Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0236(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0405/2018

Predkladané texty :

A8-0405/2018

Rozpravy :

PV 12/12/2018 - 28
CRE 12/12/2018 - 28

Hlasovanie :

PV 13/12/2018 - 9.3
CRE 13/12/2018 - 9.3
Vysvetlenie hlasovaní
PV 17/04/2019 - 8.10
CRE 17/04/2019 - 8.10

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0520
P8_TA(2019)0402

Prijaté texty
PDF 376kWORD 109k
Štvrtok, 13. decembra 2018 - Štrasburg
Stanovenie Vesmírneho programu Únie a zriadenie Agentúry Európskej únie pre vesmírny program ***I
P8_TA(2018)0520A8-0405/2018

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 13. decembra 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Vesmírny program Únie a zriaďuje Agentúra Európskej únie pre vesmírny program a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 912/2010, (EÚ) č. 1285/2013, (EÚ) č. 377/2014 a rozhodnutie č. 541/2014/EÚ (COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Návrh legislatívneho uznesenia   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh legislatívneho uznesenia
Citácia 5 a (nová)
–   so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. septembra 2016 s názvom Pripojenie pre konkurencieschopný jednotný digitálny trh – smerom k európskej gigabitovej spoločnosti (COM(2016)0587) a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie (SWD(2016)0300),
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh legislatívneho uznesenia
Citácia 5 b (nová)
–   so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. septembra 2016 s názvom 5G pre Európu: akčný plán (COM(2016)0588) a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie (SWD(2016)0306),
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  Kozmické technológie, údaje z vesmíru a súvisiace služby sa stali nevyhnutnou súčasťou každodenného života Európanov a zohrávajú zásadnú úlohu pri ochrane mnohých strategických záujmov. Kozmický priemysel Únie je už teraz jedným z najkonkurencieschopnejších na svete. Vstup nových hráčov a vývoj nových technológií však zásadne menia tradičné priemyselné modely. Preto je nevyhnutné, aby Únia zostala jedným z popredných hráčov na medzinárodnej scéne a mala v oblasti vesmíru značnú slobodu konania, podnecovala vedecký a technický pokrok a podporovala konkurencieschopnosť a inovačnú schopnosť výrobných odvetví Únie, ktoré patria do kozmického sektora, a to najmä malých a stredných, začínajúcich a inovačných podnikov.
(1)  Vesmírne technológie, údaje z vesmíru a súvisiace služby sa stali nevyhnutnou súčasťou každodenného života Európanov a zohrávajú zásadnú úlohu pri ochrane mnohých strategických záujmov. Vesmírny priemysel Únie je už teraz jedným z najkonkurencieschopnejších na svete. Vstup nových hráčov a vývoj nových technológií však zásadne menia tradičné priemyselné modely. Preto je nevyhnutné, aby Únia zostala jedným z popredných hráčov na medzinárodnej scéne a mala v oblasti vesmíru značnú slobodu konania, podnecovala vedecký a technický pokrok a podporovala konkurencieschopnosť a inovačnú schopnosť výrobných odvetví Únie, ktoré patria do vesmírneho sektora, a to najmä malých a stredných, začínajúcich a inovačných podnikov. Zároveň je dôležité vytvoriť vhodné prostredie na zabezpečenie rovnakých podmienok na globálnej úrovni pre podniky pôsobiace vo vesmírnom sektore.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  Vývoj kozmického sektora je historicky spätý s bezpečnosťou. Zariadenia, komponenty a nástroje, ktoré sa používajú v kozmickom sektore, sú v mnohých prípadoch položkami s dvojakým použitím. Preto by sa mali využiť možnosti, ktoré vesmír ponúka z hľadiska bezpečnosti Únie a jej členských štátov.
(2)  Vývoj vesmírneho sektora je historicky spätý s bezpečnosťou. Zariadenia, komponenty a nástroje, ktoré sa používajú vo vesmírnom sektore, sú v mnohých prípadoch položkami s dvojakým použitím. Preto by sa mali využiť možnosti, ktoré vesmír a autonómny prístup doň ponúkajú z hľadiska bezpečnosti a nezávislosti Únie a jej členských štátov.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  Únia od konca 90. rokov minulého storočia rozvíja vlastné iniciatívy a programy v oblasti vesmíru, konkrétne európsku prekryvnú službu geostacionárnej navigácie (EGNOS) a následne programy Galileo a Copernicus, ktoré reagujú na potreby občanov Únie a požiadavky vyplývajúce z verejných politík. Treba zaistiť nielen kontinuitu týchto iniciatív, ale aj ich zlepšenie, aby naďalej zostali v popredí, pokiaľ ide o vývoj nových technológií a transformácie v digitálnej oblasti a oblasti informačných a komunikačných technológií, napĺňali novovznikajúce potreby používateľov a boli schopné plniť politické priority týkajúce sa napríklad zmeny klímy vrátane monitorovania zmien v Arktíde, bezpečnosti a obrany.
(3)  Únia od konca 90. rokov minulého storočia rozvíja vlastné iniciatívy a programy v oblasti vesmíru, konkrétne európsku prekryvnú službu geostacionárnej navigácie (EGNOS) a následne programy Galileo a Copernicus, ktoré reagujú na potreby občanov Únie a požiadavky vyplývajúce z verejných politík. Treba zaistiť a zlepšiť nielen kontinuitu týchto iniciatív, ale aj ich zavádzanie a využívanie, aby naďalej zostali v popredí, pokiaľ ide o vývoj nových technológií a transformácie v digitálnej oblasti a oblasti informačných a komunikačných technológií, napĺňali novovznikajúce potreby používateľov a boli schopné plniť politické priority. V rámci programu by sa takisto mali podporovať vesmírne služby, aby všetky členské štáty a ich občania mohli plne využívať prínosy tohto programu.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Únia sa musí postarať o to, aby mohla slobodne konať, mala autonómny prístup do vesmíru a mohla ho bezpečne využívať. Preto je nevyhnutné, aby si zachovala autonómny, spoľahlivý a nákladovo efektívny prístup do vesmíru, najmä pokiaľ ide o kritickú infraštruktúru a technológie, verejnú bezpečnosť a bezpečnosť Únie a jej členských štátov. Komisia by preto mala mať v súlade s ustanoveniami článku 189 ods. 2 zmluvy možnosť združovať služby vynášania na obežnú dráhu na európskej úrovni, a to tak pre vlastné potreby, ako aj, na základe ich žiadosti, pre potreby iných subjektov vrátane členských štátov. Je takisto zásadne dôležité, aby Únia aj naďalej mala moderné, efektívne a flexibilné zariadenia vypúšťacej infraštruktúry. Komisia by mala zvážiť spôsoby, akými by sa takéto zariadenia dali podporiť nad rámec opatrení prijímaných členskými štátmi a Európskou vesmírnou agentúrou. Najmä v prípadoch, keď je potrebná údržba alebo modernizácia pozemnej infraštruktúry nevyhnutnej na vynášanie na obežnú dráhu v súlade s potrebami programu, by malo byť v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a v prípadoch, keď možno stanoviť jednoznačnú pridanú hodnotu EÚ, možné čiastočne financovať takéto úpravy v rámci tohto programu, aby sa zlepšila jeho nákladová efektívnosť.
(4)  Únia sa musí postarať o to, aby mohla slobodne konať, mala autonómny prístup do vesmíru a mohla ho bezpečne využívať. Preto je nevyhnutné, aby si zachovala autonómny, spoľahlivý a nákladovo efektívny prístup do vesmíru vrátane alternatívnych vypúšťacích technológií a inovačných systémov a služieb, najmä pokiaľ ide o kritickú infraštruktúru a technológie, verejnú bezpečnosť a bezpečnosť Únie a jej členských štátov. Komisia by preto mala mať v súlade s ustanoveniami článku 189 ods. 2 zmluvy možnosť združovať služby vynášania na obežnú dráhu na európskej úrovni, a to tak pre vlastné potreby, ako aj, na základe ich žiadosti, pre potreby iných subjektov vrátane členských štátov. Je takisto zásadne dôležité, aby Únia aj naďalej mala moderné, efektívne a flexibilné zariadenia vypúšťacej infraštruktúry. Komisia by mala zvážiť spôsoby, akými by sa takéto zariadenia dali podporiť nad rámec opatrení prijímaných členskými štátmi a Európskou vesmírnou agentúrou. Najmä v prípadoch, keď je potrebná údržba alebo modernizácia pozemnej infraštruktúry nevyhnutnej na vynášanie na obežnú dráhu v súlade s potrebami programu, by malo byť v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a v prípadoch, keď možno stanoviť jednoznačnú pridanú hodnotu EÚ, možné čiastočne financovať takéto úpravy v rámci tohto programu, aby sa zlepšila jeho nákladová efektívnosť.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  V záujme posilnenia konkurencieschopnosti kozmického priemyslu Únie a zvýšenia kapacít, pokiaľ ide o navrhovanie, budovanie a prevádzkovanie jej vlastných systémov, by Únia mala podporovať vytváranie, rast a rozvoj celého kozmického priemyslu. Vznik modelu napomáhajúceho podnikaniu a inováciám by sa malo na európskej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni podporiť aj zriadením vesmírnych centier spájajúcich kozmický sektor, digitálny sektor a používateľské sektory. Únia by mala podporovať expanziu vesmírnych spoločností so sídlom v Únii, aby im pomohla uspieť, a to aj tým, že ich bude podporovať pri prístupe k rizikovému financovaniu, keďže podniky, ktoré začínajú podnikať v oblasti vesmíru, nemajú v rámci Únie dostatočný prístup k súkromnému kapitálu, a vytváraním inovatívnych partnerstiev (prístup prvej zmluvy).
(5)  V záujme posilnenia konkurencieschopnosti vesmírneho priemyslu Únie a zvýšenia kapacít, pokiaľ ide o navrhovanie, budovanie a prevádzkovanie jej vlastných systémov, by Únia mala podporovať vytváranie, rast a rozvoj celého vesmírneho priemyslu. Vznik modelu napomáhajúceho podnikaniu a inováciám by sa mal na európskej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni podporiť aj prostredníctvom iniciatív, ako sú vesmírne dátové centrá, spájajúcich vesmírny sektor, digitálny sektor a používateľské sektory. Vesmírne dátové centrá by mali spolupracovať s centrami digitálnych inovácií s cieľom podporiť podnikanie a zručnosti. Únia by mala podporovať vytváranie a expanziu vesmírnych spoločností so sídlom v Únii, aby im pomohla uspieť, a to aj tým, že ich bude podporovať pri prístupe k rizikovému financovaniu, keďže podniky, ktoré začínajú podnikať v oblasti vesmíru, nemajú v rámci Únie dostatočný prístup k súkromnému kapitálu, a vytváraním inovatívnych partnerstiev (prístup prvej zmluvy).
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  Vesmírny program Únie (ďalej aj „program“) má vzhľadom na svoj rozsah a potenciál pomôcť pri riešení globálnych výziev výrazný medzinárodný rozmer. Komisii by sa preto malo umožniť, aby v mene Únie riadila a koordinovala činnosti na medzinárodnej scéne, predovšetkým s cieľom brániť záujmy Únie a jej členských štátov na medzinárodných fórach, okrem iného aj v oblasti frekvencií, propagovala technológie Únie a jej priemysel a podporovala spoluprácu v oblasti odbornej prípravy, majúc na pamäti potrebu zaistiť reciprocitu práv a povinností jednotlivých strán. Je mimoriadne dôležité, aby Únia bola zastúpená Komisiou v orgánoch medzinárodného programu Cospas-Sarsat alebo v príslušných odvetvových orgánoch OSN vrátane Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo, ako aj Svetovej meteorologickej organizácie.
(6)  Vesmírny program Únie (ďalej len „program“) má vzhľadom na svoj rozsah a potenciál pomôcť pri riešení globálnych výziev výrazný medzinárodný rozmer. Komisii by sa preto malo umožniť, aby v mene Únie riadila a koordinovala činnosti na medzinárodnej scéne, predovšetkým s cieľom brániť záujmy Únie a jej členských štátov na medzinárodných fórach, okrem iného aj v oblasti frekvencií. Komisia by mala posilniť hospodársku diplomaciu, aby propagovala technológie Únie a jej priemysel a podporovala spoluprácu v oblasti odbornej prípravy, majúc na pamäti potrebu zaistiť reciprocitu práv a povinností jednotlivých strán a spravodlivú hospodársku súťaž na medzinárodnej úrovni. Je mimoriadne dôležité, aby Únia bola zastúpená Komisiou v orgánoch medzinárodného programu Cospas-Sarsat alebo v príslušných odvetvových orgánoch OSN vrátane Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo, ako aj Svetovej meteorologickej organizácie.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  Komisia by súčasne s členskými štátmi a vysokým predstaviteľom mala podporovať zodpovedné správanie vo vesmíre, pričom by mala preskúmať možnosť pristúpenia k príslušným dohovorom OSN.
(7)  Komisia by súčasne s členskými štátmi a vysokým predstaviteľom mala podporovať zodpovedné správanie vo vesmíre, najmä hľadanie riešení problému šírenia vesmírneho odpadu, pričom by mala preskúmať možnosť pristúpenia k príslušným dohovorom OSN vrátane Zmluvy o zásadách činnosti štátov pri výskume a využívaní kozmického priestoru vrátane Mesiaca a iných nebeských telies (Zmluva o vesmíre).
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  Tento program má podobné ciele ako iné programy Únie, najmä program Európsky horizont, Fond InvestEU, Európsky obranný fond a fondy podľa nariadenia (EÚ) [všeobecné nariadenie]. Preto by sa malo naplánovať kumulatívne financovanie z týchto programov za predpokladu, že sa skutočne vzťahujú na rovnaké nákladové položky, a to najmä prostredníctvom opatrení na doplnkové financovanie z programov Únie, pri ktorých to spôsoby riadenia umožňujú – buď následne, striedavo, alebo prostredníctvom kombinácie fondov –, ako aj opatrení na spoločné financovanie akcií, ktoré podľa možnosti umožňuje inovatívne partnerstvá a operácie kombinovaného financovania. Komisia by preto mala počas implementácie programu podporovať synergie s ďalšími súvisiacimi programami Únie, ktoré by podľa možnosti umožnili využívanie prístupu k rizikovému financovaniu, inovatívnym partnerstvám, kumulatívnemu alebo kombinovanému financovaniu.
(8)  Tento program má podobné ciele ako iné programy Únie, najmä program Horizont Európa, Fond InvestEU, Európsky obranný fond a fondy podľa nariadenia (EÚ) [všeobecné nariadenie]. Preto by sa malo naplánovať kumulatívne financovanie z týchto programov za predpokladu, že sa skutočne vzťahujú na rovnaké náklady, a to najmä prostredníctvom opatrení na doplnkové financovanie z programov Únie, pri ktorých to spôsoby riadenia umožňujú – buď následne, striedavo, alebo prostredníctvom kombinácie fondov –, ako aj opatrení na spoločné financovanie akcií, ktoré podľa možnosti umožňuje inovatívne partnerstvá a operácie kombinovaného financovania. Komisia by preto mala počas implementácie programu podporovať synergie s ďalšími súvisiacimi programami Únie, ktoré by podľa možnosti umožnili využívanie prístupu k rizikovému financovaniu, inovatívnym partnerstvám, kumulatívnemu alebo kombinovanému financovaniu. Je dôležité zabezpečiť kontinuitu medzi riešeniami vypracovanými v rámci programu Horizont Európa a ďalšími programami Únie a zložkami tohto programu.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)
(10a)  Vesmírny sektor Únie zamestnáva približne 200 000 odborníkov. Je preto nevyhnutné pokračovať v rozvoji najmodernejšej infraštruktúry tohto sektora, a tým stimulovať hospodárske činnosti v počiatočných a v neskorších fázach. Na zabezpečenie konkurencieschopnosti európskeho vesmírneho priemyslu v budúcnosti by program mal podporovať rozvoj špecializovaných zručností v oblastiach týkajúcich sa vesmíru a podporovať vzdelávacie činnosti a činnosti odbornej prípravy s osobitným zameraním na dievčatá a ženy s cieľom využiť plný potenciál občanov EÚ v tejto oblasti.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)   Program by mal využívať synergie medzi vesmírnym sektorom a sektorom dopravy vzhľadom na to, že vesmírne technológie zohrávajú strategickú úlohu pri vytváraní inteligentnejšej, efektívnejšej, bezpečnejšej, lepšie chránenej, udržateľnejšej a integrovanejšej pozemnej, námornej, leteckej a vesmírnej dopravy a zároveň rastúci, inovatívny sektor dopravy zvýši dopyt po inovačných a moderných vesmírnych technológiách.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)  Všetky príjmy vytvorené programom by mali pripadnúť Únii, aby sa čiastočne vykompenzovali investície, ktoré už uskutočnila, a mali by sa použiť na podporu cieľov programu. Z rovnakého dôvodu by malo byť možné stanoviť v zmluvách uzatvorených so subjektmi zo súkromného sektora mechanizmus rozdeľovania príjmov.
(14)  Príjmy vytvorené zložkami programu by mali pripadnúť Únii, aby sa čiastočne vykompenzovali investície, ktoré už uskutočnila, a mali by sa použiť na podporu dosahovania cieľov programu. Z rovnakého dôvodu by malo byť možné stanoviť v zmluvách uzatvorených so subjektmi zo súkromného sektora mechanizmus rozdeľovania príjmov.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
(16)  Program Únie sa opiera o zložité technológie, ktoré sa neustále menia. Spoliehanie sa na takéto technológie prináša neistotu a riziko, pokiaľ ide o verejné zákazky zadávané v rámci tohto programu, keďže takéto zákazky zahŕňajú dlhodobé záväzky vo vzťahu k zariadeniam alebo službám. Preto sú okrem pravidiel stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách potrebné osobitné opatrenia týkajúce sa verejných zákaziek. Malo by byť teda možné uzatvoriť zmluvu vo forme zmluvy rozdelenej na podmienené časti, za určitých podmienok pripojiť k zmluve v rámci jej plnenia dodatok alebo stanoviť minimálny podiel subdodávateľského plnenia. A napokon, vzhľadom na neistotu súvisiacu s technológiami, ktorá je príznačná pre zložky programu, nemôžu byť ceny v rámci zmlúv vždy dopredu presne stanovené, a preto by malo byť možné uzatvoriť zmluvy bez uvedenia presnej a konečnej ceny, ktoré by obsahovali doložky na ochranu finančných záujmov Únie.
(16)  Program Únie sa opiera o zložité technológie, ktoré sa neustále menia. Spoliehanie sa na takéto technológie prináša neistotu a riziko, pokiaľ ide o verejné zákazky zadávané v rámci tohto programu, keďže takéto zákazky zahŕňajú dlhodobé záväzky vo vzťahu k zariadeniam alebo službám. Preto sú okrem pravidiel stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách potrebné osobitné opatrenia týkajúce sa verejných zákaziek. Malo by byť teda možné uzatvoriť zmluvu vo forme zmluvy rozdelenej na podmienené časti, za určitých podmienok pripojiť k zmluve v rámci jej plnenia dodatok alebo stanoviť minimálny podiel subdodávateľského plnenia, najmä pokiaľ ide o malé a stredné podniky a startupy. A napokon, vzhľadom na neistotu súvisiacu s technológiami, ktorá je príznačná pre zložky programu, nemôžu byť ceny v rámci zmlúv vždy dopredu presne stanovené, a preto by malo byť možné uzatvoriť zmluvy bez uvedenia presnej a konečnej ceny, ktoré by obsahovali doložky na ochranu finančných záujmov Únie.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25
(25)  Riadna verejná správa programu si vyžaduje prísne rozdelenie povinností a úloh medzi jednotlivé zúčastnené subjekty s cieľom predísť duplicite a obmedziť prekračovanie nákladov a oneskorenia.
(25)  Riadna verejná správa programu si vyžaduje prísne rozdelenie povinností a úloh medzi jednotlivé zúčastnené subjekty s cieľom predísť duplicite a obmedziť prekračovanie nákladov a oneskorenia a jej cieľom by malo byť prednostné využívanie súčasnej európskej infraštruktúry a rozvíjanie európskych profesijných a priemyselných sektorov.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25 a (nové)
(25a)  Vesmírne programy vychádzajú z potrieb používateľov, a preto si v rámci implementácie a vývoja vyžadujú nepretržité a účinné zapojenie zástupcov používateľov.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26
(26)  Členské štáty pôsobia v oblasti vesmíru už dávno. Majú systémy, infraštruktúru, vnútroštátne agentúry a subjekty spojené s vesmírom. Môžu preto k programu výrazne prispieť, najmä k jeho implementácii, pričom by sa od nich malo vyžadovať, aby s Úniou plne spolupracovali pri podpore služieb a aplikácií programu. Komisia by mala mať možnosť mobilizovať prostriedky, ktoré majú k dispozícii členské štáty, mohla by im zveriť neregulačné úlohy pri realizácii programu a využívať ich pomoc. Dotknuté členské štáty by okrem toho mali prijať všetky opatrenia potrebné na zaistenie ochrany pozemných staníc zriadených na svojich územiach. Členské štáty a Komisia by sa navyše mali v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 243/2012/EÚ zo 14. marca 2012, ktorým sa zriaďuje viacročný program politiky rádiového frekvenčného spektra15, spoločne a s príslušnými medzinárodnými subjektmi a regulačnými orgánmi snažiť zabezpečiť, aby boli k dispozícii frekvencie potrebné pre tento program a aby boli tieto frekvencie chránené tak, aby bolo možné v plnej miere vyvíjať a zavádzať aplikácie založené na ponúkaných službách.
(26)  Členské štáty pôsobia v oblasti vesmíru už dávno. Majú systémy, infraštruktúru, vnútroštátne agentúry a subjekty spojené s vesmírom. Môžu preto k programu výrazne prispieť, najmä k jeho implementácii, pričom by sa od nich malo vyžadovať, aby s Úniou plne spolupracovali pri podpore služieb a aplikácií programu. Komisia by mala mať možnosť mobilizovať prostriedky, ktoré majú k dispozícii členské štáty, mohla by im zveriť neregulačné úlohy pri realizácii programu a využívať ich pomoc. Dotknuté členské štáty by okrem toho mali prijať všetky opatrenia potrebné na zaistenie ochrany pozemných staníc zriadených na svojich územiach. Členské štáty a Komisia by sa navyše mali v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 243/2012/EÚ zo 14. marca 2012, ktorým sa zriaďuje viacročný program politiky rádiového frekvenčného spektra, spoločne a s príslušnými medzinárodnými subjektmi a regulačnými orgánmi snažiť zabezpečiť, aby boli k dispozícii frekvencie potrebné pre tento program a aby boli tieto frekvencie dostatočne chránené, aby bolo možné v plnej miere vyvíjať a zavádzať aplikácie založené na ponúkaných službách15.
__________________
__________________
15 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 243/2012/EÚ zo 14. marca 2012, ktorým sa zriaďuje viacročný program politiky rádiového frekvenčného spektra (Ú. v. EÚ L 81, 21.3.2012, s. 7).
15 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 243/2012/EÚ zo 14. marca 2012, ktorým sa zriaďuje viacročný program politiky rádiového frekvenčného spektra (Ú. v. EÚ L 81, 21.3.2012, s. 7).
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27
(27)  Keďže Komisia presadzuje všeobecný záujem Únie, je na nej, aby tento program implementovala, prevzala celkovú zodpovednosť a podporovala jeho využívanie. V záujme optimálneho využitia zdrojov a schopností rôznych zainteresovaných strán by Komisia mala mať možnosť určité úlohy delegovať. Komisia má navyše najlepšie predpoklady na to, aby určila hlavné technické a prevádzkové špecifikácie potrebné pre vývoj systémov a služieb.
(27)  Keďže Komisia presadzuje všeobecný záujem Únie, je na nej, aby dohliadala na implementáciu tohto programu, prevzala zaň celkovú zodpovednosť a podporovala jeho využívanie. V záujme optimálneho využitia zdrojov a schopností rôznych zainteresovaných strán by Komisia mala mať možnosť určité úlohy delegovať. Komisia má navyše najlepšie predpoklady na to, aby určila hlavné požiadavky potrebné pre vývoj systémov a služieb.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28
(28)  Poslaním Agentúry Európskej únie pre vesmírny program (ďalej aj „agentúra“), ktorá nahrádza Agentúru pre európsky GNSS zriadenú nariadením (EÚ) č. 912/2010 a je jej nástupkyňou, je prispievať k tomuto programu, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť. Agentúre by sa preto mali zadať určité úlohy spojené s bezpečnosťou a podporou programu. Najmä v súvislosti s bezpečnosťou a vzhľadom na svoje skúsenosti v tejto oblasti by agentúra mala byť zodpovedná za úlohy v oblasti bezpečnostnej akreditácie pri všetkých akciách Únie v kozmickom sektore. Okrem toho by mala plniť úlohy, ktoré jej Komisia zverí prostredníctvom jednej alebo viacerých dohôd o príspevku vzťahujúcich sa na rôzne iné konkrétne úlohy spojené s programom.
(28)  Poslaním Agentúry Európskej únie pre vesmírny program (ďalej len „agentúra“), ktorá nahrádza Agentúru pre európsky GNSS zriadenú nariadením (EÚ) č. 912/2010 a je jej nástupkyňou, je prispievať k tomuto programu, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť, kybernetickú bezpečnosť a podporu služieb a nadväzujúceho sektora. Úlohy spojené s týmito oblasťami by sa preto mali prideliť agentúre. Najmä v súvislosti s bezpečnosťou a vzhľadom na svoje skúsenosti v tejto oblasti by agentúra mala byť zodpovedná za úlohy v oblasti bezpečnostnej akreditácie pri všetkých akciách Únie vo vesmírnom sektore. Nadväzujúc na pozitívne výsledky, pokiaľ ide o propagáciu používania systémov Galileo a EGNOS na trhu a ich uvádzanie na trh, a s cieľom propagovať programy ako balík by mala byť agentúra poverená aj vykonávaním podporných a komercializačných činností pre systém Copernicus. Okrem toho by mala plniť úlohy, ktoré jej Komisia zverí prostredníctvom jednej alebo viacerých dohôd o príspevku vzťahujúcich sa na rôzne iné konkrétne úlohy spojené s programom.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29
(29)  Európska vesmírna agentúra je medzinárodná organizácia s rozsiahlymi odbornými znalosťami v oblasti vesmíru, ktorá v roku 2004 uzatvorila s Európskym spoločenstvom rámcovú dohodu. Je preto dôležitým partnerom pri implementácii programu, s ktorým by sa mali nadviazať náležité vzťahy. V tejto súvislosti a v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách je dôležité uzavrieť s Európskou vesmírnou agentúrou dohodu o finančnom rámcovom partnerstve, ktorou sa upravia všetky finančné vzťahy medzi Komisiou, agentúrou a Európskou vesmírnou agentúrou a zabezpečí sa ich konzistentnosť a súlad s rámcovou dohodou uzavretou s Európskou vesmírnou agentúrou, a najmä s jej článkom 5. Keďže však Európska vesmírna agentúra nie je orgánom Únie a nevzťahuje sa na ňu právo Únie, je v záujme ochrany záujmov Únie a jej členských štátov nevyhnutné, aby takáto dohoda bola podmienená tým, že Európska vesmírna agentúra zavedie primerané prevádzkové predpisy. Dohoda by mala zároveň obsahovať všetky doložky potrebné na ochranu finančných záujmov Únie.
(29)  Európska vesmírna agentúra je medzinárodná organizácia s rozsiahlymi odbornými znalosťami v oblasti vesmíru, ktorá v roku 2004 uzatvorila s Európskym spoločenstvom rámcovú dohodu. Je preto dôležitým partnerom pri implementácii programu, s ktorým by sa mali nadviazať náležité vzťahy. V tejto súvislosti a v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách je dôležité uzavrieť s Európskou vesmírnou agentúrou dohodu o finančnom rámcovom partnerstve, ktorou sa upravia všetky finančné vzťahy medzi Komisiou, agentúrou a Európskou vesmírnou agentúrou a zabezpečí sa ich konzistentnosť a súlad s rámcovou dohodou uzavretou s Európskou vesmírnou agentúrou, a najmä s jej článkom 5. Keďže Európska vesmírna agentúra nie je orgánom Únie a nevzťahuje sa na ňu právo Únie, je nevyhnutné, aby takáto dohoda obsahovala primerané požiadavky týkajúce sa prevádzkových pravidiel Európskej vesmírnej agentúry s cieľom chrániť záujmy Únie a jej členských štátov. Dohoda by mala zároveň obsahovať všetky doložky potrebné na ochranu finančných záujmov Únie.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31
(31)  S cieľom štrukturálne začleniť zastúpenie používateľov do riadenia GOVSATCOM a zoskupovať potreby a požiadavky používateľov naprieč hranicami jednotlivých štátov a hranicou medzi civilnou a vojenskou sférou by príslušné subjekty Únie, ktoré majú úzke vzťahy s používateľmi, ako je napríklad Európska obranná agentúra, Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, Európska námorná bezpečnostná agentúra, Európska agentúra pre kontrolu rybárstva, Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva, útvar pre plánovanie a vedenie vojenských operácií/útvar pre plánovanie a vedenie civilných operácií a Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie mali mať koordinačnú úlohu vo vzťahu ku konkrétnym skupinám používateľov. Na súhrnnej úrovni by komunitu používateľov z civilnej sféry mala zastupovať agentúra a komunitu používateľov z vojenskej sféry Európska obranná agentúra, ktoré môžu monitorovať prevádzkové využívanie, dopyt, dodržiavanie požiadaviek a meniace sa potreby a požiadavky.
(31)  S cieľom štrukturálne začleniť zastúpenie používateľov do riadenia GOVSATCOM a zoskupovať potreby a požiadavky používateľov naprieč hranicami jednotlivých štátov by príslušné subjekty Únie, ktoré majú úzke vzťahy s používateľmi, ako je napríklad Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, Európska námorná bezpečnostná agentúra, Európska agentúra pre kontrolu rybárstva, Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva, útvar pre plánovanie civilných operácií a Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie, mali mať koordinačnú úlohu vo vzťahu ku konkrétnym skupinám používateľov. Na súhrnnej úrovni by komunitu používateľov mala zastupovať agentúra, ktorá môže monitorovať prevádzkové využívanie, dopyt, dodržiavanie požiadaviek a meniace sa potreby a požiadavky.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36
(36)  S cieľom zaistiť bezpečný obeh informácií by sa mali stanoviť vhodné pravidlá, ktorými sa zaistí, že na rôzne verejné a súkromné subjekty, ako aj fyzické osoby zapojené do implementácie programu sa budú vzťahovať rovnocenné bezpečnostné predpisy.
(36)  S cieľom zaistiť bezpečný obeh informácií by sa mali stanoviť vhodné pravidlá, ktorými sa zaistí, že na rôzne verejné a súkromné subjekty, ako aj fyzické osoby zapojené do implementácie programu sa budú vzťahovať rovnocenné bezpečnostné predpisy, pričom sa zriadi niekoľko úrovní prístupu k informáciám, čím sa zaistí bezpečnosť prístupu k informáciám.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36 a (nové)
(36a)  Kybernetická bezpečnosť európskych vesmírnych infraštruktúr, pozemných i vesmírnych, je kľúčom k zabezpečeniu kontinuity prevádzky systémov, ich efektívnej schopnosti nepretržite plniť úlohy a poskytovať požadované služby.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38
(38)  Systémy satelitnej navigácie sa stále častejšie využívajú v čoraz väčšom počte kľúčových odvetví hospodárstva, najmä v odvetví dopravy, telekomunikácií, poľnohospodárstva a energetiky, nehovoriac o synergiách s činnosťami spojenými s bezpečnosťou a obranou Únie a jej členských štátov. Plná kontrola nad satelitnou navigáciou by preto mala zaručiť technologickú nezávislosť Únie, a to aj pokiaľ ide, z dlhodobejšieho hľadiska, o komponenty zariadení infraštruktúry, a zabezpečiť jej strategickú autonómiu.
(38)  Systémy satelitnej navigácie sa stále častejšie využívajú v čoraz väčšom počte kľúčových odvetví hospodárstva, najmä v odvetví dopravy, telekomunikácií, poľnohospodárstva a energetiky. Satelitná navigácia tiež zohráva úlohu v kontexte bezpečnosti Únie a jej členských štátov. Plná kontrola nad satelitnou navigáciou by preto mala zaručiť technologickú nezávislosť Únie, a to aj pokiaľ ide, z dlhodobejšieho hľadiska, o komponenty zariadení infraštruktúry, a zabezpečiť jej strategickú autonómiu.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40
(40)  Cieľom systému EGNOS je zlepšiť kvalitu otvorených signálov vysielaných existujúcimi globálnymi systémami satelitnej navigácie, a to najmä tých, ktoré vysiela systém Galileo. Služby poskytované systémom EGNOS by mali prednostne pokrývať územia členských štátov, ktoré sa geograficky nachádzajú v Európe, pričom na tento účel sa za takéto územia považujú aj Azory, Kanárske ostrovy a Madeira, a cieľom je pokryť tieto územia do konca roka 2025. Geografické pokrytie služieb poskytovaných systémom EGNOS by mohlo byť po zohľadnení technickej uskutočniteľnosti a v prípade služby ochrany života (Safety-of-Life, SOL) na základe medzinárodných dohôd rozšírené na ďalšie regióny sveta. Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie [2018/XXXX] [nariadenie o Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva] a nevyhnutné monitorovanie kvality služieb systému Galileo na účely letectva treba uviesť, že hoci sa signály vysielané systémom Galileo môžu používať na účinné určovanie polohy lietadiel, za služby manažmentu letovej prevádzky (ATM) a letecké navigačné služby (ANS) sa môžu považovať len miestne alebo regionálne systémy spresňovania signálu, ako je napríklad EGNOS v Európe.
(40)  Cieľom systému EGNOS je zlepšiť kvalitu otvorených signálov vysielaných existujúcimi globálnymi systémami satelitnej navigácie, a to najmä tých, ktoré vysiela systém Galileo. Služby poskytované systémom EGNOS by mali prednostne pokrývať územia členských štátov, ktoré sa geograficky nachádzajú v Európe, pričom na tento účel sa za takéto územia považujú aj Azory, Kanárske ostrovy a Madeira, a cieľom je pokryť tieto územia do konca roka 2025. Geografické pokrytie služieb poskytovaných systémom EGNOS by mohlo byť po zohľadnení technickej uskutočniteľnosti a v prípade služby ochrany života (Safety-of-Life, SOL) na základe medzinárodných dohôd rozšírené na ďalšie regióny sveta. Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/11391a a nevyhnutné monitorovanie kvality služieb systému Galileo a výkonnosti v oblasti bezpečnosti na účely letectva, treba uviesť, že hoci sa signály vysielané systémom Galileo môžu používať na účinné určovanie polohy lietadiel, za služby manažmentu letovej prevádzky (ATM) a letecké navigačné služby (ANS) sa môžu považovať len miestne alebo regionálne systémy spresňovania signálu, ako je napríklad EGNOS v Európe.
_________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2018, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40 a (nové)
(40a)   EGNOS môže byť nápomocný presnému poľnohospodárstvu a pomôcť európskym poľnohospodárom odstraňovať odpad, znižovať nadmerné používanie hnojív a herbicídov a optimalizovať výnosy plodín. EGNOS už má významnú „používateľskú komunitu“, ale počet poľnohospodárskych strojových zariadení kompatibilných s navigačnými technológiami je obmedzenejší. Táto otázka by sa mala riešiť.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41
(41)  Je absolútne nevyhnutné zabezpečiť kontinuitu, udržateľnosť a budúcu dostupnosť služieb poskytovaných systémami Galileo a EGNOS. V meniacom sa prostredí a na rýchlo sa rozvíjajúcom trhu by sa malo pokračovať vo vývoji týchto systémov a mali by sa pripraviť ich nové generácie.
(41)  Je absolútne nevyhnutné zabezpečiť kontinuitu, udržateľnosť, bezpečnosť, spoľahlivosť, presnosť a budúcu dostupnosť služieb poskytovaných systémami Galileo a EGNOS. V meniacom sa prostredí a na rýchlo sa rozvíjajúcom trhu by sa malo pokračovať vo vývoji týchto systémov a mali by sa pripraviť ich nové generácie.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44 a (nové)
(44a)    Na podporu využívania služieb poskytovaných systémom Galileo a EGNOS a na podporu nadväzujúcich služieb, najmä v sektore dopravy, by príslušné orgány mali vypracúvať spoločné normy a osvedčenia na medzinárodnej úrovni. 
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45
(45)  Vzhľadom na význam pozemnej infraštruktúry systémov Galileo a EGNOS pre tieto systémy a jej vplyv na ich bezpečnosť by o umiestnení tejto infraštruktúry mala rozhodovať Komisia. Rozmiestňovanie pozemnej infraštruktúry týchto systémov by sa malo naďalej diať v rámci otvoreného a transparentného procesu.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46
(46)  V záujme maximalizácie sociálno-ekonomických prínosov systémov Galileo a EGNOS, najmä v oblasti bezpečnosti, by sa v odôvodnených a prínosných prípadoch malo využívanie služieb poskytovaných týmito systémami podporiť v iných oblastiach politiky Únie.
(46)  V záujme maximalizácie sociálno-ekonomických prínosov systémov Galileo a EGNOS, najmä v oblasti bezpečnosti, by sa využívanie služieb poskytovaných týmito systémami v iných oblastiach politiky Únie malo uplatňovať vždy, keď to bude možné. Opatrenia na podporu využívania týchto služieb vo všetkých členských štátoch sú tiež dôležitou fázou v tomto procese.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47
(47)  Copernicus by mal zabezpečovať autonómny prístup k poznatkom o životnom prostredí a kľúčovým technológiám pre služby pozorovania Zeme a geoinformačné služby a umožniť tak Únii, aby sa mohla autonómne rozhodovať a autonómne konať, a to okrem iného aj v oblasti životného prostredia, zmeny klímy, civilnej ochrany, bezpečnosti, ako aj digitálnej ekonomiky.
(47)  Copernicus by mal zabezpečovať autonómny prístup k poznatkom o životnom prostredí a kľúčovým technológiám pre služby pozorovania Zeme a geoinformačné služby a umožniť tak Únii, aby sa mohla autonómne rozhodovať a autonómne konať, a to okrem iného aj v oblasti životného prostredia vrátane poľnohospodárstva, biodiverzity, využívania pôdy, lesného hospodárstva, rozvoja vidieka a rybárstva, zmeny klímy, pamiatok kultúrneho dedičstva, civilnej ochrany, bezpečnosti vrátane infraštruktúry, ako aj digitálnej ekonomiky.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48
(48)  Copernicus by mal tiež stavať na činnostiach a úspechoch dosiahnutých na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 377/201417, ktorým sa zriaďuje program Únie pre pozorovanie a monitorovanie Zeme (Copernicus), ako aj nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 911/2010 o európskom programe monitorovania Zeme (GMES) a jeho počiatočnej prevádzke18, ktorým sa zriadil predchádzajúci program globálneho monitorovania pre životné prostredie a bezpečnosť (GMES) a stanovili sa pravidlá zabezpečovania jeho počiatočnej prevádzky, a mal by na tieto činnosti nadväzovať, pritom by sa mali zohľadňovať najnovšie trendy vo výskume, technologické pokroky a inovácie vplývajúce na oblasť pozorovania Zeme, ako aj vývoj v oblastiach analýzy veľkých dát a umelej inteligencie a súvisiace stratégie a iniciatívy na úrovni Únie19. V čo najväčšej možnej miere by sa v rámci neho mali využívať kapacity členských štátov, Európskej vesmírnej agentúry, organizácie EUMETSAT20, ako aj iných subjektov vrátane komerčných iniciatív v Európe, pokiaľ ide o pozorovania z vesmíru, ktoré by tak mali prispievať aj k rozvoju životaschopného komerčného kozmického sektora v Európe. V uskutočniteľných a vhodných prípadoch by sa mali v rámci neho využívať aj dostupné údaje in situ a pomocné údaje poskytované hlavne členskými štátmi v súlade so smernicou 2007/2/ES21. Komisia by mala spolupracovať s členskými štátmi a Európskou agentúrou pre životné prostredie s cieľom zaistiť pre Copernicus efektívny prístup k súborom údajov in situ a ich efektívne využívanie.
(48)  Existujúce kapacity by sa mali zakladať na nových aktívach a mali by byť doplnené o nové aktíva, ktoré by príslušné subjekty mohli vytvárať spoločne. Na tento účel by Komisia mala úzko spolupracovať s Európskou vesmírnou agentúrou, členskými štátmi a v prípade potreby so subjektmi, ktoré vlastnia príslušné vesmírne aktíva a aktíva in situ. Copernicus by mal tiež stavať na činnostiach a úspechoch dosiahnutých na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 377/201417, ktorým sa zriaďuje program Únie pre pozorovanie a monitorovanie Zeme (Copernicus), ako aj nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 911/2010 o európskom programe monitorovania Zeme (GMES) a jeho počiatočnej prevádzke18, ktorým sa zriadil predchádzajúci program globálneho monitorovania pre životné prostredie a bezpečnosť (GMES) a stanovili sa pravidlá zabezpečovania jeho počiatočnej prevádzky, a mal by na tieto činnosti nadväzovať, pritom by sa mali zohľadňovať najnovšie trendy vo výskume, technologické pokroky a inovácie vplývajúce na oblasť pozorovania Zeme, ako aj vývoj v oblastiach analýzy veľkých dát a umelej inteligencie a súvisiace stratégie a iniciatívy na úrovni Únie19. V čo najväčšej možnej miere by sa v rámci neho mali využívať kapacity členských štátov, Európskej vesmírnej agentúry, organizácie EUMETSAT20, ako aj iných subjektov vrátane komerčných iniciatív v Európe, pokiaľ ide o pozorovania z vesmíru, ktoré by tak mali prispievať aj k rozvoju životaschopného komerčného kozmického sektora v Európe. V uskutočniteľných a vhodných prípadoch by sa mali v rámci neho využívať aj dostupné údaje in situ a pomocné údaje poskytované hlavne členskými štátmi v súlade so smernicou 2007/2/ES21. Komisia by mala spolupracovať s členskými štátmi a Európskou agentúrou pre životné prostredie s cieľom zaistiť pre Copernicus efektívny prístup k súborom údajov in situ a ich efektívne využívanie.
__________________
__________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 377/2014 z 3. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje program Copernicus a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 911/2010 (Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 44).
17 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 377/2014 z 3. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje program Copernicus a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 911/2010 (Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 44).
18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 911/2010 z 22. septembra 2010 o európskom programe monitorovania Zeme (GMES) a jeho počiatočnej prevádzke (2011 – 2013) (Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 1).
18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 911/2010 z 22. septembra 2010 o európskom programe monitorovania Zeme (GMES) a jeho počiatočnej prevádzke (2011 – 2013) (Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 1).
19 Oznámenie „Umelá inteligencia pre Európu“ [COM(2018)0237], oznámenie „Smerom k spoločnému európskemu dátovému priestoru“ [COM(2018)0232], návrh nariadenia Rady o zriadení Európskeho spoločného podniku vysokovýkonnej výpočtovej techniky [COM(2018)0008].
19 Oznámenie „Umelá inteligencia pre Európu“ [COM(2018)0237], oznámenie „Smerom k spoločnému európskemu dátovému priestoru“ [COM(2018)0232], návrh nariadenia Rady o zriadení Európskeho spoločného podniku vysokovýkonnej výpočtovej techniky [COM(2018)0008].
20 Európska organizácia pre využitie meteorologických družíc.
20 Európska organizácia pre využitie meteorologických družíc.
21 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire).
21 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire).
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49 a (nové)
(49a)  Mal by sa využiť plný potenciál programu Copernicus pre spoločnosť a hospodárstvo Únie nad rámec priamych prijímateľov prostredníctvom opatrení zameraných na zvýšenie využívania, čo si vyžaduje ďalšie opatrenia na produkovanie údajov, ktoré môžu využiť aj laici, čím sa podporí rast, tvorba pracovných miest a prenos vedomostí.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52
(52)  Pokiaľ ide o získavanie údajov, cieľom činností uskutočňovaných v rámci zložky Copernicus by malo byť doplnenie a udržiavanie existujúcej kozmickej infraštruktúry, príprava dlhodobého nahrádzania satelitov na konci ich životnosti, ako aj iniciovanie nových misií zameraných na nové systémy pozorovania, ktoré budú podporovať riešenie výzvy spojenej s globálnou zmenou klímy (monitorovanie antropogénnych emisií CO2 a emisií ďalších skleníkových plynov). V rámci činností v medziach zložky Copernicus by sa malo rozšíriť pokrytie globálneho monitorovania na polárne oblasti a malo by sa podporovať dodržiavanie predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, zo zákona vyplývajúce monitorovanie životného prostredia a podávanie správ o ňom, ako aj inovatívne environmentálne aplikácie (napr. monitorovanie plodín, vodné hospodárstvo a rozšírené monitorovanie požiarov). Pritom by sa mali v rámci zložky Copernicus mobilizovať a čo najlepšie využiť investície uskutočnené v predchádzajúcom období financovania (2014 – 2020) a zároveň by sa mali preskúmať nové prevádzkové a obchodné modely umožňujúce ďalej dopĺňať kapacity tohto programu. Copernicus by mal zároveň stavať na úspešných partnerstvách s členskými štátmi, tak aby sa ďalej rozvíjal jeho bezpečnostný rozmer v rámci vhodných mechanizmov riadenia a bolo možné reagovať na meniace sa potreby používateľov v oblasti bezpečnosti.
(52)  Pokiaľ ide o získavanie údajov, cieľom činností uskutočňovaných v rámci zložky Copernicus by malo byť doplnenie a udržiavanie existujúcej vesmírnej infraštruktúry, príprava dlhodobého nahrádzania satelitov na konci ich životnosti, ako aj iniciovanie nových misií, ktorých uskutočniteľnosť v súčasnosti skúma Európska vesmírna agentúra a ktoré sú zamerané na nové systémy pozorovania, ktoré budú podporovať riešenie výzvy spojenej s globálnou zmenou klímy (monitorovanie antropogénnych emisií CO2 a emisií ďalších skleníkových plynov), V rámci činností v medziach zložky Copernicus by sa malo rozšíriť pokrytie globálneho monitorovania na polárne oblasti a malo by sa podporovať dodržiavanie predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, zo zákona vyplývajúce monitorovanie životného prostredia a podávanie správ o ňom, ako aj inovatívne environmentálne aplikácie (napr. monitorovanie plodín, vodné hospodárstvo a rozšírené monitorovanie požiarov). Pritom by sa mali v rámci zložky Copernicus mobilizovať a čo najlepšie využiť investície uskutočnené v predchádzajúcom období financovania (2014 – 2020) a zároveň by sa mali preskúmať nové prevádzkové a obchodné modely umožňujúce ďalej dopĺňať kapacity tohto programu. Copernicus by mal zároveň stavať na úspešných partnerstvách s členskými štátmi, tak aby sa ďalej rozvíjal jeho bezpečnostný rozmer v rámci vhodných mechanizmov riadenia a bolo možné reagovať na meniace sa potreby používateľov v oblasti bezpečnosti.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53
(53)  V rámci funkcie spracovávania údajov a informácií by sa zložkou Copernicus mala zabezpečiť dlhodobá udržateľnosť a ďalší rozvoj základných služieb systému Copernicus, ktoré by mali poskytovať informácie na uspokojenie potrieb verejného sektora a potrieb vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov Únie, a maximalizovať príležitosti komerčného využitia. Copernicus by mal na miestnej, štátnej, európskej a celosvetovej úrovni poskytovať najmä informácie o stave atmosféry; informácie o stave oceánov; informácie, ktoré napomáhajú monitorovaniu krajiny a tým podporujú vykonávanie miestnych a vnútroštátnych politík, ako aj politík Únie; informácie na podporu adaptácie na zmenu klímy a jej zmiernenie; geopriestorové informácie na podporu riadenia mimoriadnych situácií, okrem iného aj prostredníctvom preventívnych opatrení, zaistenia dodržiavania predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, ako aj civilnej bezpečnosti vrátane podpory vonkajšej činnosti Únie. Komisia by mala určiť, aké zmluvné dojednania sú vhodné na podporu udržateľnosti poskytovania služieb.
(53)  V rámci funkcie spracovávania údajov a informácií by sa zložkou Copernicus mala zabezpečiť dlhodobá udržateľnosť a ďalší rozvoj základných služieb systému Copernicus, ktoré by mali poskytovať informácie na uspokojenie potrieb verejného sektora a potrieb vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov Únie, a maximalizovať príležitosti komerčného využitia. Copernicus by mal na miestnej, štátnej, európskej a celosvetovej úrovni poskytovať najmä informácie o stave atmosféry vrátane kvality ovzdušia; informácie o stave oceánov; informácie, ktoré napomáhajú monitorovaniu krajiny, a tým podporujú vykonávanie miestnych a vnútroštátnych politík, ako aj politík Únie; informácie na podporu adaptácie na zmenu klímy a jej zmiernenie; geopriestorové informácie na podporu riadenia mimoriadnych situácií, okrem iného aj prostredníctvom preventívnych opatrení, zaistenia dodržiavania predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, ako aj civilnej bezpečnosti vrátane podpory vonkajšej činnosti Únie. Komisia by mala určiť, aké zmluvné dojednania sú vhodné na podporu udržateľnosti poskytovania služieb.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 54 a (nové)
(54a)  Na účely dosiahnutia cieľov programu Copernicus udržateľným spôsobom by mal Komisii pri zabezpečovaní koordinácie príspevkov Únie, fór používateľov, členských štátov a medzivládnych organizácií, ako aj súkromného sektora do programu Copernicus pomáhať výbor (ďalej len „podvýbor programu Copernicus“), pričom by sa mali čo najlepšie využívať existujúce kapacity a zisťovať nedostatky, ktoré treba riešiť na úrovni Únie.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55
(55)  Zavádzanie služieb systému Copernicus by malo podporiť využívanie služieb verejnosťou, keďže používatelia by boli schopní predvídať dostupnosť a vývoj služieb, ako aj spoluprácu s členskými štátmi a ďalšími stranami. Na tento účel by Komisia a jej poverené subjekty poskytujúce služby mali pri ďalšom rozvoji portfólia služieb a informácií systému Copernicus nadviazať úzku spoluprácu s rôznymi používateľskými komunitami v celej Európe s cieľom zabezpečiť, aby boli naplnené meniace sa potreby verejného sektora a jednotlivých politík a mohlo sa tak maximalizovať využívanie údajov získaných pozorovaním Zeme. Komisia a členské štáty by mali spolupracovať na vývoji zložky in situ systému Copernicus a mali by uľahčovať integráciu súborov údajov in situ so súbormi údajov z vesmíru v záujme inovovania služieb tohto systému.
(55)  Zavádzanie služieb systému Copernicus by malo podporiť využívanie služieb verejnosťou, keďže používatelia by boli schopní predvídať dostupnosť a vývoj služieb, ako aj spoluprácu s členskými štátmi a ďalšími stranami. Na tento účel by agentúra a subjekty poverené vykonávaním programu Copernicus mali pri ďalšom rozvoji portfólia služieb a informácií systému Copernicus nadviazať úzku spoluprácu s rôznymi používateľskými komunitami v celej Európe s cieľom zabezpečiť, aby boli naplnené meniace sa potreby verejného sektora a jednotlivých politík a mohlo sa tak maximalizovať využívanie údajov získaných pozorovaním Zeme v záujme občanov Únie. Komisia a členské štáty by mali spolupracovať na vývoji zložky in situ systému Copernicus a mali by uľahčovať integráciu súborov údajov in situ so súbormi údajov z vesmíru v záujme inovovania služieb tohto systému.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 56 a (nové)
(56a)  Členské štáty, Komisia a príslušné subjekty by mali pravidelne organizovať informačné kampane zamerané na program Copernicus a jeho výhody a poskytovať všetkým potenciálnym používateľom prístup k relevantným informáciám a údajom.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57 a (nové)
(57a)  Služby monitorovania zmeny klímy programu Copernicus, aj keď stále iba v predoperačnej fáze, sú na dobrej ceste, keďže medzi rokmi 2015 a 2016 sa počet ich používateľov zdvojnásobil. Všetky služby monitorovania zmeny klímy by mali byť čo najskôr plne funkčné, aby mohli poskytovať nepretržitý tok údajov potrebných na účinné opatrenia na zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na zmenu klímy.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59
(59)  S cieľom podporovať a uľahčovať využívanie údajov z pozorovania Zeme a súvisiacich technológií miestnymi orgánmi, malými a strednými podnikmi a vedeckými a výskumnými pracovníkmi by sa prostredníctvom činností v oblasti využívania zo strany používateľov mali podporovať špecializované siete na distribúciu údajov zo systému Copernicus vrátane štátnych a regionálnych subjektov. Komisia a členské štáty by sa mali na tento účel snažiť užšie prepojiť systém Copernicus s politikami Únie a členských štátov s cieľom stimulovať dopyt po komerčných aplikáciách a službách a umožniť podnikom, najmä malým a stredným a začínajúcim podnikom, vyvíjať aplikácie založené na údajoch a informáciách zo systému Copernicus, tak aby v Európe vznikol konkurencieschopný ekosystém údajov získaných pozorovaním Zeme.
(59)  S cieľom podporovať a uľahčovať využívanie údajov z pozorovania Zeme a súvisiacich technológií miestnymi a regionálnymi orgánmi, malými a strednými podnikmi a vedeckými a výskumnými pracovníkmi by sa prostredníctvom činností v oblasti využívania zo strany používateľov mali podporovať špecializované siete na distribúciu údajov zo systému Copernicus vrátane štátnych a regionálnych subjektov. Komisia a členské štáty by sa mali na tento účel snažiť užšie prepojiť systém Copernicus s politikami Únie a členských štátov s cieľom stimulovať dopyt po komerčných aplikáciách a službách a umožniť podnikom, najmä malým a stredným a začínajúcim podnikom, vyvíjať aplikácie založené na údajoch a informáciách zo systému Copernicus, tak aby v Európe vznikol konkurencieschopný ekosystém údajov získaných pozorovaním Zeme.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59 a (nové)
(59a)   Vzhľadom na významný potenciál satelitných snímok pre udržateľné a efektívne riadenie zdrojov, ktoré poskytuje spoľahlivé a včasné informácie o stave plodín a pôdy, by sa táto služba mala ďalej posilniť s cieľom uspokojiť potreby koncových používateľov a zabezpečiť prepojenie údajov.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 62
(62)  V nadväznosti na žiadosti Európskeho parlamentu a Rady Únia rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 541/2014/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje rámec na podporu dohľadu nad kozmickým priestorom a sledovanie tohto priestoru24, zriadila rámec na podporu dohľadu nad vesmírom a jeho sledovanie (SST). Kozmický odpad sa stal vážnou hrozbou pre bezpečnosť, ochranu a udržateľnosť činností vo vesmíre. Dohľad nad kozmickým priestorom a sledovanie tohto priestoru (ďalej aj „SST“) je preto základným predpokladom pre zachovanie kontinuity zložiek programu a ich príspevkov k politikám Únie. Snahou zabrániť zvyšovaniu množstva kozmického odpadu SST prispieva k zabezpečeniu udržateľného a garantovaného prístupu do vesmíru, ktorý je spoločným vlastníctvom všetkých krajín sveta, a jeho využívania.
(62)  V nadväznosti na žiadosti Európskeho parlamentu a Rady Únia rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 541/2014/EÚ24, zriadila rámec na podporu dohľadu nad vesmírom a jeho sledovanie (SST). Vesmírny odpad sa stal vážnou hrozbou pre bezpečnosť, ochranu a udržateľnosť činností vo vesmíre. Dohľad nad kozmickým priestorom a sledovanie tohto priestoru (ďalej len „SST“) je preto základným predpokladom pre zachovanie kontinuity zložiek programu a ich príspevkov k politikám Únie. Snahou zabrániť zvyšovaniu množstva vesmírneho odpadu SST prispieva k zabezpečeniu udržateľného a garantovaného prístupu do vesmíru, ktorý je spoločným vlastníctvom všetkých krajín sveta, a jeho využívania. Cieľom SST je uľahčiť prípravu európskych projektov na očistenie obežnej dráhy Zeme.
__________________
__________________
24 Ú. v. EÚ L 158, 27.5.2014, s. 227.
24 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 541/2014/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje rámec na podporu dohľadu nad kozmickým priestorom a sledovania tohto priestoru (Ú. v. EÚ L 158, 27.5.2014, s. 227).
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 63
(63)  V rámci SST by sa mal ďalej rozvíjať výkon spôsobilostí SST a ich autonómia. Na tento účel by SST mal viesť k vytvoreniu autonómneho európskeho katalógu kozmických objektov vychádzajúceho z údajov zo siete snímačov SST. SST by mal tiež naďalej podporovať prevádzku služieb SST a ich poskytovanie. Keďže SST je systém vychádzajúci z potrieb používateľov, mali by sa zaviesť vhodné mechanizmy na zhromažďovanie týchto požiadaviek, a to aj požiadaviek týkajúcich sa bezpečnosti.
(63)  V rámci SST by sa mal ďalej rozvíjať výkon spôsobilostí SST a ich autonómia. Na tento účel by SST mal viesť k vytvoreniu autonómneho európskeho katalógu vesmírnych objektov vychádzajúceho z údajov zo siete snímačov SST. Tento katalóg by mohol nasledovať príklad iných krajín s vesmírnymi spôsobilosťami a sprístupniť niektoré údaje na nekomerčné a výskumné účely. SST by mal zároveň naďalej podporovať prevádzku služieb SST a ich poskytovanie. Keďže SST je systém vychádzajúci z potrieb používateľov, mali by sa zaviesť vhodné mechanizmy na zhromažďovanie týchto požiadaviek, a to aj požiadaviek týkajúcich sa bezpečnosti a prenosu relevantných informácií do verejných inštitúcií a od nich, aby sa zlepšila účinnosť systému.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 67
(67)  SST by okrem toho mal dopĺňať existujúce opatrenia na zmiernenie rizík, ako sú Usmernenia Výboru pre mierové využívanie vesmíru (COPUOS) o zmenšovaní objemu kozmického odpadu a Usmernenia o dlhodobej udržateľnosti vesmírnych činností, alebo iné iniciatívy, s cieľom zaistiť ochranu, bezpečnosť a udržateľnosť činností vo vesmíre. V záujme zníženia rizika zrážky by sa v rámci SST mali hľadať aj synergie s iniciatívami v oblasti opatrení aktívneho odstraňovania a pasivizácie kozmického odpadu. SST by mal prispievať k zabezpečeniu mierového využitia a výskumu vesmíru. Nárast vesmírnych činností môže mať vplyv na medzinárodné iniciatívy v oblasti manažmentu vesmírnej prevádzky. Únia by mala tento vývoj monitorovať a môže ho zohľadniť v kontexte preskúmania súčasného viacročného finančného rámca v polovici obdobia.
(67)  SST by okrem toho mal dopĺňať existujúce opatrenia na zmiernenie rizík, ako sú Usmernenia Výboru pre mierové využívanie vesmíru (COPUOS) o zmenšovaní objemu kozmického odpadu a Usmernenia o dlhodobej udržateľnosti vesmírnych činností, alebo iné iniciatívy, s cieľom zaistiť ochranu, bezpečnosť a udržateľnosť činností vo vesmíre. V záujme zníženia rizika zrážky by sa v rámci SST mali hľadať aj synergie s iniciatívami zameranými na podporu vývoja a zavádzania technologických systémov určených na aktívne odstraňovanie vesmírneho odpadu. SST by mal prispievať k zabezpečeniu mierového využitia a výskumu vesmíru. Nárast vesmírnych činností môže mať vplyv na medzinárodné iniciatívy v oblasti manažmentu vesmírnej prevádzky. Únia by mala tento vývoj monitorovať a môže ho zohľadniť v kontexte preskúmania súčasného viacročného finančného rámca v polovici obdobia.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 70
(70)  Extrémne a závažné prejavy vesmírneho počasia môžu ohroziť bezpečnosť občanov a narušiť prevádzku vesmírnych a pozemných infraštruktúr. Preto by sa mala v rámci programu zaviesť funkcia vesmírneho počasia, v rámci ktorej by sa mali posudzovať riziká spojené s vesmírnym počasím a súvisiace potreby používateľov, zvýšiť informovanosť o rizikách spojených s vesmírnym počasím, zabezpečiť poskytovanie služieb vesmírneho počasia vychádzajúcich z potrieb používateľov a zlepšiť spôsobilosti členských štátov, pokiaľ ide o službu vesmírneho počasia. Komisia by mala stanoviť odvetvia, ktorým sa majú prioritne poskytovať operatívne služby vesmírneho počasia, pričom by mala zohľadniť potreby používateľov, riziká a technologickú pripravenosť. Z dlhodobého hľadiska sa môžu pokryť aj potreby ďalších odvetví. Poskytovanie služieb na úrovni Únie podľa potrieb používateľov si bude vyžadovať cielené, koordinované a nepretržité činnosti v oblasti výskumu a vývoja zamerané na podporu rozvoja služieb vesmírneho počasia. Poskytovanie služieb vesmírneho počasia by malo byť založené na existujúcich spôsobilostiach jednotlivých štátov a Únie a malo by umožňovať širokú účasť členských štátov a zapojenie súkromného sektora.
(70)  Extrémne a závažné prejavy vesmírneho počasia môžu ohroziť bezpečnosť občanov a narušiť prevádzku vesmírnych a pozemných infraštruktúr. Preto by sa mala v rámci programu zaviesť funkcia vesmírneho počasia, v rámci ktorej by sa mali posudzovať riziká spojené s vesmírnym počasím a súvisiace potreby používateľov, zvýšiť informovanosť o rizikách spojených s vesmírnym počasím, zabezpečiť poskytovanie služieb vesmírneho počasia vychádzajúcich z potrieb používateľov a zlepšiť spôsobilosti členských štátov, pokiaľ ide o službu vesmírneho počasia. Komisia by mala stanoviť odvetvia, ktorým sa majú prioritne poskytovať operatívne služby vesmírneho počasia, pričom by mala zohľadniť potreby používateľov, riziká a technologickú pripravenosť. Z dlhodobého hľadiska sa môžu pokryť aj potreby ďalších odvetví. Poskytovanie služieb na úrovni Únie podľa potrieb používateľov si bude vyžadovať cielené, koordinované a nepretržité činnosti v oblasti výskumu a vývoja zamerané na podporu rozvoja služieb vesmírneho počasia. Poskytovanie služieb vesmírneho počasia by malo byť založené na existujúcich spôsobilostiach jednotlivých štátov a Únie a malo by umožňovať širokú účasť členských štátov, medzinárodných organizácií a zapojenie súkromného sektora.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 73
(73)  GOVSATCOM je program zameraný na používateľov s výrazným bezpečnostným rozmerom. Prípady jeho využívania možno rozdeliť do troch hlavných skupín: krízové riadenie, ktoré môže zahŕňať civilné a vojenské misie a operácie v rámci Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, prírodné a človekom spôsobené katastrofy, humanitárne krízy a núdzové situácie na mori; dohľad, ktorý môže zahŕňať hraničný dozor, dozor v predhraničnom pásme, dozor nad námornými hranicami, námorný dozor, sledovanie nelegálneho obchodovania; a kľúčové infraštruktúry, ktoré môžu zahŕňať diplomatickú sieť, policajnú komunikáciu, kritické infraštruktúry (napr. energetické a dopravné infraštruktúry a vodné bariéry) a kozmické infraštruktúry.
(73)  GOVSATCOM je program zameraný na používateľov s výrazným bezpečnostným rozmerom. Prípady jeho využívania možno rozdeliť do troch hlavných skupín: krízové riadenie, prírodné a človekom spôsobené katastrofy, humanitárne krízy a núdzové situácie na mori; dohľad, ktorý môže zahŕňať hraničný dozor, dozor v predhraničnom pásme, dozor nad námornými hranicami, námorný dozor, sledovanie nelegálneho obchodovania a kľúčové infraštruktúry, ktoré môžu zahŕňať diplomatickú sieť, policajnú komunikáciu, digitálnu infraštruktúru (napr. dátové centrá a servery), kritické infraštruktúry (napr. energetické a dopravné infraštruktúry a vodné bariéry, ako sú priehrady) a kozmické infraštruktúry.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 78
(78)  Pre používateľov satelitných komunikácií sú kľúčovým prevádzkovým rozhraním používateľské zariadenia. Vďaka spôsobu, akým ku GOVSATCOM pristupuje EÚ, môže väčšina používateľov naďalej využívať pre služby GOVSATCOM existujúce používateľské zariadenia, pokiaľ využívajú technológie Únie.
(78)  Pre používateľov satelitných komunikácií sú kľúčovým prevádzkovým rozhraním používateľské zariadenia. Prístup EÚ ku GOVISATCOM by mal používateľom umožniť, aby naďalej využívali svoje existujúce používateľské zariadenia na služby GOVSATCOM.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 86
(86)  V súvislosti s infraštruktúrou určenou pre potreby tohto programu môže byť potrebný ďalší výskum a inovácie, ktoré sa môžu podporovať z programu Európsky horizont, pričom snahou bude dosiahnuť súlad s činnosťami v tejto oblasti uskutočňovanými Európskou vesmírnou agentúrou. Synergiami s programom Európsky horizont by sa malo zabezpečiť, aby sa potreby kozmického sektora v oblasti výskumu a inovácií určili a stanovili v rámci procesu strategického plánovania výskumu a inovácií. Vesmírne údaje a súvisiace služby voľne sprístupnené programom sa použijú na vývoj prelomových riešení prostredníctvom výskumu a inovácií, a to aj v rámci programu Európsky horizont, pričom sa tak bude diať najmä v súvislosti s udržateľnými potravinami a prírodnými zdrojmi, monitorovaním klímy, inteligentnými mestami, automatizovanými vozidlami, bezpečnosťou a zvládaním katastrof. V procese strategického plánovania v rámci programu Európsky horizont sa určia činnosti v oblasti výskumu a inovácií, pri ktorých by sa mali využívať infraštruktúry vlastnené Úniou, ako sú Galileo, EGNOS a Copernicus. Výskumné infraštruktúry, hlavne siete pre pozorovania in situ, budú tvoriť základné prvky infraštruktúry na pozorovanie in situ, ktorá umožňuje služby systému Copernicus.
(86)  V súvislosti s infraštruktúrou určenou pre potreby tohto programu môže byť potrebný ďalší výskum a inovácie, ktoré sa môžu podporovať z programu Horizont Európa, pričom snahou bude dosiahnuť súlad s činnosťami v tejto oblasti uskutočňovanými Európskou vesmírnou agentúrou. Synergiami s programom Horizont Európa by sa malo zabezpečiť, aby sa potreby vesmírneho sektora v oblasti výskumu a inovácií určili a stanovili v rámci procesu strategického plánovania výskumu a inovácií. Je dôležité zabezpečiť kontinuitu medzi riešeniami vypracovanými v rámci programu Horizont Európa a operáciami zložiek tohto programu. Na rozvoj prelomových riešení prostredníctvom výskumu a inovácií z hľadiska hlavných európskych politík, a to aj v rámci programu Horizont Európa, sa budú využívať vesmírne údaje a služby voľne sprístupnené v rámci programu. V procese strategického plánovania v rámci programu Horizont Európa sa určia činnosti v oblasti výskumu a inovácií, pri ktorých by sa mali využívať infraštruktúry vlastnené Úniou, ako sú Galileo, EGNOS a Copernicus. Výskumné infraštruktúry, hlavne siete pre pozorovania in situ, budú tvoriť základné prvky infraštruktúry na pozorovanie in situ, ktorá umožňuje služby systému Copernicus.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 87
(87)  Nariadením (EÚ) č. 912/2010 sa zriadila agentúra Únie s názvom Agentúra pre európsky GNSS na riadenie určitých aspektov programov satelitnej navigácie Galileo a EGNOS. V tomto nariadení sa predovšetkým stanovuje, že Agentúre pre európsky GNSS budú zverené nové úlohy, a to nielen v súvislosti so systémami Galileo a EGNOS, ale aj s ďalšími zložkami tohto programu, najmä bezpečnostnou akreditáciou. Názov Agentúry pre európsky GNSS, jej úlohy a organizačné aspekty sa preto musia zodpovedajúcim spôsobom upraviť.
(87)  Nariadením (EÚ) č. 912/2010 sa zriadila agentúra Únie s názvom Agentúra pre európsky GNSS na riadenie určitých aspektov programov satelitnej navigácie Galileo a EGNOS. V tomto nariadení sa predovšetkým stanovuje, že Agentúre pre európsky GNSS budú zverené nové úlohy, a to nielen v súvislosti so systémami Galileo a EGNOS, ale aj s ďalšími zložkami tohto programu, najmä bezpečnostnou akreditáciou a kybernetickou bezpečnosťou. Názov Agentúry pre európsky GNSS, jej úlohy a organizačné aspekty sa preto musia zodpovedajúcim spôsobom upraviť.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 88
(88)  Vzhľadom na jej rozšírený rozsah činnosti, ktorý už nebude obmedzený iba na systémy Galileo a EGNOS, by sa Agentúra pre európsky GNSS mala odteraz zmeniť. Kontinuita činností Agentúry pre európsky GNSS vrátane kontinuity, pokiaľ ide o práva a povinnosti, zamestnancov a platnosť všetkých prijatých rozhodnutí, by sa však mala zabezpečiť v rámci agentúry.
(88)  Vzhľadom na jej rozšírený rozsah činnosti, ktorý už nebude obmedzený iba na systémy Galileo a EGNOS, by sa Agentúra pre európsky GNSS mala odteraz zmeniť. Ak sa Komisia rozhodne zveriť úlohy agentúre, mala by zabezpečiť primerané financovanie riadenia a vykonávania týchto úloh vrátane primeraných ľudských a finančných zdrojov. Kontinuita činností Agentúry pre európsky GNSS vrátane kontinuity, pokiaľ ide o práva a povinnosti, zamestnancov a platnosť všetkých prijatých rozhodnutí, by sa však mala zabezpečiť v rámci agentúry.
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
2.  „prejavy vesmírneho počasia“ sú prirodzene sa vyskytujúce zmeny vesmírneho priestoru medzi Slnkom a Zemou vrátane slnečných erupcií, slnečných energetických častíc, slnečného vetra a výronov koronálnej hmoty, ktoré môžu viesť k slnečným búrkam (geomagnetickým búrkam, slnečným radiačným búrkam a ionosférickým poruchám), ktoré môžu prípadne mať vplyv na Zemi;
2.  „prejavy vesmírneho počasia“ sú prirodzene sa vyskytujúce zmeny kozmického priestoru medzi Slnkom a Zemou vrátane slnečných erupcií, slnečných energetických častíc, slnečného vetra a výronov koronálnej hmoty, ktoré môžu viesť k slnečným búrkam (geomagnetickým búrkam, slnečným radiačným búrkam a ionosférickým poruchám), ktoré môžu prípadne mať vplyv na Zemi alebo môžu prípadne ovplyvňovať vesmírne infraštruktúry;
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5
5.  „získavanie informácií o situácii v kozmickom priestore“ (ďalej aj „SSA“) je celostný prístup k hlavným nebezpečenstvám hroziacim vo vesmíre, čo zahŕňa zrážku medzi satelitmi a kozmickým odpadom, javy vesmírneho počasia a objekty v blízkosti Zeme;
5.  „získavanie informácií o situácii vo vesmíre“ (SSA) sú komplexné poznatky a chápanie hlavných nebezpečenstiev hroziacich vo vesmíre, čo zahŕňa zrážku medzi satelitmi a vesmírnym odpadom, javy vesmírneho počasia a objekty v blízkosti Zeme;
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6
6.  „operácia kombinovaného financovania“ sú opatrenia podporované z rozpočtu EÚ vrátane opatrení v rámci mechanizmov kombinovaného financovania podľa článku 2 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré kombinujú nesplatné formy podpory a/alebo finančné nástroje z rozpočtu EÚ so splatnými formami podpory od rozvojových alebo iných verejných finančných inštitúcií, ako aj od komerčných finančných inštitúcií a investorov;
6.  „operácia kombinovaného financovania“ sú opatrenia podporované z rozpočtu EÚ vrátane opatrení v rámci mechanizmov kombinovaného financovania podľa článku 2 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré kombinujú nesplatné formy podpory a/alebo finančné nástroje a/alebo rozpočtové záruky z rozpočtu EÚ so splatnými formami podpory od rozvojových alebo iných verejných finančných inštitúcií, ako aj od komerčných finančných inštitúcií a investorov;
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10
10.  „údaje z SST“ sú fyzické parametre kozmických objektov zachytené snímačmi SST alebo orbitálne parametre kozmických objektov odvodené z pozorovaní snímačmi SST v rámci zložky dohľadu nad kozmickým priestorom a sledovania tohto priestoru (ďalej aj „SST“);
10.  „údaje z SST“ sú fyzické parametre vesmírnych objektov vrátane vesmírneho odpadu zachytené snímačmi SST alebo orbitálne parametre vesmírnych objektov odvodené z pozorovaní snímačmi SST v rámci zložky dohľadu nad vesmírnym priestorom a sledovania tohto priestoru (ďalej len „SST“);
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 14 a (nový)
14a.   „informácie tretích strán v rámci systému Copernicus“ sú informácie, ktoré pochádzajú z iných zdrojov, ako sú satelity Sentinel systému Copernicus, a ktoré boli poskytnuté (vrátane ich licencie) na použitie v rámci činností systému Copernicus;
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 23 – pododsek 1
„kľúčoví používatelia systému Copernicus“, ktorí využívajú údaje zo systému Copernicus a informácie zo systému Copernicus a zároveň majú dodatočnú úlohu hnacej sily vývoja systému Copernicus, čo zahŕňa inštitúcie a orgány Únie a európske vnútroštátne alebo regionálne verejné subjekty poverené vykonávaním verejnej služby v súvislosti s vymedzením, vykonávaním, presadzovaním alebo monitorovaním politík v oblasti životného prostredia, civilnej ochrany alebo bezpečnosti;
„kľúčoví používatelia systému Copernicus“, ktorí využívajú údaje zo systému Copernicus a informácie zo systému Copernicus a zároveň majú dodatočnú úlohu hnacej sily vývoja systému Copernicus, čo zahŕňa inštitúcie a orgány Únie a európske vnútroštátne alebo regionálne verejné subjekty poverené vykonávaním verejnej služby v súvislosti s vymedzením, vykonávaním, presadzovaním alebo monitorovaním politík v oblasti životného prostredia, civilnej ochrany vrátane bezpečnosti infraštruktúry alebo bezpečnosti;
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – 23 – pododsek 2 a (nový)
„základné služby programu Copernicus“ sú prevádzkové služby združené do zložky spracúvania údajov a informácií alebo zložky služieb a majú všeobecný a spoločný význam pre členské štáty a Úniu;
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 23 a (nový)
23a.  „vesmírny sektor“ je:
„dodávateľský sektor", ktorý zahŕňa činnosti vedúce k vytvoreniu prevádzkyschopného vesmírneho systému a výskum vesmíru;
„nadväzujúci sektor“, ktorý zahŕňa činnosti týkajúce sa využívania satelitných údajov na vývoj výrobkov a služieb súvisiacich s vesmírom pre koncových používateľov.
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a
a)  autonómny civilný globálny systém satelitnej navigácie (ďalej aj „GNSS“), ktorý je pod civilnou kontrolou a zahŕňa sústavu satelitov, centier a celosvetovej siete pozemných staníc poskytujúci služby určovania polohy, navigácie a merania času a plne zohľadňuje potreby a požiadavky v oblasti bezpečnosti (ďalej aj „Galileo“);
a)  autonómny civilný globálny systém satelitnej navigácie (ďalej aj „GNSS“), ktorý je pod civilnou kontrolou a zahŕňa sústavu satelitov, centier a celosvetovej siete pozemných staníc poskytujúci služby určovania polohy, navigácie a merania času a v náležitých prípadoch zohľadňuje potreby a požiadavky v oblasti bezpečnosti (ďalej len „Galileo“);
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c
c)  autonómny systém pozorovania Zeme vychádzajúci z potrieb používateľov, ktorý je pod civilnou kontrolou, ponúka geoinformačné údaje a služby a zahŕňa satelity, pozemnú infraštruktúru, zariadenia na spracovanie údajov a informácií a distribučnú infraštruktúru, a plne zohľadňuje potreby a požiadavky v oblasti bezpečnosti (ďalej aj „Copernicus“);
c)  autonómny systém pozorovania Zeme vychádzajúci z potrieb používateľov, ktorý je pod civilnou kontrolou, ponúka geoinformačné údaje a služby založené na politike voľných a verejne prístupných údajov, a zahŕňa satelity, pozemnú infraštruktúru, zariadenia na spracovanie údajov a informácií a distribučnú infraštruktúru, a plne zohľadňuje potreby a požiadavky v oblasti bezpečnosti (ďalej len „Copernicus“);
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno d
d)  systém pre dohľad nad kozmickým priestorom a sledovanie tohto priestoru (SST), ktorého cieľom je zlepšovať, prevádzkovať a poskytovať údaje, informácie a služby súvisiace s dohľadom nad aktívnymi a neaktívnymi vesmírnymi loďami, odpojenými stupňami nosných rakiet, odpadom a úlomkami odpadu, ktoré obiehajú okolo Zeme, a ich sledovaním doplnené o parametre z pozorovaní týkajúce sa prejavov vesmírneho počasia a monitorovania rizika priblíženia sa objektov v blízkosti Zeme (ďalej aj „NEO“) k Zemi;
d)  systém pre dohľad nad kozmickým priestorom a sledovanie tohto priestoru (SST), ktorého cieľom je zlepšovať, prevádzkovať a poskytovať údaje, informácie a služby súvisiace s dohľadom nad aktívnymi vesmírnymi loďami a vesmírnym odpadom, ktoré obiehajú okolo Zeme, a ich sledovaním doplnené o parametre z pozorovaní týkajúce sa prejavov vesmírneho počasia a monitorovania rizika priblíženia sa objektov v blízkosti Zeme (ďalej aj „NEO“) k Zemi;
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2
Program okrem toho zahŕňa opatrenia na zabezpečenie efektívneho prístupu do vesmíru pre tento program a na podporu inovatívneho kozmického sektora.
Program okrem toho zahŕňa opatrenia na zabezpečenie autonómneho prístupu do vesmíru na boj proti kybernetickým hrozbám, na podporu inovatívneho a konkurencieschopného vesmírneho dodávateľského aj nadväzujúceho sektora a na podporu vesmírnej diplomacie.
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Program má tieto všeobecné ciele:
1.  (Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a
a)  poskytovať alebo prispievať k poskytovaniu vysokokvalitných, aktuálnych a v prípade potreby aj zabezpečených údajov, informácií a služieb týkajúcich sa vesmíru, a to bez prerušenia a pokiaľ možno na globálnej úrovni, a tým uspokojovať súčasné a budúce potreby a umožňovať plnenie politických priorít Únie vrátane tých, ktoré sa týkajú zmeny klímy a bezpečnosti a obrany,
a)  poskytovať alebo prispievať k poskytovaniu vysokokvalitných, aktuálnych a v prípade potreby aj bezpečných údajov, informácií a služieb týkajúcich sa vesmíru, a to bez prerušenia a pokiaľ možno na globálnej úrovni, a tým uspokojovať súčasné a budúce potreby a umožňovať plnenie politických priorít Únie a podporovať schopnosť Únie a jej členských štátov prijímať nezávislé rozhodnutia založené na dôkazoch;
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b
b)  maximalizovať sociálno-ekonomické prínosy okrem iného aj prostredníctvom podporovania čo najširšieho možného využívania údajov, informácií a služieb poskytovaných zložkami programu;
b)  maximalizovať sociálno-ekonomické prínosy, a to najmä posilnením európskeho nadväzujúceho sektora, čím sa umožní rast a tvorba pracovných miest v Únii a podporí sa čo najširšie zavádzanie služieb a využívanie údajov, informácií a služieb, ktoré poskytujú zložky programu, v rámci Únie aj mimo nej;
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c
c)  posilniť bezpečnosť Únie a jej členských štátov, jej slobodu konať a strategickú autonómiu, najmä pokiaľ ide o technológie a rozhodovanie založené na dôkazoch;
c)  posilniť bezpečnosť, ako aj kybernetickú bezpečnosť Únie a jej členských štátov, jej strategickú autonómiu, najmä pokiaľ ide o priemysel a technológie;
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
ca)  posilniť európsky priemyselný a vedecký ekosystém v oblasti vesmíru vytvorením jednotného rámca, ktorý kombinuje excelentnosť európskej odbornej prípravy a know-how, rozvoj špičkového dizajnu, výrobných možností a strategickej vízie, ktorá je potrebná v stále konkurenčnejšom prostredí;
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno d
d)  podporovať úlohu Únie na medzinárodnej scéne ako jedného z popredných aktérov v kozmickom sektore a posilniť jej úlohu pri riešení globálnych výziev a podporovaní globálnych iniciatív, a to okrem iného aj v oblasti zmeny klímy a udržateľného rozvoja.
d)  podporovať úlohu Únie na medzinárodnej scéne ako jedného z popredných aktérov vo vesmírnom sektore a posilniť jej úlohu pri riešení globálnych výziev a podporovaní globálnych iniciatív, a to okrem iného aj v oblasti udržateľného rozvoja;
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno d a (nové)
da)  posilniť vesmírnu diplomaciu Únie a podporovať medzinárodnú spoluprácu s cieľom zvýšiť povedomie o vesmíre ako o spoločnom dedičstve ľudstva;
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno d b (nové)
db)  podporovať technológie a priemysel Únie a podporovať uplatňovanie zásady reciprocity a spravodlivej hospodárskej súťaže na medzinárodnej úrovni;
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno d c (nové)
dc)  zvýšiť bezpečnosť Únie a jej členských štátov v rôznych oblastiach, najmä pokiaľ ide o dopravu (leteckú dopravu vrátane bezpilotných vzdušných prostriedkov, železničnú, námornú a vnútrozemskú vodnú, ako aj cestnú dopravu a autonómne riadenie vozidiel), budovať a monitorovať infraštruktúru, monitorovať krajinu a životné prostredie.
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno a
a)  v prípade systémov Galileo a EGNOS: poskytovať najmodernejšie a v prípade potreby zabezpečené služby určovania polohy, navigácie a určovania času;
a)  v prípade systémov Galileo a EGNOS: dlhodobo a nepretržite poskytovať najmodernejšie a v prípade potreby zabezpečené služby určovania polohy, navigácie a určovania času;
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno b
b)  v prípade systému Copernicus: poskytovať presné a spoľahlivé údaje a informácie získané pozorovaním Zeme dodávané na dlhodobom základe, podporovať vykonávanie a monitorovanie politík Únie a jej členských štátov v oblasti životného prostredia, zmeny klímy, poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, civilnej ochrany, ochrany a bezpečnosti, ako aj digitálnej ekonomiky;
b)  v prípade systému Copernicus: poskytovať presné a spoľahlivé údaje a informácie získané pozorovaním Zeme dodávané na dlhodobom základe, podporovať vykonávanie a monitorovanie politík a činností Únie a jej členských štátov, ktoré vychádzajú z potrieb používateľov;
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno c
c)  v prípade získavania informácií o situácii vo vesmíre (ďalej aj „SSA“): zlepšiť spôsobilosti SST v oblasti monitorovania, sledovania a identifikácie kozmických objektov, monitorovať vesmírne počasie a mapovať a prepojiť kapacity členských štátov, pokiaľ ide o objekty v blízkosti Zeme (NEO);
c)  v prípade získavania informácií o situácii vo vesmíre (ďalej aj „SSA“): zlepšiť spôsobilosti SST v oblasti monitorovania, sledovania a identifikácie kozmických objektov a vesmírneho odpadu, monitorovať vesmírne počasie a mapovať a prepojiť kapacity členských štátov, pokiaľ ide o objekty v blízkosti Zeme (NEO);
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno e
e)  prispievať, ak je to potrebné pre potreby programu, k autonómnej, bezpečnej a nákladovo efektívnej spôsobilosti prístupu do vesmíru;
e)  zabezpečiť autonómnu, bezpečnú a nákladovo efektívnu spôsobilosť na prístup do vesmíru;
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno f
f)  podporovať a posilňovať konkurencieschopnosť právnických a fyzických osôb z Únie, ktoré pôsobia alebo chcú začať pôsobiť v tomto sektore, ako aj ich podnikavosť, zručnosti a schopnosť inovovať, s osobitným zreteľom na postavenie a potreby malých a stredných podnikov a začínajúcich podnikov.
f)  podporovať rozvoj silného a konkurencieschopného vesmírneho hospodárstva Únie a maximalizovať príležitosti pre podniky Únie všetkých veľkostí a zo všetkých regiónov.
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť
Program podporuje:
Program spolu s ďalšími programami a mechanizmami financovania Únie a Európskej vesmírnej agentúry podporuje:
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a
a)  poskytovanie služieb vynášania na obežnú dráhu pre potreby programu;
a)  poskytovanie služieb vynášania na obežnú dráhu v rámci programu vrátane agregovaných služieb vynášania na obežnú dráhu pre Úniu a iné subjekty na ich žiadosť, berúc do úvahy základné bezpečnostné záujmy Únie v súlade s článkom 25, s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť európskych nosných rakiet a priemyselných odvetví na svetovom trhu;
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b
b)  vývojové činnosti spojené s autonómnym, spoľahlivým a nákladovo efektívnym prístupom do vesmíru;
b)  vývojové činnosti spojené s autonómnym, spoľahlivým a nákladovo efektívnym prístupom do vesmíru vrátane alternatívnych technológií vynášania na obežnú dráhu a inovačných systémov alebo služieb s prihliadnutím na základné bezpečnostné záujmy Únie a jej členských štátov v súlade s článkom 25;
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c
c)  potrebné úpravy pozemnej infraštruktúry nevyhnutnej pre prístup do vesmíru, ak je to potrebné pre potreby programu.
c)  nevyhnutnú údržbu, potrebné úpravy a rozvoj pozemnej infraštruktúry nevyhnutnej pre prístup do vesmíru, najmä existujúcej infraštruktúry, raketových základní a výskumných centier, ak je to potrebné pre ciele programu.
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh nariadenia
Článok 6 – nadpis
Akcie na podporu inovatívneho kozmického sektora Únie
Akcie na podporu inovatívneho a konkurencieschopného vesmírneho sektora Únie
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a
a)  inovačné činnosti v záujme čo najlepšieho využitia kozmických technológií, infraštruktúry alebo služieb;
a)  inovačné činnosti v záujme rozvoja a čo najlepšieho využitia vesmírnych technológií, infraštruktúry alebo služieb;
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno –a a (nové)
aa)  vhodné opatrenia na uľahčenie využívania inovačných riešení, ktoré sú výsledkom výskumných a inovačných činností, najmä prostredníctvom synergií s inými fondmi Únie, ako sú programy Horizont Európa a InvestEU, s cieľom podporiť rozvoj nadväzujúcich sektorov v rámci všetkých zložiek programu;
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a b (nové)
ab)  posilnenie európskeho vesmírneho sektora na vývoznom trhu;
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b
b)  vytváranie inovačných partnerstiev súvisiacich s vesmírom s cieľom vyvinúť inovačné produkty alebo služby a následne získať výsledný tovar alebo služby;
b)  vytváranie inovačných partnerstiev súvisiacich s vesmírom s cieľom vyvinúť inovačné produkty alebo služby a následne získať výsledné produkty alebo služby pre potreby programu;
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)  navrhovanie, testovanie, realizáciu a zavádzanie interoperabilných vesmírnych riešení založených na údajoch pre verejné služby, presadzovanie inovácií a vytvorenie spoločných rámcov s cieľom plne využiť potenciál služieb verejnej správy pre občanov a podniky;
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c
c)  podnikanie, a to od počiatočného štádia až po štádium rastu, v súlade s článkom 21 a ustanoveniami o ďalšom prístupe k financovaniu uvedenými v článku 18 a hlave III kapitole I;
c)  podnikanie, a to od počiatočného štádia až po štádium rastu, v súlade s článkom 21 a na základe ustanovení o ďalšom prístupe k financovaniu uvedených v článku 18 a hlave III kapitole I;
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d
d)  spoluprácu medzi podnikmi vo forme vesmírnych centier spájajúcich na regionálnej a vnútroštátnej úrovni aktérov z kozmického a digitálneho sektora, ako aj používateľov, a poskytujúcich podporu občanom a spoločnostiam v záujme podpory podnikania a zručností;
d)  spoluprácu vo forme siete vesmírnych dátových centier spájajúcich aktérov z vesmírneho a digitálneho sektora, ako aj používateľov a poskytujúcich podporu, zariadenia a služby občanom a spoločnostiam v záujme podpory podnikania a zručností; spoluprácu medzi vesmírnymi dátovými centrami a centrami digitálnej inovácie zriadenými v rámci programu Digitálna Európa;
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d a (nové)
da)  možný rozvoj „stratégie prístupu prvej zmluvy“ so všetkými príslušnými aktérmi z verejného a súkromného sektora s cieľom podporiť rozvoj startupov v oblasti vesmíru;
Pozmeňujúci návrh 90
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d b (nové)
db)  synergie so sektorom dopravy a vesmírnym a digitálnym sektorom s cieľom podporiť širšie využívanie nových technológií (napríklad elektronické výzvy, digitálny tachograf, monitorovanie a riadenie dopravy, autonómne riadenie vozidiel, bezpilotné prostriedky a drony) a riešenie potrieb bezpečného a plynulého prepojenia, spoľahlivé určovanie polohy, intermodalitu a interoperabilitu, čím sa zvyšuje konkurencieschopnosť dopravných služieb a sektora dopravy;
Pozmeňujúci návrh 91
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno e
e)  zabezpečovanie činností v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy;
e)  zabezpečovanie činností v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom rozvíjať špecializované zručnosti v oblasti vesmíru;
Pozmeňujúci návrh 92
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno f
f)  prístup k zariadeniam na spracovanie a testovanie;
f)  prístup k zariadeniam na spracovanie a testovanie pre odborníkov zo súkromného a verejného sektora, študentov a podnikateľov;
Pozmeňujúci návrh 93
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c
c)  neudeľuje tretej krajine ani medzinárodnej organizácii rozhodovaciu právomoc v súvislosti s programom;
c)  neudeľuje tretej krajine ani medzinárodnej organizácii rozhodovaciu právomoc v súvislosti s programom ani prípadný prístup k citlivým alebo utajovaným informáciám;
Pozmeňujúci návrh 94
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno d a (nové)
da)  v náležitých prípadoch rešpektuje strategické a zvrchované záujmy Únie vo všetkých príslušných oblastiach vrátane európskej technologickej a priemyselnej strategickej autonómie;
Pozmeňujúci návrh 95
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3
3.  Komisia prijme potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby zmluvy, dohody alebo iné dojednania týkajúce sa činností uvedených v prvom odseku zahŕňali ustanovenia stanovujúce vhodný režim vlastníctva tohto majetku, a pokiaľ ide o písmeno c), aby Únia mohla voľne využívať prijímače verejnej regulovanej služby v súlade s rozhodnutím č. 1104/2011/EÚ.
3.  Komisia prijme potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby zmluvy, dohody alebo iné dojednania týkajúce sa činností uvedených v druhom odseku zahŕňali ustanovenia stanovujúce vhodný režim vlastníctva a využívania tohto majetku, a pokiaľ ide o písmeno c), aby Únia mohla voľne využívať prijímače verejnej regulovanej služby a povoliť ich používanie v súlade s rozhodnutím č. 1104/2011/EÚ.
Pozmeňujúci návrh 96
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1
Služby, údaje a informácie poskytované zložkami programu sa poskytujú bez akejkoľvek výslovnej alebo implicitnej záruky, pokiaľ ide o ich kvalitu, presnosť, dostupnosť, spoľahlivosť, rýchlosť a vhodnosť na akýkoľvek účel. Komisia prijme na tento účel potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby používatelia týchto služieb, údajov a informácií boli vhodným spôsobom informovaní o vylúčení takejto záruky.
Služby, údaje a informácie poskytované zložkami programu sa poskytujú bez akejkoľvek výslovnej alebo implicitnej záruky, pokiaľ ide o ich kvalitu, presnosť, dostupnosť, spoľahlivosť, rýchlosť a vhodnosť na akýkoľvek účel, pokiaľ sa takáto záruka nevyžaduje podľa uplatniteľného práva Únie na účely poskytovania príslušných služieb. Komisia prijme na tento účel potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby používatelia týchto služieb, údajov a informácií boli vhodným spôsobom informovaní o vylúčení takejto záruky.
Pozmeňujúci návrh 97
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1
Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie 2021 až 2027 je [16miliárd EUR v bežných cenách.
Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie 2021 až 2027 je [16,9miliardy EUR v terajších cenách.
Pozmeňujúci návrh 98
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b
b)  na Copernicus: [5,8] miliardy EUR;
b)  na Copernicus: [6] miliárd EUR;
Pozmeňujúci návrh 99
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c
c)  na SSA/GOVSATCOM: [0,5] miliardy EUR.
c)  na SSA/GOVSATCOM: [1,2] miliardy EUR.
Pozmeňujúci návrh 100
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2
2.  Prierezové činnosti uvedené v článku 3 sa financujú v rámci zložiek programu.
2.  Prierezové činnosti uvedené v článkoch 3, 5 a 6 sa financujú v rámci zložiek programu.
Pozmeňujúci návrh 101
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno a
a)  podporovať vo všetkých členských štátoch a v celom dodávateľskom reťazci čo možno najširšiu a najotvorenejšiu účasť začínajúcich podnikov, nových účastníkov a malých a stredných podnikov, ako aj ďalších hospodárskych subjektov, čo zahŕňa aj požiadavku, aby uchádzači zadávali zákazky subdodávateľom;
a)  podporovať v celej Únii a v celom dodávateľskom reťazci čo najširšiu a najotvorenejšiu účasť všetkých hospodárskych subjektov, najmä začínajúcich podnikov, nových účastníkov a malých a stredných podnikov, čo zahŕňa aj požiadavku, aby uchádzači zadávali zákazky subdodávateľom;
Pozmeňujúci návrh 102
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno d
d)  podporovať autonómiu Únie, najmä z technologického hľadiska;
d)  podporovať strategickú autonómiu Únie, najmä z priemyselného a technologického hľadiska, naprieč celým hodnotovým reťazcom;
Pozmeňujúci návrh 103
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno d a (nové)
da)  dodržiavať zásady otvoreného prístupu a spravodlivej hospodárskej súťaže v celom odvetvovom dodávateľskom reťazci, zásadu verejného obstarávania na základe transparentných a aktualizovaných informácií, jasného oznamovania uplatniteľných pravidiel verejného obstarávania, výberových kritérií a kritérií prideľovania zákaziek a akýchkoľvek ďalších relevantných informácií v záujme zabezpečenia rovnakých podmienok pre všetkých potenciálnych uchádzačov;
Pozmeňujúci návrh 104
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1
1.  S cieľom podporiť nových účastníkov, malé a stredné podniky a začínajúce podniky a ponúkať čo najširšie možné geografické pokrytie a zároveň chrániť strategickú autonómiu Únie môže verejný obstarávateľ požadovať, aby uchádzač zadal prostredníctvom verejnej súťaže na príslušnej úrovni subdodávok časť zákazky spoločnostiam iným ako tie, ktoré patria do skupiny uchádzača.
1.  S cieľom podporiť nových účastníkov, najmä malé a stredné podniky a začínajúce podniky, a ponúkať čo najširšie možné geografické pokrytie a zároveň chrániť strategickú autonómiu Únie sa verejný obstarávateľ usiluje o to, aby uchádzač zadal prostredníctvom verejnej súťaže na príslušnej úrovni subdodávok časť zákazky spoločnostiam iným ako tie, ktoré patria do skupiny uchádzača.
Pozmeňujúci návrh 105
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2
2.  Verejný obstarávateľ vyjadrí požadovaný podiel zákazky, ktorý sa má zadať subdodávateľom, ako rozpätie minimálneho a maximálneho percentuálneho podielu.
2.  Verejný obstarávateľ vyjadrí požadovaný podiel zákazky, ktorý sa má zadať subdodávateľom v rámci odvetvia na všetkých úrovniach podľa odseku 1, ako rozpätie minimálneho a maximálneho percentuálneho podielu.
Pozmeňujúci návrh 106
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3
3.  Uchádzač musí všetky odchýlky od požiadavky podľa odseku 1 zdôvodniť.
3.  Uchádzač musí všetky odchýlky od požiadavky podľa odseku 1 zdôvodniť a následne ich musí posúdiť verejný obstarávateľ.
Pozmeňujúci návrh 107
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2
V prípade spoločnej výzvy sa stanovia spoločné postupy výberu a hodnotenia návrhov. Do týchto postupoch musí byť zapojená vyvážená skupina expertov vymenovaných každou stranou.
V prípade spoločnej výzvy sa stanovia spoločné postupy výberu a hodnotenia návrhov. Súčasťou týchto postupov je vyvážená skupina expertov vymenovaných každou stranou. Títo experti nehodnotia, neposkytujú poradenstvo ani nepomáhajú vo veciach, v súvislosti s ktorými majú konflikt záujmov.
Pozmeňujúci návrh 108
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1
1.  Na dôvažok k ustanoveniam [článku 165] nariadenia o rozpočtových pravidlách môžu Komisia agentúra uskutočňovať postupy spoločného verejného obstarávania s Európskou vesmírnou agentúrou alebo inými medzinárodnými organizáciami zapojenými do implementácie zložiek programu.
1.  Na dôvažok k ustanoveniam [článku 165] nariadenia o rozpočtových pravidlách môžu Komisia alebo agentúra uskutočňovať postupy spoločného verejného obstarávania s Európskou vesmírnou agentúrou alebo inými medzinárodnými organizáciami zapojenými do implementácie zložiek programu.
Pozmeňujúci návrh 110
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno a
a)  prísne rozdelenie úloh a zodpovedností medzi subjekty zapojené do implementácie programu, najmä medzi členské štáty, Komisiu, agentúru a Európsku vesmírnu agentúru;
a)  prísne rozdelenie úloh a zodpovedností medzi subjekty zapojené do implementácie programu, najmä medzi členské štáty, Komisiu, agentúru a Európsku vesmírnu agentúru, na základe právomocí jednotlivých subjektov, aby sa zlepšila transparentnosť, účinnosť a nákladová efektívnosť a zamedzilo sa prekrývaniu činností;
Pozmeňujúci návrh 111
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno b
b)  prísna kontrola programu vrátane prísneho dodržiavania nákladov a harmonogramu všetkými subjektmi v rámci ich príslušných oblastí pôsobnosti v súlade s týmto nariadením;
b)  prísna kontrola programu vrátane prísneho dodržiavania nákladov a technickej výkonnosti všetkými subjektmi v rámci ich príslušných oblastí zodpovednosti v súlade s týmto nariadením;
Pozmeňujúci návrh 112
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno d
d)  systematické zohľadňovanie potrieb používateľov služieb poskytovaných zložkami programu, ako aj vedeckých a technologických výdobytkov súvisiacich s týmito službami;
d)  systematické zohľadňovanie potrieb používateľov služieb poskytovaných zložkami programu, ako aj vedeckých a technologických výdobytkov súvisiacich s týmito službami, ako aj prostredníctvom konzultácie s poradnými fórami používateľov na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie;
Pozmeňujúci návrh 113
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2
2.  Komisia alebo, v prípade úloh uvedených v článku 30, agentúra môže zveriť konkrétne úlohy členským štátom alebo vnútroštátnym agentúram či skupinám týchto členských štátov alebo vnútroštátnych agentúr. Členské štáty prijímajú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie bezproblémového fungovania programu a podporu jeho využívania, a to okrem iného aj tým, že pomáhajú chrániť frekvencie potrebné pre tento program.
2.  Komisia alebo, v prípade úloh uvedených v článku 30, agentúra môže zveriť konkrétne úlohy členským štátom alebo skupinám týchto členských štátov v závislosti od osobitných jednotlivých dohôd. Členské štáty prijímajú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie bezproblémového fungovania programu a podporu jeho využívania, a to okrem iného aj tým, že pomáhajú chrániť frekvencie potrebné pre tento program na primeranej úrovni.
Pozmeňujúci návrh 114
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2 a (nový)
2a.  Členské štáty uskutočňujú proaktívnu a koordinovanú konzultáciu s komunitami koncových používateľov, najmä v súvislosti so systémami Galileo, EGNOS a Copernicus, a to aj prostredníctvom poradných fór používateľov.
Pozmeňujúci návrh 115
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1
1.  Komisia nesie celkovú zodpovednosť za implementáciu programu, a to aj v oblasti bezpečnosti. V súlade s týmto nariadením určuje priority a dlhodobý vývoj programu a dohliada nad jeho implementáciou, pričom berie náležitý ohľad na jeho vplyv na ostatné politiky Únie.
1.  Komisia nesie celkovú zodpovednosť za implementáciu programu a zodpovednosť v oblasti bezpečnosti zložiek programu, ktoré neboli zverené agentúre podľa článku 30. V súlade s týmto nariadením určuje priority a dlhodobý vývoj programu a dohliada nad jeho implementáciou, pričom berie náležitý ohľad na jeho vplyv na ostatné politiky Únie.
Pozmeňujúci návrh 116
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2
2.  Komisia riadi zložky programu, ak takéto riadenie nie je zverené inému subjektu.
2.  Komisia riadi zložky programu, ak takéto riadenie nie je zverené iným subjektom uvedeným v článkoch 30, 31 a 32.
Pozmeňujúci návrh 117
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 3
3.  Komisia zabezpečuje jednoznačné rozdelenie úloh medzi jednotlivé subjekty zapojené do programu a koordinuje činnosti týchto subjektov.
3.  Komisia zabezpečuje jednoznačné rozdelenie úloh medzi jednotlivé subjekty zapojené do programu a koordinuje činnosti týchto subjektov a takisto zabezpečuje úplnú ochranu záujmov Únie, správne finančné riadenie a uplatňovanie pravidiel, najmä tých, ktoré sa týkajú verejného obstarávania. Komisia preto uzavrie s agentúrou a Európskou vesmírnou agentúrou dohodu o finančnom rámcovom partnerstve, ktorá sa bude týkať úloh zverených týmto dvom subjektom, ako sa uvádza v článku 31a.
Pozmeňujúci návrh 118
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 3 a (nový)
3a.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 105 v súvislosti s osobitnými ustanoveniami o fungovaní a riadení systému GOVSATCOM, funkcie vesmírneho počasia a funkcie týkajúcej sa objektov v blízkosti Zeme.
Pozmeňujúci návrh 119
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 4 – pododsek 1
Ak je to potrebné pre bezproblémové fungovanie programu a bezproblémové poskytovanie služieb poskytovaných zložkami programu, Komisia po konzultácii s používateľmi a všetkými ostatnými relevantnými zainteresovanými stranami určí prostredníctvom vykonávacích aktov technické a prevádzkové špecifikácie potrebné na implementáciu a rozvoj týchto zložiek a služieb, ktoré poskytujú. Pri určovaní týchto technických a prevádzkových špecifikácií Komisia dbá na to, aby nedošlo k zníženiu všeobecnej úrovne bezpečnosti a aby bola splnená požiadavka spätnej kompatibility.
Ak je to potrebné pre bezproblémové fungovanie programu a bezproblémové poskytovanie služieb poskytovaných zložkami programu, Komisia po konzultácii s používateľmi a všetkými ostatnými relevantnými zainteresovanými stranami vrátane nadväzujúceho sektora určí prostredníctvom delegovaných aktov vysoké požiadavky na implementáciu a rozvoj týchto zložiek a služieb, ktoré poskytujú. Pri určovaní týchto vysokých požiadaviek Komisia dbá na to, aby nedošlo k zníženiu všeobecnej úrovne bezpečnosti a aby bola splnená požiadavka spätnej kompatibility.
Pozmeňujúci návrh 120
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 4 – pododsek 2
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 3.
Uvedené delegované akty sa prijmú v súlade s článkom 21.
Pozmeňujúci návrh 121
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 5
5.  Komisia podporuje a zabezpečuje využívanie a používanie údajov a služieb poskytovaných zložkami programu vo verejnom a v súkromnom sektore, a to okrem iného aj podporou primeraného vývoja týchto služieb a vytvorenia stabilného dlhodobého prostredia. Rozvíja synergie medzi aplikáciami jednotlivých zložiek programu. Zabezpečuje komplementaritu, konzistentnosť, synergie a väzby medzi programom a ďalšími akciami a programami Únie.
5.  Komisia zabezpečuje komplementaritu, konzistentnosť, synergie a väzby medzi programom a ďalšími akciami a programami Únie. Komisia v úzkej spolupráci s agentúrou a prípadne s Európskou vesmírnou agentúrou a so subjektmi poverenými vykonávaním programu Copernicus prispieva k týmto činnostiam a podporuje ich:
–   činnosti týkajúce sa získavania a používania údajov a zavádzania a využívania služieb, ktoré zložky programu poskytujú verejnému a súkromnému sektoru;
–   rozvoj synergií medzi aplikáciami;
–   vhodný rozvoj týchto služieb;
–   podpora dlhodobo stabilného prostredia.
Pozmeňujúci návrh 122
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 6
6.  V prípade potreby zabezpečuje koordináciu s činnosťami vykonávanými v kozmickom sektore na úrovni Únie, vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni. Podnecuje spoluprácu medzi členskými štátmi a podporuje konvergenciu ich technologických kapacít a výdobytkov v oblasti vesmíru.
6.  V prípade potreby a v spolupráci s agentúrou a Európskou vesmírnou agentúrou zabezpečuje koordináciu s činnosťami vykonávanými vo vesmírnom sektore na úrovni Únie, vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni. Podnecuje spoluprácu medzi členskými štátmi a podporuje konvergenciu ich technologických kapacít a výdobytkov v oblasti vesmíru.
Pozmeňujúci návrh 123
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)  podporovať a zabezpečovať získavanie a používanie údajov a zavádzanie a využívanie služieb poskytovaných zložkami programu vrátane vývoja nadväzujúcich aplikácií a služieb na základe zložiek programu;
Pozmeňujúci návrh 124
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1 – písmeno b b (nové)
bb)  implementovať akcie na podporu inovatívneho vesmírneho sektora Únie v súlade s článkom 6;
Pozmeňujúci návrh 125
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1 – písmeno b c (nové)
bc)  podporovať prístup k financovaniu prostredníctvom finančných nástrojov poskytovaných v rámci hlavy III, ako aj v spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB) prostredníctvom finančných nástrojov EIB, ktoré sú zamerané najmä na MSP;
Pozmeňujúci návrh 126
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1 – písmeno c
c)  uskutočňovať komunikačné a propagačné činnosti a činnosti týkajúce sa komercializácie služieb ponúkaných systémami Galileo a EGNOS;
c)  uskutočňovať komunikačné a propagačné činnosti a činnosti týkajúce sa komercializácie služieb ponúkaných najmä systémami Galileo, EGNOS a Copernicus;
Pozmeňujúci návrh 127
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
ca)  v prípade systémov Galileo a EGNOS: riadenie systémov Galileo a EGNOS, ako sa uvádza v článku 43;
Pozmeňujúci návrh 128
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1 – písmeno d
d)  poskytovať Komisii technické poradenstvo.
d)  poskytovať Komisii technické poradenstvo a zabrániť duplicite s úlohami Európskej vesmírnej agentúry podľa článku 27 a 31.
Pozmeňujúci návrh 129
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2 – písmeno a
a)  riadenie využívania systémov EGNOS a Galileo, ako sa uvádza v článku 43;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 130
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2 – písmeno b a (nové)
ba)  poskytovanie odporúčaní Komisii v súvislosti s prioritami vesmírnej oblasti v rámci programu Horizont Európa a účasť na ich implementácii;
Pozmeňujúci návrh 131
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2 – písmeno c
c)  vykonávanie činností týkajúcich sa vývoja nadväzujúcich aplikácií a služieb na základe zložiek programu.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 132
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 3
3.  Komisia môže agentúre zveriť ďalšie úlohy vrátane činností v oblasti komunikácie, propagácie údajov a informácií a obchodovania s nimi, ako aj ďalších činností spojených s využívaním zo strany používateľov v súvislosti s inými zložkami programu, ako sú Galileo a EGNOS.
3.  Komisia môže agentúre zveriť ďalšie úlohy s cieľom zabrániť duplicite a na základe zvýšenej efektívnosti pri dosahovaní cieľov programu.
Pozmeňujúci návrh 133
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 3 a (nový)
3a.  Agentúra môže podpísať dohody o partnerstve alebo iné dohody s vnútroštátnymi vesmírnymi agentúrami, skupinou vnútroštátnych vesmírnych agentúr alebo inými subjektmi na účely plnenia svojich úloh.
Pozmeňujúci návrh 134
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 4
4.  Komisia zverí úlohy uvedené v odseku 2 a 3 prostredníctvom dohody o príspevku v súlade s [článkom 2 ods. 18] a [hlavou VI] nariadenia o rozpočtových pravidlách.
4.  Komisia zverí úlohy uvedené v odsekoch 2 a 3 prostredníctvom dohody o príspevku v súlade s [článkom 2 ods. 18] a [hlavou VI] nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktorá bude preskúmaná v súlade v článkom 102 ods. 6 tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o zložku Copernicus.
Pozmeňujúci návrh 135
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 4 a (nový)
4a.  Ak Komisia zverí úlohy agentúre, zabezpečí primerané financovanie ich riadenia a vykonávania vrátane primeraných ľudských a administratívnych zdrojov.
Pozmeňujúci návrh 136
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1 – písmeno a
a)  v prípade systému Copernicus: vývoj, navrhovanie a konštruovanie kozmickej infraštruktúry systému Copernicus vrátane prevádzky tejto infraštruktúry;
a)  v prípade systému Copernicus: vývoj, navrhovanie a konštruovanie vesmírnej a pozemnej infraštruktúry systému Copernicus vrátane prevádzky tejto infraštruktúry;
Pozmeňujúci návrh 137
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1 – písmeno b
b)  v prípade systémov Galileo a EGNOS: vývoj systémov, rozvoj pozemného segmentu a navrhovanie a vývoj satelitov;
b)  v prípade systémov Galileo a EGNOS: poskytovanie podpory agentúre pri výkone jej základných úloh. Ak sa tak stanovuje v osobitných dohodách uzavretých medzi agentúrou a Európskou vesmírnou agentúrou, Európskej vesmírnej agentúre možno zveriť v mene agentúry verejné obstarávanie vývoja systémov, navrhovania a rozvoja pozemného segmentu a navrhovania a vývoja vesmírneho segmentu;
Pozmeňujúci návrh 138
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1 – písmeno c
c)  pokiaľ ide o všetky zložky programu: výskumné a vývojové činnosti v jej oblastiach odbornosti.
c)  pokiaľ ide o všetky zložky programu: výskumné a vývojové činnosti týkajúce sa infraštruktúry zložiek programu.
Pozmeňujúci návrh 139
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
ca)  podnecovanie spolupráce medzi členskými štátmi a podporovanie konvergencie ich technologických kapacít a vývoja vo vesmírnom segmente.
Pozmeňujúci návrh 140
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2
2.  Komisia uzatvorí s agentúrou a s Európskou vesmírnou agentúrou dohodu o finančnom rámcovom partnerstve, ako je stanovené v [článku 130] nariadenia o rozpočtových pravidlách. V danej dohode o finančnom rámcovom partnerstve sa:
vypúšťa sa
–  jasne zadefinujú zodpovednosti a povinnosti Európskej vesmírnej agentúry v súvislosti s programom,
–  stanoví požiadavka, aby Európska vesmírna agentúra dodržiavala bezpečnostné predpisy programu Únie, najmä so zreteľom na spracovanie utajovaných skutočností,
–  určia podmienky riadenia finančných prostriedkov zverených Európskej vesmírnej agentúre, najmä pokiaľ ide o verejné obstarávanie, postupy riadenia, očakávané výsledky merané na základe ukazovateľov výkonnosti, opatrenia uplatniteľné v prípade chybného alebo podvodného plnenia zákaziek z hľadiska nákladov, harmonogramu a výsledkov, ako aj komunikačná stratégia a pravidlá týkajúce sa vlastníctva všetkého hnuteľného a nehnuteľného majetku; dané podmienky musia byť v súlade s hlavami III a V tohto nariadenia a nariadenia o rozpočtových pravidlách,
–  vyžaduje účasť Komisie a v prípade, keď je to vhodné, agentúry na zasadnutiach výboru na posúdenie ponukových konaní Európskej vesmírnej agentúry v súvislosti s programom,
–  stanovia monitorovacie a kontrolné opatrenia, ktoré zahŕňajú najmä systém predbežného odhadu nákladov, systematické poskytovanie informácií Komisii alebo prípadne agentúre o nákladoch a harmonograme a pre prípad rozdielu medzi plánovanými rozpočtami, plnením a harmonogramom nápravné opatrenia, ktorými sa zabezpečí plnenie zverených úloh v medziach pridelených rozpočtov, ako aj sankcie pre Európsku vesmírnu agentúru, ak jej tento rozdiel možno priamo pripísať,
–  stanovia zásady odmeňovania Európskej vesmírnej agentúry, ktoré musí byť primerané zložitosti úloh, ktoré sa majú vykonávať, v súlade s trhovými cenami a poplatkami iných zapojených subjektov vrátane Únie a môže byť prípadne založené na ukazovateľoch výkonnosti; uvedené poplatky nezahŕňajú všeobecné režijné náklady, ktoré nie sú spojené s činnosťami zverenými Úniou Európskej vesmírnej agentúre.
Pozmeňujúci návrh 141
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 3
3.  Uzavretie dohody o finančnom rámcovom partnerstve uvedenej v odseku 2 je podmienené zriadením vnútorných štruktúr v rámci Európskej vesmírnej agentúry a stanovením prevádzkovej metódy, a to najmä na účely rozhodovania, metód riadenia a zodpovednosti, ktoré umožňujú zabezpečiť maximálnu ochranu záujmov Únie a dodržiavať jej rozhodnutia, okrem iného aj v prípade činností financovaných Európskou vesmírnou agentúrou, ktoré majú vplyv na program.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 142
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 4
4.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia dohody o finančnom rámcovom partnerstve uvedenej v odseku 4, Komisia alebo agentúra môžu požiadať Európsku vesmírnu agentúru, aby poskytla technické poradenstvo a informácie potrebné na plnenie úloh, ktoré sú im pridelené na základe tohto nariadenia.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 143
Návrh nariadenia
Článok 31 a (nový)
Článok 31a
Dohode o finančnom rámcovom partnerstve
1.   Komisia uzatvorí s agentúrou a s Európskou vesmírnou agentúrou dohodu o finančnom rámcovom partnerstve, ako je stanovené v [článku 130] nariadenia o rozpočtových pravidlách. V danej dohode o finančnom rámcovom partnerstve sa:
a)   jasne zadefinujú zodpovednosti a povinnosti Komisie, agentúry a Európskej vesmírnej agentúry v súvislosti s programom;
b)   jasne vymedzia nástroje koordinácie a kontroly na vykonávanie zložiek programu, a to pri zohľadnení úloh a povinností Komisie pri vykonávaní celkovej koordinácie zložiek programu;
c)   stanoví požiadavka, aby Európska vesmírna agentúra dodržiavala bezpečnostné predpisy programu Únie, najmä so zreteľom na spracúvanie utajovaných skutočností;
d)   určia podmienky riadenia finančných prostriedkov zverených Európskej vesmírnej agentúre, a to aj pokiaľ ide o uplatňovanie pravidiel Únie v oblasti verejného obstarávania, ak sa obstaráva v mene Únie, postupy riadenia, očakávané výsledky merané na základe ukazovateľov výkonnosti, opatrenia uplatniteľné v prípade chybného alebo podvodného plnenia zákaziek z hľadiska nákladov, harmonogramu a výsledkov, ako aj komunikačná stratégia a pravidlá týkajúce sa vlastníctva všetkého hnuteľného a nehnuteľného majetku; dané podmienky musia byť v súlade s hlavami III a V tohto nariadenia a nariadením o rozpočtových pravidlách;
e)   vyžaduje účasť Komisie a agentúry na zasadnutiach výboru na posúdenie ponukových konaní Európskej vesmírnej agentúry v súvislosti s programom, ak Európska vesmírna agentúra obstaráva v mene Únie podľa odseku 1a;
f)   stanovia monitorovacie a kontrolné opatrenia, ktoré zahŕňajú najmä systém predbežného odhadu nákladov, systematické poskytovanie informácií Komisii alebo prípadne agentúre o nákladoch a harmonograme a pre prípad rozdielu medzi plánovanými rozpočtami, plnením a harmonogramom nápravné opatrenia, ktorými sa zabezpečí plnenie zverených úloh v medziach pridelených rozpočtov, ako aj sankcie pre Európsku vesmírnu agentúru, ak jej tento rozdiel možno priamo pripísať,
g)   stanovia zásady odmeňovania Európskej vesmírnej agentúry s prihliadnutím na jej model nákladov ako verejného subjektu, ktorý musí byť primeraný zložitosti úloh, ktoré sa majú vykonávať, v súlade s trhovými cenami a poplatkami iných zapojených subjektov vrátane Únie a môže byť prípadne založený na ukazovateľoch výkonnosti; uvedené poplatky nezahŕňajú všeobecné režijné náklady, ktoré nie sú spojené s činnosťami zverenými Úniou Európskej vesmírnej agentúre;
h)   stanoví požiadavka, aby Európska vesmírna agentúra zabezpečila úplnú ochranu záujmov Únie a jej rozhodnutí, čo môže viesť aj k tomu, že Európska vesmírna agentúra bude musieť upraviť svoje rozhodovanie, metódy riadenia a ustanovenia o zodpovednosti.
2.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia dohody o finančnom rámcovom partnerstve uvedenej v článku 31a, Komisia alebo agentúra môžu požiadať Európsku vesmírnu agentúru, aby poskytla technické poradenstvo a informácie potrebné na plnenie úloh, ktoré sú im pridelené na základe tohto nariadenia. Podmienky takýchto žiadostí a ich vybavenia sa spoločne dohodnú.
Pozmeňujúci návrh 144
Návrh nariadenia
Článok 32 – názov
Úloha iných subjektov
Úloha organizácie EUMETSAT a iných subjektov
Pozmeňujúci návrh 145
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Komisia môže poveriť, v plnom rozsahu alebo čiastočne a prostredníctvom dohôd o príspevku, implementáciou zložiek programu iné subjekty, ako sú subjekty uvedené v článkoch 30 a 31, vrátane:
1.  Komisia môže poveriť, v plnom rozsahu alebo čiastočne a prostredníctvom dohôd o príspevku, implementáciou týchto úloh iné subjekty, ako sú subjekty uvedené v článkoch 30 a 31, vrátane:
Pozmeňujúci návrh 146
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1 – písmeno a
a)  prevádzky kozmickej infraštruktúry systému Copernicus alebo jej častí, ktorá môže byť zverená organizácii EUMETSAT;
a)  modernizácie a prevádzky vesmírnej infraštruktúry systému Copernicus alebo jej častí, ktorá môže byť zverená organizácii EUMETSAT;
Pozmeňujúci návrh 147
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1 – písmeno b
b)  vykonávania služieb systému Copernicus alebo ich častí príslušné agentúry, subjekty alebo organizácie.
b)  vykonávania služieb systému Copernicus alebo ich častí príslušné agentúry, subjekty alebo organizácie, ktoré riadia získavanie informácií príslušných tretích strán.
Pozmeňujúci návrh 148
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 2 a (nový)
2a.  Komisia zohľadní vedecké a technické poradenstvo Spoločného výskumného centra týkajúce sa implementácie programu.
Pozmeňujúci návrh 149
Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1 – úvodná časť
Bezpečnosť programu by mala byť založená na týchto zásadách:
Bezpečnosť programu je založená na týchto zásadách:
Pozmeňujúci návrh 150
Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1 – písmeno a
a)  zohľadňovanie skúseností členských štátov v oblasti bezpečnosti a čerpanie inšpirácie z ich najlepších postupov;
a)  zohľadňovanie skúseností členských štátov v oblasti bezpečnosti a čerpanie inšpirácie z ich najlepších postupov a vnútroštátnych právnych predpisov;
Pozmeňujúci návrh 151
Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  zohľadňovanie skúseností získaných pri prevádzke systémov Galileo, EGNOS a Copernicus;
Pozmeňujúci návrh 152
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť
Komisia v rámci svojich právomocí zaistí vysokú úroveň bezpečnosti, pokiaľ ide predovšetkým o:
Komisia a agentúra v rámci svojich právomocí zaistia vysokú úroveň bezpečnosti, pokiaľ ide predovšetkým o:
Pozmeňujúci návrh 153
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1 – pododsek 2
Na tento účel Komisia zabezpečí, aby sa pre každú zložku programu vykonala analýza rizík a hrozieb. Na základe uvedenej analýzy rizík a hrozieb prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pre každú zložku programu všeobecné bezpečnostné požiadavky. Komisia pritom zohľadní vplyv daných požiadaviek na bezproblémové fungovanie príslušnej zložky, predovšetkým, pokiaľ ide o náklady, riadenie rizík a harmonogram, a zaistí, aby sa neznížila celková úroveň bezpečnosti ani nenarušilo fungovanie existujúcich zariadení založených na danej zložke. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 3.
Na tento účel Komisia vykoná pre zložky Copernicus, SST a GOVSATCOM analýzu rizík a hrozieb, a to po konzultácii s koncovými používateľmi v členských štátoch a príslušnými subjektmi, ktoré riadia vykonávanie zložky programu. Agentúra vykoná analýzu rizík a hrozieb pre zložky systémov Galileo a EGNOS. Na základe uvedenej analýzy rizík a hrozieb Komisia po konzultácii s koncovými užívateľmi v členských štátoch a príslušnými subjektmi, ktoré riadia implementáciu zložky programu, prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pre každú zložku programu všeobecné bezpečnostné požiadavky. Komisia pritom zohľadní vplyv daných požiadaviek na bezproblémové fungovanie príslušnej zložky, predovšetkým, pokiaľ ide o náklady, riadenie rizík a harmonogram, a zaistí, aby sa neznížila celková úroveň bezpečnosti ani nenarušilo fungovanie existujúcich zariadení založených na danej zložke. V rámci všeobecných bezpečnostných požiadaviek sa stanovia postupy, ktoré sa majú dodržiavať vždy, keď môže byť prevádzkou zložky ovplyvnená bezpečnosť Únie alebo jej členských štátov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 3.
Pozmeňujúci návrh 154
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 2
2.  Subjekt zodpovedný za riadenie určitej zložky programu zodpovedá za riadenie bezpečnosti danej zložky a na uvedený účel vykonáva analýzu rizík a hrozieb a všetky potrebné činnosti na zaistenie a monitorovanie bezpečnosti danej zložky, predovšetkým stanovovanie technických špecifikácií a prevádzkových postupov, pričom monitoruje dodržiavanie všeobecných bezpečnostných požiadaviek uvedených v odseku 1.
2.  Komisia zodpovedá za riadenie bezpečnosti zložiek Copernicus, SSA a GOVSATCOM. Agentúra zodpovedá za riadenie bezpečnosti zložiek systémov Galileo a EGNOS. Na uvedený účel vykonávajú všetky potrebné činnosti na zaistenie a monitorovanie bezpečnosti zložiek, za ktoré sú zodpovedné, predovšetkým stanovovanie technických špecifikácií a prevádzkových postupov, pričom monitorujú dodržiavanie všeobecných bezpečnostných požiadaviek uvedených v odseku 1 treťom pododseku.
Pozmeňujúci návrh 155
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 3 – úvodná časť
3.  Agentúra:
3.  Okrem toho agentúra:
Pozmeňujúci návrh 156
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 3 – písmeno d a (nové)
da)  zabezpečuje kybernetickú bezpečnosť programu;
Pozmeňujúci návrh 157
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 4 – písmeno a
a)  prijímajú opatrenia, ktoré sú prinajmenšom rovnocenné s opatreniami potrebnými na ochranu európskych kritických infraštruktúr v zmysle smernice Rady 2008/114/ES z 8. decembra 200829 o identifikácii a označení európskych kritických infraštruktúr a zhodnotení potreby zlepšiť ich ochranu a opatreniami potrebnými na ochranu ich vlastných vnútroštátnych kritických infraštruktúr, s cieľom zabezpečiť ochranu pozemnej infraštruktúry, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť programu a ktorá sa nachádza na ich území;
a)  prijímajú opatrenia, ktoré sú prinajmenšom rovnocenné s opatreniami potrebnými na ochranu európskych kritických infraštruktúr v zmysle smernice Rady 2008/114/ES z 8. decembra 200829 o identifikácii a označení európskych kritických infraštruktúr a zhodnotení potreby zlepšiť ich ochranu a opatreniami potrebnými na ochranu ich vlastných vnútroštátnych kritických infraštruktúr, s cieľom zabezpečiť ochranu infraštruktúry, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť programu a ktorá sa nachádza na ich území;
__________________
__________________
29 Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008, s. 75.
29 Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008, s. 75.
Pozmeňujúci návrh 158
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 5
5.  Subjekty zapojené do programu prijímajú opatrenia potrebné na zaistenie bezpečnosti programu.
5.  Subjekty zapojené do programu prijímajú všetky nevyhnutné opatrenia aj v súvislosti s problémami, ktoré boli určené v analýze rizík, na zaistenie bezpečnosti programu.
Pozmeňujúci návrh 159
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 2
2.  Na zasadnutia rady pre bezpečnostnú akreditáciu sa ako pozorovateľ prizýva zástupca Európskej vesmírnej agentúry. Výnimočne možno na zasadnutia pozvať aj zástupcov agentúr Únie, tretích krajín alebo medzinárodných organizácií ako pozorovateľov v otázkach, ktoré sa daných tretích krajín alebo medzinárodných organizácií priamo týkajú, predovšetkým v prípade otázok týkajúcich sa infraštruktúry, ktorá im patrí alebo ktorá je zriadená na ich území. Dojednania týkajúce sa takejto účasti zástupcov tretích krajín alebo medzinárodných organizácií a podmienky ich účasti sa stanovia v príslušných dohodách, pričom musia byť v súlade s rokovacím poriadkom rady pre bezpečnostnú akreditáciu.
2.  Na zasadnutia rady pre bezpečnostnú akreditáciu sa ako pozorovateľ prizýva zástupca Európskej vesmírnej agentúry. Výnimočne možno na zasadnutia pozvať aj zástupcov agentúr Únie, tretích krajín alebo medzinárodných organizácií ako pozorovateľov, predovšetkým v prípade otázok týkajúcich sa infraštruktúry, ktorá im patrí alebo ktorá je zriadená na ich území. Dojednania týkajúce sa takejto účasti zástupcov tretích krajín alebo medzinárodných organizácií a podmienky ich účasti sa preto stanovia v príslušných dohodách, pričom musia byť v súlade s rokovacím poriadkom rady pre bezpečnostnú akreditáciu.
Pozmeňujúci návrh 160
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – písmeno b
b)  riadenie, údržbu, sústavné zdokonaľovanie, vývoj a ochranu pozemnej infraštruktúry, najmä sietí, lokalít a podporných zariadení vrátane modernizácie a riadenia zastarávania;
b)  riadenie, údržbu, sústavné zdokonaľovanie, vývoj a ochranu pozemnej infraštruktúry vrátane pozemnej infraštruktúry umiestnenej mimo územia EÚ, ktorá je však nevyhnutná pre poskytnutie plného pokrytia systémov Galileo a EGNOS pre územia členských štátov geograficky sa nachádzajúce v Európe, najmä sietí, lokalít a podporných zariadení vrátane modernizácie a riadenia zastarávania;
Pozmeňujúci návrh 161
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – písmeno c
c)  vývoj budúcich generácií systémov a vývoj služieb poskytovaných systémami Galileo a EGNOS bez toho, aby boli dotknuté budúce rozhodnutia o finančných výhľadoch Únie;
c)  vývoj budúcich generácií systémov a vývoj služieb poskytovaných systémami Galileo a EGNOS bez toho, aby boli dotknuté budúce rozhodnutia o finančných výhľadoch Únie, s prihliadnutím na potreby príslušných zainteresovaných strán a strán;
Pozmeňujúci návrh 162
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
ca)  podpora rozvoja a vývoja základných technických prvkov, ako sú čipové sady a prijímače prispôsobené pre systém Galileo;
Pozmeňujúci návrh 163
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – písmeno c b (nové)
cb)  podpora rozvoja nadväzujúcich aplikácií systémov Galileo a EGNOS a integrovaných nadväzujúcich aplikácií, ktoré využívajú systémy Galileo/EGNOS, ako aj Copernicus;
Pozmeňujúci návrh 164
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – písmeno e
e)  poskytovanie služieb poskytovaných systémami Galileo a EGNOS a rozvoj trhu s nimi;
e)  poskytovanie služieb poskytovaných systémami Galileo a EGNOS a rozvoj trhu s nimi, najmä s cieľom maximalizovať sociálno-ekonomické prínosy uvedené v článku 4 ods. 1.;
Pozmeňujúci návrh 165
Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – písmeno c
c)  službu ochrany života (safety-of-life – SoL), na ktorú sa nevzťahujú priame poplatky pre používateľa a ktorá poskytuje informácie na určenie polohy a synchronizáciu s vysokou úrovňou kontinuity, dostupnosti a presnosti vrátane správy o integrite upozorňujúcej používateľov na každé zlyhanie signálov alebo signálov mimo tolerancie vysielaných systémom Galileo a inými GNSS, ktoré spresňuje v oblasti pokrytia, a ktorá je určená predovšetkým pre používateľov, pre ktorých je bezpečnosť podstatná, najmä v sektore civilného letectva na účely leteckých navigačných služieb.
c)  službu ochrany života (safety-of-life – SoL), na ktorú sa nevzťahujú priame poplatky pre používateľa a ktorá poskytuje informácie na určenie polohy a synchronizáciu času s vysokou úrovňou kontinuity, dostupnosti, presnosti a integrity. Táto služba sa poskytuje v súlade s nariadením o EASA s cieľom zabezpečiť súlad s požiadavkami na bezpečnosť letectva vrátane správy o integrite upozorňujúcej používateľov na každé zlyhanie signálov alebo signálov mimo tolerancie vysielaných systémom Galileo a inými GNSS, ktoré spresňuje v oblasti pokrytia, a je určená predovšetkým pre používateľov, pre ktorých je bezpečnosť podstatná, najmä v sektore civilného letectva na účely leteckých navigačných služieb.
Pozmeňujúci návrh 166
Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 2 – pododsek 1
Služby uvedené v odseku 1 sa poskytujú prioritne na území členských štátov, ktoré sa geograficky nachádza v Európe.
Služby uvedené v odseku 1 sa poskytujú prioritne na území členských štátov, ktoré sa geograficky nachádza v Európe, s cieľom pokryť kontinentálne územie do konca roka 2023 a všetky územia do konca roka 2025.
Pozmeňujúci návrh 167
Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 3
3.  Náklady na takéto rozšírenie vrátane súvisiacich prevádzkových nákladov špecifických pre dané regióny sa nehradia z rozpočtu uvedeného v článku 11. Takéto rozšírenie nespôsobí odklad ponúkania služieb uvedených v odseku 1 na celom území členských štátov, ktoré sa geograficky nachádza v Európe.
3.  Náklady na takéto rozšírenie vrátane súvisiacich prevádzkových nákladov špecifických pre dané regióny sa nehradia z rozpočtu uvedeného v článku 11, Komisia však zváži využitie existujúcich partnerských programov a dohôd a prípadne vypracovanie osobitného finančného nástroja na jeho podporu. Takéto rozšírenie nespôsobí odklad ponúkania služieb uvedených v odseku 1 na celom území členských štátov, ktoré sa geograficky nachádza v Európe.
Pozmeňujúci návrh 168
Návrh nariadenia
Článok 47 – nadpis
Kompatibilita a interoperabilita
Kompatibilita, interoperabilita a normalizácia
Pozmeňujúci návrh 169
Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 2
2.  Systémy Galileo a EGNOS a služby, ktoré poskytujú, sú kompatibilné a interoperabilné s inými systémami satelitnej navigácie, ako aj s konvenčnými prostriedkami rádiovej navigácie, ak sú potrebné požiadavky na kompatibilitu a interoperabilitu stanovené v medzinárodnej dohode.
2.  Systémy Galileo a EGNOS a služby, ktoré poskytujú, sú vzájomne kompatibilné a interoperabilné s inými systémami satelitnej navigácie, ako aj s konvenčnými prostriedkami rádiovej navigácie, ak sú potrebné požiadavky na kompatibilitu a interoperabilitu stanovené v medzinárodnej dohode.
Pozmeňujúci návrh 170
Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 2 a (nový)
2a.  Systémy Galileo a EGNOS sú v čo najväčšej možnej miere v súlade s medzinárodnými normami a certifikáciami.
Pozmeňujúci návrh 171
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 1
1.  Copernicus sa implementuje v nadväznosti na predchádzajúce investície Únie a v prípade potreby vychádza z vnútroštátnych alebo regionálnych kapacít členských štátov a zohľadňuje kapacity komerčných dodávateľov porovnateľných údajov a informácií a potrebu podporiť hospodársku súťaž a rozvoj trhu.
1.  Copernicus sa implementuje v nadväznosti na predchádzajúce investície Únie, Európskej vesmírnej agentúry a organizácie EUMETSAT a v prípade potreby vychádza z vnútroštátnych alebo regionálnych kapacít členských štátov a zohľadňuje kapacity komerčných dodávateľov porovnateľných údajov a informácií a potrebu podporiť hospodársku súťaž a rozvoj trhu.
Pozmeňujúci návrh 172
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 2
2.  Copernicus bude poskytovať údaje a informácie pri dodržiavaní politiky plného, bezplatného a otvoreného prístupu k údajom.
2.  Copernicus poskytuje údaje a informácie na základe politiky plného, bezplatného a otvoreného prístupu k údajom.
Pozmeňujúci návrh 173
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 3 – písmeno a – zarážka 1
–  vývoj a prevádzku satelitov Sentinel systému Copernicus;
–  (Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 174
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 3 – písmeno c
c)  podzložku na prístup k údajom a ich distribúciu, ktorá zahŕňa infraštruktúru a služby na zabezpečenie objavenia a zobrazenia údajov zo systému Copernicus a informácií zo systému Copernicus, prístupu k nim a ich distribúcie a využívania;
c)  podzložku na prístup k údajom a ich distribúciu, ktorá zahŕňa infraštruktúru a služby na zabezpečenie objavenia, zobrazenia a dlhodobej archivácie údajov zo systému Copernicus a informácií zo systému Copernicus, prístupu k nim a ich distribúcie a využívania, a to používateľsky ústretovým spôsobom;
Pozmeňujúci návrh 175
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 3 – písmeno d
d)  podzložku na využívanie zo strany používateľov a rozvoj trhu v súlade s článkom 29 ods. 5, ktorá zahŕňa príslušné činnosti, zdroje a služby na propagáciu systému Copernicus, jeho údajov a služieb na všetkých úrovniach s cieľom maximalizovať sociálno-ekonomické prínosy, ktoré sú uvedené v článku 4 ods. 1.
d)  podzložku na využívanie zo strany používateľov, budovanie kapacít a rozvoj trhu v súlade s článkom 29 ods. 5, ktorá zahŕňa príslušné činnosti, zdroje a služby na propagáciu systému Copernicus, jeho údajov a služieb na všetkých úrovniach s cieľom maximalizovať sociálno-ekonomické prínosy, ktoré sú uvedené v článku 4 ods. 1.
Pozmeňujúci návrh 176
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 4
4.  Copernicus presadzuje medzinárodnú koordináciu systémov pozorovania a súvisiace výmeny údajov v záujme posilnenia svojho globálneho rozmeru a komplementárnosti, pričom sa zohľadnia existujúce medzinárodné dohody a koordinačné procesy.
4.  Copernicus presadzuje medzinárodnú koordináciu systémov pozorovania a súvisiace výmeny údajov v záujme posilnenia svojho globálneho rozmeru a komplementárnosti, pričom sa zohľadnia existujúce a budúce medzinárodné dohody a koordinačné procesy.
Pozmeňujúci návrh 177
Návrh nariadenia
Článok 49 – názov
Získavanie údajov
Oprávnené akcie
Pozmeňujúci návrh 178
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – písmeno a
a)  akcie na zabezpečenie kontinuity existujúcich misií satelitov Sentinel a na vyvinutie, vynesenie na obežnú dráhu, údržbu a prevádzku ďalších satelitov Sentinel rozširujúcich rozsah pozorovania, pričom sa uprednostňujú: pozorovacie kapacity na monitorovanie antropogénnych emisií CO2 a iných emisií skleníkových plynov, čo umožní pokrytie pólov a inovatívne environmentálne aplikácie v oblastiach poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a vodného hospodárstva;
a)  akcie na zabezpečenie kontinuity existujúcich misií satelitov Sentinel a na vyvinutie, vynesenie na obežnú dráhu, údržbu a prevádzku ďalších satelitov Sentinel rozširujúcich rozsah pozorovania, napríklad: pozorovacie kapacity na monitorovanie antropogénnych emisií CO2 a iných emisií skleníkových plynov, čo umožní pokrytie pólov a inovatívne environmentálne aplikácie v oblastiach poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a vodného hospodárstva;
Pozmeňujúci návrh 179
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – písmeno b
b)  akcie na poskytnutie prístupu k údajom tretích strán potrebným na generovanie služieb systému Copernicus alebo na používanie inštitúciami, agentúrami a decentralizovanými službami Únie;
b)  akcie na poskytnutie prístupu k údajom tretích strán potrebným na generovanie služieb systému Copernicus alebo na používanie kľúčovými používateľmi, pričom sa uprednostňujú údaje poskytnuté a/alebo financované verejnými subjektmi v členských štátoch, ako sú národné agentúry;
Pozmeňujúci návrh 180
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
ca)  podpora rozvoja príslušných nadväzujúcich aplikácií a služieb systému Copernicus.
Pozmeňujúci návrh 181
Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1 – úvodná časť
Copernicus zahŕňa akcie na podporu týchto služieb:
Copernicus zahŕňa akcie na podporu týchto základných služieb:
Pozmeňujúci návrh 182
Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 3
–  monitorovanie krajiny a poľnohospodárstva s cieľom poskytovať informácie o krajinnej pokrývke, využívaní pôdy a zmene využívania pôdy, mestských oblastiach, množstve a kvalite vnútrozemskej vody, lesoch, poľnohospodárstve a iných prírodných zdrojoch, biodiverzite a kryosfére;
–  monitorovanie krajiny a poľnohospodárstva s cieľom poskytovať informácie o krajinnej pokrývke, využívaní pôdy a zmene využívania pôdy, kvalite pôdy, dezertifikácii, pamiatkach kultúrneho dedičstva, množstve a kvalite vnútrozemskej vody, lesoch a najmä odlesňovaní, poľnohospodárstve a iných prírodných zdrojoch, biodiverzite a kryosfére. Členské štáty budú môcť využívať informácie a údaje z monitorovania poľnohospodárskej pôdy, pokiaľ ide o stupeň pokrytia pôdy a využívanie obrábaných plôch, s cieľom ďalej znížiť administratívnu záťaž prideľovania poľnohospodárskych dotácií;
Pozmeňujúci návrh 183
Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 4 a (nová)
–   mapovanie obrábaných plôch, ktoré potrebujú zavlažovanie, predpovede pre plodiny a využívanie pôdy a zabezpečovanie lepšej potravinovej bezpečnosti a kvality ochranou životného prostredia;
Pozmeňujúci návrh 184
Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 4 b (nová)
–   monitorovanie činností rybolovu v záujme lepšej potravinovej bezpečnosti a kvality ochranou životného prostredia;
Pozmeňujúci návrh 185
Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  monitorovanie podpory vykonávania politiky Únie;
Pozmeňujúci návrh 186
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 1 – úvodná časť
SST podporuje tieto činnosti:
Cieľom programu SST je postupne vybaviť Úniu autonómnymi spôsobilosťami SST.
SST podporuje tieto činnosti:
Pozmeňujúci návrh 187
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 1 – písmeno a
a)  zriadenie, rozvoj a prevádzkovanie siete pozemných a/alebo kozmických snímačov členských štátov vrátane snímačov vyvinutých prostredníctvom Európskej vesmírnej agentúry a snímačov Únie prevádzkovaných na vnútroštátnej úrovni, ktoré slúžia na dohľad nad objektmi a ich sledovanie a na vytváranie európskeho katalógu kozmických objektov prispôsobeného potrebám používateľov uvedených v článku 55;
a)  zriadenie, rozvoj a prevádzkovanie siete pozemných a/alebo vesmírnych snímačov členských štátov alebo Únie vrátane snímačov vyvinutých prostredníctvom Európskej vesmírnej agentúry a snímačov Únie prevádzkovaných na vnútroštátnej úrovni, ktoré slúžia na dohľad nad objektmi a ich sledovanie a na vytváranie európskeho katalógu vesmírnych objektov prispôsobeného potrebám používateľov uvedených v článku 55;
Pozmeňujúci návrh 188
Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť
Členské štáty, ktoré sa chcú zúčastniť na poskytovaní služieb SST uvedených v článku 54, predložia Komisii spoločný návrh, v ktorom preukážu splnenie týchto kritérií:
Členské štáty, ktoré sa chcú zúčastniť na poskytovaní služieb SST uvedených v článku 54, predložia Komisii vlastný alebo spoločný návrh, v ktorom preukážu splnenie týchto kritérií:
Pozmeňujúci návrh 189
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 8
8.  Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov podrobné pravidlá fungovania organizačného rámca účasti členských štátov na SST. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 3.
8.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 105 týkajúce sa osobitných ustanovení a podrobné pravidlá o fungovaní organizačného rámca účasti členských štátov na SST. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 3.
Pozmeňujúci návrh 190
Návrh nariadenia
Článok 58 a (nový)
Článok 58a
Monitorovanie ponuky a dopytu po SST
Pred 31. decembrom 2024 Komisia vyhodnotí implementáciu zložky SST, najmä pokiaľ ide o vývoj potrieb používateľov v súvislosti s kapacitou pozemných a vesmírnych snímačov, a dokončí vytváranie európskeho katalógu uvedeného v článku 53 ods. 1a.
Pri hodnotení sa preskúma najmä potreba ďalšej vesmírnej a pozemnej infraštruktúry.
Hodnotenie bude v prípade potreby sprevádzané vhodným návrhom na rozvoj ďalšej vesmírnej a pozemnej infraštruktúry v rámci zložky SST.
Pozmeňujúci návrh 191
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
ca)  vytváranie európskeho katalógu objektov v blízkosti Zeme.
Pozmeňujúci návrh 192
Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 1 – úvodná časť
V rámci zložky GOVSATCOM sa kapacity a služby satelitnej komunikácie kombinujú do spoločného súboru kapacít a služieb satelitnej komunikácie Únie. Táto zložka zahŕňa:
V rámci zložky GOVSATCOM sa kapacity a služby satelitnej komunikácie kombinujú do spoločného súboru kapacít a služieb satelitnej komunikácie Únie s primeranými požiadavkami na bezpečnosť. Táto zložka môže zahŕňať:
Pozmeňujúci návrh 193
Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 1 – písmeno a
a)  rozvoj, výstavbu a prevádzku infraštruktúry pozemného segmentu;
a)  rozvoj, výstavbu a prevádzku infraštruktúry pozemného a vesmírneho segmentu;
Pozmeňujúci návrh 194
Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 3
3.  Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov portfólio služieb pre služby poskytované v rámci GOVSATCOM, a to vo forme zoznamu kategórií kapacít a služieb satelitnej komunikácie a ich atribútov vrátane geografického pokrytia, frekvencie, šírky pásma, používateľských zariadení a bezpečnostných prvkov. Uvedené opatrenia vychádzajú z prevádzkových a bezpečnostných požiadaviek uvedených v odseku 1, pričom sa v nich stanovuje priorita služieb poskytovaných používateľom na úrovni Únie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 3.
3.  Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov portfólio služieb pre služby poskytované v rámci GOVSATCOM, a to vo forme zoznamu kategórií kapacít a služieb satelitnej komunikácie a ich atribútov vrátane geografického pokrytia, frekvencie, šírky pásma, používateľských zariadení a bezpečnostných prvkov. Uvedené opatrenia vychádzajú z prevádzkových a bezpečnostných požiadaviek uvedených v odseku 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 3.
Pozmeňujúci návrh 195
Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 3 a (nový)
3a.  V portfóliu služieb podľa odseku 3 sa zohľadnia existujúce komerčne dostupné služby s cieľom nenarušiť hospodársku súťaž na vnútornom trhu.
Pozmeňujúci návrh 196
Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 1 – písmeno b
b)  právnické osoby, ktoré sú riadne akreditované na poskytovanie satelitných kapacít alebo služieb v súlade s postupom bezpečnostnej akreditácie v článku 36, a to na základe osobitných bezpečnostných požiadaviek na zložku GOVSATCOM uvedených v článku 34 ods. 1.
b)  právnické osoby, ktoré sú riadne akreditované na poskytovanie satelitných kapacít alebo služieb v súlade s postupom bezpečnostnej akreditácie v článku 36.
Pozmeňujúci návrh 197
Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)  Poskytovatelia kapacít a služieb satelitnej komunikácie v rámci tejto zložky spĺňajú osobitné bezpečnostné požiadavky pre zložku GOVSATCOM určené v súlade s článkom 34 ods. 1.
Pozmeňujúci návrh 198
Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 1
1.  Združené kapacity a služby satelitnej komunikácie, ako aj používateľské zariadenia pre takúto komunikáciu sa zdieľajú medzi účastníkmi GOVSATCOM a ich priorita sa určuje na základe analýzy bezpečnostných rizík zo strany používateľov na úrovni Únie a členských štátov. Pri tomto zdieľaní a určovaní priority sa uprednostňujú používatelia na úrovni Únie.
1.  Združené kapacity a služby satelitnej komunikácie, ako aj používateľské zariadenia pre takúto komunikáciu sa zdieľajú medzi účastníkmi GOVSATCOM a ich priorita sa určuje na základe analýzy bezpečnostných rizík zo strany používateľov na úrovni Únie a členských štátov.
Pozmeňujúci návrh 199
Návrh nariadenia
Článok 66 – odsek 1 a (nový)
1a.  Centrá GOVSATCOM zohľadnia existujúce komerčne dostupné služby s cieľom nenarušiť hospodársku súťaž na vnútornom trhu.
Pozmeňujúci návrh 200
Návrh nariadenia
Článok 69 – odsek 1
Pred koncom roka 2024 Komisia vyhodnotí implementáciu zložky GOVSATCOM, najmä pokiaľ ide o vývoj potrieb používateľov v súvislosti s kapacitou satelitnej komunikácie. Pri hodnotení sa preskúma najmä potreba ďalšej kozmickej infraštruktúry. Hodnotenie bude v prípade potreby sprevádzané vhodným návrhom na rozvoj ďalšej kozmickej infraštruktúry v rámci zložky GOVSATCOM.
Pred koncom roka 2024 Komisia v spolupráci s príslušnými subjektmi vyhodnotí implementáciu zložky GOVSATCOM, najmä pokiaľ ide o vývoj potrieb používateľov v súvislosti s kapacitou satelitnej komunikácie. Pri hodnotení sa preskúma najmä potreba ďalšej vesmírnej infraštruktúry. Hodnotenie bude v prípade potreby sprevádzané vhodným návrhom na rozvoj ďalšej vesmírnej infraštruktúry v rámci zložky GOVSATCOM.
Pozmeňujúci návrh 201
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 1
Sídlo agentúry sa nachádza v Prahe (Česká republika).
Sídlo agentúry sa nachádza v Prahe (Česká republika). V súlade s potrebami programu môžu byť zriadené miestne kancelárie agentúry, ako sa stanovuje v článku 79 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 202
Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 4
4.  Členovia a náhradní členovia správnej rady sa vymenúvajú na základe ich znalostí v oblasti základných úloh agentúry s prihliadnutím na relevantné riadiace, administratívne a rozpočtové zručnosti. Európsky parlament, Komisia a členské štáty sa usilujú obmedziť výmeny svojich zástupcov v správnej rade, aby sa zabezpečila kontinuita činností rady. Všetky strany sa usilujú v správnej rade dosiahnuť vyvážené zastúpenie mužov a žien.
4.  Členovia a náhradní členovia správnej rady sa vymenúvajú na základe ich znalostí v oblasti úloh agentúry s prihliadnutím na relevantné riadiace, administratívne a rozpočtové zručnosti. Európsky parlament, Komisia a členské štáty sa usilujú obmedziť výmeny svojich zástupcov v správnej rade, aby sa zabezpečila kontinuita činností rady. Všetky strany sa usilujú v správnej rade dosiahnuť vyvážené zastúpenie mužov a žien.
Pozmeňujúci návrh 203
Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 5
5.  Funkčné obdobie členov správnej rady a ich náhradníkov trvá štyri roky, pričom ho možno jedenkrát obnoviť.
5.  Funkčné obdobie členov správnej rady a ich náhradníkov trvá štyri roky, pričom ho možno obnoviť.
Pozmeňujúci návrh 204
Návrh nariadenia
Článok 75 – odsek 3
3.  Správna rada má dve riadne zasadnutia ročne. Okrem toho zasadá na základe podnetu svojho predsedu alebo na žiadosť najmenej jednej tretiny svojich členov.
3.  Správna rada má aspoň dve riadne zasadnutia ročne. Okrem toho zasadá na základe podnetu svojho predsedu alebo na žiadosť najmenej jednej tretiny svojich členov.
Pozmeňujúci návrh 205
Návrh nariadenia
Článok 75 – odsek 5
5.  [V prípade akejkoľvek zložky programu, ktorá zahŕňa využívanie citlivej vnútroštátnej infraštruktúry, sa na zasadnutiach a rokovaniach správnej rady a na hlasovaní môžu zúčastňovať iba zástupcovia členských štátov, ktoré majú takúto infraštruktúru, a zástupca Komisie. Ak predseda správnej rady nezastupuje jeden z členských štátov, ktoré majú takúto infraštruktúru, nahradia ho zástupcovia členských štátov, ktoré majú takúto infraštruktúru.]
5.  [V prípade akejkoľvek zložky programu, ktorá zahŕňa využívanie citlivej vnútroštátnej infraštruktúry, sa na zasadnutiach a rokovaniach správnej rady môžu zúčastňovať zástupcovia členských štátov a zástupca Komisie, ale na hlasovaní sa zúčastňujú len zástupcovia tých členských štátov, ktoré majú takúto infraštruktúru. Ak predseda správnej rady nezastupuje jeden z členských štátov, ktoré majú takúto infraštruktúru, nahradia ho zástupcovia členských štátov, ktoré majú takúto infraštruktúru.]
Pozmeňujúci návrh 206
Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek 2 – písmeno a a (nové)
aa)  najneskôr do 30. júna prvého roka viacročného finančného rámca stanoveného v článku 312 Zmluvy o fungovaní Európskej únie prijme viacročný pracovný program agentúry na obdobie, na ktoré sa viacročný finančný rámec vzťahuje, a to potom, ako doň bez akýchkoľvek zmien začlení časť vypracovanú radou pre bezpečnostnú akreditáciu v súlade s článkom 80 písm. a), a po doručení stanoviska Komisie. Tento viacročný pracovný program sa konzultuje s Európskym parlamentom;
Pozmeňujúci návrh 207
Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek 2 – písmeno d a (nové)
da)  prijíma pravidlá pre transparentnosť priemyselných zmlúv a výkonný riaditeľ ju o nich pravidelne informuje;
Pozmeňujúci návrh 208
Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
ca)  dodržiava pravidlá pre transparentnosť, pokiaľ ide o priemyselné zmluvy, a informuje správnu radu;
Pozmeňujúci návrh 209
Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 2
2.  Výkonný riaditeľ rozhodne, či je na účely účinného a efektívneho vykonávania úloh agentúry potrebné umiestniť do jedného alebo viacerých členských štátov jedného alebo viacerých zamestnancov. Pred rozhodnutím o zriadení miestnej kancelárie výkonný riaditeľ získa súhlas Komisie, správnej rady a dotknutého členského štátu (štátov). V danom rozhodnutí sa vymedzí rozsah činností, ktoré sa majú v miestnej kancelárii vykonávať, a to tak, aby sa zabránilo vzniku zbytočných nákladov a duplicite administratívnych funkcií agentúry. S predmetným členským štátom (štátmi) môže byť potrebné uzavrieť dohodu o sídle.
2.  Výkonný riaditeľ rozhodne, či je na účely účinného a efektívneho vykonávania úloh agentúry potrebné umiestniť do jedného alebo viacerých členských štátov jedného alebo viacerých zamestnancov. Pred rozhodnutím o zriadení miestnej kancelárie výkonný riaditeľ získa súhlas správnej rady a dotknutého členského štátu (štátov). V danom rozhodnutí sa vymedzí rozsah činností, ktoré sa majú v miestnej kancelárii vykonávať, a to tak, aby sa zabránilo vzniku zbytočných nákladov a duplicite administratívnych funkcií agentúry. S predmetným členským štátom (štátmi) môže byť potrebné uzavrieť dohodu o sídle. Ak je to možné, súčasťou ročného pracovného programu je posúdenie vplyvu z hľadiska prideľovania zamestnancov a rozpočtu a v každom prípade sa tento projekt oznámi rozpočtovému orgánu v súlade s článkom 84 ods. 11.
Pozmeňujúci návrh 210
Návrh nariadenia
Článok 88 – odsek 3 a (nový)
3a.  Zamestnanci agentúry dostávajú odmenu z vlastných zdrojov agentúry a v prípade potreby odmenu za plnenie delegovaných úloh agentúry prostredníctvom využitia rozpočtu delegovaného Komisiou.
Pozmeňujúci návrh 211
Návrh nariadenia
Článok 89 – odsek 1 – pododsek 2
Výkonného riaditeľa menuje správna rada na základe jeho zásluh a potvrdených administratívnych a manažérskych schopností, ako aj jeho relevantnej odbornosti a skúseností, spomedzi kandidátov, ktorých Komisia navrhne potom, ako po uverejnení výzvy na vyjadrenie záujmu v Úradnom vestníku Európskej únie alebo na iných miestach prebehne otvorené a transparentné výberové konanie.
Výkonného riaditeľa menuje správna rada na základe jeho zásluh a potvrdených administratívnych a manažérskych schopností, ako aj jeho relevantnej odbornosti a skúseností, spomedzi aspoň troch kandidátov, ktorých Komisia navrhne potom, ako po uverejnení výzvy na vyjadrenie záujmu v Úradnom vestníku Európskej únie alebo na iných miestach prebehne otvorené a transparentné výberové konanie.
Pozmeňujúci návrh 212
Návrh nariadenia
Článok 89 – odsek 2 – pododsek 2
Na základe návrhu Komisie môže správna rada s prihliadnutím na hodnotenie uvedené v prvom pododseku jedenkrát predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa o maximálne štyri roky.
Na základe návrhu Komisie môže správna rada vzhľadom na hodnotenie uvedené v prvom pododseku jedenkrát predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa o maximálne päť rokov.
Pozmeňujúci návrh 213
Návrh nariadenia
Článok 92 – nadpis
Dohoda o sídle a prevádzkové podmienky
Dohoda o sídle a miestnych kanceláriách a prevádzkové podmienky
Pozmeňujúci návrh 214
Návrh nariadenia
Článok 92 – odsek 1
1.  Potrebné ustanovenia o poskytnutí sídla agentúre v hostiteľskom členskom štáte a o zariadeniach, ktoré má daný štát sprístupniť, ako aj osobitné pravidlá, ktoré sa v hostiteľskom členskom štáte vzťahujú na výkonného riaditeľa, členov správnej rady, zamestnancov agentúry a členov ich rodín, sa stanovia v dohode o sídle uzavretej medzi agentúrou a členským štátom, v ktorom sa sídlo nachádza, po schválení správnou radou.
1.  Potrebné ustanovenia o poskytnutí sídla agentúre v hostiteľských členských štátoch a o zariadeniach, ktoré má daný štát sprístupniť, ako aj osobitné pravidlá, ktoré sa v hostiteľských členských štátoch vzťahujú na výkonného riaditeľa, členov správnej rady, zamestnancov agentúry a členov ich rodín, sa stanovia v dohode o sídle a miestnych kanceláriách uzavretej medzi agentúrou a členským štátom, v ktorom sa sídlo alebo miestna infraštruktúra nachádza, po schválení správnou radou.
Pozmeňujúci návrh 215
Návrh nariadenia
Článok 98 – odsek 1
1.  Agentúra je otvorená účasti tretích krajín, ktoré na tento účel uzavreli dohody s Úniou.
1.  Agentúra je otvorená účasti tretích krajín a medzinárodných organizácií, ktoré na tento účel uzavreli dohody s Úniou.
Pozmeňujúci návrh 216
Návrh nariadenia
Článok 101 – odsek 1 a (nový)
1a.   Komisia vymedzí metodiku na stanovenie kvalitatívnych ukazovateľov pre presné vyhodnocovanie pokroku pri dosahovaní všeobecných cieľov stanovených v článku 4 ods. 1 písm. a), b) a c). Na základe tejto metodiky Komisia doplní prílohu najneskôr do 1. januára 2021.
Pozmeňujúci návrh 217
Návrh nariadenia
Článok 102 – odsek 2
2.  Priebežné hodnotenie programu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie programu.
2.  Priebežné hodnotenie programu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu, najneskôr však tri roky po začatí implementácie programu. Osobitný oddiel tohto hodnotenia sa venuje riadeniu programu s cieľom informovať o tom, či sú potrebné zmeny úloh a právomocí zverených rôznym aktérom programu.
Pozmeňujúci návrh 218
Návrh nariadenia
Článok 102 – odsek 4
4.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.
4.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov a v prípade potreby môže doplniť hodnotenie novým legislatívnym návrhom.
Pozmeňujúci návrh 219
Návrh nariadenia
Článok 102 – odsek 6 – pododsek 1
Do 30. júna 2024 a potom každých päť rokov Komisia v súlade so svojimi usmerneniami posúdi činnosť agentúry v súvislosti s jej cieľmi, mandátom, úlohami a umiestnením. V rámci hodnotenia sa rieši najmä prípadná potreba zmeniť mandát agentúry a finančné dôsledky každej takejto zmeny. Preskúma sa v ňom aj politika agentúry v oblasti konfliktu záujmov a nezávislosť a autonómia rady pre bezpečnostnú akreditáciu.
Do 30. júna 2024 a potom každé tri roky Komisia v súlade so svojimi usmerneniami posúdi činnosť agentúry v súvislosti s jej cieľmi, mandátom, úlohami a umiestnením. V rámci hodnotenia sa rieši prípadná potreba zmeniť mandát agentúry, najmä pokiaľ ide o možnosť zveriť jej dodatočné úlohy v súlade s článkom 30, a finančné dôsledky každej takejto zmeny. Preskúma sa v ňom aj politika agentúry v oblasti konfliktu záujmov a nezávislosť a autonómia rady pre bezpečnostnú akreditáciu.
Pozmeňujúci návrh 220
Návrh nariadenia
Článok 105 – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 52 a 101 sa Komisii udeľuje na neurčité obdobie do 31. decembra 2028.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 52 a 101 sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2028.
Pozmeňujúci návrh 221
Návrh nariadenia
Článok 107 – odsek 1
1.  Komisii pomáha poradný výbor. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
1.  Komisii pomáha výbor, ktorý zasadá v špecifických zloženiach/podvýboroch venovaných jednotlivým hlavným zložkám programu (Galileo a EGNOS, Copernicus, SSA, GOVSATCOM). Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
Pozmeňujúci návrh 222
Návrh nariadenia
Článok 107 – odsek 3 a (nový)
3a.  Medzinárodné dohody uzavreté Úniou môžu v prípade potreby stanoviť zapojenie zástupcov tretích krajín alebo medzinárodných organizácií do práce výboru za podmienok stanovených v jeho rokovacom poriadku s ohľadom na bezpečnosť Únie.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0405/2018).

Posledná úprava: 21. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia