Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2085(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0407/2018

Esitatud tekstid :

A8-0407/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/12/2018 - 9.11

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0528

Vastuvõetud tekstid
PDF 162kWORD 55k
Neljapäev, 13. detsember 2018 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Plokiahel ja tulevikule orienteeritud kaubanduspoliitika
P8_TA(2018)0528A8-0407/2018

Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2018. aasta resolutsioon plokiahela ja tulevikule orienteeritud kaubanduspoliitika kohta (2018/2085(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 207 lõiget 3 ja artiklit 218,

–  võttes arvesse teenustekaubanduse üldlepingut,

–  võttes arvesse Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) infotehnoloogia lepingut,

–  võttes arvesse WTO e‑kaubanduse töökava,

–  võttes arvesse WTO kaubanduse lihtsustamise lepingut,

–  võttes arvesse Maailma Tolliorganisatsiooni muudetud Kyoto lepingut,

–  võttes arvesse oma 26. mai 2016. aasta resolutsiooni virtuaalvääringute kohta(1),

–  võttes arvesse oma 5. juuli 2016. aasta resolutsiooni uue kaugelevaatava ja innovaatilise tulevase kaubandus- ja investeerimisstrateegia kohta(2),

–  võttes arvesse oma 12. detsembri 2017. aasta resolutsiooni digitaalkaubanduse strateegia loomise kohta(3),

–  võttes arvesse oma 16. mai 2017. aasta resolutsiooni tolli tulemuslikkuse ja juhtimise väliste aspektide hindamise kui kaubanduse edendamise ja ebaseadusliku kauplemise vastu võitlemise vahendi kohta(4),

–  võttes arvesse oma 12. septembri 2017. aasta resolutsiooni rahvusvahelise kaubanduse ja ELi kaubanduspoliitika mõju kohta ülemaailmsetele väärtusahelatele(5),

–  võttes arvesse 2017. aasta detsembris Buenos Aireses toimunud WTO ministrite konverentsi ühisdeklaratsiooni kaubanduse ja naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise kohta(6),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)(7),

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut, mis käsitleb horisontaalsätteid piiriülese andmeedastuse ja isikuandmete kaitse kohta (ELi kaubandus- ja investeerimislepingutes),

–  võttes arvesse komisjoni aruannet Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Sotsiaal- ja Majanduskomiteele ning Regioonide Komiteele „Aruanne kaubanduspoliitika strateegia „Kaubandus kõigile“ rakendamise kohta. Edumeelse kaubanduspoliitika kujundamine üleilmastumise ohjamiseks“ (COM(2017)0491),

–  võttes arvesse Ühendkuningriigi valitsuse teadusbüroo peateadusnõustaja 2016. aasta aruannet „Distributed Ledger Technology; beyond blockchain“ (“Hajusraamatu tehnoloogia. Pärast plokiahelat“)(8),

–  võttes arvesse ÜRO kaubanduse hõlbustamise ja elektroonilise äritegevuse keskuse (UN Centre for Trade Facilitation and Electronic Business, UN/CEFACT) 2018. aasta valget raamatut plokiahela tehniliste rakenduste kohta,

–  võttes arvesse ELi 21 liikmesriigi ja Norra 10. aprilli 2018. aasta deklaratsiooni plokiaheltehnoloogia Euroopa partnerluse loomise kohta(9), mille järel ühines partnerlusega veel viis liikmesriiki, mis tähendab, et praegu on alla kirjutanud 27 riiki;

–  võttes arvesse, et komisjon avas 1. veebruaril 2018. aastal ELi plokiahela vaatluskeskuse ja foorumi(10),

–  võttes arvesse nõukogu 19. oktoobri 2017. aasta järeldusi(11),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 52,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamusi (A8‑0407/2018),

A.  arvestades, et välja arvatud juhul, kui on sätestatud teisiti, peetakse käesolevas raportis plokiahelaks loalist erasektori hajusraamatu tehnoloogiat, mis kujutab endast andmebaasi, mis koosneb järjestikest andmeplokkidest, mis lisatakse võrguoperaatorite konsensusel;

B.  arvestades, et eri juhtuuringud ja tööstusharud saavad era- ja avaliku sektori ning loalistest/loatutest plokiahelatest erinevat kasu;

C.  arvestades, et iga plokk plokiahelas hõlmab räsikoodi, mis kontrollib eelmiste plokkide andmeid, võimaldades nii eri osalejatel teha tehinguid suurema kindlustunde ja vastutusega, kuna raamatus olevaid andmeid ei saa hõlpsalt võltsida;

D.  arvestades, et avatud lähtekoodiga plokiaheltehnoloogia on pannud aluse loaliste plokiahelate tekkimisele kogu maailmas, aidates tõsta osalejate usaldust ettevõtlusega seotud võrgustike vastu;

E.  arvestades, et plokiahel võimaldaks teatavatel haldajatel selgelt määratleda osalejate rollid, vastutusalad, juurdepääsutasemed ja valideerimisõigused;

F.  arvestades, et maailmakaubandus põhineb tarneahela sektoril, mille väärtus on hinnanguliselt 16 triljonit eurot ning mille suured tehingukulud ja koormav paberimajandus toovad kaasa protsesside keerukuse ja süsteemivead;

G.  arvestades, et käivitatud on katsealgatused, millel on paljulubav potentsiaal vähendada transpordikulusid, muuta valdkond keskkonnahoidlikumaks ja parandada majandustulemusi;

H.  arvestades, et maailmas on 45 riigis vähemalt 202 valitsuse plokiahela algatust ning Aasia ja Vaikse ookeani, Ameerika ja eelkõige Lähis‑Ida piirkonna riigid investeerivad kaubandusega seotud plokiaheltehnoloogiatesse;

I.  arvestades, et plokiahelal on potentsiaal täiustada ja parandada ELi kaubanduspoliitikat, nt vabakaubanduslepinguid, vastastikuse tunnustamise lepinguid (eriti volitatud ettevõtjate puhul), andmete piisavuse otsuseid ja kaubanduse kaitsemeetmeid;

J.  arvestades, et plokiahelal on suur potentsiaal parandada kogu tarneahela läbipaistvust ja jälgitavust, tõsta osalejate usaldust konkreetse võrgustiku vastu, ühtlustada tollikontrolli ja parandada õigusnormidele vastavust, vähendada tehingukulusid, tugevdada andmete usaldusväärsust ja turvalisust ning toimida korruptsiooni vastu võitlemise vahendina; arvestades, et võimaliku kasuga kaasnevad mitmed probleemid, näiteks küberturvalisus;

K.  arvestades, et plokiahel võib pakkuda tarneahelas läbipaistvuse raamistikku, vähendada korruptsiooni, avastada maksudest kõrvalehoidumist, võimaldada jälgida ebaseaduslikke makseid ja võidelda kaubandusega seotud rahapesu vastu; arvestades, et loatu plokiahela rakenduste kasutamisega kuritegevuses, näiteks seoses maksudest kõrvalehoidumise, maksustamise vältimise ja rahapesuga, on seotud riskid; arvestades, et komisjon ja liikmesriigid peavad neid probleeme jälgima ja kiireloomuliselt käsitlema;

L.  arvestades, et plokiahel on rahvusvahelises kaubanduses veel arenev tehnoloogia ja vajab seetõttu innovatsioonisõbralikku, võimalusi pakkuvat ja julgustavat raamistikku, mis annab õiguskindluse, edendades samas tarbijate, investorite ja keskkonna kaitset, suurendades selle tehnoloogia sotsiaalset väärtust, vähendades digilõhet ja parandades kodanike digioskusi;

M.  arvestades, et plokiaheltehnoloogia võib pakkuda kõigile kaubanduses osalejatele – nii avalikust kui ka erasektorist – alalist reaalajas juurdepääsu muutumatule, ajatempliga varustatud andmebaasile, kus on tehingutega seotud dokumendid, aidates nii suurendada kindlustunnet, vältida vastavusprobleeme ja võidelda võltsitud kaupade ja võltsitud dokumentide kasutamise vastu;

N.  arvestades, et mõned ELi piirkonnad ja suurlinnapiirkonnad on juba alustanud selle tehnoloogia arendamist konkreetsete projektide ja programmide kaudu, mis põhinevad nende endi tunnustel, ja võrgustike loomist parimate tavade levitamiseks;

Euroopa Liidu kaubanduspoliitika

1.  tõdeb, et hoolimata varasemast kaubanduses saavutatud edust on ELi vabakaubanduslepingutel suur kasutamata potentsiaal ja neid ei ole siiani täielikult ära kasutatud, sest keskmiselt vaid 67 % ELi eksportijatest ja 90 % ELi importijatest kasutavad soodustariife nii ELis kui ka selle partnerriikides või -piirkondades, ning toetab selliste tehniliste lahenduste analüüsi, mis võiksid suurendada vabakaubanduslepingute kasutamist ja eksporti; märgib, et eksportijad saaksid laadida kõik oma dokumendid üles plokiahelal põhinevale avaliku sektori asutuse rakendusele ning tõestada oma vastavust vabakaubanduslepinguga tagatud sooduskohtlemisele, milleks on näiteks õigus saada kasu sooduspäritolureeglitest, sanitaar- ja fütosanitaarnõuetest ning kaubanduse ja kestliku arengu sätetest; usub, et plokiahel võiks edendada vabakaubanduslepingute kumulatsioonisätteid;

2.  peab nii soodus- kui ka mittesooduspäritolureeglite sertifitseerimise korda ettevõtete jaoks kulukaks ja tülikaks; on seisukohal, et soodusreeglite korral võib plokiahel aidata kaasa kauba majandusliku päritolu kindlaksmääramisele; on ka seisukohal, et plokiahel võib mittesooduspäritolureeglite korral aidata kasutada liidu kaubanduse kaitsemeetmeid proportsionaalselt, muutes Euroopa turule sisenevate kaupade päritolu läbipaistvaks ja andes ülevaate impordi sissevoolust, et tagada ettevõtetele võrdsemad tingimused;

3.  rõhutab, et plokiahelal on potentsiaal toetada kaubanduse ja kestliku arengu tegevuskava, tagades usalduse toorainete ja kaupade päritolu, läbipaistvate tootmisprotsesside ja tarneahelate suhtes ning selle suhtes, et neis on järgitud töö-, sotsiaal- ja keskkonnaõigusi käsitlevaid rahvusvahelisi norme, pidades eelkõige silmas konfliktimineraalide, ebaseadusliku kultuuriväärtustega kaubitsemise, ekspordikontrolli ja korruptsiooniga seotud asjakohasust; rõhutab, et plokiahel võib aidata kaasa ettevõtete kestlikule toimimisele ja edendada vastutustundlikku ettevõtlust;

4.  on seisukohal, et volitatud ettevõtjate vastastikuse tunnustamise lepingud võimaldavad ettevõtjatel mitmekesistada oma tarneahelaid, vähendades piiriülese tolliga seotud aega ja kulusid; märgib, et tegeleda tuleb rakendamisega seotud küsimustega; usub, et plokiahelal on potentsiaal vähendada volitatud ettevõtjate vastastikuse tunnustamise lepingute rakendamisega seotud ebakindlust, võimaldades andmeid sujuvalt vahetada;

Tolli ja kaubanduse lihtsustamise välised aspektid

5.  väljendab suurt heameelt kaubanduse lihtsustamise lepingu üle; on arvamusel, et kaubanduse lihtsustamise leping on WTO liikmetele alus, mille pinnalt kaubandust veelgi lihtsustada, sh plokiahela abil; väljendab heameelt ELi jõupingutuste üle säilitada ja tugevdada WTOd ning tema pühendumise üle normidel põhinevale kaubandussüsteemile, et tagada võrdsed tingimused ja ülemaailmsete kaubandusnormide järgimine;

6.  on arvamusel, et plokiahel võib aidata tolliasutustel tollideklaratsiooni jaoks automaatselt vajalikku teavet saada, vähendada käsitsi kontrollimist ja paberdokumentide hulka ning anda kõikidele pooltele üheaegselt täpset teavet ELi sisenevate kaupade seisu ja omaduste kohta, parandades nii tuvastus- ja jälgimissuutlikkust ja läbipaistvust;

7.  usub, et digiteerimine võimaldab muuta teabevahetuse tõhusamaks ja läbipaistvamaks; on seisukohal, et plokiahel võimaldab tootjatel, laboratooriumidel, logistikaettevõtjatel, reguleerivatel asutustel ja tarbijatel saada näiteks päritolu, katsetamise, sertifitseerimise ja litsentsimise kohta kogu vajaliku teabe ning seda jagada; märgib, et plokiahel võib abiks olla ka e‑sertifikaatide nõuetekohasel väljaandmisel; on seisukohal, et digiteerimine ja rakenduste kasutamine tarneahelas on nii plokiahela täieliku toimimise eelduseks kui ka selle täienduseks; märgib, et digiteerimise valdkonnas esineb liikmesriikide vahel olulisi erinevusi;

8.  on veendunud, et plokiahelatehnoloogia kasutuselevõtt kogu tarneahelas võib suurendada maailmakaubanduse tõhusust, kiirust ja mahtu, vähendada rahvusvaheliste tehingutega seotud kulusid ja abistada ettevõtteid uute kaubanduspartnerite leidmisel ning võib suurendada tarbijakaitset ja usaldust digitaalkaubanduse vastu;

9.  rõhutab, et plokiahela rakendus toob kasu sellega, et:

   a) suurendab kindlust kaupade päritolu ja nende intellektuaalomandiõiguste suhtes, vähendades seega ebaseaduslike kaupade, sealhulgas võltsitud kaupade tarneahelasse sisenemise ohtu;
   b) annab ametiasutustele täpset teavet selle kohta, millal võis kaup tarneahelas kahjustatud/rikutud saada;
   c) parandab läbipaistvust ja jälgitavust, võimaldades kõigil osalejatel oma tehingud registreerida ja seda teavet võrgus jagada;
   d) tagab tarbijate kaitse ja usalduse, andes tarbijatele üksikasjalikku teavet kaupade kohta ja aidates kaasa ettevõtete kestlikule tegevusele;
   e) vähendab tarneahela haldamise kulusid, kaotades vahendajate vajaduse ja nendega seotud kulud ning füüsilise nõude esitada, transportida ja töödelda paberdokumente;
   f) parandab tollimaksude ja käibemaksu korrektset määramist ja kogumist kaubanduspoliitika raames ning
   g) vähendab kaupade transiidi aega, muutes automaatseks ülesanded, mida tavaliselt täidetakse käsitsi; juhib tähelepanu sellest saadavale kasule, eelkõige täppisajastatud tarneahelatele, nii logistikatööstuse kulude kui ka CO2-jalajälje vähendamise mõttes;

10.  märgib, et kurjategijad võivad oma ebaseadusliku tegevus (näiteks kaubanduspõhist rahapesu) varjamiseks manipuleerida seadusliku kaubandusega, muutes dokumente võltsaruandluse abil – nagu kauba ülehindamine või alahindamine; on veendunud, et plokiahel võimaldab tollil ja muudel ametiasutustel võtta ebaseaduslike rahavoogude paljastamiseks vajalikke meetmeid õigeaegselt, kiiresti ja kooskõlastatult;

Piiriülesed andmevood ja andmekaitse

11.  tunnistab, et piiriülesed andmevood on rahvusvahelise kaupade ja teenustega kauplemise ning plokiahela struktuuri kujundamise oluline osa;

12.  rõhutab plokiahela rakendusala tehingute valideerimisel kogu rahvusvahelises tarneahelas osalejate juurdepääsutasemete määramise ja valideerimiskorra kaudu;

13.  märgib plokiahela ja piiriüleste kaubandusalaste andmevoogude vahelist seost; märgib, et erasektori loaline raamatutevaheline võrk suurendab platvormide vahelist usaldust, integreerides mitme allika andmed; tunnistab, kui olulised on piiriülesed andmevood majanduskasvu ja töökohtade jaoks; rõhutab isiku- ja isikustamata andmete eristamist plokiahelates;

14.  tunnistab plokiahela ja isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamise vahelisest suhtest tulenevaid probleeme; rõhutab, et plokiahela rakendamine peaks olema kooskõlas kõigi kehtivate ja tulevaste ELi andmekaitsealaste ja eraelu puutumatust käsitlevate õigusaktidega; rõhutab, et plokiaheltehnoloogia võib pakkuda lahendusi isikuandmete kaitse üldmääruse sätete „lõimitud andmekaitse“ sätetele, sest mõlemad põhinevad ühistel põhimõtetel tagada turvatud ja autonoomsed andmed; rõhutab isikuandmete kaitse üldmääruse piiratud mõju kaubanduslikele tehingutele, sest loalistes eraplokiahelates puuduvad isikuandmed; tunnistab siiski vajalike tagatiste ja regulatiivse järelevalve vajadust; rõhutab, et isikuandmete kaitse üldmäärust kohaldatakse ainult juhul, kui tegemist on isikuandmetega; kutsub komisjoni üles seda küsimust lähemalt uurima;

15.  tunnistab, et plokiahelad peavad olema välja töötatud kooskõlas õigusega olla unustatud, ning märgib, et plokiahela ja plokiahela rakenduste kontrollitud kasutajatel peaks olema igal ajal vastavalt oma juurdepääsuõigusele juurdepääs kõikidele andmetele, mis puudutavad tehinguid, millega nad on seotud;

16.  kordab oma üleskutset võtta vastu sätted, mis võimaldavad digitaalse ökosüsteemi täielikku toimimist ja piiriüleste andmevoogude edendamist vabakaubanduslepingutes; märgib sellega seoses, et kaitse piisavuse otsused ei paranda isikustamata andmete vaba liikumist; kutsub seetõttu komisjoni üles pidama seoses vabakaubanduslepingutega läbirääkimisi andmeedastust, sh isikustamata andmete edastamist puudutavate siduvate ja jõustatavate kohustuste üle;

17.  rõhutab, et plokiahel kujutab endast uut andmetalletuse ja -halduse paradigmat, mis võib detsentraliseerida inimestevahelise suhtluse ning turud, panganduse ja rahvusvahelise kaubanduse; toonitab, et plokiahela esiletõus pakub andmekaitse, läbipaistvuse ja finantskuritegude valdkonnas võimalusi, aga tekitab ka probleeme, kuna sisestatud andmeid ei saa muuta ja need on kõigile osalejatele ühised, mis tagab ka andmete turvalisuse ja tervikluse; nõuab, et tehtaks kõik võimalik, sealhulgas riiklikul tasandil, et kindlustada võltsimiskindel ja muutmatu tehnoloogia ning tagada, et põhiõigus andmekaitsele ohtu ei satuks;

18.  tunnistab probleemi, mida põhjustab plokiaheltehnoloogiate seos ELi andmekaitseraamistiku, täpsemalt isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamisega, ning tuletab meelde, et see seos võib tekitada vastuolu ühelt poolt põhiõiguste kaitse ja teiselt poolt innovatsiooni edendamise vahel; väidab, et on vaja tagada, et plokiahel oleks igati kooskõlas ELi andmekaitseraamistikuga ning selle juures järgitaks täiel määral ELi õiguses sätestatud põhimõtteid, eelkõige seoses isikuandmete töötlemisega, kuna isikuandmete kaitse on põhiõigus vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 8 lõikele 1 ja ELi toimimise lepingu artikli 16 lõikele 1;

19.  rõhutab lisaks, et plokiahelad – osaliselt eespool kirjeldatud vastuolu tõttu – ei toeta sugugi automaatselt andmesuveräänsust ja neid tuleb seega spetsiaalselt kavandada seda tegema, sest nad võivad ohustada ka andmekaitset;

20.  rõhutab, et nõuetekohaselt kavandatuna peaks plokiaheltehnoloogia olema kooskõlas lõimitud andmekaitse põhimõttega, mille eesmärk on anda andmesubjektidele kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega suurem kontroll oma andmete üle; rõhutab ka, et plokiahelas sisalduvad isikuandmed ei ole enamasti anonüümsed ja kuuluvad seega isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldamisalasse; nõuab, et plokiahelad oleksid täielikult kooskõlas ELi õigusega, kaasa arvatud siis, kui neid kasutatakse isikuandmete töötlemiseks; soovitab sellega seoses, et plokiahelatesse ja rakendustesse peaksid olema sisse ehitatud mehhanismid, millega kindlustatakse, et andmed võivad olla täielikult anonüümsed, tagades sel viisil, et plokiahelad ja rakendused talletavad üksnes andmeid, mis ei ole seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga;

21.  toonitab, et tulevastes plokiahela rakendustes tuleks kasutada mehhanisme, mis kaitseksid isikuandmeid ja kasutajate eraelu puutumatust ja tagaksid, et andmed saavad olla täielikult anonüümsed; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles rahastama teadustegevust, eelkõige akadeemilisi uuringuid ja uuendustegevust, mille objektiks oleks isikuandmete kaitse üldmäärusele vastav ja lõimitud andmekaitse põhimõttel rajanev uus plokiaheltehnoloogia, näiteks zk‑SNARK (zero‑knowledge succinct non‑interactive arguments of knowledge);

22.  on seisukohal, et selleks, et hoida ära isikuandmete kaitse kui põhiõiguse rikkumist, ei tohiks kasutada plokiaheltehnoloogiat isikuandmete töötlemiseks enne, kui asjaomane organisatsioon suudab tagada isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete täitmise ning konkreetselt andmete parandamise ja kustutamise õiguse kaitse;

23.  juhib tähelepanu sellele, et plokiahela kasutajad võivad olla nii nende poolt hajusraamatusse üleslaetavate isikuandmete vastutavad töötlejad kui ka volitatud töötlejad, kes säilitavad hajusraamatu tervikkoopiat oma arvutis;

24.  märgib, et mõne plokiaheltehnoloogia muutmatus võib juhul, kui plokiahel sisaldab isikuandmeid, olla vastuolus isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 17 sätestatud õigusega andmete kustutamisele;

25.  märgib murelikult, et plokiahelas sisalduvate andmekoopiate hulk võib juhul, kui plokiahel sisaldab isikuandmeid, olla vastuolus isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 5 sätestatud võimalikult väheste andmete kogumise põhimõttega;

26.  kutsub Euroopa Andmekaitsenõukogu andma välja suuniseid ja soovitusi, et tagada plokiaheltehnoloogia kooskõla ELi õigusega;

27.  märgib murelikult, et puuduvad viited plokiaheltehnoloogia kasutamise rasketele tagajärgedele eelkõige sellistes valdkondades nagu võitlus rahapesu, maksudest kõrvalehoidumise ja terrorismi rahastamise vastu; peab vajalikuks igasugusel plokiaheltehnoloogia kasutamisel piiritleda, mis talletatakse plokiahela sees ja mis sellest väljaspool, kusjuures isikuandmed salvestatakse väljaspool plokiahelat;

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd)

28.  usub, et plokiahelaga seotud innovatsioon ja edendamine võivad luua väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele majanduslikke võimalusi rahvusvaheliseks muutuda ja tulla toime eksportimise kuludega, tehes lihtsamaks suhtlemise tarbijate, tolliasutuste, rahvusvaheliste ja omamaiste reguleerivate asutuste ning muude tarneahela ettevõtetega; lisab, et plokiahela taristu võib aidata tooteid ja teenuseid kiiresti ja soodsamalt turule tuua;

29.  toob esile eelised, mida plokiahel võib VKEdele anda, võimaldades kasutajate vahelist teabevahetust, koostöövahendeid ja turvalisi makseid, suurendades äritegevuse lihtsust ning vähendades maksmata jätmise ja lepingute täitmisega seotud õigusmenetluste kulusid, kasutades arukaid lepinguid; tunnistab vajadust tagada, et plokiahela areng rahvusvahelises kaubanduses hõlmaks VKEsid; rõhutab, et praegu ei pruugi arukad lepingud olla piisavalt küpsed, et neid saaks käsitleda mis tahes valdkondlikes õigusnormides õiguslikult jõustatavana, ning riske on vaja täiendavalt hinnata;

30.  tõdeb, et plokiaheltehnoloogia kasutuselevõtt ELi kaubanduspoliitikas pakub teiste hulgas VKEdele uusi kasutoovaid võimalusi, milleks võivad olla näiteks väiksemad tehingukulud ja suurem tõhusus; tunnistab ka, et plokiaheltehnoloogial on potentsiaal suurendada usaldust ja kindlustunnet praeguse kaubandussüsteemi vastu, sest tehingute kanded on muutmatud; tunnistab sellegipoolest, et ELi kaubanduspoliitika raamistikust välja jäävatel juhtudel võib selle tehnoloogia rakendamine suurendada rahapesu ohtu ja hõlbustada terrorismi rahastamist;

Koostalitlusvõime, skaleeritavus ja koostoime seotud tehnoloogiatega

31.  võtab seoses rahvusvaheliste kaubandussüsteemide laiendamisega arvesse plokiahelsüsteemide rakendamisega seotud skaleeritavusprobleeme;

32.  tõstab esile selliste eri plokiahelate levitamise, mis ankurdavad andmeid, et need eri era- ja avaliku sektori raamatutesse edastada; tunnistab, et järjest rohkem on vaja arendada ülemaailmseid koostalitlusvõimestandardeid, et integreerida plokiahelate tehingud kauba tarneahelas liikumise seisukohast, et edendada süsteemide koostalitlusvõimet, sh vanemate operatsioonide puhul; kutsub komisjoni üles tõhustama koostööd ISO ja teiste asjakohaste standardiorganisatsioonidega;

33.  peab võimalikuks plokiaheltehnoloogia võimalikku koostoimet muude rahvusvaheliste kaubandusuuendustega; rõhutab vajadust analüüsida plokiaheltehnoloogia arenguga seotud võimalusi ja probleeme; nõuab, et uuritaks lähemalt nende tehnoloogiate kohaldatavust rahvusvahelise kaubanduse digitaalse ülemineku ja automatiseerimise suhtes ning avalikus sektoris, eelkõige mis puudutab digitaalse Euroopa programmi;

Järeldused

34.  kutsub komisjoni üles jälgima plokiahela valdkonna arengut, eriti rahvusvahelise tarneahela praeguseid katseprojekte ja algatusi ning tolli- ja regulatiivsete protsesside välisaspekte; palub komisjonil koostada horisontaalne strateegiadokument, mis hõlmaks asjaomaseid peadirektoraate plokiaheltehnoloogiate vastuvõtmisel kaubanduses ja tarneahela juhtimises, aga ka intellektuaalomandi valdkonnas, eelkõige võitluses võltsimise vastu; kutsub komisjoni üles hindama plokiahela õiguslikke ja haldusaspekte ning seda, kas plokiahel pakub paremaid lahendusi olemasolevatele ja uutele tehnoloogiatele, mis võivad lahendada praeguseid ELi kaubanduspoliitika probleeme; kutsub komisjoni üles jälgima plokiahela valdkonna arengut, eriti rahvusvahelise tarneahela praeguseid katseprojekte ja algatusi; palub komisjonil koostada strateegiadokument plokiaheltehnoloogia kasutuselevõtmise kohta kaubanduses ja tarneahela juhtimises; on veendunud, et eesmärk peab olema võita plokiahela osaliste toetus rahvusvahelise tarneahelaga seotud projektidele ja algatustele ning viia ellu ühisprojekte, mis hõlmab eri partnerite identiteedi, päritolu ja andmete säilitamist;

35.  palub komisjonil töötada välja juhtpõhimõtted plokiahela rakendamise jaoks rahvusvahelises kaubanduses, et anda tööstusele, tollile ja reguleerivatele asutustele piisav õiguskindlus, mis julgustaks plokiahelat ja innovatsiooni selles valdkonnas kasutama; märgib, et rakenduste aluseks oleva tehnoloogia reguleerimine piiraks innovatsiooni ja uute rakenduste loomist; rõhutab, kui oluline on, et EL ja eelkõige Euroopa tööstus asuksid plokiaheltehnoloogia valdkonnas juhtpositsioonile ning et ülemaailmses konkurentsis ning arendusega seotud valdkondades ja regulatiivses keskkonnas tagataks võrdsed tingimused; rõhutab dialoogi ja tavade vahetamise ning pädevuse ja digitaaloskuste arendamise tähtsust; kutsub komisjoni üles tegema liikmesriikidega koostööd, et käivitada ja kontrollida plokiaheltehnoloogiat kasutavaid katseprojekte rahvusvahelises kaubanduses, et katsetada selle eeliseid;

36.  ergutab komisjoni tegema liikmesriikidega koostööd, et liikuda kaubanduse lihtsustamisega seotud teabevoo lihtsustamise ja suurendamise poole, võttes muude meetmete kõrval kasutusele kohased info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad;

37.  palub komisjonil luua kaubanduse peadirektoraadis plokiahela nõuanderühm ja töötada erakasutuses olevate loaliste katseprojektide jaoks välja kontseptsioonikirjeldus, mis käsitleb plokiahela läbivat kasutamist tarneahelas, kaasates tolli ja muid piiriüleseid asutusi ning võttes arvesse intellektuaalomandiõigusi ja võltsimisvastast võitlust; tunnistab, et plokiaheltehnoloogia on alles arenemisjärgus, kuid tööstusstrateegiat plokiahela tõhusaks rakendamiseks on siiski vaja;

38.  kutsub komisjoni üles uurima, kuidas plokiahel saaks kaubandust ja kestlikku arengut toetada; tuletab meelde Euroopa Parlamendi seisukohta, et ELi digitaalse kaubanduse strateegiat toetavad meetmed peaksid olema täielikult kooskõlas kestliku arengu eesmärkide saavutamisega, sealhulgas kestliku arengu viienda eesmärgiga soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise kohta, ning sellele kaasa aitama; tuletab meelde Euroopa Parlamendi seisukohta, et tähtis on edendada naiste osalemist loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika valdkonnas ning kaotada sooline ebavõrdsus juurdepääsus uutele tehnoloogiatele ja nende kasutamisel;

39.  kutsub komisjoni üles viima läbi poliitikauuringuid selle kohta, kuidas plokiahel saab ajakohastada liidu kaubanduskaitsepoliitikat, et tugevdada selle õiguspärasust ja täitmise tagamist;

40.  kutsub komisjoni üles hindama erasektori andmeid ahelast eemal hoidva plokiahela struktuuri optimaalsust;

41.  kutsub komisjoni üles hindama, kuidas suurendada plokiaheltehnoloogia abil kaubanduse lihtsustamist ja turvalisust, sealhulgas volitatud ettevõtjate kontseptsiooni;

42.  ergutab komisjoni tegema koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega, aitama kaasa nende tööle ja andma oma panust käimasolevatesse projektidesse, mis tegelevad standardite ja põhimõtete loomisega, millele plokiahela kasutamise lihtsustamise kord toetuks;

43.  kutsub Euroopa Liitu ja liikmesriike üles võtma endale plokiahela standardimise ja turbe protsessis juhtrolli ning tegema rahvusvaheliste partnerite ja kõigi asjakohaste sidusrühmade ja tööstusvaldkondadega koostööd plokiahela normide väljatöötamisel, sh selle tehnoloogia kaubanduses ja tarneahelas kasutamise terminoloogia, arendamise ja kasutuselevõtu valdkonnas; rõhutab, et küberturvalisus on plokiahela rakenduste, sh rahvusvahelise kaubanduse puhul äärmiselt oluline; kutsub komisjoni üles uurima turvaprobleeme, hindama tehnoloogilisi riske (nt kvantarvutus) ja võtma meetmeid nende probleemide lahendamiseks;

44.  kutsub komisjoni üles tegema koostööd asjakohaste sidusrühmadega, et vaadata üle ja arendada välja raamistik plokiahelasüsteemide vahelise koostalitlusvõime ja ühilduvusprobleemide lahendamiseks;

45.  väljendab heameelt ELi plokiahela vaatluskeskuse ja foorumi üle ning julgustab seda uurima rakendusi, mille eesmärk on hõlbustada rahvusvahelist kaubandust; palub seepärast komisjonil uurida võimalust laiendada ELi plokiahela vaatluskeskuse ja foorumi volitusi ning kaasata asjaomased kohalikud ja ülemaailmsed sidusrühmad, kes aitaksid lahendada tekkivaid probleeme ja saavutada otsusetegijate toetuse;

46.  kutsub komisjoni üles võtma juhtrolli plokiaheltehnoloogia hindamisel ja edasisel arendamisel, sealhulgas konkreetsetes sektorites, nagu need, mida hõlmab ELi kaubanduspoliitika, ning looma plokiahelate nõuanderühma, kuhu kuuluksid rahapesu, maksudest kõrvalehoidumise ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise ning andmekaitse valdkonna eksperdid.

47.  tuletab komisjonile meelde, et ELil on võimalus saada plokiahela ja rahvusvahelise kaubanduse valdkonna juhtivaks jõuks ning tal peaks olema koos rahvusvaheliste partneritega oluline roll selle arengu kujundamisel kogu maailmas;

o
o   o

48.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ning Euroopa välisteenistusele.

(1) ELT C 76, 28.2.2018, lk 76.
(2) ELT C 101, 16.3.2018, lk 30.
(3) ELT C 369, 11.10.2018, lk 22.
(4) ELT C 307, 30.8.2018, lk 44.
(5) ELT C 337, 20.9.2018, lk 33.
(6) https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/genderdeclarationmc11_e.pdf.
(7) ELT L 119, 4.5.2016, lk 1.
(8) https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/gs-16-1-distributed-ledger-technology.pdf.
(9) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-countries-join-blockchain-partnership.
(10) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-521_en.htm.
(11) http://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf.

Viimane päevakajastamine: 7. oktoober 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika