Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0236(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0405/2018

Teksty złożone :

A8-0405/2018

Debaty :

PV 12/12/2018 - 28
CRE 12/12/2018 - 28

Głosowanie :

PV 13/12/2018 - 9.3
CRE 13/12/2018 - 9.3
Wyjaśnienia do głosowania
PV 17/04/2019 - 8.10
CRE 17/04/2019 - 8.10

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0520
P8_TA(2019)0402

Teksty przyjęte
PDF 389kWORD 115k
Czwartek, 13 grudnia 2018 r. - Strasburg
Program kosmiczny Unii i Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego ***I
P8_TA(2018)0520A8-0405/2018

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 13 grudnia 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program kosmiczny Unii i Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 912/2010, (UE) nr 1285/2013 i (UE) nr 377/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE (COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Projekt rezolucji ustawodawczej   Poprawka
Poprawka 1
Projekt rezolucji ustawodawczej
Umocowanie 5 a (nowe)
–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 września 2016 r. pt. „Łączność dla konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego” (COM(2016)0587) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji (SWD(2016)0300),
Poprawka 2
Projekt rezolucji ustawodawczej
Umocowanie 5 b (nowe)
–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 września 2016 r. pt. „Sieć 5G dla Europy: plan działania” (COM(2016)0588) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji (SWD(2016)0306),
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1
(1)  Technologie kosmiczne oraz dane i usługi związane z przestrzenią kosmiczną stały się niezbędne w codziennym życiu Europejczyków i odgrywają istotną rolę w zachowaniu wielu strategicznych interesów. Unijny przemysł kosmiczny jest już jednym z najbardziej konkurencyjnych na świecie. Jednak pojawienie się nowych podmiotów oraz rozwój nowych technologii rewolucjonizuje tradycyjne modele przemysłowe. Ważne jest zatem, aby Unia utrzymała wiodącą pozycję na świecie ze znaczną swobodą działania w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, a także aby wspierała postęp naukowy i techniczny oraz zwiększała konkurencyjność i potencjał innowacyjny gałęzi przemysłu kosmicznego w Unii, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, przedsiębiorstw typu start-up i innowacyjnych przedsiębiorstw.
(1)  Technologie kosmiczne oraz dane i usługi związane z przestrzenią kosmiczną stały się niezbędne w codziennym życiu Europejczyków i odgrywają istotną rolę w zachowaniu wielu strategicznych interesów. Unijny przemysł kosmiczny jest już jednym z najbardziej konkurencyjnych na świecie. Jednak pojawienie się nowych podmiotów oraz rozwój nowych technologii rewolucjonizuje tradycyjne modele przemysłowe. Ważne jest zatem, aby Unia utrzymała wiodącą pozycję na świecie ze znaczną swobodą działania w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, a także aby wspierała postęp naukowy i techniczny oraz zwiększała konkurencyjność i potencjał innowacyjny gałęzi przemysłu kosmicznego w Unii, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, przedsiębiorstw typu start-up i innowacyjnych przedsiębiorstw. Równocześnie ważne jest stworzenie odpowiednich warunków w celu zapewnienia równych szans w skali globalnej przedsiębiorstwom aktywnym w sektorze kosmicznym.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
(2)  Rozwój sektora kosmicznego był w przeszłości związany z bezpieczeństwem. W wielu przypadkach wyposażenie, sprzęt i narzędzia używane w sektorze kosmicznym są produktami podwójnego zastosowania. Należy zatem wykorzystać możliwości, jakie stwarza przestrzeń kosmiczna dla bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich.
(2)  Rozwój sektora kosmicznego był w przeszłości związany z bezpieczeństwem. W wielu przypadkach wyposażenie, sprzęt i narzędzia używane w sektorze kosmicznym są produktami podwójnego zastosowania. Należy zatem wykorzystać możliwości, jakie stwarzają przestrzeń kosmiczna i autonomiczny dostęp do niej dla bezpieczeństwa i niezależności Unii i jej państw członkowskich.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3
(3)  Od końca lat 90. ubiegłego wieku Unia przygotowywała własne inicjatywy i programy w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, a mianowicie europejski system wspomagania satelitarnego (EGNOS), a następnie Galileo i Copernicus, które uwzględniają potrzeby obywateli Unii i spełniają wymogi polityki publicznej. Należy zapewnić nie tylko kontynuowanie tych inicjatyw, ale także je ulepszyć, aby zagwarantować, że w kontekście rozwoju nowych technologii i transformacji w dziedzinie technologii cyfrowych i technologii ICT utrzymają się w czołówce, zaspokoją nowe potrzeby użytkowników i przyczynią się do realizacji priorytetów politycznych, takich jak działania związane ze zmianą klimatu, w tym monitorowanie zmian na Arktyce, a także bezpieczeństwo i obronność.
(3)  Od końca lat 90. ubiegłego wieku Unia przygotowywała własne inicjatywy i programy w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, a mianowicie europejski system wspomagania satelitarnego (EGNOS), a następnie Galileo i Copernicus, które uwzględniają potrzeby obywateli Unii i spełniają wymogi polityki publicznej. Należy zapewnić kontynuowanie tych inicjatyw, jak również ich przyjęcie i wykorzystywanie, a także je ulepszyć, aby zagwarantować, że w kontekście rozwoju nowych technologii i transformacji w dziedzinie technologii cyfrowych i technologii ICT utrzymają się w czołówce, zaspokoją nowe potrzeby użytkowników i przyczynią się do realizacji priorytetów politycznych. Program powinien promować oraz wspierać wykorzystanie usług kosmicznych, tak aby wszystkie państwa członkowskie i ich obywatele mogli w pełni czerpać korzyści z programu kosmicznego.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
(4)  Unia musi zapewnić sobie swobodę działania i autonomię, aby mieć dostęp do przestrzeni kosmicznej i możliwość korzystania z niej w bezpieczny sposób. W związku z tym istotne jest, by utrzymała autonomiczny, niezawodny i opłacalny dostęp do przestrzeni kosmicznej, w szczególności w odniesieniu do krytycznej infrastruktury i technologii, bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich. Komisja powinna mieć zatem możliwość zgrupowania usług wynoszenia na orbitę na szczeblu europejskim, zarówno na potrzeby własne, jak i – na ich wniosek – innych podmiotów, w tym państw członkowskich, zgodnie z postanowieniami art. 189 ust. 2 Traktatu. Istotne jest również, aby Unia nadal posiadała nowoczesne, skuteczne i elastyczne obiekty infrastruktury startowej. Jako uzupełnienie środków podejmowanych przez państwa członkowskie i Europejską Agencję Kosmiczną Komisja powinna rozważyć różne rodzaje wsparcia na rzecz takich obiektów. W szczególności, jeżeli naziemna infrastruktura kosmiczna niezbędna do wynoszenia na orbitę zgodnie z potrzebami programu wymaga utrzymania lub modernizacji, powinna istnieć możliwość częściowego sfinansowania takich dostosowań w ramach programu, zgodnie z rozporządzeniem finansowym, i jeżeli można wyraźnie stwierdzić wniesienie unijnej wartości dodanej, w celu osiągnięcia większej efektywności pod względem kosztów na potrzeby programu.
(4)  Unia musi zapewnić sobie swobodę działania i autonomię, aby mieć dostęp do przestrzeni kosmicznej i możliwość korzystania z niej w bezpieczny sposób. W związku z tym istotne jest, by utrzymała autonomiczny, niezawodny i opłacalny dostęp do przestrzeni kosmicznej, w tym alternatywnych technologii wynoszenia na orbitę i innowacyjnych systemów lub usług, w szczególności w odniesieniu do krytycznej infrastruktury i technologii, bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich. Komisja powinna mieć zatem możliwość zgrupowania usług wynoszenia na orbitę na szczeblu europejskim, zarówno na potrzeby własne, jak i – na ich wniosek – innych podmiotów, w tym państw członkowskich, zgodnie z postanowieniami art. 189 ust. 2 Traktatu. Istotne jest również, aby Unia nadal posiadała nowoczesne, skuteczne i elastyczne obiekty infrastruktury startowej. Jako uzupełnienie środków podejmowanych przez państwa członkowskie i Europejską Agencję Kosmiczną Komisja powinna rozważyć różne rodzaje wsparcia na rzecz takich obiektów. W szczególności, jeżeli naziemna infrastruktura kosmiczna niezbędna do wynoszenia na orbitę zgodnie z potrzebami programu wymaga utrzymania lub modernizacji, powinna istnieć możliwość częściowego sfinansowania takich dostosowań w ramach programu, zgodnie z rozporządzeniem finansowym, i jeżeli można wyraźnie stwierdzić wniesienie unijnej wartości dodanej, w celu osiągnięcia większej efektywności pod względem kosztów na potrzeby programu.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
(5)  Aby zwiększyć konkurencyjność unijnego przemysłu kosmicznego i zwiększyć zdolności w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji własnych systemów, Unia powinna wspierać tworzenie, wzrost i rozwój całego przemysłu kosmicznego. Powstawanie modelu sprzyjającego przedsiębiorczości i innowacjom należy wspierać również na szczeblu europejskim, regionalnym i krajowym w drodze ustanowienia platformy ds. przestrzeni kosmicznej skupiającej sektor kosmiczny, sektor cyfrowy i sektor użytkowników. Unia powinna wspierać rozwój przedsiębiorstw z sektora kosmicznego z siedzibą Unii, aby mogły one odnieść sukces, w tym przez wspieranie ich w dostępie do finansowania ryzyka w związku z brakiem, w obrębie Unii, odpowiedniego dostępu do kapitału private equity dla przedsiębiorstw typu start-up z sektora kosmicznego oraz przez tworzenie partnerstw innowacyjnych (podejście oparte na pierwszej umowie).
(5)  Aby zwiększyć konkurencyjność unijnego przemysłu kosmicznego i zwiększyć zdolności w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji własnych systemów, Unia powinna wspierać tworzenie, wzrost i rozwój całego przemysłu kosmicznego. Powstawanie modelu sprzyjającego przedsiębiorczości i innowacjom należy wspierać również na szczeblu europejskim, regionalnym i krajowym w drodze inicjatyw takich jak platforma ds. przestrzeni kosmicznej skupiająca sektor kosmiczny, sektor cyfrowy i sektor użytkowników. Platforma ds. przestrzeni kosmicznej powinna działać we współpracy z platformą ds. innowacji cyfrowych w celu pobudzania przedsiębiorczości i poprawy umiejętności. Unia powinna wspierać utworzenie i rozwój przedsiębiorstw z sektora kosmicznego z siedzibą Unii, aby mogły one odnieść sukces, w tym przez wspieranie ich w dostępie do finansowania ryzyka w związku z brakiem, w obrębie Unii, odpowiedniego dostępu do kapitału private equity dla przedsiębiorstw typu start-up z sektora kosmicznego oraz przez tworzenie partnerstw innowacyjnych (podejście oparte na pierwszej umowie).
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
(6)  Ze względu na zasięg i potencjał w zakresie stawiania czoła globalnym wyzwaniom program kosmiczny Unii (dalej zwany „programem”) ma bardzo międzynarodowy wymiar. Komisję należy zatem upoważnić do zarządzania działaniami i ich koordynowania na arenie międzynarodowej w imieniu Unii, a w szczególności do ochrony interesów Unii i jej państw członkowskich na forach międzynarodowych, w tym w dziedzinie częstotliwości; promowania unijnych technologii i przemysłu, a także zachęcania do współpracy w dziedzinie szkoleń, przy zapewnieniu wzajemności praw i obowiązków stron. Szczególnie ważne jest, aby Unia była reprezentowana przez Komisję w organach międzynarodowego programu COSPAS-SARSAT lub w odpowiednich sektorowych organach ONZ, w tym Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa, a także w Światowej Organizacji Meteorologicznej.
(6)  Ze względu na zasięg i potencjał w zakresie stawiania czoła globalnym wyzwaniom program kosmiczny Unii (dalej zwany „programem”) ma bardzo międzynarodowy wymiar. Komisję należy zatem upoważnić do zarządzania działaniami i ich koordynowania na arenie międzynarodowej w imieniu Unii, a w szczególności do ochrony interesów Unii i jej państw członkowskich na forach międzynarodowych, w tym w dziedzinie częstotliwości. Komisja powinna wzmocnić dyplomację gospodarczą w celu promowania unijnych technologii i przemysłu, a także zachęcania do współpracy w dziedzinie szkoleń, przy zapewnieniu wzajemności praw i obowiązków stron oraz uczciwej konkurencji na szczeblu międzynarodowym. Szczególnie ważne jest, aby Unia była reprezentowana przez Komisję w organach międzynarodowego programu COSPAS-SARSAT lub w odpowiednich sektorowych organach ONZ, w tym Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa, a także w Światowej Organizacji Meteorologicznej.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
(7)  Wraz z państwami członkowskimi i Wysokim Przedstawicielem Komisja powinna wspierać odpowiedzialne zachowanie w przestrzeni kosmicznej oraz zbadać możliwość przystąpienia do odpowiednich konwencji ONZ.
(7)  Wraz z państwami członkowskimi i Wysokim Przedstawicielem Komisja powinna wspierać odpowiedzialne zachowanie w przestrzeni kosmicznej, szczególnie przez znajdowanie rozwiązań w walce z rozprzestrzenianiem się śmieci kosmicznych, oraz zbadać możliwość przystąpienia do odpowiednich konwencji ONZ w tym do Układu o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi (Traktat o Przestrzeni Kosmicznej).
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
(8)  Cele programu są podobne do celów innych programów unijnych, w tym programu „Horyzont Europa”, Funduszu InvestEU, Europejskiego Funduszu Obronnego oraz funduszy objętych przepisami rozporządzenia (UE) [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów]. W związku z tym należy przewidzieć skumulowane finansowanie z tych programów, pod warunkiem że obejmują one te same pozycje kosztów, w szczególności w drodze uzgodnień dotyczących finansowania uzupełniającego z programów unijnych, w przypadku gdy pozwala na to tryb zarządzania – bądź kolejno, na zmianę lub w drodze łączenia funduszy, w tym na potrzeby wspólnego finansowania działań – umożliwiając, w miarę możliwości, tworzenie partnerstw innowacyjnych i prowadzenie działań łączonych. W trakcie realizacji programu Komisja powinna promować synergię z innymi powiązanymi programami unijnymi, co umożliwi w miarę możliwości korzystanie z dostępu do finansowania ryzyka, partnerstw innowacyjnych, finansowania skumulowanego lub mieszanego.
(8)  Cele programu są podobne do celów innych programów unijnych, w tym programu „Horyzont Europa”, Funduszu InvestEU, Europejskiego Funduszu Obronnego oraz funduszy objętych przepisami rozporządzenia (UE) [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów]. W związku z tym należy przewidzieć skumulowane finansowanie z tych programów, pod warunkiem że obejmują one te same koszty, w szczególności w drodze uzgodnień dotyczących finansowania uzupełniającego z programów unijnych, w przypadku gdy pozwala na to tryb zarządzania – bądź kolejno, na zmianę lub w drodze łączenia funduszy, w tym na potrzeby wspólnego finansowania działań – umożliwiając, w miarę możliwości, tworzenie partnerstw innowacyjnych i prowadzenie działań łączonych. W trakcie realizacji programu Komisja powinna promować synergię z innymi powiązanymi programami unijnymi, co umożliwi w miarę możliwości korzystanie z dostępu do finansowania ryzyka, partnerstw innowacyjnych, finansowania skumulowanego lub mieszanego. Istotne jest zapewnienie ciągłości między rozwiązaniami opracowanymi w ramach programu „Horyzont Europa” oraz innymi programami unijnymi oraz elementami programu kosmicznego.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)
(10a)  Unijny sektor kosmiczny zatrudnia ok. 200 000 wykwalifikowanych pracowników. Dlatego ważny jest dalszy rozwój najnowocześniejszej infrastruktury tego sektora, a tym samym pobudzanie działalności gospodarczej wyższego oraz niższego szczebla. Ponadto w trosce o zapewnienie przyszłej konkurencyjności europejskiego przemysłu kosmicznego program musi wspierać rozwój zaawansowanych umiejętności w dziedzinach związanych z przestrzenią kosmiczną oraz działania edukacyjne i szkolenia, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt i kobiet, aby móc w pełni realizować potencjał obywateli Unii w tej dziedzinie.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)
(13a)   Program powinien wykorzystywać synergie między sektorem kosmicznym a sektorem transportu, mając na uwadze, że technologie kosmiczne odgrywają strategiczną rolę w działaniach podejmowanych na rzecz bardziej inteligentnego transportu lądowego, morskiego, powietrznego i kosmicznego, jego większego bezpieczeństwa, bardziej zrównoważonego i zintegrowanego charakteru, a równocześnie rosnący, innowacyjny sektor transportu będzie zgłaszał większe zapotrzebowanie na nowoczesne technologie kosmiczne.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
(14)  Wszelkie dochody generowane w ramach programu powinny zasilać budżet Unii w celu częściowego zrekompensowania inwestycji, które zostały już dokonane; dochody te powinny być wykorzystywane do realizacji celów programu. Z tego samego powodu powinno być możliwe wprowadzenie mechanizmu podziału dochodów w umowach zawieranych z podmiotami sektora prywatnego.
(14)  Dochody generowane przez elementy programu powinny zasilać budżet Unii w celu częściowego zrekompensowania inwestycji, które zostały już dokonane; dochody te powinny być wykorzystywane do osiągnięcia celów programu. Z tego samego powodu powinno być możliwe wprowadzenie mechanizmu podziału dochodów w umowach zawieranych z podmiotami sektora prywatnego.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16
(16)  Program opiera się na złożonych i stale rozwijających się technologiach. Opieranie się na takich technologiach stwarza niepewność i ryzyko związane z zamówieniami publicznymi udzielanymi w ramach tego programu, zwłaszcza że zamówienia te przewidują długoterminowe związanie się z dostawcą urządzeń lub usług. Konieczne są zatem szczegółowe środki dotyczące zamówień publicznych w uzupełnieniu do przepisów ustanowionych w rozporządzeniu finansowym. Powinno również być możliwe udzielenie zamówienia w postaci zamówienia w transzach warunkowych, wprowadzenie – pod pewnymi warunkami – zmiany w umowie podczas jej realizacji, a także nałożenie obowiązku minimalnego zakresu podwykonawstwa. Ponadto w związku z niepewnością technologiczną, która charakteryzuje elementy programu, nie zawsze można dokładnie przewidzieć ceny umowne i w związku z tym należałoby zapewnić możliwość zawierania umów bez określania stałej i ostatecznej ceny i wprowadzania klauzuli o ochronie interesów finansowych Unii.
(16)  Program opiera się na złożonych i stale rozwijających się technologiach. Opieranie się na takich technologiach stwarza niepewność i ryzyko związane z zamówieniami publicznymi udzielanymi w ramach tego programu, zwłaszcza że zamówienia te przewidują długoterminowe związanie się z dostawcą urządzeń lub usług. Konieczne są zatem szczegółowe środki dotyczące zamówień publicznych w uzupełnieniu do przepisów ustanowionych w rozporządzeniu finansowym. Powinno również być możliwe udzielenie zamówienia w postaci zamówienia w transzach warunkowych, wprowadzenie – pod pewnymi warunkami – zmiany w umowie podczas jej realizacji, a także nałożenie obowiązku minimalnego zakresu podwykonawstwa, szczególnie realizowanego przez MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up. Ponadto w związku z niepewnością technologiczną, która charakteryzuje elementy programu, nie zawsze można dokładnie przewidzieć ceny umowne i w związku z tym należałoby zapewnić możliwość zawierania umów bez określania stałej i ostatecznej ceny i wprowadzania klauzuli o ochronie interesów finansowych Unii.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25
(25)  Należyte publiczne zarządzanie programem wymaga ścisłego podziału obowiązków i zadań między różne zaangażowane podmioty w celu unikania powielania działań oraz ograniczenia przekraczania kosztów i opóźnień.
(25)  Należyte publiczne zarządzanie programem wymaga ścisłego podziału obowiązków i zadań między różne zaangażowane podmioty w celu unikania powielania działań oraz ograniczenia przekraczania kosztów i opóźnień, a także powinien priorytetowo traktować wykorzystywanie istniejącej infrastruktury europejskiej oraz rozwój europejskich sektorów zawodowych i przemysłowych.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25 a (nowy)
(25a)  Programy kosmiczne są zorientowane na użytkowników, wymagają zatem stałego, skutecznego zaangażowania ich przedstawicieli w ich wdrażanie i rozwój.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26
(26)  Państwa członkowskie od dawna są aktywne w dziedzinie przestrzeni kosmicznej. Posiadają systemy, infrastrukturę, krajowe agencje i organy ds. przestrzeni kosmicznej. Mogą one zatem wnieść znaczący wkład do programu, a zwłaszcza w zakresie jego realizacji, i należy je zobowiązać do pełnej współpracy z Unią w celu propagowania usług i zastosowań w ramach programu. Komisja powinna mieć możliwość pozyskać dostępne państwom członkowskim środki, powierzyć im pozaregulacyjne zadania związane z realizacją programu i korzystać z ich pomocy. Ponadto zainteresowane państwa członkowskie powinny zastosować wszystkie środki konieczne do zapewnienia ochrony stacji naziemnych utworzonych na ich terytorium. Państwa członkowskie i Komisja powinny poza tym współpracować między sobą oraz z odpowiednimi organami międzynarodowymi i regulacyjnymi, by zapewnić dostępność i ochronę częstotliwości na potrzeby programu, by umożliwić pełen rozwój i wdrożenie zastosowań bazujących na oferowanych usługach, zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego.
(26)  Państwa członkowskie od dawna są aktywne w dziedzinie przestrzeni kosmicznej. Posiadają systemy, infrastrukturę, krajowe agencje i organy ds. przestrzeni kosmicznej. Mogą one zatem wnieść znaczący wkład do programu, a zwłaszcza w zakresie jego realizacji, i należy je zobowiązać do pełnej współpracy z Unią w celu propagowania usług i zastosowań w ramach programu. Komisja powinna mieć możliwość pozyskać dostępne państwom członkowskim środki, powierzyć im pozaregulacyjne zadania związane z realizacją programu i korzystać z ich pomocy. Ponadto zainteresowane państwa członkowskie powinny zastosować wszystkie środki konieczne do zapewnienia ochrony stacji naziemnych utworzonych na ich terytorium. Państwa członkowskie i Komisja powinny poza tym współpracować między sobą oraz z odpowiednimi organami międzynarodowymi i regulacyjnymi, by zapewnić dostępność i odpowiednią ochronę częstotliwości na potrzeby programu, by umożliwić pełen rozwój i wdrożenie zastosowań bazujących na oferowanych usługach, zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego15.
__________________
__________________
15 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego (Dz.U. L 81 z 21.3.2012, s. 7).
15 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego (Dz.U. L 81 z 21.3.2012, s. 7).
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27
(27)  Z uwagi na rolę promotora ogólnego interesu Unii do Komisji należy realizacja programu, ponoszenie ogólnej odpowiedzialności za program i propagowanie korzystania z niego. W celu optymalizacji zasobów i kompetencji różnych zainteresowanych stron Komisja powinna mieć możliwość delegowania niektórych zadań. Ponadto Komisja jest w stanie najlepiej określić główne specyfikacje techniczne i operacyjne niezbędne do wdrożenia zmian systemów i usług.
(27)  Z uwagi na rolę promotora ogólnego interesu Unii do Komisji należy nadzór nad realizacją programu, ponoszenie ogólnej odpowiedzialności za program i propagowanie korzystania z niego. W celu optymalizacji zasobów i kompetencji różnych zainteresowanych stron Komisja powinna mieć możliwość delegowania niektórych zadań. Ponadto Komisja jest w stanie najlepiej określić główne wymagania niezbędne do wdrożenia zmian systemów i usług.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28
(28)  Misją Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego („Agencja”), która zastępuje Agencję Europejskiego GNSS ustanowioną rozporządzeniem (UE) nr 912/2010 i jest jej następcą, jest przyczynienie się do realizacji programu, w szczególności w odniesieniu do bezpieczeństwa. Niektóre zadania związane z bezpieczeństwem i propagowaniem programu należy zatem powierzyć Agencji. W szczególności w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa i z uwagi na doświadczenie Agencji w tej dziedzinie, powinna ona być odpowiedzialna za zadania związane z akredytacją bezpieczeństwa w odniesieniu do wszystkich działań Unii w sektorze kosmicznym. Ponadto Agencja powinna wykonywać zadania, które Komisja powierza jej na podstawie jednej lub wielu umów o przyznanie wkładu dotyczących różnych innych zadań szczegółowych związanych z programem.
(28)  Misją Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego („Agencja”), która zastępuje Agencję Europejskiego GNSS ustanowioną rozporządzeniem (UE) nr 912/2010 i jest jej następcą, jest przyczynienie się do realizacji programu, w szczególności w odniesieniu do bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa i propagowania usług i sektorów usług pochodnych. Zadania związane z tymi dziedzinami należy zatem powierzyć Agencji. W szczególności w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa i z uwagi na doświadczenie Agencji w tej dziedzinie, powinna ona być odpowiedzialna za zadania związane z akredytacją bezpieczeństwa w odniesieniu do wszystkich działań Unii w sektorze kosmicznym. Bazując na pozytywnej historii promowania absorpcji przez użytkowników oraz rynek dorobku programów Galileo i EGNOS, a także z myślą o promowaniu programów jako pakietu, Agencji należy powierzyć wykonywanie działań promujących i komercjalizujących program Copernicus. Ponadto Agencja powinna wykonywać zadania, które Komisja powierza jej na podstawie jednej lub wielu umów o przyznanie wkładu dotyczących różnych innych zadań szczegółowych związanych z programem.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29
(29)  Europejska Agencja Kosmiczna jest organizacją międzynarodową posiadającą obszerną wiedzę ekspercką w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, która zawarła ze Wspólnotą Europejską umowę ramową w 2004 r. Jest zatem ważnym partnerem w realizacji programu, z którym należy nawiązać odpowiednie relacje. W związku z tym i zgodnie z rozporządzeniem finansowym należy zawrzeć z Europejską Agencją Kosmiczną ramową umowę o partnerstwie (o charakterze finansowym), która będzie regulować wszystkie stosunki finansowe między Komisją, Agencją a Europejską Agencją Kosmiczną i zapewni ich spójność i zgodność z umową ramową zawartą z Europejską Agencją Kosmiczną, w szczególności z jej art. 5. Jednakże z uwagi na to, że Europejska Agencja Kosmiczna nie jest organem Unii i nie podlega prawu UE, istotne jest, w celu ochrony interesów Unii i jej państw członkowskich, aby zawarcie takiej umowy było uzależnione od wprowadzenia odpowiednich zasad działania Europejskiej Agencji Kosmicznej. Umowa ta powinna również zawierać wszelkie klauzule niezbędne do ochrony interesów finansowych Unii.
(29)  Europejska Agencja Kosmiczna jest organizacją międzynarodową posiadającą obszerną wiedzę ekspercką w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, która zawarła ze Wspólnotą Europejską umowę ramową w 2004 r. Jest zatem ważnym partnerem w realizacji programu, z którym należy nawiązać odpowiednie relacje. W związku z tym i zgodnie z rozporządzeniem finansowym należy zawrzeć z Europejską Agencją Kosmiczną ramową umowę o partnerstwie (o charakterze finansowym), która będzie regulować wszystkie stosunki finansowe między Komisją, Agencją a Europejską Agencją Kosmiczną i zapewni ich spójność i zgodność z umową ramową zawartą z Europejską Agencją Kosmiczną, w szczególności z jej art. 5. Jednakże z uwagi na to, że Europejska Agencja Kosmiczna nie jest organem Unii i nie podlega prawu UE, istotne jest, w celu ochrony interesów Unii i jej państw członkowskich, aby taka umowa zawierała odpowiednie wymogi odnoszące się do zasad działania Europejskiej Agencji Kosmicznej. Umowa ta powinna również zawierać wszelkie klauzule niezbędne do ochrony interesów finansowych Unii.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31
(31)  W celu strukturalnego włączenia reprezentacji użytkowników w zarządzanie GOVSATCOM oraz grupowania potrzeb i wymogów użytkowników ponad granicami krajowymi i cywilno-wojskowymi, odpowiednie podmioty unijne charakteryzujące się bliskimi powiązaniami z użytkownikami, takie jak Europejska Agencja Obrony, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego, Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa, Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania, Komórka Planowania i Prowadzenia Operacji Wojskowych/Komórka Planowania i Prowadzenia Operacji Cywilnych oraz Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego powinny pełnić rolę koordynatora w odniesieniu do określonych grup użytkowników. Na poziomie zagregowanym Agencja i Europejska Agencja Obrony powinny odpowiednio reprezentować społeczności użytkowników cywilnych i wojskowych oraz mogą monitorować wykorzystanie operacyjne, popyt, przestrzeganie wymogów, a także zmieniające się potrzeby i wymagania.
(31)  W celu strukturalnego włączenia reprezentacji użytkowników w zarządzanie GOVSATCOM oraz grupowania potrzeb i wymogów użytkowników ponad granicami krajowymi, odpowiednie podmioty unijne charakteryzujące się bliskimi powiązaniami z użytkownikami, takie jak Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego, Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa, Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania, Komórka Planowania i Prowadzenia Operacji Cywilnych oraz Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego powinny pełnić rolę koordynatora w odniesieniu do określonych grup użytkowników. Na poziomie zagregowanym Agencja powinna reprezentować społeczność użytkowników oraz może monitorować wykorzystanie operacyjne, popyt, przestrzeganie wymogów, a także zmieniające się potrzeby i wymagania.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36
(36)  Aby zapewnić bezpieczny obieg informacji, należy ustanowić odpowiednie przepisy w celu zapewnienia równoważności przepisów dotyczących bezpieczeństwa na potrzeby różnych podmiotów publicznych i prywatnych, jak również osób fizycznych, zaangażowanych w realizację programu.
(36)  Aby zapewnić bezpieczny obieg informacji, należy ustanowić odpowiednie przepisy w celu zapewnienia równoważności przepisów dotyczących bezpieczeństwa na potrzeby różnych podmiotów publicznych i prywatnych, jak również osób fizycznych, zaangażowanych w realizację programu, w tym utworzyć kilka poziomów dostępu do informacji, a tym samym zadbać o bezpieczeństwo dostępu do nich.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36 a (nowy)
(36a)  Cyberbezpieczeństwo europejskiej infrastruktury kosmicznej, zarówno naziemnej, jak i znajdującej się w przestrzeni kosmicznej, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ciągłości działania systemów i ich faktycznej zdolności do wykonywania zadań w sposób ciągły i świadczenia wymaganych usług.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38
(38)  Coraz więcej kluczowych sektorów gospodarki, w szczególności sektor transportu, telekomunikacji, rolnictwa i energetyki, częściej korzysta z systemów nawigacji satelitarnej, nie wspominając o synergii z działaniami związanymi z bezpieczeństwem i obronnością Unii i jej państw członkowskich. Sprawowanie pełnej kontroli nad nawigacją satelitarną powinno zatem zagwarantować Unii niezależność technologiczną, w tym w dłuższej perspektywie w odniesieniu do elementów infrastruktury, i zapewnić jej strategiczną autonomię.
(38)  Coraz więcej kluczowych sektorów gospodarki, w szczególności sektor transportu, telekomunikacji, rolnictwa i energetyki, częściej korzysta z systemów nawigacji satelitarnej. Nawigacja satelitarna także odgrywa istotną rolę w kontekście bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich. Sprawowanie pełnej kontroli nad nawigacją satelitarną powinno zatem zagwarantować Unii niezależność technologiczną, w tym w dłuższej perspektywie w odniesieniu do elementów infrastruktury, i zapewnić jej strategiczną autonomię.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40
(40)  Celem EGNOS jest poprawa jakości otwartych sygnałów emitowanych przez istniejące globalne systemy nawigacji satelitarnej, w szczególności te emitowane przez system Galileo. Usługi świadczone w ramach EGNOS powinny priorytetowo obejmować terytoria państw członkowskich położone w Europie, przy czym do celów niniejszego rozporządzenia oznacza to również Azory, Wyspy Kanaryjskie i Maderę, w celu objęcia tych terytoriów do końca 2025 r. Z zastrzeżeniem technicznej wykonalności oraz w odniesieniu do usług związanych z bezpieczeństwem życia na podstawie umów międzynarodowych, geograficzny zasięg usług świadczonych przez EGNOS można rozszerzyć na inne regiony świata. Nie naruszając przepisów rozporządzenia [2018/XXXX] [rozporządzenie w sprawie EASA], oraz bez uszczerbku dla niezbędnego monitorowania jakości usług Galileo do celów lotnictwa, należy zauważyć, że mimo iż sygnały emitowane przez Galileo mogą być skutecznie wykorzystywane do ułatwienia pozycjonowania samolotów, jedynie lokalne lub regionalne systemy wspomagające, takie jak EGNOS w Europie, mogą oferować usługi zarządzania ruchem lotniczym(ATM) oraz służby żeglugi powietrznej (ANS).
(40)  Celem EGNOS jest poprawa jakości otwartych sygnałów emitowanych przez istniejące globalne systemy nawigacji satelitarnej, w szczególności te emitowane przez system Galileo. Usługi świadczone w ramach EGNOS powinny priorytetowo obejmować terytoria państw członkowskich położone w Europie, przy czym do celów niniejszego rozporządzenia oznacza to również Azory, Wyspy Kanaryjskie i Maderę, w celu objęcia tych terytoriów do końca 2025 r. Z zastrzeżeniem technicznej wykonalności oraz w odniesieniu do usług związanych z bezpieczeństwem życia na podstawie umów międzynarodowych, geograficzny zasięg usług świadczonych przez EGNOS można rozszerzyć na inne regiony świata. Nie naruszając przepisów rozporządzenia 2018/1139 Parlamentu Europejskiego i Rady1a, oraz bez uszczerbku dla niezbędnego monitorowania jakości usług Galileo i jego skuteczności działania w zakresie bezpieczeństwa do celów lotnictwa, należy zauważyć, że mimo iż sygnały emitowane przez Galileo mogą być skutecznie wykorzystywane do ułatwienia pozycjonowania samolotów, jedynie lokalne lub regionalne systemy wspomagające, takie jak EGNOS w Europie, mogą oferować usługi zarządzania ruchem lotniczym(ATM) oraz służby żeglugi powietrznej (ANS).
_________________
1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz.U. L 212 z 22.8.2018, s. 1).
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40 a (nowy)
(40a)   EGNOS może stanowić wsparcie dla rolnictwa precyzyjnego i może pomóc europejskim rolnikom eliminować odpady, ograniczyć zbyt częste stosowanie nawozów i herbicydów oraz zoptymalizować wydajność upraw. EGNOS posiada już znaczną „społeczność użytkowników”, jednak liczba maszyn rolniczych kompatybilnych z technologią nawigacji satelitarnej jest już mniejsza. Tą kwestią trzeba się zająć.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41
(41)  Konieczne jest zapewnienie ciągłości, stabilności i dostępności w przyszłości usług świadczonych przez systemy Galileo i EGNOS. W obliczu zmieniającego się środowiska i szybko rozwijającego się rynku ich rozwój powinien być kontynuowany, należy również przygotować nowe generacje tych systemów.
(41)  Konieczne jest zapewnienie ciągłości, stabilności, bezpieczeństwa, niezawodności, dokładności i dostępności w przyszłości usług świadczonych przez systemy Galileo i EGNOS. W obliczu zmieniającego się środowiska i szybko rozwijającego się rynku ich rozwój powinien być kontynuowany, należy również przygotować nowe generacje tych systemów.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44 a (nowy)
(44a)    W celu wspierania korzystania z usług dostarczanych przez systemy Galileo i EGNOS oraz wspomagania usług pochodnych, zwłaszcza w sektorze transportu, właściwe organy powinny opracować wspólne standardy i certyfikaty na szczeblu międzynarodowym. 
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45
(45)  Zważywszy na znaczenie naziemnej infrastruktury dla Galileo i EGNOS i jej wpływ na ich bezpieczeństwo, określenia lokalizacji tej infrastruktury powinna dokonać Komisja. Rozmieszczenie naziemnej infrastruktury systemów powinno nadal odbywać się w oparciu o otwarte i przejrzyste procedury.
skreśla się
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46
(46)  Aby zmaksymalizować korzyści społeczno-gospodarcze Galileo i EGNOS, w szczególności w dziedzinie bezpieczeństwa, należy promować korzystanie z usług świadczonych przez EGNOS i Galileo w innych obszarach polityki unijnej, jeżeli jest to uzasadnione i korzystne.
(46)  Aby zmaksymalizować korzyści społeczno-gospodarcze Galileo i EGNOS, w szczególności w dziedzinie bezpieczeństwa, należy uwzględnić korzystanie z usług świadczonych przez EGNOS i Galileo w innych obszarach polityki unijnej, jeżeli jest to możliwe. Ważnym etapem jest również promowanie korzystania z tych usług we wszystkich państwach członkowskich.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47
(47)  Copernicus powinien zapewnić autonomiczny dostęp do wiedzy o środowisku i kluczowych technologii w zakresie obserwacji Ziemi i usług geoinformacyjnych, umożliwiając tym samym Unii niezależne podejmowanie decyzji i działań między innymi w dziedzinie środowiska, zmiany klimatu, ochrony ludności, bezpieczeństwa oraz gospodarki cyfrowej.
(47)  Copernicus powinien zapewnić autonomiczny dostęp do wiedzy o środowisku i rolnictwie oraz kluczowych technologii w zakresie obserwacji Ziemi i usług geoinformacyjnych, umożliwiając tym samym Unii niezależne podejmowanie decyzji i działań między innymi w dziedzinie środowiska, w tym rolnictwa, różnorodności biologicznej, użytkowania gruntów, leśnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa, zmiany klimatu, miejsc dziedzictwa ludzkości, ochrony ludności, bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa infrastruktury, oraz gospodarki cyfrowej.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48
(48)  Copernicus powinien również opierać się na osiągnięciach i działaniach podejmowanych w ramach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 377/2014 ustanawiającego unijny program obserwacji i monitorowania Ziemi (Copernicus)17, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 911/2010 w sprawie europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) i początkowej fazy jego realizacji18 ustanawiającego poprzednika systemu Copernicus, a mianowicie globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa (GMES), oraz zasady dotyczące początkowej fazy jego realizacji, a także zapewniać ciągłość tych działań i osiągnięć, biorąc pod uwagę najnowsze tendencje w zakresie badań naukowych, postępu technologicznego i innowacji mające wpływ na dziedzinę obserwacji Ziemi, jak również zmiany w zakresie analizy dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji oraz związane z nimi strategie i inicjatywy na poziomie Unii19. W jak największym stopniu powinien on wykorzystywać zdolności państw członkowskich, Europejskiej Agencji Kosmicznej, EUMETSAT20, a także innych podmiotów w zakresie obserwacji prowadzonych z przestrzeni kosmicznej, w tym inicjatywy komercyjne w Europie, przyczyniając się tym samym do rozwoju rentownego, komercyjnego sektora kosmicznego w Europie. W przypadkach, w których jest to wykonalne i właściwe, powinien on również wykorzystywać dostępne dane in situ i dane pomocnicze, przekazane głównie przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą 2007/2/WE21. Komisja powinna współpracować z państwami członkowskimi i Europejską Agencją Środowiska w celu zapewnienia skutecznego dostępu do zbiorów danych in situ i wykorzystywania ich na potrzeby systemu Copernicus.
(48)  Powinien opierać się na istniejących zdolnościach oraz być uzupełniany o nowe aktywa, które podmioty odpowiedzialne mogą wypracować wspólnie. W tym celu Komisja powinna ściśle współpracować z Europejską Agencją Kosmiczną, państwami członkowskimi i w stosownych przypadkach z innymi podmiotami posiadającymi odpowiednie aktywa kosmiczne i in situ. Copernicus powinien również opierać się na osiągnięciach i działaniach podejmowanych w ramach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 377/2014 ustanawiającego unijny program obserwacji i monitorowania Ziemi (Copernicus)17, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 911/2010 w sprawie europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) i początkowej fazy jego realizacji18 ustanawiającego poprzednika systemu Copernicus, a mianowicie globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa (GMES), oraz zasady dotyczące początkowej fazy jego realizacji, a także zapewniać ciągłość tych działań i osiągnięć, biorąc pod uwagę najnowsze tendencje w zakresie badań naukowych, postępu technologicznego i innowacji mające wpływ na dziedzinę obserwacji Ziemi, jak również zmiany w zakresie analizy dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji oraz związane z nimi strategie i inicjatywy na poziomie Unii19. W jak największym stopniu powinien on wykorzystywać zdolności państw członkowskich, Europejskiej Agencji Kosmicznej, EUMETSAT20, a także innych podmiotów w zakresie obserwacji prowadzonych z przestrzeni kosmicznej, w tym inicjatywy komercyjne w Europie, przyczyniając się tym samym do rozwoju rentownego, komercyjnego sektora kosmicznego w Europie. W przypadkach, w których jest to wykonalne i właściwe, powinien on również wykorzystywać dostępne dane in situ i dane pomocnicze, przekazane głównie przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą 2007/2/WE21. Komisja powinna współpracować z państwami członkowskimi i Europejską Agencją Środowiska w celu zapewnienia skutecznego dostępu do zbiorów danych in situ i wykorzystywania ich na potrzeby systemu Copernicus.
__________________
__________________
17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 377/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. ustanawiające program Copernicus i uchylające rozporządzenie (UE) nr 911/2010 (Dz.U. L 122 z 24.4.2014, s. 44).
17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 377/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. ustanawiające program Copernicus i uchylające rozporządzenie (UE) nr 911/2010 (Dz.U. L 122 z 24.4.2014, s. 44).
18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 911/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) i początkowej fazy jego realizacji (lata 2011–2013) (Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 1).
18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 911/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) i początkowej fazy jego realizacji (lata 2011–2013) (Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 1).
19 Komunikat „Sztuczna inteligencja dla Europy” (COM(2018)0237), komunikat „W kierunku wspólnej europejskiej przestrzeni danych” (COM(2018)0232), wniosek w sprawie rozporządzenia Rady dotyczącego ustanowienia Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali (COM(2018)0008).
19 Komunikat „Sztuczna inteligencja dla Europy” (COM(2018)0237), komunikat „W kierunku wspólnej europejskiej przestrzeni danych” (COM(2018)0232), wniosek w sprawie rozporządzenia Rady dotyczącego ustanowienia Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali (COM(2018)0008).
20 Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych.
20 Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych.
21 Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).
21 Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 49 a (nowy)
(49a)  Należy uwolnić pełen potencjał programu Copernicus na rzecz unijnego społeczeństwa, wykraczając poza krąg bezpośrednich beneficjentów, przez intensyfikację środków służących jego upowszechnianiu wśród użytkowników, co wymaga dalszych działań umożliwiających wykorzystanie danych przez niespecjalistów – stymulując tym samym wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy i wymianę wiedzy.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52
(52)  W odniesieniu do pozyskiwania danych działania w ramach systemu Copernicus powinny mieć na celu uzupełnienie i utrzymanie istniejącej infrastruktury kosmicznej, przygotowanie długoterminowego zastępowania satelitów na koniec okresu ich eksploatacji, a także inicjowanie nowych misji dotyczących nowych systemów obserwacyjnych w celu wsparcia w stawianiu czoła wyzwaniu, jakim jest globalna zmiana klimatu (np. monitorowanie antropogenicznych emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych). Działania w ramach systemu Copernicus powinny prowadzić do rozszerzenia ich globalnego zasięgu monitorowania o regiony polarne oraz wspierać zapewnianie przestrzegania przepisów oraz ustawowe monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska, a także innowacyjne zastosowania w tym zakresie (np. na potrzeby monitorowania upraw, zarządzania zasobami wodnymi i zaawansowanego monitorowania pożarów). W tym celu w ramach systemu Copernicus użyć jako dźwigni finansowej inwestycji poczynionych w poprzednim okresie finansowania (2014–2020) i maksymalnie je wykorzystać oraz zbadać nowe modele operacyjne i biznesowe w celu dalszego uzupełnienia zdolności systemu Copernicus. Copernicus powinien również opierać się na udanych partnerstwach z państwami członkowskimi w celu dalszego rozwijania jego wymiaru bezpieczeństwa w oparciu o odpowiednie mechanizmy zarządzania, aby reagować na zmieniające się potrzeby użytkowników w dziedzinie bezpieczeństwa.
(52)  W odniesieniu do pozyskiwania danych działania w ramach systemu Copernicus powinny mieć na celu uzupełnienie i utrzymanie istniejącej infrastruktury kosmicznej, przygotowanie długoterminowego zastępowania satelitów na koniec okresu ich eksploatacji, a także inicjowanie nowych misji, których wykonalność jest obecnie sprawdzana przez Europejską Agencję Kosmiczną, dotyczących nowych systemów obserwacyjnych w celu wsparcia w stawianiu czoła wyzwaniu, jakim jest globalna zmiana klimatu (np. monitorowanie antropogenicznych emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych). Działania w ramach systemu Copernicus powinny prowadzić do rozszerzenia ich globalnego zasięgu monitorowania o regiony polarne oraz wspierać zapewnianie przestrzegania przepisów oraz ustawowe monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska, a także innowacyjne zastosowania w tym zakresie (np. na potrzeby monitorowania upraw, zarządzania zasobami wodnymi i zaawansowanego monitorowania pożarów). W tym celu w ramach systemu Copernicus użyć jako dźwigni finansowej inwestycji poczynionych w poprzednim okresie finansowania (2014–2020) i maksymalnie je wykorzystać oraz zbadać nowe modele operacyjne i biznesowe w celu dalszego uzupełnienia zdolności systemu Copernicus. Copernicus powinien również opierać się na udanych partnerstwach z państwami członkowskimi w celu dalszego rozwijania jego wymiaru bezpieczeństwa w oparciu o odpowiednie mechanizmy zarządzania, aby reagować na zmieniające się potrzeby użytkowników w dziedzinie bezpieczeństwa.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 53
(53)  W ramach funkcji przetwarzania danych i informacji Copernicus powinien zapewnić długoterminową stabilność i dalszy rozwój podstawowych usług systemu Copernicus, dostarczając informacje w celu zaspokojenia potrzeb sektora publicznego i potrzeb wynikających z zobowiązań międzynarodowych Unii, a także w celu zmaksymalizowania możliwości wykorzystania komercyjnego. W szczególności Copernicus powinien dostarczać – w skali lokalnej, krajowej, europejskiej i światowej informacje na temat stanu oceanów, informacje wspierające monitorowanie obszarów lądowych na rzecz realizacji polityki lokalnej, krajowej i unijnej, informacje wspierające dostosowanie do zmiany klimatu i jej łagodzenie, informacje geoprzestrzenne wspierające zarządzanie kryzysowe, w tym przez działania zapobiegawcze, zapewnianie przestrzegania przepisów w dziedzinie środowiska i ochronę ludności, w tym wsparcie na rzecz działań zewnętrznych Unii. Komisja powinna określić odpowiednie ustalenia umowne wspierające stabilność świadczenia usług.
(53)  W ramach funkcji przetwarzania danych i informacji Copernicus powinien zapewnić długoterminową stabilność i dalszy rozwój podstawowych usług systemu Copernicus, dostarczając informacje w celu zaspokojenia potrzeb sektora publicznego i potrzeb wynikających z zobowiązań międzynarodowych Unii, a także w celu zmaksymalizowania możliwości wykorzystania komercyjnego. W szczególności Copernicus powinien dostarczać – w skali lokalnej, krajowej, europejskiej i światowej – informacje na temat stanu atmosfery, w tym jakości powietrza; informacje na temat stanu oceanów, informacje wspierające monitorowanie obszarów lądowych na rzecz realizacji polityki lokalnej, krajowej i unijnej, informacje wspierające dostosowanie do zmiany klimatu i jej łagodzenie, informacje geoprzestrzenne wspierające zarządzanie kryzysowe, w tym przez działania zapobiegawcze, zapewnianie przestrzegania przepisów w dziedzinie środowiska i ochronę ludności, w tym wsparcie na rzecz działań zewnętrznych Unii. Komisja powinna określić odpowiednie ustalenia umowne wspierające stabilność świadczenia usług.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 54 a (nowy)
(54a)  Aby trwale osiągnąć cele programu Copernicus, w zapewnianiu koordynacji wkładu Unii, forów użytkowników, państw członkowskich oraz organizacji międzyrządowych i sektora prywatnego na rzecz programu Copernicus Komisję może wspomagać komitet (podkomitet ds. programu Copernicus), w jak najlepszy sposób wykorzystując istniejące zdolności i identyfikując braki, jakim należy zaradzić na poziomie Unii.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55
(55)  Realizacja usług systemu Copernicus powinna również ułatwić absorpcję usług przez sektor publiczny, ponieważ użytkownicy mieliby możliwość przewidywania dostępności i rozwoju usług, a także współpracy z państwami członkowskimi i innymi stronami. W tym celu Komisja i podmioty, którym powierzyła ona świadczenie usług, powinny, podczas rozwijania pakietu usług systemu Copernicus i informacji z systemu Copernicus, nawiązywać bliskie kontakty z różnymi społecznościami użytkowników w całej Europie, zapewniając w ten sposób zaspokojenie zmieniających się potrzeb sektora publicznego i potrzeb w zakresie polityki, co umożliwi maksymalne upowszechnienie danych pochodzących z obserwacji Ziemi. Komisja i państwa członkowskie powinny współpracować na rzecz opracowania komponentu in situ systemu Copernicus oraz w celu ułatwienia integracji zbiorów danych in situ ze zbiorami danych z przestrzeni kosmicznej w celu ulepszenia usług systemu Copernicus.
(55)  Realizacja usług systemu Copernicus powinna również ułatwić absorpcję usług przez sektor publiczny, ponieważ użytkownicy mieliby możliwość przewidywania dostępności i rozwoju usług, a także współpracy z państwami członkowskimi i innymi stronami. W tym celu Agencja oraz podmioty, którym powierzono realizację programu Copernicus, powinny, podczas rozwijania pakietu usług systemu Copernicus i informacji z systemu Copernicus, nawiązywać bliskie kontakty z różnymi społecznościami użytkowników w całej Europie, zapewniając w ten sposób zaspokojenie zmieniających się potrzeb sektora publicznego i potrzeb w zakresie polityki, co umożliwi maksymalne upowszechnienie danych pochodzących z obserwacji Ziemi w interesie europejskich obywateli. Komisja i państwa członkowskie powinny współpracować na rzecz opracowania komponentu in situ systemu Copernicus oraz w celu ułatwienia integracji zbiorów danych in situ ze zbiorami danych z przestrzeni kosmicznej w celu ulepszenia usług systemu Copernicus.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 56 a (nowy)
(56a)  Państwa członkowskie, Komisja i odpowiedzialne podmioty powinny regularnie prowadzić kampanie informacyjne dotyczące korzyści wynikających z programu Copernicus, zapewniając wszystkim potencjalnym użytkownikom dostęp do odpowiednich informacji i danych.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 57 a (nowy)
(57a)  Usługi programu Copernicus związane ze zmianą klimatu, mimo że wciąż znajdują się w fazie przedoperacyjnej, zmierzają w dobrym kierunku, jako że liczba użytkowników podwoiła się między rokiem 2015 a rokiem 2016. Wszystkie usługi związane ze zmianą klimatu powinny niezwłocznie stać się w pełni funkcjonalne oraz zapewniać ciągły przepływ danych na potrzeby skutecznych działań w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 59
(59)  W celu propagowania i ułatwienia wykorzystywania technologii obserwacji Ziemi i danych pochodzących z obserwacji Ziemi zarówno przez władze lokalne, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa, naukowców i badaczy, należy propagować – w drodze działań wspierających upowszechnianie wśród użytkowników – dedykowane sieci dystrybucji danych z systemu Copernicus, obejmujące także organy krajowe i regionalne. W tym celu Komisja i państwa członkowskie powinny podjąć starania na rzecz utworzenia ściślejszych powiązań między systemem Copernicus a polityką unijną i krajową, aby napędzać popyt na zastosowania i usługi komercyjne oraz umożliwić przedsiębiorstwom, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom oraz przedsiębiorstwom typu start-up, opracowywanie zastosowań wykorzystujących dane i informacje z systemu Copernicus, aby utworzyć w Europie konkurencyjny ekosystem danych pochodzących z obserwacji Ziemi.
(59)  W celu propagowania i ułatwienia wykorzystywania technologii obserwacji Ziemi i danych pochodzących z obserwacji Ziemi zarówno przez władze lokalne i regionalne, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa, naukowców i badaczy, należy propagować – w drodze działań wspierających upowszechnianie wśród użytkowników – dedykowane sieci dystrybucji danych z systemu Copernicus, obejmujące także organy krajowe i regionalne. W tym celu Komisja i państwa członkowskie powinny podjąć starania na rzecz utworzenia ściślejszych powiązań między systemem Copernicus a polityką unijną i krajową, aby napędzać popyt na zastosowania i usługi komercyjne oraz umożliwić przedsiębiorstwom, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom oraz przedsiębiorstwom typu start-up, opracowywanie zastosowań wykorzystujących dane i informacje z systemu Copernicus, aby utworzyć w Europie konkurencyjny ekosystem danych pochodzących z obserwacji Ziemi.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 59 a (nowy)
(59a)   Zważywszy na istotny potencjał zdjęć satelitarnych w zakresie zrównoważonego i efektywnego zarządzania zasobami, m.in. dzięki dostarczaniu wiarygodnych i aktualnych informacji o stanie gleby i upraw, usługi te należy jeszcze bardziej rozwinąć, aby odpowiedzieć na potrzeby użytkowników końcowych i zapewnić łączenie danych.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 62
(62)  Na wnioski Parlamentu Europejskiego i Rady decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 541/2014/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającą ramy wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych Unia ustanowiła ramy wsparcia na rzecz obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych (SST)24. Śmieci kosmiczne stały się poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa, ochrony i zrównoważonego rozwoju działalności związanej z przestrzenią kosmiczną. SST ma zatem kluczowe znaczenie dla zapewnienia ciągłości elementów programu i ich wkładu do polityki Unii. Dążąc do zapobiegania rozprzestrzenianiu się śmieci kosmicznych, SST przyczynia się do zapewnienia trwałego i gwarantowanego dostępu do będącej globalnym dobrem przestrzeni kosmicznej i korzystania z niej.
(62)  Na wnioski Parlamentu Europejskiego i Rady decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 541/2014/UE Unia ustanowiła ramy wsparcia na rzecz obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych (SST)24. Śmieci kosmiczne stały się poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa, ochrony i zrównoważonego rozwoju działalności związanej z przestrzenią kosmiczną. SST ma zatem kluczowe znaczenie dla zapewnienia ciągłości elementów programu i ich wkładu do polityki Unii. Dążąc do zapobiegania rozprzestrzenianiu się śmieci kosmicznych, SST przyczynia się do zapewnienia trwałego i gwarantowanego dostępu do będącej globalnym dobrem przestrzeni kosmicznej i korzystania z niej. SST ma też na celu ułatwienie przygotowywania europejskich projektów mających na celu „sprzątanie” orbity okołoziemskiej.
__________________
__________________
24 Dz.U. L 158 z 27.5.2014, s. 227.
24 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 541/2014/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiająca ramy wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych (Dz.U. L 158 z 27.5.2014, s. 227).
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 63
(63)  Należy w dalszym stopniu poprawiać efektywność SST i autonomię zdolności SST. W tym celu należy doprowadzić do opracowania niezależnego europejskiego katalogu obiektów kosmicznych, opierając się na danych pochodzących z sieci czujników SST. W ramach SST należy również nadal wspierać eksploatację i świadczenie usług SST. Ponieważ SST jest systemem ukierunkowanym na użytkowników, należy wprowadzić odpowiednie mechanizmy w celu gromadzenia wymogów użytkowników, w tym wymogów dotyczących bezpieczeństwa.
(63)  Należy w dalszym stopniu poprawiać efektywność SST i autonomię zdolności SST. W tym celu należy doprowadzić do opracowania niezależnego europejskiego katalogu obiektów kosmicznych, opierając się na danych pochodzących z sieci czujników SST. Katalog mógłby opierać się na przykładzie innych krajów zdolnych do wysyłania obiektów w przestrzeń kosmiczną i udostępniać niektóre dane do celów niekomercyjnych i badawczych. W ramach SST należy również nadal wspierać eksploatację i świadczenie usług SST. Ponieważ SST jest systemem ukierunkowanym na użytkowników, należy wprowadzić odpowiednie mechanizmy w celu gromadzenia wymogów użytkowników, w tym wymogów dotyczących bezpieczeństwa oraz przekazywania istotnych informacji do i od instytucji publicznych w celu poprawy skuteczności systemu.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 67
(67)  Ponadto SST powinno uzupełniać istniejące środki zmniejszające ryzyko, takie jak wskazówki dotyczące unieszkodliwiania śmieci kosmicznych sporządzone przez Komitet ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej (COPUOS) oraz wytyczne dotyczące trwałego zrównoważonego charakteru działań prowadzonych w przestrzeni kosmicznej lub inne inicjatywy, tak aby zapewnić bezpieczeństwo, ochronę i stabilność działań prowadzonych w przestrzeni kosmicznej. W celu obniżenia ryzyka kolizji w kontekście SST należy również szukać synergii z inicjatywami na rzecz aktywnego usuwania i pasywacji śmieci kosmicznych. SST powinno przyczyniać się do pokojowego wykorzystania i badania przestrzeni kosmicznej. Intensyfikacja działań prowadzonych w przestrzeni kosmicznej może mieć wpływ na międzynarodowe inicjatywy w dziedzinie zarządzania ruchem w przestrzeni kosmicznej. Unia powinna monitorować te zmiany i może je uwzględnić w kontekście śródokresowego przeglądu obecnych wieloletnich ram finansowych.
(67)  Ponadto SST powinno uzupełniać istniejące środki zmniejszające ryzyko, takie jak wskazówki dotyczące unieszkodliwiania śmieci kosmicznych sporządzone przez Komitet ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej (COPUOS) oraz wytyczne dotyczące trwałego zrównoważonego charakteru działań prowadzonych w przestrzeni kosmicznej lub inne inicjatywy, tak aby zapewnić bezpieczeństwo, ochronę i stabilność działań prowadzonych w przestrzeni kosmicznej. W celu obniżenia ryzyka kolizji w kontekście SST należy również szukać synergii z inicjatywami mającymi na celu wspieranie rozwoju i wdrażania systemów technicznych przeznaczonych do usuwania śmieci kosmicznych. SST powinno przyczyniać się do pokojowego wykorzystania i badania przestrzeni kosmicznej. Intensyfikacja działań prowadzonych w przestrzeni kosmicznej może mieć wpływ na międzynarodowe inicjatywy w dziedzinie zarządzania ruchem w przestrzeni kosmicznej. Unia powinna monitorować te zmiany i może je uwzględnić w kontekście śródokresowego przeglądu obecnych wieloletnich ram finansowych.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 70
(70)  Ekstremalne i intensywne zdarzenia pogody kosmicznej mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli i zakłócać działanie infrastruktury kosmicznej i naziemnej. W ramach programu należy zatem ustanowić funkcję ds. pogody kosmicznej w celu oceny wiążącego się z nią ryzyka i związanych z nim potrzeb użytkowników, szerzenia wiedzy na temat tego ryzyka, zapewniając świadczenie ukierunkowanych na użytkownika usług w zakresie pogody kosmicznej oraz zwiększając zdolności państw członkowskich w zakresie tworzenia tych usług. Komisja powinna ustalić hierarchię sektorów, na rzecz których mają być świadczone operacyjne usługi w zakresie pogody kosmicznej, uwzględniając potrzeby użytkowników, ryzyko i gotowość technologiczną. W perspektywie długoterminowej uwzględnione mogą zostać potrzeby innych sektorów. Świadczenie usług na szczeblu unijnym zgodnie z potrzebami użytkowników wymagać będzie ukierunkowanych, skoordynowanych i nieustannych działań badawczo-rozwojowo w celu wsparcia rozwoju usług w zakresie pogody kosmicznej. Świadczenie usług w zakresie pogody kosmicznej powinno opierać się na istniejących krajowych i unijnych zdolnościach, a także umożliwić szeroki udział państw członkowskich i zaangażowanie sektora prywatnego.
(70)  Ekstremalne i intensywne zdarzenia pogody kosmicznej mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli i zakłócać działanie infrastruktury kosmicznej i naziemnej. W ramach programu należy zatem ustanowić funkcję ds. pogody kosmicznej w celu oceny wiążącego się z nią ryzyka i związanych z nim potrzeb użytkowników, szerzenia wiedzy na temat tego ryzyka, zapewniając świadczenie ukierunkowanych na użytkownika usług w zakresie pogody kosmicznej oraz zwiększając zdolności państw członkowskich w zakresie tworzenia tych usług. Komisja powinna ustalić hierarchię sektorów, na rzecz których mają być świadczone operacyjne usługi w zakresie pogody kosmicznej, uwzględniając potrzeby użytkowników, ryzyko i gotowość technologiczną. W perspektywie długoterminowej uwzględnione mogą zostać potrzeby innych sektorów. Świadczenie usług na szczeblu unijnym zgodnie z potrzebami użytkowników wymagać będzie ukierunkowanych, skoordynowanych i nieustannych działań badawczo-rozwojowo w celu wsparcia rozwoju usług w zakresie pogody kosmicznej. Świadczenie usług w zakresie pogody kosmicznej powinno opierać się na istniejących krajowych i unijnych zdolnościach, a także umożliwić szeroki udział państw członkowskich, organizacji międzynarodowych i zaangażowanie sektora prywatnego.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 73
(73)  GOVSATCOM jest programem zorientowanym na użytkownika, o silnym wymiarze bezpieczeństwa. Można przeanalizować przypadki użycia w odniesieniu do trzech głównych grup: zarządzanie kryzysowe, które może obejmować cywilne i wojskowe misje i operacje w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka, kryzysy humanitarne i sytuacje kryzysowe na morzu; nadzór, który może obejmować ochronę granic, ochronę obszarów przygranicznych, ochronę granic morskich, nadzór morski, nadzór nad nielegalnym handlem; oraz kluczowa infrastruktura, która może obejmować sieć dyplomatyczną, policyjny system łączności, infrastrukturę krytyczną (np. energetyka, transport, zapory wodne) oraz infrastrukturę kosmiczną.
(73)  GOVSATCOM jest programem zorientowanym na użytkownika, o silnym wymiarze bezpieczeństwa. Można przeanalizować przypadki użycia w odniesieniu do trzech głównych grup: zarządzanie kryzysowe, klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka, kryzysy humanitarne i sytuacje kryzysowe na morzu; nadzór, który może obejmować ochronę granic, ochronę obszarów przygranicznych, ochronę granic morskich, nadzór morski, nadzór nad nielegalnym handlem; oraz kluczowa infrastruktura, która może obejmować sieć dyplomatyczną, policyjny system łączności, infrastrukturę cyfrową (np. centra danych, serwery), infrastrukturę krytyczną (np. energetyka, transport, bariery przegradzające cieki wodne, takie jak zapory wodne) oraz infrastrukturę kosmiczną.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 78
(78)  Dla użytkowników łączności satelitarnej urządzenia użytkownika stanowią niezwykle ważny interfejs operacyjny. Podejście UE do GOVSATCOM umożliwia większości użytkowników dalsze użytkowanie posiadanych przez nich urządzeń użytkownika do korzystania z usług GOVSATCOM, jeżeli wykorzystują one technologie unijne.
(78)  Dla użytkowników łączności satelitarnej urządzenia użytkownika stanowią niezwykle ważny interfejs operacyjny. Podejście UE do GOVSATCOM powinno umożliwiać użytkownikom dalsze użytkowanie posiadanych przez nich urządzeń użytkownika do korzystania z usług GOVSATCOM.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 86
(86)  Infrastruktura na potrzeby programu może wymagać dodatkowych badań naukowych i innowacji, które mogą być wspierane w ramach programu „Horyzont Europa”, w celu zapewnienia spójności z działaniami prowadzonymi w tej dziedzinie przez Europejską Agencję Kosmiczną. Synergia z programem „Horyzont Europa” powinna zapewnić identyfikację potrzeb sektora kosmicznego w zakresie innowacji i badań naukowych oraz ich uwzględnienie w strategicznym procesie planowania badań naukowych i innowacji. Udostępniane nieodpłatnie w ramach programu dane i usługi związane z przestrzenią kosmiczną będą wykorzystywane do opracowywania przełomowych rozwiązań za pomocą badań naukowych i innowacji, w tym w ramach programu „Horyzont Europa”, w szczególności w zakresie zrównoważonej żywności i zasobów naturalnych, monitorowania klimatu, inteligentnych miast, pojazdów automatycznych, bezpieczeństwa i zarządzania klęskami żywiołowymi. W procesie planowania strategicznego w ramach programu „Horyzont Europa” określone zostaną działania w zakresie badań naukowych i innowacji, które powinny wykorzystywać infrastruktury będące własnością Unii, takie jak Galileo, EGNOS i Copernicus. Infrastruktury badawcze, w szczególności sieci obserwacyjne in situ, będą stanowiły zasadnicze elementy infrastruktury obserwacji in situ umożliwiającej świadczenie usług systemu Copernicus.
(86)  Infrastruktura na potrzeby programu może wymagać dodatkowych badań naukowych i innowacji, które mogą być wspierane w ramach programu „Horyzont Europa”, w celu zapewnienia spójności z działaniami prowadzonymi w tej dziedzinie przez Europejską Agencję Kosmiczną. Synergia z programem „Horyzont Europa” powinna zapewnić identyfikację potrzeb sektora kosmicznego w zakresie innowacji i badań naukowych oraz ich uwzględnienie w strategicznym procesie planowania badań naukowych i innowacji. Ważne jest, by zapewnić ciągłość między rozwiązaniami opracowanymi w ramach unijnego programu „Horyzont” a operacjami prowadzonymi w ramach komponentów programu kosmicznego. Udostępniane nieodpłatnie w ramach programu dane i usługi związane z przestrzenią kosmiczną będą wykorzystywane do opracowywania przełomowych rozwiązań w głównych kierunkach polityki europejskiej, za pomocą badań naukowych i innowacji, w tym w ramach programu „Horyzont Europa”. W procesie planowania strategicznego w ramach programu „Horyzont Europa” określone zostaną działania w zakresie badań naukowych i innowacji, które powinny wykorzystywać infrastruktury będące własnością Unii, takie jak Galileo, EGNOS i Copernicus. Infrastruktury badawcze, w szczególności sieci obserwacyjne in situ, będą stanowiły zasadnicze elementy infrastruktury obserwacji in situ umożliwiającej świadczenie usług systemu Copernicus.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 87
(87)  Rozporządzeniem (UE) nr 912/2010 ustanowiono agencję unijną, zwaną Agencją Europejskiego GNSS, której zadaniem jest zarządzanie niektórymi aspektami programów nawigacji satelitarnej Galileo i EGNOS. Niniejsze rozporządzenie przewiduje w szczególności, że Agencji Europejskiego GNSS zostaną powierzone nowe zadania nie tylko w odniesieniu do Galileo i EGNOS, ale również innych elementów programu, w szczególności dotyczące akredytacji bezpieczeństwa. Należy zatem odpowiednio dostosować nazwę, zadania i aspekty organizacyjne Agencji Europejskiego GNSS.
(87)  Rozporządzeniem (UE) nr 912/2010 ustanowiono agencję unijną, zwaną Agencją Europejskiego GNSS, której zadaniem jest zarządzanie niektórymi aspektami programów nawigacji satelitarnej Galileo i EGNOS. Niniejsze rozporządzenie przewiduje w szczególności, że Agencji Europejskiego GNSS zostaną powierzone nowe zadania nie tylko w odniesieniu do Galileo i EGNOS, ale również innych elementów programu, w szczególności dotyczące akredytacji bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa. Należy zatem odpowiednio dostosować nazwę, zadania i aspekty organizacyjne Agencji Europejskiego GNSS.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 88
(88)  Ze względu na jej rozszerzony zakres, który nie będzie już ograniczony do Galileo i EGNOS, nazwa Agencji Europejskiego GNSS powinna zostać zmieniona. Należy jednak w ramach Agencji zapewnić ciągłość działań Agencji Europejskiego GNSS, w tym ciągłość w odniesieniu do praw i obowiązków, pracowników oraz ważność wszelkich podjętych decyzji.
(88)  Ze względu na jej rozszerzony zakres, który nie będzie już ograniczony do Galileo i EGNOS, nazwa Agencji Europejskiego GNSS powinna zostać zmieniona. W przypadku powierzenia zadań Agencji Komisja powinna zapewnić odpowiednie finansowanie zarządzania tymi zadaniami i ich realizacji, w tym odpowiednie zasoby ludzkie i finansowe. Należy jednak w ramach Agencji zapewnić ciągłość działań Agencji Europejskiego GNSS, w tym ciągłość w odniesieniu do praw i obowiązków, pracowników oraz ważność wszelkich podjętych decyzji.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2
(2)  „zdarzenia pogody kosmicznej” oznaczają występujące naturalnie wahania w środowisku kosmicznym pomiędzy Słońcem a Ziemią, w tym rozbłyski słoneczne, słoneczne cząstki wysokoenergetyczne, wiatr słoneczny i koronalne wyrzuty masy, które mogą powodować burze słoneczne (burze magnetyczne, burze promieniowania słonecznego i zakłócenia jonosferyczne) mające potencjalny wpływ na Ziemię;
(2)  „zdarzenia pogody kosmicznej” oznaczają występujące naturalnie wahania w środowisku kosmicznym pomiędzy Słońcem a Ziemią, w tym rozbłyski słoneczne, słoneczne cząstki wysokoenergetyczne, wiatr słoneczny i koronalne wyrzuty masy, które mogą powodować burze słoneczne (burze magnetyczne, burze promieniowania słonecznego i zakłócenia jonosferyczne) mające potencjalny wpływ na Ziemię lub infrastrukturę kosmiczną;
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 5
(5)  „orientacja sytuacyjna w przestrzeni kosmicznej” („SSA”) oznacza holistyczne podejście do głównych zagrożeń kosmicznych, obejmujące kolizje satelitów ze śmieciami kosmicznymi, zjawiska pogody kosmicznej i obiekty bliskie Ziemi;
(5)  „orientacja sytuacyjna w przestrzeni kosmicznej” („SSA”) oznacza kompleksową wiedzę i znajomość głównych zagrożeń kosmicznych, obejmujących kolizje satelitów ze śmieciami kosmicznymi, zjawiska pogody kosmicznej i obiekty bliskie Ziemi;
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 6
(6)  „działanie łączone” oznacza działania wspierane z budżetu UE, w tym działanie w ramach instrumentów łączonych zgodnie z art. 2 pkt 6 rozporządzenia finansowego, łączące bezzwrotne formy wsparcia lub instrumenty finansowe z budżetu UE oraz zwrotne formy wsparcia z instytucji finansowania rozwoju lub innych publicznych instytucji finansowych, a także z komercyjnych instytucji finansowych i od inwestorów;
(6)  „działanie łączone” oznacza działania wspierane z budżetu UE, w tym działanie w ramach instrumentów łączonych zgodnie z art. 2 pkt 6 rozporządzenia finansowego, łączące bezzwrotne formy wsparcia lub instrumenty finansowe lub gwarancje budżetowe z budżetu UE oraz zwrotne formy wsparcia z instytucji finansowania rozwoju lub innych publicznych instytucji finansowych, a także z komercyjnych instytucji finansowych i od inwestorów;
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 10
(10)  „dane z obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych” („dane SST”) oznaczają parametry fizyczne obiektów kosmicznych wychwycone przez czujniki SST lub parametry orbitalne obiektów kosmicznych wyprowadzone z obserwacji prowadzonych za pomocą tych czujników w ramach elementu obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych („SST”);
(10)  „dane z obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych” („dane SST”) oznaczają parametry fizyczne obiektów kosmicznych, w tym śmieci kosmicznych, wychwycone przez czujniki SST lub parametry orbitalne obiektów kosmicznych wyprowadzone z obserwacji prowadzonych za pomocą tych czujników w ramach elementu obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych („SST”);
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 14 a (nowy)
(14a)   „informacje pozyskane od osób trzecich w ramach systemu Copernicus” oznaczają informacje objęte licencją na wykorzystanie w działaniach w ramach systemu Copernicus i dostarczone w takim celu, pochodzące ze źródeł innych niż satelity Sentinel;
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 23 – akapit 1
„podstawowych użytkowników systemu Copernicus”, którzy korzystają z danych z systemu Copernicus i informacji z systemu Copernicus oraz mają dodatkowe zadanie stymulowania rozwoju systemu Copernicus; do użytkowników tych należą instytucje i organy Unii oraz europejskie, krajowe lub regionalne organy publiczne, którym powierzono świadczenie usługi publicznej polegającej na określaniu, realizacji, egzekwowaniu lub monitorowaniu polityki w zakresie środowiska, ochrony ludności, bezpieczeństwa lub ochrony;
„podstawowych użytkowników systemu Copernicus”, którzy korzystają z danych z systemu Copernicus i informacji z systemu Copernicus oraz mają dodatkowe zadanie stymulowania rozwoju systemu Copernicus; do użytkowników tych należą instytucje i organy Unii oraz europejskie, krajowe lub regionalne organy publiczne, którym powierzono świadczenie usługi publicznej polegającej na określaniu, realizacji, egzekwowaniu lub monitorowaniu polityki w zakresie środowiska, ochrony ludności, bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa infrastruktury lub ochrony;
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 23 – akapit 2 a (nowy)
„podstawowe usługi systemu Copernicus” oznaczają usługi operacyjne znajdujące się w obrębie komponentu przetwarzania danych i informacji lub komponentu usług, które leżą w ogólnym, wspólnym interesie państw członkowskich Unii;
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 23 a (nowy)
(23a)  „sektor kosmiczny” oznacza:
„sektor wstępny”, który obejmuje działania prowadzące do stworzenia operacyjnego systemu kosmicznego i badania przestrzeni kosmicznej;
„sektor usług pochodnych”, który obejmuje działania związane z wykorzystaniem danych satelitarnych do rozwoju produktów i usług związanych z przestrzenią kosmiczną i skierowanych do użytkownika końcowego;
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a
a)  niezależnego cywilnego globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) pod kontrolą cywilną, obejmującego konstelację satelitów, ośrodków i globalnej sieci stacji naziemnych, oferującego usługi pozycjonowania, nawigacji i pomiaru czasu oraz w pełni uwzględniającego potrzeby i wymogi w zakresie bezpieczeństwa („Galileo”);
a)  niezależnego cywilnego globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) pod kontrolą cywilną, obejmującego konstelację satelitów, ośrodków i globalnej sieci stacji naziemnych, oferującego usługi pozycjonowania, nawigacji i pomiaru czasu oraz, w stosownych przypadkach, uwzględniającego potrzeby i wymogi w zakresie bezpieczeństwa („Galileo”);
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c
c)  niezależnego, ukierunkowanego na użytkownika, systemu obserwacji Ziemi pod kontrolą cywilną, oferującego dane i usługi geoinformacyjne, obejmującego satelity, infrastrukturę naziemną, ośrodki przetwarzania danych i informacji oraz infrastrukturę dystrybucyjną, w pełni uwzględniającego potrzeby i wymagania w zakresie bezpieczeństwa („Copernicus”);
c)  niezależnego, ukierunkowanego na użytkownika, systemu obserwacji Ziemi pod kontrolą cywilną, oferującego dane i usługi geoinformacyjne oparte na polityce darmowych i otwartych danych, obejmującego satelity, infrastrukturę naziemną, ośrodki przetwarzania danych i informacji oraz infrastrukturę dystrybucyjną, w pełni uwzględniającego potrzeby i wymagania w zakresie bezpieczeństwa („Copernicus”);
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d
d)  systemu obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych mającego na celu ulepszenie, użytkowanie i zapewnianie danych, informacji i usług związanych z obserwacją i śledzeniem aktywnych i nieaktywnych statków kosmicznych, odłączonych członów rakiet nośnych, śmieci i fragmentów śmieci orbitujących wokół Ziemi, uzupełnionego o parametry obserwacyjne związane ze zdarzeniami pogody kosmicznej i z monitorowaniem ryzyka zbliżania się do Ziemi obiektów jej bliskich („SST”);
d)  systemu obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych mającego na celu ulepszenie, użytkowanie i zapewnianie danych, informacji i usług związanych z obserwacją i śledzeniem aktywnych i nieaktywnych statków kosmicznych i śmieci kosmicznych orbitujących wokół Ziemi, uzupełnionego o parametry obserwacyjne związane ze zdarzeniami pogody kosmicznej i z monitorowaniem ryzyka zbliżania się do Ziemi obiektów jej bliskich („SST”);
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2
Program obejmuje dodatkowo środki na rzecz zapewnienia, na potrzeby programu, skutecznego dostępu do przestrzeni kosmicznej i na rzecz wspierania innowacyjnego sektora kosmicznego.
Program obejmuje dodatkowo środki na rzecz zapewnienia niezależnego dostępu do przestrzeni kosmicznej, walki z cyberzagrożeniami, wspierania innowacyjnego i konkurencyjnego sektora kosmicznego, zarówno w odniesieniu do sektora wstępnego, jak i usług pochodnych oraz wspierania dyplomacji kosmicznej.
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Program ma następujące cele ogólne:
1.  Program ma następujące cele ogólne:
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a
a)  dostarczanie – lub przyczynianie się do dostarczania – aktualnych i, w stosownych przypadkach, zabezpieczonych danych, informacji i usług o wysokiej jakości związanych z przestrzenią kosmiczną, nieprzerwanie i w miarę możliwości na poziomie globalnym, zaspokajające obecne i przyszłe potrzeby oraz umożliwiające realizację priorytetów politycznych Unii, w tym w odniesieniu do zmiany klimatu oraz bezpieczeństwa i obronności;
a)  dostarczanie – lub przyczynianie się do dostarczania – aktualnych i, w stosownych przypadkach, zabezpieczonych danych, informacji i usług o wysokiej jakości związanych z przestrzenią kosmiczną, nieprzerwanie i w miarę możliwości na poziomie globalnym, zaspokajających obecne i przyszłe potrzeby oraz umożliwiających realizację priorytetów politycznych Unii, w tym w odniesieniu do zmiany klimatu; ponadto wspieranie zdolności Unii i państw członkowskich do podejmowania niezależnych decyzji w oparciu o dowody;
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera b
b)  maksymalizację korzyści społeczno-gospodarczych, w tym poprzez propagowanie jak najszerszego wykorzystania danych, informacji i usług dostarczanych przez elementy programu;
b)  maksymalizację korzyści społeczno-gospodarczych, zwłaszcza poprzez wzmocnienie europejskiego sektora niższego szczebla, pobudzając w ten sposób wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w Unii, oraz poprzez propagowanie jak najszerszego wykorzystania usług i danych, informacji i usług dostarczanych przez elementy programu, zarówno w ramach Unii, jak i poza jej granicami;
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c
c)  zwiększenie bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich, jej swobody działania i strategicznej autonomii, w szczególności pod względem technologii i podejmowania decyzji w oparciu o dowody;
c)  zwiększenie bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich, oraz wzmocnienie jej strategicznej autonomii, w szczególności pod względem przemysłowym i technologicznym;
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c a (nowa)
ca)  wzmocnienie europejskiego ekosystemu przemysłowo-naukowego w dziedzinie przestrzeni kosmicznej przez ustanowienie spójnych ram, które połączą w całość doskonały poziom szkolenia i wiedzy fachowej w Europie, rozwój wysokich umiejętności w zakresie projektowania i produkcji oraz niezbędną wizję strategiczną w coraz bardziej konkurencyjnym sektorze;
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d
d)  wspieranie roli Unii na arenie międzynarodowej jako lidera w sektorze kosmicznym oraz wzmacnianie jej pozycji, jeżeli chodzi o mierzenie się z globalnymi wyzwaniami i wspieranie ogólnoświatowych inicjatyw, w tym w zakresie zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju.
d)  wspieranie roli Unii na arenie międzynarodowej jako lidera w sektorze kosmicznym oraz wzmacnianie jej pozycji, jeżeli chodzi o mierzenie się z globalnymi wyzwaniami i wspieranie ogólnoświatowych inicjatyw, w tym w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d a (nowa)
da)  wzmocnienie unijnej dyplomacji kosmicznej i zachęcanie do współpracy międzynarodowej w celu zwiększania świadomości faktu, że kosmos stanowi wspólne dziedzictwo ludzkości;
Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d b (nowa)
db)  promowanie technologii i przemysłu Unii oraz wspieranie zasady wzajemności i uczciwej konkurencji na szczeblu międzynarodowym;
Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d c (nowa)
dc)  poprawę bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich w różnych obszarach, a zwłaszcza w transporcie (lotnictwo, w tym bezzałogowe statki powietrzne, transport kolejowy, nawigacja, transport drogowy, pojazdy autonomiczne), budowaniu i monitorowaniu infrastruktury, monitorowaniu ziemi i środowiska.
Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a
a)  na Galileo i EGNOS: zapewnienie najnowocześniejszych i, w stosownych przypadkach, zabezpieczonych usług pozycjonowania, nawigacji i czasu;
a)  na Galileo i EGNOS: zapewnienie najnowocześniejszych i, w stosownych przypadkach, zabezpieczonych usług pozycjonowania, nawigacji i czasu świadczonych w trybie długoterminowym i ciągłym;
Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b
b)  na Copernicus: dostarczanie, w sposób długofalowy, dokładnych i wiarygodnych danych i informacji pochodzących z obserwacji Ziemi, w celu wspierania realizacji i monitorowania polityki Unii i jej państw członkowskich w dziedzinach środowiska, zmiany klimatu, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, ochrony i bezpieczeństwa ludności oraz gospodarki cyfrowej;
b)  na Copernicus: dostarczanie, w sposób długofalowy, dokładnych i wiarygodnych danych i informacji pochodzących z obserwacji Ziemi, w celu wspierania realizacji i monitorowania polityki i działań Unii i jej państw członkowskich ukierunkowanych na użytkownika;
Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c
c)  w odniesieniu do orientacji sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej („SSA”): rozwijanie zdolności w zakresie SST do monitorowania, śledzenia i identyfikacji obiektów kosmicznych, do monitorowania pogody kosmicznej oraz inwentaryzacji potencjału państw członkowskich w zakresie obiektów bliskich Ziemi i objęcia go siecią; d)
c)  w odniesieniu do orientacji sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej („SSA”): rozwijanie zdolności w zakresie SST do monitorowania, śledzenia i identyfikacji obiektów kosmicznych i śmieci kosmicznych, do monitorowania pogody kosmicznej oraz inwentaryzacji potencjału państw członkowskich w zakresie obiektów bliskich Ziemi i objęcia go siecią;
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e
e)  gdy wymagają tego potrzeby programu, działanie na rzecz możliwości niezależnego, bezpiecznego i racjonalnego pod względem kosztów dostępu do przestrzeni kosmicznej;
e)  zapewnienie niezależnego, bezpiecznego i racjonalnego pod względem kosztów dostępu do przestrzeni kosmicznej;
Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera f
f)  wspieranie i wzmacnianie konkurencyjności, przedsiębiorczości, umiejętności i innowacyjności osób prawnych i fizycznych z Unii działających lub zamierzających działać w przedmiotowym sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji i potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw typu start-up.
f)  wspieranie rozwoju silnej i konkurencyjnej gospodarki kosmicznej Unii oraz maksymalizacja szans dla unijnych przedsiębiorstw każdej wielkości i dla wszystkich regionów Unii.
Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie
Program wspiera:
Program wspiera, działając w synergii z innymi programami i systemami finansowania Unii i Europejskiej Agencji Kosmicznej:
Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a
a)  świadczenie usług wynoszenia na orbitę na potrzeby programu;
a)  świadczenie usług wynoszenia na orbitę na potrzeby programu, w tym zgrupowanych usług wynoszenia na orbitę na potrzeby Unii oraz na rzecz innych podmiotów na ich wniosek, z uwzględnieniem podstawowych interesów bezpieczeństwa Unii zgodnie z art. 25, w celu zwiększenia konkurencyjności europejskich rakiet nośnych oraz europejskich sektorów przemysłu na rynku światowym;
Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b
b)  działania rozwojowe związane z niezależnym, niezawodnym i racjonalnym pod względem kosztów dostępem do przestrzeni kosmicznej;
b)  działania rozwojowe związane z niezależnym, niezawodnym i racjonalnym pod względem kosztów dostępem do przestrzeni kosmicznej, obejmujące alternatywne technologie wynoszenia na orbitę oraz innowacyjne systemy lub usługi, z uwzględnieniem podstawowych interesów bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich, zgodnie z art. 25;
Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c
c)  gdy wymagają tego potrzeby programu – niezbędne dostosowania naziemnej infrastruktury kosmicznej.
c)  gdy wymagają tego cele programu – niezbędne wsparcie utrzymania, dostosowania i rozwoju naziemnej infrastruktury kosmicznej, szczególnie już istniejących elementów infrastruktury, zasięgów rakiet i ośrodków badań naukowych.
Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – nagłówek
Działania wspierające innowacyjny unijny sektor kosmiczny
Działania wspierające innowacyjny i konkurencyjny unijny sektor kosmiczny
Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a
a)  działania innowacyjne na rzecz jak najlepszego wykorzystania związanych z przestrzenią kosmiczną technologii, infrastruktury lub usług;
a)  działania innowacyjne na rzecz rozwoju i jak najlepszego wykorzystania związanych z przestrzenią kosmiczną technologii, infrastruktury lub usług;
Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a a (nowa)
aa)  odpowiednie środki ułatwiające absorpcję innowacyjnych rozwiązań będących wynikiem działań w dziedzinie badań naukowych i innowacji, szczególnie przez synergie z innymi funduszami UE, takimi jak program „Horyzont Europa” i InvestEU, aby wspierać rozwój sektorów pochodnych wszystkich elementów programu;
Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a b (nowa)
ab)  wzmacnianie europejskiego sektora kosmicznego na rynku eksportowym;
Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b
b)  zakładanie związanych z przestrzenią kosmiczną partnerstw innowacyjnych w celu opracowywania innowacyjnych produktów lub usług oraz późniejszego zakupu materiałów lub usług będących wynikiem tych prac;
b)  zakładanie związanych z przestrzenią kosmiczną partnerstw innowacyjnych w celu opracowywania innowacyjnych produktów lub usług oraz późniejszego zakupu – na potrzeby programu – produktów lub usług będących wynikiem tych prac;
Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b a (nowa)
ba)  projektowanie, testowanie, wdrażanie i uruchamianie na potrzeby opartych na danych interoperacyjnych rozwiązań kosmicznych dla usług publicznych, wspieranie innowacji i ustanawianie wspólnych ram w celu pełnego wykorzystania potencjału usług administracji publicznej dla obywateli i przedsiębiorstw;
Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c
c)  przedsiębiorczość, począwszy od jej wczesnych etapów aż po rozwijanie działalności na szerszą skalę, zgodnie z art. 21 i innymi przepisami o dostępie do finansowania zawartymi w art. 18 i rozdziale I tytułu III;
c)  przedsiębiorczość, w tym począwszy od jej wczesnych etapów aż po rozwijanie działalności na szerszą skalę, zgodnie z art. 21 i w oparciu o inne przepisy o dostępie do finansowania zawarte w art. 18 i rozdziale I tytułu III;
Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d
d)  współpracę między przedsiębiorstwami przybierającą postać platform ds. przestrzeni kosmicznej skupiających, na poziomie regionalnym i krajowym, podmioty z sektora kosmicznego i cyfrowego, a także użytkowników, oraz zapewniających obywatelom i przedsiębiorstwom wsparcie w celu rozwijania przedsiębiorczości i umiejętności;
d)  współpracę przybierającą postać sieci platform ds. przestrzeni kosmicznej, szczególnie na poziomie regionalnym i krajowym, skupiających podmioty z sektora kosmicznego i cyfrowego, a także użytkowników, oraz zapewniających obywatelom i przedsiębiorstwom wsparcie, zaplecze i usługi w celu rozwijania przedsiębiorczości i umiejętności; zacieśnianie współpracy między platformami ds. przestrzeni kosmicznej i centrami innowacji cyfrowych utworzonymi w ramach programu „Cyfrowa Europa”;
Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d a (nowa)
da)  ewentualne opracowanie „strategii podejścia opartego na pierwszej umowie” z udziałem wszystkich odpowiednich podmiotów sektora publicznego i prywatnego w celu wsparcia rozwoju przedsiębiorstw typu start-up z sektora kosmicznego.
Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d b (nowa)
db)  synergie z sektorem transportowym, kosmicznym i cyfrowym, aby upowszechnić stosowanie nowych technologii (takich jak eCall, tachograf cyfrowy, nadzór ruchu i zarządzanie nim, jazda autonomiczna, pojazdy bezzałogowe i drony) oraz zaspokoić potrzeby w zakresie bezpiecznej i niezawodnej łączności, solidnego pozycjonowania, intermodalności i interoperacyjności, zwiększając tym samym konkurencyjność usług transportowych i sektora transportu;
Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e
e)  prowadzenie działań w zakresie kształcenia i szkolenia;
e)  prowadzenie działań w zakresie kształcenia i szkolenia, aby rozwijać zaawansowane umiejętności kosmiczne;
Poprawka 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f
f)  dostęp do zaplecza umożliwiającego przetwarzanie i testowanie;
f)  dostęp do zaplecza umożliwiającego przetwarzanie i testowanie dla specjalistów z sektora prywatnego i publicznego, studentów i przedsiębiorców;
Poprawka 93
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c
c)  nie powierza państwu trzeciemu ani organizacji międzynarodowej uprawnień decyzyjnych w odniesieniu do programu;
c)  nie powierza państwu trzeciemu ani organizacji międzynarodowej uprawnień decyzyjnych w odniesieniu do programu ani, w stosownych przypadkach, nie udziela dostępu do informacji szczególnie chronionych lub tajnych;
Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d a (nowa)
da)  w stosownych przypadkach chroni interesy strategiczne i suwerenność UE we wszystkich odnośnych dziedzinach, w tym strategicznej autonomii technologicznej lub przemysłowej Unii;
Poprawka 95
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3
3.  Komisja czyni niezbędne kroki, aby zapewnić, by umowy, porozumienia lub inne uzgodnienia dotyczące działań, o których mowa w ust. 1, zawierały postanowienia ustanawiające odpowiedni system własności w odniesieniu do tych aktywów, oraz, co się tyczy lit. c), aby Unia mogła swobodnie korzystać z odbiorników PRS zgodnie z decyzją nr 1104/2011/UE.
3.  Komisja czyni niezbędne kroki, aby zapewnić, by umowy, porozumienia lub inne uzgodnienia dotyczące działań, o których mowa w ust. 2, zawierały postanowienia ustanawiające odpowiedni system własności i korzystania w odniesieniu do tych aktywów, oraz, co się tyczy lit. c), aby Unia mogła swobodnie korzystać z odbiorników PRS i udzielać pozwolenia na ich wykorzystanie zgodnie z decyzją nr 1104/2011/UE.
Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1
Usługi, dane i informacje oferowane przez elementy programu dostarczane są bez jakiejkolwiek wyraźnej lub domniemanej gwarancji dotyczącej ich jakości, dokładności, dostępności, wiarygodności, prędkości i przydatności do jakiegokolwiek celu. Komisja czyni w tym celu niezbędne kroki, aby zapewnić, by użytkownicy tych usług, danych i informacji zostali w odpowiedni sposób poinformowani o braku wszelkich takich gwarancji.
Usługi, dane i informacje oferowane przez elementy programu dostarczane są bez jakiejkolwiek wyraźnej lub domniemanej gwarancji dotyczącej ich jakości, dokładności, dostępności, wiarygodności, prędkości i przydatności do jakiegokolwiek celu, chyba że taka gwarancja jest wymagana przez obowiązujące prawo Unii dotyczące świadczenia danych usług. Komisja czyni w tym celu niezbędne kroki, aby zapewnić, by użytkownicy tych usług, danych i informacji zostali w odpowiedni sposób poinformowani o braku wszelkich takich gwarancji.
Poprawka 97
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 1
Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi [16] mld EUR według cen bieżących.
Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi [16,9] mld EUR według cen bieżących.
Poprawka 98
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 2 – litera b
b)  na Copernicus: [5,8] mld EUR;
b)  na Copernicus: [6] mld EUR;
Poprawka 99
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 2 – litera c
c)  na SSA/GOVSATCOM: [0,5] mld EUR.
c)  na SSA/GOVSATCOM: [1,2] mld EUR.
Poprawka 100
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2
2.  Działania przekrojowe przewidziane w art. 3 finansowane są w ramach elementów programu.
2.  Działania przekrojowe przewidziane w art. 3, 5 i 6 finansowane są w ramach elementów programu.
Poprawka 101
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a
a)  propagowanie we wszystkich państwach członkowskich, w całym łańcuchu dostaw, możliwie jak najszerszego i otwartego udziału przedsiębiorstw typu start-up, nowych podmiotów, małych i średnich przedsiębiorstw oraz innych podmiotów gospodarczych, w tym poprzez wymóg korzystania z podwykonawstwa przez oferentów;
a)  propagowanie w całej Unii i w całym łańcuchu dostaw możliwie jak najszerszego i otwartego udziału wszystkich podmiotów gospodarczych, a w szczególności przedsiębiorstw typu start-up, nowych podmiotów, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym poprzez wymóg korzystania z podwykonawstwa przez oferentów;
Poprawka 102
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera d
d)  wspieranie autonomii Unii, w szczególności pod względem technologicznym;
d)  wspieranie strategicznej autonomii Unii, w szczególności pod względem przemysłowym i technologicznym, w całym łańcuchu wartości;
Poprawka 103
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera d a (nowa)
da)  przestrzeganie zasad otwartego dostępu i uczciwej konkurencji na wszystkich etapach łańcucha dostaw, dokonywanie przetargów na podstawie przejrzystych i aktualnych informacji, przekazywanie jasnych informacji na temat mających zastosowanie zasad udzielania zamówień publicznych, kryteriów wyboru i udzielania zamówień oraz wszelkich innych istotnych informacji umożliwiających zapewnienie równych szans wszystkim potencjalnym oferentom;
Poprawka 104
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1
1.  Aby zachęcić do udziału nowe podmioty, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa typu start-up, a także zapewnić możliwie jak największy zasięg geograficzny, chroniąc przy tym strategiczną autonomię Unii, instytucja zamawiająca może wymagać od oferenta zlecenia realizacji części zamówienia w ramach podwykonawstwa w trybie przetargu konkurencyjnego, na stosownych poziomach podwykonawstwa, przedsiębiorstwom innym niż przedsiębiorstwa należące do grupy oferenta.
1.  Aby zachęcić do udziału nowe podmioty, zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa typu start-up, a także zapewnić możliwie jak największy zasięg geograficzny, chroniąc przy tym strategiczną autonomię Unii, instytucja zamawiająca dąży do tego, by wymagać od oferenta zlecenia realizacji części zamówienia w ramach podwykonawstwa w trybie przetargu konkurencyjnego, na stosownych poziomach podwykonawstwa, przedsiębiorstwom innym niż przedsiębiorstwa należące do grupy oferenta.
Poprawka 105
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2
2.  Instytucja zamawiająca wyraźnie określa wymaganą część zamówienia, która ma zostać zlecona podwykonawcom, w formie przedziału od minimalnej do maksymalnej wartości procentowej.
2.  Instytucja zamawiająca wyraźnie określa wymaganą część zamówienia, która ma zostać zlecona podwykonawcom z branży na wszystkich szczeblach, zgodnie z ust. 1, w formie przedziału określającego minimalną i maksymalną wartość procentową;
Poprawka 106
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3
3.  Oferent musi uzasadnić wszelkie odstępstwa od wymogu przewidzianego w ust. 1.
3.  Oferent musi uzasadnić wszelkie odstępstwa od wymogu przewidzianego w ust. 1, a instytucja zamawiająca musi je ocenić.
Poprawka 107
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2
W przypadku wspólnego zaproszenia ustanawia się wspólne procedury wyboru i oceny wniosków. Procedury te przewidują udział zróżnicowanej grupy ekspertów wyznaczonych przez każdą ze stron.
W przypadku wspólnego zaproszenia ustanawia się wspólne procedury wyboru i oceny wniosków. Procedury te obejmują charakteryzującą się zrównoważonym składem grupę ekspertów wyznaczonych przez każdą ze stron. Eksperci nie przeprowadzają ocen, nie doradzają ani nie pomagają w kwestiach, w odniesieniu do których znajdują się w sytuacji konfliktu interesów.
Poprawka 108
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1
1.  W uzupełnieniu przepisów [art. 165] rozporządzenia finansowego Komisja Agencja mogą prowadzić wspólne postępowania o udzielenie zamówienia z Europejską Agencją Kosmiczną lub z innymi organizacjami międzynarodowymi zaangażowanymi w realizację elementów programu.
1.  W uzupełnieniu przepisów [art. 165] rozporządzenia finansowego Komisja lub Agencja mogą prowadzić wspólne postępowania o udzielenie zamówienia z Europejską Agencją Kosmiczną lub z innymi organizacjami międzynarodowymi zaangażowanymi w realizację elementów programu.
Poprawka 110
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – litera a
a)  ścisły rozdział zadań i obowiązków pomiędzy podmioty zaangażowane w realizację programu, w szczególności pomiędzy państwa członkowskie, Komisję, Agencję i Europejską Agencję Kosmiczną;
a)  ścisły rozdział zadań i obowiązków pomiędzy podmioty zaangażowane w realizację programu, w szczególności pomiędzy państwa członkowskie, Komisję, Agencję i Europejską Agencję Kosmiczną, w oparciu o kompetencje każdego z tych podmiotów, co ma służyć poprawie przejrzystości, efektywności i oszczędności kosztowej oraz uniknięciu powielania działań;
Poprawka 111
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – litera b
b)  rygorystyczna kontrola programu, obejmująca ścisłe przestrzeganie kosztów i harmonogramu przez wszystkie podmioty, w zakresie ich odpowiednich kompetencji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;
b)  rygorystyczna kontrola programu, obejmująca ścisłe przestrzeganie kosztów i parametrów technicznych przez wszystkie podmioty, w zakresie ich odpowiednich obowiązków zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;
Poprawka 112
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – litera d
d)  systematyczne uwzględnianie potrzeb użytkowników usług oferowanych przez elementy programu oraz rozwoju nauki i technologii związanego z tymi usługami;
d)  systematyczne uwzględnianie potrzeb użytkowników usług oferowanych przez elementy programu oraz rozwoju nauki i technologii związanego z tymi usługami, także przez konsultacje z doradczymi forami użytkowników na szczeblu krajowym i unijnym;
Poprawka 113
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2
2.  Komisja – lub w przypadku zadań, o których mowa w art. 30, Agencja – może powierzyć określone zadania państwom członkowskim lub agencjom krajowym bądź grupom tych państw członkowskich lub agencji krajowych. Państwa członkowskie stosują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania programu i propagowania jego wykorzystania, w tym poprzez przyczynianie się do ochrony częstotliwości nieodzownych dla tego programu.
2.  Komisja – lub w przypadku zadań, o których mowa w art. 30, Agencja – może powierzyć określone zadania państwom członkowskim lub grupom tych państw członkowskich, zgodnie z konkretną umową w danym przypadku. Państwa członkowskie stosują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania programu i propagowania jego wykorzystania, w tym poprzez przyczynianie się do ochrony częstotliwości nieodzownych dla tego programu na właściwym poziomie.
Poprawka 114
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Państwa członkowskie przeprowadzają w aktywny i skoordynowany sposób konsultacje ze społecznościami użytkowników końcowych, szczególnie w odniesieniu do programów Galileo, EGNOS i Copernicus, w tym za pośrednictwem doradczych forów użytkowników.
Poprawka 115
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1
1.  Komisja ponosi ogólną odpowiedzialność za realizację programu, w tym w dziedzinie bezpieczeństwa. Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem określa ona priorytety i długoterminowy rozwój programu oraz nadzoruje jego realizację, z należytym uwzględnieniem jego wpływu na inne dziedziny polityki Unii.
1.  Komisja ponosi ogólną odpowiedzialność za realizację programu, a także odpowiedzialność w dziedzinie bezpieczeństwa za elementy programu niepowierzone Agencji na mocy art. 30. Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem określa ona priorytety i długoterminowy rozwój programu oraz nadzoruje jego realizację, z należytym uwzględnieniem jego wpływu na inne dziedziny polityki Unii.
Poprawka 116
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2
2.  Komisja zarządza elementem programu, jeżeli takie zarządzanie nie zostało powierzone innemu podmiotowi.
2.  Komisja zarządza elementem programu, jeżeli takie zarządzanie nie zostało powierzone innym podmiotom, o których mowa w art. 30, 31 i 32.
Poprawka 117
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3
3.  Komisja zapewnia przejrzysty podział zadań między poszczególne podmioty zaangażowane w program i koordynuje działania tych podmiotów.
3.  Komisja zapewnia przejrzysty podział zadań między poszczególne podmioty zaangażowane w program i koordynuje działania tych podmiotów oraz zapewnia pełną ochronę interesów Unii, należyte zarządzanie jej środkami i stosowanie jej przepisów, szczególnie w odniesieniu do zamówień. Komisja zawiera zatem z Agencją i Europejską Agencją Kosmiczną ramową umowę o partnerstwie (o charakterze finansowym) w odniesieniu do zadań powierzonych tym dwóm podmiotom, zgodnie z art. 31a.
Poprawka 118
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  W zakresie szczegółowych postanowień w sprawie działania funkcji związanych z pogodą kosmiczną i obiektami bliskimi Ziemi oraz GOVSATCOM, a także zarządzania nimi, Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 105.
Poprawka 119
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit 1
W przypadku gdy jest to niezbędne do sprawnego funkcjonowania programu i sprawnego świadczenia usług zapewnianych przez elementy programu, Komisja, po konsultacji z użytkownikami i wszystkimi innymi zainteresowanymi stronami, określa – w drodze aktów wykonawczych specyfikacje techniczne i operacyjne niezbędne do realizacji i rozwoju wspomnianych elementów oraz oferowanych przez nie usług. Określając wspomniane specyfikacje techniczne i operacyjne, Komisja unika obniżania ogólnego poziomu bezpieczeństwa i spełnia nakaz zgodności wstecznej.
W przypadku gdy jest to niezbędne do sprawnego funkcjonowania programu i sprawnego świadczenia usług zapewnianych przez elementy programu, Komisja, po konsultacji z użytkownikami i wszystkimi innymi zainteresowanymi stronami, określa – w drodze aktów delegowanychwymagania wysokiego szczebla odnoszące się do realizacji i rozwoju wspomnianych elementów oraz oferowanych przez nie usług, w tym sektora usług pochodnych. Określając wspomniane wymagania wysokiego szczebla, Komisja unika obniżania ogólnego poziomu bezpieczeństwa i spełnia nakaz zgodności wstecznej.
Poprawka 120
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit 2
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 107 ust. 3.
Takie akty delegowane przyjmuje się zgodnie z art. 21.
Poprawka 121
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5
5.  Komisja propaguje i zapewnia upowszechnienie i wykorzystanie w sektorach publicznych i prywatnych danych i usług oferowanych przez elementy programu, w tym poprzez wspieranie odpowiedniego rozwoju tych usług oraz wspomaganie stabilnego i długotrwałego środowiska. Rozwija ona synergię między zastosowaniami poszczególnych elementów programu. Zapewnia komplementarność, spójność, synergię i powiązania pomiędzy programem a innymi działaniami i programami unijnymi.
5.  Komisja zapewnia komplementarność, spójność, synergię i powiązania pomiędzy programem a innymi działaniami i programami unijnymi. W ścisłej współpracy z Agencją oraz, w stosownych przypadkach, z Europejską Agencją Kosmiczną i podmiotami, którym powierzono realizację programu Copernicus, udziela wsparcia i uczestniczy w następujących działaniach:
—  działania związane z przyjęciem i wykorzystywaniem w sektorze publicznym i prywatnym usług świadczonych przez poszczególne elementy programu;
—  rozwijanie synergii między zastosowaniami;
—  odpowiednie rozwijanie tych usług;
—  wspieranie środowiska sprzyjającego stabilnemu, długoterminowemu rozwojowi.
Poprawka 122
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 6
6.  W stosownych przypadkach zapewnia koordynację z działaniami prowadzonymi w sektorze kosmicznym na poziomie unijnym, krajowym i międzynarodowym. Zachęca ona do współpracy między państwami członkowskimi oraz propaguje ujednolicenie ich potencjału technologicznego i prac rozwojowych w dziedzinie przestrzeni kosmicznej.
6.  W stosownych przypadkach oraz we współpracy z Agencją i ESA zapewnia koordynację zdziałaniami prowadzonymi w sektorze kosmicznym na poziomie unijnym, krajowym i międzynarodowym. Zachęca ona do współpracy między państwami członkowskimi oraz propaguje ujednolicenie ich potencjału technologicznego i prac rozwojowych w dziedzinie przestrzeni kosmicznej.
Poprawka 123
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – litera b a (nowa)
ba)  promuje i zapewnia upowszechnienie i wykorzystanie danych i usług oferowanych przez elementy programu, w tym rozwój zastosowań i usług pochodnych realizowanych w oparciu o elementy programu;
Poprawka 124
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – litera b b (nowa)
bb)  wdraża działania wspierające innowacyjny unijny sektor kosmiczny zgodnie z art. 6;
Poprawka 125
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – litera b c (nowa)
bc)  wspiera dostęp do finansowania za pośrednictwem instrumentów finansowych w ramach tytułu III i Programu InestEU oraz, we współpracy z EBI, instrumentów finansowych ustanowionych przez EBI, szczególnie z uwzględnieniem potrzeb MŚP;
Poprawka 126
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – litera c
c)  podejmuje działania w zakresie komunikacji i promocji oraz działania związane z komercjalizacją usług oferowanych przez Galileo i EGNOS;
c)  podejmuje działania w zakresie komunikacji i promocji oraz działania związane z komercjalizacją usług, w szczególności oferowanych przez Galileo, EGNOS i Copernicus;
Poprawka 127
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – litera c a (nowa)
ca)  w odniesieniu do Galileo i EGNOS: zarządzanie Galileo i EGNOS, o którym mowa w art. 43;
Poprawka 128
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – litera d
d)  służy Komisji techniczną wiedzą fachową.
d)  służy Komisji techniczną wiedzą fachową, unikając powielania zadań ESA, jak określono w art. 27 i 31..
Poprawka 129
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 – litera a
a)  zarządzanie eksploatacją EGNOS i Galileo, o której mowa w art. 43;
skreśla się
Poprawka 130
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 – litera b a (nowa)
ba)  sporządza zalecenia dla Komisji w sprawie priorytetów w dziedzinie kosmosu w ramach programu „Horyzont Europa” i uczestniczy w ich wdrażaniu;
Poprawka 131
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 – litera c
c)  działania wykonawcze związane z opracowywaniem zastosowań i usług pochodnych w oparciu o elementy programu.
skreśla się
Poprawka 132
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3
3.  Komisja może powierzyć Agencji inne zadania, w tym podejmowanie działań w zakresie komunikacji, promocji, wprowadzania do obrotu danych i informacji, jak również inne działania związane z upowszechnianiem wśród użytkowników w odniesieniu do elementów programu innych niż Galileo i EGNOS.
3.  Komisja może powierzyć Agencji inne zadania, unikając ich powielania, w celu poprawy wydajności wdrażania celów programu.
Poprawka 133
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Agencja może podpisywać umowy o partnerstwie lub inne umowy z krajowymi agencjami kosmicznymi, grupą krajowych agencji kosmicznych lub innymi podmiotami, aby realizować swoje zadania.
Poprawka 134
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 4
4.  Zadania, o których mowa w ust. 2 i 3, Komisja powierza za pomocą umowy o przyznanie wkładu zgodnie z [art. 2 pkt 18] i [tytułem VI] rozporządzenia finansowego.
4.  Zadania, o których mowa w ust. 2 i 3, Komisja powierza za pomocą umowy o przyznanie wkładu zgodnie z [art. 2 pkt 18] i [tytułem VI] rozporządzenia finansowego, i są one poddawane przeglądowi zgodnie z art. 102 ust. 6 niniejszego rozporządzenia, w szczególności w odniesieniu do systemu Copernicus.
Poprawka 135
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Powierzając zadania agencji, Komisja zapewnia odpowiednie finansowanie na zarządzanie i wykonywanie tych zadań, w tym odpowiednie zasoby ludzkie i administracyjne.
Poprawka 136
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera a
a)  w odniesieniu do systemu Copernicus: rozwój, projektowanie i budowę infrastruktury kosmicznej systemu Copernicus, w tym operacje dotyczące tej infrastruktury;
a)  w odniesieniu do systemu Copernicus: rozwój, projektowanie i budowę infrastruktury kosmicznej i naziemnej systemu Copernicus, w tym operacje dotyczące tej infrastruktury;
Poprawka 137
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera b
b)  w odniesieniu do Galileo i EGNOS: wprowadzanie zmian w systemach, rozwój segmentu naziemnego oraz projektowanie i rozwój satelitów;
b)  w odniesieniu do Galileo i EGNOS: wspieranie Agencji w wykonywaniu swoich podstawowych zadań. Jeśli jest to przewidziane w szczegółowych umowach zawartych między Agencją a Europejską Agencją Kosmiczną, zamówienia w imieniu Agencji na wprowadzanie zmian w systemach, projektowanie i rozwój segmentu naziemnego oraz projektowanie i rozwój segmentu kosmicznego;
Poprawka 138
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera c
c)  w odniesieniu do wszystkich elementów Unijnego programu kosmicznego: działania badawczo-rozwojowe w dziedzinach, w których dysponuje wiedzą fachową.
c)  w odniesieniu do wszystkich elementów Unijnego programu kosmicznego: działania badawczo-rozwojowe dotyczące infrastruktury komponentów projektu.
Poprawka 139
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera c a (nowa)
ca)  zachęcanie do współpracy między państwami członkowskimi oraz propagowanie ujednolicenia ich potencjału technologicznego i prac rozwojowych w segmencie przestrzeni kosmicznej;
Poprawka 140
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2
2.  Komisja zawiera z Agencją oraz z Europejską Agencją Kosmiczną ramową umowę o partnerstwie (o charakterze finansowym) przewidzianą w [art. 130] rozporządzenia finansowego. Ta ramowa umowa o partnerstwie (o charakterze finansowym):
skreśla się
–  jasno określa zakres odpowiedzialności i obowiązki Europejskiej Agencji Kosmicznej w odniesieniu do programu;
–  zawiera wymóg przestrzegania przez Europejską Agencję Kosmiczną zawartych w programie unijnym przepisów dotyczących bezpieczeństwa, w szczególności w odniesieniu do przetwarzania informacji niejawnych;
–  ustanawia warunki zarządzania środkami finansowymi powierzonymi Europejskiej Agencji Kosmicznej, zwłaszcza w odniesieniu do udzielania zamówień publicznych, procedur zarządzania, oczekiwanych wyników mierzonych za pomocą wskaźników realizacji celów, środków stosowanych w przypadku niezadowalającej lub nieuczciwej realizacji zamówień pod względem kosztów, harmonogramu i wyników, jak również strategii komunikacyjnej i zasad dotyczących własności wszystkich aktywów rzeczowych oraz aktywów niematerialnych i prawnych; warunki te muszą być zgodne z tytułami III i V niniejszego rozporządzenia i z rozporządzeniem finansowym;
–  zawiera wymóg udziału Komisji i, w stosownych przypadkach, Agencji w posiedzeniach Rady ds. Oceny Ofert Europejskiej Agencji Kosmicznej w odniesieniu do programu;
–  ustanawia środki w zakresie monitorowania i kontroli obejmujące w szczególności system przewidywania kosztów, systematyczne przekazywanie Komisji lub, w stosownych przypadkach, Agencji informacji o kosztach i harmonogramie oraz – w przypadku rozbieżności między planowanymi budżetami, wynikami i harmonogramem – działania naprawcze zapewniające realizację przypisanych zadań w granicach przydzielonych budżetów, a także kary nakładane na Europejską Agencję Kosmiczną, w przypadku gdy jest ona bezpośrednio odpowiedzialna za powstanie wspomnianych rozbieżności;
–  ustanawia zasady wynagradzania Europejskiej Agencji Kosmicznej, które musi być proporcjonalne do stopnia trudności wykonywanych zadań oraz odpowiadające cenom rynkowym i wynagrodzeniom innych zaangażowanych podmiotów, w tym Unii, i może, w stosownych przypadkach, opierać się na wskaźnikach realizacji celów; te wynagrodzenia nie obejmują ogólnych kosztów pośrednich, które nie są związane z działaniami powierzonymi przez Unię Europejskiej Agencji Kosmicznej.
Poprawka 141
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3
3.  Zawarcie ramowej umowy o partnerstwie (o charakterze finansowym), o której mowa w ust. 2, jest uzależnione od ustanowienia w obrębie Europejskiej Agencji Kosmicznej wewnętrznych struktur i metody operacyjnej, w szczególności w odniesieniu do podejmowania decyzji, metod zarządzania i odpowiedzialności, które to struktury i metoda umożliwiają zapewnienie maksymalnej ochrony interesów Unii i przestrzegania jej decyzji, w tym w odniesieniu do działań finansowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną, które mają wpływ na program.
skreśla się
Poprawka 142
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 4
4.  Bez uszczerbku dla ramowej umowy o partnerstwie (o charakterze finansowym), o której mowa w ust. 4, Komisja lub Agencja mogą zwracać się do Europejskiej Agencji Kosmicznej o zapewnienie fachowej wiedzy technicznej i informacji niezbędnych do wykonania zadań przypisanych im na mocy niniejszego rozporządzenia.
skreśla się
Poprawka 143
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 a (nowy)
Artykuł 31 a
Ramowa umowa o partnerstwie (o charakterze finansowym)
1.  Komisja zawiera z Agencją oraz z Europejską Agencją Kosmiczną ramową umowę o partnerstwie (o charakterze finansowym) przewidzianą w [art. 130] rozporządzenia finansowego. Ta ramowa umowa o partnerstwie (o charakterze finansowym):
a)  jasno określa role, zakres odpowiedzialności i obowiązki Komisji, Agencji i Europejskiej Agencji Kosmicznej w odniesieniu do programu;
b)  jasno określa instrumenty koordynacji i kontroli wdrażania elementów programu, z uwzględnieniem roli i obowiązków Komisji w zakresie ogólnej koordynacji elementów programu;
c)  zawiera wymóg przestrzegania przez Europejską Agencję Kosmiczną zawartych w programie unijnym przepisów dotyczących bezpieczeństwa, w szczególności w odniesieniu do przetwarzania informacji niejawnych;
d)  ustanawia warunki zarządzania środkami finansowymi powierzonymi Europejskiej Agencji Kosmicznej, w tym stosowania unijnych przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych w przypadku udzielania zamówień w imieniu i na rzecz Unii, procedur zarządzania, oczekiwanych wyników mierzonych za pomocą wskaźników realizacji celów, środków stosowanych w przypadku niezadowalającej lub nieuczciwej realizacji zamówień pod względem kosztów, harmonogramu i wyników, jak również strategii komunikacyjnej i zasad dotyczących własności wszystkich aktywów rzeczowych oraz aktywów niematerialnych i prawnych; warunki te muszą być zgodne z tytułami III i V niniejszego rozporządzenia i z rozporządzeniem finansowym;
e)  zawiera wymóg udziału Komisji i, w stosownych przypadkach, Agencji w posiedzeniach Rady ds. Oceny Ofert Europejskiej Agencji Kosmicznej w odniesieniu do programu, w przypadku gdy Agencja udziela zamówień w imieniu i na rzecz Unii zgodnie z ust. 1a;
f)  ustanawia środki w zakresie monitorowania i kontroli obejmujące w szczególności system przewidywania kosztów, systematyczne przekazywanie Komisji lub, w stosownych przypadkach, Agencji informacji o kosztach i harmonogramie oraz – w przypadku rozbieżności między planowanymi budżetami, wynikami i harmonogramem – działania naprawcze zapewniające realizację przypisanych zadań w granicach przydzielonych budżetów, a także kary nakładane na Europejską Agencję Kosmiczną, w przypadku gdy jest ona bezpośrednio odpowiedzialna za powstanie wspomnianych rozbieżności;
g)  ustanawia zasady wynagradzania Europejskiej Agencji Kosmicznej, biorąc pod uwagę jej model kosztów jako jednostki publicznej, które muszą być proporcjonalne do stopnia trudności wykonywanych zadań oraz odpowiadające cenom rynkowym i wynagrodzeniom innych zaangażowanych podmiotów, w tym Unii, i może, w stosownych przypadkach, opierać się na wskaźnikach realizacji celów; te wynagrodzenia nie obejmują ogólnych kosztów pośrednich, które nie są związane z działaniami powierzonymi przez Unię Europejskiej Agencji Kosmicznej;
h)  zawiera wymóg, aby Europejska Agencja Kosmiczna zapewniła pełną ochronę interesów Unii i jej decyzji, co może oznaczać konieczność dostosowania przez Europejską Agencję Kosmiczną własnych procedur w zakresie podejmowania decyzji, metod zarządzania i odpowiedzialności.
2.  Bez uszczerbku dla ramowej umowy o partnerstwie (o charakterze finansowym), o której mowa w art. 31a, Komisja lub Agencja mogą zwracać się do Europejskiej Agencji Kosmicznej o zapewnienie fachowej wiedzy technicznej i informacji niezbędnych do wykonania zadań przypisanych im na mocy niniejszego rozporządzenia. Warunki składania takich wniosków i ich realizacji są wzajemnie uzgadniane.
Poprawka 144
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – nagłówek
Rola innych podmiotów
Rola EUMETSAT i innych podmiotów
Poprawka 145
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Komisja może powierzać, w całości lub w części, za pomocą umów o przyznanie wkładu realizację elementów programu podmiotom innym niż te, o których mowa w art. 30 i 31, w tym:
1.  Komisja może powierzać, w całości lub w części, za pomocą umów o przyznanie wkładu, realizację następujących zadań podmiotom innym niż te, o których mowa w art. 30 i 31, w tym:
Poprawka 146
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera a
a)  obsługę infrastruktury kosmicznej systemu Copernicus lub jej poszczególnych części – może powierzać organizacji EUMETSAT;
a)  modernizację i obsługę infrastruktury kosmicznej systemu Copernicus lub jej poszczególnych części – może powierzać organizacji EUMETSAT;
Poprawka 147
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera b
b)  realizację usług systemu Copernicus lub ich poszczególnych części odpowiednim agencjom, organom lub organizacjom.
b)  realizację komponentu usług systemu Copernicus lub ich poszczególnych części odpowiednim agencjom, organom lub organizacjom, zarządzając jednocześnie pozyskiwaniem odpowiednich informacji osób trzecich.
Poprawka 148
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Podczas realizacji programu Komisja uwzględnia opinie naukowe i techniczne Wspólnego Centrum Badawczego.
Poprawka 149
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – wprowadzenie
Bezpieczeństwo programu powinno opierać się na następujących zasadach:
Bezpieczeństwo programu opiera się na następujących zasadach:
Poprawka 150
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – litera a
a)  powinno się uwzględniać doświadczenie państw członkowskich w dziedzinie bezpieczeństwa i czerpać inspirację z ich najlepszych praktyk;
a)  powinno się uwzględniać doświadczenie państw członkowskich w dziedzinie bezpieczeństwa i czerpać inspirację z ich najlepszych praktyk i ustawodawstw krajowych;
Poprawka 151
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – litera a a (nowa)
aa)  powinno się uwzględniać doświadczenia zebrane w trakcie działania systemów Galileo, EGNOS i Copernicus;
Poprawka 152
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie
Komisja, w zakresie swoich kompetencji, zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa w odniesieniu do, w szczególności:
Komisja i Agencja, w zakresie swoich kompetencji, zapewniają wysoki stopień bezpieczeństwa w odniesieniu do, w szczególności:
Poprawka 153
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – akapit 2
W tym celu Komisja zapewnia przeprowadzenie analizy ryzyka i zagrożeń w odniesieniu do każdego elementu programu. W oparciu o tę analizę ryzyka i zagrożeń Komisja określa, w drodze aktów wykonawczych, ogólne wymogi w zakresie bezpieczeństwa dla każdego elementu programu. Czyniąc to, Komisja uwzględnia wpływ tych wymogów na sprawne funkcjonowanie danego elementu, w szczególności pod względem kosztów, zarządzania ryzykiem i harmonogramu, oraz zapewnia, aby nie obniżył się ogólny poziom bezpieczeństwa ani by nie wystąpiły zakłócenia w funkcjonowaniu istniejącego sprzętu opartego na tym elemencie. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 107 ust. 3.
W tym celu Komisja, przeprowadza konsultacje z użytkownikami końcowymi w państwach członkowskich i odpowiednimi podmiotami zarządzającymi wdrożeniem elementu programu oraz zapewnia przeprowadzenie analizy ryzyka i zagrożeń w odniesieniu do elementów programów Copernicus, SST i GOVSATCOM. Agencja przeprowadza analizę ryzyka i zagrożeń w odniesieniu do elementów programów Galileo i EGNOS. W oparciu o tę analizę ryzyka i zagrożeń Komisja, po konsultacji z użytkownikami końcowymi w państwach członkowskich i odpowiednimi podmiotami zarządzającymi wdrażaniem elementu programu, określa, w drodze aktów wykonawczych, ogólne wymogi w zakresie bezpieczeństwa dla każdego elementu programu. Czyniąc to, Komisja uwzględnia wpływ tych wymogów na sprawne funkcjonowanie danego elementu, w szczególności pod względem kosztów, zarządzania ryzykiem i harmonogramu, oraz zapewnia, aby nie obniżył się ogólny poziom bezpieczeństwa ani by nie wystąpiły zakłócenia w funkcjonowaniu istniejącego sprzętu opartego na tym elemencie. Ogólne wymogi bezpieczeństwa określają procedury, które należy stosować w każdym przypadku, gdy działanie elementu może mieć wpływ na bezpieczeństwo Unii lub jej państw członkowskich. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 107 ust. 3.
Poprawka 154
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2
2.  Podmiot odpowiedzialny za zarządzanie danym elementem programu odpowiada za zarządzanie bezpieczeństwem tego elementu i w tym celu przeprowadza analizę ryzyka i zagrożeń oraz wszystkie działania niezbędne do zapewnienia i monitorowania bezpieczeństwa tego elementu, w szczególności polegające na ustaleniu specyfikacji technicznych i procedur operacyjnych, oraz monitoruje spełnianie przez nie ogólnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 1.
2.  Komisja jest odpowiedzialna za zarządzanie bezpieczeństwem elementów Copernicus, SST i GOVSATCOM. Agencja odpowiada za zarządzanie bezpieczeństwem elementów Galileo i EGNOS. W tym celu przeprowadzają one analizę ryzyka i zagrożeń oraz wszystkie działania niezbędne do zapewnienia i monitorowania bezpieczeństwa elementów, za które są odpowiedzialne, w szczególności polegające na ustaleniu specyfikacji technicznych i procedur operacyjnych, oraz monitorują spełnianie przez nie ogólnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 1 akapit trzeci.
Poprawka 155
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3 – wprowadzenie
3.  Agencja:
3.  Agencja ponadto:
Poprawka 156
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3 – litera d a (nowa)
da)  zapewnienia cyberbezpieczeństwa programu;
Poprawka 157
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 4 – litera a
a)  stosują środki, które są co najmniej równoważne środkom niezbędnym do ochrony europejskiej infrastruktury krytycznej w rozumieniu dyrektywy Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony29 oraz środkom niezbędnym do ochrony ich własnej krajowej infrastruktury krytycznej, w celu zapewnienia ochrony infrastruktury naziemnej stanowiącej integralną część programu i znajdującej się na ich terytorium;
a)  stosują środki, które są co najmniej równoważne środkom niezbędnym do ochrony europejskiej infrastruktury krytycznej w rozumieniu dyrektywy Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony29 oraz środkom niezbędnym do ochrony ich własnej krajowej infrastruktury krytycznej, w celu zapewnienia ochrony infrastruktury stanowiącej integralną część programu i znajdującej się na ich terytorium;
__________________
__________________
29 Dz.U. L 345 z 23.12.2008, s. 75.
29 Dz.U. L 345 z 23.12.2008, s. 75.
Poprawka 158
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 5
5.  Podmioty zaangażowane w program stosują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa programu.
5.  Podmioty zaangażowane w program stosują wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa, także w świetle problemów wskazanych w analizie ryzyka, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa programu.
Poprawka 159
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2
2.  Przedstawiciel Europejskiej Agencji Kosmicznej jest zapraszany do udziału w posiedzeniach Rady ds. Akredytacji Bezpieczeństwa w charakterze obserwatora. W wyjątkowych przypadkach do udziału w posiedzeniach mogą także zostać zaproszeni przedstawiciele agencji unijnych, państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w charakterze obserwatorów w odniesieniu do kwestii, które dotyczą bezpośrednio tych państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, a zwłaszcza kwestii odnoszących się do infrastruktury należącej do nich lub zainstalowanej na ich terytorium. Uzgodnienia dotyczące takiego udziału przedstawicieli państw trzecich lub organizacji międzynarodowych i jego warunki określa się w odpowiednich umowach i muszą być one zgodne z regulaminem Rady ds. Akredytacji Bezpieczeństwa.
2.  Przedstawiciel Europejskiej Agencji Kosmicznej jest zapraszany do udziału w posiedzeniach Rady ds. Akredytacji Bezpieczeństwa w charakterze obserwatora. W wyjątkowych przypadkach do udziału w posiedzeniach mogą także zostać zaproszeni przedstawiciele agencji unijnych, państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w charakterze obserwatorów, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii odnoszących się do infrastruktury należącej do nich lub zainstalowanej na ich terytorium. Uzgodnienia dotyczące takiego udziału przedstawicieli państw trzecich lub organizacji międzynarodowych i jego warunki określa się w odpowiednich umowach i muszą być one zgodne z regulaminem Rady ds. Akredytacji Bezpieczeństwa.
Poprawka 160
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera b
b)  zarządzanie infrastrukturą naziemną, w szczególności sieciami, obiektami i zapleczem, jej utrzymanie, stałe doskonalenie, aktualizację i ochronę, w tym modernizacje i zapobieganie starzeniu się;
b)  zarządzanie infrastrukturą naziemną, w szczególności sieciami, obiektami i zapleczem, jej utrzymanie, stałe doskonalenie, aktualizację i ochronę, w tym infrastrukturą znajdującą się poza terytorium państw członkowskich, która jest niezbędna do zapewnienia pełnego pokrycia systemami Galileo i EGNOS terytoriów państw członkowskich geograficznie położonych w Europie, w tym modernizacje i zapobieganie starzeniu się;
Poprawka 161
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera c
c)  rozwój przyszłych generacji systemów i aktualizację usług świadczonych przez Galileo i EGNOS, bez uszczerbku dla przyszłych decyzji w sprawie perspektyw finansowych Unii;
c)  rozwój przyszłych generacji systemów i aktualizację usług świadczonych przez Galileo i EGNOS, bez uszczerbku dla przyszłych decyzji w sprawie perspektyw finansowych Unii, uwzględniając potrzeby odpowiednich zainteresowanych stron i podmiotów;
Poprawka 162
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera c a (nowa)
ca)  wspieranie rozwoju i zmiany podstawowych elementów technologicznych, takich jak chipsety i odbiorniki działające dzięki Galileo;
Poprawka 163
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera c b (nowa)
cb)  wspieranie rozwoju zastosowań pochodnych systemów Galileo i EGNOS oraz zintegrowanych zastosowań pochodnych wykorzystujących zarówno systemy Galileo/EGNOS, jak i Copernicus;
Poprawka 164
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera e
e)  świadczenie i rozwój rynku usług oferowanych przez Galileo i EGNOS;
e)  świadczenie i rozwój rynku usług oferowanych przez Galileo i EGNOS, szczególnie aby maksymalizować korzyści społeczno-ekonomiczne, o których mowa w art. 4 ust. 1;;
Poprawka 165
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera c
c)  usługę związaną z bezpieczeństwem życia (SoL), świadczoną bez pobierania opłat bezpośrednio od użytkowników i dostarczającą informacji niezbędnych do pozycjonowania i synchronizacji z zachowaniem wysokiego stopnia ciągłości, dostępności dokładności, zawierającą funkcję integralności pozwalającą na ostrzeganie użytkowników w przypadku zakłócenia funkcjonowania lub nadania sygnałów przekroczenia tolerancji w systemie Galileo i w innych systemach GNSS wspomaganych przez Galileo na obszarze pokrycia, przeznaczoną głównie dla użytkowników, dla których bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie, w szczególności w sektorze lotnictwa cywilnego na potrzeby służb żeglugi powietrznej.
c)  usługę związaną z bezpieczeństwem życia (SoL), świadczoną bez pobierania opłat bezpośrednio od użytkowników i dostarczającą informacji niezbędnych do pozycjonowania i synchronizacji czasowej z zachowaniem wysokiego stopnia ciągłości, dostępności, dokładności i integralności. Usługa ta jest świadczona zgodnie z rozporządzeniem w sprawie EASA, aby zagwarantować zgodność z wymogami bezpieczeństwa lotniczego, w tym funkcję integralności pozwalającą na ostrzeganie użytkowników w przypadku zakłócenia funkcjonowania lub nadania sygnałów przekroczenia tolerancji w systemie Galileo i w innych systemach GNSS wspomaganych przez Galileo na obszarze pokrycia, i jest przeznaczona głównie dla użytkowników, dla których bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie, w szczególności w sektorze lotnictwa cywilnego na potrzeby służb żeglugi powietrznej.
Poprawka 166
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 2 – akapit 1
Usługi, o których mowa w ust. 1, świadczone są w pierwszym rzędzie na terytorium państw członkowskich położonym pod względem geograficznym w Europie.
Usługi, o których mowa w ust. 1, świadczone są w pierwszym rzędzie na terytorium państw członkowskich położonym pod względem geograficznym w Europie w celu pokrycia terytorium kontynentu do końca 2023 r. i wszystkich terytoriów do końca 2025 r.
Poprawka 167
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 3
3.  Kosztów takiego rozszerzenia, w tym powiązanych kosztów operacyjnych specyficznych dla tych regionów, nie pokrywa się z budżetu, o którym mowa w art. 11. Rozszerzenie takie nie może opóźniać oferowania usług, o których mowa w ust. 1, na całym terytorium państw członkowskich położonym pod względem geograficznym w Europie.
3.  Kosztów takiego rozszerzenia, w tym powiązanych kosztów operacyjnych specyficznych dla tych regionów, nie pokrywa się z budżetu, o którym mowa w art. 11, lecz Komisja Europejska rozważa wykorzystanie programów i umów partnerstwa oraz, w razie potrzeby, opracowanie konkretnego instrumentu finansowego służącego wspieraniu takiego rozszerzenia. Rozszerzenie takie nie może opóźniać oferowania usług, o których mowa w ust. 1, na całym terytorium państw członkowskich położonym pod względem geograficznym w Europie.
Poprawka 168
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – nagłówek
Kompatybilność i interoperacyjność
Kompatybilność, interoperacyjność i normalizacja
Poprawka 169
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2
2.  Galileo i EGNOS oraz oferowane przez nie usługi są kompatybilne i interoperacyjne z innymi systemami nawigacji satelitarnej oraz z konwencjonalnymi środkami radionawigacji, jeżeli niezbędne wymogi dotyczące kompatybilności i interoperacyjności zostały określone w umowach międzynarodowych.
2.  Galileo i EGNOS oraz oferowane przez nie usługi są wzajemnie kompatybilne i interoperacyjne z innymi systemami nawigacji satelitarnej oraz z konwencjonalnymi środkami radionawigacji, jeżeli niezbędne wymogi dotyczące kompatybilności i interoperacyjności zostały określone w umowach międzynarodowych.
Poprawka 170
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Galileo i EGNOS dążą do zgodności z normami i certyfikacjami międzynarodowymi.
Poprawka 171
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1
1.  System Copernicus jest realizowany w oparciu o wcześniejsze inwestycje unijne oraz, w stosownych przypadkach, z wykorzystaniem krajowych lub regionalnych możliwości państw członkowskich i z uwzględnieniem możliwości komercyjnych dostawców porównywalnych danych i informacji oraz potrzeby wspierania konkurencji i rozwoju rynku.
1.  System Copernicus jest realizowany w oparciu o wcześniejsze inwestycje unijne, Europejskiej Agencji Kosmicznej i EUMETSAT oraz, w stosownych przypadkach, z wykorzystaniem krajowych lub regionalnych możliwości państw członkowskich i z uwzględnieniem możliwości komercyjnych dostawców porównywalnych danych i informacji oraz potrzeby wspierania konkurencji i rozwoju rynku.
Poprawka 172
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 2
2.  Copernicus dostarcza danych i informacji w ramach polityki pełnego, bezpłatnego i otwartego dostępu do danych.
2.  Copernicus dostarcza danych i informacji, na podstawie polityki pełnego, bezpłatnego i otwartego dostępu do danych.
Poprawka 173
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 3 – litera a – tiret 1
–  rozwój i operacje satelitów Sentinel systemu Copernicus,
–  rozwój i operacje satelitów Sentinel systemu Copernicus,
Poprawka 174
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 3 – litera c
c)  komponentu dostępu do danych i ich dystrybucji, który obejmuje infrastrukturę i usługi zapewniające możliwość wyszukania i przeglądania danych z systemu Copernicus i informacji z systemu Copernicus, dostęp do nich, ich dystrybucję i wykorzystanie;
c)  komponentu dostępu do danych i ich dystrybucji, który obejmuje infrastrukturę i usługi zapewniające możliwość wyszukania, przeglądania i długoterminowego przechowywania danych z systemu Copernicus i informacji z systemu Copernicus, dostęp do nich, ich dystrybucję i wykorzystanie w sposób przyjazny dla użytkownika;
Poprawka 175
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 3 – litera d
d)  komponentu upowszechniania wśród użytkowników i rozwoju rynku zgodnie z art. 29 ust. 5, który obejmuje odpowiednie działania, zasoby i usługi służące propagowaniu na wszystkich szczeblach systemu Copernicus, pochodzących z niego danych i oferowanych przez niego usług w celu maksymalizacji korzyści społeczno-gospodarczych, o których mowa w art. 4 ust. 1.
d)  komponentu upowszechniania wśród użytkowników, budowania zdolności i rozwoju rynku zgodnie z art. 29 ust. 5, który obejmuje odpowiednie działania, zasoby i usługi służące propagowaniu na wszystkich szczeblach systemu Copernicus, pochodzących z niego danych i oferowanych przez niego usług w celu maksymalizacji korzyści społeczno-gospodarczych, o których mowa w art. 4 ust. 1.
Poprawka 176
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 4
4.  W ramach systemu Copernicus wspiera się międzynarodową koordynację systemów obserwacyjnych i powiązanych wymian danych w celu wzmocnienia globalnego wymiaru tego systemu i jego komplementarności, z uwzględnieniem obowiązujących umów międzynarodowych i procesów koordynacyjnych.
4.  W ramach systemu Copernicus wspiera się międzynarodową koordynację systemów obserwacyjnych i powiązanych wymian danych w celu wzmocnienia globalnego wymiaru tego systemu i jego komplementarności, z uwzględnieniem obowiązujących i przyszłych umów międzynarodowych i procesów koordynacyjnych.
Poprawka 177
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – nagłówek
Pozyskiwanie danych
Działania kwalifikowalne
Poprawka 178
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – litera a
a)  działania zapewniające ciągłość trwających misji satelitów Sentinel oraz działania na rzecz opracowania, wyniesienia na orbitę, utrzymania i eksploatacji kolejnych satelitów Sentinel poszerzających zakres obserwacji, z priorytetowym traktowaniem: zdolności obserwacyjnych w zakresie monitorowania antropogenicznych emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych, aby umożliwić pokrycie obszarów podbiegunowych i stworzyć sprzyjające warunki dla innowacyjnych zastosowań środowiskowych w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej;
a)  działania zapewniające ciągłość trwających misji satelitów Sentinel oraz działania na rzecz opracowania, wyniesienia na orbitę, utrzymania i eksploatacji kolejnych satelitów Sentinel poszerzających zakres obserwacji, np.:: zdolności obserwacyjnych w zakresie monitorowania antropogenicznych emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych, aby umożliwić pokrycie obszarów podbiegunowych i stworzyć sprzyjające warunki dla innowacyjnych zastosowań środowiskowych w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej;
Poprawka 179
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – litera b
b)  działania zapewniające dostęp do danych pozyskiwanych od osób trzecich, niezbędnych do generowania usług systemu Copernicus lub do wykorzystania przez unijne instytucje, agencje i służby zdecentralizowane;
b)  działania zapewniające dostęp do danych pozyskiwanych od osób trzecich, niezbędnych do generowania usług systemu Copernicus lub do wykorzystania przez podstawowych użytkowników, przy priorytetowym traktowaniu danych dostarczanych i/lub finansowanych przez podmioty publiczne w państwach członkowskich, takie jak agencje krajowe;
Poprawka 180
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – litera c a (nowa)
ca)  wspieranie rozwoju odpowiednich zastosowań i usług pochodnych programu Copernicus.
Poprawka 181
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 1 – wprowadzenie
Copernicus obejmuje działania wspierające następujące usługi:
Copernicus obejmuje działania wspierające następujące usługi podstawowe:
Poprawka 182
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 1 – litera a – tiret 3
–  monitorowanie obszarów lądowych i rolniczych w celu dostarczenia informacji na temat pokrycia terenu, użytkowania gruntów i zmiany sposobu ich użytkowania, obszarów miejskich, ilości i jakości wód śródlądowych, lasów, rolnictwa i innych zasobów naturalnych, różnorodności biologicznej i kriosfery;
–  monitorowanie obszarów lądowych i rolniczych w celu dostarczenia informacji na temat pokrycia terenu, użytkowania gruntów i zmiany sposobu ich użytkowania, jakości gleby, pustynnienia, miejsc dziedzictwa kulturowego, ilości i jakości wód śródlądowych, lasów, a zwłaszcza wylesiania, rolnictwa i innych zasobów naturalnych, różnorodności biologicznej i kriosfery; państwa członkowskie będą mogły wykorzystać informacje i dane uzyskane z monitorowania terenów rolnych pod kątem stopnia pokrycia terenu i użytkowania gruntów, aby jeszcze bardziej zmniejszyć obciążenia administracyjne związane z wypłatami dotacji dla rolników;
Poprawka 183
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 1 – litera a – tiret 4 a (nowe)
–   mapowanie gruntów rolnych wymagających nawodnienia, prognozowanie zbiorów, zajmowanie gruntów i zapewnienie wyższej jakości i bezpieczeństwa żywności dzięki ochronie środowiska;
Poprawka 184
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 1 – litera a – tiret 4 b (nowe)
–   monitorowanie działalności związanej z rybołówstwem w celu zapewnienia wyższej jakości i bezpieczeństwa żywności dzięki ochronie środowiska;
Poprawka 185
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 1 – litera a a (nowa)
aa)  Monitorowanie wsparcia dla wdrażania polityk Unii
Poprawka 186
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1 – wprowadzenie
Element SST wspiera następujące działania:
Program SST ma na celu stopniowe wyposażenie Unii Europejskiej w autonomiczne zdolności w zakresie SST.
Element SST wspiera następujące działania:
Poprawka 187
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1 – litera a
a)  utworzenie, rozwój i eksploatację sieci naziemnych lub kosmicznych czujników państw członkowskich, w tym czujników rozbudowanych poprzez Europejską Agencję Kosmiczną i czujników unijnych eksploatowanych na szczeblu krajowym, służących do obserwacji i śledzenia obiektów oraz do stworzenia europejskiego katalogu obiektów kosmicznych dostosowanego do potrzeb użytkowników, o których mowa w art. 55;
a)  utworzenie, rozwój i eksploatację sieci naziemnych lub kosmicznych czujników państw członkowskich lub Unii, w tym czujników rozbudowanych poprzez Europejską Agencję Kosmiczną i czujników unijnych eksploatowanych na szczeblu krajowym, służących do obserwacji i śledzenia obiektów oraz do stworzenia europejskiego katalogu obiektów kosmicznych dostosowanego do potrzeb użytkowników, o których mowa w art. 55;
Poprawka 188
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie
Państwa członkowskie pragnące uczestniczyć w świadczeniu usług SST, o których mowa w art. 54, przedkładają Komisji wspólny wniosek wykazujący spełnienie następujących kryteriów:
Państwa członkowskie pragnące uczestniczyć w świadczeniu usług SST, o których mowa w art. 54, przedkładają Komisji indywidualny lub wspólny wniosek wykazujący spełnienie następujących kryteriów:
Poprawka 189
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 8
8.  Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, szczegółowe przepisy dotyczące funkcjonowania ram organizacyjnych uczestnictwa państw członkowskich w SST. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 107 ust. 3.
8.  Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 105, w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących funkcjonowania ram organizacyjnych uczestnictwa państw członkowskich w SST. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 107 ust. 3.
Poprawka 190
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 a (nowy)
Artykuł 58a
Monitorowanie podaży i popytu na SST
Do dnia 31 grudnia 2024 r. Komisja oceni realizacji elementu SST, zwłaszcza pod względem ewolucji potrzeb użytkowników w odniesieniu do zasobów czujników naziemnych i kosmicznych, oraz ukończy prace nad europejskim katalogiem, o którym mowa w art. 53 ust. 1 lit. a).
W ramach tej oceny bada w szczególności zapotrzebowanie na dodatkową infrastrukturę kosmiczną i naziemną.
Ocenie tej towarzyszy w razie potrzeby odpowiedni wniosek w sprawie rozwoju dodatkowej infrastruktury kosmicznej i naziemnej w ramach elementu SST.
Poprawka 191
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – litera c a (nowa)
ca)  utworzenie europejskiego katalogu obiektów bliskich Ziemi.
Poprawka 192
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1 – wprowadzenie
W ramach elementu GOVSATCOM przepustowość i usługi łączności satelitarnej łączy się we wspólną unijną pulę przepustowości i usług łączności satelitarnej. Element ten obejmuje:
W ramach elementu GOVSATCOM przepustowość i usługi łączności satelitarnej łączy się we wspólną unijną pulę przepustowości i usług łączności satelitarnej z odpowiednimi wymogami w zakresie bezpieczeństwa. Element ten może obejmować:
Poprawka 193
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1 – litera a
a)  opracowanie, budowę i eksploatację segmentu naziemnego infrastruktury;
a)  opracowanie, budowę i eksploatację segmentu naziemnego i kosmicznego infrastruktury;
Poprawka 194
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 3
3.  Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, portfel usług dotyczący usług świadczonych w ramach GOVSATCOM, w postaci wykazu kategorii przepustowości i usług łączności satelitarnej oraz ich atrybutów, w tym zasięgu geograficznego, częstotliwości, szerokości pasma, sprzętu użytkownika i zabezpieczeń. Podstawą tych środków są wymogi operacyjne i wymogi w zakresie bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 1, a środki te służą ustalaniu hierarchii usług oferowanych użytkownikom na szczeblu unijnym. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 107 ust. 3.
3.  Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, portfel usług dotyczący usług świadczonych w ramach GOVSATCOM, w postaci wykazu kategorii przepustowości i usług łączności satelitarnej oraz ich atrybutów, w tym zasięgu geograficznego, częstotliwości, szerokości pasma, sprzętu użytkownika i zabezpieczeń. Podstawą tych środków są wymogi operacyjne i wymogi w zakresie bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 1. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 107 ust. 3.
Poprawka 195
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Portfel usług, o którym mowa w ust. 3, uwzględnia dostępne usługi komercyjne w celu uniknięcia zakłócania konkurencji na rynku wewnętrznym.
Poprawka 196
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 1 – litera b
b)  osoby prawne posiadające odpowiednią akredytację do dostarczania przepustowości i usług łączności satelitarnej uzyskaną zgodnie z procedurą akredytacji bezpieczeństwa określoną w art. 36, na podstawie szczegółowych wymogów w zakresie bezpieczeństwa dla elementu GOVSATCOM, o których mowa w art. 34 ust. 1.
b)  osoby prawne posiadające odpowiednią akredytację do dostarczania przepustowości i usług łączności satelitarnej uzyskaną zgodnie z procedurą akredytacji bezpieczeństwa określoną w art. 36.
Poprawka 197
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 1 – litera b a (nowa)
ba)  Dostawcy przepustowości lub usług łączności satelitarnej w ramach tego elementu muszą przestrzegać szczególnych wymogów bezpieczeństwa dotyczących elementu GOVSATCOM, określonych zgodnie z art. 34 ust. 1.
Poprawka 198
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 1
1.  Uczestnicy GOVSATCOM korzystają wspólnie i zgodnie z ustaloną hierarchią z łącznej puli przepustowości, usług i sprzętu użytkownika łączności satelitarnej w oparciu o analizę ryzyka dla bezpieczeństwa przeprowadzoną przez użytkowników na poziomie Unii i państw członkowskich. W ramach tego wspólnego korzystania zgodnego z ustaloną hierarchią ustala się hierarchię użytkowników na poziomie Unii.
1.  Uczestnicy GOVSATCOM korzystają wspólnie i zgodnie z ustaloną hierarchią z łącznej puli przepustowości, usług i sprzętu użytkownika łączności satelitarnej w oparciu o analizę ryzyka dla bezpieczeństwa przeprowadzoną przez użytkowników na poziomie Unii i państw członkowskich.
Poprawka 199
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Platforma GOVSATCOM uwzględnia dostępne usługi komercyjne w celu uniknięcia zakłócania konkurencji na rynku wewnętrznym.
Poprawka 200
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 1
Do końca 2024 r. Komisja przeprowadza ocenę realizacji elementu GOVSATCOM, zwłaszcza pod względem ewolucji potrzeb użytkowników w odniesieniu do przepustowości łączności satelitarnej. W ramach tej oceny bada się w szczególności zapotrzebowanie na dodatkową infrastrukturę kosmiczną. Ocenie tej towarzyszy w razie potrzeby odpowiedni wniosek dotyczący rozwoju dodatkowej infrastruktury kosmicznej w ramach elementu GOVSATCOM.
Do końca 2024 r. Komisja we współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi przeprowadza ocenę realizacji elementu GOVSATCOM, zwłaszcza pod względem ewolucji potrzeb użytkowników w odniesieniu do przepustowości łączności satelitarnej. W ramach tej oceny bada się w szczególności zapotrzebowanie na dodatkową infrastrukturę kosmiczną. Ocenie tej towarzyszy w razie potrzeby odpowiedni wniosek dotyczący rozwoju dodatkowej infrastruktury kosmicznej w ramach elementu GOVSATCOM.
Poprawka 201
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1
Siedziba Agencji znajduje się w Pradze, w Republice Czeskiej.
Siedziba Agencji znajduje się w Pradze, w Republice Czeskiej. Stosownie do potrzeb programu można otwierać lokalne biura Agencji zgodnie z art. 79 ust. 2.
Poprawka 202
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 4
4.  Członków Rady Administracyjnej i ich zastępców powołuje się przez wzgląd na ich wiedzę w dziedzinie podstawowych zadań Agencji, biorąc pod uwagę odpowiednie umiejętności kierownicze, administracyjne i budżetowe. Parlament Europejski, Komisja i państwa członkowskie starają się ograniczyć zmiany wśród swoich przedstawicieli w Radzie Administracyjnej, aby zapewnić ciągłość jej działalności. Wszystkie strony dążą do osiągnięcia równowagi pod względem reprezentacji mężczyzn i kobiet w składzie Rady Administracyjnej.
4.  Członków Rady Administracyjnej i ich zastępców powołuje się przez wzgląd na ich wiedzę w dziedzinie zadań Agencji, biorąc pod uwagę odpowiednie umiejętności kierownicze, administracyjne i budżetowe. Parlament Europejski, Komisja i państwa członkowskie starają się ograniczyć zmiany wśród swoich przedstawicieli w Radzie Administracyjnej, aby zapewnić ciągłość jej działalności. Wszystkie strony dążą do osiągnięcia równowagi pod względem reprezentacji mężczyzn i kobiet w składzie Rady Administracyjnej.
Poprawka 203
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 5
5.  Kadencja członków Rady Administracyjnej i ich zastępców trwa cztery lata z możliwością jednokrotnego odnowienia.
5.  Kadencja członków rady administracyjnej i ich zastępców trwa cztery lata i jest jednokrotnie odnawialna.
Poprawka 204
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 3
3.  Rada Administracyjna odbywa zwykłe posiedzenia dwa razy do roku. Ponadto zbiera się z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej swoich członków.
3.  Zarząd odbywa posiedzenia zwyczajne co najmniej raz w roku. Ponadto zbiera się z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej swoich członków.
Poprawka 205
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 5
5.  [W przypadku każdego z elementów programu, który wymaga korzystania z newralgicznej infrastruktury krajowej, w posiedzeniach i obradach Rady Administracyjnej oraz w jej głosowaniach mogą brać udział jedynie przedstawiciele państw członkowskich, które posiadają taką infrastrukturę, i przedstawiciel Komisji. Jeżeli przewodniczący Rady Administracyjnej nie reprezentuje żadnego z państw członkowskich, które posiadają taką infrastrukturę, zastępuje go przedstawiciel państwa członkowskiego, które posiada taką infrastrukturę.]
5.  [W przypadku każdego z elementów programu, który wymaga korzystania z newralgicznej infrastruktury krajowej, w posiedzeniach i obradach Rady Administracyjnej mogą brać udział przedstawiciele państw członkowskich i przedstawiciel Komisji, lecz w głosowaniach biorą udział wyłącznie przedstawiciele państw członkowskich, które posiadają taką infrastrukturę. Jeżeli przewodniczący Rady Administracyjnej nie reprezentuje żadnego z państw członkowskich, które posiadają taką infrastrukturę, zastępuje go przedstawiciel państwa członkowskiego, które posiada taką infrastrukturę.]
Poprawka 206
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 2 – litera a a (nowa)
aa)  najpóźniej do dnia 30 czerwca pierwszego roku obowiązywania wieloletnich ram finansowych przewidzianych w art. 312 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przyjmuje wieloletni program prac Agencji na okres objęty tymi wieloletnimi ramami finansowymi po włączeniu do niego, bez żadnych zmian, części opracowanej przez Radę Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa zgodnie z art. 80 lit. a) i po uzyskaniu opinii Komisji; w sprawie wieloletniego programu prac zasięga się opinii Parlamentu Europejskiego;
Poprawka 207
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 2 – litera d a (nowa)
da)  przyjmuje zasady przejrzystości w odniesieniu do kontraktów przemysłowych oraz jest regularnie informowana o nich przez Dyrektora Wykonawczego;
Poprawka 208
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 1 – litera c a (nowa)
ca)  przestrzega zasad przejrzystości w odniesieniu do kontraktów przemysłowych i informuje Radę Administracyjną;
Poprawka 209
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 2
2.  Dyrektor Wykonawczy podejmuje decyzję, czy do skutecznego i wydajnego wykonywania zadań Agencji konieczne jest umieszczenie jej pracownika lub pracowników w państwie członkowskim lub państwach członkowskich. Przed podjęciem decyzji o utworzeniu biura lokalnego Dyrektor Wykonawczy uzyskuje wcześniejszą zgodę Komisji, Rady Administracyjnej i państwa członkowskiego lub państw członkowskich, którego lub których to dotyczy. W decyzji tej określa się zakres działań prowadzonych w biurze lokalnym w sposób pozwalający uniknąć niepotrzebnych kosztów i powielania administracyjnych funkcji Agencji. Może być wymagane zawarcie umowy w sprawie siedziby z zainteresowanym państwem członkowskim lub zainteresowanymi państwami członkowskimi.
2.  Dyrektor Wykonawczy podejmuje decyzję, czy do skutecznego i wydajnego wykonywania zadań Agencji konieczne jest umieszczenie jej pracownika lub pracowników w państwie członkowskim lub państwach członkowskich. Przed podjęciem decyzji o utworzeniu biura lokalnego Dyrektor Wykonawczy uzyskuje wcześniejszą zgodę Rady Administracyjnej i państwa członkowskiego lub państw członkowskich, którego lub których to dotyczy. W decyzji tej określa się zakres działań prowadzonych w biurze lokalnym w sposób pozwalający uniknąć niepotrzebnych kosztów i powielania administracyjnych funkcji Agencji. Może być wymagane zawarcie umowy w sprawie siedziby z zainteresowanym państwem członkowskim lub zainteresowanymi państwami członkowskimi. W miarę możliwości skutki pod kątem alokacji personelu i budżetu należy włączyć do wieloletniego programu prac, a w każdym wypadku o takim projekcie należy powiadomić władzę budżetową zgodnie z art. 84 ust. 11.
Poprawka 210
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 88 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Pracownicy Agencji otrzymują wynagrodzenie z zasobów własnych Agencji, a w razie konieczności, za realizację zadań delegowanych Agencji – z budżetu delegowanego przez Komisję.
Poprawka 211
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 89 – ustęp 1 – akapit 2
Rada Administracyjna mianuje Dyrektora Wykonawczego na podstawie jego wiedzy merytorycznej oraz udokumentowanych umiejętności administracyjnych i zarządczych, a także odnośnych kompetencji i doświadczenia, z listy kandydatów zaproponowanych przez Komisję, wyłonionych w drodze otwartej i przejrzystej procedury konkursowej, po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w innych miejscach zaproszenia do wyrażenia zainteresowania.
Rada Administracyjna mianuje dyrektora wykonawczego na podstawie jego wiedzy merytorycznej oraz udokumentowanych umiejętności administracyjnych i zarządczych, a także odnośnych kompetencji i doświadczenia, z listy co najmniej trzech kandydatów zaproponowanych przez Komisję, wyłonionych w drodze otwartej i przejrzystej procedury konkursowej, po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w innych miejscach zaproszenia do wyrażenia zainteresowania.
Poprawka 212
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 89 – ustęp 2 – akapit 2
Na wniosek Komisji, z uwzględnieniem oceny, o której mowa w akapicie pierwszym, Rada Administracyjna może jednokrotnie przedłużyć kadencję Dyrektora Wykonawczego na okres nie dłuższy niż cztery lata.
Na wniosek Komisji, z uwzględnieniem oceny, o której mowa w akapicie pierwszym, Rada Administracyjna może jednokrotnie przedłużyć kadencję Dyrektora Wykonawczego na okres nie dłuższy niż pięć lat.
Poprawka 213
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – nagłówek
Umowa w sprawie siedziby i warunki działania
Umowa w sprawie siedziby i biur lokalnych oraz warunki działania
Poprawka 214
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – ustęp 1
1.  Niezbędne uzgodnienia dotyczące pomieszczeń, jakie należy zapewnić Agencji w przyjmującym państwie członkowskim, i zaplecza udostępnianego przez to państwo członkowskie, a także szczegółowe przepisy mające zastosowanie w przyjmującym państwie członkowskim do Dyrektora Wykonawczego, członków Rady Administracyjnej, personelu Agencji i do członków ich rodzin, określa się w umowie w sprawie siedziby zawieranej między Agencją a państwem członkowskim, w którym znajduje się siedziba, po uzyskaniu zgody Rady Administracyjnej.
1.  Niezbędne uzgodnienia dotyczące pomieszczeń, jakie należy zapewnić Agencji w przyjmujących państwach członkowskich, i zaplecza udostępnianego przez te państwa członkowskie, a także szczegółowe przepisy mające zastosowanie w przyjmujących państwach członkowskich do Dyrektora Wykonawczego, członków Rady Administracyjnej, personelu Agencji i do członków ich rodzin, określa się w umowie w sprawie siedziby zawieranej między Agencją a państwem członkowskim, w którym znajduje się siedziba i biura lokalne lub infrastruktura lokalna, po uzyskaniu zgody Rady Administracyjnej.
Poprawka 215
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 98 – ustęp 1
1.  Agencja jest otwarta na udział państw trzecich, które zawarły w tym celu umowy z Unią.
1.  Agencja jest otwarta na udział państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zawarły w tym celu odpowiednie umowy z Unią.
Poprawka 216
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 1 a (nowy)
1a.   Komisja określa metodykę przyjęcia wskaźników ilościowych w celu dokonania odpowiedniej oceny postępów poczynionych w osiąganiu celów ogólnych wyznaczonych w art. 4 ust. 1 lit. a), b) i c). Na podstawie tej metodyki Komisja uzupełnia załącznik najpóźniej do dnia 1 stycznia 2021 r.
Poprawka 217
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – ustęp 2
2.  Ocena śródokresowa programu przeprowadzana jest z chwilą, gdy dostępne są wystarczające informacje na temat realizacji programu, jednak nie później niż w ciągu czterech lat od rozpoczęcia realizacji programu.
2.  Ocena śródokresowa programu przeprowadzana jest z chwilą, gdy dostępne są wystarczające informacje na temat realizacji programu, jednak nie później niż w ciągu trzech lat od rozpoczęcia realizacji programu. Określona sekcja tej oceny dotyczy zarządzania programem, a jej celem jest informowanie, czy potrzebne są zmiany w zadaniach i kompetencjach powierzonych różnym podmiotów programu.
Poprawka 218
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – ustęp 4
4.  Komisja przekazuje wnioski z tych ocen, opatrzone własnymi komentarzami, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów.
4.  Komisja przekazuje wnioski z tych ocen, opatrzone własnymi komentarzami, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów oraz w razie potrzeby może dołączyć do nich ocenę wraz z nowym wnioskiem ustawodawczym.
Poprawka 219
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – ustęp 6 – akapit 1
Do dnia 30 czerwca 2024 r., a następnie co pięć lat, Komisja dokonuje oceny skuteczności działania Agencji w odniesieniu do jej celów, mandatu, zadań i lokalizacji, zgodnie z wytycznymi Komisji. W ramach tej oceny uwzględnia się w szczególności ewentualną potrzebę zmodyfikowania mandatu Agencji i skutki finansowe takich modyfikacji. Ocena dotyczy również polityki Agencji wobec konfliktu interesów oraz niezależności i autonomii Rady ds. Akredytacji Bezpieczeństwa.
Do dnia 30 czerwca 2024 r., a następnie co trzy lata, Komisja dokonuje oceny skuteczności działania Agencji w odniesieniu do jej celów, mandatu, zadań i lokalizacji, zgodnie z wytycznymi Komisji. W ramach tej oceny uwzględnia się ewentualną potrzebę zmodyfikowania mandatu Agencji, w szczególności w odniesieniu do możliwości powierzenia jej dodatkowych zadań zgodnie z art. 30, i skutki finansowe wszelkich modyfikacji tego rodzaju. Ocena dotyczy również polityki Agencji wobec konfliktu interesów oraz niezależności i autonomii Rady ds. Akredytacji Bezpieczeństwa.
Poprawka 220
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 52 i 101, powierza się Komisji na czas nieokreślony do dnia 31 grudnia 2028 r.
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 52 i 101, powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 2028 r.
Poprawka 221
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 1
1.  Komisję wspomaga komitet. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
1.  Komisję wspomaga komitet, który obraduje w określonych konfiguracjach/podkomisjach zajmujących się każdym głównym elementem programu (Galileo i EGNOS, Copernicus, SSA, GOVSATCOM). Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
Poprawka 222
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Umowy międzynarodowe zawarte przez Unię mogą przewidywać – w stosownych przypadkach – udział przedstawicieli państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w pracach komitetu na warunkach określonych w jego regulaminie wewnętrznym, z uwzględnieniem bezpieczeństwa Unii.

(1) Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A8-0405/2018).

Ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności