Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2104(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0404/2018

Indgivne tekster :

A8-0404/2018

Forhandlinger :

PV 12/12/2018 - 26
CRE 12/12/2018 - 26

Afstemninger :

PV 13/12/2018 - 9.15
CRE 13/12/2018 - 9.15

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0532

Vedtagne tekster
PDF 153kWORD 50k
Torsdag den 13. december 2018 - Strasbourg
Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2017
P8_TA(2018)0532A8-0404/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 13. december 2018 om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2017 (2018/2104(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender,

–  der henviser til artikel 10 og 11 i traktaten om Den Europæiske Union,

–  der henviser til artikel 24 og 227 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som viser, at der i traktaten lægges vægt på, at EU-borgere og personer med bopæl i EU kan forelægge deres problemer for Parlamentet,

–  der henviser til artikel 228 i TEUF,

–  der henviser til artikel 44 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som omhandler retten til at indgive andragender til Europa-Parlamentet,

–  der henviser til bestemmelserne i TEUF angående traktatbrudsproceduren og særlig artikel 258 og 260,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52, 215 og 216,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget for Andragender (A8-0404/2018),

A.  der henviser til, at der i 2017 indkom 1 271 andragender – mod 1 569 andragender i 2016 – og at 776 andragender (60,2 %) opfyldte betingelserne for behandling;

B.  der henviser til, at 15 540 brugere af Parlamentets webportal for andragender støttede ét eller flere andragender i 2017 sammenlignet med 902 brugere i 2015 og 6 132 i 2016; der henviser til, at det samlede antal klik til støtte for andragender var 21 955 sammenlignet med 18 810 i 2016 og 1 329 i 2015; der henviser til, at denne nye form for offentlig deltagelse i de andragender, der forelægges, er et fænomen i vækst, som der skal tages hensyn til;

C.  der henviser til, at næsten 250 identiske eller næsten enslydende andragender, som blev indgivet i 2017 om tre forskellige emner, blev behandlet gruppevis efter emne;

D.  der henviser til, at 67 af de andragender, der blev indgivet i 2017, var underskrevet af én eller flere borgere, 25 af over 100 borgere, ti af over 10 000 borgere og to af over 100 000 borgere;

E.  der henviser til, at antallet af indkomne andragender var beskedent i forhold til EU's samlede indbyggertal; der henviser til, at dette kan være en indikation af, at en stor del af EU-borgere og personer med bopæl i EU ikke benytter sig af retten til at indgive andragender på grund af manglende kendskab hertil, i betragtning af de mange eventuelle problemer eller forventninger inden for Unionens forskellige aktivitetsområder; der henviser til, at der skal gøres mere for at fremme retten til at indgive andragender til Europa-Parlamentet;

F.  der henviser til, at det ganske lille antal EU-borgere og personer med bopæl i EU, som er bekendt med retten til at indgive et andragende, bekræfter nødvendigheden af større anstrengelser og passende foranstaltninger, der kan øge alle borgeres bevidsthed og sikre en væsentlig forbedring af udøvelsen af denne ret;

G.  der henviser til, at et andragende opfylder betingelserne for behandling, jf. artikel 227 i TEUF og artikel 215 i Parlamentets forretningsorden, såfremt de formelle krav til andragender er opfyldt, dvs. at en andrager, som er EU-borger eller har bopæl i en medlemsstat, kan indgive et andragende om forhold, der henhører under områder, som Unionen beskæftiger sig med, og som vedrører den pågældende direkte; der henviser til, at 495 andragender ikke kunne behandles, fordi de ikke opfyldte betingelserne for behandling;

H.  der henviser til, at retten til at indgive et andragende til Parlamentet giver EU-borgere og personer med bopæl i EU mulighed for at rette henvendelse til deres direkte valgte repræsentanter på en formel måde; der henviser til, at retten til at indgive andragender bør være et afgørende element i den aktive deltagelse i EU's virksomhedsområder for EU-borgere og personer med bopæl i EU, og derfor bør fremmes på den bedst mulige måde; der henviser til, at det for en fuld udøvelse af retten til at indgive andragender er afgørende, at EU-institutionerne og medlemsstaterne finder en hurtig og effektiv løsning på de problemer, som borgerne gør opmærksom på i andragender, hvilket vil sikre en fuld udøvelse af deres grundlæggende rettigheder;

I.  der henviser til, at Europa-Parlamentet længe har været forløber i udviklingen af processen for andragender internationalt og fortsat har den mest åbne og gennemsigtige proces for andragender i Europa, hvilket giver andragerne mulighed for i fuldt omfang at tage del i dets virksomhed;

J.  der henviser til, at aktiv deltagelse kun er mulig, såfremt der findes en demokratisk og gennemsigtig proces, som gør det muligt for Parlamentet og Udvalget for Andragender at udføre sit arbejde på en borgervenlig og meningsfuld måde; der henviser til, at dette kræver en målsætning om løbende forbedringer i samspillet med andragerne, idet man bl.a. skal holde øje med og drage fordel af implementeringen af nye teknologiske udviklinger, samt med andre berørte borgere og indbyggere, som f.eks. personer, der støtter andragender via webportalen for andragender;

K.  der henviser til, at andragender er nyttige værktøjer til at afsløre overtrædelser af EU-retten samt mangler, uoverensstemmelser og eventuelle smuthuller i EU-retten i forhold til målsætningen om at sikre de højeste standarder inden for social retfærdighed og fuld beskyttelse af de grundlæggende rettigheder for alle borgere; der henviser til, at andragender sætter Parlamentet og andre EU-institutioner i stand til at vurdere gennemførelsen og anvendelsen af EU-retten og de reelle konsekvenser af en ukorrekt gennemførelse for EU-borgere og personer med bopæl i EU; der henviser til, at de også kan give et indblik i, at der ikke findes regler på områder, hvor EU kunne lovgive;

L.  der henviser til, at andragender udgør en ekstra garanti for EU-borgere og personer med bopæl i EU sammenlignet med klager direkte til Kommissionen, eftersom de inddrager Parlamentet i processen og muliggør en bedre kontrol med, hvordan Kommissionen udfører sine undersøgelsesopgaver, samt muliggør gennemsigtige drøftelser af sagen med deltagelse af andragerne, medlemmer af Europa-Parlamentet og Kommissionen samt eventuelle andre relevante myndigheder;

M.  der henviser til, at andragender ofte er en kilde til nyttige oplysninger vedrørende forskellige EU-politikområder for andre parlamentsudvalg, også i forbindelse med deres lovgivningsaktiviteter; der henviser til, at det til gengæld forventes, at de udvalg, der er kompetente med hensyn til de spørgsmål, som et andragende vedrører, stiller deres ekspertise til rådighed, således at andragendet kan blive behandlet korrekt, og Parlamentet selv kan reagere herpå på en meningsfuld måde; der henviser til, at det er Parlamentets ansvar som helhed at opfylde den grundlæggende ret til at indgive andragender ved at sikre en passende behandling af andragender;

N.  der henviser til, at alle andragender bør vurderes og behandles omhyggeligt; der henviser til, at andrageren har ret til inden for en rimelig frist at modtage oplysninger om udvalgets afgørelse med hensyn til, om andragendet kan antages til behandling, og til at få deres sag behandlet fuldt ud;

O.  der henviser til, at et betragteligt antal andragender bliver drøftet offentligt på møderne i Udvalget for Andragender; der henviser til, at andragerne har ret til selv at forelægge deres andragender og hyppigt deltager fuldt ud i drøftelserne og således bidrager aktivt til udvalgets arbejde; der henviser til, at 248 andragender i 2017 blev drøftet på møder i udvalget, hvor 208 andragere var til stede, mens 59 andragere deltog aktivt med indlæg;

P.  der henviser til, at de oplysninger, som borgere og indbyggere forelægger i andragender og på udvalgsmøder – suppleret med ekspertise fra Kommissionen, medlemsstaterne og andre organer – er omdrejningspunktet for udvalgets arbejde; der henviser til, at for at undgå socioøkonomisk forskelsbehandling bør andragere, hvis andragende skal drøftes på et offentligt møde, og som er villige til at deltage i drøftelserne, have ret til godtgørelse af de dermed forbundne omkostninger inden for rimelige grænser;

Q.  der henviser til, at de temaer, som hyppigst blev taget op i andragender i 2017, vedrørte miljøspørgsmål (navnlig spørgsmål vedrørende vand- og affaldsforvaltning og miljøbevaring), grundlæggende rettigheder (navnlig stemmeret og barnets rettigheder), spørgsmålet om stjålne spædbørn, fri bevægelighed for personer, sociale anliggender (arbejdsvilkår), forskellige former for forskelsbehandling og indvandring samt mange andre virksomhedsområder;

R.  der henviser til, at revisionen af Parlamentets forretningsorden bør føre til en forbedring af proceduren for andragender, og at de relevante bestemmelser bør forbedre Udvalget for Andragenders evne til at undersøge borgernes problemer for således at sikre en fuldstændig beskyttelse og en mere effektiv udnyttelse af retten til at indgive andragender;

S.  der henviser til, at 69,1 % eller 878 af de andragender, der blev modtaget i 2017, blev indgivet via Parlamentets webportal for andragender, mens det i 2016 var 68 % (1 067 andragender); der henviser til, at dette formats dominans og dets forventede stigning over tid kan give mulighed for en hurtigere første behandling af disse andragender;

T.  der henviser til, at sammendrag af andragender nu kan uploades til portalen hurtigere – omkring en uge efter at Udvalget for Andragender når frem til en afgørelse om, hvorvidt andragendet kan antages til behandling; der henviser til, at der ved udgangen af 2017 blev indført automatisk upload af mødedagsordener, mødeprotokoller og svar fra Kommissionen vedrørende andragender, hvilket har gjort disse dokumenter offentligt tilgængelige og øget gennemsigtigheden af arbejdet i Udvalget for Andragender; der henviser til, at alle disse elementer afspejler Parlamentets forpligtelse til målsætningen om at formidle en mere interaktiv oplevelse og kommunikation i realtid med andragerne; der henviser til, at funktionerne ofte stillede spørgsmål og beskyttelse af personoplysninger er blevet ændret for at afspejle ændringer i forretningsordenens fortrolighedsbestemmelser; der henviser til, at der også er sket tekniske forbedringer, herunder yderligere forbedringer af søgefunktionen og indførelse af en side med oplysninger og rådgivning til andragerne, som de skal læse, inden de kan indgive et andragende; der henviser til, at et stort antal individuelle anmodninger om teknisk bistand er blevet behandlet tilfredsstillende;

U.  der henviser til, at Udvalget for Andragender betragter det europæiske borgerinitiativ som et vigtigt instrument for borgernes direkte demokratiske deltagelse, som, hvis det tages alvorligt, bør give dem mulighed for at involvere sig aktivt i udformningen af EU's politik og lovgivning;

V.  der henviser til, at der i 2017 blev foretaget fire undersøgelsesrejser, jf. artikel 216a i Parlamentets forretningsorden: én til Sverige med henblik på at undersøge de vanskeligheder, EU-borgere har med at få tildelt det personnummer, der er nødvendigt for at få adgang til de fleste af de tjenester, de har behov for, når de flytter midlertidigt til Sverige, én til Spanien i forbindelse med andragender vedrørende påstande om nyfødte børn, der blev stjålet fra hospitaler under og efter Francos diktatur, én til Taranto (Italien) om et lokalt stålværks og raffinaderis indvirkning på miljøet, og hvordan de havde forurenet luft, jord og vand, og én til Larnaca (Cypern) om de miljø- og sundhedsmæssige virkninger af en nybygget industrihavn i byen;

W.  der henviser til, at Udvalget for Andragender i henhold til forretningsordenen er ansvarligt for forbindelserne med Den Europæiske Ombudsmand, som undersøger klager over fejl og forsømmelser i Den Europæiske Unions institutioner og organer; der henviser til, at den nuværende europæiske ombudsmand, Emily O'Reilly, forelagde sin årsberetning for 2016 for Udvalget for Andragender på udvalgets møde den 30. maj 2017, og at årsberetningen fra Udvalget for Andragender for sin del til dels bygger på Ombudsmandens årsberetning eller de særberetninger, der blev forelagt for Parlamentet, den seneste om gennemsigtighed i beslutningstagningen i Rådet;

X.  der henviser til, at Udvalget for Andragender er medlem af det europæiske netværk af ombudsmænd, som også omfatter Den Europæiske Ombudsmand samt nationale og regionale ombudsmænd og tilsvarende organer i EU-medlemsstaterne, kandidatlandene og andre lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og som har til formål at fremme udveksling af oplysninger om EU-ret og -politik og dele bedste praksis;

1.  henleder opmærksomheden på Udvalget for Andragenders grundlæggende rolle som en bro mellem EU-borgerne og personer med bopæl i EU og EU-institutionerne, der gør det muligt for EU-borgere og personer med bopæl i EU formelt at gøre Europa-Parlamentet opmærksomt på tilfælde af forkert anvendelse af EU-retten og forelægge deres synspunkter og idéer for deres folkevalgte repræsentanter, hvilket muliggør en hurtig behandling og bilæggelse af andragernes anmodninger, når det er muligt; understreger, at den måde, hvorpå de problematikker, der rejses i andragender, bliver behandlet, har afgørende indflydelse på borgerne med hensyn til den faktiske overholdelse af retten til at indgive andragender, der er fastsat i EU-retten, og deres syn på EU-institutionerne; minder Kommissionen om, at andragender udgør et enestående middel til at identificere situationer, hvor EU-retten ikke overholdes, og til at undersøge sådanne situationer ved hjælp af politisk kontrol fra Europa-Parlamentets side;

2.  påpeger, at andragender for Parlamentet og andre EU-institutioner udgør både en mulighed og en udfordring, eftersom de gør det muligt at gå ind i en direkte dialog med EU-borgere og personer med bopæl i EU, navnlig hvis de er berørt af anvendelsen af EU-retten og søger en effektiv klagemekanisme; fremhæver, at EU-institutionerne og medlemsstaterne inden for rammerne af deres respektive beføjelser skal gøre deres yderste for at finde en hurtig og effektiv løsning på de problemer, der rejses gennem andragender;

3.  understreger betydningen af at øge bevidstheden gennem en fortløbende offentlig debat og mere omfattende information om EU's faktiske kompetencer, funktionsmåde og behov for fremtidige forbedringer for at sikre, at EU-borgerne og personer med bopæl i EU er velinformerede om de niveauer, hvorpå beslutningerne træffes, således at de også kan inddrages i drøftelserne om mulige reformer, og man kan forhindre det "skyd skylden på Bruxelles"-fænomen, der anvendes af visse uansvarlige medlemsstater; mener, at en bredere offentlig debat om EU samt bedre information og uddannelse og en grundigere omtale i medierne ville bevirke et fald i antallet af andragender, der må afvises, eftersom det ville øge det kendskab, som EU-borgere og personer med bopæl i EU har til EU's kompetencer; bemærker, at emnet for et andragende, som ikke kan opfylder betingelserne for behandling, kan udgøre et afsæt for udformning af politik, selv om det falder uden for rammerne for, hvad udvalget beskæftiger sig med;

4.  understreger, at der er behov for et forstærket samarbejde mellem Kommissionen og andre EU-institutioner og medlemsstaternes nationale, regionale og lokale myndigheder for at sikre, at der vedtages og gennemføres en EU-lovgivning, der tilstræber de højeste standarder i henseende til social retfærdighed og fuld og effektiv beskyttelse af alle borgeres økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder; understreger behovet for et mere aktivt samarbejde med medlemsstaternes repræsentanter på udvalgsmøderne og hurtigere opfølgning på anmodninger fra udvalget; opfordrer derfor til, at der udvises stor vilje fra alle de involverede myndigheder på nationalt plan og EU-plan til at behandle og løse andragender som et prioriteret spørgsmål; konstaterer endnu en gang, at talrige andragender har fået overfladiske svar fra Kommissionens side;

5.  opfordrer indtrængende Kommissionen til i sin rolle som traktaternes vogter at udnytte sine beføjelser på en korrekt måde, da denne rolle er af allerstørste betydning for EU's funktionsmåde med hensyn til borgerne og de europæiske lovgivere; opfordrer til rettidig håndtering af traktatbrudsprocedurer for straks at få sat en stopper for situationer, hvor EU-retten ikke overholdes;

6.  gentager, at samarbejde med andre parlamentsudvalg er afgørende for en omfattende behandling af andragender; bemærker, at der i 2017 blev fremsendt 18 andragender til andre parlamentsudvalg til udtalelse og 357 til orientering; glæder sig over, at der indkom 21 udtalelser om andragender fra parlamentsudvalg; tilskynder til en øget dialog mellem de forskellige parlamentsudvalg for at sikre passende opmærksomhed omkring de problemer, som EU-borgerne har rejst;

7.  henviser til lanceringen af netværket for andragender den 21. marts 2017, hvor medlemmer fra alle parlamentsudvalg var til stede, og hvor netværkets retningslinjer blev præsenteret og dets formål og medlemmernes rolle skitseret; er overbevist om, at netværket for andragender, hvis det tages alvorligt, er et nyttigt redskab til at sikre en bedre opfølgning af andragender i det parlamentariske og lovgivningsmæssige arbejde; fremhæver netværkets betydning, når det gælder om at gøre medlemmerne mere bevidste om borgeres problemer, der bliver forelagt for Parlamentet gennem andragender, og drøfte mulige proceduremæssige forbedringer og udveksle bedste praksis; understreger, at en tættere kontakt mellem udvalgene kan forbedre effektiviteten i planlægningen af høringer og parlamentariske undersøgelser om lignende emner; ser frem til, at Parlamentets Temaafdeling C offentliggør studiet om, hvordan samarbejdet mellem de forskellige udvalg og Udvalget for Andragender fungerer i dag; understreger, at et øget samarbejde med parlamentsudvalg om spørgsmål, der tages op af andragere, bør gøre det muligt for Parlamentet at sikre en bedre og individualiseret opfølgning på andragender og reagere hurtigere og mere effektivt på borgernes bekymringer og samtidig tilføre merværdi til livet for EU-borgere og personer med bopæl i EU og til Parlamentets og EU's virksomhed som helhed;

8.  understreger de vigtige bidrag fra andragender, der blev indgivet forud for brexitforhandlingerne af de berørte EU-borgere og personer med bopæl i EU; henviser til den fælles offentlige høring, som Udvalget for Andragender, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE), Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (AFCO) og Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) afholdt den 11. maj 2017 om rettigheder for EU-borgere og personer med bopæl i EU efter brexit med henblik på at sikre, at disse rettigheder blev gjort til en hovedprioritet for Parlamentet under brexitforhandlingerne;

9.  mener, at for at sikre fuld overensstemmelse mellem behandlingen af forskellige andragender, bør Udvalget for Andragender, og udvalgets sekretariat tildeles flere ressourcer; understreger, at udvalgets retningslinjer, der blev vedtaget i januar 2016, gør behandlingen af andragender og beslutningsprocessen gennemsigtig og klar;

10.  minder om, at andragender behandles i overensstemmelse med artikel 227 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvori det hedder, at enhver unionsborger og enhver fysisk eller juridisk person med bopæl eller hjemsted i en medlemsstat kan indgive et andragende til Europa-Parlamentet om forhold, der henhører under områder, som Unionen beskæftiger sig med; minder om, at proceduren for behandling af andragender er fastlagt i Europa-Parlamentets forretningsorden;

11.  bemærker, at den omstændighed, at Kommissionen afviser at undersøge borgernes klager grundigt og hurtigt, bl.a. når det drejer sig om enkeltstående sager, i overensstemmelse med Kommissionens tilgang i meddelelsen fra 2016 med titlen "EU-retten: Bedre resultater gennem bedre anvendelse"(1), kan medføre, at man ikke hurtigt finder ud at, om der kan være tale om alvorlige systematiske forsømmelser, og dermed, at adskillige lovovertrædelser får lov til at fortsætte til skade for mange borgere, hvorved den i det væsentlige giver de nationale domstole det fulde ansvar for at overvåge eventuelle overtrædelser af EU-lovgivningen, medmindre der er tale om systematiske overtrædelser; finder, at der er for meget tvetydighed i fortolkningen af dette begreb, og anser navnlig en sådan tilgang inden for miljølovgivning for at være skadelig; betragter den som en forringelse i forhold til den tidligere tilgang til gennemførelsen af EU's miljølovgivning og en generel hæmsko for dens opgaver som traktaternes vogter;

12.  påpeger, at behandlingen af andragender om usikre arbejdsforhold har afsløret, at mange arbejdstagere i et antal medlemsstater er udsat for ulovlig og diskriminerende behandling, og at der i nogle tilfælde mangler effektive foranstaltninger til at forebygge og sanktionere forhold af denne art; beklager, at Kommissionen har et betydeligt efterslæb i behandlingen af overtrædelsesprocedurer vedrørende EU's arbejdslovgivning i visse medlemsstater, hvorved overtrædelser af arbejdstagernes rettigheder får lov at fortsætte i årevis;

13.  gentager sin opfordring til Kommissionen til systematisk at underrette Udvalget for Andragender om igangværende EU-pilotprojekter og overtrædelsesprocedurer i forbindelse med andragender og om aktindsigt i de dokumenter, der er udvekslet under procedurerne, når disse er afsluttet i henhold til Den Europæiske Unions Domstols (EU-Domstolens) retspraksis, navnlig når de helt eller delvis er blevet indledt på grundlag af andragender; glæder sig over den centraliserede platform, som Kommissionen oprettede i 2014, og hvorpå afgørelser vedrørende traktatbrudssager offentliggøres;

14.  forventer, at Kommissionen altid er behørigt repræsenteret under de offentlige debatter i Udvalget for Andragender, nærmere bestemt ved højt rangerende embedsmænd, som kan give yderligere oplysninger og svare på anmodninger fra andragere og medlemmer af Europa-Parlamentet, om nødvendigt uden for rammerne af det tidligere fremsendte skriftlige svar;

15.  glæder sig over den voksende tendens i Udvalget for Andragender til at tage spørgsmål op på plenarmødet ved hjælp af forespørgsler til mundtlig besvarelse, beslutninger eller kortfattede beslutningsforslag i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 216, stk. 2; henleder opmærksomheden på sine beslutninger, der blev vedtaget efter offentliggørelsen af årsberetningen om arbejdet i Udvalget for Andragender i 2016(2), årsberetningen om Den Europæiske Ombudsmands virksomhed i 2016(3) og 2017-rapporten om unionsborgerskab(4); gør opmærksom på sin beslutning af 15. marts 2017 om hindringer for EU-borgeres ret til at flytte og arbejde frit på det indre marked(5);

16.  noterer sig de høringer om flere forskelligartede emner, som Udvalget for Andragender afholdt i 2017, alene eller i samarbejde med andre udvalg, nemlig om bekæmpelse af forskelsbehandling og beskyttelse af mindretal den 4. maj, om situationen og rettighederne for EU-borgere i Det Forenede Kongerige efter brexit den 11. maj sammen med LIBE- og EMPL-udvalget, om genopretning af borgernes tillid til det europæiske projekt den 22. juni, om statsløshed den 29. maj sammen med LIBE-udvalget, om det europæiske borgerinitiativ "Indfør et forbud mod glyphosat og beskyt mennesker og miljø mod giftige pesticider" den 20. november og om beskyttelse af midlertidigt ansattes og løsarbejderes rettigheder den 22. november; glæder sig også over, at den årlige workshop om beskyttelse af rettigheder for personer med handicap fandt sted den 12. oktober 2017;

17.  noterer sig, at Udvalget for Andragender i flere bidrag til parlamentsbetænkninger, f.eks. betænkningerne om den europæiske lov om tilgængelighed(6), om fortolkningen og gennemførelsen af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning(7), om Bruxelles IIa-forordningen(8), om Marrakeshtraktaten(9), om kontrol med anvendelsen af EU-retten 2015(10), om anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder(11), om den europæiske handicapstrategi(12), om den årlige rapport om situationen vedrørende grundlæggende rettigheder i EU i 2016(13) og om revisionen af forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer(14), har udtrykt sin holdning til forskellige emner, der er blevet taget op i andragender;

18.  bemærker, at miljøspørgsmål var det, som bekymrede flest andragere i 2017; henviser til den særlige Eurobarometer 468-rapport, som blev offentliggjort i november 2017(15), og hvoraf det fremgik, at miljøet er blandt de emner, der bekymrer europæiske borgere mest; understreger betydningen af at opfylde de forventninger, som EU-borgere og personer med bopæl i EU, har til en egentlig miljølovgivning og af at gennemføre de regler og politikker, der er blevet vedtaget; beklager, at miljøreglerne ikke altid gennemføres korrekt i medlemsstaterne, som det fremgår af andragenderne; opfordrer indtrængende Kommissionen til som traktaternes vogter sammen med medlemsstaterne at sikre, at EU-lovgivningen gennemføres korrekt;

19.  understreger, at Kommissionen skal sikre, at der foretages omhyggelige og udtømmende undersøgelser af overensstemmelsen med EU-retten i medlemsstaternes miljøkonsekvensvurderinger i forbindelse med tilladelser til gennemførelse af infrastrukturprojekter, når borgere i andragender har gjort opmærksom på, at der er alvorlige risici for menneskers sundhed og miljøet;

20.  beklager dybt, at de problemer vedrørende luftkvaliteten i flere medlemsstater, som borgere har gjort opmærksom på i andragender, forværres af 43 mio. forurenende køretøjer, der kører rundt med dieselmotorer, som ikke er i overensstemmelse med EU's bestemmelser om typegodkendelse og emissioner fra passagerkøretøjer og lette erhvervskøretøjer;

21.  gør opmærksom på Udvalget for Andragenders arbejde i forbindelse med andragender vedrørende handicapspørgsmål; bemærker, at der i 2017 blev indgivet færre andragender om handicapspørgsmål; understreger, at adgang til transport og det byggede miljø samt forskelsbehandling, navnlig i forbindelse med beskæftigelse, er blandt de største udfordringer for personer med handicap; bemærker, at drøftelser af andragender om handicapspørgsmål, f.eks. om støtte til personer, der plejer familiemedlemmer med handicap, og om hurtig ratificering, gennemførelse og anvendelse af Marrakeshtraktaten, fik særlig opmærksomhed;

22.  understreger Udvalget for Andragenders beskyttende rolle inden for EU-rammerne af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap; henviser til en workshop om beskyttelse af rettigheder for personer med handicap, som fandt sted på udvalgets møde den 12. oktober 2017, og hvorunder der blev fremlagt en undersøgelse om inklusiv uddannelse; opfordrer EU-institutionerne til at gå foran med et godt eksempel på dette område og sikre, at de nationale myndigheder straks gennemfører lovgivningen korrekt på dette område;

23.  fremhæver sin beslutning af 15. marts 2017 om hindringer for EU-borgeres ret til at flytte og arbejde frit på det indre marked; opfordrer atter Kommissionen til at præcisere, ajourføre og udbygge sine retningslinjer for bedre gennemførelse og anvendelse af direktiv 2004/38/EF for navnlig at tage højde for EU-Domstolens seneste afgørelser (sag C-456/12 og C-457/12); anbefaler anvendelsen af implementeringsplaner for gennemførelse med henblik på at sikre fuldstændig og korrekt anvendelse; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at respektere direktiv 2004/38/EF samt EU-Domstolens retspraksis vedrørende fri bevægelighed for personer, eftersom manglende efterlevelse heraf er en direkte krænkelse af en grundlæggende ret for unionsborgerne;

24.  anerkender det arbejde, som Arbejdsgruppen om Børns Velfærd under Udvalget for Andragender har udført, og noterer sig dens endelige rapport og henstillinger, der blev vedtaget den 3. maj 2017; mener, at Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne bør komme med en sammenhængende og effektiv opfølgning på henstillingerne i den endelige rapport fra arbejdsgruppen; opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at overholde EU-lovgivningen og effektivt fremme og forbedre det grænseoverskridende samarbejde om familieanliggender ved at sørge for uddannelse af dommere og fagfolk, information om retshjælp og tosprogede advokater;

25.  gentager sit synspunkt om, at en for restriktiv eller inkonsekvent fortolkning af artikel 51 i chartret om grundlæggende rettigheder medfører, at borgerne føler sig fremmedgjorte i forhold til EU; anmoder Kommissionen om at fremsætte forslag til foranstaltninger, som kan sikre en konsekvent og omfattende anvendelse af artikel 51;

26.  tilskynder Kommissionen til indtrængende at opfordre medlemsstaterne til at finde løsninger på, at EU-borgere, der frit flytter og bor inden for Den Europæiske Union, og fastboende udlændinge mister deres stemmeret og fratages retten til valgdeltagelse; finder det skuffende, at borgernes politiske rettigheder ikke er omtalt i udkastet til udtrædelsesaftale mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige;

27.  understreger, at det europæiske borgerinitiativ bør være både gennemsigtigt og effektivt, så det kan fungere som et vigtigt instrument for aktivt medborgerskab og offentlig deltagelse; beklager, at dette hidtil ikke har været tilfældet, og at der ikke har været nogen håndgribelige lovgivningsmæssige resultater af tidligere vellykkede initiativer; noterer sig Kommissionens forslag om revision af forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativet(16), der blev offentliggjort den 13. september 2017; fremhæver det senest indgivne vellykkede europæiske borgerinitiativ, som bærer titlen "Indfør et forbud mod glyphosat og beskyt mennesker og miljø mod giftige pesticider"; henviser til den offentlige høring om dette initiativ i Parlamentet den 20. november 2017; forventer en konsekvent reaktion fra Kommissionen på indholdet heraf; bekræfter, at Udvalget for Andragender har givet tilsagn om at deltage proaktivt i afholdelsen af offentlige høringer om vellykkede initiativer; giver tilsagn om at prioritere effektiviteten af denne deltagerbaserede procedure på institutionelt plan og sikre behørig lovgivningsmæssig opfølgning;

28.  understreger, at det i forbindelse med den offentlige høring om det europæiske borgerinitiativ med titlen "Indfør et forbud mod glyphosat og beskyt mennesker og miljø mod giftige pesticider" og i behandlingen af andragenderne om samme emne er kommet frem, at de procedurer, der anvendes på EU-plan til godkendelse af bl.a. glyphosat, genetisk modificerede organismer og pesticider, er kritisable på grund af utilstrækkelig uafhængighed, utilstrækkelig gennemsigtighed og unøjagtigheder i indsamlingen og vurderingen af videnskabelige data;

29.  henleder opmærksomheden på det store antal andragender om dyrevelfærd; henleder opmærksomheden på undersøgelsen "Dyrevelfærd i Den Europæiske Union" og fremlæggelsen heraf på udvalgets møde den 23. marts 2017, som blev efterfulgt af en drøftelse af en række andragender om emnet; finder det afgørende, at der iværksættes en ny strategi på EU-plan for at lukke alle de eksisterende huller, harmonisere lovgivningen og sikre en fuld og reel beskyttelse af dyrs velfærd, herunder dyretransport, gennem en klar og udtømmende lovramme, som fuldt ud opfylder kravene i artikel 13 i TEUF;

30.  understreger, at Solvit-nettet spiller en vigtig rolle ved at give borgerne og virksomhederne mulighed for at håndtere problemer, som vedrører de offentlige myndigheders eventuelle overtrædelser af EU-retten i andre medlemsstater; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme Solvit for at gøre dette net mere brugbart og synligt for borgerne; glæder sig i denne forbindelse over, at Kommissionen i maj 2017 offentliggjorde en handlingsplan for at styrke Solvit-nettet; opfordrer Kommissionen til at aflægge rapport til Europa-Parlamentet om de opnåede resultater i forbindelse med handlingsplanen;

31.  understreger vigtigheden af at videreudvikle portalen for andragender og nødvendigheden af at gøre den til en tovejskommunikationsportal og et lettilgængeligt interaktivt redskab, hvorigennem borgere fra alle EU's medlemsstater kan få adgang til alle basale oplysninger om andragender og behandlingen heraf, kommunikere indbyrdes og skabe temafællesskaber til udveksling af dokumentation og bedste praksis; fremhæver, at det er nødvendigt yderligere at mindske den administrative byrde i forbindelse med håndteringen af andragender; understreger, at portalen også fungerer som et offentligt register over andragender; gentager, at portalens tekniske kapacitet skal styrkes for at opnå en problemfri procedure for andragender; understreger behovet for at forbedre kommunikationen med andragerne ved at sende dem meddelelser om udviklingen med hensyn til behandlingen af deres andragende på deres eget sprog; mener, at medunderskrivere, der har støttet eller givet udtryk for interesse i et andragende, har ret til at modtage den samme feedback og de samme oplysninger som andragerne, især når det gælder drøftelser i Parlamentet eller svar fra Kommissionen; gentager, at det er vigtigt at øge indsatsen for at sikre, at andragerne er til stede under udvalgets behandling af deres andragende;

32.  opfordrer til en mere fokuseret og aktiv presse- og kommunikationstjeneste og til en mere aktiv tilstedeværelse på de sociale medier for at gøre udvalgets arbejde mere lydhørt over for borgernes bekymringer;

33.  pålægger sin formand at sende denne beslutning og betænkningen fra Udvalget for Andragender til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Ombudsmand og medlemsstaternes regeringer samt til medlemsstaternes parlamenter og disses udvalg for andragender og ombudsmænd eller lignende kompetente organer.

(1) EUT C 18 af 19.1.2017, s. 10.
(2) EUT C 369 af 11.10.2018, s. 105.
(3) EUT C 356 af 4.10.2018, s. 77.
(4) EUT C 369 af 11.10.2018, s. 11.
(5) EUT C 263 af 25.7.2018, s. 98.
(6) Udtalelse vedtaget den 24. januar 2017.
(7) Udtalelse vedtaget den 24. januar 2017.
(8) Udtalelse vedtaget den 25. april 2017.
(9) Udtalelse vedtaget den 24. januar 2017.
(10) Udtalelse vedtaget den 22. marts 2017.
(11) Udtalelse vedtaget den 7. september 2017.
(12) Udtalelse vedtaget den 7. september 2017.
(13) Udtalelse vedtaget den 22. november 2017.
(14) Udtalelse vedtaget den 7. september 2017.
(15) Special Eurobarometer 468 Report: Attitudes of European citizens towards the environment, November 2017. http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2156
(16) EUT L 65 af 11.3.2011, s. 1.

Seneste opdatering: 7. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik