Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2975(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0582/2018

Forhandlinger :

PV 12/12/2018 - 22
PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Afstemninger :

PV 13/12/2018 - 9.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0530

Vedtagne tekster
PDF 187kWORD 47k
Torsdag den 13. december 2018 - Strasbourg
Interessekonflikt og beskyttelse af EU's budget i Den Tjekkiske Republik
P8_TA(2018)0530RC-B8-0582/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 13. december 2018 om interessekonflikter og beskyttelse af EU's budget i Den Tjekkiske Republik (2018/2975(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere afgørelser og beslutninger om decharge til Kommissionen(1) for årene 2014, 2015 og 2016,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget(2) (den nye finansforordning), særlig artikel 61 om interessekonflikter,

–  der henviser til de forespørgsler til Kommissionen, som blev sendt af det tjekkiske piratparti den 2. august 2018,

–  der henviser til den officielle klage, som blev indgivet til Kommissionen af Transparency International Czech Republic den 19. september 2018,

–  der henviser til udtalelse af 19. november 2018 fra Kommissionens Juridiske Tjeneste om virkningen af artikel 61 i den nye finansforordning (interessekonflikter) på betalinger fra de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde),

–  der henviser til den præsentation, som Kommissionens Generaldirektorat for Budget gav Parlamentets Budgetkontroludvalg den 20. november 2018, om reglerne for interessekonflikter i 2018-finansforordningen,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at bestemmelsen om interessekonflikter i 2012-finansforordningen ikke udtrykkeligt fandt anvendelse på delt forvaltning, men at medlemsstaterne var forpligtet til at sikre en effektiv intern kontrol, herunder undgåelse af interessekonflikter;

B.  der henviser til, at reglerne for offentlige udbud forpligter medlemsstaterne til at undgå interessekonflikter (artikel 24 i direktiv 2014/24/EU(3)), herunder direkte eller indirekte personlige interesse, og at der i forbindelse med situationer, som kan opfattes som en interessekonflikt, eller specifikke forpligtelser inden for delt forvaltning (f.eks. forordning (EU) nr. 1303/2013(4)), allerede er fastlagt regler;

C.  der henviser til, at Rådet vedtog sin holdning til den nye finansforordning den 16. juli 2018, og at den endelige retsakt blev undertegnet den 18. juli 2018; der henviser til, at artikel 61 i finansforordningen, som forbyder interessekonflikter, trådte i kraft den 2. august 2018;

D.  der henviser til, at artikel 61, stk. 1, i finansforordningen (sammenholdt med artikel 61, stk. 3) fastsætter:

   (i) en negativ forpligtelse for finansielle aktører til at forebygge interessekonflikter i forhold til EU-budgettet
   (ii) en positiv forpligtelse for finansielle aktører til at træffe passende foranstaltninger for at undgå, at der opstår interessekonflikt i de funktioner, der henhører under deres ansvar, og for at afhjælpe situationer, der objektivt set kan opfattes som en interessekonflikt;

E.  der henviser til, at det fremgår af EU-Domstolens retspraksis(5), at "sammenblandingen af interesser objektivt set i sig selv [nemlig udgør] en så alvorlig mangel, at det ikke er nødvendigt ved bedømmelsen heraf at tage hensyn til de impliceredes hensigter og til, om de var i god eller ond tro"; der henviser til, at Kommissionen er forpligtet til at indstille udbetalingen af EU-midler i tilfælde, hvor der er alvorlige mangler i forvaltnings- og kontrolsystemernes funktion, og hvor der er konstateret uopdagede, urapporterede og ukorrigerede alvorlige uregelmæssigheder med hensyn til en interessekonflikt;

F.  der henviser til, at Transparency International Czech Republic den 19. september 2018 indgav en formel klage til Kommissionen og hævdede, at den tjekkiske premierminister, Andrej Babiš, gentagne gange havde overtrådt EU's og Den Tjekkiske Republiks lovgivning om interessekonflikter;

G.  der henviser til, at det er blevet afsløret, at Andrej Babiš også er den reelle ejer af Agrofert, det kontrollerende selskab i Agrofert-koncernen, herunder blandt andet et stort antal tjekkiste mediavirksomheder via trustfondene AB I og AB II, hvor han både er stifter og den eneste begunstigede;

H.  der henviser til, at Andrej Babiš også er formand for det tjekkiske råd for de europæiske struktur- og investeringsfonde;

I.  der henviser til, at virksomheder, som også er en del af Agrofert-koncernen, deltager i projekter, som modtager støtte fra Den Tjekkiske Republiks program for udvikling af landdistrikterne, som igen finansieres af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne;

J.  der henviser til, at virksomheder, som er en del af Agrofert-koncernen, i perioden 2014-2020 modtog betydelige beløb fra de europæiske struktur- og investeringsfonde på mellem 42 mio. EUR i 2013 og 82 mio. EUR i 2017;

K.  der henviser til, der henviser til, at det af udtalelsen fra Kommissionens Juridiske Tjeneste fremgår, at i henhold til tjekkiske embedsmænds havde Andrej Babiš en indtægt på 3,5 mio. EUR i de første seks måneder af 2018 fra Agrofert Group via sine trustfonde;

L.  der henviser til, at Parlamentet gentagne gange har opfordret Kommissionen til i sine dechargebeslutninger at fremskynde en procedure for efterprøvende regnskabsafslutning med henblik på at indhente oplysninger om risikoen for en interessekonflikt i forbindelse med den statslige landbrugsinterventionsfond i Den Tjekkiske Republik; der henviser til, at Parlamentet har understreget, at undladelse af at træffe de nødvendige foranstaltninger for at forhindre en interessekonflikt kan forpligte den tjekkiske myndighed til at trække godkendelsen af betalingsorganet tilbage og kan også føre til, at Kommissionen anvender finansielle korrektioner;

M.  der henviser til, at Parlamentets Budgetkontroludvalg i september 2018 besluttede at behandle dette spørgsmål inden for rammerne af den årlige dechargeprocedure, navnlig i forbindelse med høringerne af de kommissærer, der var mest berørt;

N.  der henviser til, at disse høringer ikke gav medlemmerne af Parlamentet klare og fyldestgørende svar vedrørende situationen omkring den tjekkiske premierministers potentielle interessekonflikt;

O.  der henviser til, at europæiske medier, bl.a. The Guardian, Le Monde, De Standaard og Süddeutsche Zeitung, den 1. december 2018 offentliggjorde oplysninger om den juridiske udtalelse, som Kommissionens Juridiske Tjeneste havde afgivet, og som bekræftede Andrej Babiš’ interessekonflikt;

1.  er dybt bekymret over Den Tjekkiske Republiks manglende overholdelse af artikel 61, stk. 1, i finansforordningen, for så vidt angår den tjekkiske premierministers interessekonflikt og hans forbindelser med Agrofert-koncernen;

2.  beklager enhver form for interessekonflikt, der kan bringe gennemførelsen af EU-budgettet i fare og undergrave EU-borgernes tillid til den korrekte forvaltning af EU-skatteydernes penge; opfordrer Kommissionen til at sikre, at der gælder nultolerancepolitik og ingen dobbeltstandarder med hensyn til interessekonflikter hos politikere i EU, og til ikke at finde undskyldninger for forsinkelser, når Unionens finansielle interesser beskyttes;

3.  minder om sin afgørelse af 27. april 2017 om decharge for regnskabsåret 2015(6), hvori Parlamentet "bemærker, at Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) indledte administrative undersøgelser [...] af projekter i Den Tjekkiske Republik kendt som "Storks Nest" på grundlag af påståede uregelmæssigheder" og "opfordrer Kommissionen til straks at underrette Parlamentets kompetente udvalg, når undersøgelserne er afsluttet"; minder om sin afgørelse af 18. april 2018 om decharge for regnskabsåret 2016(7), hvori Parlamentet "glæder sig over, at OLAF har afsluttet den administrative undersøgelse af det tjekkiske projekt "stork nest” og "beklager, at OLAF konstaterede alvorlige uregelmæssigheder";

4.  noterer sig svaret af 29. november 2018, som kommissær Oettinger gav inden for rammerne af dechargeproceduren for 2017 på skriftlig forespørgsel 51, hvori han oplyste Parlamentet om, at de tjekkiske myndigheder i overensstemmelse med OLAF's henstilling om Stork Nest-sagen, der blev vedtaget i december 2017, har trukket det projekt, som OLAF har undersøgt, tilbage fra den endelige anmodning i det regionale operationelle program for det centrale Bøhmen, og at der ikke er blevet indbetalt EU-midler til denne operation; bemærker endvidere, at OLAF har henstillet til de nationale retlige myndigheder, at de indleder en strafferetlig efterforskning af de forhold, der blev afdækket i forbindelse med OLAF's undersøgelse, og at de nu er de kompetente myndigheder i denne sag;

5.  understreger, at i betragtning af den direkte anvendelse af artikel 61, stk. 1, i finansforordningen om interessekonflikter er alle, der er involveret i gennemførelsen af EU-budgettet, herunder regeringsledere, ansvarlige for at overholde forpligtelsen til at forebygge interessekonflikter og håndtere situationer, der objektivt kan opfattes som interessekonflikter;

6.  beklager, at Kommissionen i lang tid fortsat var passiv på trods af, at der siden 2014 havde været tydelige tegn på, at Andrej Babiš havde en interessekonflikt i sin egenskab af finansminister og senere premierminister;

7.  minder om de nationale myndigheders forpligtelse til at sikre, at Unionens lovgivning om interessekonflikter anvendes i alle tilfælde og på alle mennesker;

8.  opfordrer Kommissionen til at oprette en kontrolmekanisme med henblik på at løse problemet med interessekonflikter i medlemsstaterne og til at gøre en aktiv undgåelse af interessekonflikter som en af sine prioriteter; opfordrer Kommissionen til at gribe beslutsomt ind, navnlig når nationale myndigheder undlader at gribe ind for at forebygge interessekonflikter hos deres største repræsentanter;

9.  opfordrer Kommissionen til omgående at følge op på dette spørgsmål på grundlag af den udtalelse fra dens Juridiske Tjeneste, som blev afgivet som følge af klagen fra Transparency International Czech Republic, og til at gennemføre de nødvendige korrigerende foranstaltninger og procedurer med henblik på at afhjælpe enhver form for ulovlig situation, herunder en foranstaltning til at suspendere al EU-finansiering til Agrofert-koncernen, indtil interessekonflikten er blevet undersøgt og løst fuldt ud;

10.  opfordrer alle nationale myndigheder og indehavere af offentlige hverv til proaktivt at anvende den nye finansforordning, særlig artikel 61 om interessekonflikter, med henblik på at forebygge situationer, der er skadelige for EU's omdømme eller individuelle medlemsstaters omdømme, demokratiet og EU's finansielle interesser, og til at tjene som et godt eksempel, der arbejder for almenvellet snarere end for egen vindings skyld;

11.  opfordrer medlemsstaternes nationale parlamenter til at sikre, at ingen national lovgivning om forebyggelse af interessekonflikter, der strider mod ordlyden og ånden i den nye finansforordning;

12.  noterer sig udtalelsen fra Kommissionens Juridiske Tjeneste om den nuværende tjekkiske premierministers mulige interessekonflikt i forbindelse med hans rolle som finansminister i 2014; kræver, at Kommissionen fuldt ud undersøger lovligheden af al EU-støtte, der er blevet udbetalt til Agrofert-koncernen, siden Andrej Babiš blev en del af den tjekkiske regering, under hensyntagen til den tidligere finansforordning, der fandt anvendelse før den 2. august 2018, og den del, som vedrører interessekonflikter;

13.  anmoder om, at Kommissionen offentliggør samtlige dokumenter, som den har til rådighed, der har relation til eventuelle interessekonflikter vedrørende den tjekkiske premierminister og den tjekkiske landbrugsminister, og forklarer, hvilke foranstaltninger den agter at træffe for at rette op på situationen;

14.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at tilbagesøge alle midler, der er blevet udbetalt ulovligt eller uregelmæssigt;

15.  kræver fuld gennemsigtighed hvad angår alle forbindelser mellem Andrej Babiš og Agrofert-koncernen og kræver endvidere, at disse forbindelser ikke må gribe forstyrrende ind i hans rolle som Den Tjekkiske Republiks premierminister;

16.  opfordrer Rådet til at træffe alle nødvendige og passende foranstaltninger til at forebygge interessekonflikter i forbindelse med forhandlingerne om det kommende EU-budget og den næste flerårige finansielle ramme i overensstemmelse med finansforordningens artikel 61, stk. 1;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet samt til Den Tjekkiske Republiks regering og parlament.

(1) EUT L 246 af 14.9.2016, s. 1, EUT L 252 af 29.9.2017, s. 1, og EUT L 248 af 3.10.2018, s. 1.
(2) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(3) EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65.
(4) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.
(5) Ismeri Europa Srl mod Revisionsretten, dom af 15.6.1999, sag T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.
(6) EUT L 252 af 29.9.2017, s. 28.
(7) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0121.

Seneste opdatering: 7. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik