Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2975(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0582/2018

Debatai :

PV 12/12/2018 - 22
PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Balsavimas :

PV 13/12/2018 - 9.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0530

Priimti tekstai
PDF 168kWORD 43k
Ketvirtadienis, 2018 m. gruodžio 13 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Interesų konfliktas ir ES biudžeto apsauga Čekijoje
P8_TA(2018)0530RC-B8-0582/2018

2018 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl interesų konflikto ir ES biudžeto apsaugos Čekijos Respublikoje (2018/2975(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnius sprendimus ir rezoliucijas dėl Komisijos 2014, 2015 ir 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo(1),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių(2) (toliau – naujasis Finansinis reglamentas), ypač į jo 61 straipsnį dėl interesų konfliktų,

–  atsižvelgdamas į klausimus Komisijai, kuriuos 2018 m. rugpjūčio 2 d. atsiuntė Čekijos piratų partija,

–  atsižvelgdamas į organizacijos „Transparency International“ Čekijos padalinio 2018 m. rugsėjo 19 d. pateiktą oficialų skundą,

–  atsižvelgdamas į Komisijos teisės tarnybos 2018 m. lapkričio 19 d. nuomonę dėl naujojo Finansinio reglamento 61 straipsnio (interesų konfliktai) poveikio mokėjimams iš Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų;

–  atsižvelgdamas į Parlamento Biudžeto kontrolės komitete 2018 m. lapkričio 20 d. Komisijos Biudžeto generalinio direktorato pristatytas „Interesų konfliktų taisykles 2018 m. finansiniame reglamente“,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi 2012 m. Finansinio reglamento nuostata dėl interesų konflikto nebuvo aiškiai taikoma pasidalijamajam valdymui, tačiau valstybės narės privalėjo užtikrinti veiksmingą vidaus kontrolę, įskaitant interesų konfliktų vengimą;

B.  kadangi viešųjų pirkimų taisyklėmis valstybės narės įpareigojamos vengti interesų konfliktų (Direktyvos 2014/24/ES 24 straipsnis(3)), įskaitant tiesioginius ar netiesioginius asmeninius interesus, ir jau numatytos taisyklės tais atvejais, kurie laikomi interesų konfliktais, ir taisyklės dėl konkrečių prievolių esant pasidalijamajam valdymui, (pvz., Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013(4));

C.  kadangi 2018 m. liepos 16 d. Taryba priėmė savo poziciją dėl naujojo Finansinio reglamento, o galutinis aktas pasirašytas 2018 m. liepos 18 d.; kadangi 2018 m. rugpjūčio 2 d. įsigaliojo Finansinio reglamento 61 straipsnis, kuriuo draudžiami interesų konfliktai;

D.  kadangi Finansinio reglamento 61 straipsnio 1 dalyje (kartu su 61 straipsnio 3 dalimi) nustatyta, kad:

   i) finansiniai pareigūnai turi nesiimti jokių veiksmų, dėl kurių jiems gali kilti su Sąjungos biudžetu susijusių interesų konfliktų;
   ii) finansiniai pareigūnai turi imtis tinkamų priemonių, kad interesų konfliktų nekiltų vykdant jų atsakomybei tenkančias pareigas ir kad būtų reaguojama į situacijas, kurios gali būti objektyviai suprantamos kaip interesų konfliktas;

E.  kadangi, remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika(5), „interesų konfliktas pats savaime ir, objektyviai vertinant, yra didelis pažeidimas ir todėl nebūtina vertinti atitinkamų šalių ketinimų ir to, ar jos elgėsi sąžiningai ar nesąžiningai“; kadangi Komisija privalo sustabdyti mokėjimus iš ES fondo tais atvejais, kai yra didelių valdymo ir kontrolės sistemų veikimo trūkumų ir paaiškėja, kad esama nekonstatuotų, nedeklaruotų ir neištaisytų didelių pažeidimų, susijusių su interesų konfliktu;

F.  kadangi 2018 m. rugsėjo 19 d. organizacijos „Transparency International“ Čekijos padalinys pateikė oficialų skundą Komisijai, kuriame pareiškė, kad Čekijos Ministras Pirmininkas Andrej Babiš nuolat pažeidinėjo ES ir Čekijos teisės aktus dėl interesų konfliktų;

G.  kadangi paaiškėjo, jog A. Babiš taip pat yra bendrovės „Agrofert“ tikrasis savininkas ir kad ši bendrovė per patikos fondus „AB I“ ir „AB II“, kurių steigėju ir vieninteliu naudos gavėju jis ir yra, kontroliuoja grupę „Agrofert“, apimančią be kita ko keletą svarbių Čekijos žiniasklaidos priemonių;

H.  kadangi A. Babiš taip pat yra Čekijos Europos struktūrinių ir investicijų fondų tarybos pirmininkas;

I.  kadangi bendrovės, priklausančios grupei „Agrofert“, dalyvauja vykdant pagal Čekijos Respublikos kaimo plėtros programą subsidijuojamus projektus, kuriuos savo ruožtu finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai;

J.  kadangi grupei „Agrofert“ priklausančios bendrovės 2014–2020 m. laikotarpiu iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų gavo dideles sumas, siekiančias nuo 42 mln. EUR 2013 m. iki 82 mln. EUR 2017 m.;

K.  kadangi, Komisijos teisės tarnybos nuomonėje teigiama, jog remiantis Čekijos valstybės tarnautojų pajamų deklaracija, A. Babiš per pirmuosius šešis 2018 m. mėnesius per savo patikos fondus iš grupės „Agrofert“ gavo 3,5 mln. EUR pajamų;

L.  kadangi Parlamentas savo rezoliucijose dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo ne kartą ragino Komisiją paspartinti atitikties patvirtinimo procedūrą, siekiant gauti informaciją apie interesų konflikto riziką, susijusią su Čekijos valstybiniu intervenciniu žemės ūkio fondu; kadangi Parlamentas pabrėžė, kad nesiimant būtinų priemonių interesų konfliktui išvengti Čekijos institucija privalėtų panaikinti mokėjimo agentūros akreditaciją ir dėl to Komisija taip pat turėtų taikyti finansines pataisas;

M.  kadangi 2018 m. rugsėjo mėn. Parlamento Biudžeto kontrolės komitetas nusprendė spręsti šį klausimą vykdant metinę biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, visų pirma, rengiant klausymus, kuriuose dalyvautų labiausiai susiję Komisijos nariai;

N.  kadangi per šiuos klausymus Parlamento nariai negavo aiškių ir pakankamų atsakymų dėl su galimu Čekijos ministro pirmininko interesų konfliktu susijusios padėties;

O.  kadangi 2018 m. gruodžio 1 d. Europos žiniasklaidos priemonės, kaip antai, „The Guardian“ , „Le Monde“, „De Standaard“ ir „Süddeutsche Zeitung“, paskelbė informaciją apie Komisijos teisės tarnybos pateiktą teisinę nuomonę, kuria patvirtinamas A. Babišo interesų konfliktas;

1.  yra labai susirūpinęs tuo, kad Čekijos Respublika nesilaiko Finansinio reglamento 61 straipsnio 1 dalies nuostatų, atsižvelgiant į Čekijos ministro pirmininko interesų konfliktą ir jo ryšius su grupe „Agrofert“;

2.  apgailestauja dėl bet kokio pobūdžio interesų konflikto, kuris galėtų pakenkti ES biudžeto vykdymui ir sumažinti ES piliečių pasitikėjimą tinkamu ES mokesčių mokėtojų pinigų valdymu; ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų laikomasi visiško netoleravimo politikos ir kad nebūtų taikomi dvigubi standartai bet kokio ES politiko interesų konfliktų atveju, ir kad nebūtų ieškoma dingsčių delsti, kai reikia ginti Sąjungos finansinius interesus;

3.  primena savo 2017 m. balandžio 27 d. rezoliuciją dėl 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo(6), kurioje atkreipia dėmesį į tai, kad „Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (toliau – OLAF) remdamasi įtarimais dėl pažeidimų pradėjo administracinius tyrimus, tokius kaip antai [...] Čekijos Respublikoje vykdomo projekto, žinomo kaip „Stork Nest“, tyrimas“, ir kuriame „ragina Komisiją, kai tik tyrimai bus užbaigti, apie tai pranešti EP atsakingam komitetui“; primena savo 2018 m. balandžio 18 d. rezoliuciją dėl 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo (7), kurioje „palankiai vertina tai, kad OLAF užbaigė administracinį tyrimą dėl Čekijos „Stork Nest“ projekto“ ir „apgailestauja dėl to, kad OLAF rado sunkių pažeidimų“;

4.  atkreipia dėmesį į 2018 m. lapkričio 29 d. Komisijos nario G. Oettingerio pagal 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą pateiktą atsakymą į klausimą, į kurį atsakoma raštu, Nr. 51, kuriuo Parlamentas informuojamas, kad pagal 2017 m. gruodžio mėn. priimtą OLAF rekomendaciją dėl „Stork Nest“ atvejo Čekijos valdžios institucijos išbraukė projektą, kurį ištyrė OLAF, iš galutinio prašymo dėl regioninės veiksmų programos, skirtos Centrinei Bohemijai, finansavimo ir kad šia, veiksmui nebuvo sumokėta jokių ES lėšų; be to, pažymi, kad OLAF nacionalinėms teisminėms institucijoms rekomendavo pradėti baudžiamosios veikos tyrimą dėl klausimų, kurie buvo atskleisti OLAF tyrimo metu, ir kad šiuo atveju jos yra kompetentingos institucijos;

5.  pabrėžia, kad atsižvelgiant į tiesioginį Finansinio reglamento 61 straipsnio 1 dalies dėl interesų konflikto taikymą, visi subjektai, dalyvaujantys įgyvendinant ES biudžetą, įskaitant vyriausybių vadovus, privalo laikytis prievolės užkirsti kelią interesų konfliktams ir reaguoti į situacijas, kurios gali būti objektyviai suvokiamos kaip interesų konfliktai;

6.  apgailestauja, kad Komisija ilgą laiką buvo pasyvi nepaisant to, kad nuo 2014 m. buvo aiškių ženklų, liudijančių kad A. Babiš buvo patekęs į interesų konfliktą eidamas finansų ministro pareigas, o vėliau – ministro pirmininko pareigas;

7.  primena nacionalinių valdžios institucijų pareigą užtikrinti, kad Sąjungos teisės aktai dėl interesų konfliktų būtų taikomi visais atvejais ir visiems žmonėms;

8.  ragina Komisiją sukurti kontrolės mechanizmą, skirtą interesų konfliktų valstybėse narėse klausimui spręsti, ir kaip vieną iš prioritetų nustatyti aktyvų interesų konfliktų vengimą; ragina Komisiją ryžtingai imtis veiksmų, ypač tais atvejais, kai nacionalinės valdžios institucijos nesistengia užkirsti kelio savo aukščiausių vadovų interesų konfliktams;

9.  ragina Komisiją nedelsiant imtis tolesnių su šiuo klausimu susijusių veiksmų, remiantis Teisės tarnybos nuomone, parengta atsižvelgiant į organizacijos „Transparency International“ Čekijos padalinio skundą, ir taikyti reikiamas taisomąsias priemones ir procedūras, įskaitant bet kokio grupei „Agrofert“ ES teikiamo finansavimo sustabdymo priemonę, siekiant ištaisyti bet kokią galimą neteisėtą padėtį, kol bus visiškai ištirtas ir išspręstas interesų konfliktas;

10.  ragina visas nacionalines valdžios institucijas ir vyriausybių pareigūnus aktyviai taikyti naująjį Finansinį reglamentą, visų pirma jo 61 straipsnį dėl interesų konfliktų, siekiant užkirsti kelią situacijoms, kai padaroma žala ES ir jos valstybių narių reputacijai, pakenkiama demokratijai ir ES finansinių interesams, ir būti darbo, kuriuo siekiama visuomenės gerovės, o ne asmeninės naudos, pavyzdžiu;

11.  ragina valstybių narių nacionalinius parlamentus užtikrinti, kad joks nacionalinis teisės aktas dėl interesų konfliktų prevencijos neprieštarautų naujojo Finansinio nuostatoms ir esmei;

12.  atkreipia dėmesį į Komisijos Teisės tarnybos parengtą nuomonę dėl galimo dabartinio Čekijos Ministro Pirmininko A. Babišo interesų konflikto tuo metu, kai jis 2014 m. ėjo finansų ministro pareigas; reikalauja, kad Komisija išsamiai ištirtų visų ES subsidijų, išmokėtų grupei „Agrofert“, teisėtumą nuo to laiko, kai A. Babiš pradėjo dirbti Čekijos vyriausybėje, atsižvelgiant į ankstesnį iki 2018 m. rugpjūčio 2 d. galiojusį finansinį reglamentą ir jo skirsnį dėl interesų konfliktų;

13.  prašo Komisijos paskelbti visus jos turimus dokumentus, susijusius su galimu Čekijos ministro pirmininko ir žemės ūkio ministro interesų konfliktu, ir paaiškinti, kokių veiksmų ji ketina imtis padėčiai ištaisyti;

14.  primygtinai ragina Komisiją susigrąžinti visas neteisėtai arba netinkamai išmokėtas lėšas;

15.  primygtinai ragina užtikrinti visišką bet kokių A. Babišo ryšių su grupe „Agrofert“ skaidrumą ir primygtinai pabrėžia, kad jie neturi daryti įtakos jo, kaip Čekijos ministro pirmininko, pareigoms;

16.  ragina Tarybą imtis visų būtinų ir tinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią interesų konfliktams derybose dėl būsimo ES biudžeto ir kitos daugiametės finansinės programos, laikantis Finansinio reglamento 61 straipsnio 1 dalies nuostatų;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir Čekijos Respublikos vyriausybei ir parlamentui.

(1) OL L 246, 2016 9 14, p. 1, OL L 252, 2017 9 29, p. 1 ir OL L 248, 2018 10 3, p. 1.
(2) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(3) OL L 94, 2014 3 28, p. 65.
(4) OL L 347, 2013 12 20, p. 320.
(5) Ismeri Europa Srl / Audito Rūmai,1999 m. birželio 15 d. sprendimas, byla T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.
(6) OL L 252, 2017 9 29, p. 28.
(7) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0121.

Atnaujinta: 2019 m. spalio 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika