Показалец 
Приети текстове
Сряда, 3 октомври 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия
Хармонизиране и опростяване на някои правила от системата на ДДС*
 ДДС: срок на прилагане на механизма за обратно начисляване и на механизма за бързо реагиране *
 Административно сътрудничество в областта на акцизите по отношение на съдържанието на електронния регистър *
 Оценка на здравните технологии ***I
 Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства ***I
 Ставки на ДДС *
 Международни стандарти за финансово отчитане: МСФО 17 „Застрахователни договори“
 Технологии на разпределен регистър и блоквериги: създаване на доверие чрез премахване на посредничеството
 Програма на ЕС за селските, планинските и отдалечените райони

Хармонизиране и опростяване на някои правила от системата на ДДС*
PDF 224kWORD 69k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 3 октомври 2018 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на хармонизирането и опростяването на някои правила от системата на данъка върху добавената стойност и въвеждането на окончателната система за данъчно облагане на търговията между държавите членки (COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS))
P8_TA(2018)0366A8-0280/2018

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2017)0569),

—  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C8‑0363/2017),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0280/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 1
(1)  Когато през 1967 г. Съветът прие общата система на данъка върху добавената стойност (ДДС) посредством директиви 67/227/ЕИО42 и 67/228/ЕИО43 на Съвета, бе поет ангажимент за установяване на окончателна система на ДДС, която да функционира в рамките на Европейската общност така, както би функционирала в рамките на една държава членка. Тъй като политическите и техническите условия не бяха още достатъчно подходящи за такава система, при премахването на фискалните граници между държавите членки в края на 1992 г. беше приет преходен режим на ДДС. В действащата понастоящем Директива 2006/112/ЕО44 на Съвета се предвижда тези преходни правила да бъдат заменени с окончателен режим.
(1)  Когато през 1967 г. Съветът прие общата система на данъка върху добавената стойност (ДДС) посредством директиви 67/227/ЕИО42 и 67/228/ЕИО43на Съвета, бе поет ангажимент за установяване на окончателна система на ДДС, която да функционира в рамките на Европейската общност така, както би функционирала в рамките на една държава членка. Тъй като политическите и техническите условия не бяха още достатъчно подходящи за такава система, при премахването на фискалните граници между държавите членки в края на 1992 г. беше приет преходен режим на ДДС. В действащата понастоящем Директива 2006/112/ЕО44на Съвета се предвижда тези преходни правила да бъдат заменени с окончателен режим. Тези правила обаче са в сила вече няколко десетилетия, вследствие на което е налице сложна преходна система на ДДС, уязвима на прзгранични измами с ДДС в рамките на Съюза. Тези преходни правила имат многобройни недостатъци, вследствие на които системата на ДДС нито е напълно ефикасна, нито е съвместима с изискванията на истинския единен пазар.
_________________
_________________
42 Първа Директива 67/227/ЕИО на Съвета от 11 април 1967 г. за хармонизиране на законодателството на държавите членки относно данъка върху оборота (OВ 71, 14.4.1967 г., стр. 1301).
42 Първа Директива 67/227/ЕИО на Съвета от 11 април 1967 г. за хармонизиране на законодателството на държавите членки относно данъка върху оборота (OВ 71, 14.4.1967 г., стр. 1301).
43 Втора Директива 67/228/ЕИО на Съвета от 11 април 1967 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъците върху оборота — структура и процедури за прилагане на общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ 71, 14.4.1967 г., стр. 1303).
43 Втора Директива 67/228/ЕИО на Съвета от 11 април 1967 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъците върху оборота — структура и процедури за прилагане на общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ 71, 14.4.1967 г., стр. 1303).
44 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).
44 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 1 а (ново)
(1a)  В своето съобщение от 28 октомври 2015 г., озаглавено „Осъвременяване на единния пазар: повече възможности за гражданите и предприятията“, Комисията определи сложността на настоящата система на ДДС като една от основните пречки пред доизграждането на единния пазар. Наред с това расте несъответствието в приходите от ДДС, определено като разликата между размера на действително събраните приходи от ДДС и теоретичния размер на очакваните приходи, като през 2015 г. то достигна 151,5 милиарда евро за ЕС-28. Това показва необходимостта от неотложна и всеобхватна реформа на системата на ДДС в посока окончателна система на ДДС, за да се улесни и опрости презграничната търговия в рамките на Съюза и да се направи системата по-устойчива на измами.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 1 б (ново)
(1б)   Създаването на единно пространство по отношение на ДДС в Съюза е от решаващо значение за намаляването на разходите на предприятията за привеждане в съответствие, за намаляването на рисковете от презгранични измами с ДДС и за опростяването на процедурите, свързани с ДДС. Окончателната система на ДДС ще укрепи единния пазар и ще създаде по-добри икономически условия за презграничната търговия. Тя следва да включва необходимите промени вследствие на технологичното развитие и цифровизацията, промените в стопанските модели и глобализацията на икономиката.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  В своя План за действие във връзка с ДДС45 Комисията обяви намерението си да представи предложение, в което се определят принципите на окончателната система на ДДС за презграничната търговия между предприятия от различни държави членки, основана на данъчно облагане на презграничните доставки в държавата членка на местоназначение на стоките.
(2)  Настоящата система на ДДС в Съюза, въведена през 1993 г., е сходна с европейската митническа система. Липсват обаче еквивалентни проверки, което я превръща в прицелна точка за презгранични измами. Настоящата система на ДДС следва да бъде променена из основи по такъв начин, че доставката на стоки от една държава членка до друга да се облага така, както ако са доставени и придобити в рамките на една държава членка. В своя План за действие във връзка с ДДС45 Комисията обяви намерението си да представи предложение, в което се определят принципите на окончателната система на ДДС за презграничната търговия между предприятия от различни държави членки, основана на данъчно облагане на презграничните доставки в държавата членка на местоназначение на стоките. Тази промяна следва да допринесе за намаляване на свързаните с ДДС презгранични измами с 40 милиарда евро годишно.
_________________
_________________
45 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно план за действие във връзка с ДДС — Към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС — Време за избор (COM(2016)0148, 7.4.2016 г.).
45 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно план за действие във връзка с ДДС — Към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС — Време за избор (COM(2016)0148, 7.4.2016 г.).
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 3
(3)  За тази цел ще бъде необходимо да се замени настоящата система, при която има освободена доставка на стоки в отправната държава членка и облагаемо вътреобщностно придобиване в държавата членка на местоназначение, със система, при която има една-единствена доставка, облагана в държавата членка на местоназначение в съответствие със ставките на ДДС на същата държава членка. По правило ДДС ще бъде начисляван от доставчика, който ще може да проверява приложимата ставка на ДДС във всяка държава членка чрез уебпортал. Ако обаче лицето, придобиващо стоките, е сертифицирано данъчно задължено лице (благонадежден данъкоплатец, признат за такъв от държавите членки), ще се прилага механизмът за обратно начисляване и би следвало сертифицираното данъчно задължено лице да е лице — платец на ДДС по вътресъюзната доставка. Окончателната система на ДДС ще се основава също така и на понятието „схема за единна регистрация“ (обслужване на едно гише) на предприятията, позволяваща плащането и приспадането на дължимия ДДС.
(3)  За тази цел ще бъде необходимо да се замени настоящата система, при която има освободена доставка на стоки в отправната държава членка и облагаемо вътреобщностно придобиване в държавата членка на местоназначение, със система, при която има една-единствена доставка, облагана в държавата членка на местоназначение в съответствие със ставките на ДДС на същата държава членка. По правило ДДС ще бъде начисляван от доставчика, който ще може да проверява приложимата ставка на ДДС във всяка държава членка чрез уебпортал. Окончателната система на ДДС ще се основава също така и на понятието „схема за единна регистрация“ (обслужване на едно гише) на предприятията, позволяваща плащането и приспадането на дължимия ДДС. Обслужването на едно гише заема централно място в новата система, която е основана на принципа на облагане в държавата на местоназначение и без която сложността на системата на ДДС и административната тежест биха се увеличили значително. Поради това разширяването на режима за съкратено обслужване на едно гише, така че да обхваща всички услуги и продажби на стоки между предприятия, следва да се извърши в рамките на предложените подобрения на настоящата система.
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 3 a (ново)
(3а)  За да се гарантират оперативната съвместимост, лесното ползване и бъдещото извършване на проверки за измами, обслужването на едно гише за предприятията следва да се извършва посредством хармонизирана презгранична информационна система, основана на общи стандарти и позволяваща автоматично извеждане и въвеждане на данни, например чрез използването на уеднаквени стандартни формуляри.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 4
(4)  Следва горепосочените принципи да бъдат установени в Директивата и да заменят действащата разпоредба, според която окончателният режим е основан на данъчното облагане в държавата членка на произход.
(4)  Следва горепосочените принципи да бъдат установени в Директивата и да заменят действащата разпоредба, според която окончателният режим е основан на данъчното облагане в държавата членка на произход, с окончателна система на ДДС. Тези нови принципи биха позволили на държавите членки да се борят по-успешно с измамите с ДДС, особено с вътреобщностните измами с липсващ търговец, които се изчисляват на най-малко 50 милиарда евро годишно.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 5
(5)  В своите заключения от 8 ноември 2016 г.46 Съветът прикани Комисията да внесе някои подобрения в правилата за ДДС на Съюза по отношение на презграничните сделки, ролята на идентификационния номер за целите на ДДС в контекста на освобождаването на вътреобщностните доставки, режима на складиране на стоки до поискване от клиента, верижните сделки и доказателството за превоз за целите на освобождаването на вътреобщностните сделки.
(5)  В своите заключения от 8 ноември 2016 г.46 Съветът прикани Комисията да внесе някои подобрения в правилата за ДДС на Съюза по отношение на презграничните сделки във връзка с четири области: ролята на идентификационния номер за целите на ДДС в контекста на освобождаването на вътреобщностните доставки, режима на складиране на стоки до поискване от клиента, верижните сделки и доказателството за превоз за целите на освобождаването на вътреобщностните сделки.
_________________
_________________
46 Заключения на Съвета от 8 ноември 2016 г. относно подобряване на действащите правила на ЕС за ДДС за трансграничните трансакции (№ 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 от 9 ноември 2016 г.).
46 Заключения на Съвета от 8 ноември 2016 г. относно подобряване на действащите правила на ЕС за ДДС за трансграничните трансакции (№ 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 от 9 ноември 2016 г.).
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 6
(6)  Предвид това искане и факта, че до въвеждането на окончателната система на ДДС за вътресъюзната търговия ще изминат няколко години, посочените конкретни мерки, целящи да хармонизират и опростят някои процедури за предприятията, са подходящи.
(6)  Предвид това искане и факта, че все още предстои надлежното въвеждане на окончателната система на ДДС за вътресъюзната търговия, посочените конкретни мерки, целящи да хармонизират и опростят някои процедури за предприятията, са подходящи само като преходен режим.
Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 7
(7)  За ефикасното прилагане на подобренията на правилата за ДДС на Съюза по отношение на презграничните сделки, както и за плавния преход към окончателната система на вътресъюзната търговия е необходимо да бъде създаден статусът на сертифицирано данъчно задължено лице.
(7)  За ефикасното прилагане на подобренията на правилата за ДДС на Съюза по отношение на презграничните сделки, както и за плавния преход към окончателната система на вътресъюзната търговия е необходимо да бъде създаден статусът на сертифицирано данъчно задължено лице. Необходимо е обаче да се въведат строги критерии, които да се прилагат по хармонизиран начин от всички държави членки, за определяне кои предприятия могат да се ползват от статуса на сертифицирано данъчно задължено лице, и общи правила и разпоредби, които да водят до определени глоби и санкции за неспазващите ги.
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 8
(8)  В сега действащата система не се прави разграничение между благонадеждните и по-малко благонадеждните данъчно задължени лица, що се отнася до това кои правила за ДДС да се прилагат. Следва предоставянето на статус на сертифицирано данъчно задължено лице въз основа на обективни критерии да позволи идентифицирането на тези благонадеждни данъчно задължени лица. Този статус би им позволил да се възползват от някои правила, при които би могло да има риск от измами и които поради това не биха били приложими към другите данъчно задължени лица.
(8)  В сега действащата система не се прави разграничение между благонадеждните и по-малко благонадеждните данъчно задължени лица, що се отнася до това кои правила за ДДС да се прилагат. Следва предоставянето на статус на сертифицирано данъчно задължено лице въз основа на обективни критерии, които да се прилагат хармонизирано от държавите членки, да позволи идентифицирането на тези благонадеждни данъчно задължени лица, както и на лицата, които не отговарят напълно на критериите. Този статус би им позволил да се възползват от някои опростени и лесни за прилагане правила, които не биха били приложими към другите данъчно задължени лица.
Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 9
(9)  Достъпът до статуса на сертифицирано данъчно задължено лице следва да се основава на критерии, хармонизирани на равнището на Съюза, и следва съответно сертифицирането от една държава членка да е валидно в целия Съюз.
(9)  Достъпът до статуса на сертифицирано данъчно задължено лице следва да се основава на ясно определени критерии и да се предоставя на предприятията, включително МСП. Тезие критерии следва да бъдат хармонизирани на равнището на Съюза и следва съответно сертифицирането от една държава членка да е валидно в целия Съюз. С оглед на това Комисията следва да представи актове за изпълнение и всеобхватни и лесни за използване насоки, улесняващи хармонизирането и административното сътрудничество между органите и осигуряващи оперативна съвместимост между държавите членки, като в същото време проверява правилното прилагане от страна на държавите членки на тези хармонизирани критерии в целия Съюз. Тези насоки следва да бъдат тясно съгласувани с критериите за одобрени икономически оператори съгласно Митническия кодекс на Съюза, с оглед намаляване на административната тежест и осигуряване на единно изпълнение и спазване във всички държави членки.
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 9 a (ново)
(9a)   Като обърне специално внимание на по-високите разходи за МСП за привеждане в съответствие, Комисията следва да представи опростени административни процедури за придобиване на статус на сертифицирани данъчно задължени лица от МСП.
Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 9 б (ново)
(9б)   Информацията дали даден стопански субект е сертифицирано данъчно задължено лице следва да бъде достъпна чрез системата за обмен на информация за ДДС (VIES).
Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 10
(10)  На някои данъчно задължени лица, ползващи се от особен режим, който ги изключва от общите правила за ДДС, или които извършват само инцидентна икономическа дейност, не следва да се предоставя статус на сертифицирано данъчно задължено лице по отношение на този особен режим или тази инцидентна дейност. В против случай би могло да се наруши гладкото прилагане на предложените промени.
(10)  На някои данъчно задължени лица, ползващи се от особен режим, който ги изключва от общите правила за ДДС, не следва да се предоставя статус на сертифицирано данъчно задължено лице по отношение на този особен режим или тази инцидентна дейност. В против случай би могло да се наруши гладкото прилагане на предложените промени. Освен това следва да се обърне специално внимание на това да се гарантира, че МСП не са поставени в неблагоприятно конкурентно положение в сравнение с големите предприятия във връзка с придобиването на статус на сертифицирано данъчно задължено лице.
Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 13 a (ново)
(13a)  Пилотният проект за презгранично данъчно становище на ЕС по отношение на ДДС следва да бъде основата за напълно разработен инструмент на Съюза за предотвратяване на конфликти на правилата за ДДС относно данъчните спорове и за разрешаване на вътресъюзни презгранични спорове по дела във връзка с ДДС. Националните механизми ще продължат да се прилагат при вътрешни данъчни спорове във връзка с ДДС между конкретния данъкоплатец и националния данъчен орган.
Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 13 б (ново)
(13б)  Настоящата директива предвижда временни разпоредби, преди държавите членки да приемат окончателна система за данъчно облагане на търговията между държавите членки, и следва да бъде придружена от съответните актове за изпълнение и насоки. Настоящата директива, актовете за изпълнение и насоките следва да влязат в сила едновременно.
Изменение 18
Предложение за директива
Съображение 13 в (ново)
(13в)  Следва да се създаде механизъм за гарантиране на прозрачна и пряка информационна система, която автоматично да известява данъкоплатците за актуализации и промени в ставките на ДДС на държавите членки. Този механизъм следва да се основава на хармонизирани стандарти и отчетни формуляри, като се гарантират единна отчетност и извличане на данни във всички държави членки. Държавите членки следва да бъдат задължени да гарантират, че цялата информация относно националните ставки на ДДС е вярна и актуална. Държавите членки следва също така да гарантират, че всякакви промени в националните ставки на ДДС се обявяват посредством такава система в разумен срок след тяхното приемане и при всички случаи – преди промените да започнат да се прилагат.
Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 15 а (ново)
(15a)   С оглед на обществения интерес и финансовите интереси на Съюза лицата, сигнализиращи за нередности, следва да се ползват с ефикасна правна защита с цел да се улеснява откриването и предотвратяването на всички форми на измами.
Изменение 20
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 a – параграф 1 – алинея 1
Всяко данъчно задължено лице, което има място на стопанска дейност или постоянен обект в Общността или, в случай на липса на място на стопанска дейност или постоянен обект, има постоянен адрес или обичайно местопребиваване в Общността и което в хода на своята икономическа дейност извършва или възнамерява да извърши някоя от сделките по членове 17а, 20 и 21 или сделки в съответствие с условията по член 138, може да подаде заявление до данъчните органи да му бъде издаден статус на сертифицирано данъчно задължено лице.
Всяко данъчно задължено лице, което има място на стопанска дейност или постоянен обект в Общността и което в хода на своята икономическа дейност извършва или възнамерява да извърши някоя от сделките по членове 17а, 20 и 21 или сделки в съответствие с условията по членове 138 и 138а, може да подаде заявление до данъчните органи да му бъде издаден статус на сертифицирано данъчно задължено лице.
Изменение 21
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13a – параграф 1 – алинея 3
Когато заявителят е данъчно задължено лице, на което е предоставен статус на одобрен икономически оператор за митнически цели, се счита, че критериите по параграф 2 са изпълнени.
Когато заявителят е данъчно задължено лице, на което е предоставен статус на одобрен икономически оператор само за митнически цели, се счита, че критериите по параграф 2 са изпълнени.
Изменение 22
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13а - параграф 2 - буква а
a)  липса на тежко нарушение или повторни нарушения на правилата за данъчно облагане и митническото законодателство, включително липсата на тежки престъпления, свързани с икономическата дейност на заявителя;
a)  липса на тежко нарушение или повторни нарушения на правилата за данъчно облагане и митническото законодателство за последните три години икономическа дейност, липса на сериозна данъчна корекция от страна на данъчните администрации или липса на тежки престъпления, свързани с неговата икономическа дейност, независимо от това дали дейността е протичала в рамките на Съюза или другаде;
Изменение 23
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 а – параграф 2 – буква a а (нова)
aa)  липса на тежки престъпления, свързани с икономическата дейност на заявителя, като например, но не само:
i)  изпиране на пари;
ii)  отклонение от данъчно облагане и данъчни измами;
iii)  злоупотреба с фондове и програми на Съюза;
iv)  измама при фалит (несъстоятелност);
v)  застрахователна или друга финансова измама;
vi)  подкуп и/или корупция;
vii)  киберпрестъпност;
viii)  участие в организирана престъпна група;
ix)  престъпления в областта на конкурентното право;
x)  пряко или косвено участие в терористична дейност;
Изменение 24
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 а – параграф 2 – буква б
б)  доказателство от заявителя за високото равнище на контрол върху неговите операции и стокови потоци или посредством система за управление на търговската и в съответните случаи на транспортната отчетност, позволяваща подходящ данъчен контрол, или посредством благонадеждна или сертифицирана вътрешна одитна пътека;
б)  доказателство от заявителя за високото равнище на контрол върху неговите операции и стокови потоци или посредством система за управление на търговската и в съответните случаи на транспортната отчетност, позволяваща подходящ данъчен контрол, или посредством благонадеждна или сертифицирана вътрешна одитна пътека, в съответствие с актовете за изпълнение и насоките, които Комисията трябва да приеме;
Изменение 25
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 а – параграф 2 – буква в
в)  данни за платежоспособността на заявителя, която се счита за доказана или когато заявителят има добро финансово състояние, което му позволява да изпълнява ангажиментите си при надлежно отчитане на характерните особености на съответния вид стопанска дейност, или чрез представяне на обезпечения на застрахователни или други финансови институции или на други икономически надеждни трети страни.
в)  данни за платежоспособността на заявителя през последните три години, която се счита за доказана или когато заявителят има добро финансово състояние, което му позволява да изпълнява ангажиментите си при надлежно отчитане на характерните особености на съответния вид стопанска дейност, или чрез представяне на обезпечения на застрахователни или други финансови институции или на други икономически надеждни трети страни. Заявителят притежава банкова сметка във финансова институция, установена в Съюза.
Изменение 26
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13a – параграф 2 – алинея 1 а (нова)
Когато през последните три години на заявителя е бил отказан статус на одобрен икономически оператор в съответствие с Митническия кодекс на Съюза, на заявителя не се предоставя статус на сертифицирано данъчно задължено лице.
Изменение 27
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 а – параграф 2 a (нов)
2a.   За да се гарантира хармонизирано тълкуване при предоставянето на статус на сертифицирано данъчно задължено лице, Комисията приема с акт за изпълнение допълнителни насоки за държавите членки относно оценката на тези критерии, които са валидни в целия Съюз. Първият акт за изпълнение се приема не по-късно от един месец след влизане в сила на настоящата директива.
Изменение 28
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 а – параграф 2 б (нов)
2б.   Комисията приема актове за изпълнение и насоки, тясно свързани с актовете за изпълнение и насоките за одобрените икономически оператори за митнически цели.
Изменение 29
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 а – параграф 2 в (нов)
2в.   Критериите, изложени в параграф 2, се прилагат еднакво от всички държави членки въз основа на ясно и точно определени правила и процедури в акта за изпълнение.
Изменение 30
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 а – параграф 3 – алинея 1 – буква г a (нова)
гa)   данъчно задължени лица, които нямат или престават да имат валиден идентификационен номер по ДДС;
Изменение 31
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 a – параграф 3 – алинея 2
На данъчно задължените лица по букви а) — г) обаче може да се предостави статус на сертифицирано данъчно задължено лице за другите икономически дейности, които извършват.
На данъчно задължените лица по букви а) — г) обаче може да се предостави статус на сертифицирано данъчно задължено лице за другите икономически дейности, които извършват, при условие че резултатите от тези дейности не пречат на дейностите, които първоначално са били причината за неполучаване на статуса на сертифицирано данъчно задължено лице.
Изменение 32
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 a – параграф 4 – алинея 1
Данъчно задълженото лице, което подава заявление да му бъде предоставен статус на сертифицирано данъчно задължено лице, набавя цялата информация, изисквана от данъчните органи, за да могат те да вземат решение.
Данъчно задълженото лице, което подава заявление да му бъде предоставен статус на сертифицирано данъчно задължено лице, набавя цялата информация, изисквана от данъчните органи, за да могат те да вземат решение. Комисията въвежда опростени административни процедури за получаване на статус на сертифицирано данъчно задължено лице от МСП.
Изменение 33
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 а - параграф 4 - буква а
a)  органите на държавата членка, в която заявителят е установил стопанската си дейност;
a)  органите на държавата членка, в която заявителят е установил стопанската си дейност, както е определено в Директива (ЕС) .../... на Съвета от ... относно обща основа за облагане с корпоративен данък (ОООКД)* и в Директива (ЕС) .../... на Съвета от ... относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД)**, както и в Директива (ЕС) .../... на Съвета от ... за определяне на правилата относно корпоративното данъчно облагане на значително цифрово присъствие*** и в Директива (ЕС) .../... на Съвета от ... относно обща система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги****;
_________________
*OВ: Моля, въведете в текста номера на Директивата, съдържаща се в документ 2016/0337(CNS), и добавете номера, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на Директивата в бележката под линия.
**OВ: Моля, въведете в текста номера на Директивата, съдържаща се в документ 2016/0336(CNS), и добавете номера, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на Директивата в бележката под линия.
***OВ: Моля, въведете в текста номера на Директивата, съдържаща се в документ 2018/0072(CNS), и добавете номера, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на Директивата в бележката под линия.
****OВ: Моля, въведете в текста номера на Директивата, съдържаща се в документ 2018/0073(CNS), и добавете номера, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на Директивата в бележката под линия.
Изменение 34
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 а – параграф 4 – алинея 2 – буква в
в)   органите на държавата членка, в която е постоянният адрес или обичайното местопребиваване на заявителя, когато той не разполага нито с място на стопанска дейност, нито с постоянен обект.
заличава се
Изменение 35
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 а – параграф 4 a (нов)
4a.   Когато статусът на сертифицирано данъчно задължено лице бъде предоставен, тази информация става достъпна чрез системата за обмен на информация за ДДС (VIES). Промените в статуса се отразяват в системата без забавяен.
Изменение 36
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 a – параграф 5
5.  В случай на отхвърляне на заявлението данъчните органи уведомяват заявителя за решението си и за основанията за отхвърлянето. Държавите членки гарантират, че на заявителя се предоставя право на обжалване на решението за отхвърляне на заявлението.
5.  В случай на отхвърляне на заявлението данъчните органи уведомяват заявителя за решението си и за основанията за отхвърлянето. Държавите членки гарантират, че на заявителя се предоставя право на обжалване на решението за отхвърляне на заявлението. Най-късно до 1 юни 2020 г. чрез акт за изпълнение се установява хармонизирана на равнището на Съюза процедура по обжалване, която включва задължението държавите членки да информират другите държави членки за отхвърлянето и причините за това решение чрез своите данъчни органи. Процедурата по обжалване се открива в разумен срок след уведомяването на заявителя за решението, като този срок се определя с акта за изпълнение, и следва да взема предвид всички приложени процедури за правна защита.
Изменение 37
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 a – параграф 6
6.  Данъчно задълженото лице, на което е предоставен статус на сертифицирано данъчно задължено лице, уведомява данъчните органи без забава за възникването на каквото и да било обстоятелство след вземането на решението, което би могло да повлияе върху продължаването на този статус. Данъчният статус се отнема от данъчните органи, когато критериите по параграф 2 вече не се изпълняват.
6.  Данъчно задълженото лице, на което е предоставен статус на сертифицирано данъчно задължено лице, уведомява в срок от един месец данъчните органи за възникването на каквото и да било обстоятелство след вземането на решението, което би могло да повлияе върху продължаването на този статус. Данъчният статус се отнема от данъчните органи, когато критериите по параграф 2 вече не се изпълняват. Данъчните органи на държавите членки, които са предоставили статуса на сертифицирано данъчно задължено лице, преразглеждат решението си най-малко на всеки две години, за да се гарантира, че условията продължават да се изпълняват. Ако данъчно задълженото лице не е уведомило данъчните органи относно всеки фактор, който евентуално влияе на статуса на сертифицирано данъчно задължено лице, както е определено в акта за изпълнение, или съзнателно го е скрило, то е обект на пропорционални, ефективни и възпиращи санкции, включително загуба на статуса на сертифицирано данъчно задължено лице.
Изменение 38
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 а – параграф 6 a (нов)
6a.  Данъчно задължено лице, на което е бил отказан статус на сертифицирано данъчно задължено лице или което само е поело инициативата да уведоми данъчните органи, че вече не отговаря на критериите по параграф 2, може да кандидатства отново за статус на сертифицирано данъчно задължено лице най-рано шест месеца след датата на отказа или оттеглянето на този статус, при условие че всички относими критерии са изпълнени.
Изменение 39
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 а – параграф 6 б (нов)
6б.  Сертифицирано данъчно задължено лице, което вече няма идентификационен номер за целите на ДДС, автоматично губи своя статус на сертифицирано данъчно задължено лице.
Изменение 40
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 а – параграф 7 a (нов)
7a.   Процедурите относно отхвърлените заявления, промените в ситуацията на данъчно задълженото лице, процедурите по обжалване и процедурите по повторно кандидатстване за статуса на сертифицирано данъчно задължено лице се определят в акт за изпълнение и се прилагат еднакво във всички държави членки.
Изменение 41
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2006/112/ЕО
Член 138 – параграф 1 – буква б
б)  данъчно задълженото лице или данъчно незадълженото юридическо лице, за което е извършена доставката, е идентифицирано за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която започва изпращането или превозът на стоките;
б)  данъчно задълженото лице или данъчно незадълженото юридическо лице, за което е извършена доставката, е идентифицирано за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която започва изпращането или превозът на стоките, и притежава идентификационен номер по ДДС, достъпен чрез системата VIES;
Изменение 42
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2006/112/ЕО
Член 138 а – параграф 3 – буква б
б)  „междинен доставчик“ означава доставчик във веригата, различен от първия доставчик, който изпраща или транспортира стоките — сам или чрез трета страна за своя сметка;
б)  „междинен доставчик“ означава доставчик във веригата, различен от първия доставчик или последния получател/клиент, който изпраща или транспортира стоките — сам или чрез трета страна за своя сметка;
Изменение 43
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2006/112/ЕО
Член 243 – параграф 3 – алинея 2
Всяко данъчно задължено лице, на което се доставят стоки под режима на складиране на стоки до поискване от клиента по член 17а, води регистър на тези стоки.
Всяко данъчно задължено лице, на което се доставят стоки под режима на складиране на стоки до поискване от клиента по член 17а, води цифровизиран регистър на тези стоки, достъпен за данъчните органи.
Изменение 44
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Директива 2006/112/ЕО
Член 262 - параграф 1 - уводна част
1.  Всяко данъчно задължено лице, идентифицирано за целите на ДДС, представя обобщена декларация на следното:
1.  Всяко данъчно задължено лице, идентифицирано за целите на ДДС, представя обобщена декларация на компетентните данъчни органи относно следното:
Изменение 45
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Директива 2006/112/ЕО
Член 262 - параграф 1 а (нов)
1a.  Информацията, посочена в параграф 1, е достъпна за всички ангажирани данъчни органи чрез системата за обмен на информация за ДДС (VIES).
Изменение 46
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 a (нова)
Директива 2006/112/ЕО
Дял XIV – Глава 2 a (нова)
6a)  В дял XIV се добавя следната глава:
„Глава 2а
Механизъм за разрешаване на спорове във връзка с ДДС
Член 398a
1.  До 1 юни 2020 г. се въвежда механизъм за разрешаване на спорове във връзка с ДДС за разрешаване на спорове между държавите членки относно изискани, заведени или предполагаеми погрешни презгранични плащания на ДДС, който се прилага в случаите, в които процедурата за взаимно споразумение не даде резултат в рамките на две години.
2.  Механизмът, посочен в параграф 1, включва компетентните органи на държавите членки.
3.  Механизмът не изключва прилагането на националното законодателство или разпоредбите на международни споразумения, когато това е необходимо за предотвратяване на отклонение от данъчно облагане, данъчни измами или злоупотреби.
4.  Механизмът включва също онлайн платформа за разрешаване на спорове във връзка с ДДС с цел да се даде възможност на държавите членки да разрешават спорове без пряка намеса на механизма или на компетентните органи, като се определят ясни подходи за облекчаване на споровете при възникването им и процедури за разрешаване на спорове.“
Изменение 47
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 б (нова)
Директива 2006/112/ЕО
Дял XIV – Глава 2 б – (нова)
6б)  В дял XIV се добавя следната глава:
„Глава 2б
Автоматизиран механизъм за уведомяване
Член 398б
До 1 юни 2020 г. се установява автоматизиран механизъм за уведомяване. Механизмът гарантира автоматично уведомяване на данъкоплатците относно промените и актуализациите на ставките на ДДС на държавите членки. Това автоматично уведомяване се активира, преди промяната да стане приложима, и най-късно 5 дни след вземането на решението.“
Изменение 48
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2006/112/ЕО
Членове 403 и 404
(9)  Членове 403 и 404 се заличават.
(9)  Член 403 се заличава.
Изменение 49
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 a (нова)
Директива 2006/112/ЕО
Член 404
9a)  Член 404 се заменя със следното:
„Член 404
„Член 404
На всеки четири години с начало приемането на настоящата директива, Комисията, на базата на информацията, получена от държавите-членки, представя пред Европейския парламент и Съвета доклад за функционирането на общата система за ДДС в държавите-членки и по-конкретно за действието на преходния режим за облагане с данък на търговията между държавите-членки. Този доклад се придружава, където е подходящо, от предложения за окончателен режим.“
До …[една година от датата на влизането в сила на настоящата директива], а след това на всеки три години Комисията изпраща на Европейския парламент и на Съвета доклад във връзка с режима на освобождаване относно вноса от трети държави и неговото съответствие с европейската рамка и във връзка със сътрудничеството с компетентните органи на третите държави, по-специално що се отнася до борбата с измамите. До …[две години от датата на влизането в сила на настоящата директива] и на всеки три години след това Комисията изпраща на Европейския парламент и на Съвета доклад относно националните практики във връзка с налагането на административни и наказателни санкции върху юридически и физически лица, признати за виновни за измами с ДДС. Комисията, в сътрудничество с националните и европейските компетентни органи, прилага към този доклад, ако е подходящо, препоръки, целящи постигането на минимална степен на хармонизация.“;
Изменение 50
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 б (нова)
Директива 2006/112/ЕО
Член 404 а (нов)
9б)   Вмъква се следният член 404a:
„Член 404a
На всеки три години всяка държава членка представя на Комисията доклад за оценка на ефикасността на системата за наблюдение на измамите с ДДС, която от своя страна го изпраща на Европейската служба за борба с измамите (OLAF).“;
Изменение 51
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 2
Разпоредбите се прилагат от 1 януари 2019 г.
Разпоредбите, заедно с актове за изпълнение и насоките, се прилагат от 1 януари 2019 г.
Изменение 52
Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 а (нов)
2a.   До ... [датата на приемане на настоящата директива] и на всеки три години след това Комисията, на базата на информацията, получена от държавите членки, представя пред Европейския парламент и Съвета доклад за прилагането на критериите за определяне на сертифицирано данъчно задължено лице в държавите членки и по-конкретно за влиянието, които те могат да имат в борбата с измамите с ДДС. Когато е подходящо, докладът се придружава от предложение за законодателен акт.

ДДС: срок на прилагане на механизма за обратно начисляване и на механизма за бързо реагиране *
PDF 114kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 3 октомври 2018 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на срока на прилагане на незадължителния механизъм за обратно начисляване във връзка с доставките на някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами, и на механизма за бързо реагиране срещу измамите с ДДС (COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS))
P8_TA(2018)0367A8-0283/2018

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0298),

—  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C8‑0265/2018),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0283/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Административно сътрудничество в областта на акцизите по отношение на съдържанието на електронния регистър *
PDF 113kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 3 октомври 2018 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 389/2012 относно административното сътрудничество в областта на акцизите, що се отнася до съдържанието на електронния регистър (COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS))
P8_TA(2018)0368A8-0285/2018

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0349),

—  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C8‑0371/2018),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0285/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.


Оценка на здравните технологии ***I
PDF 415kWORD 124k
Изменения, приети от Европейския парламент на 3 октомври 2018 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оценката на здравните технологии и за изменение на Директива 2011/24/ЕС (COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD))(1)
P8_TA(2018)0369A8-0289/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Позоваване 1
като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,
като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 и член 168, параграф 4от него,
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  Разработването на здравни технологии е основна движеща сила на икономическия растеж и иновациите в Съюза. То е част от общия пазар за разходите за здравеопазване, който представлява 10 % от брутния вътрешен продукт на ЕС. Здравните технологии включват лекарствени продукти, медицински изделия и медицински процедури, както и мерки с цел профилактика, диагностика или лечение на заболяванията.
(1)  Разработването на здравни технологии е от голямо значение за постигане на високото равнище на опазване на здравето, което здравните политики трябва да гарантират, в полза на всички граждани. Здравните технологии представляват новаторски икономически сектор, който е част от общия пазар за разходите за здравеопазване, който представлява 10% от брутния вътрешен продукт на ЕС. Здравните технологии включват лекарствени продукти, медицински изделия и медицински процедури, както и мерки с цел профилактика, диагностика или лечение на заболяванията.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)
(1а)  Що се отнася до разходите за лекарствени продукти, през 2014 г. те представляваха 1,41% от БВП и значима част – 17,1% – от общите разходи за здравеопазване. Разходите за здравеопазване в Съюза възлизат на 10% от БВП, т.е. 1 300 000 милиона евро на година, от които 220 000 милиона евро съответстват на разходите за лекарствени продукти, а 110 000 милиона евро – на разходите за медицински изделия.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 1 б (ново)
(1б)  В заключенията на Съвета от 16 юни 2016 г. и в резолюцията на Европейския парламент от 2 март 2017 г. относно възможностите на ЕС за подобряване на достъпа до медикаменти1a се подчертава, че има множество пречки пред достъпа до лекарствени продукти и иновативни технологии в Съюза, като основните пречки са липсата на нови лечения за някои заболявания и високите цени на лекарствените продукти, които в много случаи нямат добавена терапевтична стойност.

____________________


1a OВ C 263, 25.7.2018 г., стр. 4.

Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 1 в (ново)
(1в)  Разрешенията за търговия на лекарствени продукти се дават от Европейската агенция по лекарствата въз основа на принципите на безопасност и ефективност. Обикновено националните агенции за оценка на здравните технологии на национално равнище извършват оценка на сравнителната ефективност, тъй като разрешенията за търговия не са придружени от изследване на сравнителната ефективност.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  Оценката на здравните технологии (ОЗТ) е процес, основан на доказателства, който позволява на компетентните органи да определят относителната ефективност на нови или съществуващи технологии. ОЗТ се съсредоточава по-специално върху добавената стойност на дадена здравна технология в сравнение с други нови или съществуващи здравни технологии.
(2)  Оценката на здравните технологии (ОЗТ) е процес, основан на научни доказателства, който позволява на компетентните органи да определят относителната ефективност на нови или съществуващи технологии. ОЗТ се съсредоточава по-специално върху добавената терапевтична стойност на дадена здравна технология в сравнение с други нови или съществуващи здравни технологии.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)
(2а)  Както Световната здравна организация (СЗО) посочи на 67-та Световна здравна асамблея, проведена през май 2014 г., ОЗТ трябва да бъде инструмент в подкрепа на всеобщото здравно осигуряване.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 2 б (ново)
(2б)  ОЗТ следва да спомага за насърчаване на иновациите, които дават най-добри резултати за пациентите и обществото като цяло, и представлява инструмент, необходим за гарантиране на правилното внедряване и използване на здравните технологии.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  ОЗТ обхваща както клиничните, така и неклиничните аспекти на здравните технологии. Съфинансираните от ЕС съвместни действия в областта на ОЗТ (съвместни действия на EUnetHTA) определят девет области, по отношение на които се оценяват здравните технологии. Четири от тези девет области са клинични, а останалите пет неклинични. Четирите клинични области на оценяване се отнасят до идентифицирането на даден здравен проблем и настоящата технология, проучването на техническите характеристики на оценяваната технология, относителната ѝ безопасност и нейната относителна клинична ефективност. Петте неклинични области на оценяване се отнасят до разходите и икономическата оценка на дадена технология и нейните етични, организационни, социални и правни аспекти. Поради това клиничните области са по-подходящи за съвместна оценка на равнището на ЕС на базата на научните доказателства, докато оценката на неклиничните области обикновено е по-тясно свързана с националните и регионални подходи и контекст.
(3)  ОЗТ обхваща както клиничните, така и неклиничните аспекти на здравните технологии. Съфинансираните от ЕС съвместни действия в областта на ОЗТ (съвместни действия на EUnetHTA) определят девет области, по отношение на които се оценяват здравните технологии. Четири от тези девет области (които представляват основният модел на ОЗТ) са клинични, а останалите пет неклинични. Четирите клинични области на оценяване се отнасят до идентифицирането на даден здравен проблем и настоящата технология, проучването на техническите характеристики на оценяваната технология, относителната ѝ безопасност и нейната относителна клинична ефективност. Петте неклинични области на оценяване се отнасят до разходите и икономическата оценка на дадена технология и нейните етични, организационни, социални и правни аспекти. Поради това клиничните области са по-подходящи за съвместна оценка на равнището на ЕС на базата на научните доказателства, докато оценката на неклиничните области обикновено е по-тясно свързана с националните и регионални подходи и контекст.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 3 а (ново)
(3 а)  Здравните специалисти, пациентите и здравните институции трябва да знаят дали дадена нова здравна технология представлява или не подобрение на съществуващите здравни технологии по отношение на ползите и рисковете. Следователно целта на съвместните клинични оценки е да се определи добавената терапевтична стойност на нови или съществуващи здравни технологии в сравнение с други нови или съществуващи здравни технологии, като се направи сравнителна оценка въз основа на сравнителни изпитвания на базата на най-добрата доказана намеса към момента („стандартно лечение“) или на най-разпространеното към момента лечение, когато не съществува такова стандартно лечение.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Резултатът от ОЗТ се използва при вземането на решения относно разпределението на бюджетните ресурси в областта на здравето, например, във връзка с установяването на нивата на ценообразуване или възстановяване на разходите за здравните технологии. Затова ОЗТ може да помогне на държавите членки при създаването и поддържането на устойчиви системи за здравеопазване, както и за стимулиране на иновациите, които предоставят по-добри резултати за пациентите.
(4)  ОЗТ е важен инструмент за насърчаване на висококачествени иновации, за насочване на научните изследвания към разрешаване на проблемите във връзка с неудовлетворени диагностични, терапевтични или процедурни потребности на здравните системи, както и за насочване на клиничните и социалните приоритети. ОЗТ може също така да подобри научните доказателства, използвани при вземането на клинични решения, ефективността при използването на ресурсите, устойчивостта на здравните системи, достъпа на пациентите до тези здравни технологии и конкурентоспособността на сектора чрез по-голяма предсказуемост и по-ефективна научноизследователска дейност. Държавите членки използват резултата от ОЗТ за увеличаване на научните доказателства при вземането на решения за въвеждане на здравни технологии в своите системи, тоест при вземането на решения за разпределение на ресурсите. Затова ОЗТ може да помогне на държавите членки при създаването и поддържането на устойчиви системи за здравеопазване, както и за стимулиране на иновациите, които предоставят по-добри резултати за пациентите.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)
(4 a)  Сътрудничеството в областта на ОЗТ също така може да играе роля в цялостния цикъл на здравните технологии: при първоначалния етап на разработване посредством хоризонтален анализ, за да се открият технологиите, които ще имат важно въздействие; на етапите на ранния диалог и научните консултации; при по-доброто планиране на проучванията, за да се осигури по-голяма ефективност на научните изследвания; както и при основните етапи на цялостната оценка, когато технологията е вече въведена. И накрая, ОЗТ може да помогне при вземането на решения за оттегляне на инвестициите, когато дадена технология е остаряла и неподходяща по отношение на по-добрите налични алтернативи. По-голямото сътрудничество между държавите членки в областта на ОЗТ следва да спомогне също така за подобряване и хармонизиране на стандартите за полагане на здравни грижи, както и на практиките за диагностициране и скрининг на новородените бебета в целия Съюз.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 4 б (ново)
(4б)  Сътрудничеството в областта на ОЗТ може да надхвърля рамките на лекарствените продукти и медицинските изделия. То може също така да включва някои области, като например допълваща лечението диагностика, хирургични процедури, профилактика и програми за скрининг и насърчаване на здравето, инструменти на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), планове за организация на здравните грижи и процедури за полагане на интегрирани грижи. Изискванията за оценяване на различните технологии варират в зависимост от специфичните им характеристики, поради което следва да има съгласуван подход в областта на ОЗТ, подходящ за тези различни технологии. Освен това в някои специфични области, като например лечението на редки заболявания, лекарствените продукти, използвани в педиатрията, прецизната медицина или модерните терапии, има вероятност добавената стойност на сътрудничеството на равнището на Съюза да бъде още по-голяма.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Извършването на паралелни оценки от няколко държави членки и различията между националните законови, подзаконови и административни разпоредби относно процесите и методиките за оценка могат да доведат до сблъскване на разработчиците на здравни технологии с многобройни и разнообразни искания за данни. Това може да доведе също и както до дублирания, така и до вариации на резултатите, което увеличава финансовата и административната тежест, действащи като пречка за свободното движение на съответните здравни технологии и за гладкото функциониране на вътрешния пазар.
(5)  Извършването на паралелни оценки от няколко държави членки и различията между националните законови, подзаконови и административни разпоредби относно процесите и методиките за оценка могат да доведат до сблъскване на разработчиците на здравни технологии с дублиране на исканията за данни, което би могло да увеличи финансовата и административната тежест, действащи като пречка за свободното движение на съответните здравни технологии и за гладкото функциониране на вътрешния пазар. В някои обосновани случай, когато трябва да бъдат взети под внимание особеностите на националните и регионалните здравни системи и приоритети, може да е необходима допълнителна оценка на определени аспекти. Въпреки това извършването на оценки, които не са от значение за решенията, в някои държави членки би могло да забави прилагането на иновативни технологии, а по този начин и достъпа на пациентите до по-добро иновативно лечение.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  Макар че държавите членки са провели някои съвместни оценки в рамките на съфинансираните от ЕС съвместни действия, процесът по получаване на крайния продукт не е ефективен, тъй като разчита на сътрудничество по проекти, като липсва устойчив модел на сътрудничество. Степента на използване на резултатите от съвместните действия, включително съвместните им клинични оценки, остава ниска на равнището на държавите членки, което означава, че не е обърнато достатъчно внимание на проблема с дублирането на оценките на една и съща здравна технология от институциите и органите за ОЗТ в различните държави членки в рамките един и същ или сходни периоди.
(6)  Държавите членки са провели някои съвместни оценки в рамките на съфинансираните от ЕС съвместни действия. Тези оценки бяха проведени на три етапа съгласно член 15 от Директива № 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета1a и чрез три съвместни действия, всяко от които със специфични цели и специален бюджет: EUnetHTA 1, от 2010 г. до 2012 г. (6 милиона евро); EUnetHTA 2, от 2012 г. до 2015 г. (9,5 милиона евро); и EUnetHTA 3, стартирано през юни 2016 г. и със срок до 2020 г. (20 милиона евро). Предвид сроковете за изпълнение на тези действия и в интерес на осигуряването на непрекъснатост, с настоящия регламент се въвежда по-устойчив начин за гарантиране на продължаването на съвместните оценки. Към днешна дата основните резултати от сътрудничеството включват основния модел на ОЗТ, който е модел за оценка, осигуряващ рамка за докладите за ОЗТ; база данни за споделяне на проекти, които са планирани, в процес на реализация или са наскоро публикувани от отделни агенции (база данни POP); база от данни и знания за съхраняването на информация и достигнатия етап на оценка за обещаващи технологии или във връзка с искането за допълнителни проучвания, произтичащи от ОЗТ; както и набор от методологични насоки и инструменти за оказване на подкрепа за агенциите за ОЗТ, в който се съдържат и насоки за адаптиране на докладите в отделните държави.

____________________


1a Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване (OВ L 88, 4.4.2011 г., стp. 45).

Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)
(6a)  Въпреки това в рамките на съвместните действия получаването на резултати не е ефективно и поради липсата на устойчив модел на сътрудничество почива на сътрудничество въз основа на проекти. Степента на използване на резултатите от съвместните действия, включително съвместните клинични оценки, остава ниска на равнището на държавите членки, което означава, че не е обърнато достатъчно внимание на проблема с дублирането на оценките на една и съща здравна технология от институциите и органите за ОЗТ в различните държави членки в рамките едни и същи или сходни периоди.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  В своите заключения от декември 2014 г.8 Съветът признава ключовата роля на оценката на здравните технологии и призовава Комисията да продължи да подпомага сътрудничеството по устойчив начин.
(7)  В своите заключения от декември 2014 г. относно иновациите в полза на пациентите8, Съветът признава ключовата роля на оценката на здравните технологии като инструмент на здравната политика в подкрепа на основани на доказателства, устойчиви и справедливи решения в здравеопазването и здравните технологии, в полза на пациентите. Съветът също така призовава Комисията да продължи да подпомага сътрудничеството по устойчив начин и отправя искане да се засили съвместната работа относно ОЗТ между държавите членки и да се проучат възможностите за сътрудничество в областта на обмена на информация между компетентните органи. В допълнение, в заключенията си, приети през декември 2015 г. относно персонализираната медицина за пациентите, Съветът призовава държавите членки и Комисията да подобрят методологиите за ОЗТ, приложими към персонализираната медицина, а в заключенията си относно укрепването на баланса във фармацевтичните системи в ЕС и неговите държави членки, приети през юни 2016 г., той потвърждава отново, че държавите членки виждат ясна добавена стойност в сътрудничеството относно ОЗТ. В съвместния доклад на ГД „Икономически и финансови въпроси“ на Комисията и Комитета за икономическа политика от октомври 2016 г. допълнително се призовава за по-нататъшно развитие на европейското сътрудничество относно ОЗТ.
__________________
__________________
8 OВ C 438, 6.12.2014 г., стр. 12.
8 OВ C 438, 6.12.2014 г., стр. 12.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  В своята резолюция от 2 март 2017 г. относно вариантите в ЕС за подобряване на достъпа до лекарства Европейският парламент9 призова Комисията да предложи възможно най-скоро законодателство за европейска система за оценка на здравните технологии и да хармонизира прозрачните критерии за оценка на здравните технологии с цел оценяване на добавената терапевтична стойност на лекарствата.
(8)  В своята резолюция от 2 март 2017 г. относно възможностите на ЕС за подобряване на достъпа до лекарства Европейският парламент9 призова Комисията да предложи възможно най-скоро законодателство за европейска система за оценка на здравните технологии и да хармонизира прозрачните критерии за оценка на здравните технологии с цел оценяване на добавената терапевтична стойност и относителната ефективност на здравните технологии в сравнение с най-добрата налична алтернатива, като се вземат предвид равнището на иновациите и ползите за пациентите.
__________________
__________________
9 Резолюция на Европейския парламент от 2 март 2017 г. относно възможностите на ЕС за подобряване на достъпа до медикаменти — 2016/2057(INI).
9 Резолюция на Европейския парламент от 2 март 2017 г. относно възможностите на ЕС за подобряване на достъпа до медикаменти – 2016/2057(INI).
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  За да се гарантира по-добро функциониране на вътрешния пазар и да се допринесе за високо ниво на опазване на човешкото здраве, е целесъобразно да се сближат правилата за извършване на клинични оценки на национално ниво и на клинични оценки на определени здравни технологии на равнището на Съюза, което също така подкрепя продължаването на доброволното сътрудничество между държавите членки в областта на определени аспекти на ОЗТ.
(10)  За да се гарантира по-добро функциониране на вътрешния пазар и да се допринесе за високо ниво на опазване на човешкото здраве, е целесъобразно да се сближат правилата за извършване на клинични оценки на национално ниво и на клинични оценки на определени здравни технологии на равнището на Съюза, което също така подкрепя продължаването на доброволното сътрудничество между държавите членки в областта на определени аспекти на ОЗТ. Това сближаване следва да гарантира най-високите стандарти за качество и да е приведено в съответствие с най-добрите налични практики. То не следва да стимулира приравняване към най-малкия общ знаменател, нито да принуждава органите за ОЗТ с повече експертен опит и по-високи стандарти да приемат по-ниски изисквания. Сближаването следва по-скоро да води до подобряване на капацитета в областта на ОЗТ и качеството на ОЗТ на национално и регионално равнище.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  В съответствие с член 168, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), държавите членки остават отговорни за организирането и предоставянето на своите здравни услуги. Поради това е целесъобразно обхватът на правилата на Съюза да се ограничи до тези аспекти на ОЗТ, които са свързани с клиничната оценка на дадена здравна технология, и по-конкретно, за да се гарантира, че заключенията от оценката се ограничават до констатациите, свързани със сравнителната ефективност на тази технология. Ето защо резултатите от такива оценки следва да не засягат правото на преценка на държавите членки по отношение на последващите решения в областта на ценообразуването и възстановяването на разходите за здравните технологии, включително определянето на критериите за такова ценообразуване и възстановяване на разходите, които може да зависят както от клинични, така и от неклинични съображения и които остават единствено в рамките на националната компетентност.
(11)  В съответствие с член 168, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), държавите членки остават отговорни за организирането и предоставянето на своите здравни услуги. Поради това е целесъобразно обхватът на правилата на Съюза да се ограничи до тези аспекти на ОЗТ, които са свързани с клиничната оценка на дадена здравна технология. Съвместната клинична оценка, предвидена в настоящия регламент, представлява научен анализ на относителните въздействия на здравната технология върху ефикасността, сигурността и ефективността, наричани най-общо „клинични резултати“, когато се извършва оценка във връзка със сравнителните показатели, считани за подходящи към момента, и избраните групи или подгрупи пациенти, при отчитане на критериите за основния модел на ОЗТ. Оценката включва степента на сигурност относно относителните въздействия въз основа на наличните доказателства. Ето защо резултатите от такива съвместни клинични оценки следва да не засягат правото на преценка на държавите членки по отношение на последващите решения в областта на ценообразуването и възстановяването на разходите за здравните технологии, включително определянето на критериите за такова ценообразуване и възстановяване на разходите, които може да зависят както от клинични, така и от неклинични съображения и които остават единствено в рамките на националната компетентност. Следователно оценката, която всяка държава членка изготвя в рамките на националния процес на оценяване, не попада в обхвата на настоящия регламент.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  За да се осигури широко прилагане на хармонизираните правила относно клиничните аспекти на ОЗТ и да се даде възможност за обединяване на експертните познания и ресурсите на органите за ОЗТ, е целесъобразно да се изисква да се извършват съвместни клинични оценки за всички лекарствени продукти, за които е в ход централизираната процедура за предоставяне на разрешение за търговия, предвидена в Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета11, които включват ново активно вещество и когато впоследствие тези лекарствени продукти получат разрешение за ново терапевтично показание. Съвместни клинични оценки следва да се извършват и за определени медицински изделия по смисъла на Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета, които са в класове с най-висок риск и за които съответните експертни групи са предоставили своите становища и гледни точки. Подборът на медицински изделия за съвместна клинична оценка следва да се прави въз основа на специфични критерии.
(12)  За да се осигури широко прилагане на хармонизираните правила и за да се насърчи сътрудничеството между държавите членки относно клиничните аспекти на ОЗТ и да се даде възможност за обединяване на експертните познания и ресурсите на органите за ОЗТ, като по този начин се намалят разхищенията и неефективността в здравеопазването, е целесъобразно да се изисква да се извършват съвместни клинични оценки за всички лекарствени продукти, за които е в ход централизираната процедура за предоставяне на разрешение за търговия, предвидена в Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета11, които включват ново активно вещество и когато впоследствие тези лекарствени продукти получат разрешение за ново терапевтично показание. Съвместни клинични оценки следва да се извършват и за определени медицински изделия по смисъла на Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета12, предвид необходимостта от увеличаване на клиничните доказателства, отнасящи се до всички тези нови здравни технологии.
__________________
__________________
11 Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1).
11 Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1).
12 Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/EИО и 93/42/EИО на Съвета (ОВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 1).
12 Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/EИО и 93/42/EИО на Съвета (ОВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 1).
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  С цел да се гарантира, че съвместните клинични оценки, извършени за здравни технологии, остават точни и уместни, е целесъобразно да се предвидят условия за актуализиране на оценките, по-специално когато наличните допълнителни данни след първоначалната оценка биха могли да повишат точността на оценката.
(13)  С цел да се гарантира, че съвместните клинични оценки, извършени за здравни технологии, остават точни, уместни, висококачествени и основани на най-добрите, налични във всеки един момент, научни доказателства, е целесъобразно да се установи гъвкава регулирана процедура за актуализиране на оценките, по-специално когато са налице нови доказателства или допълнителни данни след първоначалната оценка и тези нови доказателства или допълнителни данни могат да подобрят научните доказателства, и следователно да повишат качеството на оценката.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Следва да се създаде Координационна група, включваща представители от институциите и органите на държавите членки за оценка на здравните технологии, която да отговаря за надзора на извършването на съвместните клинични оценки и на друга съвместна работа.
(14)  Следва да се създаде Координационна група, включваща представители от институциите и органите на държавите членки за оценка на здравните технологии, която да има доказан експертен опит и да отговаря за надзора на извършването на съвместните клинични оценки и на друга съвместна работа в обхвата на настоящия регламент.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  За да се осигури ръководен от държавите членки подход за съвместни клинични оценки и научни консултации, държавите членки следва да определят национални институции и органи за ОЗТ, които да предоставят информация при вземането на решения като членове на Координационната група. Определените институции и органи следва да осигурят подходящо високо ниво на представителство в Координационната група и технически експертни познания в нейните подгрупи, като вземат предвид необходимостта от предоставяне на експертни познания в областта на ОЗТ за лекарствените продукти и медицинските изделия.
(15)  За да се осигури ръководен от държавите членки подход за съвместни клинични оценки и научни консултации, държавите членки следва да определят национални или регионални институции и органи за ОЗТ, които да предоставят информация при вземането на решения за извършване на такива оценки като членове на Координационната група. Определените институции и органи следва да осигурят подходящо високо ниво на представителство в Координационната група и технически експертни познания в нейните подгрупи, като вземат предвид възможността за предоставяне на експертни познания в областта на ОЗТ за лекарствените продукти и медицинските изделия. При организационната структура следва да се зачитат отделните мандати на подгрупите, извършващи съвместните клинични оценки и съвместните научни консултации. Следва да се избягва всякакъв конфликт на интереси.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)
(15 a)  Прозрачността на процедурата и обществената осведоменост за нея са от основно значение. Всички оценявани клинични данни трябва да са с най-висока степен на прозрачност и обществена осведоменост с цел спечелване на доверие в системата. В случай че има данни, които са поверителни поради търговския си характер, поверителността трябва да бъде ясно определена и обоснована, а поверителните данни трябва да бъдат добре разграничени и защитени.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  За да могат хармонизираните процедури да постигнат целта си по отношение на вътрешния пазар, от държавите членки следва да се изисква да вземат изцяло предвид резултатите от съвместните клинични оценки и да не повтарят тези оценки. Спазването на това задължение не възпрепятства държавите членки да извършват неклинични оценки на една и съща здравна технология или да изготвят заключение за добавената стойност на тези технологии като част от националните процеси на оценяване, при които могат да се разглеждат както клинични, така и като неклинични данни и критерии. Също така то не възпрепятства държавите членки да формулират свои собствени препоръки или решения относно ценообразуването или възстановяването на разходите.
(16)  За да могат хармонизираните процедури да постигнат целта си по отношение на вътрешния пазар, както и по отношение на подобряването на иновациите и качеството на клиничните доказателства, държавите членки следва да вземат изцяло предвид резултатите от съвместните клинични оценки и да не ги повтарят. Според националните потребности държавите членки следва да имат право да допълват съвместните клинични оценки с допълнителни клинични доказателства и анализи, за да се отчетат разликите в референтните обекти за сравнение или специфичните национални условия на лечение. Тези допълнителни клинични оценки следва да бъдат надлежно обосновани и пропорционални и за тях следва да бъдат уведомени Комисията и Координационната група. В допълнение, спазването на това задължение не възпрепятства държавите членки да извършват неклинични оценки на една и съща здравна технология или да изготвят заключение за клиничната добавена стойност на тези технологии като част от националните процеси на оценяване, при които могат да се разглеждат както клинични, така и като неклинични данни и критерии, специфични за съответната държава членка, на национално и/или регионално равнище. Също така то не възпрепятства държавите членки да формулират свои собствени препоръки или решения относно ценообразуването или възстановяването на разходите.
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)
(16a)  За да може клиничната оценка да се използва при вземането на решения за възстановяване на разходите на национално равнище, тя следва в идеалния случай да се отнася за населението, за което ще се възстановяват разходите за съответното лекарство в дадена държава членка.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  Времевата рамка за съвместни клинични оценки за лекарствените продукти следва, доколкото е възможно, да бъде определена, в зависимост от приложимите срокове за завършване на централизираната процедура за предоставяне на разрешение за търговия, предвидена в съответствие с Регламент (ЕО) № 726/2004. Тази координация следва да гарантира, че клиничните оценки могат ефективно да улеснят достъпа до пазара и да допринесат за навременната наличност на иновативните технологии за пациентите. По правило процесът следва да бъде завършен до публикуването на решението на Комисията за предоставяне на разрешение за търговия.
заличава се
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)
(17а)  При съвместните научни консултации, когато те са свързани с лекарствени продукти сираци, трябва се да гарантира, че нито един нов подход няма да доведе до ненужно забавяне на оценката на лекарствените продукти сираци спрямо настоящата ситуация, като се взема предвид предприетият чрез EUnetHTA прагматичен подход.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  При определянето на времева рамка за съвместните клинични оценки за медицинските изделия следва да се вземе предвид силно децентрализираният път за достъп до пазара за медицински изделия, както и наличността на подходящи доказателствени данни, изисквани за извършване на такава оценка. Тъй като изискваните доказателства могат да станат налични само след като дадено медицинско изделие бъде пуснато на пазара и за да се даде възможност за подбор на медицински изделия за съвместна клинична оценка в подходящ момент, следва да бъде възможно оценките на такива изделия да се извършват след пускането им на пазара на държава членка.
(18)  При определянето на времева рамка за съвместните клинични оценки за здравните технологии следва да се вземат пред времевите рамки, установени в Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета1a за установяване на централизирана процедура за разрешаване на лекарствени продукти, маркировката за съответствие „СЕ“, предвидена в Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета, и маркировката за съответствие „СЕ“ за медицинските изделия за инвитро диагностика, предвидена в Регламент (ЕС) 2017/746 на Европейския парламент и на Съвета. Във всички случаи при тези оценки следва да се взема предвид наличността на подходящи научни доказателства и подкрепящи данни, в необходимото количество за извършването на съвместна клинична оценка, като тези оценки следва да се извършват в срок, възможно най-близък до разрешението за търговия, в случая на лекарствените средства, и при всяко положение, без необосновани и ненужни забавяния.
_________________
1a Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (OВ L 136, 30.4.2004 г., стp. 1).
Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета (OВ L 117, 5.5.2017 г., стp. 1).
Регламент (ЕС) 2017/746 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските изделия за инвитро диагностика и за отмяна на Директива 98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на Комисията (OВ L 117, 5.5.2017 г., стp. 176).
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  Във всички случаи съвместната работа, извършвана по силата на настоящия регламент, и по-специално съвместните клинични оценки следва да водят до висококачествени и своевременни резултати, както и да не забавят или да възпрепятстват маркировката „СЕ“ на медицинските изделия или достъпа до пазара на здравни технологии. Тази работа следва да бъде отделна и да се различава от регулаторните оценки на безопасността, качеството, ефикасността или действието на здравните технологии, които се извършват съгласно друго законодателство на Съюза и нямат отношение към решенията, взети в съответствие с други законодателни актове на Съюза.
(19)  Във всеки случай съвместната работа, извършвана по силата на настоящия регламент, и по-специално съвместните клинични оценки следва да водят до висококачествени и своевременни резултати, без да забавят или възпрепятстват маркировката „СЕ“ на медицинските изделия.
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)
(19а)  Работата по оценка на здравните технологии (ОЗТ) по силата на настоящия регламент следва да бъде отделна и да се различава от регулаторните оценки за безопасността и ефикасността на здравните технологии, извършвани съгласно други законодателни актове на Съюза, и следва да няма отношение към други аспекти, които не попадат в обхвата на настоящия регламент и са приети в съответствие с други законодателни актове на Съюза.
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 19 б (ново)
(19 б)  В случай на лекарствени продукти сираци, съвместният доклад следва да не подлага на повторна оценка критериите за обозначаването на даден лекарствен продукт като сирак. При все това оценителите и съоценителите следва да имат пълен достъп до данните, използвани от органите, които отговарят за предоставянето на разрешение за търговия на даден лекарствен продукт, както и възможността за използване или генериране на допълнителни относими данни за целите на оценката на даден лекарствен продукт в контекста на дадена съвместна клинична оценка.
Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 19 в (ново)
(19в)  Регламент (ЕС) 2017/745 за медицинските изделия и Регламент (ЕС) 2017/746 за медицинските изделия за инвитро диагностика предвиждат разрешаването на тези продукти въз основа на принципите на прозрачност и ефикасност. От друга страна, постепенното увеличаване на предлаганите медицински изделия за решаване на клинични проблеми предполага смяна на парадигмата към нов модел, при който пазарът е силно разпокъсан, иновациите са преди всичко постепенни и липсват клинични доказателства, което означава, че съществува необходимост от по-голямо сътрудничество и обмен на информация между органите, извършващи оценките. Поради това е необходимо да се премине към централизирана система за издаване на разрешения, която да оценява изделията въз основа на безопасността, ефикасността и качеството. Това е също така една от областите, в които държавите членки призовават за по-тясно сътрудничество чрез бъдеща европейска оценка на здравните технологии. Понастоящем 20 държави членки, заедно Норвегия, разполагат със системи за оценка на здравните технологии за медицинските изделия, а 12 държави членки, плюс Норвегия, са изготвили насоки и са започнали диалог. EUnetHTA извършва висококачествени оценки на относителната ефикасност на медицинските изделия въз основа на методология, която може да служи като референтен показател за настоящия регламент.
Изменение 35
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  За да се улесни ефективното участие на разработчиците на здравни технологии в съвместните клинични оценки, в подходящите случаи на тези разработчици следва да се предостави възможност да се включат в съвместни научни консултации с Координационната група, за да получат насоки относно доказателствата и данните, които вероятно ще се изискват за целите на клиничната оценка. Предвид предварителния характер на консултацията предложените насоки не следва да обвързват нито разработчиците на здравни технологии, нито институциите и органите за ОЗТ.
(20)  Разработчиците на здравни технологии могат да провеждат съвместни научни консултации с Координационната група или с работни групи, създадени за тази цел и съставени от специалисти от националните или регионалните органи за оценка, за да получават насоки за клиничните потребности на научните изследвания, както и за най-целесъобразното подготвяне на проучванията, така че да се получат възможно най-добри доказателства и да се увеличи максимално ефикасността на научните изследвания. Предвид предварителния характер на консултацията предложените насоки не следва да обвързват нито разработчиците на здравни технологии, нито институциите и органите за ОЗТ.
Изменение 36
Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)
(20а)  Съвместните научни консултации следва да се отнасят до плана на клиничното изследване и до определянето на най-добрите референтни обекти за сравнение въз основа на най-добрите медицински практики в интерес на пациентите. Процесът на консултация следва да е прозрачен.
Изменение 37
Предложение за регламент
Съображение 21
(21)  При съвместните клинични оценки и съвместните клинични консултации се изисква споделяне на поверителна информация между разработчиците на здравни технологии и институциите и органите за ОЗТ. За да се гарантира нейната защита, информацията, предоставена на Координационната група в рамките на оценките и консултациите, следва да бъде разкрита на трета страна само след сключване на споразумение за поверителност. Освен това е необходимо всяка информация относно резултатите от съвместни научни конференции, която е направена публично достояние, да бъде предоставена в анонимен формат след редакция на всички данни с търговски чувствителен характер.
(21)  При съвместните клинични консултации може да се изисква споделяне на търговска поверителна информация между разработчиците на здравни технологии и институциите и органите за ОЗТ. За да се гарантира нейната защита, информацията, предоставена на Координационната група в рамките на консултациите, следва да бъде разкрита на трета страна само след сключване на споразумение за поверителност. Освен това е необходимо всяка информация относно резултатите от съвместни научни конференции, която е направена публично достояние, да бъде предоставена в анонимен формат след редакция на всички данни с търговски чувствителен характер.
Изменение 38
Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)
(21а)  При съвместните клинични оценки се изискват всички клинични данни и публично достъпни научни доказателства, предоставени от разработчиците на здравни технологии. Използваните клинични данни, проучванията, методологията и използваните клинични резултати следва да бъдат публично достояние. Възможно най-високото равнище на публична откритост на научните данни и оценките ще позволява постигането на напредък в биомедицинските изследвания и ще гарантира най-високо равнище на доверие в системата. Когато се споделят чувствителни от търговска гледна точка данни, поверителността на тези данни следва да бъде защитена, като данните се представят в анонимен формат, след редакция на докладите преди публикуването, като се защитава общественият интерес.
Изменение 39
Предложение за регламент
Съображение 21 б (ново)
(21б)  Съгласно Европейския омбудсман, когато информацията, съдържаща се в даден документ, има последствия за здравето на хората (като например информация за ефикасността на дадено лекарство), общественият интерес от оповестяването на тази информация по принцип има предимство пред всяка претенция за търговска чувствителност. Общественото здраве следва винаги да се поставя над търговските интереси.
Изменение 40
Предложение за регламент
Съображение 22
(22)  За да се гарантира ефективното използване на наличните ресурси, е целесъобразно да се предвиди „оглеждане на хоризонта“ с цел да се даде възможност за ранно идентифициране на нововъзникващи нови здравни технологии, които биха имали най-голямо въздействие върху пациентите, общественото здраве и системите за здравеопазване. Това „оглеждане“ следва да улесни приоритизирането на технологиите, които трябва да бъдат избрани за съвместна клинична оценка.
(22)  За да се гарантира ефективното използване на наличните ресурси, е целесъобразно да се предвиди „оглеждане на хоризонта“ с цел да се даде възможност за ранно идентифициране на нововъзникващи нови здравни технологии, които биха имали най-голямо въздействие върху пациентите, общественото здраве и системите за здравеопазване, както и за стратегическо насочване на научните изследвания. Това „оглеждане“ следва да улесни приоритизирането на технологиите, които трябва да бъдат избрани за съвместна клинична оценка от Координационната група.
Изменение 41
Предложение за регламент
Съображение 23
(23)  Съюзът следва да продължи да подкрепя доброволното сътрудничество в областта на ОЗТ между държавите членки в области като изготвянето и изпълнението на програми за ваксиниране и изграждането на капацитета на националните системи за ОЗТ. Това доброволно сътрудничество следва да улесни също така и полезните взаимодействия с инициативи в рамката на стратегията за цифров единен пазар, в съответните свързани с цифровите технологии и данни области на здравеопазването и медицинските грижи, с оглед на представянето на допълнителни доказателства за ОЗТ от практиката.
(23)  Съюзът следва да продължи да подкрепя доброволното сътрудничество в областта на ОЗТ между държавите членки и в други области, като например изготвянето и изпълнението на програми за ваксиниране и изграждането на капацитета на националните системи за ОЗТ.
Изменение 42
Предложение за регламент
Съображение 24
(24)  За да се гарантира приобщаващият характер на съвместната работа и нейната прозрачност, Координационната група следва да ангажира и да се консултира с широк кръг от заинтересованите страни. Въпреки това, с цел запазване на лоялността при съвместната работа, следва да се разработят правила, за да се гарантира независимостта и безпристрастността на съвместната работа, както и да се гарантира, че тези консултации не водят до конфликт на интереси.
(24)  С цел запазване на обективността, прозрачността и качеството при съвместната работа, следва да се разработят правила, за да се гарантира независимостта, публичността и безпристрастността на съвместната работа, както и да се гарантира, че тези консултации не водят до конфликт на интереси.
Изменение 43
Предложение за регламент
Съображение 24 a (ново)
(24а)  Следва да бъде гарантиран диалог между Координационната група и пациентски организации, организации на потребителите, здравни неправителствени организации, здравни експерти и специалисти, по-специално чрез мрежа на заинтересованите страни, с гаранция за независимостта, прозрачността и безпристрастността на вземаните решения.
Изменение 44
Предложение за регламент
Съображение 24 б (ново)
(24 б)  За да се гарантира ефикасността на процеса на вземане на решения и да се улесни достъпът до лекарства, е важно да съществува подходящо сътрудничество между лицата, вземащи решения, през основните етапи от жизнения цикъл на лекарствата.
Изменение 45
Предложение за регламент
Съображение 25
(25)  За да се осигури единен подход за съвместната работа, предвидена в настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия за създаване на обща процедурна и методологична рамка за клиничните оценки, процедурите за съвместни клинични оценки и процедурите за съвместни научни консултации. Когато е целесъобразно следва да се разработят отделни правила за лекарствените продукти и за медицинските изделия. При разработването на такива правила Комисията следва да вземе под внимание резултатите от вече извършената работа в рамките на съвместните действия на EUnetHTA. Тя трябва да вземе предвид и инициативите в областта на ОЗТ, финансирани по програмата за научни изследвания „Хоризонт 2020“, както и регионалните инициативи в тази област, напр. инициативите на „Beneluxa and Valletta Declaration“. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) №182/2011 на Европейския парламент и на Съвета13.
(25)  За да се осигури единен подход за съвместната работа, предвидена в настоящия регламент, Координационната група, съставена от представители на националните и/или регионалните органи и институции, отговарящи за оценката на здравните технологии, с призната правоспособност, независимост и безпристрастност, следва да изготви методологията за гарантиране на високо качество на работата като цяло. Чрез актове за изпълнение Комисията следва да одобри тази методология и обща процедурна рамка за съвместни клинични оценки и съвместни научни консултации. Когато е целесъобразно и в обосновани случаи, следва да се разработват отделни правила за лекарствените продукти и за медицинските изделия. При разработването на такива правила следва да бъдат вземани под внимание резултатите от вече извършената работа в рамките на съвместните действия на EUnetHTA, и по-специално методологични насоки и образци за представяне на доказателства, инициативите в областта на ОЗТ, финансирани по програмата за научни изследвания „Хоризонт 2020“, както и регионалните инициативи в тази област, напр. инициативите на „Beneluxa and Valletta Declaration“. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета13.
__________________
__________________
13 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
13 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
Изменение 46
Предложение за регламент
Съображение 25 a (ново)
(25 a)  Методологичната рамка, въз основа на Декларацията от Хелзинки, следва да гарантира високо качество и високо равнище на клиничните доказателства чрез избирането на най-подходящите референтни показатели. Методологичната рамка следва да се основава на високи стандарти за качество, на най-добрите налични научни доказателства, получени основно от произволни, двойно слепи сравнителни клинични изпитвания, мета-анализ и систематични прегледи; и да отчита клинични критерии, които са полезни, уместни, осезаеми, конкретни и адаптирани към съответната клинична ситуация, с отдаване на предпочитание на „крайни точки“ (клинични параметри). Документацията, която трябва да бъде представена от заявителя, трябва да отговаря на най-актуалните и публично достъпни данни.
Изменение 47
Предложение за регламент
Съображение 25 б (ново)
(25 б)  Всички особености на методологията, като например при ваксините, следва да бъдат обосновавани и адаптирани към много специфични обстоятелства, следва да се характеризират със същата научна строгост и да отговарят на същите научни стандарти, и никога не следва да са в ущърб на качеството на здравните технологии или на клиничните доказателства.
Изменение 48
Предложение за регламент
Съображение 25 в (ново)
(25 в)  Комисията следва да предоставя административна подкрепа за съвместната работа на Координационната група, която, след консултации със заинтересованите страни, следва да представи окончателния доклад относно тази работа.
Изменение 49
Предложение за регламент
Съображение 26
(26)  С цел да се гарантира, че настоящият регламент е напълно функционален и той да бъде адаптиран към научно-техническото развитие, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка със съдържанието на документите, които трябва да се подават, докладите и обобщените доклади за клиничните оценки, съдържанието на документите за заявления, докладите за съвместните научни консултации и правилата за подбор на заинтересовани страни. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.14По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът следва да получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти следва систематично да получават достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
(26)  Комисията следва да приема актове за изпълнение във връзка с процедурните правила за съвместните клинични оценки, за съвместните научни консултации и за подбора на заинтересовани страни.
__________________
14 Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1).
Изменение 50
Предложение за регламент
Съображение 27
(27)  С цел осигуряване на достатъчно налични ресурси за съвместната работа, предвидена съгласно настоящия регламент, Съюзът следва да предостави финансиране за съвместната работа и за доброволното сътрудничество, както и за рамката за подкрепа на тези дейности. Финансирането следва да покрива разходите за изготвяне на докладите за съвместни клинични оценки и за съвместни научни консултации. Освен това държавите членки следва да имат възможност да командироват национални експерти в Комисията, за да подпомогнат секретариата на Координационната група.
(27)  С цел осигуряване на достатъчно налични ресурси за съвместната работа и на стабилна административна подкрепа, предвидени съгласно настоящия регламент, Съюзът следва да гарантира стабилно и постоянно публично финансиране по линия на многогодишната финансова рамка за съвместната работа и за доброволното сътрудничество, както и за рамката за подкрепа на тези дейности. Освен това държавите членки следва да имат възможност да командироват национални експерти в Комисията, за да подпомогнат секретариата на Координационната група. Комисията следва да установи система от такси за разработчиците на здравни технологии, които отправят искане за съвместни научни консултации и съвместни клинични оценки за научни изследвания относно неудовлетворени медицински потребности. Тези такси в никакъв случай не могат да се използват за финансиране на съвместната работа, предвидена в настоящия регламент.
Изменение 51
Предложение за регламент
Съображение 28
(28)  С цел улесняване на съвместната работа и обмена на информация между държавите членки в областта на ОЗТ следва да се предвиди създаване на ИТ платформа, която съдържа подходящи бази данни и сигурни канали за комуникация. Комисията следва да осигури връзка между ИТ платформата и други съответни инфраструктури за данни за целите на ОЗТ, като напр. регистри на данни от практиката.
(28)  С цел улесняване на съвместната работа и обмена на информация между държавите членки в областта на ОЗТ следва да се предвиди създаване на ИТ платформа, която съдържа подходящи бази данни и сигурни канали за комуникация, както и цялата информация относно процедурата, методологията, обучението и интересите на оценителите и участниците в мрежата на заинтересованите страни, както и докладите и резултатите от съвместната работа, които следва да бъдат публично достъпни. Комисията следва да осигури връзка между ИТ платформата и други съответни инфраструктури за данни за целите на ОЗТ, като напр. регистри на данни от практиката.
Изменение 52
Предложение за регламент
Съображение 28 a (ново)
(28а)  Сътрудничеството следва да се основава на принципа на доброто управление, което включва прозрачност, обективност, независимост на експертните познания и справедливи процедури. Доверието е предпоставка за успешно сътрудничество и това доверие може да бъде постигнато единствено ако всички участници поемат действителен ангажимент и ако съществува достъп до висококачествен експертен опит, изграждане на капацитет и възможно най-високо качество на изпълнението.
Изменение 53
Предложение за регламент
Съображение 28 б (ново)
(28б)  Тъй като понастоящем не съществува общоприето определение на понятията „иновация с високо качество“ и „терапевтична добавена стойност“, е целесъобразно Съюзът да приеме определения на тези термини, със съгласието или консенсуса на всички страни.
Изменение 54
Предложение за регламент
Съображение 30
(30)  По време на преходния период участието в съвместни клинични оценки и съвместни научни консултации не следва да бъде задължително за държавите членки. Това не следва да засяга задължението на държавите членки да прилагат хармонизираните правила за клиничните оценки, извършвани на национално ниво. По време на преходния период държавите членки, които не участват в съвместната работа, могат да решат да участват във всеки един момент. С цел осигуряване на стабилна и гладка организация на съвместната работа и функционирането на вътрешния пазар на държавите членки, които вече участват, следва да не се разрешава да се оттеглят от рамката за съвместна работа.
(30)  По време на преходния период участието в съвместни клинични оценки и съвместни научни консултации не следва да бъде задължително за държавите членки. Също така по време на преходния период държавите членки, които не участват в съвместната работа, могат да решат да участват във всеки един момент. С цел осигуряване на стабилна и гладка организация на съвместната работа и функционирането на вътрешния пазар на държавите членки, които вече участват, следва да не се разрешава да се оттеглят от рамката за съвместна работа. Клиничните оценки, започнали в държавите членки преди прилагането на настоящия регламент, следва да продължат, освен ако държавите членки не решат да ги спрат.
Изменение 55
Предложение за регламент
Съображение 31
(31)  За да се гарантира, че рамката за подкрепа продължава да бъде възможно най-ефективна и икономически целесъобразна, Комисията следва да докладва за изпълнението на разпоредбите относно обхвата на съвместните клинични оценки и относно функционирането на рамката за подкрепа не по-късно от две години след края на преходния период. По-конкретно в доклада може да се разгледа въпросът дали е необходимо тази рамка за подкрепа да бъде преместена в агенция на Съюза и да се въведе механизъм за заплащане на такси, чрез който разработчиците на здравни технологии също биха допринесли за финансирането на съвместната работа.
(31)  След преходния период и преди хармонизираната система за ОЗТ, създадена съгласно настоящия регламент, да стане задължителна, Комисията следва да представи доклад за оценка на въздействието относно цялата процедура, която е била въведена. Този доклад за оценка на въздействието следва да оценява, наред с други критерии, постигнатия напредък по отношение на достъпа на пациентите до нови здравни технологии и функционирането на вътрешния пазар, въздействието върху качеството на иновациите и върху устойчивостта на здравните системи, както и целесъобразността на обхвата на съвместните клинични оценки и функционирането на рамката за подкрепа.
Изменение 56
Предложение за регламент
Съображение 32
(32)  Комисията следва да направи оценка на настоящия регламент. Съгласно параграф 22 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. тази оценка следва да се основава на петте критерия за ефикасност, ефективност, важност, съгласуваност и добавена стойност на ЕС и следва да бъде подкрепена от програма за мониторинг.
(32)  Комисията следва да направи оценка на настоящия регламент. Съгласно параграф 22 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. тази оценка следва да се основава на петте критерия за ефикасност, ефективност, важност, съгласуваност и добавена стойност на ЕС и следва да бъде подкрепена от програма за мониторинг. Резултатите от тази оценка следва да бъдат съобщавани също на Европейския парламент и на Съвета.
Изменение 57
Предложение за регламент
Съображение 34
(34)  Доколкото целите на настоящия регламент, а именно сближаването на правилата на държавите членки за извършване на клинични оценки на национално ниво и създаването на рамка за задължителни съвместни клинични оценки на определени здравни технологии на равнището на Съюза, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради своите мащаб и последици могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,
(34)  Доколкото целите на настоящия регламент, а именно сближаването на правилата на държавите членки за извършване на клинични оценки на здравните технологии, попадащи в обхвата на настоящия регламент, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен единствено от държавите членки, а поради своите мащаб и последици могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – уводна част
1.  С настоящият регламент се установяват:
1.  Като се вземат под внимание резултатите от вече извършената работа в рамките на съвместните действия на EUnetHTA, с настоящият регламент се установяват:
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква а
а)  рамка за подкрепа и процедури за сътрудничество в областта на здравните технологии на равнището на Съюза;
а)  рамка за подкрепа и процедури за сътрудничество в областта на клиничната оценка на здравните технологии на равнището на Съюза;
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б
б)  общи правила за клиничните оценки на здравните технологии.
б)  общи методологии за клиничните оценки на здравните технологии.
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2
2.  Настоящият регламент не засяга правата и задълженията на държавите членки по отношение на организирането и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи и разпределението на ресурсите, които са им предоставени.
2.  Настоящият регламент не засяга правата и задълженията на държавите членки по отношение на организирането и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи и разпределението на ресурсите, които са им предоставени. Освен това настоящият регламент не засяга изключителната национална компетентност на държавите членки по отношение на решенията за ценообразуване или възстановяване на разходите на национално равнище.
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б а (нова)
ба)  „медицинско изделие за инвитро диагностика“ означава медицинско изделие за инвитро диагностика съгласно определението в Регламент (ЕС) 2017/746;
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б б (нова)
бб)  „оценка на медицинско изделие“ означава оценката на метод, който се състои от повече от едно медицинско изделие, или метод, който се състои от медицинско изделие и определена верига от услуги за полагане на грижи чрез други лечения;
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква д
д)  „клинична оценка“ означава събиране и оценяване на наличните научни доказателства относно дадена здравна технология в сравнение с една или повече други здравни технологии въз основа на следните клинични области на оценка на здравните технологии: описание на здравния проблем, за който е предназначена здравната технология, и използването към момента на други здравни технологии за справяне с този здравен проблем, описание и техническа характеристика на здравната технология, относителна клинична ефективност и относителна безопасност на здравната технология;
д)  „съвместна клинична оценка“ означава систематичното събиране на научна информация, нейното сравнително оценяване и обобщаване на тези процедури, като съответната здравна технология се сравнява с една или повече други здравни технологии или съществуващи процедури, което представлява референтен показател за специфични клинични показания, въз основа на най-добрите налични научни клинични доказателства и на базата на клинични критерии от значение за пациента, като се вземат предвид следните клинични области: описание на здравния проблем, за който е предназначена здравната технология, и използването към момента на други здравни технологии или процедури за справяне с този здравен проблем, описание и техническа характеристика на здравната технология, относителна клинична ефективност и относителна безопасност на здравната технология;
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ж a (нова)
жa)  „оценяване“ означава изготвяне на заключения за добавената стойност на въпросните технологии, като част от националните процеси на оценяване, при които може да се разглеждат както клинични, така и неклинични данни и критерии в контекста на националното здравеопазване.
Изменение 202
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ж б (нова)
жб)  „резултати за здравето, които са от значение за пациента“ означава данни, които отразяват или прогнозират смъртност, заболеваемост, свързано със здравето качество на живот и нежелани събития;
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2
2.  Държавите членки определят своите национални институции и органи, отговорни за оценката на здравните технологии, за членове на Координационната група и нейните подгрупи, и информират Комисията за това и за всички последващи промени. Държавите членки могат да определят повече от една институция или орган, отговорни за оценката на здравните технологии, за членове на Координационната група и на една или повече от нейните подгрупи.
2.  Държавите членки определят своите национални или регионални институции и органи, отговорни за оценката на здравните технологии на национално равнище, за членове на Координационната група и нейните подгрупи.
Изменение 203
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3
3.  Координационната група действа чрез консенсус или при необходимост — чрез гласуване с обикновено мнозинство. Всяка държава членка има един глас.
3.  Координационната група действа чрез консенсус или при необходимост — чрез гласуване с квалифицирано мнозинство.
Предприеманите от Координационната група процедури са прозрачни, като протоколите от заседанията и гласуването, включително евентуални разногласия, се документират и се предоставят на обществеността.
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4
4.  Заседанията на Координационната група се председателстват съвместно от Комисията и от съпредседател, избран измежду членовете на групата за определен срок, който се установява в процедурния правилник.
4.  Заседанията на Координационната група се председателстват съвместно от Комисията, без право на глас, и от съпредседател, избиран ежегодно измежду членовете на групата на ротационен принцип. Съпредседателите изпълняват чисто административни функции.
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5
5.  Членовете на Координационната група назначават свои представители в Координационната група и в подгрупите, в които членуват, ad-hoc или за постоянно и информират Комисията за тяхното назначение и за всички последващи промени.
5.  Членовете на Координационната група, които са органи или структури за оценка на национално или регионално равнище, назначават свои представители в Координационната група и в подгрупите, в които членуват, ad-hoc или за постоянно. Държавите членки могат да прекратяват такива назначения, когато това е обосновано от изискванията за назначаване. При все това, с оглед на работната натовареност, състава на подгрупите или изискванията за специфични познания, експертите оценители могат да бъдат повече от един от всяка държава членка, без това да засяга принципа, че при вземането на решения всяка държава членка разполага само с един глас. При назначенията се взема под внимание експертният опит, необходим за постигане на целите на подгрупата. Европейският парламент, Съветът и Комисията биват уведомявани за всички назначения и евентуални прекратявания на назначения.
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6
6.  Членовете на Координационната група и назначените им представители спазват принципите на независимост, безпристрастност и поверителност.
6.  За да се гарантира високо качество на работата, членовете на Координационната група се избират от национални или регионални агенции за оценка на здравните технологии или от органи, отговарящи за тези въпроси.
Членовете на Координационната група, експертите и оценителите като цяло нямат финансови интереси в отрасъла за разработване на здравни технологии или в застрахователно дружество, които биха могли да се отразят на тяхната безпристрастност. Те се ангажират да работят в интерес на обществото и по независим начин и представят годишна декларация за интереси. Тези декларации за интереси се регистрират на ИТ платформата, посочена в член 27, и са достъпни за обществеността.
Членовете на Координационната група следва да декларират на всяко заседание всякакъв специфичен интерес, който би могъл да се счита за накърняващ тяхната независимост по отношение на точките в дневния ред. Когато възникне конфликт на интереси, съответният член на Координационната група се оттегля от участие в заседанието, когато се разглеждат съответните точки от дневния ред. Процедурните правила за случаите на конфликт на интереси се уреждат в съответствие с член 22, параграф 1, буква а), подточка iiia).
С цел да се осигури прозрачност и осведоменост на обществеността относно процеса и да се насърчи доверието в системата, всички клинични данни, които се оценяват, следва да се характеризират с най-висока степен на прозрачност и публично оповестяване. В случай че данните са поверителни по търговски причини, поверителността им се определя и обосновава ясно, а поверителните данни са добре разграничени и защитени.
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 7
7.  Комисията публикува списък с определените членове на Координационната група и на нейните подгрупи на ИТ платформата, посочена в член 27.
7.  Комисията публикува актуален списък с определените членове на Координационната група и на нейните подгрупи и други експерти, заедно с техните квалификации и области на експертен опит, както и техните годишни декларации за интереси, на ИТ платформата, посочена в член 27.
Информацията, посочена в първа алинея, се актуализира от Комисията ежегодно и когато това се счита за необходимо, предвид евентуални нови обстоятелства. Тези актуализации са публично достъпни.
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 8 – буква в
в)  осигурява сътрудничество със съответните органи на равнището на Съюза с цел улесняване на изготвянето на допълнителни доказателства, необходими за работата ѝ;
в)  осъществява сътрудничество със съответните органи на равнището на Съюза с цел улесняване на изготвянето на допълнителни доказателства, необходими за работата ѝ;
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 8 – буква г
г)  гарантира подходящо включване на заинтересованите страни в работата си;
г)  гарантира подходящи консултации със съответните заинтересовани страни и експерти по време на работата си. Тези консултации се документират, включително публично достъпните декларации за интереси от заинтересованите страни, с които са проведени консултации, и се включват в окончателния доклад за съвместна оценка;
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 10 а (нов)
10а.  Във всички случаи процедурният правилник на Координационната група и на нейните подгрупи, дневният ред на техните заседания, взетите решения и подробна информация относно гласуванията и обясненията на вота, включително становищата на малцинството, са обществено достъпни.
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)
Разпоредбите на първа алинея, букви а), б) и в) се определят в зависимост от степента на въздействие върху пациентите, общественото здраве или системите за здравеопазване.
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква в
в)  се консултира с Комисията относно проекта на годишната работна програма и взема предвид нейното мнение.
в)  се консултира с Комисията и с мрежата на заинтересованите страни, в контекста на годишните срещи по член 26, относно проекта на годишната работна програма и взема предвид техните коментари.
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 a (нов)
5а.  Годишният доклад и годишната работна програма се публикуват на ИТ платформата, посочена в член 27.
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква a а (нова)
aa)  други лекарствени продукти, по отношение на които не се прилага процедурата за разрешаване, предвидена в Регламент (ЕО) № 726/2004, когато разработчикът на здравна технология е избрал процедурата за централизирано разрешаване, при условие че става въпрос за лекарствени продукти, които представляват значителни технически, научни или терапевтични иновации или чието разрешаване е в интерес на общественото здраве;
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б
б)  медицински изделия, класифицирани като клас IIb и III в съответствие с член 51 от Регламент (ЕС) 2017/745, за които съответните експертни групи са предоставили научно становище в рамките на процедурата по консултация относно клиничната оценка по член 54 от същия регламент;
б)  медицински изделия, класифицирани като клас IIb и III в съответствие с член 51 от Регламент (ЕС) 2017/745, за които съответните експертни групи са предоставили научно становище в рамките на процедурата по консултация относно клиничната оценка по член 54 от същия регламент и които се считат за значително нововъведение и с потенциално значително въздействие върху общественото здраве или системите на здравеопазване;
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в
в)  медицински изделия за ин витро диагностика, класифицирани като клас D в съответствие с член 47 от Регламент (ЕС) 2017/74617, за които съответните експертни групи са предоставили мнението си в рамките на процедурата по член 48, параграф 6 от същия регламент.
в)  медицински изделия за ин витро диагностика, класифицирани като клас D в съответствие с член 47 от Регламент (ЕС) 2017/746[1], за които съответните експертни групи са предоставили мнението си в рамките на процедурата по член 48, параграф 6 от същия регламент и които се считат за значително нововъведение и с потенциално значително въздействие върху общественото здраве или системите на здравеопазване.
__________________
__________________
17 Регламент (EС) 2017/746 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските изделия за инвитро диагностика и за отмяна на Директива 98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на Комисията (ОВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 176).
17 Регламент (EС) 2017/746 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските изделия за инвитро диагностика и за отмяна на Директива 98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на Комисията (ОВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 176).
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква д а (нова)
да)  необходимостта от повече клинични доказателства;
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква д б (нова)
дб)  по искане на разработчика на здравни технологии;
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 2
Докладът за съвместна клинична оценка се придружава от обобщен доклад, като те се изготвят в съответствие с изискванията от настоящия член, както и с определените в членове 11, 22 и 23.
Докладът за съвместна клинична оценка се придружава от обобщен доклад, който съдържа най-малко сравнените клинични данни, крайните точки, референтните обекти за сравнение, методологията, използваните клинични доказателства и заключения относно ефикасността, безопасността и относителната ефективност, както и ограниченията на оценката, особените мнения, обобщение на проведените консултации и направените забележки. Те се изготвят в съответствие с изискванията, определени от Координационната група, и се оповестяват публично, независимо от заключенията на доклада.
За лекарствени продукти, посочени в член 5, параграф 1, буква а), докладът за съвместна клинична оценка се приема от Координационната група в срок от 80 – 100 дни, за да се гарантира съответствие със сроковете за ценообразуване и възстановяване на разходите, определени в Директива 89/105/ЕИО на Съвета1a.
_________________
1a Директива 89/105/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. относно прозрачността на мерките, регулиращи цените на лекарствени продукти за употреба от човека и включването им в обхвата на националните системи за здравно осигуряване (ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 8).
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2
2.  Определената подгрупа изисква от съответните разработчици на здравни технологии да подадат документация, съдържаща информацията, данните и доказателствата, необходими за съвместната клинична оценка.
2.  Определената подгрупа изисква от разработчика на здравни технологии да подаде цялата налична и актуална документация, съдържаща информацията, данните и изследванията, включително отрицателните и положителните резултати, необходими за съвместната клинична оценка. Тази документация включва наличните данни от всички проведени изпитвания, както и от всички изследвания, в които е използвана технологията, като и двата компонента са изключително важни за гарантиране на високото качество на оценките.
За лекарствените продукти, посочени в член 5, параграф 1, буква а), документацията включва най-малко:
а)  подаденото досие;
б)  посочване на статуса на разрешението за търговия;
в)  европейския доклад за обществена оценка (ЕДОО), включително кратката характеристика на продукта (КХП), ако са налични; Европейската агенция по лекарствата предоставя съответните приети доклади за научна оценка на Координационната група.
г)  резултатите от допълнителните изследвания, които са поискани от Координационната група и с които разполага разработчикът на здравни технологии, когато е приложимо;
д)  вече наличните доклади за ОЗТ относно въпросната здравна технология, когато е приложимо и ако са на разположение на разработчика на здравни технологии;
е)  информация относно изследвания и регистри на изследвания, които са на разположение на разработчика на здравни технологии.
Разработчиците на здравни технологии са длъжни да подават всички изисквани данни.
Оценителите могат също да имат достъп до публични бази данни и източници на клинична информация, като например регистри на пациенти, бази данни или европейски референтни мрежи, когато такъв достъп се счете за необходим за допълване на информацията, предоставена от разработчика, и за извършване на по-точна клинична оценка на здравната технология. Заради възпроизводимостта на оценката тази информация е обществено достъпна.
Отношенията между оценителите и разработчиците на здравни технологии са независими и безпристрастни. С разработчиците на здравни технологии може да се провеждат консултации, но те не участват активно в процеса на оценка.
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 а (нов)
2 a.  В случая на лекарствата сираци, Координационната група може обосновано да счете, че няма съществена причина или допълнителни доказателства в подкрепа на по-нататъшния клиничен анализ, извън оценката на съществената полза, която вече е извършената от Европейската агенция по лекарствата.
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3
3.  Определената подгрупа назначава двама от членовете си за оценител и съоценител, които извършват съвместната клинична оценка. При назначаването се взема предвид необходимият за извършването на оценката научен експертен опит.
3.  Определената подгрупа назначава двама от членовете си за оценител и съоценител, които извършват съвместната клинична оценка. Оценителят и съоценителят са различни от лицата, които са назначени преди това съгласно член 13, параграф 3, освен в изключителни и обосновани ситуации, когато не са налице необходимите специфични експертни познания, и след одобрение от Координационната група. При назначаването се взема предвид необходимият за извършването на оценката научен експертен опит.
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5 – уводна част
5.  Изводите от доклада за съвместна клинична оценка се ограничават до следното:
5.  Изводите от доклада за съвместна клинична оценка включват:
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5 – буква а
а)  анализ на относителните въздействия на оценяваната здравната технология, върху избраните за оценката резултати за здравето, които са от значение за пациента;
а)  анализ на относителната ефективност и безопасност на оценяваната здравната технология по отношение на клиничните крайни точки във връзка с избраните за оценката клинична структура и група от пациенти, включително смъртност, заболеваемост и качество на живота, в сравнение с едно или повече референтни видове лечение, които се определят от Координационната група;
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5 – буква б
б)  степента на увереност в относителните въздействия въз основа на наличните доказателства.
б)  степента на увереност в относителните въздействия въз основа на най-добрите налични клинични доказателства и в сравнение с най-добрите стандартни терапии. Оценката се основава на клиничните крайни точки, установени съгласно международните стандарти за основаната на доказателства медицина, и по-специално във връзка с подобряването на здравословното състояние, съкращаването на продължителността на заболяването, удължаването на преживяемостта на пациентите, намаляването на страничните ефекти или подобряването на качеството на живот. При това следва да се направят препратки и към специфичните за отделните подгрупи разлики.
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5 – алинея 1 а (нова)
Заключенията не включват оценка.
Оценителят и съоценителят гарантират, че изборът на подходящи групи пациенти е представителен за участващите държави членки, за да им се даде възможност да вземат подходящи решения за финансирането на тези технологии от националните бюджети за здравеопазване.
Изменение 205
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6
6.  В случаите, когато на какъвто и да е етап от изготвянето на проектодоклада за съвместна клинична оценка оценителят прецени, че е необходимо допълнително доказателство от подаващия документацията разработчик на здравни технологии, за да се завърши докладът, той може да поиска от определената подгрупа да отложи определения период от време за изготвянето на доклада и да поиска допълнително доказателство от разработчика на здравни технологии. След консултация с разработчика на здравни технологии за необходимото време за подготовка на нужните допълнителни доказателства в искането на оценителя се посочва броят работни дни, за които се отлага изготвянето на доклада.
6.  В случаите, когато на какъвто и да е етап от изготвянето на проектодоклада за съвместна клинична оценка оценителят прецени, че е необходимо допълнително доказателство от подаващия документацията разработчик на здравни технологии, за да се завърши докладът, той може да поиска от определената подгрупа да отложи определения период от време за изготвянето на доклада и да поиска допълнително доказателство от разработчика на здравни технологии. След консултация с разработчика на здравни технологии за необходимото време за подготовка на нужните допълнителни доказателства в искането на оценителя се посочва броят работни дни, за които се отлага изготвянето на доклада. Когато по време на процеса са налични нови клинични данни, съответният разработчик на здравни технологии също така съобщава проактивно тази нова информация на оценителя.
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 7
7.  Членовете на определената подгрупа предоставят коментарите си по време на изготвянето на проектодоклада за съвместна клинична оценка и на проекта на обобщения доклад. Комисията също може да предостави коментари.
7.  Членовете на определената подгрупа или Координационната група предоставят в рамките на минимален срок от 30 работни дни коментарите си по време на изготвянето на проектодоклада за съвместна клинична оценка и на проекта на обобщения доклад.
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 8
8.  Оценителят предоставя проектодоклада за съвместна клинична оценка и проекта на обобщения доклад на подаващия документацията разработчик на здравни технологии и определя срок, в който той може да изпрати коментари.
8.  Оценителят предоставя проектодоклада за съвместна клинична оценка и проекта на обобщения доклад на разработчика на здравни технологии за изпращане на коментари.
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 9
9.  Определената подгрупа предприема необходимото, така че заинтересованите страни, включително пациентите и клиничните експерти, да получат възможност да предоставят коментари по време на изготвянето на проектодоклада за съвместна клинична оценка и на проекта на обобщения доклад, и определя срок, в който те могат да изпратят коментари.
9.  Пациентите, организациите на потребителите, специалистите в областта на здравеопазването, НПО, други сдружения за разработване на здравни технологии и клиничните експерти могат да представят коментари по време на съвместната клинична оценка в рамките на срок, посочен от определената подгрупа.
Комисията оповестява публично декларациите за интереси на всички заинтересовани страни, с които са проведени консултации, на ИТ платформата, посочена в член 27.
Изменение 95
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 10
10.  След получаване и вземане предвид на коментарите, предоставени в съответствие с параграфи 7, 8 и 9, оценителят с помощта на съоценителя финализира проектодоклада за съвместна клинична оценка и проекта на обобщения доклад и ги изпраща на определената подгрупа и на Комисията за коментари.
10.  След получаване и вземане предвид на коментарите, предоставени в съответствие с параграфи 7, 8 и 9, оценителят с помощта на съоценителя финализира проектодоклада за съвместна клинична оценка и проекта на обобщения доклад и ги изпраща на Координационната група за коментари. Комисията публикува всички коментари, на които е отговорено надлежно, на ИТ платформата, посочена в член 27.
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 11
11.  Оценителят с помощта на съоценителя взема предвид коментарите на определената подгрупа и на Комисията и изпраща окончателен проектодоклад за съвместна клинична оценка и проект на обобщен доклад до Координационната група за одобрение.
11.  Оценителят с помощта на съоценителя взема предвид коментарите на Координационната група и изпраща окончателен проектодоклад за съвместна клинична оценка и проект на обобщен доклад до Координационната група за окончателно одобрение.
Изменение 206
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 12
12.  Координационната група одобрява окончателния проектодоклад за съвместна клинична оценка и проект на обобщения доклад по възможност с консенсус, а при необходимост — с обикновено мнозинство от държавите членки.
12.  Координационната група одобрява окончателния проектодоклад за съвместна клинична оценка и проект на обобщения доклад по възможност с консенсус, а при необходимост — с квалифицирано мнозинство от държавите членки.
Позициите, които се различават, и основанията за тях се записват в окончателния доклад.
Окончателният доклад трябва да включва анализ на чувствителността, ако е налице един или повече от следните елементи:
a)  различни становища по проучванията, които да бъдат изключени поради сериозна пристрастност;
б)  различаващи се позиции по въпроса дали да се изключат проучвания поради това, че не отразяват актуалните технологични постижения, или
в)  противоречия във връзка с определянето на прагове за ирелевантност по отношение на крайните точки, които са от значение за пациентите.
Изборът на един или повече референтни обекти за сравнение и крайни точки, които са от значение за пациентите, трябва да е медицински обоснован и документиран в окончателния доклад.
Окончателният доклад включва и резултатите от съвместните научни консултации, проведени в съответствие с член 13. Докладите от научните консултации стават обществено достояние при приключването на съвместните клинични оценки.
Изменение 98
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 13
13.  Оценителят предприема необходимото за отстраняването на всякаква информация, представляваща търговска тайна, от одобрения доклад за съвместна клинична оценка и от обобщения доклад.
13.  Оценителят предприема необходимото, така че одобреният доклад за съвместна клинична оценка и обобщеният доклад да съдържат клиничната информация, която е предмет на оценката, използваната методология и проучвания. Оценителят се консултира с разработчика относно доклада, преди докладът да бъде публикуван. Разработчикът разполага с 10 работни дни, за да съобщи на оценителя всяка информация, която счита за поверителна, и да обоснове нейния чувствителен в търговско отношение характер. Оценителят и съвместният оценител, действайки като последна инстанция, решават дали искането на разработчика за поверителност е основателно.
Изменение 99
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 14
14.  Координационната група предоставя одобрения доклад за съвместна клинична оценка и обобщения доклад на подаващия документацията разработчик на здравна технология и на Комисията.
14.  Координационната група предоставя одобрения доклад за съвместна клинична оценка и обобщения доклад на подаващия документацията разработчик на здравна технология и на Комисията, която включва двата доклада в ИТ платформата.
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 14 а (нов)
14а.  При получаването на одобрения доклад за съвместна клинична оценка и на обобщения доклад, представящият разработчик на здравни технологии може да представи възраженията си в писмен вид пред Координационната група и Комисията в рамките на седем работни дни. В този случай разработчикът представя подробни основания за своите възражения. Координационната група изготвя оценка на възраженията в срок от седем работни дни и преразглежда доклада, ако е необходимо.
Координационната група одобрява и изпраща окончателния доклад за съвместна клинична оценка, обобщения доклад и обяснителен документ, в който подробно се посочва какво е предприето по отношение на възраженията на представящия разработчик на здравни технологии и на Комисията.
Изменение 101
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 14 б (нов)
14б.  Докладът за съвместна клинична оценка и обобщаващият доклад трябва да бъдат готови в срок от 80 до 100 дни, освен в обосновани случаи, когато поради клинична необходимост процесът трябва да бъде ускорен или, респективно, забавен.
Изменение 102
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 14 в (нов)
14в.  В случай че представящият разработчик на здравни технологии оттегли заявлението за пускане на пазара, като предостави обосновка, или когато Европейската агенция по лекарствата прекрати подобна оценка, Координационната група бива уведомена за този факт, за да прекрати процедурата на съвместна клинична оценка. Комисията публикува причините за оттегляне на заявлението или за прекратяване на оценката на ИТ платформата, посочена в член 27.
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1
1.  Ако Комисията прецени, че одобреният доклад за съвместна клинична оценка и обобщеният доклад отговарят на съществените и процедурните изисквания, определени в настоящия регламент, тя включва наименованието на здравната технология, която е предмет на одобрения доклад и на обобщения доклад, в списък с технологии, които са били подложени на съвместна клинична оценка („Списъка с оценени здравни технологии“ или само „Списъка“) най-късно 30 дни след получаването на одобрения доклад и на обобщения доклад от Координационната група.
1.  Комисията включва наименованието на здравната технология, която е предмет на доклада и на одобрения обобщен доклад, независимо дали той е положителен или отрицателен, в списък с технологии, които са били подложени на съвместна клинична оценка („Списъка с оценени здравни технологии“ или само „Списъка“) най-късно 30 дни след получаването на одобрения доклад и на обобщения доклад от Координационната група.
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2
2.  Ако в рамките на 30 дни след получаването на одобрения доклад за съвместна клинична оценка и обобщения доклад Комисията заключи, че те не отговарят на съществените и на процедурните изисквания, определени в настоящия регламент, тя информира Координационната група за съображенията за своите заключения и изисква от нея да преразгледа доклада и обобщения доклад.
2.  Ако в рамките на 30 дни след получаването на одобрения доклад за съвместна клинична оценка и обобщения доклад Комисията заключи, че те не отговарят на процедурните правни изисквания, определени в настоящия регламент, тя информира Координационната група за съображенията за своите заключения и изисква оценката да бъде преразгледана, като предоставя обосновка за това.
Изменение 105
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3
3.  Определената подгрупа взема предвид заключенията, посочени в параграф 2, и приканва разработчика на здравната технология да изпрати коментарите си в определен срок. Определената подгрупа преразглежда доклада за съвместна клинична оценка и обобщения доклад, като взема предвид коментарите, предоставени от разработчика на здравната технология. Оценителят с помощта на съоценителя изменя съответно доклада за съвместна клинична оценка и обобщения доклад и ги изпраща до Координационната група. Прилага се член 6, параграфи 12 и 14.
3.  Определената подгрупа преразглежда доклада за съвместна клинична оценка и обобщения доклад, като взема предвид коментарите, предоставени от Комисията, от процедурна гледна точка и преди окончателното становище.
Изменение 106
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4
4.  След изпращането на променените и одобрени доклад за съвместната клинична оценка и обобщен доклад и ако Комисията прецени, че променените и одобрени доклад за съвместна клинична оценка и обобщен доклад отговарят на съществените и на процедурните изисквания, определени в настоящия регламент, тя включва наименованието на здравната технология, предмет на доклада и на обобщения доклад, в списъка с оценени здравни технологии.
заличава се
Изменение 107
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5
5.  Ако Комисията заключи, че променените и одобрени доклад за съвместната клинична оценка и обобщен доклад не отговарят на съществените и на процедурните изисквания, определени в настоящия регламент, тя отказва да включи наименованието на здравната технология в списъка. Комисията уведомява Координационната група за решението си, като излага съображенията си за отказа за включване. Задълженията, установени в член 8, не се прилагат по отношение на засегната здравна технология. Координационната група уведомява съответно подаващия документацията разработчик на здравната технология и включва обобщена информация за посочените доклади в годишния си доклад.
5.  Ако Комисията заключи, че променените и одобрени доклад за съвместната оценка и обобщен доклад не отговарят на процедурните изисквания, определени в настоящия регламент, здравната технология, предмет на оценката, се включва в списъка, заедно с обобщения доклад за оценка и забележките на Комисията, и всичко това се публикува на ИТ платформата, посочена в член 27. Комисията уведомява Координационната група за решението си, като излага съображенията си за отрицателния доклад. Задълженията, установени в член 8, не се прилагат по отношение на засегната здравна технология. Координационната група уведомява съответно подаващия документацията разработчик на здравната технология и включва обобщена информация за посочените доклади в годишния си доклад.
Изменение 108
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 6
6.  За здравните технологии, включени в списъка с оценени здравни технологии, Комисията публикува одобрените доклад за съвместната клинична оценка и обобщен доклад на ИТ платформата, посочена а в член 27, и осигурява достъп до тях на подаващия документацията разработчик на здравната технология най-късно до 10 работни дни след включването им в списъка.
6.  За здравните технологии, включени в списъка с оценени здравни технологии, Комисията публикува на ИТ платформата, посочена в член 27, одобрените доклад за съвместната клинична оценка и обобщен доклад, както и всички забележки на заинтересованите страни и междинни доклади, и осигурява достъп до тях на подаващия документацията разработчик на здравната технология най-късно до 10 работни дни след включването им в списъка.
Изменение 109
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – уводна част
1.  Държавите членки:
1.  За здравните технологии, включени в списъка с оценени здравни технологии, или за тези, за които е стартирана съвместна клинична оценка, държавите членки:
Изменение 110
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква а
a)  не извършват клинична оценка или еквивалентен процес по оценка на здравна технология, включена в списъка на оценени здравни технологии или за които е била предприета съвместна клинична оценка;
a)  използват докладите за съвместната клинична оценка в своите оценки на здравните технологии на равнището на държавите членки;
Изменение 111
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б
б)  прилагат докладите за съвместната клинична оценка в своите оценки на здравните технологии на равнище държави членки.
б)  не повтарят съвместната клинична оценка на равнище държави членки.
Изменение 112
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 a (нов)
1 a.  Изискването, определено в параграф 1, буква б), не възпрепятства държавите членки и регионите да извършват оценки на клиничната добавена стойност на въпросните технологии, като част от националните или регионалните процеси на оценяване, при които могат да се разглеждат както клинични, така и неклинични данни и доказателства, специфични за съответната държава членка, които не са били включени в съвместната клинична оценка и които са необходими за допълване на оценката на здравната технология или на общия процес на ценообразуване и възстановяване на разходите.
При подобни допълнителни оценки може да се прави съпоставка между въпросната технология и технология за сравнение, която представлява най-добрия наличен и основан на доказателства стандарт за предоставяне на грижи в съответната държава членка и която, въпреки искането на тази държава членка по време на фазата на определяне на обхвата, не е била взета предвид в съвместната клинична оценка. В рамките на тези оценки може също така да се направи оценка на технологията в контекста на предоставянето на грижи, който е специфичен за съответната държава членка, въз основа на клиничната ù практика или условията, избрани за възстановяване на разходите.
Всяка такава мярка следва да бъде обоснована, необходима и пропорционална за постигането на тази цел, не трябва да дублира работата, извършена на равнището на Съюза, нито да забавя необосновано достъпа на пациентите до тези технологии.
Държавите членки уведомяват Комисията и Координационната група за намерението си да допълнят съвместната клинична оценка и предоставят обосновка за това.
Изменение 113
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2
2.  Държавите членки уведомяват Комисията за резултатите от оценка на здравна технология, която е била предмет на съвместна клинична оценка, в рамките на 30 дни след нейното приключване. Това уведомление се придружава от информация за начина, по който заключенията от доклада за съвместната клинична оценка са били приложени в общата оценка на здравната технология. Комисията подпомага обмена на тази информация между държавите членки с помощта на ИТ платформата, посочена в член 27.
2.  Държавите членки представят на ИТ платформата, посочена в член 27, информация за начина, по който докладът за съвместната клинична оценка е бил взет предвид в оценката на здравната технология на равнище държави членки, а така също и други клинични данни и допълнителни доказателства, които са били взети предвид, така че Комисията да може да улесни обмена на тази информация между държавите членки.
Изменение 114
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б
б)  в първоначалния доклад за съвместна клинична оценка е била посочена необходимостта от актуализация след получаване на допълнително доказателство за по-нататъшна оценка.
б)  в първоначалния доклад за съвместна клинична оценка е била посочена необходимостта от актуализация след получаване на допълнително доказателство за по-нататъшна оценка, в рамките на срока, определен в този доклад;
Изменение 115
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б a (нова)
ба)  е отправено искане от държава членка или от разработчик на здравни технологии, които считат, че е налице ново клинично доказателство;
Изменение 116
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б б (нова)
бб)  пет години след оценката съществуват значителни нови клинични доказателства, или по-рано, когато се появят нови доказателства или нови клинични данни.
Изменение 117
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
В случаите по букви а), б), ба) и бб) от първата алинея разработчикът на технология представя тази допълнителна информация. В противен случай предварителната съвместна оценка не попада в разпоредбите на член 8.
Базата данни „EVIDENT“ продължава да бъде поддържана с цел събиране на клинични доказателства, произтичащи от използването на здравната технология в действителни ситуации, както и за мониторинг на резултатите по отношение на здравето.
Изменение 118
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2
2.  Координационната група може да извършва актуализации на съвместни клинични оценки по искане на един или повече от нейните членове.
2.  Координационната група може да извършва актуализации на съвместни клинични оценки по искане на един или повече от нейните членове.
Актуализации на съвместни клинични оценки се изискват, когато е публикувана или предоставена нова информация, която не е била на разположение към момента на първоначалния съвместен доклад. При искане за актуализация на доклада за съвместна клинична оценка членът, който я е предложил, може да актуализира доклада за съвместна клинична оценка и да го предложи за приемане от другите държави членки чрез взаимно признаване. При актуализацията на доклада за съвместна клинична оценка държавата членка прилага определените от Координационната група методи и стандарти.
Когато държавите членки не могат да постигнат съгласие относно дадена актуализация, случаят се отнася до Координационната група. Координационната група решава дали да извърши актуализация въз основа на новата информация.
Когато дадена актуализация е одобрена чрез взаимно признаване или след решение на Координационната група, докладът за съвместна клинична оценка се счита за актуализиран.
Изменение 119
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – уводна част
1.  Чрез актове за изпълнение Комисията изготвя процедурните правила за:
1.  Чрез актове за изпълнение Комисията изготвя, като отчита разпоредбите на настоящия регламент, процедурните правила за:
Изменение 120
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква а
a)  подаване на информация, данни и доказателства от разработчиците на здравни технологии;
заличава се
Изменение 121
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква в
в)  определяне на подробни процедурни стъпки и сроковете за тях, както и цялостната продължителност на съвместните клинични оценки;
в)  определяне на подробни процедурни стъпки и сроковете за тях;
Изменение 122
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква е
е)  сътрудничество с нотифицираните органи и с експертни групи за изготвянето и актуализацията на съвместни клинични оценки на медицински изделия.
е)  сътрудничество с органите и с експертните групи.
Изменение 123
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 1
Разработчиците на здравни технологии могат да отправят искане за съвместна научна консултация към Координационната група с цел получаване на научно становище относно данните и доказателствата, които вероятно ще бъдат необходими като част от съвместна клинична оценка.
Разработчиците на здравни технологии могат да отправят искане за съвместна научна консултация към Координационната група с цел получаване на научно становище относно клиничните аспекти за оптимално планиране на научните проучвания и изследвания, за да се получат най-добрите научни доказателства, да се подобри предвидимостта, да се синхронизират научноизследователските приоритети и да се повиши качеството и ефективността на научните изследвания, за да се получат най-добрите доказателства.
Изменение 124
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква e a (нова)
еa)  приоритетите на Съюза в областта на клиничните научни изследвания;
Изменение 125
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3
3.  В рамките на 15 работни дни след получаване на искането Координационната група уведомява подалия искането разработчик на здравни технологии дали ще предприеме съвместната научна консултация, или не. Ако Координационната група откаже искането, тя уведомява разработчика на здравни технологии за решението си и обяснява основанията предвид критериите, посочени в параграф 2.
3.  В рамките на 15 работни дни след получаване на искането Координационната група уведомява подалия искането разработчик на здравни технологии дали ще предприеме съвместната научна консултация, или не. Ако Координационната група откаже искането, тя уведомява разработчика на здравни технологии за решението си и обяснява основанията предвид критериите, посочени в параграф 2.
Съвместните научни консултации не накърняват обективността и независимостта на съвместната технологична оценка, нито нейните резултати или заключения. Определените за извършването ѝ съгласно член 13, параграф 3 оценител и съоценител не са същите като определените оценител и съоценител съгласно член 6, параграф 3 за извършването на съвместната технологична оценка.
Предметът и обобщението на съдържанието на консултациите се публикуват на ИТ платформата, посочена в член 27.
Изменение 126
Предложение за регламент
Член 13 – заглавие
Изготвяне на доклади за съвместни научни консултации
Процедурни правила за съвместни научни консултации
Изменение 127
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 2
Докладът за съвместна научна консултация се изготвя в съответствие с изискванията от настоящия член и с процедурните правила и документацията, определени в членове 16 и 17.
Докладът за съвместна научна консултация се изготвя в съответствие с изискванията от настоящия член и с процедурата и документацията, определени в членове 16 и 17.
Изменение 128
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2
2.  Определената подгрупа изисква от разработчика на здравни технологии да подаде документация, съдържаща информацията, данните и доказателствата, необходими за съвместната научна консултация.
2.  Определената подгрупа изисква от разработчика на здравни технологии да подаде налична и актуализирана документация, съдържаща всички етапи на обработване на информацията, данните и изследванията, необходими за съвместната научна консултация, като например наличните данни от всички проведени изпитвания, както и от всички изследвания, при които е използвана технологията. За лекарствените продукти сираци може да бъде разработен специален план за клинична оценка поради ограничения брой записани пациенти в клинични изпитвания и/или липсата на технология за сравнение. След приключване на съвместните клинични оценки цялата тази информация се оповестява публично.
Съответната подгрупа и съответният разработчик на здравни технологии провеждат съвместно заседание въз основа на документацията, описана в първа алинея.
Изменение 129
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3
3.  Определената подгрупа назначава двама от членовете си за оценител и съоценител, които отговарят за провеждането на съвместната научна консултация. При назначаването се взема предвид необходимият за извършването на оценката научен експертен опит.
3.  Определената подгрупа назначава двама от членовете си за оценител и съоценител, които отговарят за провеждането на съвместната научна консултация и които са различни от оценителя и съоценителя, назначени съгласно член 6, параграф 3 . При назначаването се взема предвид необходимият научен експертен опит.
Изменение 130
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 7
7.  Оценителят предоставя проектодоклада за съвместна научна консултация на подаващия документацията разработчик на здравни технологии и определя срок, в който разработчикът може да изпрати коментари.
7.  Оценителят предоставя проектодоклада за съвместната научна консултация на разработчика на здравни технологии за представяне на коментари, като определя срок за представянето на тези коментари.
Изменение 131
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 8
8.  Определената подгрупа предприема необходимото, така че заинтересованите страни, включително пациентите и клиничните експерти, да получат възможност да предоставят коментари по време на изготвянето на проектодоклада за съвместна научна консултация, и определя срок, в който те могат да изпратят коментари.
8.  Разработчикът на здравни технологии, пациентите, специалистите в областта на здравеопазването и клиничните експерти могат да представят коментари по време на съвместната научна консултация.
Изменение 132
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 9
9.  След получаване и вземане предвид на коментарите, предоставени в съответствие с параграфи 6, 7 и 8 оценителят с помощта на съоценителя финализира проектодоклада за съвместна научна консултация и го изпраща на определената подгрупа за коментари.
9.  След получаване и вземане предвид на информацията и коментарите, предоставени в съответствие с параграфи 6, 7 и 8 оценителят с помощта на съоценителя финализира проектодоклада за съвместна научна консултация и го изпраща на определената подгрупа за коментари. Всички коментари, които са достъпни за обществеността и на които е даден отговор, когато това е поискано, се публикуват на посочената в член 27 ИТ платформа, след приключване на съвместната клинична оценка. Публикуваните коментари включват коментарите на заинтересованите страни и всякакви различия в мненията, изразени от членовете на подгрупата в хода на процедурата.
Изменение 133
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 10
10.  Ако съвместната научна консултация се провежда паралелно с научна консултация, предоставяна от Европейската агенция по лекарствата, оценителят цели да се координира с Агенцията във връзка с последователността на заключенията в доклада за съвместната научна консултация и тези в научната консултация.
10.  Ако съвместната научна консултация се провежда паралелно с научна консултация, предоставяна от Европейската агенция по лекарствата, оценителят цели да координира времевата рамка.
Изменение 207
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 12
12.  Координационната група одобрява окончателния доклад за съвместна научна консултация по възможност с консенсус, а при необходимост — с обикновено мнозинство от държавите членки, най-късно100 дни след началото на изготвянето на доклада, посочен в параграф 4.
12.  Координационната група одобрява окончателния доклад за съвместна научна консултация по възможност с консенсус, а при необходимост — с квалифицирано мнозинство от държавите членки, най-късно 100 дни след началото на изготвянето на доклада, посочен в параграф 4.
Изменение 135
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2
2.  Координационната група включва анонимизирана обобщена информация за съвместните научни консултации в годишните си доклади и в ИТ платформата, посочена в член 27.
2.  Координационната група включва обобщена информация за съвместните научни консултации в годишните си доклади и в ИТ платформата, посочена в член 27. Тази информация включва предмета на консултациите и коментарите.
Докладите от научните консултации стават обществено достояние при приключването на съвместните клинични оценки.
Изменение 136
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3
3.  Държавите членки не провеждат научна консултация или еквивалентна консултация по здравна технология, за която е била инициирана съвместна научна консултация, както и в случаите, когато съдържанието на искането съвпада с обхванатото от съвместната научна консултация.
3.  Държавите членки не провеждат научна консултация или еквивалентна консултация по здравна технология, посочена в член 5, за която е била инициирана съвместна научна консултация, освен ако допълнителни клинични данни и доказателства не са били взети предвид и тези данни и доказателства се считат за необходими. Тези национални научни консултации се изпращат на Комисията, за да бъдат публикувани на ИТ платформата, посочена в член 27.
Изменение 137
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква а
a)  внасяне на искания от разработчици на здравни технологии и участието им в изготвянето на доклади за съвместни научни консултации;
a)  внасяне на искания от разработчици на здравни технологии;
Изменение 138
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква г
г)  консултацията на пациенти, клинични експерти и други свързани заинтересовани лица;
г)  представянето на коментари от пациенти, специалисти в областта на здравеопазването, сдружения на пациенти, социални партньори, неправителствени организации, клинични експерти и други свързани заинтересовани лица;
Изменение 139
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 31 относно:
На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение в съответствие с членове 30 и 32 относно:
Изменение 140
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква а – уводна част
a)  съдържанието на:
a)  процедурата за:
Изменение 141
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква а – подточка iii a (нова)
iii a)  участие на заинтересованите страни за целите на настоящия раздел, включително правилата за предотвратяване на конфликт на интереси. До декларациите за интереси на всички заинтересовани лица и експерти, с които са направени консултации, се осигурява публичен достъп. Заинтересованите лица и експертите с конфликт на интереси не участват в процеса.
Изменение 142
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква б
б)  правилата за определяне на заинтересованите лица, с които да се направят консултации за целите на настоящия раздел.
заличава се
Изменение 143
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – буква б
б)  пациентски организации;
б)  организации на пациентите, потребителите и работещите в сферата на здравеопазването на тяхната годишна среща;
Изменение 144
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 а (нов)
2 a.  При подготовката на проучването Координационната група гарантира подходяща защита на предоставената от разработчика на здравни технологии поверителна търговска информация. За тази цел Координационната група дава възможност на разработчика на здравната технология да изпрати коментарите си по отношение на съдържанието на проучването и надлежно ги взема под внимание.
Изменение 145
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – уводна част
1.  Комисията подпомага сътрудничеството и обмена на научна информация между държавите членки относно:
1.  Комисията подпомага евентуалното по-нататъшно сътрудничество и обмена на научна информация между държавите членки по следните въпроси:
Изменение 146
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква г a (нова)
г a)  клинични оценки на лекарствени продукти и медицински изделия, извършвани от държавите членки;
Изменение 147
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква г б (нова)
г б)  мерки за палиативна употреба в клиничната практика с цел подобряване на доказателствената основа и изготвяне на регистър за тази цел;
Изменение 148
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква г в (нова)
г в)  разработване на ръководства за най-добри медицински практики, основаващи се на научни доказателства;
Изменение 149
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква г г (нова)
г г)  съкращаване на инвестициите в остарели технологии;
Изменение 150
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква г д (нова)
г д)  затягане на правилата за събирането на клинични доказателства и за съответния мониторинг.
Изменение 151
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3
3.  Сътрудничеството, посочено в параграф 1, букви б) и в), може да се извършва с помощта на процедурните правила, установени в съответствие с член 11, и общите правила, установени в съответствие с членове 22 и 23.
3.  Сътрудничеството, посочено в параграф 1, букви б), в), гб) и гд), може да се извършва с помощта на процедурните правила, установени в съответствие с член 11, и общите правила, установени в съответствие с членове 22 и 23.
Изменение 152
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква б
б)  клинични оценки на лекарствени продукти и медицински изделия, извършвани от държавите членки.
заличава се
Изменение 153
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
Когато е уместно и целесъобразно, държавите членки се насърчават да прилагат общите процедурни правила и методология, посочени в настоящия регламент, във връзка с клинични оценки на лекарствени продукти и медицински изделия, които не са включени в приложното поле на настоящия регламент, като тези оценки се извършват от държавите членки на национално равнище.
Изменение 154
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – уводна част
1.  Комисията приема актове за изпълнение относно:
1.  Като взема предвид резултатите от вече извършената в рамките на съвместните действия на EUnetHTA работа и след провеждане на консултации с всички релевантни заинтересовани страни, Комисията приема актове за изпълнение относно:
Изменение 155
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква а – подточка i
i)  гарантиране, че институциите и органите, отговарящи за здравните технологии, извършват клинични оценки по независим и прозрачен начин и без конфликти на интереси;
i)  гарантиране, че членовете на Координационната група извършват клинични оценки по независим и прозрачен начин и без конфликти на интереси, в съответствие с разпоредбите на член 3, параграфи 6 и 7;
Изменение 156
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква а – подточка ii
ii)  механизмите за взаимодействие между органите, отговарящи за здравните технологии, и разработчиците на здравни технологии по време на клиничните оценки;
ii)  механизмите за взаимодействие между органите, отговарящи за здравните технологии, и разработчиците на здравни технологии по време на клиничните оценки, като се вземе предвид посоченото в предходните членове;
Изменение 157
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква а – подточка iii
iii)  допитването до пациенти, клинични експерти и други заинтересовани лица при клиничните оценки.
iii)  коментарите на пациенти, здравни специалисти, организации на потребителите, клинични експерти и други заинтересовани лица при клиничните оценки и техните обосновани становища, като се вземе предвид посоченото в предходните членове;
Изменение 158
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква а – подточка iii a (нова)
iii a)  разглеждането на евентуални конфликти на интереси;
Изменение 159
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква а – точка iii б (нова)
iii b)  гарантирането, че оценката на медицинските изделия може да бъде извършена в подходящия момент след пускането на пазара, като се позволява използването на данни за клиничната ефективност, включително данни от практиката. Подходящият момент се определя в сътрудничество със съответните заинтересовани лица.
Изменение 160
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква б
б)  методиките, използвани за формулиране на съдържанието и оформлението на клиничните оценки.
б)  механизъм за налагане на санкции при неспазване от разработчика на технологията на изискванията относно информацията, която трябва да се предостави, по начин, който гарантира качество на процеса.
Изменение 208/rev
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 a (нов)
1a.  В срок от [6 месеца] от датата на влизане в сила на настоящия регламент Координационната група изготвя проект на регламент за изпълнение във връзка с методологиите, които трябва да бъдат последователно използвани за извършване на съвместни клинични оценки и консултации, и определя съдържанието на тези оценки и консултации. Методологиите се разработват въз основа на съществуващите методологични насоки на EUnetHTA и образците за представяне на доказателства. При всички случаи методологиите трябва да отговарят на следните критерии:
a)  методологиите се основават на високи стандарти за качество и на най-добрите налични научни доказателства, получени основно от произволни, двойно слепи сравнителни клинични изпитвания, мета-анализ и систематични прегледи, когато това е практически осъществимо и оправдано от етично естество;
б)  оценките на относителната ефективност се основават на „крайни точки“, които са от значение за пациента, с критерии, които са полезни, приложими, осезаеми, конкретни и адаптирани към въпросната клинична ситуация;
в)  при методологиите се вземат предвид особеностите на новите процедури и някои видове лекарствени продукти с по-малко клинични доказателства, налични към момента на издаване на разрешението за пускане на пазара (като например лекарствените продукти сираци или условните разрешения за търговия). Все пак липсата на доказателства не пречи на събирането на допълнителни доказателства, които трябва да бъдат обект на последващо наблюдение и които могат да изискват извършването на последваща оценка, без да се засяга безопасността на пациентите или качеството на научната информация;
г)  референтните обекти за сравнение са тези, които се използват за въпросния клиничен субект и които са най-добри и/или най-често срещани, що се отнася до технологията или процеса;
д)  за лекарствените продукти разработчиците на технологии предават на Координационната група, с цел извършване на клинична оценка, досието във формат eCTD, представено на Европейската агенция по лекарствата във връзка с централизираната процедура по издаване на разрешение. Това досие включва доклада от клиничното проучване ;
е)  информацията, която трябва да бъде представена от разработчика на здравни технологии, съответства на най-новите публично достъпни данни. Неспазването на това изискване може да доведе до механизъм за налагане на санкции;
ж)  клиничните изпитвания са изследвания преди всичко в областта на биомедицината, така че до използването на друг вид изследване, като например епидемиологични изследвания, може да се прибягва в изключителни случаи и подходът да бъде напълно обоснован;
з)  при общите методологии, както и при изискванията за данните и мерките във връзка с резултатите се вземат предвид особеностите на медицинските изделия и медицинските изделия за инвитро диагностика;
и)  що се отнася до ваксините, при методологията се вземат предвид последиците за цял живот от дадена ваксина чрез подходящ времеви хоризонт на анализите; непреките последици, като например колективният имунитет; и елементите, които са независими от ваксината, като например делът на ваксинациите във връзка с програмите;
й)  когато е практически осъществимо и обосновано от етична гледна точка, разработчикът на здравна технология провежда поне едно контролирано клинично изпитване на произволен принцип, което сравнява здравната технология по отношение на клинично значимите резултати с активен референтен обект за сравнение, избран като най-добрата настояща доказана интервенция към момента на планиране на изпитването (стандартно лечение) или най-често срещаната интервенция, когато не съществува стандартно лечение. Разработчикът на технологията предоставя данните и резултатите от проведените сравнителни изпитвания в досието с документацията, представена за съвместната клинична оценка.
Що се отнася до медицинското изделие, методологията трябва да бъде съобразена с неговите характеристики и особености, като се взема за основа вече разработената от EUnetHTA методология.
Координационната група представя проекта на регламент за изпълнение на Комисията за одобрение.
В срок от [3 месеца] от получаване на проекта за мярка Комисията взема решение дали да я одобри посредством акт за изпълнение, приет в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 30, параграф 2.
Когато Комисията възнамерява да не одобри даден проект за мярка или да го одобри частично или когато предлага изменения, тя изпраща проекта отново на Координационната група, като излага мотивите си. В срок от [шест седмици] Координационната група може да измени проекта за мярка въз основа на указанията на Комисията и предложените изменения, и да го представи отново на Комисията.
Ако до изтичането на този [шестседмичен срок] Координационната група не представи изменен проект за мярка или представи проект за мярка, който не е изменен по начин, съответстващ на предложените от Комисията изменения, Комисията може да приеме регламента за изпълнение с измененията, които счита за необходими, или да го отхвърли.
В случай че Координационната група не представи на Комисията проект за мярка в рамките на срока, в съответствие с разпоредбите на [параграф 1], Комисията може да приеме регламента за изпълнение без представяне на проект от Координационната група.
Изменение 162
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – уводна част
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 31 относно:
Координационната група, като следва същата процедура, предвидена в член 2, параграф 1, буква а), създава:
Изменение 163
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква а – уводна част
a)  съдържанието на:
a)  формата и образците на:
Изменение 164
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 - буква б
б)  правилата за определяне на заинтересованите лица, с които да се направи консултация за целите на раздел 1 от глава II и на настоящата глава.
б)  правилата за определяне на заинтересованите лица, с които да се направи консултация за целите на раздел 1 от глава II и на настоящата глава, независимо от разпоредбите на член 26.
Изменение 165
Предложение за регламент
Член 24 – заглавие
Финансиране от Съюза
Финансиране
Изменение 166
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 a (нов)
2 a.  Съюзът осигурява стабилно и постоянно публично финансиране за съвместната работа в областта на ОЗТ, която се извършва без пряко или непряко финансиране от страна на разработчиците на здравни технологии.
Изменение 167
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 б (нов)
2б.  Комисията може да въведе система от такси за разработчиците на здравни технологии, които отправят искане за извършването на съвместни научни консултации и съвместни клинични оценки, като таксите ще се използват за финансирането на научни изследвания във връзка с неудовлетворени медицински потребности или клинични приоритети. Тази система от такси не е предназначена по никакъв начин за финансиране на дейности съгласно настоящия регламент.
Изменение 168
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква а
a)  организира в помещенията си и съпредседателства срещите на Координационната група;
a)  организира в помещенията си и съпредседателства, със съвещателен глас, срещите на Координационната група;
Изменение 169
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква б
б)  осигурява секретариата на Координационната група и предоставя административна, научна и ИТ подкрепа;
б)  осигурява секретариата на Координационната група и предоставя административна и ИТ подкрепа;
Изменение 170
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква г
г)  проверява дали работата на Координационната група се извършва по независим и прозрачен начин;
г)  проверява дали работата на Координационната група се извършва по независим и прозрачен начин съгласно установения процедурен правилник;
Изменение 171
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква е
е)  улеснява сътрудничеството със съответните органи на равнището на Съюза във връзка със съвместната работа в областта на медицинските изделия, включително споделянето на поверителна информация.
е)  улеснява сътрудничеството със съответните органи на равнището на Съюза във връзка със съвместната работа в областта на медицинските изделия, включително споделянето на информация.
Изменение 172
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1
1.  Комисията създава мрежа на заинтересованите страни с помощта на открита покана за представяне на кандидатури и подбор на подходящи организации на заинтересованите страни въз основа на критерии за подбор, определени в откритата покана за представяне на кандидатури.
1.  Комисията създава мрежа на заинтересованите страни с помощта на открита покана за представяне на кандидатури и подбор на подходящи организации на заинтересованите страни въз основа на критерии за подбор, определени в откритата покана за представяне на кандидатури, като например легитимност, представителство, прозрачност и отчетност.
Организациите, до които се отправя откритата покана за представяне на кандидатури, са сдружения на пациенти, организации на потребителите, неправителствени организации, работещи в областта на здравеопазването, разработчици на здравни технологии и здравни специалисти.
При подбора на членовете на мрежата на заинтересованите страни се прилагат най-добрите практики за предотвратяване на конфликти на интереси.
Европейският парламент има двама представители в мрежата на заинтересованите страни.
Изменение 173
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2
2.  Комисията публикува списъка със заинтересованите организации, включени в мрежата на заинтересованите страни.
2.  Комисията публикува списъка със заинтересованите организации, включени в мрежата на заинтересованите страни. Заинтересованите страни не трябва да имат конфликт на интереси и техните декларации за интереси се публикуват на ИТ платформата.
Изменение 174
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3 – уводна част
3.  Комисията организира специални срещи между мрежата на заинтересованите страни и Координационната група с цел:
3.  Поне веднъж годишно Комисията организира среща между мрежата на заинтересованите страни и Координационната група с цел насърчаване на конструктивен диалог. Задачите на мрежата на заинтересованите страни включват:
Изменение 175
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3 – буква а
a)  да информира заинтересованите страни за работата на групата;
a)  да извършва обмен на информация относно работата на Координационната група и процеса на оценка;
Изменение 176
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3 – буква б
б)  да даде възможност за обмен на информация за работата на Координационната група.
б)  да участва в семинари или работни срещи или специфични действия, предприети по конкретни аспекти;
Изменение 177
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3 – буква б a (нова)
б а)  да подкрепя достъпа до реален жизнен опит във връзка със заболяванията и тяхното лечение, както и във връзка с действителното използване на здравните технологии за по-добро разбиране на значението, което заинтересованите страни отдават на научните доказателства, представени при процеса на оценка;
Изменение 178
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3 – буква б б (нова)
б б)  да допринася за по-целенасочена и ефикасна комуникация между заинтересованите страни с цел подпомагане на тяхната роля за разумното и безопасно използване на здравните технологии;
Изменение 179
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3 – буква б в (нова)
б в)  да изготвя списък с приоритети за научни изследвания в областта на медицината;
Изменение 180
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3 – буква б г (нова)
б г)  да осигурява принос към годишната работна програма и годишното проучване, изготвяни от Координационната група;
Изменение 181
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)
Интересите и учредителните документи на страните, както и обобщение на годишните срещи и евентуалните дейности се публикуват на ИТ платформата, посочена в член 27.
Изменение 182
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 4
4.  По искане на Координационната група Комисията кани пациенти и клинични експерти, определени от мрежата на заинтересованите страни, да присъстват на срещите на Координационната група като наблюдатели.
4.  По искане на Координационната група Комисията кани пациенти, здравни специалисти и клинични експерти, определени от мрежата на заинтересованите страни, да присъстват на срещите на Координационната група като наблюдатели.
Изменение 183
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – уводна част
1.  Комисията разработва и поддържа ИТ платформа, съдържаща информация за:
1.  Въз основа на вече извършената в рамките на съвместните действия на EUnetHTA работа Комисията разработва и поддържа ИТ платформа, съдържаща информация за:
Изменение 184
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – буква г a (нова)
г a)  списък на членовете на Координационната група, нейните подгрупи и други експерти, заедно с тяхната декларация за финансови интереси;
Изменение 185
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – буква г б (нова)
г б)  цялата информация, чието публикуване се изисква съгласно настоящия регламент;
Изменение 186
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – буква г в (нова)
г в)  окончателните доклади за съвместна клинична оценка и обобщените доклади в съобразен с потребностите и познанията на неспециалистите формат, на всички официални езици на Европейския съюз;
Изменение 187
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – буква г г (нова)
(г г)  списък на организациите, включени в мрежата на заинтересованите страни;
Изменение 188
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2
2.  Комисията осигурява подходящи равнища на достъп до информацията, съдържаща се на ИТ платформата, за органите на държавите членки, членовете на мрежата на заинтересованите страни и широката общественост.
2.  Комисията осигурява обществен достъп до информацията, съдържаща се на ИТ платформата.
Изменение 189
Предложение за регламент
Член 28 – заглавие
Доклад за изпълнението
Доклад за оценка на преходния период
Изменение 190
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1
Не по-късно от две години след края на преходния период, посочен в член 33, параграф 1, Комисията докладва за изпълнението на разпоредбите относно обхвата на съвместните клинични оценки и за функционирането на рамката за подкрепа, посочена в настоящата глава.
В края на преходния период, посочен в член 33, и преди да стане задължителна хармонизираната система за оценка на здравните технологии, създадена по силата на настоящия регламент, Комисията представя доклад за оценка на въздействието относно всички въведени процедури, в който се оценява, наред с други критерии, напредъкът, постигнат във връзка с достъпа на пациентите до нови здравни технологии и функционирането на вътрешния пазар, въздействието върху качеството на иновациите, като например разработването на иновативни лекарствени продукти в области, в които все още има неудовлетворени потребности, устойчивостта на здравните системи, качеството на ОЗТ и капацитетът на национално и регионално равнище, както и целесъобразността на обхвата на съвместните клинични оценки и функционирането на рамката за подкрепа.
Изменение 191
Предложение за регламент
Член 31
Член 31
заличава се
Упражняване на делегирането
1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, предвидено в членове 17 и 23, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от ... [въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент].
3.  Делегирането на правомощия, посочено в членове 17 и 23, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година.
5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно членове 17 и 23, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 192
Предложение за регламент
Член 32 – заглавие
Изготвяне на актове за изпълнение и на делегирани актове
Изготвяне на актове за изпълнение
Изменение 193
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1
1.  Комисията приема актовете за изпълнение и делегираните актове, посочени в членове 11, 16, 17, 22 и 23, най-късно до датата на прилагане на настоящия регламент.
1.  Комисията приема актовете за изпълнение, посочени в членове 11, 16, 17 и 22, най-късно до датата на прилагане на настоящия регламент.
Изменение 194
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2
2.  При изготвянето на посочените актове за изпълнение и делегирани актове Комисията взема предвид отличителните характеристики на секторите на лекарствените продукти и на медицинските изделия.
2.  При изготвянето на посочените актове за изпълнение Комисията взема предвид отличителните характеристики на секторите на лекарствените продукти и на медицинските изделия и разглежда работата, вече извършена в рамките на съвместните действия на EUnetHTA.
Изменение 195
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1
1.  Държавите членки могат да отложат участието си в системата на съвместните клинични оценки и съвместните научни консултации, посочени в глава II, раздели 1 и 2, до ... [въведете дата, която 3 след датата на прилагане].
1.  Държавите членки могат да отложат участието си в системата на съвместните клинични оценки и съвместните научни консултации, посочени в глава II, раздели 1 и 2, до ... [въведете дата, която е 4 години след датата на прилагане] за лекарствените продукти, посочени в член 5, параграф 1, букви а) и аа), и до... [въведете дата, която е 7 години след датата на прилагане] за медицинските изделия, посочени в член 5, параграф 1, буква б), и за медицинските изделия за инвитро диагностика, посочени в член 5, параграф 1, буква в).
Изменение 196
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1
1.  Държавите членки могат да извършват клинични оценки по начини, различни от предвидените в глава III от настоящия регламент правила, на основания, свързани с необходимостта от закрила на общественото здраве в съответната държава членка и при условие че тази мярка е оправдана, необходима и пропорционално по отношение на постигането на тази цел.
1.  Държавите членки могат да извършват клинични оценки по начини, различни от предвидените в глава III от настоящия регламент правила, на основанията, установени в член 8, параграф 1а, както и на основания, свързани с необходимостта от закрила на общественото здраве в съответната държава членка и при условие че тази мярка е оправдана, необходима и пропорционално по отношение на постигането на тази цел.
Изменение 197
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2
2.  Държавите членки уведомяват Комисията за намерението си да извършват клинична оценка по други начини и предоставят обосновки за това.
2.  Държавите членки уведомяват Комисията и Координационната група за намерението си да извършват клинична оценка по други начини и предоставят обосновки за това.
Изменение 198
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 a (нов)
2 a.  Координационната група може да прецени дали искането е съобразено с основанията, посочени в параграф 1, и да предаде своите заключения на Комисията.
Изменение 199
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3
3.  В срок от три месеца от датата на получаване на уведомлението по параграф 2 Комисията одобрява или отхвърля планираната оценка, след като провери дали тя отговаря на изискванията по параграф 1 и дали това действие не е средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите членки. Ако Комисията не вземе решение до края на тримесечния срок, планираната клинична оценка се счита за одобрена.
3.  В срок от три месеца от датата на получаване на уведомлението по параграф 2 Комисията одобрява или отхвърля планираната оценка, след като провери дали тя отговаря на изискванията по параграф 1 и дали това действие не е средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите членки. Ако Комисията не вземе решение до края на тримесечния срок, планираната клинична оценка се счита за одобрена. Решението на Комисията се публикува на ИТ платформата, посочена в член 27.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0289/2018).


Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства ***I
PDF 267kWORD 92k
Изменения, приети от Европейския парламент на 3 октомври 2018 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от леките превозни средства и за изменение на Регламент (EО) № 715/2007 (преработен) (COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD))(1)
P8_TA(2018)0370A8-0287/2018

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Европейската стратегия за мобилност с ниски емисии16 определя ясна и амбициозна цел: до средата на века емисиите на парникови газове от транспорта трябва да се намалят поне с 60% спрямо тези през 1990 г. и да е налице устойчива тенденция за понижаване до нула. Емисиите на замърсители на въздуха от транспорта, вредящи на нашето здраве, трябва да бъдат незабавно драстично намалени. Ще е нужно по-нататъшно намаляване на емисиите от конвенционалните двигатели с вътрешно горене след 2020 г. Превозните средства с нулеви и ниски емисии трябва да навлязат и да придобият значителен пазарен дял до 2030 г.
(3)  Транспортът е единственият голям сектор в Съюза, в който емисиите на парникови газове все още се увеличават. За да може Съюзът да изпълни ангажиментите си, поети на проведената в Париж през 2015 г. 21-ва конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), декарбонизацията на целия транспортен сектор трябва да бъде ускорена и емисиите на парникови газове от този сектор следва да бележат устойчива тенденция за понижаване до нула до средата на века. Емисиите на замърсители на въздуха от транспорта, значително вредящи на нашето здраве и околната среда, също трябва да бъдат незабавно драстично намалени. Ще е нужно по-нататъшно намаляване на емисиите от конвенционалните двигатели с вътрешно горене след 2020 г. Превозните средства с нулеви и ниски емисии трябва да навлязат и да придобият значителен пазарен дял до 2030 г.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)
(4a)  Разработването на стратегии в областта на научните изследвания, доставките, обработването и производството в рамките на постиженията в изграждането на леки компоненти е от ключово значение за постигането на напредък в нисковъглеродния преход в автомобилния сектор. Като част от по-широката нарастваща роля на биоикономиката и на възобновяемите, рециклируемите и устойчивите продукти, които могат да се произвеждат в нея, се наблюдават все по-голям брой научни изследвания в областта на суровините с естествени влакна и техните композити. Тези постижения трябва да бъдат подчинени на разбирането за ограниченията от гледна точка на природните ресурси, наличната земя, а оттам и нуждата от предлагане на устойчиви решения за края на жизнения цикъл.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 4 б (ново)
(4б)  Социално приемливият и справедлив преход към мобилност с нулеви емисии до средата на века изисква промени в цялата верига за създаване на стойност в автомобилостроенето, като се взема предвид потенциалното неблагоприятно въздействие върху гражданите и регионите във всички държави членки. Важно е да се вземат предвид социалните последици от прехода и да се проявява инициативност при справянето с последиците за работните места. Следователно от първостепенно значение е настоящите мерки да бъдат придружени и от целеви програми на равнището на Съюза и на национално и регионално равнище за преквалификация, повишаване на квалификацията и пренасочване на работници, както и от инициативи за образование и търсене на работа в неблагоприятно засегнатите общности и региони, провеждани в тесен диалог със социалните партньори и компетентните органи.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 4 в (ново)
(4в)  Успешният преход към мобилност с нулеви емисии изисква обща политическа рамка за превозните средства, инфраструктурата, електропреносните мрежи, устойчивото производство, доставка и рециклиране на акумулаторни батерии, в която на равнището на Съюза и на национално, регионално и местно равнище да се съчетават икономическите стимули и стимулите за заетостта, подкрепени от по-енергични инструменти на Съюза за финансиране.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  В заключенията на Европейския съвет от октомври 2014 г. беше одобрено намаляване на емисиите на парникови газове с 30% до 2030 г. в сравнение с 2005 г. за секторите, които не са обхванати от схемата на ЕС за търговия с емисии. Пътният транспорт има значителен принос за емисиите на тези сектори и неговите емисии продължават да са значително по-високи от нивата от 1990 г. Ако емисиите от пътния транспорт продължат да се увеличават, това ще компенсира намаленията, постигнати от другите сектори с цел борба с изменението на климата.
(6)  Емисиите от пътния транспорт продължават да са значително по-високи от нивата от 1990 г., като компенсират намаленията, постигнати от другите сектори с цел борба с изменението на климата.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Направената през 2015 г. оценка на регламенти (ЕО) № 443/2009 и (ЕС) № 510/2011 стигна до заключението, че тези регламенти са съществени, до голяма степен съгласувани и са породили значителни икономии на емисии, като същевременно са показали по-голяма икономическа ефективност от очакваната. Те също така са създали значителна добавена стойност за Съюза, която не би могла да бъде постигната в същата степен посредством национални мерки.
(9)  Направената през 2015 г. оценка на регламенти (ЕО) № 443/2009 и (ЕС) № 510/2011 стигна до заключението, че тези регламенти са съществени, до голяма степен съгласувани и са породили значителни икономии на емисии, като същевременно са показали по-голяма икономическа ефективност от очакваната. Те също така са създали значителна добавена стойност за Съюза, която не би могла да бъде постигната в същата степен посредством национални мерки. При тази оценка обаче се стигна и до заключението, че постигнатите реални намаления на емисиите на CO2 са значително по-малки от тези, които се посочват при изпитването на действието за одобрение на типа, и че разликите по отношение на емисиите между изпитването за одобрение на типа и показателите в реални условия значително са накърнили ефективността на стандартите за емисиите на CO2, както и доверието на потребителите в потенциалните икономии на гориво на новите превозни средства.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)
(10a)  За да се гарантира ефективността на настоящия регламент, намаляването на емисиите на CO2 следва да се постига при условията на нормална работа и използване на превозните средства. Ето защо е подходящо да се включи строга забрана за измервателно-коригиращи устройства в настоящия регламент и да се предоставят на органите средствата за гарантиране на спазването на тази забрана.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  Важно е определянето на изисквания за намаляване на емисиите на CO2 да продължи да осигурява предвидимост и сигурност при планирането за производителите на превозни средства по отношение на новите им леки автомобили и леки търговски превозни средства в Съюза.
(12)  Определянето на изисквания за намаляване на емисиите на CO2 продължава да осигурява предвидимост и сигурност при планирането за производителите на превозни средства по отношение на новите им леки автомобили и леки търговски превозни средства в Съюза.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)
(12 a)  В оценката на Комисията на Директива 1999/94/EО на Европейския парламент и на Съвета през 2016 г. беше отбелязана необходимостта от допълнително разясняване и опростяване на законодателството, което би могло да увеличи неговото значение, ефективност, ефикасност и съгласуваност. Целта на Препоръка (ЕС) 2017/948 на Комисията е да се насърчи хармонизираното прилагане на Директива 1999/94/ЕО. Въпреки това по-добре проектирани и допълнително хармонизирани изисквания на Съюза за етикетиране на автомобилите, които предоставят на потребителите сравнима, надеждна и лесна за ползване информация относно ползите от леките автомобили с ниски емисии, включително информация относно замърсителите на въздуха и разходите за експлоатация, в допълнение към емисиите на CO2 и разхода на гориво, биха могли да подкрепят навлизането на най-ефективните по отношение на разхода на гориво и най-екологосъобразните автомобили на пазара в целия Съюз. Ето защо Комисията следва да преразгледа Директива 1999/94/ЕО не по-късно от 31 декември 2019 г. и да представи съответно законодателно предложение. Освен това, подобно на леките пътнически автомобили, секторът на леките търговски превозни средства също би могъл да се възползва от въвеждането на такъв етикет за разхода на гориво и емисиите на CO2. Поради това Комисията следва също така да анализира тези възможности за този сектор и по целесъобразност да представи подходящи законодателни предложения.
_______________
Директива 1999/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. относно наличието на потребителска информация за разхода на гориво и емисиите на СО2 по отношение на търговията с нови леки автомобили (ОВ L 12, 18.1.2000 г., стр. 16).
Препоръка (ЕС) 2017/948 на Комисията от 31 май 2017 г. относно използването на стойности за разхода на гориво и емисиите на CO2, получили одобрение на типа и измерени в съответствие с Хармонизираната в световен мащаб процедура за изпитване на лекотоварни превозни средства, когато се предоставя информация за потребителите в съответствие с Директива 1999/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 142, 2.6.2017 г., стр. 100).
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  Поради това равнищата на намаление на емисиите за 2025 и 2030 г. за автомобилните паркове от нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства за целия Съюз следва да се определят, като се вземат предвид времето за подновяване на автомобилните паркове и необходимостта секторът на пътния транспорт да допринесе за постигане на целите за климата и енергетиката за 2030 г. Този постепенен подход също така дава ясен и ранен сигнал на автомобилната промишленост да не отлага въвеждането на пазара на технологии за енергийна ефективност и превозни средства с нулеви и ниски емисии.
(13)  Равнищата на намаление на емисиите за 2025 и 2030 г. за автомобилните паркове от нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства за целия Съюз следва да се определят, като се вземат предвид времето за подновяване на автомобилните паркове и необходимостта секторът на пътния транспорт да допринесе за постигане на целите на Съюза за климата и енергетиката за 2030 г. и след това. Този постепенен подход също така дава ясен и ранен сигнал на автомобилната промишленост да не отлага въвеждането на пазара на технологии за енергийна ефективност и превозни средства с нулеви и ниски емисии. Освен това, за да се запази динамиката на намаляване на емисиите след 2030 г., следва да се прилага поне една и съща траектория за намаляване на емисиите, считано от 1 януари 2031 г., което дава възможност за продължаване на декарбонизацията на сектора в съответствие с ангажиментите, поети по силата на Парижкото споразумение.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Макар Съюзът да е сред най-големите световни производители на моторни превозни средства и да показва лидерската си позиция в технологично отношение в сектора, конкуренцията се увеличава и автомобилният сектор в световен мащаб се променя бързо чрез иновации в електрифицираното силово предаване и чрез съвместна, свързана и автоматизирана мобилност. За да запази своята конкурентоспособност на световно равнище и достъпа си до пазарите, Съюзът се нуждае от регулаторна рамка, включваща специален стимул за превозни средства с нулеви и ниски емисии, която създава голям местен пазар и подкрепя технологичното развитие и иновациите.
(14)  Макар Съюзът да е сред най-големите световни производители на моторни превозни средства и да показва лидерската си позиция в технологично отношение в сектора, конкуренцията се увеличава и автомобилният сектор в световен мащаб се променя бързо чрез иновации в електрифицираното силово предаване и чрез съвместна, свързана и автоматизирана мобилност. Ако промишлеността на Съюза стартира късно необходимия енергиен преход в транспортния сектор, има опасност да изгуби водещата си роля. За да запази своята конкурентоспособност на световно равнище и достъпа си до пазарите, Съюзът се нуждае от регулаторна рамка, включваща специален политически механизъм за превозни средства с нулеви и ниски емисии, която създава голям местен пазар и подкрепя технологичното развитие и иновациите.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)
(14a)   Постигането на дългосрочната цел за напълно декарбонизирана мобилност на Съюза не е възможно без технологични иновации и технически прогрес. В този смисъл и предвид увеличаващата се международна технологична конкуренция е абсолютно необходимо Съюзът и държавите членки да продължат своите усилия за проучване и разработване на инициативи за засилване на възможните полезни взаимодействия в сектора, подобно на неотдавна формирания Европейски алианс за акумулаторните батерии, и за подкрепа на публичните и частните инвестиции в научните изследвания и иновациите в автомобилната промишленост на Съюза, за да се запази водещата роля на Съюза в областта на технологиите в този сектор и да се гарантира дългосрочната устойчивост на неговата промишлена база, като се запазва нейната ефективност и конкурентоспособност на световния пазар.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Следва да се въведе специален насърчителен механизъм, за да се улесни плавният преход към мобилност с нулеви емисии. Механизмът за облекчения следва да бъде замислен по такъв начин, че да насърчава въвеждането на пазара на Съюза на превозни средства с нулеви и ниски емисии.
(15)  Следва да се въведе специален политически механизъм, за да се улесни и ускори плавният преход към мобилност с нулеви емисии. Механизмът за облекчения и дебитиране следва да бъде замислен по такъв начин, че да насърчава въвеждането на пазара на Съюза на превозни средства с нулеви и ниски емисии и да гарантира инвестиционна сигурност за своевременното и адекватно разгръщане на необходимата инфраструктура за зареждане.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Определянето на целеви показател за дела на превозните средства с нулеви и ниски емисии в автомобилния парк на ЕС, съчетано с добре изграден механизъм за коригиране на целта за специфични емисии на CO2 на производителя въз основа на дела на превозни средства с нулеви и ниски емисии в собствения му автомобилен парк следва да осигури силен и категоричен сигнал за разработването и внедряването на такива превозни средства, като същевременно се остави възможност за по-нататъшно подобряване на ефективността на конвенционалните двигатели с вътрешно горене.
(16)  Определянето на солиден целеви показател за дела на превозните средства с нулеви и ниски емисии в автомобилния парк на ЕС, съчетано с добре изграден механизъм за коригиране на целта за специфични емисии на CO2 на производителя въз основа на дела на превозни средства с нулеви и ниски емисии в собствения му автомобилен парк следва да осигури силен и категоричен сигнал за разработването, внедряването и пускането на пазара на такива превозни средства, като същевременно се остави възможност за по-нататъшно подобряване на ефективността на конвенционалните двигатели с вътрешно горене.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  При определянето на облекчения за превозни средства с нулеви и ниски емисии е целесъобразно да се вземе предвид разликата между емисиите на CO2 на съответните превозни средства. Механизмът за коригиране следва да гарантира, че производител, който надхвърля целевия показател, ще се възползва от по-висока цел за специфични емисии на CO2. За да се гарантира балансиран подход, следва да бъдат определени граници на нивото на корекция, допускано в посочения механизъм. Това ще осигури стимули за насърчаване на своевременното разгръщане на инфраструктура за презареждане и ще донесе значителни ползи за потребителите, за конкурентоспособността и околната среда.
(17)  При определянето на целеви показатели за дела на превозните средства с нулеви и ниски емисии е целесъобразно да се вземе предвид разликата между емисиите на CO2 на съответните превозни средства. Механизмът за коригиране следва да гарантира, че производител, който надхвърля целевия показател, ще се възползва от по-висока цел за специфични емисии на CO2, докато производител, който не постига целевия показател, ще трябва да се съобрази с по-амбициозна цел за емисии на CO2. За да се гарантира балансиран подход, следва да бъдат определени граници на нивото на корекция, допускано в посочения механизъм. Това ще осигури стимули за насърчаване на своевременното разгръщане на инфраструктура за презареждане и ще донесе значителни ползи за потребителите, за конкурентоспособността и околната среда.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)
(17 a)  Следва да бъдат направени своевременни и достатъчни инвестиции едновременно в производството и внедряването на превозни средства с нулеви и ниски емисии, както и в цялостната поддържаща инфраструктура, която се изисква, включително в устойчивото производство, доставка и рециклиране на акумулаторни батерии. Отделните инструменти за подпомагане както на равнището на ЕС, така и на национално равнище, трябва да работят заедно и ефективно, като мобилизират и стимулират значителни публични и частни инвестиции. Инфраструктурата за зареждане и за презареждане с гориво трябва да бъде въведена бързо, за да се гарантира доверието на потребителите и стопанската сигурност за производителите на превозни средства. Поради това следва да се подкрепи производството на акумулаторни батерии и клетъчни батерии в Съюза, разположено, ако е възможно, в близост до обекти за производство на превозни средства.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 23
(23)  Следва обаче да се осигури баланс между стимулите за екологичните иновации и онези технологии, за които ефектът на намаляване на емисиите е доказан по официалната процедура за изпитване. В резултат на това е уместно да се запази горна граница за намалението чрез екологични иновации, които производителят може да вземе под внимание за постигане на съответствие с целите. Комисията следва да има възможност да преразгледа стойността на горната граница, по-специално за да вземе предвид ефектите от промяната при официалната процедура за изпитване. Също така е целесъобразно да се уточни как следва да се изчисляват икономиите за постигане на съответствие с целите.
(23)  Следва обаче да се осигури баланс между стимулите за екологичните иновации и онези технологии, за които ефектът на намаляване на емисиите е доказан по официалната процедура за изпитване. В резултат на това е уместно да се запази горна граница за намалението чрез екологични иновации, които производителят може да вземе под внимание за постигане на съответствие с целите. Комисията следва да има възможност да преразгледа стойността на горната граница и да я понижи, по-специално за да вземе предвид ефектите от промяната при официалната процедура за изпитване. Също така е целесъобразно да се уточни как следва да се изчисляват икономиите за постигане на съответствие с целите.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 25 a (ново)
(25a)  В случаите, когато монтирането на електрическа акумулаторна батерия в тежкотоварно леко търговско превозно средство от клас ІІІ, категория N1, може да увеличи масата на превозното средство до степен то да бъде прекласифицирано в категория N2, този технически проблем следва да бъде разрешен.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 37
(37)  Специфичните емисии на CO2 от нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства се измерват на хармонизирана основа в Съюза в съответствие с методологията, предвидена в Регламент (ЕО) № 715/2007. За да се намали във възможно най-голяма степен административната тежест, свързана с настоящия регламент, спазването следва да се оценява чрез посочване на данни за регистрациите на нови леки автомобили и леки търговски превозни средства в Съюза, събрани от държавите членки и докладвани на Комисията. С цел да се осигури съпоставимост на данните, използвани за оценка на степента на спазване, правилата за тяхното събиране и отчитане следва да се хармонизират във възможно най-голяма степен. Поради това следва ясно да се посочи отговорността на компетентните органи за осигуряването на точни и пълни данни, както и необходимостта от ефективно сътрудничество между тези органи и Комисията по въпросите на качеството на данните.
(37)  Специфичните емисии на CO2 от нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства се измерват на хармонизирана основа в Съюза в съответствие с методологията, предвидена в Регламент (ЕО) № 715/2007. За да се намали във възможно най-голяма степен административната тежест, свързана с настоящия регламент, спазването следва да се оценява чрез посочване на данни за регистрациите на нови леки автомобили и леки търговски превозни средства в Съюза, събрани от държавите членки и докладвани на Комисията. С цел да се осигури съпоставимост на данните, използвани за оценка на степента на спазване, правилата за тяхното събиране и отчитане следва да се хармонизират. Поради това следва ясно да се посочи отговорността на компетентните органи за осигуряването на точни и пълни данни, както и необходимостта от ефективно сътрудничество между тези органи и Комисията по въпросите на качеството на данните.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 38
(38)  Спазването от страна на производителите на целите от настоящия регламент следва да бъде оценявано на равнището на Съюза. Производителите, чиито средни специфични емисии на CO2 превишават допустимите в съответствие с настоящия регламент, следва да заплащат такса за извънредно количество емисии за всяка календарна година. Размерът на таксата за извънредно количество емисии следва да се счита за приход в общия бюджет на Съюза.
(38)  Спазването от страна на производителите на целите от настоящия регламент следва да бъде оценявано на равнището на Съюза. Производителите, чиито средни специфични емисии на CO2 превишават допустимите в съответствие с настоящия регламент, следва да заплащат такса за извънредно количество емисии за всяка календарна година. Размерът на таксата за извънредно количество емисии следва да се счита за приход в общия бюджет на Съюза и сумите да се използват, за да се допринася за справедлив преход към мобилност с нулеви емисии. Тези суми следва също така да се използват за допълване на целевите програми за преквалификация, повишаване на квалификацията и образование на работниците, засегнати от структурни промени в автомобилния сектор, и за инициативи за пренасочване на работниците и за търсене на работа в тесен диалог със социалните партньори, общностите и компетентните органи в регионите, засегнати от преобразуването на работни места.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 41
(41)  Ефективността на целите, определени в настоящия регламент, за намаляване на емисиите на CO2 в реални условия е тясно зависима от представителността на официалната процедура за изпитване. В съответствие със становището на Механизма за научни становища23 и препоръката на Европейския парламент след проведеното от него проучване на измерванията на емисии в автомобилния сектор24, следва да се въведе механизъм за оценка на представителността в реални условия на стойностите за емисиите на CO2 и потреблението на енергия от превозните средства, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1151. Комисията следва да има правомощията да осигури публичен достъп до такива данни, и при необходимост да разработи нужните процедури за определяне и събиране на данните, необходими за извършване на такива оценки.
(41)  Ефективността на целите, определени в настоящия регламент, за намаляване на емисиите на CO2 в реални условия е тясно зависима от представителността на официалната процедура за изпитване. В съответствие със становището на Механизма за научни становища23 и препоръката на Европейския парламент след проведеното от него проучване на измерванията на емисии в автомобилния сектор24, следва да се въведе механизъм за оценка на представителността в реални условия на стойностите за емисиите на CO2 и потреблението на енергия от превозните средства, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1151. Най-надеждният начин за гарантиране на действителната представителност на стойностите за одобрението на типа е да се въведе изпитване за емисиите на CO2 в реални условия. Поради тази причина Комисията следва, посредством делегирани актове и при отчитане на целесъобразността на използването на PEMS, да разработи изпитването на емисиите на CO2 в реални условия и да го въведе най-късно две години след датата на прилагане на настоящия регламент. Въпреки това, докато изпитването стане приложимо, спазването на настоящия регламент следва да се гарантира чрез използване на докладваните от производителите данни от устройствата за измерване на разхода на гориво, заедно с ограничение, определено за всеки производител през 2021 г. като процентна разлика, която не трябва да се превишава. Комисията следва да има правомощията да осигури публичен достъп до данните за разхода на гориво и да разработи нужните процедури за докладване на тези данни, необходими за извършване на такива оценки. Комисията следва да предприеме подходящи мерки в случай на неспазване от страна на производителите на изискванията по отношение на емисиите на CO2 в реални условия съгласно настоящия регламент.
__________________
__________________
23 Научно становище 1/2016 на групата на високо равнище на научните съветници, „Отстраняване на разминаванията между емисиите на CO2 от леките превозни средства в реални условия и лабораторните изпитвания“
23 Научно становище 1/2016 на групата на високо равнище на научните съветници, „Отстраняване на разминаванията между емисиите на CO2 от леките превозни средства в реални условия и лабораторните изпитвания“
24 Препоръка на Европейския парламент до Съвета и Комисията от 4 април 2017 г. вследствие на проучването относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (2016/2908(RSP)
24 Препоръка на Европейския парламент до Съвета и Комисията от 4 април 2017 г. вследствие на проучването относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (2016/2908(RSP)
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 41 a (ново)
(41a)  Понастоящем няма хармонизиран начин за оценяване на емисиите през целия жизнен цикъл на леките търговски превозни средства. Целесъобразно е Комисията да предостави такъв анализ до края на 2026 г., за да представи цялостна картина на въглеродните емисии от сектора на леките търговски превозни средства. За тази цел Комисията следва да разработи посредством делегирани актове обща методика на Съюза за последователното докладване на данни, считано от 2025 г., от страна на производителите относно емисиите на CO2 през целия жизнен цикъл от всички видове горива и задвижващи системи на превозните средства, които пускат на пазара. Такава методика следва също така да бъде съобразена със съответните стандарти на ISO и да отчита потенциала за глобално затопляне на емисиите на превозното средство от източника на гориво до резервоара, от резервоара до колелото, по време на производството и в края на жизнения цикъл. Анализът на Комисията следва да се основава на докладваните от производителите данни, както и на всички други съответни налични данни.
Изменение 80
Предложение за регламент
Съображение 42
(42)  Предвижда се през 2024 г. да се направи преглед на напредъка по [Регламента за разпределяне на усилията и Директивата за схемата за търговия с емисии]. Следователно е уместно да се оцени ефективността на настоящия регламент през същата година, за да има възможност за координирана и последователна оценка на мерките, изпълнявани по всички тези актове.
(42)  Уместно е да се оцени ефективността на настоящия регламент през 2023 г., за да има възможност за навременна, прозрачна, координирана и последователна оценка на неговото прилагане и постигнатия напредък по отношение на постигането на поставените цели в рамките на определения срок, също и във връзка с постигнатия напредък по Регламента за разпределяне на усилията и Директивата за схемата за търговия с емисии.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 46
(46)  С цел да се изменят или допълват несъществени елементи от разпоредбите на настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно измененията на приложения II и III по отношение на изискванията относно данните и параметрите на данните, допълненията на правилата относно тълкуването на критериите за предоставяне на дерогации по отношение на целите за специфични емисии, относно съдържанието на заявленията за дерогация и относно съдържанието и оценката на програмите за намаляване на специфичните емисии на CO2, корекция на стойността на M0 и TM0 , посочена в член 13, на тавана от 7 g CO2/km, посочен в член 11, и корекция на формулите от приложение I, посочени в член 14, параграф 3. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове Европейският парламент и Съветът следва да получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти следва системно да получават достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
(46)  С цел да се изменят или допълват несъществени елементи от разпоредбите на настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно измененията на приложения II и III по отношение на изискванията относно данните и параметрите на данните, установяването на изискванията за гарантиране на спазването на забраната за измервателно-коригиращи устройства и необходимото съдържание на разширения пакет документи, посочен в член 4, параграф 3в, установяването на правилата и процедурите за докладване на емисиите през целия жизнен цикъл, посочени в член 7, параграф 8а), допълненията на правилата относно тълкуването на критериите за предоставяне на дерогации по отношение на целите за специфични емисии, относно съдържанието на заявленията за дерогация и относно съдържанието и оценката на програмите за намаляване на специфичните емисии на CO2, корекция на стойността на M0 и TM0, посочена в член 13, на тавана от 7 g CO2/km, посочен в член11, разработването на изпитването за емисиите на CO2 в реални условия, посочено в член 12, параграф 1а), и корекция на формулите от приложение I, посочени в член 14, параграф 3. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове Европейският парламент и Съветът следва да получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти следва системно да получават достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
1.  С настоящия регламент се установяват изисквания по отношение на обема на емисиите на CO2 от новите леки пътнически автомобили и новите леки търговски превозни средства с цел да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар.
1.  С настоящия регламент се установяват изисквания по отношение на обема на емисиите на CO2 от новите леки пътнически автомобили и новите леки търговски превозни средства с цел да се постигнат целите на Съюза по отношение на климата и да се изпълнят неговите ангажименти оп отношение на климата на международно равнище по начин, който е съвместим с правилното функциониране на вътрешния пазар.
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4
4.  От 1 януари 2025 г. се прилагат следните цели за автомобилните паркове на целия ЕС:
4.  От 1 януари 2025 г. се прилагат следните цели за автомобилните паркове на целия ЕС:
a)  за средните емисии на парка от нови пътнически автомобили се определя цел, равна на 15 % намаление спрямо средната стойност на целите за специфични емисии за 2021 г., определена в съответствие с точка 6.1.1 от част А на приложение I;
a)  за средните емисии на парка от нови пътнически автомобили се определя цел, равна на 20 % намаление спрямо средната стойност на целите за специфични емисии за 2021 г., определена в съответствие с точка 6.1.1 от част А на приложение I;
б)  за средните емисии на парка от нови леки търговски превозни средства се определя цел, равна на 15 % намаление спрямо средната стойност на целите за специфични емисии за 2021 г., определена в съответствие с точка 6.1.1 от част Б на приложение I;
б)  за средните емисии на парка от нови леки търговски превозни средства се определя цел, равна на 20 % намаление спрямо средната стойност на целите за специфични емисии за 2021 г., определена в съответствие с точка 6.1.1 от част Б на приложение I;
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)
От 1 януари 2025 г. за дела на превозните средства с нулеви и ниски емисии се прилага целеви показател, равен на 20% от пазарния дял на продажбите на нови леки пътнически автомобили и нови леки търговски превозни средства през 2025 г., определен в съответствие с точка 6.3 от част А на приложение I и точка 6.3 от част Б на приложение I.
Изменения 81 и 95
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
5.  От 1 януари 2030 г. се прилагат следните цели за автомобилните паркове на целия ЕС:
5.  От 1 януари 2030 г. се прилагат следните цели за автомобилните паркове на целия ЕС:
a)  за средните емисии на парка от нови пътнически автомобили се определя цел, равна на 30 % намаление спрямо средната стойност на целите за специфични емисии за 2021 г., определена в съответствие с точка 6.2.1 от част А на приложение I;
a)  за средните емисии на парка от нови пътнически автомобили се определя цел, равна на 40 % намаление спрямо средната стойност на целите за специфични емисии за 2021 г., определена в съответствие с точка 6.2.1 от част А на приложение I;
б)  за средните емисии на парка от нови леки търговски превозни средства се определя цел, равна на 30 % намаление спрямо средната стойност на целите за специфични емисии за 2021 г., определена в съответствие с точка 6.1.2 от част Б на приложение I.
б)  за средните емисии на парка от нови леки търговски превозни средства се определя цел, равна на 40 % намаление спрямо средната стойност на целите за специфични емисии за 2021 г., определена в съответствие с точка 6.1.2 от част Б на приложение I.
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5 – алинея 1 а (нова)
От 1 януари 2030 г. за дела на превозните средства с нулеви и ниски емисии се прилага целеви показател, равен на 35% от пазарния дял на продажбите на нови леки пътнически автомобили и нови леки търговски превозни средства през 2030 г., определен в съответствие с точка 6.3 от част А на приложение I и точка 6.3 от част Б на приложение I.
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б
б)  категория N1 съгласно определението в приложение II към Директива 2007/46/ЕО, с базова маса, която не превишава 2610 kg, и за категория N1, за които одобрението на типа е разширено в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2007 („леки търговски превозни средства“), които се регистрират за първи път в Съюза и не са били регистрирани преди това извън него („нови леки търговски превозни средства“).
б)  категория N1 съгласно определението в приложение II към Директива 2007/46/ЕО, с базова маса, която не превишава 2610 kg, и за категория N1, за които одобрението на типа е разширено в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2007 („леки търговски превозни средства“), които се регистрират за първи път в Съюза и не са били регистрирани преди това извън него („нови леки търговски превозни средства“). Комисията, в съответствие с целите, заложени в настоящия регламент, разполага с правомощието да актуализира, ако е необходимо, горната граница за референтната маса (2 610 кг) за леките търговски превозни средства, задвижвани с алтернативни горива, за които е необходимо да се предвиди допълнително тегло поради използването на по-тежки задвижващи системи и на системи за съхранение на енергия (напр. акумулаторни батерии) от тези, използвани при конвенционалните превозни средства.
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4 а (нов)
4a.  Настоящият регламент се прилага за превозни средства с алтернативни горива с максимално допустима маса над 3 500 kg, но не повече от 4 250 kg, при условие че надхвърлянето на масата над 3 500 kg се дължи единствено на по-голямата маса на задвижващата система в сравнение със задвижващата система на превозно средство със същите размери, оборудвано с конвенционален двигател с вътрешно горене с принудително запалване или запалване чрез сгъстяване.
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква н а (нова)
нa)  „измервателно-коригиращо устройство“ означава устройство, реагиращо на температурата, скоростта на превозното средство, честотата на въртене на двигателя, предавката от предавателната кутия, разреждането в колектора или всеки друг параметър, целящ да активира, модулира, забави или дезактивира действието на която и да е система или част на система, която увеличава емисиите на CO2 при условия, които могат да се очакват при нормална работа и използване на превозното средство.
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 а (нов)
3a.  Производителят оборудва превозните средства така, че системите и компонентите, които могат да окажат влияние върху емисиите, да бъдат проектирани, изработени и сглобени по начин, позволяващ на леките пътнически автомобили или леките търговски превозни средства, при нормална експлоатация, да бъдат в съответствие със специфичните цели за емисиите и другите изисквания съгласно настоящия регламент и мерките по прилагането му.
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 б (нов)
3б.  Употребата на измервателно-коригиращи устройства е забранена. Забраната не се прилага, когато:
a)  необходимостта от такива устройства е оправдана за предпазване на двигателя от повреда или авария и за осигуряване на безопасното функциониране на превозното средство;
б)  устройството функционира само при стартиране на двигателя; или
в)  условията са включени по същество в процедурите за изпитване, посочени в член 1.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 в (нов)
3в.  С цел органите по одобряване да извършат оценка на съответствието с параграфи 3а и 3б от настоящия член, производителят предоставя разширен пакет документи. На Комисията се предоставя правомощието да приеме делегиран акт в съответствие с член 16, за да допълни настоящия регламент с изисквания с цел да се гарантира спазването на забраната за измервателно-коригиращи устройства и необходимото съдържание на разширения пакет документи.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1
1.  За всяка календарна година всяка държава членка отчита данните, посочени в част А от приложения II и III, за всеки нов лек пътнически автомобил и всяко леко търговско превозно средство, регистрирани на нейната територия. Тези данни се предоставят на разположение на производителите и на посочените от тях вносители или представители във всяка държава членка. Държавите членки полагат всички възможни усилия, за да гарантират, че органите, които отчитат данните, работят по прозрачен начин. Всяка държава членка гарантира, че специфичните емисии на CO2 от леки пътнически автомобили, за които не е издадено одобрение на типа в съответствие с Регламент (ЕО) № 715/2007, се измерват и отразяват в сертификата за съответствие.
1.  За всяка календарна година всяка държава членка отчита данните, посочени в част А от приложения II и III, за всеки нов лек пътнически автомобил и всяко леко търговско превозно средство, регистрирани на нейната територия. Тези данни се предоставят на разположение на производителите и на посочените от тях вносители или представители във всяка държава членка. Държавите членки гарантират, че органите, които отчитат данните, работят по прозрачен начин. Всяка държава членка гарантира, че специфичните емисии на CO2 от леки пътнически автомобили, за които не е издадено одобрение на типа в съответствие с Регламент (ЕО) № 715/2007, се измерват и отразяват в сертификата за съответствие.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – алинея 3
Регистърът е достъпен за обществеността.
Регистърът е достъпен за обществеността, включително в цифров формат.
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5 – алинея 1
Производителите могат в срок до три месеца след като са били уведомени за предварителните изчисления по параграф 4 да уведомят Комисията за всякакви грешки в данните, като посочват държавата членка, при която те считат, че е възникнала грешката.
Производителите, в срок до три месеца след като са били уведомени за предварителните изчисления по параграф 4, уведомяват Комисията за всякакви грешки в данните, като посочват държавата членка, при която те считат, че е възникнала грешката.
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 8 – алинея 3
Комисията може да приема подробни правила относно процедурите за съобщаване на тези отклонения и за вземането им предвид при изчисляването на средните специфични емисии. Тези процедури се приемат чрез актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2.
Комисията приема подробни правила относно процедурите за съобщаване на тези отклонения и за вземането им предвид при изчисляването на средните специфични емисии. Тези процедури се приемат чрез актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2.
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 8 а (нов)
8a.  От 1 януари 2025 г. производителите докладват на Комисията, въз основа на хармонизирана методика на Съюза, относно емисиите на CO2 през жизнения цикъл на всички нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства, пускани от тях на пазара след тази дата. За тази цел Комисията приема, не по-късно от 31 декември 2022 г., делегирани актове в съответствие с член 16 с цел допълване на настоящия регламент, като указва подробни правила относно процедурите за докладване на емисиите на CO2 през целия жизнен цикъл от всички видове горива и задвижващи системи на превозните средства, регистрирани на пазара на Съюза.
Не по-късно от 31 декември 2026 г. Комисията предоставя доклад пред Европейския парламент и Съвета с анализ на емисиите от новите леки превозни средства в Съюза през целия жизнен цикъл, включително анализ на вариантите за евентуални регулаторни мерки, с цел по-добра насоченост на бъдещите действия на политиката за намаляване на емисиите в сектора. До анализа се осигурява публичен достъп.
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4
4.  Сумите от таксите за извънредно количество емисии се считат за приход в общия бюджет на Съюза.
4.  Сумите от таксите за извънредно количество емисии се считат за приход в общия бюджет на Съюза. Тези суми се използват за допълване на мерките на Съюза и националните мерки, в тясно сътрудничество със социалните партньори, за насърчаване на придобиването на умения и пренасочването на работници в автомобилния сектор във всички засегнати държави членки, по-специално в регионите и общностите, които са най-силно засегнати от прехода, за да се допринесе за осъществяването на справедлив преход към мобилност с нулеви емисии.
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3
3.  Когато Комисията счита, че производителят отговаря на условията за предоставяне на дерогацията, за която е подадено заявление съгласно параграф 1, и че целта за специфични емисии, предложена от него, съответства на потенциала му за намаляване на емисиите, включително икономическия и технологичния потенциал за намаляване на специфичните му емисии на CO2, и е съобразена с особеностите на пазара за типа произвеждано леко търговско превозно средство, Комисията предоставя дерогация на производителя. Заявлението се подава най-късно до 31 октомври на първата година, за която ще се прилага дерогацията.
3.  Когато Комисията счита, че производителят отговаря на условията за предоставяне на дерогацията, за която е подадено заявление съгласно параграф 1, и че целта за специфични емисии, предложена от него, съответства на потенциала му за намаляване на емисиите, включително икономическия и технологичния потенциал за намаляване на специфичните му емисии на CO2, и е съобразена с особеностите на пазара за типа произвеждан лек пътнически автомобил или леко търговско превозно средство, Комисията предоставя дерогация на производителя. Заявлението се подава най-късно до 31 октомври на първата година, за която ще се прилага дерогацията.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 2
Тези технологии се вземат предвид само ако методологията, чрез която се оценяват, може да осигури проверими, възпроизводими и съпоставими резултати.
Тези технологии се вземат предвид само ако методологията, чрез която се оценяват, може да осигури проверими, възпроизводими и съпоставими резултати и само докато измерената стойност по WLTP не е допълнена или заменена с други данни, които са по-представителни за емисиите в реални условия.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 3 а (нова)
В срок от 12 месеца след одобряването на иновативна технология или пакет от иновативни технологии доставчикът или производителят на такава иновативна технология или пакет предоставя доказателства, основани на резултатите от изпитванията на емисиите в реални условия на произвежданите превозни средства, за да се потвърди приносът на технологията или пакета.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 4
Комисията може да коригира тавана, считано от 2025 г. Тези мерки се изпълняват посредством делегирани актове в съответствие с член 16.
Комисията може да понижи тавана, считано от 2025 г. Тези мерки се изпълняват посредством делегирани актове в съответствие с член 16.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква г
г)  иновативните технологии не трябва да са обхванати от измерването на СО2 при стандартния цикъл на изпитване или от задължителни разпоредби, свързани с допълнителни мерки, съответстващи на изискването за намаление от 10 g CO2/km, посочени в член 1, и да не са задължителни съгласно други разпоредби на законодателството на Съюза. Считано от 1 януари 2025 г., този критерий няма да се прилага към подобренията на ефективността в климатичните системи.
г)  иновативните технологии не трябва да са обхванати от задължителни разпоредби, свързани с допълнителни мерки, съответстващи на изискването за намаление от 10 g CO2/km, посочени в член 1, и да не са задължителни съгласно други разпоредби на законодателството на Съюза. Считано от 1 януари 2025 г., този критерий няма да се прилага към подобренията на ефективността в климатичните и отоплителните системи.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
1.  Комисията извършва мониторинг и оценка на представителността на стойностите на емисиите на CO2 и потреблението на енергия в реални условия, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1151. Тя гарантира предоставянето на информация на обществеността относно развитието на тази представителност във времето.
1.  Комисията извършва мониторинг и оценка на представителността на стойностите на емисиите на CO2 и потреблението на енергия в реални условия, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1151.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 а (нов)
1a.  С цел да се гарантира представителността, посочена в параграф 1, считано от 1 януари 2023 г. съответствието с настоящия регламент се измерва посредством изпитване на емисиите на CO2 в реални условия. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 16 най-късно две години след датата на прилагане на настоящия регламент с цел допълване на настоящия регламент чрез разработване на изпитването на емисиите на CO2 в реални условия чрез PEMS.
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 б (нов)
1б.  Докато изпитването на емисиите на СО2 в реални условия стане приложимо, съответствието с настоящия регламент се измерва въз основа на данните от устройствата за измерване на разхода на гориво и се прилага ограничение, определено за всеки производител през 2021 г. като процентна разлика, която не трябва да се превишава, между тези данни и специфичните емисии на CO2 на производителя, измерени за целите на процедурите за издаване на сертификати за типово одобрение, които започват да се прилагат от 2021 г. нататък в съответствие с Регламент (ЕО) № 715/2007.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 в (нов)
1в.  Ако специфичните емисии на СО2 на производителя превишат ограничението, определено в параграф 1б, целта за специфичните емисии на СО2 на производителя, която е използвана за целите на съответствието с настоящия регламент, се коригира с установеното превишение.
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 а (нов)
2a.  Комисията гарантира, че обществеността е информирана относно начина, по който представителността в реални условия, посочена в параграф 1, се променя с течение на времето.
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 б (нов)
2б.  Когато не съществуват подходящи стандарти за точност за бордовото оборудване за измерване на разхода на гориво, Комисията възлага работа за договаряне на техническите стандарти и ги въвежда в правото на Съюза не по-късно от 1 януари 2020 г.
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3
3.  Комисията може да приеме мерките, посочени в настоящия член, посредством актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2.
3.  Комисията приема подробни правила относно процедурите за докладване на данни от устройствата за измерване на разхода на гориво посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2.
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1
1.  През 2024 г. Комисията ще представи доклад на Европейския парламент и на Съвета относно ефективността на настоящия регламент, по целесъобразност придружен от предложение за изменение на регламента. Докладът ще разгледа, наред с другото, представителността на стойностите на емисиите на CO2 и на потреблението на енергия в реални условия, определени съгласно Регламент (ЕС) 2017/1151, навлизането на пазара на Съюза на превозни средства с нулеви и ниски емисии и изграждането на инфраструктурата за зареждане, докладвано по Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета29.
1.  През 2023 г. Комисията ще представи доклад на Европейския парламент и на Съвета относно ефективността на настоящия регламент, по целесъобразност придружен от предложение за изменение на настоящия регламент. Докладът разглежда, наред с другото, представителността на стойностите на емисиите на CO2 и на потреблението на енергия в реални условия, определени съгласно Регламент (ЕС) 2017/1151, навлизането на пазара на Съюза на превозни средства с нулеви и ниски емисии, особено по отношение на леките търговски превозни средства, изграждането на инфраструктурата за зареждане, докладвано по Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета29, и въздействието на настоящия регламент върху потребителите, и по-специално тези с ниски и средни доходи. Докладът също така разглежда възможностите за стимулиране на използването на модерни нисковъглеродни горива, включително биогаз и синтетични горива, произведени с енергия от възобновяеми източници.
___________________
___________________
29Директива 2014/94/EC на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива (ОВ L 307, 28.10.2014 г., стр. 1).
29Директива 2014/94/EC на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива (ОВ L 307, 28.10.2014 г., стр. 1).
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2
2.  Комисията взема предвид оценката, извършена съгласно член 12, и може по целесъобразност да преразгледа процедурите за измерване на емисиите на СО2, посочени в Регламент (ЕО) № 715/2007. По-конкретно Комисията представя подходящи предложения за адаптиране на тези процедури, така че да отразяват адекватно показателите на леките автомобили и леките търговски превозни средства по отношение на емисиите на СО2 в реални условия.
2.  Комисията взема предвид оценката, извършена съгласно член 12, и може по целесъобразност да преразгледа процедурите за измерване на емисиите на СО2, посочени в Регламент (ЕО) № 715/2007. По-конкретно Комисията представя подходящи предложения за адаптиране на тези процедури, така че да отразяват адекватно показателите на леките автомобили и леките търговски превозни средства по отношение на емисиите на СО2 в реални условия, включително чрез PEMS и дистанционно отчитане.
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 а (нов)
3a.  До 31 декември 2019 г. Комисията преразглежда Директива 1999/94/ЕО и по целесъобразност представя съответно законодателно предложение с цел да се предостави на потребителите точна, надеждна и сравнима информация за разхода на гориво, емисиите на CO2 и емисиите на замърсители на въздуха от новите леки пътнически автомобили, пуснати на пазара.
В контекста на преразглеждането, посочено в първа алинея, Комисията също така прави оценка на вариантите за въвеждане на етикет за разхода на гориво и емисиите на CO2 за новите леки търговски превозни средства и по целесъобразност представя съответно законодателно предложение за тази цел.
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 б (нов)
3б.  Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета по целесъобразност законодателно предложение с цел определяне на допълнителни цели за намаляване на емисиите за нови леки пътнически автомобили и нови леки търговски превозни средства, считано от 1 януари 2031 г., с цел запазване поне на траекторията на намаляване на емисиите, постигната в периода до 2030 г.
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1
1.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7, параграф 7, втора алинея, член 10, параграф 8, член 11, параграф 1, четвърта алинея , член 13, параграф 2, и член 14, параграф 3, втора алинея, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент] .
1.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 3в, член 7, параграф 7, втора алинея, член 7, параграф 8а, член 10, параграф 8, член 11, параграф 1, четвърта алинея, член 12, параграф 1а, член 13, параграф 2, и член 14, параграф 3, втора алинея, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент].
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2
2.  Делегирането на правомощия, посочено в член 7, параграф 7, втора алинея, член 10, параграф 8, член 11, параграф 1, четвърта алинея, член 13, параграф 2, и член 14, параграф 3, втора алинея, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
2.  Делегирането на правомощия, посочено в член 4, параграф 3в, член 7, параграф 7, втора алинея, член 7, параграф 8а, член 10, параграф 8, член 11, параграф 1, четвърта алинея, член 12, параграф 1а, член 13, параграф 2, и член 14, параграф 3, втора алинея, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4
4.  Делегиран акт, приет съгласно член 7, параграф 7, втора алинея, член 10, параграф 8, член 11, параграф 1, четвърта алинея, член 13, параграф 2, и член 14, параграф 3, втора алинея, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след уведомяването на Европейския парламент и Съвета за акта или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
4.  Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграф 3в, член 7, параграф 7, втора алинея, член 7, параграф 8а, член 10, параграф 8, член 11, параграф 1, четвърта алинея, член 12, параграф 1а, член 13, параграф 2, и член 14, параграф 3, втора алинея, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след уведомяването на Европейския парламент и Съвета за акта или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1
Регламент (ЕО) № 715/2007
Член 11a – параграф 2
2.  Комисията приема актове за изпълнение в съответствие с член 15, за да определи процедурите за проверка на съответствието по време на експлоатация за леки превозни средства по отношение на сертифицираните стойности на емисиите на CO2 и на разхода на гориво.
2.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 14а, за да определи процедурите за проверка на съответствието по време на експлоатация за леки превозни средства по отношение на сертифицираните стойности на емисиите на CO2 и на разхода на гориво.
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 а (нов)
Регламент (ЕО) № 715/2007
Член 14 а (нов)
Вмъква се следният член:
„Член 14a
Упражняване на делегирането
1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11а, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 11а, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество*.
5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 11а, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
___________________
* OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“.
Изменение 62
Предложение за регламент
Приложение I – част А – подточка 6.3 - параграф 1 а (нов)
С оглед на изчисляването на тази формула, определената в точка 4 цел за специфичните емисии за 2021 г. се коригира, за да се отчете разликата между измерената стойност на емисиите на СО2 по WLTP и обявената стойност на емисиите на СО2 по WLTP.
За новите участници, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 16 с цел изменение на настоящия регламент чрез разработване на формула за изчисляване на съответната цел за специфичните емисии за 2021 г. за всеки производител.
Изменение 63
Предложение за регламент
Приложение І – част А – точка 6.3 – параграф 3 – алинея 2
ZLEV factor е (1+y-x), освен ако тази стойност е по-голяма от 1,05 или по-малка от 1,0, в които случаи се използва съответно стойност 1,05 или 1,0
За периода 2025 – 2029 г. ZLEV factor е (1+y-x), освен ако тази стойност е по-голяма от 1,05, в които случаи се използва стойност 1,05; ако тази стойност е между 1,0 и 0,98, ZLEV factor се определя на 1,0; ако тази стойност е по-малка от 0,95, ZLEV factor се определя на 0,95;
считано от 2030 г., ZLEV factor е (1+y-x), освен ако тази стойност е по-голяма от 1,05 или по-малка от 0,95, в които случаи се използва съответно стойност 1,05 или 0,95
Изменение 98
Предложение за регламент
Приложение І – част А – точка 6.3 – параграф 4 – алинея 3
x е 15 % за годините от 2025 до 2029 и 30 % от 2030 г. нататък.
x е 20% за годините от 2025 до 2029 и 35% от 2030 г. нататък.
Изменение 65
Предложение за регламент
Приложение І – част Б – подточка 6.3.1 – параграф 1 а (нов)
С оглед на изчисляването на тази формула, определената в точка 4 цел за специфичните емисии за 2021 г. се коригира, за да се отчете разликата между измерената стойност на емисиите на СО2 по WLTP и обявената стойност на емисиите на СО2 по WLTP.
За новите участници, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 16 с цел изменение на настоящия регламент чрез разработване на формула за изчисляване на съответната цел за специфичните емисии за 2021 г. за всеки производител.
Изменение 66
Предложение за регламент
Приложение І – част Б – точка 6.3.1 – параграф 3 – алинея 3
ZLEV factor е (1+y-x), освен ако тази стойност е по-голяма от 1,05 или по-малка от 1,0, в които случаи се използва съответно стойност 1,05 или 1,0
ZLEV factor е (1+y-x), освен ако тази стойност е по-голяма от 1,05, в които случаи се използва стойност 1,05; ако тази стойност е между 1,0 и 0,98, ZLEV factor се определя на 1,0; ако тази стойност е по-малка от 0,95, ZLEV factor се определя на 0,95.
Изменение 67
Предложение за регламент
Приложение І – част Б – точка 6.3.1 – параграф 4 – алинея 3
x е 15 %
x е 20%
Изменение 68
Предложение за регламент
Приложение І – част Б – подточка 6.3.2 – параграф 1 а (нов)
С оглед на изчисляването на тази формула, определената в точка 4 цел за специфичните емисии за 2021 г. се коригира, за да се отчете разликата между измерената стойност на емисиите на СО2 по WLTP и обявената стойност на емисиите на СО2 по WLTP.
За новите участници, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 16 с цел изменение на настоящия регламент чрез разработване на формула за изчисляване на съответната цел за специфичните емисии за 2021 г. за всеки производител.
Изменение 69
Предложение за регламент
Приложение І – част Б – точка 6.3.2 – параграф 3 – алинея 3
ZLEV factor е (1+y-x), освен ако тази стойност е по-голяма от 1,05 или по-малка от 1,0, в които случаи се използва съответно стойност 1,05 или 1,0
ZLEV factor е (1+y-x), освен ако тази стойност е по-голяма от 1,05 или по-малка от 0,95, в които случаи се използва съответно стойност 1,05 или 0,95
Изменение 99
Предложение за регламент
Приложение І – част Б – точка 6.3.2 – параграф 4 – алинея 3
x е 30 %
x е 35 %

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0287/2018).


Ставки на ДДС *
PDF 183kWORD 59k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 3 октомври 2018 г. относно предложението за Директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност (COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS))
P8_TA(2018)0371A8-0279/2018

(Специална законодателна процедура - консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0020),

—  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C8‑0023/2018),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0279/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията да промени съответно своето предложение съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 1
(1)  Разпоредбите за ставките на данъка върху добавената стойност (ДДС), съдържащи се понастоящем в Директива 2006/112/ЕО27 на Съвета, са предназначени за защита на работата на вътрешния пазар и предотвратяване на нарушаването на конкуренцията. Тези разпоредби бяха изготвени преди повече от две десетилетия въз основа на принципа на произхода. В своя План за действие във връзка с ДДС28 и в съобщението за изпълнението му29, Комисията обяви намерението си да промени тези разпоредби с оглед на една окончателна система на ДДС за презграничната търговия със стоки между предприятия и между държави членки, която ще се основава на принципа на облагане в държавата членка на местоназначение.
(1)  Разпоредбите за ставките на данъка върху добавената стойност (ДДС), съдържащи се понастоящем в Директива 2006/112/ЕО27 на Съвета, са предназначени за защита на работата на вътрешния пазар и предотвратяване на нарушаването на конкуренцията. Тези разпоредби бяха изготвени преди повече от две десетилетия въз основа на принципа на произхода и вече не са пригодни за целта си. В своя План за действие във връзка с ДДС28 и в съобщението за изпълнението му29, Комисията обяви намерението си да промени тези разпоредби с оглед на една окончателна система на ДДС за презграничната търговия със стоки между предприятия и между държави членки, която ще се основава на принципа на облагане в държавата членка на местоназначение.
_________________
_________________
27 OВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.
27 OВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.
28 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно план за действие във връзка с ДДС – Към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС – Време за избор (COM(2016)0148 от 7 април 2016 г.)
28 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно план за действие във връзка с ДДС – Към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС – Време за избор (COM(2016)0148 от 7 април 2016 г.)
29 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно изпълнението на Плана за действие във връзка с ДДС – към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС – време за действие (COM(2017)0566 от 4 октомври 2017 г.)
29 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно изпълнението на Плана за действие във връзка с ДДС – към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС – време за действие (COM(2017)0566 от 4 октомври 2017 г.)
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  При една окончателна система, при която доставките на стоки и услуги биха били облагани в държавата членка на местоназначение, доставчиците не биха извличали съществена полза от установяването си в държава членка с по-ниска данъчна ставка. По-голямото разнообразие от ставки на ДДС при такава система не би пречело на работата на единния пазар и не би нарушавало конкуренцията. При тези обстоятелства би било целесъобразно на държавите членки да се предостави възможност за повече гъвкавост при определянето на ставките.
(2)  При една окончателна система, при която доставките на стоки и услуги биха били облагани в държавата членка на местоназначение, доставчиците не биха извличали по-малка полза от установяването си в държава членка с по-ниска данъчна ставка. По-голямото разнообразие от ставки на ДДС при такава система следва да представлява по-малка пречка за работата на единния пазар и не би водило до нарушаване на конкуренцията. При тези обстоятелства следва да бъде възможно на държавите членки да се предоставя определена гъвкавост при определянето на ставките. При все това, държавите членки следва да не пренебрегват целта за осигуряване на по-голяма съгласуваност при ставките на ДДС.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 3
(3)  Премахването на ограниченията едновременно с влизането в сила на окончателния режим за облагане на търговията между държавите членки следва да позволи на държавите членки да продължат да прилагат намалените ставки на ДДС, за които сега се предоставят разрешения за дерогации по дял VІІІ, глава 4 от Директива 2006/112/ЕО и приложение Х към нея и чийто срок на действие в противен случай би изтекъл при влизането в сила на този режим.
(3)  Премахването на ограниченията успоредно с влизането в сила на окончателния режим за облагане на търговията между държавите членки следва да позволи на държавите членки да продължат да прилагат намалените ставки на ДДС вместо дерогациите, предоставяни по дял VІІІ, глава 4 от Директива 2006/112/ЕО и приложение Х към нея и чийто срок на действие в противен случай би изтекъл при влизането в сила на този режим.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 4
(4)  При една окончателна система на ДДС към всички държави членки следва да се прилага еднакво отношение и поради това за тях следва да има еднакви ограничения за прилагането на намалените ставки на ДДС, които следва да останат изключение от стандартната ставка. Такова еднакво отношение без ограничаване на сегашната възможност за гъвкавост за държавите членки да определят ДДС може да се постигне, като на всички тях се позволи да прилагат намалена ставка, за която не се прилага изискването за минимален размер, както и освобождаване с право на приспадане на ДДС върху входящите ресурси, като допълнение към най-много две намалени ставки с минимален размер 5%.
(4)  При една окончателна система на ДДС към всички държави членки следва да се прилага еднакво отношение и поради това за тях следва да има еднакви ограничения за прилагането на намалените ставки на ДДС, които следва да останат изключение от стандартната ставка, с цел избягване на несъразмерна фрагментация на системата за ДДС във вътрешния пазар. Като се взема под внимание общият интерес, като например положителните културни, социални или екологични въздействия на различните услуги и стоки, и без да се ограничава съществуващата понастоящем възможност за гъвкавост за държавите членки да определят ДДС, такова еднакво отношение може да се постигне, като на всички тях се позволи да прилагат намалена ставка, за която не се прилага изискването за минимален размер, както и освобождаване с право на приспадане на ДДС върху входящите ресурси, като допълнение към най-много две намалени ставки с минимален размер 5%. В рамките на ограниченията, предвидени в настоящата директива, следва да бъде възможно за държавите членки да съхраняват съществуващите или да въвеждат нови намалени ставки на ДДС. Настоящата директива ще повиши субсидиарността в системата за ДДС, правейки възможно държавите членки да включат местните изисквания, предпочитания и традиции или да изберат проста и уеднаквена данъчна ставка. При все това, държавите членки следва да избягват използването на намалени ставки на ДДС за вредните и луксозните продукти.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 4 а (ново)
(4a)   В съответствие със стратегията на Комисията за цифровия единен пазар1a и за да бъдат в крак с технологичния напредък в цифровата икономика, за стимулиране на иновациите, творчеството, инвестициите и създаването на ново съдържание, а така също и за улесняване на ученето с помощта на цифрови технологии, трансфера на знания и достъпа до култура в цифрова среда, както и нейното популяризиране, на държавите членки следва да се предостави възможността да хармонизират ставките на ДДС за публикациите, предоставяни по електронен път, с по-ниските ставки на ДДС за публикациите на физически носител.
_________________
1a COM(2015)0192
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 4 б (ново)
(4б)   Даването на възможност на държавите членки да прилагат към печатните публикации и публикациите, предоставяни по електронен път, намалени ставки, включително намалени ставки без минимален праг, следва да гарантира прехвърлянето на икономически ползи към потребителите, като по този начин се насърчава четенето, а така също и към издателите, като по този начин се стимулират инвестициите в ново съдържание, а по отношение на вестниците и списанията следва да се намалява зависимостта от реклама.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 4 в (ново)
(4в)   Като се има предвид колко е важно улесняването на достъпа до книги, вестници и периодични издания за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, адаптираните и аудио електронните книги, вестници и периодични издания не трябва да се възприемат като изцяло или основно съставени от музикално или видео съдържание. Поради това следва да е възможно да се прилагат намалени ставки на ДДС за публикациите в тези формати.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 5
(5)  Нарушаване на конкуренцията би могло да възникне в случаите, когато механизмът за облагане не се основава на принципа на местоназначението. Такъв е случаят при туристическите услуги, доставяни като обща услуга съгласно режима за облагане на маржа на печалбата за туристическите агенти, и при стоките, доставяни съгласно специалния режим за стоките втора употреба, при произведенията на изкуството, колекционерските предмети и антикварните предмети, както и при някои стоки и услуги като финансовите услуги, които са освободени без право на приспадане, но за които може да се предостави право на облагане. За да бъдат ограничени всякакви подобни случаи на нарушаване, следва да се установи списък на доставките на стоки и услуги, за които ще се прилага стандартната ставка на ДДС (наричан „отрицателен списък“), въз основа на статистическата класификация на продуктите по дейности. Този списък следва да бъде преглеждан на всеки пет години.
(5)  Нарушаване на конкуренцията би могло да възникне в случаите, когато механизмът за облагане не се основава на принципа на местоназначението. Такъв е случаят при туристическите услуги, доставяни като обща услуга съгласно режима за облагане на маржа на печалбата за туристическите агенти, и при стоките, доставяни съгласно специалния режим за стоките втора употреба, при произведенията на изкуството, колекционерските предмети и антикварните предмети, както и при някои стоки и услуги като финансовите услуги, които са освободени без право на приспадане, но за които може да се предостави право на облагане. За да бъдат ограничени всякакви подобни случаи на нарушаване, следва да се установи списък на доставките на стоки и услуги, за които ще се прилага стандартната ставка на ДДС (наричан „отрицателен списък“), въз основа на статистическата класификация на продуктите по дейности. Този списък следва да бъде преразглеждан на всеки две години чрез акт за изпълнение, основан на доказателства, предоставени от Комисията.
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 6
(6)  С цел избягване на ненужните усложнения и свързаното с тях повишение на разходите на предприятията, особено при вътреобщностната търговия, за стоките и услугите, които може да се използват само като междинен ресурс в дадена стопанска дейност, следва да не е разрешено прилагане на намалени ставки при окончателната система на ДДС. Такива ставки следва да се прилагат само в полза на крайните потребители, а при определянето на тези ставки следва да се осигури еднакво отношение към сходните стоки и услуги, доставяни от различни данъчно задължени лица. Затова те следва да се прилагат за последователно преследване на цел от общ интерес.
(6)  Настоящото фрагментиране на системата на ДДС в рамките на вътрешния пазар поставя пречки пред начина на развитие на малките и средните предприятия (МСП). С цел избягване на по-нататъшни ненужни усложнения и свързаното с тях повишение на разходите на предприятията, особено при вътреобщностната търговия, за стоките и услугите, които може да се използват само като междинен ресурс в дадена стопанска дейност, следва да не е разрешено прилагане на намалени ставки при окончателната система на ДДС. Такива ставки следва да се прилагат в полза на крайните потребители, а при определянето на тези ставки следва да се осигури еднакво отношение към сходните стоки и услуги, доставяни от различни данъчно задължени лица. Затова те следва да се прилагат за последователно преследване на цел от общ интерес.
Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 6 а (ново)
(6a)  С особено внимание към потребностите на МСП, извършващи вътреобщностна трансгранична дейност, и с цел да се улесни търговията и да се увеличи правната сигурност на единния пазар, Комисията, в сътрудничество с държавите членки, следва да установи всеобхватен и публично достъпен информационен интернет портал на Съюза за ДДС за предприятията. Този многоезичен портал следва да предоставя бърз, актуален и точен достъп до съответната информация относно прилагането на системата на ДДС в различните държави членки и по-специално относно правилните ставки на ДДС за различни стоки и услуги в различните държави членки, както и условията за нулева ставка. Такъв портал би могъл също да спомогне за преодоляване на настоящата разлика между потенциалните и реално събираните приходи от ДДС.
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 6 б (ново)
(6б)   Редица икономически дейности в Съюза са фокусирани върху устойчивото развитие, основано на екологосъобразна икономика, от една страна, и приобщаващ растеж, от друга. Тези области са от ключово значение за устойчивото развитие на селските и отдалечените райони, като допринасят за икономическото и социалното съживяване на селските райони. Предвид тяхната близка връзка със социалните, екологичните, хранителните, културните въпроси и въпросите, свързани с равенството между половете, техните специфични дейности са изцяло в съответствие с амбициите на стратегията „Европа 2020“ и целите на Комисията. Във връзка с това държавите членки следва да се възползват от възможностите, предоставени в член 98, параграфи 1 и 2 от настоящата Директива, при условие че спазват нейните принципи, като обръщат особено внимание на последиците за техните публични финанси и за бюджета на Съюза.
Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 7
(7)  За да се запази стабилността на публичните финанси на държавите членки и за да бъдат предотвратени прекомерните макроикономически дисбаланси, следва да се осигури подходящо равнище на приходите. Като се има предвид, че ДДС е важен източник на приходи, от изключително значение е като предпазна мярка за националните бюджети да се определи минимален размер на среднопретеглената ставка, който да се спазва постоянно от държавите членки.
(7)  За да се запази стабилността на публичните финанси на държавите членки и за да бъдат предотвратени прекомерните макроикономически дисбаланси, следва да се осигури подходящо равнище на приходите. Като се има предвид, че ДДС е важен източник на приходи, от изключително значение е като предпазна мярка за националните бюджети и бюджета на Съюза да се определи минимален размер на среднопретеглената ставка, който да се спазва постоянно от държавите членки.
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 8
(8)  Въпреки че прилагането на различни ставки в отдалечените райони остава възможно, необходимо е да се гарантира, че стандартната ставка е съобразена с минималния размер от 15%.
(8)  Въпреки че прилагането на различни ставки в отдалечените райони остава възможно, необходимо е да се гарантира, че стандартната ставка е съобразена с минималния размер от 15% и максималния размер от 25%.
Изменение 14
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1a (нова)
Директива 2006/112/ЕО
Член 97
(1a)  Член 97 се заменя със следното:
Стандартната ставка обаче не може да бъде по-ниска от 15%.“.
„Стандартната данъчна ставка остава на постоянно равнище от най-малко 15% и не надхвърля 25%“
Изменение 15
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2006/112/ЕО
Член 98 – параграф 2
2.  Независимо от параграф 1 освен двете намалени ставки държавите членки могат да прилагат също една намалена ставка под минималния размер от 5% и освобождаване с право на приспадане на ДДС, платен на предходния етап.
2.  Независимо от параграф 1 освен двете намалени ставки държавите членки могат да прилагат също една ставка под минималния размер от 5% и освобождаване с право на приспадане на ДДС, платен на предходния етап.
Изменение 16
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2006/112/ЕО
Член 98 – параграф 3 – алинея 1
Намалените ставки и освобождаванията, прилагани по силата на параграфи 1 и 2, са в полза само на крайния потребител и се прилагат за последователно преследване на цел от общ интерес.
Намалените ставки и освобождаванията, прилагани по силата на параграфи 1 и 2, са в полза на крайния потребител и се прилагат за последователно преследване на цел от общ интерес. Приоритет се дава на стоки или услуги, които имат положително въздействие върху общия интерес, като например културни, социални или екологични ползи.
Изменение 17
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2006/112/ЕО
Член 100 – параграф -1 (нов)
Комисията се оправомощава да изменя обхвата на приложение ІІІа посредством акт за изпълнение, когато това е необходимо и при условие че са налице доказателства, свързани с нарушаване на конкуренцията, които обосновават актуализирането на списъка на доставките на стоки и услуги.
Изменение 18
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2006/112/ЕО
Член 100 – параграф 1
В срок до 31 декември 2026 г. и след това веднъж на всеки пет години Комисията предава на Съвета доклад за обхвата на приложение ІІІа заедно с предложения за изменения на посоченото приложение, ако такива изменения са необходими.
В срок до 31 декември 2021 г. и след това веднъж на всеки две години Комисията предава на Европейския парламент и на Съвета доклад за обхвата на приложение ІІІа заедно с предложения за изменения на посоченото приложение, ако такива изменения са необходими.
Изменение 19
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова)
Директива 2006/112/ЕО
Член 100 а (нов)
(5a)  Вмъква се следният член:
„Член 100a
Комисията, в сътрудничество с държавите членки, установява цялостен, многоезичен и публично достъпен информационен интернет портал на Съюза за ДДС, на който предприятията и потребителите могат бързо и ефективно да получават точна информация относно ставките на ДДС, включително кои стоки и услуги извличат ползи от намалените ставки или освобождаванията, както и цялата съответна информация относно прилагането на окончателната система на ДДС в различните държави членки.“
Изменение 20
Предложение за директива
Приложение
Директива 2006/112/ЕО
Приложение III a – ред 5 – колона B
11.01
11.01
11.02
11.02
11.03
11.03
11.04
11.05
11.05
47.00.25
47.00.25
Изменение 21
Предложение за директива
Приложение
Директива 2006/112/ЕО
Приложение III a – ред 7 – колона B и Г

Текст, предложен от Комисията

Доставка, отдаване под наем, поддръжка и ремонт на велосипеди, детски колички и инвалидни колички

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Доставка на леки автомобили и други моторни превозни средства, предназначени главно за превоз на по-малко от 10 лица, в т.ч. автомобили тип „комби“ и състезателни автомобили, различни от превозните средства само с двигател с искрово запалване или само с бутален двигател с вътрешно горене със запалване чрез сгъстяване (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер)

29.10.24

45.11.2

45.11.3

Изменение

 

Доставка, отдаване под наем, поддръжка и ремонт на велосипеди, детски колички и инвалидни колички

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Изменение 22
Предложение за директива
Приложение
Директива 2006/112/ЕО
Приложение III a – ред 10 – колона B и Г

Текст, предложен от Комисията

Няма.

Няма.

Изменение

 

Пейсмейкъри; слухови апарати

26.60.14


Международни стандарти за финансово отчитане: МСФО 17 „Застрахователни договори“
PDF 154kWORD 57k
Резолюция на Европейския парламент от 3 октомври 2018 г. относно Международните стандарти за финансово отчитане: МСФО 17 „Застрахователни договори“ (2018/2689(RSP))
P8_TA(2018)0372B8-0442/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти(1),

—  като взе предвид Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета(2),

—  като взе предвид Директива 91/674/ЕИО на Съвета от 19 декември 1991 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на застрахователните предприятия(3),

—  като взе предвид Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност(4) (Платежоспособност II),

—  като взе предвид Делегирания регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност(5) (Платежоспособност II),

—  като взе предвид Международния стандарт за финансово отчитане (МСФО) 17 „Застрахователни договори“, издаден от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) на 18 май 2017 г.,

—  като взе предвид доклада на Филип Мейстад от октомври 2013 г., озаглавен „Трябва ли МСФО да бъдат по-европейски?“,

—  като взе предвид своята резолюция от 7 юни 2016 г. относно оценката на международните счетоводни стандарти и на дейността на Фондацията за международни стандарти за финансово отчитане (МСФО), Европейската консултативна група за финансова отчетност (ЕКГФО) и Надзорния съвет за отчитане и отразяване на обществения интерес (PIOB)(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 6 октомври 2016 г. относно международните стандарти за финансово отчитане: МСФО 9(7),

—  като взе предвид консултативния документ на Комисията от 21 март 2018 г., озаглавен „Fitness check on the EU framework for public reporting by companies“ (Проверка за пригодност на рамката на ЕС за публично отчитане от страна на дружествата),

—  като взе предвид призива на Комисията за одобрителното становище на ЕКГФО от 27 октомври 2017 г. във връзка с МСФО 17,

—  като взе предвид становището на Европейския банков орган и писмото с коментари на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) относно проекта на предложение на СМСС за застрахователните договори,

—  като взе предвид доклада на Комисията от 23 ноември 2017 г. относно дейностите на Фондацията за МСФО, ЕКГФО и PIOB през 2016 г. (COM(2017)0684),

—  като взе предвид доклада на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) от юли 2017 г., озаглавен „Financial stability implications of IFRS 9“ (Въздействията на МСФО 8 върху финансовата стабилност),

—  като взе предвид доклада на Международния валутен фонд (МВФ) от октомври 2017 г. относно глобалния финансов отчет за финансовата стабилност, озаглавен „Is Growth at Risk?“ (Застрашен ли е растежът),

—  като взе предвид съобщението за пресата относно МСФО 17, публикувано от Съвета за финансова стабилност (СФС) на 17 юли 2017 г.,

—  като взе предвид Парижкото споразумение относно изменението на климата, прието на 12 декември 2015 г.,

—  като взе предвид доклада на СФС от юни 2017 г., озаглавен „Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosure“ (Препоръки на работната група за финансовото оповестяване, свързано с климата),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 8 март 2018 г., озаглавено „План за действие: Финансиране за устойчив растеж (COM(2018)0097),

—  като взе предвид окончателния доклад от 31 януари 2018 г. на Експертната група на високо равнище по финансирането за устойчиво развитие, озаглавен „Финансиране на устойчива европейска икономика“,

—  като взе предвид основните информационни документи на ЕКГФО относно МСФО 17 по отношение на освобождаването на маржа на договорните услуги, преходните изисквания и равнището на изискванията за агрегиране,

—  като взе предвид размяната на мнения по МСФО 17 между председателя на СМСС Ханс Хухерворст, председателя на Фондацията за МСФО Мишел Прада и председателя на Съвета на ЕКГФО Жан-Пол Гозес,

—  като взе предвид проучването от януари 2016 г., изготвено за неговата комисия по икономически и парични въпроси, озаглавено „Changes to Accounting and Solvency Rules: The (possible) Impact on Insurance and Pensions“ (Промени в счетоводните правила и правилата за платежоспособност: (възможното) въздействие върху застраховането и пенсиите)(8),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по икономически и парични въпроси,

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че на 18 май 2017 г. Съветът по международни счетоводни стандарти (СМСС) издаде нов стандарт за застрахователните договори — Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 17; като има предвид, че ако бъде одобрен от ЕС, МСФО 17 ще влезе в сила в ЕС на 1 януари 2021 г. и ще замени междинния стандарт МСФО 4; като има предвид, че МСФО 17 е третият основен счетоводен стандарт, издаден от СМСС след МСФО 16 „Лизинг“ и МСФО 9 „Финансови инструменти“; като има предвид, че измененията на МСФО 4 се отнасят до несъответствието в датите на прилагане между МСФО 17 и МСФО 9;

Б.  като има предвид, че МСФО 4 беше предвиден само като временен стандарт, но позволява използването на широк набор от национални счетоводни стандарти и практики; като има предвид, че в настоящото застрахователно счетоводство има значително разнообразие, включително при оценяването на пасивите и признаването на приходите и печалбите;

В.  като има предвид, че МСФО17 хармонизира счетоводните правила за застрахователните договори в различни сектори и има за цел да осигури по-реалистично описание и да даде възможност за по-добра съпоставимост на финансовите отчети в застрахователния сектор;

Г.  като има предвид, че в доклада за глобалната финансова стабилност от октомври 2017 г. Международният валутен фонд (МВФ) призова за подобряване на регулаторните рамки за животозастраховането с цел да се увеличи прозрачността на отчитането и да се изгради устойчивост на промишлеността; като има предвид, че Съветът за финансова стабилност (СФС) приветства МСФО 17;

Д.  като има предвид, че поради в предоставянето на широк набор от застрахователни и презастрахователни продукти европейските застрахователни дружества се различават по своите бизнес модели, включително по своите инвестиционни структури и структури за поемане на отговорност; като има предвид, че като основни институционални инвеститори застрахователните дружества също са важни дългосрочни инвеститори;

Е.  като има предвид, че Комисията провежда проверка за пригодност на рамката на ЕС за публично отчитане от страна на дружествата, за която тя проучи възможното взаимодействие между МСФО 17, Директивата за застрахователното счетоводство и Директивата „Платежоспособност II“;

Ж.  като има предвид, че понастоящем ЕКГФО изготвя своето одобрително становище относно МСФО 17 и за тази цел извършва подробен анализ на въздействието; като има предвид, че в своите основните информационни документи ЕКГФО определи равнището на агрегиране, маржа на договорните услуги, презастраховането, преходните изисквания и оперативното въздействие за спорни области;

З.  като има предвид, че комисията по икономически и парични въпроси внимателно ще осъществи контрол на МСФО 17;

1.  отбелязва, че МСФО 17 ще наложи основна промяна в счетоводството на застрахователни договори, но ще доведе до по-голяма последователност и прозрачност и ще има за цел осигуряване на по-голяма съпоставимост;

2.  отбелязва, че за прилагането на МСФО 17 ще са необходими значителни и големи усилия и разходи, не на последно място за МСП, които работят в областта на застраховането, което е знак за сложността на новия стандарт; отбелязва, че вече се полагат усилия за прилагане и че СМСС предоставя подкрепа при прилагането, по-специално чрез създаването на Група за преходен ресурс по отношение на МСФО 17;

3.  отбелязва загриженост във връзка с представянето на общи застрахователни договори, включително риска от намаляване на качеството на оповестяването, неоправдано увеличаване на очакваните разходи за изпълнение и значително увеличение на оперативната сложност на отчетността съгласно МСФО 17; призовава ЕКГФО да разгледа очакваните разходи във връзка с тази мярка и дали тя ще възпрепятства разбирането на финансовото въздействие на общите застрахователни договори;

4.  отбелязва, че една от целите на МСФО 17 е да се генерира подходяща информация за акционерите чрез оценка на задълженията по застрахователните договори; отбелязва, че това е много сложен процес и може да засили финансовите смущения;

5.  отбелязва текущата работа на ЕКГФО при изготвянето на нейното одобрително становище, по-специално по отношение на установените проблеми, а именно равнището на агрегиране, маржа на договорните услуги, презастраховането, преходните изисквания и оперативното въздействие; отбелязва, че окончателното одобрително становище се очаква през декември 2018 г.; препоръчва този срок да бъде преразгледан, след като бъдат разбрани пълният обхват и сложността на въпросите, установени в процеса на изпитване на място; приветства въпросите, отправени от Комисията в нейния призив за консултация към ЕКГФО, по-специално необходимостта да се разгледат потенциалните последици за финансовата стабилност, конкурентоспособността и застрахователните пазари, по-специално за застрахователните МСП, както и необходимостта от анализ на разходите и ползите; призовава ЕКГФО да провери дали всички основни характеристики на застрахователното покритие са отразени по начин, който не нарушава предлаганите социални гаранции;

6.  подчертава необходимостта от пълно разбиране на взаимодействието между МСФО 17, в който се използва принципен подход, и други регулаторни изисквания за застрахователните субекти в ЕС, по-специално Директива „Платежоспособност II“, особено във връзка с разходите за прилагане на МСФО 17; изразява съжаление при все това, че все още не е разработено нито един изпитване на място, за да се разгледат възможните последици от МСФО 17 за финансовата стабилност, конкурентоспособността и финансовите пазари; поради това призовава Комисията да разгледа възможността за по-всеобхватни изпитвания, включително такива на място, за да се оценят тези последствия и взаимодействия; приветства текущата проверка на Комисията за пригодност на рамката на ЕС за публично отчитане от страна на дружествата; призовава Комисията да докладва на Парламента относно резултатите от тази проверка и да ги разгледа надлежно в рамките на процедурата за одобрение; отбелязва загрижеността на Европейския банков орган (ЕБО), че МСФО 17 позволява несъгласувано счетоводно третиране на подобни сделки в зависимост от отрасъла на емитентите; следователно призовава ЕКГФО да поддържа тясна връзка с ЕБО, за да прецени дали тези опасения са все още валидни в контекста на окончателните изисквания на МСФО 17 и дали сделките с подобно икономическо естество се третират последователно съгласно МСФО 17;

7.  отбелязва опасенията, изразени от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) като част от реакцията му на проведената през 2013 г. консултация относно проекта на предложение на СМСС за застрахователните договори във връзка с представянето на последиците от промените в дисконтовия процент, отчасти в „друг всеобхватен доход (OCI)“ и отчасти в печалбата или загубата, което би могло да направи финансовите отчети твърде трудни за разбиране и по този начин да накърни съпоставимостта на договори със сходни характеристики; следователно призовава ЕКГФО да поддържа тясна връзка с ЕОЦКП и да разгледа тези опасения, ако все още са от значение, при изготвяне на одобрителното си становище като част от окончателните изисквания на МСФО 17 и да направи заключение дали МСФО 17 отговаря на критерия за разбираемост; отбелязва опасенията на ЕОЦКП, изразените в неговото писмо с коментари от 2013 г. във връзка с предложените тогава изисквания, а именно, че МСФО 17 може да не осигурява достатъчно яснота при представянето на приходите и че определянето на дисконтовия процент и на корекцията на риска може да възпрепятства ефективното прилагане; следователно призовава ЕКГФО да поддържа тясна връзка с ЕОЦКП и да разгледа тези опасения, ако все още са от значение, при изготвяне на одобрителното си становище като част от окончателните изисквания на МСФО 17; отбелязва загрижеността на ЕБО във връзка с МСФО 17, който дава възможност на застрахователен субект да определи дисконтов процент, като използва низходящ или възходящ подход; следователно призовава ЕКГФО да поддържа тясна връзка с ЕБО и да разгледа тези опасения, ако все още са от значение, при изготвяне на одобрителното си становище като част от окончателните изисквания на МСФО 17 и да направи заключение дали МСФО 17 отговаря на критерия за разбираемост, по-специално дали този вариант може значително да увеличи обхвата на преценката и на непоследователността при прилагането, което би могло да доведе до намаляване на съпоставимостта на финансовата информация и до субективно управлението на доходите; приветства научноизследователския проект на СМСС за дисконтовите проценти и насърчава СМСС да разработи последователен и цялостен подход към методиката за оценяване и прилагане на дисконтовите проценти;

8.  призовава Комисията и ЕКГФО да разгледат препоръките, посочени в неговите резолюции от 7 юни 2016 г. относно оценката на международните счетоводни стандарти и от 6 октомври 2016 г. относно МСФО 9 за одобряването на МСФО 17, най-вече по отношение на въздействието на новите стандарти върху финансовата стабилност и дългосрочните инвестиции в ЕС, но също и по отношение на рисковете, свързани със склонността на разпоредбите относно отчетността да причиняват процикличен ефекти и/или по-висока волатилност, особено тъй като МСФО 17 ще пренасочи акцента от историческата цена към текущите стойности; във връзка с това припомня препоръките на Мейстад относно разширяването на критерия за „обществено благо“, а именно че счетоводните стандарти не следва нито да застрашават финансовата стабилност на ЕС, нито да възпрепятстват неговото икономическо развитие; призовава Комисията да проучи по-специално дали практиката на някои държави членки да основават разпределението на печалбите по сметките на МСФО, без да прилагат никакви филтри към нереализираните печалби, е в съответствие с Директивата за поддържане на капитала;

9.  отбелязва, че вследствие на МСФО 17 и МСФО 9 две основни промени във финансовите отчетни стандарти засягат счетоводството на застрахователните предприятия; отбелязва по-специално, че промените в оценката понастоящем възникват както по отношение на активите, така и по отношение на пасивите на счетоводните баланси на застрахователите, тъй като инвестиционните активи се оценяват по пазарна стойност и оценките на застрахователните договори включват прогнозен разчет на нетните парични потоци; призовава ЕКГФО да направи оценка на потенциалното взаимодействие и всяко несъответствие между МСФО 9 и МСФО 17;

10.  отбелязва, че изключенията от МСФО 17 и МСФО 9 позволяват прилагането на МСФО 15 по отношение на съответните договори; призовава ЕКГФО да прецени дали това третиране е подходящо;

11.  призовава Комисията и ЕКГФО да разгледат опасенията, свързани с равнището на агрегиране, включително изискванията относно начина, по който предприятието се управлява на практика, и относно групирането на договорите в годишни групи, което може да даде неясно отражение върху управлението на предприятието;

12.  призовава Комисията и ЕКГФО да разгледат освен това опасенията, свързани с равнището на агрегиране, доколкото агрегирането на портфейл с критерии за доходност и годишните групи може да не отразяват начина на управление на предприятието, като същевременно е възможно да се увеличат разходите, сложността и административната тежест за дружествата;

13.  призовава за изясняване на някои потенциални отрицателни последствия от преходните изисквания, по-специално по отношение на сложността на ретроспективните подходи и ограничената наличност на данни в това отношение; призовава Комисията и ЕКГФО да разгледат потенциалните последици на необходимостта от прилагане на множество преходни подходи към един портфейл от застрахователни договори върху съпоставимостта и въпросите, свързани с данните;

14.  призовава Комисията и ЕКГФО да разгледат потенциалните ползи за всички заинтересовани лица;

15.  отбелязва някои опасения, свързани с презастрахователните договори, които представляват специфична форма на застраховане; призовава ЕКГФО да вземе предвид въздействието на изискванията на МСФО 17 върху счетоводното отчитане на презастраховането, като се вземат предвид както интересите на бенефициентите, така и стопанските модели на презастрахователните доставчици;

16.  призовава новосъздадената Европейска лаборатория за корпоративно отчитане на ЕКГФО да осигури разработването на най-добри практики в областта на корпоративното отчитане, по-специално по отношение на оповестяването на финансови данни, свързани с климата, в съответствие с препоръките на работната група по този въпрос;

17.  отбелязва, че действителните мащаб и сложност на МСФО 17 ще станат ясни, след като ЕКГФО приключи своята оценка на въздействието; призовава Комисията и ЕКГФО да разгледат, в зависимост от резултатите от тази оценка, постижимостта на настоящия срок за прилагане на МСФО 17 и да разгледат възможността за потенциално взаимодействие с датите на прилагане в други юрисдикции;

18.  призовава Комисията, заедно с европейските надзорни органи (ЕНО), ЕЦБ, ЕССР и ЕКГФО, в случай на одобрение на МСФО 17 да следи отблизо неговото прилагане в ЕС, да изготви последваща оценка на въздействието не по-късно от юни 2024 г. и да представи тази оценка на Парламента и да действа в съответствие с възгледите на Парламента по този въпрос;

19.  подчертава, че застрахователите са отговорни за информирането на инвеститорите за потенциалните последици от прилагането на МСФО 17;

20.  призовава ЕССР да създаде работна група по МСФО 17;

21.  призовава Комисията да гарантира, че ако МСФО 17 бъде приет, той ще благоприятства европейското обществено благо, включително неговите цели за устойчивост и дългосрочни инвестиции в съответствие с Парижкото споразумение;

22.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията.

(1) OВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.
(2) OВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19.
(3) OВ L 374, 31.12.1991 г., стр. 7.
(4) OВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1.
(5) OВ L 12, 17.1.2015 г., стр. 1.
(6) Приети текстове, P8_TA(2016)0248.
(7) Приети текстове, P8_TA(2016)0381.
(8) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/569996/.


Технологии на разпределен регистър и блоквериги: създаване на доверие чрез премахване на посредничеството
PDF 185kWORD 63k
Резолюция на Европейския парламент от 3 октомври 2018 г. относно технологиите на разпределен регистър и блоквериги: създаване на доверие чрез премахване на посредничеството (2017/2772(RSP))
P8_TA(2018)0373B8-0397/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид въпроса към Комисията относно технологиите на разпределен регистър и блокверигите: създаване на доверие чрез премахване на посредничеството (O-000092/2018 – B8‑0405/2018),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по промишленост, изследвания и енергетика,

—  като взе предвид своята резолюция от 26 май 2016 г. относно виртуалните валути(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 28 април 2017 г. относно финансовите технологии (FinTech): отражението на технологията върху бъдещето на финансовия сектор(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 6 февруари 2018 г., озаглавена „Блокирането на географски принцип и други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите“(3),

—  като взе предвид Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679),

—  като взе предвид предложението за регламент относно удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)),

—  като взе предвид своята резолюция от 11 октомври 2017 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година (11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD))(4),

—  като взе предвид инициативите на Комисията за проучване на технологиите на разпределения регистър (ТРР), сред които „Blockchain4EU: Блокверига за трансформация на промишлеността“, „Обсерватория и форум на ЕС за блокови вериги“, „Блоквериги за социално благо“ и „Проучване относно възможност и приложимост на инфраструктура за блокова верига на ЕС“,

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че технологията на разпределен регистър (ТРР) и блокверигата могат да представляват инструмент, който насърчава гражданите да станат по-силни, като им предоставя възможността за контрол над техните собствени данни и за решение кои данни да се споделят в разпределения регистър, както и способност да избират кой друг може да вижда тези данни;

Б.  като има предвид, че ТРР е технология с общо предназначение, която може да подобри ефективността на разходите по сделките чрез премахване на посредниците и разходите за посредничество, както и чрез увеличаване на прозрачността на сделките, също чрез преобразуване на веригите за създаване на стойност и подобряване на организационната ефективност чрез надеждна децентрализация;

В.  като има предвид, че ТРР може да въведе, чрез необходимите механизми за криптиране и контрол, основана на ИТ парадигма, която може да демократизира данните и да повиши доверието и прозрачността, като предостави сигурен и ефикасен начин за извършване на сделки;

Г.  като има предвид, че ТРР дава възможност за укриване на потребителите под псевдоними, но не и за тяхната анонимност;

Д.  като има предвид, че ТРР продължава да се развива като технология, която изисква благоприятна за иновациите, даваща възможности и окуражаваща рамка, която да осигурява правна сигурност и спазва принципа на технологична неутралност, като същевременно насърчава защитата на потребителите, инвеститорите и околната среда, увеличава социалната стойност на технологията, намалява цифровото разделение и подобрява цифровите умения на гражданите;

Е.  като има предвид, че ТРР може да осигури рамка за прозрачност, да намали корупцията, да разкрие отклонение от данъчно облагане, да позволи проследяване на незаконни плащания, да улесни политиките за борба с изпирането на пари и да разкрие незаконно присвояване на активи;

Ж.  като има предвид, че ТРР дава възможност да се осигури целостта на данните, а способността за предоставяне на проследима за намеса одитна следа дава възможност за нови модели на публична администрация и допринася за постигане на по-голяма безопасност;

З.  като има предвид, че регулаторният подход към ТРР следва да улеснява иновациите и да се основава на принципа на технологична неутралност, като позволява и създаването на улесняващи иновациите екосистеми и иновационни центрове;

И.  като има предвид, че блокверигата е само една от няколкото разновидности на ТРР; като има предвид, че някои решения на ТРР съхраняват всички индивидуални сделки в блокове, които са прикрепени един за друг в хронологичен ред, за да създадат верига, която гарантира сигурността и целостта на данните;

Й.  като има предвид, че се смята, че кибератаките оказват по-слабо въздействие върху такива вериги, тъй като те трябва успешно да атакуват много копия вместо една централизирана версия;

К.  като има предвид, че ТРР може да подобри значително важни сектори на икономиката, а също и качеството на публичните услуги, като осигурява на потребителите и гражданите високо равнище на удовлетвореност при сделките и намалява разходите за тях;

Л.  като има предвид, че въпросите и опасенията, свързани с прилагането на хоризонталните разпоредби и правила, свързани с въпроси като защитата на данните или данъчното облагане, могат да попречат на развитието на потенциала на ТРР в ЕС;

М.  като има предвид, че приложенията на ТРР имат потенциала бързо да се превърнат в системни, подобно на начина, по който цифровите иновации коренно промениха услугите в други сектори, например телекомуникациите;

Н.  като има предвид, че рисковете и проблемите на технологията все още не са напълно известни;

ТРР, децентрализацията и приложенията

1.  подчертава, че ТРР намалява разходите за посредничество във вдъхваща доверие среда между участващите в сделката страни и дава възможност за партньорски обмен на стойност, а това може да направи гражданите по-силни, да наруши традиционните модели, да подобри услугите и да намали разходите в рамките на веригите за създаване на стойност в голям брой ключови сектори;

2.  подчертава силното въздействие, което основаните на ТРР приложения биха могли да окажат върху структурата на публичното управление и ролята на институциите, и изисква от Комисията да извърши проучване за оценка на възможните сценарии за по-широко използване на обществени мрежи, основани на ТРР;

3.  подчертава широкия спектър от основани на ТРР приложения, които потенциално биха могли да окажат въздействие върху всички сектори на икономиката;

Енергоспестяващи и съобразени с околната среда приложения

4.  подчертава, че ТРР може да преобрази и демократизира енергийните пазари, като дава възможност на домакинствата да произвеждат енергия екологосъобразно и да я обменят помежду си; изтъква, че тези технологии предоставят възможности за разрастване и гъвкавост за операторите на електроцентрали, за доставчиците и потребителите;

5.  подчертава, че ТРР може да бъде в подкрепа на производството и на потреблението на зелена електроенергия и би могла да подобри ефикасността на обмена на енергия; отбелязва, че ТРР може да преобрази експлоатацията на мрежите и да позволи на общностите и на гражданите да предоставят мрежови услуги, както и да интегрира възобновяеми ресурси по-ефективно; подчертава също така, че ТРР може да създаде алтернативи на държавно организираните схеми за инвестиции във възобновяема енергия;

6.  отбелязва, че ТРР може да улесни инфраструктурата за енергиен пренос и разпределение и да създаде нова екосистема за сделки, обкръжаваща електрическите превозни средства; подчертава, че ТРР подобрява енергийното докладване и осигурява данни за точно проследяване на сертификатите за енергия от възобновяеми или въглеродни източници;

7.  подчертава, че ТРР може да подпомогне електрификацията на бедните селски общности чрез механизми за алтернативни плащания и дарения;

8.  подчертава необходимостта от насърчаване на технически решения, които са с по-малка консумация на енергия, и като цяло са съобразени с околната среда във възможно най-висока степен; подчертава, че някои механизми за консенсус, сред които „доказателство за извършена работа“, „доказателство за залог“, „доказателство за надеждност“ и „доказателство за изтекло време“, имат различни потребности за енергопотребление; призовава Комисията да добави измерение за енергийна ефективност в своите дейности, свързани с ТРР, и да проучи чрез научноизследователски инициативи въздействието върху енергетиката и енергийната ефективност на различните механизми за консенсус;

9.  призовава за оценка на моделите на управление в рамките на различните механизми за консенсус, които се разработват в момента, като се отчитат потенциалните нужди от посреднически системи, участници и организации, за да се потвърди и провери автентичността на обмена и своевременно да се предотврати измамно поведение;

10.  подчертава, че ТРР може да създаде нови възможности за кръговата икономика чрез стимулиране на рециклирането и създаване на системи за доверие и репутация в реално време;

Транспорт

11.  подчертава потенциала на ТРР за мобилността и логистиката, включително регистрацията и администрацията на превозни средства, проверката на изминатите разстояния, интелигентните застраховки и зареждането на електрически превозни средства;

Сектор на здравеопазването

12.  изтъква потенциала на ТРР за подобряване на ефективността на данните и на докладването на клиничните изпитвания в сектора на здравеопазването, като дава възможност за цифров обмен на данни между публични и частни институции под контрола на гражданите/пациентите;

13.  признава потенциала за подобряване на ефективността в сектора на здравеопазването чрез оперативна съвместимост на електронните здравни данни, проверката на самоличността и по-добро разпространение на лекарства;

14.  отбелязва, че ТРР дава възможност на гражданите да контролират и да имат яснота за собствените си здравни данни, и да избират кои данни да споделят, също и по отношение на тяхното използване от застрахователни дружества и по-обширната екосистема на здравеопазването; подчертава, че приложенията на ТРР следва да защитават неприкосновеността на чувствителните здравни данни;

15.  призовава Комисията да проучи случаи на използване на ТРР в управлението на системите на здравеопазване и да определи показателни случаи и изисквания, които дават възможност за въвеждане на висококачествени данни и за оперативна съвместимост между различни ТРР в зависимост от системите, вида на институциите и техните процеси на работа;

Вериги на доставки

16.  подчертава значението на ТРР за подобряване на веригите на доставки; отбелязва, че ТРР може да улесни препращането и мониторинга на произхода на стоките и техните съставки или компоненти, като подобри прозрачността, видимостта и проверката на съответствието, като предостави гаранции, че протоколите за устойчивост и права на човека се спазват на мястото на произход на продукта, като по този начин се намалява рискът от навлизане на незаконни стоки във веригата на доставки и се гарантира защита на потребителите; отбелязва, че ТРР може да бъде използвана като инструмент за повишаване на ефикасността на митническите служители при проверки за фалшифициране;

Образование

17.  подчертава потенциала на ТРР за проверка на академичните квалификации, криптирани образователни сертификати (напр. „blockcerts“) и за системи за трансфер на академични кредити;

18.  подчертава, че липсата на знания за потенциала на ТРР обезкуражава европейските граждани да използват новаторски решения за своите предприятия;

19.  изтъква необходимостта от създаване на организации с нестопанска цел, като например научноизследователски центрове, които биха били центрове за иновации, които да се специализират в ТРР, с цел да изпълняват образователни функции за тази технология в държавата членка;

20.  призовава Комисията да проучи възможността за създаване на общоевропейска, много гъвкава и оперативно съвместима мрежа, която да използва технологичните ресурси на образователните институции в Съюза, с оглед приемането на тази технология за обмен на данни и информация, като по този начин се допринася за по-ефективното признаване на академичните и професионалните квалификации; насърчава държавите членки да адаптират специализираните учебни програми на университетско равнище, за да включват изучаване на нововъзникващи технологии като ТРР;

21.  признава, че за да се ползва ТРР с доверие, осведомеността за технологията и нейното разбиране трябва да бъдат подобрени; призовава държавите членки да обърнат внимание на това чрез целенасочени мерки за обучение и образование;

Творчески индустрии и авторски права

22.  подчертава, че за „цифровизирано“ творческо съдържание ТРР може да даде възможност за проследяване и управление на интелектуалната собственост и за улесняване на защитата на авторските права и патентите; набляга, че ТРР може да предизвика по-голяма ангажираност и творческо развитие на хората на изкуството чрез открит публичен регистър, който също може да идентифицира ясно собственост и авторски права; подчертава, че ТРР може да спомогне за свързването на творците с тяхната работа, като по този начин се повиши безопасността и функционалността в контекста на екосистема на сътрудничество и отворена иновация, особено в области като производството с наслояване и триизмерното печатане;

23.  отбелязва, че ТРР може да служи в полза на авторите, като осигури по-голяма прозрачност и възможност за проследяване на използването на творческото им съдържание, както и за намаляване на посредниците по отношение на получаването на плащания за тяхното творческо съдържание;

Финансов сектор

24.  подчертава значението на ТРР във финансовото посредничество и нейния потенциал за повишаване на прозрачността, намаляване на разходите за сделки и скритите разходи чрез по-добро управление на данните и привеждане на процесите в съответствие; обръща внимание на предизвикателствата, свързани с оперативната съвместимост, които използването на технологията може да породи за финансовия сектор;

25.  приветства научните изследвания и експериментите, които големи финансови институции са предприели при проучването на възможностите на ТРР; подчертава, че използването на технологията може също така да засегне инфраструктурите на финансовия сектор и да наруши финансовото посредничество;

26.  призовава Комисията и финансовите органи да следят развиващите се тенденции и случаи на употреба във финансовия сектор;

27.  подчертава нестабилността и несигурността около криптовалутите; отбелязва, че осъществимостта на алтернативни начини за плащане и прехвърляне на стойност чрез криптовалути може да бъде проучена по-задълбочено; призовава Комисията и ЕЦБ да предоставят обратна информация относно източниците на нестабилност за криптовалутите, да идентифицират опасностите за обществеността и да проучат възможностите за включване на криптовалути в европейската платежна система;

Екосистема на ТРР

Индивидуална независимост, идентичност и доверие

28.  подчертава, че ТРР дава възможност на ползвателите да се идентифицират, като същевременно са в състояние да контролират кои лични данни желаят да споделят; отбелязва, че широк кръг от приложения могат да позволят различни нива на прозрачност, което повишава необходимостта приложенията да бъдат в съответствие с правото на ЕС; въпреки това подчертава, че данните в даден публичен регистър са под псевдоним, а не са анонимни;

29.  подчертава, че ТРР подкрепя появата на нови модели за промяна на настоящата концепция и архитектура на цифрови самоличности; отбелязва, че в резултат на това цифровата самоличност е разширена и обхваща хора, организации и обекти, и допълнително се опростяват процесите за самоличност като „Познавай клиента си“, като същевременно се позволява контрол над данните;

30.  подчертава, че управлението на личните данни означава, че потребителите имат способността и техническите знания и умения да управляват собствените си данни; изразява загриженост относно опасностите от злоупотреба със собствените данни и уязвимостта от схеми за измами поради липсата на достатъчно знания;

31.  подчертава, че цифровите самоличности са от първостепенно значение за бъдещето на тази технология; счита, че държавите членки следва да обменят най-добри практики относно начините за гарантиране на сигурността на такива данни;

32.  подчертава, че въпреки че ТРР насърчава индивидуалната независимост на самоличността, правото на субекта „да бъде забравен“ не е лесно приложимо в тази технология;

33.  изтъква, че е от първостепенно значение използването на ТРР да бъде в съответствие със законодателството на ЕС относно защитата на личните данни, и по-специално с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД); призовава Комисията и Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) да предоставят допълнителни насоки по този въпрос;

34.  подчертава, че доверието в ТРР е възможно благодарение на криптографски алгоритми, които заместват третата страна — посредник, чрез механизъм, който извършва потвърждаване, гарантиране и съхраняване на сделките;

35.  подчертава, че доверието в блокверигите с публично потвърждение е възможно благодарение на криптографски алгоритми, на участниците, дизайна на мрежата и структурата, и могат да заместят третата страна — посредниците, чрез механизъм, който извършва потвърждаване, гарантиране и съхраняване на сделките и ускорява клиринга и сетълмента на някои сделки с ценни книжа; отбелязва, че ефективността на гаранциите зависи от правилното прилагане на технологията, което изисква технологично развитие, което да гарантира истинска безопасност, като повишава доверието;

Интелигентни договори

36.  подчертава, че интелигентните договори са важен елемент, осигуряван чрез ТРР, и могат да действат като важно условие за децентрализирани приложения; подчертава, че Комисията трябва да извърши задълбочена оценка на потенциалните и правните последици, например рисковете, свързани с компетентността; счита, че мониторингът на случаите на използване ще бъде от полза за проучване на потенциала на интелигентните договори;

37.  подчертава, че правната сигурност по отношение на валидността на електронния подпис е решаваща стъпка към улесняване на интелигентните договори;

38.  призовава Комисията да насърчи разработването на технически стандарти със съответните международни организации, като например ISO, ITU и CEN-CENELEC, и да проведе задълбочен анализ на действащата правна рамка в отделните държави членки във връзка с приложимостта на интелигентните договори; призовава Комисията, ако възникнат потенциални пречки при използването на интелигентни договори в рамките на цифровия единен пазар, да предприеме подходящи мерки, за да прецени дали тези пречки са пропорционални; отбелязва обаче, че правната сигурност може да бъде засилена чрез правна координация или взаимно признаване между държавите членки по отношение на интелигентните договори;

Оперативна съвместимост, стандартизация и мащабируемост

39.  подчертава, че съществува цяла плеяда от ТРР с различни технически характеристики, както и с различни механизми за управление и механизми за консенсус (разпределени регистри с частно или с публично потвърждение);

40.  отбелязва, че гарантирането на ефективност изисква оперативна съвместимост между: i) технологиите на разпределения регистър; ii) приложенията, изградени върху една и съща ТРР; и iii) ТРР и заварените системи;

41.  приветства инициативите на организации като ISO за създаване на стандарти за ТРР; призовава Комисията да продължи сътрудничеството си с други международни организации при определянето на стандартите;

42.  подчертава, че е важно да се възприеме глобален подход към определянето на стандарти, с цел иновативните дружества да не се регулират извън ЕС;

43.  подчертава, че създаването на доверие чрез ТРР изисква голям брой надеждни и разширени разпределени регистри, за да се избегне концентрирането на данни в ръцете на малък брой пазарни участници, което би могло да доведе до тайни споразумения между тях; насърчава създаването на центрове за ТРР в целия ЕС,

Сигурност на инфраструктурата

44.  припомня значението на защитата на инфраструктурата за ТРР и предлага, с цел да използваме ефективно предимствата на тази технология, да не се допускат злоупотреби с господстващо положение;

45.  призовава Комисията да наблюдава отблизо развитието на технологиите (като например квантовите компютри), да оцени технологичните рискове, да подкрепя проекти в областта на устойчивостта срещу кибератаки или срив на системата, и да насърчава проекти за защита на данните, които осигуряват устойчивост на платформите за ТРР като част от дневния ред на Обсерваторията на ЕС за блокверигите; призовава Комисията да задели съответните средства;

46.  насърчава компетентните органи и Комисията да разработят стрес тестове за приложенията на ТРР;

Стратегическо значение на ТРР за обществената инфраструктура

47.  подчертава, че ТРР има потенциал за ефективност на услугите и управлението в публичния сектор, що се отнася до намаляването на бюрокрацията, особено с оглед на изпълнението на Плана за действие за електронно управление, като се обърне специално внимание на приемането в рамките на целия ЕС на цифровия проект за прилагане принцип на еднократност (TOOP), като с това допълнително ще се намали административната тежест за гражданите, предприятията и публичните администрации;

48.  подчертава потенциала на ТРР за децентрализиране на управлението и подобряване на способността на гражданите да търсят отговорност от правителствата; призовава Комисията да проучи възможността за подобряване на традиционни публични услуги, включително, наред с другото, цифровизацията и децентрализацията на публичните регистри, поземлените регистри, издаването на лицензи и на сертификати на гражданите (напр. свидетелства за раждане, за сключен граждански брак), и управлението на миграцията, и по-специално чрез разработване на конкретни случаи на ползване и пилотни проекти; призовава Комисията също така да проучи приложения на ТРР, които подобряват процесите, свързани с неприкосновеността на личния живот и поверителността на обмена на данни, както и достъпа до услугите на електронното управление, използващи децентрализирана цифрова самоличност;

49.  осъзнава рисковете, свързани с приложенията на ТРР, по-специално използване на неконтролируеми приложения на блокверигите за престъпни дейности, включително отклонение от данъчно облагане, избягване на данъци и изпиране на пари, и настоява тези въпроси да бъдат наблюдавани и разглеждани в неотложен порядък от Комисията и държавите членки; за тази цел призовава Комисията да проучи потенциала на ТРР за правоприлагането, следенето на изпирането на пари и сделките в сивата икономика, както и за данъчен надзор;

50.  призовава Комисията да наблюдава потенциала на ТРР за подобряване на социалното благо и за оценка на социалното въздействие на технологиите;

51.  призовава Комисията да създаде платформи, основани на ТРР, които да дадат възможност за наблюдение и проследяване на финансирането от ЕС за НПО, и за увеличаване по този начин на видимостта на програмите на ЕС за подпомагане и на отчетността на получателите;

52.  подчертава, като отчита възможностите за ефективност, предоставяни от ТРР, потенциала на ТРР за блокверигите в европейския обществен сектор, в съответствие с правото на ЕС, който ще позволи децентрализирани трансгранични сделки между държави членки, като по този начин ще улесни разработването на по-сигурни и рационализирани услуги, регулаторно докладване и трансакции с данни между гражданите и институциите на ЕС;

53.  подчертава, че блокверигите в европейския обществен сектор ще дадат възможност за по-голяма прозрачност, по-рационализирана обработка на информация и за разработване на по-сигурни услуги за европейските граждани; подчертава, че може да бъде проектирана мрежа от блоквериги с контролирано потвърждение, споделена между държавите членки, за съхраняване на данните на гражданите по сигурен и гъвкав начин;

54.  призовава Комисията да направи оценка на безопасността и ефективността на електронните системи за гласуване, включително на тези, които използват ТРР, както за частния, така и за публичния сектор; насърчава по-нататъшното проучване на случаите на използване;

Малки и средни предприятия, трансфер на технологии и финансиране

55.  приветства потенциала на ТРР за подобряване на съществуващите вериги за създаване на стойност и трансформиране на бизнес моделите и с това да се насърчи основан на иновациите икономически просперитет; подчертава въздействието на оптимизирането на веригите за доставка и увеличаването на оперативната съвместимост между предприятията;

56.  подчертава, че отворените блокверижни протоколи могат да намалят бариерите за навлизане на МСП и да подобрят конкуренцията на цифровите пазари;

57.  подчертава, че МСП могат да извлекат полза от премахването на посредничеството чрез намаляване на разходите за сделки, посредническите такси и бюрокрацията; отбелязва, че използването на ТРР изисква инвестиции в специализирана инфраструктура или услуги с висок капацитет;

58.  отбелязва, че иновативните МСП и новосъздадените предприятия имат нужда от достъп до финансиране, за да развиват основани на ТРР проекти; призовава ЕИБ и ЕИФ да създадат възможности за финансиране, които да подпомагат основани на ТРР предприемачески инициативи, с цел ускоряване на трансфера на технологии;

59.  отправя искане към Комисията да сътрудничи на държавите членки, за да се гарантира правна сигурност за инвеститорите, потребителите и гражданите, както активни, така и пасивни, като същевременно се насърчава хармонизиране в рамките на Съюза и проучване на идеята за въвеждане на европейски паспорт на основани на ТРР проекти;

60.  подчертава потенциала на първоначалното предлагане на монети („Initial Coin Offerings“ (ICO)) като алтернативен инвестиционен инструмент за финансиране на МСП и новаторски стартиращи предприятия, както и за ускоряване на трансфера на технологии; подчертава, че липсата на яснота по отношение на правната рамка, приложима към ICO, може да се отрази отрицателно на неговия потенциал; припомня, че правната сигурност може да допринесе за увеличаване на защитата на инвеститорите и потребителите и за намаляване на рисковете, произтичащи от асиметрична информация, поведение, целящо измама, незаконни дейности като изпиране на пари и укриване на данъци, както и други рискове, както бе подчертано от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) в доклада му от 2017 г. относно ICO; призовава Комисията да предостави насоки, стандарти и изисквания за оповестяване, особено в случая на жетоните за полезност, които се определят по-скоро като отделен клас активи и по-малко като ценни книжа;

61.  подчертава опасностите, свързани с ICO; призовава Комисията и съответните регулаторни органи да определят критерии, които подобряват защитата на инвеститорите, и да формулират изисквания и задължения за оповестяване за инициаторите на ICO; подчертава, че правната яснота е от съществено значение за разгръщане на потенциала на ICO и за предотвратяване на измами и отрицателни пазарни сигнали;

62.  подчертава, че ICO могат да бъдат съществен елемент в рамките на съюза на капиталовите пазари; призовава Комисията да проучи правните изисквания, които ще дадат възможност на този клас активи да бъдат смесвани с други финансови средства за укрепване на финансирането на МСП и на иновационни проекти;

63.  призовава Комисията да създаде Обсерватория за наблюдение на ICO и база данни за техните характеристики и таксономия, правеща разграничение между жетоните за сигурност и за полезност; предполага, че една образцова рамка от регулаторни ограничителни режими и кодекс за поведение, придружена от стандарти, би могла да бъде полезен резултат от такава обсерватория по отношение на подпомагането на държавите членки да проучат възможностите на ICO;

64.  приветства решението на Комисията и на Съвета да включат ТРР като законен сектор за финансиране по ЕФСИ 2.0;

Политики за насърчаване на ТРР в Европа

65.  подчертава, че регулаторният подход към ТРР следва да улеснява иновациите, да прави възможно лицензирането и следва да се ръководи от принципите на технологична неутралност и неутралност по отношение на бизнес моделите;

66.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да развият и осъществяват стратегии за обучение и преквалификация на цифровите умения, които да могат да гарантират активно и приобщаващо участие на европейското общество в промяната на парадигмата;

67.  насърчава Комисията и националните компетентни органи бързо да натрупат технически опит и да изградят регулаторен капацитет, които да дават възможност за бързи законодателни или регулаторни мерки, ако и когато е уместно;

68.  подчертава, че Съюзът не следва да урежда само ТРР, а следва да се стреми да премахне съществуващите пречки пред прилагането на блокверигите; приветства подхода на Комисията да прилага основан на действителни случаи метод при разглеждането на регулаторната среда около използването на ТРР и на участниците, които я използват по сектори, и призовава Комисията и държавите членки да насърчават сближаване и хармонизиране на регулаторните подходи;

69.  призовава Комисията да оцени и развие европейска правна рамка за решаване на всякакви правни проблеми, които могат да възникнат в случай на измама и наказателни дела в обмена на ТРР;

70.  отбелязва, че използването на действителни случаи е от съществено значение за развитието на най-добри практики в екосистемата на ТРР и за оценката и управлението на последиците за структурата на заетостта от автоматизирането на процедурите;

71.  приветства насочените към бъдещето рамки за проучвания с цел по-добра оценка на потенциалните възможности и предизвикателства на нововъзникващите технологии в подкрепа на по-добро вземане на решения, и по-конкретно приветства проекта на Комисията „Blockchain4EU: Блокверига за трансформация на промишлеността“;

72.  отправя искане към Комисията и държавите членки да разработят общи инициативи за повишаване на осведомеността и обучение на гражданите, предприятията и публичните администрации, насочени към улесняване на разбирането и възприемането на тази технология;

73.  подчертава значението на научните изследвания на и инвестициите в ТРР; отбелязва, че в МФР след 2020 г. следва да се осигури финансиране за научноизследователски инициативи и проекти, основани на ТРР, тъй като е необходимо фундаментално проучване на ТРР, включително на потенциалните рискове и въздействието върху обществото;

74.  призовава Комисията да повиши осведомеността относно ТРР, да предприеме инициативи за образоване на гражданите по отношение на технологията и да разреши проблема с цифровото разделение между държавите членки;

75.  препоръчва осъществяваните от Комисията актуални и бъдещи инициативи и пилотни проекти, свързани с ТРР, да бъдат тясно координирани, евентуално под ръководството на Обсерваторията на ЕС за блоквериги, за да се реализират ползи от взаимодействието и да се осигури създаването на реална добавена стойност, като същевременно се избегнат скъпоструващи дублирани структури; приканва Комисията редовно да обменя с Парламента информация за постигнатия напредък на свързаните с ТРР пилотни проекти;

76.  отправя искане към Комисията да предприеме политически инициативи, които насърчават конкурентната позиция на ЕС в областта на ТРР;

77.  подчертава, че Съюзът има отлична възможност да се превърне в световен лидер в областта на ТРР и да бъде надежден участник при определянето на нейното развитие и пазари в световен мащаб в сътрудничество с нашите международни партньори;

o
o   o

78.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на Съвета.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0228.
(2) Приети текстове, P8_TA(2017)0211.
(3) Приети текстове, P8_TA(2018)0023.
(4) Приети текстове, P8_TA(2017)0408.


Програма на ЕС за селските, планинските и отдалечените райони
PDF 122kWORD 51k
Резолюция на Европейския парламент от 3 октомври 2018 г. относно справяне със специфичните потребности на селските, планинските и отдалечените райони (2018/2720(RSP))
P8_TA(2018)0374B8-0399/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид своята резолюция от 10 май 2016 г. относно политиката на сближаване в планинските райони на ЕС(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 юни 2017 г. относно градивните елементи на политиката на сближаване на ЕС след 2020 г.(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 17 април 2018 г. относно укрепването на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз: 7-и доклад на Европейската комисия(3),

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че селските, планинските и отдалечените райони съставляват 80% от територията на ЕС, че в тях живее 57% от населението му и че те генерират 46% от брутната добавена стойност;

Б.  като има предвид, че брутният вътрешен продукт (БВП) на глава от населението в неурбанизираните райони е 70% от средния за ЕС, докато за някои градски жители БВП на глава от населението достига 123% от средния за ЕС;

В.  като има предвид, че коефициентът на безработица в неурбанизираните райони се увеличи от 7 на 10,4% между 2008 и 2012 г.;

Г.  като има предвид, че една четвърт от населението на селските, планинските и отдалечените райони няма достъп до интернет;

Д.  като има предвид, че е важно да се подкрепят усилията на селските, планинските и отдалечените райони за преодоляване на предизвикателствата, пред които се изправят те; като има предвид, че пример за подобно предизвикателство е обезлюдяването на селските райони, в които възрастните хора (на над 65 години) съставляват 20% от общото население, а младите хора продължават да напускат; като има предвид, че по тази причина на много граждани извън градските райони следва да се даде увереност, че ще могат да се радват на същите възможности като жителите на градските райони;

Е.  като има предвид, че секторът на услугите покрива само 24% от общата заетост извън градските райони;

Ж.  като има предвид, че европейската икономика и европейските градове, икономически сектори (включително туризмът) и граждани зависят до голяма степен от тези райони за храна, земеползване, енергия, вода, чист въздух и суровини;

З.  като има предвид, че селските, планинските и отдалечените райони често са разположени в граничните райони на държавите членки и в близост до външните граници на ЕС и че с цел да се удовлетворят техните специфични потребности, да се насърчава сближаването и да се насърчават добросъседските взаимоотношения следва да се използват пълноценно всички възможности, предлагани от трансграничното сътрудничество, макрорегионалните стратегии и други инструменти, като Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС);

И.  като има предвид, че представители на 40 европейски държави подписаха Декларацията от Венхорст, изготвена от Европейския селски парламент през 2017 г., чиято цел е да се насърчава сътрудничеството в области като свързаността, инфраструктурата, услугите, да се укрепват местните икономики и да се води борба с бедността и социалното изключване;

1.  подчертава значението на селските, планинските и отдалечените райони за балансираното териториално развитие в Европа и необходимостта от укрепването им чрез удовлетворяване на техните специфични потребности с помощта на политиките на ЕС;

2.  счита, че насърчаването на местното развитие е от съществено значение за стабилизиране и неутрализиране на отрицателните тенденции на местните пазари, демографската динамика и природните активи;

3.  призовава освен това за съгласуване на политиките на ЕС, за да се осигури развитието на селските райони;

4.  подчертава, че инвестициите, насочени към интегриране на селските, планинските и отдалечените райони във всички политики са необходими за постигане на приоритетите на ЕС, включително, но не само, интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, безопасност на храните и продоволствена сигурност, социално приобщаване, равенство между половете, изменение на климата, създаване на работни места, цифровизация и ефикасен вътрешен пазар;

5.  настоява програмата на ЕС за селските, планинските и отдалечените райони да насърчава социално-икономическото развитие, икономическия растеж и диверсификацията, социалното благополучие, опазването на околната среда и сътрудничеството и създаването на връзки с градските райони с цел да се насърчава сближаването и да се предотвратява рискът от териториална разпокъсаност; настоятелно призовава за създаването на Пакт за интелигентни села с оглед да се гарантира по-ефективен, интегриран и координиран подход към политиките на ЕС, които оказват въздействие върху селските райони, който да предвижда участието на всички равнища на управление, в съответствие с принципа на субсидиарност и с Градската програма за Европа, определена в Пакта от Амстердам;

6.  изисква следователно тази програма на ЕС за селските, планинските и отдалечените райони да включва стратегическа рамка за развитието на селските, планинските и отдалечените райони, която да бъде съгласувана със стратегиите, насочени към изоставащите и периферните региони, с цел постигане на целите на проверката на въздействието върху селските райони, интелигентните села, достъпа до обществени услуги, цифровизацията, обучението и иновациите; призовава освен това за укрепване на интелигентното сътрудничество и интелигентните партньорства между селските и градските центрове, за да се предефинира равновесието на връзката между селските и градските райони;

7.  насърчава селските райони и общности да разработват проекти, например за интелигентни села, въз основа на съществуващите техни силни страни и предимства и да развиват нови възможности, например децентрализирани услуги, решения в областта на енергетиката, цифрови технологии и иновации;

8.  подчертава необходимостта да се подкрепя бъдещото развитие на селския туризъм и на планинския агротуризъм, като едновременно с това се съхранят особеностите на тези райони, каквито са например техните традиции и традиционни местни продукти, тъй като туризмът оказва голямо социално, икономическо и културно въздействие;

9.  подчертава потенциала на планинските вулканични региони и на вулканите, и по-специално от гледна точка на приноса на вулканологията за постигането на целите в областта на енергията от възобновяеми източници и за предотвратяването и управлението на природните бедствия, като вулканичните изригвания;

10.  призовава Комисията да включва в бъдещите законодателни предложения разпоредби, вземащи под внимание особеностите на тези райони, и да предоставя подходящо финансиране, особено от европейските структурни и инвестиционни фондове, за политиката на сближаване за периода след 2020 г.;

11.  подчертава, че Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) допринася значително за икономическото и социалното сближаване, по-специално в селските райони, и има важно териториално измерение; препоръчва поради това разходите по линия на ЕЗФРСР да продължат да се обвързват с политиката на сближаване, включително с цел да се улесни интегрираното и допълващо финансиране и да се опростят процедурите за бенефициентите, така че регионите да използват различни източници на ЕС, за да оптимизират възможностите за финансиране и да инвестират в селските райони;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Комитета на регионите и на държавите членки.

(1) ОВ C 76, 28.2.2018 г., стр. 11.
(2) Приети текстове, P8_TA(2017)0254.
(3) Приети текстове, P8_TA(2018)0105.

Правна информация - Политика за поверителност