Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0227(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0408/2018

Předložené texty :

A8-0408/2018

Rozpravy :

PV 12/12/2018 - 29
CRE 12/12/2018 - 29

Hlasování :

PV 13/12/2018 - 9.4
CRE 13/12/2018 - 9.4
PV 17/04/2019 - 8.11
CRE 17/04/2019 - 8.11

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0521
P8_TA(2019)0403

Přijaté texty
PDF 363kWORD 105k
Čtvrtek, 13. prosince 2018 - Štrasburk Konečné znění
Zavedení programu Digitální Evropa na období 2021–2027 ***I
P8_TA(2018)0521A8-0408/2018

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 13. prosince 2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021–2027 (COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Návrh legislativního usnesení   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh legislativního usnesení
Právní východisko 3 a (nové)
–  s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. května 2017 k finančním technologiím („fintech“): vliv technologií na budoucnost finančnictví,
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Podle [odkaz bude dle potřeby aktualizován podle nového rozhodnutí o ZZÚ: článku 88 rozhodnutí Rady / /EU53 jsou osoby a subjekty usazené v zámořských zemích a územích (ZZÚ) způsobilé k získání finančních prostředků s výhradou pravidel a cílů programu a případných režimů použitelných na členský stát, s nímž je příslušná zámořská země nebo území spojeno.
(4)  Podle [odkaz bude dle potřeby aktualizován podle nového rozhodnutí o ZZÚ: článku 88 rozhodnutí Rady / /EU53 jsou osoby a subjekty usazené v zámořských zemích a územích (ZZÚ) způsobilé k získání finančních prostředků s výhradou pravidel a cílů programu a případných režimů použitelných na členský stát, s nímž je příslušná zámořská země nebo území spojeno. Při provádění programu je třeba vzít v úvahu omezení týkající se účasti zámořských zemí nebo území a jejich efektivní účast na programu musí být monitorována a pravidelně vyhodnocována.
_________________
_________________
53 Rozhodnutí Rady / /EU.
53 Rozhodnutí Rady / /EU.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  Podle bodů 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201654 existuje potřeba vyhodnotit tento program na základě informací shromážděných prostřednictvím specifických požadavků na monitorování a zároveň zamezit nadměrné regulaci a administrativní zátěži, zejména pro členské státy. Tyto požadavky mohou v příslušných případech zahrnovat měřitelné ukazatele jakožto základ pro hodnocení účinků programu v praxi.
(5)  Podle bodů 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201654 existuje potřeba vyhodnotit tento program na základě informací shromážděných prostřednictvím specifických požadavků na monitorování souvisejících se stávajícími potřebami a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67954a a zároveň zamezit nadměrné regulaci a administrativní zátěži v zájmu všech příjemců, zejména pro členské státy a MSP. Tyto požadavky by měly v příslušných případech zahrnovat měřitelné kvantitativní a kvalitativní ukazatele jakožto základ pro hodnocení účinků programu v praxi.
__________________
__________________
54 Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016, Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
54 Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016, Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
54a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)  Program by měl zajistit maximální transparentnost, odpovědnost a demokratickou kontrolu inovativních finančních nástrojů a mechanismů, které čerpají z rozpočtu Unie, zejména pokud jde o jejich příspěvek k dosahování cílů Unie, a to jak z hlediska původních očekávání, tak z hlediska konečných výsledků.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
(6)  Tallinský summit k digitální problematice55 ze září 2017 a závěry Evropské rady56 ze dne 19. října 2017 uvedly, že Evropa musí investovat do digitalizace našich hospodářství a řešení nedostatků v oblasti dovedností, aby udržela a posílila evropskou konkurenceschopnost, naši kvalitu života a sociální strukturu. Evropská rada dospěla k závěru, že digitální transformace nabízí obrovské příležitosti pro inovace, růst a pracovní příležitosti, přispěje k naší konkurenceschopnosti v celosvětovém měřítku a posílí tvůrčí a kulturní rozmanitost. Využití těchto příležitostí vyžaduje, abychom společně řešili některé z výzev plynoucích z digitální transformace a přezkoumali politiky ovlivněné digitální transformací.
(6)  Tallinský summit k digitální problematice55 ze září 2017 a závěry Evropské rady56 ze dne 19. října 2017 uvedly, že Evropa musí investovat do účinné digitalizace našich hospodářství a řešení nedostatků v oblasti dovedností, aby udržela a posílila evropskou konkurenceschopnost a evropské inovace, naši kvalitu života a sociální strukturu. Evropská rada dospěla k závěru, že digitální transformace nabízí obrovské příležitosti pro inovace, růst a pracovní příležitosti, přispěje k naší konkurenceschopnosti v celosvětovém měřítku a posílí tvůrčí a kulturní rozmanitost. Využití těchto příležitostí vyžaduje, abychom společně řešili různými způsoby výzvy plynoucí z digitální transformace, a to i zajištěním toho, aby byly zavedeny základní stavební prvky, o něž se nové technologie opírají, vytvořením účinných a snadno vymahatelných právních předpisů, přezkumem politik ovlivněných digitální transformací a vytvořením prostředí vstřícného k inovacím, v němž jsou plně chráněny zájmy uživatelů. V optimálním případě by měl být finanční příděl na tento program, který spočívá v činnosti na evropské úrovni, výrazně navýšen o prostředky pocházející ze soukromého sektoru a od členských států.
__________________
__________________
55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit.
55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit.
56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf.
56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)
(6a)  Budoucnost evropské společnosti a evropského hospodářství se bude značnou měrou opírat o harmonizovanou a jednotnou politiku týkající se spektra, infrastrukturu sítí 5G, což bude vyžadovat cíl infrastruktury se zaměřením na sítě s velmi vysokou kapacitou za účelem poskytování vysoce kvalitních a rychlejších komunikačních služeb; to je základním předpokladem dobrého provádění programu. V tomto ohledu by program měl mít prospěch z dobrého provádění Nástroje pro propojení Evropy a zejména iniciativy WIFI4EU, jejímž cílem je podpora konektivity pro občany ve veřejných prostorech v Unii; díky kombinaci těchto dvou programů dojde k maximalizaci výstupů a plnění cílů Unie týkajících se zajištění spolehlivého a jednotného vysokorychlostního síťového pokrytí v celé Unii.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
(7)  Evropská rada dospěla zejména k závěru, že by se Unie měla urychleně zabývat nově vznikajícími trendy: to zahrnuje otázky jako umělá inteligence a technologie distribuované účetní knihy (např. technologie blockchain) při současném zajištění vysoké úrovně ochrany údajů, digitálních práv a etických norem. Evropská rada vyzvala Komisi, aby do začátku roku 2018 navrhla evropský přístup k umělé inteligenci a aby předložila nezbytné iniciativy pro posílení rámcových podmínek, jež by EU umožnily prozkoumat nové trhy na základě radikálních inovací zohledňujících rizika a potvrdit vedoucí úlohu svého průmyslu.
(7)  Evropská rada dospěla zejména k závěru, že by se Unie měla urychleně zabývat nově vznikajícími trendy: to zahrnuje otázky jako digitální propast, umělá inteligence při současném zajištění vysoké úrovně ochrany údajů v plném souladu s nařízením (EU) 2016/679, práv, základních práv a etických norem. Evropská rada vyzvala Komisi, aby do začátku roku 2018 navrhla evropský přístup k umělé inteligenci a aby předložila nezbytné iniciativy pro posílení rámcových podmínek, jež by EU umožnily prozkoumat nové trhy na základě radikálních inovací zohledňujících rizika a potvrdit vedoucí úlohu svého průmyslu.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)
(7a)   Dne 10. dubna 2018 vyjádřily členské státy svou podporu iniciativám v oblasti služeb infrastruktury umělé inteligence a technologií distribuovaných účetních knih (např. blockchain) a společnou vůli na těchto iniciativám spolupracovat a uzavřely za tím účelem několik dohod o spolupráci.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 b (nový)
(7b)   V zájmu úspěšného provedení tohoto programu je třeba si stanovit větší ambice než následování trendů. Unie musí přijmout závazek k technologiím respektujícím soukromí (tj. šifrování a decentralizované aplikace), jakož i k větším investicím do progresivní infrastruktury (sítě na bázi optických vláken) s cílem umožnit digitalizovanou společnost vyznačující se sebeurčením.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 c (nový)
(7c)   Evropa musí provést rozhodující investice do své budoucnosti a vybudovat strategické digitální kapacity, aby mohla využít digitální revoluce. Na úrovni EU musí být pro tento účel zajištěn významný rozpočet (nejméně 9,2 miliardy EUR), který musí být doplněn rozsáhlými investicemi na vnitrostátní a regionální úrovni, a zejména jednotným a doplňkovým vztahem ke strukturálním fondům a fondům soudržnosti.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
(8)  Sdělení Komise „Nový, moderní víceletý finanční rámec pro Evropskou unii, která efektivně naplňuje své priority po roce 2020“57, nastiňuje mezi možnostmi budoucího finančního rámce program digitální transformace Evropy s cílem zajistit „výrazný pokrok směrem k inteligentnímu růstu v oblastech, jako je například kvalitní datová infrastruktura, konektivita a kybernetická bezpečnost“. Snažil by se zabezpečit vedoucí úlohu Evropy v oblasti superpočítačů, internetu příští generace, umělé inteligence, robotiky a velkých dat. Posílil by konkurenční postavení průmyslu a podniků v Evropě v digitalizované ekonomice a měl by značný dopad na odstranění nedostatků v oblasti dovedností v celé Unii.
(8)  Sdělení Komise „Nový, moderní víceletý finanční rámec pro Evropskou unii, která efektivně naplňuje své priority po roce 2020“57, nastiňuje mezi možnostmi budoucího finančního rámce program digitální transformace Evropy s cílem zajistit „výrazný pokrok směrem k inteligentnímu růstu v oblastech, jako je například kvalitní datová infrastruktura, konektivita, kybernetická bezpečnost“ a digitalizace veřejné správy. Snažil by se zabezpečit vedoucí úlohu Evropy v oblasti superpočítačů, internetu příští generace, umělé inteligence, robotiky a velkých dat. Posílil by konkurenční postavení průmyslu a podniků v Evropě v digitalizované ekonomice a měl by značný dopad na překlenutí a odstranění nedostatků v oblasti dovedností v celé Unii, přičemž by zároveň zajistil, aby evropští občané měli potřebné dovednosti a znalosti, a zvládli se tak vypořádat s digitální transformací.
__________________
__________________
57 COM(2018)0098.
57 COM(2018)0098.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)
(8a)   Vzhledem ke zpoždění při rozvíjení strategických digitálních kapacit Unie a úsilí, které je třeba vynaložit na řešení tohoto problému, je třeba poskytnout rozpočet, který je přiměřený cílům programu, ve výši nejméně 9,2 miliardy EUR.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
(9)  Sdělení „Směrem ke společnému evropskému datovému prostoru“58 se zabývá novým opatřením, které je třeba považovat za klíčový krok ke společnému datovému prostoru v EU – souvislé digitální oblasti s rozsahem, který umožní vývoj nových výrobků a služeb založený na datech.
(9)  Sdělení „Směrem ke společnému evropskému datovému prostoru“58 se zabývá novým opatřením, které je třeba považovat za klíčový krok ke společnému datovému prostoru v EU – souvislé digitální oblasti s rozsahem, který umožní vývoj a inovaci nových výrobků a služeb založený na datech.
_________________
_________________
58 COM(2018)0125.
58 COM(2018)0125.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)   Podmínky k provádění programu by měla zajistit i iniciativa „Internet nové generace“, kterou Evropská komise zahájila v roce 2017, neboť jejím cílem je otevřenější internet s lepšími službami, vyšší inteligencí, větším zapojením a účastí, řešením technologických příležitostí vyplývajících z pokroku v různých oblastech výzkumu od nových architektur sítí a softwarově definovaných infrastruktur až po nové koncepty služeb a aplikací.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
(10)  Obecným cílem programu by mělo být podporovat digitální transformaci průmyslu a pečovat o lepší využívání průmyslového potenciálu politik v oblasti inovací, výzkumu a technologického rozvoje ve prospěch podniků a občanů v celé Unii. Program by měl být strukturován do pěti specifických cílů, které odrážejí klíčové oblasti politiky, zejména: vysoce výkonnou výpočetní techniku, kybernetickou bezpečnost, umělou inteligenci, pokročilé digitální dovednosti, zavádění, co nejlepší využívání digitálních kapacit a interoperabilitu. Pro všechny tyto oblasti by cílem programu mělo být rovněž lepší sladění politik Unie, členských států a regionů a sdružování soukromých a průmyslových zdrojů za účelem zvýšení investic a rozvoje intenzivnější součinnosti.
(10)  Obecným cílem programu by mělo být podporovat digitální transformaci průmyslu a pečovat o lepší využívání průmyslového potenciálu politik v oblasti inovací, výzkumu a technologického rozvoje, jakož i modernizace konkrétních odvětví ve veřejném zájmu ve prospěch podniků, zejména MSP, a občanů v celé Unii. Kromě toho by program měl posílit konkurenceschopnost Unie a odolnost jejího hospodářství.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)
(10a)   Je naléhavě nutné podporovat malé a střední podniky, které chtějí ve svých výrobních procesech využít digitální transformaci. Digitální výzkum a inovace malým a středním podnikům umožní přispět k růstu evropského hospodářství díky účinnému využívání zdrojů.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 b (nový)
(10b)  Program by měl být strukturován do pěti specifických cílů, které odrážejí klíčové oblasti politiky, zejména: a) vysoce výkonnou výpočetní techniku, b) umělou inteligenci a technologie distribuované účetní knihy, c) kybernetickou bezpečnost, d) pokročilé digitální dovednosti a e) zavádění, optimální využívání digitálních kapacit a interoperability. Pro všechny tyto oblasti by cílem programu mělo být rovněž lepší sladění politik Unie, členských států a regionů a sdružování soukromých a průmyslových zdrojů za účelem zvýšení investic a rozvoje intenzivnější součinnosti.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 c (nový)
(10c)  Spolu s obecným cílem digitální transformace by měl program přispět k zajištění cílů dlouhodobé strategické bezpečnosti prostřednictvím budování kapacit a schopností v Unii, přičemž přednost by měla dostat opatření, která zvyšují strategický potenciál a omezují závislost na dodavatelích a výrobcích ze třetích zemí, a zajišťují tím hospodářskou a inovační konkurenceschopnost Unie.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
(11)  Ústřední role při provádění programu by měla být přidělena centrům pro digitální inovace, jež by měla stimulovat široké přijetí pokročilých digitálních technologií průmyslem, veřejnými organizacemi a akademickou obcí. Síť center pro digitální inovace by měla zajistit nejširší zeměpisné pokrytí v celé Evropě59. První sada center pro digitální inovace bude zvolena na základě návrhů členských států, a poté bude síť rozšířena prostřednictvím otevřeného a soutěžního procesu. Centra pro digitální inovace budou sloužit jako přístupová místa k nejnovějším digitálním kapacitám včetně vysoce výkonné výpočetní techniky (HPC), umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti, jakož i k jiným stávajícím inovativním technologiím, jako jsou klíčové základní technologie, dostupným rovněž v laboratořích pro projekty a produkty vytvářené na počítačem řízených strojích (tzv. fablabs) nebo v tzv. laboratořích citylabs (místa spolupráce akademické, vědecké a průmyslové komunity). Fungují jako jednotná vstupní místa při přístupu k vyzkoušeným a ověřeným technologiím a propagují otevřené inovace. Budou poskytovat podporu rovněž v oblasti pokročilých digitálních dovedností. Síť center pro digitální inovace by měla také přispívat k účasti nejvzdálenějších regionů na jednotném digitálním trhu.
(11)  Ústřední role při provádění programu by měla být přidělena evropským centrům pro digitální inovace, jež by měla stimulovat široké přijetí pokročilých digitálních technologií průmyslem, zejména malými a středními podniky, veřejnými organizacemi a akademickou obcí. Síť evropských center pro digitální inovace by měla zajistit nejširší zeměpisné pokrytí v celé Evropě59. První sada evropských center pro digitální inovace bude zvolena na základě návrhů členských států, a poté bude síť rozšířena prostřednictvím otevřeného, transparentního a soutěžního procesu. Evropská centra pro digitální inovace budou sloužit jako přístupová místa k nejnovějším digitálním kapacitám včetně vysoce výkonné výpočetní techniky (HPC), umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti, jakož i k jiným stávajícím inovativním technologiím, jako jsou klíčové základní technologie, dostupným rovněž v laboratořích pro projekty a produkty vytvářené na počítačem řízených strojích (tzv. fablabs) nebo v tzv. laboratořích citylabs (místa spolupráce akademické, vědecké a průmyslové komunity). Fungují jako jednotná kontaktní místa při přístupu k vyzkoušeným a ověřeným technologiím a propagují otevřené inovace. Budou poskytovat podporu rovněž v oblasti pokročilých digitálních dovedností. Síť evropských center pro digitální inovace by měla také přispívat k účasti nejvzdálenějších regionů na jednotném digitálním trhu a podporovat digitální transformaci v zámořských zemích a územích.
__________________
__________________
59 Jak je uvedeno ve sdělení Digitalizace evropského průmyslu (COM(2016)0180).
59 Jak je uvedeno ve sdělení Digitalizace evropského průmyslu (COM(2016)0180).
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)
(11a)  Má-li dojít k součinnosti mezi investicemi na základě tohoto programu a investicemi Unie do výzkumu a vývoje, zejména investicemi podporovanými programem Horizont Evropa, měla by evropská centra pro digitální inovace působit jako platforma, v níž se sdruží na straně jedné průmysl, podniky a veřejná správa, které potřebují nová technologická řešení, a na straně druhé společnosti, zejména začínající podniky a MSP, které mají řešení, jež je možné uvést na trh.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 b (nový)
(11b)  Plánování a vypracovávání programu a pořizování příslušných dodávek a zásob v rámci programu by mělo být prováděno s ohledem na zvyšování kapacit a střednědobé a dlouhodobé konkurenceschopnosti Unie. Přednost by měla dostat opatření, která zvyšují strategický potenciál a konkurenceschopnost Unie, čímž usilují o omezení závislosti na dodavatelích a výrobcích ze třetích zemí. Účast třetích zemí na specifických cílech programu by se proto měla odvíjet od jejich příspěvku pro Unii.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
(12)  Program by měl být prováděn prostřednictvím projektů posilujících zásadní digitální kapacity a jejich široké využívání. To by mělo zahrnovat společné investice s členskými státy, a v případě potřeby se soukromým sektorem. K tomu by bylo potřeba zejména dosáhnout kritického objemu zakázek a tím větší efektivnosti vynaložených prostředků a zaručit, že dodavatelé v Evropě zůstanou v čele pokroku technologií.
(12)  Program by měl být prováděn prostřednictvím projektů posilujících zásadní digitální kapacity a strategickou autonomii Unie. Za tím účelem by měl program zajistit rozpočet z EU ve výši nejméně 9,2 miliardy EUR, který doplní společné investice z členských států, a/nebo ze soukromého sektoru. K tomu by bylo potřeba zejména dosáhnout kritického objemu zakázek a tím větší efektivnosti vynaložených prostředků a zaručit, že dodavatelé v Evropě dosáhnou čelního postavení v oblasti technologického pokroku.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
(14)  Opatření v rámci programu by měla být použita k řešení selhání trhu nebo nepříznivých investičních situací, a to přiměřeným způsobem, aby přinášela jasnou evropskou přidanou hodnotu a aniž by duplikovala nebo vytěsňovala soukromé financování.
(14)  Opatření v rámci programu by měla být použita k posílení a rozšíření digitální základny Unie, zvládnutí zásadních společenských výzev, dalšímu zvýšení digitálních průmyslových kompetencí Unie i k řešení selhání trhu nebo nepříznivých investičních situací, a to přiměřeným způsobem, aby přinášela jasnou evropskou přidanou hodnotu a aniž by duplikovala nebo vytěsňovala soukromé financování.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
(15)  Aby se dosáhlo maximální flexibility po celou dobu trvání programu a vyvinula se součinnost mezi jeho složkami, může být každý ze specifických cílů prováděn pomocí všech nástrojů dostupných v rámci finančního nařízení. Prováděcí mechanismy, jež mají být použity, jsou přímé řízení a nepřímé řízení v případě, že by financování Unie mělo být kombinováno s jinými zdroji financování nebo pokud provádění vyžaduje vytvoření společně řízených struktur.
(15)  Aby se dosáhlo maximální flexibility po celou dobu trvání programu a vyvinula se součinnost mezi jeho složkami, může být každý ze specifických cílů prováděn pomocí všech nástrojů dostupných v rámci finančního nařízení. Prováděcí mechanismy, jež mají být použity, jsou přímé řízení a nepřímé řízení v případě, že by financování Unie mělo být kombinováno s jinými zdroji financování nebo pokud provádění vyžaduje vytvoření společně řízených struktur. V případech nepřímého řízení Komise zajistí, aby byly zachovávány a dodržovány veškeré normy kvality a bezpečnosti požadované pro přímé řízení programu.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
(16)  Vysoce výkonná výpočetní technika a související kapacity zpracování dat v Unii by měly umožňovat zajistit širší využívání vysoce výkonné výpočetní techniky ve výrobních odvětvích a obecněji v oblastech veřejného zájmu s cílem využít jedinečných příležitostí, které superpočítače přinášejí společnosti v oblastech jako zdravotnictví, životní prostředí a bezpečnost, jakož i konkurenceschopnost průmyslu, zejména malých a středních podniků.
(16)  Vysoce výkonná výpočetní technika a související kapacity zpracování a ukládání dat v Unii by měly umožňovat zajistit širší využívání vysoce výkonné výpočetní techniky ve výrobních odvětvích a obecněji v oblastech veřejného zájmu s cílem využít jedinečných příležitostí, které superpočítače přinášejí společnosti v oblastech jako zdravotnictví, životní prostředí a bezpečnost, jakož i konkurenceschopnost průmyslu, zejména malých a středních podniků. Unie musí pořídit superpočítače světové třídy, zabezpečit jim systém dodávek a zavést služby v oblasti simulace, vizualizace a prototypizace a současně zajistit systém vysoce výkonné výpočetní techniky (HPC), který bude v souladu s hodnotami a zásadami Unie.
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
(17)  Podporu intervenci Unie v této oblasti vyjádřila Rada60 i Evropský parlament61. Kromě toho podepsalo v roce 2017 devět členských států prohlášení o iniciativě EuroHPC62, což je dohoda mezi vládami, kde se zavazují spolupracovat s Komisí s cílem vybudovat a zavést v Evropě nejmodernější infrastruktury vysoce výkonné výpočetní techniky a datové infrastruktury, jež by byly v celé Unii dostupné pro vědecké obce, veřejnost a soukromé partnery.
(17)  Podporu intervenci Unie v této oblasti vyjádřila Rada60 i Evropský parlament61. Kromě toho podepsalo v roce 2017 devět členských států prohlášení o iniciativě EuroHPC62, což je dohoda mezi vládami, kde se zavazují spolupracovat s Komisí s cílem vybudovat a zavést v Evropě nejmodernější infrastruktury vysoce výkonné výpočetní techniky a datové infrastruktury, jež by byly v celé Unii dostupné pro vědecké obce, veřejnost a soukromé partnery a posílily by přidanou hodnotu EU.
__________________
__________________
60
60
61
61
62
62
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
(18)  U specifického cíle Vysoce výkonná výpočetní technika se za nejvhodnější prováděcí mechanismus považuje společný podnik, který by měl zejména koordinovat vnitrostátní a unijní strategie a investice do infrastruktury vysoce výkonné výpočetní techniky a výzkumu a vývoje, sdílet prostředky z veřejných a soukromých zdrojů a zajišťovat ekonomické a strategické zájmy Unie63. Odborná střediska vysoce výkonné výpočetní techniky v členských státech kromě toho poskytnou služby vysoce výkonné výpočetní techniky průmyslu, akademické obci a orgánům veřejné správy.
(18)  U specifického cíle Vysoce výkonná výpočetní technika se za nejvhodnější prováděcí mechanismus považuje společný podnik, který by měl zejména koordinovat vnitrostátní a unijní strategie a investice do infrastruktury vysoce výkonné výpočetní techniky a výzkumu a vývoje, sdílet prostředky z veřejných a soukromých zdrojů a zajišťovat ekonomické a strategické zájmy Unie63. Odborná střediska vysoce výkonné výpočetní techniky v členských státech kromě toho poskytnou služby vysoce výkonné výpočetní techniky průmyslu včetně malých a středních podniků a začínajících podniků, akademické obci a orgánům veřejné správy usazeným v Unii.
__________________
__________________
63 Posouzení dopadů, průvodní dokument k „Návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku“ (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).
63 Posouzení dopadů, průvodní dokument k „Návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku“ (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19
(19)  Rozvíjení kapacity související s umělou inteligencí je rozhodující hnací silou digitální transformace průmyslu, jakož i veřejného sektoru. V továrnách, hlubokomořských aplikacích, domácnostech, městech a nemocnicích se využívají stále autonomnější roboty. Komerční platformy umělé inteligence pokročily od testování ke skutečným aplikacím v oblasti zdravotnictví a životního prostředí; všichni významní výrobci automobilů vyvíjejí autonomní vozidla a techniky strojového učení jsou ústředním prvkem všech hlavních webových platforem a aplikací využívajících velké objemy dat.
(19)  Rozvíjení kapacity související s umělou inteligencí je rozhodující hnací silou digitální transformace průmyslu, jakož i veřejného sektoru. V továrnách, hlubokomořských aplikacích, domácnostech, městech a nemocnicích se využívají stále autonomnější roboty. Komerční platformy umělé inteligence pokročily od testování ke skutečným aplikacím v oblasti zdravotnictví a životního prostředí; všichni významní výrobci automobilů vyvíjejí autonomní vozidla a techniky strojového učení jsou ústředním prvkem všech hlavních webových platforem a aplikací využívajících velké objemy dat. Aby vytvořila nejlepší rámcové podmínky pro podporu těchto nových technologií v Evropě, musí Unie do svého procesu tvorby politik doplnit zásadu inovací.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)
(19a)   Ve svém usnesení ze dne 1. června 2017 o digitalizaci evropského průmyslu poukázal Evropský parlament na dopad jazykových překážek na průmysl a jeho digitalizaci. V tomto kontextu je pro zachování jazykové rozmanitosti, zajištění začlenění a pro umožnění komunikace mezi lidmi a mezi lidmi a stroji nezbytný rozvoj rozsáhlých jazykových technologií založených na umělé inteligenci, jako je automatický překlad, rozpoznávání řeči, analýzy textů o velkém objemu dat, systémy pro dialog a odpovídání na otázky.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 b (nový)
(19b)  Stále rychlejší vývoj samoučících se robotů a umělé inteligence, jakož i jejich schopnosti rozšiřovat znalosti a učení v řádu vteřin ztěžuje předvídání jakékoliv fáze vývoje do konce programu v roce 2027. Komise by proto měla věnovat zvláštní pozornost tomuto rychle se měnícímu digitálnímu trendu a případně by měla podle tohoto trendu urychleně upravit cíle pracovního programu.
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 c (nový)
(19c)  Vzhledem ke stále vzrůstající poptávce evropského průmyslu po řešeních v oblasti robotické umělé inteligence a vzhledem k významu předcházení vzniku významné investiční mezery v tomto oboru by cíle programu v oblasti umělé inteligence měly zahrnovat robotiku řízenou umělou inteligencí.
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 d (nový)
(19d)  Výrobky a služby založené na umělé inteligenci by měly být vstřícné k uživatelům, od návrhu v souladu s právními předpisy a měly by spotřebitelům zajistit více možností a více informací, zejména o kvalitě výrobků a služeb.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20
(20)  Dostupnost rozsáhlých souborů dat a zkušebních a experimentálních zařízení zásadní význam pro rozvoj umělé inteligence.
(20)  Dostupnost rozsáhlých souborů dat a zkušebních a experimentálních zařízení pro zabezpečení vnitřního trhu, na němž je používána umělá inteligence, a přístup k vytěžování textu a dat mají zásadní význam pro rozvoj umělé inteligence včetně jazykových technologií.
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)
(20a)   Dne 25. dubna 2018 se Komise zavázala, že ve spolupráci se subjekty účastnícími se Evropské aliance pro umělou inteligenci (skupiny odborníků v této oblasti) předloží návrh evropského přístupu, který bude mít formu pokynů pro umělou inteligenci, a to s cílem podpořit evropské aplikace a podniky, které umělou inteligenci využívají.
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21
(21)  Ve svém usnesení ze dne 1. června 2017 o digitalizaci evropského průmyslu64 zdůraznil Evropský parlament význam společného přístupu k evropské kybernetické bezpečnosti, přičemž uznal potřebu zvýšit informovanost a považoval kybernetickou odolnost za zásadní odpovědnost vedoucích podniků a tvůrců vnitrostátních a evropských politik průmyslové bezpečnosti.
(21)  Ve svém usnesení ze dne 1. června 2017 o digitalizaci evropského průmyslu64 zdůraznil Evropský parlament význam společného přístupu k evropské kybernetické bezpečnosti, přičemž uznal potřebu zvýšit informovanost a považoval kybernetickou odolnost za zásadní odpovědnost vedoucích podniků a tvůrců vnitrostátních a evropských politik průmyslové bezpečnosti, jakož i provádění zabezpečení a ochrany údajů již od fáze návrhu a standardního nastavení ochrany údajů.
__________________
__________________
64 Odkaz na dokument A8-0183/2017, dostupný je na adrese: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0240.
64 Odkaz na dokument A8-0183/2017, dostupný je na adrese: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0240.
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22
(22)  Kybernetická bezpečnost je úkolem pro celou Unii, jež nemůže být nadále řešen pouze roztříštěnými vnitrostátními iniciativami. Měla by být posílena kapacita Evropy v oblasti kybernetické bezpečnosti s cílem vybavit Evropu nezbytnými kapacitami pro ochranu jejích občanů a podniků proti kybernetickým hrozbám. Spotřebitelé by navíc měli být chráněni, když používají propojené produkty, jež mohou být napadeny hackery a ohrozit jejich bezpečnost. Toho by mělo být dosaženo společně s členskými státy a soukromým sektorem vývojem projektů posilujících kapacity Evropy v oblasti kybernetické bezpečnosti a zabezpečením koordinace mezi nimi a zajištěním širokého zavedení nejnovějších řešení kybernetické bezpečnosti v celé ekonomice, jakož i shromážděním kompetencí v této oblasti s cílem zajistit kritický objem a excelenci.
(22)  Kybernetická bezpečnost je úkolem pro celou Unii, jež nemůže být nadále řešen pouze roztříštěnými vnitrostátními iniciativami. Měla by být posílena kapacita Evropy v oblasti kybernetické bezpečnosti s cílem vybavit Evropu nezbytnými kapacitami pro ochranu občanů, orgánů veřejné správy a podniků proti kybernetickým hrozbám. Spotřebitelé by navíc měli být chráněni, když používají propojené produkty, jež mohou být napadeny hackery a ohrozit jejich bezpečnost. Toho by mělo být dosaženo společně s členskými státy a soukromým sektorem vývojem projektů posilujících kapacity Evropy v oblasti kybernetické bezpečnosti a zabezpečením koordinace mezi nimi a zajištěním širokého zavedení nejnovějších řešení kybernetické bezpečnosti v celé ekonomice, jakož i shromážděním kompetencí v této oblasti s cílem zajistit kritický objem a excelenci.
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23
(23)  V září 2017 Komise předložila balíček iniciativ65, který stanoví komplexní přístup Unie ke kybernetické bezpečnosti s cílem posílit kapacitu Evropy řešit kybernetické útoky a hrozby a posílit technologii a průmyslovou kapacitu v této oblasti.
(23)  V září 2017 Komise předložila balíček iniciativ65, který stanoví komplexní přístup Unie ke kybernetické bezpečnosti s cílem posílit kapacitu Evropy řešit kybernetické útoky a hrozby, zvyšovat odolnost vůči nim a posílit technologii a průmyslovou kapacitu v této oblasti.
_________________
_________________
65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity.
65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity.
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)
(23a)  Kybernetická řešení by ze zásady měla obsahovat standardy v oblasti bezpečnosti a zabezpečení jako základní parametry návrhu podle dostupné špičkové technologie a zásady „bezpečnost již od návrhu“ a „bezpečnost jako výchozí nastavení“.
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24
(24)  Důvěra je nezbytným předpokladem pro fungování jednotného digitálního trhu. Technologie kybernetické bezpečnosti, jakými jsou digitální identity, šifrování nebo detekce narušení a jejich uplatňování v oblastech jako finance, průmysl 4.0, energetika, doprava, zdravotní péče nebo elektronická veřejná správa, jsou zásadní pro zajištění bezpečnosti a důvěryhodnosti činnosti a transakcí on-line pro občany, orgány veřejné správy i společnosti.
(24)  Důvěra je nezbytným předpokladem pro fungování jednotného digitálního trhu. Technologie kybernetické bezpečnosti, jakými jsou technologie distribuované účetní knihy, digitální identity, kryptografie, šifrování nebo detekce narušení a jejich uplatňování v oblastech jako finance, průmysl 4.0, logistika, energetika, doprava, cestovní ruch, zdravotní péče nebo elektronická veřejná správa, jsou zásadní pro zajištění bezpečnosti, transparentnosti a důvěryhodnosti činnosti a transakcí on-line, a to i platforem 5G, pro občany, orgány veřejné správy i společnosti.
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25
(25)  Evropská rada ve svých závěrech ze dne 19. října 2017 zdůraznila, že pro úspěšné budování digitální Evropy potřebuje Unie zejména trhy práce a systémy odborné přípravy a vzdělávání vhodné pro digitální věk a že existuje potřeba investovat do digitálních dovedností, aby všichni evropští občané měli silnější postavení a lepší dovednosti;
(25)  Evropská rada ve svých závěrech ze dne 19. října 2017 zdůraznila, že pro úspěšné budování digitální Evropy potřebuje Unie zejména trhy práce a systémy odborné přípravy a vzdělávání vhodné pro digitální věk a že existuje potřeba investovat do rozvoje digitálních dovedností a zlepšování digitální gramotnosti, aby všichni evropští občané měli silnější postavení a lepší dovednosti díky integrovanému přístupu;
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)
(26a)   Vzhledem k potřebě celostního přístupu by měl program brát v úvahu také oblasti začleňování, kvalifikace, odborné přípravy a specializace, které jsou vedle pokročilých digitálních kompetencí rozhodující pro vytváření přidané hodnoty ve znalostní společnosti.
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27
(27)  Ve svém usnesení ze dne 1. června 2017 o digitalizaci evropského průmyslu67 Evropský parlament uvedl, že vzdělávání, odborná příprava a celoživotní učení jsou základním kamenem sociální soudržnosti v digitální společnosti.
(27)  Ve svém usnesení ze dne 1. června 2017 o digitalizaci evropského průmyslu67 Evropský parlament uvedl, že vzdělávání, odborná příprava a celoživotní učení jsou základním kamenem sociální soudržnosti v digitální společnosti. Dále požadoval, aby bylo do všech digitálních iniciativ začleněno hledisko rovnosti žen a mužů, a zdůraznil potřebu zabývat se závažnými genderovými rozdíly v odvětví IKT, neboť je to nezbytné pro dlouhodobý růst a prosperitu Evropy.
__________________
__________________
67 Odkaz na dokument A8-0183/2017, dostupný je na adrese: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0240.
67 Odkaz na dokument A8-0183/2017, dostupný je na adrese: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0240.
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)
(27a)  Ve svém usnesení ze dne 28. dubna 2016 o rovnosti žen a mužů a zlepšování postavení žen v digitálním věku Evropský parlament zdůraznil, že je zapotřebí shromažďovat údaje o používání IKT, které budou rozlišené podle pohlaví, a stanovit cíle, ukazatele a referenční hodnoty, které umožní sledovat pokrok dosažený ve zpřístupňování IKT ženám, a propagovat příklady osvědčených postupů z různých společností.
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 b (nový)
(27b)  Ve svém usnesení ze dne 19. ledna 2016 o směřování k Aktu o jednotném digitálním trhu Evropský parlament uvedl, že plně podporuje a propaguje kulturu digitálního podnikání žen a jejich zapojení do informační společnosti a účast na jejím chodu.
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28
(28)  Pokročilé digitální technologie podporované tímto programem, jako je vysoce výkonná výpočetní technika, kybernetická bezpečnost a umělá inteligence, jsou nyní dostatečně vyspělé, aby pokročily z výzkumného prostoru a byly zavedeny, prováděny a šířeny se na úrovni Unie. Stejně jako zavedení těchto technologií vyžaduje reakci Unie také rozměr dovedností. Příležitosti k odborné přípravě v pokročilých digitálních dovednostech je nutné v celé EU rozšířit, zintenzivnit a zpřístupnit. Pokud by se tak nestalo, mohlo by to bránit hladkému zavedení pokročilých digitálních technologií a omezit celkovou konkurenceschopnost hospodářství Unie. Opatření podporovaná tímto programem doplňují ta, jež jsou podporována z fondů ESF a EFRR a programu Horizont Evropa.
(28)  Pokročilé digitální technologie podporované tímto programem, jako je vysoce výkonná výpočetní technika, kybernetická bezpečnost, cloud computing, ochrana údajů, řízení informací a umělá inteligence, jsou nyní dostatečně vyspělé, aby pokročily z výzkumného prostoru a byly zavedeny, prováděny a šířeny na úrovni Unie. Stejně jako zavedení těchto technologií vyžaduje reakci Unie také rozměr dovedností. Příležitosti k vzdělávání a odborné přípravě v pokročilých digitálních dovednostech je nutné v celé EU rozšířit, zintenzivnit a zpřístupnit. Pokud by se tak nestalo, mohlo by to bránit hladkému zavedení pokročilých digitálních technologií a omezit celkovou konkurenceschopnost hospodářství Unie. Opatření podporovaná tímto programem doplňují ta, jež jsou podporována z fondů ESF a EFRR, ERASMUS a programu Horizont Evropa.
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29
(29)  Modernizace orgánů veřejné správy a veřejných služeb pomocí digitálních nástrojů je zásadní pro snížení administrativní zátěže průmyslu a občanů, a to obecně díky rychlejší, pohodlnější a méně nákladné interakci s veřejnými orgány a také účinnějším a kvalitnějším službám poskytovaným občanům a podnikům. Jelikož řada služeb veřejného zájmu již má unijní rozměr, podpora jejich provádění a zavádění na úrovni Unie by měla zajistit, aby prospěch z přístupu k digitálním službám vysoké kvality měli občané a podniky v celé Evropě.
(29)  Modernizace orgánů veřejné správy a veřejných služeb pomocí digitálních nástrojů zásadní význam pro snížení administrativní zátěže občanů a průmyslu, a to díky rychlejší, pohodlnější a méně nákladné interakci s veřejnými orgány a také účinnějším, transparentnějším a kvalitnějším službám poskytovaným občanům a podnikům, zatímco zároveň dojde ke zvýšení účinnosti veřejných výdajů. Jelikož řada služeb veřejného zájmu již má unijní rozměr, podpora jejich provádění a zavádění na úrovni Unie by měla zajistit, aby prospěch z přístupu k mnohojazyčným digitálním službám vysoké kvality mohli mít občané a podniky v celé Evropě. Je také důležité, aby byly tyto služby přístupné i osobám se zdravotním postižením.
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)
(29a)   Digitalizace může usnadnit a zlepšit bezbariérový přístup pro všechny, včetně starších osob, osob s omezenou schopností pohybu a orientace a osob žijících v odlehlých nebo venkovských oblastech.
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30
(30)  Digitální transformace oblastí veřejného zájmu jako zdravotní péče68, mobilita, spravedlnost, monitorování země a životního prostředí, vzdělávání a kultura vyžaduje pokračování a rozšíření infrastruktur digitálních služeb, které umožňují bezpečnou přeshraniční výměnu údajů a podporují vnitrostátní rozvoj. Jejich koordinace na základě tohoto nařízení dosáhne potenciálu součinnosti nejlépe.
(30)  Digitální transformace oblastí veřejného zájmu jako zdravotní péče68, mobilita, spravedlnost, monitorování země a životního prostředí, bezpečnost, snižování emisí uhlíku, energetická infrastruktura, vzdělávání a odborná příprava a kultura vyžaduje pokračování, modernizaci a rozšíření infrastruktur digitálních služeb, které umožňují bezpečnou přeshraniční a vícejazyčnou výměnu údajů a informací a podporují vnitrostátní rozvoj. Jejich koordinace na základě tohoto nařízení dosáhne potenciálu využití součinnosti a zajištění doplňkovosti nejlépe. Digitální transformace by však měla brát v úvahu, že někteří občané se jí (z různých důvodů) neúčastní, a sítě by měly být vybízeny, aby nadále tyto občany informovaly a pomáhaly jim plně uplatňovat svá práva a účastnit se všech společenských a občanských povinností.
_________________
_________________
68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628
68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 a (nový)
(30a)   Digitální transformace tohoto sektoru musí za všech okolností umožnit občanům EU bezpečný přeshraniční přístup, využívání a správu jejich osobních údajů bez ohledu na místo jejich pobytu nebo místo, kde se nacházejí údaje.
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 b (nový)
(30b)   Využití pokročilých technologií a přístup k nim v oblastech veřejného zájmu, jako je vzdělávání, rovněž vyžaduje přípravu v oblasti dovedností nezbytných pro využívání těchto technologií. Proto by měly cíle zahrnuté ve zvláštním cíli č. 8 pokrývat rovněž vzdělávací programy pro ty osoby, které budou pokročilé technologie používat.
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32
(32)  Modernizace evropských orgánů veřejné správy je jednou z hlavních priorit úspěšné realizace strategie pro jednotný digitální trh. Hodnocení strategie v polovině období zdůraznilo potřebu posílit transformaci orgánů veřejné správy a zajistit, aby občané měli snadný, důvěryhodný a bezproblémový přístup k veřejným službám.
(32)  Modernizace evropských orgánů veřejné správy je jednou z hlavních priorit úspěšné realizace strategie pro jednotný digitální trh. Hodnocení strategie v polovině období zdůraznilo potřebu posílit transformaci orgánů veřejné správy a zajistit, aby občané měli snadný, důvěryhodný, bezpečný, bezproblémový a inkluzivní přístup k veřejným službám.
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33
(33)  Roční analýza růstu, kterou Komise zveřejnila v roce 201769, ukazuje, že kvalita evropských orgánů veřejné správy má přímý dopad na hospodářské prostředí, a je proto rozhodující pro povzbuzení produktivity, konkurenceschopnosti, hospodářské spolupráce, růstu a zaměstnanosti. Za účelem podpory hospodářského růstu a vysoce kvalitních služeb podnikům a občanům jsou nezbytné zejména účelná a transparentní veřejná správa a účinné soudní systémy.
(33)  Roční analýza růstu, kterou Komise zveřejnila v roce 201769, ukazuje, že kvalita evropských orgánů veřejné správy má přímý dopad na hospodářské prostředí, a je proto rozhodující pro povzbuzení produktivity, konkurenceschopnosti, hospodářské spolupráce, udržitelného růstu, zaměstnanosti a vysoce kvalitní práce. Za účelem podpory hospodářského růstu a vysoce kvalitních služeb podnikům a občanům jsou nezbytné zejména účelná a transparentní veřejná správa a účinné soudní systémy.
__________________
__________________
69 COM(2016)0725.
69 COM(2016)0725.
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34
(34)  Interoperabilita evropských veřejných služeb se týká všech úrovní správy: unijní, vnitrostátní, regionální a místní. Kromě toho, že odstraňuje překážky fungování jednotného trhu, interoperabilita usnadňuje úspěšné provádění politik, skýtá velký potenciál k překonání přeshraničních elektronických překážek a dále zabezpečuje vznik nových nebo upevnění rozvíjejících se společných veřejných služeb na úrovni Unie. Aby se odstranila roztříštěnost evropských služeb s cílem podpořit základní svobody a operativní vzájemné uznávání v EU, měl by být prosazován ucelený meziodvětvový a přeshraniční přístup k interoperabilitě způsobem, který je nejúčinnější a nejvstřícnější ke koncovým uživatelům. To znamená, že interoperabilitu je nutné chápat v širokém smyslu, od technických po právní vrstvy a včetně aspektů politiky pro danou oblast. Rozpětí činností by proto přesahovalo obvyklý životní cyklus řešení, aby zahrnulo všechny prvky intervencí, jež by podporovaly nezbytné rámcové podmínky pro trvalou celkovou interoperabilitu.
(34)  Interoperabilita evropských veřejných služeb se týká všech úrovní správy: unijní, vnitrostátní, regionální a místní. Kromě toho, že odstraňuje překážky fungování jednotného trhu, interoperabilita usnadňuje přeshraniční spolupráci, sladění společných norem, úspěšné provádění politik, skýtá velký potenciál k překonání přeshraničních elektronických a jazykových překážek a k omezení byrokracie a dále zabezpečuje vznik nových nebo upevnění rozvíjejících se společných veřejných služeb na úrovni Unie, přičemž brání zbytečnému dvojímu ukládání. Aby se odstranila roztříštěnost evropských služeb s cílem podpořit základní svobody a operativní vzájemné uznávání v EU, měl by být prosazován ucelený, technologicky neutrální meziodvětvový a přeshraniční přístup k interoperabilitě způsobem, který je nejúčinnější a nejvstřícnější ke koncovým uživatelům a zajišťuje vysokou úroveň ochrany údajů. To znamená, že interoperabilitu je nutné chápat v širokém smyslu, od technických po právní vrstvy a včetně aspektů politiky pro danou oblast. Rozpětí činností by proto přesahovalo obvyklý životní cyklus řešení, aby zahrnulo všechny prvky intervencí, jež by podporovaly nezbytné rámcové podmínky pro trvalou celkovou interoperabilitu.
Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 a (nový)
(34a)  Dne 6. října 2017 ministři zemí EU v Tallinnu uvedli, že evropská digitální strategie by se měla opírat o spolupráci a interoperabilitu, a to včetně používání politik otevřených licencí a otevřených norem. Program by proto měl podporovat řešení s otevřeným zdrojovým kódem, aby umožnil opětovné používání, zvýšil důvěru a zajistil transparentnost. To bude mít pozitivní dopad na udržitelnost financovaných projektů.
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37
(37)  V dubnu 2016 přijala Komise iniciativu digitalizace evropského průmyslu s cílem zajistit, aby „každý průmyslový podnik v Evropě, v kterémkoli odvětví, v kterékoli lokalitě a bez ohledu na velikost mohl v plné míře těžit z digitálních inovací“71.
(37)  V dubnu 2016 přijala Komise iniciativu digitalizace evropského průmyslu s cílem zajistit, aby „každý průmyslový podnik v Evropě, v kterémkoli odvětví, v kterékoli lokalitě a bez ohledu na velikost mohl v plné míře těžit z digitálních inovací“. To má velký význam zejména pro malé a střední podniky v kulturních a kreativních odvětvích.
__________________
71 nic
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39
(39)  Dosažení cílů může vyžadovat využití pákového efektu potenciálu doplňkových technologií při vytváření sítí a výpočetních domén, jak je uvedeno ve sdělení „Digitalizace evropského průmyslu“73, které uznává „dostupnost špičkové síťové a cloudové infrastruktury“ jako zásadní složku digitalizace průmyslu.
(39)  (Netýká se českého znění.)
__________________
__________________
73 COM(2016)0180: Digitalizace evropského průmyslu – Dosažení maximálních přínosů jednotného digitálního trhu.
73 COM(2016)0180: Digitalizace evropského průmyslu – Dosažení maximálních přínosů jednotného digitálního trhu.
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40
(40)  Obecné nařízení o ochraně údajů použitelné od května 2018 zaručí stanovením jediného souboru pravidel přímo použitelných v právních řádech členských států volný pohyb osobních údajů mezi členskými státy EU a posílí důvěru a bezpečnost jednotlivců, dva nezbytné prvky pro skutečný jednotný digitální trh. Opatření prováděná v rámci tohoto programu by proto měla, pokud zahrnují zpracování osobních údajů, podporovat použití obecného nařízení o ochraně údajů, například v oblasti umělé inteligence a technologie blockchain.
(40)  Nařízení (EU) 2016/679 zaručuje stanovením jediného souboru pravidel přímo použitelných v právních řádech členských států volný pohyb osobních údajů mezi členskými státy EU a posiluje důvěru a bezpečnost jednotlivců, dva nezbytné prvky skutečného jednotného digitálního trhu. Veškerá opatření prováděná v rámci tohoto programu, pokud zahrnují zpracování osobních údajů, by proto měla být s tímto nařízením plně v souladu. Měla by podporovat zejména rozvoj takových digitálních technologií, které jsou v souladu s povinnostmi „záměrné ochrany osobních údajů“, jež jsou podle tohoto nařízení závazné. Pokud zpracování údajů zahrnuje údaje z elektronické komunikace, je třeba řádně zohlednit směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES1a.
_________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).
Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41
(41)  Program by se měl provádět zcela v souladu s mezinárodním a unijním rámcem ochrany a vymáhání duševního vlastnictví. Účinná ochrana duševního vlastnictví hraje při inovacích klíčovou úlohu, a je proto pro účinné provádění programu nezbytná.
(41)  Program by se měl provádět zcela v souladu s mezinárodním a unijním rámcem ochrany a vymáhání duševního vlastnictví. Účinná ochrana duševního vlastnictví hraje při inovacích klíčovou úlohu a zachovává evropskou přidanou hodnotu, a je proto pro účinné provádění programu nezbytná.
Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42
(42)  Subjekty, které tento program provádějí, by měly splňovat ustanovení platná pro orgány Unie a vnitrostátní právní předpisy o nakládání s informacemi, zejména s citlivými neutajovanými informacemi a utajovanými informacemi EU.
(42)  Pokud subjekty, které tento program provádějí, zpracovávají citlivé neutajované informace nebo utajované informace Unie, měly by podle potřeby dodržovat příslušná ustanovení aktů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů o nakládání s informacemi.
Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43
(43)  S ohledem na význam řešení problému změny klimatu v souladu se závazky Unie plnit Pařížskou dohodu a cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů tento program přispěje k začlenění opatření v oblasti změny klimatu a povede k dosažení celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU podporujících cíle v oblasti klimatu74. Příslušná opatření budou identifikována v průběhu přípravy a provádění programu a opětovně posouzena v rámci příslušných postupů hodnocení a přezkumu.
(43)  S ohledem na význam řešení problému změny klimatu v souladu s povinnostmi Unie plnit Pařížskou dohodu a cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů tento program přispěje k začlenění opatření v oblasti změny klimatu a napomůže k dosažení celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU podporujících cíle v oblasti klimatu74. Příslušná opatření by se měla identifikovat v průběhu přípravy a provádění programu a opětovně posoudit v rámci příslušných postupů hodnocení a přezkumu s cílem zajistit dodržování těchto povinností v plném rozsahu.
_________________
_________________
74 COM(2018)0321, s. 1.
74 COM(2018)0321, s. 1.
Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44
(44)  Aby se zajistily jednotné podmínky pro provádění tohoto nařízení, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci pro přijetí pracovních programů, aby bylo cílů programu dosaženo v souladu s prioritami Unie a členských států a současně zajištěn soulad, transparentnost a kontinuita společných opatření Unie a členských států. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s poradním postupem podle článku 4 nařízení (EU) č. 182/201175, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.
vypouští se
__________________
75 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45
(45)  Pracovní programy by měly být v zásadě přijímány jako víceleté pracovní programy, zpravidla každé dva roky, nebo – je-li to odůvodněno potřebami souvisejícími s prováděním programu – roční pracovní programy. Druhy financování a způsoby čerpání podle tohoto nařízení by měly být voleny podle toho, nakolik jsou schopny dosáhnout konkrétních cílů opatření a přinášet výsledky, přičemž se zohledňují zejména náklady na kontrolní opatření, administrativní zátěž a očekávané riziko nedodržení pravidel. To by mělo zahrnovat zvážení využívání jednorázových částek, paušálních sazeb a jednotkových nákladů, jakož i financování nesouvisejícího s náklady podle čl. 125 odst. 1 finančního nařízení.
(45)  Měly by být přijaty pracovní programy, aby bylo cílů programu dosaženo v souladu s prioritami Unie a členských států a aby byl současně zajištěn soulad, transparentnost a kontinuita společných opatření Unie a členských států. Pracovní programy by měly být v zásadě přijímány každé dva roky, nebo – je-li to odůvodněno potřebami souvisejícími s prováděním programu – na ročním základě. Druhy financování a způsoby čerpání podle tohoto nařízení by měly být voleny podle toho, nakolik jsou schopny dosáhnout konkrétních cílů opatření a přinášet výsledky, přičemž se zohledňují zejména náklady na kontrolní opatření, administrativní zátěž a očekávané riziko nedodržení pravidel. To by mělo zahrnovat zvážení využívání jednorázových částek, paušálních sazeb a jednotkových nákladů, jakož i financování nesouvisejícího s náklady podle čl. 125 odst. 1 finančního nařízení.
Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46
(46)  Na Komisi by měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se změn přílohy II za účelem přezkumu nebo doplnění těchto ukazatelů. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Zejména pak pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci Evropský parlament a Rada obdrží veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se přípravě aktů v přenesené pravomoci věnují.
(46)  Na Komisi by měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se změn příloh I a II za účelem přezkumu nebo doplnění těchto ukazatelů. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Zejména pak pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci Evropský parlament a Rada obdrží veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se přípravě aktů v přenesené pravomoci věnují.
Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46 a (nový)
(46a)   Aby bylo možné zajistit, udržet a rozvíjet dlouhodobé financování programu Digitální Evropa, jsou nezbytná jasná společná pravidla EU, která budou orientována na budoucnost a budou podporovat konkurenceschopnost, aby byly podněcovány investice a inovace a zachována dostupnost.
Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47
(47)  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uznané v Listině základních práv Evropské unie, zejména zásady uvedené v článcích [8], [11], [16], [21], [35], [38] a [47] o ochraně osobních údajů, svobodě projevu a informací, svobodě podnikání, zákazu diskriminace, zdravotní péči, ochraně spotřebitelů a právu na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces. Členské státy musí toto nařízení uplatňovat způsobem, který je s těmito právy a zásadami v souladu.
(47)  Opatření spadající do působnosti programu by měla respektovat základní práva a dodržovat zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie, zejména zásady uvedené v článcích [8], [11], [16], [21], [22], [35], [38], [41] a [47] o ochraně osobních údajů, svobodě projevu a informací, svobodě podnikání, zákazu diskriminace, jazykové rozmanitosti a právu komunikovat v kterémkoli z jazyků EU, zdravotní péči, ochraně spotřebitelů a právu na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces. Tato opatření by měla probíhat v souladu s právními povinnostmi, včetně těch vyplývajících z mezinárodního práva, a se všemi příslušnými rozhodnutími Komise, jakož i s etickými zásadami, které zahrnují zabránění jakémukoli porušení integrity výzkumu.
Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47 a (nový)
(47a)  V dubnu 2018 se Komise zavázala1a zřídit pro zúčastněné strany a odborníky rámec pro návrh pokynů týkajících se umělé inteligence, a to ve spolupráci s Evropskou skupinou pro etiku ve vědě a nových technologiích; Komise bude podporovat organizace na ochranu spotřebitelů a orgány dohlížející na ochranu osobních údajů na úrovni EU i členských států při budování porozumění aplikacím s prvky umělé inteligence za pomoci vstupů od Evropské poradní skupiny spotřebitelů a Evropského sboru pro ochranu osobních údajů.
__________________
1a Sdělení ze dne 25.4.2018 nazvané Umělá inteligence pro Evropu, COM(2018)0237 final, k dispozici na adrese: http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0237/COM_COM(2018)0237_CS.pdf.
Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48
(48)  Třetí země, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP), se mohou účastnit programů Unie v rámci spolupráce zavedené podle Dohody o EHP, která stanoví provádění programů na základě rozhodnutí přijatého podle uvedené dohody. Toto nařízení by mělo obsahovat zvláštní ustanovení za účelem udělení nezbytných práv a přístupu příslušné schvalující osobě, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), jakož i Evropskému účetnímu dvoru, aby mohly komplexně vykonávat své pravomoci.
vypouští se
Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
Toto nařízení zavádí program Digitální Evropa („program“).
Toto nařízení zavádí program Digitální Evropa („program“), který bude prováděn v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027.
Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e
e)  „centrem pro digitální inovace“ se rozumí právní subjekt určený nebo zvolený v otevřeném a soutěžním řízení, aby plnil úkoly v rámci programu, zejména poskytoval přístup k technologickým odborným poznatkům a experimentálním zařízením jako vybavení a softwarové nástroje pro umožnění digitální transformace průmyslu;
e)  „evropským centrem pro digitální inovace“ se rozumí stávající nebo nový právní subjekt nebo konsorcium právních subjektů určené nebo zvolené v otevřeném, transparentním a soutěžním řízení, aby plnily úkoly v rámci programu, zejména poskytovaly přístup k technologickým odborným poznatkům a experimentálním zařízením jako vybavení a softwarové nástroje pro umožnění digitální transformace průmyslu, a aby také usnadňovaly přístup k financování. Evropská centra pro digitální inovace jsou otevřená podnikům všech forem a velikostí, zejména malým a středním podnikům, rozvíjejícím se podnikům a orgánům veřejné správy v celé Unii.
Evropská centra pro digitální inovace fungují jako jednotná kontaktní místa, kde mohou společnosti, zejména malé a střední podniky, začínající podniky a podniky se střední tržní kapitalizací, získat pomoc při zlepšování svých podnikových a výrobních procesů, výrobků a služeb prostřednictvím digitální technologie, která může přinést přidanou hodnotu. Centra proto vytvoří decentralizovanou síť v celé Unii, a budou tak společnostem nabízet podporu s cílem zajistit, aby kvalifikace jejich zaměstnanců odpovídaly odbornosti požadované pro zvládnutí dostupné digitální technologie. Centra také budou koordinovat svou činnost s poskytovateli vzdělávání s cílem podporovat stáže pro studenty a profesní přípravu na pracovišti pro pracovníky.
Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. f a (nové)
fa)   „mediální gramotností“ se rozumí analytické dovednosti, které jsou pro jednotlivce nezbytné, aby se orientoval v digitálním světě;
Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1 – písm. f b (nové)
fb)  „evropským partnerstvím“ se rozumí iniciativa, v jejímž rámci se Unie spolu se soukromými a/nebo veřejnými partnery (jako je odvětví průmyslu, výzkumné organizace, subjekty pověřené výkonem veřejné služby na místní, regionální, celostátní nebo mezinárodní úrovni nebo organizace občanské společnosti, včetně nadací a organizací malých a středních podniků) zavazují, že budou společně podporovat přípravu a provádění činností v oblasti digitálních inovací a zavádění technologií, včetně těch, které souvisejí s uplatněním na trhu a v oblasti regulace či uplatňování politik;
Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. f c (nové)
fc)  „malými a středními podniky“ se rozumí malé a střední podniky ve smyslu definice uvedené v článku 2 přílohy doporučení Komise 2003/361/ES;
Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. f d (nové)
fd)  „konsorciem“ se rozumí skupina spolupracujících podniků vytvořená za účelem provádění opatření v rámci programu.
Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – návětí
1.  Program má tento obecný cíl: podporovat digitální transformaci evropského hospodářství a společnosti a přinášet její výhody evropským občanům a podnikům. Program:
1.  Program má tento obecný cíl: podporovat a zrychlit digitální transformaci evropského hospodářství, průmyslu a společnosti a přinášet její výhody evropským občanům, veřejným službám a podnikům, jakož i posilovat strategickou nezávislost a soudržnost Unie a zajišťovat přitom konkurenceschopnost a zmenšovat digitální propast. Program:
Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b
b)  zvětší rozsah šíření a využívání digitálních technologií v oblastech veřejného zájmu a v soukromém sektoru.
b)  zvětší rozsah šíření a využívání digitálních technologií v soukromém sektoru a v oblastech veřejného zájmu a podporovat přitom jejich digitální transformaci a zajišťovat přístup k digitálním technologiím.
Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a
a)  zavést, koordinovat na úrovni Unie a provozovat v Unii integrovanou infrastrukturu exa-kapacitních77 superpočítačů a datovou infrastrukturu světové úrovně, jež bude dostupná na nekomerční bázi veřejným a soukromým uživatelům a pro výzkumné účely financované z veřejných prostředků;
a)  zavést, koordinovat na úrovni Unie a provozovat v Unii interoperabilní infrastrukturu exa-kapacitních77 superpočítačů a datovou infrastrukturu světové úrovně, jež bude dostupná veřejným a soukromým uživatelům a pro výzkumné účely financované z veřejných a soukromých prostředků;
__________________
__________________
77 Miliardy miliard operací s pohyblivou řádovou čárkou za sekundu.
77 Miliardy miliard operací s pohyblivou řádovou čárkou za sekundu.
Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b
b)  zavést hotovou/funkční technologii, která je výsledkem výzkumu a inovací s cílem vybudovat integrovaný ekosystém vysoce výkonné výpočetní techniky Unie, jež zahrnuje všechny vědecké a průmyslové segmenty hodnotového řetězce, včetně hardwaru, softwaru, aplikací, služeb, propojení a digitálních dovedností;
b)  zavést hotovou/funkční technologii, která je výsledkem výzkumu a inovací s cílem vybudovat integrovaný ekosystém vysoce výkonné výpočetní techniky Unie, jež zahrnuje všechny vědecké a průmyslové segmenty hodnotového řetězce, včetně hardwaru, softwaru, aplikací, služeb, propojení a digitálních dovedností, a zajistit vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany údajů;
Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c
c)  zavést a provozovat post-exakapacitní78 infrastrukturu, včetně integrace s kvantovými výpočetními technologiemi, a vyvinout nové výzkumné infrastruktury pro výpočetní vědu.
c)  zavést a provozovat post-exakapacitní78 infrastrukturu, včetně integrace s kvantovými výpočetními technologiemi, a vyvinout nové výzkumné infrastruktury pro výpočetní vědu; povzbuzovat v Unii vývoj hardwaru a softwaru potřebného pro takové zavádění.
__________________
__________________
78 Tisíckrát rychlejší než exa-kapacitní.
78 Tisíckrát rychlejší než exa-kapacitní.
Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)
1a.  Opatření v rámci specifického cíle č. 1 se provádějí primárně prostřednictvím společného podniku, který navrhla Komise a schválila Rada ministrů dne 25. června 2018 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ...1a.
__________________
1a Nařízení, kterým se zřizuje evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku. 10594/18. Brusel 18. září 2018 (OR. en). http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10594-2018-INIT/cs/pdf.
Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a
a)  vybudovat a posílit základní kapacity umělé inteligence v Unii, včetně datových zdrojů a knihoven algoritmů, v souladu s právními předpisy o ochraně údajů;
a)  vybudovat a posílit základní kapacity umělé inteligence v Unii, včetně datových zdrojů a knihoven algoritmů, v souladu s právními předpisy o ochraně údajů. V souladu s právními předpisy o ochraně údajů musí řešení založená na umělé inteligenci a dostupné zdroje dodržovat zásadu ochrany a bezpečnosti soukromí již od návrhu; a zajišťovat přitom, aby byl člověk i nadále ústředním prvkem vývoje a zavádění umělé inteligence;
Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b
b)  zpřístupnit tyto kapacity všem podnikům a orgánům veřejné správy;
b)  zpřístupnit tyto kapacity podnikům, zejména malým a středním podnikům a začínajícím podnikům a orgánům veřejné správy, včetně neziskových organizací, výzkumných institucí a univerzit;
Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c a (nové)
ca)  vyvinout a posílit průmyslové aplikace a produkční systémy, a usnadňovat tak začleňování technologií do hodnotových řetězců, rozvoj inovativních podnikatelských modelů a zkracování časové prodlevy mezi inovací a průmyslovou výrobou; a podporovat využívání řešení založených na umělé inteligenci v oblastech veřejného zájmu a ve společnosti.
Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)
Opatření v rámci tohoto specifického cíle Umělá inteligence se provádějí výhradně pod přímým vedením Komise nebo výkonné agentury na základě analýzy nákladů a přínosů.
Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 b (nový)
Opatření prováděná v rámci specifického cíle č. 2 musí být v souladu s etickými zásadami a s příslušnými vnitrostátními předpisy, právními předpisy Unie a mezinárodními právními předpisy, včetně Listiny základních práv Evropské unie a Evropské úmluvy o lidských právech a jejího protokolu. Komise stanoví podmínky týkající se etických otázek v pracovních programech v rámci specifického cíle č. 2 a zohlední přitom doporučení vydané odbornou skupinou na vysoké úrovni pro umělou inteligenci. Výzvy nebo grantové dohody musí obsahovat příslušné podmínky stanovené v pracovních programech. U každého projektu se během hodnocení každé akce provede etický přezkum. Akce, které jsou z etického hlediska nepřijatelné nebo nesplňují podmínky dohody, nebudou způsobilé pro financování.
Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a
a)  podporovat společně s členskými státy veřejné zakázky na pokročilé vybavení, nástroje a datové infrastruktury pro kybernetickou bezpečnost v plném souladu s právními předpisy o ochraně údajů;
a)  podporovat společně s členskými státy veřejné zakázky na pokročilé vybavení, nástroje a datové infrastruktury pro kybernetickou bezpečnost s cílem dosáhnout společné vysoké úrovně kybernetické bezpečnosti na evropské úrovni, a to v plném souladu s právními předpisy o ochraně údajů a základními právy a při zajištění strategické nezávislosti EU;
Pozměňovací návrh 86
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b
b)  podporovat co nejlepší využívání evropských znalostí, kapacity a dovedností souvisejících s kybernetickou bezpečností;
b)  podporovat co nejlepší využívání a rozšiřování evropských znalostí, kapacity a dovedností souvisejících s kybernetickou bezpečností; a sdílení a začleňování osvědčených postupů;
Pozměňovací návrh 87
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c
c)  zajistit široké zavedení nejnovějších řešení kybernetické bezpečnosti v celé ekonomice;
c)  zajistit široké zavedení nejnovějších řešení kybernetické bezpečnosti v celé ekonomice; se zvláštní pozorností věnovanou veřejným službám a základním hospodářským subjektům, jako jsou malé a střední podniky;
Pozměňovací návrh 88
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. d
d)  posílit schopnosti v členských státech a soukromém sektoru s cílem pomoci jim splnit směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii79.
d)  posílit schopnosti v členských státech a soukromém sektoru s cílem pomoci jim splnit směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii79, mimo jiné prostřednictvím opatření zaměřených na rozvoj kultury kybernetické bezpečnosti v rámci organizací;
__________________
__________________
79 Úř. věst. L 194, 19.7.2016, s. 1.
79 Úř. věst. L 194, 19.7.2016, s. 1.
Pozměňovací návrh 89
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. d a (nové)
da)  zlepšovat odolnost proti kybernetickým útokům, zvyšovat povědomí o rizicích a vědomosti o základních bezpečnostních postupech mezi uživateli, zejména veřejnými službami, malými a středními podniky a začínajícími podniky, zajišťovat, aby společnosti splňovaly základní úroveň bezpečnosti, jako je šifrování údajů a sdělení mezi koncovými body a aktualizace softwaru, a podporovat využívání konceptů bezpečnosti již od fáze návrhu a na základě výchozí znalosti základních bezpečnostních postupů, jakož i kybernetické hygieny.
Pozměňovací návrh 90
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)
Opatření v rámci specifického cíle č. 3 Kybernetická bezpečnost a důvěra se provádějí především prostřednictvím Evropského průmyslového, technologického a výzkumného centra kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a sítě kompetencí pro kybernetickou bezpečnost v souladu s [nařízením Evropského parlamentu a Rady ...1a].
__________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady ..., kterým se zřizuje Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center.
Pozměňovací návrh 91
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – návětí
Finanční intervence Unie v rámci specifického cíle 4. Cíl Pokročilé digitální dovednosti podpoří rozvoj pokročilých digitálních dovedností v oblastech podporovaných tímto programem, čímž přispěje ke zvětšení talentového potenciálu Evropy a k větší profesionalitě, zvláště pokud jde o vysoce výkonnou výpočetní techniku, analýzu dat velkého objemu, kybernetickou bezpečnost, technologie distribuované účetní knihy, robotiku a umělou inteligenci. Finanční intervence sleduje tyto operativní cíle:
Finanční intervence Unie v rámci specifického cíle 4. Cíl Pokročilé digitální dovednosti podpoří rozvoj pokročilých digitálních dovedností v oblastech podporovaných tímto programem, čímž přispěje ke zvětšení talentového potenciálu Unie, zmenšení digitální propasti a k větší profesionalitě způsobem, který respektuje vyvážení zastoupení žen a mužů, zvláště pokud jde o vysoce výkonnou výpočetní techniku, analýzu dat velkého objemu, kybernetickou bezpečnost, technologie distribuované účetní knihy, robotiku, umělou inteligenci, cloud computing, komunikační systémy a sítě, kompetence v oblasti ochrany údajů, umělou inteligenci. Aby bylo možné povzbudit a zlepšit trh práce a specializaci v digitálních technologiích a aplikacích, finanční intervence sleduje tyto operativní cíle:
Pozměňovací návrh 92
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a
a)  podporovat koncepci a realizaci dlouhodobé odborné přípravy a kurzů pro studenty, odborníky a pracovníky v oblasti informačních technologií;
a)  podporovat koncepci a realizaci vysoce kvalitních dlouhodobých kurzů odborné přípravy, včetně kombinovaného vzdělávání, pro studenty, učitele, pedagogy, odborníky, výzkumníky a pracovníky v oblasti informačních technologií, včetně úředníků veřejné správy, a to ve spolupráci se školami, univerzitami a výzkumnými centry;
Pozměňovací návrh 93
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b
b)  podporovat koncepci a realizaci krátkodobé odborné přípravy a kurzů pro podnikatele, vedoucí malých podniků a jejich pracovníky;
b)  podporovat koncepci a realizaci vysoce kvalitní krátkodobé odborné přípravy včetně kombinovaného vzdělávání a kurzů pro podnikatele, vedoucí malých podniků a začínajících podniků a pracovníky, včetně úředníků veřejné správy a osob samostatně výdělečně činných;
Pozměňovací návrh 94
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c
c)  podporovat profesní přípravu na pracovišti a stáže pro studenty, mladé podnikatele a absolventy.
c)  podporovat vysoce kvalitní profesní přípravu na pracovišti, včetně kombinovaného vzdělávání, a stáže pro studenty, mladé podnikatele a absolventy.
Pozměňovací návrh 95
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)
Opatření v rámci specifického cíle č. 4 Pokročilé digitální dovednosti se provádějí především prostřednictvím přímého řízení Evropské komise. Evropská centra pro digitální inovace mohou fungovat jako zprostředkovatelé příležitostí k odborné přípravě, poskytovat podnikům poradenství a komunikovat s příslušnými centry kompetencí s cílem zajistit co největší zeměpisné pokrytí v celé Unii.
Pozměňovací návrh 96
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – návětí
Finanční intervence Unie v rámci specifického cíle 5. Zavedení, co nejlepší využívání digitálních kapacit a interoperabilita má tyto operativní cíle:
Finanční intervence Unie v rámci specifického cíle 5. Zavedení, co nejlepší využívání digitálních kapacit a interoperabilita má tyto operativní cíle, které doplňují opatření v oblasti digitální infrastruktury prováděná za tímto účelem a zároveň zmenšují digitální propast:
Pozměňovací návrh 97
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a
a)  zajistit, aby veřejný sektor a oblasti veřejných zájmů, jako jsou zdravotnictví a péče, vzdělávání, soudnictví, doprava, energetika, životní prostředí, kulturní a kreativní odvětví, mohly zavést nejmodernější digitální technologie, zejména vysoce výkonnou výpočetní techniku, umělou inteligenci a kybernetickou bezpečnost, a měly k nim přístup;
a)  zajistit, aby veřejný sektor a oblasti veřejných zájmů, jako jsou zdravotnictví a péče, vzdělávání, soudnictví, doprava a komunikace, energetika, životní prostředí, kulturní a kreativní odvětví, jakož i podniky usazené v Unii mohly efektivně zavést a díky nezbytným dovednostem získaným pomocí odborné přípravy používat nejmodernější digitální technologie, zejména vysoce výkonnou výpočetní techniku, jazykovou technologii, umělou inteligenci a kybernetickou bezpečnost, a měly k nim přístup
Pozměňovací návrh 98
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b
b)  zavést, provozovat a udržovat infrastruktury transevropských interoperabilních digitálních služeb (včetně služeb souvisejících) vzájemně se doplňujících s vnitrostátními a regionálními opatřeními;
b)  zavést, provozovat a udržovat nejmodernější infrastruktury transevropských interoperabilních digitálních služeb v celé Unii (včetně služeb souvisejících) vzájemně se doplňujících s vnitrostátními a regionálními opatřeními;
Pozměňovací návrh 99
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c
c)  usnadnit vývoj, aktualizace a využívání řešení a rámců evropskými orgány veřejné správy, podniky a občany, včetně opakovaného použití řešení a rámců interoperability;
c)  usnadnit vývoj, aktualizace a využívání řešení a rámců evropskými orgány veřejné správy, podniky a občany, včetně řešení s otevřeným zdrojem a opakovaného použití řešení a rámců interoperability;
Pozměňovací návrh 100
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. d
d)  nabídnout orgánům veřejné správy přístup k testování a pilotním projektům digitálních technologií, včetně jejich přeshraničního využívání;
d)  nabídnout orgánům veřejné správy přístup k testování, pilotním projektům a rozšiřování digitálních technologií, včetně jejich přeshraničního využívání;
Pozměňovací návrh 101
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. e
e)  podpořit využívání pokročilých digitálních a souvisejících technologií zahrnujících zejména vysoce výkonnou výpočetní techniku, umělou inteligenci, kybernetickou bezpečnost a budoucí vznikající technologie výrobním odvětvím Unie, a zvláště malými a středními podniky;
e)  podpořit využívání pokročilých digitálních a souvisejících technologií zahrnujících zejména vysoce výkonnou výpočetní techniku, umělou inteligenci, technologie distribuované účetní knihy, kybernetickou bezpečnost, ochranu údajů, cloud computing a správu informací a budoucí vznikající technologie výrobním odvětvím Unie, a zvláště malými a středními podniky a začínajícími podniky;
Pozměňovací návrh 102
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. f
f)  podpořit koncepci, testování, provádění a zavádění interoperabilních digitálních řešení pro veřejné služby na úrovni EU poskytované prostřednictvím platformy daty podložených opětovně využitelných řešení podporující inovace a zavádějící společné rámce za účelem uvolnění plného potenciálu služeb orgánů veřejné správy pro evropské občany a podniky;
f)  podpořit koncepci, udržování, testování, provádění a zavádění interoperabilních digitálních řešení pro veřejné služby na úrovni EU poskytované prostřednictvím platformy daty podložených opětovně využitelných řešení podporující inovace a zavádějící společné rámce za účelem uvolnění plného potenciálu služeb orgánů veřejné správy pro evropské občany a podniky;
Pozměňovací návrh 103
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. g
g)  zajistit trvalou kapacitu na úrovni Unie pro pozorování a analyzování rychle se vyvíjejících digitálních trendů a přizpůsobení se jim, jakož i pro sdílení a začleňování osvědčených postupů;
g)  zajistit trvalou kapacitu na úrovni Unie k prosazování digitálního rozvoje, a rovněž pro pozorování a analyzování rychle se vyvíjejících digitálních trendů a přizpůsobení se jim, jakož i pro sdílení a začleňování osvědčených postupů a usnadnění vzájemného obohacování různých vnitrostátních iniciativ, což povede k rozvoji digitální společnosti díky trvalé spolupráci mezi všemi zúčastněnými subjekty na úrovni EU;
Pozměňovací návrh 104
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. h
h)  podpořit spolupráci k dosažení evropského ekosystému pro důvěryhodné infrastruktury využívající služeb a aplikací distribuované účetní knihy, včetně podpory interoperability a normalizace a pomoci při zavádění přeshraničních aplikací EU;
h)  podpořit spolupráci k dosažení evropského ekosystému pro důvěryhodné infrastruktury využívající služeb a aplikací mj. distribuované účetní knihy, včetně podpory interoperability a normalizace a pomoci při zavádění přeshraničních aplikací EU na základě zabezpečení a ochrany údajů již od fáze návrhu, a zároveň zaručovat ochranu údajů a bezpečnost spotřebitelů;
Pozměňovací návrh 105
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)
Opatření v rámci specifického cíle č. 5 Zavedení, co nejlepší využívání digitálních kapacit a interoperabilita se provádějí především prostřednictvím přímého řízení Evropské komise. Evropská centra pro digitální inovace a centra kompetencí mohou fungovat jako zprostředkovatelé.
Pozměňovací návrh 106
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1
1.  Finanční krytí pro provádění programu na období 2021–2027 činí 9 194 000 000 EUR v běžných cenách.
1.  Finanční krytí pro provádění programu na období 2021–2027 činí 8 192 391 000 EUR v cenách roku 2018 (9 194 000 000 EUR v běžných cenách).
Pozměňovací návrh 107
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a
a)  až 2 698 240 000 EUR pro specifický cíl č. 1 – Vysoce výkonná výpočetní technika;
a)  až 2 404 289 438 EUR v cenách roku 2018 (2 698 240 000 EUR v běžných cenách) pro specifický cíl č. 1 – Vysoce výkonná výpočetní technika;
Pozměňovací návrh 108
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. b
b)  až 2 498 369 000 EUR pro specifický cíl č. 2 – Umělá inteligence;
b)  až 2 226 192 703 EUR v cenách roku 2018 (2 498 369 000 EUR v běžných cenách) pro specifický cíl č. 2 – Umělá inteligence;
Pozměňovací návrh 109
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. c
c)  až 1 998 696 000 EUR pro specifický cíl č. 3 – Kybernetická bezpečnost a důvěra;
c)  až 1 780 954 875 EUR v cenách roku 2018 (1 998 696 000 EUR v běžných cenách) pro specifický cíl č.3 – Kybernetická bezpečnost a důvěra;
Pozměňovací návrh 110
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. d
d)  až 699 543 000 EUR pro specifický cíl č. 4 – Pokročilé digitální dovednosti;
d)  až 623 333 672 EUR v cenách roku 2018 (699 543 000 EUR v běžných cenách) pro specifický cíl č.4 – Pokročilé digitální dovednosti;
Pozměňovací návrh 111
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. e
e)  až 1 299 152 000 EUR pro specifický cíl č. 5 – Zavedení, co nejlepší využívání digitálních kapacit a interoperabilita.
e)  až 1 157 620 312 EUR v cenách roku 2018 (1 299 152 000 EUR v běžných cenách) pro specifický cíl č.5 – Zavedení, co nejlepší využívání digitálních kapacit a interoperabilita.
Pozměňovací návrh 112
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5
5.  Do programu mohou být na žádost členských států převedeny zdroje, jež jim byly přiděleny v rámci sdíleného řízení. Komise tyto zdroje vynakládá přímo v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. a) finančního nařízení, nebo nepřímo v souladu s písmenem c) uvedeného článku. Tyto zdroje se pokud možno použijí ve prospěch dotčeného členského státu.
5.  Do programu mohou být na žádost členských států převedeny zdroje, jež jim byly přiděleny v rámci sdíleného řízení. Komise tyto zdroje vynakládá přímo v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. a) finančního nařízení, nebo nepřímo v souladu s písmenem c) uvedeného článku. Tyto zdroje se pokud možno v maximální možné míře použijí ve prospěch dotčeného členského státu.
Pozměňovací návrh 113
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – návětí
Program je otevřen těmto třetím zemím:
vypouští se
Pozměňovací návrh 114
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 1
1.  členové Evropského sdružení volného obchodu, kteří jsou členy Evropského hospodářského prostoru, v souladu s podmínkami stanovenými v dohodě o Evropském hospodářském prostoru;
1.  Program je otevřen členům Evropského sdružení volného obchodu, kteří jsou členy Evropského hospodářského prostoru, v souladu s podmínkami stanovenými v dohodě o Evropském hospodářském prostoru;
Pozměňovací návrh 115
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 2
2.  přistupující země, kandidátské země a potenciální kandidáti v souladu s obecnými zásadami a obecnými podmínkami pro jejich účast v programech Unie stanovenými v příslušných rámcových dohodách a rozhodnutích Rady přidružení nebo obdobných dohodách a v souladu se zvláštními podmínkami stanovenými v dohodách mezi Unií a těmito zeměmi;
2.  Plné či částečné přidružení třetích zemí, které nejsou uvedeny v odstavci 1, vychází z individuálního posouzení specifických cílů, a to v souladu s podmínkami stanovenými ve zvláštní dohodě o účasti třetí země v kterémkoli programu Unie, za předpokladu, že tato zvláštní dohoda beze zbytku zohledňuje tato kritéria:
–  účast třetí země je v zájmu Unie;
–  účast přispívá k dosažení cílů stanovených v článku 3;
–  účast nevyvolává žádné obavy v oblasti bezpečnosti a plně dodržuje příslušné bezpečnostní požadavky stanovené v článku 12;
–  dohoda zajišťuje spravedlivou rovnováhu mezi příspěvky a výhodami účasti třetí země, která se účastní programů Unie;
–  dohoda stanoví podmínky účasti v daných programech, včetně výpočtu finančních příspěvků k jednotlivým programům a jejich správních nákladů. Tyto příspěvky představují účelově vázané příjmy v souladu s [čl. 21 odst. 5] [nového finančního nařízení];
–  dohoda nesvěřuje třetí zemi rozhodovací pravomoc ohledně programu;
–  dohoda zaručuje práva Unie zajistit řádné finanční řízení a chránit své finanční zájmy.
Pozměňovací návrh 116
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
2a.  Během přípravy pracovních programů Evropská komise nebo jiné příslušné prováděcí subjekty individuálně posoudí, zda jsou v případě opatření zahrnutých do těchto pracovních programů splněny podmínky stanovené v dohodě uvedené v odstavci 2.
Pozměňovací návrh 117
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 3
3.  země, na něž se vztahuje evropská politika sousedství, v souladu s obecnými zásadami a obecnými podmínkami pro účast těchto zemí v programech Unie stanovenými v příslušných rámcových dohodách a rozhodnutích Rady přidružení nebo obdobných dohodách a v souladu se zvláštními podmínkami stanovenými v dohodách mezi Unií a těmito zeměmi;
vypouští se
Pozměňovací návrh 118
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 4
4.  třetí země v souladu s podmínkami stanovenými ve zvláštní dohodě upravující účast třetí země na programu Unie za předpokladu, že tato dohoda
vypouští se
–  zajišťuje spravedlivou rovnováhu, pokud jde o příspěvky třetí země, která se účastní programů Unie, a přínos pro ni,
–  stanoví podmínky účasti na programech, včetně výpočtu finančních příspěvků na jednotlivé programy a jejich správní náklady. Tyto příspěvky představují v souladu s čl. [21 odst. 5] [nového finančního nařízení] účelově vázané příjmy,
–  nesvěřuje třetí zemi rozhodovací pravomoc ohledně programu,
–  zaručuje práva Unie zajistit řádné finanční řízení a chránit její finanční zájmy.
Pozměňovací návrh 119
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2
2.  Spolupráce se třetími zeměmi a organizacemi uvedená v odstavci 1 v rámci specifického cíle č. 3, Kybernetická bezpečnost a důvěra, podléhá článku [12].
2.  Spolupráce se třetími zeměmi a organizacemi uvedená v odstavci 1 v rámci specifického cíle č. 1 Vysoce výkonná výpočetní technika, specifického cíle č. 2 Umělá inteligence a specifického cíle č. 3. Kybernetická bezpečnost a důvěra, podléhá článku [12].
Pozměňovací návrh 120
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5
5.  Pracovní program může rovněž stanovit, že právní subjekty usazené v přidružených zemích a právní subjekty usazené v EU, ale řízené ze třetích zemí nejsou z bezpečnostních důvodů způsobilé k účasti ve všech nebo některých opatřeních v rámci specifického cíle č. 3. V těchto případech se výzvy k předkládání návrhů a výzvy k předkládání nabídek omezí na subjekty usazené nebo považované za usazené v členských státech a řízené členskými státy a/nebo státními příslušníky členských států.
5.  Pracovní program může rovněž stanovit, že právní subjekty usazené v přidružených zemích a právní subjekty usazené v EU, ale řízené ze třetích zemí nejsou ze strategických a z bezpečnostních důvodů způsobilé k účasti ve všech nebo některých opatřeních v rámci specifických cílů č. 1, 2 a 3. V těchto případech se výzvy k předkládání návrhů a výzvy k předkládání nabídek omezí na subjekty usazené nebo považované za usazené v členských státech a řízené členskými státy a/nebo státními příslušníky členských států.
Pozměňovací návrh 121
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5 a (nový)
5a.  Opatření zahrnující přenosy technologie mimo Unii nejsou povolena. V zájmu zajištění cílů dlouhodobé strategické bezpečnosti se v případě účasti subjektů, které mají své hlavní sídlo mimo Unii, provádí posuzování příslušných možností.
Pozměňovací návrh 122
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5 b (nový)
5b.  Komise nebo financující subjekt mohou v příslušných případech provést bezpečnostní kontroly a opatření, která nejsou v souladu s bezpečnostními pravidly, mohou být vyloučena nebo kdykoliv ukončena.
Pozměňovací návrh 123
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1
1.  Program je navržen tak, aby při provádění umožňoval součinnost s jinými programy financování Unie, jak je blíže popsáno v příloze III, zejména prostřednictvím ujednání pro doplňkové financování z programů EU, pokud to umožňují způsoby správy; následně, střídavě nebo prostřednictvím kombinování fondů, včetně společného financování opatření.
1.  Program je navržen tak, aby při provádění umožňoval součinnost s jinými programy financování Unie, jak je blíže popsáno v příloze III, zejména prostřednictvím ujednání pro doplňkové financování z programů EU, pokud to umožňují způsoby správy; následně, střídavě nebo prostřednictvím kombinování fondů, včetně společného financování opatření. Komise zajistí, aby při využívání doplňkové povahy programu ve vztahu k jiným evropským programům financování, zejména k evropským strukturálním a investičním fondům, Evropskému fondu pro regionální rozvoj (EFRR), programu Horizont Evropa a Nástroji pro propojení Evropy, programu InvestEU, programu Erasmus a Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), nebylo narušováno dosažení specifických cílů č. 1 až 5.
Komise musí hledat způsoby, jak zlepšit celkovou účinnost programů nabízejících zdroje v oblasti digitalizace.
Pozměňovací návrh 124
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2
2.  Zřídí se vhodné mechanismy koordinace mezi příslušnými orgány a odpovídající monitorovací nástroje s cílem systematicky zajišťovat synergie mezi programem a všemi relevantními nástroji financování EU. Ujednání přispějí k zamezení zdvojování a maximalizaci dopadu výdajů.
2.  Zřídí se vhodné mechanismy koordinace mezi příslušnými orgány a mezi orgány a Evropskou komisí a odpovídající monitorovací nástroje s cílem systematicky zajišťovat synergie mezi programem a všemi relevantními nástroji financování EU. Ujednání přispějí k zamezení zdvojování a maximalizaci dopadu výdajů.
Pozměňovací návrh 125
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2
2.  Program může poskytovat financování kteroukoli z forem stanovených ve finančním nařízení, včetně zejména zadávání veřejných zakázek jako základní formy, jakož i grantů a cen. Zároveň může poskytovat financování formou finančních nástrojů v rámci operací kombinování zdrojů.
2.  Program může poskytovat financování kteroukoli z forem stanovených ve finančním nařízení, včetně zejména zadávání veřejných zakázek ze strany Komise nebo financujícího subjektu, příjemců grantů jednotlivě nebo společně jako základní formy akce, jakož i grantů a cen. Veřejné zakázky mohou v rámci jednoho postupu umožnit udělení většího počtu zakázek a stanovit místo výkonu činnosti plnění v souladu s platnými mezinárodními dohodami o veřejných zakázkách. Program může zároveň poskytovat financování formou finančních nástrojů v rámci operací kombinování zdrojů.
Pozměňovací návrh 126
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1
Program se může provádět prostřednictvím evropských partnerství. To může zahrnovat zejména příspěvky na stávající nebo nová partnerství veřejného a soukromého sektoru ve formě společných podniků zřízených podle článku 187 SFEU. Na tyto příspěvky se použijí ustanovení vztahující se na evropská partnerství podle [nařízení o programu Horizont Evropa, odkaz nutno doplnit].
Program se může provádět prostřednictvím evropských partnerství uzavřených v rámci procesu strategického programování mezi Komisí a členskými státy. To může zahrnovat zejména příspěvky na stávající nebo nová partnerství veřejného a soukromého sektoru ve formě společných podniků zřízených podle článku 187 SFEU. Na tyto příspěvky se použijí ustanovení vztahující se na evropská partnerství podle [nařízení o programu Horizont Evropa, odkaz nutno doplnit].
Pozměňovací návrh 127
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)
Evropská partnerství:
a)  se zřizují v případech, kdy budou efektivněji dosahovat cílů programu Digitální Evropa, než je možné pouze na úrovni Unie;
b)  dodržují zásady přidané hodnoty Unie, transparentnosti, otevřenosti, dopadu, aktivačního účinku, dlouhodobého finančního závazku všech zúčastněných stran, flexibility, soudržnosti a doplňkovosti s iniciativami Unie a místními, regionálními, celostátními a mezinárodními iniciativami;
c)  jsou časově omezená a zahrnují podmínky pro postupné ukončování financování programů.
Pozměňovací návrh 128
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 b (nový)
Ustanovení a kritéria pro jejich výběr, provádění, monitorování, hodnocení a postupné ukončování jsou stanovena v (odkaz bude doplněn).
Pozměňovací návrh 129
Návrh nařízení
Čl. 16 – nadpis
Centra pro digitální inovace
Evropská centra pro digitální inovace
Pozměňovací návrh 130
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1
1.  Během prvního roku provádění programu se zřídí výchozí síť center pro digitální inovace.
1.  Během prvního roku provádění programu se na základě stávající infrastruktury zřídí výchozí síť evropských center pro digitální inovace a vždy bude existovat alespoň jedno evropské centrum pro digitální inovace v každém členském státě.
Pozměňovací návrh 131
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – návětí
2.  Pro účely zřízení sítě uvedené v odstavci 1 jmenuje každý členský stát kandidátské subjekty prostřednictvím otevřeného a soutěžního procesu na základě těchto kritérií:
2.  Pro účely zřízení sítě uvedené v odstavci 1 jmenuje každý členský stát kandidátské subjekty prostřednictvím otevřeného, transparentního, inkluzivního a soutěžního procesu na základě těchto kritérií:
Pozměňovací návrh 132
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – písm. a
a)  vhodné kompetence související s funkcemi center pro digitální inovace;
a)  vhodné kompetence související s funkcemi evropských center pro digitální inovace,
Pozměňovací návrh 133
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – písm. b
b)  vhodná kapacita v oblasti řízení, pracovníků a infrastruktury;
b)  vhodná kapacita v oblasti řízení, pracovníků a infrastruktury a soubor dovedností;
Pozměňovací návrh 134
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – písm. d a (nové)
da)  doložená spolupráce se soukromým sektorem pro zajištění relevance intervencí v rámci specifických cílů č. 1 až 5 z hlediska trhu;
Pozměňovací návrh 135
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – písm. d b (nové)
db)  vazby na stávající centra IKT zřízená v rámci programu Horizont 2020, centrum EUinvest a síť European Enterprise Network.
Pozměňovací návrh 136
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 a (nový)
2a.  Podrobné podmínky, které mají být splněny, aby mohlo být použito označení „evropské centrum pro digitální inovace“, a úkoly, které mají centra provádět, budou harmonizovány a včas zveřejněny, aby byla možná řádná příprava a provádění akcí.
Pozměňovací návrh 137
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – návětí
3.  Komise přijme rozhodnutí o výběru subjektů tvořících výchozí síť. Komise zvolí tyto subjekty z kandidátských subjektů jmenovaných členskými státy na základě kritérií uvedených v odstavci 2 a těchto doplňujících kritérií:
3.  Komise přijme rozhodnutí o výběru subjektů tvořících výchozí síť. Komise zvolí a jasně identifikuje tyto subjekty z kandidátských subjektů jmenovaných členskými státy na základě kritérií uvedených v odstavci 2 a těchto doplňujících kritérií:
Pozměňovací návrh 138
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. b
b)  schopnost výchozí sítě zajistit pokrytí potřeb průmyslu a oblastí veřejného zájmu a ucelené a vyvážené zeměpisné pokrytí.
b)  schopnost výchozí sítě zajistit pokrytí potřeb průmyslu a oblastí veřejného zájmu a ucelené a vyvážené zeměpisné pokrytí, jež zlepší sbližování, přispěje k odstranění rozdílů mezi zeměmi v rámci programů soudržnosti a ostatními členskými státy a ze zeměpisného hlediska zmenší digitální propast.
Pozměňovací návrh 139
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4
4.  Další centra pro digitální inovace se vyberou na základě otevřeného a soutěžního procesu tak, aby se zajistilo co nejširší zeměpisné pokrytí v celé Evropě. Počet subjektů sítě je úměrný počtu obyvatel daných členských států a v každém členském státě musí být nejméně jedno centrum pro digitální inovace. K řešení zvláštních omezení, kterým čelí nejvzdálenější regiony EU, mohou být navrženy specifické subjekty, které jejich potřeby pokryjí.
4.  Další evropská centra pro digitální inovace se vyberou na základě otevřeného, transparentního a soutěžního procesu tak, aby se zajistilo co nejširší zeměpisné pokrytí v celé Evropě. Počet subjektů sítě je úměrný počtu obyvatel daných členských států. K řešení zvláštních omezení, kterým čelí nejvzdálenější regiony EU, se v těchto regionech mohou vybrat další centra pro inovace.
Pozměňovací návrh 140
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 5
5.  Centra pro digitální inovace mohou být financována formou grantů.
5.  Evropská centra pro digitální inovace musí být jasně identifikována pomocí zvláštních označení a financována formou grantů.
Pozměňovací návrh 141
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 6 – návětí
6.  Centra pro digitální inovace, která získají financování, se zapojí do provádění programu, aby:
6.  Evropská centra pro digitální inovace, která získají financování, se zapojí do provádění programu, aby:
Pozměňovací návrh 142
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 6 – písm. a
a)  poskytovala služby digitální transformace – včetně zkušebních a experimentálních zařízení – zaměřené na malé a střední podniky a podniky se střední tržní kapitalizací, a to i v odvětvích, jež jsou ve využívání digitálních a souvisejících technologií pomalá;
a)  poskytovala služby digitální transformace a technologické expertízy – včetně zkušebních a experimentálních zařízení – zaměřené na začínající podniky, malé a střední podniky a podniky se střední tržní kapitalizací, a to i v odvětvích, jež jsou ve využívání digitálních a souvisejících technologií pomalá;
Pozměňovací návrh 143
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 6 – písm. a a (nové)
aa)  podporovala podniky, zvláště malé a střední podpory a začínající podniky, organizace a veřejnou správu při dosahování větší konkurenceschopnosti a zlepšování jejich obchodních modelů díky používání nových technologií, na něž se program vztahuje;
Pozměňovací návrh 144
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 6 – písm. b
b)  přenášela odborné poznatky a know-how mezi regiony, zejména vytvářením sítí malých a střední podniků a podniků se střední tržní kapitalizací usazených v jednom regionu s centry pro digitální inovace zřízenými v jiných regionech, jež jsou nejlépe způsobilá poskytovat příslušné služby;
b)  přenášela odborné poznatky a know-how mezi regiony, zejména vytvářením sítí malých a střední podniků, začínajících podniků a podniků se střední tržní kapitalizací usazených v jednom regionu s evropskými centry pro digitální inovace zřízenými v jiných regionech, jež jsou nejlépe způsobilá poskytovat příslušné služby; povzbuzovala výměny dovedností, společné iniciativy a správné postupy;
Pozměňovací návrh 145
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 6 – písm. c
c)  poskytovala tematické služby, včetně služeb souvisejících s umělou inteligencí, vysoce výkonnou výpočetní technikou a kybernetickou bezpečností a důvěrou, orgánům veřejné správy, veřejným organizacím, malým a středním podnikům a podnikům se střední tržní kapitalizací. Jednotlivá centra pro digitální inovace se mohou specializovat na konkrétní tematické služby, a nemusí poskytovat všechny tematické služby uvedené v tomto odstavci;
c)  poskytovala tematické služby, včetně služeb souvisejících s umělou inteligencí, vysoce výkonnou výpočetní technikou a kybernetickou bezpečností a důvěrou, orgánům veřejné správy, veřejným organizacím, malým a středním podnikům, začínajícím podnikům a podnikům se střední tržní kapitalizací. Jednotlivá evropská centra pro digitální inovace se mohou specializovat na konkrétní tematické služby, a nemusí poskytovat všechny tematické služby uvedené v tomto odstavci;
Pozměňovací návrh 146
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 6 a (nový)
6a.  Evropská centra pro digitální inovace mohou rovněž spolupracovat s Evropským inovačním a technologickým institutem, a to zejména se společenstvím EIT Digital, jakož i s centry pro digitální inovace zřízenými v rámci programu Horizont 2020.
Pozměňovací návrh 147
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 6 b (nový)
6b.  Evropská centra pro digitální inovace mohou provádět činnosti center pro digitální inovace zřízených v rámcových programech pro výzkum a inovace včetně center pro inovace společenství EIT Digital.
Pozměňovací návrh 148
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1
1.  Pro financování jsou způsobilá pouze opatření přispívající k dosažení cílů uvedených v článku [3] a v článcích [4]–[8].
1.  Pro financování jsou způsobilá pouze opatření přispívající k dosažení cílů uvedených v článku [3] a v článcích [4]–[8] v souladu s obecnými cíli, které stanoví příloha I.
Pozměňovací návrh 149
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 – písm. a – bod ii
ii)  třetích zemí přidružených k programu;
ii)  třetích zemí přidružených k programu v souladu s články 10 a 12;
Pozměňovací návrh 150
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3
3.  Právní subjekty usazené ve třetí zemi, která není přidružena k programu, jsou ve výjimečných případech způsobilé k účasti na konkrétních opatřeních, pokud je to nezbytné k dosažení cílů daného programu.
3.  Právní subjekty usazené ve třetí zemi, která není přidružena k programu, jsou ve výjimečných případech způsobilé k účasti na konkrétních opatřeních, pokud je to nezbytné k dosažení cílů daného programu a pokud to neznamená dodatečná bezpečnostní rizika pro Unii nebo nezpochybňuje strategickou nezávislost Unie.
Pozměňovací návrh 151
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 4
4.  Fyzické osoby nejsou způsobilé s výjimkou grantů udělovaných v rámci specifického cíle č. 4, Pokročilé digitální dovednosti.
4.  Fyzické osoby mohou být způsobilé pro získání grantů udělovaných v rámci specifického cíle č. 4, Pokročilé digitální dovednosti. Státní příslušníci třetích zemí mohou být způsobilí pod podmínkou, že mají bydliště na území Unie.
Pozměňovací návrh 152
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1
Granty v rámci programu se udělují a spravují v souladu s hlavou VIII finančního nařízení.
Granty v rámci programu se udělují a spravují v souladu s hlavou VIII finančního nařízení a mohou z řádně odůvodněných příčin pokrývat až 100 % způsobilých nákladů, aniž je dotčena zásada spolufinancování; a v souladu se specifikacemi v rámci každého cíle.
Pozměňovací návrh 153
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – návětí
1.  Kritéria pro udělení grantu se definují v pracovních programech a ve výzvách k předkládání návrhů se zohledněním minimálně těchto prvků:
1.  Kritéria pro udělení grantu se definují v pracovních programech a ve výzvách k předkládání návrhů se zohledněním alespoň těchto prvků:
Pozměňovací návrh 154
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. e
e)  případný hospodářský a sociální dopad, dopad z hlediska klimatu a životního prostředí a dostupnost;
e)  případný hospodářský dopad, dopad z hlediska klimatu a životního prostředí a sociální dopad, zejména podpora dostupnosti a rovných vzdělávacích a profesních příležitostí;
Pozměňovací návrh 155
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. g
g)  případná vyváženost zeměpisného zastoupení v celé Unii včetně nejvzdálenějších regionů;
g)  případná vyváženost zeměpisného zastoupení v celé Unii včetně nejvzdálenějších regionů a včetně zámořských zemí a území;
Pozměňovací návrh 156
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. h a (nové)
ha)  dle potřeby možnost volně opětovně využívat a upravovat výsledky projektů;
Pozměňovací návrh 157
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – bod h b (nový)
hb)  dle potřeby veřejný zájem;
Pozměňovací návrh 158
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – bod h c (nový)
hc)  dle potřeby zmenšování digitální propasti mezi regiony, občany nebo podniky.
Pozměňovací návrh 159
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1
Operace kombinování zdrojů v rámci tohoto programu se provádějí v souladu s [nařízením o fondu InvestEU] a hlavou X finančního nařízení.
Operace kombinování zdrojů v rámci tohoto programu se provádějí v souladu s [nařízením o fondu InvestEU] a hlavou X finančního nařízení. Částka výdajů z tohoto programu, která má být kombinována s finančním nástrojem, je nevratná.
Pozměňovací návrh 160
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 a (nový)
2a.  Pokud opatření již získalo nebo pobírá příspěvky z jiného programu Unie nebo podporu z jiného fondu EU, tento příspěvek či podpora se uvede v žádosti o příspěvek v rámci tohoto programu.
Pozměňovací návrh 161
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3
3.  První víceletý pracovní program se zaměří na činnosti stanovené v příloze a zajistí, aby opatření podporovaná jeho prostřednictvím nevytlačovala soukromé financování. Následující pracovní programy mohou zahrnovat činnosti, které nejsou stanovené v příloze, pokud jsou v souladu s cíli tohoto nařízení, jak jsou stanoveny v článcích [4–8].
3.  Pracovní programy se zaměří na činnosti stanovené v příloze I a zajistí, aby opatření podporovaná jejich prostřednictvím nevytlačovala soukromé financování.
Pozměňovací návrh 162
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 a (nový)
3a.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27 s cílem změnit přílohu I za účelem přezkumu nebo doplnění v příloze uvedených činností, a to způsobem, který bude v souladu s cíli tohoto nařízení, které jsou vymezeny v článcích 4 až 8.
Pozměňovací návrh 163
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1
1.  Ukazatele monitorování provádění a pokroku programu při dosahování obecných a specifických cílů stanovených v článku 3 jsou uvedeny v příloze II.
1.  Měřitelné ukazatele monitorování provádění a pokroku programu při dosahování obecných a specifických cílů stanovených v článku 3 jsou uvedeny v příloze II.
Pozměňovací návrh 164
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 a (nový)
1a.  Komise stanoví metodologii pro zajištění měřitelných ukazatelů pro přesné posouzení pokroku směrem k plnění obecných cílů stanovených v čl. 3 odst. 1. Na základě této metodologie Komise doplní přílohu III, a to nejpozději do 1. ledna 2021.
Pozměňovací návrh 165
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2
2.  V zájmu účinného posouzení pokroku dosaženého při plnění cílů programu je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27, jimiž se v případě potřeby mění příloha II za účelem přezkumu nebo doplnění ukazatelů a doplňuje toto nařízení o ustanovení týkající se stanovení rámce monitorování a hodnocení.
2.  V zájmu účinného posouzení pokroku dosaženého při plnění cílů programu je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27, jimiž se v případě potřeby mění příloha II za účelem přezkumu nebo doplnění měřitelných ukazatelů a doplňuje toto nařízení o ustanovení týkající se stanovení rámce monitorování a hodnocení.
Pozměňovací návrh 166
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3
3.  Systém vykazování výkonnosti zajistí, aby údaje pro monitorování provádění programu a jeho výsledků byly shromažďovány účinně, efektivně a včas. Za tímto účelem se příjemcům finančních prostředků Unie a členským státům uloží přiměřené požadavky na vykazování.
3.  Systém vykazování výkonnosti zajistí, aby údaje pro monitorování provádění programu a jeho výsledků byly vhodné pro hloubkovou analýzu dosažených výsledků a zaznamenaných obtíží a aby byly shromažďovány účinně, efektivně a včas. Za tímto účelem se příjemcům finančních prostředků Unie a členským státům uloží přiměřené požadavky na vykazování.
Pozměňovací návrh 167
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 4
4.  V maximální možné míře se využijí oficiální statistiky EU jako pravidelné statistické průzkumy v oblasti informačních a komunikačních technologií. Ohledně prvotního návrhu a následného vývoje statistických ukazatelů používaných k monitorování provádění programu a dosaženého pokroku, pokud jde o digitální transformaci, se konzultují národní statistické úřady a podílejí se na nich společně s Eurostatem.
4.  Co možná nejefektivnějším způsobem se využijí oficiální statistiky EU jako pravidelné statistické průzkumy v oblasti informačních a komunikačních technologií, jakož i sběr datových souborů DESI v NUTS-2, s cílem řešit nedostatek regionálních dat souvisejících s programem Digitální Evropa. Ohledně prvotního návrhu a následného vývoje statistických ukazatelů používaných k monitorování provádění programu a dosaženého pokroku, pokud jde o digitální transformaci, se konzultují národní statistické úřady a podílejí se na nich společně s Eurostatem.
Pozměňovací návrh 168
Návrh nařízení
Čl. 25 – nadpis
Hodnocení
Hodnocení programu
Pozměňovací návrh 169
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1
1.  Hodnocení se provádějí včas tak, aby je bylo možné promítnout do rozhodovacího procesu.
1.  Komise zajistí pravidelné monitorování a externí hodnocení programu, založené zejména na systému vykazování výkonnosti, jak je uvedeno v čl. 24 odst. 3. Tato hodnocení rovněž poskytnou kvalitativní posouzení pokroku směrem k plnění obecných cílů stanovených v čl. 3 odst. 1.
Pozměňovací návrh 170
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2
2.  Průběžné hodnocení programu se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o jeho provádění, avšak nejpozději do čtyř let od začátku provádění programu.
2.  Kromě pravidelného monitorování programu vypracuje Komise průběžnou hodnotící zprávu a předloží ji nejpozději do 31. prosince 2024 Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Průběžné hodnocení obsahuje zjištění nezbytná k přijetí rozhodnutí o pokračování programu po roce 2027 a o jeho cílech.
Průběžné hodnocení se předkládá Evropskému parlamentu.
Pozměňovací návrh 171
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3
3.  Na konci provádění programu, avšak nejpozději do čtyř let po skončení období uvedeného v článku [1], provede Komise závěrečné hodnocení programu.
3.  Na základě závěrečného externího a nezávislého hodnocení vypracuje Komise závěrečnou hodnotící zprávu programu, která posoudí jeho dlouhodobější dopady a jeho udržitelnost.
Pozměňovací návrh 172
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 4 a (nový)
4a.  Komise nejpozději do 31. prosince 2030 předloží závěrečnou hodnotící zprávu uvedenou v odstavci 3 Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
Pozměňovací návrh 173
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 5
5.  Komise sdělí závěry hodnocení spolu se svými připomínkami Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
vypouští se
Pozměňovací návrh 174
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 4
4.  Jako součást kontrolního systému může být auditní strategie založená na finančním auditu reprezentativního vzorku výdajů. Tento reprezentativní vzorek je doplněn výběrem založeným na posouzení rizik, která souvisejí s výdaji.
4.  Jako součást kontrolního systému je auditní strategie založená na finančním auditu alespoň reprezentativního vzorku výdajů. Tento reprezentativní vzorek je doplněn výběrem založeným na posouzení rizik, která souvisejí s výdaji.
Pozměňovací návrh 175
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 24 je svěřena Komisi do 31. prosince 2028.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článcích 23 a 24 je svěřena Komisi do 31. prosince 2028.
Pozměňovací návrh 176
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 3
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 24 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedená v článcích 23 a 24 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 177
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 6
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 24 vstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 23 a 24 vstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
Pozměňovací návrh 178
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1
1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost těchto prostředků (zejména při propagaci opatření a jejich výsledků) tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti.
1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost těchto prostředků (zejména při propagaci opatření a jejich výsledků) tím, že poskytují ucelené, pravdivé, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti.
Pozměňovací návrh 179
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2
2.  Komise provádí k programu a jeho opatřením a výsledkům informační a komunikační kampaně. Finanční zdroje vyčleněné na program rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Unie na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli uvedenými v článku [3].
2.  Komise provádí k programu a jeho opatřením a výsledkům informační a komunikační kampaně. Zajišťuje rovněž integrované informace a přístup pro potenciální žadatele o financování z prostředků Unie v digitálním odvětví. Finanční zdroje vyčleněné na program rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Unie na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli uvedenými v článku [3].
Pozměňovací návrh 180
Návrh nařízení
Příloha 1 – část 1 – odst. 2 – bod 1
1.  Rámec pro společné zadávání veřejných zakázek pro integrovanou síť vysoce výkonné výpočetní techniky světové úrovně včetně exa-kapacitní superpočítačové a datové infrastruktury. Ta bude dostupná na nekomerční bázi veřejným a soukromým uživatelům a pro výzkumné účely financované z veřejných prostředků.
1.  Rámec pro společné zadávání veřejných zakázek pro integrovanou síť vysoce výkonné výpočetní techniky světové úrovně včetně exa-kapacitní superpočítačové a datové infrastruktury. Ta bude dostupná všem podnikům a orgánům veřejné správy a na nekomerční bázi veřejným a soukromým uživatelům a pro výzkumné účely financované z veřejných prostředků.
Pozměňovací návrh 181
Návrh nařízení
Příloha 1 – část 1 – odst. 2 – bod 6
6.  Zavedení hotové/funkční technologie: superpočítače coby služba vzešlá z výzkumu a inovací s cílem vybudovat integrovaný evropský ekosystém vysoce výkonné výpočetní techniky, jenž zahrnuje všechny vědecké a průmyslové segmenty hodnotového řetězce (hardware, software, aplikace, služby, propojení a pokročilé digitální dovednosti).
6.  Zavedení hotové/funkční technologie: superpočítače coby služba vzešlá z výzkumu a inovací, zejména technologie, které v minulosti využívaly nebo v současnosti využívají financování Unie, s cílem vybudovat integrovaný evropský ekosystém vysoce výkonné výpočetní techniky, jenž zahrnuje všechny vědecké a průmyslové segmenty hodnotového řetězce (hardware, software, aplikace, služby, propojení a pokročilé digitální dovednosti).
Pozměňovací návrh 182
Návrh nařízení
Příloha 1 – část 2 – bod 1
Program vybuduje a posílit základní kapacity umělé inteligence v Evropě, jako jsou datové zdroje a knihovny algoritmů, a zpřístupní je všem podnikům a orgánům veřejné správy, a dále upevní a podpoří vytváření sítí mezi stávajícími zkušebními a experimentálními zařízeními pro umělou inteligenci v členských státech.
Program vybuduje a posílí základní kapacity umělé inteligence a technologie distribuované účetní knihy v Evropě, jako jsou datové zdroje a knihovny algoritmů, a zpřístupní je všem podnikům a orgánům veřejné správy, a dále upevní a podpoří vytváření sítí mezi stávajícími zkušebními a experimentálními zařízeními pro umělou inteligenci v členských státech.
Pozměňovací návrh 183
Návrh nařízení
Příloha 1 – část 4 – bod 1
Program bude podporovat snadný přístup současné i budoucí pracovní síly k pokročilým digitálním dovednostem, zejména v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky, umělé inteligence, technologie distribuované účetní knihy (např. technologie blockchain) a kybernetické bezpečnosti tím, že bude studentům, absolventům a stávajícím pracovníkům, ať sídlí kdekoli, nabízet prostředky, jak tyto dovednosti získat a rozvíjet.
Program bude podporovat snadný přístup současné i budoucí pracovní síly k pokročilým digitálním dovednostem a příležitosti k odborné přípravě, zejména v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky, umělé inteligence, technologie distribuované účetní knihy (např. technologie blockchain) a kybernetické bezpečnosti tím, že bude studentům, absolventům nebo občanům jakéhokoli věku, kteří si potřebují rozšířit dovednosti, lidem hledajícím práci a stávajícím pracovníkům, ať sídlí kdekoli, nabízet prostředky, jak tyto dovednosti získat a rozvíjet.
Pozměňovací návrh 184
Návrh nařízení
Příloha 1 – část 1 – odst. 2 – bod 1
1.  Přístup k profesní přípravě na pracovišti formou stáží v odborných střediscích a společnostech zavádějících vyspělé technologie.
1.  Přístup k profesní přípravě a možnostem kombinovaného vzdělávání na pracovišti formou stáží v odborných střediscích a společnostech zavádějících vyspělé technologie.
Pozměňovací návrh 185
Návrh nařízení
Příloha 1 – část 4 – bod 1
Veškeré intervence budou koncipovány a prováděny primárně prostřednictvím center pro digitální inovace, jak je stanoveno v článku 15.
Veškeré intervence budou koncipovány a prováděny primárně prostřednictvím center pro digitální inovace, jak je stanoveno v článku 16.
Pozměňovací návrh 186
Návrh nařízení
Příloha 1 – část 5 – dílčí část I – bod 1 – bod 1.2
1.2.  Podpora vytváření koncepcí, pilotních projektů, zavádění, údržby a propagace koherentního ekosystému infrastruktur přeshraničních digitálních služeb a usnadnění bezproblémových, bezpečných, interoperabilních, mnohojazyčných přeshraničně nebo meziodvětvově fungujících „end-to-end“ řešení a společných rámců v orgánech veřejné správy. Zahrnuty budou rovněž metodiky posuzování dopadů a přínosů.
1.2.  Podpora vytváření koncepcí, pilotních projektů, zavádění, údržby, rozšiřování a propagace koherentního ekosystému infrastruktur přeshraničních digitálních služeb a usnadnění bezproblémových, bezpečných, interoperabilních, mnohojazyčných přeshraničně nebo meziodvětvově fungujících „end-to-end“ řešení a společných rámců v orgánech veřejné správy. Zahrnuty budou rovněž metodiky posuzování dopadů a přínosů.
Pozměňovací návrh 187
Návrh nařízení
Příloha 1 – část 5 – dílčí část I – bod 2 – bod 2.1
2.1.  Zajistit občanům EU přístup k jejich osobním datům týkajícím se zdraví a jejich sdílení, využití a zprávu, a to bezpečně a bez ohledu na hranice států a na to, kde se občané nebo jejich data nachází. Dokončit evropskou infrastrukturu digitálních zdravotnických služeb (eHDSI) a rozšířit ji o nové digitální služby, podporovat zavádění evropského formátu výměny elektronických zdravotních záznamů.
2.1.  Zajistit občanům EU přístup k jejich osobním datům týkajícím se zdraví a jejich sdílení, využití a správu, a to bezpečně a způsobem, který zaručí jejich soukromí, bez ohledu na hranice států a na to, kde se občané nebo jejich data nachází. Dokončit evropskou infrastrukturu digitálních zdravotnických služeb (eHDSI) a rozšířit ji o nové digitální služby, podporovat zavádění evropského formátu výměny elektronických zdravotních záznamů.
Pozměňovací návrh 188
Návrh nařízení
Příloha 1 – část 5 – dílčí část I – bod 3
3.  Soudnictví: Umožnit bezproblémovou a bezpečnou přeshraniční elektronickou komunikaci v soudnictví a mezi orgány soudní moci a ostatními příslušnými orgány civilního a trestního soudnictví. Zlepšit přístup občanů, podniků, právníků a soudců ke spravedlnosti a soudním informacím a řízením, a to pomocí sémanticky operabilních propojení vnitrostátních databází a registrů, a dále usnadnit mimosoudní řešení sporů online. Prosazovat vývoj a zavádění inovativních technologií pro soudy a právníky založených na řešeních umělé inteligence, jež mohou zjednodušit a zrychlit řízení (např. aplikace „legal tech“).
3.  Soudnictví: Umožnit bezproblémovou a bezpečnou přeshraniční elektronickou komunikaci v soudnictví a mezi orgány soudní moci a ostatními příslušnými orgány civilního a trestního soudnictví. Zlepšit přístup občanů, podniků, právníků a soudců ke spravedlnosti a soudním informacím a řízením, a to pomocí sémanticky operabilních propojení databází a registrů, a dále usnadnit mimosoudní řešení sporů online. Prosazovat vývoj a zavádění inovativních technologií pro soudy a právníky založených na řešeních umělé inteligence, jež mohou zjednodušit a zrychlit řízení (např. aplikace „legal tech“).
Pozměňovací návrh 189
Návrh nařízení
Příloha 1 – část 5 – dílčí část I – bod 4
4.  Doprava, energetika a životní prostředí: Zavádět decentralizovaná řešení a infrastrukturu nutné pro rozsáhlé digitální aplikace, jako jsou inteligentní města nebo inteligentní venkovské oblasti, na podporu politik v oblasti dopravy, energetiky a životního prostředí.
4.  Doprava, energetika a životní prostředí: Zavádět decentralizovaná řešení a infrastrukturu nutné pro rozsáhlé digitální aplikace, jako jsou inteligentní města, inteligentní venkovské oblasti nebo nejvzdálenější regiony, na podporu politik v oblasti dopravy, energetiky a životního prostředí.
Pozměňovací návrh 190
Návrh nařízení
Příloha 1 – část 5 – dílčí část II – název
II Počáteční činnosti týkající se digitalizace průmyslu:
II (Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 191
Návrh nařízení
Příloha 2 – část 2 – bod 2.2
2.2  Počet společností a organizací využívajících umělou inteligenci
2.2  Počet společností a organizací testujících umělou inteligenci a experimentujících s ní ve spolupráci s centry pro digitální inovace
Pozměňovací návrh 192
Návrh nařízení
Příloha 2 – část 2 – bod 2.2 a (nový)
2.2a  Počet konkrétních aplikací umělé inteligence podporovaných programem, které jsou v současné době komerčně využívány
Pozměňovací návrh 193
Návrh nařízení
Příloha 2 – část 4 – bod 4.1
4.1  Počet vyškolených a pracujících IKT specialistů
4.1  Počet každoročně vyškolených a pracujících IKT specialistů v Unii
Pozměňovací návrh 194
Návrh nařízení
Příloha 2 – část 4 – bod 4.2
4.2  Počet podniků majících problémy získat IKT specialisty
4.2  Počet podniků majících každoročně problémy získat v Unii IKT specialisty
Pozměňovací návrh 195
Návrh nařízení
Příloha 2 – část 4 – bod 4.2 b (nový)
4.2b  Počet studentů, nových absolventů a nezaměstnaných, kteří po ukončení odborné přípravy nabízené v rámci programu zlepšili svůj status
Pozměňovací návrh 196
Návrh nařízení
Příloha 2 – část 5 – bod 5.1
5.1  zavádění veřejných digitálních služeb
5.1  Četnost zavádění veřejných digitálních služeb
Pozměňovací návrh 197
Návrh nařízení
Příloha 2 – část 5 – bod 5.2
5.2  Podniky intenzívně využívající digitální kapacity
5.2  Počet podniků intenzívně využívajících digitální kapacity
Pozměňovací návrh 198
Návrh nařízení
Příloha 2 – část 5 – bod 5.3
5.3  Sladění vnitrostátního rámce interoperability s Evropským rámcem interoperability
5.3  Míra sladění vnitrostátního rámce interoperability s Evropským rámcem interoperability
Pozměňovací návrh 199
Návrh nařízení
Příloha 3 – bod 1 – písm. b a (nové)
ba)   program Digitální Evropa aktivně vytváří synergie s programem Horizont Evropa s ohledem na udržitelnost údajů pocházejících z výzkumných projektů;
Pozměňovací návrh 200
Návrh nařízení
Příloha 3 – bod 1 – písm. c
c)  program Digitální Evropa bude investovat do i) budování digitálních kapacit v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky, umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti a pokročilých digitálních dovedností a ii) zavádění digitálních kapacit a nejnovějších digitálních technologií na základě rámce EU na národní a regionální úrovni v oblastech veřejného zájmu (jako je zdraví, veřejná správa, spravedlnost a vzdělávání) nebo v oblastech selhání trhu (jako je digitalizace podniků, zejména malých a středních podniků);
c)  program Digitální Evropa bude investovat do i) budování digitálních kapacit v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky, umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti a pokročilých digitálních dovedností a ii) zavádění digitálních kapacit a nejnovějších digitálních technologií na základě rámce EU na vnitrostátní, regionální a místní úrovni v oblastech veřejného zájmu (jako je zdraví, veřejná správa, spravedlnost a vzdělávání) nebo v oblastech selhání trhu (jako je digitalizace podniků, zejména malých a středních podniků);
Pozměňovací návrh 201
Návrh nařízení
Příloha 3 – bod 3 – písm. c
c)  program Digitální Evropa bude investovat do i) budování digitálních kapacit v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky, umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti a pokročilých digitálních dovedností a ii) zavádění digitálních kapacit a nejnovějších digitálních technologií na základě rámce EU na národní a regionální úrovni v oblastech veřejného zájmu (jako je zdraví, veřejná správa, spravedlnost a vzdělávání) nebo v oblastech selhání trhu (jako je digitalizace podniků, zejména malých a středních podniků);
c)  program Digitální Evropa bude investovat do i) budování digitálních kapacit v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky, umělé inteligence, technologie distribuované účetní knihy, kybernetické bezpečnosti a pokročilých digitálních dovedností a ii) zavádění digitálních kapacit a nejnovějších digitálních technologií na základě rámce EU na národní a regionální úrovni v oblastech veřejného zájmu (jako je zdraví, veřejná správa, spravedlnost a vzdělávání) nebo v oblastech selhání trhu (jako je digitalizace podniků, zejména malých a středních podniků);

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0408/2018).

Poslední aktualizace: 7. října 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí