнообразие и криосферата; държавите членки ще могат да използват информацията и данните от мониторинга на дадена земеделска площ по отношение на степента на земна покривка и на оползотворяване на земеделската земя, за да се намали допълнително административната тежест при предоставянето на селскостопански субсидии;
Изменение 183
Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – буква а – тире 4 a (ново)
–  картографиране на земеделските земи, нуждаещи се от напояване, прогнози за добива и ползването на земята, както и осигуряване на по-голяма безопасност и по-добро качество на храните чрез опазване на околната среда;
Изменение 184
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква а – тире 4 б (ново)
–  мониторинг на риболовните дейности, за да се осигури по-голяма безопасност и по-добро качество на храните чрез опазване на околната среда;
Изменение 185
Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – буква a а (нова)
aа)  подкрепа за мониторинг на изпълнението на политиката на Съюза;
Изменение 186
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – уводна част
Компонентът за КНП подпомага следните дейности:
Целта на програмата за КНП е последователно изграждане на автономна способност на Съюза за КНП.
Компонентът за КНП подпомага следните дейности:
Изменение 187
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – буква а
a)  създаването, развитието и функционирането на мрежа от наземни и/или базирани в космоса датчици на държавите членки, в това число датчици, разработени чрез Европейската космическа агенция, и датчици на Съюза, които се експлоатират на национално ниво, за наблюдение и проследяване на обекти и за изготвяне на европейски каталог на космическите обекти, адаптиран към нуждите на ползвателите по член 55;
a)  създаването, развитието и функционирането на мрежа от наземни и/или базирани в космоса датчици на държавите членки или на Съюза, в това число датчици, разработени чрез Европейската космическа агенция, и датчици на Съюза, които се експлоатират на национално ниво, за наблюдение и проследяване на обекти и за изготвяне на европейски каталог на космическите обекти, адаптиран към нуждите на ползвателите по член 55;
Изменение 188
Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част
Държавите членки, които желаят да участват в предоставянето на услугите за КНП по член 54, подават съвместно предложение до Комисията, като се доказва спазването на следните критерии:
Държавите членки, които желаят да участват в предоставянето на услугите за КНП по член 54, подават индивидуално или съвместно предложение до Комисията, като се доказва спазването на следните критерии:
Изменение 189
Предложение за регламент
Член 57 – параграф 8
8.  Чрез актове за изпълнение Комисията може да приема подробни правила за функционирането на организационната рамка за участието на държавите членки в КНП. Тези актове за изпълнение се приемат съгласно процедурата по разглеждане, предвидена в член 107, параграф 3.
8.  Чрез делегирани актове в съответствие с член 105 с цел въвеждане на специфичната уредба, Комисията приема подробни правила за функционирането на организационната рамка за участието на държавите членки в КНП. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, предвидена в член 107, параграф 3.
Изменение 190
Предложение за регламент
Член 58 а (нов)
Член 58а
Мониторинг на предлагането и търсенето на КНП
Преди края на 31 декември 2024 г. Комисията извършва оценка на изпълнението на компонента за КНП, по-специално по отношение на развитието на нуждите на ползвателите във връзка с капацитета на наземните и на базираните в космоса датчици, и завършва изготвянето на европейския каталог по член 53, параграф 1а.
В тази оценка се разглежда по-специално необходимостта от допълнителни базирани в космоса и наземни инфраструктури.
Ако е необходимо, оценката се придружава от подходящо предложение за разработването на допълнителни базирани в космоса и наземни инфраструктури по компонента за КНП.
Изменение 191
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – буква в а (нова)
ва)  създаване на европейски каталог на NEO.
Изменение 192
Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – уводна част
По компонента за GOVSATCOM капацитетът и услугите за спътникови комуникации се комбинират в обща база на Съюза от капацитет и услуги за спътникови комуникации. Този компонент включва:
По компонента за GOVSATCOM капацитетът и услугите за спътникови комуникации се комбинират в обща база на Съюза от капацитет и услуги за спътникови комуникации с подходящи изисквания към сигурността. Този компонент може да включва:
Изменение 193
Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – буква а
a)  развитието, конструирането и експлоатацията на инфраструктурата от наземния сегмент;
a)  развитието, конструирането и експлоатацията на инфраструктурата от наземния и от космическия сегмент;
Изменение 194
Предложение за регламент
Член 62 – параграф 3
3.  Чрез актове за изпълнение Комисията приема портфолиото на услугите за услугите, предоставяни във връзка с GOVSATCOM, под формата на списък от категории капацитет и услуги за спътникови комуникации и техните характеристики, включително географския обхват, честотата, широчината на честотната лента, оборудването на ползвателите и характеристики във връзка със сигурността. Тези мерки се основават на оперативните изисквания и изискванията към сигурността, посочени в параграф 1, и приоритизират услугите, предоставяни на ползвателите на нивото на Съюза. Тези актове за изпълнение се приемат съгласно процедурата по разглеждане, предвидена в член 107, параграф 3.
3.  Чрез актове за изпълнение Комисията приема портфолиото на услугите за услугите, предоставяни във връзка с GOVSATCOM, под формата на списък от категории капацитет и услуги за спътникови комуникации и техните характеристики, включително географския обхват, честотата, широчината на честотната лента, оборудването на ползвателите и характеристики във връзка със сигурността. Тези мерки се основават на оперативните изисквания и изискванията към сигурността, посочени в параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, предвидена в член 107, параграф 3.
Изменение 195
Предложение за регламент
Член 62 – параграф 3 а (нов)
3а.  Във връзка с портфолиото на услугите, посочено в параграф 3, се отчитат съществуващите услуги, предлагани на търговски принцип, за да не се нарушава конкуренцията на вътрешния пазар.
Изменение 196
Предложение за регламент
Член 63 – параграф 1 – буква б
б)  юридически лица, които са надлежно акредитирани, за да предоставят спътников капацитет или услуги съгласно процедурата за акредитация на сигурността по член 36 въз основа на специалните изисквания към сигурността за компонента за GOVSATCOM по член 34, параграф 1.
б)  юридически лица, които са надлежно акредитирани, за да предоставят спътников капацитет или услуги съгласно процедурата за акредитация на сигурността по член 36.
Изменение 197
Предложение за регламент
Член 63 — параграф 1 — буква б а (нова)
ба)  доставчиците на капацитет или на услуги за спътникова комуникация по този компонент спазват специфичните изисквания към сигурността на компонента за GOVSATCOM, определени в съответствие с член 34, параграф 1.
Изменение 198
Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1
1.  Обединените капацитет, услуги и оборудване на ползвателите за спътникови комуникации се обменят и приоритизират между участниците в GOVSATCOM въз основа на анализ на рисковете за сигурността от страна на ползвателите на нивото на Съюза и държавите членки. При този обмен и приоритизация се приоритизират ползвателите на нивото на Съюза.
1.  Обединените капацитет, услуги и оборудване на ползвателите за спътникови комуникации се обменят и приоритизират между участниците в GOVSATCOM въз основа на анализ на рисковете за сигурността от страна на ползвателите на нивото на Съюза и държавите членки.
Изменение 199
Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 а (нов)
1а.  Във връзка с платформите за GOVSATCOM се отчитат съществуващите услуги, предлагани на търговски принцип, за да не се нарушава конкуренцията на вътрешния пазар.
Изменение 200
Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1
Преди края на 2024 г. Комисията извършва оценка на изпълнението на компонента за GOVSATCOM, по-специално по отношение на напредъка на нуждите на ползвателите във връзка с капацитета за спътникови комуникации. При тази оценка по-конкретно се разглежда нуждата от допълнителна космическа инфраструктура. Ако е необходимо, оценката се придружава от целесъобразно предложение за развитието на допълнителна космическа инфраструктура по компонента за GOVSATCOM.
Преди края на 2024 г. Комисията, в сътрудничество с отговорните субекти, извършва оценка на изпълнението на компонента за GOVSATCOM, по-специално по отношение на напредъка на нуждите на ползвателите във връзка с капацитета за спътникови комуникации. При тази оценка по-конкретно се разглежда нуждата от допълнителна космическа инфраструктура. Ако е необходимо, оценката се придружава от целесъобразно предложение за развитието на допълнителна космическа инфраструктура по компонента за GOVSATCOM.
Изменение 201
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1
Седалището на Агенцията е в Прага (Чешката република).
Седалището на Агенцията е в Прага (Чешката република). В съответствие с нуждите на програмата могат да се създават местни бюра на Агенцията съгласно предвиденото в член 79, параграф 2.
Изменение 202
Предложение за регламент
Член 73 – параграф 4
4.  Членовете и заместник-членовете на Административния съвет се назначават въз основа на знанията им в областта на основните задачи на Агенцията, като се взимат предвид съответните умения във връзка с управлението, администрацията и бюджета. Европейският парламент, Комисията и държавите членки се стремят да ограничат смяната на своите представители в Административния съвет, за да се осигури непрекъснатостта в дейностите на този съвет. Всички страни се стремят да има балансирано представителство между мъже и жени в рамките на Административния съвет.
4.  Членовете и заместник-членовете на Административния съвет се назначават въз основа на знанията им в областта на задачите на Агенцията, като се взимат предвид съответните умения във връзка с управлението, администрацията и бюджета. Европейският парламент, Комисията и държавите членки се стремят да ограничат смяната на своите представители в Административния съвет, за да се осигури непрекъснатостта в дейностите на този съвет. Всички страни се стремят да има балансирано представителство между мъже и жени в рамките на Административния съвет.
Изменение 203
Предложение за регламент
Член 73 – параграф 5
5.  Мандатът на членовете и заместник-членовете на Административния съвет е четири години и те могат да заемат тази позиция за още един мандат.
5.  Мандатът на членовете на Административния съвет и техните заместници е четири години и може да бъде подновяван.
Изменение 204
Предложение за регламент
Член 75 – параграф 3
3.  Административният съвет провежда редовно заседание два пъти годишно. Освен това той заседава по инициатива на председателя си или по искане на най-малко една трета от членовете си.
3.  Административният съвет провежда редовни заседания най-малко два пъти годишно. Освен това той заседава по инициатива на председателя си или по искане на най-малко една трета от членовете му.
Изменение 205
Предложение за регламент
Член 75 – параграф 5
5.  [За всеки компонент на Програмата, който предполага използването на чувствителна национална инфраструктура, само представителите на държавите членки, които притежават тази инфраструктура, и представителят на Комисията могат да присъстват на заседанията и разискванията на Административния съвет и да участват в гласуванията. Когато председателят на Административния съвет не представлява една от държавите членки, притежаващи тази инфраструктура, той се замества от представителя на държава членка, която е неин собственик.]
5.  [За всеки компонент на Програмата, който предполага използването на чувствителна национална инфраструктура, представителите на държавите членки и представителят на Комисията могат да присъстват на заседанията и разискванията на Административния съвет, но в гласуванията участват само представителите на онези държави членки, които притежават такава инфраструктура. Когато председателят на Административния съвет не представлява една от държавите членки, притежаващи тази инфраструктура, той се замества от представителя на държава членка, която е неин собственик.]
Изменение 206
Предложение за регламент
Член 77 – параграф 2 – буква a а (нова)
aа)  приема в срок до 30 юни на първата година от многогодишната финансова рамка, предвидена в член 312 от Договора за функционирането на Европейския съюз, многогодишната работна програма на Агенцията за периода, обхванат от многогодишната финансова рамка, след като е включил в нея без изменения частта, чийто текст е изготвен от Съвета за акредитация на сигурността в съответствие с член 80, буква а), и след като получи становището на Комисията. По многогодишната работна програма се провежда консултация с Европейския парламент.
Изменение 207
Предложение за регламент
Член 77 – параграф 2 – буква г a (нова)
га)  приема правила за прозрачност по отношение на договорите с промишлени предприятия и получава редовна информация за тези договори от изпълнителния директор;
Изменение 208
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 1 – буква в а (нова)
ва)  съблюдава правилата за прозрачност по отношение на договорите с промишлени предприятия и информира Административния съвет;
Изменение 209
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2
2.  Изпълнителният директор решава дали е необходимо да се отделят един или повече служители в една или повече държави членки, за да се осъществяват задачите на Агенцията по ефикасен и ефективен начин. Преди да вземе решение да създаде местно бюро, изпълнителният директор получава предварителното съгласие на Комисията, Административния съвет и съответната държава членка (съответните държави членки). В решението се уточнява обхватът на дейностите, които ще се извършват в местното бюро, така че да се избегнат ненужните разходи и дублирането на административните функции на Агенцията. Може да се изисква споразумение за седалището със съответната държава членка (държави членки).
2.  Изпълнителният директор решава дали е необходимо да се отделят един или повече служители в една или повече държави членки, за да се осъществяват задачите на Агенцията по ефикасен и ефективен начин. Преди да вземе решение да създаде местно бюро, изпълнителният директор получава предварителното съгласие на Административния съвет и съответната държава членка (съответните държави членки). В решението се уточнява обхватът на дейностите, които ще се извършват в местното бюро, така че да се избегнат ненужните разходи и дублирането на административните функции на Агенцията. Може да се изисква споразумение за седалището със съответната държава членка (държави членки). Когато е възможно, въздействието по отношение на разпределението на персонала и бюджета се включва в годишната работна програма и във всички случаи бюджетният орган се уведомява за този проект в съответствие с член 84, параграф 11.
Изменение 210
Предложение за регламент
Член 88 – параграф 3 а (нов)
3а.  Персоналът на Агенцията получава възнаграждение от собствените ресурси на Агенцията, а когато е необходимо за изпълнение на делегираните задачи на Агенцията – чрез използването на бюджет, делегиран от Комисията.
Изменение 211
Предложение за регламент
Член 89 – параграф 1 – алинея 2
Изпълнителният директор се назначава от Административния съвет въз основа на своите качества, доказани административни и управленски умения и съответната компетентност и опит от списък от кандидати, предложени от Комисията след открит и прозрачен конкурс, проведен след публикуването на покана за изразяване на интерес в Официален вестник на Европейския съюз или другаде.
Изпълнителният директор се назначава от Административния съвет въз основа на своите качества, доказани административни и управленски умения и съответната компетентност и опит от списък от най-малко трима кандидати, предложени от Комисията след открит и прозрачен конкурс, проведен след публикуването на покана за изразяване на интерес в Официален вестник на Европейския съюз или другаде.
Изменение 212
Предложение за регламент
Член 89 – параграф 2 – алинея 2
По предложение на Комисията, в което се взема предвид оценката, посочена в първа алинея, Административният съвет може еднократно да продължи мандата на изпълнителния директор за срок до четири години.
По предложение на Комисията, в което се взема предвид оценката, посочена в първа алинея, Административният съвет може еднократно да продължи мандата на изпълнителния директор за срок до пет години.
Изменение 213
Предложение за регламент
Член 92 – заглавие
Споразумение за седалището и условия за функционирането
Споразумение за седалището и местните бюра и условия за функционирането
Изменение 214
Предложение за регламент
Член 92 – параграф 1
1.  В споразумението за седалището между Агенцията и държавата членка, където е разположено седалището ѝ, което се сключва след получаване на одобрение от Административния съвет, се предвиждат необходимите клаузи за разполагане на Агенцията в приемащата държава членка и за оборудването, което ще се предостави от същата държава членка, както и специалните правила, приложими в приемащата държава членка към изпълнителния директор, членовете на Административния съвет, персонала на Агенцията и членовете на техните семейства.
1.  В споразумението за седалището и местните бюра между Агенцията и държавата членка, където е разположено седалището ѝ или местната инфраструктура, което се сключва след получаване на одобрение от Административния съвет, се предвиждат необходимите клаузи за разполагане на Агенцията в приемащите държави членки и за оборудването, което ще се предостави от същите държави членки, както и специалните правила, приложими в приемащите държави членки към изпълнителния директор, членовете на Административния съвет, персонала на Агенцията и членовете на техните семейства.
Изменение 215
Предложение за регламент
Член 98 – параграф 1
1.  Агенцията е отворена за участие на трети държави, които за тази цел са сключили споразумения със Съюза.
1.  Агенцията е отворена за участие на трети държави и международни организации, които за тази цел са сключили споразумения със Съюза.
Изменение 216
Предложение за регламент
Член 101 – параграф 1 а (нов)
1а.   Комисията определя методика за предоставянето на качествени показатели за извършването на прецизна оценка на напредъка при постигането на общите цели, установени в член 4, параграф 1, букви а), б) и в). Комисията допълва приложението въз основа на тази методика най-късно до 1 януари 2021 г.
Изменение 217
Предложение за регламент
Член 102 – параграф 2
2.  Междинната оценка на Програмата се извършва, след като за изпълнението на Програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от четири години след започване на изпълнението ѝ.
2.  Междинната оценка на Програмата се извършва, след като за изпълнението на Програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от три години след започване на изпълнението ѝ. Тази оценка съдържа специален раздел за управлението на Програмата, в който се предоставя информация по въпроса дали са необходими промени в задачите и компетентността, възложени на различните участници в Програмата.
Изменение 218
Предложение за регламент
Член 102 – параграф 4
4.  Комисията представя заключенията от оценките и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.
4.  Комисията представя заключенията от оценките и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, и когато е целесъобразно, може да представи заедно с оценката ново законодателно предложение.
Изменение 219
Предложение за регламент
Член 102 – параграф 6 – алинея 1
До 30 юни 2024 г., а след това — на всеки пет години, въз основа на насоките си Комисията извършва оценка на резултатите от работата на Агенцията, по-конкретно по отношение на нейните цели, мандат, задачи и местоположение. По-конкретно при оценката се разглежда евентуалната необходимост от изменение на мандата на Агенцията и финансовите последици от едно такова изменение. В оценката се разглежда също така политиката на Агенцията по отношение на конфликта на интереси и независимостта и самостоятелността на Съвета за акредитация на сигурността.
До 30 юни 2024 г., а след това — на всеки три години, въз основа на насоките си Комисията извършва оценка на резултатите от работата на Агенцията, по-конкретно по отношение на нейните цели, мандат, задачи и местоположение. При оценката се разглежда евентуалната необходимост от изменение на мандата на Агенцията, по-специално по отношение на възможността да ѝ бъдат възложени допълнителни задачи в съответствие с член 30, и финансовите последици от такова изменение. В оценката се разглежда също така политиката на Агенцията по отношение на конфликта на интереси и независимостта и самостоятелността на Съвета за акредитация на сигурността.
Изменение 220
Предложение за регламент
Член 105 – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 52 и 101, се предоставя на Комисията за неограничен срок, считано до 31 декември 2028 г.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 52 и 101, се предоставя на Комисията до 31 декември 2028 г.
Изменение 221
Предложение за регламент
Член 107 – параграф 1
1.  Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.
1.  Комисията се подпомага от комитет, който заседава в специални състави/подкомитети, специализирани по всеки от основните компоненти на Програмата („Галилео“ и EGNOS, „Коперник“, SSA, GOVSATCOM). Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.
Изменение 222
Предложение за регламент
Член 107 – параграф 3 а (нов)
3а.  Сключените от Съюза международни споразумения могат да предвиждат участието, когато е целесъобразно, на представители на трети държави или международни организации в работата на Комитета при условията, определени в процедурния му правилник, като се взема под внимание сигурността на Съюза.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0405/2018).

Последно осъвременяване: 21 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност