Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο
Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας στην Αφρική και τη Μαδαγασκάρη ***
 Παράταση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ ***
 Κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων *
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/009 FR/Air France
 Ο ρόλος των πόλεων στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης
 Τρισδιάστατη εκτύπωση: δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και αστική ευθύνη
 Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας ***I
 Ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ***I
 Κοινοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή: κατάργηση ***I
 Μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας *
 Παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο
 Διπλωματία στον τομέα του κλίματος

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας στην Αφρική και τη Μαδαγασκάρη ***
PDF 114kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2018 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας στην Αφρική και τη Μαδαγασκάρη (ASECNA) σχετικά με την ανάπτυξη της δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και την παροχή συναφών υπηρεσιών εντός της ζώνης αρμοδιότητας του ASECNA προς όφελος της πολιτικής αεροπορίας (11351/2017 – C8-0018/2018 – 2017/0104(NLE))
P8_TA(2018)0269A8-0213/2018

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (11351/2017),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας στην Αφρική και τη Μαδαγασκάρη (ASECNA) σχετικά με την ανάπτυξη της δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και την παροχή συναφών υπηρεσιών εντός της ζώνης αρμοδιότητας του ASECNA προς όφελος της πολιτικής αεροπορίας (13661/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 172 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0018/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0213/2018),

1.  εγκρίνει τη σύναψη συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στον ASECNA.


Παράταση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ ***
PDF 111kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2018 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την παράταση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (08166/2018 – C8-0259/2018 – 2018/0067(NLE))
P8_TA(2018)0270A8-0212/2018

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (08166/2018),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 98/591/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 για τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής(1),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 186 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0259/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0212/2018),

1.  εγκρίνει την παράταση της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

(1) ΕΕ L 284 της 22.10.1998, σ. 35.


Κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων *
PDF 217kWORD 71k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της κοινής επιχείρησης για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (COM(2018)0008 – C8-0037/2018 – 2018/0003(NLE))
P8_TA(2018)0271A8-0217/2018

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2018)0008),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 187 και το άρθρο 188 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0037/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0217/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 θεσπίζεται το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων 2020» (2014-2020), το οποίο επιδιώκει να διασφαλίσει μεγαλύτερο αντίκτυπο όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία, διαθέτοντας χρηματοδοτικούς πόρους από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» σε συνδυασμό με πόρους από τον ιδιωτικό τομέα σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε βασικούς τομείς στους οποίους η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να συμβάλουν στους ευρύτερους στόχους ανταγωνιστικότητας της Ένωσης και να συνδράμουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. Οι εν λόγω συμπράξεις θα πρέπει να βασίζονται σε μακροχρόνιες αναλήψεις υποχρεώσεων, καθώς και σε ισόρροπη συνεισφορά όλων των εταίρων, στην εξασφάλιση λογοδοσίας ως προς την επίτευξη των στόχων τους και στην ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς στόχους της Ένωσης για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία. Η διακυβέρνηση και διαχείριση των συμπράξεων θα πρέπει να είναι ανοικτή, διαφανής, αποτελεσματική και αποδοτική και να παρέχει δυνατότητα συμμετοχής σε ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων που δραστηριοποιούνται στους οικείους ειδικούς τομείς.
(2)  Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 θεσπίζεται το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων 2020» (2014-2020), το οποίο επιδιώκει να διασφαλίσει μεγαλύτερο αντίκτυπο όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία, διαθέτοντας χρηματοδοτικούς πόρους από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» σε συνδυασμό με πόρους από τον ιδιωτικό τομέα σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε βασικούς τομείς στους οποίους η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να συμβάλουν στους ευρύτερους στόχους ανταγωνιστικότητας της Ένωσης και να συνδράμουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. Οι εν λόγω συμπράξεις θα πρέπει να βασίζονται σε μακροχρόνιες αναλήψεις υποχρεώσεων, καθώς και σε ισόρροπη συνεισφορά όλων των εταίρων, στην εξασφάλιση λογοδοσίας ως προς την επίτευξη των στόχων τους και στην ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς στόχους της Ένωσης για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία. Η διακυβέρνηση και διαχείριση των συμπράξεων θα πρέπει να είναι ανοικτή, διαφανής, αποτελεσματική και αποδοτική και να παρέχει δυνατότητα συμμετοχής σε ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων που δραστηριοποιούνται στους οικείους ειδικούς τομείς καθώς και τη δυνατότητα κατάλληλης διαβούλευσης με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ομάδες πολιτών κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
__________________
__________________
15 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104).
15 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104).
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Η Επιτροπή, στην ανακοίνωση που εξέδωσε στις 19 Απριλίου 2016 με τίτλο «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος - Ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας δεδομένων και γνώσης στην Ευρώπη22», ζητά τη δημιουργία ευρωπαϊκής δομής δεδομένων που θα βασίζεται σε κορυφαίες δυνατότητες υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, καθώς και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος ευρωπαϊκής υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, το οποίο θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει την ανάπτυξη νέων ευρωπαϊκών τεχνολογιών και την υλοποίηση υπερυπολογιστών εξακλίμακας. Η σημασία του τομέα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς στην Ένωση απαιτούν επείγουσα δράση ώστε να συγκεντρωθούν οι πόροι και οι ικανότητες που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η αλυσίδα από την έρευνα και την ανάπτυξη έως την υλοποίηση και τη λειτουργία των συστημάτων υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων εξακλίμακας. Ως εκ τούτου θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός σε επίπεδο Ένωσης που θα συνδυάζει και θα συγκεντρώνει την παροχή υποστήριξης από τα κράτη μέλη, την Ένωση και τον ιδιωτικό τομέα για τη δημιουργία υποδομής υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων που θα βρίσκεται στην παγκόσμια πρωτοπορία, καθώς και για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων. Η εν λόγω υποδομή θα πρέπει να παρέχει πρόσβαση στους χρήστες του δημόσιου τομέα, σε χρήστες από τη βιομηχανία και σε χρήστες από την ακαδημαϊκή κοινότητα, μεταξύ άλλων και από τις επιστημονικές κοινότητες που μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης.
(8)  Η Επιτροπή, στην ανακοίνωση που εξέδωσε στις 19 Απριλίου 2016 με τίτλο «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος - Ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας δεδομένων και γνώσης στην Ευρώπη22», ζητά τη δημιουργία ευρωπαϊκής δομής δεδομένων που θα βασίζεται σε κορυφαίες δυνατότητες υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, καθώς και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος ευρωπαϊκής υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, το οποίο θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει την ανάπτυξη νέων ευρωπαϊκών τεχνολογιών και την υλοποίηση υπερυπολογιστών εξακλίμακας. Η σημασία του τομέα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς στην Ένωση απαιτούν επείγουσα δράση ώστε να συγκεντρωθούν οι πόροι και οι ικανότητες που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η αλυσίδα από την έρευνα και την ανάπτυξη έως την υλοποίηση και τη λειτουργία των συστημάτων υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων εξακλίμακας. Ως εκ τούτου θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός σε επίπεδο Ένωσης που θα συνδυάζει και θα συγκεντρώνει την παροχή υποστήριξης από τα κράτη μέλη, την Ένωση και τον ιδιωτικό τομέα για τη δημιουργία υποδομής υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων που θα βρίσκεται στην παγκόσμια πρωτοπορία, καθώς και για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων. Η εν λόγω υποδομή θα πρέπει να παρέχει πρόσβαση στους χρήστες του δημόσιου τομέα, σε χρήστες από τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), και σε χρήστες από την ακαδημαϊκή κοινότητα, μεταξύ άλλων και από τις επιστημονικές κοινότητες που μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης.
__________________
__________________
22 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος - Ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας δεδομένων και γνώσης στην Ευρώπη», COM(2016)0178.
22 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος - Ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας δεδομένων και γνώσης στην Ευρώπη», COM(2016)0178.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)  Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ΕΕ να κατακτήσει μια θέση μεταξύ των κορυφαίων δυνάμεων υπερυπολογιστικής στον κόσμο έως το 2022. Αυτή τη στιγμή, η Ένωση υστερεί ως προς την ανάπτυξη της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων λόγω των ανεπαρκών επενδύσεών της στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος. Για να κλείσει το χάσμα αυτό, η Ένωση πρέπει να αποκτήσει υπερυπολογιστές παγκόσμιας κλάσης, να ασφαλίσει το σύστημα εφοδιασμού της και να αναπτύξει υπηρεσίες προς τη βιομηχανία και τις ΜΜΕ για την προσομοίωση, απεικόνιση και κατασκευή πρωτοτύπων με παράλληλη διασφάλιση ενός συστήματος υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων σύμφωνα με τις αξίες και τις αρχές της Ένωσης.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Για να εφοδιαστεί η Ένωση με τις υπολογιστικές επιδόσεις που απαιτούνται για να παραμείνει η έρευνά της στην πρωτοπορία των εξελίξεων, η επένδυση των κρατών μελών στην υπολογιστική υψηλών επιδόσεων θα πρέπει να είναι συντονισμένη και η αφομοίωση από τη βιομηχανία της τεχνολογίας της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων θα πρέπει να ενισχυθεί. Η Ένωση θα πρέπει να αυξήσει την αποτελεσματικότητά της ως προς τη μετουσίωση των τεχνολογικών εξελίξεων σε συστήματα υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων η προμήθεια των οποίων θα γίνεται στην Ευρώπη, ώστε να εξασφαλιστεί αποτελεσματική σύνδεση μεταξύ της παροχής τεχνολογίας, του συνδυασμένου σχεδιασμού με τους χρήστες και της από κοινού προμήθειας συστημάτων παγκόσμιας κλάσης.
(10)  Για να εφοδιαστεί η Ένωση με τις υπολογιστικές επιδόσεις που απαιτούνται για να παραμείνει η έρευνά της στην πρωτοπορία των εξελίξεων και για να αξιοποιηθεί η προστιθέμενη αξία της κοινής δράσης σε επίπεδο Ένωσης, η επένδυση των κρατών μελών στην υπολογιστική υψηλών επιδόσεων θα πρέπει να είναι συντονισμένη και η αφομοίωση από τη βιομηχανία της τεχνολογίας της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων θα πρέπει να ενισχυθεί. Η Ένωση θα πρέπει να αυξήσει την αποτελεσματικότητά της ως προς τη μετουσίωση των τεχνολογικών εξελίξεων σε συστήματα υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων η προμήθεια των οποίων θα γίνεται στην Ευρώπη, ώστε να εξασφαλιστεί αποτελεσματική σύνδεση μεταξύ της παροχής τεχνολογίας, του συνδυασμένου σχεδιασμού με τους χρήστες και της από κοινού προμήθειας συστημάτων παγκόσμιας κλάσης.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)  Είναι απαραίτητο η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν κατάλληλα πλαίσια διακυβέρνησης και χρηματοδότησης, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την πρωτοβουλία της κοινής επιχείρησης EuroHPC και τη βιωσιμότητά της, καθώς και την ανάγκη εξασφάλισης ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο· Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν τα προγράμματα χρηματοδότησης κατά τρόπο ευθυγραμμισμένο με την προσέγγιση της Επιτροπής.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)
(10β)  Η ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρμα και η ΣΔΙΤ σχετικά με την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων είναι κρίσιμης σημασίας για τον καθορισμό των ερευνητικών προτεραιοτήτων της Ένωσης όσον αφορά την ανάπτυξη ενωσιακής τεχνολογίας σε όλα τα τμήματα της αλυσίδας εφοδιασμού λύσεων υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)  Η αποστολή της κοινής επιχείρησης είναι η δημιουργία και η διατήρηση στην Ένωση ενός ενοποιημένου παγκόσμιας κλάσης οικοσυστήματος υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων και μαζικών δεδομένων με βάση την ενωσιακή υπεροχή στις τεχνολογίες υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, νέφους και μαζικών δεδομένων.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Η σύσταση και η έναρξη λειτουργίας της κοινής επιχείρησης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το 2019 προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος να εφοδιαστεί η Ένωση με υποδομή προεξακλίμακας έως το 2020 και να αναπτυχθούν οι απαιτούμενες τεχνολογίες για την επίτευξη υπολογιστικής ικανότητας εξακλίμακας στην Ευρώπη έως το 2022/2023. Δεδομένου ότι ο κύκλος ανάπτυξης της τεχνολογίας επόμενης γενιάς διαρκεί κατά κανόνα 4-5 έτη, προϋπόθεση για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια αγορά είναι να ξεκινήσουν από τώρα οι ενέργειες για την επίτευξη αυτού του στόχου.
(12)  Η σύσταση και η έναρξη λειτουργίας της κοινής επιχείρησης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το 2019 προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος να εφοδιαστεί η Ένωση με υποδομή προεξακλίμακας έως το 2020 και να αναπτυχθούν οι απαιτούμενες τεχνολογίες για την επίτευξη, όπου είναι δυνατό, υπολογιστικής ικανότητας αυτόνομης εξακλίμακας στην Ευρώπη έως το 2022/2023. Δεδομένου ότι ο κύκλος ανάπτυξης της τεχνολογίας επόμενης γενιάς διαρκεί κατά κανόνα 4-5 έτη, προϋπόθεση για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια αγορά είναι να ξεκινήσουν από τώρα οι ενέργειες για την επίτευξη αυτού του στόχου.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
(12α)  Η κοινή επιχείρηση EuroHPC θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αναπόσπαστο μέρος της ενωσιακής υποδομής δεδομένων σε ολόκληρο το οικοσύστημα, και τα οφέλη θα πρέπει να προβάλλονται ευρέως.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει περισσότερα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στην κοινή επιχείρηση EuroHPC και να τη χρησιμοποιήσουν ως τομέα προτεραιότητας για προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης που αντιστοιχούν σε εθνικές δραστηριότητες. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να προωθήσει την πρωτοβουλία σε όλα τα κράτη μέλη στο πλαίσιο μιας ισχυρής πολιτικής και οικονομικής δέσμευσης για ψηφιακή καινοτομία.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Τόσο η Ένωση, όσο και κάθε συμμετέχων κράτος και ιδιωτικό μέλος της κοινής επιχείρησης θα πρέπει να παρέχουν χρηματοδοτική συνεισφορά στις διοικητικές δαπάνες της κοινής επιχείρησης. Δεδομένου ότι, στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2014-2020 η συνεισφορά της Ένωσης στις διοικητικές δαπάνες μπορεί να διατεθεί εμπροσθοβαρώς με σκοπό να καλύψει τις τρέχουσες δαπάνες μόνο έως το 2023, τα συμμετέχοντα κράτη και τα ιδιωτικά μέλη της κοινής επιχείρησης θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις διοικητικές δαπάνες της κοινής επιχείρησης μετά το 2024.
(14)  Τόσο η Ένωση, όσο και κάθε συμμετέχον κράτος και ιδιωτικό μέλος της κοινής επιχείρησης θα πρέπει να παρέχουν χρηματοδοτική συνεισφορά στις διοικητικές δαπάνες της κοινής επιχείρησης. Δεδομένου ότι στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2014-2020 η συνεισφορά της Ένωσης στις διοικητικές δαπάνες μπορεί να διατεθεί εμπροσθοβαρώς με σκοπό να καλύψει τις τρέχουσες δαπάνες μόνο έως το 2023, τα συμμετέχοντα κράτη και τα ιδιωτικά μέλη της κοινής επιχείρησης θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις διοικητικές δαπάνες της κοινής επιχείρησης μετά το 2024 ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της κοινής επιχείρησης μακροπρόθεσμα.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
(15α)  Θα πρέπει να εξεταστούν και να προωθηθούν όλες οι πιθανές συνέργειες μεταξύ της EuroHPC και ενωσιακών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων. Η κοινή επιχείρηση πρέπει να ενοποιηθεί με υφιστάμενες κορυφαίες δομές έρευνας και ανάπτυξης όπως η ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρμα στον τομέα της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, την αξιακή ΣΔΙΤ και τα μαζικά δεδομένα, για μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και διευκόλυνση της χρήσης της και προκειμένου να τεθούν οι βάσεις για μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)
(15β)  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν το έργο που επιτελεί η ευρωπαϊκή σύμπραξη για το υπολογιστικό νέφος, βάσει των υφιστάμενων πυλώνων PRACE και GEANT, να αποφύγουν οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων και να αναγνωρίσουν τον ζωτικό συμπληρωματικό ρόλο που διαδραματίζουν στην υλοποίηση ενός οικοσυστήματος EuroHPC.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Η κοινή επιχείρηση θα πρέπει να εξετάζει σαφώς καθορισμένα θέματα που θα βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν και να χρησιμοποιήσουν τις πλέον καινοτόμες τεχνολογίες υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, και να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη υποδομή σε ολόκληρη την Ένωση που θα προσφέρει δυνατότητες υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων παγκόσμιας κλάσης, συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας και πρωτοπόρες εφαρμογές και υπηρεσίες δεδομένων και λογισμικού για τους επιστήμονές του και άλλους κύριους χρήστες από τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, και από τον δημόσιο τομέα. Η κοινή επιχείρηση θα πρέπει να καταβάλλει προσπάθειες για να περιορίσει την έλλειψη δεξιοτήτων που σχετίζονται ειδικά με την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων. Η κοινή επιχείρηση θα πρέπει να προλειάνει το έδαφος για την οικοδόμηση της πρώτης υβριδικής υποδομής υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων στην Ευρώπη, η οποία θα ενοποιεί κλασικές υπολογιστικές υποδομές με κβαντικές υπολογιστικές διατάξεις, π.χ. αξιοποιώντας τον κβαντικό υπολογιστή ως επιταχυντή νημάτων υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων. Η δομημένη και συντονισμένη χρηματοδοτική στήριξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητη για να βοηθήσει τις ερευνητικές ομάδες και τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες να παραμείνουν στην πρωτοπορία σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό διεθνές πλαίσιο μέσω της παραγωγής αποτελεσμάτων παγκόσμιας κλάσης και της ενσωμάτωσής τους σε ανταγωνιστικά συστήματα, για να διασφαλιστεί ταχεία και ευρεία βιομηχανική εκμετάλλευση της ευρωπαϊκής τεχνολογίας σε όλη την Ένωση που θα επιφέρει σημαντικές δευτερογενείς επιπτώσεις για την κοινωνία, ώστε να εξασφαλιστεί κοινή ανάληψη κινδύνων και συνένωση δυνάμεων μέσω της ευθυγράμμισης των στρατηγικών και των επενδύσεων με το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον. Η Επιτροπή μπορεί να θεωρήσει, κατόπιν γνωστοποίησης από το κράτος μέλος ή την ομάδα των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, ότι οι πρωτοβουλίες της κοινής επιχείρησης μπορούν να χαρακτηριστούν σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν όλες τις σχετικές προϋποθέσεις σύμφωνα με το κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία25.
(18)  Η κοινή επιχείρηση θα πρέπει να εξετάζει σαφώς καθορισμένα θέματα που θα βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό την ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν και να χρησιμοποιήσουν τις πλέον καινοτόμες τεχνολογίες υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, και να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη υποδομή σε ολόκληρη την Ένωση που θα προσφέρει δυνατότητες υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων παγκόσμιας κλάσης, συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας και πρωτοπόρες εφαρμογές και υπηρεσίες δεδομένων και λογισμικού για τους επιστήμονές του και άλλους κύριους χρήστες από τη βιομηχανία, ιδίως τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις ΜΜΕ και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και από τον δημόσιο τομέα. Η κοινή επιχείρηση θα πρέπει να καταβάλλει προσπάθειες για να περιορίσει την έλλειψη δεξιοτήτων που σχετίζονται ειδικά με την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, ενθαρρύνοντας την απόκτηση νέων προσόντων, τις επιλογές σταδιοδρομίας που σχετίζονται με την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και προσφέροντας ειδικά προγράμματα για την ενθάρρυνση της ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στην επαγγελματική σταδιοδρομία στον τομέα υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων. Η κοινή επιχείρηση θα πρέπει να προλειάνει το έδαφος για την οικοδόμηση της πρώτης υβριδικής υποδομής υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων στην Ευρώπη, η οποία θα ενοποιεί κλασικές υπολογιστικές υποδομές με κβαντικές υπολογιστικές διατάξεις, π.χ. αξιοποιώντας τον κβαντικό υπολογιστή ως επιταχυντή νημάτων υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων. Η δομημένη και συντονισμένη χρηματοδοτική στήριξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητη για να βοηθήσει τις ερευνητικές ομάδες και τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες να παραμείνουν στην πρωτοπορία σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό διεθνές πλαίσιο μέσω της παραγωγής αποτελεσμάτων παγκόσμιας κλάσης και της ενσωμάτωσής τους σε ανταγωνιστικά συστήματα, για να διασφαλιστεί ταχεία και ευρεία βιομηχανική εκμετάλλευση της ευρωπαϊκής τεχνολογίας σε όλη την Ένωση που θα επιφέρει σημαντικές ευεργετικές δευτερογενείς επιπτώσεις για την κοινωνία, ώστε να εξασφαλιστεί κοινή ανάληψη κινδύνων και συνένωση δυνάμεων μέσω της ευθυγράμμισης των στρατηγικών και των επενδύσεων με το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον. Η Επιτροπή μπορεί να θεωρήσει, κατόπιν γνωστοποίησης από το κράτος μέλος ή την ομάδα των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, ότι οι πρωτοβουλίες της κοινής επιχείρησης μπορούν να χαρακτηριστούν σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν όλες τις σχετικές προϋποθέσεις σύμφωνα με το κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία25.
__________________
__________________
25 Ανακοίνωση της Επιτροπής - «Κριτήρια για την ανάλυση της συμβατότητας με την εσωτερική αγορά των κρατικών ενισχύσεων για την προώθηση της υλοποίησης σημαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος», ΕΕ C 188 της 20.6.2014, σ. 4.
25 Ανακοίνωση της Επιτροπής - «Κριτήρια για την ανάλυση της συμβατότητας με την εσωτερική αγορά των κρατικών ενισχύσεων για την προώθηση της υλοποίησης σημαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος» (ΕΕ C 188 της 20.6.2014, σ. 4).
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)
(18α)  Η κοινή επιχείρηση θα πρέπει να προωθήσει και να προσφέρει σε επιστήμονες, στη βιομηχανία και στον δημόσιο τομέα της Ένωσης πρόσβαση σε υπερυπολογιστές παγκόσμιας κλάσης και σχετικές υπηρεσίες, δίνοντάς τους τα εργαλεία για να παραμείνουν στην πρώτη γραμμή της επιστήμης και του βιομηχανικού ανταγωνισμού προκειμένου να διατηρηθούν και να στηριχθούν οι ολοκληρωμένες υποδομές επιστημονικών δεδομένων και η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)
(18β)  Η κοινή επιχείρηση θα πρέπει να είναι ανοικτή στη συμμετοχή όλων των κρατών μελών τα οποία ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν στην κοινή επιχείρηση και να τη χρησιμοποιήσουν ως τομέα προτεραιότητας για προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης που αντιστοιχούν σε εθνικές δραστηριότητες. Η κοινή επιχείρηση θα πρέπει να προωθήσει τις δραστηριότητες του υπερυπολογιστή στο πλαίσιο μιας ισχυρής πολιτικής και οικονομικής δέσμευσης για ψηφιακή καινοτομία.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 γ (νέα)
(18γ)  Προκειμένου να αναπτυχθούν οι απαραίτητες ικανότητες και να εξασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των κρατών μελών, θα πρέπει να δημιουργηθεί ανά κράτος μέλος ένα κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων (κέντρο) που θα συνδέεται με το εθνικό υπερυπολογιστικό κέντρο. Τα κέντρα θα πρέπει να διευκολύνουν και να προωθούν την πρόσβαση στο οικοσύστημα υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, από την πρόσβαση στους υπερυπολογιστές μέχρι την πρόσβαση σε εφαρμογές και υπηρεσίες. Θα πρέπει, επίσης, να παρέχουν στους χρήστες υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων μαθήματα εκμάθησης και κατάρτισης για τη δημιουργία δεξιοτήτων στον τομέα υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, και θα πρέπει να προωθούν την ευαισθητοποίηση, την κατάρτιση και δραστηριότητες προβολής των οφελών της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων ιδίως για τις ΜΜΕ και να ξεκινήσουν να πραγματοποιούν δραστηριότητες δικτύωσης με ενδιαφερόμενους φορείς και λοιπά κέντρα για την ενθάρρυνση ευρύτερων καινοτομιών που επιτρέπουν περαιτέρω χρήση της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 δ (νέα)
(18δ)  Η ευρεία συμμετοχή σε ολόκληρη την Ένωση και η δίκαιη και εύλογη πρόσβαση για όλους τους φορείς τρίτων χωρών είναι σημαντικά προκειμένου να αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό ενός ενωσιακού υπερυπολογιστή που μπορεί να συμβάλλει στην ενωσιακή επιστήμη αριστείας και την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 ε (νέα)
(18ε)  Αν και ο χρόνος πρόσβασης σε υπερυπολογιστές είναι ανάλογος προς τις χρηματοδοτικές συνεισφορές, θα πρέπει να διασφαλίζονται ισότιμες συνθήκες για χρήστες από όλα τα κράτη μέλη, επιστήμονες και βιομηχανίες της Ένωσης.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 στ (νέα)
(18στ)  Ο χρόνος πρόσβασης της Ένωσης θα πρέπει να κατανέμεται με ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων με βάση την αριστεία, ανεξαρτήτως της ενωσιακής ιθαγένειας του αιτούντος. Επιπλέον, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν επίσης να καθιστούν διαθέσιμο τον χρόνο πρόσβασής τους σε άλλους επιστήμονες, εκπροσώπους της βιομηχανίας ή ερευνητές της Ένωσης.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)
(20α)  Οι υπερυπολογιστές που αποκτώνται και υποστηρίζονται από την κοινή επιχείρηση θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί και επιλεγεί προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητά τους για επιστημονικούς σκοπούς, καθώς και για τη χρήση τους από τη βιομηχανία. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή πρέπει να λάβει μέτρα για την περαιτέρω ενίσχυση της αξιολόγησης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας ως προς το κόστος στις αξιολογήσεις της.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Η χρήση υπερυπολογιστών προεξακλίμακας και πετακλίμακας θα πρέπει να εξυπηρετεί πρωτίστως σκοπούς έρευνας και καινοτομίας και να είναι προσβάσιμη για κάθε χρήστη από την ακαδημαϊκή κοινότητα, τη βιομηχανία ή τον δημόσιο τομέα. Θα πρέπει να επιτρέπεται στην κοινή επιχείρηση να ασκεί ορισμένες περιορισμένες οικονομικές δραστηριότητες για ιδιωτικούς σκοπούς. Η πρόσβαση θα πρέπει να παρέχεται στους χρήστες που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση ή σε χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020». Τα δικαιώματα πρόσβασης θα πρέπει να παρέχονται ισότιμα σε κάθε χρήστη και να κατανέμονται υπό καθεστώς διαφάνειας. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να καθορίζει τα δικαιώματα πρόσβασης στο μερίδιο του χρόνου πρόσβασης της Ένωσης σε κάθε υπερυπολογιστή.
(22)  Η χρήση υπερυπολογιστών προεξακλίμακας και πετακλίμακας θα πρέπει να εξυπηρετεί πρωτίστως σκοπούς μη στρατιωτικής δημόσιας έρευνας και καινοτομίας και να είναι προσβάσιμη για κάθε χρήστη από την ακαδημαϊκή κοινότητα, τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, ή τον δημόσιο τομέα. Θα πρέπει να επιτρέπεται στην κοινή επιχείρηση να ασκεί ορισμένες περιορισμένες οικονομικές δραστηριότητες για ιδιωτικούς σκοπούς. Η πρόσβαση θα πρέπει να παρέχεται στους χρήστες που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση ή σε χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020». Τα δικαιώματα πρόσβασης θα πρέπει να παρέχονται ισότιμα σε κάθε χρήστη και να κατανέμονται υπό καθεστώς διαφάνειας. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να καθορίζει τα δικαιώματα πρόσβασης στο μερίδιο του χρόνου πρόσβασης της Ένωσης σε κάθε υπερυπολογιστή.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)
(28α)  Οι διατάξεις του προγράμματος «Ορίζων 2020» σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, τη μεταβίβαση κυριότητας των ΔΔΙ, την αδειοδότηση και την εκμετάλλευση θα πρέπει να ισχύουν, κατ’ ελάχιστον, προκειμένου να προστατεύονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)
(29α)  Το αναγκαίο ποσό για την αγορά του υπερυπολογιστή θα πρέπει επίσης να καλύπτει τις επενδύσεις σε βελτιωμένη ροή δεδομένων και σύνδεσης με το δίκτυο.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)
(30α)  Οι πάροχοι της πρωτοβουλίας για την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων που δραστηριοποιούνται στην Ένωση πρέπει να ανταγωνίζονται με ίσους όρους και να υπόκεινται όλοι στους ίδιους κανόνες.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 β (νέα)
(30β)  Για να διασφαλιστεί η συνέπεια και να αποφευχθούν αλληλεπικαλύψεις με άλλες υπάρχουσες πρωτοβουλίες στον τομέα της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων και των μαζικών δεδομένων, ιδίως με τις συμβατικές συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε υπολογιστές υψηλών επιδόσεων και σε μαζικά δεδομένα, που συστάθηκε το 2014 και την PRACE, οι εν λόγω πρωτοβουλίες θα πρέπει να εξορθολογιστούν με ενσωμάτωσή τους στην κοινή επιχείρηση στο πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2020.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32
(32)  Η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες του εν λόγω προγράμματος.
(32)  Θα πρέπει να επιδιωχθεί η διοικητική απλοποίηση και να αποφεύγεται η συνύπαρξη διαφορετικών κανόνων στο εσωτερικό της ίδιας κοινής επιχείρησης. Θα πρέπει να ισχύει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων για όλες τις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης, αντί για τη συνύπαρξη των κανόνων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και των κανόνων της ΔΣΕ.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40
(40)  Όλες οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της κοινής επιχείρησης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη διάρκεια του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» και του προγράμματος του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», κατά περίπτωση, με εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.
(40)  Όλες οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της κοινής επιχείρησης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη διάρκεια του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» και του προγράμματος του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», κατά περίπτωση, με εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις. Για την περίοδο που δεν καλύπτεται από το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020» και τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», θα πρέπει να γίνουν κατάλληλες προσαρμογές λαμβάνοντας υπόψη το ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020, με σκοπό τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)
(41α)  Η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων είναι σημαντική για την ανάπτυξη του υπολογιστικού νέφους και το πλήρες δυναμικό της μπορεί να υλοποιηθεί μόνο όταν τα δεδομένα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα σε ολόκληρη την Ένωση με σαφείς κανόνες.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 β (νέα)
(41β)  Επιπλέον, το δίκαιο της Ένωσης για την προστασία δεδομένων, την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια θα πρέπει να ισχύει για οποιονδήποτε υπερυπολογιστή τον οποίο κατέχει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει η κοινή επιχείρηση ή για οποιονδήποτε υπερυπολογιστή που διαθέτει χρόνο πρόσβασης στην κοινή επιχείρηση.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 γ (νέα)
(41γ)  Η κοινή επιχείρηση θα πρέπει να εγγυάται ότι οι υπερυπολογιστές της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων στην Ένωση είναι προσβάσιμοι αποκλειστικά από οντότητες που συμμορφώνονται με το ενωσιακό δίκαιο για την προστασία δεδομένων, το απόρρητο και την ασφάλεια.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 δ (νέα)
(41δ)  Η κοινή επιχείρηση θα πρέπει να εγγυάται ότι οι υπερυπολογιστές της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων στην Ένωση είναι διαθέσιμοι αποκλειστικά σε οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε κράτη μέλη ή σε συνδεδεμένες χώρες που συμμορφώνονται με την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 ε (νέα)
(41ε)  Όπου αρμόζει, θα πρέπει να προωθηθεί η διεθνής συνεργασία με τρίτες χώρες και μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν. Πρόσβαση σε υπερυπολογιστές εντός της Ένωσης δεν θα πρέπει να παρέχεται σε οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες, εκτός εάν οι εν λόγω χώρες παρέχουν αμοιβαία πρόσβαση στους δικούς τους υπερυπολογιστές. Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η εκμετάλλευση των δεδομένων των υπερυπολογιστών στην Ένωση, ενώ παράλληλα να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7
(7)  «οντότητα υποδοχής»: νομική οντότητα εγκατεστημένη σε κράτος μέλος που μετέχει στην κοινή επιχείρηση, η οποία διαθέτει εγκαταστάσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία υπερυπολογιστή προεξακλίμακας·
(7)  «οντότητα υποδοχής»: νομική οντότητα εγκατεστημένη σε κράτος μέλος που μετέχει στην κοινή επιχείρηση, η οποία διαθέτει εγκαταστάσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία υπερυπολογιστή πετακλίμακας ή προεξακλίμακας·
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  να παρέχει υποδομή υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων και δεδομένων τελευταίας τεχνολογίας στους επιστήμονες, στη βιομηχανία και στον δημόσιο τομέα της Ένωσης ή συνδεδεμένης χώρας του προγράμματος «Ορίζων 2020» και να στηρίζει την ανάπτυξη των τεχνολογιών και των εφαρμογών της σε ευρύ φάσμα πεδίων·
α)  να παρέχει υποδομή υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων και δεδομένων τελευταίας τεχνολογίας στους επιστήμονες και τους ερευνητές, στη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των νεοσύστατων επιχειρήσεων, των πολύ μικρών επιχειρήσεων, των ΜΜΕ, και στον δημόσιο τομέα της Ένωσης ή συνδεδεμένης χώρας του προγράμματος «Ορίζων 2020» και να στηρίζει την ανάπτυξη των τεχνολογιών και των εφαρμογών της σε ευρύ φάσμα πεδίων, όπως υγειονομική περίθαλψη, ενέργεια, έξυπνες πόλεις, αυτόνομες μεταφορές, διάστημα, ασφάλεια και άμυνα·
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  να παρέχει το πλαίσιο για την αγορά μιας ολοκληρωμένης, παγκόσμιας κλάσης υποδομής υπερυπολογιστών προεξακλίμακας και δεδομένων στην Ένωση·
β)  να παρέχει το πλαίσιο για την αγορά μιας ολοκληρωμένης, παγκόσμιας κλάσης υποδομής υπερυπολογιστών προεξακλίμακας και δεδομένων στην Ένωση, μεταξύ άλλων μέσω της υποστήριξης της απόκτησης υπερυπολογιστών πετακλίμακας από τα συμμετέχοντα κράτη·
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  να στηρίζει την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων στην Ένωση που θα καλύπτει το σύνολο των τμημάτων της επιστημονικής και βιομηχανικής αξιακής αλυσίδας, και κυρίως το υλισμικό, το λογισμικό, τις εφαρμογές, τις υπηρεσίες, τον σχεδιασμό, τις διασυνδέσεις, την τεχνογνωσία και τις δεξιότητες.
δ)  να στηρίζει την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων στην Ένωση που θα καλύπτει το σύνολο των τμημάτων της επιστημονικής και βιομηχανικής αξιακής αλυσίδας, και κυρίως το υλισμικό, το λογισμικό, τις εφαρμογές, τις υπηρεσίες, τον σχεδιασμό, τις διασυνδέσεις, την τεχνογνωσία και τις δεξιότητες, προκειμένου να ενισχυθεί η Ένωση ως παγκόσμιο κέντρο καινοτομίας, συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα και στη βελτίωση των ικανοτήτων έρευνας και ανάπτυξης.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  να επιτρέπει συνέργειες και να παρέχει προστιθέμενη αξία συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών και λοιπών φορέων·
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)
δβ)  να συνδέεται με τις υφιστάμενες συμβατικές συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα όσον αφορά την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και τα μαζικά δεδομένα, ώστε να δημιουργούνται συνέργειες και ολοκλήρωση.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
δ)  να αναλάβει την οικοδόμηση και λειτουργία μιας πρωτοπόρας, ολοκληρωμένης υποδομής υπερυπολογιστών και δεδομένων σε ολόκληρη την Ένωση, αφενός ως αναγκαίας προϋπόθεσης της επιστημονικής αριστείας και, αφετέρου, για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και του δημόσιου τομέα και για την ενίσχυση των δυνατοτήτων καινοτομίας και της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, ώστε να επιτευχθεί οικονομική μεγέθυνση και αύξηση της απασχόλησης στην Ένωση·
δ)  να αναλάβει την οικοδόμηση και λειτουργία μιας πρωτοπόρας, ολοκληρωμένης υποδομής υπερυπολογιστών και δεδομένων σε ολόκληρη την Ένωση, όπου η εν λόγω υποδομή έχει σχεδιαστεί να είναι αποδοτική για επιστημονικούς σκοπούς και παρέχει μια αναγκαία προϋπόθεση για την επιστημονική αριστεία και για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και του δημόσιου τομέα και για την ενίσχυση των δυνατοτήτων καινοτομίας και της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, ώστε να επιτευχθεί οικονομική μεγέθυνση και αύξηση της απασχόλησης στην Ένωση·
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
ε)  να παρέχει πρόσβαση σε υποδομές και υπηρεσίες που βασίζονται στην υπολογιστική υψηλών επιδόσεων σε ευρύ φάσμα χρηστών από την ερευνητική και επιστημονική κοινότητα, καθώς και από τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, και από τον δημόσιο τομέα, αναφορικά με νέες και αναδυόμενες εφαρμογές και υπηρεσίες έντασης δεδομένων και υπολογισμών·
ε)  να παρέχει πρόσβαση σε υποδομές και υπηρεσίες που βασίζονται στην υπολογιστική υψηλών επιδόσεων σε ευρύ φάσμα χρηστών από την ερευνητική και επιστημονική κοινότητα, καθώς και από τη βιομηχανία, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις ΜΜΕ, και από τον δημόσιο τομέα, αναφορικά με νέες και αναδυόμενες εφαρμογές και υπηρεσίες έντασης δεδομένων και υπολογισμών για μη στρατιωτικούς σκοπούς·
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ
στ)  να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ έρευνας και ανάπτυξης και της υλοποίησης συστημάτων υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων εξακλίμακας, ώστε να ενισχυθεί η αλυσίδα παροχής ψηφιακής τεχνολογίας στην Ένωση και να καταστεί δυνατή η αγορά υπερυπολογιστών κορυφαίας κλάσης από την κοινή επιχείρηση·
στ)  να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ έρευνας και ανάπτυξης και της υλοποίησης συστημάτων υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων εξακλίμακας, ώστε να ενισχυθεί η αλυσίδα παροχής ψηφιακής τεχνολογίας στην Ένωση και να καταστεί δυνατή η αγορά υπερυπολογιστών παγκόσμιας κλάσης από την κοινή επιχείρηση·
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο η
η)  να διασυνδέσει και να συνενώσει περιφερειακούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς υπερυπολογιστές υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων και άλλα υπολογιστικά συστήματα, κέντρα δεδομένων και σχετικό με αυτά λογισμικό και εφαρμογές·
η)  να διασυνδέσει και να συνενώσει περιφερειακούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς υπερυπολογιστές υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων και άλλα υπολογιστικά συστήματα, κέντρα δεδομένων και σχετικό με αυτά λογισμικό και εφαρμογές, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την προστασία δεδομένων και την ιδιωτικότητα·
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ
θ)  να αυξήσει το δυναμικό καινοτομίας της βιομηχανίας, ιδίως των ΜΜΕ, με τη χρήση προηγμένων υποδομών και υπηρεσιών υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων·
θ)  να αυξήσει το δυναμικό καινοτομίας της βιομηχανίας, ιδίως των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, καθώς και των ερευνητικών και των επιστημονικών κοινοτήτων, με τη χρήση προηγμένων υποδομών και υπηρεσιών υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένων εθνικών κέντρων υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων και υπερυπολογιστικών κέντρων·
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι
ι)  να βελτιώσει την εμπέδωση της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων και να συμβάλει στον περιορισμό της έλλειψης δεξιοτήτων που σχετίζονται με την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων·
ι)  να βελτιώσει την εμπέδωση της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων και να συμβάλει στον περιορισμό της έλλειψης δεξιοτήτων που σχετίζονται με την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, ενθαρρύνοντας την απόκτηση προσόντων και μια ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στην επαγγελματική σταδιοδρομία στον τομέα υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων·
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
(1)  Η κοινή επιχείρηση αναθέτει τη λειτουργία κάθε μεμονωμένου υπερυπολογιστή προεξακλίμακας που έχει στην κυριότητά της σε οντότητα υποδοχής που επιλέγεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 και τους δημοσιονομικούς κανόνες της κοινής επιχείρησης που προβλέπονται στο άρθρο 11.
(1)  Η κοινή επιχείρηση αναθέτει τη λειτουργία κάθε μεμονωμένου υπερυπολογιστή πετακλίμακας ή προεξακλίμακας που έχει στην κυριότητά της σε οντότητα υποδοχής που εκπροσωπεί μία ή περισσότερες συμμετέχουσες χώρες και επιλέγεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 και τους δημοσιονομικούς κανόνες της κοινής επιχείρησης που προβλέπονται στο άρθρο 11.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
(2)  Οι υπερυπολογιστές προεξακλίμακας εγκαθίστανται σε συμμετέχοντα κράτη που είναι κράτη μέλη της Ένωσης. Ένα κράτος μέλος δεν φιλοξενεί περισσότερους από έναν υπερυπολογιστές προεξακλίμακας.
(2)  Οι υπερυπολογιστές πετακλίμακας ή προεξακλίμακας εγκαθίστανται σε συμμετέχοντα κράτη που είναι κράτη μέλη της Ένωσης. Ένα κράτος μέλος δεν φιλοξενεί περισσότερους από έναν υπερυπολογιστές προεξακλίμακας.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
(3)  Η οντότητα υποδοχής επιλέγεται από το διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης, βάσει, μεταξύ άλλων, των ακόλουθων κριτηρίων:
(3)  Η οντότητα υποδοχής επιλέγεται μέσω δίκαιης και διαφανούς διαδικασίας από το διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης, βάσει, μεταξύ άλλων, των ακόλουθων κριτηρίων:
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ
γ)  της πείρας της οντότητας υποδοχής στην εγκατάσταση και λειτουργία παρόμοιων συστημάτων·
γ)  της πείρας της οντότητας υποδοχής στην εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση παρόμοιων συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής ζήτησης του υπερυπολογιστή·
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  του υψηλού επιπέδου προστασίας δεδομένων, ιδιωτικότητας και κυβερνοασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης μιας υπερσύγχρονης διαχείρισης κινδύνων και απειλών και της ανθεκτικότητας σε κυβερνοεπιθέσεις·
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)
(4α)  Μόλις επιλεγούν οι φορείς υποδοχής, η κοινή επιχείρηση εξασφαλίζει συνέργειες με τα ΕΔΕΤ.
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
(2)  Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει τις γενικές προϋποθέσεις πρόσβασης και μπορεί να καθορίζει ειδικές προϋποθέσεις πρόσβασης για διαφορετικές κατηγορίες χρηστών ή εφαρμογών. Η ποιότητα των υπηρεσιών πρέπει να είναι ίδια για όλους τους χρήστες.
(2)  Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει τις γενικές προϋποθέσεις πρόσβασης και μπορεί να καθορίζει ειδικές προϋποθέσεις πρόσβασης για διαφορετικές κατηγορίες χρηστών ή εφαρμογών. Η ποιότητα των υπηρεσιών πρέπει να είναι ίδια για όλους τους χρήστες, αλλά μπορούν να οριστούν εκ των προτέρων κριτήρια προτεραιότητας χωρίς να διακυβεύεται η πρόσβαση όλων των δυνητικών χρηστών και εφαρμογών.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3
(3)  Με την επιφύλαξη διεθνών συμφωνιών που συνάπτει η Ένωση, χρόνος πρόσβασης παραχωρείται μόνο σε χρήστες που κατοικούν, είναι εγκατεστημένοι ή βρίσκονται σε κράτος μέλος ή χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», εκτός εάν, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, αποφασιστεί διαφορετικά από το διοικητικό συμβούλιο, λαμβανομένων υπόψη των συμφερόντων της Ένωσης.
(3)  Με την επιφύλαξη διεθνών συμφωνιών που συνάπτει η Ένωση, χρόνος πρόσβασης παραχωρείται μόνο σε χρήστες που κατοικούν, είναι εγκατεστημένοι ή βρίσκονται σε κράτος μέλος ή χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», εκτός εάν, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και ιδίως όσον αφορά τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διεθνείς συμφωνίες για επιστημονική συνεργασία και, κατά περίπτωση, εάν έχουν χορηγήσει αμοιβαία πρόσβαση στον υπερυπολογιστή τους, αποφασιστεί διαφορετικά από το διοικητικό συμβούλιο, λαμβανομένων υπόψη των συμφερόντων της Ένωσης.
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Το μερίδιο του χρόνου πρόσβασης της Ένωσης σε κάθε υπερυπολογιστή προεξακλίμακας είναι ευθέως ανάλογο προς τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης στο κόστος αγοράς του σε σχέση με το συνολικό κόστος αγοράς και λειτουργίας του υπερυπολογιστή προεξακλίμακας. Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει τα δικαιώματα πρόσβασης στο μερίδιο του χρόνου πρόσβασης της Ένωσης.
Το μερίδιο του χρόνου πρόσβασης της Ένωσης σε κάθε υπερυπολογιστή προεξακλίμακας είναι ευθέως ανάλογο προς τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης στο κόστος αγοράς του σε σχέση με το συνολικό κόστος αγοράς και λειτουργίας του υπερυπολογιστή προεξακλίμακας. Η πρόσβαση στο μερίδιο του χρόνου της Ένωσης εστιάζεται αποκλειστικά σε εφαρμογές μη στρατιωτικού χαρακτήρα. Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει τα δικαιώματα πρόσβασης στο μερίδιο του χρόνου πρόσβασης της Ένωσης.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)
(2α)  Η συνεισφορά από κάθε συμμετέχον κράτος για το κόστος του χρόνου πρόσβασης δημοσιοποιείται.
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1
(1)  Έως την 30ή Ιουνίου 2022 η Επιτροπή, συνεπικουρούμενη από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, θα διενεργήσει ενδιάμεση αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης, μέσω της οποίας θα εκτιμήσει ιδίως το επίπεδο συμμετοχής και συμβολής στις δράσεις, από τα συμμετέχοντα κράτη, τα ιδιωτικά μέλη και τις συνιστώσες οντότητες και τις συνδεδεμένες οντότητες, όπως επίσης και από άλλες νομικές οντότητες. Η Επιτροπή θα καταρτίσει έκθεση για την εν λόγω αξιολόγηση, η οποία περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης και τις παρατηρήσεις της Επιτροπής. Η Επιτροπή θα αποστείλει την εν λόγω έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.
(1)  Έως την 30ή Ιουνίου 2022 η Επιτροπή, συνεπικουρούμενη από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, θα διενεργήσει ενδιάμεση αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης, μέσω της οποίας θα εκτιμήσει ιδίως το επίπεδο συμμετοχής και συμβολής στις δράσεις, από τα συμμετέχοντα κράτη, τα ιδιωτικά μέλη και τις συνιστώσες οντότητες και τις συνδεδεμένες οντότητες, καθώς και την ευρωπαϊκή βιομηχανία γενικότερα, όπως επίσης και από άλλες νομικές οντότητες. Η αξιολόγηση θα πρέπει, επίσης, να προσδιορίσει πιθανώς άλλες ανάγκες πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης της κατάστασης για ειδικούς τομείς ως προς τη δυνατότητά τους να έχουν πλήρη πρόσβαση και χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων. Η Επιτροπή θα καταρτίσει έκθεση για την εν λόγω αξιολόγηση, η οποία περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης και τις παρατηρήσεις της Επιτροπής. Η Επιτροπή θα αποστείλει την εν λόγω έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα)
(3α)  Η αξιολόγηση θα καλύωει εμπορικές υπηρεσίες όπως αναφέρεται στο άρθρο βάσει της πραγματικής χρήσης·
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  κινεί και διαχειρίζεται τη διαδικασία για την αγορά των υπερυπολογιστών προεξακλίμακας, αξιολογεί τις ληφθείσες προσφορές, χορηγεί τη χρηματοδότηση εντός των ορίων των διαθέσιμων πόρων, παρακολουθεί την εκτέλεση της σύμβασης και διαχειρίζεται τις συμβάσεις·
γ)  κινεί και διαχειρίζεται τη διαδικασία για την αγορά των υπερυπολογιστών προεξακλίμακας με ανοιχτό και διαφανή τρόπο, με τη χρήση ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, αξιολογεί τις ληφθείσες προσφορές, χορηγεί τη χρηματοδότηση εντός των ορίων των διαθέσιμων πόρων, παρακολουθεί την εκτέλεση της σύμβασης και διαχειρίζεται τις συμβάσεις·
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  επιλέγει την οντότητα υποδοχής των υπερυπολογιστών προεξακλίμακας, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού·
δ)  επιλέγει την οντότητα υποδοχής των υπερυπολογιστών προεξακλίμακας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 και με τους δημοσιονομικούς κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού·
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ
θ)  παρέχει χρηματοδοτική στήριξη, κυρίως με τη μορφή επιχορηγήσεων, εστιάζοντας σε εφαρμογές, δραστηριότητες προβολής, δράσεις ευαισθητοποίησης και σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης με σκοπό την προσέλκυση ανθρώπινων πόρων στην υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, καθώς και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της σχεδιαστικής τεχνογνωσίας του οικοσυστήματος,
θ)  παρέχει χρηματοδοτική στήριξη, κυρίως με τη μορφή επιχορηγήσεων, εστιάζοντας σε εφαρμογές, δραστηριότητες προβολής, δράσεις ευαισθητοποίησης και σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης και αναπροσανατολισμού με σκοπό την προσέλκυση ανθρώπινων πόρων στην υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, την προώθηση μιας ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών, καθώς και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της σχεδιαστικής τεχνογνωσίας του οικοσυστήματος·
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – άρθρο 6 – σημείο 5
(5)  Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο για θητεία δύο ετών. Η θητεία του προέδρου παρατείνεται μόνο μία φορά, κατόπιν απόφασης του διοικητικού συμβουλίου.
(5)  Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο μεταξύ των μελών του για θητεία δύο ετών. Η θητεία του προέδρου παρατείνεται μόνο μία φορά, κατόπιν απόφασης του διοικητικού συμβουλίου.
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – άρθρο 8 – σημείο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
Ο κατάλογος των υποψηφίων καταρτίζεται με σκοπό την εξασφάλιση ίσης εκπροσώπησης και ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες.
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – άρθρο 10– σημείο 2
(2)  Η συμβουλευτική ομάδα για την έρευνα και την καινοτομία απαρτίζεται από δώδεκα μέλη κατ’ ανώτατο όριο, εκ των οποίων έξι μέλη κατ’ ανώτατο όριο διορίζονται από τα ιδιωτικά μέλη και έξι μέλη κατ’ ανώτατο όριο διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει τα συγκεκριμένα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των μελών που διορίζει.
(2)  Η συμβουλευτική ομάδα για την έρευνα και την καινοτομία απαρτίζεται από είκοσι μέλη κατ’ ανώτατο όριο, εκ των οποίων οκτώ μέλη κατ’ ανώτατο όριο διορίζονται από τα ιδιωτικά μέλη και δώδεκα μέλη κατ’ ανώτατο όριο διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει τα συγκεκριμένα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των μελών που διορίζει.
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)
Η κοινή επιχείρηση εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο για την προστασία δεδομένων και την ιδιωτικότητα.
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – άρθρο 23 – σημείο 2
(2)  Το διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων σε σχέση με τα μέλη της, τα όργανα και το προσωπικό της. Στους εν λόγω κανόνες περιλαμβάνονται διατάξεις με σκοπό την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων όσον αφορά τους εκπροσώπους των μελών της κοινής επιχείρησης που υπηρετούν ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
(2)  Το διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων σε σχέση με τα μέλη της, τα όργανα και το προσωπικό της σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της Ένωσης. Στους εν λόγω κανόνες περιλαμβάνονται επίσης διατάξεις με σκοπό την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων όσον αφορά τους εκπροσώπους των μελών της κοινής επιχείρησης που υπηρετούν ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/009 FR/Air France
PDF 151kWORD 55k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2018 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Γαλλία - EGF/2017/009 FR Air France) (COM(2018)0230 – C8-0161/2018 – 2018/2059(BUD))
P8_TA(2018)0272A8-0210/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0230 – C8-0161/2018),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0210/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλλία υπέβαλε την αίτηση EGF/2017/009 FR/Air France για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, μετά από 1.858 απολύσεις στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται στον κλάδο 51 της NACE αναθ. 2 («Αεροπορικές μεταφορές») στις επιπέδου NUTS 2 περιφέρειες Île-de-France (FR10) και Provence-Alpes-Côte d'Azur (FR82) στη Γαλλία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποστήριξη των ενωσιακών αεροπορικών εταιρειών έχει ζωτική σημασία, δεδομένου ότι το μερίδιο αγοράς της Ένωσης στον τομέα των διεθνών αεροπορικών μεταφορών μειώνεται·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση βασίζεται στα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, σύμφωνα με το οποίο απαιτούνται τουλάχιστον 500 απολύσεις εργαζομένων κατά τη διάρκεια περιόδου αναφοράς τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων απολύσεων εργαζομένων από τους προμηθευτές και τους κατάντη παραγωγούς και/ή μη αυτοαπασχολούμενων των οποίων διεκόπη η δραστηριότητα·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ και ότι η Γαλλία δικαιούται, δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 9 894 483 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους ύψους 16 490 805 EUR, στο οποίο περιλαμβάνονται δαπάνες για εξατομικευμένες υπηρεσίες ύψους16 410 805 EUR και δαπάνες για δραστηριότητες προετοιμασίας, διαχείρισης, πληροφόρησης και ενημέρωσης, ελέγχου και αναφοράς ύψους 80 000 EUR·

2.  σημειώνει ότι οι γαλλικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση στις 23 Οκτωβρίου 2017 και ότι, μετά την παροχή πρόσθετων πληροφοριών από τη Γαλλία, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 23 Απριλίου 2018 και τη διαβίβασε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3.  σημειώνει ότι η Γαλλία άρχισε να παρέχει τις εξατομικευμένες υπηρεσίες στους δικαιούχους στους οποίους απευθύνονται την 19η Μαΐου 2015, και ότι η περίοδος επιλεξιμότητας για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ ως εκ τούτου εκτείνεται από τις 19 Μαΐου 2015 έως τις 23 Οκτωβρίου 2019·

4.  υπενθυμίζει ότι πρόκειται για τη δεύτερη αίτηση της Γαλλίας, και την τρίτη σχετικά με τις αεροπορικές μεταφορές, για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ σε σχέση με απολύσεις στην Air France, ύστερα από την αίτηση EGF/2013/014 FR/Air France το 2013, την αίτηση EGF/2015/004 IT Alitalia το 2015 και τη σχετική θετική απόφαση(4)·

5.  υπενθυμίζει ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ προορίζεται για τους απολυμένους εργαζομένους, προκειμένου να τους βοηθήσει να βρουν εναλλακτική απασχόληση και δεν αποτελεί επιδότηση για τις εταιρείες·

6.  σημειώνει ότι η Γαλλία ισχυρίζεται ότι οι απολύσεις συνδέονται με τις μείζονες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης και, ειδικότερα, τις σοβαρές οικονομικές διαταραχές που υπέστη ο τομέας διεθνών αεροπορικών μεταφορών, ιδίως τη μείωση του μεριδίου αγοράς της Ένωσης έναντι της θεαματικής ανόδου τριών μεγάλων εταιρειών στον Περσικό Κόλπο, που λαμβάνουν υψηλότατες κρατικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις, ενώ υπόκεινται σε λιγότερο περιοριστικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές ρυθμίσεις από τις ενωσιακές εταιρείες·

7.  αποδοκιμάζει το επίπεδο των επιδοτήσεων και των κρατικών ενισχύσεων που λαμβάνουν οι αεροπορικές εταιρείες Emirates, Qatar Airways και Etihad Airways, γεγονός που οδήγησε σε μαζικές αυξήσεις της ικανότητάς τους και σε αποδυνάμωση της θέσης ευρωπαϊκών κεντρικών αεροδρομίων, όπως το αεροδρόμιο Charles de Gaulle στο Παρίσι·

8.  υπενθυμίζει ότι, στις 8 Ιουνίου 2017, η Επιτροπή πρότεινε την έκδοση κανονισμού σχετικά με τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών(5) που αποσκοπεί στην εξασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των αερομεταφορέων της Ένωσης και των αερομεταφορέων τρίτων χωρών, με στόχο να διατηρηθούν οι συνθήκες που ευνοούν υψηλό επίπεδο συνδεσιμότητας· σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναμένεται να αρχίσουν διαπραγματεύσεις σχετικά με την εν λόγω νομοθετική πρόταση το φθινόπωρο του 2018·

9.  υπενθυμίζει ότι οι απολύσεις που σημειώθηκαν στην Air France αναμένεται πως θα έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα που σχετίζονται με τη μακροχρόνια ανεργία και την επαγγελματική επανένταξη των εργαζομένων ηλικίας 50 ετών και άνω·

10.  καλεί την Air France να διασφαλίσει τον απαραίτητο ποιοτικό κοινωνικό διάλογο·

11.  επισημαίνει ότι η αίτηση αφορά 1 858 εργαζόμενους που απολύθηκαν από την Air France, ότι το 76,2 % των απολύσεων αφορά την περιοχή Ile-de-France, και ότι η πλειονότητα των απολυθέντων είναι ηλικίας μεταξύ 55 και 64 ετών· αναγνωρίζει πόσο σημαντικά είναι τα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, προκειμένου να βελτιωθούν οι πιθανότητες επανένταξης στην αγορά εργασίας· σημειώνει επιπλέον ότι κανένας από τους εργαζομένους που απολύθηκαν δεν ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών ούτε σε αυτήν άνω των 64 ετών·

12.  σημειώνει ότι η Γαλλία σχεδιάζει πέντε ειδών ενέργειες για τους απολυθέντες εργαζόμενους που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση:

   i) υπηρεσίες παροχής συμβουλών και επαγγελματικός προσανατολισμός για τους εργαζομένους,
   ii) επαγγελματική κατάρτιση,
   iii) συνεισφορές για την ανάκτηση ή τη σύσταση επιχειρήσεων,
   iv) επίδομα αναζήτησης εργασίας,
   v) επίδομα κινητικότητας·

13.  επικροτεί τον τρόπο με τον οποίο η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτισθεί σε διαβούλευση με τους εκπροσώπους των δικαιούχων στους οποίους απευθύνεται και με τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και τις συμφωνίες μεταξύ της Air France, των συνδικαλιστικών οργάνων και του κεντρικού συμβουλίου της επιχείρησης, οι οποίες διασφαλίζουν ότι όλες οι αποχωρήσεις ήταν εθελούσιες·

14.  σημειώνει ότι οι συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ εξατομικευμένες υπηρεσίες απευθύνονται σε εργαζομένους οι οποίοι, κατά τη στιγμή της εθελουσίας αποχώρησής τους, δεν διαθέτουν συγκεκριμένο σχέδιο για την επανένταξή τους και επιθυμούν να επωφεληθούν από τα μέτρα επανακατάρτισης, τις συμβουλές, την καθοδήγηση ή τη στήριξη, προκειμένου να ιδρύσουν ή να αναλάβουν κάποια επιχείρηση·

15.  αναγνωρίζει ότι ο γαλλικός εργατικός κώδικας υποχρεώνει τις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από χίλια άτομα να προτείνουν μέτρα και ότι η αίτηση ΕΤΠ δεν προβλέπει συνεισφορές για το πρώτο τετράμηνο της άδειας επανένταξης, που αντιστοιχεί στην ελάχιστη διάρκεια που προβλέπεται από τη γαλλική νομοθεσία·

16.  σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος αντιστοιχούν στο ανώτατο όριο 35 % της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων που ορίζονται στον κανονισμό ΕΤΠ, και ότι οι δράσεις αυτές υπόκεινται στον όρο της ενεργού συμμετοχής των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

17.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με τη στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

18.  τονίζει ότι οι γαλλικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει πως για τις επιλέξιμες ενέργειες δεν χορηγείται ενίσχυση από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης·

19.  επαναλαμβάνει ότι η ενίσχυση από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά μέτρα που εμπίπτουν στην ευθύνη εταιρειών βάσει του εθνικού δικαίου ή συλλογικών συμβάσεων, ή μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

20.  ζητεί από την Επιτροπή να παροτρύνει τις εθνικές αρχές να παράσχουν περισσότερες λεπτομέρειες, στο πλαίσιο μελλοντικών νομοθετικών προτάσεων, σχετικά με τους τομείς που έχουν προοπτικές ανάπτυξης και, κατά συνέπεια, ενδέχεται να προχωρήσουν σε προσλήψεις, καθώς και να συγκεντρώσει τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης από το ΕΤΠ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ποιότητα των θέσεων εργασίας και τα ποσοστά επανένταξης που επιτυγχάνονται μέσω του ΕΤΠ· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρμογή του ΕΤΠ και να υποβάλλει σχετικές εκθέσεις στο Κοινοβούλιο·

21.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

22.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ύστερα από αίτηση της Γαλλίας – EGF/2017/009 FR/Air France

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2018/1093.)

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Απόφαση (ΕΕ) 2015/44 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/014 FR/Air France από τη Γαλλία) (ΕΕ L 8 της 14.1.2015, σ. 18).
(5) COM(2017)0289.


Ο ρόλος των πόλεων στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης
PDF 166kWORD 64k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τον ρόλο των πόλεων στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης (2017/2037(INI))
P8_TA(2018)0273A8-0203/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Μαΐου 2009 σχετικά με τον αντίκτυπο της Συνθήκης της Λισαβόνας στην ανάπτυξη της θεσμικής ισορροπίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Μαΐου 2015 με τίτλο «Βελτίωση της νομοθεσίας για καλύτερα αποτελέσματα – Ένα θεματολόγιο της ΕΕ» (COM(2015)0215),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2), ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη το Σύμφωνο του Άμστερνταμ, το οποίο θεσπίζει το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ, όπως συμφωνήθηκε από τους Υπουργούς Αστικής Πολιτικής της ΕΕ στις 30 Μαΐου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ(3),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής, της 7ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Ιουλίου 2014 με τίτλο «Αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ – Βασικά χαρακτηριστικά ενός αστικού θεματολογίου της ΕΕ» (COM(2014)0490),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη προς το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ, που συμφωνήθηκε από τους υπουργούς που είναι αρμόδιοι για την εδαφική συνοχή και τα αστικά θέματα, στις 10 Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης(6),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2016 σχετικά με ένα «Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη»,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη της Λειψίας για τις Βιώσιμες Ευρωπαϊκές Πόλεις, ο οποίος συμφωνήθηκε στη Λειψία στις 24 και 25 Μαΐου 2007, κατά την άτυπη υπουργική συνάντηση για την αστική ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή,

–   έχοντας υπόψη το νέο αστικό θεματολόγιο που εγκρίθηκε στη Διάσκεψη του OHΕ για τη Στέγαση και τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (Habitat III) στο Κίτο, Ισημερινός, στις 20 Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής «Η κατάσταση των ευρωπαϊκών πόλεων 2016»,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 12η Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ: Ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση δημοκρατικών αλλαγών(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0203/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη του Μάαστριχτ θέσπισε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και, με τον τρόπο αυτό, έδωσε στις πόλεις στο πλαίσιο της εκπροσώπησής τους από αυτήν τη δυνατότητα να μπορούν να συμμετέχουν με συμβουλευτικό ρόλο στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή των Περιφερειών εκπληρώνει τον ρόλο αυτό μέσω μιας σειράς δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην προώθηση του διαλόγου και στην ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με το πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, ανατίθεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών η αρμοδιότητα να ασκεί, μέσω του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσφυγή κατά νομοθετικών πράξεων όταν δεν τηρείται η αρχή της επικουρικότητας ή της αναλογικότητας σε περίπτωση που υπάρχουν πράξεις έγκρισης για τις οποίες η Συνθήκη προβλέπει την υποχρέωση διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόλεις διαθέτουν έτσι ένα μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προάσπιση των συμφερόντων τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υπάρξει σαφής διάκριση μεταξύ των αντιπροσώπων των πόλεων που προβλέπονται στις συνθήκες, όπως είναι τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών, και μεταξύ των οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα των πόλεων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ (πάνω από το 70 %) ζουν σε αστικές περιοχές·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία της αποεδαφικοποίησης της εξουσίας, που απορρέει από την παγκοσμιοποίηση, απαιτεί δίκτυα ευρωπαϊκών πόλεων στο πλαίσιο των οποίων δημιουργούνται και επιδιώκονται τα συμφέροντα των πολιτών της Ένωσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες πολιτικές και νομοθετικές πράξεις της ΕΕ εφαρμόζονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μεταξύ άλλων σε επίπεδο δήμων και καλύπτουν σήμερα όλους σχεδόν τους πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θεσμική αρχιτεκτονική της ΕΕ βασίζεται στην αρχή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της επικουρικότητας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο «Χάρτης για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην Ευρώπη» που εγκρίθηκε από την Επιτροπή των Περιφερειών παραπέμπει στη στενή σχέση μεταξύ μιας καλόπιστης συνεργασίας στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών, καθώς και των περιφερειακών και τοπικών αρχών και της ισότητας της νομιμοποίησης και των ευθυνών κάθε επιπέδου·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή των Περιφερειών δημιούργησε το Δίκτυο Παρακολούθησης της Επικουρικότητας, για να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τοπικών και περιφερειακών αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σχετικά με έγγραφα της Επιτροπής και νομοθετικές προτάσεις που έχουν άμεσο αντίκτυπο στις περιφερειακές και τοπικές αρχές·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ανωτέρω ψήφισμά του της 12ης Δεκεμβρίου 2017 κάλεσε την Επιτροπή, με σκοπό την ενίσχυση της ιθαγένειας της Ένωσης και την άσκηση της ιθαγένειας αυτής, να ενθαρρύνει τις τοπικές αρχές να ορίζουν συμβούλους αρμόδιους για ευρωπαϊκά ζητήματα, καθώς είναι το πιο κοντινό στους πολίτες επίπεδο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον Χάρτη της Λειψίας για τις βιώσιμες ευρωπαϊκές πόλεις χρησιμοποιείται ο όρος «ευρωπαϊκές πόλεις»·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύμφωνο των Δημάρχων έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων στρατηγικών για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και στην ευρύτερη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιες πρωτοβουλίες αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο η συνεργασία ανάμεσα στις πόλεις και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής της ΕΕ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Χάρτη της Λειψίας, οι ευρωπαϊκές πόλεις θεωρούνται «πολύτιμοι και αναντικατάστατοι οικονομικοί, κοινωνικοί και πολιτισμικοί πόροι» και πρέπει να αναλάβουν ευθύνη για την εδαφική συνοχή, ενώ ένα από τα κύρια συμπεράσματα της έκθεσης της Επιτροπής «Η κατάσταση των ευρωπαϊκών πόλεων 2016» είναι ότι οι πόλεις διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην επίτευξη βασικών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να αποδοθεί καίριος ρόλος στις πόλεις στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης της Λειψίας αναγνωρίζει την υποχρέωση των αρμόδιων υπουργών των κρατών μελών να προωθούν ισορροπημένη εδαφική οργάνωση βασιζόμενη σε μια ευρωπαϊκή πολυκεντρική αστική δομή, και δηλώνει ότι οι πόλεις θα πρέπει να αποτελούν τον βασικό μοχλό ανάπτυξης των αστικών περιοχών και να είναι αρμόδιες για την εδαφική συνοχή·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το αστικό θεματολόγιο για την ΕΕ (εφεξής «Σύμφωνο του Άμστερνταμ») επιβεβαιώνει την πλήρη συμμόρφωσή του με την αρχή της επικουρικότητας και τις αρμοδιότητες βάσει των Συνθηκών της ΕΕ και, ταυτόχρονα, δημιουργεί μια πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών, περιφερειών, πόλεων, της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου, των συμβουλευτικών οργάνων της Ένωσης και άλλων ενδιαφερόμενων μερών στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων, με απώτερο σκοπό την άτυπη συμβολή, τόσο στον σχεδιασμό της μελλοντικής, όσο και στην επανεξέταση της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο εφαρμογής του αστικού θεματολογίου περιλαμβάνει ιδίως ένα πυλώνα για τη βελτίωση της νομοθεσίας προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματικότερη και πιο συνεπής εφαρμογή των ενωσιακών πολιτικών, της νομοθεσίας και των νομικών πράξεων, μολονότι δεν στοχεύει στην κίνηση της διαδικασίας για νέα νομοθεσία·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί, ως μέρος της δέσμης μέτρων για τη βελτίωση της νομοθεσίας και κατά περίπτωση, τις τοπικές αρχές να προβούν σε αξιολογήσεις εδαφικού αντίκτυπου μελλοντικών νομοθετικών προτάσεων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 24ης Ιουνίου 2016, εξέφρασε ικανοποίηση για το Σύμφωνο του Άμστερνταμ και κάλεσε την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβουν, μεταξύ άλλων, περαιτέρω δράση σε αυτό το πλαίσιο, ενώ ζήτησε συγκεκριμένα από το Κοινοβούλιο, όταν λάβει τις κατευθυντήριες γραμμές από τους αρμόδιους για αστικά θέματα Γενικούς Διευθυντές, να συνυπολογίσει τα αποτελέσματα και τις συστάσεις των εταιρικών σχέσεων στις ημερήσιες διατάξεις των σχετικών επιτροπών που θα κληθούν να εξετάσουν τις νέες ή τις υφιστάμενες νομοθετικές πράξεις οι οποίες συνδέονται με ζητήματα αστικής ανάπτυξης·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ίδιο αστικό θεματολόγιο αναθέτει στην Επιτροπή το καθήκον να εξετάζει, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα και τις συστάσεις των εταιρικών σχέσεων κατά την κατάρτιση ή αναθεώρηση της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς και των μέσων και πρωτοβουλιών, και να συνεργάζεται με τις αστικές αρχές και τις οργανώσεις που τις αντιπροσωπεύουν εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες διαβούλευσης και ενημέρωσης για την ανάπτυξη νέων πολιτικών και νομοθετικών πρωτοβουλιών και να αξιολογεί τις εν ισχύι ενωσιακές στρατηγικές, πολιτικές και νομοθετικές πράξεις·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες παγκόσμιες προκλήσεις στους τομείς της ασφάλειας, της μετανάστευσης, της δημογραφικής αλλαγής, της ανεργίας των νέων, της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών, της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή και καθαρή ενέργεια, των φυσικών καταστροφών και της περιβαλλοντικής προστασίας απαιτούν λύσεις σε τοπικό επίπεδο και, συνεπώς, μια ισχυρότερη δέσμευση των πόλεων κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των ενωσιακών πολιτικών·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξία των ευρωπαϊκών πόλεων απορρέει επίσης από το γεγονός ότι οι πόλεις είναι κοιτίδα σημαντικού τμήματος της κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόλεις είναι το πολιτικό επίπεδο που κατανοούν καλύτερα οι πολίτες και ότι διαθέτουν ως εκ τούτου μεγάλο δυναμικό ως χώροι στους οποίους οι πολίτες συμμετέχουν σε εποικοδομητικούς διαλόγους, για τους οποίους η πείρα της Επιτροπής των Περιφερειών στη διοργάνωση διαλόγων με τους πολίτες, σε συνδυασμό με τους τοπικούς και τους περιφερειακούς εταίρους, προσφέρει πολλά υποσχόμενες προοπτικές·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με βάση τις πολιτικές απαιτήσεις που προέκυψαν από το θεματολόγιο βιώσιμης ανάπτυξης με ορίζοντα το 2030 και τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή ενισχύθηκε η ικανότητα των πόλεων να αναπτύσσουν καινοτόμες πολιτικές λύσεις και μέσα προς όφελος της κοινωνικής, οικολογικής και οικονομικής βιωσιμότητας, καθώς και δίκαια συστήματα εμπορίου και να δικτυώνονται με σκοπό την εφαρμογή αυτών μέσω των υφιστάμενων δομών τόσο στο εσωτερικό της ΕΕ όσο και διεθνώς·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διακήρυξη προς το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ, που συμφωνήθηκε από τους υπουργούς της ΕΕ που είναι αρμόδιοι για την εδαφική συνοχή και τα αστικά θέματα τον Ιούνιο του 2015, αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο της Επιτροπής Περιφερειών, του δικτύου EUROCITIES και του Συμβουλίου των Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR) στην έκφραση των συμφερόντων των αστικών περιοχών·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόλεις μπορούν να προσφέρουν δυνατότητα πραγμάτωσης του δυναμικού της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και ενίσχυσής της μέσω της προώθησης ενεργού ιθαγένειας, που απορρέει από την αναγνώριση ότι οι πόλεις μπορούν να υλοποιήσουν δομές διαμεσολάβησης μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών της πιο αποτελεσματικά·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των πόλεων στις ενωσιακές πολιτικές συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής οικειοποίησης των διαδικασιών της ΕΕ, στη βελτίωση της διακυβέρνησης μέσω περισσότερο συμμετοχικής ευρωπαϊκής δημοκρατίας, στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και στη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών σε κλίμακα ολόκληρης της ΕΕ, συμβάλλοντας, έτσι, στην εφαρμογή του δικαιώματος για χρηστή διοίκηση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντική η συμμετοχή τοπικών και περιφερειακών αρχών σε όσο το δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο του κύκλου λήψεως αποφάσεων, καθώς και η ενίσχυσή τους ως αναπόσπαστα μέρη των αξιολογήσεων εδαφικού αντίκτυπου·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς οι υφιστάμενες μορφές συμμετοχής των πόλεων υπό το πρίσμα του επιθυμητού αντίκτυπου στη χάραξη και την εφαρμογή των πολιτικών και της νομοθεσίας της ΕΕ· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι ο αντίκτυπος θα είναι μεγαλύτερος αν οι πόλεις συγκεντρωθούν σε δίκτυα που βασίζονται σε κοινούς ιστορικούς, γεωγραφικούς, δημογραφικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς δεσμούς·

1.  επισημαίνει ότι η συμμετοχή των πόλεων, νοουμένων ως των κωμοπόλεων, των αστικών και μητροπολιτικών περιοχών, καθώς και των μικρών και μεσαίων πόλεων, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, διευκολύνεται μέσω της συμμετοχής τους στην Επιτροπή των Περιφερειών, ως συμβουλευτικού οργάνου· πιστεύει ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο παρέχει πλατφόρμες για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ πόλεων και μεταξύ πόλεων και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους και οργάνων λήψης αποφάσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές της ειλικρινούς συνεργασίας, της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

2.  επισημαίνει ότι, εκτός από τον βαθμό αστικοποίησης και συγκέντρωσης κατοίκων, δεν υπάρχει ενιαίος ορισμός του τι συνιστά μια πόλη σε συνάρτηση με τον πληθυσμό, την έκταση, τις λειτουργίες, ή το επίπεδο αυτονομίας, αλλά μόνο όσον αφορά τον βαθμό αστικοποίησης και συγκέντρωσης των κατοίκων, και ότι, κατά συνέπεια, κάθε κράτος μέλος μπορεί και θα έχει διαφορετική προσέγγιση στον όρο·

3.  παρατηρεί ότι η ΕΕ σταδιακά ενισχύει την αστική διάσταση πολλών πολιτικών της, όπως φαίνεται, για παράδειγμα, από την ιδέα των «έξυπνων πόλεων και κοινοτήτων» (Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας), και από πρωτοβουλίες όπως η κοινοτική πρωτοβουλία Urban I (URBAN I), η URBAN II, η βιώσιμη αστική ανάπτυξη (Άρθρο 7 ΕΤΠΑ(8)), το «Δίκτυο αστικής ανάπτυξης» (Urban Development Network), οι αστικές καινοτόμες δράσεις (Urban Innovative Actions), η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, η Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας, το Σύμφωνο των Δημάρχων και το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ·

4.  υπενθυμίζει ότι οι πόλεις παίζουν σημαντικό ρόλο κατά την εφαρμογή ορισμένων πολιτικών και μέσων της ΕΕ, όπως στον τομέα της πολιτικής συνοχής και των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων· καλεί, ως εκ τούτου τις πόλεις να εργαστούν με ολοκληρωμένο τρόπο, σε συνεργασία με όλα τα επίπεδα διοίκησης, τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών, σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής σχέσης·

5.  τονίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι πόλεις καθώς και όλες οι τοπικές και περιφερειακές αρχές στην προετοιμασία, τον σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και την εφαρμογή των βασικών πολιτικών της Ένωσης, όσον αφορά, για παράδειγμα, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, μέσω της αστικής, οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής διαδικασίας ανάπτυξης· κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι πόλεις θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις και ευκαιρίες στο πλαίσιο της επερχόμενης περιόδου χρηματοδότησης της ΕΕ, με σκοπό την κινητοποίηση διαθέσιμων πόρων, όχι μόνο για έξυπνες και βιώσιμες, αλλά και για τις δημιουργικές πόλεις του μέλλοντος· τονίζει επίσης, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία που έχουν οι παγκόσμιες στρατηγικές και πρωτοβουλίες, όπως οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ και το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων·

6.  υπογραμμίζει ότι, εφόσον οι πόλεις έχουν αποδείξει την ικανότητά τους στην αποτελεσματική διαχείριση ολοκληρωμένων δράσεων για βιώσιμη αστική ανάπτυξη, θα πρέπει να τους δοθεί μεγαλύτερος ρόλος κατά την υλοποίηση όλων των σχετικών πολιτικών·

7.  υπογραμμίζει το δυναμικό για ανάληψη σημαντικού ρόλου των πόλεων στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης ως εργαλείο της δημόσιας διπλωματίας, φέρνοντας σε επαφή ανθρώπους από διαφορετικές χώρες, καθώς και για την αντιμετώπιση θεμάτων τα οποία, για διάφορους λόγους, δεν εμπεριέχονται στις στρατηγικές υψηλού επιπέδου και, ως εκ τούτου, ζητεί καλύτερη χρηματοδότηση των αντίστοιχων μηχανισμών στήριξης της Ένωσης·

8.  σημειώνει ωστόσο ότι οι πόλεις δεν διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και τη διοικητική ικανότητα που απαιτείται για να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς για άντληση ενωσιακών κονδυλίων· επικροτεί, ως εκ τούτου, τη δημιουργία μιας «μονοαπευθυντικής θυρίδας» για τις πόλεις, ο ιστότοπος και τα έγγραφα των οποίων να διατίθενται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης· ζητεί τον καλύτερο συντονισμό και την ολοκλήρωση των μέσων και προγραμμάτων που απευθύνονται στις πόλεις στο πλαίσιο των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ, κάτι το οποίο θα επιτευχθεί με τον ορισμό ενός επιτρόπου που θα αναλάβει ηγετικό πολιτικό ρόλο στο θέμα αυτό, ώστε να δοθεί στρατηγική κατεύθυνση στις εν λόγω πολιτικές με την αυξανόμενη προσοχή που αρχίζουν να επιδεικνύουν οι ενωσιακές πολιτικές στις αστικές περιοχές, λαμβανομένης επίσης υπόψη και της ποικίλης φύσης των διαφορών που υφίστανται μεταξύ των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών και των αντίστοιχων δυνατοτήτων τους· υπογραμμίζει ότι είναι πολύ σημαντικό να προωθηθεί μία πιο ισόρροπη προσέγγιση όσον αφορά τις πόλεις, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, σε συνάρτηση με την πρόσβαση στα οικεία μέσα και προγράμματα, ιδίως με την ανάπτυξη συμβουλευτικών ικανοτήτων·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ το οποίο συνιστά ένα νέο μοντέλο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης βασιζόμενο στις εταιρικές σχέσεις με το οποίο δεσμεύονται, μεταξύ άλλων, οι πόλεις να αναθεωρήσουν την υφιστάμενη νομοθεσία και τον προβληματισμό για τη μελλοντική διαμόρφωση των πολιτικών· τονίζει την ανάγκη για ολοκληρωμένη και συνολική προσέγγιση όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που καθορίζεται στις πράξεις του δικαίου της Ένωσης, σύμφωνα με τους θεμελιώδεις στόχους των ενωσιακών πολιτικών· επισημαίνει τον σημαντικό συμπληρωματικό ρόλο που διαδραματίζουν οι τοποκεντρικές και από τη βάση προς την κορυφή προσεγγίσεις, όπως, για παράδειγμα, καταδεικνύεται από την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων·

10.  ζητεί τον συντονισμό, την ενίσχυση και την επισημοποίηση του αστικού θεματολογίου· πιστεύει ότι το αστικό θεματολόγιο δεν θα πρέπει να παραμείνει μια προαιρετική διαδικασία και ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή οφείλουν να το οικειοποιηθούν περαιτέρω και να δεσμευτούν για την προσεκτική εξέταση και, όπου είναι δυνατόν, για την υλοποίηση των συστάσεων που έλαβαν·

11.  ζητεί από τις εταιρικές σχέσεις που λειτουργούν στο πλαίσιο του αστικού θεματολογίου να υιοθετήσουν ταχύτατα τις συστάσεις και τα σχέδια δράσης τους· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να υποδείξει τον τρόπο με τον οποίο συνεκτιμώνται τέτοιες συγκεκριμένες προτάσεις, ιδίως σε σχέση με τη βελτίωση της νομοθεσίας, της χρηματοδότησης και της γνώσης, και να τις ενσωματώσει, κατά περίπτωση, σε μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις· καλεί την Επιτροπή να τροφοδοτεί διαρκώς το Κοινοβούλιο με τα αποτελέσματα αυτά·

12.  καλωσορίζει τις πλατφόρμες συνεργασίας μεταξύ πόλεων που επιτρέπουν τη δημιουργία συνεργειών για διασυνοριακές συνεργασίας και καλύτερη εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ επί τόπου· πιστεύει ότι το Σύμφωνο των δημάρχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια αποτελεί καλό παράδειγμα προς μίμηση·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή συνέστησε την πλατφόρμα αστικών δεδομένων· καλεί, ωστόσο, την Eurostat και την Επιτροπή να συλλέξουν και να συγκεντρώσουν πιο λεπτομερή δεδομένα, ιδίως δεδομένα ροής, με σκοπό την αποτελεσματική προσαρμογή των υφιστάμενων πολιτικών και τη διαμόρφωση των μελλοντικών·

14.  θεωρεί απαραίτητο να ενισχυθεί η έγκαιρη και συντονισμένη συμμετοχή των πόλεων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΕΕ στο πλαίσιο της σημερινής θεσμικής οργάνωσης της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τη νομοθεσία που τους επηρεάζει άμεσα, με τρόπο που διασφαλίζει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα στη χάραξη πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων, τις διαφορετικές συνταγματικές πραγματικότητες των κρατών μελών· ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια και συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ· χαιρετίζει, σε σχέση με αυτό, την πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών και ζητεί καλύτερη προώθηση του εργαλείου αυτού στα κράτη μέλη·

15.  είναι πεπεισμένο για την ανάγκη σημαντικής ενίσχυσης του ρόλου των πόλεων στη διαμόρφωση των μελλοντικών πολιτικών της ΕΕ· ζητεί, κατά συνέπεια, από την ΕΕ ειδικά υπό το πρίσμα μακροπρόθεσμων εκτιμήσεων, να επανεξετάσει τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αστικής πολιτικής·

16.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή των Περιφερειών συντονίζει τον Δίαυλο παρακολούθησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (EUROPE 2020MP), κύριο καθήκον του οποίου είναι η διασφάλιση ότι οι απόψεις των πόλεων, των περιφερειών και άλλων τοπικών αρχών λαμβάνονται υπόψη στον ορισμό της στρατηγικής της Επιτροπής για την οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία·

17.  προτείνει την ενδυνάμωση της πολιτικής εκπροσώπησης των πόλεων και κοινοτήτων στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, εξετάζοντας επίσης την ενίσχυση της εκπροσώπησης των πόλεων από τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της Επιτροπής των Περιφερειών της ΕΕ, χωρίς συρρίκνωση του ρόλου των περιφερειών και των αγροτικών περιοχών·

18.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η ποικιλομορφία των εδαφικών τους δομών αντικατοπτρίζεται πλήρως στις προτάσεις τους περί διορισμού των μελών της Επιτροπής των Περιφερειών και να προτείνουν, όπου κρίνεται σκόπιμο, τον διορισμό μεγαλύτερου αριθμού εκπροσώπων από το τοπικό επίπεδο στην Επιτροπή των Περιφερειών·

19.  τονίζει τη σημασία των οργανώσεων που εκπροσωπούν πόλεις, όπως είναι το EUROCITIES και το CEMR· υποστηρίζει ότι πρέπει να καθιερωθεί η συμμετοχή ενώσεων που εκπροσωπούν τις τοπικές αρχές και τα αστικά συμφέροντα στη διαμόρφωση πολιτικής, όπως είναι το δίκτυο EUROCITIES και το CEMR και άλλες, και θεωρεί ότι οι ενώσεις αυτές θα πρέπει να καταστούν βασικοί εταίροι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, θεσπίζοντας μόνιμο μηχανισμό διαρθρωμένου διαλόγου, ιδίως στο προνομοθετικό στάδιο·

20.  συνιστά να αξιολογούνται οι εδαφικές επιπτώσεις όλων των μέτρων πολιτικής και της νομοθεσίας που επηρεάζουν το τοπικό επίπεδο· πιστεύει ότι ο διάλογος με οργανισμούς που εκπροσωπούν τοπικές και αστικές αρχές πρέπει να τους επιτρέπει να συνεισφέρουν σε αξιολογήσεις εδαφικού αντίκτυπου, να συμβουλεύουν σχετικά με προπαρασκευαστικές μελέτες για σχεδιασμό πολιτικής και να παρέχουν τακτική, στοχευμένη, τεχνική εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με την εφαρμογή σε υποεθνικό επίπεδο της νομοθεσίας της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή των Περιφερειών διενεργεί αξιολογήσεις εδαφικού αντικτύπου·

21.  ενθαρρύνει τη στενότερη συνεργασία μεταξύ του Συμβουλίου και των τοπικών αρχών· ζητεί να ενισχυθεί ο συμβουλευτικός ρόλος των πόλεων και των περιφερειών και των αντιπροσωπευτικών οργανισμών τους στο Συμβούλιο, όταν ασχολούνται με ζητήματα που επηρεάζουν το τοπικό επίπεδο·

22.  φρονεί ότι οι πόλεις, τα αστικά κέντρα και οι κοινότητες δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως αμιγείς δομές δημόσιας διοίκησης υπό δημοκρατικό έλεγχο και θα πρέπει να αποτελούν ένα δυνητικό βήμα για δημόσιο διάλογο, μεταφορά γνώσεων και διαμόρφωση πολιτικού χώρου στην ΕΕ· επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να οριστούν τα στοιχεία που διατηρούν αυτόν τον ευρωπαϊκό δημόσιο χώρο που χαρακτηρίζεται από την απόλαυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, και αξιών όπως η ισότητα, η εξάλειψη των διακρίσεων, και η δικαιοσύνη·

23.  τονίζει τη σημασία του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών στην πολιτική ζωή της ΕΕ· θεωρεί ότι οι πόλεις συνιστούν το επίπεδο στο οποίο οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν πιο εύκολα, διαθέτοντας προνομιακή πρόσβαση σε ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της ΕΕ· σημειώνει ότι οι πόλεις μπορούν να έχουν, ως εκ τούτου, νομιμοποιητικό ρόλο, και μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ·

24.  υποστηρίζει ότι οι περιφέρειες και οι πόλεις θα πρέπει να αναγνωριστούν ως κέντρα που διαδραματίζουν θετικό ρόλο στην ανάπτυξη των στρατηγικών της ΕΕ, όπου τα παγκόσμια ζητήματα που ανακύπτουν αντιμετωπίζονται τοπικά, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του πολυεπίπεδου συστήματος διακυβέρνησης της Ένωσης και θεωρεί ότι αυτή η προοπτική έχει μια πρακτική συνέπεια όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ με προσέγγιση είτε από τη βάση προς την κορυφή είτε από την κορυφή προς τη βάση·

25.  πιστεύει ότι η εκπροσώπηση των πόλεων δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στους επίσημους εκπροσώπους που συμμετέχουν στη διαχείριση και τις συμβουλευτικές δομές, και ότι οι πόλεις, οι κωμοπόλεις και τα χωριά – και όχι μόνο οι πρωτεύουσες των χωρών και των περιφερειών – θα μπορούσαν να καταστούν το επίκεντρο της συζήτησης για το μέλλον της Ένωσης και των πολιτικών της·

26.  θεωρεί ότι οι δήμοι πρέπει να διορίσουν σύμβουλο αρμόδιο για ευρωπαϊκά ζητήματα και ότι πρέπει να δημιουργηθεί δίκτυο τοπικών συμβούλων με την εντολή αυτή, προκειμένου να καταστούν οι δήμοι κέντρα των συζητήσεων για το μέλλον της Ένωσης και των πολιτικών της·

27.  ζητεί την απόδοση επαρκούς στήριξης σε πόλεις και τοπικές αρχές, που θα τις επιτρέψει να βελτιώσουν την αστική διάσταση της χάραξης πολιτικής της ΕΕ·

28.  συνιστά την αξιοποίηση του δυναμικού των πόλεων της ΕΕ για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενωσιακών πολιτικών μέσω συζητήσεων και διαβουλεύσεων σε τομείς που τις αφορούν και είναι ευρύτεροι από την αστική πολιτική με την συσταλτική έννοια του όρου·

29.  επιμένει ότι ένας τέτοιος σκοπός καθίσταται εφικτός μόνον εφόσον οι συζητήσεις διεξάγονται σε αστικές περιοχές οι οποίες δεν είναι εθνικές ή περιφερειακές πρωτεύουσες και μπορούν να αποτελέσουν ένα εύκολα προσβάσιμο φόρουμ για τους πολίτες που ζουν στις γύρω περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων και των χωριών, με κύριο στόχο να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στους πολίτες·

30.  αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν μοντέλα συμμετοχής προσαρμοσμένα σε διαφορετικά πλαίσια και αστικές περιοχές διαφορετικού μεγέθους και σημασίας από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έως τις μικρές και μεσαίες πόλεις·

31.  θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή των Περιφερειών αποτελούν τους φυσιολογικούς φορείς υλοποίησης μιας τέτοιας διαδικασίας, ως όργανα που έχουν τη δυνατότητα να διατυπώνουν τα ερωτήματα που αποτελούν το σημείο εκκίνησης για τις συζητήσεις και διαβουλεύσεις και να συνάγουν συμπεράσματα με βάση τις απόψεις, τις γνώμες και τα σχέδια που έχουν συλλεχθεί·

32.  προτείνει ότι η διαδικασία διαβούλευσης με τους πολίτες πρέπει να διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή των Περιφερειών, σε συνεργασία με εκείνα τα ευρωπαϊκά δημοτικά συμβούλια που αναγνωρίζονται ως βήματα για συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και ότι τέτοιου είδους φόρα πρέπει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, να δημιουργούνται πρωτίστως σε πόλεις των οποίων το πεδίο εφαρμογής έχει σημασία και αντίκτυπο στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της περιοχής στην οποία ζουν, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή·

33.  προτείνει, επιπλέον, ότι τα συμβούλια των πόλεων που έχουν αναγνωριστεί ως ευρωπαϊκά φόρα συζητήσεων θα πρέπει αφενός να προσφέρουν ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια, τοπικά σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις κοινωνικές οργανώσεις και ενώσεις και στο γενικό κοινό με ευρεία επαγγελματική πείρα και πείρα στα δημόσια θέματα, και αφετέρου να παρέχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε συζητήσεις και διαβουλεύσεις· πιστεύει ότι τα συμβούλια θα πρέπει επίσης να έχουν την αρμοδιότητα να προσκαλούν τους εκπροσώπους όλων των επιπέδων διακυβέρνησης των αστικών κέντρων, συμπεριλαμβανομένων των μικρότερων μονάδων ή των συμβουλίων εταίρων από την ευρύτερη αστική περιοχή, και θεωρεί ότι θα ήταν επίσης λογικό να εξειδικευθεί το εδαφικό πεδίο εφαρμογής μιας τέτοιας υποχρεώσεως στη συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ των αρμοδίων φορέων σε επίπεδο ΕΕ και του συμβουλίου του ευρωπαϊκού φόρουμ των πόλεων·

34.  προτείνει τη δημιουργία ενός πιλοτικού προγράμματος 54 ευρωπαϊκών βημάτων συζήτησης – εξασφαλίζοντας ισορροπημένη εδαφική αντιπροσώπευση και εκπροσώπηση πόλεων διαφορετικού μεγέθους – τα οποία θα διεξάγονται σε πόλεις που δεν είναι πρωτεύουσες των κρατών μελών, με σκοπό τη δημιουργία ενός μόνιμου συστήματος συζητήσεων και διαβούλευσης σε θέματα της ΕΕ σε επίπεδο δήμων·

35.  υπογραμμίζει την ανάγκη για ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ ευρωπαϊκών πόλεων, καθώς κάποιες από αυτές έχουν εφαρμόσει με επιτυχία προγράμματα για τη μετανάστευση, την κλιματική αλλαγή ή καινοτόμα σχέδια αστικής διαχείρισης·

36.  τονίζει ότι η ενδυνάμωση της θέσης των πόλεων στη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ, μεταξύ άλλων και εντός της Επιτροπής των Περιφερειών, δεν θέτει σε κίνδυνο το κλίμα εμπιστοσύνης σε άλλα επίπεδα διακυβέρνησης, αντιθέτως το ενισχύει, δεδομένου ότι στηρίζει την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και την αρχή της επικουρικότητας που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη που υφίσταται μεταξύ της Ένωσης, των κρατών μελών και των περιφερειακών και τοπικών αρχών·

37.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 212 E της 5.8.2010, σ. 82.
(2) ΕΕ C 326 της 26.10.2012, σ. 391.
(3) ΕΕ C 316 της 22.9.2017, σ. 124.
(4) ΕΕ L 74 της 14.3.2014, σ. 1.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0049.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0048.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0487.
(8) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289).


Τρισδιάστατη εκτύπωση: δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και αστική ευθύνη
PDF 141kWORD 60k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2018 σχετικά με την τρισδιάστατη εκτύπωση, μια πρόκληση στους τομείς των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και της αστικής ευθύνης (2017/2007(INI))
P8_TA(2018)0274A8-0223/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1985, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σε θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Βιώνοντας το αύριο – Η τρισδιάστατη εκτύπωση ως εργαλείο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας»(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 29ης Νοεμβρίου 2017 με τίτλο «Ένα ισορροπημένο σύστημα επιβολής των ΔΔΙ που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις» (COM(2017)0707),

–  έχοντας την ανακοίνωση της Επιτροπής της 29ης Νοεμβρίου 2017 με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με ορισμένες πτυχές της οδηγίας 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας» (COM(2017)0708),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής, της 10ης Μαΐου 2017, για την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης (COM(2017)0240),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0223/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D) κατέστη προσιτή στο ευρύ κοινό με την εισαγωγή στην αγορά εκτυπωτών τρισδιάστατης εκτύπωσης που απευθύνονται σε ιδιώτες και με την έλευση στην αγορά φορέων εκμετάλλευσης που προτείνουν συγχρόνως ψηφιακά μοντέλα και υπηρεσίες εκτύπωσης 3D·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση θεωρείται μία από τις σημαντικότερες τεχνολογίες, σε σχέση με την οποία η Ευρώπη μπορεί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αναγνώρισε τα οφέλη της τρισδιάστατης εκτύπωσης με τη χρηματοδότηση 21 έργων που βασίζονται στην τεχνολογία του προγράμματος «Ορίζων 2020» μεταξύ 2014-2016·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πειραματικό επίπεδο, η τρισδιάστατη εκτύπωση ανάγεται στη 1960, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης, αναπτυχθείσα αρχικά στις ΗΠΑ, άρχισε να διαδίδεται στον χώρο της βιομηχανίας από τις αρχές της δεκαετίας του 1980·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά των εκτυπωτών τρισδιάστατης εκτύπωσης έχει ραγδαία ανάπτυξη, τάση που αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, η ανάπτυξη των συνεργατικών χώρων τρισδιάστατης εκτύπωσης, οι οποίοι αποκαλούνται συχνά «fablab», καθώς και των υπηρεσιών εκτύπωσης εξ αποστάσεως, ορισμένες φορές σε συνδυασμό με μια διαδικτυακή πλατφόρμα ανταλλαγής αρχείων 3D, δίνει σε οποιονδήποτε τη δυνατότητα να εκτυπώσει ένα αντικείμενο σε τρισδιάστατη μορφή, το οποίο αποτελεί πλεονέκτημα για τους εφευρέτες και τους κατόχους των έργων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση διαθέτει τεράστιο δυναμικό μεταβολής των αλυσίδων εφοδιασμού του κατασκευαστικού κλάδου, πράγμα που μπορεί να βοηθήσει την Ευρώπη να αυξήσει τα επίπεδα παραγωγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της εν λόγω τεχνολογίας δίνει νέες ευκαιρίες καινοτομίας και ανάπτυξης στις επιχειρήσεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει συμπεριλάβει αυτή την τεχνολογία στους τεχνολογικούς τομείς προτεραιότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αναφέρεται σε αυτήν στο πρόσφατο έγγραφο προβληματισμού της για την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης, ως έναν από τους κύριους παράγοντες που θα οδηγήσουν σε βιομηχανικές μεταβολές·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή χαρακτήρισε την τρισδιάστατη εκτύπωση ως τομέα προτεραιότητας με σημαντικό οικονομικό δυναμικό, ιδίως για τις μικρές καινοτομούσες επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές χώρες έχουν ήδη αναγνωρίσει τις δυνατότητες της τρισδιάστατης εκτύπωσης να επιφέρει μεταβολές και έχουν αρχίσει να υιοθετούν διάφορες, έστω άνισες, στρατηγικές που θα δημιουργήσουν ένα οικονομικό και τεχνολογικό οικοσύστημα ευνοϊκό για την ανάπτυξή της·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία πρωτοτύπων εξακολουθεί προς το παρόν να αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής σε τρισδιάστατη εκτύπωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι κλάδοι χρησιμοποιούν τελικά εξαρτήματα εδώ και αρκετά χρόνια και η αγορά των τελικών εξαρτημάτων συνεχίζει να αυξάνεται με σχετικά γρήγορο ρυθμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων τρισδιάστατης εκτύπωσης είναι περισσότερο έτοιμα προς χρήση ή εμπορικά είδη από ό,τι απλά πρωτότυπα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση δίνει πολυάριθμα δυνητικά πλεονεκτήματα στις καινοτομούσες επιχειρήσεις· λαμβάνοντας, συγκεκριμένα, υπόψη ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση την ελάττωση του συνολικού κόστους ανάπτυξης, σχεδιασμού και δοκιμής νέων προϊόντων ή βελτίωσης των ήδη υπαρχόντων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένη στην κοινωνία, ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης, στα φόρουμ των πολιτών και των νέων επιχειρήσεων, όπως οι «χώροι των δημιουργών», καθώς και στην ιδιωτική σφαίρα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση καθίσταται πιο απλή και πιο προσβάσιμη σε όλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται να επέλθει σε σύντομο χρονικό διάστημα σημαντική περικοπή των περιορισμών στα επιτρεπόμενα υλικά, στην ταχύτητα και στην κατανάλωση πρώτων υλών και ενέργειας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι κλάδοι αιχμής χρησιμοποιούν πλέον αυτήν την τεχνολογία, ότι οι ευκαιρίες χρήσης της τρισδιάστατης εκτύπωσης έχουν αυξηθεί σημαντικά, ότι οι προσδοκίες είναι υψηλές σε πολλούς τομείς, όπως, π.χ., αλλά όχι περιοριστικά, στην ιατρική (από την αναγεννητική ιατρική μέχρι την κατασκευή προθέσεων), την αεροναυτική, την αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία, τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, τις κατασκευές, την αρχαιολογική έρευνα, την αρχιτεκτονική, τη μηχανολογία, την ψυχαγωγία ή τη σχεδίαση (design)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη κανόνων περιόρισε την αξιοποίηση της τρισδιάστατης εκτύπωσης σε βασικούς κλάδους, για παράδειγμα στην αεροδιαστημική και στην ιατρική/οδοντιατρική, οπότε η ρύθμιση της χρήσης εκτυπωτών τρισδιάστατης εκτύπωσης θα ενισχύσει τη χρήση των τεχνολογιών και θα προσφέρει ευκαιρίες έρευνας και ανάπτυξης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την προαναφερθείσα γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας, «χρησιμοποιώντας την κατάλληλη προηγμένη τεχνολογία κατασκευής, η Ευρώπη θα μπορούσε να ανακτήσει την παραγωγή από περιφέρειες με χαμηλότερους μισθούς, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας και τη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης στην επικράτειά της»·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση θα μείωνε τόσο τα έξοδα μεταφοράς όσο και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στη δημιουργία περισσότερων εξειδικευμένων νέων θέσεων απασχόλησης, λιγότερο επαχθών και λιγότερο επικίνδυνων σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως θέσεων για τεχνικούς συντήρησης, μηχανικούς, σχεδιαστές, κ.λπ.), και ότι, με τη δημιουργία νέων θέσεων τεχνικών (π.χ. χειριστών εκτυπωτών 3D) θα προκύψουν νέες ευθύνες και ο κλάδος της τρισδιάστατης εκτύπωσης θα πρέπει να παρέχει κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης, ώστε οι τεχνικοί να είναι στο ίδιο επίπεδο με τους συναδέλφους τους που ασχολούνται με τις παραδοσιακές μεθόδους κατασκευής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης θα μειώσει επίσης το κόστος παραγωγής και αποθήκευσης (κατασκευή σε μικρές ποσότητες, εξατομικευμένη κατασκευή, κ.λπ.)· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η μείωση των θέσεων εργασίας στον τομέα της κατασκευής θα επηρεάσει σημαντικά την οικονομία των χωρών που βασίζονται σε μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας χαμηλής ειδίκευσης·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορούν να μετρηθούν σήμερα οι ακριβείς οικονομικές επιπτώσεις της ανάπτυξης της βιομηχανίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης στα διάφορα κράτη μέλη·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση θα μπορούσε να προσφέρει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν την προγραμματισμένη απαξίωση, επιτρέποντάς τους να κατασκευάζουν οι ίδιοι τα ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές των οποίων η διάρκεια ζωής είναι όλο και πιο σύντομη·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης μπορεί να εγείρει κάποιες συγκεκριμένες ανησυχίες νομικής και δεοντολογικής φύσης, τόσο στον τομέα του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως τα δικαιώματα δημιουργού, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ο σχεδιασμός, τα τρισδιάστατα εμπορικά σήματα και οι γεωγραφικές ενδείξεις, όσο και σε ό,τι αφορά την αστική ευθύνη, και ότι οι ανησυχίες αυτές άπτονται επίσης των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων του Κοινοβουλίου·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τις νέες τεχνολογίες δίνεται η δυνατότητα σάρωσης αντικειμένων και προσώπων και η δημιουργία ψηφιακών αρχείων που μπορούν κατόπιν να εκτυπωθούν σε τρεις διαστάσεις, γεγονός με δυνητικές συνέπειες για τα δικαιώματα στην εικόνα και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης μπορεί να εγείρει επίσης απαιτήσεις σχετικές με την ασφάλεια, και ειδικότερα με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ιδίως όσον αφορά την κατασκευή όπλων, εκρηκτικών ή ναρκωτικών ή οποιωνδήποτε άλλων επικίνδυνων αντικειμένων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη επαγρύπνηση σε σχέση με τα συγκεκριμένα είδη παραγωγής·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως προς το δικαίωμα του δημιουργού, θα πρέπει γίνουν κάποιες χρήσιμες διακρίσεις: για παράδειγμα, μεταξύ της εκτύπωσης κατ’ οίκον για ιδιωτική χρήση και της εκτύπωσης για εμπορική χρήση, καθώς και μεταξύ της εκτύπωσης μεταξύ επαγγελματιών και εκείνης μεταξύ επαγγελματιών και καταναλωτών·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Λογοτεχνικής και Καλλιτεχνικής Ιδιοκτησίας της Γαλλίας έκρινε, σε σχετική έκθεσή του, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «ο εκδημοκρατισμός της τρισδιάστατης εκτύπωσης δεν φαίνεται, μέχρι στιγμής, να δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα παραβίασης του δικαιώματος του δημιουργού»· λαμβάνοντας υπόψη ότι αναγνωρίζει πως «ο κίνδυνος της παραποίησης/απομίμησης αφορά πρωτίστως τα έργα τέχνης»·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ελάχιστα παραδείγματα που εξετάζονται σήμερα θα καταστούν προφανώς πιο περίπλοκα όσο εξελίσσεται η τεχνολογία· λαμβάνοντας υπόψη ότι γεννάται το ερώτημα, τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί η πιθανότητα απάτης μέσω της χρήσης τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση, με τις διαδικασίες που χρησιμοποιεί, συνεπάγεται αυτό που η βιομηχανία έχει περιγράψει ως ένα είδος «κατάτμησης της πράξης δημιουργίας», στο μέτρο που το έργο μπορεί να κυκλοφορεί σε ψηφιακή μορφή πριν λάβει υλική υπόσταση, γεγονός που διευκολύνει την αντιγραφή του έργου και περιπλέκει την καταπολέμηση των παραποιήσεων/απομιμήσεων·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη, εν κατακλείδι, ότι οι νομικοί εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι, εφόσον η τρισδιάστατη εκτύπωση δεν έχει επιφέρει θεμελιώδεις ανατροπές στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, το αρχείο που δημιουργείται μπορεί να θεωρηθεί έργο και ότι, σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να προστατεύεται ως τέτοιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη βάση, και με στόχο την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης, η κύρια πρόκληση θα συνίσταται στην πιο στενή εμπλοκή των επαγγελματιών μεσαζόντων στην προστασία του δικαιώματος του δημιουργού·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ η ανάπτυξη της τρισδιάστατης εκτύπωσης καθιστά δυνατή τη βιομηχανική παραγωγή, θα πρέπει να διερευνηθεί η ανάγκη συλλογικής έννομης προστασίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποζημίωση των ζημιωθέντων καταναλωτών.

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος της τρισδιάστατης εκτύπωσης στα δικαιώματα των καταναλωτών και γενικότερα στο δίκαιο των καταναλωτών θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά υπό το πρίσμα της υπό διαπραγμάτευση οδηγίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των συμβάσεων προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 85/374/ΕΟΚ σχετικά με θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων καλύπτει όλες τις συμβάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να σημειωθεί ότι, μεταξύ άλλων, εξαιτίας ακριβώς της προόδου στον τομέα της τρισδιάστατης εκτύπωσης, η Επιτροπή δρομολόγησε δημόσια διαβούλευση με στόχο να εκτιμηθεί κατά πόσο η εν λόγω οδηγία εξυπηρετεί τον σκοπό της σε σχέση με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες γενικής ευθύνης καλύπτουν και την ευθύνη των μεσαζόντων παρόχων υπηρεσιών όπως ορίζονται στα άρθρα 12 έως 14 της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να εξεταστεί ένα ειδικό καθεστώς ευθύνης για τις ζημίες που προκαλούνται από αντικείμενο το οποίο δημιουργήθηκε χάρη στην τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης, επειδή ο μεγάλος αριθμός μεσαζόντων και η σύνθετη διαδικασία για τη δημιουργία του τελικού προϊόντος δυσχεραίνει πολλές φορές, για το θύμα, τον εντοπισμό του υπευθύνου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευθύνη θα μπορούσε συνεπώς να βαρύνει τον δημιουργό ή τον πωλητή του τρισδιάστατου αρχείου, τον παραγωγό του εκτυπωτή 3D, τον παραγωγό του λογισμικού που χρησιμοποιεί ο εκτυπωτής 3D, τον προμηθευτή του χρησιμοποιούμενου υλικού ή, ακόμη, το ίδιο το άτομο που δημιουργεί το αντικείμενο, ανάλογα με την προέλευση της ελαττωματικότητας·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τη συγκεκριμένη χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης στον εμπορικό τομέα, οι κανόνες ευθύνης καθορίζονται σε γενικές γραμμές από τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα τεχνολογικά στοιχεία προσθετικής κατασκευής πρέπει να πληρούν ορισμένες προδιαγραφές και να πιστοποιούνται ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα κατασκευής αναπαραγώγιμων ποιοτικών τεμαχίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιστοποίηση θα είναι περίπλοκη, λόγω των πολυάριθμων μετασχηματισμών των μηχανημάτων, των υλικών και των διαδικασιών και επειδή δεν υπάρχει βάση δεδομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, θα απαιτηθεί η σύνταξη κανόνων που να εγγυώνται ταχύτερη και οικονομικά πιο αποδοτική πιστοποίηση όλων των υλικών, διαδικασιών και προϊόντων·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και φυσικών πόρων με σκοπό την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης θα ελαχιστοποιούσε τα απόβλητα στην παραγωγική διαδικασία και θα παρέτεινε τη διάρκεια ζωής των καταναλωτικών προϊόντων, επιτρέποντας την παραγωγή ανταλλακτικών στο επίπεδο του καταναλωτή·

1.  υπογραμμίζει ότι, για να προλαμβάνονται τα προβλήματα σχετικά με τις αστικές ευθύνες ή επίσης σχετικά με τις παραβιάσεις της διανοητικής ιδιοκτησίας που θα μπορούσε να προκαλέσει στο μέλλον η τρισδιάστατη εκτύπωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως χρειαστεί να θεσπίσει νέες νομικές διατάξεις και να προσαρμόσει τις υφιστάμενες διατάξεις στην ειδική περίπτωση της τρισδιάστατης τεχνολογίας, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις αποφάσεις του γραφείου διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και τη σχετική νομολογία των δικαστηρίων της Ένωσης και των κρατών μελών, και αφού πραγματοποιήσει εκτίμηση αντικτύπου προκειμένου να αξιολογήσει όλες τις επιλογές πολιτικής· υπογραμμίζει ότι, σε κάθε περίπτωση, η νομοθετική απάντηση θα πρέπει να αποφύγει την αλληλεπικάλυψη των υπαρχόντων κανόνων και να λάβει υπόψη τα σχέδια που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ιδίως τη νομοθεσία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που εφαρμόζεται επί του παρόντος στη δισδιάστατη εκτύπωση· προσθέτει ότι είναι απαραίτητο η καινοτομία να συνοδεύεται και να προωθείται από το δίκαιο, χωρίς ωστόσο το τελευταίο να αποτελεί εμπόδιο ή περιορισμό·

2.  επισημαίνει ότι πρέπει, συνεπώς, να ληφθεί μέριμνα για ορισμένα ζητήματα, όπως η κρυπτογράφηση και η προστασία των αρχείων, προκειμένου να αποφεύγεται η παράνομη τηλεφόρτωση και αναπαραγωγή αυτών των αρχείων ή προστατευόμενων αντικειμένων καθώς και η αναπαραγωγή απαγορευμένων αντικειμένων·

3.  πιστεύει ότι είναι προφανές ότι απαιτείται σύνεση στον τομέα της τρισδιάστατης εκτύπωσης, κυρίως σε σχέση με την ποιότητα του εκτυπωνόμενου προϊόντος και τους ενδεχόμενους κινδύνους που το προϊόν θα μπορούσε να προκαλέσει για τους χρήστες ή τους καταναλωτές, και ότι θα ήταν σκόπιμο να εξεταστεί η συμπερίληψη μέσων εντοπισμού και ιχνηλασιμότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων και να διευκολυνθεί η παρατήρησης της περαιτέρω χρήσης τους για εμπορικούς και μη εμπορικούς σκοπούς· θεωρεί ότι η στενή συνεργασία μεταξύ των κατόχων δικαιωμάτων και των κατασκευαστών αντικειμένων με τρισδιάστατη εκτύπωση για την ανάπτυξη τέτοιων μέσων θα ήταν επωφελής· θεωρεί επίσης ότι αυτό θα εξασφαλίσει την ιχνηλασιμότητα των αντικειμένων που έχουν δημιουργηθεί και θα περιορίσει την παραποίηση/απομίμηση·

4.  επισημαίνει ότι η νόμιμη αναπαραγωγή τρισδιάστατων αντικειμένων που προστατεύονται βάσει του δικαιώματος του δημιουργού θα μπορούσε να διευκολυνθεί από λύσεις νομικού χαρακτήρα, εφόσον απαιτείται, π.χ. η συστηματική αναγραφή ενός εκπαιδευτικού μηνύματος σεβασμού της διανοητικής ιδιοκτησίας στους παρόχους υπηρεσιών ψηφιοποίησης και τρισδιάστατης εκτύπωσης· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία στοιχείων που καθιστούν δυνατή την ιχνηλασιμότητα τρισδιάστατων αντικειμένων· υπογραμμίζει ότι, εάν ένα τρισδιάστατο αντίγραφο συνιστά ιδιωτικό αντίγραφο, ισχύει για τα εν λόγω αντίγραφα η εθνική νομοθεσία που διέπει την εξαίρεση του ιδιωτικού αντιγράφου, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων αποζημίωσης και είσπραξης·

5.  επισημαίνει ότι η παροχή από τις δημόσιες αρχές προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας στο πεδίο της τρισδιάστατης εκτύπωσης πρέπει να ενισχυθεί τόσο σε περιπτώσεις παραβίασης του δικαιώματος του δημιουργού όσο και σε παραβιάσεις που αφορούν βιομηχανικό σχεδιασμό, εμπορικά σήματα και ευρεσιτεχνίες·

6.  υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι θα μπορούσαν να διερευνηθούν τεχνικές λύσεις - που δεν έχουν εξελιχθεί επαρκώς έως σήμερα - όπως η δημιουργία βάσεων δεδομένων κρυπτογραφημένων και προστατευόμενων αρχείων, ο σχεδιασμός εκτυπωτών συνδεδεμένων και εξοπλισμένων με σύστημα ικανό να διαχειρίζεται τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, ή η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κατασκευαστών και των πλατφορμών για την παροχή αξιόπιστων αρχείων στους επαγγελματίες και τους καταναλωτές· επισημαίνει ακόμη ότι, αν υιοθετηθεί κάποιο από τα μέτρα αυτά, η εφαρμογή τους δεν πρέπει να επηρεάσει, όσον αφορά το κόστος, τις εργασίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από τους φορείς που συμμετέχουν στην αγορά·

7.  επισημαίνει ότι, στην παρούσα φάση, καμία από αυτές τις λύσεις δεν είναι αυτή καθαυτή πραγματικά ικανοποιητική από μόνη της·

8.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν προχώρησε σε αναθεώρηση της οδηγίας 2004/48/ΕΚ και περιορίστηκε στην παρουσίαση μη δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών, χωρίς να παράσχει διευκρινίσεις για επιμέρους ζητήματα που άπτονται της τεχνολογίας τρισδιάστατης εκτύπωσης· χαιρετίζει παρά ταύτα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή στις 29 Νοεμβρίου 2017 με στόχο την ενίσχυση της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας·

9.  επισημαίνει ότι έχουν καθοριστεί τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί στοιχείων της τεχνολογίας τρισδιάστατης εκτύπωσης, και το επόμενο ζήτημα είναι πώς θα επιβάλλονται·

10.  καλεί συνεπώς την Επιτροπή να λάβει υπόψη, με συνολικό τρόπο, όλες τις πτυχές της τεχνολογίας τρισδιάστατης εκτύπωσης στην εφαρμογή των μέτρων που απαριθμούνται στην ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2017)0707), αποφεύγοντας την επικάλυψη των ήδη υπαρχόντων εφαρμοστέων μέτρων· υπογραμμίζει τη σημασία της συμμετοχής όλων των επαγγελματιών ενδιαφερομένων σε αυτό το εγχείρημα, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των καταναλωτών·

11.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει με προσοχή τα ζητήματα αστικής ευθύνης που άπτονται της τεχνολογίας τρισδιάστατης εκτύπωσης, ιδίως με αφορμή την αξιολόγηση της λειτουργίας της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ·

12.  καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τη δυνατότητα επεξεργασίας ενός καθεστώτος αστικής ευθύνης για τις ζημίες που δεν καλύπτονται από την οδηγία 85/374/ΕΟΚ·

13.  υπενθυμίζει ότι η τρισδιάστατη τεχνολογία εκτύπωσης έχει πολλά οικονομικά πλεονεκτήματα για την ΕΕ, δεδομένου ότι προσφέρει δυνατότητες προσαρμογής που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ευρωπαίων καταναλωτών, ότι θα μπορούσε να επιτρέψει τη μετεγκατάσταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και, ως εκ τούτου, να συμβάλει στη δημιουργία νέων, λιγότερο επαχθών και λιγότερο επικίνδυνων εργασιών·

14.  καλεί την Επιτροπή να καθορίσει τις διάφορες πιθανές ευθύνες προσδιορίζοντας τους μεσαζόντων που συμμετέχουν στην ανάπτυξη ενός τρισδιάστατου αντικειμένου: τον δημιουργό και τον προμηθευτή λογισμικού, τον κατασκευαστή τρισδιάστατων εκτυπωτών, τον προμηθευτή πρώτων υλών, τον εκδότη του αντικειμένου ή οποιονδήποτε άλλο μεσάζοντα που συμμετέχει στη συγκεκριμένη υλοποίηση του αντικειμένου·

15.  θέτει υπό εξέταση τα ενδεχόμενα επακόλουθα των νέων μορφών μάρκετινγκ, όπως είναι η μέθοδος «φτιάξε το μόνος σου» όπου δεν παρέχεται το τελικό προϊόν αλλά μόνο το λογισμικό προς καταφόρτωση και οι οδηγίες εκτύπωσης·

16.  υπογραμμίζει τη σημασία της δημιουργίας ενός συνεκτικού νομικού πλαισίου που θα διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση και την ασφάλεια δικαίου για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας στην ΕΕ·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

(1) EE L 157 της 30.4.2004, σ. 45.
(2) ΕΕ L 210 της 7.8.1985, σ. 29.
(3) ΕΕ C 332 της 8.10.2015, σ. 36.


Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας ***I
PDF 150kWORD 51k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, που αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ (COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))
P8_TA(2018)0275A8-0037/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0294),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 173 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0180/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2017(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 7ης Ιουνίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0037/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα, η οποία θα δημοσιευτεί μαζί με την τελική νομοθετική πράξη στη σειρά L της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  λαμβάνει υπό σημείωση τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 3 Ιουλίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, που αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης

P8_TC1-COD(2017)0125


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2018/1092.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφωνούν, με την επιφύλαξη των προνομίων της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, ότι η χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας θα καλυφθεί τα έτη 2019-2020 ως εξής:

—  200 εκατομμύρια EUR από το αδιάθετο περιθώριο·

—  116,1 εκατομμύρια EUR από τον μηχανισμό CEF·

—  3,9 εκατομμύρια EUR από το πρόγραμμα Egnos·

—  104,1 εκατομμύρια EUR από το πρόγραμμα Galileo·

—  12 εκατομμύρια EUR από το πρόγραμμα Copernicus·

—  63,9 εκατομμύρια EUR από το ITER.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Προκειμένου το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας να υλοποιηθεί αποτελεσματικά, και για να διασφαλιστεί πλήρης συνοχή με τις άλλες πρωτοβουλίες της Ένωσης, η Επιτροπή προτίθεται να εκτελέσει το πρόγραμμα υπό άμεση διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού.

(1) ΕΕ C 129 της 11.4.2018, σ. 51.


Ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ***I
PDF 121kWORD 55k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2018 για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 και (ΕΕ) αριθ. 1337/2011 (COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD))
P8_TA(2018)0276A8-0300/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0786),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 338 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0514/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 8ης Μαΐου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0300/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 3 Ιουλίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 και (ΕΕ) αριθ. 1337/2011

P8_TC1-COD(2016)0389


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2018/1091.)


Κοινοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή: κατάργηση ***I
PDF 119kWORD 49k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 256/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κοινοποίηση στην Επιτροπή των επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2017)0769 – C8-0448/2017 – 2017/0347(COD))
P8_TA(2018)0277A8-0211/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο (COM(2017)0769),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 194 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0448/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 2018(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση που ανέλαβε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου, με επιστολή της 27ης Ιουνίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0211/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 3 Ιουλίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 256/2014 σχετικά με την κοινοποίηση στην Επιτροπή των επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

P8_TC1-COD(2017)0347


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2018/1504.)

(1) ΕΕ C 227 της 28.6.2018, σ. 103.


Μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας *
PDF 211kWORD 60k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2018 σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 σχετικά με μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS))
P8_TA(2018)0278A8-0215/2018

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2017)0706),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0441/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0215/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει, αν το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)  Η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ συνδέεται συχνά με το οργανωμένο έγκλημα και ένας πολύ μικρός αριθμός αυτών των οργανωμένων δικτύων μπορεί να είναι υπεύθυνος για δισεκατομμύρια ευρώ διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, που δεν πλήττει μόνο την είσπραξη των εσόδων στα κράτη μέλη αλλά επίσης έχει αρνητικό αντίκτυπο στους ιδίους πόρους της Ένωσης. Τα κράτη μέλη έχουν, ως εκ τούτου, κοινή ευθύνη για την προστασία των εσόδων ΦΠΑ όλων των κρατών μελών.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Η διεξαγωγή διοικητικής έρευνας είναι συχνά απαραίτητη για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, ειδικότερα όταν ο υποκείμενος στον φόρο δεν είναι εγκατεστημένος στα κράτη μέλη όπου οφείλεται ο φόρος. Για την ορθή επιβολή του ΦΠΑ και την αποφυγή αλληλεπικάλυψης εργασιών και του διοικητικού φόρτου για τις φορολογικές αρχές και τις επιχειρήσεις, όταν τουλάχιστον δύο κράτη μέλη θεωρούν ότι απαιτείται διοικητική έρευνα για ποσά που έχουν δηλωθεί από υποκείμενο στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος στο έδαφός τους αλλά φορολογείται σε αυτό, το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο υποκείμενος στον φόρο θα πρέπει να διεξάγει την έρευνα και τα κράτη μέλη που υποβάλλουν την αίτηση θα πρέπει να συνδράμουν το κράτος μέλος εγκατάστασης με την ενεργό συμμετοχή τους στην έρευνα.
(2)  Μια διοικητική έρευνα είναι συχνά απαραίτητη για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, ειδικότερα όταν ο υποκείμενος στον φόρο δεν είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος όπου οφείλεται ο φόρος. Για την ορθή επιβολή του ΦΠΑ, την αποφυγή αλληλεπικάλυψης εργασιών και τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις φορολογικές αρχές και τις επιχειρήσεις, χρειάζεται να διεξαχθεί διοικητική έρευνα για τα ποσά που έχουν δηλωθεί από υποκείμενο στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος στο έδαφός τους αλλά φορολογείται σε αυτό. Το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο υποκείμενος στον φόρο πρέπει να διεξάγει την έρευνα και το κράτος μέλος/τα κράτη μέλη που υποβάλλει/υποβάλλουν την αίτηση πρέπει να συνδράμει/συνδράμουν το κράτος μέλος εγκατάστασης με την ενεργό συμμετοχή του/τους στην έρευνα.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής παρακολούθησης του ΦΠΑ σε διασυνοριακές συναλλαγές, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 προβλέπει την παρουσία υπαλλήλων στα γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των διοικητικών ερευνών σε άλλα κράτη μέλη. Για να επιτευχθεί η ενίσχυση της ικανότητας των φορολογικών αρχών να ελέγχουν τις διασυνοριακές παραδόσεις, θα πρέπει να διεξάγονται κοινοί έλεγχοι που θα επιτρέπουν στους υπαλλήλους δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών να σχηματίζουν ενιαία ομάδα ελέγχου και να λαμβάνουν μέρος ενεργά σε κοινή διοικητική έρευνα.
(11)  Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής παρακολούθησης του ΦΠΑ σε διασυνοριακές συναλλαγές, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 προβλέπει την παρουσία υπαλλήλων στα γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των διοικητικών ερευνών σε άλλα κράτη μέλη. Για να επιτευχθεί η ενίσχυση της ικανότητας των φορολογικών αρχών, παρέχοντάς τους ενισχυμένους τεχνικούς και ανθρώπινους πόρους για τον έλεγχο των διασυνοριακών προμηθειών, να ελέγχουν τις διασυνοριακές παραδόσεις, θα πρέπει να διεξάγονται κοινοί έλεγχοι που θα επιτρέπουν στους υπαλλήλους δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών να σχηματίζουν ενιαία ομάδα ελέγχου και να λαμβάνουν μέρος ενεργά σε κοινή διοικητική έρευνα σε συνεργατικό και παραγωγικό πνεύμα και υπό όρους που θα συμφωνηθούν από τα κράτη μέλη προκειμένου να ανιχνεύσουν και να καταπολεμήσουν τη διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, η οποία διαβρώνει σήμερα τις φορολογικές βάσεις των κρατών μελών.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Για την καταπολέμηση των πιο σοβαρών διασυνοριακών συστημάτων απάτης, είναι απαραίτητη η διευκρίνιση και η ενίσχυση της διακυβέρνησης, των καθηκόντων και της λειτουργίας του Eurofisc. Οι υπάλληλοι σύνδεσμοι του Eurofisc θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση, να ανταλλάσσουν, να επεξεργάζονται και να αναλύουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με ταχύτητα και να συντονίζουν τυχόν επακόλουθες ενέργειες. Είναι επίσης απαραίτητη η ενίσχυση της συνεργασίας με άλλες αρχές που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ σε ενωσιακό επίπεδο, ιδίως μέσω της ανταλλαγής στοχοθετημένων πληροφοριών με την Ευρωπόλ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης. Συνεπώς, οι υπάλληλοι σύνδεσμοι του Eurofisc θα πρέπει να μπορούν να ανταλλάσσουν, αυθόρμητα ή κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες και στοιχεία με την Ευρωπόλ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης. Αυτό θα επιτρέψει στους υπαλλήλους συνδέσμους του Eurofisc να λαμβάνουν δεδομένα και πληροφορίες που τηρούνται από την Ευρωπόλ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, ώστε να εντοπίζουν τους πραγματικούς αυτουργούς των δραστηριοτήτων απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.
(13)  Για την καταπολέμηση των πιο σοβαρών διασυνοριακών συστημάτων απάτης, είναι απαραίτητη η διευκρίνιση και η ενίσχυση της διακυβέρνησης, των καθηκόντων και της λειτουργίας του Eurofisc. Οι υπάλληλοι σύνδεσμοι του Eurofisc θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση, να ανταλλάσσουν, να επεξεργάζονται και να αναλύουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με ταχύτητα και να συντονίζουν τυχόν επακόλουθες ενέργειες. Είναι επίσης απαραίτητη η ενίσχυση της συνεργασίας με άλλες αρχές που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ σε ενωσιακό επίπεδο, ιδίως μέσω της ανταλλαγής στοχοθετημένων πληροφοριών με την Ευρωπόλ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης. Συνεπώς, οι υπάλληλοι σύνδεσμοι του Eurofisc θα πρέπει να ανταλλάσσουν, αυθόρμητα ή κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες και στοιχεία με την Ευρωπόλ, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης και, για τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, την ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή, ιδίως σχετικά με υποψίες για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ πάνω από ένα ορισμένο ποσό. Αυτό θα επιτρέψει στους υπαλλήλους συνδέσμους του Eurofisc να λαμβάνουν δεδομένα και πληροφορίες που τηρούνται από την Ευρωπόλ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, ώστε να εντοπίζουν τους πραγματικούς αυτουργούς των δραστηριοτήτων απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Η οργάνωση και η διαβίβαση αιτήσεων επιστροφής του ΦΠΑ — δυνάμει του άρθρου 5 της οδηγίας 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου35 προσφέρει δυνατότητα μείωσης του διοικητικού φόρτου που επωμίζονται οι αρμόδιες αρχές για να εισπράξουν μη καταβληθείσες φορολογικές οφειλές στο κράτος μέλος εγκατάστασης.
(15)  Η οργάνωση και η διαβίβαση αιτήσεων επιστροφής του ΦΠΑ — δυνάμει του άρθρου 5 της οδηγίας 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου35 προσφέρει δυνατότητα μείωσης του διοικητικού φόρτου που επωμίζονται οι αρμόδιες αρχές για να εισπράξουν μη καταβληθείσες φορολογικές οφειλές στο κράτος μέλος εγκατάστασης.
__________________
__________________
35 Οδηγία 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008, για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας, που προβλέπεται στην οδηγία 2006/112/ΕΚ, σε υποκείμενους στον φόρο μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος επιστροφής αλλά εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος (ΕΕ L 44 της 20.2.2008, σ. 23).
35 Οδηγία 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008, για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας, που προβλέπεται στην οδηγία 2006/112/ΕΚ, σε υποκείμενους στον φόρο μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος επιστροφής αλλά εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος (ΕΕ L 44 της 20.2.2008, σ. 23).
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης έναντι σοβαρών περιστατικών διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να γνωστοποιούν σε αυτή, μεταξύ άλλων και μέσω των υπαλλήλων συνδέσμων του Eurofisc, πληροφορίες για τα πιο σοβαρά αδικήματα στον τομέα του ΦΠΑ όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36.
(16)  Για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης έναντι σοβαρών περιστατικών διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να γνωστοποιούν σε αυτή, εγκαίρως μεταξύ άλλων και μέσω των υπαλλήλων συνδέσμων του Eurofisc, πληροφορίες για τα πιο σοβαρά αδικήματα στον τομέα του ΦΠΑ όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36.
__________________
__________________
36 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).
36 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Η Επιτροπή μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που γνωστοποιήθηκαν ή συλλέχθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επιμέλεια, συντήρηση και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συστημάτων που φιλοξενούνται από την Επιτροπή και χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.
(18)  Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που γνωστοποιήθηκαν ή συλλέχθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 στον βαθμό που απαιτείται για την επιμέλεια, συντήρηση και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συστημάτων που φιλοξενούνται από την Επιτροπή και χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και να διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να διενεργεί επισκέψεις στα κράτη μέλη για να αξιολογεί τον τρόπο λειτουργίας των ρυθμίσεων διοικητικής συνεργασίας.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο περιορισμών ορισμένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που έχουν θεσπισθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37 προκειμένου να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του εν λόγω κανονισμού. Οι περιορισμοί αυτοί είναι αναγκαίοι και αναλογικοί ενόψει της ενδεχόμενης απώλειας εσόδων για τα κράτη μέλη και της κεφαλαιώδους σημασίας της διάθεσης πληροφοριών για την αποτελεσματική καταπολέμηση της απάτης.
(19)  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο περιορισμών ορισμένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που έχουν θεσπισθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37 προκειμένου να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του εν λόγω κανονισμού. Οι περιορισμοί αυτοί είναι αναγκαίοι και αναλογικοί ενόψει της ενδεχόμενης απώλειας εσόδων για τα κράτη μέλη και της κεφαλαιώδους σημασίας της διάθεσης πληροφοριών για την αποτελεσματική καταπολέμηση της απάτης. Αυτοί οι περιορισμοί, ωστόσο, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια του αυστηρώς αναγκαίου για την επίτευξη του εν λόγω στόχου και θα πρέπει να πληρούν τα υψηλά πρότυπα που απαιτούνται από το άρθρο 52 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, οι μελλοντικές εκτελεστικές πράξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37α.
__________________
__________________
37 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
37 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
37α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)
(20α)  Λόγω του χαμηλού αριθμού των κρατών μελών που δημοσιεύουν εκτιμήσεις σχετικά με τις απώλειες ΦΠΑ λόγω ενδοκοινοτικής απάτης, η ύπαρξη συγκρίσιμων στοιχείων σχετικά με την ενδοκοινοτική απάτη στον τομέα του ΦΠΑ θα συνέβαλε σε μια πιο στοχοθετημένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει κοινή στατιστική προσέγγιση από κοινού με τα κράτη μέλη για την ποσοτικοποίηση και την ανάλυση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 7 – παράγραφος 4
4.  Η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να περιλαμβάνει αιτιολογημένη αίτηση συγκεκριμένης διοικητικής έρευνας. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση διεξάγει τη διοικητική έρευνα σε συντονισμό με την αιτούσα αρχή. Μπορούν να χρησιμοποιούνται τα εργαλεία και οι διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 28 και 30 του παρόντος κανονισμού. Εάν η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση φρονεί ότι διοικητική έρευνα δεν είναι απαραίτητη, ενημερώνει αμελλητί την αιτούσα αρχή για τους σχετικούς λόγους
4.  Όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους θεωρεί ότι απαιτείται διοικητική έρευνα, υποβάλλει δεόντως αιτιολογημένη αίτηση. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση δεν αρνείται τη διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας και, εάν οι πληροφορίες είναι ήδη διαθέσιμες, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση τις διαβιβάζει στην αιτούσα αρχή πριν από την παραλαβή οιασδήποτε τέτοιας αίτησης. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τίθενται σε εφαρμογή ρυθμίσεις μεταξύ της αιτούσας αρχής και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, σύμφωνα με τις οποίες εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της αιτούσας αρχής λαμβάνουν μέρος στη διοικητική έρευνα που διεξάγεται στο έδαφος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση με στόχο τη συλλογή των πληροφοριών που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο. Αυτές οι διοικητικές έρευνες διεξάγονται από κοινού από υπαλλήλους των αιτουσών αρχών και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση με συνεργατικό και παραγωγικό πνεύμα. Οι υπάλληλοι της αιτούσας αρχής έχουν πρόσβαση στους ίδιους πληροφορίες, έγγραφα και χώρους και στο μέτρο που επιτρέπεται από το δίκαιο του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, μπορούν να ανακρίνουν απευθείας πρόσωπα προκειμένου να ανιχνεύσουν και να καταπολεμήσουν τη διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, η οποία διαβρώνει επί του παρόντος τις εθνικές φορολογικές βάσεις.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, διεξαγωγή έρευνας που αφορά τα ποσά που έχει δηλώσει υποκείμενος στον φόρο εγκατεστημένος στο κράτος μέλος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και τα οποία είναι φορολογητέα στο κράτος μέλος της αιτούσας αρχής μπορεί να απορριφθεί μόνο για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:
α)  για τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 54 παράγραφος 1 και αξιολογούνται από την αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση σύμφωνα με δήλωση βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ της παρούσας παραγράφου και του άρθρου 54 παράγραφος 1, η οποία εγκρίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 58 παράγραφος 2·
β)  για τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 54 παράγραφοι 2, 3 και 4
γ)  για τον λόγο ότι η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση είχε ήδη διαβιβάσει στην αιτούσα αρχή πληροφορίες σχετικά με τον ίδιο υποκείμενο στον φόρο, ως αποτέλεσμα διοικητικής έρευνας διεξαχθείσας κατά την τελευταία διετία.
Όταν η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση αρνείται τη διοικητική έρευνα που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο για τους λόγους που παρατίθενται στο στοιχείο α) ή β), γνωστοποιεί εντούτοις στην αιτούσα αρχή τις ημερομηνίες και τα ποσά όλων των σχετικών παραδόσεων και παροχών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία διετία από τον υποκείμενο στον φόρο στο κράτος μέλος της αιτούσας αρχής.
Όταν οι αρμόδιες αρχές τουλάχιστον δύο κρατών μελών θεωρούν ότι απαιτείται διοικητική έρευνα, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση δεν αρνείται τη διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τίθενται σε εφαρμογή ρυθμίσεις μεταξύ των εν λόγω αιτουσών αρχών και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, σύμφωνα με τις οποίες εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των αιτουσών αρχών λαμβάνουν μέρος στη διοικητική έρευνα που διεξάγεται στο έδαφος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση με στόχο τη συλλογή των πληροφοριών που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο. Η εν λόγω διοικητική έρευνα διεξάγεται από κοινού από υπαλλήλους των αιτουσών αρχών και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση. Οι υπάλληλοι των αιτουσών αρχών ασκούν τις ίδιες εξουσίες ελέγχου με αυτές που έχουν ανατεθεί στους υπαλλήλους της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση. Οι υπάλληλοι των αιτουσών αρχών έχουν πρόσβαση στους ίδιους χώρους και στα ίδια έγγραφα με τους υπαλλήλους της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση για τις ανάγκες της διεξαγωγής της διοικητικής έρευνας και μόνον.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 12 α (νέο)
(1α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 12α
Όλα τα κράτη μέλη εφαρμόζουν ένα σύνολο επιχειρησιακών στόχων για τη μείωση του ποσοστού των καθυστερημένων απαντήσεων και τη βελτίωση της ποιότητας των αιτήσεων παροχής πληροφοριών και ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τους εν λόγω στόχους.»
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 13 – παράγραφος 3
3.  Οι πληροφορίες διαβιβάζονται μέσω τυποποιημένων εντύπων ή με άλλα μέσα τα οποία οι αντίστοιχες αρμόδιες αρχές θεωρούν κατάλληλα. Η Επιτροπή εγκρίνει με εκτελεστικές πράξεις τα τυποποιημένα έντυπα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 58 παράγραφος 2·
3.  Οι πληροφορίες διαβιβάζονται με τη χρήση τυποποιημένων εντύπων ή με άλλα μέσα τα οποία οι αντίστοιχες αρμόδιες αρχές θεωρούν κατάλληλα. Η Επιτροπή καταρτίζει τα τυποποιημένα έντυπα μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 58 παράγραφος 2.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
(2α)  στο άρθρο 14 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Ένα κράτος μέλος μπορεί να μη συμμετέχει στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με μία ή περισσότερες κατηγορίες όταν η συλλογή πληροφοριών με σκοπό αυτήν την ανταλλαγή απαιτεί την επιβολή νέων υποχρεώσεων στους υποκείμενους στο ΦΠΑ για το σκοπό της συγκέντρωσης πληροφοριών ή επιβάλλει δυσανάλογο διοικητικό φόρτο στο κράτος μέλος.
«Ένα κράτος μέλος μπορεί να μη συμμετέχει στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με μία ή περισσότερες κατηγορίες όταν η συλλογή πληροφοριών με σκοπό αυτήν την ανταλλαγή απαιτεί την επιβολή δυσανάλογων υποχρεώσεων στους υποκείμενους στο ΦΠΑ για το σκοπό της συγκέντρωσης πληροφοριών ή επιβάλλει δυσανάλογο διοικητικό φόρτο στο κράτος μέλος.»
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  τις πληροφορίες όσον αφορά την ιδιότητα πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο σύμφωνα με το άρθρο 13α της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, καθώς και την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε, απορρίφθηκε και ανακλήθηκε αυτή η ιδιότητα.
ε)  τις πληροφορίες σχετικά με την ιδιότητα πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο σύμφωνα με το άρθρο 13α της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, καθώς και την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε, απορρίφθηκε και ανακλήθηκε αυτή η ιδιότητα.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
στ)  τις πληροφορίες που συλλέγει δυνάμει των στοιχείων α) και β) του άρθρου 143 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, όπως επίσης και τη χώρα καταγωγής, τη χώρα προορισμού, τον κωδικό εμπορεύματος, το νόμισμα, το συνολικό ποσό, τη συναλλαγματική ισοτιμία, τις τιμές των μεμονωμένων ειδών και το καθαρό βάρος.
στ)  τις πληροφορίες που συλλέγει δυνάμει των στοιχείων α) και β) του άρθρου 143 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, όπως επίσης και τη χώρα καταγωγής, τα στοιχεία ταυτοποίησης του εξαγωγέα, τη χώρα προορισμού, τον κωδικό εμπορεύματος, το νόμισμα, το συνολικό ποσό, τη συναλλαγματική ισοτιμία, την μοναδιαία τιμή και το καθαρό βάρος.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο ε
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 17 – παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή ορίζει με εκτελεστικές πράξεις τις ακριβείς κατηγορίες πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο στ) του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 58 παράγραφος 2.
3.  Η Επιτροπή ορίζει με εκτελεστικές πράξεις τις συγκεκριμένες κατηγορίες που πρόκειται να περιληφθούν στα τυποποιημένα έντυπα, πρότυπα και διαδικασίες παροχής πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο στ) του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 58 παράγραφος 2.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α
1α.  Κάθε κράτος μέλος παραχωρεί στους υπαλλήλους του οι οποίοι ελέγχουν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 143 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του παρόντος κανονισμού, για τις οποίες τα άλλα κράτη μέλη έχουν χορηγήσει αυτόματη πρόσβαση.
1α.  Κάθε κράτος μέλος παραχωρεί στους υπαλλήλους του οι οποίοι ελέγχουν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 143 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του παρόντος κανονισμού, περιλαμβανομένου του μητρώου των πιστοποιημένων φορολογουμένων, για τις οποίες τα άλλα κράτη μέλη έχουν χορηγήσει αυτόματη πρόσβαση.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β – σημείο i
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – σημείο i
i)  η πρόσβαση συνδέεται με έρευνα για εικαζόμενη απάτη ή έχει ως στόχο να εντοπίσει ή να ταυτοποιήσει αυτουργούς απάτης·
i)  η πρόσβαση συνδέεται με έρευνα για εικαζόμενη απάτη ή έχει ως στόχο να εντοπίσει ή να ταυτοποιήσει αυτουργούς απάτης και σοβαρού παραπτώματος·
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β – σημείο i
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – σημείο ii
ii)  η πρόσβαση γίνεται μέσω υπαλλήλου συνδέσμου Eurofisc, όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1, ο οποίος έχει ταυτοποίηση προσωπικού χρήστη για τα ηλεκτρονικά συστήματα που επιτρέπει πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες.
ii)  η πρόσβαση γίνεται μέσω υπαλλήλου συνδέσμου Eurofisc, όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1, ο οποίος έχει ταυτοποίηση προσωπικού χρήστη για τα ηλεκτρονικά συστήματος που επιτρέπει πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες, και στο μητρώο πιστοποιημένων φορολογουμένων.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Προκειμένου για τις πληροφορίες που μνημονεύονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο στ), είναι, οπωσδήποτε, προσπελάσιμες οι ακόλουθες επιμέρους πληροφορίες:
Προκειμένου για τις πληροφορίες που μνημονεύονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο στ), είναι, οπωσδήποτε, προσπελάσιμες οι ακόλουθες πληροφορίες:
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  οι αριθμοί φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που χορηγεί το κράτος μέλος που λαμβάνει τις πληροφορίες,
α)  οι αριθμοί φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που χορηγεί το κράτος μέλος που λαμβάνει τις πληροφορίες και το μητρώο πιστοποιημένων φορολογουμένων,
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  η χώρα καταγωγής, η χώρα προορισμού, οι κωδικοί εμπορεύματος, το νόμισμα, το συνολικό ποσό, η συναλλαγματική ισοτιμία, οι τιμές των μεμονωμένων ειδών και το καθαρό βάρος των εισαγόμενων αγαθών που ακολουθούνται από ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών από κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο στοιχείο β) σε κάθε πρόσωπο με αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που αναφέρεται στο στοιχείο α),
γ)  η χώρα καταγωγής, η χώρα προορισμού, οι κωδικοί εμπορεύματος, το νόμισμα, το συνολικό ποσό, η συναλλαγματική ισοτιμία, οι μοναδιαίες τιμές και το καθαρό βάρος των εισαγόμενων αγαθών που ακολουθούνται από ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών από κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο στοιχείο β) σε κάθε πρόσωπο με αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που αναφέρεται στο στοιχείο α),
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος
δ)  η χώρα καταγωγής, η χώρα προορισμού, οι κωδικοί εμπορεύματος, το νόμισμα, το συνολικό ποσό, η συναλλαγματική ισοτιμία, οι τιμές των μεμονωμένων ειδών και το καθαρό βάρος των εισαγόμενων αγαθών που ακολουθούνται από ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών από κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο στοιχείο β) σε κάθε πρόσωπο με αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που έχει χορηγηθεί από άλλο κράτος μέλος υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
δ)  η χώρα καταγωγής, η χώρα προορισμού, οι κωδικοί εμπορεύματος, το νόμισμα, το συνολικό ποσό, η συναλλαγματική ισοτιμία, οι μοναδιαίες τιμές και το καθαρό βάρος των εισαγόμενων αγαθών που ακολουθούνται από ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών από κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο στοιχείο β) σε κάθε πρόσωπο με αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που έχει χορηγηθεί από άλλο κράτος μέλος υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο i
i)  η πρόσβαση συνδέεται με έρευνα για εικαζόμενη απάτη ή έχει ως στόχο να εντοπίσει ή να ταυτοποιήσει αυτουργούς απάτης·
i)  η πρόσβαση συνδέεται με έρευνα για εικαζόμενη απάτη ή έχει ως στόχο να εντοπίσει ή να ταυτοποιήσει αυτουργούς απάτης και σοβαρού παραπτώματος·
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 21 α – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – σημείο i
i)  η πρόσβαση συνδέεται με έρευνα για εικαζόμενη απάτη ή έχει ως στόχο να εντοπίσει ή να ταυτοποιήσει αυτουργούς απάτης·
i)  η πρόσβαση συνδέεται με έρευνα για εικαζόμενη απάτη ή έχει ως στόχο να εντοπίσει ή να ταυτοποιήσει αυτουργούς απάτης και σοβαρού παραπτώματος·
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 α
2α.  Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της αιτούσας αρχής και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ορίζει η τελευταία, υπάλληλοι εξουσιοδοτημένοι από την αιτούσα αρχή δύνανται, για τους σκοπούς της συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 1, να λαμβάνουν μέρος στις διοικητικές έρευνες που διεξάγονται στο έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση. Αυτές οι διοικητικές έρευνες διεξάγονται από κοινού από υπαλλήλους των αιτουσών αρχών και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση. Οι υπάλληλοι της αιτούσας αρχής ασκούν τις ίδιες εξουσίες ελέγχου με αυτές που διαθέτουν οι υπάλληλοι της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση. Οι υπάλληλοι των αιτουσών αρχών έχουν πρόσβαση στους ίδιους χώρους και στα ίδια έγγραφα με τους υπαλλήλους της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση για τις ανάγκες της διεξαγωγής της διοικητικής έρευνας και μόνον. Με συμφωνία μεταξύ της αιτούσας αρχής και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ορίζονται από την αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, οι δύο αρχές δύνανται να συντάξουν κοινή έκθεση ελέγχου.
2α.  Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της αιτούσας αρχής και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ορίζει η τελευταία, υπάλληλοι εξουσιοδοτημένοι από την αιτούσα αρχή δύνανται, για τους σκοπούς της συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 1, να λαμβάνουν μέρος στις διοικητικές έρευνες που διεξάγονται στο έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση. Αυτές οι διοικητικές έρευνες διεξάγονται από κοινού σε πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εποικοδομητικής συνεργασίας από υπαλλήλους των αιτουσών αρχών τηρώντας τις διοικητικές πρακτικές των εν λόγω αρχών και την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους με στόχο την καταπολέμηση της διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση. Οι υπάλληλοι των αιτουσών αρχών έχουν πρόσβαση στους ίδιους χώρους και στα ίδια έγγραφα με τους υπαλλήλους της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση για τις ανάγκες της διεξαγωγής της διοικητικής έρευνας και μόνον. Με συμφωνία μεταξύ των αιτουσών αρχών και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ορίζονται από την αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, οι συμμετέχουσες αρχές δύνανται να συντάξουν κοινή έκθεση ελέγχου.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 33 – παράγραφος 1
1.  Προκειμένου να προαχθεί και να διευκολυνθεί η πολυμερής συνεργασία για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, με το παρόν κεφάλαιο δημιουργείται δίκτυο για την ταχεία ανταλλαγή, επεξεργασία και ανάλυση στοχοθετημένων πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και τον συντονισμό τυχόν επακόλουθων ενεργειών («Eurofisc»).
1.  Προκειμένου να προαχθεί και να διευκολυνθεί η πολυμερής συνεργασία για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, με το παρόν κεφάλαιο δημιουργείται δίκτυο για την ταχεία ανταλλαγή, επεξεργασία και ανάλυση στοχοθετημένων πληροφοριών για διασυνοριακά προγράμματα αντιμετώπισης της απάτης μεταξύ των κρατών μελών και τον συντονισμό τυχόν επακόλουθων ενεργειών («Eurofisc»).
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β – σημείο i
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  διεξάγουν και συντονίζουν την ταχεία πολυμερή ανταλλαγή και την από κοινού επεξεργασία και ανάλυση στοχοθετημένων πληροφοριών στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το Eurofisc («τομείς εργασίας του Eurofisc»)·
β)  διεξάγουν και συντονίζουν την ταχεία πολυμερή ανταλλαγή και την από κοινού επεξεργασία και ανάλυση στοχοθετημένων πληροφοριών σχετικά με τα διασυνοριακά προγράμματα αντιμετώπισης της απάτης στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το Eurofisc («τομείς εργασίας του Eurofisc»)·
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο β – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
δ)  συντονίζουν τις διοικητικές έρευνες των συμμετεχόντων κρατών μελών σχετικά με τους υπόπτους και τους αυτουργούς απάτης που έχουν εντοπιστεί από τους υπαλλήλους συνδέσμους του Eurofisc, όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1.
δ)  συντονίζουν τις διοικητικές έρευνες των συμμετεχόντων κρατών μελών που έχουν εντοπιστεί από τους υπαλλήλους συνδέσμους του Eurofisc, όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 34 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη που έχουν επιλέξει να συμμετέχουν σε τομέα εργασίας του Eurofisc συμμετέχουν ενεργά στην πολυμερή ανταλλαγή και την από κοινού επεξεργασία και ανάλυση στοχοθετημένων πληροφοριών μεταξύ όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών και στον συντονισμό τυχόν επακόλουθων ενεργειών.
2.  Τα κράτη μέλη που έχουν επιλέξει να συμμετέχουν σε τομέα εργασίας του Eurofisc συμμετέχουν ενεργά στην πολυμερή ανταλλαγή και την από κοινού επεξεργασία και ανάλυση στοχοθετημένων πληροφοριών για διασυνοριακά προγράμματα αντιμετώπισης της απάτης μεταξύ όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών, καθώς και στον συντονισμό τυχόν επακόλουθων ενεργειών.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 35 – παράγραφος 1
Η Επιτροπή παρέχει τεχνική και επιμελητειακή στήριξη στο Eurofisc. Η Επιτροπή δεν έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1, οι οποίες μπορούν να ανταλλάσσονται στο Eurofisc, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 55 παράγραφος 2.
Η Επιτροπή παρέχει την αναγκαία τεχνική και επιμελητειακή στήριξη στο Eurofisc. Η Επιτροπή έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1, οι οποίες μπορούν να ανταλλάσσονται στο Eurofisc, εκτός για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 55 παράγραφος 2.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 36 – παράγραφος 3
3.  Οι συντονιστές του τομέα εργασίας του Eurofisc, δύνανται να διαβιβάσουν, με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος, ορισμένες από τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί και αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας, στην Ευρωπόλ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης («OLAF»), όπως συμφωνείται από τους συμμετέχοντες του τομέα εργασίας.
3.  Οι συντονιστές του τομέα εργασίας του Eurofisc, διαβιβάζουν, με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος, συναφείς πληροφορίες σχετικά με τα σοβαρότερα αδικήματα στον τομέα του ΦΠΑ στην Ευρωπόλ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης («OLAF»), όπως συμφωνείται από τους συμμετέχοντες του τομέα εργασίας.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 36 – παράγραφος 4
4.  Οι συντονιστές του τομέα εργασίας του Eurofisc θέτουν τις πληροφορίες που έλαβαν από την Ευρωπόλ και την OLAF στη διάθεση των λοιπών συμμετεχόντων υπαλλήλων συνδέσμων του Eurofisc· οι πληροφορίες αυτές ανταλλάσσονται με ηλεκτρονικά μέσα.
4.  Οι συντονιστές του τομέα εργασίας του Eurofisc δύνανται να ζητήσουν συναφείς πληροφορίες από την Ευρωπόλ και την OLAF. Οι συντονιστές του τομέα εργασίας του Eurofisc θέτουν τις πληροφορίες που έλαβαν από την Ευρωπόλ και την OLAF στη διάθεση των λοιπών συμμετεχόντων υπαλλήλων συνδέσμων του Eurofisc· οι πληροφορίες αυτές ανταλλάσσονται με ηλεκτρονικά μέσα.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Όταν το κράτος μέλος εγκατάστασης λάβει γνώση ότι υποκείμενος στον φόρο που υποβάλλει αίτηση επιστροφής του ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2008/9/ΕΚ, έχει μη αμφισβητούμενες οφειλές ΦΠΑ στο εν λόγω κράτος μέλος εγκατάστασης, μπορεί να ενημερώσει το κράτος μέλος επιστροφής για τις εν λόγω οφειλές, έτσι ώστε το κράτος μέλος επιστροφής να ζητεί τη συγκατάθεση του υποκειμένου στον φόρο για τη μεταφορά της επιστροφής του ΦΠΑ απευθείας στο κράτος μέλος εγκατάστασης για τους σκοπούς της εξόφλησης των εκκρεμών οφειλών ΦΠΑ. Όταν ο υποκείμενος στον φόρο παράσχει τη συγκατάθεσή του για την εν λόγω μεταφορά, το κράτος μέλος επιστροφής καταβάλλει το ποσό αυτό για λογαριασμό του υποκείμενου στον φόρο στο κράτος μέλος εγκατάστασης, στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εξόφληση των εκκρεμών οφειλών ΦΠΑ. Το κράτος μέλος εγκατάστασης ενημερώνει τον υποκείμενο στον φόρο αν το ποσό που μεταφέρεται ανέρχεται σε πλήρη ή σε μερική εξόφληση της οφειλής ΦΠΑ εντός 15 ημερών από τη λήψη του μεταφερόμενου ποσού από το κράτος μέλος επιστροφής.
Όταν το κράτος μέλος εγκατάστασης λάβει γνώση ότι υποκείμενος στον φόρο που υποβάλλει αίτηση επιστροφής του ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2008/9/ΕΚ, έχει μη αμφισβητούμενες οφειλές ΦΠΑ στο εν λόγω κράτος μέλος εγκατάστασης, ενημερώνει το κράτος μέλος επιστροφής για τις εν λόγω οφειλές, έτσι ώστε το κράτος μέλος επιστροφής να ζητεί τη συγκατάθεση του υποκειμένου στον φόρο για τη μεταφορά της επιστροφής του ΦΠΑ απευθείας στο κράτος μέλος εγκατάστασης για τους σκοπούς της εξόφλησης των εκκρεμών οφειλών ΦΠΑ. Όταν ο υποκείμενος στον φόρο παράσχει τη συγκατάθεσή του για την εν λόγω μεταφορά, το κράτος μέλος επιστροφής καταβάλλει το ποσό αυτό για λογαριασμό του υποκείμενου στον φόρο στο κράτος μέλος εγκατάστασης, στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εξόφληση των εκκρεμών οφειλών ΦΠΑ. Το κράτος μέλος εγκατάστασης ενημερώνει τον υποκείμενο στον φόρο αν το ποσό που μεταφέρεται ανέρχεται σε πλήρη ή σε μερική εξόφληση της οφειλής ΦΠΑ εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήψη του μεταφερόμενου ποσού από το κράτος μέλος επιστροφής.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 49 – παράγραφος 2 α – εδάφιο 2
Τα κράτη μέλη δύνανται να γνωστοποιήσουν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης κάθε διαθέσιμη πληροφορία για αδικήματα κατά του κοινού συστήματος ΦΠΑ ώστε να της επιτρέψουν να εξετάσει τις ενδεδειγμένες ενέργειες, σύμφωνα με την εντολή της.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 36, τα κράτη μέλη δύνανται να γνωστοποιήσουν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης κάθε διαθέσιμη πληροφορία για αδικήματα κατά του κοινού συστήματος ΦΠΑ ώστε να της επιτρέψουν να εξετάσει τις ενδεδειγμένες ενέργειες, σύμφωνα με την εντολή της.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 49 α (νέο)
18α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 49α
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θεσπίζουν κοινό σύστημα συλλογής στατιστικών στοιχείων για τις ενδοκοινοτικές απάτες στον τομέα του ΦΠΑ και δημοσιεύουν εθνικές εκτιμήσεις για τις απώλειες ΦΠΑ που οφείλονται σε αυτή την απάτη, καθώς και εκτιμήσεις για την Ένωση στο σύνολό της. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τις πρακτικές ρυθμίσεις για το εν λόγω στατιστικό σύστημα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 58 παράγραφος 2.»
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 α (νέα)
18β)  Στο άρθρο 50, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«1α. Όταν κράτος μέλος παρέχει ευρύτερη πληροφόρηση σε τρίτη χώρα πέρα από εκείνη που προβλέπεται στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, το εν λόγω κράτος μέλος δεν μπορεί να αρνηθεί να παράσχει τις πληροφορίες αυτές σε άλλο κράτος μέλος που ζητεί συνεργασία ή έχει συμφέρον να τις λάβει.»
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 55 – παράγραφος 2
2.  Τα δεόντως διαπιστευμένα πρόσωπα από την αρχή πιστοποίησης της ασφάλειας (SAA) της Επιτροπής μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επιμέλεια, συντήρηση και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συστημάτων που φιλοξενούνται από την Επιτροπή και χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
2.  Τα δεόντως διαπιστευμένα πρόσωπα από την αρχή πιστοποίησης της ασφάλειας (SAA) της Επιτροπής έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές στον βαθμό που απαιτείται για την επιμέλεια, συντήρηση και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συστημάτων που φιλοξενούνται από την Επιτροπή και χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και διασφαλίζουν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 55 – παράγραφος 5
5.  Κάθε αποθήκευση, επεξεργασία ή ανταλλαγή πληροφοριών που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό υπόκειται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(*). Εντούτοις, για τους σκοπούς της ορθής εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη περιορίζουν την έκταση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 12 έως 22 και στα άρθρα 5 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, στον βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να μη θίγεται η διασφάλιση των συμφερόντων που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του εν λόγω κανονισμού. Η επεξεργασία και η αποθήκευση των πληροφοριών που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό λαμβάνουν χώρα μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού και οι περίοδοι αποθήκευσης των εν λόγω πληροφοριών περιορίζονται στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών αυτών.
5.  Κάθε αποθήκευση, επεξεργασία ή ανταλλαγή πληροφοριών που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό υπόκειται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(*). Εντούτοις, για τους σκοπούς της ορθής εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη περιορίζουν την έκταση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 12 έως 22 και στα άρθρα 5 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, στον βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να μη θίγεται η διασφάλιση των συμφερόντων που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του εν λόγω κανονισμού. Η επεξεργασία και η αποθήκευση των πληροφοριών που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό εγκρίνονται μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού και οι περίοδοι αποθήκευσης των εν λόγω πληροφοριών περιορίζονται στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών αυτών.

Παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο
PDF 238kWORD 85k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2018 σχετικά με την παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της αρπαγής γαιών (2017/2206(INI))
P8_TA(2018)0279A8-0194/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (UDHR), καθώς και άλλες συνθήκες και πράξεις των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικότερα τη Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών (UNDRIP), η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 13 Δεκεμβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση αριθ. 169 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για τους αυτόχθονες και νομαδικούς πληθυσμούς, όπως εγκρίθηκε στις 27 Ιουνίου 1989,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 21, 22 και 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 25 Ιουνίου 2012, και το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 20 Ιουλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 1998,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδίως τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των Guarani-Kaiowá στην πολιτεία Mato Grosso do Sul της Βραζιλίας(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με την Ονδούρα: η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2015 για την Τανζανία, και ειδικότερα για το πρόβλημα της υφαρπαγής γαιών(3),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2016 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 69/2 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 22ας Σεπτεμβρίου 2014, με το οποίο εγκρίνεται το τελικό έγγραφο της Παγκόσμιας Διάσκεψης για τους αυτόχθονες πληθυσμούς, του 2014(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα 71/178 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 19ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών, και ειδικότερα την παράγραφο 13 αυτής για την ανακήρυξη του 2019 ως Διεθνούς Έτους Αυτόχθονων Γλωσσών(6),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που υπέβαλε η Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στις 8 Αυγούστου 2017(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 26/9 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, της 26ης Ιουνίου 2014, με το οποίο συστάθηκε ανοικτή διακυβερνητική ομάδα εργασίας με στόχο την ανάπτυξη ενός διεθνούς, νομικά δεσμευτικού μέσου για τις διεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα(8),

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία της ανοικτής διακυβερνητικής ομάδας εργασίας για την κατάρτιση Διακήρυξης για τα δικαιώματα των αγροτών και άλλων ατόμων που εργάζονται σε αγροτικές περιοχές, που συστάθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στις 13 Οκτωβρίου 2015(9),

–  έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 25 Σεπτεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τη βιολογική ποικιλότητα, που εγκρίθηκε στις 22 Μαΐου 1992,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία και το σχέδιο δράσης του Ντέρμπαν που εγκρίθηκαν από το Πέμπτο Παγκόσμιο Συνέδριο Πάρκων της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) το 2003(10),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 19ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη στήριξη του σχεδιασμού της πολιτικής γης και των διαδικασιών μεταρρύθμισης αυτής της πολιτικής στις αναπτυσσόμενες χώρες (COM(2004)0686),

–  έχοντας υπόψη της προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές της Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ για την υπεύθυνη διαχείριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος γης, αλιευμάτων και δασών στο πλαίσιο της εθνικής επισιτιστικής ασφάλειας, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Επισιτιστική Ασφάλεια στις 11 Μαΐου 2012(11),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, η διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT) πρόταση για σχέδιο δράσης της ΕΕ (COM(2003)0251), που εγκρίθηκε το 2003, και τις διμερείς εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης (VPA) FLEGT μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταίρων,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τις αρχές του Μάαστριχτ, που εκδόθηκαν στις 28 Σεπτεμβρίου 2011, οι οποίες αποσαφηνίζουν τις εξωεδαφικές υποχρεώσεις των κρατών βάσει του ισχύοντος διεθνούς δικαίου(12),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2017 για τους αυτόχθονες πληθυσμούς(13),

–  έχοντας υπόψη τις διατάξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στη συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη στις 9 Αυγούστου 2017 η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Federica Mogherini, με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας των Αυτοχθόνων Λαών του Κόσμου(14),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του να προτείνει την Aura Lolita Chavez Ixcaquic για το Βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης το 2017, ως την πρώτη αυτόχθονα υπερασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει ποτέ προταθεί για το βραβείο αυτό,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού, της 12ης Δεκεμβρίου 2015, για την κλιματική αλλαγή,

–  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο εργασίας, της 21ης Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: Αλλάζοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσω των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ 2016-2020» (SWD(2015)0182),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 64/292 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 3ης Αυγούστου 2010, σχετικά με το ανθρώπινο δικαίωμα στην ύδρευση και την αποχέτευση(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την εταιρική ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες(16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες(17),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τη δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα(18),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0194/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός πληθυσμός των αυτοχθόνων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 370 εκατομμύρια άτομα, τα οποία ζουν σε περισσότερες από 70 χώρες παγκοσμίως και αντιπροσωπεύουν περίπου το 5 % του συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού, και λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν τουλάχιστον 5 000 διαφορετικοί αυτόχθονες πληθυσμοί· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη γεωγραφική διασπορά τους, οι πληθυσμοί αυτοί αντιμετωπίζουν παρόμοιες απειλές και προκλήσεις·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί έχουν μια μοναδική σχέση με τη γη και το περιβάλλον στο οποίο ζουν και χρησιμοποιούν τους διαθέσιμους φυσικούς πόρους για να θεσπίζουν μοναδικά συστήματα γνώσης, καινοτομίες και πρακτικές, που με τη σειρά τους διαμορφώνουν ένα θεμελιώδες στοιχείο της ταυτότητάς και της πνευματικότητάς τους και έχουν μεγάλη σημασία για τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση της βιοποικιλότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραδοσιακή γνώση των αυτοχθόνων πληθυσμών έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της ανθρωπότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγχρονη εμπορευματοποίηση ή/και περιθωριοποίηση της γνώσης των αυτοχθόνων πληθυσμών απειλεί τον ρόλο τους ως παραδοσιακών κατόχων και θεματοφυλάκων αυτής της γνώσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών στην κοινή ιδιοκτησία της γης απορρέουν από την παραδοσιακή κατοχή των εδαφών τους και ότι το αίσθημα του ανήκειν που τους συνδέει με αυτά τα εδάφη δεν συμπίπτει με την έννοια της ιδιοκτησίας όπως γίνεται συνήθως αντιληπτή στις δυτικές κοινωνίες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εδάφη που παραδοσιακά κατοικούνται από αυτόχθονες πληθυσμούς καλύπτουν περίπου το 22 % της χερσαίας επιφάνειας του πλανήτη και εκτιμάται ότι φιλοξενούν το 80 % της βιοποικιλότητάς του· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιότοποι των αυτοχθόνων πληθυσμών αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την αποψίλωση των δασών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τροπικά δάση, όπου κατοικούν αυτόχθονες πληθυσμοί και τοπικές κοινότητες, συμβάλλουν στην αποθήκευση άνθρακα στο σύνολο των τροπικών δασών, κάτι που τα καθιστά ιδιαίτερα σημαντικά για οποιαδήποτε στρατηγική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί είναι από τις πιο ευάλωτες ομάδες στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής λόγω του τρόπου ζωής τους και της στενής σχέσης τους με τη γη, τα οποία εξαρτώνται άμεσα από τη συνεχή διαθεσιμότητα φυσικών πόρων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γη είναι θεμελιώδης, περιορισμένος και μη ανανεώσιμος φυσικός πόρος που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του φυσικού πλούτου κάθε χώρας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναγνωρίζουν το δικαίωμα των αυτοχθόνων πληθυσμών στη γη και τους πόρους των προγόνων τους και προβλέπουν ότι τα κράτη πρέπει να διαβουλεύονται καλόπιστα με τους αυτόχθονες πληθυσμούς προκειμένου να αποκτούν την ελεύθερη, εκ των προτέρων και εν επιγνώσει συναίνεσή τους για έργα που μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους, να απειλήσουν τους φυσικούς πόρους που παραδοσιακά καλλιεργούν και από τους οποίους συνεχίζουν να εξαρτώνται ή να οδηγήσουν σε εκτοπισμό των πληθυσμών τους με συνέπεια την απώλεια μιας ξεχωριστής πολιτιστικής κληρονομιάς, τόσο υλικής όσο και άυλης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω διαβούλευση θα πρέπει να πραγματοποιείται πριν θεσπιστούν ή εφαρμοστούν νομοθετικά και διοικητικά μέτρα, σύμφωνα με το δικαίωμα των αυτοχθόνων πληθυσμών στην αυτοδιάθεση, πράγμα που συνεπάγεται το δικαίωμά τους να κατέχουν, να χρησιμοποιούν, να αναπτύσσουν και να ελέγχουν τη γη, τα εδάφη, τα ύδατα, τα παράκτια ύδατα και άλλους πόρους τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί έχουν δικαίωμα να καθορίζουν ελεύθερα το πολιτικό καθεστώς τους, να επιδιώκουν ελεύθερα την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξή τους και να χρησιμοποιούν ελεύθερα τον φυσικό πλούτο και τους φυσικούς πόρους τους και, σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να στερούνται των μέσων διαβίωσής τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNDRIP αναγνωρίζει τα συλλογικά και ατομικά τους δικαιώματα και ειδικότερα τα δικαιώματά τους στη γη, στα περιουσιακά στοιχεία, στους φυσικούς πόρους, στα εδάφη, στον πολιτισμό, στην ταυτότητα και στη γλώσσα τους, στην εργασία, στην υγεία, στην εκπαίδευση και στην επιλογή να αποφασίζουν ελεύθερα το πολιτικό καθεστώς τους και την οικονομική τους ανάπτυξη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών εξακολουθούν να παραβιάζονται σε πολλές περιοχές του κόσμου από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς, με αποτέλεσμα οι αυτόχθονες πληθυσμοί να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική βία, καθώς και ρατσισμό, αποκλεισμό, διακρίσεις, αναγκαστικές εξώσεις, καταστροφικούς διακανονισμούς, παράνομη ή αναγκαστική απαλλοτρίωση των παραδοσιακών γαιών τους ή στέρηση της πρόσβασης στους πόρους, τα μέσα βιοπορισμού και τις παραδοσιακές γνώσεις τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών είναι πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με εκείνες 10 χρόνια νωρίτερα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτόχθονες γυναίκες αντιμετωπίζουν εμπόδια στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης συμβουλών για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, της έλλειψης πρόσβασης σε εγκαταστάσεις και προμήθειες, και της νομοθεσίας που απαγορεύει τη διακοπή της κύησης ακόμη και σε περιπτώσεις βιασμού, με αποτέλεσμα υψηλά επίπεδα μητρικής θνησιμότητας, εφηβικής εγκυμοσύνης και σεξουαλικά μεταδιδόμενων νόσων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτόχθονες γυναίκες αντιμετωπίζουν εκτεταμένη ατιμωρησία αναφορικά με τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους, ιδίως λόγω της στέρησης του δικαιώματός τους για προσφυγή και της έλλειψης μηχανισμών παρακολούθησης και δεδομένων ανά φύλο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη είναι σε τελική ανάλυση υπεύθυνα για τη διασφάλιση της προστασίας, της ασφάλειας και των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών, συμπεριλαμβανομένων των αυτοχθόνων υπερασπιστών των περιβαλλοντικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτόχθονες γλώσσες σε όλον τον κόσμο συνεχίζουν να εξαφανίζονται με ανησυχητικό ρυθμό, παρότι η γλώσσα αποτελεί βασική συνιστώσα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και είναι απαραίτητη για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαγενεακή μετάδοση των γνώσεων των αυτοχθόνων πληθυσμών έχει ζωτική σημασία για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προκλήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με μια έκθεση ου ΟΗΕ του 2016(19), από τις σχεδόν 6 700 ομιλούμενες γλώσσες παγκοσμίως, το 95 % κινδυνεύει να εξαφανιστεί εντελώς έως το τέλος του αιώνα, μεταξύ των οποίων και μια μεγάλη πλειονότητα των γλωσσών των αυτοχθόνων πληθυσμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη έχουν υποχρέωση να προστατεύουν και να προάγουν τις γλώσσες των αυτοχθόνων πληθυσμών και να διασφαλίζουν ότι αυτοί οι πληθυσμοί απολαύουν πλήρως των πολιτιστικών δικαιωμάτων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη πρέπει να επενδύσουν σε μέτρα για την αλλαγή των κοινωνικά ριζωμένων στερεοτύπων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες χώρες, μεγάλος αριθμός αυτοχθόνων πληθυσμών μετανάστευσε σε μεγάλα αστικά κέντρα, με αποτέλεσμα να προκύπτουν αισθήματα απομάκρυνσης και απώλεια των πολιτιστικών αξιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραδοσιακές γνώσεις και πρακτικές τους δεν είναι προσαρμοσμένες στα αστικά πλαίσια και στη δυναμική της σύγχρονης αγοράς εργασίας, γεγονός που τους εκθέτει στη φτώχεια και σε νέες μορφές αποκλεισμού και διακρίσεων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί αντιμετωπίζουν ανησυχητικά ποσοστά φτώχειας, ασθενειών και αναλφαβητισμού, ανεπαρκή πρόσβαση σε ασφαλές, καθαρό νερό και αποχέτευση, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την εκπαίδευση, την απασχόληση και τα πολιτικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής συμμετοχής και εκπροσώπησης, και υψηλά ποσοστά κατάχρησης ουσιών και αυτοκτονιών για τους νέους·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες στις αυτόχθονες κοινότητες είναι ιδιαιτέρως περιθωριοποιημένες από την έλλειψη πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κοινωνικές υπηρεσίες και οικονομικές ευκαιρίες, υφίστανται διακρίσεις λόγω του φύλου τους, της εθνοτικής καταγωγής και του κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρού τους, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας, και υπόκεινται σε διαφορετικές μορφές βίας λόγω φύλου και γυναικοκτονία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τουλάχιστον μία στις τρεις αυτόχθονες γυναίκες υφίσταται βιασμό κάποια στιγμή στη ζωή της, και ότι τα ποσοστά μητρικής θνησιμότητας, εγκυμοσύνης στην εφηβική ηλικία και σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένου του ιού HIV/AIDS, είναι υψηλότερα από τον μέσο όρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτόχθονες γυναίκες συχνά αντιμετωπίζουν απειλές και εμπόδια λόγω φύλου, τα οποία πρέπει να κατανοηθούν από διατομεακή σκοπιά·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το λαθρεμπόριο ναρκωτικών επηρεάζει με δυσανάλογο τρόπο τις αυτόχθονες κοινότητες, δεδομένου ότι η ζήτηση ναρκωτικών συνεχίζει να αυξάνεται και οι παραγωγοί παράνομων ναρκωτικών πιέζουν ολοένα και περισσότερο τις αυτόχθονες κοινότητες να εγκαταλείψουν τα παραδοσιακά εδάφη τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτόχθονες συχνά εξαναγκάζονται φυσικά ή οικονομικά να συμμετέχουν στο εμπόριο ναρκωτικών, και ιδίως σε επιχειρήσεις μεταφοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ένοπλες συγκρούσεις αυξάνουν τη στρατιωτικοποίηση των αυτοχθόνων εδαφών και οδηγούν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη χρήση υπερβολικής βίας κατά των αυτοχθόνων κοινοτήτων·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της ζήτησης και του ανταγωνισμού για φυσικούς πόρους προκαλεί μια «παγκόσμια μάχη για γη» που σε πολλές χώρες θέτει τα εδάφη που παραδοσιακά κατοικούνται και χρησιμοποιούνται από αυτόχθονες πληθυσμούς και τοπικές κοινότητες υπό ανυπόφορη πίεση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκμετάλλευση αυτών των φυσικών πόρων από τους τομείς της αγροτικής επιχειρηματικότητας, της ενέργειας, της ξυλείας και της εξόρυξης μεταλλευμάτων, μεταξύ άλλων εξορυκτικών βιομηχανιών, από την παράνομη υλοτομία, τα μεγάλα έργα υποδομών και ανάπτυξης, καθώς και από τις κυβερνήσεις και τον τοπικό πληθυσμό, αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες της διαρκούς σύγκρουσης για την κατοχή γης και την κύρια αιτία για τη ρύπανση των υδάτων και του εδάφους·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να μετριέται βάσει δεικτών για τη μεγέθυνση, αλλά ότι θα πρέπει να λαμβάνεται κατά προτεραιότητα υπόψη η μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής ρύθμιση του τομέα του τουρισμού μπορεί να έχει αρνητικό πολιτισμικό και οικολογικό αντίκτυπο στις κοινότητες αυτές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αποτελεί τον παράγοντα υποκίνησης της αρπαγής γαιών·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρπαγή γαιών από ιδιωτικές εταιρείες συνήθως συνοδεύεται από την παρουσία ιδιωτικών δυνάμεων ασφάλειας ή στρατιωτικών δυνάμεων, γεγονός που οδηγεί, μεταξύ άλλων, στην αύξηση της άμεσης και έμμεσης βίας στα εδάφη των αυτοχθόνων πληθυσμών, επηρεάζοντας άμεσα τις κοινότητες, και ιδίως τους κοινωνικούς ηγέτες και τις γυναίκες·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα υπάρχει μια τάση προς τη στρατιωτικοποίηση ορισμένων βιότοπων και προστατευόμενων περιοχών, που σε ορισμένες περιπτώσεις συμπίπτουν με τις εκτάσεις των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων, κάτι που προκαλεί σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμφύλιες συγκρούσεις σε ορισμένες χώρες συνδέονται με τα δικαιώματα έγγειας ιδιοκτησίας και αποτελούν την αιτία αναγκαστικού εκτοπισμού αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων, ανοίγοντας κατά συνέπεια τον δρόμο για την αρπαγή γαιών και τη συγκέντρωση των ιδιοκτησιών γης·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρπαγή γαιών αποτελεί πολύπλοκο ζήτημα που απαιτεί μια ολοκληρωμένη διεθνή λύση· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των αυτοχθόνων γυναικών και κοριτσιών·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρπαγή γαιών δεν είναι απαραίτητα αποτέλεσμα ξένων επενδύσεων και ότι οι αρπαγές γαιών μπορούν να πραγματοποιούνται επίσης από κυβερνήσεις και τοπικές κοινότητες·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν αυξηθεί οι ιδιωτικές μορφές αποζημίωσης όπου οι ιδιωτικές επιχειρήσεις προσφέρουν στις γυναίκες που έχουν υποστεί βία μια οικονομική αποζημίωση με αντάλλαγμα να υπογράψουν συμφωνία ότι δεν θα ασκήσουν δίωξη κατά της επιχείρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί πρωταρχική ευθύνη των κρατών να διασφαλίζουν την τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει σε διεθνές επίπεδο σχετικά με τον σεβασμό των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών και, συνεπώς, πρέπει να είναι οι κύριοι υπεύθυνοι όσον αφορά την αποτροπή των παραβιάσεων και την ανάδειξη της αλήθειας, την απόδοση δικαιοσύνης και την αποκατάσταση για τα θύματα·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι αυτόχθονες πληθυσμοί ανά την υφήλιο έχουν αποφασίσει να αρνηθούν την επαφή με τον εξωτερικό κόσμο, ζουν σε εθελοντική απομόνωση, δεν διαθέτουν την ικανότητα να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους, και, ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι όταν τα δικαιώματά τους παραβιάζονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι κοινότητες είναι οι πιο ευάλωτες του πλανήτη και ότι ύπαρξή τους τίθεται σε κίνδυνο κυρίως από την εκμετάλλευση πετρελαίου, την αποψίλωση των δασών, τη διακίνηση ναρκωτικών και τις υποδομές που συνδέονται με αυτές τις δραστηριότητες·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί αυτόχθονες πληθυσμοί εξακολουθούν να αποτελούν θύματα δολοφονιών, εξωδικαστικών εκτελέσεων, ακρωτηριασμών, βασανιστηρίων, βιασμών, αυθαίρετων συλλήψεων, σωματικής βίας, παρενόχλησης και εκφοβισμού επειδή υπερασπίζονται το δικαίωμά τους στα προγονικά τους εδάφη και τους φυσικούς πόρους τους, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε νερό και τροφή, καθώς και στους θρησκευτικούς χώρους και τα ιερά νεκροταφεία τους·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι από τους πιο κεντρικούς και σημαντικούς φορείς βιώσιμης ανάπτυξης, ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία πιο ανθεκτικών κοινωνιών, και είναι από τους πιο καθοριστικούς φορείς συμμετοχικής δημοκρατικής διακυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εργάζονται για να διασφαλίσουν όχι μόνο τα δικαιώματα των λαών τους, αλλά και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τη φυσική κληρονομιά όλης της ανθρωπότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτόχθονες υπερασπιστές και ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εργάζονται προκειμένου να έχουν οι κοινότητές τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις πολιτικές διαδικασίες, την κοινωνική συμμετοχή και την οικονομική χειραφέτηση, και να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί δημοκρατικά και ειρηνικά στις αντίστοιχες χώρες τους και προς τη διεθνή κοινότητα·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τα τελευταία έτη έχει σημειωθεί μια ανησυχητική αύξηση των δολοφονιών, των επιθέσεων και άλλων μορφών βίας κατά των υπερασπιστών και των ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι είναι βασικοί φορείς βιώσιμης ανάπτυξης, στο πλαίσιο της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών και των τοπικών κοινωνιών, των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων εγγείου ιδιοκτησίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Front Line Defenders, εκ των 312 υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που φέρονται να δολοφονήθηκαν σε όλο τον κόσμο το 2017, το 67 % μαχόταν για τα εδάφη και τα περιβαλλοντικά δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών έναντι εξορυκτικών έργων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτόχθονες υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συχνά αντιμετωπίζουν τη συστημική ατιμωρησία των δραστών επιθέσεων εναντίον τους·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αυτοχθόνων γυναικών διαδραματίζουν ζωτικής σημασίας ρόλο για την προστασία των γυναικών στις αυτόχθονες κοινότητες, οι δραστηριότητές τους ποινικοποιήθηκαν και οι ίδιοι υπέστησαν διάφορες μορφές βίας, συμπεριλαμβανομένης της παρενόχλησης, του βιασμού και της δολοφονίας·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή μη δεσμευτικών συστημάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και εθελοντικής ρύθμισης πρέπει να βελτιωθεί για την προστασία των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων από την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, την αποτροπή της αρπαγής γαιών και τη διασφάλιση αποτελεσματικής εταιρικής υπευθυνότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη μηχανισμών ελέγχου και λογοδοσίας συνιστά μείζον εμπόδιο στην αποτελεσματική και επαρκή έννομη προστασία τους·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι επενδυτές και εταιρείες που εδρεύουν στην ΕΕ, μεταξύ πολλών άλλων, έχουν εμπλακεί σε εκατοντάδες επιχειρήσεις απόκτησης γης στην Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική, κάτι που, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει οδηγήσει σε παραβιάσεις των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι παράγοντες που εδρεύουν στην ΕΕ ενδέχεται να εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνδέονται με την αρπαγή γης με διάφορους τρόπους, όπως μέσω ιδιωτικών και χρηματοπιστωτικών εταιρειών που εδρεύουν στην ΕΕ, οι οποίες χρηματοδοτούν την αρπαγή γαιών άμεσα ή έμμεσα, ή μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές περιπτώσεις, τα πολλαπλά παραρτήματά τους στο εξωτερικό καθιστούν δύσκολο να εντοπιστούν οι ρίζες τους απευθείας στις χώρες καταγωγής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και όταν αυτές οι ρίζες μπορούν να εντοπιστούν, συνεχίζουν να υφίστανται σημαντικά νομικά και πρακτικά εμπόδια στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη και στη λογοδοσία μέσω των δικαστηρίων της ΕΕ και των κρατών μελών της, μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα περιορισμών δικαιοδοσίας σε σχέση με υποθέσεις που αφορούν ακίνητη περιουσία (συμπεριλαμβανομένων έγγειων και φυσικών πόρων), σοβαρών περιορισμών ως προς την αξία των διαθέσιμων ένδικων μέσων και της διαθέσιμης νομικής αρωγής και των δυσκολιών απόδειξης της ευθύνης της μητρικής εταιρείας·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα εδάφη στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι κατοικημένα, με αποτέλεσμα να εκτίθενται οι επενδύσεις και η φήμη των εταιρειών σε κινδύνους όσον αφορά τα δικαιώματα εγγείου ιδιοκτησίας και να αυξάνονται σημαντικά οι λειτουργικές δαπάνες τους όταν οι μεταβιβάσεις γης πραγματοποιούνται σε πλαίσιο σύγκρουσης, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων και με την περιφρόνηση των δικαιωμάτων τους·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Michael Frost, έχει χαρακτηρίσει τη Λατινική Αμερική περιοχή που προκαλεί ανησυχίες όπου «κυβερνητικοί και εταιρικοί φορείς ενέχονται στις δολοφονίες υπερασπιστών των περιβαλλοντικών ανθρώπινων δικαιωμάτων»·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποχρέωση για προστασία και παροχή πρόσβασης σε ένδικα μέσα βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου ισχύει τόσο για τις εξωεδαφικές δραστηριότητες και όσο και για τις εγχώριες δραστηριότητες με εξωεδαφικές επιπτώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βαθμός της δέσμευσης της ΕΕ και των κρατών μελών της όσον αφορά τις εξωεδαφικές υποχρεώσεις τους θα πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παρέχει βοήθεια για την προαγωγή και την προστασία της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως μέσω του EIDHR, το οποίο είναι συμπληρωματικό προς τα άλλα μέσα εξωτερικής βοήθειας και διοχετεύεται κυρίως μέσων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω του μηχανισμού της protectdefenders.eu, η ΕΕ παρέχει γρήγορη βοήθεια στους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βρίσκονται σε κίνδυνο, τους βοηθά να καλύψουν τις πιο επείγουσες ανάγκες τους και ενισχύει τις ικανότητές τους να επιτελούν το έργο τους μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στο να διασφαλίσουν ότι τα έργα που χρηματοδοτούν δεν ενέχουν ούτε συμβάλλουν στην παραβίαση των ανθρωπίνων και των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολυεθνικές εταιρείες έχουν ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητές τους ή/και οι αλυσίδες εφοδιασμού τους δεν εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, και ιδίως δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας στον κόσμο, ένα μεγάλο μέρος της οποίας δίδεται στην Αφρική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και η Επιτροπή πρέπει να διενεργούν εξαντλητικούς ελέγχους των κονδυλίων που χρησιμοποιούν οι αποδέκτες τρίτων χωρών, θέτοντας τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο επίκεντρο της πολιτικής για την παροχή βοήθειας·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί της Ευρώπης εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιθωριοποίηση, διακρίσεις και κοινωνικό αποκλεισμό, κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπιστεί και να αποκατασταθεί μέσω μιας προσέγγισης που θα βασίζεται στα δικαιώματα·

1.  καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τους εταίρους τους στη διεθνή κοινότητα να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την πλήρη αναγνώριση, προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων στη γη, τα εδάφη και τους πόρους τους· επικροτεί το έργο που επιτελούν οι ΜΚΟ και η κοινωνία των πολιτών σχετικά με τα εν λόγω ζητήματα·

2.  καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι όλες οι πολιτικές της για την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και το εμπόριο σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών, όπως κατοχυρώνονται στις συνθήκες και τις συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στα νομικά μέσα που σχετίζονται με τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών ειδικότερα·

3.  καλεί όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ και των κρατών μελών της, να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν πλήρως με τις διατάξεις της Σύμβασης αριθ. 169 της ΔΟΕ για τους αυτόχθονες και νομαδικούς πληθυσμούς(20) και υπενθυμίζει ότι όλα τα κράτη που την έχουν επικυρώσει είναι υποχρεωμένα να αναπτύξουν συντονισμένη και συστηματική δράση για την προστασία των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών·

4.  απευθύνει έκκληση σε όλα τα κράτη που δεν έχουν ακόμα κυρώσει τη Σύμβαση αριθ. 169 της ΔΟΕ για τους αυτόχθονες και νομαδικούς πληθυσμούς, και ιδίως τα κράτη μέλη της ΕΕ, να το πράξουν· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι λίγα μόνο κράτη μέλη έχουν κυρώσει τη Σύμβαση μέχρι σήμερα· καλεί την ΕΕ να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, μέσω των πολιτικών διαλόγων και των διαλόγων της για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες, προκειμένου να ενθαρρύνει την κύρωση της Σύμβασης αριθ. 169 της ΔΟΕ, της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού και της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και να εγκρίνουν τα προαιρετικά πρωτόκολλά τους, καθώς και να υποστηρίξουν τη UNDRIP·

5.  αναγνωρίζει ότι έχουν γίνει βήματα προόδου όσον αφορά την αναγνώριση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών και ότι η κοινωνία των πολιτών αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη επίγνωση της κατάστασής τους· αναγνωρίζει τη συμβολή της ΕΕ στο πλαίσιο αυτό· προειδοποιεί, ωστόσο, ότι το θέμα αυτό εξακολουθεί να περιλαμβάνεται ελάχιστα στις πολιτικές της ΕΕ, μεταξύ άλλων και στη διαπραγμάτευση των συμφωνιών εμπορίου και συνεργασίας·

6.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την εκπλήρωση των στόχων που ορίζονται στη UNDRIP και να ενθαρρύνουν τους διεθνείς εταίρους τους να την εγκρίνουν και να την εφαρμόσουν πλήρως·

7.  επισύρει την προσοχή στον ρόλο που διαδραματίζει η διασπορά ως διεπαφή και δίαυλος μεταφοράς γνώσεων στους αυτόχθονες πληθυσμούς·

Ανθρώπινα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών

8.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν και να ψηφίσουν υπέρ της Διακήρυξης για τα δικαιώματα των αγροτών και άλλων ατόμων που εργάζονται σε αγροτικές περιοχές που θα τεθεί σε ψηφοφορία το 2018 στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ· σημειώνει με ενδιαφέρον ότι η σύνοδος του 2018 της Διάσκεψης του ΟΗΕ για την κατάσταση των γυναικών εστιάζεται στις αγρότισσες·

9.  καλεί όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ και των κρατών μελών της, να αναγνωρίσουν νόμιμα και να αποδεχθούν την εδαφική αυτονομία και την αυτοδιάθεση των αυτοχθόνων πληθυσμών, οι οποίες συνεπάγονται το δικαίωμά τους να κατέχουν, να χρησιμοποιούν, να αναπτύσσουν και να ελέγχουν τη γη, τα εδάφη, τα ύδατα, τα παράκτια ύδατά τους και άλλους πόρους που έχουν στην κατοχή τους λόγω παραδοσιακής ιδιοκτησίας ή άλλης παραδοσιακής κατοχής ή χρήσης, καθώς και εκείνα που έχουν αποκτήσει με άλλους τρόπους·

10.  ζητεί από όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ και των κρατών μελών της, να εγκρίνουν ή να συμμετάσχουν σε στρατηγικές ανοικοδόμησης των περιοχών που πλήττονται από συγκρούσεις, προκειμένου να προαχθούν και να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών·

11.  σημειώνει τα ανησυχητικά αποτελέσματα της μελέτης που δημοσιεύτηκε από τον ΟΗΕ το 2010, η οποία δείχνει ότι οι γυναίκες των αυτοχθόνων πληθυσμών υφίστανται συχνότερα βία και βιασμό σε σχέση με τον γυναικείο πληθυσμό παγκοσμίως· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη και την ΕΕ να καταδικάσουν απερίφραστα τη χρήση βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας, εις βάρος των αυτοχθόνων γυναικών· θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες και στα κορίτσια που είναι θύματα βίας, και να εξασφαλιστεί η πρόσβασή τους σε υπηρεσίες έκτακτης ιατρικής και ψυχολογικής υποστήριξης·

12.  ζητεί την απόσυρση των ιδιωτικών δυνάμεων ασφάλειας και των στρατιωτικών δυνάμεων που έχουν εγκατασταθεί στα εδάφη των αυτοχθόνων πληθυσμών κατά παραβίαση των δικαιωμάτων τους·

13.  καλεί όλα τα κράτη να διασφαλίσουν ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί, και ιδίως οι γυναίκες, θα έχουν πρόσβαση σε δικαστικούς μηχανισμούς σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους από επιχειρήσεις, και ότι οι ιδιωτικές μορφές αποκατάστασης που δεν εξασφαλίζουν αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη, δεν θα νομιμοποιούνται· καλεί όλα τα κράτη να προσλάβουν περισσότερες γυναίκες στα δικαστικά συστήματά τους προκειμένου να κατεδαφιστεί το πατριαρχικό σύστημα που επικρατεί γενικότερα σε αυτές τις δομές· τονίζει την ανάγκη εφαρμογής των απαραίτητων μηχανισμών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αυτόχθονες γυναίκες δεν υφίστανται διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων υπηρεσιών διερμηνείας και νομικής συνδρομής·

14.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έθεσε την προστασία των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών σε προτεραιότητα, όπως καθορίζεται στα Συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαΐου 2017·

15.  καλεί τις χώρες εταίρους να διασφαλίσουν την καθολική πρόσβαση των αυτοχθόνων πληθυσμών στα εθνικά μητρώα των πληθυσμών τους, ως πρώτο βήμα για την αναγνώριση των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων τους· ζητεί από την ΕΕ να στηρίξει τις χώρες εταίρους στη δημιουργία και την ορθή διαχείριση των ληξιαρχικών βιβλίων·

16.  σημειώνει με ανησυχία ότι οι κίνδυνοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα που σχετίζονται με την εξόρυξη, και την εξαγωγή πετρελαίου και αερίου επιβαρύνουν δυσανάλογα τους αυτόχθονες πληθυσμούς· ζητεί από τις αναπτυσσόμενες χώρες να διενεργούν υποχρεωτικές εκτιμήσεις αντικτύπου στα ανθρώπινα δικαιώματα πριν από κάθε νέα δραστηριότητα σε αυτούς τους τομείς και να δημοσιοποιούν τα ευρήματά τους· τονίζει την ανάγκη να διασφαλίζεται ότι η νομοθεσία που διέπει τη χορήγηση αδειών περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την ελεύθερη, εκ των προτέρων και εν επιγνώσει συναίνεση· συνιστά τη διεύρυνση των προτύπων της πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια των εξορυκτικών βιομηχανιών (ΠΔΕΒ) ώστε να περικλείουν την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων των τοπικών και αυτοχθόνων κοινοτήτων·

17.  καλεί όλα τα κράτη, και ιδιαίτερα την ΕΕ και τα κράτη μέλη, να περιλαμβάνουν τους αυτόχθονες πληθυσμούς και τις αγροτικές κοινότητες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με στρατηγικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν επίσης την περίπτωση της ανεπανόρθωτης ζημίας που οφείλεται στην κλιματική αλλαγή και που μπορεί να τους εξαναγκάσει να μεταναστεύουν και να υποστούν διπλή διάκριση ως περιβαλλοντικά εκτοπισθέντες και αυτόχθονες πληθυσμοί·

18.  καλεί όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ και των κρατών μελών της, να αναγνωρίσουν τη σημασία της διαβούλευσης με τους αυτόχθονες πληθυσμούς σε όλες τις διασκέψεις για ζητήματα που θα μπορούσαν να τους επηρεάσουν, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό το δικαίωμά τους στην ελεύθερη, εκ των προτέρων και εν επιγνώσει συναίνεση· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την καθιέρωση μηχανισμών σε επίπεδο ΕΕ για τη διαβούλευση με τους αυτόχθονες πληθυσμούς και τη συμμετοχή τους, με εντολή συμμετοχής σε πολιτικό διάλογο και παρακολούθησης της εφαρμογής της πολιτικής, των δεσμεύσεων και των σχεδίων δράσης της ΕΕ που σχετίζονται με τους αυτόχθονες πληθυσμούς· καλεί όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ και των κρατών μελών της, να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την αποτελεσματική παρουσία εκπροσώπων και ηγετών των αυτοχθόνων πληθυσμών στην κοινωνία των πολιτών και στον δημόσιο χώρο και για την πιο ορατή συμμετοχή τους στο πολιτικό σύστημα και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για ζητήματα που τους αφορούν, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο συνταγματικών μεταρρυθμίσεων·

19.  καλεί όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ και των κρατών μελών της, να εγκρίνουν και να θέσουν σε εφαρμογή τις συστάσεις του εγγράφου αποτελεσμάτων της Παγκόσμιας Διάσκεψης για τους αυτόχθονες πληθυσμούς του 2014 προς τον ΟΗΕ, καθώς και τις συστάσεις του μόνιμου φόρουμ του ΟΗΕ σχετικά με ζητήματα των αυτοχθόνων, και εκείνων που διατυπώθηκαν από την Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών·

20.  επισημαίνει ότι στο ψήφισμά της σχετικά με τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ανακήρυξε το 2019 Διεθνές Έτος Αυτόχθονων Γλωσσών· τονίζει ότι ο πολιτισμός αποτελεί μέσο ανάπτυξης·

21.  καλεί όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ και των κρατών μελών της, να συμβάλουν στην εφαρμογή και την καθιέρωση του 2019 ως Διεθνούς Έτους Αυτόχθονων Γλωσσών·

22.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να εργάζονται για τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας και της νομικής στήριξης των υποστηρικτών των αυτοχθόνων πληθυσμών, του περιβάλλοντος, της διανοητικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων στη γη, και συγκεκριμένα με την ενίσχυση του EIDHR και των διαφόρων υφιστάμενων μέσων και μηχανισμών όπως το protectdefendeurs.eu, προκειμένου να προστατεύονται οι ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, με ειδική έμφαση στις γυναίκες υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αυξημένη συμμετοχή στις πρωτοβουλίες που προτείνονται από διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ· ζητεί από την ΕΕ να δώσει εντολή στις αντιπροσωπείες της να παρακολουθούν και να στηρίζουν τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την προστασία των γυναικών, των παιδιών και των ατόμων με αναπηρίες, και να καταγγέλλουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με συστηματικό και δυναμικό τρόπο· καλεί την ΕΥΕΔ να συμμετάσχει στο σχέδιο που κατάρτισαν η Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IACHR) και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) με σκοπό την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λατινική Αμερική·

23.  καταγγέλλει τη συνεχή ποινικοποίηση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών και των υπερασπιστών των δικαιωμάτων στη γη σε παγκόσμιο επίπεδο· καλεί όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ και των κρατών μελών της, να αποτρέπουν την ατιμωρησία οποιουδήποτε εγκλήματος διαπράττεται κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών μέσω δέουσας έρευνας και δίωξης·

24.  καλεί όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ και των κρατών μελών της, να εξασφαλίσουν ότι οι πολιτικές στρατηγικές τους σέβονται πλήρως τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών και των αγροτικών κοινοτήτων, ούτως ώστε να είναι πάντα εξασφαλισμένη η συμμόρφωση με τα δικαιώματα αυτά τόσο κατά τη δημιουργία όσο και κατά την επέκταση των προστατευόμενων περιοχών και σε σχέση με προϋπάρχουσες προστατευόμενες περιοχές των οποίων η δημιουργία είχε προηγουμένως οδηγήσει στην εκδίωξη και τον αποκλεισμό των αυτοχθόνων πληθυσμών και των αγροτικών κοινοτήτων ή στη δυσανάλογη περιστολή των δικαιωμάτων τους·

25.  τάσσεται υπέρ των αιτημάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών για διεθνή επαναπατρισμό και της καθιέρωσης διεθνούς μηχανισμού για την καταπολέμηση της πώλησης τεχνουργημάτων κατασκευασμένων από αυτόχθονες που έχουν αφαιρεθεί παράνομα από αυτούς· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις προσπάθειες αυτές, μεταξύ άλλων μέσω χρηματοδοτικής συνδρομής στο πλαίσιο του EIDHR·

26.  τονίζει ότι η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ και των κρατών μελών, πρέπει να προβεί σε σοβαρές δεσμεύσεις ώστε να συμπεριλαμβάνει τους αυτόχθονες με αναπηρία, και ιδίως τα παιδιά, σε όλους τους τομείς πολιτικής, να προωθεί τα δικαιώματα και τις ανάγκες των αυτοχθόνων ατόμων με αναπηρία στο διεθνές νομικό πλαίσιο και να εξασφαλίζει ότι λαμβάνεται υπόψη η ελεύθερη, εκ των προτέρων και εν επιγνώσει συναίνεση των ατόμων με αναπηρία, και ιδίως των παιδιών·

27.  καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την υπεύθυνη συμπεριφορά των επιχειρήσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη δέουσα επιμέλεια και την πρόσβαση σε ένδικα μέσα· ζητεί από την Επιτροπή να αναθέσει στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) να συγκεντρώσει πληροφορίες για τους δικαστικούς και εξωδικαστικούς μηχανισμούς στα κράτη μέλη όσον αφορά την πρόσβαση σε ένδικα μέσα για τα θύματα παραβιάσεων που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αυτοχθόνων πληθυσμών· είναι της γνώμης ότι οι εταίροι της ΕΕ στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα θα πρέπει να παρέχουν πλήρη και προσβάσιμα στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωσή τους με την ελεύθερη, εκ των προτέρων και εν επιγνώσει συναίνεση των αυτοχθόνων πληθυσμών·

Αρπαγή γαιών

28.  εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με την ανακοίνωση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, του 2016, ότι η αρπαγή γαιών και η καταστροφή του περιβάλλοντος οφείλονται στις πολλές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μπορούν στο εξής να επισπεύδουν την απαγγελία κατηγοριών για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

29.  εξακολουθεί να εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση σε σχέση με την αρπαγή γης που οφείλεται σε πρακτικές διαφθοράς από επιχειρήσεις, αλλοδαπούς επενδυτές, εθνικούς και διεθνείς κρατικούς παράγοντες, αξιωματούχους και αρχές· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να δώσουν, στο πλαίσιο των προγραμμάτων τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεγαλύτερη έμφαση στο ζήτημα της αρπαγής γαιών·

30.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παρακινήσουν τα κράτη εταίρους τους που συμμετέχουν σε δράσεις αποκατάστασης της ειρήνης έπειτα από περίοδο συγκρούσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν τα δικαιώματα εγγείου ιδιοκτησίας, να λάβουν μέτρα για να καταστήσουν δυνατή την επιστροφή των εκτοπισμένων αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων στα παραδοσιακά εδάφη τους, ως καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης και κοινωνικής σταθεροποίησης·

31.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σε πολλές χώρες που επηρεάζονται από την αρπαγή γης, η πραγματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την αποκατάσταση για τους αυτόχθονες πληθυσμούς και τους κτηνοτρόφους είναι περιορισμένη λόγω αδύναμης διακυβέρνησης και εξαιτίας του γεγονότος ότι τα έγγεια δικαιώματά τους δεν έχουν συχνά αναγνωριστεί επίσημα δυνάμει τοπικών ή εθνικών νομικών πλαισίων· σημειώνει, για παράδειγμα, ότι τα δικαιώματα βόσκησης και τα κοινόχρηστα λιβάδια αποτελούν παραδοσιακά δικαιώματα χρήσης της γης, τα οποία απορρέουν από το εθιμικό δίκαιο και όχι από τιτλοποιημένα δικαιώματα ιδιοκτησίας· καλεί τις χώρες εταίρους να αναγνωρίζουν και να προστατεύουν τα δικαιώματα των κτηνοτροφικών και αυτοχθόνων πληθυσμών όσον αφορά την ιδιοκτησία και τον έλεγχο των γαιών και των φυσικών πόρων τους, σύμφωνα με την UNDRIP και τη Σύμβαση αριθ. 169 της ΔΟΕ, π.χ. επιτρέποντας τη συλλογική καταχώριση χρήσης γης και εφαρμόζοντας πολιτικές που στοχεύουν στη διασφάλιση πιο ισότιμης πρόσβασης στη γη· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν τις χώρες εταίρους στην επίτευξη του στόχου αυτού και στην εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης, εκ των προτέρων και εν επιγνώσει συναίνεσης για τις μεγάλης κλίμακας αγορές γης, όπως διατυπώνεται στις προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές για την υπεύθυνη διαχείριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος γης, αλιευμάτων και δασών και σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί, επίσης, την ΕΕ να στηρίξει τις χώρες εταίρους να βελτιώσουν τις νομοθεσίες τους στον τομέα της ακίνητης ιδιοκτησίας, αναγνωρίζοντας το καθολικό δικαίωμα των γυναικών στην πρόσβαση στη γη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη πλήρους κυριότητας·

32.  καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής γης της ΕΕ και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις διεθνείς συμφωνίες και συνθήκες, και να προωθήσει τις αξίες της σε σχέση με την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών, και ιδίως των γυναικών και των κοριτσιών σε αγροτικές περιοχές που είναι γενικότερα πιο ευάλωτα όταν αντιμετωπίζουν αλλαγές που αφορούν τη γη και τείνουν να έχουν λιγότερη πρόσβαση και δικαιώματα στη γη·

33.  καλεί όλα τα κράτη να επενδύσουν στην έρευνα ώστε να γεφυρωθεί το κενό των γνώσεων σχετικά με τον αντίκτυπο που έχουν οι αρπαγές γαιών στις γυναίκες και να προβούν σε μια βαθύτερη ανάλυση των επιπτώσεων αυτού του φαινομένου στο φύλο, η οποία θα οδηγούσε σε εκτελεστές κατευθυντήριες γραμμές για τις συναλλαγές επί γαιών·

34.  καλεί την ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της να ζητούν τη δημοσιοποίηση των υποθέσεων απόκτησης γης στις οποίες εμπλέκονται εταιρείες που εδρεύουν στην ΕΕ και δρώντες ή χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ αναπτυξιακά έργα προκειμένου να ενισχύσουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία για αυτές τις υποθέσεις· καλεί την ΕΕ να παρακολουθεί την απαραίτητη ελεύθερη, εκ των προτέρων και εν επιγνώσει συναίνεση των αυτοχθόνων κοινοτήτων, προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία των μελλοντικών αποκτήσεων γης, ζητώντας από τις αντιπροσωπείες και τις πρεσβείες της ΕΕ να το πράττουν και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να το πράττουν, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες ΜΚΟ· καλεί την ΕΕ να είναι ιδιαίτερα προσεκτική σε σχέση με έργα που στηρίζονται από διεθνείς και ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ώστε να διασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση αυτή δεν ενέχει ούτε συμβάλλει στην παραβίαση των ανθρωπίνων και των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών·

35.  καλεί τα κράτη να παρέχουν επαρκείς ρυθμίσεις, οι οποίες θα καθιστούν τους ηγέτες των κοινοτήτων υπόλογους για τις αποφάσεις και τις δράσεις τους στο πλαίσιο της διακυβέρνησης γαιών, που περιλαμβάνει δημόσιες, κρατικές και κοινοτικές γαίες, καθώς και να ενθαρρύνουν αλλαγές στις νομικές και εθιμικές πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις κατά των γυναικών σε σχέση με την ιδιοκτησία γης και την κληρονομιά·

36.  καλεί όλα τα κράτη, και ιδιαίτερα την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, να υιοθετήσουν και να στηρίξουν την εφαρμογή των προαιρετικών κατευθυντήριων γραμμών για την υπεύθυνη διαχείριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος γης, αλιευμάτων και δασών, και να υπογράψουν εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης (VPA) για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο με όσο το δυνατό περισσότερες σχετικές χώρες· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την αυστηρή τήρηση και εφαρμογή του κανονισμού για την ξυλεία(21) και να επιβάλει κυρώσεις στα κράτη μέλη που δεν συμμορφώνονται με τον κανονισμό στο πλαίσιο της καταπολέμηση της αποψίλωσης·

37.  καλεί όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ και των κρατών μελών της, να δώσουν τη δυνατότητα στις αυτόχθονες κοινότητες να επιδιώξουν την οικονομική ανάπτυξη σύμφωνα με τις παγκόσμιες πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προωθήσουν και να στηρίξουν τις οργανώσεις αυτοχθόνων πληθυσμών με ατζέντα κοινωνικής ανάπτυξης που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νομικού και θεσμικού πλαισίου για την οριοθέτηση και την απόκτηση τίτλων κατοχής γης των αυτοχθόνων εδαφών· επισημαίνει ότι η αναγνώριση και η επισημοποίηση των εδαφών των αυτοχθόνων πληθυσμών και η ενίσχυση της εξουσίας των αρχών των αυτοχθόνων πληθυσμών και των μελών κοινοτήτων θα διασφάλιζαν τη βιωσιμότητα και την κοινωνική λογοδοσία και θα συνέβαλαν στην επίλυση των εδαφικών διαφορών και συγκρούσεων εντός του οικείου κράτους·

38.  καλεί όλα τα κράτη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι κρατικές αρχές αποφεύγουν να κάνουν δημόσιες δηλώσεις ή ανακοινώσεις που στιγματίζουν και υπονομεύουν τον θεμιτό ρόλο που διαδραματίζουν οι αυτόχθονες γυναίκες στην προστασία του εδάφους τους στο πλαίσιο της αρπαγής γαιών και της εξόρυξης πόρων, και ενθαρρύνει τη δημόσια αναγνώριση του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν στις δημοκρατικές κοινωνίες·

39.  καλεί όλα τα κράτη να σέβονται, να προστατεύουν και να στηρίζουν τα δικαιώματα εγγείου ιδιοκτησίας των μικροϊδιοκτητών, καθώς και τα δικαιώματα των ατόμων σε άλλους πόρους, όπως το νερό, τα δάση, η κτηνοτροφία και η αλιεία· αναγνωρίζει ότι οι μεροληπτικές απαλλοτριώσεις γης και οι αναγκαστικές εξώσεις, που πλήττουν δυσμενώς τους πληθυσμούς στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον βιοπορισμό τους και να υποβαθμίσουν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στη ζωή, στη διατροφή, στη στέγη, στην υγεία και στην ιδιοκτησία·

Επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα

40.  καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι οι κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πλήρως ενσωματωμένες στα εθνικά προγράμματα των κρατών μελών και στις πρακτικές και τις δραστηριότητες των διεθνικών εταιρειών και των επιχειρήσεων με ευρωπαϊκούς δεσμούς·

41.  ζητεί επιτακτικά από την Ένωση να συνεχίσει να στηρίζει τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να προωθεί τη δέουσα εφαρμογή τους·

42.  ζητεί από την ΕΕ να συμμετάσχει κατά τρόπο εποικοδομητικό στις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας σε επίπεδο ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές επιχειρήσεις, η οποία θα διασφαλίζει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών, και ιδίως των γυναικών και των κοριτσιών·

43.  συνιστά να αναπτύξει η ΕΕ ένα ευρωπαϊκό περιφερειακό σχέδιο δράσης για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο θα διέπεται από τις αρχές που κατοχυρώνονται στη UNDRIP, και ζητεί την ανάπτυξη και επιβολή εθνικών σχεδίων δράσης που θα είναι επικεντρωμένα στο θέμα αυτό·

44.  επιμένει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να λάβουν μέτρα για τη λογοδοσία των πολυεθνικών εταιρειών και των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όσον αφορά τον αντίκτυπό τους στα ανθρώπινα και τα περιβαλλοντικά δικαιώματά των αυτοχθόνων κοινοτήτων· καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει τη δέουσα διερεύνηση και τιμωρία μέσω κατάλληλων μηχανισμών όλων των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών από ευρωπαϊκές εταιρείες και ενθαρρύνει την ΕΕ να αποσύρει κάθε μορφή θεσμικής ή οικονομικής στήριξης σε περίπτωση παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

45.  καλεί την ΕΕ να δημιουργήσει μηχανισμό καταγγελιών, σύμφωνα με τη σύσταση 2013/396/ΕΕ της Επιτροπής της 11ης Ιουνίου 2013(22), τον οποίο οι αυτόχθονες πληθυσμοί και οι τοπικές κοινότητες θα μπορούν να χρησιμοποιούν για να υποβάλλουν καταγγελίες σχετικά με παραβιάσεις και καταπατήσεις των δικαιωμάτων τους από επιχειρηματικές δραστηριότητες με έδρα την ΕΕ, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία έλαβαν χώρα οι παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα θύματα έχουν αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη, καθώς και σε τεχνική και νομική βοήθεια· καλεί όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών και της ΕΕ, να συμμετάσχουν σε διαπραγματεύσεις για τη θέσπιση ενός νομικά δεσμευτικού, διεθνούς μέσου για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τις διεθνικές επιχειρήσεις και άλλες εταιρείες με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω της ενεργού συμμετοχής στην ανοικτή διακυβερνητική ομάδα εργασίας του ΟΗΕ·

46.  καλεί την Ένωση και τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν την πρόσβαση των θυμάτων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβιάσεων που οφείλονται σε δραστηριότητες εταιρειών εγκατεστημένων στην ΕΕ σε ένδικα μέσα, με την άρση όλων των εμποδίων, πρακτικών και νομικών, ούτως ώστε ο καταμερισμός ευθυνών να μην εμποδίζει τη λογοδοσία ούτε να στερεί την πρόσβαση στη δικαιοσύνη της χώρας όπου σημειώθηκε η παραβίαση·

47.  υπενθυμίζει την ευθύνη των εταιρειών να διασφαλίζουν το δικαίωμα των αυτοχθόνων πληθυσμών στην ελεύθερη, εκ των προτέρων και εν επιγνώσει διαβούλευση, όταν σχέδια, έργα ή δραστηριότητες πραγματοποιούνται στα εδάφη τους, και την ενσωμάτωση και επακόλουθη εφαρμογή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις πολιτικές τους·

48.  καλεί την ΕΕ να εκπληρώσει τις εξωεδαφικές υποχρεώσεις της που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την ΕΕ να καταρτίσει σαφείς κανόνες δεοντολογίας και ρυθμιστικά πλαίσια για τις εξωεδαφικές δραστηριότητες εταιρειών και επενδυτών που υπάγονται στη δικαιοδοσία της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι σέβονται τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων και ότι θα μπορούν να καλούνται να λογοδοτήσουν και θα τιμωρούνται δεόντως, όταν οι δραστηριότητες αυτές οδηγούν σε παραβιάσεις αυτών των δικαιωμάτων· ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης αποτελεσματικών μηχανισμών για τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας των εταιρειών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι τα εισαγόμενα προϊόντα δεν συνδέονται με αρπαγή γαιών και σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών· καλεί την ΕΥΕΔ να αναπτύξει επιχειρησιακά εργαλεία για την παροχή καθοδήγησης στο προσωπικό των αντιπροσωπειών της ΕΕ·

Βιώσιμη και οικονομική ανάπτυξη για τους αυτόχθονες πληθυσμούς

49.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενσωματώσουν το θέμα των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών και της αρπαγής γαιών στην εφαρμογή του θεματολογίου βιώσιμης ανάπτυξης της ΕΕ με ορίζοντα το 2030·

50.  υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο των αυτοχθόνων πληθυσμών στην προστασία του περιβάλλοντος, χάρη στον τρόπο ζωής και τα μοντέλα ανάπτυξής τους·

51.  καλεί την ΕΕ να ζητήσει από τα κράτη εταίρους της, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής τους συνεργασίας με τρίτες χώρες, να επιστήσουν ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των αυτοχθόνων πληθυσμών, μεταξύ άλλων και καταρτίζοντας συμμετοχικές κοινωνικές πολιτικές στα παραδοσιακά εδάφη ή στα αστικά περιβάλλοντα και, στο πλαίσιο των μέτρων μείωσης της φτώχειας, να περιορίσουν τις επιπτώσεις της εκρίζωσης και της αναντιστοιχίας μεταξύ των αστικών πλαισίων και των παραδοσιακών ικανοτήτων και πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων τους·

52.  υπογραμμίζει τις άμεσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για τις αυτόχθονες γυναίκες, που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις παραδοσιακές πρακτικές τους ή τον τόπο τους, με συνεπαγόμενο κίνδυνο να υποστούν βία, κακοποίηση και εκμετάλλευση· καλεί όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ και των κρατών μελών, να συμπεριλαμβάνουν τους αυτόχθονες πληθυσμούς, και ιδίως τις αυτόχθονες γυναίκες και τις αγροτικές κοινότητες, στις στρατηγικές τους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στον σχεδιασμό αποτελεσματικών κλιματικών στρατηγικών που σχετίζονται με την προσαρμογή και τον μετριασμό, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες που συνδέονται ειδικά με το φύλο· ζητεί να ληφθεί σοβαρά υπόψη το ζήτημα του εκτοπισμού για λόγους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή· απευθύνει έκκληση για ενισχυμένη διεθνή συνεργασία προκειμένου να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή·

53.  τονίζει τη μεγάλη σημασία των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) όσον αφορά τους αυτόχθονες πληθυσμούς, ιδίως τον ΣΒΑ 2 (μηδενική πείνα), τον ΣΒΑ 4.5 (πρόσβαση στην εκπαίδευση) και τον ΣΒΑ 5 (ισότητα μεταξύ των φύλων)· επαναλαμβάνει ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί ανά τον κόσμο υποφέρουν δυσανάλογα εξαιτίας παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων, εγκληματικών ενεργειών, ρατσισμού, βίας, εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, προβλημάτων υγείας και υψηλών ποσοστών φτώχειας, καθώς αποτελούν το 15 % των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, ενώ αντιπροσωπεύουν μόνο το 5 % του παγκόσμιου πληθυσμού· υπογραμμίζει ότι πρέπει να καθιερωθεί πλήρης και ενδελεχής προστασία για τους αυτόχθονες ηγέτες και τους υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων που εκφράζονται κατά των αδικιών που αντιμετωπίζουν οι λαοί τους καθημερινά·

54.  υπενθυμίζει ότι η Ατζέντα του 2030 επιλαμβάνεται αυτών των ανησυχιών για την ανάπτυξη των αυτοχθόνων πληθυσμών και υπογραμμίζει ότι χρειάζεται να ενταθεί η προσπάθεια για την εφαρμογή της· τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της μεγάλης ένωσης των αυτοχθόνων πληθυσμών για βιώσιμη ανάπτυξη (IPMG) ως παγκόσμιου μηχανισμού συντονισμού και συντονισμένων προσπαθειών για την προώθηση των δικαιωμάτων και των προτεραιοτήτων ανάπτυξης των αυτοχθόνων πληθυσμών· καλεί την Επιτροπή να συνδεθεί καλύτερα και να συμπεριλάβει την IMPG στην πολυσυλλεκτική της πλατφόρμα για την υλοποίηση των ΣΒΑ·

55.  υπενθυμίζει ότι το 80% των δασών παγκοσμίως συνιστούν παραδοσιακή γη και εδάφη αυτοχθόνων πληθυσμών· τονίζει τον ζωτικό ρόλο των αυτοχθόνων πληθυσμών στη βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας· υπενθυμίζει ότι το Σύμφωνο του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) καλεί τα κράτη μέλη του να σεβαστούν τη γνώση και τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών ως θεματοφυλάκων για την εφαρμογή του προγράμματος REDD+· παροτρύνει τις χώρες εταίρους να υιοθετήσουν μέτρα για την αποτελεσματική εμπλοκή των αυτοχθόνων πληθυσμών στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και σε μέτρα μετριασμού·

56.  σημειώνει ότι μεταξύ 200 και 500 εκατομμυρίων ατόμων παγκοσμίως ασκούν την κτηνοτροφία και ότι η κτηνοτροφία είναι κεντρικής σημασίας για τις στρατηγικές διαβίωσης στις ξηρές περιοχές και στις ορεινές περιφέρειες της ανατολικής Αφρικής· τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της βιώσιμης κτηνοτροφίας για την επίτευξη των ΣΒΑ· ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν την Αφρικανική Δομή Διακυβέρνησης (AGA) και ιδίως το Αφρικανικό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών, προκειμένου να υλοποιήσουν το πλαίσιο πολιτικής της Αφρικανικής Ένωσης για την κτηνοτροφία στην Αφρική και, ευρύτερα, για την αναγνώριση των δικαιωμάτων των κτηνοτρόφων και των αυτοχθόνων πληθυσμών που αφορούν την κοινή ιδιοκτησία πατρογονικής γης, το δικαίωμα ελεύθερης διάθεσης των φυσικών πόρων τους και τα δικαιώματά τους στον πολιτισμό και στη θρησκεία·

57.  υπενθυμίζει το δικαίωμα των κυβερνήσεων να θεσπίζουν ρυθμίσεις με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον· υπενθυμίζει επίσης ότι οι διεθνείς επενδυτικές συμφωνίες πρέπει να συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων για τους αυτόχθονες πληθυσμούς, και ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια σε αυτόν τον τομέα, ιδίως θεσπίζοντας επαρκείς διαδικασίες και μηχανισμούς διαβούλευσης σε συνεργασία με τους αυτόχθονες πληθυσμούς· καλεί τους οργανισμούς αναπτυξιακής χρηματοδότησης που χρηματοδοτούν επενδύσεις να ενισχύσουν τις διασφαλίσεις τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να διασφαλίσουν ότι η εκμετάλλευση της γης και των πόρων σε αναπτυσσόμενες χώρες δεν οδηγεί σε παραβιάσεις ή καταπατήσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά τους αυτόχθονες πληθυσμούς·

58.  καλεί όλα τα κράτη να δεσμευτούν στην εξασφάλιση ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί έχουν πραγματική πρόσβαση στην υγεία, την παιδεία, την απασχόληση και τις οικονομικές ευκαιρίες· καλεί όλα τα κράτη να προωθήσουν την ενσωμάτωση διαπολιτισμικών δημόσιων πολιτικών και αυτοχθόνων γλωσσών, ιστορίας και πολιτισμού στα σχολικά προγράμματα ή να προσφέρουν συμπληρωματικά εξωσχολικά μαθήματα με σκοπό τη διατήρηση, την αναζωογόνηση και την προώθηση του πολιτισμού των αυτοχθόνων πληθυσμών τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο· θεωρεί ότι η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, του κοινού και των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τη σημασία του σεβασμού των δικαιωμάτων, των πεποιθήσεων και των αξιών των αυτοχθόνων πληθυσμών θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκαταλήψεων και της παραπληροφόρησης·

59.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη εταίρους της να παρέχουν πολιτιστικά κατάλληλες υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε συνεργασία με τις αυτόχθονες κοινότητες, προκειμένου να αποτρέπουν την κατάχρηση ουσιών και τις αυτοκτονίες· τονίζει τη σημασία της στήριξης των οργανώσεων αυτοχθόνων γυναικών προκειμένου να χειραφετηθούν οι γυναίκες αυτές και να ενισχυθεί η ικανότητά τους να συμμετέχουν στην κοινωνία των πολιτών·

60.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν τις προσπάθειες των αυτοχθόνων πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων για την ανάπτυξη των δικών τους επιχειρηματικών μοντέλων και μοντέλων διαχείρισης της γης·

61.  καλεί όλα τα κράτη να διασφαλίσουν ότι οι αυτόχθονες κοινότητες λαμβάνουν έσοδα από βιώσιμο τουρισμό και ότι προστατεύονται από τις αρνητικές επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει ο μαζικός τουρισμός, και επιδοκιμάζει παραδείγματα κοινής διαχείρισης βιοτόπων και προστατευόμενων περιοχών που επιτρέπουν την καλύτερη προστασία των οικοσυστημάτων και τον έλεγχο των τουριστικών ροών· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης·

Πολιτική συνεργασίας της ΕΕ με τρίτες χώρες

62.  συνιστά να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην κατάσταση των αυτοχθόνων λαών στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των διαλόγων της για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες, καθώς και στις συμφωνίες για το εμπόριο, τη συνεργασία και την ανάπτυξη· επιμένει ότι το Συμβούλιο πρέπει να παρέχει συστηματικά πληροφορίες σχετικά με τη δράση της ΕΕ υπέρ των αυτοχθόνων πληθυσμών στην ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να λάβουν υπόψη τα πορίσματα της καθολικής περιοδικής εξέτασης (UPR) και των οργάνων που έχουν συσταθεί με τις συνθήκες του ΟΗΕ στην προαναφερθείσα ετήσια έκθεση της ΕΥΕΔ με στόχο να εξακριβωθεί η ευθυγράμμιση των πολιτικών τους με τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών·

63.  τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να αναδείξουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών και των αυτοχθόνων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις διμερείς και πολυμερείς διαπραγματεύσεις και τις διπλωματικές επικοινωνίες και να ασκήσουν πίεση για την απελευθέρωση των φυλακισμένων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καταβάλουν προσπάθειες για να διασφαλίσουν ότι οι κυβερνήσεις τρίτων χωρών παρέχουν κατάλληλη προστασία στις αυτόχθονες κοινότητες και στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι προσάγουν στη δικαιοσύνη τους δράστες εγκλημάτων εις βάρους τους·

64.  ζητεί επιτακτικά από τις αντιπροσωπίες της ΕΕ και τις πρεσβείες των κρατών μελών να αναθεωρήσουν και να βελτιώσουν την εκ μέρους τους εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις απειλές εις βάρος των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αυτοχθόνων που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις, όπως οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι, οι ΛΟΑΔΜ και τα άτομα με αναπηρίες· επιμένει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι αντιπροσωπείες της ΕΕ και οι πρεσβείες των κρατών μελών πρέπει να παρέχουν στο προσωπικό τους κατάλληλη εκπαίδευση και να το εφοδιάζουν με ικανότητες συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να διατηρούν επαφές και να παρέχουν στήριξη όπου υπάρχει ανάγκη·

65.  τονίζει την ανάγκη να δοθεί στις αυτόχθονες κοινότητες η δυνατότητα να επωφεληθούν από την πιο σύγχρονη τεχνολογία πληροφορικής, προκειμένου να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής και καλύτερη υγειονομική περίθαλψη και υπογραμμίζει ότι πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο· επαναλαμβάνει το δικαίωμα των αυτοχθόνων πληθυσμών να καθορίζουν τα μέσα βιοπορισμού τους και τονίζει την ανάγκη βιώσιμης ανάπτυξης·

66.  καλεί όλα τα κράτη να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των αυτοχθόνων γυναικών και κοριτσιών σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και δικαιώματα υγείας, και ιδίως υπηρεσίες και δικαιώματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να προωθήσουν την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας στα προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ·

67.  καλεί όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ και των κρατών μελών της, να συγκεντρώσουν δεδομένα ανά φύλο σχετικά με την κατάσταση των αυτοχθόνων γυναικών, μεταξύ άλλων σε σχέση με την αναγνώριση και την πρόσβαση σε δικαιώματα ιδιοκτησίας, τη βία κατά των γυναικών και την επισιτιστική ασφάλεια·

68.  τονίζει ότι οι ξένες επενδύσεις από εταιρείες μπορούν να φέρουν οικονομική και τεχνολογική πρόοδο, να οδηγήσουν σε ανάπτυξη της απασχόλησης και των υποδομών, και να δώσουν στις γυναίκες την ευκαιρία να γίνουν αυτάρκεις ενισχύοντας την απασχόληση· υπογραμμίζει ότι η αύξηση των επενδυτικών δραστηριοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών οικονομιών·

69.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να αναπτύσσουν ειδικές στρατηγικές για να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή του ΣΒΑ 16 σχετικά με την προώθηση ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό για την καταπολέμηση και την πρόληψη της στοχοποίησης, της δίωξης και της εκτέλεσης υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δίωξη και τη λογοδοσία των δραστών·

70.  καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι όλα τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ αναπτυξιακά έργα που υλοποιούνται στις γαίες των αυτοχθόνων συμμορφώνονται αυστηρά με τις αρχές της ελεύθερης, εκ των προτέρων και εν επιγνώσει συναίνεσης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι, προκειμένου να αποφευχθεί η αρνητική επίδραση στον βιοπορισμό και τον πολιτισμό των αυτοχθόνων λαών·

71.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή, η ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη πρέπει να υιοθετήσουν μια ολιστική και ολοκληρωμένη προσέγγιση σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη και να λαμβάνουν υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες όταν εξετάζουν εμπορικές και οικονομικές σχέσεις· καλεί την Επιτροπή να θίξει τις υποθέσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιθέσεων ή δίωξης υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο εμπορικών διαπραγματεύσεων και συστημάτων όπως το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ)·

72.  καλεί την ΕΕ να θεσπίσει μηχανισμό για τη διεξαγωγή ανεξάρτητων μελετών εκτίμησης αντικτύπου πριν από τη σύναψη συμφωνιών εμπορίου και συνεργασίας και πριν από την υλοποίηση αναπτυξιακών σχεδίων, προκειμένου να αξιολογούνται και να αποτρέπονται οι καταστροφικές επιπτώσεις τους στα δικαιώματα των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων· επιμένει ότι η εκτίμηση αντικτύπου πρέπει να διενεργείται με σημαντική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και ότι τα πορίσματα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις οικονομικές συμφωνίες και τα αναπτυξιακά έργα· καλεί την ΕΕ να επαναξιολογεί την υλοποίηση των έργων σε περίπτωση παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

73.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καταβάλουν προσπάθειες, στο πλαίσιο όλων των συναφών διεθνών οργανισμών, για να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης·

74.  υπενθυμίζει με ανησυχία ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλουν προσπάθειες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και της κοινωνικής ένταξης των αυτοχθόνων πληθυσμών στην Ευρώπη, και ιδίως των Σάμι, και αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κοινοτικοί ακτιβιστές και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο αυτό·

75.  καλεί την ΕΕ να αυξήσει τη στήριξη των αυτοχθόνων πληθυσμών στο πλαίσιο προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας της και να ενισχύσει τα σχέδια για τη χειραφέτησή τους, ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία ικανοτήτων, στο πλαίσιο του EIDHR και του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ)· υπογραμμίζει την ανάγκη συνεχούς παροχής πόρων στους αυτόχθονες πληθυσμούς ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν αποτελεσματικά, μέσω των εκπροσώπων τους, στις πολιτικές και στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και του ΟΗΕ, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί επιτακτικά από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ στις σχετικές χώρες να παρακολουθούν στενά την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αυτοχθόνων και να παρέχουν κάθε κατάλληλη στήριξη·

76.  καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να παρακολουθούν στενά την κατάσταση των αυτοχθόνων πληθυσμών και να συμμετέχουν σε συνεχή διάλογο με αυτούς, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο· επιμένει ότι τα σημεία επαφής των σχετικών αντιπροσωπειών της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να καταστούν ρητώς υπεύθυνα για τα ζητήματα που αφορούν τους αυτόχθονες πληθυσμούς και ότι το προσωπικό αυτών των αντιπροσωπειών της ΕΕ πρέπει να καταρτίζεται ανά τακτά διαστήματα όσον αφορά τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών·

77.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη εταίρους της να ενισχύουν τη συνεργασία με τις αυτόχθονες κοινότητες στις συζητήσεις για τις πολιτικές κατά των ναρκωτικών· επαναλαμβάνει ότι η χάραξη στρατηγικών κατά της αγοράς παράνομων ναρκωτικών είναι αναγκαία για την προστασία των αυτοχθόνων πληθυσμών και εδαφών· καλεί την ΕΕ και τα κράτη εταίρους της να διασφαλίσουν ότι τα μέτρα ασφαλείας με στόχο την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών σέβονται τα δικαιώματα των αυτοχθόνων κοινοτήτων και να αποφύγουν τις απώλειες αθώων στη σύγκρουση·

78.  παροτρύνει την ΕΕ να εμβαθύνει, να επεκτείνει και να ενισχύσει τους στόχους, τις προτεραιότητες και τις δράσεις για τους αυτόχθονες πληθυσμούς που περιέχονται στο στρατηγικό πλαίσιο και στο σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και ζητεί να διαμορφωθεί και να ενισχυθεί η εντολή του Ειδικού Εντεταλμένου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κατά τρόπο που να εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη προβολή των θεμάτων που αφορούν τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών και τους υπερασπιστών τους·

79.  υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να ακολουθεί μια προσέγγιση ως προς την ανάπτυξη βασιζόμενη στα δικαιώματα, που περιλαμβάνει τον σεβασμό των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών, όπως ορίζονται στη UNDRIP, και επισημαίνει ιδιαιτέρως τις αρχές της λογοδοσίας, της συμμετοχής και της μη εισαγωγής διακρίσεων· ενθαρρύνει ένθερμα την ΕΕ να συνεχίσει να εργάζεται για την υλοποίηση αυτής της βασιζόμενης στα δικαιώματα προσέγγισης σε όλες τις αναπτυξιακές δραστηριότητες και να θεσπίσει μια επιχειρησιακή ομάδα με τα κράτη μέλη για αυτόν τον σκοπό· ζητεί την επικαιροποίηση του αντίστοιχου σχεδίου εφαρμογής με σαφή χρονοδιαγράμματα και δείκτες για τη μέτρηση της προόδου·

80.  υπενθυμίζει το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αρχή της συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η τρέχουσα αναθεώρηση της οδηγίας για την ανανεώσιμη ενέργεια(23) δεν έχει μέχρι στιγμής θεσπίσει κοινωνικά κριτήρια και κριτήρια βιωσιμότητας που λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο της αρπαγής γης· υπενθυμίζει ότι η οδηγία θα πρέπει να είναι συνεπής με τα διεθνή πρότυπα δικαιωμάτων ιδιοκτησίας·

81.  καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να ενισχύσουν τον διάλογο με τους αυτόχθονες πληθυσμούς, προκειμένου να προσδιορίζονται και να προλαμβάνονται οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν έναν αποτελεσματικό διοικητικό μηχανισμό υποβολής καταγγελιών για θύματα παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και άλλων επιβλαβών επιπτώσεων που προκαλούνται από δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια με σκοπό την κίνηση διαδικασιών διερεύνησης και συμφιλίωσης· τονίζει ότι ο εν λόγω μηχανισμός θα έχει τυποποιημένες διαδικασίες, θα είναι διοικητικής φύσης, και συνεπώς θα είναι συμπληρωματικός σε δικαστικούς μηχανισμούς·

82.  υπογραμμίζει ότι το σχέδιο δράσης FLEGT, και ιδίως οι VPA, θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο στη χειραφέτηση των αυτοχθόνων και δασικών πληθυσμών σε μια σειρά από χώρες με τροπικά δάση, και προτρέπει την ΕΕ και τους εταίρους VPA να επιτρέπουν στις κοινότητες αυτές να διαδραματίζουν μεγαλύτερο ρόλο στις διαδικασίες εθνικής πολιτικής· ζητεί από την ΕΕ να παρέχει περισσότερη οικονομική και τεχνική βοήθεια σε χώρες εταίρους προκειμένου να προστατεύουν, να διατηρούν και να αποκαθιστούν τα δασικά οικοσυστήματα, μεταξύ άλλων μέσω της βελτίωσης της διακυβέρνησης, της αποσαφήνισης και της ενίσχυσης της κατοχής γης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών, και της στήριξης των προστατευόμενων περιοχών που υποστηρίζουν τα κοινοτικά δικαιώματα·

83.  τονίζει την ανάγκη λήψης συγκεκριμένων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υπό διαμάχη ξυλείας, την περιστολή της ροής της ξυλείας μεταποίησης και τη μετατόπιση της επένδυσης από επιβλαβείς για τα δάση δραστηριότητες που οδηγούν σε εκτόπιση τοπικών και αυτοχθόνων κοινοτήτων· ζητεί από την ΕΕ να υιοθετήσει πρόσθετα μέτρα για την υποστήριξη της προστασίας και της αποκατάστασης των δασικών οικοσυστημάτων και των κοινοτήτων τους, και για την εξάλειψη της αποψίλωσης από τις αλυσίδες εφοδιασμού της ΕΕ, ως μέρος ενός νέου σχεδίου δράσης της ΕΕ για την αποψίλωση, την υποβάθμιση των δασών και την τήρηση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των δασικών κοινοτήτων·

84.  επισημαίνει ότι εμείς στην ΕΕ έχουμε ακόμα να διδαχθούμε πολλά σχετικά με τη βιώσιμη χρήση, π.χ. των δασών, από τους αυτόχθονες πληθυσμούς, οι οποίοι επιπλέον δεν συμβάλλουν σχεδόν καθόλου στην κλιματική αλλαγή με τον τρόπο ζωής τους, αλλά αντίθετα επηρεάζονται ιδιαίτερα από αυτήν, π.χ. μέσω της λειψυδρίας ή της ερημοποίησης, επίπτωση που πλήττει ιδίως τις γυναίκες·

85.  καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στις επενδύσεις υπέρ της κοινωνίας των πολιτών, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως των αυτοχθόνων υπερασπιστών των περιβαλλοντικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να διασφαλίσουν την ύπαρξη μηχανισμών μακροπρόθεσμης προστασίας για τη στήριξή τους, και ιδίως του protectdefenders.eu.eu, καθώς και να μεριμνήσουν για την τήρηση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών δεσμεύσεων έναντι των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βρίσκονται σε κίνδυνο· ενθαρρύνει τις αντιπροσωπίες και τις επιτροπές του να συναντώνται τακτικά με τις αυτόχθονες κοινότητες και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν επισκέπτονται τις αντίστοιχες χώρες· συνιστά να διοριστεί μόνιμος εισηγητής για τους αυτόχθονες λαούς από την αρμόδια επιτροπή/υποεπιτροπή, με στόχο την παρακολούθηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικότερα την εφαρμογή της UNDRIP και της Σύμβασης αριθ. 169 της ΔΟΕ·

86.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ξεκινήσουν διάλογο και να συνεργαστούν με τους αυτόχθονες πληθυσμούς και τις τοπικές κοινότητες της Αρκτικής, προκειμένου να διασφαλίσουν τον σεβασμό των θέσεων και των δικαιωμάτων τους στο πλαίσιο των αναπτυξιακών πολιτικών της ΕΕ που ενδέχεται να επηρεάσουν τη συγκεκριμένη περιοχή·

o
o   o

87.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και στις αντιπροσωπείες της ΕΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0445.
(2) ΕΕ C 58 της 15.2.2018, σ. 155.
(3) ΕΕ C 316 της 30.8.2016, σ. 122.
(4) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/annual_report_on_human_rights_and_democracy_in_the_world_2016_0.pdf
(5) https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/468/28/pdf/N1446828.pdf?OpenElement
(6) https://undocs.org/en/A/RES/71/178
(7) https://undocs.org/A/HRC/36/46/Add.2
(8) https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/082/52/PDF/G1408252.pdf?OpenElement
(9) https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/234/15/PDF/G1523415.pdf?OpenElement
(10) https://cmsdata.iucn.org/downloads/durbanactionen.pdf
(11) http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
(12) http://www.etoconsortium.org/nc/en/main-navigation/library/maastricht-principles/?tx_drblob_pi1%5BdownloadUid%5D=23
(13) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8814-2017-INIT/el/pdf
(14) http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2017/08/08/hr-indigenous-peoples/pdf
(15) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292
(16) EE C 215 της 19.6.2018, σ. 125.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0346.
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0315.
(19) http://undocs.org/en/E/C.19/2016/10
(20) Κατάλογος των χωρών που έχουν κυρώσει τη σύμβαση αριθ. 169 της ΔΟΕ, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 5η Σεπτεμβρίου 1991: Αργεντινή, Βολιβία, Βραζιλία, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Χιλή, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Δανία, Ντομίνικα, Ισημερινός, Φίτζι, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Μεξικό, Νεπάλ, Κάτω Χώρες, Νικαράγουα, Νορβηγία, Παραγουάη, Περού, Ισπανία και Βενεζουέλα.
(21) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά (ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 23).
(22) ΕΕ L 201 της 26.7.2013, σ. 60.
(23) Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16).


Διπλωματία στον τομέα του κλίματος
PDF 200kWORD 74k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τη διπλωματία στον τομέα του κλίματος (2017/2272(INI))
P8_TA(2018)0280A8-0221/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ιδίως τα άρθρα 21, 191.192, 220 και 221,

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ),

‒  έχοντας υπόψη τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και το συνημμένο σε αυτή πρωτόκολλο του Κιότο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (UDHR),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού, την απόφαση 1/CP.21 και την 21η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών (CΟΡ21) της UNFCCC, καθώς και την 11η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών, η οποία λογίζεται ως σύνοδος των συμβαλλομένων στο πρωτόκολλο του Κιότο μερών (CMP11) και πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την 22η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών (COP22) της UNFCCC και την 1η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών, η οποία λογίζεται ως σύνοδος των συμβαλλομένων στη Συμφωνία του Παρισιού μερών (CMA1) και πραγματοποιήθηκε στο Μαρακές του Μαρόκου από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 18 Νοεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού και τη Διάσκεψη του ΟΗΕ του 2016 για την κλιματική αλλαγή στο Μαρακές του Μαρόκου (COP22)(1),

–  έχοντας υπόψη την 5η έκθεση αξιολόγησης (ΑR5) της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) και τη συγκεφαλαιωτική έκθεσή της,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τη διάσκεψη του 2017 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, στη Βόννη της Γερμανίας (COP23)(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Ιουλίου 2016, με τίτλο «Επιτάχυνση της μετάβασης της Ευρώπης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα» (COM(2016)0500),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2013, με τίτλο «Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» (COM(2013)0216),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης του 2015 για τη διπλωματία της ΕΕ στον τομέα του κλίματος που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 6ης Μαρτίου 2017 και της 19ης Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2018, για τη διπλωματία στον τομέα του κλίματος,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) του Ιουνίου 2016 σχετικά με μια συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας, καθώς και την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ, της 7ης Ιουνίου 2017, σχετικά με μια στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά την ανθεκτικότητα στην εξωτερική δράση της ΕΕ (JOIN(2017)0021),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, της 9ης Φεβρουαρίου 2017, με τίτλο «Προς μια νέα στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή – μια ολοκληρωμένη προσέγγιση»(3),

‒  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Η πορεία μετά το Παρίσι»(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την Ετήσια Έκθεση όσον αφορά την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2018 σχετικά με τις γυναίκες, την ισότητα των φύλων και την κλιματική δικαιοσύνη(6),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 36/CP.7 της 9ης Νοεμβρίου 2001 των συμβαλλομένων μερών της UNFCCC για τη βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στην εκπροσώπηση των μερών σε οργανισμούς που έχουν ιδρυθεί στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή και του Πρωτοκόλλου του Κιότο,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπόνησε το 2009 ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) με τίτλο «Μετανάστευση, περιβάλλον και κλιματική αλλαγή: αξιολόγηση των στοιχείων»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ(7),

–  έχοντας υπόψη την εγκύκλιο επιστολή «Laudato Si» του Πάπα Φραγκίσκου «πάνω στη φροντίδα της κοινής μας οικίας»

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0221/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής έχουν ολοένα σοβαρότερες επιπτώσεις στις διάφορες πτυχές της ανθρώπινης ζωής, καθώς και στις αναπτυξιακές ευκαιρίες και στην παγκόσμια γεωπολιτική τάξη και σταθερότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι διαθέτουν λιγότερους πόρους για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι αυτοί που θα πληγούν περισσότερο από τον αντίκτυπό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική διπλωματία μπορεί να θεωρηθεί ως μια μορφή στοχοθετημένης εξωτερικής πολιτικής για την προαγωγή της κλιματικής δράσης μέσα από την ευαισθητοποίηση άλλων ενδιαφερομένων, τη συνεργασία σε συγκεκριμένα ζητήματα σχετιζόμενα με το κλίμα, την οικοδόμηση στρατηγικών συμπράξεων και την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ κρατικών και μη κρατικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικότερων παραγωγών παγκόσμιας ρύπανσης, συμβάλλοντας έτσι στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, όπως και στην ενίσχυση της κλιματικής δράσης και στην ενίσχυση των διπλωματικών σχέσεων της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής συγκαταλέγονται η άνοδος της στάθμης των ωκεανών, η θέρμανση και οξίνισή τους, η απώλεια βιοποικιλότητας, και η αύξηση των ακραίων κλιματικών φαινομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρώτα θύματα αυτών των αναστατώσεων είναι οι πλέον ευάλωτες χώρες και πληθυσμοί, ιδίως όσοι άνθρωποι ζουν σε νησιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή έχει ιδιαίτερα σοβαρό κοινωνικό και πολιτιστικό αντίκτυπο στις αυτόχθονες κοινότητες, οι οποίες όχι μόνο ελάχιστα συμβάλλουν στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αλλά και διαδραματίζουν στην πράξη ενεργό και καίριο ρόλο στην προστασία των οικοσυστημάτων εντός των οποίων διαβιούν, μετριάζοντας έτσι τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί μία από τις ηγετικές δυνάμεις στον τομέα της δράσης για το κλίμα και έχει αποδείξει τον ηγετικό ρόλο της στο πλαίσιο των διεθνών διαπραγματεύσεων για το κλίμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ χρησιμοποιεί την κλιματική διπλωματία με σκοπό τη δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών με σημαντικούς ενδιαφερόμενους φορείς για την από κοινού καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ως βασικό στοιχείο της βιώσιμης ανάπτυξης και της προληπτικής δράσης έναντι απειλών που συνδέονται με το κλίμα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική διπλωματία της ΕΕ συνέβαλε στη σύναψη της συμφωνίας του Παρισιού και, έκτοτε, έχει διευρυνθεί η προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την κλιματική διπλωματία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ, η κλιματική πολιτική έχει ενσωματωθεί στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας και έχει ενισχυθεί η σύνδεση μεταξύ ενέργειας και κλίματος, μεταξύ ασφάλειας και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και μετριασμού των επιπτώσεών της·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την ευθύνη για την ανάληψη μακροπρόθεσμων βιώσιμων δράσεων για το κλίμα δεν μπορούν να τη φέρουν τα άτομα και οι ατομικές επιλογές τους ως καταναλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια κλιματική πολιτική θεμελιωμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να διευκρινίζει ότι την ευθύνη για τη δημιουργία βιώσιμων κοινωνιών τη φέρουν πρωτίστως οι πολιτικοί, που διαθέτουν τα μέσα να χαράξουν βιώσιμες κλιματικές πολιτικές·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή και την ασφάλεια είναι αλληλένδετες και διεθνικές και απαιτούν μια κλιματική διπλωματία που θα επιδιώκει μεταξύ άλλων στην πλήρη εκπλήρωση των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί με τη Συμφωνία του Παρισιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες έχουν εντοπίσει έμμεση σχέση μεταξύ κλιματικής αλλαγής, φυσικών καταστροφών και ένοπλων συγκρούσεων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να θεωρηθεί ως «πολλαπλασιαστής απειλών» ικανός να εντείνει υφιστάμενες κοινωνικές εντάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρνητικές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση των πολιτικών εντάσεων, τόσο εντός όσο και εκτός των εθνικών συνόρων και ως εκ τούτου υπάρχει κίνδυνος να αποτελέσουν παράγοντα κρίσεων και να θέσουν σε δοκιμασία τις διεθνείς σχέσεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή έχει άμεση και έμμεση επίπτωση στη μετανάστευση, ωθώντας όλο και περισσότερους ανθρώπους να μετακινηθούν από ευάλωτες σε πιο βιώσιμες περιοχές των χωρών τους ή και στο εξωτερικό, για να φτιάξουν μια νέα ζωή·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμά του της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τη διάσκεψη του 2017 του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, στη Βόννη της Γερμανίας (COP23), αναγνώρισε τη φύση και έκταση του προβλήματος των πληθυσμιακών μετακινήσεων που οφείλονται σε κλιματικά αίτια και των μεταναστεύσεων που προκαλούνται από την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με διάφορες σημαντικές και καλά τεκμηριωμένες μελέτες και εκθέσεις, όπως εκείνες του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και της Παγκόσμιας Τράπεζας, εάν δεν καταβληθούν σοβαρές προσπάθειες, ο αριθμός των μεταναστών καθώς και των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων που ωθούνται από την κλιματική αλλαγή θα μπορούσε, στη χειρότερη περίπτωση, να ανέλθει στα 200 εκατομμύρια μέχρι το 2050, εκ των οποίων πολλοί ζουν σήμερα σε παράκτιες περιοχές ή θα μπορούσαν να είναι εσωτερικοί μετανάστες στην υποσαχάρια Αφρική, στη Νότια Ασία και τη Λατινική Αμερική·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιβαλλοντικοί μετανάστες δεν υπάγονται σε καθεστώς πρόσφυγα ούτε τυγχάνουν της διεθνούς προστασίας που παρέχεται στους πρόσφυγες, επειδή δεν αναγνωρίζονται από τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη οικονομίας μηδενικών καθαρών εκπομπών άνθρακα, η Επιτροπή έχει θέσει ως στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και την ανάδειξη της ΕΕ σε παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική διπλωματία της ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνει τα έργα διαχείρισης κινδύνου, να διαμορφώσει την κοινή γνώμη και να ενθαρρύνει την πολιτική και οικονομική συνεργασία, ώστε να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή και να προωθηθεί η οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική διπλωματία της ΕΕ θα πρέπει να δημιουργήσει ένα μοντέλο προορατικής προσαρμογής ενθαρρύνοντας την αλληλεπίδραση ανάμεσα στις πολιτικές αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θεσμοθέτηση πολιτικών επί θεμάτων κλιματικής αλλαγής θα σήμαινε ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και θα έπρεπε να μεταφραστεί σε μια σαφέστερη πολιτική βούληση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα της έλλειψης υδάτινων πόρων οφείλεται στον ολοένα αυξανόμενο αριθμό συγκρούσεων μεταξύ κοινοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω πόροι συχνά αξιοποιούνται με μη βιώσιμο τρόπο για εντατική γεωργική και βιομηχανική παραγωγή σε ήδη ασταθή πλαίσια·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του, ο αγώνας κατά της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να αποτελέσει στρατηγική προτεραιότητα όλων των διπλωματικών διαλόγων και πρωτοβουλιών, με μια προσέγγιση θεμελιωμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο συμβάλλει ενεργά στη διαδικασία και αξιοποιεί τόσο τη νομοθετική εξουσία του όσο και την πολιτική επιρροή του για την περαιτέρω ενσωμάτωση της κλιματικής αλλαγής στην αναπτυξιακή δράση και στο χαρτοφυλάκιο της βοήθειας, καθώς και σε διάφορες άλλες πολιτικές της ΕΕ, όπως οι πολιτικές στους τομείς των επενδύσεων, της γεωργίας, της αλιείας, της ενέργειας, των μεταφορών, της έρευνας και του εμπορίου·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι πηγές διακρίσεων και ευπάθειας λόγω φύλου, φυλής, εθνότητας, τάξης, φτώχειας, ικανότητας, αυτόχθονος καταγωγής, ηλικίας, γεωγραφίας, και οι παραδοσιακές και θεσμικές διακρίσεις συνδυάζονται όλες διατομεακά και εμποδίζουν την πρόσβαση σε πόρους και μέσα αναγκαία για την αντιμετώπιση δραματικών αλλαγών σαν την κλιματική·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη την εγγενή σύνδεση μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και της αποψίλωσης των δασών που προκαλείται από την αρπαγή γαιών, την εξόρυξη ορυκτών καυσίμων και την εντατική γεωργία·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στη λήψη πολιτικών αποφάσεων και στη διπλωματία και ιδίως στις διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιητικό και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί είναι μικρή έως ανύπαρκτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο το 12 έως 15 % των αρχηγών αντιπροσωπειών και το 30 % περίπου των μελών τους·

1.  υπενθυμίζει ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής επηρεάζουν όλες τις πτυχές της ζωής του ανθρώπου, και ειδικά τους παγκόσμιους φυσικούς πόρους και τις αναπτυξιακές ευκαιρίες, όπως και τα επιχειρηματικά μοντέλα, τις εμπορικές σχέσεις και τις περιφερειακές σχέσεις· υπενθυμίζει ότι οι κλιματικές επιπτώσεις επιτείνουν την επισιτιστική ανασφάλεια, απειλούν την υγεία, προκαλούν απώλεια μέσων βιοπορισμού, πληθυσμιακές μετακινήσεις, μετανάστευση, φτώχεια, ανισότητες μεταξύ των φύλων, εμπορία ανθρώπων και σωματεμπορία, βία, στέρηση πρόσβασης σε υποδομές και βασικές υπηρεσίες, επηρεάζουν την ειρήνη και την ασφάλεια και πλήττουν όλο και περισσότερο τους πολίτες της ΕΕ ενώ επίσης αποτελούν πρόβλημα για τη διεθνή κοινότητα· υπογραμμίζει την αυξανόμενη επείγουσα ανάγκη ανάληψης δράσης για το κλίμα και τονίζει ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής απαιτεί κοινή προσπάθεια σε διεθνές επίπεδο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να διευκολύνουν παντού και πάντα τον πολυμερή διάλογο, διότι αυτός συνιστά συλλογική ευθύνη έναντι ολόκληρου του πλανήτη, τόσο για τη σημερινή όσο και για τις μελλοντικές γενιές· επισημαίνει ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι αναγκαία για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

2.  σημειώνει με ανησυχία την υποβάθμιση των παγκόσμιων υδατικών πόρων και οικοσυστημάτων, καθώς και την αυξανόμενη απειλή της λειψυδρίας, τους κινδύνους που συνδέονται με το θέμα του νερού, και τα ακραία φαινόμενα·

Υλοποίηση της συμφωνίας του Παρισιού και του θεματολογίου του 2030

3.  επαναβεβαιώνει τη δέσμευση που ανέλαβε η ΕΕ υπέρ της Συμφωνίας του Παρισιού και του Θεματολογίου του ΟΗΕ για το έτος 2030, συμπεριλαμβανομένων των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)· τονίζει την ανάγκη πλήρους και ταχείας υλοποίησης της Συμφωνίας του Παρισιού και επίτευξης των στόχων που αυτή θέτει για το μετριασμό των επιπτώσεων, την προσαρμογή στην αλλαγή και την ανακατεύθυνση των χρηματοδοτικών ροών, καθώς και για τους ΣΒΑ, τόσο στην ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να αναπτυχθεί μια πιο βιώσιμη οικονομία και κοινωνία· επαναβεβαιώνει την ανάγκη για μια πιο φιλόδοξη κλιματική πολιτική της ΕΕ και την ετοιμότητα σημαντικής αύξησης της σημερινής εθνικά καθορισμένης συνεισφοράς ΕΕ (NDC) για το 2030, καθώς και την ανάγκη ανάπτυξης, μέχρι το τέλος του 2018, μιας φιλόδοξης και συντονισμένης μακροπρόθεσμης στρατηγικής μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2050, σε συμφωνία με τη δέσμευση που έχει αναληφθεί με τη Συμφωνία του Παρισιού για συγκράτηση της αύξησης της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας πολύ κάτω από τους 2°C και για συνέχιση των προσπαθειών περιορισμού της σε 1,5 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη στη μακροπρόθεσμη αυτή στρατηγική τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων που μπορούν να συνεισφέρουν ή που μπορεί να επηρεάζονται από αυτήν·

4.  τονίζει τη σημασία μιας φιλόδοξης κλιματικής πολιτικής της ΕΕ προκειμένου να αποτραπεί μια περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας και να ενεργεί η ΕΕ ως αξιόπιστος εταίρος έναντι των τρίτων κρατών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο στον διάλογο Talanoa του 2018 και στην COP24, δεδομένου ότι το 2018 θα είναι κρίσιμο έτος για την υλοποίηση της συμφωνίας του Παρισιού· καλεί την ΕΕ να δείξει τη δέσμευσή της υπέρ μιας φιλόδοξης κλιματικής πολιτικής, διότι αυτό θα τη βοηθήσει να ηγηθεί δια του παραδείγματος και να ζητήσει μεγάλες δεσμεύσεις υπέρ του μετριασμού εκ μέρους των άλλων χωρών·

5.  θεωρεί λυπηρή την ανακοινωθείσα απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ περί αποχώρησης από τη συμφωνία του Παρισιού· επαναβεβαιώνει ότι η ΕΕ έχει την ευθύνη —και την ευκαιρία— να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια κλιματική δράση, να εντείνει τις προσπάθειες της κλιματικής διπλωματίας της, και να σχηματίσει μια ισχυρή συμμαχία χωρών και φορέων που θα συνεχίσει να στηρίζει και να συμβάλλει στους στόχους του περιορισμού της παγκόσμιας υπερθέρμανσης πολύ κάτω από τους 2°C και της συνέχισης ταυτόχρονα των προσπαθειών περιορισμού της σε 1,5 °C, όπως συνιστά η IPCC· τονίζει, ωστόσο, τη σημασία της στενής συνεργασίας με την Κυβέρνηση των ΗΠΑ, και ιδίως με τις πολιτείες και τις πόλεις των ΗΠΑ·

6.  τονίζει ότι η αξιοπιστία της ΕΕ ως προς την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής εξαρτάται από την αυστηρή και ολοκληρωμένη εφαρμογή της δικής της κλιματικής πολιτικής·

7.  τονίζει ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν, στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ικανότητες παρακολούθησης των κινδύνων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης κρίσεων και της ευαισθησίας απέναντι σε θέματα συγκρούσεων· εκτιμά ότι η ανάληψη συνεπούς και ταχείας κλιματικής δράσης συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη των κοινωνικών και οικονομικών κινδύνων, αλλά και των κινδύνων για την ασφάλεια, στην πρόληψη των συγκρούσεων και των ασταθειών και, τέλος, στην πρόληψη του σημαντικού πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού κόστους· τονίζει συνεπώς τη σημασία της ενσωμάτωσης της κλιματικής διπλωματίας στις ευρωπαϊκές πολιτικές πρόληψης των συγκρούσεων, με τη διεύρυνση και προσαρμογή του πεδίου εφαρμογής των αποστολών και προγραμμάτων της ΕΕ σε τρίτες χώρες και σε εμπόλεμες περιοχές· επαναλαμβάνει ότι η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία μηδενικών εκπομπών άνθρακα θα συμβάλει στην ευημερία και στη μεγαλύτερη ισότητα, ειρήνη και ανθρώπινη ασφάλεια τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ, δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή συχνά μπορεί και προκαλεί νέες αστάθειες και συγκρούσεις ή οξύνει ήδη υφιστάμενες και επιδεινώνει τις ήδη υφιστάμενες ανισότητες ή δημιουργεί νέες, λόγω έλλειψης πόρων, απουσίας οικονομικών ευκαιριών, απώλειας γαιών εξ αιτίας της ανόδου της στάθμης των θαλασσών ή των παρατεταμένων ξηρασιών, επίσης λόγω εύθραυστων δομών διακυβέρνησης, ανεπαρκούς παροχής νερού και τροφίμων και επιδείνωσης των συνθηκών διαβίωσης·

8.  επισημαίνει με ιδιαίτερη ανησυχία, αφενός, την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων και των υδάτινων πόρων του πλανήτη, καθώς και την αυξανόμενη απειλή από τη λειψυδρία και τους κινδύνους που σχετίζονται με το νερό και, αφετέρου, τα ακραία κλιματικά και μετεωρολογικά φαινόμενα των οποίων η συχνότητα και οι καταστροφικές επιπτώσεις αυξάνονται, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την ισχυρότερη διασύνδεση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή με τη μείωση του κινδύνου καταστροφών·

9.  διαπιστώνει επίσης με ανησυχία ότι ο ρόλος του εδάφους ως συστατικού στοιχείου του κλιματικού συστήματος, καθώς και η σημασία του ως προς τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη· καλεί την ΕΕ να διαμορφώσει μια φιλόδοξη στρατηγική που θα πρέπει να αποτελεί μέρος της κλιματικής διπλωματίας·

10.  υπογραμμίζει ότι, λόγω της τήξης των πολικών πάγων και της ανόδου της στάθμης των θαλασσών, οι πληθυσμοί που ζουν στην ακτογραμμή ή σε μικρά νησιωτικά κράτη βρίσκονται σε ιδιαίτερο κίνδυνο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προστατεύσουν και να διατηρήσουν αυτούς τους χώρους διαβίωσης, διευκολύνοντας την επίτευξη φιλόδοξων στόχων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και τη λήψη πολυμερών μέτρων προστασίας των ακτών·

11.  αναγνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει στις ευάλωτες περιοχές τις συνθήκες που οδηγούν στη μετανάστευση και υπενθυμίζει ότι η μετανάστευση μελλοντικά θα αυξηθεί εάν δεν υπάρξει κατάλληλη διαχείριση των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής· θεωρεί συνεπώς ότι είναι σημαντικό να εργαστούμε για την καθιέρωση στον ΟΗΕ ενός καθολικά αποδεκτού ορισμού του «κλιματικού πρόσφυγα», ώστε να δημιουργηθεί ένα διεθνές νομικό πλαίσιο για τα άτομα που μετακινούνται λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής· καλεί την ΕΕ να στηρίξει την έναρξη συζητήσεων σε επίπεδο ΟΗΕ για το σχεδιασμό μιας χειροπιαστής απάντησης στις πληθυσμιακές μετακινήσεις που αναμένονται ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, και τονίζει πως οποιαδήποτε διεθνής απάντηση θα πρέπει να επικεντρωθεί στις λύσεις περιφερειακού επιπέδου, ώστε να αποτραπούν οι περιττές μετακινήσεις μεγάλης κλίμακας·

12.  καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν σταδιακά ηγετικό ρόλο στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για ένα παγκόσμιο σύμφωνο για ασφαλή, ελεγχόμενη και νόμιμη μετανάστευση, εκπονημένο υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και θεμελιωμένο στη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης του 2016 για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, η οποία αναγνώρισε ότι τεράστιοι αριθμοί ανθρώπων μετακινούνται «λόγω των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής»·

13.  χαιρετίζει την χωρίς αποκλεισμούς διαδικασία της UNFCCC· θεωρεί ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί αποτελεσματική συμμετοχή, πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των κατεστημένων ή αντικρουόμενων συμφερόντων· στηρίζει την πρωτοβουλία των κυβερνήσεων που αποτελούν την πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού να θεσπιστεί ειδική πολιτική για τις συγκρούσεις συμφερόντων και καλεί την Επιτροπή να συμμετάσχει εποικοδομητικά στη διαδικασία αυτή·

14.  καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει προγράμματα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών της ΕΕ γύρω από τη σχέση μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και της μετανάστευσης, της φτώχειας και των συγκρούσεων για την πρόσβαση σε πόρους·

15.  υπογραμμίζει ότι κάθε πρωτοβουλία της ΕΕ στον τομέα του περιβάλλοντος πρέπει να βασίζεται στις νομοθετικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στις Συνθήκες, και ότι η κοινοβουλευτική δημοκρατία της ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο σε κάθε πρόταση που αποσκοπεί στην προώθηση διεθνών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος·

Ενίσχυση των ικανοτήτων της ΕΕ στην κλιματική διπλωματία

16.  επισημαίνει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι οι μεγαλύτεροι πάροχοι δημόσιας χρηματοδότησης για θέματα κλίματος και ότι τούτο, μέσω και της δημιουργίας εμπιστοσύνης, είναι ένα σημαντικό εργαλείο στήριξης της προσαρμογής και του μετριασμού στις άλλες χώρες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις μεγάλες οικονομικές συνεισφορές και να στηρίζουν ενεργά την κινητοποίηση της διεθνούς χρηματοδότησης για το κλίμα τόσο από δημόσιους πόρους άλλων χωρών όσο και από ιδιωτικές πηγές· χαιρετίζει τις εξαγγελίες που έγιναν στη διάσκεψη κορυφής «ONE Planet» στις 12 Δεκεμβρίου 2017·

17.  τονίζει ότι για την παγκόσμια μετάβαση σε οικονομίες και κοινωνίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις μετατροπής· τονίζει την ανάγκη να δημιουργήσουν οι κυβερνήσεις ευνοϊκά περιβάλλοντα για τον αναπροσανατολισμό των ροών κεφαλαίων προς βιώσιμες επενδύσεις και την αποφυγή μη αξιοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού, με βάση τα συμπεράσματα της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη ανάπτυξη και σε συμφωνία με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη Χρηματοδότηση της αειφόρου ανάπτυξης (COM(2018)0097)· εκτιμά ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα πρέπει να συμβάλλει στους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού και στους ΣΒΑ· είναι πεπεισμένο ότι ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα στην ΕΕ που θα συμβάλλει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην κινητροδότηση επενδύσεων σε καθαρές τεχνολογίες και βιώσιμες λύσεις θα αποτελέσει υπόδειγμα για τις άλλες χώρες και θα τις βοηθήσει να θέσουν σε εφαρμογή παρόμοια συστήματα·

18.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να εκφράζει μία και ενιαία άποψη σε όλα τα διεθνή φόρουμ και ζητεί από την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και από την Επιτροπή να αναλάβουν τον συντονισμό μιας κοινής προσπάθειας εκ μέρους της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλιστεί η δέσμευσή της στην υλοποίηση της συμφωνίας του Παρισιού· ενθαρρύνει την ΕΕ να εξετάσει με ποιους τρόπους θα μπορούσε να αυξηθεί περαιτέρω το επίπεδο φιλοδοξιών της συμφωνίας του Παρισιού· επιμένει στην άποψη ότι είναι αναγκαία η διαμόρφωση ολοκληρωμένης στρατηγικής για την κλιματική διπλωματία της ΕΕ και η ενσωμάτωση του κλίματος σε όλους τους τομείς εξωτερικής δράσης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων του εμπορίου, της αναπτυξιακής συνεργασίας και της ανθρωπιστικής βοήθειας· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση, με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και της βασιζόμενης στα ανθρώπινα δικαιώματα προσέγγισης σε όλες τις μελλοντικές πολυμερείς διαπραγματεύσεις·

19.  ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη διεθνή ευαισθητοποίηση γύρω από την κλιματική αλλαγή μέσω συντονισμένων επικοινωνιακών στρατηγικών και δραστηριοτήτων αύξησης της δημόσιας και πολιτικής στήριξης· ζητεί ιδίως να γίνει κατανοητή, σε διεθνές επίπεδο, η διασύνδεση της κλιματικής αλλαγής και της κοινωνικής αδικίας, της μετανάστευσης, της πείνας και της φτώχειας και να γίνει αντιληπτό ότι η παγκόσμια δράση για το κλίμα μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην επίλυση αυτών των ζητημάτων·

20.  επισημαίνει ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις, προωθούμενες κατάλληλα από μια συνδυασμένη πολιτική προσπάθεια, θα είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και ότι, συνεπώς, η επιστημονική διπλωματία της ΕΕ πρέπει και αυτή να λαμβάνεται υπόψη ως τμήμα της συνολικής στρατηγικής για την κλιματική διπλωματία, με την προώθηση και χρηματοδότηση της έρευνας που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή·

21.  υπενθυμίζει ότι, όπως τονίζεται στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής «Η προσαρμογή της Ευρώπης στην αλλαγή του κλίματος – επιλογές δράσης για την ΕΕ» (COM(2007)0354), οι κλιματικά πλέον ευάλωτες περιοχές της Ευρώπης είναι η νότια Ευρώπη και η λεκάνη της Μεσογείου, οι ορεινές και παράκτιες ζώνες, οι πυκνοκατοικημένες κατακλυζόμενες εκτάσεις, η Σκανδιναβία και η περιοχή της Αρκτικής· προτρέπει ως εκ τούτου την ΕΕ να προωθήσει προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης στα οποία να εμπλέκονται τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη σε κάθε περίπτωση, δυνάμει του άρθρου 185 ΣΛΕΕ·

22.  επισημαίνει ως καλό παράδειγμα επιστημονικής διπλωματίας, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, την πρωτοβουλία PRIMA (σύμπραξη έρευνας και καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου), που έχει ως επίκεντρο την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων στην παραγωγή τροφίμων και στην υδροδότηση στη λεκάνη της Μεσογείου· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία, να προσφέρει την απαραίτητη στήριξη και να διασφαλίσει τη συνέχεια της εν λόγω πρωτοβουλίας, όπως και άλλων παρόμοιων πρωτοβουλιών· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια νέα πρωτοβουλία δυνάμει του άρθρου 185 ΣΛΕΕ που θα επιδιώκει ειδικότερα τους στόχους της κλιματικής διπλωματίας της ΕΕ·

23.  απευθύνει έκκληση να συντονιστούν τα σχέδια δράσης της ΕΕ για την ενεργειακή διπλωματία και τη διπλωματία των υδάτων με εκείνα που αφορούν την κλιματική διπλωματία, ενισχύοντας τις συνέργειες και τις κοινές δράσεις, κατά περίπτωση, μεταξύ των αντίστοιχων στοιχείων σε επίπεδο ΕΕ και σε επίπεδο κρατών μελών·

24.  ζητεί να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και η καθιέρωση ετήσιας διαδικασίας, η οποία θα ενεργοποιείται από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ και θα διεξάγεται σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, για τον προσδιορισμό των βασικών προτεραιοτήτων της κλιματικής διπλωματίας της ΕΕ κατά το υπό εξέταση έτος, καθώς και για τη διατύπωση συγκεκριμένων συστάσεων όσον αφορά την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε επίπεδο ικανοτήτων·

25.  δεσμεύεται να διατυπώσει δική του θέση και συστάσεις για μια νέα μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ με ορίζοντα τα μέσα του αιώνα, τις οποίες θα πρέπει να λάβουν υπόψη η Επιτροπή και το Συμβούλιο πριν από την υποβολή της εν λόγω στρατηγικής στην UNFCCC·

26.  δηλώνει την πρόθεσή του να κινήσει διαδικασία προκειμένου να συμβάλει στην προσπάθεια αυτή μέσω της κατάρτισης τακτικών εκθέσεων για τις δραστηριότητες της κλιματικής διπλωματίας της ΕΕ και τα επιτεύγματά της, καθώς και για τις ελλείψεις της· προσθέτει ότι οι τακτικές εκθέσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφείς δείκτες αναφοράς επ’ αυτού·

27.  υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· αναλαμβάνει να αξιοποιήσει καλύτερα τον διεθνή του ρόλο και τη συμμετοχή του σε διεθνή κοινοβουλευτικά δίκτυα, να ενισχύσει τις δραστηριότητες για το κλίμα στο πλαίσιο των εργασιών των αντιπροσωπειών του και των επισκέψεων των αντιπροσωπειών του, ιδίως της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, και κατά τη διάρκεια ευρωπαϊκών και διεθνών διακοινοβουλευτικών συναντήσεων αλλά και σε πλατφόρμες διαλόγου με εθνικά κοινοβούλια και υποεθνικού επιπέδου φορείς/μη κρατικούς παράγοντες και με την κοινωνία των πολιτών, επιδιώκοντας πάντα την απαραίτητη ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

28.  ζητεί τη διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και χρηματοδοτικών πόρων στην ΕΥΕΔ και την Επιτροπή, ώστε να αντικατοπτρίζονται καλύτερα η ισχυρή δέσμευση και η αυξημένη προσήλωση στην κλιματική διπλωματία· καλεί την ΕΥΕΔ, αφενός, να συμπεριλάβει την κλιματική διπλωματία στις ατζέντες των αντιπροσωπειών της ΕΕ όταν συναντούν ομολόγους τους από τρίτες χώρες και διεθνείς ή περιφερειακούς οργανισμούς και, αφετέρου, να συντονίσει τις προσπάθειες κλιματικής διπλωματίας και να τους αποδίδει στρατηγική σημασία, σε κάθε συνάντηση των αντιπροσωπειών της ΕΕ με τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών σε τρίτες χώρες· ζητεί, συνεπώς, την συγκρότηση ενός σημείου επαφής για την κλιματική αλλαγή στις κυριότερες αντιπροσωπείες της ΕΕ σε τρίτες χώρες και το διορισμό μεγαλύτερου ποσοστού κλιματικών εμπειρογνωμόνων όποτε δημιουργούνται μεικτές θέσεις στις αντιπροσωπείες της ΕΕ·

29.  τονίζει ότι δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ που σχετίζονται με το κλίμα μπορούν να δημιουργήσουν υψηλή προστιθέμενη αξία και θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά ώστε να απηχούν την αυξημένη σπουδαιότητα και επείγουσα ανάγκη μιας κλιματικής δράσης καθώς και την ανάγκη περαιτέρω δράσεων κλιματικής διπλωματίας· καλεί συνεπώς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν στις δαπάνες κλιματικής διπλωματίας στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), να εγκρίνουν την διάθεση τουλάχιστον του 30 % για δαπάνες σχετικές με το κλίμα, όπως ζητεί το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: Προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020(8) και να ευθυγραμμίσουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ συνολικά με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού και τους ΣΒΑ, ώστε οι δαπάνες του προϋπολογισμού να μην είναι αντίθετες προς τις προσπάθειες για το κλίμα· επισημαίνει σε αυτό το πλαίσιο ότι οι ευαίσθητοι τομείς ιδιαίτερα (π.χ. γεωργία, βιομηχανία, ενέργεια και μεταφορές) θα χρειαστεί να κάνουν μεγαλύτερες προσπάθειες για τη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· ζητεί καλύτερη χρήση των άλλων κονδυλίων της ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστούν ενεργειακή απόδοση, βελτιστοποιημένα αποτελέσματα και ενισχυμένος αντίκτυπος των δράσεων και των πρωτοβουλιών της ΕΕ·

30.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών με τα κράτη εταίρους, να αναπτύξουν την περιβαλλοντική συνεργασία, προκειμένου να προωθήσουν πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης βασισμένες στην ενεργειακή απόδοση και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

31.  καλεί την Επιτροπή να απηχεί πλήρως την παγκόσμια διάσταση, συμπεριλαμβανομένων των στόχων της ΕΕ για την κλιματική διπλωματία, στις προσεχείς ανακοινώσεις της σχετικά με το «Μέλλον της πολιτικής της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα» και τη μακροπρόθεσμη πολιτική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· καλεί επίσης την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να αναπτύξουν περαιτέρω ένα μακρόπνοο όραμα προκειμένου να εκδώσουν κοινή ανακοίνωση στην οποία θα διατυπώνεται ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται την κλιματική διπλωματία της ΕΕ, καθώς και μια στρατηγική προσέγγιση για τις κλιματικές διπλωματικές δραστηριότητες της ΕΕ, εντός 12 μηνών από την έγκριση της παρούσας έκθεσης, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την προσέγγιση του Κοινοβουλίου, όπως αυτή περιγράφεται στο παρόν κείμενο·

32.  καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να βελτιώσουν τον εσωτερικό συντονισμό τους στις πληθυσμιακές μετακινήσεις λόγω κλίματος, συγκροτώντας μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα διερευνήσει την κλιματική αλλαγή και τη μετανάστευση, μέσω μιας διυπηρεσιακής ομάδας εργασίας·

33.  υπογραμμίζει ότι η χειραφέτηση των γυναικών και η πλήρης και ισότιμη συμμετοχή τους και ο ηγετικός τους ρόλος είναι ζωτικής σημασίας για την κλιματική δράση· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τις πτυχές του φύλου στις κλιματικές πολιτικές και να υιοθετήσουν μια υπεύθυνη στάση σε θέματα φύλου, δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή συχνά επιδεινώνει τις ανισότητες μεταξύ των φύλων και τη θέση της γυναίκας, και να προωθήσουν τη συμμετοχή των αυτοχθόνων γυναικών και των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών στο πλαίσιο της UNFCCC, δεδομένου ότι οι γνώσεις τους για τη διαχείριση των φυσικών πόρων είναι ουσιαστικής σημασίας για τον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής·

Ο αγώνας κατά της κλιματικής αλλαγής ως κατευθυντήριο στοιχείο της διεθνούς συνεργασίας

34.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να αποτελούν ενεργό παράγοντα στους διεθνείς οργανισμούς και τα διεθνή φόρα (όπως ο ΟΗΕ, η UNFCCC, το πολιτικό φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη ανάπτυξη (HPFL), η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR), η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ/ILO), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ/WHO), το ΝΑΤΟ, ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ/ICAO), ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ/IMO), το Αρκτικό Συμβούλιο και οι G-7 και G-20) και να συνεργάζονται στενά με περιφερειακούς οργανισμούς (όπως η Αφρικανική Ένωση (ΑΕ), η Οικονομική Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS), ο Σύνδεσμος Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), η Ομάδα Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ/ACP), η MERCOSUR και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (GCC)) για την προώθηση παγκόσμιων εταιρικών σχέσεων και την υλοποίηση της συμφωνίας του Παρισιού και των ΣΒΑ, με παράλληλη προάσπιση, ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη συστημάτων πολυμερούς συνεργασίας·

35.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να δώσουν στη δράση για το κλίμα πιο προβεβλημένη θέση στις ατζέντες των διασκέψεων κορυφής και συναντήσεις της G20 και των διμερών συναντήσεων των μελών της G20, και να συνεργαστούν με τις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως την Ομάδα των 77 (G77) στον ΟΗΕ, και άλλα δίκτυα όπως τη Συμμαχία Μικρών Νησιωτικών Κρατών (AOSIS)

36.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη δέσμευσή τους στο πλαίσιο του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) με βάση τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού· τονίζει την ανάγκη να αναλάβει ο ΔΝΟ ταχεία και κατάλληλη περαιτέρω δράση, ούτως ώστε να συνεισφέρει η διεθνής ναυτιλία το μερίδιο που της αναλογεί στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής·

37.  ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει τη διάσταση της κλιματικής αλλαγής στις διεθνείς συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων και να αναγάγει την επικύρωση και εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού σε προϋπόθεση για κάθε μελλοντική εμπορική συμφωνία· καλεί σε αυτό το πλαίσιο την Επιτροπή να κάνει μια πλήρη αξιολόγηση της συνέπειας των υφισταμένων συμφωνιών με τη συμφωνία του Παρισιού όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο· καλεί την Επιτροπή να εξορθολογίσει τα χρηματοδοτικά μέσα και προγράμματα, με σκοπό τη διασφάλιση της συνοχής, την υποστήριξη τρίτων χωρών στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και την αύξηση της αποτελεσματικότητας της δράσης της ΕΕ για το κλίμα· συνιστά την ανάπτυξη και τη συστηματική συμπερίληψη μιας υποχρεωτικής θεμελιώδους ρήτρας για την κλιματική αλλαγή στις διεθνείς συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών εμπορίου και επενδύσεων, για την αμοιβαία δέσμευση στην επικύρωση και εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού, ώστε να στηριχθεί έτσι η ευρωπαϊκή και διεθνής διαδικασία απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές·

38.  τάσσεται υπέρ της διαρκούς και ενεργού δέσμευσης της ΕΕ, τόσο στο πλαίσιο του συνασπισμού υψηλών φιλοδοξιών (HAC) όσο και έναντι των χωρών μελών της, ώστε να προβληθεί η αποφασιστικότητά τους να διασφαλίσουν την ουσιαστική υλοποίηση της συμφωνίας του Παρισιού μέσω της εκπόνησης ενός δυναμικού εγχειριδίου κανόνων της εντός του 2018 και την επιτυχή διεξαγωγή του διαλόγου Talanoa στο πλαίσιο της COP24, ο οποίος αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων σε περισσότερα κράτη ώστε να συμμετάσχουν στις εν λόγω προσπάθειες και στη δημιουργία μιας ομάδας ηγετικών παραγόντων στον τομέα του κλίματος κατά τα προσεχή έτη που θα είναι έτοιμοι να αναβαθμίσουν τους στόχους τους για το κλίμα σύμφωνα με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού, προκειμένου να εδραιώσουν τον κοινό ηγετικό τους ρόλο και να ηγηθούν από κοινού στην ενσωμάτωση της κλιματικής διάστασης στα διάφορα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων του εμπορίου, ·της μεταρρύθμισης των διεθνών χρηματοπιστωτικών θεσμών και της ασφάλειας·

39.  αναγνωρίζει τη σημασία των αποτελεσματικών και αποδοτικών μέτρων, στρατηγικών και σχεδίων προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης λύσεων βασισμένων στο οικοσύστημα για την ενίσχυση της προσαρμοστικής ικανότητας, την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας και τη μείωση της ευπάθειας στην αλλαγή του κλίματος στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού·

40.  τονίζει ότι τα οικοσυστήματα στην Αρκτική είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην κλιματική αλλαγή, δεδομένου ότι, κατά τις λίγες τελευταίες δεκαετίες, η θερμοκρασία στην Αρκτική αυξάνεται με περίπου διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με τον μέσο παγκόσμιο όρο· αναγνωρίζει ότι η ρύπανση που επηρεάζει το κλίμα της Αρκτικής προέρχεται κυρίως από ασιατικές, βορειοαμερικανικές και ευρωπαϊκές πηγές εκπομπών, και ότι επομένως τα μέτρα μείωσης των εκπομπών στην ΕΕ παίζουν σημαντικό ρόλο για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος στην Αρκτική· λαμβάνει επίσης υπόψη το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται για την Αρκτική και τους πόρους της λόγω του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος στην περιοχή και της αυξανόμενης γεωπολιτικής σημασίας της Αρκτικής· θεωρεί ότι τα υγιή και βιώσιμα αρκτικά οικοσυστήματα, κατοικούμενα από βιώσιμες κοινότητες, έχουν στρατηγική σημασία για την πολιτική και οικονομική σταθερότητα της Ευρώπης και του κόσμου· θεωρεί αναγκαίο να χορηγηθεί εντέλει στην ΕΕ επίσημο καθεστώς παρατηρητή στο Αρκτικό Συμβούλιο·

41.  επισημαίνει την ευθύνη που, όντας ιστορικώς οι μεγαλύτερες πηγές παγκόσμιας υπερθέρμανσης, φέρουν η ΕΕ και άλλες ανεπτυγμένες χώρες, προκειμένου να επιδείξουν μεγαλύτερη αλληλεγγύη προς τα ευάλωτα κράτη, κυρίως στο Νότιο Ημισφαίριο και τα νησιά, που πλήττονται περισσότερο από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς και να μεριμνήσουν για διαρκή υποστήριξη ώστε να αυξηθεί το επίπεδο ανθεκτικότητάς τους, να συμβάλουν στη μείωση των κινδύνων καταστροφών, μεταξύ άλλων μέσα από την προστασία της φύσης και την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων που παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του κλίματος, καθώς και να τις βοηθήσουν να ανακάμψουν από ζημίες συνδεόμενες με την κλιματική αλλαγή και να βελτιώσουν τα μέτρα προσαρμογής και ανθεκτικότητας μέσω χρηματοδοτικής στήριξης και ανάπτυξης ικανοτήτων, ιδίως μέσω συμπράξεων NDC· σημειώνει ότι τα ευάλωτα κράτη είναι κρίσιμοι εταίροι για την προώθηση μιας φιλόδοξης δράσης για το κλίμα σε διεθνές επίπεδο, λόγω της υπαρξιακής απειλής που συνιστά για αυτά η κλιματική αλλαγή·

42.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να βοηθήσουν τις λιγότερο εύπορες χώρες στις προσπάθειές τους να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα και να αυξήσουν την πρόσβασή τους σε φθηνές πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, όπως και μέσω προγραμμάτων που να προωθούν την πρόσβαση στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία σε συμφωνία με τον ΣΒΑ 17, καθώς και να τα ενημερώσουν για τις τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες για την παρακολούθηση και προστασία περιβάλλοντος και πολιτών, π.χ. το εμβληματικό διαστημικό πρόγραμμα Copernicus και η υπηρεσία του που ασχολείται με την κλιματική αλλαγή· τονίζει τις ευκαιρίες που προσφέρει το Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο της ΕΕ για την τόνωση των έξυπνων κλιματικών επενδύσεων και για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης· τονίζει τη σημασία του να έχουν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις μια μακροπρόθεσμη προοπτική για τις δράσεις τους, βάσει καλά τεκμηριωμένων γνώσεων για τις κλιματικές επιπτώσεις στις ευάλωτες περιοχές· καλεί επίσης την Επιτροπή να αναπτύξει μια συνολική στρατηγική για την προώθηση της αριστείας της ΕΕ στις πράσινες τεχνολογίες σε παγκόσμιο επίπεδο·

43.  τονίζει την ανάγκη εξορθολογισμού των πολιτικών της ΕΕ ούτως ώστε να ανταποκρίνονται επαρκώς σε καταστάσεις, όπως η σιτοδεία και η λειψυδρία, που είναι πιθανό να παρουσιάζονται συχνότερα στο μέλλον· υπενθυμίζει ότι αυτές οι ελλείψεις βασικών τροφίμων θέτουν σοβαρές μακροπρόθεσμες προκλήσεις για την ασφάλεια που απειλούν να εξουδετερώσουν άλλα επιτεύγματα της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ·

44.  καλεί την ΕΕ να δώσει προτεραιότητα στην παροχή βοήθειας υπό μορφή επιδοτήσεων και μεταφορών τεχνολογίας στις φτωχότερες χώρες ώστε να πραγματοποιήσουν την ενεργειακή μετάβαση·

45.  συνιστά να εμβαθύνει η ΕΕ τη στρατηγική συνεργασία της σε κρατικό και μη κρατικό επίπεδο μέσω αναπτυξιακών διαλόγων και συμπράξεων για μηδενικές εκπομπές άνθρακα με τις αναδυόμενες οικονομίες και άλλες χώρες οι οποίες έχουν μεν μείζονα αντίκτυπο στην υπερθέρμανση του πλανήτη, αλλά επιδεικνύουν επίσης αποφασιστικότητα όσον αφορά την παγκόσμια δράση για το κλίμα· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το κλίμα μπορεί να χρησιμεύσει ως εφαλτήριο για τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων με εταίρους με τους οποίους υπάρχουν άλλα, ιδιαιτέρως αμφιλεγόμενα, θέματα ημερήσιας διάταξης, παρέχοντας κατά τον τρόπο αυτό μια δυνατότητα ενίσχυσης της σταθερότητας και της ειρήνης· καλεί την ΕΕ να μοιραστεί εμπειρίες πολιτικής και διδάγματα που άντλησε με τους εταίρους της, προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση της συμφωνίας του Παρισιού· ζητεί από την ΕΕ να συγκροτήσει ειδικές ομάδες που θα συζητούν για κλιματικές πολιτικές και βιωσιμότητα, θα διεξάγουν οικονομικούς και τεχνολογικούς διαλόγους για λύσεις μετάβασης και ανθεκτικότητας, ακόμη και κατά τη διάρκεια των υπουργικών διασκέψεων υψηλού επιπέδου· καλεί την ΕΕ να αναπτύξει και να στηρίξει συμπράξεις σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των στόχων του 2050, της βιώσιμης μεταρρύθμισης των χρηματοπιστωτικών, των καθαρών μεταφορών, των αγορών εκπομπών άνθρακα, και άλλων μηχανισμών τιμολόγησης του άνθρακα πέρα από την Ευρώπη, με σκοπό τον περιορισμό των παγκοσμίων εκπομπών και ταυτόχρονα τη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού για όλους τους οικονομικούς τομείς·

46.  καλεί την ΕΕ να μπει στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης διεθνών και περιφερειακών συμπράξεων στις αγορές εκπομπών άνθρακα, όπως ορίζει το άρθρο 6 της συμφωνίας του Παρισιού, και να χρησιμοποιήσει την εμπειρογνωσία της στη δημιουργία, προσαρμογή και λειτουργία του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΕ/ETS) και την εμπειρία της στη σύνδεση του ΣΕΕ με την ελβετική αγορά άνθρακα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ανάπτυξη μηχανισμών τιμολόγησης του άνθρακα σε τρίτες χώρες και περιφέρειες και να ενθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία προκειμένου να καταστούν αυτοί οι μηχανισμοί ευρέως συμβατοί μεσοπρόθεσμα και να δημιουργηθεί μια διεθνής αγορά άνθρακα μακροπρόθεσμα· τονίζει σε αυτό το πλαίσιο την επιτυχημένη συνεργασία των τελευταίων ετών μεταξύ ΕΕ και Κίνας, που επέτρεψε την έναρξη του πανεθνικού συστήματος εμπορίας εκπομπών στην Κίνα τον Δεκέμβριο 2017· αναμένει τα αποτελέσματα των υπό εξέλιξη εργασιών, που θα έχουν κεντρική σημασία για την καλή λειτουργία του συστήματος· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει χωρίς διακοπή τις φιλοδοξίες της Κίνας στο θέμα της εμπορίας εκπομπών άνθρακα και να ενισχύσει τη μελλοντική συνεργασία ώστε να συνεργαστούμε για ίσους όρους ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο·

47.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει ενεργά, σε διεθνές επίπεδο, μια προορατική πολιτική κατά των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένου και μέσω της θέσπισης ορίων στις εκπομπές και άμεσων μέτρων μείωσης των εκπομπών στους τομείς της διεθνούς ναυτιλίας και αεροπλοΐας·

48.  εκτιμά ότι απαιτείται περισσότερη δουλειά για την ανάπτυξη διασυνοριακών προσαρμογών άνθρακα ως μοχλού για περισσότερες προσπάθειες από όλες τις χώρες με σκοπό την επίτευξη των στόχων που θέτει η συμφωνία του Παρισιού·

49.  συνιστά στην ΕΕ να προωθήσει, από κοινού με τον ΟΗΕ, μεγαλύτερη συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της αμμοθύελλας, που οξύνει τις υφιστάμενες εντάσεις και δημιουργεί νέες, ιδίως στη Μέση Ανατολή· επισημαίνει ότι οι θύελλες αυτές, εκτός από το ότι προκαλούν σοβαρά προβλήματα υγείας, εξαντλούν σταδιακά τους ήδη περιορισμένους υδάτινους πόρους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής· καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί επ’ αυτού με τα Ηνωμένα Έθνη ώστε να βελτιωθούν τα συστήματα παρακολούθησης και προειδοποίησης·

50.  καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εστιάσουν τους στρατηγικούς ενεργειακούς διαλόγους τους με τις χώρες εξαγωγής ορυκτών καυσίμων της ευρύτερης γειτονίας της ΕΕ στη συνεργασία για την χωρίς άνθρακα ενέργεια και στα μοντέλα οικονομικής ανάπτυξής μηδενικών εκπομπών άνθρακα, με σκοπό την προώθηση της ειρήνης καθώς και της ανθρώπινης ασφάλειας και ευημερίας στην Ευρώπη και παγκοσμίως·

51.  καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ευθυγραμμίσουν τους διεθνείς πολιτικούς διαλόγους τους και τη συνεργασία με τις χώρες εταίρους πλήρως με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού και με τη φιλοδοξία της ΕΕ να αποκτήσει παγκόσμιο ηγετικό ρόλο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Οι στρατηγικοί εταίροι της ΕΕ

52.  θεωρεί σημαντικό να συνεχίσει η ΕΕ τις προσπάθειές της να επαναφέρει τις ΗΠΑ στην πολυμερή συνεργασία για την κλιματική δράση, και να τις καλέσει να σεβαστούν τη συμφωνία του Παρισιού χωρίς να υποσκάψουν το επίπεδο των φιλοδοξιών της· εκτιμά πως βασικό στοιχείο προς το σκοπό αυτό είναι ο κοινοβουλευτικός διάλογος και η συνεργασία με τις τοπικές αρχές·

53.  επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις για το Brexit και οι μελλοντικές σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να αντικατοπτρίζουν την ανάγκη σταθερής συνεργασίας στην κλιματική διπλωματία·

54.  επισημαίνει ότι οι περιφέρειες και οι πόλεις διαδραματίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη, δεδομένου ότι πλήττονται άμεσα από την κλιματική αλλαγή, η επέκτασή τους έχει άμεσο αντίκτυπο στο κλίμα και συμμετέχουν όλο και πιο ενεργά στον μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ενίοτε παρά τις αντίθετες πολιτικές των εθνικών κυβερνήσεών τους· επαναλαμβάνει την κεφαλαιώδη σημασία που έχουν οι πόλεις και οι περιφέρειες για την εισαγωγή καινοτομιών και μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας, για τη χρήση πράσινων τεχνολογιών, τις επενδύσεις σε δεξιότητες, την κατάρτιση και την αυξημένη ανταγωνιστικότητα, μέσω της ανάπτυξης καθαρών τεχνολογιών σε τοπικό επίπεδο· καλεί ως εκ τούτου την ΕΕ να ενισχύσει περαιτέρω τις σχέσεις της με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και τους αυτόχθονες λαούς στις τρίτες χώρες και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ/OCTs), ώστε να προωθηθεί η θεματική και τομεακή συνεργασία μεταξύ πόλεων και περιφερειών, τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ, να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες προσαρμογής και ανθεκτικότητας, και να ενισχυθούν μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης και σχέδια μείωσης εκπομπών σε κομβικούς τομείς όπως η ενέργεια, η βιομηχανία, η τεχνολογία, η γεωργία και οι μεταφορές τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές, λ.χ. μέσω προγραμμάτων αδελφοποίησης, μέσω του προγράμματος Διεθνούς Αστικής Συνεργασίας, μέσω της στήριξης πλατφορμών όπως το Σύμφωνο των Δημάρχων, καθώς και με τη δημιουργία νέων φόρα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις προσπάθειες των περιφερειακών και τοπικών παραγόντων για περιφερειακά και τοπικά καθορισμένες συνεισφορές (παρόμοιες με τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές) όπου η φιλοδοξία για το κλίμα μπορεί να αυξηθεί μέσω της διαδικασίας αυτής· επισημαίνει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν εν προκειμένω οι αντιπροσωπείες της ΕΕ σε τρίτες χώρες·

55.  επισημαίνει ότι η αυξημένη αστικοποίηση που είναι ορατή σε πολλά μέρη του κόσμου οξύνει τα προβλήματα που επιφέρει η κλιματική αλλαγή λόγω της υψηλότερης ζήτησης πόρων, όπως ενέργειας, γης και νερού, και συμβάλλει στην περαιτέρω επιδείνωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση και οι αυξημένες ποσότητες αποβλήτων, σε πολλά αστικά κέντρα εντός και εκτός της ΕΕ· σημειώνει ότι περαιτέρω συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, όπως τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η ξηρασία και η υποβάθμιση του εδάφους, είναι συχνά ιδιαίτερα αισθητές στις αγροτικές περιοχές· εκτιμά ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και στήριξη στις τοπικές και περιφερειακές αρχές για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, την ανάπτυξη μεγαλύτερης ανθεκτικότητας και τη συμβολή στις προσπάθειες μετριασμού μέσω της ανάπτυξης νέων μορφών ενεργειακού εφοδιασμού και νέων αντιλήψεων σχετικά με τις μεταφορές·

56.  τονίζει τη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των χωρών εταίρων, ιδίως όσον αφορά τις αξιολογήσεις των διασυνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με τους συναφείς διεθνείς κανόνες και τις διεθνείς συμβάσεις, ιδίως τις περί υδάτων συμβάσεις της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) του Ώρχους (Aarhus), και του Έσπο (Espoo)·

57.  ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενισχύσουν τους δεσμούς τους και τη στήριξή τους προς την κοινωνία των πολιτών σε όλο τον κόσμο ως φορέα κλιματικής αλλαγής, να δημιουργήσουν συμμαχίες και να αναπτύξουν συνέργειες με την επιστημονική κοινότητα, με μη κυβερνητικές οργανώσεις, με τοπικές κοινότητες, ιθαγενείς κοινότητες και μη παραδοσιακούς φορείς, ώστε να ευθυγραμμιστούν καλύτερα οι στόχοι, οι ιδέες και οι μέθοδοι των διαφόρων ενδιαφερομένων και να τροφοδοτήσουν μια συντονισμένη προσέγγιση για την κλιματική δράση· προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν με τον ιδιωτικό τομέα, να ενισχύσουν τη συνεργασία για το πώς θα αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες για τη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών άνθρακα, να χαράξουν στρατηγικές εξαγωγών κλιματικών τεχνολογιών για χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο, και να ενθαρρύνουν τη μεταφορά τεχνολογίας και την ανάπτυξη ικανοτήτων σε τρίτες χώρες με σκοπό την προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

58.  υπογραμμίζει τη σημασία της επιστημονικής έρευνας για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων σχετικά με το κλίμα· σημειώνει ότι η διασυνοριακή επιστημονική ανταλλαγή αποτελεί θεμελιώδη συνιστώσα της διεθνούς συνεργασίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν συνεχή στήριξη στις επιστημονικές οργανώσεις που διενεργούν αξιολογήσεις του κλιματικού κινδύνου και που προσπαθούν να αποτιμήσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και προσφέρουν στις πολιτικές αρχές πιθανά μέτρα προσαρμογής· καλεί την ΕΕ να χρησιμοποιήσεις τις ερευνητικές ικανότητές της για να συμβάλει στην παγκόσμια δράση για το κλίμα·

o
o   o

59.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και, προς ενημέρωση, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1) ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 46.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0380.
(3) ΕΕ C 207 της 30.6.2017, σ. 51.
(4) ΕΕ C 487 της 28.12.2016, σ. 24.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0493.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0005.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0066.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0075.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου