Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0227(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0408/2018

Внесени текстове :

A8-0408/2018

Разисквания :

PV 12/12/2018 - 29
CRE 12/12/2018 - 29

Гласувания :

PV 13/12/2018 - 9.4
CRE 13/12/2018 - 9.4
PV 17/04/2019 - 8.11
CRE 17/04/2019 - 8.11

Приети текстове :

P8_TA(2018)0521
P8_TA(2019)0403

Приети текстове
PDF 417kWORD 119k
Четвъртък, 13 декември 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г. ***I
P8_TA(2018)0521A8-0408/2018

Изменения, приети от Европейския парламент на 13 декември 2018 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г. (COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Проект на законодателна резолюция   Изменение
Изменение 1
Проект на законодателна резолюция
Позоваване 3 a (ново)
—  като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 17 май 2017 г. относно финансовите технологии (FinTech): отражението на технологията върху бъдещето на финансовия сектор,
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  В съответствие с [позоваването да се актуализира в съответствие с новото решение за ОСТ: член 88 от Решение / /ЕС на Съвета53] физически лица и организации, установени в отвъдморски страни и територии (ОСТ), следва да имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на програмата и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия.
(4)  В съответствие с [позоваването да се актуализира в съответствие с новото решение за ОСТ: член 88 от Решение / /ЕС на Съвета53] физически лица и организации, установени в отвъдморски страни и територии (ОСТ), следва да имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на програмата и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия. Ограниченията, свързани с участието на отвъдморски страни и територии, трябва да бъдат взети предвид при изпълнението на програмата и ефективното участие на ОСТ в програмата трябва да бъде наблюдавано и редовно оценявано.
_________________
_________________
53 Решение / /ЕС на Съвета.
53 Решение / /ЕС на Съвета.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  В съответствие с параграфи 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.54 е необходимо да се оцени настоящата програма въз основа на информацията, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват свръхрегулирането и административната тежест, особено за държавите членки. При целесъобразност тези изисквания могат да включват измерими показатели като основа за оценка на последиците от програмата по места.
(5)  В съответствие с параграфи 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.54 е необходимо да се оцени настоящата програма въз основа на информацията, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, свързани със съществуващите потребности и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета54a, като същевременно се избягват свръхрегулирането и административната тежест за всички бенефициери, особено за държавите членки и МСП. При целесъобразност тези изисквания следва да включват измерими количествени и качествени показатели като основа за оценка на последиците от програмата по места.
__________________
__________________
54 Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
54 Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
54a Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)
(5а)  Програмата следва да осигури максимална прозрачност, отчетност и демократичен контрол на новаторските финансови инструменти и механизми, използващи бюджета на Съюза, особено във връзка с техния принос, що се отнася както до първоначалните очаквания, така и до крайните резултати, постигнати за осъществяване на целите на Съюза.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  Срещата на върха в областта на цифровите технологии в Талин55 през септември 2017 г. и Заключенията на Европейския съвет56 от 19 октомври 2017 г. посочиха необходимостта Европа да инвестира в цифровизацията на икономиките ни и да се справи с недостига на умения, за да се запазят и укрепят европейската конкурентоспособност, качеството ни на живот и социалният ни облик. Европейският съвет стигна до заключението, че цифровата трансформация предлага огромни възможности за иновации, растеж и създаване на работни места, ще допринесе за нашата конкурентоспособност на глобално равнище и засилва творческото и културното многообразие. За да оползотворим тези възможности, е необходимо заедно да се изправим срещу някои от предизвикателствата, породени от цифровата трансформация, и да преразгледаме засегнатите от нея политики.
(6)  Срещата на върха в областта на цифровите технологии55 в Талин през септември 2017 г. и Заключенията на Европейския съвет56 от 19 октомври 2017 г. посочиха необходимостта Европа да инвестира в ефективна цифровизация на икономиките ни и да се справи с недостига на умения, за да се запазят и укрепят европейската конкурентоспособност и иновации, качеството ни на живот и социалният ни облик. Европейският съвет стигна до заключението, че цифровата трансформация предлага огромни възможности за иновации, растеж и създаване на работни места, ще допринесе за нашата конкурентоспособност на глобално равнище и засилва творческото и културното многообразие. За да оползотворим тези възможности, е необходимо заедно да се изправим срещу предизвикателствата, породени от цифровата трансформация, по няколко начина, включително като гарантираме, че са въведени основните градивни елементи, на които се опират новите технологии, като създадем ефективни и лесно приложими правни норми, като преразгледаме засегнатите от цифровата трансформация политики и създадем благоприятна за иновациите среда, в която интересите на потребителите са напълно защитени. В най-добрия случай финансовият пакет за тази програма – усилие на европейско равнище – трябва да се увеличи със значителни средства от частния сектор и вноски от държавите членки.
__________________
__________________
55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit
55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit
56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf
56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)
(6а)  В бъдеще европейското общество и европейската икономика ще разчитат в голяма степен на хармонизираната и последователна политика в областта на спектъра и на инфраструктурата 5G, която ще изисква определянето на инфраструктурна цел във връзка с мрежите с много голям капацитет, за да се предоставят висококачествени и по-бързи комуникационни услуги; това е предпоставка за доброто изпълнение на програмата. Във връзка с това програмата следва да извлича ползи от доброто изпълнение на Механизма за свързване на Европа, и по-специално на инициативата Wifi4EU, насочена към насърчаване на свързаността за гражданите в обществените пространства на Съюза; съчетаването на тези две програми ще увеличи в максимална степен резултатите и ще допринесе за изпълнението на целите на Съюза за постигане на надеждно и последователно покритие с високоскоростни мрежи в целия Съюз.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  Европейският съвет по-конкретно заключи, че Съюзът следва спешно да вземе мерки срещу нововъзникващите тенденции: това включва въпроси като изкуствения интелект и технологиите на разпределения регистър (например блок-верига), като в същото време се гарантира високо ниво на защита на данните, цифровите права и етичните стандарти. Европейският съвет прикани Комисията да представи европейски подход към изкуствения интелект най-късно в началото на 2018 г. и призова Комисията да представи нужните инициативи за укрепване на рамковите условия с оглед да се даде на ЕС възможност за проучване на нови пазари чрез основани на риска радикални иновации и за утвърждаване на водещата роля на промишлеността на ЕС.
(7)  Европейският съвет по-конкретно заключи, че Съюзът следва спешно да вземе мерки срещу нововъзникващите тенденции: това включва въпроси като цифровото разделение, изкуствения интелект, като в същото време се гарантира високо ниво на защита на данните в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, правата, основните права и етичните стандарти. Европейският съвет прикани Комисията да представи европейски подход към изкуствения интелект най-късно в началото на 2018 г. и призова Комисията да представи нужните инициативи за укрепване на рамковите условия с оглед да се даде на ЕС възможност за проучване на нови пазари чрез основани на риска радикални иновации и за утвърждаване на водещата роля на промишлеността на ЕС.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)
(7а)   На 10 април 2018 г. държавите членки изразиха своята подкрепа и обща воля за съвместно сътрудничество по инициативи за инфраструктурни услуги в областта на изкуствения интелект и технологиите на разпределения регистър (например блок-верига), като подписаха споразумения за сътрудничество.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 7 б (ново)
(7б)   За успешното изпълнение на тази програма е необходимо повече, отколкото да се следват тенденциите. Необходимо е Съюзът да е ангажиран със съдействащи за неприкосновеността на личния живот технологии (т.е. криптография и децентрализирани приложения (DApps), както и повече инвестиции в ориентирана към изискванията на бъдещето инфраструктурни (оптични) мрежи), за да се даде възможност за едно самоопределено цифровизирано общество.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 7 в (ново)
(7в)   Европа трябва да направи решаващи инвестиции в бъдещето си за изграждане на стратегически цифров капацитет, за да се възползва от цифровата революция. За тази цел на равнището на ЕС трябва да се осигури значителен бюджет (от най-малко 9,2 милиарда евро), който трябва да бъде допълнен със значителни усилия в областта на инвестициите на национално и регионално равнище, а именно чрез последователно и взаимно допълващо свързване със структурните и кохезионните фондове.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  В Съобщението на Комисията „Нова, модерна многогодишна финансова рамка за Европейския съюз, с която ефикасно да постига резултати по своите приоритети след 2020 г.“57 измежду вариантите за бъдещата финансова рамка се набелязва програма за цифровата трансформация на Европа с цел да се осигури „напредъкът към интелигентен растеж в области като висококачествена инфраструктура за данни, свързаност и киберсигурност“. Тя ще се стреми да обезпечи водещата позиция на Европа в областта на суперкомпютрите, интернета от следващо поколение, изкуствения интелект, роботиката и големите информационни масиви. Това би укрепило конкурентната позиция на промишлеността и предприятията в Европа в рамките на цифровизираната икономика и би оказало значително въздействие върху преодоляването на недостига на умения в целия Съюз.
(8)  В Съобщението на Комисията „Нова, модерна многогодишна финансова рамка за Европейския съюз, с която ефикасно да постига резултати по своите приоритети след 2020 г.“57 измежду вариантите за бъдещата финансова рамка се набелязва програма за цифровата трансформация на Европа с цел да се осигури „напредъкът към интелигентен растеж в области като висококачествена инфраструктура за данни, свързаност, киберсигурност и цифровизация на публичните администрации“. Тя ще се стреми да обезпечи водещата позиция на Европа в областта на суперкомпютрите, интернета от следващо поколение, изкуствения интелект, роботиката и големите информационни масиви. Това би укрепило конкурентната позиция на промишлеността и предприятията в Европа в рамките на цифровизираната икономика и би оказало значително въздействие върху преодоляването и запълването на недостига на умения в целия Съюз, гарантирайки, че европейските граждани имат необходимите умения, компетентности и знания, за да се изправят пред цифровата трансформация.
__________________
__________________
57 СОМ(2018)0098.
57 COM(2018)0098.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)
(8а)   Като се има предвид, че поради забавянето на развитието на стратегическия цифров капацитет на Съюза и усилията, полагани за преодоляване на това забавяне, следва да бъде гарантиран бюджет, съответстващ на амбициите на настоящата програма, от най-малко 9,2 милиарда евро.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Съобщението „Към общо европейско пространство на данни“58 е насочено към нова мярка, която трябва да бъде взета като ключова стъпка към едно общо пространство на данни в ЕС — безпрепятствено цифрово пространство с мащаб, който ще даде възможност за развитието на нови основани на данни продукти и услуги.
(9)  Съобщението „Към общо европейско пространство на данни“58 е насочено към нова мярка, която трябва да бъде взета като ключова стъпка към едно общо пространство на данни в ЕС — безпрепятствено цифрово пространство с мащаб, който ще даде възможност за развитието и за иновациите на нови основани на данни продукти и услуги.
_________________
_________________
58 СОМ(2018)0125.
58 СОМ(2018)0125.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)
(9а)   Инициативата „Интернет от следващо поколение“, която Европейската комисия започна през 2017 г., следва също да осигури основа за изпълнението на програмата, тъй като е насочена към по-отворен интернет с по-добри услуги, повече интелигентност, по-голяма ангажираност и участие, в отговор на технологичните възможности, които възникват от напредъка в различни научноизследователски области и които се простират от новата структура на мрежите и софтуерно базираната инфраструктура до новите концепции за услуги и приложения.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Общата цел на програмата следва да бъде да се подкрепи цифровата трансформация на промишлеността и да се насърчи по-доброто използване на промишления потенциал на политиките за иновации, научни изследвания и технологично развитие в полза на предприятията и гражданите в целия Съюз. Програмата следва да бъде структурирана в пет специфични цели, които отразяват основните области на политиката, а именно: високопроизводителни изчислителни технологии, киберсигурност, изкуствен интелект, задълбочени цифрови умения и внедряване, използване по най-добрия начин на цифровия капацитет и оперативната съвместимост. За всички тези области програмата следва също така да цели по-добро съгласуване между политиките на Съюза и държавите членки и регионалните политики, както и обединяването на частни и промишлени ресурси с цел увеличаване на инвестициите и създаване на по-силни полезни взаимодействия.
(10)  Общата цел на програмата следва да бъде да се подкрепи цифровата трансформация на промишлеността и да се насърчи по-доброто използване на промишления потенциал на политиките за иновации, научни изследвания и технологично развитие, както и да се модернизират конкретни сектори от обществен интерес в полза на предприятията, по-специално на МСП, и на гражданите в целия Съюз. Освен това програмата следва да повиши конкурентоспособността на Съюза и устойчивостта на неговата икономика.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)
(10а)   Необходимо е неотложно да се подкрепят МСП, които възнамеряват да се възползват от цифровата трансформация в производствените си процеси. Научните изследвания и иновациите в цифровия сектор ще дадат възможност на МСП да спомогнат за растежа на европейската икономика чрез ефективното използване на ресурсите.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 10 б (ново)
(10б)  Програмата следва да бъде структурирана в пет специфични цели, които отразяват основните области на политиката, а именно: а) високопроизводителни изчислителни технологии, б) изкуствен интелект и технологии на разпределения регистър, в) киберсигурност, г) задълбочени цифрови умения и д) внедряване, използване по най-добрия начин на цифровия капацитет и оперативна съвместимост. За всички тези области програмата следва също така да цели по-добро съгласуване между политиките на Съюза и държавите членки и регионалните политики, както и обединяването на частни и промишлени ресурси с цел увеличаване на инвестициите и създаване на по-силни полезни взаимодействия.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 10 в (ново)
(10в)  Заедно с общата цел на цифровата трансформация, програмата следва да допринася за гарантиране на дългосрочните стратегически цели за сигурност чрез изграждане на капацитет и способности в Съюза, като се дава приоритет на действия, които увеличават стратегическия потенциал и ограничават зависимостта от доставчици и продукти от трети държави, като по този начин се осигурява икономическата и иновативната конкурентоспособност на Съюза.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Централната роля при изпълнението на програмата следва да бъде предоставена на цифровите иновационни центрове, които следва да стимулират широкото приемане на модерни цифрови технологии от промишлеността, от публичните организации и академичните среди. Мрежата от цифрови иновационни центрове следва да гарантира най-широко географско покритие на Европа59. Първият набор от цифрови иновационни центрове ще бъдат подбран въз основа на предложенията на държавите членки, а след това мрежата ще бъде разширена чрез открита и състезателна процедура. Цифровите иновационни центрове ще служат като точки, в които ще се предоставя най-новият цифров капацитет, включително високопроизводителните изчислителни технологии (ВИТ), изкуственият интелект, киберсигурността, както и други съществуващи иновативни технологии, като главните базови технологии, налични също в производствени лаборатории („fablabs“) или градски лаборатории („citylabs“). Те трябва да действат като единни звена за контакт, чрез които да се получава достъп до изпитани и утвърдени технологии и да се насърчават отворените иновации. Те също така ще осигурят подкрепа в областта на задълбочените цифрови умения. Мрежата от цифрови иновационни центрове следва също да допринесе за участието на най-отдалечените региони в цифровия единен пазар.
(11)  Централната роля при изпълнението на програмата следва да бъде предоставена на европейските цифрови иновационни центрове, които следва да стимулират широкото приемане на модерни цифрови технологии от промишлеността, включително МСП, от публичните организации и академичните среди. Мрежата от европейски цифрови иновационни центрове следва да гарантира най-широко географско покритие на Европа59. Първият набор от европейски цифрови иновационни центрове ще бъдат подбран въз основа на предложенията на държавите членки, а след това мрежата ще бъде разширена чрез открита, прозрачна и състезателна процедура. Европейските цифрови иновационни центрове ще служат като точки, в които ще се предоставя най-новият цифров капацитет, включително високопроизводителните изчислителни технологии (ВИТ), изкуственият интелект, киберсигурността, както и други съществуващи иновативни технологии, като главните базови технологии, налични също в производствени лаборатории („fablabs“) или в градски лаборатории („citylabs“). Те трябва да действат като единни звена за контакт, чрез които да се получава достъп до изпитани и утвърдени технологии и да се насърчават отворените иновации. Те също така ще осигурят подкрепа в областта на задълбочените цифрови умения. Мрежата от европейски цифрови иновационни центрове следва също да допринесе за участието на най-отдалечените региони в цифровия единен пазар и да подкрепи цифровата трансформация в отвъдморските страни и територии.
__________________
__________________
59 Както е посочено в Съобщението „Цифровизиране на европейската промишленост“ (COM(2016)0180)
59 Както е посочено в Съобщението „Цифровизиране на европейската промишленост“ (COM(2016)0180).
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)
(11а)  С цел създаване на полезни взаимодействия между инвестициите по тази програма и инвестициите на Съюза за научноизследователска и развойна дейност, по-специално по програмата „Хоризонт Европа“, европейските цифрови иновационни центрове следва да служат като платформа, която да обединява, от една страна, промишлеността, предприятията и администрациите, които се нуждаят от нови технологични решения, и от друга страна, предприятия, особено стартиращи предприятия и МСП, които разполагат с готови за пазара решения.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 11 б (ново)
(11б)  Планирането, разработването и възлагането на поръчки по програмата следва да се извършват с оглед на повишаване на капацитета и конкурентоспособността на Съюза в средносрочен и дългосрочен план. Следва да се даде приоритет на действия, увеличаващи стратегическия потенциал и конкурентоспособността на Съюза, които целят ограничаване на зависимостта от доставчици и продукти от трети държави. Поради това участието на трети държави в специфични цели на програмата следва да зависи от приноса, които тези държави биха имали за Съюза.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  Програмата следва да се изпълнява чрез проекти, укрепващи съществения цифров капацитет и широкото му използване. Това следва да включва съвместни инвестиции с държавите членки и, когато е необходимо, с частния сектор. Това следва по-специално да изисква постигането на критична маса обществени поръчки, за да се постигне по-добра икономическа ефективност и да се гарантира, че доставчиците в Европа запазват мястото си в авангарда на технологичния напредък.
(12)  Програмата следва да се изпълнява чрез проекти, укрепващи съществения цифров капацитет и стратегическата автономност на Съюза. За тази цел програмата следва да осигури бюджет от ЕС в размер на най-малко 9,2 милиарда евро, допълнени със съвместни инвестиции от държавите членки и/или частния сектор. Това следва по-специално да изисква постигането на критична маса обществени поръчки, за да се постигне по-добра икономическа ефективност и да се гарантира, че доставчиците в Европа ще се включат в авангарда на технологичния напредък.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Действията по програмата следва да се използват за коригиране на неефективността на пазара или на неоптималните инвестиционни ситуации по пропорционален начин, без да се дублира или измества частното финансиране, и да имат ясно изразена европейска добавена стойност.
(14)  Действията по програмата следва да се използват за укрепване и разширяване на цифровата база на Съюза, справяне с големите предизвикателства на обществото, допълнително подобряване на цифровите компетентности в областта на промишлеността в Съюза, както и за коригиране на неефективността на пазара или на неоптималните инвестиционни ситуации по пропорционален начин, без да се дублира или измества частното финансиране, и да имат ясно изразена европейска добавена стойност.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  За постигането на максимална гъвкавост през целия жизнен цикъл на програмата и развиването на полезни взаимодействия между компонентите ѝ всяка една от специфичните цели може да се изпълнява чрез всички налични инструменти съгласно Финансовия регламент. Механизмите за изпълнение, които трябва да се използват, са пряко управление и непряко управление, когато финансирането от страна на Съюза следва да бъде комбинирано с други източници на финансиране или когато изпълнението изисква създаването на структури със споделено управление.
(15)  За постигането на максимална гъвкавост през целия жизнен цикъл на програмата и развиването на полезни взаимодействия между компонентите ѝ всяка една от специфичните цели може да се изпълнява чрез всички налични инструменти съгласно Финансовия регламент. Механизмите за изпълнение, които трябва да се използват, са пряко управление и непряко управление, когато финансирането от страна на Съюза следва да бъде комбинирано с други източници на финансиране или когато изпълнението изисква създаването на структури със споделено управление. В случай на непряко управление Комисията гарантира поддържането и спазването на всички стандарти за качество и безопасност, изисквани за прякото управление на програмата.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Високопроизводителните изчислителни технологии и свързаният с тях капацитет за обработка на данни в Съюза следва да позволят да се гарантира по-широкото използване на високопроизводителните изчислителни технологии от страна на промишлеността, както и, в по-общ план, в области от обществен интерес, за да се оползотворят уникалните възможности, които суперкомпютри предоставят на обществото по отношение на здравеопазването, околната среда и сигурността, както и повишаването на конкурентоспособността на промишлеността, особено на малките и средните предприятия.
(16)  Високопроизводителните изчислителни технологии и свързаният с тях капацитет за обработка и съхранение на данни в Съюза следва да позволят да се гарантира по-широкото използване на високопроизводителните изчислителни технологии от страна на промишлеността, както и, в по-общ план, в области от обществен интерес, за да се оползотворят уникалните възможности, които суперкомпютри предоставят на обществото по отношение на здравеопазването, околната среда и сигурността, както и повишаването на конкурентоспособността на промишлеността, особено на малките и средните предприятия. Съюзът има нужда да придобие суперкомпютри на световно равнище, да гарантира сигурността на своите системи за доставки и да предостави услуги за симулация, визуално представяне и създаване на прототипи, като същевременно гарантира система за високопроизводителни изчислителни технологии в съответствие с ценностите и принципите на Съюза.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  Съветът60 и Европейският парламент61 изразиха подкрепата си за намеса от страна на Съюза в тази област. Освен това през 2017 г. девет държави членки подписаха декларацията за EuroHPC62, междуправителствено споразумение, с което те поеха ангажимент да си сътрудничат с Комисията за изграждане и внедряване на най-модерни ВИТ и инфраструктури за данни в Европа, които ще бъдат на разположение в рамките на Съюза за научни общности, публични и частни партньори.
(17)  Съветът60 и Европейският парламент61 изразиха подкрепата си за намеса от страна на Съюза в тази област. Освен това през 2017 г. девет държави членки подписаха декларацията за EuroHPC62, междуправителствено споразумение, с което те поеха ангажимент да си сътрудничат с Комисията за изграждане и внедряване на най-модерни ВИТ и инфраструктури за данни в Европа, които ще бъдат на разположение в рамките на Съюза за научни общности, публични и частни партньори, и за засилване на добавената стойност от ЕС.
__________________
__________________
60
60
61
61
62
62
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  За най-подходящ механизъм за изпълнението на специфична цел „Високопроизводителни изчислителни технологии“ се счита съвместно предприятие, по-специално за координиране на националните стратегии и инвестиции и стратегиите и инвестициите на Съюза във високопроизводителна компютърна инфраструктура и научноизследователски и развойни дейности в тази област и за защита на икономическите и стратегическите интереси на Съюза63. Освен това експертните центрове за високопроизводителни изчислителни технологии в държавите членки ще предоставят високопроизводителни изчислителни услуги на промишлеността, академичните среди и публичните администрации.
(18)  За най-подходящ механизъм за изпълнението на специфична цел „Високопроизводителни изчислителни технологии“ се счита съвместно предприятие, по-специално за координиране на националните стратегии и инвестиции и стратегиите и инвестициите на Съюза във високопроизводителна компютърна инфраструктура и научноизследователски и развойни дейности в тази област, за обединяване на ресурси от публични и частни фондове и за защита на икономическите и стратегическите интереси на Съюза63. Освен това експертните центрове за високопроизводителни изчислителни технологии в държавите членки ще предоставят високопроизводителни изчислителни услуги на промишлеността, включително на МСП и стартиращите предприятия, академичните среди и публичните администрации, установени в Съюза.
__________________
__________________
63 Оценка на въздействието, придружаваща документа „Предложение за регламент на Съвета относно създаване на съвместното предприятие EuroHPC“ (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)
63 Оценка на въздействието, придружаваща документа „Предложение за регламент на Съвета относно създаване на съвместното предприятие EuroHPC“ (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  Изграждането на капацитет, свързан с изкуствения интелект, е ключов двигател за цифровата трансформация на промишлеността и публичния сектор. Все по-автономни роботи се използват в заводите, дълбоководните дейности, домовете, градовете и болниците. Търговските платформи за изкуствен интелект преминаха от тестова фаза към реални приложения в областта на здравеопазването и околната среда; всички основни автомобилни производители разработват автомобили без шофьор, а техниките за машинно самообучение са в центъра на всички основни уеб платформи и приложения за големи информационни масиви.
(19)  Изграждането на капацитет, свързан с изкуствения интелект, е ключов двигател за цифровата трансформация на промишлеността и публичния сектор. Все по-автономни роботи се използват в заводите, дълбоководните дейности, домовете, градовете и болниците. Търговските платформи за изкуствен интелект преминаха от тестова фаза към реални приложения в областта на здравеопазването и околната среда; всички основни автомобилни производители разработват автомобили без шофьор, а техниките за машинно самообучение са в центъра на всички основни уеб платформи и приложения за големи информационни масиви. С цел да се създадат най-добрите рамкови условия за насърчаване на тези нови технологии в Европа, е необходимо Съюзът да включи принципа на иновациите в своя процес на разработване на политики.
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)
(19а)   В своята резолюция от 1 юни 2017 г. относно цифровизацията на европейската промишленост Европейският парламент изтъква въздействието на езиковите бариери върху промишлеността и нейната цифровизация. В този контекст разработването на широкомащабни, основани на изкуствен интелект езикови технологии като автоматичен превод, гласово разпознаване, анализ на големи информационни масиви с текст, системи за диалог и системи въпрос – отговор са от основно значение за запазване на езиковото многообразие, гарантиране на приобщаването и осигуряване на възможност за комуникация човек – човек и човек – машина.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 19 б (ново)
(19б)  Все по-бързото разработване на самообучаващи се роботи и изкуствен интелект, както и тяхната способност за секунди да увеличават знанията си и наученото съдържание правят трудно предвидими етапите на развитие до края на програмата през 2027 г. Поради това Комисията следва да обърне особено внимание на тази бързо променяща се цифрова тенденция и ако е приложимо, следва бързо да адаптира целите на работната програма в съответствие с тази тенденция.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 19 в (ново)
(19в)  С оглед на нарастващото търсене от страна на европейската промишленост на решения в областта на роботиката с ИИ и с оглед на значението на това да се избегне значителен недостиг на инвестиции в тази област, целите на програмата относно изкуствения интелект следва да обхващат роботиката с внедрен изкуствен интелект.
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 19 г (ново)
(19г)  Продуктите и услугите, основаващи се на изкуствен интелект, следва да бъдат лесни за ползване, да съответстват на законодателството по подразбиране и да предоставят на потребителите по-голям избор и повече информация, по-специално що се отнася до качеството на продуктите и услугите.
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  Наличието на големи масиви от данни и съоръжения за изпитване и експериментиране са от голямо значение за развитието на изкуствения интелект.
(20)  Наличието на големи масиви от данни и съоръжения за изпитване и експериментиране, с цел да се гарантира сигурността на вътрешния пазар, където се ползва изкуственият интелект, и на достъпа до интелигентен анализ на текст и данни, са от голямо значение за развитието на изкуствения интелект, включително езиковите технологии.
Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)
(20а)   На 25 април 2018 г. Комисията пое ангажимент да предложи европейски подход, като разработи проект на насоки в областта на изкуствения интелект в сътрудничество със заинтересованите страни в рамките на Алианса за ИИ – група от експерти в областта на изкуствения интелект, за да даде тласък на основаващите се на ИИ приложения и предприятия в Европа.
Изменение 35
Предложение за регламент
Съображение 21
(21)  В своята резолюция от 1 юни 2017 г. относно цифровизацията на европейската промишленост64 Европейският парламент подчерта голямото значение на един общ европейски подход относно киберсигурността, призна необходимостта от повишаване на осведомеността и счете, че устойчивостта на киберпространството е изключително важна отговорност на ръководителите на предприятията и на лицата, определящи политиките в областта на промишлеността в Европа.
(21)  В своята резолюция от 1 юни 2017 г. относно цифровизацията на европейската промишленост64 Европейският парламент подчерта голямото значение на един общ европейски подход относно киберсигурността, призна необходимостта от повишаване на осведомеността и счете, че устойчивостта на киберпространството е изключително важна отговорност на ръководителите на предприятията и на лицата, определящи политиките в областта на промишлеността на национално равнище и в Европа, както и прилагането на принципите за сигурност и неприкосновеност на личния живот по подразбиране и още при проектирането.
__________________
__________________
64 Документ A8-0183/2017, достъпен на адрес: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//BG.
64 Документ A8-0183/2017, достъпен на адрес: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//BG.
Изменение 36
Предложение за регламент
Съображение 22
(22)  Киберсигурността представлява предизвикателство за целия Съюз, което не може да бъде преодоляно само с разпокъсани национални инициативи. Капацитетът на Европа в областта на киберсигурността следва да бъде укрепен, за да се предостави на Европа необходимият капацитет за защита на нейните граждани и предприятия от кибернетични заплахи. Освен това потребителите следва да бъдат защитени при използването на свързани продукти, които могат да бъдат предмет на хакерска атака и да застрашат тяхната безопасност. Това следва да бъде постигнато съвместно с държавите членки и частния сектор чрез разработване и осигуряване на координация между проектите, укрепващи капацитета на Европа в областта на киберсигурността, и гарантиране на широкото внедряване на най-новите решения в областта на киберсигурността във всички сектори на икономиката, както и чрез обединяване на компетентностите в тази област, за да се гарантира необходимата критична маса и високо равнище.
(22)  Киберсигурността представлява предизвикателство за целия Съюз, което не може да бъде преодоляно само с разпокъсани национални инициативи. Капацитетът на Европа в областта на киберсигурността следва да бъде укрепен, за да се предостави на Европа необходимият капацитет за защита на гражданите, публичните администрации и предприятията от кибернетични заплахи. Освен това потребителите следва да бъдат защитени при използването на свързани продукти, които могат да бъдат предмет на хакерска атака и да застрашат тяхната безопасност. Това следва да бъде постигнато съвместно с държавите членки и частния сектор чрез разработване и осигуряване на координация между проектите, укрепващи капацитета на Европа в областта на киберсигурността, и гарантиране на широкото внедряване на най-новите решения в областта на киберсигурността във всички сектори на икономиката, както и чрез обединяване на компетентностите в тази област, за да се гарантира необходимата критична маса и високо равнище.
Изменение 37
Предложение за регламент
Съображение 23
(23)  През септември 2017 г. Комисията представи пакет от инициативи65, установяващ всеобхватен подход на Съюза към киберсигурността, с цел укрепване на капацитета на Европа за справяне с кибератаки и кибернетични заплахи, както и на технологичния и промишления капацитет в тази област.
(23)  През септември 2017 г. Комисията представи пакет от инициативи65, установяващ всеобхватен подход на Съюза към киберсигурността, с цел укрепване на капацитета на Европа за справяне с кибератаки и кибернетични заплахи, засилване на устойчивостта на киберпространството, както и на технологичния и промишления капацитет в тази област.
_________________
_________________
65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/bg/policies/cybersecurity
65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/bg/policies/cybersecurity
Изменение 38
Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)
(23а)  По принцип решенията в областта на киберсигурността следва да съдържат стандарти за безопасност и сигурност като основни параметри при проектирането съгласно наличните съвременни технологии и принципите на „сигурност на етапа на проектирането“ и „сигурност по подразбиране“.
Изменение 39
Предложение за регламент
Съображение 24
(24)  Доверието е предварително условие за функционирането на цифровия единен пазар. Технологиите за киберсигурност, като например цифровите самоличности, криптографията или засичането на проникване, както и прилагането им в области като финансите, промишлеността 4.0, енергетиката, транспорта, здравеопазването или електронното управление, са от първостепенно значение за гарантиране на сигурността и доверието в дейностите и сделките онлайн на гражданите, публичните администрации и предприятията.
(24)  Доверието е предварително условие за функционирането на цифровия единен пазар. Технологиите за киберсигурност, като например технологията на разпределения регистър, цифровите самоличности, криптографията, криптирането или засичането на проникване, както и прилагането им в области като финансите, промишлеността 4.0, логистиката, енергетиката, транспорта, туризма, здравеопазването или електронното управление, са от първостепенно значение за гарантиране на сигурността, прозрачността и доверието в дейностите онлайн, включително в 5G платформите, и сделките онлайн на гражданите, публичните администрации и предприятията.
Изменение 40
Предложение за регламент
Съображение 25
(25)  Европейският съвет в заключенията си от 19 октомври 2017 г. изтъкна, че за успешното изграждане на цифрова Европа Съюзът по-специално се нуждае от пазари на труда и системи за обучение и образование, подходящи за цифровата ера, и че е необходимо да се инвестира в цифрови умения, за да могат всички европейци да ги придобият;
(25)  Европейският съвет в заключенията си от 19 октомври 2017 г. изтъкна, че за успешното изграждане на цифрова Европа Съюзът по-специално се нуждае от пазари на труда и системи за обучение и образование, подходящи за цифровата ера, и че е необходимо да се инвестира в развитието на цифрови умения и подобряването на цифровата грамотност, за да могат всички европейци да ги придобият и да се възползват от техния потенциал чрез интегриран подход;
Изменение 41
Предложение за регламент
Съображение 26 a (ново)
(26а)   Предвид необходимостта от цялостен подход, в програмата трябва също така да се вземат под внимание областите на приобщаването, квалификациите, обученията и специализацията, които – в допълнение към цифровите компетентности на високо ниво – са решаващи за създаването на добавена стойност в основаното на знание общество.
Изменение 42
Предложение за регламент
Съображение 27
(27)  В резолюцията си от 1 юни 2017 г. относно цифровизацията на европейската промишленост67 Европейският парламент заяви, че образованието, обучението и ученето през целия живот са крайъгълният камък на социалното сближаване в условията на цифрово общество.
(27)  В резолюцията си от 1 юни 2017 г. относно цифровизацията на европейската промишленост67 Европейският парламент заяви, че образованието, обучението и ученето през целия живот са крайъгълният камък на социалното сближаване в условията на цифрово общество. Освен това Парламентът изиска аспектите, свързани с равенството между половете, да бъдат включени във всички цифрови инициативи, като подчерта необходимостта от преодоляване на сериозната разлика между броя на мъжете и жените, работещи в сектора на ИКТ, тъй като това е от съществено значение за дългосрочния растеж и благоденствието на Европа.
__________________
__________________
67 Документ A8-0183/2017, достъпен на адрес: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//BG.
67 Документ A8-0183/2017, достъпен на адрес: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//BG.
Изменение 43
Предложение за регламент
Съображение 27 а (ново)
(27а)  В резолюцията си от 28 април 2016 г. относно равенството между половете и предоставянето на възможности за заемане на ръководни длъжности на жените в ерата на цифровите технологии Европейският парламент подчерта необходимостта от събиране на разпределени по полов признак данни за използването на ИКТ, както и от разработване на цели, показатели и критерии за проследяване на напредъка по отношение на достъпа на жените до ИКТ и от насърчаване на примерите за най-добри практики сред дружествата.
Изменение 44
Предложение за регламент
Съображение 27 б (ново)
(27б)  В резолюцията си от 19 януари 2016 г. относно „Към Акт за единния цифров пазар“ Европейският парламент подкрепи изцяло и насърчи предприемаческата култура за жените в областта на цифровите технологии, както и тяхното интегриране и участие в информационното общество.
Изменение 45
Предложение за регламент
Съображение 28
(28)  Модерните цифрови технологии, подкрепени от тази програма, като например високопроизводителните изчислителни технологии, киберсигурността и изкуствения интелект, са вече достатъчно развити, за да се премине отвъд научноизследователската сфера и да бъдат внедрени, приложени и подсилени на равнището на Съюза. Подобно на внедряването на тези технологии уменията също изискват действия на равнището на Съюза. Възможностите за обучение по задълбочени цифрови умения трябва да се интензифицират, увеличат и направят достъпни в целия ЕС. Обратното би могло да възпрепятства безпроблемното внедряване на модерните цифрови технологии и да навреди на цялостната конкурентоспособност на икономиката на Съюза. Действията, подпомагани от настоящата програма, са допълващи към действията, подкрепяни от ЕСФ, ЕФРР и програмата „Хоризонт Европа“.
(28)  Модерните цифрови технологии, подкрепени от тази програма, като например високопроизводителните изчислителни технологии, киберсигурността, изчисленията в облак, защитата на личните данни и управлението на информацията, както и изкуствения интелект, са вече достатъчно развити, за да се премине отвъд научноизследователската сфера и да бъдат внедрени, приложени и подсилени на равнището на Съюза. Подобно на внедряването на тези технологии уменията също изискват действия на равнището на Съюза. Възможностите за учене и обучение по задълбочени цифрови умения трябва да се интензифицират, увеличат и направят достъпни в целия ЕС. Обратното би могло да възпрепятства безпроблемното внедряване на модерните цифрови технологии и да навреди на цялостната конкурентоспособност на икономиката на Съюза. Действията, подпомагани от настоящата програма, са допълващи към действията, подкрепяни от ЕСФ, ЕФРР, програмата „Еразъм“ и програмата „Хоризонт Европа“.
Изменение 46
Предложение за регламент
Съображение 29
(29)  Модернизирането на публичните администрации и услуги чрез цифрови средства е от решаващо значение за намаляването на административната тежест за промишлеността и гражданите като цяло, като прави взаимодействията им с публичните органи по-бързи, по-удобни и по-евтини, както и като увеличава ефективността и качеството на услугите, предоставяни на гражданите и предприятията. Тъй като много услуги от обществен интерес вече имат съюзно измерение, подкрепата за тяхното развитие и внедряване на равнището на Съюза следва да се гарантира, че гражданите и предприятията ще могат да се възползват от достъпа до висококачествени цифрови услуги в цяла Европа.
(29)  Модернизирането на публичните администрации и услуги чрез цифрови средства е от решаващо значение за намаляването на административната тежест за гражданите и промишлеността, като прави взаимодействията им с публичните органи по-бързи, по-удобни и по-евтини, както и като увеличава ефективността, прозрачността и качеството на услугите, предоставяни на гражданите и предприятията, като същевременно се увеличава ефикасността на публичните разходи. Тъй като много услуги от обществен интерес вече имат съюзно измерение, подкрепата за тяхното развитие и внедряване на равнището на Съюза следва да се гарантира, че гражданите и предприятията могат да се възползват от достъпа до висококачествени многоезични цифрови услуги в цяла Европа. Важно е също така тези услуги да са достъпни за хората с увреждания.
Изменение 47
Предложение за регламент
Съображение 29 a (ново)
(29а)   Цифровизацията може да улесни и подобри безпрепятствената достъпност за всички, включително за по-възрастните хора и хората с намалена подвижност или увреждания, както и за хората в отдалечените или селските райони.
Изменение 48
Предложение за регламент
Съображение 30
(30)  Цифровата трансформация на областите от обществен интерес, като например здравеопазването68, мобилността, правосъдието, наблюдението на Земята и екологичния мониторинг, образованието и културата, изисква продължаването и разширяването на инфраструктурите за цифрови услуги, които позволяват сигурен трансграничен обмен на данни и насърчават развитието на национално равнище. Тяхната координация съгласно настоящия регламент води най-добро реализиране на потенциала за използване на полезните взаимодействия.
(30)  Цифровата трансформация на областите от обществен интерес, като например здравеопазването68 , мобилността, правосъдието, наблюдението на Земята и екологичния мониторинг, сигурността, намаляването на въглеродните емисии, енергийната инфраструктура, образованието и обучението и културата, изисква продължаването, модернизирането и разширяването на инфраструктурите за цифрови услуги, които позволяват сигурен трансграничен и междуезиков обмен на данни и информация и насърчават развитието на национално равнище. Тяхната координация съгласно настоящия регламент води най-добро реализиране на потенциала за използване на полезните взаимодействия и осигуряване на взаимно допълване. Въпреки това цифровата трансформация следва да взема под внимание, че поради различни причини някои граждани не вземат участие в нея и мрежите следва да бъдат подпомагани, за да продължават да информират тези граждани, да им помагат да продължат изцяло да се ползват от своите права и да участват във всички социални и граждански задължения.
_________________
_________________
68 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1537421904118&uri=CELEX%3A52018DC0233
68 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1537421904118&uri=CELEX%3A52018DC0233
Изменение 49
Предложение за регламент
Съображение 30 a (ново)
(30а)   Цифровата трансформация в този сектор трябва при всички обстоятелства да предоставя на европейските граждани достъп до техните данни, както и възможност за сигурно използване и управление на данните през границите, независимо от тяхното местоположение или от местоположението на данните.
Изменение 50
Предложение за регламент
Съображение 30 б (ново)
(30б)   Внедряването и достъпът до авангардни технологии в области от обществен интерес, като например образованието, също изискват обучение за придобиване на уменията, необходими за използването на тези технологии. Следователно включените в специфична цел № 8 цели следва да обхващат и програми за обучение за лицата, които ще използват авангардните технологии.
Изменение 51
Предложение за регламент
Съображение 32
(32)  Модернизирането на европейските публични администрации е един от ключовите приоритети за успешното прилагане на стратегията за цифров единен пазар. В междинната оценка на стратегията се подчертава необходимостта да се засили преобразуването на публичните администрации и да се гарантира на гражданите лесен, надежден и безпроблемен достъп до обществените услуги.
(32)  Модернизирането на европейските публични администрации е един от ключовите приоритети за успешното прилагане на стратегията за цифров единен пазар. В междинната оценка на стратегията се подчертава необходимостта да се засили преобразуването на публичните администрации и да се гарантира на гражданите лесен, надежден, сигурен, безпроблемен и приобщаващ достъп до обществените услуги.
Изменение 52
Предложение за регламент
Съображение 33
(33)  Годишният обзор на растежа, публикуван от Комисията през 2017 г.69, показва, че качеството на европейските публични администрации оказва непосредствено въздействие върху стопанската среда, поради което е решаващ фактор за стимулиране на производителността, конкурентоспособността, икономическото сътрудничество, растежа и заетостта. По-специално ефикасната и прозрачна публична администрация и ефективните правосъдни системи са необходими за насърчаването на икономическия растеж и предоставянето на висококачествени услуги за предприятията и гражданите.
(33)  Годишният обзор на растежа, публикуван от Комисията през 2017 г.69, показва, че качеството на европейските публични администрации оказва непосредствено въздействие върху стопанската среда, поради което е решаващ фактор за стимулиране на производителността, конкурентоспособността, икономическото сътрудничество, устойчивия растеж, заетостта и висококачествената работа. По-специално ефикасната и прозрачна публична администрация и ефективните правосъдни системи са необходими за насърчаването на икономическия растеж и предоставянето на висококачествени услуги за предприятията и гражданите.
__________________
__________________
69 СОМ(2016)0725.
69 СОМ(2016)0725.
Изменение 53
Предложение за регламент
Съображение 34
(34)  Оперативната съвместимост на европейските обществени услуги засяга всички равнища на администрацията: Европейско, национално, регионално и местно. Освен премахването на пречките пред функционирането на единния пазар, оперативната съвместимост улеснява успешното прилагане на политиките и има голям потенциал за избягване на трансграничните електронни бариери, като освен това гарантира създаването на нови или утвърждаването на развиващите се общи обществени услуги на равнището на Съюза. С цел да се премахне разпокъсаността на европейските услуги и да се подкрепят основните свободи и действащото взаимно признаване в ЕС, следва да бъде насърчаван цялостен междусекторен и трансграничен подход към оперативната съвместимост по начина, който е най-ефективен и най-добре съответстващ на потребностите на крайните ползватели. Това означава, че оперативната съвместимост трябва да се разбира в широк смисъл — от техническото до правното измерение, включително елементите на политиката в тази област. Поради това дейностите ще излязат извън рамките на обичайния жизнен цикъл на решения, за да се включат всички елементи на намеса в подкрепа на необходимите рамкови условия за устойчива оперативна съвместимост в широк смисъл.
(34)  Оперативната съвместимост на европейските обществени услуги засяга всички равнища на администрацията: Европейско, национално, регионално и местно. Освен премахването на пречките пред функционирането на единния пазар, оперативната съвместимост улеснява трансграничното сътрудничество, съгласуването на общи стандарти и успешното прилагане на политиките и има голям потенциал за избягване на трансграничните електронни и езикови бариери и намаляване на бюрокрацията, като освен това гарантира създаването на нови или утвърждаването на развиващите се общи обществени услуги на равнището на Съюза, както и предотвратява ненужното двойно съхранение. С цел да се премахне разпокъсаността на европейските услуги и да се подкрепят основните свободи и действащото взаимно признаване в ЕС, следва да бъде насърчаван цялостен, неутрален по отношение на технологиите междусекторен и трансграничен подход към оперативната съвместимост по начина, който е най-ефективен и най-добре съответстващ на потребностите на крайните ползватели, и гарантира висока степен на защита на данните. Това означава, че оперативната съвместимост трябва да се разбира в широк смисъл — от техническото до правното измерение, включително елементите на политиката в тази област. Поради това дейностите ще излязат извън рамките на обичайния жизнен цикъл на решения, за да се включат всички елементи на намеса в подкрепа на необходимите рамкови условия за устойчива оперативна съвместимост в широк смисъл.
Изменение 54
Предложение за регламент
Съображение 34 a (ново)
(34а)  На 6 октомври 2017 г. в Талин министрите от ЕС заявиха, че европейската стратегия за цифровите технологии следва да се основава на сътрудничество и оперативна съвместимост, включително с използване на отворени политики за лицензиране и на отворени стандарти. Поради това програмата следва да насърчава решенията въз основа на отворен код, с цел да се предостави възможност за повторно използване, да се повиши доверието и да се осигури прозрачност. Това ще окаже положително въздействие върху устойчивостта на финансираните проекти.
Изменение 55
Предложение за регламент
Съображение 37
(37)  През април 2016 г. Комисията прие инициативата „Цифровизиране на европейската промишленост“, за да гарантира, че „всеки промишлен отрасъл в Европа, независимо от кой сектор е, където и да е разположен и без значение каква е неговата големина, ще може в пълна степен да се възползва от цифровите иновации“.71
(37)  През април 2016 г. Комисията прие инициативата „Цифровизиране на европейската промишленост“, за да гарантира, че „всеки промишлен отрасъл в Европа, независимо от кой сектор е, където и да е разположен и без значение каква е неговата големина, ще може в пълна степен да се възползва от цифровите иновации“. Това е от особено значение за малките и средните предприятия в секторите на културата и творчеството.
__________________
71 невалидна
Изменение 56
Предложение за регламент
Съображение 39
(39)  Постигането на целите може да изисква мобилизиране на потенциала на допълващи се технологии в областите на мрежите и изчисленията, както се посочва в Съобщението „Цифровизиране на европейската промишленост“73, в което се отчита, че „наличието на мрежова и облачна инфраструктура от световна класа“ е основна съставка на цифровизацията на промишлеността.
(39)  Постигането на целите може да изисква мобилизиране на потенциала на допълващи се технологии в областите на мрежите и изчисленията, както се посочва в Съобщението „Цифровизиране на европейската промишленост“73, в което се отчита, че „наличието на мрежова и облачна инфраструктура от световна класа“ е основен компонент на цифровизацията на промишлеността.
__________________
__________________
73 COM(2016)0180: Цифровизиране на европейската промишленост – Оползотворяване в пълна степен на предимствата на цифровия единен пазар.
73 COM(2016)0180: Цифровизиране на европейската промишленост – Оползотворяване в пълна степен на предимствата на цифровия единен пазар.
Изменение 57
Предложение за регламент
Съображение 40
(40)  Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД), приложим от май 2018 г. нататък, предвижда единен набор от правила, пряко приложими в правния ред на държавите членки, с когото ще гарантира свободното движение на лични данни между държавите членки на ЕС и ще укрепи доверието и сигурността на гражданите – два абсолютно необходими елемента за истински цифров единен пазар. В този смисъл действията, предприети в рамките на настоящата програма, които включват обработването на лични данни, следва да подкрепят прилагането на ОРЗД, например в областта на изкуствения интелект и технологията на блок-веригата.
(40)  Регламент (ЕС) 2016/679, предвиждащ единен набор от правила, пряко приложими в правния ред на държавите членки, гарантира свободното движение на лични данни между държавите членки на ЕС, и укрепва доверието и сигурността на гражданите – два абсолютно необходими елемента за истински цифров единен пазар. В този смисъл всички действия, предприети в рамките на настоящата програма, които включват обработването на лични данни, следва изцяло да спазват разпоредбите на този регламент. Те следва да подкрепят, по-специално, разработването на цифрови технологии, които съответстват на задълженията за „защита на данните на етапа на проектирането“, които са обвързващи съгласно посочения регламент, доколкото обработването включва данни от електронни съобщения, при надлежно спазване на разпоредбите на Директива № 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1a.
_________________
1a Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).
Изменение 58
Предложение за регламент
Съображение 41
(41)  Програмата следва да бъде изпълнявана при пълно зачитане на международната и европейската рамка на защита и правоприлагане спрямо интелектуалната собственост. Ефективната защита на интелектуалната собственост играе ключова роля за иновациите и по този начин е необходима за ефективното изпълнение на програмата.
(41)  Програмата следва да бъде изпълнявана при пълно зачитане на международната и европейската рамка на защита и правоприлагане спрямо интелектуалната собственост. Ефективната защита на интелектуалната собственост играе ключова роля за иновациите и за запазване на европейската добавена стойност и по този начин е необходима за ефективното изпълнение на програмата.
Изменение 59
Предложение за регламент
Съображение 42
(42)  Субектите, изпълняващи настоящата програма, следва да съблюдават разпоредбите, приложими за институциите на Съюза, както и националното законодателство относно обработката на информация, по-специално на чувствителната некласифицирана информация и на класифицирана информация на ЕС.
(42)  Доколкото субектите, изпълняващи настоящата програма, обработват чувствителна некласифицирана информация или класифицирана информация на Съюза, те следва да съблюдават съответните разпоредби, посочени в актовете на Съюза или националното законодателство относно обработката на информация, както е приложимо.
Изменение 60
Предложение за регламент
Съображение 43
(43)  На фона на значението на справянето с изменението на климата и в съответствие със задълженията на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, тази програма ще допринесе за интегриране на действията в областта на изменението на климата и ще доведе до постигане на общата цел 25 % от разходите на бюджета на ЕС да бъдат в подкрепа на целите в областта на климата74. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и повторно оценени в контекста на съответните оценки и преглеждане на процесите.
(43)  На фона на значението на справянето с изменението на климата и в съответствие със задълженията на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, тази програма ще допринесе за интегриране на действията в областта на изменението на климата и ще помогне за постигане на общата цел 25 % от разходите на бюджета на ЕС да бъдат в подкрепа на целите в областта на климата74. Съответните действия следва да бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и ще бъдат преразгледани в контекста на съответните оценки и преглеждане на процесите, за да се осигури пълното спазване на тези задължения.
_________________
_________________
74 COM(2018)0321, стр. 1
74 COM(2018)0321, стр. 1
Изменение 61
Предложение за регламент
Съображение 44
(44)  За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия за приемане на работни програми, така че целите на програмата да бъдат постигнати в съответствие с възприетите от Съюза и държавите членки приоритети, като същевременно се гарантира съгласуваност, прозрачност и непрекъснатост на съвместното действие на Съюза и държавите членки. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 4 от Регламент (ЕС) № 182/201175 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията.
заличава се
__________________
75 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
Изменение 62
Предложение за регламент
Съображение 45
(45)  Работните програми следва по принцип да бъдат приемани като многогодишни работни програми, обикновено на всеки две години, или, ако е обосновано от необходимост, свързана с изпълнението на програмата, като едногодишни работни програми. Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират в зависимост от възможностите за осъществяване на специфичните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, фиксирани ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.
(45)  Следва да бъдат приемани работни програми, така че целите на програмата да бъдат постигнати в съответствие с възприетите от Съюза и държавите членки приоритети, като същевременно се гарантира съгласуваност, прозрачност и непрекъснатост на съвместното действие на Съюза и държавите членки. Работните програми следва да бъдат приемани по принцип на всеки две години, или, ако е обосновано от необходимост, свързана с изпълнението на програмата, на годишна основа. Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират в зависимост от възможностите за осъществяване на специфичните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, фиксирани ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.
Изменение 63
Предложение за регламент
Съображение 46
(46)  На Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с измененията на приложение II за преразглеждане и/или допълване на показателите. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
(46)  На Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с измененията на приложения І и II за преразглеждане и/или допълване на показателите. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
Изменение 64
Предложение за регламент
Съображение 46 a (ново)
(46а)   С цел да се гарантира, поддържа и развива дългосрочното финансиране за програмата „Цифрова Европа“, са необходими ясни, общи правила на ЕС, които да са насочени към бъдещето и да подпомагат конкурентоспособността, за да се стимулират инвестициите и иновациите и да се запази достъпността от финансова гледна точка;
Изменение 65
Предложение за регламент
Съображение 47
(47)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално посочените в членове [8], [11], [16], [21], [35], [38] и [47] относно защитата на личните данни, свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, свободата на стопанска инициатива, забраната на дискриминацията, здравеопазването, защитата на потребителите и правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес. Настоящият регламент трябва да се прилага от държавите членки при зачитане на тези права и принципи.
(47)  Действията, които попадат в обхвата на програмата, следва да зачитат основните права и да съблюдават принципите, признати в частност в Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално посочените в членове [8], [11], [16], [21], [22][35], [38], [41] и [47] относно защитата на личните данни, свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, свободата на стопанска инициатива, забраната на дискриминацията, езиковото многообразие и правото на комуникация на всеки от езиците на ЕС, здравеопазването, защитата на потребителите и правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес. Тези действия следва да бъдат в съответствие с всички законови задължения, включително с международното право и с всички съответни решения на Комисията, както и с етичните принципи, които включват избягване на всякакво нарушение на интегритета на научните изследвания.
Изменение 66
Предложение за регламент
Съображение 47 a (ново)
(47а)  През април 2018 г. Комисията пое ангажимент1a за създаване на рамка за заинтересовани страни и експерти с оглед на разработването на проект на насоки за изкуствения интелект в сътрудничество с Европейската група за етика в науката и новите технологии. Комисията ще подкрепи организациите на потребителите и органите за надзор на защитата на данните на национално равнище и на равнището на ЕС, за да се постигне разбиране за приложенията, базирани на изкуствен интелект, с участието на Европейската консултативна група на потребителите и Европейския комитет по защита на данните.
__________________
1a Съобщение от 25.4.2018 г., озаглавено „Изкуствен интелект за Европа“, COM(2018)0237, и достъпно на адрес: http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0237/COM_COM(2018)0237_BG.pdf
Изменение 67
Предложение за регламент
Съображение 48
(48)  Трети държави, които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП), могат да участват в програмите на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено по силата на Споразумението за ЕИП, което предвижда изпълнението на програмите с решение съгласно посоченото споразумение. В настоящия регламент следва да се въведе специална разпоредба, за да се предоставят необходимите права за достъп на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Европейската сметна палата, за да упражняват те изцяло съответните си правомощия.
заличава се
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
С настоящия регламент се създава програмата „Цифрова Европа“ („програмата“).
С настоящия регламент се създава програмата „Цифрова Европа“ („програмата“), която се изпълнява за срока от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г.
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква д
д)  „цифров иновационен център“ означава правен субект, определен или избран чрез открита и състезателна процедура с оглед изпълнение на задачите в рамките на програмата, по-конкретно предоставяне на достъп до технологични експертни знания и експериментални съоръжения, като например оборудване и софтуерни инструменти, за да се позволи цифровата трансформация на промишлеността;
д)  „европейски цифров иновационен център“ означава съществуващ или нов правен субект или консорциум от правни субекти, определен или избран чрез открита, прозрачна и състезателна процедура с оглед изпълнение на задачите в рамките на програмата, по-конкретно предоставяне на достъп до технологични експертни знания и експериментални съоръжения, като например оборудване и софтуерни инструменти, за да се позволи цифровата трансформация на промишлеността, както и да се улесни достъпът до финансиране. Европейският цифров иновационен център е отворен спрямо предприятията с всякаква форма и мащаби, по-специално спрямо МСП, разрастващите се предприятия и публичните администрации в целия Съюз.
Европейските цифрови иновационни центрове действат като единни звена за контакт, където дружествата – по-специално МСП, стартиращите предприятия и дружествата със средна пазарна капитализация – могат да получават помощ, за да подобрят своята стопанска дейност, производствени процеси, продукти и услуги чрез цифровите технологии, от които може да се получи добавена стойност. Центровете следователно ще създадат децентрализирана мрежа в рамките на Съюза, която предлага подкрепа на дружествата, за да се гарантира, че уменията на техните служители съответстват на експертния опит, необходим за боравене с наличните цифрови технологии. Центровете установяват също така координация с доставчиците на услуги, за да се подпомогне обучението на студентите и обучението на работното място за работниците.
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква e a (нова)
еа)   „медийна грамотност“ означава аналитичните умения, необходими за ориентиране в цифровия свят.
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква e б (нова)
еб)  „европейско партньорство“ означава инициатива, при която Съюзът и партньори от частния и/или публичния сектор (като например представители на промишлеността, научноизследователски организации, органи със задължение за обществена услуга на местно, регионално, национално или международно равнище или организации на гражданското общество, включително фондации, организации на МСП) се ангажират да подпомагат съвместно разработването и прилагането на цифрови иновации и дейности по внедряване на технологиите, в това число свързани с възприемането от пазара, нормативната уредба и политиката;
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква e в (нова)
ев)  „малки и средни предприятия“ или „МСП“ означава малки и средни предприятия съгласно определението в член 2 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията;
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква e г (нова)
ег)  „консорциум“ означава основано на сътрудничество обединение на предприятия с цел предприемането на действие по програмата.
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – уводна част
1.  Програмата има следната обща цел: да подкрепи цифровата трансформация на европейската икономика и общество и да предостави ползите от нея на европейските граждани и предприятия. Програмата ще:
1.  Програмата има следната обща цел: да подкрепи и да ускори цифровата трансформация на европейската икономика, промишленост и общество и да предостави ползите от нея на европейските граждани, обществени услуги и предприятия, както и да укрепи стратегическата автономност и сближаването в Европейския съюз, като същевременно осигури конкурентоспособност и намали цифровото разделение. Програмата трябва да:
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б
б)  разшири разпространението и въвеждането на цифровите технологии в области от обществен интерес и в частния сектор.
б)  разшири разпространението и въвеждането на цифровите технологии в частния сектор и в области от обществен интерес, като подкрепи тяхната цифрова трансформация и гарантира достъп до цифрови технологии;
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а
a)  внедряването, координирането на равнището на Съюза и експлоатацията на интегрирана инфраструктура на световно равнище77 за суперизчисления от порядъка на екзафлопс и данни, която да е достъпна на нетърговска основа за потребителите от публичния и частния сектор и за публично финансирани научноизследователски цели;
a)  внедряването, координирането на равнището на Съюза и експлоатацията на оперативно съвместима инфраструктура на световно равнище77 за суперизчисления от порядъка на екзафлопс и данни, която да е достъпна за потребителите от публичния и частния сектор и за публично и частно финансирани научноизследователски цели;
__________________
__________________
77 Един милиард милиарда операции с плаваща запетая в секунда
77 Един милиард милиарда операции с плаваща запетая в секунда
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б
б)  внедряването на готова за употреба/работеща технология, произтичаща от научни изследвания и иновации, за да се изгради интегрирана екосистема за ВИТ на Съюза, която да обхваща всички сегменти на научната и индустриална верига за добавена стойност, включително хардуер, софтуер, приложения, услуги, междусистемни връзки и цифрови умения;
б)  внедряването на готова за употреба/работеща технология, произтичаща от научни изследвания и иновации, за да се изгради интегрирана екосистема за ВИТ на Съюза, която да обхваща всички сегменти на научната и индустриална верига за добавена стойност, включително хардуер, софтуер, приложения, услуги, междусистемни връзки и цифрови умения, като гарантира високо ниво на сигурност и защита на данните;
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в
в)  внедряването и експлоатацията на инфраструктура за скорости над екзафлопс78, включително интегриране с квантови изчислителни технологии и развиването на научноизследователски инфраструктури за информатика.
в)  внедряването и експлоатацията на инфраструктура за скорости над екзафлопс78, включително интегриране с квантови изчислителни технологии и развиването на научноизследователски инфраструктури; насърчаването на разработването в рамките на Съюза на хардуера и софтуера, необходими за такова внедряване, за целите на информатиката.
__________________
__________________
78 Хиляда пъти по-бърза от инфраструктура за екзафлоп
78 Хиляда пъти по-бърза от инфраструктура за екзафлоп
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 a (нов)
1а.  Действията по специфична цел № 1 се изпълняват основно чрез съвместното предприятие, предложено от Комисията и одобрено от Съвета на министрите на 25 юни 2018 г. в съответствие с Регламент (ЕС) ... на Европейския парламент и на Съвета 1a.
__________________
Регламент за създаване на съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии. 10594/18. Брюксел, 18 септември 2018 г. (OR. en). http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10594-2018-INIT/bg/pdf
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а
a)  изграждането и укрепването на ключовите ресурси за изкуствен интелект в Съюза, включително източници на данни и библиотеки на алгоритми при спазване на законодателството за защита на данните;
a)  изграждането и укрепването на ключовите ресурси за изкуствен интелект в Съюза, включително източници на данни и библиотеки на алгоритми. В съответствие със законодателството за защита на данните основаните на ИИ решения и ресурси спазват принципа на неприкосновеност на личния живот и сигурност още при проектирането; те също така гарантират, че хората остават в центъра на развитието и внедряването на изкуствен интелект,
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б
б)  предоставянето на тези ресурси на всички предприятия и публични администрации;
б)  предоставянето на тези ресурси на предприятията, особено МСП и стартиращите предприятия, и публичните администрации, включително на организациите с нестопанска цел, научноизследователските институции и университетите;
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в а (нова)
вa)  развиването и укрепването на системите за промишлено приложение и производство, улесняването на интеграцията на технологиите във веригите за създаване на стойност, разработването на иновативни бизнес модели и съкращаването на сроковете за преминаване от иновациите към промишленото прилагане, както и подпомагането на приемането на решения, основани на ИИ, в области от обществен интерес и в обществото.
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 а (нов)
Действията по тази специфична цел – Изкуствен интелект – се изпълняват изключително чрез пряко управление от Комисията или от изпълнителна агенция въз основа на анализ на разходите и ползите.
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 б (нов)
Действията по специфична цел № 2 се извършват в съответствие с етичните принципи и относимото национално законодателство, законодателство на Съюза и международно законодателство, включително Хартата на основните права на Европейския съюз и Европейската конвенция за защита на правата на човека и протокола към нея. Комисията, като взема предвид препоръките на експертната група на високо равнище относно изкуствения интелект, определя условията, свързани с етични въпроси, в работните програми по специфична цел № 2. Поканите за кандидатури или споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства включват съответните условия, посочени в работните програми. По време на оценяването на всяко действие се извършва етичен преглед на всеки проект, като действията, които не са приемливи от етична гледна точка или които не изпълняват условията по отношение на споразумението, не са допустими за финансиране.
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а
a)  подпомагане, съвместно с държавите членки, на възлагането на обществени поръчки за съвременно оборудване, инструменти и инфраструктури за данни при пълно спазване на законодателството за защита на данните;
a)  подпомагане, съвместно с държавите членки, на възлагането на обществени поръчки за съвременно оборудване, инструменти и инфраструктури за данни с цел да се постигне общо високо равнище на киберсигурност на европейско равнище, при пълно спазване на законодателството за защита на данните и на основните права, като се гарантира стратегическата автономност на ЕС;
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б
б)  подпомагане на използването по най-добрия начин на европейските знания, способности и умения във връзка с киберсигурността;
б)  подпомагане на използването по най-добрия начин и увеличаването на европейските знания, способности и умения във връзка с киберсигурността, както и споделянето и разпространяването на най-добри практики;
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква в
в)  осигуряване на широко внедряване на последните решения, свързани с киберсигурността, във всички сектори на икономиката;
в)  осигуряване на широко внедряване на последните решения, свързани с киберсигурността, във всички сектори на икономиката, със специално внимание към обществените услуги и съществените икономически оператори, като МСП;
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква г
г)  укрепване на капацитета в рамките на държавите членки и частния сектор, за да им се помогне да изпълнят изискванията на Директива (EС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза79.
г)  укрепване на капацитета в рамките на държавите членки и частния сектор, за да им се помогне да изпълнят изискванията на Директива (EС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза79, включително чрез мерки, целящи развитието на култура на киберсигурност в рамките на организациите.
__________________
__________________
79 ОВ L 194, 19.7.2016 г., стр. 1.
79 ОВ L 194, 19.7.2016 г., стр. 1.
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква г a (нова)
гa)  подобряване на устойчивостта срещу кибератаки, повишаване на осведомеността за рисковете и познанията за основните процеси на сигурност сред ползвателите, особено обществените служби, МСП и стартиращите предприятия, за да се гарантира, че дружествата имат основни нива на сигурност, като например криптирането от край до край на данни и съобщения и софтуерни актуализации, както и да се насърчава използването на принципа на сигурност още при проектирането и по подразбиране, знанията за основните процедури на сигурност и киберхигиената;
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 а (нов)
Действията по специфична цел № 3 Киберсигурност и доверие се изпълняват основно чрез Европейския център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежата за компетентност в сферата на киберсигурността в съответствие с [Регламент ..... на Европейския парламент и на Съвета1a].
__________________
1a Регламент ..... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – уводна част
Финансовата намеса на Съюза по специфична цел № 4. Чрез „Задълбочени цифрови умения“ се подкрепя развитието на задълбочени цифрови умения в областите, подкрепяни от настоящата програма, като по този начин се допринася за увеличаване на талантите в Европа и насърчаване на по-голям професионализъм, особено по отношение на високопроизводителните изчислителни технологии, анализа на големи информационни масиви, киберсигурността, технологиите на разпределения регистър, роботиката и изкуствения интелект. Финансовата намеса преследва следните оперативни цели:
Финансовата намеса на Съюза по специфична цел № 4. Чрез „Задълбочени цифрови умения“ се подкрепя развитието на задълбочени цифрови умения в областите, подкрепяни от настоящата програма, като по този начин се допринася за увеличаване на талантите в Съюза, за намаляване на цифровото разделение, насърчаване на по-голям професионализъм по начин, осигуряващ баланс между половете, особено по отношение на високопроизводителните изчислителни технологии, анализа на големи информационни масиви, киберсигурността, технологиите на разпределения регистър, роботиката, изкуствения интелект, изчисленията в облак, системите и мрежите за комуникация, компетентностите за защита на данните, изкуствения интелект. С цел стимулиране и подобряване на пазара на труда и специализация в областта на цифровите технологии и приложения, финансовата намеса преследва следните оперативни цели:
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква а
a)  подпомагане на изготвянето и осъществяването на дългосрочни обучения и курсове за студенти, ИТ специалисти и работната сила;
a)  подпомагане на изготвянето и осъществяването на висококачествени дългосрочни курсове за обучение, включително смесено обучение за ученици, учители, преподаватели, специалисти в областта на информационните технологии, изследователи и работната сила, включително държавни служители, в сътрудничество с училища, университети и изследователски центрове;
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б
б)  подпомагане на изготвянето и осъществяването на краткосрочни обучения и курсове за предприемачите, ръководителите на малкия бизнес и работната сила;
б)  подпомагане на изготвянето и осъществяването на висококачествени краткосрочни обучения и курсове, включително обучение от смесен тип, за предприемачите, ръководителите на малкия бизнес и стартиращите предприятия и работната сила, включително държавните служители и самостоятелно заетите лица;
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква в
в)  подпомагане на обучения на работното място и стажове за студентите, младите предприемачи и висшистите.
в)  подпомагане на висококачествени обучения на работното място, включително от смесен тип, и стажове за студентите, младите предприемачи и висшистите.
Изменение 95
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 а (нов)
Действията по специфична цел № 4 – Задълбочени цифрови умения – се изпълняват предимно чрез пряко управление от страна на Европейската комисия. Европейските центрове за цифрови иновации могат да играят ролята на посредници, улесняващи възможностите за обучение, да съветват дружествата и да поддържат връзка със съответните центрове на компетентност, за да се гарантира най-широко географско покритие в целия Съюз.
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – уводна част
Финансовата намеса на Съюза по специфична цел № 5. Чрез „Внедряване, използване по най-добрия начин на цифровия капацитет и оперативната съвместимост“ се постигат следните оперативни цели:
Финансовата намеса на Съюза по специфична цел № 5. Чрез „Внедряване, използване по най-добрия начин на цифровия капацитет и оперативната съвместимост“ се постигат следните оперативни цели, допълващи действията по цифровата инфраструктура с тази цел и същевременно намаляващи цифровото разделение:
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква а
a)  гарантиране на това, че публичният сектор и областите от обществен интерес, като например здравеопазването и грижите, образованието, съдебната система, транспортът, енергетиката, околната среда, културният и творческият сектор, могат да внедрят и имат достъп до съвременни цифрови технологии, по-специално високопроизводителните изчислителни технологии, изкуствения интелект и киберсигурността;
a)  гарантиране на това, че публичният сектор и областите от обществен интерес, като например здравеопазването и грижите, образованието, съдебната система, транспортът и комуникациите, енергетиката, околната среда, културният и творческият сектор, както и предприятията, установени в Съюза, могат ефективно да внедрят и да имат на разположение необходимите умения чрез обучение за използване на съвременни цифрови технологии, по-специално високопроизводителните изчислителни технологии, езиковите технологии, изкуствения интелект и киберсигурността;
Изменение 98
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б
б)  внедряване, експлоатация и поддръжка на трансевропейски оперативно съвместими инфраструктури за цифрови услуги (включително свързани услуги) в допълнение към националните и регионалните действия;
б)  внедряване, експлоатация и поддръжка на трансевропейски оперативно съвместими най-съвременни инфраструктури за цифрови услуги в целия Съюз (включително свързани услуги) в допълнение към националните и регионалните действия;
Изменение 99
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква в
в)  улесняване на разработването, актуализирането и използването на решения и рамки от европейските публични администрации, предприятия и граждани, включително повторното използване на решения и рамки за оперативна съвместимост;
в)  улесняване на разработването, актуализирането и използването на решения и рамки от европейските публични администрации, предприятия и граждани, включително отворения код и повторното използване на решения и рамки за оперативна съвместимост;
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква г
г)  предоставяне на достъп на публичните администрации за изпитване и пилотно внедряване на цифрови технологии, включително трансграничното им използване;
г)  предоставяне на достъп на публичните администрации за изпитване, пилотно внедряване и разширяване на мащаба на цифрови технологии, включително трансграничното им използване;
Изменение 101
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква д
д)  подпомагане на използването на модерни цифрови и свързани с тях технологии, включително по-специално високопроизводителните изчислителни технологии, изкуствения интелект, киберсигурността и бъдещите нововъзникващи технологии от промишлеността на Съюза, особено от страна на МСП;
д)  подпомагане на използването на модерни цифрови и свързани с тях технологии, включително по-специално високопроизводителните изчислителни технологии, технологиите на разпределения регистър, изкуствения интелект, киберсигурността, защитата на данните, изчисленията в облак и управлението на информация и бъдещите нововъзникващи технологии от промишлеността на Съюза, особено от страна на МСП и стартиращите предприятия;
Изменение 102
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква е
е)  подпомагане на проектирането, изпитването, създаването и внедряването на оперативно съвместими цифрови решения за обществените услуги на равнище на ЕС, предоставяни чрез платформа за основани на данни, повторно използваеми решения, за да се насърчи новаторството и да се установят общи рамки с цел реализация на пълния потенциал на услугите на публичните администрации за европейските граждани и предприятия;
е)  подпомагане на проектирането, поддържането, изпитването, създаването и внедряването на оперативно съвместими цифрови решения за обществените услуги на равнище на ЕС, предоставяни чрез платформа за основани на данни, повторно използваеми решения, за да се насърчи новаторството и да се установят общи рамки с цел реализация на пълния потенциал на услугите на публичните администрации за европейските граждани и предприятия;
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква ж
ж)  осигуряване на непрекъснат капацитет на равнище ЕС за наблюдение, анализ и адаптиране към бързо развиващите се цифрови тенденции, както и за споделяне на информация и разпространяване на най-добри практики;
ж)  осигуряване на непрекъснат капацитет на равнище ЕС за водеща роля в цифровото развитие, и в допълнение за наблюдение, анализ и адаптиране към бързо развиващите се цифрови тенденции, както и за споделяне на информация и интегриране на най-добри практики и за улесняване на взаимното обогатяване между различните национални инициативи, което да доведе до развитието на цифровото общество благодарение на постоянно сътрудничество между всички участници на равнище ЕС;
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква з
з)  подпомагане на сътрудничеството към постигане на европейска екосистема за надеждни инфраструктури с използване на услугите и приложенията на разпределения регистър, включително подпомагане на оперативната съвместимост и стандартизацията и насърчаване на внедряването в ЕС на трансгранични приложения;
з)  подпомагане на сътрудничеството към постигане на европейска екосистема за надеждни инфраструктури с използване inter alia на услугите и приложенията на разпределения регистър, включително подпомагане на оперативната съвместимост и стандартизацията и насърчаване на внедряването в ЕС на трансгранични приложения въз основа на принципа за сигурност и неприкосновеност на личния живот още при проектирането, като се гарантира защитата на данните и безопасността на потребителите;
Изменение 105
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 a (нов)
Действията по специфична цел № 5 – Внедряване, използване по най-добрия начин на цифровия капацитет и оперативната съвместимост – се изпълняват предимно чрез пряко управление от страна на Европейската комисия. Европейските центрове за цифрови иновации и центрове за компетентност могат да играят улесняваща роля като посредници.
Изменение 106
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1
1.  Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 20212027 г. е 9 194 000 000 EUR по текущи цени.
1.  Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 20212027 г. е 8 192 391 000 EUR по цени за 2018 г. (9 194 000 000 EUR по текущи цени).
Изменение 107
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква а
a)  до 2 698 240 000 EUR за специфична цел № 1, Високопроизводителни изчислителни технологии
a)  до 2 404 289 438 EUR по цени за 2018 г. (2 698 240 000 EUR по текущи цени) за специфична цел № 1, Високопроизводителни изчислителни технологии
Изменение 108
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква б
б)  до 2 498 369 000 EUR за специфична цел № 2, Изкуствен интелект
б)  до 2 226 192 703 EUR по цени за 2018 г. (2 498 369 000 EUR по текущи цени) за специфична цел № 2, Изкуствен интелект
Изменение 109
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква в
в)  до 1 998 696 000 EUR за специфична цел № 3, Киберсигурност и доверие
в)  до 1 780 954 875 EUR по цени за 2018 г. (1 998 696 000 EUR по текущи цени) за специфична цел № 3, Киберсигурност и доверие
Изменение 110
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква г
г)  до 699 543 000 EUR за специфична цел № 4, Задълбочени цифрови умения
г)  до 623 333 672 EUR по цени за 2018 г. (699 543 000 EUR по текущи цени) за специфична цел № 4, Задълбочени цифрови умения
Изменение 111
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква д
д)  до 1 299 152 000 EUR за специфична цел № 5, Внедряване, използване по най-добрия начин на цифровия капацитет и оперативната съвместимост
д)  до 1 157 620 312 EUR по цени за 2018 г. (1 299 152 000 EUR по текущи цени) за специфична цел № 5, Внедряване, използване по най-добрия начин на цифровия капацитет и оперативната съвместимост
Изменение 112
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5
5.  Ресурсите, отпуснати на държавите членки в режим на споделено управление, могат по искане на държавите членки да бъдат прехвърлени към програмата. Комисията изпълнява тези ресурси пряко в съответствие с член 62, параграф 1, буква а) от Финансовия регламент или непряко — в съответствие с буква в) от посочения член и параграф. Когато е възможно, тези ресурси се използват в полза на съответната държава членка.
5.  Ресурсите, отпуснати на държавите членки в режим на споделено управление, могат по искане на държавите членки да бъдат прехвърлени към програмата. Комисията изпълнява тези ресурси пряко в съответствие с член 62, параграф 1, буква а) от Финансовия регламент или непряко — в съответствие с буква в) от посочения член и параграф. Когато е възможно, тези ресурси се използват във възможно най-голяма степен в полза на съответната държава членка.
Изменение 113
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – уводна част
Програмата е отворена за:
заличава се
Изменение 114
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 1
1.  Членки на Европейската асоциация за свободна търговия, които са членки на Европейското икономическо пространство, в съответствие с условията, определени в Споразумението за Европейското икономическо пространство;
1.  Програмата е отворена за членки на Европейската асоциация за свободна търговия, които са членки на Европейското икономическо пространство, в съответствие с условията, определени в Споразумението за Европейското икономическо пространство;
Изменение 115
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 2
2.  Присъединяващи се държави, държави кандидатки и потенциални държави кандидатки — в съответствие с общите принципи и условия за участието на тези държави в програми на Съюза, определени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие със специалните условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;
2.  Пълното или частично асоцииране към програмата на трети държави, които не са посочени в параграф 1, се основава на оценка във всеки отделен случай на специфичните цели в съответствие с условията, определени в специфично споразумение, обхващащо участието на третата държава в програма на Съюза, при условие че това специфично споразумение е в пълно съответствие със следните критерии:
—  участието на третата държава е в интерес на Съюза;
—  участието допринася за постигане на целите, определени в член 3;
—  участието не поражда опасения във връзка със сигурността и изцяло спазва съответните изисквания за сигурност, установени в член 12;
—  споразумението осигурява справедлив баланс по отношение на вноските на третата държава, която участва в програмите на Съюза, и ползите за нея;
—  споразумението определя условията за участието в програмите, включително изчисляването на финансовия принос за индивидуални програми и техните административни разходи. Този принос представлява целеви приходи в съответствие с член [21, параграф 5] от [новия Финансов регламент];
—  споразумението не предоставя на третата държава правомощия за вземане на решения по отношение на програмата;
—  споразумението гарантира правата на Съюза да осигурява добро финансово управление и да защитава своите финансови интереси.
Изменение 116
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
2a.  При изготвянето на работните програми Европейската комисия или други съответни изпълнителни органи оценяват за всеки отделен случай дали условията, определени в споразумението, посочено в параграф 2, са изпълнени за действията, включени в работните програми.
Изменение 117
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 3
3.  Държави, попадащи в обхвата на Европейската политика за съседство — в съответствие с общите принципи и условия за участието на тези държави в програми на Съюза, определени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие със специалните условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;
заличава се
Изменение 118
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 4
4.  Трети държави — в съответствие с условията, определени в специално споразумение, обхващащо участието на третата държава в която и да програма на Съюза, при условие че споразумението
заличава се
—  гарантира справедлив баланс по отношение на приноса и ползите за третата държава, участваща в програмите на Съюза;
—  определя условията за участието в програмите, включително изчисляването на финансовия принос за индивидуални програми и техните административни разходи. Този принос представлява целеви приходи в съответствие с член [21, параграф 5] от [новия Финансов регламент];
—  не предоставя на третата държава правомощия за вземане на решения по отношение на програмата;
—  гарантира правата на Съюза да осигурява добро финансово управление и да защитава своите финансови интереси.
Изменение 119
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2
2.  Сътрудничеството с трети страни и организации, посочени в параграф 1, по специфична цел № 3. За „Киберсигурност и доверие“ се прилага член [12].
2.  За сътрудничеството с трети страни и организации, посочени в параграф 1, по специфична цел № 1, Високопроизводителни изчислителни технологии, специфична цел № 2, Изкуствен интелект, и специфична цел № 3, Киберсигурност и доверие, се прилага член [12].
Изменение 120
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5
5.  В работната програма може също така да се предвиди, че правните субекти, които са установени в асоциирани държави и правните субекти, които са установени в ЕС, но са контролирани от трети държави, нямат право да участват във всички или в част от действията по специфична цел № 3 от съображения за сигурност. В такива случаи поканите за предложения и поканите за участие в търгове се ограничават до субектите, установени или считани за установени в държавите членки и контролирани от държавите членки и/или от граждани на държавите членки.
5.  В работната програма може също така да се предвиди, че правните субекти, които са установени в асоциирани държави и правните субекти, които са установени в ЕС, но са контролирани от трети държави, нямат право да участват във всички или в част от действията по специфични цели № 1, № 2 и № 3 по стратегически причини и от съображения за сигурност. В такива случаи поканите за предложения и поканите за участие в търгове се ограничават до субектите, установени или считани за установени в държавите членки и контролирани от държавите членки и/или от граждани на държавите членки.
Изменение 121
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5 а (нов)
5a.  Не се разрешават действия, включващи трансфер на технологии извън Съюза. С оглед на гарантирането на дългосрочните цели в областта на стратегическата сигурност се прави оценка на възможностите по отношение на участието на субекти, чието основно място на стопанска дейност е извън Съюза.
Изменение 122
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5 б (нов)
5б.  Когато е целесъобразно, Комисията или органът за финансиране могат да извършват проверки за сигурност, като действия, които не съответстват на правилата за сигурност, могат да бъдат изключени или прекратени по всяко време.
Изменение 123
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
1.  Програмата е проектирана така, че при изпълнението ѝ да се осъществят полезни взаимодействия, както е описано по-подробно в приложение III, с други програми за финансиране на Съюза, по-специално чрез договорености за допълнително финансиране по линия на програми на ЕС, чиито условия на управление го позволяват; в последователност, при редуване или чрез комбинация от средства, включително съвместно финансиране на действията.
1.  Програмата е проектирана така, че при изпълнението ѝ да се осъществят полезни взаимодействия, както е описано по-подробно в приложение III, с други програми за финансиране на Съюза, по-специално чрез договорености за допълнително финансиране по линия на програми на ЕС, чиито условия на управление го позволяват; в последователност, при редуване или чрез комбинация от средства, включително съвместно финансиране на действията. Комисията гарантира, че когато се създава лостов ефект по отношение на допълващия характер на програмата спрямо други европейски програми за финансиране, и по-специално ЕСИ фондовете, Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), „Хоризонт Европа“ и Механизма за свързване на Европа (CEF-2), investEU, „Еразъм“, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), не се възпрепятства постигането на специфични цели № 1—№ 5.
Комисията проучва възможностите за подобряване на ефективността на съвкупността от програми, предлагащи средства в областта на цифровизацията.
Изменение 124
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2
2.  Трябва да бъдат създадени подходящи механизми за координация между съответните органи и подходящи инструменти за мониторинг с цел системно осигуряване на полезни взаимодействия между програмата и всички съответни инструменти за финансиране на ЕС. Договореностите трябва да допринасят за избягване на дублирането и постигане на максимално въздействие на разходите.
2.  Трябва да бъдат създадени подходящи механизми за координация между съответните органи, както и между органите и Европейската комисия, и подходящи инструменти за мониторинг с цел системно осигуряване на полезни взаимодействия между програмата и всички съответни инструменти за финансиране на ЕС. Договореностите трябва да допринасят за избягване на дублирането и постигане на максимално въздействие на разходите.
Изменение 125
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2
2.  Програмата може да предоставя финансиране под всяка една от формите, предвидени във Финансовия регламент, включително на първо място чрез поръчки, както и чрез безвъзмездни средства, награди и обществени поръчки. Тя може да предоставя също така финансиране под формата на финансови инструменти в рамките на операции за смесено финансиране.
2.  Програмата може да предоставя финансиране под всяка една от формите, предвидени във Финансовия регламент, включително като първа форма на действие чрез поръчки от Комисията или финансиращия орган, от бенефициерите на безвъзмездни средства индивидуално или съвместно, а също и чрез безвъзмездни средства и награди. Обществените поръчки могат да позволяват сключването на няколко договора в рамките на една и съща процедура и могат да предвиждат условия във връзка с мястото на изпълнение на поръчката, в съответствие с приложимите международни споразумения относно възлагането на обществени поръчки. Програмата може да предоставя също така финансиране под формата на финансови инструменти в рамките на операции за смесено финансиране.
Изменение 126
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1
Програмата може да се изпълни европейски партньорства. Това може да включва по-специално принос към съществуващи или нови публично-частни партньорства под формата на съвместни предприятия, създадени съгласно член 187 от ДФЕС. За този принос се прилагат разпоредбите, свързани с европейските партньорства съгласно [Регламента относно „Хоризонт Европа“, да се добави референция].
Програмата може да се изпълни чрез европейски партньорства, договорени в рамките на процес по стратегическо програмиране между Комисията и държавите членки. Това може да включва по-специално принос към съществуващи или нови публично-частни партньорства под формата на съвместни предприятия, създадени съгласно член 187 от ДФЕС. За този принос се прилагат разпоредбите, свързани с европейските партньорства съгласно [Регламента относно „Хоризонт Европа“, да се добави референция].
Изменение 127
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 a (нов)
Европейските партньорства:
a)  се създават в случаите, когато чрез тях целите на програмата „Цифрова Европа“ ще бъдат постигнати по по-ефективен начин, отколкото от Съюза самостоятелно;
б)  се придържат към принципите на добавена стойност от Съюза, прозрачност, откритост, въздействие, ефект на ливъридж, дългосрочен финансов ангажимент на всички участващи страни, гъвкавост, съгласуваност и взаимно допълване със съюзни, местни, регионални, национални и международни инициативи;
в)  са ограничени във времето и включват условия за постепенно прекратяване на финансирането по програмата.
Изменение 128
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 б (нов)
Разпоредбите и критериите за техния подбор, изпълнение, мониторинг, оценка и постепенно прекратяване се съдържат в (следва да се добави препратка).
Изменение 129
Предложение за регламент
Член 16 – заглавие
Цифрови иновационни центрове
Европейски цифрови иновационни центрове
Изменение 130
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1
1.  През първата година от изпълнението на програмата трябва да се създаде първоначална мрежа от цифрови иновационни центрове.
1.  През първата година от изпълнението на програмата трябва да се създаде първоначална мрежа от европейски цифрови иновационни центрове на базата на съществуващата инфраструктура и да поне един цифров иновационен център във всяка държава членка.
Изменение 131
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – уводна част
2.  За целите на създаването на мрежата по параграф 1 всяка държава членка определя субекти кандидати чрез открит и състезателен процес въз основа на следните критерии:
2.  За целите на създаването на мрежата по параграф 1 всяка държава членка определя субекти кандидати чрез открит, прозрачен, приобщаващ и състезателен процес въз основа на следните критерии:
Изменение 132
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква а
a)  подходящи компетентности, свързани с функциите на цифровите иновационни центрове;
a)  подходящи компетентности, свързани с функциите на европейските цифрови иновационни центрове;
Изменение 133
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква б
б)  подходящ управленски капацитет, персонал и инфраструктура;
б)  подходящ управленски капацитет, персонал и инфраструктура, както и набор от умения;
Изменение 134
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква г a (нова)
гa)  доказано сътрудничество с частния сектор, за да се гарантира, че намесата по всички цели и специфични цели № 1 – № 5 е уместна спрямо пазара;
Изменение 135
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква г б (нова)
гб)  връзки със съществуващите центрове за ИКТ, създадени по „Хоризонт 2020“, центъра EUinvest и европейската мрежа в подкрепа на предприятията;
Изменение 136
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 a (нов)
2a.  Подробните условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да може субектът да бъде определен като „европейски цифров иновационен център“ и задачите, които трябва да бъдат изпълнявани, се хармонизират и се публикуват своевременно, за да се даде възможност за подходяща подготовка и изпълнение на действията.
Изменение 137
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – уводна част
3.  Комисията приема решение за относно избора на субекти, които да формират първоначалната мрежа. Тези субекти се подбират от Комисията измежду субектите кандидати, посочени от държавите членки, въз основа на критериите по параграф 2, както и въз основа на следните допълнителни критерии:
3.  Комисията приема решение за относно избора на субекти, които да формират първоначалната мрежа. Тези субекти се подбират и се посочват ясно от Комисията измежду субектите кандидати, посочени от държавите членки, въз основа на критериите по параграф 2, както и въз основа на следните допълнителни критерии:
Изменение 138
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – буква б
б)  необходимостта да се гарантира, че първоначалната мрежа покрива нуждите на промишлеността и областите от обществен интерес, както и всеобхватен и балансиран географски обхват.
б)  необходимостта да се гарантира, че първоначалната мрежа покрива нуждите на промишлеността и областите от обществен интерес и има всеобхватно и балансирано географско покритие, като подобрява конвергенцията и спомага за преодоляване на разликите между държавите, които получават финансиране от кохезионните фондове, и другите държави членки, и намалява цифровото разделение в географско отношение.
Изменение 139
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4
4.  Допълнителните цифрови иновационни центрове се избират въз основа на открита и състезателна процедура по такъв начин, че да се осигури възможно най-голямо географско покритие на Европа. Броят на субектите в мрежата е пропорционален на населението на дадена държава членка и във всяка държава членка има поне един цифров иновационен център. За да се обърне внимание на специфичните ограничения, пред които са изправени най-отдалечените региони на ЕС, могат да се номинират специфични субекти, които да покрият потребностите им.
4.  Допълнителните европейски цифрови иновационни центрове се избират въз основа на открита, прозрачна и състезателна процедура по такъв начин, че да се осигури възможно най-голямо географско покритие на Европа. Броят на субектите в мрежата е пропорционален на населението на дадена държава членка. За да се обърне внимание на специфичните ограничения, пред които са изправени най-отдалечените региони на ЕС, могат да бъдат избрани допълнителни иновационни центрове в тези региони.
Изменение 140
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 5
5.  Цифровите иновационни центрове могат да получават финансиране под формата на безвъзмездни средства.
5.  Европейските цифрови иновационни центрове са ясно определени с помощта на специфични обозначения и получават финансиране под формата на безвъзмездни средства.
Изменение 141
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6 – уводна част
6.  Цифровите иновационни центрове, които получават финансиране, се ангажират с изпълнението на програмата като:
6.  Европейските цифрови иновационни центрове, които получават финансиране, се ангажират с изпълнението на програмата като:
Изменение 142
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6 – буква а
a)  предоставят услуги за цифрова трансформация — включително съоръжения за изпитване и експериментиране — насочени към МСП и дружества със средна пазарна капитализация, както и към сектори, които бавно усвояват цифровите и свързаните с тях технологии;
a)  предоставят услуги за цифрова трансформация и технологичен експертен опит – включително съоръжения за изпитване и експериментиране — насочени към стартиращи предприятия, МСП и дружества със средна пазарна капитализация, както и към сектори, които бавно усвояват цифровите и свързаните с тях технологии;
Изменение 143
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6 – буква a а (нова)
aa)  подкрепят предприятията, и по-специално МСП и стартиращите предприятия, организациите и публичните администрации, за да повишават те своята конкурентоспособност и да усъвършенстват своите бизнес модели чрез използване на новите технологии, обхванати от програмата.
Изменение 144
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6 – буква б
б)  прехвърлят експертни знания и ноу-хау между региони, по-специално чрез свързването на МСП и дружествата със средна пазарна капитализация, установени в един регион, с цифровите иновационни центрове, установени в други региони, които са най-подходящи за предоставяне на съответните услуги;
б)  прехвърлят експертни знания и ноу-хау между региони, по-специално чрез свързването на МСП, стартиращите предприятия и дружествата със средна пазарна капитализация, установени в един регион, с европейските цифрови иновационни центрове, установени в други региони, които са най-подходящи за предоставяне на съответните услуги; насърчават обмена на умения, съвместните инициативи и добрите практики;
Изменение 145
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6 – буква в
в)  предоставят тематични услуги, включително услуги, свързани с изкуствения интелект, високопроизводителните изчислителни технологии и киберсигурността и доверието на администрациите, организациите от обществения сектор, МСП и дружествата със средна пазарна капитализация. Отделни цифрови иновационни центрове могат да се специализират в специфични тематични услуги, като не са длъжни да предлагат всички тематични услуги, посочени в настоящия параграф;
в)  предоставят тематични услуги, включително услуги, свързани с изкуствения интелект, високопроизводителните изчислителни технологии и киберсигурността и доверието на администрациите, организациите от обществения сектор, МСП, стартиращите предприятия и дружествата със средна пазарна капитализация. Отделни европейски цифрови иновационни центрове могат да се специализират в специфични тематични услуги, като не са длъжни да предлагат всички тематични услуги, посочени в настоящия параграф;
Изменение 146
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6 а (нов)
6а.  Европейските цифрови иновационни центрове могат да си сътрудничат и с Европейския институт за иновации и технологии, и по-специално „EIT – Цифрови технологии“, както и с цифровите иновационни центрове, създадени по „Хоризонт 2020“.
Изменение 147
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6 б (нов)
6б.  Европейските цифрови иновационни центрове могат да продължат дейностите на цифровите иновационни центрове, създадени по рамковите програми за научни изследвания и иновации, включително иновационните центрове на „EIT – Цифрови технологии“.
Изменение 148
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1
1.  Допустими за финансиране са само действията, с които се допринася за постигане на целите, посочени в член [3] и членове [4]–[8].
1.  Допустими за финансиране са само действията, с които се допринася за постигане на целите, посочени в член [3] и членове [4]–[8], в съответствие с общите цели, определени в приложение I.
Изменение 149
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – буква а – подточка ii
ii)  трети държави, асоциирани към програмата;
ii)  трети държави, асоциирани към програмата, в съответствие с членове 10 и 12;
Изменение 150
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3
3.  Правни субекти, установени в трета държава, която не е асоциирана към програмата, по изключение имат право да участват в специфични действия, когато това е необходимо за постигането на целите на програмата.
3.  Правни субекти, установени в трета държава, която не е асоциирана към програмата, по изключение имат право да участват в специфични действия, когато това е необходимо за постигането на целите на програмата и когато това не е свързано с допълнителни рискове за сигурността на Съюза и не поставя под въпрос стратегическата независимост на Съюза.
Изменение 151
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4
4.  Физическите лица не са допустими освен за получаване на безвъзмездни средства, отпускани по специфична цел № 4. Задълбочени цифрови умения.
4.  Физическите лица могат да бъдат допустими за получаване на безвъзмездни средства, отпускани по специфична цел № 4. Задълбочени цифрови умения. Гражданите на трети държави могат да бъдат допустими, при условие че пребивават на територията на Съюза.
Изменение 152
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1
Безвъзмездните средства по програмата се отпускат и управляват в съответствие с дял VІІІ от Финансовия регламент.
Безвъзмездните средства по програмата се отпускат и управляват в съответствие с дял VІІІ от Финансовия регламент и могат да покриват до 100% от допустимите разходи по надлежно обосновани причини, без да се засяга принципът на съфинансиране и в съответствие със спецификацията по всяка цел.
Изменение 153
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – уводна част
1.  Критериите за отпускане се определят в работните програми и в поканите за предложения, като се вземат под внимание поне следните елементи:
1.  Критериите за отпускане се определят в работните програми и в поканите за предложения, като се вземат под внимание най-малко следните елементи:
Изменение 154
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква д
д)  където е приложимо, икономическото и социалното въздействие и въздействието върху климата и околната среда и достъпността;
д)  където е приложимо, икономическото въздействие, въздействието върху климата и околната среда и социалното въздействие, по-специално като се насърчават достъпността и равните образователни и професионални възможности;
Изменение 155
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква ж
ж)  където е приложимо, балансираното географско разпределение в рамките на Съюза, включително най-отдалечените региони;
ж)  където е приложимо, балансираното географско разпределение в рамките на Съюза, включително най-отдалечените региони, в т.ч. отвъдморските страни и територии;
Изменение 156
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква з а (нова)
за)  където е приложимо, свободата за повторна употреба и адаптиране на резултатите от проектите;
Изменение 157
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква з б (нова)
зб)  където е приложимо, обществения интерес;
Изменение 158
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква з в (нова)
зв)  където е приложимо, намаляване на цифровото разделение между регионите, гражданите или предприятията;
Изменение 159
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1
Операциите за смесено финансиране, за които е взето решение в рамките на настоящата програма, се изпълняват в съответствие с [Регламента за InvestEU] и дял Х от Финансовия регламент.
Операциите за смесено финансиране, за които е взето решение в рамките на настоящата програма, се изпълняват в съответствие с [Регламента за InvestEU] и дял Х от Финансовия регламент. Сумата на разходите от настоящата програма, които трябва да бъдат смесени с финансов инструмент, не подлежи на възстановяване.
Изменение 160
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 a (нов)
2а.  Когато вече е възложена дейност или за нея са получени средства от друга програма на Съюза или е предоставена подкрепа от фонд на ЕС, това участие или тази подкрепа се посочват в заявлението за финансиране по програмата.
Изменение 161
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3
3.  Първата многогодишна работна програма се съсредоточава върху дейностите, определени в приложението, и гарантира, че действията, подпомогнати по този начин, не изместват частното финансиране. Последващите работни програми могат да включват дейности, които не са посочени в приложението, при условие че те са в съответствие с целите на настоящия регламент, както е посочено в членове [4—8].
3.  Работните програми се съсредоточават върху дейностите, определени в приложение I, и гарантират, че действията, подпомогнати по този начин, не изместват частното финансиране.
Изменение 162
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 a (нов)
3а.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 27 за изменение на приложение I с цел преглед или допълване на дейностите, посочени в него, по начин, който е в съответствие с целите на настоящия регламент, определени в членове 4 – 8.
Изменение 163
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1
1.  Показателите за мониторинг на изпълнението и напредъка на програмата към постигането на общите и специфичните цели, посочени в член 3, са определени в приложение II.
1.  Измеримите показатели за мониторинг на изпълнението и напредъка на програмата към постигането на общите и специфичните цели, посочени в член 3, са определени в приложение II.
Изменение 164
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 а (нов)
1а.  Комисията определя методика за предоставянето на измерими показатели за извършването на прецизна оценка на напредъка по постигането на общите цели, посочени в член 3, параграф 1. Най-късно до 1 януари 2021 г. Комисията допълва приложение ІІІ въз основа на посочената методика.
Изменение 165
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2
2.  За да може ефективно да се оцени напредъкът на програмата към постигане на целите ѝ, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 27 за изменение на приложение II с цел преразглеждане или допълване на показателите, когато това е необходимо, и за допълнение на настоящия регламент с разпоредби относно създаването на рамка за мониторинг и оценка.
2.  За да може ефективно да се оцени напредъкът на програмата към постигане на целите ѝ, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 27 за изменение на приложение II с цел преразглеждане или допълване на измеримите показатели, когато това е необходимо, и за допълнение на настоящия регламент с разпоредби относно създаването на рамка за мониторинг и оценка.
Изменение 166
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3
3.  Системата за отчитане на изпълнението трябва да гарантира ефикасното, ефективно и навременно събиране на данните за мониторинга на изпълнението на програмата и на нейните резултати. За тази цел на получателите на средства от Съюза и на държавите членки се налагат пропорционални изисквания за докладване.
3.  Системата за отчитане на изпълнението трябва да гарантира, че данните за мониторинга на изпълнението на програмата и на нейните резултати са подходящи за задълбочен анализ на постигнатия напредък и на срещнатите трудности, както и тяхното ефикасно, ефективно и навременно събиране. За тази цел на получателите на средства от Съюза и на държавите членки се налагат пропорционални изисквания за докладване.
Изменение 167
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 4
4.  Официалната статистика на ЕС, като например редовните статистически проучвания в областта на ИКТ, се използва максимално. При първоначалното проектиране и последващото разработване на статистически показатели, използвани за мониторинг на изпълнението на програмата и на напредъка, постигнат във връзка с цифровата трансформация, се консултират националните статистически институти и се привличат за участие заедно с Евростат.
4.  Официалната статистика на ЕС, като например редовните статистически проучвания в областта на ИКТ, се използва по възможно най-ефективен начин, както и събирането на набори от данни по DESI на ниво NUTS-2, с цел подпомагане на преодоляването на липсата на свързани с „Цифрова Европа“ регионални данни. При първоначалното проектиране и последващото разработване на статистически показатели, използвани за мониторинг на изпълнението на програмата и на напредъка, постигнат във връзка с цифровата трансформация, се консултират националните статистически институти и се привличат за участие заедно с Евростат.
Изменение 168
Предложение за регламент
Член 25 – заглавие
Оценка
Оценка на програмата
Изменение 169
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1
1.  Провеждат се навременни оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения.
1.  Комисията осигурява редовен мониторинг и външна оценка на програмата въз основа по-специално на системата за отчитане на изпълнението, посочена в член 24, параграф 3. При оценките се извършва също така качествена оценка на напредъка по постигането на общите цели, посочени в член 3, параграф 1.
Изменение 170
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2
2.  Междинната оценка на програмата се извършва, след като за изпълнението на програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от четири години след започване на изпълнението на програмата.
2.  В допълнение към редовния мониторинг на програмата Комисията изготвя доклад за междинна оценка и го представя на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите не по-късно от 31 декември 2024 г. При междинната оценка се представят констатациите, необходими за вземане на решение относно последващите действия по програмата след 2027 г. и нейните цели.
Междинната оценка се представя на Европейския парламент.
Изменение 171
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3
3.  В края на изпълнението на програмата, но не по-късно от четири години след края на периода, посочен в член [1], Комисията извършва окончателна оценка на програмата.
3.  Въз основа на окончателна външна независима оценка Комисията изготвя доклад за окончателна оценка на програмата, в който се прави оценка на нейните по-дългосрочни въздействия и нейната устойчивост.
Изменение 172
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 4 a (нов)
4а.  Комисията представя доклада за окончателна оценка, посочен в параграф 3, на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите не по-късно от 31 декември 2030 г.
Изменение 173
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 5
5.  Комисията представя заключенията от оценките и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.
заличава се
Изменение 174
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 4
4.  Като част от системата за контрол, стратегията за одит може да се основава на финансов одит на представителна извадка от разходите. Тази представителна извадка се допълва от подбор въз основа на оценка на рисковете, свързани с разходите.
4.  Като част от системата за контрол, стратегията за одит се основава на финансов одит най-малкото на представителна извадка от разходите. Тази представителна извадка се допълва от подбор въз основа на оценка на рисковете, свързани с разходите.
Изменение 175
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 24, се предоставя на Комисията до 31 декември 2028 г.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 23 и 24, се предоставя на Комисията до 31 декември 2028 г.
Изменение 176
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 24, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в членове 23 и 24, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.
Изменение 177
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 6
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 24, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно членове 23 и 24, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 178
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1
1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.
1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, достоверна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.
Изменение 179
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2
2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на програмата и нейните действия и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати на програмата, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите, посочени в член [3].
2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на програмата и нейните действия и резултати. Тя осигурява също така интегрирана информация и достъп за потенциалните кандидати до финансиране от Съюза в сектора на цифровите технологии. Финансовите ресурси, отпуснати на програмата, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите, посочени в член [3].
Изменение 180
Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – параграф 2 – точка 1
1.  Рамка за съвместни поръчки за интегрирана мрежа за ВИТ на световно равнище, включително инфраструктура за суперизчисления от порядъка на екзафлопс и данни. Тя ще бъде достъпна на нестопанска основа за потребителите от публичния и частния сектор и за целите на публично финансираните научни изследвания.
1.  Рамка за съвместни поръчки за интегрирана мрежа за ВИТ на световно равнище, включително инфраструктура за суперизчисления от порядъка на екзафлопс и данни. Тя ще бъде достъпна за всички предприятия и публични администрации, а също така на нестопанска основа за потребителите от публичния и частния сектор и за целите на публично финансираните научни изследвания.
Изменение 181
Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – параграф 2 – точка 6
6.  Внедряване на готова за употреба/работеща технология: суперизчисленията като услуга, произтичаща от научни изследвания и иновации, за да се изгради интегрирана европейска екосистема за ВИТ, която обхваща всички сегменти на научната и индустриална верига за добавена стойност (хардуер, софтуер, приложения, услуги, междусистемни връзки и задълбочени цифрови умения).
6.  Внедряване на готова за употреба/работеща технология: суперизчисленията като услуга, произтичаща от научни изследвания и иновации, и по-специално новите технологии, които преди това са се ползвали или понастоящем се ползват от финансиране от страна на Съюза, за да се изгради интегрирана европейска екосистема за ВИТ, която обхваща всички сегменти на научната и индустриална верига за добавена стойност (хардуер, софтуер, приложения, услуги, междусистемни връзки и задълбочени цифрови умения).
Изменение 182
Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – параграф 1
Програмата трябва да изгради и укрепи основния капацитет за изкуствен интелект (ИИ) в Европа, включително източниците на данни и регистрите на алгоритми за ИИ, и да осигури достъп до тях за всички предприятия и публични администрации, както и да укрепи и насърчи връзките между съществуващите съоръжения за изпитване и експериментиране в областта на ИИ в държавите членки.
Програмата трябва да изгради и укрепи основния капацитет за изкуствен интелект (ИИ) и технологиите на разпределения регистър в Европа, включително източниците на данни и регистрите на алгоритми за ИИ, и да осигури достъп до тях за всички предприятия и публични администрации, както и да укрепи и насърчи връзките между съществуващите съоръжения за изпитване и експериментиране в областта на ИИ в държавите членки.
Изменение 183
Предложение за регламент
Приложение 1 – част 4 – параграф 1
Програмата трябва да подпомага лесния достъп до задълбочени цифрови умения, по-специално в областта на ВИТ, изкуствения интелект, разпределените регистри (например блок-верига) и киберсигурността за настоящата и бъдещата работна сила, като предоставя на студентите, дипломиралите се и вече работещите, където и да се намират, средства за придобиване и развиване на тези умения.
Програмата подпомага лесния достъп и възможностите за обучение за добиване на задълбочени цифрови умения, по-специално в областта на ВИТ, изкуствения интелект, разпределените регистри (например блок-верига) и киберсигурността за настоящата и бъдещата работна сила, като предоставя на студентите, дипломиралите се или гражданите от всички възрасти, нуждаещи се от повишаване на уменията, търсещите работа и вече работещите, където и да се намират, средства за придобиване и развиване на тези умения.
Изменение 184
Предложение за регламент
Приложение 1 – част 4 – параграф 2 – точка 1
1.  Достъп до обучение на работното място чрез участие в стажове в експертни центрове и предприятия, внедряващи авангардни технологии.
1.  Достъп до обучение на работното място и възможности за смесено обучение чрез участие в стажове в експертни центрове и предприятия, внедряващи авангардни технологии.
Изменение 185
Предложение за регламент
Приложение 1 – част 4 – параграф 4
Всички намеси ще бъдат проектирани и изпълнени основно чрез цифровите иновационни центрове, както е определено в член 15.
Всички намеси ще бъдат проектирани и изпълнени основно чрез цифровите иновационни центрове, както е определено в член 16.
Изменение 186
Предложение за регламент
Приложение I – част 5 – подчаст I – точка 1 – подточка 1.2
1.2.  Подкрепа за изготвянето, пилотните проекти, внедряването, поддръжката и насърчаването на последователна екосистема от инфраструктура за трансгранични цифрови услуги и улесняването на безпроблемните, „от край до край“, сигурни, многоезични, оперативно съвместими трансгранични или междусекторни решения за оперативна съвместимост и общи рамки в публичната администрация. Методиките за оценка на въздействието и ползите също трябва да бъдат включени.
1.2.  Подкрепа за изготвянето, пилотните проекти, внедряването, поддръжката, разширяването и насърчаването на последователна екосистема от инфраструктура за трансгранични цифрови услуги и улесняването на безпроблемните, „от край до край“, сигурни, многоезични, оперативно съвместими трансгранични или междусекторни решения за оперативна съвместимост и общи рамки в публичната администрация. Методиките за оценка на въздействието и ползите също трябва да бъдат включени.
Изменение 187
Предложение за регламент
Приложение I – част 5 – подчаст I – точка 1 – подточка 2.1
2.1.  Гарантиране на това, че гражданите на ЕС получават достъп, споделят, използват и управляват трансгранично своите лични здравни данни по сигурен начин, без значение къде се намират те самите или къде се намират данните им. Доизграждане на инфраструктурата за цифрови услуги в областта на електронното здравеопазване и нейното разширяване с нови цифрови услуги, подкрепа за внедряването на европейски формат за обмен на електронни здравни досиета.
2.1.  Гарантиране на това, че гражданите на ЕС получават достъп, споделят, използват и управляват трансгранично своите лични здравни данни по сигурен начин и по начин, който гарантира правото им на неприкосновеност на личния живот, без значение къде се намират те самите или къде се намират данните им. Доизграждане на инфраструктурата за цифрови услуги в областта на електронното здравеопазване и нейното разширяване с нови цифрови услуги, подкрепа за внедряването на европейски формат за обмен на електронни здравни досиета.
Изменение 188
Предложение за регламент
Приложение 1 – част 5 – подчаст I – точка 3
3.  Съдебна система: Позволяване на безпрепятствена и сигурна трансгранична електронна комуникация в рамките на съдебната система и между съдебните и другите компетентни органи в областта на гражданското и наказателното правораздаване. Подобряване на достъпа до правосъдие и юридическа информация и процедури за гражданите, предприятията, юристите и представителите на съдебната система с междусистемни връзки за семантична оперативна съвместимост между националните бази данни и регистри, както и улесняване на извънсъдебното разрешаване на спорове онлайн. Насърчаване на разработването и прилагането на иновативни технологии за съдилищата и юристите въз основа на решения с използване на изкуствен интелект, за които е вероятно да рационализират и ускорят процедурите (например приложения „legal tech“).
3.  Съдебна система: Позволяване на безпрепятствена и сигурна трансгранична електронна комуникация в рамките на съдебната система и между съдебните и другите компетентни органи в областта на гражданското и наказателното правораздаване. Подобряване на достъпа до правосъдие и юридическа информация и процедури за гражданите, предприятията, юристите и представителите на съдебната система с междусистемни връзки за семантична оперативна съвместимост между базите данни и регистрите, както и улесняване на извънсъдебното разрешаване на спорове онлайн. Насърчаване на разработването и прилагането на иновативни технологии за съдилищата и юристите въз основа на решения с използване на изкуствен интелект, за които е вероятно да рационализират и ускорят процедурите (например приложения „legal tech“).
Изменение 189
Предложение за регламент
Приложение 1 – част 5 – подчаст I – точка 4
4.  Транспорт, енергетика и околна среда: Внедряване на децентрализирани решения и инфраструктури, необходими за мащабни цифрови приложения като интелигентни градове или интелигентни селски райони, в подкрепа на транспортната и енергийната политика и политиката за околната среда.
4.  Транспорт, енергетика и околна среда: Внедряване на децентрализирани решения и инфраструктури, необходими за мащабни цифрови приложения като интелигентни градове, интелигентни селски райони или най-отдалечени региони, в подкрепа на транспортната и енергийната политика и политиката за околната среда.
Изменение 190
Предложение за регламент
Приложение I – част 5 – подчаст II – заглавие
II Първоначални дейности, свързани с цифровизирането на промишлеността:
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 191
Предложение за регламент
Приложение 2 – част 2 – точка 2.2
2.2  Брой на предприятията и организациите, които използват ИИ
2.2  Брой на предприятията и организациите, които провеждат изпитвания и експериментират с ИИ в сътрудничество с цифровите иновационни центрове
Изменение 192
Предложение за регламент
Приложение 2 – част 2 – точка 2.2 а (нова)
2.2a   Брой на конкретните приложения на ИИ, които получават подкрепа от програмата и които в момента се предлагат на пазара.
Изменение 193
Предложение за регламент
Приложение 2 – част 4 – точка 4.1
4.1  Брой на обучените и работещите специалисти в областта на ИКТ
4.1  Брой на обучените и работещите специалисти в областта на ИКТ всяка година в Съюза
Изменение 194
Предложение за регламент
Приложение 2 – част 4 – точка 4.2
4.2  Брой на предприятията, които изпитват затруднения да назначат специалисти в областта на ИКТ
4.2  Брой на предприятията, които изпитват затруднения да назначат специалисти в областта на ИКТ всяка година в Съюза
Изменение 195
Предложение за регламент
Приложение 2 – част 4 – точка 4.2 б (нова)
4.2б   Брой на студентите, наскоро дипломираните висшисти и безработните лица, които са подобрили положението си след обучение, предоставено в рамките на програмата.
Изменение 196
Предложение за регламент
Приложение 2 – част 5 – точка 5.1
5.1  Въвеждане на цифрови обществени услуги
5.1  Честота на въвеждането на цифрови обществени услуги
Изменение 197
Предложение за регламент
Приложение 2 – част 5 – точка 5.2
5.2  Предприятия с висок цифров интензитет
5.2  Брой на предприятията с висок цифров интензитет
Изменение 198
Предложение за регламент
Приложение 2 – част 5 – точка 5.3
5.3  Привеждане в съответствие на националната рамка за оперативна съвместимост с Европейската рамка за оперативна съвместимост
5.3  Обхват на привеждането в съответствие на националната рамка за оперативна съвместимост с Европейската рамка за оперативна съвместимост
Изменение 199
Предложение за регламент
Приложение 3 – точка 1 – буква б а (нова)
ба)   програмата „Цифрова Европа“ активно създава полезни взаимодействия с „Хоризонт Европа“ по отношение на устойчивостта на данните, произхождащи от научноизследователски проекти;
Изменение 200
Предложение за регламент
Приложение 3 – точка 1 – буква в
в)  „Цифрова Европа“ ще инвестира в i) изграждане на цифров капацитет в областта на високопроизводителните изчислителни технологии, изкуствения интелект, киберсигурността и задълбочените цифрови умения; и ii) национално и регионално разгръщане в рамка на ЕС на цифров капацитет и внедряване на най-новите цифрови технологии в области от обществен интерес (като здравеопазването, публичната администрация, съдебната система и образованието) или за коригиране на пазарна неефективност (напр. цифровизацията на предприятията, особено на малките и средните предприятия);
в)  „Цифрова Европа“ ще инвестира в i) изграждане на цифров капацитет в областта на високопроизводителните изчислителни технологии, изкуствения интелект, киберсигурността и задълбочените цифрови умения; и ii) национално, регионално и местно разгръщане в рамка на ЕС на цифров капацитет и внедряване на най-новите цифрови технологии в области от обществен интерес (като здравеопазването, публичната администрация, съдебната система и образованието) или за коригиране на пазарна неефективност (напр. цифровизацията на предприятията, особено на малките и средните предприятия);
Изменение 201
Предложение за регламент
Приложение 3 – точка 3 – буква в
в)  „Цифрова Европа“ ще инвестира в i) изграждане на цифров капацитет в областта на високопроизводителните изчислителни технологии, изкуствения интелект, киберсигурността и задълбочените цифрови умения; и ii) национално и регионално разгръщане в рамка на ЕС на цифров капацитет и внедряване на най-новите цифрови технологии в области от обществен интерес (като здравеопазването, публичната администрация, съдебната система и образованието) или за коригиране на пазарна неефективност (напр. цифровизацията на предприятията, особено на малките и средните предприятия);
в)  „Цифрова Европа“ ще инвестира в i) изграждане на цифров капацитет в областта на високопроизводителните изчислителни технологии, изкуствения интелект, технологията на разпределения регистър, киберсигурността и задълбочените цифрови умения; и ii) национално и регионално разгръщане в рамка на ЕС на цифров капацитет и внедряване на най-новите цифрови технологии в области от обществен интерес (като здравеопазването, публичната администрация, съдебната система и образованието) или за коригиране на пазарна неефективност (напр. цифровизацията на предприятията, особено на малките и средните предприятия);

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0408/2018).

Последно осъвременяване: 7 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност