Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2104(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0404/2018

Внесени текстове :

A8-0404/2018

Разисквания :

PV 12/12/2018 - 26
CRE 12/12/2018 - 26

Гласувания :

PV 13/12/2018 - 9.15
CRE 13/12/2018 - 9.15

Приети текстове :

P8_TA(2018)0532

Приети текстове
PDF 175kWORD 64k
Четвъртък, 13 декември 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Разисквания в комисията по петиции през 2017 г.
P8_TA(2018)0532A8-0404/2018

Резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2018 г. относно разискванията в комисията по петиции през 2017 г. (2018/2104(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно резултата от разискванията в комисията по петиции,

—  като взе предвид член 10 и член 11 от Договора за Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 24 и 227 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), които отразяват значението, което се дава в Договора на правото на гражданите на ЕС и на лицата, пребиваващи в ЕС, да представят своите тревоги на вниманието на Парламента,

—  като взе предвид член 228 от ДФЕС,

—  като взе предвид член 44 от Хартата на основните права на Европейския съюз, който се отнася до правото на петиция до Европейския парламент,

—  като взе предвид разпоредбите на ДФЕС във връзка с производството за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка, и по-специално членове 258 и 260 от него,

—  като взе предвид членове 52, 215 и 216 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по петиции (A8-0404/2018),

А.  като има предвид, че през 2017 г. бяха получени 1271 петиции, а през 2016 г. — 1569, и че 776 петиции (60,2 %) бяха обявени за допустими;

Б.  като има предвид, че 15540 ползватели на уеб портала на Парламента са подкрепили една или повече петиции през 2017 г. в сравнение с 902 ползватели през 2015 г. и 6132 ползватели през 2016 г.; като има предвид, че общият брой на щракванията в подкрепа на петициите беше 21955 в сравнение с 18810 през 2016 г. и 1329 през 2015 г.; като има предвид, че тази нова форма на публично участие в представянето на петициите е все по-често явление, което следва да бъде взето под внимание;

В.  като има предвид, че почти 250 еднакви или много сходни петиции по три различни теми, подадени през 2017 г., бяха разглеждани заедно в тематични групи;

Г.  като има предвид, че от подадените през 2017 г. петиции 67 бяха подписани от един или повече граждани, 25 петиции бяха подписани от повече от 100 граждани, а десет петиции бяха подписани от над 10000 граждани, като две от тях — от над 100 000 граждани;

Д.  като има предвид, че броят на получените петиции е скромен на фона на общата численост на населението на ЕС; като има предвид, че това би могло да показва, че голяма част от гражданите на ЕС и от лицата, пребиваващи в Съюза, не се възползват от правото на петиция поради липса на информираност, като се имат предвид многото действителни и потенциални тревоги или очаквания в различните сфери на дейност на Съюза; като има предвид, че са необходими повече усилия за популяризиране на правото на внасяне на петиции в Европейския парламент;

Е.  като има предвид, че много малко на брой граждани на ЕС и лица, пребиваващи в Съюза, са запознати с правото на петиция, което потвърждава необходимостта от повече усилия и подходящи мерки за повишаване на осведомеността на всички граждани и за постигане на значително подобрение в упражняването на правото на петиция;

Ж.  като има предвид, че в съответствие с критериите за допустимост на петициите съгласно член 227 от ДФЕС и член 215 от Правилника за дейността на Парламента петициите трябва да отговарят на формалните условия за допустимост, и по-конкретно вносителят на петицията трябва да е гражданин на ЕС или да пребивава в ЕС и да е засегнат от въпрос, който се отнася до сферата на дейност на Европейския съюз; като има предвид, че 495 петиции бяха обявени за недопустими, защото не отговаряха на условията за допустимост;

З.  като има предвид, че правото на подаване на петиция до Парламента предлага на гражданите на ЕС и на лицата, пребиваващи в ЕС, възможност да се обръщат към пряко избраните представители по официален начин; като имат предвид, че правото на петиции следва да бъде ключов елемент от активното участие на гражданите на ЕС и на лицата, пребиваващи в ЕС, в сферите на дейност на Съюза и че по тази причина това право следва да бъде насърчавано по най-добрия възможен начин; като има предвид, че пълноценното използване на правото на петиция е свързано с необходимостта институциите на ЕС и държавите членки да постигнат своевременно и ефективно разрешаване на повдигнатите в петициите проблеми на гражданите по начин, осигуряващ пълна защита на основните им права;

И.  като има предвид, че в международен план Парламентът от дълго време е в челните редици при разработването на процедурата за внасяне и разглеждане на петиции и че той разполага с най-отворената и прозрачна система на внасяне и разглеждане на петиции в Европа, което позволява на вносителите на петиции участват изцяло в неговите дейности;

Й.  като има предвид, че активното участие е възможно само при наличието на демократичен и прозрачен процес, което дава възможност на Парламента и на комисията по петиции да работят по начин, който е достъпен и съдържателен за гражданите; като има предвид, че това изисква постоянно подобряване на взаимодействието с вносителите на петиции, поддържане на обратна връзка и използване, наред с другите аспекти, на предимствата от прилагането на новите технологични разработки, както и с други заинтересовани граждани и пребиваващи лица, като например поддръжниците на петиции чрез уебпортала за петициите;

К.  като има предвид, че петициите са полезни инструменти за разкриване на нарушения на правото на ЕС, както и на пропуски, непоследователности и евентуални празнини в правото на ЕС, когато става въпрос за гарантирането на най-високите стандарти за социална справедливост и на пълна защита на основните права на всички граждани; като има предвид, че петициите дават възможност на Парламента и на другите институции на ЕС да правят оценка на транспонирането и прилагането на правото на ЕС и на действителното въздействие на неговото неправилно прилагане върху гражданите на ЕС и пребиваващите в ЕС лица; като има предвид, че петициите могат също така да дадат възможност за по-добро разбиране за последиците от отсъствието на регулаторни разпоредби в областите на дейност, в които ЕС би могъл да законодателства;

Л.  като има предвид, че петициите представляват допълнителна гаранция за гражданите на ЕС и лицата, пребиваващи в ЕС, в сравнение с подаваните пряко до Комисията жалби, тъй като в процеса на разглеждане на петициите е ангажиран и Парламентът и те дават възможност за по-ефективен контрол над това как Комисията изпълнява задълженията си за извършване на разследвания, както и за осигуряване на прозрачни дебати по повдигнатите въпроси в присъствието на вносителите на петициите, на членове на Европейския парламент и на представители на Комисията, както и на всеки друг съответен орган, когато е целесъобразно;

М.  като има предвид, че петициите често са източник на информация в различни области на политиките на ЕС, която е полезна за други парламентарни комисии, включително и във връзка със законодателната им дейност; като има предвид, че на свой ред от комисиите, които са отговорни за въпросите, повдиганите с петициите, се очаква да предоставят своя експертен опит с цел надлежното им разглеждане, което от своя страна позволява на Парламента да дава съдържателни отговори по петициите; като има предвид, че Парламентът е отговорен като цяло за изпълнението на основното право на петиция чрез адекватно разглеждане на петициите;

Н.  като има предвид, че всяка петиция следва да се разглежда и обработва старателно; като има предвид, че вносителят на петиция има право да получи в разумен срок информация относно решението, взето от комисията по петиции относно нейната допустимост, както и право на пълно разглеждане на неговия въпрос в разумен срок;

О.  като има предвид, че значителен брой петиции е обсъждан публично на заседания на комисията по петиции; като има предвид, че вносителите на петиции имат право да представят своите петиции и че те често участват пълноценно в дискусията, като по този начин допринасят активно за работата на комисията; като има предвид, че през 2017 г. по време на разисквания в комисията са били обсъдени 248 петиции, а 59 вносители на петиции са участвали активно чрез вземане на думата;

П.  като има предвид, че информацията, предоставена от граждани и пребиваващи лица в петиции и по време на заседанията на комисията и допълнена от експертните мнения, предоставяни от Европейската комисия, държавите членки и от други органи, е от водещо значение за работата на комисията по петиции; като има предвид, че за да се избегне всякаква социално-икономическа дискриминация, вносителите, чиито петиции подлежат на обсъждане в публично заседание на комисията и които желаят да участват в дискусията, следва да имат право на възстановяване на свързаните с това участие разходи в разумни граници;

Р.  като има предвид, че основните будещи безпокойство въпроси, повдигнати в петициите през 2017 г., се отнасят до околната среда (а именно въпроси, свързани с управлението на водите, управлението на отпадъците и опазването на околната среда), основните права (по-специално правото на гласуване и правата на детето), проблема с кражбите на бебета, свободното движение на лица, социални въпроси (условия на труд), дискриминацията в нейните различни форми и имиграцията, в допълнение към множество други сфери на дейност;

С.  като има предвид, че преразглеждането на Правилника за дейността на Парламента следва да доведе до подобряване на процедурата по подаване на петиции, и като има предвид, че съответните правила следва да дават възможност за оптимизиране на капацитета на комисията по петиции за разследвания по повдигнатите от гражданите въпроси, с цел пълна защита и по-ефективно упражняване на правото на петиция;

Т.  като има предвид, че 69,1% от получените петиции (878 петиции) през 2017 г. са били подадени чрез уеб портала на Парламента за петиции, в сравнение с 68% (1067 петиции) през 2016 г.; като има предвид, че предпочитанието към този формат и очакваното му още по-широко използване в бъдеще би могло да позволи по-бързо първоначално обработване на внесените в този формат петиции;

У.  като има предвид, че на портала вече могат да бъдат качвани по-рано резюмета на петиции, приблизително една седмица след като комисията по петициите стигне до решение по допустимостта; като има предвид, че автоматичното качване на дневния ред на заседанията, на протоколите от тях и на отговорите на Комисията, отнасящи се до петициите, беше въведено в края на 2017 г., което направи тези документи обществено достояние и доведе до повишаване на прозрачността на работата на комисията по петиции; като има предвид, че всички тези характеристики отразяват ангажимента на Парламента към предоставяне на по-интерактивно преживяване и общуване в реално време с вносителите на петиции; като има предвид, че приложенията, свързани с „често задаваните въпроси“ и декларацията за неприкосновеност на личния живот, бяха преработени, за да се отразят промените в разпоредбите за поверителност, съдържащи се в Правилника за дейността; като има предвид, че бяха въведени и технически подобрения, включително на функцията за търсене, както и страница „Първо прочетете тази информация“, преди да бъде подадена петиция, като тази страница съдържа информация и съвети за вносителите на петиции; като има предвид, че голям брой индивидуални искания за техническа помощ са били обработени успешно;

Ф.  като има предвид, че според комисията по петиции Европейската гражданска инициатива е важен инструмент на пряката и представителната демокрация, който, ако бъде прилаган с надлежната сериозност, следва да предостави на гражданите възможност да участват активно в оформянето на европейските политики и законодателство;

Х.  като има предвид, че през 2017 г. бяха проведени четири констативни посещения съгласно член 216а от Правилника за дейността на Парламента; едно в Швеция във връзка с трудностите, с които се сблъскват гражданите на ЕС, за да получат необходимия идентификационен номер за достъп до по-голямата част от услугите, от които се нуждаят по време на временното си пребиваване в Швеция; едно в Испания по повод на петиции, отнасящи се до предполагаеми случаи на взети новородени бебета от болници по време на и след диктатурата на Франко; едно в Таранто (Италия) във връзка с въздействието на емисиите от местния стоманодобивен комбинат и от местната рафинерия върху околната среда и на замърсяването на въздуха, почвата и водите, причинени от тях; и едно в Ларнака (Кипър) във връзка с въздействието върху околната среда и здравето, оказвано от новопостроеното промишлено пристанище в града;

Ц.  като има предвид, че съгласно Правилника за дейността на Парламента комисията по петиции отговаря за отношенията с Европейския омбудсман, който разследва жалби относно лошо управление в институциите и органите на Европейския съюз; като има предвид, че настоящият Европейски омбудсман Емили О’Райли представи годишния си доклад за 2016 г. на комисията по петиции на нейното заседание от 30 май 2017 г., като на свой ред годишният доклад на комисията по петиции се основава отчасти на годишния доклад на Омбудсмана или на специалните доклади, представени пред Парламента, последният от които е относно прозрачността на процеса на вземане на решения в Съвета;

Ч.  като има предвид, че комисията по петиции е член на Европейската мрежа на омбудсманите, която включва също така Европейския омбудсман, националните и регионалните омбудсмани и сходните органи в държавите членки, държавите кандидатки и в другите държави от Европейското икономическо пространство и има за цел насърчаване на обмена на информация за законодателството и политиката на ЕС, както и споделяне на най-добри практики;

1.  обръща внимание на основополагащата роля на комисията по петиции като мост между гражданите на ЕС, пребиваващите лица в ЕС и институциите на Съюза, чрез който гражданите на ЕС и лицата, пребиваващи в ЕС, могат по официален ред да сигнализират пред Парламента за случаи на неправилно прилагане на правото на ЕС и да изложат своите тревоги и идеи пред избраните от тях представители, като по този начин се дава възможност за своевременно разглеждане и разрешаване на исканията на вносителите на петиции, когато това е възможно; изтъква, че начинът, по който се разглеждат посочените в петициите проблеми, оказва съществено въздействие върху гражданите във връзка с ефективното зачитане на правото им на петиция, залегнало в правото на ЕС, както и във връзка с мнението им за институциите на ЕС; припомня на Комисията, че петициите предлагат единствено по рода си средство за разкриване на случаи на неспазване на правото на ЕС и за разследването им чрез механизма на политическия контрол, упражняван от Европейския парламент;

2.  посочва, че петициите представляват както възможност, така и предизвикателство пред Парламента и пред други институции на ЕС, тъй като те дават възможност за установяване на пряк диалог с гражданите на ЕС и с лицата, пребиваващи в Съюза, по-специално когато те са засегнати от прилагането на правото на ЕС и търсят ефективен и ефикасен механизъм за защита; подчертава, че институциите на ЕС и държавите членки в рамките на съответните им правомощия трябва да направят всичко възможно, за да постигнат бързо и ефективно разрешаване на проблемите, повдигнати от гражданите в петициите;

3.  подчертава значението на повишаването на осведомеността чрез непрекъснат обществен дебат и по-широка информация относно действителните компетенции на ЕС, неговото функциониране и необходимостта от бъдещи подобрения, за да се гарантира, че гражданите и лицата, пребиваващи в Съюза, са добре информирани за равнищата, на които се вземат решенията, така че те също да могат да участват в дискусиите относно евентуални реформи, и с цел предотвратяване на феномена „за всичко е виновен Брюксел“, което се използва като оправдание от някои не особено отговорни държави членки; счита, че по-широк обществен дебат относно ЕС, както и по-добра информираност и образованост и подробно съобщаване в медиите ще намали броя на недопустимите петиции, тъй като гражданите и пребиваващите лица ще са по-добре запознати с компетенциите на ЕС; отбелязва, че предметът на петиция, счетена за недопустима, може да играе роля за създаването на политики, въпреки че самата петиция попада извън обхвата на компетентността на комисията по петиции;

4.  подчертава необходимостта от засилено сътрудничество между Комисията и другите институции на ЕС и националните, регионалните и местните органи на държавите членки, за да се гарантира приемането и прилагането на разпоредбите от законодателството на ЕС, насочено към постигането на най-високи стандарти за социална справедливост и на пълна защита на икономическите, социалните и културните права на всички граждани; подчертава необходимостта от по-активно сътрудничество с представители на държавите членки по време на заседанията на комисията и от по-бързи последващи действия по искания, изпратени от комисията; поради това призовава за силен ангажимент на всички участващи органи на национално и европейско равнище в процеса на разглеждането и решаването на петициите; отново отбелязва, че голям брой петиции са получили повърхностни отговори от Комисията;

5.  настоятелно призовава Комисията да използва правилно правомощията си, произтичащи от ролята ѝ на пазител на Договорите, тъй като тази роля е от първостепенно значение за функционирането на ЕС, що се отнася до гражданите и европейските законодатели; призовава за незабавно започване на процедури срещу държави членки за установяване на неизпълнение на задължения в случаите на неспазване на правото на ЕС;

6.  отново заявява, че сътрудничеството с други парламентарни комисии е от съществено значение за всеобхватно разглеждане на петициите; отбелязва, че през 2017 г. са изпратени 18 петиции на други парламентарни комисии за становище и 357 — за информация; приветства факта, че са получени 21 становища по петиции от другите парламентарни комисии; насърчава диалога между различните парламентарни комисии, за да се обръща необходимото внимание на проблемите, представяни от гражданите на ЕС;

7.  изтъква стартирането на мрежата за петиции на 21 март 2017 г., на което присъстваха представители на всички парламентарни комисии и в рамките на което бяха представени насоките на мрежата и нейната цел и ролята на нейните членове; изразява убеждение, че ако бъде възприета по сериозен начин, мрежата за петиции е полезен инструмент за осъществяването на по-ефективни последващи действия по петициите в парламентарната и законодателната работа; подчертава значението на мрежата за повишаване на осведомеността сред членовете относно опасенията на гражданите, които те споделят пред Парламента със своите петиции, и за обсъждането на евентуални подобрения в процедурата и споделяне на най-добри практики; подчертава, че по-тясното взаимодействие между комисиите може да подобри ефикасността в планирането на изслушванията и парламентарните изследвания по сходни теми; очаква с нетърпение публикуването на проучването на Тематичен отдел „В“ на Парламента относно актуалното функциониране на сътрудничеството между различните комисии и комисията по петиции; подчертава факта, че засиленото сътрудничество с парламентарните комисии по въпроси, повдигнати от вносителите на петиции, следва да дава възможност на Парламента да предприема по-ефективни и индивидуализирани последващи действия по петициите и да реагира много по-бързо и много по-ефикасно на тревогите на гражданите, като по този начин се осигурява добавена стойност в живота на гражданите на ЕС и в дейностите на Парламента и ЕС като цяло;

8.  подчертава важния принос на петициите, внесени от засегнати граждани и пребиваващи лица преди преговорите по излизането на Обединеното кралство от ЕС; посочва съвместното публично изслушване, проведено на 11 май 2017 г. от комисията по петиции и от комисиите по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE), по конституционни въпроси (AFCO) и по трудова заетост и социални въпроси (EMPL), относно правата на гражданите и пребиваващите лица след излизането на Обединеното кралство от ЕС, за да се гарантира, че правата на тези граждани ще бъдат сред основните приоритети на Парламента в преговорите за Брекзит;

9.  счита, че за да се осигури пълна съгласуваност в разглеждането на различните петиции, на комисията по петиции и нейния секретариат следва да бъдат предоставени повече ресурси; подчертава факта, че насоките на комисията, приети през януари 2016 г., гарантират прозрачност и яснота при обработката на петициите и в процеса на вземане на решения;

10.  припомня, че петициите се разглеждат в съответствие с член 227 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който гласи, че всеки гражданин на ЕС, както и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава или има седалище в държава членка, може да подаде петиция до Европейския парламент по въпроси, които попадат в сферите на дейност на Европейския съюз; припомня, че процедурата за разглеждане на петиции е определена в Правилника за дейността на Европейския парламент;

11.  отбелязва, че отказът да се прави обстойно и експедитивно разследване по жалби на граждани, включително по индивидуални случаи, в съответствие с подхода на Комисията, възприет в нейното съобщение от 2016 г., озаглавено „Право на Европейския съюз: по-добри резултати чрез по-добро прилагане“(1) , може да възпрепятства бързото откриване на евентуални сериозни системни недостатъци, което позволява да продължат нарушенията на правата, засягащи голям брой граждани, тъй като по същество цялата отговорност се стоварва на плещите на националните съдилища, който трябва да следят за нарушения на законодателството на ЕС, с изключение на системните нарушения; намира тълкуването на това понятие за твърде неясно и счита, че този подход е особено вреден за законодателството в областта на околната среда; счита този подход за стъпка назад спрямо предишния подход при прилагането на законодателството на ЕС в областта на околната среда и като цяло за ограничаване на задълженията на Комисията като пазител на Договорите;

12.  посочва, че разглеждането на петиции относно несигурните условия на труд показа, че в някои държави членки много работници са жертви на недопустими и дискриминационни практики, което отразява липсата на ефективни превантивни механизми и санкции в редица случаи; изразява съжаление относно факта, че Комисията е допуснала значително натрупване на преписки, свързани с нарушения на трудовото законодателство на ЕС от някои държави членки, което е позволило нарушенията на правата на работниците да продължават с години;

13.  повтаря призива си към Комисията да информира редовно комисията по петиции относно текущи пилотни проекти на ЕС и относно открити процедури за установяване на неизпълнение на задължения, свързани с петиции, и да осигури достъп до документите по тези процедури след тяхното приключване, в изпълнение на изискванията съгласно практика на Съда на Европейския съюз, особено когато процедурите са били открити изцяло или частично въз основа на петиции; приветства централизираната платформа, създадена от Комисията през 2014 г., на която се публикуват решения за установяване на неизпълнение на задължения;

14.  очаква Комисията да бъде винаги надлежно представена на публичните обсъждания в рамките на комисията по петиции, и то от високопоставени длъжностни лица, които могат да предоставят допълнителна информация и да отговорят на въпросите на вносителите на петиции и на членовете на Европейския парламент извън рамките на предоставения по-рано писмен отговор, ако е необходимо;

15.  приветства тенденцията комисията по петиции да повдига все повече въпроси на пленарните заседания посредством устни въпроси, резолюции или кратки предложения за резолюции в съответствие с член 216, параграф 2 от Правилника за дейността на ЕП; обръща внимание на своите резолюции, приети след публикуването на годишния доклад за дейността на комисията по петиции през 2016 г.(2), годишния доклад за работата на Европейския омбудсман през 2016 г.(3) и на доклада за гражданството на ЕС за 2017 г.(4); обръща внимание на своята резолюция от 15 март 2017 г. относно пречките пред правото на гражданите на ЕС на свободно движение и работа в рамките на вътрешния пазар(5);

16.  отбелязва изслушванията по многобройни и разнообразни теми, организирани от комисията по петиции през 2017 г., самостоятелно или в сътрудничество с други комисии, и в частност изслушванията относно „Борбата срещу дискриминацията и в защита на малцинствата“ на 4 май, относно „Положението и правата на гражданите на ЕС в Обединеното кралство“ след оттеглянето му от Европейския съюз на 11 май съвместно с комисиите EMPL и LIBE, относно „Възстановяване на доверието на гражданите и доверието в европейския проект“ на 22 юни, относно „Лицата без гражданство“ на 29 май съвместно с комисията LIBE, относно Европейската гражданска инициатива на тема „Забрана на използването на глифосат и защита на хората и околната среда от токсични пестициди“ на 20 ноември, както и относно „Защита на правата на работниците на временна или несигурна заетост“ на 22 ноември; приветства също така факта, че на 12 октомври 2017 г. се проведе годишният семинар на тема „Защита на правата на хората с увреждания“;

17.  отбелязва, че комисията по петиции изрази становище по различни въпроси, повдигнати в петиции, в рамките на няколко приноса към парламентарни доклади, като например относно Европейския акт за достъпност(6), относно тълкуването и прилагането на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество(7), относно Регламента „Брюксел IIa“(8), относно Договора от Маракеш(9), относно мониторинга на прилагането на правото на ЕС за 2015 г.(10), относно използването на енергия от възобновяеми източници(11), относно Европейската стратегия за хората с увреждания(12), относно Годишния доклад за състоянието на основните права в ЕС през 2016 г.(13), както и относно преразглеждането на Регламент (ЕС) № 211/2011 относно гражданската инициатива(14);

18.  отбелязва, че въпросите, свързани с околната среда, бяха основната област на загриженост за вносителите на петиции през 2017 г.; отбелязва специален доклад № 468 на Евробарометър, публикуван през ноември 2017 г.(15), който показва, че околната среда е една от областите на основните опасения на европейските граждани; подчертава значението на постигането на резултати в отговор на очакванията на гражданите на ЕС и на лицата, пребиваващи в ЕС, по отношение на правилно законодателство в областта на околната среда и на прилагането на приетите правила и политики; изразява съжаление във връзка с факта, че правилата в областта на околната среда не винаги се прилагат правилно в държавите членки, обстоятелство, което се посочва в петициите; настоятелно призовава Комисията, в качеството си на пазител на Договорите, заедно с държавите членки да гарантира правилното прилагане на законодателството на ЕС;

19.  подчертава необходимостта Комисията да гарантира, че са извършени точни и пълни анализи на съответствието с правото на ЕС по отношение на екологичните оценки, извършвани от държавите членки преди издаването на разрешения за инфраструктурни проекти, във връзка с които гражданите са изразили опасения за сериозни рискове за човешкото здраве и околната среда;

20.  изразява дълбоко съжаление във връзка с факта, че проблемите, свързани с качеството на въздуха, повдигнати от вносители на петиции от редица държави членки, са се задълбочили вследствие на емисиите от 43 милиона дизелови превозни средства, които не отговарят на правилата на ЕС за одобрение на типа, и на емисиите от лични леки автомобили и лекотоварни търговски автомобили;

21.  изтъква работата на комисията по петиции във връзка с петиции по проблеми на хората с увреждания; отбелязва, че през 2017 г. са постъпили по-малко на брой петиции по въпроси, свързани с проблеми на хората с увреждания; подчертава, че сред основните предизвикателства за хората с увреждания са достъпът до транспорт и до сградите, както и дискриминацията, по-специално в областта на заетостта; отбелязва, че е обърнато специално внимание на обсъжданията на петициите по проблеми на хората с увреждания, като например подкрепата за членове на семейството, полагащи грижи за хора с увреждания, както и за бързото ратифициране, изпълнение и прилагане на Договора от Маракеш;

22.  подчертава ролята на защитник на комисията по петиции в рамката на ЕС за Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания; посочва семинара относно защитата на правата на хората с увреждания, проведен на заседанието на комисията от 12 октомври 2017 г., който включваше представянето на проучване относно приобщаващото образование; призовава институциите на ЕС да дадат първи пример по този въпрос и да гарантират, че националните органи прилагат по правилен начин и без забавяне законодателството, прието в тази област;

23.  посочва своята резолюция от 15 март 2017 г. относно пречките пред правото на гражданите на ЕС на свободно движение и работа в рамките на вътрешния пазар; призовава отново Комисията да изясни, актуализира и разшири своите насоки за по-добро транспониране и прилагане на Директива 2004/38/ЕО, за да бъдат въведени в законодателството по-специално неотдавнашните решения на Съда на Европейския съюз (дела C-456-12 и 457-12); препоръчва използването на планове за изпълнение на транспонирането, за да се гарантира пълното и правилно прилагане; настоятелно призовава държавите членки да спазват Директива 2004/38/ЕО, както и приложимата практика на Съда на Европейския съюз относно свободното движение на хора, тъй като тяхното неспазване е пряко нарушение на основно право на гражданите на Съюза;

24.  признава работата, извършена от работната група на комисията по петиции по въпросите, свързани с благосъстоянието на децата, и приема за сведение нейния окончателен доклад и препоръки, приети на 3 май 2017 г.; твърдо вярва, че Комисията, Съветът и държавите членки следва да предприемат последователни и ефективни последващи действия във връзка с препоръките от окончателния доклад на работната група; призовава институциите на ЕС и държавите членки да спазват законодателството на ЕС и да насърчават ефективно трансграничното сътрудничество в областта на семейното право, като предоставят обучение на съдии и специалисти, информация за правната помощ и улесняват двуезичните адвокати;

25.  отново изразява своето становище, че едно твърде тясно или непоследователно тълкуване на член 51 от Хартата на основните права отчуждава гражданите от ЕС; изисква от Комисията да предприеме мерки, които ще гарантират последователно и широко прилагане на член 51;

26.  насърчава Комисията да прикани настоятелно държавите членки да намерят решения срещу загубата на права на глас и лишаването от избирателни права на граждани на ЕС, които свободно се движат и пребивават в рамките на Европейския съюз, както и лишаването от избирателни права на лицата с дългосрочно пребиваване; изразява разочарование, че в проекта на споразумение за оттегляне между Европейския съюз и Обединеното кралство не се споменават политическите права на гражданите;

27.  подчертава, че Европейската гражданска инициатива следва да бъде както прозрачна, така и ефективна, за да служи като важен инструмент за активно гражданство и участие на обществеността; изразява съжаление, че до момента това не е така и че от успешно проведени инициативи не е последвал никакъв осезаем законодателен резултат; отбелязва предложението на Комисията за преразглеждане на Регламент (ЕС) № 211/2011 относно Европейската гражданска инициатива(16), публикувано на 13 септември 2017 г.; изтъква най-новата успешна гражданска инициатива под заглавието „Забрана на използването на глифосат и защита на хората и околната среда от токсични пестициди“, посочва публичното изслушване във връзка с тази инициатива, проведено в Парламента на 20 ноември 2017 г.; очаква съдържателна реакция на Комисията по съществото на посочената инициатива; потвърждава ангажимента на комисията по петиции да участва активно в организирането на публични изслушвания за успешни инициативи; поема ангажимент да отдаде предимство на институционално равнище на ефективността на този процес на участие и да гарантира предприемането на надлежни последващи законодателни действия;

28.  подчертава, че във връзка с публичното изслушване относно Европейската гражданска инициатива на тема „Забрана на използването на глифосат и защита на хората и околната среда от токсични пестициди“, и като се вземат предвид други петиции по същия въпрос, стана ясно, че процедурите на ЕС за издаване на разрешения за вещества като глифосат, генетично модифицирани организми и пестициди са компрометирани поради липсата на независимост, недостатъчната прозрачност и неточностите при изготвянето и оценката на научните данни доказателства;

29.  отбелязва големия брой на петициите относно хуманното отношение към животните; насочва вниманието към проучването, озаглавено „Хуманно отношение към животните в Европейския съюз“, и неговото представяне на заседанието на комисията на 23 март 2017 г., последвано от обсъждане на редица петиции по този въпрос; счита, че е от съществено значение стартирането на нова стратегия на ЕС, за да се запълнят всички съществуващи пропуски и да се гарантира пълна и ефективна защита на хуманното отношение към животните чрез ясна и всеобхватна законодателна рамка, която да отговаря изцяло на изискванията на член 13 от ДФЕС;

30.  подчертава важната роля на мрежата SOLVIT (мрежа за решаване на проблеми онлайн), която дава възможност за гражданите и предприятията да изразят тревогите си във връзка с евентуални нарушения на правото на ЕС от страна на публични органи в други държави членки; призовава Комисията и държавите членки да популяризират SOLVIT, така че мрежата да стане по-полезна и видима за гражданите; приветства в тази връзка плана за действие за укрепване на мрежата SOLVIT, публикуван от Комисията през май 2017 г.; призовава Комисията ежегодно да докладва на Европейския парламент относно постигнатите резултати от този план за действие;

31.  подчертава значението на по-нататъшното разработване на портала за петиции и необходимостта той да се превърне в лесен и достъпен двупосочен портал за комуникация и лесно достъпен интерактивен инструмент, който предоставя на гражданите на всички държави — членки на ЕС достъп до цялата основна информация за петициите и разглеждането им, като по този начин се откриват пътища за комуникация и създаване на тематични общности за обмен на документация и най-добри практики; подчертава необходимостта от по-нататъшно свеждане до минимум на административната тежест при обработката на петициите; припомня, че порталът изпълнява и функцията на публичен регистър на петициите; отново заявява, че подобряването на техническия капацитет на портала е от съществено значение за безпроблемното разглеждане на петициите; подчертава, че е необходимо да се подобри комуникацията с вносителите на петиции, като им се изпращат уведомления за напредъка при разглеждането на тяхната петиция на техния собствен език; счита, че поддръжниците, изразили своето одобрение и интерес към дадена петиция, имат право да получават същата обратна връзка и информация като самите вносители на петициите, особено когато става въпрос за обсъждания в Парламента или за отговори от Комисията; отново подчертава колко е важно да се увеличат усилията за гарантиране на присъствието на вносителите на петиции по време на обсъждането на техните искания в комисията;

32.  призовава за по-фокусирана и активна дейност за връзки с пресата и за комуникация, както и за по-активно присъствие в социалните медии, така че работата на комисията да може да откликва по-ефективно на обществените тревоги;

33.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и доклада на комисията по петиции съответно на Съвета, Комисията, Европейския омбудсман, на правителствата и парламентите на държавите членки, на техните комисии по петиции, на националните омбудсмани или на подобни компетентни органи.

(1) ОВ C 18, 19.1.2017 г., стр. 10.
(2) ОВ C 369, 11.10.2018 г., стр. 105.
(3) ОВ C 356, 4.10.2018 г., стр. 77.
(4) ОВ C 369, 11.10.2018 г., стр. 11.
(5) ОВ C 263, 25.7.2018 г., стр. 98.
(6) Становище, прието на 24 януари 2017 г.
(7) Становище, прието на 24 януари 2017 г.
(8) Становище, прието на 25 април 2017 г.
(9) Становища, приети на 24 януари 2017 г.
(10) Становище, прието на 22 март 2017 г.
(11) Становище, прието на 7 септември 2017 r.
(12) Становище, прието на 7 септември 2017 r.
(13) Становище, прието на 22 ноември 2017 г.
(14) Становище, прието на 7 септември 2017 r.
(15) Специален доклад на Евробарометър № 468: Отношение на европейските граждани към околната среда, ноември 2017 г.: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2156
(16) OВ L 65, 11.3.2011 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 7 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност