Показалец 
Приети текстове
Вторник, 3 юли 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия
Споразумение за сътрудничество между ЕС и Агенцията за сигурност на въздухоплаването в Африка и Мадагаскар ***
 Удължаване на срока на действие на Споразумението за научно-техническо сътрудничество между ЕС и САЩ ***
 Европейско съвместно предприятие за високопроизводителни изчислителни технологии *
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – EGF/2017/009 FR/Air France
 Ролята на градовете в институционалната рамка на Съюза
 Триизмерният печат като предизвикателство в областта на правата върху интелектуалната собственост и гражданската отговорност
 Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната ***I
 Интегрирана статистика за земеделските стопанства ***I
 Нотифициране на инвестиционни проекти в областта на енергийната инфраструктура: отмяна ***I
 Мерките за засилване на административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност *
 Нарушаване на правата на коренното население по света, включително заграбване на земи
 Дипломация по въпросите на климата

Споразумение за сътрудничество между ЕС и Агенцията за сигурност на въздухоплаването в Африка и Мадагаскар ***
PDF 118kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 3 юли 2018 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключване от името на Съюза на Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и Агенцията за сигурност на въздухоплаването в Африка и Мадагаскар (ASECNA) относно развитието на спътниковата навигация и за предоставяне на свързаните с нея услуги в областта на компетентност на ASECNA, в полза на гражданското въздухоплаване (11351/2017 – C8-0018/2018 – 2017/0104(NLE))
P8_TA(2018)0269A8-0213/2018

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (11351/2017),

—  като взе предвид проекта на Споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и Агенцията за сигурност на въздухоплаването в Африка и Мадагаскар (ASECNA) относно развитието на спътниковата навигация и за предоставяне на свързаните с него услуги в областта на компетентност на ASECNA, в полза на гражданското въздухоплаване (13661/2016),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 172 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0018/2018),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0213/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на ASECNA.


Удължаване на срока на действие на Споразумението за научно-техническо сътрудничество между ЕС и САЩ ***
PDF 116kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 3 юли 2018 г. относно проекта на решение на Съвета за удължаване на срока на действие на Споразумението за научно-техническо сътрудничество между Европейската общност и правителството на Съединените американски щати (08166/2018 – C8-0259/2018 – 2018/0067(NLE))
P8_TA(2018)0270A8-0212/2018

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (08166/2018),

—  като взе предвид Решение 98/591/ЕО на Съвета от 13 октомври 1998 г. относно сключването на Споразумение за научно и техническо сътрудничество между Европейската общност и правителството на Съединените американски щати(1),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 186 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0259/2018),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0212/2018),

1.  дава своето одобрение за удължаване на срока на действие на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Съединените американски щати.

(1) OВ L 284, 22.10.1998 г., стр. 35.


Европейско съвместно предприятие за високопроизводителни изчислителни технологии *
PDF 229kWORD 70k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 3 юли 2018 г. относно предложението за регламент на Съвета за създаване на съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (COM(2018)0008 – C8-0037/2018 – 2018/0003(NLE))
P8_TA(2018)0271A8-0217/2018

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0008),

—  като взе предвид член 187 и член 188, първа алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8-0037/2018),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0217/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския Съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  С Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета15 се установява „Хоризонт 2020“ - рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014-2020 г.). Целта е да се постигне по-голямо въздействие по отношение на научните изследвания и иновациите чрез съчетаване на средства от „Хоризонт 2020“ и от частния сектор в публично-частни партньорства в ключови области, в които научните изследвания и иновациите могат да допринесат за постигане на по-общите цели на Съюза за конкурентоспособността, да привлекат частни инвестиции и да подпомогнат преодоляването на предизвикателствата в обществото. Тези партньорства следва да се основават на дългосрочен ангажимент към постигането на целите, включително балансиран принос на всички партньори, да носят отговорност за постигането на целите и да бъдат съобразени със стратегическите цели на Съюза във връзка с научноизследователската и развойна дейност и иновациите. Управлението и дейността на тези партньорства следва да бъдат открити, прозрачни, ефективни и ефикасни и да създават възможности за участие на широк кръг заинтересовани страни в конкретните им области.
(2)  С Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета15 се установява „Хоризонт 2020“ - рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014-2020 г.). Целта е да се постигне по-голямо въздействие по отношение на научните изследвания и иновациите чрез съчетаване на средства от „Хоризонт 2020“ и от частния сектор в публично-частни партньорства в ключови области, в които научните изследвания и иновациите могат да допринесат за постигане на по-общите цели на Съюза за конкурентоспособността, да привлекат частни инвестиции и да подпомогнат преодоляването на предизвикателствата в обществото. Тези партньорства следва да се основават на дългосрочен ангажимент към постигането на целите, включително балансиран принос на всички партньори, да носят отговорност за постигането на целите и да бъдат съобразени със стратегическите цели на Съюза във връзка с научноизследователската и развойна дейност и иновациите. Управлението и дейността на тези партньорства следва да бъдат открити, прозрачни, ефективни и ефикасни и да създават възможности за участие на широк кръг заинтересовани страни в конкретните им области, и за подходящо консултиране с организации на гражданското общество и граждански сдружения в процеса на вземане на решения.
__________________
__________________
15 Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ - рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014-2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 104)
15 Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ - рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014-2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 104)
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Съобщението на Комисията от 19 април 2016 г., озаглавено „Европейска инициатива за компютърни услуги в облак - изграждане на конкурентоспособна икономика в Европа, основана на данни и знания22“ призовава за създаване на европейска инфраструктура за данни на основата на водещи високопроизводителни изчислителни мощности и разработване на цялостна екосистема за ВИТ, която да е в състояние да разработи нова европейска технология и да създаде суперкомпютри с производителност от порядъка на екзафлопс. Значението на тази област и предизвикателствата пред заинтересованите страни в Съюза изискват неотложни действия, за да се наберат необходимите ресурси и капацитет, за да се затвори веригата от научните изследвания и разработките до доставката и експлоатацията на ВИТ системи с производителност от порядъка на екзафлопс. Затова следва да се създаде механизъм на равнището на Съюза за обединяване и насочване на предоставената подкрепа към изграждането на водеща в света инфраструктура за европейски високопроизводителни изчислителни технологии и за научни изследвания и иновации в областта на високопроизводителните изчислителни технологии в държавите членки, Съюза и частния сектор. Инфраструктурата следва да осигурява достъп на потребителите от обществения сектор, потребителите от промишлеността и потребителите от академичните среди, включително научните общности, които участват в Европейския облак за отворена наука.
(8)  Съобщението на Комисията от 19 април 2016 г., озаглавено „Европейска инициатива за компютърни услуги в облак - изграждане на конкурентоспособна икономика в Европа, основана на данни и знания22“ призовава за създаване на европейска инфраструктура за данни на основата на водещи високопроизводителни изчислителни мощности и разработване на цялостна екосистема за ВИТ, която да е в състояние да разработи нова европейска технология и да създаде суперкомпютри с производителност от порядъка на екзафлопс. Значението на тази област и предизвикателствата пред заинтересованите страни в Съюза изискват неотложни действия, за да се наберат необходимите ресурси и капацитет, за да се затвори веригата от научните изследвания и разработките до доставката и експлоатацията на ВИТ системи с производителност от порядъка на екзафлопс. Затова следва да се създаде механизъм на равнището на Съюза за обединяване и насочване на предоставената подкрепа към изграждането на водеща в света инфраструктура за европейски високопроизводителни изчислителни технологии и за научни изследвания и иновации в областта на високопроизводителните изчислителни технологии в държавите членки, Съюза и частния сектор. Инфраструктурата следва да осигурява достъп на потребителите от обществения сектор, потребителите от промишлеността, включително малките и средните предприятия (МСП), и потребителите от академичните среди, включително научните общности, които участват в Европейския облак за отворена наука.
__________________
__________________
22 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ „Европейска инициатива за компютърни услуги в облак – изграждане на конкурентоспособна икономика в Европа, основана на данни и знания, COM(2016)0178.
22 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ „Европейска инициатива за компютърни услуги в облак – изграждане на конкурентоспособна икономика в Европа, основана на данни и знания, COM(2016)0178.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 8 а (ново)
(8a)  От решаващо значение е Съюзът да се нареди сред най-напредналите суперкомпютърни сили в света до 2022 г. Понастоящем Съюзът изостава по отношение на развитието на високопроизводителните изчислителни технологии в резултат на недостатъчните инвестиции в създаването на цялостна система. За да се преодолее този пропуск, Съюзът трябва да придобие суперкомпютри на световно равнище, да гарантира сигурността на своите системи за доставки и да предостави услуги за промишлеността и МСП за симулация, визуализация и създаване на прототипи, като същевременно гарантира система за високопроизводителни изчислителни технологии в съответствие с ценностите и принципите на Съюза.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  За да може Съюзът да се съоръжи с необходимия изчислителен капацитет, позволяващ поддържането на водещите позиции на извършваните в него научни изследвания, следва да се координират инвестициите на държавите членки във високопроизводителни изчислителни технологии и да се засили внедряването на високопроизводителните изчислителни технологии в промишлеността. Съюзът следва да повиши ефективността на процеса на превръщане на технологичните разработки във високопроизводителни изчислителни системи, които се придобиват чрез обществени поръчки в Европа, като установи ефективна връзка между доставката на технологии, съвместното проектиране с потребителите и съвместните обществени поръчки за системи на световно ниво.
(10)  За да може Съюзът да се съоръжи с необходимия изчислителен капацитет, позволяващ поддържането на водещите позиции на извършваните в него научни изследвания, и за да бъде оползотворена добавената стойност от съвместното действие на равнището на Съюза, следва да се координират инвестициите на държавите членки във високопроизводителни изчислителни технологии и да се засили внедряването на високопроизводителните изчислителни технологии в промишлеността. Съюзът следва да повиши ефективността на процеса на превръщане на технологичните разработки във високопроизводителни изчислителни системи, които се придобиват чрез обществени поръчки в Европа, като установи ефективна връзка между доставката на технологии, съвместното проектиране с потребителите и съвместните обществени поръчки за системи на световно ниво.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 10 а (ново)
(10a)  Необходимо е Комисията и държавите членки да търсят подходящи рамки за управление и финансиране, като вземат предвид в достатъчна степен инициативата „Съвместно предприятие EuroHPC“ и нейната устойчивост, както и необходимостта от еднакви условия на конкуренция в целия Съюз. Освен това държавите членки следва да разглеждат програмите за финансиране по начин, който е съобразен с подхода на Комисията.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 10 б (ново)
(10б)  Европейската технологична платформа и договорните ПЧП в областта на ВИТ са от решаващо значение за определяне на научноизследователските приоритети на Съюза при разработването на технологии на Съюза във всички сегменти на веригата за доставки на решения за ВИТ.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 11 а (ново)
(11a)  Мисията на съвместното предприятие е създаването и поддържането в Съюза на интегрирана екосистема на световно равнище за високопроизводителни изчислителни технологии и технологии за големи информационни масиви въз основа на водещите позиции на Съюза в областта на ВИТ, на технологиите за изчисления в облак и за големи информационни масиви.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  Съвместното предприятие следва да бъде създадено и да започне работа през 2019 г., за да бъде постигната целта Съюзът да разполага с инфраструктура с близка до екзафлопс производителност до 2020 г., и да се разработят необходимите технологии за достигане на производителност от порядъка на екзафлопс към 2022/2023 г. Тъй като цикълът на разработка на следващо поколение технологии обикновено изисква 4-5 години, действията за постигане на тази цел трябва да започнат още сега, за да се запази конкурентоспособността на световния пазар.
(12)  Съвместното предприятие следва да бъде създадено и да започне работа през 2019 г., за да бъде постигната целта Съюзът да разполага с инфраструктура с близка до екзафлопс производителност до 2020 г., и да се разработят необходимите технологии за достигане, когато това е възможно, на автономна производителност от порядъка на екзафлопс към 2022/2023 г. Тъй като цикълът на разработка на следващо поколение технологии обикновено изисква 4-5 години, действията за постигане на тази цел трябва да започнат още сега, за да се запази конкурентоспособността на световния пазар.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 12 а (ново)
(12a)  Съвместното предприятие EuroHPC следва да се разглежда като неразделна част от инфраструктурата на Съюза за данни в цялата екосистема и ползите следва да бъдат широко популяризирани.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 13 а (ново)
(13a)  Комисията следва да насърчава повече държави членки да се присъединят към Съвместното предприятие EuroHPC и да го използват като приоритетна област за програми за научни изследвания и развойна дейност, съответстващи на националните дейности. Комисията следва също така да популяризира инициативата във всички държави членки като част от силен политически и икономически ангажимент към цифровите иновации.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Съюзът, държавите участнички и частноправните членове на съвместното предприятие следва да правят поотделно финансови вноски за административните разходи на съвместното предприятие. Тъй като в многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 г. вноските на Съюза в административните разходи може да бъдат изтеглени напред, за да покрият текущите разходи само до 2023 г., държавите участнички и частноправните членове на съвместното предприятие следва изцяло да покриват административните разходи на съвместното предприятие от 2024 г. нататък.
(14)  Съюзът, държавите участнички и частноправните членове на съвместното предприятие следва да правят поотделно финансови вноски за административните разходи на съвместното предприятие. Тъй като в многогодишната финансова рамка за периода 20142020 г. вноските на Съюза в административните разходи може да бъдат изтеглени напред, за да покрият текущите разходи само до 2023 г., държавите участнички и частноправните членове на съвместното предприятие следва изцяло да покриват административните разходи на съвместното предприятие от 2024 г. нататък, за да се гарантира устойчивостта на съвместното предприятие в дългосрочен план.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 15 а (ново)
(15a)  Следва да се проучват и популяризират всички възможни полезни взаимодействия между Euro HPC и научноизследователските програми на Съюза и на държавите членки. Съвместното предприятие следва да се интегрира със съществуващите водещи структури за научноизследователска и развойна дейност, като например с публично частното партньорство за Европейската технологична платформа за високопроизводителни изчислителни технологии ПЧП и големите информационни масиви, за да се увеличи максимално ефективността и да се улесни неговото използване и да бъдат положени основите за една процъфтяваща основана на данни икономика.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 15 б (ново)
(15б)  Комисията и държавите членки следва да засилят съществуващата работа на Европейското партньорство в областта на изчисленията в облак въз основа на съществуващите стълбове PRACE и GEANT, да избягват всякакъв конфликт на интереси и да признаят тяхната жизненоважна допълваща роля при осъществяването на екосистемата за EuroHPC.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  Съвместното предприятие следва да се занимава с ясно определени теми, които ще дадат възможност на академичните среди и европейската промишленост като цяло да проектират, разработват и използват най-новаторските високопроизводителни изчислителни технологии и да изградят интегрирана инфраструктура в целия Съюз с капацитет за високопроизводителни изчисления на световно равнище, високоскоростна свързаност и водещи приложения и услуги за данни и софтуер, предназначени за учените и други водещи потребители от промишлеността в Съюза, включително МСП и обществения сектор. Съвместното предприятие следва да положи усилия за намаляване на недостига на специфични умения във връзка с ВИТ. Съвместното предприятие следва да подготви пътя към изграждане на първата хибридна инфраструктура за високоскоростни изчислителни технологии в Европа, като интегрира класическите изчислителни архитектури с квантови изчислителни устройства, например като използва квантовия компютър като ускорител на процеси във високопроизводителни изчислителни системи. Необходима е структурирана и координирана финансова подкрепа на европейско равнище, за да се помогне на изследователските екипи и европейските промишлени предприятия да запазят водещите си позиции в силно конкурентната международна среда, като постигат резултати от световна класа и ги интегрират в конкурентоспособни системи, да се осигури бърза и широка промишлена експлоатация на европейските технологии в целия Съюз, което ще има важни последици за обществото, да се поделят рисковете и да се обединят силите чрез насочване на стратегии и инвестиции към общия европейски интерес. При постъпило уведомление от държава членка или група държави членки Комисията би могла да реши, че инициативите на съвместното предприятие отговарят на критериите за важни проекти от общ европейски интерес, при условие че са изпълнени всички съответни условия съгласно Общностната рамка за държавната помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации25.
(18)  Съвместното предприятие следва да се занимава с ясно определени теми, които ще дадат възможност на академичните среди, но и на европейската промишленост като цяло да проектират, разработват и използват най-новаторските високопроизводителни изчислителни технологии и да изградят интегрирана инфраструктура в целия Съюз с капацитет за високопроизводителни изчисления на световно равнище, високоскоростна свързаност и водещи приложения и услуги за данни и софтуер, предназначени за учените и други водещи потребители от промишлеността в Съюза, по-специално микропредприятията, МСП, новосъздадените предприятия и обществения сектор. Съвместното предприятие следва да положи усилия за намаляване на недостига на специфични умения във връзка с ВИТ, като насърчава квалификацията, избора на професионално развитие, свързано с ВИТ, и предлага специални програми за насърчаване на балансирано представителство на мъжете и жените в областите на професионално развитие, свързани с ВИТ. Съвместното предприятие следва да подготви пътя към изграждане на първата хибридна инфраструктура за високоскоростни изчислителни технологии в Европа, като интегрира класическите изчислителни архитектури с квантови изчислителни устройства, например като използва квантовия компютър като ускорител на процеси във високопроизводителни изчислителни системи. Необходима е структурирана и координирана финансова подкрепа на европейско равнище, за да се помогне на изследователските екипи и европейските промишлени предприятия да запазят водещите си позиции в силно конкурентната международна среда, като постигат резултати от световна класа и ги интегрират в конкурентоспособни системи, да се осигури бърза и широка промишлена експлоатация на европейските технологии в целия Съюз, което ще има важни благотворни последици за обществото, да се поделят рисковете и да се обединят силите чрез насочване на стратегии и инвестиции към общия европейски интерес. При постъпило уведомление от държава членка или група държави членки Комисията би могла да реши, че инициативите на съвместното предприятие отговарят на критериите за важни проекти от общ европейски интерес, при условие че са изпълнени всички съответни условия съгласно Общностната рамка за държавната помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации25.
__________________
__________________
25 Съобщение на Комисията - Критерии за анализ на съвместимостта с вътрешния пазар на държавна помощ за насърчаване на изпълнението на важни проекти от общ европейски интерес (OВ C 188, 20.6.2014 г., стр. 4).
25 Съобщение на Комисията - Критерии за анализ на съвместимостта с вътрешния пазар на държавна помощ за насърчаване на изпълнението на важни проекти от общ европейски интерес (OВ C 188, 20.6.2014 г., стр. 4).
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 18 а (ново)
(18a)  Съвместното предприятие следва да създава стимули и да предоставя на учените в Съюза, на промишлеността и обществения сектор достъп до суперкомпютри на световно равнище и свързани с тях услуги, като им дава инструменти, позволяващи им да запазят водещата си роля в научната и промишлената конкуренция с цел поддържане и подпомагане на интегрираните инфраструктури за научноизследователски данни и високопроизводителни изчислителни технологии.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 18 б (ново)
(18б)  Съвместното предприятие следва да бъде отворено за участието на всички държави членки, като те се насърчават да се присъединят към Съвместното предприятие и да го използват като приоритетна област за програми за научноизследователска и развойна дейност, съответстващи на националните дейности. Съвместното предприятие следва да популяризира дейностите на суперкомпютъра като част от силен политически и икономически ангажимент към цифровите иновации.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 18 в (ново)
(18в)  За да се изгради необходимият капацитет и за да се гарантира участието на всички държави членки, във всяка държава членка следва да се създаде по един експертен център (център) в областта на високопроизводителните изчислителни технологии, свързан с националния суперкомпютърен център. Центровете следва да улесняват и насърчават достъпа до екосистемата за ВИТ, от достъп до суперкомпютрите до достъп до приложения и услуги. Те следва да предоставят на потребителите на ВИТ също така курсове за учене и обучение за изграждане на умения в областта на ВИТ и следва да насърчават дейности за повишаване на осведомеността, обучение и разпространение на ползите от високопроизводителните изчислителни технологии по-специално за МСП и да предприемат действия за изграждане на мрежи със заинтересованите страни и други центрове за поощряване на по-широки иновации, които създават възможност за по-нататъшно внедряване на високопроизводителните изчислителни технологии.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 18 г (ново)
(18г)  Широкото участие в целия Съюз и справедливият и разумен достъп за участници от трети страни са важни, за да се реализира пълният потенциал на един суперкомпютър на Съюза, който е способен да допринася за високите научни постижения и регионалната конкурентоспособност на Съюза.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 18 д (ново)
(18д)  Въпреки че времето за достъп до суперкомпютри е пропорционално на финансовите вноски, следва да бъдат гарантирани равнопоставени условия от всички държави членки, учени и промишленост в Съюза.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 18 e (ново)
(18е)  Времето на достъп на Съюза следва да се дава чрез конкурентни покани, основаващи се на високи научни постижения, независимо от дали заявителят е гражданин на Съюза. Освен това участващите държави членки следва също така да могат да предоставят на разположение своето време за достъп на други учени, промишленост или научни изследователи от Съюза.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 20 а (ново)
(20a)  Придобиваните и поддържани от съвместното предприятие суперкомпютри следва да бъдат проектирани и подбирани по такъв начин, че да бъдат извличани максимални ползи от тяхната ефикасност за научни цели, както и за използването им от промишлеността. Поради тази причина Комисията трябва да предприеме стъпки за допълнително подобряване на оценката на ефикасността и на разходната ефективност в своите оценки.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 22
(22)  Суперкомпютрите с близка до екзафлопс производителност и производителност от порядъка на петафлопс следва да се използват главно за целите на научните изследвания и иновациите в обществения сектор, за потребители от академичните среди, промишлеността или обществения сектор. Съвместното предприятие следва да има право да извършва ограничена по обем стопанска дейност за частни цели. Достъп следва да се предоставя на потребители с място на стопанска дейност в Съюза или в асоциирана страна в „Хоризонт 2020“. Правата на достъп следва да бъдат равнопоставени за всеки потребител и разпределени прозрачно. Управителният съвет следва да определи правата за достъп в рамките на предоставения на Съюза дял от времето за достъп за всеки суперкомпютър.
(22)  Суперкомпютрите с близка до екзафлопс производителност и производителност от порядъка на петафлопс следва да се използват главно за целите на гражданските научни изследвания и иновациите в обществения сектор, за потребители от академичните среди, промишлеността, включително МСП, или обществения сектор. Съвместното предприятие следва да има право да извършва ограничена по обем стопанска дейност за частни цели. Достъп следва да се предоставя на потребители с място на стопанска дейност в Съюза или в асоциирана страна в „Хоризонт 2020“. Правата на достъп следва да бъдат равнопоставени за всеки потребител и разпределени прозрачно. Управителният съвет следва да определи правата за достъп в рамките на предоставения на Съюза дял от времето за достъп за всеки суперкомпютър.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 28 а (ново)
(28a)  За да се защитят икономическите интереси на Съюза разпоредбите на програма „Хоризонт 2020“ относно правата върху интелектуална собственост, прехвърлянето на собственост върху такива права, лицензирането и използването следва да се прилагат като минимум.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 29 а (ново)
(29a)  Сумата, необходима за закупуването на суперкомпютъра, следва да обхваща и инвестициите за подобряване на потока от данни и връзката с мрежата.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 30 а (ново)
(30a)  Доставчиците в рамките на инициативата за ВИТ, действащи в рамките на Съюза, трябва да се съревновават при равни условия, при еднакви правила, приложими за всички;
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 30 б (ново)
(30б)  За да се гарантира съгласуваност и за да се избягва дублиране с други съществуващи инициативи в областта на високопроизводителните изчислителни технологии и големите информационни масиви, по-специално с договорните публично-частни партньорства в областта на високопроизводителните изчислителни технологии и големите информационни масиви, създадени през 2014 г., и с PRACE, тези инициативи следва да бъдат рационализирани чрез включването им в съвместното предприятие в рамката за периода след 2020 г.
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 32
(32)  Предоставянето на финансова подкрепа за дейности от програмата на Механизма за свързване на Европа следва да спазва правилата на тази програма.
(32)  Следва да се търси административно опростяване и да се избягва съвместното съществуване на различни правила в рамките на едно и също съвместно предприятие. Следва да бъде установен единен набор от правила за всички дейности на съвместното предприятие, вместо едновременното съществуване на правилата по линия на „Хоризонт 2020“ и на МСЕ.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 40
(40)  Всички обявени от съвместното предприятие покани за представяне на предложения и търгове следва да вземат предвид продължителността на рамковата програма „Хоризонт 2020“ и Механизма за свързване на Европа, според случая, освен в надлежно обосновани изключения.
(40)  Всички обявени от съвместното предприятие покани за представяне на предложения и търгове следва да вземат предвид продължителността на рамковата програма „Хоризонт 2020“ и Механизма за свързване на Европа, според случая, освен в надлежно обосновани изключения. За периода, който не е включен в рамковата програма „Хоризонт 2020“ или в програма „Механизъм за свързване на Европа“, следва да се направят подходящи корекции, които да се вземат предвид в МФР за периода след 2020 г. с цел продължаване на дейностите на съвместното предприятие.
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 41 а (ново)
(41a)  Високопроизводителните изчислителни технологии са важни за развитието на компютърните услуги в облак и неговият пълен потенциал може да бъде реализиран само когато данните могат да се движат свободно в Съюза при ясни правила.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 41 б (ново)
(41б)  В допълнение правото на Съюза относно защитата на данните, неприкосновеността на личния живот и сигурността следва да се прилага за всички суперкомпютри, които са собственост изцяло или частично на съвместното предприятие, или за всички суперкомпютри, които предоставят време за достъп до съвместното предприятие.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 41 в (ново)
(41в)  Съвместното предприятие следва да гарантира, че суперкомпютрите за високопроизводителни изчислителни технологии в Съюза са достъпни единствено за образувания, които спазват правото на Съюза в областта на защитата на данните, неприкосновеността на личния живот и сигурността.
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 41 г (ново)
(41г)  Съвместното предприятие следва да гарантира, че суперкомпютрите за високопроизводителни изчислителни технологии в Съюза са достъпни единствено за образувания, установени в държави членки или асоциирани държави, които спазват правото на Съюза в областта на защитата на данните, неприкосновеността на личния живот и сигурността.
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 41 д (ново)
(41д)  Когато е целесъобразно, следва да се насърчава международното сътрудничество с трети държави и между държавите участнички. Достъп до суперкомпютри в Съюза не следва да се предоставя на субекти, установени в трети държави, които не предоставят взаимен достъп до своите суперкомпютри. Следва да се насърчава използването на данните на суперкомпютрите в Съюза, като се гарантира съответствие със законодателството на Съюза относно защитата на данните, неприкосновеността на личния живот и сигурността.
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7
(7)  „доставчик на хостинг“ означава правен субект с място на стопанска дейност в държава членка, участваща в съвместното предприятие, в който се включват съоръженията за хостинг и който осигурява експлоатацията на суперкомпютър с близка до екзафлопс производителност.
(7)  „доставчик на хостинг“ означава правен субект с място на стопанска дейност в държава членка, участваща в съвместното предприятие, в който се включват съоръженията за хостинг и който осигурява експлоатацията на суперкомпютър с производителност от порядъка на петафлопс или на суперкомпютър с близка до екзафлопс производителност.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а
a)  да осигури на учените, промишлеността и обществения сектор от Съюза или от асоциирана към „Хоризонт 2020“ страна най-новата инфраструктура за високопроизводителни изчислителни технологии и за данни и да подкрепи разработването на технологии и приложения в широк кръг области.
a)  да осигури на учените и изследователите, на промишлеността, включително новосъздадените предприятия, микропредприятията, МСП и обществения сектор от Съюза или от асоциирана към „Хоризонт 2020“ страна най-новата инфраструктура за високопроизводителни изчислителни технологии и за данни и да подкрепи разработването на технологии и приложения в широк кръг области, предимно за гражданска употреба, като здравеопазване, енергетика, интелигентни градове, автономен транспорт и космонавтика;
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б
б)  да осигури рамка за придобиване на интегрирана инфраструктура на световно равнище за суперкомпютри с близка до екзафлопс производителност и за данни в Съюза;
б)  да осигури рамка за придобиване на интегрирана инфраструктура на световно равнище за суперкомпютри с близка до екзафлопс производителност и за данни в Съюза, включително чрез подкрепа за придобиването на суперкомпютри с производителност от порядъка на петафлопс;
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г
г)  да подкрепи развитието на интегрирана екосистема за високопроизводителни изчислителни технологии в Съюза, която обхваща всички елементи от веригата на научната и промишлената стойност, особено хардуер, софтуер, приложения, услуги, инженеринг, свързаност, ноу-хау и умения.
г)  да подкрепи развитието на интегрирана екосистема за високопроизводителни изчислителни технологии в Съюза, която обхваща всички елементи от веригата на научната и промишлената стойност, особено хардуер, софтуер, приложения, услуги, инженеринг, свързаност, ноу-хау и умения, за да се утвърди Съюзът като глобален център за иновации и да се допринесе за конкурентоспособността и засиления научноизследователски и развоен капацитет;
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г a (нова)
гa)  да създаде възможности за полезни взаимодействия и да осигури добавена стойност на сътрудничеството между държавите членки и другите участници;
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г б (нова)
гб)  да поддържа връзка със съществуващите договорни публично-частни партньорства по отношение на високопроизводителните изчислителни технологии и големите информационни масиви, за да се създават полезни взаимодействия и интеграция.
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква г
г)  да изгради и експлоатира водеща интегрирана инфраструктура за суперкомпютри и за данни в целия Съюз като елемент от съществено значение за високите научни постижения, за цифровизацията на промишлеността и обществения сектор и за укрепването на капацитета за иновации и глобалната конкурентоспособност за създаване на икономически растеж и заетост в Съюза;
г)  да изгради и експлоатира водеща интегрирана инфраструктура за суперкомпютри и за данни в целия Съюз, като тази инфраструктура се проектира така, че да бъде ефикасна за научни цели, и представлява елемент от съществено значение за високите научни постижения, за цифровизацията на промишлеността и обществения сектор и за укрепването на капацитета за иновации и глобалната конкурентоспособност за създаване на икономически растеж и заетост в Съюза;
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква д
д)  да осигури достъп до инфраструктурите и услугите на основата на високопроизводителни изчислителни технологии за широк кръг потребители от научноизследователската общност, както и от промишлеността, включително МСП, и обществения сектор за нови и нововъзникващи приложения и услуги с интензивно използване на данни и изчислителни технологии;
д)  да осигури достъп до инфраструктурите и услугите на основата на високопроизводителни изчислителни технологии за широк кръг потребители от научноизследователската общност, както и от промишлеността, микропредприятията, МСП, и обществения сектор за нови и нововъзникващи приложения и услуги с интензивно използване на данни и изчислителни технологии;
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква е
е)  да намали разрива между научноизследователската и развойна дейност и реализирането на изчислителни системи с производителност от порядъка на екзафлопс, като укрепи веригата на доставки на цифрови технологии в Съюза и създаде условия за придобиване от съвместното предприятие на суперкомпютри от световна класа;
е)  да намали разрива между научноизследователската и развойна дейност и реализирането на изчислителни системи с производителност от порядъка на екзафлопс, като укрепи веригата на доставки на цифрови технологии в Съюза и създаде условия за придобиване от съвместното предприятие на суперкомпютри на световно равнище;
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква з
з)  да свърже и обедини регионални, национални и европейски суперкомпютри с висока производителност и други изчислителни системи, центрове за данни и свързани с тях софтуер и приложения;
з)  да свърже и обедини регионални, национални и европейски суперкомпютри с висока производителност и други изчислителни системи, центрове за данни и свързани с тях софтуер и приложения, без да излага на риск защитата на данните и неприкосновеността на личния живот;
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква и
и)  да повиши иновационния потенциал на промишлеността и по-специално на МСП чрез използването на усъвършенствани инфраструктури и услуги за високопроизводителни изчислителни технологии;
и)  да повиши иновационния потенциал на промишлеността и по-специално на микропредприятията и на МСП, както и на научноизследователските и научните общности чрез използването на усъвършенствани инфраструктури и услуги за високопроизводителни изчислителни технологии, включително национални центрове за високопроизводителни изчислителни технологии и суперкомпютри;
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква й
й)  да подобри разбирането на високопроизводителните изчислителни технологии и да допринесе за намаляването на разликите в уменията в Съюза във връзка с високопроизводителните изчислителни технологии;
й)  да подобри разбирането на високопроизводителните изчислителни технологии и да допринесе за намаляването на разликите в уменията в Съюза във връзка с високопроизводителните изчислителни технологии, като насърчава квалификацията и балансираното представителство на мъжете и жените в областите на професионално развитие, свързани с високопроизводителните изчислителни технологии;
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1
(1)  Съвместното предприятие възлага експлоатацията на всеки отделен притежаван от него суперкомпютър с близка до екзафлопс производителност на доставчик на хостинг, избран в съответствие с параграф 3 и финансовите правила на съвместното предприятие по член 11.
(1)  Съвместното предприятие възлага експлоатацията на всеки отделен притежаван от него суперкомпютър с производителност от порядъка на петафлопс или с близка до екзафлопс производителност на доставчик на хостинг, представляващ една или няколко държави участнички, избран в съответствие с параграф 3 и финансовите правила на съвместното предприятие по член 11.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2
(2)  Суперкомпютрите с близка до екзафлопс производителност се разполагат в държава участничка, която е държава членка на Съюза. Нито една държава членка не може да предоставя хостинг на повече от един суперкомпютър с близка до екзафлопс производителност.
(2)  Суперкомпютрите с производителност от порядъка на петафлопс или с близка до екзафлопс производителност се разполагат в държава участничка, която е държава членка на Съюза. Нито една държава членка не може да предоставя хостинг на повече от един суперкомпютър с близка до екзафлопс производителност.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – уводна част
(3)  Доставчикът на хостинг се избира от Управителния съвет въз основа, наред с другото, на следните критерии:
(3)  Доставчикът на хостинг се избира от Управителния съвет чрез честен и прозрачен процес въз основа, наред с другото, на следните критерии:
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква в
в)  опит на доставчика на хостинг в инсталирането и експлоатацията на подобни системи;
в)  опит на доставчика на хостинг в инсталирането, експлоатацията и поддръжката на подобни системи, включително енергийните потребности на суперкомпютъра;
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква в a (нова)
вa)  висока степен на защита на данните, неприкосновеност на личния живот и киберсигурност, включително съвременно управление на рисковете и заплахите и устойчивост срещу кибератаки;
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 а (нов)
(4a)  След като доставчиците на хостинг са избрани, съвместното предприятие гарантира полезни взаимодействия с европейските структурни и инвестиционни фондове.
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2
(2)  Управителният съвет определя общите правила за достъп и може да определи конкретни условия за достъп за различните видове потребители или приложения. Качеството на услугата е еднакво за всички потребители.
(2)  Управителният съвет определя общите правила за достъп и може да определи конкретни условия за достъп за различните видове потребители или приложения. Качеството на услугата е еднакво за всички потребители, но някои приоритетни критерии могат да бъдат определени предварително, без да се излага на риск достъпът до всички потенциални потребители и приложения.
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3
(3)  Без да се засягат сключените от Съюза международни споразумения, време за достъп се предоставя единствено на потребители с местопребиваване, място на стопанска дейност или местонахождение в държава членка или асоциирана страна в „Хоризонт 2020“, освен ако в надлежно обосновани случаи Управителният съвет реши друго, вземайки предвид интересите на Съюза.
(3)  Без да се засягат сключените от Съюза международни споразумения, време за достъп се предоставя единствено на потребители с местопребиваване, място на стопанска дейност или местонахождение в държава членка или асоциирана страна в „Хоризонт 2020“, освен ако в надлежно обосновани случаи Управителният съвет реши друго и, по-специално, по отношение на трети държави, подписали международни споразумения за научно сътрудничество, и когато е приложимо – ако са предоставили реципрочен достъп до своите суперкомпютри, вземайки предвид интересите на Съюза.
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – алинея 1
Делът на Съюза във времето за достъп до всеки суперкомпютър с близка до екзафлопс производителност е правопропорционален на финансовата вноска на Съюза в разходите на придобиване спрямо общия размер на разходите за придобиване и експлоатация на този суперкомпютър. Управителният съвет определя правата на достъп в рамките на предоставеното на Съюза време за достъп.
Делът на Съюза във времето за достъп до всеки суперкомпютър с близка до екзафлопс производителност е правопропорционален на финансовата вноска на Съюза в разходите на придобиване спрямо общия размер на разходите за придобиване и експлоатация на този суперкомпютър. Достъпът до дела от време на Съюза се насочва изцяло към гражданските приложения. Управителният съвет определя правата на достъп в рамките на предоставеното на Съюза време за достъп.
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 а (нов)
(2a)  Приносът на всяка държава участничка в разходите за времето за достъп се оповестява публично.
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1
(1)  До 30 юни 2022 г. Комисията извършва междинна оценка на съвместното предприятие със съдействието на независими експерти, като оценката обхваща по-специално равнището на участие и принос в действията на държавите участнички, частноправните членове и техните участващи и свързани образувания, както и на други правни субекти. Комисията изготвя доклад за оценката, който включва заключения от оценката и наблюдения на Комисията. Комисията изпраща доклада на Европейския парламент и на Съвета до 31 декември 2022 г.
(1)  До 30 юни 2022 г. Комисията извършва междинна оценка на съвместното предприятие със съдействието на независими експерти, като оценката обхваща по-специално равнището на участие и принос в действията на държавите участнички, частноправните членове и техните участващи и свързани образувания, а също и промишлеността на Съюза като цяло, както и на други правни субекти. Оценката следва да установи и възможните други политически потребности, включително оценяване на положението за конкретни сектори относно възможността им за пълен достъп и използване на възможностите, създавани от високопроизводителните изчислителни технологии. Комисията изготвя доклад за оценката, който включва заключения от оценката и наблюдения на Комисията. Комисията изпраща доклада на Европейския парламент и на Съвета до 31 декември 2022 г.
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 а (нов)
(3a)  Оценката обхваща търговски услуги, съгласно посоченото в член 12 въз основа на действителното използване;
Изменение 58
Предложение за регламент
Приложение – член 1 – параграф 1 – буква в
в)  да започне и да управлява процедурата за придобиване на суперкомпютрите с близка до екзафлопс производителност, да оцени получените оферти, да отпусне финансиране в рамките на наличните средства, да наблюдава изпълнението на договора и да управлява договорите;
в)  да започне и да управлява процедурата за придобиване на суперкомпютрите с близка до екзафлопс производителност по открит и прозрачен начин чрез използване на независими експерти, да оцени получените оферти, да отпусне финансиране в рамките на наличните средства, да наблюдава изпълнението на договора и да управлява договорите;
Изменение 59
Предложение за регламент
Приложение – член 1 – параграф 1 – буква г
г)  да избере доставчик на хостинг за суперкомпютрите с близка до екзафлопс производителност в съответствие с финансовите правила, посочени в член 11 от настоящия регламент;
г)  да избере доставчик на хостинг за суперкомпютрите с близка до екзафлопс производителност в съответствие с член 6, параграф 3 и с финансовите правила, посочени в член 11 от настоящия регламент;
Изменение 60
Предложение за регламент
Приложение – член 1 – параграф 1 – буква и
и)  да предоставя финансова подкрепа, главно под формата на безвъзмездно отпуснати средства, която е насочена основно към приложения, дейности за разпространение, информационни действия и дейности за професионално развитие за привличане на човешки ресурси към високопроизводителните изчислителни технологии, както и към повишаване на уменията и инженерното ноу-хау на екосистемата;
и)  да предоставя финансова подкрепа, главно под формата на безвъзмездно отпуснати средства, която е насочена основно към приложения, дейности за разпространение, информационни действия и дейности за професионално развитие и преориентиране за привличане на човешки ресурси към високопроизводителните изчислителни технологии, като се насърчава балансираното участие на жените и мъжете, както и към повишаване на уменията и инженерното ноу-хау на екосистемата;
Изменение 61
Предложение за регламент
Приложение – член 6 – точка 5
(5)  Управителният съвет избира председател за период от две години. Мандатът на председателя може да бъде подновен само еднократно по решение на Управителния съвет.
(5)  Управителният съвет избира председател измежду своите членове за период от две години. Мандатът на председателя може да бъде подновен само еднократно по решение на Управителния съвет.
Изменение 62
Предложение за регламент
Приложение – член 8 – точка 1 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)
Списъкът на кандидатите се изготвя с оглед да се гарантира равно представителство и възможности за мъжете и жените.
Изменение 63
Предложение за регламент
Приложение – член 10 – точка 2
(2)  Консултативната група по научните изследвания и иновациите е съставена от не повече от дванадесет членове, от които не повече от шест се назначават от частноправните членове и не повече от шест се назначават от Управителния съвет. Управителният съвет определя конкретните критерии и процеса на подбор на назначаваните от него членове.
(2)  Консултативната група по научните изследвания и иновациите е съставена от не повече от двадесет членове, от които не повече от осем се назначават от частноправните членове и не повече от дванадесет се назначават от Управителния съвет. Управителният съвет определя конкретните критерии и процеса на подбор на назначаваните от него членове.
Изменение 64
Предложение за регламент
Приложение – член 21 – параграф 1 а (нов)
Съвместното предприятие гарантира спазването на правото на Съюза в областта на защитата на данните и неприкосновеността на личния живот.
Изменение 65
Предложение за регламент
Приложение – член 23 – точка 2
(2)  Управителният съвет на съвместното предприятие приема правилник за недопускане и управление на конфликти на интереси по отношение на неговите членове, органи и персонал. Правилникът съдържа разпоредби, насочени към избягване на конфликт на интереси по отношение на представителите на членовете на съвместното предприятие, участващи в Управителния съвет.
(2)  Управителният съвет на съвместното предприятие приема правилник за недопускане и управление на конфликти на интереси по отношение на неговите членове, органи и персонал в съответствие с най-добрите практики на Съюза. Правилникът съдържа и разпоредби, насочени към избягване на конфликт на интереси по отношение на представителите на членовете на съвместното предприятие, участващи в Управителния съвет.

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – EGF/2017/009 FR/Air France
PDF 154kWORD 55k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 3 юли 2018 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Франция – EGF/2017/009 FR Air France) (COM(2018)0230 – C8-0161/2018 – 2018/2059(BUD))
P8_TA(2018)0272A8-0210/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0230 – C8‑0161/2018),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламента за ЕФПГ“),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) („МИС от 2 декември 2013 г.“), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0210/2018),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и за да подпомогне тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин;

В.  като има предвид, че Франция подаде заявление EGF/2017/009 FR/Air France за предоставяне на финансови средства от ЕФПГ вследствие на 1 858 съкращения в икономическия отрасъл от разделение 51 по NACE Rev. 2 (Въздушен транспорт) в регионите на ниво 2 по NUTS Île-de-France (FR10) и Provence-Alpes-Côte d'Azur (FR82) във Франция;

Г.  като се има предвид, че подкрепата за авиокомпаниите от Съюза е от съществено значение предвид факта, че пазарният дял на Съюза в сектора на международния въздушен транспорт намалява;

Д.  като има предвид, че заявлението се основава на критериите за намеса по член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, съгласно които следва да е налице съкращаване на най-малко 500 работници за референтен период от четири месеца в дадено предприятие в държава членка, включително работниците, съкратени при неговите доставчици и производителите надолу по веригата и/или самостоятелно заетите лица, които са прекратили своята дейност;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Франция има право на финансово подпомагане в размер на 9 894 483 EUR съгласно този регламент, съставляващо 60% от общата сума в размер на 16 490 805 EUR и включващо разходи за персонализирани услуги в размер на 16 410 805 EUR и разходи за дейности по подготовка, управление, информиране и популяризиране, контрол и докладване в размер на 80 000 EUR;

2.  отбелязва, че френските органи са подали заявлението на 23 октомври 2017 г. и че след като Франция е предоставила допълнителна информация, Комисията е приключила оценката му на 23 април 2018 г. и е уведомила Парламента за това на същия ден;

3.  отбелязва, че Франция започна да предоставя персонализирани услуги на бенефициерите от целевата група на 19 май 2015 г., и че периодът, в който разходите за действията са допустими за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ следователно ще бъде от 19 май 2015 г. до 23 октомври 2019 г.;

4.  припомня, че това е второто заявление от Франция и третото, отнасящо се до въздушния транспорт, за финансово участие от ЕФПГ във връзка със съкращения в Air France, след заявление EGF/2013/014 FR/Air France през 2013 г., EGF/2015/004 IT Alitalia през 2015 г. и положителното решение по него(4);

5.  припомня, че финансовото участие от ЕФПГ е насочено целево към съкратените работници, за да им се помогне в намирането на алтернативна заетост, и не представлява субсидия за дружествата;

6.  отбелязва, че Франция посочва, че съкращенията са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, и по-конкретно на сериозните икономически сътресения, които протичат в сектора на международния въздушен превоз, а именно спада на пазарния дял на Съюза в контекста на впечатляващия ръст на три големи авиокомпании в Персийския залив, които получават много големи държавни помощи и субсидии, а социалните и екологични норми, които се прилагат за тях, не са толкова рестриктивни, колкото приложимите за дружествата от Съюза;

7.  изразява съжаление относно равнището на субсидиите и държавните помощи, които получават Emirates, Qatar Airways и Etihad Airways, което води до значително увеличение на капацитета им и отслабване на позицията на европейските летища като центрове за трансфер, включително на летище „Шарл дьо Гол“ в Париж;

8.  припомня, че на 8 юни 2017 г. Комисията предложи регламент за защита на конкуренцията във въздушния транспорт(5), който се стреми да осигури лоялна конкуренция между въздушните превозвачи от Съюза и от трети държави, с оглед поддържане на благоприятни условия за висока степен на свързаност; отбелязва, че от Парламента и от Съвета се очаква да започнат преговори по това предложение през есента на 2018 г.;

9.  припомня, че се очаква съкращенията в Air France да имат значително неблагоприятно въздействие върху местната икономика, в която съществуват проблеми, свързани с дългосрочна безработица и пренасочване за работниците на възраст над 50 години;

10.  призовава Air France да осигури необходимия висококачествен социален диалог;

11.  отбелязва, че заявлението се отнася до 1 858 работници, съкратени в Air France, като 76,2% от всички съкращения са в региона на Ile-de-France и повечето от тях са на възраст между 55 и 64 години; признава значението на активните мерки на пазара на труда, съфинансирани от ЕФПГ, за подобряване на шансовете за реинтеграция на пазара на труда; освен това отбелязва, че нито един от съкратените работници не е във възрастовата група 25—29 или над 64 години;

12.  отбелязва, че Франция планира пет вида мерки за съкратените работници, обхванати от заявлението:

   (i) услуги за консултиране и професионално ориентиране за работници,
   (ii) професионално обучение,
   (iii) помощ за възстановяване или за започване на стопанска дейност,
   (iv) помощ за търсене на работа,
   (v) помощ за мобилност;

13.  приветства факта, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е бил изготвен в консултация с представители на бенефициерите от целевата група и социалните партньори, както и споразуменията между Air France, синдикатите и Централния комитет на предприятието, което гарантира, че всяко напускане на работа е доброволно;

14.  отбелязва, че съфинансираните от ЕФПГ персонализирани услуги са предназначени за работници, които към момента на доброволното си напускане нямат конкретен план за пренасочване към друга работа и които желаят да се ползват от мерки за преквалификация, като им се предоставят съвети, насоки или помощ за създаване или придобиване на предприятие;

15.  признава, че френският Кодекс на труда изисква от дружества, в които работят повече от хиляда души, да предложат мерки и че заявлението за финансово подпомагане от ЕФПГ не предвижда финансово участие за първите четири месеца на отпуска за пренасочване към друга работа, като този срок отговаря на минималната продължителност, установена от френското законодателство;

16.  отбелязва, че мерките в подкрепа на доходите възлизат на определения в Регламента за ЕФПГ максимум от 35% от общия пакет от персонализирани услуги, както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициерите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

17.  припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се предвиждат бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и съвместимостта му с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

18.  подчертава, че френските органи са потвърдили, че за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза;

19.  заявява отново, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

20.  призовава Комисията да изисква от националните органи да предоставят повече подробности в бъдещите предложения относно секторите с перспектива за растеж и следователно за наемане на работници, както и да събират подкрепени с доказателства данни за въздействието на финансирането от ЕФПГ, включително за качеството на работните места и степента на реинтеграция, постигната чрез ЕФПГ; освен това призовава Комисията да следи за изпълнението на ЕФПГ и да докладва на Парламента;

21.  припомня призива си към Комисията да осигури публичен достъп до всички документи, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

22.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

23.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

24.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Франция – EGF/2017/009 FR/Air France

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2018/1093.)

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) Решение (ЕС) 2015/44 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2014 г. за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/014 FR/Air France, подадено от Франция) (OВ L 8, 14.1.2015 г., стр. 18).
(5) COM(2017)0289


Ролята на градовете в институционалната рамка на Съюза
PDF 161kWORD 61k
Резолюция на Европейския парламент от 3 юли 2018 г. относно ролята на градовете в институционалната рамка на Съюза (2017/2037(INI))
P8_TA(2018)0273A8-0203/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 5, параграф 3 от него, както и Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид резолюцията си от 7 май 2009 г. относно въздействието на Договора от Лисабон върху институционалния баланс на Европейския съюз(1),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 19 май 2015 г., озаглавено „По-добро регулиране за постигането на по-добри резултати ­– Програма на ЕС“ (COM(2015)0215),

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз(2), и по-специално член 41 от нея,

—  като взе предвид Пакта от Амстердам за създаване на Програма на ЕС за градовете, договорен от министрите от ЕС, отговарящи за градоустройството, на 30 май 2016 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 9 септември 2015 г. относно градското измерение на политиките на ЕС(3),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията от 7 януари 2014 г. относно Европейски кодекс на поведение за партньорство в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове(4),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 18 юли 2014 г., озаглавено „Градското измерение на политиките на ЕС – ключови характеристики на една програма на ЕС за градовете“ (COM(2014)0490),

—  като взе предвид Декларацията за програма на ЕС за градовете, договорена от министрите, отговарящи за териториалното сближаване и градоустройството, на 10 юни 2015 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2017 г. относно подобряването на функционирането на Европейския съюз чрез използване на потенциала на Договора от Лисабон(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2017 г. относно възможното развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз(6),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 24 юни 2016 г. относно Програмата на ЕС за градовете,

—  като взе предвид Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове, договорена на неофициалната среща на министрите за градското развитие и териториалното сближаване, проведена на 24 и 25 май 2007 г. в Лайпциг,

—  като взе предвид Новата програма за градовете, приета на Конференцията на ООН относно жилищните въпроси и устойчивото градско развитие (Хабитат III) в Кито, Еквадор, на 20 октомври 2016 г.,

—  като взе предвид доклада на Комисията относно състоянието на европейските градове от 2016 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2017 г. относно Доклада относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна(7);

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси и становището на комисията по регионално развитие (A8-0203/2018),

А.  като има предвид, че Договорът от Маастрихт създаде Комитета на регионите, като по този начин включи градовете – посредством тяхното представителство в Комитета – в неговата консултативна роля в процеса на вземане на решения в ЕС;

Б.  като има предвид, че Комитетът на регионите изпълнява тази роля като провежда серия от дейности, насочени към насърчаване на диалога и активното участие в процеса на вземане на решения в ЕС;

В.  като има предвид, че Протокол №2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност предоставя на Комитета на регионите правомощия да предявява искове пред Съда на Европейския съюз срещу законодателни актове, ако принципът на субсидиарност или на пропорционалност не е спазен, в случай на актове, за чието приемане в Договора се предвижда консултиране с Комитета; като има предвид, че по този начин градовете разполагат с инструмент, който може да се използва за защитаване на интересите им в Европейския съюз;

Г.  като има предвид, че следва да се направи ясно разграничение между залегналите в Договорите представители на градовете, като например членовете на Комитета на регионите, и асоциациите, представляващи интересите на градовете;

Д.  като има предвид, че по-голямата част от населението на ЕС (повече от 70%) живее в градски райони;

Е.  като има предвид, че процесът на разделянето на властта от територията, който е присъщ за глобализацията, не премахва необходимостта от мрежи на европейските градове, в които се създават и преследват интересите на гражданите на Съюза;

Ж.  като има предвид, че по-голямата част от политиките и законодателството на ЕС се изпълнява на местно и регионално равнище, включително на равнището на градовете, и понастоящем обхваща почти всички политически, икономически и социални области;

З.  като има предвид, че институционалната структура на ЕС се основава на принципа на многостепенно управление и субсидиарност;

И.  като има предвид, че в Хартата за многостепенното управление в Европа, приета от Комитета на регионите, се посочва, че съществува тясна връзка между лоялното сътрудничество в партньорство между Европейския съюз, държавите членки и регионалните и местните органи, и еднаквата легитимност и отчетност на всяко равнище в рамките на съответните му правомощия;

Й.  като има предвид, че Комитетът на регионите създаде мрежа за наблюдение на субсидиарността, за да се улесни обменът на информация между местните и регионалните органи в Европейския съюз и институциите на ЕС относно документите и законодателните предложения на Комисията, които имат пряко отражение върху регионалните и местните органи;

К.  като има предвид, че в гореспоменатата си резолюция от 12 декември 2017 г. Парламентът призовава Комисията – с цел укрепване на гражданството на Съюза и упражняването на това гражданство – да насърчава местните органи да определят съветници, отговарящи за европейските въпроси, тъй като това е равнището, което е най-близко до гражданите;

Л.  като има предвид, че в Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове се използва терминът „европейски градове“;

М.  като има предвид, че Споразумението на кметовете спомогна за разработване на интегрирани стратегии за смекчаване на изменението на климата и адаптация към него, за подобряване на енергийната ефективност и по-активно използване на енергия от възобновяеми източници; като има предвид, че тези инициативи показват как сътрудничеството между градовете и обменът на най-добри практики могат да допринесат за постигане на целите на политиката на ЕС;

Н.  като има предвид, че съгласно Лайпцигската харта европейските градове се считат за „ценни и незаменими икономически, социални и културни активи“ и следва да поемат отговорност за териториалното сближаване, като същевременно едно от основните заключения на доклада на Комисията за градовете от 2016 г. гласи, че градовете са от основно значение за постигането на централните икономически, социални и екологични цели на ЕС; като има предвид, че градовете следва да играят важна роля в политиката на сближаване;

О.  като има предвид, че Лайпцигската харта признава задължението на съответните министри на държавите членки за насърчаване на балансирана териториална организация, която да се основава на европейска полицентрична градска структура, и заявява, че градовете следва да бъдат основните центрове за развитието на градските региони и да поемат отговорност за териториалното сближаване;

П.  като има предвид, че Програмата на ЕС за градовете („Пактът от Амстердам“), като потвърждава своето пълно съблюдаване на принципа на субсидиарност и на правомощията по силата на Договорите на ЕС, създава платформа за сътрудничество между държавите членки, регионите, градовете, Комисията, Парламента, консултативните органи на Съюза, както и други заинтересовани страни в контекста на партньорства, с цел неформален принос за изготвянето и преразглеждането на бъдещите и съществуващите законодателни актове на ЕС;

Р.  като има предвид, че приложното поле на Програмата за градовете включва по-специално стълб за по-добро регулиране, който има за цел да се съсредоточи върху по-ефективно и по-последователно изпълнение на политиките, законодателството и правните инструменти на ЕС, без да има за цел инициирането на ново законодателство;

С.  като има предвид, че като част от пакета от мерки за по-добро регулиране Комисията приканва местните органи да участват ad hoc в извършването на оценки на териториалното въздействие на бъдещите законодателни предложения;

Т.  като има предвид, че в своите заключения от 24 юни 2016 г. Съветът приветства Пакта от Амстердам и призова Комисията, държавите членки, местните и регионалните органи, Европейския парламент, наред с други, да предприемат допълнителни действия в този контекст, като прикани Парламента да вземе предвид резултатите и препоръките от партньорствата, след насоки от генералните директори, отговарящи за градоустройството, в контекста на дневния ред на съответните комисии, при обсъждането на подходящо ново и съществуващо законодателство на ЕС;

У.  като има предвид, че същата Програма за градовете възлага на Комисията, наред с другото, да взема предвид резултатите и препоръките от партньорствата при изготвянето или преразглеждането на съответните законодателни актове, инструменти и инициативи на ЕС, както и да работи с градските органи и с техните представителни организации чрез различните съществуващи възможности за консултации и обратна връзка, предоставяни при разработването на нови политически и законодателни инициативи и при оценката на съществуващите стратегии, политики и законодателство на ЕС;

Ф.  като има предвид, че новите глобални предизвикателства, свързани със сигурността и имиграцията, демографските промени, младежката безработица, както и предизвикателствата, свързани с качеството на обществените услуги, достъпа до чиста и финансово достъпна енергия, природните бедствия и опазването на околната среда изискват местни решения и във връзка с това – по-силен ангажимент от страна на градовете при разработването и изпълнението на политиките на ЕС;

Х.  като има предвид, че стойността на европейските градове също произлиза от факта, че те са дом на значителна част от общото културно наследство на Европа;

Ц.  като има предвид, че градовете се намират на политическото равнище, което обществеността разбира най-добре и във връзка с това притежават голям потенциал като места за гражданите да участват в конструктивни обсъждания, за което опитът на Комитета на регионите при организирането на диалози с граждани, заедно с местни и регионални партньори, представя обещаващи перспективи;

Ч.  като има предвид, че в светлината на политическите изисквания, произтичащи от Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и от Парижкото споразумение относно изменението на климата, градовете подобриха способността си за разработване на новаторски политически решения и инструменти в областта на социалната, екологичната и икономическата устойчивост и справедливите системи за търговия и за свързване в рамките на ЕС и в международен план, като излизат извън съществуващите формати, за да приложат тези политики на практика;

Ш.  като има предвид, че в Декларацията за програма на ЕС за градовете, договорена от министрите, отговарящи за териториалното сближаване и градоустройството през юни 2015 г., се признава важната роля на Комитета на регионите, на Евроградове (EUROCITIES) и на Съвета на европейските общини и региони (CEMR) за изразяване на интересите на градските райони;

Щ.  като има предвид, че градовете могат да предложат възможност за реализиране на потенциала на европейското гражданство и да го укрепват посредством насърчаване на активното гражданско участие, което произтича от признаването, че градовете могат да прилагат посредническите структури между ЕС и неговите граждани по-ефективно;

АА.  като има предвид, че участието на градовете в политиките на ЕС допринася за увеличаване на дела на местната ангажираност в процесите на ЕС, за подобряване на управлението чрез по-активна европейска демокрация, подобряване на административния капацитет и по-добро качество на публичните услуги на равнището на целия ЕС, като по този начин допринася за прилагането на правото на добра администрация, залегнало в член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз;

АБ.  като има предвид, че е важно да се ангажират местните и регионалните органи на възможно най-ранен етап в цикъла на изготвяне на политиките и да се укрепи тяхното участие като неразделна част от оценките на териториалното въздействие;

АВ.  като има предвид, че настоящите форми на участие на градовете остават незадоволителни от гледна точка на желаното въздействие върху разработването и изпълнението на политиките и законодателството на ЕС; като има предвид също така, че това въздействие ще бъде увеличено, ако градовете се обединят в мрежи, основани на общи исторически, географски, демографски, икономически, социални и културни предпочитания;

1.  отбелязва, че участието на градовете – разбирани като градчета, големи градове и околоградски области, както и малки и средни градове – в процеса на вземане на решения в ЕС се улеснява чрез участието им в Комитета на регионите в ролята му на консултативен орган; счита, че настоящата институционална структура дава възможност за насърчаване на платформите за сътрудничество между градовете и между градовете и техните представителни организации и органите за вземане на решения, както на национално равнище, така и на равнище ЕС, в съответствие с принципите на лоялно сътрудничество, субсидиарност и пропорционалност;

2.  посочва, че не съществува единно определение за това какво представлява град по отношение на населението, площта, функцията или степента на автономност, а само по отношение на степента на урбанизация и концентрация на живущите, и че във връзка с това всяка държава членка може да има и ще има различен подход към това понятие;

3.  отбелязва, че ЕС постепенно укрепва градското измерение на редица свои политики, както се вижда например от концепцията за „интелигентни градове и общности“ (европейското партньорство за иновации) и инициативи като инициативата на Общността относно градските зони I (URBAN I), URBAN II, устойчивото градско развитие (член 7 от ЕФРР(8)), мрежата за градско развитие, иновативните дейности за градско развитие, инициативата „Европейска столица на културата“, наградите „Европейска зелена столица“ и „Европейска столица на иновациите“, Споразумението на кметовете и Програмата на ЕС за градовете;

4.  припомня, че градовете играят важна роля за изпълнението на някои политики и инструменти на ЕС, като например в областта на политиката на сближаване и на европейските структурни и инвестиционни фондове; поради това призовава градовете да работят интегрирано като си сътрудничат с всички равнища на администрацията, с частния сектор и гражданското общество, в съответствие с принципа на партньорство;

5.  подчертава важната роля на градовете, както и на всички местни органи при подготовката, планирането, финансирането и прилагането на ключови политики на Съюза, например борбата с изменението на климата, чрез процес на градоустройствено, икономическо, социално и териториално развитие, което дава възможност на градовете да отговорят на новите предизвикателства и да се възползват от възможностите в рамките на предстоящия период на финансиране от ЕС, с оглед мобилизиране на наличните ресурси не само по отношение на интелигентни и устойчиви, но и творчески градове на бъдещето; в този контекст подчертава също така значението на световните стратегии и инициативи, например целите на ООН за устойчиво развитие и Световния конвент на кметовете;

6.  подчертава, че тъй като градовете са доказали своята способност ефикасно да управляват интегрирани действия за устойчиво градско развитие, следва да им се предостави по-голяма роля при изпълнението на всички съответни политики;

7.  подчертава потенциала на предоставянето на важна роля на градовете във външните политики на Съюза като инструмент на публичната дипломация, който обединява хората от различни държави и работи по въпроси, които по различни причини отсъстват от програмите за политика на високо равнище, и поради това призовава за по-добро финансиране от съответните механизми на Съюза за подпомагане;

8.  отбелязва, при все това, че понякога градовете не разполагат с подходящи инструменти и административен капацитет, за да участват в тръжни процедури за получаване на европейски средства; поради това приветства създаването на „обслужване на едно гише“ за градовете, чиито уебсайт и документи следва да бъдат налични на всички официални езици на Съюза; призовава за по-добра координация и интеграция на предназначените за градовете инструменти и програми в различните политики на ЕС, което да се постигне чрез определяне на член на Комисията, отговорен да поеме водеща политическа роля по въпроса, така че да се даде стратегическа насока на тези политики, в съответствие с нарастващото внимание от страна на политиките на ЕС по отношение на градските райони, като същевременно се отчита и различното естество на различията сред европейските местни органи и съответния им потенциал; подчертава значението на насърчаването на по-балансиран подход към градовете, независимо от техния размер, по отношение на достъпа до съответните инструменти и програми, в частност чрез развитие на капацитет за консултиране;

9.  приветства Програмата за градовете в ЕС като нов модел на многостепенно управление, основан на партньорство, с участието на градовете в преразглеждането на съществуващото законодателство и размисъла относно бъдещия облик на политиките; подчертава необходимостта от интегриран и всеобхватен подход при прилагането на практика на многостепенното управление, определено с актовете на ЕС, в съответствие с основните цели на политиките на ЕС; отбелязва важната допълваща роля, която играят основаните на местни условия възходящи подходи като например воденото от общностите местно развитие;

10.  призовава за координиране, укрепване и придаване на официален характер на Програмата за градовете; счита, че тя не следва да остане доброволен процес и че държавите членки и Комисията следва да станат по-съпричастни и да се ангажират с внимателен преглед и, когато е възможно, с прилагане на практика, на получените препоръки;

11.  призовава партньорствата, които работят в рамките на Програмата за градовете, бързо да приемат своите препоръки и планове за действие; освен това призовава Комисията да демонстрира как такива конкретни предложения са взети предвид, по-специално по отношение на по-доброто регулиране, финансиране и знания, и да ги включи, по целесъобразност, в бъдещи законодателни предложения; призовава Комисията последователно да докладва пред Парламента относно тези резултати;

12.  приветства платформите за сътрудничество между градовете, които дават възможност за създаване на полезни взаимодействия в областта на трансграничното сътрудничество и за по-добро прилагане на политиките на ЕС по места; счита, че Споразумението на кметовете на ЕС за климата и енергетиката е добър пример, който да се следва;

13.  приветства създаването от страна на Комисията на платформата за данни за градовете; при все това призовава Евростат и Комисията да събират и компилират по-подробни данни, и по-специално текущи данни, с оглед на ефективно коригиране на съществуващите политики и оформяне на облика на бъдещите;

14.  счита, че е необходимо да се подобри координираното участие на ранен етап на градовете в процеса на вземане на решения в ЕС в рамките на съществуващата институционална структура на ЕС особено що се отнася до законодателството, което ги засяга пряко, по начин, който гарантира прозрачност и ефективност на политиките и вземането на решения, като същевременно се зачитат различните конституционни действителности на държавите членки; призовава за по-голяма прозрачност и за участието на гражданите в процеса на вземане на решения в ЕС; приветства, в тази връзка, европейската гражданска инициатива и призовава за по-голямо популяризиране на този инструмент в държавите членки;

15.  изразява убеждение относно необходимостта от значително укрепване на ролята на градовете в оформянето на облика на бъдещите политики на ЕС; във връзка с това призовава ЕС да преразгледа създаването на европейска политика за градовете, особено с оглед на дългосрочните съображения;

16.  припомня, че Комитетът на регионите координира Платформата за наблюдение на стратегията „Европа 2020“ (ПН Европа 2020), чиято основна задача е да се гарантира, че мненията на градовете, регионите и другите местни органи се отчитат при определянето на стратегията за икономически растеж и иновации на Комисията;

17.  препоръчва засилване на политическото представителство на градовете и общините в настоящата институционална рамка на ЕС, като се обмисли и увеличаване на представителството на градовете от държавите членки в рамките на Комитета на регионите, без да се намалява ролята на регионите и на селските райони;

18.  призовава държавите членки да гарантират, че разнообразието на техните териториални структури е изцяло отразено в предложенията им за назначаване на членове на Комитета на регионите, и да предложат, ако е уместно, назначаването на повече местни представители в Комитета на регионите;

19.  подчертава значението на сдружения, представляващи градовете, като например EUROCITIES и CEMR; застъпва се за укрепването на участието в разработването на политики на европейски сдружения, представляващи местните органи и градските интереси, като например мрежата на EUROCITIES и CEMR и други, и счита, че подобни асоциации следва да станат основни партньори на институциите на ЕС посредством създаване на постоянен механизъм за структуриран диалог, включително и чрез Комитета на регионите, по-специално по време на предзаконодателния етап;

20.  препоръчва да се правят оценки на териториалното въздействие за всички политически мерки и законодателство, които засягат местното равнище; счита, че диалогът с представителните асоциации на местните и градските органи следва да им даде възможност да допринасят към оценките на териториалното въздействие, да консултират подготвителни проучвания за изработване на политики и да предоставят редовно целенасочен технически опит относно изпълнението на поднационално равнище на законодателството на ЕС; припомня, че Комитетът на регионите извършва оценки на териториалното въздействие;

21.  насърчава подобряването на сътрудничеството между Съвета и местните органи; призовава консултативната роля на градовете и регионите и техните представителни сдружения да бъде укрепена в рамките на Съвета, когато той разглежда въпроси, които засягат местното равнище;

22.  счита, че градовете, градските центрове и общините следва да се разглеждат в по-широк план, а не просто като структури на държавното управление под демократичен контрол, и че следва да бъдат разглеждани като потенциални форуми за обществен дебат, за трансфер на знания и за оформянето на политическото пространство в ЕС, без да се намалява ролята на селските райони; отбелязва, че е необходимо да се определят елементите, които поддържат европейско публично пространство, което се характеризира с упражняването на основните права и свободи, както и с ценности като равенство, недискриминация и справедливост;

23.  подчертава значението на гражданското общество в политическия живот на ЕС; счита, че градовете представляват равнището, на което хората могат да се ангажират най-лесно, тъй като имат привилегирован достъп до голяма част от населението на ЕС; отбелязва, че по този начин градовете могат да играят утвърждаваща легитимността роля и могат да допринесат към кампаниите за повишаване на осведомеността за правата на гражданите на ЕС;

24.  припомня, че регионите и градовете следва да бъдат признати като центрове с положителна роля за разработването на стратегии на ЕС, в които глобални проблеми възникват на местно равнище и се разрешават на местно равнище, като допринасят за укрепване на системата на многостепенно управление на Съюза, както и че тази перспектива има практическа последица по отношение на институционалната рамка на „възходящия“ или „низходящ“ процес на вземане на решения на ЕС;

25.  счита, че представителството на градовете не следва да бъде ограничавано до участието на техните официални представители в структури за управление и консултиране, и че градовете, малките градчета и селата – а не само националните или регионалните столици – биха могли да се превърнат в центрове на дебат относно бъдещето на Съюза и неговите политики;

26.  счита, че, за да се превърнат в центрове на дебат относно бъдещето на Съюза и неговите политики, общините трябва да назначат съветник, отговарящ за европейските въпроси, и че следва да бъде създадена мрежа за местните съветници с такъв мандат;

27.   призовава за предоставяне на достатъчно подкрепа за градовете и местните органи, за да могат те да подобрят градското измерение при създаването на политиките на ЕС;

28.  препоръчва да се мобилизира потенциалът на градовете в ЕС за целите на изготвянето и изпълнението на политиките на ЕС чрез дебати и консултации в области, които имат значение за тях и излизат извън обхвата на политиката за градовете в тесен смисъл;

29.  настоява, че такава цел ще бъде осъществима единствено ако дебатите и консултациите се провеждат в градски райони, различни от националните или регионалните столици, които може да представляват лесно достъпен форум за гражданите, живеещи в близост до тях, включително в малки градчета и села, като главната цел е Европейският съюз да се приближи до гражданите;

30.  признава значението на предоставянето на модели за участие, които са съобразени с различните условия и градски райони с различен размер и значение, от европейските столици до малките и средните градове;

31.  счита, че Парламентът, съвместно с Комитета на регионите, са естествените поддръжници на един такъв процес, като органи с възможност за набелязване на въпроси, които представляват отправна точка за обсъждания и консултации, и за изготвянето на изводи въз основа на събраните мнения, становища и проекти;

32.  предлага процесът на консултации с гражданите да бъде организиран от Парламента и Комитета на регионите в сътрудничество с тези европейски градски съвети, които са признати като форуми за дебат на европейско равнище, и че в тясно сътрудничество с държавите членки подобни форуми следва да бъдат установени главно в градовете, чиято сфера на влияние има значение и въздействие върху по-голямата част от населението на съответния регион, така че да се гарантира възможно най-широко участие;

33.  предлага, наред с това, съветите на градовете, признати като Европейски дискусионни форуми, да бъдат отговорни за предоставянето за университетите, местните училища и други образователни институции, както и за медиите, социалните организации и асоциации, и за широката общественост на богат професионален и публичен опит и безплатен и свободен достъп, както и възможността да участват в дебатите и консултациите; счита, че градските съвети следва също така да бъдат отговорни да канят представители на всички равнища на градското управление, включително по-малки единици или партньорски съвети от по-широката градска зона, и че освен това би било разумно да се конкретизира териториалният обхват на такова задължение в споразумението, сключено между съответните органи на равнище ЕС и съвета на града, признат за европейски дискусионен форум;

34.  предлага да се създаде пилотна програма за 54 европейски дискусионни форуми – като се осигури балансирано териториално представителство и представителството на градове с различен размер – която да се провежда в държавите членки в градове, различни от столичните, с оглед постигане на система на общински дебати и консултации относно въпросите, свързани с ЕС;

35.  подчертава необходимостта от обмен на добри практики между европейските градове, тъй като някои от тях са осъществили успешно програми за миграцията или изменението на климата, или иновативни планове за градско управление;

36.  подчертава, че консолидирането на позицията на градовете при оформянето на облика на политиките на ЕС, наред с другото в рамките на Комитета на регионите, не подкопава доверието в другите равнища на управление, а по-скоро го засилва, тъй като подкрепя многостепенното управление и субсидиарността въз основа на двустранното доверие между ЕС, държавите членки и регионалните и местните органи;

37.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Комитета на регионите, Европейския икономически и социален комитет, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) OВ C 212 E, 5.8.2010 г., стр. 82.
(2) ОВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 391.
(3) ОВ C 316, 22.9.2017 г., стр. 124.
(4) ОВ L 74, 14.3.2014 г., стр. 1.
(5) Приети текстове, P8_TA(2017)0049.
(6) Приети текстове, P8_TA(2017)0048.
(7) Приети текстове, P8_TA(2017)0487.
(8) Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“ (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 289).


Триизмерният печат като предизвикателство в областта на правата върху интелектуалната собственост и гражданската отговорност
PDF 143kWORD 58k
Резолюция на Европейския парламент от 3 юли 2018 г. относно триизмерния печат като предизвикателство в областта на правата върху интелектуалната собственост и гражданската отговорност (2017/2007(INI))
P8_TA(2018)0274A8-0223/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно упражняването на права върху интелектуалната собственост(1),

—  като взе предвид Директива 85/374/ЕИО на Съвета от 25 юли 1985 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стокa(2),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет, озаглавено „С поглед към бъдещето. Триизмерният печат като инструмент за укрепване на европейската икономика“(3),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 29 ноември 2017 г., озаглавено „Балансирана система за осигуряване на прилагането на правата върху интелектуална собственост, отговаряща на днешните предизвикателства пред обществото“ (COM(2017) 0707),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 29 ноември 2017 г., „озаглавено Насоки относно определени аспекти на Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно упражняването на права върху интелектуалната собственост“ (COM(2017)0708),

—  като взе предвид документа за размисъл на Комисията от 10 май 2017 г. относно извличането на ползите от глобализацията (COM(2017)0240),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0223/2018),

А.  като има предвид, че триизмерният (3D) печат стана достъпен за широката общественост с пускането на пазара на триизмерни принтери, предназначени за физически лица, и с появата на пазара на нови участници, които предлагат едновременно цифрови модели и услуги за триизмерен печат;

Б.  като има предвид, че триизмерният печат се счита за една най-значимите технологии, по отношение на които Европа може да играе водеща роля; като има предвид, че Комисията отчита предимствата на триизмерния печат, като спонсорира 21 проекта, основани на тази технология, по линия на „Хоризонт 2020“ в периода между 2014 и 2016 г.

В.  като има предвид, че на експериментално равнище триизмерният печат датира от 60-те години на миналия век и че първоначално разработена в Съединените щати, тази технология започва да навлиза в промишления свят от началото на 80-те години на миналия век;

Г.  като има предвид, че пазарът на триизмерни принтери е сектор, който отбелязва бърз растеж, и се очаква това да продължи и през следващите години;

Д.  като има предвид обаче, че развитието на споделени работни пространства за триизмерен печат, по-често наричани „fablab“, както и това на отдалечени печатни услуги, понякога съчетани с онлайн платформа за обмен на триизмерни файлове, дава възможност на всеки да отпечата предмет в триизмерен формат с много по-високо качество от това, което може да постигне с машина от нисък клас;

Е.  като има предвид, че триизмерният печат има голям потенциал за преобразуване на веригите за доставки в производството, което може да помогне на Европа да увеличи равнищата на производство; като има предвид, че прилагането на тази технология предлага нови възможности за стопанско развитие и иновации;

Ж.  като има предвид, че ЕС постави триизмерния печат сред приоритетните технологични области; като има предвид, че в неотдавнашния си документ за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията Комисията го нарежда сред основните фактори, които ще доведат до промишлени трансформации;

З.  като има предвид, че Комисията посочи триизмерния печат като приоритетна област на действие, предлагаща значителен икономически потенциал, по-специално за малките иновативни предприятия; като има предвид, че вече много държави са признали трансформиращия потенциал на триизмерния печат и са пристъпили към приемане, макар и неравномерно, на различни стратегии за създаване на стопанска и технологична екосистема, благоприятстваща неговото развитие;

И.  като има предвид, че за момента създаването на прототипи все още представлява по-голямата част от производството на триизмерни печатни материали; като има предвид, че някои сектори от години вече използват крайни изделия и че този пазар продължава да расте с относително бързи темпове; като има предвид, че все по-голяма част от триизмерните печатни материали вече са изделия, готови за употреба или за пускане на пазара, а не само прототипи;

Й.  като има предвид, че потенциалните предимства на триизмерния печат за иновативните предприятия са многобройни; като има предвид по-конкретно, че триизмерният печат дава възможност да се намалят общите разходи при разработването, проектирането и изпитването на нови продукти или при усъвършенстването на съществуващи такива;

К.  като има предвид, че триизмерният печат придобива все по-широко разпространение в обществото, по-специално в областта на образованието, в гражданските форуми и форумите за стартиращи предприятия, като например „креативни пространства“, както и в сферата на личния живот;

Л.  като има предвид, че триизмерният печат става по-прост и по-достъпен за всички; като има предвид, че се очаква в кратки срокове да намалеят значително ограниченията по отношение на разрешените за използване материали, бързината и потреблението на суровини, както и на енергия;

М.  като има предвид, че по-голямата част от високотехнологичните сектори вече използват тази технология, че възможностите за използване на триизмерния печат са нараснали значително в много области, че очакванията са високи в много области, например в областта на медицината (от регенеративната медицина до производството на протези), аеронавтиката, космическата промишленост, автомобилостроенето, домакинските електроуреди, строителството, археологическите проучвания, архитектурата, машинното инженерство, развлекателната индустрия, както и при проектирането;

Н.  като има предвид, че липсата на правила ограничава използването на триизмерния печат в ключови сектори на промишлеността, като например космическата промишленост и медицината/стоматологията, както и че регулирането на използването на триизмерни принтери ще спомогне за по-голяма степен на използване на технологиите и ще предостави възможности за научноизследователска и развойна дейност;

О.  като има предвид, че в посоченото по-горе становище на Европейския икономически и социален комитет се заявява, че с възможностите, които предоставя цифровата революция, и „като използва правилната модерна производствена технология, Европа може да върне обратно производството си от районите с по-ниско заплащане, за да се стимулират иновациите и да се постигне устойчив растеж в ЕС“;

П.  като има предвид, че триизмерният печат би намалил както транспортните разходи, така и емисиите на CO2;

Р.  като има предвид, че технологията за триизмерен печат се очаква да създаде повече нови работни места, които в някои случаи са по-малко трудни физически и по-малко опасни (техници по поддръжка, инженери, проектанти и др.), и като има предвид, че създаването на нови технически длъжности (например оператори на триизмерни принтери) ще доведе до появата на нови отговорности и секторът на триизмерния печат ще трябва да осигурява подходящи курсове за обучение, така че техниците да бъдат на едно и също ниво с това на техните колеги от традиционното производство; като има предвид, че технологията за триизмерен печат ще намали и разходите за производство и съхранение (производство с малък обем, персонализирани продукти и т.н.); като има предвид, че при все това спадът на заетостта в производството ще окаже сериозно въздействие върху икономиката на държавите, които разчитат в голяма степен на нискоквалифицирани работни места;

С.  като има предвид, че все още не може да се изчисли точното икономическо въздействие, което ще предизвика развитието на триизмерното производство в държавите членки;

Т.  като има предвид, че триизмерният печат би могъл да позволи на потребителите да реагират на планираното остаряване чрез възможността да изработват сами резервни части за електродомакински уреди, чийто жизнен цикъл става все по-кратък;

У.  като има предвид, че технологията за триизмерен печат може да породи специфични правни и етични опасения относно всички области на правото върху интелектуалната собственост, като авторското право, патентите, дизайните, триизмерните търговски марки и дори географските указания, а така също и при гражданската отговорност, и че тези опасения също попадат в обхвата на компетентност на комисията по правни въпроси към Парламента;

Ф.  като има предвид, че с новите технологии могат да се сканират предмети или лица и да се създават цифрови файлове, които по-късно да бъдат отпечатани в триизмерен формат, а това може да засегне правата върху изображението и правото на неприкосновеност на личния живот;

Х.  като има предвид, че технологията за триизмерен печат също така може да породи опасения, свързани със сигурността и най-вече с киберсигурността, по-специално по отношение на производството на оръжия, взривни вещества и наркотици и всякакви други опасни предмети, и че следва да бъдем особено бдителни по отношение на този вид производство;

Ц.  като има предвид, че от гледна точка на авторското право следва да се правят някои полезни разграничения: например между употребата на печата в домашни условия за лично ползване и печата за търговска употреба, а също така и услугите между предприятия и между предприятия и потребители;

Ч.  като има предвид, че френският висш съвет по литературна и художествена собственост е заявил в един доклад, посветен на триизмерния печат и авторското право, че „към настоящия момент демократизацията на триизмерния печат не изглежда да създава сериозен проблем с нарушаването на авторските права“; като има предвид, че той обаче признава, че „риск от фалшифициране съществува главно при произведенията на пластичното изкуство“;

Ш.  като има предвид, че няколкото примера, които могат да бъдат предвидени в момента, вероятно ще станат по-сложни с развитието на технологията; като има предвид, че те повдигат въпроса какво трябва да се направи за справяне с възможността за фалшифициране чрез използването на технологиите за триизмерен печат;

Щ.  като има предвид, че чрез процесите, които използва, триизмерният печат води до това, което индустрията описва като вид „разделяне на акта на създаване“, доколкото произведението може да се разпространява в цифров вид, преди да приеме физическа форма, което улеснява копирането му и усложнява борбата срещу фалшифицирането;

АА.  като има предвид, в заключение, че правните експерти считат, че тъй като триизмерният печат не нарушава принципно правата върху интелектуалната собственост, създаденият файл може да се счита за произведение, и като има предвид, че ако е така, той следва да бъде защитен като произведение; като има предвид, че в краткосрочен и средносрочен план и с оглед на борбата с фалшифицирането основното предизвикателство ще бъде по-тясното включване на професионалните посредници в защитата на авторското право;

АБ.  като има предвид, че въпреки че развитието на триизмерния печат позволява промишлено производство, следва да се проучи необходимостта от създаване на колективна правна защита с цел да се предоставят обезщетения за засегнатите потребители;

АВ.  като има предвид, че въздействието на триизмерния печат върху правата на потребителите и върху потребителското право като цяло следва да бъде внимателно проучено в контекста на директивата, по която в момента се водят преговори, относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание;

АГ.  като има предвид, че Директива 85/374/ЕИО относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стока, обхваща всички договори; следва да се отбележи, че като се аргументира, наред с другото, с напредъка в областта на триизмерния печат, Комисията започна обществена консултация с цел да оцени дали тази директива съответства на поставените цели във връзка с новото технологично развитие;

АД.  като има предвид, че правилата за общата отговорност включват също отговорността на междинните доставчици на услуги, предвидена в членове 12 – 14 от Директивата за електронна търговия; въпреки това следва да се предвиди специфичен режим на отговорност за вреди, причинени от обект, създаден с помощта на технологията за триизмерен печат, тъй като големият брой участници и сложният процес, използван за създаване на крайния продукт, често затрудняват пострадалите да идентифицират отговорното лице; като има предвид, че отговорността би могла да се носи от създателя или продавача на 3D файла, от производителя на триизмерния принтер, производителя на софтуера, управляващ триизмерния принтер, доставчика на използвания материал или лицето, създаващо самия предмет, в зависимост от произхода на дефекта;

АЕ.  като има предвид, че що се отнася до специфичното използване на триизмерния печат в търговската рамка, правилата за отговорност се определят от договорните отношения между заинтересованите страни;

АЖ.  като има предвид, че всички елементи на технологията за допълнително производство следва да изпълняват определени изисквания и бъдат сертифицирани, за да се гарантира, че производството на възпроизводими качествени елементи е възможно; като има предвид, че сертифицирането се оказва сложно поради многобройните преобразувания на машините, материалите и процесите, както и липсата на база данни; като има предвид, че следователно ще бъде необходимо да се изработят правила, за да се даде възможност за по-бързо и икономически по-ефективно сертифициране на всички материали, процеси и продукти;

АЗ.  като има предвид, че триизмерният печат играе определена роля за намаляване на потреблението на енергия и природни ресурси за целите на борбата с изменението на климата; като има предвид, че употребата на триизмерния печат би свела до минимум отпадъците в производствения процес и би удължила живота на потребителските продукти чрез осигуряване на възможност за производство на резервни части на равнище потребители;

1.  подчертава, че за да се предвидят проблемите, свързани с гражданската отговорност или с нарушения на интелектуалната собственост, които триизмерният печат би могъл да породи в бъдеще, може да се наложи ЕС да приеме ново законодателство и да адаптира съществуващите закони към конкретния случай на триизмерните технологии, като вземе предвид решенията на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и съответната съдебна практика на съдилищата на ЕС и на държавите членки и след извършване на подробна оценка на въздействието, която оценява всички варианти на политиката; подчертава, че при всички случаи при законодателната реакция трябва да се избягва дублиране на съществуващите правила и да се вземат предвид проекти, които вече са в ход, по-специално законодателството, свързано с авторските права, понастоящем приложими за двуизмерния печат; добавя, че е необходимо законът да съпровожда и насърчава иновациите, без да се превръща в спирачка или ограничение;

2.  отбелязва, че следователно е необходима бдителност по определени въпроси като криптирането и защитата на файловете, за да се предотврати незаконното изтегляне и възпроизвеждане на тези защитени файлове или предмети, както и възпроизвеждането на незаконни предмети;

3.  счита, че в сектора на триизмерния печат очевидно следва да се подхожда с внимание, особено по отношение на качеството на печатните продукти и възможните опасности, които те могат да представляват за ползвателите или потребителите, и че следва да се разгледа възможността за включване на средства за идентификация и проследяване, така че да се гарантира проследяемостта на продуктите, както и да се улесни наблюдението на по-нататъшната им употреба за търговски и нетърговски цели; счита, че при разработването на тези средства би било полезно да се установи тясно сътрудничество между притежателите на права и производителите на триизмерни материали; счита също, че това би позволило да се гарантира проследяемостта на създадените предмети и да се намали фалшифицирането;

4.  отбелязва, че контролът върху законното възпроизвеждане чрез триизмерен печат на предмети, защитени с авторско право, би могъл при необходимост да бъде улеснен от правни решения, като например систематично поставяне от доставчиците на цифрови и 3D услуги на бележка относно необходимостта от зачитане на интелектуалната собственост; подчертава в този контекст важността на елементите, които ще позволят проследяването на предмети, създадени чрез триизмерен печат; подчертава, че ако едно триизмерно копие представлява копие за лично ползване, се прилагат националните законодателства, уреждащи изключението за възпроизвеждане за лично ползване, включително режимите за обезщетение или възстановяване;

5.  посочва, че е необходимо да се повиши осведомеността на обществото, за да се защитят правата върху интелектуалната собственост в областта на триизмерния печат, а също така и по отношение на нарушенията, свързани с промишлени образци, търговски марки и патентни права;

6.  подчертава обаче, че биха могли да се проучат допълнително някои технически решения, които все още не са достатъчно развити, като например създаването на бази данни с криптирани и защитени файлове, проектирането на принтери, свързани и оборудвани със система, способна да управлява правата на интелектуалната собственост, или насърчаването на сътрудничество между производителите и платформите за предоставяне на надеждни файлове на специалистите и на потребителите; освен това подчертава, че независимо кои от тези мерки бъдат приети, тяхното изпълнение следва да не оказва свързано с разходи въздействие върху дейността, която вече се осъществява от участниците на пазара;

7.  отбелязва, че на този етап нито един от тези начини не е напълно задоволителен сам по себе си;

8.  изразява съжаление, че Комисията не преразгледа Директива 2004/48/ЕО и вместо това се ограничи с представяне на необвързващи насоки, без да предостави разяснения по конкретни въпроси, свързани с технологията на триизмерния печат; при все това приветства мерките, обявени от Комисията на 29 ноември 2017 г. за засилване на защитата на интелектуалната собственост;

9.  отбелязва, че правата върху интелектуалната собственост по отношение на елементите от технологията за триизмерен печат са определени и следва въпросът за начина на тяхното спазване;

10.  призовава Комисията да вземе предвид по един всеобхватен начин всички аспекти на технологията за триизмерен печат при изпълнението на мерките, посочени в нейното съобщение (COM(2017) 0707), без обаче да дублира вече съществуващите приложими мерки; подчертава, че е важно в това начинание да бъдат включени всички заинтересовани лица, включително МСП и потребителите;

11.  призовава Комисията да разгледа внимателно въпросите за гражданската отговорност, касаещи технологиите за триизмерен печат, включително когато оценява прилагането на Директива 85/374/ЕИО на Съвета;

12.  призовава Комисията да проучи възможността за създаване на режим за гражданска отговорност за вреди, които не са обхванати от Директива 85/374/ЕИО;

13.  посочва, че технологията за триизмерен печат има множество икономически предимства за ЕС, тъй като предлага възможности за персонализиране, отговарящи конкретно на търсенето на европейските потребители, и че тя би позволила преместването обратно на производствени дейности и така би спомогнала за създаването на нови, по-малко трудни физически и по-малко опасни работни места;

14.  призовава Комисията да определи точно различните задължения, като посочи участниците в изработването на един предмет в триизмерна форма: създател и доставчик на софтуер, производител на триизмерен принтер, доставчик на суровини, печатар на предмета, както и всеки друг посредник, който взема участие в изработването на предмета;

15.  насочва вниманието към евентуалните последици от новите форми на предлагане на пазара, по подобие на формите от типа „направи си сам“, където не се доставя крайният продукт, а само възможността за сваляне на софтуера и на спецификациите за печат;

16.  подчертава важността на изработването на съгласувана законова рамка, която да гарантира плавен преход и правна сигурност за потребителите и за предприятията с цел да се насърчава иновацията в ЕС;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на държавите членки.

(1) OВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 45.
(2) OВ L 210, 7.8.1985 г., стр. 29.
(3) ОВ C 332, 8.10.2015 г., стр. 36.


Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната ***I
PDF 138kWORD 62k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 3 юли 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС (COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))
P8_TA(2018)0275A8-0037/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0294),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 173 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0180/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 7 декември 2017 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 7 юни 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по външни работи, комисията по бюджети и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0037/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  одобрява съвместното изявление на Парламента и Съвета, приложено към настоящата резолюция, което ще бъде публикувано в серия L на Официален вестник на Европейския съюз заедно с окончателния законодателен акт;

3.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

4.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 3 юли 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на Съюза

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/1092.)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ФИНАНСИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА ПРОМИШЛЕНО РАЗВИТИЕ В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА

Европейският парламент и Съветът се споразумяват, без да се засягат прерогативите на бюджетния орган в рамките на годишната бюджетна процедура, че финансирането на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната ще бъде осигурено в периода 2019—2020 г., както следва:

—  200 милиона EUR от неразпределения марж;

—  116,1 милиона EUR от Механизма за свързване на Европа (МСЕ);

—  3,9 милиона EUR от Egnos;

—  104,1 милиона EUR от Галилео;

—  12 милиона EUR от Коперник;

—  63,9 милиона EUR от ITER.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА С ПОДКРЕПАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА ПРОМИШЛЕНО РАЗВИТИЕ В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА

С цел ефикасно изпълнение на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната и осигуряване на пълна съгласуваност с други инициативи на Съюза, Комисията възнамерява да прилага програмата при пряко управление в съответствие с член 62, параграф 1, буква а) от Финансовия регламент.

(1) OВ C 129, 11.4.2018 г., стр. 51.


Интегрирана статистика за земеделските стопанства ***I
PDF 121kWORD 60k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 3 юли 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно интегрирана статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011 (COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD))
P8_TA(2018)0276A8-0300/2017

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0786),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0514/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 8 май 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0300/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 3 юли 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета относно интегрирана статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/1091.)


Нотифициране на инвестиционни проекти в областта на енергийната инфраструктура: отмяна ***I
PDF 124kWORD 49k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 3 юли 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕС) № 256/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно нотифицирането до Комисията на инвестиционните проекти в областта на енергийната инфраструктура в Европейския съюз (COM(2017)0769 – C8-0448/2017 – 2017/0347(COD))
P8_TA(2018)0277A8-0211/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0769),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 194 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0448/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 февруари 2018 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид поетия с писмо от 27 юни 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0211/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 3 юли 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕС) № 256/2014 относно нотифицирането до Комисията на инвестиционните проекти в областта на енергийната инфраструктура в Европейския съюз

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/1504.)

(1) OВ C 227, 28.6.2018 г., стр. 103.


Мерките за засилване на административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност *
PDF 213kWORD 64k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 3 юли 2018 г. относно измененото предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 по отношение на мерките за засилване на административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност (COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS))
P8_TA(2018)0278A8-0215/2018

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2017)0706),

—  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0441/2017),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0215/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)
(1a)  Измамите с ДДС често са свързани с организираната престъпност и много малък брой от тези организирани мрежи могат да бъдат отговорни за трансгранични измами с ДДС на стойност милиарди евро, като тези измами засягат не само събирането на приходи в държавите членки, но и собствените ресурси на Съюза. Следователно държавите членки носят споделена отговорност за защита на приходите от ДДС във всички държави членки.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  Като част от борбата с измамите с ДДС често е необходимо провеждането на административно разследване, особено когато данъчно задълженото лице не е установено в държавите членки, където е дължим данъкът. С цел да се гарантира правилното прилагане на ДДС и за да се избегнат дублирането на работата и административната тежест за данъчните органи и предприятията, когато поне две държави членки считат, че е необходимо административно разследване на сумите, декларирани от данъчно задължено лице, което не е установено на тяхна територия, но там е данъчно задължено, държавата членка, в която то е установено, следва да предприеме разследването, а запитващите държави членки следва да оказват съдействие на държавата членка по установяване, като взимат активно участие в разследването.
(2)  Като част от борбата с измамите с ДДС често е необходимо административно разследване, особено когато данъчно задълженото лице не е установено в държавата членка, където е дължим данъкът. С цел да се гарантира правилното прилагане на ДДС, да се избегне дублирането на работата и да се намали административната тежест за данъчните органи и предприятията, е необходимо да се извърши административно разследване на сумите, декларирани от данъчно задължено лице, което не е установено на тяхна територия, но е данъчно задължено там. Държавата членка, в която е установено данъчно задълженото лице, трябва да предприеме разследването, а запитващата(ите) държава(и) членка(и) трябва да оказва(т) съдействие на държавата членка по установяване, като взима(т) активно участие в разследването.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  С оглед на ефективния и ефикасен контрол на ДДС при трансгранични сделки в Регламент (ЕС) № 904/2010 се предвижда длъжностни лица да присъстват в административните служби и по време на административните разследвания в други държави членки. С цел укрепване на капацитета на данъчните органи да проверят трансграничните доставки следва да се провеждат съвместни проверки, при които длъжностните лица от две или повече държави членки сформират един проверяващ екип и участват активно в съвместно административно разследване.
(11)  С оглед на ефективния и ефикасен контрол на ДДС при трансгранични сделки в Регламент (ЕС) № 904/2010 се предвижда длъжностни лица да присъстват в административните служби и по време на административните разследвания в други държави членки. С цел укрепване на капацитета на данъчните органи – като им се предоставят по-големи технически и човешки ресурси – да проверяват трансграничните доставки следва да се провеждат съвместни проверки, при които длъжностните лица от две или повече държави членки сформират един проверяващ екип и участват активно в съвместно административно разследване, в дух на продуктивно сътрудничество и при условия, които се договарят от държавите членки, с цел откриване и противодействие на трансграничните измами с ДДС, които понастоящем подкопават данъчните основи на държавите членки.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  С оглед на борбата срещу най-сериозните трансгранични схеми за измама е необходимо да се изяснят и укрепят управлението, задачите и функционирането на Eurofisc. Длъжностните лица за връзка в рамките на Eurofisc следва да разполагат с възможност за бърз достъп, обмен, обработка и анализ на цялата необходима информация и да координират евентуални последващи действия. Необходимо е също така да се засили сътрудничеството с другите органи, които участват в борбата с измамите с ДДС на равнище ЕС, по-специално чрез обмен на целева информация с Европол и Европейската служба за борба с измамите. Поради това длъжностните лица за връзка в рамките на Eurofisc следва да могат, спонтанно или при поискване, да споделят информация и сведения с Европол и Европейската служба за борба с измамите. По този начин длъжностните лица за връзка в рамките на Eurofisc биха получили информация и разузнавателни сведения, съхранявани от Европол и Европейската служба за борба с измамите, за да могат да идентифицират действителните извършители на измами с ДДС.
(13)  С оглед на борбата срещу най-сериозните трансгранични схеми за измама е необходимо да се изяснят и укрепят управлението, задачите и функционирането на Eurofisc. Длъжностните лица за връзка в рамките на Eurofisc следва да разполагат с възможност за бърз достъп, обмен, обработка и анализ на цялата необходима информация и да координират евентуални последващи действия. Необходимо е също така да се засили сътрудничеството с другите органи, които участват в борбата с измамите с ДДС на равнище ЕС, по-специално чрез обмен на целева информация с Европол и Европейската служба за борба с измамите. Поради това длъжностните лица за връзка в рамките на Eurofisc следва, спонтанно или при поискване, да споделят информация и сведения с Европол, Европейската служба за борба с измамите, както и, за участващите държави членки, Европейската прокуратура, особено при съмнения за измами с ДДС над определен размер. По този начин длъжностните лица за връзка в рамките на Eurofisc биха получили информация и разузнавателни сведения, съхранявани от Европол и Европейската служба за борба с измамите, за да могат да идентифицират действителните извършители на измами с ДДС.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Въвеждането на процедура на изпращането на искания за възстановяване на ДДС съгласно член 5 от Директива 2008/9/ЕО на Съвета35 предоставя възможност да се намали административната тежест за компетентните органи за събиране на неплатените данъчни задължения в държавата членка по установяване.
(15)  (не засяга българската версия)
__________________
35 Директива 2008/9/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 г. за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава членка (ОВ L 44, 20.2.2008 г., стр. 23).
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  С цел да се защитят финансовите интереси на Съюза срещу сериозни трансгранични измами с ДДС държавите членки, които участват в Европейската прокуратура, следва да съобщават на тази служба, включително посредством длъжностните лица за връзка в рамките на Eurofisc, информация за най-тежките престъпления с ДДС , както е посочено в член 2, параграф 2 от Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета36.
(16)  С цел да се защитят финансовите интереси на Съюза срещу сериозни трансгранични измами с ДДС държавите членки, които участват в Европейската прокуратура, следва навременно да съобщават на тази служба, включително посредством длъжностните лица за връзка в рамките на Eurofisc, информация за най-тежките престъпления с ДДС, както е посочено в член 2, параграф 2 от Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета36.
__________________
__________________
36 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
36 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  Комисията може да има достъп до информацията, предавана или събирана съгласно Регламент (ЕС) № 904/2010, само доколкото това е необходимо за обслужването, поддръжката и разработването на електронните системи, поддържани от Комисията и използвани от държавите членки за целите на настоящия регламент.
(18)  Комисията следва да има достъп до информацията, предавана или събирана съгласно Регламент (ЕС) № 904/2010, доколкото това е необходимо за обслужването, поддръжката и разработването на електронните системи, поддържани от Комисията и използвани от държавите членки за целите на настоящия регламент, и за да гарантира надлежното изпълнение на настоящия регламент. Освен това следва да се даде възможност на Комисията да прави посещения в държавите членки, за да извършва оценка на функционирането на механизмите за административно сътрудничество.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  Ограниченията на определени права и задължения, определени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета37, следва да се вземат предвид за целите на настоящия регламент, за да се защитят интересите, предвидени в член 23, параграф 1, буква д) от горепосочения регламент. Тези ограничения са необходими и пропорционални предвид потенциалните загуби на приходи за държавите членки и предвид решаващата роля, която предоставянето на информация има за ефективната борба срещу измамите.
(19)  Ограниченията на определени права и задължения, определени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета37, следва да се вземат предвид за целите на настоящия регламент, за да се защитят интересите, предвидени в член 23, параграф 1, буква д) от горепосочения регламент. Тези ограничения са необходими и пропорционални предвид потенциалните загуби на приходи за държавите членки и предвид решаващата роля, която предоставянето на информация има за ефективната борба срещу измамите. Тези ограничения обаче не следва да надхвърлят строго необходимото за постигането на тази цел и трябва да отговарят на високите стандарти съгласно член 52, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Освен това всички бъдещи актове за изпълнение на настоящия регламент следва да са в съответствие с изискванията за защита на данните, определени в Регламент (ЕС) 2016/679 и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета.37a
__________________
__________________
37 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
37 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
37а Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 20 а (ново)
(20 а)  Като се има предвид малкият брой на държавите членки, които публикуват приблизителни оценки на загубите, дължащи се на вътреобщностни измами с ДДС, наличието на сравними данни за вътреобщностните измами с ДДС би допринесло за по-целенасочено сътрудничеството между държавите членки. Поради това Комисията, заедно с държавите членки, следва да разработят общ статистически подход за количествено измерване и анализиране на измамите с ДДС.
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 7 – параграф 4
4.  Молбата, посочена в параграф 1, може да съдържа мотивирано искане за конкретно административно разследване. Запитаният орган извършва административно разследване в сътрудничество със запитващия орган. За целта могат да бъдат използвани инструментите и процедурите, посочени в членове 28 – 30 от настоящия регламент. Ако запитаният орган прецени, че не е необходимо административно разследване, той незабавно уведомява запитващия орган за мотивите за това решение.
4.  Когато компетентен орган на държава членка счита, че е необходимо административно разследване, той внася мотивирано искане. Запитаният орган не отказва да извърши въпросното разследване и, ако информацията вече е налична, я предоставя незабавно на запитващия орган, преди получаването на искане. Държавите членки гарантират, че между запитващия орган и запитания орган има постигнати договорености, съгласно които оправомощените от запитващия орган длъжностни лица вземат участие в административното разследване, извършвано на територията на запитания орган, с оглед събирането на информацията, посочена във втора алинея. Административното разследване се провежда съвместно от длъжностните лица на запитания и на запитващия органи в дух на продуктивно сътрудничество. Длъжностните лица на запитващия орган имат достъп до същата информация, документи и помещения и, доколкото това е позволено съгласно законодателството на запитаната държава членка, могат да разпитват директно физически лица с цел откриване и противодействие на трансграничните измами с ДДС, които понастоящем подкопават националните данъчни основи.
Независимо от разпоредбите на първа алинея, провеждането на разследване относно сумите, декларирани от данъчно задължено лице, установено в държавата членка на запитания орган, и облагаеми в държавата членка на запитващия орган, може да бъде отказано само поради следните причини:
а)  на основанията, предвидени в член 54, параграф 1, въз основа на преценка от страна на запитания орган в съответствие с декларация за най-добрите практики относно връзката между настоящия параграф и член 54, параграф 1, която се приема в съответствие с процедурата, предвидена в член 58, параграф 2;
б)  на основанията, предвидени в член 54, параграфи 2, 3 и 4;
в)  на основание, че запитаният орган вече е предоставил на запитващия орган информация относно същото данъчно задължено лице вследствие на административно разследване, проведено преди по-малко от две години.
Когато запитаният орган откаже да проведе административно разследване по втора алинея на основанията, предвидени в буква а) или б), той въпреки това предоставя на запитващия орган данни за датите и стойността на всички съответни доставки, извършени от данъчно задълженото лице в държавата членка на запитващия орган през последните две години.
Когато компетентните органи на поне две държави членки смятат, че е необходимо административно разследване, запитаният орган не може да откаже да извърши това разследване. Държавите членки гарантират, че между запитващия орган и запитания орган има постигнати договорености, съгласно които оправомощените от запитващия орган длъжностни лица вземат участие в административното разследване, извършвано на територията на запитания орган, с оглед събирането на информацията, посочена във втора алинея. Административното разследване се провежда съвместно от длъжностните лица на запитания и на запитващия органи. Длъжностните лица на запитващите органи имат същите правомощия за извършване на проверка както длъжностните лица на запитания орган. Длъжностните лица на запитващите органи имат достъп до същите помещения и документи като длъжностните лица на запитания орган, единствено за целите на административното разследване.
Изменение 13
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 12 а (нов)
(1a)  Вмъква се следният член:
„Член 12а
Всички държави членки прилагат набор от оперативни цели за намаляване на процента на забавените отговори и подобряване на качеството на исканията за информация и информират Комисията относно тези цели.“
Изменение 14
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 13 – параграф 3
3.  Информацията се предава посредством стандартни формуляри или чрез други средства, които съответните компетентни органи сметнат за подходящи. Чрез актове за изпълнение Комисията приема стандартните формуляри. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 58, параграф 2.;
3.  Информацията се предава, като се използват стандартни формуляри или чрез други средства, които съответните компетентни органи сметнат за подходящи. Комисията приема стандартните формуляри чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 58, параграф 2.
Изменение 15
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 14 – параграф 1 – алинея 2
(2a)  В член 14, параграф 1 втората алинея се заменя със следното:
„Дадена държава-членка може да се въздържи от участие в автоматичния обмен на информация по отношение на една или повече от посочените категории, когато събирането на информация за целите на обмена би довело до налагането на нови задължения на платците на ДДС или би наложило несъразмерна административна тежест на държавата-членка.“
„Дадена държава членка може да се въздържи от участие в автоматичния обмен на информация по отношение на една или повече от посочените категории, когато събирането на информация за целите на обмена би довело до налагането на непропорционални задължения на платците на ДДС или би наложило несъразмерна административна тежест на държавата членка.“
Изменение 16
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 17 – параграф 1 – буква д
д)  информация относно статуса на данъчно задължено лице съгласно член 13а от Директива 2006/112/ЕО и относно датата, на която този статус е предоставен, отказан и отнет.
д)  информация във връзка със статуса на сертифицирано данъчно задължено лице съгласно член 13а от Директива 2006/112/ЕО и относно датата, на която този статус е предоставен, отказан и отнет.
Изменение 17
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 17 – параграф 1 – буква е
„е) информацията, която събира в съответствие с член 143, параграф 2, букви а) и б) от Директива 2006/112/ЕО, както и държавата по произход, държавата по местоназначение, продуктовия код, валутата, общата сума, валутния курс, цените на отделните позиции и нетното тегло.“;
„е) информацията, която събира в съответствие с член 143, параграф 2, букви а) и б) от Директива 2006/112/ЕО, както и държавата по произход, идентификационните данни на износителя, държавата по местоназначение, продуктовия код, валутата, общата сума, валутния курс, цената на съответната позиция и нетното тегло.“
Изменение 18
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква д
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 17 – параграф 3
3.  Комисията определя посредством актове за изпълнение конкретните категории на информацията, посочена в буква е) от параграф 1 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 58, параграф 2.;
3.  Комисията определя посредством актове за изпълнение точните категории, които да бъдат включени в стандартните формуляри, образци и процедури за предоставянето на информацията, посочена в буква е) от параграф 1 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 58, параграф 2.
Изменение 19
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 21 – параграф 1 а
1a.  Всяка държава членка предоставя на своите длъжностни лица, които проверяват изискванията, предвидени в член 143, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО, достъп до информацията, посочена в член 17, параграф 1, букви б) и в) от настоящия регламент, до която са получили автоматизиран достъп от другите държави членки.;
1a.  Всяка държава членка предоставя на своите длъжностни лица, които проверяват изискванията, предвидени в член 143, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО, достъп до информацията, посочена в член 17, параграф 1, букви б) и в) от настоящия регламент, включително до регистъра на сертифицираните данъчно задължени лица, до която са получили автоматизиран достъп от другите държави членки.
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква б – подточка i
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 21 – параграф 2 – буква д – подточка i
i)  достъпът е свързан с разследване по подозрение в измама или с откриване или идентифициране на извършителите на измами;
i)  достъпът е свързан с разследване по подозрение в измама или с откриване или идентифициране на извършителите на измами и сериозни нарушения;
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква б – подточка i
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 21 – параграф 2 – буква д – подточка ii
ii)  достъпът е осъществен посредством посоченото в член 36, параграф 1 длъжностно лице за връзка в рамките на Eurofisc, което притежава личен потребителски идентификатор за електронните системи, който му осигурява достъп до тази информация.;
ii)  достъпът е осъществен посредством посоченото в член 36, параграф 1 длъжностно лице за връзка в рамките на Eurofisc, което притежава личен потребителски идентификатор за електронните системи, който му осигурява достъп до тази информация и регистъра на сертифицираните данъчно задължени лица.
Изменение 22
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква в
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 21 - параграф 2а - алинея 1 – уводна част
По отношение на информацията по член 17, параграф 1, буква е) се предоставя достъп най-малко до следните данни:
По отношение на информацията по член 17, параграф 1, буква е) се предоставя достъп най-малко до следната информация:
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква в
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 21 – параграф 2а – алинея 1 – буква а
а)  идентификационните номера за целите на ДДС, издадени от държавата членка, получаваща информацията;
а)  идентификационните номера за целите на ДДС, издадени от държавата членка, получаваща информацията, и регистъра на сертифицираните данъчно задължени лица;
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква в
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 21 – параграф 2а – алинея 1 – буква в
в)  държавата по произход, държавата по местоназначение, продуктовия код, валутата, общия размер, валутния курс, цените на отделните позиции и нетното тегло на внесените стоки, които подлежат на последваща вътреобщностна доставка на стоки, извършена от всяко лице по буква б) за всяко лице, притежаващо идентификационен номер за целите на ДДС, посочен в буква а);
в)  държавата по произход, държавата по местоназначение, продуктовия код, валутата, общия размер, валутния курс, цената на съответната позиция и нетното тегло на внесените стоки, които подлежат на последваща вътреобщностна доставка на стоки, извършена от всяко лице по буква б) за всяко лице, притежаващо идентификационен номер за целите на ДДС, посочен в буква а);
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква в
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 21 – параграф 2а – алинея 1 – буква г – уводна част
г)  държавата по произход, държавата по местоназначение, продуктовия код, валутата, общия размер, валутния курс, цените на отделните позиции и нетното тегло на внесените стоки, които подлежат на последваща вътреобщностна доставка на стоки, извършена от всяко лице по буква б) за всяко лице, притежаващо идентификационен номер за целите на ДДС, издаден от друга държава членка, при следните условия:
г)  държавата по произход, държавата по местоназначение, продуктовия код, валутата, общия размер, валутния курс, цената на съответната позиция и нетното тегло на внесените стоки, които подлежат на последваща вътреобщностна доставка на стоки, извършена от всяко лице по буква б) за всяко лице, притежаващо идентификационен номер за целите на ДДС, издаден от друга държава членка, при следните условия:
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква в
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 21 – параграф 2а – алинея 1 – буква г – подточка i
i)  достъпът е свързан с разследване по подозрение в измама или с откриване или идентифициране на извършителите на измами;
i)  достъпът е свързан с разследване по подозрение в измама или с откриване или идентифициране на извършителите на измами и сериозни нарушения;
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 21а – параграф 2 – алинея 1 – подточка i
i)  достъпът е свързан с разследване по подозрение в измама или с откриване или идентифициране на извършителите на измами;
i)  достъпът е свързан с разследване по подозрение в измама или с откриване или идентифициране на извършителите на измами и сериозни нарушения;
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква а
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 28 – параграф 2а
„2а. По взаимно съгласие между запитващия орган и запитания орган и в съответствие с реда и условията, определени от последния, оправомощените от запитващия орган длъжностни лица могат да участват в административните разследвания, провеждани на територията на запитаната държава членка, с цел да съберат и обменят информацията по член 1. Административните разследвания се провеждат съвместно от длъжностните лица на запитания и на запитващия органи. Длъжностните лица на запитващия орган упражняват същите правомощия за извършване на проверка, както длъжностните лица на запитания орган. Длъжностните лица на запитващите органи имат достъп до същите помещения и документи като длъжностните лица на запитания орган, единствено за целите на административното разследване. По взаимно съгласие между запитващия орган и запитания орган и съгласно правилата, определени от запитания орган, и двата органа могат да изготвят проект за общ доклад от проверката.“;
2а.  По взаимно съгласие между запитващия орган и запитания орган и в съответствие с реда и условията, определени от последния, оправомощените от запитващия орган длъжностни лица могат да участват в административните разследвания, провеждани на територията на запитаната държава членка, с цел да съберат и обменят информацията по член 1. Административните разследвания се провеждат съвместно, в дух на взаимно доверие и плодотворно сътрудничество, от длъжностните лица на запитания и на запитващия органи, при спазване на административните практики на тези органи и на националното законодателство на държавата членка на запитания орган, с цел борба с трансграничните измами с ДДС. Длъжностните лица на запитващите органи имат достъп до същите помещения и документи като длъжностните лица на запитания орган, единствено за целите на административното разследване. По взаимно съгласие между запитващите органи и запитания орган и съгласно правилата, определени от запитания орган, участващите органи могат да изготвят проект за общ доклад от проверката.“
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 33 – параграф 1
1.  С цел насърчаване на многостранното сътрудничество в борбата с измамите в областта на ДДС с настоящата глава се създава мрежа за бърз обмен, обработка и анализ на целева информация между държавите членки и за координиране на евентуални последващи действия (Eurofisc).;
1.  С цел насърчаване на многостранното сътрудничество в борбата с измамите в областта на ДДС с настоящата глава се създава мрежа за бърз обмен, обработка и анализ на целева информация относно трансгранични схеми за измама между държавите членки и за координиране на евентуални последващи действия (Eurofisc).“;
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква б – подточка i
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 33 – параграф 2 – буква б
б)  изпълняват и координират бързия многостранен обмен и съвместната обработка и анализ на целева информация в областите, в които действа Eurofisc (наричани по-нататък „области на дейност на Eurofisc“);
б)  изпълняват и координират бързия многостранен обмен и съвместната обработка и анализ на целева информация относно трансгранични схеми за измама в областите, в които действа Eurofisc (наричани по-нататък „области на дейност на Eurofisc“);
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква б – подточка ii
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 33 – параграф 2 – буква г
г)  координират административните разследвания, извършвани в участващите държави членки по отношение на заподозрени лица и извършители на измами, разкрити от посочените в член 36, параграф 1 длъжностни лица за връзка в рамките на Eurofisc.
г)  координират административните разследвания, извършвани в участващите държави членки по отношение на измами, разкрити от посочените в член 36, параграф 1 длъжностни лица за връзка в рамките на Eurofisc.
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 34 – параграф 2
2.  Държавите членки, решили да участват в областта на дейност на Eurofisc, участват активно в многостранния обмен и съвместната обработка и анализ на целева информация между всички участващи държави членки и в координирането на евентуални последващи действия.
2.  Държавите членки, решили да участват в областта на дейност на Eurofisc, участват активно в многостранния обмен и съвместната обработка и анализ на целева информация относно трансгранични схеми за измама между всички участващи държави членки и в координирането на евентуални последващи действия.
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 35 – параграф 1
Комисията предоставя на Eurofisc техническа и логистична подкрепа. Комисията няма достъп до информацията по член 1, която може да се обменя чрез Eurofisc, с изключение на обстоятелствата, предвидени в член 55, параграф 2.“;
Комисията предоставя на Eurofisc необходимата техническа и логистична подкрепа. Комисията има достъп до информацията по член 1, която може да се обменя чрез Eurofisc, за обстоятелствата, предвидени в член 55, параграф 2.“
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква в
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 36 – параграф 3
3.  По своя собствена инициатива или при поискване координаторите на област на дейност на Eurofisc могат да изпратят част от събраната и обработена информация на Европол и Европейската служба за борба с измамите (OLAF) съгласно уговореното между участниците в областта на дейност.
3.  По своя собствена инициатива или при поискване координаторите на област на дейност на Eurofisc могат да изпратят на Европол и Европейската служба за борба с измамите (OLAF) относима информация за най-тежките трансгранични престъпления с ДДС съгласно уговореното между участниците в областта на дейност.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква в
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 36 – параграф 4
4.  Координаторите на област на дейност на Eurofisc предоставят информацията, получена от Европол и OLAF, на останалите участващи длъжностни лица за връзка в рамките на Eurofisc. Информацията се обменя по електронен път.
4.  Координаторите на област на дейност на Eurofisc може да поискат от Европол и OLAF относима информация. Координаторите на област на дейност на Eurofisc предоставят информацията, получена от Европол и OLAF, на останалите участващи длъжностни лица за връзка в рамките на Eurofisc. Информацията се обменя по електронен път.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 48 – параграф 1 – алинея 2
Когато държавата членка по установяване получи информация, че данъчно задължено лице, което подава искане за възстановяване на ДДС съгласно член 5 от Директива 2008/9/ЕО, има безспорни задължения във връзка с ДДС в тази държава членка по установяване, тя може да информира държавата членка по възстановяването за тези задължения, с цел държавата членка по възстановяване да поиска съгласието на данъчно задълженото лице възстановеният ДДС да бъде преведен директно на държавата членка по установяване, за да се погаси неизплатеното задължение във връзка с ДДС. Когато данъчно задълженото лице се съгласи с извършването на този превод, държавата членка по възстановяване, от името на данъчно задълженото лице, превежда тази сума на държавата членка по установяване, доколкото тя е задължена да погаси това неизплатено задължение във връзка с ДДС. В срок от 15 дни от получаването на превода от държавата членка по възстановяване държавата членка по установяване информира данъчно задълженото лице за това, дали размерът на преведената сума покрива напълно или частично задължението във връзка с ДДС.
Когато държавата членка по установяване получи информация, че данъчно задължено лице, което подава искане за възстановяване на ДДС съгласно член 5 от Директива 2008/9/ЕО, има безспорни задължения във връзка с ДДС в тази държава членка по установяване, тя информира държавата членка по възстановяването за тези задължения, с цел държавата членка по възстановяване да поиска съгласието на данъчно задълженото лице възстановеният ДДС да бъде преведен директно на държавата членка по установяване, за да се погаси неизплатеното задължение във връзка с ДДС. Когато данъчно задълженото лице се съгласи с извършването на този превод, държавата членка по възстановяване, от името на данъчно задълженото лице, превежда тази сума на държавата членка по установяване, доколкото тя е задължена да погаси това неизплатено задължение във връзка с ДДС. В срок от 10 работни дни от получаването на превода от държавата членка по възстановяване държавата членка по установяване информира данъчно задълженото лице за това, дали размерът на преведената сума покрива напълно или частично задължението във връзка с ДДС.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 18
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 49 – параграф 2а – алинея 2
Държавите членки могат да съобщят на Европейската служба за борба с измамите всякаква налична информация за престъпления срещу общата система на ДДС, за да може тя да обмисли подходящи действия в рамките на своите правомощия.“
Без да се засяга член 36, параграф 3, държавите членки могат да съобщят на Европейската служба за борба с измамите всякаква налична информация за престъпления срещу общата система на ДДС, за да може тя да обмисли подходящи действия в рамките на своите правомощия.“
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 18 a (нова)
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 49 а (нов)
(18a)  Вмъква се следният член:
„Член 49a
Държавите членки и Комисията установяват обща система за събиране на статистически данни относно вътреобщностните измами с ДДС и публикуват националните прогнози за загуби на ДДС, дължащи се на тези измами, както и прогнози за Съюза като цяло. Комисията определя, посредством актове за изпълнение, практическите аспекти във връзка с подобна статистическа система. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 58, параграф 2.“
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 18 б (нова)
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 50 – параграф 1 a (нов)
(18б)  В член 50 се вмъква следният параграф:
„1а. Когато държава членка предоставя по-широкообхватна информация на трета държава от тази, която е предвидена в глави II и III от настоящия регламент, въпросната държава членка не може да откаже да предостави тази информация на която и да е друга държава членка, търсеща сътрудничество или имаща интерес да я получи.“
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 19 – буква а
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 55 – параграф 2
2.  Лицата, надлежно оправомощени от органа по акредитиране на сигурността към Комисията, могат да имат достъп до тази информация само доколкото това е необходимо за обезпечаването, поддръжката и развитието на електронните системи, поддържани от Комисията и използвани от държавите членки за целите на настоящия регламент.;
2.  Лицата, надлежно оправомощени от органа по акредитиране на сигурността към Комисията, имат достъп до тази информация доколкото това е необходимо за обезпечаването, поддръжката и развитието на електронните системи, поддържани от Комисията и използвани от държавите членки за целите на настоящия регламент, както и да се осигури надлежното прилагане на настоящия регламент.“
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 19 – буква б
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 55 – параграф 5
5.  По отношение на съхранението, обработката и обмена на информация, посочени в настоящия регламент, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (*). С цел правилното прилагане на настоящия регламент обаче държавите членки ограничават обхвата на задълженията и правата по членове 12—22 и членове 5 и 34 от Регламент (EС) 2016/679 до степента, необходима за защита на интересите по член 23, параграф 1, буква д) от посочения регламент. Обработката и съхранението на информацията, предвидени в настоящия регламент, се извършват само за целите на член 1, параграф 1 от настоящия регламент, като срокът на съхранение на информацията се ограничава до необходимото за постигането на тези цели.“
5.  По отношение на съхранението, обработката и обмена на информация, посочени в настоящия регламент, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (*). С цел правилното прилагане на настоящия регламент обаче държавите членки ограничават обхвата на задълженията и правата по членове 12—22 и членове 5 и 34 от Регламент (EС) 2016/679 до степента, необходима за защита на интересите по член 23, параграф 1, буква д) от посочения регламент. Обработката и съхранението на информацията, предвидени в настоящия регламент, се одобряват само за целите на член 1, параграф 1 от настоящия регламент, като срокът на съхранение на информацията се ограничава до необходимото за постигането на тези цели.“

Нарушаване на правата на коренното население по света, включително заграбване на земи
PDF 230kWORD 81k
Резолюция на Европейския парламент от 3 юли 2018 г. относно нарушаването на правата на коренното население по света, включително заграбването на земи (2017/2206(INI))
P8_TA(2018)0279A8-0194/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ) и други договори и инструменти на Организацията на обединените нации (ООН) в областта на правата на човека, и по-специално Декларацията на ООН за правата на коренното население (UNDRIP), приета от Общото събрание на 13 декември 2007 г.,

—  като взе предвид Конвенция № 169 на Международната организация на труда (МОТ) относно коренното население и племенните народи, приета на 27 юни 1989 г.,

—  като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права и Международния пакт за икономически, социални и културни права,

—  като взе предвид членове 21, 22 и 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид Стратегическата рамка на ЕС относно правата на човека и демокрацията, приета от Съвета на министрите на външните работи на 25 юни 2012 г., и Плана за действие относно правата на човека и демокрацията за периода 2015 – 2019 г., приет от Съвета на 20 юли 2015 г.,

—  като взе предвид Декларацията на ООН относно защитниците на правата на човека от 1998 г.,

—  като взе предвид насоките на Европейския съюз относно правата на човека, и по-специално насоките на Европейския съюз относно защитниците на правата на човека и Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ),

—  като взе предвид своите резолюции относно случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава,

—  като взе предвид своята резолюция от 24 ноември 2016 г. относно положението на коренното население гуарани-кайова в щата Мато Гросо до Сул, Бразилия(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 април 2016 г. относно Хондурас: положението на защитниците на правата на човека(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 март 2015 г. относно Танзания, по-специално въпроса за заграбването на земи(3),

—  като взе предвид Годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2016 г. и политиката на Европейския съюз в тази област(4),

—  като взе предвид Резолюция 69/2 на Общото събрание на ООН от 22 септември 2014 г., с която се приема заключителният документ на Световната конференция по въпросите на коренното население за 2014 г.(5),

—  като взе предвид Резолюция 71/178 на Общото събрание на ООН от 19 декември 2016 г. относно правата на коренното население, и по-специално параграф 13 от нея, с който 2019 г. беше обявена за Международна година на езиците на коренното население(6),

—  като взе предвид доклада на специалния докладчик на ООН по правата на коренното население до Съвета на ООН по правата на човека от 8 август 2017 г.(7),

—  като взе предвид Резолюция № 26/9 на Съвета на ООН по правата на човека от 26 юни 2014 г. за създаване на отворена междуправителствена работна група с цел изготвяне на правно обвързващ международен инструмент за транснационалните корпорации и други стопански предприятия по отношение на правата на човека(8),

—  като взе предвид процеса на отворената междуправителствена работна група за изготвяне на Декларация относно правата на селяните и други хора, които работят в селските райони, стартиран от Съвета на ООН по правата на човека на 13 октомври 2015 г.(9),

—  като взе предвид Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, приета от Общото събрание на ООН на 25 септември 2015 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, приета на 22 май 1992 г.,

—  като взе предвид споразумението от Дърбан и плана за действие, приети от V-ия конгрес на Международния съюз за опазване на природата (МСОП) за световните паркове през 2003 г.(10),

—  като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент от 19 октомври 2004 г., озаглавено „Насоки на ЕС за подпомагане на създаването на поземлена политика и на процесите на реформа в развиващите се страни“ (COM(2004)0686),

—  като взе предвид Доброволните насоки на Организацията на ООН за прехрана и земеделие относно отговорното управление на правото на владение на земя, рибарството и горите в контекста на националната продоволствена сигурност, приети от Комитета на ООН по световната продоволствена сигурност на 11 май 2012 г.(11),

—  като взе предвид Съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно Плана за действие на ЕС за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията (FLEGT), приет през 2003 г. (COM(2003)0251), и двустранните споразумения за доброволно партньорство (СДП) по FLEGT между Съюза и държавите партньори,

—  като взе предвид ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека и Глобалния договор на ООН,

—  като взе предвид принципите от Маастрихт, издадени на 28 септември 2011 г., които поясняват извънтериториалните задължения на държавите въз основа на постоянното международно право(12),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 15 май 2017 г.(13) относно коренното население,

—  като взе предвид разпоредбите относно правата на човека, включени в Споразумението от Котону,

—  като взе предвид декларацията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини от 9 август 201780, г. по случай Международния ден на коренното население по света(14),

—  като взе предвид своето решение да номинира Аура Лолита Чавес Иксакик за наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта през 2017 г., която е първият в историята номиниран за тази награда защитник на правата на коренното население,

—  като взе предвид Парижкото споразумение от 12 декември 2015 г. относно изменението на климата,

—  като взе предвид съвместния работен документ от 21 септември 2015 г., озаглавен „Равенството между половете и овластяването на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016—2020 г.“ (SWD(2015)0182),

—  като взе предвид Резолюция 64/292 на Общото събрание на ООН от 3 август 2010 г. относно човешкото право на достъп до питейна вода и канализация(15),

—  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2016 г. относно корпоративната отговорност при сериозни нарушения на правата на човека в трети държави(16),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2017 г. относно корупцията и правата на човека в трети държави(17),

—  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2017 г. относно действията на Съюза в подкрепа на устойчивостта(18),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становищата на комисията по развитие и на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0194/2018),

A.  като има предвид, че по приблизителни оценки броят на коренното население възлиза общо на 370 милиона души, които живеят в над 70 държави по света и представляват около 5% от цялото население на света, и като има предвид, че има най-малко 5 000 отделни коренни народа; като има предвид, че независимо от географската си разпръснатост тези народи са изправени пред сходни заплахи и предизвикателства;

Б.  като има предвид, че коренното население поддържа уникална връзка със земята и околната среда, в която живее, като използва наличните природни ресурси за създаването на уникални системи от знания, иновации и практики, които от своя страна оформят основна част от самоличността и духовността на това население и са от голямо значение за опазването и устойчивото използване на биологичното разнообразие; като има предвид, че традиционните знания на коренното население са съществен фактор, който допринася за развитието на човечеството; като има предвид, че комерсиализацията и/или маргинализацията на знанията на коренното население застрашава неговата роля като традиционен носител и пазител на тези знания;

В.  като има предвид, че колективните права на коренното население възникват по силата на традиционното заемане на териториите му и че чувството за принадлежност към тези територии не съвпада с концепцията за собственост по начина, по който тя обикновено се възприема в западните общества;

Г.  като има предвид, че традиционно населените с коренно население територии обхващат приблизително 22% от повърхността на земята в света и по приблизителни оценки там се намира 80% от биологичното разнообразие на планетата; като има предвид, че резерватите на коренното население представляват важна бариера срещу обезлесяването; като има предвид, че тропическите гори, населени с коренно население и местни общности, допринасят за съхраняването на въглерод в целия биом на тропическите гори, което ги прави ценни във всяка стратегия за борба с изменението на климата; като има предвид, че коренното население е най-уязвимо по отношение на породеното от изменението на климата отрицателно въздействие поради начина си на живот и тясната си връзка със земята, които зависят пряко от постоянната наличност на природни ресурси;

Д.  като има предвид, че земята е основен, ограничен и невъзобновяем природен ресурс, който е неразделна част от природното богатство на всяка държава;

Е.  като има предвид, че договорите в областта на правата на човека признават правото на коренното население на земите и ресурсите на неговите предци и предвиждат, че държавите трябва да се консултират добросъвестно с коренното население, за да получат неговото свободно, предварително и информирано съгласие във връзка с проекти, които могат да окажат въздействие върху традиционния му начин на живот, които могат да застрашат природните ресурси, които традиционно обработва и от които продължава да зависи, или които могат да доведат до разселване на населението, а в резултат на това и до загуба на значимо културно наследство, както материално, така и нематериално; като има предвид, че тези консултации следва да се проведат преди да бъдат приети и приложени законодателните и административните мерки, в съответствие с правото на самоопределение на коренното население, което означава правото му да притежава, ползва, разработва и контролира своите земи, територии, води, крайбрежни води и други ресурси; като има предвид, че коренното население има правото да определя свободно политическия си статут, да се развива свободно в икономически, социален и културен план и да ползва свободно природните си богатства и ресурси, като в никакъв случай не трябва да бъде лишавано от средствата си за препитание;

Ж.  като има предвид, че UNDRIP признава колективните и индивидуалните права на коренното население, и по-специално правото на това население над неговата земя, собственост, природни ресурси, територии, култура, идентичност и език, правото на заетост, здравеопазване и образование, както и правото да определя свободно политическия си статут и икономическото си развитие;

З.  като има предвид, че колективните и индивидуалните права на коренното население продължават да се нарушават в различни региони по света от държавни и недържавни субекти и в резултат на това то продължава да се сблъсква с физическо, психологическо и сексуално насилие, както и с расизъм, изключване, дискриминация, принудително изселване, пагубно заселване, незаконно или принудително отчуждаване на неговите традиционни територии или лишаване от достъп до неговите ресурси, поминък и традиционни знания; като има предвид, че според ООН коренното население се сблъсква с още по-големи нарушения на правата си отколкото преди 10 години;

И.  като има предвид, че жените от коренното население се сблъскват с пречки във връзка със своето сексуално и репродуктивно здраве и своите права в тази област, включително с липсата на консултации в областта на сексуалното и репродуктивното здраве, с липсата на достъп до съоръжения и материали и със законодателство, което забранява абортите дори в случай на изнасилване, като води до висок процент на смъртност при майчинство, на бременност при непълнолетни момичета и на болести, предавани по полов път;

Й.  като има предвид, че жените от коренното население се сблъскват с ширеща се безнаказаност по отношение на нарушенията на техните права, по-специално поради отказа на правото им на правни средства за защита и поради липсата на механизми за мониторинг и групирани по полов признак данни;

К.  като има предвид, че държавите носят крайната отговорност за гарантирането на сигурността, безопасността и правата на коренното население, включително тези на защитниците на екологичните и човешките права на коренното население;

Л.  като има предвид, че езиците на коренното население по света продължават да изчезват с обезпокояващи темпове, въпреки факта, че езиците са основен компонент на правата на човека и основните свободи и са от съществено значение за постигането на устойчиво развитие; като има предвид, че предаването на знанията на коренното население между поколенията е от жизненоважно значение за преодоляването на глобалните предизвикателства в областта на околната среда; като има предвид, че според прогнозите в публикуван през 2016 г. доклад на ООН(19) 95% от почти 6 700-те езика, които понастоящем се говорят в света, са застрашени от изчезване до края на века, като по-голямата част от тях са езици на коренното население; като има предвид, че държавите имат задължението да защитават и популяризират езиците на коренното население, за да гарантират, че тези народи се ползват в пълна степен от културните си права; като има предвид, че държавите следва да инвестират в мерки за промяна на социално вкоренените стереотипи;

М.  като има предвид, че в някои държави голяма част от коренните жители са мигрирали към големите градски центрове, където възниква чувството на отчуждение и загуба на културни ценности; като има предвид, че техните традиционни знания и практики не са адаптирани към градската среда и динамиката на съвременния пазар на труда, като това ги излага на бедност и нови форми на изключване и дискриминация;

Н.  като има предвид, че коренното население е изправено пред тревожни проценти на бедност, заболявания и неграмотност, недостатъчен достъп до безопасна и чиста вода, канализация, здравеопазване, образование, заетост и граждански права, включително политическо участие и представителство, и повече случаи на злоупотреба с вещества и самоубийства сред младите хора;

О.  като има предвид, че жените в коренните общности са особено маргинализирани от липсата на достъп до здравеопазване, социални услуги и икономически възможности, дискриминирани са поради своя пол, етнически произход и социално-икономическо положение, което води до по-високи равнища на смъртност, и стават жертва на основано на пола насилие и убийства; като има предвид, че според ООН най-малко всяка трета жена от коренното население е била изнасилена в някакъв момент от живота си, a процентите на майчина смъртност, бременност при подрастващите и болести, предавани по полов път, включително ХИВ/СПИН, са по-високи от средните; като има предвид, че жените често се сблъскват със специфични основани на пола заплахи и пречки, които трябва да се разглеждат в междусекторна перспектива;

П.  като има предвид, че незаконният трафик на наркотици засяга непропорционално коренните общности, тъй като търсенето на наркотици продължава да расте и незаконните производители на наркотици все по-често изтласкват коренните общности от традиционните им земи; като има предвид, че коренното население често бива физически или икономически принудено да участва в търговията с наркотици, особено в транспортните операции; като има предвид, че въоръжените конфликти увеличават милитаризацията на земите на коренното население и водят до нарушения на правата на човека и прилагане на прекомерна сила по отношение на коренните общности;

Р.  като има предвид, че нарастващото търсене и конкуренция за природни ресурси води до „глобална треска за земя“, която в няколко държави излага на неустойчив натиск териториите, които са традиционно населени и използвани от коренното население и местните общности; като има предвид, че експлоатирането на тези природни ресурси от секторите на селскостопанската промишленост, енергетиката, дърводобива и рудодобива, наред с други добивни промишлености, незаконната сеч, големите инфраструктурни проекти и проекти за развитие, правителствата и местното население представляват една от основните причини за траен конфликт по отношение на владението на земи и основната причина за замърсяването на водите и почвите;

С.  като има предвид, че развитието не може да бъде измерено въз основа на показатели за растеж, а следва да отчита най-напред намаляването на бедността и неравенството;

Т.  като има предвид, че лошо регулираният туризъм може да окаже отрицателно културно и екологично въздействие върху тези общности и че в някои случаи е подбуждащ фактор за заграбването на земи;

У.  като има предвид, че насилственото заграбване на земи от частни дружества обикновено се придружава от присъствието на частни сили за сигурност или военни части, което води, наред с другото, до увеличение на прякото и косвеното насилие в териториите на коренното население, засягайки пряко общностите, и по-конкретно обществените лидери и жените;

Ф.  като има предвид, че в момента има тенденция към милитаризиране на някои резервати и защитени зони, които понякога се припокриват със земите на коренното население и местните общности, което води до сериозни нарушения на правата на човека;

Х.  като има предвид, че гражданските конфликти в някои държави са свързани с поземлените права и са причината за принудителното разселване на коренните и местните общности, като по този начин създават възможности за заграбването на земи и концентрацията на собственост на земя;

Ц.  като има предвид, че заграбването на земи е сложен въпрос, който изисква цялостно международно решение; като има предвид, че следва да се изтъкне по-специално защитата на жените и момичетата от коренното население;

Ч.  като има предвид, че заграбването на земи не е непременно резултат от чуждестранните инвестиции, а може да се извършва и от правителствата и местните общности;

Ш.  като има предвид, че се увеличават частните форми на компенсация, чрез които частните дружества предлагат финансова компенсация на жените, които са жертви на насилие, в замяна на подписването на споразумение да не предявяват съдебен иск срещу дружеството; като има предвид, че държавите носят основната отговорност да осигурят спазване на международните си ангажименти за зачитането на правата на коренното население и че поради това те трябва да носят главната отговорност за избягването на нарушенията и за насърчаването на истината, правосъдието и обезщетенията за жертвите;

Щ.  като има предвид, че някои коренни народи в света са решили да откажат контакт с външния свят, като живеят в доброволна изолация, не разполагат с капацитет да защитават собствените си права и поради това са особено уязвими в случай на нарушение на техните права; като има предвид, че тези общности са най-уязвимите жители на планетата и че съществуването им е застрашено в частност от търсенето на нефт, обезлесяването, трафика на наркотици и инфраструктурата, свързана с тези дейности;

АА.  като има предвид, че много коренни народи продължават да са жертва на убийства, екзекуции без присъда, осакатяване, мъчения, изнасилвания, произволни задържания, физически нападения, тормоз и сплашване заради защитата на правото на териториите на техните предци и природните ресурси, включително достъпа им до вода и храна, и на техните духовни места и свещени гробища;

АБ.  като има предвид, че защитниците на правата на човека са сред най-основните и важни участници в устойчивото развитие, особено когато става въпрос за изграждането на устойчивост в обществен план, и са сред ключовите участници в приобщаващото демократично управление; като има предвид, че тези защитници работят за осигуряването не само на правата на своето население, но и на екологичната устойчивост и природното наследство на цялото човечество; като има предвид, че защитниците и активистите на човешките права на коренното население работят, за да осигурят на своите общности възможност да участват в политическите процеси, социалното приобщаване и икономическото овластяване и по демократичен и мирен начин гласът им да бъде чут в техните съответни държави и международната общност;

АВ.  като има предвид, че през последните години има обезпокояващо увеличение на убийствата, нападенията и другите форми на насилие срещу защитници и активисти на правата на човека, които са сред ключовите участници в устойчивото развитие, в контекста на защитата на правата на коренното население и местните общности, екологичните права и поземлените права; като има предвид, че според Front Line Defenders от 312-те убити през 2017 г. в света защитници на правата на човека, 67% са се борили за поземлените права на коренното население и са защитавали екологичните права против проекти в областта на добивната промишленост; като има предвид, че защитниците на човешките права на коренното население често се сблъскват със системната безнаказаност на извършилите нападенията срещу тях лица;

АГ.  като има предвид, че въпреки че защитниците на човешките права на жените от коренното население играят решаваща роля за защитата на жените в местните общности, техните дейности са криминализирани и те биват подлагани на разнообразни форми на насилие, включително тормоз, изнасилване и убийство;

АД.  като има предвид, че трябва да се подобри прилагането на незадължителната корпоративна социална отговорност и схемите за доброволно регулиране, за да се защитят коренните и местните общности от нарушаването на техните права на човека, да се предотврати заграбването на земи и да се гарантира ефективна корпоративна отговорност; като има предвид, че липсата на механизми за контрол и отчетност представлява основна пречка за ефективните и подходящи правни средства за защита;

АЕ.  като има предвид, че редица инвеститори и предприятия със седалище в ЕС, наред с другото, участват в стотици операции по придобиване на земя в Африка, Азия и Латинска Америка, което в някои случаи е довело до нарушения на правата на коренните и местните общности; като има предвид, че субекти със седалище в ЕС може да са замесени в свързани със заграбването на земи нарушения на правата на човека по различни начини, като например посредством частни и финансови дружества със седалище в ЕС, които финансират заграбването на земи пряко или косвено, или посредством публично-частни партньорства; като има предвид, че в много случаи техните многобройни чуждестранни поделения могат да затруднят проследяването на техните корени директно до страните на произход; като има предвид, че дори когато тези корени могат да бъдат проследени, продължават да съществуват значителни правни и практически пречки пред достъпа до правосъдие и търсенето на отговорност чрез съдилищата на ЕС и неговите държави членки, включително в резултат на ограниченията по отношение на компетентността по делата, свързани с недвижими имоти (включително земя и природни ресурси), сериозни ограничения върху стойността на наличните правни средства за защита и наличието на правна помощ, както и трудностите при доказване на отговорността на дружеството майка;

АЖ.  като има предвид, че повечето земи в развиващите се страни са населени, което излага инвестициите и репутацията на дружествата на свързани със стопанисването рискове и увеличава значително оперативните им разходи, когато възникват прехвърляния на земя в условия на конфликт, без предварителното съгласие на коренните и местните общности и при незачитане на техните права;

АЗ.  като има предвид, че специалният докладчик на ООН за защитниците на правата на човека, Майкъл Фрост, определи Латинска Америка като предизвикващ безпокойство регион, където „правителствени и корпоративни участници са замесени в убийствата на защитници на екологичните права на човека“;

АИ.  като има предвид, че задължението за защита и осигуряване на достъп до правни средства за защита съгласно Европейската конвенция за правата на човека се отнася както за извънтериториални дейности, така и за местни дейности с извънтериториално въздействие; като има предвид, че степента на ангажираност на ЕС и неговите държави членки към техните извънтериториални задължения следва да бъде значително повишена;

АЙ.  като има предвид, че ЕС предоставя подкрепа за насърчаването и защитата на демокрацията и правата на човека в целия свят чрез ЕИДПЧ, който допълва другите инструменти за външна помощ и се осъществява предимно чрез организациите на гражданското общество; като има предвид, че чрез своя механизъм protectdefenders.eu ЕС предоставя бърза помощ на изложените на риск защитници на правата на човека, помага им да посрещнат най-спешните си нужди и засилва капацитета им да вършат работата си в средносрочен и дългосрочен план;

АК.  като има предвид, че международните финансови институции играят централна роля за това да се гарантира, че финансираните от тях проекти не са свързани с нарушения на човешките и екологичните права на коренното население и не допринасят за такива нарушения; като има предвид, че многонационалните корпорации носят отговорността да гарантират, че техните дейности и/или вериги на доставка не са свързани с нарушения на човешките и екологичните права, и по-специално на правата на коренното население;

АЛ.  като има предвид, че ЕС е най-големият доставчик на помощ за развитие в света, голяма част от която е предназначена за Африка; като има предвид, че Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Комисията трябва да извършват изчерпателни проверки на използването на фондове от трети държави получатели, като поставят зачитането на правата на човека на челно място в своята политика за отпускане на помощ;

АМ.  като има предвид, че коренното население в Европа продължава да страда от маргинализация, дискриминация и социално изключване, на които трябва да се противодейства и които трябва да бъдат коригирани посредством основан на правата подход;

1.  призовава ЕС, държавите членки и техните партньори в международната общност да приемат всички необходими мерки за пълното признаване, защита и насърчаване на правата на коренното население, включително на техните земи, територии и ресурси; приветства работата на гражданското общество и НПО по тези въпроси;

2.  призовава ЕС да се увери, че всички негови политики за развитие, инвестиции и търговия зачитат човешките права на коренното население, залегнали в договорите и конвенциите за правата на човека и в правните инструменти, които се занимават по-специално с правата на това население;

3.  призовава всички държави, включително ЕС и неговите държави членки, да следват всички необходими стъпки, за да се придържат ефективно към разпоредбите, съдържащи се в Конвенция № 169 на МОТ относно коренното население и племенните народи(20), и припомня, че всички ратифицирали я държави са длъжни да разработят съгласувани и систематични действия за защита на правата на коренното население;

4.  отправя призив към всички държави, които все още не са ратифицирали Конвенция № 169 на МОТ относно коренното население и племенните народи, и по-специално държавите – членки на ЕС, да направят това; изразява съжаление поради факта, че само няколко държави членки са ратифицирали конвенцията до момента; призовава ЕС да положи всички възможни усилия, посредством своя политически диалог и диалог за правата на човека с трети държави, за да насърчи ратифицирането на Конвенция № 169 на МОТ, Конвенцията на ООН за правата на детето и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, да приеме техните факултативни протоколи и да отстоява UNDRIP;

5.  признава, че е постигнат напредък по отношение на признаването на правата на коренното население и че гражданското общество е все по-осведомено за неговото положение; признава приноса на ЕС в това отношение; предупреждава обаче, че присъствието на този въпрос в политиките на ЕС е все още минимално, включително при договарянето на споразумения за търговия и сътрудничество;

6.  призовава ЕС и неговите държави членки да създадат условия за изпълнението на целите, определени в UNDRIP, и да насърчават международните си партньори да я приемат и прилагат в пълна степен;

7.  обръща внимание на ролята, която играе диаспората като посредник и канал за знания на коренното население;

Човешки права на коренното население

8.  призовава ЕС и неговите държави членки да подкрепят и да гласуват в подкрепа на Декларацията относно правата на селяните и други хора, които работят в селските райони, която ще бъде гласувана през 2018 г. в Съвета на ООН по правата на човека; отбелязва с интерес, че акцентът на сесията на Комисията на ООН за положението на жените през 2018 г. е бил върху жените в селските райони;

9.  призовава всички държави, включително ЕС и неговите държави членки, законово да признаят и приемат териториалната автономия и правото на самоопределение на коренното население, което означава правото му да притежава, ползва, разработва и контролира своите земи, територии, води, крайбрежни води и други ресурси, които притежава като традиционна собственост или поради друго традиционно занятие или използване, както и тези, които е придобило по друг начин;

10.  призовава всички държави, включително ЕС и неговите държави членки, да приемат или да участват в стратегии за възстановяването на зоните на конфликти с цел насърчаване и защита на правата на коренното население;

11.  отбелязва тревожните резултати от проучването, публикувано от ООН през 2010 г., от което е видно, че жените от коренното население са по-често жертва на насилие и изнасилвания отколкото жените в световен мащаб; поради това призовава държавите членки и ЕС да осъдят решително използването на насилие, в това число сексуалното насилие, срещу жени от коренното население; счита, че следва да бъде отделено специално внимание на жените и момичетата – жертви на насилие, като им се осигури достъп до спешна медицинска и психологическа помощ;

12.  призовава за оттеглянето на частните сили за сигурност и военни сили, разположени на териториите на коренното население в нарушение на неговите права;

13.  призовава всички държави да гарантират, че коренното население, и по-специално жените, имат достъп до съдебни механизми в случай на корпоративни нарушения на техните права, както и че частните форми на защита, които не осигуряват ефективен достъп до правосъдие, не биват признавани за легитимни; призовава всички държави да назначават повече жени в съдебните си системи с цел преодоляване на патриархалната система, която обикновено съществува в тези структури; подчертава необходимостта от въвеждане на необходимите механизми с цел да се гарантира, че жените от коренното население не са третирани по дискриминационен начин, включително подходящи услуги за устен превод и правна помощ;

14.  приветства факта, че Европейският съвет обяви защитата на правата на коренното население за приоритет, както е посочено в заключенията на Съвета от май 2017 г.;

15.  призовава държавите партньори да гарантират, че коренното население има универсален достъп до своите национални регистри на населението като първа стъпка към признаването на индивидуалните и колективните му права; призовава ЕС да подкрепи държавите партньори при създаването на граждански регистри и ефективното им управление;

16.  отбелязва със загриженост, че рисковете за правата на човека, свързани с минния добив и добива на нефт и газ, са непропорционално големи за коренното население; призовава развиващите се страни да осъществяват задължителни оценки на въздействието върху правата на човека преди всяка нова дейност в тези сектори и да оповестяват техните заключения; подчертава необходимостта да се гарантира, че законодателството, което урежда предоставянето на концесии, включва разпоредби относно свободното, предварително и информирано съгласие; препоръчва стандартите на Инициативата за прозрачност на добивната промишленост да бъдат разширени, така че да включват защитата на правата на човека на местните и коренните общности;

17.  призовава всички държави, и по-конкретно ЕС и неговите държави членки, да включват коренното население и селските общности в процеса на вземане на решения за определянето на стратегии за справяне с изменението на климата, които следва също така да обхванат случая с непоправимите вреди вследствие на изменението на климата, което може да ги принуди да мигрират и да доведе до двойната им дискриминация като разселени по екологични причини лица и като коренно население;

18.  призовава всички държави, включително ЕС и неговите държави членки, да признаят, че е важно да се консултират с коренното население във всички обсъждания по въпроси, които могат да го засягат, като по този начин му гарантират правото на свободно, предварително и информирано консултиране; във връзка с това призовава за създаването на механизми на равнище ЕС за консултирането и участието на коренното население с мандат за участие в политическия диалог и наблюдение на изпълнението на политиката, ангажиментите и плановете за действие на ЕС относно коренното население; призовава всички държави, включително ЕС и неговите държави членки, да създадат условия за ефективното присъствие на представители и лидери на коренното население в гражданското общество и общественото пространство и за по-видимото им участие в политическата система и процеса на вземане на решения по въпроси, които са от значение за тях, включително конституционни реформи;

19.  призовава всички държави, включително ЕС и неговите държави членки, да приемат и изпълняват препоръките от заключителния документ на Световната конференция по въпросите на коренното население към ООН за 2014 г. и препоръките от Постоянния форум на ООН по въпросите на коренното население и тези, предложени от специалния докладчик на ООН за правата на коренното население;

20.  посочва, че в своята резолюция относно правата на коренното население Общото събрание на ООН обяви 2019 г. за Международна година на езиците на коренното население; подчертава, че културата е фактор за развитие;

21.  призовава всички държави, включително ЕС и неговите държави членки, да допринасят за прилагането и осъществяването на 2019 г. като Международна година на езиците на коренното население;

22.  настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да продължат да работят за обезпечаването на физическата неприкосновеност и правната помощ за защитниците на правата на коренното население, екологичните права, правата на интелектуална собственост и поземлените права, по-конкретно чрез укрепването на ЕИДПЧ и съществуващите различни инструменти и механизми, като например protectdefendeurs.eu, с цел защита на активистите в областта на правата на човека и околната среда, със специален акцент върху жените защитници на правата на човека и засилено участие в инициативите, предложени от международни организации като ООН; изисква от ЕС да инструктира своите делегации да наблюдават и подкрепят правозащитниците, като обръщат особено внимание на защитата на жените, децата и хората с увреждания, и да докладват за нарушенията на правата на човека по систематичен и убедителен начин; призовава ЕСВД да участва в плана, изготвен от Междуамериканската комисия по правата на човека (IACHR) и Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека (СВКПЧ), за закрила на защитниците на правата на човека в Латинска Америка;

23.  осъжда продължаващото криминализиране на лицата, които защитават правата на коренното население и правото на земя в целия свят; призовава всички държави, включително ЕС и неговите държави членки, да предотвратят безнаказаността за престъпленията, извършвани срещу защитници на човешките права на коренното население, посредством надлежно разследване и преследване по съдебен ред;

24.  призовава всички държави, включително ЕС и неговите държави членки, да гарантират, че политическите им стратегии изцяло зачитат правата на коренното население и селските общности, така че спазването на тези права винаги да бъде гарантиране както в момента на създаване и разширяване на защитените зони, така и във връзка с вече съществуващи защитени зони, чието създаване преди това е довело до изселването, изключването или по друг начин непропорционално е ограничило правата на коренното население и селските общности;

25.  подкрепя исканията на коренното население за международно репатриране и установяването на международен механизъм с цел борба срещу продажбата на местни артефакти, които са незаконно отнети от коренното население; призовава Комисията да подкрепи тези усилия, включително чрез финансова помощ по линия на ЕИДПЧ;

26.  подчертава, че международната общност, включително ЕС и държавите членки, трябва да поемат сериозни ангажименти да включват хората с увреждания от коренното население, и особено децата, във всички области на политиката, да насърчават правата и нуждите на коренното население с увреждания в международната правна рамка и да гарантират, че свободното, предварително и информирано съгласие на хората с увреждания, и особено децата, се взема предвид;

27.  призовава Комисията да лансира план за действие на ЕС относно отговорното бизнес поведение, който да обхваща прилагането на ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, включително по отношение на комплексната проверка и достъпа до правни средства за защита; призовава Комисията да даде мандат на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) да събира информация относно съдебните и извънсъдебните механизми в държавите членки относно достъпа до правни средства за защита на жертвите на свързани с бизнеса нарушения, включително коренното население; счита, че партньорите на ЕС в частния и публичния сектор следва да осигурят пълна и достъпна информация относно спазването от тяхна страна на свободното, предварително и информирано съгласие на коренното население;

Заграбване на земи

28.  приветства съобщението на Международния наказателен съд от 2016 г., че заграбването на земи и разрушаването на околната среда са основните причини за много нарушения на правата на човека и отсега нататък могат да предизвикат обвинения в престъпления срещу човечеството;

29.  остава загрижен относно ситуацията със заграбването на земи в резултат на корупционни практики от страна на корпорации, чуждестранни инвеститори, национални и международни държавни участници, длъжностни лица и органи; призовава ЕС и неговите държави членки да отделят по-голямо внимание на въпроса за заграбването на земи в своите програми за правата на човека;

30.  призовава ЕС и неговите държави членки да насърчават държавите партньори, които участват в изграждането на мира в следконфликтни ситуации, които включват права върху земята, да разработят мерки за връщане на разселени коренни и местни общности на техните традиционни територии, като фактор от решаващо значение за постигане на устойчив мир и социална стабилизация;

31.  изразява съжаление относно факта, че в много от засегнатите от заграбването на земи страни ефективният достъп до правосъдие и правни средства за защита за коренното население и скотовъдците са ограничени поради слабото управление и поради факта, че техните права на собственост върху земята често не са официално признати съгласно местните или националните правни рамки; отбелязва например, че правото на паша и общите пасища са традиционни права за земеползване, които се основават на обичайното право, а не на придобитите права на собственост; настоятелно призовава държавите партньори да признават и защитават правата на скотовъдните общности и коренното население, по-специално във връзка с обичайната собственост и контрола върху техните земи и природни ресурси, както е посочено в UNDRIP и Конвенция № 169 на МОТ, т.е. чрез създаване на условия за колективна регистрация на земеползването и чрез въвеждането на политики, насочени към осигуряване на по-справедлив достъп до земя; призовава ЕС и неговите държави членки активно да подпомагат държавите партньори в това и при прилагане на принципа на свободно, предварително и информирано съгласие при случаи на широкомащабно придобиване на земя, както е посочено в Доброволните насоки относно отговорното управление на правото на владение на земя, рибарството и горите и в съответствие с международното право в областта на правата на човека; призовава също така ЕС да подпомогне държавите партньори в подобряването на законодателството им относно собствеността върху земята посредством признаване на всеобщото право на жените да имат достъп до земя като пълноправни собственици;

32.  призовава ЕС да укрепи своите насоки в областта на поземлената политика и защитата на правата на човека в международните споразумения и договори и да популяризира своите ценности по отношение на защитата на жените и момичетата, и особено на жените и момичетата в селските райони, които по принцип са по-уязвими при възникване на промени в земите и които често имат по-ограничен достъп до земя и по-малки права върху нея;

33.  призовава всички държави да инвестират в научните изследвания, за да се преодолеят пропуските в знанията относно въздействието на заграбването на земи върху жените и за да се анализират по-задълбочено свързаните с пола последствия от това явление, така че да се разработят насоки, които да се прилагат върху сделките със земя;

34.  настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да поискат оповестяване на придобиванията на земя, в които участват корпорации и субекти със седалище в ЕС, или финансирани от ЕС проекти за развитие, за да се увеличи прозрачността и отчетността на тези придобивания; призовава ЕС да извършва мониторинг на свободното, предварително и информирано съгласие на коренните общности, за да се увеличи прозрачността и отчетността на бъдещите придобивания, като предоставя указания и дава възможност на делегациите и посолствата на ЕС да направят това, в сътрудничество със съответните НПО; призовава ЕС да бъде изключително бдителен по отношение на проектите, подкрепяни от международни и европейски финансови институции, за да гарантира, че това финансиране не води до или не допринася за нарушаването на човешките и екологичните права на коренното население;

35.  призовава всички държави да предвидят подходящи разпоредби, които да търсят отговорност от общностните лидери за техните решения и действия в областта на управлението на земи, в това число публични, държавни и общностни земи, и да насърчат промените на правните и обичайните практики, водещи до дискриминация на жените по отношение на собствеността върху земята и наследяването;

36.  призовава всички държави, особено ЕС и неговите държави членки, да приемат и да предоставят своята подкрепа за изпълнението на Доброволните насоки относно отговорното управление на правото на владение на земя, рибарството и горите и да подпишат СДП за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с възможно най-много съответни държави; призовава Комисията да гарантира строгото спазване и прилагане на Регламента относно дървения материал(21) и да санкционира държавите членки, които не спазват регламента в борбата с обезлесяването;

37.  призовава всички държави, включително ЕС и неговите държави членки, да дадат възможност на коренните общности да постигат икономическо развитие в съответствие със световните политики за опазване на околната среда; настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да насърчават и подкрепят организациите на коренното население, които следват програма за социално развитие, която включва проектиране и разработване на правна и институционална рамка за определянето на границите и собствеността на териториите на коренното население; подчертава, че признаването и официалното оформяне на земите на коренното население и овластяването на органите и членовете на общностите на коренното население ще гарантират устойчивост и социална отговорност и ще допринесат за разрешаването на поземлените спорове и конфликти в съответната държава;

38.  призовава всички държави да вземат необходимите мерки, за да се гарантира, че държавните органи се въздържат от публични изявления или декларации, които стигматизират и подкопават законната роля на жените от коренното население за защитата на тяхна територия в контекста на заграбването на земи и добива на ресурси, и насърчава общественото признание на важната роля, която те играят в демократичните общества;

39.  призовава всички държави да зачитат, защитават и отстояват поземлените права на дребните стопани и правото на физическите лица на други ресурси, като например вода, гори, селскостопански животни и рибни запаси; признава, че дискриминационното отчуждаване на земя и принудителното изселване, които неблагоприятно засягат населението в развиващите се страни, могат да имат значително въздействие върху неговия поминък и да подкопаят основните права на човека, като правото на живот, прехрана, жилищно настаняване, здраве и собственост;

Бизнес и права на човека

40.  призовава ЕС да гарантира, че ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека са напълно интегрирани в националните програми на държавите членки и са включени в практиките и дейностите на транснационалните корпорации и стопански предприятия с европейски връзки;

41.  настоятелно призовава Съюза да продължи да подкрепя ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека и да продължи да насърчава правилното им прилагане;

42.  призовава ЕС да участва по конструктивен начин в преговори за съгласуване на договор на равнището на ООН относно транснационалните корпорации, който гарантира зачитането на човешките права на коренното население, и по-специално на жените и момичетата;

43.  препоръчва ЕС да разработи европейски регионален план за действие за бизнеса и правата на човека, воден от принципите, залегнали в UNDRIP, и призовава за разработването и прилагането на национални планове за действие по този въпрос;

44.  настоява, че ЕС и неговите държави членки трябва да се стремят многонационалните корпорации и международните финансови институции да бъдат държани отговорни за своето въздействие върху човешките и екологичните права на коренните общности; призовава ЕС да гарантира, че всички нарушения на правата на коренното население от европейски дружества са надлежно разследвани и санкционирани чрез подходящи механизми, и насърчава ЕС да оттегли всяка форма на институционална или финансова подкрепа в случай на наличие на нарушения на правата на човека;

45.  призовава ЕС да създаде механизъм за подаване на жалби в съответствие с Препоръка № 2013/396/ЕС на Комисията(22) от 11 юни 2013 г., чрез който коренните и местните общности да могат да подават жалби за нарушения и злоупотреби с техните права в резултат на стопански дейности със седалище в ЕС, независимо от държавата, в която са извършени нарушенията и злоупотребите, за да се гарантира, че жертвите имат ефективен достъп до правосъдие, както и до техническа и правна помощ; призовава всички държави, включително държавите членки и ЕС, да се включат в преговорите за приемане на правно обвързващ международен инструмент за правата на човека за транснационални корпорации и други дружества във връзка с правата на човека чрез активно участие в създадената на равнище ООН отворена междуправителствена работна група;

46.  призовава Съюза и неговите държави членки да гарантират достъп до правни средства за защита на жертвите на нарушения на и злоупотреби с правата на човека, произтичащи от дейности на дружества със седалище в Съюза, като премахнат всички пречки, както практически, така и правни, така че разделението на отговорностите да не възпрепятства отчетността или да не отказва достъп до правосъдие в страната, в която е извършена злоупотребата;

47.  припомня отговорността на дружествата да гарантират правото на коренното население на свободни, предварителни и информирани консултации, когато в рамките на неговите територии предстоят да бъдат извършени проекти, строителни работи или дейности, и да включват и впоследствие да прилагат корпоративна социална отговорност в политиките си;

48.  призовава ЕС да изпълнява извънтериториалните си задължения във връзка с правата на човека; призовава ЕС да изготви ясни правила за поведение и регулаторни рамки за извънтериториалното действие от страна на дружества и инвеститори, които попадат в рамките на неговата юрисдикция, за да се гарантира, че зачитат правата на коренното население и местните общности и че могат да бъдат подведени под отговорност и санкционирани по подходящ начин, когато тяхната дейност води до нарушения на тези права; насърчава Комисията да обмисли ефективни механизми относно задълженията за надлежна проверка за дружествата, за да гарантира, че вносните стоки не са свързани със заграбване на земи и сериозни нарушения на правата на коренното население; настоятелно призовава ЕСВД да разработи оперативни инструменти за предоставяне на насоки за персонала в делегациите на ЕС;

Устойчиво и икономическо развитие за коренното население

49.  приканва ЕС и неговите държави членки да включат въпроса за правата на коренното население и заграбването на земи в изпълнението от страна на ЕС на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г.;

50.  подчертава ключовата роля, която играе коренното население в опазването на околната среда посредством своя начин на живот и модели на развитие;

51.  приканва ЕС настоятелно да призове своите държави партньори в рамките на сътрудничеството си за развитие с трети държави да обръщат особено внимание на положението на коренното население, включително чрез разработване на приобщаващи социални политики в традиционните територии или градската среда и, в контекста на мерките за намаляване на бедността, да намалят последиците от откъсването от корените и несъответствието между градския контекст и традиционните способности и културната специфика на коренното население;

52.  подчертава прякото въздействие, което изменението на климата оказва върху жените от коренното население, принуждавайки ги да прекратят своите традиционни практики или да бъдат разселени, като вследствие на това рискуват да станат жертви на насилие, малтретиране и експлоатация; призовава всички държави, включително ЕС и държавите членки, да включват коренното население, и по-специално жените от коренното население и селските общности, в своите стратегии за справяне с изменението на климата и в разработването на ефикасни стратегии в областта на климата по отношение на адаптирането и смекчаването на последиците, като отчитат свързаните с пола специфики; настоява за сериозно отношение към въпроса за предизвиканото от климата разселване; призовава за засилено международно сътрудничество с цел да се гарантира устойчивостта спрямо изменението на климата;

53.  подчертава голямото значение на Целите за устойчиво развитие (ЦУР) по отношение на коренното население, по-специално ЦУР 2 (нулево равнище на глад), 4.5 (достъп до образование) и 5 (равенство между половете); отново заявява, че коренното население по света страда прекомерно от нарушения на правата на човека, престъпления, расизъм, насилие, експлоатация на природните ресурси, здравословни проблеми, както и високи равнища на бедност, като на него се падат 15% от живеещите в бедност, като в същото време то представлява само 5% от населението на света; подчертава, че на местните лидери и защитници на правата на човека, които се изразяват открито срещу несправедливостите, трябва да бъде предоставена пълна и цялостна защита;

54.  припомня, че програмата до 2030 г. разглежда тези проблеми на коренното население във връзка с развитието, и подчертава, че са необходими допълнителни усилия за нейното прилагане; подчертава необходимостта от укрепване на Главната група на коренното население за устойчиво развитие (IPMG) в качеството ѝ на глобален механизъм за координация и съгласувани усилия за утвърждаване на правата и приоритетите за развитие на коренното население; призовава Комисията да установи по-добра връзка с IMPG и да я включи в многостранната си платформа по въпросите на изпълнението на ЦУР;

55.  припомня, че 80% от горите в световен мащаб представляват традиционни земи и територии на коренното население; подчертава жизненоважната роля на коренното население за устойчивото управление на природните ресурси и опазването на биологичното разнообразие; припомня, че Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) приканва държавите да зачитат знанията и правата на коренното население като гаранти при прилагане на програмата REDD +; настоятелно призовава държавите партньори да приемат мерки за ефективно включване на коренното население в мерките за адаптиране към изменението на климата и смекчаване на неговите последици;

56.  отбелязва, че между 200 и 500 милиона души в целия свят практикуват скотовъдство и че скотовъдството е от основно значение за поминъка в сухите зони и планинските региони на Източна Африка; подчертава необходимостта от насърчаване на устойчивото скотовъдство, за да се постигнат ЦУР; насърчава ЕС и неговите държави членки да подкрепят Африканската архитектура на управление (ААУ), и по-специално Африканския съд по правата на човека и народите, с цел изпълнение на Рамката на политика на Африканския съюз в областта на скотовъдството в Африка и, в по-общ план, признаване на правата на скотовъдните общности и коренното население, свързани с общата собственост върху земята на техните предци, правото им да се разпореждат свободно със своите природни ресурси и техните права на културна и религиозна принадлежност;

57.  припомня правото на правителствата да предприемат регулаторни мерки в обществен интерес; припомня също така, че международните инвестиционни споразумения трябва да са в съответствие с международното право за правата на човека, включително разпоредбите относно коренното население, и призовава за по-голяма прозрачност в това отношение, особено чрез създаването на подходящи процедури и механизми на консултация в сътрудничество с коренното население; призовава финансовите институции в областта на развитието, които финансират инвестиции за укрепване на техните гаранции за правата на човека, да гарантират, че използването на земята и природните ресурси в развиващите се страни не води до нарушения на правата на човека, особено по отношение на коренното население;

58.  призовава всички държави да се ангажират да гарантират, че коренното население има истински достъп до здравеопазване, образование, заетост и икономически възможности; настоятелно призовава всички държави да насърчават включването на междукултурни публични политики, както и на езиците, историята и културата на коренното население в своите училищни програми, или да предлагат допълнителни извънкласни часове за опазване, съживяване и популяризиране на културата на коренното население както на национално, така и на международно равнище; счита, че разработването на инициативи за повишаване на осведомеността на гражданското общество, широката общественост и медиите за значимостта на зачитането на правата, убежденията и ценностите на коренното население би могло да допринесе за преодоляване на предразсъдъците и невярната информация;

59.  призовава ЕС и държавите – негови партньори, да осигурят културно компетентни услуги, свързани с психичното здраве, в партньорство с коренните общности, за да се предотвратят злоупотребата с вещества и самоубийствата; подчертава, че е важно да се подкрепят организациите на жените от коренното население с оглед на овластяването на жените и повишаването на тяхната способност да участват в гражданското общество;

60.  призовава ЕС и неговите държави членки да подкрепят усилията на коренното население и местните общности да развиват собствени модели за бизнес и управление на земята;

61.  призовава всички държави да гарантират, че коренните общности се възползват от устойчиви приходи от туризма и са защитени от отрицателното въздействие, което масовият туризъм би могъл да окаже, и приветства примерите на споделено управление на резервати и защитени зони, което позволява по-добра защита на екосистемите и контрол върху туристическите потоци; във връзка с това припомня значението на концепцията за устойчиво развитие;

Политиката на ЕС за сътрудничество с трети държави

62.  препоръчва да се отдаде по-голямо значение на положението на коренното население във външната политика на ЕС, включително в неговия диалог за правата на човека с трети държави и в споразуменията за търговия, сътрудничество и развитие; настоява Съветът систематично да докладва относно действията на ЕС в подкрепа на коренното население в Годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света; призовава ЕС и неговите държави членки да вземат предвид констатациите на всеобщия периодичен преглед и на органите на ООН по договорите за правата на човека в горепосочения годишен доклад на ЕСВД, за да потвърдят съответствието на своите политики с правата на коренното население;

63.  подчертава, че ЕС и неговите държави членки трябва да повдигат въпроса за човешките права на коренното население и на защитниците на тези права в двустранните и многостранните преговори и дипломатическото общуване, както и да упражняват натиск за освобождаването на задържаните защитници на правата на човека; призовава ЕС и неговите държави членки да полагат усилия да гарантират, че правителствата на третите държави осигуряват подходяща защита на коренните общности и защитниците на правата на човека и подвеждат под съдебна отговорност извършителите на престъпления срещу тях;

64.  настоятелно призовава делегациите на ЕС и посолствата на държавите членки да преразгледат и подобрят прилагането на насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека, като вземат предвид специфичните потребности и заплахи за защитниците на човешките права на коренното население, както и специфичното положение на защитниците на човешките права на коренното население, които са подложени на множествена дискриминация, като например жените, възрастните хора, ЛГБТИ и хората с увреждания; в тази връзка настоява делегациите на ЕС и посолствата на държавите членки да осигурят на служителите си подходящо обучение, така че те да могат да работят с гражданското общество и защитниците на правата на човека, да поддържат контакти и да предоставят подкрепа при необходимост;

65.  подчертава необходимостта да се даде възможност на коренните общности да се възползват от най-новите информационни технологии, за да постигнат по-добро качество на живот и по-добро здравеопазване, и че това е област, в която ЕС може да играе жизненоважна роля; потвърждава правото на коренното население само да определя начините си на препитание и подчертава необходимостта от устойчиво развитие;

66.  призовава всички държави да гарантират достъп до висококачествени здравни услуги и права, по-специално в областта на сексуалното и репродуктивното здраве, за жените и момичетата от коренното население; призовава Комисията и ЕСВД да насърчават техния достъп до сексуални и репродуктивни здравни услуги в рамките на програмите на ЕС за сътрудничество за развитие;

67.  призовава всички държави, включително ЕС и неговите държави членки, да събират групирани по полов признак данни относно положението на жените от коренното население, включително във връзка с признаването на поземлените права и достъпа до тях, насилието срещу жените и продоволствената сигурност;

68.  подчертава, че чуждестранните инвестиции от дружествата могат да осигурят икономически и технологичен напредък, да доведат до създаване на работни места и развитие на инфраструктурата и да дадат на жените възможност да станат самодостатъчни чрез стимулиране на заетостта; подчертава, че увеличаването на инвестиционната дейност в развиващите се страни е важна стъпка към стимулиране на националните и регионалните икономики;

69.  призовава ЕС и неговите държави членки да продължат да разработват конкретни стратегии, за да гарантират ефективното изпълнение на ЦУР 16 относно насърчаването на мирни и приобщаващи общества, като по този начин гарантират, че се води борба срещу вземането на прицел, преследването и убийствата на защитници на правата на човека и че тези явления се предотвратяват, както и че извършителите се преследват по съдебен ред и се подвеждат под отговорност;

70.  призовава ЕС да гарантира, че всички финансирани от него проекти за развитие, които се извършват в земите на коренното население, строго спазват принципите на свободно, предварително и информирано съгласие, зачитането на правата на човека и свободата на изразяване и сдружаване, за да се предотврати отрицателно въздействие върху поминъка и културата на коренното население;

71.  отбелязва, че Комисията, ЕСВД и държавите членки трябва да възприемат цялостен и интегриран подход към устойчивото развитие и да вземат предвид правата на човека и екологичните съображения при разглеждането на търговските и икономическите отношения; призовава Комисията да повдига въпроса за случаите на нарушения на правата на човека и атаките или преследванията срещу защитниците на правата на човека в контекста на търговските преговори и системи, като например общата схема от преференции (ОСП);

72.  призовава ЕС да създаде механизъм за извършване на независими проучвания за оценка на въздействието преди сключването на споразумения за търговия и сътрудничество и изпълнението на проекти за развитие, за да се измерят и предотвратят техните вредни последици върху правата на коренните и местните общности; настоява да бъде направена оценка на въздействието със значителното участие на гражданското общество и констатациите да бъдат надлежно взети предвид в икономическите споразумения и проектите за развитие; призовава ЕС да направи повторна оценка на изпълнението на проектите в случай на нарушения на правата на човека;

73.  призовава ЕС и неговите държави членки да се стремят на всички подходящи международни форуми да повишават осведомеността относно положението с човешките и екологичните права на коренното население и ключовата роля на защитниците на екологичните права на човека в опазването на биологичното разнообразие и устойчивото развитие;

74.  припомня със загриженост, че ЕС и неговите държави членки трябва да продължат да работят за гарантиране на правата и социалното приобщаване на коренното население в Европа, по-конкретно на народа саами, и признава важната роля на общностните активисти и защитниците на правата на човека в тази връзка;

75.  призовава ЕС да увеличи подкрепата за коренното население в програмите си за сътрудничество за развитие и да засили проектите за тяхното овластяване, по-конкретно по отношение на изграждането на капацитет, в рамките на ЕИДПЧ и Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР); подчертава необходимостта от непрекъснати ресурси за коренното население, за да им се позволи да участват ефективно посредством представителите си в политиките и институциите на ЕС и ООН, както и по отношение на бизнеса и правата на човека; настоятелно призовава делегациите на ЕС в съответните държави да следят отблизо положението на защитниците на човешките права на коренното население и да предоставят всякаква подходяща подкрепа;

76.  призовава делегациите на ЕС да следят отблизо положението на коренното население и да водят непрекъснат диалог с него, както на национално, така и на регионално равнище; настоява координационните звена по правата на човека в съответните делегации на ЕС да бъдат изрично отговорни за въпроси, свързани с коренното население, както и персоналът в тези делегации да получава редовно обучение относно правата на коренното население;

77.  призовава ЕС и държавите – негови партньори, да засилят сътрудничеството с коренните общности в обсъжданията на политиките в областта на наркотиците; повтаря, че изготвянето на стратегии срещу незаконния пазар на наркотици е необходимо за защита на коренното население и неговите земи; призовава ЕС и държавите – негови партньори, да гарантират, че мерките за сигурност, насочени към борба с търговията с наркотици, зачитат правата на коренните общности и предотвратяват невинните жертви в конфликта;

78.  настоява ЕС да задълбочи, разшири и укрепи целите, приоритетите и дейностите във връзка с коренното население, които се съдържат в Стратегическата рамка и Плана за действие за демокрацията и правата на човека, и иска мандатът на специалния представител на ООН по правата на човека да бъде променен, като той бъде оправомощен да дава по-голяма видимост на въпросите за правата на коренното население и техните защитници;

79.  припомня ангажимента на ЕС за възприемане на основан на правата подход към развитието, който включва зачитането на правата на коренното население, както е определено в UNDRIP, и обръща особено внимание на принципите на отчетност, участие и недискриминация; силно насърчава ЕС да продължи работата си по привеждането в действие на този основан на правата подход във всички дейности за развитие и за тази цел да създаде работна група с участието на държавите членки; призовава за актуализирането на съответния план за изпълнение с ясни срокове и показатели за измерване на напредъка;

80.  припомня член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз и принципа на съгласуваност на политиките за развитие; изразява съжаление, че текущото преразглеждане на Директивата за енергията от възобновяеми източници(23) все още не е успяло да въведе социални критерии и критерии за устойчивост, които да отчитат риска от заграбването на земя; припомня, че директивата следва да бъде съгласувана с международните норми за правото на собственост;

81.  призовава делегациите на ЕС да засилят диалога с коренното население с цел установяване и предотвратяване на нарушенията на правата на човека; по-конкретно отправя искане към Европейската комисия и държавите членки да създадат ефективен административен механизъм за подаване на жалби от жертви на нарушения на правата на човека и на други вредни въздействия, причинени от финансирани чрез официална помощ за развитие дейности, с оглед започване на разследване и помирителни процедури; подчертава, че този механизъм следва да разполага със стандартизирани процедури, да бъде от административен характер и по този начин да допълва съдебните механизми;

82.  подчертава, че планът за действие за FLEGT, и по-специално СДП, биха могли да играят по-значима роля в овластяването на коренното население и горските общности в редица държави с тропически гори, и настоятелно призовава ЕС и партньорите от СДП да дадат възможност на тези общности да играят по-голяма роля в националните политически процеси; призовава ЕС да предостави повече финансова и техническа подкрепа на държавите партньори с оглед на защитата, запазването и възстановяването на горските екосистеми, включително чрез подобрено управление, да пояснят и укрепят правата на поземлена собственост, да зачитат правата на човека, включително правата на коренното население, както и да оказват подкрепа на защитените области, отстояващи общностните права;

83.  подчертава необходимостта от приемане на специфични мерки за решаване на проблема с произлизащия от конфликтни зони дървен материал, за спиране на потока от дървен материал за преобразуване, и за пренасочване на инвестициите от увреждащите горите дейности, които водят до разселване на местните и коренните общности; призовава ЕС да приеме допълнителни мерки с цел оказване на подкрепа за защитата и възстановяването на горските екосистеми и техните общности, както и да изключи обезлесяването от веригите на ЕС за доставки, като част от нов план за действие на ЕС във връзка с обезлесяването, деградацията на горите и зачитането на правата на владение на горските общности;

84.  изтъква, че ние в ЕС все още има много да учим за устойчивото използване, например на горите, от коренното население, което освен това слабо допринася за изменението на климата поради своя начин на живот, а бива особено силно засегнато от него, например поради суша или опустиняване, — въздействие, което засяга по-специално жените;

85.  призовава ЕСВД, Комисията и държавите членки да отдадат приоритет на инвестициите в подкрепа на гражданското общество, защитниците на правата на човека, и по-специално защитниците на човешките екологични права на коренното население, да осигурят наличието на дългосрочни защитни механизми в тяхна подкрепа, и по-конкретно protectdefenders.eu, и да гарантират, че изпълняват съществуващите ангажименти за финансиране на изложени на риск защитници на правата на човека; насърчава своите делегации и комисии да се срещат редовно с коренните общности и защитниците на правата на човека при посещения в съответните страни; препоръчва съответната комисия/подкомисия да назначи постоянен докладчик по въпросите на коренното население с цел наблюдение на положението с правата на човека, и по-специално прилагането на UNDRIP и Конвенция № 169 на МОТ;

86.  призовава ЕС и неговите държави членки да водят диалог и да си сътрудничат с коренното население и местните общности на Арктика, за да се гарантира, че техните позиции и права се зачитат в рамките на политиките на ЕС за развитие, които има вероятност да засегнат този регион;

o
o   o

87.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Европейската служба за външна дейност и на делегациите на ЕС.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0445.
(2) ОВ C 58, 15.2.2018 г., стр. 155.
(3) ОВ C 316, 30.8.2016 г., стр. 122.
(4) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/annual_report_on_human_rights_and_democracy_in_the_world_2016_0.pdf
(5) https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/468/28/pdf/N1446828.pdf?OpenElement
(6) https://undocs.org/en/A/RES/71/178
(7) https://undocs.org/A/HRC/36/46/Add.2
(8) https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/082/52/PDF/G1408252.pdf?OpenElement
(9) https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/234/15/PDF/G1523415.pdf?OpenElement
(10) https://cmsdata.iucn.org/downloads/durbanactionen.pdf
(11) http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
(12) http://www.etoconsortium.org/nc/en/main-navigation/library/maastricht-principles/?tx_drblob_pi1%5BdownloadUid%5D=23
(13) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8814-2017-INIT/bg/pdf
(14) http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2017/08/08/hr-indigenous-peoples/pdf
(15) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292
(16) OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 125.
(17) Приети текстове, P8_TA(2017)0346.
(18) Приети текстове, P8_TA(2017)0315.
(19) http://undocs.org/en/E/C.19/2016/10
(20) Списък на страните, които са ратифицирали Конвенция № 169 на МОТ, влязла в сила на 5 септември 1991 г.: Аржентина, Боливия, Бразилия, Централноафриканската република, Чили, Колумбия, Коста Рика, Дания, Доминика, Еквадор, Фиджи, Гватемала, Хондурас, Мексико, Непал, Нидерландия, Никарагуа, Норвегия, Парагвай, Перу, Испания и Венецуела.
(21) Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (OB L 295, 12.11.2010 г., стр. 23).
(22) ОВ L 201, 26.7.2013 г., стр. 60.
(23) Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16).


Дипломация по въпросите на климата
PDF 203kWORD 72k
Резолюция на Европейския парламент от 3 юли 2018 г. относно дипломацията по въпросите на климата (2017/2272(INI))
P8_TA(2018)0280A8-0221/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално членове 21, 191, 192, 220 и 221 от него,

—  като взе предвид Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие и целите за устойчиво развитие (ЦУР),

—  като взе предвид Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) и Протокола от Киото към нея,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ),

—  като взе предвид Парижкото споразумение, Решение 1/CP.21, 21-вата конференция на страните по РКООНИК (COP21) и 11-тата конференция на страните, служеща като среща на страните по Протокола от Киото (CMP 11), проведена в Париж от 30 ноември до 11 декември 2015 г.,

—  като взе предвид 22-рата конференция на страните по РКООНИК (COP22) и 1-вата конференция на страните, служеща като среща на страните по Парижкото споразумение (CMA1), проведена в Маракеш, Мароко, от 15 ноември до 18 ноември 2016 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 6 октомври 2016 г. относно изпълнението на Споразумението от Париж и Конференцията на ООН по изменението на климата (COP22) в Маракеш, Мароко през 2016 г.(1),

—  като взе предвид Петия доклад за оценка (AR5) на Междуправителствения комитет по изменението на климата (IPCC) и неговия обобщителен доклад,

—  като взе предвид своята резолюция от 4 октомври 2017 г. относно Конференцията на ООН по изменението на климата през 2017 г. в Бон, Германия (COP23)(2),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 юли 2016 г., озаглавено „Ускоряване на прехода на Европа към нисковъглеродна икономика“ (COM(2016)0500),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 16 април 2013 г., озаглавено „Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата“ (СOM(2013)0216),

—  като взе предвид плана за действие на ЕС от 2015 г. в областта на дипломацията за климата, приет от Съвета по външни работи,

—  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 6 март 2017 г. и 19 юни 2017 г.,

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 22 юни 2017 г.,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 26 февруари 2018 г. относно дипломацията по въпросите на климата,

—  като взе предвид съобщението на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) от юни 2016 г. относно глобалната стратегия за външната политика и политика на сигурност на Европейския съюз и съвместното съобщение на Комисията и ЕСВД от 7 юни 2017 г. относно стратегическия подход за устойчивост във външната дейност на ЕС (JOIN(2017)0021),

—  като взе предвид становището на Европейския комитет на регионите от 9 февруари 2017 г., озаглавено „Към нова стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на климата посредством интегриран подход“(3),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 26 април 2016 г., озаглавено „Пътят след Париж“(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2017 г. относно годишния доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2018 г. относно жените, равенството между половете и справедливостта в областта на климата(6),

—  като взе предвид Решение 36/CP.7 на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) от 9 ноември 2001 г. относно подобряването на участието на жените в представителството на страните по конвенцията в органи, създадени съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и Протокола от Киото,

—  като взе предвид проучването от 2009 г., извършено от Международната организация по миграция (МОМ) на тема „Миграция, околна среда и изменение на климата: оценяване на доказателствата“,

—  като взе предвид своята резолюция от 13 март 2018 г. относно равенството между половете в търговските споразумения на ЕС(7),

—  като взе предвид енцикликата на Папа Франциск „Laudato Si“ относно „грижата за нашия общ дом“,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по външни работи и комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните съгласно член 55 от Правилника за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0221/2018),

А.  като има предвид, че последиците от изменението на климата оказват все по-сериозно въздействие върху различни аспекти от живота на човека, както и върху възможностите за развитие, световния геополитически ред и глобалната стабилност; като има предвид, че тези, които разполагат с по-малко ресурси за адаптиране към изменението на климата, ще бъдат най-силно засегнати от последиците от него; като има предвид, че дипломацията по въпросите на климата може да се разбира като форма на целенасочена външна политика за насърчаване на действия в областта на климата чрез дейности, насочени към други субекти, сътрудничество по конкретни въпроси, свързани с климата, изграждане на стратегически партньорства и засилване на отношенията между държавни и недържавни субекти, включително носещите основна отговорност за глобалното замърсяване, като по този начин се допринася за смекчаване на последиците от изменението на климата, както и за увеличаване на действията в областта на климата и укрепване на дипломатическите отношения на Съюза;

Б.  като има предвид, че последиците от изменението на климата включват повишаването на нивото, затоплянето и подкиселяването на океаните, загубата на биологично разнообразие и зачестяването на екстремалните метеорологични събития; като има предвид, че първите жертви на това изменение са най-уязвимите държави и части от населението, и по-специално хората, които живеят на острови; като има предвид, че изменението на климата оказва особено силно социално и културно въздействие върху общностите на коренното население, които не само допринасят незначително за емисиите на CO2, но всъщност играят активна и жизненоважна роля за опазването на екосистемите, в които живеят, като по този начин смекчават последиците от изменението на климата;

В.  като има предвид, че ЕС е една от водещите сили за действия в областта на климата и прояви своята лидерска роля в международните преговори по изменението на климата; като има предвид, че ЕС използва дипломацията по въпросите на климата, за да създаде стратегически партньорства със заинтересованите страни с цел съвместна борба срещу изменението на климата като ключов елемент на устойчивото развитие и превантивни действия с оглед на свързаните с климата опасности;

Г.  като има предвид, че дипломацията на ЕС по въпросите на климата допринесе за сключването на Парижкото споразумение и след това подходът на ЕС към дипломацията по въпросите на климата беше разширен; като има предвид, че, като част от глобалната стратегия на ЕС, политиката в областта на климата беше интегрирана във външната политика и политиката на сигурност и че беше засилена връзката между енергетиката и климата, сигурността и адаптирането към изменението на климата и миграцията;

Д.  като има предвид, че отговорността за дългосрочни устойчиви действия по отношение на климата не може да бъде на отделните лица и да зависи от техния личен избор като потребители; като има предвид, че в политиката в областта на климата, основана на правата на човека, следва ясно да се укаже, че отговорността за създаването на устойчиви общества е основно на политиците, които разполагат със средствата за създаване на политики, отчитащи необходимостта от устойчиво развитие в областта на климата;

Е.  като има предвид, че проблемите, свързани с изменението на климата и сигурността, са взаимосвързани и имат транснационален характер и изискват дипломация по въпросите на климата, която е насочена, наред с другото, към пълното изпълнение на ангажиментите съгласно Парижкото споразумение; като има предвид, че няколко проучвания установиха косвени връзки между изменението на климата, природните бедствия и избухването на въоръжени конфликти, и като има предвид, че изменението на климата може да се разглежда като „умножаващ заплахите фактор“, който има способността да повиши вече съществуващото социално напрежение; като има предвид, че отрицателните дългосрочни последици от изменението на климата могат да доведат до засилване на политическото напрежение както в рамките на националните граници, така и извън тях, и поради това рискуват да се появят като елемент на кризата и да окажат натиск върху международните отношения като такива;

Ж.  като има предвид, че изменението на климата оказва пряко и косвено въздействие върху миграцията, като принуждава все повече хора да се преместват от уязвими райони към по-подходящи за живот райони в своите държави или в чужбина, за да изградят нов живот;

З.  като има предвид, че в резолюцията на Парламента от 4 октомври 2017 г. относно конференцията на ООН по изменението на климата в Бон, Германия (COP23) през 2017 г. се признават естеството и мащабът на разселването, причинено от изменението на климата, и на миграцията, предизвикана от бедствия, които са причинени от глобалното затопляне; като има предвид, че според редица важни и добре обосновани проучвания и доклади, като например изготвените от Международната организация по миграция и Световната банка, ако не бъдат положени сериозни усилия, броят на мигрантите, както и на вътрешно разселените лица вследствие на промените в околната среда, в най-лошия случай би могъл да достигне 200 милиона до 2050 г., като много от тях понастоящем живеят в крайбрежните райони или биха могли да бъдат вътрешни мигранти в Африка на юг от Сахара, Южна Азия и Латинска Америка;

И.  като има предвид, че хората, които мигрират поради екологични причини, нямат статут на бежанци и не се ползват от предоставяната на бежанците международна закрила, тъй като не са признати от Женевската конвенция от 1951 г.;

Й.  като има предвид, че като принос за постигането на икономика с нулеви въглеродни емисии Комисията е заложила като цели в енергийната политика на Съюза насърчаването на енергийната ефективност и превръщането на ЕС в световен лидер в областта на енергията от възобновяеми източници;

К.  като има предвид, че дипломацията на ЕС по въпросите на климата трябва да насърчава проекти за управление на риска, да моделира общественото мнение и да насърчава политическото и икономическото сътрудничество с цел борба срещу изменението на климата и насърчаване на нисковъглеродната икономика;

Л.  като има предвид, че дипломацията на ЕС по въпросите на климата следва да доведе до модел на проактивно приспособяване, като се насърчава взаимодействието между политиките за борба срещу изменението на климата; като има предвид, че институционализирането на политиките в областта на изменението на климата би означавало по-голяма обществена осведоменост и би трябвало да намери израз в по-ясна политическа воля;

М.  като има предвид, че проблемът с недостига на водни ресурси е в основата на все по-големия брой междуобщностни конфликти; като има предвид, че тези ресурси често се използват по неустойчив начин за интензивно и промишлено земеделие, при това във вече нестабилен контекст;

Н.  като има предвид, че за да постигне своите цели, борбата срещу изменението на климата следва да се превърне в стратегически приоритет във всички дипломатически диалози и инициативи съгласно основан на правата на човека подход; като има предвид, че Парламентът дава активен принос към процеса и използва своите законодателни правомощия и политическото си влияние с цел по-нататъшно интегриране на изменението на климата в действията за развитие и портфейла на помощта, както и в редица други политики на ЕС, като инвестициите, селското стопанство, рибарството, енергетиката, транспорта, научните изследвания и търговията;

О.  като има предвид, че източниците на дискриминация и уязвимост на базата на полова принадлежност, раса, етнос, класа, бедност, способности, принадлежност към коренно население, възраст, географски дадености, както и традиционно и институционално обусловената дискриминация, действат едновременно и междусекторно и възпрепятстват достъпа до необходимите ресурси и средства за справяне със сериозни промени, като например изменението на климата;

П.  като има предвид, че съществува неразривна връзка между изменението на климата и обезлесяването, предизвикано от заграбването на земи, добива на изкопаеми горива и интензивното земеделие;

Р.  като има предвид, че делът на жените в процеса на вземане на политически решения и в дипломацията, особено в преговорите по изменението на климата, е все още неудовлетворителен и че напредъкът в тази насока е незначителен или няма такъв; като има предвид, че жени са едва 12—15% от ръководителите на делегации и около 30% от делегатите;

1.  припомня, че последиците от изменението на климата оказват въздействие върху всички аспекти от живота на човека, особено върху глобалните ресурси и възможностите за развитие, както и върху бизнес моделите, търговските отношения и регионалните отношения; припомня, че последиците от изменението на климата засилват продоволствената несигурност, заплахите за здравето, загубата на препитание, разселването, миграцията, бедността, неравенството между половете, трафика на хора, насилието и липсата на достъп до инфраструктура и основни услуги, оказват въздействие върху мира и сигурността, засягат гражданите на ЕС във все по-голяма степен и създават предизвикателства за международната общност; подчертава растящата неотложност на действията в областта на климата и посочва, че борбата срещу изменението на климата изисква съвместни усилия на международно равнище; настоятелно призовава Комисията и държавите членки непрекъснато да улесняват многостранния дебат, тъй като той представлява колективна отговорност спрямо цялата планета, за настоящите и бъдещите поколения; отбелязва, че борбата срещу изменението на климата е необходима за защитата на правата на човека;

2.  отбелязва със загриженост влошаването на състоянието на световните водни ресурси и екосистеми, както и нарастващата заплаха от недостига на вода, свързаните с водите рискове и екстремните метеорологични явления;

Изпълнение на Парижкото споразумение и Програмата до 2030 г.

3.  потвърждава отново ангажимента на ЕС към Парижкото споразумение и към Програмата на ООН до 2030 г., включително ЦУР; подчертава необходимостта от пълно и бързо прилагане на Парижкото споразумение и от изпълнение на неговите цели относно смекчаването на последиците, адаптирането и пренасочването на финансовите потоци и на ЦУР както в ЕС, така и в световен план, с цел развиване на по-устойчива икономика и общество; потвърждава необходимостта от амбициозна политика на ЕС в областта на климата и готовността му за значително подобряване на вече съществуващия в ЕС национално определен принос (НОП) за 2030 г., както и необходимостта от разработване до края на 2018 г. на амбициозна и координирана дългосрочна стратегия за постигане най-късно до 2050 г. на икономика с нулеви въглеродни емисии, в съответствие с поетия в рамките на Парижкото споразумение ангажимент за задържане на покачването на средната температура в световен мащаб до значително под 2°C и полагане на усилия за ограничаване на покачването на температурата до 1,5°C над нивата от прединдустриалния период; призовава Комисията да вземе предвид в тази дългосрочна стратегия мненията на всички участници, които могат да допринесат или да бъдат засегнати от нея;

4.  подчертава значението на една амбициозна политика на ЕС в областта на климата, така че да се избегне допълнителното покачване на температурата и ЕС да може да действа като надежден партньор спрямо трети държави; призовава Комисията и държавите членки да поемат активна и конструктивна роля по време на диалога „Таланоа“ през 2018 г. и в рамките на COP24, тъй като 2018 г. ще бъде от ключово значение за изпълнението на Парижкото споразумение; призовава ЕС да демонстрира ангажираността си към една амбициозна политика в областта на климата, тъй като това ще му помогне да служи за пример и да се застъпва за поемането на сериозни ангажименти от страна на други държави;

5.  изразява съжаление относно обявяването от президента на САЩ на решението му за оттегляне от Парижкото споразумение; потвърждава, че ЕС има отговорността и възможността да поеме водеща роля в глобалните действия в областта на климата, да засили своите усилия за дипломация по въпросите на климата и да създаде силно обединение на държави и субекти, които ще продължат да подкрепят и да допринасят за постигането на целите за ограничаване на глобалното затопляне под 2°C, като същевременно се полагат усилия за ограничаване на повишаването на температурата до 1,5°C, както се препоръчва от IPCC; подчертава същевременно значението на тясното сътрудничество с правителството на САЩ, и по-специално с щатите и градовете в САЩ;

6.  подчертава, че надеждността на ЕС в борбата срещу изменението на климата зависи от строгото и цялостно изпълнение на собствената му политика в областта на климата;

7.  изтъква, че външната политика на ЕС следва да развие капацитет за мониторинг на рисковете, свързани с изменението на климата, включително предотвратяване на кризи и чувствителност към конфликти; счита, че бързите последващи действия в областта на климата допринасят значително за предотвратяването на рискове в социалния и икономическия сектор, но също и на рискове по отношение на сигурността, за предотвратяването на конфликти и нестабилност и в крайна сметка за предотвратяването на мащабни политически, социални и икономически загуби; подчертава следователно значението на включването на дипломацията по въпросите на климата в политиките на ЕС за предотвратяване на конфликти, с насоченост към разширяване и приспособяване на обхвата на мисиите и програмите на ЕС в трети държави и конфликтни райони; отново заявява, че преминаването към кръгова икономика с нулеви нетни въглеродни емисии ще допринесе за благоденствието и засиленото равенство, мира и сигурността на хората както в рамките на ЕС, така и извън него, тъй като изменението на климата често може да води до нова нестабилност и конфликти или да изостря съществуващите такива, както и до задълбочаване на съществуващите неравенства или до създаване на нови, поради недостига на ресурси, липсата на икономически възможности, загубата на земя в резултат на повишаването на морското равнище или продължителните засушавания, крехката структура на управление, недостатъчното предлагане на вода и храни и влошаването на условията на живот;

8.  отбелязва по-специално със загриженост влошаването на екосистемите и водните ресурси на планетата, както и нарастващата заплаха от недостиг на вода и рисковете, свързани с водата, наред с екстремните климатични и метеорологични явления, чиято честота и опустошителен ефект се увеличават, което налага да се засилят връзките между адаптирането към изменението на климата и намаляването на риска от бедствия;

9.  отбелязва още със загриженост, че ролята на почвата като компонент на климатичната система, както и значението ѝ за намаляването на парниковите газове и за адаптирането към последиците от изменението на климата, не са разглеждани с достатъчно внимание; отправя призив към ЕС за разработването на амбициозна стратегия, която следва да бъде включена в дипломацията по въпросите на климата;

10.  подчертава, че поради топенето на полярните шапки и покачването на морското равнище хората, които живеят по бреговите линии или на малките острови, са изложени на особена опасност; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да защитават и опазват тези жизнени пространства посредством улесняване на постигането на амбициозни цели за смекчаване на последствията от изменението на климата, както и на многостранни мерки за защита на бреговите райони;

11.  признава, че изменението на климата влошава условията, водещи до миграция в уязвимите райони, и припомня, че бъдещата миграция ще се увеличи, ако отрицателните последици от изменението на климата не бъдат управлявани по подходящ начин; призовава ЕС да подкрепи започването на дискусии на равнище ООН с оглед на постигането на осезаем отговор на движението на хора, което се очаква да възникне в резултат на изменението на климата, и подчертава, че всеки международен отговор следва да се съсредоточи върху регионалните решения с цел предотвратяване на ненужни широкомащабни движения;

12.  призовава държавите членки да демонстрират прогресивно лидерство в текущите преговори за глобален пакт за безопасна, организирана и законна миграция, подготвян под егидата на Обединените нации и основан на декларацията от Ню Йорк за бежанците и мигрантите от 2016 г., в която е посочено, че голям брой хора се преместват „в резултат на неблагоприятните въздействия на изменението на климата“;

13.  приветства приобщаващия характер на процеса по РКООНИК; счита, че гарантирането на ефективно участие изисква да бъде разгледан въпросът за запазените интереси или конфликтите на интереси; подкрепя инициативата на правителствата, представляващи по-голямата част от населението на света, за въвеждане на специална политика в областта на конфликтите на интереси и призовава Комисията да се ангажира конструктивно в този процес;

14.  призовава Комисията да разработи програми за повишаване на осведомеността на гражданите на ЕС относно връзката между изменението на климата и миграцията, бедността и конфликтите, свързани с достъпа до ресурси;

15.  подчертава, че всяка инициатива на ЕС в областта на околната среда трябва да се основава на предвидените в Договорите законодателни правомощия и че парламентарната демокрация на ЕС трябва да продължи да играе водеща роля във всяко предложение за насърчаване на международните мерки за опазване на околната среда;

Укрепване на капацитета на ЕС за дипломация по въпросите на климата

16.  отбелязва, че ЕС и неговите държави членки са най-големият източник на публично финансиране в областта на климата и че това е важен инструмент за изграждане на доверие в подкрепа на адаптирането и смекчаването в други държави; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да продължат да дават значим финансов принос и активно да подкрепят мобилизирането на международни финансови средства за борба срещу изменението на климата от публични източници от други държави, както и от частни източници; приветства съобщенията, направени на срещата на върха „Една планета“ на 12 декември 2017 г.;

17.  подчертава, че глобалният преход към икономики с нулеви нетни въглеродни емисии и климатично устойчиви икономики и общества изисква значителни инвестиции за трансформация; подчертава необходимостта правителствата да създават и подкрепят функционирането на среда, която пренасочва капиталовите потоци към устойчиви инвестиции и избягва блокирането на активи, съгласно заключенията на експертната група на високо равнище по финансирането за устойчиво развитие и съгласно Съобщението на Комисията относно финансирането за устойчив растеж (COM(2018)0097); счита, че финансовата система трябва да допринася за постигането на целите на Парижкото споразумение и на ЦУР; изразява убеждение, че финансова система на ЕС, която допринася за смекчаване на последствията от изменението на климата и насърчава инвестициите в чисти технологии и устойчиви решения, ще бъде пример за други държави и би могла да им помогне да въведат подобни системи;

18.  подчертава, че е важно ЕС да заеме единна позиция на всички международни форуми, и призовава върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и Комисията да координират съвместните усилия на ЕС, с цел да се гарантира ангажираността му по отношение на изпълнението на Парижкото споразумение; насърчава ЕС да разгледа начини за повишаване на равнището на амбиция на Парижкото споразумение; подчертава необходимостта от разработване на всеобхватна стратегия за дипломацията на ЕС по въпросите на климата и за интегриране на действията по климата във всички области на външната дейност на ЕС, включително търговията, сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ; подчертава значението на укрепването на социалното измерение, на интегрирането на аспекта за равенството между половете и на подхода, основан на правата на човека, във всички бъдещи многостранни преговори;

19.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да повишат международната осведоменост относно изменението на климата посредством координирани комуникационни стратегии и дейности, насочени към увеличаване на обществената и политическата подкрепа; призовава по-специално за постигане на международно съгласие относно взаимосвързаността между изменението на климата и социалната несправедливост, миграцията, глада и бедността, както и относно факта, че глобалните действия в областта на климата значително могат да допринесат за разрешаването на тези въпроси;

20.  отбелязва, че технологичният напредък, надлежно обусловен от съвместни политически усилия, ще бъде от ключово значение за постигането на целите на Парижкото споразумение и че следователно научната дипломация на Съюза също следва да бъде взета предвид в глобалната стратегия за дипломацията по въпросите на климата, която насърчава и финансира изследвания, свързани с изменението на климата;

21.  припомня, че както се посочва в Зелената книга на Комисията „Адаптиране към изменението на климата в Европа — възможни действия от страна на ЕС“ COM(2007)0354, най-уязвимите на изменението на климата области на Европа са Южна Европа и Средиземноморският басейн, планинските и крайбрежните области, гъсто населените области с риск от наводнения, Скандинавия и Арктическият регион; поради това настоятелно призовава ЕС да насърчава програмите за научноизследователска и развойна дейност, в които участват съответните държави членки във всеки отделен случай, в съответствие с член 185 от ДФЕС;

22.  подчертава като добър пример за научна дипломация по смисъла на предишния параграф инициативата PRIMA (Партньорство за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион), съсредоточена върху разработването и прилагането на иновативни решения за производство на храни и водоснабдяване в Средиземноморския басейн; призовава Комисията да засили сътрудничеството, да осигури необходимата подкрепа и да гарантира приемствеността на инициативата, както и на други подобни инициативи; призовава настоятелно Комисията да въведе нова инициатива съгласно член 185 от ДФЕС, която да преследва конкретно целите на дипломацията на ЕС по въпросите на климата;

23.  призовава за предприемане на действия за координиране на плановете за действие на ЕС относно дипломацията в областта на енергетиката и водите с дипломацията по въпросите на климата, като се засилят взаимодействията и съвместните действия, по целесъобразност, между съответните елементи на равнище ЕС и на равнището на държавите членки;

24.  призовава за по-голямо участие на Парламента и ежегоден процес, стартиран от Комисията и ЕСВД и провеждан в сътрудничество с държавите членки, с цел да се определят основните приоритети за дипломацията на ЕС по въпросите на климата през въпросната година и да се представят конкретни препоръки за отстраняване на пропуските по отношение на капацитета;

25.  заявява своя ангажимент да формулира собствена позиция и препоръки за нова дългосрочна стратегия на ЕС, обхващаща периода до средата на века, която да бъде взета предвид от Комисията и Съвета преди представянето ѝ пред РКООНИК;

26.  изразява намерението си да стартира процес, който ще допринесе за тези усилия чрез редовни доклади относно дейностите на дипломацията на ЕС по въпросите на климата и нейните постижения, както и нейните недостатъци; добавя, че редовните доклади следва да съдържат ясни показатели в това отношение;

27.  подчертава ключовата роля на парламентарната дипломация в борбата срещу изменението на климата; поема ангажимента да използва по-добре международната си роля и членството си в международни парламентарни мрежи с цел засилване на дейностите си в областта на климата в контекста на работата си в делегациите, както и чрез посещения на делегации, особено на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и комисията по външни работи, и по време на европейски и международни междупарламентарни срещи, както и в платформи за диалог с националните парламенти и поднационалните участници/недържавните участници и гражданското общество, като винаги се опитва да включи необходимата перспектива за равенство между половете;

28.  призовава за разпределяне на повече човешки и финансови ресурси в ЕСВД и Комисията, с цел да се отрази по-добре силният ангажимент и повишената ангажираност в дипломацията по въпросите на климата; настоятелно призовава ЕСВД да включи дипломацията по въпросите на климата в дневния ред на делегациите на ЕС при срещите с партньорите им от трети държави и международни или регионални организации, както и да ръководи и отдаде стратегическо значение на дипломатическите усилия в областта на климата във всяка делегация на ЕС с представителствата на държавите членки в трети държави; ето защо призовава за включването на координационно звено по въпросите, свързани с изменението на климата, в основните делегации на ЕС в трети държави, и на по-голям процентен дял експерти по климата при създаването на смесени длъжности в делегациите на ЕС;

29.  подчертава, че разходите, свързани с климата в бюджета на ЕС, могат да създадат висока добавена стойност и следва да бъдат значително увеличени, за да отразят нарасналото значение и неотложността на действията в областта на климата, както и необходимостта от допълнителни действия на дипломацията по въпросите на климата; поради това настоятелно призовава Комисията и държавите членки да увеличат разходите, свързани с дипломацията по въпросите на климата, в следващата многогодишна финансова рамка (МФР), да одобрят целево заделяне на поне 30% за свързани с климата разходи, както се препоръчва от Парламента в неговата резолюция от 14 март 2018 г. относно следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.(8), и да приведат бюджета на ЕС като цяло в съответствие с целите на Парижкото споразумение и ЦУР, за да се гарантира, че бюджетните разходи не са в противоречие с усилията в областта на климата; отбелязва в този контекст, че по-специално чувствителните сектори (като селско стопанство, промишленост, енергетика и транспорт) ще трябва да положат повече усилия за прехода към икономика с нулеви въглеродни емисии; призовава за по-оптимално използване на другите фондове на ЕС с цел гарантиране на ресурсна ефективност, оптимизиране на резултатите и по-голямо въздействие на дейностите и инициативите на ЕС;

30.  призовава Комисията и държавите членки, в рамките на двустранните споразумения с партньорски държави, да развиват сътрудничеството в областта на околната среда, за да се благоприятстват политики за устойчиво развитие, основани на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници;

31.  призовава Комисията изцяло да вземе под внимание глобалното измерение, включително целите на дипломацията на ЕС по въпросите на климата, в своите предстоящи съобщения относно „Бъдещето на европейската политика в областта на енергетиката и климата“, както и за дългосрочната стратегия на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове; приканва също така Комисията и ЕСВД допълнително да разработят дългосрочна визия, с цел да представят съвместно съобщение, в което да изложат своето разбиране за дипломацията на ЕС по въпросите на климата, както и стратегически подход за дипломатическите дейности на ЕС в областта на климата в рамките на 12 месеца след приемането на настоящия доклад, и като вземат предвид подхода на Парламента, определен в този текст;

32.  призовава ЕСВД и Комисията да засилят вътрешната си координация по въпросите на разселването, свързано с климата, чрез създаването на група от експерти под формата на междуведомствена работна група, която да изследва изменението на климата и миграцията;

33.  подчертава, че овластяването на жените и тяхното пълно и равноправно участие и лидерство са от жизненоважно значение за действията в областта на климата; призовава ЕС и държавите членки да интегрират перспективите за равенство между половете в политиките в областта на климата и да възприемат подход, съобразен с равенството между половете, тъй като изменението на климата често изостря неравенството между половете и влошава положението на жените; насърчава участието на жени от коренното население и защитници на правата на жените в рамките на РКООНИК, тъй като познанията им относно управлението на природните ресурси са от съществено значение за борбата срещу изменението на климата;

Борбата срещу изменението на климата като основна движеща сила на международното сътрудничество

34.  подчертава, че ЕС и неговите държави членки трябва да бъдат активни партньори в международните организации и форуми (например ООН, РКООНИК, политическия форум на високо равнище относно устойчивото развитие (HPFL), Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН (СВКПЧ), Международната организация на труда (МОТ), Световната здравна организация (СЗО), НАТО, Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), Международната морска организация (ММО), Арктическия съвет и Г-7 и Г-20), както и тясно да си сътрудничат с регионалните организации (като например Африканския съюз (АС), Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS), Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН), групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), МЕРКОСУР и Съвета за сътрудничество в Персийския залив (GCC)) с цел насърчаване на глобални партньорства и гарантиране на изпълнението на Парижкото споразумение и ЦУР, като същевременно защитават, укрепват и допълнително развиват режимите на многостранно сътрудничество;

35.  призовава ЕС и неговите държави членки да отдадат на действията си в областта на климата по-голямо значение в рамките на дневния ред на срещите на върха на Г-20 и на срещите и двустранните срещи на членовете на Г-20, както и да се ангажират с развиващите се страни, като например Групата на 77-те на Организацията на обединените нации (Г-77), и с други мрежи, като например Алианса на малките островни държави (AOSIS);

36.  призовава държавите членки да засилят своя ангажимент в рамките на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) в съответствие с целите на Парижкото споразумение; подчертава също така необходимостта ММО да предприеме бързо и подходящо допълнително действие с цел международното корабоплаване да даде своя справедлив принос към борбата срещу изменението на климата;

37.  призовава Комисията да интегрира измерението на изменението на климата в международните споразумения за търговия и инвестиции и да постави ратифицирането и изпълнението на Парижкото споразумение като условие за сключването на бъдещи търговски споразумения; в тази връзка призовава Комисията да направи цялостна оценка на съгласуваността на съществуващите споразумения с Парижкото споразумение, когато това е целесъобразно; призовава Комисията да рационализира финансовите инструменти и програми с цел да се гарантира съгласуваност, да бъдат подкрепени третите държави в борбата с изменението на климата и да се повиши ефективността на действията на ЕС в областта на климата; препоръчва разработването и системното включване в международните споразумения, включително тези за търговия и инвестиции, на задължителна основна клауза относно изменението на климата, насочена към взаимно поемане на ангажимент за ратифициране и изпълнение на Парижкото споразумение, като по този начин се подкрепи процесът на декарбонизация на европейско и международно равнище;

38.  подкрепя трайния и активен ангажимент на ЕС в рамките на Коалицията на високите амбиции (High Ambition Coalition) заедно със своите държави членки да популяризира решимостта си за постигане на съдържателно изпълнение на Парижкото споразумение чрез приемането на стриктен правилник през 2018 г. и провеждане на успешен диалог „Таланоа“ по време на 24-та конференция COP 24, който да е насочен към мотивирането на други държави да се присъединят към тези усилия и през следващите няколко години да създадат група от лидери в областта на климата, които са готови да увеличат своите цели в областта на климата в съответствие с целите на Парижкото споразумение, с цел да се създаде споделено лидерство, което съвместно да играе водеща роля във включването на климатичния аспект в различните въпроси на външната политика, включително търговията, реформата на международните финансови институции и сигурността;

39.  признава, че е важно да бъдат предприети реални и ефикасни действия за адаптиране, да бъдат изготвени стратегии и планове, включително основани на екосистемите решения, с цел подобряване на капацитета за адаптиране, засилване на устойчивостта и намаляване на уязвимостта от изменението на климата в контекста на Парижкото споразумение;

40.  подчертава особената уязвимост на екосистемите в Арктика от изменението на климата, като отчита факта, че през последните няколко десетилетия температурата в Арктика се увеличава двойно по-бързо от средния темп в глобален план; признава, че климатичното замърсяване в Арктика се дължи предимно на емисиите на оператори от Азия, Северна Америка и Европа, и че следователно мерките за намаляване на емисиите в ЕС играят голяма роля за справяне с изменението на климата в Арктика; взема предвид също така демонстрирания интерес към Арктика и към нейните ресурси, дължащ се на променящата се околна среда в този район и нарастващото геополитическо значение на Арктика; счита, че от стратегическо значение за политическата и икономическата стабилност на Европа и в света е наличието на здрава и устойчива арктическа екосистема, населена от жизнеспособни общности; счита, че е необходимо окончателно да бъде приложен официалният статут на ЕС като наблюдател в Арктическия съвет;

41.  подчертава отговорността на ЕС и други по-богати държави, като се има предвид, че в исторически план те са основните фактори, допринесли за глобалното затопляне, да проявят по-голяма солидарност към уязвимите държави, най-вече в южната част на света и на островите, които са най-засегнати от въздействието на изменението на климата, и да осигурят непрекъсната подкрепа с цел повишаване на тяхната устойчивост, допринасяне за намаляването на риска от бедствия, включително посредством опазването на природата и възстановяването на екосистемите, които играят важна роля за регулирането на климата, подпомагане на възстановяването им от щети, свързани с изменението на климата, и подобряване на мерките за адаптация и устойчивост чрез подходяща финансова подкрепа и чрез изграждане на капацитет, по-специално чрез партньорства по линия на национално определените приноси (НОП); отбелязва, че уязвимите държави са ключови партньори в настойчивия стремеж към амбициозни действия в областта на климата в международен план предвид екзистенциалната заплаха, която изменението на климата представлява за тях;

42.  призовава ЕС и неговите държави членки да предоставят подкрепа на по-бедните държави в усилията за намаляване на зависимостта от изкопаемите горива и увеличаване на достъпа до енергия от възобновяеми източници на достъпни цени, както и чрез програми за подпомагане на достъпа до наука, технологии и иновации в съответствие с цел за устойчиво развитие 17 (ЦУР 17), както и като им предоставят информация за наличните технологии за мониторинг и защита на околната среда и гражданите, като например водещата космическа програма „Коперник“ и нейната услуга във връзка с изменението на климата; подчертава възможностите, предложени от плана на ЕС за външни инвестиции, за стимулиране на интелигентни инвестиции в областта на климата и за подпомагане на устойчивото развитие; подчертава значението на това хуманитарните агенции да предвидят дългосрочна перспектива за своята дейност въз основа на добре обосновани данни относно въздействието на климата в уязвимите райони; призовава също така Комисията да разработи всеобхватна стратегия за насърчаване на върховите постижения на ЕС в областта на екологичните технологии на световно равнище;

43.  подчертава необходимостта от рационализиране на политиките на ЕС с цел адекватно реагиране на ситуации като недостиг на вода и храна, които в бъдеще вероятно ще зачестят; припомня, че такъв недостиг на основно препитание би създал сериозни дългосрочни предизвикателства за сигурността, като това потенциално би могло да подкопае други постижения на политиката на ЕС за развитие;

44.  призовава ЕС да даде приоритет на помощта под формата на безвъзмездни средства и трансфер на технологии към най-бедните държави, за да осъществят енергийния преход;

45.  препоръчва ЕС да задълбочи стратегическото си сътрудничество на държавно и недържавно равнище посредством диалози и партньорства по въпросите на развитието с нулеви емисии на въглерод с държавите с бързо развиващи се икономики и с други държави, които имат голямо въздействие върху глобалното затопляне, но които са също така от решаващо значение по отношение на глобалните действия в областта на климата; отбелязва в тази връзка, че климатът може да бъде отправна точка за дипломатически отношения с партньорите, с които други точки от дневния ред са доста спорни, предоставяйки по този начин възможност за укрепване на стабилността и мира; призовава ЕС да споделя политически опит и извлечени поуки със своите партньори с цел ускоряване на изпълнението на Парижкото споразумение; призовава ЕС да създаде специални групи за диалог в областта на икономиката и технологиите с цел обсъждане на политиките по въпросите на климата и устойчивостта във връзка с прехода и решенията за устойчивост, включително по време на министерските срещи на високо равнище; призовава ЕС да изгради и подкрепи партньорства в области от общ интерес, сред които пътищата за постигане на резултати до 2050 г., реформата за устойчиво финансиране, екологично чистия транспорт, пазарите на въглеродни емисии и други инструменти за ценообразуване на въглеродните емисии извън Европа с цел ограничаване на глобалните емисии, като същевременно се създадат равнопоставени условия на конкуренция за всички икономически сектори;

46.  призовава ЕС да поеме водеща роля в развитието на международни и регионални партньорства по отношение на пазарите на въглеродни емисии по смисъла на член 6 от Парижкото споразумение и да използва своя експертен опит при създаването, приспособяването и управлението на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), както и своя опит в свързването на СТЕ с швейцарския пазар на въглеродни емисии; призовава Комисията и държавите членки да насърчат разработването на механизми за определяне на цени на въглеродните емисии в трети държави и региони и да насърчават международното сътрудничество с цел привеждането им в значително съответствие в средносрочен план и създаване на международен пазар на въглеродни емисии в дългосрочен план; в тази връзка подчертава успешното сътрудничество между ЕС и Китай през последните години, което позволи стартирането на националната система за търговия с емисии в Китай през декември 2017 г.; очаква резултатите от текущата работа, която ще бъде от ключово значение за доброто функциониране на системата; настоятелно призовава ЕС непрекъснато да подкрепя амбицията на Китай в областта на търговията с въглеродни емисии и да засили бъдещото сътрудничество, за да работи за създаване на равнопоставени условия на конкуренция в световен мащаб;

47.  призовава ЕС активно да насърчава на международно равнище настъпателна политика за борба с емисиите на парникови газове, включително чрез въвеждане на пределни стойности за емисиите и на незабавни мерки за намаляване на емисиите в международния морски и въздухоплавателен сектор;

48.  счита, че е необходима повече работа за разработване на корекции по отношение на въглерода за граничните райони, които да бъдат механизъм за подпомагане на по-нататъшните усилия на всички държави, насочени към постигането на залегналите в Парижкото споразумение цели;

49.  препоръчва ЕС заедно с ООН да подкрепя по-широко сътрудничество на световно равнище за справяне с проблема с пясъчните бури, който изостря съществуващото напрежение и създава нови напрежения, особено в Близкия изток; изтъква, че тези бури също така причиняват сериозни увреждания на здравето и водят до пресъхване на вече ограничените водни ресурси в региона на Близкия изток; във връзка с това настоятелно призовава ЕС да си сътрудничи с ООН за подобряване на системите за наблюдение и предупреждение;

50.  настоятелно призовава ЕСВД, Комисията и държавите членки да съсредоточат своите стратегически диалози в областта на енергетиката с държавите износителки на изкопаеми горива, които не са непосредствени съседи на ЕС, върху сътрудничеството за декарбонизирана енергия и върху моделите за икономическо развитие с нулеви въглеродни емисии с цел укрепване на мира, както и на сигурността и благосъстоянието на хората в Европа и в световен мащаб;

51.  призовава ЕСВД, Комисията и държавите членки да приведат своите диалози в областта на международната политика и сътрудничеството с партньорските държави в пълно съответствие с целите на Парижкото споразумение и с амбицията на ЕС да заеме лидерско място в света по отношение на енергията от възобновяеми източници;

Стратегическите партньори на ЕС

52.  счита, че е важно ЕС да продължава да полага усилия за повторно ангажиране на САЩ в многостранното сътрудничество във връзка с действията в областта на климата, като настоятелно призове САЩ да спазват Парижкото споразумение, без да се застрашава нивото на вложената в него амбиция; счита, че парламентарният диалог и сътрудничеството с местните органи са основни инструменти за тази цел;

53.  изтъква, че преговорите за Брексит и бъдещите отношения с Обединеното кралство трябва да отразяват необходимостта от продължаване на сътрудничеството във връзка с дипломацията по въпросите на климата;

54.  отбелязва, че регионите и градовете играят все по-значима роля за устойчивото развитие, като се има предвид, че са пряко засегнати от изменението на климата, че техният растеж оказва пряко въздействие върху климата и че стават по-активни в процеса на смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяването към тях, понякога при наличието на разминаващи се политики на техните национални правителства; отново потвърждава ключовото значение на градовете и регионите по отношение на въвеждането на иновации, мерки за защита на околната среда, използването на зелени технологии, инвестициите в умения, обучение и увеличаване на конкурентоспособността посредством разработване на чисти технологии на местно равнище; ето защо призовава ЕС да активизира допълнително връзките си с местните и регионалните органи и коренното население на трети държави и отвъдморските страни и територии с цел засилване на тематичното и секторното сътрудничество между градовете и регионите, както в рамките на ЕС, така и извън него, с цел развитие на инициативи за адаптация и устойчивост и засилване на модели за устойчиво развитие и на планове за намаляване на емисиите в ключови сектори като енергийния, промишления, технологичния, селскостопанския и транспортния сектор в градските и селските райони, например чрез туининг програми, чрез Програмата за международно градско сътрудничество, подпомагане на платформи като Конвента на кметовете и изграждане на нови форуми за обмен на най-добри практики; призовава ЕС и държавите членки да подкрепят усилията на регионалните и местните участници за въвеждане на регионално и местно определени приноси (по подобие на НОП), като посредством този процес могат да бъдат повишени амбициите в областта на климата; отбелязва ролята, която делегациите на ЕС в трети държави могат да играят в това отношение;

55.  отбелязва също така, че нарасналата урбанизация, която се наблюдава в много краища на света, изостря съществуващите предизвикателства, причинени от изменението на климата, което се дължи на по-голямото търсене на ресурси като енергия, земя и вода, и това допринася за допълнително влошаване на екологичните проблеми в много от агломерациите в ЕС и извън него, свързани например със замърсяване на въздуха и увеличени количества отпадъци; отбелязва, че допълнителните последици от изменението на климата, като например екстремни климатични явления, засушаване и деградация на земята, често са особено осезаеми в селските райони; счита, че местните и регионалните органи трябва да получат специално внимание и подкрепа за справяне с тези предизвикателства, за изграждане на по-добра устойчивост и за осигуряване на принос към усилията за смекчаване на последиците от изменението на климата чрез разработване на нови концепции в областта на енергийните доставки и транспорта;

56.  изтъква значението на трансграничното сътрудничество между държавите членки и партньорските държави, особено във връзка с трансграничните оценки на въздействието върху околната среда, в съответствие с приложимите международни стандарти и конвенции, по-специално Конвенцията за водата на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН), Орхуската конвенция и Конвенцията от Еспо;

57.  призовава ЕС и неговите държави членки да засилят връзките си с гражданското общество и подкрепата си за него в световен мащаб като поддръжници на действията в областта на климата, и да изграждат съюзи и полезни взаимодействия с научната общност, неправителствените организации, местните общности, коренното население и с нетрадиционните участници, с цел по-добро съгласуване на целите, идеите и методите на различните участници, с оглед на координиран подход към действията в областта на климата; насърчава ЕС и неговите държави членки да се ангажират с частния сектор, да увеличат сътрудничеството за използване на възможностите, произтичащи от прехода към икономика с нулеви емисии на въглерод, с цел разработване на експортни стратегии за технологии в областта на климата за държавите в световен мащаб и с цел насърчаване на трансфера на технологии и изграждането на капацитет в трети държави, насърчаващ използването на енергия от възобновяеми източници;

58.  подчертава значението на научноизследователската дейност за вземането на политически решения в областта на климата; отбелязва, че трансграничният обмен в научната сфера е основен елемент на международното сътрудничество; настоятелно призовава Комисията и държавите членки непрекъснато да подкрепят научните организации, които работят по оценката на риска в областта на климата и които имат за цел да оценят въздействието от изменението на климата и предлагат на политическите органи възможни мерки за адаптация; настоятелно призовава ЕС да използва собствения си изследователски капацитет, за да даде принос към глобалните действия в областта на климата;

o
o   o

59.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност, на Комисията, на Европейската служба за външна дейност и за сведение на Общото събрание на ООН и на генералния секретар на ООН.

(1) OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 46.
(2) Приети текстове, P8_TA(2017)0380.
(3) OВ C 207, 30.6.2017 г., стр. 51
(4) OВ C 487, 28.12.2016 г., стр. 24.
(5) Приети текстове, P8_TA(2017)0493.
(6) Приети текстове, P8_TA(2018)0005.
(7) Приети текстове, P8_TA(2018)0066.
(8) Приети текстове, P8_TA(2018)0075.

Правна информация - Политика за поверителност