Innéacs 
Téacsanna atá glactha
Dé Máirt, 3 Iúil 2018 - Strasbourg
An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh: iarratas EGF/2017/009 FR/Air France
 Clár Eorpach Forbartha Tionscal i réimse na Cosanta ***I
 Staidreamh comhtháite feirme ***I
 Fógra faoi thionscadail infheistíochta sa bhonneagar fuinnimh: aisghear ***I

An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh: iarratas EGF/2017/009 FR/Air France
PDF 136kWORD 48k
Rún
Iarscríbhinn
Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 3 Iúil 2018 ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh (iarratas ón bhFrainc – EGF/2017/009 FR/Air France) (COM(2018)0230 – C8-0161/2018 – 2018/2059(BUD))
P8_TA(2018)0272A8-0210/2018

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0230 – C8‑0161/2018),

–  ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (2014-2020) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006(1) (Rialachán CED),

–  ag féachaint do Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle an 2 Nollaig 2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014-2020(2), agus go háirithe Airteagal 12 de,

–  ag féachaint don Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, comhar i gcúrsaí buiséadacha agus le bainistíocht fhónta airgeadais(3) (Comhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013), agus go háirithe pointe 13 de,

–  ag féachaint don nós imeachta tríthaobhach dá bhforáiltear i bpointe 13 den Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013,

–  ag féachaint don litir ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta,

–  ag féachaint don litir ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Buiséid (A8-0210/2018),

A.  de bhrí go bhfuil ionstraimí reachtacha agus buiséadacha bunaithe ag an Aontas chun tacaíocht bhreise a chur ar fáil d’oibrithe atá thíos leis na mórathruithe struchtúracha ar phatrúin na trádála domhanda nó atá thíos leis an ngéarchéim dhomhanda airgeadais agus eacnamaíoch, agus chun cabhrú lena n-ath-imeascadh sa mhargadh saothair;

B.  de bhrí gur cheart cúnamh airgeadais an Aontais d’oibrithe a chuirtear ar iomarcaíocht a bheith dinimiciúil agus gur cheart é a chur ar fáil chomh tapa agus chomh héifeachtúil agus is féidir;

C.  de bhrí gur chuir an Fhrainc iarratas EGF/2017/009 FR/Air France isteach le haghaidh ranníocaíocht airgeadais ó CED, tar éis 1 858 iomarcaíocht san earnáil eacnamaíoch a aicmítear faoi NACE Athbhreithniú 2 Rannán 51 (Aeriompar) i réigiúin leibhéal NUTS 2 in Île-de-France (FR10) agus in Provence-Alpes-Côte d'Azur (FR82) sa Fhrainc;

D.  de bhrí go bhfuil sé ríthábhachtach tacú le cuideachtaí aeir an Aontais i bhfianaise an sciar den mhargadh atá ag an Aontas in earnáil an aeriompair idirnáisiúnta a bheith ag laghdú;

E.  de bhrí go bhfuil an t-iarratas bunaithe ar na critéir idirghabhála a leagtar amach i bpointe (a) d’Airteagal 4(1) de Rialachán CED, lena gceanglaítear go gcuirfí ar a laghad 500 oibrí ar iomarcaíocht le linn tréimhse thagartha ceithre mhí i bhfiontar atá lonnaithe i mBallstát, lena n-áirítear oibrithe ar chuir soláthraithe agus táirgeoirí iartheachtacha ar iomarcaíocht iad agus/nó daoine féinfhostaithe a bhfuil deireadh tagtha lena ngníomhaíocht;

1.  ag aontú leis an gCoimisiún go bhfuil na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 4(1) de Rialachán CED comhlíonta agus go bhfuil an Fhrainc i dteideal EUR 9 894 483 de ranníocaíocht airgeadais faoin Rialachán sin, arb ionann í agus 60 % den chostas iomlán de EUR 16 490 805, a chuimsíonn EUR 16 410 805 de chaiteachas ar sheirbhísí pearsantaithe agus EUR 80 000 de chaiteachas ar ghníomhaíochtaí ullmhúcháin, bainistíochta, faisnéise agus poiblíochta, rialaithe agus tuairiscithe;

2.  ag tabhairt dá haire gur chuir údaráis na Fraince an t-iarratas isteach an 23 Deireadh Fómhair 2017, agus i ndiaidh don Fhrainc faisnéis bhreise a chur ar fáil, gur chuir an Coimisiún bailchríoch ar a mheasúnú an 23 Aibreán 2018 agus gur thug sé fógra don Pharlaimint faoi an lá céanna;

3.  ag tabhairt dá haire gur thosaigh an Fhrainc ag cur seirbhísí pearsantaithe ar fáil do na tairbhithe spriocdhírithe an 19 Bealtaine 2015, agus gurb í an tréimhse incháilitheachta le haghaidh ranníocaíocht airgeadais ó CED dá réir sin ná an 19 Bealtaine 2015 go dtí an 23 Deireadh Fómhair 2019;

4.  ag meabhrú gurb é sin an dara hiarratas ón bhFrainc, agus an tríú hiarratas maidir le haeriompar, ar ranníocaíocht airgeadais ó CED maidir le hiomarcaíochtaí ag Air France, i ndiaidh iarratas EGF/2013/014 FR/Air France in 2013, EGF/2015/004 IT Alitalia in 2015 agus cinneadh dearfach ina leith(4);

5.  ag meabhrú go mbíonn an ranníocaíocht airgeadais ó CED dírithe ar oibrithe iomarcacha chun cabhrú leo fostaíocht eile a fháil agus nach fóirdheontas í do chuideachtaí;

6.  ag tabhairt dá haire go n-áitíonn an Fhrainc go mbaineann na hiomarcaíochtaí le mórathruithe struchtúracha ar phatrúin na trádála domhanda de thoradh an domhandaithe agus, go háirithe, leis an mórshuaitheadh eacnamaíoch a bhfuil earnáil an aeriompair idirnáisiúnta imithe tríd, go mór mór an laghdú ar an sciar den mhargadh atá ag an Aontas i bhfianaise an ardaithe shuntasaigh ar thrí mhórchuideachta i Murascaill na Peirse, a fhaigheann leibhéal ard Státchabhrach agus fóirdheontas agus a bhíonn faoi réir rialúchán sóisialta agus comhshaoil atá níos scaoilte ná mar a bhíonn cuideachtaí an Aontais faoina réir;

7.  ag cáineadh leibhéal na bhfóirdheontas agus na Státchabhrach a fhaigheann Emirates, Qatar Airways agus Etihad Airways, rud a chuireann go mór lena n-acmhainn agus a lagaíonn staid na mol aerfoirt san Eoraip, lena n-áirítear Paris Charles de Gaulle;

8.  ag meabhrú gur mhol an Coimisiún rialachán an 8 Meitheamh 2017 maidir le hiomaíocht san aeriompar a chosaint(5) arb é is aidhm dó iomaíocht chóir a áirithiú idir aeriompróirí an Aontais agus aeriompróirí tríú tíortha, d’fhonn dálaí a chaomhnú atá fabhrach do leibhéal ard nascachta; ag tabhairt dá haire go bhfuiltear ag súil go gcuirfidh an Pharlaimint agus an Chomhairle tús le caibidlíocht ar an togra reachtach sin san fhómhar in 2018;

9.  ag meabhrú gur dócha go mbeidh tionchar díobhálach fadtéarmach ag na hiomarcaíochtaí a tharla ag Air France ar an ngeilleagar áitiúil, ag a bhfuil fadhbanna maidir le dífhostaíocht fhadtéarmach agus athfhostú oibrithe atá 50 bliain d’aois agus os a chionn;

10.  á iarraidh ar Air France an t-idirphlé sóisialta ardchaighdeáin is gá a áirithiú;

11.  ag tabhairt dá haire go mbaineann an t-iarratas le 1 858 oibrí a cuireadh ar iomarcaíocht ag Air France, agus 76,2 % de na hiomarcaíochtaí in Île-de-France, a bhfuil a bhformhór acu idir 55 agus 64 bliana d’aois; ag aithint na tábhachta atá le bearta gníomhacha sa mhargadh saothair arna gcómhaoiniú ag CED chun cur leis na deiseanna ar ath-imeascadh sa mhargadh saothair; ag tabhairt dá haire ina theannta sin nach bhfuil aon duine de na hoibrithe a cuireadh ar iomarcaíocht san aoisghrúpa 25-29 mbliana agus os cionn 64 bliana d’aois;

12.  ag tabhairt dá haire go bhfuil an Fhrainc ag beartú cúig chineál gníomhaíochta do na hoibrithe iomarcacha a thagann faoi iarratas seo:

   (i) seirbhísí comhairleacha agus gairmthreoir d’oibrithe,
   (ii) gairmoiliúint,
   (iii) ranníocaíocht le haghaidh téarnamh gnó nó tionscnamh gnó,
   (iv) liúntas cuardaigh poist,
   (v) liúntas soghluaisteachta;

13.  ag cur fáilte roimh an gcaoi a bhfuil an pacáiste comhordaithe seirbhísí pearsantaithe tarraingthe suas i gcomhairle le hionadaithe na dtairbhithe spriocdhírithe agus na comhpháirtithe sóisialta mar aon leis na comhaontuithe idir Air France, na ceardchumainn agus an Chomhairle Fostaithe Lárnach lenar áirithíodh gur imigh gach duine dá dheoin féin;

14.  ag tabhairt dá haire go bhfuil na seirbhísí pearsantaithe atá cómhaoinithe ag CED beartaithe d’oibrithe nach bhfuil aon phleananna beachta acu, tráth a n-imeachta dá ndeoin féin, maidir le hathfhostú agus ar mian leo leas a bhaint as bearta athoiliúna, comhairle, treoir nó cúnamh chun gnólacht a bhunú nó gnólacht a thógáil ar láimh;

15.  ag aithint go gceanglaíonn Cód Saothair na Fraince ar chuideachta a bhfuil níos mó ná míle duine fostaithe aici bearta a mholadh agus nach bhforáiltear in iarratas an Chiste Eorpaigh um Choigeartú don Domhandú d’aon ranníocaíochtaí sa chéad cheithre mhí den tsaoire athoiliúna, atá ag teacht leis an tréimhse íosta atá leagtha síos i ndlí na Fraince;

16.  ag tabhairt dá haire gurb ionann na bearta tacaíochta ioncaim agus an t-uasmhéid de 35 % de phacáiste foriomlán na mbeart pearsantaithe, a leagtar amach i Rialachán CED, agus go bhfuil na gníomhaíochtaí sin ag brath ar rannpháirtíocht ghníomhach na dtairbhithe spriocdhírithe i ngníomhaíochtaí cuardaigh poist nó oiliúna;

17.  ag meabhrú gur cheart, i gcomhréir le hAirteagal 7 de Rialachán CED, pacáiste comhordaithe na seirbhísí pearsantaithe a leagan amach ar bhealach a chuireann san áireamh na forbairtí ionchais agus na scileanna riachtanacha ionchais ar an margadh saothair amach anseo agus gur cheart go mbeadh an Pacáiste i gcomhréir leis an aistriú i dtreo geilleagar inbhuanaithe agus éifeachtúil ó thaobh acmhainní de;

18.  ag cur i dtreis go bhfuil sé deimhnithe ag údaráis na Fraince nach bhfaigheann na gníomhaíochtaí incháilithe cúnamh ó chistí nó ó ionstraimí airgeadais eile de chuid an Aontais;

19.  ag athdhearbhú nach gcuirfear cúnamh ó CED in ionad gníomhaíochtaí atá faoi chúram cuideachtaí, de bhua an dlí náisiúnta nó comhaontuithe comhchoiteanna, nó in ionad bearta chun cuideachtaí nó earnálacha a athstruchtúrú;

20.  á iarraidh ar an gCoimisiún na húdaráis náisiúnta a ghríosú le níos mó mionsonraí a chur ar fáil, i dtograí amach anseo, maidir leis na hearnálacha lena mbaineann fás ionchais agus ina bhfuil seans níos mó ann go bhfostófar daoine iontu, mar aon le sonraí cuí-réasúnaithe faoi thionchar mhaoiniú CED, lena n-áirítear ar cháilíocht na bpost agus ar an ráta ath-imeasctha arna bhaint amach trí CED; á iarraidh ar an gCoimisiún, thairis sin, faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme CED agus tuairisc a thabhairt don Pharlaimint ina leith;

21.  ag meabhrú a hachainí ar an gCoimisiún rochtain phoiblí a áirithiú ar na doiciméid ar fad a bhaineann le cásanna CED;

22.  ag formheas an chinnidh a ghabhann leis an rún seo;

23.  á threorú dá hUachtarán an cinneadh a shíniú in éineacht le hUachtarán na Comhairle agus socrú a dhéanamh maidir lena fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

24.  á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh, lena n-áirítear an Iarscríbhinn, chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún.

IARSCRÍBHINN

CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

maidir le leas a bhaint as an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú tar éis iarratas ón bhFrainc – EGF/2017/009 FR/Air France

(Ní dhéantar téacs na hiarscríbhinne seo a atáirgeadh anseo ós rud é go gcomhfhreagraíonn sé leis an ngníomh críochnaitheach, Cinneadh (AE) 2018/1093.)

(1) IO L 347, 20.12.2013, lch. 855.
(2) IO L 347, 20.12.2013, lch. 884.
(3) IO C 373, 20.12.2013, lch. 1.
(4) Cinneadh (AE) 2015/44 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2014 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh, i gcomhréir le pointe 13 den Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, comhar in ábhair bhuiséadacha agus bainistiú fónta airgeadais (iarratas EGF/2013/014 FR/Air France, ón bhFrainc) (IO L 8, 14.1.2015, lch. 18).
(5) COM(2017)0289


Clár Eorpach Forbartha Tionscal i réimse na Cosanta ***I
PDF 124kWORD 49k
Rún
Téacs
Iarscríbhinn
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 3 Iúil 2018 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Clár Eorpach Forbartha Tionscal i réimse na Cosanta lena ndírítear ar thacú le hiomaíochas agus cumas nuálaíochta thionscal cosanta an Aontais (COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))
P8_TA(2018)0275A8-0037/2018

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2017)0294),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 173 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0180/2017),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 7 Nollaig 2017(1),

–  tar éis dóibh dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 7 Meitheamh 2018 go ndéanfaí seasamh na Parlaiminte a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh agus do na tuairimí ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha, ón gCoist um Buiséid agus ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra (A8-0037/2018),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  ag formheas an ráitis chomhpháirtigh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle atá i gceangal leis an rún seo, a fhoilseofar i sraith L d'Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh mar aon leis an ngníomh reachtach críochnathach;

3.  á thabhairt dá haire an ráiteas ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo;

4.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig an bParlaimint arís má chuireann sé téacs eile in ionad a thogra, má leasaíonn sé go suntasach é nó má tá sé ar intinn aige é a leasú go suntasach;

5.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 3 Iúil 2018 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2018/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Clár Eorpach Forbartha Tionscal i réimse na Cosanta lena ndírítear ar thacú le hiomaíochas agus cumas nuálaíochta thionscal cosanta an Aontais

P8_TC1-COD(2017)0125


(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Rialachán (AE) 2018/1092)

IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

RÁITEAS COMHPHÁIRTEACH MAIDIR LE MAOINIÚ AN CHLÁIR EORPAIGH FORBARTHA TIONSCAL I RÉIMSE NA COSANTA

Tá Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle, gan dochar do shainchumais an údaráis bhuiséadaigh faoi chuimsiú an nós imeachta bhuiséadaigh bhliantúil, ag comhaontú go ndéanfar an maoiniú ar Chláir Eorpacha Forbartha Tionscal i réimse na Cosanta a chumhdach sna blianta 2019-2020 mar a leanas:

—  EUR 200 milliún ón gcorrlach gan leithdháileadh;

—  EUR 116,1 milliún ó CEF;

—  EUR 3,9 milliún ó Egnos;

—  EUR 104,1 milliún ó Galileo;

—  EUR 12 milliún ó Copernicus;

—  EUR 63,9 milliún ó ITER.

RÁITEAS ÓN gCOIMISIÚN LE TACAÍOCHT Ó PHARLAIMINT NA hEORPA MAIDIR LE CLÁR EORPACH FORBARTHA TIONSCAL I RÉIMSE NA COSANTA A CHUR CHUN FEIDHME

Chun an Clár Eorpach Forbartha Tionscal i réimse na Cosanta a chur chun feidhme ar bhealach éifeachtúil agus chun comhsheasmhacht iomlán le tionscnaimh eile de chuid an Choimisiúin a áirithiú, tá rún ag an gCoimisiún an clár a chur chun feidhme faoin mbainistíocht dhíreach i gcomhréir le hAirteagal 62(1)(a) den Rialachán Airgeadais.

(1) IO C 129, 11.4.2018, lch. 51.


Staidreamh comhtháite feirme ***I
PDF 117kWORD 54k
Rún
Téacs
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 3 Iúil 2018 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le staidreamh comhtháite feirme agus lena n‑aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1166/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1337/2011 (COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD))
P8_TA(2018)0276A8-0300/2017

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2016)0786),

–  ag féachaint d’Airteagal  294(2) agus d’Airteagal 338 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0514/2016),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 8 Bealtaine 2018 go ndéanfaí seasamh na Parlaiminte a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe (A8-0300/2017),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig an bParlaimint arís má chuireann sé téacs eile in ionad a thogra, má leasaíonn sé go suntasach é nó má tá sé ar intinn aige é a leasú go suntasach;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 3 Iúil 2018 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2018/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le staidreamh comhtháite feirme agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 1166/2008 agus (CE) Uimh. 1337/2011

P8_TC1-COD(2016)0389


(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Rialachán (AE) 2018/1091)


Fógra faoi thionscadail infheistíochta sa bhonneagar fuinnimh: aisghear ***I
PDF 119kWORD 43k
Rún
Téacs
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 3 Iúil 2018 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 256/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le fógra a thabhairt don Choimisiúin faoi thionscadail infheistíochta sa bhonneagar fuinnimh laistigh den Aontas Eorpach (COM(2017)0769 – C8-0448/2017 – 2017/0347(COD))
P8_TA(2018)0277A8-0211/2018

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2017)0769),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 194 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra don Pharlaimint (C8‑0448/2017),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an Dé Céadaoin 14 Feabhra 2018(1),

–  tar éis dóibh dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

–  ag féachaint don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 27 Meitheamh 2018 go ndéanfaí seasamh na Parlaiminte a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh (A8-0211/2018),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo é;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 3 Iúil 2018 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2018/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena n‑aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 256/2014 maidir le fógra a thabhairt don Choimisiún faoi thionscadail infheistíochta sa bhonneagar fuinnimh laistigh den Aontas Eorpach

P8_TC1-COD(2017)0347


(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Rialachán 2018/1504.)

(1) IO C 227, 28.6.2018, lch. 103.

Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais