Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2969(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0570/2018

Debatten :

PV 13/12/2018 - 7.3
CRE 13/12/2018 - 7.3

Stemmingen :

PV 13/12/2018 - 9.10

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0527

Aangenomen teksten
PDF 124kWORD 52k
Donderdag 13 december 2018 - Straatsburg
Tanzania
P8_TA(2018)0527RC-B8-0570/2018

Resolutie van het Europees Parlement van 13 december 2018 over Tanzania (2018/2969(RSP))

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn eerdere resoluties over Tanzania, waaronder die van 12 maart 2015(1),

–  gezien de verklaring namens de EU van de hoge vertegenwoordiger Federica Mogherini van 15 november 2018 over de betrekkingen tussen de EU en Tanzania,

–  gezien de lokale EU-verklaring van 23 februari 2018 over de toename van politiek geïnspireerd geweld en intimidatie in Tanzania,

–  gezien de conclusies van de Raad van 16 juni 2016 over de gelijkheid van LGBTI,

–  gezien de verklaring van Michelle Bachelet, Hoge Commissaris van de VN voor de rechten van de mens, van 2 november 2018 over de vervolging en arrestatie van LGBT in Tanzania,

–  gezien de door de Raad van de EU aangenomen toolkit voor de bevordering en bescherming van alle mensenrechten van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders ("LGBT-toolkit"),

–  gezien de Universele Verklaring van de rechten van de mens, het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen,

–  gezien het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind,

–  gezien het Afrikaanse Handvest van de rechten van de mens en de volkeren (AHRMV),

–  gezien de partnerschapsovereenkomst tussen de ACS en de EU ("Overeenkomst van Cotonou"),

–  gezien artikel 135, lid 5, en artikel 123, lid 4, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat sinds de verkiezing van de Tanzaniaanse president John Pombe Magufuli in 2015 de grondrechten in het land worden ondermijnd door repressieve wetten en decreten; overwegende dat kritische journalisten, politici van de oppositie en uitgesproken activisten van het maatschappelijk middenveld te maken krijgen met bedreigingen, willekeurige opsluiting en intimidatie;

B.  overwegende dat er de afgelopen twee jaar in het land sprake is van toenemend geweld tegen en stigmatisering en gerichte arrestaties van LGBTI; overwegende dat relaties tussen personen van hetzelfde geslacht krachtens de wetgeving van Tanzania strafbare feiten zijn waarop een straf van 30 jaar tot levenslange opsluiting staat; overwegende dat de wetgeving tegen homoseksualiteit in Tanzania een van de strengste ter wereld is;

C.  overwegende dat vermeende homoseksuele mannen in Tanzania aan een gedwongen anaal onderzoek worden onderworpen, wat een verwerpelijke methode is om homoseksueel gedrag te "bewijzen", die de Verenigde Naties en de Afrikaanse Commissie voor de rechten van de mens en de volkeren aan de kaak stellen als foltering;

D.  overwegende dat Paul Makonda, de regionale commissaris van Dar es Salaam, een prominente voorstander van deze repressie is; overwegende dat hij tijdens een persconferentie op 31 oktober 2018 heeft aangekondigd een taskforce op te richten om homoseksuele mannen, prostituees en personen die op frauduleuze wijze fondsen werven op de sociale media op te sporen; overwegende dat hij het publiek heeft opgeroepen vermeende homoseksuelen aan te geven bij de autoriteiten;

E.  overwegende dat het Ministerie van Volksgezondheid de dienstverlening op gemeenschapsniveau op het gebied van hiv en aids voorlopig heeft stopgezet en inloophuizen voor belangrijke doelgroepen, waaronder homoseksuele mannen, heeft gesloten; overwegende dat het op 17 februari 2017 40 gezondheidscentra heeft gesloten omdat ze homoseksualiteit zouden hebben aangemoedigd; overwegende dat verschillende organisaties melden dat het harde optreden tegen LGBTI ertoe heeft geleid dat hiv-positieve mannen hun anti-retrovirale behandeling niet meer kunnen volgen, terwijl anderen niet langer toegang hebben tot tests en preventieve diensten;

F.  overwegende dat in november 2018 tien mannen op Zanzibar zijn gearresteerd omdat zij een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht zouden hebben voltrokken; overwegende dat op 17 oktober 2018 13 activisten op het gebied van gezondheid en mensenrechten zijn gearresteerd omdat ze hebben deelgenomen aan een vergadering om een wet te bespreken die de toegang van LGBTI tot bepaalde gezondheidsdiensten beperkt;

G.  overwegende dat veel kinderen en jongeren, en met name meisjes, worden blootgesteld aan schendingen van de mensenrechten en schadelijke praktijken, zoals wijdverbreid seksueel geweld, lijfstraffen, kindhuwelijken en tienerzwangerschappen, waardoor het voor hen moeilijk of zelfs onmogelijk wordt onderwijs te volgen; overwegende dat de Tanzaniaanse regering de toegang tot diensten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid belemmert en organisaties die informatie over deze diensten verstrekken intimideert;

H.  overwegende dat president Magufuli op 22 juni 2018 een verklaring heeft afgegeven die zwangere meisjes verbiedt naar school te gaan; overwegende dat de autoriteiten organisaties van het maatschappelijk middenveld intimideren die pleiten voor het recht van zwangere meisjes om terug naar school te gaan;

I.  overwegende dat de Tanzaniaanse Commissie voor mensenrechten en goed bestuur al enige tijd niet meer operationeel is; overwegende dat president Magufuli geen commissarissen of andere ambtsdragers in de Commissie heeft benoemd;

J.  overwegende dat de regering radiostations en kranten in particulier bezit heeft gesloten of bedreigd, en een einde heeft gemaakt aan de rechtstreekse uitzending van parlementaire debatten; overwegende dat lokale zenders en decoders die lokale kanalen de eter insturen gesloten zijn;

K.  overwegende dat het Tanzaniaanse parlement in 2015 de wet inzake cybercriminaliteit heeft goedgekeurd, en in september 2018 de wetgeving inzake online-inhoud, met de bedoeling de inhoud op de sociale media te controleren; overwegende dat in de in 2015 goedgekeurde wet inzake de statistiek is neergelegd dat het niet is toegestaan bepaalde door de regering meegedeelde statistieken te bespreken of in vraag te stellen;

L.  overwegende dat vooraanstaande oppositieleden regelmatig worden gearresteerd wegens beschuldigingen die gaan van vermeende belediging van de president tot valse informatie en opruiing; overwegende dat 20 leden van de grootste oppositiepartij van Tanzania in juli 2018 werden gearresteerd omdat zij zogezegd problemen veroorzaakten; overwegende dat meerdere aanhangers en parlementsleden van de oppositie sinds begin 2018 op gewelddadige wijze zijn aangevallen en zelfs vermoord; overwegende dat Godfrey Luena, een parlementslid van Tanzania's grootste oppositiepartij Chama Cha Demokrasia na Maendeleo (CHADEMA) en een notoir landrechtenactivist, op 22 februari 2018 buiten zijn huis met machetes werd gedood; overwegende dat in november 2018 de programmacoördinator van het Comité voor de bescherming van journalisten (CPJ), Africa Angela Quintal, en haar collega Muthoki Mumo werden gearresteerd en onder druk van internationale instellingen weer werden vrijgelaten;

M.  overwegende dat de ontwikkeling van het toerisme de afgelopen jaren heeft geleid tot een toename van de activiteiten, met name in de regio Serengeti waar de Masai wonen; overwegende dat de strijd om landbouwgrond of schaarse grond voor speculatieve doeleinden heeft geleid tot grote spanningen in het gebied;

N.  overwegende dat het hoofd van de EU-delegatie, Roeland van de Geer, gedwongen was het land te verlaten nadat de Tanzaniaanse autoriteiten steeds meer druk op hem uitoefenden; overwegende dat sinds de verkiezing van president Magufuli, het hoofd van UN Women, het hoofd van UNDP en het hoofd van de Unesco allen uit Tanzania zijn verdreven;

O.  overwegende dat de hoge vertegenwoordiger van de EU, Federica Mogherini, een uitgebreide toetsing van de betrekkingen van de Unie met Tanzania heeft aangekondigd;

1.  uit zijn bezorgdheid over de verslechterende politieke situatie in Tanzania, die wordt gekenmerkt door een inkrimping van de publieke ruimte als gevolg van de aanscherping van de beperkingen op de activiteiten van organisaties van het maatschappelijk middenveld, mensenrechtenactivisten, de media en veel politieke partijen; is met name bezorgd over de verslechterende situatie voor LGBTI;

2.  veroordeelt elke aansporing tot haat en geweld op grond van seksuele geaardheid; dringt er bij de Tanzaniaanse autoriteiten op aan ervoor te zorgen dat Paul Makonda een einde maakt aan zijn provocatie van de LGBTI-gemeenschap en gerechtelijk wordt vervolgd wegens het aanzetten tot geweld;

3.  dringt aan op onafhankelijke onderzoeken naar aanvallen op journalisten, LGBTI, mensenrechtenactivisten en leden van de oppositie, om vermoedelijke daders voor de rechter te brengen;

4.  herinnert de Tanzaniaanse regering aan haar verplichting, met inbegrip van de verbintenissen in het kader van de Overeenkomst van Cotonou, om de rechten, de waardigheid en de fysieke integriteit van al haar burgers in alle omstandigheden te beschermen;

5.  verzoekt Tanzania de wetten die homoseksualiteit strafbaar stellen in te trekken;

6.  spoort de EU en de lidstaten aan volledig gebruik te maken van de LGBT-toolkit om derde landen aan te moedigen homoseksualiteit uit het strafrecht te halen, geweld en discriminatie tegen te gaan en LGBTI-mensenrechtenactivisten te beschermen;

7.  dringt er bij de Tanzaniaanse autoriteiten op aan alle beperkende bepalingen in de wet inzake cybercriminaliteit, de wetgeving inzake elektronische en postcommunicatie (online inhoud) en de wet inzake mediadiensten te wijzigen en deze te vervangen door bepalingen die de vrijheid van meningsuiting en van de media waarborgen overeenkomstig de internationale normen op het gebied van de mensenrechten;

8.  dringt er bij de Tanzaniaanse autoriteiten op aan alle wetten, beleidsmaatregelen of andere belemmeringen voor diensten en informatie die vrouwen, meisjes en jonge moeders nodig hebben voor een gezond leven in te trekken, met name de verklaring van president Magufuli dat meisjes die bevallen zijn niet opnieuw naar school mogen gaan, met inbegrip van de intrekking van regelgeving die ervoor zorgt dat zwangere meisjes uit school worden gezet;

9.  dringt er bij de Tanzaniaanse president op aan de mensenrechtencommissie van het land zo spoedig mogelijk operationeel te maken, commissarissen aan te wijzen voor de follow-up van schendingen van de mensenrechten, en maatregelen te nemen om huishoudelijk personeel in het buitenland te ondersteunen;

10.  roept de Tanzaniaanse autoriteiten op om politieke gevangenen vrij te laten;

11.  uit zijn ernstige bezorgdheid over de druk die de Tanzaniaanse regering uitoefent op het hoofd van de EU-delegatie, Roeland van de Geer; is ingenomen met het besluit van de Europese Unie en de lidstaten om het EU-beleid ten aanzien van Tanzania grondig te toetsen; benadrukt het belang van een politieke dialoog om van de Tanzaniaanse autoriteiten concrete toezeggingen te krijgen om een gunstig klimaat te scheppen voor de werking van het maatschappelijk middenveld, de politieke partijen en de media; verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat in de toekomstige partnerschapsovereenkomst tussen de ACS en de EU voor de periode na 2020 expliciet wordt verwezen naar niet-discriminatie op grond van seksuele geaardheid;

12.  uit zijn bezorgdheid over de situatie van de Masai; veroordeelt het gebruik van geweld door de autoriteiten en veiligheidstroepen;

13.  dringt er bij de Tanzaniaanse autoriteiten op aan doortastend op te treden om de rechten van organisaties van het maatschappelijk middenveld, mensenrechtenactivisten, journalisten, gezondheidswerkers en politieke activisten te beschermen, overeenkomstig de Tanzaniaanse grondwet, het Afrikaans Handvest van de rechten van de mens en de volkeren en de internationale en regionale verplichtingen en verbintenissen van het land;

14.  dringt er bij de EU op aan de mensenrechtensituatie in Tanzania nauwlettend te blijven volgen, met name via regelmatige verslaggeving door haar delegatie; verzoekt de delegatie van de Europese Unie en de lidstaten alles in het werk te stellen om noodbescherming en ondersteuning te bieden aan mensenrechtenactivisten die in gevaar verkeren;

15.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de speciale vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten, de ACS-EU-Raad, de instellingen van de Afrikaanse Unie, de instellingen van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap, en de president, de regering en het parlement van Tanzania.

(1) PB C 316 van 30.8.2016, blz. 122.

Laatst bijgewerkt op: 7 oktober 2019Juridische mededeling - Privacybeleid