Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2104(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0404/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0404/2018

Συζήτηση :

PV 12/12/2018 - 26
CRE 12/12/2018 - 26

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2018 - 9.15
CRE 13/12/2018 - 9.15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0532

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 178kWORD 66k
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2017
P8_TA(2018)0532A8-0404/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2017 (2018/2104(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων της Επιτροπής Αναφορών,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 10 και 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 24 και 227 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που αντικατοπτρίζουν τη σημασία που η Συνθήκη αποδίδει στο δικαίωμα των πολιτών και των κατοίκων της ΕΕ να εφιστούν την προσοχή του Κοινοβουλίου στα ζητήματα που τους απασχολούν,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 228 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 44 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το δικαίωμα υποβολής αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΣΛΕΕ σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει και συγκεκριμένα τα άρθρα 258 και 260 αυτής,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 52, 215 και 216 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών(A8-0404/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 ελήφθησαν 1  271 αναφορές - σε σχέση με 1 569 το 2016 -, εκ των οποίων οι 776 (60,2 %) κρίθηκαν παραδεκτές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 15 540 χρήστες της δικτυακής πύλης αναφορών του Κοινοβουλίου στήριξαν μία ή περισσότερες αναφορές το 2017, σε σύγκριση με 902 χρήστες το 2015 και 6 132 χρήστες το 2016, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός αριθμός των πληκτρολογήσεων προς υποστήριξη των αναφορών ήταν 21 955, σε σύγκριση με 18 810 το 2016 και 1 329 το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η νέα μορφή συμμετοχής του κοινού στις υποβαλλόμενες αναφορές αποτελεί εντεινόμενο φαινόμενο που πρέπει να ληφθεί υπόψη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν 250 ταυτόσημες ή πολύ παρόμοιες αναφορές σε τρία διαφορετικά θέματα που υποβλήθηκαν το 2017 εξετάστηκαν σε ομάδες ανά θέμα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις αναφορές που υποβλήθηκαν το 2017, τις 67 συνυπέγραψαν ένας ή περισσότεροι πολίτες, τις 25 περισσότεροι από 100 πολίτες, τις 10 περισσότεροι από 10 000 πολίτες, ενώ δύο συνυπέγραψαν περισσότεροι από 100 000 πολίτες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των αναφορών που λαμβάνονται είναι μικρός σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό ίσως σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος των πολιτών της ΕΕ δεν κάνει χρήση του δικαιώματος αναφοράς, ελλείψει γνώσης, εάν λάβουμε κατά νου τις πολλές δυνητικές ανησυχίες ή προσδοκίες στους διάφορους τομείς δραστηριότητας της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες προώθησης του δικαιώματος αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χαμηλός αριθμός πολιτών και μονίμων κατοίκων της ΕΕ που γνωρίζει το δικαίωμα αναφοράς επιβεβαιώνει την ανάγκη για αυξημένες προσπάθειες και κατάλληλα μέτρα με σκοπό την αύξηση της ενημέρωσης του κοινού και την επίτευξη ουσιαστικής βελτίωσης ως προς την άσκηση του δικαιώματος αναφοράς·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα κριτήρια καθορισμού του παραδεκτού των αναφορών, όπως προκύπτουν από το άρθρο 227 ΣΛΕΕ και το άρθρο 215 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι αναφορές πρέπει να πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις του παραδεκτού, πρέπει δηλαδή ο αναφέρων, ο οποίος πρέπει είναι πολίτης της Ένωσης ή να κατοικεί μόνιμα σε αυτή, να θίγεται από ζήτημα που εμπίπτει στους τομείς δραστηριότητας της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 495 αναφορές χαρακτηρίσθηκαν μη παραδεκτές διότι δεν πληρούσαν τις σχετικές τυπικές προϋποθέσεις·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα υποβολής αναφοράς στο Κοινοβούλιο προσφέρει στους πολίτες και στους μονίμους κατοίκους της ΕΕ τα μέσα για να απευθυνθούν επίσημα στους άμεσα εκλεγμένους εκπροσώπους τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα αναφοράς πρέπει να αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και των κατοίκων της ΕΕ στους τομείς δραστηριότητας της ΕΕ και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να προωθηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης αξιοποίηση του δικαιώματος αναφοράς συνδέεται με την ανάγκη των οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών να επιτυγχάνουν έγκαιρη και αποτελεσματική επίλυση των ζητημάτων που εγείρουν οι πολίτες μέσω των αναφορών, διασφαλίζοντας την πλήρη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από καιρό πρωτοστατεί στην εξέλιξη της διαδικασίας αναφορών διεθνώς και εξακολουθεί να έχει το πιο ανοικτό και διαφανές σύστημα στην Ευρώπη, παρέχοντας στους αναφέροντες τη δυνατότητα να συμμετέχουν πλήρως στις δραστηριότητές του·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργός συμμετοχή είναι δυνατή αποκλειστικά και μόνο χάρη σε μια δημοκρατική και διαφανή διαδικασία που δίνει στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Αναφορών τη δυνατότητα να καθιστούν το έργο τους φιλικό προς τον πολίτη και ουσιαστικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό απαιτεί συνεχή βελτίωση της αλληλεπίδρασης με τους αναφέροντες, μέσω της παρακολούθησης και της αξιοποίησης, μεταξύ άλλων, της εφαρμογής νέων τεχνολογικών εξελίξεων, καθώς και με άλλους ενδιαφερόμενους πολίτες και μονίμους κατοίκους, όπως τους υποστηρικτές των αναφορών μέσω της διαδικτυακής πύλης αναφορών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές είναι χρήσιμα εργαλεία για τον εντοπισμό παραβιάσεων του δικαίου της ΕΕ, καθώς και ελλείψεων, αντιφάσεων και πιθανών κενών (παραθυράκια) στο ενωσιακό δίκαιο με σκοπό την εξασφάλιση των υψηλότερων προτύπων κοινωνικής δικαιοσύνης και την πλήρη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων για όλους τους πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές επιτρέπουν στο Κοινοβούλιο και σε άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αξιολογούν τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της νομοθεσίας της ΕΕ και τον πραγματικό αντίκτυπο της εσφαλμένης εφαρμογής της στους πολίτες και τους κατοίκους της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορούν επίσης να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την απουσία κανονιστικών διατάξεων σε τομείς δραστηριοτήτων στους οποίους μπορεί να νομοθετήσει η ΕΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές αντιπροσωπεύουν μια επιπλέον εγγύηση για τους πολίτες και τους κατοίκους της ΕΕ σε σύγκριση με τις καταγγελίες που υποβάλλονται απευθείας στην Επιτροπή, καθώς το Κοινοβούλιο συμμετέχει στη διαδικασία και έτσι εξασφαλίζεται καλύτερος έλεγχος της εκτέλεσης από την Επιτροπή των ερευνητικών καθηκόντων της, καθώς και ότι παρέχουν διαφανείς συζητήσεις επί του θέματός τους, με την παρουσία αναφερόντων, βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Μελών της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλης σχετικής αρχής, κατά περίπτωση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές συχνά παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για διάφορους τομείς πολιτικής της ΕΕ σε άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές, επίσης σε σχέση με τις νομοθετικές δραστηριότητές τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται από τις επιτροπές οι οποίες είναι αρμόδιες για τα θέματα που εγείρονται στις αναφορές να παρέχουν με τη σειρά τους την εμπειρογνωμοσύνη τους, με σκοπό την δέουσα διεκπεραίωση των αναφορών που να επιτρέπει μια ουσιαστική απάντηση από το ίδιο το Κοινοβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματος της υποβολής αναφοράς μέσω μιας επαρκούς διεκπεραίωσης αποτελεί ευθύνη του Κοινοβουλίου συνολικά·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε αναφορά θα πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά και να αξιολογείται· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αναφέρων έχει το δικαίωμα να λάβει πληροφορίες σχετικά με την απόφαση επί του παραδεκτού που έλαβε η Επιτροπή Αναφορών και να επιτύχει να εξετασθεί πλήρως το ζήτημά του, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικός αριθμός αναφορών συζητείται σε συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών που είναι ανοικτές στο κοινό, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφέροντες έχουν το δικαίωμα να κάνουν μια παρουσίαση της αναφοράς τους και συχνά συμμετέχουν πλήρως στη συζήτηση, συνεισφέροντας έτσι ενεργά στις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2017, 248 αναφορές συζητήθηκαν σε συνεδριάσεις την Επιτροπής Αναφορών, με την παρουσία 208 αναφερόντων, ενώ 59 αναφέροντες συμμετείχαν ενεργά, λαμβάνοντας τον λόγο·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληροφορίες που προσκομίζουν οι πολίτες και οι κάτοικοι στις αναφορές αλλά και κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της επιτροπής, σε συνδυασμό με την ενημέρωση που παρέχουν οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής, τα κράτη μέλη και άλλοι φορείς, είναι καίριας σημασίας για το έργο της Επιτροπής Αναφορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να αποφευχθούν τυχόν κοινωνικοοικονομικές διακρίσεις, οι αναφέροντες των οποίων η αναφορά πρόκειται να συζητηθεί σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών και οι οποίοι είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν στη συζήτηση, θα πρέπει να δικαιούνται επιστροφής των σχετικών δαπανών, μέσα σε εύλογα όρια·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κύρια θέματα ανησυχίας που διατυπώθηκαν στις αναφορές το 2017 αφορούσαν περιβαλλοντικά θέματα (κυρίως θέματα διαχείρισης των υδάτων και των αποβλήτων, και προστασίας του περιβάλλοντος), τα θεμελιώδη δικαιώματα (ιδίως τα δικαιώματα ψήφου και τα δικαιώματα του παιδιού), το θέμα των κλεμμένων βρεφών, την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, τις κοινωνικές υποθέσεις (συνθήκες εργασίας), τις διάφορες μορφές διακρίσεων και τη μετανάστευση, καθώς και πολλά άλλα που άπτονται διαφόρων τομέων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεώρηση του εσωτερικού κανονισμού του Κοινοβουλίου πρέπει να οδηγήσει σε βελτίωση της διαδικασίας των αναφορών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχετικοί κανόνες πρέπει να επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων έρευνας της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με τα ζητήματα που εγείρουν οι πολίτες, με σκοπό την πλήρη προστασία και αξιοποίηση του δικαιώματος αναφοράς·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 69,1 % των αναφορών που ελήφθησαν (878 αναφορές) το 2017 υποβλήθηκαν μέσω της δικτυακής πύλης αναφορών του Κοινοβουλίου, σε σύγκριση με ποσοστό 68 % (1 067 αναφορές) το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενίκευση του εν λόγω τρόπου υποβολής και η αναμενόμενη αύξηση της χρήσης του με την πάροδο του χρόνου θα μπορούσαν να καταστήσουν δυνατή την ταχύτερη αρχική επεξεργασία των αναφορών αυτών·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιλήψεις των αναφορών μπορούν πλέον να αναφορτώνονται στην πύλη νωρίτερα -περίπου μία εβδομάδα μετά τη λήψη απόφασης επί του παραδεκτού από την Επιτροπή Αναφορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυτόματη αναφόρτωση των ημερήσιων διατάξεων, των πρακτικών και των απαντήσεων της Επιτροπής στις αναφορές άρχισε στο τέλος του 2017, και κατέστησε τα έγγραφα αυτά διαθέσιμα στο κοινό, αυξάνοντας τη διαφάνεια των εργασιών της Επιτροπής Αναφορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά απηχούν τη δέσμευση του Κοινοβουλίου υπέρ της διασφάλισης μιας πιο διαδραστικής εμπειρίας και σε πραγματικό χρόνο επικοινωνίας με τους αναφέροντες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιο συχνές ερωτήσεις (FAQ) και οι δηλώσεις περί απορρήτου αναθεωρήθηκαν ώστε να αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στις περί εμπιστευτικότητας διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι έγιναν τεχνικές βελτιώσεις, και διευκολύνθηκε η λειτουργία αναζήτησης, περιλαμβάνοντας μια σελίδα «πρώτης ανάγνωσης» πριν από την υποβολή της αναφοράς, με πληροφορίες και συμβουλές για τους αναφέροντες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος αριθμός αιτημάτων υποστήριξης εκ μέρους μεμονωμένων χρηστών διεκπεραιώθηκε με επιτυχία·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) αποτελεί σημαντικό εργαλείο άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας, το οποίο, εάν εφαρμοστεί σοβαρά, αναμένεται να επιτρέψει στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση των πολιτικών και της νομοθεσίας της Ευρώπης·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το 2017 προγραμματίστηκαν τέσσερις διερευνητικές επισκέψεις σύμφωνα με το άρθρο 216α του Κανονισμού: μία στη Σουηδία σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ για την απόκτηση του αριθμού αναγνώρισης που απαιτείται για την πρόσβαση στις υπηρεσίες που χρειάζονται για την προσωρινή διαμονή τους στη Σουηδία· μία στην Ισπανία, για τη διερεύνηση αναφορών για εικαζόμενες κλοπές νεογέννητων βρεφών από νοσοκομεία κατά και μετά τη δικτατορία του Φράνκο, μία στον Τάραντα (Ιταλία) σχετικά με τον αντίκτυπο μιας τοπικής χαλυβουργίας και ενός διυλιστηρίου στο περιβάλλον και τον τρόπο με τον οποίο προκλήθηκε ρύπανση του αέρα, του εδάφους και των υδάτων από τις εγκαταστάσεις αυτές, και μία στη Λάρνακα (Κύπρος) σχετικά με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία από ένα νεοκατασκευασμένο βιομηχανικό λιμένα της πόλης·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό, η Επιτροπή Αναφορών είναι αρμόδια για τις σχέσεις με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, ο οποίος διερευνά καταγγελίες για κακοδιοίκηση εντός των οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Emily O’Reilly, Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, παρουσίασε την ετήσια έκθεσή της για το 2016 στην Επιτροπή Αναφορών στην συνεδρίαση της 30ής Μαΐου 2017, και ότι, με τη σειρά της, η ετήσια έκθεση της Επιτροπής Αναφορών βασίζεται εν μέρει στην ετήσια έκθεση της Διαμεσολαβήτριας ή στις ειδικές εκθέσεις που υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο, με πλέον πρόσφατη εκείνη που αφορά τη διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του Συμβουλίου·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών, στο οποίο επίσης περιλαμβάνονται ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, οι εθνικοί και περιφερειακοί Συνήγοροι του Πολίτη και λοιποί συναφείς οργανισμοί των κρατών μελών της ΕΕ, των υποψηφίων προς ένταξη κρατών και άλλων χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, και το οποίο επιδιώκει την προαγωγή της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το δίκαιο και την πολιτική της ΕΕ, καθώς και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

1.  εφιστά την προσοχή στον θεμελιώδη ρόλο της Επιτροπής Αναφορών ως γέφυρας μεταξύ των πολιτών και κατοίκων της ΕΕ και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, μέσω της οποίας οι πολίτες και οι κάτοικοι της ΕΕ μπορούν να ενημερώνουν επίσημα το Κοινοβούλιο σχετικά με περιπτώσεις εσφαλμένης εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ, καθώς και να εκφράζουν τις ανησυχίες και τις ιδέες τους στους εκλεγμένους εκπροσώπους τους, επιτρέποντας έτσι την έγκαιρη εξέταση και επίλυση των αιτημάτων των αναφερόντων, όπου αυτό είναι δυνατόν· υπογραμμίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα ζητήματα που επισημαίνονται στις αναφορές έχει μεγάλο αντίκτυπο στους πολίτες όσον αφορά τόσο τον πραγματικό σεβασμό του δικαιώματος αναφοράς που προβλέπεται στο δίκαιο της ΕΕ, όσο και την άποψή τους για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι αναφορές συνιστούν μοναδικό μέσο προσδιορισμού καταστάσεων μη τήρησης του ενωσιακού δικαίου και διερεύνησης των εν λόγω καταστάσεων μέσω πολιτικού ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο·

2.  επισημαίνει ότι οι αναφορές αποτελούν ταυτόχρονα ευκαιρία και πρόκληση για το Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ για να διατηρήσουν τον άμεσο διάλογο με τους πολίτες και κατοίκους της ΕΕ, ιδίως σε περιπτώσεις που αυτοί θίγονται από την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, και να επιδιώξουν έναν μηχανισμό πραγματικής και αποτελεσματικής προσφυγής· τονίζει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και εκείνα των κρατών μελών, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη και αποτελεσματική επίλυση των ζητημάτων που εγείρονται από τους αναφέροντες·

3.  τονίζει ότι έχει σημασία να αυξηθεί η ενημέρωση μέσα από τη συνεχή δημόσια συζήτηση και την ευρύτερη πληροφόρηση για τις πραγματικές αρμοδιότητες της ΕΕ, τη λειτουργία της και την ανάγκη της για μελλοντικές βελτιώσεις, ώστε οι πολίτες και οι κάτοικοι να είναι καλά ενημερωμένοι για τα επίπεδα στα οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις και να μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε συζητήσεις σχετικά με πιθανές μεταρρυθμίσεις, και έτσι να αποφεύγεται το επιχείρημα του «για όλα φταίνε οι Βρυξέλλες» που χρησιμοποιείται από κάποια ανεύθυνα κράτη μέλη· θεωρεί ότι ο ευρύτερος δημόσιος διάλογος σχετικά με την ΕΕ, σε συνδυασμό με καλύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση, και η προσεκτική πληροφόρηση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα μειώσει τον αριθμό των αναφορών που δεν γίνονται παραδεκτές, καθώς οι πολίτες θα γνωρίζουν καλύτερα τις αρμοδιότητες της ΕΕ· επισημαίνει ότι το αντικείμενο μιας μη παραδεκτής αναφοράς μπορεί να παίξει ρόλο στη χάραξη πολιτικής, ακόμη και όταν δεν εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Αναφορών·

4.  τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των άλλων οργάνων της ΕΕ με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές των κρατών μελών, ώστε να εξασφαλιστεί η θέσπιση και η εφαρμογή ενωσιακής νομοθεσίας που να επιδιώκει την επίτευξη των υψηλότερων επιπέδων κοινωνικής δικαιοσύνης και την πλήρη και αποτελεσματική προστασία των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων όλων των πολιτών· υπογραμμίζει την ανάγκη για πιο ενεργό συνεργασία με τους εκπροσώπους των κρατών μελών στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών και για ταχύτερες απαντήσεις στα αιτήματα που αυτή αποστέλλει· ζητεί, συνεπώς, ισχυρή δέσμευση από την πλευρά όλων των οικείων αρχών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την κατά προτεραιότητα διεκπεραίωση των αναφορών και την εξεύρεση λύσεων σε αυτές· διαπιστώνει εκ νέου την ύπαρξη επιφανειακών απαντήσεων από την Επιτροπή σε πολλές αναφορές·

5.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιεί δεόντως την εξουσία που της δίνει ο ρόλος του θεματοφύλακα των Συνθηκών, καθώς ο ρόλος αυτός έχει ύψιστη σημασία για τη λειτουργία της ΕΕ όσον αφορά τους πολίτες και τους ευρωπαίους νομοθέτες· ζητεί την έγκαιρη διεκπεραίωση των διαδικασιών επί παραβάσει προκειμένου να τίθεται, αμελλητί, τέρμα σε περιπτώσεις μη τήρησης του ενωσιακού δικαίου·

6.  επαναλαμβάνει ότι η συνεργασία με άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές είναι απαραίτητη για μια ολοκληρωμένη εξέταση των αναφορών· επισημαίνει ότι το 2017 διαβιβάστηκαν 18 αναφορές σε άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές για γνωμοδότηση και 357 προς ενημέρωση· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι ελήφθησαν 21 γνωμοδοτήσεις από άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές· ενθαρρύνει την προαγωγή του διαλόγου μεταξύ των διαφόρων κοινοβουλευτικών επιτροπών προκειμένου να δοθεί η δέουσα προσοχή στα προβλήματα που θίγουν οι πολίτες της Ένωσης·

7.  χαιρετίζει την έναρξη λειτουργίας του Δικτύου Αναφορών στις 21 Μαρτίου 2017, όπου συμμετείχαν μέλη από όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, παρουσιάστηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές, καθώς και ο σκοπός και ο ρόλος του δικτύου και των μελών του· είναι πεπεισμένο ότι, εάν αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα, το Δίκτυο Αναφορών θα γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο που θα επιτρέπει μια καλύτερη παρακολούθηση της συνέχειας που οι κοινοβουλευτικές και νομοθετικές εργασίες δίνουν στις αναφορές· τονίζει την αξία του δικτύου προκειμένου τα μέλη του να ενημερώνονται για τα ζητήματα των πολιτών που αυτοί, μέσω των αναφορών, υποβάλλουν στο Κοινοβούλιο, και να εξετάσουν πιθανές διαδικαστικές βελτιώσεις και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές· τονίζει ότι η στενότερη επικοινωνία των επιτροπών μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα με προγραμματισμό ακροάσεων και κοινοβουλευτικών μελετών για παρεμφερή θέματα· αναμένει τη δημοσίευση, από το Θεματικό Τμήμα Γ του Κοινοβουλίου, της μελέτης για την τρέχουσα λειτουργία της συνεργασίας των διάφορων επιτροπών με την Επιτροπή Αναφορών· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ενισχυμένη συνεργασία με τις κοινοβουλευτικές επιτροπές στα θέματα που θίγουν οι αναφέροντες, θα παράσχει στο Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να δίνει με καλύτερο και εξατομικευμένο τρόπο συνέχεια στις αναφορές και να ανταποκρίνεται πολύ πιο γρήγορα και αποτελεσματικά στις ανησυχίες των πολιτών, παρέχοντας προστιθέμενη αξία στη ζωή των πολιτών και κατοίκων της ΕΕ, καθώς και στις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και της Ευρώπης στο σύνολό της·

8.  υπογραμμίζει τη σημαντική συνεισφορά των αναφορών που υποβλήθηκαν πριν από τις διαπραγματεύσεις για το Brexit από ενδιαφερόμενους πολίτες και κατοίκους· αναφέρεται στην κοινή ακρόαση που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαΐου 2017 από την Επιτροπή Αναφορών και τις Επιτροπές Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών υποθέσεων (LIBE), Συνταγματικών Υποθέσεων (AFCO), και Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών και των κατοίκων μετά το Brexit, ώστε τα εν λόγω δικαιώματα να αποτελέσουν μία από τις βασικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις για το Brexit·

9.  θεωρεί ότι, για να εξασφαλιστεί πλήρης συνοχή μεταξύ της επεξεργασίας των διάφορων αναφορών της Επιτροπής Αναφορών θα πρέπει να διατεθούν περισσότεροι πόροι στη Γραμματεία της· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Αναφορών, που εγκρίθηκαν τον Ιανουάριο του 2016, καθιστούν τη διεκπεραίωση των αναφορών και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων διαφανή και σαφή·

10.  υπενθυμίζει ότι οι αναφορές εξετάζονται δυνάμει του άρθρο 227 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ορίζει ότι κάθε πολίτης της ΕΕ και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέματα που εμπίπτουν στους τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπενθυμίζει ότι η διαδικασία εξέτασης των αναφορών καθορίζεται στον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

11.  επισημαίνει πως η άρνηση διεξοδικής και άμεσης διερεύνησης των καταγγελιών των πολιτών, μεταξύ άλλων σε ατομικές περιπτώσεις, σύμφωνα με την προσέγγιση που εξέφρασε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της του 2016 με τίτλο «Δίκαιο της ΕΕ: Καλύτερη εφαρμογή για καλύτερα αποτελέσματα»(1), μπορεί να εμποδίζει την ταχεία κατανόηση πιθανών σοβαρών συστημικών κενών, επιτρέποντας πολλαπλές παραβιάσεις δικαιωμάτων σε βάρος πολλών πολιτών, και έτσι ουσιαστικά εναποθέτει στα εθνικά δικαστήρια το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης παρακολούθησης πιθανών παραβιάσεων της νομοθεσίας της ΕΕ, εξαιρέσει των συστημικών· θεωρεί την ερμηνεία της έννοιας αυτής υπερβολικά διφορούμενη και εκτιμά ότι μια τέτοια προσέγγιση είναι ιδιαίτερα ζημιογόνα στον τομέα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας· τη θεωρεί ως οπισθοδρόμηση σε σχέση με την προηγούμενη προσέγγιση στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, και ως γενικότερα ανασταλτική των καθηκόντων της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών·

12.  επισημαίνει ότι η εξέταση αναφορών για επισφαλείς συνθήκες εργασίας αποκάλυψε ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη πολλοί εργαζόμενοι είναι θύματα απαράδεκτων και διακριτικών πρακτικών, που απηχούν την ανυπαρξία αποτελεσματικών προληπτικών μέτρων και κυρώσεων σε πολλές περιπτώσεις· θεωρεί λυπηρό το ότι η Επιτροπή έχει συσσωρεύσει σημαντικές καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση υποθέσεων παραβίασης του εργατικού δικαίου της ΕΕ από ορισμένα κράτη μέλη, επιτρέποντας έτσι την επί σειρά ετών συνέχιση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των εργαζομένων·

13.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή, να ενημερώνει συστηματικά την Επιτροπή Αναφορών για τις εν εξελίξει διαδικασίες EU pilot και τις διαδικασίες επί παραβάσει που σχετίζονται με αναφορές, καθώς και για την πρόσβαση στα έγγραφα που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια των διαδικασιών μετά την περάτωσή τους, κατ’ εφαρμογή της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), ιδίως όταν αυτές είναι έχουν κινηθεί εν όλω ή εν μέρει βάσει αναφορών· επικροτεί την κεντρική πλατφόρμα που δημιούργησε η Επιτροπή το 2014 στην οποία δημοσιεύονται οι αποφάσεις επί παραβάσει·

14.  αναμένει από την Επιτροπή να εκπροσωπείται πάντοτε δεόντως στις δημόσιες συζητήσεις της Επιτροπής Αναφορών, και ιδίως από υψηλόβαθμους υπαλλήλους που να μπορούν να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες και να απαντούν στις ερωτήσεις των αναφερόντων και των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εάν είναι απαραίτητο πέραν του πεδίου της ήδη δοθείσης γραπτής απάντησης·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξανόμενη τάση της Επιτροπής Αναφορών να θέτει θέματα στην ολομέλεια μέσω προφορικών ερωτήσεων, ψηφισμάτων ή σύντομων προτάσεων ψηφίσματος, με βάση το άρθρο 216 παράγραφος 2 του Κανονισμού· εφιστά την προσοχή στα ψηφίσματά του που εγκρίθηκαν μετά τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης για τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών του 2016(2) της ετήσιας έκθεσης σχετικά με το έργο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2016(3) και της έκθεσης του 2017 σχετικά με την ιθαγένεια της ΕΕ(4)· επισημαίνει το ψήφισμά του της 15ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τα εμπόδια στην ελευθερία των πολιτών της ΕΕ να μετακινούνται και να εργάζονται εντός της εσωτερικής αγοράς(5)·

16.  επισημαίνει τις ακροάσεις σχετικά με πολυάριθμα και ποικίλα θέματα τις οποίες διοργάνωσε η Επιτροπή Αναφορών το 2017, μόνη ή σε συνεργασία με άλλες επιτροπές, και ιδίως τις ακροάσεις με θέμα «Καταπολέμηση των διακρίσεων και προστασία των μειονοτήτων», στις 4 Μαΐου, «Η κατάσταση και τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit», στις 11 Μαΐου σε συνεργασία με τις επιτροπές LIBE και LIBE, «Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο ευρωπαϊκό εγχείρημα», στις 22 Ιουνίου, «Ανιθαγένεια», στις 29 Μαΐου σε συνεργασία με την επιτροπή LIBE, για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών « Η απαγόρευση του glyphosate και η προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος από τα τοξικά φυτοφάρμακα», στις 20 Νοεμβρίου, και «Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε προσωρινές ή επισφαλείς θέσεις εργασίας», στις 22 Νοεμβρίου· επικροτεί επίσης το ότι στις 12 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε το ετήσιο εργαστήριο για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία·

17.  σημειώνει ότι η Επιτροπή Αναφορών εξέφρασε σε εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη γνώμη της σχετικά με διάφορα ζητήματα που τέθηκαν από αναφορές, όπως στις εκθέσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προσβασιμότητα(6), σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας,(7) σχετικά με τον κανονισμό Βρυξέλλες ΙΙα(8), σχετικά με τη Συνθήκη του Μαρακές(9), σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ 2015(10), σχετικά με τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές(11), σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία(12), σχετικά με την ετήσια έκθεση για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2016(13), και σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών(14)

18.  σημειώνει ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα αποτέλεσαν τον κύριο λόγο ανησυχίας για τους αναφέροντες κατά το 2017· επισημαίνει την ειδική έκθεση 468 του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2017(15), σύμφωνα με την οποία το περιβάλλον είναι ένα από τα κύρια ζητήματα που απασχολούν τους ευρωπαίους πολίτες· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ανταποκριθεί η ΕΕ στις προσδοκίες των πολιτών και κατοίκων της όσον αφορά την ορθή περιβαλλοντική νομοθεσία και την εφαρμογή των κανόνων και των πολιτικών που έχουν θεσπιστεί· θεωρεί λυπηρό το ότι, σύμφωνα με τα όσα περιγράφουν οι αναφορές, οι περιβαλλοντικοί κανόνες δεν εφαρμόζονται πάντοτε σωστά στα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή, ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, να εξασφαλίσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ·

19.  επαναλαμβάνει πως η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζει ακριβείς και διεξοδικές αναλύσεις συμμόρφωσης με το δίκαιο της ΕΕ στις περιβαλλοντικές αξιολογήσεις που διενεργούν τα κράτη μέλη για την αδειοδότηση έργων υποδομής για τα οποία οι αναφέροντες έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον·

20.  θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το ότι τα προβλήματα ποιότητας του αέρα σε πολλά κράτη μέλη τα οποία επισημαίνονται από αναφέροντες επιδεινώνονται από την κυκλοφορία 43 εκατομμυρίων ρυπογόνων οχημάτων με κινητήρα ντίζελ που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της ΕΕ περί έγκρισης τύπου και εκπομπών των επιβατικών και των ελαφρών εμπορικών οχημάτων·

21.  υπενθυμίζει το έργο της Επιτροπής Αναφορών σε σχέση με αναφορές για προβλήματα αναπηρίας· σημειώνει ότι το 2017 υποβλήθηκαν λιγότερες αναφορές για θέματα αναπηρίας· τονίζει ότι η πρόσβαση στις μεταφορές και στο δομημένο περιβάλλον και οι διακρίσεις, ιδίως στον τομέα της απασχόλησης, συγκαταλέγονται στις βασικές προκλήσεις για τα άτομα με αναπηρία· σημειώνει ότι στις συζητήσεις επί αναφορών δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία, όπως η στήριξη σε οικογενειακούς φροντιστές για άτομα με αναπηρία και η ταχεία επικύρωση, υλοποίηση και εφαρμογή της Συνθήκης του Μαρακές·

22.  τονίζει τον προστατευτικό ρόλο της Επιτροπής Αναφορών εντός του ενωσιακού πλαισίου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· επισημαίνει το εργαστήριο μελέτης για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών στις 12 Οκτωβρίου 2017, που περιελάμβανε παρουσίαση μελέτης για την χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να δώσουν το παράδειγμα στο θέμα αυτό και να εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές αρχές θα εφαρμόσουν ορθά, και χωρίς καθυστέρηση, τη νομοθεσία που έχει θεσπιστεί στον εν λόγω τομέα·

23.  επισημαίνει το ψήφισμά του της 15ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τα εμπόδια στην ελευθερία των πολιτών της ΕΕ να μετακινούνται και να εργάζονται εντός της εσωτερικής αγοράς· επαναλαμβάνει την έκκλησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασαφηνίσει, να επικαιροποιήσει και να διευρύνει τις κατευθυντήριες γραμμές της για την καλύτερη μεταφορά και εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, ώστε να ενσωματωθούν ειδικά οι πρόσφατες αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υποθέσεις C-456-12 και 457-12)· συνιστά να γίνει χρήση των σχεδίων μεταφοράς και εφαρμογής (Transposition Implementation Plans - TIPS), ώστε να διασφαλιστεί η ολοκληρωμένη και ορθή εφαρμογή· καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν την οδηγία 2004/38/ΕΚ, καθώς και την υφιστάμενη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, καθώς η μη τήρησή τους συνιστά ευθεία παραβίαση θεμελιώδους δικαιώματος των πολιτών της Ένωσης·

24.  αναγνωρίζει το έργο της ομάδας εργασίας της Επιτροπής Αναφορών για θέματα παιδικής πρόνοιας και λαμβάνει υπόψη την τελική της έκθεση και τις συστάσεις που εγκρίθηκαν στις 3 Μαΐου 2017· πιστεύει ακράδαντα ότι η Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη πρέπει να δώσουν συνέχεια με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στις συστάσεις της τελικής έκθεσης της ομάδας εργασίας· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να προωθήσουν και να βελτιώσουν αποτελεσματικά τη διασυνοριακή συνεργασία σε οικογενειακές υποθέσεις, παρέχοντας κατάρτιση σε δικαστές και επαγγελματίες, πληροφορίες για νομική συνδρομή και δίγλωσσους δικηγόρους·

25.  εκτιμά ότι μια πολύ περιοριστική ή μη συνεκτική ερμηνεία του άρθρου 51 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αποξενώνει τους πολίτες από την ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει μέτρα για την συνεπή και ευρεία εφαρμογή του άρθρου 51·

26.  προτρέπει την Επιτροπή να καλέσει τα κράτη μέλη να βρουν λύσεις στο θέμα της απώλειας δικαιωμάτων ψήφου και της στέρησης του δικαιώματος ψήφου των πολιτών της ΕΕ που μετακινούνται ελεύθερα και διαμένουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στο θέμα της στέρησης του δικαιώματος ψήφου των επί μακρόν κατοίκων· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι το σχέδιο συμφωνίας αποχώρησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου δεν κάνει καμία αναφορά στα πολιτικά δικαιώματα των πολιτών·

27.  τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θα πρέπει να είναι διαφανής αλλά και αποτελεσματική, ώστε να λειτουργεί ως σημαντικό μέσο ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά· θεωρεί λυπηρό το ότι αυτό δεν συνέβη στο παρελθόν και ότι δεν έχει προκύψει κανένα απτό νομοθετικό αποτέλεσμα από προηγούμενες επιτυχημένες πρωτοβουλίες· λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών(16), που δημοσιεύθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2017· υπενθυμίζει την πιο πρόσφατη επιτυχημένη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο «Η απαγόρευση του glyphosate και η προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος από τα τοξικά φυτοφάρμακα» η οποία συζητήθηκε σε δημόσια ακρόαση που πραγματοποιήθηκε στο Κοινοβούλιο στις 20 Νοεμβρίου 2017· αναμένει τη συνακόλουθη αντίδραση της Επιτροπής σε σχέση με το περιεχόμενό της· επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Επιτροπής Αναφορών ότι θα συμμετέχει ενεργά στη διοργάνωση δημόσιων ακροάσεων για τις επιτυχείς πρωτοβουλίες· δεσμεύεται να δίνει προτεραιότητα, σε θεσμικό επίπεδο, στην αποτελεσματικότητα αυτής της συμμετοχικής διαδικασίας και στη διασφάλιση της δέουσας νομοθετικής συνέχειας·

28.  επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της δημόσιας ακρόασης για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «Η απαγόρευση του glyphosate και η προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος από τα τοξικά φυτοφάρμακα» και κατά την εξέταση αναφορών που αφορούσαν το ίδιο θέμα, προέκυψε ότι οι διαδικασίες έγκρισης που χρησιμοποιούνται σε επίπεδο ΕΕ για την έγκριση, μεταξύ άλλων, της γλυφοσάτης, των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και των φυτοφαρμάκων υποβαθμίζονται από έλλειψη ανεξαρτησίας, ανεπαρκή διαφάνεια και ανακρίβειες σε ό,τι αφορά τη συλλογή και αξιολόγηση των επιστημονικών στοιχείων·

29.  επισημαίνει τον μεγάλο αριθμό αναφορών για την καλή μεταχείριση των ζώων· υπενθυμίζει την μελέτη «Καλή μεταχείριση των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και την παρουσίασή της κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών στις 23 Μαρτίου 2017, και τη συζήτηση που ακολούθησε στη βάση ορισμένων σχετικών αναφορών· θεωρεί θεμελιώδη τη δρομολόγηση μιας νέας στρατηγικής ΕΕ που θα καλύψει τα υφιστάμενα κενά και θα διασφαλίσει την πλήρη και αποτελεσματική προστασία της καλής μεταχείρισης των ζώων, ακόμη και κατά τις μεταφορές ζώων, μέσω ενός σαφούς και εξαντλητικού νομοθετικού πλαισίου που θα σέβεται πλήρως τις απαιτήσεις του άρθρου 13 ΣΛΕΕ·

30.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο του δικτύου SOLVIT που παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εκφράζουν τις ανησυχίες τους σχετικά με ενδεχόμενες παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ από δημόσιες αρχές σε άλλα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν το SOLVIT ούτως ώστε να έχει μεγαλύτερη προβολή και να μπορεί να βοηθήσει περισσότερο τους πολίτες· επιδοκιμάζει σε σχέση με αυτό το σχέδιο δράσης για την ενίσχυση του δικτύου SOLVIT, που η Επιτροπή δημοσίευσε τον Μάιο του 2017· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα αποτελέσματα του εν λόγω σχεδίου δράσης·

31.  υπογραμμίζει τη σημασία της περαιτέρω ανάπτυξης της δικτυακής πύλης αναφορών και την ανάγκη να καταστεί αυτή μια πύλη αμφίδρομης επικοινωνίας και ένα διαδραστικό εργαλείο με εύκολη πρόσβαση, που θα επιτρέπει στους πολίτες όλων των κρατών μελών της ΕΕ να έχουν πρόσβαση σε όλες τις βασικές πληροφορίες για τις αναφορές και την διεκπεραίωσή τους, θα ανοίγει νέους διαύλους επικοινωνίας και θα δημιουργεί θεματικές κοινότητες για την ανταλλαγή εγγράφων και βέλτιστων πρακτικών· τονίζει την ανάγκη περαιτέρω μείωσης του διοικητικού φόρτου κατά την επεξεργασία των αναφορών· τονίζει ότι η πύλη έχει επίσης τη λειτουργία ενός δημόσιου μητρώου αναφορών· επαναλαμβάνει ότι πρέπει να βελτιωθεί το τεχνικό επίπεδο της πύλης, ώστε να προσφέρεται μια εύκολη διαδικασία υποβολής αναφορών· τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της επικοινωνίας με τους αναφέροντες, με την αποστολή κοινοποιήσεων σχετικά με την πρόοδο της αναφοράς τους, στη γλώσσα τους· θεωρεί ότι οι υποστηρικτές που έχουν εκφράσει στήριξη ή ενδιαφέρον για μια αναφορά δικαιούνται να λαμβάνουν την ίδια ενημέρωση και τις ίδιες πληροφορίες με τους αναφέροντες, ιδίως όσον αφορά τις συζητήσεις στο Κοινοβούλιο ή τις απαντήσεις της Επιτροπής· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να ενταθούν οι προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η παρουσία των αναφερόντων όταν οι αναφορές τους εξετάζονται στην Επιτροπή Αναφορών·

32.  ζητεί πιο εστιασμένη και δραστήρια υπηρεσία Τύπου και επικοινωνίας, και πιο δραστήρια παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε το έργο της Επιτροπής Αναφορών να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανησυχίες του κοινού·

33.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα καθώς και την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στις επιτροπές αναφορών τους, στους εθνικούς διαμεσολαβητές ή στους αντίστοιχους αρμόδιους φορείς.

(1) ΕΕ C 18 της 19.1.2017, σ. 10.
(2) ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 105.
(3) ΕΕ C 356 της 4.10.2018, σ. 77.
(4) ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 11.
(5) ΕΕ C 263 της 25.7.2018, σ. 98.
(6) Γνώμη που εκδόθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2017.
(7) Γνώμη που εκδόθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2017.
(8) Γνώμη που εκδόθηκε στις 25 Απριλίου 2017.
(9) Γνώμη που εκδόθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2017.
(10) Γνώμη που εκδόθηκε στις 22 Μαρτίου 2017.
(11) Γνώμη που εκδόθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2017.
(12) Γνώμη που εκδόθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2017.
(13) Γνώμη που εκδόθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2017.
(14) Γνώμη που εκδόθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2017.
(15) Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 468: Attitudes of European citizens towards the environment [Γενικές στάσεις των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι στο περιβάλλον], Νοέμβριος 2017·http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2156
(16) ΕΕ L 65 της 11.3.2011, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου