Indekss 
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2018. gada 2. oktobris - StrasbūraGalīgā redakcija
Pieprasījums atcelt Georgios Kyrtsos imunitāti
 Trešās valstis, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, un trešās valstis, uz kuru valstspiederīgajiem šī prasība neattiecas ***I
 ES un Marokas Nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību: noteikumi Marokas dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) ***
 ES un Kanādas gaisa transporta nolīgums ***
 Itālijas pašvaldības Kampione d’Italia un Lugano ezera Itālijas ūdeņu iekļaušana Savienības muitas teritorijā *
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Nīderlandes pieteikums EGF/2018/001 NL/Finanšu pakalpojumu darbības
 Audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšana ***I
 Budžeta grozījuma Nr. 5 projekts: rezerves likvidēšana Turcijas atbalstam no Pirmspievienošanās atbalsta instrumenta (IPA II), Eiropas kaimiņattiecību instrumenta (EKI) un humānās palīdzības citām steidzamām darbībām palielinājums un izmaiņas Inovācijas un tīklu izpildaģentūras (INEA) štatu sarakstā WIFI4EU iniciatīvas kontekstā

Pieprasījums atcelt Georgios Kyrtsos imunitāti
PDF 134kWORD 49k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 2. oktobra lēmums par pieprasījumu atcelt Georgios Kyrtsos imunitāti (2018/2069(IMM))
P8_TA(2018)0358A8-0291/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Grieķijas Augstākās tiesā ģenerālprokurora vietnieka 2018. gada 28. martā iesūtīto pieprasījumu atcelt Georgios Kytsos imunitāti, lai būtu iespējams uzsākt kriminālprocesu pret viņu par nodarījumu, kas saistīts ar naudas summu nenomaksāšanu, kuras pienākas valstij (krimināllietas Nr. ABM: IG 2017/11402 un EG 10-17/337, iesniegtas kopā ar 2018. gada 28. marta dokumentu Nr. 1160350), kurš paziņots 2018. gada 2. maija plenārsēdē,

–  pēc Georgios Kyrtsos uzklausīšanas saskaņā ar Reglamenta 9. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā Protokola Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. un 9. pantu, kā arī 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 6. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 1964. gada 12. maija, 1986. gada 10. jūlija, 2008. gada 15. un 21. oktobra, 2010. gada 19. marta, 2011. gada 6. septembra un 2013. gada 17. janvāra spriedumus(1),

–  ņemot vērā Grieķijas Republikas Konstitūcijas 62. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 5. panta 2. punktu, 6. panta 1. punktu un 9. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0291/2018),

A.  tā kā Grieķijas Augstākās tiesas Prokuratūra ir pieprasījusi atcelt Eiropas Parlamenta deputāta Georgios Kytsos imunitāti saistībā ar kriminālprocesiem, kas attiecas uz valstij pienākošos summu nemaksāšanu (vairāk nekā EUR 200 000), saskaņā ar Likuma1882/1990 25. panta 1. punktu un 6. punktu, kas grozīts ar Likuma 2523/1997 23. panta 1. punktu un Likuma 1882/90 25. panta 1. punktu, kas grozīts ar Likuma 3220/2004 34. panta 1. punktu, Likuma 3943/2011 3. panta 1. punktu, Likuma 4321/2015 20. pantu un, visbeidzot, ar Likuma 4337/2015 8. pantu;

B.  tā kā saskaņā ar Protokola Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. pantu Eiropas Parlamenta locekļiem savā valstī ir imunitāte, ko piešķir attiecīgās valsts parlamenta locekļiem;

C.  tā kā Grieķijas Republikas konstitūcijas 62. pantā ir noteikts, ka parlamenta deputātus parlamentārā sasaukuma laikā nedrīkst saukt pie atbildības, aizturēt, ieslodzīt vai kā citādi ierobežot viņu brīvību, ja nav iepriekš saņemta parlamenta atļauja;

D.  tā kā kopš 2009. gada 29. jūnija Georgios Kyrtsos darbojas kā uzņēmuma “Free Sunday Publishing House Ltd.” juridiskais pārstāvis;

E.  tā kā Georgios Kyrtsos kā uzņēmuma “Free Sunday Publishing House Ltd.” juridiskais pārstāvis tiek apsūdzēts par to, ka viņš nav samaksājis seši simti divdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit divi eiro un sešdesmit pieci centi (EUR 627 752.65), kas pienākas valstij;

F.  tā kā šim iespējamam nodarījumam nav tiešas saistības ar Georgios Kyrtsos kā Eiropas Parlamenta deputāta amatu, bet tas drīzāk attiecas uz viņa bijušo amatu, kas bija laikraksta uzņēmuma vadītājs;

G.  tā kā, piemērojot 8. pantu Protokolā Nr. 7 par privilēģijām un imunitātēm Eiropas Savienībā, ir skaidrs, ka kriminālvajāšana nav saistīta ar attiecīgā Eiropas Parlamenta deputāta paustajiem viedokļiem vai veiktajiem balsojumiem;

H.  tā kā nav nekāda iemesla aizdomām, ka kriminālprocesa uzsākšanas nodoms ir nelabvēlīgi ietekmēt deputāta politisko darbību (fumus persecutionis);

1.  nolemj atcelt Georgios Kyrtsos deputāta imunitāti;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un par to atbildīgās komitejas ziņojumu nekavējoties nosūtīt Grieķijas iestādēm un Georgios Kyrtsos.

(1) Tiesas 1964. gada 12. maija spriedums, Wagner/Fohrmann un Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Tiesas 1986. gada 10. jūlija spriedums, Wybot/Faure u. c., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Vispārējās tiesas 2008. gada 15. oktobra spriedums, Mote/Parlaments, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Tiesas 2008. gada 21. oktobra spriedums, Marra/De Gregorio un Clemente, C-200/07 un C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Tiesas 2010. gada 19. marta spriedums, Gollnisch/Parlaments, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Tiesas 2011. gada 6. septembra spriedums, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Vispārējās tiesas 2013. gada 17. janvāra spriedums, Gollnisch/Parlaments, T-346/11 un T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Trešās valstis, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, un trešās valstis, uz kuru valstspiederīgajiem šī prasība neattiecas ***I
PDF 124kWORD 49k
Rezolūcija
Teksts
Eiropas Parlamenta 2018. gada 2. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru valstspiederīgajiem šī prasība neattiecas (kodificēta redakcija) (COM(2018)0139 – C8-0116/2018 – 2018/0066(COD))
P8_TA(2018)0359A8-0290/2018

(Parastā likumdošanas procedūra – kodifikācija)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0139),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 77. panta 2. punkta a) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0116/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu – Paātrināta darba metode tiesību aktu oficiālai kodifikācijai(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 103. un 59. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0290/2018),

A.  tā kā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas atzinumā teikts, ka šajā priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo tiesību aktu kodifikācija, negrozot to būtību;

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 2. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/..., ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru valstspiederīgajiem minētā prasība neattiecas (kodificēta redakcija)

P8_TC1-COD(2018)0066


(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2018/1806.)

(1) OV C 102, 4.4.1996., 2. lpp.


ES un Marokas Nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību: noteikumi Marokas dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) ***
PDF 125kWORD 48k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 2. oktobra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, kurā paredzēti noteikumi Marokas Karalistes dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) (06534/2018 – C8-0150/2018 – 2018/0036(NLE))
P8_TA(2018)0360A8-0281/2018

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (06534/2018),

–  ņemot vērā projektu Nolīgumam par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, kurā paredzēti noteikumi Marokas Karalistes dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) (06533/2018),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 186. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) punkta v) apakšpunktu (C8‑0150/2018),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 4. jūlija Lēmumu (ES) 2017/1324 par Savienības dalību partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA), ko kopīgi īsteno vairākas dalībvalstis,

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ieteikumu (A8‑0281/2018),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Marokas Karalistes valdībai un parlamentam.


ES un Kanādas gaisa transporta nolīgums ***
PDF 112kWORD 47k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 2. oktobra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu gaisa transporta nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kanādu, no otras puses (06730/2018 – C8-0160/2018 – 2009/0018(NLE))
P8_TA(2018)0361A8-0254/2018

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (06730/2018),

–  ņemot vērā gaisa transporta nolīgumu starp Kanādu un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm(1),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 100. panta 2.  punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C8-0160/2018),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu, kā arī 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu (A8-0254/2018),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Kanādas valdībai un parlamentam.

(1) OV L 207, 6.8.2010., 32. lpp.


Itālijas pašvaldības Kampione d’Italia un Lugano ezera Itālijas ūdeņu iekļaušana Savienības muitas teritorijā *
PDF 113kWORD 47k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 2. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz Itālijas pašvaldības Kampione d’Italia un Lugano ezera Itālijas ūdeņu iekļaušanu Savienības muitas teritorijā un Direktīvas 2008/118/EK teritoriālajā piemērošanā groza Direktīvas 2006/112/EK un 2008/118/EK (COM(2018)0261 – C8-0226/2018 – 2018/0124(CNS))
P8_TA(2018)0362A8-0284/2018

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2018)0261),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0226/2018),

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0284/2018),

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Nīderlandes pieteikums EGF/2018/001 NL/Finanšu pakalpojumu darbības
PDF 141kWORD 52k
Rezolūcija
Pielikums
Eiropas Parlamenta 2018. gada 2. oktobra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Nīderlandes pieteikums EGF/2018/001 NL/ Finanšu pakalpojumu darbības) (COM(2018)0548 – C8-0392/2018 – 2018/2220(BUD))
P8_TA(2018)0363A8-0294/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0548 – C8-0392/2018),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0294/2018),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, vajadzētu būt dinamiskai un tā būtu jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi;

C.  tā kā Nīderlande ir iesniegusi pieteikumu EGF/2018/001 NL/Finanšu pakalpojumu darbības, lai saņemtu EGF finansiālo ieguldījumu pēc 1324 darbinieku atlaišanas no darba ekonomikas nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 64. nodaļā “Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu”, NUTS 2. līmeņa reģionos NL12 — Frīzlande, NL13 — Drente un NL21 — Overeisela Nīderlandē, un tas ir pirmais pieteikums šajā ekonomikas nozarē kopš EGF izveidošanas;

D.  tā kā pieteikums tika iesniegts, pamatojoties uz EGF regulas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto intervences kritēriju, kas nosaka vismaz 500 darba ņēmēju atlaišanu deviņu mēnešu pārskata perioda laikā uzņēmumos, kas darbojas vienā saimnieciskās darbības nozarē, kas definēta NACE 2. red. nodaļas līmenī, un kas atrodas vienā dalībvalsts reģionā vai divos kaimiņu reģionos, kuri definēti NUTS 2. līmenī,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka Nīderlande saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 1 192 500 apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, EUR 1 987 500;

2.  ņem vērā, ka Nīderlandes iestādes pieteikumu iesniedza 2018. gada 23. februārī un pēc tam, kad Nīderlande bija sniegusi papildu informāciju, Komisija pieteikuma novērtēšanu pabeidza 2018. gada 20. jūlijā un 2018. gada 20. augustā par to paziņoja Parlamentam;

3.  ņem vērā, ka Nīderlande apgalvo — darbinieku atlaišana ir saistīta ar pasaules finanšu un ekonomikas krīzi un tās ietekmi uz Nīderlandes banku pakalpojumiem un darbību; atzīst, ka zemo procentu likmju vide, kas tika ieviesta, reaģējot uz finanšu krīzi, stingrāki regulatīvie nosacījumi, hipotekāro kredītu tirgus ievērojama samazināšanās un kredītu sniegšanas samazināšanās maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) izraisīja rentabilitātes lejupslīdi un radīja steidzamu vajadzību samazināt izmaksas; pauž nožēlu par to, ka tā rezultātā bankas samazināja personālu, galvenokārt slēdzot reģionālās filiāles un pārveidojot banku pakalpojumus par tiešsaistē pieejamiem pakalpojumiem;

4.  atzīst — lai gan pēdējos gados ir notikusi ekonomikas atlabšana, hipotekāro aizdevumu apmērs joprojām ir mazāks nekā pirms finanšu krīzes;

5.  pauž nožēlu par to, ka finanšu sektors citās dalībvalstīs saskaras ar līdzīgu spiedienu; pieņem zināšanai, ka dažos gadījumos darbinieku atlaišana var notikt periodā, kas ir pārāk ilgs, lai atbilstu EGF kritērijiem; tomēr aicina dalībvalstu valdības apsvērt to, vai EGF nevarētu būt lietderīgs, lai radītu darba ņēmējiem iespējas pielāgoties šīm pārmaiņām;

6.  atgādina, ka darbinieku atlaišana, kas notika 20 uzņēmumos, kuri darbojas Nīderlandes banku sektorā, sagaidāms, radīs būtisku negatīvu ietekmi uz vietējo ekonomiku, ka bezdarba līmenis visos trijos reģionos (Frīzlandē, Drentē un Overeiselā), kuros tika atlaisti darbinieki, ir augstāks nekā vidējais valsts rādītājs un ka darbinieku atlaišanas sekas ir saistītas ar grūtībām atrast jaunu darbu, jo trūkst darbvietu, atlaistajiem darbiniekiem ir zems izglītības līmenis un darbu meklē liels skaits darba ņēmēju;

7.  ņem vērā, ka pieteikums attiecas uz 1324 atlaistiem darbiniekiem; tomēr pauž izbrīnu, kāpēc pasākumi tiks paredzēti tikai 450 darba ņēmējiem; norāda, ka lielākā daļa atlaisto darbinieku ir sievietes (59 %), kas strādāja kā administratīvās darbinieces vai reģistratores; turklāt norāda, ka 27 % no atlaistajiem darbiniekiem ir vecāki par 55 gadiem; ņemot to vērā, atzīst, ka EGF līdzfinansētiem aktīviem darba tirgus pasākumiem ir svarīga nozīme, lai uzlabotu šo neaizsargāto darba ņēmēju grupu izredzes atgriezties darba tirgū;

8.  atzinīgi vērtē Nīderlandes lēmumu sniegt palīdzību neaizsargātām iedzīvotāju grupām un palīdzēt darba ņēmējiem mainīt profesiju vai nozari vai pārcelties uz citu reģionu, tostarp nodrošinot apmācību mazumtirdzniecības nozarē un jaunos darba profilos, piemēram, transporta, IT pakalpojumu, tehnisko profesiju un citās jomās;

9.  ņem vērā, ka Nīderlande plāno īstenot septiņu veidu pasākumus atlaistajiem darba ņēmējiem, uz kuriem attiecas šis pieteikums, proti: i) sākotnējo pasākumu, ii) palīdzību darba meklēšanā, iii) mobilitātes grupu, iv) apmācību un konsultēšanu uzņēmējdarbības veicināšanai, v) apmācību un pārkvalifikāciju, vi) pārcelšanas atbalstu, vii) dotāciju uzņēmējdarbības veicināšanai;

10.  ņem vērā, ka mobilitātes grupa veido gandrīz 30 % no kopējā individualizēto pakalpojumu kopuma; pieņem zināšanai, ka šajā pasākumā tiek iekļauta konsultāciju sniegšana cilvēkiem, kuriem citādi būtu grūti atrast darbu;

11.  pieņem zināšanai to, ka Nīderlande ir norādījusi — saskaņotā individualizēto pakalpojumu pakete ir izstrādāta, apspriežoties ar ieinteresētajām personām un sociālajiem partneriem, piemēram, ar Nīderlandes Banku asociāciju (NVB), Nīderlandes Arodbiedrību federāciju (FNV) un Valsts kristīgo arodbiedrību federāciju (CNV);

12.  uzsver, ka Nīderlandes iestādes ir apstiprinājušas, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem;

13.  atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

14.  aicina Komisiju turpmākajos priekšlikumos mudināt valstu iestādes sniegt sīkākas ziņas par nozarēm, kurās ir izaugsmes iespējas un kurās tādēļ, iespējams, tiks pieņemti jauni darbinieki, kā arī vākt pamatotus datus par EGF finansējuma ietekmi, cita starpā uz darbvietu kvalitāti, un par reintegrācijas līmeni, kas sasniegts ar EGF intervenci;

15.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kas paredz turpmākas darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

16.  atgādina par savu aicinājumu Komisijai nodrošināt publisku piekļuvi visiem dokumentiem par EGF pieteikumiem;

17.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

18.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

19.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Nīderlandes pieteikumu EGF/2018/001 NL/Finanšu pakalpojumu darbības

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2018/1675.)

(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


Audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšana ***I
PDF 141kWORD 51k
Rezolūcija
Teksts
Eiropas Parlamenta 2018. gada 2. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko, ņemot vērā mainīgos tirgus apstākļus, groza Direktīvu 2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))
P8_TA(2018)0364A8-0192/2017

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0287),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 53. panta 1. punktu un 62. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0193/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 19. oktobra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2016. gada 7. decembra atzinumu(2),

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2018. gada 13. jūnija vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas, Juridiskās komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumus (A8-0192/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 2. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/..., ar ko, ņemot vērā mainīgos tirgus apstākļus, groza Direktīvu 2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva)

P8_TC1-COD(2016)0151


(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai (ES) 2018/1808.)

(1) OV C 34, 2.2.2017., 157. lpp.
(2) OV C 185, 9.6.2017., 41. lpp.


Budžeta grozījuma Nr. 5 projekts: rezerves likvidēšana Turcijas atbalstam no Pirmspievienošanās atbalsta instrumenta (IPA II), Eiropas kaimiņattiecību instrumenta (EKI) un humānās palīdzības citām steidzamām darbībām palielinājums un izmaiņas Inovācijas un tīklu izpildaģentūras (INEA) štatu sarakstā WIFI4EU iniciatīvas kontekstā
PDF 137kWORD 51k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 2. oktobra rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2018 projektu, III iedaļa — Komisija: Rezerves likvidēšana Turcijas atbalstam no Pirmspievienošanās atbalsta instrumenta (IPA II), Eiropas kaimiņattiecību instrumenta (EKI) un humānās palīdzības citām steidzamām darbībām palielinājums un izmaiņas Inovācijas un tīklu izpildaģentūras (INEA) štatu sarakstā WIFI4EU iniciatīvas kontekstā (11843/2018 – C8-0415/2018 – 2018/2165(BUD))
P8_TA(2018)0365A8-0292/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(1) un jo īpaši tās 41. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlijs Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(2), un jo īpaši tās 44. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2017. gada 30. novembrī(3),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(4),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(5),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 26. maija Lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu(6),

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 5/2018 projektu, ko Komisija pieņēma 2018. gada 10. jūlijā (COM(2018)0537),

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 5/2018 projektu, ko Padome pieņēma 2018. gada 18. septembrī un nosūtīja Eiropas Parlamentam 2018. gada 20. septembrī (11843/2018 – C8-0415/2018),

–  ņemot vērā Ārlietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reglamenta 88. un 91. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0292/2018),

A.  tā kā pēc Parlamenta pieprasījuma budžeta lēmējinstitūcija nolēma 2018. gada budžeta procedūras kontekstā, nodrošinot Savienības atbalstu Turcijai no Pirmspievienošanās atbalsta instrumenta (IPA II), iekļaut rezervē saistību apropriācijas EUR 70 miljonu apmērā un maksājumu apropriācijas EUR 35 miljonu apmērā budžeta postenī 22 02 03 01 Atbalsts politiskajām reformām un ar to saistītai pakāpeniskai likumdošanas pielāgošanai Savienības acquis;

B.  tā kā Parlaments un Padome ir izlēmuši, ka rezervē iekļautās summas būtu iespējams atbrīvot tad, “kad Komisijas gada ziņojumā būs norādīts, ka Turcija ir nodrošinājusi pietiekamus uzlabojumus tiesiskuma, demokrātijas, cilvēktiesību un preses brīvības jomā”; tā kā Komisijas 2018. gada 17. aprīļa gada ziņojumā par Turciju(7) tika nepārprotami apstiprināta tiesiskuma, demokrātijas un cilvēktiesību stāvokļa pasliktināšanās Turcijā; tā kā tādējādi nav izpildīts budžeta lēmējinstitūcijas paredzētais nosacījums;

C.  tā kā Komisija ir ierosinājusi pilnībā likvidēt rezervē iekļautās summas — gan saistību, gan maksājumu apropriācijās, — un attiecīgās budžeta piezīmes;

D.  tā kā Komisija ir ierosinājusi palielināt Eiropas kaimiņattiecību instrumentu (EKI) ar saistību apropriācijām 70 miljonu EUR apmērā, lai ar Eiropas Savienības Ārkārtas trasta fonda Āfrikai Ziemeļāfrikas sadaļu finansētu darbības, kas saistītas ar Vidusjūras reģiona centrālās daļas migrācijas maršrutu (EUR 28 miljoni), un izpildītu daļu no Savienības apņemšanās, ko tā 2018. gada 24. un 25. aprīlī pauda Briseles II konferencē “Atbalsts Sīrijas un reģiona nākotnei”(EUR 42 miljoni, ko pārcels uz Eiropas Savienības Reģionālo trasta fondu reaģēšanai uz krīzi Sīrijā (Madad fondu));

E.  tā kā Komisija ir ierosinājusi palielināt humāno palīdzību ar maksājumu apropriācijām EUR 35 miljonu apmērā, lai segtu vajadzības saistībā ar 2017. gada palielinājumu EUR 124,8 miljonu apmērā, kurā netika ietvertas maksājumu apropriācijas;

F.  tā kā Komisija ir arī ierosinājusi palielināt Inovācijas un tīklu izpildaģentūras (INEA) štatu sarakstu WIFI4EU iniciatīvas kontekstā, pievienojot vienu pagaidu darbinieka amata vietu AD7 pakāpē; tā kā šo grozījumu var finansēt Aģentūras šā gada budžeta ietvaros,

1.  pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījumu Nr. 5/2018 projektu, kura mērķis ir likvidēt ar Turciju saistīto rezervi — gan saistību, gan maksājumu apropriācijās, — no IPA II, stiprināt EKI saistību apropriācijas un humāno palīdzību maksājumu apropriācijas, kā arī palielināt INEA štatu sarakstu WIFI4EU iniciatīvas kontekstā;

2.  pauž bažas par pamattiesību un pamatbrīvību, kā arī tiesiskuma stāvokļa nepārtraukto pasliktināšanos Turcijā un par to, ka Turcija aizvien vairāk attālinās no Eiropas vērtībām;

3.  atkārtoti norāda, ka nekādus lēmumus saistībā ar IPA II finansējumu Turcijai nedrīkstētu pieņemt, kaitējot atbalstam, ko Savienība sniedz Turcijas pilsoniskajai sabiedrībai un kas būtu vēl vairāk jāpalielina;

4.  uzstāj, ka ir jārod praktiski īstenojami risinājumi attiecībā uz Vidusjūras reģiona centrālās daļas migrācijas maršrutu, sadarbojoties ar attiecīgajām starptautiskajām, valstu vai reģionālajām iestādēm un pilnībā ievērojot starptautiskos cilvēktiesību standartus attiecībā uz izturēšanos pret migrantiem;

5.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 5/2018 projektu;

6.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 5/2018 ir pieņemts galīgajā variantā, un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

7.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, pārējām attiecīgajām iestādēm un struktūrām un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(2) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(3) OV L 57, 28.2.2018.
(4) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(5) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(6) OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.
(7) COM(2018)0450, SWD(2018)0153.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika