Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2104(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0404/2018

Predkladané texty :

A8-0404/2018

Rozpravy :

PV 12/12/2018 - 26
CRE 12/12/2018 - 26

Hlasovanie :

PV 13/12/2018 - 9.15
CRE 13/12/2018 - 9.15

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0532

Prijaté texty
PDF 158kWORD 56k
Štvrtok, 13. decembra 2018 - Štrasburg
Rokovania Výboru pre petície v roku 2017
P8_TA(2018)0532A8-0404/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. decembra 2018 o rokovaniach Výboru pre petície počas roku 2017 (2018/2104(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o výsledku rokovaní Výboru pre petície,

–  so zreteľom na články 10 a 11 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na články 24 a 227 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), v ktorých sa odráža význam, ktorý zmluva prikladá právu občanov EÚ a osôb s pobytom v EÚ upriamiť pozornosť Európskeho parlamentu na ich záležitosti,

–  so zreteľom na článok 228 ZFEÚ,

–  so zreteľom na článok 44 Charty základných práv Európskej únie o práve obrátiť sa s petíciou na Európsky parlament,

–  so zreteľom na ustanovenia ZFEÚ, ktoré sa týkajú postupu v prípade nesplnenia povinnosti, najmä na články 258 a 260,

–  so zreteľom na články 52, 215 a 216 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre petície (A8-0404/2018),

A.  keďže v roku 2017 bolo prijatých 1 271 petícií (v porovnaní s 1 569 petíciami v roku 2016), z ktorých sa 776 petícií (60,2 %) považovalo za prípustné;

B.  keďže 15 540 používateľov parlamentného webového portálu pre petície v roku 2017 podporilo jednu alebo viaceré petície, v porovnaní s 902 používateľmi v roku 2015 a 6 132 používateľmi v roku 2016; keďže celkový počet kliknutí na podporenie petícií bol 21 955, v porovnaní s 18 810 kliknutiami v roku 2016 a 1 329 kliknutiami v roku 2015; keďže táto nová forma účasti verejnosti na predložených petíciách je čoraz častejším javom, ktorý by sa mal brať do úvahy;

C.  keďže v roku 2017 sa takmer 250 predložených zhodných alebo podobných petícií o troch rôznych témach spracovalo spoločne v skupinách podľa témy;

D.  keďže 67 petícií z celkového počtu petícií predložených v roku 2017 bolo podpísaných jedným alebo viacerými občanmi, 25 petícií podpísalo viac než 100 občanov, 10 viac než 10 000 občanov a dve viac než 100 000 občanov;

E.  keďže počet prijatých petícií bol v porovnaní s celkovým počtom obyvateľov EÚ relatívne nízky; keďže by to mohlo znamenať, že veľká časť občanov EÚ a osôb s pobytom v EÚ z neznalosti svoje petičné právo nevyužíva, berúc do úvahy mnohé potenciálne obavy alebo očakávania v rôznych oblastiach činnosti Únie; keďže je potrebné urobiť viac na propagáciu petičného práva obrátiť sa na Európsky parlament;

F.  keďže iba malý počet občanov EÚ a osôb s pobytom v EÚ pozná petičné právo, čo potvrdzuje potrebu vyvinúť väčšie úsilie a prijať primerané opatrenia na zvýšenie povedomia všetkých občanov a na dosiahnutie výrazného zlepšenia, pokiaľ ide o využívanie tohto práva;

G.  keďže v kritériách prípustnosti petícií podľa článku 227 ZFEÚ a článku 215 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu sa spresňuje, že petície musia spĺňať formálne podmienky prípustnosti, a to, že sa predkladateľa petície, ktorý je občanom EÚ alebo osobou s pobytom v EÚ, musí týkať záležitosť, ktorá patrí do pôsobnosti Európskej únie; keďže 495 petícií bolo vyhlásených za neprípustné, lebo nespĺňali podmienky prípustnosti;

H.  keďže právo predložiť petíciu Európskemu parlamentu poskytuje občanom EÚ a osobám s pobytom v EÚ možnosť formálne sa obrátiť na svojich priamo volených zástupcov; keďže petičné právo by malo byť dôležitým prvkom aktívnej účasti občanov EÚ a osôb s pobytom v EÚ v oblastiach činnosti Únie, a malo by sa preto čo najlepšie propagovať; keďže plné vykonávanie petičného práva je spojené s potrebou, aby inštitúcie EÚ a členské štáty dospeli k rýchlemu a účinnému vyriešeniu otázok, ktoré predložili občania prostredníctvom petícií, a tak zaručili úplnú ochranu ich základných práv;

I.  keďže Európsky parlament je dlhodobo v popredí rozvoja procesu predkladania petícií na medzinárodnej úrovni a stále má najotvorenejší a najtransparentnejší postup predkladania petícií v Európe, ktorý umožňuje plnú účasť predkladateľov petícií na jeho činnostiach;

J.  keďže aktívna účasť je možná, len pokiaľ existuje demokratický a transparentný postup, ktorý Európskemu parlamentu a Výboru pre petície umožňuje vykonávať svoju prácu ústretovo voči občanom a zmysluplne; keďže si to vyžaduje cieľ neustáleho zlepšovania interakcie s predkladateľmi petícií a, okrem iného, sledovanie a využívanie realizácie nových technologických zlepšení, ako aj interakcie s ostatnými dotknutými občanmi a osobami s pobytom, napríklad s podporovateľmi petícií prostredníctvom webového portálu pre petície;

K.  keďže petície sú užitočným nástrojom na odhalenie prípadov porušenia práva EÚ, ako aj nedostatkov, nezrovnalostí a prípadných medzier v tomto práve, pokiaľ ide o zabezpečenie dodržiavania najvyšších noriem sociálnej spravodlivosti a úplnej ochrany základných práv všetkých občanov; keďže petície umožňujú Európskemu parlamentu a ostatným inštitúciám EÚ posudzovať transpozíciu a uplatňovanie práva Únie a skutočný vplyv jeho nesprávneho vykonávania na občanov EÚ a osoby s pobytom v EÚ; keďže môžu takisto poskytnúť prehľad o chýbajúcich právnych ustanoveniach v oblastiach činnosti, v ktorých by EÚ mohla prijímať právne predpisy;

L.  keďže petície predstavujú pre občanov EÚ a osoby s pobytom v EÚ v porovnaní so sťažnosťami predkladanými priamo Komisii osobitnú záruku, pretože do procesu zapájajú Európsky parlament a umožňujú lepšie kontrolovať výkon vyšetrovacích úloh Komisie, ako aj zabezpečovať transparentné diskusie o danej záležitosti za prítomnosti predkladateľov petície, poslancov Európskeho parlamentu a Komisie a prípadne aj akéhokoľvek ďalšieho dotknutého orgánu;

M.  keďže petície často poskytujú užitočné informácie z rôznych oblastí politík EÚ ďalším parlamentným výborom, a to aj vo vzťahu k ich legislatívnym činnostiam; keďže sa na druhej strane od výborov zodpovedných za záležitosti uvedené v petícii očakáva, že poskytnú svoje odborné znalosti s cieľom zabezpečiť náležité spracovanie petície, čo umožní zmysluplnú odpoveď Európskeho parlamentu na petíciu; keďže je zodpovednosťou Európskeho parlamentu ako celku plniť základné petičné právo prostredníctvom primeraného riešenia petícií;

N.  keďže každá petícia by sa mala dôkladne posúdiť a spracovať; keďže predkladateľ petície má právo v primeranej lehote dostať informácie o rozhodnutí Výboru pre petície o prípustnosti, ako aj právo na to, aby sa jeho záležitosť v plnej miere v primeranej lehote riešila;

O.  keďže o významnom počte petícií sa diskutuje verejne na schôdzach Výboru pre petície; keďže predkladatelia petícií majú právo prezentovať svoje petície a často sa v plnej miere zúčastňujú na diskusii, čím aktívne prispievajú k práci výboru; keďže v roku 2017 sa na schôdzach výboru diskutovalo o 248 petíciách, pričom na nich bolo prítomných 208 predkladateľov petícií a 59 predkladateľov petícií sa aktívne ujalo slova;

P.  keďže informácie, ktoré občania a osoby s pobytom poskytujú v petíciách a počas schôdzí výboru – doplnené odbornými znalosťami od Komisie, členských štátov a iných orgánov – sú kľúčové pre prácu výboru; keďže s cieľom vyhnúť sa akejkoľvek sociálno-ekonomickej diskriminácii by predkladatelia petícií, ktorých petícia sa má prerokovať na verejnej schôdzi výboru a ktorí sa chcú zúčastniť sa na diskusii, mali mať nárok na náhradu súvisiacich nákladov v rámci primeraných limitov;

Q.  keďže hlavné témy záujmu uvádzané v petíciách v roku 2017 súviseli okrem mnohých iných oblastí činnosti s environmentálnymi otázkami (najmä problémami týkajúcimi sa vody, odpadového hospodárstva a ochrany), základnými právami (najmä volebnými právami a právami dieťaťa), problémom ukradnutých novorodencov, voľným pohybom osôb, sociálnymi vecami (pracovnými podmienkami), s rôznymi formami diskriminácie a s imigráciou;

R.  keďže revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu by mala viesť k zdokonaleniu procesu predkladania petícií a keďže príslušné pravidlá by mali umožniť optimalizáciu schopnosti Výboru pre petície vykonávať vyšetrovania týkajúce sa obáv občanov s cieľom plne chrániť a účinnejšie využívať petičné právo;

S.  keďže 69,1 % petícií (878 petícií) doručených v roku 2017 bolo predložených prostredníctvom parlamentného webového portálu pre petície, pričom v roku 2016 to bolo 68 % (1 067 petícií); keďže prevaha tohto formátu a jeho očakávaný nárast v priebehu času by mohol umožniť rýchlejšie počiatočné spracovanie týchto petícií;

T.  keďže zhrnutia petícií možno teraz na portál nahrať skôr – približne týždeň po tom, čo Výbor pre petície rozhodne o prípustnosti petícií; keďže koncom roka 2017 sa zaviedlo automatické nahrávanie programov schôdzí, zápisníc a odpovedí Komisie súvisiacich s petíciami, čím sa tieto dokumenty stali verejne prístupnými a zvýšila sa transparentnosť práce Výboru pre petície; keďže všetky tieto funkcie odzrkadľujú záväzok Európskeho parlamentu plniť cieľ, ktorým je poskytovanie lepšej interakcie a komunikácie v reálnom čase s predkladateľmi petícií; keďže často kladené otázky a prvky vyhlásenia o ochrane osobných údajov sa zrevidovali tak, aby odrážali zmeny ustanovení o dôvernosti v rámci rokovacieho poriadku; keďže sa vykonali aj technické zlepšenia vrátane ďalších zlepšení vyhľadávacej funkcie a zavedenia stránky, ktorú si treba prečítať pred predložením petície a ktorá obsahuje informácie a rady pre predkladateľov petície; keďže sa úspešne spracoval veľký počet individuálnych žiadostí o podporu;

U.  keďže Výbor pre petície považuje európsku iniciatívu občanov za dôležitý nástroj priamej a participatívnej demokracie, ktorý by mal, ak sa berie vážne, občanom umožniť aktívne sa zapájať do vytvárania európskych politík a právnych predpisov;

V.  keďže v roku 2017 sa uskutočnili štyri služobné cesty na účely zistenia potrebných skutočností podľa článku 216a rokovacieho poriadku: jedna do Švédska v súvislosti s ťažkosťami, s ktorými sa občania EÚ stretávali pri získavaní identifikačného čísla potrebného na prístup k väčšine služieb, ktoré potrebovali, keď sa dočasne sťahovali do Švédska; jedna do Španielska v súvislosti s petíciami, ktoré sa týkajú obvinenia súvisiaceho s novorodencami, ktorí boli ukradnutí z nemocníc počas Francovej diktatúry a po jej skončení; jedna do Taranta (Taliansko) v súvislosti s vplyvom miestnej oceliarne a rafinérie na životné prostredie a so spôsobom, akým tieto prevádzky znečisťujú ovzdušie, pôdu a vodu; a jedna do Larnaky (Cyprus) v súvislosti s vplyvom novovybudovaného priemyselného prístavu v meste na životné prostredie a zdravie;

W.  keďže podľa rokovacieho poriadku Výbor pre petície zodpovedá za vzťahy s európskym ombudsmanom, ktorý vyšetruje sťažnosti na nesprávny úradný postup inštitúcií a orgánov Európskej únie; keďže súčasná európska ombudsmanka Emily O’Reilly na schôdzi Výboru pre petície, ktorá sa konala 30. mája 2017, predložila svoju výročnú správu za rok 2016, pričom výročná správa Výboru pre petície na druhej strane čiastočne vychádza z výročnej správy ombudsmanky alebo z osobitných správ predložených Európskemu parlamentu, z ktorých posledná sa týkala transparentnosti rozhodovania Rady;

X.  keďže Výbor pre petície je členom Európskej siete ombudsmanov, do ktorej patrí aj európsky ombudsman, vnútroštátni a regionálni ombudsmani a podobné orgány členských štátov EÚ, kandidátskych krajín a ďalších krajín Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorej cieľom je podporovať výmenu informácií o práve a politikách EÚ a spoločne využívať najlepšie postupy;

1.  upozorňuje na základnú úlohu Výboru pre petície, ktorý je mostom medzi občanmi EÚ a osobami s pobytom v EÚ a inštitúciami Únie, prostredníctvom ktorého môžu občania EÚ a osoby s pobytom v EÚ formálne upozorniť Európsky parlament na prípady nesprávneho uplatňovania práva EÚ a upriamiť pozornosť svojich volených zástupcov na svoje obavy a nápady, čím sa vždy, keď je to možné, umožňuje včasne preskúmať a riešiť žiadosti predkladateľov petícií; poukazuje na to, že spôsob, akým sa riešia požiadavky, na ktoré sa poukazuje v petíciách, má zásadný vplyv na občanov, pokiaľ ide o účinné dodržiavanie petičného práva zakotveného v práve EÚ, ako aj o ich názor na inštitúcie EÚ; pripomína Komisii, že petície predstavujú jedinečný prostriedok na identifikovanie situácií, v ktorých sa nedodržiava právo EÚ, a na vyšetrovanie takýchto situácií prostredníctvom politickej kontroly zo strany Európskeho parlamentu;

2.  poukazuje na to, že petície sú pre Európsky parlament a ostatné inštitúcie EÚ možnosťou aj výzvou, keďže umožňujú nadviazať priamy dialóg s občanmi EÚ a osobami s pobytom v EÚ, najmä ak sa na nich vzťahuje uplatňovanie práva Únie a ak hľadajú účinný a efektívny mechanizmus nápravy; poznamenáva, že inštitúcie EÚ a členské štáty musia v rámci svojich príslušných právomocí vyvinúť maximálne úsilie o dosiahnutie rýchlych a účinných riešení, pokiaľ ide o otázky nastolené predkladateľmi petícií;

3.  zdôrazňuje význam zvyšovania informovanosti prostredníctvom nepretržitej verejnej diskusie a rozsiahlejších informácií o skutočných právomociach EÚ, jej fungovaní a jej potrebe zlepšení v budúcnosti s cieľom zabezpečiť, aby boli občania a osoby s pobytom dobre informovaní o úrovniach, na ktorých sa prijímajú rozhodnutia, aby sa tak mohli zapojiť do diskusií o možných reformách a predišlo sa tendencii obviňovať Brusel, k čomu sa uchyľujú niektoré nezodpovedné členské štáty; domnieva sa, že širšia verejná diskusia o EÚ, ako aj lepšie informovanie a vzdelávanie a dôsledné spravodajstvo v médiách by znížili počet neprípustných petícií, keďže občania a osoby s pobytom by lepšie poznali právomoci EÚ; berie na vedomie, že predmet neprípustnej petície môže zohrávať úlohu pri tvorbe politík, aj keď nepatrí do pôsobnosti výboru;

4.  zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť spoluprácu Komisie a ostatných inštitúcií EÚ s vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi členských štátov, a to s cieľom zaručiť prijatie a vykonávanie právnych predpisov EÚ zameraných na dosiahnutie najvyšších úrovní sociálnej spravodlivosti a na plnú a účinnú ochranu hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv všetkých občanov; zdôrazňuje potrebu aktívnejšej spolupráce so zástupcami členských štátov na schôdzach výboru a rýchlejšieho prijímania následných opatrení na žiadosti, ktoré odoslal výbor; žiada preto, aby všetky zainteresované orgány na vnútroštátnej a európskej úrovni prijali dôrazný záväzok, pokiaľ ide o prioritnú otázku spracovania a vyriešenia petícií; znova poznamenáva, že Komisia poskytla na mnohé petície len povrchné odpovede;

5.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby svoje právomoci vyplývajúce z jej úlohy strážkyne zmlúv riadne využívala, pretože takáto úloha má pre fungovanie EÚ mimoriadny význam, pokiaľ ide o občanov a európskych zákonodarcov; požaduje včasné vybavovanie postupov v prípade nesplnenia povinnosti s cieľom bezodkladne ukončiť situácie, v ktorých sa nedodržiava právo EÚ;

6.  opakuje, že spolupráca s ďalšími parlamentnými výbormi je nevyhnutná na komplexné spracovanie petícií; konštatuje, že v roku 2017 sa 18 petícií odoslalo ďalším parlamentným výborom, aby poskytli svoje stanovisko, a 357 petícií, aby poskytli informácie; víta, že od parlamentných výborov dostal 21 stanovísk k petíciám; nabáda na podporu dialógu medzi rôznymi parlamentnými výbormi s cieľom venovať náležitú pozornosť problémom, ktoré predložili občania EÚ;

7.  poukazuje na zavedenie petičnej siete 21. marca 2017, na ktorom sa zúčastnili členovia všetkých parlamentných výborov a počas ktorého sa predstavili ustanovenia siete a opísal sa jej účel a úloha jej členov; vyjadruje presvedčenie, že petičná sieť je, ak sa bude brať vážne, užitočným nástrojom na lepšie zabezpečenie prijímania opatrení nadväzujúcich na petície v rámci parlamentnej a legislatívnej činnosti; zdôrazňuje význam siete pri zvyšovaní informovanosti poslancov o obavách občanov sprostredkovaných Európskemu parlamentu vo forme petícií a pri diskusiách o možných procesných zlepšeniach a výmene osvedčených postupov; zdôrazňuje, že užší kontakt medzi výbormi môže zlepšiť efektívnosť plánovania vypočutí a parlamentných štúdií týkajúcich sa podobných tém; so záujmom očakáva štúdiu, ktorú má uverejniť tematická sekcia C Európskeho parlamentu, o súčasnom fungovaní spolupráce rôznych výborov s Výborom pre petície; zdôrazňuje, že posilnená spolupráca s parlamentnými výbormi v súvislosti s problémami, na ktoré poukázali predkladatelia petícií, by mala Európskemu parlamentu umožniť prijať lepšie a individualizované opatrenia v nadväznosti na petície a oveľa rýchlejšie a efektívnejšie reagovať na obavy občanov, čím sa poskytne pridaná hodnota z hľadiska života občanov EÚ a osôb s pobytom v EÚ, ako aj z hľadiska činnosti Európskeho parlamentu a Európy ako celku;

8.  zdôrazňuje význam prínosu petícií, ktoré pred rokovaniami o brexite predložili dotknutí občania a osoby s pobytom; poukazuje na spoločné verejné vypočutie, ktoré 11. mája 2017 usporiadal Výbor pre petície, Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE), Výbor pre ústavné veci (AFCO) a Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) v súvislosti s právami občanov a osôb s pobytom po brexite, s cieľom zabezpečiť, aby sa tieto práva stali jednou z hlavných priorít Európskeho parlamentu počas rokovaní o brexite;

9.  domnieva sa, že s cieľom zabezpečiť úplný súlad medzi spracovaním rôznych petícií by mal mať Výbor pre petície a jeho sekretariát pridelených viac zdrojov; zdôrazňuje, že vďaka usmerneniam výboru prijatým v januári 2016 sú spracovanie petícií a rozhodovací proces transparentné a jasné;

10.  pripomína, že petície sa skúmajú v súlade s článkom 227 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v ktorom sa stanovuje, že akýkoľvek občan Únie a akákoľvek fyzická či právnická osoba s bydliskom alebo sídlom zaregistrovaným v členskom štáte má právo predložiť Európskemu parlamentu petíciu vo veciach, ktoré spadajú do pôsobnosti Únie; pripomína, že postup vybavovania petícií je stanovený v Rokovacom poriadku Európskeho parlamentu;

11.  poznamenáva, že odmietnutie dôsledne a urýchlene vyšetrovať sťažnosti občanov, a to aj v jednotlivých prípadoch, v rámci prístupu Komisie vyjadreného v oznámení z roku 2016 s názvom Právo Európskej únie: Lepšie výsledky pomocou lepšieho uplatňovania práva(1) môže brániť v rýchlom pochopení existencie prípadných závažných systémových nedostatkov a môže viesť k pretrvávaniu viacerých porušení práv na úkor mnohých občanov, pričom v zásade ponecháva na vnútroštátnych súdoch hlavný podiel zodpovednosti za monitorovanie možných porušení právnych predpisov EÚ s výnimkou systémového porušovania; pri interpretácii tohto pojmu nachádza príliš veľa nejednoznačnosti a považuje takýto prístup za osobitne škodlivý v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa životného prostredia; považuje to za krok späť od predchádzajúceho prístupu k vykonávaniu právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia a za celkový ústup Komisie od jej povinností ako strážkyne zmlúv;

12.  upozorňuje, že z posúdenia petícií o neistých pracovných podmienkach vyplynulo, že v určitých členských štátoch sú mnohí pracovníci obeťami neprijateľných a diskriminačných praktík, čo v takýchto prípadoch potvrdzuje neexistenciu účinných mechanizmov na prevenciu týmto porušeniam a na stanovenie sankcií; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisia nahromadila veľké množstvo nespracovaných prípadov týkajúcich sa porušovania pracovného práva EÚ niektorými členskými štátmi, čo umožnilo pokračovanie porušovania práv pracovníkov po celé roky;

13.  opakuje svoju výzvu Komisii, aby systematicky informovala Výbor pre petície o\prebiehajúcich projektoch EU Pilot a o postupoch v prípade nesplnenia povinnosti týkajúcich sa petícií, ako aj svoju žiadosť o prístup k dokumentom vymieňaným v priebehu postupov hneď po ich uzavretí podľa judikatúry Súdneho dvora Európskej únie, najmä ak boli úplne alebo čiastočne otvorené na základe petícií; víta centralizovanú platformu, ktorú Komisia vytvorila v roku 2014 a na ktorej sa zverejňujú rozhodnutia o nesplnení povinnosti;

14.  očakáva, že Komisia bude počas verejných diskusií v rámci Výboru pre petície vždy náležite zastúpená, a to najmä vysoko postavenými úradníkmi, ktorí môžu poskytnúť dodatočné informácie a odpovedať na žiadosti predkladateľov petícií a poslancov Európskeho parlamentu, v prípade potreby aj nad rámec predtým poskytnutých písomných odpovedí;

15.  víta rastúci trend Výboru pre petície prednášať otázky na plenárnej schôdzi prostredníctvom otázok na ústne zodpovedanie, uznesení alebo krátkych návrhov uznesenia v súlade s článkom 216 ods. 2 rokovacieho poriadku; upriamuje pozornosť na svoje uznesenia, ktoré boli prijaté po zverejnení výročnej správy o činnostiach Výboru pre petície za rok 2016(2), výročnej správy o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2016(3) a správy o občianstve EÚ za rok 2017(4); poukazuje na uznesenie z 15. marca 2017 o prekážkach pre občanov EÚ slobodne sa pohybovať a pracovať na vnútornom trhu(5);

16.  berie na vedomie vypočutia v súvislosti s viacerými a rôznorodými témami, ktoré Výbor pre petície zorganizoval v roku 2017 samostatne alebo v spolupráci s inými výbormi, konkrétne vypočutia na tému Boj proti diskriminácii a ochrana menšín zo 4. mája, Situácia a práva občanov EÚ v Spojenom kráľovstve po brexite z 11. mája spolu s výbormi LIBE a EMPL, Obnova dôvery občanov v európsky projekt z 22. júna, Stav bez štátnej príslušnosti z 29. júna spolu s výborom LIBE, európska iniciatíva občanov nazvaná Zákaz glyfozátu a ochrana ľudí a životného prostredia pred toxickými pesticídmi z 20. novembra a Ochrana práv pracovníkov na dočasných alebo neistých pracovných miestach z 22. novembra; víta aj skutočnosť, že 12. októbra 2017 sa uskutočnil každoročný seminár o ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím;

17.  konštatuje, že Výbor pre petície vyjadril svoje stanovisko k rôznym problémom, ktoré boli uvedené v petíciách, v niekoľkých príspevkoch k parlamentným správam, napríklad o Európskom akte o prístupnosti(6), o výklade a vykonávaní Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva(7), o nariadení Brusel IIa(8), o Marrákešskej zmluve(9), o monitorovaní a vykonávaní práva EÚ v roku 2015(10), o používaní energie z obnoviteľných zdrojov(11), o európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia(12), o výročnej správe o situácii v oblasti dodržiavania základných práv v EÚ v roku 2016(13) a o revízii nariadenia (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov(14);

18.  konštatuje, že problémy týkajúce sa životného prostredia v roku 2017 trápili predkladateľov petícii najviac; poukazuje na to, že podľa správy osobitného prieskumu Eurobarometra č. 468 uverejnenej v novembri 2017(15) je jednou z hlavných obáv európskych občanov životné prostredie; zdôrazňuje, aké dôležité je splniť očakávania občanov EÚ a osôb s pobytom v EÚ týkajúce sa správneho uplatňovania právnych predpisov v oblasti životného prostredia a vykonávať prijaté pravidlá a politiky; vyjadruje poľutovanie nad tým, že pravidlá v oblasti životného prostredia sa podľa informácií uvedených v petíciách v členských štátoch nevykonávajú vždy správne; naliehavo vyzýva Komisiu ako strážkyňu zmlúv, aby spolu s členskými štátmi zabezpečila riadne vykonávanie právnych predpisov EÚ;

19.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby Komisia zaistila, že presné a komplexné analýzy súladu s právom EÚ sa budú vykonávať v súlade s posudzovaním vplyvov na životné prostredie, ktoré vykonávajú členské štáty pred schvaľovaním projektov infraštruktúry, v súvislosti s ktorými predkladatelia petícií vyjadrili obavy, pokiaľ ide o vážne riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie;

20.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že problémy s kvalitou ovzdušia v rôznych členských štátoch, ktoré uviedli občania vo svojich petíciách, sú zhoršené prevádzkou 43 miliónov znečisťujúcich vozidiel s dieselovým motorom, ktoré nie sú v súlade s normami EÚ o typovom schvaľovaní a o emisiách z osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel;

21.  poukazuje na činnosť Výboru pre petície súvisiacu s petíciami o problematike zdravotného postihnutia; konštatuje, že v roku 2017 bolo predložených menej petícií o problematike zdravotného postihnutia; zdôrazňuje, že prístup k doprave, zastavané prostredie a diskriminácia, predovšetkým v oblasti zamestnanosti, patria medzi hlavné výzvy, ktorým čelia osoby so zdravotným postihnutím; konštatuje, že sa kládol osobitný dôraz na diskusie o petíciách súvisiacich s problematikou zdravotného postihnutia, napríklad s podporou rodinných príslušníkov, ktorí opatrujú osoby so zdravotným postihnutím, a s rýchlou ratifikáciou, vykonávaním a uplatňovaním Marrákešskej zmluvy;

22.  zdôrazňuje ochrannú úlohu Výboru pre petície ako súčasť rámca EÚ v súvislosti s Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím; poukazuje na seminár o ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím, ktorý sa uskutočnil na schôdzi výboru 12. októbra 2017, ktorá zahŕňala prezentáciu štúdie o inkluzívnom vzdelávaní; vyzýva inštitúcie EÚ, aby boli v rámci tejto témy príkladom a aby zabezpečili, aby vnútroštátne orgány správne a bezodkladne vykonávali právne predpisy prijaté v tejto oblasti;

23.  poukazuje na uznesenie z 15. marca 2017 o prekážkach pre občanov EÚ slobodne sa pohybovať a pracovať na vnútornom trhu; opakovane vyzýva Komisiu, aby objasnila, aktualizovala a rozšírila svoje usmernenia v oblasti lepšej transpozície a uplatňovania smernice 2004/38/ES, najmä s cieľom zahrnúť nedávne rozsudky Súdneho dvora EÚ (veci C-456/12 a 457/12); odporúča používať plány vykonávania transpozície, aby sa zabezpečilo úplné a riadne uplatňovanie; naliehavo vyzýva členské štáty, aby dodržiavali smernicu 2004/38/ES, ako aj platnú judikatúru Súdneho dvora EÚ o voľnom pohybe osôb, keďže ich nedodržiavanie je priamym porušením základných práv občanov Únie;

24.  uznáva činnosť pracovnej skupiny pre otázky ochrany záujmov detí pôsobiacej v rámci Výboru pre petície a berie na vedomie jej záverečnú správu a odporúčania prijaté 3. mája 2017; vyjadruje pevné presvedčenie, že Komisia, Rada a členské štáty by mali zaistiť prijatie konzistentných a účinných opatrení nadväzujúcich na odporúčania zo záverečnej správy pracovnej skupiny; vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty, aby dodržiavali európske právne predpisy a účinne podporovali a zlepšovali cezhraničnú spoluprácu v oblasti rodinných záležitostí poskytovaním odborných školení sudcom a odborníkom, informácií o právnej pomoci a dvojjazyčných právnikov;

25.  opakovane uvádza svoje stanovisko, že príliš úzky a nekoherentný výklad článku 51 Charty základných práv Európskej únie vedie k tomu, že EÚ sa odcudzuje občanom; žiada Komisiu, aby navrhla opatrenia, ktorými sa zabezpečí koherentné a široké uplatňovanie rozsahu článku 51;

26.  nabáda Komisiu, aby naliehala na členské štáty, aby našli riešenia proti strate volebných práv a odňatia volebného práva občanov EÚ, ktorí sa slobodne pohybujú a majú pobyt v Európskej únii, ako aj proti odňatiu volebného práva osôb s dlhodobým pobytom; vyjadruje sklamanie nad tým, že v návrhu dohody o vystúpení medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom sa nespomínajú politické práva občanov;

27.  zdôrazňuje, že európska iniciatíva občanov by mala byť transparentná a účinná, aby slúžila ako dôležitý nástroj aktívneho občianstva a účasti verejnosti; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v minulosti to tak nebolo a že sa nedosiahol žiadny hmatateľný legislatívny výsledok predtým úspešných iniciatív; berie na vedomie návrh Komisie na revíziu nariadenia (EÚ) č. 211/2011 o európskej iniciatíve občanov(16), uverejnený 13. septembra 2017; zdôrazňuje najnovšiu predloženú úspešnú iniciatívu občanov nazvanú Zákaz glyfozátu a ochrana ľudí a životného prostredia pred toxickými pesticídmi; poukazuje na verejné vypočutie o tejto iniciatíve v Európskom parlamente, ktoré sa uskutočnilo 20. novembra 2017; očakáva následnú reakciu Komisie, pokiaľ ide o jej obsah; potvrdzuje záväzok Výboru pre petície aktívne sa zapájať do organizovania verejných vypočutí pre úspešné iniciatívy; zaväzuje sa, že na inštitucionálnej úrovni bude jeho prioritou účinnosť tohto participatívneho procesu a zabezpečovanie náležitých nadväzujúcich legislatívnych opatrení;

28.  zdôrazňuje, že tak v súvislosti s verejným vypočutím o európskej iniciatíve občanov nazvanej Zákaz glyfozátu a ochrana ľudí a životného prostredia pred toxickými pesticídmi, ako aj v súvislosti so spracúvaním petícií, ktoré sa týkajú rovnakej témy, sa ukázalo, že postupy využívané na úrovni EÚ na schvaľovanie látok ako glyfozát, geneticky modifikovaných organizmov a pesticídov sú narušené nedostatkom nezávislosti, nedostatočnou transparentnosťou a nepresnosťou pri zbere a vyhodnocovaní vedeckých dôkazov;

29.  berie na vedomie veľký počet petícií o dobrých životných podmienkach zvierat; upozorňuje na štúdiu s názvom Dobré životné podmienky zvierat v Európskej únii a jej prezentáciu počas schôdze výboru, ktorá sa uskutočnila 23. marca 2017, po ktorej nasledovala diskusia o niekoľkých petíciách na túto tému; považuje za nevyhnutné zaviesť novú stratégiu EÚ, ktorá by preklenula všetky existujúce nedostatky, harmonizovala právne predpisy a zabezpečila úplnú a účinnú ochranu dobrých životných podmienok zvierat, a to aj počas ich prepravy, prostredníctvom jasného a komplexného legislatívneho rámca, ktorý úplne spĺňa požiadavky článku 13 ZFEÚ;

30.  zdôrazňuje významnú úlohu siete SOLVIT, ktorá občanom a podnikom poskytuje prostriedok na riešenie obáv týkajúcich sa možného porušovania práva EÚ zo strany orgánov verejnej moci v iných členských štátoch; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili sieť SOLVIT s cieľom zlepšiť jej užitočnosť a zviditeľniť ju pre občanov; víta v tejto súvislosti akčný plán na posilnenie siete SOLVIT, ktorý Komisia zverejnila v máji 2017; vyzýva Komisiu, aby Európskemu parlamentu predkladala správy o výsledkoch tohto akčného plánu;

31.  zdôrazňuje význam ďalšieho vývoja portálu pre petície a potrebu zabezpečiť, aby sa z neho stala dvojsmerná komunikačná brána a jednoducho prístupný interaktívny nástroj, prostredníctvom ktorého by občania všetkých členských štátov EÚ mohli získať prístup k všetkým základným informáciám týkajúcim sa petícií a ich spracúvania, komunikovať medzi sebou a vytvárať tematické skupiny na výmenu dokumentácie a najlepších postupov; zdôrazňuje potrebu ďalej zmenšovať administratívne zaťaženie, pokiaľ ide o spracúvanie petícií; zdôrazňuje, že portál plní aj funkciu verejného registra petícií; opakuje, že sa musí zlepšiť technická kapacita portálu, aby sa zabezpečil bezproblémový petičný proces; zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť komunikáciu s predkladateľmi petícií odosielaním upozornení o pokroku pri riešení danej petície v ich vlastnom jazyku; domnieva sa, že občania, ktorí podporili petíciu alebo vyjadrili svoj záujem o petíciu, majú právo získať rovnakú spätnú väzbu a informácie ako predkladatelia petícií, najmä pokiaľ ide o rozpravy v Európskom parlamente alebo odpovede Komisie; opakuje, že je dôležité zintenzívniť úsilie s cieľom zaistiť, aby predkladatelia petícií boli prítomní na prerokúvaní svojich petícií vo výbore;

32.  požaduje cielenejšiu a aktívnejšiu tlačovú a komunikačnú službu a aktívnejšiu prítomnosť na sociálnych médiách, v dôsledku čoho bude práca výboru lepšie reagovať na problémy verejnosti;

33.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a správu Výboru pre petície Rade, Komisii, európskemu ombudsmanovi, vládam členských štátov, parlamentom členských štátov, ich výborom pre petície, ich ombudsmanom alebo podobným príslušným orgánom.

(1) Ú. v. EÚ C 18, 19.1.2017, s. 10.
(2) Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 105.
(3) Ú. v. EÚ C 356, 4.10.2018, s. 77.
(4) Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 11.
(5) Ú. v. EÚ C 263, 25.7.2018, s. 98.
(6) Stanovisko prijaté 24. januára 2017.
(7) Stanovisko prijaté 24. januára 2017.
(8) Stanovisko prijaté 25. apríla 2017.
(9) Stanovisko prijaté 24. januára 2017.
(10) Stanovisko prijaté 22. marca 2017.
(11) Stanovisko prijaté 7. septembra 2017.
(12) Stanovisko prijaté 7. septembra 2017.
(13) Stanovisko prijaté 22. novembra 2017.
(14) Stanovisko prijaté 7. septembra 2017.
(15) Osobitný prieskum Eurobarometra č. 468: postoje európskych občanov k životnému prostrediu, november 2017:http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2156
(16) Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2011, s. 1.

Posledná úprava: 7. októbra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia