Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0227(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0408/2018

Texte depuse :

A8-0408/2018

Dezbateri :

PV 12/12/2018 - 29
CRE 12/12/2018 - 29

Voturi :

PV 13/12/2018 - 9.4
CRE 13/12/2018 - 9.4
PV 17/04/2019 - 8.11
CRE 17/04/2019 - 8.11

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0521
P8_TA(2019)0403

Texte adoptate
PDF 353kWORD 135k
Joi, 13 decembrie 2018 - Strasbourg
Instituirea programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027 ***I
P8_TA(2018)0521A8-0408/2018

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 13 decembrie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027 (COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Proiectul de rezoluție legislativă   Amendamentul
Amendamentul 1
Proiect de rezoluție legislativă
Referirea 3 a (nouă)
–  având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 17 mai 2017 referitoare la tehnologia financiară: influența tehnologiei asupra viitorului sectorului financiar,
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  În temeiul [trimiterea urmează să fie actualizată, după caz, în conformitate cu o nouă decizie cu privire la TTPM: articolului 88 din Decizia / /UE a Consiliului53], persoanele și entitățile stabilite în țări și teritorii de peste mări sunt eligibile pentru finanțare sub rezerva regulilor și obiectivelor programului și a eventualelor mecanisme aplicabile statului membru de care aparține țara respectivă sau teritoriul respectiv.
(4)  În temeiul [trimiterea urmează să fie actualizată, după caz, în conformitate cu o nouă decizie cu privire la TTPM: articolului 88 din Decizia / /UE a Consiliului53], persoanele și entitățile stabilite în țări și teritorii de peste mări sunt eligibile pentru finanțare sub rezerva regulilor și obiectivelor programului și a eventualelor mecanisme aplicabile statului membru de care aparține țara respectivă sau teritoriul respectiv. Constrângerile legate de participarea țărilor sau a teritoriilor de peste mări trebuie luate în considerare la punerea în aplicare a programului, iar participarea lor efectivă la program trebuie monitorizată și evaluată în mod periodic.
_________________
_________________
53 Decizia / / UE a Consiliului.
53 Decizia / / UE a Consiliului.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 201654, este necesar să se evalueze acest program pe baza informațiilor colectate în urma aplicării cerințelor de monitorizare specifice, evitându-se totodată reglementarea excesivă și sarcinile administrative, mai ales asupra statelor membre. Aceste cerințe pot include, după caz, indicatori cuantificabili ca bază pentru evaluarea efectelor programului pe teren.
(5)  În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 201654, este necesar să se evalueze acest program pe baza informațiilor colectate în urma aplicării cerințelor de monitorizare specifice, corelate cu necesitățile existente și respectând Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului54a, evitându-se totodată reglementarea excesivă și sarcinile administrative pentru toți beneficiarii, mai ales asupra statelor membre și IMM-urilor. Aceste cerințe ar trebui să includă, după caz, indicatori cuantificabili, de natură cantitativă și calitativă, ca bază pentru evaluarea efectelor programului pe teren.
__________________
__________________
54 Acord interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016; JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
54 Acord interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016; JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
54a Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)
(5a)  Programul ar trebui să asigure cel mai înalt grad de transparență, răspundere și control democratic al instrumentelor și mecanismelor financiare inovatoare care implică bugetul Uniunii, în special referitor la contribuția acestora, în ceea ce privește atât așteptările inițiale, cât și rezultatele finale obținute în vederea realizării obiectivelor Uniunii.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 6
(6)  Summitul pe teme digitale de la Tallinn55 din septembrie 2017 și Concluziile Consiliului European56 din 19 octombrie 2017 au subliniat faptul că este necesar ca Europa să investească în digitalizarea economiilor noastre și în rezolvarea problemei deficitului în materie de competențe pentru a ne menține și a ne spori competitivitatea la nivelul Europei, calitatea vieții și structura socială. Consiliul European a concluzionat că transformarea digitală oferă oportunități imense pentru inovare, creștere economică și locuri de muncă și că va contribui la îmbunătățirea competitivității la nivel mondial și va spori diversitatea creativă și culturală. Pentru a valorifica aceste oportunități este necesară abordarea colectivă a unora dintre provocările pe care le prezintă transformarea digitală, precum și revizuirea politicilor afectate de transformarea digitală.
(6)  Summitul pe teme digitale de la Tallinn55 din septembrie 2017 și Concluziile Consiliului European56 din 19 octombrie 2017 au subliniat faptul că este necesar ca Europa să investească în digitalizarea eficientă a economiilor noastre și în rezolvarea problemei deficitului în materie de competențe pentru a ne menține și a ne spori competitivitatea și inovația la nivelul Europei, calitatea vieții și structura socială. Consiliul European a concluzionat că transformarea digitală oferă oportunități imense pentru inovare, creștere economică și locuri de muncă și că va contribui la îmbunătățirea competitivității la nivel mondial și va spori diversitatea creativă și culturală. Pentru a valorifica aceste oportunități este necesară abordarea colectivă a unora dintre provocările pe care le prezintă transformarea digitală în mai multe direcții, inclusiv garantându-se că elementele constitutive esențiale pe care se bazează noile tehnologii sunt instituite, creându-se norme legale eficace și ușor de aplicat, prin revizuirea politicilor afectate de transformarea digitală și prin crearea unui mediu favorabil inovării în care interesele utilizatorilor sunt protejate complet. În mod optim, pachetul financiar pentru acest program, un efort la nivel european, se majorează cu fonduri semnificative din sectorul privat și prin contribuții din partea statelor membre.
__________________
__________________
55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit
55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit
56. http://www.consilium.europa.eu/media/21611/19-euco-final-conclusions-ro.pdf
56. http://www.consilium.europa.eu/media/21611/19-euco-final-conclusions-ro.pdf
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)
(6a)  Viitorul societății europene și al economiei europene se va baza în mare măsură pe o politică armonizată și coerentă în domeniul spectrului de frecvențe, pe infrastructura 5G, ceea ce va necesita un obiectiv de infrastructură în ceea ce privește rețelele VHC, cu scopul de a oferi servicii de comunicații de înaltă calitate și mai rapide; aceasta este o condiție prealabilă pentru buna punere în aplicare programului. În acest sens, programul ar trebui să beneficieze de buna punere în aplicare a Mecanismului pentru interconectarea Europei și, în special, a inițiativei Wif4EU, care vizează promovarea conectivității pentru cetățenii din spațiile publice ale Uniunii; combinarea acestor două programe va maximiza rezultatele și va atinge obiectivele Uniunii de a asigura o acoperire fiabilă și consecventă a rețelelor de mare viteză în întreaga Uniune.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)  Consiliul European a concluzionat, în special, că Uniunea ar trebui să abordeze urgent noile tendințe, printre care se numără aspecte precum inteligența artificială sau tehnologiile registrelor distribuite (de exemplu, tehnologia lanțului de blocuri - blockchain), asigurând, în același timp, un nivel ridicat de protecție a datelor, de respectare a drepturilor digitale și a standardelor etice. Consiliul European a invitat Comisia să prezinte o abordare europeană privind inteligența artificială până la începutul anului 2018 și i-a solicitat acesteia să prezinte inițiativele necesare pentru consolidarea condițiilor-cadru, pentru ca UE să poată explora noi piețe prin inovații radicale, bazate pe riscuri, și să reafirme rolul de lider al industriei sale.
(7)  Consiliul European a concluzionat, în special, că Uniunea ar trebui să abordeze urgent noile tendințe, printre care se numără aspecte precum decalajul digital, inteligența artificială, asigurând, în același timp, un nivel ridicat de protecție a datelor, cu respectarea deplină a drepturilor din Regulamentul (UE) 2016/679, a drepturilor fundamentale și a standardelor etice. Consiliul European a invitat Comisia să prezinte o abordare europeană privind inteligența artificială până la începutul anului 2018 și i-a solicitat acesteia să prezinte inițiativele necesare pentru consolidarea condițiilor-cadru, pentru ca UE să poată explora noi piețe prin inovații radicale, bazate pe riscuri, și să reafirme rolul de lider al industriei sale.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)
(7a)   La 10 aprilie 2018, statele membre și-au exprimat sprijinul și voința comună de a colabora la inițiativele privind serviciile de infrastructură pentru inteligența artificială și tehnologiile registrelor distribuite (de exemplu blockchain), prin semnarea unor acorduri de cooperare.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 7 b (nou)
(7b)   Pentru punerea în aplicare cu succes a acestui program, este nevoie de mai mult decât de urmarea tendințelor. Europa trebuie să își ia un angajament în favoarea tehnologiilor de protecție a vieții private [și anume, criptografia și aplicațiile descentralizate (DApps)], precum și în favoarea creșterii investițiilor într-o infrastructură adaptată exigențelor viitorului (rețele prin fibră optică) pentru a face posibilă o societate digitalizată autonomă.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 7 c (nou)
(7c)   Europa trebuie să facă investiții decisive în viitorul său, construind capacități digitale strategice pentru a beneficia de pe urma revoluției digitale. La nivelul UE trebuie să se asigure un buget substanțial (de cel puțin 9,2 miliarde EUR) în acest scop, iar acesta trebuie să fie completat de eforturi de investiții considerabile la nivel național și regional, în special asigurându-se o relație consecventă și complementară cu fondurile structurale și de coeziune.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)  Comunicarea Comisiei intitulată „Un nou cadru financiar multianual, modern și capabil să asigure îndeplinirea eficientă a obiectivelor prioritare ale Uniunii după anul 2020”57 menționează, printre opțiunile pentru viitorul cadru financiar, instituirea unui program pentru transformarea digitală a Europei care să permită realizarea „unor progrese importante pe calea către o creștere inteligentă în domenii precum infrastructurile de date de înaltă calitate, conectivitatea și securitatea cibernetică”. Programul ar urma să vizeze asigurarea poziției de lider a Europei în materie de supercalcul, internet de nouă generație, inteligență artificială, robotică și volume mari de date. Acesta ar urma să consolideze poziția concurențială a industriei și întreprinderilor din Europa în cadrul economiei digitalizate și ar avea un impact semnificativ asupra completării lacunelor în materie de competențe în întreaga Uniune.
(8)  Comunicarea Comisiei intitulată „Un nou cadru financiar multianual, modern și capabil să asigure îndeplinirea eficientă a obiectivelor prioritare ale Uniunii după anul 2020”57 menționează, printre opțiunile pentru viitorul cadru financiar, instituirea unui program pentru transformarea digitală a Europei care să permită realizarea „unor progrese importante pe calea către o creștere inteligentă în domenii precum infrastructurile de date de înaltă calitate, conectivitatea și securitatea cibernetică și digitalizarea administrațiilor publice”. Programul ar urma să vizeze asigurarea poziției de lider a Europei în materie de supercalcul, internet de nouă generație, inteligență artificială, robotică și volume mari de date. Acesta ar urma să consolideze poziția concurențială a industriei și întreprinderilor din Europa în cadrul economiei digitalizate și ar avea un impact semnificativ asupra completării lacunelor în materie de competențe în întreaga Uniune, asigurând faptul că cetățenii europeni dispun de abilitățile, competențele și cunoștințele necesare pentru a face față transformării digitale.
__________________
__________________
57 COM(2018)0098.
57 COM(2018)0098.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)
(8a)   Întrucât, având în vedere întârzierea în dezvoltarea capacităților digitale strategice ale Uniunii și eforturile depuse pentru a remedia această situație, ar trebui să se garanteze un buget pe măsura obiectivelor ambițioase ale acestui program, de cel puțin 9,2 miliarde EUR.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 9
(9)  Comunicarea intitulată „Către un spațiu european comun al datelor”58se referă la noua măsură care urmează să fie adoptată ca un pas important către un spațiu comun de date în UE, și anume un spațiu digital omogen a cărui amploare va permite dezvoltarea de noi produse și servicii bazate pe date.
(9)  Comunicarea intitulată „Către un spațiu european comun al datelor”58 se referă la noua măsură care urmează să fie adoptată ca un pas important către un spațiu comun de date în UE, și anume un spațiu digital omogen a cărui amploare va permite dezvoltarea și inovarea de noi produse și servicii bazate pe date.
_________________
_________________
58 COM (2018)0125.
58 COM (2018)0125.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)
(9a)   Inițiativa privind internetul de generație următoare, lansată de Comisia Europeană în 2017, ar trebui să reprezinte, de asemenea, un teren propice pentru punerea în aplicare a programului, întrucât aceasta vizează crearea unui internet mai deschis, cu servicii mai bune, cu mai multe informații, cu o mai mare implicare și participare, abordând oportunitățile tehnologice rezultate din progresele realizate în diverse domenii de cercetare, care se extind de la noi arhitecturi de rețea și infrastructuri de software la noi concepte pentru servicii și aplicații.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 10
(10)  Obiectivul general al programului ar trebui să fie sprijinirea transformării digitale a întreprinderilor și favorizarea unei mai bune valorificări a potențialului industrial al politicilor de inovare, cercetare și dezvoltare tehnologică, în beneficiul întreprinderilor și cetățenilor din întreaga Uniune. Programul ar trebui structurat în jurul a cinci obiective specifice care să reflecte principalele domenii de politică, și anume: calculul de înaltă performanță (high-performance computing – HPC), securitatea cibernetică, inteligența artificială, competențele digitale avansate și implementarea, utilizarea optimă a capacităților digitale și interoperabilitatea. În toate aceste domenii, programul ar trebui, de asemenea,vizeze o mai bună aliniere a politicilor de la nivelul Uniunii, al statelor membre și al regiunilor și o punere în comun a resurselor private și industriale pentru a consolida investițiile și a dezvolta sinergii mai puternice.
(10)  Obiectivul general al programului ar trebui să fie sprijinirea transformării digitale a întreprinderilor și favorizarea unei mai bune valorificări a potențialului industrial al politicilor de inovare, cercetare și dezvoltare tehnologică, precum și modernizarea unor sectoare specifice de interes public, în beneficiul întreprinderilor, mai ales al IMM-urilor, și al cetățenilor din întreaga Uniune. În plus, programul ar trebui să îmbunătățească competitivitatea Uniunii și reziliența economiei sale.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)
(10a)   Există o nevoie stringentă de a susține IMM-urile care doresc să valorifice transformarea digitală în procesele lor de producție. Cercetarea și inovarea în domeniul digital le vor permite IMM-urilor să contribuie la dezvoltarea economiei europene, prin utilizarea eficientă a resurselor.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 10 b (nou)
(10b)  Programul ar trebui structurat în jurul a cinci obiective specifice care să reflecte domenii principale de politică, și anume: (a) calculul de înaltă performanță, (b) inteligența artificială și tehnologia registrelor distribuite, (c) securitatea cibernetică, (d) competențele digitale avansate și (e) implementarea, utilizarea optimă a capacităților digitale și interoperabilitatea. În toate aceste domenii, programul ar trebui, de asemenea, să vizeze o mai bună aliniere a politicilor de la nivelul Uniunii, al statelor membre și al regiunilor și o punere în comun a resurselor private și industriale pentru a consolida investițiile și a dezvolta sinergii mai puternice.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 10 c (nou)
(10c)  Împreună cu obiectivul general al transformării digitale, programul ar trebui să contribuie la asigurarea obiectivelor strategice de securitate pe termen lung prin construirea de capacități în Uniune, acordând prioritate acțiunilor care sporesc potențialul strategic și limitează dependența de furnizorii și produsele din țări terțe, asigurând astfel competitivitatea economică și în materie de inovare a Uniunii.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  Centrele de inovare digitală ar trebui să aibă un rol central în punerea în aplicare a programului și să stimuleze adoptarea pe scară largă a tehnologiilor digitale de către întreprinderi, organismele publice și mediul academic. O rețea de centre de inovare digitală ar trebui să asigure cea mai mare acoperire geografică posibilă în întreaga Europă59. Pe baza propunerilor statelor membre se vor selecta primele centre de inovare digitală, urmând ca ulterior rețeaua să fie extinsă prin intermediul unui proces deschis și competitiv. Rețeaua de centre de inovare digitală va servi drept punct de acces la cele mai recente capacități digitale, inclusiv calculul de înaltă performanță, inteligența artificială, securitatea cibernetică, precum și la alte tehnologii inovatoare, cum ar fi tehnologiile generice esențiale, disponibile de asemenea în ateliere colaborative de fabricație (fablabs) sau în laboratoare digitale deschise (citylabs). Acestea acționează ca ghișee unice în ceea ce privește accesul la tehnologii testate și validate și promovează inovarea deschisă. De asemenea, aceste centre vor oferi sprijin în domeniul competențelor digitale avansate. Rețeaua de centre de inovare digitală ar trebui, de asemenea, să stimuleze participarea regiunilor ultraperiferice pe piața unică digitală.
(11)  Centrele europene de inovare digitală ar trebui să aibă un rol central în punerea în aplicare a programului și să stimuleze adoptarea pe scară largă a tehnologiilor digitale avansate de către întreprinderi, inclusiv IMM-uri, organismele publice și mediul academic. O rețea de centre europene de inovare digitală ar trebui să asigure cea mai mare acoperire geografică posibilă în întreaga Europă59. Pe baza propunerilor statelor membre se vor selecta primele centre europene de inovare digitală, urmând ca ulterior rețeaua să fie extinsă prin intermediul unui proces deschis, transparent și competitiv. Rețeaua de centre europene de inovare digitală va servi drept punct de acces la cele mai recente capacități digitale, inclusiv calculul de înaltă performanță, inteligența artificială, securitatea cibernetică, precum și la alte tehnologii inovatoare existente, cum ar fi tehnologiile generice esențiale, disponibile de asemenea în ateliere colaborative de fabricație (fablabs) sau în laboratoare digitale deschise (citylabs). Acestea acționează ca ghișee unice în ceea ce privește accesul la tehnologii testate și validate și promovează inovarea deschisă. De asemenea, aceste centre vor oferi sprijin în domeniul competențelor digitale avansate. Rețeaua de centre europene de inovare digitală ar trebui, de asemenea, să stimuleze participarea regiunilor ultraperiferice pe piața unică digitală și să sprijine tranziția digitală în țările și teritoriile de peste mări.
__________________
__________________
59 După cum se indică în comunicarea intitulată „Digitalizarea industriei europene” [COM(2016)0180].
59 După cum se indică în comunicarea intitulată „Digitalizarea industriei europene” [COM(2016)0180].
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)
(11a)  Pentru a genera sinergii între investițiile efectuate în cadrul acestui program și investițiile Uniunii în proiecte de cercetare și dezvoltare, în special investițiile legate de programul Orizont Europa, centrele europene de inovare digitală ar trebui să aibă rolul unei platforme care reunește industria, întreprinderile și administrațiile care au nevoie de noi soluții tehnologice, pe de o parte, și întreprinderile, în special întreprinderile nou-înființate și IMM-urile, care au soluții gata pentru a fi introduse pe piață, pe de altă parte.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 11 b (nou)
(11b)  Planificarea, dezvoltarea și achizițiile în cadrul programului ar trebui să se realizeze cu scopul de a îmbunătăți capacitatea și competitivitatea Uniunii pe termen mediu și lung. Ar trebui să se acorde prioritate acțiunilor care sporesc potențialul strategic și competitivitatea Uniunii, care vizează limitarea dependenței de furnizori și produse din țări terțe. Participarea țărilor terțe la obiectivele specifice ale programului ar trebui, prin urmare, să depindă de contribuția pe care aceste țări o vor aduce la Uniune.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 12
(12)  Programul ar trebui pus în aplicare prin proiecte care să consolideze capacitățile digitale de bază și utilizarea lor pe scară largă. Acest lucru ar trebui să implice investiții comune realizate împreună cu statele membre și, atunci când este necesar, cu sectorul privat, ceea ce ar presupune, în special, să se ajungă la o masă critică în domeniul achizițiilor publice pentru a se obține un raport calitate-preț mai bun și a se garanta că furnizorii din Europa rămân în avangarda progresului tehnologic.
(12)  Programul ar trebui pus în aplicare prin proiecte care să consolideze capacitățile digitale de bază și autonomia strategică a Uniunii. În acest scop, programul ar trebui să dispună de un buget din partea UE de cel puțin 9,2 miliarde EUR, completat cu investiții comune provenind de la statele membre și/sau din partea sectorului privat, ceea ce ar presupune, în special, să se ajungă la o masă critică în domeniul achizițiilor publice pentru a se obține un raport calitate-preț mai bun și a se garanta că furnizorii din Europa ajung în avangarda progresului tehnologic.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 14
(14)  Acțiunile programului ar trebui să fie utilizate pentru a aborda, în mod proporțional, disfuncționalitățile pieței sau situațiile de investiții sub nivelul optim, fără suprapuneri cu finanțarea privată sau excluderea acesteia și fără denaturarea concurenței pe piața internă.
(14)  Acțiunile programului ar trebui să fie utilizate pentru a consolida și a extinde baza digitală a Uniunii, pentru a aborda provocările societale majore, pentru a îmbunătăți în continuare competențele industriale digitale ale Uniunii, precum și pentru a aborda, în mod proporțional, disfuncționalitățile pieței sau situațiile de investiții sub nivelul optim, fără suprapuneri cu finanțarea privată sau excluderea acesteia și fără denaturarea concurenței pe piața internă.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Considerentul 15
(15)  Pentru a se atinge un grad maxim de flexibilitate pe durata întregului ciclu de viață al programului și a se dezvolta sinergii între diferitele sale componente, fiecare dintre aceste obiective specifice poate fi realizat prin oricare dintre instrumentele disponibile în temeiul Regulamentului financiar. Mecanismele de execuție care ar urma să fie utilizate sunt gestiunea directă și gestiunea indirectă, atunci când finanțarea din partea Uniunii este combinată cu alte surse de finanțare sau atunci când executarea necesită crearea unor structuri reglementate în comun.
(15)  Pentru a se atinge un grad maxim de flexibilitate pe durata întregului ciclu de viață al programului și a se dezvolta sinergii între diferitele sale componente, fiecare dintre aceste obiective specifice poate fi realizat prin oricare dintre instrumentele disponibile în temeiul Regulamentului financiar. Mecanismele de execuție care ar urma să fie utilizate sunt gestiunea directă și gestiunea indirectă, atunci când finanțarea din partea Uniunii este combinată cu alte surse de finanțare sau atunci când executarea necesită crearea unor structuri reglementate în comun. În cazurile de gestiune indirectă, Comisia se asigură că sunt menținute și respectate standardele de calitate și de siguranță impuse pentru gestiunea directă a programului.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Considerentul 16
(16)  Calculul de înaltă performanță și capacitățile aferente de prelucrare a datelor în Uniune ar trebui să permită asigurarea utilizării pe scară mai largă a calcului de înaltă performanță de către întreprinderi și, la un nivel mai general, în domenii de interes public pentru a valorifica oportunitățile unice pe care supercalculatoarele le oferă societății în ceea ce privește sănătatea, mediul și securitatea, precum și competitivitatea întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii.
(16)  Calculul de înaltă performanță și capacitățile aferente de prelucrare și stocare a datelor în Uniune ar trebui să permită asigurarea utilizării pe scară mai largă a calcului de înaltă performanță de către întreprinderi și, la un nivel mai general, în domenii de interes public pentru a valorifica oportunitățile unice pe care supercalculatoarele le oferă societății în ceea ce privește sănătatea, mediul și securitatea, precum și competitivitatea întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii. Uniunea trebuie să achiziționeze supercalculatoare de talie mondială, să își securizeze sistemul de aprovizionare și să furnizeze servicii pentru simularea, vizualizarea și crearea de prototipuri, asigurând în același timp un sistem de calcul de înaltă performanță în conformitate cu valorile și principiile Uniunii.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Considerentul 17
(17)  Consiliul60 și Parlamentul European61 și-au exprimat sprijinul pentru intervenția Uniunii în acest domeniu. În plus, în 2017, nouă state membre au semnat Declarația EuroHPC62, un acord între guverne prin care acestea se angajează să colaboreze cu Comisia pentru a construi și implementa în Europa infrastructuri HPC și infrastructuri de date de ultimă generație care să fie disponibile în întreaga Uniune pentru comunitățile științifice și partenerii publici și privați.
(17)  Consiliul60 și Parlamentul European61 și-au exprimat sprijinul pentru intervenția Uniunii în acest domeniu. În plus, în 2017, nouă state membre au semnat Declarația EuroHPC62, un acord între guverne prin care acestea se angajează să colaboreze cu Comisia pentru a construi și implementa în Europa infrastructuri HPC și infrastructuri de date de ultimă generație care să fie disponibile în întreaga Uniune pentru comunitățile științifice și partenerii publici și privați și pentru a consolida valoarea adăugată a UE.
__________________
__________________
60
60
61
61
62
62
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Considerentul 18
(18)  În cazul obiectivului specific privind calculul de înaltă performanță, se consideră că mecanismul cel mai potrivit de realizare este o întreprindere comună, care să coordoneze în special strategiile naționale și ale Uniunii și investițiile în infrastructura informatică de înaltă performanță și cercetare și dezvoltare, să pună în comun resurse din fonduri publice și private și să protejeze interesele economice și strategice ale Uniunii63. În plus, centrele de competență specializate în calcul de înaltă performanță din statele membre vor oferi servicii în acest domeniu întreprinderilor, mediului academic și administrațiilor publice.
(18)  În cazul obiectivului specific privind calculul de înaltă performanță, se consideră că mecanismul cel mai potrivit de realizare este o întreprindere comună, care să coordoneze în special strategiile naționale și ale Uniunii și investițiile în infrastructura informatică de înaltă performanță și cercetare și dezvoltare, să pună în comun resurse din fonduri publice și private și să protejeze interesele economice și strategice ale Uniunii63. În plus, centrele de competență specializate în calcul de înaltă performanță din statele membre vor oferi servicii în acest domeniu întreprinderilor, inclusiv IMM-urilor și întreprinderilor nou-înființate, mediului academic și administrațiilor publice stabilite în Uniune.
__________________
__________________
63 Evaluarea impactului care însoțește documentul „Propunere de regulament al Consiliului privind instituirea întreprinderii comune pentru calculul de înaltă performanță” (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)
63 Evaluarea impactului care însoțește documentul „Propunere de regulament al Consiliului privind instituirea întreprinderii comune pentru calculul de înaltă performanță” (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Considerentul 19
(19)  Dezvoltarea capacității legate de inteligența artificială reprezintă un factor esențial pentru transformarea digitală a întreprinderilor și a sectorului public. Roboți din ce în ce mai autonomi sunt utilizați în fabrici, locuințe, orașe, spitale și în aplicații acvatice de adâncime. Platformele comerciale de inteligență artificială au trecut de la faza de testare la aplicații reale în domeniile sănătății și mediului. Toți principalii producători de autovehicule dezvoltă în prezent mașini autonome, iar tehnicile de învățare automată se află în centrul tuturor principalelor platforme web și al aplicațiilor cu volume mari de date.
(19)  Dezvoltarea capacității legate de inteligența artificială reprezintă un factor esențial pentru transformarea digitală a întreprinderilor și a sectorului public. Roboți din ce în ce mai autonomi sunt utilizați în fabrici, locuințe, orașe, spitale și în aplicații acvatice de adâncime. Platformele comerciale de inteligență artificială au trecut de la faza de testare la aplicații reale în domeniile sănătății și mediului. Toți principalii producători de autovehicule dezvoltă în prezent mașini autonome, iar tehnicile de învățare automată se află în centrul tuturor principalelor platforme web și al aplicațiilor cu volume mari de date. Pentru a crea cele mai bune condiții-cadru pentru ca aceste noi tehnologii să se dezvolte în Europa, Uniunea trebuie să adauge principiul inovării la procesul său de elaborare a politicilor.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)
(19a)   În Rezoluția sa din 1 iunie 2017 referitoare la digitalizarea industriei europene, Parlamentul European a subliniat impactul barierelor lingvistice asupra industriei și digitalizării acesteia. În acest context, dezvoltarea de tehnologii lingvistice la scară largă bazate pe inteligența artificială, cum ar fi traducerea automată, recunoașterea vocală, analiza volumelor mari de date text, sistemele de dialog și de întrebări-răspunsuri sunt esențiale pentru a menține diversitatea lingvistică, pentru a asigura caracterul incluziv și pentru a facilita comunicarea de la om la om și de la om la mașină.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Considerentul 19 b (nou)
(19b)  Dezvoltarea din ce în ce mai rapidă a roboților cu capacitatea de a învăța de sine stătător și a inteligenței artificiale, precum și capacitatea acestora de a multiplica conținutul de cunoștințe și de învățare în câteva secunde face dificilă anticiparea oricărei etape de dezvoltare până la încheierea programului în 2027. Prin urmare, Comisia ar trebui să acorde o atenție deosebită acestei tendințe digitale care evoluează rapid și, dacă este cazul, ar trebui să adapteze rapid obiectivele programului de lucru în consecință.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Considerentul 19 c (nou)
(19c)  Având în vedere cererea din ce în ce mai mare a industriei europene de soluții de robotică care folosesc inteligența artificială și importanța evitării unui deficit semnificativ de investiții în acest domeniu, obiectivele programului referitoare la inteligența artificială ar trebui să cuprindă robotica bazată pe inteligența artificială.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Considerentul 19 d (nou)
(19d)  Produsele și serviciile bazate pe inteligența artificială ar trebui să fie ușor de utilizat, să respecte obligațiile legale în mod implicit și să le ofere consumatorilor mai multe posibilități de alegere și mai multe informații, în special cu privire la calitatea produselor și a serviciilor.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Considerentul 20
(20)  Pentru dezvoltarea inteligenței artificiale este crucial să existe seturi de date de mari dimensiuni și facilități de testare și experimentare care să fie disponibile.
(20)  Pentru dezvoltarea inteligenței artificiale este crucial să existe seturi de date de mari dimensiuni și facilități de testare și experimentare pentru a asigura piața internă în cazul utilizării inteligenței artificiale, precum și accesul la capacități de extragere a informațiilor din texte și date, inclusiv tehnologiile lingvistice.
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)
(20a)   La 25 aprilie 2018, Comisia s-a angajat să propună o abordare europeană prin dezvoltarea unui proiect de orientări privind inteligența artificială în cooperare cu părțile interesate în cadrul Alianței pentru IA, un grup de experți în domeniul inteligenței artificiale, pentru a stimula aplicațiile și întreprinderile bazate pe IA în Europa.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Considerentul 21
(21)  În Rezoluția din 1 iunie 2017 referitoare la digitalizarea industriei europene64, Parlamentul European a evidențiat importanța unei abordări europene comune în materie de securitate cibernetică, recunoscând necesitatea de a sensibiliza publicul pe această temă și a considerat că reziliența cibernetică este o responsabilitate esențială pentru liderii mediului de afaceri și pentru factorii de decizie industriali și de securitate de la nivel național și european.
(21)  În Rezoluția din 1 iunie 2017 referitoare la digitalizarea industriei europene64, Parlamentul European a evidențiat importanța unei abordări europene comune în materie de securitate cibernetică, recunoscând necesitatea de a sensibiliza publicul pe această temă și a considerat că reziliența cibernetică este o responsabilitate esențială pentru liderii mediului de afaceri și pentru factorii de decizie industriali și de securitate de la nivel național și european, precum și punerea în aplicare a securității și a protecției vieții private implicit și începând cu momentul conceperii.
__________________
__________________
64 Documentul A8-0183/2017, disponibil la: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//RO
64 Documentul A8-0183/2017, disponibil la: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//RO
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Considerentul 22
(22)  Securitatea cibernetică este o provocare pentru întreaga Uniune, pe care nu o mai putem aborda doar prin inițiative naționale fragmentate. Capacitatea Europei în materie de securitate cibernetică ar trebui consolidată, astfel încât Europa să fie dotată cu capacitățile necesare pentru a-și proteja cetățenii și întreprinderile de amenințările cibernetice. În plus, consumatorii ar trebui să fie protejați atunci când utilizează produse conectate, care pot fi piratate și le pot pune în pericol siguranța. Acest lucru ar trebui realizat împreună cu statele membre și cu sectorul privat, prin dezvoltarea și coordonarea de proiecte menite să consolideze capacitățile Europei în domeniul securității cibernetice și prin asigurarea implementării la scară largă a celor mai recente soluții în materie de securitate cibernetică în toate sectoarele economiei, precum și prin gruparea competențelor în acest domeniu pentru a se asigura o masă critică și un nivel de excelență.
(22)  Securitatea cibernetică este o provocare pentru întreaga Uniune, pe care nu o mai putem aborda doar prin inițiative naționale fragmentate. Capacitatea Europei în materie de securitate cibernetică ar trebui consolidată, astfel încât Europa să fie dotată cu capacitățile necesare pentru a proteja cetățenii, administrațiile publice și întreprinderile de amenințările cibernetice. În plus, consumatorii ar trebui să fie protejați atunci când utilizează produse conectate, care pot fi piratate și le pot pune în pericol siguranța. Acest lucru ar trebui realizat împreună cu statele membre și cu sectorul privat, prin dezvoltarea și coordonarea de proiecte menite să consolideze capacitățile Europei în domeniul securității cibernetice și prin asigurarea implementării la scară largă a celor mai recente soluții în materie de securitate cibernetică în toate sectoarele economiei, precum și prin gruparea competențelor în acest domeniu pentru a se asigura o masă critică și un nivel de excelență.
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Considerentul 23
(23)  În septembrie 2017, Comisia a prezentat un pachet de inițiative65 prin care a formulat o abordare globală a Uniunii în privința securității cibernetice, cu scopul de a întări capacitatea Europei de a face față amenințărilor și atacurilor cibernetice și de a-i consolida capacitatea tehnologică și industrială în acest domeniu.
(23)  În septembrie 2017, Comisia a prezentat un pachet de inițiative65 prin care a formulat o abordare globală a Uniunii în privința securității cibernetice, cu scopul de a întări capacitatea Europei de a face față amenințărilor și atacurilor cibernetice, de a îmbunătăți reziliența cibernetică și de a-i consolida capacitatea tehnologică și industrială în acest domeniu.
_________________
_________________
65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity
65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)
(23a)  În principiu, soluțiile de securitate cibernetică ar trebui să aibă ca parametri de proiectare de bază standarde de siguranță și de securitate, în conformitate cu tehnologia de ultimă generație disponibilă și cu principiile „securității începând cu momentul conceperii” și „securității implicite”.
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Considerentul 24
(24)  Încrederea este o condiție prealabilă pentru funcționarea pieței unice digitale. Tehnologiile în materie de securitate cibernetică, cum ar fi identitățile digitale, criptografia sau tehnologiile de detectare a intruziunii și aplicarea lor în domenii precum finanțele, industria 4.0, energia, transporturile, serviciile medicale sau e-guvernarea sunt esențiale pentru garantarea securității și a încrederii în activitatea și tranzacțiile online, atât în rândul cetățenilor, cât și al administrațiilor publice și al întreprinderilor.
(24)  Încrederea este o condiție prealabilă pentru funcționarea pieței unice digitale. Tehnologiile în materie de securitate cibernetică, cum ar fi tehnologia registrelor distribuite, identitățile digitale, criptografia, criptarea sau tehnologiile de detectare a intruziunii și aplicarea lor în domenii precum finanțele, industria 4.0, logistica, energia, transporturile, turismul, serviciile medicale sau e-guvernarea sunt esențiale pentru garantarea securității, a transparenței și a încrederii în activitatea și tranzacțiile online, inclusiv în platformele 5G, atât în rândul cetățenilor, cât și al administrațiilor publice și al întreprinderilor.
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Considerentul 25
(25)  În concluziile sale din 19 octombrie 2017Consiliul European, a subliniat că, pentru a construi cu succes o Europă digitală, Uniunea are nevoie în special de piețe ale forței de muncă și sisteme de formare și de educație adecvate pentru era digitală și că există o nevoie de a investi în competențele digitale, precum și de a-i responsabiliza și înzestra cu capacitățile necesare pe toți europenii;
(25)  În concluziile sale din 19 octombrie 2017, Consiliul European, a subliniat că, pentru a construi cu succes o Europă digitală, Uniunea are nevoie în special de piețe ale forței de muncă și sisteme de formare și de educație adecvate pentru era digitală și că există o nevoie de a investi în competențele digitale și de a îmbunătăți gradul de alfabetizare digitală, precum și de a-i responsabiliza și înzestra cu capacitățile necesare pe toți europenii, printr-o abordare integrată.
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)
(26a)   Având în vedere necesitatea unei abordări holistice, programul ar trebui, de asemenea, să ia în considerare domeniile referitoare la incluziune, calificare, formare și specializare care, pe lângă competențele digitale avansate, sunt decisive pentru crearea de valoare adăugată în societatea bazată pe cunoaștere.
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Considerentul 27
(27)  În rezoluția sa din 1 iunie 2017 referitoare la digitalizarea industriei europene67, Parlamentul European a afirmat că educația, formarea și învățarea pe tot parcursul vieții reprezintă piatra de temelie a coeziunii sociale într-o societate digitală.
(27)  În rezoluția sa din 1 iunie 2017 referitoare la digitalizarea industriei europene67, Parlamentul European a afirmat că educația, formarea și învățarea pe tot parcursul vieții reprezintă piatra de temelie a coeziunii sociale într-o societate digitală. De asemenea, a solicitat ca perspectiva de gen să fie integrată în toate inițiativele digitale, subliniind necesitatea de a aborda grava disparitate de gen din sectorul TIC, care este esențial pentru creșterea și prosperitatea pe termen lung a Europei;
__________________
__________________
67 Documentul A8-0183/2017, disponibil la: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//RO
67 Documentul A8-0183/2017, disponibil la: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//RO
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Considerentul 27 a (nou)
(27a)  În Rezoluția sa din 28 aprilie 2016 referitoare la egalitatea de gen și capacitarea femeilor în era digitală, Parlamentul European a subliniat necesitatea colectării de date defalcate pe genuri privind utilizarea TIC și a dezvoltării unor ținte, indicatori și valori de referință pentru a urmări progresele legate de accesul femeilor la TIC și pentru a promova exemplele de cele mai bune practici în rândul întreprinderilor;
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Considerentul 27 b (nou)
(27b)  În Rezoluția sa din 19 ianuarie 2016, intitulată „Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală”, Parlamentul European a sprijinit pe deplin și a încurajat o cultură antreprenorială digitală destinată femeilor, precum și integrarea și participarea acestora în cadrul societății informaționale.
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Considerentul 28
(28)  Tehnologiile digitale avansate, sprijinite prin prezentul program, ca de exemplu calculul de înaltă performanță, securitatea cibernetică și inteligența artificială, sunt în prezent suficient de mature pentru a trece din faza de cercetare la cea de adoptare, implementare și extindere la nivelul Uniunii. Implementarea acestor tehnologii necesită un răspuns la nivelul Uniunii, întocmai ca și componenta privind competențele. Oportunitățile de formare pentru dobândirea de competențe digitale avansate trebuie amplificate, sporite și făcute accesibile în întreaga UE. În caz contrar, ar avea de suferit atât buna implementare a tehnologiilor digitale avansate, cât și competitivitatea globală a economiei Uniunii. Acțiunile sprijinite prin acest program sunt complementare cu cele sprijinite de FSE, FEDR și programul Orizont Europa.
(28)  Tehnologiile digitale avansate, sprijinite prin prezentul program, ca de exemplu calculul de înaltă performanță, securitatea cibernetică, tehnologia de cloud computing, protecția datelor și guvernanța informațiilor, precum și inteligența artificială, sunt în prezent suficient de mature pentru a trece din faza de cercetare la cea de adoptare, implementare și extindere la nivelul Uniunii. Implementarea acestor tehnologii necesită un răspuns la nivelul Uniunii, întocmai ca și componenta privind competențele. Oportunitățile de învățare și formare pentru dobândirea de competențe digitale avansate trebuie amplificate, sporite și făcute accesibile în întreaga UE. În caz contrar, ar avea de suferit atât buna implementare a tehnologiilor digitale avansate, cât și competitivitatea globală a economiei Uniunii. Acțiunile sprijinite prin acest program sunt complementare cu cele sprijinite de FSE, FEDR, ERASMUS și programul Orizont Europa.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Considerentul 29
(29)  Modernizarea administrațiilor și a serviciilor publice prin mijloace digitale este esențială pentru reducerea sarcinii administrative asupra întreprinderilor și a cetățenilor în general, astfel încât interacțiunile acestora cu autoritățile publice să fie mai rapide, mai ușor de stabilit și mai puțin costisitoare, iar eficiența și calitatea serviciilor oferite cetățenilor și întreprinderilor să fie sporită. Întrucât o serie de servicii de interes public au deja o dimensiune europeană, acordarea de sprijin pentru adoptarea și implementarea lor la nivelul Uniunii ar trebui să asigure faptul că cetățenii și întreprinderile vor beneficia de acces la servicii digitale de înaltă calitate în întreaga Europă.
(29)  Modernizarea administrațiilor și a serviciilor publice prin mijloace digitale este esențială pentru reducerea sarcinii administrative asupra cetățenilor și industriei, astfel încât interacțiunile acestora cu autoritățile publice să fie mai rapide, mai ușor de stabilit și mai puțin costisitoare, iar eficiența, transparența și calitatea serviciilor oferite cetățenilor și întreprinderilor să fie sporită, crescând, în același timp, eficiența cheltuirii fondurilor publice. Întrucât o serie de servicii de interes public au deja o dimensiune europeană, acordarea de sprijin pentru adoptarea și implementarea lor la nivelul Uniunii ar trebui să asigure faptul că cetățenii și întreprinderile ar putea beneficia de acces la servicii digitale multilingve de înaltă calitate în întreaga Europă. De asemenea, este important ca aceste servicii să fie accesibile și persoanelor cu handicap.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)
(29a)   Digitalizarea poate facilita și îmbunătăți accesul fără obstacole al tuturor persoanelor, inclusiv al persoanelor în vârstă, al persoanelor cu mobilitate redusă sau cu handicap și al celor din zone îndepărtate sau rurale.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Considerentul 30
(30)  Transformarea digitală a domeniilor de interes public cum ar fi serviciile medicale68, mobilitatea, justiția, monitorizarea planetei/mediului, educația și cultura presupune menținerea și extinderea infrastructurilor de servicii digitale, care fac posibil schimbul transfrontalier de date în condiții de siguranță și încurajează dezvoltarea la nivel național. Coordonarea acestora în temeiul prezentului regulament îndeplinește cel mai bine potențialul de exploatare a sinergiilor.
(30)  Transformarea digitală a domeniilor de interes public cum ar fi serviciile medicale68, mobilitatea, justiția, monitorizarea planetei/mediului, securitatea, reducerea emisiilor de carbon, infrastructura energetică, educația și formarea și cultura presupune menținerea, modernizarea și extinderea infrastructurilor de servicii digitale, care fac posibil schimbul transfrontalier și între mai multe limbi de date și informații în condiții de siguranță și încurajează dezvoltarea la nivel național. Coordonarea acestora în temeiul prezentului regulament îndeplinește cel mai bine potențialul de exploatare a sinergiilor și de asigurare a complementarității. Totuși, transformarea digitală ar trebui să țină cont de faptul că anumiți cetățeni nu participă, din diferite motive, la aceasta și ar trebui susținute rețele care să continue să îi informeze pe acești cetățeni, să îi ajute să-și păstreze toate drepturile și să își îndeplinească toate obligațiile sociale și civice.
_________________
_________________
68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628
68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Considerentul 30 a (nou)
(30a)   Transformarea digitală în acest sector trebuie totuși să le permită cetățenilor europeni să aibă acces la propriile date, să le folosească și să le gestioneze în condiții de siguranță în context transfrontalier, indiferent de locul în care se găsesc cetățenii sau datele.
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Considerentul 30 b (nou)
(30b)   Implementarea și accesul la tehnologiile avansate în domenii de interes public, precum educația, presupun, de asemenea, formare în ceea ce privește competențele necesare pentru utilizarea acestor tehnologii. Prin urmare, obiectivele incluse în Obiectivul specific nr. 8 ar trebui să acopere și programele de formare adresate persoanelor care urmează să utilizeze tehnologiile avansate.
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Considerentul 32
(32)  Modernizarea administrațiilor publice europene reprezintă una dintre prioritățile-cheie ale punerii în aplicare cu succes a Strategiei privind piața unică digitală. Evaluarea la jumătatea perioadei a strategiei a evidențiat necesitatea de a consolida transformarea administrațiilor publice și de a asigura faptul că cetățenii au un acces ușor, fiabil și fără întreruperi la serviciile publice.
(32)  Modernizarea administrațiilor publice europene reprezintă una dintre prioritățile-cheie ale punerii în aplicare cu succes a Strategiei privind piața unică digitală. Evaluarea la jumătatea perioadei a strategiei a evidențiat necesitatea de a consolida transformarea administrațiilor publice și de a asigura faptul că cetățenii au un acces ușor, fiabil, sigur, fără întreruperi și inclusiv la serviciile publice.
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Considerentul 33
(33)  Analiza anuală a creșterii publicată de Comisie în 201769 arată că nivelul de calitate a administrațiilor publice europene are un impact direct asupra mediului economic și, prin urmare, este esențial pentru a stimula productivitatea, competitivitatea, cooperarea economică, creșterea și crearea de locuri de muncă. Mai precis, este necesar să existe o administrație publică eficientă și transparentă și sisteme de justiție eficace pentru a sprijini creșterea economică și a le oferi întreprinderilor și cetățenilor servicii de înaltă calitate.
(33)  Analiza anuală a creșterii publicată de Comisie în 201769 arată că nivelul de calitate a administrațiilor publice europene are un impact direct asupra mediului economic și, prin urmare, este esențial pentru a stimula productivitatea, competitivitatea, cooperarea economică, creșterea durabilă, crearea de locuri de muncă și locuri de muncă de înaltă calitate. Mai precis, este necesar să existe o administrație publică eficientă și transparentă și sisteme de justiție eficace pentru a sprijini creșterea economică și a le oferi întreprinderilor și cetățenilor servicii de înaltă calitate.
__________________
__________________
69 COM(2016)0725.
69 COM(2016)0725.
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Considerentul 34
(34)  Interoperabilitatea serviciilor publice europene vizează toate nivelurile de administrație: nivelul Uniunii, cel național, cel regional și cel local. Pe lângă eliminarea barierelor din calea funcționării pieței unice, interoperabilitatea facilitează punerea în aplicare cu succes a politicilor și oferă un important potențial în ceea ce privește evitarea barierelor electronice transfrontaliere, asigurând în continuare, la nivelul Uniunii, apariția unor servicii publice comune noi sau consolidarea celor în curs de dezvoltare. Pentru a elimina fragmentarea serviciilor europene, a susține libertățile fundamentale și recunoașterea reciprocă operațională în UE, ar trebui promovată o abordare holistică, transsectorială și transfrontalieră în materie de interoperabilitate, într-un mod cât mai eficace și mai adecvat pentru utilizatorii finali. Aceasta implică faptul că interoperabilitatea trebuie înțeleasă într-un sens larg, de la nivelul juridic și tehnic la elemente de politică în domeniu. În consecință, durata activităților ar depăși ciclul de viață obișnuit al soluțiilor, urmând să includă toate elementele de intervenție care ar sprijini condițiile-cadru necesare pentru menținerea interoperabilității în general.
(34)  Interoperabilitatea serviciilor publice europene vizează toate nivelurile de administrație: nivelul Uniunii, cel național, cel regional și cel local. Pe lângă eliminarea barierelor din calea funcționării pieței unice, interoperabilitatea facilitează cooperarea transfrontalieră, alinierea standardelor comune și punerea în aplicare cu succes a politicilor și oferă un important potențial în ceea ce privește evitarea barierelor electronice și lingvistice transfrontaliere și reducerea birocrației, asigurând în continuare, la nivelul Uniunii, apariția unor servicii publice comune noi sau consolidarea celor în curs de dezvoltare, precum și prevenirea dublei stocări inutile. Pentru a elimina fragmentarea serviciilor europene, a susține libertățile fundamentale și recunoașterea reciprocă operațională în UE, ar trebui promovată o abordare holistică, neutră din punct de vedere tehnologic, transsectorială și transfrontalieră în materie de interoperabilitate, într-un mod cât mai eficace și mai adecvat pentru utilizatorii finali și cu asigurarea unui nivel ridicat de protecție a datelor. Aceasta implică faptul că interoperabilitatea trebuie înțeleasă într-un sens larg, de la nivelul juridic și tehnic la elemente de politică în domeniu. În consecință, durata activităților ar depăși ciclul de viață obișnuit al soluțiilor, urmând să includă toate elementele de intervenție care ar sprijini condițiile-cadru necesare pentru menținerea interoperabilității în general.
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Considerentul 34 a (nou)
(34a)  La 6 octombrie 2017, miniștrii UE reuniți la Tallinn au afirmat că strategia digitală europeană ar trebui să se bazeze pe colaborare și interoperabilitate, inclusiv utilizarea politicilor deschise de acordare a licențelor și a standardelor deschise. Așadar, programul ar trebui să încurajeze soluțiile cu sursă deschisă pentru a permite reutilizarea, sporirea nivelului de încredere și asigurarea transparenței. Acest lucru va avea un impact pozitiv asupra sustenabilității proiectelor finanțate.
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Considerentul 37
(37)  În aprilie 2016, Comisia a adoptat inițiativa privind digitalizarea industriei europene, pentru a se asigura că „toate industriile din Europa, indiferent de sector, de locul unde sunt amplasate și de dimensiuni pot beneficia pe deplin de inovarea digitală”71.
(37)  În aprilie 2016, Comisia a adoptat inițiativa privind digitalizarea industriei europene, pentru a se asigura că „toate industriile din Europa, indiferent de sector, de locul unde sunt amplasate și de dimensiuni pot beneficia pe deplin de inovarea digitală”. Acest lucru are o relevanță deosebită pentru întreprinderile mici și mijlocii din sectoarele culturale și creative.
__________________
71
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Considerentul 39
(39)  Atingerea obiectivelor vizate poate necesita mobilizarea potențialului tehnologiilor complementare în domenii precum colaborarea în rețea și tehnica de calcul, astfel cum se precizează în comunicarea intitulată „Digitalizarea industriei europene”73, care recunoaște că „disponibilitatea unor infrastructuri de rețea și de tip cloud de clasă mondială” este un ingredient esențial al digitalizării industriei.
(39)  Atingerea obiectivelor vizate poate necesita mobilizarea potențialului tehnologiilor complementare în domenii precum colaborarea în rețea și tehnica de calcul, astfel cum se precizează în comunicarea intitulată „Digitalizarea industriei europene”73, care recunoaște că „disponibilitatea unor infrastructuri de rețea și de tip cloud de clasă mondială” este o componentă esențială a digitalizării industriei.
__________________
__________________
73 COM (2016)0180: Digitalizarea industriei europene – Valorificarea deplină a pieței unice digitale.
73 COM (2016)0180: Digitalizarea industriei europene – Valorificarea deplină a pieței unice digitale.
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Considerentul 40
(40)  Prin faptul că prevede un set unic de norme care se aplică direct în ordinea juridică a statelor membre, Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD), aplicabil începând din luna mai 2018, garantează libera circulație a datelor cu caracter personal între statele membre ale UE și consolidează încrederea și securitatea persoanelor, două elemente indispensabile pentru o piață unică digitală adevărată. Atunci când implică prelucrarea de date cu caracter personal, acțiunile întreprinse în cadrul prezentului program ar trebui, prin urmare, să sprijine punerea în aplicare a Regulamentului general privind protecția datelor, de exemplu în domeniul inteligenței artificiale și al tehnologiei lanțului de blocuri.
(40)  Prin faptul că prevede un set unic de norme care se aplică direct în ordinea juridică a statelor membre, Regulamentul (UE) 2016/679 garantează libera circulație a datelor cu caracter personal între statele membre ale UE și consolidează încrederea și securitatea persoanelor, două elemente indispensabile pentru o piață unică digitală adevărată. Atunci când implică prelucrarea de date cu caracter personal, toate acțiunile întreprinse în cadrul prezentului program ar trebui, prin urmare, să fie în deplină conformitate cu regulamentul respectiv. Acestea ar trebui să sprijine în special dezvoltarea tehnologiilor digitale care respectă obligațiile privind „protecția datelor începând cu momentul conceperii”, care sunt obligatorii în temeiul regulamentului respectiv, în măsura în care prelucrarea implică date de comunicații electronice, respectându-se dispozițiile Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului.1a
_________________
1a Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Considerentul 41
(41)  Programul ar trebui să fie pus în aplicare cu respectarea deplină a cadrului UE și a cadrului internațional de protecție și asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală. Protecția efectivă a drepturilor de proprietate intelectuală joacă un rol esențial în inovare și, prin urmare, este necesară pentru punerea în aplicare eficace a programului.
(41)  Programul ar trebui să fie pus în aplicare cu respectarea deplină a cadrului UE și a cadrului internațional de protecție și asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală. Protecția efectivă a drepturilor de proprietate intelectuală joacă un rol esențial în inovare și pentru păstrarea valorii adăugate europene și, prin urmare, este necesară pentru punerea în aplicare eficace a programului.
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Considerentul 42
(42)  Organismele care vor urma să pună în aplicare programul ar trebui să se conformeze dispozițiilor aplicabile instituțiilor Uniunii, precum și dispozițiilor din legislațiile naționale privind prelucrarea informațiilor, în special a informațiilor sensibile neclasificate și a informațiilor UE clasificate.
(42)  În măsura în care organismele care vor urma să pună în aplicare programul prelucrează informații sensibile neclasificate, acestea ar trebui să respecte dispozițiile relevante prevăzute în legislația Uniunii sau în legislațiile naționale privind prelucrarea informațiilor, după caz.
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Considerentul 43
(43)  Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și cu angajamentul față de obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, programul va contribui la integrarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice în politicile Uniunii și va ajuta la atingerea unei ținte generale reprezentate de o contribuție de 25 % din cheltuielile bugetului UE pentru îndeplinirea obiectivelor climatice74. Acțiunile relevante vor fi identificate pe parcursul elaborării și punerii în aplicare a programului și vor fi reevaluate în contextul evaluărilor și proceselor de revizuire relevante.
(43)  Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu obligațiile Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, programul va contribui la integrarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice în politicile Uniunii și va ajuta la atingerea unei ținte generale reprezentate de o contribuție de 25 % din cheltuielile bugetului UE pentru îndeplinirea obiectivelor climatice74. Acțiunile relevante ar trebui identificate pe parcursul elaborării și punerii în aplicare a programului și reevaluate în contextul evaluărilor și proceselor de revizuire relevante, pentru a garanta respectarea pe deplin a acestor obligații.
_________________
_________________
74 COM(2018)0321, p. 1.
74 COM(2018)0321, p. 1.
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Considerentul 44
(44)  În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, ar trebui să i se confere Comisiei competențe de executare în vederea adoptării programelor de lucru, astfel încât obiectivele programului să fie realizate în conformitate cu prioritățile Uniunii și ale statelor membre, asigurându-se în același timp consecvența, transparența și continuitatea acțiunii comune a Uniunii și a statelor membre. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/201175 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie.
eliminat
__________________
75 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Considerentul 45
(45)  Programele de lucru ar trebui adoptate, în principiu, ca programe de lucru multianuale, în mod normal bianuale, sau, dacă necesitățile legate de punerea în aplicare a programului justifică acest lucru, ca programe anuale de lucru. Tipurile de finanțare și metodele de execuție prevăzute în prezentul regulament ar trebui alese pe baza capacității lor de a duce la îndeplinire obiectivele specifice ale acțiunilor și de a produce rezultate, luându-se în considerare, în special, costurile controalelor, sarcina administrativă și un eventual risc de nerespectare. Ar trebui să se utilizeze sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și o finanțare nelegată de costuri, după cum se prevede la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar.
(45)  Ar trebui adoptate programe de lucru, astfel încât obiectivele programului să fie realizate în conformitate cu prioritățile Uniunii și ale statelor membre, asigurându-se în același timp consecvența, transparența și continuitatea acțiunii comune a Uniunii și a statelor membre. Programele de lucru ar trebui adoptate, în principiu, o dată la doi ani, sau, dacă necesitățile legate de punerea în aplicare a programului justifică acest lucru, anual. Tipurile de finanțare și metodele de execuție prevăzute în prezentul regulament ar trebui alese pe baza capacității lor de a duce la îndeplinire obiectivele specifice ale acțiunilor și de a produce rezultate, luându-se în considerare, în special, costurile controalelor, sarcina administrativă și un eventual risc de nerespectare. Ar trebui să se utilizeze sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și o finanțare nelegată de costuri, după cum se prevede la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar.
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Considerentul 46
(46)  Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să i se delege Comisiei în vederea modificării anexei II pentru a revizui și/sau completa acești indicatori. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
(46)  Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să i se delege Comisiei în vederea modificării anexelor I și II pentru a revizui și/sau completa acești indicatori. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Considerentul 46 a (nou)
(46a)   Pentru a asigura, a menține și a dezvolta finanțarea pe termen lung pentru programul „Europa digitală”, este nevoie de norme comune la nivelul UE, care să fie clare, orientate spre viitor și favorabile concurenței, pentru a stimula investițiile și inovarea și pentru a păstra accesibilitatea financiară.
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Considerentul 47
(47)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special cele prevăzute la articolele [8], [11], [16], [21], [35], [38] și [47] în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, libertatea de exprimare și de informare, libertatea de a desfășura o activitate comercială, interzicerea discriminării, asistența medicală, protecția consumatorilor și dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil. Statele membre trebui să aplice prezentul regulament respectând aceste drepturi și principii.
(47)  Acțiunile care intră sub incidența programului ar trebui să respecte drepturile fundamentale și să se conformeze principiilor recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special cele prevăzute la articolele [8], [11], [16], [21], [22], [35], [38], [41] și [47] în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, libertatea de exprimare și de informare, libertatea de a desfășura o activitate comercială, interzicerea discriminării, diversitatea lingvistică și dreptul la comunicare în oricare dintre limbile UE, asistența medicală, protecția consumatorilor și dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil. Astfel de acțiuni ar trebui să fie în concordanță cu orice obligație juridică, inclusiv cu dreptul internațional și cu orice decizie relevantă a Comisiei, precum și cu principiile etice, care includ evitarea oricărei încălcări a integrității în cercetare.
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Considerentul 47 a (nou)
(47a)  În aprilie 2018, Comisia s-a angajat1a să instituie un cadru pentru părțile interesate și experți în scopul dezvoltării unui proiect de orientări privind inteligența artificială, în cooperare cu Grupul european pentru etică în domeniul științei și al noilor tehnologii; Comisia va sprijini organizațiile de consumatori și autoritățile de supraveghere din domeniul protecției datelor de la nivel național și de la nivelul UE la constituirea de cunoștințe care să faciliteze înțelegerea aplicațiilor bazate pe IA, cu contribuții din partea Grupului consultativ european al consumatorilor și a Comitetului european pentru protecția datelor.
__________________
1a Comunicarea din 25 aprilie 2018 privind inteligența artificială pentru Europa, COM(2018)0237, disponibilă la: http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0237/COM_COM(2018)0237_RO.pdf
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Considerentul 48
(48)  Țările terțe care sunt membre ale SEE pot participa la programele Uniunii în cadrul cooperării stabilite în conformitate cu Acordul privind SEE care prevede punerea în aplicare a programelor prin adoptarea unei decizii în temeiul respectivului acord. În prezentul regulament ar trebui să se introducă o dispoziție specifică prin care să se acorde accesul și drepturile necesare astfel încât ordonatorul de credite competent, Oficiul European de Luptă Antifraudă și Curtea de Conturi a Uniunii Europene să își exercite în mod exhaustiv competențele care le revin.
eliminat
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1
Prezentul regulament instituie programul Europa digitală (denumit în continuare „programul”).
Prezentul regulament instituie programul Europa digitală (denumit în continuare „programul”), care urmează a fi pus în aplicare în perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2027.
Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera e
(e)  „centru de inovare digitală” înseamnă o entitate juridică desemnată sau selectată printr-o procedură deschisă și competitivă în vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute în cadrul programului, în special oferirea accesului la expertiza tehnologică și la facilități de experimentare, cum ar fi echipamente și instrumente informatice care să permită transformarea digitală a întreprinderilor;
(e)  „centru european de inovare digitală” înseamnă o entitate juridică existentă sau nouă, sau un consorțiu de entități juridice, desemnată sau selectată printr-o procedură deschisă, transparentă și competitivă în vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute în cadrul programului, în special oferirea accesului la expertiza tehnologică și la facilități de experimentare, cum ar fi echipamente și instrumente informatice care să permită transformarea digitală a întreprinderilor, precum și facilitarea accesului la finanțare. Centrul european de inovare digitală este deschis întreprinderilor de toate formele și dimensiunile, în special IMM-urilor, întreprinderilor în curs de extindere și administrațiilor publice din întreaga Uniune.
Centrele europene de inovare digitală funcționează ca ghișee unice unde întreprinderile - în special IMM-urile, întreprinderile nou-înființate și întreprinderile cu capitalizare medie - pot beneficia de ajutor pentru a-și îmbunătăți afacerea, procesele de producție, produsele și serviciile prin intermediul tehnologiei digitale, care ar putea aduce o valoare adăugată. Centrele vor crea, așadar, o rețea descentralizată la nivelul Uniunii, oferind sprijin întreprinderilor pentru a se asigura că competențele angajaților corespund expertizei necesare pentru a folosi tehnologia digitală disponibilă. De asemenea, centrele vor colabora cu furnizorii de programe de învățământ, pentru a sprijini formarea studenților și formarea la locul de muncă a lucrătorilor.
Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera f a (nouă)
(fa)   „alfabetizarea mediatică” înseamnă competențele analitice necesare pentru ca o persoană să găsească modalitatea de a înțelege lumea digitală.
Amendamentul 71
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera f b (nouă)
(fb)  „parteneriat european” înseamnă o inițiativă în cadrul căreia Uniunea, împreună cu parteneri privați și/sau publici (cum ar fi industria, organizații de cercetare, organisme cu misiune de serviciu public la nivel local, regional, național sau internațional sau organizațiile societății civile, inclusiv fundații, organizații ale IMM-urilor), se angajează să sprijine în comun elaborarea și punerea în aplicare a activităților de inovare digitală și de implementare tehnologică, inclusiv a celor legate de comercializare și de utilizarea rezultatelor pentru reglementări sau politici;
Amendamentul 72
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera f c (nouă)
(fc)  „întreprinderi mici și mijlocii” sau „IMM-uri” înseamnă întreprinderi mici și mijlocii astfel cum sunt definite la articolul 2 din anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei;
Amendamentul 73
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera f d (nouă)
(fd)  „consorțiu” înseamnă un grup de întreprinderi care colaborează, constituit pentru a efectua o acțiune în cadrul programului.
Amendamentul 74
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Programul are următoarele obiective generale: să sprijine transformarea digitală a economiei și a societății europene și să aducă beneficii cetățenilor și întreprinderilor europene. Programul:
1.  Programul are următoarele obiective generale: să sprijine și să accelereze transformarea digitală a economiei, industriei și a societății europene și să aducă beneficii cetățenilor, serviciilor publice și întreprinderilor europene, precum și să consolideze autonomia strategică și coeziunea Uniunii, asigurând totodată competitivitatea și reducerea decalajului digital. Programul:
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b
(b)  va extinde difuzarea și adoptarea acestora în domenii de interes public și de către sectorul privat.
(b)  extinde difuzarea și adoptarea acestora în sectorul privat și în domenii de interes public, sprijinind transformarea lor digitală și asigurând accesul la tehnologiile digitale;
Amendamentul 76
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a
(a)  implementarea, coordonarea la nivelul Uniunii și exploatarea unei infrastructuri integrate de date și de supercalcul la scară exa de nivel mondial77 în Uniune care să fie accesibilă în condiții necomerciale utilizatorilor publici și privați și cercetării finanțate din fonduri publice;
(a)  implementarea, coordonarea la nivelul Uniunii și exploatarea unei infrastructuri interoperabile de date și de supercalcul la scară exa de nivel mondial77 în Uniune care să fie accesibilă utilizatorilor publici și privați și cercetării finanțate din fonduri publice și private;
__________________
__________________
77 Miliarde de miliarde de operațiuni cu virgulă mobilă pe secundă.
77 Miliarde de miliarde de operațiuni cu virgulă mobilă pe secundă.
Amendamentul 77
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b
(b)  implementarea tehnologiei gata de utilizare/operaționale rezultate în urma cercetării și inovării pentru a construi o Uniune integrată de calcul de înaltă performanță, care să acopere toate segmentele lanțului valoric științific și industrial, inclusiv echipamente informatice (hardware), programe informatice (software), aplicații, servicii, interconexiuni și competențe digitale;
(b)  implementarea tehnologiei gata de utilizare/operaționale rezultate în urma cercetării și inovării pentru a construi un ecosistem integrat la nivelul Uniunii pentru calculul de înaltă performanță, care să acopere toate segmentele lanțului valoric științific și industrial, inclusiv echipamente informatice (hardware), programe informatice (software), aplicații, servicii, interconexiuni și competențe digitale, garantând un nivel ridicat de securitate și protecție a datelor;
Amendamentul 78
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c
(c)  implementarea și exploatarea unei infrastructuri la scara post-exa78, inclusiv integrarea tehnologiilor de informatică cuantică și dezvoltarea de noi infrastructuri de cercetare pentru științele informatice.
(c)  implementarea și exploatarea unei infrastructuri la scara post-exa78, inclusiv integrarea tehnologiilor de informatică cuantică și dezvoltarea de noi infrastructuri de cercetare; încurajarea dezvoltării în interiorul Uniunii a hardware-ului și software-ului necesar pentru o astfel de implementare, pentru științele informatice.
__________________
__________________
78 De o mie de ori mai rapidă decât infrastructura la scară exa.
78 De o mie de ori mai rapidă decât infrastructura la scară exa.
Amendamentul 79
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Acțiunile din cadrul obiectivului specific nr. 1 se pun în aplicare în principal prin intermediul întreprinderii comune propuse de Comisie și aprobate de Consiliul de miniștri la 25 iunie 2018, în conformitate cu Regulamentul (UE) ... al Parlamentului European și al Consiliului1a.
__________________
1a Regulamentul privind instituirea întreprinderii comune pentru calculul european de înaltă performanță. 10594/18. Bruxelles, 18 septembrie 2018 (OR. en). http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10594-2018-INIT/ro/pdf
Amendamentul 80
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a
(a)  extinderea și consolidarea capacităților de bază în domeniul inteligenței artificiale în Uniune, inclusiv a resurselor de date și a bibliotecilor de algoritmi în conformitate cu legislația privind protecția datelor;
(a)  extinderea și consolidarea capacităților de bază în domeniul inteligenței artificiale în Uniune, inclusiv a resurselor de date și a bibliotecilor de algoritmi. În conformitate cu legislația privind protecția datelor, soluțiile bazate pe IA și resursele puse la dispoziție trebuie să respecte principiul protecției vieții private și al securității începând cu momentul conceperii și să asigure faptul că omul rămâne în centrul dezvoltării și implementării inteligenței artificiale,
Amendamentul 81
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b
(b)  punerea acestor capacități la dispoziția tuturor întreprinderilor și administrațiilor publice;
(b)  punerea acestor capacități la dispoziția întreprinderilor, în special a IMM-urilor și întreprinderilor nou-înființate, și a administrațiilor publice, inclusiv a organizațiilor non-profit, institutelor de cercetare, universităților,
Amendamentul 82
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c a (nouă)
(ca)  dezvoltarea și consolidarea aplicațiilor industriale și a sistemelor de producție, facilitarea integrării tehnologiilor în lanțurile valorice, dezvoltarea unor modele de afaceri inovatoare și reducerea timpului dintre momentul inovării și industrializare, precum și promovarea adoptării soluțiilor bazate pe IA în domeniile de interes public și în societate;
Amendamentul 83
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 a (nou)
Acțiunile aferente acestui obiectiv specific, Inteligența artificială, se pun în aplicare exclusiv prin gestionare directă de către Comisie sau de către o agenție executivă, pe baza unei analize cost-beneficiu.
Amendamentul 84
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 b (nou)
Acțiunile desfășurate în cadrul obiectivului specific nr. 2 respectă principiile etice și legislația relevantă la nivel național și internațional și la nivelul Uniunii, inclusiv Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și Convenția europeană privind drepturile omului și protocoalele la aceasta. Comisia, ținând seama de recomandările Grupului de experți la nivel înalt privind inteligența artificială, specifică condițiile legate de aspectele etice în programele de lucru din cadrul obiectivului specific nr. 2. Cererile de oferte sau acordurile de grant includ condițiile relevante, astfel cum sunt enunțate în programele de lucru. În timpul evaluării fiecărei acțiuni, se realizează o analiză etică a fiecărui proiect. Acțiunile care nu sunt acceptabile din punct de vedere etic sau care nu îndeplinesc acordul privind condițiile nu sunt eligibile pentru finanțare.
Amendamentul 85
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a
(a)  sprijinirea, împreună cu statele membre, a achiziționării de echipamente, instrumente și infrastructuri de date de securitate cibernetică avansate, cu respectarea deplină a legislației privind protecția datelor;
(a)  sprijinirea, împreună cu statele membre, a achiziționării de echipamente, instrumente și infrastructuri de date de securitate cibernetică avansate pentru a atinge un nivel ridicat comun de securitate cibernetică la nivel european, cu respectarea deplină a legislației privind protecția datelor și a drepturilor fundamentale, asigurând totodată autonomia strategică a UE;
Amendamentul 86
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera b
(b)  sprijinirea utilizării optime a cunoștințelor, capacităților și competențelor europene legate de securitatea cibernetică;
(b)  sprijinirea utilizării optime și a extinderii cunoștințelor, capacităților și competențelor europene legate de securitatea cibernetică și partajarea și integrarea celor mai bune practici;
Amendamentul 87
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera c
(c)  asigurarea unei largi implementări a celor mai recente soluții de securitate cibernetică în toate sectoarele economiei;
(c)  asigurarea unei largi implementări a celor mai recente soluții de securitate cibernetică în toate sectoarele economiei, acordând o atenție specială serviciilor publice și operatorilor economici esențiali, precum IMM-urile;
Amendamentul 88
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera d
(d)  consolidarea capacităților în cadrul statelor membre și în sectorul privat pentru ca acestea să poată respecta Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune79.
(d)  consolidarea capacităților în cadrul statelor membre și în sectorul privat pentru ca acestea să poată respecta Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune79, inclusiv prin măsuri menite să ducă la dezvoltarea unei culturi a securității cibernetice în cadrul organizațiilor.
__________________
__________________
79 JO L 194, 19.7.2016, p. 1.
79 JO L 194, 19.7.2016, p. 1.
Amendamentul 89
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera d a (nouă)
(da)  îmbunătățirea rezilienței împotriva atacurilor cibernetice, sporirea gradului de conștientizare a riscurilor și a cunoștințelor privind procesele de securitate de bază în rândul utilizatorilor, în special servicii publice, IMM-uri și întreprinderi nou-înființate, asigurarea faptului că întreprinderile dispun de un nivel de bază de securitate, cum ar fi criptarea de la un capăt la altul a datelor și comunicațiilor și actualizarea programelor informatice, precum și încurajarea utilizării securității implicite și începând cu momentul conceperii, a cunoștințelor privind procesele de securitate de bază și a igienei cibernetice;
Amendamentul 90
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 a (nou)
Acțiunile din cadrul obiectivului specific nr. 3, Securitate cibernetică și încredere, se pun în aplicare în principal prin intermediul Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și al Rețelei de competență în domeniul securității cibernetice, în conformitate cu [Regulamentul ..... al Parlamentului European și al Consiliului1a].
__________________
1a Regulamentul ..... al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare
Amendamentul 91
Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – partea introductivă
Intervenția financiară a Uniunii în cadrul obiectivului specific nr. 4 – Competențe digitale avansate – sprijină dezvoltarea acestor competențe în domeniile finanțate prin program, contribuind astfel la creșterea rezervei de talente a Europei prin promovarea unui nivel mai ridicat de profesionalism, în special în ceea ce privește calculul de înaltă performanță, analiza volumelor mari de date, securitatea cibernetică, tehnologiile registrelor distribuite, robotica și inteligența artificială. Intervenția financiară urmărește următoarele obiective operaționale:
Intervenția financiară a Uniunii în cadrul obiectivului specific nr. 4 – Competențe digitale avansate – sprijină dezvoltarea acestor competențe în domeniile finanțate prin program, contribuind astfel la creșterea rezervei de talente a Uniunii, reducând decalajul digital, promovând un nivel mai ridicat de profesionalism cu asigurarea echilibrului de gen, în special în ceea ce privește calculul de înaltă performanță, analiza volumelor mari de date, securitatea cibernetică, tehnologiile registrelor distribuite, robotica, inteligența artificială, tehnologia de tip cloud computing, sistemele și rețelele de comunicare, competențele în materie de protecție a datelor, inteligența artificială. În vederea stimulării și îmbunătățirii pieței muncii, precum și a specializării în tehnologii și aplicații digitale, intervenția financiară urmărește următoarele obiective operaționale:
Amendamentul 92
Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera a
(a)  sprijinirea conceperii și furnizării de formare și de cursuri pe termen lung pentru studenți, profesioniști din domeniul IT și pentru alte categorii de lucrători;
(a)  sprijinirea conceperii și furnizării de cursuri de formare de înaltă calitate pe termen lung, inclusiv învățare mixtă pentru studenți, profesori, educatori, profesioniști din domeniul IT, cercetători și alte categorii de lucrători, inclusiv funcționarii publici, în colaborare cu școlile, universitățile și centrele de cercetare;
Amendamentul 93
Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera b
(b)  sprijinirea conceperii și furnizării de formare și de cursuri pe termen scurt pentru antreprenori, directori de întreprinderi mici și pentru lucrători;
(b)  sprijinirea conceperii și furnizării de formare și de cursuri de înaltă calitate pe termen scurt, inclusiv învățare mixtă pentru antreprenori, directori de întreprinderi mici și întreprinderi nou-înființate și pentru lucrători, inclusiv funcționari publici și lucrători independenți;
Amendamentul 94
Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera c
(c)  sprijinirea formării la locul de muncă și a stagiilor pentru studenți, tineri absolvenți și tineri întreprinzători.
(c)  sprijinirea formării de înaltă calitate la locul de muncă, inclusiv a învățării mixte și a stagiilor pentru studenți, tineri absolvenți și tineri întreprinzători.
Amendamentul 95
Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 a (nou)
Acțiunile din cadrul obiectivului specific nr. 4 – Competențe digitale avansate – se pun în aplicare în principal prin gestionare directă de către Comisia Europeană. Centrele europene de inovare digitală pot funcționa ca facilitatori pentru oportunitățile de formare, oferind consultanță întreprinderilor și colaborând cu centrele de competență adecvate, pentru a asigura cea mai largă acoperire geografică în întreaga Uniune.
Amendamentul 96
Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – partea introductivă
Intervenția financiară a Uniunii în cadrul obiectivului specific 5 – Dezvoltare, utilizare optimă a capacităților digitale și interoperabilitate – urmărește următoarele obiective operaționale:
Intervenția financiară a Uniunii în cadrul obiectivului specific 5 – Dezvoltare, utilizare optimă a capacităților digitale și interoperabilitate – urmărește următoarele obiective operaționale care completează acțiunile legate de infrastructura digitală realizate în acest scop, reducând totodată decalajul digital:
Amendamentul 97
Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera a
(a)  asigurarea faptului că sectorul public și domeniile de interes public, cum ar fi sănătatea și îngrijirea, educația, sistemul judiciar, transporturile, energia, mediul, sectoarele culturale și creative, pot implementa și accesa tehnologiile digitale de ultimă generație, în special calculul de înaltă performanță, inteligența artificială și securitatea cibernetică;
(a)  asigurarea faptului că sectorul public și domeniile de interes public, cum ar fi sănătatea și îngrijirea, educația, sistemul judiciar, transporturile și comunicațiile, energia, mediul, sectoarele culturale și creative, precum și întreprinderile stabilite în Uniune pot implementa în mod efectiv tehnologiile digitale de ultimă generație, în special calculul de înaltă performanță, tehnologia limbajului, inteligența artificială și securitatea cibernetică, și au competențele necesare, dobândite prin formare, de a le utiliza;
Amendamentul 98
Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera b
(b)  implementarea, exploatarea și întreținerea infrastructurilor de servicii digitale interoperabile transeuropene (inclusiv a serviciilor conexe) în complementaritate cu acțiunile întreprinse la nivel național și regional;
(b)  implementarea, exploatarea și întreținerea infrastructurilor de servicii digitale interoperabile transeuropene de ultimă generație în întreaga Uniune (inclusiv a serviciilor conexe) în complementaritate cu acțiunile întreprinse la nivel național și regional;
Amendamentul 99
Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera c
(c)  facilitarea elaborării, actualizării și utilizării de soluții și cadre de către administrațiile publice, întreprinderile și cetățenii europeni, inclusiv reutilizarea soluțiilor și a cadrelor de interoperabilitate;
(c)  facilitarea elaborării, actualizării și utilizării de soluții și cadre de către administrațiile publice, întreprinderile și cetățenii europeni, inclusiv cu sursă deschisă și reutilizarea soluțiilor și a cadrelor de interoperabilitate;
Amendamentul 100
Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera d
(d)  includerea administrațiilor publice în procesul de testare și experimentare a tehnologiilor digitale, inclusiv în utilizarea transfrontalieră a acestora;
(d)  includerea administrațiilor publice în procesul de testare, experimentare și extindere a tehnologiilor digitale, inclusiv în utilizarea transfrontalieră a acestora;
Amendamentul 101
Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera e
(e)  sprijinirea adoptării de către întreprinderile din Uniune, în special de către IMM-uri, a tehnologiilor digitale avansate și conexe, în special a calculului de înaltă performanță, a inteligenței artificiale, a tehnologiilor viitoare și emergente în materie de securitate cibernetică;
(e)  sprijinirea adoptării de către întreprinderile din Uniune, în special de către IMM-uri și întreprinderile nou-înființate, a tehnologiilor digitale avansate și conexe, în special a calculului de înaltă performanță, a inteligenței artificiale, a tehnologiei registrelor distribuite, a securității cibernetice, a protecției datelor, a tehnologiei de tip cloud computing și a guvernanței informațiilor și a viitoarelor tehnologii emergente;
Amendamentul 102
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera f
(f)  sprijinirea conceperii, testării, aplicării și implementării unor soluții digitale interoperabile pentru serviciile publice, la nivelul UE, furnizate prin intermediul unei platforme de soluții reutilizabile bazate pe date, care încurajează inovarea și stabilește cadre comune pentru ca serviciile de administrație publică să își poată pune întregul potențial în slujba cetățenilor și a întreprinderilor europene;
(f)  sprijinirea conceperii, întreținerii, testării, aplicării și implementării unor soluții digitale interoperabile pentru serviciile publice, la nivelul UE, furnizate prin intermediul unei platforme de soluții reutilizabile bazate pe date, care încurajează inovarea și stabilește cadre comune pentru ca serviciile de administrație publică să își poată pune întregul potențial în slujba cetățenilor și a întreprinderilor europene;
Amendamentul 103
Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera g
(g)  asigurarea unei capacități permanente la nivelul Uniunii pentru a observa, a analiza și a se adapta la tendințele digitale care evoluează rapid, precum și partajarea și integrarea celor mai bune practici;
(g)  asigurarea unei capacități permanente la nivelul Uniunii pentru a fi în fruntea dezvoltării digitale și, în plus, a observa, a analiza și a se adapta la tendințele digitale care evoluează rapid, precum și partajarea și integrarea celor mai bune practici și facilitarea interacțiunilor dintre diferitele inițiative naționale, care să ducă la dezvoltarea societății digitale datorită unei cooperări permanente între toți actorii implicați la nivelul UE;
Amendamentul 104
Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera h
(h)  sprijinirea cooperării în vederea realizării unui ecosistem european de infrastructuri fiabile, utilizând servicii și aplicații de registre distribuite, inclusiv sprijinirea promovării interoperabilității și a standardizării și a introducerii de aplicații transfrontaliere în UE;
(h)  sprijinirea cooperării în vederea realizării unui ecosistem european de infrastructuri fiabile, utilizând, printre altele, servicii și aplicații de registre distribuite, inclusiv sprijinirea promovării interoperabilității și a standardizării și a introducerii de aplicații transfrontaliere în UE bazate pe securitate și protecția vieții private începând cu momentul conceperii, garantând protecția datelor și siguranța consumatorilor;
Amendamentul 105
Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 a (nou)
Acțiunile din cadrul obiectivului specific nr. 5 – Dezvoltare, utilizare optimă a capacităților digitale și interoperabilitate – se pun în aplicare în principal prin gestionare directă de către Comisia Europeană. Centrele europene de inovare digitală și centrele de competență pot funcționa ca facilitatori.
Amendamentul 106
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1
1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 este de 9 194 000 000 EUR în prețuri curente.
1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 este de 8 192 391 000 EUR la prețurile din 2018 (9 194 000 000 EUR în prețuri curente).
Amendamentul 107
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a
(a)  până la 2 698 240 000 EUR pentru obiectivul specific nr. 1 – Calcul de înaltă performanță
(a)  până la 2 404 289 438 EUR la prețurile din 2018 (2 698 240 000 EUR în prețuri curente) pentru obiectivul specific nr. 1 – Calcul de înaltă performanță
Amendamentul 108
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera b
(b)  până la 2 498 369 000 EUR pentru obiectivul specific nr. 2 – Inteligență artificială
(b)  până la 2 226 192 703 EUR la prețurile din 2018 (2 498 369 000 EUR în prețuri curente) pentru obiectivul specific nr. 2 – Inteligență artificială
Amendamentul 109
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera c
(c)  până la 1 998 696 000 EUR pentru obiectivul specific nr. 3 – Securitate cibernetică și încredere
(c)  până la 1 780 954 875 EUR la prețurile din 2018 (1 998 696 000 EUR în prețuri curente) pentru obiectivul specific nr. 3 – Securitate cibernetică și încredere
Amendamentul 110
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera d
(d)  până la 699 543 000 EUR pentru obiectivul specific nr. 4 – Competențe digitale avansate
(d)  până la 623 333 672 EUR la prețurile din 2018 (699 543 000 EUR în prețuri curente) pentru obiectivul specific nr. 4 – Competențe digitale avansate
Amendamentul 111
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera e
(e)  până la 1 299 152 000 EUR pentru obiectivul specific nr. 5 – Dezvoltare, utilizare optimă a capacităților digitale și interoperabilitate
(e)  până la 1 157 620 312 EUR la prețurile din 2018 (1 299 152 000 EUR în prețuri curente) pentru obiectivul specific nr. 5 – Dezvoltare, utilizare optimă a capacităților digitale și interoperabilitate
Amendamentul 112
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5
5.  Resursele alocate statelor membre în cadrul gestiunii partajate pot fi, la cererea acestora, transferate către program. Comisia implementează aceste resurse direct în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul financiar sau indirect în conformitate cu același articol litera (c). Dacă este posibil, resursele respective sunt utilizate în beneficiul statului membru în cauză.
5.  Resursele alocate statelor membre în cadrul gestiunii partajate pot fi, la cererea acestora, transferate către program. Comisia implementează aceste resurse direct în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul financiar sau indirect în conformitate cu același articol litera (c). Dacă este posibil, resursele respective sunt utilizate în cea mai mare măsură posibilă în beneficiul statului membru în cauză.
Amendamentul 113
Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – partea introductivă
Programul este deschis participării următoarelor țări terțe:
eliminat
Amendamentul 114
Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 1
1.  membrii Asociației Europene a Liberului Schimb care sunt membri ai Spațiul Economic European, în conformitate cu condițiile stabilite în Acordul privind Spațiul Economic European;
1.  programul este deschis membrilor Asociației Europene a Liberului Schimb care sunt membri ai Spațiul Economic European, în conformitate cu condițiile stabilite în Acordul privind Spațiul Economic European;
Amendamentul 115
Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 2
2.  țările în curs de aderare, țările candidate și candidații potențiali, în conformitate cu principiile generale și cu termenele și condițiile generale de participare a acestora la programele Uniunii stabilite în acordurile-cadru și deciziile consiliilor de asociere corespunzătoare sau în alte acorduri similare și în conformitate cu condițiile specifice prevăzute în acordurile dintre Uniune și țările respective;
2.  Asocierea completă sau parțială la program a țărilor terțe care nu sunt menționate la alineatul (1) se bazează pe o evaluare de la caz la caz a obiectivelor specifice, în conformitate cu condițiile prevăzute într-un acord specific referitor la participarea țării terțe la orice program al Uniunii, cu condiția ca acest acord specific să respecte pe deplin următoarele criterii:
—  participarea țării terțe este în interesul Uniunii;
—  participarea contribuie la realizarea obiectivelor stabilite la articolul 3;
—  participarea nu presupune niciun fel de risc în materie de securitate și respectă pe deplin cerințele relevante în materie de securitate stabilite la articolul 12;
—  acordul asigură un echilibru adecvat în ceea ce privește contribuțiile și beneficiile țării terțe care participă la programele Uniunii;
—  acordul stabilește condițiile de participare la programe, inclusiv calculul contribuțiilor financiare la programe individuale și costurile administrative ale acestora. Aceste contribuții constituie venituri alocate în conformitate cu articolul [21 alineatul (5)] din [noul Regulament financiar];
—  acordul nu conferă țării terțe o competență decizională cu privire la program;
—  acordul garantează drepturile Uniunii de a asigura buna gestiune financiară și de a-și proteja interesele financiare.
Amendamentul 116
Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
2a.  La pregătirea programelor de lucru, Comisia Europeană sau alte organisme relevante de punere în aplicare evaluează, de la caz la caz, dacă pentru acțiunile incluse în programele de lucru sunt îndeplinite condițiile stabilite în acordul menționat la punctul 2.
Amendamentul 117
Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 3
3.  țările cărora li se aplică politica europeană de vecinătate, în conformitate cu principiile generale și cu termenele și condițiile generale de participare a țărilor respective la programele Uniunii stabilite în acordurile-cadru și deciziile consiliilor de asociere corespunzătoare sau în alte acorduri similare și în conformitate cu condițiile specifice prevăzute în acordurile dintre Uniune și țările respective;
eliminat
Amendamentul 118
Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 4
4.  țările terțe, în conformitate cu condițiile prevăzute de un acord specific referitor la participarea unei țări terțe la orice program al Uniunii, cu condiția ca acordul
eliminat
—  să asigure un echilibru adecvat între contribuțiile și beneficiile țării terțe care participă la programele Uniunii;
—  să prevadă condițiile de participare la programe, inclusiv calcularea contribuțiilor financiare la programele individuale și costurile administrative ale acestora. Aceste contribuții constituie venituri alocate în conformitate cu articolul [21 alineatul (5)] din [noul Regulament financiar];
—  să nu confere țării terțe o competență decizională cu privire la program;
—  să garanteze drepturile Uniunii de a asigura o bună gestiune financiară și de a proteja interesele financiare ale acesteia.
Amendamentul 119
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2
2.  Cooperarea cu țările și organizațiile terțe menționate la alineatul (1) în cadrul obiectivului specific 3 – Securitate cibernetică și încredere intră sub incidența articolului [12].
2.  Cooperarea cu țările și organizațiile terțe menționate la alineatul (1) în cadrul obiectivului specific 1 – Calculul de înaltă performanță, a obiectivului specific 2 – Inteligența artificială – și a obiectivului specific 3 – Securitate cibernetică și încredere intră sub incidența articolului [12].
Amendamentul 120
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5
5.  Programul de lucru poate prevedea, de asemenea, ca entitățile juridice stabilite în țări asociate și entitățile juridice stabilite în UE, dar care sunt controlate din țări terțe să nu fie eligibile să participe la niciuna sau la o parte dintre acțiunile din cadrul obiectivului specific 3 din motive de securitate. În astfel de cazuri, cererile de propuneri și cererile de oferte sunt limitate la entități stabilite sau care urmează să fie stabilite în statele membre și controlate de statele membre și/sau de resortisanți ai statelor membre.
5.  Programul de lucru poate prevedea, de asemenea, ca entitățile juridice stabilite în țări asociate și entitățile juridice stabilite în UE, dar care sunt controlate din țări terțe să nu fie eligibile să participe la niciuna sau la o parte dintre acțiunile din cadrul obiectivelor specifice 1, 2 și 3 din motive strategice și de securitate. În astfel de cazuri, cererile de propuneri și cererile de oferte sunt limitate la entități stabilite sau care urmează să fie stabilite în statele membre și controlate de statele membre și/sau de resortisanți ai statelor membre.
Amendamentul 121
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5 a (nou)
5a.  Nu sunt permise acțiuni care includ transferuri de tehnologie în afara Uniunii. Pentru a asigura obiectivele de securitate strategică pe termen lung se realizează o evaluare a oportunităților în ceea ce privește participarea entităților care au sediul principal în afara Uniunii.
Amendamentul 122
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5 b (nou)
5b.  Comisia sau organismul de finanțare poate efectua, după caz, controale de securitate, iar acțiunile care nu respectă normele de securitate pot fi excluse sau stopate în orice moment.
Amendamentul 123
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1
1.  Programul este conceput pentru a fi pus în aplicare prin facilitarea sinergiilor, astfel cum se descrie în anexa III, cu alte programe de finanțare ale Uniunii, în special prin intermediul unor acorduri de finanțare complementară din partea UE în cazul în care modalitățile de gestionare a programelor permit acest lucru; fie secvențial, în mod alternativ, fie prin combinarea de fonduri, inclusiv pentru finanțarea comună de acțiuni.
1.  Programul este conceput pentru a fi pus în aplicare prin facilitarea sinergiilor, astfel cum se descrie în anexa III, cu alte programe de finanțare ale Uniunii, în special prin intermediul unor acorduri de finanțare complementară din partea UE în cazul în care modalitățile de gestionare a programelor permit acest lucru; fie secvențial, în mod alternativ, fie prin combinarea de fonduri, inclusiv pentru finanțarea comună de acțiuni. Comisia se asigură că, atunci când face uz de caracterul complementar al programului pentru alte programe europene de finanțare, în special fondurile ESI, Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Orizont Europa și Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MCE 2), InvestEU, Erasmus, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), nu este afectată realizarea obiectivelor specifice 1-5.
Comisia examinează posibilitățile de îmbunătățire a eficienței tuturor programelor care oferă resurse în domeniul digitizării.
Amendamentul 124
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2
2.  Pentru a se asigura în mod sistematic sinergii între program și instrumentele relevante de finanțare ale UE, se stabilesc mecanisme adecvate de coordonare între autoritățile relevante și instrumentele adecvate de monitorizare. Măsurile contribuie la evitarea suprapunerilor și la maximizarea impactului cheltuielilor.
2.  Pentru a se asigura în mod sistematic sinergii între program și instrumentele relevante de finanțare ale UE, se stabilesc mecanisme adecvate de coordonare între autoritățile competente, respectiv între autorități și Comisia Europeană, precum și instrumente adecvate de monitorizare. Măsurile contribuie la evitarea suprapunerilor și la maximizarea impactului cheltuielilor.
Amendamentul 125
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2
2.  Programul poate oferi finanțare în oricare dintre formele prevăzute de Regulamentul financiar, în special sub formă de achiziții, ca formă primară de finanțare, precum și sub formă de granturi și premii. Totodată, acesta poate furniza finanțare sub formă de instrumente financiare în cadrul operațiunilor de finanțare mixtă.
2.  Programul poate oferi finanțare în oricare dintre formele prevăzute de Regulamentul financiar, în special sub formă de achiziții realizate de Comisie sau de organismul de finanțare ori de beneficiarii de granturi, în mod individual sau în comun, ca formă primară de acțiune, precum și sub formă de granturi și premii. Achizițiile pot autoriza atribuirea de contracte multiple în cadrul aceleiași proceduri și pot stabili condiții privind locul de executare în conformitate cu acordurile internaționale aplicabile privind achizițiile. Totodată, programul poate furniza finanțare sub formă de instrumente financiare în cadrul operațiunilor de finanțare mixtă.
Amendamentul 126
Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1
Programul poate fi pus în aplicare prin parteneriate europene. Acestea pot include, în special, contribuții la parteneriate public-privat existente sau noi sub forma unor întreprinderi comune, instituite în temeiul articolului 187 din TFUE. Pentru aceste contribuții, se aplică dispozițiile referitoare la parteneriatele europene în temeiul [Regulamentului Orizont Europa, de adăugat referința].
Programul poate fi pus în aplicare prin parteneriate europene convenite în cadrul procesului de programare strategică de Comisie împreună cu statele membre. Acestea pot include, în special, contribuții la parteneriate public-privat existente sau noi sub forma unor întreprinderi comune, instituite în temeiul articolului 187 din TFUE. Pentru aceste contribuții, se aplică dispozițiile referitoare la parteneriatele europene în temeiul [Regulamentului Orizont Europa, de adăugat referința].
Amendamentul 127
Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 a (nou)
Parteneriatele europene:
(a)  sunt încheiate atunci când ele vor atinge mai eficace obiectivele programului Europa digitală decât Uniunea singură;
(b)  respectă principiile valorii adăugate a Uniunii, transparenței, deschiderii, impactului, efectului de levier, angajamentului financiar pe termen lung al tuturor părților implicate, flexibilității, coerenței și complementarității cu inițiativele Uniunii, locale, regionale, naționale și internaționale;
(c)  sunt limitate în timp și includ condiții pentru eliminarea treptată a finanțării în cadrul programului.
Amendamentul 128
Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 b (nou)
Dispozițiile și criteriile pentru selectarea, punerea în aplicare, monitorizarea, evaluarea și eliminarea treptată a acestora se găsesc la (a se adăuga referința).
Amendamentul 129
Propunere de regulament
Articolul 16 – titlu
Centre de inovare digitală
Centre europene de inovare digitală
Amendamentul 130
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1
1.  În cursul primului an de punere în aplicare a programului se instituie o rețea inițială de centre de inovare digitală.
1.  În cursul primului an de punere în aplicare a programului se instituie o rețea inițială de centre europene de inovare digitală, bazată pe infrastructura existentă, astfel încât să existe cel puțin un centru de inovare digitală în fiecare stat membru.
Amendamentul 131
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – partea introductivă
2.  În scopul constituirii rețelei menționate la alineatul (1), fiecare stat membru desemnează entități candidate în cadrul unui proces deschis și competitiv, care să îndeplinească următoarele criterii:
2.  În scopul constituirii rețelei menționate la alineatul (1), fiecare stat membru desemnează entități candidate în cadrul unui proces deschis, transparent, favorabil incluziunii și competitiv, care să îndeplinească următoarele criterii:
Amendamentul 132
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera a
(a)  să aibă competențe adecvate legate de funcțiile exercitate de centrele de inovare digitală;
(a)  să aibă competențe adecvate legate de funcțiile exercitate de centrele europene de inovare digitală;
Amendamentul 133
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera b
(b)  să aibă o capacitate de gestionare, personal și infrastructură adecvate;
(b)  să aibă o capacitate de gestionare, personal, infrastructură și competențe adecvate;
Amendamentul 134
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera d a (nouă)
(da)  să stabilească o cooperare reală cu sectorul privat, pentru a asigura relevanța pe piață a intervențiilor din cadrul obiectivelor specifice 1-5.
Amendamentul 135
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera d b (nouă)
(db)  să mențină legături cu centrele TIC create în cadrul Orizont 2020, al centrului EUinvest și al rețelei European Entreprise;
Amendamentul 136
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Condițiile detaliate care trebuie îndeplinite pentru a fi desemnat „centru european de inovare digitală” și sarcinile care de îndeplinit sunt armonizate și publicate în timp util, pentru a permite pregătirea și realizarea corespunzătoare a acțiunilor.
Amendamentul 137
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – partea introductivă
3.  Comisia adoptă o decizie privind selecția entităților care formează rețeaua inițială. Aceste entități sunt selectate de Comisie din rândul entităților candidate desemnate de către statele membre pe baza criteriilor menționate la alineatul (2) și a următoarelor criterii suplimentare:
3.  Comisia adoptă o decizie privind selecția entităților care formează rețeaua inițială. Aceste entități sunt selectate și identificate clar de Comisie din rândul entităților candidate desemnate de către statele membre pe baza criteriilor menționate la alineatul (2) și a următoarelor criterii suplimentare:
Amendamentul 138
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera b
(b)  necesitatea de a asigura, prin această rețea inițială, o acoperire a nevoilor întreprinderilor și a domeniilor de interes public și o acoperire geografică echilibrată și cuprinzătoare.
(b)  necesitatea de a asigura, prin această rețea inițială, o acoperire a nevoilor întreprinderilor și a domeniilor de interes public și o acoperire geografică echilibrată și cuprinzătoare, îmbunătățind convergența, precum și de a contribui la eliminarea decalajului dintre țările beneficiare ale fondurilor de coeziune și alte state membre și de a diminua decalajul digital din punct de vedere geografic.
Amendamentul 139
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4
4.  Centrele de inovare digitală suplimentare sunt selectate pe baza unui proces deschis și competitiv, în așa fel încât să se asigure cea mai largă acoperire geografică în întreaga Europă. Numărul de entități din rețea trebuie să fie proporțional cu populația unui anumit stat membru, iar în fiecare stat membru trebuie să existe cel puțin o platformă de inovare digitală. Pentru a se răspunde constrângerilor specifice cu care se confruntă regiunile ultraperiferice ale UE, se pot desemna entități specifice care să le acopere nevoile.
4.  Centrele europene de inovare digitală suplimentare sunt selectate pe baza unui proces deschis, transparent și competitiv, în așa fel încât să se asigure cea mai largă acoperire geografică în întreaga Europă. Numărul de entități din rețea trebuie să fie proporțional cu populația unui anumit stat membru. Pentru a se răspunde constrângerilor specifice cu care se confruntă regiunile ultraperiferice ale UE, în acestea pot fi selecționate centre de inovare suplimentare.
Amendamentul 140
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5
5.  Centrele de inovare digitală pot primi finanțare sub formă de granturi.
5.  Centrele europene de inovare digitală sunt identificate clar, prin indicații specifice și pot primi finanțare sub formă de granturi.
Amendamentul 141
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6 – partea introductivă
6.  Centrele de inovare digitală care beneficiază de finanțare sunt implicate în punerea în aplicare a programului pentru:
6.  Centrele europene de inovare digitală care beneficiază de finanțare sunt implicate în punerea în aplicare a programului pentru:
Amendamentul 142
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6 – litera a
(a)  a furniza servicii de transformare digitală – inclusiv facilități de testare și de experimentare – orientate către IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie, inclusiv în sectoarele cu o asimilare lentă a tehnologiilor digitale și conexe;
(a)  a furniza servicii de transformare digitală și cunoștințe de specialitate în domeniul tehnologic – inclusiv facilități de testare și de experimentare – orientate către întreprinderile nou-înfiinţate, IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie, inclusiv în sectoarele cu o asimilare lentă a tehnologiilor digitale și conexe;
Amendamentul 143
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6 – litera a a (nouă)
(aa)  a sprijini întreprinderile, în special IMM-urile și întreprinderile nou-înființate, organizațiile și administrațiile publice să devină mai competitive și să-și îmbunătățească modelul de afaceri prin utilizarea noilor tehnologii vizate de program;
Amendamentul 144
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6 – litera b
(b)  a transfera expertiză și know-how între regiuni, în special prin crearea de rețele între IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie stabilite într-o regiune și centrele de inovare digitală stabilite din alte regiuni care sunt cele mai potrivite pentru a furniza serviciile relevante;
(b)  a transfera expertiză și know-how între regiuni, în special prin crearea de rețele între IMM-urile, întreprinderile nou-înfiinţate și întreprinderile cu capitalizare medie stabilite într-o regiune și centrele europene de inovare digitală stabilite în alte regiuni care sunt cele mai potrivite pentru a furniza serviciile relevante; a încuraja schimburile de competențe, inițiativele comune și bunele practici;
Amendamentul 145
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6 – litera c
(c)  a furniza servicii tematice, inclusiv servicii legate de inteligența artificială, calculul de înaltă performanță și securitatea cibernetică și încredere administrațiilor, organizațiilor din sectorul public, IMM-urilor și întreprinderilor cu capitalizare medie. Centrele individuale de inovare digitală se pot specializa în servicii tematice specifice și nu trebuie să furnizeze toate serviciile tematice menționate la prezentul alineat;
(c)  a furniza servicii tematice, inclusiv servicii legate de inteligența artificială, calculul de înaltă performanță și securitatea cibernetică și încredere administrațiilor, organizațiilor din sectorul public, IMM-urilor, întreprinderilor nou-înfiinţate, întreprinderilor cu capitalizare medie și întreprinderilor nou-înființate. Centrele europene individuale de inovare digitală se pot specializa în servicii tematice specifice și nu trebuie să furnizeze toate serviciile tematice menționate la prezentul alineat;
Amendamentul 146
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6 a (nou)
6a.  Centrele europene de inovare digitală pot, de asemenea, să coopereze cu Institutul European de Inovare și Tehnologie, în special EIT Digital, precum și cu centrele de inovare digitală instituite în cadrul programului Orizont 2020.
Amendamentul 147
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6 b (nou)
6b.  Centrele europene de inovare digitală pot susține activitățile centrelor de inovare digitală create prin programele-cadru pentru cercetare și inovare, inclusiv centrele de inovare ale EIT Digital.
Amendamentul 148
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1
1.  Numai acțiunile care contribuie la realizarea obiectivelor prevăzute la articolul [3] și la articolele [4]-[8] sunt eligibile pentru finanțare.
1.  Numai acțiunile care contribuie la realizarea obiectivelor prevăzute la articolul [3] și la articolele [4]-[8] sunt eligibile pentru finanțare în conformitate cu obiectivele generale stabilite în anexa I.
Amendamentul 149
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – litera a – punctul ii
(ii)  într-o țară terță asociată la program;
(ii)  într-o țară terță asociată la program în conformitate cu articolele 10 și 12;
Amendamentul 150
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3
3.  Entitățile stabilite într-o țară terță care nu este asociată la program sunt în mod excepțional eligibile pentru participare dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor unei anumite acțiuni.
3.  Entitățile juridice stabilite într-o țară terță care nu este asociată la program sunt în mod excepțional eligibile pentru participare la acțiuni specifice dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor programului și dacă nu implică riscuri de securitate suplimentare pentru Uniune sau pune la îndoială autonomia strategică a Uniunii.
Amendamentul 151
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4
4.  Persoanele fizice nu sunt eligibile, cu excepția granturilor acordate în cadrul obiectivului specific 4 Competențe digitale avansate.
4.  Persoanele fizice pot fi eligibile pentru granturile acordate în cadrul obiectivului specific 4 - Competențe digitale avansate. Resortisanții țărilor terțe pot fi eligibili cu condiția să aibă reședința în Uniune.
Amendamentul 152
Propunere de regulament
Articolul 19 – paragraful 1
Granturile din cadrul programului sunt atribuite și gestionate în conformitate cu titlul VIII din Regulamentul financiar.
Granturile din cadrul programului sunt atribuite și gestionate în conformitate cu titlul VIII din Regulamentul financiar și pot acoperi până la 100 % din costurile eligibile pe baza unor motive bine întemeiate, fără a aduce atingere principiului cofinanțării și în conformitate cu specificațiile pentru fiecare obiectiv.
Amendamentul 153
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Criteriile de atribuire sunt definite în programele de lucru și în cererile de propuneri, luându-se în considerare cel puțin următoarele elemente:
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 154
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera e
(e)  acolo unde este cazul, impactul economic, social, asupra climei și mediului, precum și accesibilitatea;
(e)  acolo unde este cazul, impactul economic, asupra climei, asupra mediului și impactul social, în special promovarea accesibilității și a unor oportunități educaționale și profesionale egale;
Amendamentul 155
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera g
(g)  acolo unde este cazul, o distribuție echilibrată din punct de vedere geografic pe întregul teritoriu al Uniunii, inclusiv în regiunile ultraperiferice;
(g)  acolo unde este cazul, o distribuție echilibrată din punct de vedere geografic pe întregul teritoriu al Uniunii, inclusiv în regiunile ultraperiferice, precum și în țările și teritoriile de peste mări;
Amendamentul 156
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera h a (nouă)
(ha)  după caz, libertatea de reutilizare și adaptare a rezultatelor proiectelor;
Amendamentul 157
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera h b (nouă)
(hb)  dacă este cazul, interes public;
Amendamentul 158
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera h c (nouă)
(hc)  acolo unde este cazul, o reducere a decalajului digital dintre regiuni, dintre cetățeni și dintre întreprinderi.
Amendamentul 159
Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 1
Operațiunile de finanțare mixtă decise în temeiul prezentului program sunt puse în aplicare în conformitate cu [Regulamentul InvestEU] și cu titlul X din Regulamentul financiar.
Operațiunile de finanțare mixtă decise în temeiul prezentului program sunt puse în aplicare în conformitate cu [Regulamentul InvestEU] și cu titlul X din Regulamentul financiar. Cuantumul cheltuielilor din acest program care urmează să fie combinate cu un instrument financiar este nerambursabil.
Amendamentul 160
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 a (nou)
2a.  În cazul în care unei acțiuni i-au fost deja acordate sau aceasta a primit contribuții de la un alt program al Uniunii sau sprijin dintr-un fond UE, contribuția sau sprijinul în cauză se menționează în cererea de contribuție din partea programului.
Amendamentul 161
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3
3.  Primul program de lucru multianual se concentrează pe activitățile prevăzute în anexă și se asigură că acțiunile care beneficiază de astfel de finanțare nu conduc la scăderea finanțării private. Programele de lucru ulterioare pot include activități care nu sunt prevăzute în anexă cu condiția ca acestea să fie compatibile cu obiectivele prezentului regulament, astfel cum se prevede la articolele [4-8].
3.  Programele de lucru se concentrează pe activitățile prevăzute în anexa I și se asigură că acțiunile care beneficiază de astfel de finanțare nu conduc la scăderea finanțării private.
Amendamentul 162
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 a (nou)
3a.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 27 pentru a modifica anexa I în vederea revizuirii sau completării activităților incluse în aceasta în mod consecvent cu obiectivele prezentului regulament, astfel cum sunt prevăzute la articolele 4-8.
Amendamentul 163
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1
1.  În anexa II se prevăd indicatorii care trebuie utilizați pentru monitorizarea punerii în aplicare și a progreselor înregistrate în cadrul programului în direcția îndeplinirii obiectivelor generale și specifice prevăzute la articolul 3.
1.  În anexa II se prevăd indicatorii măsurabili care trebuie utilizați pentru monitorizarea punerii în aplicare și a progreselor înregistrate în cadrul programului în direcția îndeplinirii obiectivelor generale și specifice prevăzute la articolul 3.
Amendamentul 164
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Comisia stabilește o metodologie pentru a furniza indicatori măsurabili pentru o evaluare exactă a progresului înregistrat în privința îndeplinirii obiectivelor generale stabilite la articolul 3 alineatul (1). Pe baza acestei metodologii, Comisia completează anexa III, cel târziu până la 1 ianuarie 2021.
Amendamentul 165
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2
2.  Pentru a se asigura evaluarea eficace a progreselor înregistrate în cadrul programului în ceea ce privește realizarea obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 27, pentru a modifica anexa II în vederea revizuirii și completării indicatorilor, atunci când acest lucru este considerat necesar, și în vederea adăugării de dispoziții în prezentul regulament privind instituirea unui cadru de monitorizare și de evaluare.
2.  Pentru a se asigura evaluarea eficace a progreselor înregistrate în cadrul programului în ceea ce privește realizarea obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 27, pentru a modifica anexa II în vederea revizuirii și completării indicatorilor măsurabili, atunci când acest lucru este considerat necesar, și în vederea adăugării de dispoziții în prezentul regulament privind instituirea unui cadru de monitorizare și de evaluare.
Amendamentul 166
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3
3.  Sistemul de rapoarte de performanță asigură faptul că datele pentru monitorizarea implementării și a rezultatelor programului sunt colectate în mod eficient, eficace și la timp. În acest scop, destinatarilor de fonduri ale Uniunii și, dacă este cazul, statelor membre li se vor impune cerințe de raportare proporționale.
3.  Sistemul de rapoarte de performanță asigură faptul că datele pentru monitorizarea implementării și a rezultatelor programului sunt adecvate pentru efectuarea unei analize aprofundate a progreselor realizate și a dificultăților întâmpinate și că acestea sunt colectate în mod eficient, eficace și la timp. În acest scop, destinatarilor de fonduri ale Uniunii și, dacă este cazul, statelor membre li se vor impune cerințe de raportare proporționale.
Amendamentul 167
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 4
4.  Statisticile oficiale ale UE cum ar fi anchetele statistice din domeniul TIC sunt folosite la maximum. Institutele naționale de statistică sunt consultate și implicate, împreună cu Eurostat, în conceperea inițială și în dezvoltarea ulterioară a indicatorilor statistici folosiți pentru monitorizarea punerii în aplicare a programului și a progreselor înregistrate în ceea ce privește transformarea digitală.
4.  Statisticile oficiale ale UE cum ar fi anchetele statistice din domeniul TIC sunt folosite în modul cel mai eficient posibil, precum și colectarea seturilor de date DESIla nivelul NUTS-2 pentru a contribui la abordarea lipsei de date regionale referitoare la programul Europa digitală. Institutele naționale de statistică sunt consultate și implicate, împreună cu Eurostat, în conceperea inițială și în dezvoltarea ulterioară a indicatorilor statistici folosiți pentru monitorizarea punerii în aplicare a programului și a progreselor înregistrate în ceea ce privește transformarea digitală.
Amendamentul 168
Propunere de regulament
Articolul 25 – titlu
Evaluare
Evaluarea programului
Amendamentul 169
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1
1.  Evaluările se efectuează în timp util pentru a putea contribui la procesul de luare a deciziilor.
1.  Comisia asigură monitorizarea regulată și evaluarea externă a programului, în special pe baza sistemului de rapoarte de performanță menționat la articolul 24 alineatul (3). Evaluările cuprind, de asemenea, o evaluare calitativă a progresului înregistrat în privința îndeplinirii obiectivelor generale stabilite la articolul 3 alineatul (1).
Amendamentul 170
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2
2.  Evaluarea interimară a programului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la punerea în aplicare a acestuia, dar nu mai târziu de patru ani de la începerea punerii în aplicare a programului.
2.  Pe lângă monitorizarea regulată a programului, Comisia elaborează un raport interimar de evaluare, pe care îl transmite Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor nu mai târziu de 31 decembrie 2024. Evaluarea intermediară prezintă constatările necesare pentru a se lua o decizie cu privire la continuarea programului după 2027 și la obiectivele respective.
Evaluarea intermediară este transmisă Parlamentului European.
Amendamentul 171
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3
3.  La finalul punerii în aplicare a programului, dar nu mai târziu de patru ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul [1], Comisia efectuează o evaluare finală a programului.
3.  Pe baza unei evaluări externe și independente finale, Comisia întocmește un raport de evaluare finală a programului, care analizează impactul pe termen mai lung și sustenabilitatea acestuia.
Amendamentul 172
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 4 a (nou)
4a.  Comisia transmite Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor raportul de evaluare finală menționat la alineatul (3) nu mai târziu de 31 decembrie 2030.
Amendamentul 173
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 5
5.  Comisia comunică concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.
eliminat
Amendamentul 174
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 4
4.  Ca parte a sistemului de control, strategia de audit se poate baza pe auditul financiar al unui eșantion reprezentativ de cheltuieli. Acest eșantion reprezentativ este completat de o selecție realizată pe baza unei evaluări a riscurilor legate de cheltuieli.
4.  Ca parte a sistemului de control, strategia de audit se bazează pe auditul financiar cel puțin al unui eșantion reprezentativ de cheltuieli. Acest eșantion reprezentativ este completat de o selecție realizată pe baza unei evaluări a riscurilor legate de cheltuieli.
Amendamentul 175
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 24 se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2028.
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 23 și 24 se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2028.
Amendamentul 176
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3
3.  Parlamentul European sau Consiliul pot revoca în orice moment delegarea de competențe menționată la articolul 24. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolele 23 și 24 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.
Amendamentul 177
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 6
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 24 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se amână cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 23 și 24 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se amână cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Amendamentul 178
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1
1.  Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării primite din partea Uniunii (în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora), oferind informații coerente, concrete și specifice adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg.
1.  Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării primite din partea Uniunii (în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora), oferind informații coerente, veridice, concrete și specifice adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg.
Amendamentul 179
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2
2.  Comisia derulează acțiuni de informare și comunicare privind programul, acțiunile și rezultatele sale. Resursele financiare alocate programului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prevăzute la articolul [3].
2.  Comisia derulează acțiuni de informare și comunicare privind programul, acțiunile și rezultatele sale. Aceasta asigură, de asemenea, integrarea informațiilor și a accesului potențialilor solicitanți la finanțarea din partea Uniunii în sectorul digital. Resursele financiare alocate programului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prevăzute la articolul [3].
Amendamentul 180
Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – paragraful 2 – punctul 1
1.  instituirea unui cadru de achiziții publice comune pentru o rețea integrată de calcul de înaltă performanță de talie internațională, care include tehnologie de supercalcul cu capacitate exascale și infrastructură de date; acestea vor fi accesibile, în scopuri necomerciale, pentru utilizatorii publici și privați și în scopuri de cercetare finanțată din fonduri publice;
1.  instituirea unui cadru de achiziții publice comune pentru o rețea integrată de calcul de înaltă performanță de talie internațională, care include tehnologie de supercalcul cu capacitate exascale și infrastructură de date; acestea vor fi accesibile tuturor întreprinderilor și administrațiilor publice și, în scopuri necomerciale, pentru utilizatorii publici și privați și în scopuri de cercetare finanțată din fonduri publice.
Amendamentul 181
Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – paragraful 2 – punctul 6
6.  implementarea unei tehnologii gata de utilizare/exploatare: supercalculul, considerat un serviciu de cercetare și inovare, menit să contribuie la crearea unui ecosistem HPC european integrat care să includă toate segmentele lanțului valoric științific și industrial (hardware, software, aplicații, servicii, interconectări și competențe digitale avansate).
6.  implementarea unei tehnologii gata de utilizare/exploatare: supercalculul, considerat un serviciu de cercetare și inovare, în special tehnologiile noi care au beneficiat sau beneficiază de finanțare din partea Uniunii, menite să contribuie la crearea unui ecosistem HPC european integrat care să includă toate segmentele lanțului valoric științific și industrial (hardware, software, aplicații, servicii, interconectări și competențe digitale avansate).
Amendamentul 182
Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – paragraful 1
Programul dezvoltă și consolidează capacitățile de bază din domeniul inteligenței artificiale în Europa, care includ baze de date și repertorii de algoritmi, și le pune la dispoziția tuturor întreprinderilor și administrațiilor publice, consolidând și conectând totodată echipamentele de testare și experimentare a inteligenței artificiale din statele membre.
Programul dezvoltă și consolidează capacitățile de bază din domeniul inteligenței artificiale și al tehnologiilor registrelor distribuite în Europa, care includ baze de date și repertorii de algoritmi, și le pune la dispoziția tuturor întreprinderilor și administrațiilor publice, consolidând și conectând totodată echipamentele de testare și experimentare a inteligenței artificiale din statele membre.
Amendamentul 183
Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 4 – paragraful 1
Programul facilitează accesul populației active, actuale și viitoare, la competențe digitale avansate, în special în domeniul calculului de înaltă performanță, al inteligenței artificiale, al registrelor distribuite (de exemplu, tehnologia blockchain) și al securității cibernetice, oferindu-le studenților, noilor absolvenți și lucrătorilor existenți, indiferent de locul în care se află, mijloacele necesare dobândirii și dezvoltării acestor competențe.
Programul facilitează accesul și oportunitățile de formare ale populației active, actuale și viitoare, la competențe digitale avansate, în special în domeniul calculului de înaltă performanță, al inteligenței artificiale, al registrelor distribuite (de exemplu, tehnologia blockchain) și al securității cibernetice, oferindu-le studenților, noilor absolvenți sau cetățenilor de toate vârstele, care au nevoie să își perfecționeze competențele, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și lucrătorilor existenți, indiferent de locul în care se află, mijloacele necesare dobândirii și dezvoltării acestor competențe.
Amendamentul 184
Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 4 – paragraful 2 – punctul 1
1.  accesul la formarea la locul de muncă, prin participarea la stagii în centrele de competență și în cadrul întreprinderilor care implementează tehnologii avansate.
1.  accesul la formarea la locul de muncă și la oportunități de învățare mixtă, prin participarea la stagii în centrele de competență și în cadrul întreprinderilor care implementează tehnologii avansate.
Amendamentul 185
Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 4 – paragraful 4
Inițial, toate intervențiile vor fi planificate și puse în aplicare în centrele de inovare digitală, astfel cum se prevede la articolul 15.
Inițial, toate intervențiile vor fi planificate și puse în aplicare în centrele de inovare digitală, astfel cum se prevede la articolul 16.
Amendamentul 186
Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 5 – secțiunea I – punctul 1 – subpunctul 1.2
1.2.  sprijinirea acțiunilor de proiectare, testare, implementare, întreținere și promovare a unui ecosistem coerent de infrastructură pentru servicii digitale transfrontaliere și contribuirea la găsirea unor soluții cap la cap optime, securizate, interoperabile, multilingve, interoperabile la nivel transfrontalier și transsectorial, precum și a unor cadre comune în administrația publică; de asemenea, trebuie integrate metodologii pentru evaluarea impactului și a beneficiilor;
1.2.  sprijinirea acțiunilor de proiectare, testare, implementare, întreținere, extindere și promovare a unui ecosistem coerent de infrastructură pentru servicii digitale transfrontaliere și contribuirea la găsirea unor soluții cap la cap optime, securizate, interoperabile, multilingve, interoperabile la nivel transfrontalier și transsectorial, precum și a unor cadre comune în administrația publică; de asemenea, trebuie integrate metodologii pentru evaluarea impactului și a beneficiilor;
Amendamentul 187
Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 5 – secțiunea I – punctul 2 – subpunctul 2.1
2.1.  asigurarea faptului că cetățenii UE își pot accesa, distribui, utiliza și gestiona în siguranță datele personale privind sănătatea la nivel transfrontalier, indiferent de locul în care se află cetățenii sau în care se găsesc datele; finalizarea infrastructurii de servicii digitale în domeniul e-sănătății și extinderea acesteia prin introducerea unor noi servicii digitale, sprijinirea implementării unui format european de schimb de date pentru dosarele medicale electronice;
2.1.  asigurarea faptului că cetățenii UE își pot accesa, distribui, utiliza și gestiona la nivel transfrontalier în siguranță și într-un mod care garantează protejarea vieții private datele personale privind sănătatea, indiferent de locul în care se află cetățenii sau în care se găsesc datele; finalizarea infrastructurii de servicii digitale în domeniul e-sănătății și extinderea acesteia prin introducerea unor noi servicii digitale, sprijinirea implementării unui format european de schimb de date pentru dosarele medicale electronice;
Amendamentul 188
Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 5 – secțiunea I – punctul 3
3.  Sistemul judiciar: asigurarea desfășurării comunicațiilor electronice transfrontaliere în siguranță și fără întreruperi în interiorul sistemului judiciar și între sistemul judiciar și alte organisme competente în domeniul justiției civile și penale; îmbunătățirea accesului la justiție și la informații juridice și proceduri pentru cetățeni, întreprinderi, practicienii în domeniul dreptului și membri ai sistemului judiciar, prin intermediul unor interconexiuni interoperabile semantice cu bazele de date și cu registrele naționale și facilitarea soluționării extrajudiciare online a litigiilor; promovarea dezvoltării și a punerii în aplicare a tehnologiilor inovatoare pentru instanțe și practicienii din domeniul dreptului, cu ajutorul unor soluții de inteligență artificială în măsură să modernizeze și să accelereze procedurile (de exemplu aplicații de „tehnologie juridică”);
3.  Sistemul judiciar: asigurarea desfășurării comunicațiilor electronice transfrontaliere în siguranță și fără întreruperi în interiorul sistemului judiciar și între sistemul judiciar și alte organisme competente în domeniul justiției civile și penale; îmbunătățirea accesului la justiție și la informații juridice și proceduri pentru cetățeni, întreprinderi, practicienii în domeniul dreptului și membri ai sistemului judiciar, prin intermediul unor interconexiuni interoperabile semantice cu baze de date și registre și facilitarea soluționării extrajudiciare online a litigiilor; promovarea dezvoltării și a punerii în aplicare a tehnologiilor inovatoare pentru instanțe și practicienii din domeniul dreptului, cu ajutorul unor soluții de inteligență artificială în măsură să modernizeze și să accelereze procedurile (de exemplu aplicații de „tehnologie juridică”);
Amendamentul 189
Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 5 – secțiunea I – punctul 4
4.  Transport, energie și mediu: implementarea unor soluții și infrastructuri descentralizate necesare pentru aplicațiile digitale la scară largă, cum ar fi orașele inteligente sau zonele rurale inteligente, pentru a sprijini politicile în domeniile transportului, energiei și mediului;
4.  Transport, energie și mediu: implementarea unor soluții și infrastructuri descentralizate necesare pentru aplicațiile digitale la scară largă, cum ar fi orașele inteligente, zonele rurale inteligente sau regiunile ultraperiferice, pentru a sprijini politicile în domeniile transportului, energiei și mediului;
Amendamentul 190
Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 5 – secțiunea II – titlu
II Activități inițiale legate de digitalizarea industriei:
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 191
Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 2 – punctul 2.2
2.2  Numărul de întreprinderi și organizații care utilizează IA
2.2  Numărul de întreprinderi și organizații care testează și experimentează IA în cooperare cu centrele de inovare digitală
Amendamentul 192
Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 2 – punctul 2.2 a (nou)
2.2a  Numărul de aplicații IA concrete sprijinite prin program care se comercializează în prezent.
Amendamentul 193
Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 4 – punctul 4.1
4.1  Număr de specialiști TIC calificați și încadrați în muncă
4.1  Număr de specialiști TIC calificați și încadrați în muncă anual în Uniune
Amendamentul 194
Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 4 – punctul 4.2
4.2  Numărul de întreprinderi care întâmpină dificultăți în recrutarea specialiștilor TIC
4.2  Numărul de întreprinderi care întâmpină dificultăți în recrutarea specialiștilor TIC anual în Uniune
Amendamentul 195
Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 4 – punctul 4.2 b (nou)
4.2b  Numărul de studenți, proaspăt absolvenți și șomeri care și-au ameliorat situația după formarea oferită în cadrul programului.
Amendamentul 196
Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 5 – punctul 5.1
5.1  Preluarea serviciilor publice digitale
5.1  Frecvența preluării serviciilor publice digitale
Amendamentul 197
Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 5 – punctul 5.2
5.2  Întreprinderile cu scor ridicat de intensitate digitală
5.2  Numărul de întreprinderi cu scor ridicat de intensitate digitală
Amendamentul 198
Propunere de regulament
Anexa 2 – partea 5 – punctul 5.3
5.3  Alinierea Cadrului național de interoperabilitate cu Cadrul european de interoperabilitate
5.3  Gradul de aliniere a Cadrului național de interoperabilitate cu Cadrul european de interoperabilitate
Amendamentul 199
Propunere de regulament
Anexa 3 – punctul 1 – litera b a (nouă)
(ba)   Programul Europa digitală creează, în mod activ, sinergii cu Orizont Europa în ceea ce privește durabilitatea datelor rezultate din proiecte de cercetare;
Amendamentul 200
Propunere de regulament
Anexa 3 – punctul 1 – litera c
(c)  Europa digitală va investi în (i) consolidarea capacității digitale în calculul de înaltă performanță, inteligența artificială, securitatea cibernetică și competențele digitale avansate și (ii) implementarea la nivel național și regional, într-un cadru european, a capacităților digitale și a celor mai recente tehnologii digitale în domenii de interes public (cum ar fi sănătatea, administrația publică, justiția și educația) sau în caz de disfuncționalitate a pieței (cum ar fi digitalizarea întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii).
(c)  Europa digitală va investi în (i) consolidarea capacității digitale în calculul de înaltă performanță, inteligența artificială, securitatea cibernetică și competențele digitale avansate și (ii) implementarea la nivel național, regional și local, într-un cadru european, a capacităților digitale și a celor mai recente tehnologii digitale în domenii de interes public (cum ar fi sănătatea, administrația publică, justiția și educația) sau în caz de disfuncționalitate a pieței (cum ar fi digitalizarea întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii).
Amendamentul 201
Propunere de regulament
Anexa 3 – punctul 1 – litera c
(c)  Europa digitală va investi în (i) consolidarea capacității digitale în calculul de înaltă performanță, inteligența artificială, securitatea cibernetică și competențele digitale avansate și (ii) implementarea la nivel național și regional, într-un cadru european, a capacităților digitale și a celor mai recente tehnologii digitale în domenii de interes public (cum ar fi sănătatea, administrația publică, justiția și educația) sau în caz de disfuncționalitate a pieței (cum ar fi digitalizarea întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii).
(c)  Europa digitală va investi în (i) consolidarea capacității digitale în calculul de înaltă performanță, inteligența artificială, tehnologia registrelor distribuite, securitatea cibernetică și competențele digitale avansate și (ii) implementarea la nivel național și regional, într-un cadru european, a capacităților digitale și a celor mai recente tehnologii digitale în domenii de interes public (cum ar fi sănătatea, administrația publică, justiția și educația) sau în caz de disfuncționalitate a pieței (cum ar fi digitalizarea întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii).

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în temeiul articolului 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0408/2018).

Ultima actualizare: 7 octombrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate