Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2085(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0407/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0407/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2018 - 9.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0528

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 192kWORD 66k
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
Τεχνολογία Blockchain: μια μακρόπνοη εμπορική πολιτική
P8_TA(2018)0528A8-0407/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την τεχνολογία blockchain: μια μακρόπνοη εμπορική πολιτική (2018/2085(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 207 παράγραφος 3 και το άρθρο 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη Γενική Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία για την τεχνολογία των πληροφοριών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ),

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα εργασίας του ΠΟΕ για το ηλεκτρονικό εμπόριο,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του ΠΟΕ για τη διευκόλυνση του εμπορίου,

–  έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη σύμβαση του Κιότο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με τα εικονικά νομίσματα(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με μια μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την πορεία προς μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Μαΐου 2017 σχετικά με την αξιολόγηση των εξωτερικών πτυχών της λειτουργίας και της διαχείρισης των τελωνείων ως εργαλείου για τη διευκόλυνση του εμπορίου και την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τον αντίκτυπο του διεθνούς εμπορίου και των εμπορικών πολιτικών της ΕΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας(5),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση για το εμπόριο και την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της Υπουργικής Συνδιάσκεψης του ΠΟΕ που διεξήχθη στο Μπουένος Άιρες τον Δεκέμβριο του 2017(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ή ΓΚΠΔ)(7),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με οριζόντιες διατάξεις για τις διασυνοριακές ροές δεδομένων και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (στις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για την εφαρμογή της στρατηγικής «Εμπόριο για όλους» που αφορά την εμπορική πολιτική: Άσκηση προοδευτικής εμπορικής πολιτικής για την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης (COM(2017)0491),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2016 του ανώτερου επιστημονικού συμβούλου του κυβερνητικού γραφείου του Ηνωμένου Βασιλείου για την επιστήμη, με τίτλο «Distributed Ledger Technology: beyond blockchain» (Τεχνολογία Κατανεμημένου Καθολικού: πέρα από την τεχνολογία blockchain)(8),

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο του 2018, του Κέντρου των Ηνωμένων Εθνών για τη διευκόλυνση του εμπορίου και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές (UN/CEFACT) σχετικά με τις τεχνικές εφαρμογές της τεχνολογίας blockchain,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 10ης Απριλίου 2018 στην οποία προέβησαν 21 κράτη μέλη της ΕΕ και η Νορβηγία, σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για την τεχνολογία blockchain(9), κατόπιν της οποίας πέντε ακόμα κράτη μέλη προσχώρησαν στην εταιρική σχέση, με αποτέλεσμα να αυξηθεί σε 27 ο τρέχων αριθμός των υπογραφουσών χωρών,

–  έχοντας υπόψη το παρατηρητήριο-φόρουμ της ΕΕ για την τεχνολογία blockchain που εγκαινιάστηκε από την Επιτροπή την 1η Φεβρουαρίου 2018(10),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 2017(11),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0407/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, στην παρούσα έκθεση ως τεχνολογία blockchain νοείται ιδιωτική, αδειοδοτημένη τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT) που περιλαμβάνει βάση δεδομένων αποτελούμενη από διαδοχικά μπλοκ δεδομένων που προστίθενται με τη συναίνεση των φορέων εκμετάλλευσης δικτύου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες περιπτωσιολογικές μελέτες και διάφοροι κλάδοι θα αξιοποιήσουν με διαφορετικό τρόπο τον συνδυασμό ιδιωτικών/δημόσιων, αδειοδοτημένων/μη αδειοδοτημένων αλυσίδων blockchain·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε μπλοκ της αλυσίδας blockchain περιέχει ένα κλειδί (hash), που επαληθεύει τα δεδομένα των προηγούμενων μπλοκ και έτσι παρέχει στα επιμέρους μέρη τη δυνατότητα να προβαίνουν σε συναλλαγές με ενισχυμένη εμπιστοσύνη και λογοδοσία, καθώς τα δεδομένα αποθηκεύονται σε καθολικό που δεν μπορεί να παραποιηθεί εύκολα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία blockchain ανοικτής πηγής είναι θεμελιώδους σημασίας για την ανάδειξη των αδειοδοτημένων αλυσίδων blockchain παγκοσμίως, καθώς συμβάλλει στην αύξηση της εμπιστοσύνης των συμμετεχόντων στο εκάστοτε επιχειρηματικό δίκτυο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία blockchain θα μπορούσε να επιτρέψει σε ορισμένους διαχειριστές να προσδιορίζουν με σαφήνεια τους ρόλους, τις αρμοδιότητες, τα επίπεδα πρόσβασης και τα δικαιώματα επαλήθευσης των συμμετεχόντων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παγκόσμιο εμπόριο βασίζεται σε αλυσίδα εφοδιασμού εκτιμώμενης αξίας ύψους 16 τρισεκατομμυρίων EUR, και ότι το υψηλό κόστος συναλλαγών και η επαχθής γραφειοκρατία στον κλάδο αυτόν έχουν ως αποτέλεσμα να είναι οι διαδικασίες πολύπλοκες και τα συστήματα επιρρεπή σε σφάλματα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν δρομολογηθεί πολλά υποσχόμενες πιλοτικές πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν το κόστος μεταφοράς, να καταστήσουν τον κλάδο πιο φιλικό προς το περιβάλλον και να ενισχύσουν τις οικονομικές επιδόσεις·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 202 κυβερνητικές πρωτοβουλίες όσον αφορά την τεχνολογία blockchain σε 45 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο και οικονομίες στις περιοχές, ιδίως, της Ασίας και του Ειρηνικού, της Αμερικής, και της Μέσης Ανατολής επενδύουν σε τεχνολογίες blockchain για εμπορικούς σκοπούς·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία blockchain μπορεί να ενισχύσει και να βελτιώσει ενωσιακές εμπορικές πολιτικές όπως οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ), οι συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης (ΣΑΑ), ιδίως των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων (AEO), οι αποφάσεις για την επάρκεια των δεδομένων, και τα μέτρα εμπορικής άμυνας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία blockchain διαθέτει υψηλό δυναμικό για τη βελτίωση της διαφάνειας και της ανιχνευσιμότητας κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, την αύξηση του επιπέδου εμπιστοσύνης των συμμετεχόντων στο εκάστοτε δίκτυο, τον εξορθολογισμό των τελωνειακών ελέγχων και της συμμόρφωσης με τις κανονιστικές διατάξεις, τη μείωση του κόστους των συναλλαγών, την ενίσχυση του αμετάβλητου και της ασφάλειας των δεδομένων, και τη λειτουργία ως εργαλείο για την καταπολέμηση της διαφθοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δυνητικά οφέλη συνοδεύονται από διάφορες προκλήσεις, όπως η κυβερνοασφάλεια·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία blockchain μπορεί να παράσχει ένα πλαίσιο για διαφάνεια σε αλυσίδες εφοδιασμού, να μειώσει τη διαφθορά, να εντοπίζει περιπτώσεις φοροδιαφυγής, να καταστήσει δυνατή την παρακολούθηση παράνομων πληρωμών, και να αντιμετωπίσει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του εμπορίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν κίνδυνοι που συνδέονται με τη χρήση μη αδειοδοτημένων εφαρμογών blockchain για εγκληματικές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων και για φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του εμπορίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να παρακολουθούν και να αντιμετωπίζουν κατεπειγόντως τα προβλήματα αυτά·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία blockchain στον τομέα του διεθνούς εμπορίου βρίσκεται ακόμα σε στάδιο εξέλιξης και, ως εκ τούτου, είναι αναγκαία μια προσέγγιση που θα ευνοεί, θα διευκολύνει και θα ενθαρρύνει την καινοτομία και θα παρέχει ασφάλεια δικαίου, και ταυτόχρονα θα προωθεί την προστασία των καταναλωτών, των επενδυτών και του περιβάλλοντος, θα αυξάνει την κοινωνική αξία της τεχνολογίας, θα μειώνει το ψηφιακό χάσμα και θα βελτιώνει τις ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία blockchain μπορεί να παράσχει σε όλα τα μέρη που συμμετέχουν σε εμπορικές συναλλαγές, είτε ανήκουν στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, μόνιμη πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε μια αμετάβλητη, χρονοσφραγισμένη βάση δεδομένων, η οποία περιέχει τα έγγραφα που αφορούν τις συναλλαγές, και έτσι να συμβάλλει στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης, στην αποφυγή προβλημάτων συμμόρφωσης και στην αντιμετώπιση της χρήσης εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης ή πλαστών εγγράφων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες περιφερειακές και μητροπολιτικές περιοχές της ΕΕ έχουν ήδη ξεκινήσει να αναπτύσσουν την τεχνολογία αυτή μέσω συγκεκριμένων έργων και προγραμμάτων, βασισμένων στα δικά τους χαρακτηριστικά, και να δημιουργούν δίκτυα για τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών·

Εμπορική πολιτική της ΕΕ

1.  αναγνωρίζει ότι παρά τις προηγούμενες επιτυχίες στον τομέα του εμπορίου, οι ενωσιακές ΣΕΣ διαθέτουν μεγάλο ανεκμετάλλευτο δυναμικό και δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί πλήρως, δεδομένου ότι κατά μέσο όρο μόνο το 67 % των εξαγωγέων της ΕΕ και το 90 % των εισαγωγέων της ΕΕ εκμεταλλεύονται τους προτιμησιακούς δασμούς τόσο στην ΕΕ όσο και στις χώρες ή περιφέρειες εταίρους της, και ενθαρρύνει την ανάλυση τεχνικών λύσεων που ενδέχεται να αυξήσουν την αξιοποίηση των ΣΕΣ και τις εξαγωγές· επισημαίνει ότι οι εξαγωγείς θα μπορούσαν να αναφορτώνουν όλα τα έγγραφά τους σε μια εφαρμογή των δημόσιων αρχών βασιζόμενη στην τεχνολογία blockchain και να καταδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με την προτιμησιακή μεταχείριση που χορηγείται από μια ΣΕΣ, όπως η καταλληλότητα για την εφαρμογή των κανόνων προτιμησιακής καταγωγής, των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών κανόνων, και των διατάξεων που αφορούν το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· πιστεύει ότι η τεχνολογία blockchain θα μπορούσε να ενισχύσει τις διατάξεις περί σώρευσης στις ΣΕΣ·

2.  θεωρεί ότι οι διαδικασίες απόκτησης πιστοποίησης όσον αφορά τόσο τους προτιμησιακούς όσο και τους μη προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής είναι δαπανηρές και επαχθείς για τις επιχειρήσεις· εκτιμά ότι, στην περίπτωση των προτιμησιακών κανόνων, η τεχνολογία blockchain μπορεί να συμβάλει στον προσδιορισμό της οικονομικής ιθαγένειας ενός εμπορεύματος· εκτιμά επιπλέον ότι, στην περίπτωση των μη προτιμησιακών κανόνων, η τεχνολογία blockchain θα μπορούσε να συμβάλει στην αναλογική χρήση μέσων εμπορικής άμυνας από την Ένωση, με την παροχή διαφάνειας όσον αφορά την προέλευση των εμπορευμάτων που εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά και με την εποπτεία της ροής των εισαγωγών ώστε να διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις·

3.  τονίζει ότι η τεχνολογία blockchain έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει το θεματολόγιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη με τη δημιουργία εμπιστοσύνης όσον αφορά την προέλευση των πρώτων υλών και των εμπορευμάτων, τη θέσπιση διαφανών διαδικασιών παραγωγής και αλυσίδων εφοδιασμού, και τη συμμόρφωση τους με διεθνείς κανόνες στον τομέα των εργασιακών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, δεδομένης της ιδιαίτερης σημασίας όσον αφορά τα ορυκτά από ζώνες συγκρούσεων, την παράνομη εμπορία πολιτιστικών αγαθών, τον έλεγχο των εξαγωγών και τη διαφθορά· τονίζει ότι η τεχνολογία blockchain θα μπορούσε να συμβάλλει στο έργο των εταιρειών ως προς τη βιωσιμότητα, και να προάγει την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά·

4.  πιστεύει ότι οι ΣΑΑ των ΑΕΟ παρέχουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να διαφοροποιούν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, καθώς μειώνουν τον χρόνο και το κόστος που συνδέονται με τις διασυνοριακές τελωνειακές υπηρεσίες· επισημαίνει ότι υπάρχουν ζητήματα εφαρμογής που πρέπει να αντιμετωπιστούν· πιστεύει ότι η τεχνολογία blockchain παρέχει τη δυνατότητα μείωσης της αβεβαιότητας που συνδέεται με την εφαρμογή των ΣΑΑ των ΑΕΟ, μέσω της απρόσκοπτης ανταλλαγής δεδομένων·

Εξωτερικές πτυχές της διευκόλυνσης των τελωνιακών διαδικασιών και των εμπορικών συναλλαγών

5.  επικροτεί ένθερμα τη Συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου· θεωρεί ότι η Συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου αποτελεί βάση για να διερευνήσουν τα μέλη του ΠΟΕ περαιτέρω τρόπους διευκόλυνσης των εμπορικών συναλλαγών, μεταξύ άλλων και μέσω της τεχνολογίας blockchain· επικροτεί τις προσπάθειες της ΕΕ για τη διατήρηση και την ενίσχυση του ΠΟΕ, καθώς και τη δέσμευσή της σε ένα εμπορικό σύστημα που βασίζεται σε κανόνες, ώστε να διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού και να επιβάλλονται οι κανόνες του παγκόσμιου εμπορίου·

6.  εκτιμά ότι η τεχνολογία blockchain θα μπορούσε να επιτρέψει στις τελωνειακές αρχές να λαμβάνουν αυτομάτως τις πληροφορίες που απαιτεί μια τελωνειακή διασάφηση, να μειώσει την ανάγκη για μη αυτόματη επαλήθευση και έγγραφη τεκμηρίωση, και να παρέχει ακριβείς επικαιροποιήσεις, ταυτόχρονα σε όλα τα σχετικά μέρη, σχετικά με το καθεστώς και τα χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων που εισέρχονται στην ΕΕ, και έτσι να βελτιώνει τις ικανότητες παρακολούθησης και εντοπισμού, καθώς και τη διαφάνεια·

7.  πιστεύει ότι η ψηφιοποίηση θα καταστήσει πιο αποδοτική και διαφανή την ανταλλαγή πληροφοριών· εκτιμά ότι η τεχνολογία blockchain μπορεί να παράσχει στους παραγωγούς, στα εργαστήρια, στους παρόχους υπηρεσιών εφοδιαστικής, στους ρυθμιστές, και στους καταναλωτές τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, και να τις ανταλλάσσουν, όσον αφορά για παράδειγμα την προέλευση, τη δοκιμή, την πιστοποίηση και την αδειοδότηση· επισημαίνει ότι η τεχνολογία blockchain θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στην έκδοση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών από αρμόδιες αρχές· θεωρεί ότι η ψηφιοποίηση και η χρήση εφαρμογών κατά μήκος των αλυσίδων εφοδιασμού αποτελεί τόσο προϋπόθεση όσο και συμπλήρωμα για να καταστεί πλήρως λειτουργική η τεχνολογία blockchain· επισημαίνει ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ψηφιοποίηση·

8.  πιστεύει ότι η διείσδυση της τεχνολογίας blockchain κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα, την ταχύτητα και τον όγκο των εμπορικών συναλλαγών σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς περιορίζει τις δαπάνες που συνδέονται με τις διεθνείς συναλλαγές και βοηθά τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν νέους εμπορικούς εταίρους, και μπορεί να οδηγήσει στην ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών και της εμπιστοσύνης τους στο ψηφιακό εμπόριο·

9.  υπογραμμίζει τη χρησιμότητα της τεχνολογίας blockchain, ιδίως επειδή:

   α) ενισχύει τη βεβαιότητα όσον αφορά τόσο την προέλευση των εμπορευμάτων όσο και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που τα διέπουν, και έτσι μειώνει τον κίνδυνο εισόδου παράνομων εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορευμάτων απομίμησης και παραποίησης, στην αλυσίδα εφοδιασμού,
   β) παρέχει στις αρχές ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το πότε ένα εμπόρευμα ενδέχεται να υπέστη ζημία/παραποίηση στις αλυσίδες εφοδιασμού,
   γ) βελτιώνει τη διαφάνεια και την ανιχνευσιμότητα, δεδομένου ότι παρέχει σε όλους τους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να καταγράφουν τις συναλλαγές τους και να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες αυτές στο δίκτυο,
   δ) υποστηρίζει την προστασία και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, καθώς τους παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εμπορεύματα και συμβάλλει στο έργο των επιχειρήσεων ως προς τη βιωσιμότητα,
   ε) μειώνει το κόστος της διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού, καθώς αναιρεί την ανάγκη για μεσάζοντες και εξαλείφει τις δαπάνες που επιφέρουν, ενώ επίσης καταργεί τη φυσική υποχρέωση για την παραγωγή, μεταφορά και επεξεργασία έντυπης τεκμηρίωσης,
   στ) βελτιώνει την εφαρμογή της ορθής καταβολής δασμών και ΦΠΑ, καθώς και την είσπραξη των εσόδων στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής, και
   ζ) μειώνει τον συνολικό χρόνο διαμετακόμισης των εμπορευμάτων, χάρη στην αυτοματοποίηση εργασιών που εκτελούνται συνήθως με μη αυτόματα μέσα· επισημαίνει το σχετικό όφελος, ιδίως στο πλαίσιο αλυσίδων εφοδιασμού με αυστηρές χρονικές απαιτήσεις (just-in-time), για τη μείωση τόσο του κόστους όσο και του αποτυπώματος άνθρακα του κλάδου της εφοδιαστικής·

10.  επισημαίνει ότι οι εγκληματίες μπορούν να παραποιήσουν νόμιμες εμπορικές συναλλαγές, για να αποκρύψουν τις παράνομες δραστηριότητές τους, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του εμπορίου, με την παραποίηση των απαιτούμενων εγγράφων μέσω ψευδών αναφορών, όπως η υπερτίμηση ή υποτίμηση του οικείου εμπορεύματος· πιστεύει ότι η τεχνολογία blockchain μπορεί να καταστήσει ικανές τις τελωνειακές και άλλες αρχές να αναλαμβάνουν τις αναγκαίες δράσεις με έγκαιρο, άμεσο και συντονισμένο τρόπο, ώστε να αποκαλύπτουν παράνομες χρηματοοικονομικές ροές·

Διασυνοριακές ροές δεδομένων και προστασία των δεδομένων

11.  αναγνωρίζει τις διασυνοριακές ροές δεδομένων ως αναπόσπαστη λειτουργία όσον αφορά το διεθνές εμπόριο στους τομείς των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών και τον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής της τεχνολογίας blockchain·

12.  τονίζει την καταλληλότητα της τεχνολογίας blockchain για την επικύρωση συναλλαγών κατά μήκος μιας διεθνούς αλυσίδας εφοδιασμού με τον καθορισμό επιπέδων πρόσβασης και διαδικασιών επικύρωσης για τους συμμετέχοντες·

13.  επισημαίνει τη σύνδεση μεταξύ της τεχνολογίας blockchain και των διασυνοριακών ροών δεδομένων όσον αφορά το εμπόριο· επισημαίνει ότι η δικτύωση των ιδιωτικών αδειοδοτημένων καθολικών μπορεί να δημιουργήσει εμπιστοσύνη ανάμεσα στις πλατφόρμες με την ενσωμάτωση δεδομένων από πολλαπλές πηγές· αναγνωρίζει τη σημασία των διασυνοριακών ροών δεδομένων για την οικονομική μεγέθυνση και τις θέσεις εργασίας· τονίζει τη διαφορά μεταξύ προσωπικών και μη προσωπικών δεδομένων στις αλυσίδες blockchain·

14.  αναγνωρίζει την πρόκληση που συνιστά η σχέση ανάμεσα στην τεχνολογία blockchain και στην εφαρμογή του ΓΚΠΔ· τονίζει ότι η εφαρμογή της τεχνολογίας blockchain θα πρέπει να συμμορφώνεται με το σύνολο της υφιστάμενης και της μελλοντικής ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας· υπογραμμίζει ότι η τεχνολογία blockchain μπορεί να προσφέρει λύσεις για την προστασία των δεδομένων εκ σχεδιασμού που προβλέπεται στην εφαρμογή του ΓΚΠΔ, με βάση τις κοινές τους αρχές της εξασφάλισης ασφαλών και αυτοδιαχειριζόμενων δεδομένων· τονίζει τον περιορισμένο αντίκτυπο που έχει ο ΓΚΠΔ στις εμπορικές συναλλαγές, λόγω της απουσίας προσωπικών δεδομένων στις ιδιωτικές αδειοδοτημένες αλυσίδες blockchain· αναγνωρίζει, ωστόσο, την ανάγκη να απαιτούνται διασφαλίσεις και ρυθμιστική εποπτεία· υπογραμμίζει ότι ο ΓΚΠΔ εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που αφορούν προσωπικά δεδομένα· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω αυτό το ζήτημα·

15.  αναγνωρίζει την ανάγκη να σχεδιαστούν οι αλυσίδες blockchain ώστε να συμμορφώνονται με το δικαίωμα στη λήθη, και επισημαίνει ότι οι επαληθευμένοι χρήστες των αλυσίδων και εφαρμογών blockchain θα πρέπει να έχουν πρόσβαση ανά πάσα στιγμή σε όλα τα δεδομένα που αφορούν τις συναλλαγές στις οποίες εμπλέκονται, σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασής τους·

16.  επαναλαμβάνει την έκκληση για διατάξεις που θα καθιστούν δυνατή την πλήρη λειτουργία του ψηφιακού οικοσυστήματος και την προώθηση των διασυνοριακών ροών δεδομένων στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι αποφάσεις επάρκειας δεν προαγάγουν την ελεύθερη ροή των μη προσωπικών δεδομένων· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να διαπραγματευτεί δεσμευτικές και εκτελεστές δεσμεύσεις όσον αφορά τις μεταφορές δεδομένων στις ΣΕΣ, συμπεριλαμβανομένων μη προσωπικών δεδομένων·

17.  υπογραμμίζει ότι η αλυσίδα blockchain αντιπροσωπεύει ένα νέο πρότυπο αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων, το οποίο φέρει τη δυνατότητα αποκέντρωσης των μορφών ανθρώπινης διάδρασης, των αγορών, των τραπεζικών συναλλαγών και του διεθνούς εμπορίου· τονίζει ότι η ανάδειξη της τεχνολογίας blockchain παρουσιάζει τόσο ευκαιρίες όσο και προκλήσεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, τη διαφάνεια και το οικονομικό έγκλημα, καθώς τα δεδομένα, άπαξ και καταχωριστούν στην αλυσίδα και κοινοποιηθούν σε όλα τα συμμετέχοντα μέρη καθίστανται αμετάβλητα, πράγμα που διασφαλίζει επίσης την ασφάλεια και την ακεραιότητά τους· ζητεί να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, μεταξύ άλλων και σε εθνικό επίπεδο, ώστε να εξασφαλιστεί ο αμετάβλητος και μη παραποιήσιμος χαρακτήρας της τεχνολογίας, και να διασφαλιστεί ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο το θεμελιώδες δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων·

18.  αναγνωρίζει την πρόκληση που προκύπτει από τη σχέση μεταξύ των τεχνολογιών blockchain και της υλοποίησης του ενωσιακού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων, ήτοι την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ), και υπενθυμίζει ότι, ως εκ τούτου, η σχέση αυτή θα μπορούσε να αποκαλύψει μια σύγκρουση ανάμεσα στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων αφενός και την προώθηση της καινοτομίας αφετέρου· κρίνει αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι η τεχνολογία blockchain συμμορφώνεται πλήρως με το ενωσιακό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων και σέβεται πλήρως τις αρχές που κατοχυρώνονται στην ενωσιακή νομοθεσία, ιδιαίτερα όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως θεμελιώδες δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 16 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ·

19.  τονίζει, επιπλέον, ότι οι αλυσίδες blockchain, εν μέρει ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης που περιγράφεται ανωτέρω, δεν υποστηρίζουν σε καμιά περίπτωση αυτομάτως την κυριαρχία των δεδομένων και πρέπει, ως εκ τούτου, να σχεδιάζονται ειδικά για να το πράττουν, δεδομένου ότι ενδέχεται επίσης να ενέχουν κινδύνους για την προστασία των δεδομένων·

20.  υπογραμμίζει ότι, εάν σχεδιαστεί καταλλήλως, η τεχνολογία blockchain λογικά ευθυγραμμίζεται με την αρχή της «προστασίας των δεδομένων εκ σχεδιασμού», με την οποία δίνεται στα υποκείμενα των δεδομένων μεγαλύτερος έλεγχος όσον αφορά τα δεδομένα τους, όπως ορίζει ο ΓΚΠΔ· τονίζει επίσης ότι τα προσωπικά δεδομένα σε μια αλυσίδα blockchain κανονικά δεν είναι ανώνυμα, με αποτέλεσμα να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ· επιμένει ότι οι τεχνολογίες blockchain θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατές με την ενωσιακή νομοθεσία, μεταξύ άλλων και όταν χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων· συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, να ενσωματώνονται μηχανισμοί στις τεχνολογίες blockchain και στις εφαρμογές, που να διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα μπορούν να είναι πλήρως ανώνυμα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι αποθηκεύονται μόνο δεδομένα που δεν συνδέονται με ταυτοποιημένα ή ταυτοποιήσιμα φυσικά πρόσωπα·

21.  υπογραμμίζει ότι οι μελλοντικές εφαρμογές blockchain θα πρέπει να εφαρμόζουν μηχανισμούς που προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτικότητα των χρηστών, και διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα μπορούν να είναι απολύτως ανώνυμα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρηματοδοτήσουν έρευνες, ιδίως πανεπιστημιακές, και καινοτομίες όσον αφορά νέες τεχνολογίες blockchain που είναι συμβατές με τον ΓΚΠΔ και βασίζονται στην αρχή της προστασίας των δεδομένων εκ σχεδιασμού, όπως το πρωτόκολλο zk-SNARK (zero-knowledge Succinct Non-Interactive Arguments of Knowledge)·

22.  είναι της άποψης ότι, προκειμένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση του θεμελιώδους δικαιώματος της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η τεχνολογία blockchain δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέχρι να είναι σε θέση ο οικείος φορέας που τη χρησιμοποιεί να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ, και ειδικότερα να διασφαλίσει την προστασία των δικαιωμάτων διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων·

23.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι χρήστες των αλυσίδων blockchain μπορούν να είναι ταυτόχρονα υπεύθυνοι για τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων που αναφορτώνουν στο καθολικό και υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς αποθηκεύουν στον υπολογιστή τους πλήρες αντίγραφο του καθολικού·

24.  επισημαίνει ότι, σε περίπτωση που η αλυσίδα blockchain περιέχει προσωπικά δεδομένα, ο αμετάβλητος χαρακτήρας ορισμένων τεχνολογιών blockchain ενδέχεται να είναι ασύμβατος με το «δικαίωμα διαγραφής» που προβλέπεται στο άρθρο 17 του ΓΚΠΔ·

25.  επισημαίνει με ανησυχία ότι, σε περίπτωση που η αλυσίδα blockchain περιέχει προσωπικά δεδομένα, η αναπαραγωγή αντιγράφων των δεδομένων σε μια αλυσίδα blockchain ενδέχεται να είναι ασύμβατη με την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων που προβλέπεται στο άρθρο 5 του ΓΚΠΔ·

26.  καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της τεχνολογίας blockchain με την ενωσιακή νομοθεσία·

27.  επισημαίνει με ανησυχία την έλλειψη κάθε αναφοράς στις σοβαρές συνέπειες που έχει ο τρόπος εφαρμογής της τεχνολογίας blockchain, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φοροδιαφυγής και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· κρίνει ότι, προτού αξιοποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο οι τεχνολογίες blockchain, θα πρέπει να προσδιοριστεί το περιεχόμενο που θα αποθηκεύεται στην αλυσίδα και εκτός αυτής, με τα προσωπικά δεδομένα να αποθηκεύονται εκτός της αλυσίδας·

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

28.  πιστεύει ότι η καινοτομία και οι προωθητικές ενέργειες όσον αφορά την τεχνολογία blockchain μπορούν να δημιουργήσουν οικονομικές ευκαιρίες για τις ΜΜΕ, ώστε να διεθνοποιηθούν και να υπερβούν το κόστος των εξαγωγών, καθώς διευκολύνεται η επαφή με τους καταναλωτές, με τις τελωνειακές αρχές, με τους διεθνείς και εγχώριους ρυθμιστικούς φορείς, και με άλλες επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού· προσθέτει ότι οι υποδομές blockchain μπορούν να συμβάλουν στη διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά με ταχύ ρυθμό και χαμηλό κόστος·

29.  τονίζει τα οφέλη που θα μπορούσε να αποφέρει η τεχνολογία blockchain στις ΜΜΕ, χάρη στη διομότιμη επικοινωνία, στα εργαλεία συνεργασίας και στις ασφαλείς πληρωμές, καθώς με τη χρήση έξυπνων συμβάσεων διευκολύνονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και μειώνονται ο κίνδυνος μη πληρωμής και οι νομικές και διαδικαστικές δαπάνες που αφορούν την εκπλήρωση των συμβάσεων· αναγνωρίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας blockchain στον τομέα του διεθνούς εμπορίου θα περιλαμβάνει τις ΜΜΕ· τονίζει ότι, αυτή τη στιγμή, οι έξυπνες συμβάσεις ενδέχεται να μην είναι επαρκώς ώριμες για να θεωρούνται νομικά εκτελεστές στο πλαίσιο οποιασδήποτε τομεακής ρύθμισης, και ότι απαιτείται περαιτέρω εκτίμηση των κινδύνων·

30.  αναγνωρίζει τις ευκαιρίες, μεταξύ άλλων και για τις ΜΜΕ, που απορρέουν από την ενσωμάτωση της τεχνολογίας blockchain στην εμπορική πολιτική της ΕΕ, κάτι που θα μπορούσε να επιφέρει, μεταξύ άλλων οφελών, τη μείωση του κόστους των συναλλαγών και την αύξηση της αποδοτικότητας· αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι η τεχνολογία blockchain προσφέρει τη δυνατότητα βελτίωσης της εμπιστοσύνης στο υφιστάμενο εμπορικό σύστημα, με την παροχή ενός αμετάβλητου αρχείου καταγραφής συναλλαγών· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι σε περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, η εφαρμογή της εν λόγω τεχνολογίας ενδέχεται να ενέχει κινδύνους όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να διευκολύνει τη χρηματοδότηση του οργανωμένου εγκλήματος·

Διαλειτουργικότητα, κλιμακωσιμότητα και αλληλεπιδράσεις με σχετικές τεχνολογίες

31.  εκτιμά τις προκλήσεις ως προς την κλιμακωσιμότητα που συνδέονται με την εφαρμογή των συστημάτων blockchain στο πλαίσιο των επεκτεινόμενων δικτύων διεθνούς εμπορίου·

32.  επισημαίνει τη διάδοση διαφόρων τεχνολογιών blockchain που καταγράφουν δεδομένα συναλλαγών σε χωριστά ιδιωτικά και δημόσια καθολικά· αναγνωρίζει την όλο και μεγαλύτερη ανάγκη για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου προτύπου διαλειτουργικότητας που θα ενσωματώνει σε σειρά αλυσίδων blockchain τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στην πορεία ενός εμπορεύματος κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των κληροδοτημένων συστημάτων λειτουργίας· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία με τον ISO και άλλους συναφείς φορείς τυποποίησης·

33.  εκτιμά τις πιθανές αλληλεπιδράσεις των τεχνολογιών blockchain με άλλες καινοτομίες στον τομέα του διεθνούς εμπορίου· υπογραμμίζει την ανάγκη να αναλυθούν οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που συνδέονται με τις εξελίξεις στον τομέα των τεχνολογιών blockchain· ζητεί να διερευνηθεί περαιτέρω η εφαρμοσιμότητά τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην αυτοματοποίηση του διεθνούς εμπορίου, καθώς και στον δημόσιο τομέα, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη»·

Συμπεράσματα

34.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας blockchain, ιδιαίτερα όσον αφορά τα τρέχοντα πιλοτικά προγράμματα και τις τρέχουσες πρωτοβουλίες στη διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς και τις εξωτερικές πτυχές των τελωνειακών διαδικασιών· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει έγγραφο οριζόντιας στρατηγικής, με τη συμμετοχή όλων των σχετικών ΓΔ, σχετικά με την ενσωμάτωση των τεχνολογιών blockchain στις εμπορικές συναλλαγές και στη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού, καθώς και στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας, ιδιαίτερα για την καταπολέμηση της πλαστογράφησης· καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει τις δικαστικές πτυχές και τις πτυχές διακυβέρνησης που αφορούν την τεχνολογία blockchain, και να εξετάσει εάν οι αλυσίδες blockchain προσφέρουν καλύτερες λύσεις από ό,τι οι υφιστάμενες και οι αναδυόμενες τεχνολογίες όσον αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η εμπορική πολιτική της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας blockchain, ιδιαίτερα όσον αφορά τα τρέχοντα πιλοτικά προγράμματα και τις τρέχουσες πρωτοβουλίες στη διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει έγγραφο στρατηγικής σχετικά με την ενσωμάτωση των τεχνολογιών blockchain στις εμπορικές συναλλαγές και στη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού· πιστεύει ότι στόχος πρέπει να είναι να εξασφαλισθεί η στήριξη παραγόντων της τεχνολογίας blockchain για έργα και πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της διεθνούς αλυσίδας εφοδιασμού, και η από κοινού επιδίωξη έργων που θα ενσωματώνουν την ταυτότητα, την προέλευση και την αποθήκευση δεδομένων από διάφορους εταίρους·

35.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει σειρά κατευθυντήριων αρχών για την εφαρμογή της τεχνολογίας blockchain στον τομέα του διεθνούς εμπορίου, προκειμένου να παρέχεται στον κλάδο, καθώς και στις τελωνειακές και ρυθμιστικές αρχές, ένα επαρκές επίπεδο νομικής ασφάλειας που να ενθαρρύνει τη χρήση της τεχνολογίας blockchain και της καινοτομίας στον τομέα αυτόν· τονίζει ότι η νομοθετική ρύθμιση της τεχνολογίας στην οποία βασίζονται οι εφαρμογές θα μπορούσε να περιορίσει την καινοτομία και τη δημιουργία νέων εφαρμογών· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό η ΕΕ, και ιδίως η ευρωπαϊκή βιομηχανία, να επιδείξει ηγετική στάση και κυριότητα στον τομέα των τεχνολογιών blockchain, και να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και στους τομείς της ανάπτυξης και του ρυθμιστικού περιβάλλοντος· υπογραμμίζει τη σημασία του διαλόγου και της ανταλλαγής πρακτικών, καθώς και της οικοδόμησης ικανοτήτων και ψηφιακών δεξιοτήτων· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για τη δρομολόγηση και την εποπτεία πιλοτικών προγραμμάτων που εφαρμόζουν την τεχνολογία blockchain σε διεθνείς εμπορικές συναλλαγές, προκειμένου να δοκιμάσουν τα οφέλη της·

36.  προτρέπει την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη, με γνώμονα την απλούστευση και τη βελτίωση της ροής πληροφοριών σχετικά με τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών, μεταξύ άλλων μέτρων με την αξιοποίηση κατάλληλων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών·

37.  καλεί την Επιτροπή να συγκροτήσει συμβουλευτική ομάδα για την τεχνολογία blockchain στο πλαίσιο της ΓΔ Εμπορίου, και να καταρτίσει, με τη συμμετοχή τελωνειακών και άλλων διασυνοριακών αρχών, έγγραφο βασικών εννοιών για τα ιδιωτικά αδειοδοτημένα πιλοτικά προγράμματα, στο οποίο θα συνεκτιμώνται τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και η καταπολέμηση της πλαστογράφησης, όσον αφορά τη διατερματική χρήση της τεχνολογίας blockchain στην αλυσίδα εφοδιασμού· αναγνωρίζει ότι η τεχνολογία blockchain βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, αλλά και ότι είναι αναγκαίο να ακολουθήσει ο κλάδος μια στρατηγική για την αποτελεσματική εφαρμογή της τεχνολογίας blockchain·

38.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία blockchain θα μπορούσε να στηρίξει το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου ότι τα μέτρα που στηρίζουν μια ενωσιακή στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται απολύτως με την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), καθώς και να συμβάλλουν σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του ΣΒΑ 5 για ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών· υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με τη σημασία της προώθησης της συμμετοχής των γυναικών στον τομέα STEM (θετικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά) και της γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ των φύλων όσον αφορά την πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και τη χρήση τους·

39.  καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει έρευνες πολιτικής όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία blockchain μπορεί να εκσυγχρονίσει τις ενωσιακές πολιτικές εμπορικής άμυνας, ώστε να ενισχυθεί η νομιμότητα και η επιβολή τους·

40.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη σκοπιμότητα μιας αρχιτεκτονικής τεχνολογίας blockchain που διατηρεί τα ιδιωτικά δεδομένα εκτός της αλυσίδας·

41.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει με ποιον τρόπο η χρήση της τεχνολογίας blockchain θα ενισχύσει τη διευκόλυνση και την ασφάλεια των εμπορικών συναλλαγών, και μεταξύ άλλων να εξετάσει την έννοια των AEO·

42.  προτρέπει την Επιτροπή να συνεργαστεί με διεθνείς οργανισμούς, καθώς και να συμβάλει στο έργο τους, και να τροφοδοτήσει τρέχοντα προγράμματα για την κατάρτιση συνόλου προτύπων και αρχών που θα λειτουργήσουν ως βάση νομοθεσίας με στόχο τη διευκόλυνση της χρήσης της τεχνολογίας blockchain·

43.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στη διαδικασία της τυποποίησης και της διασφάλισης της τεχνολογίας blockchain, και να συνεργαστούν με τους διεθνείς εταίρους και όλους τους σχετικούς συμφεροντούχους και κλάδους, ώστε να θεσπίσουν πρότυπα για την τεχνολογία blockchain, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ορολογία, την ανάπτυξη και την εφαρμογή της τεχνολογίας στις διεθνείς συναλλαγές και στη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού· τονίζει ότι η κυβερνοασφάλεια είναι κρίσιμης σημασίας για τις εφαρμογές blockchain, μεταξύ άλλων και για το διεθνές εμπόριο· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τις προκλήσεις ασφάλειας, να εκτιμήσει τους τεχνολογικούς κινδύνους, όπως η κβαντική υπολογιστική, και να αναλάβει δράση για την αντιμετώπισή τους·

44.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τους σχετικούς συμφεροντούχους, προκειμένου να εξετάσει και να αναπτύξει ένα πλαίσιο για την αντιμετώπιση προκλήσεων όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα και τη συμβατότητα μεταξύ συστημάτων blockchain·

45.  επικροτεί τη δρομολόγηση του παρατηρητηρίου-φόρουμ της ΕΕ για την τεχνολογία blockchain και το προτρέπει να μελετήσει εφαρμογές που εστιάζουν στη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο διεύρυνσης της εντολής του παρατηρητηρίου-φόρουμ της ΕΕ για την τεχνολογία blockchain, και να διασφαλίσει τη συμμετοχή συναφών συμφεροντούχων σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να αντιμετωπιστούν μελλοντικές προκλήσεις και να καλλιεργηθεί η υποστήριξη των υπευθύνων λήψης αποφάσεων·

46.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο όσον αφορά την αξιολόγηση και την περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνολογιών blockchain, μεταξύ άλλων και σε συγκεκριμένους τομείς, όπως εκείνοι που καλύπτονται από την εμπορική πολιτική της ΕΕ, και να συγκροτήσει συμβουλευτική ομάδα για τις αλυσίδες blockchain, στην οποία να συμμετέχουν εμπειρογνώμονες στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στη φοροδιαφυγή, στην προστασία των δεδομένων και στο οργανωμένο έγκλημα·

47.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η ΕΕ έχει την ευκαιρία να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στον τομέα της τεχνολογίας blockchain και του διεθνούς εμπορίου, και ότι θα πρέπει να αποτελέσει ισχυρό παράγοντα στη διαμόρφωση της ανάπτυξης της εν λόγω τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο, σε συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους·

o
o   o

48.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, και στην ΕΥΕΔ.

(1) ΕΕ C 76 της 28.2.2018, σ. 76.
(2) ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 30.
(3) ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 22.
(4) ΕΕ C 307 της 30.8.2018, σ. 44.
(5) ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 33.
(6) https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/genderdeclarationmc11_e.pdf
(7) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
(8) https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/gs-16-1-distributed-ledger-technology.pdf
(9) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-countries-join-blockchain-partnership
(10) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-521_el.htm
(11) http://www.consilium.europa.eu/media/21603/19-euco-final-conclusions-el.pdf

Τελευταία ενημέρωση: 7 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου