Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2975(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0582/2018

Keskustelut :

PV 12/12/2018 - 22
PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Äänestykset :

PV 13/12/2018 - 9.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0530

Hyväksytyt tekstit
PDF 124kWORD 43k
Torstai 13. joulukuuta 2018 - Strasbourg
Eturistiriita ja EU:n talousarvion suojaaminen Tšekin tasavallassa
P8_TA(2018)0530RC-B8-0582/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. joulukuuta 2018 eturistiriidoista ja EU:n talousarvion suojaamisesta Tšekin tasavallassa (2018/2975(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöksensä ja päätöslauselmansa vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle vuosien 2014, 2015 ja 2016 osalta(1),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 2018/1046(2) (uusi varainhoitoasetus) ja erityisesti sen 61 artiklan, joka koskee eturistiriitoja,

–  ottaa huomioon Tšekin piraattipuolueen komissiolle 2. elokuuta 2018 lähettämät kysymykset,

–  ottaa huomioon Tšekin Transparency International -järjestön komissiolle 19. syyskuuta 2018 tekemän virallisen kantelun,

–  ottaa huomioon komission oikeudellisen yksikön 19. marraskuuta 2018 antaman lausunnon uuden varainhoitoasetuksen 61 artiklan (Eturistiriidat) vaikutuksesta Euroopan rakenne- ja investointirahastoista (ERI-rahastot) suoritettaviin maksuihin: ”Impact of Article 61 of the new Financial Regulation (conflict of interests) on payments from the European Structural and Investment (ESI) Funds”,

–  ottaa huomioon, että komission budjettipääosasto esitteli parlamentin talousarvion valvontavaliokunnalle 20. marraskuuta 2018 vuoden 2018 varainhoitoasetukseen sisältyviä eturistiriitoja koskevia sääntöjä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että vuoden 2012 varainhoitoasetuksen eturistiriitasäännöstä ei sovellettu nimenomaisesti yhteistyöhön perustuvaan varojen hallinnointiin, mutta jäsenvaltioilta edellytettiin kuitenkin, että ne varmistavat vaikuttavan sisäisen valvonnan, johon kuuluu eturistiriitojen välttäminen;

B.  ottaa huomioon, että julkisia hankintoja koskevat säännöt velvoittavat (direktiivin 2014/24/EU(3) 24 artikla) jäsenvaltioita välttämään eturistiriitoja, mukaan lukien välittömät tai välilliset henkilökohtaiset intressit, ja että sellaisia tilanteita, joita voidaan pitää eturistiriitoina, ja yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia koskevia erityisvelvoitteita koskevat säännöt (esimerkiksi asetus (EU) N:o 1303/2013(4)) ovat jo olemassa;

C.  ottaa huomioon, että neuvosto vahvisti uutta varainhoitoasetusta koskevan kantansa 16. heinäkuuta 2018 ja lopullinen säädös allekirjoitettiin 18. heinäkuuta 2018; ottaa huomioon myös, että varainhoitoasetuksen 61 artikla, jossa kielletään eturistiriidat, tuli voimaan 2. elokuuta 2018;

D.  ottaa huomioon, että varainhoitoasetuksen 61 artiklan 1 kohdassa (yhdessä 61 artiklan 3 kohdan kanssa) säädetään seuraavista:

   i) taloushallinnon toimijoiden negatiivinen velvoite estää EU:n talousarvioon liittyvät eturistiriitatilanteet
   ii) taloushallinnon toimijoiden positiivinen velvoite toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet estääkseen eturistiriitojen syntymisen vastuullaan olevissa tehtävissä ja puuttua tilanteisiin, joita voidaan objektiivisesti tarkasteltuna pitää eturistiriitoina;

E.  ottaa huomioon, että unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön(5) mukaan ”eturistiriita on itsessään ja objektiivisesti tarkasteltuna vakava toimintahäiriö, eikä sen oikeudellisessa luonnehdinnassa ole tarpeen ottaa huomioon kyseessä olevien henkilöiden aikomuksia tai vilpitöntä tai vilpillistä mieltä”; ottaa myös huomioon, että komissio on velvollinen keskeyttämään EU:n varojen maksun tapauksissa, joissa hallinnointi- ja valvontajärjestelmien toiminnassa on vakavia puutteita ja joissa ilmenee havaitsematta, raportoimatta ja korjaamatta jääneitä vakavia eturistiriitoihin liittyviä sääntöjenvastaisuuksia;

F.  ottaa huomioon, että Tšekin Transparency International -järjestö teki 19. syyskuuta 2018 komissiolle virallisen kantelun, jonka mukaan Tšekin pääministeri Andrej Babiš oli rikkonut jatkuvasti eturistiriitoja koskevaa EU:n ja Tšekin lainsäädäntöä;

G.  ottaa huomioon, että Babiš on paljastunut Agrofertin tosiasialliseksi omistajaksi, ja toteaa, että kyseinen yhtiö hallinnoi Agrofert-konsernia – johon kuuluu muun muassa useita tärkeitä tšekkiläisiä tiedotusvälineitä – sijoitusyhtiöiden AB I and AB II kautta, joiden perustaja ja samalla ainut edunsaaja hän on;

H.  ottaa huomioon, että Babiš on myös Euroopan rakenne- ja investointirahastojen Tšekin hallintoneuvoston puheenjohtaja;

I.  ottaa huomioon, että Agrofert-konserniin kuuluvia yhtiöitä on mukana hankkeissa, joita tuetaan Tšekin tasavallan maaseudun kehittämisohjelmasta, jota puolestaan rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta;

J.  ottaa huomioon, että Agrofert-konserniin kuuluvat yhtiöt ovat saaneet huomattavia summia rahoitusta Euroopan rakenne- ja investointirahastoista kaudella 2014–2020 ja että rahoituksen määrä on vaihdellut 42 miljoonasta eurosta (vuonna 2013) aina 82 miljoonaan euroon (vuonna 2017);

K.  ottaa huomioon, että komission oikeudellisen yksikön lausunnossa todetaan, että Tšekin valtionhallinnon virkamiesten tuloista annettavan ilmoituksen mukaan Babiš sai vuoden 2018 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana 3,5 miljoonan euron tulot Agrofert-konsernilta sijoitusyhtiöidensä kautta;

L.  toteaa, että parlamentti on vastuuvapaudesta antamissaan päätöslauselmissa toistuvasti kehottanut komissiota nopeuttamaan sääntöjenmukaisuuden tarkastamismenettelyä, jotta saadaan tietoa Tšekin tasavallan maatalousinterventiorahastoon liittyvän eturistiriidan riskistä; toteaa myös korostaneensa, että eturistiriidan ehkäisemiseen tarvittavien toimenpiteiden laiminlyönti voisi pakottaa Tšekin viranomaisen perumaan maksajaviraston akkreditoinnin ja voisi johtaa myös siihen, että komissio soveltaa rahoitusoikaisua;

M.  ottaa huomioon, että parlamentin talousarvion valvontavaliokunta päätti syyskuussa 2018 käsitellä tätä asiaa vuotuisen vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, erityisesti niiden komission jäsenten kuulemistilaisuuksissa, joita asia eniten koskee;

N.  toteaa, että nämä kuulemiset eivät antaneet parlamentin jäsenille riittäviä ja selkeitä vastauksia siihen, mikä Tšekin pääministerin mahdollista eturistiriitaa koskevan asian tämänhetkinen tilanne on;

O.  ottaa huomioon, että eurooppalaiset tiedotusvälineet, kuten The Guardian, Le Monde, De Standaard ja Süddeutsche Zeitung, julkaisivat 1. joulukuuta 2018 komission oikeudellisen yksikön laatimasta oikeudellisesta lausunnosta tietoja, joissa vahvistetaan Babišin eturistiriitatilanne;

1.  on erittäin huolissaan siitä, että Tšekin tasavalta ei ole noudattanut varainhoitoasetuksen 61 artiklan 1 kohtaa asiassa, joka koskee Tšekin pääministerin eturistiriitaa ja hänen yhteyksiään Agrofert-konserniin;

2.  pitää valitettavina kaikenlaisia eturistiriitoja, jotka voivat vaarantaa EU:n talousarvion toteuttamisen ja heikentää EU:n kansalaisten luottamusta siihen, että EU:n veronmaksajien rahoja hallinnoidaan asianmukaisesti; pyytää komissiota varmistamaan, että kaikkien EU:n poliitikkojen eturistiriitojen suhteen on nollatoleranssi ja ettei minkäänlaisia kaksoisstandardeja sovelleta, sekä huolehtimaan siitä, ettei asioita viivytetä millään verukkeella, kun on kyse unionin taloudellisten etujen suojaamisesta;

3.  palauttaa mieliin 27. huhtikuuta 2017 varainhoitovuotta 2015 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä antamansa päätöslauselman(6), jossa se totesi, että ”Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) käynnisti hallinnollisia tutkimuksia [...] Tšekin tasavallassa ”haikaranpesänä” tunnetusta hankkeesta väitettyjen sääntöjenvastaisuuksien pohjalta” ja kehotti ”komissiota tiedottamaan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle viipymättä tutkimusten valmistumisesta”; palauttaa mieliin myös 18. huhtikuuta 2018 varainhoitovuotta 2016 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä antamansa päätöslauselman(7), jossa se pani ”tyytyväisenä merkille, että Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) on saattanut päätökseen Tšekin ns. haikaranpesähanketta koskevan hallinnollisen tutkinnan” ja piti valitettavana, että ”OLAF havaitsi vakavia sääntöjenvastaisuuksia”;

4.  panee merkille komission jäsen Oettingerin vuoden 2017 vastuuvapausmenettelyn yhteydessä 29. marraskuuta 2018 antaman vastauksen kirjalliseen kysymykseen nro 51, jossa hän ilmoitti parlamentille, että OLAFin joulukuussa 2017 Stork Nest -tapauksessa hyväksymän suosituksen mukaisesti Tšekin viranomaiset ovat vetäneet Olafin tutkinnan kohteena olleen hankkeen pois Keski-Böömin alueellista toimenpideohjelmaa koskevasta lopullisesta hakemuksesta ja että tähän toimenpiteeseen ei ole osoitettu EU:n varoja; panee lisäksi merkille OLAFin suositelleen kansallisille oikeusviranomaisille, että ne käynnistäisivät rikostutkinnan OLAFin tutkinnassa todetuista seikoista, ja toteaa, että kyseiset viranomaiset ovat nyt toimivaltaisia viranomaisia tässä asiassa;

5.  korostaa, että koska varainhoitoasetuksen 61 artiklan 1 kohtaa eturistiriidoista sovelletaan suoraan, kaikki EU:n talousarvion toteuttamiseen osallistuvat henkilöt, myös hallitusten päämiehet, ovat vastuussa siitä, että noudatetaan eturistiriitojen ehkäisemistä koskevaa velvoitetta ja puututaan tilanteisiin, joita voidaan objektiivisesti tarkasteltuna pitää eturistiriitoina;

6.  pitää valitettavana, että komissio oli pitkään passiivinen, vaikka vuodesta 2014 lähtien oli vahvoja viitteitä siitä, että Babišilla oli eturistiriita hänen toimiessaan valtiovarainministerinä ja myöhemmin pääministerinä;

7.  muistuttaa kansallisten viranomaisten velvollisuudesta varmistaa, että eturistiriitoja koskevaa unionin lainsäädäntöä sovelletaan kaikissa tapauksissa ja kaikkiin henkilöihin;

8.  kehottaa komissiota perustamaan valvontamekanismin, jolla puututaan eturistiriitatilanteisiin jäsenvaltioissa ja asettamaan eturistiriitojen aktiivisen välttämisen yhdeksi painopisteistään; kehottaa komissiota myös toimimaan päättäväisesti erityisesti silloin, kun kansalliset viranomaiset eivät ryhdy toimiin korkeimpien edustajiensa eturistiriitojen ehkäisemiseksi;

9.  kehottaa komissiota toteuttamaan viipymättä jatkotoimia, jotka perustuvat sen oikeudellisen yksikön Tšekin Transparency International -järjestön tekemän kantelun johdosta antamaan lausuntoon, sekä toteuttamaan tarpeelliset korjaavat toimenpiteet ja menettelyt mahdolliseen laittomaan tilanteeseen puuttumiseksi, myös keskeyttämällä kaiken Agrofert-konsernille annettavan EU:n rahoituksen, kunnes eturistiriita on täysin tutkittu ja ratkaistu;

10.  kehottaa kaikkia kansallisia viranomaisia ja valtion virkamiehiä soveltamaan ennakoivasti uutta varainhoitoasetusta ja erityisesti sen 61 artiklaa, joka koskee eturistiriitoja, jotta voidaan estää EU:n mainetta, sen jäsenvaltioiden mainetta, demokratiaa ja EU:n taloudellisia etuja vahingoittavat tilanteet, sekä toimimaan esimerkkinä työskentelystä yhteisen hyvän eikä henkilökohtaisen hyödyn tavoittelemiseksi;

11.  kehottaa jäsenvaltioiden kansallisia parlamentteja varmistamaan, ettei mikään eturistiriitojen ehkäisemistä koskeva kansallinen lainsäädäntö ole uuden varainhoitoasetuksen kirjaimen ja hengen vastainen;

12.  panee merkille komission oikeudellisen yksikön laatiman lausunnon Tšekin nykyisen pääministerin Babišin mahdollisesta eturistiriidasta hänen toimiessaan valtiovarainministerinä vuonna 2014; kehottaa komissiota tutkimaan perusteellisesti kaikkien niiden EU-tukien laillisuuden, jotka on maksettu Agrofert-konsernille Babišin tultua Tšekin hallituksen jäseneksi, ottaen huomioon aiemman varainhoitoasetuksen, jota sovellettiin ennen 2. elokuuta 2018 ja sen eturistiriitoja koskevan osan;

13.  vaatii komissiota julkaisemaan kaikki hallussaan olevat asiakirjat, jotka liittyvät Tšekin pääministerin ja maatalousministerin mahdolliseen eturistiriitaan, ja kertomaan, mihin toimiin se aikoo ryhtyä tilanteen korjaamiseksi;

14.  kehottaa komissiota perimään takaisin kaikki varat, jotka on maksettu laittomasti tai sääntöjenvastaisesti;

15.  vaatii täyttä avoimuutta Babišin mahdollisista kytköksistä Agrofert-konserniin ja sitä, etteivät nämä kytkökset saa vaikuttaa hänen toimintaansa Tšekin tasavallan pääministerinä;

16.  kehottaa neuvostoa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin ja asianmukaisiin toimiin, jotta tulevaa EU:n talousarviota ja seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevien neuvottelujen yhteydessä estetään eturistiriidat varainhoitoasetuksen 61 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle sekä Tšekin tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

(1) EUVL L 246, 14.9.2016, s. 1, EUVL L 252, 29.9.2017, s. 1 ja EUVL L 248, 3.10.2018, s. 1.
(2) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(3) EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65.
(4) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320.
(5) Ismeri Europa v. tilintarkastustuomioistuin, 15. kesäkuuta 1999 annettu tuomio, asia T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.
(6) EUVL L 252, 29.9.2017, s. 28.
(7) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0121.

Päivitetty viimeksi: 7. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö