Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2105(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0411/2018

Předložené texty :

A8-0411/2018

Rozpravy :

PV 12/12/2018 - 25
CRE 12/12/2018 - 25

Hlasování :

PV 13/12/2018 - 9.14
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0531

Přijaté texty
PDF 171kWORD 57k
Čtvrtek, 13. prosince 2018 - Štrasburk
Činnost evropského veřejného ochránce práv v roce 2017
P8_TA(2018)0531A8-0411/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2018 o výroční zprávě o činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2017 (2018/2105(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na výroční zprávu o činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2017,

–  s ohledem na články 9, 11, 15, 24 a 228 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na články 11, 35, 37, 41, 42 a 43 Listiny základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na Protokol (č. 1) o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, který je připojen ke Smlouvám,

–  s ohledem na Protokol (č. 2) o používání zásad subsidiarity a proporcionality, který je připojen ke Smlouvám,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením,

–  s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom ze dne 9. března 1994 o pravidlech a obecných podmínkách pro výkon funkce veřejného ochránce práv(1),

–  s ohledem na Evropský kodex řádné správní praxe, který přijal Parlament dne 6. září 2001,

–  s ohledem na rámcovou dohodu o spolupráci uzavřenou mezi Evropským parlamentem a evropským veřejným ochráncem práv dne 15. března 2006, která vstoupila v platnost dne 1. dubna 2006,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o činnosti evropského veřejného ochránce práv,

–  s ohledem na článek 52 a čl. 220 odst. 1 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Petičního výboru (A8-0411/2018),

A.  vzhledem k tomu, že výroční zpráva o činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2017 byla oficiálně předložena předsedovi Evropského parlamentu dne 22. května 2018 a že evropská veřejná ochránkyně práv Emily O’Reillyová představila dne 16. května 2018 v Bruselu tuto zprávu Petičnímu výboru;

B.  vzhledem k tomu, že na základě článků 24 a 228 SFEU je evropský veřejný ochránce práv oprávněn přijímat stížnosti týkající se případů nesprávného úředního postupu orgánů, institucí nebo jiných subjektů Unie, s výjimkou Soudního dvora Evropské unie při výkonu jeho soudních pravomocí;

C.  vzhledem k tomu, že v čl. 10 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii je uvedeno, že „každý občan má právo podílet se na demokratickém životě Unie“ a že „rozhodnutí jsou přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže občanům“;

D.  vzhledem k tomu, že článek 15 SFEU stanoví, že „s cílem podpořit řádnou správu věcí veřejných a zajistit účast občanské společnosti jednají orgány, instituce a jiné subjekty Unie co nejotevřeněji“ a že „každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v členském státě má právo na přístup k dokumentům orgánů, institucí a jiných subjektů Unie“;

E.  vzhledem k tomu, že v článku 41 Listiny základních práv Evropské unie je v souvislosti s právem na řádnou správu mj. stanoveno, že „každý má právo na to, aby jeho záležitosti byly orgány, institucemi a jinými subjekty Unie řešeny nestranně, spravedlivě a v přiměřené lhůtě“;

F.  vzhledem k tomu, že článek 43 Listiny stanoví, že „každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v členském státě má právo obracet se na evropského veřejného ochránce práv v případě nesprávného úředního postupu orgánů, institucí nebo jiných subjektů Unie, s výjimkou Soudního dvora Evropské unie při výkonu jeho soudních pravomocí“;

G.  vzhledem k tomu, že čl. 298 odst. 1 SFEU stanoví, že „při plnění svých úkolů se orgány, instituce a jiné subjekty Unie opírají o otevřenou, efektivní a nezávislou evropskou správu“;

H.  vzhledem k tomu, že v roce 2017 zahájila evropská veřejná ochránkyně práv 447 šetření (z nichž 433 bylo zahájeno na základě stížnosti a 14 z vlastního podnětu) a 363 šetření uzavřela (348 šetření na základě stížností a 15 z vlastního podnětu); vzhledem k tomu, že předmětem většiny šetření byla Komise (256 šetření, tj. 57,3 %), pak následují agentury EU (35 šetření, tj. 7,8 %), Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) (34 šetření, tj. 7,6 %), Parlament (22 šetření, tj. 4,9 %), Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) (17 šetření, tj. 3,8 %), Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) (16 šetření, tj. 3,6 %) a ostatní instituce (67 šetření, tj. 15 %);

I.  vzhledem k tomu, že třemi hlavními problémy, jimiž se zabývala šetření, která veřejná ochránkyně práv v roce 2017 uzavřela, byly: transparentnost, odpovědnost a přístup veřejnosti k informacím a dokumentům (20,6 %), kultura služby (16,8 %) a dodržování procesních práv (16,5 %); vzhledem k tomu, že mezi další problémy patřila etická témata, práva veřejnosti na účast na rozhodování EU, přiměřenost využívání vlastního uvážení, mj. při řízeních o nesplnění povinnosti, řádné finanční řízení nabídkových řízení, grantů a smluv EU, nábor a dobré řízení personálních otázek EU;

J.  vzhledem k tomu, že v rámci své strategické činnosti úřad evropského veřejného ochránce práv uzavřel čtyři strategická šetření a zahájil čtyři nová šetření: o transparentnosti Rady, o problému „otáčivých dveří“ v souvislosti s někdejšími evropskými komisaři, o přístupnosti webových stránek Komise pro osoby se zdravotním postižením a o činnostech před předložením žádosti o registraci v souvislosti s hodnocením léčivých přípravků prováděným Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA); vzhledem k tomu, že v roce 2017 evropská veřejná ochránkyně práv zahájila osm strategických iniciativ týkajících se mj. transparentnosti lobbování v Evropské radě, zlepšení fungování evropské občanské iniciativy a pravidel týkajících se „otáčivých dveří“ v jednotlivých orgánech a institucích EU a šest strategických iniciativ uzavřela;

K.  vzhledem k tomu, že EU se stále potýká s nejhorší hospodářskou, sociální a politickou krizí od svého založení; vzhledem k tomu, že neúčinný přístup, který zaujaly orgány EU v boji proti nedostatečné transparentnosti rozhodovacího procesu v EU i v oblasti lobbistických činností, přispívá vedle dalších významných etických otázek týkajících se orgánů k dalšímu zhoršení vnímání EU;

L.  vzhledem k tomu, že odmítnutí přístupu k dokumentům EU a související otázky transparentnosti tvořily v roce 2017 i nadále největší podíl šetření evropské veřejné ochránkyně práv;

M.  vzhledem k tomu, že s ohledem na často časově naléhavou povahu žádostí o přístup k dokumentům zahájila evropská veřejná ochránkyně práv zkušební provoz zrychleného řízení;

N.  vzhledem k tomu, že evropská veřejná ochránkyně práv plní nezastupitelnou úlohu při zajišťování odpovědnosti institucí EU a maximální transparentnosti a nestrannosti správy a rozhodovacích procesů EU, pokud jde o úspěšnou ochranu práv občanů, čímž zvyšuje jejich důvěru, účast a angažovanost na demokratickém životě Unie;

O.  vzhledem k tomu, že Soudní dvůr Evropské unie stanovil, že zásady zveřejňování a transparentnosti jsou nedílnou součástí legislativního procesu EU a že účinnost a integrita legislativního procesu nemůže tyto zásady, jež jsou v základu celého procesu, oslabovat; vzhledem k tomu, že Soudní dvůr Evropské unie vydal v této záležitosti jasný pokyn, např. ve svém rozsudku ze dne 22. března 2018 ve věci T-540/15;

P.  vzhledem k tomu, že evropská veřejná ochránkyně práv provedla na základě stížnosti celoroční šetření, které se týkalo členství prezidenta ECB v tzv. „Skupině třiceti“ (G30), soukromé organizace, mezi jejíž členy patří zástupci bank, nad nimiž ECB přímo nebo nepřímo vykonává dohled; vzhledem k tomu, že evropská veřejná ochránkyně práv doporučila, aby prezident ECB své členství v této skupině pozastavil;

Q.  vzhledem k tomu, že evropská veřejná ochránkyně práv provedla šetření ve věci stížností týkajících se toho, jak Komise přistupuje k zaměstnávání bývalých komisařů po skončení mandátu; vzhledem k tomu, že evropská veřejná ochránkyně práv shledala, že skutečnost, že Komise nepřijala konkrétní rozhodnutí ve věci někdejšího předsedy Komise Barrosa, představuje nesprávný úřední postup; vzhledem k tomu, že ve věci předsedy Barrosa dospěla etická komise k závěru, že nebyly zjištěny dostatečné důvody pro to, aby bylo možné konstatovat porušení právních povinností, a to s ohledem na písemné prohlášení bývalého předsedy, že se nepodílel na lobbingu jménem společnosti Goldman Sachs a ani se na něm podílet nehodlá;

R.  vzhledem k tomu, že finanční krize vyvolala také krizi hospodářskou a sociální, čímž oslabila důvěryhodnost orgánů a institucí EU;

S.  vzhledem k tomu, že dne 25. října 2017 proběhla schůze bývalého předsedy Komise Barrosa a jednoho ze současných místopředsedů Komise a že toto setkání bylo zaregistrováno jako oficiální setkání se zástupcem společnosti Goldman Sachs; vzhledem k tomu, že evropská veřejná ochránkyně práv konstatovala, že není zřejmá přesná povaha této schůze; vzhledem k tomu, že veřejná ochránkyně práv zdůraznila, že existují pochopitelné obavy z toho, že někdejší předseda využívá své dřívější postavení a své kontakty s bývalými kolegy k ovlivňování a získávání informací; vzhledem k tomu, že s ohledem na tento případ vyvstávají pochybnosti systémové povahy, pokud jde o celkový přístup Komise k nakládání s takovýmito případy a o míru nezávislosti etické komise; upozorňuje proto, že jsou zapotřebí důslednější pravidla na úrovni Unie, která budou předcházet veškerým střetům zájmů v orgánech a institucích EU a ukládat za ně sankce;

T.  vzhledem k tomu, že v březnu 2017 zahájila evropská veřejná ochránkyně práv strategické šetření týkající se otevřenosti a odpovědnosti Rady; vzhledem k tomu, že evropská veřejná ochránkyně práv shledala, že se Rada dopouští nesprávného úředního postupu tím, že neidentifikuje členské státy, které zaujaly určité stanovisko v rámci legislativního postupu, a tím, že není transparentní, pokud jde o přístup veřejnosti k jejím legislativním dokumentům, např. neúměrně častým označováním dokumentů jako „LIMITE“, což znemožňuje jejich uvedení do oběhu; vzhledem k tomu, že evropská veřejná ochránkyně práv předložila dne 17. května 2018 Parlamentu zvláštní zprávu o svém strategickém šetření týkajícím se odpovědnosti a transparentnosti legislativní činnosti Rady;

U.  vzhledem k tomu, že větší otevřenost, pokud jde o postoje, které zaujímají vlády členských států, může pomoci zlepšit fenomén „obviňování Bruselu“, jenž zkresluje realitu schvalování právních předpisů Unie, čímž rozdmýchává euroskepticismus a protievropské nálady;

V.  vzhledem k tomu, že evropská veřejná ochránkyně práv provedla šetření nesouladu politiky transparentnosti EIB s pravidly EU a s mezinárodními pravidly, pokud jde o přístup k dokumentům;

W.  vzhledem k tomu, že náležité předcházení střetům zájmů v orgánech, agenturách a institucích Unie je zásadně důležité pro zaručení řádné správy a posílení důvěry občanů v rozhodovací proces v Unii; vzhledem k tomu, že evropská veřejná ochránkyně práv zahájila strategické šetření zabývající se tím, jak Komise posuzuje střet zájmů u svých zvláštních poradců, kteří často souběžně pracují pro soukromý sektor;

X.  vzhledem k tomu, že evropská veřejná ochránkyně práv provedla šetření týkající se stížností občanů na to, že Komise nepřijala včas rozhodnutí v případech řízení o nesplnění povinnosti, pokud jde o zneužívání pracovních smluv na dobu určitou; vzhledem k tomu, že v několika členských státech byl v průběhu let zaznamenán významný nárůst atypických pracovních smluv a smluv na dobu určitou, což uvádí v pochybnost provádění evropského pracovního práva a judikatury Soudního dvora Evropské unie;

Y.  vzhledem k tomu, že u rozhodnutí týkajících se ochrany lidského zdraví nebo bezpečnosti lidí, zvířat a rostlin by se měly orgány, agentury a jiné subjekty EU zvláště zaměřovat na potřeby občanů a přistupovat k nim s vědomím, že mají občanům sloužit, a měly by se náležitě zabývat obavami veřejnosti, pokud jde o plnou transparentnost, nezávislost a správnost při shromažďování a hodnocení vědeckých poznatků; vzhledem k tomu, že vědecké poznatky a metody používané na úrovni EU, které vedly např. k povolení geneticky modifikovaných organismů, pesticidů a glyfosátu, vyvolávají značně kritické ohlasy a byly podnětem k zahájení rozsáhlé veřejné diskuse;

Z.  vzhledem k tomu, že Komise stále ještě neprovedla doporučení evropské veřejné ochránkyně práv ohledně svého jednání s tabákovým odvětvím, a nedokáže tak zajistit plnou transparentnost v souladu se svými povinnostmi podle Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku;

AA.  vzhledem k tomu, že evropská veřejná ochránkyně práv zveřejnila jasná a praktická doporučení, jak by měly úřední osoby jednat s lobbisty, a snažila se zvýšit povědomí o těchto doporučeních v Radě a Komisi;

AB.  vzhledem k tomu, že evropská veřejná ochránkyně práv je součástí unijního rámce zřízeného podle Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, jehož úkolem je chránit, prosazovat a sledovat provádění této úmluvy na úrovni orgánů EU;

AC.  vzhledem k tomu, že evropská veřejná ochránkyně práv provedla šetření týkající se způsobu, jakým byl tehdejší vedoucí kabinetu předsedy Komise Martin Selmayr jmenován generálním tajemníkem Komise; vzhledem k tomu, že evropská veřejná ochránkyně práv zdůraznila, že Komise vytvořila za účelem obsazení pozice generálního tajemníka umělý dojem naléhavosti, aby mohla odůvodnit nezveřejnění oznámení výběrového řízení na volné pracovní místo, a výše uvedenou pozici neobsadila přímo, nýbrž uspořádala výběrové řízení na pozici zástupce generálního tajemníka, takže mohla ve dvou po sobě rychle následujících jmenováních jmenovat generálním tajemníkem pana Selmayra; vzhledem k tomu, že evropská veřejná ochránkyně práv shledala, že v procesu jmenování pana Selmayra došlo ke čtyřem případům nesprávného úředního postupu, neboť Komise uplatňovala nesprávně příslušná pravidla co do ducha i litery;

AD.  vzhledem k tomu, že činnost evropské veřejné ochránkyně práv dokonale doplňuje činnost jejích státních a regionálních protějšků; vzhledem k tomu, že výměny a koordinace činností v rámci Evropské sítě veřejných ochránců práv pod záštitou evropské veřejné ochránkyně práv patří k velice pozitivnímu úsilí, které má zajistit, aby mohli všichni občané a obyvatelé EU vykonávat na všech úrovních své právo na řádnou správu;

AE.  vzhledem k tomu, že současný statut evropského veřejného ochránce práv byl naposledy aktualizován ještě před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost; vzhledem k tomu, že se od té doby objevila mezi občany Unie nová očekávání, pokud jde o řádnou správu a úlohu evropského veřejného ochránce práv při jejím zajišťování, a zejména pokud jde o přístup k dokumentům, oznamování (whistleblowing) a obtěžování a při zajišťování toho, aby Komise rozhodovala o přípustnosti evropských občanských iniciativ spravedlivě a nestranně;

1.  schvaluje výroční zprávu za rok 2017, kterou předložila evropská veřejná ochránkyně práv; oceňuje její jasnou a snadno pochopitelnou prezentaci obsahující nejdůležitější fakta a čísla týkající se činnosti evropské veřejné ochránkyně práv v roce 2017;

2.  blahopřeje paní Emily O’Reillyové k její vynikající práci a konstruktivnímu úsilí o zvýšení kvality správy EU a dostupnosti a kvality služeb, které nabízí občanům; znovu potvrzuje svou pevnou podporu krokům, které evropská veřejná ochránkyně práv vykonává pro občany a evropskou demokracii;

3.  vítá pětiletou strategii evropské veřejné ochránkyně práv nazvanou „Směrem k roku 2019“, jež má za cíl zvýšit dopad a viditelnost jejího úřadu a navázat pevné vztahy s orgány, agenturami a subjekty EU ve prospěch občanů;

4.  s velkým znepokojením konstatuje, že šetření týkající se transparentnosti a odpovědnosti, včetně přístupu k informacím a k dokumentům, tvořila v roce 2017 i nadále největší podíl případů, kterými se veřejná ochránkyně práv zabývala, přičemž na druhém místě se umístily stížnosti týkající se agentur a jiných subjektů EU;

5.  vítá úsilí evropské veřejné ochránkyně práv vynaložené v souvislosti s udělením ocenění za řádnou správní praxi za rok 2017 pracovníkům institucí EU, zvláště pak pracovníkům GŘ pro zdraví Komise za jejich práci ve prospěch pacientů trpících vzácnými onemocněními;

6.  zdůrazňuje význam maximální transparentnosti a zlepšeného přístupu veřejnosti k dokumentům ve vlastnictví orgánů EU; vyzdvihuje strukturální činnost evropské veřejné ochránkyně práv, pokud jde o odkrývání konkrétních aktů nesprávného úředního postupu, a to díky individuálnímu přístupu k jednotlivým případům a stále častějšímu zahajování šetření z vlastního podnětu;

7.  vysoce si cení dobré spolupráce evropské veřejné ochránkyně práv a jejího týmu s Petičním výborem, pro niž je příznačná úcta a smysl pro detail;

8.  zdůrazňuje, že právní předpisy EU o přístupu k dokumentům je třeba aktualizovat; opakuje svou výzvu k revizi nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise(2) s cílem usnadnit evropskému veřejnému ochránci práv kontrolu nad zpřístupňováním dokumentů Parlamentu, Rady a Komise; vítá skutečnost, že evropská veřejná ochránkyně práv zavedla u šetření týkajících se přístupu k dokumentům zrychlený postup vyřizování stížností;

9.  zdůrazňuje, že občané, aby mohli v plném rozsahu vykonávat svá demokratická práva, musí mít možnost se bezprostředněji zapojit do demokratického života Unie a podrobně sledovat rozhodovací proces v orgánech EU a mít přístup ke všem relevantním informacím;

10.  zdůrazňuje úlohu evropské veřejné ochránkyně práv při prosazování větší transparentnosti a odpovědnosti v legislativním procesu EU s cílem zvýšit důvěru občanů, a to nejen pokud jde o zákonnost jednotlivých aktů, ale i o legitimitu celého rozhodovacího procesu jako takového;

11.  požaduje, aby byly přezkoumány vnitřní pokyny Rady týkající se dokumentů „LIMITE“, pro něž neexistuje pevný právní základ, a aby byla dodržována zásada, podle níž může získat status „LIMITE“ pouze předběžný návrh, který dosud nemá autora a nemá žádný vliv na legislativní proces;

12.  uznává, že rozhodovací proces EU musí být maximálně transparentní, a chválí evropskou veřejnou ochránkyni práv za šetření obvyklé praxe neformálních jednání mezi třemi hlavními orgány Unie („trialogy“); podporuje zveřejňování všech dokumentů vypracovaných v rámci trialogů v souladu s rozsudky Soudního dvora Evropské unie;

13.  je pevně přesvědčen, že doporučení evropské veřejné ochránkyně práv týkající se politiky transparentnosti EIB je nutné provést bez dalšího prodlení; připomíná, že tato politika je založena na předpokladu zpřístupnění informací a že podle ní má k dokumentům a informacím EIB přístup každý;

14.  vyzývá k tomu, aby politika zveřejňování skupiny EIB zajišťovala stále vyšší míru transparentnosti, pokud jde o zásady, jimiž se řídí její cenová politika a řídicí orgány; žádá, aby byly zveřejňovány zápisy ze schůzí řídícího výboru skupiny EIB;

15.  zdůrazňuje, že je nutné zaznamenávat postoje členských států v Radě během legislativním procesu EU a že je třeba, aby se s nimi mohla včas a snadno seznámit veřejnost, jelikož jako v každém systému, který spočívá na zásadě demokratické legitimity, musí nést spolunormotvůrci odpovědnost před veřejností za své jednání; domnívá se, že větší odpovědnost v Radě, pokud jde o postoje, které zaujímají vlády členských států k legislativě Unie, včetně proaktivního zpřístupňování legislativních dokumentů veřejnosti ještě v době, kdy legislativní proces stále probíhá, by pomohla s řešením nedostatečné transparentnosti rozhodování a zmírnila tradici „obviňování Bruselu“ za rozhodnutí, která v poslední instanci přijímají vlády členských států samotné; vyzývá Radu, aby v souladu s čl. 15 odst. 3 SFEU přezkoumala svou politiku důvěrnosti s cílem zajistit co nejvyšší míru transparentnosti své činnosti;

16.  vyzývá Komisi, aby zajistila maximální transparentnost a přístup k dokumentům a informacím, pokud jde o postupy projektu EU Pilot, alespoň v souvislosti s obdrženými peticemi, a plnou transparentnost a úplný přístup, pokud jde o postupy projektu EU Pilot a řízení o nesplnění povinnosti, které již byly ukončeny;

17.  naléhavě vyzývá evropskou veřejnou ochránkyni práv, aby i nadále sledovala, jak Komise provádí reformu systému skupin odborníků, jež má zajistit plný soulad s právně závaznými předpisy a maximální transparentnost při výkonu činnosti všech skupin odborníků, a aby prošetřila a oznámila veškeré možné střety zájmů; je přesvědčen o tom, že je třeba pečlivě posoudit všechny skupiny odborníků a informace o nich, má-li být vyjasněna míra jejich nezávislosti, neboť v rámci tvorby politiky EU je třeba sloužit veřejnému zájmu a zajišťovat přidanou hodnotu; domnívá se, že všichni členové skupin odborníků musí být v rejstříku transparentnosti;

18.  opakuje svou žádost, aby byl vytvořen centrální uzel v oblasti transparentnosti pro všechny orgány, instituce a agentury EU;

19.  podporuje závazek evropské veřejné ochránkyně práv zvýšit transparentnost v rámci lobbingu v EU; zdůrazňuje, že je důležité přijmout legislativní akt, na jehož základě by se stal rejstřík transparentnosti EU povinným a právně závazným pro všechny orgány, instituce a agentury EU i pro zástupce zájmových skupin, čímž by se zajistila plná transparentnost lobbingu;

20.  zdůrazňuje, že je důležité pravidelně aktualizovat a podstatně zlepšit správnost údajů v rejstříku transparentnosti EU, včetně povinnosti lobbujících advokátních kanceláří uvádět všechny své klienty; zdůrazňuje, že je třeba zajistit veřejnosti bezplatnou, komplexní a snadnou dostupnost všech informací o vlivu lobbistů; je přesvědčen, že je nutné zajistit plnou transparentnost financování všech představitelů zájmových skupin; vyzývá k tomu, aby byly všechny organizace, které poruší pravidla týkající se „otáčivých dveří“, vyloučeny z rejstříku transparentnosti;

21.  upozorňuje na zjištění evropské veřejné ochránkyně práv, že pokračování členství prezidenta ECB ve skupině G30 představovalo nesprávný úřední postup, neboť vyvolalo u veřejnosti dojem, že může být narušena nezávislost ECB na soukromých finančních zájmech; zdůrazňuje, že členové Výkonné rady ECB by neměli být současně členy fór či jiných organizací, jejichž členy jsou i výkonní pracovníci bank, nad nimiž ECB vykonává dohled; bere na vědomí doporučení evropské veřejné ochránkyně práv ze dne 15. ledna 2018 týkající se účasti prezidenta ECB a členů jejích rozhodovacích orgánů ve skupině G30 a naléhavě vyzývá ECB, aby změnila příslušná pravidla tak, aby zajistila reálné uplatňování nejpřísnějších etických norem a norem odpovědnosti;

22.  domnívá se, že v souvislosti s postupem jmenování Martina Selmayra svým novým generálním tajemníkem nedodržela Komise zásady transparentnosti, etiky a právního státu; hluboce lituje, že se Komise rozhodla pana Selmayra ve funkci nového generálního tajemníka potvrdit a ignorovat tak ostrou a rozšířenou kritiku ze strany občanů Unie a nedbat toho, že bude poškozena pověst celé EU; zdůrazňuje, že pan Selmayr musí z funkce generálního tajemníka odstoupit, a vyzývá Komisi, aby pro jmenování generálního tajemníka přijala nový postup, jenž zajistí dodržování nejvyšších norem transparentnosti, etiky a právního státu;

23.  vyzývá evropskou veřejnou ochránkyni práv, aby i nadále pracovala na posílení etických pravidel platných v orgánech EU s cílem vyřešit problémy spojené s „otáčivými dveřmi“ a zaručit plnou transparentnost všech informací týkajících se takových případů, mj. rychlé zveřejnění jmen všech vysokých úředníků EU, kterých se to týká; těší se na analýzu evropské veřejné ochránkyně práv týkající se způsobu, jakým Komise provádí pokyny a návrhy evropské veřejné ochránkyně práv, pokud jde o zlepšení řešení situací „otáčivých dveří“, které zahrnují i možnost přijetí legislativních pravidel s cílem předcházet takovým situacím a případnému zneužití a trestat je;

24.  je pevně přesvědčen, že ve všech orgánech, agenturách a subjektech EU se musí urychleně začít uplatňovat přísnější, jednoznačná a snadno použitelná morální a etická pravidla a normy s cílem zajistit dodržování povinnosti jednat čestně a uvážlivě a předcházet střetům zájmů ve vztahu k soukromému sektoru; domnívá se, že tato pravidla a normy musí vycházet z legislativního aktu; bere na vědomí aktualizovaný kodex chování, který vstoupil v platnost v únoru 2018 a zavedl přísnější přechodná období po skončení funkce; domnívá se nicméně, že oznamovací lhůtu po skončení funkčního období je třeba prodloužit;

25.  zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí účinně aktualizovat stávající kodex řádné správní praxe, a to tak, že se v této věci přijme závazné nařízení;

26.  je přesvědčen o tom, že setkání mezi bývalým předsedou Komise Barrosem a jedním ze současných místopředsedů Komise, které bylo zaregistrováno jako oficiální setkání se společností Goldman Sachs, znovu prokázalo, že je naléhavě zapotřebí revidovat současná pravidla a postupy s cílem posílit požadavky týkající se integrity komisařů během výkonu jejich mandátu i po jeho skončení;

27.  opakuje svou výzvu Komisi, aby zaručila proaktivní zveřejňování a plnou transparentnost, pokud jde o činnost bývalých komisařů po skončení funkčního období; vyzývá Komisi, aby zajistila plnou nezávislost a odpovědnost etické komise, a vybízí evropskou veřejnou ochránkyni práv, aby i nadále posuzovala veškeré možné střety zájmů členů etické komise a podávala o nich zprávy;

28.  blahopřeje evropské veřejné ochránkyni práv k jejímu strategickému šetření ohledně transparentnosti legislativního procesu v Radě (OI/2/2017/TE), ale vyjadřuje politování nad tím, že Rada na zjištění ve stanovené lhůtě nereagovala; konstatuje, že se bohužel jedná o stále se opakující problém, na který soustavně upozorňují stížnosti předkládané evropské veřejné ochránkyni práv; navíc se domnívá, že se jedná o otázku, kterou je třeba považovat za mimořádně důležitou pro demokratický život Unie a účinné zapojení občanů z celého kontinentu, neboť překáží plnění Smluv a Listiny základních práv; konstatuje v této souvislosti, že zjištění evropské veřejné ochránkyně práv v nedávném případě (1272/2017/LP – odmítnutí Rady poskytnout veřejnosti přístup ke stanovisku její právní služby k interinstitucionální dohodě o rejstříku transparentnosti) naznačuje, že tento problém ohrožuje zásadu institucionální rovnováhy a je v rozporu se zásadně důležitou praxí vzájemné loajální spolupráce; upozorňuje, že po odmítnutí žádosti není možné provádět následné kontroly ad hoc;

29.  zdůrazňuje, že je třeba významně zlepšit pravidla v oblasti střetu zájmů pro zvláštní poradce; vyzývá Komisi, aby při posuzování veškerých potenciálních střetů zájmů před jmenováním zvláštních poradců i po něm zaujímala proaktivní přístup spočívající v maximální transparentnosti a v plném rozsahu provedla doporučení evropské veřejné ochránkyně práv v této věci a aby zajistila, aby měli občané úplný přístup ke všem relevantním informacím;

30.  chválí evropskou veřejnou ochránkyni práv za její soustavný zájem o otázky týkající se pracovníků institucí a zdůrazňuje, jak je důležité omezovat všechny druhy diskriminace, jež by se mohla zakládat na odlišném statusu; znovu upozorňuje na zjištění evropské veřejné ochránkyně práv týkající se neplacených stáží v unijních delegacích ESVČ (věc 454/2014/PMC) a na doporučení, že ESVČ by měla v souladu se zásadou nediskriminace vyplácet stážistům přiměřené příspěvky; lituje, že i další instituce EU stejným způsobem zneužívají neplacené stáže a neposkytují mladým lidem spravedlivé příležitosti ani nenabízejí práci rovnocennou práci zaměstnanců a mladé pracovníky zanechávají bez dostatečných finančních prostředků k zajištění obživy a neodměňují je řádně za jejich služby; upozorňuje, že nedostatky ve statusu stážistů se projevují i v jiných oblastech a patří k nim např. chybějící mechanismus pro oznamování sexuálního obtěžování v agenturách Unie; žádá evropskou veřejnou ochránkyni práv, aby zahájila obecné strategické šetření týkající se postavení stážistů;

31.  naléhavě vyzývá Komisi, aby v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími z Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku dosáhla plné transparentnosti své činnosti a zveřejňovala na internetu údaje o všech svých setkáních s lobbisty za tabákové odvětví nebo jejich právními zástupci a zápisy z těchto setkání;

32.  naléhavě vyzývá evropskou veřejnou ochránkyni práv, aby sledovala provádění doporučení pro úřední osoby EU, pokud jde o jejich interakce s představiteli zájmových skupin, a aby i nadále zvyšovala povědomí o těchto doporučeních mezi pracovníky ve všech orgánech EU formou školení, seminářů či souvisejících podpůrných opatření;

33.  hluboce lituje nahromaděného zpoždění v souvislosti s řízeními o nesplnění povinnosti týkajícími se zneužívání smluv na dobu určitou v soukromém i veřejném sektoru, jež umožňuje zneužívání a porušování práv pracovníků v členských státech; vyzývá evropskou veřejnou ochránkyni práv, aby v zájmu účinné ochrany práv občanů tuto otázku sledovala;

34.  podporuje úlohu evropské veřejné ochránkyně práv při formování proaktivní a transparentní politiky ve všech agenturách EU; naléhavě vyzývá evropskou veřejnou ochránkyni práv, aby i nadále sledovala všechny agentury EU s cílem zajistit, aby splňovaly nejvyšší normy transparentnosti a poskytovaly veřejnosti neomezený přístup k dokumentům a informacím, se zvláštním důrazem na postupy a činnosti týkající se ochrany lidského zdraví;

35.  vyzývá evropskou veřejnou ochránkyni práv, aby zahájila strategické šetření s cílem posoudit, zda orgány, instituce a jiné subjekty EU, jako je Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a agentura EMA, zajišťují úplnou nezávislost, transparentnost, nestrannost a správnost shromažďování, přezkumu a zveřejňování vědeckých poznatků, zda v této souvislosti nedochází ke střetům zájmů a zda jsou zavedeny vhodné politiky a procesní záruky, zejména pokud jde o geneticky modifikované organismy, glyfosát, pesticidy, fytosanitární a biocidní přípravky a léčivé přípravky; navrhuje v této souvislosti, aby bylo provedeno další šetření, pokud jde o složení a výběr vědeckých výborů a komisí uvedených agentur, neboť je třeba zajistit jejich úplnou nezávislost a zavést nejpřísnější mechanismy, které zabrání jakémukoli potenciálnímu střetu zájmů;

36.  vítá strategická šetření evropské veřejné ochránkyně práv týkající se zacházení s osobami se zdravotním postižením v rámci Společného systému zdravotního pojištění Komise a přístupnosti webových stránek a on-line nástrojů Komise pro osoby se zdravotním postižením; vybízí evropskou veřejnou ochránkyni práv, aby učinila vše, co je v jejích silách, pro zajištění plného a soudržného provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením ze strany veřejné správy EU;

37.  vítá závazek evropské veřejné ochránkyně práv k otevřenosti a transparentnosti po celou dobu jednání o vystoupení Spojeného království z EU; upozorňuje na kladnou odpověď, kterou evropská veřejná ochránkyně práv obdržela od Rady i Komise, v níž se uznává význam transparentnosti; žádá vládu Spojeného království, aby se k tomuto závazku přidala;

38.  vybízí evropskou veřejnou ochránkyni práv, aby nadále spolupracovala s vnitrostátními veřejnými ochránci práv prostřednictvím Evropské sítě veřejných ochránců práv;

39.  vyzývá Evropskou síť veřejných ochránců práv, aby s větší bdělostí sledovala, zda veřejné orgány okamžitě jednají v případech policejní brutality, rasismu a antisemitismu ve vztahu k lidským právům a demokratické správě;

40.  žádá, aby byly úřadu evropského veřejného ochránce práv přiděleny větší finanční a lidské zdroje, aby mohl zvládat současný i budoucí objem práce, neboť je třeba zachovat jeho zásadně důležitý úkol – zlepšovat v EU osvědčené správní postupy – a vykonávat tak nepostradatelnou službu pro občany Unie;

41.  vítá výroční konferenci Evropské sítě veřejných ochránců práv, která se konala dne 19. června 2017 a byla věnována důsledkům, jaké budou mít vystoupení Spojeného království z EU a nárůst populismu v Evropě pro práva občanů;

42.  vítá ocenění evropského veřejného ochránce práv za řádnou správní praxi, která uznává úsilí, jež vynakládá veřejná služba EU s cílem nelézt inovativní způsoby provádění politik vstřícných k občanům;

43.  opakuje, že je ochoten aktualizovat statut evropského veřejného ochránce práv(3)jakoukoli část acquis tak, aby úloha evropského veřejného ochránce práv odpovídala současným potřebám a očekáváním občanů EU, pokud jde o řádnou správu;

44.  zdůrazňuje, že je třeba zlepšit sociální dialog;

45.  zdůrazňuje, že s ohledem na stávající hospodářské obtíže má důvěra mezi občany a orgány zásadní význam;

46.  zdůrazňuje, že je třeba, aby evropská veřejná ochránkyně práv vyšetřila střet zájmů mezi úlohou Komise v rámci „trojky“ a její odpovědností jako strážkyně Smluv a acquis;

47.  vyzývá veřejnou ochránkyni práv, aby zajistila, aby Komise pomohla vytvořit infrastrukturu pro evropské občanské iniciativy, jež bude poskytovat právní poradenství a právní rámec na ochranu jejich členů;

48.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení a zprávu Petičního výboru předal Radě, Komisi, evropské veřejné ochránkyni práv, vládám a parlamentům členských států a jejich veřejným ochráncům práv nebo obdobným příslušným subjektům.

(1) Úř. věst. L 113, 4.5.1994, s. 15.
(2) Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.
(3) Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2008, kterým se mění jeho rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom ze dne 9. března 1994 o pravidlech a obecných podmínkách pro výkon funkce veřejného ochránce práv (Úř. věst. C 259 E, 29.10.2009, s. 116.)

Poslední aktualizace: 7. října 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí