Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0072(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0426/2018

Indgivne tekster :

A8-0426/2018

Forhandlinger :

PV 12/12/2018 - 18
CRE 12/12/2018 - 18

Afstemninger :

PV 13/12/2018 - 9.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0524

Vedtagne tekster
PDF 181kWORD 66k
Torsdag den 13. december 2018 - Strasbourg
Selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse *
P8_TA(2018)0524A8-0426/2018

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. december 2018 om forslag til Rådets direktiv om regler vedrørende selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse (COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2018)0147),

–  der henviser til artikel 115 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0138/2018),

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det danske Folketing, de irske parlament, det maltesiske Repræsentanternes Hus og det nederlandske Andetkammer, ifølge hvilke udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0426/2018),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv
Betragtning 1
(1)  Den hurtige transformation af den globale økonomi som følge af digitaliseringen lægger fornyet pres på selskabsskattesystemer både på EU-plan og internationalt og giver anledning til tvivl om, hvorvidt disse er tilstrækkeligt godt udformet med hensyn til at fastslå, hvor digitale virksomheder er skattepligtige, og hvor meget de skal betale i skat. Selv om behovet for at tilpasse selskabsskattereglerne til den digitale økonomi erkendes på internationalt plan af organer såsom G20, vil det sandsynligvis blive svært at nå frem til en global aftale.
(1)  Den hurtige transformation af den globale økonomi som følge af digitaliseringen lægger fornyet pres på selskabsskattesystemer både på EU-plan og internationalt og giver anledning til tvivl om, hvorvidt disse er tilstrækkeligt godt udformet med hensyn til at fastslå, hvor digitale virksomheder er skattepligtige, og hvor meget de skal betale i skat. Selv om behovet for at tilpasse selskabsskattereglerne til den digitale økonomi erkendes på internationalt plan af organer såsom G20, vil det sandsynligvis blive svært og have lange udsigter at nå frem til en global aftale.
Ændring 2
Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)
(1a)   I den digitale tidsalder og som følge af, at data er blevet en ny økonomisk ressource ud over arbejdskraft og traditionelle ressourcer før i tiden, og da multinationale selskaber, der i høj grad er afhængige af digitale aktiviteter, alt for ofte træffer skattemæssige foranstaltninger, der gør det muligt for dem at undgå eller unddrage sig beskatning, er der behov for at udvikle en ny tilgang for at få et rimeligt og bæredygtigt system for digital beskatning, som sikrer, at digitale selskaber betaler skat i det land, hvor deres faktiske økonomiske aktivitet udføres.
Ændring 3
Forslag til direktiv
Betragtning 2
(2)  I rapporten om BEPS-aktion 1, "Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy" ("Håndtering af udfordringerne ved den digitale økonomi"), som OECD udsendte i oktober 2015, fastsættes en række forskellige tilgange til beskatning af den digitale økonomi, som blev underkastet yderligere granskning i OECD's "Tax challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018". Da den digitale transformation af økonomien tager fart, er der et stigende behov for at finde løsninger for at sikre en retfærdig og effektiv beskatning af digitale virksomheder.
(2)  I rapporten om BEPS-aktion 1, "Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy" ("Håndtering af udfordringerne ved den digitale økonomi"), som OECD udsendte i oktober 2015, fastsættes en række forskellige tilgange til beskatning af den digitale økonomi, som blev underkastet yderligere granskning i OECD's "Tax challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018". Da den digitale transformation af økonomien tager fart, er der et stigende og akut behov for at finde løsninger for at sikre en retfærdig og effektiv beskatning af digitale virksomheder. OECD's arbejde med beskatning af digital økonomi har imidlertid til dato ikke ført til tilstrækkelige fremskridt, hvilket understreger behovet for at gå videre med denne sag på EU-niveau. Uanset udfordringerne med at opnå en global aftale og Unionens tiltag med dette direktiv bør en sådan aftale fortsat ihærdigt forfølges. Medlemsstaterne vil imidlertid i fravær af en fælles EU-tilgang vedtage ensidige løsninger, hvilket vil føre til retsusikkerhed og være vanskeligt at håndtere for virksomheder, der opererer på tværs af grænserne, og for skattemyndigheder. Som efterlyst af Europa-Parlamentets Undersøgelsesudvalg om Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse (PANA) og dets Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller Lignende Virkning (TAXE 2) bør der etableres et skatteorgan under FN med beføjelser til at fungere som forum for debatter og diskussioner vedrørende globale aftaler og andre spørgsmål relateret til det internationale skattesystem.
Ændring 4
Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)
(3a)  Europa-Parlamentet konkluderede i sine endelige beretninger fra Undersøgelsesudvalget om Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse og Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller Lignende Virkning, at det er nødvendigt at gøre noget ved de skattemæssige udfordringer i forbindelse med den digitale økonomi.
Ændring 5
Forslag til direktiv
Betragtning 4
(4)  I Det Europæiske Råds konklusioner af 19. oktober 2017 blev det understreget, at der er brug for et effektivt og retfærdigt skattesystem, der er egnet til den digitale tidsalder, og set frem til passende forslag fra Kommissionen i starten af 201815. I Økofinrådets konklusioner af 5. december 2017 blev det understreget, at en globalt accepteret definition af fast driftssted og de dertil knyttede regler om fastsættelse af intern afregningspris og fordeling af overskud også fortsat bør spille en afgørende rolle i forbindelse med håndteringen af udfordringerne ved beskatning af den digitale økonomis overskud, og der blev tilskyndet til tæt samarbejde mellem EU, OECD og andre internationale partnere herom16. Derfor bør de forskellige gældende selskabsskatter i medlemsstaterne præciseres. I disse regler bør definitionen af et fast driftssted udbygges, og de bør omfatte beskatningsmæssig tilknytning for en væsentlig digital tilstedeværelse til de respektive jurisdiktioner. Desuden bør de generelle principper for henførslen af skattepligtige overskud til en sådan digital tilstedeværelse fastlægges. I princippet bør disse regler finde anvendelse på alle selskabsskattesubjekter, uanset hvor de er skattemæssigt hjemmehørende, og om det er i eller uden for Unionen.
(4)  I Det Europæiske Råds konklusioner af 19. oktober 2017 blev det understreget, at der er brug for et effektivt og retfærdigt skattesystem, der er egnet til den digitale tidsalder, og set frem til passende forslag fra Kommissionen i starten af 201815. I Økofinrådets konklusioner af 5. december 2017 blev det understreget, at en globalt accepteret definition af fast driftssted og de dertil knyttede regler om fastsættelse af intern afregningspris og fordeling af overskud også fortsat bør spille en afgørende rolle i forbindelse med håndteringen af udfordringerne ved beskatning af den digitale økonomis overskud, og der blev tilskyndet til tæt samarbejde mellem EU, OECD og andre internationale partnere herom16. Derfor bør de forskellige gældende selskabsskatter i medlemsstaterne præciseres. I disse regler bør definitionen af et fast driftssted udbygges, og de bør omfatte beskatningsmæssig tilknytning for en væsentlig digital tilstedeværelse til de respektive jurisdiktioner. Desuden bør de generelle principper for henførslen af skattepligtige overskud til en sådan digital tilstedeværelse fastlægges. I princippet bør disse regler finde anvendelse på alle selskabsskattesubjekter, uanset hvor store de er, og hvor de er skattemæssigt hjemmehørende, og om det er i eller uden for Unionen. De i dette direktiv fastsatte fælles bestemmelser opfordrer endvidere til en bredere harmonisering af selskabsskattegrundlaget for alle selskaber i EU. Af denne årsag bør dette direktiv ikke hæmme eller forsinke arbejdet med forslaget om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag.
_________________
_________________
15 Det Europæiske Råds møde (19. oktober 2017) – konklusioner (dok. EUCO 14/17).
15 Det Europæiske Råds møde (19. oktober 2017) – konklusioner (dok. EUCO 14/17).
16 Rådets konklusioner af 5. december 2017 om tackling af udfordringerne ved beskatning af den digitale økonomis overskud (FISC 346 ECOFIN 1092).
16 Rådets konklusioner af 5. december 2017 om tackling af udfordringerne ved beskatning af den digitale økonomis overskud (FISC 346 ECOFIN 1092).
Ændring 6
Forslag til direktiv
Betragtning 5
(5)  Reglerne bør dog ikke gælde for enheder, der er skattemæssigt hjemmehørende i en jurisdiktion uden for Unionen, og som den medlemsstat, hvori der er tale om en væsentlig digital tilstedeværelse, har en gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst med, medmindre overenskomsten omfatter bestemmelser om væsentlig digital tilstedeværelse, der giver rettigheder og forpligtelser med hensyn til den pågældende jurisdiktion uden for Unionen tilsvarende dem, som indføres ved dette direktiv. Dette er med henblik på at undgå eventuelle konflikter med dobbeltbeskatningsoverenskomster med jurisdiktioner uden for Unionen, da jurisdiktioner uden for Unionen i almindelighed ikke er bundet af EU-retten.
(5)  Reglerne bør dog ikke gælde for enheder, der er skattemæssigt hjemmehørende i en jurisdiktion uden for Unionen, og som den medlemsstat, hvori der er tale om en væsentlig digital tilstedeværelse, har en gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst med, medmindre overenskomsten omfatter bestemmelser om væsentlig digital tilstedeværelse, der giver rettigheder og forpligtelser med hensyn til den pågældende jurisdiktion uden for Unionen tilsvarende dem, som indføres ved dette direktiv. Dette er med henblik på at undgå eventuelle konflikter med dobbeltbeskatningsoverenskomster med jurisdiktioner uden for Unionen, da jurisdiktioner uden for Unionen i almindelighed ikke er bundet af EU-retten. For at bestemmelserne i dette direktiv kan være fuldt ud effektive, bør medlemsstaterne ikke desto mindre indtrængende opfordres til, hvor det er nødvendigt, at tilpasse deres gældende dobbeltbeskatningsoverenskomster med henblik på at inkludere bestemmelser om en væsentlig digital tilstedeværelse, der skaber rettigheder og forpligtelser i jurisdiktioner uden for EU svarende til dem, som indføres med dette direktiv. Kommissionen kan fremsætte et forslag om indførelse af en skatteoverenskomstændringsmodel for Unionen, der skal anvendes til at tilpasse de tusinder af bilaterale overenskomster, som er indgået af de enkelte medlemsstater.
Ændring 9
Forslag til direktiv
Betragtning 8
(8)  Hovedformålet med dette direktiv er at forbedre det indre markeds modstandsevne som helhed med henblik på at imødegå udfordringerne i forbindelse med beskatning af den digitale økonomi. Dette mål kan ikke i tilstrækkelig grad nås af medlemsstaterne, hvis de handler hver for sig, fordi digitale virksomheder kan operere på tværs af grænserne uden fysisk tilstedeværelse i en jurisdiktion, og der er derfor behov for regler til at sikre, at de betaler skat i de jurisdiktioner, hvor de skaber overskud. I betragtning af denne grænseoverskridende dimension skaber et initiativ på Unionsplan merværdi sammenlignet med, hvad der ville kunne opnås med forskellige nationale foranstaltninger. Det er nødvendigt med et fælles initiativ i hele det indre marked, så reglerne om væsentlig digital tilstedeværelse anvendes harmoniseret i Unionen. Hvis medlemsstaterne hver især ensidigt benytter forskellige tilgange, kan disse vise sig ineffektive og bidrage til fragmentering af det indre marked ved at skabe divergerende nationale politikker, forvridninger og skattemæssige hindringer for virksomheder i Unionen. Idet målene for dette direktiv bedre kan nås på Unionsplan, kan Unionen vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.
(8)  Hovedformålet med dette direktiv er at forbedre det indre markeds modstandsevne som helhed med henblik på at imødegå udfordringerne i forbindelse med beskatning af den digitale økonomi, samtidig med at princippet om skatteneutralitet og fri bevægelighed for tjenesteydelser på det indre marked respekteres og uden forskelsbehandling mellem virksomheder i og virksomheder uden for Unionen. Dette mål kan ikke i tilstrækkelig grad nås af medlemsstaterne, hvis de handler hver for sig, fordi digitale virksomheder kan operere på tværs af grænserne uden eller med kun mindre fysisk tilstedeværelse i en jurisdiktion, og der er derfor behov for regler til at sikre, at de betaler skat i de jurisdiktioner, hvor de skaber overskud. I betragtning af denne grænseoverskridende dimension skaber et initiativ på Unionsplan merværdi sammenlignet med, hvad der ville kunne opnås med forskellige nationale foranstaltninger. Det er nødvendigt med et fælles initiativ i hele det indre marked, så reglerne om væsentlig digital tilstedeværelse anvendes harmoniseret i Unionen. Hvis medlemsstaterne hver især ensidigt benytter forskellige tilgange, kan disse vise sig ineffektive og bidrage til fragmentering af det indre marked ved at skabe divergerende nationale politikker, forvridninger og skattemæssige hindringer for virksomheder i Unionen. Der bør derfor lægges særlig vægt på at sikre, at Unionens tilgang er retfærdig og ikke er diskriminerende over for en bestemt medlemsstat. Idet målene for dette direktiv bedre kan nås på Unionsplan, kan Unionen vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.
Ændring 10
Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)
(8a)  Med henblik på at etablere en sammenhængende og konsekvent ramme for skattegrundlaget for alle selskaber bør begrebet væsentlig digital tilstedeværelse og de løsninger, der fremlægges i dette direktiv, også indgå som en integrerende del i Rådets direktiv om et fælles selskabsskattegrundlag og Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag.
Ændring 40
Forslag til direktiv
Betragtning 8 b (ny)
(8b)  Såfremt forslaget ikke resulterer i en aftale og dermed ikke er i stand til at eliminere konkurrenceforvridninger og skattemæssige hindringer for virksomheder i EU, bør Kommissionen fremsætte et nyt forslag baseret på artikel 116 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvorefter Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure udsteder de nødvendige direktiver.
Ændring 11
Forslag til direktiv
Betragtning 9
(9)  Enhver behandling af personoplysninger i forbindelse med nærværende direktiv bør gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67917, herunder forpligtelsen til at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at opfylde forpligtelserne i denne forordning, navnlig forpligtelserne vedrørende behandlingens lovlighed, sikkerheden i forbindelse med behandlingsaktiviteterne, udlevering af oplysninger og registreredes rettigheder samt databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger. Personoplysninger bør så vidt muligt anonymiseres.
(9)  Enhver behandling af personoplysninger i forbindelse med nærværende direktiv bør gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67917, herunder forpligtelsen til at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at opfylde forpligtelserne i denne forordning, navnlig forpligtelserne vedrørende behandlingens lovlighed, sikkerheden i forbindelse med behandlingsaktiviteterne, udlevering af oplysninger og registreredes rettigheder samt databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger under behørigt hensyntagen til nødvendigheds- og proportionalitetsprincippet. Personoplysninger bør så vidt muligt anonymiseres. De data, som kan indsamles fra brugerne med henblik på anvendelse af bestemmelserne i dette direktiv, bør være strengt begrænset til data, som angiver den medlemsstat, hvor brugerne befinder sig, uden mulighed for identifikation af brugeren.
__________________
__________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
17 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
Ændring 12
Forslag til direktiv
Betragtning 10
(10)  Fem år efter dette direktivs ikrafttræden bør Kommissionen foretage en evaluering af dets gennemførelse og aflægge rapport til Rådet herom. Medlemsstaterne bør meddele Kommissionen alle oplysninger, der er nødvendige for denne evaluering. Der bør nedsættes et rådgivende Digiskat-Udvalg med det formål at undersøge spørgsmål om direktivets anvendelse.
(10)  Kommissionen bør foretage en evaluering af gennemførelsen af dette direktiv senest den... [tre år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden] og aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet herom, navnlig vedrørende den administrative byrde og de yderligere omkostninger for virksomhederne og i særdeleshed små og mellemstore virksomheder (SMV’er), det i dette direktiv indførte beskatningssystems indvirkning på medlemsstaternes indtægter, indvirkningen på brugernes personoplysninger og indvirkningen på det indre marked som helhed, særlig med hensyn til potentiel konkurrenceforvridning mellem virksomheder, som er underlagt de nye bestemmelser, der er fastsat i dette direktiv. Det bør i forbindelse med revisionen også undersøges, om de typer af tjenester, der er omfattet af dette direktiv, eller definitionen af en væsentlig digital tilstedeværelse bør ændres. Medlemsstaterne bør meddele Kommissionen alle oplysninger, der er nødvendige for denne evaluering. Der bør nedsættes et rådgivende Digiskat-Udvalg med det formål at undersøge spørgsmål om direktivets anvendelse. Det pågældende udvalg bør offentliggøre sine dagsordener, og det bør inden udvælgelsen af udvalgets medlemmer sikres, at de ikke har nogen interessekonflikter. En observatør fra Europa-Parlamentet bør inviteres til at deltage i udvalgets møder.
Ændring 13
Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)
(10a)  I betragtning af de administrative omkostninger, der er forbundet med en væsentlig digital tilstedeværelse, bør det sikres, at SMV'er ikke utilsigtet bliver omfattet af dette direktivs anvendelsesområde. Kommissionen bør som led i revisionsprocessen undersøge, i hvilket omfang dette direktiv påvirker SMV'er negativt.
Ændring 14
Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)
(12a)   Da bestemmelserne i dette direktiv har til formål at tilvejebringe en permanent og omfattende løsning på spørgsmålet om digital beskatning, skal den midlertidige løsning for beskatning af digitale tjenester som fastsat i direktivet om et fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester automatisk ophøre med at finde anvendelse, så snart bestemmelserne i dette direktiv finder anvendelse.
Ændring 15
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1
Dette direktiv finder anvendelse på enheder, uanset hvor de selskabsskattemæssigt er hjemmehørende, hvad enten det er i en medlemsstat eller i et tredjeland.
Dette direktiv finder anvendelse på enheder, uanset hvor store de er, og hvor de selskabsskattemæssigt er hjemmehørende, hvad enten det er i en medlemsstat eller i et tredjeland.
Ændring 19
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 6
6.  Det bestemmes i hvilken medlemsstat en brugers udstyr anvendes på grundlag af den af udstyret benyttede internetprotokoladresse (IP-adresse) eller enhver anden geolokaliseringsmetode, der måtte være mere præcis.
6.  Det bestemmes i hvilken medlemsstat en brugers udstyr anvendes på grundlag af den af udstyret benyttede internetprotokoladresse (IP-adresse) eller enhver anden geolokaliseringsmetode, der måtte være mere præcis uden at tillade identificering af brugeren i henhold til forordning (EU) 2016/679. Medlemsstaternes skattemyndigheder skal informeres om de metoder, der anvendes til at lokalisere brugerne.
Ændring 21
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 7 a (nyt)
7a.   Et skattesubjekt er forpligtet til at give skattemyndighederne alle oplysninger, der er relevante for at fastslå den væsentlige digitale tilstedeværelse i overensstemmelse med denne artikel.
Ændring 23
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5 – litra a
a)  indsamling, lagring, behandling, analyse, anvendelse og salg af brugerniveaudata
a)  indsamling, lagring, behandling, analyse, udnyttelse, overførelse, anvendelse og salg af brugerniveaudata
Ændring 25
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 6 a (nyt)
6a.   Medlemsstaterne skal tildele tilstrækkeligt personale, ekspertise og budgetmidler til deres nationale skatteforvaltninger samt midler til uddannelse af personalet for at kunne henføre overskud til det faste driftssted og afspejle de digitale aktiviteter i den pågældende medlemsstat.
Ændring 26
Forslag til direktiv
Artikel 5 a (ny)
Artikel 5a
1.  Senest den ... [datoen for dette direktivs ikrafttræden] udsteder Kommissionen retningslinjer til skattemyndighederne for, hvordan en væsentlig digital tilstedeværelse og digitale tjenester identificeres, måles og beskattes. Disse regler harmoniseres i hele Unionen og udstedes på alle Unionens officielle sprog.
2.  På grundlag af de i stk. 1 omhandlede retningslinjer udsteder Kommissionen retningslinjer med en klar metode, ved hjælp af hvilken selskaber selv kan vurdere, om deres aktiviteter skal medregnes, og hvilke af deres aktiviteter der skal medregnes, i den væsentlige digitale tilstedeværelse. Disse retningslinjer udstedes på alle Unionens officielle sprog og gøres tilgængelige på Kommissionens websted.
Ændring 27
Forslag til direktiv
Artikel 5 b (ny)
Artikel 5b
Administrativt samarbejde
Med henblik på at sikre ensartet anvendelse af dette direktiv i Den Europæiske Union skal udveksling af oplysninger om skatteanliggender ske automatisk og være obligatorisk, således som det er fastsat i Rådets direktiv 2011/16/EU.
Ændring 28
Forslag til direktiv
Artikel 6 – overskrift
Revision
Gennemførelsesrapport og revision
Ændring 29
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1
1.  Fem år efter dette direktivs ikrafttræden foretager Kommissionen en evaluering af dets gennemførelse og aflægger rapport til Rådet herom.
1.  [Tre år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden] foretager Kommissionen en evaluering af dets gennemførelse og aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet herom. Der lægges i rapporten særlig vægt på den administrative byrde og de yderligere omkostninger for virksomhederne og i særdeleshed SMV'er, det i dette direktiv indførte beskatningssystems indvirkning på medlemsstaternes indtægter, indvirkningen på brugernes personoplysninger og indvirkningen på det indre marked som helhed, særlig med hensyn til potentiel konkurrenceforvridning mellem virksomheder, som er underlagt de nye bestemmelser, der er fastsat i dette direktiv. Det undersøges i rapporten også , om de typer af tjenester, der er omfattet af dette direktiv, eller definitionen af en væsentlig digital tilstedeværelse bør ændres.
Ændring 30
Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)
Artikel 6a
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra... [datoen for dette direktivs ikrafttræden].
3.  Den omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af den beføjelse, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den Rådet meddelelse herom.
5.  En vedtaget delegeret retsakt træder kun i kraft, hvis Rådet ikke har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Rådet, eller hvis Rådet inden udløbet af denne frist har informeret Kommissionen om, at det ikke agter at gøre indsigelse. Fristen kan forlænges med to måneder på Rådets initiativ.
Ændring 31
Forslag til direktiv
Artikel 6 b (ny)
Artikel 6b
Klage
Virksomhederne – både dem i og dem uden for Unionen – kan klage over afgørelsen om, at de tjenester, de yder, er digitale tjenester i henhold til national ret.
Ændring 32
Forslag til direktiv
Artikel 6 c (ny)
Artikel 6c
Underretning af Europa-Parlamentet
Europa-Parlamentet underrettes om Kommissionens vedtagelse af delegerede retsakter, om enhver indsigelse mod dem og om Rådets tilbagekaldelse af delegationen af beføjelser.
Ændring 33
Forslag til direktiv
Artikel 6 d (ny)
Artikel 6d
Mandat til Kommissionen til at forhandle beskatningsoverenskomster med tredjelande
Medlemsstaterne uddelegerer beføjelser til Kommissionen til på deres vegne at forhandle om revision eller vedtagelse af beskatningsoverenskomster med tredjelande i overensstemmelse med de i dette direktiv fastsatte bestemmelser, navnlig med henblik på at tilføje definitionen af en væsentlig digital tilstedeværelse i skattemæssig henseende.
Ændring 34
Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2
2.  Digiskat-Udvalget består af repræsentanter for medlemsstaterne og Kommissionen. Udvalgets formand skal være en repræsentant for Kommissionen. Kommissionen varetager udvalgets sekretariatsopgaver.
2.  Digiskat-Udvalget består af repræsentanter for medlemsstaterne og Kommissionen og en observatør fra Europa-Parlamentet. Udvalgets formand skal være en repræsentant for Kommissionen. Kommissionen varetager udvalgets sekretariatsopgaver. Udvalget offentliggør sine dagsordener, og det kontrolleres, at deltagerne ikke har nogen interessekonflikter, inden de udvælges. Interessenter, herunder arbejdsmarkedets parter, kan deltage i relevante møder som observatører.
Ændring 35
Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4
4.  Digiskat-Udvalget undersøger spørgsmål om anvendelsen af dette direktiv, som rejses af udvalgets formand, enten på dennes eget initiativ eller på anmodning af en repræsentant for en medlemsstat, og underretter Kommissionen om sine konklusioner.
4.  Digiskat-Udvalget undersøger spørgsmål om anvendelsen af dette direktiv, som rejses af udvalgets formand, enten på dennes eget initiativ eller på anmodning af Europa-Parlamentet eller en repræsentant for en medlemsstat, og underretter Kommissionen om sine konklusioner.
Ændring 36
Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)
Digiskat-Udvalget udarbejder en årlig rapport om sine aktiviteter og resultater og deler denne rapport med Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.
Ændring 37
Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)
4a.  Digiskat-Udvalget verificerer og kontrollerer, at dette direktiv gennemføres korrekt af virksomhederne. Det skal kunne indsamle data og bruge de data, det har indsamlet fra de nationale skattemyndigheder, til dets undersøgelse af, hvorvidt reglerne for en væsentlig digital tilstedeværelse gennemføres korrekt, og fungere som et organ, der letter samarbejdet mellem nationale skattemyndigheder for at minimere muligheden for dobbeltbeskatning og dobbelt ikkebeskatning.
Ændring 38
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1
De data, som kan indsamles fra brugerne med henblik på anvendelse af bestemmelserne i dette direktiv, skal begrænses til data, som angiver den medlemsstat, hvor brugerne befinder sig, uden mulighed for identifikation af disse brugere.
De data, som kan indsamles fra brugerne med henblik på anvendelse af bestemmelserne i dette direktiv, skal begrænses til data, som angiver den medlemsstat, hvor brugerne befinder sig, uden mulighed for identifikation af disse brugere. Enhver behandling af personoplysninger med det formål at anvende dette direktiv skal fuldt ud overholde forordning (EU) 2016/679.
Ændring 39
Forslag til direktiv
Artikel 9 a (ny)
Artikel 9a
Sammenhæng med skat på indtægter fra digitale tjenester
Så snart dette direktiv finder anvendelse, udløber direktivet om et fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester automatisk.
Seneste opdatering: 7. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik