Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0227(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0408/2018

Pateikti tekstai :

A8-0408/2018

Debatai :

PV 12/12/2018 - 29
CRE 12/12/2018 - 29

Balsavimas :

PV 13/12/2018 - 9.4
CRE 13/12/2018 - 9.4
PV 17/04/2019 - 8.11
CRE 17/04/2019 - 8.11

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0521
P8_TA(2019)0403

Priimti tekstai
PDF 352kWORD 97k
Ketvirtadienis, 2018 m. gruodžio 13 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Skaitmeninės Europos programos sudarymas laikotarpiui 2021–2027 m. ***I
P8_TA(2018)0521A8-0408/2018

2018 m. gruodžio 13 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymo (COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Teisėkūros rezoliucijos projektas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Teisėkūros rezoliucijos projektas
3 a nurodomoji dalis (nauja)
–   atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento rezoliuciją „FinTech“: technologijų įtaka ateities finansų sektoriui“,
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)  pagal [nuoroda bus atitinkamai atnaujinta pagal naują sprendimą dėl užjūrio šalių ir teritorijų: Tarybos sprendimo .../.../ES 88 straipsnį53] užjūrio šalyse bei teritorijose (toliau – UŠT) įsisteigę asmenys ir subjektai turėtų atitikti reikalavimus gauti finansavimą, atsižvelgiant į Programos taisykles ir tikslus bei galimas priemones, taikomas valstybei narei, su kuria atitinkama užjūrio šalis ar teritorija yra susijusi;
(4)  pagal [nuoroda bus atitinkamai atnaujinta pagal naują sprendimą dėl užjūrio šalių ir teritorijų: Tarybos sprendimo .../.../ES 88 straipsnį53] užjūrio šalyse bei teritorijose (toliau – UŠT) įsisteigę asmenys ir subjektai turėtų atitikti reikalavimus gauti finansavimą, atsižvelgiant į Programos taisykles ir tikslus bei galimas priemones, taikomas valstybei narei, su kuria atitinkama užjūrio šalis ar teritorija yra susijusi. Įgyvendinant Programą turi būti atsižvelgta į suvaržymus, susijusius su užjūrio šalių ar teritorijų dalyvavimu, o jų faktinis dalyvavimas programoje turi būti stebimas ir reguliariai vertinamas;
_________________
_________________
53 Tarybos sprendimas .../.../ES.
53 Tarybos sprendimas .../.../ES.
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5)  pagal 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros54 22 ir 23 dalis Programą reikia įvertinti remiantis informacija, surinkta laikantis konkrečių stebėsenos reikalavimų, kartu vengiant perteklinio reguliavimo ir administracinės naštos, ypač valstybėms narėms. Šie reikalavimai atitinkamais atvejais gali apimti kiekybinius rodiklius, kaip pagrindą Programos poveikiui vietoje įvertinti;
(5)  pagal 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros54 22 ir 23 dalis Programą reikia įvertinti remiantis informacija, surinkta laikantis konkrečių stebėsenos reikalavimų ir susieta su esamais poreikiais, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/67954a, kartu vengiant perteklinio reguliavimo ir administracinės naštos visiems paramos gavėjams, ypač valstybėms narėms ir MVĮ. Šie reikalavimai atitinkamais atvejais turėtų apimti išmatuojamus kiekybinius ir kokybinius rodiklius, kaip pagrindą Programos poveikiui vietoje įvertinti;
__________________
__________________
54 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros; OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
54 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros; OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
54a 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a)  programa turėtų užtikrinti kuo didesnį novatoriškų finansinių priemonių ir mechanizmų, kurie finansuojami iš Sąjungos biudžeto, skaidrumą, atskaitomybę ir demokratinę priežiūrą, ypač kalbant apie jų indėlį – tiek pradinių lūkesčių, tiek galutinių rezultatų požiūriu – siekiant Sąjungos tikslų;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
(6)  2017 m. rugsėjo mėn. Talino aukščiausiojo lygio susitikime skaitmeniniais klausimais55 ir 2017 m. spalio 19 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose56 nurodyta, jog Europai būtina investuoti į ekonomikos skaitmeninimą ir panaikinti gebėjimų trūkumą, kad būtų galima išlaikyti ir stiprinti Europos konkurencingumą, gyvenimo kokybę ir socialinę struktūrą. Europos Vadovų Taryba padarė išvadą, kad skaitmeninė transformacija teikia didžiulių galimybių inovacijoms, ekonomikos augimui ir darbo vietoms kurti, ji prisidės prie mūsų konkurencingumo pasaulyje ir padidins kūrybinę bei kultūrų įvairovę. Norint pasinaudoti šiomis galimybėmis reikia visiems kartu reaguoti į tam tikrus iššūkius, kurie kyla dėl skaitmeninės transformacijos, ir peržiūrėti politiką, kuriai skaitmeninė transformacija daro poveikį;
(6)  2017 m. rugsėjo mėn. Talino aukščiausiojo lygio susitikime skaitmeniniais klausimais55 ir 2017 m. spalio 19 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose56 nurodyta, jog Europai būtina investuoti į veiksmingą ekonomikos skaitmeninimą ir panaikinti gebėjimų trūkumą, kad būtų galima išlaikyti ir stiprinti Europos konkurencingumą ir inovacijas, gyvenimo kokybę ir socialinę struktūrą. Europos Vadovų Taryba padarė išvadą, kad skaitmeninė transformacija teikia didžiulių galimybių inovacijoms, ekonomikos augimui ir darbo vietoms kurti, ji prisidės prie mūsų konkurencingumo pasaulyje ir padidins kūrybinę bei kultūrų įvairovę. Norint pasinaudoti šiomis galimybėmis reikia visiems kartu reaguoti į iššūkius, kurie kyla dėl skaitmeninės transformacijos, keletu būdų: be kita ko, užtikrinant, kad būtų įdiegtos esminės sudedamosios dalys, kuriomis remiasi naujosios technologijos, sukuriant veiksmingas ir lengvai įgyvendinamas teisines nuostatas, peržiūrint politiką, kuriai skaitmeninė transformacija daro poveikį ir sukuriant inovacijoms palankią aplinką, kurioje būtų visapusiškai apsaugoti vartotojų interesai; Optimaliu atveju šios Europos lygmeniu vykdomos Programos finansinį paketą padidins didelės privačiojo sektoriaus lėšos ir valstybių narių įnašai;
__________________
__________________
55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit
55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit
56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf
56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(6a)  Europos visuomenės ir ekonomikos ateitis labai priklausys nuo suderintos ir nuoseklios Sąjungos spektro politikos ir 5G infrastruktūros, todėl reikės nustatyti itin didelio pajėgumo tinklų infrastruktūros tikslą ir siekti teikti kokybiškas ir spartesnes ryšių paslaugas; Tai būtina sąlyga, kad Programa galėtų būti tinkamai įgyvendinama. Šiuo požiūriu Programai turėtų būti naudingas tinkamas Europos infrastruktūros tinklų priemonės ir visų pirma Wif4EU iniciatyvos, kuria siekiama skatinti piliečių junglumą Sąjungos viešosiose erdvėse, įgyvendinimas; šios abi programos padės užtikrinti, kad būtų pasiekti kuo geresni rezultatai ir įgyvendintas Sąjungos tikslas sukurti patikimą ir pastovų didelės spartos tinklą visoje Sąjungoje;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
(7)  Europos Vadovų Taryba visų pirma padarė išvadą, kad Sąjunga turėtų skubiai reaguoti į besiformuojančias tendencijas: tai, be kita ko, apima klausimus, susijusius su dirbtiniu intelektu ir paskirstytojo registro technologija (pvz., blokų grandinė), kartu užtikrinant aukštą duomenų apsaugos lygį, skaitmenines teises ir etikos standartus. Europos Vadovų Taryba paprašė Komisijos ne vėliau kaip 2018 m. pradžioje pateikti Europos požiūrį į dirbtinį intelektą ir paragino Komisiją pateikti reikiamas iniciatyvas bendrosioms sąlygoms stiprinti, kad ES galėtų tirti naujas rinkas taikydama rizika grindžiamas radikalias inovacijas ir dar kartą patvirtinti pirmaujantį savo pramonės vaidmenį;
(7)  Europos Vadovų Taryba visų pirma padarė išvadą, kad Sąjunga turėtų skubiai reaguoti į besiformuojančias tendencijas: tai, be kita ko, apima klausimus, susijusius su skaitmenine atskirtimi, dirbtiniu intelektu, kartu užtikrinant aukštą duomenų apsaugos lygį visapusiškai laikantis Reglamento (ES) 2016/679, teises, pagrindines teises ir etikos standartus. Europos Vadovų Taryba paprašė Komisijos ne vėliau kaip 2018 m. pradžioje pateikti Europos požiūrį į dirbtinį intelektą ir paragino Komisiją pateikti reikiamas iniciatyvas bendrosioms sąlygoms stiprinti, kad ES galėtų tirti naujas rinkas taikydama rizika grindžiamas radikalias inovacijas ir dar kartą patvirtinti pirmaujantį savo pramonės vaidmenį;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(7a)   2018 m. balandžio 10 d. valstybės narės išreiškė savo pritarimą ir bendrą norą bendradarbiauti dėl iniciatyvų, susijusių su dirbtiniu intelektu ir paskirstytojo registro technologijų (pvz., blokų grandinės) infrastruktūros paslaugomis, pasirašydamos bendradarbiavimo susitarimus;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(7b)   norint šią Programą sėkmingai įgyvendinti, vien sekti tendencijas neužtenka. Sąjunga turi įsipareigoti naudoti privatumą užtikrinančias technologijas (t. y. kriptografiją ir decentralizuotas prietaikas), taip pat užtikrinti didesnes investicijas į perspektyvią infrastruktūrą (šviesolaidžių tinklus), kad būtų galima sukurti savarankišką skaitmeninę visuomenę;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
7 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(7c)   kad galėtų gauti naudos iš skaitmeninės revoliucijos, Europa, kurdama strateginius skaitmeninius pajėgumus, turi ryžtingai investuoti į savo ateitį. Tuo tikslu turi būti užtikrinamas didelis biudžetas (mažiausiai 9,2 mlrd. EUR) ES mastu, kurį turi papildyti pakankamai didelės investicijos nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis, būtent užtikrinant nuoseklų ir papildantį santykį su struktūriniais ir sanglaudos fondais;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
(8)  Komisijos komunikate „Europos Sąjungai, veiksmingai siekiančiai savo prioritetų po 2020 m., skirta nauja, moderni daugiametė finansinė programa“57 tarp įvairių būsimos finansinės programos galimybių išdėstoma Europos skaitmeninės transformacijos programa, kad būtų pasiekta „tvirta pažanga siekiant pažangaus augimo tokiose srityse kaip aukštos kokybės duomenų infrastruktūra, sujungiamumas ir kibernetinis saugumas“. Taip būtų siekiama užtikrinti Europos lyderystę superkompiuterių, naujos kartos interneto, dirbtinio intelekto, robotikos ir didžiųjų duomenų srityse. Dėl to sustiprėtų Europos pramonės ir įmonių konkurencinė padėtis skaitmeninėje ekonomikoje, tai taip pat labai padėtų sumažinti gebėjimų trūkumą visoje Sąjungoje;
(8)  Komisijos komunikate „Europos Sąjungai, veiksmingai siekiančiai savo prioritetų po 2020 m., skirta nauja, moderni daugiametė finansinė programa“57 tarp įvairių būsimos finansinės programos galimybių išdėstoma Europos skaitmeninės transformacijos programa, kad būtų pasiekta „tvirta pažanga siekiant pažangaus augimo tokiose srityse kaip aukštos kokybės duomenų infrastruktūra, sujungiamumas, kibernetinis saugumas“ ir viešojo administravimo skaitmeninimas . Taip būtų siekiama užtikrinti Europos lyderystę superkompiuterių, naujos kartos interneto, dirbtinio intelekto, robotikos ir didžiųjų duomenų srityse. Dėl to sustiprėtų Europos pramonės ir įmonių konkurencinė padėtis skaitmeninėje ekonomikoje, tai taip pat labai padėtų sumažinti ir įveikti gebėjimų trūkumą visoje Sąjungoje, užtikrinant, kad ES piliečiai turėtų įgūdžių, kompetencijų ir žinių, kurie būtini norint būti pasirengus skaitmeninei transformacijai;
__________________
__________________
57 COM(2018)0098.
57 COM(2018)0098.
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(8a)   kadangi atsižvelgiant į uždelstą Sąjungos strateginių skaitmeninių pajėgumų plėtrą ir pastangas tai ištaisyti, turi būti užtikrintas biudžetas, kuris būtų proporcingas šios programos plataus užmojo tikslams ir kuris sudarytų mažiausiai 9,2 mlrd. eurų;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
(9)  komunikate „Europos bendros duomenų erdvės kūrimas“58 aptariama nauja priemonė, kurios reikia imtis kaip esminio žingsnio siekiant Europos Sąjungoje sukurti bendrą duomenų erdvę – kliūčių neturinčią skaitmeninę plotmę, kuri bus tokio masto, kad joje įmanoma kurti naujus duomenimis grindžiamus produktus ir paslaugas;
(9)  komunikate „Europos bendros duomenų erdvės kūrimas“58 aptariama nauja priemonė, kurios reikia imtis kaip esminio žingsnio siekiant Europos Sąjungoje sukurti bendrą duomenų erdvę – kliūčių neturinčią skaitmeninę plotmę, kuri bus tokio masto, kad joje įmanoma kurti ir tobulinti naujus duomenimis grindžiamus produktus ir paslaugas;
_________________
_________________
58 COM(2018)0125.
58 COM(2018)0125.
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(9a)   2017 m. Europos Komisijos pradėta įgyvendinti Naujos kartos interneto iniciatyva taip pat turėtų suteikti pagrindą Programos įgyvendinimui, nes ja siekiama sukurti atviresnį internetą, kuriame būtų teikiamos geresnės paslaugos, plačiau taikomos žinios ir aktyviau dalyvaujama, dėmesį skiriant technologinėms galimybėms, atsirandančioms dėl pažangos įvairiose tyrimų srityse, kaip antai naujų tinklo struktūrų, programine įranga valdomos infrastruktūros, naujų paslaugų ir prietaikų koncepcijų ir kt. srityse;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
(10)  bendras Programos tikslas turėtų būti toks: remti skaitmeninę pramonės transformaciją ir skatinti geriau išnaudoti pramoninį inovacijų, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros politikos priemonių potencialą visos Sąjungos verslo subjektų ir piliečių naudai. Programa turėtų būti struktūrizuota pagal penkis konkrečius tikslus, atspindinčius pagrindines politikos sritis, t. y.: itin našų skaičiavimą, kibernetinį saugumą, dirbtinį intelektą, aukšto lygio skaitmeninius įgūdžius ir diegimą, geriausią skaitmeninio pajėgumo išnaudojimą ir sąveikumą. Visose šiose srityse Programos priemonėmis taip pat turėtų būti siekiama geriau suderinti Sąjungos, valstybių narių ir regionines politikos priemones ir sutelkti privačius ir pramonės išteklius, kad būtų galima didinti investicijas ir plėtoti tvirtesnę sąveiką;
(10)  bendras Programos tikslas turėtų būti toks: remti skaitmeninę pramonės transformaciją ir skatinti geriau išnaudoti pramoninį inovacijų, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros politikos priemonių potencialą bei modernizuoti tam tikrus viešojo intereso sektorius visos Sąjungos verslo subjektų, ypač MVĮ, ir piliečių naudai. Be to, Programa turėtų sustiprinti Sąjungos konkurencingumą ir didinti jos ekonomikos atsparumą;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(10a)   neatidėliotinai svarbu remti MVĮ, kurios ketina diegti skaitmeninę pertvarką savo gamybos procesuose. Skaitmeniniai moksliniai tyrimai ir inovacijos MVĮ suteikia galimybių veiksmingai naudoti išteklius ir taip prisidėti prie Europos ekonomikos augimo;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
10 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(10b)  Programa turėtų būti struktūrizuota pagal penkis konkrečius tikslus, atspindinčius pagrindines politikos sritis, t. y.: a) itin našus skaičiavimas, b) dirbtinis intelektas ir paskirstytojo registro technologijos, c) kibernetinis saugumas, d) aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai ir e) diegimas, geriausias skaitmeninių pajėgumų išnaudojimas ir sąveikumas. Visose šiose srityse Programos priemonėmis taip pat turėtų būti siekiama geriau suderinti Sąjungos, valstybių narių ir regionines politikos priemones ir sutelkti privačius ir pramonės išteklius, kad būtų galima didinti investicijas ir pasiekti tvirtesnę sąveiką;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
10 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(10c)  kartu su bendruoju tikslu įvykdyti skaitmeninę transformaciją, Programa turėtų būti prisidedama prie ilgalaikio strateginio saugumo užtikrinimo tikslų, Sąjungoje stiprinant gebėjimus ir pajėgumus, teikiant pirmenybę veiksmams, kuriais didinamas strateginis potencialas ir mažinama priklausomybė nuo trečiųjų šalių tiekėjų ir produktų, taip užtikrinant Sąjungos konkurencingumą ekonomikos ir inovacijų srityse;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
(11)  itin svarbus vaidmuo įgyvendinant Programą turėtų būti skirtas skaitmeninių inovacijų centrams, kurie turėtų skatinti pramonę, viešojo sektoriaus organizacijas ir akademinę bendruomenę plačiai įsisavinti pažangias skaitmenines technologijas. Skaitmeninių inovacijų centrų tinklas turėtų užtikrinti plačiausią geografinę aprėptį visoje Europoje59. Pirmieji skaitmeninių inovacijų centrai bus pasirinkti remiantis valstybių narių pasiūlymais, o tada tinklas bus plečiamas rengiant atvirus konkursus. Skaitmeninių inovacijų centrai veiks kaip naujausių skaitmeninių pajėgumų, įskaitant susijusius su itin našiu skaičiavimu, dirbtiniu intelektu, kibernetiniu saugumu, taip pat kitų esamų novatoriškų technologijų, pvz., bazinių didelio poveikio technologijų, prieigos punktai, taip pat prieinami gamybos laboratorijose ar miestų laboratorijose. Jie veiks kaip viena bendra prieiga prie išbandytų ir patvirtintų technologijų ir juose bus skatinamos atviros inovacijos. Jie taip pat teiks paramą aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių srityje. Skaitmeninių inovacijų centrų tinklas taip pat turėtų prisidėti prie atokiausių regionų dalyvavimo bendrojoje skaitmeninėje rinkoje;
(11)  itin svarbus vaidmuo įgyvendinant Programą turėtų būti skirtas Europos skaitmeninių inovacijų centrams, kurie turėtų skatinti pramonę, įskaitant MVĮ, viešojo sektoriaus organizacijas ir akademinę bendruomenę plačiai įsisavinti pažangias skaitmenines technologijas. Europos skaitmeninių inovacijų centrų tinklas turėtų užtikrinti plačiausią geografinę aprėptį visoje Europoje59. Pirmieji Europos skaitmeninių inovacijų centrai bus pasirinkti remiantis valstybių narių pasiūlymais, o tada tinklas bus plečiamas rengiant atvirus ir skaidrius konkursus. Europos Skaitmeninių inovacijų centrai veiks kaip naujausių skaitmeninių pajėgumų, įskaitant susijusius su itin našiu skaičiavimu, dirbtiniu intelektu, kibernetiniu saugumu, taip pat kitų esamų novatoriškų technologijų, pvz., bazinių didelio poveikio technologijų, prieigos punktai, taip pat prieinami gamybos laboratorijose ar miestų laboratorijose. Jie veiks kaip vieno langelio principo prieiga prie išbandytų ir patvirtintų technologijų ir juose bus skatinamos atviros inovacijos. Jie taip pat teiks paramą aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių srityje. Europos skaitmeninių inovacijų centrų tinklas taip pat turėtų prisidėti prie atokiausių regionų dalyvavimo bendrojoje skaitmeninėje rinkoje ir remti skaitmeninę transformaciją užjūrio šalyse ir teritorijose;
__________________
__________________
59 Kaip nurodyta Komunikate dėl Europos pramonės skaitmeninimo (COM(2016)0180).
59 Kaip nurodyta Komunikate dėl Europos pramonės skaitmeninimo (COM(2016)0180).
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(11a)  siekiant užtikrinti investicijų pagal šią Programą ir Sąjungos investicijų į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą sąveiką, ypač tų, kurios vykdomos pagal programą „Europos horizontas“, Europos skaitmeninių inovacijų centrai turėtų veikti kaip platforma, kurioje būtų galima suburti pramonę, verslo įmones ir valdžios institucijas, kurioms reikia naujų technologinių sprendimų, ir įmones, visų pirma veiklą pradedančias įmones ir MVĮ, turinčias rinkai parengtus sprendimus;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(11b)  Programos planavimo, plėtros ir viešųjų pirkimų veikla turėtų būti vykdoma siekiant stiprinti Sąjungos pajėgumus ir didinti jos konkurencingumą vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu. Pirmenybė turi būti teikiama veiksmams, kuriais didinamas strateginis potencialas bei konkurencingumas ir siekiama sumažinti priklausomybę nuo trečiųjų šalių tiekėjų ir produktų. Todėl trečiųjų šalių dalyvavimas siekiant konkrečių programos tikslų turėtų priklausyti nuo šių šalių indėlio į Sąjungą;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
(12)  Programa turėtų būti įgyvendinama vykdant projektus, kuriais sustiprinami esminiai skaitmeniniai pajėgumai ir plečiamas jų visuotinis naudojimas. Tai turėtų apimti bendras investicijas su valstybėmis narėmis, o prireikus – ir su privačiuoju sektoriumi. Tam visų pirma reikėtų pasiekti kritinę viešųjų pirkimų masę, kad būtų galima gauti ekonomiškai geresnius pasiūlymus ir užtikrinti, kad Europos tiekėjai liktų technologinės pažangos priešakyje;
(12)  Programa turėtų būti įgyvendinama vykdant projektus, kuriais sustiprinami esminiai skaitmeniniai pajėgumai ir Sąjungos strateginis savarankiškumas. Tuo tikslu pagal Programą turėtų būti užtikrintas ne mažesnis kaip 9,2 mlrd. EUR ES biudžetas, kurį papildytų valstybių narių, o prireikus – ir (arba) privačiojo sektoriaus bendros investicijos. Tam visų pirma reikėtų pasiekti kritinę viešųjų pirkimų masę, kad būtų galima gauti ekonomiškai geresnius pasiūlymus ir užtikrinti, kad Europos tiekėjai pasiektų technologinės pažangos avangardą;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
(14)  Programoje numatytais veiksmais turėtų būti proporcingai šalinamas rinkos nepakankamumas arba neoptimalių investicijų atvejai, nedubliuojant ir neišstumiant privataus finansavimo ir teikiant aiškią Europos pridėtinę vertę.
(14)  Programoje numatytais veiksmais turėtų būti stiprinama ir plečiama Sąjungos skaitmeninė bazė, sprendžiamos svarbios visuomenės problemos, toliau plėtojamos Sąjungos skaitmeninės pramonės kompetencijos ir proporcingai šalinamas rinkos nepakankamumas arba neoptimalių investicijų atvejai, nedubliuojant ir neišstumiant privataus finansavimo ir teikiant aiškią Europos pridėtinę vertę.
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
(15)  siekiant per visą Programos įgyvendinimo laikotarpį užtikrinti kuo didesnį lankstumą ir išplėtoti jos komponentų sąveiką, kiekvieną konkretų tikslą galima įgyvendinti visomis priemonėmis, prieinamomis pagal Finansinį reglamentą. Naudotini įgyvendinimo mechanizmai yra tiesioginis valdymas ir netiesioginis valdymas, kai Sąjungos finansavimas turėtų būti derinamas su kitais finansavimo šaltiniais arba kai vykdymui reikia įsteigti bendrai valdomas struktūras;
(15)  siekiant per visą Programos įgyvendinimo laikotarpį užtikrinti kuo didesnį lankstumą ir išplėtoti jos komponentų sąveiką, kiekvieną konkretų tikslą galima įgyvendinti visomis priemonėmis, prieinamomis pagal Finansinį reglamentą. Naudotini įgyvendinimo mechanizmai yra tiesioginis valdymas ir netiesioginis valdymas, kai Sąjungos finansavimas turėtų būti derinamas su kitais finansavimo šaltiniais arba kai vykdymui reikia įsteigti bendrai valdomas struktūras. Netiesioginio valdymo atveju Komisija užtikrins, kad būtų išlaikyti visi tiesioginiam programos valdymui privalomi kokybės ir saugos standartai ir jų būtų laikomasi;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
(16)  itin našus skaičiavimas ir atitinkami duomenų apdorojimo pajėgumai Sąjungoje turėtų sudaryti sąlygas užtikrinti platesnį itin našaus skaičiavimo panaudojimą pramonėje ir apskritai viešojo intereso srityse, kad būtų galima pasinaudoti unikaliomis galimybėmis, kurias superkompiuteriai teikia visuomenei sveikatos priežiūros, aplinkos ir saugumo srityse ir pramonės, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių, konkurencingumo užtikrinimo srityje;
(16)  itin našus skaičiavimas ir atitinkami duomenų apdorojimo ir saugojimo pajėgumai Sąjungoje turėtų sudaryti sąlygas užtikrinti platesnį itin našaus skaičiavimo panaudojimą pramonėje ir apskritai viešojo intereso srityse, kad būtų galima pasinaudoti unikaliomis galimybėmis, kurias superkompiuteriai teikia visuomenei sveikatos priežiūros, aplinkos ir saugumo srityse ir pramonės, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių, konkurencingumo užtikrinimo srityje. Sąjunga turi įsigyti pasaulinio lygio superkompiuterių, užtikrinti jų teikimo sistemą ir įdiegti modeliavimo, vizualizavimo ir prototipų kūrimo paslaugas, tuo pačiu užtikrindama našiosios kompiuterijos sistemą, atitinkančią Sąjungos vertybes ir principus;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
(17)  paramą Sąjungos intervencinėms priemonėms šioje srityje išreiškė Taryba60 ir Europos Parlamentas61. Be to, 2017 m. devynios valstybės narės pasirašė „EuroHPC“ deklaraciją62 – tarpvyriausybinį susitarimą, kuriuo jos įsipareigoja bendradarbiaudamos su Komisija sukurti ir pradėti naudoti moderniausius našiosios kompiuterijos ir duomenų infrastruktūros objektus Europoje, kurie visoje Sąjungoje būtų prieinami mokslininkų bendruomenėms, viešiesiems ir privatiesiems partneriams;
(17)  paramą Sąjungos intervencinėms priemonėms šioje srityje išreiškė Taryba60 ir Europos Parlamentas61. Be to, 2017 m. devynios valstybės narės pasirašė „EuroHPC“ deklaraciją62 – tarpvyriausybinį susitarimą, kuriuo jos įsipareigoja bendradarbiaudamos su Komisija sukurti ir pradėti naudoti moderniausius našiosios kompiuterijos ir duomenų infrastruktūros objektus Europoje, kurie visoje Sąjungoje būtų prieinami mokslininkų bendruomenėms, viešiesiems ir privatiesiems partneriams, ir būtų didinama ES pridėtinė vertė;
__________________
__________________
60
60
61
61
62
62
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis
(18)  itin našaus skaičiavimo srityje konkretus tikslas įsteigti bendrąją įmonę laikomas tinkamiausiu įgyvendinimo mechanizmu, visų pirma siekiant koordinuoti nacionalines ir Sąjungos strategijas ir investicijas į itin našaus skaičiavimo infrastruktūrą ir mokslinius tyrimus bei technologinę plėtrą, sutelkti viešuosius ir privačiuosius išteklius ir apsaugoti ekonominius ir strateginius Sąjungos interesus63. Be to, itin našaus skaičiavimo kompetencijos centrai valstybėse narėse teiks itin našaus skaičiavimo paslaugas pramonei, akademinei bendruomenei ir viešojo administravimo institucijoms;
(18)  itin našaus skaičiavimo srityje konkretus tikslas įsteigti bendrąją įmonę laikomas tinkamiausiu įgyvendinimo mechanizmu, visų pirma siekiant koordinuoti nacionalines ir Sąjungos strategijas ir investicijas į itin našaus skaičiavimo infrastruktūrą ir mokslinius tyrimus bei technologinę plėtrą, sutelkti viešuosius ir privačiuosius išteklius ir apsaugoti ekonominius ir strateginius Sąjungos interesus63. Be to, itin našaus skaičiavimo kompetencijos centrai valstybėse narėse teiks itin našaus skaičiavimo paslaugas pramonei, įskaitant MVĮ ir startuolius, akademinei bendruomenei ir viešojo administravimo institucijoms, kurių būstinė yra Sąjungoje;
__________________
__________________
63 Poveikio vertinimas, pridedamas prie dokumento „Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės steigimo“ (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).
63 Poveikio vertinimas, pridedamas prie dokumento „Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės steigimo“ (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis
(19)  su dirbtiniu intelektu susijusių pajėgumų kūrimas yra itin svarbus pramonės ir viešojo sektoriaus skaitmeninės transformacijos veiksnys. Vis autonomiškesni robotai naudojami gamyklose, giluminiams jūros darbams, namuose, miestuose ir ligoninėse. Komercinės dirbtinio intelekto platformos jau nebe bandomos, o realiai taikomos sveikatos priežiūros ir aplinkos srityse; visi didieji automobilių gamintojai kuria autonominius automobilius, o mašinų mokymosi metodai įeina į visas pagrindines interneto platformas ir didžiųjų duomenų taikomąsias programas;
(19)  su dirbtiniu intelektu susijusių pajėgumų kūrimas yra itin svarbus pramonės ir viešojo sektoriaus skaitmeninės transformacijos veiksnys. Vis autonomiškesni robotai naudojami gamyklose, giluminiams jūros darbams, namuose, miestuose ir ligoninėse. Komercinės dirbtinio intelekto platformos jau nebe bandomos, o realiai taikomos sveikatos priežiūros ir aplinkos srityse; visi didieji automobilių gamintojai kuria autonominius automobilius, o mašinų mokymosi metodai įeina į visas pagrindines interneto platformas ir didžiųjų duomenų taikomąsias programas. Siekiant sukurti geriausias pagrindines sąlygas šioms partnerystėms Europoje skatinti, Sąjungai reikia į savo politikos formavimo procesą įtraukti inovacijų principą;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(19a)   savo 2017 m. birželio 1 d. rezoliucijoje dėl Europos pramonės skaitmeninimo Europos Parlamentas atkreipė dėmesį į kalbos barjerų įtaką pramonei ir jos skaitmeninimui. Šiomis aplinkybėmis plataus masto dirbtiniu intelektu grindžiamos kalbos technologijos, pvz., automatinis vertimas, kalbos atpažinimas, didžiųjų duomenų teksto analizė bei dialoginės ir klausimų-atsakymų sistemos, yra labai svarbios, kad būtų išsaugota kalbų įvairovė, užtikrintas įtraukumas ir sudarytos galimybės žmonių tarpusavio ir žmonių ir mašinų komunikacijai;
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
19 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(19b)  vis spartėjanti savarankiško mokymosi robotų ir dirbtinio intelekto plėtra, taip pat jų galimybes labai greitai dauginti žinias ir mokymosi turinį apsunkina galimybę numatyti bet kokį plėtros etapą iki programos nutraukimo 2027 m. Todėl Komisija ypatingą dėmesį turėtų skirti šiai sparčiai besiplėtojančiai skaitmeninei tendencijai ir, jei taikytina, atitinkamai skubiai pritaikyti darbo programos tikslus;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
19 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(19c)  atsižvelgiant į didėjantį dirbtinio intelekto robotikos sprendimų paklausą Europos pramonėje ir į tai, kad svarbu išvengti didelio investicijų trūkumo šioje srityje, Programos tikslai, susiję dirbtiniu intelektu, turėtų apimti robotiką, paremtą dirbtiniu intelektu;
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
19 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(19d)  dirbtinio intelekto sprendimais grindžiami produktai ir paslaugos turėtų būti patogūs naudoti, standartiškai atitikti teisinius reikalavimus ir suteikti vartotojams daugiau pasirinkimo galimybių ir informacijos, visų pirma apie produktų ir paslaugų kokybę;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis
(20)  didelio masto duomenų rinkinių ir bandymų bei eksperimentavimo objektų prieinamumas turi didžiulę reikšmę dirbtinio intelekto vystymuisi;
(20)  didelio masto duomenų rinkinių ir bandymų bei eksperimentavimo objektų prieinamumas, siekiant užtikrinti saugumą vidaus rinkoje, kai naudojamas dirbtinis intelektas, ir prieiga prie teksto ir duomenų gavybos turi didžiulę reikšmę dirbtinio intelekto vystymuisi, įskaitant kalbos technologijas;
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(20a)   siekdama suteikti postūmį dirbtinį intelektą naudojančioms prietaikoms ir verslo įmonėms Europoje, 2018 m. balandžio 25 d. Komisija įsipareigojo apibrėžti Europos požiūrį parengdama dirbtinio intelekto etikos gairių projektą kartu su Dirbtinio intelekto aljanso – dirbtinio intelekto ekspertų grupės – suinteresuotaisiais subjektais;
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
(21)  2017 m. birželio 1 d. rezoliucijoje dėl Europos pramonės skaitmeninimo64 Europos Parlamentas pabrėžė, kaip svarbu taikyti bendrą Europos požiūrį į kibernetinį saugumą, pripažindamas būtinybę ugdyti sąmoningumą, ir nurodė, kad už kibernetinį atsparumą itin didelė atsakomybė tenka verslo lyderiams ir nacionalinės bei Europos pramonės saugumo politikos formuotojams;
(21)  2017 m. birželio 1 d. rezoliucijoje dėl Europos pramonės skaitmeninimo64 Europos Parlamentas pabrėžė, kaip svarbu taikyti bendrą Europos požiūrį į kibernetinį saugumą, pripažindamas būtinybę ugdyti sąmoningumą, ir nurodė, kad už kibernetinį atsparumą itin didelė atsakomybė tenka verslo lyderiams ir nacionalinės bei Europos pramonės saugumo politikos formuotojams, taip pat į standartizuotojo ir pritaikytojo saugumo ir privatumo įgyvendinimą;
__________________
__________________
64 Dokumentas Nr. A8-0183/2017, pateikiamas adresu: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LT&reference=P8-TA-2017-0240.
64 Dokumentas Nr. A8-0183/2017, pateikiamas adresu: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LT&reference=P8-TA-2017-0240.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis
(22)  kibernetinis saugumas yra iššūkis visai Sąjungai, kurio daugiau negalima stengtis įveikti vien suskaidytomis nacionalinėmis iniciatyvomis. Europos kibernetinio saugumo pajėgumai turėtų būti sustiprinti siekiant aprūpinti Europą reikiamais pajėgumais, kad ji galėtų apsaugoti savo piliečius ir verslo subjektus nuo kibernetinių grėsmių. Be to, vartotojai turėtų būti apsaugoti, kai jie naudoja susietuosius produktus, į kuriuos galima įsilaužti ir pakenkti jų saugai. Tai turėtų būti pasiekta kartu su valstybėmis narėmis ir privačiuoju sektoriumi plėtojant projektus, kuriais sustiprinami Europos kibernetinio saugumo pajėgumai, ir užtikrinant šių projektų koordinavimą, taip pat užtikrinant platų naujausių kibernetinio saugumo sprendimų panaudojimą visoje ekonomikoje ir telkiant šios srities gebėjimus, kad būtų užtikrinta kritinė masė ir kompetencija;
(22)  kibernetinis saugumas yra iššūkis visai Sąjungai, kurio daugiau negalima stengtis įveikti vien suskaidytomis nacionalinėmis iniciatyvomis. Europos kibernetinio saugumo pajėgumai turėtų būti sustiprinti siekiant aprūpinti Europą reikiamais pajėgumais, kad ji galėtų apsaugoti savo piliečius, viešojo administravimo institucijas ir verslo subjektus nuo kibernetinių grėsmių. Be to, vartotojai turėtų būti apsaugoti, kai jie naudoja susietuosius produktus, į kuriuos galima įsilaužti ir pakenkti jų saugai. Tai turėtų būti pasiekta kartu su valstybėmis narėmis ir privačiuoju sektoriumi plėtojant projektus, kuriais sustiprinami Europos kibernetinio saugumo pajėgumai, ir užtikrinant šių projektų koordinavimą, taip pat užtikrinant platų naujausių kibernetinio saugumo sprendimų panaudojimą visoje ekonomikoje ir telkiant šios srities gebėjimus, kad būtų užtikrinta kritinė masė ir kompetencija;
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis
(23)  2017 m. rugsėjo mėn. Komisija pateikė iniciatyvų rinkinį65, kuriame išdėstyta visapusiškas Sąjungos požiūris į kibernetinį saugumą, juo siekiama sustiprinti Europos pajėgumus susidoroti su kibernetiniais išpuoliais ir grėsmėmis ir sustiprinti šios srities technologinius ir pramonės pajėgumus;
(23)  2017 m. rugsėjo mėn. Komisija pateikė iniciatyvų rinkinį65, kuriame išdėstytas visapusiškas Sąjungos požiūris į kibernetinį saugumą, juo siekiama sustiprinti Europos pajėgumus susidoroti su kibernetiniais išpuoliais ir grėsmėmis, padidinti kibernetinį atsparumą ir sustiprinti šios srities technologinius ir pramonės pajėgumus;
_________________
_________________
65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity
65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(23a)  iš principo į kibernetinio saugumo sprendimai turėtų apimti saugos ir saugumo standartus, kaip pagrindinius projektinius parametrus, atsižvelgiant į naujausias turimas technologijas ir į pritaikytojo saugumo bei standartizuotojo saugumo principus;
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis
(24)  pasitikėjimas yra būtina sąlyga, kad bendroji skaitmeninė rinka veiktų. Kibernetinio saugumo technologijos, pvz., skaitmeninės tapatybės, kriptografija arba įsibrovimo nustatymas, taip pat jų taikymas tokiose srityse kaip finansai, pramonė 4.0, energetika, transportas, sveikatos priežiūra arba e. valdžia, yra būtini siekiant išsaugoti piliečių, viešojo administravimo institucijų ir įmonių internetinės veiklos ir sandorių saugumą ir pasitikėjimą jais;
(24)  pasitikėjimas yra būtina sąlyga, kad bendroji skaitmeninė rinka veiktų. Kibernetinio saugumo technologijos, pvz., paskirstytojo registro technologija, skaitmeninės tapatybės, kriptografija, šifravimas arba įsibrovimo nustatymas, taip pat jų taikymas tokiose srityse kaip finansai, pramonė 4.0, logistika, energetika, transportas, turizmas, sveikatos priežiūra arba e. valdžia, yra būtini siekiant išsaugoti piliečių, viešojo administravimo institucijų ir įmonių internetinės veiklos, įskaitant 5G platformose, ir sandorių saugumą, skaidrumą ir pasitikėjimą jais;
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis
(25)  Europos Vadovų Taryba 2017 m. spalio 19 d. išvadose pabrėžė, kad siekiant sėkmingai kurti skaitmeninę Europą, Sąjungai visų pirma reikalingos darbo rinkos, mokymo ir švietimo sistemos, kurios būtų tinkamos skaitmeniniam amžiui, ir investicijos į skaitmeninius įgūdžius, kad visi europiečiai įgytų daugiau galių ir priemonių;
(25)  Europos Vadovų Taryba 2017 m. spalio 19 d. išvadose pabrėžė, kad siekiant sėkmingai kurti skaitmeninę Europą, Sąjungai visų pirma reikalingos darbo rinkos, mokymo ir švietimo sistemos, kurios būtų tinkamos skaitmeniniam amžiui, ir investicijos į skaitmeninių įgūdžių vystymą ir skaitmeninio raštingumo gerinimą, kad taikant integruotą požiūrį visi europiečiai įgytų daugiau galių ir priemonių;
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(26a)   kadangi būtina laikytis holistinio požiūrio, įgyvendinant Programą tai pat reikėtų atsižvelgti į įtraukties, kvalifikacijų, mokymo ir specializacijos sritis, kurios, be aukšto lygio skaitmeninių kompetencijų, yra lemiamas veiksnys kuriant pridėtinę vertę žinių visuomenėje;
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis
(27)  2017 m. birželio 1 d. rezoliucijoje dėl Europos pramonės skaitmeninimo67 Europos Parlamentas nurodė, kad švietimas, mokymas ir mokymasis visą gyvenimą yra socialinės sanglaudos skaitmeninėje visuomenėje pagrindas;
(27)  2017 m. birželio 1 d. rezoliucijoje dėl Europos pramonės skaitmeninimo67 Europos Parlamentas nurodė, kad švietimas, mokymas ir mokymasis visą gyvenimą yra socialinės sanglaudos skaitmeninėje visuomenėje pagrindas. Be to, jis reikalavo, kad lyčių aspektas būtų įtrauktas į visas skaitmenines iniciatyvas, pabrėždamas, kad būtina atkreipti dėmesį į didelę lyčių nelygybę IRT sektoriuje, nes tai ypač svarbu užtikrinant ilgalaikį Europos augimą ir klestėjimą;
__________________
__________________
67 Dokumentas Nr. A8-0183/2017, pateikiamas adresu: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LT&reference=P8-TA-2017-0240.
67 Dokumentas Nr. A8-0183/2017, pateikiamas adresu: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LT&reference=P8-TA-2017-0240.
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(27a)  2016 m. balandžio 28 d. rezoliucijoje dėl lyčių lygybės ir moterų įgalinimo skaitmeniniame amžiuje Europos Parlamentas pabrėžė, kad būtina rinkti pagal lytis suskirstytus duomenis apie IRT naudojimą, suformuluoti tikslus, rodiklius ir gaires, pagal kuriuos būtų sekama, kaip gerėja IRT prieinamumas moterims, ir populiarinti bendrovių geriausios patirties pavyzdžius;
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
27 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(27b)  2016 m. sausio 19 d. rezoliucijoje dėl kuriamo Bendrosios skaitmeninės rinkos akto Europos Parlamentas visapusiškai rėmė ir skatino populiarinti moterų skaitmeninio verslumo kultūrą, taip pat jų integraciją į informacinę visuomenę ir dalyvavimą joje;
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis
(28)  pagal Programą remiamos pažangios skaitmeninės technologijos, pvz., itin našaus skaičiavimo, kibernetinio saugumo ir dirbtinio intelekto technologijos, šiuo metu yra pakankamai brandžios, kad iš mokslinių tyrimų srities būtų Sąjungos lygmeniu perkeltos į diegimo, įgyvendinimo ir plėtros etapą. Sąjungos atsakas reikalingas ne tik šių technologijų diegimui, bet ir įgūdžių aspektams. Aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių ugdymo galimybės turi būti padidintos, turi būti išplėstas naudojimosi jomis mastas ir jos turi tapti prieinamos visoje ES. Jeigu to nebus padaryta, sklandus pažangių skaitmeninių technologijų diegimas gali tapti sudėtingesnis ir gali pablogėti bendras Sąjungos ekonomikos konkurencingumas. pagal Programą remiami veiksmai papildo veiksmus, remiamus pagal ESF, ERPF ir „Europos horizonto“ programas;
(28)  pagal Programą remiamos pažangios skaitmeninės technologijos, pvz., itin našaus skaičiavimo, kibernetinio saugumo, debesijos kompiuterijos, duomenų apsaugos bei informacijos valdymo ir dirbtinio intelekto technologijos, šiuo metu yra pakankamai brandžios, kad iš mokslinių tyrimų srities būtų Sąjungos lygmeniu perkeltos į diegimo, įgyvendinimo ir plėtros etapą. Sąjungos atsakas reikalingas ne tik šių technologijų diegimui, bet ir įgūdžių aspektams. Aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių mokymosi ir mokymo galimybės turi būti padidintos, turi būti išplėstas naudojimosi jomis mastas ir jos turi tapti prieinamos visoje ES. Jeigu to nebus padaryta, sklandus pažangių skaitmeninių technologijų diegimas gali tapti sudėtingesnis ir gali pablogėti bendras Sąjungos ekonomikos konkurencingumas. Pagal Programą remiami veiksmai papildo veiksmus, remiamus pagal ESF, ERPF, ERASMUS ir „Europos horizonto“ programas;
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis
(29)  viešojo administravimo institucijų ir paslaugų modernizavimas skaitmeninėmis priemonėmis yra itin svarbus siekiant sumažinti administracinę naštą pramonei ir apskritai piliečiams – pagreitinti jų sąveiką su valdžios institucijomis, padaryti ją patogesnę ir pigesnę, taip pat padidinti piliečiams ir verslo subjektams teikiamų paslaugų efektyvumą ir kokybę. Kadangi tam tikros viešojo intereso paslaugos jau dabar turi Sąjungos dimensiją, teikiant paramą joms įgyvendinti ir diegti Sąjungos lygmeniu turėtų būti užtikrinta, kad piliečiai ir verslo subjektai turėtų galimybę gauti aukštos kokybės skaitmenines paslaugas visoje Europoje;
(29)  viešojo administravimo institucijų ir paslaugų modernizavimas skaitmeninėmis priemonėmis yra itin svarbus siekiant sumažinti administracinę naštą piliečiams ir pramonei – pagreitinti jų sąveiką su valdžios institucijomis, padaryti ją patogesnę ir pigesnę, taip pat padidinti piliečiams ir verslo subjektams teikiamų paslaugų efektyvumą, skaidrumą ir kokybę, tuo pat metu didinant viešųjų išlaidų efektyvumą. Kadangi tam tikros viešojo intereso paslaugos jau dabar turi Sąjungos dimensiją, teikiant paramą joms įgyvendinti ir diegti Sąjungos lygmeniu turėtų būti užtikrinta, kad piliečiai ir verslo subjektai turėtų galimybę gauti aukštos kokybės daugiakalbes skaitmenines paslaugas visoje Europoje; Taip pat svarbu, kad šios paslaugos būtų prieinamos neįgaliesiems;
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(29a)   skaitmeninimas gali padėti visiems, įskaitant vyresnio amžiaus žmones ir riboto judumo ar negalią turinčius asmenis, gerinant galimybes be kliūčių naudotis viešojo intereso infrastruktūra;
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis
(30)  viešojo intereso sričių, pvz., sveikatos priežiūros68, judumo, teisingumo, žemės ir aplinkos stebėsenos, švietimo ir kultūros, skaitmeninei transformacijai reikalinga, kad būtų toliau kuriami ir plečiami skaitmeninių paslaugų infrastruktūros objektai, dėl kurių įmanoma tarpvalstybiniu mastu saugiai keistis duomenimis ir skatinti vystymąsi nacionaliniu mastu. Juos koordinuojant pagal šį reglamentą galimybės išnaudoti sąveiką tampa geriausiai pasiekiamos;
(30)  viešojo intereso sričių, pvz., sveikatos priežiūros68, judumo, teisingumo, žemės ir aplinkos stebėsenos, saugumo, išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo, energetikos infrastruktūros, švietimo bei mokymo ir kultūros, skaitmeninei transformacijai reikalinga, kad būtų toliau kuriami, tobulinami ir plečiami skaitmeninių paslaugų infrastruktūros objektai, dėl kurių įmanoma tarpvalstybiniu mastu ir įvairiomis kalbomis saugiai keistis duomenimis ir informacija ir skatinti vystymąsi nacionaliniu mastu. Juos koordinuojant pagal šį reglamentą galimybės išnaudoti sąveiką ir užtikrinti papildomumą tampa geriausiai pasiekiamos; Vis dėlto įgyvendinant skaitmeninę transformaciją turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad kai kurie piliečiai dėl skirtingų priežasčių joje nedalyvauja, taigi turėtų būti remiami tinklai, siekiant toliau informuoti šiuos piliečius, padėti jiems toliau visapusiškai naudotis savo teisėmis ir dalyvauti vykdant visas socialines ir pilietines pareigas;
_________________
_________________
68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628
68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(30a)   šio sektoriaus skaitmeninė transformacija bet kuriuo atveju ES piliečiams turi suteikti galimybę tarpvalstybiniu mastu saugiai pasiekti savo asmens duomenimis, juos naudoti ir tvarkyti, neatsižvelgiant į savo buvimo ar duomenų buvimo vietą;
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
30 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(30b)   pažangių technologijų diegimas ir prieiga prie jų tokiose viešojo intereso srityse, kaip švietimas, irgi reikalauja lavinti įgūdžius, kurie būtini norint naudotis šiomis technologijomis. Todėl siekiai, kuriuos apima 8 konkretus tikslais, turėtų apimti ir mokymų programas asmenims, kurie naudos pažangias technologijas;
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis
(32)  Europos viešojo administravimo institucijų modernizavimas yra vienas iš pagrindinių sėkmingo bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos įgyvendinimo prioritetų. Atlikus strategijos laikotarpio vidurio vertinimą paaiškėjo poreikis stiprinti viešojo administravimo institucijų transformaciją ir užtikrinti, kad piliečiai galėtų lengvai, patikimai ir sklandžiai naudotis viešosiomis paslaugomis;
(32)  Europos viešojo administravimo institucijų modernizavimas yra vienas iš pagrindinių sėkmingo bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos įgyvendinimo prioritetų. Atlikus strategijos laikotarpio vidurio vertinimą paaiškėjo poreikis stiprinti viešojo administravimo institucijų transformaciją ir užtikrinti, kad piliečiai galėtų lengvai, patikimai, saugiai, sklandžiai ir įtraukiai naudotis viešosiomis paslaugomis;
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis
(33)  Komisijos 2017 m. paskelbtos metinės augimo apžvalgos69 duomenimis, Europos viešojo administravimo institucijų kokybė tiesiogiai veikia ekonomines sąlygas, todėl turi lemiamos reikšmės skatinant produktyvumą, konkurencingumą, ekonominį bendradarbiavimą, ekonomikos augimą ir užimtumą. Norint paremti ekonomikos augimą ir užtikrinti aukštos kokybės paslaugas įmonėms ir piliečiams, visų pirma būtinas veiksmingas ir skaidrus viešasis administravimas ir efektyvios teismų sistemos;
(33)  Komisijos 2017 m. paskelbtos metinės augimo apžvalgos69 duomenimis, Europos viešojo administravimo institucijų kokybė tiesiogiai veikia ekonomines sąlygas, todėl turi lemiamos reikšmės skatinant produktyvumą, konkurencingumą, ekonominį bendradarbiavimą, tvarų ekonomikos augimą, užimtumą ir kokybiškas darbo vietas. Norint paremti ekonomikos augimą ir užtikrinti aukštos kokybės paslaugas įmonėms ir piliečiams, visų pirma būtinas veiksmingas ir skaidrus viešasis administravimas ir efektyvios teismų sistemos;
__________________
__________________
69 COM(2016)0725.
69 COM(2016)0725.
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis
(34)  Europos viešųjų paslaugų sąveikumas susijęs su visais administracijos lygmenimis: Sąjungos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos. Sąveikumas padeda ne tik šalinti bendrosios rinkos veikimo kliūtis, bet ir sėkmingai įgyvendinti politikos priemones ir suteikia dideles galimybes išvengti tarpvalstybinių elektroninių kliūčių, o Sąjungos lygmeniu toliau skatina kurti naujas arba konsoliduoti besivystančias bendras viešąsias paslaugas. Siekiant panaikinti Europos paslaugų susiskaidymą, remti pagrindines laisves ir veiklos lygmens tarpusavio pripažinimą Europos Sąjungoje, veiksmingiausiu ir į galutinių naudotojų poreikius labiausiai orientuotu būdu turėtų būti skatinamas holistinis tarpsektorinis ir tarpvalstybinis požiūris į sąveikumą. Tai netiesiogiai reiškia, kad sąveikumą reikia suvokti plačiąja prasme – jis apima ne tik techninę ir teisinę plotmę, bet ir atitinkamos srities politikos elementus. Atitinkamai veiklos sritis apimtų ne tik įprastą sprendimų gyvavimo ciklą, bet ir visus intervencinių priemonių elementus, kuriais būtų remiamos reikiamos bazinės tvaraus sąveikumo plačiąja prasme sąlygos;
(34)  Europos viešųjų paslaugų sąveikumas susijęs su visais administracijos lygmenimis: Sąjungos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos. Sąveikumas padeda ne tik šalinti bendrosios rinkos veikimo kliūtis, bet ir skatina tarpvalstybinį bendradarbiavimą, padeda derinti bendrus standartus, sėkmingai įgyvendinti politikos priemones ir suteikia dideles galimybes išvengti tarpvalstybinių elektroninių ir kalbinių kliūčių ir sumažinti biurokratiją, o Sąjungos lygmeniu toliau skatina kurti naujas arba konsoliduoti besivystančias bendras viešąsias paslaugas ir užkirsti kelią nereikalingam dvigubam saugojimui. Siekiant panaikinti Europos paslaugų susiskaidymą, remti pagrindines laisves ir veiklos lygmens tarpusavio pripažinimą Europos Sąjungoje, veiksmingiausiu ir į galutinių naudotojų poreikius labiausiai orientuotu būdu turėtų būti skatinamas holistinis, technologijų požiūriu neutralus tarpsektorinis ir tarpvalstybinis požiūris į sąveikumą, kuriuo užtikrinamas aukštas duomenų apsaugos lygis. Tai netiesiogiai reiškia, kad sąveikumą reikia suvokti plačiąja prasme – jis apima ne tik techninę ir teisinę plotmę, bet ir atitinkamos srities politikos elementus. Atitinkamai veiklos sritis apimtų ne tik įprastą sprendimų gyvavimo ciklą, bet ir visus intervencinių priemonių elementus, kuriais būtų remiamos reikiamos bazinės tvaraus sąveikumo plačiąja prasme sąlygos;
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(34a)  2017 m. spalio 6 d. Taline ES ministrai pareiškė, kad Europos skaitmeninė strategija turėtų būti grindžiama bendradarbiavimu ir sąveikumu, be kita ko, įgyvendinant atviro licencijavimo politiką ir taikant atviruosius standartus. Todėl Programa turėtų būti skatinami atvirųjų šaltinių sprendimai tam, kad būtų galima pakartotinai naudoti, didinti pasitikėjimą ir užtikrinti skaidrumą. Tai turės teigiamą poveikį finansuojamų projektų tvarumui;
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis
(37)  2016 m. balandžio mėn. Komisija priėmė Europos pramonės skaitmeninimo iniciatyvą, kuria siekia užtikrinti, kad „kiekviena pramonės šaka Europoje, kad ir kokio sektoriaus, kad ir kur esanti, kad ir kokio dydžio, gautų didžiausią skaitmeninių inovacijų naudą“71;
(37)  2016 m. balandžio mėn. Komisija priėmė Europos pramonės skaitmeninimo iniciatyvą, kuria siekia užtikrinti, kad „kiekviena pramonės šaka Europoje, kad ir kokio sektoriaus, kad ir kur esanti, kad ir kokio dydžio, gautų didžiausią skaitmeninių inovacijų naudą“. Tai ypač svarbu mažosioms ir vidutinėms kultūros ir kūrybos sektorių įmonėms;
__________________
71
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis
(39)  norint pasiekti užsibrėžtus tikslus, reikia pasitelkti papildomų technologijų galimybes tinklų sudarymo ir kompiuterijos srityje, kaip teigiama Komunikate dėl Europos pramonės skaitmeninimo73, kuriame pripažįstama, kad „pasaulinio lygio tinklų ir debesijos infrastruktūros“ prieinamumas yra esminis pramonės skaitmeninimo elementas;
(39)  norint pasiekti užsibrėžtus tikslus, reikia pasitelkti papildomų technologijų galimybes tinklų sudarymo ir kompiuterijos srityje, kaip teigiama Komunikate dėl Europos pramonės skaitmeninimo73, kuriame pripažįstama, kad „pasaulinio lygio tinklų ir debesijos infrastruktūros“ prieinamumas yra esminis pramonės skaitmeninimo komponentas;
__________________
__________________
73 COM(2016)0180: „Europos pramonės skaitmeninimas. Naudojimasis visais bendrosios skaitmeninės rinkos privalumais“.
73 COM(2016)0180: „Europos pramonės skaitmeninimas. Naudojimasis visais bendrosios skaitmeninės rinkos privalumais“.
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis
(40)  nuo 2018 m. gegužės mėn. taikytinu Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu numatytas bendras valstybių narių teisės sistemose tiesiogiai taikytinų taisyklių rinkinys, kuriuo bus užtikrintas laisvas asmens duomenų judėjimas tarp ES valstybių narių ir bus sustiprintas asmenų pasitikėjimas ir saugumas, o tai yra du būtini tikros bendrosios skaitmeninės rinkos elementai. Visais atvejais, kai pagal Programą atliekami veiksmai apima asmens duomenų tvarkymą, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto ir blokų grandinės technologijos srityje, jais turėtų būti padedama taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą;
(40)  Reglamente (ES) 2016/679 numatytas bendras valstybių narių teisės sistemose tiesiogiai taikytinų taisyklių rinkinys ir užtikrinamas laisvas asmens duomenų judėjimas tarp valstybių narių bei sustiprinamas asmenų pasitikėjimas ir saugumas, o tai yra du būtini tikros bendrosios skaitmeninės rinkos elementai. Atvejais, kai visi pagal Programą atliekami veiksmai apima asmens duomenų tvarkymą, jie turėtų visiškai atitikti tą reglamentą. Jie visų pirma turėtų remti skaitmeninių technologijų, kurios atitinka pritaikytosios duomenų apsaugos įpareigojimus, privalomus pagal tą reglamentą tiek, kiek duomenų tvarkymas susijęs su elektroninių ryšių duomenimis, plėtojimą, deramai atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/58/EB1a.
_________________
1a 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis
(41)  Programa turėtų būti įgyvendinama visapusiškai laikantis tarptautinės ir ES intelektinės nuosavybės apsaugos ir vykdymo užtikrinimo sistemos. Veiksminga intelektinės nuosavybės apsauga atlieka itin svarbų vaidmenį inovacijų srityje ir todėl yra reikalinga, kad būtų galima veiksmingai įgyvendinti Programą;
(41)  Programa turėtų būti įgyvendinama visapusiškai laikantis tarptautinės ir ES intelektinės nuosavybės apsaugos ir vykdymo užtikrinimo sistemos. Veiksminga intelektinės nuosavybės apsauga atlieka itin svarbų vaidmenį inovacijų srityje ir padeda išlaikyti Europos pridėtinę vertę, taigi yra reikalinga, kad būtų galima veiksmingai įgyvendinti Programą;
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis
(42)  Programą įgyvendinančios įstaigos turėtų laikytis Sąjungos institucijoms taikomų nuostatų ir nacionalinės teisės aktų dėl informacijos, visų pirma neskelbtinos neįslaptintos ir ES įslaptintos informacijos, tvarkymo;
(42)  tiek, kiek programą įgyvendinančios įstaigos tvarko neskelbtiną neįslaptintą informaciją ar Sąjungos įslaptintą informaciją, jos turėtų laikytis atitinkamų taikomų Sąjungos ir nacionalinės teisės aktuose nustatytų nuostatų dėl informacijos tvarkymo;
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis
(43)  atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą, remiantis Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Programa padės integruoti klimato politikos veiksmus ir pasiekti bendrą tikslą – 25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti klimato srities tikslams siekti74. Atitinkami veiksmai bus įvardyti rengiant ir įgyvendinant Programą, o atliekant atitinkamus vertinimus ir vykdant peržiūros procesus tie veiksmai bus iš naujo įvertinti;
(43)  atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą, remiantis Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Programa prisidės integruojant klimato politikos veiksmus ir padės pasiekti bendrą tikslą – 25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti klimato srities tikslams siekti74. Atitinkami veiksmai turėtų būti įvardyti rengiant ir įgyvendinant Programą, o atliekant atitinkamus vertinimus ir vykdant peržiūros procesus tie veiksmai bus iš naujo įvertinti, kad būtų užtikrintas visapusiškas šių įsipareigojimų laikymasis;
_________________
_________________
74 COM(2018)0321, p. 1.
74 COM(2018)0321, p. 1.
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis
(44)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai priimti darbo programas, kad pagal Sąjungos ir valstybių narių prioritetus būtų pasiekti Programos tikslai, o kartu būtų užtikrintas Sąjungos ir valstybių narių bendrų veiksmų nuoseklumas, skaidrumas ir tęstinumas. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/201175, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai, 4 straipsnyje nurodytos patariamosios procedūros;
Išbraukta.
__________________
75 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis
(45)  darbo programos iš esmės turėtų būti priimamos kaip daugiametės darbo programos, paprastai kas dvejus metus, arba, jeigu tai pateisinama pagal Programos įgyvendinimo poreikius, kaip metinės darbo programos. Įgyvendinant šį reglamentą, finansavimo būdai ir įgyvendinimo metodai turėtų būti pasirenkami pagal tai, ar jais galima pasiekti konkrečius veiksmų tikslus ir duoti rezultatų, atsižvelgiant visų pirma į kontrolės sąnaudas, administracinę naštą ir tikėtiną nuostatų nesilaikymo riziką. Be kita ko, turėtų būti apsvarstyta galimybė naudoti fiksuotąsias sumas, fiksuotąsias normas ir vieneto įkainius, taip pat su išlaidomis nesusijusį finansavimą, kaip nurodyta Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 dalyje;
(45)  darbo programos turėtų būti priimamos taip, kad Programos tikslų būtų siekiama vadovaujantis Sąjungos ir valstybių narių prioritetais, kartu užtikrinant bendrų Sąjungos ir valstybių narių veiksmų nuoseklumą, skaidrumą ir tęstinumą. Darbo programos iš esmės turėtų būti priimamos kas dvejus metus, arba, jeigu tai pateisinama pagal Programos įgyvendinimo poreikius, kasmet. Įgyvendinant šį reglamentą, finansavimo būdai ir įgyvendinimo metodai turėtų būti pasirenkami pagal tai, ar jais galima pasiekti konkrečius veiksmų tikslus ir duoti rezultatų, atsižvelgiant visų pirma į kontrolės sąnaudas, administracinę naštą ir tikėtiną nuostatų nesilaikymo riziką. Be kita ko, turėtų būti apsvarstyta galimybė naudoti fiksuotąsias sumas, fiksuotąsias normas ir vieneto įkainius, taip pat su išlaidomis nesusijusį finansavimą, kaip nurodyta Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 dalyje;
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis
(46)  pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl II priedo pakeitimų, kuriais turėtų būti persvarstyti ir (arba) papildyti rodikliai. Itin svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, be kita ko, su ekspertais, ir kad tos konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
(46)  pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl I ir II priedų pakeitimų, kuriais turėtų būti persvarstyti ir (arba) papildyti rodikliai. Itin svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, be kita ko, su ekspertais, ir kad tos konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
46 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(46a)   kad būtų užtikrintas išlaikytas ir plėtojamas ilgalaikis Skaitmeninės Europos programos finansavimas, reikia aiškių bendrų ES taisyklių, kurios būtų orientuotos į ateitį ir stiprintų konkurenciją siekiant skatinti investicijas ir inovacijas ir išsaugoti įperkamumą;
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis
(47)  šiuo reglamentu laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pripažintų teisių ir principų, ypač nurodytų [8], [11], [16], [21], [35], [38] ir [47] straipsniuose dėl asmens duomenų apsaugos, saviraiškos ir informacijos laisvės, laisvės užsiimti verslu, draudimo diskriminuoti, sveikatos priežiūros, vartotojų apsaugos ir teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą. Šį reglamentą valstybės narės turi taikyti nepažeisdamos minėtų teisių ir principų;
(47)  veiksmais, kuriuos apima Programos taikymo sritis, turėtų būti laikomasi visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pripažintų teisių ir principų, ypač nurodytų [8], [11], [16], [21], [22], [35], [38], [41] ir [47] straipsniuose dėl asmens duomenų apsaugos, saviraiškos ir informacijos laisvės, laisvės užsiimti verslu, draudimo diskriminuoti, kalbų įvairovės ir teisės bendrauti bet kuria iš ES kalbų, sveikatos priežiūros, vartotojų apsaugos ir teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą. Tokie veiksmai turėtų būti suderinti su visais teisiniais, įskaitant tarptautinės teisės, įsipareigojimais ir visais atitinkamais Komisijos sprendimais, taip pat etikos principais, kuriais siekiama išvengti bet kokio mokslinių tyrimų vientisumo pažeidimo;
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
47 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(47a)  2018 m. balandžio mėn. Komisija įsipareigojo1a sukurti suinteresuotiesiems subjektams ir ekspertams skirtą platformą – kad bendradarbiaujant su Europos mokslo ir naujųjų technologijų etikos grupe būtų parengtas dirbtinio intelekto etikos gairių projektas. Komisija rems nacionalinių ir ES vartotojų organizacijų ir duomenų apsaugos priežiūros institucijų veiklą, padedančią geriau suprasti dirbtinį intelektą naudojančių prietaikų veikimą, prisidedant Europos vartotojų konsultacinei grupei ir Europos duomenų apsaugos valdybai;
__________________
1a 2018 m. balandžio 25 d. Komunikatas „Dirbtinis intelektas Europai“, COM(2018)0237, pateikiamas adresu: http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0237/COM_COM(2018)0237_LT.pdf
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis
(48)  trečiosios valstybės, kurios yra Europos ekonominės erdvės (EEE) narės, gali dalyvauti Sąjungos programose pagal EEE susitarimu nustatytą bendradarbiavimo sistemą – susitarime numatyta, kad programos įgyvendinamos pagal šį susitarimą priėmus sprendimą. Šiame reglamente turėtų būti įtvirtinta speciali nuostata, kuria būtų suteiktos reikiamos teisės ir prieigos galimybės atsakingam leidimus suteikiančiam pareigūnui, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF) ir Europos Audito Rūmams, kad jie galėtų visapusiškai naudotis savo kompetencija;
Išbraukta.
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipa
Šiuo reglamentu nustatoma Skaitmeninės Europos programa (toliau – Programa).
Šiuo reglamentu nustatoma Skaitmeninės Europos programa (toliau – Programa), kuri bus įgyvendinama laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d.
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos e punktas
e)  skaitmeninių inovacijų centras – teisės subjektas, paskirtas arba atviro konkurso tvarka atrinktas vykdyti Programos užduotis, visų pirma teikti technines žinias ir eksperimentavimo priemones, kaip antai įrangą ir programines priemones, kad galėtų vykti skaitmeninė pramonės transformacija;
e)  Europos skaitmeninių inovacijų centras  esamas ar naujas teisės subjektas ar teisės subjektų konsorciumas, paskirtas arba atviro ir skaidraus konkurso tvarka atrinktas vykdyti Programos užduotis, visų pirma teikti technines žinias ir eksperimentavimo priemones, kaip antai įrangą ir programines priemones, kad galėtų vykti skaitmeninė pramonės transformacija, taip pat pagerinti galimybes gauti finansavimą. Europos skaitmeninių inovacijų centras atviras visų rūšių ir dydžių įmonėms, ypač MVĮ, sparčiai augančioms įmonėms ir viešojo administravimo institucijoms visoje Sąjungoje.
Europos skaitmeninių inovacijų centrai veiks kaip viena bendra prieiga, kuria naudodamosi įmonės, ypač MVĮ, startuoliai ir vidutinės kapitalizacijos įmonės gali gauti pagalbą skaitmeninių technologijų priemonėmis pagerinti savo verslą, gamybos procesus, produktus ir paslaugas, o tai gali suteikti pridėtinę vertę. Taigi šie centrai sukurs decentralizuotą tinklą visoje Sąjungoje, teikiantį paramą įmonėms, siekiančioms užtikrinti, kad jų darbuotojų gebėjimai atitiktų žinias, kurių reikia turimoms skaitmeninėms technologijoms valdyti. Centrų veikla taip pat koordinuojama su švietimo paslaugų teikėjais, kad studentai galėtų dalyvauti mokymuose, o darbuotojai – mokytis darbo vietoje;
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos f a punktas (naujas)
fa)   gebėjimas naudotis žiniasklaidos priemonėmis – analitiniai įgūdžiai, būtini norint susiorientuoti skaitmeniniame pasaulyje ir jį suprasti.
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos f b punktas (naujas)
fb)  Europos partnerystė – iniciatyva, kai Sąjunga kartu su privačiaisiais ir (arba) viešaisiais partneriais (kaip antai pramonė, mokslinių tyrimų organizacijos, institucijos, teikiančios viešąsias paslaugas vietos, regioniniu, nacionaliniu ar tarptautiniu lygmenimis, ar pilietinės visuomenės organizacijos, įskaitant fondus, MVĮ organizacijomis) įsipareigoja bendrai remti skaitmeninių inovacijų ir technologijų diegimo veiklos, be kita ko susijusios su rinka, reguliavimo ar politikos įsisavinimu, kūrimą ir įgyvendinimą;
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos f c punktas (naujas)
fc)  mažosios ir vidutinės įmonės arba MVĮ – mažosios ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB priedo 2 straipsnyje;
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos f d punktas (naujas)
fd)  konsorciumas – įmonių bendradarbiaujamoji grupė, sudaryta, kad imtųsi veiksmų pagal Programą.
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Bendrasis Programos tikslas: remti Europos ekonomikos ir visuomenės skaitmeninę transformaciją ir užtikrinti, kad ji duotų naudos Europos piliečiams ir įmonėms. Įgyvendinant Programą bus:
1.  Bendrasis Programos tikslas: remti ir paspartinti Europos ekonomikos, pramonės ir visuomenės skaitmeninę transformaciją ir užtikrinti, kad ji duotų naudos Europos piliečiams, viešąsias paslaugas teikiantiems subjektams ir įmonėms, taip pat stiprinti Europos Sąjungos strateginį savarankiškumą ir sanglaudą, užtikrinant konkurencingumą ir sumažinant skaitmeninę atskirtį. Įgyvendinant Programą:
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  užtikrinama, kad šios technologijos plistų ir būtų įsisavinamos viešojo intereso srityse ir privačiajame sektoriuje.
b)  užtikrinama, kad šios technologijos plistų ir būtų įsisavinamos privačiajame sektoriuje ir viešojo intereso srityse, remiant jų skaitmeninę transformaciją ir užtikrinant prieigą prie skaitmeninių technologijų.
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos a punktas
a)  diegti, Sąjungos lygmeniu koordinuoti ir eksploatuoti integruotą pasaulinio lygio eksalygmens77 superkompiuterių ir duomenų infrastruktūrą Sąjungoje, kuri turi būti nekomerciniais pagrindais prieinama viešiesiems ir privatiesiems naudotojams ir kuria turi būti galima naudotis viešai finansuojamų mokslinių tyrimų reikmėms;
a)  diegti, Sąjungos lygmeniu koordinuoti ir eksploatuoti sąveikią pasaulinio lygio eksalygmens77 superkompiuterių ir duomenų infrastruktūrą Sąjungoje, kuri turi būti prieinama viešiesiems ir privatiesiems naudotojams ir kuria turi būti galima naudotis viešai ir privačiai finansuojamų mokslinių tyrimų reikmėms;
__________________
__________________
77 Milijardai milijardų slankiojo kablelio operacijų per sekundę.
77 Milijardai milijardų slankiojo kablelio operacijų per sekundę.
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos b punktas
b)  diegti iš mokslinių tyrimų ir inovacijų gaunamas parengtas naudoti ir (arba) veikiančias technologijas ir taip sukurti integruotą Sąjungos itin našaus skaičiavimo ekosistemą, kuri apimtų visus mokslinės ir pramoninės vertės grandinės segmentus, įskaitant aparatinę įrangą, programinę įrangą, taikomąsias programas, paslaugas, tarpusavio jungtis ir skaitmeninius įgūdžius;
b)  diegti iš mokslinių tyrimų ir inovacijų gaunamas parengtas naudoti ir (arba) veikiančias technologijas ir taip sukurti integruotą Sąjungos itin našaus skaičiavimo ekosistemą, kuri apimtų visus mokslinės ir pramoninės vertės grandinės segmentus, įskaitant aparatinę įrangą, programinę įrangą, taikomąsias programas, paslaugas, tarpusavio jungtis ir skaitmeninius įgūdžius, užtikrinant aukštą saugumo ir duomenų apsaugos lygį;
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos c punktas
c)  įdiegti ir eksploatuoti eksalygmenį pranokstančią78 infrastruktūrą, įskaitant integravimą su kvantinės kompiuterijos technologijomis, ir kurti naujas kompiuterijos mokslo tyrimų infrastruktūras.
c)  įdiegti ir eksploatuoti eksalygmenį pranokstančią78 infrastruktūrą, įskaitant integravimą su kvantinės kompiuterijos technologijomis, ir kurti naujas kompiuterijos mokslo tyrimų infrastruktūras; skatinti Sąjungoje kurti tokiam diegimui būtiną aparatinę ir programinę įrangą kompiuterijos mokslo tyrimams.
__________________
__________________
78 Tūkstantį kartų greitesnė nei eksalygmens.
78 Tūkstantį kartų greitesnė nei eksalygmens.
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
1a.  Veiksmus pagal 1 konkretų tikslą visų pirma įgyvendina bendroji įmonė, kurią įsteigti pasiūlė Komisija, o 2018 m. birželio 25 d. tam pritarė Ministrų Taryba, remdamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) ...1a.
__________________
1a Reglamentas Nr. 10594/18 dėl Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės sukūrimo. Briuselis, 2018 m. rugsėjo 18 d. http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10594-2018-INIT/lt/pdf
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos a punktas
a)  sukurti ir padidinti pagrindinius dirbtinio intelekto pajėgumus Sąjungoje, įskaitant duomenų išteklius ir algoritmų saugyklas, laikantis duomenų apsaugos teisės aktų;
a)  sukurti ir padidinti pagrindinius dirbtinio intelekto pajėgumus Sąjungoje, įskaitant duomenų išteklius ir algoritmų saugyklas. Pagal duomenų apsaugos teisės aktus, suteikiant galimybes naudotis dirbtinio intelekto sprendimais ir ištekliais, laikomasi pritaikytojo privatumo ir saugumo principų; taip pat užtikrinama, kad plėtojant ir diegiant dirbtinį intelektą svarbiausia būtų žmogus;
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos b punktas
b)  prieigą prie tų pajėgumų suteikti visoms įmonėms ir viešojo administravimo institucijoms;
b)  prieigą prie tų pajėgumų suteikti įmonėms, ypač MVĮ ir startuoliams, ir viešojo administravimo institucijoms, įskaitant ne pelno organizacijas, mokslinių tyrimų įstaigas ir universitetus;
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)
ca)  plėtoti ir stiprinti pramoninių prietaikų ir gamybos sistemas, palengvinant technologijų integravimą į vertės grandines, kuriant novatoriškus verslo modelius ir trumpinant perėjimo nuo inovacijų prie industrializacijos trukmę; taip pat skatinti pradėti naudoti AI sprendimus viešojo intereso srityse ir visuomenėje.
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
Veiksmai pagal šį konkretų tikslą „Dirbtinis intelektas“ įgyvendinami vien tik tiesiogiai valdant Komisijai ar vykdomajai įstaigai, remiantis sąnaudų ir naudos analize.
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)
Pagal 2 konkretų tikslą vykdomi veiksmai turi atitikti etikos principus ir atitinkamus nacionalinės, Sąjungos ir tarptautinės teisės aktus, įskaitant Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, Europos žmogaus teisių konvenciją ir jos protokolą. Komisija, atsižvelgdama į Dirbtinio intelekto ekspertų aukšto lygio grupės rekomendacijas, 2 konkretaus tikslo darbo programose nurodo su etikos klausimais susijusias sąlygas. Į kvietimus teikti paraiškas arba susitarimus dėl dotacijų įtraukiamos atitinkamos darbo programose nustatytos sąlygos. Vertinant kiekvieną veiksmą, kiekvienas projektas svarstomas etikos požiūriu. Veiksmai, kurie nėra etikos požiūriu priimtini arba neatitinka susitarimo sąlygų, nelaikomi tinkamais finansuoti.
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos a punktas
a)  kartu su valstybėmis narėmis remti pažangios kibernetinio saugumo įrangos, priemonių ir duomenų infrastruktūrų viešuosius pirkimus, visapusiškai laikantis duomenų apsaugos teisės aktų;
a)  kartu su valstybėmis narėmis remti pažangios kibernetinio saugumo įrangos, priemonių ir duomenų infrastruktūrų viešuosius pirkimus, kad Europos lygmeniu būtų užtikrintas bendras aukšto lygio kibernetinis saugumas, visapusiškai laikantis duomenų apsaugos teisės aktų ir pagrindinių teisių ir užtikrinant ES strateginį savarankiškumą;
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos b punktas
b)  remti kuo geresnį su kibernetiniu saugumu susijusių Europos žinių, pajėgumo ir įgūdžių panaudojimą;
b)  remti kuo geresnį su kibernetiniu saugumu susijusių Europos žinių, pajėgumo ir įgūdžių panaudojimą ir siekti juos pagerinti; taip pat dalytis gerosios praktikos pavyzdžiais ir juos visuotinai taikyti;
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos c punktas
c)  užtikrinti, kad visose ekonomikos srityse būtų plačiai diegiami naujausi kibernetinio saugumo sprendimai;
c)  užtikrinti, kad visose ekonomikos srityse būtų plačiai diegiami naujausi kibernetinio saugumo sprendimai, ypač daug dėmesio skiriant viešosioms paslaugoms ir svarbiausiems ekonominės veiklos vykdytojams, tokiems kaip MVĮ;
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos d punktas
d)  stiprinti valstybių narių ir privačiojo sektoriaus pajėgumą, kuris padėtų jiems laikytis 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/1148 dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti79.
d)  stiprinti valstybių narių ir privačiojo sektoriaus pajėgumą, kuris padėtų jiems laikytis 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/1148 dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti79, be kita ko, taikant priemones, kuriomis siekiama plėtoti kibernetinio saugumo kultūrą organizacijose;
__________________
__________________
79 OL L 194, 2016 7 19, p. 1.
79 OL L 194, 2016 7 19, p. 1.
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos d a punktas (naujas)
da)  gerinti atsparumą kibernetinėms atakoms, didinti naudotojų, ypač viešųjų paslaugų subjektų, MVĮ ir startuolių, informuotumą apie riziką ir žinias apie pagrindinius saugumo procesus, siekiant užtikrinti, kad įmonės taikytų bazinio lygmens saugumo priemones, pavyzdžiui, ištisinį duomenų ir pranešimų šifravimą ir programinės įrangos naujinimą, skatinti naudoti pritaikytojo ir standartizuotojo saugumo ir bazinio saugumo procesų žinias ir kibernetinę higieną;
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
Veiksmai pagal 3 konkretų tikslą „Kibernetinis saugumas ir pasitikėjimas“ pirmiausia įgyvendinami pasinaudojant Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centru ir Kibernetinio saugumo kompetencijų tinklu pagal [Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas .....1a].
__________________
1a Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas ......, kuriuo įsteigiamas Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas.
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis
Sąjungos finansine intervencija pagal 4 konkretų tikslą „Aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai“ remiamas aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių vystymas pagal Programą remiamose srityse, taip prisidedant prie Europos talentų potencialo didinimo, didinant profesionalumą, ypač susijusį su itin našiu skaičiavimu, didžiųjų duomenų analize, kibernetiniu saugumu, paskirstytojo registro technologijomis, robotika ir dirbtiniu intelektu. Finansine intervencija siekiama šių veiklos tikslų:
Sąjungos finansine intervencija pagal 4 konkretų tikslą „Aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai“ remiamas aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių vystymas pagal Programą remiamose srityse, taip prisidedant prie Sąjungos talentų potencialo didinimo, mažinant skaitmeninį atotrūkį, proporcingai lyčių požiūriu didinant profesionalumą, ypač susijusį su itin našiu skaičiavimu, didžiųjų duomenų analize, kibernetiniu saugumu, paskirstytojo registro technologijomis, robotika, dirbtiniu intelektu, debesijos kompiuterija, komunikacijų sistemomis ir tinklais, duomenų apsaugos kompetencija ir dirbtiniu intelektu. Siekiant skatinti ir gerinti darbo rinką, skaitmeninių technologijų specializaciją ir prietaikas, finansine intervencija siekiama šių veiklos tikslų:
Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos a punktas
a)  remti studentų, IT profesionalų ir visų darbuotojų ilgalaikių mokymų ir kursų rengimą ir teikimą;
a)  remti studentų, dėstytojų, mokytojų, IT profesionalų, mokslinių tyrėjų ir visų darbuotojų, įskaitant valstybės tarnautojus, kokybiškų ilgalaikių mokymų ir kursų, įskaitant mišrųjį mokymąsi, rengimą ir teikimą, bendradarbiaujant su mokyklomis, universitetais ir mokslinių tyrimų centrais;
Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos b punktas
b)  remti verslininkų, mažų įmonių vadovų ir visų darbuotojų trumpalaikių mokymų ir kursų rengimą ir teikimą;
b)  remti verslininkų, mažų įmonių ir startuolių vadovų ir visų darbuotojų, įskaitant valstybės tarnautojus ir savarankiškai dirbančius asmenis, kokybiškų trumpalaikių mokymų ir kursų, įskaitant mišrųjį mokymąsi, rengimą ir teikimą;
Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos c punktas
c)  remti studentų, jaunų verslininkų ir absolventų mokymąsi darbo vietoje ir stažuotes.
c)  remti studentų, jaunų verslininkų ir absolventų kokybišką mokymąsi darbo vietoje, įskaitant mišrųjį mokymąsi, ir stažuotes.
Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
Veiksmai pagal 4 konkretų tikslą „Aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai“ pirmiausia įgyvendinami tiesiogiai valdant Europos Komisijai. Europos skaitmeninių inovacijų centrai gali padėti sudaryti sąlygas mokytis, konsultuoti įmones ir palaikyti ryšius su atitinkamais kompetencijos centrais, kad būtų užtikrinta kuo didesnė geografinė Sąjungos aprėptis.
Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis
Sąjungos finansine intervencija pagal 5 konkretų tikslą „Diegimas, geriausias skaitmeninio pajėgumo išnaudojimas ir sąveikumas“ siekiama šių veiklos tikslų:
Sąjungos finansine intervencija pagal 5 konkretų tikslą „Diegimas, geriausias skaitmeninio pajėgumo išnaudojimas ir sąveikumas“ siekiama šių veiklos tikslų, kurie papildo tuo tikslu vykdomus skaitmeninės infrastruktūros veiksmus ir mažina skaitmeninį atotrūkį:
Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipos a punktas
a)  užtikrinti, kad viešasis sektorius ir viešojo intereso sritys, kaip antai sveikatos ir priežiūros, švietimo, teismų, transporto, energetikos, aplinkos, kultūros ir kūrybos sektoriai, galėtų diegti naujausias skaitmenines technologijas, visų pirma itin našaus skaičiavimo, dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo technologijas, ir turėti prieigą prie jų;
a)  užtikrinti, kad viešasis sektorius ir viešojo intereso sritys, kaip antai sveikatos ir priežiūros, švietimo, teismų, transporto ir komunikacijos, energetikos, aplinkos, kultūros ir kūrybos sektoriai, taip pat Sąjungoje įsisteigusios verslo įmonės galėtų veiksmingai diegti ir, rengiant mokymus, turėtų reikiamų įgūdžių naudoti naujausias skaitmenines technologijas, visų pirma itin našaus skaičiavimo, kalbos, dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo technologijas, ir turėti prieigą prie jų;
Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipos b punktas
b)  papildant nacionalinio ir regioninio lygmens veiksmus diegti, eksploatuoti ir techniškai prižiūrėti transeuropines sąveikias skaitmeninių paslaugų infrastruktūras (įskaitant susijusias paslaugas);
b)  papildant nacionalinio ir regioninio lygmens veiksmus diegti, eksploatuoti ir techniškai prižiūrėti transeuropines sąveikias moderniausias skaitmeninių paslaugų infrastruktūras (įskaitant susijusias paslaugas) visoje Sąjungoje;
Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipos c punktas
c)  sudaryti sąlygas Europos viešojo administravimo institucijoms, įmonėms ir piliečiams kurti, naujinti ir naudoti sprendimus ir sistemas, įskaitant pakartotinį sąveikumo sprendimų ir sistemų panaudojimą;
c)  sudaryti sąlygas Europos viešojo administravimo institucijoms, įmonėms ir piliečiams kurti, naujinti ir naudoti sprendimus ir sistemas, įskaitant atvirąją programinę įrangą ir pakartotinį sąveikumo sprendimų ir sistemų panaudojimą;
Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipos d punktas
d)  viešojo administravimo institucijoms suteikti prieigą prie skaitmeninių technologijų testavimo ir bandomojo naudojimo, įskaitant tarpvalstybinį jų naudojimą;
d)  viešojo administravimo institucijoms suteikti prieigą prie skaitmeninių technologijų testavimo, bandomojo naudojimo ir plėtojimo, įskaitant tarpvalstybinį jų naudojimą;
Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipos e punktas
e)  remti pažangių skaitmeninių ir susijusių technologijų, įskaitant, visų pirma, itin našų skaičiavimą, dirbtinį intelektą, kibernetinį saugumą ir kuriamas besiformuojančias ateities technologijas, įsisavinimą Sąjungos pramonėje, ypač MVĮ;
e)  remti pažangių skaitmeninių ir susijusių technologijų, įskaitant, visų pirma, itin našų skaičiavimą, dirbtinį intelektą, paskirstytąjį registrą, kibernetinį saugumą, duomenų apsaugą, debesijos kompiuteriją ir informacijos valdymą, ir kuriamas besiformuojančias ateities technologijas, įsisavinimą Sąjungos pramonėje, ypač MVĮ ir startuoliuose;
Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipos f punktas
f)  remti sąveikių skaitmeninių sprendimų kūrimą, testavimą, įgyvendinimą ir diegimą ES lygmens viešosiose paslaugose, teikiamose naudojant duomenimis grindžiamų pakartotinai naudojamų sprendimų platformą, taip skatinant inovacijas ir kuriant bendras sistemas, kad būtų galima išnaudoti visą viešojo administravimo institucijų teikiamų paslaugų Europos piliečiams ir įmonėms potencialą;
f)  remti sąveikių skaitmeninių sprendimų kūrimą, techninę priežiūrą, testavimą, įgyvendinimą ir diegimą ES lygmens viešosiose paslaugose, teikiamose naudojant duomenimis grindžiamų pakartotinai naudojamų sprendimų platformą, taip skatinant inovacijas ir kuriant bendras sistemas, kad būtų galima išnaudoti visą viešojo administravimo institucijų teikiamų paslaugų Europos piliečiams ir įmonėms potencialą;
Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipos g punktas
g)  užtikrinti nuolatinį Sąjungos lygmens pajėgumą stebėti ir analizuoti sparčiai kintančias skaitmenines tendencijas ir prie jų prisitaikyti, taip pat dalytis gerąja praktika ir visuotinai ją taikyti;
g)  užtikrinti nuolatinį Sąjungos lygmens pajėgumą pirmauti skaitmeninės plėtros srityje, be to, stebėti ir analizuoti sparčiai kintančias skaitmenines tendencijas ir prie jų prisitaikyti, taip pat dalytis gerąja praktika ir visuotinai ją taikyti ir, kai vykdomos skirtingos nacionalinės iniciatyvos, sudaryti sąlygas abipusei naudai pasiekti, kad nuolatiniu visų ES lygmens veiksmų subjektų bendradarbiavimu būtų skatinamas skaitmeninės visuomenės vystymasis;
Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipos h punktas
h)  remti bendradarbiavimą Europos patikimų infrastruktūrų, naudojančių paskirstytųjų registrų paslaugas ir taikomąsias programas, ekosistemai sukurti, įskaitant paramą sąveikumui ir standartizavimui bei tarpvalstybinių ES taikomųjų programų diegimo skatinimą;
h)  remti bendradarbiavimą Europos patikimų infrastruktūrų, naudojančių, be kita ko, paskirstytųjų registrų paslaugas ir taikomąsias programas, ekosistemai sukurti, įskaitant paramą sąveikumui ir standartizavimui bei tarpvalstybinių ES taikomųjų programų diegimo skatinimą, grindžiamą pritaikytuoju saugumu ir privatumu, užtikrinant duomenų apsaugą ir vartotojų saugumą;
Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
Veiksmai pagal 5 konkretų tikslą „Diegimas, geriausias skaitmeninio pajėgumo išnaudojimas ir sąveikumas“ pirmiausia įgyvendinami tiesiogiai valdant Europos Komisijai. Europos skaitmeninių inovacijų centrai gali padėti sudaryti sąlygas tiems veiksmams.
Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis
1.  Programos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 9 194 000 000 EUR dabartinėmis kainomis.
1.  Programos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 8 192 391 000 EUR 2018 m. kainomis (9 194 000 000 EUR dabartinėmis kainomis).
Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  iki 2 698 240 000 EUR skiriama 1 konkrečiam tikslui „Itin našus skaičiavimas“;
a)  iki 2 404 289 438 EUR 2018 m. kainomis (2 698 240 000 EUR dabartinėmis kainomis) skiriama 1 konkrečiam tikslui „Itin našus skaičiavimas“;
Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  iki 2 498 369 000 EUR skiriama 2 konkrečiam tikslui „Dirbtinis intelektas“;
b)  iki 2 226 192 703 EUR 2018 m. kainomis (2 498 369 000 EUR dabartinėmis kainomis) skiriama 2 konkrečiam tikslui „Dirbtinis intelektas“;
Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  iki 1 998 696 000 EUR skiriama 3 konkrečiam tikslui „Kibernetinis saugumas ir pasitikėjimas“;
c)  iki 1 780 954 875 EUR 2018 m. kainomis (1 998 696 000 EUR dabartinėmis kainomis) skiriama 3 konkrečiam tikslui „Kibernetinis saugumas ir pasitikėjimas“;
Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies d punktas
d)  iki 699 543 000 EUR skiriama 4 konkrečiam tikslui „Aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai“;
d)  iki 623 333 672 EUR 2018 m. kainomis (699 543 000 EUR dabartinėmis kainomis) skiriama 4 konkrečiam tikslui „Aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai“;
Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies e punktas
e)  iki 1 299 152 000 EUR skiriama 5 konkrečiam tikslui „Diegimas, geriausias skaitmeninio pajėgumo išnaudojimas ir sąveikumas“.
e)  iki 1 157 620 312 EUR 2018 m. kainomis (1 299 152 000 EUR dabartinėmis kainomis) skiriama 5 konkrečiam tikslui „Diegimas, geriausias skaitmeninio pajėgumo išnaudojimas ir sąveikumas“.
Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 dalis
5.  Pagal pasidalijamojo valdymo principą valstybėms narėms skirti ištekliai valstybių narių prašymu gali būti perskirti Programai. Komisija tuos išteklius naudoja tiesiogiai pagal Finansinio reglamento 62 straipsnio 1 dalies a punktą arba netiesiogiai pagal to paties straipsnio c punktą. Kai įmanoma, tie ištekliai panaudojami atitinkamos valstybės narės labui.
5.  Pagal pasidalijamojo valdymo principą valstybėms narėms skirti ištekliai valstybių narių prašymu gali būti perskirti Programai. Komisija tuos išteklius naudoja tiesiogiai pagal Finansinio reglamento 62 straipsnio 1 dalies a punktą arba netiesiogiai pagal to paties straipsnio c punktą. Kai įmanoma, kuo daugiau tų išteklių panaudojama atitinkamos valstybės narės labui.
Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis
Programoje gali dalyvauti:
Išbraukta.
Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
1.  Europos laisvosios prekybos organizacijos narės, kurios yra Europos ekonominės erdvės narės, Europos ekonominės erdvės susitarime nustatytomis sąlygomis;
1.  Programoje gali dalyvauti Europos laisvosios prekybos organizacijos narės, kurios yra Europos ekonominės erdvės narės, Europos ekonominės erdvės susitarime nustatytomis sąlygomis;
Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
2.  stojančiosios šalys, šalys kandidatės ir potencialios kandidatės pagal jų dalyvavimo Sąjungos programose bendruosius principus ir sąlygas, nustatytus atitinkamuose bendruosiuose susitarimuose ir Asociacijos tarybos sprendimuose arba panašiuose susitarimuose, ir Sąjungos ir jų susitarimuose nustatytomis konkrečiomis sąlygomis;
2.  Trečiosios valstybės, kurios nėra nurodytos 1 dalyje, gali visapusiškai ar iš dalies dalyvauti programoje, kiekvienu atveju atskirai įvertinus konkrečius tikslus, specialiuose susitarimuose dėl tų trečiųjų valstybių dalyvavimo bet kurioje Sąjungos programoje nustatytomis sąlygomis, jeigu sudarant tuos specialius susitarimus visapusiškai tenkinami šie kriterijai:
–  trečiosios valstybės dalyvavimas atitinka Sąjungos interesus;
–  trečiosios valstybės dalyvavimas padeda siekti 3 straipsnyje nustatytų tikslų;
–  trečiosios valstybės dalyvavimas nekelia jokių saugumo problemų ir visapusiškai paisoma atitinkamų 12 straipsnyje nustatytų saugumo reikalavimų;
–  susitarimas užtikrina teisingą trečiosios valstybės, dalyvaujančios Sąjungos programose, įmokų ir gaunamos naudos proporciją;
–  susitarime nustatomos dalyvavimo programose sąlygos, įskaitant finansinių įnašų į atskiras programas ir jų administracinių išlaidų apskaičiavimą. Pagal [naujojo Finansinio reglamento] [21 straipsnio 5 dalį] šie įnašai sudaro asignuotąsias pajamas;
–  susitarimas nesuteikia trečiajai valstybei sprendimų dėl programos priėmimo įgaliojimų;
–  susitarimu garantuojamos Sąjungos teisės užtikrinti patikimą finansų valdymą ir apsaugoti Sąjungos finansinius interesus.
Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)
2a.  Rengdamos darbo programas, Europos Komisija ar kitos atitinkamos įgyvendinimo įstaigos kiekvienu atveju atskirai įvertina, ar 2 dalyje nurodytame susitarime nustatytos sąlygos tenkinamos, siekiant vykdyti į darbo programas įtraukiamus veiksmus.
Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
3.  šalys, kurioms taikoma Europos kaimynystės politika, pagal tų šalių dalyvavimo Sąjungos programose bendruosius principus ir sąlygas, nustatytus atitinkamuose bendruosiuose susitarimuose ir Asociacijos tarybos sprendimuose arba panašiuose susitarimuose, ir Sąjungos ir tų šalių susitarimuose nustatytomis konkrečiomis sąlygomis;
Išbraukta.
Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
4.  trečiosios valstybės konkrečiame susitarime dėl trečiosios valstybės dalyvavimo Sąjungos programoje nustatytomis sąlygomis, jei susitarime:
Išbraukta.
—  užtikrinta teisinga Sąjungos programose dalyvaujančios trečiosios valstybės įnašų ir naudos pusiausvyra;
—  nustatytos dalyvavimo programose sąlygos, be kita ko, apskaičiuojami finansiniai įnašai atskiroms programoms ir jų administracinės išlaidos. Pagal [naujojo Finansinio reglamento] [21 straipsnio 5 dalį] šie įnašai sudaro asignuotąsias pajamas;
—  trečiajai valstybei nesuteikiama galių priimti sprendimus dėl programos;
—  garantuojamos Sąjungos teisės užtikrinti patikimą finansų valdymą ir jos finansinius interesus.
Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis
2.  Bendradarbiavimui su 1 dalyje nurodytomis trečiosiomis valstybėmis ir organizacijomis pagal 3 konkretų tikslą „Kibernetinis saugumas ir pasitikėjimas“ taikomas [12] straipsnis.
2.  Bendradarbiavimui su 1 dalyje nurodytomis trečiosiomis valstybėmis ir organizacijomis pagal 1 konkretų tikslą „Itin našus skaičiavimas“, 2 konkretų tikslą „Dirbtinis intelektas“ ir 3 konkretų tikslą „Kibernetinis saugumas ir pasitikėjimas“ taikomas [12] straipsnis.
Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis
5.  Darbo programoje taip pat galima numatyti, kad asocijuotosiose valstybėse įsisteigę teisės subjektai ir ES įsisteigę, tačiau iš trečiųjų valstybių kontroliuojami teisės subjektai visuose arba kai kuriuose veiksmuose pagal 3 konkretų tikslą dalyvauti negalėtų dėl saugumo priežasčių. Tokiais atvejais kvietimai teikti pasiūlymus ir kvietimai dalyvauti konkurse ribojami ir galioja tik valstybėse narėse įsisteigusiems arba laikomiems jose įsisteigusiais subjektams, kuriuos kontroliuoja valstybės narės ir (arba) valstybių narių piliečiai.
5.  Darbo programoje taip pat galima numatyti, kad asocijuotosiose valstybėse įsisteigę teisės subjektai ir ES įsisteigę, tačiau iš trečiųjų valstybių kontroliuojami teisės subjektai visuose arba kai kuriuose veiksmuose pagal 1, 2 ir 3 konkrečius tikslus dalyvauti negalėtų dėl strateginių ir saugumo priežasčių. Tokiais atvejais kvietimai teikti pasiūlymus ir kvietimai dalyvauti konkurse ribojami ir galioja tik valstybėse narėse įsisteigusiems arba laikomiems jose įsisteigusiais subjektams, kuriuos kontroliuoja valstybės narės ir (arba) valstybių narių piliečiai.
Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.  Veiksmai, apimantys technologijų perdavimą už Sąjungos ribų, neleidžiami. Siekiant ilgalaikių strateginių saugumo tikslų, įvertinama galimybė dalyvauti subjektams, kurių pagrindinė buveinė yra ne Sąjungoje.
Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 b dalis (nauja)
5b.  Kai taikytina, Komisija arba finansavimo įstaiga gali atlikti saugumo patikras. Saugumo taisyklių neatitinkantys veiksmai gali būti atmesti arba bet kuriuo metu nutraukti.
Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis
1.  Programa sukurta taip, kad būtų įgyvendinama užtikrinant sąveiką su kitomis Sąjungos finansuojamomis programomis, kaip išsamiau aprašyta III priede, visų pirma numatant papildomo finansavimo pagal ES programas priemones, jei tai galima pagal valdymo tvarką; finansuojama gali būti paeiliui, pakaitomis arba derinant lėšas, įskaitant bendram veiksmų finansavimui skirtas lėšas.
1.  Programa sukurta taip, kad būtų įgyvendinama užtikrinant sąveiką su kitomis Sąjungos finansuojamomis programomis, kaip išsamiau aprašyta III priede, visų pirma numatant papildomo finansavimo pagal ES programas priemones, jei tai galima pagal valdymo tvarką; finansuojama gali būti paeiliui, pakaitomis arba derinant lėšas, įskaitant bendram veiksmų finansavimui skirtas lėšas. Komisija užtikrina, kad pritraukiant lėšų papildomiems programos aspektams iš kitų europinių finansavimo programų, visų pirma ESIF, Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), programos „ Europos horizontas“ ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP 2), programų „InvestEU“ ir „Erasmus“, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), nebūtų kliudoma pasiekti 1–5 konkrečių tikslų.
Komisija išnagrinėja būdus, kaip pagerinti bendrą programų, pagal kurias teikiami ištekliai skaitmeninimo srityje, veiksmingumą.
Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis
2.  Nustatomi tinkami susijusių valdžios institucijų koordinavimo mechanizmai ir tinkamos stebėsenos priemonės, kad būtų galima sistemingai užtikrinti Programos ir visų kitų susijusių ES finansavimo priemonių sąveiką. Nustatytomis priemonėmis vengiama dubliavimosi ir stengiamasi, kad išlaidų poveikis būtų kuo didesnis.
2.  Nustatomi tinkami susijusių valdžios institucijų tarpusavio ir Europos Komisijos ir valdžios institucijų veiklos koordinavimo mechanizmai ir tinkamos stebėsenos priemonės, kad būtų galima sistemingai užtikrinti Programos ir visų kitų susijusių ES finansavimo priemonių sąveiką. Nustatytomis priemonėmis vengiama dubliavimosi ir stengiamasi, kad išlaidų poveikis būtų kuo didesnis.
Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis
2.  Pagal Programą gali būti teikiamas bet kurios Finansiniame reglamente nustatytos formos finansavimas, įskaitant, visų pirma, viešuosius pirkimus kaip pagrindinę formą, taip pat dotacijas ir apdovanojimus. Finansavimas taip pat gali būti teikiamas finansinėmis priemonėmis, naudojant derinimo operacijas.
2.  Pagal Programą gali būti teikiamas bet kurios Finansiniame reglamente nustatytos formos finansavimas, įskaitant, visų pirma, Komisijos ar finansavimo įstaigos, taip pat dotacijų gavėjų, atskirai arba kartu rengiamus viešuosius pirkimus kaip pagrindinę veiksmų formą, taip pat dotacijas ir apdovanojimus. Vykdant viešuosius pirkimus gali būti leidžiama sudaryti kelias sutartis per tą pačią procedūrą ir gali būti numatytos veiklos vykdymo sąlygos pagal taikytinus tarptautinius viešųjų pirkimų susitarimus. Finansavimas pagal Programą taip pat gali būti teikiamas finansinėmis priemonėmis, naudojant derinimo operacijas.
Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 pastraipa
Programa gali būti įgyvendinama per Europos partnerystės programas. Tai visų pirma gali apimti įnašus į esamas arba naujas viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės programas pagal SESV 187 straipsnį steigiamų bendrųjų įmonių pavidalu. Šiems įnašams taikomos su Europos partnerystės programomis susijusios [pridėti nuorodą į „Europos horizonto“ reglamentą] nuostatos.
Programa gali būti įgyvendinama per Europos partnerystės programas, dėl kurių Komisija ir valstybės narės susitarė strateginio programavimo proceso metu. Tai visų pirma gali apimti įnašus į esamas arba naujas viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės programas pagal SESV 187 straipsnį steigiamų bendrųjų įmonių pavidalu. Šiems įnašams taikomos su Europos partnerystės programomis susijusios [pridėti nuorodą į „Europos horizonto“ reglamentą] nuostatos.
Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
Europos partnerystės:
a)  sudaromos tais atvejais, kai jomis Skaitmeninės Europos programos tikslų pasiekiama daug veiksmingiau nei vien Sąjungoje;
b)  sudaromos laikantis Sąjungos pridėtinės vertės, skaidrumo, atvirumo, poveikio, sverto efekto, visų susijusių šalių ilgalaikio finansinio įsipareigojimo, lankstumo, derėjimo ir papildomumo su Sąjungos, vietos ir regionų nacionalinėmis ir tarptautinėmis iniciatyvomis principų;
c)  sudaromos tam tikram laikotarpiui ir įtraukiant laipsniško Programos finansavimo nebeteikimo sąlygas.
Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)
Jų atrankos, įgyvendinimo, stebėsenos, vertinimo ir laipsniško finansavimo nebeteikimo nuostatos ir kriterijai išdėstyti (pridėti nuorodą).
Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio antraštinė dalis
Skaitmeninių inovacijų centrai
Europos skaitmeninių inovacijų centrai
Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis
1.  Pirmaisiais Programos įgyvendinimo metais įsteigiamas pradinis skaitmeninių inovacijų centrų tinklas.
1.  Pirmaisiais Programos įgyvendinimo metais įsteigiamas pradinis Europos skaitmeninių inovacijų centrų tinklas, pasinaudojant esama infrastruktūra: kiekvienoje valstybėje narėje turi būti įsteigtas bent vienas Europos skaitmeninių inovacijų centras.
Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  1 dalyje nurodyto tinklo įsteigimo tikslu kiekviena valstybė narė, taikydama atviro konkurso procesą, paskiria subjektus kandidatus, remdamasi šiais kriterijais:
2.  1 dalyje nurodyto tinklo įsteigimo tikslu kiekviena valstybė narė, taikydama atviro, skaidraus ir įtraukaus konkurso procesą, paskiria subjektus kandidatus, remdamasi šiais kriterijais:
Pakeitimas 132
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  turi tinkamas su skaitmeninių inovacijų centrų funkcijomis susijusias kompetencijas;
a)  turi tinkamas su Europos skaitmeninių inovacijų centrų funkcijomis susijusias kompetencijas;
Pakeitimas 133
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  turi tinkamą valdymo pajėgumą, darbuotojus ir infrastruktūrą;
b)  turi tinkamą valdymo pajėgumą, darbuotojus, infrastruktūrą ir įgūdžius;
Pakeitimas 134
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)
da)  tinkamai bendradarbiauja su privačiuoju sektoriumi siekiant užtikrinti, kad intervencijos pagal 1–5 konkrečius tikslus būtų aktualios rinkai;
Pakeitimas 135
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)
db)  palaiko ryšius su esamais IRT centrais, įsteigtais pagal programą „Horizontas 2020“, „InvestEU“ centru ir Europos įmonių tinklu;
Pakeitimas 136
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Kad būtų galima tinkamai parengti ir įgyvendinti veiksmus, turi būti suderintos ir tinkamu laiku paskelbtos išsamios sąlygos, kurias reikia įvykdyti siekiant būti paskirtu Europos skaitmeninių inovacijų centru, ir užduotys, kurias reikia vykdyti.
Pakeitimas 137
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
3.  Sprendimą dėl pradinį tinklą sudarančių subjektų atrinkimo priima Komisija. Šiuos subjektus Komisija atrenka iš valstybių narių paskirtų subjektų kandidatų, remdamasi 2 dalyje nurodytais kriterijais ir šiais papildomais kriterijais:
3.  Sprendimą dėl pradinį tinklą sudarančių subjektų atrinkimo priima Komisija. Šiuos subjektus Komisija atrenka ir aiškiai nurodo iš valstybių narių paskirtų subjektų kandidatų, remdamasi 2 dalyje nurodytais kriterijais ir šiais papildomais kriterijais:
Pakeitimas 138
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b punktas
b)  poreikis užtikrinti, kad pradiniu tinklu būtų patenkinti pramonės ir viešojo intereso sričių poreikiai ir kad jis būtų visaapimantis ir subalansuotai išdėstytas geografiškai.
b)  poreikis užtikrinti, kad pradiniu tinklu būtų patenkinti pramonės ir viešojo intereso sričių poreikiai ir kad jis būtų visaapimantis ir subalansuotai išdėstytas geografiškai, gerinantis konvergenciją ir padedantis panaikinti atotrūkį tarp sanglaudos šalių ir kitų valstybių narių, siekiant mažinti skaitmeninį atotrūkį tarp geografinių vietovių.
Pakeitimas 139
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis
4.  Taikant atviro konkurso procesą ir užtikrinant, kad geografiškai jie būtų išsidėstę kuo plačiau visoje Europoje, atrenkami papildomi skaitmeninių inovacijų centrai. Tinklą sudarančių subjektų skaičius turi būti proporcingas atitinkamų valstybių narių gyventojų skaičiui, o kiekvienoje valstybėje narėje turi būti bent vienas skaitmeninių inovacijų centras. Siekiant šalinti konkrečius suvaržymus, su kuriais susiduria atokiausi ES regionai, jų poreikiams patenkinti gali būti skiriami specialūs subjektai.
4.  Taikant atviro ir skaidraus konkurso procesą ir užtikrinant, kad geografiškai jie būtų išsidėstę kuo plačiau visoje Europoje, atrenkami papildomi Europos skaitmeninių inovacijų centrai. Tinklą sudarančių subjektų skaičius turi būti proporcingas atitinkamų valstybių narių gyventojų skaičiui. Siekiant šalinti konkrečius suvaržymus, su kuriais susiduria atokiausi ES regionai, jų poreikiams patenkinti gali būti atrenkami papildomi inovacijų centrai tuose regionuose.
Pakeitimas 140
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 5 dalis
5.  Skaitmeninių inovacijų centrai gali būti finansuojami skiriant dotacijas.
5.  Europos skaitmeninių inovacijų centrai aiškiai identifikuojami naudojant specialias nuorodas ir yra finansuojami skiriant dotacijas.
Pakeitimas 141
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis
6.  Finansavimą gaunantys skaitmeninių inovacijų centrai įsitraukia į Programos įgyvendinimą su tikslu:
6.  Finansavimą gaunantys Europos skaitmeninių inovacijų centrai įsitraukia į Programos įgyvendinimą su tikslu:
Pakeitimas 142
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 6 dalies a punktas
a)  teikti skaitmeninės transformacijos paslaugas – įskaitant testavimo ir eksperimentavimo priemones, – orientuotas į MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmones, taip pat į sektorius, kuriuose skaitmeninės ir susijusios technologijos įsisavinamos lėtai;
a)  teikti skaitmeninės transformacijos paslaugas ir technines ekspertines žinias – įskaitant testavimo ir eksperimentavimo priemones, – orientuotas į startuolius, MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmones, taip pat į sektorius, kuriuose skaitmeninės ir susijusios technologijos įsisavinamos lėtai;
Pakeitimas 143
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 6 dalies a a punktas (naujas)
aa)  remti įmones, visų pirma MVĮ ir startuolius, organizacijas ir viešojo administravimo institucijas, kad jos taptų konkurencingesnės ir patobulintų savo verslo modelius, naudodamosi naujomis technologijomis, kurias apima Programa;
Pakeitimas 144
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 6 dalies b punktas
b)  perduoti ekspertines žinias ir praktinę patirtį tarp regionų, visų pirma sujungiant į tinklą viename regione įsisteigusias MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmones ir kituose regionuose esančius skaitmeninių inovacijų centrus, kurie yra tinkamiausi teikti atitinkamas paslaugas;
b)  perduoti ekspertines žinias ir praktinę patirtį tarp regionų, visų pirma sujungiant į tinklą viename regione įsisteigusias MVĮ, startuolius ir vidutinės kapitalizacijos įmones ir kituose regionuose esančius Europos skaitmeninių inovacijų centrus, kurie yra tinkamiausi teikti atitinkamas paslaugas; skatinti įgūdžių, jungtinių iniciatyvų ir gerosios praktikos pavyzdžių mainus;
Pakeitimas 145
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 6 dalies c punktas
c)  teikti temines paslaugas, įskaitant paslaugas, susijusias su dirbtiniu intelektu, itin našiu skaičiavimu ir kibernetiniu saugumu bei pasitikėjimu, administracijoms, viešojo sektoriaus organizacijoms, MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms. Atskiri skaitmeninių inovacijų centrai gali specializuotis konkrečių teminių paslaugų srityje ir neteikti visų šioje dalyje nurodytų teminių paslaugų;
c)  teikti temines paslaugas, įskaitant paslaugas, susijusias su dirbtiniu intelektu, itin našiu skaičiavimu ir kibernetiniu saugumu bei pasitikėjimu, administracijoms, viešojo sektoriaus organizacijoms, MVĮ, startuoliams ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms. Atskiri Europos skaitmeninių inovacijų centrai gali specializuotis konkrečių teminių paslaugų srityje ir neteikti visų šioje dalyje nurodytų teminių paslaugų;
Pakeitimas 146
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 6 a dalis (nauja)
6a.  Europos skaitmeninių inovacijų centrai taip pat gali bendradarbiauti su Europos inovacijų ir technologijų institutu, visų pirma su „EIT Digital“, taip pat su pagal programą „Horizontas 2020“ įsteigtais skaitmeninių inovacijų centrais.
Pakeitimas 147
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 6 b dalis (nauja)
6b.  Europos skaitmeninių inovacijų centrai gali vykdyti skaitmeninių inovacijų centrų, įsteigtų pagal mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrąsias programas, įskaitant „EIT Digital“ inovacijų centrus, veiklą.
Pakeitimas 148
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis
1.  Reikalavimus gauti finansavimą atitinka tik tie veiksmai, kuriais prisidedama prie [3] straipsnyje ir [4]–[8] straipsniuose nurodytų tikslų siekimo.
1.  Reikalavimus gauti finansavimą atitinka tik tie veiksmai, kuriais prisidedama prie [3] straipsnyje ir [4]–[8] straipsniuose nurodytų tikslų siekimo pagal I priede nustatytus bendruosius tikslus.
Pakeitimas 149
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis
ii)  Programos asocijuotosiose trečiosiose valstybėse;
ii)  Programos asocijuotosiose trečiosiose valstybėse pagal 10 ir 12 straipsnius;
Pakeitimas 150
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis
3.  Trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė, įsisteigę teisės subjektai išimties tvarka atitinka dalyvavimo konkrečiuose veiksmuose reikalavimus, jei to reikia Programos tikslams pasiekti.
3.  Trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė, įsisteigę teisės subjektai išimties tvarka atitinka dalyvavimo konkrečiuose veiksmuose reikalavimus, jei to reikia Programos tikslams pasiekti ir jei dėl to nekyla papildomos rizikos Sąjungos saugumui arba grėsmės ES strateginiam savarankiškumui.
Pakeitimas 151
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 dalis
4.  Fiziniai asmenys laikomi neatitinkančiais reikalavimų, nebent teikiamos dotacijos pagal 4 konkretų tikslą „Aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai“.
4.  Fiziniai asmenys gali būti laikomi atitinkančiais reikalavimus, kai teikiamos dotacijos pagal 4 konkretų tikslą „Aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai“. Trečiųjų valstybių piliečiai gali būti laikomi atitinkančiais reikalavimus, jeigu jie gyvena Sąjungoje.
Pakeitimas 152
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 pastraipa
Programos dotacijos skiriamos ir valdomos pagal Finansinio reglamento VIII antraštinę dalį.
Programos dotacijos skiriamos ir valdomos pagal Finansinio reglamento VIII antraštinę dalį ir tinkamai pagrįstais atvejais gali padengti iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, nedarant poveikio bendro finansavimo principui ir laikantis kiekvienam tikslui nustatytų nuostatų.
Pakeitimas 153
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Skyrimo kriterijai nustatomi darbo programose ir kvietimuose teikti pasiūlymus, atsižvelgiant į bent šiuos elementus:
1.  Skyrimo kriterijai nustatomi darbo programose ir kvietimuose teikti pasiūlymus, atsižvelgiant bent į šiuos elementus:
Pakeitimas 154
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies e punktas
e)  jei taikytina, ekonominį, socialinį poveikį, poveikį klimatui bei aplinkai ir prieinamumą;
e)  jei taikytina, ekonominį poveikį, poveikį klimatui, aplinkai ir socialinį poveikį, visų pirma skatinant prieinamumą ir lygias švietimo ir profesines galimybes;
Pakeitimas 155
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies g punktas
g)  jei taikytina, subalansuotą geografinį pasiskirstymą Sąjungoje, įskaitant atokiausius regionus;
g)  jei taikytina, subalansuotą geografinį pasiskirstymą Sąjungoje, įskaitant atokiausius regionus, be kita ko, užjūrio šalis ir teritorijas;
Pakeitimas 156
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)
ha)  jei taikytina, galimybę laisvai pakartotinai naudoti ir pritaikyti projektų rezultatus;
Pakeitimas 157
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies h b punktas (naujas)
hb)  jei taikytina, viešąjį interesą;
Pakeitimas 158
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies h c punktas (naujas)
hc)  jei taikytina, skaitmeninio atotrūkio tarp regionų, piliečių ir įmonių mažinimą.
Pakeitimas 159
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 pastraipa
Derinimo operacijos pagal šią programą vykdomos laikantis [reglamento „InvestEU“] ir Finansinio reglamento X antraštinės dalies.
Derinimo operacijos pagal šią programą vykdomos laikantis [reglamento „InvestEU“] ir Finansinio reglamento X antraštinės dalies. Pagal šią Programą numatytų išlaidų, derinamų su finansine priemone, suma yra negrąžintina.
Pakeitimas 160
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Jei veiksmui jau buvo skirti arba gauti įnašai iš kitos Sąjungos programos arba parama iš ES fondo, tas įnašas arba parama nurodomi paraiškoje gauti įnašą pagal Programą.
Pakeitimas 161
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis
3.  Pirmojoje daugiametėje darbo programoje daugiausia dėmesio skiriama priede nurodytai veiklai ir užtikrinama, kad pagal ją remiami veiksmai neišstumtų privačiojo finansavimo. Tolesnės darbo programos gali apimti priede nenurodytą veiklą, jei ji atitinka šio reglamento tikslus, kaip nurodyta [4–8] straipsniuose.
3.  Darbo programose daugiausia dėmesio skiriama priede nurodytai veiklai ir užtikrinama, kad pagal ją remiami veiksmai neišstumtų privačiojo finansavimo.
Pakeitimas 162
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Komisijai pagal 27 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas I priedas, peržiūrima ar papildoma jame nurodyta veikla taip, kad ji atitiktų šio reglamento tikslus, nustatytus [4–8] straipsniuose.
Pakeitimas 163
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis
1.  Rodikliai, kuriais grindžiama Programos įgyvendinimo ir pažangos, padarytos siekiant 3 straipsnyje nustatytų bendrojo ir konkrečių tikslų, stebėsena, pateikti II priede.
1.  Išmatuojami rodikliai, kuriais grindžiama Programos įgyvendinimo ir pažangos, padarytos siekiant 3 straipsnyje nustatytų bendrojo ir konkrečių tikslų, stebėsena, pateikti II priede.
Pakeitimas 164
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Komisija apibrėžia metodiką išmatuojamiems rodikliams, kuriais remiantis būtų tiksliai įvertinama pažanga, padaryta siekiant bendrų 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų tikslų, nustatyti. Remdamasi šia metodika, Komisija ne vėliau kaip 2021 m. sausio 1 d. papildo III priedą.
Pakeitimas 165
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis
2.  Siekiant veiksmingai įvertinti pažangą siekiant Programos tikslų, Komisijai pagal 27 straipsnį suteikiami įgaliojimai iš dalies keisti II priedą, kad prireikus būtų peržiūrėti ar papildyti rodikliai, ir papildyti šį reglamentą nuostatomis dėl stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimo.
2.  Siekiant veiksmingai įvertinti pažangą siekiant Programos tikslų, Komisijai pagal 27 straipsnį suteikiami įgaliojimai iš dalies keisti II priedą, kad prireikus būtų peržiūrėti ar papildyti išmatuojami rodikliai, ir papildyti šį reglamentą nuostatomis dėl stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimo.
Pakeitimas 166
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis
3.  Atsiskaitymo už veiklą sistema užtikrinama, kad programos įgyvendinimo ir rezultatų stebėsenos duomenys būtų renkami veiksmingai, efektyviai ir laiku. Todėl Sąjungos lėšų gavėjams ir valstybėms narėms nustatomi proporcingi ataskaitų teikimo reikalavimai.
3.  Atsiskaitymo už veiklą sistema užtikrinama, kad programos įgyvendinimo ir rezultatų stebėsenos duomenys būtų tinkami padarytos pažangos ir sunkumų, su kuriais susidurta, nuodugniai analizei atlikti ir būtų renkami veiksmingai, efektyviai ir laiku. Todėl Sąjungos lėšų gavėjams ir valstybėms narėms nustatomi proporcingi ataskaitų teikimo reikalavimai.
Pakeitimas 167
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 dalis
4.  Kuo labiau išnaudojama oficiali ES statistika, kaip antai reguliariai vykdomi statistiniai IRT tyrimai. Su nacionalinėmis statistikos institucijomis konsultuojamasi dėl statistinių rodiklių, naudojamų Programos įgyvendinimui ir siekiant skaitmeninės transformacijos padarytai pažangai stebėti, pradinio kūrimo//rengimo ir vėlesnio vystymo ir jos kartu su Eurostatu dalyvauja šiame darbe.
4.  Kuo veiksmingiau naudojamasi oficialia ES statistika, kaip antai reguliariai vykdomais statistiniais IRT tyrimais, ir NUTS 2 lygmens regionuose surenkamais DESI duomenų rinkiniais, siekiant padėti spręsti su Skaitmeninės Europos programa susijusių regioninių duomenų trūkumo problemą. Su nacionalinėmis statistikos institucijomis konsultuojamasi dėl statistinių rodiklių, naudojamų Programos įgyvendinimui ir siekiant skaitmeninės transformacijos padarytai pažangai stebėti, pradinio kūrimo//rengimo ir vėlesnio vystymo ir jos kartu su Eurostatu dalyvauja šiame darbe.
Pakeitimas 168
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio antraštinė dalis
Vertinimas
Programos vertinimas
Pakeitimas 169
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis
1.  Vertinimai atliekami laiku, kad jų rezultatus būtų galima panaudoti priimant sprendimus.
1.  Komisija užtikrina reguliarią Programos stebėseną ir išorės vertinimą, pirmiausia grindžiamus 24 straipsnio 3 dalyje nurodyta atsiskaitymo už veiklą sistema. Vertinimuose taip pat pateikiamas kokybinis pažangos, padarytos siekiant bendrų 3 straipsnio 1 dalyje apibrėžtų tikslų, įvertinimas.
Pakeitimas 170
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis
2.  Tarpinis Programos vertinimas atliekamas, kai yra pakankamai informacijos apie Programos įgyvendinimą, bet praėjus ne daugiau kaip ketveriems metams nuo Programos įgyvendinimo pradžios.
2.  Komisija ne tik reguliariai stebi, kaip vykdoma Programa, bet ir parengia tarpinio vertinimo ataskaitą, kurią ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui. Tarpiniame vertinime pateikiamos išvados, kurios yra būtinos, kad būtų priimtas sprendimas dėl Programos tolesnių veiksmų po 2027 m. ir jos tikslų.
Tarpinis vertinimas pateikiamas Europos Parlamentui.
Pakeitimas 171
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis
3.  Baigiant įgyvendinti Programą, bet praėjus ne daugiau kaip ketveriems metams po [1] straipsnyje nurodyto laikotarpio pabaigos, Komisija atlieka galutinį Programos vertinimą.
3.  Remdamasi galutiniu nepriklausomu išorės vertinimu, Komisija parengia galutinio Programos vertinimo ataskaitą, kurioje įvertinamas jos poveikis ir tvarumas ilgesniu laikotarpiu.
Pakeitimas 172
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  3 dalyje nurodytą galutinio vertinimo ataskaitą Komisija ne vėliau kaip 2030 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui.
Pakeitimas 173
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 5 dalis
5.  Vertinimų išvadas ir savo pastabas Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui.
Išbraukta.
Pakeitimas 174
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 4 dalis
4.  Audito strategija, kaip kontrolės sistemos dalis, gali būti grindžiama finansiniu reprezentatyviosios išlaidų imties auditu. Ta reprezentatyvioji imtis papildoma rinkiniu, sudarytu įvertinus su išlaidomis susijusią riziką.
4.  Audito strategija, kaip kontrolės sistemos dalis, grindžiama finansiniu bent jau reprezentatyviosios išlaidų imties auditu. Ta reprezentatyvioji imtis papildoma rinkiniu, sudarytu įvertinus su išlaidomis susijusią riziką.
Pakeitimas 175
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis
2.  24 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami iki 2028 m. gruodžio 31 d.
2.  23 ir 24 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami iki 2028 m. gruodžio 31 d.
Pakeitimas 176
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalis
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 24 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 23 ir 24 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
Pakeitimas 177
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 6 dalis
6.  Pagal 24 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
6.  Pagal 23 ir 24 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
Pakeitimas 178
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis
1.  Sąjungos lėšų gavėjai nurodo Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų matomumą (visų pirma viešindami veiksmus ir jų rezultatus) teikdami nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę.
1.  Sąjungos lėšų gavėjai nurodo Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų matomumą (visų pirma viešindami veiksmus ir jų rezultatus) teikdami nuoseklią, teisingą, veiksmingą ir proporcingą tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę.
Pakeitimas 179
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija vykdo su Programa ir jos veiksmais bei rezultatais susijusius informavimo ir komunikacijos veiksmus. Programai skirtais finansiniais ištekliais taip pat prisidedama prie institucinės komunikacijos apie Sąjungos politikos prioritetus, susijusius su [3] straipsnyje nurodytais tikslais.
2.  Komisija vykdo su Programa ir jos veiksmais bei rezultatais susijusius informavimo ir komunikacijos veiksmus. Ji taip pat užtikrina, kad galimiems paraiškų teikėjams būtų teikiama integruota informacija ir prieiga prie Sąjungos finansavimo skaitmeniniame sektoriuje. Programai skirtais finansiniais ištekliais taip pat prisidedama prie institucinės komunikacijos apie Sąjungos politikos prioritetus, susijusius su [3] straipsnyje nurodytais tikslais.
Pakeitimas 180
Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 dalies 2 pastraipos 1 punktas
1.  bendrų viešųjų pirkimų sistemą, skirtą integruotam pasaulinės klasės itin našaus skaičiavimo tinklui, įskaitant eksalygmens superkompiuteriją ir duomenų infrastruktūrą. Ji bus nekomerciniais pagrindais prieinama viešiesiems ir privatiesiems naudotojams ir ja bus galima naudotis viešai finansuojamų mokslinių tyrimų reikmėms;
1.  bendrų viešųjų pirkimų sistemą, skirtą integruotam pasaulinės klasės itin našaus skaičiavimo tinklui, įskaitant eksalygmens superkompiuteriją ir duomenų infrastruktūrą. Ji bus prieinama visoms įmonėms ir viešojo administravimo institucijoms, ir nekomerciniais pagrindais taip pat viešiesiems ir privatiesiems naudotojams, ir ja bus galima naudotis viešai finansuojamų mokslinių tyrimų reikmėms;
Pakeitimas 181
Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 dalies 2 pastraipos 6 punktas
6.  paruoštų naudoti ir (arba) veikiančių technologijų diegimą – superkompiuterija kaip paslauga, gaunama galutiniame mokslinių tyrimų ir inovacijų etape, siekiant sukurti integruotą Europos itin našaus skaičiavimo ekosistemą, apimančią visus mokslinės ir pramoninės vertės grandinės segmentus (aparatinę įrangą, programinę įrangą, taikomąsias programas, paslaugas, tarpusavio jungtis ir aukšto lygio skaitmeninius įgūdžius).
6.  paruoštų naudoti ir (arba) veikiančių technologijų diegimą – superkompiuterija kaip paslauga, gaunama galutiniame mokslinių tyrimų ir inovacijų etape, ypač naujos technologijos, kurioms anksčiau buvo skirtas ar šiuo metu yra skiriamas Sąjungos finansavimas, siekiant sukurti integruotą Europos itin našaus skaičiavimo ekosistemą, apimančią visus mokslinės ir pramoninės vertės grandinės segmentus (aparatinę įrangą, programinę įrangą, taikomąsias programas, paslaugas, tarpusavio jungtis ir aukšto lygio skaitmeninius įgūdžius).
Pakeitimas 182
Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 2 dalies 1 pastraipa
Programa kuriami ir didinami pagrindiniai dirbtinio intelekto (DI) pajėgumai Europoje, įskaitant duomenų išteklius ir algoritmų saugyklas, ir suteikiant prieigą prie jų visoms įmonėms bei viešojo administravimo institucijoms, taip pat stiprinamos bei jungiamos į tinklą esamos DI bandymų ir eksperimentavimo priemonės valstybėse narėse.
Programa kuriami ir didinami pagrindiniai dirbtinio intelekto (DI) ir paskirstytojo registro technologijos pajėgumai Europoje, įskaitant duomenų išteklius ir algoritmų saugyklas, ir suteikiant prieigą prie jų visoms įmonėms bei viešojo administravimo institucijoms, taip pat stiprinamos bei jungiamos į tinklą esamos DI bandymų ir eksperimentavimo priemonės valstybėse narėse.
Pakeitimas 183
Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 dalies 1 pastraipa
Programa remiama lengva esamos ir būsimos darbo jėgos prieiga prie aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių, ypač itin našaus skaičiavimo, DI, paskirstytųjų registrų (pvz., blokų grandinės technologijos) ir kibernetinio saugumo srityse, suteikiant studentams, naujiems absolventams ir esamiems darbuotojams, kad ir kur jie būtų, priemones įgyti tokių įgūdžių ir juos tobulinti.
Programa remiama lengva esamos ir būsimos darbo jėgos prieiga prie aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių ir mokymosi galimybės pirmiausia itin našaus skaičiavimo, DI, paskirstytųjų registrų (pvz., blokų grandinės technologijos) ir kibernetinio saugumo srityse, suteikiant studentams, naujiems absolventams arba visų amžiaus grupių piliečiams, kuriems reikia tobulinti įgūdžius, darbo ieškantiems asmenims ir esamiems darbuotojams, kad ir kur jie būtų, priemones įgyti tokių įgūdžių ir juos tobulinti.
Pakeitimas 184
Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 dalies 2 pastraipos 1 punktas
1.  prieigą prie mokymosi darbo vietoje stažuojantis kompetencijos centruose ir pažangias technologijas diegiančiose įmonėse;
1.  prieigą prie mokymosi darbo vietoje ir mišriojo mokymosi galimybių stažuojantis kompetencijos centruose ir pažangias technologijas diegiančiose įmonėse;
Pakeitimas 185
Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 dalies 4 pastraipa
Visos intervencinės priemonės bus kuriamos ir įgyvendinamos daugiausia per skaitmeninių inovacijų centrus, kaip apibrėžta 15 straipsnyje.
Visos intervencinės priemonės bus kuriamos ir įgyvendinamos daugiausia per skaitmeninių inovacijų centrus, kaip apibrėžta 16 straipsnyje.
Pakeitimas 186
Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 5 dalies I skirsnio 1 punkto 1.2 papunktis
1.2.  Parama nuosekliai tarpvalstybinių skaitmeninių paslaugų infrastruktūros ekosistemai sukurti, bandomajam naudojimui užtikrinti, diegti, techniškai prižiūrėti ir populiarinti ir sąlygų sklandiems ištisiniams, saugiems, sąveikiems, daugiakalbiams tarpvalstybiniams arba tarpsektoriniams sprendimams ir bendroms sistemoms viešojo administravimo srityje sudarymas. Įtraukiama ir poveikio bei naudos vertinimo metodika.
1.2.  Parama nuosekliai tarpvalstybinių skaitmeninių paslaugų infrastruktūros ekosistemai sukurti, bandomajam naudojimui užtikrinti, diegti, techniškai prižiūrėti, plėtoti ir populiarinti ir sąlygų sklandiems ištisiniams, saugiems, sąveikiems, daugiakalbiams tarpvalstybiniams arba tarpsektoriniams sprendimams ir bendroms sistemoms viešojo administravimo srityje sudarymas. Įtraukiama ir poveikio bei naudos vertinimo metodika.
Pakeitimas 187
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 dalies I skirsnio 2 punkto 2.1. papunktis
2.1.  Užtikrinimas, kad ES piliečiai turėtų saugią prieigą prie savo sveikatos asmens duomenų, galėtų jais dalytis, juos naudoti ir tvarkyti skirtingose šalyse, neatsižvelgiant į jų arba duomenų buvimo vietą. E. sveikatos skaitmeninių paslaugų infrastruktūros užbaigimas ir jos išplėtimas papildant naujomis skaitmeninėmis paslaugomis, parama keitimosi elektroniniais sveikatos įrašais Europos formatui diegti.
2.1.  Užtikrinimas, kad ES piliečiai galėtų saugiai ir tokiu būdu, kuris užtikrintų jų privatumą, prieiti prie savo sveikatos asmens duomenų, galėtų jais dalytis, juos naudoti ir tvarkyti skirtingose šalyse, neatsižvelgiant į jų arba duomenų buvimo vietą. E. sveikatos skaitmeninių paslaugų infrastruktūros užbaigimas ir jos išplėtimas papildant naujomis skaitmeninėmis paslaugomis, parama keitimosi elektroniniais sveikatos įrašais Europos formatui diegti.
Pakeitimas 188
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 dalies I skirsnio 3 punktas
3.  Teisminės institucijos. Sklandžios ir saugios tarpvalstybinės elektroninės komunikacijos teisminėse institucijose ir tarp teisminių institucijų bei kitų civilinės ir baudžiamosios teisenos srityje veikiančių kompetentingų įstaigų užtikrinimas. Piliečių, įmonių, teisės specialistų ir teisminių institucijų narių teisės kreiptis į teismą ir prieigos prie juridinės informacijos bei procedūrų gerinimas, naudojant semantiškai sąveikias tarpusavio jungtis su nacionalinėmis duomenų bazėmis ir registrais, taip pat – geresnių sąlygų spręsti neteisminius ginčus internete sudarymas. Novatoriškų teismams ir teisės specialistams skirtų dirbtinio intelekto sprendimais grindžiamų technologijų, kurios turėtų supaprastinti ir paspartinti procedūras (pavyzdžiui, teisės paslaugų taikomųjų programų), plėtojimo ir įgyvendinimo skatinimas.
3.  Teisminės institucijos. Sklandžios ir saugios tarpvalstybinės elektroninės komunikacijos teisminėse institucijose ir tarp teisminių institucijų bei kitų civilinės ir baudžiamosios teisenos srityje veikiančių kompetentingų įstaigų užtikrinimas. Piliečių, įmonių, teisės specialistų ir teisminių institucijų narių teisės kreiptis į teismą ir prieigos prie juridinės informacijos bei procedūrų gerinimas, naudojant semantiškai sąveikias tarpusavio jungtis su duomenų bazėmis ir registrais, taip pat – geresnių sąlygų spręsti neteisminius ginčus internete sudarymas. Novatoriškų teismams ir teisės specialistams skirtų dirbtinio intelekto sprendimais grindžiamų technologijų, kurios turėtų supaprastinti ir paspartinti procedūras (pavyzdžiui, teisės paslaugų taikomųjų programų), plėtojimo ir įgyvendinimo skatinimas.
Pakeitimas 189
Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 5 dalies I skirsnio 4 punktas
4.  Transportas, energetika ir aplinka. Decentralizuotų sprendimų ir infrastruktūrų, kurių reikia didelio masto skaitmeninėms taikomosioms programoms, kaip antai pažangiesiems miestams arba pažangiosioms kaimo vietovėms, veikti, diegimas, remiant transporto, energetikos ir aplinkos politiką.
4.  Transportas, energetika ir aplinka. Decentralizuotų sprendimų ir infrastruktūrų, kurių reikia didelio masto skaitmeninėms taikomosioms programoms, pavyzdžiui, pažangiesiems miestams, pažangiosioms kaimo vietovėms ar atokiausiems regionams, veikti, diegimas, remiant transporto, energetikos ir aplinkos politiką.
Pakeitimas 190
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 dalies II skirsnio antraštinė dalis
II Su pramonės skaitmeninimu susijusi pradinė veikla
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 191
Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 2 dalies 2.2 punktas
2.2  Dirbtinį intelektą naudojančių įmonių ir organizacijų skaičius
2.2  Bendradarbiaujant su skaitmeninių inovacijų centrais dirbtinį intelektą testuojančių ir su juo eksperimentuojančių įmonių ir organizacijų skaičius
Pakeitimas 192
Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 2 dalies 2.2 a punktas (naujas)
2.2a  Konkrečių pagal Programą remiamų dirbtinio intelekto taikomųjų programų, kurios šiuo metu parduodamos, skaičius
Pakeitimas 193
Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 4 dalies 4.1 punktas
4.1  Apmokytų ir dirbančių IRT specialistų skaičius
4.1  Kasmet Sąjungoje parengiamų ir dirbančių IRT specialistų skaičius
Pakeitimas 194
Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 4 dalies 4.2 punktas
4.2  Įmonių, kurios patiria sunkumų siekdamos įdarbinti IRT specialistus, skaičius
4.2  Įmonių, kurios kasmet Sąjungoje patiria sunkumų siekdamos įdarbinti IRT specialistus, skaičius
Pakeitimas 195
Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 4 dalies 4.2 b punktas (naujas)
4.2b  Studentų, naujų absolventų ir bedarbių, kurių padėtis išklausius mokymus pagal Programą pagerėjo, skaičius
Pakeitimas 196
Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 5 dalies 5.1 punktas
5.1  Skaitmeninių viešųjų paslaugų naudojimas
5.1  Skaitmeninių viešųjų paslaugų naudojimo dažnumas
Pakeitimas 197
Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 5 dalies 5.2 punktas
5.2  Įmonės, kurių skaitmeninio intensyvumo lygis yra didelis
5.2  Įmonių, kurių skaitmeninio intensyvumo lygis yra didelis, skaičius
Pakeitimas 198
Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 5 dalies 5.3 punktas
5.3  Nacionalinės sąveikumo sistemos suderinimas su Europos sąveikumo sistema
5.3  Nacionalinės sąveikumo sistemos suderinimo su Europos sąveikumo sistema mastas
Pakeitimas 199
Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 1 punkto b a papunktis (naujas)
ba)   aktyviai kuriama Skaitmeninės Europos programos ir programos „Europos Horizontas“ sinergija duomenų, gaunamų įgyvendinant mokslinių tyrimų projektus, tvarumo srityje;
Pakeitimas 200
Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 1 punkto c papunktis
c)  pagal Skaitmeninės Europos programą bus investuojama į: i) skaitmeninio pajėgumo didinimą itin našaus skaičiavimo, dirbtinio intelekto, kibernetinio saugumo ir aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių srityse ir ii) skaitmeninio pajėgumo ir naujausių skaitmeninių technologijų diegimą pagal ES sistemą viešojo intereso srityse (pavyzdžiui, sveikatos, viešojo administravimo, teisingumo ir švietimo) arba rinkos nepakankamumo atvejais (pvz., įmonių, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių, skaitmeninimo) nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu;
c)  pagal Skaitmeninės Europos programą bus investuojama į: i) skaitmeninio pajėgumo didinimą itin našaus skaičiavimo, dirbtinio intelekto, kibernetinio saugumo ir aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių srityse ir ii) skaitmeninio pajėgumo ir naujausių skaitmeninių technologijų diegimą pagal ES sistemą viešojo intereso srityse (pavyzdžiui, sveikatos, viešojo administravimo, teisingumo ir švietimo) arba rinkos nepakankamumo atvejais (pvz., įmonių, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių, skaitmeninimo) nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu;
Pakeitimas 201
Pasiūlymas dėl reglamento
3 priedo 3 punkto c papunktis
c)  pagal Skaitmeninės Europos programą bus investuojama į: i) skaitmeninio pajėgumo didinimą itin našaus skaičiavimo, dirbtinio intelekto, kibernetinio saugumo ir aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių srityse ir ii) skaitmeninio pajėgumo ir naujausių skaitmeninių technologijų diegimą pagal ES sistemą viešojo intereso srityse (pavyzdžiui, sveikatos, viešojo administravimo, teisingumo ir švietimo) arba rinkos nepakankamumo atvejais (pvz., įmonių, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių, skaitmeninimo) nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu;
c)  pagal Skaitmeninės Europos programą bus investuojama į: i) skaitmeninio pajėgumo didinimą itin našaus skaičiavimo, dirbtinio intelekto, paskirstytojo registro technologijos, kibernetinio saugumo ir aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių srityse ir ii) skaitmeninio pajėgumo ir naujausių skaitmeninių technologijų diegimą pagal ES sistemą viešojo intereso srityse (pavyzdžiui, sveikatos, viešojo administravimo, teisingumo ir švietimo) arba rinkos nepakankamumo atvejais (pvz., įmonių, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių, skaitmeninimo) nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu;

(1)Klausimas buvo grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A8-0408/2018).

Atnaujinta: 2019 m. spalio 7 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika