Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0073(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0428/2018

Внесени текстове :

A8-0428/2018

Разисквания :

PV 12/12/2018 - 18
CRE 12/12/2018 - 18

Гласувания :

PV 13/12/2018 - 9.6

Приети текстове :

P8_TA(2018)0523

Приети текстове
PDF 234kWORD 72k
Четвъртък, 13 декември 2018 г. - Страсбург
Обща система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги *
P8_TA(2018)0523A8-0428/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2018 г. относно предложението за директива на Съвета относно общата система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги (COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0148),

—  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0137/2018),

—  като взе предвид мотивираните становища, изпратени в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, от Парламента на Кралство Дания, Националния парламент на Ирландия, Камарата на представителите на Република Малта и Втората камара на Кралство Нидерландия , в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0428/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 1
(1)  Световната икономика бързо се цифровизира, в резултат на което се появяват нови модели на стопанска дейност. Характерна черта на цифровите дружества е фактът, че техните операции са силно обвързани с интернет. Особено съществени фактори за техните модели на стопанска дейност са възможността дейностите да се извършват дистанционно и с ограничено или нулево физическо присъствие, участието на крайните потребители в създаването на стойност и голямото значение на нематериалните активи.
(1)  Световната икономика бързо се цифровизира, в резултат на което се появяват нови модели на стопанска дейност. Характерна черта на цифровите дружества е фактът, че техните операции са силно обвързани с интернет. Особено съществени фактори за техните модели на стопанска дейност са възможността дейностите да се извършват дистанционно и с ограничено или нулево физическо или данъчно присъствие в дадена държава, участието на крайните потребители в създаването на стойност и голямото значение на нематериалните активи.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  Действащите правила за корпоративно данъчно облагане са разработени предимно през ХХ век за традиционни предприятия. Те се основават на идеята, че облагането следва да се извършва там, където се създава стойността. Прилагането им към цифровата икономика обаче доведе до несъответствие между мястото, където се облага печалбата, и мястото, където се създава стойността това се отнася по-специално за моделите на стопанска дейност, които зависят особено силно от участието на потребителите. Стана очевидно, че действащите правила за корпоративно данъчно облагане на печалбите от цифровата икономика са неадекватни, поради което се налага да се преразгледат.
(2)  Действащите правила за корпоративно данъчно облагане са разработени предимно през ХХ век за традиционни предприятия. Те се основават на идеята, че облагането следва да се извършва там, където се създава стойността. Прилагането им към цифровата икономика обаче доведе до несъответствие между мястото, където се облага печалбата, и мястото, където се създава стойността това се отнася по-специално за моделите на стопанска дейност, които зависят особено силно от участието на потребителите. Цифровизацията промени ролята на потребителите, като им позволи все по-активно да участват в процеса на създаване на стойност. Стана очевидно, че действащите правила за корпоративно данъчно облагане на печалбите от цифровата икономика не вземат под внимание този нов фактор и спешно се налага да се преразгледат.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 2 а (ново)
(2a)   Целта е да се преодолеят различията между данъчното облагане на приходите от цифрови услуги и традиционните приходи. Понастоящем, според средните стойности, цифровите предприятия се облагат с ефективна данъчна ставка само от 9% в сравнение с 23,2% за традиционните модели на стопанска дейност1a. Системата на данъчно облагане трябва да бъде справедлива и от полза за обществото като цяло. Следва да се осигуряват еднакви условия на конкуренция за всички дружества, които извършват дейност в рамките на единния пазар.
_________________
1a Източник: Изчисления от оценката на въздействието на Европейската комисия въз основа на ZEW (2016, 2017 г.) и ZEW et al. (2017 г.).
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 3
(3)  Това преразглеждане представлява важен елемент от цифровия единен пазар, като се има предвид, че този пазар се нуждае от модерна и стабилна данъчна уредба, за да може цифровата икономика да стимулира иновациите, да преодолее разпокъсаността на пазара и да позволи на всички участници да се включат в новата пазарна динамика при справедливи и балансирани условия.
(3)  Това преразглеждане представлява важен елемент от цифровия единен пазар3, като се има предвид, че този пазар се нуждае от справедлива, модерна и стабилна данъчна уредба, за да може цифровизираната икономика да стимулира иновациите и приобщаващия растеж, да преодолее разпокъсаността на пазара и да позволи на всички участници да се включат в новата пазарна динамика при справедливи и балансирани условия. Цифровизацията засяга цялата икономика, което надхвърля създаването на данък върху цифровите услуги; следователно данъчните правила следва да бъдат реформирани. Аd hoc мерките, които се съдържат в настоящата директива, не следва да забавят работата относно данъчното облагане на значително цифрово присъствие и относно включването на това данъчно облагане в рамките на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък.
__________________
__________________
3 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“ (COM(2015)0192, 6.5.2015 г.).
3 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“ (COM(2015)0192, 6.5.2015 г.).
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 5
(5)  Като се има предвид, че проблемът с данъчното облагане на цифровата икономика е от глобално естество, най-добрият подход би бил за него да се намери многостранно международно решение. Ето защо Комисията се ангажира активно в разисквания на международно равнище. Работата в рамките на ОИСР все още продължава. Постигането на напредък на международно равнище обаче не е лесно. Поради това се предприемат действия правилата за корпоративното данъчно облагане да се адаптират на равнището на Съюза и да се насърчава постигането на споразумения с юрисдикции извън Съюза, така че нормативната уредба на корпоративното данъчно облагане да отчита особеностите на новите цифрови модели на стопанска дейност.
(5)  Като се има предвид, че проблемът с данъчното облагане на цифровата икономика е от глобално естество, най-добрият подход би бил за него да се намери многостранно международно решение. Ето защо Комисията се ангажира активно в разисквания на международно равнище. Работата в рамките на ОИСР, Международния валутен фонд (МВФ), Организацията на обединените нации (ООН) и групата на Световната банка, които формират платформата за сътрудничество в областта на данъчното облагане, все още продължава. Постигането на напредък на международно равнище обаче не е лесно. Поради това се предприемат действия правилата за корпоративното данъчно облагане да се адаптират на равнището на Съюза и да се насърчава постигането на споразумения с юрисдикции извън Съюза, така че нормативната уредба на корпоративното данъчно облагане да отчита особеностите на новите цифрови модели на стопанска дейност. Следва да се осигури съгласуваност с приобщаващата рамка относно свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, за да се гарантира, че няма отклонение от международните стандарти, и да се избегне увеличаването на сложността.
__________________
__________________
6 Предложение за Директива на Съвета за определяне на правилата относно корпоративното данъчно облагане на значително цифрово присъствие (COM(2018)0147).
6 Предложение за Директива на Съвета за определяне на правилата относно корпоративното данъчно облагане на значително цифрово присъствие (COM(2018)0147).
7 Препоръка на Комисията във връзка с корпоративното данъчно облагане на значително цифрово присъствие (C(2018)1650).
7 Препоръка на Комисията във връзка с корпоративното данъчно облагане на значително цифрово присъствие (C(2018)1650).
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 6
(6)  Докато очакват да се намери такова решение (а неговото приемане и изпълнение би могло да отнеме известно време), държавите членки са подложени на натиск да предприемат мерки по този въпрос, тъй като основите им за облагане с корпоративен данък чувствително ерозират с течение на времето. Ако обаче такива мерки се предприемат поотделно и некоординирано, те биха довели до разпокъсване на единния пазар и до нарушаване на конкуренцията, а това би възпрепятствало разработването на нови цифрови решения, както и конкурентоспособността на Съюза като цяло. Ето защо е необходимо да се възприеме хармонизиран подход за намиране на временно решение, което да е конкретно насочено към този въпрос, докато се приеме комплексно решение.
(6)  Докато очакват да се намери такова решение (а неговото приемане и изпълнение би могло да отнеме известно време), държавите членки са подложени на натиск да предприемат мерки по този въпрос, тъй като основите им за облагане с корпоративен данък чувствително ерозират с течение на времето. Ако обаче такива мерки се предприемат поотделно и некоординирано, те биха довели до разпокъсване на единния пазар и до нарушаване на конкуренцията, а това би възпрепятствало разработването на нови цифрови решения, както и конкурентоспособността на Съюза като цяло. Ето защо е необходимо да се възприеме хармонизиран подход за намиране на временно решение, което да е конкретно насочено към този въпрос, докато се приеме комплексно решение. Временното решение следва да бъде с ограничен срок, за да се избегне непреднамереното му превръщане в постоянно. Поради това следва да се въведе клауза за изтичане на срока на действие, според която срокът на действие на настоящата директива автоматично изтича при установяването на комплексно решение, за предпочитане на международно равнище. До 31 декември 2020 г., ако не е договорено комплексно решение, Комисията следва да разгледа предложение въз основа на член 116 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Европейският парламент и Съветът действат в съответствие с обикновената законодателна процедура. От съществена важност е да се постигне споразумение без отлагане, за да се избегне увеличаването на броя на националните данъци за цифрови услуги, налагани едностранно от държавите членки.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 7
(7)  С това временно решение следва да се установи обща система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги (наричан по-долу за краткост „ДЦУ“). То следва да представлява лесноосъществима мярка спрямо приходите, произтичащи от предоставянето на цифрови услуги, при които потребителите допринасят значително в процеса на създаване на стойност. Този фактор (създаването на стойност от страна на потребителите) е заложен и в описаното в съображение 5 действие по отношение на правилата за корпоративно данъчно облагане.
(7)  С това временно решение следва да се установи обща система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги от определени субекти (наричан по-долу за краткост „ДЦУ“), включително онлайн съдържание. То следва да представлява лесноосъществима мярка спрямо приходите, произтичащи от предоставянето на цифрови услуги, при които потребителите и нематериалните активи допринасят значително в процеса на създаване на стойност. Този фактор (създаването на стойност от страна на потребителите и силната зависимост от нематериални активи) е заложен и в описаното в съображение 5 действие по отношение на правилата за корпоративно данъчно облагане.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 9
(9)  ДЦУ следва да се прилага към приходите, произтичащи от предоставянето само на някои цифрови услуги. Тези цифрови услуги следва да са услугите, които зависят в голяма степен от създаването на стойност от страна на потребителите и при които разликата между мястото, където се облага печалбата, и мястото, където са установени потребителите, обикновено е най-голяма. На данъчно облагане следва да подлежат приходите, получени от обработката на приноса на потребителите, а не самото участие на потребителите.
(9)  ДЦУ следва да се прилага към приходите, произтичащи от предоставянето на цифрови услуги, които зависят в голяма степен от създаването на стойност от страна на потребителите и от тяхната способност да предоставят услуги без или с много ограничено физическо присъствие. В тези случаи разликата между мястото, където се облага печалбата, и мястото, където са установени потребителите, обикновено е най-голяма.
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 10
(10)  По-специално, облагаеми приходи следва да са приходите, произтичащи от предоставянето на следните услуги: i) поместването в цифров интерфейс на реклама, насочена към потребителите на този интерфейс; осигуряването на многостранни цифрови интерфейси, които дават възможност на потребителите да откриват други потребители и да си взаимодействат с тях и които също така могат да улесняват извършването на съответните доставки на стоки или услуги пряко между потребителите (това понякога бива наричано „посреднически услуги“); и iii) предаването на данните, събрани относно потребителите и генерирани от дейности на тези потребители в цифрови интерфейси. Ако от предоставянето на такива услуги не са генерирани приходи, не следва да се дължи ДЦУ. В обхвата на този данък не следва да влизат и други приходи, които са получени от субекта, предоставящ такива услуги, но не произтичат пряко от тяхното предоставяне.
(10)  По-специално, облагаеми приходи следва да са приходите, произтичащи от предоставянето на следното: i) поместването в цифров интерфейс на реклама, насочена към потребителите на този интерфейс; осигуряването на многостранни цифрови интерфейси, които дават възможност на потребителите да откриват други потребители и да си взаимодействат с тях и които също така могат да улесняват извършването на съответните доставки на стоки или услуги пряко между потребителите (това понякога бива наричано „посреднически услуги“); iii) обработването, предаването и продажбата на данните, събрани относно потребителите и генерирани от дейности на тези потребители в цифрови интерфейси; както и iv) предоставянето на цифрово съдържание като аудиоматериали, видеоматериали, игри или текстове. Ако от предоставянето на такова съдържание, такива стоки и такива услуги не са генерирани приходи, не следва да се дължи ДЦУ. В обхвата на този данък не следва да влизат и други приходи, които са получени от субекта, предоставящ такива услуги, но не произтичат пряко от тяхното предоставяне.
Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 13
(13)  В случаите, при които многостранни цифрови интерфейси улесняват съответна доставка на стоки или услуги пряко между потребителите на дадения интерфейс, съответните сделки и приходите, които потребителите са получили от тях, следва да не се включват в обхвата на данъка. Приходите, произтичащи от дейности по търговия на дребно, които се състоят в продажбата на стоки или услуги, договорена по интернет посредством уебсайта на доставчика на такива стоки или услуги, и при които доставчикът не действа като посредник, също следва да не се включват в обхвата на ДЦУ, защото създаването на стойност за продавача на дребно зависи от предоставените стоки или услуги, а цифровият интерфейс се използва само като средство за комуникация. Дали доставчикът продава стоки или услуги по интернет за своя сметка, или предоставя посреднически услуги, следва да се определя, като се взема предвид правната и икономическата същност на сделката, както е отразена в договореностите между съответните страни. Така например за доставчик на цифров интерфейс, където се предлагат стоки на трета страна, може да се каже, че предоставя посредническа услуга (с други думи, осигурява многостранен цифров интерфейс), при която не се поемат никакви значителни рискове по отношение на складовите наличности или при която цената на стоката реално се определя от третата страна.
(13)  В случаите, при които многостранни цифрови интерфейси улесняват съответна доставка на стоки или услуги пряко между потребителите на дадения интерфейс, съответните сделки и приходите, които потребителите са получили от тях, следва да не се включват в обхвата на данъка. Приходите, произтичащи от дейности по търговия на дребно, които се състоят в продажбата на стоки или услуги, договорена по интернет посредством уебсайта на доставчика на такива стоки или услуги, и при които доставчикът не действа като посредник, също следва да не се включват в обхвата на ДЦУ. Като се има предвид обаче, че е възможно данните на ползвателите да бъдат обработвани чрез цифров интерфейс и по този начин да се създаде допълнителна стойност от сделката , както и поради факта, че липсата на физическо присъствие може да създаде възможност за агресивно данъчно планиране, следва да се предвиди разширяване на обхвата на тези услуги при преразглеждането на настоящата директива.
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 14
(14)  Услугите, които се състоят в предоставянето на цифрово съдържание от даден субект посредством цифров интерфейс, следва да се изключат от обхвата на данъка, независимо дали този субект притежава цифровото съдържание, или е придобил права да го разпространява. Дори и да има възможност за някакъв вид взаимодействие между получателите на такова цифрово съдържание и поради това доставчикът на такива услуги да може да се разглежда като лице, което осигурява многостранен цифров интерфейс, в този случай е по-малко ясно дали потребителят изпълнява главна роля в създаването на стойност за дружеството, което предоставя цифровото съдържание. От гледна точка на създаването на стойност акцентът пада върху самото цифрово съдържание, предоставено от субекта. Поради това приходите, получени от предоставянето на такива услуги, следва да не се включват в обхвата на данъка.
(14)  Услугите, които се състоят в предоставянето на цифрово съдържание от даден субект посредством цифров интерфейс, следва да се включат в обхвата на данъка, независимо дали този субект притежава цифровото съдържание, или е придобил права да го разпространява. Приходите, получени от предоставянето на такива услуги, следва да се оценят от Комисията в рамките на ...[две години от датата на влизане в сила на настоящата директива].
Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 15
(15)  Под „цифрово съдържание“ следва да се разбират данни, които са доставени в цифрова форма, като например компютърни програми, приложения, игри, музика, видеоматериали или текстове, независимо дали са достъпни чрез изтегляне, или предаване в реално време, и които са различни от данните, представяни от самия цифров интерфейс. По този начин се обхващат различните форми, които може да приеме цифровото съдържание, когато се придобива от потребителя, което не променя факта, че от гледна точка на потребителя единствената или главната цел е придобиването на самото цифрово съдържание.
(15)  Под „цифрово съдържание“ следва да се разбират данни, които са доставени в цифрова форма, като например компютърни програми, приложения, игри, музика, видеоматериали или текстове, независимо дали са достъпни чрез изтегляне, или предаване в реално време, и които са различни от данните, представяни от самия цифров интерфейс.
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 15 а (ново)
(15a)   Цифровите дружества са склонни да инвестират по-малко в сгради и машини от обикновените дружества.
Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 16
(16)   Услугата, описана в съображение 14, следва да се разграничава от услугата, която се състои в осигуряването на многостранен цифров интерфейс, чрез който потребителите могат да зареждат цифрово съдържание и да го споделят с други потребители, или в осигуряването на интерфейс, който улеснява съответната доставка на цифрово съдържание пряко между потребителите. Последните услуги представляват посреднически услуги и поради това следва да се включат в обхвата на ДЦУ, независимо от естеството на съответната сделка.
заличава се
Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 17
(17)  Облагаемите услуги, които се състоят в предаването на събрани данни относно потребителите, следва да обхващат само данни, които са генерирани от дейности на тези потребители в цифрови интерфейси, но не и данни, които са генерирани от сензори или други средства и са събрани по цифров път. Това е така, защото обхватът на ДЦУ следва да включва услугите, при които цифровите интерфейси се използват като средство за създаване на потребителски принос, от който се извлича парична печалба, а не услугите, при които интерфейсите се използват само като средство за предаване на данни, генерирани по друг начин. Поради това ДЦУ не следва да е данък върху събирането на данни, върху използването на данни, събрани от дадено предприятие за собствени вътрешни цели, или върху безвъзмездното споделяне с други страни на данни, събрани от дадено предприятие. ДЦУ следва да е насочен към генерирането на приходи от предаването на данни, получени от съвсем конкретна дейност (дейности на потребителите в цифрови интерфейси).
(17)  Облагаемите услуги, които се състоят в обработването, предаването или продажбата на събрани данни относно потребителите, следва да обхващат данните, които са генерирани от дейности на тези потребители в цифрови интерфейси. Тези облагаеми услуги следва да включват услугите, при които цифровите интерфейси се използват като средство за създаване на потребителски принос, от който се извлича парична печалба. ДЦУ не е данък върху събирането на данни като такова. ДЦУ следва да е насочен към генерирането на приходи от обработването, продажбата или предаването на трета страна на тези данни, получени от съвсем конкретна дейност (дейности на потребителите в цифрови интерфейси).
Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 22
(22)  За данъчно задължени лица за целите на ДЦУ следва да се считат само някои субекти, независимо дали са установени в държава членка, или в юрисдикция извън ЕС. По-специално, за данъчно задължени лица следва да се считат само субектите, които отговарят едновременно на следните две условия: общият размер на приходите от цял свят, отчетени от субекта за последната приключена финансова година, за която е налице финансов отчет, да надвишава 750 000 000 EUR; и ii) общият размер на облагаемите приходи, получени от субекта в рамките на Съюза през същата финансова година, да надвишава 50 000 000 EUR.
(22)  За данъчно задължени лица за целите на ДЦУ следва да се считат само някои субекти, независимо дали са установени в държава членка, или в юрисдикция извън ЕС. По-специално, за данъчно задължени лица следва да се считат само субектите, които отговарят едновременно на следните две условия: общият размер на приходите от цял свят, отчетени от субекта за последната приключена финансова година, за която е налице финансов отчет, да надвишава 750 000 000 EUR; и ii) общият размер на облагаемите приходи, получени от субекта в рамките на Съюза през същата финансова година, да надвишава 40 000 000 EUR.
Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 23
(23)  Първата прагова стойност (общият размер на годишните приходи от цял свят) следва да сведе прилагането на ДЦУ до дружествата от определен мащаб, тъй като най-вече те са в състояние да предоставят цифрови услуги, при които участието на потребителите играе решаваща роля, и разчитат в много голяма степен на широки мрежи от потребители, голям потребителски трафик и силни позиции на пазара. Моделите на стопанска дейност, които зависят от създаването на стойност от страна на потребителите и са жизнеспособни само ако се осъществяват от дружества с определен мащаб, пораждат най-голямата разлика между мястото, където се облага печалбата, и мястото, където се създава стойността. Освен това именно големите дружества са тези, които имат възможност да прибягват към агресивно данъчно планиране. Поради тази причина същата прагова стойност се предлага и в рамките на други инициативи на ЕС. С тази прагова стойност също така се цели да се предостави правна сигурност, тъй като благодарение на нея за дружествата и за данъчните органи ще бъде по-лесно и по-евтино да определят дали даден субект подлежи на облагане с ДЦУ. Тя освен това изключва малките и стартиращите предприятия, за които тежестта в резултат на спазването на изискванията във връзка с новия данък би била несъизмерима.
(23)  Първата прагова стойност (общият размер на годишните приходи от цял свят) следва да сведе прилагането на ДЦУ до дружествата от определен мащаб, тъй като най-вече те са в състояние да предоставят цифрови услуги, които в силна степен зависят от мобилни нематериални и/или цифрови активи и при които участието на потребителите играе решаваща роля, и разчитат в много голяма степен на широки мрежи от потребители, голям потребителски трафик и силни позиции на пазара. Моделите на стопанска дейност, които зависят от създаването на стойност от страна на потребителите и са жизнеспособни само ако се осъществяват от дружества с определен мащаб, пораждат най-голямата разлика между мястото, където се облага печалбата, и мястото, където се създава стойността. Освен това именно големите дружества са тези, които имат възможност да прибягват към агресивно данъчно планиране. С праговата стойност също така се цели да се предостави правна сигурност, тъй като благодарение на нея за дружествата и за данъчните органи ще бъде по-лесно и по-евтино да определят дали даден субект подлежи на облагане с ДЦУ. Тя освен това изключва малките и стартиращите предприятия, за които тежестта в резултат на спазването на изискванията във връзка с новия данък би била несъизмерима.
__________________
9 Вж. член 2 от предложението за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) (COM(2016)0683).
Изменение 18
Предложение за директива
Съображение 27
(27)  За да се смекчат последиците от евентуалните случаи на двойно данъчно облагане, когато едни и същи приходи подлежат на облагане с корпоративен данък и с ДЦУ, от държавите членки се очаква да разрешат на предприятията да приспадат платения ДЦУ като разход от данъчната основа на корпоративния данък на тяхна територия, независимо от това дали двата данъка са платени в същата държава членка, или в различни държави членки.
(27)  За да се смекчат последиците от евентуалните случаи на двойно данъчно облагане, когато едни и същи приходи подлежат на облагане с корпоративен данък и с ДЦУ, ще трябва да се намери за в бъдеще общо решение за Съюза, така че да се позволи на предприятията да приспадат платения ДЦУ като разход от данъчната основа на корпоративния данък на тяхна територия, независимо от това дали двата данъка са платени в същата държава членка, или в различни държави членки.
Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 29
(29)  Ако по отношение на дадена облагаема услуга потребителите се намират в различни държави членки или в юрисдикции извън Съюза, съответните облагаеми приходи, получени от тази услуга, следва да се отнесат към всяка държава членка по пропорционален начин въз основа на специфични схеми за отнасяне. Тези схеми следва да се определят в зависимост от естеството на всяка облагаема услуга и от отличителните елементи, предизвикващи получаването на приходите за доставчика на тази услуга.
(29)  Ако по отношение на дадена облагаема услуга потребителите се намират в различни държави членки или в юрисдикции извън Съюза, съответните облагаеми приходи, получени от тази услуга, следва да се отнесат към всяка държава членка по пропорционален начин въз основа на специфични схеми за отнасяне. Тези схеми следва да се определят в зависимост от естеството на всяка облагаема услуга и от отличителните елементи, предизвикващи получаването на приходите за доставчика на тази услуга. Ако схемите за отнасяне водят до небалансирано разпределение, което не отразява действителната икономическа дейност, това положение може да се коригира с механизъм за разрешаване на спорове. С оглед на изложеното по-горе Комисията следва да направи оценка на възможното създаване на механизъм за разрешаване на спорове, за да се гарантира правилното разрешаване на спорове, когато участват различни държави членки.
Изменение 20
Предложение за директива
Съображение 30
(30)  При облагаема услуга, която се състои в поместването на реклама в цифров интерфейс, за целите на определянето на частта от облагаемите приходи, която трябва да се отнесе за даден данъчен период към дадена държава членка, следва да се взема предвид броят на изобразяванията на рекламата на устройствата на потребителя през този данъчен период в тази държава членка.
(30)  При облагаема услуга, която се състои в поместването на реклама или предоставяне на съдържание в цифров интерфейс, за целите на определянето на частта от облагаемите приходи, която трябва да се отнесе за даден данъчен период към дадена държава членка, следва да се взема предвид броят на изобразяванията на рекламата или цифровото съдържание на устройствата на потребителя през този данъчен период в тази държава членка.
Изменение 22
Предложение за директива
Съображение 32
(32)  Що се отнася до предаването на данни, събрани относно потребителите, при отнасянето на облагаемите приходи през даден данъчен период към дадена държава членка следва да се взема предвид броят на потребителите, от които са генерирани данните, предадени през този период, които потребители са използвали устройство в тази държава членка.
(32)  Що се отнася до обработването, продажбата или предаването на данни, събрани относно потребителите, при отнасянето на облагаемите приходи през даден данъчен период към дадена държава членка следва да се взема предвид броят на потребителите, от които са генерирани данните, използвани, продадени или предадени през този период, които потребители са използвали устройство в тази държава членка.
Изменение 23
Предложение за директива
Съображение 34
(34)  Всякаква обработка на лични данни в контекста на ДЦУ — включително обработката, която може да е необходима във връзка с адресите по интернет протокол (IP адресите) или с други средства за установяване на географското местоположение — следва да се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета10. По-специално, следва да се обърне внимание на необходимостта да се осигурят подходящи технически и организационни мерки за спазване на разпоредбите относно законосъобразността и сигурността на дейностите по обработка, предоставянето на информация и правата на субектите на данните. Когато е възможно, личните данни следва да се анонимизират.
(34)  Всякаква обработка на лични данни в контекста на ДЦУ — включително обработката, която може да е необходима във връзка с адресите по интернет протокол (IP адресите) или с други средства за установяване на географското местоположение, без да се дава възможност за идентификация на потребителите – следва да се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета10. Данъчният орган на държавата членка бива информиран за метода, използван за определяне на местоположението на потребителите. По-специално, следва да се обърне внимание на необходимостта да се осигурят подходящи технически и организационни мерки за спазване на разпоредбите относно законосъобразността и сигурността на дейностите по обработка, по-специално по отношение на принципите за необходимост и пропорционалност, предоставянето на информация и правата на субектите на данните. Когато е възможно, личните данни следва да се анонимизират.
_________________
_________________
10 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
10 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
Изменение 24
Предложение за директива
Съображение 35
(35)  Облагаемите приходи следва да са равни на общите брутни приходи, получени от данъчно задълженото лице, от които са приспаднати данъкът върху добавената стойност и други сходни данъци. Облагаемите приходи следва да се признават за получени от данъчно задълженото лице към момента, когато стават дължими, независимо от това дали са били действително платени към този момент. ДЦУ следва да се начислява в дадена държава членка върху частта от облагаемите приходи, която данъчно задълженото лице е получило през съответния данъчен период в тази държава членка и която се третира като получена в тази държава, и да се изчислява, като ставката на ДЦУ се прилага към тази част. На равнището на Съюза следва да има единна ставка на ДЦУ, за да се избегнат нарушения на единния пазар. Ставката на ДЦУ следва да се определи на 3 %, чрез което се постига подходящ баланс между приходите, генерирани от данъка, и разликите във въздействието, което ДЦУ ще окаже върху предприятията с различни маржове на печалба.
(35)  Облагаемите приходи следва да са равни на общите брутни приходи, получени от данъчно задълженото лице, от които са приспаднати данъкът върху добавената стойност и други сходни данъци. Облагаемите приходи следва да се признават за получени от данъчно задълженото лице към момента, когато стават дължими, независимо от това дали са били действително платени към този момент. ДЦУ следва да се начислява в дадена държава членка върху частта от облагаемите приходи, която данъчно задълженото лице е получило през съответния данъчен период в тази държава членка и която се третира като получена в тази държава, и да се изчислява, като ставката на ДЦУ се прилага към тази част. На равнището на Съюза следва да има единна ставка на ДЦУ, за да се избегнат нарушения на единния пазар. Ставката на ДЦУ, определена на 3%, ще постигне подходящ баланс между приходите, генерирани от данъка, и разликите във въздействието, което ДЦУ ще окаже върху предприятията с различни маржове на печалба.
Изменение 26
Предложение за директива
Съображение 37
(37)  Държавите членки следва да имат възможност да определят задължения във връзка със счетоводната отчетност, съхраняването на документация или други задължения, целящи да се гарантира, че дължимият ДЦУ действително се плаща, както и други мерки за предотвратяване на отклонение от данъчно облагане, избягване на данъци и злоупотреба.
(37)  Държавите членки следва да имат възможност да определят задължения във връзка със счетоводната отчетност, съхраняването на документация или други задължения, целящи да се гарантира, че дължимият ДЦУ действително се плаща, както и други мерки, включително глоби и санкции, за предотвратяване на отклонение от данъчно облагане, избягване на данъци и злоупотреба.
Изменение 27
Предложение за директива
Съображение 37 a (ново)
(37a)   Общият ДЦУ, платен от данъчно задължено лице на държава членка, следва да бъде част от системата за отчитане по държави.
Изменение 28
Предложение за директива
Съображение 38 a (ново)
(38a)  В случай че данъчно задължено лице подлежи на облагане с ДЦУ в повече от една държава членка, Комисията следва да извършва одит на всеки три години на декларацията за ДЦУ, подадена в държавата членка по идентификация.
Изменение 29
Предложение за директива
Съображение 40 a (ново)
(40a)  ДЦУ е временна мярка в очакване на трайно решение и по никакъв начин не следва да забавя влизането в сила на трайно решение. Срокът на настоящата директива следва да изтече с приемането на Директивата на Съвета за определяне на правилата относно корпоративното данъчно облагане на значително цифрово присъствие или на директивите на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък и относно обща основа за облагане с корпоративен данък, в зависимост от това кой акт се приеме по-рано, включително цифровото място на стопанска дейност, както е предложено в законодателните резолюции на Европейския парламент от 15 март 2018 г. относно предложението за директива на Съвета относно обща основа за облагане с корпоративен данък и относно предложението за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, или директива, прилагаща политическо споразумение, постигнато на международен форум като ОИСР или ООН.
Изменение 30
Предложение за директива
Съображение 40 б (ново)
(40б)   Държавите членки следва редовно да докладват на Комисията относно плащането на ДЦУ от субектите, функционирането на механизма за „обслужване на едно гише“ и сътрудничеството с други държави членки относно събирането и плащането на данъка.
Изменение 31
Предложение за директива
Съображение 40 в (ново)
(40в)   Две години след... [датата на влизане в сила на настоящата директива] Комисията следва да направи оценка на прилагането на настоящата директива и да представи доклад на Европейския парламент и на Съвета, придружен по целесъобразност от предложения за нейното преразглеждане в съответствие с принципите за справедливо данъчно облагане на цифровия сектор.
Изменение 32
Предложение за директива
Съображение 41
(41)  С настоящата директива се цели да се защити целостта на единния пазар, да се осигури неговото правилно функциониране и да се избегне нарушаване на конкуренцията. Тъй като поради своето естество тези цели не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели,
(41)  С настоящата директива се цели да се защити целостта на единния пазар, да се осигури неговото справедливо и правилно функциониране и да се избегне нарушаване на конкуренцията. Тъй като поради своето естество тези цели не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели,
Изменение 33
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 7 а (нова)
(7a)  „обработване на данни“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
Изменение 34
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква в
в)  предаването на данни, събрани относно потребителите и генерирани от дейности на потребителите в цифрови интерфейси.
в)  обработването и предаването на данни, събрани относно потребителите и генерирани от дейности на потребителите в цифрови интерфейси;
Изменение 35
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква в a (нова)
ва)  предоставянето на потребителите на съдържание в цифров интерфейс като видеоматериали, аудиоматериали, игри или текстове при използване на цифров интерфейс.
Изменение 36
Предложение за директива
Член 3 – параграф 4 – буква а
a)  осигуряването на цифров интерфейс, когато осигуряващият го субект го осигурява с единствената или главната цел да достави на потребителите цифрово съдържание, комуникационни услуги или платежни услуги;
a)  осигуряването на цифров интерфейс, когато осигуряващият го субект го осигурява с единствената или главната цел да достави на потребителите комуникационни услуги или платежни услуги, доколкото не се генерират допълнителни приходи благодарение на обработването, предаването или продажбата на данни на потребители;
Изменение 37
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква б
б)  общият размер на облагаемите приходи, получени от субекта в рамките на Съюза през съответната финансова година, надвишава 50 000 000 EUR.
б)  общият размер на облагаемите приходи, получени от субекта в рамките на Съюза през съответната финансова година, надвишава 40 000 000 EUR.
Изменение 38
Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква в a (нова)
ва)  при услуга, която попада в обхвата на член 3, параграф 1, буква ва), въпросното цифрово съдържание се изобразява на устройството на потребителя по време, когато то се използва в тази държава членка през този данъчен период за достъп до цифров интерфейс.
Изменение 39
Предложение за директива
Член 5 – параграф 6
6.  За целите на прилагането на настоящата директива, от потребителите може да се събират само данни, които указват в коя държава членка се намират потребителите, без да дават възможност за идентификация на потребителите.
6.  За целите на прилагането на настоящата директива, от потребителите може да се събират само данни, които указват в коя държава членка се намират потребителите, без да дават възможност за идентификация на потребителите. Всяко обработване на лични данни в контекста на ДЦУ – включително обработването, което може да е необходимо във връзка с адресите по интернет протокол (IP адресите) или други средства за установяване на географското местоположение – се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.
Изменение 40
Предложение за директива
Член 5 – параграф 6 а (нов)
6a.   Комисията анализира дали създаването на механизъм за уреждане на спорове би увеличило допълнително ефективността и ефикасността на изглаждането на разногласия между държавите членки. Комисията представя доклад по този въпрос на Европейския парламент и на Съвета, включително, ако е целесъобразно, законодателно предложение.
Изменение 41
Предложение за директива
Член 8 – параграф 1
Ставката на ДЦУ е 3 %.
Ставката на ДЦУ се определя на 3%.
Изменение 42
Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – първа алинея a (нова)
Когато се прилага буква б) от настоящия параграф, на всеки три години Комисията извършва одит на декларацията за ДЦУ, подадена в държавата членка по идентификация.
Изменение 43
Предложение за директива
Член 13 – параграф 2
2.  Когато обаче данъчно задълженото лице престане да подлежи на облагане с ДЦУ в държавата членка по идентификация, която е избрало съгласно член 10, параграф 3, буква б), то е длъжно да смени своята държава членка по идентификация в съответствие с изискванията на член 10.
2.  Когато обаче данъчно задълженото лице престане да подлежи на облагане с ДЦУ в държавата членка по идентификация, която е избрало съгласно член 10, параграф 3, буква б), то е длъжно да смени своята държава членка по идентификация в съответствие с изискванията на член 10, без да се засяга параграф 2а.
Изменение 44
Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 а (нов)
2a.   Ако данъчно задълженото лице престане да подлежи на облагане с ДЦУ в държавата членка по идентификация, която е избрало съгласно член 10, параграф 3, буква б), данъчно задълженото лице може да реши да запази първоначално избраната държава членка по идентификация, при условие че данъчно задълженото лице може отново да подлежи на облагане с ДЦУ в тази държава членка през следващия данъчен период. Ако данъчно задълженото лице престане да подлежи на облагане с ДЦУ в тази държава членка за повече от два последователни данъчни периода, то променя своята държава членка по идентификация в съответствие с изискванията на член 10.
Изменение 45
Предложение за директива
Член 17 – параграф 2
2.  Измененията, посочени в параграф 1, се подават по електронен път до държавата членка по идентификация в срок от три години от датата, на която е трябвало да бъде подадена първоначалната справка-декларация. Измененията след този срок се уреждат от правилата и процедурите, приложими във всяка държава членка, в която съответно е дължим ДЦУ.
2.  Измененията, посочени в параграф 1, се подават по електронен път до държавата членка по идентификация в срок от две години от датата, на която е трябвало да бъде подадена първоначалната справка-декларация. Измененията след този срок се уреждат от правилата и процедурите, приложими във всяка държава членка, в която съответно е дължим ДЦУ.
Изменение 46
Предложение за директива
Член 18 – параграф 3
3.  Държавите членки може да приемат мерки за предотвратяване на отклонение от данъчно облагане, избягване на данъци и злоупотреба във връзка с ДЦУ.
3.  Държавите членки приемат мерки, включително наказания и санкции, за предотвратяване на отклонение от данъчно облагане, избягване на данъци и злоупотреба във връзка с ДЦУ.
Изменение 47
Предложение за директива
Член 18 – параграф 5 а (нов)
5a.   След приемането на настоящата директива Комисията прави законодателно предложение за включване в Директива 2013/34/EС по отношение на оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове, което предвижда общият размер на ДЦУ, платен от данъчно задължено лице на различните държави членки, да се добави в списък със задължителните стандарти за отчитане по държави.
Изменение 48
Предложение за директива
Глава 4 – заглавие
АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ
Изменение 49
Предложение за директива
Член -20 (нов)
Член -20
Автоматичен и задължителен обмен на информация
За да могат данъчните органи да определят правилно дължимия данък и за да гарантират правилното и еднаквото прилагане на настоящата директива, обменът на информация по данъчните въпроси е автоматичен и задължителен, както е предвидено в Директива 2011/16/EС на Съвета. Държавите членки предоставят подходящ персонал, експертен опит и бюджетни средства на своите национални данъчни администрации, както и ресурси за обучение на служителите на данъчната администрация, което да е насочено към трансграничното данъчно сътрудничество и автоматичния обмен на информация, с цел пълното прилагане на настоящата директива.
Изменение 50
Предложение за директива
Член 24 а (нов)
Член 24a
Доклад и преглед
Две години след... [датата на влизане в сила на настоящата директива] Комисията прави оценка на прилагането на настоящата директива и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета, придружен по целесъобразност от предложения за нейното преразглеждане в съответствие с принципите за справедливо данъчно облагане на цифровия сектор.
По-специално Комисията оценява:
a)  увеличаването на ставката на ДЦУ от 3% на 5% заедно със съответните данъчни облекчения с цел ограничаване на разликата в ефективните данъчни ставки между традиционните и цифровите дружества;
б)  обхвата на ДЦУ, включително разширяване на този обхват, за да се включи продажбата на стоки или услуги, които са договорени онлайн чрез цифрови интерфейси;
в)  размера на данъка, заплащан във всяка държава членка;
г)  вида цифрови дейности, попадащи в обхвата на настоящата директива;
д)  възможните практики на данъчно планиране, които са прилагани от субектите за избягване на плащането на ДЦУ;
е)  функционирането на „обслужването на едно гише“, сътрудничеството между държавите членки; и
ж)  общото въздействие върху вътрешния пазар, като се вземе предвид възможното нарушаване на конкуренцията.
Изменение 51
Предложение за директива
Член 24 б (нов)
Член 24б
Задължения за докладване
Държавите членки докладват всяка година на Комисията съответните цифри и информация по отношение на плащането на ДЦУ от субектите, функционирането на механизма за „обслужване на едно гише“ и сътрудничеството с други държави членки за събиране и плащане на данъци.
Изменение 52
Предложение за директива
Член 25 a (нов)
Член 25a
Клауза за изтичане на срока на действие в зависимост от постоянните мерки
ДЦУ е временна мярка в очакване на трайно решение; поради това срокът на действие на настоящата директива изтича с приемането на най-рано приетия от следните актове:
a)  директива на Съвета за определяне на правилата относно корпоративното данъчно облагане на значително цифрово присъствие;
б)  директиви на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък и относно обща основа за облагане с корпоративен данък, включително цифровото място на стопанска дейност, както е предложено в законодателните резолюции на Европейския парламент от 15 март 2018 г. относно предложението за директива на Съвета относно обща основа за облагане с корпоративен данък и относно предложението за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък; или
в)  директива, прилагаща политическо споразумение, постигнато на международни форуми като ОИСР или ООН.
Последно осъвременяване: 7 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност