Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 5. juuli 2018 - Strasbourg
 Chişinău linnapea valimisvõidu kehtetuks tunnistamisest tingitud kriis Moldovas
 Somaalia
 Burundi
 Rakendusotsus DNAandmete automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Horvaatias *
 ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ***I
 ELi reisiinfo ja -lubade süsteem: Europoli ülesanded ***I
 Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ***I
 Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste ITsüsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet ***I
 2019. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks
 Soovitus nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 73. istungjärgu kohta
 Rändekriis ja humanitaarolukord Venezuelas ja selle piiridel
 Suunised liikmesriikidele, kuidas vältida humanitaarabi andmise kriminaliseerimist
 ELiUSA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus
 USA välismaiste kontode maksukuulekuse seaduse (FATCA) kahjulik mõju ELi kodanikele
 Sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtete põhikiri
Tekstid (345 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika