Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 11 септември 2018 г. - Страсбург
 Еквивалентност на полските инспекции ***I
 Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малки предприятия *
 Решение за изпълнение за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новите психоактивни вещества циклопропилфентанил и метоксиацетилфентанил *
 Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на България, Гърция, Литва и Полша
 Проект на коригиращ бюджет № 4/2018: мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на средства на България, Гърция, Литва и Полша
 Въздействие на политиката на сближаване на ЕС върху Северна Ирландия
 Специфични мерки за Гърция
 Начини за реинтеграция на работниците и служителите, възстановяващи се от наранявания и заболявания, чрез качествена заетост
 Отношения между ЕС и трети държави във връзка с регулирането и надзора на финансовите услуги
 Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС
 Европейски корпус за солидарност ***I
 Програма за подкрепа на структурните реформи: финансов пакет и обща цел ***I
 Програма на Евратом в допълнение към Рамковата програма „Хоризонт 2020“ *
 Мерки за борба с психичния тормоз и сексуалния тормоз и за тяхното предотвратяване на работното място, на обществените места и в рамките на политическия живот в ЕС
 Равенство на езиците в ерата на цифровите технологии
 Прозрачно и отговорно управление на природните ресурси в развиващите се страни: случаят с горите
Текстове (695 kb)
Правна информация - Политика за поверителност