Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2967(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0562/2018

Forhandlinger :

PV 13/12/2018 - 7.1
CRE 13/12/2018 - 7.1

Afstemninger :

PV 13/12/2018 - 9.8

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0525

Vedtagne tekster
PDF 125kWORD 46k
Torsdag den 13. december 2018 - Strasbourg
Iran, navnlig sagen om Nasrin Sotoudeh
P8_TA(2018)0525RC-B8-0562/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 13. december 2018 om Iran, navnlig Nasrin Sotoudeh-sagen (2018/2967(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Iran,

–  der henviser til erklæringen om Iran af 29. november 2018 fra den særlige rapportør om situationen for menneskerettighedsforkæmpere, den særlige rapportør om dommeres og advokaters uafhængighed, talsmanden for arbejdsgruppen om vilkårlig tilbageholdelse, formanden for arbejdsgruppen om spørgsmålet om forskelsbehandling af kvinder i lovgivningen og i praksis og den særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Den Islamiske Republik Iran,

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende dødsstraf, vedrørende tortur og anden grusom behandling, vedrørende ytringsfrihed online og offline og vedrørende menneskerettighedsforkæmpere,

–  der henviser til rapporten af 27. september 2018 fra FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Den Islamiske Republik Iran,

–  der henviser til tildelingen af Sakharovprisen for tankefrihed og ytringsfrihed til Nasrin Sotoudeh i 2012,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder af 1966 og den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder af 1966, som Iran har undertegnet,

–  der henviser til den iranske præsidents charter om borgernes rettigheder,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at Nasrin Sotoudeh, en fremtrædende iransk menneskerettighedsadvokat, blev anholdt den 13. juni 2018, efter at hun repræsenterede en kvinde, der risikerede fængsel for fredeligt at have protesteret mod Irans lov om obligatorisk hijab ved at tage den af offentligt; der henviser til, at Nasrin Sotoudeh har siddet på kvindeafsnittet i Evin-fængslet siden sin anholdelse og indledte sin tredje sultestrejke den 26. november 2018 for at protestere mod de iranske myndigheders afslag på at give Farhad Meysami tilladelse til at modtage hospitalsbehandling;

B.  der henviser til, at Nasrin Sotoudeh blev informeret om, at hun var blevet tilbageholdt som følge af en fængselsstraf på fem år, som hun blev idømt in absentia i 2015 af en dommer ved revolutionsdomstolen; der henviser til, at hun blev anklaget for "skjult spionage";

C.  der henviser til, at Nasrin Sotoudeh modtog Sakharovprisen for tankefrihed i 2012 in absentia for sit arbejde og sit engagement i menneskerettigheder; der henviser til, at Nasrin Sotoudeh har kæmpet længe og utrætteligt for menneskerettighederne i Iran og allerede har tilbragt flere år i fængsel for sin indsats; der henviser til, at hendes retsforfølgelse og de anklager, der er blevet rejst mod hende, viser, i hvor alvorlig grad det iranske retsvæsen kriminaliserer menneskerettighedsaktivisme;

D.  der henviser til, at Nasrin Sotoudeh ved flere lejligheder har talt offentligt om mangler på retsstatsområdet i Iran og om utilstrækkeligheder i landets retssystem; der henviser til, at anholdelsen af Nasrin Sotoudeh er en del af en intensiveret undertrykkelse af kvinderettighedsforkæmpere i Iran; der henviser til, at kvinderettighedsforkæmpere, som aktivt har ført kampagne for at styrke kvinders indflydelse, status og rettigheder, har været udsat for chikane, vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser, og at deres ret til en retfærdig rettergang er blevet krænket;

E.  der henviser til, at Nasrin Sotoudehs mand, Reza Khandan, i september 2018 blev anholdt, mens han fredeligt demonstrerede for hendes frigivelse, og blev anklaget for at "sprede propaganda mod systemet" og "fremme praksissen med ikke at bære slør offentligt" blandt andre anklager;

F.  der henviser til, at civilsamfundets protester mod fattigdom, inflation, korruption og politisk autoritarisme i Iran har været stigende og er blevet mødt med alvorlig undertrykkelse fra de iranske myndigheders side; der henviser til, at den iranske efterretningstjeneste har intensiveret sin undertrykkelse af arbejdstagere i civilsamfundet og menneskerettighedsforkæmpere, advokater, miljøaktivister, kvinderettighedsforkæmpere, studerende, lærere, lastbilchauffører og fredelige aktivister; der henviser til, at de iranske myndigheder i 2018 har intensiveret deres undertrykkelse af dem, der forsøger at fredeligt udøve retten til ytringsfrihed, foreningsfrihed og retten til at deltage i fredelige forsamlinger, og har fængslet hundredvis af mennesker baseret på brede og vagt formulerede anklager vedrørende den nationale sikkerhed;

G.  der henviser til, at FN's menneskerettighedseksperter har opfordret Iran til at garantere rettighederne for menneskerettighedsforkæmpere og advokater, der er blevet fængslet for offentligt at støtte protester mod kravet om at bære hijab i Iran;

H.  der henviser til, at den særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Iran har gentaget de alvorlige bekymringer, som FN's generalsekretær, FN's højkommissær for menneskerettigheder og hans forgænger tidligere har givet udtryk for med hensyn til de fortsatte henrettelser af unge lovovertrædere i Iran;

I.  der henviser til, at de omfattende krænkelser af religiøse og etniske mindretals rettigheder i Iran er blevet beskrevet i rapporterne fra den særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Iran og FN's generalsekretær, herunder påstande om forskelsbehandling af religiøse mindretal, herunder kristne og tilhængere af Baha'i-troen;

J.  der henviser til, at de iranske domstole ikke er i stand til at sikre en behørig og retfærdig rettergang og nægter adgang til juridisk bistand, navnlig i undersøgelsesperioden, og nægter besøg fra konsulater, FN eller humanitære organisationer; der henviser til, at domme afsagt af det iranske retsvæsen ofte er baseret på vage eller uspecificerede anklager vedrørende national sikkerhed og spionage;

K.  der henviser til, at der har været talrige rapporter om umenneskelige og nedværdigende forhold i fængsler og manglen på tilstrækkelig adgang til lægebehandling under tilbageholdelsen med det formål at intimidere, straffe eller tvinge fanger, hvilket er i strid med FN's minimumsstandardregler for behandling af fanger;

L.  der henviser til, at Rådet den 12. april 2018 forlængede sine restriktive foranstaltninger til den 13. april 2019 som reaktion på alvorlige menneskerettighedskrænkelser i Iran, herunder gennem indefrysning af aktiver og visumforbud for personer og enheder, der er ansvarlige for alvorlige menneskerettighedskrænkelser og et forbud mod eksport til Iran af udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, og udstyr til telekommunikationsovervågning;

M.  der henviser til, at EU og Iran afholdt det fjerde møde i den politiske dialog på højt plan den 26. november 2018 i Bruxelles; der henviser til, at drøftelserne om menneskerettigheder blev afholdt som en integreret del af den politiske dialog mellem EU og Iran og som en fortsættelse af de regelmæssige drøftelser, der fandt sted i november 2017 og i februar 2016;

N.  der henviser til, at den faktiske gennemførelse af chartret om borgernes rettigheder ville være et skridt i retning af at forbedre den iranske befolknings borgerlige rettigheder;

1.  opfordrer den iranske regering til øjeblikkeligt og betingelsesløst at løslade Nasrin Sotoudeh; roser Nasrin Sotoudeh for hendes mod og engagement; opfordrer indtrængende Irans retssystem til at respektere principperne om en retfærdig rettergang og offentliggøre oplysninger om anklagerne mod Nasrin Sotoudeh;

2.  kræver, at de iranske myndigheder sikrer, at behandlingen af Nasrin Sotoudeh, mens hun tilbageholdes, opfylder de betingelser, der er fastsat i grundprincipperne for beskyttelse af alle personer under enhver form for tilbageholdelse eller fængsling, som blev vedtaget af FN's Generalforsamling ved resolution 43/173 af 9. december 1988; understreger, at de iranske myndigheder under tilbageholdelsen skal garantere alle tilbageholdtes sikkerhed og trivsel, herunder gennem passende lægebehandling; opfordrer de iranske myndigheder til at undersøge alle påstande om mishandling i forbindelse med tilbageholdelse og retsforfølge gerningsmændene; fordømmer den systematiske tortur, der gennemføres i iranske fængsler, og kræver, at alle former for tortur og mishandling af alle fanger øjeblikkeligt bringes til ophør; opfordrer Iran til i lovgivningen og i praksis at sikre, at ingen udsættes for tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf;

3.  opfordrer den iranske regering til at respektere menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, herunder menings- og ytringsfriheden; opfordrer til løsladelse af alle dem, der er blevet arresteret for fredelig udøvelse af forsamlings-, menings- og ytringsfriheden, herunder Reza Khandan, såvel som andre menneskerettighedsforkæmpere, miljøaktivister, fagforeningsfolk, kvinderettighedsforkæmpere og samvittighedsfanger; opfordrer de iranske myndigheder til fuldt ud at respektere alle menneskers universelle menneskerettigheder, navnlig ytringsfriheden online og offline; opfordrer de iranske myndigheder til at respektere og beskytte retten til at deltage i fredelige forsamlinger og til at afstå fra at anvende magt, når de opløser ikkefredelige forsamlinger;

4.  udtrykker sin sympati for og solidaritet med kampagnen mod landets regler om obligatorisk påklædning; fordømmer tilbageholdelsen af de kvinder, der fjernede deres hovedtørklæder som led i kampagnen, og opfordrer til, at de løslades øjeblikkeligt og betingelsesløst;

5.  udtrykker sin solidaritet med iranere, som demonstrerer for at forbedre deres sociale og økonomiske situation, og som kæmper for sociale og økonomiske rettigheder;

6.  udtrykker dyb bekymring over anholdelsen af personer med dobbelt statsborgerskab (iranere og EU-borgere) ved deres indrejse i Iran; understreger, at disse anholdelser hindrer mulighederne for mellemfolkelig kontakt, og opfordrer de iranske myndigheder til at lade alle iranere rejse sikkert til deres fødeland;

7.  opfordrer de iranske myndigheder til at sikre alle tiltalte ret til en juridisk rådgiver efter eget valg i alle retssager uden uretmæssige begrænsninger og til en retfærdig rettergang i overensstemmelse med Irans internationale forpligtelser i henhold til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder; opfordrer den iranske regering til at sikre retten til retfærdig rettergang for alle borgere, der tilbageholdes i Iran, og til at give dem en retfærdig rettergang;

8.  opfordrer de iranske myndigheder til at sikre religionsfrihed i overensstemmelse med den iranske forfatning og dens internationale forpligtelser og til at sætte en stopper for forskelsbehandling af religiøse mindretal og ikketroende; fordømmer den systematiske forfølgelse af Baha'i-mindretallet; opfordrer endvidere de iranske myndigheder til at sikre, at alle, der er bosiddende i landet, har lige beskyttelse i henhold til loven uanset etnisk oprindelse, religion eller tro;

9.  opfordrer de iranske myndigheder til under alle omstændigheder at sikre, at alle menneskerettighedsforkæmpere i Iran er i stand til at udføre deres legitime aktiviteter på menneskerettighedsområdet uden frygt for repressalier og uden nogen restriktioner, herunder frihedsberøvelse, intimidering og chikane fra retsvæsenets side; opfordrer de iranske myndigheder til at sætte en stopper for alle former for intimidering og repressalier mod menneskerettighedsforkæmpere, herunder i forbindelse med kommunikation med EU's og FN's embedsmænd og uafhængige menneskerettighedsorganisationer;

10.  opfordrer Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og Kommissionen til at øge deres indsats til støtte for Sakharovprismodtagere, der er i fare, herunder Nasrin Sotoudeh og andre, som enten er blevet anholdt eller dømt, eller som risikerer dødsstraf eller åbenlyst uretfærdige retssager i tredjelande;

11.  opfordrer EU's medlemsstater med diplomatiske missioner på stedet til fuldt ud at gennemføre EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere og til at yde passende støtte til Nasrin Sotoudeh og andre menneskerettighedsforkæmpere, herunder gennem fængselsbesøg, overvågning af retssagen og tilvejebringelse af juridisk eller anden form for bistand, som de måtte have behov for;

12.  fordømmer på det kraftigste anvendelsen af dødsstraf, herunder mod unge lovovertrædere, og kræver, at de iranske myndigheder øjeblikkeligt indfører et moratorium for anvendelsen af dødsstraf som et skridt i retning af afskaffelse heraf; bemærker ændringerne af lovgivningen om narkotikahandel, som bør indebære, at udøvelsen af dødsstraf mindskes;

13.  gentager sin opfordring til Iran om at uddybe dets samarbejde med internationale menneskerettighedsmekanismer ved at samarbejde med særlige rapportører og særlige mekanismer, herunder ved at godkende anmodninger fra mandatindehaverne om adgang til landet; understreger behovet for et tættere samarbejde med Menneskerettighedsrådet;

14.  opfordrer EU, herunder næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og medlemsstaterne til systematisk at tage menneskerettighedsspørgsmål op offentligt og privat med de iranske myndigheder i bilaterale og multilaterale fora, herunder om situationen for politiske fanger og menneskerettighedsforkæmpere og om ytrings- og foreningsfrihed, som en væsentlig betingelse for at gøre yderligere fremskridt i de økonomiske og politiske forbindelser; giver udtryk for sin støtte til drøftelser om menneskerettigheder; understreger imidlertid, at det er nødvendigt med en formel dialog om menneskerettigheder mellem EU og Iran baseret på universelle menneskerettigheder;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær og Irans regering og parlament.

Seneste opdatering: 7. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik