Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0236(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0405/2018

Indgivne tekster :

A8-0405/2018

Forhandlinger :

PV 12/12/2018 - 28
CRE 12/12/2018 - 28

Afstemninger :

PV 13/12/2018 - 9.3
CRE 13/12/2018 - 9.3
Stemmeforklaringer
PV 17/04/2019 - 8.10
CRE 17/04/2019 - 8.10

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0520
P8_TA(2019)0402

Vedtagne tekster
PDF 323kWORD 106k
Torsdag den 13. december 2018 - Strasbourg
Oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet ***I
P8_TA(2018)0520A8-0405/2018

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 13. december 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013, (EU) nr. 377/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU (COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning   Ændring
Ændring 1
Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Henvisning 5 a (ny)
–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. september 2016 med titlen "Konnektivitet med henblik på et konkurrencedygtigt digitalt indre marked – På vej mod et europæisk gigabitsamfund" (COM(2016)0587) og det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene (SWD(2016)0300),
Ændring 2
Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Henvisning 5 b (ny)
–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. september 2016 med titlen "5G til Europa: En handlingsplan" (COM(2016)0588) og det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene (SWD(2016)0306),
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 1
(1)  Rumteknologi, -data og -tjenester er blevet uundværlige i europæernes hverdag og spiller en afgørende rolle, når det gælder om at bevare mange strategiske interesser. Unionens rumindustri er allerede en af de mest konkurrencedygtige i verden. Nye aktører og udviklingen af nye teknologier revolutionerer imidlertid de traditionelle industrimodeller. Det er derfor afgørende, at Unionen forbliver en førende international spiller med stor handlefrihed på rumområdet, at den stimulerer den videnskabelige og tekniske udvikling og fremmer rumsektorindustriens konkurrencedygtighed og innovationskapacitet inden for Unionen, navnlig små og mellemstore virksomheder, nyetablerede virksomheder og innovative virksomheder.
(1)  Rumteknologi, -data og -tjenester er blevet uundværlige i europæernes hverdag og spiller en afgørende rolle, når det gælder om at bevare mange strategiske interesser. Unionens rumindustri er allerede en af de mest konkurrencedygtige i verden. Nye aktører og udviklingen af nye teknologier revolutionerer imidlertid de traditionelle industrimodeller. Det er derfor afgørende, at Unionen forbliver en førende international spiller med stor handlefrihed på rumområdet, at den stimulerer den videnskabelige og tekniske udvikling og fremmer rumsektorindustriens konkurrencedygtighed og innovationskapacitet inden for Unionen, navnlig små og mellemstore virksomheder, nyetablerede virksomheder og innovative virksomheder. Samtidig er det vigtigt at skabe de rette betingelser for at sikre lige vilkår for virksomheder, der er aktive i rumsektoren.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 2
(2)  Udviklingen i rumsektoren har historisk set været forbundet med sikkerhed. I mange tilfælde tjener udstyr, komponenter og instrumenter, der anvendes i rumsektoren, et dobbelt formål. De muligheder, som rummet giver, når det gælder sikkerheden for Unionen og dens medlemsstater, bør derfor udnyttes.
(2)  Udviklingen i rumsektoren har historisk set været forbundet med sikkerhed. I mange tilfælde tjener udstyr, komponenter og instrumenter, der anvendes i rumsektoren, et dobbelt formål. De muligheder, som rummet og selvstændig adgang til rummet giver, når det gælder sikkerheden og uafhængigheden for Unionen og dens medlemsstater, bør derfor udnyttes.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 3
(3)  Unionen har udviklet sine egne ruminitiativer og -programmer siden slutningen af 1990'erne, nemlig den europæiske geostationære navigations-overlay-tjeneste (EGNOS) og efterfølgende Galileo og Copernicus, der imødekommer EU-borgernes behov og kravene som følge af offentlige politikker. Ikke blot bør videreførelsen af disse initiativer sikres, men de skal også forbedres, så de bliver ved med at være førende, når det gælder udviklingen af ny teknologi og omstillinger inden for digital teknologi og informations- og kommunikationsteknologi, opfylder brugernes nye behov og er i stand til at opfylde politiske prioriteter såsom klimaændringer, herunder kontrol med udviklingen i Arktis, og sikkerhed og forsvar.
(3)  Unionen har udviklet sine egne ruminitiativer og -programmer siden slutningen af 1990'erne, nemlig den europæiske geostationære navigations-overlay-tjeneste (EGNOS) og efterfølgende Galileo og Copernicus, der imødekommer EU-borgernes behov og kravene som følge af offentlige politikker. Videreførelsen samt udbredelsen og anvendelsen af disse initiativer bør sikres og skal også forbedres, så de bliver ved med at være førende, når det gælder udviklingen af ny teknologi og omstillinger inden for digital teknologi og informations- og kommunikationsteknologi, opfylder brugernes nye behov og er i stand til at opfylde politiske prioriteter. Programmet bør også fremme rumbaserede tjenester, så alle medlemsstaterne og deres borgere fuldt ud kan høste fordelene af rumprogrammet.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  Unionen er nødt til at sikre sin handlefrihed og selvstændighed for at få adgang til rummet og kunne anvende det på en sikker måde. Det er derfor af afgørende betydning, at den opretholder en selvstændig, pålidelig og omkostningseffektiv adgang til rummet, navnlig for så vidt angår kritisk infrastruktur og teknologi, offentlig sikkerhed og sikkerheden for Unionen og dens medlemsstater. Kommissionen bør derfor have mulighed for at samle opsendelsestjenester på europæisk plan, både af hensyn til egne og, efter anmodning, andre enheders behov, herunder medlemsstaterne, i overensstemmelse med bestemmelserne i traktatens artikel 189, stk. 2. Det er også afgørende, at Unionen fortsat har moderne, effektive og fleksible opsendelsesinfrastrukturfaciliteter. Ud over de foranstaltninger, der er truffet af medlemsstaterne og Den Europæiske Rumorganisation, bør Kommissionen overveje, hvordan sådanne faciliteter kan støttes. Navnlig i tilfælde, hvor er behov for vedligeholdelse eller opgradering af jordbaseret infrastruktur, som kræves til opsendelsesaktiviteter i overensstemmelse med behovene i programmet, bør sådanne tilpasninger kunne finansieres delvist inden for rammerne af programmet i henhold til finansforordningen, og såfremt der kan dokumenteres en klar EU-værdi, med henblik på at forbedre programmets omkostningseffektivitet.
(4)  Unionen er nødt til at sikre sin handlefrihed og selvstændighed for at få adgang til rummet og kunne anvende det på en sikker måde. Det er derfor af afgørende betydning, at den opretholder en selvstændig, pålidelig og omkostningseffektiv adgang til rummet, herunder alternative opsendelsesteknologier og innovative systemer eller tjenester, navnlig for så vidt angår kritisk infrastruktur og teknologi, offentlig sikkerhed og sikkerheden for Unionen og dens medlemsstater. Kommissionen bør derfor have mulighed for at samle opsendelsestjenester på europæisk plan, både af hensyn til egne og, efter anmodning, andre enheders behov, herunder medlemsstaternes, i overensstemmelse med bestemmelserne i traktatens artikel 189, stk. 2. Det er også afgørende, at Unionen fortsat har moderne, effektive og fleksible opsendelsesinfrastrukturfaciliteter. Ud over de foranstaltninger, der er truffet af medlemsstaterne og Den Europæiske Rumorganisation, bør Kommissionen overveje, hvordan sådanne faciliteter kan støttes. Navnlig i tilfælde, hvor er behov for vedligeholdelse eller opgradering af jordbaseret infrastruktur, som kræves til opsendelsesaktiviteter i overensstemmelse med behovene i programmet, bør sådanne tilpasninger kunne finansieres delvist inden for rammerne af programmet i henhold til finansforordningen, og såfremt der kan dokumenteres en klar EU-værdi, med henblik på at forbedre programmets omkostningseffektivitet.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 5
(5)  For at styrke konkurrenceevnen inden for Unionens rumindustri og opbygge kapacitet til at udforme, bygge og drive sine egne systemer bør Unionen støtte etablering, vækst og udvikling i hele rumindustrien. Skabelsen af en forretnings- og innovationsvenlig model bør støttes på europæisk, regionalt og nationalt plan ved at oprette rumcentre, der samler rumsektoren, den digitale sektor og brugersektoren. Unionen bør fremme EU-baserede rumvirksomheders muligheder for at ekspandere og få succes, bl.a. ved at hjælpe dem med at få adgang til risikovillig kapital som følge af manglen i Unionen på passende adgang til privatkapital for nystartede virksomheder inden for rumsektoren, og ved at skabe innovationspartnerskaber (modellen med første kontrakt).
(5)  For at styrke konkurrenceevnen inden for Unionens rumindustri og opbygge kapacitet til at udforme, bygge og drive sine egne systemer bør Unionen støtte etablering, vækst og udvikling i hele rumindustrien. Skabelsen af en forretnings- og innovationsvenlig model bør støttes på europæisk, regionalt og nationalt plan ved at oprette initiativer såsom rumcentre, der samler rumsektoren, den digitale sektor og brugersektoren. Rumcentre bør samarbejde med de digitale innovationscentre om at fremme iværksætterånd og færdigheder. Unionen bør fremme skabelsen af EU-baserede rumvirksomheder og deres muligheder for at ekspandere og få succes, bl.a. ved at hjælpe dem med at få adgang til risikovillig kapital som følge af manglen i Unionen på passende adgang til privatkapital for nystartede virksomheder inden for rumsektoren, og ved at skabe innovationspartnerskaber (modellen med første kontrakt).
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 6
(6)  Unionens rumprogram ("programmet") har på grund af sin dækning og muligheden for at bidrage til løsningen af de globale udfordringer en stærk international dimension. Kommissionen bør derfor kunne styre og koordinere aktiviteter på den internationale scene på Unionens vegne, især med henblik på at forsvare Unionens og medlemsstaternes interesser i internationale fora, bl.a. inden for frekvenser, for at fremme Unionens teknologi og industri, og for at fremme samarbejdet inden for uddannelse, under hensyntagen til behovet for at sikre gensidige rettigheder og forpligtelser for parterne. Det er især vigtigt, at Unionen repræsenteres af Kommissionen i organerne under det internationale Cospas-Sarsat-program eller i de relevante sektorspecifikke FN-organer, bl.a. Fødevare- og Landbrugsorganisationen, samt Den Meteorologiske Verdensorganisation.
(6)  Unionens rumprogram ("programmet") har på grund af sin dækning og muligheden for at bidrage til løsningen af de globale udfordringer en stærk international dimension. Kommissionen bør derfor kunne styre og koordinere aktiviteter på den internationale scene på Unionens vegne, især med henblik på at forsvare Unionens og medlemsstaternes interesser i internationale fora, bl.a. inden for frekvenser. Kommissionen bør styrke økonomisk diplomati for at fremme Unionens teknologi og industri og for at fremme samarbejdet inden for uddannelse under hensyntagen til behovet for at sikre gensidige rettigheder og forpligtelser for parterne samt fair konkurrence på internationalt plan. Det er især vigtigt, at Unionen repræsenteres af Kommissionen i organerne under det internationale Cospas-Sarsat-program eller i de relevante sektorspecifikke FN-organer, bl.a. Fødevare- og Landbrugsorganisationen, samt Den Meteorologiske Verdensorganisation.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 7
(7)  Kommissionen bør sammen med medlemsstaterne og den højtstående repræsentant fremme ansvarlig adfærd i rummet og det ydre rum og undersøge muligheden for tiltrædelse til de relevante FN-konventioner.
(7)  Kommissionen bør sammen med medlemsstaterne og den højtstående repræsentant fremme ansvarlig adfærd i rummet og i det ydre rum, navnlig for at finde løsninger på spredningen af rumaffald, og undersøge muligheden for tiltrædelse af de relevante FN-konventioner, heriblandt traktaten om principper for staters virksomhed ved udforskning og udnyttelse af det ydre rum, herunder månen og andre himmellegemer (traktaten om det ydre rum).
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 8
(8)  Programmets målsætninger minder om målsætningerne for andre EU-programmer, navnlig Horisont Europa, InvestEU-fonden, Den Europæiske Forsvarsfond og fonde omfattet af forordning (EU) [forordningen om fælles bestemmelser]. Derfor bør der regnes med kumuleret finansiering fra disse programmer, forudsat at de dækker samme udgiftsposter, navnlig via ordninger med supplerende finansiering fra EU's programmer, hvis forvaltningsmetoderne tillader det - enten i rækkefølge, skiftevis eller ved kombination af midler, herunder til fælles finansiering af foranstaltninger, der om muligt giver mulighed for innovationspartnerskaber og blandede operationer. Under gennemførelsen af programmet bør Kommissionen derfor fremme synergier med andre relaterede EU-programmer, der om muligt vil skabe adgang til risikovillig kapital, innovationspartnerskaber og kumuleret eller blandet finansiering.
(8)  Programmets målsætninger minder om målsætningerne for andre EU-programmer, navnlig Horisont Europa, InvestEU-fonden, Den Europæiske Forsvarsfond og fonde omfattet af forordning (EU) [forordningen om fælles bestemmelser]. Derfor bør der regnes med kumuleret finansiering fra disse programmer, forudsat at de dækker samme udgifter, navnlig via ordninger med supplerende finansiering fra Unionens programmer, hvis forvaltningsmetoderne tillader det – enten i rækkefølge, skiftevis eller ved kombination af midler, herunder til fælles finansiering af foranstaltninger, der om muligt giver mulighed for innovationspartnerskaber og blandede operationer. Under gennemførelsen af programmet bør Kommissionen derfor fremme synergier med andre relaterede EU-programmer, der om muligt vil skabe adgang til risikovillig kapital, innovationspartnerskaber og kumuleret eller blandet finansiering. Det er vigtigt at sikre kontinuitet mellem de løsninger, som udvikles gennem Horisont Europa og de andre EU-programmer, og komponenterne i rumprogrammet.
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)
(10a)  Omkring 200 000 fagfolk er beskæftiget i rumsektoren i Unionen. Det er derfor vigtigt at fortsætte med at udvikle avanceret infrastruktur i denne sektor og dermed stimulere økonomiske aktiviteter i både leverandør- og aftagerleddet. For at sikre den europæiske rumindustris konkurrenceevne i fremtiden bør programmet endvidere støtte udviklingen af avancerede færdigheder på rumrelaterede områder og støtte uddannelsesaktiviteter, navnlig med fokus på piger og kvinder, med henblik på at realisere EU-borgernes fulde potentiale på dette område.
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)
(13a)   Programmet bør udnytte synergierne mellem rum- og transportsektoren, da rumteknologierne spiller en strategisk rolle med hensyn til at gøre land-, sø-, luft- og rumtransport mere intelligent, mere effektiv, sikrere, mere bæredygtig og mere integreret, samtidig med at en voksende innovativ transportsektor vil øge efterspørgslen efter innovative og moderne rumteknologier.
Ændring 13
Forslag til forordning
Betragtning 14
(14)  Alle indtægter fra programmet bør tilfalde Unionen for delvis at kompensere for de investeringer, der allerede er foretaget, og disse indtægter bør anvendes til at støtte målsætningerne for programmet. Af samme årsag bør der kunne fastsættes en ordning for fordeling af indtægterne i kontrakter, der indgås med den private sektor.
(14)  Indtægter fra programmets komponenter bør tilfalde Unionen for delvis at kompensere for de investeringer, der allerede er foretaget, og disse indtægter bør anvendes til at støtte indfrielsen af målsætningerne for programmet. Af samme årsag bør der kunne fastsættes en ordning for fordeling af indtægterne i kontrakter, der indgås med den private sektor.
Ændring 14
Forslag til forordning
Betragtning 16
(16)  Programmet bygger på kompleks teknologi, som er under konstant udvikling. Brugen af sådanne teknologier medfører usikkerhed og risici for offentlige kontrakter, der indgås i forbindelse med dette program, især hvis disse kontrakter vedrører udstyr eller tjenester på lang sigt. Derfor bør der fastsættes specifikke foranstaltninger vedrørende offentlige kontrakter ud over bestemmelserne i finansforordningen. Det bør således være muligt at tildele en kontrakt i form af en kontrakt med betingede ordrer, indgå en tillægsaftale på særlige vilkår under gennemførelsen af kontrakten eller foreskrive et minimum af underentreprise. På grund af de tekniske usikkerheder, som kendetegner de forskellige komponenter i programmet, kan priserne på offentlige kontrakter ikke altid vurderes præcist, hvorfor det bør være muligt at indgå kontrakter uden at angive nogen fast og endelig pris og at fastsætte klausuler til beskyttelse af Unionens finansielle interesser.
(16)  Programmet bygger på kompleks teknologi, som er under konstant udvikling. Brugen af sådanne teknologier medfører usikkerhed og risici for offentlige kontrakter, der indgås i forbindelse med dette program, især hvis disse kontrakter vedrører udstyr eller tjenester på lang sigt. Derfor bør der fastsættes specifikke foranstaltninger vedrørende offentlige kontrakter ud over bestemmelserne i finansforordningen. Det bør således være muligt at tildele en kontrakt i form af en kontrakt med betingede ordrer, indgå en tillægsaftale på særlige vilkår under gennemførelsen af kontrakten eller foreskrive et minimum af underentreprise, navnlig til små og mellemstore virksomheder og nystartede virksomheder. På grund af de tekniske usikkerheder, som kendetegner de forskellige komponenter i programmet, kan priserne på offentlige kontrakter ikke altid vurderes præcist, hvorfor det bør være muligt at indgå kontrakter uden at angive nogen fast og endelig pris og at fastsætte klausuler til beskyttelse af Unionens finansielle interesser.
Ændring 15
Forslag til forordning
Betragtning 25
(25)  En forsvarlig offentlig forvaltning af programmet kræver en streng fordeling af ansvarsområder og opgaver mellem de forskellige involverede enheder med henblik på at undgå dobbeltarbejde og reducere omkostningsoverskridelser og forsinkelser.
(25)  En forsvarlig offentlig forvaltning af programmet kræver en streng fordeling af ansvarsområder og opgaver mellem de forskellige involverede enheder med henblik på at undgå dobbeltarbejde og reducere omkostningsoverskridelser og forsinkelser og bør stræbe efter at prioritere anvendelsen af eksisterende europæisk infrastruktur og udvikle den europæiske erhvervs- og industrisektor.
Ændring 16
Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)
(25a)  Rumprogrammerne er brugerstyrede og kræver derfor kontinuerlig og effektiv inddragelse af brugerrepræsentanterne i deres gennemførelse og udvikling.
Ændring 17
Forslag til forordning
Betragtning 26
(26)  Medlemsstaterne har længe været aktive på rumområdet. De har systemer, infrastruktur, nationale agenturer og organer med tilknytning til rummet. De kan derfor yde et stort bidrag til programmet, navnlig dets gennemførelse, og bør pålægges at samarbejde fuldt ud med Unionen for at fremme programmets tjenester og applikationer. Kommissionen bør kunne mobilisere de midler, som medlemsstaterne råder over, og vil kunne overdrage ikke-lovgivningsmæssige opgaver i forbindelse med gennemførelsen af programmet til medlemsstaterne og få gavn af deres bistand. Derudover bør de pågældende medlemsstater træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af jordstationer placeret på deres områder. Medlemsstaterne og Kommissionen bør desuden samarbejde indbyrdes og med relevante internationale organer og lovgivningsmyndigheder for at sikre, at de frekvenser, der er nødvendige for programmet, er tilgængelige og beskyttede for at muliggøre den fulde udvikling og gennemførelse af applikationer, der er baseret på de tjenester, der tilbydes, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 243/2012/EU af 14. marts 2012 om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram15.
(26)  Medlemsstaterne har længe været aktive på rumområdet. De har systemer, infrastruktur, nationale agenturer og organer med tilknytning til rummet. De kan derfor yde et stort bidrag til programmet, navnlig dets gennemførelse, og bør pålægges at samarbejde fuldt ud med Unionen for at fremme programmets tjenester og applikationer. Kommissionen bør kunne mobilisere de midler, som medlemsstaterne råder over, og vil kunne overdrage ikke-lovgivningsmæssige opgaver i forbindelse med gennemførelsen af programmet til medlemsstaterne og få gavn af deres bistand. Derudover bør de pågældende medlemsstater træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af jordstationer placeret på deres områder. Medlemsstaterne og Kommissionen bør desuden samarbejde indbyrdes og med relevante internationale organer og lovgivningsmyndigheder for at sikre, at de frekvenser, der er nødvendige for programmet, er tilgængelige og har en tilstrækkelig beskyttelse for at muliggøre den fulde udvikling og gennemførelse af applikationer, der er baseret på de tjenester, der tilbydes, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 243/2012/EU af 14. marts 2012 om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram15.
__________________
__________________
15 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 243/2012/EU af 14. marts 2012 om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram (EUT L 81 af 21.3.2012, s. 7).
15 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 243/2012/EU af 14. marts 2012 om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram (EUT L 81 af 21.3.2012, s. 7).
Ændring 18
Forslag til forordning
Betragtning 27
(27)  Som fortaler for Unionens overordnede interesser påhviler det Kommissionen at gennemføre programmet, påtage sig det overordnede ansvar og fremme anvendelsen heraf. Med henblik på at optimere de interesserede parters ressourcer og kompetencer bør Kommissionen kunne uddelegere visse opgaver. Endvidere er Kommissionen bedst egnet til at fastlægge de vigtigste tekniske og operationelle specifikationer, der er nødvendige for at kunne gennemføre udviklingen af systemer og tjenester.
(27)  Som fortaler for Unionens overordnede interesser påhviler det Kommissionen at overvåge gennemførelsen af programmet, påtage sig det overordnede ansvar og fremme anvendelsen heraf. Med henblik på at optimere de interesserede parters ressourcer og kompetencer bør Kommissionen kunne uddelegere visse opgaver. Endvidere er Kommissionen bedst egnet til at fastlægge de vigtigste krav, der er nødvendige for at kunne gennemføre udviklingen af systemer og tjenester.
Ændring 19
Forslag til forordning
Betragtning 28
(28)  Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet ("agenturet"), der erstatter og afløser Det Europæiske GNSS-Agentur, oprettet ved forordning (EU) nr. 912/2010, har til opgave at bidrage til programmet, navnlig for så vidt angår sikkerhed. Visse opgaver, som er knyttet til programmets sikkerhed og dets fremme, bør derfor overgå til agenturet. Agenturet bør, navnlig hvad angår sikkerhed, og på grund af sin erfaring på området være ansvarlig for sikkerhedsgodkendelsesopgaverne i forbindelse med alle EU-foranstaltninger inden for rumsektoren. Endvidere bør det varetage opgaver, som Kommissionen tillægger det ved hjælp af en eller flere uddelegeringsaftaler, som omfatter forskellige andre specifikke opgaver i forbindelse med programmet.
(28)  Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet ("agenturet"), der erstatter og afløser Det Europæiske GNSS-Agentur, oprettet ved forordning (EU) nr. 912/2010, har til opgave at bidrage til programmet, navnlig for så vidt angår sikkerhed, cybersikkerhed og fremme af tjenesterne og aftagerleddet. Opgaver, som er knyttet til disse områder, bør derfor overgå til agenturet. Agenturet bør, navnlig hvad angår sikkerhed, og på grund af sin erfaring på området være ansvarlig for sikkerhedsgodkendelsesopgaverne i forbindelse med alle EU-foranstaltninger inden for rumsektoren. På grundlag af de positive erfaringer med hensyn til at fremme bruger- og markedsudbredelsen af Galileo og EGNOS og med henblik på at fremme programmerne som en pakke bør reklame- og markedsføringsaktiviteterne for Copernicus også overdrages til agenturet. Endvidere bør det varetage opgaver, som Kommissionen tillægger det ved hjælp af én eller flere uddelegeringsaftaler, som omfatter forskellige andre specifikke opgaver i forbindelse med programmet.
Ændring 20
Forslag til forordning
Betragtning 29
(29)  Den Europæiske Rumorganisation er en international organisation med omfattende ekspertise på rumområdet, som indgik en rammeaftale med Det Europæiske Fællesskab i 2004. Den er derfor en vigtig partner i gennemførelsen af programmet, som der bør etableres passende forbindelser med. I den forbindelse er det vigtigt at indgå en partnerskabsrammeaftale med Den Europæiske Rumorganisation i overensstemmelse med finansforordningen, der fastsætter alle finansielle forbindelser mellem Kommissionen, agenturet og Den Europæiske Rumorganisation og sikrer sammenhæng og overensstemmelse med rammeaftalen med Den Europæiske Rumorganisation, særlig artikel 5. Eftersom Den Europæiske Rumorganisation ikke er et EU-organ og ikke er omfattet af EU-retten, er det imidlertid afgørende med henblik på at beskytte Unionens og dens medlemsstaters interesser, at en sådan aftale gøres betinget af indførelsen af særlige driftsregler for Den Europæiske Rumorganisation. Aftalen bør også indeholde alle de bestemmelser, der er nødvendige for at beskytte Unionens finansielle interesser.
(29)  Den Europæiske Rumorganisation er en international organisation med omfattende ekspertise på rumområdet, som indgik en rammeaftale med Det Europæiske Fællesskab i 2004. Den er derfor en vigtig partner i gennemførelsen af programmet, som der bør etableres passende forbindelser med. I den forbindelse er det vigtigt at indgå en partnerskabsrammeaftale med Den Europæiske Rumorganisation i overensstemmelse med finansforordningen, der fastsætter alle finansielle forbindelser mellem Kommissionen, agenturet og Den Europæiske Rumorganisation og sikrer sammenhæng og overensstemmelse med rammeaftalen med Den Europæiske Rumorganisation, særlig artikel 5. Eftersom Den Europæiske Rumorganisation ikke er et EU-organ og ikke er omfattet af EU-retten, er det med henblik på at beskytte Unionens og dens medlemsstaters interesser afgørende, at en sådan aftale indeholder passende krav vedrørende driftsreglerne i Den Europæiske Rumorganisation . Aftalen bør også indeholde alle de bestemmelser, der er nødvendige for at beskytte Unionens finansielle interesser.
Ændring 21
Forslag til forordning
Betragtning 31
(31)  Med henblik på en strukturel integrering af brugerrepræsentationen i forvaltningen af GOVSATCOM og en aggregering af brugernes behov og krav på tværs af nationale og civil-militære grænser bør de relevante EU-enheder, som er tæt på brugerne, såsom Det Europæiske Forsvarsagentur, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, EU-Fiskerikontrolagenturet, Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde, Den Militære Planlægnings- og Gennemførelseskapabilitet/Den Civile Planlægnings- og Gennemførelseskapacitet og Det Europæiske Beredskabskoordineringscenter, have koordinerende funktioner for så vidt angår specifikke brugergrupper. På et aggregeret plan bør henholdsvis agenturet og Det Europæiske Forsvarsagentur repræsentere de civile og militære brugersamfund og kunne overvåge operationel brug, efterspørgsel, kravsoverholdelse og nye behov og krav.
(31)  Med henblik på en strukturel integrering af brugerrepræsentationen i forvaltningen af GOVSATCOM og en aggregering af brugernes behov og krav på tværs af nationale grænser bør de relevante EU-enheder, som er tæt på brugerne, såsom Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, EU-Fiskerikontrolagenturet, Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde, Den Civile Planlægnings- og Gennemførelseskapacitet og Det Europæiske Beredskabskoordineringscenter, have koordinerende funktioner for så vidt angår specifikke brugergrupper. På et aggregeret plan bør agenturet og Det Europæiske Forsvarsagentur repræsentere brugersamfundet og kunne overvåge operationel brug, efterspørgsel, kravsoverholdelse og nye behov og krav.
Ændring 22
Forslag til forordning
Betragtning 36
(36)  For at garantere sikker udveksling af informationer bør der fastsættes passende regler for at sikre ækvivalens af sikkerhedsreglerne for de forskellige offentlige og private enheder samt fysiske personer, som deltager i programmets gennemførelse.
(36)  For at garantere sikker udveksling af informationer bør der fastsættes passende regler for at sikre ækvivalens af sikkerhedsreglerne for de forskellige offentlige og private enheder samt fysiske personer, som deltager i programmets gennemførelse, gennem etablering af flere niveauer af adgang til oplysninger og dermed sikker adgang til oplysninger.
Ændring 23
Forslag til forordning
Betragtning 36 a (ny)
(36a)  Den europæiske ruminfrastrukturs cybersikkerhed, både på jorden og i rummet, er afgørende for at sikre kontinuiteten i systemernes drift, deres faktiske evne til at udføre opgaverne løbende og til at levere de nødvendige tjenester.
Ændring 24
Forslag til forordning
Betragtning 38
(38)  Et stigende antal vigtige økonomiske sektorer, navnlig inden for transport, telekommunikation, landbrug og energi, anvender i stadig højere grad satellitnavigationssystemer, for slet ikke at tale om synergierne med de aktiviteter, som er tilknyttet sikkerheds- og forsvarsområdet i Unionen og dens medlemsstater. Ved at sikre fuld kontrol over den satellitbaserede navigation bør Unionens teknologiske uafhængighed således kunne sikres, også på længere sigt for de enkelte dele af infrastrukturen, på samme måde som dens strategiske selvstændighed.
(38)  Et stigende antal vigtige økonomiske sektorer, navnlig inden for transport, telekommunikation, landbrug og energi, anvender i stadig højere grad satellitnavigationssystemer. Satellitnavigation spiller også en rolle i forbindelse med sikkerheden i Unionen og dens medlemsstater. Ved at sikre fuld kontrol over den satellitbaserede navigation bør Unionens teknologiske uafhængighed således kunne sikres, også på længere sigt for de enkelte dele af infrastrukturen, på samme måde som dens strategiske selvstændighed.
Ændring 25
Forslag til forordning
Betragtning 40
(40)  Formålet med EGNOS er at forbedre kvaliteten af åbne signaler fra eksisterende globale satellitnavigationssystemer, navnlig dem, der udsendes af Galileosystemet. De tjenester, som EGNOS leverer, bør som en prioritet dække medlemsstaternes territorier, der geografisk er beliggende i Europa, herunder i denne forbindelse Azorerne, De Kanariske Øer og Madeira, hvor målet er at dække disse territorier inden udgangen af 2025. EGNOS-tjenesternes geografiske dækning kan, såfremt det er teknisk gennemførligt og, for så vidt angår livskritiske tjenester, på grundlag af internationale aftaler udvides til andre dele af verden. Uden at dette berører forordning [2018/XXXX] [EASA-forordningen] og den nødvendige overvågning af Galileo-tjenesternes kvalitet for så vidt angår flyvekontrolformål, bør det bemærkes, at de signaler, der udsendes af Galileo, effektivt kan anvendes til at lette positioneringen af luftfartøjer, men kun lokale eller regionale forstærkende systemer som f.eks. EGNOS i Europa kan udgøre lufttrafikstyringstjenester (ATM) og luftfartstjenester (ANS).
(40)  Formålet med EGNOS er at forbedre kvaliteten af åbne signaler fra eksisterende globale satellitnavigationssystemer, navnlig dem, der udsendes af Galileosystemet. De tjenester, som EGNOS leverer, bør som en prioritet dække medlemsstaternes territorier, der geografisk er beliggende i Europa, herunder i denne forbindelse Azorerne, De Kanariske Øer og Madeira, hvor målet er at dække disse territorier inden udgangen af 2025. EGNOS-tjenesternes geografiske dækning kan, såfremt det er teknisk gennemførligt og, for så vidt angår livskritiske tjenester, på grundlag af internationale aftaler udvides til andre dele af verden. Uden at dette berører Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/11391a og den nødvendige overvågning af Galileo-tjenesternes kvalitet og sikkerhedspræstation for så vidt angår flyvekontrolformål, bør det bemærkes, at de signaler, der udsendes af Galileo, effektivt kan anvendes til at lette positioneringen af luftfartøjer, men kun lokale eller regionale forstærkende systemer som f.eks. EGNOS i Europa kan udgøre lufttrafikstyringstjenester (ATM) og luftfartstjenester (ANS).
_________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010 og (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1).
Ændring 26
Forslag til forordning
Betragtning 40 a (ny)
(40a)   EGNOS kan være til nytte i præcisionslandbrug og hjælpe landbrugerne med at eliminere affald, mindske overforbruget af gødning og ukrudtsmidler og optimere høstudbyttet. EGNOS har allerede en vigtig "brugergruppe", men antallet af landbrugsmaskiner, der er kompatible med navigationsteknologi, er mere begrænset. Dette problem bør der gøres noget ved.
Ændring 27
Forslag til forordning
Betragtning 41
(41)  Det er vigtigt at sikre kontinuiteten, bæredygtigheden og den fremtidige tilgængelighed af de tjenester, der leveres af Galileo- og EGNOS-systemerne. I et miljø under forandring og på et marked i hastig udvikling bør de fortsat udvikles, og der skal forberedes nye generationer af disse systemer.
(41)  Det er vigtigt at sikre kontinuiteten, bæredygtigheden, sikkerheden, pålideligheden, præcisionen og den fremtidige tilgængelighed af de tjenester, der leveres af Galileo- og EGNOS-systemerne. I et miljø under forandring og på et marked i hastig udvikling bør de fortsat udvikles, og der skal forberedes nye generationer af disse systemer.
Ændring 28
Forslag til forordning
Betragtning 44 a (ny)
(44a)   Med henblik på at støtte udnyttelsen af de tjenester, Galileo og EGNOS leverer, og støtte tjenesterne i aftagerleddet, herunder navnlig i transportsektoren, bør de kompetente myndigheder udvikle fælles standarder og certificeringer på internationalt plan. 
Ændring 29
Forslag til forordning
Betragtning 45
(45)  I betragtning af betydningen for Galileo og EGNOS af deres jordbaserede infrastruktur og dens indvirkning på deres sikkerhed bør fastlæggelsen af placeringen af denne infrastruktur afgøres af Kommissionen. Ibrugtagningen af systemernes jordinfrastruktur bør fortsat følge en åben og gennemsigtig proces.
udgår
Ændring 30
Forslag til forordning
Betragtning 46
(46)  For at udnytte de socioøkonomiske fordele ved Galileo og EGNOS bedst muligt, navnlig på sikkerhedsområdet, bør anvendelsen af tjenester fra EGNOS og Galileo fremmes i forbindelse med andre EU-politikker, hvor det er berettiget og gavnligt.
(46)  For at udnytte de socioøkonomiske fordele ved Galileo og EGNOS bedst muligt, navnlig på sikkerhedsområdet, bør anvendelsen af tjenester fra EGNOS og Galileo integreres i andre EU-politikker, hvor det er muligt. Det er ligeledes et vigtigt skridt i processen at tilskynde til anvendelsen af disse tjenester i alle medlemsstaterne.
Ændring 31
Forslag til forordning
Betragtning 47
(47)  Copernicus bør sikre selvstændig adgang til miljøviden og nøgleteknologier i forbindelse med jordobservations- og geoinformationstjenester og dermed sætte Unionen i stand til at opnå uafhængig beslutningstagning og handling inden for bl.a. miljø, klimaændringer, civilbeskyttelse, sikkerhed samt den digitale økonomi.
(47)  Copernicus bør sikre selvstændig adgang til miljøviden og nøgleteknologier i forbindelse med jordobservations- og geoinformationstjenester og dermed sætte Unionen i stand til at opnå uafhængig beslutningstagning og handling inden for bl.a. miljø, herunder landbrug, biodiversitet, landanvendelse, skovbrug, udvikling af landdistrikterne og fiskeri, klimaændringer, kulturarvssteder, civilbeskyttelse, sikkerhed, herunder infrastruktursikkerhed, samt den digitale økonomi.
Ændring 32
Forslag til forordning
Betragtning 48
(48)  Copernicus bør bygge på og sikre kontinuitet med aktiviteterne og resultaterne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 377/201417 om oprettelse af Unionens jordobservations- og overvågningsprogram (Copernicus) samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 911/2010 om det europæiske jordovervågningsprogram (GMES) og dets første operationelle aktiviteter18, som oprettede forgængerprogrammet for global miljø- og sikkerhedsovervågning (GMES) og fastsatte reglerne for gennemførelse af dets første operationelle aktiviteter, under hensyntagen til den seneste udvikling inden for forskning, teknologiske fremskridt og innovationer med indvirkning på jordobservationsområdet samt udviklingen inden for big data-analyse og kunstig intelligens og relaterede strategier og initiativer på EU-plan19. Copernicus bør så vidt muligt udnytte kapaciteten vedrørende rumbaserede observationer i medlemsstaterne, Den Europæiske Rumorganisation, EUMETSAT20 samt andre enheder, herunder kommercielle initiativer i Europa, og dermed bidrage til udviklingen af en levedygtig kommerciel rumfartssektor i Europa. Hvis det er relevant og muligt, bør det også udnytte de tilgængelige in situ- og hjælpedata, som hovedsageligt leveres af medlemsstaterne i overensstemmelse med direktiv 2007/2/EF21. Kommissionen bør samarbejde med medlemsstaterne og Det Europæiske Miljøagentur for at sikre effektiv adgang til og anvendelse af in situ-datasættene for Copernicus.
(48)  Eksisterende kapaciteter bør bygges på og suppleres af nye aktiver, som kan udvikles af de ansvarlige enheder i fællesskab. Med henblik herpå bør Kommissionen arbejde tæt sammen med Den Europæiske Rumorganisation, medlemsstaterne og, hvor det er relevant, andre enheder, der ejer relevante rum- og in situ-aktiver. Copernicus bør bygge på og sikre kontinuitet med aktiviteterne og resultaterne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 377/201417 om oprettelse af Unionens jordobservations- og overvågningsprogram (Copernicus) samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 911/2010 om det europæiske jordovervågningsprogram (GMES) og dets første operationelle aktiviteter18, som oprettede forgængerprogrammet for global miljø- og sikkerhedsovervågning (GMES) og fastsatte reglerne for gennemførelse af dets første operationelle aktiviteter, under hensyntagen til den seneste udvikling inden for forskning, teknologiske fremskridt og innovationer med indvirkning på jordobservationsområdet samt udviklingen inden for big data-analyse og kunstig intelligens og relaterede strategier og initiativer på EU-plan19. Copernicus bør så vidt muligt udnytte kapaciteten vedrørende rumbaserede observationer i medlemsstaterne, Den Europæiske Rumorganisation, EUMETSAT20 samt andre enheder, herunder kommercielle initiativer i Europa, og dermed bidrage til udviklingen af en levedygtig kommerciel rumfartssektor i Europa. Hvis det er relevant og muligt, bør det også udnytte de tilgængelige in situ- og hjælpedata, som hovedsageligt leveres af medlemsstaterne i overensstemmelse med direktiv 2007/2/EF21. Kommissionen bør samarbejde med medlemsstaterne og Det Europæiske Miljøagentur for at sikre effektiv adgang til og anvendelse af in situ-datasættene for Copernicus.
__________________
__________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 377/2014 af 3. april 2014 om oprettelse af Copernicusprogrammet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 911/2010 (EUT L 122 af 24.4.2014, s. 44).
17 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 377/2014 af 3. april 2014 om oprettelse af Copernicusprogrammet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 911/2010 (EUT L 122 af 24.4.2014, s. 44).
18 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 911/2010 af 22. september 2010 om det europæiske jordovervågningsprogram (GMES) og dets første operationelle aktiviteter (2011-2013) (EUT L 276 af 20.10.2010, s. 1).
18 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 911/2010 af 22. september 2010 om det europæiske jordovervågningsprogram (GMES) og dets første operationelle aktiviteter (2011-2013) (EUT L 276 af 20.10.2010, s. 1).
19 Meddelelse om "Kunstig intelligens for Europa" (COM(2018)0237) , Meddelelse "Om et fælles europæisk dataområde" (COM(2018)0232), Forslag til Rådets forordning om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for højtydende databehandling (COM(2018)0008).
19 Meddelelse om "Kunstig intelligens for Europa" (COM(2018)0237) , Meddelelse "Om et fælles europæisk dataområde" (COM(2018)0232), Forslag til Rådets forordning om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for højtydende databehandling (COM(2018)0008).
20 Den Europæiske Organisation til Udnyttelse af Meteorologiske Satellitter
20 Den Europæiske Organisation til Udnyttelse af Meteorologiske Satellitter.
21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire).
21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire).
Ændring 33
Forslag til forordning
Betragtning 49 a (ny)
(49a)  Copernicus' fulde potentiale for Unionens samfund og økonomi bør frigives helt til andre end de direkte støttemodtagere ved at intensivere tiltagene til udbredelse blandt brugerne, hvilket kræver yderligere handling med henblik på at gøre dataene brugbare for ikke-specialister og dermed stimulere vækst, jobskabelse og videnoverførsel.
Ændring 34
Forslag til forordning
Betragtning 52
(52)  Med hensyn til dataindsamling bør aktiviteterne under Copernicus tage sigte på at fuldende og opretholde den eksisterende ruminfrastruktur, forberede den langsigtede udskiftning af satellitter, når de er udtjent, samt iværksætte nye missioner vedrørende nye observationssystemer, der skal bidrage til at imødegå udfordringen med globale klimaændringer (f.eks. overvågning af antropogene CO2-emissioner og andre drivhusgasemissioner). I forbindelse med aktiviteterne under Copernicus bør den globale overvågning udvides over polarområderne, og man bør støtte sikring af overholdelse af miljøbestemmelser, lovbestemt miljøovervågning og -rapportering og innovative miljøapplikationer (f.eks. til afgrødeovervågning, vandforvaltning og forbedret brandovervågning). I den forbindelse bør Copernicus mobilisere og drage størst mulig fordel af de investeringer, der er foretaget i løbet af den foregående finansieringsperiode (2014-2020), og samtidig udforske nye operationelle og forretningsmæssige modeller, som kan supplere Copernicus-kapaciteterne yderligere. Copernicus bør også bygge videre på vellykkede partnerskaber med medlemsstaterne med henblik på at videreudvikle sin sikkerhedsdimension under passende styringsforanstaltninger for at imødekomme udviklingen i brugerbehovene på sikkerhedsområdet.
(52)  Med hensyn til dataindsamling bør aktiviteterne under Copernicus tage sigte på at fuldende og opretholde den eksisterende ruminfrastruktur, forberede den langsigtede udskiftning af satellitter, når de er udtjent, samt iværksætte nye missioner, hvis gennemførlighed aktuelt undersøges af Den Europæiske Rumorganisation, vedrørende nye observationssystemer, der skal bidrage til at imødegå udfordringen med globale klimaændringer (f.eks. overvågning af antropogene CO2-emissioner og andre drivhusgasemissioner). I forbindelse med aktiviteterne under Copernicus bør den globale overvågning udvides over polarområderne, og man bør støtte sikring af overholdelse af miljøbestemmelser, lovbestemt miljøovervågning og -rapportering og innovative miljøapplikationer (f.eks. til afgrødeovervågning, vandforvaltning og forbedret brandovervågning). I den forbindelse bør Copernicus mobilisere og drage størst mulig fordel af de investeringer, der er foretaget i løbet af den foregående finansieringsperiode (2014-2020), og samtidig udforske nye operationelle og forretningsmæssige modeller, som kan supplere Copernicus-kapaciteterne yderligere. Copernicus bør også bygge videre på vellykkede partnerskaber med medlemsstaterne med henblik på at videreudvikle sin sikkerhedsdimension under passende styringsforanstaltninger for at imødekomme udviklingen i brugerbehovene på sikkerhedsområdet.
Ændring 35
Forslag til forordning
Betragtning 53
(53)  Som en del af data- og informationsbehandlingsfunktionen bør Copernicus sikre langsigtet bæredygtighed og yderligere udvikling af de centrale Copernicustjenester, formidle information for at opfylde den offentlige sektors behov og Unionens internationale forpligtelser og optimere mulighederne for kommerciel udnyttelse. Copernicus bør navnlig levere informationer om atmosfæriske tilstande på lokalt, nationalt, europæisk og globalt niveau, informationer om oceanernes tilstand, informationer til støtte for landovervågning for at støtte gennemførelsen af lokale, nationale og EU-politikker, informationer til støtte for modvirkning af og tilpasning til klimaændringer, geospatiale informationer til støtte for beredskabsstyring, herunder gennem forebyggende aktiviteter, sikring af overholdelse af miljøbestemmelser samt civilsikkerhed, herunder støtte til Unionens optræden udadtil. Kommissionen bør fastlægge passende aftalemæssige arrangementer, der fremmer bæredygtig levering af tjenester.
(53)  Som en del af data- og informationsbehandlingsfunktionen bør Copernicus sikre langsigtet bæredygtighed og yderligere udvikling af de centrale Copernicustjenester, formidle information for at opfylde den offentlige sektors behov og Unionens internationale forpligtelser og optimere mulighederne for kommerciel udnyttelse. Copernicus bør navnlig levere informationer om atmosfæriske tilstande, herunder luftkvalitet, på lokalt, nationalt, europæisk og globalt niveau, informationer om oceanernes tilstand, informationer til støtte for landovervågning for at støtte gennemførelsen af lokale, nationale og EU-politikker, informationer til støtte for modvirkning af og tilpasning til klimaændringer, geospatiale informationer til støtte for beredskabsstyring, herunder gennem forebyggende aktiviteter, sikring af overholdelse af miljøbestemmelser samt civilsikkerhed, herunder støtte til Unionens optræden udadtil. Kommissionen bør fastlægge passende aftalemæssige arrangementer, der fremmer bæredygtig levering af tjenester.
Ændring 36
Forslag til forordning
Betragtning 54 a (ny)
(54a)  Med henblik på at indfri målsætningerne med Copernicus på et bæredygtigt grundlag bør der nedsættes et udvalg (Copernicus-underudvalget) til at bistå Kommissionen med at sikre koordineringen af bidrag til Copernicus fra Unionen, brugerforaene, medlemsstaterne og mellemstatslige organisationer samt den private sektor, således at den eksisterende kapacitet udnyttes bedst muligt, og mangler, som skal afhjælpes på EU-plan, bliver identificeret.
Ændring 37
Forslag til forordning
Betragtning 55
(55)  Gennemførelsen af Copernicustjenesterne bør fremme offentlighedens anvendelse af tjenesterne, da brugerne vil kunne forudse tjenesternes tilgængelighed og udvikling, og samarbejdet med medlemsstater og andre parter. Til dette formål bør Kommissionen og dens betroede enheder, der leverer tjenester, arbejde tæt sammen med forskellige brugersamfund i hele Europa om at videreudvikle Copernicustjeneste- og -informationsporteføljen for at sikre, at nye behov i den offentlige sektor og nye politiske behov tilgodeses, hvorved anvendelsen af jordobservationsdata kan optimeres. Kommissionen og medlemsstaterne bør samarbejde om at udvikle in situ-komponenten i Copernicus og fremme sammenlægningen af in situ-datasæt med rumdatasæt for at opnå forbedrede Copernicustjenester.
(55)  Gennemførelsen af Copernicustjenesterne bør fremme offentlighedens anvendelse af tjenesterne, da brugerne vil kunne forudse tjenesternes tilgængelighed og udvikling, og samarbejdet med medlemsstater og andre parter. Til dette formål bør agenturets og Copernicus' betroede enheder arbejde tæt sammen med forskellige brugersamfund i hele Europa om at videreudvikle Copernicustjeneste- og -informationsporteføljen for at sikre, at nye behov i den offentlige sektor og nye politiske behov tilgodeses, hvorved anvendelsen af jordobservationsdata kan optimeres i EU-borgernes interesse. Kommissionen og medlemsstaterne bør samarbejde om at udvikle in situ-komponenten i Copernicus og fremme sammenlægningen af in situ-datasæt med rumdatasæt for at opnå forbedrede Copernicustjenester.
Ændring 38
Forslag til forordning
Betragtning 56 a (ny)
(56a)  Medlemsstaterne, Kommissionen og de ansvarlige enheder bør løbende køre Copernicus-informationskampagner om fordelene ved programmet og give alle potentielle brugere adgang til de relevante oplysninger og data.
Ændring 39
Forslag til forordning
Betragtning 57 a (ny)
(57a)  Copernicus-klimaændringstjenesterne er endnu ikke operationelle, men er allerede godt på vej, idet antallet af brugere fordobledes mellem 2015 og 2016. Alle klimaændringstjenester bør snarest muligt blive fuldt operationelle og dermed sikre den kontinuerlige strøm af data, som er nødvendig for at træffe effektive foranstaltninger til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer.
Ændring 40
Forslag til forordning
Betragtning 59
(59)  Med henblik på at fremme og lette både lokale myndigheders, små og mellemstore virksomheders, videnskabsfolks og forskeres anvendelse af jordobservationsdata og -teknologier bør særlige netværk til distribution af Copernicusdata, herunder nationale og regionale organer, fremmes gennem ibrugtagningsaktiviteter. I den forbindelse bør Kommissionen og medlemsstaterne søge at skabe tættere forbindelser mellem Copernicus og Unionens og de nationale politikker for at sætte gang i efterspørgslen efter kommercielle applikationer og tjenester og give virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder og nyetablerede virksomheder, mulighed for at udvikle applikationer, der er baseret på Copernicusdata og -informationer, med henblik på at udvikle et konkurrencedygtigt jordobservationsdataøkosystem i Europa.
(59)  Med henblik på at fremme og lette både lokale og regionale myndigheders, små og mellemstore virksomheders, videnskabsfolks og forskeres anvendelse af jordobservationsdata og -teknologier bør særlige netværk til distribution af Copernicusdata, herunder nationale og regionale organer, fremmes gennem ibrugtagningsaktiviteter. I den forbindelse bør Kommissionen og medlemsstaterne søge at skabe tættere forbindelser mellem Copernicus og Unionens og de nationale politikker for at sætte gang i efterspørgslen efter kommercielle applikationer og tjenester og give virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder og nyetablerede virksomheder, mulighed for at udvikle applikationer, der er baseret på Copernicusdata og -informationer, med henblik på at udvikle et konkurrencedygtigt jordobservationsdataøkosystem i Europa.
Ændring 41
Forslag til forordning
Betragtning 59 a (ny)
(59a)   I betragtning af det store potentiale ved satellitbilleder i forbindelse med bæredygtig og effektiv ressourceforvaltning, eksempelvis med hensyn til tilvejebringelse af pålidelige og rettidige oplysninger om afgrøder og jordbundsforhold, bør denne tjeneste styrkes yderligere for at imødekomme slutbrugernes behov og sikre sammenkædning af data.
Ændring 42
Forslag til forordning
Betragtning 62
(62)  Efter anmodning fra Europa-Parlamentet og Rådet oprettede Unionen en støtteramme for overvågning og sporing i rummet (SST) ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 541/2014/EU af 16. april 2014 om oprettelse af en støtteramme for overvågning og sporing i rummet24. Rumaffald er blevet en alvorlig trussel mod rumaktiviteters sikkerhed og bæredygtighed. SST er derfor af afgørende betydning for at sikre kontinuiteten i programmets komponenter og deres bidrag til Unionens politikker. Ved at søge at forhindre spredning af rumaffald bidrager SST til at sikre en bæredygtig og garanteret adgang til og brug af rummet, som er et globalt fællesgode.
(62)  Efter anmodning fra Europa-Parlamentet og Rådet oprettede Unionen en støtteramme for overvågning og sporing i rummet (SST) ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 541/2014/EU24. Rumaffald er blevet en alvorlig trussel mod rumaktiviteters sikkerhed og bæredygtighed. SST er derfor af afgørende betydning for at sikre kontinuiteten i programmets komponenter og deres bidrag til Unionens politikker. Ved at søge at forhindre spredning af rumaffald bidrager SST til at sikre en bæredygtig og garanteret adgang til og brug af rummet, som er et globalt fællesgode. Formålet med SST er at lette forberedelsen af EU-projekter for "oprydning" i rummet.
__________________
__________________
24 EUT L 158 af 27.5 2014, s. 227.
24 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 541/2014/EU af 16. april 2014 om oprettelse af en støtteramme for overvågning og sporing i rummet (EUT L 158 af 27.5.2014, s. 227).
Ændring 43
Forslag til forordning
Betragtning 63
(63)  SST bør videreudvikle SST-kapaciteternes ydeevne og selvstændighed. Med henblik herpå bør der oprettes et selvstændigt europæisk katalog over rumobjekter, der bygger på data fra nettet af SST-sensorer. SST bør også fortsat støtte driften og leveringen af SST-tjenester. Da SST er et brugerdrevet system, bør der indføres passende mekanismer til at indsamle brugerkrav, herunder krav vedrørende sikkerhed.
(63)  SST bør videreudvikle SST-kapaciteternes ydeevne og selvstændighed. Med henblik herpå bør der oprettes et selvstændigt europæisk katalog over rumobjekter, der bygger på data fra nettet af SST-sensorer. Kataloget kan følge eksemplet med andre rumaktive nationer og stille nogle af sine data til rådighed for ikke-kommercielle formål og forskningsformål. SST bør også fortsat støtte driften og leveringen af SST-tjenester. Da SST er et brugerdrevet system, bør der indføres passende mekanismer til at indsamle brugerkrav, herunder krav vedrørende sikkerhed og transmission af nyttige oplysninger til og fra offentlige institutioner for at gøre systemet mere effektivt.
Ændring 44
Forslag til forordning
Betragtning 67
(67)  Derudover bør SST supplere de eksisterende afbødningsforanstaltninger, såsom retningslinjerne for nedbringelse af mængden af rumskrot, som er fastsat af FN's Komité for Fredelig Udnyttelse af det Ydre Rum (COPUOS), og retningslinjerne for den langsigtede bæredygtighed af aktiviteter i det ydre rum, eller andre initiativer, for at garantere sikkerhed og bæredygtighed i forbindelse med aktiviteter i det ydre rum. For at mindske risikoen for kollisioner bør SST også søge synergier med initiativer til aktiv fjernelse og uskadeliggørelse af rumaffald. SST bør bidrage til at sikre fredelig anvendelse og udforskning af det ydre rum. Stigningen i rumaktiviteter kan have indvirkning på de internationale initiativer inden for styring af trafikken i rummet. Unionen bør følge denne udvikling og kan tage den i betragtning i forbindelse med midtvejsevalueringen af den nuværende FFR.
(67)  Derudover bør SST supplere de eksisterende afbødningsforanstaltninger, såsom retningslinjerne for nedbringelse af mængden af rumskrot, som er fastsat af FN's Komité for Fredelig Udnyttelse af det Ydre Rum (COPUOS), og retningslinjerne for den langsigtede bæredygtighed af aktiviteter i det ydre rum, eller andre initiativer, for at garantere sikkerhed og bæredygtighed i forbindelse med aktiviteter i det ydre rum. For at mindske risikoen for kollisioner bør SST også søge synergier med initiativer, hvis sigte er at fremme udvikling og udbredelse af teknologiske systemer, som er udformet til aktiv fjernelse af rumaffald. SST bør bidrage til at sikre fredelig anvendelse og udforskning af det ydre rum. Stigningen i rumaktiviteter kan have indvirkning på de internationale initiativer inden for styring af trafikken i rummet. Unionen bør følge denne udvikling og kan tage den i betragtning i forbindelse med midtvejsevalueringen af den nuværende FFR.
Ændring 45
Forslag til forordning
Betragtning 70
(70)  Ekstreme vejrforhold i rummet kan true sikkerheden for borgerne og forstyrre driften af rum- og jordbaseret infrastruktur. Derfor bør der oprettes en rumvejrsfunktion som led i programmet med det formål at vurdere risiciene vedrørende vejret i rummet og tilsvarende brugerbehov, øge kendskabet til risici vedrørende vejret i rummet, sikre leveringen af brugerdrevne rumvejrtjenester og forbedre medlemsstaternes kapacitet til at producere rumvejrtjenester. Kommissionen bør prioritere de sektorer, som de operationelle rumvejrstjenester skal leveres til, under hensyntagen til brugerbehov, risici og teknologisk parathed. På lang sigt kan behovene i andre sektorer tilgodeses. Leveringen af tjenester på EU-plan i henhold til brugernes behov vil kræve målrettede, koordinerede og fortsatte forsknings- og udviklingsaktiviteter for at støtte udviklingen af rumvejrstjenester. Leveringen af rumvejrstjenester bør bygge på eksisterende national kapacitet og EU-kapacitet og sikre bred deltagelse af medlemsstaterne og inddragelse af den private sektor.
(70)  Ekstreme vejrforhold i rummet kan true borgernes sikkerhed og forstyrre driften af rum- og jordbaseret infrastruktur. Derfor bør der oprettes en rumvejrfunktion som led i programmet med det formål at vurdere risiciene vedrørende vejret i rummet og tilsvarende brugerbehov, øge kendskabet til risici vedrørende vejret i rummet, sikre leveringen af brugerdrevne rumvejrtjenester og forbedre medlemsstaternes kapacitet til at producere rumvejrtjenester. Kommissionen bør prioritere de sektorer, som de operationelle rumvejrtjenester skal leveres til, under hensyntagen til brugerbehov, risici og teknologisk parathed. På lang sigt kan behovene i andre sektorer tilgodeses. Leveringen af tjenester på EU-plan i henhold til brugernes behov vil kræve målrettede, koordinerede og fortsatte forsknings- og udviklingsaktiviteter for at støtte udviklingen af rumvejrtjenester. Leveringen af rumvejrtjenester bør bygge på eksisterende national kapacitet og EU-kapacitet og sikre bred deltagelse af medlemsstaterne, internationale organisationer og inddragelse af den private sektor.
Ændring 46
Forslag til forordning
Betragtning 73
(73)  GOVSATCOM er et brugercentreret program med en stærk sikkerhedsdimension. Brugsscenarierne kan inddeles i tre grupper: krisestyring, som kan omfatte civile og militære missioner og operationer under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, humanitære kriser og maritime nødsituationer; overvågning, som kan omfatte grænseovervågning, overvågning af området før grænsen, overvågning af søgrænser, havovervågning, overvågning af ulovlig handel, og centrale infrastrukturer, som kan omfatte diplomatiske netværk, politikommunikation, kritiske infrastrukturer (f.eks. energi, transport, vanddæmninger) og ruminfrastrukturer.
(73)  GOVSATCOM er et brugercentreret program med en stærk sikkerhedsdimension. Brugsscenarierne kan inddeles i tre hovedgrupper: krisestyring, naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, humanitære kriser og maritime nødsituationer, overvågning, som kan omfatte grænseovervågning, overvågning af området før grænsen, overvågning af søgrænser, havovervågning, overvågning af ulovlig handel og centrale infrastrukturer, som kan omfatte diplomatiske netværk, politikommunikation, digital infrastruktur (f.eks. datacentre, servere), kritiske infrastrukturer (f.eks. energi, transport, vandbarrierer såsom dæmninger) og ruminfrastrukturer.
Ændring 47
Forslag til forordning
Betragtning 78
(78)  For brugere af satellitkommunikation er brugerudstyret den absolut vigtigste operationelle grænseflade. Unionens model for GOVSATCOM gør det muligt for de fleste brugere at fortsætte med at anvende deres eksisterende brugerudstyr til GOVSATCOM's tjenester, for så vidt som de gør brug af Unionens teknologi.
(78)  For brugere af satellitkommunikation er brugerudstyret den absolut vigtigste operationelle grænseflade. Unionens model for GOVSATCOM bør gøre det muligt for brugere at fortsætte med at anvende deres eksisterende brugerudstyr til GOVSATCOM's tjenester.
Ændring 48
Forslag til forordning
Betragtning 86
(86)  Den infrastruktur, der anvendes i forbindelse med programmet, kan kræve yderligere forskning og udvikling, som kan støttes under Horisont Europa med henblik på overensstemmelse med Den Europæiske Rumorganisations aktiviteter på dette område. Synergier med Horisont Europa bør sikre, at forsknings- og innovationsbehov afdækkes og fastlægges i forbindelse med den strategiske planlægningsproces for forskning og innovation. Rumdata og -tjenester, der gøres frit tilgængelige inden for rammerne af programmet, vil blive anvendt til at udvikle banebrydende løsninger gennem forskning og innovation, bl.a. i Horisont Europa, navnlig til fordel for bæredygtige fødevarer og naturressourcer, klimaovervågning, intelligente byer, automatiserede køretøjer, sikkerhedsstyring og katastrofehåndtering. Den strategiske planlægning under Horisont Europa vil identificere, hvilke forsknings- og innovationsaktiviteter der bør gøre brug af EU-ejede infrastrukturer såsom Galileo, EGNOS og Copernicus. Forskningsinfrastrukturer, navnlig in situ-observationsnet, vil udgøre væsentlige elementer i den in situ-observationsinfrastruktur, der ligger til grund for Copernicustjenesterne.
(86)  Den infrastruktur, der anvendes i forbindelse med programmet, kan kræve yderligere forskning og udvikling, som kan støttes under Horisont Europa med henblik på overensstemmelse med Den Europæiske Rumorganisations aktiviteter på dette område. Synergier med Horisont Europa bør sikre, at forsknings- og innovationsbehov afdækkes og fastlægges i forbindelse med den strategiske planlægningsproces for forskning og innovation. Det er vigtigt at sikre kontinuitet mellem de løsninger, som udvikles gennem Horisont Europa, og driften af de enkelte komponenter i programmet. Rumdata og -tjenester, der gøres frit tilgængelige inden for rammerne af programmet, vil blive anvendt til at udvikle banebrydende løsninger gennem forskning og innovation, bl.a. i Horisont Europa, for så vidt angår de vigtigste europæiske politikker. Den strategiske planlægning under Horisont Europa vil identificere, hvilke forsknings- og innovationsaktiviteter der bør gøre brug af EU-ejede infrastrukturer såsom Galileo, EGNOS og Copernicus. Forskningsinfrastrukturer, navnlig in situ-observationsnet, vil udgøre væsentlige elementer i den in situ-observationsinfrastruktur, der ligger til grund for Copernicustjenesterne.
Ændring 49
Forslag til forordning
Betragtning 87
(87)  Ved forordning (EU) nr. 912/2010 blev der oprettet et EU-agentur benævnt Det Europæiske GNSS-Agentur med henblik på at forvalte visse aspekter af de satellitbaserede navigationsprogrammer Galileo og EGNOS. I denne forordning fastsættes navnlig, at Det Europæiske GNSS-Agentur vil få overdraget nye opgaver, ikke kun hvad angår Galileo og EGNOS, men også for andre af programmets komponenter, særligt sikkerhedsgodkendelse. Navn, opgaver og organisatoriske aspekter af Det Europæiske GNSS-Agentur skal derfor tilpasses i overensstemmelse hermed.
(87)  Ved forordning (EU) nr. 912/2010 blev der oprettet et EU-agentur benævnt Det Europæiske GNSS-Agentur med henblik på at forvalte visse aspekter af de satellitbaserede navigationsprogrammer Galileo og EGNOS. I denne forordning fastsættes navnlig, at Det Europæiske GNSS-Agentur vil få overdraget nye opgaver, ikke kun hvad angår Galileo og EGNOS, men også for andre af programmets komponenter, særligt sikkerhedsgodkendelse og cybersikkerhed. Navn, opgaver og organisatoriske aspekter af Det Europæiske GNSS-Agentur skal derfor tilpasses i overensstemmelse hermed.
Ændring 50
Forslag til forordning
Betragtning 88
(88)  I betragtning af dets udvidede anvendelsesområde, som ikke længere vil være begrænset til Galileo og EGNOS, bør Det Europæiske GNSS-Agentur ændres. Agenturet bør dog sikre kontinuiteten i Det Europæiske GNSS-Agenturs aktiviteter, herunder kontinuiteten med hensyn til rettigheder og forpligtelser, personale og gyldigheden af alle de beslutninger, der er truffet.
(88)  I betragtning af dets udvidede anvendelsesområde, som ikke længere vil være begrænset til Galileo og EGNOS, bør Det Europæiske GNSS-Agentur ændres. Når Kommissionen overdrager opgaver til agenturet, bør den sørge for passende finansiering til forvaltningen og udførelsen af disse opgaver, herunder tilstrækkelige menneskelige og finansielle ressourcer. Agenturet bør dog sikre kontinuiteten i Det Europæiske GNSS-Agenturs aktiviteter, herunder kontinuiteten med hensyn til rettigheder og forpligtelser, personale og gyldigheden af alle de beslutninger, der er truffet.
Ændring 51
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
(2)  "rumvejr": naturligt forekommende variationer i rummiljøet mellem solen og jorden, herunder soleruptioner, solprotoner, solvind og udstødelse af koronamasse, der kan føre til solstorme (geomagnetiske storme, solstrålingsstorme og ionosfæriske forstyrrelser), som vil kunne indvirke på jorden
(2)  "rumvejr": naturligt forekommende variationer i rummiljøet mellem solen og jorden, herunder soleruptioner, solprotoner, solvind og udstødelse af koronamasse, der kan føre til solstorme (geomagnetiske storme, solstrålingsstorme og ionosfæriske forstyrrelser), som vil kunne indvirke på jorden eller rumbaserede infrastrukturer
Ændring 52
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5
(5)  "kendskab til situationen i rummet" (space situational awareness - SSA) : en holistisk tilgang til de vigtigste risici i rummet, der omfatter kollisioner mellem satellitter og rumaffald, rumvejrsfænomener og jordnære objekter "blandingsoperation":
(5)  "kendskab til situationen i rummet" (space situational awareness – SSA): omfattende viden om og forståelse af de vigtigste risici i rummet, der omfatter kollisioner mellem satellitter og rumaffald, rumvejrsfænomener og jordnære objekter
Ændring 53
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6
(6)  "blandingsoperation": foranstaltninger, som støttes over EU-budgettet, herunder inden for blandingsfaciliteter, jf. finansforordningens artikel 2, stk. 6, og som kombinerer støtte og/eller finansielle instrumenter, der ikke skal tilbagebetales, fra EU-budgettet og støtte, der skal tilbagebetales, fra udviklingsinstitutioner eller andre offentlige finansieringsinstitutioner samt fra kommercielle finansieringsinstitutioner og investorer
(6)  "blandingsoperation": foranstaltninger, som støttes over EU-budgettet, herunder inden for blandingsfaciliteter, jf. finansforordningens artikel 2, stk. 6,, og som kombinerer støtte og/eller finansielle instrumenter, der ikke skal tilbagebetales, og/eller budgetgarantier fra EU-budgettet og støtte, der skal tilbagebetales, fra udviklingsinstitutioner eller andre offentlige finansieringsinstitutioner samt fra kommercielle finansieringsinstitutioner og investorer
Ændring 54
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10
(10)  "SST-data": rumobjekters fysiske parametre indhentet af SST-sensorer eller rumobjekters kredsløbsparametre, som er udledt af SST-sensorers observationer inden for rammerne af SST-komponenten (overvågning og sporing i rummet)
(10)  "SST-data": rumobjekters, herunder rumaffalds, fysiske parametre indhentet af SST-sensorer eller rumobjekters kredsløbsparametre, som er udledt af SST-sensorers observationer inden for rammerne af SST-komponenten (overvågning og sporing i rummet)
Ændring 55
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14 a (nyt)
(14a)   "Copernicus-tredjepartsdata": data, der licenseres og leveres til brug inden for Copernicus' virksomhed, og som stammer fra andre kilder end Copernicus-sentineller
Ændring 56
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23 – afsnit 1
"Copernicuskernebrugere", der har gavn af Copernicusdata og -informationer og har en yderligere rolle som drivkraft for udviklingen af Copernicus, og som omfatter EU-institutioner og -organer og de europæiske nationale eller regionale offentlige organer, der har fået overdraget offentlige serviceopgaver med henblik at fastlægge, gennemføre, håndhæve eller overvåge miljø-, civilbeskyttelses- eller sikkerhedspolitikker
"Copernicuskernebrugere", der har gavn af Copernicusdata og -informationer og har en yderligere rolle som drivkraft for udviklingen af Copernicus, og som omfatter EU-institutioner og -organer og de europæiske nationale eller regionale offentlige organer, der har fået overdraget offentlige serviceopgaver med henblik at fastlægge, gennemføre, håndhæve eller overvåge miljø-, civilbeskyttelses- eller sikkerhedspolitikker, herunder sikkerhed med hensyn til infrastruktur
Ændring 57
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23 – afsnit 2 a (nyt)
"Copernicuskernetjenester": de operationelle tjenester, som er samlet i data- og informationsbehandlingskomponenten eller tjenestekomponenten, og som er af generel og fælles interesse for medlemsstaterne og Unionen
Ændring 58
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23 a (nyt)
23a)  "rumsektoren":
"leverandørleddet", som omfatter aktiviteter, der fører til et operationelt rumsystem, og udforskning af rummet
"aftagerleddet", som omfatter aktiviteter i forbindelse med udnyttelse af satellitdata til at udvikle rumrelaterede produkter og tjenester til slutbrugere.
Ændring 59
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a
a)  et selvstændigt civilt system for global satellitbaseret navigation (GNSS) under civil kontrol, som omfatter en konstellation af satellitter, centre og et globalt net af stationer på jorden, som leverer positionsbestemmelses-, navigations- og tidsbestemmelsestjenester og fuldt ud integrerer sikkerhedsbehov og -krav ("Galileo")
a)  et selvstændigt civilt system for global satellitbaseret navigation (GNSS) under civil kontrol, som omfatter en konstellation af satellitter, centre og et globalt net af stationer på jorden, som leverer positionsbestemmelses-, navigations- og tidsbestemmelsestjenester og, hvor det er relevant, integrerer sikkerhedsbehov og -krav ("Galileo")
Ændring 60
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c
c)  et selvstændigt, brugerdrevet jordobservationssystem under civil kontrol, der tilbyder geoinformationsdata og -tjenester, bestående af satellitter, jordinfrastruktur, data- og informationsbehandlingsfaciliteter og distributionsinfrastruktur, og som fuldt ud integrerer sikkerhedsbehov og -krav ("Copernicus")
c)  et selvstændigt, brugerdrevet jordobservationssystem under civil kontrol, der tilbyder geoinformationsdata og -tjenester baseret på en gratis og åben datapolitik, bestående af satellitter, jordinfrastruktur, data- og informationsbehandlingsfaciliteter og distributionsinfrastruktur, og som fuldt ud integrerer sikkerhedsbehov og -krav ("Copernicus")
Ændring 61
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d
d)  et system til overvågning og sporing i rummet, hvis formål er at forbedre, forvalte og levere data, informationer og tjenester i forbindelse med overvågning og sporing af aktive og inaktive rumfartøjer, udtjente løfteraketter, affald og affaldsfragmenter, der befinder sig i kredsløb om Jorden, og som suppleres af observationsbaserede parametre med relation til rumvejr og overvågning af risikoen for, at jordnære objekter i rummet ("NEO'er") nærmer sig jorden ("SST")
d)  et system til overvågning og sporing i rummet, hvis formål er at forbedre, forvalte og levere data, informationer og tjenester i forbindelse med overvågning og sporing af aktive og inaktive rumfartøjer og rumaffald, der befinder sig i kredsløb om Jorden, og som suppleres af observationsbaserede parametre med relation til rumvejr og overvågning af risikoen for, at jordnære objekter i rummet ("NEO'er") nærmer sig jorden ("SST")
Ændring 62
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2
Derudover skal programmet omfatte foranstaltninger, som skal sikre en effektiv adgang til rummet for programmet og fremme en innovativ rumsektor.
Derudover skal programmet omfatte foranstaltninger, som skal sikre selvstændig adgang til rummet, håndtere cybertrusler, fremme en rumsektor, som er innovativ og konkurrencedygtig i leverandør- og aftagerleddet, og støtte rumdiplomati.
Ændring 63
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning
1.  Programmet har følgende generelle målsætninger:
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 64
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a
a)  at tilvejebringe eller bidrage til tilvejebringelsen af ajourførte og, hvis det er relevant, sikre rumrelaterede data, informationer og tjenester af høj kvalitet uden afbrydelse og om muligt på globalt niveau, der opfylder nuværende og fremtidige behov og er i stand til at opfylde Unionens politiske prioriteter, bl.a. når det gælder klimaændringer og sikkerhed og forsvar
a)  at tilvejebringe eller bidrage til tilvejebringelsen af ajourførte og, hvis det er relevant, sikre rumrelaterede data, informationer og tjenester af høj kvalitet uden afbrydelse og om muligt på globalt niveau, der opfylder nuværende og fremtidige behov og er i stand til at opfylde Unionens politiske prioriteter, herunder klimaændringer, og støtte evidensbaseret og uafhængig beslutningstagning i Unionen og dens medlemsstater
Ændring 65
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b
b)  at maksimere de socioøkonomiske fordele, bl.a. ved at fremme den bredest mulige anvendelse af de data, informationer og tjenester, der leveres gennem programmets komponenter
b)  at maksimere de socioøkonomiske fordele, navnlig ved at styrke det europæiske aftagerled og derved muliggøre vækst og jobskabelse i Unionen og fremme den bredest mulige anvendelse af de data, informationer og tjenester, der leveres gennem programmets komponenter, både i og uden for Unionen
Ændring 66
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c
c)  at øge sikkerheden for Unionen og dens medlemsstater, handlefriheden og den strategiske selvstændighed, navnlig i forbindelse med teknologisk og evidensbaseret beslutningstagning
c)  at øge sikkerheden, herunder cybersikkerheden, for Unionen og dens medlemsstater, og styrke den strategiske selvstændighed, navnlig i industriel og teknologisk henseende
Ændring 67
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c a (nyt)
ca)  at styrke det europæiske industrielle og videnskabelige økosystem på rumområdet ved etablering af en sammenhængende ramme, der forener europæisk ekspertise inden for uddannelse og knowhow, udvikling af konstruktions- og produktionskapaciteter på højt niveau og de strategiske visioner, som er fornødne i en stadigt mere konkurrencepræget sektor
Ændring 68
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra d
d)  at fremme Unionens rolle på den internationale scene som en førende aktør i rumsektoren og styrke dens rolle, når det gælder håndtering af globale udfordringer og støtte til globale initiativer, bl.a. med hensyn til klimaændringer og bæredygtig udvikling.
d)  at fremme Unionens rolle på den internationale scene som en førende aktør i rumsektoren og styrke dens rolle, når det gælder håndtering af globale udfordringer og støtte til globale initiativer, bl.a. med hensyn til bæredygtig udvikling.
Ændring 69
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra d a (nyt)
da)  at styrke Unionens rumdiplomati og tilskynde til internationalt samarbejde for at øge bevidstheden om rummet som menneskehedens fælles arv
Ændring 70
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra d b (nyt)
db)  at fremme Unionens teknologi og industri og støtte princippet om gensidighed og fair konkurrence på internationalt plan
Ændring 71
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra d c (nyt)
dc)  at øge sikkerheden i Unionen og medlemsstaterne på forskellige områder, navnlig inden for transport (luftfart, herunder ubemandede luftfartøjer, jernbanetransport, skibsfart, vejtransport og selvkørende biler), anlæggelse og overvågning af infrastruktur, landovervågning og miljø.
Ændring 72
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a
a)  for Galileo og EGNOS: at tilvejebringe avancerede og, hvor det er relevant, sikre positionsbestemmelses-, navigationstidsbestemmelses- og tidsbestemmelsestjenester
a)  for Galileo og EGNOS: at tilvejebringe langsigtede og vedvarende avancerede og, hvor det er relevant, sikre positionsbestemmelses-, navigationstidsbestemmelses- og tidsbestemmelsestjenester
Ændring 73
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra b
b)  for Copernicus: at levere nøjagtige og pålidelige jordobservationsdata og -informationer, der tilvejebringes på et langsigtet grundlag, for at understøtte gennemførelsen og overvågningen af Unionens og medlemsstaternes politikker inden for miljø, klimaændringer, landbrug og udvikling af landdistrikter, civilbeskyttelse og sikkerhed samt den digitale økonomi
b)  for Copernicus: at levere nøjagtige og pålidelige jordobservationsdata og -informationer, der tilvejebringes på et langsigtet grundlag, for at understøtte gennemførelsen og overvågningen af Unionens og medlemsstaternes brugerdrevne politikker og foranstaltninger
Ændring 74
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra c
c)  for kendskab til situationen i rummet ("SSA"): at forbedre SST-kapaciteter med henblik på at overvåge, spore og identificere rumobjekter, overvåge rumvejret og kortlægge og skabe netværk for medlemsstaternes NEO-kapaciteter
c)  for kendskab til situationen i rummet ("SSA"): at forbedre SST-kapaciteter med henblik på at overvåge, spore og identificere rumobjekter og rumaffald, overvåge rumvejret og kortlægge og skabe netværk for medlemsstaternes NEO-kapaciteter
Ændring 75
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra e
e)  at bidrage, hvor dette kræves i overensstemmelse med programmets behov, til selvstændig, sikker og omkostningseffektiv adgangskapacitet til rummet
e)  at sikre selvstændig, sikker og omkostningseffektiv adgangskapacitet til rummet
Ændring 76
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra f
f)  at støtte og styrke konkurrenceevne, iværksætterånd, færdigheder og innovative kapaciteter hos juridiske og fysiske personer i Unionen, som er aktive eller ønsker at være aktive inden for denne sektor, navnlig for så vidt angår små og mellemstore virksomheder og nystartede virksomheders stilling og behov
f)  at fremme udviklingen af en stærk og konkurrencedygtig rumøkonomi i Unionen og maksimere mulighederne for EU-virksomheder i alle størrelser og i alle Unionens regioner.
Ændring 77
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning
Programmet støtter:
Programmet støtter i synergi med andre af Unionens og Den Europæiske Rumorganisations programmer og finansieringsordninger:
Ændring 78
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a
a)  levering af opsendelsestjenester i overensstemmelse med programmets behov
a)  levering af opsendelsestjenester til programmet, herunder aggregerede opsendelsestjenester til Unionen og til andre enheder på disses anmodning, under hensyntagen til Unionens væsentlige sikkerhedsinteresser i overensstemmelse med artikel 25 med henblik på at forbedre europæiske opsendelsestjenesters og industriers konkurrenceevne på det globale marked
Ændring 79
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b
b)  udviklingsaktiviteter i relation til selvstændig, pålidelig og omkostningseffektiv adgang til rummet
b)  udviklingsaktiviteter i relation til selvstændig, pålidelig og omkostningseffektiv adgang til rummet, herunder alternative opsendelsesteknologier og innovative systemer eller tjenester, under hensyntagen til Unionens og dens medlemsstaters væsentlige sikkerhedsinteresser som omhandlet i artikel 25
Ændring 80
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c
c)  hvor dette kræves i henhold til programmets behov, de nødvendige tilpasninger af jordbaseret infrastruktur.
c)  hvor dette er nødvendigt af hensyn til programmets mål, den nødvendige støtte til vedligeholdelse, tilpasninger og udvikling af jordbaseret infrastruktur, navnlig eksisterende infrastruktur, raketforsøgsområder og forskningscentre.
Ændring 81
Forslag til forordning
Artikel 6 – overskrift
Foranstaltninger til støtte for en innovativ EU-rumsektor
Foranstaltninger til støtte for en innovativ og konkurrencedygtig EU-rumsektor
Ændring 82
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a
a)  innovationsaktiviteter til optimal udnyttelse af rumteknologier, -infrastrukturer eller -tjenester
a)  innovationsaktiviteter til udvikling og optimal udnyttelse af rumteknologier, -infrastrukturer eller -tjenester
Ændring 83
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a a (nyt)
aa)  passende foranstaltninger til fremme af udbredelsen af innovative løsninger, der hidrører fra forsknings- og innovationsaktiviteter, navnlig gennem synergier med andre EU-fonde såsom Horisont Europa og InvestEU, med henblik på at støtte udviklingen af aftagerled for alle programmets komponenter
Ændring 84
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a b (nyt)
ab)  styrkelse af den europæiske rumsektor på eksportmarkedet
Ændring 85
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra b
b)  etablering af rumrelaterede innovationspartnerskaber til udvikling af innovative varer eller tjenesteydelser og med henblik på efterfølgende indkøb af de heraf resulterende varer eller tjenesteydelser
b)  etablering af rumrelaterede innovationspartnerskaber til udvikling af innovative varer eller tjenesteydelser og med henblik på efterfølgende indkøb af de heraf resulterende produkter eller tjenesteydelser til programmets behov
Ændring 86
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra b a (nyt)
ba)  udformning, afprøvning, gennemførelse og udbredelse af datastyrede interoperable rumløsninger til offentlige tjenester, fremme af innovation og etablering af fælles rammer med henblik på at indfri det fulde potentiale af de offentlige forvaltningers tjenester for borgere og virksomheder
Ændring 87
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra c
c)  iværksætteri, fra indledningsfasen til ekspansion, i overensstemmelse med artikel 21 og andre bestemmelser om adgang til finansiering som fastsat i artikel 18 og kapitel I i afsnit III
c)  iværksætteri, herunder fra indledningsfasen til ekspansion, i overensstemmelse med artikel 21 og ved at anvende andre bestemmelser om adgang til finansiering som fastsat i artikel 18 og kapitel I i afsnit III
Ændring 88
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d
d)  samarbejde mellem foretagender i form af rumcentre, der på regionalt og nationalt plan samler aktører fra rumsektoren og den digitale sektor samt brugere, og som yder støtte til borgere og virksomheder til fremme af iværksætteri og færdigheder
d)  samarbejde i form af et netværk af rumcentre, der navnlig på regionalt og nationalt plan samler aktører fra rumsektoren og den digitale sektor samt brugere, og som yder støtte, faciliteter og tjenesteydelser til borgere og virksomheder til fremme af iværksætteri og færdigheder og fremmer samarbejde mellem rumcentrene og de digitale innovationsknudepunkter, der er oprettet under programmet for det digitale Europa
Ændring 89
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d a (nyt)
da)  den mulige udvikling af en strategi baseret på "modellen med første kontrakt" med alle relevante aktører i den offentlige og den private sektor til støtte for udviklingen af nystartede virksomheder inden for rumsektoren.
Ændring 90
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d b (nyt)
db)  synergier med transport- og rumsektoren samt den digitale sektor for at fremme en bredere anvendelse af nye teknologier (såsom e-opkald, digitale fartskrivere, trafikovervågning og -styring, selvkørende og ubemandede køretøjer og droner) og tilgodese behovene for sikker og sømløs konnektivitet, robust positionering, intermodalitet og interoperabilitet og derved forbedre transportydelsernes og industriens konkurrenceevne
Ændring 91
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra e
e)  formidling af uddannelsesaktiviteter
e)  formidling af uddannelsesaktiviteter med henblik på at udvikle avancerede rumfærdigheder
Ændring 92
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f
f)  adgang til behandlings- og testfaciliteter
f)  adgang til behandlings- og testfaciliteter for fagfolk i den private og offentlige sektor, studerende og iværksættere
Ændring 93
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c
c)  ikke indrømmes et tredjeland eller en international organisation beslutningskompetence over programmet
c)  ikke indrømmes et tredjeland eller en international organisation beslutningskompetence over programmet eller, hvis det er relevant, adgang til følsomme eller klassificerede informationer
Ændring 94
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra d a (nyt)
da)  tages højde for at opretholde Unionens strategiske interesser og suverænitet på alle berørte områder, herunder europæisk teknologisk eller industriel strategisk selvstændighed, hvis det er relevant
Ændring 95
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3
3.  Kommissionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at kontrakter, aftaler og andre ordninger i forbindelse med de aktiviteter, der er nævnt i stk. 1, indeholder bestemmelser om en passende ejerskabsordning for disse aktiver og, for så vidt angår litra c), at Unionen frit kan anvende PRS-modtagerne i overensstemmelse med afgørelse nr. 1104/2011/EU.
3.  Kommissionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at kontrakter, aftaler og andre ordninger i forbindelse med de aktiviteter, der er nævnt i stk. 2, indeholder bestemmelser om en passende ejerskabs- og brugsordning for disse aktiver og, for så vidt angår litra c), at Unionen frit kan anvende og give tilladelse til brugen af PRS-modtagerne i overensstemmelse med afgørelse nr. 1104/2011/EU.
Ændring 96
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1
De tjenester, data og informationer, som leveres af programmets komponenter, skal leveres uden nogen udtrykkelig eller underforstået garanti for så vidt angår deres kvalitet, nøjagtighed, tilgængelighed, pålidelighed, hastighed og egnethed til ethvert formål. I den forbindelse træffer Kommissionen de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at brugere af disse tjenester, data og informationer på passende vis informeres om, at der ikke foreligger en sådan garanti.
De tjenester, data og informationer, som leveres af programmets komponenter, skal leveres uden nogen udtrykkelig eller underforstået garanti for så vidt angår deres kvalitet, nøjagtighed, tilgængelighed, pålidelighed, hastighed og egnethed til ethvert formål, medmindre en sådan garanti er påkrævet i henhold til den gældende EU-lovgivning med henblik på leveringen af de pågældende tjenester. I den forbindelse træffer Kommissionen de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at brugere af disse tjenester, data og informationer på passende vis informeres om, at der ikke foreligger en sådan garanti.
Ændring 97
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1
Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på [16] mia. EUR i løbende priser.
Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på [16,9] mia. EUR i løbende priser.
Ændring 98
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b
b)  for Copernicus: [5,8] mia. EUR
b)  for Copernicus: [6] mia. EUR
Ændring 99
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c
c)  for SSA/GOVSATCOM: [0,5] mia. EUR.
c)  for SSA/GOVSATCOM: [1,2] mia. EUR.
Ændring 100
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2
2.  Tværgående aktiviteter i henhold til artikel 3 finansieres inden for rammerne af programmets komponenter.
2.  Tværgående aktiviteter i henhold til artikel 3, 5 og 6 finansieres inden for rammerne af programmets komponenter.
Ændring 101
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra a
a)  med henblik på i alle medlemsstater, via forsyningskæden, at fremme en så bred og åben deltagelse som muligt af nystartede virksomheder, nytilkomne og små og mellemstore virksomheder og andre økonomiske aktører, heriblandt kravet om at pålægge tilbudsgiverne at give en del af kontrakten i underentreprise
a)  med henblik på i hele Unionen og via forsyningskæden at fremme en så bred og åben deltagelse som muligt af alle økonomiske aktører, navnlig nystartede virksomheder, nytilkomne og små og mellemstore virksomheder, heriblandt kravet om at pålægge tilbudsgiverne at give en del af kontrakten i underentreprise
Ændring 102
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra d
d)  med henblik på at fremme Unionens selvstændighed, navnlig i teknologisk henseende
d)  med henblik på at fremme Unionens strategiske selvstændighed, navnlig i teknologisk henseende, i hele værdikæden
Ændring 103
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra d a (nyt)
da)  at følge principperne om åben adgang og loyal konkurrence i hele den industrielle forsyningskæde, udbud på baggrund af gennemsigtig og rettidig information, klar meddelelse om gældende regler for offentlige indkøb, udvælgelses- og tildelingskriterier og andre relevante oplysninger, så der er lige vilkår for alle potentielle tilbudsgivere
Ændring 104
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
1.  For at opmuntre nye aktører, små og mellemstore virksomheder og nyopstartede virksomheder og tilbyde den bredest mulige geografiske dækning, samtidigt med at Unionens strategiske selvstændighed beskyttes, kan den ordregivende myndighed kræve, at tilbudsgiveren giver en del af kontrakten i underentreprise, ved hjælp af konkurrencebaserede udbud på de relevante niveauer for underentreprise, til andre virksomheder end dem, der tilhører tilbudsgiverens koncern.
1.  For at opmuntre nye aktører, navnlig små og mellemstore virksomheder og nyopstartede virksomheder, og tilbyde den bredest mulige geografiske dækning, samtidigt med at Unionens strategiske selvstændighed beskyttes, bestræber den ordregivende myndighed sig på at kræve, at tilbudsgiveren giver en del af kontrakten i underentreprise, ved hjælp af konkurrencebaserede udbud på de relevante niveauer for underentreprise, til andre virksomheder end dem, der tilhører tilbudsgiverens koncern.
Ændring 105
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2
2.  Den ordregivende myndighed udtrykker den krævede del af kontrakten, der skal gives i underentreprise, i en ramme fra en minimumsprocentsats til en maksimumsprocentsats.
2.  Den ordregivende myndighed udtrykker den krævede del af kontrakten, der skal gives i underentreprise til industri på alle niveauer, jf. stk. 1, i en ramme fra en minimumsprocentsats til en maksimumsprocentsats;
Ændring 106
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3
3.  Enhver fravigelse fra et krav i overensstemmelse med stk. 1 skal begrundes af tilbudsgiveren.
3.  Enhver fravigelse fra et krav i overensstemmelse med stk. 1 skal begrundes af tilbudsgiveren og vurderes af den ordregivende myndighed.
Ændring 107
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2
I tilfælde af en fælles indkaldelse fastsættes der fælles procedurer for udvælgelse og evaluering af forslagene. Procedurerne skal involvere en afbalanceret gruppe af uafhængige eksperter, som udpeges af begge parter.
I tilfælde af en fælles indkaldelse fastsættes der fælles procedurer for udvælgelse og evaluering af forslagene. Procedurerne involverer en afbalanceret gruppe af uafhængige eksperter, som udpeges af begge parter. Eksperterne må ikke vurdere, rådgive om eller bistå i spørgsmål, med hensyn til hvilke de har en interessekonflikt.
Ændring 108
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1
1.  Ud over bestemmelserne i finansforordningens [artikel 165] kan Kommissionen og agenturet gennemføre fælles udbudsprocedurer med Den Europæiske Rumorganisation eller andre internationale organisationer, som er involveret i gennemførelsen af komponenterne i programmet.
1.  Ud over bestemmelserne i finansforordningens [artikel 165] kan Kommissionen eller agenturet gennemføre fælles udbudsprocedurer med Den Europæiske Rumorganisation eller andre internationale organisationer, som er involveret i gennemførelsen af komponenterne i programmet.
Ændring 110
Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra a
a)  en klar fordeling af opgaver og ansvar mellem de enheder, der er involveret i programmets gennemførelse, navnlig mellem medlemsstaterne, Kommissionen, agenturet og Den Europæiske Rumorganisation
a)  en klar fordeling af opgaver og ansvar mellem de enheder, der er involveret i programmets gennemførelse, navnlig mellem medlemsstaterne, Kommissionen, agenturet og Den Europæiske Rumorganisation, ud fra den enkelte enheds kompetencer, for at forbedre gennemsigtigheden, effektiviteten og omkostningseffektiviteten og undgå overlapning af aktiviteter
Ændring 111
Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra b
b)  stærk kontrol med programmet, herunder at alle enheder strengt overholder omkostninger og tidsplan på deres ansvarsområder i overensstemmelse med denne forordning
b)  stærk kontrol med programmet, herunder at alle enheder strengt overholder omkostninger og teknisk gennemførelse på deres ansvarsområder i overensstemmelse med denne forordning
Ændring 112
Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra d
d)  systematisk hensyntagen til behovene hos brugerne af de tjenester, der leveres af programmets komponenter, samt til den videnskabelige og tekniske udvikling i forbindelse med disse tjenester
d)  systematisk hensyntagen til behovene hos brugerne af de tjenester, der leveres af programmets komponenter, samt til den videnskabelige og tekniske udvikling i forbindelse med disse tjenester, herunder gennem høring af de rådgivende brugerfora på nationalt og EU-plan
Ændring 113
Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2
2.  Kommissionen eller, når det gælder de opgaver, der er nævnt i artikel 30, agenturet kan overdrage særlige opgaver til medlemsstaterne eller nationale organer eller til grupper af disse medlemsstater eller nationale organer. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre driften af programmet og fremme anvendelsen heraf, bl.a. ved at bistå med beskyttelsen af de frekvenser, der er nødvendige for programmet.
2.  Kommissionen eller, når det gælder de opgaver, der er nævnt i artikel 30, agenturet kan overdrage særlige opgaver til medlemsstaterne eller til grupper af disse medlemsstater i henhold til overenskomst i hvert enkelt tilfælde. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre driften af programmet og fremme anvendelsen heraf, bl.a. ved at bistå med beskyttelsen af de frekvenser, der er nødvendige for programmet, på et passende niveau.
Ændring 114
Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Medlemsstaterne hører slutbrugerfællesskaberne på proaktiv og koordineret vis, navnlig med hensyn til Galileo, EGNOS og Copernicus, bl.a. ved hjælp af rådgivende brugerfora.
Ændring 115
Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1
1.  Kommissionen har det overordnede ansvar for gennemførelsen af programmet, herunder på sikkerhedsområdet. Den skal i overensstemmelse med nærværende forordning fastsætte programmets prioriteter og udvikling på lang sigt og overvåge gennemførelsen heraf, med behørig hensyntagen til indvirkningen på andre EU-politikker.
1.  Kommissionen har det overordnede ansvar for gennemførelsen af programmet og ansvaret på sikkerhedsområdet for de af programmets dele, som ikke varetages af agenturet i henhold til artikel 30. Den skal i overensstemmelse med nærværende forordning fastsætte programmets prioriteter og udvikling på lang sigt og overvåge gennemførelsen heraf, med behørig hensyntagen til indvirkningen på andre EU-politikker.
Ændring 116
Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2
2.  Kommissionen forvalter programmets komponenter, såfremt forvaltningen ikke er overdraget til en anden enhed.
2.  Kommissionen forvalter programmets komponenter, såfremt forvaltningen ikke er overdraget til andre enheder, jf. artikel 30, 31 og 32.
Ændring 117
Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3
3.  Kommissionen sikrer en klar fordeling af opgaverne mellem de forskellige enheder, der er involveret i programmet, og koordinerer aktiviteterne i disse enheder.
3.  Kommissionen sikrer en klar fordeling af opgaverne mellem de forskellige enheder, der er involveret i programmet, og koordinerer aktiviteterne i disse enheder og sikrer fuld beskyttelse af Unionens interesser, forsvarlig forvaltning af dens midler og anvendelse af dens regler, navnlig reglerne for så vidt angår offentlige udbud. Kommissionen skal derfor indgå en finansiel partnerskabsrammeaftale med agenturet og Den Europæiske Rumorganisation i forbindelse med de opgaver, der er pålagt de to enheder, jf. artikel 31a.
Ændring 118
Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Kommissionen vedtager i overensstemmelse med artikel 105 delegerede retsakter for så vidt angår funktionen og forvaltningen af rumvejr- og NEO-funktioner samt GOVSATCOM.
Ændring 119
Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1
Hvis det er nødvendigt for, at programmet og de tjenester, der leveres af programmets komponenter, kan fungere gnidningsløst, fastsætter Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter de tekniske og operationelle specifikationer, som kræves til gennemførelse og udvikling af disse komponenter og af de tjenester, de leverer, efter samråd med brugerne og alle andre berørte aktører. Ved fastsættelsen af disse tekniske og operationelle specifikationer skal Kommissionen undgå at sænke det generelle sikkerhedsniveau og støtte behovet for bagudkompatibilitet.
Hvis det er nødvendigt for, at programmet og de tjenester, der leveres af programmets komponenter, kan fungere gnidningsløst, fastsætter Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter kravene på højt niveau til gennemførelse og udvikling af disse komponenter og af de tjenester, de leverer, efter samråd med brugerne og alle andre berørte aktører, herunder i aftagerleddet. Ved fastsættelsen af disse krav på højt niveau skal Kommissionen undgå at sænke det generelle sikkerhedsniveau og støtte behovet for bagudkompatibilitet.
Ændring 120
Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 2
Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 107, stk. 3.
Disse delegerede retsakter vedtages i overensstemmelse med artikel 21.
Ændring 121
Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5
5.  Kommissionen fremmer og sikrer ibrugtagningen og anvendelsen af de data og tjenester, der leveres af programmets komponenter, inden for offentlige og private sektorer, bl.a. ved at støtte passende udvikling af disse tjenester og ved at fremme et stabilt og langsigtet miljø. Den udvikler synergier mellem applikationerne i programmets forskellige komponenter. Den sørger for sammenhæng, konsistens, synergier og forbindelser mellem programmet og andre EU-foranstaltninger og -programmer.
5.  Kommissionen sørger for sammenhæng, konsistens, synergier og forbindelser mellem programmet og andre EU-foranstaltninger og -programmer. I tæt samarbejde med agenturet og i givet fald Den Europæiske Rumorganisation og de enheder, der har ansvaret for Copernicus, yder den støtte og bidrager den til:
–  aktiviteter vedrørende udbredelse og anvendelse af de tjenester, der leveres gennem programmets komponenter, i den offentlige og private sektor
–  udvikling af synergier mellem anvendelserne
–  en hensigtsmæssig udvikling af disse tjenester
–  fremme af et stabilt, langsigtet miljø.
Ændring 122
Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 6
6.  Den sikrer om nødvendigt koordineringen i forhold til de aktiviteter, der udføres inden for rumsektoren på EU-plan, nationalt og internationalt plan. Den støtter samarbejdet mellem medlemsstaterne og fremmer konvergens mellem deres teknologiske kapacitet og udvikling på rumområdet.
6.  Den sikrer om nødvendigt og i samarbejde med agenturet og Den Europæiske Rumorganisation koordineringen i forhold til de aktiviteter, der udføres inden for rumsektoren på EU-plan, nationalt og internationalt plan. Den støtter samarbejdet mellem medlemsstaterne og fremmer konvergens mellem deres teknologiske kapacitet og udvikling på rumområdet.
Ændring 123
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – litra b a (nyt)
ba)  fremme og sikre udbredelsen og anvendelsen af de data og tjenester, der leveres af programmets komponenter, herunder udviklingen af downstreamapplikationer og -tjenester baseret på programmets forskellige komponenter
Ændring 124
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – litra b b (nyt)
bb)  gennemføre foranstaltninger til støtte for en innovativ europæisk rumsektor i overensstemmelse med artikel 6
Ændring 125
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – litra b c (nyt)
bc)  støtte adgangen til finansiering gennem de finansielle instrumenter i henhold til afsnit III og InvestEU samt – i samarbejde med EIB – gennem de finansielle instrumenter, som er oprettet af sidstnævnte, og som navnlig retter sig mod SMV'er
Ændring 126
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – litra c
c)  gennemføre kommunikations- og PR-aktiviteter og aktiviteter vedrørende kommercialisering af de tjenester, der tilbydes af Galileo og EGNOS
c)  gennemføre kommunikations- og PR-aktiviteter og aktiviteter vedrørende kommercialisering af de tjenester, der navnlig tilbydes af Galileo, EGNOS og Copernicus
Ændring 127
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – litra c a (nyt)
ca)  for så vidt angår Galileo og EGNOS: forvalte EGNOS og Galileo, jf. artikel 43
Ændring 128
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – litra d
d)  bistå Kommissionen med teknisk ekspertise.
d)  bistå Kommissionen med teknisk ekspertise og derved undgå overlapning med ESA's opgaver i henhold til artikel 27 og 31.
Ændring 129
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2 – litra a
a)  forvalte driften af EGNOS og Galileo som omhandlet i artikel 43
udgår
Ændring 130
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2 – litra b a (nyt)
ba)  afgive anbefalinger til Kommissionen om prioriteterne for rumområdet i Horisont Europa og deltage i gennemførelsen heraf
Ændring 131
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2 – litra c
c)  gennemføre aktiviteter, der vedrører udviklingen af downstreamtjenester og -applikationer baseret på programmets forskellige komponenter.
udgår
Ændring 132
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3
3.  Kommissionen kan overdrage andre opgaver til agenturet, herunder kommunikation, promovering og markedsføring af data og informationer, samt andre aktiviteter med tilknytning til udbredelse af brugerbasen for så vidt angår andre programkomponenter end Galileo og EGNOS.
3.  Kommissionen kan overdrage andre opgaver til agenturet, idet det sikres, at dobbeltarbejde undgås, og på grundlag af forbedret effektivitet i gennemførelsen af programmets målsætninger.
Ændring 133
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Agenturet kan med henblik på udførelsen af dets opgaver indgå partnerskabsaftaler eller andre aftaler med nationale rumagenturer, en gruppe af nationale rumagenturer eller andre enheder.
Ændring 134
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 4
4.  De opgaver, der er nævnt i stk. 2 og 3, skal overdrages af Kommissionen ved hjælp af en bidragsaftale i overensstemmelse med finansforordningens [artikel 2, stk. 18] og [afsnit VI].
4.  De opgaver, der er nævnt i stk. 2 og 3, skal overdrages af Kommissionen ved hjælp af en bidragsaftale i overensstemmelse med finansforordningens [artikel 2, stk. 18] og [afsnit VI] og revideres i overensstemmelse med artikel 102, stk. 6, i denne forordning, navnlig for så vidt angår Copernicuskomponenten.
Ændring 135
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 4 a (nyt)
4a.  Når Kommissionen overdrager opgaver til agenturet, sørger den for passende finansiering til forvaltningen og udførelsen af disse opgaver, herunder tilstrækkelige menneskelige og administrative ressourcer.
Ændring 136
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – litra a
a)  for så vidt angår Copernicus: udvikling, konstruktion og fremstilling af Copernicusruminfrastrukturen, herunder driften af denne infrastruktur
a)  for så vidt angår Copernicus: udvikling, konstruktion og fremstilling af Copernicusrum- og jordinfrastrukturen, herunder driften af denne infrastruktur
Ændring 137
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – litra b
b)  for så vidt angår Galileo og EGNOS: systemudvikling, udvikling af jordsegmenter samt udformning og udvikling af satellitter
b)  for så vidt angår Galileo og EGNOS: støtte til agenturet i forbindelse med udførelsen af dets kerneopgaver. Såfremt det er fastsat i specifikke aftaler indgået mellem agenturet og Den Europæiske Rumorganisation, offentlige udbud i agenturets navn og på dets vegne vedrørende systemudvikling, udformning og udvikling af jordsegmentet samt udformning og udvikling af rumsegmentet
Ændring 138
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – litra c
c)  for så vidt angår alle de komponenter i programmet, der indebærer forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for dens ekspertiseområder.
c)  for så vidt angår alle de komponenter i programmet, der indebærer forsknings- og udviklingsaktiviteter med hensyn til programkomponenternes infrastruktur.
Ændring 139
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – litra c a (nyt)
ca)  ansporing af medlemsstaternes samarbejde og fremme af konvergensen mellem deres teknologiske kapacitet og udvikling i rumsegmentet.
Ændring 140
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2
2.  Kommissionen indgår en finansiel partnerskabsrammeaftale som omhandlet i finansforordningens [artikel 130] med agenturet og Den Europæiske Rumorganisation. I den finansielle partnerskabsrammeaftale:
udgår
–  defineres klart ansvarsområder og forpligtelser for Den Europæiske Rumorganisation i forbindelse med programmet
–  kræves, at Den Europæiske Rumorganisation er i overensstemmelse med sikkerhedsreglerne for EU-programmet, navnlig med hensyn til behandling af klassificerede informationer
–  fastsættes betingelserne for forvaltningen af de midler, der tildeles Den Europæiske Rumorganisation, navnlig med hensyn til offentlige udbud, forvaltningsprocedurer, de forventede resultater målt ved hjælp af performanceindikatorer, gældende foranstaltninger i tilfælde af svig eller mangelfuld gennemførelse af kontrakterne for så vidt angår omkostninger, tidsplan og resultater samt kommunikationsstrategien og bestemmelserne vedrørende ejendomsretten til materielle og immaterielle aktiver; disse betingelser skal være i overensstemmelse med afsnit III og V i denne forordning og finansforordningen
–  kræves deltagelse af Kommissionen og, hvis det er relevant, agenturet i Den Europæiske Rumorganisations råd for evaluering af bud i forbindelse med programmet
–  fastlægges overvågnings- og kontrolforanstaltninger, som navnlig omfatter en oversigt over forventede omkostninger, systematiske oplysninger til Kommissionen eller, hvis det er relevant, til agenturet vedrørende omkostninger og tidsplaner, og i tilfælde af uoverensstemmelse mellem de planlagte budgetter, performance og tidsplaner, korrigerende foranstaltninger til at sikre udførelsen af de betroede opgaver inden for rammerne af de tildelte bevillinger, og sanktioner over for Den Europæiske Rumorganisation, såfremt denne uoverensstemmelse kan henføres direkte til organisationen
–  fastlægges principperne for vederlag til Den Europæiske Rumorganisation, som skal stå i forhold til sværhedsgraden af de opgaver, der udføres, i overensstemmelse med markedspriserne og gebyrer til andre involverede enheder, herunder Unionen, og kan om nødvendigt være baseret på performanceindikatorer; disse gebyrer må ikke dække generalomkostninger, der ikke er forbundet med de aktiviteter, der overdrages til Den Europæiske Rumorganisation.
Ændring 141
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3
3.  Indgåelsen af den finansielle partnerskabsrammeaftale, der er omhandlet i stk. 2, er betinget af, at der i Den Europæiske Rumorganisation etableres interne strukturer og en operationel metode, navnlig med henblik på beslutningstagning, forvaltningsmetoder og ansvar, som gør det muligt at sikre maksimal beskyttelse af Unionens interesser og efterleve dens afgørelser, bl.a. for de aktiviteter, der finansieres af Den Europæiske Rumorganisation, og som har indflydelse på programmet.
udgår
Ændring 142
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4
4.  Uden at dette berører den finansielle partnerskabsrammeaftale, der er nævnt i stk. 4, kan Kommissionen eller agenturet anmode Den Europæiske Rumorganisation om at bistå med teknisk ekspertise og de oplysninger, der er nødvendige for at udføre de opgaver, der pålægges dem ved denne forordning.
udgår
Ændring 143
Forslag til forordning
Artikel 31 a (ny)
Artikel 31 a
Den finansielle partnerskabsrammeaftale
1.  Kommissionen indgår som omhandlet i finansforordningens [artikel 130] en finansiel partnerskabsrammeaftale med agenturet og Den Europæiske Rumorganisation. Den finansielle partnerskabsrammeaftale:
a)  definerer klart roller, ansvarsområder og forpligtelser for Kommissionen, agenturet og Den Europæiske Rumorganisation i forbindelse med programmet
b)  definerer klart koordinerings- og kontrolinstrumenterne til gennemførelsen af programkomponenterne, idet der tages hensyn til Kommissionens rolle og ansvar med hensyn til at udføre den overordnede koordinering af programkomponenterne
c)  kræver, at Den Europæiske Rumorganisation overholder sikkerhedsreglerne for EU-programmet, navnlig med hensyn til behandling af klassificerede informationer
d)  fastsætter betingelserne for forvaltningen af de midler, der tildeles Den Europæiske Rumorganisation, herunder anvendelsen af Unionens regler for offentlige udbud i forbindelse med udbud i Unionens navn og på dennes vegne, forvaltningsprocedurer, de forventede resultater målt ved hjælp af performanceindikatorer, gældende foranstaltninger i tilfælde af svigagtig eller mangelfuld gennemførelse af kontrakterne for så vidt angår omkostninger, tidsplan og resultater samt kommunikationsstrategien og bestemmelserne vedrørende ejendomsretten til alle materielle og immaterielle aktiver; disse betingelser skal være i overensstemmelse med afsnit III og V i denne forordning og finansforordningen
e)  kræver deltagelse af Kommissionen og, hvis det er relevant, agenturet i Den Europæiske Rumorganisations råd for evaluering af bud i forbindelse med programmet, i tilfælde hvor sidstnævnte foretager indkøb i Unionens navn og på dennes vegne i henhold til stk. 1a
f)  fastlægger overvågnings- og kontrolforanstaltningerne, som navnlig skal omfatte en oversigt over forventede omkostninger, systematiske oplysninger til Kommissionen eller, hvis det er relevant, til agenturet vedrørende omkostninger og tidsplaner, og i tilfælde af uoverensstemmelse mellem de planlagte budgetter, performance og tidsplaner, korrigerende foranstaltninger til at sikre udførelsen af de pålagte opgaver inden for rammerne af de tildelte bevillinger, og sanktioner over for Den Europæiske Rumorganisation, såfremt denne uoverensstemmelse kan henføres direkte til organisationen
g)  fastlægger principperne for vederlag til Den Europæiske Rumorganisation, idet der tages hensyn til dens omkostningsmodel som en offentlig enhed, som skal stå i forhold til sværhedsgraden af de opgaver, der udføres, i overensstemmelse med markedspriserne og gebyrer til andre involverede enheder, herunder Unionen, og kan om nødvendigt baseres på performanceindikatorer; disse gebyrer må ikke dække generalomkostninger, der ikke er forbundet med de aktiviteter, der overdrages til Den Europæiske Rumorganisation
h)  kræver, at Den Europæiske Rumorganisation sikrer en fuldstændig beskyttelse af Unionens interesser og dens afgørelser, hvilket også kan medføre, at Den Europæiske Rumorganisation er nødt til at tilpasse sin beslutningstagning og sine forvaltningsmetoder og ansvarsbestemmelser.
2.  Uden at dette berører den finansielle partnerskabsrammeaftale, der er nævnt i stk. 4, kan Kommissionen eller agenturet anmode Den Europæiske Rumorganisation om at bistå med teknisk ekspertise og de oplysninger, der er nødvendige for at udføre de opgaver, der pålægges dem ved denne forordning. Betingelserne for sådanne anmodninger og gennemførelsen heraf aftales i fællesskab.
Ændring 144
Forslag til forordning
Artikel 32 – overskrift
Andre enheders rolle
EUMETSAT's og andre enheders rolle
Ændring 145
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – indledning
1.  Kommissionen kan, helt eller delvist, ved hjælp af bidragsaftaler overdrage gennemførelsen af programmets komponenter til andre enheder end dem, der er nævnt i artikel 30 og 31, herunder:
1.  Kommissionen kan, helt eller delvist, ved hjælp af bidragsaftaler overdrage gennemførelsen af følgende opgaver til andre enheder end dem, der er nævnt i artikel 30 og 31, herunder:
Ændring 146
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – litra a
a)  driften af Copernicusruminfrastrukturen eller dele heraf, som kan overdrages til EUMETSAT
a)  opgraderingen og driften af Copernicusruminfrastrukturen eller dele heraf, som kan overdrages til EUMETSAT
Ændring 147
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – litra b
b)  gennemførelsen af Copernicustjenesterne eller dele heraf til relevante agenturer, organer eller organisationer.
b)  gennemførelsen af Copernicustjenesterne eller dele heraf til relevante agenturer, organer eller organisationer, som også forvalter de relevante tredjeparters erhvervelse af information.
Ændring 148
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Kommissionen tager hensyn til Det Fælles Forskningscenters videnskabelige og tekniske rådgivning i forbindelse med gennemførelsen af programmet.
Ændring 149
Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – indledning
Programmetssikkerhed bør baseres på følgende principper:
Programmets sikkerhed baseres på følgende principper:
Ændring 150
Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – litra a
a)  tage hensyn til medlemsstaternes erfaringer inden for sikkerhed og lade sig inspirere af bedste praksis
a)  tage hensyn til medlemsstaternes erfaringer inden for sikkerhed og lade sig inspirere af bedste praksis og national lovgivning
Ændring 151
Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – litra a a (nyt)
aa)  tage hensyn til de erfaringer, der er høstet i forbindelse med driften af Galileo, EGNOS og Copernicus
Ændring 152
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning
Kommissionen garanterer inden for sit kompetenceområde et højt sikkerhedsniveau, navnlig for så vidt angår:
Kommissionen og agenturet garanterer inden for deres kompetenceområde et højt sikkerhedsniveau, navnlig for så vidt angår:
Ændring 153
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1 – afsnit 2
Til dette formål sikrer Kommissionen, at der foretages en risiko- og trusselsanalyse for hvert af programmets komponenter. Ud fra denne risiko- og trusselsanalyse fastlægger den ved hjælp af gennemførelsesretsakter de generelle sikkerhedskrav for hver af programmets komponenter. På denne måde tager Kommissionen hensyn til disse kravs betydning for den pågældende komponents funktion, navnlig for så vidt angår omkostninger, risikostyring og tidsplan, og sørger for ikke at sænke det generelle sikkerhedsniveau eller undergrave funktionen af det eksisterende udstyr baseret på denne komponent. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 107, stk. 3.
Til dette formål foretager Kommissionen i samråd med medlemsstaternes slutbrugere og de relevante enheder, som forvalter gennemførelsen af én af programmets komponenter, Copernicus-, SST- og GOVSATCOM-komponenterne. Agenturet udfører en risiko- og trusselsanalyse for Galileo- og EGNOS-komponenterne. Ud fra denne risiko- og trusselsanalyse fastlægger Kommissionen i samråd med medlemsstaternes slutbrugere og de relevante enheder, som forvalter gennemførelsen af én af programmets komponenter, ved hjælp af gennemførelsesretsakter de generelle sikkerhedskrav for hver af programmets komponenter. På denne måde tager Kommissionen hensyn til disse kravs betydning for den pågældende komponents funktion, navnlig for så vidt angår omkostninger, risikostyring og tidsplan, og sørger for ikke at sænke det generelle sikkerhedsniveau eller undergrave funktionen af det eksisterende udstyr baseret på denne komponent. De generelle sikkerhedskrav fastsætter de procedurer, der skal følges, i tilfælde, hvor en komponents drift vil kunne påvirke Unionens eller medlemsstaternes sikkerhed. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 107, stk. 3.
Ændring 154
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2
2.  Den enhed, som er ansvarlig for forvaltningen af en af programmets komponenter, er ansvarlig for at forvalte sikkerheden for denne komponent og skal i den forbindelse udføre risiko- og trusselsanalyser og alle nødvendige aktiviteter med henblik på at sikre og overvåge sikkerheden i forbindelse med den pågældende komponent, navnlig fastlæggelse af tekniske specifikationer og operationelle procedurer, og overvåge disses overensstemmelse med de generelle sikkerhedskrav i stk. 1.
2.  Kommissionen er ansvarlig for forvaltningen af sikkerheden for Copernicus-, SST- og GOVSATCOM-komponenterne. Agenturet er ansvarligt for forvaltningen af sikkerheden for Galileo- og EGNOS-komponenterne. I den forbindelse udfører de risiko- og trusselsanalyser og alle nødvendige aktiviteter med henblik på at sikre og overvåge sikkerheden i forbindelse med de komponenter, de er ansvarlige for, navnlig fastlæggelsen af tekniske specifikationer og operationelle procedurer, og overvåger disses overensstemmelse med de generelle sikkerhedskrav i stk. 1, tredje afsnit.
Ændring 155
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 – indledning
3.  Agenturet skal:
3.  Agenturet skal endvidere:
Ændring 156
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 – litra d a (nyt)
da)  sikre programmets cybersikkerhed
Ændring 157
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 4 – litra a
a)  træffe foranstaltninger, som mindst svarer til dem, der kræves til beskyttelse af europæiske kritiske infrastrukturer, som omhandlet i Rådets direktiv 2008/114/EF af 8. december 2008 om indkredsning og udpegning af europæisk kritisk infrastruktur og vurdering af behovet for at beskytte den bedre, og til dem, der er nødvendige for beskyttelsen29 af deres egne nationale kritiske infrastrukturer for at sikre beskyttelse af jordbaseret infrastruktur, der udgør en integreret del af programmet, og som er etableret på deres område
(Vedrører ikke den danske tekst)
__________________
29 EUT L 345 af 23.12.2008, s. 75.
Ændring 158
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 5
5.  De enheder, der er involveret i programmet, skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at garantere programmets sikkerhed.
5.  De enheder, der er involveret i programmet, skal træffe de nødvendige foranstaltninger, herunder på baggrund af de problemer, som blev identificeret i risikoanalysen, for at garantere programmets sikkerhed.
Ændring 159
Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2
2.  En repræsentant for Den Europæiske Rumorganisation indbydes til at deltage i Komitéen for Sikkerhedsgodkendelses møder som observatør. Repræsentanter for Unionens agenturer, tredjelande eller internationale organisationer kan undtagelsesvis også indbydes til at deltage i møderne som observatører i spørgsmål, der direkte vedrører disse tredjelande eller internationale organisationer, navnlig vedrørende den infrastruktur, der tilhører dem, eller som er beliggende på deres territorium. Ordninger for sådan deltagelse af repræsentanter for tredjelande eller internationale organisationer og betingelserne herfor fastsættes i de relevante aftaler og skal være i overensstemmelse med Komitéen for Sikkerhedsgodkendelses forretningsorden.
2.  En repræsentant for Den Europæiske Rumorganisation indbydes til at deltage i Komitéen for Sikkerhedsgodkendelses møder som observatør. Repræsentanter for Unionens agenturer, tredjelande eller internationale organisationer kan undtagelsesvis også indbydes til at deltage i møderne som observatører, navnlig i spørgsmål vedrørende den infrastruktur, der tilhører dem, eller som er beliggende på deres territorium. Ordninger for sådan deltagelse af repræsentanter for tredjelande eller internationale organisationer og betingelserne herfor fastsættes i de relevante aftaler og skal være i overensstemmelse med Komitéen for Sikkerhedsgodkendelses forretningsorden.
Ændring 160
Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra b
b)  forvaltning, vedligeholdelse, løbende forbedring, udvikling og beskyttelse af jordinfrastrukturen, navnlig net, anlæg og støttefaciliteter, herunder forvaltning af opgraderings- og forældelsesprocessen
b)  forvaltning, vedligeholdelse, løbende forbedring, udvikling og beskyttelse af jordinfrastrukturen, herunder infrastruktur, som er beliggende uden for Unionens område, men som er nødvendig, for at Galileo og EGNOS fuldt ud kan dække de af medlemsstaternes områder, der geografisk er beliggende i Europa, navnlig net, anlæg og støttefaciliteter, herunder forvaltning af opgraderings- og forældelsesprocessen
Ændring 161
Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra c
c)  udvikling af fremtidige generationer af systemerne og udvikling af de tjenester, der leveres af Galileo og EGNOS, med forbehold af fremtidige afgørelser om Unionens finansielle overslag
c)  udvikling af fremtidige generationer af systemerne og udvikling af de tjenester, der leveres af Galileo og EGNOS, med forbehold af fremtidige afgørelser om Unionens finansielle overslag, idet der tages hensyn til relevante interessenters behov
Ændring 162
Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra c a (nyt)
ca)  støtte udviklingen og videreudviklingen af grundlæggende teknologiske elementer som f.eks. Galileokompatible chipsæt og modtagere
Ændring 163
Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra c b (nyt)
cb)  støtte til udvikling af Galileo- og EGNOS-downstreamapplikationer og integrerede downstreamapplikationer ved hjælp af både EGNOS/Galileo og Copernicus
Ændring 164
Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra e
e)  formidling og markedsudvikling af de tjenester, der leveres af Galileo og EGNOS
e)  formidling og markedsudvikling af de tjenester, der leveres af Galileo og EGNOS, navnlig med henblik på maksimering af de socioøkonomiske fordele, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1
Ændring 165
Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra c
c)  en livskritisk tjeneste (Safety of Life Service - SoL), som er fri for direkte brugerafgifter og leverer positions- og synkroniseringsdata med en høj grad af kontinuitet, tilgængelighed og nøjagtighed, og som omfatter en integritetsfunktion, der gør det muligt at advare brugeren i tilfælde af fejl eller advarselssignaler udsendt Galileo og andre globale satellitnavigationssystemer, som den forstærker på det dækkede område, først og fremmest rettet mod brugere, for hvem sikkerhed er afgørende, navnlig inden for den civile luftfartssektor med henblik på luftfartstjenester.
c)  en livskritisk tjeneste (Safety of Life Service SoL), som er fri for direkte brugerafgifter og leverer positions- og tidssynkroniseringsdata med en høj grad af kontinuitet, tilgængelighed, nøjagtighed og integritet; denne tjeneste leveres i henhold til EASA-forordningen for at sikre, at luftfartssikkerhedskravene overholdes, herunder en integritetsfunktion, der gør det muligt at advare brugeren i tilfælde af fejl eller advarselssignaler udsendt Galileo og andre globale satellitnavigationssystemer, som den forstærker på det dækkede område, først og fremmest rettet mod brugere, for hvem sikkerhed er afgørende, navnlig inden for den civile luftfartssektor med henblik på luftfartstjenester.
Ændring 166
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 – afsnit 1
De i stk. 1 omhandlede tjenester tilbydes som en prioritet på de dele af medlemsstaternes territorier, der geografisk er beliggende i Europa.
De i stk. 1 omhandlede tjenester tilbydes som en prioritet på de dele af medlemsstaternes territorier, der geografisk er beliggende i Europa, med det formål at dække de kontinentale områder inden udgangen af 2023 og alle områder inden udgangen af 2025.
Ændring 167
Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 3
3.  Omkostningerne til en sådan udvidelse, herunder de relaterede driftsomkostninger, der hører sammen med disse regioner, dækkes ikke over budgettet som omhandlet i artikel 11. En sådan udvidelse må ikke forsinke leveringen af de tjenester, som er nævnt i stk. 1, inden for samtlige dele af medlemsstaternes territorier, som er geografisk beliggende i Europa.
3.  Omkostningerne til en sådan udvidelse, herunder de relaterede driftsomkostninger, der hører sammen med disse regioner, dækkes ikke over budgettet som omhandlet i artikel 11, men Kommissionen skal overveje at udnytte de eksisterende partnerskabsprogrammer og -aftaler og om nødvendigt at udvikle et specifikt finansielt instrument til støtte for dem. En sådan udvidelse må ikke forsinke leveringen af de tjenester, som er nævnt i stk. 1, inden for samtlige dele af medlemsstaternes territorier, som er geografisk beliggende i Europa.
Ændring 168
Forslag til forordning
Artikel 47 – overskrift
Forenelighed og interoperabilitet
Forenelighed, interoperabilitet og standardisering
Ændring 169
Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2
2.  Galileo og EGNOS og de tjenester, de leverer, skal være kompatible og interoperable med andre satellitnavigationssystemer og med traditionelle radionavigationsmetoder, hvis sådanne kompatibilitets- og interoperabilitetskrav er fastsat i internationale aftaler.
2.  Galileo og EGNOS og de tjenester, de leverer, skal være gensidigt kompatible og interoperable med andre satellitnavigationssystemer og med traditionelle radionavigationsmetoder, hvis sådanne kompatibilitets- og interoperabilitetskrav er fastsat i internationale aftaler.
Ændring 170
Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Galileo og EGNOS skal stræbe efter at leve op til internationale standarder og certificeringer.
Ændring 171
Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1
1.  Copernicus skal gennemføres med udgangspunkt i tidligere EU-investeringer og om nødvendigt i nationale eller regionale kapaciteter i medlemsstaterne, under hensyntagen til kapaciteten hos kommercielle leverandører af sammenlignelige data og informationer og behovet for at fremme konkurrencen og markedsudviklingen.
1.  Copernicus skal gennemføres med udgangspunkt i tidligere investeringer fra EU, Den Europæiske Rumorganisation og EUMETSAT og om nødvendigt i nationale eller regionale kapaciteter i medlemsstaterne, under hensyntagen til kapaciteten hos kommercielle leverandører af sammenlignelige data og informationer og behovet for at fremme konkurrencen og markedsudviklingen.
Ændring 172
Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 2
2.  Copernicus skal levere data og informationer i henhold til en fuldstændig, gratis og åben datapolitik.
2.  Copernicus skal levere data og informationer på grundlag af en fuldstændig, gratis og åben datapolitik.
Ændring 173
Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 3 – litra a – led 1
–  udvikling og drift af Copernicus-sentineller
–  udvikling og drift af Copernicus Sentinel-satellitter
Ændring 174
Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 3 – litra c
c)  dataadgangs og -formidlingskomponenten, som omfatter infrastruktur og tjenester for at sikre spredning, adgang til, formidling og udnyttelse af Copernicusdata og Copernicusinformationer
c)  dataadgangs og -formidlingskomponenten, som omfatter infrastruktur og tjenester for at sikre spredning, langtidsarkivering, adgang til, formidling og udnyttelse af Copernicusdata og Copernicusinformationer på en brugervenlig måde
Ændring 175
Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 3 – litra d
d)  brugersprednings- og markedsudviklingskomponenten i overensstemmelse med artikel 29, stk. 5, som omfatter relevante aktiviteter, ressourcer og tjenester med henblik på at fremme Copernicus, dets data og tjenester på alle niveauer for at maksimere de socioøkonomiske fordele som omhandlet i artikel 4, stk. 1.
d)  brugersprednings-, kapacitetsopbygnings- og markedsudviklingskomponenten i overensstemmelse med artikel 29, stk. 5, som omfatter relevante aktiviteter, ressourcer og tjenester med henblik på at fremme Copernicus, dets data og tjenester på alle niveauer for at maksimere de socioøkonomiske fordele som omhandlet i artikel 4, stk. 1.
Ændring 176
Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 4
4.  Copernicus skal fremme den internationale koordinering af observationssystemer og dermed forbundne dataudvekslinger for at styrke sin globale dimension og komplementaritet, under hensyn til eksisterende internationale aftaler og koordineringsprocesser.
4.  Copernicus skal fremme den internationale koordinering af observationssystemer og dermed forbundne dataudvekslinger for at styrke sin globale dimension og komplementaritet, under hensyn til eksisterende og fremtidige internationale aftaler og koordineringsprocesser.
Ændring 177
Forslag til forordning
Artikel 49 – overskrift
Dataindsamling
Støtteberettigede foranstaltninger
Ændring 178
Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – litra a
a)  foranstaltninger med henblik på at sikre kontinuiteten i de eksisterende sentinelmissioner og udvikle, opsende, opretholde og drive flere sentineller for at udvide observationsområdet, idet der gives prioritet til: observationskapacitet til overvågning af antropogene CO2 -emissioner og andre drivhusgasemissioner, med dækning i polarområderne og mulighed for innovative miljøapplikationer inden for landbrug, skovbrug og vandforvaltning
a)  foranstaltninger med henblik på at sikre kontinuiteten i de eksisterende sentinelmissioner og udvikle, opsende, opretholde og drive flere sentineller for at udvide observationsområdet, såsom: observationskapacitet til overvågning af antropogene CO2-emissioner og andre drivhusgasemissioner, med dækning i polarområderne og mulighed for innovative miljøapplikationer inden for landbrug, skovbrug og vandforvaltning
Ændring 179
Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – litra b
b)  foranstaltninger med henblik på at give adgang til tredjepartsdata, som er nødvendige for Copernicustjenester eller for EU's institutioner, agenturer og decentraliserede tjenester
b)  foranstaltninger med henblik på at give adgang til tredjepartsdata, som er nødvendige for Copernicustjenester eller for kernebrugere, idet data, der leveres og/eller finansieres af offentlige enheder i medlemsstaterne, f.eks. nationale agenturer, prioriteres
Ændring 180
Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – litra c a (nyt)
ca)  støtte til udvikling af relevante Copernicus-downstreamapplikationer og -tjenester.
Ændring 181
Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 1 – indledning
Copernicus skal omfatte foranstaltninger til støtte for følgende tjenester:
Copernicus skal omfatte foranstaltninger til støtte for følgende kernetjenester:
Ændring 182
Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 1 – litra a – led 3
–  landovervågning og landbrug for at levere informationer om arealdækning, arealanvendelse og ændringer i arealanvendelse, byområder, vandkvantitet og vandkvalitet i indre farvande, skove, landbrug og andre naturressourcer, biodiversitet og kryosfære
–  landovervågning og landbrug for at levere informationer om arealdækning, arealanvendelse og ændringer i arealanvendelse, jordkvalitet, ørkendannelse, kulturarvssteder, vandkvantitet og vandkvalitet i indre farvande, skove og navnlig skovrydning, landbrug og andre naturressourcer, biodiversitet og kryosfære; medlemsstaterne vil kunne benytte oplysninger og data fra overvågning af landbrugsområder med hensyn til arealdække og udnyttelse af landbrugsjorder med henblik på at mindske den administrative byrde i forbindelse med tildeling af landbrugsstøtte mest muligt
Ændring 183
Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 1 – litra a – led 4 a (ny)
–  kortlægning af landbrugsjorder, der behøver vanding, forudsigelser om høstudbytte og arealanvendelse og sikring af bedre fødevaresikkerhed og -kvalitet ved at beskytte miljøet
Ændring 184
Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 1 – litra a – led 4 b (ny)
–  overvågning af fiskeriaktiviteter for at sikre bedre fødevaresikkerhed og højere kvalitet ved at sikre miljøet
Ændring 185
Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 1 – litra a a (nyt)
aa)  Overvågning af støtte til gennemførelse af Unionens politikker
Ændring 186
Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1 – indledning
SST-komponenten støtter følgende aktiviteter:
SST-programmet har til formål gradvist at udstyre Unionen med en selvstændig SST-kapacitet.
SST-komponenten støtter følgende aktiviteter:
Ændring 187
Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1 – litra a
a)  oprettelse, udvikling og drift af et net af medlemsstaternes jord- og/eller rumbaserede sensorer, herunder sensorer udviklet gennem Den Europæiske Rumorganisation og nationalt drevne EU-sensorer, til at overvåge og spore objekter og udarbejde et europæisk katalog over rumobjekter, der er tilpasset behovene hos brugerne som omhandlet i artikel 55
a)  oprettelse, udvikling og drift af et net af medlemsstaternes eller Unionens jord- og/eller rumbaserede sensorer, herunder sensorer udviklet gennem Den Europæiske Rumorganisation og nationalt drevne EU-sensorer, til at overvåge og spore objekter og udarbejde et europæisk katalog over rumobjekter, der er tilpasset behovene hos brugerne som omhandlet i artikel 55
Ændring 188
Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning
Medlemsstater, der ønsker at deltage i leveringen af SST-tjenester som omhandlet i artikel 54, indsender et fælles forslag til Kommissionen, der påviser overholdelse af følgende kriterier:
Medlemsstater, der ønsker at deltage i leveringen af SST-tjenester som omhandlet i artikel 54, indsender et individuelt eller fælles forslag til Kommissionen, der påviser overholdelse af følgende kriterier:
Ændring 189
Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 8
8.  Kommissionen vedtager ved gennemførelsesretsakter de nærmere bestemmelser vedrørende den organisatoriske ramme for medlemsstaternes deltagelse i SST. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 107, stk. 3.
8.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 105 for så vidt angår den specifikke bestemmelse, de nærmere bestemmelser vedrørende den organisatoriske ramme for medlemsstaternes deltagelse i SST. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 107, stk. 3.
Ændring 190
Forslag til forordning
Artikel 58 a (ny)
Artikel 58a
Overvågning af udbud og efterspørgsel i forbindelse med SST
Inden den 31. december 2024 evaluerer Kommissionen gennemførelsen af SST-komponenten, navnlig for så vidt angår udviklingen i brugerbehovene i forbindelse med jordbaserede og rumbaserede sensorers kapacitet, og afslutter udarbejdelsen af det europæiske katalog, som omhandles i artikel 53, stk. 1a.
Ved evalueringen undersøges navnlig behovet for yderligere rum- og jordinfrastruktur.
Evalueringen ledsages om nødvendigt af et passende forslag til udvikling af yderligere rum- og jordinfrastruktur under SST-komponenten.
Ændring 191
Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 1 – litra c a (nyt)
ca)  oprettelsen af et europæisk katalog over NEO.
Ændring 192
Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1 – indledning
Under GOVSATCOM-komponenten samles satellitkommunikationskapaciteter og -tjenester i en fælles EU-pulje af satellitkommunikationskapaciteter og -tjenester. Denne komponent omfatter:
Under GOVSATCOM-komponenten samles satellitkommunikationskapaciteter og -tjenester i en fælles EU-pulje af satellitkommunikationskapaciteter og -tjenester med passende sikkerhedskrav. Denne komponent kan omfatte:
Ændring 193
Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1 – litra a
a)  udvikling, konstruktion og drift af den jordbaserede infrastruktur
a)  udvikling, konstruktion og drift af den jord- og rumbaserede infrastruktur
Ændring 194
Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 3
3.  Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter porteføljen af tjenester, der leveres under GOVSATCOM, i form af en fortegnelse over kategorier af satellitkommunikationskapaciteter og -tjenester og deres egenskaber, herunder geografisk dækning, frekvens, båndvidde, brugerudstyr og sikkerhedsegenskaber. Disse foranstaltninger er baseret på de operationelle og sikkerhedsmæssige krav, som er nævnt i stk. 1, og skal prioritere tjenester, der leveres til brugere på EU-plan. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 107, stk. 3.
3.  Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter porteføljen af tjenester, der leveres under GOVSATCOM, i form af en fortegnelse over kategorier af satellitkommunikationskapaciteter og -tjenester og deres egenskaber, herunder geografisk dækning, frekvens, båndvidde, brugerudstyr og sikkerhedsegenskaber. Disse foranstaltninger er baseret på de operationelle og sikkerhedsmæssige krav, som er nævnt i stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 107, stk. 3.
Ændring 195
Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Den i stk. 3 omhandlede tjenesteportefølje skal tage hensyn til eksisterende kommercielt tilgængelige tjenesteydelser for ikke at fordreje konkurrencen på det indre marked.
Ændring 196
Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 1 – litra b
b)  juridiske personer, der er behørigt bemyndiget til at levere satellitbaserede kapaciteter eller tjenester i overensstemmelse med proceduren i artikel 36, baseret på de specifikke sikkerhedskrav for GOVSATCOM-komponenten som omhandlet i artikel 34, stk. 1.
b)  juridiske personer, der er behørigt bemyndiget til at levere satellitbaserede kapaciteter eller tjenester i overensstemmelse med proceduren i artikel 36.
Ændring 197
Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 1 – litra b a (nyt)
ba)  Udbydere af satellitkommunikationskapaciteter eller -tjenester under denne komponent skal opfylde de specifikke sikkerhedskrav for den GOVSATCOM-komponent, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 34, stk. 1.
Ændring 198
Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 1
1.  Puljen af satellitkommunikationskapaciteter, -tjenester og -brugerudstyr skal deles og prioriteres mellem GOVSATCOM-deltagerne på grundlag af en analyse af sikkerhedsrisici for brugerne på EU- og medlemsstatsplan. Ved denne deling og prioritering gives forrang til brugere på EU-plan.
1.  Puljen af satellitkommunikationskapaciteter, -tjenester og -brugerudstyr skal deles og prioriteres mellem GOVSATCOM-deltagerne på grundlag af en analyse af sikkerhedsrisici for brugerne på EU- og medlemsstatsplan.
Ændring 199
Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 a (nyt)
1a.  GOVSATCOM-centre skal tage hensyn til eksisterende kommercielt tilgængelige tjenesteydelser for ikke at fordreje konkurrencen på det indre marked.
Ændring 200
Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 1
Inden udgangen af 2024 evaluerer Kommissionen gennemførelsen af GOVSATCOM-komponenten, navnlig for så vidt angår udviklingen i brugerbehovene i forbindelse med satellitkommunikationskapaciteten. Ved evalueringen undersøges navnlig behovet for yderligere ruminfrastruktur. Evalueringen ledsages om nødvendigt af et passende forslag til udvikling af yderligere ruminfrastruktur under GOVSATCOM-komponenten.
Inden udgangen af 2024 evaluerer Kommissionen i samarbejde med de ansvarlige enheder gennemførelsen af GOVSATCOM-komponenten, navnlig for så vidt angår udviklingen i brugerbehovene i forbindelse med satellitkommunikationskapaciteten. Ved evalueringen undersøges navnlig behovet for yderligere ruminfrastruktur. Evalueringen ledsages om nødvendigt af et passende forslag til udvikling af yderligere ruminfrastruktur under GOVSATCOM-komponenten.
Ændring 201
Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 1
Agenturet har hjemsted i Prag (Tjekkiet).
Agenturet har hjemsted i Prag (Tjekkiet). I overensstemmelse med programmets behov kan der oprettes lokale kontorer under agenturet som fastsat i artikel 79, stk. 2.
Ændring 202
Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 4
4.  Medlemmerne af bestyrelsen og deres stedfortrædere udpeges på grundlag af deres viden vedrørende agenturets kerneopgaver under hensyntagen til relevante ledelsesmæssige, administrative og budgetmæssige kompetencer. Europa-Parlamentet, Kommissionen og medlemsstaterne tilstræber at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter i bestyrelsen for at sikre kontinuiteten i bestyrelsens aktiviteter. Alle parter tilstræber at opnå en ligelig repræsentation af mænd og kvinder i bestyrelsen.
4.  Medlemmerne af bestyrelsen og deres stedfortrædere udpeges på grundlag af deres viden vedrørende agenturets opgaver under hensyntagen til relevante ledelsesmæssige, administrative og budgetmæssige kompetencer. Europa-Parlamentet, Kommissionen og medlemsstaterne tilstræber at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter i bestyrelsen for at sikre kontinuiteten i bestyrelsens aktiviteter. Alle parter tilstræber at opnå en ligelig repræsentation af mænd og kvinder i bestyrelsen.
Ændring 203
Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 5
5.  Bestyrelsesmedlemmernes og deres suppleanters mandatperiode er fire år og kan fornyes én gang.
5.  Bestyrelsesmedlemmernes og deres suppleanters mandatperiode er fire år og kan fornyes.
Ændring 204
Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 3
3.  Bestyrelsen afholder ordinært bestyrelsesmøde to gange om året. Bestyrelsen mødes desuden på initiativ af bestyrelsesformanden eller på anmodning af mindst en tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne.
3.  Bestyrelsen afholder ordinært bestyrelsesmøde mindst to gange om året. Bestyrelsen mødes desuden på initiativ af bestyrelsesformanden eller på anmodning af mindst en tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne.
Ændring 205
Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 5
5.  [For hver af programmets komponenter, der omfatter anvendelse af følsom national infrastruktur, kan kun repræsentanter for de medlemsstater, der råder over sådan infrastruktur, og Kommissionens repræsentant deltage i møder og drøftelser i bestyrelsen og deltage i afstemningen. Hvis formanden for bestyrelsen ikke repræsenterer en af de medlemsstater, der råder over en sådan infrastruktur, skal han/hun erstattes af repræsentanterne for de medlemsstater, der råder over en sådan infrastruktur.]
5.  [For hver af programmets komponenter, der omfatter anvendelse af følsom national infrastruktur, kan medlemsstaternes repræsentanter og Kommissionens repræsentant deltage i møder og drøftelser i bestyrelsen, men kun repræsentanter for de medlemsstater, der råder over sådan infrastruktur, deltager i afstemningen. Hvis formanden for bestyrelsen ikke repræsenterer en af de medlemsstater, der råder over en sådan infrastruktur, skal han/hun erstattes af repræsentanterne for de medlemsstater, der råder over en sådan infrastruktur.]
Ændring 206
Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 2 – litra a a (nyt)
aa)  senest den 30. juni i det første år i den flerårige finansielle ramme i henhold til artikel 312 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde vedtage agenturets flerårige arbejdsprogram for den periode, der er omfattet af denne flerårige finansielle ramme, efter uden ændringer at have integreret den del, der er udarbejdet af Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse i henhold til artikel 80, litra a), og efter at have indhentet udtalelse fra Kommissionen; Europa-Parlamentet skal høres om det flerårige arbejdsprogram
Ændring 207
Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 2 – litra d a (nyt)
da)  vedtage gennemsigtighedsregler om industrielle kontrakter og løbende holdes underrettet om dem af den administrerende direktør
Ændring 208
Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 1 – litra c a (nyt)
ca)  overholde gennemsigtighedsreglerne om industrielle kontrakter og underrette bestyrelsen
Ændring 209
Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 2
2.  Den administrerende direktør beslutter, om det er nødvendigt at placere en eller flere medarbejdere i en eller flere medlemsstater med henblik på at udføre agenturets opgaver på effektiv og virkningsfuld vis. Inden den administrerende direktør beslutter at oprette et lokalt kontor, indhenter han forudgående samtykke fra Kommissionen, bestyrelsen og den eller de berørte medlemsstater. I beslutningen fastsættes omfanget af de aktiviteter, der skal udføres af det lokale kontor, således at der undgås unødige omkostninger og overlapning af agenturets administrative funktioner. En hjemstedsaftale med den eller de berørte medlemsstater kan være påkrævet.
2.  Den administrerende direktør beslutter, om det er nødvendigt at placere en eller flere medarbejdere i en eller flere medlemsstater med henblik på at udføre agenturets opgaver på effektiv og virkningsfuld vis. Inden den administrerende direktør beslutter at oprette et lokalt kontor, indhenter han forudgående samtykke fra bestyrelsen og den eller de berørte medlemsstater. I beslutningen fastsættes omfanget af de aktiviteter, der skal udføres af det lokale kontor, således at der undgås unødige omkostninger og overlapning af agenturets administrative funktioner. En hjemstedsaftale med den eller de berørte medlemsstater kan være påkrævet. Såfremt det er muligt, indarbejdes virkningen med hensyn til personalefordeling og budget i det årlige arbejdsprogram, og dette projekt meddeles under alle omstændigheder til budgetmyndigheden i henhold til artikel 84, stk. 11.
Ændring 210
Forslag til forordning
Artikel 88 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Agenturets personale aflønnes af agenturets egne midler og, hvis det er nødvendigt for at udføre agenturets delegerede opgaver, under anvendelse af Kommissionens delegerede budget.
Ændring 211
Forslag til forordning
Artikel 89 – stk. 1 – afsnit 2
Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen på grundlag af fortjeneste og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige færdigheder samt relevante kvalifikationer og erfaring ud fra en liste over kandidater, som Kommissionen opstiller på grundlag af en almindelig, åben udvælgelsesprøve efter offentliggørelse af en indkaldelse af interessetilkendegivelser i Den Europæiske Unions Tidende eller andetsteds.
Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen på grundlag af fortjeneste og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige færdigheder samt relevante kvalifikationer og erfaring ud fra en liste over mindst tre kandidater, som Kommissionen opstiller på grundlag af en almindelig, åben udvælgelsesprøve efter offentliggørelse af en indkaldelse af interessetilkendegivelser i Den Europæiske Unions Tidende eller andetsteds.
Ændring 212
Forslag til forordning
Artikel 89 – stk. 2 – afsnit 2
På grundlag af en indstilling fra Kommissionen og under hensyntagen til evalueringen, jf. første afsnit, kan bestyrelsen forlænge den administrerende direktørs mandatperiode én gang med op til fire år.
På grundlag af en indstilling fra Kommissionen og under hensyntagen til evalueringen, jf. første afsnit, kan bestyrelsen forlænge den administrerende direktørs mandatperiode én gang med op til fem år.
Ændring 213
Forslag til forordning
Artikel 92 – overskrift
Hjemstedsaftale og driftsvilkår
Aftale om hjemsted, lokale kontorer og driftsvilkår
Ændring 214
Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 1
1.  De nødvendige bestemmelser vedrørende de lokaler og faciliteter, der skal stilles til rådighed for agenturet i værtsmedlemsstaten, samt de særlige regler i værtsmedlemsstaten, der finder anvendelse på agenturets administrerende direktør, bestyrelsesmedlemmerne, agenturets personale og deres familiemedlemmer fastsættes i en hjemstedsaftale mellem agenturet og den medlemsstat, hvor hjemstedet er beliggende, der indgås, efter at bestyrelsen har godkendt den.
1.  De nødvendige bestemmelser vedrørende de lokaler og faciliteter, der skal stilles til rådighed for agenturet i værtsmedlemsstaterne, samt de særlige regler i værtsmedlemsstaterne, der finder anvendelse på agenturets administrerende direktør, bestyrelsesmedlemmerne, agenturets personale og deres familiemedlemmer fastsættes i en aftale om hjemsted og lokale kontorer mellem agenturet og den medlemsstat, hvor hjemstedet eller den lokale infrastruktur er beliggende, der indgås, efter at bestyrelsen har godkendt den.
Ændring 215
Forslag til forordning
Artikel 98 – stk. 1
1.  Tredjelande, som har indgået aftaler med Unionen herom, kan deltage i agenturets arbejde.
1.  Tredjelande og internationale organisationer, som har indgået aftaler med Unionen herom, kan deltage i Agenturets arbejde.
Ændring 216
Forslag til forordning
Artikel 101 – stk. 1 a (nyt)
1a.   Kommissionen definerer en metode til fastsættelse af kvalitative indikatorer med henblik på en præcis vurdering af fremskridtene med at nå de generelle målsætninger, der er opstillet i artikel 4, stk. 1, litra a), b) og c). På grundlag af denne metode supplerer Kommissionen bilaget senest den 1. januar 2021.
Ændring 217
Forslag til forordning
Artikel 102 – stk. 2
2.  Midtvejsevalueringen af programmet foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om programmets gennemførelse, og senest fire år efter påbegyndelsen af programmets gennemførelse.
2.  Midtvejsevalueringen af programmet foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om programmets gennemførelse og senest tre år efter påbegyndelsen af programmets gennemførelse. Evalueringen skal indeholde et særligt afsnit om forvaltningen af programmet med henblik på at tilvejebringe oplysninger med hensyn til, om der er behov for ændringer af de opgaver og kompetencer, som er pålagt programmets forskellige aktører.
Ændring 218
Forslag til forordning
Artikel 102 – stk. 4
4.  Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget resultaterne af evalueringerne og sine bemærkninger hertil.
4.  Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget resultaterne af evalueringerne og sine bemærkninger hertil og kan, såfremt det er relevant, lade evalueringen ledsage af et nyt lovgivningsmæssigt forslag.
Ændring 219
Forslag til forordning
Artikel 102 – stk. 6 – afsnit 1
Senest den 30. juni 2024, og herefter hvert femte år, vurderer Kommissionen agenturets resultater i forhold til dets målsætninger, mandat, opgaver og beliggenhed i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer. Der skal ved evalueringen navnlig ses på et eventuelt behov for at ændre agenturets mandat og de finansielle konsekvenser af en sådan ændring. Der skal også ses på agenturets politik vedrørende interessekonflikter og Komitéen for Sikkerhedsgodkendelses uafhængighed og selvstændighed.
Senest den 30. juni 2024, og herefter hvert tredje år, vurderer Kommissionen agenturets resultater i forhold til dets målsætninger, mandat, opgaver og beliggenhed i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer. Der skal ved evalueringen ses på et eventuelt behov for at ændre agenturets mandat, navnlig for så vidt angår muligheden for at pålægge det yderligere opgaver, jf. artikel 30, og de finansielle konsekvenser af en sådan ændring. Der skal også ses på agenturets politik vedrørende interessekonflikter og Komitéen for Sikkerhedsgodkendelses uafhængighed og selvstændighed.
Ændring 220
Forslag til forordning
Artikel 105 – stk. 2
2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 52 og 101, for en ubegrænset periode indtil den 31. december 2028.
2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 52 og 101, indtil den 31. december 2028.
Ændring 221
Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 1
1.  Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.
1.  Kommissionen bistås af et udvalg, som mødes i bestemte konfigurationer/underudvalg for hver af programmets centrale dele (Galileo og EGNOS, Copernicus, SSA, GOVSATCOM). Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.
Ændring 222
Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Internationale aftaler, der indgås af Unionen, kan indeholde bestemmelser om, at repræsentanter for tredjelande eller internationale organisationer i givet fald kan deltage i arbejdet i udvalget på vilkår, der fastsættes i udvalgets forretningsorden, idet der tages hensyn til Unionens sikkerhed.

(1) Sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A8-0405/2018).

Seneste opdatering: 21. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik