Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2975(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B8-0582/2018

Razprave :

PV 12/12/2018 - 22
PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Glasovanja :

PV 13/12/2018 - 9.13
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0530

Sprejeta besedila
PDF 169kWORD 48k
Četrtek, 13. december 2018 - Strasbourg
Nasprotje interesov in zaščita proračuna EU v Češki republiki
P8_TA(2018)0530RC-B8-0582/2018

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. decembra 2018 o nasprotju interesov in zaščiti proračuna EU v Češki republiki (2018/2975(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih sklepov in resolucij o razrešnici Komisiji(1) za leta 2014, 2015 in 2016,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije(2) (v nadaljnjem besedilu: nova finančna uredba), zlasti člena 61 o nasprotju interesov,

–  ob upoštevanju vprašanj, ki jih je na Komisijo naslovila češka Piratska stranka 2. avgusta 2018,

–  ob upoštevanju uradne pritožbe, ki jo je 19. septembra 2018 pri Komisiji vložila organizacija Transparency International Češka republika,

–  ob upoštevanju mnenja pravne službe Komisije z dne 19. novembra 2018 o vplivu člena 61 nove finančne uredbe (nasprotje interesov) na plačila iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov,

–  ob upoštevanju predstavitve z naslovom Pravila o nasprotju interesov v finančni uredbi iz leta 2018, ki jo je imel generalni direktorat Komisije za proračun 20. novembra 2018 v Odboru Evropskega parlamenta za proračunski nadzor,

–  ob upoštevanju člena 123(2) in (4) Poslovnika,

A.  ker se določba finančne uredbe iz leta 2012 o nasprotju interesov ni izrecno uporabljala za deljeno upravljanje, vendar so morale države članice zagotoviti učinkovito notranjo kontrolo, vključno s preprečevanjem nasprotja interesov;

B.  ker pravila o javnih naročilih zavezujejo države članice, da se izogibajo nasprotju interesov (člen 24 Direktive 2014/24/EU(3)), vključno z neposrednimi ali posrednimi osebnimi interesi, za primere, ki bi lahko šteli za nasprotje interesov ali posebne obveznosti pri deljenem upravljanju, pa so že vzpostavljena pravila (npr. Uredba (EU) št. 1303/2013(4));

C.  ker je Svet 16. julija 2018 sprejel stališče o novi finančni uredbi in je bil končni akt podpisan 18. julija 2018; ker je člen 61 finančne uredbe, ki prepoveduje nasprotje interesov, začel veljati 2. avgusta 2018;

D.  ker člen 61(1) finančne uredbe (v povezavi s členom 61(3)) določa:

   (i) negativno obveznost finančnih udeležencev, da preprečijo nasprotje interesov v zvezi s proračunom EU;
   (ii) pozitivno obveznost finančnih akterjev, da sprejmejo ustrezne ukrepe, da preprečijo pojav nasprotja interesov pri nalogah v njihovi odgovornosti in odpravijo situacije, ki bi se lahko objektivno dojemale kot nasprotje interesov;

E.  ker v skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije(5) nasprotje interesov objektivno in samo po sebi pomeni hudo nepravilnost, ne da bi bilo treba za njeno opredelitev upoštevati namere zadevnih oseb in njihovo dobro ali slabo vero; ker mora Komisija začasno prekiniti plačila sredstev EU v primerih, ko obstaja resna pomanjkljivost v delovanju sistemov upravljanja in nadzora ter kjer je prišlo do neodkritih, neprijavljenih in nepopravljenih resnih nepravilnosti, povezanih z nasprotjem interesov;

F.  ker je 19. septembra 2018 organizacija Transparency International Češka republika vložila uradno pritožbo pri Komisiji, v kateri češkemu predsedniku vlade Andreju Babišu očita, da vztrajno krši zakonodajo EU in češko zakonodajo o nasprotju interesov;

G.  ker je bilo razkrito, da je Andrej Babiš dejanski lastnik družbe Agrofert, ki prek skrbniških skladov AB I in AB II, katerih ustanovitelj in hkrati edini upravičenec je Babiš, obvladuje skupino Agrofert, ki med drugim obsega več pomembnih čeških medijskih hiš;

H.  ker je Andrej Babiš tudi predsednik češkega sveta za evropske strukturne in investicijske sklade;

I.  ker podjetja, ki pripadajo skupini Agrofert, sodelujejo v projektih, ki se subvencionirajo iz programa Češke republike za razvoj podeželja, ta pa se financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja;

J.  ker so podjetja, ki pripadajo skupini Agrofert, v obdobju 2014–2020 prejela znatna sredstva iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, in sicer od 42 milijonov EUR leta 2013 do 82 milijonov EUR leta 2017;

K.  ker pravna služba Komisije v svojem mnenju navaja, da je Andrej Babiš v skladu z izjavo o dohodkih čeških javnih uslužbencev v prvih šestih mesecih leta 2018 od skupine Agrofert prek svojih skrbniških skladov prejel dohodke v višini 3,5 milijona EUR;

L.  ker je Parlament v svojih resolucijah o razrešnici večkrat pozval Komisijo, naj pospeši postopek potrditve skladnosti, da bi pridobili informacije o nevarnosti nasprotja interesov pri češkem državnem kmetijskem intervencijskem skladu; in ker je Parlament poudaril, da bi zato, ker niso sprejeli potrebnih ukrepov za preprečitev nasprotja interesov, lahko zahteval, da češki pristojni organi odvzamejo akreditacijo plačilni agenciji, kar bi lahko privedlo do vloge za finančni popravek Komisije;

M.  ker je septembra 2018 Odbor Parlamenta za proračunski nadzor sklenil, da bo to vprašanje obravnaval v okviru letnega postopka podelitve razrešnice, zlasti na predstavitvah komisarjev, ki jih to najbolj zadeva;

N.  ker poslanci Evropskega parlamenta na teh predstavitvah niso dobili jasnih in zadostnih odgovorov o morebitnem nasprotju interesov češkega predsednika vlade;

O.  ker so 1. decembra 2018 evropske medijske hiše, kot so The Guardian, Le Monde, De Standaard in Süddeutsche Zeitung, objavile informacije o pravnem mnenju, ki ga je izdala pravna služba Komisije in ki potrjuje nasprotje interesov Andreja Babiša;

1.  je globoko zaskrbljen, ker Češka republika ne izpolnjuje obveznosti iz člena 61(1) finančne uredbe glede nasprotja interesov češkega predsednika vlade in njegovih povezav s skupino Agrofert;

2.  obžaluje vsakršno nasprotje interesov, ki bi lahko ogrozilo izvrševanje proračuna EU in spodkopalo zaupanje državljanov EU v dobro upravljanje denarja davkoplačevalcev EU; poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo pri nasprotju interesov politikov EU uporabljala politiko ničelne tolerance, da ne bodo veljala dvojna merila in ne bo iskala izgovorov za zamude pri zaščiti finančnih interesov Unije;

3.  opozarja na svojo resolucijo z dne 27. aprila 2017 o razrešnici za proračunsko leto 2015(6), v kateri ugotavlja, da je Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) začel upravne preiskave projekta v Češki republiki, imenovanega Štorkljino gnezdo, na podlagi domnevnih nepravilnosti, in poziva Komisijo, naj takoj po koncu preiskav obvesti pristojni odbor; opozarja na svojo resolucijo z dne 18. aprila 2018 o razrešnici za proračunsko leto 2016(7), v kateri pozdravlja dejstvo, da je urad OLAF končal upravno preiskavo češkega projekta Štorkljino gnezdo, in obžaluje, da je odkril resne nepravilnosti;

4.  je seznanjen z odgovorom komisarja Oettingerja z dne 29. novembra 2018 na vprašanje za pisni odgovor št. 51 v postopku podelitve razrešnice za leto 2017, v katerem je Parlament obvestil, da so češki organi v skladu s priporočilom urada OLAF o primeru Štorkljino gnezdo, ki je bilo sprejeto decembra 2017, umaknili projekt, ki ga je preiskal OLAF, iz končnega zahtevka regionalnega operativnega programa za osrednjo Češko in da za to operacijo niso bila nakazana nobena sredstva EU; poleg tega ugotavlja, da je urad OLAF nacionalnim pravosodnim organom priporočil, naj začnejo kazensko preiskavo o zadevah, ki jih je odkrila preiskava urada OLAF, in da so zdaj pristojni organi za ta primer;

5.  poudarja, da so glede na to, da se člen 61(1) finančne uredbe o nasprotju interesov neposredno uporablja, vsi, ki so vključeni v izvrševanje proračuna EU, tudi predsedniki vlad, odgovorni za izpolnjevanje obveznosti preprečevanja nasprotja interesov in obravnavanja primerov, ki objektivno veljajo za nasprotje interesov;

6.  obžaluje, da je Komisija dolgo ostala pasivna, čeprav od leta 2014 vse kaže na to, da je bil Andrej Babiš v nasprotju interesov kot minister za finance in kasneje kot predsednik vlade;

7.  opozarja, da so nacionalni organi dolžni zagotoviti, da se zakonodaja Unije o nasprotju interesov uporablja v vseh primerih in za vse ljudi;

8.  poziva Komisijo, naj vzpostavi nadzorni mehanizem za reševanje vprašanja nasprotja interesov v državah članicah in za eno od svojih prednostnih nalog določi dejavno preprečevanje nasprotja interesov; poziva Komisijo, naj odločno posreduje, zlasti če nacionalni organi ne preprečijo nasprotja interesov pri svojih najvišjih predstavnikih;

9.  poziva Komisijo, naj nemudoma obravnava to vprašanje na podlagi mnenja svoje pravne službe, ki izhaja iz pritožbe organizacije Transparency International Češka republika, in izvede potrebne popravne ukrepe in postopke za spremembo morebitnega nezakonitega stanja, vključno z ukrepom za začasno prekinitev financiranja EU za skupino Agrofert, dokler nasprotje interesov ne bo v celoti preiskano in rešeno;

10.  poziva vse nacionalne organ in državne uradnike, naj proaktivno uporabljajo novo finančno uredbo, zlasti člen 61 o nasprotju interesov, da bi preprečili situacije, ki škodujejo ugledu EU, njenim državam članicam, demokraciji in finančnim interesom EU, ter naj služijo kot primer delovanja za javno dobro, ne pa za osebno korist;

11.  poziva nacionalne parlamente držav članic, naj zagotovijo, da nobena nacionalna zakonodaja o preprečevanju nasprotja interesov ne bo v nasprotju s črko in duhom nove finančne uredbe;

12.  je seznanjen z mnenjem pravne službe Komisije o morebitnem nasprotju interesov, v katerem naj bi bil sedanji češki predsednik vlade Andrej Babiš v vlogi ministra za finance leta 2014; zahteva, da Komisija v celoti razišče zakonitost vseh subvencij EU, ki so bile skupini Agrofert izplačane, odkar je Andrej Babiš v češki vladi, ob upoštevanju predhodne finančne uredbe, ki se je uporabljala do 2. avgusta 2018, in njenega dela o nasprotju interesov;

13.  poziva Komisijo, naj objavi vse razpoložljive dokumente, povezane z morebitnim nasprotjem interesov češkega predsednika vlade in ministra za kmetijstvo, ter pojasni, katere ukrepe namerava sprejeti za odpravo tega stanja;

14.  poziva Komisijo, naj izterja vsa nezakonito ali nepravilno izplačana sredstva;

15.  vztraja, da morajo biti morebitne povezave, ki bi jih Andrej Babiš utegnil imeti s skupino Agrofert, popolnoma pregledne, ter ne smejo vplivati na njegovo funkcijo predsednika vlade Češke republike;

16.  poziva Svet, naj v skladu s členom 61(1) finančne uredbe sprejme vse potrebne in ustrezne ukrepe za preprečevanje nasprotja interesov pri pogajanjih o prihodnjem proračunu EU in naslednjem večletnem finančnem okviru;

17.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu ter vladi in parlamentu Češke republike.

(1) UL L 246, 14.9.2016, str. 1, UL L 252, 29.9.2017, str. 1 in UL L 248, 3.10.2018, str. 1.
(2) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(3) UL L 94, 28.3.2014, str. 65.
(4) UL L 347, 20.12.2013, str. 320.
(5) Ismeri Europa Srl proti Računskemu sodišču, sodba z dne 15.6.1999, zadeva T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.
(6) UL L 252, 29.9.2017, str. 28.
(7) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0121.

Zadnja posodobitev: 7. oktober 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov