Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0227(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0408/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0408/2018

Συζήτηση :

PV 12/12/2018 - 29
CRE 12/12/2018 - 29

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2018 - 9.4
CRE 13/12/2018 - 9.4
PV 17/04/2019 - 8.11
CRE 17/04/2019 - 8.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0521
P8_TA(2019)0403

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 418kWORD 124k
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
Θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 ***I
P8_TA(2018)0521A8-0408/2018

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2018 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 (COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)
–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με τη FinTech: η επίδραση της τεχνολογίας στο μέλλον του χρηματοοικονομικού τομέα,
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Σύμφωνα με το [η παραπομπή να αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με νέα απόφαση σχετικά με τις ΥΧΕ: άρθρο 88 της απόφασης του Συμβουλίου / /ΕΕ53], πρόσωπα και οντότητες που είναι εγκατεστημένα σε υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση με την επιφύλαξη των κανόνων και στόχων του προγράμματος και των ενδεχόμενων ρυθμίσεων που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η υπερπόντια χώρα ή το έδαφος.
(4)  Σύμφωνα με το [η παραπομπή να αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με νέα απόφαση σχετικά με τις ΥΧΕ: άρθρο 88 της απόφασης του Συμβουλίου / /ΕΕ53], πρόσωπα και οντότητες που είναι εγκατεστημένα σε υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση με την επιφύλαξη των κανόνων και στόχων του προγράμματος και των ενδεχόμενων ρυθμίσεων που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η υπερπόντια χώρα ή το έδαφος. Οι περιορισμοί που συνδέονται με τη συμμετοχή των υπερπόντιων χωρών ή εδαφών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την υλοποίηση του προγράμματος, ενώ η αποτελεσματική συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πρέπει να παρακολουθείται και να αξιολογείται σε τακτά διαστήματα.
_________________
_________________
53 Απόφαση / / ΕΕ του Συμβουλίου.
53 Απόφαση / / ΕΕ του Συμβουλίου.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 201654, είναι αναγκαίο να αξιολογηθεί αυτό το πρόγραμμα με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, αποφεύγοντας ταυτόχρονα την υπερβολική ρύθμιση και τον διοικητικό φόρτο, ιδίως για τα κράτη μέλη. Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του προγράμματος σε επίπεδο πολιτών.
(5)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 201654, είναι αναγκαίο να αξιολογηθεί αυτό το πρόγραμμα με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, σε συσχέτιση με τις υφιστάμενες ανάγκες και σε συμμόρφωση προς τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου54α αποφεύγοντας ταυτόχρονα την υπερβολική ρύθμιση και τον διοικητικό φόρτο για όλους τους δικαιούχους, ιδίως για τα κράτη μέλη και τις ΜΜΕ. Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν μετρήσιμους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του προγράμματος σε επίπεδο πολιτών.
__________________
__________________
54 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016· ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
54 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016· ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
54α Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να διασφαλίζει στο έπακρο τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τον δημοκρατικό έλεγχο των καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων και μηχανισμών που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό της Ένωσης, ιδίως σε ό,τι αφορά τη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης, τόσο ως προς τις αρχικές προσδοκίες όσο και ως προς τα τελικά αποτελέσματα.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η Ψηφιακή Σύνοδος Κορυφής του Τάλιν55 του Σεπτεμβρίου 2017 και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου56 της 19ης Οκτωβρίου 2017 κατέδειξαν την ανάγκη να επενδύσει η Ευρώπη στην ψηφιοποίηση των οικονομιών μας και στην αντιμετώπιση του χάσματος των δεξιοτήτων για τη διατήρηση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας ζωής και του κοινωνικού ιστού. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες για καινοτομία, ανάπτυξη και απασχόληση, θα συμβάλει στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητά μας και θα ενισχύσει τη δημιουργική και πολιτιστική πολυμορφία. Η αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών απαιτεί συλλογική αντιμετώπιση ορισμένων εκ των προκλήσεων που θέτει η ψηφιακή μεταμόρφωση και η επανεξέταση των πολιτικών που επηρεάζονται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
(6)  Η Ψηφιακή Σύνοδος Κορυφής του Τάλιν55 του Σεπτεμβρίου 2017 και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου56 της 19ης Οκτωβρίου 2017 κατέδειξαν την ανάγκη να επενδύσει η Ευρώπη στην αποτελεσματική ψηφιοποίηση των οικονομιών μας και στην αντιμετώπιση του χάσματος των δεξιοτήτων για τη διατήρηση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας, της ποιότητας ζωής και του κοινωνικού ιστού. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες για καινοτομία, ανάπτυξη και απασχόληση, θα συμβάλει στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητά μας και θα ενισχύσει τη δημιουργική και πολιτιστική πολυμορφία. Η αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών απαιτεί συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η ψηφιακή μεταμόρφωση από αρκετές απόψεις, μεταξύ άλλων εξασφαλίζοντας ότι υπάρχουν τα βασικά δομικά στοιχεία στα οποία βασίζονται οι νέες τεχνολογίες, με τη δημιουργία αποτελεσματικών και εύκολα εφαρμόσιμων νομικών κανόνων, με επανεξέταση των πολιτικών που επηρεάζονται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και με τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς την καινοτομία, στο οποίο διασφαλίζονται πλήρως τα συμφέροντα των χρηστών. Ιδανικά, το χρηματοδοτικό κονδύλιο για το παρόν πρόγραμμα, που συνιστά προσπάθεια ευρωπαϊκού επιπέδου, θα ενισχυθεί από σημαντικά κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα και συνεισφορές των κρατών μελών.
__________________
__________________
55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit
55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit
56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf
56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)  Το μέλλον της ευρωπαϊκής κοινωνίας και της ευρωπαϊκής οικονομίας θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μια εναρμονισμένη και συνεκτική πολιτική ραδιοφάσματος, στην υποδομή 5G, γεγονός που θα απαιτήσει έναν στόχο υποδομής όσον αφορά τα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, με στόχο την παροχή ταχύτερων υπηρεσιών επικοινωνίας υψηλής ποιότητας· αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την ορθή υλοποίηση του παρόντος προγράμματος. Εν προκειμένω, το πρόγραμμα αναμένεται να επωφεληθεί από την ορθή εφαρμογή του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και ιδίως της πρωτοβουλίας Wif4EU που αποσκοπεί στην προώθηση της συνδεσιμότητας των πολιτών στους δημόσιους χώρους της Ένωσης· ο συνδυασμός αυτών των δύο προγραμμάτων θα μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματα και θα επιτύχει τους στόχους της Ένωσης για παροχή αξιόπιστης και συνεκτικής κάλυψης δικτύου υψηλής ταχύτητας σε όλη την Ένωση.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε ιδίως στο συμπέρασμα ότι η Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίσει επειγόντως τις αναδυόμενες τάσεις: σε αυτές περιλαμβάνει ζητήματα όπως η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και οι τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού και αλυσίδας ομάδας συναλλαγών (π.χ. «blockchain»), εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων, των ψηφιακών δικαιωμάτων και των δεοντολογικών προτύπων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι τις αρχές του 2018 και κάλεσε την Επιτροπή να προτείνει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των όρων πλαισίωσης, με σκοπό να μπορέσει η ΕΕ να διερευνήσει νέες αγορές μέσα από ριζικές καινοτομίες βάσει κινδύνου και να επιβεβαιώσει εκ νέου τον ηγετικό ρόλο της βιομηχανίας της.
(7)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε ιδίως στο συμπέρασμα ότι η Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίσει επειγόντως τις αναδυόμενες τάσεις: σε αυτές περιλαμβάνει ζητήματα όπως το ψηφιακό χάσμα, η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων σε πλήρη συμμόρφωση προς τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα δεοντολογικά πρότυπα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι τις αρχές του 2018 και κάλεσε την Επιτροπή να προτείνει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των όρων πλαισίωσης, με σκοπό να μπορέσει η ΕΕ να διερευνήσει νέες αγορές μέσα από ριζικές καινοτομίες βάσει κινδύνου και να επιβεβαιώσει εκ νέου τον ηγετικό ρόλο της βιομηχανίας της.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)   Στις 10 Απριλίου 2018, τα κράτη μέλη εξέφρασαν την υποστήριξή τους και την κοινή τους βούληση να συνεργαστούν επί πρωτοβουλιών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και στον τομέα της υποδομής υπηρεσιών για τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού (για παράδειγμα, την τεχνολογία blockchain), με την υπογραφή συμφωνιών συνεργασίας.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)
(7β)   Για την επιτυχημένη υλοποίηση του παρόντος προγράμματος δεν αρκεί να ακολουθηθούν απλώς οι τάσεις. Η Ένωση χρειάζεται να αναλάβει δέσμευση έναντι τεχνολογιών που καθιστούν δυνατή την προστασία της ιδιωτικότητας (δηλαδή κρυπτογραφία και αποκεντρωμένες εφαρμογές (DApps)) καθώς και να προβεί σε αυξημένες επενδύσεις σε ανθεκτικές στις μελλοντικές εξελίξεις υποδομές (δίκτυα οπτικών ινών) που θα καταστήσουν εφικτή μια αυτοπροσδιοριζόμενη ψηφιοποιημένη κοινωνία.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)
(7γ)   Η Ευρώπη πρέπει να πραγματοποιήσει αποφασιστικές επενδύσεις στο μέλλον της, με την οικοδόμηση στρατηγικών ψηφιακών ικανοτήτων προκειμένου να επωφεληθεί από την ψηφιακή επανάσταση. Πρέπει να εξασφαλιστεί σημαντικός προϋπολογισμός (τουλάχιστον 9,2 δισεκατομμυρίων EUR) σε επίπεδο ΕΕ για αυτόν τον σκοπό, ο οποίος πρέπει να συμπληρωθεί με αξιόλογες επενδυτικές προσπάθειες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, δηλαδή με μια συνεπή και συμπληρωματική σχέση με τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ένα νέο, σύγχρονο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα υλοποιεί αποτελεσματικά τις προτεραιότητές της μετά το 2020»57 περιγράφει μεταξύ των επιλογών για το μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο, ένα πρόγραμμα για τους ψηφιακούς μετασχηματισμούς της Ευρώπης, προκειμένου να επιτευχθεί «μεγάλη πρόοδο προς την έξυπνη ανάπτυξη σε τομείς όπως οι υψηλής ποιότητας υποδομές δεδομένων, η συνδεσιμότητα και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο». Θα επιδιώξει να εξασφαλίσει την ηγετική θέση της Ευρώπης στον τομέα της υπερυπολογιστικής, του διαδικτύου επόμενης γενιάς, της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και των μαζικών δεδομένων. Θα ενισχύσει την ανταγωνιστική θέση της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων στην Ευρώπη σε ολόκληρη την ψηφιοποιημένη οικονομία και θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κάλυψη του χάσματος δεξιοτήτων σε ολόκληρη την Ένωση.
(8)  Η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ένα νέο, σύγχρονο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα υλοποιεί αποτελεσματικά τις προτεραιότητές της μετά το 2020»57 περιγράφει μεταξύ των επιλογών για το μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο, ένα πρόγραμμα για τους ψηφιακούς μετασχηματισμούς της Ευρώπης, προκειμένου να επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος προς την έξυπνη ανάπτυξη σε τομείς όπως οι υψηλής ποιότητας υποδομές δεδομένων, η συνδεσιμότητα, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η ψηφιοποίηση των δημόσιων διοικήσεων. Θα επιδιώξει να εξασφαλίσει την ηγετική θέση της Ευρώπης στον τομέα της υπερυπολογιστικής, του διαδικτύου επόμενης γενιάς, της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και των μαζικών δεδομένων. Θα ενισχύσει την ανταγωνιστική θέση της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων στην Ευρώπη σε ολόκληρη την ψηφιοποιημένη οικονομία και θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην γεφύρωση και την κάλυψη του χάσματος δεξιοτήτων σε ολόκληρη την Ένωση, διασφαλίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν τις αναγκαίες δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις για να αντεπεξέλθουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό.
__________________
__________________
57 COM(2018)0098
57 COM(2018)0098
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)   Δεδομένων της καθυστέρησης στην ανάπτυξη των στρατηγικών ψηφιακών ικανοτήτων της Ένωσης και των προσπαθειών που καταβάλλονται για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ένας προϋπολογισμός που ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες του παρόντος προγράμματος, ύψους τουλάχιστον 9,2 δισεκατομμυρίων EUR.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Η ανακοίνωση με τίτλο «Προς έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων»58, αντιμετωπίζει το νέο μέτρο που πρέπει να ληφθεί ως βασικό βήμα προς έναν κοινό χώρο δεδομένων στην ΕΕ - ένας ψηφιακός χώρος απρόσκοπτης πρόσβασης με κλίμακα που θα επιτρέψει την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών βασισμένων σε δεδομένα.
(9)  Η ανακοίνωση με τίτλο «Προς έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων»58, αντιμετωπίζει το νέο μέτρο που πρέπει να ληφθεί ως βασικό βήμα προς έναν κοινό χώρο δεδομένων στην ΕΕ - ένας ψηφιακός χώρος απρόσκοπτης πρόσβασης με κλίμακα που θα επιτρέψει την ανάπτυξη και την καινοτομία όσον αφορά νέα προϊόντα και υπηρεσίες βασισμένα σε δεδομένα.
_________________
_________________
58 COM(2018)0125.
58 COM(2018)0125.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)   Η πρωτοβουλία «Διαδίκτυο επόμενης γενιάς» που δρομολόγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2017 αναμένεται επίσης να ανοίξει τον δρόμο για την υλοποίηση του προγράμματος, καθώς αποσκοπεί σε ένα πιο ανοικτό διαδίκτυο με καλύτερες υπηρεσίες, περισσότερη ευφυΐα και μεγαλύτερη συμμετοχή, το οποίο θα αξιοποιεί τεχνολογικές ευκαιρίες που προκύπτουν από την πρόοδο στα διάφορα ερευνητικά πεδία, η οποία περιλαμβάνει από νέες αρχιτεκτονικές δικτύου και υποδομές μέσω λογισμικού μέχρι νέες ιδέες για υπηρεσίες και εφαρμογές.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Ο γενικός στόχος του προγράμματος θα πρέπει να είναι η υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της βιομηχανίας και η προώθηση της καλύτερης εκμετάλλευσης του βιομηχανικού δυναμικού των πολιτικών καινοτομίας, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης προς όφελος των επιχειρήσεων και των πολιτών σε ολόκληρη την Ένωση. Το πρόγραμμα θα πρέπει να διαρθρωθεί σε πέντε Ειδικούς Στόχους που θα αντικατοπτρίζουν βασικούς τομείς πολιτικής, και συγκεκριμένα: υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τεχνητή νοημοσύνη, προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες και ανάπτυξη, βέλτιστη χρήση των ψηφιακών δυνατοτήτων και διαλειτουργικότητα. Για όλους αυτούς τους τομείς, το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να στοχεύει στην καλύτερη ευθυγράμμιση των πολιτικών της Ένωσης, των κρατών μελών και των περιφερειακών πολιτικών και στη συγκέντρωση ιδιωτικών και βιομηχανικών πόρων προκειμένου να αυξηθούν οι επενδύσεις και να αναπτυχθούν ισχυρότερες συνέργειες.
(10)  Ο γενικός στόχος του προγράμματος θα πρέπει να είναι η υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της βιομηχανίας και η προώθηση της καλύτερης εκμετάλλευσης του βιομηχανικού δυναμικού των πολιτικών καινοτομίας, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, καθώς και ο εκσυγχρονισμός συγκεκριμένων τομέων δημοσίου συμφέροντος, προς όφελος των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, και των πολιτών σε ολόκληρη την Ένωση. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα πρέπει να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και την ανθεκτικότητα της οικονομίας της.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)   Είναι επιτακτική ανάγκη να υποστηριχθούν οι ΜΜΕ που προτίθενται να αξιοποιήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις παραγωγικές διαδικασίες τους. Η έρευνα και η καινοτομία στον ψηφιακό τομέα θα επιτρέψουν στις ΜΜΕ να συμβάλουν στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσω της αποδοτικής χρήσης των πόρων.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)
(10β)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να διαρθρωθεί σε πέντε Ειδικούς Στόχους που θα αντικατοπτρίζουν βασικούς τομείς πολιτικής, και συγκεκριμένα: α) υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, β) τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού, γ) κυβερνοασφάλεια, δ) προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες και ε) ανάπτυξη, βέλτιστη χρήση των ψηφιακών ικανοτήτων και διαλειτουργικότητα. Για όλους αυτούς τους τομείς, το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να στοχεύει στην καλύτερη ευθυγράμμιση των πολιτικών της Ένωσης, των κρατών μελών και των περιφερειακών πολιτικών και στη συγκέντρωση ιδιωτικών και βιομηχανικών πόρων προκειμένου να αυξηθούν οι επενδύσεις και να αναπτυχθούν ισχυρότερες συνέργειες.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 γ (νέα)
(10γ)  Σε συνδυασμό με τον γενικό στόχο του ψηφιακού μετασχηματισμού, το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στην εξασφάλιση της επίτευξης μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων ασφάλειας με την ανάπτυξη ικανοτήτων και δυνατοτήτων στην Ένωση, δίνοντας προτεραιότητα σε δράσεις που αυξάνουν το στρατηγικό δυναμικό και περιορίζουν την εξάρτηση από προμηθευτές και προϊόντα τρίτων χωρών, διασφαλίζοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης σε όρους οικονομίας και καινοτομίας.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Ένας κεντρικός ρόλος στην εφαρμογή του προγράμματος πρέπει να αποδοθεί στους Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας, οι οποίοι θα πρέπει να ενθαρρύνουν την ευρεία υιοθέτηση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών από τη βιομηχανία, από δημόσιους οργανισμούς και ακαδημαϊκούς κύκλους. Ένα δίκτυο ψηφιακών κόμβων καινοτομίας θα πρέπει να διασφαλίζει την ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη σε όλη την Ευρώπη59. Ένα πρώτο σύνολο κόμβων ψηφιακής καινοτομίας θα επιλεγεί με βάση τις προτάσεις των κρατών μελών και στη συνέχεια το δίκτυο θα διευρυνθεί μέσω μιας ανοικτής και ανταγωνιστικής διαδικασίας. Οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας θα χρησιμεύσουν ως σημεία πρόσβασης στις τελευταίες ψηφιακές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένης της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων (ΥΥΕ), της τεχνητής νοημοσύνης, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, καθώς και άλλων υφιστάμενων καινοτόμων τεχνολογιών όπως οι βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, διαθέσιμες επίσης σε εργαστήρια εργοστασίων ή εργαστήρια πόλεων. Δρουν ως σημεία ενιαίας εισόδου στην πρόσβαση στις δοκιμασμένες και επικυρωμένες τεχνολογίες και στην προώθηση της ανοιχτής καινοτομίας. Θα παρέχουν επίσης υποστήριξη στον τομέα των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων. Το δίκτυο ψηφιακών κόμβων καινοτομίας θα πρέπει επίσης να συμβάλει στη συμμετοχή των εξόχως απόκεντρων περιφερειών στην ψηφιακή ενιαία αγορά.
(11)  Ένας κεντρικός ρόλος στην εφαρμογή του προγράμματος πρέπει να αποδοθεί στους Ευρωπαϊκούς Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας, οι οποίοι θα πρέπει να ενθαρρύνουν την ευρεία υιοθέτηση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών από τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, από δημόσιους οργανισμούς και ακαδημαϊκούς κύκλους. Ένα δίκτυο Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας θα πρέπει να διασφαλίζει την ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη σε όλη την Ευρώπη59. Ένα πρώτο σύνολο Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας θα επιλεγεί με βάση τις προτάσεις των κρατών μελών και στη συνέχεια το δίκτυο θα διευρυνθεί μέσω μιας ανοικτής, διαφανούς και ανταγωνιστικής διαδικασίας. Οι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας θα χρησιμεύσουν ως σημεία πρόσβασης στις τελευταίες ψηφιακές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένης της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων (ΥΥΕ), της τεχνητής νοημοσύνης, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, καθώς και άλλων υφιστάμενων καινοτόμων τεχνολογιών όπως οι βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, διαθέσιμες επίσης σε εργαστήρια εργοστασίων ή εργαστήρια πόλεων. Δρουν ως μονοαπευθυντικές θυρίδες όσον αφορά την πρόσβαση στις δοκιμασμένες και επικυρωμένες τεχνολογίες και την προώθηση της ανοιχτής καινοτομίας. Θα παρέχουν επίσης υποστήριξη στον τομέα των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων. Το δίκτυο Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας θα πρέπει επίσης να συμβάλει στη συμμετοχή των εξόχως απόκεντρων περιφερειών στην ψηφιακή ενιαία αγορά και να στηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη.
__________________
__________________
59 Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας (COM(2016)0180).
59 Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας (COM(2016)0180).
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)  Προκειμένου να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ των επενδύσεων στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος και των ενωσιακών επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη, ιδιαίτερα εκείνων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», οι Eυρωπαϊκοί Kόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας θα πρέπει να λειτουργούν ως πλατφόρμα όπου θα έρχονται σε επαφή η βιομηχανία, οι επιχειρήσεις και οι διοικήσεις που έχουν ανάγκη νέες τεχνολογικές λύσεις, αφενός, και οι εταιρείες, ιδιαίτερα νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ, που προσφέρουν λύσεις προς άμεση διάθεση στην αγορά, αφετέρου.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)
(11β)  Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος θα πρέπει να πραγματοποιούνται με σκοπό την ενίσχυση των ικανοτήτων και της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε δράσεις που αυξάνουν το στρατηγικό δυναμικό και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, και που επιδιώκουν να περιορίσουν την εξάρτηση από προμηθευτές και προϊόντα τρίτων χωρών. Η συμμετοχή τρίτων χωρών σε ειδικούς στόχους του προγράμματος θα πρέπει, συνεπώς, να εξαρτάται από τη συνεισφορά που θα παρείχαν αυτές οι χώρες στην Ένωση.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Το πρόγραμμα πρέπει να υλοποιηθεί μέσω έργων που ενισχύουν τις βασικές ψηφιακές δυνατότητες και την ευρεία χρήση τους. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συγχρηματοδότηση με τα κράτη μέλη και, όταν χρειάζεται, τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό θα πρέπει ιδίως να απαιτεί την επίτευξη κρίσιμης μάζας στις δημόσιες συμβάσεις, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής και να εξασφαλίζεται ότι οι προμηθευτές στην Ευρώπη παραμένουν στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής προόδου.
(12)  Το πρόγραμμα πρέπει να υλοποιηθεί μέσω έργων που ενισχύουν τις βασικές ψηφιακές δυνατότητες και τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης. Για αυτόν τον λόγο, το πρόγραμμα θα πρέπει να εξασφαλίσει προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους τουλάχιστον 9,2 δισεκατομμυρίων EUR, ο οποίος θα συμπληρωθεί με συνεπενδύσεις από τα κράτη μέλη και/ ή τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό θα πρέπει ιδίως να απαιτεί την επίτευξη κρίσιμης μάζας στις δημόσιες συμβάσεις, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής και να εξασφαλίζεται ότι οι προμηθευτές στην Ευρώπη θα φτάσουν στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής προόδου.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Οι δράσεις του προγράμματος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση ελλείψεων της αγοράς ή ανεπαρκών επενδύσεων κατά τρόπο αναλογικό, χωρίς να διπλασιάζεται ή να παραγκωνίζεται η ιδιωτική χρηματοδότηση, και θα πρέπει να έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.
(14)  Οι δράσεις του προγράμματος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση και επέκταση της ψηφιακής βάσης της Ένωσης, την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνιaκών προκλήσεων, την περαιτέρω βελτίωση των ψηφιακών βιομηχανικών ικανοτήτων της Ένωσης, καθώς και την αντιμετώπιση ελλείψεων της αγοράς ή ανεπαρκών επενδύσεων κατά τρόπο αναλογικό, χωρίς να διπλασιάζεται ή να παραγκωνίζεται η ιδιωτική χρηματοδότηση, και θα πρέπει να έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Για να επιτευχθεί η μέγιστη ευελιξία καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και να αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ των συνιστωσών του, καθένας από τους συγκεκριμένους στόχους μπορεί να εφαρμοστεί μέσω όλων των μέσων που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι μηχανισμοί υλοποίησης που πρέπει να χρησιμοποιηθούν είναι η άμεση διαχείριση και η έμμεση διαχείριση όταν η χρηματοδότηση από την Ένωση πρέπει να συνδυαστεί με άλλες πηγές χρηματοδότησης ή όταν η εκτέλεση απαιτεί τη δημιουργία δομών κοινής διαχείρισης.
(15)  Για να επιτευχθεί η μέγιστη ευελιξία καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και να αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ των συνιστωσών του, καθένας από τους συγκεκριμένους στόχους μπορεί να εφαρμοστεί μέσω όλων των μέσων που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι μηχανισμοί υλοποίησης που πρέπει να χρησιμοποιηθούν είναι η άμεση διαχείριση και η έμμεση διαχείριση όταν η χρηματοδότηση από την Ένωση πρέπει να συνδυαστεί με άλλες πηγές χρηματοδότησης ή όταν η εκτέλεση απαιτεί τη δημιουργία δομών κοινής διαχείρισης. Σε περιπτώσεις έμμεσης διαχείρισης, η Επιτροπή μεριμνά για τη διατήρηση και τον σεβασμό όλων των προτύπων ποιότητας και ασφάλειας που απαιτούνται για την άμεση διαχείριση του προγράμματος.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και οι συναφείς δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων στην Ένωση πρέπει να επιτρέπουν την ευρύτερη χρήση της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων από τη βιομηχανία και, γενικότερα, σε τομείς δημόσιου συμφέροντος προκειμένου να αξιοποιήσουν τις μοναδικές ευκαιρίες που προσφέρουν οι υπερυπολογιστές στην κοινωνία όσον αφορά την υγεία, το περιβάλλον και την ασφάλεια, καθώς και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
(16)  Η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και οι συναφείς δυνατότητες επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων στην Ένωση πρέπει να επιτρέπουν την ευρύτερη χρήση της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων από τη βιομηχανία και, γενικότερα, σε τομείς δημόσιου συμφέροντος προκειμένου να αξιοποιήσουν τις μοναδικές ευκαιρίες που προσφέρουν οι υπερυπολογιστές στην κοινωνία όσον αφορά την υγεία, το περιβάλλον και την ασφάλεια, καθώς και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Ένωση πρέπει να αποκτήσει υπερυπολογιστές παγκόσμιας κλάσης, να ασφαλίσει το σύστημα εφοδιασμού της και να αναπτύξει υπηρεσίες για την προσομοίωση, την απεικόνιση και την κατασκευή πρωτοτύπων με παράλληλη διασφάλιση ενός συστήματος ΥΥΕ σύμφωνα με τις αξίες και τις αρχές της Ένωσης.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Η υποστήριξη της παρέμβασης της Ένωσης στον τομέα αυτό εκφράστηκε από το Συμβούλιο60 και, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο61. Επιπλέον, το 2017 εννέα κράτη μέλη υπέγραψαν τη δήλωση EuroHPC62, μια συμφωνία μεταξύ πολλών κυβερνήσεων στην οποία δεσμεύονται να συνεργαστούν με την Επιτροπή για τη δημιουργία και την ανάπτυξη υποδομών ΥΥΕ και δεδομένων τελευταίας τεχνολογίας στην Ευρώπη που θα είναι διαθέσιμες σε ολόκληρη την Ένωση για επιστημονικές κοινότητες, δημόσιους και ιδιωτικούς εταίρους.
(17)  Η υποστήριξη της παρέμβασης της Ένωσης στον τομέα αυτό εκφράστηκε από το Συμβούλιο60 και, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο61. Επιπλέον, το 2017 εννέα κράτη μέλη υπέγραψαν τη δήλωση EuroHPC62, μια συμφωνία μεταξύ πολλών κυβερνήσεων στην οποία δεσμεύονται να συνεργαστούν με την Επιτροπή για τη δημιουργία και την ανάπτυξη υποδομών ΥΥΕ και δεδομένων τελευταίας τεχνολογίας στην Ευρώπη που θα είναι διαθέσιμες σε ολόκληρη την Ένωση για επιστημονικές κοινότητες, δημόσιους και ιδιωτικούς εταίρους και θα ενισχύσουν την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.
__________________
__________________
60
60
61
61
62
62
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Για τον ειδικό στόχο της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων κρίνεται ως πλέον κατάλληλη μια κοινή επιχείρηση, ιδίως για να συντονίζει τις εθνικές και ενωσιακές στρατηγικές και επενδύσεις σε υποδομές υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων και στην έρευνα και ανάπτυξη, να συγκεντρώνει πόρους από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και να διασφαλίζει τα οικονομικά και τα στρατηγικά συμφέροντα της Ένωσης63. Επιπλέον, τα κέντρα ικανοτήτων υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων στα κράτη μέλη θα παράσχουν υπηρεσίες υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων στη βιομηχανία, στον ακαδημαϊκό χώρο και στις δημόσιες διοικήσεις.
(18)  Για τον ειδικό στόχο της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων κρίνεται ως πλέον κατάλληλη μια κοινή επιχείρηση, ιδίως για να συντονίζει τις εθνικές και ενωσιακές στρατηγικές και επενδύσεις σε υποδομές υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων και στην έρευνα και ανάπτυξη, να συγκεντρώνει πόρους από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και να διασφαλίζει τα οικονομικά και τα στρατηγικά συμφέροντα της Ένωσης63. Επιπλέον, τα κέντρα ικανοτήτων υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων στα κράτη μέλη θα παράσχουν υπηρεσίες υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων στη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, στον ακαδημαϊκό χώρο και στις δημόσιες διοικήσεις που έχουν τόπο εγκατάστασης στην Ένωση.
__________________
__________________
63 Αξιολόγηση επιπτώσεων που συνοδεύει το έγγραφο «Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης EuroHPC» (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)
63 Αξιολόγηση επιπτώσεων που συνοδεύει το έγγραφο «Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης EuroHPC» (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Η ανάπτυξη ικανοτήτων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας και του δημόσιου τομέα. Ολοένα και περισσότερα αυτόνομα ρομπότ χρησιμοποιούνται σε εργοστάσια, εφαρμογές βαθέων υδάτων, σπίτια, πόλεις και νοσοκομεία. Οι εμπορικές πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης έχουν προχωρήσει από δοκιμές σε πραγματικές εφαρμογές στην υγεία και το περιβάλλον· όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστές αυτοκινήτων αναπτύσσουν αυτοοδηγούμενα αυτοκίνητα και οι τεχνικές εκμάθησης μηχανών βρίσκονται στον πυρήνα όλων των κύριων διαδικτυακών πλατφορμών και εφαρμογών μαζικών δεδομένων.
(19)  Η ανάπτυξη ικανοτήτων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας και του δημόσιου τομέα. Ολοένα και περισσότερα αυτόνομα ρομπότ χρησιμοποιούνται σε εργοστάσια, εφαρμογές βαθέων υδάτων, σπίτια, πόλεις και νοσοκομεία. Οι εμπορικές πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης έχουν προχωρήσει από δοκιμές σε πραγματικές εφαρμογές στην υγεία και το περιβάλλον· όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστές αυτοκινήτων αναπτύσσουν αυτοοδηγούμενα αυτοκίνητα και οι τεχνικές εκμάθησης μηχανών βρίσκονται στον πυρήνα όλων των κύριων διαδικτυακών πλατφορμών και εφαρμογών μαζικών δεδομένων. Για να δημιουργηθούν οι καλύτερες προϋποθέσεις-πλαίσιο για την ενθάρρυνση αυτών των νέων τεχνολογιών στην Ευρώπη, η Ένωση θα πρέπει να προσθέσει την αρχή της καινοτομίας στη διαδικασία χάραξης πολιτικών της.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)
(19α)   Στο ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεσήμανε τον αντίκτυπο των γλωσσικών φραγμών στη βιομηχανία και την ψηφιοποίησή της. Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάπτυξη γλωσσικών τεχνολογιών μεγάλης κλίμακας που θα βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη, όπως η αυτόματη μετάφραση, η αναγνώριση ομιλίας, η ανάλυση κειμένων μαζικών δεδομένων, τα συστήματα διαλόγου και απάντησης ερωτήσεων, είναι ουσιώδης για τη διατήρηση της γλωσσικής πολυμορφίας, την εξασφάλιση της συμμετοχικότητας και τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων και μεταξύ ανθρώπων και μηχανών.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)
(19β)  Η όλο και ταχύτερη ανάπτυξη των αυτοδιδασκόμενων ρομπότ και της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και η ικανότητά τους να πολλαπλασιάζουν τις γνώσεις τους και να μαθαίνουν υλικό σε δευτερόλεπτα, καθιστά δύσκολη την πρόβλεψη οποιουδήποτε σταδίου ανάπτυξης μέχρι τη λήξη του προγράμματος το 2027. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή την ταχέως εξελισσόμενη ψηφιακή τάση και, κατά περίπτωση, να προσαρμόζει άμεσα και ανάλογα τους στόχους του προγράμματος εργασίας.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 γ (νέα)
(19γ)  Υπό το πρίσμα της αυξανόμενης ζήτησης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας για λύσεις ρομποτικής ΤΝ και της σημασίας να αποφευχθεί σημαντικό επενδυτικό κενό στον εν λόγω τομέα, οι στόχοι του προγράμματος σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη ρομποτική που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 δ (νέα)
(19δ)  Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να είναι φιλικά προς τον χρήστη, να είναι σύννομα εξ ορισμού και να παρέχουν στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές και περισσότερες πληροφορίες, ιδιαίτερα όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Η διαθεσιμότητα συνόλων δεδομένων μεγάλης κλίμακας και εγκαταστάσεων δοκιμών και πειραματισμού είναι μείζονος σημασίας για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
(20)  Η διαθεσιμότητα συνόλων δεδομένων μεγάλης κλίμακας και εγκαταστάσεων δοκιμών και πειραματισμού, με στόχο τη διασφάλιση της εσωτερικής αγοράς όπου χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη, και η πρόσβαση στην εξόρυξη κειμένου και δεδομένων είναι μείζονος σημασίας για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των μορφών γλωσσικής τεχνολογίας.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)
(20α)   Στις 25 Απριλίου 2018, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να προτείνει μια ευρωπαϊκή προσέγγιση και να εκπονήσει σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για την τεχνητή νοημοσύνη σε συνεργασία με συμφεροντούχους στο πλαίσιο της Συμμαχίας για την τεχνητή νοημοσύνη, μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων στον εν λόγω τομέα, με στόχο την προώθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο εφαρμογών και επιχειρήσεων που βασίζονται στην ΤΝ.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Στο ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας64 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογράμμισε τη σημασία μιας κοινής Ευρωπαϊκής προσέγγισης στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, αναγνωρίζοντας την ανάγκη ευαισθητοποίησης και θεώρησε την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο ως βασική ευθύνη για τους ηγέτες των επιχειρήσεων και τους εθνικούς και Ευρωπαίους υπευθύνους χάραξης πολιτικής για τη βιομηχανική ασφάλεια.
(21)  Στο ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας64 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογράμμισε τη σημασία μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, αναγνωρίζοντας την ανάγκη ευαισθητοποίησης και θεώρησε την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο ως βασική ευθύνη για τους ηγέτες των επιχειρήσεων και τους εθνικούς και Ευρωπαίους υπευθύνους χάραξης πολιτικής για τη βιομηχανική ασφάλεια, καθώς και την εφαρμογή της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας εξ ορισμού και εκ σχεδιασμού.
__________________
__________________
64 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. A8-0183/2017, διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EL&reference=P8-TA-2017-0240
64 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. A8-0183/2017, διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EL&reference=P8-TA-2017-0240
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί πρόκληση για ολόκληρη την Ένωση, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με κατακερματισμένες εθνικές πρωτοβουλίες. Η ικανότητες της Ευρώπης στον κυβερνοχώρο θα πρέπει να ενισχυθούν ώστε να εφοδιαστεί η Ευρώπη με τις απαραίτητες ικανότητες για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων της από τις απειλές στον κυβερνοχώρο. Επιπλέον, οι καταναλωτές θα πρέπει να προστατεύονται όταν χρησιμοποιούν συνδεδεμένα προϊόντα που μπορούν να παραβιαστούν και να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά τους. Αυτό πρέπει να επιτευχθεί από κοινού με τα κράτη μέλη και τον ιδιωτικό τομέα, αναπτύσσοντας και διασφαλίζοντας τον συντονισμό μεταξύ των έργων που ενισχύουν τις ικανότητες της Ευρώπης στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και διασφαλίζοντας την ευρεία ανάπτυξη των τελευταίων λύσεων στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε ολόκληρη την οικονομία για να διασφαλιστεί η κρίσιμη μάζα και η αριστεία.
(22)  Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί πρόκληση για ολόκληρη την Ένωση, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με κατακερματισμένες εθνικές πρωτοβουλίες. Οι ικανότητες της Ευρώπης στον κυβερνοχώρο θα πρέπει να ενισχυθούν ώστε να εφοδιαστεί η Ευρώπη με τις απαραίτητες ικανότητες για την προστασία των πολιτών, των δημόσιων διοικήσεων και των επιχειρήσεων της από τις απειλές στον κυβερνοχώρο. Επιπλέον, οι καταναλωτές θα πρέπει να προστατεύονται όταν χρησιμοποιούν συνδεδεμένα προϊόντα που μπορούν να παραβιαστούν και να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά τους. Αυτό πρέπει να επιτευχθεί από κοινού με τα κράτη μέλη και τον ιδιωτικό τομέα, αναπτύσσοντας και διασφαλίζοντας τον συντονισμό μεταξύ των έργων που ενισχύουν τις ικανότητες της Ευρώπης στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και διασφαλίζοντας την ευρεία ανάπτυξη των τελευταίων λύσεων στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε ολόκληρη την οικονομία για να διασφαλιστεί η κρίσιμη μάζα και η αριστεία.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Τον Σεπτέμβριο του 2017, η Επιτροπή υπέβαλε δέσμη πρωτοβουλιών65 καθορίζοντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας του κυβερνοχώρου, με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων της Ευρώπης για την αντιμετώπιση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και απειλών και την ενίσχυση της τεχνολογίας και της βιομηχανικής ικανότητας στον τομέα αυτό.
(23)  Τον Σεπτέμβριο του 2017, η Επιτροπή υπέβαλε δέσμη πρωτοβουλιών65 καθορίζοντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας του κυβερνοχώρου, με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων της Ευρώπης για την αντιμετώπιση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και απειλών, την αύξηση της κυβερνοανθεκτικότητας και την ενίσχυση της τεχνολογίας και της βιομηχανικής ικανότητας στον τομέα αυτό.
_________________
_________________
65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity
65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)
(23α)  Κατ’ αρχήν, οι λύσεις κυβερνοασφάλειας θα πρέπει να περιλαμβάνουν πρότυπα ασφάλειας και προστασίας στις βασικές παραμέτρους σχεδιασμού, σύμφωνα με τη διαθέσιμη τεχνολογία αιχμής και τις αρχές της «ασφάλειας εκ σχεδιασμού» και «ασφάλειας εξ ορισμού».
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24
(24)  Η εμπιστοσύνη αποτελεί προαπαιτούμενο για τη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Οι τεχνολογίες για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, όπως οι ψηφιακές ταυτότητες, η κρυπτογραφία ή η ανίχνευση εισβολών, και η εφαρμογή τους σε τομείς όπως ο χρηματοοικονομικός, η βιομηχανία 4.0, η ενέργεια, οι μεταφορές, η υγειονομική περίθαλψη ή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης των ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων και διαδικτυακών συναλλαγών, τόσο για τους πολίτες όσο και για τις δημόσιες διοικήσεις και τις εταιρείες.
(24)  Η εμπιστοσύνη αποτελεί προαπαιτούμενο για τη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Οι τεχνολογίες για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, όπως η τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, οι ψηφιακές ταυτότητες, η κρυπτογραφία, η κρυπτογράφηση, ή η ανίχνευση εισβολών, και η εφαρμογή τους σε τομείς όπως ο χρηματοοικονομικός, η βιομηχανία 4.0, η εφοδιαστική, η ενέργεια, οι μεταφορές, ο τουρισμός, η υγειονομική περίθαλψη ή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της ασφάλειας, της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης των ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τις πλατφόρμες 5G, και των διαδικτυακών συναλλαγών, τόσο για τους πολίτες όσο και για τις δημόσιες διοικήσεις και τις εταιρείες.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του στις 19 Οκτωβρίου 2017 τόνισε ότι για να οικοδομηθεί επιτυχώς μια Ψηφιακή Ευρώπη, η Ένωση χρειάζεται ιδίως αγορές εργασίας, εκπαιδευτικά συστήματα και συστήματα κατάρτισης κατάλληλα για την ψηφιακή εποχή και ότι υπάρχει ανάγκη για επενδύσεις σε ψηφιακές δεξιότητες, για να ενισχυθούν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες και να τους επιτρέψει και να τους βοηθήσει να εμπλακούν·
(25)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του στις 19 Οκτωβρίου 2017 τόνισε ότι για να οικοδομηθεί επιτυχώς μια Ψηφιακή Ευρώπη, η Ένωση χρειάζεται ιδίως αγορές εργασίας, εκπαιδευτικά συστήματα και συστήματα κατάρτισης κατάλληλα για την ψηφιακή εποχή και ότι υπάρχει ανάγκη για επενδύσεις στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και στη βελτίωση του ψηφιακού γραμματισμού, για να ενισχυθούν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες και να τους επιτρέψει και να τους βοηθήσει να εμπλακούν στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης·
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)
(26α)   Έχοντας υπόψη την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση, το πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη τους τομείς της ένταξης, των προσόντων, της κατάρτισης και της εξειδίκευσης οι οποίοι, επιπλέον των προηγμένων ψηφιακών ικανοτήτων, είναι καθοριστικής σημασίας για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην κοινωνία της γνώσης.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27
(27)  Στο ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2017 για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας67 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσε ότι η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η δια βίου μάθηση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της κοινωνικής συνοχής σε μια ψηφιακή κοινωνία.
(27)  Στο ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2017 για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας67 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσε ότι η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η δια βίου μάθηση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της κοινωνικής συνοχής σε μια ψηφιακή κοινωνία. Επιπλέον, ζήτησε να ενσωματωθεί η οπτική του φύλου σε όλες τις ψηφιακές πρωτοβουλίες, τονίζοντας την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το σοβαρό χάσμα μεταξύ των φύλων στον τομέα των ΤΠΕ, καθώς αυτό είναι ουσιώδες για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία της Ευρώπης.
__________________
__________________
67 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. A8-0183/2017, διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EL&reference=P8-TA-2017-0240
67 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. A8-0183/2017, διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EL&reference=P8-TA-2017-0240
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)
(27α)  Στο ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογράμμισε την ανάγκη να συλλέγονται αναλυτικά δεδομένα ανά φύλο σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ, και να αναπτυχθούν στόχοι, δείκτες και δείκτες αναφοράς για να παρακολουθείται η πρόοδος όσον αφορά την πρόσβαση των γυναικών στις ΤΠΕ και να προωθούνται παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών μεταξύ επιχειρήσεων.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 β (νέα)
(27β)  Στο ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2016 με θέμα «Προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά», το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε πλήρως και ενθάρρυνε την ανάπτυξη μιας ψηφιακής επιχειρηματικής νοοτροπίας για τις γυναίκες, καθώς και την ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνία της πληροφορίας.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)  Οι προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες που υποστηρίζονται από αυτό το πρόγραμμα, όπως η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η τεχνητή νοημοσύνη, είναι τώρα αρκετά ώριμες για να κάνουν το επόμενο βήμα από την ερευνητική αρένα και να αναπτυχθούν, να εφαρμοστούν και να κλιμακωθούν σε επίπεδο Ένωσης. Ακριβώς όπως η ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών απαιτεί ανταπόκριση εκ μέρους της Ένωσης, το ίδιο ισχύει και για τη διάσταση των δεξιοτήτων. Οι ευκαιρίες κατάρτισης σε προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες πρέπει να κλιμακωθούν, να αυξηθούν και να καταστούν προσιτές σε ολόκληρη την ΕΕ. Η αποτυχία σε αυτό θα μπορούσε να εμποδίσει την ομαλή ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών και να παρεμποδίσει τη συνολική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ένωσης. Οι δράσεις που στηρίζονται από το παρόν πρόγραμμα είναι συμπληρωματικές με τις δράσεις που στηρίζονται από τα προγράμματα ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και Ορίζων Ευρώπη.
(28)  Οι προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες που υποστηρίζονται από αυτό το πρόγραμμα, όπως η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η υπολογιστική νέφους, η προστασία των δεδομένων και η διαχείριση των πληροφοριών, και η τεχνητή νοημοσύνη, είναι τώρα αρκετά ώριμες για να κάνουν το επόμενο βήμα από την ερευνητική αρένα και να αναπτυχθούν, να εφαρμοστούν και να κλιμακωθούν σε επίπεδο Ένωσης. Ακριβώς όπως η ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών απαιτεί ανταπόκριση εκ μέρους της Ένωσης, το ίδιο ισχύει και για τη διάσταση των δεξιοτήτων. Οι ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης σε προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες πρέπει να κλιμακωθούν, να αυξηθούν και να καταστούν προσιτές σε ολόκληρη την ΕΕ. Η αποτυχία σε αυτό θα μπορούσε να εμποδίσει την ομαλή ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών και να παρεμποδίσει τη συνολική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ένωσης. Οι δράσεις που στηρίζονται από το παρόν πρόγραμμα είναι συμπληρωματικές με τις δράσεις που στηρίζονται από τα προγράμματα ΕΚΤ, ΕΤΠΑ, ERASMUS και Ορίζων Ευρώπη.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)  Ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών μέσω ψηφιακών μέσων είναι ζωτικής σημασίας στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τη βιομηχανία και τους πολίτες εν γένει, καθιστώντας τις σχέσεις τους με τις δημόσιες αρχές ταχύτερες, πιο βολικές και λιγότερο δαπανηρές, καθώς και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Δεδομένου ότι ορισμένες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας έχουν ήδη ενωσιακή διάσταση, η στήριξη για την υλοποίηση και την ανάπτυξή τους σε επίπεδο Ένωσης πρέπει να διασφαλίσει ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από την πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε όλη την Ευρώπη.
(29)  Ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών μέσω ψηφιακών μέσων είναι ζωτικής σημασίας στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους πολίτες και τη βιομηχανία, καθιστώντας τις σχέσεις τους με τις δημόσιες αρχές ταχύτερες, πιο βολικές και λιγότερο δαπανηρές, καθώς και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις με παράλληλη αύξηση της αποδοτικότητας των δημόσιων δαπανών. Δεδομένου ότι ορισμένες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας έχουν ήδη ενωσιακή διάσταση, η στήριξη για την υλοποίηση και την ανάπτυξή τους σε επίπεδο Ένωσης πρέπει να διασφαλίσει ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις δύνανται να επωφεληθούν από την πρόσβαση σε πολυγλωσσικές ψηφιακές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε όλη την Ευρώπη. Είναι επίσης σημαντικό να καταστούν οι υπηρεσίες αυτές προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)
(29α)   Η ψηφιοποίηση μπορεί να διευκολύνει και να βελτιώσει την απρόσκοπτη προσβασιμότητα για όλους, περιλαμβανομένων των ηλικιωμένων, των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ή με αναπηρία, και εκείνων που ζουν σε απόκεντρες ή αγροτικές περιοχές.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30
(30)  Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των τομέων δημόσιου συμφέροντος, όπως η υγειονομική περίθαλψη68, η κινητικότητα, η δικαιοσύνη, η παρακολούθηση της γης/του περιβάλλοντος, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός απαιτούν τη συνέχιση και επέκταση των υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες καθιστούν δυνατή την ασφαλή διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων και προωθούν την εθνική ανάπτυξη. Ο συντονισμός τους βάσει του παρόντος κανονισμού επιτυγχάνει με τον καλύτερο τρόπο τη δυνατότητα αξιοποίησης των συνεργειών.
(30)  Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των τομέων δημόσιου συμφέροντος, όπως η υγειονομική περίθαλψη68, η κινητικότητα, η δικαιοσύνη, η παρακολούθηση της γης/του περιβάλλοντος, η ασφάλεια, η μείωση των ανθρακούχων εκπομπών, η ενεργειακή υποδομή, η εκπαίδευση και κατάρτιση και ο πολιτισμός απαιτούν τη συνέχιση, την αναβάθμιση και την επέκταση των υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες καθιστούν δυνατή την ασφαλή διασυνοριακή και διαγλωσσική ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών και προωθούν την εθνική ανάπτυξη. Ο συντονισμός τους βάσει του παρόντος κανονισμού επιτυγχάνει με τον καλύτερο τρόπο τη δυνατότητα αξιοποίησης των συνεργειών και διασφάλισης της συμπληρωματικότητας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα πρέπει να λαμβάνει ωστόσο υπόψη ότι κάποιοι πολίτες δεν λαμβάνουν μέρος, για διάφορους λόγους, σε αυτόν και τα δίκτυα θα πρέπει να υποστηρίζονται ώστε να εξακολουθήσουν να ενημερώνουν αυτούς τους πολίτες, βοηθώντας τους να απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους και να συμμετέχουν σε όλα τα κοινωνικά και πολιτικά καθήκοντα.
_________________
_________________
68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628
68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)
(30α)   Σε κάθε περίπτωση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον τομέα αυτό πρέπει να επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους, να τα χρησιμοποιούν και να τα διαχειρίζονται με ασφάλεια διασυνοριακά, ανεξάρτητα από τη φυσική θέση τη δική τους και των δεδομένων τους.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 β (νέα)
(30β)   Η ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών και η πρόσβαση σε αυτές σε τομείς δημόσιου συμφέροντος, όπως η εκπαίδευση, απαιτεί επίσης κατάρτιση σε δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών. Ως εκ τούτου, οι στόχοι που περιλαμβάνονται στον Ειδικό Στόχο 8 θα πρέπει επίσης να καλύπτουν προγράμματα κατάρτισης για τα άτομα που θα χρησιμοποιούν τις προηγμένες τεχνολογίες.
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32
(32)  Ο εκσυγχρονισμός των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες για την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Η ενδιάμεση αξιολόγηση της εν λόγω στρατηγικής υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης του μετασχηματισμού των δημόσιων διοικήσεων και την εξασφάλιση της εύκολης, αξιόπιστης και απρόσκοπτης πρόσβασης των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες.
(32)  Ο εκσυγχρονισμός των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες για την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Η ενδιάμεση αξιολόγηση της εν λόγω στρατηγικής υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης του μετασχηματισμού των δημόσιων διοικήσεων και την εξασφάλιση της εύκολης, αξιόπιστης, ασφαλούς, απρόσκοπτης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες.
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33
(33)  Η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης που δημοσίευσε η Επιτροπή το 201769 καταδεικνύει ότι η ποιότητα των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων έχει άμεσο αντίκτυπο στο οικονομικό περιβάλλον και έχει, συνεπώς, καίρια σημασία για την τόνωση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής συνεργασίας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Ειδικότερα, η αποδοτική και διαφανής δημόσια διοίκηση και τα αποτελεσματικά δικαστικά συστήματα είναι απαραίτητα για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε επιχειρήσεις και πολίτες.
(33)  Η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης που δημοσίευσε η Επιτροπή το 201769 καταδεικνύει ότι η ποιότητα των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων έχει άμεσο αντίκτυπο στο οικονομικό περιβάλλον και έχει, συνεπώς, καίρια σημασία για την τόνωση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής συνεργασίας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της απασχόλησης και της εργασίας υψηλής ποιότητας. Ειδικότερα, η αποδοτική και διαφανής δημόσια διοίκηση και τα αποτελεσματικά δικαστικά συστήματα είναι απαραίτητα για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε επιχειρήσεις και πολίτες.
__________________
__________________
69 COM(2016)0725.
69 COM(2016)0725.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34
(34)  Η διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών αφορά όλα τα επίπεδα της διοίκησης: Ένωσης, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό. Εκτός από την άρση των εμποδίων για μια λειτουργούσα ενιαία αγορά, η διαλειτουργικότητα διευκολύνει την επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών και προσφέρει μεγάλες δυνατότητες αποφυγής διασυνοριακών ηλεκτρονικών εμποδίων, διασφαλίζοντας περαιτέρω την εμφάνιση νέων ή την ενοποίηση της ανάπτυξης κοινών δημόσιων υπηρεσιών σε επίπεδο Ένωσης. Προκειμένου να εξαλειφθεί ο κατακερματισμός των ευρωπαϊκών υπηρεσιών, να υποστηριχθούν οι θεμελιώδεις ελευθερίες και η επιχειρησιακή αμοιβαία αναγνώριση στην ΕΕ, πρέπει να προωθηθεί μια ολιστική διατομεακή και διασυνοριακή προσέγγιση της διαλειτουργικότητας με τον τρόπο που είναι πιο αποτελεσματικός και ανταποκρίνεται περισσότερο στις τελικούς χρήστες. Αυτό συνεπάγεται ότι η διαλειτουργικότητα πρέπει να γίνει κατανοητή με ευρεία έννοια, η οποία εκτείνεται από τεχνικά σε νομικά στρώματα και περιλαμβάνει στοιχεία πολιτικής στον τομέα. Συνεπώς, το εύρος των δραστηριοτήτων θα ξεπερνούσε τον συνήθη κύκλο ζωής των λύσεων, ώστε να συμπεριληφθούν όλα τα στοιχεία παρέμβασης που θα υποστήριζαν τις απαραίτητες συνθήκες πλαισίου για τη διαρκή διαλειτουργικότητα.
(34)  Η διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών αφορά όλα τα επίπεδα της διοίκησης: ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό. Εκτός από την άρση των εμποδίων για μια λειτουργούσα ενιαία αγορά, η διαλειτουργικότητα διευκολύνει τη διασυνοριακή συνεργασία, την ευθυγράμμιση των κοινών προτύπων, την επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών και προσφέρει μεγάλες δυνατότητες αποφυγής διασυνοριακών ηλεκτρονικών και γλωσσικών εμποδίων, και μείωσης της γραφειοκρατίας, διασφαλίζοντας περαιτέρω την εμφάνιση νέων ή την ενοποίηση της ανάπτυξης κοινών δημόσιων υπηρεσιών σε επίπεδο Ένωσης καθώς και την αποφυγή περιττών διπλών αποθηκεύσεων. Προκειμένου να εξαλειφθεί ο κατακερματισμός των ευρωπαϊκών υπηρεσιών, να υποστηριχθούν οι θεμελιώδεις ελευθερίες και η επιχειρησιακή αμοιβαία αναγνώριση στην ΕΕ, πρέπει να προωθηθεί μια ολιστική, τεχνολογικά ουδέτερη διατομεακή και διασυνοριακή προσέγγιση της διαλειτουργικότητας με τον τρόπο που είναι πιο αποτελεσματικός, ανταποκρίνεται περισσότερο στους τελικούς χρήστες, και εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων. Αυτό συνεπάγεται ότι η διαλειτουργικότητα πρέπει να γίνει κατανοητή με ευρεία έννοια, η οποία εκτείνεται από τεχνικά σε νομικά στρώματα και περιλαμβάνει στοιχεία πολιτικής στον τομέα. Συνεπώς, το εύρος των δραστηριοτήτων θα ξεπερνούσε τον συνήθη κύκλο ζωής των λύσεων, ώστε να συμπεριληφθούν όλα τα στοιχεία παρέμβασης που θα υποστήριζαν τις απαραίτητες συνθήκες πλαισίου για τη διαρκή διαλειτουργικότητα.
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)
(34α)  Στις 6 Οκτωβρίου 2017, οι υπουργοί της ΕΕ που συναντήθηκαν στο Τάλιν δήλωσαν ότι η ευρωπαϊκή ψηφιακή στρατηγική θα πρέπει να βασίζεται στη συνεργασία και τη διαλειτουργικότητα, μεταξύ άλλων στη χρήση πολιτικών ανοικτών αδειών και ανοικτών προτύπων. Συνεπώς, το πρόγραμμα θα πρέπει να ενθαρρύνει τις λύσεις ανοικτού κώδικα, ώστε να καθίσταται δυνατή η περαιτέρω χρήση, να ενισχύεται η εμπιστοσύνη και να εξασφαλίζεται η διαφάνεια. Αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα των χρηματοδοτούμενων έργων.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37
(37)  Τον Απρίλιο του 2016, η Επιτροπή ενέκρινε την πρωτοβουλία ψηφιοποίησης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας για να εξασφαλίσει ότι «κάθε βιομηχανία στην Ευρώπη, μεγάλη ή μικρή, όπου και αν βρίσκεται, μπορεί να επωφεληθεί πλήρως από τις ψηφιακές καινοτομίες»71.
(37)  Τον Απρίλιο του 2016, η Επιτροπή ενέκρινε την πρωτοβουλία ψηφιοποίησης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας για να εξασφαλίσει ότι «κάθε βιομηχανία στην Ευρώπη, μεγάλη ή μικρή, όπου και αν βρίσκεται, μπορεί να επωφεληθεί πλήρως από τις ψηφιακές καινοτομίες»71. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα.
__________________
71
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39
(39)  Η επίτευξη των αντικειμενικών στόχων ενδέχεται να απαιτήσει τη χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων συμπληρωματικών τεχνολογιών στους τομείς δικτύωσης και πληροφορικής, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας»73 που αναγνωρίζει «διαθεσιμότητα δικτύων και υποδομής υπολογιστικού νέφους παγκόσμιας κλάσης» ως βασικό συστατικό της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας.
(39)  Η επίτευξη των αντικειμενικών στόχων ενδέχεται να απαιτήσει τη χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων συμπληρωματικών τεχνολογιών στους τομείς δικτύωσης και πληροφορικής, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας»73 που αναγνωρίζει τη «διαθεσιμότητα δικτύωσης και υποδομών υπολογιστικού νέφους παγκόσμιας κλάσης» ως βασική συνιστώσα της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας.
__________________
__________________
73 COM(2016)0180: Ψηφιοποίηση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας - Αποκομίζοντας τα πλήρη οφέλη από την ψηφιακή ενιαία αγορά.
73 COM(2016)0180: Ψηφιοποίηση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας - Τα πλήρη οφέλη από την ψηφιακή ενιαία αγορά.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40
(40)  Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), ο οποίος ισχύει από τον Μάιο του 2018 και έπειτα, παρέχοντας ένα ενιαίο σύνολο κανόνων που θα εφαρμόζονται άμεσα στις νομοθετικές διατάξεις των κρατών μελών, θα εγγυάται την ελεύθερη ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και θα ενισχύει την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια των ατόμων, δύο απαραίτητα στοιχεία για μια πραγματική Ψηφιακή Ενιαία Αγορά. Οι δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, όταν αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να υποστηρίζουν την εφαρμογή του ΓΚΠΔ, για παράδειγμα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού και αλυσίδας ομάδας συναλλαγών («blockchain»).
(40)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, παρέχοντας ένα ενιαίο σύνολο κανόνων που θα εφαρμόζονται άμεσα στις έννομες τάξεις των κρατών μελών, εγγυάται την ελεύθερη ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και ενισχύει την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια των ατόμων, δύο απαραίτητα στοιχεία για μια πραγματική Ψηφιακή Ενιαία Αγορά. Όλες οι δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, όταν αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει επομένως να συμμορφώνονται πλήρως προς τον εν λόγω κανονισμό. Θα πρέπει ιδίως να στηρίζουν την ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών που συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις «προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό» που είναι δεσμευτικές σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, στο βαθμό που η επεξεργασία περιλαμβάνει δεδομένα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πρέπει δε να τηρείται δεόντως η οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
_________________
Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41
(41)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να υλοποιηθεί με πλήρη σεβασμό του διεθνούς και κοινοτικού πλαισίου προστασίας και επιβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αποτελεσματική προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας διαδραματίζει βασικό ρόλο στην καινοτομία και επομένως είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος.
(41)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να υλοποιηθεί με πλήρη σεβασμό του διεθνούς και κοινοτικού πλαισίου προστασίας και επιβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αποτελεσματική προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας διαδραματίζει βασικό ρόλο στην καινοτομία και στη διατήρηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και, επομένως, είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος.
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42
(42)  Οι φορείς υλοποίησης του παρόντος προγράμματος θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις που ισχύουν για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και με την εθνική νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση πληροφοριών, ιδίως ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών και διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ.
(42)  Στον βαθμό που οι φορείς υλοποίησης του παρόντος προγράμματος χειρίζονται ευαίσθητες μη διαβαθμισμένες πληροφορίες ή διαβαθμισμένες πληροφορίες της Ένωσης, πρέπει να σέβονται τις σχετικές διατάξεις που παρατίθενται στις πράξεις της Ένωσης ή στην εθνική νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση πληροφοριών, κατά περίπτωση.
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43
(43)  Αντικατοπτρίζοντας τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση των ενεργειών για το κλίμα και θα οδηγήσει στην επίτευξη ενός συνολικού στόχου 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ για τους στόχους για το κλίμα74. Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά την προετοιμασία και υλοποίηση του προγράμματος και θα επανεκτιμηθούν στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης.
(43)  Αντικατοπτρίζοντας τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση των ενεργειών για το κλίμα και θα συμβάλει στην επίτευξη ενός συνολικού στόχου 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ για τους στόχους για το κλίμα74. Σχετικές δράσεις θα πρέπει να προσδιορίζονται κατά την προετοιμασία και υλοποίηση του προγράμματος και να επανεκτιμώνται στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης, προκειμένου να εξασφαλίζεται πλήρης συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις αυτές.
_________________
_________________
74 COM(2018)0321, σ. 1.
74 COM(2018)0321, σ. 1.
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44
(44)  Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή για την έγκριση των προγραμμάτων εργασίας ώστε οι στόχοι του προγράμματος να επιτυγχάνονται σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ένωσης των κρατών μελών, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνοχή, τη διαφάνεια και τη συνέχεια της κοινής δράσης της Ένωσης και των κρατών μελών. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/201175 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.
διαγράφεται
__________________
75 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45
(45)  Τα προγράμματα εργασίας πρέπει να εγκρίνονται κατ’ αρχήν ως πολυετή προγράμματα εργασίας, κατά κανόνα ανά διετία, ή, εφόσον δικαιολογείται από τις ανάγκες που συνδέονται με την εφαρμογή του προγράμματος, ετήσια προγράμματα εργασίας. Οι μορφές χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εφαρμογής δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους να επιτύχουν τους συγκεκριμένους στόχους των δράσεων και να παρουσιάσουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ειδικότερα, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την εξέταση της χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή ποσών και μοναδιαίου κόστους, καθώς και χρηματοδότηση που δεν σχετίζεται με τις δαπάνες όπως αναφέρεται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού.
(45)  Θα πρέπει να εγκριθούν προγράμματα εργασίας ώστε οι στόχοι του προγράμματος να επιτυγχάνονται σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ένωσης και των κρατών μελών, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνοχή, τη διαφάνεια και τη συνέχεια της κοινής δράσης της Ένωσης και των κρατών μελών. Τα προγράμματα εργασίας πρέπει να εγκρίνονται κατ’ αρχήν ανά διετία, ή, εφόσον δικαιολογείται από τις ανάγκες που συνδέονται με την εφαρμογή του προγράμματος, σε ετήσια βάση. Οι μορφές χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εφαρμογής δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους να επιτύχουν τους συγκεκριμένους στόχους των δράσεων και να παρουσιάσουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ειδικότερα, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την εξέταση της χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή ποσών και μοναδιαίου κόστους, καθώς και χρηματοδότηση που δεν σχετίζεται με τις δαπάνες όπως αναφέρεται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού.
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46
(46)  Η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή σχετικά με τροποποιήσεις του παραρτήματος II ώστε να αναθεωρούνται και/ή να συμπληρώνονται οι δείκτες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων, σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
(46)  Η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή σχετικά με τροποποιήσεις των παραρτημάτων Ι και ΙΙ ώστε να αναθεωρούνται και/ή να συμπληρώνονται οι δείκτες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων, σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46 α (νέα)
(46α)   Προκειμένου να εξασφαλιστεί, να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη, απαιτούνται σαφείς και κοινοί κανόνες σε επίπεδο ΕΕ οι οποίοι είναι προσανατολισμένοι στο μέλλον και ευνοούν τον ανταγωνισμό ούτως ώστε να τονώνουν τις επενδύσεις και την καινοτομία, και να διατηρούν την οικονομική προσιτότητα·
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47
(47)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως εκείνες που προβλέπονται στα άρθρα [8], [11], [16], [21], [35], [38] και [47] σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, την επιχειρηματική ελευθερία, την απαγόρευση των διακρίσεων, την υγειονομική περίθαλψη, την προστασία των καταναλωτών και το δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής και δίκαιης δίκης. Τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού κατά τρόπο συνεπή προς τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.
(47)  Οι δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του προγράμματος θα πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και να τηρούν τις αρχές που αναγνωρίζονται ειδικότερα από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως εκείνες που προβλέπονται στα άρθρα [8], [11], [16], [21], [22], [35], [38], [41] και [47] σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, την επιχειρηματική ελευθερία, την απαγόρευση των διακρίσεων, τη γλωσσική πολυμορφία και το δικαίωμα επικοινωνίας σε οποιαδήποτε από τις γλώσσες της ΕΕ, την υγειονομική περίθαλψη, την προστασία των καταναλωτών και το δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής και δίκαιης δίκης. Οι εν λόγω δράσεις θα πρέπει να συνάδουν με τυχόν νομικές υποχρεώσεις, μεταξύ άλλων βάσει του διεθνούς δικαίου, και με κάθε σχετική απόφαση της Επιτροπής, καθώς και με τις αρχές δεοντολογίας, στις οποίες περιλαμβάνεται η αποφυγή της παραβίασης της ερευνητικής ακεραιότητας.
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47 α (νέα)
(47α)  Τον Απρίλιο του 2018, η Επιτροπή ανέλαβε τη δέσμευση να θεσπίσει πλαίσιο ώστε οι συμφεροντούχοι και οι εμπειρογνώμονες να καταρτίσουν σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για την τεχνητή νοημοσύνη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομάδα για τη Δεοντολογία της Επιστήμης και των Νέων Τεχνολογιών· η Επιτροπή θα στηρίξει τις οργανώσεις καταναλωτών και τις εποπτικές αρχές για την προστασία των δεδομένων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο όσον αφορά την ανάπτυξη κατανόησης σχετικά με τις εφαρμογές που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας Καταναλωτών και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων.
__________________
Ανακοίνωση της 25ης Απριλίου 2018 με θέμα «Τεχνητή νοημοσύνη για την Ευρώπη», COM(2018)0237, διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0237/COM_COM(2018)0237_EL.pdf
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48
(48)  Τρίτες χώρες που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα της Ένωσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας που θεσπίζεται δυνάμει της συμφωνίας ΕΟΧ, η οποία προβλέπει την εφαρμογή των προγραμμάτων με απόφαση βάσει της εν λόγω συμφωνίας. Ειδική διάταξη πρέπει να εισαχθεί στον παρόντα κανονισμό για να χορηγήσει τα απαραίτητα δικαιώματα και την πρόσβαση του αρμόδιου υπευθύνου εξουσιοδότησης, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) καθώς και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τη δυνατότητα να ασκήσουν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.
διαγράφεται
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη (εφεξής το «πρόγραμμα»).
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη (το «πρόγραμμα»), το οποίο εφαρμόζεται για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 31ης Δεκεμβρίου 2027.
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε
ε)  «Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας» νομική οντότητα που έχει ορισθεί ή επιλεγεί σε ανοικτή και ανταγωνιστική διαδικασία για την εκπλήρωση των εργασιών του προγράμματος, παρέχοντας ιδίως πρόσβαση σε τεχνολογική εμπειρογνωμοσύνη και εγκαταστάσεις πειραματισμού, όπως εξοπλισμό και εργαλεία λογισμικού που επιτρέπουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας.
ε)  Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας»: υφιστάμενη ή νέα νομική οντότητα ή κοινοπραξία νομικών οντοτήτων που έχει ορισθεί ή επιλεγεί με ανοικτή, διαφανή και ανταγωνιστική διαδικασία για την εκπλήρωση των εργασιών του προγράμματος, παρέχοντας ιδίως πρόσβαση σε τεχνολογική εμπειρογνωμοσύνη και εγκαταστάσεις πειραματισμού, όπως εξοπλισμό και εργαλεία λογισμικού που επιτρέπουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας, καθώς και διευκολύνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Στον Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις όλων των μορφών και μεγεθών, ιδίως οι ΜΜΕ, οι αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις και οι δημόσιες διοικήσεις ανά την Ένωση.
Οι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας λειτουργούν ως μονοαπευθυντικές θυρίδες όπου οι εταιρείες - ιδίως οι ΜΜΕ, οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης – μπορούν να λάβουν βοήθεια για να βελτιώσουν την επιχείρηση, τις διαδικασίες παραγωγής, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους μέσω ψηφιακής τεχνολογίας που θα μπορούσε να συνεπάγεται προστιθέμενη αξία. Οι Κόμβοι θα δημιουργήσουν συνεπώς ένα αποκεντρωμένο δίκτυο ανά τη Ένωση που θα προσφέρει στήριξη στις εταιρείες ώστε να διασφαλίζεται ότι οι δεξιότητες των εργαζομένων τους αντιστοιχούν στην εμπειρογνωμοσύνη που απαιτείται για τον χειρισμό της διαθέσιμης ψηφιακής τεχνολογίας. Οι Κόμβοι συντονίζονται επίσης με τους παρόχους εκπαίδευσης με στόχο να στηρίξουν την κατάρτιση των σπουδαστών και την κατάρτιση των εργαζομένων στον χώρο εργασίας.
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)
στα)   «γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας»: οι αναλυτικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες ώστε ο καθένας να μπορεί να κατανοεί τον ψηφιακό κόσμο.
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ β (νέο)
στβ)  «ευρωπαϊκή εταιρική σχέση»: πρωτοβουλία στην οποία η Ένωση και εταίροι από τον ιδιωτικό και/ή τον δημόσιο τομέα (π.χ. βιομηχανία, ερευνητικοί οργανισμοί, όργανα με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο ή οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων ιδρυμάτων και οργανώσεων των ΜΜΕ) δεσμεύονται να υποστηρίξουν από κοινού την ανάπτυξη και την υλοποίηση δραστηριοτήτων ψηφιακής καινοτομίας και εφαρμογής τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την υιοθέτηση από την αγορά ή την υιοθέτηση κανόνων και πολιτικών·
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ γ (νέο)
στγ)  «μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις» ή «ΜΜΕ»: μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής·
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ δ (νέο)
στδ)  «κοινοπραξία»: συνεργατική ομαδοποίηση επιχειρήσεων με στόχο την ανάληψη δράσης στο πλαίσιο του προγράμματος.
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Το πρόγραμμα έχει τον ακόλουθο γενικό στόχο: να στηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας και να μεταφέρει τα οφέλη της στους Ευρωπαίους πολίτες και επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θα:
1.  Το πρόγραμμα έχει τον ακόλουθο γενικό στόχο: να στηρίξει και να επισπεύσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας, βιομηχανίας και κοινωνίας και να μεταφέρει τα οφέλη του στους πολίτες, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης, καθώς και να ενισχύσει τη στρατηγική αυτονομία και τη συνοχή της Ένωσης με παράλληλη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και μείωση του ψηφιακού χάσματος. Το πρόγραμμα:
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  διευρύνει τη διάδοσή τους και θα τις προωθήσει σε τομείς δημόσιου συμφέροντος και στον ιδιωτικό τομέα.
β)  διευρύνει τη διάδοσή τους και την υιοθέτησή τους στον ιδιωτικό τομέα και σε τομείς δημόσιου συμφέροντος, στηρίζοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και διασφαλίζοντας την πρόσβαση στις ψηφιακές τεχνολογίες·
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  να αναπτύσσει, να συντονίζει σε επίπεδο Ένωσης και να θέτει σε λειτουργία μια ολοκληρωμένη, παγκόσμιας κλάσης υποδομή υπερυπολογιστών εξακλίμακας77 και δεδομένων στην Ένωση, η οποία θα είναι προσβάσιμη σε δημόσιους και ιδιωτικούς χρήστες σε μη κερδοσκοπική βάση, καθώς και για σκοπούς έρευνας με δημόσια χρηματοδότηση·
α)  να αναπτύσσει, να συντονίζει σε επίπεδο Ένωσης και να θέτει σε λειτουργία μια διαλειτουργική, παγκόσμιας κλάσης υποδομή υπερυπολογιστών εξακλίμακας77 και δεδομένων στην Ένωση, η οποία θα είναι προσβάσιμη σε δημόσιους και ιδιωτικούς χρήστες, καθώς και για σκοπούς έρευνας με δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση·
__________________
__________________
77 Που μπορούν να εκτελέσουν ένα δισεκατομμύριο δισεκατομμύρια πράξεις κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο.
77 Που μπορούν να εκτελέσουν ένα δισεκατομμύριο δισεκατομμύρια πράξεις κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο.
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  να αναπτύσσει έτοιμη προς χρήση/λειτουργική τεχνολογία που προέρχεται από έρευνα και καινοτομία για την οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου ενωσιακού οικοσυστήματος υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, το οποίο θα καλύπτει το σύνολο των τμημάτων της επιστημονικής και βιομηχανικής αξιακής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων του υλισμικού, του λογισμικού, των εφαρμογών, των υπηρεσιών, των διασυνδέσεων και των ψηφιακών δεξιοτήτων·
β)  να αναπτύσσει έτοιμη προς χρήση/λειτουργική τεχνολογία που προέρχεται από έρευνα και καινοτομία για την οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου ενωσιακού οικοσυστήματος υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, το οποίο θα καλύπτει το σύνολο των τμημάτων της επιστημονικής και βιομηχανικής αξιακής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων του υλισμικού, του λογισμικού, των εφαρμογών, των υπηρεσιών, των διασυνδέσεων και των ψηφιακών δεξιοτήτων, διασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο ασφαλείας και προστασίας των δεδομένων·
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  να αναπτύσσει και να θέτει σε λειτουργία υποδομές μεταεξακλίμακας78, συμπεριλαμβανομένης της ενοποίησής τους με τεχνολογίες κβαντικής υπολογιστικής και να αναπτύσσει νέες υποδομές έρευνας για την επιστήμη της υπολογιστικής.
γ)  να αναπτύσσει και να θέτει σε λειτουργία υποδομές μεταεξακλίμακας78, συμπεριλαμβανομένης της ενοποίησής τους με τεχνολογίες κβαντικής υπολογιστικής και να αναπτύσσει νέες υποδομές έρευνας· να ενθαρρύνει τη δημιουργία εντός της Ένωσης του αναγκαίου εξοπλισμού και λογισμικού για την εν λόγω ανάπτυξη, για την επιστήμη της υπολογιστικής.
__________________
__________________
78 Χίλιες φορές ταχύτερες από τις υποδομές εξακλίμακας.
78 Χίλιες φορές ταχύτερες από τις υποδομές εξακλίμακας.
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Οι δράσεις στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 1 υλοποιούνται πρωτίστως μέσω της κοινής επιχείρησης που προτάθηκε από την Επιτροπή και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο των Υπουργών στις 25 Ιουνίου 2018 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ)...του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a.
__________________
Κανονισμός σχετικά με τη σύσταση της κοινής επιχείρησης για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων 10594/18. Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2018 (OR. en). http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10594-2018-INIT/el/pdf
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  να δημιουργήσει και να ενισχύσει τις βασικές ικανότητες τεχνητής νοημοσύνης στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των πόρων δεδομένων και των βιβλιοθηκών αλγορίθμων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων·
α)  να δημιουργήσει και να ενισχύσει τις βασικές ικανότητες τεχνητής νοημοσύνης στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των πόρων δεδομένων και των βιβλιοθηκών αλγορίθμων. Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων, οι λύσεις και οι πόροι που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη τηρούν την αρχή της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας ήδη από τον σχεδιασμό· και εξασφαλίζουν ότι οι άνθρωποι παραμένουν στο επίκεντρο της ανάπτυξης και της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης,
Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  να καταστήσει προσβάσιμες τις δυνατότητες αυτές σε όλες τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις·
β)  να καταστήσει προσβάσιμες τις δυνατότητες αυτές στις επιχειρήσεις, ιδίως στις ΜΜΕ και στις νεοφυείς επιχειρήσεις, και τις δημόσιες διοικήσεις, συμπεριλαμβανομένων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, ερευνητικών ιδρυμάτων και πανεπιστημίων·
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  να αναπτύξει και να ενισχύσει συστήματα βιομηχανικής εφαρμογής και παραγωγής, διευκολύνοντας την ενσωμάτωση τεχνολογιών στις αλυσίδες αξίας, την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, και τη συντόμευση του χρόνου που μεσολαβεί από την καινοτομία στη βιομηχανοποίηση· και να προωθήσει την υιοθέτηση λύσεων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη σε τομείς δημοσίου συμφέροντος και της κοινωνίας·
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 α (νέο)
Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος Ειδικού Στόχου «Τεχνητή Νοημοσύνη» υλοποιούνται αποκλειστικά μέσω άμεσης διαχείρισης από την Επιτροπή ή έναν εκτελεστικό οργανισμό βάσει ανάλυσης κόστους-οφέλους.
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 β (νέο)
Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 2 συμμορφώνονται προς τις αρχές δεοντολογίας και τους σχετικούς εθνικούς, ενωσιακούς και διεθνείς νόμους, συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των πρωτοκόλλων της. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επιπέδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη προσδιορίζει τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με δεοντολογικά ζητήματα στα προγράμματα εργασίας στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 2. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ή οι συμφωνίες επιχορήγησης περιλαμβάνουν σχετικούς όρους όπως καθορίζονται στα προγράμματα εργασίας. Κατά την αξιολόγηση κάθε δράσης διενεργείται δεοντολογική εξέταση κάθε έργου. Οι δράσεις που δεν είναι δεοντολογικά αποδεκτές ή που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της συμφωνίας δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση.
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  να στηρίξει, από κοινού με τα κράτη μέλη, την παροχή προηγμένου εξοπλισμού, εργαλείων και υποδομών δεδομένων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων·
α)  να στηρίξει, από κοινού με τα κράτη μέλη, την παροχή προηγμένου εξοπλισμού, εργαλείων και υποδομών δεδομένων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο προκειμένου να επιτευχθεί ένα κοινό υψηλό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και τα θεμελιώδη δικαιώματα, με παράλληλη εξασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ·
Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  να στηρίζει τη βέλτιστη χρήση των ευρωπαϊκών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο·
β)  να στηρίζει τη βέλτιστη χρήση και την αύξηση των ευρωπαϊκών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο· και την ανταλλαγή και ενσωμάτωση των βέλτιστων πρακτικών·
Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  να διασφαλίσει την ευρεία ανάπτυξη των πιο σύγχρονων λύσεων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε όλους τους τομείς της οικονομίας·
γ)  να διασφαλίσει την ευρεία ανάπτυξη των πιο σύγχρονων λύσεων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε όλους τους τομείς της οικονομίας· με ειδική προσοχή στις δημόσιες υπηρεσίες και τους ουσιώδεις οικονομικούς φορείς όπως οι ΜΜΕ·
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
δ)  να ενισχύσει τις δυνατότητες εντός των κρατών μελών και του ιδιωτικού τομέα για να τους βοηθήσει να τηρήσουν την οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση79.
δ)  να ενισχύσει τις δυνατότητες εντός των κρατών μελών και του ιδιωτικού τομέα για να τους βοηθήσει να τηρήσουν την οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση79 μεταξύ άλλων μέσω μέτρων που επιδιώκουν να καλλιεργήσουν μια νοοτροπία κυβερνοασφάλειας εντός των οργανισμών.
__________________
__________________
79 ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1.
79 ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1.
Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα έναντι των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, να αυξηθεί η συνειδητοποίηση των κινδύνων και η γνώση σχετικά με βασικές διαδικασίες ασφαλείας μεταξύ των χρηστών, ιδίως των δημόσιων υπηρεσιών, των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, να εξασφαλιστεί ότι οι εταιρείες διαθέτουν βασικά επίπεδα ασφάλειας, όπως διατερματική κρυπτογράφηση δεδομένων και επικοινωνιών και ενημερώσεις λογισμικού, και να ενθαρρυνθεί η χρήση της ασφάλειας εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού, και η γνώση βασικών διαδικασιών ασφαλείας καθώς επίσης και η κυβερνοϋγιεινή·
Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 α (νέο)
Οι δράσεις στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3 «Κυβερνοασφάλεια και εμπιστοσύνη» υλοποιούνται πρωτίστως μέσω του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας σύμφωνα με τον [κανονισμό...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a].
__________________
1a Κανονισμός ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Η δημοσιονομική παρέμβαση της Ένωσης στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4. Οι Προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες θα στηρίξουν την ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων σε τομείς που στηρίζονται από αυτό το πρόγραμμα, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της ευρωπαϊκής δεξαμενής ταλέντων, προωθώντας τον καλύτερο επαγγελματισμό, ιδίως όσον αφορά την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, τις αναλύσεις μαζικών δεδομένων, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τις τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού, την ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη. Η δημοσιονομική παρέμβαση έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:
Η δημοσιονομική παρέμβαση της Ένωσης στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4. Οι Προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες θα στηρίξουν την ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων σε τομείς που στηρίζονται από αυτό το πρόγραμμα, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της δεξαμενής ταλέντων της Ένωσης, μειώνοντας το ψηφιακό χάσμα, προωθώντας τον καλύτερο επαγγελματισμό με τρόπο ισορροπημένο ως προς την εκπροσώπηση των φύλων, ιδίως όσον αφορά την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, τις αναλύσεις μαζικών δεδομένων, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τις τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού, τη ρομποτική, την τεχνητή νοημοσύνη, την υπολογιστική νέφους, τα συστήματα και δίκτυα επικοινωνιών και τις ικανότητες προστασίας δεδομένων. Για να τονωθεί και να βελτιωθεί η αγορά εργασίας , και η εξειδίκευση στις ψηφιακές τεχνολογίες και εφαρμογές, η δημοσιονομική παρέμβαση έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:
Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  στήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης μακροπρόθεσμων προγραμμάτων κατάρτισης και κύκλων σπουδών για σπουδαστές, επαγγελματίες της πληροφορικής και το εργατικό δυναμικό·
α)  στήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης μακροπρόθεσμων προγραμμάτων κατάρτισης υψηλής ποιότητας, μεταξύ άλλων μικτής μάθησης, για σπουδαστές, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, επαγγελματίες της πληροφορικής, ερευνητές και το εργατικό δυναμικό, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπαλλήλων, σε συνεργασία με σχολεία, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα·
Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  στήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης βραχυπρόθεσμων προγραμμάτων κατάρτισης και κύκλων σπουδών για επιχειρηματίες, διευθυντικά στελέχη μικρών επιχειρήσεων και το εργατικό δυναμικό·
β)  στήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης βραχυπρόθεσμων προγραμμάτων κατάρτισης και κύκλων σπουδών υψηλής ποιότητας, μεταξύ άλλων μικτής μάθησης, για επιχειρηματίες, διευθυντικά στελέχη μικρών επιχειρήσεων και νεοφυών επιχειρήσεων και το εργατικό δυναμικό, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπαλλήλων και των αυτοαπασχολούμενων·
Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  στήριξη της κατάρτισης στον χώρο εργασίας και πρακτικής άσκησης για φοιτητές, νέους επιχειρηματίες και αποφοίτους.
γ)  στήριξη της υψηλής ποιότητας κατάρτισης στον χώρο εργασίας, μεταξύ άλλων της μικτής μάθησης και της πρακτικής άσκησης για φοιτητές, νέους επιχειρηματίες και αποφοίτους.
Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 α (νέο)
Οι δράσεις στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4 «Προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες» υλοποιούνται πρωτίστως μέσω άμεσης διαχείρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας δύνανται να ενεργούν ως διαμεσολαβητές για ευκαιρίες κατάρτισης, παρέχοντας συμβουλές στις εταιρείες και λειτουργώντας ως σύνδεσμοι με τα κατάλληλα κέντρα ικανοτήτων ώστε να εξασφαλίζεται η ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη σε ολόκληρη την Ένωση.
Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Η δημοσιονομική παρέμβαση της Ένωσης στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 5. Η Ανάπτυξη, βέλτιστη χρήση των ψηφιακών δυνατοτήτων και διαλειτουργικότητα πρέπει να επιτύχουν τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:
Η δημοσιονομική παρέμβαση της Ένωσης στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 5. Η Ανάπτυξη, βέλτιστη χρήση των ψηφιακών δυνατοτήτων και διαλειτουργικότητα πρέπει να επιτύχουν τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους συμπληρώνοντας τις δράσεις ψηφιακών υποδομών για αυτόν τον σκοπό, και μειώνοντας παράλληλα το ψηφιακό χάσμα:
Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  να διασφαλίσουν ότι ο δημόσιος τομέας και οι τομείς δημόσιου συμφέροντος, όπως η υγεία και η περίθαλψη, η εκπαίδευση, η δικαιοσύνη, οι μεταφορές, η ενέργεια, το περιβάλλον, ο πολιτιστικός και ο δημιουργικός τομέας, μπορούν να αναπτύξουν και να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής, ιδίως σε δυνατότητες υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, τεχνητή νοημοσύνη και κυβερνοασφάλεια·
α)  να διασφαλίσουν ότι ο δημόσιος τομέας και οι τομείς δημόσιου συμφέροντος, όπως η υγεία και η περίθαλψη, η εκπαίδευση, η δικαιοσύνη, οι μεταφορές και οι επικοινωνίες, η ενέργεια, το περιβάλλον, ο πολιτιστικός και ο δημιουργικός τομέας, καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις που έχουν τόπο εγκατάστασης εντός της Ένωσης, μπορούν να αναπτύξουν αποτελεσματικά και έχουν, μέσω της κατάρτισης, τις απαραίτητες δεξιότητες για να χρησιμοποιήσουν την πρόσβαση σε ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής, ιδίως σε δυνατότητες υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, γλωσσική τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη και κυβερνοασφάλεια·
Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  να αναπτύξουν, να θέσουν σε λειτουργία και να συντηρήσουν διευρωπαϊκές διαλειτουργικές υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των συναφών υπηρεσιών) συμπληρωματικά προς τις εθνικές και περιφερειακές δράσεις·
β)  να αναπτύξουν, να θέσουν σε λειτουργία και να συντηρήσουν διευρωπαϊκές διαλειτουργικές υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών αιχμής ανά την Ένωση (συμπεριλαμβανομένων των συναφών υπηρεσιών) συμπληρωματικά προς τις εθνικές και περιφερειακές δράσεις·
Τροπολογία 99
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  να διευκολύνουν την ανάπτυξη, την επικαιροποίηση και τη χρήση λύσεων και πλαισίων από τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω χρήσης λύσεων και πλαισίων διαλειτουργικότητας·
γ)  να διευκολύνουν την ανάπτυξη, την επικαιροποίηση και τη χρήση λύσεων και πλαισίων από τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων του ανοικτού κώδικα και της περαιτέρω χρήσης λύσεων και πλαισίων διαλειτουργικότητας·
Τροπολογία 100
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
δ)  να προσφέρουν στις δημόσιες διοικήσεις πρόσβαση στη δοκιμή και την πειραματική εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής χρήσης τους·
δ)  να προσφέρουν στις δημόσιες διοικήσεις πρόσβαση στη δοκιμή, την πειραματική εφαρμογή και την κλιμάκωση ψηφιακών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής χρήσης τους·
Τροπολογία 101
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε
ε)  να στηρίξουν την υιοθέτηση προηγμένων ψηφιακών και συναφών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας και μελλοντικών αναδυόμενων τεχνολογιών από τη βιομηχανία της Ένωσης, ιδίως τις ΜΜΕ·
ε)  να στηρίξουν την υιοθέτηση προηγμένων ψηφιακών και συναφών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, της τεχνητής νοημοσύνης, των τεχνολογιών κατανεμημένου καθολικού, της κυβερνοασφάλειας, της προστασίας δεδομένων, της υπολογιστικής νέφους και της διαχείρισης πληροφοριών, και μελλοντικών αναδυόμενων τεχνολογιών από τη βιομηχανία της Ένωσης, ιδίως τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις·
Τροπολογία 102
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ
στ)  να στηρίξουν τον σχεδιασμό, τις δοκιμές, την υλοποίηση και την ανάπτυξη διαλειτουργικών ψηφιακών λύσεων για δημόσιες υπηρεσίες σε επίπεδο ΕΕ που παρέχονται μέσω μιας πλατφόρμας λύσεων με βάση δεδομένα οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω, την προώθηση της καινοτομίας και τη θέσπιση κοινών πλαισίων προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες των υπηρεσιών δημοσίων διοικήσεων προς όφελος των Ευρωπαίους πολιτών και των επιχειρήσεων·
στ)  να στηρίξουν τον σχεδιασμό, τη συντήρηση, τις δοκιμές, την υλοποίηση και την ανάπτυξη διαλειτουργικών ψηφιακών λύσεων για δημόσιες υπηρεσίες σε επίπεδο ΕΕ που παρέχονται μέσω μιας πλατφόρμας λύσεων με βάση δεδομένα οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω, την προώθηση της καινοτομίας και τη θέσπιση κοινών πλαισίων προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες των υπηρεσιών δημοσίων διοικήσεων προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών και των επιχειρήσεων·
Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ
ζ)  να διασφαλίσουν τη συνεχή ικανότητα σε επίπεδο Ένωσης να παρακολουθεί, να αναλύει και να προσαρμόζεται στις ταχέως εξελισσόμενες ψηφιακές τάσεις, καθώς και να μοιράζεται και να ενσωματώνει τις βέλτιστες πρακτικές·
ζ)  να διασφαλίσουν τη συνεχή ικανότητα σε επίπεδο Ένωσης να πρωτοστατεί στην ψηφιακή ανάπτυξη, και επιπρόσθετα, να παρακολουθεί, να αναλύει και να προσαρμόζεται στις ταχέως εξελισσόμενες ψηφιακές τάσεις, καθώς και να μοιράζεται και να ενσωματώνει τις βέλτιστες πρακτικές και να διευκολύνει τη γόνιμη αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων εθνικών πρωτοβουλιών, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας ψηφιακής κοινωνίας χάρη στη μόνιμη συνεργασία μεταξύ όλων των παραγόντων που συμμετέχουν σε επίπεδο ΕΕ·
Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο η
η)  να στηρίξουν τη συνεργασία για την επίτευξη ενός ευρωπαϊκού οικοσυστήματος για αξιόπιστες υποδομές που χρησιμοποιούν υπηρεσίες και εφαρμογές κατανεμημένου καθολικού, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της διαλειτουργικότητας και της τυποποίησης, καθώς και της ενθάρρυνσης της ανάπτυξης διασυνοριακών εφαρμογών της ΕΕ·
η)  να στηρίξουν τη συνεργασία για την επίτευξη ενός ευρωπαϊκού οικοσυστήματος για αξιόπιστες υποδομές που χρησιμοποιούν μεταξύ άλλων υπηρεσίες και εφαρμογές κατανεμημένου καθολικού, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της διαλειτουργικότητας και της τυποποίησης, καθώς και της ενθάρρυνσης της ανάπτυξης διασυνοριακών εφαρμογών της ΕΕ που βασίζονται στην ασφάλεια και την ιδιωτικότητα ήδη από τον σχεδιασμό, και διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια των καταναλωτών·
Τροπολογία 105
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 α (νέο)
Οι δράσεις στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 5 «Ανάπτυξη, βέλτιστη χρήση των ψηφιακών ικανοτήτων και διαλειτουργικότητα» υλοποιούνται πρωτίστως μέσω άμεσης διαχείρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας και τα κέντρα ικανοτήτων μπορούν να λειτουργούν ως διαμεσολαβητές.
Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 9 194 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.
1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 8 192 391 000 EUR σε τιμές 2018 (9 194 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές).
Τροπολογία 107
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  έως 2 698 240 000 EUR για τον Ειδικό Στόχο 1, Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων
α)  έως 2 404 289 438 EUR σε τιμές 2018 (2 698 240 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) για τον Ειδικό Στόχο 1, Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων
Τροπολογία 108
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  έως 2 498 369 000 EUR για τον Ειδικό Στόχο 2, Τεχνητή Νοημοσύνη
β)  έως 2 226 192 703 EUR σε τιμές 2018 (2 498 369 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) για τον Ειδικό Στόχο 2, Τεχνητή Νοημοσύνη
Τροπολογία 109
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  έως 1 998 696 000 EUR για τον Ειδικό Στόχο 3, Κυβερνοασφάλεια και Εμπιστοσύνη
γ)  έως 1 780 954 875 EUR σε τιμές 2018 (1 998 696 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) για τον Ειδικό Στόχο 3, Κυβερνοασφάλεια και Εμπιστοσύνη
Τροπολογία 110
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
δ)  έως 699 543 000 EUR για τον Ειδικό Στόχο 4, Προηγμένες Ψηφιακές Δεξιότητες
δ)  έως 623 333 672 EUR σε τιμές 2018 (699 543 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) για τον Ειδικό Στόχο 4, Προηγμένες Ψηφιακές Δεξιότητες
Τροπολογία 111
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
ε)  έως 1 299 152 000 EUR για τον Ειδικό Στόχο 5, Ανάπτυξη, βέλτιστη χρήση των ψηφιακών δυνατοτήτων και διαλειτουργικότητα
ε)  έως 1 157 620 312 EUR σε τιμές 2018 (1 299 152 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) για τον Ειδικό Στόχο 5, Ανάπτυξη, βέλτιστη χρήση των ψηφιακών ικανοτήτων και διαλειτουργικότητα
Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5
5.  Οι πόροι που διατίθενται στα κράτη μέλη υπό επιμερισμένη διαχείριση μπορούν, μετά από αίτησή τους, να μεταφερθούν στο πρόγραμμα. Η Επιτροπή μεριμνά για την εκτέλεση των εν λόγω πόρων άμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού, ή έμμεσα σύμφωνα με το στοιχείο γ) του εν λόγω άρθρου. Όπου είναι δυνατόν, οι πόροι αυτοί χρησιμοποιούνται προς όφελος του οικείου κράτους μέλους.
5.  Οι πόροι που διατίθενται στα κράτη μέλη υπό επιμερισμένη διαχείριση μπορούν, μετά από αίτησή τους, να μεταφερθούν στο πρόγραμμα. Η Επιτροπή μεριμνά για την εκτέλεση των εν λόγω πόρων άμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού, ή έμμεσα σύμφωνα με το στοιχείο γ) του εν λόγω άρθρου. Όπου είναι δυνατόν, οι πόροι αυτοί χρησιμοποιούνται στον μέγιστο δυνατό βαθμό προς όφελος του οικείου κράτους μέλους.
Τροπολογία 113
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:
διαγράφεται
Τροπολογία 114
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 1
1.  τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·
1.  Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·
Τροπολογία 115
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 2
2.  οι υπό προσχώρηση χώρες, οι υποψήφιες χώρες και οι δυνάμει υποψήφιες χώρες ή οντότητες, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα της Ένωσης που καθορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και στις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης ή παρόμοιες συμφωνίες και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που προβλέπονται στις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και αυτών·
2.  Η πλήρης ή μερική σύνδεση με το πρόγραμμα τρίτων χωρών που δεν αναφέρονται στην παράγραφο 1 βασίζεται σε αξιολόγηση κατά περίπτωση των Ειδικών Στόχων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε ειδική συμφωνία που καλύπτει τη συμμετοχή της τρίτης χώρας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η ειδική αυτή συμφωνία τηρεί πλήρως τα ακόλουθα κριτήρια:
—  η συμμετοχή της τρίτης χώρας είναι προς το συμφέρον της Ένωσης,
—  η συμμετοχή συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3,
—  η συμμετοχή δεν εγείρει ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια και σέβεται πλήρως τις σχετικές απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζονται στο άρθρο 12,
—  η συμφωνία διασφαλίζει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των συνεισφορών και των οφελών της τρίτης χώρας που συμμετέχει στα προγράμματα της Ένωσης,
—  η συμφωνία καθορίζει τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των χρηματικών συνεισφορών στα επιμέρους προγράμματα και των διοικητικών δαπανών τους. Οι εν λόγω συνεισφορές αποτελούν έσοδα για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο [21 παράγραφος 5] του [νέου δημοσιονομικού κανονισμού],
—  η συμφωνία δεν παρέχει στην τρίτη χώρα εξουσία λήψης αποφάσεων σχετικά με το πρόγραμμα,
—  η συμφωνία εγγυάται το δικαίωμα της Ένωσης να εξασφαλίζει τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και να προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντά της.
Τροπολογία 116
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
2α.  Κατά την προετοιμασία των προγραμμάτων εργασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλοι αρμόδιοι φορείς υλοποίησης, αξιολογούν κατά περίπτωση κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στη συμφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 όσον αφορά τις δράσεις που περιλαμβάνονται στα προγράμματα εργασίας.
Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 3
3.  οι χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα της Ένωσης που καθορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και στις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης ή παρόμοιες συμφωνίες και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των χωρών αυτών·
διαγράφεται
Τροπολογία 118
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 4
4.  Οι τρίτες χώρες, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην ειδική συμφωνία για τη συμμετοχή της τρίτης χώρας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα της Ένωσης, υπό τον όρο ότι η συμφωνία:
διαγράφεται
—  διασφαλίζει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των συνεισφορών και των οφελών της τρίτης χώρας που συμμετέχει στα προγράμματα της Ένωσης·
—  καθορίζει τους όρους συμμετοχής στα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των χρηματικών συνεισφορών στα επιμέρους προγράμματα και των διοικητικών τους δαπανών. Οι εν λόγω συνεισφορές αποτελούν έσοδα για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο [21 παράγραφος 5] του [νέου δημοσιονομικού κανονισμού]·
—  δεν παρέχει στην τρίτη χώρα εξουσία λήψης αποφάσεων σχετικά με το πρόγραμμα·
—  εγγυάται το δικαίωμα της Ένωσης να εξασφαλίζει τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και να προστατεύει τα οικονομικά της συμφέροντα.
Τροπολογία 119
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
2.  Η συνεργασία με τις τρίτες χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3. Η Κυβερνοασφάλεια και Εμπιστοσύνη υπόκεινται στο άρθρο [12].
2.  Η συνεργασία με τις τρίτες χώρες και τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 1 «Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων», του Ειδικού Στόχου 2 «Τεχνητή Νοημοσύνη» και του Ειδικού Στόχου 3 «Κυβερνοασφάλεια και εμπιστοσύνη», υπόκειται στο άρθρο [12].
Τροπολογία 120
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5
5.  Το πρόγραμμα εργασίας μπορεί επίσης να προβλέπει ότι οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε συνδεδεμένες χώρες και οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ αλλά ελέγχονται από οντότητες τρίτων χωρών δεν είναι επιλέξιμες για συμμετοχή σε όλες ή σε ορισμένες δράσεις στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 3 για λόγους ασφαλείας. Στις περιπτώσεις αυτές, οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών περιορίζονται στις οντότητες που έχουν ή θεωρείται ότι έχουν εγκατασταθεί σε κράτη μέλη και ελέγχονται από κράτη μέλη και/ή υπηκόους των κρατών μελών.
5.  Το πρόγραμμα εργασίας μπορεί επίσης να προβλέπει ότι οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε συνδεδεμένες χώρες και οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ αλλά ελέγχονται από οντότητες τρίτων χωρών δεν είναι επιλέξιμες για συμμετοχή σε όλες ή σε ορισμένες δράσεις στο πλαίσιο των Ειδικών Στόχων 1, 2 και 3 για λόγους στρατηγικής και ασφαλείας. Στις περιπτώσεις αυτές, οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών περιορίζονται στις οντότητες που έχουν ή θεωρείται ότι έχουν εγκατασταθεί σε κράτη μέλη και ελέγχονται από κράτη μέλη και/ή υπηκόους των κρατών μελών.
Τροπολογία 121
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.  Δεν επιτρέπονται οι δράσεις που περιλαμβάνουν μεταφορά τεχνολογίας εκτός της Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η επίτευξη των μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων ασφάλειας, πραγματοποιείται αξιολόγηση ευκαιριών όσον αφορά τη συμμετοχή οντοτήτων που έχουν την κύρια εγκατάστασή τους εκτός της Ένωσης.
Τροπολογία 122
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 β (νέα)
5β.  Όπου κρίνεται σκόπιμο, η Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης μπορούν να διεξάγουν ελέγχους ασφαλείας, και οι δράσεις που δεν συμμορφώνονται προς τους κανόνες ασφαλείας μπορούν να αποκλειστούν ή να τερματιστούν ανά πάσα στιγμή.
Τροπολογία 123
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
1.  Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε η εφαρμογή του να καθιστά δυνατή τη συνέργεια με άλλα προγράμματα χρηματοδότησης της Ένωσης, όπως περιγράφεται περαιτέρω στο παράρτημα ΙΙΙ, ιδίως μέσω ρυθμίσεων συμπληρωματικής χρηματοδότησης από προγράμματα της ΕΕ, των οποίων οι διαδικασίες διαχείρισης το επιτρέπουν, είτε με διαδοχικό τρόπο, εναλλάξ, είτε με τον συνδυασμό των πόρων, συμπεριλαμβανομένης της από κοινού χρηματοδότησης των δράσεων.
1.  Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε η εφαρμογή του να καθιστά δυνατή τη συνέργεια με άλλα προγράμματα χρηματοδότησης της Ένωσης, όπως περιγράφεται περαιτέρω στο παράρτημα ΙΙΙ, ιδίως μέσω ρυθμίσεων συμπληρωματικής χρηματοδότησης από προγράμματα της ΕΕ, των οποίων οι διαδικασίες διαχείρισης το επιτρέπουν, είτε με διαδοχικό τρόπο, εναλλάξ, είτε με τον συνδυασμό των πόρων, συμπεριλαμβανομένης της από κοινού χρηματοδότησης των δράσεων. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι, κατά τη μόχλευση του συμπληρωματικού χαρακτήρα του προγράμματος με άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, ιδίως τα ΕΔΕΤ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»(CEF-2), το πρόγραμμα investEU, το πρόγραμμα Erasmus, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), δεν παρεμποδίζεται η επίτευξη των Eιδικών Στόχων 1 έως 5.
Η Επιτροπή μελετά τρόπους για να βελτιωθεί η συνολική αποδοτικότητα των προγραμμάτων που προσφέρουν πόρους στον τομέα της ψηφιοποίησης.
Τροπολογία 124
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2
2.  Οι μηχανισμοί συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων αρχών και τα κατάλληλα εργαλεία παρακολούθησης θεσπίζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν συστηματικά συνέργειες μεταξύ του προγράμματος και των σχετικών χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ. Οι ρυθμίσεις συμβάλλουν στην αποφυγή των επικαλύψεων και στη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των δαπανών.
2.  Οι μηχανισμοί συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων αρχών και μεταξύ των αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τα κατάλληλα εργαλεία παρακολούθησης θεσπίζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν συστηματικά συνέργειες μεταξύ του προγράμματος και των σχετικών χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ. Οι ρυθμίσεις συμβάλλουν στην αποφυγή των επικαλύψεων και στη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των δαπανών.
Τροπολογία 125
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2
2.  Το πρόγραμμα μπορεί να προβλέπει χρηματοδότηση με οποιαδήποτε από τις μορφές που καθορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων κυρίως των δημοσίων συμβάσεων κατ’ αρχάς καθώς και των επιχορηγήσεων και των βραβείων. Μπορεί επίσης να παράσχει χρηματοδότηση με τη μορφή χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο των συνδυαστικών πράξεων.
2.  Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση με οποιαδήποτε από τις μορφές που καθορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων κυρίως της σύναψης συμβάσεων από την Επιτροπή ή τον φορέα χρηματοδότησης, από μεμονωμένους δικαιούχους επιχορήγησης ή πλείονες δικαιούχους από κοινού, ως κύρια μορφή δράσης, καθώς και επιχορηγήσεων και βραβείων. Οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να επιτρέπουν πολλαπλή ανάθεση στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας και να προβλέπουν όρους επιδόσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς συμφωνίες για τις δημόσιες συμβάσεις. Το πρόγραμμα μπορεί επίσης να παράσχει χρηματοδότηση με τη μορφή χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο των συνδυαστικών πράξεων.
Τροπολογία 126
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – εδάφιο 1
Το Πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί μέσω ευρωπαϊκών εταιρικών σχέσεων. Συγκεκριμένα, μπορούν να συμπεριληφθούν οι συνεισφορές σε υφιστάμενες ή νέες συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υπό μορφή κοινών επιχειρήσεων που δημιουργούνται βάσει του άρθρου 187 της ΣΛΕΕ. Για τις εν λόγω συνεισφορές, ισχύουν οι διατάξεις περί ευρωπαϊκών συμπράξεων στο πλαίσιο του [κανονισμού Ορίζων Ευρώπη, πρέπει να προστεθεί παραπομπή].
Το Πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί μέσω ευρωπαϊκών εταιρικών σχέσεων που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας στρατηγικού προγραμματισμού μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Συγκεκριμένα, μπορούν να συμπεριληφθούν οι συνεισφορές σε υφιστάμενες ή νέες συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υπό μορφή κοινών επιχειρήσεων που δημιουργούνται βάσει του άρθρου 187 της ΣΛΕΕ. Για τις εν λόγω συνεισφορές, ισχύουν οι διατάξεις περί ευρωπαϊκών συμπράξεων στο πλαίσιο του [κανονισμού Ορίζων Ευρώπη, πρέπει να προστεθεί παραπομπή].
Τροπολογία 127
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – εδάφιο 1 α (νέο)
Οι ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις:
α)  θεσπίζονται σε περιπτώσεις όπου θα επιτύχουν αποτελεσματικότερα τους στόχους του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη από ό,τι η Ένωση μόνη της·
β)  τηρούν τις αρχές της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, της διαφάνειας, του ανοικτού χαρακτήρα, του αντικτύπου, των αποτελεσμάτων μόχλευσης, της μακροπρόθεσμης χρηματοδοτικής δέσμευσης όλων των εμπλεκόμενων μερών, της ευελιξίας, της συνοχής και της συμπληρωματικότητας με πρωτοβουλίες σε ενωσιακό, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο·
γ)  είναι χρονικά περιορισμένες και περιλαμβάνουν όρους για τη σταδιακή κατάργηση της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα.
Τροπολογία 128
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – εδάφιο 1 β (νέο)
Οι διατάξεις και τα κριτήρια για την επιλογή, την υλοποίηση, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη σταδιακή κατάργησή τους ορίζονται στον (θα προστεθεί παραπομπή).
Τροπολογία 129
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – τίτλος
Κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας
Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας
Τροπολογία 130
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1
1.  Κατά το πρώτο έτος υλοποίησης του προγράμματος, δημιουργείται αρχικό δίκτυο κόμβων ψηφιακής καινοτομίας.
1.  Κατά το πρώτο έτος υλοποίησης του προγράμματος, δημιουργείται αρχικό δίκτυο Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας που θα βασίζεται στην υφιστάμενη υποδομή και υπάρχει τουλάχιστον ένας Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας ανά κράτος μέλος.
Τροπολογία 131
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Για τους σκοπούς της δημιουργίας του δικτύου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, κάθε κράτος μέλος ορίζει υποψήφιες οντότητες μέσω ανοικτής και ανταγωνιστικής διαδικασίας, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
2.  Για τους σκοπούς της δημιουργίας του δικτύου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, κάθε κράτος μέλος ορίζει υποψήφιες οντότητες μέσω ανοικτής, διαφανούς, συμπεριληπτικής και ανταγωνιστικής διαδικασίας, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
Τροπολογία 132
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  κατάλληλες ικανότητες που σχετίζονται με τις λειτουργίες των κόμβων ψηφιακής καινοτομίας·
α)  κατάλληλες ικανότητες που σχετίζονται με τις λειτουργίες των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας·
Τροπολογία 133
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  κατάλληλη διαχειριστική ικανότητα, προσωπικό και υποδομή·
β)  κατάλληλη διαχειριστική ικανότητα, προσωπικό, υποδομή και σύνολο δεξιοτήτων·
Τροπολογία 134
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  αποδεδειγμένη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για να εξασφαλιστεί η συνάφεια με την αγορά των παρεμβάσεων στο πλαίσιο των Ειδικών Στόχων 1 έως 5·
Τροπολογία 135
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)
δβ)  συνδέσεις με υφιστάμενους Κόμβους ΤΠΕ που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», τον Κόμβο EUinvest και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων·
Τροπολογία 136
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Οι λεπτομερείς προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να χαρακτηριστεί μια οντότητα ως «Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας» και τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελεστούν, εναρμονίζονται και δημοσιοποιούνται εν ευθέτω χρόνω για να καταστεί δυνατή η κατάλληλη προετοιμασία και υλοποίηση των δράσεων.
Τροπολογία 137
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
3.  Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση σχετικά με την επιλογή των οντοτήτων που αποτελούν το αρχικό δίκτυο. Οι οντότητες αυτές επιλέγονται από την Επιτροπή, μεταξύ των υποψήφιων οντοτήτων που έχουν ορισθεί από τα κράτη μέλη, με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια:
3.  Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση σχετικά με την επιλογή των οντοτήτων που αποτελούν το αρχικό δίκτυο. Οι οντότητες αυτές επιλέγονται και προσδιορίζονται σαφώς από την Επιτροπή, μεταξύ των υποψήφιων οντοτήτων που έχουν ορισθεί από τα κράτη μέλη, με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια:
Τροπολογία 138
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
β)  την ανάγκη διασφάλισης, μέσω του αρχικού δικτύου, ότι θα καλυφθούν οι ανάγκες της βιομηχανίας και των τομέων δημόσιου συμφέροντος και ότι θα υπάρξει πλήρης και ισορροπημένη γεωγραφικής κάλυψη.
β)  την ανάγκη διασφάλισης, μέσω του αρχικού δικτύου, ότι θα καλυφθούν οι ανάγκες της βιομηχανίας και των τομέων δημόσιου συμφέροντος και ότι θα υπάρξει πλήρης και ισορροπημένη γεωγραφική κάλυψη, η οποία βελτιώνει τη σύγκλιση και συμβάλλει στην κάλυψη της απόστασης μεταξύ των χωρών συνοχής και των άλλων κρατών μελών και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος από γεωγραφικής άποψης.
Τροπολογία 139
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4
4.  Οι πρόσθετοι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας επιλέγονται με βάση ανοικτή και ανταγωνιστική διαδικασία, με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη σε όλη την Ευρώπη. Ο αριθμός των οντοτήτων του δικτύου πρέπει να είναι αναλογικός προς τον πληθυσμό του συγκεκριμένου κράτους μέλους και πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας κόμβος ψηφιακής καινοτομίας ανά κράτος μέλος. Για την αντιμετώπιση των ειδικών περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ, μπορούν να οριστούν συγκεκριμένες οντότητες για να καλύψουν τις ανάγκες τους.
4.  Οι πρόσθετοι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας επιλέγονται με βάση ανοικτή, διαφανή και ανταγωνιστική διαδικασία, με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη σε όλη την Ευρώπη. Ο αριθμός των οντοτήτων του δικτύου πρέπει να είναι αναλογικός προς τον πληθυσμό του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Για την αντιμετώπιση των ειδικών περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ, μπορούν να επιλεγούν πρόσθετοι Κόμβοι Καινοτομίας στις εν λόγω περιφέρειες.
Τροπολογία 140
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 5
5.  Οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση με τη μορφή επιχορηγήσεων.
5.  Οι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας επισημαίνονται σαφώς μέσω ειδικών ενδείξεων και λαμβάνουν χρηματοδότηση με τη μορφή επιχορηγήσεων.
Τροπολογία 141
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος
6.  Οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας που λαμβάνουν χρηματοδότηση συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος για:
6.  Οι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας που λαμβάνουν χρηματοδότηση συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος για:
Τροπολογία 142
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 – στοιχείο α
α)  να παρέχουν υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού —συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων δοκιμών και πειραματισμού— που απευθύνονται στις ΜΜΕ και τις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, καθώς και στους τομείς που χαρακτηρίζονται από βραδύτητα στην υιοθέτηση των ψηφιακών και των συναφών τεχνολογιών·
α)  να παρέχουν υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού και τεχνολογική εμπειρογνωμοσύνη —συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων δοκιμών και πειραματισμού— που απευθύνονται στις νεοφυείς επιχειρήσεις, στις ΜΜΕ και τις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, καθώς και στους τομείς που χαρακτηρίζονται από βραδύτητα στην υιοθέτηση των ψηφιακών και των συναφών τεχνολογιών·
Τροπολογία 143
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  να υποστηρίζουν τις εταιρείες, ιδίως τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τις δημόσιες διοικήσεις, ούτως ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους και να βελτιωθούν τα επιχειρηματικά μοντέλα τους, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών που καλύπτει το πρόγραμμα·
Τροπολογία 144
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 – στοιχείο β
β)  τη μεταφορά εμπειρογνωσίας και τεχνογνωσίας μεταξύ των περιφερειών, ιδίως μέσω της δικτύωσης των ΜΜΕ και των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, που είναι εγκατεστημένες σε μία περιφέρεια, με κόμβους ψηφιακής καινοτομίας, εγκατεστημένους σε άλλες περιφέρειες, που είναι οι πλέον κατάλληλοι για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών·
β)  τη μεταφορά εμπειρογνωσίας και τεχνογνωσίας μεταξύ των περιφερειών, ιδίως μέσω της δικτύωσης των ΜΜΕ, των νεοφυών επιχειρήσεων και των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, που είναι εγκατεστημένες σε μία περιφέρεια, με Ευρωπαϊκούς Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας, εγκατεστημένους σε άλλες περιφέρειες, που είναι οι πλέον κατάλληλοι για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών· την ενθάρρυνση ανταλλαγής δεξιοτήτων, κοινών πρωτοβουλιών και ορθών πρακτικών·
Τροπολογία 145
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 – στοιχείο γ
γ)  να παρέχουν θεματικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και την εμπιστοσύνη και κυβερνοασφάλεια των διοικήσεων, των οργανισμών του δημόσιου τομέα, των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Οι επιμέρους κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας μπορούν να εξειδικεύονται σε ειδικές θεματικές υπηρεσίες και δεν είναι αναγκαίο να παρέχουν όλες τις θεματικές υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο·
γ)  να παρέχουν θεματικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και την εμπιστοσύνη και κυβερνοασφάλεια των διοικήσεων, των οργανισμών του δημόσιου τομέα, των ΜΜΕ, και των νεοφυών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Οι επιμέρους Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας μπορούν να εξειδικεύονται σε ειδικές θεματικές υπηρεσίες και δεν είναι αναγκαίο να παρέχουν όλες τις θεματικές υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο·
Τροπολογία 146
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 α (νέα)
6α.  Οι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας μπορούν επίσης να συνεργάζονται με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, ιδίως την κοινότητα καινοτομίας EIT Digital, καθώς και τους Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».
Τροπολογία 147
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 β (νέα)
6β.  Οι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας δύναται να εκτελούν τις δραστηριότητες των Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τα προγράμματα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία, συμπεριλαμβανομένων των Κόμβων Καινοτομίας της EIT Digital.
Τροπολογία 148
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1
1.  Μόνο οι δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο [3] και στα άρθρα [4] έως [8] θα είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση.
1.  Μόνο οι δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο [3] και στα άρθρα [4] έως [8] θα είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση σύμφωνα με τους γενικούς στόχους που ορίζονται στο παράρτημα Ι.
Τροπολογία 149
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο ii
ii)  τρίτες χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα·
ii)  τρίτες χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 12·
Τροπολογία 150
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3
3.  Οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα είναι κατ’ εξαίρεση επιλέξιμες για να συμμετάσχουν σε ειδικές δράσεις, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.
3.  Οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα είναι κατ’ εξαίρεση επιλέξιμες για να συμμετάσχουν σε ειδικές δράσεις, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος και όταν αυτό δεν συνεπάγεται επιπρόσθετους κινδύνους για την ασφάλεια της Ένωσης ή δεν θέτει υπό αμφισβήτηση τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης.
Τροπολογία 151
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4
4.  Τα φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιμα, εκτός από τις επιχορηγήσεις που παρέχονται βάσει του ειδικού στόχου 4. Προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες.
4.  Τα φυσικά πρόσωπα μπορεί να είναι επιλέξιμα για τις επιχορηγήσεις που παρέχονται βάσει του Ειδικού Στόχου 4. Προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να είναι επιλέξιμοι υπό την προϋπόθεση ότι διαμένουν εντός της Ένωσης.
Τροπολογία 152
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – εδάφιο 1
Η χορήγηση και η διαχείριση των επιδοτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον τίτλο VIII του δημοσιονομικού κανονισμού.
Η χορήγηση και η διαχείριση των επιδοτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον τίτλο VIII του δημοσιονομικού κανονισμού και δύναται να καλύπτουν έως το 100 % των επιλέξιμων δαπανών για δεόντως αιτιολογημένους λόγους, με την επιφύλαξη της αρχής της συγχρηματοδότησης· και σύμφωνα με τις προδιαγραφές για κάθε στόχο.
Τροπολογία 153
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Τα κριτήρια ανάθεσης καθορίζονται στα προγράμματα εργασίας και στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
1.  Τα κριτήρια ανάθεσης καθορίζονται στα προγράμματα εργασίας και στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, λαμβάνοντας υπόψη κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
Τροπολογία 154
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  κατά περίπτωση, τις οικονομικές, κοινωνικές, κλιματικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την προσβασιμότητα·
ε)  κατά περίπτωση, τις οικονομικές, κλιματικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, και συγκεκριμένα την προαγωγή της προσβασιμότητας και της ισότητας ως προς τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες·
Τροπολογία 155
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
ζ)  κατά περίπτωση, την ισόρροπη γεωγραφική κατανομή σε όλη την Ένωση, συμπεριλαμβανομένων και των εξόχως απόκεντρων περιοχών·
ζ)  κατά περίπτωση, την ισόρροπη γεωγραφική κατανομή σε όλη την Ένωση, συμπεριλαμβανομένων και των εξόχως απόκεντρων περιοχών, καθώς και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών·
Τροπολογία 156
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)
ηα)  κατά περίπτωση, την ελευθερία περαιτέρω χρήσης και προσαρμογής των αποτελεσμάτων των έργων·
Τροπολογία 157
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο η β (νέο)
ηβ)  κατά περίπτωση, το δημόσιο συμφέρον·
Τροπολογία 158
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο η γ (νέο)
ηγ)  κατά περίπτωση, τη μείωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ περιφερειών, πολιτών ή επιχειρήσεων.
Τροπολογία 159
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – εδάφιο 1
Οι συνδυαστικές πράξεις που αποφασίζονται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος εκτελούνται σύμφωνα με τον [κανονισμό InvestEU] και τον τίτλο X του δημοσιονομικού κανονισμού.
Οι συνδυαστικές πράξεις που αποφασίζονται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος εκτελούνται σύμφωνα με τον [κανονισμό InvestEU] και τον τίτλο X του δημοσιονομικού κανονισμού. Το ποσό δαπανών από αυτό το πρόγραμμα που θα συνδυαστεί με χρηματοοικονομικό μέσο είναι μη επιστρεπτέο.
Τροπολογία 160
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Σε περίπτωση που μια δράση έχει ήδη ανατεθεί ή έχει λάβει συνεισφορές από άλλο ενωσιακό πρόγραμμα ή στήριξη από ενωσιακό ταμείο, η εν λόγω συνεισφορά ή στήριξη θα αναγράφεται στην αίτηση για συνεισφορά στο πλαίσιο του προγράμματος.
Τροπολογία 161
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3
3.  Το πρώτο πολυετές πρόγραμμα εργασίας επικεντρώνεται στις δραστηριότητες που ορίζονται στο παράρτημα και εξασφαλίζει ότι οι δράσεις που λαμβάνουν στήριξη δεν παραγκωνίζουν την ιδιωτική χρηματοδότηση. Τα επόμενα προγράμματα εργασίας μπορεί να περιλαμβάνουν δραστηριότητες που δεν αναφέρονται στο παράρτημα, υπό τον όρο ότι αυτές είναι σύμφωνες με τους στόχους του παρόντος κανονισμού, όπως προβλέπεται στα άρθρα [4-8].
3.  Τα προγράμματα εργασίας επικεντρώνονται στις δραστηριότητες που ορίζονται στο παράρτημα Ι και εξασφαλίζουν ότι οι δράσεις που λαμβάνουν στήριξη δεν παραγκωνίζουν την ιδιωτική χρηματοδότηση.
Τροπολογία 162
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27 για να τροποποιεί το παράρτημα Ι ώστε να αναθεωρεί ή να συμπληρώνει τις δραστηριότητες που καθορίζονται σε αυτό, με τρόπο συνεπή προς τους στόχους του παρόντος κανονισμού όπως ορίζονται στα άρθρα 4 έως 8.
Τροπολογία 163
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1
1.  Οι δείκτες για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και της προόδου του προγράμματος ως προς την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.
1.  Οι μετρήσιμοι δείκτες για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και της προόδου του προγράμματος ως προς την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.
Τροπολογία 164
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Η Επιτροπή καθορίζει μεθοδολογία που να προβλέπει μετρήσιμους δείκτες για την ακριβή αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη των γενικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1. Με βάση αυτή τη μεθοδολογία, η Επιτροπή συμπληρώνει το παράρτημα ΙΙΙ, το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2021.
Τροπολογία 165
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2
2.  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27 για την τροποποίηση του παραρτήματος II προκειμένου να επανεξετάζει ή να συμπληρώνει τους δείκτες, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, καθώς και να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με διατάξεις για τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.
2.  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27 για την τροποποίηση του παραρτήματος II προκειμένου να επανεξετάζει ή να συμπληρώνει τους μετρήσιμους δείκτες, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, καθώς και να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με διατάξεις για τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Τροπολογία 166
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3
3.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η εκτέλεση και τα αποτελέσματα του προγράμματος συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Προς τον σκοπό αυτό, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες κονδυλίων της Ένωσης και στα κράτη μέλη.
3.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η εκτέλεση και τα αποτελέσματα του προγράμματος είναι κατάλληλα για την ενδελεχή ανάλυση της προόδου που έχει επιτευχθεί και των δυσκολιών που διαπιστώθηκαν και ότι συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Προς τον σκοπό αυτό, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες κονδυλίων της Ένωσης και στα κράτη μέλη.
Τροπολογία 167
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 4
4.  Οι επίσημες στατιστικές της ΕΕ, όπως οι τακτικές στατιστικές έρευνες για τις ΤΠΕ χρησιμοποιούνται στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες ερωτώνται και συμμετέχουν μαζί με την Eurostat για τον αρχικό σχεδιασμό και την επακόλουθη ανάπτυξη στατιστικών δεικτών που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος και για την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
4.  Οι επίσημες στατιστικές της ΕΕ, όπως οι τακτικές στατιστικές έρευνες για τις ΤΠΕ χρησιμοποιούνται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, καθώς και η συλλογή συνόλων δεδομένων DESI στο NUTS-2 που βοηθά στην αντιμετώπιση της έλλειψης περιφερειακών δεδομένων που αφορούν την Ψηφιακή Ευρώπη. Οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες ερωτώνται και συμμετέχουν μαζί με την Eurostat για τον αρχικό σχεδιασμό και την επακόλουθη ανάπτυξη στατιστικών δεικτών που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος και για την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Τροπολογία 168
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – τίτλος
Αξιολόγηση
Αξιολόγηση του προγράμματος
Τροπολογία 169
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1
1.  Οι αξιολογήσεις διενεργούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
1.  Η Επιτροπή μεριμνά για την τακτική παρακολούθηση και την εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος, βασιζόμενη ιδίως στο σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 3. Οι αξιολογήσεις παρέχουν επίσης ποιοτική αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη των γενικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.
Τροπολογία 170
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2
2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την εκτέλεση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της εκτέλεσης του προγράμματος.
2.  Εκτός από την τακτική παρακολούθηση του προγράμματος, η Επιτροπή συντάσσει μια έκθεση ενδιάμεσης αξιολόγησης και την υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Η ενδιάμεση αξιολόγηση παρουσιάζει τα αναγκαία πορίσματα για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί στο πρόγραμμα μετά το 2027 και σχετικά με τους στόχους του.
Η ενδιάμεση αξιολόγηση υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 171
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3
3.  Αφού ολοκληρωθεί η εκτέλεση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη ύστερα από τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο [1], η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του προγράμματος.
3.  Βάσει μιας τελικής εξωτερικής και ανεξάρτητης αξιολόγησης, η Επιτροπή συντάσσει την τελική έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος, στην οποία αξιολογούνται οι επιδράσεις του σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου και η βιωσιμότητά του.
Τροπολογία 172
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Η Επιτροπή υποβάλλει την τελική έκθεση αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030.
Τροπολογία 173
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5
5.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα πορίσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.
διαγράφεται
Τροπολογία 174
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 4
4.  Στο πλαίσιο του συστήματος ελέγχου, η στρατηγική του λογιστικού ελέγχου μπορεί να βασίζεται στον δημοσιονομικό έλεγχο αντιπροσωπευτικού δείγματος δαπανών. Το εν λόγω αντιπροσωπευτικό δείγμα θα συμπληρώνεται από στοιχεία που επιλέγονται βάσει εκτίμησης των κινδύνων που συνδέονται με τις δαπάνες.
4.  Στο πλαίσιο του συστήματος ελέγχου, η στρατηγική του λογιστικού ελέγχου βασίζεται στον δημοσιονομικό έλεγχο τουλάχιστον ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος δαπανών. Το εν λόγω αντιπροσωπευτικό δείγμα θα συμπληρώνεται από στοιχεία που επιλέγονται βάσει εκτίμησης των κινδύνων που συνδέονται με τις δαπάνες.
Τροπολογία 175
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2
2.  Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 24 ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.
2.  Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στα άρθρα 23 και 24 ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.
Τροπολογία 176
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 24 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα άρθρα 23 και 24 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
Τροπολογία 177
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 6
6.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που έχει εκδοθεί βάσει του άρθρου 24 τίθεται σε ισχύ αν δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
6.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που έχει εκδοθεί βάσει των άρθρων 23 και 24 τίθεται σε ισχύ αν δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 178
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1
1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους) παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.
1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους) παρέχοντας συνεκτική, ειλικρινή, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.
Τροπολογία 179
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για το πρόγραμμα, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο [3].
2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για το πρόγραμμα, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Εξασφαλίζει επίσης ολοκληρωμένη πληροφόρηση και πρόσβαση των δυνητικών αιτούντων σε ενωσιακή χρηματοδότηση στον ψηφιακό τομέα. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο [3].
Τροπολογία 180
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 1 – εδάφιο 2 – σημείο 1
1.  Ένα πλαίσιο από κοινού προμηθειών για ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ΥΥΕ παγκόσμιας κλάσης, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής υπερυπολογιστικής εξακλίμακας και της υποδομής δεδομένων. Θα είναι προσβάσιμο σε δημόσιους και ιδιωτικούς χρήστες σε μη κερδοσκοπική βάση, καθώς και για σκοπούς έρευνας με δημόσια χρηματοδότηση.
1.  Ένα πλαίσιο από κοινού προμηθειών για ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ΥΥΕ παγκόσμιας κλάσης, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής υπερυπολογιστικής εξακλίμακας και της υποδομής δεδομένων. Θα είναι προσβάσιμο σε όλες τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις, και σε δημόσιους και ιδιωτικούς χρήστες σε μη κερδοσκοπική βάση, καθώς και για σκοπούς έρευνας με δημόσια χρηματοδότηση.
Τροπολογία 181
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 1 – εδάφιο 2 – σημείο 6
6.  Εγκατάσταση έτοιμης προς χρήση/λειτουργικής τεχνολογίας: η υπερυπολογιστική ως υπηρεσία που προέρχεται από έρευνα και καινοτομία για την οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού οικοσυστήματος ΥΥΕ που θα καλύπτει το σύνολο των τμημάτων της επιστημονικής και βιομηχανικής αξιακής αλυσίδας (υλισμικό, λογισμικό, εφαρμογές, υπηρεσίες, διασυνδέσεις και προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες).
6.  Εγκατάσταση έτοιμης προς χρήση/λειτουργικής τεχνολογίας: η υπερυπολογιστική ως υπηρεσία που προέρχεται από έρευνα και καινοτομία, ιδιαίτερα οι νέες τεχνολογίες που έχουν ήδη επωφεληθεί ή που επωφελούνται σήμερα από ενωσιακή χρηματοδότηση, για την οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού οικοσυστήματος ΥΥΕ που θα καλύπτει το σύνολο των τμημάτων της επιστημονικής και βιομηχανικής αξιακής αλυσίδας (υλισμικό, λογισμικό, εφαρμογές, υπηρεσίες, διασυνδέσεις και προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες).
Τροπολογία 182
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 2 – εδάφιο 1
Το πρόγραμμα, αφενός, θα αναπτύξει και θα ενισχύσει βασικές ικανότητες τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των πόρων δεδομένων και των αποθετηρίων αλγορίθμων, καθιστώντας τις προσβάσιμες από όλες τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις, και, αφετέρου, θα προωθήσει την ενίσχυση και τη δικτύωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων δοκιμών και πειραματισμού ΤΝ στα κράτη μέλη.
Το πρόγραμμα, αφενός, θα αναπτύξει και θα ενισχύσει βασικές ικανότητες της τεχνητής νοημοσύνης και των τεχνολογιών κατανεμημένου καθολικού στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των πόρων δεδομένων και των αποθετηρίων αλγορίθμων, καθιστώντας τις προσβάσιμες από όλες τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις, και, αφετέρου, θα προωθήσει την ενίσχυση και τη δικτύωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων δοκιμών και πειραματισμού ΤΝ στα κράτη μέλη.
Τροπολογία 183
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 4 – εδάφιο 1
Το πρόγραμμα θα στηρίξει την εύκολη πρόσβαση του σημερινού και του μελλοντικού εργατικού δυναμικού σε προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, ιδίως υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, τεχνητής νοημοσύνης, κατανεμημένου καθολικού (π.χ. τεχνολογία αλυσίδας συναλλαγών, γνωστή ως «blockchain») και κυβερνοασφάλειας προσφέροντας στους σπουδαστές, τους πρόσφατα αποφοιτήσαντες και τους εργαζομένους, οπουδήποτε κι αν βρίσκονται, τα μέσα για να αποκτούν και να αναπτύσσουν τις δεξιότητες αυτές.
Το πρόγραμμα θα στηρίξει την εύκολη πρόσβαση και τις ευκαιρίες κατάρτισης του σημερινού και του μελλοντικού εργατικού δυναμικού σε προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, ιδίως υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, τεχνητής νοημοσύνης, κατανεμημένου καθολικού (π.χ. τεχνολογία αλυσίδας συναλλαγών, γνωστή ως «blockchain») και κυβερνοασφάλειας προσφέροντας στους σπουδαστές, τους πρόσφατα αποφοιτήσαντες ή στους πολίτες όλων των ηλικιών που χρειάζονται αναβάθμιση δεξιοτήτων, σε όσους αναζητούν εργασία και τους εργαζομένους, οπουδήποτε κι αν βρίσκονται, τα μέσα για να αποκτούν και να αναπτύσσουν τις δεξιότητες αυτές.
Τροπολογία 184
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 4 – εδάφιο 2 – σημείο 1
1.  Πρόσβαση σε κατάρτιση κατά την εργασία μέσω συμμετοχής σε πρακτική άσκηση σε κέντρα δεξιοτήτων και σε εταιρείες που χρησιμοποιούν προηγμένες τεχνολογίες.
1.  Πρόσβαση σε κατάρτιση κατά την εργασία και ευκαιριών μικτής μάθησης μέσω συμμετοχής σε πρακτική άσκηση σε κέντρα δεξιοτήτων και σε εταιρείες που χρησιμοποιούν προηγμένες τεχνολογίες.
Τροπολογία 185
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 4 – εδάφιο 4
Όλες οι παρεμβάσεις θα σχεδιάζονται και θα υλοποιούνται κατά κύριο λόγο μέσω των κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 15.
Όλες οι παρεμβάσεις θα σχεδιάζονται και θα υλοποιούνται κατά κύριο λόγο μέσω των Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 16.
Τροπολογία 186
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 5 – τμήμα Ι – σημείο 1 – υποσημείο 1.2
1.2.  Στήριξη για τον σχεδιασμό, την πιλοτική εφαρμογή, την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την προώθηση ενός συνεκτικού οικοσυστήματος διασυνοριακών υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και διευκόλυνση απρόσκοπτων διατερματικών, ασφαλών, διαλειτουργικών, πολυγλωσσικών και διαλειτουργικών διασυνοριακών ή διατομεακών λύσεων και κοινών πλαισίων εντός των δημόσιων διοικήσεων. Θα περιλαμβάνονται επίσης μεθοδολογίες για την εκτίμηση των επιπτώσεων και των οφελών.
1.2.  Στήριξη για τον σχεδιασμό, την πιλοτική εφαρμογή, την εγκατάσταση, τη συντήρηση, την επέκταση και την προώθηση ενός συνεκτικού οικοσυστήματος διασυνοριακών υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και διευκόλυνση απρόσκοπτων διατερματικών, ασφαλών, διαλειτουργικών, πολυγλωσσικών και διαλειτουργικών διασυνοριακών ή διατομεακών λύσεων και κοινών πλαισίων εντός των δημόσιων διοικήσεων. Θα περιλαμβάνονται επίσης μεθοδολογίες για την εκτίμηση των επιπτώσεων και των οφελών.
Τροπολογία 187
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 5 – τμήμα Ι – σημείο 2 – υποσημείο 2.1
2.1.  Μέριμνα ώστε οι πολίτες της ΕΕ να μπορούν να έχουν πρόσβαση, να κοινοποιούν, να χρησιμοποιούν και να διαχειρίζονται τα προσωπικά τους δεδομένα υγείας με ασφαλή τρόπο διασυνοριακά, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση τους ή τη θέση των δεδομένων. Ολοκλήρωση της υποδομής ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας και επέκτασή της με νέες ψηφιακές υπηρεσίες, στήριξη της ανάπτυξης του ευρωπαϊκού μορφότυπου ανταλλαγής ηλεκτρονικών μητρώων υγείας.
2.1.  Μέριμνα ώστε οι πολίτες της ΕΕ να μπορούν να έχουν πρόσβαση, να κοινοποιούν, να χρησιμοποιούν και να διαχειρίζονται τα προσωπικά τους δεδομένα υγείας με ασφαλή τρόπο και με τρόπο που διασφαλίζει την ιδιωτικότητά τους, διασυνοριακά, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση τους ή τη θέση των δεδομένων. Ολοκλήρωση της υποδομής ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας και επέκτασή της με νέες ψηφιακές υπηρεσίες, στήριξη της ανάπτυξης του ευρωπαϊκού μορφότυπου ανταλλαγής ηλεκτρονικών μητρώων υγείας.
Τροπολογία 188
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 5 – τμήμα Ι – σημείο 3
3.  Δικαστικός τομέας: παροχή της δυνατότητας απρόσκοπτης και ασφαλούς διασυνοριακής ηλεκτρονικής επικοινωνίας εντός των δικαστικών αρχών, καθώς και μεταξύ των δικαστικών αρχών και άλλων αρμόδιων φορέων στον τομέα της αστικής και ποινικής δικαιοσύνης. Βελτίωση της πρόσβασης σε νομικές και δικονομικές πληροφορίες και διαδικασίες για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους ασκούντες νομικά επαγγέλματα και τα μέλη του δικαστικού σώματος με σημασιολογικά διαλειτουργικές διασυνδέσεις με τις εθνικές βάσεις δεδομένων και τα εθνικά μητρώα, καθώς και με τη διευκόλυνση της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών μέσω διαδικτύου. Προώθηση της ανάπτυξης και της εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών για τα δικαστήρια και τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου με βάση λύσεις τεχνητής νοημοσύνης που είναι πιθανόν να εξορθολογίσουν και να επιταχύνουν τις διαδικασίες (π.χ. εφαρμογές «νομικής τεχνολογίας», «legal tech»).
3.  Δικαστικός τομέας: παροχή της δυνατότητας απρόσκοπτης και ασφαλούς διασυνοριακής ηλεκτρονικής επικοινωνίας εντός των δικαστικών αρχών, καθώς και μεταξύ των δικαστικών αρχών και άλλων αρμόδιων φορέων στον τομέα της αστικής και ποινικής δικαιοσύνης. Βελτίωση της πρόσβασης σε νομικές και δικονομικές πληροφορίες και διαδικασίες για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους ασκούντες νομικά επαγγέλματα και τα μέλη του δικαστικού σώματος με σημασιολογικά διαλειτουργικές διασυνδέσεις με τις βάσεις δεδομένων και τα μητρώα, καθώς και με τη διευκόλυνση της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών μέσω διαδικτύου. Προώθηση της ανάπτυξης και της εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών για τα δικαστήρια και τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου με βάση λύσεις τεχνητής νοημοσύνης που είναι πιθανόν να εξορθολογίσουν και να επιταχύνουν τις διαδικασίες (π.χ. εφαρμογές «νομικής τεχνολογίας», «legal tech»).
Τροπολογία 189
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 5 – τμήμα Ι – σημείο 4
4.  Μεταφορές, ενέργεια και περιβάλλον: ανάπτυξη των αποκεντρωμένων λύσεων και υποδομών που απαιτούνται για ψηφιακές εφαρμογές μεγάλης κλίμακας, όπως οι έξυπνες πόλεις ή οι έξυπνες αγροτικές περιοχές προς στήριξη των μεταφορικών, ενεργειακών και περιβαλλοντικών πολιτικών.
4.  Μεταφορές, ενέργεια και περιβάλλον: ανάπτυξη των αποκεντρωμένων λύσεων και υποδομών που απαιτούνται για ψηφιακές εφαρμογές μεγάλης κλίμακας, όπως οι έξυπνες πόλεις, οι έξυπνες αγροτικές περιοχές ή οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, προς στήριξη των μεταφορικών, ενεργειακών και περιβαλλοντικών πολιτικών.
Τροπολογία 190
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 5 – τμήμα ΙΙ – τίτλος
II Αρχικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας:
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 191
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 2 – σημείο 2.2
2.2  Αριθμός επιχειρήσεων και οργανισμών που κάνουν χρήση τεχνητής νοημοσύνης
2.2  Αριθμός επιχειρήσεων και οργανισμών που εκτελούν δοκιμές και πειραματισμούς στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης σε συνεργασία με τους Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας
Τροπολογία 192
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 2 – σημείο 2.2 α (νέο)
2.2α  Αριθμός συγκεκριμένων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης που λαμβάνουν στήριξη από το πρόγραμμα και κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά.
Τροπολογία 193
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 4 – σημείο 4.1
4.1  Αριθμός εκπαιδευόμενων και εργαζόμενων ειδικών σε θέματα ΤΠΕ
4.1  Αριθμός εκπαιδευόμενων και εργαζόμενων ειδικών σε θέματα ΤΠΕ κάθε έτος στην Ένωση
Τροπολογία 194
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 4 – σημείο 4.2
4.2  Αριθμός επιχειρήσεων που δυσκολεύονται να προσλάβουν ειδικούς σε θέματα ΤΠΕ
4.2  Αριθμός επιχειρήσεων που δυσκολεύονται να προσλάβουν ειδικούς σε θέματα ΤΠΕ κάθε έτος στην Ένωση
Τροπολογία 195
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 4 – σημείο 4.2 β (νέο)
4.2β  Αριθμός σπουδαστών, πρόσφατων αποφοίτων και ανέργων που έχουν βελτιώσει την κατάστασή τους μετά από κατάρτιση παρεχόμενη στο πλαίσιο του προγράμματος.
Τροπολογία 196
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 5 – σημείο 5.1
5.1  Υιοθέτηση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών
5.1  Συχνότητα υιοθέτησης των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών
Τροπολογία 197
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 5 – σημείο 5.2
5.2  Επιχειρήσεις με υψηλό βαθμό ψηφιακής έντασης
5.2  Αριθμός επιχειρήσεων με υψηλό βαθμό ψηφιακής έντασης
Τροπολογία 198
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 5 – σημείο 5.3
5.3  Ευθυγράμμιση των εθνικών πλαισίων διαλειτουργικότητας με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας
5.3  Βαθμός ευθυγράμμισης των εθνικών πλαισίων διαλειτουργικότητας με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας
Τροπολογία 199
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)
β α)   Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» δημιουργεί ενεργά συνέργειες με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» γύρω από τη βιωσιμότητα των δεδομένων που προέρχονται από ερευνητικά έργα·
Τροπολογία 200
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο 1 – στοιχείο γ
γ)  Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα επενδύει i) στην ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων στους τομείς της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας και των ψηφιακών δεξιοτήτων· και ii) στην εθνική και περιφερειακή ανάπτυξη, εντός ενός ενωσιακού πλαισίου, ψηφιακών ικανοτήτων και των πλέον σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών σε τομείς δημοσίου συμφέροντος (όπως στους τομείς της υγείας, της δημόσιας διοίκησης, της δικαιοσύνης και της εκπαίδευσης) ή εκεί όπου παρατηρείται ανεπάρκεια της αγοράς (όπως στην ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και μεσαίων)·
γ)  Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα επενδύει i) στην ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων στους τομείς της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας και των ψηφιακών δεξιοτήτων· και ii) στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, εντός ενός ενωσιακού πλαισίου, ψηφιακών ικανοτήτων και των πλέον σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών σε τομείς δημοσίου συμφέροντος (όπως στους τομείς της υγείας, της δημόσιας διοίκησης, της δικαιοσύνης και της εκπαίδευσης) ή εκεί όπου παρατηρείται ανεπάρκεια της αγοράς (όπως στην ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και μεσαίων)·
Τροπολογία 201
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο 3 – στοιχείο γ
γ)  Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα επενδύει i) στην ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων στους τομείς της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας και των ψηφιακών δεξιοτήτων· και ii) στην εθνική και περιφερειακή ανάπτυξη, εντός ενός ενωσιακού πλαισίου, ψηφιακών ικανοτήτων και των πλέον σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών σε τομείς δημοσίου συμφέροντος (όπως στους τομείς της υγείας, της δημόσιας διοίκησης, της δικαιοσύνης και της εκπαίδευσης) ή εκεί όπου παρατηρείται ανεπάρκεια της αγοράς (όπως στην ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και μεσαίων)·
γ)  Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα επενδύει i) στην ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων στους τομείς της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, της τεχνητής νοημοσύνης, της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού, της κυβερνοασφάλειας και των ψηφιακών δεξιοτήτων· και ii) στην εθνική και περιφερειακή ανάπτυξη, εντός ενός ενωσιακού πλαισίου, ψηφιακών ικανοτήτων και των πλέον σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών σε τομείς δημοσίου συμφέροντος (όπως στους τομείς της υγείας, της δημόσιας διοίκησης, της δικαιοσύνης και της εκπαίδευσης) ή εκεί όπου παρατηρείται ανεπάρκεια της αγοράς (όπως στην ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και μεσαίων)·

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0408/2018).

Τελευταία ενημέρωση: 7 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου