Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0227(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0408/2018

Predkladané texty :

A8-0408/2018

Rozpravy :

PV 12/12/2018 - 29
CRE 12/12/2018 - 29

Hlasovanie :

PV 13/12/2018 - 9.4
CRE 13/12/2018 - 9.4
PV 17/04/2019 - 8.11
CRE 17/04/2019 - 8.11

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0521
P8_TA(2019)0403

Prijaté texty
PDF 353kWORD 131k
Štvrtok, 13. decembra 2018 - Štrasburg
Stanovenie programu Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 ***I
P8_TA(2018)0521A8-0408/2018

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 13. decembra 2018 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 (COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Návrh legislatívneho uznesenia   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh legislatívneho uznesenia
Citácia 3 a (nová)
–   so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. mája 2017 o finančných technológiách: vplyv technológie na budúcnosť finančného sektora,
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Podľa [reference to be updated as appropriate according to a new decision on OCTs: článku 88 rozhodnutia Rady / /EÚ53], osoby a subjekty usadené v zámorských krajinách a na zámorských územiach by mali byť oprávnené získať financovanie v súlade s pravidlami a cieľmi programu a prípadnými dojednaniami uplatniteľnými na členský štát, s ktorým sú zámorská krajina alebo územie spojené.
(4)  Podľa [odkaz má byť novelizovaný podľa nového rozhodnutia OCT, ak je to potrebné: článku 88 rozhodnutia Rady / /EÚ53], osoby a subjekty usadené v zámorských krajinách a na zámorských územiach by mali byť oprávnené získať financovanie v súlade s pravidlami a cieľmi programu a prípadnými dojednaniami uplatniteľnými na členský štát, s ktorým sú zámorská krajina alebo územie spojené. Obmedzenia týkajúce sa účasti zámorských krajín alebo území musia byť zohľadnené pri implementácii programu a ich účinná účasť na programe sa musí monitorovať a pravidelne vyhodnocovať.
_________________
_________________
53 Rozhodnutie Rady / /EÚ.
53 Rozhodnutie Rady / /EÚ.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  Podľa odseku 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva54 treba tento program vyhodnotiť na základe informácií získaných podľa osobitných monitorovacích požiadaviek, pričom treba predísť nadmernej regulácii a administratívnemu zaťaženiu, najmä vo vzťahu k členským štátom. Do týchto požiadaviek môžu byť vo vhodných prípadoch zaradené merateľné ukazovatele, na základe ktorých sa bude hodnotiť účinok programu v praxi.
(5)  Podľa odseku 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva54 treba tento program vyhodnotiť na základe informácií získaných podľa osobitných monitorovacích požiadaviek, informácií súvisiacich s existujúcimi potrebami a v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady54a, pričom treba predísť nadmernej regulácii a administratívnemu zaťaženiu pre všetkých príjemcov, najmä vo vzťahu k členským štátom a MSP. Do týchto požiadaviek by mali byť vo vhodných prípadoch zaradené merateľné kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele, na základe ktorých sa bude hodnotiť účinok programu v praxi.
__________________
__________________
54 Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva; Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
54 Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva; Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
54a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)  Program by mal zabezpečiť maximálnu transparentnosť, zodpovednosť a demokratickú kontrolu inovačných finančných nástrojov a mechanizmov, ktoré zahŕňajú rozpočet Únie, najmä pokiaľ ide o ich prínos, tak čo sa týka počiatočných očakávaní, ako aj konečných výsledkov dosiahnutých pri dosahovaní cieľov Únie.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  Digitálny samit v Tallinne55 v septembri 2017 a závery Európskej rady56 z 19. októbra 2017 poukázali na potrebu Európy investovať do digitalizácie našich ekonomík a riešenia nedostatku zručností, aby sa zachovala a posilnila európska konkurencieschopnosť, kvalita života a sociálna štruktúra. Európska rada dospela k záveru, že digitálna transformácia ponúka obrovské príležitosti pre inováciu, rast a zamestnanosť, prispeje k našej globálnej konkurencieschopnosti a posilní tvorivú a kultúrnu rozmanitosť. Využitie týchto príležitostí si vyžaduje spoločné riešenie niektorých z problémov, ktoré digitálna transformácia prináša, a prehodnotenie politík, ktorých sa týka.
(6)  Digitálny samit v Tallinne55 v septembri 2017 a závery Európskej rady56 z 19. októbra 2017 poukázali na potrebu Európy investovať do efektívnej digitalizácie našich ekonomík a riešenia nedostatku zručností, aby sa zachovala a posilnila európska konkurencieschopnosť a inovácia, kvalita života a sociálna štruktúra. Európska rada dospela k záveru, že digitálna transformácia ponúka obrovské príležitosti pre inováciu, rast a zamestnanosť, prispeje k našej globálnej konkurencieschopnosti a posilní tvorivú a kultúrnu rozmanitosť. Využitie týchto príležitostí si vyžaduje spoločné riešenie problémov, ktoré digitálna transformácia prináša, rôznymi spôsobmi, a to aj zaistením toho, aby boli postavené základné stavebné kamene, ktorými sa zavádzajú nové technológie, vytvorením účinných a ľahko vymožiteľných zákonných pravidiel, prehodnotenie politík, ktorých sa týka, a vytvorením prostredia priaznivého pre inovácie, v ktorom budú v plnej miere zaručené záujmy používateľov. Optimálne sa finančné krytie tohto programu, úsilia na európskej úrovni, zvýši o značné finančné prostriedky súkromného sektora a príspevky členských štátov.
__________________
__________________
55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit
55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit
56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf
56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)  Budúcnosť európskej spoločnosti a európskeho hospodárstva sa bude do veľkej miery opierať o harmonizovanú a dôslednú politiku frekvenčného spektra, o 5G infraštruktúru, ktorá si bude vyžadovať cieľ v oblasti infraštruktúry týkajúci sa sietí s veľmi vysokou kapacitou s cieľom poskytovať vysokokvalitné a rýchlejšie komunikačné služby; je to predpokladom dobrého vykonávania programu. V tejto súvislosti by mal program profitovať z dobrého vykonávania Nástroja na prepájanie Európy, a najmä z iniciatívy Wif4EU zameranej na podporu prepojenia občanov vo verejných priestoroch Únie; kombináciou týchto dvoch programov sa maximalizuje výkon a dosiahnu ciele Únie na zabezpečenie spoľahlivého a konzistentného vysokorýchlostného pokrytia siete v celej Únii.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  Európska rada predovšetkým konštatovala, že je naliehavé, aby sa Únia zaoberala novými trendmi: ide napríklad o umelú inteligenciu a technológie distribuovaných databáz transakcií (napr. blockchain), pričom je zároveň potrebné zabezpečiť vysokú úroveň ochrany údajov, digitálnych práv a etických noriem. Európska rada vyzvala Komisiu, aby do začiatku roka 2018 predložila návrh európskeho prístupu k umelej inteligencii a aby predložila potrebné iniciatívy na posilnenie rámcových podmienok s cieľom umožniť EÚ preskúmať nové trhy prostredníctvom radikálnych inovácií založených na riziku, a aby upevnila vedúcu úlohu priemyslu.
(7)  Európska rada predovšetkým konštatovala, že je naliehavé, aby sa Únia zaoberala novými trendmi: ide napríklad o digitálnu priepasť, umelú inteligenciu, pričom je zároveň potrebné zabezpečiť vysokú úroveň ochrany údajov v plnom súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, práv, základných práv a etických noriem. Európska rada vyzvala Komisiu, aby do začiatku roka 2018 predložila návrh európskeho prístupu k umelej inteligencii a aby predložila potrebné iniciatívy na posilnenie rámcových podmienok s cieľom umožniť EÚ preskúmať nové trhy prostredníctvom radikálnych inovácií založených na riziku, a aby upevnila vedúcu úlohu priemyslu.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)   Dňa 10. apríla 2018 členské štáty vyjadrili podporu a spoločnú vôľu spolupracovať na iniciatívach v oblasti služieb infraštruktúry umelej inteligencie a technológie distribuovanej databázy transakcií (napr. technológia blockchainu) podpísaním dohôd o spolupráci.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 b (nové)
(7b)   Úspešné vykonávanie tohto programu si vyžaduje viac než len sledovanie trendov. Únia musí byť odhodlaná usilovať sa o technológie umožňujúce ochranu osobných údajov (t. j. kryptografia a decentralizované aplikácie), ako aj viac investovať do infraštruktúry, ktorá bude odolná voči budúcim zmenám (siete založené na optickom vlákne), s cieľom umožniť vznik nezávislej digitalizovanej spoločnosti.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 c (nové)
(7c)   Európa musí urobiť rozhodujúce investície do svojej budúcnosti a vybudovať strategické digitálne kapacity s cieľom využiť digitálnu revolúciu. Na tento účel musí byť na úrovni EÚ zabezpečený značný rozpočet (minimálne 9,2 miliardy EUR), ktorý musí doplniť značné investičné úsilie na vnútroštátnej a regionálnej úrovni, konkrétne konzistentným a komplementárnym vzťahom so štrukturálnymi fondmi a Kohéznym fondom.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  V oznámení Komisie s názvom „Nový, moderný viacročný finančný rámec, ktorý Európskej únii umožní efektívne napĺňať priority po roku 2020“57 sa medzi možnosťami budúceho finančného rámca uvádza program digitálnych transformácií Európy s cieľom dosiahnuť „výrazný pokrok smerom k inteligentnému rastu v oblastiach ako vysokokvalitná dátová infraštruktúra, pripojiteľnosť a kybernetická bezpečnosť. Zámerom je zaistiť vedúce postavenie Európy v oblasti superpočítačov, internetu ďalšej generácie, umelej inteligencie, robotiky a veľkých dát. Posilnila by sa konkurenčná pozícia priemyslu a podnikov v Európe naprieč celým digitalizovaným hospodárstvom, s výrazným vplyvom na doplnenie chýbajúcich požadovaných zručností v celej Únii.
(8)  V oznámení Komisie s názvom „Nový, moderný viacročný finančný rámec, ktorý Európskej únii umožní efektívne napĺňať priority po roku 2020“57 sa medzi možnosťami budúceho finančného rámca uvádza program digitálnych transformácií Európy s cieľom dosiahnuť „výrazný pokrok smerom k inteligentnému rastu v oblastiach ako vysokokvalitná dátová infraštruktúra, pripojiteľnosť, kybernetická bezpečnosť a digitalizácia verejnej správy. Zámerom je zaistiť vedúce postavenie Európy v oblasti superpočítačov, internetu ďalšej generácie, umelej inteligencie, robotiky a veľkých dát. Posilnila by sa konkurenčná pozícia priemyslu a podnikov v Európe naprieč celým digitalizovaným hospodárstvom, s výrazným vplyvom na preklenutie a doplnenie chýbajúcich požadovaných zručností v celej Únii, pričom sa zabezpečí, aby mali európski občania zručnosti a znalosti potrebné na digitálnu transformáciu.
__________________
__________________
57 COM(2018)0098
57 COM(2018)0098
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)
(8a)   keďže vzhľadom na oneskorenie rozvoja strategických digitálnych kapacít Únie a úsilie vynaložené na nápravu by mal mať zaručený rozpočet zodpovedajúci cieľom tohto programu a minimálne vo výške 9,2 miliárd EUR;
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)  V oznámení s názvom „Smerom k spoločnému európskemu dátovému priestoru“58 sa nové opatrenie, ktoré sa má prijať, považuje za kľúčový krok ku spoločnému dátovému priestoru v EÚ – celistvej digitálnej oblasti s rozsahom, ktorý umožní vyvíjanie nových produktov a služieb založených na údajoch.
(9)  V oznámení s názvom „Smerom k spoločnému európskemu dátovému priestoru“58 sa nové opatrenie, ktoré sa má prijať, považuje za kľúčový krok ku spoločnému dátovému priestoru v EÚ – celistvej digitálnej oblasti s rozsahom, ktorý umožní vyvíjanie a inováciu nových produktov a služieb založených na údajoch.
_________________
_________________
58 COM(2018)0125.
58 COM(2018)0125.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)   Iniciatíva Internet ďalšej generácie, ktorú spustila Európska komisia v roku 2017, by tiež mala poskytnúť základ pre implementáciu programu, pretože jeho cieľom je otvorenejší internet s lepšími službami, väčšia inteligencia, väčšie zapojenie a účasť, využívanie technologických príležitostí vyplývajúcich z pokroku v rôznych oblastiach výskumu, a to od novej štruktúry siete a softvérových infraštruktúr po nové koncepcie pre služby a aplikácie.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  Všeobecným cieľom programu by mala byť podpora digitálnej transformácie priemyslu, ako aj lepšie využitie priemyselného potenciálu politík v oblasti inovácie, výskumu a technologického vývoja v prospech podnikov a občanov v celej Únii. Štruktúra programu by mala sledovať päť špecifických cieľov, ktoré odrážajú kľúčové politické oblasti, a to: vysokovýkonná výpočtová technika, kybernetická bezpečnosť, umelá inteligencia, pokročilé digitálne zručnosti a zavádzanie a najlepšie využitie digitálnej kapacity a interoperabilita. Program by sa mal vo všetkých týchto oblastiach zamerať aj na lepšie zosúladenie politík Únie, členských štátov a regiónov, ako aj na združovanie súkromných a priemyselných zdrojov s cieľom zvýšiť investície a posilniť synergie.
(10)  Všeobecným cieľom programu by mala byť podpora digitálnej transformácie priemyslu, ako aj lepšie využitie priemyselného potenciálu politík v oblasti inovácie, výskumu a technologického vývoja, ako aj modernizácia konkrétnych odvetví verejného záujmu, v prospech podnikov, najmä MSP, a občanov v celej Únii. Program by mal okrem toho posilniť konkurencieschopnosť Únie a odolnosť jej hospodárstva.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)
(10a)   Je potrebné prioritne podporovať MSP, ktoré majú v úmysle využívať digitálnu transformáciu vo svojich výrobných procesoch. Výskum a inovácia v digitálnom sektore umožní MSP prispieť k rastu európskeho hospodárstva prostredníctvom efektívneho využívania zdrojov.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 b (nové)
(10b)  Štruktúra programu by mala sledovať päť špecifických cieľov, ktoré odrážajú kľúčové politické oblasti, a to: a) vysokovýkonná výpočtová technika; b) umelá inteligencia a technológie distribuovaných databáz; c) kybernetická bezpečnosť; d) pokročilé digitálne zručnosti a e) zavádzanie a najlepšie využitie digitálnej kapacity a interoperabilita. Program by sa mal vo všetkých týchto oblastiach zamerať aj na lepšie zosúladenie politík Únie, členských štátov a regiónov, ako aj na združovanie súkromných a priemyselných zdrojov s cieľom zvýšiť investície a posilniť synergie.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 c (nové)
(10c)  Program by mal spolu so všeobecným cieľom digitálnej transformácie prispieť k zabezpečeniu dlhodobých strategických bezpečnostných cieľov budovaním kapacít v Únii, pričom prioritou by boli opatrenia, ktoré zvyšujú strategický potenciál a obmedzujú závislosť od dodávateľov a výrobkov z tretích krajín, čím zabezpečujú hospodársku a inovačnú konkurencieschopnosť Únie.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  Ústrednú úlohu pri implementácii tohto programu by mali dostať centrá digitálnych inovácií, ktoré by mali stimulovať všeobecné šírenie vyspelých digitálnych technológií v priemysle, medzi verejnými organizáciami a v akademickej obci. Sieť centier digitálnych inovácií by mala zaistiť čo najširšie geografické pokrytie v celej Európe59. Prvý súbor centier digitálnych inovácií sa vyberie na základe návrhov členských štátov a následne sa sieť rozšíri za otvorených a súťažných podmienok. Centrá digitálnych inovácií budú slúžiť ako body prístupu k najmodernejším digitálnym kapacitám vrátane vysokovýkonnej výpočtovej techniky (HPC), umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti, ako aj ďalších existujúcich inovačných technológií, ako sú kľúčové podporné technológie, ktoré sú k dispozícii aj v tzv. FabLaboch či CityLaboch. Pôjde o jednotné body prístupu k odskúšaným a validovaným technológiám, ktoré propagujú otvorenú inováciu. Zároveň budú poskytovať podporu v oblasti pokročilých digitálnych zručností. Sieť centier digitálnych inovácií by navyše mala prispievať k zapojeniu najvzdialenejších regiónov do digitálneho jednotného trhu.
(11)  Ústrednú úlohu pri implementácii tohto programu by mali dostať európske centrá digitálnych inovácií, ktoré by mali stimulovať všeobecné šírenie vyspelých digitálnych technológií v priemysle vrátane MSP, medzi verejnými organizáciami a v akademickej obci. Sieť európskych centier digitálnych inovácií by mala zaistiť čo najširšie geografické pokrytie v celej Európe59. Prvý súbor európskych centier digitálnych inovácií sa vyberie na základe návrhov členských štátov a následne sa sieť rozšíri za otvorených, transparentných a súťažných podmienok. Európske centrá digitálnych inovácií budú slúžiť ako body prístupu k najmodernejším digitálnym kapacitám vrátane vysokovýkonnej výpočtovej techniky (HPC), umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti, ako aj ďalších existujúcich inovačných technológií, ako sú kľúčové podporné technológie, ktoré sú k dispozícii aj v tzv. FabLaboch či CityLaboch. Pôjde o jednotné kontaktné miesta pre prístup k odskúšaným a validovaným technológiám, ktoré propagujú otvorenú inováciu. Zároveň budú poskytovať podporu v oblasti pokročilých digitálnych zručností. Sieť európskych centier digitálnych inovácií by navyše mala prispievať k zapojeniu najvzdialenejších regiónov do digitálneho jednotného trhu a podporovať digitálnu transformáciu v zámorských krajinách a územiach.
__________________
__________________
59 Ako sa uvádza v oznámení o digitalizácii európskeho priemyslu (COM(2016)0180).
59 Ako sa uvádza v oznámení o digitalizácii európskeho priemyslu (COM(2016)0180).
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)
(11a)  S cieľom vytvoriť súčinnosť medzi investíciami v rámci tohto programu a investíciami Únie v oblasti výskumu a vývoja, najmä v rámci programu Horizont Európa, by európske centrá digitálnych inovácií mali fungovať ako platforma na spájanie priemyslu, podnikov a správnych orgánov, ktoré potrebujú nové technologické riešenia, na jednej strane, so spoločnosťami, najmä so startupmi a s MSP, ktoré majú riešenia pre trh, na strane druhej.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 b (nové)
(11b)  Plánovanie, vývoj a obstarávanie v programe by sa mali uskutočniť s cieľom posilniť kapacity a konkurencieschopnosť Únie v strednodobom a dlhodobom horizonte. Prioritou by mali byť činnosti, ktoré zvyšujú strategický potenciál a konkurencieschopnosť Únie, ktorých cieľom je obmedziť závislosť od dodávateľov a výrobkov z tretích krajín. Účasť tretích krajín na špecifických cieľoch programu by preto mala závisieť od príspevku, ktorý tieto krajiny poskytnú Únii.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  Program Digitálna Európa by sa mal implementovať formou projektov, ktoré posilnia základné digitálne kapacity a ich plošné využívanie. Malo by to zahŕňať aj spoluinvestovanie zo strany členských štátov a podľa potreby aj súkromného sektora. Predovšetkým by sa mala vyžadovať určitá kritická intenzita v oblasti obstarávania, aby sa zaistil lepší pomer kvality a ceny a aby sa zaručilo, že dodávatelia v Európe zostanú na čele technologického pokroku.
(12)  Program Digitálna Európa by sa mal implementovať formou projektov, ktoré posilnia základné digitálne kapacity a strategickú autonómiu Únie. Program by mal mať na tento účel zabezpečené z rozpočtu EÚ minimálne 9,2 miliardy EUR, a mal by byť doplnený o spoluinvestovanie zo strany členských štátov a/alebo súkromného sektora. Predovšetkým by sa mala vyžadovať určitá kritická intenzita v oblasti obstarávania, aby sa zaistil lepší pomer kvality a ceny a aby sa zaručilo, že dodávatelia v Európe sa dostanú na popredné priečky technologického pokroku.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)  Akcie programu by mali mať jasnú európsku pridanú hodnotu a mali by sa primerane použiť na riešenie zlyhaní trhu alebo suboptimálnych investičných situácií, pričom by nemali zdvojovať ani vytláčať súkromné financovanie.
(14)  Akcie programu by mali mať jasnú európsku pridanú hodnotu a mali by sa primerane použiť na posilnenie a rozšírenie digitálnej základne Únie, riešenie hlavných spoločenských výziev, ďalšie zvýšenie digitálnych priemyselných kompetencií Únie, ako aj riešenie zlyhaní trhu alebo suboptimálnych investičných situácií, pričom by nemali zdvojovať ani vytláčať súkromné financovanie.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  V záujme maximálnej flexibility počas celého životného cyklu programu, ako aj synergií medzi jeho komponentmi možno pri napĺňaní každého zo špecifických cieľov využiť všetky nástroje, ktoré ponúka nariadenie o rozpočtových pravidlách. Mechanizmom realizácie by malo byť priame riadenie a nepriame riadenie, ak sa má financovanie Únie kombinovať s inými zdrojmi alebo ak si realizácia vyžaduje vytvorenie spoločne riadených štruktúr.
(15)  V záujme maximálnej flexibility počas celého životného cyklu programu, ako aj synergií medzi jeho komponentmi možno pri napĺňaní každého zo špecifických cieľov využiť všetky nástroje, ktoré ponúka nariadenie o rozpočtových pravidlách. Mechanizmom realizácie by malo byť priame riadenie a nepriame riadenie, ak sa má financovanie Únie kombinovať s inými zdrojmi alebo ak si realizácia vyžaduje vytvorenie spoločne riadených štruktúr. V prípade nepriameho riadenia Komisia zabezpečí, aby sa zachovali a dodržiavali normy v oblasti kvality a bezpečnosti pre priame riadenie programu.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
(16)  Kapacity Únie v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky a súvisiace kapacity spracovania dát by mali umožňovať širšie využívanie vysokovýkonnej výpočtovej techniky v priemysle a všeobecnejšie v oblastiach verejného záujmu, aby sa využil jedinečný potenciál spoločenského prínosu superpočítačov v oblastiach ako zdravotníctvo, životné prostredie a bezpečnosť, ale aj na zachovanie konkurencieschopnosti priemyslu – najmä malých a stredných podnikov.
(16)  Kapacity Únie v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky a súvisiace kapacity spracúvania a ukladania dát by mali umožňovať širšie využívanie vysokovýkonnej výpočtovej techniky v priemysle a všeobecnejšie v oblastiach verejného záujmu, aby sa využil jedinečný potenciál spoločenského prínosu superpočítačov v oblastiach ako zdravotníctvo, životné prostredie a bezpečnosť, ale aj na zachovanie konkurencieschopnosti priemyslu – najmä malých a stredných podnikov. Únia potrebuje získať superpočítače svetovej úrovne, zabezpečiť svoj dodávateľský systém a zaviesť služby pre simuláciu, vizualizáciu a vytváranie prototypov a zároveň zabezpečiť, aby systém HPC bol v súlade s hodnotami a zásadami Únie.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
(17)  Intervenciu Únie v tejto oblasti podporila Rada60 aj Európsky parlament61. Okrem toho podpísalo v roku 2017 deväť členských štátov vyhlásenie o EuroHPC62 – medzivládnu dohodu, v ktorej sa zaviazali spolupracovať s Komisiou na vybudovaní a zavedení tých najmodernejších HPC a dátových infraštruktúr v Európe, ktoré budú k dispozícii pre vedecké komunity, verejnosť a súkromných partnerov z celej Únie.
(17)  Intervenciu Únie v tejto oblasti podporila Rada60 aj Európsky parlament61. Okrem toho podpísalo v roku 2017 deväť členských štátov vyhlásenie o EuroHPC62 – medzivládnu dohodu, v ktorej sa zaviazali spolupracovať s Komisiou na vybudovaní a zavedení tých najmodernejších HPC a dátových infraštruktúr v Európe, ktoré budú k dispozícii pre vedecké komunity, verejnosť a súkromných partnerov z celej Únie a posilnia pridanú hodnotu EÚ.
__________________
__________________
60
60
61
61
62
62
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
(18)  Pri špecifickom cieli vysokovýkonnej výpočtovej techniky sa za najvhodnejší implementačný mechanizmus považuje spoločný podnik, ktorý by mal predovšetkým koordinovať vnútroštátne a únijné stratégie a investície do infraštruktúry a výskumu a vývoja vysokovýkonnej výpočtovej techniky, združovať verejné a súkromné financie a chrániť hospodárske a strategické záujmy Únie63. Okrem toho budú kompetenčné centrá vysokovýkonnej výpočtovej techniky v členských štátoch poskytovať služby vysokovýkonnej výpočtovej techniky priemyslu, akademickej obci a orgánom verejnej správy.
(18)  Pri špecifickom cieli vysokovýkonnej výpočtovej techniky sa za najvhodnejší implementačný mechanizmus považuje spoločný podnik, ktorý by mal predovšetkým koordinovať vnútroštátne a únijné stratégie a investície do infraštruktúry a výskumu a vývoja vysokovýkonnej výpočtovej techniky, združovať verejné a súkromné financie a chrániť hospodárske a strategické záujmy Únie63. Okrem toho budú kompetenčné centrá vysokovýkonnej výpočtovej techniky v členských štátoch poskytovať služby vysokovýkonnej výpočtovej techniky priemyslu, vrátane MSP a startupom, akademickej obci a orgánom verejnej správy so sídlom v Únii.
__________________
__________________
63 Posúdenie vplyvu sprevádzajúce „Návrh nariadenia Rady o zriadení spoločného podniku EuroHPC“ (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).
63 Posúdenie vplyvu sprevádzajúce „Návrh nariadenia Rady o zriadení spoločného podniku EuroHPC“ (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
(19)  Rozvoj kapacít v oblasti umelej inteligencie je kľúčovou hybnou silou digitálnej transformácie priemyslu i verejného sektora. Roboty sú čoraz autonómnejšie a využívajú sa v továrňach, podmorských operáciách, domácnostiach, mestách či nemocniciach. Komerčné platformy umelej inteligencie sa pohli od testovania k reálnemu uplatneniu v zdravotníctve či environmentalistike; všetky veľké automobilky vyvíjajú autonómne vozidlá a technológie strojového učenia sú základom všetkých veľkých webových platforiem a aplikácií „veľkých dát“.
(19)  Rozvoj kapacít v oblasti umelej inteligencie je kľúčovou hybnou silou digitálnej transformácie priemyslu i verejného sektora. Roboty sú čoraz autonómnejšie a využívajú sa v továrňach, podmorských operáciách, domácnostiach, mestách či nemocniciach. Komerčné platformy umelej inteligencie sa pohli od testovania k reálnemu uplatneniu v zdravotníctve či environmentalistike; všetky veľké automobilky vyvíjajú autonómne vozidlá a technológie strojového učenia sú základom všetkých veľkých webových platforiem a aplikácií „veľkých dát“. S cieľom vytvoriť najlepšie rámcové podmienky na podporu týchto nových technológií v Európe musí Únia zaradiť do svojho procesu tvorby politiky princíp inovácie.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)
(19a)   Európsky parlament vo svojom uznesení z 1. júna 2017 o digitalizácii európskeho priemyslu poukázal na vplyv jazykových bariér na priemysel a jeho digitalizáciu. V tomto kontexte je nevyhnutné rozvíjať rozsiahle jazykové technológie založené na umelej inteligencii, ako sú automatický preklad, rozpoznávanie reči, textová analytika veľkých dát, systémy dialógu a odpovedania na otázky, aby sa zachovala jazyková rozmanitosť, zabezpečila inkluzívnosť a umožnila komunikácia medzi ľuďmi a komunikácia medzi ľuďmi a strojmi.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 b (nové)
(19b)  Čoraz rýchlejší vývoj samoučiacich robotov a umelej inteligencie, ako aj ich schopnosť znásobovať znalosti a obsah učenia v priebehu sekúnd spôsobuje, že je ťažké predpovedať akýkoľvek stupeň vývoja až do ukončenia programu v roku 2027. Komisia by preto mala venovať osobitnú pozornosť tomuto rýchlo sa vyvíjajúcemu digitálnemu trendu a v prípade potreby by mala zodpovedajúcim spôsobom urýchlene prispôsobiť ciele pracovného programu.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 c (nové)
(19c)  Vzhľadom na zvyšujúci sa dopyt európskeho priemyslu po riešeniach v oblasti robotiky s umelou inteligenciou a na to, že je dôležité vyhnúť sa významnej investičnej medzere v tejto oblasti, ciele programu týkajúce sa umelej inteligencie by mali zahŕňať robotiku poháňanú umelou inteligenciou.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 d (nové)
(19d)  Výrobky a služby založené na umelej inteligencii by mali byť užívateľsky ústretové, štandardne v súlade s právnymi predpismi a poskytovať spotrebiteľom väčší výber a viac informácií, najmä pokiaľ ide o kvalitu výrobkov a služieb.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20
(20)  Zásadný význam pre rozvoj umelej inteligencie má dostupnosť objemných dátových súborov, ako aj zariadení na testovanie a experimentovanie.
(20)  Zásadný význam pre rozvoj umelej inteligencie vrátane jazykových technológií má dostupnosť objemných dátových súborov, ako aj zariadení na testovanie a experimentovanie na zabezpečenie vnútorného trhu, na ktorom sa používa umelá inteligencia, a prístup k hĺbkovej analýze textu.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 a (nové)
(20a)   Dňa 25. apríla 2018 sa Komisia zaviazala navrhnúť európsky prístup, a to vypracovaním návrhu usmernení o umelej inteligencii (UI) v spolupráci so zainteresovanými stranami v rámci aliancie pre UI, skupiny odborníkov na umelú inteligenciu, s cieľom podporiť aplikácie a podniky v Európe, ktoré UI využívajú.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21
(21)  Európsky parlament vo svojom uznesení z 1. júna 2017 o digitalizácii európskeho priemyslu64 zdôraznil dôležitosť spoločného európskeho prístupu ku kybernetickej bezpečnosti, pričom uznal potrebu zvyšovania informovanosti v tejto oblasti a kybernetickú odolnosť uznal za veľmi dôležitú zodpovednosť podnikateľských lídrov a politických činiteľov na úrovni vnútroštátnej a európskej priemyselnej a bezpečnostnej politiky.
(21)  Európsky parlament vo svojom uznesení z 1. júna 2017 o digitalizácii európskeho priemyslu64 zdôraznil dôležitosť spoločného európskeho prístupu ku kybernetickej bezpečnosti, pričom uznal potrebu zvyšovania informovanosti v tejto oblasti a kybernetickú odolnosť uznal za veľmi dôležitú zodpovednosť podnikateľských lídrov a politických činiteľov na úrovni vnútroštátnej a európskej priemyselnej a bezpečnostnej politiky, ako aj zavádzania bezpečnosti a štandardne určenej a špecificky navrhnutej ochrany osobných údajov.
__________________
__________________
64 Ref. dokumentu: A8-0183/2017, k dispozícii na adrese: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SK&reference=P8-TA-2017-0240
64 Ref. dokument: A8-0183/2017, k dispozícii na adrese: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SK&reference=P8-TA-2017-0240
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22
(22)  Kybernetická bezpečnosť je pre celú Úniu výzvou, ktorú ďalej nemožno riešiť len jednotlivými vnútroštátnymi iniciatívami. Kyberneticko-bezpečnostná kapacita Európy by sa mala posilniť, aby sa jej poskytli potrebné možnosti na ochranu občanov a podnikov pred kybernetickými hrozbami. Okrem toho by mali byť chránení aj spotrebitelia používajúci pripojené výrobky, ktoré sa dajú hacknúť a môžu ohroziť ich bezpečnosť. To by sa malo dosiahnuť (v spolupráci s členskými štátmi a súkromným sektorom) vývojom a vzájomnou koordináciou projektov podporujúcich európske kyberneticko-bezpečnostné kapacity a zabezpečením plošného zavádzania najnovších kyberneticko-bezpečnostných riešení v celom hospodárstve, ako aj zlučovaním kompetencií v tejto oblasti na zaistenie kritického objemu a excelentnosti.
(22)  Kybernetická bezpečnosť je pre celú Úniu výzvou, ktorú ďalej nemožno riešiť len jednotlivými vnútroštátnymi iniciatívami. Kyberneticko-bezpečnostná kapacita Európy by sa mala posilniť, aby sa jej poskytli potrebné možnosti na ochranu občanov, verejných správ a podnikov pred kybernetickými hrozbami. Okrem toho by mali byť chránení aj spotrebitelia používajúci pripojené výrobky, ktoré sa dajú hacknúť a môžu ohroziť ich bezpečnosť. To by sa malo dosiahnuť (v spolupráci s členskými štátmi a súkromným sektorom) vývojom a vzájomnou koordináciou projektov podporujúcich európske kyberneticko-bezpečnostné kapacity a zabezpečením plošného zavádzania najnovších kyberneticko-bezpečnostných riešení v celom hospodárstve, ako aj zlučovaním kompetencií v tejto oblasti na zaistenie kritického objemu a excelentnosti.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23
(23)  Komisia v septembri 2017 predstavila balík iniciatív65, ktoré tvoria komplexný prístup Únie ku kybernetickej bezpečnosti s cieľom posilniť schopnosť Európy reagovať na kybernetické útoky a hrozby a posilniť technologické a priemyselné kapacity v tejto oblasti.
(23)  Komisia v septembri 2017 predstavila balík iniciatív65, ktoré tvoria komplexný prístup Únie ku kybernetickej bezpečnosti s cieľom posilniť schopnosť Európy reagovať na kybernetické útoky a hrozby, posilniť kybernetickú odolnosť a technologické a priemyselné kapacity v tejto oblasti.
_________________
_________________
65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity
65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)
(23a)  Riešenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti by mali zásadne obsahovať normy bezpečnosti a ochrany ako základné koncepčné parametre v súlade s dostupnou najmodernejšou technológiou a zásadami bezpečnosti už v štádiu návrhu a štandardnej bezpečnosti.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24
(24)  Fungovanie digitálneho jednotného trhu si nevyhnutne vyžaduje dôveru. Technológie kybernetickej bezpečnosti ako digitálna identita, kryptografia či detekcia narušení, ako aj ich uplatnenie v oblastiach ako finančníctvo, priemysel 4.0, energetika, doprava, zdravotníctvo alebo elektronická verejná správa sú nevyhnutné v záujme bezpečnosti a dôveryhodnosti online činností a transakcií v očiach občanov, verejných správ i spoločností.
(24)  Fungovanie digitálneho jednotného trhu si nevyhnutne vyžaduje dôveru. Technológie kybernetickej bezpečnosti ako technológia distribuovanej databázy transakcií, digitálna identita, kryptografia, šifrovanie, či detekcia narušení, ako aj ich uplatnenie v oblastiach ako finančníctvo, priemysel 4.0, logistika, energetika, doprava, cestovný ruch, zdravotníctvo alebo elektronická verejná správa sú nevyhnutné v záujme bezpečnosti, transparentnosti a dôveryhodnosti online činností, vrátane platforiem 5G, a transakcií v očiach občanov, verejných správ i spoločností.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25
(25)  Európska rada vo svojich záveroch z 19. októbra 2017 zdôraznila, že na úspešné vybudovanie digitálnej Európy potrebuje Únia najmä trhy práce a systémy odbornej prípravy a vzdelávania, ktoré zodpovedajú potrebám digitálneho veku, a že treba investovať do digitálnych zručností všetkých Európanov, aby mali viac príležitosti a schopností.
(25)  Európska rada vo svojich záveroch z 19. októbra 2017 zdôraznila, že na úspešné vybudovanie digitálnej Európy potrebuje Únia najmä trhy práce a systémy odbornej prípravy a vzdelávania, ktoré zodpovedajú potrebám digitálneho veku, a že pomocou integrovaného prístupu treba investovať do vývoja digitálnych zručností a zlepšenia digitálnej gramotnosti všetkých Európanov, aby mali viac príležitosti a schopností.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26 a (nové)
(26a)   Vzhľadom na potrebu holistického prístupu by mal program zohľadňovať aj oblasti začlenenia, kvalifikácie, odbornej prípravy a špecializácie, ktoré sú okrem rozšírených digitálnych kompetencií rozhodujúce pre vytváranie pridanej hodnoty vo vedomostnej spoločnosti.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27
(27)  Vo svojom uznesení z 1. júna 2017 o digitalizácii európskeho priemyslu67 Európsky parlament uviedol, že vzdelávanie, odborná príprava a celoživotné vzdelávanie sú jadrom sociálnej súdržnosti v digitálnej spoločnosti.
(27)  Vo svojom uznesení z 1. júna 2017 o digitalizácii európskeho priemyslu67 Európsky parlament uviedol, že vzdelávanie, odborná príprava a celoživotné vzdelávanie sú jadrom sociálnej súdržnosti v digitálnej spoločnosti. Okrem toho žiadal začlenenie rodového hľadiska do všetkých digitálnych iniciatív a zdôraznil potrebu riešiť závažné rodové rozdiely v odvetví IKT, pretože je to nevyhnutné pre dlhodobý rast a prosperitu Európy.
__________________
__________________
67 Ref. dokumentu: A8-0183/2017, k dispozícii na adrese: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SK&reference=P8-TA-2017-0240
67 Ref. dokument: A8-0183/2017, k dispozícii na adrese: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SK&reference=P8-TA-2017-0240
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27 a (nové)
(27a)  Európsky parlament vo svojom uznesení z 28. apríla 2016 o rodovej rovnosti a posilnení postavenia žien v digitálnom veku zdôraznil potrebu zhromažďovania údajov o používaní IKT rozdelených podľa rodu a stanovenia cieľov, ukazovateľov a kritérií s cieľom monitorovať pokrok v prístupe žien k IKT a propagovať príklady najlepších postupov medzi spoločnosťami.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27 b (nové)
(27b)  Európsky parlament vo svojom uznesení z 19. januára 2016 s názvom Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu plne podporil digitálnu podnikateľskú kultúru pre ženy, ako aj integráciu a zapojenie žien do informačnej spoločnosti.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28
(28)  Vyspelé digitálne technológie, ktoré tento program podporuje – ako vysokovýkonná výpočtová technika, kybernetická bezpečnosť a umelá inteligencia, sú už dostatočne zrelé na to, aby sa z výskumnej sféry presunuli do praktického využitia, uplatnenia a rozšírenia na úrovni Únie. Zásah zo strany Únie si vyžaduje nielen zavádzanie týchto technológií, ale aj oblasť súvisiacich zručností. Treba posilniť, rozšíriť a v celej EÚ sprístupniť príležitosti na učenie pokročilých digitálnych zručností. Bez toho by sa mohlo plynulé zavádzanie vyspelých digitálnych technológií zabrzdiť, čo by bolo problémom pre celkovú konkurencieschopnosť hospodárstva Únie. Akcie podporené týmto programom sa dopĺňajú s akciami podporenými z ESF, EFRR a Európskeho horizontu.
(28)  Vyspelé digitálne technológie, ktoré tento program podporuje – ako vysokovýkonná výpočtová technika, kybernetická bezpečnosť, cloud computing, ochrana údajov, riadenie informácií a umelá inteligencia, sú už dostatočne zrelé na to, aby sa z výskumnej sféry presunuli do praktického využitia, uplatnenia a rozšírenia na úrovni Únie. Zásah zo strany Únie si vyžaduje nielen zavádzanie týchto technológií, ale aj oblasť súvisiacich zručností. Treba posilniť, rozšíriť a v celej EÚ sprístupniť príležitosti na vzdelávanie a učenie pokročilých digitálnych zručností. Bez toho by sa mohlo plynulé zavádzanie vyspelých digitálnych technológií zabrzdiť, čo by bolo problémom pre celkovú konkurencieschopnosť hospodárstva Únie. Akcie podporené týmto programom sa dopĺňajú s akciami podporenými z ESF, EFRR, programov Erasmus a Horizont Európa.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29
(29)  Digitálna modernizácia verejnej správy a služieb má zásadný význam pre znižovanie administratívneho zaťaženia priemyslu a občanov všeobecne, keďže sa ich interakcia s verejnými orgánmi urýchli, zjednoduší a zlacní a služby poskytované občanom a podnikom sa zefektívnia a skvalitnia. Keďže v súčasnosti už má európsky rozmer viacero služieb verejného záujmu, podpora ich poskytovania a zavádzania na úrovni Únie by mala zabezpečiť prínos pre občanov a podniky vďaka prístupu ku kvalitným digitálnym službám v celej Európe.
(29)  Digitálna modernizácia verejnej správy a služieb má zásadný význam pre znižovanie administratívneho zaťaženia občanov a priemyslu, keďže sa ich interakcia s verejnými orgánmi urýchli, zjednoduší a zlacní a služby poskytované občanom a podnikom sa zefektívnia a skvalitnia a zabezpečí sa ich transparentnosť, pričom sa súčasne zvýši efektívnosť verejných financií. Keďže v súčasnosti už má európsky rozmer viacero služieb verejného záujmu, podpora ich poskytovania a zavádzania na úrovni Únie by mala zabezpečiť prínos pre občanov a podniky vďaka prístupu ku kvalitným viacjazyčným digitálnym službám v celej Európe. Je takisto dôležité, aby boli tieto služby prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29 a (nové)
(29a)   V najvzdialenejších alebo vidieckych oblastiach môže digitalizácia uľahčiť a zlepšiť bezbariérovú dostupnosť pre všetkých vrátane starších ľudí a osôb so zníženou pohyblivosťou alebo zdravotným postihnutím.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30
(30)  Digitálna transformácia oblastí verejného záujmu, ako je zdravotná starostlivosť68, mobilita, spravodlivosť, monitorovanie Zeme/životného prostredia, vzdelávanie a kultúra, si vyžaduje ďalšie budovanie a rozširovanie infraštruktúr digitálnych služieb, ktoré umožňujú zabezpečenú cezhraničnú výmenu údajov a podporujú rozvoj na vnútroštátnej úrovni. Potenciál na využitie synergií sa najlepšie dosiahne koordináciou v rámci tohto nariadenia.
(30)  Digitálna transformácia oblastí verejného záujmu, ako je zdravotná starostlivosť68, mobilita, spravodlivosť, monitorovanie Zeme/životného prostredia, bezpečnosť, znižovanie emisií uhlíka, energetická infraštruktúra, vzdelávanie a kultúra, si vyžaduje ďalšie budovanie, modernizáciu a rozširovanie infraštruktúr digitálnych služieb, ktoré umožňujú zabezpečenú cezhraničnú výmenu údajov a informácií medzi jazykmi a podporujú rozvoj na vnútroštátnej úrovni. Potenciál na využitie synergií a zabezpečenie komplementarity sa najlepšie dosiahne koordináciou v rámci tohto nariadenia. V digitálnej transformácii by sa však mala zohľadniť skutočnosť, že niektorí občania sa z rôznych dôvodov nezapájajú – a siete by sa mali podporovať, aby mohli aj naďalej informovať občanov, pomáhať im pri tom, aby mali plné vlastníctvo nad svojimi právami a zúčastňovali sa na všetkých sociálnych a občianskych povinnostiach.
_________________
_________________
68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628
68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30 a (nové)
(30a)   Digitálna transformácia v tomto odvetví však musí umožniť európskym občanom prístup k ich údajom, ich využívanie a bezpečnú správu na cezhraničnej úrovni bez ohľadu na aktuálnu fyzickú polohu občanov a údajov.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30 b (nové)
(30b)   Zavádzanie vyspelých technológií a prístup k nim v oblastiach verejného záujmu, ako je napríklad vzdelávanie, si takisto vyžadujú odbornú prípravu v oblasti zručností potrebných na využívanie týchto technológií. Preto by sa ciele v rámci osobitného cieľa 8 mali vzťahovať aj na programy odbornej prípravy pre tie osoby, ktoré budú využívať pokročilé technológie.
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32
(32)  Modernizácia európskej verejnej správy predstavuje jednu z kľúčových priorít pre úspešnú implementáciu stratégie digitálneho jednotného trhu. V hodnotení danej stratégie v polovici obdobia sa zdôraznila potreba posilniť transformáciu verejnej správy a zaistiť občanom ľahký, dôveryhodný a bezproblémový prístup k verejným službám.
(32)  Modernizácia európskej verejnej správy predstavuje jednu z kľúčových priorít pre úspešnú implementáciu stratégie digitálneho jednotného trhu. V hodnotení danej stratégie v polovici obdobia sa zdôraznila potreba posilniť transformáciu verejnej správy a zaistiť občanom ľahký, dôveryhodný, bezpečný, bezproblémový a inkluzívny prístup k verejným službám.
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33
(33)  Ročný prieskum rastu uverejnený Komisiou v roku 201769 ukazuje, že kvalita verejnej správy v Európe má priamy vplyv na hospodárske prostredie, a teda aj zásadný význam pri podnecovaní produktivity, konkurencieschopnosti, hospodárskej spolupráce, rastu a zamestnanosti. V záujme podpory hospodárskeho rastu a poskytovania vysokokvalitných služieb pre firmy a občanov je potrebná najmä efektívna a transparentná verejná správa a účinné justičné systémy.
(33)  Ročný prieskum rastu uverejnený Komisiou v roku 201769 ukazuje, že kvalita verejnej správy v Európe má priamy vplyv na hospodárske prostredie, a teda aj zásadný význam pri podnecovaní produktivity, konkurencieschopnosti, hospodárskej spolupráce, udržateľného rastu, zamestnanosti a vysokokvalitnej práce. V záujme podpory hospodárskeho rastu a poskytovania vysokokvalitných služieb pre firmy a občanov je potrebná najmä efektívna a transparentná verejná správa a účinné justičné systémy.
__________________
__________________
69 COM(2016)0725.
69 COM(2016)0725.
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34
(34)  Interoperabilita európskych verejných služieb je potrebná na všetkých úrovniach verejnej správy: na úrovni Únie, celoštátnej, regionálnej aj miestnej. Okrem odstraňovania prekážok fungujúceho jednotného trhu uľahčuje interoperabilita úspešné vykonávanie politík a má veľký potenciál zabrániť cezhraničným elektronickým bariéram, čím sa ešte lepšie zabezpečí vznik nových alebo konsolidácia rozvíjajúcich sa spoločných verejných služieb na úrovni Únie. Aby sa európske služby netrieštili a aby sa podporili základné slobody i praktické vzájomné uznávanie v rámci EÚ, mal by sa podporovať čo najúčinnejší holistický medziodvetvový a cezhraničný prístup k interoperabilite, ktorý bude najlepšie reagovať na potreby koncových používateľov. Z toho vyplýva, že interoperabilitu treba chápať v širšom zmysle – siaha od technických až po právne aspekty a zahŕňa politické prvky danej oblasti. Činnosti by teda presahovali bežný životný cyklus riešení a zahŕňali všetky intervenčné prvky, ktorými sa vytvoria rámcové podmienky potrebné pre všeobecnú a udržateľnú interoperabilitu.
(34)  Interoperabilita európskych verejných služieb je potrebná na všetkých úrovniach verejnej správy: na úrovni Únie, celoštátnej, regionálnej aj miestnej. Okrem odstraňovania prekážok fungujúceho jednotného trhu uľahčuje interoperabilita cezhraničnú spoluprácu, zladenie spoločných noriem, úspešné vykonávanie politík a má veľký potenciál zabrániť cezhraničným elektronickým a jazykovým bariéram a obmedziť byrokraciu, čím sa ešte lepšie zabezpečí vznik nových alebo konsolidácia rozvíjajúcich sa spoločných verejných služieb na úrovni Únie, ako aj predchádzanie zbytočnému dvojitému uchovávaniu. Aby sa európske služby netrieštili a aby sa podporili základné slobody i praktické vzájomné uznávanie v rámci EÚ, mal by sa podporovať čo najúčinnejší holistický, technologicky neutrálny medziodvetvový a cezhraničný prístup k interoperabilite, ktorý bude najlepšie reagovať na potreby koncových používateľov a zaručovať vysokú úroveň ochrany údajov. Z toho vyplýva, že interoperabilitu treba chápať v širšom zmysle – siaha od technických až po právne aspekty a zahŕňa politické prvky danej oblasti. Činnosti by teda presahovali bežný životný cyklus riešení a zahŕňali všetky intervenčné prvky, ktorými sa vytvoria rámcové podmienky potrebné pre všeobecnú a udržateľnú interoperabilitu.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34 a (nové)
(34a)  Ministri EÚ 6. októbra 2017 v Tallinne uviedli, že európska digitálna stratégia by mala byť založená na spolupráci a interoperabilite vrátane používania otvorených licenčných politík a otvorených noriem. Program by mal preto podporovať riešenia založené na otvorenom softvéri, aby sa umožnilo opätovné použitie, zvýšila dôvera a zabezpečila transparentnosť. To bude mať pozitívny vplyv na udržateľnosť financovaných projektov.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37
(37)  Komisia v apríli 2016 prijala iniciatívu digitalizácie európskeho priemyslu s cieľom zabezpečiť, aby „každý priemyselný podnik v Európe, v ktoromkoľvek odvetví, kdekoľvek sa nachádza a bez ohľadu na veľkosť, mohol plne využívať výhody digitálnych inovácií“71.
(37)  Komisia v apríli 2016 prijala iniciatívu digitalizácie európskeho priemyslu s cieľom zabezpečiť, aby „každý priemyselný podnik v Európe, v ktoromkoľvek odvetví, kdekoľvek sa nachádza a bez ohľadu na veľkosť, mohol plne využívať výhody digitálnych inovácií“. To má osobitný význam pre malé a stredné podniky v kultúrnom a kreatívnom sektore.
__________________
71
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39
(39)  Dosiahnutie vytýčených cieľov si môže vyžadovať mobilizáciu potenciálu doplnkových technológií v sieťovej a výpočtovej sfére, ako sa uvádza v oznámení o digitalizácii európskeho priemyslu73, kde sa „dostupnosť špičkových sietí a infraštruktúry cloudu“ uvádza ako nevyhnutný prvok digitalizácie priemyslu.
(39)  Dosiahnutie vytýčených cieľov si môže vyžadovať mobilizáciu potenciálu doplnkových technológií v sieťovej a výpočtovej sfére, ako sa uvádza v oznámení o digitalizácii európskeho priemyslu73, kde sa „dostupnosť špičkových sietí a infraštruktúry cloudu“ uvádza ako nevyhnutná zložka digitalizácie priemyslu.
__________________
__________________
73 COM(2016)0180: Digitalizácia európskeho priemyslu – Využiť výhody jednotného digitálneho trhu v plnej miere.
73 COM(2016)0180: Digitalizácia európskeho priemyslu – Využiť výhody jednotného digitálneho trhu v plnej miere.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40
(40)  Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ktoré sa uplatňuje od mája 2018, obsahuje spoločný súbor pravidiel priamo uplatniteľných v právnych poriadkoch členských štátov, takže zaručí voľný pohyb osobných údajov medzi členskými štátmi EÚ a posilní dôveru i bezpečnosť jednotlivcov, čo sú nevyhnutné prvky skutočného digitálneho jednotného trhu. Pokiaľ teda akcie v rámci tohto programu zahŕňajú spracovávanie osobných údajov, mali by podporovať uplatňovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov – napríklad v oblasti umelej inteligencie a technológie blockchainu.
(40)  Nariadenie (EÚ) 2016/679 obsahuje spoločný súbor pravidiel priamo uplatniteľných v právnych poriadkoch členských štátov, zaručuje voľný pohyb osobných údajov medzi členskými štátmi EÚ a posilňuje dôveru i bezpečnosť jednotlivcov, čo sú nevyhnutné prvky skutočného digitálneho jednotného trhu. Pokiaľ teda všetky akcie v rámci tohto programu zahŕňajú spracovávanie osobných údajov, mali by byť preto v plnom súlade s týmto nariadením. Mali by osobitne podporovať vývoj digitálnych technológií, ktoré dodržiavajú povinnosť ochrany údajov už v štádiu návrhu, ktorá je záväzná podľa uvedeného nariadenia, pokiaľ spracúvanie zahŕňa údaje z elektronických komunikácií, riadne sa musí dodržiavať smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES.1a
_________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41
(41)  Program by sa mal implementovať v plnom súlade s medzinárodným a únijným rámcom ochrany a presadzovania práv duševného vlastníctva. Účinná ochrana duševného vlastníctva zohráva kľúčovú rolu v inovácii, takže je pre účinnú implementáciu programu nevyhnutná.
(41)  Program by sa mal implementovať v plnom súlade s medzinárodným a únijným rámcom ochrany a presadzovania práv duševného vlastníctva. Účinná ochrana duševného vlastníctva zohráva kľúčovú rolu v inovácii a pri zachovávaní európskej pridanej hodnoty, takže je pre účinnú implementáciu programu nevyhnutná.
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42
(42)  Orgány, ktoré budú tento program implementovať, by mali dodržiavať ustanovenia platné pre inštitúcie Únie, ako aj vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa nakladania s informáciami – najmä citlivými neutajovanými skutočnosťami a utajovanými skutočnosťami EÚ.
(42)  Ak orgány, ktoré budú tento program implementovať, spracúvajú citlivé neutajované skutočnosti alebo utajované skutočnosti Únie, mali by dodržiavať príslušné ustanovenia stanovené v aktoch alebo vnútroštátnych právnych predpisoch Únie, pokiaľ ide o nakladanie s informáciami.
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43
(43)  Vzhľadom na význam boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie vyplývajúcimi z vykonávania Parížskej dohody, ako aj na ciele trvalo udržateľného rozvoja v rámci OSN tento program prispeje k systematickému zohľadňovaniu opatrení v oblasti klímy a k dosahovaniu všeobecnej ambície, aby klimatické ciele podporovalo 25 % rozpočtových výdavkov EÚ74. Počas prípravy a implementácie programu sa identifikujú relevantné akcie, ktoré sa preskúmajú v kontexte príslušných hodnotení a procesu revízie.
(43)  Vzhľadom na význam boja proti zmene klímy v súlade s povinnosťami Únie vyplývajúcimi z vykonávania Parížskej dohody, ako aj na ciele trvalo udržateľného rozvoja v rámci OSN tento program prispeje k systematickému zohľadňovaniu opatrení v oblasti klímy a k dosahovaniu všeobecnej ambície, aby klimatické ciele podporovalo 25 % rozpočtových výdavkov EÚ74. Počas prípravy a implementácie programu by sa mali identifikovať relevantné akcie, ktoré sa preskúmajú v kontexte príslušných hodnotení a procesu revízie s cieľom zaistiť úplné dodržiavanie týchto povinností.
_________________
_________________
74 COM(2018)0321, strana 1.
74 COM(2018)0321, strana 1.
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44
(44)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na prijatie pracovných programov, aby sa ciele programu dosiahli v súlade s prioritami Únie a členských štátov a aby sa súčasne zaistila konzistentnosť, transparentnosť a kontinuita spoločných opatrení Únie a členských štátov. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 182/201175, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie.
vypúšťa sa
__________________
75 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45
(45)  Pracovné programy by sa mali prijať v zásade ako viacročné pracovné programy (obyčajne každé dva roky), alebo ak si to vyžadujú potreby súvisiace s implementáciou programu, ako ročné pracovné programy. Typy financovania a spôsoby implementácie v rámci tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe ich schopnosti splniť špecifické ciele príslušných akcií a dosiahnuť výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívne zaťaženie a očakávané riziko nesúladu. Malo by sa pritom zvážiť použitie jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
(45)  Mali by sa prijímať pracovné programy s cieľom dosiahnuť ciele programu v súlade s prioritami Únie a členských štátov a aby sa súčasne zaistila konzistentnosť, transparentnosť a kontinuita spoločných opatrení Únie a členských štátov. Pracovné programy by sa mali prijímať v zásade každé dva roky, alebo ak si to vyžadujú potreby súvisiace s implementáciou programu, každoročne. Typy financovania a spôsoby implementácie v rámci tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe ich schopnosti splniť špecifické ciele príslušných akcií a dosiahnuť výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívne zaťaženie a očakávané riziko nesúladu. Malo by sa pritom zvážiť použitie jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46
(46)  Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny prílohy II s cieľom revidovať a/alebo doplniť ukazovatele. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.
(46)  Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny prílohy I a prílohy II s cieľom revidovať a/alebo doplniť ukazovatele. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46 a (nové)
(46a)   S cieľom zabezpečiť, zachovať a rozvíjať dlhodobé financovanie programu Digitálna Európa sú potrebné jasné a spoločné pravidlá EÚ, ktoré budú orientované na budúcnosť a budú podporovať hospodársku súťaž s cieľom podnietiť investície a inovácie a zachovať cenovú dostupnosť.
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47
(47)  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané Chartou základných práv Európskej únie, najmä tie, ktoré sú uvedené v článkoch [8], [11], [16], [21], [35], [38] a [47] z hľadiska ochrany osobných údajov, slobody prejavu a práva na informácie, slobody podnikania, nediskriminácie, zdravotnej starostlivosti, ochrany spotrebiteľa a práva na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces. Členské štáty musia toto nariadenie uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami.
(47)  Akcie, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti programu, by mali rešpektovať základné práva a dodržiavať zásady uznané najmä Chartou základných práv Európskej únie, najmä tie, ktoré sú uvedené v článkoch [8], [11], [16],[21], [22], [35], [38], [41] a [47] z hľadiska ochrany osobných údajov, slobody prejavu a práva na informácie, slobody podnikania, nediskriminácie, jazykovej rozmanitosti a práva na komunikáciu v ktoromkoľvek jazyku EÚ, zdravotnej starostlivosti, ochrany spotrebiteľa a práva na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces. Takéto akcie by mali byť v súlade so všetkými právnymi záväzkami vrátane medzinárodného práva a s príslušnými rozhodnutiami Komisie, ako aj s etickými zásadami, medzi ktoré patrí zásada vyhnúť sa akémukoľvek porušovaniu etiky vo výskume.
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47 a (nové)
(47a)  V apríli 2018 sa Komisia zaviazala1a vytvoriť rámec pre zainteresované strany a expertov na vypracovanie návrhov usmernení o umelej inteligencii v spolupráci s Európskou skupinou pre etiku v oblasti vedy a nových technológií; Komisia bude podporovať spotrebiteľské organizácie na vnútroštátnej a európskej úrovni a orgány dohľadu nad ochranou údajov pri budovaní porozumenia aplikáciám založeným na umelej inteligencii so vstupom Európskej poradnej skupiny spotrebiteľov a Európskeho výboru pre ochranu údajov.
__________________
1a Oznámenie z 25.4. 2018 o umelej inteligencii pre Európu, COM(2018)0237, k dispozícii na: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/SK/COM-2018-237-F1-SK-MAIN-PART-1.PDF.
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48
(48)  Tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), sa môžu zapojiť do programov Únie v rámci spolupráce nadviazanej na základe Dohody o EHP, ktorá počíta s implementáciou programov na základe rozhodnutia podľa danej dohody. Toto nariadenie by malo zahŕňať osobitné ustanovenie o udelení potrebných práv a prístupu zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ako aj Európskemu dvoru audítorov, aby mohli riadne vykonávať svoje príslušné právomoci.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1
Týmto nariadením sa stanovuje program Digitálna Európa (ďalej len „program“).
Týmto nariadením sa stanovuje program Digitálna Európa (ďalej len „program“), ktorý sa bude vykonávať v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027.
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno e
e)  „centrum digitálnych inovácií“ je právny subjekt určený alebo vybraný za otvorených a súťažných podmienok na plnenie úloh v rámci tohto programu – najmä na sprístupňovanie technologickej expertízy a experimentačných prostriedkov ako vybavenie a softvérové nástroje, ktoré podporia digitálnu transformáciu priemyslu;
e)  „európske centrum digitálnych inovácií“ je existujúci alebo nový právny subjekt alebo konzorcium právnych subjektov určených alebo vybraných za otvorených, transparentných za otvorených a súťažných podmienok na plnenie úloh v rámci tohto programu – najmä na sprístupňovanie technologickej expertízy a experimentačných prostriedkov ako vybavenie a softvérové nástroje, ktoré podporia digitálnu transformáciu priemyslu, ako aj na uľahčenie prístupu k financovaniu; Európske centrum digitálnych inovácií je otvorené podnikom všetkých foriem a veľkostí, najmä MSP, rozširujúcim sa podnikom a verejným správam v celej Únii.
Európske centrá digitálnych inovácií fungujú ako jednotné kontaktné miesta, v ktorých môžu podniky, najmä malé a stredné podniky, startupy a podniky so strednou kapitalizáciou, získať pomoc na zlepšenie svojho podnikania, výrobných procesov, výrobkov a služieb prostredníctvom digitálnej technológie, ktorá by mohla viesť k pridanej hodnote. Centrá preto vytvoria decentralizovanú sieť v celej Únii ponúkajúcu podporu spoločnostiam, aby sa ubezpečili, že zručnosti ich zamestnancov zodpovedajú odborným znalostiam potrebným na zvládnutie dostupnej digitálnej technológie. Centrá tiež zabezpečujú koordináciu s poskytovateľmi vzdelávania s cieľom podporiť odbornú prípravu študentov a odbornú prípravu pracovníkov na pracovisku.
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno f a (nové)
fa)   „mediálna gramotnosť“ sú analytické zručnosti potrebné na nájdenie cesty porozumenia v digitálnom svete.
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno f b (nové)
fb)  „európske partnerstvo“ je iniciatíva, v rámci ktorej sa Únia spolu so súkromnými a/alebo verejnými partnermi (ako sú priemysel, výskumné organizácie, subjekty poverené verejnou službou na miestnej, regionálnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni alebo organizácie občianskej spoločnosti vrátane nadácií, organizácií MSP) zaviazala k spoločnej podpore rozvoja a vykonávania činností v oblasti digitálnej inovácie a zavádzania technológií vrátane tých, ktoré súvisia s uvádzaním na trh a prijatím regulačných predpisov a politík;
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno f c (nové)
fc)  „malé a stredné podniky“ alebo „MSP“ sú malé a stredné podniky v zmysle článku 2 prílohy k odporúčaniu Komisie 2003/361/ES;
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno f d (nové)
fd)  „konzorcium“ je zoskupenie podnikov založené na spolupráci s cieľom vykonať akciu v rámci programu.
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Program má tento všeobecný cieľ: podpora digitálnej transformácie európskeho hospodárstva a spoločnosti a sprostredkovanie jej prínosu európskym občanom a podnikom. Programom sa:
1.  Program má tento všeobecný cieľ: podpora a urýchlenie digitálnej transformácie európskeho hospodárstva, priemyslu a spoločnosti a sprostredkovanie jej prínosu európskym občanom, verejným službám a podnikom, ako aj posilnenie strategickej autonómie a súdržnosti Únie a súčasné zabezpečenie konkurencieschopnosti a zníženie digitálnej priepasti. Program:
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b
b)  posilní šírenie a využívanie týchto kapacít v oblastiach verejného záujmu a v súkromnom sektore.
b)  posilní šírenie a využívanie týchto kapacít v súkromnom sektore a v oblastiach verejného záujmu, podporí sa ich digitálna transformácie a zabezpečí prístup k digitálnym technológiám;
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a
a)  zavádzanie, celoúnijná koordinácia a prevádzka integrovanej exaflopovej77 supervýpočtovej a dátovej infraštruktúry svetovej úrovne v Únii, pričom táto infraštruktúra bude nekomerčne k dispozícii pre verejných i súkromných používateľov, ako aj na verejne financované výskumné účely;
a)  zavádzanie, celoúnijná koordinácia a prevádzka interoperabilnej exaflopovej77 supervýpočtovej a dátovej infraštruktúry svetovej úrovne v Únii, pričom táto infraštruktúra bude k dispozícii pre verejných i súkromných používateľov, ako aj na verejne a súkromne financované výskumné účely;
__________________
__________________
77 1018 operácií v pohyblivej rádovej čiarke za sekundu
77 1018 operácií v pohyblivej rádovej čiarke za sekundu
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b
b)  zavádzanie pripravených/funkčných technológií, ktoré vzídu z výskumu a inovácie, s cieľom vybudovať integrovaný ekosystém vysokovýkonnej výpočtovej techniky v Únii, ktorý bude zahŕňať všetky segmenty vedeckého a priemyselného hodnotového reťazca vrátane hardvéru, softvéru, aplikácií, služieb, prepojení a digitálnych zručností;
b)  zavádzanie pripravených/funkčných technológií, ktoré vzídu z výskumu a inovácie, s cieľom vybudovať integrovaný ekosystém vysokovýkonnej výpočtovej techniky v Únii, ktorý bude zahŕňať všetky segmenty vedeckého a priemyselného hodnotového reťazca vrátane hardvéru, softvéru, aplikácií, služieb, prepojení a digitálnych zručností pri súčasnom zabezpečení vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany údajov;
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c
c)  zavádzanie a prevádzkovanie výkonnejšej než exaflopovej78 infraštruktúry vrátane integrácie s kvantovými výpočtovými technológiami a vývoj nových výskumných infraštruktúr pre počítačové vedy.
c)  zavádzanie a prevádzkovanie výkonnejšej než exaflopovej78 infraštruktúry vrátane integrácie s kvantovými výpočtovými technológiami a vývoj nových výskumných infraštruktúr; podpora vývoja hardvéru a softvéru v rámci Únie potrebného na takéto zavádzanie pre počítačové vedy.
__________________
__________________
78 Tzv. post-exaflopová infraštruktúra – tisíckrát rýchlejšia než exaflopová
78 Tzv. post-exaflopová infraštruktúra – tisíckrát rýchlejšia než exaflopová
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 a (nový)
1a.   Akcie v rámci špecifického cieľa 1 sa vykonávajú najmä prostredníctvom spoločného podniku navrhnutého Komisiou a schváleného Radou ministrov 25. júna 2018 v súlade s nariadením EÚ) ... Európskeho parlamentu a Rady1a.
__________________
1a Nariadenie o zriadení Európskeho spoločného podniku vysokovýkonnej výpočtovej techniky. Dokument 10594/18. Brusel, 18. septembra 2018 (OR. en). http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10594-2018-INIT/sk/pdf
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a
a)  budovanie a posilňovanie základných kapacít umelej inteligencie v Únii vrátane zdrojov údajov a knižníc algoritmov v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov;
a)  budovanie a posilňovanie základných kapacít umelej inteligencie v Únii vrátane zdrojov údajov a knižníc algoritmov v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov. V súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov musia riešenia založené na umelej inteligencii a dostupných zdrojoch dodržiavať zásadu súkromia a bezpečnosti už v štádiu návrhu a zabezpečiť, aby človek zostal v centre vývoja a zavádzania umelej inteligencie;
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b
b)  sprístupnenie týchto kapacít všetkým podnikom a orgánom verejnej správy;
b)  sprístupnenie týchto kapacít podnikom, najmä MSP a startupom a orgánom verejnej správy vrátane neziskových organizácií, výskumných inštitúcií a univerzít,
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
ca)  rozvoj a posilnenie priemyselných aplikačných a výrobných systémov, uľahčenie integrácie technológií do hodnotových reťazcov, rozvoj inovačných obchodných modelov, skrátenie času od inovácií po industrializáciu a posilnenie využívania riešení na báze umelej inteligencie v oblastiach verejného záujmu a spoločnosti;
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 a (nový)
Akcie v rámci tohto špecifického cieľa – umelá inteligencia – sa vykonávajú výlučne prostredníctvom priameho riadenia Európskou komisiou alebo existujúcou výkonnou agentúrou na základe analýzy nákladov a prínosov.
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 b (nový)
Akcie vykonávané v rámci špecifického cieľa 2 musia byť v súlade s etickými zásadami a príslušnými právnymi predpismi jednotlivých štátov, Únie a medzinárodnými právnymi predpismi vrátane Charty základných práv Európskej únie a Európskeho dohovoru o ľudských právach a jeho protokolu. Komisia, berúc do úvahy odporúčania skupiny expertov na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu, spresní podmienky týkajúce sa etických otázok v pracovných programoch v rámci špecifického cieľa 2. Výzvy alebo dohody o grante zahŕňajú príslušné podmienky stanovené v pracovných programoch. Počas hodnotenia každej akcie sa vykoná etické posúdenie každého projektu. Akcie, ktoré nie sú eticky prijateľné alebo ktoré nespĺňajú podmienky dohody, nie sú oprávnené na financovanie.
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a
a)  podpora (v spolupráci s členskými štátmi) obstarávania pokročilého kyberneticko-bezpečnostného vybavenia, nástrojov a dátových infraštruktúr v plnom súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov;
a)  podpora (v spolupráci s členskými štátmi) obstarávania pokročilého kyberneticko-bezpečnostného vybavenia, nástrojov a dátových infraštruktúr s cieľom dosiahnuť spoločnú vysokú úroveň kybernetickej bezpečnosti na európskej úrovni, v plnom súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov a základných práv pri zabezpečení strategickej autonómie EÚ
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b
b)  podpora čo najlepšieho využitia európskych znalostí, kapacít a zručností v oblasti kybernetickej bezpečnosti;
b)  podpora čo najlepšieho využitia a zvýšenia európskych znalostí, kapacít a zručností v oblasti kybernetickej bezpečnosti a šírenie a systematické využívanie osvedčených postupov;
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c
c)  zaistenie plošného zavádzania najmodernejších kyberneticko-bezpečnostných riešení v celom hospodárstve;
c)  zaistenie plošného zavádzania najmodernejších kyberneticko-bezpečnostných riešení v celom hospodárstve s osobitným dôrazom na verejné služby a základné hospodárske subjekty, ako sú MSP;
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d
d)  posilňovanie kapacít v členských štátoch a v súkromnom sektore s cieľom pomôcť pri plnení požiadaviek smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii79.
d)  posilňovanie kapacít v členských štátoch a v súkromnom sektore s cieľom pomôcť pri plnení požiadaviek smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii79, a to aj prostredníctvom opatrení zameraných na rozvoj kultúry kybernetickej bezpečnosti v organizáciách.
__________________
__________________
79 Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016, s. 1.
79 Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016, s. 1.
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d a (nové)
da)  zlepšenie odolnosti voči kybernetickým útokom, zvýšenie povedomia o rizikách a poznatky o základných bezpečnostných procesoch medzi používateľmi, najmä verejnými službami, malými a strednými podnikmi a startupmi, s cieľom zabezpečiť, aby spoločnosti mali základnú úroveň bezpečnosti, ako je šifrovanie údajov a komunikácií bez medzifáz a aktualizácia softvéru, a podporovať používanie štandardne určeného a špecificky navrhnutého zabezpečenia základných bezpečnostných procesov, ako aj kybernetickej hygieny;
Pozmeňujúci návrh 90
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 a (nový)
Akcie v rámci špecifického cieľa 3 – kybernetická bezpečnosť a dôvera – sa vykonávajú predovšetkým prostredníctvom európskeho centra pre rozvoj priemyselných, technologických a výskumných spôsobilostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti a siete spôsobilostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti v súlade s [nariadenie .... Európskeho parlamentu a Rady1a].
__________________
1a Nariadenie ... Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier.
Pozmeňujúci návrh 91
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť
Finančná intervencia Únie v rámci špecifického cieľa 4 – pokročilé digitálne zručnosti podporí rozvoj pokročilých digitálnych zručností v oblastiach, ktoré tento program podporuje, čím prispeje k rozšíreniu zásob európskych talentov a podporí profesionalitu, najmä vo sfére vysokovýkonnej výpočtovej techniky, analytiky veľkých dát, kybernetickej bezpečnosti, technológií distribuovanej databázy transakcií, robotiky a umelej inteligencie. Táto finančná intervencia plní tieto operačné ciele:
Finančná intervencia Únie v rámci špecifického cieľa 4 – pokročilé digitálne zručnosti podporí rozvoj pokročilých digitálnych zručností v oblastiach, ktoré tento program podporuje, čím prispeje k rozšíreniu zásob talentov Únie, zníži digitálnu priepasť a podporí profesionalitu rodovo vyváženým spôsobom, najmä vo sfére vysokovýkonnej výpočtovej techniky, analytiky veľkých dát, kybernetickej bezpečnosti, technológií distribuovanej databázy transakcií, robotiky, umelej inteligencie, cloud computingu, komunikačných systémov a sietí, právomocí v oblasti ochrany údajov, umelej inteligencie. S cieľom stimulovať a zlepšiť pracovný trh a špecializáciu v oblasti digitálnych technológií a aplikácií, táto finančná intervencia plní tieto operačné ciele:
Pozmeňujúci návrh 92
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a
a)  podpora prípravy a poskytovania dlhodobých školení a kurzov pre študentov, odborníkov z oblasti IT a pracovnú silu;
a)  podpora prípravy a poskytovania kurzov kvalitnej odbornej prípravy vrátane zmiešaného vzdelávania pre študentov, učiteľov, pedagógov, odborníkov z oblasti IT, výskumných pracovníkov a pracovnú silu vrátane štátnych úradníkov, v spolupráci so školami, univerzitami a výskumnými centrami;
Pozmeňujúci návrh 93
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b
b)  podpora prípravy a poskytovania krátkodobých školení a kurzov pre podnikateľov, vedúcich malých podnikov a pracovnú silu;
b)  podpora prípravy a poskytovania kvalitných krátkodobých školení a kurzov vrátane kombinovaného vzdelávania pre podnikateľov, vedúcich malých podnikov a startupov a pracovnú silu, ako aj pre štátnych úradníkov a samostatne zárobkovo činné osoby;
Pozmeňujúci návrh 94
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c
c)  podpora odbornej prípravy na pracovisku a stáží pre študentov, mladých podnikateľov a absolventov.
c)  podpora vysokokvalitnej odbornej prípravy na pracovisku vrátane zmiešaného vzdelávania a stáží pre študentov, mladých podnikateľov a absolventov.
Pozmeňujúci návrh 95
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 a (nový)
Akcie v rámci špecifického cieľa 4 – pokročilé digitálne zručnosti – sa realizujú predovšetkým prostredníctvom priameho riadenia Európskou komisiou. Európske centrá digitálnych inovácií môžu slúžiť ako sprostredkovatelia príležitostí na odbornú prípravu, poskytovať poradenstvo spoločnostiam a spolupracovať s príslušnými kompetenčnými centrami s cieľom zabezpečiť čo najširšie geografické pokrytie v celej Únii.
Pozmeňujúci návrh 96
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť
Finančná intervencia Únie v rámci špecifického cieľa 5 Zavádzanie, najlepšie využitie digitálnej kapacity, interoperabilita plní tieto operačné ciele:
Finančná intervencia Únie v rámci špecifického cieľa 5 zavádzanie, najlepšie využitie digitálnej kapacity a interoperabilita plní tieto operačné ciele dopĺňajúce na tento účel činnosti digitálnej infraštruktúry, pričom súčasne znižujú digitálnu priepasť:
Pozmeňujúci návrh 97
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a
a)  zabezpečenie toho, aby verejný sektor a oblasti verejného záujmu ako zdravotníctvo, školstvo, súdnictvo, doprava, energetika, životné prostredie, kultúrny a kreatívny priemysel mohli zaviesť a využiť najmodernejšie digitálne technológie, najmä v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti;
a)  zabezpečenie toho, aby verejný sektor a oblasti verejného záujmu ako zdravotníctvo, školstvo, súdnictvo, doprava a komunikácia, energetika, životné prostredie, kultúrny a kreatívny priemysel, ako aj podniky so sídlom v Únii mohli účinne zaviesť a, vďaka odbornej príprave, mali potrebné zručnosti na to, aby mohli využiť najmodernejšie digitálne technológie, najmä v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, lingvistických technológií, umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti
Pozmeňujúci návrh 98
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b
b)  zavádzanie, prevádzka a údržba transeurópskych interoperabilných infraštruktúr digitálnych služieb (vrátane súvisiacich služieb) v súčinnosti s vnútroštátnymi a regionálnymi opatreniami;
b)  zavádzanie, prevádzka a údržba najmodernejších transeurópskych interoperabilných infraštruktúr digitálnych služieb v celej Únii (vrátane súvisiacich služieb) v súčinnosti s vnútroštátnymi a regionálnymi opatreniami;
Pozmeňujúci návrh 99
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno c
c)  podpora vývoja, aktualizácie a využívania riešení a rámcov európskymi orgánmi verejnej správy, podnikmi a občanmi vrátane opätovného využívania riešení a rámcov interoperability;
c)  podpora vývoja, aktualizácie a využívania riešení a rámcov európskymi orgánmi verejnej správy, podnikmi a občanmi vrátane otvoreného zdroja a opätovného využívania riešení a rámcov interoperability;
Pozmeňujúci návrh 100
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno d
d)  možnosť prístupu orgánov verejnej správy k testovaniu a pilotnému skúšaniu digitálnych technológií vrátane ich cezhraničného využitia;
d)  možnosť prístupu orgánov verejnej správy k testovaniu, pilotnému skúšaniu a rozšíreniu digitálnych technológií vrátane ich cezhraničného využitia;
Pozmeňujúci návrh 101
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno e
e)  podpora zavádzania pokročilých digitálnych a súvisiacich technológií, najmä vrátane vysokovýkonnej výpočtovej techniky, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti a nových technológií budúcnosti v priemysle Únie (najmä u MSP);
e)  podpora zavádzania pokročilých digitálnych a súvisiacich technológií, najmä vrátane vysokovýkonnej výpočtovej techniky, umelej inteligencie, technológií distribuovanej databázy transakcií, kybernetickej bezpečnosti, ochrany údajov, cloud computingu a riadenia informácií a nových technológií budúcnosti v priemysle Únie (najmä u MSP a startupov);
Pozmeňujúci návrh 102
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno f
f)  podpora vývoja, testovania, uplatňovania a zavádzania interoperabilných digitálnych riešení pre verejné služby na úrovni EÚ, ktoré sa poskytnú na dátovej platforme reprodukovateľných riešení, stimulovanie inovácie a zriaďovanie spoločných rámcov na plné využitie potenciálu služieb verejnej správy v prospech európskych občanov a podnikov;
f)  podpora vývoja, údržby, testovania, uplatňovania a zavádzania interoperabilných digitálnych riešení pre verejné služby na úrovni EÚ, ktoré sa poskytnú na dátovej platforme reprodukovateľných riešení, stimulovanie inovácie a zriaďovanie spoločných rámcov na plné využitie potenciálu služieb verejnej správy v prospech európskych občanov a podnikov;
Pozmeňujúci návrh 103
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno g
g)  zaistenie trvalej schopnosti Únie sledovať, analyzovať a zohľadňovať dynamické digitálne trendy, ako aj šíriť a systematicky využívať osvedčené postupy;
g)  zaistenie trvalej schopnosti Únie šíriť digitálny rozvoj, a navyše sledovať, analyzovať a zohľadňovať dynamické digitálne trendy, ako aj šíriť a systematicky využívať osvedčené postupy a uľahčovať vzájomné obohacovanie medzi rôznymi vnútroštátnymi iniciatívami vedúcimi k rozvoju digitálnej spoločnosti vďaka trvalej spolupráci medzi všetkými zainteresovanými stranami na úrovni EÚ;
Pozmeňujúci návrh 104
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno h
h)  podpora spolupráce pri dosahovaní európskeho ekosystému dôveryhodných infraštruktúr, ktoré využívajú služby a aplikácie distribuovanej databázy transakcií vrátane podpory interoperability a štandardizácie, ako aj zavádzania cezhraničných aplikácií v EÚ;
h)  podpora spolupráce pri dosahovaní európskeho ekosystému dôveryhodných infraštruktúr, ktoré okrem iného využívajú služby a aplikácie distribuovanej databázy transakcií vrátane podpory interoperability a štandardizácie, ako aj zavádzania cezhraničných aplikácií v EÚ založených na bezpečnosti a špecificky navrhnutej ochrane zaručujúcej ochranu údajov a bezpečnosť spotrebiteľov;
Pozmeňujúci návrh 105
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 a (nový)
Akcie v rámci tohto špecifického cieľa 5 – zavádzanie, najlepšie využitie digitálnej kapacity, interoperabilita – sa realizujú predovšetkým prostredníctvom priameho riadenia Európskou komisiou. Európske centrá digitálnych inovácií a kompetenčné centrá môžu pôsobiť ako sprostredkovatelia.
Pozmeňujúci návrh 106
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1
1.  Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie 2021 až 2027 je 9 194 000 000 EUR v bežných cenách.
1.  Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie 2021 až 2027 je 8 192 391 000 EUR v cenách z roku 2018 (9 194 000 000 EUR v terajších cenách).
Pozmeňujúci návrh 107
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a
a)  do 2 698 240 000 EUR na špecifický cieľ 1 – vysokovýkonná výpočtová technika;
a)  do 2 404 289 438 EUR v cenách z roku 2018 (2 698 240 000 EUR v terajších cenách) na špecifický cieľ 1 – vysokovýkonná výpočtová technika;
Pozmeňujúci návrh 108
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno b
b)  do 2 498 369 000 EUR na špecifický cieľ 2 – umelá inteligencia;
b)  do 2 226 192 703 EUR v cenách z roku 2018 (2 498 369 000 EUR v terajších cenách) na špecifický cieľ 2 – umelá inteligencia;
Pozmeňujúci návrh 109
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno c
c)  do 1 998 696 000 EUR na špecifický cieľ 3 – kybernetická bezpečnosť a dôvera;
c)  do 1 780 954 875 EUR v cenách z roku 2018 (1 998 696 000 EUR v terajších cenách) na špecifický cieľ 3 – kybernetická bezpečnosť a dôvera;
Pozmeňujúci návrh 110
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno d
d)  do 699 543 000 EUR na špecifický cieľ 4 – pokročilé digitálne zručnosti;
d)  do 623 333 672 EUR v cenách z roku 2018 (699 543 000 EUR v terajších cenách) na špecifický cieľ 4 – pokročilé digitálne zručnosti;
Pozmeňujúci návrh 111
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno e
e)  do 1 299 152 000 EUR na špecifický cieľ 5 – zavádzanie, najlepšie využitie digitálnej kapacity, interoperabilita.
e)  do 1 157 620 312 EUR v cenách z roku 2018 (1 299 152 000 EUR v terajších cenách) na špecifický cieľ 5 – zavádzanie, najlepšie využitie digitálnej kapacity, interoperabilita.
Pozmeňujúci návrh 112
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5
5.  Zdroje alokované členským štátom v rámci zdieľaného riadenia môžu byť na základe ich žiadosti presunuté na program. Komisia používa tieto zdroje priamo v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách alebo nepriamo v súlade s písmenom c) uvedeného článku. Tieto zdroje sa podľa možnosti použijú v prospech dotknutého členského štátu.
5.  Zdroje alokované členským štátom v rámci zdieľaného riadenia môžu byť na základe ich žiadosti presunuté na program. Komisia používa tieto zdroje priamo v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách alebo nepriamo v súlade s písmenom c) uvedeného článku. Tieto zdroje sa podľa možnosti v maximálnej možnej miere použijú v prospech dotknutého členského štátu.
Pozmeňujúci návrh 113
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – úvodná časť
Do programu sa môžu zapojiť:
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 114
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 1
1.  členovia Európskeho združenia voľného obchodu, ktorí sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, v súlade s podmienkami stanovenými v Dohode o Európskom hospodárskom priestore;
1.  Program je otvorený členom Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, v súlade s podmienkami stanovenými v Dohode o Európskom hospodárskom priestore;
Pozmeňujúci návrh 115
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 2
2.  pristupujúce krajiny, kandidátske krajiny a potenciálni kandidáti v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami ich účasti na programoch Únie stanovenými v príslušných rámcových dohodách a rozhodnutiach Rady pre pridruženie alebo v podobných dohodách a v súlade s osobitnými podmienkami stanovenými v dohodách medzi Úniou a týmito krajinami;
2.  Úplné alebo čiastočné pridruženie k programu tretích krajín, na ktoré sa neodkazuje v odseku 1, musí byť založené na jednotlivom hodnotení špecifických cieľov v súlade s podmienkami stanovenými v osobitnej dohode vzťahujúcej sa na účasť tretej krajiny na akomkoľvek programe Únie za predpokladu, že táto osobitná dohoda plne rešpektuje tieto kritériá:
–  účasť tretej krajiny je v záujme Únie,
–  účasť prispieva k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 3,
–  účasť nevyvoláva žiadne bezpečnostné obavy a plne rešpektuje príslušné bezpečnostné požiadavky stanovené v článku 12,
–  dohoda zabezpečuje spravodlivú rovnováhu, pokiaľ ide o príspevky a výhody tretej krajiny zúčastňujúcej sa na programoch Únie,
–  dohoda stanovuje podmienky účasti na programoch vrátane výpočtu finančných príspevkov na jednotlivé programy a ich administratívnych nákladov. Tieto príspevky predstavujú pripísané príjmy v súlade s článkom [21 ods. 5] [nového nariadenia o rozpočtových pravidlách],
–  dohoda neudeľuje tretej krajine rozhodovacia právomoc v súvislosti s dotknutým programom,
–  dohoda zaručuje práva Únie na zabezpečenie riadneho finančného riadenia a na ochranu jej finančných záujmov.
Pozmeňujúci návrh 116
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
2a.  Európska komisia alebo iné príslušné vykonávacie orgány pri príprave pracovných programov v jednotlivých prípadoch posúdi, či boli splnené podmienky stanovené v dohode uvedenej v odseku 2 pre činnosti zahrnuté do pracovných programov.
Pozmeňujúci návrh 117
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 3
3.  krajiny, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika, v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami účasti týchto krajín na programoch Únie stanovenými v príslušných rámcových dohodách a rozhodnutiach Rady pre pridruženie alebo v podobných dohodách a v súlade s osobitnými podmienkami stanovenými v dohodách medzi Úniou a týmito krajinami;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 118
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 4
4.  tretie krajiny v súlade s podmienkami stanovenými v osobitnej dohode vzťahujúcej sa na účasť príslušnej tretej krajiny na akomkoľvek programe Únie, ak sa touto dohodou
vypúšťa sa
–  zabezpečuje spravodlivá rovnováha, pokiaľ ide o príspevky a výhody tretej krajiny zúčastňujúcej sa na programoch Únie,
–  stanovujú podmienky účasti na programoch vrátane výpočtu finančných príspevkov na jednotlivé programy a ich administratívnych nákladov. Tieto príspevky predstavujú pripísané príjmy v súlade s článkom [21 ods. 5] [nového nariadenia o rozpočtových pravidlách],
–  neudeľuje tretej krajine rozhodovacia právomoc v súvislosti s dotknutým programom;
–  zaručujú práva Únie na zabezpečenie riadneho finančného riadenia a na ochranu jej finančných záujmov.
Pozmeňujúci návrh 119
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2
2.  Spolupráca s tretími krajinami a organizáciami uvedenými v odseku 1 v rámci špecifického cieľa 3 – kybernetická bezpečnosť a dôvera podlieha článku [12].
2.  Spolupráca s tretími krajinami a organizáciami uvedenými v odseku 1 v rámci špecifických cieľov 1 – vysokovýkonná výpočtová technika, 2 – umelá inteligencia a 3. kybernetická bezpečnosť a dôvera podlieha článku [12].
Pozmeňujúci návrh 120
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5
5.  V pracovnom programe sa takisto môže stanoviť, že právne subjekty usadené v pridružených krajinách a právne subjekty usadené v EÚ ale kontrolované z tretích krajín nie sú z bezpečnostných dôvodov oprávnené na účasť na všetkých alebo niektorých akciách v rámci špecifického cieľa 3. V takýchto prípadoch sa výzvy na predkladanie návrhov a výzvy na predkladanie ponúk obmedzia na tie subjekty, ktoré sú usadené alebo sa považujú za usadené v členských štátoch a sú pod kontrolou členských štátov a/alebo ich štátnych príslušníkov.
5.  V pracovnom programe sa takisto môže stanoviť, že právne subjekty usadené v pridružených krajinách a právne subjekty usadené v EÚ ale kontrolované z tretích krajín nie sú z dôvodu strategickej autonómie a z bezpečnostných dôvodov oprávnené na účasť na všetkých alebo niektorých akciách v rámci špecifických cieľov 1, 2 a 3. V takýchto prípadoch sa výzvy na predkladanie návrhov a výzvy na predkladanie ponúk obmedzia na tie subjekty, ktoré sú usadené alebo sa považujú za usadené v členských štátoch a sú pod kontrolou členských štátov a/alebo ich štátnych príslušníkov.
Pozmeňujúci návrh 121
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5 a (nový)
5a.  Opatrenia vrátane prenosu technológií mimo Únie nie sú povolené. Na zabezpečenie splnenia dlhodobých strategických cieľov v oblasti bezpečnosti sa pre účasť subjektov, ktoré majú svoje hlavné sídlo v Únii, vykoná posúdenie príležitostí.
Pozmeňujúci návrh 122
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5 b (nový)
5b.  Ak je to vhodné, Komisia alebo financujúci orgán môžu vykonávať bezpečnostné kontroly, a činnosti, ktoré nie sú v súlade s bezpečnostnými pravidlami, môžu byť kedykoľvek vylúčené alebo ukončené.
Pozmeňujúci návrh 123
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1
1.  Program je navrhnutý na implementáciu, ktorá umožní synergie (ako je bližšie opísané v prílohe III) s inými programami financovania z prostriedkov Únie, najmä formou dojednaní o doplnkovom financovaní z programov EÚ, pri ktorých to riadiace mechanizmy umožňujú buď sekvenčne, striedavo alebo kombináciou finančných prostriedkov vrátane spoločného financovania akcií.
1.  Program je navrhnutý na implementáciu, ktorá umožní synergie (ako je bližšie opísané v prílohe III) s inými programami financovania z prostriedkov Únie, najmä formou dojednaní o doplnkovom financovaní z programov EÚ, pri ktorých to riadiace mechanizmy umožňujú buď sekvenčne, striedavo alebo kombináciou finančných prostriedkov vrátane spoločného financovania akcií. Komisia zabezpečí, aby pri využívaní doplňujúceho charakteru programu s ostatnými európskymi programami financovania, najmä EŠIF, Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR), programom Horizont Európa a Nástrojom na prepájanie Európy (CEF-2), InvestEU, Erasmus, Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka (EPFRV), nebránilo dosiahnutiu špecifických cieľov 1 až 5.
Komisia preskúma možnosti zlepšenia efektívnosti súboru programov, ktoré ponúkajú zdroje v oblasti digitalizácie.
Pozmeňujúci návrh 124
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2
2.  Na systematické zaistenie synergií medzi programom a všetkými relevantnými nástrojmi financovania z prostriedkov EÚ sa zriadia primerané mechanizmy koordinácie relevantných orgánov, ako aj primerané nástroje monitorovania. Tieto dojednania prispejú k zamedzeniu duplicity a k maximalizácii dosahu výdavkov.
2.  Na systematické zaistenie synergií medzi programom a všetkými relevantnými nástrojmi financovania z prostriedkov EÚ sa zriadia primerané mechanizmy koordinácie relevantných orgánov, medzi orgánmi a Európskou komisiou, ako aj primerané nástroje monitorovania. Tieto dojednania prispejú k zamedzeniu duplicity a k maximalizácii dosahu výdavkov.
Pozmeňujúci návrh 125
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2
2.  Z programu sa môžu poskytovať finančné prostriedky v akejkoľvek forme stanovenej v nariadení o rozpočtových pravidlách, primárne najmä v podobe verejného obstarávania, ale aj formou grantov a cien. Takisto sa z neho môžu poskytovať finančné prostriedky vo forme finančných nástrojov v rámci operácií kombinovaného financovania.
2.  Z programu sa môžu poskytovať finančné prostriedky v akejkoľvek forme stanovenej v nariadení o rozpočtových pravidlách, primárne najmä v podobe verejného obstarávania organizovaného Komisiou alebo financujúcim orgánom, či individuálne alebo spoločne príjemcami grantov, ale aj formou akcií, grantov a cien. Pri verejných obstarávaniach možno povoliť zadanie viacerých zákaziek v rámci toho istého postupu a stanoviť podmienky plnenia v súlade s platnými medzinárodnými dohodami o verejnom obstarávaní. Takisto sa z programu môžu poskytovať finančné prostriedky vo forme finančných nástrojov v rámci operácií kombinovaného financovania.
Pozmeňujúci návrh 126
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1
Program možno implementovať formou európskych partnerstiev. Môže sem patriť najmä príspevok do existujúcich alebo nových verejno-súkromných partnerstiev v podobe spoločných podnikov zriadených podľa článku 187 ZFEÚ. Na tieto príspevky sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa európskych partnerstiev v zmysle [nariadenia o Európskom horizonte, odkaz sa doplní].
Program možno implementovať formou európskych partnerstiev schválených v rámci strategického procesu programovania medzi Komisiou a členskými štátmi. Môže sem patriť najmä príspevok do existujúcich alebo nových verejno-súkromných partnerstiev v podobe spoločných podnikov zriadených podľa článku 187 ZFEÚ. Na tieto príspevky sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa európskych partnerstiev v zmysle [nariadenia o programe Horizont Európa, odkaz sa doplní].
Pozmeňujúci návrh 127
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 a (nový)
Európske partnerstvá:
a)   sa zakladajú v prípadoch, ak dosiahnu ciele programu Digitálna Európa efektívnejšie ako Únia samotná;
b)   dodržiavajú zásady pridanej hodnoty Únie, transparentnosti, otvorenosti, účinku, pákového efektu, dlhodobého finančného záväzku všetkých zapojených strán, flexibility, koherentnosti a doplnkovosti s únijnými, miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými iniciatívami;
c)   sú časovo obmedzené a obsahujú podmienky postupného ukončenia financovania programu.
Pozmeňujúci návrh 128
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 b (nový)
Ustanovenia a kritériá týkajúce sa ich výberu, vykonávania, monitorovania, hodnotenia a postupného ukončenia sú stanovené v (odkaz sa má pridať).
Pozmeňujúci návrh 129
Návrh nariadenia
Článok 16 – názov
Centrá digitálnych inovácií
Európske centrá digitálnych inovácií
Pozmeňujúci návrh 130
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1
1.  V prvom roku implementácie programu sa zriadi počiatočná sieť centier digitálnych inovácií.
1.  V prvom roku implementácie programu sa zriadi počiatočná sieť európskych centier digitálnych inovácií na existujúcej infraštruktúre, a na každý členský štát bude existovať aspoň jedno európske centrum digitálnych inovácií.
Pozmeňujúci návrh 131
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Na účely zriadenia siete uvedenej v odseku 1 každý členský štát za otvorených a súťažných podmienok určí kandidátske subjekty na základe týchto kritérií:
2.  Na účely zriadenia siete uvedenej v odseku 1 každý členský štát za otvorených, transparentných, inkluzívnych a súťažných podmienok určí kandidátske subjekty na základe týchto kritérií:
Pozmeňujúci návrh 132
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2 – písmeno a
a)  primerané spôsobilosti súvisiace s fungovaním centier digitálnych inovácií;
a)  primerané spôsobilosti súvisiace s fungovaním európskych centier digitálnych inovácií;
Pozmeňujúci návrh 133
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2 – písmeno b
b)  primerané riadiace kapacity, personál a infraštruktúra;
b)  primerané riadiace kapacity, personál a infraštruktúra a súbor zručností;
Pozmeňujúci návrh 134
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2 – písmeno d a (nové)
da)  preukázaná spolupráca so súkromným sektorom na zabezpečenie relevantnosti intervencií na trhu v rámci špecifických cieľov 1 – 5;
Pozmeňujúci návrh 135
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2 – písmeno d b (nové)
db)  prepojenia s existujúcimi centrami IKT vytvorenými v rámci programu Horizont 2020, centrom EUinvest a sieťou európskych podnikov;
Pozmeňujúci návrh 136
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2 a (nový)
2a.  Podrobné podmienky, ktoré majú byť splnené, aby centrum mohlo byť označené ako „európske centrum digitálnych inovácií“ a úlohy, ktoré majú byť vykonané, sa zosúladia a uverejnia včas, aby sa umožnila náležitá príprava a vykonávanie činností.
Pozmeňujúci návrh 137
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – úvodná časť
3.  Komisia prijme rozhodnutie o výbere subjektov, ktoré budú tvoriť počiatočnú sieť. Tieto subjekty vyberie Komisia spomedzi kandidátskych subjektov určených členskými štátmi na základe kritérií uvedených v odseku 2 a týchto dodatočných kritérií:
3.  Komisia prijme rozhodnutie o výbere subjektov, ktoré budú tvoriť počiatočnú sieť. Tieto subjekty vyberie a jasne označí Komisia spomedzi kandidátskych subjektov určených členskými štátmi na základe kritérií uvedených v odseku 2 a týchto dodatočných kritérií:
Pozmeňujúci návrh 138
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno b
b)  potreba zaistiť, aby pokrytie počiatočnej siete zodpovedalo potrebám priemyslu a oblastí verejného záujmu, aby bolo komplexné a geograficky vyvážené.
b)  potreba zaistiť, aby pokrytie počiatočnej siete zodpovedalo potrebám priemyslu a oblastí verejného záujmu, aby bolo komplexné a geograficky vyvážené, zlepšovalo konvergenciu a prispievalo k vyplneniu medzery medzi kohéznymi krajinami a ostatnými členskými štátmi a znížilo digitálnu priepasť z geografického hľadiska.
Pozmeňujúci návrh 139
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 4
4.  Ďalšie centrá digitálnych inovácií sa vyberú za otvorených a súťažných podmienok a tak, aby sa zaistilo najširšie možné geografické pokrytie v celej Európe. Počet subjektov v sieti musí byť úmerný počtu obyvateľov príslušných členských štátov, pričom za každý členský štát sa musí zapojiť aspoň jedno centrum digitálnych inovácií. Na riešenie osobitných obmedzení, ktorým čelia najvzdialenejšie regióny EÚ, možno v záujme naplnenia ich potrieb nominovať osobitné subjekty.
4.  Ďalšie európske centrá digitálnych inovácií sa vyberú za otvorených, transparentných a súťažných podmienok a tak, aby sa zaistilo najširšie možné geografické pokrytie v celej Európe. Počet subjektov v sieti musí byť úmerný počtu obyvateľov príslušných členských štátov. Na riešenie osobitných obmedzení, ktorým čelia najvzdialenejšie regióny EÚ, možno v týchto regiónoch vybrať dodatočné centrá inovácií.
Pozmeňujúci návrh 140
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 5
5.  Centrá digitálnych inovácií môžu získať financovanie v podobe grantov.
5.  Európske centrá digitálnych inovácií musia byť jasne identifikované prostredníctvom osobitného označenia a získať financovanie v podobe grantov.
Pozmeňujúci návrh 141
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 6 – úvodná časť
6.  Centrá digitálnych inovácií, ktoré získajú finančné prostriedky, sa zapoja do implementácie programu, aby:
6.  Európske centrá digitálnych inovácií, ktoré získajú finančné prostriedky, sa zapoja do implementácie programu, aby:
Pozmeňujúci návrh 142
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 6 – písmeno a
a)  poskytovali služby digitálnej transformácie vrátane skúšobných a experimentačných zariadení zamerané na MSP a spoločnosti so strednou kapitalizáciou, a to aj v odvetviach, kde sa digitálne a súvisiace technológie zavádzajú pomaly;
a)  poskytovali služby digitálnej transformácie a technologickej expertízy vrátane skúšobných a experimentačných zariadení zamerané na startupy, MSP a spoločnosti so strednou kapitalizáciou, a to aj v odvetviach, kde sa digitálne a súvisiace technológie zavádzajú pomaly;
Pozmeňujúci návrh 143
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 6 – písmeno a a (nové)
aa)  podporovali spoločnosti, najmä MSP a startupy, organizácie a orgány verejnej správy, aby sa stali konkurencieschopnejšími využívaním nových technológií, na ktoré sa program vzťahuje;
Pozmeňujúci návrh 144
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 6 – písmeno b
b)  prenášali odborné znalosti a know-how medzi regiónmi, najmä prepájaním MSP a spoločností so strednou kapitalizáciou v jednom regióne s centrami digitálnych inovácií v iných regiónoch, ktoré majú na poskytovanie príslušných služieb najlepšie podmienky;
b)  prenášali odborné znalosti a know-how medzi regiónmi, najmä prepájaním startupov, MSP a spoločností so strednou kapitalizáciou v jednom regióne s európskymi centrami digitálnych inovácií v iných regiónoch, ktoré majú na poskytovanie príslušných služieb najlepšie podmienky; podporovali výmenu zručností, spoločných iniciatív a osvedčených postupov;
Pozmeňujúci návrh 145
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 6 – písmeno c
c)  poskytovali tematické služby vrátane služieb súvisiacich s umelou inteligenciou, vysokovýkonnou výpočtovou technikou, kybernetickou bezpečnosťou a dôverou orgánom verejnej správy, organizáciám verejného sektora, MSP a spoločnostiam so strednou kapitalizáciou. Jednotlivé centrá digitálnych inovácií sa môžu špecializovať na konkrétne tematické služby a nemusia poskytovať všetky tematické služby uvedené v tomto odseku;
c)  poskytovali tematické služby vrátane služieb súvisiacich s umelou inteligenciou, vysokovýkonnou výpočtovou technikou, kybernetickou bezpečnosťou a dôverou orgánom verejnej správy, organizáciám verejného sektora, MSP, startupom a spoločnostiam so strednou kapitalizáciou. Jednotlivé európske centrá digitálnych inovácií sa môžu špecializovať na konkrétne tematické služby a nemusia poskytovať všetky tematické služby uvedené v tomto odseku;
Pozmeňujúci návrh 146
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 6 a (nový)
6a.  Európske centrá digitálnej inovácie môžu spolupracovať aj s Európskym inovačným a technologickým inštitútom, najmä s EIT Digital, ako aj s centrami digitálnych inovácií zriadenými v rámci programu Horizont 2020.
Pozmeňujúci návrh 147
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 6 b (nový)
6b.  Európske centrá digitálnych inovácií môžu vykonávať činnosti centier digitálnych inovácií zriadených podľa rámcových programov pre výskum a inováciu vrátane centier inovácií digitálneho ZIS.
Pozmeňujúci návrh 148
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1
1.  Na financovanie sú oprávnené len akcie, ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov uvedených v článku [3] a v článkoch [4] – [8].
1.  Na financovanie sú oprávnené len akcie, ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov uvedených v článku [3] a v článkoch [4] – [8], a to v súlade so všeobecnými cieľmi stanovenými v prílohe I.
Pozmeňujúci návrh 149
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – písmeno a – bod ii
ii)  tretej krajine pridruženej k programu;
ii)  tretej krajine pridruženej k programu v súlade s článkami 10 a 12;
Pozmeňujúci návrh 150
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3
3.  Právne subjekty usadené v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu, sú výnimočne oprávnené na účasť na konkrétnych akciách, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov programu.
3.  Právne subjekty usadené v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu, sú výnimočne oprávnené na účasť na konkrétnych akciách, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov programu a ak to neznamená ďalšie bezpečnostné riziká pre Úniu ani nespochybňuje strategickú autonómiu Únie.
Pozmeňujúci návrh 151
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 4
4.  Fyzické osoby nie sú oprávnené, s výnimkou grantov udelených v rámci špecifického cieľa 4 pokročilé digitálne zručnosti.
4.  Fyzické osoby môžu byť oprávnené v rámci špecifického cieľa 4 pokročilé digitálne zručnosti. Štátni príslušníci tretích krajín môžu byť oprávnení za predpokladu, že majú sídlo v rámci Únie.
Pozmeňujúci návrh 152
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1
Granty v rámci programu sa udeľujú a riadia v súlade s hlavou VIII nariadenia o rozpočtových pravidlách.
Granty v rámci programu sa udeľujú a riadia v súlade s hlavou VIII nariadenia o rozpočtových pravidlách a v riadne odôvodnených prípadoch môžu zahŕňať až 100 % oprávnených nákladov bez toho, aby tým bola dotknutá zásada spolufinancovania; a v súlade so špecifikáciou v rámci každého cieľa.
Pozmeňujúci návrh 153
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Kritériá na vyhodnotenie návrhov sú stanovené v pracovných programoch a vo výzvach na predkladanie návrhov a zohľadňujú minimálne tieto prvky:
1.  Kritériá na vyhodnotenie návrhov sú stanovené v pracovných programoch a vo výzvach na predkladanie návrhov a zohľadňujú aspoň tieto prvky:
Pozmeňujúci návrh 154
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno e
e)  prípadne hospodársky a sociálny vplyv a vplyv na klímu a životné prostredie, ako aj dostupnosť;
e)  prípadne hospodársky vplyv a vplyv na klímu, životné prostredie a sociálny vplyv, najmä podpora dostupnosti a rovnakých vzdelávacích a profesionálnych možností;
Pozmeňujúci návrh 155
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno g
g)  prípadne vyvážené geografické rozloženie v celej Únii vrátane najvzdialenejších regiónov;
g)  prípadne vyvážené geografické rozloženie v celej Únii vrátane najvzdialenejších regiónov a zámorských krajín a území;
Pozmeňujúci návrh 156
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno h a (nové)
ha)  prípadne sloboda opätovného využívania a úpravy výsledkov projektov;
Pozmeňujúci návrh 157
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno h b (nové)
hb)  prípadne verejný záujem;
Pozmeňujúci návrh 158
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno h c (nové)
hc)  prípadne zníženie digitálnej priepasti medzi regiónmi, občanmi alebo podnikmi.
Pozmeňujúci návrh 159
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1
Operácie kombinovaného financovania, o ktorých sa rozhodne v rámci tohto programu, sa implementujú v súlade s [nariadením InvestEU] a hlavou X nariadenia o rozpočtových pravidlách.
Operácie kombinovaného financovania, o ktorých sa rozhodne v rámci tohto programu, sa implementujú v súlade s [nariadením InvestEU] a hlavou X nariadenia o rozpočtových pravidlách. Výška výdavkov z tohto programu, ktoré sa majú skombinovať s finančným nástrojom, je nevratná.
Pozmeňujúci návrh 160
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2 a (nový)
2a.  Ak už bola akcia udelená alebo boli na ňu prijaté príspevky z iného programu Únie alebo podpora z fondu EÚ, uvedený príspevok alebo podpora sa uvedú v žiadosti o príspevok v rámci programu.
Pozmeňujúci návrh 161
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 3
3.  Prvý viacročný pracovný program sa zameria na činnosti stanovené v prílohe, pričom sa zaistí, aby podporené akcie nevytláčali súkromné financovanie. Následné pracovné programy môžu zahŕňať aj činnosti, ktoré nie sú uvedené v prílohe, pokiaľ sú v súlade s cieľmi tohto nariadenia stanovenými v článkoch [4 – 8].
3.  Pracovné programy sa zamerajú na činnosti stanovené v prílohe I, pričom sa zaistí, aby podporené akcie nevytláčali súkromné financovanie.
Pozmeňujúci návrh 162
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 3 a (nový)
3a.  Komisii sa udeľuje právomoc prijať delegované akty v súlade s článkom 27 s cieľom zmeniť prílohu I, aby sa mohli preskúmať alebo doplniť činnosti uvedené v tejto smernici spôsobom, ktorý je v súlade s cieľmi tohto nariadenia stanovenými v článkoch 4 až 8.
Pozmeňujúci návrh 163
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1
1.  Ukazovatele na monitorovanie implementácie programu a jeho pokroku pri dosahovaní všeobecného a špecifických cieľov podľa článku 3 sú uvedené v prílohe II.
1.  Merateľné ukazovatele na monitorovanie implementácie programu a jeho pokroku pri dosahovaní všeobecného a špecifických cieľov podľa článku 3 sú uvedené v prílohe II.
Pozmeňujúci návrh 164
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 a (nový)
1a.  Komisia vymedzí metodiku na stanovenie merateľných ukazovateľov pre presné vyhodnocovanie pokroku pri dosahovaní všeobecných cieľov stanovených v článku 3 ods. 1. Na základe tejto metodiky Komisia doplní prílohu III najneskôr do 1. januára 2021.
Pozmeňujúci návrh 165
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2
2.  V záujme účinného posúdenia pokroku programu v plnení jeho cieľov je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 27 delegované akty na zmenu prílohy II s cieľom podľa potreby revidovať alebo doplniť príslušné ukazovatele a doplniť toto nariadenie o ustanovenia, ktorými sa zriadi monitorovací a hodnotiaci rámec.
2.  V záujme účinného posúdenia pokroku programu v plnení jeho cieľov je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 27 delegované akty na zmenu prílohy II s cieľom podľa potreby revidovať alebo doplniť príslušné merateľné ukazovatele a doplniť toto nariadenie o ustanovenia, ktorými sa zriadi monitorovací a hodnotiaci rámec.
Pozmeňujúci návrh 166
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 3
3.  Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečí, aby sa údaje na monitorovanie implementácie programu a výsledkov zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa príjemcom finančných prostriedkov Únie a členským štátom ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ.
3.  Systém podávania správ o výkonnosti sa zabezpečí, aby údaje na monitorovanie implementácie programu a jeho výsledkov boli vhodné na hĺbkovú analýzu dosiahnutého pokroku a ťažkostí, ktoré sa vyskytli, a aby sa tieto údaje zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa príjemcom finančných prostriedkov Únie a členským štátom ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ.
Pozmeňujúci návrh 167
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 4
4.  V maximálnej miere sa použijú oficiálne štatistiky EÚ, ako sú pravidelné štatistické prieskumy v oblasti IKT. Národné štatistické úrady budú zapojené do konzultácií a spolu s Eurostatom aj do prvotného návrhu a následného rozpracovania štatistických ukazovateľov, ktoré sa použijú na monitorovanie implementácie programu a pokroku v digitálnej transformácii.
4.  Čo najefektívnejším spôsobom sa použijú oficiálne štatistiky EÚ, ako sú pravidelné štatistické prieskumy v oblasti IKT, ako aj zber údajov z DESI na úrovni NUTS-2 s cieľom pomôcť riešiť nedostatok regionálnych údajov týkajúcich sa digitálnej Európy. Národné štatistické úrady budú zapojené do konzultácií a spolu s Eurostatom aj do prvotného návrhu a následného rozpracovania štatistických ukazovateľov, ktoré sa použijú na monitorovanie implementácie programu a pokroku v digitálnej transformácii.
Pozmeňujúci návrh 168
Návrh nariadenia
Článok 25 – názov
Hodnotenie
Hodnotenie programu
Pozmeňujúci návrh 169
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1
1.  Hodnotenia sa vykonávajú včas, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese.
1.  Komisia zabezpečí pravidelné monitorovanie a externé hodnotenie programu založené najmä na systéme podávania správ o výkonnosti uvedenom v článku 24 ods. 3. V týchto hodnoteniach sa stanovia aj kvalitatívne ukazovatele pre vyhodnocovanie pokroku pri dosahovaní všeobecných cieľov stanovených v článku 3 ods. 1.
Pozmeňujúci návrh 170
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 2
2.  Priebežné hodnotenie programu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie programu.
2.  Okrem pravidelného monitorovania programu Komisia vypracuje priebežnú hodnotiacu správu a najneskôr 31. decembra 2024 ju predloží Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. V priebežnom hodnotení sa uvedú zistenia potrebné na prijatie rozhodnutia o následných opatreniach k programu po roku 2027 a o jeho cieľoch.
Priebežné hodnotenie sa predloží Európskemu parlamentu.
Pozmeňujúci návrh 171
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 3
3.  Na konci implementácie programu, najneskôr však štyri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku [1], Komisia vykoná záverečné hodnotenie programu.
3.  Na základe konečného externého a nezávislého hodnotenia Komisia vypracuje záverečnú hodnotiacu správu programu, v ktorej vyhodnotí jeho dlhodobejšie vplyvy a udržateľnosť.
Pozmeňujúci návrh 172
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 4 a (nový)
4a.  Komisia predloží záverečnú hodnotiacu správu uvedenú v odseku 3 Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov najneskôr 31. decembra 2030.
Pozmeňujúci návrh 173
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 5
5.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 174
Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 4
4.  V rámci kontrolného systému môže byť stratégia auditu založená na finančnom audite reprezentatívnej vzorky výdavkov. K tejto reprezentatívnej vzorke sa doplní výber založený na posúdení rizík súvisiacich s výdavkami.
4.  V rámci kontrolného systému je stratégia auditu založená na finančnom audite aspoň reprezentatívnej vzorky výdavkov. K tejto reprezentatívnej vzorke sa doplní výber založený na posúdení rizík súvisiacich s výdavkami.
Pozmeňujúci návrh 175
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 24 sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2028.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 23 a 24 sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2028.
Pozmeňujúci návrh 176
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 3
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 24 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 23 a 24 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
Pozmeňujúci návrh 177
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 6
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 24 nadobudne účinnosť, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov 23 a 24 nadobúda účinnosť, ak voči nemu Európsky parlament alebo Rada nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
Pozmeňujúci návrh 178
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1
1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú zviditeľnenie finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.
1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú zviditeľnenie finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, pravdivé, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.
Pozmeňujúci návrh 179
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2
2.  Komisia vykonáva v súvislosti s programom a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti. Finančné zdroje alokované na program zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku [3].
2.  Komisia vykonáva v súvislosti s programom a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti. Zabezpečuje aj integrované informácie a prístup potenciálnych žiadateľov k financovaniu Únie v digitálnom sektore. Finančné zdroje alokované na program zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku [3].
Pozmeňujúci návrh 180
Návrh nariadenia
Príloha I – časť 1 – odsek 2 – bod 1
1.  Rámec spoločného obstarávania pre integrovanú sieť HPC svetovej úrovne vrátane exaflopovej supervýpočtovej a dátovej infraštruktúry. Verejným i súkromným používateľom, ako aj na účely verejne financovaného výskumu bude k dispozícii na neziskovom základe.
1.  Rámec spoločného obstarávania pre integrovanú sieť HPC svetovej úrovne vrátane exaflopovej supervýpočtovej a dátovej infraštruktúry. Verejným i súkromným používateľom, ako aj na účely verejne financovaného výskumu bude k dispozícii všetkým podnikom a verejným správam a na neziskovom základe.
Pozmeňujúci návrh 181
Návrh nariadenia
Príloha I – časť 1 – odsek 2 – bod 6
6.  Zavádzanie pripravených/funkčných technológií: supervýpočtové technológie ako služba, ktorá vzíde z výskumu a inovácie s cieľom vybudovať integrovaný ekosystém HPC v Únii, ktorý bude zahŕňať všetky segmenty vedeckého a priemyselného hodnotového reťazca (hardvér, softvér, aplikácie, služby, prepojenia a pokročilé digitálne zručnosti).
6.  Zavádzanie pripravených/funkčných technológií: supervýpočtové technológie ako služba, ktorá vzíde z výskumu a inovácie, najmä nové technológie, ktoré boli v minulosti alebo sú v súčasnosti financované Úniou, s cieľom vybudovať integrovaný ekosystém vysokovýkonnej výpočtovej techniky v Únii, ktorý bude zahŕňať všetky segmenty vedeckého a priemyselného hodnotového reťazca (hardvér, softvér, aplikácie, služby, prepojenia a pokročilé digitálne zručnosti).
Pozmeňujúci návrh 182
Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 2 – odsek 1
V rámci programu sa vybudujú a posilnia základné kapacity umelej inteligencie v Európe vrátane zdrojov údajov a úložísk algoritmov, tieto kapacity sa sprístupnia všetkým podnikom a orgánom verejnej správy, posilnia a prepoja sa existujúce skúšobné a experimentačné zariadenia v členských štátoch, ktoré sa zaoberajú umelou inteligenciou.
V rámci programu sa vybudujú a posilnia základné kapacity umelej inteligencie a technológií distribuovaných databáz transakcií v Európe vrátane zdrojov údajov a úložísk algoritmov, tieto kapacity sa sprístupnia všetkým podnikom a orgánom verejnej správy, posilnia a prepoja sa existujúce skúšobné a experimentačné zariadenia v členských štátoch, ktoré sa zaoberajú umelou inteligenciou.
Pozmeňujúci návrh 183
Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 4 – odsek 1
Program podporuje jednoduchý prístup k pokročilým digitálnym zručnostiam – najmä v oblasti HPC, umelej inteligencie, distribuovaných databáz transakcií (napr. blockchain) a kybernetickej bezpečnosti pre súčasnú i budúcu pracovnú silu tým, že ponúka študentom, čerstvým absolventom a pracovníkom možnosť získať a rozvinúť tieto zručnosti bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.
Program podporuje jednoduchý prístup a vzdelávanie v pokročilých digitálnych zručnostiach – najmä v oblasti HPC, umelej inteligencie, distribuovaných databáz transakcií (napr. blockchain) a kybernetickej bezpečnosti pre súčasnú i budúcu pracovnú silu tým, že ponúka študentom, čerstvým absolventom alebo občanom všetkých vekových kategórii, ktorí si potrebujú posilniť zručnosti, a uchádzačom o prácu a pracovníkom možnosť získať a rozvinúť tieto zručnosti bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.
Pozmeňujúci návrh 184
Návrh nariadenia
Príloha I – časť 4 – odsek 2 – bod 1
1.  prístup k učeniu na pracovisku v podobe stáží v kompetenčných centrách a firmách, ktoré zavádzajú pokročilé technológie;
1.  prístup k učeniu a možnostiam zmiešaného vzdelávania na pracovisku v podobe stáží v kompetenčných centrách a firmách, ktoré zavádzajú pokročilé technológie;
Pozmeňujúci návrh 185
Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 4 – odsek 4
Všetky intervencie sa navrhnú a vykonajú v prvom rade prostredníctvom centier digitálnych inovácií v zmysle článku 15.
Všetky intervencie sa navrhnú a vykonajú v prvom rade prostredníctvom centier digitálnych inovácií v zmysle článku 16.
Pozmeňujúci návrh 186
Návrh nariadenia
Príloha I – časť 5 – podčasť I – bod 1 – bod 1.2
1.2.  Podpora vybudovania, pilotného skúšania a zavádzania, údržby a propagácie koherentného ekosystému cezhraničnej infraštruktúry digitálnych služieb, ako aj podpora celého a neprerušeného reťazca zabezpečených, viacjazyčných a cezhranične i medziodvetvovo interoperabilných riešení a spoločných rámcov vo verejnej správe. Zahrnúť by sa mali aj metodiky posudzovania vplyvu a prínosov.
1.2.  Podpora vybudovania, pilotného skúšania a zavádzania, údržby, rozširovania a propagácie koherentného ekosystému cezhraničnej infraštruktúry digitálnych služieb, ako aj podpora celého a neprerušeného reťazca zabezpečených, viacjazyčných a cezhranične i medziodvetvovo interoperabilných riešení a spoločných rámcov vo verejnej správe. Zahrnúť by sa mali aj metodiky posudzovania vplyvu a prínosov.
Pozmeňujúci návrh 187
Návrh nariadenia
Príloha I – časť 5 – podčasť I – bod 2 – bod 2.1
2.1.  Zaistenie, aby mali občania EÚ možnosť chráneného cezhraničného prístupu, zdieľania, používania a spravovania svojich osobných zdravotných údajov bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú oni alebo ich údaje. Dokončenie infraštruktúry digitálnych služieb elektronického zdravotníctva (eHealth) a jej rozšírenie o nové digitálne služby, podpora zavádzania jednotného európskeho formátu na výmenu elektronických zdravotných záznamov.
2.1.  Zaistenie, aby mali občania EÚ možnosť chráneného cezhraničného prístupu, zdieľania, používania a spravovania svojich osobných zdravotných údajov bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú oni alebo ich údaje a spôsobom, ktorý zaručí ich súkromie. Dokončenie infraštruktúry digitálnych služieb elektronického zdravotníctva (eHealth) a jej rozšírenie o nové digitálne služby, podpora zavádzania jednotného európskeho formátu na výmenu elektronických zdravotných záznamov.
Pozmeňujúci návrh 188
Návrh nariadenia
Príloha I – časť 5 – podčasť I – bod 3
3.  Súdnictvo: Umožnenie bezproblémovej a zabezpečenej cezhraničnej elektronickej komunikácie v rámci súdnictva i medzi súdnictvom a inými príslušnými orgánmi v oblasti občianskeho a trestného práva. Zlepšenie prístupu k spravodlivosti a justičným informáciám a postupom pre občanov, podniky, právnikov a sudcov so sémanticky interoperabilným prepojením na vnútroštátne databázy a registre, ako aj podpora mimosúdneho urovnávania sporov online. Podpora vývoja a zavádzania inovačných technológií pre súdy a právnikov na základe riešení využívajúcich umelú inteligenciu, ktoré môžu pravdepodobne zefektívniť a urýchliť konania (napríklad tzv. legal tech aplikácie).
3.  Súdnictvo: Umožnenie bezproblémovej a zabezpečenej cezhraničnej elektronickej komunikácie v rámci súdnictva i medzi súdnictvom a inými príslušnými orgánmi v oblasti občianskeho a trestného práva. Zlepšenie prístupu k spravodlivosti a justičným informáciám a postupom pre občanov, podniky, právnikov a sudcov so sémanticky interoperabilným prepojením na databázy a registre, ako aj podpora mimosúdneho urovnávania sporov online. Podpora vývoja a zavádzania inovačných technológií pre súdy a právnikov na základe riešení využívajúcich umelú inteligenciu, ktoré môžu pravdepodobne zefektívniť a urýchliť konania (napríklad tzv. legal tech aplikácie).
Pozmeňujúci návrh 189
Návrh nariadenia
Príloha I – časť 5 – podčasť I – bod 4
4.  Doprava, energetika a životné prostredie: Zavedenie decentralizovaných riešení a infraštruktúr, ktoré si vyžadujú rozsiahle digitálne aplikácie ako inteligentné mestá či inteligentné vidiecke oblasti, v záujme podpory politík v oblasti dopravy, energetiky a životného prostredia.
4.  Doprava, energetika a životné prostredie: Zavedenie decentralizovaných riešení a infraštruktúr, ktoré si vyžadujú rozsiahle digitálne aplikácie ako inteligentné mestá, inteligentné vidiecke oblasti alebo najvzdialenejšie regióny, v záujme podpory politík v oblasti dopravy, energetiky a životného prostredia.
Pozmeňujúci návrh 190
Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 5 – podčasť II – názov
II Počiatočné činnosti súvisiace s digitalizáciou priemyslu:
II (Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 191
Návrh nariadenia
Príloha 2 – časť 2 – bod 2.2
2.2  Počet firiem a organizácií využívajúcich umelú inteligenciu
2.2  Počet firiem a organizácií, ktoré testujú umelú inteligenciu a experimentujú s ňou v spolupráci s centrami digitálnych inovácií
Pozmeňujúci návrh 192
Návrh nariadenia
Príloha 2 – časť 2 – bod 2.2 a (nový)
2.2a   Počet konkrétnych aplikácií umelej inteligencie podporených z programu, ktoré sa v súčasnosti komerčne využívajú.
Pozmeňujúci návrh 193
Návrh nariadenia
Príloha 2 – časť 4 – bod 4.1
4.1  Počet vyškolených a pracujúcich odborníkov na IKT
4.1  Každoročný počet vyškolených a pracujúcich odborníkov na IKT v Únii
Pozmeňujúci návrh 194
Návrh nariadenia
Príloha 2 – časť 4 – bod 4.2
4.2  Počet podnikov s ťažkosťami pri nábore odborníkov na IKT
4.2  Každoročný počet podnikov v Únii s ťažkosťami pri nábore odborníkov na IKT
Pozmeňujúci návrh 195
Návrh nariadenia
Príloha 2 – časť 4 – bod 4.2 b (nový)
4.2b   Počet študentov, čerstvých absolventov a nezamestnaných, ktorých postavenie sa zlepšilo po odbornej príprave poskytnutej v rámci programu.
Pozmeňujúci návrh 196
Návrh nariadenia
Príloha 2 – časť 5 – bod 5.1
5.1  Miera využitia digitálnych verejných služieb
5.1  Frekvencia využitia digitálnych verejných služieb
Pozmeňujúci návrh 197
Návrh nariadenia
Príloha 2 – časť 5 – bod 5.2
5.2  Podniky s vysokou mierou využívania digitálnych technológií (digital intensity score)
5.2  Počet podnikov s vysokou mierou využívania digitálnych technológií (digital intensity score)
Pozmeňujúci návrh 198
Návrh nariadenia
Príloha 2 – časť 5 – bod 5.3
5.3  Súlad národného rámca interoperability s európskym rámcom interoperability
5.3  Rozsah súladu národného rámca interoperability s európskym rámcom interoperability
Pozmeňujúci návrh 199
Návrh nariadenia
Príloha 3 – bod 1 – písmeno b a (nové)
ba)   Program Digitálna Európa aktívne vytvára synergie s programom Horizont Európa, pokiaľ ide o udržateľnosť údajov pochádzajúcich z výskumných projektov;
Pozmeňujúci návrh 200
Návrh nariadenia
Príloha 3 – bod 1 – písmeno c
c)  Digitálna Európa bude investovať i) do budovania digitálnych kapacít v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti a pokročilých digitálnych zručností a ii) na národnej a regionálnej úrovni prostredníctvom rámca EÚ – do nasadzovania digitálnych kapacít a najmodernejších digitálnych technológií v oblastiach verejného záujmu (ako zdravotníctvo, verejná správa, spravodlivosť či školstvo) alebo tam, kde zlyháva trh (napríklad digitalizácia podnikania, najmä MSP).
c)  Digitálna Európa bude investovať i) do budovania digitálnych kapacít v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti a pokročilých digitálnych zručností a ii) na národnej, regionálnej a miestnej úrovni prostredníctvom rámca EÚ – do nasadzovania digitálnych kapacít a najmodernejších digitálnych technológií v oblastiach verejného záujmu (ako zdravotníctvo, verejná správa, spravodlivosť či školstvo) alebo tam, kde zlyháva trh (napríklad digitalizácia podnikania, najmä MSP).
Pozmeňujúci návrh 201
Návrh nariadenia
Príloha 3 – bod 3 – písmeno c
c)  Digitálna Európa bude investovať i) do budovania digitálnych kapacít v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti a pokročilých digitálnych zručností a ii) na národnej a regionálnej úrovni prostredníctvom rámca EÚ – do nasadzovania digitálnych kapacít a najmodernejších digitálnych technológií v oblastiach verejného záujmu (ako zdravotníctvo, verejná správa, spravodlivosť či školstvo) alebo tam, kde zlyháva trh (napríklad digitalizácia podnikania, najmä MSP).
c)  Digitálna Európa bude investovať i) do budovania digitálnych kapacít v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, umelej inteligencie, technológie distribuovanej databázy transakcií, kybernetickej bezpečnosti a pokročilých digitálnych zručností a ii) na národnej a regionálnej úrovni prostredníctvom rámca EÚ – do nasadzovania digitálnych kapacít a najmodernejších digitálnych technológií v oblastiach verejného záujmu (ako zdravotníctvo, verejná správa, spravodlivosť či školstvo) alebo tam, kde zlyháva trh (napríklad digitalizácia podnikania, najmä MSP).

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0408/2018).

Posledná úprava: 7. októbra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia