Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0227(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0408/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0408/2018

Viták :

PV 12/12/2018 - 29
CRE 12/12/2018 - 29
OJ 26/04/2021 - 52

Szavazatok :

PV 13/12/2018 - 9.4
CRE 13/12/2018 - 9.4
PV 17/04/2019 - 8.11
CRE 17/04/2019 - 8.11

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0521
P8_TA(2019)0403

Elfogadott szövegek
PDF 350kWORD 111k
2018. december 13., Csütörtök - Strasbourg
A Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozása ***I
P8_TA(2018)0521A8-0408/2018

Az Európai Parlament 2018. december 13-án elfogadott módosításai a Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet   Módosítás
Módosítás 1
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
3 a bevezető hivatkozás (új)
–   tekintettel a pénzügyi technológiáról (FinTech) – a technológiának a pénzügyi szektor jövőjére gyakorolt hatásáról szóló 2017. május 17-i európai parlamenti állásfoglalásra,
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  A [a hivatkozást naprakésszé kell tenni adott esetben a TOT-okra vonatkozó új döntés szerint: A / /EU tanácsi határozat53 88. cikke] alapján a tengerentúli országokban és területeken (TOT-ok) letelepedett személyek és szervezetek jogosultak finanszírozásban részesülni, figyelemmel a program szabályaira és célkitűzéseire, valamint azon tagállam esetleges megállapodásaira is, amelyhez az érintett tengerentúli ország vagy terület kapcsolódik.
(4)  A [a hivatkozást naprakésszé kell tenni adott esetben a TOT-okra vonatkozó új döntés szerint: A / /EU tanácsi határozat53 88. cikke] alapján a tengerentúli országokban és területeken (TOT-ok) letelepedett személyek és szervezetek jogosultak finanszírozásban részesülni, figyelemmel a program szabályaira és célkitűzéseire, valamint azon tagállam esetleges megállapodásaira is, amelyhez az érintett tengerentúli ország vagy terület kapcsolódik. A tengerentúli országok vagy területek részvételéből eredő korlátokat figyelembe kell venni a program végrehajtása során, a programban való tényleges részvételüket pedig nyomon kell követni és rendszeresen értékelni kell.
_________________
_________________
53 / /EU tanácsi határozat.
53 / /EU tanácsi határozat.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  A jobb jogalkotásról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodás54 (22) és (23) bekezdése értelmében e programot meghatározott nyomon követésre vonatkozó követelmények alapján begyűjtött információk alapján kell értékelni, ugyanakkor el kell kerülni a túlszabályozást és adminisztratív terheket, főként a tagállamokra nehezedőeket. Adott esetben e követelmények mérhető mutatókat is magukban foglalhatnak, amelyek alapján adatok gyűjthetők a jogszabály tényleges hatásáról.
(5)  A jobb jogalkotásról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodás54 (22) és (23) bekezdése értelmében e programot meghatározott nyomon követésre vonatkozó követelmények alapján begyűjtött, a meglévő szükségletekkel összefüggő és (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek54a megfelelő információk alapján kell értékelni, ugyanakkor el kell kerülni a túlszabályozást és a kedvezményezettekre háruló adminisztratív terheket, főként a tagállamokra és a kkv-kra nehezedőket. Adott esetben e követelményeknek mérhető kvantitatív és kvalitatív mutatókat is magukban kell foglalniuk, amelyek alapján értékelni lehet a programnak a helyszínen kifejtett tényleges hatását.
__________________
__________________
54 Intézményközi megállapodás (2016. április 13.) az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról; HL L 123., 2016.5.12., 1. o.
54 Intézményközi megállapodás (2016. április 13.) az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról; HL L 123., 2016.5.12., 1. o.
54a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
(5a)  A programnak a lehető legnagyobb mértékű átláthatóságot, elszámoltathatóságot és demokratikus ellenőrzést kell biztosítania az uniós költségvetés támogatásával létrehozott innovatív pénzügyi eszközöket és mechanizmusokat illetően, különös tekintettel ezeknek az uniós célkitűzések eléréséhez való hozzájárulására, mind az eredeti várakozások, mind az elért végeredmények vonatkozásában.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)  A 2017 szeptemberében rendezett tallinni digitális csúcstalálkozó55 és az Európai Tanács 2017. október 19-i következtetései56 jelezték, hogy Európának be kell fektetnie gazdaságaink digitalizálásába és a szakemberhiány leküzdésébe ahhoz, hogy megőrizze és javítsa versenyképességét, életminőségünket és a társadalmi szerkezetet. Az Európai Tanács arra a következtetésre jutott, hogy a digitális átalakulás hatalmas lehetőségeket tartogat az innováció, a növekedés és a foglalkoztatás tekintetében, hozzájárul globális versenyképességünkhöz és növeli kreatív és kulturális sokszínűségünket. Ahhoz, hogy ezeket a lehetőségeket meg tudjuk ragadni, egyes, a digitális átalakulásból fakadó kihívásokra közösen kell megoldást találnunk, illetve meg kell vizsgálnunk mindazokat a szakpolitikákat, amelyekre a digitális átalakulás hatással van.
(6)  A 2017 szeptemberében rendezett tallinni digitális csúcstalálkozó55 és az Európai Tanács 2017. október 19-i következtetései56 jelezték, hogy Európának be kell fektetnie gazdaságaink hatékony digitalizálásába és a szakemberhiány leküzdésébe ahhoz, hogy megőrizze és javítsa versenyképességét és az innovációt, az életminőségünket és a társadalmi szerkezetet. Az Európai Tanács arra a következtetésre jutott, hogy a digitális átalakulás hatalmas lehetőségeket tartogat az innováció, a növekedés és a foglalkoztatás tekintetében, hozzájárul globális versenyképességünkhöz és növeli kreatív és kulturális sokszínűségünket. Ahhoz, hogy ezeket a lehetőségeket meg tudjuk ragadni, a digitális átalakulásból fakadó kihívásokra közösen kell megoldást találnunk, többek között biztosítva azokat az alapvető elemeket, amelyekre az új technológiák támaszkodnak, hatékony és könnyen végrehajtható jogi szabályozást alakítva ki, felülvizsgálva a digitális átalakulás hatásainak kitett szakpolitikákat, valamint olyan környezetet kialakítva, amely ösztöni az innovációt, és ahol teljes körűen védik a felhasználók érdekeit. Optimális esetben az – európai szintű erőfeszítések eredményeként létrejött – program pénzügyi keretét jelentős magánforrásokból származó finanszírozással és tagállami hozzájárulással kell növelni.
__________________
__________________
55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit
55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit
56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf
56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)
(6a)  Az európai társadalom és az európai gazdaság jövője erősen fog függni egy harmonizált és következetes rádióspektrum-politikától és az 5G infrastruktúrától, amely tekintetében egy, a nagyon nagy kapacitású hálózatokkal kapcsolatos infrastrukturális célkitűzést kell majd követni annak érdekében, hogy színvonalas és gyorsabb kommunikációs szolgáltatást lehessen nyújtani; ez a jelen program helyes végrehajtásának előfeltétele. E tekintetben a program számára előnyös lesz az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz és különösen a Wif4EU kezdeményezés helyes végrehajtása, amelynek célja, hogy az uniós közterületeken előmozdítsa az összekapcsoltságot a polgárok számára; e két program együttesen maximalizálni fogja az eredményeket és segít majd teljesíteni az arra irányuló uniós célokat, hogy Unió-szerte biztosított legyen a megbízható és konzisztens nagy sebességű hálózati lefedettség.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)  Az Európai Tanács különösen azt a következtetést vonta le, hogy az Uniónak sürgősen foglalkoznia kell az új tendenciákkal: ebbe beletartoznak az olyan kérdések, mint a mesterséges intelligencia és a megosztott könyvelési technológiák (pl. blokklánc), ugyanakkor biztosítani kell az adatvédelem, a digitális jogok és az etikai követelmények magas szintjét is. Az Európai Tanács felkérte a Bizottságot, hogy 2018 elejéig terjesszen elő javaslatot a mesterséges intelligencia európai megközelítésére vonatkozóan, és felszólította a Bizottságot, hogy nyújtsa be a keretfeltételek megerősítéséhez szükséges kezdeményezéseket annak céljából, hogy az EU kockázatalapú radikális innovációk révén új piacokat tárhasson fel és megerősíthesse iparának vezető szerepét.
(7)  Az Európai Tanács különösen azt a következtetést vonta le, hogy az Uniónak sürgősen foglalkoznia kell az új tendenciákkal: ebbe beletartoznak az olyan kérdések, mint a digitális szakadék és a mesterséges intelligencia, ugyanakkor biztosítva az (EU) 2016/679 rendeletnek teljes mértékben megfelelő adatvédelem, a digitális jogok, az alapvető jogok és az etikai követelmények magas szintjét is. Az Európai Tanács felkérte a Bizottságot, hogy 2018 elejéig terjesszen elő javaslatot a mesterséges intelligencia európai megközelítésére vonatkozóan, és felszólította a Bizottságot, hogy nyújtsa be a keretfeltételek megerősítéséhez szükséges kezdeményezéseket annak céljából, hogy az EU kockázatalapú radikális innovációk révén új piacokat tárhasson fel és megerősíthesse iparának vezető szerepét.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)
(7a)   2018. április 10-én a tagállamok együttműködési megállapodások aláírásával fejezték ki támogatásukat és együttműködési szándékukat a mesterséges intelligenciára és a megosztott könyvelési technológiákra (pl. blokklánc) épülő infrastrukturális szolgáltatásokra vonatkozó kezdeményezések kapcsán.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)
(7b)   E program sikeres végrehajtásához a tendenciák követésénél többre van szükség. Az autonóm digitális társadalom elősegítése érdekében az Uniónak elkötelezettnek kell lennie a magánélet védelmét lehetővé tevő technológiák (például a kriptográfia és a decentralizált alkalmazások), valamint az időtálló infrastruktúrába (száloptikás hálózat) történő beruházások növelése mellett.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
7 c preambulumbekezdés (új)
(7c)   Európának döntő beruházásokat kell megvalósítania a jövője érdekében, és stratégiai digitális kapacitásokat kell kiépítenie, hogy élvezhesse a digitális forradalom előnyeit. Jelentős költségvetést (legalább 9,2 milliárd eurót) kell biztosítani uniós szinten erre a célra, amelyet nagy arányú nemzeti és regionális szintű beruházásoknak kell kiegészíteniük, azaz következetes és kiegészítő jellegű kapcsolatot kell biztosítani a strukturális és kohéziós alapokkal.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)  A Bizottság közleménye „Az Európai Unió új, korszerű többéves pénzügyi kerete a 2020 utáni prioritások megvalósításának hatékony szolgálatában”57 a jövőbeli pénzügyi keretek lehetőségei között többek között felvázol egy programot Európa digitális átalakulására, melynek eredményeként „az intelligens növekedés hatékony folyamatai jönnek létre olyan területeken, mint a csúcsminőségű adatinfrastruktúra, az összekapcsolhatóság és a kiberbiztonság”. Célja Európa vezető szerepének biztosítása a szuper-számítástechnika, a következő generációs internet, a mesterséges intelligencia, a robotika és a nagy adathalmazok terén. Megerősítené az európai ipar és a kereskedelmi vállalkozások versenyhelyzetét a digitalizált gazdaság egészében és jelentős hatással lenne az Unióban tapasztalható szakemberhiány leküzdésére.
(8)  A Bizottság közleménye „Az Európai Unió új, korszerű többéves pénzügyi kerete a 2020 utáni prioritások megvalósításának hatékony szolgálatában”57 a jövőbeli pénzügyi keretek lehetőségei között többek között felvázol egy programot Európa digitális átalakulására, amely „erőteljes előrelépést jelentene az intelligens növekedés irányába az olyan területeken, mint a magas színvonalú adatinfrastruktúra, a konnektivitás és a kiberbiztonság”, valamint a közigazgatás digitalizálása. Célja Európa vezető szerepének biztosítása a szuper-számítástechnika, a következő generációs internet, a mesterséges intelligencia, a robotika és a nagy adathalmazok terén. Megerősítené az európai ipar és a vállalkozások versenyhelyzetét a digitalizált gazdaság egészében és jelentős hatással lenne az Unióban tapasztalható szakemberhiány áthidalására és leküzdésére, biztosítva, hogy az európai polgárok rendelkezzenek a digitális átalakulással való szembenézéshez szükséges készségekkel, kompetenciákkal és tudással.
__________________
__________________
57 COM(2018)0098.
57 COM(2018)0098.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)
(8a)   mivel az Unió stratégiai digitális képességeinek fejlesztésében mutatkozó késedelmekre és az ezek orvoslására irányuló erőfeszítésekre való tekintettel a program törekvéseivel arányos, legalább 9,2 milliárd eurós költségvetést kellene biztosítani,
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
(9)  Az „Egy közös európai adattér felé” című közlemény58 azzal a kulcsfontosságú lépésként elfogadandó új intézkedéssel foglalkozik, amely az uniós közös adattér – azaz egy egységes digitális terület létrehozására irányul, amelynek nagysága lehetővé teszi új, adatokon alapuló termékek és szolgáltatások kifejlesztését.
(9)  Az „Egy közös európai adattér felé” című közlemény58 azzal a kulcsfontosságú lépésként elfogadandó új intézkedéssel foglalkozik, amely az uniós közös adattér – azaz egy egységes digitális terület létrehozására irányul, amelynek nagysága lehetővé teszi új, adatokon alapuló termékek és szolgáltatások kifejlesztését és innovációját.
_________________
_________________
58 COM(2018)0125.
58 COM(2018)0125.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)
(9a)   Az Európai Bizottság által 2017-ben útjára indított Újgenerációs Internet kezdeményezés egyben a program végrehajtásának alapjául is fog szolgálni, hiszen célja a jobb szolgáltatásokat nyújtó, intelligensebb és nyitottabb internet megteremtése, amely nagyobb beleszólást és részvételt biztosít, valamint foglalkozik a különféle kutatási területeken elért eredményekből fakadó technológiai lehetőségekkel, amelyek az új hálózati architektúráktól és szoftveralapú infrastruktúráktól a szolgáltatásokra és alkalmazásokra vonatkozó új elképzelésekig terjednek.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)  A program általános célkitűzése, hogy az Unió egészében támogassa az ipar digitális átalakulását és az üzleti vállalkozások és polgárok érdekében elősegítse az innovációs, kutatási és technológiafejlesztési szakpolitikák ipari felhasználhatóságának jobb kiaknázását. A program öt, kulcsfontosságú szakpolitikai területnek megfelelő egyedi célkitűzés köré szerveződik, nevezetesen: nagy teljesítményű számítástechnika, kiberbiztonság, mesterséges intelligencia, korszerű digitális készségek és a digitális kapacitások telepítése, legjobb felhasználása és interoperabilitása. Mindezen területeken a program célja az uniós, tagállami és regionális szakpolitikák jobb összehangolása, valamint a magánszférabeli és ágazati erőforrások egyesítése a beruházások növelése és szorosabb szinergiák kialakítása céljából.
(10)  A program általános célkitűzése, hogy az Unió egészében támogassa az ipar digitális átalakulását, és az üzleti vállalkozások, különösen a kkv-k és polgárok érdekében elősegítse az innovációs, kutatási és technológiafejlesztési szakpolitikák ipari felhasználhatóságának jobb kiaknázását, valamint hogy korszerűsítsen konkrét közérdekű ágazatokat. Ezen túlmenően a programnak erősítenie kell az Unió versenyképességét és gazdaságának ellenálló képességét.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)
(10a)   Prioritást biztosító módon kell támogatni azokat a kkv-ket, amelyek fel akarják használni termelési folyamataikban a digitális átalakulást. A digitális ágazatban folyó kutatás és innováció lehetővé teszi a kkv-k számára, hogy az erőforrások hatékony felhasználásával hozzájáruljanak az európai gazdaság növekedéséhez.
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
10 b preambulumbekezdés (új)
(10b)  A program öt kulcsfontosságú szakpolitikai területet tükröző egyedi célkitűzés köré szerveződik, nevezetesen: a) nagy teljesítményű számítástechnika, b) mesterséges intelligencia és megosztott könyvelési technológiák, c) kiberbiztonság, d) korszerű digitális készségek, valamint e) a digitális kapacitások telepítése, legjobb felhasználása és az interoperabilitás. Mindezen területeken a program célja az uniós, tagállami és regionális szakpolitikák jobb összehangolása, valamint a magánszférabeli és ágazati erőforrások egyesítése a beruházások növelése és szorosabb szinergiák kialakítása céljából.
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
10 c preambulumbekezdés (új)
(10c)  A digitális átalakulás általános célkitűzése mellett a programnak hozzá kell járulnia a hosszú távú stratégiai biztonsági célkitűzések biztosításához is az Unión belüli kapacitások és képességek kiépítése révén, elsőbbséget biztosítva azoknak az intézkedéseknek, amelyek növelik a stratégiai potenciált és korlátozzák a harmadik országbeli szállítóktól és termékektől való függést, ezáltal biztosítva az Unió gazdasági és innovációs versenyképességét.
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
(11)  A program végrehajtása során központi szerepet játszanak a digitális innovációs központok, melyek feladata a fejlett digitális technológiák széles körű elterjesztése a vállalkozások, állami szervek és a tudományos élet körében. A digitális innovációs központok hálózatának a lehető legnagyobb földrajzi lefedettséget kell elérnie Európában59. A digitális innovációs központok első csoportja a tagállamok javaslatai alapján kerül kiválasztásra, azután pedig a hálózat bővítése nyílt versenyeljárásban történik. A digitális innovációs központok a legújabb digitális kapacitásokhoz, így a nagy teljesítményű számítógépekhez (HPC), mesterséges intelligenciához, kiberbiztonsághoz, valamint más innovatív technológiákhoz, például a kulcsfontosságú alaptechnológiákhoz való hozzáférési pontokként működnek, melyek a fablabekben és városi laboratóriumokban (city lab) is elérhetők. Emellett egyablakos hozzáférési pontként is működnek a tesztelt és validált technológiákhoz és támogatják a nyitott innovációt. Emellett a korszerű digitális készségek területén is támogatást nyújtanak. A digitális innovációs központok hálózatának emellett támogatnia kell a legkülső régiók részvételét a digitális egységes piacban.
(11)  A program végrehajtása során központi szerepet játszanak az európai digitális innovációs központok, melyek feladata a fejlett digitális technológiák széles körű elterjesztése a vállalkozások, többek között a kkv-k, az állami szervek és a tudományos élet körében. Az európai digitális innovációs központok hálózatának a lehető legnagyobb földrajzi lefedettséget kell elérnie Európában59. Az európai digitális innovációs központok első csoportja a tagállamok javaslatai alapján kerül kiválasztásra, azután pedig a hálózat bővítése nyílt és átlátható versenyeljárásban történik. Az európai digitális innovációs központok a legújabb digitális kapacitásokhoz, így a nagy teljesítményű számítógépekhez (HPC), mesterséges intelligenciához, kiberbiztonsághoz, valamint más innovatív technológiákhoz, például a kulcsfontosságú alaptechnológiákhoz való hozzáférési pontokként működnek, melyek a fabrikációs műhelyekben (fab lab) és városi műhelyekben (city lab) is elérhetőek. Emellett egyablakos ügyintézőhelyként is működnek a tesztelt és validált technológiákhoz való hozzáférés tekintetében, és támogatják a nyílt innovációt. Emellett a korszerű digitális készségek területén is támogatást nyújtanak. Az európai digitális innovációs központok hálózatának ezenkívül támogatnia kell a legkülső régiók részvételét a digitális egységes piacban, és a tengerentúli országokban és területeken támogatnia kell a digitális átállást.
__________________
__________________
59 „Az európai ipar digitalizálása, a digitális egységes piac előnyeinek teljes körű kiaknázása” című közlemény (COM(2016)0180) szerint
59 „Az európai ipar digitalizálása, a digitális egységes piac előnyeinek teljes körű kiaknázása” című közlemény (COM(2016)0180) szerint.
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)
(11a)  Annak érdekében, hogy szinergiák jöjjenek létre az e program keretében megvalósuló beruházások és az Unió kutatásra és fejlesztésre irányuló beruházásai, különösen az Európai horizont program beruházásai között, az európai digitális innovációs központoknak olyan platformként kell működniük, amely összehozza az egyik oldalon az új technológiai megoldásokat igénylő iparágakat, vállalkozásokat és adminisztrációt azokkal a vállalatokkal, többek között induló innovatív vállalkozásokkal és kkv-kkel, amelyek a másik oldalon piacérett megoldásokkal rendelkeznek.
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)
(11b)  A program keretében a tervezés, fejlesztés és beszerzés az Unió közép- és hosszú távú kapacitásainak és versenyképességének fokozása céljából történik. Prioritásként kell kezelni azon intézkedéseket, amelyek növelik az Unió stratégiai potenciálját és versenyképességét, annak érdekében, hogy korlátozzák a harmadik országbeli szállítóktól és termékektől való függőséget. A program egyedi célkitűzéseiben a harmadik országok részvételének ezért attól kell függenie, hogy ezek az országok hogyan járulnak hozzá az Unió céljaihoz.
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
(12)  A programot az alapvető digitális kapacitások és azok széles körű felhasználásának megerősítését szolgáló projektek révén kell megvalósítani. Ebben szerepelni kell a tagállamokkal és szükség esetén a magánszektorral közösen megvalósított beruházásoknak is. Ehhez szükség van különösen arra, hogy a közbeszerzésben kritikus tömeget biztosítsunk, így jobb ár/érték arányt érjünk el és garantálhassuk, hogy az európai beszállítók a technológiai fejlődés élvonalában maradjanak.
(12)  A programot az alapvető digitális kapacitások és az Unió stratégiai autonómiájának megerősítését szolgáló projektek révén kell megvalósítani. Ennek érdekében a programnak legalább 9,2 milliárd eurós uniós költségvetést kell biztosítania, amely a tagállamokkal és/vagy a magánszektorral közösen megvalósított beruházásokkal egészül ki. Ehhez szükség van különösen arra, hogy a közbeszerzésben kritikus tömeget biztosítsunk, így jobb ár/érték arányt érjünk el és garantálhassuk, hogy az európai beszállítók a technológiai fejlődés élvonalába érjenek.
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
(14)  A program intézkedéseit a piaci hiányosságok és az optimálistól elmaradó befektetési helyzetek arányos mértékű kezelésére kell felhasználni, és a fellépések nem kétszerezhetik meg és nem szoríthatják ki a magánfinanszírozást, valamint nem torzíthatják a versenyt a belső piacon.
(14)  A program intézkedéseit az Unió digitális bázisának megerősítésére és kiszélesítésére, a fő társadalmi kihívások kezelésére, az Unió digitális iparági kompetenciáinak további növelésére, valamint a piaci hiányosságok és az optimálistól elmaradó befektetési helyzetek arányos mértékű kezelésére kell felhasználni, és a fellépések nem kétszerezhetik meg és nem szoríthatják ki a magánfinanszírozást, valamint egyértelmű európai hozzáadott értékkel kell rendelkezniük.
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
(15)  Annak érdekében, hogy a program élettartama alatt maximális rugalmasságot biztosítsunk és szinergiákat fejlesszünk ki a komponensek között, minden egyedi célkitűzés megvalósításához felhasználható a költségvetési rendelet szerint rendelkezésre álló valamennyi eszköz. Az alkalmazandó végrehajtási mechanizmusok a közvetlen irányítás és közvetett irányítás, amikor az uniós finanszírozást más finanszírozási forrásokkal kell párosítani, vagy amikor a végrehajtáshoz közösen irányított struktúrák létrehozására van szükség.
(15)  Annak érdekében, hogy a program élettartama alatt maximális rugalmasságot biztosítsunk és szinergiákat fejlesszünk ki a komponensek között, minden egyedi célkitűzés megvalósításához felhasználható a költségvetési rendelet szerint rendelkezésre álló valamennyi eszköz. Az alkalmazandó végrehajtási mechanizmusok a közvetlen irányítás és közvetett irányítás, amikor az uniós finanszírozást más finanszírozási forrásokkal kell párosítani, vagy amikor a végrehajtáshoz közösen irányított struktúrák létrehozására van szükség. Közvetett irányítás esetén a Bizottság feladata annak garantálása, hogy a program közvetlen irányítása során elvárt minőségi és biztonsági szabványok érvényesüljenek és azokat tiszteletben tartsák.
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
(16)  A nagy teljesítményű számítástechnikának és a kapcsolódó uniós adatfeldolgozási kapacitásoknak biztosítaniuk kell, hogy a nagy teljesítményű számítástechnikát szélesebb körben használja az ipar és általában a közérdekű területek, annak érdekében, hogy kihasználhatók legyenek a szuperszámítógépek által a társadalom számára kínált egyedi lehetőségek az egészségügy, a környezetvédelem és a biztonság, valamint az ipari vállalatok, nevezetesen a kis- és középvállalkozások versenyképessége terén.
(16)  A nagy teljesítményű számítástechnikának és a kapcsolódó uniós adatfeldolgozási és -tárolási kapacitásoknak biztosítaniuk kell, hogy a nagy teljesítményű számítástechnikát szélesebb körben használja az ipar és általában a közérdekű területek, annak érdekében, hogy kihasználhatók legyenek a szuperszámítógépek által a társadalom számára kínált egyedi lehetőségek az egészségügy, a környezetvédelem és a biztonság, valamint az ipari vállalatok, nevezetesen a kis- és középvállalkozások versenyképessége terén. Az Uniónak világszínvonalú szuperszámítógépeket kell beszereznie, biztosítania kell ellátórendszerét, valamint szimulációs, vizualizációs és prototipizálási szolgáltatásokat kell bevezetnie, továbbá biztosítania kell a HPC-rendszert, az uniós értékekkel és elvekkel összhangban.
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
(17)  Az Unió beavatkozását ezen a területen támogatásáról biztosította a Tanács60 és az Európai Parlament61 is. Emellett 2017-ben kilenc tagállam írta alá az EuroHPC Nyilatkozatot62, egy kormányok közötti megállapodást, melynek keretében a kormányok vállalják, hogy a Bizottsággal együttműködve hoznak létre és telepítenek legmodernebb HPC és adatinfrastruktúrákat Európában, és ezek az egész Unióban elérhetők a tudományos világ, állami és magán partnerek számára.
(17)  Az Unió beavatkozását ezen a területen támogatásáról biztosította a Tanács60 és az Európai Parlament61 is. Emellett 2017-ben kilenc tagállam aláírta az EuroHPC Nyilatkozatot62, egy kormányok közötti megállapodást, melynek keretében a kormányok vállalják, hogy az Európai Bizottsággal együttműködve kiépítik és telepítik a legmodernebb HPC- és adatinfrastruktúrákat Európában, és ezek az egész Unióban elérhetőek lesznek a tudományos világ, az állami és a magán partnerek számára, továbbá növelik az uniós hozzáadott értéket.
__________________
__________________
60
60
61
61
62
62
Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
(18)  A nagy teljesítményű számítástechnikára vonatkozó egyedi célkitűzés megvalósítására egy közös vállalkozás tekinthető a legalkalmasabb végrehajtási mechanizmusnak, amelynek feladata különösen a nemzeti és európai uniós stratégiák, valamint a nagy teljesítményű számítástechnikai infrastruktúra és a kutatás-fejlesztés terén végzett beruházások koordinálása, az állami és magánforrások egyesítése, valamint az Unió gazdasági és stratégiai érdekeinek védelme63. Továbbá, a tagállamokban lévő nagy teljesítményű számítástechnikai kompetenciaközpontok nagy teljesítményű számítástechnikai szolgáltatásokat kínálnak a vállalkozások, egyetemek és közigazgatási szervek számára.
(18)  A nagy teljesítményű számítástechnikára vonatkozó egyedi célkitűzés megvalósítására egy közös vállalkozás tekinthető a legalkalmasabb végrehajtási mechanizmusnak, amelynek feladata különösen a nemzeti és európai uniós stratégiák, valamint a nagy teljesítményű számítástechnikai infrastruktúra és a kutatás-fejlesztés terén végzett beruházások koordinálása, az állami és magánforrások egyesítése, valamint az Unió gazdasági és stratégiai érdekeinek védelme63. Továbbá, a tagállamokban lévő nagy teljesítményű számítástechnikai kompetenciaközpontok nagy teljesítményű számítástechnikai szolgáltatásokat kínálnak az Unióban letelepedett vállalkozások – ideértve a kkv-kat és az induló innovatív vállalkozásokat is –, egyetemek és közigazgatási szervek számára.
__________________
__________________
63 „Az EuroHPC Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre vonatkozó javaslat” című dokumentumhoz csatolt hatásvizsgálat (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)
63 „Az EuroHPC Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre vonatkozó javaslat” című dokumentumhoz csatolt hatásvizsgálat (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
(19)  A mesterséges intelligenciához kapcsolódó kapacitások fejlesztése alapvető hajtóereje az ipar és a közszféra digitális átalakulásának. Egyre önállóbb robotokat használnak a gyárakban, mélytengeri alkalmazásokban, otthonokban, városokban és kórházakban. A kereskedelmi mesterségesintelligencia-platformok a tesztfázisból továbbléptek és valódi alkalmazásokká váltak az egészségügyben és környezetvédelemben; minden jelentős autógyártó önvezető autókat fejleszt, és a gépi tanulási technikák valamennyi fontos webes platform és nagy adathalmazokon alapuló alkalmazás központi elemévé váltak.
(19)  A mesterséges intelligenciához kapcsolódó kapacitások fejlesztése alapvető hajtóereje az ipar és a közszféra digitális átalakulásának. Egyre önállóbb robotokat használnak a gyárakban, mélytengeri alkalmazásokban, otthonokban, városokban és kórházakban. A kereskedelmi mesterségesintelligencia-platformok a tesztfázisból továbbléptek és valódi alkalmazásokká váltak az egészségügyben és környezetvédelemben; minden jelentős autógyártó önvezető autókat fejleszt, és a gépi tanulási technikák valamennyi fontos webes platform és nagy adathalmazokon alapuló alkalmazás központi elemévé váltak. Az ezen új technológiák Európán belüli előmozdításához szükséges legjobb keretfeltételek megteremtése érdekében az Uniónak ki kell egészíteni szakpolitikai döntéshozatali folyamatát az innováció elvével.
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)
(19a)   Az európai ipar digitalizációjára vonatkozó, 2017. június 1-jei állásfoglalásában az Európai Parlament rámutatott a nyelvi korlátok iparra és annak digitalizálójára gyakorolt hatására. Ezzel összefüggésben a mesterséges intelligencián alapuló nagyszabású nyelvi technológiák – például a gépi fordítás, a beszédfelismerés, a nagy adathalmazokon alapuló szövegelemzés, a párbeszédrendszerek és a kérdésmegválaszoló rendszerek – kifejlesztése elengedhetetlen a nyelvi sokszínűség megőrzéséhez, az inkluzivitás biztosításához, valamint az emberek közötti és az emberek és gépek közötti kommunikáció elősegítéséhez.
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
19 b preambulumbekezdés (új)
(19b)  Az önállóan tanuló robotok és a mesterséges intelligencia egyre gyorsabb fejlődése, valamint azon képességük, hogy másodpercek alatt megsokszorozzák a tudást és tananyagot, nehézzé teszi annak megjóslását, hogy fejlődésük a program 2027-es megszűnésekor milyen szakaszban lesz. Következésképp a Bizottságnak különös figyelmet kell fordítania erre a gyorsan fejlődő digitális trendre, és adott esetben a munkaprogram célkitűzéseit gyorsan ki kell igazítania a fejlődésnek megfelelően.
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
19 c preambulumbekezdés (új)
(19c)  Figyelemmel az európai ipar növekvő keresletére a mesterséges intelligenciát alkalmazó robotikai megoldások iránt, és annak fontosságára, hogy ne alakuljon ki jelentős beruházási hiány ezen a területen, a program mesterséges intelligenciára vonatkozó célkitűzéseinek ki kell terjedniük a mesterséges intelligencia által vezérelt robotikára.
Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
19 d preambulumbekezdés (új)
(19d)  A mesterséges intelligencián alapuló termékeknek és szolgáltatásoknak felhasználóbarátnak, alapértelmezés szerint jogszerűeknek kell lenniük, valamint több választási lehetőséget és több információt kell nyújtaniuk a fogyasztók számára, különösen a termékek vagy szolgáltatások minőségéről.
Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
(20)  A széles körű adathalmazok, tesztelési és kísérleti létesítmények rendelkezésre állása nagy jelentőséggel bír a mesterséges intelligencia fejlesztésében.
(20)  A széles körű adathalmazok, tesztelési és kísérleti létesítmények rendelkezésre állása, amelyek a belső piac biztosításához szükségesek, ahol mesterséges intelligenciát használnak, valamint a szöveg- és adatbányászathoz való hozzáférés nagy jelentőséggel bír a mesterséges intelligencia, többek között a nyelvi technológiák fejlesztésében.
Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)
(20a)   2018. április 25-én a Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy európai megközelítést javasol a mesterséges intelligenciára vonatkozó iránymutatások tervezetének kidolgozására, a mesterséges intelligenciával foglalkozó szövetséghez tartozó érdekelt felekkel, valamint egy szakértői csoporttal való együttműködésben, a mesterséges intelligencián alapuló európai alkalmazások és vállalkozások erősítése érdekében.
Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
(21)  Az európai ipar digitalizációjáról szóló 2017. június 1-jei állásfoglalásában64 az Európai Parlament kiemelte a közös európai kiberbiztonsági megközelítés jelentőségét, elismerte a tudatosság növelésének szükségességét és a kibertámadásokkal szembeni ellenálló képességet az üzleti vezetők és a nemzeti és európai ipari biztonság szakpolitikai döntéshozóinak alapvető feladatának nyilvánította.
(21)  Az európai ipar digitalizációjáról szóló 2017. június 1-jei állásfoglalásában64 az Európai Parlament kiemelte a közös európai kiberbiztonsági megközelítés fontosságát, elismerte a tudatosság növelésének szükségességét, továbbá a kibertámadásokkal szembeni ellenálló képességet, valamint az alapértelmezett és beépített biztonság és adatvédelem megvalósítását az üzleti vezetők és a nemzeti és európai ipari biztonság szakpolitikai döntéshozói alapvető feladatának nyilvánította.
__________________
__________________
64 Az A8-0183/2017 hivatkozási számú dokumentum elérhető a következő címen: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//HU
64 Az A8-0183/2017 hivatkozási számú dokumentum elérhető a következő címen: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//HU
Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
(22)  A kiberbiztonság az Unió egésze számára kihívás, amelyet nem lehet továbbra is kizárólag szétaprózott nemzeti kezdeményezések révén kezelni. Európa kiberbiztonsági kapacitásait meg kell erősíteni annak érdekében, hogy Európát felruházzuk a polgárai és vállalkozásai kibertámadások elleni védelméhez szükséges kapacitásokkal. Emellett a fogyasztókat is védeni kell, amikor olyan hálózatba kapcsolt termékeket használnak, melyek feltörhetők és biztonságukat veszélyeztethetik. Ezt a tagállamokkal és a magánszektorral közösen kell elérni Európa kiberbiztonsági kapacitásait megerősítő projektek kidolgozása és összehangolása révén, valamint azáltal, hogy biztosítjuk a legújabb kiberbiztonsági megoldások széles körű elterjedését a gazdaságban és a kritikus tömeg és a kiválóság biztosítására egyesítjük a területen meglévő kompetenciákat.
(22)  A kiberbiztonság az Unió egésze számára kihívás, amelyet nem lehet továbbra is kizárólag szétaprózott nemzeti kezdeményezések révén kezelni. Európa kiberbiztonsági kapacitásait meg kell erősíteni annak érdekében, hogy Európát felruházzuk a polgárok, a közigazgatások és a vállalkozások kibertámadások elleni védelméhez szükséges kapacitásokkal. Emellett a fogyasztókat is védeni kell, amikor olyan hálózatba kapcsolt termékeket használnak, melyek feltörhetők és biztonságukat veszélyeztethetik. Ezt a tagállamokkal és a magánszektorral közösen kell elérni Európa kiberbiztonsági kapacitásait megerősítő projektek kidolgozása és összehangolása révén, valamint azáltal, hogy biztosítjuk a legújabb kiberbiztonsági megoldások széles körű elterjedését a gazdaságban és a kritikus tömeg és a kiválóság biztosítására egyesítjük a területen meglévő kompetenciákat.
Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés
(23)  2017 szeptemberében a Bizottság egy kezdeményezéscsomagot65 terjesztett elő, amelyben egy egységes uniós kiberbiztonsági megközelítést vázolt fel azzal a céllal, hogy megerősítse Európa kibertámadások és fenyegetések kezelésére alkalmas kapacitásait és a terület technológiai és ipari kapacitásait.
(23)  2017 szeptemberében a Bizottság egy kezdeményezéscsomagot65 terjesztett elő, amelyben egy átfogó uniós kiberbiztonsági megközelítést vázolt fel azzal a céllal, hogy megerősítse Európa kibertámadások és fenyegetések kezelésére alkalmas kapacitásait, a kibertámadásokkal szembeni ellenálló képességet, és a terület technológiai és ipari kapacitásait.
_________________
_________________
65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity
65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity
Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)
(23a)  Főszabályként a kiberbiztonsági megoldásoknak alapvető tervezési paraméterként védelmi és biztonsági előírásokat kell tartalmazniuk a rendelkezésre álló, legmodernebb technológiáknak és a „beépített biztonság”, valamint az „alapértelmezett biztonság” elveinek megfelelően.
Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
(24)  Ez elengedhetetlen a digitális egységes piac működéséhez. A kiberbiztonsági technológiák, mint a digitális azonosító, a kriptográfia vagy a behatolásérzékelés, valamint ezek alkalmazása olyan területeken, min a pénzügyek, az ipar 4.0, az energetika, a közlekedés, az egészségügy vagy az e-kormányzat, alapvető szerepet játszanak a polgárok, a közigazgatási szervek és a vállalkozások online tevékenységének és tranzakcióinak biztonságában és a bizalom fenntartásában.
(24)  Ez elengedhetetlen a digitális egységes piac működéséhez. A kiberbiztonsági technológiák, mint például a megosztott könyvelési technológiák, a digitális azonosító, a kriptográfia, a titkosítás vagy a behatolásérzékelés, valamint ezek alkalmazása olyan területeken, mint a pénzügyek, az ipar 4.0, a logisztika, az energetika, a közlekedés, az idegenforgalom, az egészségügy vagy az e-kormányzat, alapvető szerepet játszanak a polgárok, a közigazgatási szervek és a vállalkozások – többek között az 5G platformokon kifejtett – online tevékenységének és tranzakcióinak biztonságában, átláthatóságában és a bizalom fenntartásában.
Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés
(25)  2017. október 19-i következtetéseiben az Európai Tanács hangsúlyozta, hogy a digitális Európa sikeres létrehozásához az Unióban szükség van különösen olyan munkaerőpiacokra, képzési és oktatási rendszerekre, amelyek felkészültek a digitális korszakra, és be kell fektetni a digitális készségekbe azért, hogy minden európai polgár tudatosságát és felkészültségét növeljük.
(25)  2017. október 19-i következtetéseiben az Európai Tanács hangsúlyozta, hogy a Digitális Európa sikeres létrehozásához az Unióban szükség van különösen olyan munkaerőpiacokra, valamint képzési és oktatási rendszerekre, amelyek felkészültek a digitális korszakra, és be kell fektetni a digitális készségek fejlesztésébe és a digitális jártasság javításába azért, hogy növeljük minden európai polgár tudatosságát és felkészültségét, egy integrált megközelítés révén.
Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)
(26a)   Figyelembe véve a holisztikus megközelítés szükségességét, a programnak tekintetbe kell vennie a befogadás, a képesítés, a képzés és a specializáció azon területeit is, amelyek a haladó digitális kompetenciák mellett a hozzáadott érték létrehozásának meghatározó forrásai a tudásalapú társadalomban.
Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés
(27)  Az európai ipar digitalizációjára vonatkozó, 2017. június 1-jei állásfoglalásában67 az Európai Parlament leszögezte, hogy az oktatás, képzés és egész életen át tartó tanulás a társadalmi kohézió alapkövét képezi a digitális társadalomban.
(27)  Az európai ipar digitalizációjára vonatkozó, 2017. június 1-jei állásfoglalásában67 az Európai Parlament leszögezte, hogy az oktatás, képzés és egész életen át tartó tanulás a társadalmi kohézió alapkövét képezi a digitális társadalomban. Ezenkívül kérte, hogy a nemi dimenzió kerüljön bele valamennyi digitális kezdeményezésbe, és hangsúlyozta az IKT-ágazaton belül a nemek között tapasztalható jelentős különbségek kezelésének szükségességét, mivel ez alapvetően fontos Európa hosszú távú növekedése és jóléte szempontjából;
__________________
__________________
67 Az A8-0183/2017 hivatkozási számú dokumentum elérhető a következő címen: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//HU
67 Az A8-0183/2017 hivatkozási számú dokumentum elérhető a következő címen: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//HU
Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)
(27a)  A nemek közötti egyenlőségről és a nők jogainak erősítéséről a digitális korban című 2016. április 28-i állásfoglalásában az Európai Parlament hangsúlyozta annak szükségességét, hogy az IKT használatáról a nemek tekintetében alábontott adatokat kell gyűjteni, valamint célokat, mutatókat és referenciamutatókat kell kidolgozni a nők IKT-hoz való hozzáférése fejlődésének nyomon követése és a helyes gyakorlatok vállalkozások körében történő előmozdítása érdekében;
Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
27 b preambulumbekezdés (új)
(27b)  A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása felé című 2016. január 19-i állásfoglalásában az Európai Parlament teljes mértékben támogatta és ösztönözte a nők digitális vállalkozási kultúráját, valamint az információs társadalomba való beilleszkedésüket és abban való részvételüket.
Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés
(28)  Az e program által finanszírozott korszerű digitális technológiák, például a nagy teljesítményű számítástechnika, kiberbiztonság és mesterséges intelligencia már elég kiforrottak ahhoz, hogy a kutatási szakaszból továbblépjenek az uniós szintű telepítés, bevezetés és bővítés szakaszába. Ahogy e technológiák bevezetése, ugyanúgy a készségek fejlesztése is uniós választ igényel. Szükséges a korszerű digitális készségek terén elérhető képzési lehetőségek bővítése, növelése és elérhetővé tétele az egész Unióban. Ha ez nem történik meg, az hátráltathatja a fejlett digitális technológiák zökkenőmentes bevezetését és alááshatja az uniós gazdaság általános versenyképességét. Az e program keretében támogatott intézkedések kiegészítik az ESZA, az ERFA és a Horizont Európa programok keretében támogatott intézkedéseket.
(28)  Az e program által finanszírozott korszerű digitális technológiák, például a nagy teljesítményű számítástechnika, a kiberbiztonság, a felhőalapú számítástechnika, az adatvédelem és az információkezelés, valamint a mesterséges intelligencia már elég kiforrottak ahhoz, hogy a kutatási szakaszból továbblépjenek az uniós szintű telepítés, bevezetés és bővítés szakaszába. Ahogy e technológiák bevezetése, ugyanúgy a készségek fejlesztése is uniós választ igényel. Szükséges a korszerű digitális készségek terén elérhető tanulási és képzési lehetőségek bővítése, növelése és elérhetővé tétele az egész Unióban. Ha ez nem történik meg, az hátráltathatja a fejlett digitális technológiák zökkenőmentes bevezetését és alááshatja az uniós gazdaság általános versenyképességét. Az e program keretében támogatott intézkedések kiegészítik az ESZA, az ERFA, az Erasmus és a Horizont Európa programok keretében támogatott intézkedéseket.
Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés
(29)  A közigazgatás és közszolgáltatások digitális eszközökkel történő modernizálása kulcsfontosságú a vállalkozások és polgárok adminisztratív terheinek csökkentéséhez, azáltal, hogy az állami hatóságokkal történő érintkezésüket gyorsabbá, kényelmesebbé és olcsóbbá teszi, valamint javítja a polgároknak és üzleti vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások hatékonyságát és minőségét. Mivel több közérdekű szolgáltatás már most is európai dimenzióval rendelkezik, ezek uniós szintű végrehajtásához és telepítéséhez adott támogatás biztosítja, hogy a polgárok és üzleti vállalkozások Európa-szerte kihasználhassák a minőségi digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférés előnyeit.
(29)  A közigazgatás és közszolgáltatások digitális eszközökkel történő modernizálása kulcsfontosságú a polgárok és a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentéséhez, azáltal, hogy az állami hatóságokkal történő érintkezésüket gyorsabbá, kényelmesebbé és olcsóbbá teszi, valamint javítja a polgároknak és üzleti vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások hatékonyságát, átláthatóságát és minőségét, egyszersmind fokozva a közkiadások hatékonyságát is. Mivel több közérdekű szolgáltatás már most is európai dimenzióval rendelkezik, az ezek uniós szintű végrehajtásához és telepítéséhez adott támogatás biztosítja, hogy a polgárok és üzleti vállalkozások Európa-szerte kihasználhassák a minőségi, többnyelvű digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférés előnyeit. Fontos továbbá, hogy e szolgáltatások a fogyatékossággal élő személyek számára is hozzáférhetők legyenek.
Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)
(29a)   A digitalizáció megkönnyítheti és javíthatja az akadálymentes hozzáférést mindenki számára, ideértve az időseket, a csökkent mozgásképességű vagy fogyatékossággal élő személyeket, valamint a távoli vagy vidéki területeken élőket.
Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés
(30)  Az olyan közérdekű területeken végrehajtott digitális átalakulás, mint az egészségügy68, a mobilitás, az igazságügy, a Föld/környezetvédelmi megfigyelések, az oktatás és a kultúra, szükségessé teszi a digitális szolgáltatási infrastruktúrák továbbépítését és bővítését, ami lehetővé teszi a határokon átnyúló biztonságos adatcserét és ösztönzi a nemzeti fejlesztéseket. Az e rendelet szerinti koordináció a legalkalmasabb eszköz a szinergiákban rejlő lehetőségek kihasználására.
(30)  Az olyan közérdekű területeken végrehajtott digitális átalakulás, mint az egészségügy68, a mobilitás, az igazságügy, a Föld/környezetvédelmi megfigyelések, a biztonság, a szén-dioxid-kibocsátások csökkentése, az energiainfrastruktúra, az oktatás és képzés, valamint a kultúra, szükségessé teszi a digitális szolgáltatási infrastruktúrák továbbépítését, fejlesztését és bővítését, ami lehetővé teszi a határokon átnyúló és több nyelven történő biztonságos adat- és információcserét és ösztönzi a nemzeti fejlesztéseket. Az e rendelet szerinti koordináció a legalkalmasabb eszköz a szinergiákban rejlő lehetőségek kihasználására és a kiegészítő jelleg biztosítására. A digitális átalakulásnak mindazonáltal figyelembe kell vennie, hogy egyes polgárok – különböző okok miatt – nem vesznek részt benne, és támogatni kell azokat a hálózatokat, amelyek továbbra is tájékoztatják ezeket a polgárokat, és elősegítik, hogy továbbra is jogaik teljes birtokában legyenek és valamennyi társadalmi és állampolgári kötelességüket teljesíteni tudják.
_________________
_________________
68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628
68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628
Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)
(30a)   Az ebben az ágazatban végrehajtott digitális átalakulásnak minden körülmények között lehetővé kell tennie az európai polgárok számára, hogy határokon átnyúló módon és biztonságosan hozzáférhessenek személyes adataikhoz, használhassák és kezelhessék azokat, függetlenül attól, hogy fizikailag hol vannak a polgárok, illetve az adatok.
Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
30 b preambulumbekezdés (új)
(30b)   A fejlett technológiáknak a közérdeket szolgáló területeken, például az oktatásban történő bevezetése és az ezekhez való hozzáférés biztosítása szintén olyan szakképzést igényel, amellyel megszerezhetők az e technológiák használatához szükséges készségek. Ezért a 8. sz. egyedi célkitűzéshez tartozó céloknak az olyan képzési programokra is ki kell terjedniük, amelyek a fejlett technológiák felhasználóinak szólnak.
Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés
(32)  Az európai közigazgatások modernizálása a digitális egységes piac sikeres megvalósításához szükséges egyik fő prioritás. A stratégia félidős értékelése kiemelte, hogy szükség van a közigazgatások átalakulásának erősítésére és biztosítani kell a polgárok egyszerű, bizalmat ébresztő és zökkenőmentes hozzáférését a közszolgáltatásokhoz.
(32)  Az európai közigazgatások modernizálása a digitális egységes piac sikeres megvalósításához szükséges egyik fő prioritás. A stratégia félidős értékelése kiemelte, hogy szükség van a közigazgatások átalakulásának erősítésére és biztosítani kell a polgárok egyszerű, megbízható, biztonságos, zökkenőmentes és inkluzív hozzáférését a közszolgáltatásokhoz.
Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés
(33)  A Bizottság 2017. évi éves növekedési jelentése69 rámutat, hogy az európai közigazgatások működésének színvonala közvetlen hatást gyakorol a gazdasági környezetre, és ezáltal fontos szerepe van a termelékenység, a versenyképesség, a gazdasági együttműködés, a növekedés és a foglalkoztatás előmozdításában. A hatékony és átlátható közigazgatás, valamint a hatékony igazságügyi rendszer megléte nélkülözhetetlen a gazdasági növekedés fellendítéséhez és a minőségi szolgáltatásnyújtáshoz a vállalkozások és a polgárok számára.
(33)  A Bizottság 2017. évi éves növekedési jelentése69 rámutat, hogy az európai közigazgatások működésének színvonala közvetlen hatást gyakorol a gazdasági környezetre, és ezáltal fontos szerepe van a termelékenység, a versenyképesség, a gazdasági együttműködés, a fenntartható növekedés, a foglalkoztatás és a magas színvonalú munkavégzés előmozdításában. A hatékony és átlátható közigazgatás, valamint a hatékony igazságügyi rendszer megléte nélkülözhetetlen a gazdasági növekedés fellendítéséhez és a minőségi szolgáltatásnyújtáshoz a vállalkozások és a polgárok számára.
__________________
__________________
69 COM(2016)0725
69 COM(2016)0725.
Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés
(34)  Az európai közszolgáltatások interoperabilitása az igazgatás minden szintjét érinti: az uniós, nemzeti, regionális és helyi szinteket egyaránt. A működőképes egységes piac előtt álló akadályok lebontásán túl az interoperabilitás elősegíti a szakpolitikák sikeres megvalósítását és komoly lehetőségeket kínál a határokon átnyúló elektronikus akadályok felszámolására, tovább erősítve egyrészt új, uniós szintű közös közszolgáltatások létrejöttét, másrészt a meglévők megszilárdítását. Az európai szolgáltatások széttöredezettségének megszüntetése, az alapvető szabadságjogok és az operatív kölcsönös elismerés unión belüli biztosítása érdekében az interoperabilitás holisztikus, ágazatközi és határokon átnyúló megközelítését a leghatékonyabb és a végfelhasználók igényeire legjobban válaszoló módon kell támogatni. Ez azt feltételezi, hogy az interoperabilitást átfogóan kell értelmezni, a műszaki szinttől a jogi szintig és a terület valamennyi szakpolitikai elemére kiterjedően. Ennek megfelelően a tevékenységek köre túlmutat a megoldások szokásos életciklusán és beletartozik minden beavatkozási elem, amely általánosságban támogatja a folyamatos interoperabilitás szükséges keretfeltételeit.
(34)  Az európai közszolgáltatások interoperabilitása az igazgatás minden szintjét érinti: az uniós, nemzeti, regionális és helyi szinteket egyaránt. A működőképes egységes piac előtt álló akadályok lebontásán túl az interoperabilitás elősegíti a határokon átnyúló együttműködést, a közös előírások összehangolását és a szakpolitikák sikeres megvalósítását, és komoly lehetőségeket kínál a határokon átnyúló elektronikus és nyelvi akadályok felszámolására, valamint a bürokrácia visszaszorítására, tovább erősítve egyrészt az új, uniós szintű közös közszolgáltatások létrejöttét, másrészt a meglévők megszilárdítását és fejlesztését, megelőzve a szükségtelen kettős tárolást. Az európai szolgáltatások széttöredezettségének megszüntetése, az alapvető szabadságjogok és az operatív kölcsönös elismerés unión belüli biztosítása érdekében az interoperabilitás holisztikus, technológiasemleges, ágazatközi és határokon átnyúló megközelítését a leghatékonyabb, a végfelhasználók igényeire legjobban válaszoló módon kell támogatni, biztosítva a magas szintű adatvédelmet. Ez azt feltételezi, hogy az interoperabilitást átfogóan kell értelmezni, a műszaki szinttől a jogi szintig és a terület valamennyi szakpolitikai elemére kiterjedően. Ennek megfelelően a tevékenységek köre túlmutat a megoldások szokásos életciklusán és beletartozik minden beavatkozási elem, amely általánosságban támogatja a folyamatos interoperabilitás szükséges keretfeltételeit.
Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)
(34a)  2017. október 6-án az uniós tagállamok miniszterei Tallinnban kijelentették, hogy az európai digitális stratégiának az együttműködésen és az interoperabilitáson kell alapulnia, ideértve a nyílt engedélyek és a nyílt szabványok politikáját is. A programnak ezért ösztönöznie kell a nyílt forráskódú megoldásokat az újrafelhasználás lehetővé tétele, a bizalom növelése és az átláthatóság biztosítása érdekében. Ez pozitív hatással lesz a finanszírozott projektek fenntarthatóságára.
Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés
(37)  2016 áprilisában a Bizottság elfogadta az Európai Ipar Digitalizálása kezdeményezést annak érdekében, hogy „Európában minden vállalkozás, legyen nagy vagy kicsi, helyezkedjen el bárhol és működjön bármely ágazatban, teljes mértékben ki tudja használni a digitális innovációk előnyeit”71.
(37)  2016 áprilisában a Bizottság elfogadta az Európai Ipar Digitalizálása kezdeményezést annak érdekében, hogy „Európában minden vállalkozás, legyen nagy vagy kicsi, helyezkedjen el bárhol és működjön bármely ágazatban, teljes mértékben ki tudja használni a digitális innovációk előnyeit”. Ez különös jelentőséggel bír a kulturális és kreatív ágazatokban működő kis- és középvállalkozások számára.
__________________
71 null
Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés
(39)  A kitűzött célok eléréséhez szükség lehet az egymást kiegészítő technológiák lehetőségeinek kiaknázására a hálózati és számítástechnikai területeken, amint az az európai ipar digitalizálásáról szóló közlemény73 leszögezi, és a „a világszínvonalú hálózati és felhőalapú infrastruktúra elérhetősége” az ipar digitalizálásának elengedhetetlen feltételének minősül.
(39)  A kitűzött célok eléréséhez szükség lehet az egymást kiegészítő technológiák lehetőségeinek kiaknázására a hálózati és számítástechnikai területeken, amint azt az európai ipar digitalizálásáról szóló közlemény73 leszögezi, amely elismeri, hogy „a világszínvonalú hálózati és felhőalapú infrastruktúra elérhetősége” az ipar digitalizálásának elengedhetetlen összetevője.
__________________
__________________
73 COM(2016)0180: Az európai ipar digitalizálása, a digitális egységes piac előnyeinek teljes körű kiaknázása.
73 COM(2016)0180: Az európai ipar digitalizálása, a digitális egységes piac előnyeinek teljes körű kiaknázása.
Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés
(40)  A 2018 májusától alkalmazandó általános adatvédelmi rendelet a tagállamok jogrendjében közvetlenül alkalmazandó egységes szabályrendszer meghatározása révén garantálja a személyes adatok szabad áramlását a tagállamok között és megerősíti a magánszemélyek bizalmát és biztonságát, amelyek a tényleges digitális egységes piac elengedhetetlen elemei. Ezért az e program keretében végrehajtott fellépéseknek, ha személyes adatok feldolgozásával járnak, támogatniuk kell az adatvédelmi rendelet alkalmazását például a mesterséges intelligencia és a blokklánc-technológia területén.
(40)  Az (EU) 2016/679 rendelet a tagállamok jogrendjében közvetlenül alkalmazandó egységes szabályrendszer meghatározása révén garantálja a személyes adatok szabad áramlását a tagállamok között és megerősíti a magánszemélyek bizalmát és biztonságát, amelyek a tényleges digitális egységes piac elengedhetetlen elemei. Ezért az e program keretében végrehajtott valamennyi fellépésnek, amennyiben személyes adatok feldolgozásával jár, teljes mértékben be kell tartania az említett rendeletet. A fellépéseknek támogatniuk kell különösen az olyan digitális technológiák fejlesztését, amelyek megfelelnek a beépített adatvédelemre vonatkozóan az említett rendelet által kötelezően előírt követelményeknek, és amennyiben a feldolgozás elektronikus hírközlési adatokat tartalmaz, megfelelően be kell tartani a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet1a.
_________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).
Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés
(41)  A programot a szellemi tulajdonjogok végelmének és érvényesítésének nemzetközi és uniós kereteinek teljes körű tiszteletben tartásával kell végrehajtani. A szellemi tulajdon hatékony védelme kulcsszerepet játszik az innovációban, tehát szükséges a program hatékony végrehajtásához.
(41)  A programot a szellemi tulajdonjogok védelme és érvényesítése nemzetközi és uniós kereteinek teljes körű tiszteletben tartásával kell végrehajtani. A szellemi tulajdon hatékony védelme kulcsszerepet játszik az innovációban és az európai hozzáadott érték megőrzésében, tehát szükséges a program eredményes végrehajtásához.
Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés
(42)  Az e programot végrehajtó szerveknek be kell tartaniuk az uniós intézményekre vonatkozó rendelkezéseket, valamint az információk – különösen a nem minősített bizalmas adatok és az EU-minősített adatok – kezelésére vonatkozó nemzeti jogszabályokat is.
(42)  Amennyiben az e programot végrehajtó szervek nem minősített érzékeny adatokat vagy EU-minősített adatokat kezelnek, be kell tartaniuk az alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogszabályokban rögzített adatkezelési rendelkezéseket.
Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés
(43)  A klímaváltozás elleni küzdelem fontosságának jelzésére, az Uniónak a Párizsi Megállapodás és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljai iránti elkötelezettségével összhangban ez a program hozzájárul a főbb éghajlat-politikai intézkedésekhez és ahhoz, hogy összességében az uniós költségvetési kiadások legalább 25 %-a járuljon hozzá az éghajlat-politikai célkitűzések teljesítéséhez74. A vonatkozó fellépések a program előkészítése és végrehajtása során kerülnek meghatározásra és a megfelelő értékelések és felülvizsgálatok keretében ismételt megvizsgálásra.
(43)  A klímaváltozás elleni küzdelem fontosságának megfelelően, az Uniónak a Párizsi Megállapodás és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak végrehajtásával kapcsolatos kötelezettségeivel összhangban ez a program hozzájárul az éghajlat-politikai intézkedések általános érvényesítéséhez és elősegíti, hogy összességében az uniós költségvetési kiadások 25%-a járuljon hozzá az éghajlat-politikai célkitűzések teljesítéséhez74. A megfelelő fellépések meghatározása a program előkészítése és végrehajtása során történik, és a vonatkozó értékelések és felülvizsgálatok keretében újraértékelik őket az említett kötelezettségvállalásoknak való teljes mértékű megfelelés biztosítása érdekében.
_________________
_________________
74 COM(2018)0321, 1. o.
74 COM(2018)0321, 1. o.
Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés
(44)  E rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni a munkaprogramok elfogadására, annak érdekében, hogy a program célkitűzései az Unió és a tagállamok prioritásaival összhangban teljesüljenek, ugyanakkor az Unió és a tagállamok közös fellépésének következetessége, átláthatósága és folyamatossága ne csorbuljon. Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló 182/2011/EU rendelet75 4. cikkében hivatkozott tanácsadói eljárással összhangban kell gyakorolni.
törölve
__________________
75 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés
(45)  A munkaprogramokat elméletben, általában kétévente, többéves munkaprogramként vagy, amennyiben a program végrehajtásához kapcsolódó igények ezt indokolják, éves munkaprogramkén kell elfogadni. Az e rendelet szerinti finanszírozási formákat és a végrehajtási módszereket annak alapján kell megválasztani, hogy mennyiben képesek elérni a tevékenységek egyedi célkitűzéseit és biztosítani az eredményeket, figyelembe véve különösen a kontrollok költségeit, az adminisztratív terheket és meg nem felelés várható kockázatát. Ennek részét képezi az egyösszegű átalányok, átalánydíjak és egységköltségek, valamint a költségvetési rendelet 125. cikkének (1) bekezdésében hivatkozott költségekhez nem kapcsolódó finanszírozás alkalmazásának a mérlegelése.
(45)  A munkaprogramokat úgy kell elfogadni, hogy az Unió és a tagállamok prioritásaival összhangban teljesüljenek a program célkitűzései, ugyanakkor az Unió és a tagállamok közös fellépésének következetessége, átláthatósága és folyamatossága ne csorbuljon. A munkaprogramokat elvben kétévente vagy, amennyiben a program végrehajtásához kapcsolódó igények ezt indokolják, évente kell elfogadni. Az e rendelet szerinti finanszírozási formákat és a végrehajtási módszereket annak alapján kell megválasztani, hogy mennyiben képesek elérni a tevékenységek egyedi célkitűzéseit és biztosítani az eredményeket, figyelembe véve különösen a kontrollok költségeit, az adminisztratív terheket és a meg nem felelés várható kockázatát. Ennek részét képezi az egyösszegű átalányok, átalánydíjak és egységköltségek, valamint a költségvetési rendelet 125. cikkének (1) bekezdésében hivatkozott költségekhez nem kapcsolódó finanszírozás alkalmazásának a mérlegelése.
Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés
(46)  a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a II. melléklet módosítására vonatkozóan a mutatók felülvizsgálata és/vagy kiegészítése céljából. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
(46)  A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikkével összhangban jogi aktusokat fogadjon el az I. és a II. melléklet módosítására vonatkozóan a mutatók felülvizsgálata és/vagy kiegészítése céljából. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
46 a preambulumbekezdés (új)
(46a)   A Digitális Európa program hosszú távú finanszírozásának biztosítása, fenntartása és fejlesztése érdekében egyértelmű közös uniós szabályokra van szükség, amelyek a beruházások és az innováció előmozdítása, valamint a megfizethetőség megőrzése érdekében jövőorientáltak és serkentik a versenyt.
Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés
(47)  Ez a rendelet tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert alapvető jogokat és szem előtt tartja az abban rögzített elveket, nevezetesen a [8], [11], [16], [21], [35], [38] és [47] cikkekben foglalt személyes adatok védelméhez való jogot, a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának jogát, a vállalkozás szabadságát, a megkülönböztetés tilalmát, az egészségügyet, fogyasztóvédelmet és a hatékony jogorvoslathoz való jogot és a tisztességes tárgyaláshoz való jogot. A tagállamoknak e jogok és elvek tiszteletben tartásával kell alkalmazniuk ezt a rendeletet.
(47)  A program hatálya alá tartozó intézkedéseknek tiszteletben kell tartaniuk a különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert alapvető jogokat és szem előtt kell tartaniuk az abban rögzített elveket, nevezetesen a [8], [11], [16], [21], [22], [35], [38], [41] és [47] cikkekben foglalt, a személyes adatok védelméhez való jogot, a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának jogát, a vállalkozás szabadságát, a megkülönböztetés tilalmát, a nyelvi sokszínűséget és az uniós nyelvek bármelyikén történő kommunikációhoz való jogot, az egészségügyet, a fogyasztóvédelmet, valamint a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes tárgyaláshoz való jogot. Ezen intézkedéseknek összhangban kell lenniük a jogszabályi kötelezettségekkel – ideértve a nemzetközi jogi kötelezettségeket is –, a vonatkozó európai bizottsági határozatokkal, valamint az etikai elvekkel, amelyek a kutatási integritás bárminemű megsértésének elkerülését is magukban foglalják.
Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
47 a preambulumbekezdés (új)
(47a)  Az Európai Bizottság 2018. áprilisi közleményében1a kötelezettséget vállalt arra, hogy keretrendszert hoz létre az érdekelt felek és a szakértők számára annak érdekében, hogy a tudomány és az új technológiák etikai kérdéseit vizsgáló európai csoporttal együttműködésben kidolgozzák a mesterséges intelligenciára vonatkozó iránymutatások tervezetét. Az Európai Bizottság támogatni fogja a nemzeti és uniós szintű fogyasztói szervezeteket és adatvédelmi felügyeleti hatóságokat, hogy az Európai Fogyasztói Tanácsadó Csoport és az Európai Adatvédelmi Testület bevonásával elősegítsék a mesterséges intelligencián alapuló alkalmazások megértését.
__________________
1a A Mesterséges intelligencia Európa számára című 2018. április 25-i közlemény (COM(2018)0237) elérhető a következő címen: http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0237/COM_COM(2018)0237_HU.pdf
Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés
(48)  Azok a harmadik országok, melyek az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagjai, részt vehetnek az uniós programokban az EGT-megállapodás meghatározott együttműködés keretében, amennyiben a megállapodás alapján hozott határozat rendelkezik a programok végrehajtásáról. E rendeletnek konkrét rendelkezést kell tartalmaznia az engedélyezésre jogosult tisztviselő, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) és az Európai Számvevőszék számára a hatáskörük hiánytalan gyakorlásához szükséges jogok és hozzáférés biztosításáról.
törölve
Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
Ez a rendelet létrehozza a Digitális Európa programot (a továbbiakban: a program).
Ez a rendelet létrehozza a Digitális Európa programot (a továbbiakban: a program), amelyet a 2021. január 1. és 2027. december 31. közötti időszakra vonatkozóan kell végrehajtani.
Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont
e)  „Digitális innovációs központ”: a program keretében feladatok elvégzésére kijelölt vagy nyílt versenyeljárásban kiválasztott jogi személy, amely az ipar digitális átalakulásának elősegítése érdekében különösen a technológiai szakértelemhez és a kísérleti létesítményekhez – mint például a berendezések és szoftvereszközök – biztosít hozzáférést.
e)  „Európai digitális innovációs központ”: a program keretében feladatok elvégzésére kijelölt vagy nyílt és átlátható versenyeljárásban kiválasztott, meglévő vagy új jogi személy vagy jogi személyek alkotta konzorcium, amely az ipar digitális átalakulásának elősegítése érdekében különösen a technológiai szakértelemhez és a kísérleti létesítményekhez – mint például a berendezések és szoftvereszközök – biztosít hozzáférést, és megkönnyíti a finanszírozáshoz való hozzáférést. Az európai digitális innovációs központoknak nyitottaknak kell lenniük minden vállalkozás előtt, azok formájától és méretétől függetlenül, különösen a kkv-k, a felfutóban lévő innovatív vállalkozások és a közigazgatási szervek előtt az Unió egészében.
Az európai digitális innovációs központok egyablakos ügyintézőhelyként működnek, ahol a vállalkozások – különösen a kkv-k, az induló innovatív vállalkozások és a közepes piaci tőkeértékű vállalatok – segítséget kaphatnak vállalkozásuk, termelési folyamataik, termékeik és szolgáltatásaik digitális technológia révén történő tökéletesítéséhez, ami hozzáadott értéket eredményezhet. A központok Unió-szerte létrehoznak egy decentralizált hálózatot, amely támogatást nyújt a vállalkozásoknak ahhoz, hogy biztosítani tudják, hogy munkavállalóik készségei megfeleljenek a rendelkezésre álló digitális technológiák kezeléséhez szükséges szaktudásnak. A központok koordinációt folytatnak az oktatási szolgáltatókkal is annak érdekében, hogy támogassák a hallgatók képzését és a munkavállalók munkahelyi képzését.
Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)
fa)   „médiaműveltség”: azoknak az analitikai készségeknek az összessége, amelyek szükségesek a digitális világban való eligazodáshoz.
Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – f b pont (új)
fb)  „Európai partnerség”: olyan kezdeményezés, amelynek keretében az Unió magán és/vagy közszektorbeli partnerekkel (például ipari szereplőkkel, kutatószervezetekkel, helyi, regionális, nemzeti vagy nemzetközi szintű, közfeladatot ellátó szervekkel, illetve civil társadalmi szervezetekkel, köztük alapítványokkal és kkv-k érdekképviseleti szervezeteivel) együtt vállalja a digitális innovációval és a technológiai telepítéssel kapcsolatos tevékenységek – többek között a piaci bevezetéshez, valamint a jogszabályokban vagy a szakpolitikákban való megjelenéshez kapcsolódó tevékenységek – fejlesztésének és végrehajtásának közös támogatását;
Módosítás 72
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – f c pont (új)
fc)  „kis- és középvállalkozás” vagy „kkv”: a 2003/361/EK európai bizottsági ajánlás mellékletének 2. cikkében meghatározottak szerinti kis- és középvállalkozás;
Módosítás 73
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – f d pont (új)
fd)  „konzorcium”: együttműködő vállalkozások olyan csoportja, amely az e program szerinti valamely tevékenység céljára jött létre.
Módosítás 74
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)  A program általános célkitűzése a következő: az európai gazdaság és társadalom digitális átalakulásának támogatása és az ebből fakadó előnyök eljuttatása az európai polgárokhoz és vállalkozásokhoz. A program:
(1)  A program általános célkitűzése a következő: az európai gazdaság, ipar és társadalom digitális átalakulásának támogatása és felgyorsítása, és az ebből fakadó előnyök eljuttatása az európai polgárokhoz, a közigazgatási szervekhez és a vállalkozásokhoz, valamint az Európai Unió stratégiai autonómiájának és kohéziójának megszilárdítása, továbbá a versenyképesség biztosítása és a digitális szakadék csökkentése. A program:
Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  növeli hozzáférhetőségüket és elterjedtségüket a közérdekű területeken és a magánszektorban.
b)  növeli hozzáférhetőségüket és elterjedtségüket a magánszektorban és a közérdekű területeken, támogatva a digitális átalakulást és biztosítva a technológiákhoz való hozzáférést;
Módosítás 76
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  integrált, világszínvonalú, exaszintű76 szuperszámítógépes és adat-infrastruktúra telepítése, uniós szintű összehangolása és működtetése az Unióban, amely állami és magánfelhasználók számára, valamint állami finanszírozású kutatások céljaira nem kereskedelmi alapon lesz hozzáférhető;
a)  interoperábilis, világszínvonalú, exaszintű77 szuperszámítógépes és adat-infrastruktúra telepítése, uniós szintű összehangolása és működtetése az Unióban, amely állami és magánfelhasználók számára, valamint állami és magánfinanszírozású kutatások céljaira lesz hozzáférhető;
__________________
__________________
77 Másodpercenként sok milliárd lebegőpontos művelet
77 Másodpercenként sok milliárd lebegőpontos művelet
Módosítás 77
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  kutatás és innováció révén előálló, felhasználásra kész/működőképes technológiák telepítése annak érdekében, hogy Uniós szinten integrált nagy teljesítményű számítógépes ökoszisztéma jöjjön létre, amely lefedi a tudományos és ipari értéklánc valamennyi szegmensét, beleértve a hardvert, a szoftvert, az alkalmazásokat, a szolgáltatásokat, az összekapcsolásokat és a digitális készségeket;
b)  kutatás és innováció révén előálló, felhasználásra kész/működőképes technológiák telepítése annak érdekében, hogy Uniós szinten integrált nagy teljesítményű számítógépes ökoszisztéma jöjjön létre, amely lefedi a tudományos és ipari értéklánc valamennyi szegmensét, beleértve a hardvert, a szoftvert, az alkalmazásokat, a szolgáltatásokat, az összekapcsolásokat és a digitális készségeket, és amely ugyanakkor garantálja az adatok nagy fokú biztonságát és védelmét;
Módosítás 78
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)  az exa utáni szintű78 infrastruktúra telepítése és működtetése, ideértve a kvantum-számítástechnikai technológiákkal való integrációt, valamint a számítástechnika számára új kutatási infrastruktúrák kifejlesztése.
c)  az exa utáni szintű78 infrastruktúra telepítése és működtetése, ideértve a kvantum-számítástechnikai technológiákkal való integrációt, valamint új kutatási infrastruktúrák kifejlesztése; a számítástechnika számára az ilyen telepítéshez szükséges hardverek és szoftverek unióbeli fejlesztések ösztönzése.
__________________
__________________
78 Ezerszer gyorsabb, mint az exa szintű
78 Ezerszer gyorsabb, mint az exa szintű
Módosítás 79
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  Az 1. sz. egyedi célkitűzés szerinti intézkedéseket elsősorban az Európai Bizottság által javasolt és a Miniszterek Tanácsa által 2018. június 25-én jóváhagyott közös vállalkozáson keresztül kell végrehajtani, az (EU) .../... európai parlamenti és tanácsi rendelettel1a összhangban.
__________________
1a Rendelet az Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika Közös Vállalkozás létrehozásáról 10594/18. Brüsszel, 2018. szeptember 18. (OR. en). http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10594-2018-INIT/hu/pdf
Módosítás 80
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  a mesterséges intelligencia alapvető kapacitásainak, többek között az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban lévő adatforrásoknak és algoritmuskönyvtáraknak a kiépítése és megerősítése az Unióban;
a)  a mesterséges intelligencia alapvető kapacitásainak, többek között az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban lévő adatforrásoknak és algoritmuskönyvtáraknak a kiépítése és megerősítése az Unióban. Az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a mesterséges intelligencián alapuló megoldásoknak és rendelkezésre bocsátott forrásoknak be kell tartaniuk a beépített adatvédelem és -biztonság elvét; valamint garantálniuk kell, hogy továbbra is az emberek állnak majd a mesterséges intelligencia fejlesztésének és telepítésének középpontjában,
Módosítás 81
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  az ilyen kapacitásokhoz hozzáférés biztosítása valamennyi üzleti vállalkozás és közigazgatási szerv számára;
b)  az ilyen kapacitásokhoz hozzáférés biztosítása valamennyi üzleti vállalkozás, különösen a kkv-k és az induló innovatív vállalkozások, valamint a közigazgatási szervek, többek között a nonprofit szervezetek, a kutatóintézetek és az egyetemek számára,
Módosítás 82
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
ca)  az ipari alkalmazások és a termelési rendszerek fejlesztése és megerősítése, a technológiák értékláncokba való integrálásának elősegítése, innovatív üzleti modellek kifejlesztése, valamint az innováció és az ipari felhasználás között eltelt idő lerövidítése; továbbá a mesterséges intelligencián alapuló megoldások bevezetésének előmozdítása a közérdekű területeken és a társadalomban;
Módosítás 83
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)
A mesterséges intelligenciára vonatkozó ezen egyedi célkitűzés szerinti intézkedéseket kizárólag az Európai Bizottság vagy egy végrehajtó ügynökség közvetlen irányításával, költség-haszon elemzés alapján kell végrehajtani.
Módosítás 84
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 b bekezdés (új)
A 2. egyedi célkitűzés keretében végrehajtott intézkedéseknek összhangban kell állniuk az etikai alapelvekkel és a vonatkozó nemzeti, uniós és nemzetközi szabályozással, ideértve az Európai Unió Alapjogi Chartáját, valamint az emberi jogok európai egyezményét és annak kiegészítő jegyzőkönyveit is. A Bizottság a mesterséges intelligenciával foglalkozó magas szintű szakértői csoport ajánlásainak figyelembevételével részletezni fogja a 2. egyedi célkitűzéshez kapcsolódóan megfogalmazott munkaprogramok etikai kérdéseire vonatkozó feltételeket. A felhívások vagy támogatási megállapodások tartalmazni fogják a munkaprogramokban megfogalmazottak szerinti vonatkozó feltételeket. Az egyes intézkedések értékelése során el fogják végezni az egyes projektek etikai felülvizsgálatát, és azok az intézkedések, amelyek etikailag nem elfogadhatóak vagy nem felelnek meg a megállapodás szerinti feltételeknek, nem lesznek jogosultak támogatásra.
Módosítás 85
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  a tagállamokkal együtt a fejlett kiberbiztonsági berendezések, eszközök és adatinfrastruktúrák beszerzésének támogatása az adatvédelmi jogszabályok teljes körű tiszteletben tartásával;
a)  a tagállamokkal együtt a fejlett kiberbiztonsági berendezések, eszközök és adatinfrastruktúrák beszerzésének támogatása az európai szinten megvalósítandó egységesen magas szintű kiberbiztonság elérése érdekében, az adatvédelmi jogszabályok és az alapvető jogok teljes körű tiszteletben tartásával, az Európai Unió stratégiai autonómiájának biztosítása mellett.
Módosítás 86
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  a kiberbiztonsághoz kapcsolódó európai ismeretek, kapacitások és készségek legjobb felhasználásának támogatása;
b)  a kiberbiztonsághoz kapcsolódó európai ismeretek, kapacitások és készségek legjobb felhasználásának és fokozásának támogatása; valamint a legjobb gyakorlatok megosztása és elterjesztése;
Módosítás 87
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)  a legújabb kiberbiztonsági megoldások széles körű bevezetésének támogatása a gazdaságban;
c)  a legújabb kiberbiztonsági megoldások széles körű bevezetésének támogatása a gazdaságban; különös figyelmet fordítva a közszolgáltatásokra és az alapvető gazdasági szereplőkre, például a kkv-kra;
Módosítás 88
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d pont
d)  a tagállamok és a magánszektor megerősítése annak érdekében, hogy megfeleljenek a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek79.
d)  a tagállamok és a magánszektor képességeinek megerősítése annak elősegítése érdekében, hogy megfeleljenek a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek79, többek között a szervezeteken belüli kiberbiztonsági kultúra fejlesztését célzó intézkedések révén.
__________________
__________________
79 HL L 194., 2016.7.19., 1. o.
79 HL L 194., 2016.7.19., 1. o.
Módosítás 89
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)
da)  a kibertámadásokkal szembeni reziliencia erősítése, a kockázattudatosság és az alapvető biztonsági folyamatok ismeretének növelése a felhasználók, különösen a közigazgatási szervek, a kkv-k és az induló innovatív vállalkozások körében, annak biztosítása, hogy a vállalkozások megfeleljenek az alapvető biztonsági követelményeknek például az adatok és a kommunikáció végponttól végpontig terjedő titkosítása és a szoftverfrissítések tekintetében, valamint az alapvető biztonsági folyamatokkal és a kiberhigiéniával kapcsolatos, a beépített és alapértelmezett biztonságra vonatkozó ismeretek használatának ösztönzése;
Módosítás 90
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)
A kiberbiztonságra és bizalomra vonatkozó 3. egyedi célkitűzés szerinti intézkedéseket elsősorban az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközponton és a Kiberbiztonsági Kompetenciahálózaton keresztül kell végrehajtani az [(EU) .../... európai parlamenti és tanácsi rendeletnek1a] megfelelően.
__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) .../... rendelete az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózatának létrehozásáról.
Módosítás 91
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
Az Unió pénzügyi beavatkozása az 4. sz. egyedi célkitűzés alapján. A „korszerű digitális készségek” támogatást biztosít a korszerű digitális készségek fejlesztéséhez a program keretében támogatott területeken, ezzel hozzájárul az Európában rendelkezésre álló tehetség bővítéséhez és előmozdítja a szakmai hozzáértés bővülését, különösen a nagy teljesítményű számítástechnika, nagy adathalmazok elemzése, a kiberbiztonság, a megosztott főkönyvi technológiák, a robotika és a mesterséges intelligencia területén. A pénzügyi beavatkozás célja a következő működési célkitűzések megvalósítása:
Az Unió pénzügyi beavatkozása a 4. sz. egyedi célkitűzés alapján. A „Korszerű digitális készségek” támogatást biztosít a korszerű digitális készségek fejlesztéséhez a program keretében támogatott területeken, ezzel hozzájárul az Unióban rendelkezésre álló tehetség bővítéséhez és a digitális szakadék csökkentéséhez, és előmozdítja a szakmai hozzáértés bővülését, a nemek szempontjából kiegyensúlyozott módon, különösen a nagy teljesítményű számítástechnika, a nagy adathalmazok elemzése, a kiberbiztonság, a megosztott könyvelési technológiák, a robotika, a mesterséges intelligencia, a felhőalapú számítástechnika, a kommunikációs rendszerek és hálózatok és az adatvédelmi kompetenciák területén. A digitális technológiák és alkalmazások terén a munkaerőpiac és a szakosodás ösztönzése és javítása érdekében a pénzügyi beavatkozás célja a következő működési célkitűzések megvalósítása:
Módosítás 92
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  hosszú távú képzések és tanfolyamok tervezésének és megtartásának támogatása diákok, informatikai szakemberek és munkavállalók számára;
a)  magas színvonalú hosszú távú képzések – többek között vegyes tanulás – tervezésének és megtartásának támogatása diákok, tanárok, oktatók, informatikai szakemberek, kutatók és munkavállalók – többek között köztisztviselők és közalkalmazottak – számára, iskolákkal, egyetemekkel és kutatóközpontokkal együttműködve;
Módosítás 93
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  rövid távú képzések és tanfolyamok tervezésének és megtartásának támogatása vállalkozók, üzleti vezetők és munkavállalók számára;
b)  magas színvonalú rövid távú képzések és tanfolyamok – többek között vegyes tanulás – tervezésének és megtartásának támogatása, a vállalkozók, a kisvállalkozások és az induló innovatív vállalkozások vezetői, a munkavállalók – többek között köztisztviselők és közalkalmazottak – és az önfoglalkoztatók számára;
Módosítás 94
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)  munkahelyi gyakorlati képzés és szakmai gyakorlatok támogatása diákok, fiatal vállalkozók és diplomások számára.
c)  magas színvonalú munkahelyi gyakorlati képzés – többek között vegyes tanulás – és szakmai gyakorlatok támogatása diákok, fiatal vállalkozók és diplomások számára.
Módosítás 95
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)
A korszerű digitális készségekre vonatkozó 4. sz. egyedi célkitűzés szerinti intézkedéseket elsősorban az Európai Bizottság közvetlen irányításával kell végrehajtani. Az európai digitális innovációs központok közvetítő szerepet tölthetnek be a képzési lehetőségek, a vállalatoknak nyújtandó tanácsadás és a tekintetben, hogy kapcsolatot tartanak a megfelelő kompetenciaközpontokkal annak érdekében, hogy biztosítsák a lehető legszélesebb körű földrajzi lefedettséget Unió-szerte.
Módosítás 96
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
Az Unió pénzügyi beavatkozása az 5. sz. egyedi célkitűzés alapján. A telepítés, a digitális kapacitások legjobb felhasználása és interoperabilitás az alábbi operatív célkitűzések elérését szolgálja:
Az Unió pénzügyi beavatkozása az 5. sz. egyedi célkitűzés alapján. A Telepítés, a digitális kapacitások legjobb felhasználása és az interoperabilitás az alábbi operatív célkitűzések elérését szolgálja, kiegészítve a digitális infrastruktúrára vonatkozó intézkedéseket, a digitális szakadék csökkentése érdekében:
Módosítás 97
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  annak biztosítása, hogy a közszféra és a közérdekű területek, mint például az egészségügy és a gondozás, az oktatás, az igazságszolgáltatás, a közlekedés, az energia, a kulturális és kreatív ágazatok, a legmodernebb digitális technológiákat tudják telepíteni és elérni, különösen a nagy teljesítményű számítástechnika, a mesterséges intelligencia és a kiberbiztonság terén;
a)  annak biztosítása, hogy a közszféra és a közérdekű területek mint például az egészségügy és a gondozás, az oktatás, az igazságszolgáltatás, a közlekedés, a kommunikáció, az energia, a környezetvédelem, a kulturális és kreatív ágazatok, valamint az Unióban letelepedett vállalkozások a legmodernebb digitális technológiákat hatékonyan tudják telepíteni, elérni, és hogy az ilyen technológiák használatához szükséges készségeket képzések révén meg tudják szerezni különösen a nagy teljesítményű számítástechnika, a nyelvtechnológia, a mesterséges intelligencia és a kiberbiztonság terén;
Módosítás 98
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  nemzeti és regionális fellépésekkel egymást kiegészítve transzeurópai interoperábilis digitális szolgáltatási infrastruktúrák (ideértve a kapcsolódó szolgáltatásokat) telepítése, működtetése és fenntartása;
b)  nemzeti és regionális fellépésekkel egymást kiegészítve a legmodernebb transzeurópai interoperábilis digitális szolgáltatási infrastruktúrák (ideértve a kapcsolódó szolgáltatásokat is) telepítése, működtetése és fenntartása az Unió egészében;
Módosítás 99
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)  megoldások és keretek európai közigazgatások, üzleti vállalkozások és polgárok általi kifejlesztésének, aktualizálásának és felhasználásának támogatása, ideértve az interoperabilitási megoldások és keretek újbóli felhasználását;
c)  megoldások és keretek európai közigazgatások, üzleti vállalkozások és polgárok általi kifejlesztésének, aktualizálásának és felhasználásának támogatása, ideértve a nyílt forráskódú megoldások felhasználását és az interoperabilitási megoldások és keretek újbóli felhasználását;
Módosítás 100
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – d pont
d)  hozzáférés nyújtása közigazgatási szervek számára a digitális technológiák teszteléséhez és kísérleti üzemeltetéséhez, ideértve ezek határokon átnyúló felhasználását;
d)  hozzáférés nyújtása közigazgatási szervek számára a digitális technológiák teszteléséhez, kísérleti üzemeltetéséhez és kiterjesztéséhez, ideértve ezek határokon átnyúló felhasználását is;
Módosítás 101
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – e pont
e)  a fejlett digitális és kapcsolódó technológiák, ideértve különösen a nagy teljesítményű számítástechnikát, a mesterséges intelligenciát, a kiberbiztonságot és a jövőben megjelenő technológiákat, elterjedésének támogatása az uniós vállalkozások, nevezetesen KKV-k körében;
e)  a fejlett digitális és kapcsolódó technológiák ideértve különösen a nagy teljesítményű számítástechnikát, a mesterséges intelligenciát, a megosztott könyvelési technológiákat, a kiberbiztonságot, az adatvédelmet, a felhőalapú számítástechnikát és az információkezelést, valamint a jövőben megjelenő technológiákat, elterjedésének támogatása az uniós vállalkozások, többek között a kkv-k és az induló innovatív vállalkozások körében;
Módosítás 102
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – f pont
f)  interoperábilis digitális szolgáltatások tervezésének, tesztelésének, végrehajtásának és telepítésének támogatása az adatvezérelt újrahasznosítható megoldási platformok révén nyújtott uniós szintű közszolgáltatások terén, az innováció előmozdítása és közös keretek létrehozása annak érdekében, hogy az európai polgárok és üzleti vállalkozások számára a közigazgatási szolgáltatások teljes potenciálja rendelkezésre álljon;
f)  interoperábilis digitális szolgáltatások tervezésének, karbantartásának, tesztelésének, végrehajtásának és telepítésének támogatása az adatvezérelt újrahasznosítható megoldási platformok révén nyújtott uniós szintű közszolgáltatások terén, az innováció előmozdítása és közös keretek létrehozása annak érdekében, hogy az európai polgárok és üzleti vállalkozások számára a közigazgatási szolgáltatások teljes potenciálja rendelkezésre álljon;
Módosítás 103
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – g pont
g)  az Unió szintjén folyamatos kapacitás biztosítása a gyorsan változó digitális trendek megfigyelésére, elemzésére és a hozzájuk történő alkalmazkodásra, valamint a legjobb gyakorlatok megosztása és elterjesztése;
g)  az Unió szintjén folyamatos kapacitás biztosítása, hogy a digitális fejlődés élére állhassunk, továbbá a gyorsan változó digitális trendek megfigyelésére, elemzésére és a hozzájuk történő alkalmazkodásra, valamint a legjobb gyakorlatok megosztása és elterjesztése, továbbá a különböző nemzeti kezdeményezések közötti tapasztalatcsere elősegítése, ami az uniós szinten érintett valamennyi szereplő közötti állandó együttműködésnek köszönhetően a digitális társadalom fejlődéséhez vezet;
Módosítás 104
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – h pont
h)  az együttműködés támogatása a megbízható infrastruktúrák európai ökoszisztémájának létrehozásában megosztott főkönyvi (pl. blokklánc) szolgáltatások és alkalmazások felhasználásával, ideértve az interoperabilitás és szabványosítás támogatását, valamint a határokon átnyúló uniós alkalmazások telepítésének szorgalmazását;
h)  az együttműködés támogatása többek között a megbízható infrastruktúrák európai ökoszisztémájának létrehozásában megosztott főkönyvi (pl. blokklánc) szolgáltatások és alkalmazások felhasználásával, ideértve az interoperabilitás és szabványosítás támogatását, valamint az adatokvédelmet és a fogyasztók biztonságát garantáló beépített biztonságon és adatvédelmen alapuló, határokon átnyúló uniós alkalmazások telepítésének szorgalmazását;
Módosítás 105
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 a bekezdés (új)
A digitális kapacitások legjobb felhasználására és az interoperabilitásra vonatkozó 5. sz. egyedi célkitűzés szerinti intézkedéseket elsősorban az Európai Bizottság közvetlen irányításával kell végrehajtani. Az európai digitális innovációs és kompetenciaközpontok közvetítő szerepet tölthetnek be.
Módosítás 106
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés
(1)  A programnak a 2021 és 2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron 9 194 000 000 EUR.
(1)  A programnak a 2021 és 2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg 2018. évi árakon 8 192 391 000 EUR (folyó áron 9 194 000 000 EUR).
Módosítás 107
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a pont
a)  legfeljebb 2 698 240 000 EUR az 1 sz. egyedi célkitűzésre: nagy teljesítményű számítástechnika
a)  2018. évi árakon legfeljebb 2 404 289 438 EUR (folyó áron 2 698 240 000 EUR) az 1. sz. egyedi célkitűzésre: nagy teljesítményű számítástechnika
Módosítás 108
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – b pont
b)  legfeljebb 2 498 369 000 EUR a 2. sz. egyedi célkitűzésre: mesterséges intelligencia
b)  2018. évi árakon legfeljebb 2 226 192 703 EUR (folyó áron 2 498 369 000 EUR) a 2. sz. egyedi célkitűzésre: mesterséges intelligencia
Módosítás 109
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – c pont
c)  legfeljebb 1 998 696 000 EUR a 3. sz. egyedi célkitűzésre: kiberbiztonság és bizalom
c)  2018. évi árakon legfeljebb 1 780 954 875 EUR (folyó áron 1 998 696 000 EUR) a 3. sz. egyedi célkitűzésre: kiberbiztonság és bizalom
Módosítás 110
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – d pont
d)  legfeljebb 699 543 000 EUR a 4. sz. egyedi célkitűzésre: korszerű digitális készségek
d)  2018. évi árakon legfeljebb 623 333 672 EUR (folyó áron 699 543 000 EUR) a 4. sz. egyedi célkitűzésre: korszerű digitális készségek
Módosítás 111
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – e pont
e)  legfeljebb 1 299 152 000 EUR az 5. sz. egyedi célkitűzésre: telepítés, a digitális kapacitások legjobb felhasználása és interoperabilitás
e)  2018. évi árakon legfeljebb 1 157 620 312 EUR (folyó áron 1 299 152 000 EUR) az 5. sz. egyedi célkitűzésre: a digitális kapacitások legjobb felhasználása és interoperabilitás
Módosítás 112
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés
(5)  A tagállamok részére megosztott irányítás keretében allokált források a tagállamok kérésére átcsoportosíthatók a programra. A Bizottság ezeket a forrásokat a költségvetési rendelet 62. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban közvetlenül vagy 62. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban közvetve hajtja végre Ezeket a forrásokat lehetőség szerint az érintett tagállam javára kell felhasználni.
(5)  A tagállamok részére megosztott irányítás keretében allokált források a tagállamok kérésére átcsoportosíthatók a programra. A Bizottság ezeket a forrásokat a költségvetési rendelet 62. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban közvetlenül vagy 62. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban közvetve hajtja végre Ezeket a forrásokat lehetőség szerint a lehető legnagyobb mértékben az érintett tagállam javára kell felhasználni.
Módosítás 113
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
A program nyitott az alábbiak részvételére:
törölve
Módosítás 114
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
(1)  azon Európai Szabadkereskedelmi Társuláshoz tartozó országok, amelyek az Európai Gazdasági Térség tagjai, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban megállapított feltételeknek megfelelően;
(1)  A program azon Európai Szabadkereskedelmi Társuláshoz tartozó országok számára áll nyitva, amelyek az Európai Gazdasági Térség tagjai, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban megállapított feltételeknek megfelelően;
Módosítás 115
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
(2)  Csatlakozó országok, tagjelölt országok és potenciális tagjelöltek uniós programokban való részvételének a vonatkozó keretmegállapodásokban és társulási tanácsi határozatokban vagy hasonló megállapodásokban meghatározott általános alapelveivel és általános feltételeivel, valamint az Unió és az említett országok közötti megállapodásokban meghatározott egyedi feltételekkel összhangban;
(2)  A programhoz az (1) bekezdésben nem említett harmadik országok teljes vagy részleges társulásának az egyedi célkitűzések eseti értékelésén kell alapulnia, a harmadik ország bármely uniós programban való részvételét szabályozó egyedi megállapodásban meghatározott feltételeknek megfelelően, feltéve, hogy ez az egyedi megállapodás teljes mértékben tiszteletben tartja a következő kritériumokat:
–  a harmadik ország részvétele az Unió érdekében áll;
–  a részvétel hozzájárul a 3. cikkben megállapított célkitűzések teljesítéséhez;
–  a részvétel nem vet fel biztonsági aggályokat, és teljes mértékben tiszteletben tartja a 12. cikkben megállapított vonatkozó biztonsági követelményeket;
–  a megállapodás méltányos egyensúlyt biztosít az uniós programokban részt vevő harmadik ország hozzájárulásai és a neki biztosított juttatások tekintetében;
–  a megállapodás meghatározza a programokban való részvétel feltételeit, beleértve az egyes programokhoz és azok adminisztratív költségeihez való pénzügyi hozzájárulás kiszámítását. Ezek a hozzájárulások [az új költségvetési rendelet] [21. cikkének (5) bekezdésével] összhangban címzett bevételt képeznek;
–  a megállapodás nem ruház a harmadik országra semmilyen, a programmal kapcsolatos döntéshozatali hatáskört;
–  a megállapodás garantálja az Uniónak a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás biztosításához és pénzügyi érdekeinek védelméhez való jogát.
Módosítás 116
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
2a.  A munkaprogramok kidolgozása során az Európai Bizottság vagy más érintett végrehajtó szervek eseti alapon értékelik, hogy a munkaprogramokban szereplő intézkedések tekintetében teljesülnek-e a megállapodásban meghatározott és a (2) bekezdésben említett feltételek.
Módosítás 117
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
3.  Az európai szomszédságpolitika hatálya alá tartozó országok, a szóban forgó országok uniós programokban való részvételének a vonatkozó keretmegállapodásokban és társulási tanácsi határozatokban vagy hasonló megállapodásokban meghatározott általános alapelveivel és általános feltételeivel, valamint az Unió és az említett országok közötti megállapodásokban meghatározott egyedi feltételekkel összhangban;
törölve
Módosítás 118
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
4.  Harmadik országok, a harmadik ország valamely uniós programban való részvételére vonatkozó egyedi megállapodásban meghatározott feltételekkel, feltéve, hogy a megállapodás:
törölve
–  az uniós programokban részt vevő harmadik ország tekintetében a hozzájárulások és az előnyök méltányos egyensúlyát biztosítja;
–  meghatározza a programokban való részvétel feltételeit, beleértve az egyes programokhoz és azok adminisztratív költségeihez való pénzügyi hozzájárulás kiszámítását. Ezek a hozzájárulások [az új költségvetési rendelet] [21. cikkének (5) bekezdésével] összhangban címzett bevételt képeznek;
–  a megállapodás nem ruház a harmadik országra semmilyen, a programmal kapcsolatos döntéshozatali hatáskört;
–  garantálja az Uniónak a hatékony és eredményes pénzgazdálkodáshoz, valamint pénzügyi érdekeinek védelméhez való jogát.
Módosítás 119
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés
(2)  A 3. sz. egyedi célkitűzés (Kiberbiztonság és bizalom) 1. bekezdésében említett harmadik országokkal és szervezetekkel való együttműködés a [12]. cikk hatálya alá tartozik.
(2)  Az 1. sz. egyedi célkitűzés (Nagy teljesítményű számítástechnika) 1. bekezdésében, a 2. sz egyedi célkitűzésben (Mesterséges intelligencia) és a 3. sz. egyedi célkitűzésben (Kiberbiztonság és bizalom) említett harmadik országokkal és szervezetekkel való együttműködés a [12] cikk hatálya alá tartozik.
Módosítás 120
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés
(5)  A munkaprogram rendelkezhet úgy, hogy a társult országokban letelepedett jogi személyek és az EU-ban letelepedett, de harmadik országból irányított jogi személyek biztonsági okokból nem jogosultak részvételre a 3. sz. egyedi célkitűzés intézkedéseinek egy részében vagy mindegyikében. Ilyen esetben az ajánlati vagy pályázati felhívások olyan jogalanyokra korlátozódnak, melyek valamely tagállamban telepedtek le vagy ilyennek minősülnek és tagállamok és/vagy tagállamok polgárai irányítása alatt állnak.
(5)  A munkaprogram rendelkezhet úgy, hogy a társult országokban letelepedett jogi személyek és az EU-ban letelepedett, de harmadik országból irányított jogi személyek stratégiai és biztonsági okokból nem jogosultak részvételre az 1., 2. és 3. sz. egyedi célkitűzések intézkedéseinek egy részében vagy mindegyikében. Ilyen esetben az ajánlati vagy pályázati felhívások olyan jogalanyokra korlátozódnak, melyek valamely tagállamban telepedtek le vagy ilyennek minősülnek és tagállamok és/vagy tagállamok polgárai irányítása alatt állnak.
Módosítás 121
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 a bekezdés (új)
(5a)  Az Unión kívüli technológiatranszfert magukban foglaló intézkedések nem engedélyezettek. A hosszú távú stratégiai biztonsági célkitűzések biztosítása érdekében meg kell vizsgálni az Unión kívüli székhellyel rendelkező jogalanyok részvételének lehetőségét.
Módosítás 122
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 b bekezdés (új)
(5b)  Adott esetben a Bizottság vagy a finanszírozó szerv biztonsági ellenőrzéseket végezhet, és a biztonsági szabályoknak meg nem felelő intézkedések bármikor kizárhatók vagy megszüntethetők.
Módosítás 123
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés
(1)  A program felépítésénél fogva a más uniós finanszírozási programokkal fennálló szinergiák kihasználásával hajtandó végre, amint az a III. melléklet részletesen ismerteti, különösen az EU programokból származó kiegészítő finanszírozási megoldások révén ott, ahol ezt az irányítási módszerek megengedik; vagy egymás után, vagy egymást váltva, vagy a források egyesítésével, ideértve a fellépések közös finanszírozását is.
(1)  A program felépítésénél fogva a más uniós finanszírozási programokkal fennálló szinergiák kihasználásával hajtandó végre, amint az a III. melléklet részletesen ismerteti, különösen az EU programokból származó kiegészítő finanszírozási megoldások révén ott, ahol ezt az irányítási módszerek megengedik; vagy egymás után, vagy egymást váltva, vagy a források egyesítésével, ideértve a fellépések közös finanszírozását is. A Bizottság biztosítja, hogy a program más európai finanszírozási programokkal, különösen az európai strukturális és beruházási alapokkal, az Európai Regionális Fejlesztési Alappal (ERFA), az Európai horizonttal és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközzel (CEF-2), az invest EU-val, az Erasmus programmal, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alappal (EMVA) való kiegészítő jellege ne akadályozza az 1–5. sz. egyedi célkitűzés megvalósulását.
A Bizottság tanulmányozza azokat a lehetőségeket, amelyek fokozhatják a digitalizáció területén forrást nyújtó programok együttes hatékonyságát.
Módosítás 124
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az illetékes hatóságok közötti koordináció megfelelő mechanizmusai és megfelelő nyomonkövetési eszközök létrehozása szükséges annak érdekében, hogy szisztematikusan biztosítani lehessen a program és más vonatkozó uniós finanszírozási eszközök közötti szinergiák kihasználását. A megoldásoknak támogatniuk kell a párhuzamosságok elkerülését és a kiadások hatásának maximalizálását.
(2)  Az illetékes hatóságok közötti, valamint a hatóságok és az Európai Bizottság közötti koordináció megfelelő mechanizmusai és megfelelő nyomonkövetési eszközök létrehozása szükséges annak érdekében, hogy szisztematikusan biztosítani lehessen a program és más vonatkozó uniós finanszírozási eszközök közötti szinergiák kihasználását. A megoldásoknak támogatniuk kell a párhuzamosságok elkerülését és a kiadások hatásának maximalizálását.
Módosítás 125
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés
(2)  A program keretében a költségvetési rendeletben meghatározott bármely formában biztosítható finanszírozás, ideértve a közbeszerzést mint elsődleges formát, valamint a vissza nem térítendő támogatásokat és a pénzdíjakat. Vegyesfinanszírozási műveletek keretében finanszírozási eszköz formájában is nyújtható finanszírozás.
(2)  A program keretében a költségvetési rendeletben meghatározott bármely formában biztosítható finanszírozás, ideértve a Bizottság vagy egy finanszírozó szerv, egy kedvezményezett vagy több kedvezményezett általi közbeszerzést mint az intézkedés elsődleges formáját, valamint a vissza nem térítendő támogatásokat és a pénzdíjakat. A beszerzések során ugyanazon eljárás keretében több szerződés odaítélése is engedélyezhető, és az alkalmazandó nemzetközi közbeszerzési megállapodásokkal összhangban a teljesítés helyszíne is előírható. A program vegyesfinanszírozási műveletek keretében finanszírozási eszköz formájában is nyújthat finanszírozást.
Módosítás 126
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés
A program európai partnerségek keretében is végrehajtható. Ide tartoznak különösen az EUMSZ 187. cikke alapján, közös vállalkozás formájában létrejött köz- és magánszféra közötti meglévő vagy új partnerségek. Ezekre a hozzájárulásokra a [Horizont Európa rendelet, hivatkozással kiegészítendő] szerint az európai partnerségekre vonatkozó rendelkezések alkalmazandók.
A program a Bizottság és a tagállamok közötti stratégiai programozási folyamat keretében elfogadott európai partnerségek keretében is végrehajtható. Ide tartoznak különösen az EUMSZ 187. cikke alapján, közös vállalkozás formájában létrejött köz- és magánszféra közötti meglévő vagy új partnerségek. Ezekre a hozzájárulásokra a [Horizont Európa rendelet, hivatkozással kiegészítendő] szerint az európai partnerségekre vonatkozó rendelkezések alkalmazandók.
Módosítás 127
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 a bekezdés (új)
Az európai partnerségek:
a)  olyan esetben hozandók létre, amikor hatékonyabban érik el a Digitális Európa Program célkitűzéseit, mint az Unió önmagában;
b)  alapját az uniós hozzáadott érték, az átláthatóság, a nyíltság, a hatás, a multiplikátorhatás, a résztvevő felek hosszú távú pénzügyi kötelezettségvállalása, a rugalmasság, valamint az uniós, helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi kezdeményezésekkel fennálló összhang és kiegészítő jelleg elve képezi;
c)  időben korlátozottak, és tartalmaznak a programból nyújtott finanszírozás fokozatos kivezetésére vonatkozó feltételeket.
Módosítás 128
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 b bekezdés (új)
A kiválasztásra, végrehajtásra, nyomon követésre, értékelésre és fokozatos kivezetésre vonatkozó rendelkezéseket és kritériumokat a (hivatkozás beillesztése) tartalmazza.
Módosítás 129
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – cím
Digitális innovációs központok
Európai digitális innovációs központok
Módosítás 130
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés
(1)  A program végrehajtásának első éve során létrehozandó a digitális innovációs központok induló hálózata.
(1)  A program végrehajtásának első éve során kell a meglévő infrastruktúrára alapozva az európai digitális innovációs központok induló hálózatát létrehozni, és tagállamonként legalább egy európai digitális innovációs központot létesíteni.
Módosítás 131
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
(2)  Az 1. bekezdésben említett hálózat létrehozásának céljaira minden tagállam nyílt versenyeljárásban jelöl részvételre jelentkező jogalanyokat, a következő kritériumok alapján:
(2)  Az 1. bekezdésben említett hálózat létrehozásának céljaira minden tagállam nyílt, átlátható és inkluzív versenyeljárásban jelöl részvételre jelentkező jogalanyokat, a következő kritériumok alapján:
Módosítás 132
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – a pont
a)  megfelelő kompetenciák a digitális innovációs központok feladataihoz kapcsolódóan;
a)  megfelelő kompetenciák az európai digitális innovációs központok feladataihoz kapcsolódóan;
Módosítás 133
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – b pont
b)  megfelelő irányítási kapacitások, személyi állomány és infrastruktúra;
b)  megfelelő irányítási kapacitások, személyi állomány, infrastruktúra és készségek;
Módosítás 134
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)
da)  az 1–5. sz. egyedi célkitűzés szerinti beavatkozások piaci relevanciájának biztosítása érdekében a magánszférával folytatott bizonyított együttműködés;
Módosítás 135
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)
db)  kapcsolatok a Horizont 2020 kezdeményezés keretében létrehozott, meglévő ikt-központokkal, az InvestEU Platformmal és az Európai Vállalkozói Hálózattal;
Módosítás 136
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  Az „Európai Digitális Innovációs Központnak” való kijelölés érdekében teljesítendő részletes feltételeket és a végrehajtandó feladatokat harmonizálni kell és kellő időben közzé kell tenni, hogy megfelelően elő lehessen készíteni és végre lehessen hajtani a fellépéseket.
Módosítás 137
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész
(3)  A Bizottság határozatot hoz az induló hálózatot alkotó jogalanyok kiválasztásáról. Ezeket a jogalanyokat a Bizottság a tagállamok által kijelölt részvételre jelentkezők közül választja ki a 2. bekezdésben meghatározott kritériumok és az alábbi további kritériumok alapján:
(3)  A Bizottság határozatot hoz az induló hálózatot alkotó jogalanyok kiválasztásáról. Ezeket a jogalanyokat a Bizottság a tagállamok által kijelölt részvételre jelentkezők közül választja ki és határozza meg egyértelműen a 2. bekezdésben meghatározott kritériumok és az alábbi további kritériumok alapján:
Módosítás 138
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b pont
b)  az az igény, hogy az induló hálózat révén biztosítva legyen az ipar szükségleteinek és a közérdekű területeknek a lefedettsége, valamint a teljes körű és kiegyensúlyozott földrajzi lefedettség.
b)  az az igény, hogy az induló hálózat révén biztosítva legyen az ipar szükségleteinek és a közérdekű területeknek a lefedettsége, valamint a teljes körű és kiegyensúlyozott földrajzi lefedettség, javítva a konvergenciát és elősegítve a kohéziós országok és a többi tagállam közötti szakadék áthidalását annak érdekében, hogy a földrajzi értelemben vett digitális szakadékok ne mélyüljenek tovább.
Módosítás 139
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés
(4)  A további digitális innovációs központok kiválasztása nyílt versenyeljárásban történik oly módon, hogy Európa-szerte a lehető legszélesebb földrajzi lefedettséget biztosítsák. A hálózatban részt vevő jogalanyok számának arányban kell állnia az adott tagállam lakosságával, és tagállamonként legalább egy digitális innovációs központ létesül. Az EU legkülső régióinak konkrét korlátainak kezelésére külön jogalanyok kijelölésére kerülhet sor e régiók igényeinek lefedésére.
(4)  A további európai digitális innovációs központok kiválasztása nyílt, átlátható versenyeljárásban történik oly módon, hogy Európa-szerte a lehető legszélesebb földrajzi lefedettséget biztosítsák. A hálózatban részt vevő jogalanyok számának arányban kell állnia az adott tagállam lakosságával. Az EU legkülső régióinak konkrét korlátainak kezelésére e régiókban további innovációs központok kijelölésére kerülhet sor.
Módosítás 140
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés
(5)  A digitális innovációs központok finanszírozásban vissza nem térítendő támogatás formájában részesülhetnek.
(5)  Az európai digitális innovációs központokat speciális jelölés segítségével egyértelműen azonosítani kell, és finanszírozásban vissza nem térítendő támogatás formájában részesülnek.
Módosítás 141
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész
(6)  A finanszírozásban részesült digitális innovációs központokat bevonják a program végrehajtásába, az alábbi célokból:
(6)  A finanszírozásban részesült európai digitális innovációs központokat bevonják a program végrehajtásába, az alábbi célokból:
Módosítás 142
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 6 bekezdés – a pont
a)  KKV-knak és közepes kapitalizációjú társaságoknak szánt digitális átalakulási szolgáltatások nyújtása, ideértve a tesztelési és kísérleti létesítményeket is, olyan ágazatokban is, ahol lassú a digitális és kapcsolódó technológiák elterjedése;
a)   Induló vállalkozásoknak, kkv-knak és közepes kapitalizációjú társaságoknak szánt digitális átalakulási szolgáltatások és technológiai szakértelem nyújtása, ideértve a tesztelési és kísérleti létesítményeket is, olyan ágazatokban is, ahol lassú a digitális és kapcsolódó technológiák elterjedése;
Módosítás 143
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 6 bekezdés – a a pont (új)
aa)  vállalkozások, különösen kkv-k és induló vállalkozások, szervezetek és közigazgatások támogatása annak érdekében, hogy a program keretében támogatott új technológiák használata révén versenyképesebbé váljanak, és üzleti modelljüket javítsák;
Módosítás 144
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 6 bekezdés – b pont
b)  szakértelem és know-how régiók közötti átadása, különösen az egy régióban letelepedett KKV-k és közepes kapitalizációjú társaságok olyan másik régiókban létrejött digitális innovációs központokkal történő összekapcsolása, melyek a legalkalmasabbak a vonatkozó szolgáltatások nyújtására;
b)  szakértelem és know-how régiók közötti átadása, különösen az egy régióban letelepedett kkv-k, induló vállalkozások és közepes kapitalizációjú társaságok olyan másik régiókban létrejött európai digitális innovációs központokkal történő összekapcsolása, melyek a legalkalmasabbak a vonatkozó szolgáltatások nyújtására; a készségek, a közös kezdeményezések és a bevált gyakorlatok cseréjének ösztönzése;
Módosítás 145
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 6 bekezdés – c pont
c)  tematikus szolgáltatások nyújtása, ideértve a mesterséges intelligenciához, nagy teljesítményű számítástechnikához és kiberbiztonsághoz és bizalomhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, az igazgatási szervek, közszférabeli szervezetek, KKV-k és közepes kapitalizációjú társaságok számára. Az egyes digitális innovációs központok szakosodhatnak konkrét tematikus szolgáltatásokra és nem szükséges az e bekezdésben említett valamennyi tematikus szolgáltatás nyújtaniuk.
c)  tematikus szolgáltatások nyújtása, ideértve a mesterséges intelligenciához, nagy teljesítményű számítástechnikához és kiberbiztonsághoz és bizalomhoz kapcsolódó szolgáltatásokat az igazgatási szervek, közszférabeli szervezetek, KKV-k, induló vállalkozások és közepes kapitalizációjú társaságok számára. Az egyes európai digitális innovációs központok szakosodhatnak konkrét tematikus szolgáltatásokra és nem szükséges az e bekezdésben említett valamennyi tematikus szolgáltatás nyújtaniuk.
Módosítás 146
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 6 a bekezdés (új)
(6a)  Az európai digitális innovációs központok az Európai Innovációs és Technológiai Intézettel, különösen az EIT-Digitálissal és a Horizont 2020 kezdeményezés keretében létrehozott digitális innovációs központokkal is együttműködhetnek.
Módosítás 147
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 6 b bekezdés (új)
(6b)  Az európai digitális innovációs központok – ideértve az EIT Digital innovációs központjait is – elláthatják a kutatási és innovációs keretprogramok keretében létrehozott digitális innovációs központok tevékenységeit.
Módosítás 148
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés
(1)  Kizárólag az [3.] cikkben és a(z) [4.]-[8.] cikkben említett célkitűzéseket végrehajtó intézkedések finanszírozhatók.
(1)  Kizárólag a [3.] cikkben és a [4.]-[8.] cikkben említett célkitűzéseket végrehajtó intézkedések finanszírozhatók az 1. mellékletben meghatározott általános célkitűzéseknek megfelelően.
Módosítás 149
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – a pont – ii pont
ii.  a programhoz társult harmadik országban;
ii.  a 10. és 12. cikkel összhangban a programhoz társult harmadik országban;
Módosítás 150
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés
(3)  A programhoz nem társult harmadik országban letelepedett jogalanyok kivételesen jogosultak egyes intézkedésekben való részvételre, amennyiben ez a program célkitűzéseinek eléréséhez szükséges.
(3)  A programhoz nem társult harmadik országban letelepedett jogalanyok kivételesen jogosultak egyes intézkedésekben való részvételre, amennyiben ez a program célkitűzéseinek eléréséhez szükséges, és ha ez az Unió számára nem jelent további biztonsági kockázatokat, illetve nem kérdőjelezi meg az Unió stratégiai autonómiáját.
Módosítás 151
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés
(4)  Természetes személyek nem támogathatók, kivéve a 4. sz. egyedi célkitűzés alapján megítélt támogatásokat. Korszerű digitális készségek.
(4)  Természetes személyek a 4. sz. egyedi célkitűzés alapján megítélt támogatások tekintetében támogathatók. Korszerű digitális készségek. A harmadik országbeli állampolgárok akkor jogosultak támogatásra, ha az Unió területén lakóhellyel rendelkeznek.
Módosítás 152
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés
A program keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatások odaítélésére és kezelésére a költségvetési rendelet VIII. címével összhangban kerül sor.
A program keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatások odaítélésére és kezelésére a költségvetési rendelet VIII. címével összhangban kerül sor és a társfinanszírozási elv sérelme nélkül, kellően indokolt esetekben a támogatható költségek 100%-át fedezhetik. valamint összhangban az egyes célkitűzések keretében meghatározott feltételekkel.
Módosítás 153
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)  Az odaítélési feltételek a munkaprogramokban és az ajánlati felhívásokban kerülnek meghatározásra, legalább az alábbi elemek figyelembevételével:
(1)  Az odaítélési feltételek a munkaprogramokban és az ajánlati felhívásokban kerülnek meghatározásra, legalább az alábbi elemek figyelembevételével:
Módosítás 154
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – e pont
e)  a gazdasági, társadalmi, éghajlatváltozási és környezeti hatás, valamint az akadálymentes hozzáférés, amikor alkalmazható;
e)  a gazdasági, éghajlatváltozási, környezeti és társadalmi hatás, különösen az akadálymentes hozzáférés és az egyenlő oktatási és szakmai lehetőségek előmozdítása, amikor alkalmazható;
Módosítás 155
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – g pont
g)  kiegyensúlyozott földrajzi eloszlás az Unióban, ideértve a legkülső régiókat is, amikor alkalmazható;
g)  kiegyensúlyozott földrajzi eloszlás az Unióban, ideértve a legkülső régiókat is, többek között a tengerentúli országokban és területeken, amikor alkalmazható;
Módosítás 156
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)
ha)  a projekteredmények újrafelhasználásának és adaptálásának szabadsága, amikor alkalmazható;
Módosítás 157
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – h b pont (új)
hb)  a közérdek, amikor alkalmazható;
Módosítás 158
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – h c pont (új)
hc)  a régiók, polgárok és vállalkozások közötti digitális szakadék csökkentése, amikor alkalmazható;
Módosítás 159
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés
Az e program keretében meghatározott vegyesfinanszírozási műveleteket az [InvestEU rendelettel] és a költségvetési rendelet X. címével összhangban kell végrehajtani.
Az e program keretében meghatározott vegyesfinanszírozási műveleteket az [InvestEU rendelettel] és a költségvetési rendelet X. címével összhangban kell végrehajtani. Az e programból származó, pénzügyi eszközzel ötvözendő kiadási összeg vissza nem térítendő.
Módosítás 160
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  Amennyiben egy intézkedésnek már hozzájárulást ítéltek oda vagy hozzájárulásban részesült más uniós programból, vagy támogatást kapott uniós alapból, ezt a hozzájárulást vagy támogatást fel kell sorolni a program keretében történő hozzájárulás iránti kérelemben.
Módosítás 161
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az első többéves munkaprogramnak a mellékletben meghatározott tevékenységekre kell összpontosítania és biztosítania kell, hogy az általa támogatott fellépések ne szorítsák ki a magánfinanszírozást. Az azt követő programok tartalmazhatnak a mellékletben meg nem jelölt tevékenységeket is, feltéve, hogy azok összhangban állnak e rendelet [4. – 8.] cikkében foglalt célkitűzésekkel.
(3)  A munkaprogramoknak az I.mellékletben meghatározott tevékenységekre kell összpontosítaniuk és biztosítaniuk kell, hogy az általuk támogatott fellépések ne szorítsák ki a magánfinanszírozást.
Módosítás 162
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  A Bizottság felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a 27. cikknek megfelelően több felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el, felülvizsgálja vagy kiegészítse az abban meghatározott tevékenységeket e rendelet célkitűzéseivel összhangban, a 4–8. cikkben foglaltaknak megfelelően.
Módosítás 163
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Program 3. cikkben meghatározott általános és egyedi programcélkitűzések megvalósítása terén tett előrelépéseinek nyomon követéséhez használandó mutatókat a II. melléklet tartalmazza.
(1)  A Program 3. cikkben meghatározott általános és egyedi programcélkitűzések megvalósítása terén tett előrelépéseinek nyomon követéséhez használandó, mérhető mutatókat a II. melléklet tartalmazza.
Módosítás 164
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  A Bizottság meghatározza azon mérhető mutatók kialakításának módszertanát, amelyek pontosan értékelik a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott általános célkitűzések elérése tekintetében elért haladást. E módszertan alapján a Bizottság legkésőbb 2021. január 1-ig kiegészíti a III. mellékletet.
Módosítás 165
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés
(2)  Annak érdekében, hogy a program végrehajtásának alakulását hatékonyan lehessen értékelni, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. melléklet módosítására vonatkozóan a mutatók felülvizsgálata és/vagy kiegészítése céljából, amikor azt szükségesnek ítéli, valamint hogy kiegészítse ezt a rendeletet a monitoring és értékelési keretelvek kidolgozására vonatkozó rendelkezésekkel.
(2)  Annak érdekében, hogy a program végrehajtásának alakulását hatékonyan lehessen értékelni, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. melléklet módosítására vonatkozóan a mérhető mutatók felülvizsgálata és/vagy kiegészítése céljából, amikor azt szükségesnek ítéli, valamint hogy kiegészítse ezt a rendeletet a monitoring és értékelési keretelvek kidolgozására vonatkozó rendelkezésekkel.
Módosítás 166
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés
(3)  A teljesítményjelentési rendszer biztosítja, hogy a program végrehajtásának nyomon követésére vonatkozó adatokat és az eredményeket hatékonyan, eredményesen és időben összegyűjtsék. Ennek érdekében az uniós pénzeszközök címzettjeire és a tagállamokra vonatkozóan arányos jelentéstételi követelményeket kell megállapítani.
(3)  A teljesítményjelentési rendszer biztosítja, hogy a program végrehajtásának nyomon követésére vonatkozó adatok és az eredmények megfelelőek legyenek az elért előrehaladás és a tapasztalt nehézségek alapos elemzéséhez, valamint hogy az adatokat és eredményeket hatékonyan, eredményesen és időben összegyűjtsék. Ennek érdekében az uniós pénzeszközök címzettjeire és a tagállamokra vonatkozóan arányos jelentéstételi követelményeket kell megállapítani.
Módosítás 167
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés
(4)  A lehető legnagyobb mértékben fel kell használni a hivatalos uniós statisztikákat, mint például a rendszeres IKT statisztikai felméréseket. A nemzeti statisztikai intézetekkel konzultációt kell folytatni és az Eurostattal együtt be kell őket a vonni program végrehajtásának és a digitális átalakulás előrehaladásának nyomon követéséhez használt statisztikai mutatók előzetes megtervezésébe és későbbi továbbfejlesztésébe.
(4)  A lehető leghatékonyabb módon fel kell használni a hivatalos uniós statisztikákat, mint például a rendszeres IKT statisztikai felméréseket, valamint a DESI (a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató) adatkészletek gyűjtésére van szükség a NUTS-2 szinten a digitális Európával kapcsolatos adatok hiányának kezelése érdekében. A nemzeti statisztikai intézetekkel konzultációt kell folytatni és az Eurostattal együtt be kell őket a vonni program végrehajtásának és a digitális átalakulás előrehaladásának nyomon követéséhez használt statisztikai mutatók előzetes megtervezésébe és későbbi továbbfejlesztésébe.
Módosítás 168
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – cím
Értékelés
Programértékelés
Módosítás 169
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az értékeléseket időben el kell végezni ahhoz, hogy a döntéshozatali folyamatban felhasználhatók legyenek.
(1)  A Bizottságnak biztosítania kell a program rendszeres ellenőrzését és külső értékelését, elsősorban a 24. cikk (3) bekezdésében említett teljesítményjelentési rendszer alapján. Az értékelés során minőségi szempontok alapján értékelni kell a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott általános célkitűzések elérésében történt előrehaladást.
Módosítás 170
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés
(2)  A program időközi értékelését a program végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb négy évvel a program végrehajtásának kezdetét követően kell elvégezni.
(2)  A program rendszeres ellenőrzésén felül a Bizottság legkésőbb 2024. december 31-ig időközi értékelő jelentést készít és nyújt be a programról az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint a Régiók Bizottságának. Az időközi értékelés bemutatja azokat a megállapításokat, amelyek szükségesek a program 2027 utáni nyomon követéséről és annak céljairól szóló döntés meghozatalához.
Az időközi értékelést az Európai Parlamentnek kell benyújtani.
Módosítás 171
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés
(3)  A program végrehajtásának végén, de legkésőbb négy évvel a(z) [1.] cikkben meghatározott időszak végét követően a Bizottság elvégzi a program végső értékelését.
(3)  Egy végső, külső, független értékelés alapján a Bizottság végső értékelő jelentést készít a programról, amely felméri annak hosszú távú hatásait és fenntarthatóságát.
Módosítás 172
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)  A Bizottság a (3) bekezdésben említett, végső értékelő jelentést legkésőbb 2030. december 31-ig benyújtja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának.
Módosítás 173
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 5 bekezdés
(5)  A Bizottság az értékelések megállapításait saját észrevételei kíséretében közli az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.
törölve
Módosítás 174
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 4 bekezdés
(4)  A kontrollrendszer részeként az ellenőrzési stratégia alapulhat a kiadások reprezentatív mintájának pénzügyi ellenőrzésén. A reprezentatív mintát ki kell egészíteni a kiadásokhoz kapcsolódó kockázat értékelése alapján történő mintavétellel.
(4)  A kontrollrendszer részeként az ellenőrzési stratégia legalább a kiadások reprezentatív mintájának pénzügyi ellenőrzésén alapul. A reprezentatív mintát ki kell egészíteni a kiadásokhoz kapcsolódó kockázat értékelése alapján történő mintavétellel.
Módosítás 175
Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 24. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 2028. december 31-ig terjedő időszakra szól.
(2)  Az Európai Bizottságnak a 23. és 24. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 2028. december 31-ig terjedő időszakra szól.
Módosítás 176
Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 24. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 23. és 24. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
Módosítás 177
Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 6 bekezdés
(6)  A 24. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
(6)  A 23. cikk és 24. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
Módosítás 178
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az uniós finanszírozás címzettjei elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és (különösen az intézkedések és azok eredményeinek népszerűsítésekor) gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak.
(1)  Az uniós finanszírozás címzettjei elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és (különösen az intézkedések és azok eredményeinek népszerűsítésekor) gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hiteles, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak.
Módosítás 179
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottság tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez a programhoz, valamint annak intézkedéseihez és eredményeihez kapcsolódóan. A programhoz allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amelyek kapcsolódnak a [3.] cikkben említett célkitűzésekhez.
(2)  A Bizottság tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez a programhoz, valamint annak intézkedéseihez és eredményeihez kapcsolódóan. Emellett biztosítja az uniós forrásokra a digitális ágazatban potenciálisan pályázók számára az integrált tájékoztatást és hozzáférést. A programhoz allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amelyek kapcsolódnak a [3.] cikkben említett célkitűzésekhez.
Módosítás 180
Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 2 bekezdés – 1 pont
(1)  Közös közbeszerzési keretrendszer egy világszínvonalú integrált HPC-hálózatra, ideértve az exaszintű képességekkel rendelkező szuper-számítástechnikai és adatinfrastruktúrát. Ez nem gazdasági alapon lesz hozzáférhető állami és magánfelhasználók számára és állami finanszírozású kutatások céljaira.
(1)  Közös közbeszerzési keretrendszer egy világszínvonalú integrált HPC-hálózatra, ideértve az exaszintű képességekkel rendelkező szuper-számítástechnikai és adatinfrastruktúrát. Ez nem gazdasági alapon lesz hozzáférhető valamennyi vállalkozás és közigazgatási szerv, állami és magánfelhasználók számára és állami finanszírozású kutatások céljaira.
Módosítás 181
Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 2 bekezdés – 6 pont
(6)  Felhasználásra kész/működő technológia telepítése: a szuper-számítástechnika mint a kutatás-fejlesztésből előálló szolgáltatás egy Uniós szinten integrált nagy teljesítményű számítógépes ökoszisztéma létrehozására, amely lefedi a tudományos és ipari értéklánc valamennyi szegmensét (hardver, szoftver, alkalmazások, szolgáltatások, összeköttetések és korszerű digitális készségek).
(6)  Felhasználásra kész/működő technológia telepítése: a szuper-számítástechnika mint a kutatás-fejlesztésből előálló szolgáltatás – különösen korábban uniós finanszírozásban részesült vagy jelenleg abban részesülő technológiák – egy uniós szinten integrált nagy teljesítményű számítógépes ökoszisztéma létrehozására, amely lefedi a tudományos és ipari értéklánc valamennyi szegmensét (hardver, szoftver, alkalmazások, szolgáltatások, összeköttetések és korszerű digitális készségek).
Módosítás 182
Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 bekezdés
A program alapvető mesterséges intelligenciához kapcsolódó kapacitásokat hoz létre és erősít meg Európában, beleértve az adatforrásokat és az algoritmus-tárházakat is, amelyeket minden vállalkozás és közigazgatási szerv számára hozzáférhetővé tesz, valamint megerősíti és hálózatba szervezi a tagállamokban meglévő mesterségesintelligencia-tesztelési és kísérleti létesítményeket.
A program mesterséges intelligenciához és megosztott könyvelési technológiákhoz kapcsolódó alapvető kapacitásokat hoz létre és erősít meg Európában, beleértve az adatforrásokat és az algoritmus-tárházakat is, amelyeket minden vállalkozás és közigazgatási szerv számára hozzáférhetővé tesz, valamint megerősíti és hálózatba szervezi a tagállamokban meglévő mesterségesintelligencia-tesztelési és kísérleti létesítményeket.
Módosítás 183
Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 rész – 1 bekezdés
A program támogatja a jelenlegi és jövőbeni munkaerő egyszerű hozzáférését a korszerű digitális készségekhez, amilyenek például a HPC, a mesterséges intelligencia, a megosztott könyvelés (pl. blokklánc) és a kiberbiztonság, oly módon, hogy a diákok, a friss diplomások és a jelenlegi munkavállalók, bárhol legyenek is, meg tudják szerezni és tovább tudják fejleszteni ezeket a készségeket.
A program támogatja a jelenlegi és jövőbeni munkaerő egyszerű hozzáférését és képzési lehetőségeit a korszerű digitális készségek területén, amilyenek például a HPC, a mesterséges intelligencia, a megosztott könyvelés (pl. blokklánc) és a kiberbiztonság, oly módon, hogy a diákok, a friss diplomások, illetve a továbbképzést igénylő, bármely életkorú polgárok, a munkakeresők és a jelenlegi munkavállalók, bárhol legyenek is, meg tudják szerezni és tovább tudják fejleszteni ezeket a készségeket.
Módosítás 184
Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 rész – 2 bekezdés – 1 pont
1.  Hozzáférés munkahelyi képzésekhez a kompetencia-központokban és a magas szintű technológiákat telepítő vállalkozásoknál kínált szakmai gyakorlatok révén.
1.  Hozzáférés munkahelyi képzésekhez és a vegyes tanulási lehetőségekhez a kompetencia-központokban és a magas szintű technológiákat telepítő vállalkozásoknál kínált szakmai gyakorlatok révén.
Módosítás 185
Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 rész – 4 bekezdés
Minden beavatkozás tervezése és végrehajtása elsősorban a 15. cikkben meghatározott digitális innovációs központok révén történik.
Minden beavatkozás tervezése és végrehajtása elsősorban a 16. cikkben meghatározott digitális innovációs központok révén történik.
Módosítás 186
Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 rész – I alrész – 1 pont – 1.2. pont
1.2.  Határokon átnyúló digitális szolgáltatási infrastruktúrák összefüggő ökoszisztémájának tervezéséhez, kísérleti üzemeltetéséhez, telepítéséhez, karbantartásához és népszerűsítéséhez adott támogatás, valamint a közigazgatásban egységes, végpontok közötti, biztonságos, interoperábilis, többnyelvű, határokon és ágazatokon átívelő megoldások és közös keretrendszerek létrehozásának elősegítése. A hatások és az előnyök értékelésére szolgáló módszertanok szintén itt szerepelnek.
1.2.  Határokon átnyúló digitális szolgáltatási infrastruktúrák összefüggő ökoszisztémájának tervezéséhez, kísérleti üzemeltetéséhez, telepítéséhez, karbantartásához, bővítéséhez és népszerűsítéséhez adott támogatás, valamint a közigazgatásban egységes, végpontok közötti, biztonságos, interoperábilis, többnyelvű, határokon és ágazatokon átívelő megoldások és közös keretrendszerek létrehozásának elősegítése. A hatások és az előnyök értékelésére szolgáló módszertanok szintén itt szerepelnek.
Módosítás 187
Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 rész – I alrész – 2 pont – 2.1. pont
2.1.  Az EU polgárai számára biztosítani személyes egészségügyi adataik határokon átnyúló biztonságos hozzáférését, megosztását, használatát és kezelését, függetlenül a polgárok vagy adataik elhelyezkedésétől. Az e-egészségügyi digitális infrastruktúra megvalósítása és kiterjesztése új digitális szolgáltatások révén, az elektronikus egészségügyi nyilvántartások európai adatcsere-formátuma bevezetésének támogatása.
2.1.  Az EU polgárai számára biztosítani személyes egészségügyi adataik határokon átnyúló, az adatvédelmet garantáló biztonságos hozzáférését, megosztását, használatát és kezelését, függetlenül a polgárok vagy adataik elhelyezkedésétől. Az e-egészségügyi digitális infrastruktúra megvalósítása és kiterjesztése új digitális szolgáltatások révén, az elektronikus egészségügyi nyilvántartások európai adatcsere-formátuma bevezetésének támogatása.
Módosítás 188
Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 rész – I alrész – 3 pont
3.  Igazságszolgáltatás: Egységes és biztonságos határokon átnyúló elektronikus kommunikáció lehetővé tétele az igazságszolgáltatáson belül, illetve az igazságszolgáltatás és más illetékes szervek között a polgári és a büntető igazságszolgáltatás területén. Az igazságszolgáltatáshoz, igazságügyi információkhoz és eljárásokhoz való hozzáférés javítása minden polgár, vállalkozás, gyakorló jogász és az igazságszolgáltatás számára a nemzeti adatbázisokhoz és nyilvántartásokhoz kialakított szemantikailag interoperábilis összeköttetések révén, valamint az online peren kívüli vitarendezés lehetőségének megteremtése. Innovatív technológiák fejlesztésének és bevezetésének támogatása a bíróságok és a gyakorló jogászok számára mesterséges intelligenciát használó megoldások alapján, amelyek valószínűsíthetően egyszerűsítik és felgyorsítják az eljárásokat (például „legal tech” alkalmazások).
(3)   Igazságszolgáltatás: Egységes és biztonságos határokon átnyúló elektronikus kommunikáció lehetővé tétele az igazságszolgáltatáson belül, illetve az igazságszolgáltatás és más illetékes szervek között a polgári és a büntető igazságszolgáltatás területén. Az igazságszolgáltatáshoz, igazságügyi információkhoz és eljárásokhoz való hozzáférés javítása minden polgár, vállalkozás, gyakorló jogász és az igazságszolgáltatás számára az adatbázisokhoz és nyilvántartásokhoz kialakított szemantikailag interoperábilis összeköttetések révén, valamint az online peren kívüli vitarendezés lehetőségének megteremtése. Innovatív technológiák fejlesztésének és bevezetésének támogatása a bíróságok és a gyakorló jogászok számára mesterséges intelligenciát használó megoldások alapján, amelyek valószínűsíthetően egyszerűsítik és felgyorsítják az eljárásokat (például „legal tech” alkalmazások).
Módosítás 189
Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 rész – I alrész – 4 pont
4.  Közlekedés, energia és környezetvédelem: A nagyléptékű digitális alkalmazásokhoz, például az intelligens városokhoz illetve az intelligens vidéki területekhez szükséges decentralizált megoldások és infrastruktúrák telepítése a közlekedési, energia- és környezetvédelmi politikák támogatására.
(4)   Közlekedés, energia és környezetvédelem: A nagyléptékű digitális alkalmazásokhoz, például az intelligens városokhoz illetve az intelligens vidéki területekhez vagy legkülső régiókhoz szükséges decentralizált megoldások és infrastruktúrák telepítése a közlekedési, energia- és környezetvédelmi politikák támogatására.
Módosítás 190
Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 rész – II alrész – cím
II. Az ipar digitalizálásához kapcsolódó induló tevékenységek:
II. Az ipar digitalizálásához kapcsolódó induló tevékenységek:
Módosítás 191
Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 2 rész – 2.2. pont
2.2.  A mesterséges intelligenciát használó vállalkozások és szervezetek száma
2.2.  A mesterséges intelligenciát tesztelő és azzal a digitális innovációs központokkal együttműködésben kísérleteket folytató vállalkozások és szervezetek száma
Módosítás 192
Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 2 rész – 2.2. a pont (új)
2.2.a.  A program által támogatott, mesterséges intelligencián alapuló olyan konkrét alkalmazások száma, amelyeket most bocsátanak kereskedelmi forgalomba.
Módosítás 193
Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 4 rész – 4.1. pont
4.1.  A kiképzett és munkába állt IKT szakemberek száma
4.1.  A kiképzett és munkába állt IKT szakemberek száma évente az Unióban
Módosítás 194
Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 4 rész – 4.2. pont
4.2.  Az IKT szakemberek felvétele terén nehézségeket tapasztaló vállalkozások száma
4.2.  Az IKT szakemberek felvétele terén nehézségeket tapasztaló vállalkozások száma évente az Unióban
Módosítás 195
Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 4 rész – 4.2. b pont (új)
4.2.b.  Az olyan diákok, frissen végzett diplomások és munkanélküliek száma, akiknek javult a helyzete a program keretében kínált képzés elvégzése után.
Módosítás 196
Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 5 rész – 5.1. pont
5.1.  A digitális közszolgáltatások elterjedtsége
5.1.  A digitális közszolgáltatások elterjedtségének gyakorisága
Módosítás 197
Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 5 rész – 5.2. pont
5.2.  Magas digitálisintenzitás-pontszámmal rendelkező vállalkozások
5.2.  Magas digitálisintenzitás-pontszámmal rendelkező vállalkozások száma
Módosítás 198
Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 5 rész – 5.3. pont
5.3.  A nemzeti interoperabilitási keret összehangolása az európai interoperabilitási kerettel
5.3.  A nemzeti interoperabilitási keret összehangolásának mértéke az európai interoperabilitási kerettel
Módosítás 199
Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 pont – b a pont (új)
ba)   A Digitális Európa Programnak aktívan kell törekednie az Európai horizont programmal való szinergiák megteremtésére a kutatási projektekből eredő adatok fenntarthatósága tekintetében;
Módosítás 200
Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 pont – c pont
c)  A Digitális Európa program beruházási területei a következők: i. nagy teljesítményű számítástechnika, mesterséges intelligencia, kiberbiztonság és korszerű digitális készségek; valamint ii. nemzeti és regionális szintű telepítés a digitális kapacitások és a legújabb digitális technológiák területén a közérdekű területeken (mint például az egészségügy és a gondozás, a közigazgatás, az igazságügy és az oktatás), illetve a piaci hiányosságok (például a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások digitalizálásának) területe;
c)  A Digitális Európa program beruházási területei a következők: i. nagy teljesítményű számítástechnika, mesterséges intelligencia, kiberbiztonság és korszerű digitális készségek; valamint ii. nemzeti, regionális és helyi szintű telepítés a digitális kapacitások és a legújabb digitális technológiák területén a közérdekű területeken (mint például az egészségügy és a gondozás, a közigazgatás, az igazságügy és az oktatás), illetve a piaci hiányosságok (például a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások digitalizálásának) területe;
Módosítás 201
Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 3 pont – c pont
c)  A Digitális Európa program beruházási területei a következők: i. nagy teljesítményű számítástechnika, mesterséges intelligencia, kiberbiztonság és korszerű digitális készségek; valamint ii. nemzeti és regionális szintű telepítés a digitális kapacitások és a legújabb digitális technológiák területén a közérdekű területeken (mint például az egészségügy és a gondozás, a közigazgatás, az igazságügy és az oktatás), illetve a piaci hiányosságok (például a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások digitalizálásának) területe;
c)  A Digitális Európa program beruházási területei a következők: i. nagy teljesítményű számítástechnika, mesterséges intelligencia, megosztott könyvelési technológia, kiberbiztonság és korszerű digitális készségek; valamint ii. nemzeti és regionális szintű telepítés a digitális kapacitások és a legújabb digitális technológiák területén a közérdekű területeken (mint például az egészségügy és a gondozás, a közigazgatás, az igazságügy és az oktatás), illetve a piaci hiányosságok (például a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások digitalizálásának) területe;

(1) Az ügyet az 59. cikk (4) bekezdésének negyedik albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások céljából (A8-0408/2018).

Utolsó frissítés: 2019. október 7.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat