Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2968(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0568/2018

Forhandlinger :

PV 13/12/2018 - 7.2
CRE 13/12/2018 - 7.2

Afstemninger :

PV 13/12/2018 - 9.9

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0526

Vedtagne tekster
PDF 141kWORD 52k
Torsdag den 13. december 2018 - Strasbourg
Egypten, navnlig situationen for menneskerettighedsforkæmpere
P8_TA(2018)0526RC-B8-0568/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 13. december 2018 om Egypten, især situationen for menneskerettighedsforkæmpere (2018/2968(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Egypten, navnlig beslutning af 8. februar 2018 om henrettelser i Egypten(1), af 10. marts 2016 om Egypten, navnlig sagen om Giulio Regeni(2), af 17. december 2015 om mulig dødsstraf til Ibrahim Halawa(3) og af 15. januar 2015 om situationen i Egypten(4);

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende dødsstraf, tortur, ytringsfrihed og menneskerettighedsforkæmpere,

–  der henviser til EU-Udenrigsrådets konklusioner fra august 2013 og februar 2014 om Egypten,

–  der henviser til associeringsaftalen mellem EU og Egypten fra 2001, der trådte i kraft i 2004 og blev forstærket med handlingsplanen EU-Egypten fra 2007, der henviser til prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Egypten 2017-2020, der blev vedtaget den 25. juli 2017, til den fælles erklæring efter mødet i Associeringsrådet EU-Egypten i 2017 og til den fælles erklæring efter det 5. møde i Underudvalget EU-Egypten om Politiske Spørgsmål, Menneskerettigheder og Demokrati i januar 2018,

–  der henviser til den fælles erklæring af 10. oktober 2017 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Federica Mogherini, og Europarådets generalsekretær om den europæiske dag og verdensdagen mod dødsstraf og til erklæringen af 2. november 2018 fra EU-Udenrigstjenestens talsmand om angrebet på koptiske kristne pilgrimme i Egypten,

–  der henviser til den fælles erklæring af 26. januar 2018 fra FN's eksperter, herunder Nils Melzer, særlig rapportør om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, hvori de egyptiske myndigheder opfordres til at sætte en stopper for nært forestående henrettelser, til erklæringen af 4. december 2018 fra FN's særlige rapportør om passende boligforhold, Leilani Farha, og FN's særlige rapportør om situationen for menneskerettighedsforkæmpere, Michel Forst, og til erklæringen af 9. september 2018 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, med fordømmelse af dødsdommene over 75 personer,

–  der henviser til Egyptens forfatning, navnlig artikel 52 (om forbud mod alle former og typer for tortur), artikel 73 (om forsamlingsfrihed) og artikel 93 (om den bindende karakter af den internationale menneskerettighedslovgivning),

–  der henviser til protokol nr. 6 og 13 til den europæiske menneskerettighedskonvention,

–  der henviser til artikel 2 i Den Europæiske Unions charter om menneskerettigheder,

–  der henviser til Den Afrikanske Menneskerettighedskommissions principper og retningslinjer for retten til en retfærdig rettergang og juridisk bistand, som forbyder militære retssager mod civile under alle forhold,

–  der henviser til EU's nye strategiske ramme og handlingsplan for menneskerettigheder og demokrati, der har til formål at stille beskyttelse og overvågning af menneskerettighedssituationen i centrum for alle EU-politikker,

–  der henviser til konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, konventionen om barnets rettigheder og det arabiske charter om menneskerettigheder, som alle er ratificeret af Egypten,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Egypten er part i, særlig artikel 14 og 18, og den anden valgfrie protokol hertil om dødsstraf,

–  der henviser til, at Italiens underhus, deputeretkammeret, har besluttet at afbryde sine forbindelser med det egyptiske parlament på grund af manglende fremskridt i efterforskningen af den italienske studerende Giulio Regenis død,

–  der henviser til virkningerne for menneskerettighederne, både på nationalt og regionalt plan, af de sanktioner, som Saudi-Arabien, Egypten, Bahrain og De Forenede Arabiske Emirater indførte over for Qatar i juni 2017, og til rapporten om Golfkrisens indvirkning på menneskerettighederne, der blev offentliggjort af FN's Højkommissær for Menneskerettigheder (OHCHR) i december 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at den egyptiske regering har intensiveret sin hårde kurs mod civilsamfundsorganisationer, menneskerettighedsforkæmpere, fredelige aktivister, advokater, bloggere, journalister, arbejdstagerrettighedsforkæmpere og fagforeningsfolk, herunder ved at anholde flere af dem og lade dem forsvinde og i stigende grad gøre brug af lovgivningen om terrorbekæmpelse og undtagelsestilstand; der henviser til, at mindst 40 menneskerettighedsaktivister, advokater og politiske aktivister er blevet arresteret siden slutningen af oktober 2018, og at nogle af dem er forsvundet; der henviser til, at kvindelige menneskerettighedsforkæmpere og aktivister, der forsvarer LGBTQI-personers rettigheder i Egypten, fortsat udsættes for forskellige former for chikane fra statens side, navnlig gennem ærekrænkende kampagner og retsforfølgelse;

B.  der henviser til, at menneskerettighedsadvokat Ezzat Ghoneim, leder af det egyptiske koordineringscenter for rettigheder og friheder (ECRF), har været varetægtsfængslet siden marts 2018 under anklage for "menneskerettighedsterrorisme"; der henviser til, at hans opholdssted har været ukendt, siden en domstol beordrede ham løsladt den 4. september 2018; der henviser til, at menneskerettighedsadvokat Ibrahim Metwally Hegazy, medstifter af Ligaen af Pårørende til Forsvundne, blev bortført, tortureret og efterfølgende arbitrært varetægtsfængslet og fortsat er isolationsfængslet; der henviser til, at El Nadeem-centret blev tvunget til at lukke i 2017;

C.  der henviser til, at menneskerettighedsforkæmperen Amal Fathy blev idømt en fængselsdom på to år i september 2018, fordi hun angiveligt havde "udspredt falske nyheder" med det formål at skade den egyptiske stat og gjort sig skyldig i "offentlig uanstændighed" ved at offentliggøre en video på sociale medier med kritik af regeringens manglende indsats mod seksuel vold; der henviser til, at Amal Fathy er varetægtsfængslet, mens en anden række andre anklager vedrørende national sikkerhed efterforskes;

D.  der henviser til, at Ola al-Qaradawi, qatarsk statsborger, og hendes ægtemand Hosam Khalaf, egyptisk statsborger, har været frihedsberøvet under forfærdelige forhold i Egypten siden den 30. juni 2017, uden at der er rejst nogen formel tiltale mod nogen af dem; der henviser til, at FN's arbejdsgruppe om vilkårlig frihedsberøvelse i juni 2018 fastslog, at de har været udsat for en grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling, der kan udgøre tortur, erklærede deres frihedsberøvelse for vilkårlig og opfordrede den egyptiske regering til at løslade dem;

E.  der henviser til, at Giulio Regeni, som forsvandt i Kairo den 25. januar, den 2. februar 2016 blev fundet død med tegn på at have været udsat for frygtelig tortur og have lidt en voldelig død; der henviser til, at de egyptiske myndigheder stadig ikke har afsløret sandheden om hans død og ikke har bragt alle gerningsmændene for en domstol; der henviser til, at Egypten endnu en gang har afvist den italienske anklagemyndigheds anmodning om at få de personer, som var involveret i Regenis forsvinden og død, identificeret;

F.  der henviser til , at Journalister uden Grænser har dokumenteret, at mindst 38 mediefolk i øjeblikket er frihedsberøvet i Egypten på grund af deres arbejde som led i en politisk baseret retsforfølgelse og gentagne krænkelser af retten til en retfærdig rettergang; der henviser til, at der også fokuseres på udenlandske mediefolk, og at flere internationale mediekorrespondenter er blevet udvist eller nægtet indrejse i Egypten; der henviser til, at fotojournalist Mahmoud "Shawkan" Abu Zeid ved en masseretssag blev idømt 5 år fængsel for sine legitime professionelle aktiviteter og stadig afsoner en yderligere dom på seks måneder for ikke at have betalt en større bøde; der henviser til, at Ismail al-Iskandarani, fremtrædende journalist og en af de meget få, der har dækket menneskerettighedskrænkelser på Sinaihalvøen, blev arresteret i november 2015 og i maj 2018 blev idømt ti års fængsel af en militær domstol;

G.  der henviser til, at der i juli 2018 blev vedtaget en ny medielov, der udvidede definitionen af "presse" til at omfatte alle konti på de sociale medier med over 5 000 følgere, hvilket gør det muligt at retsforfølge sådanne konti for offentliggørelse af "falske nyheder" eller alt andet, der anses for at udgøre et incitament til at bryde loven; der henviser til, at respekt for de borgerlige frihedsrettigheder - herunder ytrings- og mediefrihed - er en væsentlig del af grundlaget for et demokratisk samfund, og at journalister frit bør kunne udøve deres erhverv uden frygt for retsforfølgning eller fængsling;

H.  der henviser til, at virksomheder med hjemsted i flere EU-medlemsstater er fortsat med at eksportere overvågningsteknologi til Egypten, hvilket fremmer hacking og malware samt andre former for angreb på menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundsaktivister på de sociale medier; der henviser til, at dette har ført til undertrykkelse af ytringsfriheden på internettet;

I.  der henviser til, at Egypten sidste år åbnede en retlig front mod NGO'er med en lov, der krævede, at deres finansiering, hvad enten den var udenlandsk eller national, skulle godkendes af statens sikkerhedsagenturer, hvilket praktisk talt var det samme som et forbud; der henviser til, at præsident Al-Sisi den 15. november 2018 opfordrede til en gennemgang af loven om NGO'er for at gøre den mere "afbalanceret" og pålagde parlamentet at foretage denne gennemgang; der henviser til, at den fornyede prøvelse af de 16 tiltalte i sag nr. 173/2011 om "udenlandsk finansiering" er berammet til den 20. december 2018, og at de pågældende er anklaget for at oprette og drive filialer af internationale organisationer uden en offentlig tilladelse;

J.  der henviser til, at undtagelsestilstanden i Egypten har været i kraft siden april 2017 og er forlænget med tre måneder fra den 21. oktober 2018; der henviser til, at undtagelsestilstanden blev indført for at hjælpe med at tackle "farerne ved og finansieringen af terrorisme"; der henviser til, at præsidenten og dem, der handler på hans vegne, har beføjelse til at stille civile for statslige sikkerhedsdomstole i perioden på tre måneder; der henviser til, at FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, har kritiseret forsøgene på at give immunitet mod retsforfølgelse for de forbrydelser, der angiveligt begås af medlemmer af sikkerhedsstyrkerne, hvilket undergraver det egyptiske folks tro på regeringens evne til at skabe retfærdighed for alle;

K.  der henviser til, at den egyptiske antiterrorlov fra 2015 anvender en bred definition af terrorisme, som omfatter "krænkelse af den offentlige orden, trusler mod samfundets tryghed, interesser eller sikkerhed, obstruerer bestemmelser i forfatningen og lovgivningen eller skader den nationale enhed, den sociale fred eller den nationale sikkerhed", hvorved fredelige systemkritikere, prodemokratiske aktivister og menneskerettighedsforkæmpere risikerer at blive stemplet som terrorister og dømt til døden;

L.  der henviser til, at egyptiske domstole i præsident Al-Sisis regeringstid har afsagt mindst 2 443 foreløbige dødsdomme - herunder over mindst 12 børn - og bekræftet mindst 1 451 af dommene; der henviser til, at mindst 926 af de bekræftede dødsdomme er afsagt ved masseretssager mod 15 eller flere personer samtidig; der henviser til, at Egypten i samme periode har gennemført mindst 144 henrettelser; der henviser til, at dødsstraf, navnlig i masseretssager, ofte er blevet anvendt mod personer, der udøvede deres grundlæggende rettigheder, herunder forsamlingsfriheden;

M.  der henviser til, at en domstol i Egypten i august stadfæstede dommene mod over 739 personer relateret til protesterne på Rabaa-pladsen efter kuppet i 2013; der henviser til, at domstolen ratificerede 75 dødsdomme og bekræftede livstidsdommene for yderligere 47 personer; der henviser til, at der blev klaget over talrige uregelmæssigheder under retssagen, og at FN's højkommissær for menneskerettigheder beskrev den som et groft justitsmord;

N.  der henviser til, at Egypten i slutningen af november meddelte, at der var oprettet en "permanent højkommission for menneskerettigheder", angiveligt med henblik på at "reagere på påstande" rettet mod Egyptens menneskerettighedssituation og "formulere en samlet egyptisk vision"; der henviser til, at de vigtigste medlemmer af denne kommission er repræsentanter for udenrigs- og indenrigsministeriet, militæret og efterretningstjenesterne;

O.  der henviser til, at volden mod og forskelsbehandlingen af egyptere af koptisk afstamning, som udgør størstedelen af Egyptens ni millioner kristne, til trods den forfatningsmæssige anerkendelse af den koptiske kultur som en "støttepille" for landet har været i vækst siden 2011; der henviser til, at de koptiske kristne, som udgør ca. 10 % af den overvejende muslimske egyptiske befolkning, er hårdest ramt af sekterisk vold; der henviser til, at et angreb begået af militante islamiske grupper på en bus med koptisk kristne pilgrimme i Minya den 2. november 2018, hvorunder syv blev dræbt og 19 såret, demonstrerer de sikkerhedsmæssige udfordringer, som Egypten står over for;

P.  der henviser til, at Associeringsrådet EU-Egypten skal mødes den 20. december 2018; der henviser til, at Europa-Parlamentets Underudvalg om Menneskerettigheder har planlagt en delegationsrejse til Egypten forud for mødet i Associeringsrådet; der henviser til, at Egypten ikke har sendt nogen officiel indbydelse til denne delegation;

Q.  der henviser til, at Egypten har gennemgået flere vanskelige faser siden revolutionen i 2011, og at det internationale samfund bistår landet med håndteringen af dets økonomiske, politiske og sikkerhedsmæssige udfordringer; der henviser til de alvorlige sikkerhedsmæssige udfordringer, der eksisterer internt i Egypten, navnlig på Sinaihalvøen, hvor terrorgrupper har foretaget angreb på sikkerhedsstyrker; der henviser til, at der har været en række ødelæggende terrorangreb i Egypten;

R.  der henviser til, at de nye prioriteter for partnerskabet mellem EU og Egypten 2017-2020, der blev vedtaget i juli 2017, bygger på et fælles engagement i universelle værdier som demokrati, retsstatsforhold og respekt for menneskerettigheder, og at de udgør en ny ramme for politisk engagement og styrket samarbejde, herunder om sikkerhed, reform af retsvæsenet og bekæmpelse af terrorisme, på grundlag af behørig respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder; der henviser til, at Underudvalget vedrørende Politiske Spørgsmål, Menneskerettigheder og Demokrati under associeringsaftalen mellem Egypten og EU afholdt sit femte møde i Kairo den 10.-11. januar 2018 og i den forbindelse behandlede spørgsmålet om samarbejde på områderne menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet; der henviser til, at det 6. møde i Associeringsudvalget EU-Egypten fandt sted den 8. november 2018;

S.  der henviser til, at EU er Egyptens største økonomiske partner og vigtigste kilde til udenlandske investeringer; der henviser til, at EU's bilaterale bistand til Egypten under det europæiske naboskabsinstrument for perioden 2017-2020 beløber sig til ca. 500 mio. EUR; der henviser til, at Udenrigsrådet den 21. august 2013 pålagde den højtstående repræsentant at gennemgå EU's bistand til Egypten; der henviser til, at Udenrigsrådet besluttede, at EU's samarbejde med Egypten skulle justeres i forhold til udviklingen i landet;

T.  der henviser til, at handlemulighederne for en fredelig politisk opposition blev elimineret hele vejen under præsidentvalget i 2018, hvor de egyptiske vælgere i massivt omfang blevet nægtet retten til politisk deltagelse;

U.  der henviser til, at Udenrigsrådet i sine konklusioner af 21. august 2013 bl.a. erklærede, at: "medlemsstaterne nåede endvidere til enighed om at suspendere eksportlicenserne til Egypten for alt udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, og revurdere eksportlicenserne for udstyr dækket af Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP samt tage deres sikkerhedsbistand til Egypten op til fornyet overvejelse."; der henviser til, at disse konklusioner blev gentaget af Udenrigsrådet i februar 2014, der henviser til, at NF/HR i et skriftligt svar af 27. oktober 2015 bekræftede, at disse konklusioner udgjorde "en politisk tilsagn om at undgå enhver form for militær støtte til Egypten";

1.  fordømmer på det kraftigste de fortsatte begrænsninger af de grundlæggende demokratiske rettigheder, navnlig ytringsfriheden både online og offline, forenings- og forsamlingsfriheden, politisk pluralisme og retsstatsprincippet i Egypten; opfordrer til øjeblikkeligt ophør af alle de former for vold, ansporing til vold, hadefuld tale, chikane, intimidering, tvangsforsvindinger og censur rettet mod menneskerettighedsforkæmpere, advokater, demonstranter, journalister, bloggere, fagforeningsfolk, studerende, kvinderetsforkæmpere, LGBTI-personer, civilsamfundsorganisationer, politiske modstandere og mindretal, herunder nubier, som begås af offentlige myndigheder, sikkerhedsstyrker og -tjenester og andre grupper i Egypten; fordømmer den overdrevne brug af vold mod demonstranter; opfordrer til en uafhængig og gennemsigtig undersøgelse af alle menneskerettighedskrænkelser og til, at gerningsmændene drages til ansvar;

2.  opfordrer den egyptiske regering til øjeblikkeligt og betingelsesløst at løslade menneskerettighedsforkæmpere Ahmad Amasha, Hanan Badr el-Din, Amal Fathy, Ezzat Ghoneim, Hoda Abdelmoneim, Ibrahim Metwally Hegazy og Azzouz Mahgoub samt mediearbejderne Mahmoud "Shawkan" Abu Zeid, Hisham Gaafar, Mohammed "Oxygen" Ibraim, Ismail Iskandarani, Adel Sabri, Ahmed Tarek Ibrahim Ziada, Alaa Abdelfattah, Shady Abu Zaid, Mostafa al-Aasar, Hassan al-Bannaand og Moataz Wadnan og alle andre, der udelukkende er frihedsberøvet på grund af deres fredelige udøvelse af deres ytringsfrihed, i strid med Egyptens forfatning og internationale forpligtelser; opfordrer Egypten til, indtil de løslades, at give dem fuld adgang til deres familier, advokater efter eget valg og fornøden lægebehandling og til at foretage troværdige undersøgelser af alle forlydender om mishandling eller tortur; opfordrer EU til fuldt ud at håndhæve sin eksportkontrol over for Egypten med hensyn til varer, der kan anvendes i forbindelse med tortur eller henrettelse;

3.  minder den egyptiske regering om, at Egyptens og det egyptiske folks fremgang på lang sigt afhænger af beskyttelsen af universelle menneskerettigheder og af etableringen og rodfæstelsen af demokratiske og gennemsigtige institutioner, der er engageret i at beskytte borgernes grundlæggende rettigheder; opfordrer derfor de egyptiske myndigheder til fuldt ud at implementere principperne i de internationale konventioner, som Egypten har tiltrådt;

4.  opfordrer de egyptiske myndigheder til at frafalde alle igangværende, ubegrundede strafferetlige efterforskninger af NGO'er, herunder "sagen om udenlandsk finansiering", og til at ophæve den drakoniske NGO-lov; opfordrer til, at denne lov erstattes af en ny lovgivningsmæssig ramme, som skal udarbejdes i et reelt samråd med civilsamfundsorganisationer i overensstemmelse med Egyptens nationale og internationale forpligtelser med henblik på at beskytte foreningsfriheden;

5.  udtrykker alvorlig bekymring over de egyptiske domstoles masseretssager og det store antal dødsdomme og langvarige fængselsstraffe, der er afsagt i den forbindelse; opfordrer de egyptiske retsmyndigheder til at ophøre med at anvende dødsstraf mod personer, herunder dem, der var under 18 år på tidspunktet for deres påståede lovovertrædelse, og til at opretholde og respektere den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Egypten er part i, og navnlig artikel 14 om retten til en retfærdig og rettidig rettergang baseret på klare anklager og sikring af, at de tiltaltes rettigheder respekteres;

6.  gentager sin opfordring til Egypten om at undertegne og ratificere den anden valgfri protokol til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, der sigter mod afskaffelse af dødsstraf, samt FN's internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinding; opfordrer den egyptiske regering til at udstede en åben invitation til FN's særlige rapportører om at besøge landet;

7.  opfordrer det egyptiske parlament til at revidere Egyptens straffelov, strafferetsplejelov, antiterrorlovgivning og militære straffelov; opfordrer de egyptiske myndigheder til at ophøre med at stille civile for militære domstole;

8.  udtrykker dyb bekymring over repressalierne mod personer, der samarbejder eller søger at samarbejde med internationale menneskerettighedsorganisationer eller FN's menneskerettighedsorganer, f.eks. senest FN's særlige rapportør om tilstrækkelige boligforhold; minder de egyptiske myndigheder om Egyptens forpligtelse til som medlem af FN at afstå fra sådanne handlinger;

9.  fordømmer den fortsatte forfølgelse af mindretalsgrupper i Egypten; gentager sit engagement i samvittigheds- og religionsfriheden i Egypten og opfordrer til fremme af internationalt samarbejde, herunder i form af en uafhængig undersøgelse fra FN's side af situationen for koptiske kristne i Egypten; opfordrer Egypten til at revidere sine blasfemilove og sikre religiøse mindretal beskyttelse herimod;

10.  opfordrer indtrængende den egyptiske regering til at sætte en stopper for alle de diskriminerende foranstaltninger, der blev iværksat efter juni 2017 mod qatarske statsborgere, med særlig henvisning til sagen om Ola al-Qaradawi og hendes mand Hosam Khalaf;

11.  støtter det egyptiske befolkningsflertals ambitioner om at etablere et frit, stabilt, velstående, inkluderende og demokratisk land, der respekterer de nationale og internationale forpligtelser vedrørende menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder; minder om, at det er vigtigt at respektere fredelige meningstilkendegivelser og kritik;

12.  udtrykker sin dybeste medfølelse med familierne til ofrene for terrorisme; giver udtryk for sin solidaritet med det egyptiske folk, og bekræfter sin vilje til at bekæmpe spredningen af radikale ideologier og terrorgrupper;

13.  opfordrer indtrængende den egyptiske regering til at sikre, at alle operationer på Sinaihalvøen gennemføres i overensstemmelse med internationale menneskerettighedsstandarder, til at foretage en grundig efterforskning af alle former for overgreb, til omgående at åbne det nordlige Sinai for uafhængige observatører og journalister, til at dække beboernes essentielle behov og til at give uafhængige hjælpeorganisationer adgang til at yde hjælp til mennesker i nød;

14.  opfordrer NF/HR til at prioritere situationen for menneskerettighedsforkæmpere i Egypten og fordømme den alarmerende menneskerettighedssituation i landet, herunder brugen af dødsstraf; opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten til at tage hånd om den seneste udvikling i Egypten og benytte alle de midler, den har til rådighed, til at lægge pres på Egypten for at få det til at forbedre sin menneskerettighedssituation og standse nært forestående henrettelser, til at opfordre til hurtig løsladelse af frihedsberøvede personer, og til at tilskynde de egyptiske myndigheder til at overholde deres forpligtelser i henhold til internationale normer og love;

15.  understreger den betydning, som EU tillægger sit samarbejde med Egypten som en vigtig nabo og partner; opfordrer indtrængende Egypten til derfor at respektere det tilsagn, det har afgivet i prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Egypten vedtaget den 27. juli 2017 om at fremme demokrati, grundlæggende friheder og menneskerettigheder i overensstemmelse med landets forfatning og internationale standarder; understreger, at prioriteterne for partnerskabet blev indgået med Egypten i 2017 på trods af fortsatte tilbageskridt med hensyn til menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet; opfordrer NF/HR og medlemsstaterne til at gøre et yderligere samarbejde med Egypten betinget af respekt for menneskerettighederne og til at integrere menneskerettighedsspørgsmål i alle drøftelser med de egyptiske myndigheder, navnlig med hensyn til de tre prioriteter, der er fastlagt; gentager , at menneskerettighederne ikke bør undermineres af migrationsforvaltnings- eller terrorbekæmpelsesforanstaltninger;

16.  minder de egyptiske myndigheder om, at EU's engagement over for Egypten bør være incitamentsbaseret i overensstemmelse med den europæiske naboskabspolitiks princip om "mere for mere" og bør være betinget af de fremskridt, der gøres med hensyn til den demokratiske reform på det institutionelle område, retsstatsforholdene og menneskerettighederne;

17.  opfordrer indtrængende NF/HR og medlemsstaterne til at fastholde en stærk og fælles EU-holdning til menneskerettigheder på det møde i Associeringsrådet EU-Egypten, der er berammet til den 20. december 2018, sådan som de bør gøre i alle menneskerettighedsfora og i bilaterale og multilaterale møder, og til klart at formulere de konsekvenser, som den egyptiske regering vil stå over for, hvis den ikke formår at vende tendensen med overgreb, såsom målrettede sanktioner mod personer, der er ansvarlige for krænkelser af menneskerettighederne; opfordrer også EU til at udstede en fast erklæring på den næste samling i FN's Menneskerettighedsråd, bl.a. i lyset af henstillingerne vedrørende FN's universelle regelmæssige gennemgang (UPR) i 2019;

18.  minder om sin fortsatte forfærdelse over tortureringen af og drabet på den italienske forsker Giulio Regeni; understreger, at det vil fortsætte med at presse EU's myndigheder til at holde sig i kontakt med deres egyptiske modparter, indtil sandheden er fastslået i denne sag, og gerningsmændene draget til ansvar; minder de egyptiske myndigheder om deres ansvar for sikkerheden for det italienske og egyptiske hold af juridiske eksperter, der efterforsker sagen om Giulio Regeni;

19.  gentager sin opfordring til medlemsstaterne om at standse eksporten af overvågningsteknologi og sikkerhedsudstyr til Egypten, som kan benyttes til angreb på menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundsaktivister, herunder på de sociale medier;

20.  beklager dybt den manglende vilje, de egyptiske myndigheder har udvist til at arrangere en delegationsrejse fra Parlamentets Underudvalg om Menneskerettigheder til Kairo; forventer, at EU rejser spørgsmålet om de egyptiske myndighedes fortsatte afvisning af at give tilladelse til dette besøg;

21.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Egyptens regering og parlament.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0035.
(2) EUT C 50 af 9.2.2018, s. 42.
(3) EUT C 399 af 24.11.2017, s. 130.
(4) EUT C 300 af 18.8.2016, s. 34.

Seneste opdatering: 7. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik