Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο
 Εναρμόνιση και απλούστευση ορισμένων κανόνων στο σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας *
 ΦΠΑ: περίοδος εφαρμογής του μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης και του μηχανισμού ταχείας αντίδρασης *
 Διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης όσον αφορά το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μητρώου *
 Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας ***I
 Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα ***I
 Συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας *
 Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς: ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια
 Τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού και blockchain: οικοδόμηση εμπιστοσύνης με αποδιαμεσολάβηση
 Θεματολόγιο της ΕΕ για τις αγροτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές
Κείμενα (791 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου