Indeks 
Vedtagne tekster
Tirsdag den 2. oktober 2018 - Strasbourg
Anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' immunitet
 Tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav ***I
 Aftale mellem EU og Marokko om videnskabeligt og teknologisk samarbejde: vilkårene og betingelserne for Marokkos deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) ***
 Lufttransportaftale mellem EU og Canada ***
 Medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde *
 Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2018/001 NL/Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed
 Udbud af audiovisuelle medietjenester ***I
 Forslag til ændringsbudget nr. 5/2018: Annullering af reserven for bistand til Tyrkiet under førtiltrædelsesinstrumentet (IPA II), styrkelse af Det Europæiske Naboskabsinstrument (ENI) og af humanitær bistand til andre hastetiltag og ændring af stillingsfortegnelsen for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA) i forbindelse med WiFi4EU-initiativet

Anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' immunitet
PDF 160kWORD 50k
Europa-Parlamentets afgørelse af 2. oktober 2018 om anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' immunitet (2018/2069(IMM))
P8_TA(2018)0358A8-0291/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning af 28. marts 2018 om ophævelse af Georgios Kyrtsos' immunitet, som er fremsendt af vicestatsadvokaten ved Grækenlands højesteret, således at han kan strafforfølges for ikke at have betalt nogle beløb, som han skylder staten (straffesagerne ABM: IG 2017/11402 og EG 10-17/337, indgivet med dokument nr. 160350 af 28. marts 2018), og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 2. maj 2018,

–  der har hørt Georgios Kyrtsos, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 6,

–  der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013(1),

–  der henviser til artikel 62 i Den Hellenske Republiks forfatning,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0291/2018),

A.  der henviser til, at anklagemyndigheden ved Grækenlands højesteret har anmodet om ophævelse af immuniteten for Georgios Kyrtsos, medlem af Europa-Parlamentet, i forbindelse med en straffesag angående manglende betaling af gæld til staten (over 200 000 EUR) i henhold til artikel 25, stk. 1 og 6, i lov nr. 1882/1990, som erstattet ved artikel 23, stk. 1, i lov nr. 2523/1997 og artikel 25, stk. 1, i lov nr. 1882/90 som ændret ved artikel 34, stk. 1, i lov nr. 3220/2004, artikel 3, stk. 1, i lov nr. 3943/2011, artikel 20 i lov nr. 4321/2015 og endelig artikel 8 i lov nr. 4337/2015;

B.  der henviser til, at medlemmer af Europa-Parlamentet i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

C.  der henviser til, at det fastslås i artikel 62 i Den Hellenske Republiks forfatning, at et parlamentsmedlem under sit mandat ikke kan retsforfølges, fastholdes eller fængsles eller på anden måde berøves sin frihed uden parlamentets samtykke;

D.  der henviser til, at Georgios Kyrtsos har fungeret som retlig repræsentant (administrerende direktør) for selskabet "Free Sunday K.M.P. EKDOTIKI AE" siden den 29. juni 2009;

E.  der henviser til, at Georgios Kyrtsos i sin egenskab af retlig repræsentant for Free Sunday K.M.P. EKDOTIKI AE bliver anklaget for ikke at have betalt 627 752,65 EUR (sekshundredeogsyvogtyvetusindesyvhundredeogtooghalvtreds euro og femogtres cent), som han skylder staten;

F.  der henviser til, at den påståede lovovertrædelse helt klart ikke har nogen direkte forbindelse med Georgios Kyrtsos' hverv som medlem af Europa-Parlamentet, men i stedet vedrører hans tidligere stilling som leder af hans avisselskab;

G.  der henviser til, at straffesagen ikke vedrører meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af hvervet som medlem af Europa-Parlamentet som omhandlet i artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter;

H.  der henviser til, at der ikke er nogen grund til at formode, at sagen er indledt med den hensigt at skade medlemmets politiske virksomhed (fumus persecutionis);

1.  vedtager at ophæve Georgios Kyrtsos' immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til de græske myndigheder og Georgios Kyrtsos.

(1) Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav ***I
PDF 246kWORD 48k
Beslutning
Tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. oktober 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (kodifikation) (COM(2018)0139 – C8-0116/2018 – 2018/0066(COD))
P8_TA(2018)0359A8-0290/2018

(Almindelig lovgivningsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0139),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 77, stk. 2, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0116/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103 og 59,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0290/2018),

A.  der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer;

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 2. oktober 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (kodifikation)

P8_TC1-COD(2018)0066


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2018/1806.)

(1) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


Aftale mellem EU og Marokko om videnskabeligt og teknologisk samarbejde: vilkårene og betingelserne for Marokkos deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) ***
PDF 243kWORD 47k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. oktober 2018 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Kongeriget Marokkos deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) (06534/2018 – C8-0150/2018 – 2018/0036(NLE))
P8_TA(2018)0360A8-0281/2018

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (06534/2018),

–  der henviser til udkastet til aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Kongeriget Marokkos deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) (06533/2018),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 186 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0150/2018),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/1324 af 4. juli 2017 om Unionens deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA), der iværksættes i fællesskab af flere medlemsstater,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0281/2018),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Kongeriet Marokko.


Lufttransportaftale mellem EU og Canada ***
PDF 240kWORD 48k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. oktober 2018 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af lufttransportaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Canada på den anden side (06730/2018 – C8-0160/2018 – 2009/0018(NLE))
P8_TA(2018)0361A8-0254/2018

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (06730/2018),

–  der henviser til lufttransportaftalen mellem Canada og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater(1),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 100, stk. 2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8‑0160/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0254/2018),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Canadas regering og parlament.

(1) EUT L 207 af 6.8.2010, s. 32.


Medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde *
PDF 240kWORD 47k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. oktober 2018 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde og i den territoriale anvendelse af direktiv 2008/118/EF (COM(2018)0261 – C8-0226/2018 – 2018/0124(CNS))
P8_TA(2018)0362A8-0284/2018

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2018)0261),

–  der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0226/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0284/2018),

1.  godkender Kommissionens forslag;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2018/001 NL/Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed
PDF 260kWORD 53k
Beslutning
Bilag
Europa-Parlamentets beslutning af 2. oktober 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Nederlandene – EGF/2018/001 NL/Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed) (COM(2018)0548 – C8-0392/2018 – 2018/2220(BUD))
P8_TA(2018)0363A8-0294/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0548 – C8-0392/2018),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0294/2018),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens finansielle bistand til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse, bør være dynamisk og tilvejebringes så hurtigt og effektivt som muligt;

C.  der henviser til, at Nederlandene indgav ansøgning EGF/2018/001 NL/Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed om økonomisk EGF-støtte som følge af 1 324 afskedigelser i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2 hovedgruppe 64 (Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed undtagen forsikring og pensionsforsikring) i NUTS 2-regionerne i NL12 - Friesland, NL13 - Drenthe og NL21 - Overijssel i Nederlandene og til, at dette er den første ansøgning inden for denne økonomiske sektor siden oprettelsen af EGF;

D.  der henviser til, at ansøgningen er baseret på interventionskriteriet i artikel 4, stk. 1, litra b), i EGF-forordningen, som forudsætter mindst 500 arbejdstagere, der afskediges over en periode på ni måneder, i virksomheder, der er aktive inden for den samme økonomiske sektor i en hovedgruppe i NACE rev. 2, og som befinder sig i en eller to sammenhængende regioner på NUTS 2-niveau i en medlemsstat;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, i EGF-forordningen er opfyldt, og at Nederlandene derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 1 192 500 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 1 987 500 EUR;

2.  bemærker, at de nederlandske myndigheder indgav ansøgningen om økonomisk støtte den 23. februar 2018, og at Kommissionens vurdering heraf efter fremlæggelsen af yderligere oplysninger fra Nederlandene blev afsluttet den 20. juli 2018 og fremsendt til Parlamentet den 20. august 2018;

3.  bemærker, at Nederlandene gør gældende, at afskedigelserne er forbundet med den globale finansielle og økonomiske krise og dennes indvirkning på driften og tjenesterne ydet af de nederlandske banker; anerkender, at de lave rentesatser, der blev indført som reaktion på den finansielle krise, de strengere lovgivningsmæssige betingelser og den væsentlige nedgang på realkreditmarkedet og i adgangen til kredit for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) skabte faldende rentabilitet og et presserende behov for nedbringelse af omkostningerne; beklager, at bankerne som følge heraf har reduceret deres personale, primært ved lukning af regionale filialer og omstrukturering til online banking;

4.  anerkender, at der ganske vist har været et vist opsving i de seneste år, men at låneaktiviteterne på realkreditmarkedet fortsat er lavere end før finanskrisen;

5.  beklager, at de finansielle sektorer i andre medlemsstater er udsat for et lignende pres; anerkender, at afskedigelserne i nogle tilfælde kan sprede sig over en for lang periode til, at de opfylder EGF-kriterierne; opfordrer ikke desto mindre medlemsstaternes regeringer til at overveje, om EGF kan spille en nyttig rolle med hensyn til at sætte medarbejderne i stand til at tilpasse sig disse ændringer;

6.  minder om, at afskedigelserne, som fandt sted i tyve virksomheder i den nederlandske banksektor, forventes at have en betydelig negativ indvirkning på den lokale økonomi, at arbejdsløsheden i de tre provinser, der er omfattet af ansøgningen (Friesland, Drenthe og Overijssel), er højere end det nationale gennemsnit, og at virkningerne af afskedigelserne er knyttet til vanskelighederne ved omplacering af arbejdstagerne på grund af manglen på arbejdspladser, de afskedigede arbejdstageres begrænsede uddannelse og det høje antal jobsøgende;

7.  bemærker, at ansøgningen vedrører 1 324 afskedigede arbejdstagere; stiller imidlertid spørgsmålstegn ved, hvorfor kun 450 af dem vil være omfattet af de foreslåede foranstaltninger; påpeger, at flertallet af de afskedigede arbejdstagere er kvinder (59 %), som er en del af det administrative personale eller receptionister; bemærker endvidere, at 27 % af de afskedigede arbejdstagere er 55 år eller ældre; anerkender i lyset heraf vigtigheden af aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som EGF yder støtte til, med henblik på at forbedre chancerne for, at disse sårbare grupper kan vende tilbage til arbejdsmarkedet;

8.  glæder sig over Nederlandenes beslutning om at målrette bistanden mod sårbare grupper og om at hjælpe mennesker med at skifte erhverv, sektor eller region, herunder uddannelse i detailsektoren og nye erhvervsprofiler såsom transport, IT-tjenester og tekniske erhverv, som tilbyder større jobmuligheder;

9.  bemærker, at Nederlandene planlægger syv typer foranstaltninger for de afskedigede arbejdstagere, der er omfattet af denne ansøgning: i) udredning, ii) hjælp til jobsøgning, iii) mobilitetspulje, iv) iværksætterfremme, -kurser og -coaching, v) efter- og videreuddannelse og omskoling, vi) hjælp til genplacering, vii) iværksætterstøtte;

10.  bemærker, at mobilitetspuljen tegner sig for næsten 30 % af den samlede pakke af individualiserede tilbud; forstår, at dette omfatter coaching for personer, som ellers ville have svært ved at finde beskæftigelse;

11.  anerkender, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med interessenter og sociale partnere, som f.eks. den hollandske banksammenslutning (NVB), den hollandske sammenslutning af fagforeninger (FVN) og den nationale kristne sammenslutning af fagforeninger (CNV);

12.  understreger, at de nederlandske myndigheder har bekræftet, at de støtteberettigede foranstaltninger ikke modtager støtte fra andre af Unionens fonde eller finansielle instrumenter;

13.  gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national ret eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

14.  opfordrer Kommissionen til at anmode de nationale myndigheder om i fremtidige forslag at medtage nærmere oplysninger om de sektorer, der har vækstperspektiver og derfor forventes at ansætte personer, samt til at indsamle velfunderede data om virkningen af EGF-finansieringen, herunder vedrørende kvaliteten af job og den grad af reintegration på arbejdsmarkedet, der er opnået gennem EGF;

15.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og bør være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

16.  gentager sin opfordring til Kommissionen om at sikre offentlig adgang til alle dokumenter vedrørende EGF-sager;

17.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

18.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

19.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Nederlandene – EGF/2018/001 NL/Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2018/1675.)

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1


Udbud af audiovisuelle medietjenester ***I
PDF 246kWORD 51k
Beslutning
Tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. oktober 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2010/13/EU om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester i betragtning af de ændrede markedsforhold (COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))
P8_TA(2018)0364A8-0192/2017

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0287),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 53, stk. 1, samt artikel 62 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0193/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 19. oktober 2016 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til udtalelse af 7. december 2016 fra Regionsudvalget(2),

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 13. juni 2018 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og udtalelser fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Retsudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0192/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 2. oktober 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/… om ændring af direktiv 2010/13/EU om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester) i betragtning af de ændrede markedsforhold

P8_TC1-COD(2016)0151


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv (EU) 2018/1808.)

(1) EUT C 34 af 2.2.2017, s. 157.
(2) EUT C 185 af 9.6.2017, s. 41.


Forslag til ændringsbudget nr. 5/2018: Annullering af reserven for bistand til Tyrkiet under førtiltrædelsesinstrumentet (IPA II), styrkelse af Det Europæiske Naboskabsinstrument (ENI) og af humanitær bistand til andre hastetiltag og ændring af stillingsfortegnelsen for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA) i forbindelse med WiFi4EU-initiativet
PDF 258kWORD 51k
Europa-Parlamentets beslutning af 2. oktober 2018 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5/2018 for regnskabsåret 2018, Sektion III – Kommissionen: Annullering af reserven vedrørende støtte til Tyrkiet under instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II), styrkelse af det europæiske naboskabsinstrument (ENI) og af den humanitære bistand til andre hasteaktioner samt ændring af stillingsfortegnelsen for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA) i forbindelse med WiFi4EU-initiativet (11843/2018 – C8-0415/2018 – 2018/2165(BUD))
P8_TA(2018)0365A8-0292/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 41,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(2), særlig artikel 44,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 som endeligt vedtaget den 30. november 2017(3),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(4),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(5),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter(6),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 5/2018, vedtaget af Kommissionen den 10. juli 2018 (COM(2018)0537),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 5/2018, vedtaget af Rådet den 18. september 2018 og fremsendt til Europa-Parlamentet den 20. september 2018 (11843/2018 – C8‑0415/2018),

–  der henviser til skrivelse fra Udenrigsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 88 og 91,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0292/2018),

A.  der henviser til, at budgetmyndighedens to parter, efter pres fra Parlamentet, som led i budgetproceduren for 2018 besluttede at opføre en reserve på 70 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 35 mio. EUR i betalingsbevillinger af Unionens støtte til Tyrkiet fra instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II) på budgetpost 22 02 03 01 Støtte til politiske reformer og gradvis tilpasning til den gældende EU-ret;

B.  der henviser til, at Parlamentet og Rådet besluttede, at frigivelsen af beløbene fra reserven skulle være betinget af, at Tyrkiet "ifølge Kommissionens årsberetning gør målbare fremskridt på områderne retsstatsprincippet, demokrati, menneskerettigheder og pressefrihed; der henviser til, at Kommissionens årsberetning om Tyrkiet af 17. april 2018(7) utvetydigt bekræftede, at der er sket tilbageskridt vedrørende retsstatsprincippet, demokrati og menneskerettigheder i Tyrkiet; der henviser til, at de betingelser, som budgetmyndigheden har fastsat, derfor ikke er opfyldt;

C.  der henviser til, at Kommissionen har foreslået fuldstændigt at annullere de beløb, der er opført i reserven, både i forpligtelses- og betalingsbevillinger, samt de tilhørende budgetanmærkninger;

D.  der henviser til, at Kommissionen har foreslået at styrke det europæiske naboskabsinstrument (ENI) med 70 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger for at finansiere foranstaltninger forbundet med migrationsruten i det centrale Middelhavsområde gennem Nordafrikadelen i EU's trustfond for Afrika (28 mio. EUR) og for at opfylde en del af det tilsagn, EU gav på Bruxelles II-konferencen den 24.-25. april 2018 om støtte til Syriens og regionens fremtid (42 mio. EUR, som skal overføres til EU's regionale trustfond som reaktion på den syriske krise (Madadfonden));

E.  der henviser til, at Kommissionen har foreslået at styrke den humanitære bistand med 35 mio. EUR i betalingsbevillinger for at dække de behov, der følger af forstærkningerne på 124,8 mio. EUR i slutningen af 2017, som ikke omfattede betalingsbevillinger;

F.  der henviser til, at Kommissionen også har foreslået at styrke stillingsfortegnelsen for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA) i forbindelse med WiFi4EU-initiativet ved at tilføje én stilling som midlertidigt ansat i lønklasse AD7; der henviser til, at denne ændring kan finansieres over agenturets budget for dette år;

1.  noterer sig forslaget til ændringsbudget nr. 5/2018, som forelagt af Kommissionen, der omfatter annullering – både i forpligtelses- og betalingsbevillinger – af reserven vedrørende Tyrkiet fra IPA II, en styrkelse af ENI i forpligtelsesbevillinger og af den humanitære bistand i betalingsbevillinger og en styrkelse af stillingsfortegnelsen for INEA i forbindelse med WiFi4EU-initiativet;

2.  udtrykker bekymring over den fortsatte forringelse af de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder samt vedrørende retsstatsprincippet i Tyrkiet og over, at Tyrkiet fortsat bevæger sig væk fra de europæiske værdier;

3.  gentager, at ingen afgørelser vedrørende finansiering under IPA II i Tyrkiet bør træffes på bekostning af Unionens støtte til det tyrkiske civilsamfund, og at denne bør øges yderligere;

4.  fastholder, at det er nødvendigt, at der – i samarbejde med de relevante internationale, nationale og regionale myndigheder – anvendes brugbare løsninger langs migrationsruten i det centrale Middelhavsområde, idet de internationale menneskerettighedsstandarder for så vidt angår behandlingen af migranter respekteres fuldt ud;

5.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 5/2018;

6.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 5/2018 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til de øvrige institutioner og de berørte organer samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(3) EUT L 57 af 28.2.2018.
(4) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(5) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1
(6) EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.
(7) COM(2018)0450, SWD(2018)0153.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik