Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0227(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0408/2018

Ingediende teksten :

A8-0408/2018

Debatten :

PV 12/12/2018 - 29
CRE 12/12/2018 - 29

Stemmingen :

PV 13/12/2018 - 9.4
CRE 13/12/2018 - 9.4
PV 17/04/2019 - 8.11
CRE 17/04/2019 - 8.11

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0521
P8_TA(2019)0403

Aangenomen teksten
PDF 325kWORD 107k
Donderdag 13 december 2018 - Straatsburg
Vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027 ***I
P8_TA(2018)0521A8-0408/2018

Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 13 december 2018 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027 (COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))(1)

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Ontwerpwetgevingsresolutie   Amendement
Amendement 1
Ontwerpwetgevingsresolutie
Visum 3 bis (nieuw)
–   gezien zijn resolutie van 17 mei 2017 over fintech: de invloed van technologie op de toekomst van de financiële sector,
Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 4
(4)  Volgens [verwijzing bij te werken overeenkomstig nieuw besluit betreffende LGO's] artikel 88 van Besluit / /EU van de Raad53 komen in landen en gebieden overzee (LGO's) gevestigde personen en entiteiten in aanmerking voor financiering, overeenkomstig de voorschriften en doelstellingen van het programma en eventuele regelingen die van toepassing zijn op de lidstaat waarmee het desbetreffende land of gebied overzee banden heeft.
(4)  Volgens [verwijzing bij te werken overeenkomstig nieuw besluit betreffende LGO's] artikel 88 van Besluit / /EU van de Raad53 komen in landen en gebieden overzee (LGO's) gevestigde personen en entiteiten in aanmerking voor financiering, overeenkomstig de voorschriften en doelstellingen van het programma en eventuele regelingen die van toepassing zijn op de lidstaat waarmee het desbetreffende land of gebied overzee banden heeft. Bij de uitvoering van het programma moet rekening worden gehouden met de problemen die verband houden met de deelname van de landen of gebieden overzee, en hun effectieve deelname aan het programma moet worden gemonitord en regelmatig worden geëvalueerd.
_________________
_________________
53 Besluit / /EU van de Raad.
53 Besluit / /EU van de Raad.
Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 5
(5)  Op grond van de punten 22 en 23 van het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 201654 moet dit programma worden geëvalueerd op basis van informatie die aan de hand van specifieke monitoringvoorschriften wordt verzameld, waarbij overregulering en administratieve lasten, met name voor de lidstaten, moeten worden vermeden. Deze voorschriften kunnen, wanneer passend, meetbare indicatoren omvatten op basis waarvan de praktische effecten van het programma worden geëvalueerd.
(5)  Op grond van de punten 22 en 23 van het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 201654 moet dit programma worden geëvalueerd op basis van informatie die aan de hand van specifieke monitoringvoorschriften wordt verzameld, informatie in verband met bestaande behoeften en in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad54 bis, waarbij overregulering en administratieve lasten voor alle begunstigden, met name voor de lidstaten en kmo's, moeten worden vermeden. Deze voorschriften moeten, wanneer passend, meetbare kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren omvatten op basis waarvan de praktische effecten van het programma worden geëvalueerd.
__________________
__________________
54 Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie van 13 april 2016 over beter wetgeven, PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
54 Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie van 13 april 2016 over beter wetgeven, PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
54 bis Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)
(5 bis)  Het programma dient te zorgen voor transparantie, verantwoordingsplicht en democratische toetsing van de innovatieve financieringsinstrumenten en -mechanismen waaraan steun met middelen van de EU-begroting wordt toegekend, in het bijzonder voor wat betreft hun verwachte en werkelijke bijdrage tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie.
Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 6
(6)  Op de digitale top van Tallinn55 in september 2017 en in de conclusies van de Europese Raad56 van 19 oktober 2017 werd erop gewezen dat Europa moet investeren in de digitalisering van onze economieën en in het aanpakken van de kloof tussen beschikbare en gevraagde vaardigheden om het Europese concurrentievermogen, onze levenskwaliteit en het sociale weefsel in stand te houden en te verbeteren. De Europese Raad concludeerde dat de digitale transformatie enorme kansen biedt voor innovatie, groei en werkgelegenheid, een bijdrage zal leveren aan onze mondiale concurrentiepositie en de creatieve en culturele diversiteit zal versterken. Om deze kansen te grijpen, moeten we een aantal uitdagingen die voortkomen uit de digitale transformatie gezamenlijk aanpakken en beleid dat met de gevolgen van de digitale transformatie te maken krijgt, herzien.
(6)  Op de digitale top van Tallinn55 in september 2017 en in de conclusies van de Europese Raad56 van 19 oktober 2017 werd erop gewezen dat Europa moet investeren in de doeltreffende digitalisering van onze economieën en in het aanpakken van de kloof tussen beschikbare en gevraagde vaardigheden om het Europese concurrentievermogen en de Europese innovatie, onze levenskwaliteit en het sociale weefsel in stand te houden en te verbeteren. De Europese Raad concludeerde dat de digitale transformatie enorme kansen biedt voor innovatie, groei en werkgelegenheid, een bijdrage zal leveren aan onze mondiale concurrentiepositie en de creatieve en culturele diversiteit zal versterken. Om deze kansen te grijpen, moeten we de uitdagingen die voortkomen uit de digitale transformatie gezamenlijk op meerdere manieren aanpakken, waaronder door ervoor te zorgen dat de essentiële bouwstenen waarop de nieuwe technologieën gebaseerd zijn, aanwezig zijn, door doeltreffende en gemakkelijk te handhaven wettelijke regels vast te stellen, door beleid dat met de gevolgen van de digitale transformatie te maken krijgt, te herzien, en door een innovatievriendelijke omgeving tot stand te brengen waarin de belangen van de gebruikers volledig worden beschermd. Optimaal worden de financiële middelen voor dit programma, een inspanning op Europees niveau, uitgebreid met aanzienlijke middelen uit de particuliere sector en bijdragen van de lidstaten.
__________________
__________________
55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit
55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit
56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf
56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf
Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)
(6 bis)  De toekomst van de Europese samenleving en de Europese economie zal in sterke mate afhankelijk zijn van een geharmoniseerd en consistent spectrumbeleid en 5G-infrastructuur. Bijgevolg moet er een infrastructuurdoelstelling voor netwerken met zeer hoge capaciteit worden vastgesteld met het oog op het leveren van hoogwaardige en snellere communicatiediensten. Dit is een voorwaarde voor de goede uitvoering van het programma. In dit opzicht moet het programma profiteren van de goede uitvoering van de Connecting Europe Facility en met name het WiFi4EU-initiatief, dat tot doel heeft de connectiviteit voor burgers in de openbare ruimten van de Unie te bevorderen. De combinatie van beide programma's moet een maximaal resultaat opleveren en de EU-doelstellingen betreffende het leveren van een betrouwbare en consistente dekking door hogesnelheidsnetwerken in de hele Unie helpen te verwezenlijken.
Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 7
(7)  De Europese Raad concludeerde in het bijzonder dat de Unie dringend moet inspelen op nieuwe trends: hiertoe behoren onder meer vraagstukken als kunstmatige intelligentie en "distributed ledger"-technologieën (bijvoorbeeld blockchain), waarbij tegelijkertijd een hoog niveau van gegevensbescherming, digitale rechten en ethische normen moet worden gewaarborgd. De Europese Raad heeft de Commissie verzocht uiterlijk begin 2018 een Europese aanpak inzake kunstmatige intelligentie te presenteren, en de Commissie verzocht de nodige initiatieven voor te leggen ter versterking van de randvoorwaarden, teneinde de EU in staat te stellen nieuwe markten te verkennen door middel van risicogebaseerde radicale innovaties en de leidende rol van haar industrie te bevestigen.
(7)  De Europese Raad concludeerde in het bijzonder dat de Unie dringend moet inspelen op nieuwe trends: hiertoe behoren onder meer vraagstukken als de digitale kloof en kunstmatige intelligentie, waarbij tegelijkertijd een hoog niveau van gegevensbescherming in volledige overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679, rechten, grondrechten en ethische normen moet worden gewaarborgd. De Europese Raad heeft de Commissie verzocht uiterlijk begin 2018 een Europese aanpak inzake kunstmatige intelligentie te presenteren, en de Commissie verzocht de nodige initiatieven voor te leggen ter versterking van de randvoorwaarden, teneinde de EU in staat te stellen nieuwe markten te verkennen door middel van risicogebaseerde radicale innovaties en de leidende rol van haar industrie te bevestigen.
Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)
(7 bis)   Op 10 april 2018 spraken de lidstaten hun steun en gezamenlijke wil uit om samen te werken aan initiatieven op het gebied van infrastructuurdiensten voor kunstmatige intelligentie en "distributed ledger"-technologieën (bijvoorbeeld blockchain) door het ondertekenen van samenwerkingsovereenkomsten.
Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 7 ter (nieuw)
(7 ter)   Voor een geslaagde uitvoering van dit programma is meer nodig dan het volgen van trends. De Unie dient zich in te zetten voor technologieën die de privacy beschermen (bijvoorbeeld cryptografie en gedecentraliseerde toepassingen (DApps)), alsmede meer te investeren in toekomstbestendige infrastructuur ((glasvezel)netwerken) om een autonome gedigitaliseerde samenleving mogelijk te maken.
Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 7 quater (nieuw)
(7 quater)   Europa moet in de toekomst beslissende investeringen doen en strategische digitale capaciteit opbouwen om van de digitale revolutie te profiteren. Voor dit doel moet op EU-niveau een aanzienlijke begroting (van ten minste 9,2 miljard EUR) worden gewaarborgd en dit bedrag moet worden aangevuld met grote investeringsinspanningen op nationaal en regionaal niveau, namelijk door een consistente, aanvullende link te creëren met de structuurfondsen en het Cohesiefonds.
Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Overweging 8
(8)  De mededeling van de Commissie "Een nieuw, modern meerjarig financieel kader voor een Europese Unie die efficiënt haar prioriteiten verwezenlijkt na 2020"57 omvat opties voor het toekomstige financiële kader, waaronder een programma voor de digitale transformatie van Europa dat "voor een sterke vooruitgang [zou] zorgen wat betreft slimme groei op gebieden zoals hoogwaardige data-infrastructuur, connectiviteit en cyberbeveiliging". Tevens zou Europa een leidende rol kunnen spelen op het gebied van supercomputers, het internet van de volgende generatie, kunstmatige intelligentie, robotica en big data. Dit zou leiden tot een sterkere concurrentiepositie van de industrie en het bedrijfsleven in Europa in de gedigitaliseerde economie. Daarnaast zou dit ook aanzienlijke gevolgen hebben voor het dichten van de vaardigheidskloof in de hele Unie.
(8)  De mededeling van de Commissie "Een nieuw, modern meerjarig financieel kader voor een Europese Unie die efficiënt haar prioriteiten verwezenlijkt na 2020"57 omvat opties voor het toekomstige financiële kader, waaronder een programma voor de digitale transformatie van Europa dat "voor een sterke vooruitgang [zou] zorgen wat betreft slimme groei op gebieden zoals hoogwaardige data-infrastructuur, connectiviteit, cyberbeveiliging en de digitalisering van overheidsdiensten". Tevens zou Europa een leidende rol kunnen spelen op het gebied van supercomputers, het internet van de volgende generatie, kunstmatige intelligentie, robotica en big data. Dit zou leiden tot een sterkere concurrentiepositie van de industrie en het bedrijfsleven in Europa in de gedigitaliseerde economie. Daarnaast zou dit ook aanzienlijke gevolgen hebben voor het overbruggen en dichten van de vaardigheidskloof in de hele Unie en ervoor zorgen dat de Europese burgers over de nodige vaardigheden, competenties en kennis beschikken met het oog op de digitale transformatie.
__________________
__________________
57 COM(2018)0098
57 COM(2018)0098
Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)
(8 bis)   Omdat vertraging is opgelopen bij de ontwikkeling van onze strategische digitale capaciteiten en omdat inspanningen moeten worden geleverd om deze achterstand in te halen, moet worden voorzien in een begroting die overeenkomt met de voor dit programma opgegeven ambities, d.w.z. minimum 9,2 miljard EUR.
Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Overweging 9
(9)  De mededeling "Naar een gemeenschappelijke Europese gegevensruimte"58 heeft betrekking op de nieuwe maatregel waarmee een belangrijke stap voorwaarts wordt gezet naar een gemeenschappelijke gegevensruimte in de EU, een naadloze digitale ruimte met een omvang die de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten op basis van gegevens mogelijk moet maken.
(9)  De mededeling "Naar een gemeenschappelijke Europese gegevensruimte"58 heeft betrekking op de nieuwe maatregel waarmee een belangrijke stap voorwaarts wordt gezet naar een gemeenschappelijke gegevensruimte in de EU, een naadloze digitale ruimte met een omvang die de ontwikkeling en innovatie van nieuwe producten en diensten op basis van gegevens mogelijk moet maken.
_________________
_________________
58 COM(2018)0125
58 COM(2018)0125
Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)
(9 bis)   Het initiatief voor het internet van de volgende generatie dat de Europese Commissie in 2017 heeft gelanceerd, moet ook de basis vormen voor de uitvoering van het programma Digitaal Europa. Het is immers gericht op een opener internet met betere diensten, hogere intelligentie en grotere betrokkenheid en participatie, waarbij de technologische mogelijkheden worden aangegrepen die voortvloeien uit de geboekte vooruitgang op verschillende onderzoeksgebieden, gaande van nieuwe netwerkarchitectuur en softwaregedefinieerde infrastructuur tot nieuwe concepten voor diensten en toepassingen.
Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Overweging 10
(10)  De algemene doelstelling van het programma moet zijn ondersteuning te geven aan de digitale transformatie van het bedrijfsleven en een betere benutting van het industriële potentieel van het beleid inzake innovatie, onderzoek en technologische ontwikkeling te stimuleren, ten bate van bedrijven en burgers in de hele Unie. Het programma moet worden onderverdeeld in vijf specifieke doelstellingen die een weerspiegeling zijn van de volgende essentiële beleidsterreinen: high-performance computing, cyberbeveiliging, kunstmatige intelligentie, geavanceerde digitale vaardigheden, uitrol, optimaal gebruik van digitale capaciteiten en interoperabiliteit. Voor al deze gebieden moet het programma er ook naar streven het beleid van de Unie, het beleid van de lidstaten en het regionale beleid beter op elkaar af te stemmen, en particuliere en industriële middelen te bundelen teneinde de investeringen te doen toenemen en sterkere synergieën te ontwikkelen.
(10)  De algemene doelstelling van het programma moet zijn ondersteuning te geven aan de digitale transformatie van het bedrijfsleven en een betere benutting van het industriële potentieel van het beleid inzake innovatie, onderzoek en technologische ontwikkeling te stimuleren, alsook specifieke sectoren van algemeen belang te moderniseren, ten bate van bedrijven, in het bijzonder kmo's, en burgers in de hele Unie. Verder moet het programma het concurrentievermogen en de economische veerkracht van de Unie versterken.
Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)
(10 bis)   Bij wijze van prioriteit moet steun worden verleend aan kmo's die voornemens zijn hun productieprocessen digitaal te transformeren. Via onderzoek en innovatie in de digitale sector kunnen kmo's bijdragen aan de groei van de Europese economie, middels een efficiënt gebruik van de middelen.
Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Overweging 10 ter (nieuw)
(10 ter)  Het programma moet worden gestructureerd rond vijf specifieke doelstellingen, die een afspiegeling zijn van de volgende essentiële beleidsterreinen: (a) high-performance computing, (b) kunstmatige intelligentie en "distributed ledger"-technologie, (c) cyberbeveiliging, (d) geavanceerde digitale vaardigheden, en (e) uitrol, optimaal gebruik van digitale capaciteiten en interoperabiliteit. Voor al deze gebieden moet het programma er ook naar streven het beleid van de Unie, het beleid van de lidstaten en het regionale beleid beter op elkaar af te stemmen, en particuliere en industriële middelen te bundelen teneinde de investeringen te doen toenemen en sterkere synergieën te ontwikkelen.
Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Overweging 10 quater (nieuw)
(10 quater)  Naast digitale transformatie als algemeen doel moet het programma bijdragen aan de realisatie van de strategische langetermijndoelstellingen op het gebied van veiligheid door in de Unie capaciteiten en vermogens op te bouwen. Daarbij moet voorrang uitgaan naar acties die het strategische potentieel vergroten en de afhankelijkheid van leveranciers en producten uit derde landen beperken, terwijl het economische en innovatieve concurrentievermogen van de Unie wordt gewaarborgd.
Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Overweging 11
(11)  In de uitvoering van het programma moeten de digitale-innovatiehubs een centrale rol spelen en moet de brede invoering van geavanceerde digitale technologieën door het bedrijfsleven, openbare organisaties en de academische wereld worden gestimuleerd. Een netwerk van digitale-innovatiehubs moet zorgen voor een optimale geografische dekking in heel Europa59. Een eerste reeks digitale-innovatiehubs zal worden geselecteerd op basis van voorstellen van de lidstaten en vervolgens zal het netwerk worden uitgebreid door middel van een open en vergelijkende procedure. De digitale-innovatiehubs dienen als toegangspunten tot de meest recente digitale capaciteiten, met inbegrip van high-performance computing (HPC), kunstmatige intelligentie, cyberbeveiliging en andere bestaande innovatieve technologieën, waaronder sleuteltechnologieën, die ook in fablabs of citylabs beschikbaar zijn. De hubs treden op als centrale toegangspunten voor de toegang tot geteste en gevalideerde technologieën, waarbij open innovatie wordt bevorderd. Verder zullen de hubs steun bieden op het gebied van geavanceerde digitale vaardigheden. Het netwerk van digitale-innovatiehubs moet ook bijdragen tot de participatie van de ultraperifere regio's in de digitale eengemaakte markt.
(11)  In de uitvoering van het programma moeten de Europese digitale-innovatiehubs een centrale rol spelen en moet de brede invoering van geavanceerde digitale technologieën door het bedrijfsleven – met inbegrip van kmo's –, openbare organisaties en de academische wereld worden gestimuleerd. Een netwerk van Europese digitale-innovatiehubs moet zorgen voor een optimale geografische dekking in heel Europa59. Een eerste reeks Europese digitale-innovatiehubs zal worden geselecteerd op basis van voorstellen van de lidstaten en vervolgens zal het netwerk worden uitgebreid door middel van een open, transparante en vergelijkende procedure. De Europese digitale-innovatiehubs dienen als toegangspunten tot de meest recente digitale capaciteiten, met inbegrip van high-performance computing (HPC), kunstmatige intelligentie, cyberbeveiliging en andere bestaande innovatieve technologieën, waaronder sleuteltechnologieën, die ook in fablabs of citylabs beschikbaar zijn. De hubs treden op als onestopshops voor de toegang tot geteste en gevalideerde technologieën, waarbij open innovatie wordt bevorderd. Verder zullen de hubs steun bieden op het gebied van geavanceerde digitale vaardigheden. Het netwerk van Europese digitale-innovatiehubs moet ook bijdragen tot de participatie van de ultraperifere regio's in de digitale eengemaakte markt en de digitale transformatie in de landen en gebieden overzee ondersteunen.
__________________
__________________
59 Overeenkomstig de mededeling betreffende de digitalisering van het Europese bedrijfsleven (COM(2016)0180).
59 Overeenkomstig de mededeling betreffende de digitalisering van het Europese bedrijfsleven (COM(2016)0180).
Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)
(11 bis)  Om synergie-effecten tussen investeringen in het kader van dit programma en onderzoek- en ontwikkelingsinvesteringen van de Unie, met name investeringen in het kader van Horizon Europa, tot stand te brengen, moeten Europese digitale-innovatiehubs als platform fungeren waar bedrijven en overheden die aan nieuwe technologieoplossingen behoefte hebben enerzijds, en andere bedrijven, met name start-ups en kmo's, die beschikken over marktklare oplossingen, anderzijds, bij elkaar worden gebracht.
Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Overweging 11 ter (nieuw)
(11 ter)  De planning, ontwikkeling en aanbestedingen in het kader van het programma moeten gericht zijn op een versterking van de capaciteiten en het concurrentievermogen van de Unie op middellange en lange termijn. Daarbij moet voorrang uitgaan naar acties die het strategische potentieel en het concurrentievermogen van de Unie vergroten en de afhankelijkheid van leveranciers en producten uit derde landen beperken. De deelname van derde landen aan specifieke doelstellingen van het programma moet daarom afhangen van de bijdrage die deze landen aan de Unie leveren.
Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Overweging 12
(12)  Het programma moet worden uitgevoerd door middel van projecten die essentiële digitale capaciteiten en het brede gebruik ervan versterken. Mede-investeringen door de lidstaten en, wanneer nodig, de particuliere sector dienen daarvan deel uit te maken. Er dient daarbij met name bij de aanbestedingen een kritieke massa te worden bereikt om tot een betere kosteneffectiviteit te komen en te garanderen dat de leveranciers in Europa met het oog op de technologische vooruitgang koploper blijven.
(12)  Het programma moet worden uitgevoerd door middel van projecten die essentiële digitale capaciteiten en de strategische autonomie van de Unie versterken. Met het oog hierop moet voor het programma een EU-begroting van ten minste 9,2 miljard EUR worden gewaarborgd, aangevuld met mede-investeringen uit de lidstaten en/of de particuliere sector. Er dient daarbij met name bij de aanbestedingen een kritieke massa te worden bereikt om tot een betere kosteneffectiviteit te komen en te garanderen dat de leveranciers in Europa met het oog op de technologische vooruitgang koploper worden.
Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Overweging 14
(14)  De acties in het kader van het programma moeten worden gebruikt om marktfalen of suboptimale investeringssituaties aan te pakken, waarbij op een evenredige manier te werk moet worden gegaan en moet worden voorkomen dat particuliere investeringen worden gedupliceerd of verdrongen, en naar een duidelijke Europese meerwaarde moet worden gestreefd.
(14)  De acties in het kader van het programma moeten worden gebruikt om de digitale basis van de Unie te versterken en uit te breiden, belangrijke maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en de digitale industriële vaardigheden van de Unie verder te vergroten, alsmede marktfalen of suboptimale investeringssituaties aan te pakken, waarbij op een evenredige manier te werk moet worden gegaan en moet worden voorkomen dat particuliere investeringen worden gedupliceerd of verdrongen, en naar een duidelijke Europese meerwaarde moet worden gestreefd.
Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Overweging 15
(15)  Teneinde tijdens de volledige looptijd van het programma maximale flexibiliteit te bereiken en synergieën tussen de onderdelen ervan te ontwikkelen, kan elk van de specifieke doelstellingen worden geïmplementeerd via alle instrumenten die in het kader van het Financieel Reglement beschikbaar zijn. De te gebruiken uitvoeringsmechanismen zijn direct beheer en indirect beheer wanneer EU-financiering moet worden gecombineerd met andere bronnen van financiering of wanneer de uitvoering vereist dat er gezamenlijk beheerde structuren worden opgezet.
(15)  Teneinde tijdens de volledige looptijd van het programma maximale flexibiliteit te bereiken en synergieën tussen de onderdelen ervan te ontwikkelen, kan elk van de specifieke doelstellingen worden geïmplementeerd via alle instrumenten die in het kader van het Financieel Reglement beschikbaar zijn. De te gebruiken uitvoeringsmechanismen zijn direct beheer en indirect beheer wanneer EU-financiering moet worden gecombineerd met andere bronnen van financiering of wanneer de uitvoering vereist dat er gezamenlijk beheerde structuren worden opgezet. In het geval van indirect beheer ziet de Commissie erop toe dat de kwaliteits- en veiligheidsnormen die voor het directe beheer van het programma gelden, worden gehandhaafd en geëerbiedigd.
Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Overweging 16
(16)  De capaciteiten betreffende high-performance computing en aanverwante gegevensverwerking in de Unie moeten het mogelijk maken een breder gebruik van high-performance computing door het bedrijfsleven en, in algemenere zin, op gebieden van algemeen belang te waarborgen, zodat de unieke kansen worden aangegrepen die supercomputers voor de maatschappij te bieden hebben op het gebied van gezondheid, milieu en veiligheid, alsmede wat betreft het concurrentievermogen van het bedrijfsleven, en met name van kleine en middelgrote ondernemingen.
(16)  De capaciteiten betreffende high-performance computing en aanverwante gegevensverwerking en -opslag in de Unie moeten het mogelijk maken een breder gebruik van high-performance computing door het bedrijfsleven en, in algemenere zin, op gebieden van algemeen belang te waarborgen, zodat de unieke kansen worden aangegrepen die supercomputers voor de maatschappij te bieden hebben op het gebied van gezondheid, milieu en veiligheid, alsmede wat betreft het concurrentievermogen van het bedrijfsleven, en met name van kleine en middelgrote ondernemingen. De Unie dient supercomputers van wereldklasse te verwerven, haar toeleveringssysteem veilig te stellen en diensten voor simulatie, visualisering en prototypeontwikkeling aan te bieden, en daarbij te zorgen voor een HPC-systeem dat in overeenstemming is met de waarden en beginselen van de Unie.
Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Overweging 17
(17)  De Raad60 en het Europees Parlement61 hebben hun steun uitgesproken voor het optreden van de Unie op dit gebied. Bovendien hebben negen lidstaten in 2017 de EuroHPC-verklaring62 ondertekend; het betreft een overeenkomst tussen meerdere regeringen waarin deze toezeggen met de Commissie samen te werken aan de opbouw en uitrol van geavanceerde HPC- en data-infrastructuur in Europa die in de hele Unie beschikbaar moet zijn voor wetenschappelijke gemeenschappen alsmede publieke en private partners.
(17)  De Raad60 en het Europees Parlement61 hebben hun steun uitgesproken voor het optreden van de Unie op dit gebied. Bovendien hebben negen lidstaten in 2017 de EuroHPC-verklaring62 ondertekend; het betreft een overeenkomst tussen meerdere regeringen waarin deze toezeggen met de Commissie samen te werken aan de opbouw en uitrol van geavanceerde HPC- en data-infrastructuur in Europa die in de hele Unie beschikbaar moet zijn voor wetenschappelijke gemeenschappen alsmede publieke en private partners en de toegevoegde waarde van de EU moet versterken.
__________________
__________________
60
60
61
61
62
62
Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Overweging 18
(18)  Voor de specifieke doelstelling inzake high-performance computing wordt een gemeenschappelijke onderneming als meest geschikte uitvoeringsmechanisme beschouwd, met name met het oog op de coördinatie van de nationale en EU-strategieën en investeringen in infrastructuur voor high-performance computing en onderzoek en ontwikkeling, het bundelen van publieke en private middelen, en het waarborgen van de economische en strategische belangen van de Unie63. Daarnaast zullen kenniscentra voor high-performance computing in de lidstaten diensten op het gebied van high-performance computing leveren aan het bedrijfsleven, de academische wereld en overheden.
(18)  Voor de specifieke doelstelling inzake high-performance computing wordt een gemeenschappelijke onderneming als meest geschikte uitvoeringsmechanisme beschouwd, met name met het oog op de coördinatie van de nationale en EU-strategieën en investeringen in infrastructuur voor high-performance computing en onderzoek en ontwikkeling, het bundelen van publieke en private middelen, en het waarborgen van de economische en strategische belangen van de Unie63. Daarnaast zullen kenniscentra voor high-performance computing in de lidstaten diensten op het gebied van high-performance computing leveren aan het bedrijfsleven, met inbegrip van kmo's en start-ups, aan de academische wereld en aan overheden in de Unie.
__________________
__________________
63 Effectbeoordeling bij het voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming EuroHPC (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).
63 Effectbeoordeling bij het voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming EuroHPC (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).
Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Overweging 19
(19)  Het ontwikkelen van capaciteit met betrekking tot kunstmatige intelligentie is een cruciale motor voor de digitale transformatie van het bedrijfsleven en de overheidssector. In fabrieken, diepzeetoepassingen, huizen, steden en ziekenhuizen worden steeds meer autonome robots gebruikt. Commerciële platforms voor kunstmatige intelligentie hebben de testfase afgerond en gebruiken nu echte toepassingen in de sectoren gezondheid en milieu; alle grote autofabrikanten ontwikkelen zelfrijdende auto's, en machine-learning vormt de kern van alle belangrijke internetplatforms en "big-data"-toepassingen.
(19)  Het ontwikkelen van capaciteit met betrekking tot kunstmatige intelligentie is een cruciale motor voor de digitale transformatie van het bedrijfsleven en de overheidssector. In fabrieken, diepzeetoepassingen, huizen, steden en ziekenhuizen worden steeds meer autonome robots gebruikt. Commerciële platforms voor kunstmatige intelligentie hebben de testfase afgerond en gebruiken nu echte toepassingen in de sectoren gezondheid en milieu; alle grote autofabrikanten ontwikkelen zelfrijdende auto's, en machine-learning vormt de kern van alle belangrijke internetplatforms en "big-data"-toepassingen. Om de beste randvoorwaarden te scheppen voor de bevordering van deze nieuwe technologieën in Europa, moet de Unie het innovatiebeginsel integreren in haar beleidsvormingsproces.
Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)
(19 bis)   In zijn resolutie van 1 juni 2017 over de digitalisering van de Europese industrie wees het Europees Parlement op de gevolgen van taalbarrières voor de industrie en de digitalisering ervan. In deze context is de ontwikkeling van grootschalige, op kunstmatige intelligentie gebaseerde taaltechnologieën zoals automatische vertaling, spraakherkenning, "big-data"-tekstanalyse en dialoog- en vraag-en-antwoordsystemen van essentieel belang om de taalkundige verscheidenheid te behouden, inclusiviteit te waarborgen en communicatie tussen mensen onderling, maar ook tussen mens en machine, mogelijk te maken.
Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Overweging 19 ter (nieuw)
(19 ter)  De steeds snellere ontwikkeling van zelflerende robots en kunstmatige intelligentie en het vermogen daarvan om kennis en leerinhoud in een tijdsbestek van seconden te vermenigvuldigen, maakt het moeilijk om voor het einde van het programma in 2027 voorspellingen te doen over ontwikkelingsfasen. Bijgevolg moet de Commissie bijzondere aandacht besteden aan deze zich snel ontwikkelende digitale trend en indien nodig de doelstellingen van het werkprogramma tijdig en dienovereenkomstig aanpassen.
Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Overweging 19 quater (nieuw)
(19 quater)  In het licht van de groeiende vraag van het Europese bedrijfsleven naar KI-roboticaoplossingen en om een groot investeringstekort op dit gebied te voorkomen, moeten de doelstellingen van het programma inzake kunstmatige intelligentie ook door kunstmatige intelligentie aangedreven robotica omvatten.
Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Overweging 19 quinquies (nieuw)
(19 quinquies)  Op kunstmatige intelligentie gebaseerde producten en diensten moeten standaard gebruikersvriendelijk zijn, aan alle wettelijke eisen voldoen en consumenten meer keuze en meer informatie bieden, met name inzake de kwaliteit van de producten en diensten.
Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Overweging 20
(20)  De beschikbaarheid van grootschalige datasets en test- en experimenteervoorzieningen zijn van groot belang voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.
(20)  De beschikbaarheid van grootschalige datasets en test- en experimenteervoorzieningen ter waarborging van de interne markt bij gebruik van kunstmatige intelligentie en toegang tot tekst en datamining zijn van groot belang voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, met inbegrip van taaltechnologieën.
Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)
(20 bis)   Op 25 april 2018 heeft de Commissie zich ertoe verbonden een Europese aanpak voor te stellen door ontwerprichtsnoeren voor kunstmatige intelligentie te ontwerpen in samenwerking met de belanghebbenden binnen de KI-alliantie, een groep van deskundigen op het gebied van kunstmatige intelligentie, teneinde toepassingen en bedrijven op basis van KI in Europa te stimuleren.
Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Overweging 21
(21)  In zijn resolutie van 1 juni 2017 over de digitalisering van de Europese industrie64 heeft het Europees Parlement het belang van een gemeenschappelijke Europese aanpak van cyberbeveiliging benadrukt en erkend dat moet worden gezorgd voor meer bewustwording ten aanzien van het verbeteren van de cyberveiligheid. Verder werd benadrukt dat cyberveerkracht een cruciale verantwoordelijkheid is van bedrijfsleiders en degenen die op nationaal en Europees niveau het industrie- en veiligheidsbeleid bepalen.
(21)  In zijn resolutie van 1 juni 2017 over de digitalisering van de Europese industrie64 heeft het Europees Parlement het belang van een gemeenschappelijke Europese aanpak van cyberbeveiliging benadrukt en erkend dat moet worden gezorgd voor meer bewustwording ten aanzien van het verbeteren van de cyberveiligheid. Verder werd benadrukt dat cyberveerkracht alsook de tenuitvoerlegging van beveiliging en privacy door ontwerp, en beveiliging en privacy door standaardinstellingen, een cruciale verantwoordelijkheid is van bedrijfsleiders en degenen die op nationaal en Europees niveau het industrie- en veiligheidsbeleid bepalen.
__________________
__________________
64 Document ref. A8-0183/2017, beschikbaar op: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//NL
64 Document ref. A8-0183/2017, beschikbaar op: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//NL
Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Overweging 22
(22)  Cyberbeveiliging is een uitdaging voor de hele Unie die niet meer alleen kan worden aangepakt door middel van versnipperde nationale initiatieven. De capaciteit inzake cyberbeveiliging van Europa moet worden versterkt om Europa te voorzien van de capaciteiten die nodig zijn om zijn burgers en bedrijven te beschermen tegen cyberdreigingen. Bovendien moeten de consumenten worden beschermd bij het gebruik van met het internet verbonden producten die kunnen worden gehackt en hun veiligheid in het gedrang kunnen brengen. Dit moet samen met de lidstaten en de particuliere sector worden bereikt door het ontwikkelen en waarborgen van coördinatie tussen projecten die de capaciteiten op het gebied van cyberbeveiliging van Europa versterken, en te zorgen voor brede uitrol van de meest actuele cyberbeveiligingsoplossingen in de hele economie, alsmede door het bundelen van de bekwaamheden op dit gebied teneinde een kritieke massa tot stand te brengen en uitmuntende prestaties te leveren.
(22)  Cyberbeveiliging is een uitdaging voor de hele Unie die niet meer alleen kan worden aangepakt door middel van versnipperde nationale initiatieven. De capaciteit inzake cyberbeveiliging van Europa moet worden versterkt om Europa te voorzien van de capaciteiten die nodig zijn om burgers, overheden en bedrijven te beschermen tegen cyberdreigingen. Bovendien moeten de consumenten worden beschermd bij het gebruik van met het internet verbonden producten die kunnen worden gehackt en hun veiligheid in het gedrang kunnen brengen. Dit moet samen met de lidstaten en de particuliere sector worden bereikt door het ontwikkelen en waarborgen van coördinatie tussen projecten die de capaciteiten op het gebied van cyberbeveiliging van Europa versterken, en te zorgen voor brede uitrol van de meest actuele cyberbeveiligingsoplossingen in de hele economie, alsmede door het bundelen van de bekwaamheden op dit gebied teneinde een kritieke massa tot stand te brengen en uitmuntende prestaties te leveren.
Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Overweging 23
(23)  In september 2017 heeft de Commissie een pakket initiatieven gepresenteerd65 met een allesomvattende benadering van de Unie voor cyberbeveiliging, met als doel versterking van de capaciteiten van Europa om te reageren op cyberaanvallen en -dreigingen en versterking van de technologie en de industriële capaciteit op dit gebied.
(23)  In september 2017 heeft de Commissie een pakket initiatieven gepresenteerd65 met een allesomvattende benadering van de Unie voor cyberbeveiliging, met als doel versterking van de capaciteiten van Europa om te reageren op cyberaanvallen en -dreigingen, versterking van de cyberweerbaarheid en versterking van de technologie en de industriële capaciteit op dit gebied.
_________________
_________________
65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity
65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity
Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)
(23 bis)  Cyberbeveiligings-oplossingen moeten in principe veiligheids- en beveiligingsnormen omvatten, als kernparameters van het ontwerp, die moeten zijn gebaseerd op de beste beschikbare technologie en de beginselen van "beveiliging door ontwerp" en "beveiliging door standaardinstellingen".
Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Overweging 24
(24)  De digitale eengemaakte markt werkt alleen als er vertrouwen is. Technologieën betreffende cyberbeveiliging, zoals digitale identiteiten, cryptografie of inbraakdetectie, en de toepassing daarvan op gebieden als financiën, industrie 4.0, energie, vervoer, gezondheidszorg of e-overheid, zijn van essentieel belang voor het waarborgen van de beveiliging en het vertrouwen in het kader van online activiteiten en transacties door burgers, overheden en bedrijven.
(24)  De digitale eengemaakte markt werkt alleen als er vertrouwen is. Technologieën betreffende cyberbeveiliging, zoals "distributed ledger"-technologie, digitale identiteiten, cryptografie, versleuteling of inbraakdetectie, en de toepassing daarvan op gebieden als financiën, industrie 4.0, logistiek, energie, vervoer, toerisme, gezondheidszorg of e-overheid, zijn van essentieel belang voor het waarborgen van de beveiliging, de transparantie en het vertrouwen in het kader van online activiteiten, met inbegrip van 5G-platforms, en transacties door burgers, overheden en bedrijven.
Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Overweging 25
(25)  In zijn conclusies van 19 oktober 2017 heeft de Raad erop gewezen dat de Unie om met succes een digitaal Europa op te bouwen met name behoefte heeft aan arbeidsmarkten en opleidings- en onderwijsstelsels die aangepast zijn aan het digitale tijdperk en aan investeringen in digitale vaardigheden, teneinde alle Europeanen toe te rusten met de nodige capaciteiten en mogelijkheden.
(25)  In zijn conclusies van 19 oktober 2017 heeft de Raad erop gewezen dat de Unie om met succes een digitaal Europa op te bouwen met name behoefte heeft aan arbeidsmarkten en opleidings- en onderwijsstelsels die aangepast zijn aan het digitale tijdperk en aan investeringen in de ontwikkeling van digitale vaardigheden en een betere digitale geletterdheid, teneinde met een geïntegreerde aanpak alle Europeanen toe te rusten met de nodige capaciteiten en mogelijkheden.
Amendement 41
Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)
(26 bis)   Gezien de behoefte aan een holistische aanpak moet in het programma ook rekening worden gehouden met factoren als inclusie, kwalificatie, opleiding en specialisatie, die, naast de geavanceerde digitale vaardigheden, bepalend zijn voor het creëren van toegevoegde waarde in de kennismaatschappij.
Amendement 42
Voorstel voor een verordening
Overweging 27
(27)  In zijn resolutie van 1 juni 2017 betreffende de digitalisering van de Europese industrie67 heeft het Europees Parlement gesteld dat onderwijs, opleiding en een leven lang leren de hoekstenen zijn van maatschappelijke cohesie in een digitale maatschappij.
(27)  In zijn resolutie van 1 juni 2017 betreffende de digitalisering van de Europese industrie67 heeft het Europees Parlement gesteld dat onderwijs, opleiding en een leven lang leren de hoekstenen zijn van maatschappelijke cohesie in een digitale maatschappij. Daarnaast heeft het Europees Parlement gevraagd om het genderperspectief op te nemen in alle digitale initiatieven, waarbij werd beklemtoond dat de ernstige genderkloof in de ICT-sector moet worden aangepakt, aangezien dit essentieel is voor de groei en welvaart van Europa op de lange termijn.
__________________
__________________
67 Document ref. A8-0183/2017, beschikbaar op: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//NL
67 Document ref. A8-0183/2017, beschikbaar op: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//NL
Amendement 43
Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)
(27 bis)  In zijn resolutie van 28 april 2016 over gendergelijkheid en het versterken van de positie van de vrouw in het digitale tijdperk heeft het Europees Parlement de noodzaak onderstreept om naar gender uitgesplitste gegevens over ICT-gebruik te verzamelen en streefcijfers, indicatoren en benchmarks te ontwikkelen waarmee de vooruitgang van de toegang van vrouwen tot ICT kan worden gevolgd, en om voorbeelden van beste praktijken bij bedrijven te bevorderen.
Amendement 44
Voorstel voor een verordening
Overweging 27 ter (nieuw)
(27 ter)  In zijn resolutie van 19 januari 2016 getiteld "Naar een akte voor een digitale interne markt", heeft het Europees Parlement zijn volledige steun en aanmoediging uitgesproken voor een digitale ondernemerscultuur voor vrouwen, alsmede de integratie in en deelname van vrouwen aan de informatiemaatschappij.
Amendement 45
Voorstel voor een verordening
Overweging 28
(28)  De geavanceerde digitale technologieën die met dit programma worden ondersteund, waaronder high-performance computing, cyberbeveiliging en kunstmatige intelligentie, zijn nu zo ver ontwikkeld dat deze de onderzoeksfase zijn ontgroeid en op EU-niveau kunnen worden uitgerold en uitgevoerd, en dat schaalvergroting kan plaatsvinden. De uitrol van deze technieken vereist een reactie van de Unie en dat geldt eveneens voor de dimensie vaardigheden. Er moeten in de hele EU meer en betere opleidingsmogelijkheden op het gebied geavanceerde digitale vaardigheden komen. Indien dat niet gebeurt, kan dat de soepele uitrol van geavanceerde digitale technologieën belemmeren en afbreuk doen aan de algehele concurrentiekracht van de economie van de Unie. De door middel van dit programma ondersteunde acties zijn een aanvulling op de acties die worden ondersteund door middel van de programma's ESF, Efro en Horizon Europa.
(28)  De geavanceerde digitale technologieën die met dit programma worden ondersteund, waaronder high-performance computing, cyberbeveiliging, cloudcomputing, gegevensbescherming, informatiebeheer en kunstmatige intelligentie, zijn nu zo ver ontwikkeld dat deze de onderzoeksfase zijn ontgroeid en op EU-niveau kunnen worden uitgerold en uitgevoerd, en dat schaalvergroting kan plaatsvinden. De uitrol van deze technieken vereist een reactie van de Unie en dat geldt eveneens voor de dimensie vaardigheden. Er moeten in de hele EU meer en betere onderwijs- en opleidingsmogelijkheden op het gebied van geavanceerde digitale vaardigheden komen. Indien dat niet gebeurt, kan dat de soepele uitrol van geavanceerde digitale technologieën belemmeren en afbreuk doen aan de algehele concurrentiekracht van de economie van de Unie. De door middel van dit programma ondersteunde acties zijn een aanvulling op de acties die worden ondersteund door middel van de programma's ESF, Efro, Erasmus en Horizon Europa.
Amendement 46
Voorstel voor een verordening
Overweging 29
(29)  Modernisering van overheden en overheidsdiensten via digitale middelen is van cruciaal belang voor het verlagen van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven en de burgers in het algemeen, doordat hun contacten met overheidsdiensten sneller, gemakkelijker en goedkoper worden en doordat de efficiëntie en de kwaliteit van de aan de burgers en het bedrijfsleven aangeboden diensten toenemen. Aangezien een aantal diensten van algemeen belang reeds over een EU-dimensie beschikt, moet de ondersteuning op EU-niveau van de uitvoering en uitrol ervan waarborgen dat de burgers en bedrijven zullen profiteren van de toegang tot hoogwaardige digitale diensten in heel Europa.
(29)  Modernisering van overheden en overheidsdiensten via digitale middelen is van cruciaal belang voor het verlagen van de administratieve lasten voor de burgers en het bedrijfsleven, doordat hun contacten met overheidsdiensten sneller, gemakkelijker en goedkoper worden, doordat de efficiëntie, de transparantie en de kwaliteit van de aan de burgers en het bedrijfsleven aangeboden diensten toenemen en tegelijkertijd de doelmatigheid van overheidsuitgaven wordt verhoogd. Aangezien een aantal diensten van algemeen belang reeds over een EU-dimensie beschikt, moet de ondersteuning op EU-niveau van de uitvoering en uitrol ervan waarborgen dat de burgers en bedrijven kunnen profiteren van de toegang tot hoogwaardige meertalige digitale diensten in heel Europa. Het is ook belangrijk dat deze diensten toegankelijk zijn voor personen met een handicap.
Amendement 47
Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)
(29 bis)   Digitalisering kan onbelemmerde toegankelijkheid voor iedereen, ook voor ouderen, personen met beperkte mobiliteit of een handicap en personen in afgelegen of rurale gebieden, faciliteren en verbeteren.
Amendement 48
Voorstel voor een verordening
Overweging 30
(30)  Met het oog op de digitale transformatie van de gebieden van algemeen belang, zoals gezondheidszorg68, mobiliteit, justitie, monitoring van de aarde en het milieu, onderwijs en cultuur, moeten digitalediensteninfrastructuren worden voortgezet en uitgebreid die de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens mogelijk maken en de ontwikkeling op nationaal niveau bevorderen. Met de coördinatie daarvan in het kader van deze verordening kan het potentieel van synergieën optimaal worden benut.
(30)  Met het oog op de digitale transformatie van de gebieden van algemeen belang, zoals gezondheidszorg68, mobiliteit, justitie, monitoring van de aarde en het milieu, veiligheid, vermindering van de koolstofemissies, energie-infrastructuur, onderwijs en opleiding en cultuur, moeten digitalediensteninfrastructuren worden voortgezet, gemoderniseerd en uitgebreid die de grensoverschrijdende en taaloverschrijdende uitwisseling van gegevens en informatie mogelijk maken en de ontwikkeling op nationaal niveau bevorderen. Met de coördinatie daarvan in het kader van deze verordening kan het potentieel van synergieën en complementariteit optimaal worden benut. Er moet echter ook rekening worden gehouden met het feit dat er burgers zijn aan wie, om welke reden dan ook, de digitale transformatie voorbijgaat. Daarom moet steun worden geboden aan netwerken die voorlichting verstrekken aan die burgers, om te waarborgen dat hun rechten gewaarborgd worden en zij aan het maatschappelijke leven kunnen blijven deelnemen en hun burgerplichten kunnen blijven vervullen.
_________________
_________________
68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628
68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628
Amendement 49
Voorstel voor een verordening
Overweging 30 bis (nieuw)
(30 bis)   De digitale transformatie in deze sector moet de Europese burgers in elk geval toegang verlenen tot hun eigen gegevens en hen de kans geven ze veilig te gebruiken en te beheren op grensoverschrijdend niveau, onafhankelijk van de fysieke plaats waar de burgers en de gegevens zich bevinden.
Amendement 50
Voorstel voor een verordening
Overweging 30 ter (nieuw)
(30 ter)   Voor de uitrol van en toegang tot geavanceerde technologieën op gebieden van algemeen belang, zoals onderwijs, is ook scholing nodig die gericht is op het verwerven van vaardigheden die nodig zijn om gebruik te maken van deze technologieën. Daarom moeten de doelstellingen die deel uitmaken van specifieke doelstelling 8 ook scholingsprogramma's omvatten gericht op personen die de geavanceerde technologieën gaan gebruiken.
Amendement 51
Voorstel voor een verordening
Overweging 32
(32)  De modernisering van Europese overheden is een van de belangrijkste prioriteiten voor de succesvolle uitvoering van de strategie voor de digitale eengemaakte markt. In de tussentijdse evaluatie van de strategie werd de nadruk erop gelegd dat de transformatie van overheden moet worden versterkt en dat moet worden gewaarborgd dat de burgers op gemakkelijke, betrouwbare en naadloze wijze toegang tot overheidsdiensten hebben.
(32)  De modernisering van Europese overheden is een van de belangrijkste prioriteiten voor de succesvolle uitvoering van de strategie voor de digitale eengemaakte markt. In de tussentijdse evaluatie van de strategie werd de nadruk erop gelegd dat de transformatie van overheden moet worden versterkt en dat moet worden gewaarborgd dat de burgers op gemakkelijke, betrouwbare, veilige, naadloze en inclusieve wijze toegang tot overheidsdiensten hebben.
Amendement 52
Voorstel voor een verordening
Overweging 33
(33)  Uit de door de Commissie in 2017 gepubliceerde jaarlijkse groeianalyse69 blijkt in dat verband dat de kwaliteit van de Europese overheden rechtstreeks van invloed is op het economische klimaat en om die reden cruciaal is voor het stimuleren van de productiviteit, het concurrentievermogen, economische samenwerking, groei en werkgelegenheid. Een efficiënt en transparant openbaar bestuur en doeltreffende rechtsstelsels zijn met name nodig om de economische groei te ondersteunen en hoogwaardige diensten voor bedrijven en burgers te kunnen leveren.
(33)  Uit de door de Commissie in 2017 gepubliceerde jaarlijkse groeianalyse69 blijkt in dat verband dat de kwaliteit van de Europese overheden rechtstreeks van invloed is op het economische klimaat en om die reden cruciaal is voor het stimuleren van de productiviteit, het concurrentievermogen, economische samenwerking, duurzame groei, werkgelegenheid en hoogwaardige banen. Een efficiënt en transparant openbaar bestuur en doeltreffende rechtsstelsels zijn met name nodig om de economische groei te ondersteunen en hoogwaardige diensten voor bedrijven en burgers te kunnen leveren.
__________________
__________________
69 COM(2016)0725
69 COM(2016)0725
Amendement 53
Voorstel voor een verordening
Overweging 34
(34)  De interoperabiliteit van Europese overheidsdiensten betreft alle overheidsniveaus: die van de Unie alsmede het nationale, regionale en lokale niveau. Door middel van interoperabiliteit worden niet alleen belemmeringen weggewerkt die een werkende eengemaakte markt in de weg staan, maar wordt ook de succesvolle uitvoering van beleidsmaatregelen vergemakkelijkt. en ontstaan er veel mogelijkheden om grensoverschrijdende elektronische barrières te voorkomen, waardoor het ontstaan van nieuwe of de consolidatie van zich ontwikkelende overheidsdiensten op EU-niveau verder wordt gewaarborgd. Teneinde een einde te maken aan de versnippering van Europese diensten alsmede fundamentele vrijheden en operationele wederzijdse erkenning in de EU te ondersteunen, moet een allesomvattende sector- en grensoverschrijdende aanpak ten aanzien van interoperabiliteit worden bevorderd op de meest doeltreffende manier, waarbij zoveel mogelijk wordt ingespeeld op de eindgebruikers. Interoperabiliteit moet dus in brede zin worden opgevat, van technische tot juridische lagen, en met inbegrip van de beleidsaspecten op dat gebied. De reikwijdte van de activiteiten dient daarom verder te gaan dan de gebruikelijke levensduur van oplossingen en alle interventie-elementen te omvatten die de nodige randvoorwaarden voor aanhoudende interoperabiliteit in het algemeen kunnen scheppen.
(34)  De interoperabiliteit van Europese overheidsdiensten betreft alle overheidsniveaus: die van de Unie alsmede het nationale, regionale en lokale niveau. Door middel van interoperabiliteit worden niet alleen belemmeringen weggewerkt die een werkende eengemaakte markt in de weg staan, maar worden ook grensoverschrijdende samenwerking, de totstandbrenging van gemeenschappelijke standaarden en de succesvolle uitvoering van beleidsmaatregelen vergemakkelijkt en ontstaan er veel mogelijkheden om grensoverschrijdende elektronische hindernissen en taalbarrières te voorkomen en bureaucratie te reduceren, waardoor het ontstaan van nieuwe of de consolidatie van zich ontwikkelende overheidsdiensten op EU-niveau verder wordt gewaarborgd, en onnodige dubbele opslag wordt vermeden. Teneinde een einde te maken aan de versnippering van Europese diensten alsmede fundamentele vrijheden en operationele wederzijdse erkenning in de EU te ondersteunen, moet een allesomvattende, technologieneutrale sector- en grensoverschrijdende aanpak ten aanzien van interoperabiliteit worden bevorderd op de meest doeltreffende manier, waarbij zoveel mogelijk wordt ingespeeld op de eindgebruikers en een hoog niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd. Interoperabiliteit moet dus in brede zin worden opgevat, van technische tot juridische lagen, en met inbegrip van de beleidsaspecten op dat gebied. De reikwijdte van de activiteiten dient daarom verder te gaan dan de gebruikelijke levensduur van oplossingen en alle interventie-elementen te omvatten die de nodige randvoorwaarden voor aanhoudende interoperabiliteit in het algemeen kunnen scheppen.
Amendement 54
Voorstel voor een verordening
Overweging 34 bis (nieuw)
(34 bis)  Op 6 oktober 2017 verklaarden de EU-ministers in Tallinn dat de Europese digitale strategie op samenwerking en interoperabiliteit moet worden gebaseerd, met inbegrip van het gebruik van open licenties en open standaarden. Ten behoeve van hergebruik, groter vertrouwen en de waarborging van transparantie moet het programma daarom opensourceoplossingen bevorderen. Dit zal een positieve uitwerking hebben op de duurzaamheid van activiteiten die worden gefinancierd.
Amendement 55
Voorstel voor een verordening
Overweging 37
(37)  In april 2016 heeft de Commissie het initiatief betreffende de digitalisering van het Europese bedrijfsleven aangenomen teneinde ervoor te zorgen dat "alle industrieën in Europa, ongeacht hun sector, locatie of omvang, ten volle kunnen profiteren van digitale innovatie"71.
(37)  In april 2016 heeft de Commissie het initiatief betreffende de digitalisering van het Europese bedrijfsleven aangenomen teneinde ervoor te zorgen dat "alle industrieën in Europa, ongeacht hun sector, locatie of omvang, ten volle kunnen profiteren van digitale innovatie". Dit is van bijzonder belang voor kleine en middelgrote ondernemingen in de culturele en de creatieve sector.
__________________
71 nihil
Amendement 56
Voorstel voor een verordening
Overweging 39
(39)  Volgens de mededeling betreffende de digitalisering van het Europese bedrijfsleven73 kan het voor het bereiken van de doelstellingen nodig zijn het potentieel van aanvullende technologieën op het gebied van netwerken en computing als hefboom te gebruiken; in de mededeling wordt erkend dat "de aanwezigheid van netwerk- en cloudinfrastructuur van wereldklasse" een essentieel bestanddeel van de digitalisering van het bedrijfsleven is.
(39)  Volgens de mededeling betreffende de digitalisering van het Europese bedrijfsleven73 kan het voor het bereiken van de doelstellingen nodig zijn het potentieel van aanvullende technologieën op het gebied van netwerken en computing als hefboom te gebruiken; in de mededeling wordt erkend dat "de aanwezigheid van netwerk- en cloudinfrastructuur van wereldklasse" een essentiële component van de digitalisering van het bedrijfsleven is.
__________________
__________________
73 COM(2016)0180: "De digitalisering van het Europese bedrijfsleven – De voordelen van een digitale eengemaakte markt ten volle benutten".
73 COM(2016)0180: "De digitalisering van het Europese bedrijfsleven – De voordelen van een digitale eengemaakte markt ten volle benutten".
Amendement 57
Voorstel voor een verordening
Overweging 40
(40)  De algemene verordening gegevensbescherming die sinds mei 2018 van toepassing is, omvat een reeks regels die rechtstreeks van toepassing zijn in de rechtsorde van de lidstaten. Die verordening garandeert het vrije verkeer van persoonsgegevens tussen de EU-lidstaten en versterkt het vertrouwen en de beveiliging van personen, twee elementen die onontbeerlijk zijn voor een echte digitale eengemaakte markt. Acties die in het kader van dit programma worden ondernomen en die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens, moeten daarom de toepassing van de algemene verordening gegevensbescherming ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van kunstmatige intelligentie en blockchaintechnologie.
(40)  Verordening (EU) 2016/679 omvat een reeks regels die rechtstreeks van toepassing zijn in de rechtsorde van de lidstaten en garandeert het vrije verkeer van persoonsgegevens tussen de EU-lidstaten en versterkt het vertrouwen en de beveiliging van personen, twee elementen die onontbeerlijk zijn voor een echte digitale eengemaakte markt. Alle acties die in het kader van dit programma worden ondernomen en die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens, moeten daarom in volledige overeenstemming zijn met die verordening. Zij moeten in het bijzonder bijdragen tot de ontwikkeling van digitale technologieën die voldoen aan de verplichtingen met betrekking tot 'gegevensbescherming door ontwerp', die uit hoofde van de verordening in kwestie een bindend karakter hebben, en indien de verwerking betrekking heeft op gegevens van elektronische communicatie moet ook het bepaalde in Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad1 bis in acht worden genomen.
_________________
1 bis Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37).
Amendement 58
Voorstel voor een verordening
Overweging 41
(41)  Bij de uitvoering van het programma moeten het internationale en EU-kader inzake de bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten volledig worden nageleefd. De doeltreffende bescherming van intellectuele eigendom speelt een doorslaggevende rol bij innovatie en is derhalve noodzakelijk voor de doeltreffende uitvoering van het programma.
(41)  Bij de uitvoering van het programma moeten het internationale en EU-kader inzake de bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten volledig worden nageleefd. De doeltreffende bescherming van intellectuele eigendom speelt een doorslaggevende rol bij innovatie en om de Europese toegevoegde waarde te behouden en is derhalve noodzakelijk voor de doeltreffende uitvoering van het programma.
Amendement 59
Voorstel voor een verordening
Overweging 42
(42)  Instanties die dit programma uitvoeren, dienen in het bijzonder de bepalingen na te leven die van toepassing zijn op de EU-instellingen alsmede de nationale wetgeving inzake de behandeling van informatie, in het bijzonder gevoelige niet-gerubriceerde informatie en gerubriceerde EU-informatie.
(42)  Voor zover instanties die dit programma uitvoeren gevoelige, niet-gerubriceerde informatie of gerubriceerde informatie van de Unie behandelen, moeten zij de toepasselijke, in Unie- of nationale wetgeving vastgelegde bepalingen inzake de behandeling van informatie in acht nemen, indien van toepassing.
Amendement 60
Voorstel voor een verordening
Overweging 43
(43)  Om recht te doen aan het belang van de strijd tegen de klimaatverandering, in overeenstemming met de toezeggingen van de Unie om de Overeenkomst van Parijs en de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties ten uitvoer te leggen, zal het programma bijdragen aan de integratie van klimaatactie en aan de verwezenlijking van een algemene doelstelling van 25 % van de EU-begroting in het kader van de klimaatdoelstellingen74. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van het programma zullen de relevante acties worden geïdentificeerd, en vervolgens in het kader van de desbetreffende evaluaties en herzieningsprocessen worden herbeoordeeld.
(43)  Om recht te doen aan het belang van de strijd tegen de klimaatverandering, in overeenstemming met de verplichtingen van de Unie om de Overeenkomst van Parijs en de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties ten uitvoer te leggen, zal het programma bijdragen aan de integratie van klimaatactie en helpen een algemene doelstelling te verwezenlijken van 25 % van de EU-begroting in het kader van de klimaatdoelstellingen74. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van het programma moeten de relevante acties worden geïdentificeerd, en vervolgens in het kader van de desbetreffende evaluaties en herzieningsprocessen worden herbeoordeeld, om te garanderen dat deze verplichtingen volledig worden nagekomen.
_________________
_________________
74 COM(2018)0321, blz. 1.
74 COM(2018)0321, blz. 1.
Amendement 61
Voorstel voor een verordening
Overweging 44
(44)  Teneinde te zorgen voor eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van deze verordening, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend voor de vaststelling van de werkprogramma's, zodat de doelstellingen van het programma worden behaald in overeenstemming met de prioriteiten van de Unie en de lidstaten en tegelijkertijd wordt gezorgd voor samenhang, transparantie en continuïteit van gezamenlijk door de Unie en de lidstaten ondernomen acties. Deze bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig de raadplegingsprocedure die is vastgesteld in artikel 4 van Verordening (EU) nr. 182/201175 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren.
Schrappen
__________________
75 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
Amendement 62
Voorstel voor een verordening
Overweging 45
(45)  De werkprogramma's moeten in beginsel normaliter om de twee jaar worden vastgesteld als meerjarige werkprogramma's of, indien gerechtvaardigd door behoeften in verband met de uitvoering van het programma, als jaarlijkse werkprogramma's. De in deze verordening bedoelde financieringsvormen en uitvoeringsmethoden moeten worden gekozen op basis van de mogelijkheden die zij bieden voor het verwezenlijken van de specifieke doelstellingen van de acties en voor het behalen van resultaten, waarbij met name rekening wordt gehouden met de kosten van controles, de administratieve lasten en het verwachte risico van niet-naleving. Daarbij moet het gebruik van vaste bedragen, forfaits en schalen van eenheidskosten en financiering worden overwogen, alsook niet aan financiering gekoppelde kosten als bedoeld in artikel 125, lid 1, van het Financieel Reglement.
(45)  Er moeten werkprogramma's worden vastgesteld om te waarborgen dat de doelstellingen van het programma worden verwezenlijkt in overeenstemming met de prioriteiten van de Unie en de lidstaten, waarbij gezorgd wordt voor samenhang, transparantie en continuïteit van gezamenlijk door de Unie en de lidstaten ondernomen acties. De werkprogramma's moeten in beginsel om de twee jaar of, indien noodzakelijk met het oog op de uitvoering van het programma, op jaarlijkse basis worden vastgesteld. De in deze verordening bedoelde financieringsvormen en uitvoeringsmethoden moeten worden gekozen op basis van de mogelijkheden die zij bieden voor het verwezenlijken van de specifieke doelstellingen van de acties en voor het behalen van resultaten, waarbij met name rekening wordt gehouden met de kosten van controles, de administratieve lasten en het verwachte risico van niet-naleving. Dit moet mede omvatten dat het gebruik wordt overwogen van vaste bedragen, forfaits en eenheidskosten, en van financiering die niet gekoppeld is aan kosten, zoals bedoeld in artikel 125, lid 1, van het Financieel Reglement.
Amendement 63
Voorstel voor een verordening
Overweging 46
(46)  De bevoegdheid om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen, moet aan de Commissie worden gedelegeerd met betrekking tot wijzigingen van bijlage II teneinde de indicatoren te herzien en/of aan te vullen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau, in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.
(46)  De bevoegdheid om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen, moet aan de Commissie worden gedelegeerd met betrekking tot wijzigingen van de bijlagen I en II teneinde de indicatoren te herzien en/of aan te vullen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau, in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.
Amendement 64
Voorstel voor een verordening
Overweging 46 bis (nieuw)
(46 bis)   Om langetermijnfinanciering voor het programma Digitaal Europa te garanderen, te behouden en te ontwikkelen, zijn er duidelijke gemeenschappelijke EU-regels nodig die toekomstgericht en concurrentiebevorderend zijn om investeringen en innovatie te stimuleren en de betaalbaarheid te waarborgen.
Amendement 65
Voorstel voor een verordening
Overweging 47
(47)  Deze verordening is in overeenstemming met de grondrechten en de beginselen vervat in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en met name die bedoeld in de artikelen [8], [11], [16], [21], [35], [38] en [47] betreffende de bescherming van persoonsgegevens, de vrijheid van meningsuiting en van informatie, de vrijheid van ondernemerschap, het verbod op discriminatie, gezondheidszorg, consumentenbescherming en het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en het recht op een onpartijdig gerecht. Deze verordening moet door de lidstaten worden toegepast met eerbiediging van deze rechten en beginselen.
(47)  De acties die onder het toepassingsgebied van het programma vallen, moeten in overeenstemming zijn met de grondrechten en de beginselen van met name het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en met name die bedoeld in de artikelen [8], [11], [16], [21], [22], [35], [38], [41] en [47] betreffende de bescherming van persoonsgegevens, de vrijheid van meningsuiting en van informatie, de vrijheid van ondernemerschap, het verbod op discriminatie, de verscheidenheid van taal en het recht om in onverschillig welke EU-taal te communiceren, gezondheidszorg, consumentenbescherming en het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en het recht op een onpartijdig gerecht. Dergelijke acties moeten voldoen aan alle wettelijke verplichtingen, met inbegrip van het internationale recht en relevante besluiten van de Commissie, en aan ethische beginselen, onder meer het voorkomen van elke inbreuk op de integriteit van het wetenschappelijk onderzoek.
Amendement 66
Voorstel voor een verordening
Overweging 47 bis (nieuw)
(47 bis)  In april 2018 heeft de Commissie zich ertoe verbonden1 bis, om een kader voor belanghebbenden en deskundigen vast te stellen om een ontwerp van ethische richtsnoeren voor kunstmatige intelligentie op te stellen in samenwerking met de Europese Groep ethiek van de exacte wetenschappen en de nieuwe technologieën. De Commissie zal ondersteuning bieden aan consumentenorganisaties en toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming op nationaal en EU-niveau om een inzicht te krijgen in op kunstmatige intelligentie gebaseerde applicaties, met inbreng van de Europese Consumentenadviesgroep en het Europees Comité voor gegevensbescherming.
__________________
1 bis Mededeling van 25.4.2018 over kunstmatige intelligentie voor Europa, COM(2018)0237, beschikbaar op: http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0237/COM_COM(2018)0237_NL.pdf
Amendement 67
Voorstel voor een verordening
Overweging 48
(48)  Derde landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte (EER) mogen deelnemen aan Unie-programma's in het krachtens de EER-overeenkomst vastgestelde samenwerkingskader, dat voorziet in de uitvoering van de programma's door een besluit in het kader van die overeenkomst. Er moet een specifieke bepaling in deze verordening worden opgenomen ter verlening van de nodige rechten en toegang aan de bevoegde ordonnateur, het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en de Europese Rekenkamer zodat zij hun respectieve bevoegdheden ten volle kunnen uitoefenen.
Schrappen
Amendement 68
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1
Bij deze verordening wordt het programma Digitaal Europa (hierna "het programma" genoemd) vastgesteld.
Bij deze verordening wordt het programma Digitaal Europa (hierna "het programma" genoemd) vastgesteld, dat wordt uitgevoerd in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2027.
Amendement 69
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter e
e)  "digitale-innovatiehub": een juridische entiteit die door middel van een open en vergelijkende procedure is aangewezen of geselecteerd om taken in het kader van het programma uit te voeren, en met name toegang verleent tot technologische expertise en experimenteervoorzieningen, zoals apparatuur en software, teneinde de digitale transformatie van het bedrijfsleven mogelijk te maken;
e)  "Europese digitale-innovatiehub": een bestaande of nieuwe juridische entiteit die of een consortium van juridische entiteiten dat door middel van een open, transparante en vergelijkende procedure is aangewezen of geselecteerd om taken in het kader van het programma uit te voeren, en met name toegang verleent tot technologische expertise en experimenteervoorzieningen, zoals apparatuur en software, teneinde de digitale transformatie van het bedrijfsleven mogelijk te maken, alsook de toegang tot financiering vergemakkelijkt. Een Europese digitale-innovatiehub staat open voor alle soorten bedrijven van welke omvang ook, met name kmo's, doorgroeiers en overheidsdiensten in de hele Unie.
Europese digitale-innovatiehubs fungeren als onestopshops waar bedrijven, in het bijzonder kmo's, start-ups en midcaps, bijstand kunnen krijgen om hun bedrijf, productieproces, producten en diensten te verbeteren met behulp van digitale technologie die tot meerwaarde kan leiden. De hubs creëren daartoe in de hele Unie een gedecentraliseerd netwerk dat bedrijven steun biedt om te waarborgen dat de vaardigheden van hun werknemers aansluiten bij de deskundigheid die nodig is om de beschikbare digitale technologie te kunnen gebruiken. De hubs overleggen ook met onderwijsaanbieders om de opleiding van studenten en opleidingen op de werkplek voor werknemers te ondersteunen.
Amendement 70
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)
f bis)   "mediageletterdheid": de analytische vaardigheden die nodig zijn om je weg te vinden in de digitale wereld.
Amendement 71
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter f ter (nieuw)
f ter)  "Europees partnerschap": een initiatief waarbij de Unie zich er, samen met particuliere en/of publieke partners (bijvoorbeeld de industrie, onderzoeksorganisaties, organen met een openbaredienstverleningstaak op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal niveau of maatschappelijke organisaties, met inbegrip van stichtingen en kmo-organisaties), toe verbindt om de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten inzake digitale innovatie en de uitrol van technologie, met inbegrip van die welke verband houden met toepassingen op de markt, de regelgeving of het beleid, gezamenlijk te ondersteunen.
Amendement 72
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter f quater (nieuw)
f quater)  "kleine en middelgrote ondernemingen" of "kmo's": kleine en middelgrote ondernemingen als gedefinieerd in artikel 2 van de bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie;
Amendement 73
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter f quinquies (nieuw)
f quinquies)  "consortium": een samenwerkingsverband van ondernemingen dat is opgericht om een actie in het kader van het programma uit te voeren.
Amendement 74
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – inleidende formule
1.  De algemene doelstelling van het programma is: de digitale transformatie van de Europese economie en samenleving ondersteunen en de Europese burgers en bedrijven ten goede komen. Het programma zal:
1.  De algemene doelstelling van het programma is: de digitale transformatie van de Europese economie, het bedrijfsleven en de samenleving ondersteunen en versnellen, de Europese burgers, overheidsdiensten en bedrijven ten goede komen en de strategische autonomie en cohesie van de Unie versterken en daarbij het concurrentievermogen veiligstellen en de digitale kloof dichten. Het programma:
Amendement 75
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b
b)  de verspreiding en het gebruik ervan op gebieden van algemeen belang en in de particuliere sector verruimen.
b)  verruimt de verspreiding en het gebruik ervan in de particuliere sector en op gebieden van algemeen belang, ondersteunt hun digitale transformatie en waarborgt toegang tot digitale technologieën;
Amendement 76
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter a
a)  een geïntegreerde exaschaal supercomputing- en data-infrastructuur van wereldklasse77 in de Unie uitrollen, coördineren en gebruiken die op niet-commerciële basis toegankelijk is voor publieke en particuliere gebruikers en voor door de overheid gefinancierd onderzoek;
a)  een interoperabele exaschaal supercomputing- en data-infrastructuur van wereldklasse77 in de Unie uitrollen, coördineren en gebruiken die toegankelijk is voor publieke en particuliere gebruikers en voor door de overheid of de particuliere sector gefinancierd onderzoek;
__________________
__________________
77 Een miljard miljard zwevendekommabewerkingen per seconde.
77 Een miljard miljard zwevendekommabewerkingen per seconde.
Amendement 77
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter b
b)  gebruiksklare/operationele technologie uitrollen die voortkomt uit onderzoek en innovatie om een geïntegreerd EU-ecosysteem inzake high-performance computing op te bouwen dat alle segmenten van de wetenschappelijke en industriële waardeketen dekt, in het bijzonder op het gebied van hardware, software, toepassingen, diensten, interconnectie en digitale vaardigheden;
b)  gebruiksklare/operationele technologie uitrollen die voortkomt uit onderzoek en innovatie om een geïntegreerd EU-ecosysteem inzake high-performance computing op te bouwen dat alle segmenten van de wetenschappelijke en industriële waardeketen dekt, in het bijzonder op het gebied van hardware, software, toepassingen, diensten, interconnectie en digitale vaardigheden, en tegelijkertijd een hoog niveau van beveiliging en gegevensbescherming waarborgen;
Amendement 78
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter c
c)  een post-exaschaalinfrastructuur78 uitrollen en gebruiken, met inbegrip van de integratie daarvan ten opzichte van quantumcomputingtechnologieën, en nieuwe onderzoeksinfrastructuren ten behoeve van de computerwetenschappen ontwikkelen.
c)  een post-exaschaalinfrastructuur78 uitrollen en gebruiken, met inbegrip van de integratie daarvan ten opzichte van quantumcomputingtechnologieën, en nieuwe onderzoeksinfrastructuren ontwikkelen; de ontwikkeling in de Unie aanmoedigen van de hardware en software die voor deze uitrol nodig zijn, ten behoeve van de computerwetenschappen.
__________________
__________________
78 Duizendmaal sneller dan exaschaal.
78 Duizendmaal sneller dan exaschaal.
Amendement 79
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 bis (nieuw)
1 bis.  De acties in het kader van specifieke doelstelling 1 worden hoofdzakelijk uitgevoerd via de gemeenschappelijke onderneming die de Commissie heeft voorgesteld en die op 25 juni 2018 door de Raad van ministers is goedgekeurd, overeenkomstig Verordening (EU) ... van het Europees Parlement en de Raad1 bis.
__________________
1 bis Verordening tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing. 10594/18. Brussel, 18 september 2018 (OR. en). http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10594-2018-INIT/nl/pdf
Amendement 80
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter a
a)  opbouwen en versterken van essentiële capaciteiten op het gebied van kunstmatige intelligentie in de Unie, met inbegrip van gegevenshulpmiddelen en bibliotheken van algoritmen in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming;
a)  opbouwen en versterken van essentiële capaciteiten op het gebied van kunstmatige intelligentie in de Unie, met inbegrip van gegevenshulpmiddelen en bibliotheken van algoritmen. In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming wordt voor op kunstmatige intelligentie gebaseerde beschikbaar gestelde oplossingen en hulpmiddelen het beginsel beveiliging en privacy door ontwerp in acht genomen en wordt gewaarborgd dat de mens in het middelpunt blijft staan van de ontwikkeling en uitrol van kunstmatige intelligentie;
Amendement 81
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter b
b)  het toegankelijk maken van die capaciteiten voor alle bedrijven en overheden;
b)  het toegankelijk maken van die capaciteiten voor bedrijven, met name kmo's en start-ups, en overheden, met inbegrip van non-profitorganisaties, onderzoeksinstellingen en universiteiten;
Amendement 82
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)
c bis)  het ontwikkelen en versterken van industriële toepassingen en productiesystemen om de integratie van technologieën in waardeketens en de ontwikkeling van innovatieve bedrijfsmodellen te bevorderen en de periode tussen innovatie en industrialisering te verkorten, en het bevorderen van de invoering van op kunstmatige intelligentie gebaseerde oplossingen op gebieden van algemeen belang en in de maatschappij.
Amendement 83
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 bis (nieuw)
De acties in het kader van deze specifieke doelstelling, kunstmatige intelligentie, worden uitsluitend via direct beheer door de Commissie of door een uitvoerend agentschap ten uitvoer gelegd op basis van een kosten-batenanalyse.
Amendement 84
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 ter (nieuw)
Acties die in het kader van specifieke doelstelling 2 ten uitvoer worden gelegd dienen te voldoen aan ethische beginselen en aan de toepasselijke nationale, EU- en internationale wet- en regelgeving, inclusief het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en het Protocol daarbij. De Commissie stelt, rekening houdend met de aanbevelingen van de deskundigengroep op hoog niveau inzake kunstmatige intelligentie, de voorwaarden vast betreffende ethische vraagstukken in de werkprogramma's in het kader van specifieke doelstelling 2. De oproepen of subsidieovereenkomsten omvatten de desbetreffende voorwaarden zoals neergelegd in de werkprogramma's. Tijdens de evaluatie van elke actie wordt een ethische beoordeling van elk project uitgevoerd, en acties die ethisch onaanvaardbaar zijn of niet aan de in de overeenkomst neergelegde voorwaarden voldoen, komen niet in aanmerking voor subsidie.
Amendement 85
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a
a)  samen met de lidstaten de aanschaf van geavanceerde apparatuur, instrumenten en data-infrastructuur inzake cyberbeveiliging ondersteunen en daarbij de wetgeving inzake gegevensbescherming volledig naleven;
a)  samen met de lidstaten de aanschaf van geavanceerde apparatuur, instrumenten en data-infrastructuur inzake cyberbeveiliging ondersteunen om op Europees niveau een gemeenschappelijk hoog niveau van cyberbeveiliging tot stand te brengen, onder volledige naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming en de grondrechten, en onder waarborging van de strategische autonomie van de EU;
Amendement 86
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter b
b)  optimaal gebruik van Europese kennis, capaciteiten en vaardigheden in verband met cyberbeveiliging ondersteunen;
b)  optimaal gebruik en de toename van Europese kennis, capaciteiten en vaardigheden in verband met cyberbeveiliging ondersteunen, en optimale methodes delen en integreren;
Amendement 87
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter c
c)  de brede uitrol van de meest actuele cyberbeveiligingsoplossingen in de hele economie waarborgen;
c)  de brede uitrol van de meest actuele cyberbeveiligingsoplossingen in de hele economie waarborgen, met speciale aandacht voor overheidsdiensten en essentiële economische spelers zoals kmo's;
Amendement 88
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter d
d)  de capaciteiten in de lidstaten en de particuliere sector versterken om deze te helpen te voldoen aan Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 houdende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Unie79.
d)  versterken van de capaciteiten in de lidstaten en de particuliere sector om deze te helpen te voldoen aan Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 houdende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Unie79, onder meer door maatregelen gericht op het ontwikkelen van een cultuur van cyberbeveiliging binnen organisaties;
__________________
__________________
79 PB L 194 van 19.7.2016, blz. 1.
79 PB L 194 van 19.7.2016, blz. 1.
Amendement 89
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)
d bis)  verbetering van het vermogen om cyberaanvallen te weerstaan, verhoging van risicobewustzijn en kennis over fundamentele beveiligingsprocessen bij gebruikers, in het bijzonder overheidsdiensten, kmo's en start-ups, waarborging van een basisniveau van beveiliging van bedrijven, zoals eind-tot-eindencryptie van gegevens, communicatie en software-updates, en aanmoediging van het gebruik van beveiliging door ontwerp en door standaardinstellingen, alsmede kennis van fundamentele beveiligingsprocessen en besef van het belang van cyberhygiëne;
Amendement 90
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 bis (nieuw)
De acties in het kader van specifieke doelstelling 3, cyberbeveiliging en vertrouwen, worden hoofdzakelijk ten uitvoer gelegd via het Europees onderzoeks- en kenniscentrum voor cyberbeveiliging en het Cybersecurity Competence Network in overeenstemming met [Verordening … van het Europees Parlement en de Raad1 bis].
__________________
1 bis Verordening … van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra
Amendement 91
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – inleidende formule
De financiële interventie door de Unie in het kader van specifieke doelstelling 4, geavanceerde digitale vaardigheden, ondersteunt de ontwikkeling van geavanceerde digitale vaardigheden op gebied die door dit programma worden ondersteund, waardoor wordt bijgedragen tot het vergroten van het reservoir van talent waarover Europa beschikt en de professionaliteit wordt bevorderd, met name wat betreft high-performance computing, "big data"-analyse, cyberbeveiliging, "distributed ledger"-technologieën, robotica en kunstmatige intelligentie. De financiële interventie heeft de volgende operationele doelstellingen:
De financiële interventie door de Unie in het kader van specifieke doelstelling 4, geavanceerde digitale vaardigheden, ondersteunt de ontwikkeling van geavanceerde digitale vaardigheden op gebieden die door dit programma worden ondersteund, waardoor wordt bijgedragen tot het vergroten van het reservoir van talent waarover de Unie beschikt, de digitale kloof wordt verkleind en de professionaliteit op voet van gendergelijkheid wordt bevorderd, met name wat betreft high-performance computing, "big data"-analyse, cyberbeveiliging, "distributed ledger"-technologieën, robotica, kunstmatige intelligentie, cloud computing, communicatiesystemen en -netwerken, gegevensbescherming, gegevensbeschermingscompetentie en kunstmatige intelligentie. De financiële interventie heeft de volgende operationele doelstellingen om de arbeidsmarkt alsmede specialisatie in digitale technologieën en toepassingen te stimuleren en te verbeteren:
Amendement 92
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – letter a
a)  ondersteunen van het opzetten en aanbieden van langdurige opleidingen en cursussen voor studenten, IT-professionals en andere werknemers;
a)  ondersteunen van het opzetten en aanbieden van kwalitatief hoogstaande langdurige opleidingen en cursussen, waaronder gemengd leren voor studenten, docenten, lesgevers, IT-professionals, onderzoekers en andere werknemers, zoals ambtenaren, in samenwerking met scholen, universiteiten en onderzoekscentra;
Amendement 93
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – letter b
b)  ondersteunen van het opzetten en aanbieden van korte opleidingen en cursussen voor ondernemers, managers van kleine bedrijven en werknemers;
b)  ondersteunen van het opzetten en aanbieden van kwalitatief hoogstaande korte opleidingen en cursussen, met inbegrip van gemengd leren, voor ondernemers, managers van kleine bedrijven en start-ups, en andere werknemers, inclusief ambtenaren en zelfstandigen;
Amendement 94
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – letter c
c)  ondersteunen van opleidingen op de werkplek en stages voor studenten, jonge ondernemers en pas afgestudeerden.
c)  ondersteunen van kwalitatief hoogstaande opleidingen op de werkplek, met inbegrip van gemengd leren en stages voor studenten, jonge ondernemers en pas afgestudeerden.
Amendement 95
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 bis (nieuw)
De acties in het kader van specifieke doelstelling 5, geavanceerde digitale vaardigheden, worden hoofdzakelijk ten uitvoer gelegd via rechtstreeks beheer door de Europese Commissie. De Europese digitale-innovatiehubs kunnen worden ingezet als facilitators voor trainingsmogelijkheden, als adviseurs voor bedrijven en als liaison met de passende kenniscentra, teneinde tot een zo breed mogelijke geografische dekking in de Unie te komen.
Amendement 96
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – inleidende formule
De financiële interventie door de Unie in het kader van specifieke doelstelling 5, uitrol, optimaal gebruik van digitale capaciteiten en interoperabiliteit, heeft de volgende operationele doelstellingen:
De financiële interventie door de Unie in het kader van specifieke doelstelling 5, uitrol, optimaal gebruik van digitale capaciteiten en interoperabiliteit, heeft de volgende operationele doelstellingen om de desbetreffende acties voor digitale infrastructuur aan te vullen en de digitale kloof te verkleinen:
Amendement 97
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – letter a
a)  waarborgen dat de overheidssector en gebieden van algemeen belang, zoals gezondheid en zorg, onderwijs, justitie, vervoer, energie, milieu en de culturele en creatieve sector, gebruik kunnen maken en toegang hebben tot geavanceerde digitale technologieën, en met name tot high-performance computing, kunstmatige intelligentie en cyberbeveiliging;
a)  waarborgen dat de overheidssector en gebieden van algemeen belang, zoals gezondheid en zorg, onderwijs, justitie, vervoer en communicatie, energie, milieu, de culturele en creatieve sector en het bedrijfsleven in de Unie, op doeltreffende wijze geavanceerde digitale technologieën kunnen inzetten en door training beschikken over de nodige vaardigheden om gebruik te kunnen maken van geavanceerde digitale technologieën, en met name tot high-performance computing, taaltechnologie, kunstmatige intelligentie en cyberbeveiliging;
Amendement 98
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – letter b
b)  uitrollen, gebruiken en onderhouden van trans-Europese interoperabele digitale-diensteninfrastructuur (met inbegrip van aanverwante diensten) als aanvulling op nationale en regionale acties;
b)  uitrollen, gebruiken en onderhouden van geavanceerde interoperabele digitale-diensteninfrastructuur in de hele Unie (met inbegrip van aanverwante diensten) als aanvulling op nationale en regionale acties;
Amendement 99
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – letter c
c)  vergemakkelijken van de ontwikkeling, het updaten en het gebruik van oplossingen en kaders door Europese overheden, bedrijven en burgers, met inbegrip van het hergebruik van interoperabiliteitsoplossingen en -kaders;
c)  vergemakkelijken van de ontwikkeling, het updaten en het gebruik van oplossingen en kaders door Europese overheden, bedrijven en burgers, met inbegrip van open source en het hergebruik van interoperabiliteitsoplossingen en -kaders;
Amendement 100
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – letter d
d)  overheden toegang bieden tot testvoorzieningen en proefprojecten voor digitale technologie, met inbegrip van het grensoverschrijdend gebruik ervan;
d)  overheden toegang bieden tot testvoorzieningen, proefprojecten en opschalingsmogelijkheden voor digitale technologie, met inbegrip van het grensoverschrijdend gebruik ervan;
Amendement 101
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – letter e
e)  steun geven aan de invoering van geavanceerde digitale en aanverwante technologieën, met inbegrip van high-performance computing, kunstmatige intelligentie, cyberbeveiliging en toekomstige nieuwe technologieën door het bedrijfsleven van de Unie, en met door kleine en middelgrote ondernemingen;
e)  steun geven aan de invoering van geavanceerde digitale en aanverwante technologieën, met inbegrip van high-performance computing, kunstmatige intelligentie, "distributed ledger"-technologie, cyberbeveiliging, gegevensbescherming, cloud computing en informatiebeheer, en toekomstige nieuwe technologieën door het bedrijfsleven van de Unie, en met name door kleine en middelgrote ondernemingen en start-ups;
Amendement 102
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – letter f
f)  ondersteunen van het ontwerp, het testen, de uitvoering en de uitrol van interoperabele digitale oplossingen voor overheidsdiensten op EU-niveau door middel van een platform voor datagestuurde herbruikbare oplossingen, waarbij innovatie wordt bevorderd en gemeenschappelijke kaders worden vastgesteld teneinde het volledige potentieel van de diensten van overheden voor Europese burgers en bedrijven te benutten;
f)  ondersteunen van het ontwerp, het onderhoud, het testen, de uitvoering en de uitrol van interoperabele digitale oplossingen voor overheidsdiensten op EU-niveau door middel van een platform voor datagestuurde herbruikbare oplossingen, waarbij innovatie wordt bevorderd en gemeenschappelijke kaders worden vastgesteld teneinde het volledige potentieel van de diensten van overheden voor Europese burgers en bedrijven te benutten;
Amendement 103
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – letter g
g)  ervoor zorgen dat er op EU-niveau steeds voldoende capaciteit is om snel ontwikkelende digitale tendensen te observeren en analyseren en zich daaraan aan te passen, alsmede om beste praktijken te delen en te integreren;
g)  ervoor zorgen dat er op EU-niveau steeds voldoende capaciteit is om een toonaangevende rol op het gebied van digitale ontwikkeling te spelen, en daarnaast snel ontwikkelende digitale tendensen te observeren en analyseren en zich daaraan aan te passen, alsmede om beste praktijken te delen en te integreren en kruisbestuiving tussen de verschillende nationale initiatieven te vergemakkelijken, leidend tot de ontwikkeling van de digitale maatschappij dankzij voortdurende samenwerking tussen alle betrokken actoren op EU-niveau;
Amendement 104
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – letter h
h)  ondersteunen van samenwerking met als doel een Europees ecosysteem voor betrouwbare infrastructuur tot stand te brengen door middel van "distributed ledger"-diensten en -toepassingen, met inbegrip van steun voor interoperabiliteit en standaardisering en het stimuleren van de uitrol van grensoverschrijdende applicaties in de EU;
h)  ondersteunen van samenwerking met als doel een Europees ecosysteem voor betrouwbare infrastructuur tot stand te brengen door middel van "distributed ledger"-diensten en -toepassingen, met inbegrip van steun voor interoperabiliteit en standaardisering en het stimuleren van de uitrol van grensoverschrijdende applicaties in de EU, gebaseerd op beveiliging en privacy door ontwerp, waarbij de bescherming van de gegevens en de veiligheid van de consument gewaarborgd zijn;
Amendement 105
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 bis (nieuw)
De acties in het kader van specifieke doelstelling 5, uitrol, optimaal gebruik van digitale capaciteiten en interoperabiliteit, worden hoofdzakelijk ten uitvoer gelegd via rechtstreeks beheer door de Europese Commissie. De Europese digitale-innovatiehubs en kenniscentra kunnen worden ingezet als facilitators.
Amendement 106
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1
1.  De financiële middelen voor de uitvoering van het programma voor de periode 2021-2027 bedragen 9 194 000 000 EUR in lopende prijzen.
1.  De financiële middelen voor de uitvoering van het programma voor de periode 20212027 bedragen 8 192 391 000 EUR in prijzen van 2018 (9 194 000 000 EUR in lopende prijzen).
Amendement 107
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter a
a)  tot 2 698 240 000 EUR voor specifieke doelstelling 1, high-performance computing
a)  tot 2 404 289 438 EUR in prijzen van 2018 (2 698 240 000 EUR in lopende prijzen) voor specifieke doelstelling 1, high-performance computing
Amendement 108
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter b
b)  tot 2 498 369 000 EUR voor specifieke doelstelling 2, kunstmatige intelligentie
b)  tot 2 226 192 703 EUR in prijzen van 2018 (2 498 369 000 EUR in lopende prijzen) voor specifieke doelstelling 2, kunstmatige intelligentie
Amendement 109
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter c
c)  tot 1 998 696 000 EUR voor specifieke doelstelling 3, cyberbeveiliging en vertrouwen
c)  tot 1 780 954 875 EUR in prijzen van 2018 (1 998 696 000 EUR in lopende prijzen) voor specifieke doelstelling 3, cyberbeveiliging en vertrouwen
Amendement 110
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter d
d)  tot 699 543 000 EUR voor specifieke doelstelling 4, geavanceerde digitale vaardigheden
d)  tot 623 333 672 EUR in prijzen van 2018 (699 543 000 EUR in lopende prijzen) voor specifieke doelstelling 4, geavanceerde digitale vaardigheden
Amendement 111
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter e
e)  tot 1 299 152 000 EUR voor specifieke doelstelling 5, uitrol, optimaal gebruik van digitale capaciteiten en interoperabiliteit
e)  tot 1 157 620 312 EUR in prijzen van 2018 (1 299 152 000 EUR in lopende prijzen) voor specifieke doelstelling 5, uitrol, optimaal gebruik van digitale capaciteiten en interoperabiliteit
Amendement 112
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5
5.  Op verzoek van de lidstaten kunnen de aan hen in gedeeld beheer toegewezen middelen worden overgeschreven naar het programma. De Commissie voert die middelen overeenkomstig artikel 62, lid 1, onder a), van het Financieel Reglement op directe wijze dan wel overeenkomstig artikel 62, lid 1, onder c), van het Financieel Reglement op indirecte wijze uit. Indien mogelijk worden die middelen gebruikt ten voordele van de betrokken lidstaat.
5.  Op verzoek van de lidstaten kunnen de aan hen in gedeeld beheer toegewezen middelen worden overgeschreven naar het programma. De Commissie voert die middelen overeenkomstig artikel 62, lid 1, onder a), van het Financieel Reglement op directe wijze dan wel overeenkomstig artikel 62, lid 1, onder c), van het Financieel Reglement op indirecte wijze uit. Indien mogelijk worden die middelen zoveel mogelijk gebruikt ten voordele van de betrokken lidstaat.
Amendement 113
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – inleidende formule
Het programma staat open voor:
Schrappen
Amendement 114
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 1
1.  landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) die lid zijn van de Europese Economische Ruimte (EER), in overeenstemming met de in de EER-overeenkomst vastgestelde voorwaarden;
1.  Het programma staat open voor landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) die lid zijn van de Europese Economische Ruimte (EER), in overeenstemming met de in de EER-overeenkomst vastgestelde voorwaarden;
Amendement 115
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 2
2.  toetredingslanden, kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaten, in overeenstemming met de algemene beginselen en algemene voorwaarden voor deelname van die landen aan programma's van de Unie zoals vastgesteld in de desbetreffende kaderovereenkomsten en besluiten van de Associatieraad, of in soortgelijke overeenkomsten, alsmede in overeenstemming met de specifieke voorwaarden die zijn vastgesteld in overeenkomsten tussen de Unie en die landen;
2.  De volledige of gedeeltelijke associatie met het programma door derde landen die niet in lid 1 worden genoemd, geschiedt op basis van een beoordeling per geval van de specifieke doelstellingen, in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgesteld in een specifieke overeenkomst betreffende de deelname van het derde land aan programma's van de Unie, op voorwaarde dat deze specifieke overeenkomst volledig aan de volgende criteria beantwoordt:
—  de deelname van het derde land is in het belang van de Unie;
—  de deelname draagt bij aan het bereiken van de in artikel 3 genoemde doelstellingen;
—  de deelname leidt niet tot veiligheidsproblemen en sluit volledig aan bij de desbetreffende veiligheidseisen zoals neergelegd in artikel 12;
—  de overeenkomst zorgt voor een billijk evenwicht tussen de bijdragen van en de voordelen voor het derde land dat aan de programma's van de Unie deelneemt;
—  de overeenkomst stelt de voorwaarden voor deelname aan de programma's vast, met inbegrip van de berekening van de financiële bijdragen aan afzonderlijke programma's en de administratieve kosten ervan. Deze bijdragen worden aangemerkt als bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel [21, lid 5], van [het nieuwe Financieel Reglement];
—  de overeenkomst verleent het derde land geen beslissingsbevoegdheid ten aanzien van het programma;
—  de overeenkomst waarborgt de rechten van de Unie om te zorgen voor een goed financieel beheer en haar financiële belangen te beschermen.
Amendement 116
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
2 bis.  Bij het voorbereiden van de werkprogramma's beoordeelt de Europese Commissie of een ander relevant uitvoerend orgaan op basis van een beoordeling per geval of voor de acties die in de werkprogramma's zijn opgenomen, is voldaan aan de voorwaarden die in de in punt 2 genoemde overeenkomst zijn neergelegd.
Amendement 117
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 3
3.  landen die onder het Europees nabuurschapsbeleid vallen, in overeenstemming met de algemene beginselen en algemene voorwaarden voor deelname van die landen aan programma's van de Unie zoals vastgesteld in de desbetreffende kaderovereenkomsten en besluiten van de Associatieraad, of in soortgelijke overeenkomsten, alsmede in overeenstemming met de specifieke voorwaarden die zijn vastgesteld in overeenkomsten tussen de Unie en die landen;
Schrappen
Amendement 118
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – punt 4
4.  derde landen, in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgesteld in een specifieke overeenkomst betreffende de deelname van het derde land aan programma's van de Unie, op voorwaarde dat de overeenkomst
Schrappen
–  een billijk evenwicht waarborgt tussen de bijdragen van en de voordelen voor het derde land dat aan programma's van de Unie deelneemt;
–  de voorwaarden voor deelname aan de programma's vaststelt, met inbegrip van de berekening van de financiële bijdragen aan afzonderlijke programma's en de administratieve kosten ervan. Deze bijdragen worden aangemerkt als bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel [21, lid 5], van [het nieuwe Financieel Reglement];
–  het derde land geen beslissingsbevoegdheid ten aanzien van het programma verleent;
–  de rechten van de Unie om naar een goed financieel beheer te streven en haar financiële belangen te beschermen, waarborgt.
Amendement 119
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2
2.  Op de samenwerking met derde landen en in lid 1 bedoelde organisaties in het kader van specifieke doelstelling 3, cyberbeveiliging en vertrouwen, is artikel [12] van toepassing.
2.  Op de samenwerking met derde landen en in lid 1 bedoelde organisaties in het kader van specifieke doelstelling 1, high-performance computing, specifieke doelstelling 2, kunstmatige intelligentie, en specifieke doelstelling 3, cyberbeveiliging en vertrouwen, is artikel [12] van toepassing.
Amendement 120
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5
5.  In het werkprogramma kan ook worden bepaald dat juridische entiteiten die in met het programma geassocieerde landen zijn gevestigd en juridische entiteiten die in de EU zijn gevestigd, maar waarover vanuit derde landen zeggenschap wordt uitgeoefend, om veiligheidsredenen niet in aanmerking komen voor deelname aan alle of bepaalde acties in het kader van specifieke doelstelling 3. In dergelijke gevallen worden oproepen tot het indienen van voorstellen en aanbestedingen beperkt tot entiteiten die zijn gevestigd of worden geacht te zijn gevestigd in de lidstaten en waarover de lidstaten en/of ingezeten van de lidstaten zeggenschap hebben.
5.  In het werkprogramma kan ook worden bepaald dat juridische entiteiten die in met het programma geassocieerde landen zijn gevestigd en juridische entiteiten die in de EU zijn gevestigd, maar waarover vanuit derde landen zeggenschap wordt uitgeoefend, om strategische en veiligheidsredenen niet in aanmerking komen voor deelname aan alle of bepaalde acties in het kader van de specifieke doelstellingen 1, 2 en 3. In dergelijke gevallen worden oproepen tot het indienen van voorstellen en aanbestedingen beperkt tot entiteiten die zijn gevestigd of worden geacht te zijn gevestigd in de lidstaten en waarover de lidstaten en/of ingezeten van de lidstaten zeggenschap hebben.
Amendement 121
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5 bis (nieuw)
5 bis.  Acties die de overdracht van technologie naar landen buiten de Unie inhouden, zijn niet toegestaan. Om de verwezenlijking van de strategische langetermijndoelstellingen op het gebied van veiligheid te garanderen wordt nagegaan of het voor entiteiten die hun hoofdvestiging buiten de Unie hebben, opportuun is om deel te nemen.
Amendement 122
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5 ter (nieuw)
5 ter.  Waar passend kan de Commissie of het financieringsorgaan veiligheidscontroles verrichten en kunnen acties die niet in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften, op elk moment worden uitgesloten of beëindigd.
Amendement 123
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1
1.  Het programma is zodanig opgezet dat er bij de uitvoering ervan als verder uiteengezet in bijlage III synergieën kunnen plaatsvinden met financieringsprogramma's van de Unie, met name door middel van regelingen voor aanvullende financiering uit EU-programma's, wanneer zulks is toegestaan in het kader van de modaliteiten inzake het beheer; ofwel opeenvolgend, op afwisselende wijze, of door middel van het combineren van middelen, waaronder voor de gezamenlijke financiering van acties.
1.  Het programma is zodanig opgezet dat er bij de uitvoering ervan als verder uiteengezet in bijlage III synergieën kunnen plaatsvinden met financieringsprogramma's van de Unie, met name door middel van regelingen voor aanvullende financiering uit EU-programma's, wanneer zulks is toegestaan in het kader van de modaliteiten inzake het beheer; ofwel opeenvolgend, op afwisselende wijze, of door middel van het combineren van middelen, waaronder voor de gezamenlijke financiering van acties. Wanneer de Commissie gebruik maakt van het hefboomeffect als gevolg van het complementaire karakter van het programma met andere Europese programma's, met name ESIF, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), Horizon Europa en de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (CEF-2), InvestEU en Erasmus en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO), zorgt zij ervoor dat de verwezenlijking van de specifieke doelstellingen 1 tot en met 5 niet in het gedrang komt.
De Commissie onderzoekt de mogelijkheden om de doelmatigheid te verbeteren van de diverse programma's die middelen op het gebied van digitalisering ter beschikking stellen.
Amendement 124
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2
2.  Er worden passende mechanismen voor coördinatie tussen de desbetreffende autoriteiten en passende toezichtinstrumenten vastgesteld om stelselmatig voor synergieën tussen het programma en alle relevante financieringsinstrumenten van de EU te zorgen. De regelingen dragen ertoe bij dat dubbel werk wordt voorkomen en zorgen ervoor dat met de uitgaven een maximaal effect wordt behaald.
2.  Er worden passende mechanismen voor coördinatie tussen de desbetreffende autoriteiten en tussen de autoriteiten en de Europese Commissie en passende toezichtinstrumenten vastgesteld om stelselmatig voor synergieën tussen het programma en alle relevante financieringsinstrumenten van de EU te zorgen. De regelingen dragen ertoe bij dat dubbel werk wordt voorkomen en zorgen ervoor dat met de uitgaven een maximaal effect wordt behaald.
Amendement 125
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2
2.  In het kader van het programma kan financiering worden verstrekt in een van de vormen als vastgesteld in het Financieel Reglement, inclusief met aanbestedingen als primaire vorm alsmede subsidies en prijzen. Er kan eveneens financiering worden verstrekt in de vorm van financieringsinstrumenten in het kader van blendingverrichtingen.
2.  In het kader van het programma kan financiering worden verstrekt in een van de vormen als vastgesteld in het Financieel Reglement, inclusief met aanbestedingen door de Commissie of het financieringsorgaan, door begunstigden van subsidies, individueel of gezamenlijk, als primaire vorm van de actie, alsmede subsidies en prijzen. In het kader van aanbestedingen kan de gunning van meerdere opdrachten binnen dezelfde procedure worden toegestaan en kan worden voorzien in voorwaarden inzake de plaats van uitvoering in overeenstemming met de toepasselijke internationale aanbestedingsovereenkomsten. Uit hoofde van het programma kan eveneens financiering worden verstrekt in de vorm van financiële instrumenten in het kader van blendingverrichtingen.
Amendement 126
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1
Het programma kan worden uitgevoerd door middel van Europese partnerschappen. Daartoe kunnen met name bijdragen aan bestaande of nieuwe publiek-privaat partnerschappen in de vorm van overeenkomstig artikel 187 VWEU opgerichte gezamenlijke ondernemingen behoren. Op dergelijke bijdragen zijn de bepalingen inzake Europese partnerschappen overeenkomstig [de verordening betreffende Horizon Europa] van toepassing.
Het programma kan worden uitgevoerd door middel van Europese partnerschappen die de Commissie en de lidstaten overeengekomen zijn in het kader van de strategische programmering. Daartoe kunnen met name bijdragen aan bestaande of nieuwe publiek-privaat partnerschappen in de vorm van overeenkomstig artikel 187 VWEU opgerichte gezamenlijke ondernemingen behoren. Op dergelijke bijdragen zijn de bepalingen inzake Europese partnerschappen overeenkomstig [de verordening betreffende Horizon Europa] van toepassing.
Amendement 127
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1 bis (nieuw)
Europese partnerschappen:
a)  worden opgericht in gevallen waar zij de doelstellingen van het programma Digitaal Europa effectiever kunnen behalen dan de Unie alleen;
b)  worden gestoeld op de beginselen van toegevoegde waarde voor de Unie, transparantie, openheid, impact, hefboomeffect, financiële verbintenis voor de lange termijn door alle betrokken partijen, flexibiliteit, samenhang en complementariteit met initiatieven op lokaal, regionaal, nationaal, internationaal en Unieniveau;
c)  zijn in de tijd beperkt en bevatten voorwaarden voor het uitfaseren van de financiering uit hoofde van het programma.
Amendement 128
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1 ter (nieuw)
Regels en criteria voor hun selectie, tenuitvoerlegging, monitoring, evaluatie en uitfasering zijn opgenomen in (verwijzing toe te voegen).
Amendement 129
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – titel
Digitale-innovatiehubs
Europese digitale-innovatiehubs
Amendement 130
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1
1.  Tijdens het eerste jaar van de uitvoering van het programma wordt er een initieel netwerk van digitale-innovatiehubs opgericht.
1.  Tijdens het eerste jaar van de uitvoering van het programma wordt er op basis van bestaande infrastructuur een initieel netwerk van Europese digitale-innovatiehubs opgericht, met in elke lidstaat minstens één digitale-innovatiehub.
Amendement 131
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – inleidende formule
2.  Voor de oprichting van het in lid 1 bedoelde netwerk wijst elke lidstaat kandidaat-entiteiten aan door middel van open en vergelijkende procedures op basis van de volgende criteria:
2.  Voor de oprichting van het in lid 1 bedoelde netwerk wijst elke lidstaat kandidaat-entiteiten aan door middel van open, transparante, inclusieve en vergelijkende procedures op basis van de volgende criteria:
Amendement 132
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – letter a
a)  passende bekwaamheden in verband met de functies van de digitale-innovatiehubs;
a)  passende bekwaamheden in verband met de functies van de Europese digitale-innovatiehubs;
Amendement 133
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – letter b
b)  passende beheerscapaciteiten, voldoende personeel en adequate infrastructuur;
b)  passende beheerscapaciteiten, voldoende personeel en adequate infrastructuur en vaardigheden;
Amendement 134
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – letter d bis (nieuw)
d bis)  bewezen samenwerking met de particuliere sector om de marktrelevantie van de acties in het kader van de specifieke doelstellingen 1 tot en met 5 te waarborgen;
Amendement 135
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – letter d ter (nieuw)
d ter)  koppelingen met bestaande ICT-hubs die zijn opgezet in het kader van Horizon 2020, de InvestEU-hub en het Enterprise Europe Network;
Amendement 136
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 bis (nieuw)
2 bis.  De gedetailleerde voorwaarden waaraan moet worden voldaan om als Europese digitale-innovatiehub te worden aangewezen en de taken die moeten worden uitgevoerd, worden geharmoniseerd en tijdig bekendgemaakt om een goede voorbereiding en uitvoering van de acties mogelijk te maken.
Amendement 137
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – inleidende formule
3.  De Commissie stelt een besluit vast inzake de selectie van entiteiten waaruit het initiële netwerk bestaat. De Commissie selecteert deze entiteiten uit de door de lidstaten op basis van de in lid 2 vastgestelde criteria aangewezen kandidaat-entiteiten en op basis van de volgende aanvullende criteria:
3.  De Commissie stelt een besluit vast inzake de selectie van entiteiten waaruit het initiële netwerk bestaat. De Commissie selecteert deze entiteiten en wijst ze aan uit de door de lidstaten op basis van de in lid 2 vastgestelde criteria aangewezen kandidaat-entiteiten en op basis van de volgende aanvullende criteria:
Amendement 138
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – letter b
b)  de noodzaak ervoor te zorgen dat het initiële netwerk voldoet aan de behoeften van het bedrijfsleven en gebieden van algemeen belang en dat een brede en evenwichtige geografische spreiding wordt gewaarborgd.
b)  de noodzaak ervoor te zorgen dat het initiële netwerk voldoet aan de behoeften van het bedrijfsleven en gebieden van algemeen belang en dat een brede en evenwichtige geografische spreiding wordt gewaarborgd, dat de convergentie wordt verbeterd en de kloof tussen de cohesielanden en de andere lidstaten wordt gedicht, en dat de digitale kloof in geografische zin wordt verkleind.
Amendement 139
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4
4.  Aanvullende digitale-innovatiehubs worden geselecteerd op basis van een open en vergelijkende procedure, zodanig dat de breedst mogelijke geografische spreiding over heel Europa wordt gewaarborgd. Het aantal entiteiten van het netwerk is evenredig aan de bevolking van een bepaalde lidstaat en er is ten minste één digitale-innovatiehub per lidstaat. Teneinde tegemoet te komen aan de bijzondere beperkingen waarmee de ultraperifere gebieden van de EU worden geconfronteerd, kunnen specifieke entiteiten worden aangewezen die in de behoeften van die gebieden voorzien.
4.  Aanvullende Europese digitale-innovatiehubs worden geselecteerd op basis van een open, transparante en vergelijkende procedure, zodanig dat de breedst mogelijke geografische spreiding over heel Europa wordt gewaarborgd. Het aantal entiteiten van het netwerk is evenredig aan de bevolking van een bepaalde lidstaat en er is ten minste één digitale-innovatiehub per lidstaat. Teneinde tegemoet te komen aan de bijzondere beperkingen waarmee de ultraperifere gebieden van de EU worden geconfronteerd, kunnen er in die gebieden aanvullende innovatiehubs worden geselecteerd.
Amendement 140
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 5
5.  De digitale-innovatiehubs kunnen financiering ontvangen in de vorm van subsidies.
5.  De Europese digitale-innovatiehubs worden duidelijk geïdentificeerd door middel van een specifieke aanduiding en ontvangen financiering in de vorm van subsidies.
Amendement 141
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 6 – inleidende formule
6.  De digitale-innovatiehubs die financiering ontvangen, worden betrokken bij de uitvoering van het programma teneinde:
6.  De Europese digitale-innovatiehubs die financiering ontvangen, worden betrokken bij de uitvoering van het programma teneinde:
Amendement 142
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 6 – letter a
a)  diensten betreffende digitale transformatie aan te bieden, waaronder voorzieningen voor het uitvoeren van tests en experimenten, die zijn gericht op kleine, middelgrote en midcapondernemingen, ook in sectoren die traag zijn bij de invoering van digitale en aanverwante technologieën;
a)  diensten betreffende digitale transformatie en technologische expertise aan te bieden, waaronder voorzieningen voor het uitvoeren van tests en experimenten, die zijn gericht op start-ups, kleine, middelgrote en midcapondernemingen, ook in sectoren die traag zijn bij de invoering van digitale en aanverwante technologieën;
Amendement 143
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 6 – letter a bis (nieuw)
a bis)  bedrijven, in het bijzonder kmo's en start-ups, organisaties en overheden te helpen bij het vergroten van hun concurrentievermogen en het verbeteren van hun bedrijfsmodellen middels het gebruik van nieuwe technologieën die onder het toepassingsgebied van het programma vallen;
Amendement 144
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 6 – letter b
b)  expertise en know-how over te dragen tussen regio's, met name door het vormen van netwerken van in één regio gevestigde kleine, middelgrote en midcapondernemingen met in andere regio's gevestigde digitale-innovatiehubs die het meest geschikt zijn om relevante diensten aan te bieden;
b)  expertise en know-how over te dragen tussen regio's, met name door het vormen van netwerken van in één regio gevestigde kmo's, start-ups en midcaps met in andere regio's gevestigde Europese digitale-innovatiehubs die het meest geschikt zijn om relevante diensten aan te bieden; de uitwisseling van vaardigheden, gezamenlijke initiatieven en goede werkwijzen te stimuleren;
Amendement 145
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 6 – letter c
c)  thematische diensten aan te bieden, met inbegrip van diensten in verband met kunstmatige intelligentie, high-performance computing en cyberbeveiliging en vertrouwen, aan overheden, publieke organisaties en kleine, middelgrote en midcapondernemingen. Afzonderlijke digitale-innovatiehubs kunnen zich specialiseren in specifieke thematische diensten en zij hoeven niet alle in dit lid genoemde thematische diensten aan te bieden;
c)  thematische diensten aan te bieden, met inbegrip van diensten in verband met kunstmatige intelligentie, high-performance computing en cyberbeveiliging en vertrouwen, aan overheden, publieke organisaties en kleine, middelgrote, midcap- en start-ups. Afzonderlijke Europese digitale-innovatiehubs kunnen zich specialiseren in specifieke thematische diensten en zij hoeven niet alle in dit lid genoemde thematische diensten aan te bieden;
Amendement 146
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 6 bis (nieuw)
6 bis.  De Europese digitale-innovatiehubs kunnen ook samenwerken met het Europees Instituut voor innovatie en technologie, met name het EIT Digital en de digitale-innovatiehubs die zijn opgericht in het kader van Horizon 2020.
Amendement 147
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 6 ter (nieuw)
6 ter.  De Europese digitale-innovatiehubs kunnen de activiteiten uitvoeren van de digitale-innovatiehubs die in het kader van de kaderprogramma's voor onderzoek en innovatie zijn opgericht, met inbegrip van de innovatiehubs van het EIT Digital.
Amendement 148
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1
1.  Uitsluitend acties die bijdragen tot de verwezenlijking van de in artikel [3] en de artikelen [4] tot en met [8] genoemde doelstellingen komen in aanmerking voor financiering.
1.  Uitsluitend acties die bijdragen tot de verwezenlijking van de in artikel [3] en de artikelen [4] tot en met [8] genoemde doelstellingen komen in aanmerking voor financiering in overeenstemming met de algemene, in bijlage I genoemde doelstellingen.
Amendement 149
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 – letter a – punt ii
ii)  een met het programma geassocieerd derde land;
ii)  een overeenkomstig de artikelen 10 en 12 met het programma geassocieerd derde land;
Amendement 150
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3
3.  Juridische entiteiten die zijn gevestigd in een niet met het programma geassocieerd derde land komen bij wijze van uitzondering voor deelname aan specifieke acties in aanmerking voor zover dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het programma.
3.  Juridische entiteiten die zijn gevestigd in een niet met het programma geassocieerd derde land komen bij wijze van uitzondering voor deelname aan specifieke acties in aanmerking voor zover dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het programma, er hierdoor geen bijkomende veiligheidsrisico's voor de Unie worden gecreëerd en de strategische autonomie van de Unie niet in het gedrang komt.
Amendement 151
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 4
4.  Natuurlijke personen komen niet in aanmerking, behalve voor subsidies in het kader van specifieke doelstelling 4. geavanceerde digitale vaardigheden.
4.  Natuurlijke personen kunnen in aanmerking komen voor subsidies in het kader van specifieke doelstelling 4, geavanceerde digitale vaardigheden. Onderdanen van derde landen kunnen in aanmerking komen mits zij in de Unie verblijven.
Amendement 152
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – alinea 1
Subsidies in het kader van het programma worden toegekend en beheerd in overeenstemming met titel VIII van het Financieel Reglement.
Subsidies in het kader van het programma worden toegekend en beheerd in overeenstemming met titel VIII van het Financieel Reglement en mogen, om terdege gemotiveerde redenen, tot 100 % van de subsidiabele kosten dekken, onverminderd het medefinancieringsbeginsel, en in overeenstemming met de specificatie bij elke doelstelling.
Amendement 153
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – inleidende formule
1.  De toekenningscriteria worden vastgesteld in de werkprogramma's en de oproepen tot het indienen van voorstellen, waarbij ten minste met de volgende elementen rekening wordt gehouden:
1.  De toekenningscriteria worden vastgesteld in de werkprogramma's en de oproepen tot het indienen van voorstellen, waarbij ten minste met de volgende elementen rekening wordt gehouden:
Amendement 154
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter e
e)  in voorkomend geval het economische en het sociale effect en het effect op klimaat en milieu;
e)  in voorkomend geval het economische effect, het effect op klimaat en milieu en het sociale effect, waarbij met name toegankelijkheid en gelijke onderwijs- en professionele kansen worden bevorderd;
Amendement 155
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter g
g)  in voorkomend geval een evenwichtige geografische spreiding over de hele Unie, met inbegrip van de ultraperifere regio's;
g)  in voorkomend geval een evenwichtige geografische spreiding over de hele Unie, met inbegrip van de ultraperifere regio's, waaronder de landen en gebieden overzee;
Amendement 156
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter h bis (nieuw)
h bis)  in voorkomend geval de vrijheid om de projectresultaten te hergebruiken en te bewerken;
Amendement 157
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter h ter (nieuw)
h ter)  in voorkomend geval het algemeen belang;
Amendement 158
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter h quater (nieuw)
h quater)  in voorkomend geval, verkleining van de digitale kloof tussen regio's, burgers of bedrijven.
Amendement 159
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – alinea 1
Blendingverrichtingen in het kader van dit programma vinden plaats in overeenstemming met de [InvestEU-verordening] en titel X van het Financieel Reglement.
Blendingverrichtingen in het kader van dit programma vinden plaats in overeenstemming met de [InvestEU-verordening] en titel X van het Financieel Reglement. Het bedrag van de uitgaven in het kader van dit programma dat wordt gecombineerd met een financieel instrument is niet restitueerbaar.
Amendement 160
Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 bis (nieuw)
2 bis.  Wanneer voor een actie reeds een bijdrage uit een ander Unieprogramma of steun uit een EU-fonds is ontvangen, wordt die bijdrage of steun vermeld in de aanvraag om een bijdrage uit hoofde van het programma.
Amendement 161
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3
3.  Het eerste meerjarige werkprogramma wordt gericht op de in de bijlage vastgestelde activiteiten en waarborgt dat de daardoor gesteunde acties particuliere financiering niet verdringen. In de daaropvolgende werkprogramma's kunnen activiteiten worden opgenomen die niet in de bijlage zijn vastgesteld, mits deze in overeenstemming zijn met de in de artikelen [4 – 8] van deze verordening vastgestelde doelstellingen.
3.  De werkprogramma's worden gericht op de in bijlage I vastgestelde activiteiten en waarborgen dat de daardoor gesteunde acties particuliere financiering niet verdringen.
Amendement 162
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 bis (nieuw)
3 bis.  De Commissie is bevoegd om in overeenstemming met artikel 27 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage I om daarin op een wijze die in overeenstemming is met de in artikelen [4] tot en met [8] van deze verordening opgenomen doelstellingen activiteiten te herzien of aan te vullen.
Amendement 163
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1
1.  Indicatoren om de uitvoering en vorderingen van het programma bij het verwezenlijken van de in artikel 3 genoemde algemene en specifieke doelstellingen zijn vastgesteld in bijlage II.
1.  Meetbare indicatoren om de uitvoering en vorderingen van het programma bij het verwezenlijken van de in artikel 3 genoemde algemene en specifieke doelstellingen zijn vastgesteld in bijlage II.
Amendement 164
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 bis (nieuw)
1 bis.  De Commissie stelt een methode vast om te voorzien in meetbare indicatoren waarmee een nauwkeurige beoordeling kan worden uitgevoerd van de vooruitgang die wordt geboekt met het realiseren van de algemene doelstellingen in artikel 3, lid 1. Op basis van deze methode vult de Commissie bijlage III uiterlijk op 1 januari 2021 aan.
Amendement 165
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2
2.  Teneinde te zorgen voor een effectieve beoordeling van de vorderingen in de richting van de verwezenlijking van de doelstellingen van het programma is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 27 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage II om indien nodig de indicatoren te herzien of aan te vullen en tot aanvulling van deze verordening met bepalingen inzake de vaststelling van een kader voor monitoring en evaluatie.
2.  Teneinde te zorgen voor een effectieve beoordeling van de vorderingen in de richting van de verwezenlijking van de doelstellingen van het programma is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 27 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage II om indien nodig de meetbare indicatoren te herzien of aan te vullen en tot aanvulling van deze verordening met bepalingen inzake de vaststelling van een kader voor monitoring en evaluatie.
Amendement 166
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3
3.  Het prestatieverslagleggingssysteem waarborgt dat de gegevens voor het monitoren van de uitvoering en de resultaten van het programma op efficiënte en doeltreffende wijze en tijdig worden verzameld. Daartoe worden evenredige verslagleggingsvereisten opgelegd aan de ontvangers van middelen van de Unie en de lidstaten.
3.  Het prestatieverslagleggingssysteem waarborgt dat de gegevens voor het monitoren van de uitvoering en de resultaten van het programma geschikt zijn voor een grondige analyse van de geboekte vooruitgang en van de problemen die zijn vastgesteld en dat zij op efficiënte en doeltreffende wijze en tijdig worden verzameld. Daartoe worden evenredige verslagleggingsvereisten opgelegd aan de ontvangers van middelen van de Unie en de lidstaten.
Amendement 167
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 4
4.  Er wordt zo veel mogelijk gebruikgemaakt van officiële EU-statistieken, waaronder periodieke statistische enquêtes inzake ICT. De nationale instituten voor de statistiek worden geraadpleegd over de initiële opzet en daaropvolgende ontwikkeling van de statistische indicatoren die worden gebruikt voor de monitoring en uitvoering van het programma en de bij de digitale transformatie geboekte vooruitgang, en zij werken hierbij samen met Eurostat.
4.  Er wordt zo doeltreffend mogelijk gebruikgemaakt van officiële EU-statistieken, waaronder periodieke statistische enquêtes inzake ICT, en van de verzameling DESI-gegevens met betrekking tot NUTS-2, om het gebrek aan regionale gegevens met betrekking tot Digitaal Europa aan te pakken. De nationale instituten voor de statistiek worden geraadpleegd over de initiële opzet en daaropvolgende ontwikkeling van de statistische indicatoren die worden gebruikt voor de monitoring en uitvoering van het programma en de bij de digitale transformatie geboekte vooruitgang, en zij werken hierbij samen met Eurostat.
Amendement 168
Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – titel
Evaluatie
Evaluatie van het programma
Amendement 169
Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1
1.  Evaluaties worden tijdig uitgevoerd zodat zij in de besluitvorming kunnen worden meegenomen.
1.  De Commissie draagt zorg voor een periodieke monitoring en externe evaluatie van het programma, in het bijzonder op basis van het in artikel 24, lid 3, bedoelde prestatieverslagleggingssysteem. De evaluaties omvatten ook een kwalitatieve beoordeling van de vooruitgang die is geboekt met het realiseren van de algemene doelstellingen in artikel 3, lid 1.
Amendement 170
Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2
2.  De tussentijdse evaluatie van het programma wordt uitgevoerd zodra voldoende informatie over de uitvoering van het programma beschikbaar is, doch uiterlijk vier jaar nadat met de uitvoering van het programma is begonnen.
2.  Naast de periodieke monitoring van het programma stelt de Commissie een tussentijds evaluatieverslag op, dat zij uiterlijk op 31 december 2024 voorlegt aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's. De tussentijdse evaluatie bevat de bevindingen die nodig zijn voor het nemen van een besluit over een follow-up van het programma na 2027 en de doelstellingen ervan.
De tussentijdse evaluatie wordt gepresenteerd in het Europees Parlement.
Amendement 171
Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3
3.  Aan het einde van de uitvoering van het programma, maar uiterlijk vier jaar na afloop van de in artikel [1] genoemde periode, voert de Commissie een eindevaluatie van het programma uit.
3.  Op basis van een externe en onafhankelijke eindevaluatie stelt de Commissie een eindevaluatieverslag betreffende het programma op, waarin de langetermijneffecten en de duurzaamheid ervan worden beoordeeld.
Amendement 172
Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 4 bis (nieuw)
4 bis.  De Commissie legt het in lid 3 bedoelde eindevaluatieverslag uiterlijk op 31 december 2030 voor aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's.
Amendement 173
Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 5
5.  De Commissie deelt de conclusies van de evaluaties tezamen met haar opmerkingen mee aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's.
Schrappen
Amendement 174
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 4
4.  Als onderdeel van het controlesysteem kan de auditstrategie worden gebaseerd op de financiële audit van een representatieve steekproef van de uitgaven. Deze representatieve steekproef wordt aangevuld met een selectie op basis van een uitgavengerelateerde risicobeoordeling.
4.  Als onderdeel van het controlesysteem is de auditstrategie gebaseerd op de financiële audit van ten minste een representatieve steekproef van de uitgaven. Deze representatieve steekproef wordt aangevuld met een selectie op basis van een uitgavengerelateerde risicobeoordeling.
Amendement 175
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2
2.  De in artikel 24 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend tot en met 31 december 2028.
2.  De in de artikelen 23 en 24 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend tot en met 31 december 2028.
Amendement 176
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 3
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 24 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het besluit wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het besluit laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in de artikelen 23 en 24 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het besluit wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het besluit laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
Amendement 177
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 6
6.  Een overeenkomstig artikel 24 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van die handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad vóór het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
6.  Een overeenkomstig de artikelen 23 en 24 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van die handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad vóór het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
Amendement 178
Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1
1.  De ontvangers van financiering van de Unie erkennen de oorsprong van en geven zichtbaarheid aan de financiering van de Unie (met name wanneer zij de acties en de resultaten ervan promoten) door meerdere doelgroepen, waaronder de media en het grote publiek, doelgericht en op samenhangende, doeltreffende en evenredige wijze te informeren.
1.  De ontvangers van financiering van de Unie erkennen de oorsprong van en geven zichtbaarheid aan de financiering van de Unie (met name wanneer zij de acties en de resultaten ervan promoten) door meerdere doelgroepen, waaronder de media en het grote publiek, doelgericht en op samenhangende, waarheidsgetrouwe, doeltreffende en evenredige wijze te informeren.
Amendement 179
Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2
2.  De Commissie voert informatie- en communicatieacties uit met betrekking tot het programma, de acties en de resultaten ervan. De aan het programma toegewezen financiële middelen dragen tevens bij aan de institutionele communicatie over de politieke prioriteiten van de Unie, voor zover zij verband houden met de in artikel [3] genoemde doelstellingen.
2.  De Commissie voert informatie- en communicatieacties uit met betrekking tot het programma, de acties en de resultaten ervan. Tevens waarborgt zij dat mogelijke aanvragers van financiering van de EU in de digitale sector op geïntegreerde wijze worden geïnformeerd en toegang hebben tot de aanvraagprocedures. De aan het programma toegewezen financiële middelen dragen tevens bij aan de institutionele communicatie over de politieke prioriteiten van de Unie, voor zover zij verband houden met de in artikel [3] genoemde doelstellingen.
Amendement 180
Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – doelstelling 1 – alinea 2 – punt 1
1.  Een gezamenlijk aanbestedingskader voor een geïntegreerd netwerk van HPC van wereldklasse, met inbegrip van exaschaalsupercomputing en data-infrastructuur, toegankelijk op niet-economische basis voor publieke en particuliere gebruikers en voor door de overheid gefinancierd onderzoek.
1.  Een gezamenlijk aanbestedingskader voor een geïntegreerd netwerk van HPC van wereldklasse, met inbegrip van exaschaalsupercomputing en data-infrastructuur, toegankelijk voor alle bedrijven en overheidsdiensten en op niet-economische basis voor publieke en particuliere gebruikers en voor door de overheid gefinancierd onderzoek.
Amendement 181
Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – doelstelling 1 – alinea 2 – punt 6
6.  De uitrol van gebruiksklare/operationele technologie: supercomputing als dienst die resulteert uit onderzoek en innovatie om een geïntegreerd Europees HPC-ecosysteem op te bouwen dat alle segmenten van de wetenschappelijke en industriële waardeketen dekt (hardware, software, toepassingen, diensten, interconnectie en digitale vaardigheden).
6.  De uitrol van gebruiksklare/operationele technologie: supercomputing als dienst die resulteert uit onderzoek en innovatie, in het bijzonder nieuwe technologieën die profiteren of eerder hebben geprofiteerd van financiering door de Unie, om een geïntegreerd Europees HPC-ecosysteem op te bouwen dat alle segmenten van de wetenschappelijke en industriële waardeketen dekt (hardware, software, toepassingen, diensten, interconnectie en digitale vaardigheden).
Amendement 182
Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – doelstelling 2 – alinea 1
Het programma dient voor de opbouwen en het versterken van kerncapaciteiten inzake kunstmatige intelligentie in Europa, waaronder gegevensbronnen en registers van algoritmen, en het toegankelijk maken daarvan voor alle bedrijven en overheden, alsmede het versterken en koppelen van bestaande faciliteiten voor het testen van en experimenteren met kunstmatige intelligentie in de lidstaten.
Het programma dient voor de opbouwen en het versterken van kerncapaciteiten inzake kunstmatige intelligentie en "distributed ledger"-technologieën in Europa, waaronder gegevensbronnen en registers van algoritmen, en het toegankelijk maken daarvan voor alle bedrijven en overheden, alsmede het versterken en koppelen van bestaande faciliteiten voor het testen van en experimenteren met kunstmatige intelligentie in de lidstaten.
Amendement 183
Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – doelstelling 4 – alinea 1
Het programma ondersteunt gemakkelijke toegang tot geavanceerde digitale vaardigheden, met name op het gebied van HPC, KI, "distributed ledger"-technologieën (bijv. blockchain) en cyberbeveiliging ten behoeve van de huidige en toekomstige beroepsbevolking door leerlingen, studenten, afgestudeerden en bestaande werknemers de mogelijkheden te geven om die vaardigheden te verwerven en te ontwikkelen, ongeacht waar zij zich bevinden.
Het programma ondersteunt gemakkelijke toegang tot en opleidingsmogelijkheden op het gebied van geavanceerde digitale vaardigheden, met name op het gebied van HPC, KI, "distributed ledger"-technologieën (bijv. blockchain) en cyberbeveiliging ten behoeve van de huidige en toekomstige beroepsbevolking door leerlingen, studenten, pas afgestudeerden of burgers, van welke leeftijd dan ook, die behoefte hebben aan bijscholing, werkzoekenden en bestaande werknemers de mogelijkheden te geven om die vaardigheden te verwerven en te ontwikkelen, ongeacht waar zij zich bevinden.
Amendement 184
Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – doelstelling 4 – alinea 2 – punt 1
1.  Toegang tot opleiding op de werkplek door deelname aan stages in kenniscentra en bedrijven die geavanceerde technologieën toepassen.
1.  Toegang tot opleiding op de werkplek en mogelijkheden voor gemengd leren door deelname aan stages in kenniscentra en bedrijven die geavanceerde technologieën toepassen.
Amendement 185
Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – doelstelling 4 – alinea 4
Alle acties worden voornamelijk via de digitale-innovatiehubs als vastgesteld in artikel 15 opgezet en uitgevoerd.
Alle acties worden voornamelijk via de digitale-innovatiehubs als vastgesteld in artikel 16 opgezet en uitgevoerd.
Amendement 186
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – doelstelling 5 – deel I – punt 1 – punt 1.2
1.2.  Ondersteunen van de opzet, de uitvoering van proefprojecten, de uitrol, het onderhoud en de bevordering van een samenhangend ecosysteem van grensoverschrijdende digitale-diensteninfrastructuren en naadloze, "end-to-end", beveiligde, interoperabele en meertalige grens- of sectoroverschrijdende oplossingen en gemeenschappelijke kaders binnen de overheid. Daartoe behoren ook methoden voor het beoordelen van de gevolgen en voordelen.
1.2.  Ondersteunen van de opzet, de uitvoering van proefprojecten, de uitrol, het onderhoud, de uitbreiding en de bevordering van een samenhangend ecosysteem van grensoverschrijdende digitale-diensteninfrastructuren en naadloze, "end-to-end", beveiligde, interoperabele en meertalige grens- of sectoroverschrijdende oplossingen en gemeenschappelijke kaders binnen de overheid. Daartoe behoren ook methoden voor het beoordelen van de gevolgen en voordelen.
Amendement 187
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – doelstelling 5 – deel I – punt 2 – punt 2.1
2.1.  Waarborgen dat de EU-burgers over de grenzen heen en ongeacht hun locatie of de locatie van hun persoonlijke gezondheidsgegevens toegang hebben tot deze gegevens en dat zij deze kunnen delen, gebruiken en beheren. De digitale diensteninfrastructuur voor e-gezondheid voltooien en deze uitbreiden met nieuwe digitale diensten, de uitrol van het Europees formaat voor de uitwisseling van gezondheidsgegevens ondersteunen.
2.1.  Waarborgen dat de EU-burgers over de grenzen heen en ongeacht hun locatie of de locatie van hun persoonlijke gezondheidsgegevens, en op een wijze die hun privacy eerbiedigt, toegang hebben tot deze gegevens en dat zij deze kunnen delen, gebruiken en beheren. De digitale diensteninfrastructuur voor e-gezondheid voltooien en deze uitbreiden met nieuwe digitale diensten, de uitrol van het Europees formaat voor de uitwisseling van gezondheidsgegevens ondersteunen.
Amendement 188
Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – doelstelling 5 – deel I – punt 5
3.  Rechterlijke macht: Naadloze en beveiligde grensoverschrijdende elektronische communicatie binnen de rechterlijke macht en andere bevoegde instanties op het gebied van civiel recht en strafrecht mogelijk maken. Verbeteren van de toegang tot de rechter en tot juridische informatie en procedures voor de burgers, het bedrijfsleven, beoefenaars van juridische beroepen en leden van de rechterlijke macht met semantisch interoperabele koppelingen met nationale databases en registers alsmede vergemakkelijken van buitengerechtelijke beslechting van geschillen via internet. Bevorderen van de ontwikkeling en toepassing van innovatieve technologieën voor rechtbanken en beoefenaars van juridische beroepen op basis van oplossingen inzake kunstmatige intelligentie die waarschijnlijk procedures stroomlijnen en versnellen (bijvoorbeeld "legal tech"-toepassingen).
3.  Rechterlijke macht: Naadloze en beveiligde grensoverschrijdende elektronische communicatie binnen de rechterlijke macht en andere bevoegde instanties op het gebied van civiel recht en strafrecht mogelijk maken. Verbeteren van de toegang tot de rechter en tot juridische informatie en procedures voor de burgers, het bedrijfsleven, beoefenaars van juridische beroepen en leden van de rechterlijke macht met semantisch interoperabele koppelingen met databases en registers alsmede vergemakkelijken van buitengerechtelijke beslechting van geschillen via internet. Bevorderen van de ontwikkeling en toepassing van innovatieve technologieën voor rechtbanken en beoefenaars van juridische beroepen op basis van oplossingen inzake kunstmatige intelligentie die waarschijnlijk procedures stroomlijnen en versnellen (bijvoorbeeld "legal tech"-toepassingen).
Amendement 189
Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – doelstelling 5 – deel I – punt 4
4.  Vervoer, energie en milieu: Uitrollen van gedecentraliseerde oplossingen en infrastructuurvoorzieningen die vereist zijn voor grootschalige digitale toepassingen, zoals slimme steden of slimme plattelandsgebieden, ter ondersteuning van het beleid inzake vervoer, energie en milieu.
4.  Vervoer, energie en milieu: Uitrollen van gedecentraliseerde oplossingen en infrastructuurvoorzieningen die vereist zijn voor grootschalige digitale toepassingen, zoals slimme steden, slimme plattelandsgebieden of ultraperifere gebieden, ter ondersteuning van het beleid inzake vervoer, energie en milieu.
Amendement 190
Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – doelstelling 5 – deel II – titel
II Initiële activiteiten met betrekking tot de digitalisering van het bedrijfsleven:
II Initiële activiteiten met betrekking tot de digitalisering van het bedrijfsleven:
Amendement 191
Voorstel voor een verordening
Bijlage 2 – doelstelling 2 - punt 2.2
2.2  Aantal bedrijven en organisaties die KI gebruiken
2.2  Aantal bedrijven en organisaties die in samenwerking met digitale-innovatiehubs KI testen en ermee experimenteren
Amendement 192
Voorstel voor een verordening
Bijlage 2 – doelstelling 2 – punt 2.2 bis (nieuw)
2.2 bis.  Aantal concrete toepassingen van kunstmatige intelligentie die worden ondersteund door het programma en die momenteel in de handel worden gebracht
Amendement 193
Voorstel voor een verordening
Bijlage 2 – doelstelling 4 - punt 4.1
4.1  Aantal opgeleide, werkzame ICT-specialisten
4.1  Aantal opgeleide, werkzame ICT-specialisten in de Unie, per jaar
Amendement 194
Voorstel voor een verordening
Bijlage 2 – doelstelling 4 - punt 4.2
4.2  Aantal bedrijven dat moeilijkheden ondervindt bij het aanwerven van ICT-specialisten
4.2  Aantal bedrijven in de Unie dat moeilijkheden ondervindt bij het aanwerven van ICT-specialisten, per jaar
Amendement 195
Voorstel voor een verordening
Bijlage 2 – doelstelling 4 – punt 4.2 ter (nieuw)
4.2 ter.  Aantal studenten, pas afgestudeerden en werklozen wier situatie erop is vooruitgegaan na een opleiding die in het kader van het programma werd aangeboden
Amendement 196
Voorstel voor een verordening
Bijlage 2 – doelstelling 5 - punt 5.1
5.1  Invoering van digitale overheidsdiensten
5.1  Frequentie van de invoering van digitale overheidsdiensten
Amendement 197
Voorstel voor een verordening
Bijlage 2 – doelstelling 5 - punt 5.2
5.2  Bedrijven met een hoge score inzake digitale intensiteit
5.2  Aantal bedrijven met een hoge score inzake digitale intensiteit
Amendement 198
Voorstel voor een verordening
Bijlage 2 – doelstelling 5 - punt 5.3
5.3  Afstemming van het nationale interoperabiliteitskader op het Europese interoperabiliteitskader
5.3  Mate van afstemming van het nationale interoperabiliteitskader op het Europese interoperabiliteitskader
Amendement 199
Voorstel voor een verordening
Bijlage 3 – punt 3 – letter b bis (nieuw)
b bis)   Het programma Digitaal Europa zal actief synergieën creëren met Horizon Europa wat betreft de duurzaamheid van gegevens die afkomstig zijn van onderzoeksprojecten;
Amendement 200
Voorstel voor een verordening
Bijlage 3 – punt 1 – letter c
c)  In het kader van Digitaal Europa wordt geïnvesteerd in (i) digitale capaciteitsopbouw op het gebeid van high-performance computing, kunstmatige intelligentie, cyberbeveiliging en geavanceerde digitale vaardigheden; en (ii) nationale en regionale uitrol binnen een EU-kader van digitale capaciteiten en de meest recente digitale technologieën op gebieden van algemeen belang (zoals gezondheid, overheden, justitie en onderwijs) of marktfalen (zoals de digitalisering van het bedrijfsleven, en met name van kleine en middelgrote ondernemingen);
c)  In het kader van Digitaal Europa wordt geïnvesteerd in (i) digitale capaciteitsopbouw op het gebied van high-performance computing, kunstmatige intelligentie, cyberbeveiliging en geavanceerde digitale vaardigheden; en (ii) nationale, regionale en lokale uitrol binnen een EU-kader van digitale capaciteiten en de meest recente digitale technologieën op gebieden van algemeen belang (zoals gezondheid, overheden, justitie en onderwijs) of marktfalen (zoals de digitalisering van het bedrijfsleven, en met name van kleine en middelgrote ondernemingen);
Amendement 201
Voorstel voor een verordening
Bijlage 3 – punt 3 – letter c
c)  In het kader van Digitaal Europa wordt geïnvesteerd in (i) digitale capaciteitsopbouw op het gebied van high-performance computing, kunstmatige intelligentie, cyberbeveiliging en geavanceerde digitale vaardigheden; en (ii) nationale en regionale uitrol binnen een EU-kader van digitale capaciteiten en de meest recente digitale technologieën op gebieden van algemeen belang (zoals gezondheid, overheden, justitie en onderwijs) of marktfalen (zoals de digitalisering van het bedrijfsleven, en met name van kleine en middelgrote ondernemingen);
c)  In het kader van Digitaal Europa wordt geïnvesteerd in (i) digitale capaciteitsopbouw op het gebied van high-performance computing, kunstmatige intelligentie, "distributed ledger"-technologie, cyberbeveiliging en geavanceerde digitale vaardigheden; en (ii) nationale en regionale uitrol binnen een EU-kader van digitale capaciteiten en de meest recente digitale technologieën op gebieden van algemeen belang (zoals gezondheid, overheden, justitie en onderwijs) of marktfalen (zoals de digitalisering van het bedrijfsleven, en met name van kleine en middelgrote ondernemingen);

(1) De zaak werd voor interinstitutionele onderhandelingen terugverwezen naar de bevoegde commissie op grond van artikel 59, lid 4, vierde alinea, van het Reglement (A8-0408/2018).

Laatst bijgewerkt op: 7 oktober 2019Juridische mededeling - Privacybeleid