Zoznam 
Prijaté texty
Utorok, 2. októbra 2018 - Štrasburg
Žiadosť o zbavenie imunity Georgiosa Kyrtsosa
 Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajiny, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti ***I
 Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a Marokom: podmienky účasti Maroka na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) ***
 Dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Kanadou ***
 Začlenenie talianskej obce Campione ďItalia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie *
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: uplatňovanie EGF/2018/001 NL/Finančné služby
 Poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb ***I
 Návrh opravného rozpočtu č. 5/2018: zrušenie rezervy súvisiacej s podporou Turecka z nástroja predvstupovej pomoci (IPA II), posilnenie nástroja európskeho susedstva (ENI) a humanitárnej pomoci pre iné naliehavé opatrenia a úprava plánu pracovných miest Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (INEA) v súvislosti s iniciatívou WiFi4EU

Žiadosť o zbavenie imunity Georgiosa Kyrtsosa
PDF 251kWORD 43k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 2. októbra 2018 o žiadosti o zbavenie imunity Georgiosa Kyrtsosa (2018/2069(IMM))
P8_TA(2018)0358A8-0291/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Georgiosa Kyrtsosa, ktorú 28. marca 2018 predložil zástupca generálneho prokurátora Najvyššieho súdu Grécka, aby mohol proti nemu začať trestné konanie za trestný čin nezaplatenia dlžných súm štátu (trestnoprávne veci ABM: IG 2017/11402 a EG 10-17/337, predložené spolu s dokumentom 1160350 z 28. marca 2018), a ktorá bola oznámená v pléne 2. mája 2018,

–  po vypočutí Georgiosa Kyrtsosa v súlade s článkom 9 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–  so zreteľom na článok 62 Ústavy Helénskej republiky,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0291/2018),

A.  keďže úrad prokurátora na Najvyššom súde Grécka požiadal o zbavenie poslanca Európskeho parlamentu Georgiosa Kyrtsosa imunity v súvislosti s trestným konaním vo veci nezaplatenia dlžnej sumy štátu (suma prevyšujúca 200 000 EUR), podľa ustanovení článku 25 ods. 1 a 6 zákona 1882/1990 novelizovaného ustanoveniami článku 23 ods. 1 zákona 2523/1997 a článku 25 ods. 1 zákona 1882/90 nahradeného článkom 34 ods. 1 zákona 3220/2004, článkom 3 ods. 1 zákona 3943/2011, článkom 20 zákona 4321/2015 a článkom 8 zákona 4337/2015;

B.  keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie požívajú poslanci Európskeho parlamentu na území svojho vlastného štátu imunity priznané členom parlamentu daného štátu;

C.  keďže v článku 62 Ústavy Helénskej republiky sa stanovuje, že poslanci parlamentu nesmú byť počas volebného obdobia stíhaní, zatknutí, väznení ani inak obmedzovaní bez predchádzajúceho súhlasu parlamentu;

D.  keďže Georgios Kyrtsos pôsobil od 29. júna 2009 ako osoba oprávnená konať v mene (výkonný riaditeľ) spoločnosti Free Sunday Publishing House Ltd.;

E.  keďže Georgios Kyrtsos ako osoba oprávnená konať v mene Free Sunday Publishing House Ltd. je obvinený z nezaplatenia sumy šesťstodvadsaťsedemtisíc sedemstopäťdesiatdva eur a šesťdesiatpäť centov (627 752,65 EUR), ktorú dlží štátu;

F.  keďže údajný trestný čin nemá žiadne priame spojenie s činnosťou Georgiosa Kyrtsosa ako poslanca Európskeho parlamentu, ale súvisí s jeho bývalou funkciou manažéra novinovej spoločnosti;

G.  keďže na účely článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie sa trestné konanie netýka vyjadreného názoru alebo hlasovania pri výkone úloh daného poslanca Európskeho parlamentu;

H.  keďže neexistuje dôvod na podozrenie, že hlavným zámerom trestného konania by bolo poškodiť politickú činnosť poslanca (fumus persecutionis);

1.  rozhodol zbaviť Georgiosa Kyrtsosa imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru gréckym orgánom a Georgiosovi Kyrtsosovi.

(1) Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23.


Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajiny, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti ***I
PDF 328kWORD 42k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 2. októbra 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady uvádzajúceho zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (kodifikované znenie) (COM(2018)0139 – C8-0116/2018 – 2018/0066(COD))
P8_TA(2018)0359A8-0290/2018

(Riadny legislatívny postup – kodifikácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0139),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 77 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0116/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov(1),

–  so zreteľom na články 103 a 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0290/2018),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie je predmetom uvedeného návrhu iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez zmeny ich podstaty;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 2. októbra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (kodifikované znenie)

P8_TC1-COD(2018)0066


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2018/1806.)

(1) Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2.


Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a Marokom: podmienky účasti Maroka na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) ***
PDF 244kWORD 42k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 2. októbra 2018 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Marockého kráľovstva na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) (06534/2018 – C8-0150/2018 – 2018/0036(NLE))
P8_TA(2018)0360A8-0281/2018

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (06534/2018),

–  so zreteľom na návrh Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Marockého kráľovstva na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) (06533/2018),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 186 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0150/2018),

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1324 zo 4. júla 2017 o účasti Únie na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA), na ktorom sa spoločne podieľajú niektoré členské štáty,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0281/2018),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Marockého kráľovstva.


Dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Kanadou ***
PDF 242kWORD 42k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 2. októbra 2018 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej v mene Únie (06730/2018 – C8-0160/2018 – 2009/0018(NLE))
P8_TA(2018)0361A8-0254/2018

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (06730/2018),

–  so zreteľom na Dohodu o leteckej doprave medzi Kanadou a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi(1),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 100 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0160/2018),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0254/2018),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Kanady.

(1) Ú. v. EÚ L 207, 6.8.2010, s. 32.


Začlenenie talianskej obce Campione ďItalia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie *
PDF 243kWORD 42k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 2. októbra 2018 o návrhu smernice Rady, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o začlenenie talianskej obce Campione ďItalia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie a do územnej pôsobnosti smernice 2008/118/ES (COM(2018)0261 – C8-0226/2018 – 2018/0124(CNS))
P8_TA(2018)0362A8-0284/2018

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2018)0261),

–  so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0226/2018),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0284/2018),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: uplatňovanie EGF/2018/001 NL/Finančné služby
PDF 347kWORD 48k
Uznesenie
Príloha
Uznesenie Európskeho parlamentu z 2. októbra 2018 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť – EGF/2018/001 NL/Finančné služby, Holandsko) (COM(2018)0548 – C8-0392/2018 – 2018/2220(BUD))
P8_TA(2018)0363A8-0294/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0548 – C8-0392/2018),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (ďalej len „nariadenie o EGF“),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (3) (ďalej len „MID z 2. decembra 2013“), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0294/2018),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorých zasiahli dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu či dôsledky globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní na trh práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť poskytovaná dynamicky a dostupná čo najrýchlejšie a najefektívnejšie;

C.  keďže Holandsko podalo žiadosť EGF/2018/001 NL/Finančné služby o finančný príspevok z fondu EGF ako reakciu na prepustenie 1 324 pracovníkov v hospodárskom sektore klasifikovanom v rámci divízie 64 NACE Revízia 2 (Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia) v regiónoch úrovne 2 NUTS NL12 – Frízsko, NL13 – Drenthe a NL21 – Overijssel v Holandsku, pričom išlo o prvú žiadosť podanú v tomto hospodárskom sektore od založenia EGF;

D.  keďže žiadosť je založená na intervenčných kritériách v zmysle článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia o EGF, podľa ktorého je potrebných aspoň 500 pracovníkov, ktorí boli prepustení v referenčnom období deviatich mesiacov v podnikoch, ktoré fungujú v rovnakom hospodárskom sektore vymedzenom ako divízia NACE Revízia 2 a nachádzajú sa v jednom regióne alebo dvoch susediacich regiónoch vymedzených ako regióny úrovne 2 NUTS v členskom štáte;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 nariadenia o EGF sú splnené a že Holandsko má podľa uvedeného nariadenia nárok na finančný príspevok 1 192 500 EUR, čo predstavuje 60 % celkových nákladov vo výške 1 987 500 EUR;

2.  konštatuje, že holandské orgány podali žiadosť 23. februára 2018 a že na základe dodatočných informácií, ktoré poskytlo Holandsko, Komisia 20. júla 2018 dokončila svoje hodnotenie a 20. augusta 2018 o tom informovala Európsky parlament;

3.  berie na vedomie tvrdenia Holandska, že prepúšťanie je spojené s celosvetovou finančnou a hospodárskou krízou, ako aj vplyv tejto krízy na služby a fungovanie holandských bánk; uznáva, že v dôsledku nízkych úrokových sadzieb, ktoré boli zavedené v reakcii na finančnú krízu, prísnejších regulačných podmienok, výrazného úpadku na trhu s hypotekárnymi úvermi a poklesu v poskytovaní úverov malým a stredným podnikom (MSP) došlo k znižovaniu ziskovosti a vznikla naliehavá potreba zníženia nákladov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že banky preto znížili počet zamestnancov, a to najmä zatvorením regionálnych pobočiek a transformáciou na elektronické bankovníctvo;

4.  uznáva, že hoci v posledných rokoch došlo k určitému ozdraveniu, poskytovanie úverov na hypotekárnom trhu zostáva nižšie ako pred finančnou krízou;

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že finančné sektory v ďalších členských štátoch čelia podobným tlakom; uznáva, že v niektorých prípadoch sa prepúšťanie môže rozložiť na príliš dlhé obdobie, aby sa splnili kritériá EGF; vyzýva však vlády členských štátov, aby zvážili, či by EGF mohol zohrať užitočnú úlohu tým, že umožní zamestnancom prispôsobiť sa týmto zmenám;

6.  pripomína, že sa očakáva, že prepúšťanie, ku ktorému došlo v 20 podnikoch v holandskom bankovom sektore, bude mať veľmi nepriaznivý vplyv na miestne hospodárstvo, že miera nezamestnanosti vo všetkých troch regiónoch, na ktoré sa žiadosť vzťahuje (Frízsko, Drenthe a Overijssel), je vyššia ako celoštátny priemer a že dôsledkom prepúšťania je aj to, že je veľmi ťažké pracovníkov opätovne zamestnať vzhľadom na nedostatok pracovných miest, nízku úroveň ich vzdelania a vysoký počet uchádzačov o zamestnanie;

7.  poznamenáva, že žiadosť sa týka 1 324 prepustených pracovníkov; pýta sa však, prečo sa navrhované opatrenia zameriavajú len na 450 z nich; poukazuje na to, že väčšina prepustených pracovníkov sú ženy (59 %), ktoré pracujú v administratívnych funkciách alebo ako recepčné; ďalej konštatuje, že 27 % prepustených pracovníkov má viac ako 55 rokov; uznáva v tejto súvislosti, že aktívne opatrenia na trhu práce spolufinancované z EGF môžu zvýšiť šance týchto rizikových skupín opätovne sa začleniť na trh práce;

8.  víta rozhodnutie Holandska zamerať pomoc na zraniteľné skupiny a pomôcť ľuďom pri zmene povolania, sektora alebo regiónu vrátane odbornej prípravy pre maloobchodný sektor a nových profesijných profilov, ako napríklad doprava, IT služby a technické povolania, ktoré ponúkajú viac pracovných príležitostí;

9.  poznamenáva, že Holandsko plánuje sedem typov opatrení pre prepustených pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje táto žiadosť: i) úvodný pohovor, ii) pomoc pri hľadaní práce, iii) fond mobility, iv) odborná príprava a poradenstvo na podporu podnikania, v) odborná príprava a rekvalifikácia, vi) pomoc pri preradení na iné miesto, vii) grant na podporu podnikania;

10.  berie na vedomie, že fond mobility predstavuje takmer 30 % z celkového balíka personalizovaných služieb; chápe, že to zahŕňa poradenstvo pre osoby, ktoré by inak mali problém nájsť si zamestnanie;

11.  uznáva, že koordinovaný balík personalizovaných služieb bol vypracovaný na základe konzultácií so zainteresovanými stranami a sociálnymi partnermi, ako napríklad Holandským bankovým združením (NVB), Holandskou federáciou odborových zväzov (FNV) a Národnou kresťanskou federáciou odborových zväzov (CNV);

12.  zdôrazňuje, že holandské orgány potvrdili, že na uvedené oprávnené opatrenia nedostávajú pomoc z iných fondov ani finančných nástrojov Únie;

13.  opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo sektorov;

14.  vyzýva Komisiu, aby vnútroštátne orgány nabádala, aby v budúcich návrhoch uvádzali podrobnejšie informácie o sektoroch, ktoré majú vyhliadky na rast, a mohli by preto poskytnúť ľuďom prácu, a aby zbierali potvrdené údaje o dosahu financovania z EGF vrátane údajov o kvalite pracovných miest a o miere opätovného začlenenia na trh práce dosiahnutej vďaka EGF;

15.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred zohľadniť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné;

16.  opätovne vyzýva Komisiu, aby zabezpečila verejný prístup ku všetkým dokumentom súvisiacim s prípadmi EGF;

17.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

18.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

19.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti z Holandska – EGF/2018/001 NL/Finančné služby

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2018/1675.)

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


Poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb ***I
PDF 326kWORD 57k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 2. októbra 2018 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu (COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))
P8_TA(2018)0364A8-0192/2017

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0287),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 53 ods. 1 a článok 62 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0193/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. októbra 2016(1),

–  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 7. decembra 2016(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 13. júna 2018, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie a stanoviská Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre právne veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0192/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 2. októbra 2018 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu

P8_TC1-COD(2016)0151


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 2018/1808.)

(1) Ú. v. EÚ C 34, 2.2.2017, s. 157.
(2) Ú. v. EÚ C 185, 9.6.2017, s. 41.


Návrh opravného rozpočtu č. 5/2018: zrušenie rezervy súvisiacej s podporou Turecka z nástroja predvstupovej pomoci (IPA II), posilnenie nástroja európskeho susedstva (ENI) a humanitárnej pomoci pre iné naliehavé opatrenia a úprava plánu pracovných miest Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (INEA) v súvislosti s iniciatívou WiFi4EU
PDF 340kWORD 46k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 2. októbra 2018 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2018 na rozpočtový rok 2018, oddiel III – Komisia: Zrušenie rezervy súvisiacej s podporou Turecka z nástroja predvstupovej pomoci (IPA II), posilnenie nástroja európskeho susedstva (ENI) a humanitárnej pomoci pre iné naliehavé opatrenia a úprava plánu pracovných miest Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (INEA) v súvislosti s iniciatívou WiFi4EU (11843/2018 – C8-0415/2018 – 2018/2165(BUD))
P8_TA(2018)0365A8-0292/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(2), a najmä na jeho článok 44,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 prijatý s konečnou platnosťou 30. novembra 2017(3),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(4),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(5),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie(6),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 5/2018, ktorý Komisia prijala 10. júla 2018 (COM(2018)0537),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2018, ktorú prijala Rada 18. septembra 2018 a postúpila Európskemu parlamentu 20. septembra 2018 (11843/2018 – C8‑0415/2018),

–  so zreteľom na list Výboru pre zahraničné veci,

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0292/2018),

A.  keďže na naliehanie Európskeho parlamentu v rámci rozpočtového postupu na rok 2018 sa rozpočtový orgán rozhodol umiestniť 70 miliónov EUR viazaných rozpočtových prostriedkov a 35 miliónov EUR platobných rozpočtových prostriedkov z podpory Únie pre Turecko z nástroja predvstupovej pomoci (IPA II) do rezervy v rámci rozpočtovej položky 22 02 03 01 Podpora politických reforiem a súvisiaceho postupného zosúlaďovania s acquis Únie;

B.  keďže Európsky parlament a Rada sa rozhodli, že na uvoľnenie súm zahrnutých do rezervy bude musieť Turecko podľa výročnej správy Komisie urobiť „dostatočné merateľné zlepšenia v oblasti zásad právneho štátu, demokracie, ľudských práv a slobody tlače“; keďže Komisia vo výročnej správe o Turecku zo 17. apríla 2018(7) jednoznačne dospela k záveru, že situácia v oblasti zásad právneho štátu, demokracie a ľudských práv v Turecku sa zhoršila; keďže podmienka stanovená rozpočtovým orgánom preto nebola splnená;

C.  keďže Komisia navrhla úplné zrušenie súm, ktoré boli vložené do rezervy, a to vo viazaných aj v platobných rozpočtových prostriedkoch, ako aj súvisiacich rozpočtových poznámok;

D.  keďže Komisia navrhla zvýšiť prostriedky pre nástroj európskeho susedstva (ENI) o viazané rozpočtové prostriedky vo výške 70 miliónov EUR s cieľom financovať akcie spojené s migračnou trasou cez centrálne Stredozemie prostredníctvom zložky pre severnú Afriku v rámci trustového fondu EÚ pre Afriku (28 miliónov EUR) a splniť časti prísľubu Únie zo zasadnutia Brusel II, ktoré sa konalo v dňoch 24. – 25. apríla 2018 pod názvom Podpora budúcnosti Sýrie a okolitého regiónu (42 miliónov EUR, ktoré sa majú presunúť do Regionálneho trustového fondu EÚ zriadeného v reakcii na krízu v Sýrii (fond Madad));

E.  keďže Komisia navrhla zvýšiť prostriedky na humanitárnu pomoc o 35 miliónov EUR platobných rozpočtových prostriedkov s cieľom splniť potreby, ktoré sú dôsledkom zvýšení rozpočtových prostriedkov vo výške 124,8 miliónov EUR na konci roku 2017, ktoré nezahŕňali platobné rozpočtové prostriedky;

F.  keďže Komisia tiež navrhla posilnenie plánu pracovných miest Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (INEA) v kontexte iniciatívy WiFi4EU doplnením jednej pozície dočasného zamestnanca v platovej triede AD 7; keďže táto zmena môže byť financovaná v rámci rozpočtu agentúry na tento rok;

1.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 5/2018, ktorý predložila Komisia a ktorý sa týka zrušenia rezervy týkajúcej sa Turecka v nástroji IPA II vo viazaných aj platobných rozpočtových prostriedkoch, posilnenia nástroja európskeho susedstva vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a humanitárnej pomoci v platobných rozpočtových prostriedkoch, a posilnenia plánu pracovných miest INEA v súvislosti s iniciatívou WiFi4EU;

2.  vyjadruje znepokojenie nad pretrvávajúcim zhoršovaním základných práv a slobôd a zásad právneho štátu v Turecku a ďalším odklonom Turecka od európskych hodnôt;

3.  opakovane zdôrazňuje, že akékoľvek rozhodnutie týkajúce sa financovania z nástroja IPA II v Turecku by nemalo byť na úkor podpory Únie pre tureckú občiansku spoločnosť, ktorá by sa mala ďalej zvyšovať;

4.  trvá na potrebe uplatňovať realizovateľné riešenia na migračnej trase cez centrálne Stredozemie v spolupráci s príslušnými medzinárodnými, vnútroštátnymi alebo regionálnymi orgánmi a úplnom dodržiavaní medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv týkajúcich sa zaobchádzania s migrantmi;

5.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2018;

6.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 5/2018 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a ďalším príslušným inštitúciám a orgánom, ako aj národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 57, 28.2.2018.
(4) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(5) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.
(7) COM(2018)0450, SWD(2018)0153.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia