Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0073(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0428/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0428/2018

Συζήτηση :

PV 12/12/2018 - 18
CRE 12/12/2018 - 18

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2018 - 9.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0523

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 228kWORD 74k
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
Κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών *
P8_TA(2018)0523A8-0428/2018

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά το κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών (COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2018)0148),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0137/2018),

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Δανικό Κοινοβούλιο, το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο, το Μαλτέζικο Κοινοβούλιο και την Ολλανδική Κάτω Βουλή στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0428/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Η παγκόσμια οικονομία εξελίσσεται ταχύτατα σε ψηφιακή και, ως αποτέλεσμα, έχουν κάνει την εμφάνισή τους νέες μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι ψηφιακές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι οι δραστηριότητές τους είναι άρρηκτα συνυφασμένες με το διαδίκτυο. Ειδικότερα, τα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη δυνατότητα εξ αποστάσεως άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και με περιορισμένη ή καθόλου φυσική παρουσία, στη συμβολή των τελικών χρηστών στη δημιουργία αξίας, καθώς και στη σημασία των άυλων στοιχείων ενεργητικού.
(1)  Η παγκόσμια οικονομία εξελίσσεται ταχύτατα σε ψηφιακή και, ως αποτέλεσμα, έχουν κάνει την εμφάνισή τους νέες μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι ψηφιακές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι οι δραστηριότητές τους είναι άρρηκτα συνυφασμένες με το διαδίκτυο. Ειδικότερα, τα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη δυνατότητα εξ αποστάσεως άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και με περιορισμένη ή καθόλου φυσική ή φορολογητέα παρουσία σε μια συγκεκριμένη χώρα, στη συμβολή των τελικών χρηστών στη δημιουργία αξίας, καθώς και στη σημασία των άυλων στοιχείων ενεργητικού.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Οι ισχύοντες κανόνες για τη φορολόγηση των εταιρειών εκπονήθηκαν κυρίως στη διάρκεια του 20ού αιώνα για παραδοσιακές επιχειρήσεις. Βασίζονται στην ιδέα ότι η φορολόγηση θα πρέπει να γίνεται εκεί όπου δημιουργείται αξία. Ωστόσο, η εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων στην ψηφιακή οικονομία έχει ως αποτέλεσμα την απόκλιση μεταξύ του τόπου όπου φορολογούνται τα κέρδη και του τόπου όπου δημιουργείται αξία, ιδίως στην περίπτωση επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη συμμετοχή των χρηστών. Έχει επομένως καταστεί σαφές ότι οι ισχύοντες κανόνες φορολόγησης εταιρειών για τη φορολόγηση των κερδών της ψηφιακής οικονομίας είναι ακατάλληλοι και πρέπει να αναθεωρηθούν.
(2)  Οι ισχύοντες κανόνες για τη φορολόγηση των εταιρειών εκπονήθηκαν κυρίως στη διάρκεια του 20ού αιώνα για παραδοσιακές επιχειρήσεις. Βασίζονται στην ιδέα ότι η φορολόγηση θα πρέπει να γίνεται εκεί όπου δημιουργείται αξία. Ωστόσο, η εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων στην ψηφιακή οικονομία έχει ως αποτέλεσμα την απόκλιση μεταξύ του τόπου όπου φορολογούνται τα κέρδη και του τόπου όπου δημιουργείται αξία, ιδίως στην περίπτωση επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη συμμετοχή των χρηστών. Η ψηφιοποίηση έχει αλλάξει τον ρόλο των χρηστών, επιτρέποντάς τους να συμμετέχουν ολοένα και περισσότερο στη διαδικασία της δημιουργίας αξίας. Έχει επομένως καταστεί σαφές ότι οι ισχύοντες κανόνες φορολόγησης εταιρειών για τη φορολόγηση των κερδών της ψηφιακής οικονομίας δεν λαμβάνουν υπόψη αυτόν τον νέο παράγοντα και πρέπει να αναθεωρηθούν επειγόντως.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)   Στόχος είναι η γεφύρωση του χάσματος στη φορολόγηση ψηφιακών και παραδοσιακών εσόδων. Σήμερα, κατά μέσο όρο, ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής για τις ψηφιακές επιχειρήσεις είναι ύψους μόλις 9,5% έναντι του συντελεστή 23,2% που ισχύει για τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα. Τα φορολογικά συστήματα πρέπει να είναι δίκαια και να ωφελούν το σύνολο της κοινωνίας. Θα πρέπει να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά.
_________________
Πηγή: Υπολογισμοί που περιλαμβάνονται στην εκτίμηση επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει δημοσιεύσεων του ZEW (2016, 2017) και δημοσιεύσεων που εκπόνησε το εν λόγω Κέντρο μαζί με άλλους φορείς (ZEW et al., 2017).
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Η εν λόγω αναθεώρηση αποτελεί σημαντικό στοιχείο της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, δεδομένου ότι η Ψηφιακή Ενιαία Αγορά χρειάζεται ένα σύγχρονο και σταθερό φορολογικό πλαίσιο για την ψηφιακή οικονομία, ώστε να τονωθεί η καινοτομία, να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός της αγοράς και να δοθεί σε όλους τους παράγοντες η δυνατότητα να αξιοποιήσουν τη νέα δυναμική της αγοράς υπό δίκαιους και ισόρροπους όρους.
(3)  Η εν λόγω αναθεώρηση αποτελεί σημαντικό στοιχείο της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς3, δεδομένου ότι η Ψηφιακή Ενιαία Αγορά χρειάζεται ένα δίκαιο, σύγχρονο και σταθερό φορολογικό πλαίσιο για την ψηφιοποιημένη οικονομία, ώστε να τονωθεί η καινοτομία και η ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός της αγοράς και να δοθεί σε όλους τους παράγοντες η δυνατότητα να αξιοποιήσουν τη νέα δυναμική της αγοράς υπό δίκαιους και ισόρροπους όρους. Η ψηφιοποίηση επηρεάζει ολόκληρη την οικονομία, και τούτο υπερβαίνει τη δημιουργία ενός ψηφιακού φόρου για τις υπηρεσίες· συνεπώς, οι φορολογικοί κανόνες θα πρέπει να μεταρρυθμιστούν. Τα ειδικά μέτρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να καθυστερούν τις εργασίες σχετικά με τη φορολόγηση της σημαντικής ψηφιακής παρουσίας και σχετικά με τη συμπερίληψη της εν λόγω φορολόγησης στην «κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών».
__________________
__________________
3 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» [COM(2015)0192 της 6.5.2015].
3 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» [COM(2015)0192 της 6.5.2015].
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Δεδομένης της παγκόσμιας διάστασης του προβλήματος της φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας, η ιδανική προσέγγιση θα ήταν να βρεθεί μια πολυμερής, διεθνής λύση. Για αυτόν τον λόγο η Επιτροπή συμμετέχει ενεργά στον διεθνή διάλογο. Επί του παρόντος, οι εργασίες σε επίπεδο ΟΟΣΑ είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο, η πρόοδος σε διεθνές επίπεδο παρουσιάζει δυσκολίες. Ως εκ τούτου, αναλαμβάνονται δράσεις προκειμένου να προσαρμοστούν οι κανόνες φορολόγησης εταιρειών σε ενωσιακό επίπεδο6 και να ενθαρρυνθεί η σύναψη συμφωνιών με περιοχές δικαιοδοσίας εκτός Ένωσης7, ώστε το πλαίσιο φορολόγησης εταιρειών να είναι συμβατό με τα νέα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα.
(5)  Δεδομένης της παγκόσμιας διάστασης του προβλήματος της φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας, η ιδανική προσέγγιση θα ήταν να βρεθεί μια πολυμερής, διεθνής λύση. Για αυτόν τον λόγο η Επιτροπή συμμετέχει ενεργά στον διεθνή διάλογο. Σήμερα, οι εργασίες σε επίπεδο ΟΟΣΑ, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και Παγκόσμιας Τράπεζας (WBG), που αποτελούν την πλατφόρμα φορολογικής συνεργασίας, είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο, η πρόοδος σε διεθνές επίπεδο παρουσιάζει δυσκολίες. Ως εκ τούτου, αναλαμβάνονται δράσεις προκειμένου να προσαρμοστούν οι κανόνες φορολόγησης εταιρειών σε ενωσιακό επίπεδο6 και να ενθαρρυνθεί η σύναψη συμφωνιών με περιοχές δικαιοδοσίας εκτός Ένωσης7, ώστε το πλαίσιο φορολόγησης εταιρειών να είναι συμβατό με τα νέα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συνοχή με το πλαίσιο για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση των κερδών (BEPS), ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει απόκλιση από τα διεθνή πρότυπα και να αποφευχθεί η αναπαραγωγή πολυπλοκότητας.
__________________
__________________
6 Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία (COM(2018)0147).
6 Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία (COM(2018)0147).
7 Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τη φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία (C(2018)1650).
7 Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τη φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία (C(2018)1650).
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Ενόσω εκκρεμούν αυτές οι δράσεις, που ενδεχομένως να χρειαστούν χρόνο για να εγκριθούν και να υλοποιηθούν, τα κράτη μέλη δέχονται πίεση για την ανάληψη δράσης όσον αφορά το ζήτημα αυτό, λαμβανομένου υπόψη του κινδύνου σημαντικής διάβρωσης των φορολογικών τους βάσεων με το πέρασμα του χρόνου. Η λήψη μη συντονισμένων μέτρων από μεμονωμένα κράτη μέλη μπορεί να επιφέρει κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς και στρέβλωση του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ανάπτυξη νέων ψηφιακών λύσεων και η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης στο σύνολό της. Για αυτό είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί εναρμονισμένη προσέγγιση για προσωρινή λύση που θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό στοχευμένα έως ότου να εφαρμοστεί ολοκληρωμένη λύση
(6)  Ενόσω εκκρεμούν αυτές οι δράσεις, που ενδεχομένως να χρειαστούν χρόνο για να εγκριθούν και να υλοποιηθούν, τα κράτη μέλη δέχονται πίεση για την ανάληψη δράσης όσον αφορά το ζήτημα αυτό, λαμβανομένου υπόψη του κινδύνου σημαντικής διάβρωσης των φορολογικών τους βάσεων με το πέρασμα του χρόνου. Η λήψη μη συντονισμένων μέτρων από μεμονωμένα κράτη μέλη μπορεί να επιφέρει κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς και στρέβλωση του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ανάπτυξη νέων ψηφιακών λύσεων και η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης στο σύνολό της. Για αυτό είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί εναρμονισμένη προσέγγιση για προσωρινή λύση που θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό στοχευμένα έως ότου να εφαρμοστεί ολοκληρωμένη λύση Η προσωρινή λύση θα πρέπει να περιοριστεί χρονικά, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ακούσιας διαιώνισής της. Επομένως, θα πρέπει να εισαχθεί μια ρήτρα λήξης ισχύος η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη λήξη ισχύος της παρούσας οδηγίας μόλις θεσπιστεί συνολική λύση, κατά προτίμηση σε διεθνές επίπεδο. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, εάν δεν έχει συμφωνηθεί συνολική λύση, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει πρόταση βάσει του άρθρο 116 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενεργούν σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Αυτό είναι ουσιώδες για την έγκαιρη επίτευξη συμφωνίας ώστε να μην πολλαπλασιάσουν μονομερώς τα κράτη μέλη τους εθνικούς ψηφιακούς φόρους.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Αυτή η προσωρινή λύση θα πρέπει να θεσπίζει το κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών («ΦΨΥ») επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών από ορισμένες οντότητες. Θα πρέπει να είναι ένα εύκολο στην εφαρμογή του μέτρο το οποίο θα εστιάζει στα έσοδα που προκύπτουν από την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στις οποίες οι χρήστες συμβάλλουν σημαντικά στη διαδικασία της δημιουργίας αξίας. Στον παράγοντα αυτό (δημιουργία αξίας από τους χρήστες) βασίζεται επίσης η δράση που αφορά τους κανόνες φορολόγησης των εταιρειών, όπως περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 5.
(7)  Αυτή η προσωρινή λύση θα πρέπει να θεσπίζει το κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών («ΦΨΥ») επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του επιγραμμικού περιεχομένου, από ορισμένες οντότητες. Θα πρέπει να είναι ένα εύκολο στην εφαρμογή του μέτρο το οποίο θα εστιάζει στα έσοδα που προκύπτουν από την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στις οποίες οι χρήστες και τα άυλα στοιχεία ενεργητικού συμβάλλουν σημαντικά στη διαδικασία της δημιουργίας αξίας. Στον παράγοντα αυτό (δημιουργία αξίας από τους χρήστες και ισχυρή εξάρτηση από άυλα στοιχεία ενεργητικού) βασίζεται επίσης η δράση που αφορά τους κανόνες φορολόγησης των εταιρειών, όπως περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 5.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Ο ΦΨΥ θα πρέπει να επιβληθεί σε έσοδα που προκύπτουν από την παροχή συγκεκριμένων μόνο ψηφιακών υπηρεσιών. Θα πρέπει να πρόκειται για ψηφιακές υπηρεσίες που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία αξίας από τους χρήστες, στις οποίες η διαφορά μεταξύ του τόπου όπου φορολογούνται τα κέρδη και του τόπου όπου βρίσκονται οι χρήστες είναι, κατά κανόνα, η μέγιστη. Θα πρέπει να φορολογούνται τα έσοδα που αποκτώνται από την επεξεργασία της συμβολής των χρηστών και όχι η συμμετοχή των χρηστών καθαυτή.
(9)  Ο ΦΨΥ θα πρέπει να επιβληθεί σε έσοδα που προκύπτουν από την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία αξίας από τους χρήστες και στην ικανότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες χωρίς ή με πολύ περιορισμένη φυσική παρουσία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η διαφορά μεταξύ του τόπου όπου φορολογούνται τα κέρδη και του τόπου όπου βρίσκονται οι χρήστες είναι, κατά κανόνα, η μέγιστη.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Ειδικότερα, τα φορολογητέα έσοδα θα πρέπει να είναι εκείνα που προκύπτουν από την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών: (i) της τοποθέτησης, σε ψηφιακή διεπαφή, διαφημίσεων που στοχεύουν τους χρήστες της εν λόγω διεπαφής· (ii) της διάθεσης πολύπλευρων ψηφιακών διεπαφών οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα σε χρήστες να βρίσκουν άλλους χρήστες και να αλληλεπιδρούν μαζί τους, και οι οποίες ενδέχεται επίσης να διευκολύνουν τις υποκείμενες παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών απευθείας μεταξύ χρηστών (οι οποίες ενίοτε αναφέρονται ως «υπηρεσίες διαμεσολάβησης»), και iii) της διαβίβασης δεδομένων που συλλέγονται σχετικά με χρήστες και προκύπτουν από τις δραστηριότητες των εν λόγω χρηστών σε ψηφιακές διεπαφές. Εάν δεν αποκτώνται έσοδα από την παροχή αυτών των υπηρεσιών δεν θα πρέπει να υφίσταται υποχρέωση ΦΨΥ. Άλλα έσοδα, τα οποία αποκτώνται από την οντότητα που παρέχει αυτές τις υπηρεσίες, αλλά δεν προκύπτουν άμεσα από την παροχή αυτών των υπηρεσιών, θα πρέπει επίσης να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του φόρου.
(10)  Ειδικότερα, τα φορολογητέα έσοδα θα πρέπει να είναι εκείνα που προκύπτουν από την παροχή των ακόλουθων: (i) της τοποθέτησης, σε ψηφιακή διεπαφή, διαφημίσεων που στοχεύουν τους χρήστες της εν λόγω διεπαφής· (ii) της διάθεσης πολύπλευρων ψηφιακών διεπαφών οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα σε χρήστες να βρίσκουν άλλους χρήστες και να αλληλεπιδρούν μαζί τους, και οι οποίες ενδέχεται επίσης να διευκολύνουν τις υποκείμενες παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών απευθείας μεταξύ χρηστών (οι οποίες ενίοτε αναφέρονται ως «υπηρεσίες διαμεσολάβησης»), (iii) της εκμετάλλευσης, διαβίβασης και πώλησης δεδομένων που συλλέγονται σχετικά με χρήστες και προκύπτουν από τις δραστηριότητες των εν λόγω χρηστών σε ψηφιακές διεπαφές· και (iv) της παροχής ψηφιακού περιεχομένου όπως οπτικού και ηχητικού υλικού ή κειμένου. Εάν δεν αποκτώνται έσοδα από την παροχή του εν λόγω περιεχομένου, και αυτών των αγαθών και υπηρεσιών δεν θα πρέπει να υφίσταται υποχρέωση ΦΨΥ. Άλλα έσοδα, τα οποία αποκτώνται από την οντότητα που παρέχει αυτές τις υπηρεσίες, αλλά δεν προκύπτουν άμεσα από την παροχή αυτών των υπηρεσιών, θα πρέπει επίσης να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του φόρου.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Στις περιπτώσεις που αφορούν πολύπλευρες ψηφιακές διεπαφές οι οποίες διευκολύνουν υποκείμενη παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών απευθείας μεταξύ χρηστών της διεπαφής, οι υποκείμενες συναλλαγές και τα έσοδα που αποκτούν οι χρήστες από αυτές τις συναλλαγές θα πρέπει να παραμένουν εκτός του πεδίου εφαρμογής του φόρου. Τα έσοδα που προκύπτουν από δραστηριότητες λιανικού εμπορίου οι οποίες συνίστανται στην πώληση αγαθών ή υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο επιγραμμικής σύμβασης μέσω του ιστοτόπου του προμηθευτή των εν λόγω αγαθών ή υπηρεσιών, και εφόσον ο προμηθευτής δεν ενεργεί ως διαμεσολαβητής, επίσης δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΦΨΥ, διότι η δημιουργία αξίας για τον λιανοπωλητή έγκειται στα παρεχόμενα αγαθά ή υπηρεσίες, ενώ η ψηφιακή διεπαφή χρησιμοποιείται μόνον ως μέσο επικοινωνίας. Το κατά πόσον ο προμηθευτής πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες επιγραμμικά για δικό του λογαριασμό ή παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης θα κρίνεται με συνεκτίμηση της νομικής και οικονομικής υπόστασης μιας συναλλαγής, όπως αυτή αποτυπώνεται στα συμφωνηθέντα μεταξύ των οικείων μερών. Για παράδειγμα, προμηθευτής ψηφιακής διεπαφής στην οποία διατίθενται προϊόντα τρίτων θα ήταν δυνατό να θεωρηθεί ότι παρέχει υπηρεσία διαμεσολάβησης (με άλλα λόγια, τη διάθεση πολύπλευρης ψηφιακής διεπαφής) εφόσον δεν αναλαμβάνονται σημαντικοί κίνδυνοι αποθέματος ή εφόσον ο τρίτος είναι εκείνος που ουσιαστικά καθορίζει την τιμή των εν λόγω προϊόντων.
(13)  Στις περιπτώσεις που αφορούν πολύπλευρες ψηφιακές διεπαφές οι οποίες διευκολύνουν υποκείμενη παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών απευθείας μεταξύ χρηστών της διεπαφής, οι υποκείμενες συναλλαγές και τα έσοδα που αποκτούν οι χρήστες από αυτές τις συναλλαγές θα πρέπει να παραμένουν εκτός του πεδίου εφαρμογής του φόρου. Τα έσοδα που προκύπτουν από δραστηριότητες λιανικού εμπορίου οι οποίες συνίστανται στην πώληση αγαθών ή υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο επιγραμμικής σύμβασης μέσω του ιστοτόπου του προμηθευτή των εν λόγω αγαθών ή υπηρεσιών, και εφόσον ο προμηθευτής δεν ενεργεί ως διαμεσολαβητής, επίσης θα πρέπει να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΦΨΥ. Δεδομένου, ωστόσο, ότι είναι δυνατή η επεξεργασία δεδομένων των χρηστών μέσω ψηφιακής διεπαφής και, ως εκ τούτου, η δημιουργία περαιτέρω αξίας από τη συναλλαγή, και επειδή η απουσία φυσικής παρουσίας μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, η διεύρυνση του πεδίου των εν λόγω υπηρεσιών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την επανεξέταση της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Υπηρεσίες οι οποίες συνίστανται στην παροχή ψηφιακού περιεχομένου από μια οντότητα μέσω ψηφιακής διεπαφής θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του φόρου, ανεξάρτητα από το κατά πόσον η εν λόγω οντότητα είναι κύριος ή έχει αποκτήσει τα δικαιώματα διανομής του ψηφιακού περιεχομένου. Ακόμη και αν επιτρέπεται, ενδεχομένως, κάποιο είδος αλληλεπίδρασης μεταξύ των αποδεκτών του εν λόγω ψηφιακού περιεχομένου και, ως εκ τούτου, ο πάροχος των εν λόγω υπηρεσιών θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι καθιστά διαθέσιμη μια πολύπλευρη ψηφιακή διεπαφή, δεν είναι εξίσου σαφές ότι ο χρήστης έχει κεντρικό ρόλο στη δημιουργία αξίας για την εταιρεία που παρέχει το ψηφιακό περιεχόμενο. Αντιθέτως, η έμφαση, όσον αφορά τη δημιουργία αξίας, δίνεται στο ίδιο το ψηφιακό περιεχόμενο που παρέχεται από την οντότητα. Επομένως, τα έσοδα που αποκτώνται από αυτές τις παροχές θα πρέπει να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του φόρου.
(14)  Υπηρεσίες οι οποίες συνίστανται στην παροχή ψηφιακού περιεχομένου από μια οντότητα μέσω ψηφιακής διεπαφής θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του φόρου, ανεξάρτητα από το κατά πόσον η εν λόγω οντότητα είναι κύριος ή έχει αποκτήσει τα δικαιώματα διανομής του ψηφιακού περιεχομένου. Επομένως, τα έσοδα που αποκτώνται από αυτές τις παροχές θα πρέπει να αξιολογηθούν από την Επιτροπή μέσα σε ... [δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Το ψηφιακό περιεχόμενο θα πρέπει να οριστεί ως τα δεδομένα που παρέχονται υπό ψηφιακή μορφή, όπως τα προγράμματα υπολογιστών, οι εφαρμογές, τα παιχνίδια, η μουσική, τα βίντεο ή τα κείμενα, ανεξάρτητα από το αν η πρόσβαση σε αυτά γίνεται με μεταφόρτωση ή ροή δεδομένων, πλην των δεδομένων που αναπαριστά η ίδια η ψηφιακή διεπαφή. Ο ορισμός αυτός θα έχει στόχο να αποτυπωθούν οι διάφορες μορφές που είναι δυνατό να λαμβάνει το ψηφιακό περιεχόμενο όταν αποκτάται από τον χρήστη, χωρίς όμως αυτό να αναιρεί το γεγονός ότι ο μοναδικός ή κύριος σκοπός από την πλευρά του χρήστη είναι η απόκτηση του ψηφιακού περιεχομένου.
(15)  Το ψηφιακό περιεχόμενο θα πρέπει να οριστεί ως τα δεδομένα που παρέχονται υπό ψηφιακή μορφή, όπως τα προγράμματα υπολογιστών, οι εφαρμογές, τα παιχνίδια, η μουσική, τα βίντεο ή τα κείμενα, ανεξάρτητα από το αν η πρόσβαση σε αυτά γίνεται με μεταφόρτωση ή ροή δεδομένων, πλην των δεδομένων που αναπαριστά η ίδια η ψηφιακή διεπαφή.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
(15α)   Οι ψηφιακές εταιρείες τείνουν να επενδύουν λιγότερο σε κτίρια και μηχανήματα σε σύγκριση με τις κανονικές εταιρείες·
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)   Η υπηρεσία που περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 14 θα πρέπει να διακρίνεται από την υπηρεσία που συνίσταται στη διάθεση πολύπλευρης ψηφιακής διεπαφής μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώνουν και να ανταλλάσσουν ψηφιακό περιεχόμενο με άλλους χρήστες, ή στη διάθεση διεπαφής που διευκολύνει την υποκείμενη παροχή ψηφιακού περιεχομένου απευθείας μεταξύ χρηστών. Αυτές οι τελευταίες υπηρεσίες συνιστούν υπηρεσία διαμεσολάβησης και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΦΨΥ, ανεξάρτητα από τη φύση της υποκείμενης συναλλαγής.
διαγράφεται
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Οι φορολογητέες υπηρεσίες που συνίστανται στη διαβίβαση δεδομένων που συλλέγονται σχετικά με χρήστες θα πρέπει να καλύπτουν μόνο δεδομένα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες των εν
λόγω χρηστών σε ψηφιακές διεπαφές, αλλά όχι δεδομένα που προκύπτουν από αισθητήρες ή άλλα μέσα και συλλέγονται ψηφιακά. Ο λόγος για αυτό είναι ότι οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΦΨΥ θα πρέπει να είναι εκείνες που χρησιμοποιούν ψηφιακές διεπαφές ως τρόπο δημιουργίας συμβολής των χρηστών την οποία αποτιμούν χρηματικά, και όχι οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούν διεπαφές αποκλειστικά ως τρόπο διαβίβασης δεδομένων που προκύπτουν αλλιώς. Κατά συνέπεια, ο ΦΨΥ δεν θα πρέπει να αποτελεί φόρο επί της συλλογής δεδομένων, ή της χρήσης δεδομένων που συλλέγονται από επιχειρήσεις για τους εσωτερικούς τους σκοπούς, ή της άνευ αμοιβής ανταλλαγής δεδομένων που συλλέγονται από επιχειρήσεις με άλλα μέρη. Στόχος του ΦΨΥ θα πρέπει να είναι η δημιουργία εσόδων από τη διαβίβαση δεδομένων που έχουν ληφθεί από πολύ συγκεκριμένη δραστηριότητα (δραστηριότητες χρηστών σε ψηφιακές διεπαφές).
(17)  Οι φορολογητέες υπηρεσίες που συνίστανται στην εκμετάλλευση, διαβίβαση ή πώληση δεδομένων που συλλέγονται σχετικά με χρήστες θα πρέπει να καλύπτουν δεδομένα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες των εν λόγω χρηστών σε ψηφιακές διεπαφές. Αυτές οι φορολογητέες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι εκείνες που χρησιμοποιούν ψηφιακές διεπαφές ως τρόπο δημιουργίας συμβολής των χρηστών την οποία αποτιμούν χρηματικά. Ο ΦΨΥ δεν αποτελεί φόρο επί της συλλογής δεδομένων αυτής καθεαυτής. Στόχος του ΦΨΥ θα πρέπει να είναι η δημιουργία εσόδων από την πώληση ή διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων που έχουν ληφθεί από πολύ συγκεκριμένη δραστηριότητα (δραστηριότητες χρηστών σε ψηφιακές διεπαφές) σε τρίτο μέρος.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Μόνον ορισμένες οντότητες θα πρέπει να λογίζονται ως υποκείμενοι στον φόρο για τους σκοπούς του ΦΨΥ, ανεξάρτητα από το κατά πόσον είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος ή σε περιοχή δικαιοδοσίας εκτός Ένωσης. Ειδικότερα, μια οντότητα θα πρέπει να λογίζεται ως υποκείμενος στον φόρο μόνον αν πληροί και τις δύο ακόλουθες προϋποθέσεις: (i) το συνολικό ποσό των εσόδων σε παγκόσμιο επίπεδο που αναφέρει η οντότητα για το τελευταίο πλήρες οικονομικό έτος, για το οποίο υπάρχει διαθέσιμη οικονομική κατάσταση, υπερβαίνει τα 750 000 000 EUR· και ii) το συνολικό ποσό των φορολογητέων εσόδων που αποκτά η οντότητα εντός της Ένωσης κατά τη διάρκεια του εν λόγω οικονομικού έτους υπερβαίνει τα 50 000 000 EUR.
(22)  Μόνον ορισμένες οντότητες θα πρέπει να λογίζονται ως υποκείμενοι στον φόρο για τους σκοπούς του ΦΨΥ, ανεξάρτητα από το κατά πόσον είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος ή σε περιοχή δικαιοδοσίας εκτός Ένωσης. Ειδικότερα, μια οντότητα θα πρέπει να λογίζεται ως υποκείμενος στον φόρο μόνον αν πληροί και τις δύο ακόλουθες προϋποθέσεις: (i) το συνολικό ποσό των εσόδων σε παγκόσμιο επίπεδο που αναφέρει η οντότητα για το τελευταίο πλήρες οικονομικό έτος, για το οποίο υπάρχει διαθέσιμη οικονομική κατάσταση, υπερβαίνει τα 750 000 000 EUR· και ii) το συνολικό ποσό των φορολογητέων εσόδων που αποκτά η οντότητα εντός της Ένωσης κατά τη διάρκεια του εν λόγω οικονομικού έτους υπερβαίνει τα 40 000 000 EUR.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Το πρώτο όριο (συνολικά ετήσια έσοδα σε παγκόσμιο επίπεδο) αναμένεται να περιορίσει την εφαρμογή του ΦΨΥ στις εταιρείες ορισμένης κλίμακας, ήτοι εκείνες που έχουν κυρίως τη δυνατότητα να παρέχουν τις εν λόγω ψηφιακές υπηρεσίες για τις οποίες η συμβολή των χρηστών έχει θεμελιώδη ρόλο, και οι οποίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε εκτεταμένα δίκτυα χρηστών, σε μεγάλη κίνηση χρηστών και στην εκμετάλλευση ισχυρής θέσης στην αγορά. Τα εν λόγω επιχειρηματικά μοντέλα, τα οποία βασίζονται στη δημιουργία αξίας από τους χρήστες για την απόκτηση εσόδων και είναι βιώσιμα μόνο εάν ακολουθούνται από εταιρείες ορισμένης κλίμακας, είναι εκείνα που ευθύνονται για τη μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ του τόπου όπου φορολογούνται τα κέρδη τους και του τόπου όπου δημιουργείται αξία. Επιπλέον, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να επιδίδονται σε επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Για αυτόν τον λόγο, το ίδιο όριο έχει προταθεί και με άλλες πρωτοβουλίες της ΕΕ9. Το εν λόγω όριο έχει επίσης στόχο την κατοχύρωση ασφάλειας δικαίου, δεδομένου ότι θα καταστήσει πιο εύκολο και λιγότερο δαπανηρό για τις εταιρείες και τις φορολογικές αρχές τον καθορισμό του κατά πόσον μια οντότητα είναι υπόχρεη σε ΦΨΥ. Το όριο αυτό εξαιρεί επίσης τις μικρές και τις νεοφυείς επιχειρήσεις για τις οποίες ο φόρτος συμμόρφωσης με τον νέο φόρο θα είχε πιθανότατα δυσανάλογες επιπτώσεις.
(23)  Το πρώτο όριο (συνολικά ετήσια έσοδα σε παγκόσμιο επίπεδο) αναμένεται να περιορίσει την εφαρμογή του ΦΨΥ στις εταιρείες ορισμένης κλίμακας, ήτοι εκείνες που έχουν κυρίως τη δυνατότητα να παρέχουν τις εν λόγω ψηφιακές υπηρεσίες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από κινητά άυλα και/ή ψηφιακά στοιχεία ενεργητικού, για τα οποία η συμβολή των χρηστών έχει θεμελιώδη ρόλο, και οι οποίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε εκτεταμένα δίκτυα χρηστών, σε μεγάλη κίνηση χρηστών και στην εκμετάλλευση ισχυρής θέσης στην αγορά. Τα εν λόγω επιχειρηματικά μοντέλα, τα οποία βασίζονται στη δημιουργία αξίας από τους χρήστες για την απόκτηση εσόδων και είναι βιώσιμα μόνο εάν ακολουθούνται από εταιρείες ορισμένης κλίμακας, είναι εκείνα που ευθύνονται για τη μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ του τόπου όπου φορολογούνται τα κέρδη τους και του τόπου όπου δημιουργείται αξία. Επιπλέον, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να επιδίδονται σε επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Το όριο έχει επίσης στόχο την κατοχύρωση ασφάλειας δικαίου, δεδομένου ότι θα καταστήσει πιο εύκολο και λιγότερο δαπανηρό για τις εταιρείες και τις φορολογικές αρχές τον καθορισμό του κατά πόσον μια οντότητα είναι υπόχρεη σε ΦΨΥ. Το όριο αυτό εξαιρεί επίσης τις μικρές και τις νεοφυείς επιχειρήσεις για τις οποίες ο φόρτος συμμόρφωσης με τον νέο φόρο θα είχε πιθανότατα δυσανάλογες επιπτώσεις.
__________________
9 Βλ. άρθρο 2 της πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) [COM(2016)0683].
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27
(27)  Για να περιοριστούν οι πιθανές περιπτώσεις διπλής φορολόγησης, στις οποίες τα ίδια έσοδα υπόκεινται στον φόρο εισοδήματος εταιρειών και τον ΦΨΥ, αναμένεται ότι τα κράτη μέλη θα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να εκπίπτουν τον καταβληθέντα ΦΨΥ ως έξοδο από τη βάση του φόρου εισοδήματος εταιρειών στο έδαφός τους, ανεξάρτητα από το κατά πόσον και οι δύο φόροι καταβάλλονται στο ίδιο κράτος μέλος ή σε διαφορετικά κράτη μέλη.
(27)  Για να περιοριστούν οι πιθανές περιπτώσεις διπλής φορολόγησης, στις οποίες τα ίδια έσοδα υπόκεινται στον φόρο εισοδήματος εταιρειών και τον ΦΨΥ, χρειάζεται να εξευρεθεί μελλοντικά μια κοινή λύση σε ενωσιακό επίπεδο που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εκπίπτουν τον καταβληθέντα ΦΨΥ ως έξοδο από τη βάση του φόρου εισοδήματος εταιρειών στο έδαφός τους, ανεξάρτητα από το κατά πόσον και οι δύο φόροι καταβάλλονται στο ίδιο κράτος μέλος ή σε διαφορετικά κράτη μέλη.
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)  Όταν οι χρήστες, όσον αφορά δεδομένη φορολογητέα υπηρεσία, βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη ή περιοχές δικαιοδοσίας εκτός Ένωσης, τα σχετικά φορολογητέα έσοδα που αποκτώνται από την εν λόγω υπηρεσία θα πρέπει να αποδίδονται σε κάθε κράτος μέλος αναλογικά βάσει ορισμένων συγκεκριμένων κλειδών απόδοσης. Οι εν λόγω κλείδες θα πρέπει να καθοριστούν ανάλογα με τη φύση καθεμιάς από τις φορολογητέες υπηρεσίες και τα διακριτά γενεσιουργά αίτια της είσπραξης εσόδων για τον πάροχο της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
(29)  Όταν οι χρήστες, όσον αφορά δεδομένη φορολογητέα υπηρεσία, βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη ή περιοχές δικαιοδοσίας εκτός Ένωσης, τα σχετικά φορολογητέα έσοδα που αποκτώνται από την εν λόγω υπηρεσία θα πρέπει να αποδίδονται σε κάθε κράτος μέλος αναλογικά βάσει ορισμένων συγκεκριμένων κλειδών απόδοσης. Οι εν λόγω κλείδες θα πρέπει να καθοριστούν ανάλογα με τη φύση καθεμιάς από τις φορολογητέες υπηρεσίες και τα διακριτά γενεσιουργά αίτια της είσπραξης εσόδων για τον πάροχο της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις που η κλείδα απόδοσης καταλήγει σε ανισόρροπο επιμερισμό που δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική οικονομική δραστηριότητα, η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να αντιμετωπίζεται με τη βοήθεια ενός μηχανισμού επίλυσης διαφορών. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει το ενδεχόμενο θέσπισης μηχανισμού επίλυσης διαφορών με σκοπό τη διασφάλιση της δέουσας επίλυσης διαφορών στις οποίες εμπλέκονται διάφορα κράτη μέλη.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30
(30)  Στην περίπτωση φορολογητέας υπηρεσίας που συνίσταται στην τοποθέτηση διαφήμισης σε ψηφιακή διεπαφή, ο αριθμός των εμφανίσεων μιας διαφήμισης στη συσκευή του χρήστη εντός φορολογικής περιόδου σε ένα κράτος μέλος θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του ποσοστού των φορολογητέων εσόδων που πρέπει να αποδοθούν για τη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο στο εν λόγω κράτος μέλος.
(30)  Στην περίπτωση φορολογητέας υπηρεσίας που συνίσταται στην τοποθέτηση διαφήμισης ή την παροχή περιεχόμενου σε ψηφιακή διεπαφή ή τον αριθμό των εμφανίσεων μιας διαφήμισης ή ψηφιακού περιεχομένου στη συσκευή του χρήστη εντός φορολογικής περιόδου σε ένα κράτος μέλος θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του ποσοστού των φορολογητέων εσόδων που πρέπει να αποδοθούν για τη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο στο εν λόγω κράτος μέλος.
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32
(32)  Όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων που συλλέγονται για χρήστες, για την απόδοση των φορολογητέων εσόδων εντός μιας φορολογικής περιόδου σε ένα κράτος μέλος θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των χρηστών από τους οποίους έχουν δημιουργηθεί δεδομένα που διαβιβάστηκαν εντός της συγκεκριμένης φορολογικής περιόδου, ως αποτέλεσμα της χρήσης συσκευής από τους εν λόγω χρήστες στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.
(32)  Όσον αφορά την επεξεργασία, την πώληση ή τη διαβίβαση δεδομένων που συλλέγονται για χρήστες, για την απόδοση των φορολογητέων εσόδων εντός μιας φορολογικής περιόδου σε ένα κράτος μέλος θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των χρηστών από τους οποίους έχουν δημιουργηθεί δεδομένα που αποτέλεσαν αντικείμενο εκμετάλλευσης, πωλήθηκαν ή διαβιβάστηκαν εντός της συγκεκριμένης φορολογικής περιόδου, ως αποτέλεσμα της χρήσης συσκευής από τους εν λόγω χρήστες στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34
(34)  Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΦΨΥ θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου10, συμπεριλαμβανομένων των όσων ενδεχομένως απαιτούνται σε σχέση με τις διευθύνσεις πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) ή άλλα μέσα εντοπισμού της γεωγραφικής θέσης. Ειδικότερα, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη να προβλέπονται κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση με τους κανόνες που σχετίζονται με τη νομιμότητα και την ασφάλεια των δραστηριοτήτων επεξεργασίας, την παροχή πληροφοριών και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Όποτε είναι δυνατό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να καθίστανται ανώνυμα.
(34)  Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΦΨΥ θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου10, συμπεριλαμβανομένων των όσων ενδεχομένως απαιτούνται σε σχέση με τις διευθύνσεις πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) ή άλλα μέσα εντοπισμού της γεωγραφικής θέσης, χωρίς να επιτρέπεται η ταυτοποίηση των χρηστών. Η φορολογική αρχή των κρατών μελών ενημερώνεται σχετικά με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της θέσης των χρηστών. Ειδικότερα, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη να προβλέπονται κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση με τους κανόνες που σχετίζονται με τη νομιμότητα και την ασφάλεια των δραστηριοτήτων επεξεργασίας, και ειδικότερα με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, την παροχή πληροφοριών και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Όποτε είναι δυνατό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να καθίστανται ανώνυμα.
_________________
_________________
10 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
10 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35
(35)  Τα φορολογητέα έσοδα θα πρέπει να ισούνται με τα ακαθάριστα φορολογητέα έσοδα που αποκτώνται από υποκείμενο στον φόρο, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας και άλλους παρόμοιους φόρους. Τα φορολογητέα έσοδα θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως αποκτηθέντα από υποκείμενο στον φόρο κατά τη χρονική στιγμή που καθίστανται οφειλόμενα, ανεξάρτητα από το κατά πόσον έχουν πράγματι καταβληθεί έως εκείνη τη στιγμή. Ο ΦΨΥ θα πρέπει να είναι απαιτητός σε ένα κράτος μέλος κατά το ποσοστό των φορολογητέων εσόδων που αποκτά ο υποκείμενος στον φόρο εντός μιας φορολογικής περιόδου, το οποίο θεωρείται ότι αποκτάται στο εν λόγω κράτος μέλος, και θα πρέπει να υπολογίζεται με εφαρμογή του συντελεστή ΦΨΥ επί του ποσοστού αυτού. Θα πρέπει να υπάρχει ενιαίος συντελεστής ΦΨΥ σε ενωσιακό επίπεδο για την αποφυγή στρεβλώσεων στην ενιαία αγορά. Ο συντελεστής ΦΨΥ θα πρέπει να οριστεί σε 3 %, ποσοστό με το οποίο επιτυγχάνεται κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των εσόδων που δημιουργεί ο φόρος και της συνεκτίμησης των διαφορετικών επιπτώσεων του ΦΨΥ για επιχειρήσεις με διαφορετικά περιθώρια κέρδους.
(35)  Τα φορολογητέα έσοδα θα πρέπει να ισούνται με τα ακαθάριστα φορολογητέα έσοδα που αποκτώνται από υποκείμενο στον φόρο, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας και άλλους παρόμοιους φόρους. Τα φορολογητέα έσοδα θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως αποκτηθέντα από υποκείμενο στον φόρο κατά τη χρονική στιγμή που καθίστανται οφειλόμενα, ανεξάρτητα από το κατά πόσον έχουν πράγματι καταβληθεί έως εκείνη τη στιγμή. Ο ΦΨΥ θα πρέπει να είναι απαιτητός σε ένα κράτος μέλος κατά το ποσοστό των φορολογητέων εσόδων που αποκτά ο υποκείμενος στον φόρο εντός μιας φορολογικής περιόδου, το οποίο θεωρείται ότι αποκτάται στο εν λόγω κράτος μέλος, και θα πρέπει να υπολογίζεται με εφαρμογή του συντελεστή ΦΨΥ επί του ποσοστού αυτού. Θα πρέπει να υπάρχει ενιαίος συντελεστής ΦΨΥ σε ενωσιακό επίπεδο για την αποφυγή στρεβλώσεων στην ενιαία αγορά. Ο καθορισμός του συντελεστή ΦΨΥ σε 3 % έχει ως στόχο να επιτυγχάνεται κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των εσόδων που δημιουργεί ο φόρος και της συνεκτίμησης των διαφορετικών επιπτώσεων του ΦΨΥ για επιχειρήσεις με διαφορετικά περιθώρια κέρδους.
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37
(37)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν υποχρεώσεις λογιστικής παρακολούθησης, τήρησης αρχείων ή άλλες υποχρεώσεις με σκοπό να διασφαλίζουν ότι ο οφειλόμενος ΦΨΥ πράγματι καταβάλλεται, καθώς και άλλα μέτρα για την πρόληψη της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και των καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών.
(37)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν υποχρεώσεις λογιστικής παρακολούθησης, τήρησης αρχείων ή άλλες υποχρεώσεις με σκοπό να διασφαλίζουν ότι ο οφειλόμενος ΦΨΥ πράγματι καταβάλλεται, καθώς και άλλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων ποινών και κυρώσεων, για την πρόληψη της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και των καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών.
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)
(37α)   Ο συνολικός ΦΨΥ που καταβάλλει ο υποκείμενος στον φόρο ανά κράτος μέλος θα πρέπει να αποτελεί μέρος του συστήματος υποβολής δηλώσεων ανά χώρα.
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)
(38α)  Σε περίπτωση που υποκείμενος στον φόρο είναι υπόχρεος σε ΦΨΥ σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει, κάθε τρία έτη, τη δήλωση ΦΨΥ που υποβάλλεται στο κράτος μέλος εγγραφής.
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)
(40α)  Ο ΦΨΥ είναι προσωρινό μέτρο εν αναμονή μόνιμης λύσης, το οποίο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καθυστερήσει την έναρξη ισχύος μόνιμης λύσης. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να πάψει να ισχύει με την έγκριση της οδηγίας του Συμβουλίου για τον καθορισμό διατάξεων σχετικά με την φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή υπηρεσία, ή των οδηγιών του Συμβουλίου για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών και για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της μόνιμης ψηφιακής εγκατάστασης, όπως προτείνεται στα νομοθετικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2018, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών και την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών, ή με την έγκριση οδηγίας για την υλοποίηση πολιτικής συμφωνίας στο πλαίσιο διεθνούς φόρουμ όπως ο ΟΟΣΑ ή ο ΟΗΕ.
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40 β (νέα)
(40β)   Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν τακτικές εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με την πληρωμή του ΦΨΥ από τις οντότητες, τη λειτουργία της μονοαπευθυντικής υπηρεσίας και τη συνεργασία με άλλα κράτη μέλη για την είσπραξη και την πληρωμή των φόρων.
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40 γ (νέα)
(40γ)   Δύο έτη μετά ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε αξιολόγηση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από προτάσεις για την επανεξέτασή της σύμφωνα με τις αρχές της δίκαιης φορολόγησης του ψηφιακού τομέα.
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41
(41)  Οι στόχοι αυτής της οδηγίας είναι η προστασία της ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς, η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της και η αποφυγή της στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Δεδομένου ότι οι στόχοι αυτοί, από την ίδια τους τη φύση, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας που θεσπίζεται με το εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων,
(41)  Οι στόχοι αυτής της οδηγίας είναι η προστασία της ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς, η διασφάλιση της δίκαιης και εύρυθμης λειτουργίας της και η αποφυγή της στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Δεδομένου ότι οι στόχοι αυτοί, από την ίδια τους τη φύση, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας που θεσπίζεται με το εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων,
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)
(7α)  «επεξεργασία δεδομένων»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  της διαβίβασης δεδομένων που συλλέγονται σχετικά με χρήστες και προκύπτουν από τις δραστηριότητες των χρηστών σε ψηφιακές διεπαφές.
γ)  της επεξεργασίας και της διαβίβασης δεδομένων που συλλέγονται σχετικά με χρήστες και προκύπτουν από τις δραστηριότητες των χρηστών σε ψηφιακές διεπαφές·
Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  της παροχής σε χρήστες περιεχομένου σε ψηφιακή διεπαφή όπως οπτικό και ηχητικό υλικό ή κείμενο με τη χρήση ψηφιακής διεπαφής·
Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο α
α)  η διάθεση ψηφιακής διεπαφής, όταν ο μοναδικός ή κύριος σκοπός για τον οποίο καθίσταται διαθέσιμη η διεπαφή είναι να την καταστήσει η οντότητα διαθέσιμη για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου σε χρήστες ή την παροχή υπηρεσιών επικοινωνιών σε χρήστες ή την παροχή υπηρεσιών πληρωμών σε χρήστες·
α)  η διάθεση ψηφιακής διεπαφής, όταν ο μοναδικός ή κύριος σκοπός για τον οποίο καθίσταται διαθέσιμη η διεπαφή είναι να την καταστήσει η οντότητα διαθέσιμη για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνιών σε χρήστες ή την παροχή υπηρεσιών πληρωμών σε χρήστες, εφόσον δεν δημιουργούνται περαιτέρω έσοδα χάρη στην επεξεργασία, διαβίβαση ή πώληση δεδομένων των χρηστών·
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  το συνολικό ποσό των φορολογητέων εσόδων που αποκτά η οντότητα εντός της Ένωσης κατά τη διάρκεια του οικείου οικονομικού έτους υπερβαίνει τα 50 000 000 EUR.
β)  το συνολικό ποσό των φορολογητέων εσόδων που αποκτά η οντότητα εντός της Ένωσης κατά τη διάρκεια του οικείου οικονομικού έτους υπερβαίνει τα 40 000 000 EUR.
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  σε περίπτωση υπηρεσίας που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο γα), το υπό εξέταση ψηφιακό περιεχόμενο προβάλλεται στη συσκευή του χρήστη σε χρονική στιγμή κατά την οποία η συσκευή χρησιμοποιείται στο εν λόγω κράτος μέλος εντός της συγκεκριμένης φορολογικής περιόδου για πρόσβαση σε ψηφιακή διεπαφή.
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6
6.  Τα δεδομένα που ενδεχομένως συλλέγονται από τους χρήστες για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας περιορίζονται στα δεδομένα που υποδεικνύουν το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται οι χρήστες, χωρίς να καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση των εν λόγω χρηστών.
6.  Τα δεδομένα που ενδεχομένως συλλέγονται από τους χρήστες για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας περιορίζονται στα δεδομένα που υποδεικνύουν το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται οι χρήστες, χωρίς να καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση των εν λόγω χρηστών. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΦΨΥ πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας που ενδεχομένως απαιτείται σε σχέση με τις διευθύνσεις πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) ή άλλα μέσα εντοπισμού της γεωγραφικής θέσης.
Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 α (νέα)
6α.   Η Επιτροπή αναλύει κατά πόσον η θέσπιση ενός μηχανισμού επίλυσης διαφορών θα ενίσχυε περαιτέρω την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της ρύθμισης των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών. Η Επιτροπή υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, η οποία περιλαμβάνει, αν κρίνεται σκόπιμο, νομοθετική πρόταση.
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
Ο συντελεστής του ΦΨΥ είναι 3 %.
Ο συντελεστής του ΦΨΥ ορίζεται στο 3 %.
Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)
Στις περιπτώσεις που ισχύει το στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου, η Επιτροπή διενεργεί κάθε τρία έτη έλεγχο της δήλωσης ΦΨΥ που έχει υποβληθεί στο κράτος μέλος εγγραφής.
Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2
2.  Ωστόσο, αν ο υποκείμενος στον φόρο παύει να έχει υποχρέωση ΦΨΥ στο κράτος μέλος εγγραφής που επέλεξε σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο β), τότε ο υποκείμενος στον φόρο αλλάζει κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 10.
2.  Ωστόσο, αν ο υποκείμενος στον φόρο παύει να έχει υποχρέωση ΦΨΥ στο κράτος μέλος εγγραφής που επέλεξε σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο β), τότε ο υποκείμενος στον φόρο αλλάζει κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 10, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2α.
Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.   Εάν ένας υποκείμενος στον φόρο παύει να είναι υπόχρεος σε ΦΨΥ στο κράτος μέλος εγγραφής που επελέγη βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 3 στοιχείο β), ο υποκείμενος στον φόρο ενδέχεται να αποφασίσει να διατηρήσει το κράτος μέλος εγγραφής που είχε αρχικά επιλέξει, δεδομένου ότι ενδέχεται να είναι εκ νέου υπόχρεος σε ΦΨΥ στο εν λόγω κράτος μέλος κατά την επόμενη φορολογική περίοδο. Εάν ο υποκείμενος στον φόρο δεν είναι υπόχρεος σε ΦΨΥ στο εν λόγω κράτος μέλος για περισσότερες από δυο συναπτές φορολογικές περιόδους, αλλάζει το κράτος μέλος εγγραφής του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 10.
Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2
2.  Οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα στο κράτος μέλος εγγραφής εντός τριών ετών από την ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε να υποβληθεί η αρχική δήλωση. Τροποποιήσεις μετά την εν λόγω περίοδο διέπονται από τους εφαρμοστέους κανόνες και διαδικασίες σε κάθε κράτος μέλος, αντίστοιχα, στο οποίο οφείλεται ΦΨΥ.
2.  Οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα στο κράτος μέλος εγγραφής εντός δύο ετών από την ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε να υποβληθεί η αρχική δήλωση. Τροποποιήσεις μετά την εν λόγω περίοδο διέπονται από τους εφαρμοστέους κανόνες και διαδικασίες σε κάθε κράτος μέλος, αντίστοιχα, στο οποίο οφείλεται ΦΨΥ.
Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3
3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και των καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών όσον αφορά τον ΦΨΥ.
3.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα, συμπεριλαμβανομένων ποινών και κυρώσεων, για την πρόληψη της φοροδιαφυγής της φοροαποφυγής και των καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών όσον αφορά τον ΦΨΥ.
Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5α (νέα)
5α.   Μετά την έκδοση της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θα υποβάλλει νομοθετική πρόταση που θα συμπεριληφθεί στην οδηγία 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα, και η οποία θα διασφαλίζει ότι το συνολικό ποσό ΦΨΥ που καταβάλλεται από έναν υποκείμενο στον φόρο στα διάφορα κράτη μέλη θα προστίθεται στον κατάλογο με τα υποχρεωτικά πρότυπα φορολογικών δηλώσεων ανά χώρα.
Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Kεφάλαιο 4 – τίτλος
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο -20 (νέο)
Άρθρο -20
Αυτόματη και υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών
Προκειμένου οι φορολογικές αρχές να εκτιμούν σωστά τους οφειλόμενους φόρους και να εξασφαλίζεται η ορθή και η ενιαία εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, η ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικά θέματα είναι αυτόματη και υποχρεωτική, όπως ορίζει η οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου. Τα κράτη μέλη οφείλουν να διαθέτουν επαρκές προσωπικό, πραγματογνωσία και πόρους από τον προϋπολογισμό στις εθνικές φορολογικές υπηρεσίες τους, καθώς και πόρους για την κατάρτιση του προσωπικού των φορολογικών υπηρεσιών με έμφαση στη διασυνοριακή συνεργασία σε φορολογικά θέματα και στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 α (νέο)
Άρθρο 24α
Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση
Δύο έτη μετά ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από προτάσεις για την επανεξέτασή της σύμφωνα με τις αρχές της δίκαιης φορολόγησης του ψηφιακού τομέα.
Ειδικότερα, η Επιτροπή εξετάζει:
α)  την αύξηση του ποσοστού ΦΨΥ από 3 % σε 5 %, μαζί με αντίστοιχη φορολογική έκπτωση, προκειμένου να περιοριστεί η διαφορά των πραγματικών φορολογικών συντελεστών μεταξύ των παραδοσιακών και των ψηφιακών εταιρειών·
β)  το πεδίο εφαρμογής του ΦΨΥ, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης αυτού του πεδίου εφαρμογής, ώστε να συμπεριλάβει την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών που συνάπτονται επιγραμμικά μέσω ψηφιακών διεπαφών·
γ)  το ποσό του φόρου που καταβάλλεται σε κάθε κράτος μέλος·
δ)  το είδος των ψηφιακών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας·
ε)  τις πρακτικές φορολογικού σχεδιασμού που ενδεχομένως εφαρμόστηκαν από τις οντότητες για την αποφυγή καταβολής του ΦΨΥ·
στ)  τη λειτουργία της μονοαπευθυντικής υπηρεσίας, τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών· και
ζ)  τον συνολικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνητική στρέβλωση του ανταγωνισμού.
Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 β (νέο)
Άρθρο 24β
Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων
Σε ετήσια βάση, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τα σχετικά αριθμητικά δεδομένα και τις πληροφορίες για τις πληρωμές του ΦΨΥ από τις οντότητες, τη λειτουργία της ΥΜΣ και τη συνεργασία με άλλα κράτη μέλη για την είσπραξη και την πληρωμή των φόρων.
Τροπολογία 52
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 α (νέο)
Άρθρο 25α
Ρήτρα λήξης ισχύος εξαρτώμενη από τη λήψη μόνιμων μέτρων
Ο ΦΨΥ αποτελεί προσωρινό μέτρο εν αναμονή μόνιμης λύσης· επομένως, η παρούσα οδηγία παύει να ισχύει μόλις εγκριθεί μία από τις ακόλουθες πράξεις:
α)  οδηγία του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία·
β)  οδηγίες του Συμβουλίου για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών και κοινή βάση φορολογίας εταιρειών συμπεριλαμβανομένης της μόνιμης ψηφιακής εγκατάστασης, όπως προτείνεται στα νομοθετικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2018, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών και την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών, αντίστοιχα· ή
γ)  οδηγία που υλοποιεί πολιτική συμφωνία στο πλαίσιο διεθνών φόρουμ όπως ο ΟΟΣΑ ή ο ΟΗΕ.
Τελευταία ενημέρωση: 7 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου