Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2975(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0582/2018

Разисквания :

PV 12/12/2018 - 22
PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Гласувания :

PV 13/12/2018 - 9.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0530

Приети текстове
PDF 189kWORD 50k
Четвъртък, 13 декември 2018 г. - Страсбург
Конфликт на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република
P8_TA(2018)0530RC-B8-0582/2018

Резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2018 г. относно конфликтите на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република (2018/2975(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предходни решения и резолюции относно освобождаването от отговорност на Комисията(1) за изпълнението на бюджета за 2014, 2015 и 2016 г.,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза(2) (новия Финансов регламент), и по-специално член 61 от него относно конфликтите на интереси,

—  като взе предвид въпросите към Комисията, изпратени от Чешката партия на пиратите на 2 август 2018 г.,

—  като взе предвид официалната жалба, подадена до Комисията от „Трансперънси интернешънъл — Чешка република“ на 19 септември 2018 г.,

—  като взе предвид становището на правната служба на Комисията от 19 ноември 2018 г., озаглавено „Въздействието на член 61 от новия Финансов регламент (конфликт на интереси) върху плащанията от европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове“,

—  като взе предвид представянето, направено на 20 ноември 2018 г. от генерална дирекция „Бюджет“ на Комисията пред комисията по бюджетен контрол на Парламента, озаглавено „Правила за конфликтите на интереси във Финансовия регламент от 2018 г.“,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че разпоредбата във Финансовия регламент от 2012 г. относно конфликтите на интереси не се прилагаше изрично за споделеното управление, а от държавите членки се изискваше да гарантират ефективен вътрешен контрол, включително избягване на конфликти на интереси;

Б.  като има предвид, че правилата за обществените поръчки задължават държавите членки да избягват конфликти на интереси (член 24 от Директива 2014/24/ЕС(3)), включително преки или косвени лични интереси, а за ситуации, които се възприемат като конфликти на интереси или специфични задължения при споделено управление, вече са въведени правила (напр. Регламент (ЕС) № 1303/2013)(4);

В.  като има предвид, че Съветът прие своята позиция относно новия Финансов регламент на 16 юли 2018 г., а окончателният акт беше подписан на 18 юли 2018 г.; като има предвид, че член 61 от Финансовия регламент, който забранява конфликтите на интереси, влезе в сила на 2 август 2018 г.;

Г.  като има предвид, че член 61, параграф 1 от Финансовия регламент (във връзка с член 61, параграф 3) определя:

   i) негативно задължение за финансовите участници, така че да се предотвратяват ситуации на конфликт на интереси по отношение на бюджета на ЕС;
   ii) положително задължение за финансовите участници да предприемат подходящи мерки, за да предотвратяват възникването на конфликти на интереси във функциите, за които носят отговорност, и да действат спрямо ситуации, които обективно могат да бъдат възприети като конфликт на интереси;

Д.  като има предвид, че според практиката на Съда на Европейския съюз(5) „сам по себе си и обективно един конфликт или сблъсък на интереси представлява тежък недостатък или сериозна нередност, без да е необходимо за квалифицирането му да се вземат предвид намеренията на заинтересованите лица и тяхната добросъвестност или недобросъвестност“; като има предвид, че Комисията е длъжна да спре плащанията на средства от фондовете на ЕС в случаите, когато съществува сериозен недостатък във функционирането на системите за управление и контрол и когато се открие информация за неоткрити, недокладвани и некоригирани сериозни нередности, свързани с конфликт на интереси;

Е.  като има предвид, че на 19 септември 2018 г. „Трансперънси интернешънъл — Чешка република“ подаде официална жалба до Комисията, в която се твърди, че чешкият министър-председател Андрей Бабиш системно е нарушавал правото на ЕС и на Чешката република относно конфликтите на интереси;

Ж.  като има предвид, че беше разкрито, че г-н Бабиш е действителният собственик на Agrofert, управляващото дружество на групата Agrofert, включваща, наред с други дружества, и ред значими чешки медии, чрез доверителните фондове AB I и AB II, на които той е основател и в същото време единствен бенефициент;

З.  като има предвид, че г-н Бабиш също е председател на чешкия Съвет за европейските структурни и инвестиционни фондове;

И.  като има предвид, че дружества, принадлежащи към групата Agrofert, участват в проекти, субсидирани от Програмата за развитие на селските райони на Чешката република, която от своя страна се финансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;

Й.  като има предвид, че през периода 2014—2020 г. дружества, принадлежащи към групата Agrofert, са получили значителни суми от европейските структурни и инвестиционни фондове, в размер от 42 милиона евро през 2013 г. до 82 милиона евро през 2017 г.;

К.  като има предвид, че в становището на Правната служба на Комисията се посочва, че според декларацията за доходите на чешките държавни служители г-н Бабиш е получил доходи в размер на 3,5 милиона евро през първите шест месеца на 2018 г. от групата Agrofert чрез своите доверителни фондове;

Л.  като има предвид, че Парламентът многократно е призовавал Комисията в своите резолюции за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета да ускори процедурата за уравняване по съответствие с цел получаване на информация за риска от конфликт на интереси по отношение на Националния фонд за земеделско подпомагане в Чешката република; и като има предвид, че Парламентът е подчертавал, че непредприемането на необходимите мерки за предотвратяване на конфликт на интереси би могло да принуди чешкия орган да оттегли акредитацията на разплащателната агенция и би могло също така да доведе до прилагането на финансова корекция от страна на Комисията;

М.  като има предвид, че през септември 2018 г. комисията по бюджетен контрол на Парламента реши да разгледа този въпрос в рамките на годишната процедура по освобождаване от отговорност, а именно по време на изслушванията с членовете на Комисията, които са най-засегнати;

Н.  като има предвид, че тези изслушвания не предоставиха на членовете на ЕП ясни и достатъчни отговори относно състоянието на потенциалния конфликт на интереси на чешкия министър-председател;

О.  като има предвид, че на 1 декември 2018 г. в европейски медии, като „Гардиън“, „Монд“, „Де Стандаард“ и „Зюддойче цайтунг“, беше публикувана информация за правното становище, дадено от Правната служба на Комисията, което потвърждава конфликта на интереси на г-н Бабиш;

1.  изразява дълбока загриженост във връзка с неспазването от страна на Чешката република на член 61, параграф 1 от Финансовия регламент по отношение на конфликта на интереси на чешкия министър-председател и връзките му с групата Agrofert;

2.  изразява съжаление за всички видове конфликти на интереси, които биха могли да накърнят изпълнението на бюджета на ЕС и да подкопаят доверието на гражданите на ЕС в правилното управление на парите на данъкоплатците от ЕС; призовава Комисията да гарантира, че по отношение на конфликтите на интереси на всички политици от ЕС ще се прилага политика на нулева толерантност без двойни стандарти, и да не намира извинение за забавянията при защитата на финансовите интереси на Съюза;

3.  припомня своята резолюция от 27 април 2017 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година(6), в която „отбелязва, че Европейската служба за борба с измамите (OLAF) е започнала административни разследвания [...] в Чешката република, във връзка с проект, известен като „Щъркелово гнездо“ (Stork Nest), поради предполагаеми нередности“ и „призовава Комисията да уведоми компетентната парламентарна комисия веднага след приключване на разследванията“; припомня своята резолюция от 18 април 2018 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година(7), в която „приветства факта, че OLAF е приключила административното разследване във връзка с проекта „Щъркелово гнездо“ (Stork Nest) в Чешката република“, и „изразява съжаление, че OLAF е установила сериозни нередности“;

4.  отбелязва отговора на члена на Комисията г-н Йотингер от 29 ноември 2018 г., даден в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета за 2017 г., на въпрос с искане за писмен отговор № 51, в който той осведомява Парламента, че съгласно препоръката на OLAF по случая „Щъркелово гнездо“, приета през декември 2017 г., чешките органи са оттеглили проекта, разследван от OLAF, от окончателната декларация на регионалната оперативна програма за Централна Бохемия и че за тази операция средства на ЕС не са плащани; отбелязва също така, че OLAF препоръчва на националните правораздавателни органи да образуват наказателно разследване по проблемите, разкрити от разследването на OLAF, и че сега те са компетентните органи по този случай;

5.  подчертава, че като се има предвид пряката приложимост на член 61, параграф 1 от Финансовия регламент относно конфликтите на интереси, всички участници в изпълнението на бюджета на ЕС, включително правителствените ръководители, са отговорни за спазването на задължението за предотвратяване на конфликти на интереси и за предприемане на мерки спрямо ситуации, които могат обективно да се възприемат като конфликти на интереси;

6.  изразява съжаление, че от дълго време Комисията е останала пасивна, въпреки че от 2014 г. насам е имало сериозни признаци, че г-н Бабиш е бил в конфликт на интереси в ролята си на министър на финансите и по-късно на министър-председател;

7.  припомня задължението на националните органи да гарантират, че законодателството на Съюза относно конфликтите на интереси се прилага във всички случаи и за всички хора;

8.  призовава Комисията да създаде механизъм за контрол, чрез който да се вземат мерки за конфликтите на интереси в държавите членки, и да определи активното избягване на конфликти на интереси като един от своите приоритети; призовава Комисията да се намесва решително, особено когато националните органи не предприемат действия за предотвратяване на конфликтите на интереси на своите най-висши представители;

9.  призовава Комисията незабавно да предприеме последващи действия по този въпрос въз основа на становището на своята правна служба вследствие на жалбата на „Трансперънси интернешънъл — Чешка република“ и да приложи необходимите корективни мерки и процедури за коригиране на всяко евентуално незаконно положение, включително мярка за преустановяване на цялото финансиране от ЕС за групата Agrofert до пълното разследване и разрешаване на въпроса за конфликта на интереси;

10.  призовава всички национални органи и правителствени служители да прилагат проактивно новия Финансов регламент, особено член 61 относно конфликтите на интереси, за да предотвратяват ситуации, които вредят на репутацията на ЕС или на репутацията на неговите държави членки, на демокрацията и на финансовите интереси на ЕС, и да служат като пример за работа за общественото благо, а не за лична изгода;

11.  призовава националните парламенти на държавите членки да гарантират, че нито едно от националните законодателства относно предотвратяването на конфликти на интереси не противоречи на буквата и духа на новия Финансов регламент;

12.  отбелязва становището, изготвено от правната служба на Комисията относно възможния конфликт на интереси на настоящия чешки министър-председател г-н Бабиш в качеството му на министър на финансите през 2014 г.; изисква от Комисията да разследва изцяло законосъобразността на всички субсидии от ЕС, изплатени на групата Agrofert, откакто г-н Бабиш е член на чешкото правителство, като вземе предвид предишния Финансов регламент, приложим преди 2 август 2018 г., и раздела в него относно конфликтите на интереси;

13.  изисква от Комисията да публикува всички документи, с които разполага и които са свързани с възможния конфликт на интереси на чешкия министър-председател и министър на земеделието, и да обясни какви стъпки възнамерява да предприеме, за да коригира това положение;

14.  настоятелно призовава Комисията да събере всички средства, които са били изплатени незаконно или нередовно;

15.  настоява за пълна прозрачност по въпроса за всякакви връзки, които може да има г-н Бабиш с групата Agrofert, и че те не трябва да засягат ролята му на министър-председател на Чешката република;

16.  призовава Съвета да предприеме всички необходими и целесъобразни мерки за предотвратяване на конфликти на интереси в контекста на преговорите за бъдещия бюджет на ЕС и на следващата многогодишна финансова рамка, в съответствие с член 61, параграф 1 от Финансовия регламент;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета и правителството и парламента на Чешката република.

(1) ОВ L 246, 14.9.2016 г., стр. 1, ОВ L 252, 29.9.2017 г., стр. 1 и ОВ L 248, 3.10.2018 г., стр. 1.
(2) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(3) ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65.
(4) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.
(5) Ismeri Europa Srl / Сметна палата, решение от 15.6.1999 г., дело T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.
(6) OВ L 252, 29.9.2017 г., стр. 28.
(7) Приети текстове, P8_TA(2018)0121.

Последно осъвременяване: 7 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност