Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2105(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0411/2018

Predkladané texty :

A8-0411/2018

Rozpravy :

PV 12/12/2018 - 25
CRE 12/12/2018 - 25

Hlasovanie :

PV 13/12/2018 - 9.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0531

Prijaté texty
PDF 168kWORD 57k
Štvrtok, 13. decembra 2018 - Štrasburg
Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017
P8_TA(2018)0531A8-0411/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. decembra 2018 o výročnej správe o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2017 (2018/2105(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na výročnú správu o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2017,

–  so zreteľom na články 9, 11, 15, 24 a 228 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na články 11, 35, 37, 41, 42 a 43 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na Protokol č. 1 zmlúv o úlohe národných parlamentov v Európskej únii,

–  so zreteľom na Protokol č. 2 zmlúv o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD),

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana(1),

–  so zreteľom na Európsky kódex dobrej správnej praxe prijatý Európskym parlamentom 6. septembra 2001,

–  so zreteľom na rámcovú dohodu o spolupráci uzatvorenú medzi Európskym parlamentom a európskym ombudsmanom 15. marca 2006, ktorá nadobudla účinnosť 1. apríla 2006,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o činnosti európskeho ombudsmana,

–  so zreteľom na článok 52 a článok 220 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre petície (A8-0411/2018),

A.  keďže výročná správa o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2017 bola oficiálne predložená predsedovi Európskeho parlamentu 22. mája 2018 a ombudsmanka Emily O’Reillyová ju predložila Výboru pre petície 16. mája 2018 v Bruseli;

B.  keďže podľa článkov 24 a 228 ZFEÚ je európsky ombudsman oprávnený prijímať sťažnosti týkajúce sa prípadov nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Únie s výnimkou Súdneho dvora Európskej únie v rámci výkonu jeho súdnych právomocí;

C.  keďže v článku 10 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii sa uvádza, že „každý občan má právo zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie“ a že „rozhodnutia sa prijímajú podľa možnosti čo najotvorenejšie a čo najbližšie k občanovi“;

D.  keďže v článku 15 ZFEÚ sa uvádza, že „s cieľom podporovať dobrú správu vecí verejných a zabezpečiť účasť občianskej spoločnosti dodržiavajú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie v čo najväčšej možnej miere zásadu otvorenosti“ a že „každý občan Únie a každá fyzická alebo právnická osoba s bydliskom alebo zapísaným sídlom v členskom štáte má právo na prístup k dokumentom inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie“;

E.  keďže v článku 41 Charty základných práv, ktorý sa týka práva na dobrú správu vecí verejných, sa okrem iného uvádza, že „každý má právo, aby inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie vybavovali jeho záležitosti nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote“;

F.  keďže v článku 43 Charty základných práv sa uvádza, že „každý občan Únie, ako aj každá fyzická osoba, ktorá má bydlisko, alebo každá právnická osoba, ktorá má sídlo v členskom štáte, má právo oznámiť európskemu ombudsmanovi prípady nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie, s výnimkou Súdneho dvora Európskej únie v rámci výkonu jeho súdnych právomocí“;

G.  keďže v článku 298 ods. 1 ZFEÚ sa stanovuje, že „pri vykonávaní svojich poslaní sú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie podporované otvorenou, efektívnou a nezávislou európskou administratívou“;

H.  keďže v roku 2017 ombudsmanka otvorila 447 vyšetrovaní, z ktorých 433 bolo založených na sťažnostiach a v 14 prípadoch išlo o vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy, a uzavrela 363 vyšetrovaní (348 na základe sťažností a 15 z vlastnej iniciatívy); keďže väčšina vyšetrovaní sa týkala Komisie (256 vyšetrovaní alebo 57,3 %), ďalej agentúr EÚ (35 vyšetrovaní alebo 7,8 %), Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO) (34 vyšetrovaní alebo 7,6 %), Európskeho parlamentu (22 vyšetrovaní alebo 4,9 %), Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) (17 vyšetrovaní alebo 3,8 %), Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) (16 vyšetrovaní alebo 3,6 %) a iných inštitúcií (67 vyšetrovaní alebo 15 %);

I.  keďže k trom najčastejším témam vo vyšetrovaniach uzavretých ombudsmankou v roku 2017 patrili: transparentnosť, zodpovednosť a prístup verejnosti k informáciám a dokumentom (20,6 %); kultúra služieb (16,8 %) a dodržiavanie procesných práv (16,5 %); keďže ďalšie obavy zahŕňali etické otázky, práva súvisiace s verejnou účasťou na rozhodovaní EÚ, správne používanie diskrečnej právomoci, a to aj v postupoch v prípade nesplnenia povinnosti, správne finančné riadenie, pokiaľ ide o tendre, granty a zmluvy EÚ, nábor a správne riadenie personálnych otázok EÚ;

J.  keďže úrad ombudsmana v rámci strategickej činnosti v roku 2017 uzavrel štyri strategické vyšetrovania a otvoril štyri nové o transparentnosti Rady; o probléme efektu otáčavých dverí, ktorý sa týka niekdajších eurokomisárov; o dostupnosti webových sídel Komisie osobám so zdravotným postihnutím a o činnostiach v období pred podaním žiadosti, ktoré súvisia s posudzovaním liekov Európskou agentúrou pre lieky (EMA); keďže v roku 2017 ombudsmanka otvorila osem strategických iniciatív, ktoré sa okrem iného týkajú transparentnosti lobingu v rámci Európskej rady, zlepšovania európskej iniciatívy občanov (EIO) a pravidiel súvisiacich s efektom otáčavých dverí v rôznych inštitúciách a orgánoch EÚ, a uzavrela šesť strategických iniciatív;

K.  keďže EÚ stále zažíva najhoršiu hospodársku, sociálnu a politickú krízu od svojho založenia; keďže neefektívny prístup, ktorý prijali inštitúcie EÚ v boji proti nedostatku transparentnosti v rozhodovacom procese EÚ a lobingu, v kombinácii s ďalšími významnými etickými otázkami v inštitúciách prispievajú k ďalšiemu podkopávaniu reputácie EÚ;

L.  keďže odmietnutie prístupu k dokumentom EÚ a súvisiace problémy s transparentnosťou aj v roku 2017 tvorili najväčšiu časť vyšetrovaní európskej ombudsmanky;

M.  keďže vzhľadom na charakter žiadostí o prístup k dokumentom, ktorý je z časového hľadiska citlivý, ombudsmanka iniciovala zavedenie skúšobnej fázy pre zrýchlené konanie;

N.  keďže ombudsmanka zastáva zásadnú úlohu, pokiaľ ide o zabezpečovanie zodpovednosti inštitúcií EÚ a maximálnej transparentnosti a nestrannosti správy EÚ a rozhodovacích procesov v záujme úspešnej ochrany práv občanov, čím zvyšuje ich dôveru, angažovanosť a účasť na demokratickom živote Únie;

O.  keďže Súdny dvor Európskej únie stanovil, že zásady verejnosti a transparentnosti sú inherentným prvkom legislatívneho postupu EÚ a že účinnosť a integrita legislatívneho postupu nemôžu zmenšiť význam zásad verejnosti a transparentnosti, ktoré tvoria základ pre uvedený postup; keďže Súdny dvor Európskej únie poskytol v tejto veci jasné usmernenia, ako napríklad vo svojom rozsudku z 22. marca 2018 vo veci T-540/15;

P.  keďže ombudsmanka viedla ročné vyšetrovanie prípadu na základe sťažnosti týkajúceho sa členstva prezidenta ECB v skupine 30 (G30), teda súkromnej organizácii, medzi členov ktorej patria zástupcovia bánk, na ktoré priamo alebo nepriamo dohliada ECB; keďže ombudsmanka odporučila prezidentovi ECB, aby pozastavil svoje členstvo v skupine G30;

Q.  keďže ombudsmanka vyšetrovala sťažnosti v súvislosti s tým, ako Komisia rieši zamestnávanie bývalých komisárov po skončení ich funkčného obdobia; keďže ombudsmanka už zistila, že neprijatie konkrétneho rozhodnutia zo strany Komisie v prípade bývalého predsedu Komisie Barrosa predstavovalo nesprávny úradný postup; keďže v prípade pána Barrosa etická komisia dospela k záveru, že neexistovali dostatočné dôvody, aby sa konštatovalo porušenie právnych záväzkov, pričom vzala do úvahy písomné vyhlásenie bývalého predsedu, že nebol súčasťou lobingu v prospech banky Goldman Sachs, ani to nemal v úmysle;

R.  keďže finančná kríza spôsobila hospodársku a sociálnu krízu, pričom vyvolala pochybnosti o európskych inštitúciách;

S.  keďže 25. októbra 2017 sa uskutočnilo stretnutie bývalého predsedu Komisie Barrosa a súčasného podpredsedu Komisie, ktoré bolo zapísané ako oficiálne stretnutie s bankou Goldman Sachs; keďže ombudsmanka poznamenala, že presná povaha tohto stretnutia nie je jasná; keďže ombudsmanka zdôraznila, že existujú pochopiteľné obavy z toho, že bývalý predseda využíva svoj predchádzajúci status a svoje kontakty s bývalými kolegami, aby ich ovplyvňoval a získaval informácie; keďže tento prípad sústavne vzbudzuje otázky o celkovom prístupe Komisie k riešeniu takýchto prípadov a stupni nezávislosti etickej komisie; poukazuje na to, že sú potrebné prísnejšie pravidlá na úrovni EÚ na predchádzanie všetkým konfliktom záujmov v rámci inštitúcií a agentúr EÚ a ich sankcionovanie;

T.  keďže v marci 2017 ombudsmanka začala strategické vyšetrovanie otvorenosti a zodpovednosti Rady; keďže ombudsmanka označila za nesprávny úradný postup to, že Rada neuviedla totožnosti členských štátov, ktoré zastávajú pozíciu v legislatívnom procese, a nedostatok transparentnosti Rady v súvislosti s prístupom verejnosti k jej legislatívnym dokumentom, ako je napríklad prax neprimeraného označovania dokumentov ako „LIMITE“, čo znamená, že nie sú určené do obehu; keďže ombudsmanka 17. mája 2018 predložila Európskemu parlamentu osobitnú správu o svojom strategickom vyšetrovaní zameranom na zodpovednosť a transparentnosť legislatívnej činnosti Rady;

U.  keďže väčšia otvorenosť pri prijímaní stanovísk národných vlád by mohla poslúžiť na zmiernenie fenoménu obviňovania Bruselu, ktorý skresľuje realitu, pokiaľ ide o spôsob, akým sa schvaľuje legislatíva EÚ, a zároveň posilňuje euroskepticizmus a antipatie voči EÚ;

V.  keďže ombudsmanka vyšetrovala nesúlad politiky transparentnosti EIB, pokiaľ ide o prístup k dokumentom, s pravidlami EÚ a s medzinárodnými pravidlami;

W.  keďže primerané predchádzanie konfliktom záujmov v rámci inštitúcií, agentúr a orgánov EÚ je základným predpokladom zaručenia dobrej správy vecí verejných a zvýšenia dôvery občanov v rozhodovací proces EÚ; keďže ombudsmanka začala strategické vyšetrovanie spôsobu, akým Komisia posudzuje konflikt záujmov svojich osobitných poradcov, ktorí často súčasne pracujú pre klientov zo súkromného sektora;

X.  keďže ombudsmanka vyšetrovala sťažnosti občanov, v ktorých sa odsudzuje to, že Komisia včas nerozhodla o prípadoch porušenia právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na zneužívanie pracovných zmlúv na dobu určitú; keďže v priebehu rokov niekoľko členských štátov zaznamenalo značný nárast atypických a dočasných pracovných zmlúv, čo spochybnilo vykonávanie európskeho pracovného práva a judikatúry Súdneho dvora Európskej únie;

Y.  keďže na účely rozhodnutí, ktoré súvisia s ochranou ľudského zdravia a bezpečnosti osôb, zvierat a rastlín, by sa inštitúcie, agentúry a úrady EÚ mali pri svojom výhľade obzvlášť zameriavať na občanov a poskytovanie služieb a mali by riadne riešiť obavy verejnosti týkajúce sa úplnej transparentnosti, nezávislosti a presnosti zberu a hodnotenia vedeckých dôkazov; keďže vedecké dôkazy a postupy, ktoré sa používajú na úrovni EÚ a viedli okrem iného k schváleniu geneticky modifikovaných organizmov, pesticídov a glyfozátu, vyvolali veľkú vlnu kritiky a širokú verejnú diskusiu;

Z.  keďže Komisia ešte stále nevykonala odporúčania ombudsmanky týkajúce sa rokovaní s tabakovým priemyslom, v dôsledku čoho nedokáže zabezpečiť plnú transparentnosť v súlade so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi z Rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku;

AA.  keďže ombudsmanka zverejnila jasné a praktické odporúčania, ako majú verejní predstavitelia komunikovať s lobistami, a usilovala sa šíriť o nich povedomie v Rade a Komisii;

AB.  keďže ombudsmanka je súčasťou rámca EÚ pre Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a je poverená úlohou chrániť, podporovať a monitorovať vykonávanie dohovoru na úrovni inštitúcií EÚ;

AC.  keďže ombudsmanka vyšetrovala spôsob, akým bol Martin Selmayr, v tom čase vedúci kabinetu predsedu Európskej komisie, vymenovaný za generálneho tajomníka Komisie; keďže ombudsmanka zdôraznila, že Komisia umelo vyvolala dojem naliehavosti obsadiť miesto generálneho tajomníka, aby nemusela uverejniť oznámenie o voľnom pracovnom mieste, a že zorganizovala výberové konanie na zástupcu generálneho tajomníka nie na to, aby toto miesto priamo obsadila, ale skôr na to, aby bol pán Selmayr v dvoch krokoch rýchlo vymenovaný za generálneho tajomníka; keďže ombudsmanka konštatovala, že pri vymenovaní pána Selmayra došlo k štyrom prípadom nesprávneho úradného postupu z dôvodu, že Komisia nedodržala ducha ani literu príslušných predpisov správne;

AD.  keďže činnosť európskej ombudsmanky dokonale dopĺňa činnosť rôznych národných a regionálnych ombudsmanov; keďže výmena a koordinácia ich činnosti v rámci Európskej siete ombudsmanov pod záštitou európskej ombudsmanky je mimoriadne pozitívnou súčasťou úsilia o zabezpečenie, aby všetci občania a obyvatelia EÚ mohli na všetkých úrovniach využívať právo na dobrú správu vecí verejných;

AE.  keďže súčasný štatút európskeho ombudsmana bol naposledy aktualizovaný pred nadobudnutím účinnosti Lisabonskej zmluvy; keďže odvtedy majú občania EÚ nové očakávania, pokiaľ ide o dobrú správu vecí verejných a úlohu, ktorú zastáva ombudsman pri jej zabezpečovaní, a to najmä v oblasti prístupu k dokumentom, oznamovania protispoločenskej činnosti a obťažovania, a pri zabezpečovaní, že Komisia pristupuje k vyhláseniu prípustnosti európskych iniciatív občanov spravodlivo a nestranne;

1.  schvaľuje výročnú správu za rok 2017 predloženú európskou ombudsmankou; berie na vedomie jasný a ľahko čitateľný štýl prezentácie správy, ktorá zdôrazňuje najdôležitejšie fakty a údaje týkajúce sa činnosti ombudsmanky v roku 2017;

2.  blahoželá Emily O’Reillyovej k vynikajúcej práci a konštruktívnemu úsiliu v oblasti zlepšovania kvality správy EÚ a dostupnosti a kvality služieb, ktoré poskytuje občanom; opätovne potvrdzuje, že dôrazne podporuje opatrenia, ktoré ombudsmanka vykonala v záujme občanov a európskej demokracie;

3.  víta päťročnú stratégiu ombudsmanky s názvom V ústrety roku 2019, ktorej cieľom je zvýšiť vplyv a viditeľnosť jej úradu a budovať pevné vzťahy s inštitúciami, agentúrami a organizáciami EÚ, aby z toho občania mali ešte väčší osoh;

4.  s veľkým znepokojením berie na vedomie, že vyšetrovania súvisiace s transparentnosťou a zodpovednosťou vrátane prístupu k informáciám a dokumentom aj naďalej tvorili najväčšiu časť prípadov, ktorými sa ombudsmanka v roku 2017 zaoberala, po ktorých nasledovali sťažnosti súvisiace s agentúrami a ďalšími orgánmi EÚ;

5.  víta úsilie ombudsmanky udeliť zamestnancom inštitúcií EÚ Cenu za dobrú správu vecí verejných za rok 2017, a to najmä zamestnancom a zamestnankyniam GR Európskej komisie pre zdravie za ich zasadzovanie sa za pacientov so zriedkavými chorobami;

6.  zdôrazňuje dôležitosť maximálnej transparentnosti a lepšieho prístupu verejnosti k dokumentom inštitúcií EÚ; zdôrazňuje štrukturálnu prácu ombudsmanky pri objasňovaní prípadov nesprávneho úradného postupu tým, že zaujala prístup založený na konkrétnom prípade a že začína čoraz viac vyšetrovaní z vlastnej iniciatívy;

7.  je vďačný za dobrú spoluprácu ombudsmanky a jej tímu s Výborom pre petície, ktorá sa vyznačovala úctou a obsahovou presnosťou;

8.  zdôrazňuje, že právne predpisy EÚ o prístupe k dokumentom by sa mali aktualizovať; opakuje svoju výzvu, aby sa revidovalo nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie(2), čím sa uľahčí aj práca ombudsmana pri kontrole udeľovania prístupu k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie; víta skutočnosť, že ombudsmanka zaviedla zrýchlený postup podávania sťažností v súvislosti s prístupom k dokumentom;

9.  zdôrazňuje, že občania musia mať možnosť bezprostrednejšie sa zúčastňovať na demokratickom živote EÚ a podrobne sledovať rozhodovací proces v inštitúciách EÚ a zároveň mať prístup ku všetkým relevantným informáciám, aby mohli plne uplatňovať svoje demokratické práva;

10.  vyzdvihuje úlohu ombudsmanky, pokiaľ ide o dosiahnutie väčšej transparentnosti a zodpovednosti v legislatívnom procese EÚ s cieľom zvýšiť dôveru občanov nielen vzhľadom na zákonnosť jednotlivých aktov, ale aj vzhľadom na legitimitu celého rozhodovacieho procesu;

11.  požaduje preskúmanie interných usmernení Rady týkajúcich sa označovania dokumentov výrazom LIMITE, ktoré nemajú pevný právny základ, s cieľom podporiť zásadu, podľa ktorej sa označenie LIMITE môže prideliť len predbežnému návrhu, ktorý ešte nemá autora a nemá nijaký vplyv na legislatívny postup;

12.  uznáva, že je potrebná maximálna transparentnosť v rozhodovacom procese EÚ, a víta, že ombudsmanka vyšetruje bežnú prax neformálnych rokovaní troch hlavných inštitúcií EÚ (tzv. trialógy); podporuje zverejnenie všetkých dokumentov trialógu v súlade s rozhodnutiami Súdneho dvora Európskej únie;

13.  je pevne presvedčený, že sa musia bezodkladne vykonať odporúčania ombudsmanky, pokiaľ ide o politiku transparentnosti EIB; pripomína, že táto politika vychádza z prezumpcie zverejňovania a že v rámci tejto politiky má každý prístup k dokumentom a informáciám EIB;

14.  požaduje, aby politika zverejňovania informácií skupiny EIB zabezpečila čoraz vyššiu mieru transparentnosti, pokiaľ ide o zásady upravujúce jej cenovú politiku a činnosť riadiacich orgánov; vyzýva na zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí predstavenstva skupiny EIB;

15.  zdôrazňuje, že pozície členských štátov v rámci Rady počas legislatívneho procesu EÚ sa musia zaznamenávať a musia sa včas a prístupným spôsobom stať verejne známou skutočnosťou a tak, ako v akomkoľvek systéme, ktorý vychádza z princípu demokratickej legitimity, sa spoluzákonodarcovia musia za svoje kroky zodpovedať verejnosti; domnieva sa, že vyššia zodpovednosť v Rade, pokiaľ ide o pozície, ktoré prijali národné vlády v oblasti právnych predpisov EÚ, vrátane iniciatívneho sprístupňovania legislatívnych dokumentov verejnosti počas prebiehajúceho legislatívneho procesu, by mohla byť riešením nedostatočnej transparentnosti pri rozhodovaní a mohla by zmierniť kultúru obviňovania Bruselu za rozhodnutia, ktoré v konečnom dôsledku prijímajú samotné národné vlády; žiada, aby Rada v súlade s článkom 15 ods. 3 ZFEÚ zrevidovala svoju politiku ochrany dôverných údajov s cieľom zabezpečiť najvyššiu úroveň transparentnosti svojej práce;

16.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila maximálnu transparentnosť a prístup k dokumentom a informáciám, pokiaľ ide o postupy v rámci projektu EU Pilot minimálne v súvislosti s prijímanými petíciami a o plnú transparentnosť už ukončených postupov v rámci projektu EU Pilot a postupov v prípade nesplnenia povinnosti a plný prístup k nim;

17.  naliehavo žiada ombudsmanku, aby aj naďalej monitorovala vykonávanie reformy systému skupín expertov Komisie, aby sa zabezpečil úplný súlad s právne záväznými pravidlami a maximálna transparentnosť pri vykonávaní činností všetkých skupín expertov, a aby vyšetrila akýkoľvek možný konflikt záujmov a predložila o ňom správu; je presvedčený, že je potrebné dôkladné posúdenie všetkých skupín expertov a informácie o nich v záujme pochopenia stupňa ich nezávislosti, aby mohli slúžiť verejnému záujmu a prinášať pridanú hodnotu v rámci tvorby politík EÚ; je presvedčený, že všetci členovia expertných skupín musia byť uvedení v registri transparentnosti;

18.  opakuje svoju výzvu na vytvorenie centrálneho uzla transparentnosti pre všetky inštitúcie a agentúry EÚ;

19.  podporuje záväzok ombudsmanky zlepšovať transparentnosť lobingu v EÚ; zdôrazňuje dôležitosť prijatia vhodného legislatívneho aktu, ktorým sa register transparentnosti EÚ stane povinný a právne záväzný pre všetky inštitúcie a agentúry EÚ a pre zástupcov záujmových skupín, čím sa zabezpečí úplná transparentnosť lobingu;

20.  zdôrazňuje, aké dôležité je pravidelne aktualizovať a výrazne zlepšiť presnosť údajov v registri transparentnosti EÚ vrátane povinnosti lobingových advokátskych kancelárií uviesť všetkých svojich klientov; vyzdvihuje potrebu bezplatne sprístupniť všetky informácie o vplyve lobistov, ktoré budú komplexné a ľahko prístupné verejnosti; je presvedčený, že sa musí zabezpečiť úplná transparentnosť financovania všetkých zástupcov záujmových skupín; vyzýva k tomu, aby sa každej organizácii, ktorá porušuje pravidlá týkajúce sa efektu otáčavých dverí, pozastavila platnosť registrácie v registri transparentnosti;

21.  poukazuje na zistenia ombudsmanky, že pretrvávajúce členstvo prezidenta ECB v skupine G30 predstavuje nesprávny úradný postup, pretože vyvolalo vo verejnosti dojem, že nezávislosť ECB od súkromných finančných záujmov by mohla byť ohrozená; zdôrazňuje, že členovia Výkonnej rady ECB by sa mali zdržať aj členstva vo fórach alebo iných organizáciách, ktoré zahŕňajú vedúcich predstaviteľov bánk pod dohľadom ECB; berie na vedomie odporúčania ombudsmanky z 15. januára 2018 o účasti prezidenta ECB a členov jej rozhodovacích orgánov v skupine G30 a naliehavo žiada ECB, aby zmenila príslušné pravidlá s cieľom zabezpečiť vykonávanie najvyšších etických štandardov a štandardov týkajúcich sa zodpovednosti v praxi;

22.  je presvedčený, že Komisia počas postupu, ktorý použila na vymenovanie Martina Selmayra za svojho nového generálneho tajomníka, nedodržala zásady transparentnosti, etiky a právneho štátu; veľmi ľutuje rozhodnutie Komisie potvrdiť pána Selmayra vo funkcii jej nového generálneho tajomníka bez ohľadu na rozsiahlu a širokú kritiku zo strany občanov EÚ a poškodenie dobrého mena, ktoré utrpela celá EÚ; zdôrazňuje, že pán Selmayr musí odstúpiť z funkcie generálneho tajomníka Komisie, a vyzýva Komisiu, aby prijala nový postup na vymenovanie svojho generálneho tajomníka, ktorým sa zabezpečí dodržiavanie najvyšších noriem z hľadiska transparentnosti, etiky a právneho štátu;

23.  vyzýva ombudsmanku, aby naďalej pracovala na posilňovaní etických pravidiel v inštitúciách EÚ s cieľom vyriešiť problémy týkajúce sa efektu otáčavých dverí a zaistiť úplnú transparentnosť všetkých informácií súvisiacich s týmito prípadmi vrátane rýchleho zverejnenia mien všetkých zúčastnených vyšších úradníkov EÚ; s potešením očakáva ombudsmankinu analýzu toho, ako Komisia vykonáva jej usmernenia a návrhy na zlepšenie riešenia situácií, ktoré sa týkajú efektu otáčavých dverí, vrátane možnosti prijímať legislatívne pravidlá na predchádzanie takýmto situáciám a prípadnému zneužívaniu a na ich postihovanie;

24.  pevne verí, že vo všetkých inštitúciách, agentúrach a orgánoch EÚ treba uplatňovať prísnejšie, jasné a ľahko uplatniteľné morálne a etické pravidlá a normy, aby sa zabezpečilo dodržiavanie povinnosti správať sa čestne a rozvážne a aby sa predchádzalo konfliktom záujmov so súkromným sektorom; domnieva sa, že tieto pravidlá a normy musia byť založené na legislatívnom akte; berie na vedomie aktualizovaný kódex správania pre členov Komisie, ktorý nadobudol účinnosť vo februári 2018 a ktorým sa zaviedli prísnejšie obdobia, počas ktorých sa osoba musí vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov; domnieva sa však, že by sa mali predĺžiť lehoty, na ktoré sa vzťahuje oznamovacia lehota po skončení funkčného obdobia;

25.  zdôrazňuje naliehavú potrebu účinnej modernizácie platného Európskeho kódexu dobrej správnej praxe prijatím záväzného nariadenia v tejto veci;

26.  je presvedčený, že stretnutie bývalého predsedu Komisie Barrosa so súčasným podpredsedom Komisie, ktoré bolo zaznamenané ako oficiálne stretnutie s bankou Goldman Sachs, ešte viac poukázalo na naliehavú potrebu zrevidovať súčasné pravidlá a postupy, aby sa posilnila integrita požiadaviek na komisárov počas ich funkčných období aj po ich skončení;

27.  opakovane vyzýva Komisiu, aby zaručila iniciatívne zverejňovanie a úplnú transparentnosť v súvislosti so zamestnávaním bývalých komisárov po skončení funkčného obdobia; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila úplnú nezávislosť a zodpovednosť etickej komisie a vyzýva ombudsmanku, aby aj naďalej hodnotila a predkladala správy o akomkoľvek možnom konflikte záujmov členov etickej komisie;

28.  blahoželá ombudsmanke k jej strategickému vyšetrovaniu týkajúcemu sa transparentnosti legislatívneho procesu Rady (OI/2/2017/TE), vyjadruje však poľutovanie nad tým, že Rada na jej zistenia neodpovedala v stanovenej lehote; s poľutovaním konštatuje, že ide o opakujúcu sa záležitosť, ktorá sa neustále objavuje aj v sťažnostiach predkladaných ombudsmanke; okrem toho je presvedčený, že táto záležitosť by sa mala považovať za mimoriadne dôležitú, pokiaľ ide o demokratický život Únie a efektívnu účasť občanov na celom kontinente, keďže bráni naplneniu záväzkov vyplývajúcich z ústavných zmlúv a Charty základných práv; v tejto súvislosti berie na vedomie zistenia ombudsmanky v nedávnom prípade (1272/2017/LP – zamietnutie prístupu verejnosti k stanovisku právneho servisu Rady, ktoré sa týka medziinštitucionálnej dohody o registri transparentnosti), z ktorého vyplynulo, že tento problém je hrozbou pre zásadu inštitucionálnej rovnováhy a že je v rozpore so základnou praxou vzájomnej lojálnej spolupráce; poukazuje na to, že po zamietnutí žiadosti nie je možné ad hoc vykonať ex post kontrolu;

29.  zdôrazňuje potrebu prijať výrazné zlepšenia pravidiel o konflikte záujmov pre osobitných poradcov; osobitne vyzýva Komisiu, aby v tomto ohľade v plnom rozsahu vykonala odporúčania ombudsmanky prijatím maximálnej transparentnosti a iniciatívneho prístupu k jej hodnoteniu akéhokoľvek možného konfliktu záujmov pred vymenovaním osobitných poradcov do funkcie a po ňom a zabezpečiť, aby občania mali úplný prístup ku všetkým relevantným informáciám;

30.  víta trvalý záujem ombudsmanky o otázky týkajúce sa zamestnancov inštitúcií a zdôrazňuje význam zníženia výskytu akejkoľvek diskriminácie, ktorá by mohla vyplynúť z diferencovaného statusu; opätovne zdôrazňuje význam zistení ombudsmanky o neplatených stážach v delegáciách EÚ v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) (vec 454/2014/PMC), ako aj odporúčanie, aby ESVČ svojim stážistom vyplácala primeraný príspevok v súlade so zásadou nediskriminácie; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že ostatné inštitúcie EÚ uplatňujú rovnakú praktiku neplatených stáží, ktorá mladým ľuďom neposkytuje spravodlivé príležitosti ani im neponúka prácu rovnocennú s prácou zamestnanca, v dôsledku čoho sú mladí odborníci vylúčení, chýbajú im dostatočné finančné prostriedky, aby sa nimi uživili, a za svoje služby sú odmeňovaní nedostatočne; poukazuje na to, že nedostatky, pokiaľ ide o postavenie stážistov, vidieť aj v iných oblastiach, ako sú napr. chýbajúce mechanizmy na podávanie správ o sexuálnom obťažovaní v agentúrach Únie; preto vyzýva ombudsmanku, aby začala všeobecné strategické vyšetrovanie statusu stážistov;

31.  nalieha na Komisiu, aby zabezpečila úplnú transparentnosť svojej činnosti zverejňovaním údajov o všetkých stretnutiach s lobistami z tabakového priemyslu alebo ich právnymi zástupcami, ako aj zápisníc z týchto stretnutí online v súlade so svojimi povinnosťami v zmysle Rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku;

32.  naliehavo vyzýva ombudsmanku, aby monitorovala vykonávanie odporúčaní pre verejných činiteľov EÚ súvisiacich s ich kontaktmi so zástupcami záujmových skupín a aby naďalej zvyšovala informovanosť o týchto odporúčaniach medzi zamestnancami EÚ vo všetkých inštitúciách EÚ prostredníctvom odborného vzdelávania, seminárov a súvisiacich podporných opatrení;

33.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad omeškaniami nahromadenými v Komisii v súvislosti s postupmi v prípade nesplnenia povinnosti týkajúcimi sa zneužívania pracovných zmlúv na dobu určitú v súkromnom, ako aj vo verejnom sektore, ktoré umožnili zneužívanie a porušovanie pracovných práv v členských štátoch; vyzýva ombudsmanku, aby túto záležitosť monitorovala s cieľom účinne chrániť práva občanov;

34.  podporuje úlohu ombudsmanky pri formovaní iniciatívnej a transparentnej politiky vo všetkých agentúrach EÚ; naliehavo vyzýva ombudsmanku, aby naďalej monitorovala všetky agentúry EÚ s cieľom zabezpečiť ich súlad s najvyššími štandardmi transparentnosti a poskytnúť verejnosti prístup k dokumentom a informáciám, pričom sa bude klásť dôraz predovšetkým na postupy a činnosti súvisiace s ochranou ľudského zdravia;

35.  nalieha na ombudsmanku, aby začala strategické vyšetrovanie s cieľom posúdiť, či inštitúcie, úrady a agentúry EÚ, ako je Európska chemická agentúra (ECHA), Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európska agentúra pre lieky (EMA), zabezpečujú, aby boli zber, hodnotenie a zverejňovanie vedeckých dôkazov úplne nezávislé, transparentné, nestranné, presné a nevyskytoval sa pri nich žiaden konflikt záujmov, a či sú zavedené riadne politiky a procesné záruky, najmä pokiaľ ide o geneticky modifikované organizmy, glyfozát, pesticídy, rastlinolekárske a biocídne výrobky a liečivá; navrhuje v tejto súvislosti ďalšie vyšetrovanie zloženia a výberových konaní vedeckých výborov a panelov týchto agentúr, aby sa zabezpečila ich úplná nezávislosť a aby sa zaviedli najprísnejšie mechanizmy zabraňujúce akémukoľvek prípadnému konfliktu záujmov;

36.  víta strategické vyšetrovanie ombudsmanky, pokiaľ ide o zaobchádzanie s osobami so zdravotným postihnutím v rámci spoločného systému zdravotného poistenia Komisie a o dostupnosť webových stránok Komisie a online nástrojov pre osoby so zdravotným postihnutím; vyzýva ombudsmanku, aby urobila, čo je v jej silách, na zabezpečenie úplného a konzistentného vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím správou EÚ;

37.  víta záväzok ombudsmanky týkajúci sa otvorenosti a transparentnosti počas všetkých rokovaní o brexite; zdôrazňuje pozitívnu reakciu, ktorú ombudsmanke prejavila Rada, ako aj Komisia, ktoré zároveň uznali dôležitosť transparentnosti; vyzýva vládu Spojeného kráľovstva, aby prejavila podobné odhodlanie;

38.  nabáda ombudsmanku, aby naďalej spolupracovala s vnútroštátnymi ombudsmanmi prostredníctvom Európskej siete ombudsmanov;

39.  vyzýva Európsku sieť národných ombudsmanov, aby prejavili väčšiu mieru ostražitosti pri monitorovaní, že verejné orgány konajú okamžite v prípadoch policajného násilia, rasizmu a antisemitizmu s ohľadom na ľudské práva a demokratickú správu vecí verejných;

40.  žiada, aby sa úradu ombudsmana pridelilo viac finančných a ľudských zdrojov, aby sa mohol vysporiadať so súčasným aj budúcim množstvom práce a aby bol schopný zastávať svoju kľúčovú úlohu zlepšovať postupy dobrej správy vecí verejných v EÚ, čo je služba, ktorá má pre občanov Únie zásadný význam;

41.  víta výročnú konferenciu Európskej siete ombudsmanov, ktorá sa konala 19. júna 2017 a ktorá bola venovaná následkom brexitu na práva občanov a narastajúcemu populizmu v Európe;

42.  víta Cenu za dobrú správu vecí verejných, ktorú ombudsmanka udeľuje ako uznanie úsilia verejnej služby EÚ pri hľadaní inovatívnych spôsobov vykonávania politík ústretových voči občanom;

43.  opakuje svoju ochotu aktualizovať štatút európskeho ombudsmana(3) a všetky s ním súvisiace prvky acquis, aby sa jeho úloha prispôsobila súčasným potrebám a očakávaniam občanov EÚ, pokiaľ ide o dobrú správu vecí verejných;

44.  zdôrazňuje potrebu zlepšiť sociálny dialóg;

45.  zdôrazňuje, že dôvera medzi občanmi a inštitúciami má vzhľadom na súčasné hospodárske ťažkosti prvoradý význam;

46.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby ombudsmanka vyšetrila konflikt záujmov medzi úlohou Komisie v trojke a jej zodpovednosťou ako strážkyne zmlúv a acquis;

47.  vyzýva ombudsmanku, aby zabezpečila, že Komisia prispeje k vytvoreniu infraštruktúry pre európsku iniciatívu občanov, ktorá bude poskytovať právne poradenstvo a právny rámec chrániaci jej členov;

48.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a správu Výboru pre petície Rade, Komisii, európskej ombudsmanke, vládam a parlamentom členských štátov a ombudsmanom alebo rovnocenným príslušným orgánom členských štátov.

(1) Ú. v. ES L 113, 4.5.1994, s. 15.
(2) Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.
(3) Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu prijatý 22. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa jeho rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana (Ú. v. EÚ C 259 E, 29.10.2009, s. 116).

Posledná úprava: 7. októbra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia