Показалец 
Приети текстове
Вторник, 23 октомври 2018 г. - Страсбург
Консултация във връзка с привилегиите и имунитетите на Алфонсо Луиджи Мара
 Искане за снемане на имунитета на Манолис Кефалоянис
 Електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз ***
 Споразумение между Европейския съюз и Бахамския съюз за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване ***
 Споразумение между Европейския съюз и Република Мавриций за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване ***
 Споразумение между Европейския съюз и Антигуа и Барбуда за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване ***
 Споразумение между Европейския съюз и Федерация Сейнт Китс и Невис за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване ***
 Споразумение между Европейския съюз и Барбадос за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване ***
 Споразумение между Европейския съюз и Република Сейшели за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване ***
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Португалия - EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel
 Назначаване на изпълнителния директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции
 Назначаване на заместник изпълнителния директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции
 Качество на водите, предназначени за консумация от човека ***I
 Средствата за икономическо, социално и териториално сближаване и за инвестиции за растеж и работни места ***I
 Привеждане в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда ***I
 Ролята на финансовото участие на работниците и служителите за създаването на работни места и за реинтеграцията на безработните лица на пазара на труда

Консултация във връзка с привилегиите и имунитетите на Алфонсо Луиджи Мара
PDF 138kWORD 52k
Решение на Европейския парламент от 23 октомври 2018 г. относно искането за консултация във връзка с привилегиите и имунитетите на Алфонсо Луиджи Мара (2018/2058(IMM))
P8_TA(2018)0385A8-0325/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид исканията за консултация относно привилегиите и имунитетите на Алфонсо Луиджи Мара, отправени на 7 март 2018 г. от Апелативния съд (Corte d’Appello) на Неапол (Италия) във връзка с образувани срещу него производства (референтни номера, съответно — 4831/2015 RG и 4832/2015 RG) и оповестени на пленарното заседание от 17 април 2018 г.,

—  като изслуша Алфонсо Луиджи Мара съгласно член 9, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз („Съда“) от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 11 юни 2002 г. относно имунитета на членовете, избрани в Италия, и практиките на италианските органи в тази област(2),

—  като взе предвид член 5, параграф 2 и член 9, параграф 14 от своя Правилник з дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0325/2018),

А.  като има предвид, че Алфонсо Луиджи Мара беше член на Европейския парламент от 21 юли 1994 г. до 19 юли 1999 г.;

Б.  като има предвид, че срещу г-н Мара бяха образувани две отделни производства във връзка с твърдени клеветнически изявления, направени от него в брошура, датираща от 19 септември 1996 г., тоест когато той е бил член на Европейския парламент; като има предвид, че г-н Мара беше осъден да заплати обезщетение на увредените лица както от първоинстанционния съд (решения от 17 и 22 февруари 2000 г.), така и от съда на втора инстанция (решения от 6 март 2002 г.); като има предвид, че по искане на г-н Мара, с решение от 20 февруари 2007 г. италианският върховен съд (Corte di Cassazione) отправи до Съда преюдициално запитване относно тълкуването на общностните разпоредби в областта на имунитета на членовете на Европейския парламент;

В.  като има предвид, че междувременно Парламентът е приел своя резолюция от 11 юни 2002 г. относно имунитета на членовете, избрани в Италия и практиките на италианските органи в тази област; като има предвид, че във връзка със случая Парламентът прецени, че случаят на г-н Алфонсо Луиджи Мара prima facie представлява случай на абсолютен имунитет, че компетентните юрисдикции трябва да бъдат приканени да изпратят на Парламента документите, необходими, за да се установи дали въпросният случай е обхванат от хипотезата на абсолютния имунитет по член 8 от Протокол № 7 и че компетентните юрисдикции трябва да бъдат приканени да спрат производството в очакване на окончателното решение на Парламента; като има предвид, че е видно от актовете за преюдициални запитвания до Съда, че резолюцията не е достигнала до италианските съдилища;

Г.  като има предвид, че в контекста на горепосоченото преюдициално запитване, Съдът постанови, че когато е бил предявен иск срещу европейски депутат пред национална юрисдикция и тя е информирана, че е започнала процедура за защита на привилегиите и имунитетите на този депутат като предвидената от Правилника за дейността, посочената юрисдикция трябва да спре съдебното производство и да поиска от Парламента да приеме становището си възможно най-бързо(3);

Д.  като има предвид, че вследствие на решението на Съда, с решения от 10 декември 2009 г. италианският Върховен съд върна делото за ново разглеждане от Апелативния съд на Неапол за постановяване на решение по случая на г-н Мара, което да взема предвид както резолюция на Парламента от 11 юни 2002 г., така и съответната практика на Съда; като има предвид, че с решения от 5 декември 2012 г. Апелативният съд, без да спира производствата и да поиска становището на Парламента, потвърди предишните си решения, с които г-н Мара беше осъден да заплати обезщетение на увредените лица; като има предвид, че с решения от 30 април 2015 г. италианският Върховен съд отмени решенията на Апелативния съд и върна делото за ново разглеждане, така че съдът да спре производството и да поиска становището на Парламента; като има предвид, че Апелативният съд на Неапол действително реши да спре производството и с писмо от 27 януари 2018 г. да се консултира с Европейския парламент относно привилегиите и имунитетите на Алфонсо Луиджи Мара;

Е.  като има предвид, че членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз взаимно се изключват(4); като има предвид, че разглежданият случай се отнася само до твърдения за дискриминационни мнения, изразени от член на Европейския парламент; като има предвид следователно, че самостоятелната употреба на член 8 не се нуждае от разяснения;

Ж.  като има предвид, че съгласно член 8 от Протокол №7 членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнение на задълженията им; като има предвид, че този вид имунитет трябва да се разглежда като абсолютен имунитет, който препятства всяко съдебно производство във връзка с изразено мнение или подаден глас при изпълнение на парламентарните задължения, доколкото този имунитет цели да защити свободното изразяване и независимостта на европейските депутати(5);

З.  като има предвид, че Съдът е постановил, че за да бъде обхванато от имунитета, дадено мнение трябва да е било изразено от член на Европейския парламент при изпълнението на задълженията му, като по този начин се обуславя изискването за връзка между изразеното мнение и парламентарните задължения; като има предвид, че такава връзка трябва да бъде пряка и очевидно налагаща се(6); като има предвид, че макар декларациите, за които се твърди, че имат клеветнически характер, да са направени в периода 1996—2001 г. преди решението по делото Патричело, факт е, че италианските съдилища са поискали становището на комисията по правни въпроси през 2018 г., т.е. след установяването на посочената съдебната практика;

И.  като има предвид, че фактите по делото, както са изложени в документите, предоставени на комисията по правни въпроси, както и на проведеното изслушване, сочат, че изявленията на г-н Мара нямат пряка и очевидно налагаща се връзка с неговите парламентарни задължения;

Й.  като има предвид, че следователно не може да се приеме, че що се отнася до становищата, изразени от г-н Алфонсо Луиджи Мара в разглеждания случай, той е действал в изпълнение на своите задължения като член на Европейския парламент;

1.  счита, че мненията, изразени от г-н Алфонсо Луиджи Мара, не са обхванати от парламентарния имунитет по смисъла на член 8 от Протокол № 7;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентния орган на Италианската република и на г-н Алфонсо Луиджи Мара.

(1) Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) OВ C 261E, 30.10.2003 г., стp. 102.
(3) Съединени дела C-200/07 и C-201/07 Marra , цитирани по-горе, точка 43.
(4) Съединени дела C-200/07 и C-201/07 Marra , цитирани по-горе, точка 45.
(5) Съединени дела C-200/07 и C-201/07 Marra , цитирани по-горе, точка 27.
(6) Дело C-163/10 Patriciello, цитирано по-горе, точки 33 и 35.


Искане за снемане на имунитета на Манолис Кефалоянис
PDF 133kWORD 51k
Решение на Европейския парламент от 23 октомври 2018 г. относно искането за снемане на имунитета на Манолис Кефалоянис (2017/2133(IMM))
P8_TA(2018)0386A8-0333/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането на прокурора на Върховния съд на Република Гърция за снемане на имунитета на Манолис Кефалоянис, подадено на 31 май 2017 г. заедно с процедурата № ABM:EOE 20/2017, и обявено в пленарно заседание на 3 юли 2017 г.,

—  като изслуша Манолис Кефалоянис съгласно член 9, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

—  като изслуша също така Кристиан Кнудсен, генерален директор на ГД за персонала на Европейския парламент,

—  като проведе размяна на мнения със заместник главния прокурор за борба с икономическата престъпност на Република Гърция,

—  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

—  като взе предвид член 62 от конституцията на Република Гърция,

—  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0333/2018),

А.  като има предвид, че заместник главният прокурор на Върховния съд на Република Гърция поиска снемането на парламентарния имунитет на члена на Европейския парламент, Манолис Кефалоянис, с цел образуването на наказателно производство срещу него за две предполагаеми нарушения;

Б.  като има предвид, че член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, гласи, че членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им;

В.  като има предвид, че съгласно член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на Европейския парламент се ползват на територията на собствената си държава със същия имунитет като този на членовете на техния национален парламент;

Г.  като има предвид, че съгласно член 62 от Конституцията на Република Гърция по време на техния мандат членовете на парламента не могат да бъдат преследвани по съдебен път, арестувани, лишавани от свобода, нито да са обект на други мерки за лишаване от свобода без разрешението на Камарата на депутатите;

Д.  като има предвид, че искането на заместник главния прокурор на Върховния съд на Република Гърция се отнася до производство във връзка с предполагаеми нарушения по смисъла на член 385, параграф 1, буква б) от гръцкия Наказателен кодекс и член 4 от Закон № 2803/2000, които се отнасят съответно до изнудване със заплахи и измами;

Е.  като има предвид, че Манолис Кефалоянис е обвинен в опит за извършване на измама, засягаща финансовите интереси на Европейския съюз, довела до загубата на повече от 73 000 EUR след опит за незаконно отклоняване на част от заплатата на парламентарния си сътрудник в размер на 4 240 EUR на месец между юли 2014 г. и края на 2016 г.;

Ж.  като има предвид, че в съответствие с член 9, параграф 8 от Правилника за дейността на Европейския парламент, комисията по правни въпроси при никакви обстоятелства не може да се произнася относно вината или невинността на члена на ЕП, нито по въпроса дали приписаните му мнения или деяния дават основание за наказателно преследване, дори и ако при разглеждането на искането тя подробно се е запознала с фактите по случая;

З.  като има също така предвид, че Европейският парламент не е в позиция да се произнася относно вината или невинността на член на ЕП или по това дали деянията, в извършването на които членът на ЕП е обвинен, дават основание за започване на наказателно производство, нито пък да се произнася относно относителните предимства на националните правни и съдебни системи;

И.  като има предвид, че в съответствие с член 5, параграф 2 от Правилника за дейността на Европейския парламент парламентарният имунитет не е лична привилегия на отделния член на ЕП, а представлява гаранция за независимостта на Парламента като цяло и на неговите членове;

Й.  като има предвид, че целта на парламентарния имунитет е да защити Парламента и неговите членове от съдебно производство във връзка с дейности, провеждани при изпълнение на парламентарните задължения и които не могат да бъдат разделени от тези задължения;

К.  като има предвид, че когато въпросната процедура не се отнася до изразени становища или гласувания на член на Парламента по смисъла на член 8 от Протокол  № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, имунитетът следва да бъде снет, освен ако се окаже, че основното намерение на съдебното производство е да навреди на политическата дейност на члена или на неговата репутация, а оттам и на независимостта на Парламента (fumus persecutionis);

Л.  като има предвид, въз основа на информацията и разясненията, предоставени в настоящия случай, включително отговорите, дадени от заместник-главния прокурор за борба с икономическата престъпност на Република Гърция по време на размяната на мнения с него, и предвид обстоятелствата, при които беше разгледано делото срещу Манолис Кефалоянис от участващите органи, е необходимо да се направи заключение относно несигурността по отношение на елементите в основата на искането за снемане на имунитета и относно сериозните съмнения във връзка с производството, включително по отношение на мотивацията, на която се основава искането за снемане на имунитета;

М.  като има предвид, че въз основа на горепосочените елементи става ясно, че в случая може да става дума за fumus persecutionis;

Н.  като има предвид, че следователно имунитетът на Манолис Кефалоянис не следва да бъде снеман;

1.  решава да не снеме имунитета на Манолис Кефалоянис;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на главния прокурор на Върховния съд на Република Гърция и на Манолис Кефалоянис.

(1) Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз ***
PDF 110kWORD 47k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2018 г. относно проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 216/2013 относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз (14463/2017 – C8-0412/2018 – 2017/0039(APP))
P8_TA(2018)0387A8-0323/2018

(Специална законодателна процедура – одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на регламент на Съвета (14463/2017),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 352 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0412/2018),

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 39 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по правни въпроси (A8-0323/2018),

1.  дава своето одобрение за проекта на регламент на Съвета;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Споразумение между Европейския съюз и Бахамския съюз за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване ***
PDF 114kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2018 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Бахамския съюз за изменение на Споразумението между Европейската общност и Бахамската общност за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (12389/2017 – C8-0173/2018 – 2017/0169(NLE))
P8_TA(2018)0388A8-0304/2018

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12389/2017),

—  като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и Бахамския съюз за изменение на Споразумението между Европейската общност и Бахамската общност за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (12388/2017),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 77, параграф 2, буква a) и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0173/2018),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0304/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на Споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Бахамския съюз.


Споразумение между Европейския съюз и Република Мавриций за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване ***
PDF 114kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2018 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Република Мавриций за изменение на Споразумението между Европейската общност и Република Мавриций за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (12396/2017 – C8-0177/2018 – 2017/0167(NLE))
P8_TA(2018)0389A8-0303/2018

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12396/2017),

—  като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и Република Мавриций за изменение на Споразумението между Европейската общност и Република Мавриций за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (12395/2017),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 77, параграф 2, буква a) и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0177/2018),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0303/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на Споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Мавриций.


Споразумение между Европейския съюз и Антигуа и Барбуда за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване ***
PDF 113kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2018 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Антигуа и Барбуда за изменение на Споразумението между Европейската общност и Антигуа и Барбуда за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (12383/2017 – C8-0174/2018 – 2017/0171(NLE))
P8_TA(2018)0390A8-0305/2018

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12383/2017),

—  като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и Антигуа и Барбуда за изменение на Споразумението между Европейската общност и Антигуа и Барбуда за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (12382/2017),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 77, параграф 2, буква a) и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0174/2018),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0305/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на Споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Антигуа и Барбуда.


Споразумение между Европейския съюз и Федерация Сейнт Китс и Невис за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване ***
PDF 114kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2018 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Федерация Сейнт Китс и Невис за изменение на Споразумението между Европейската общност и Федерация Сейнт Китс и Невис за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (12393/2017 – C8-0176/2018 – 2017/0176(NLE))
P8_TA(2018)0391A8-0306/2018

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12393/2017),

—  като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и Федерация Сейнт Китс и Невис за изменение на Споразумението между Европейската общност и Федерация Сейнт Китс и Невис за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (12391/2017),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 77, параграф 2, буква a) и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0176/2018),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0306/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на Споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Федерация Сейнт Китс и Невис.


Споразумение между Европейския съюз и Барбадос за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване ***
PDF 113kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2018 г. относно предложението за проекта на решение на Съвета относно сключване, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Барбадос за изменение на Споразумението между Европейската общност и Барбадос за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (12386/2017– C8-0175/2018 – 2017/0179(NLE))
P8_TA(2018)0392A8-0301/2018

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12386/2017),

—  като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и Барбадос за изменение на Споразумението между Европейската общност и Барбадос за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (12385/2017),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 77, параграф 2, буква a) и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0175/2018),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0301/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на Споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Барбадос.


Споразумение между Европейския съюз и Република Сейшели за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване ***
PDF 112kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2018 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Република Сейшели за изменение на Споразумението между Европейската общност и Република Сейшели за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (12399/2017 – C8-0172/2018– 2017/0168(NLE))
P8_TA(2018)0393A8-0302/2018

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12399/2017),

—  като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и Република Сейшели за изменение на Споразумението между Европейската общност и Република Сейшели за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (12398/2017),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 77, параграф 2, буква a) и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0172/2018),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0302/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на Споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Сейшели.


Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Португалия - EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel
PDF 150kWORD 54k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2018 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Португалия – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (COM(2018)0621 – C8-0399/2018 – 2018/2223(BUD))
P8_TA(2018)0394A8-0311/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2018)0621 – C8‑0399/2018),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламента за ЕФПГ“),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 — 2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) („МИС от 2 декември 2013 г.“), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0311/2018),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и за да подпомогне тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин;

В.  като има предвид, че Португалия подаде заявление EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa Wearing apparel за финансово участие от страна на ЕФПГ вследствие на 1 161 съкращения в икономическия сектор, класифициран в разделение 14 по NACE Rev. 2 („Производство на облекло“) в регионите Norte (PT11), Centro (PT16) и Lisboa (PT17) на ниво 2 по NUTS в Португалия;

Г.  като има предвид, че заявлението се основава на критериите за намеса по член 4, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕФПГ, съгласно който трябва да са съкратени най-малко 500 работници за референтен период от девет месеца в предприятия, извършващи дейност в същия икономически сектор, определен на равнището на разделението по NACE Rev. 2, и разположени в един регион или в два съседни региона или в повече от два съседни региона на ниво 2 по NUTS, при условие че има над 500 засегнати работници в два от регионите взети заедно в дадена държава членка;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Португалия има право на финансово подпомагане в размер на 4 655 883 EUR по този регламент, което съставлява 60% от общата сума в размер на 7 759 806 EUR;

2.  отбелязва, че португалските органи са подали заявлението на 24 април 2018 г. и че след като Португалия е предоставила допълнителна информация, Комисията е приключила оценката му на 10 септември 2018 г. и е уведомила Парламента за това на същия ден;

3.  отбелязва, че Португалия твърди, че съкращенията са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, и по-специално с либерализацията на търговията с текстилни изделия и облекла след изтичането на срока на действие на Споразумението за международната текстилна търговия (Споразумение за мултифибрите) на Световната търговска организация в края на 2004 г., което е довело до коренни промени в структурата на световната търговия с текстилни изделия и облекла;

4.  отбелязва, че процентът на безработица в сектора на производство на облекло в областите, в които са извършени съкращенията, е по-висок от този в регионите Norte, Centro и Lisboa, където се намират тези области, и че перспективите за пренасочване на персонала са слаби, тъй като съкратените работници са предимно нискоквалифицирани жени;

5.  припомня, че съкращенията, предприети в две предприятия, извършващи дейност в португалския сектор на производство на облекло, се очаква да окажат значително отрицателно въздействие върху местната икономика и че ефектът от съкращенията е свързан с трудностите при пренасочването на работниците, които се дължат на недостига на работни места, ниското ниво на образование на уволнените работници и големия брой на търсещите работа лица;

6.  препоръчва прилагането на структурните и инвестиционните фондове, и по-специално на Европейския социален фонд, за да се подобрят квалификациите на португалските работници с цел намаляване на безработицата, и по-специално на младежката безработица и дълготрайната безработица;

7.  отбелязва, че заявлението е във връзка със съкращаването на 1 161 работници, от които 730 ще бъдат в целевата група на предложените мерки; посочва, че по-голямата част от съкратените работници са жени (88,63%); отбелязва освен това, че 20,55% от съкратените работници са на възраст над 55 години; с оглед на този факт признава значението на активните мерки на пазара на труда, съфинансирани от ЕФПГ, за подобряване на шансовете за реинтеграция на тези уязвими групи на пазара на труда ;

8.  приветства факта, че персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ, ще бъдат предоставени на близо 730 млади хора на възраст под 30 години, които не работят и не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение (NEET);

9.  отбелязва, че Португалия планира три вида мерки за съкратените работници, обхванати от заявлението: i) обучение и преквалификация, ii) насърчаване на предприемачеството и iii) помощи;

10.  подчертава, че обучението и преквалификацията следва да създадат реални алтернативи за реинтеграция в региона, като се вземат предвид секторите с нарастващо търсене на работна ръка;

11.  отбелязва, че финансовите помощи, включително помощите за обучение, мобилност и храна, не надвишават определения в Регламента за ЕФПГ максимум от 35% от общите разходи, както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

12.  потвърждава, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е бил изготвен в консултация с работна група, която включва Публичната служба по заетостта, представители на синдикатите, Института за социална сигурност и Органа за условията на труд;

13.  подчертава, че португалските органи са потвърдили, че за допустимите действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза, и са предоставили гаранции, че няма да бъде допуснато дублиране на финансирането и че предложените действия ще допълват действия, финансирани от структурните фондове;

14.  заявява отново, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или в съответствие с колективни споразумения, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори, и приветства полученото от Португалия потвърждение в това отношение;

15.  припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се предвиждат бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения, както и да се осигури съвместимостта му с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

16.  призовава Комисията да изисква от националните органи да предоставят повече подробности в бъдещите предложения относно секторите с перспектива за растеж и следователно за наемане на работници, както и да събират подкрепени с доказателства данни за въздействието на финансирането от ЕФПГ, включително за качеството на работните места и степента на реинтеграция, постигната чрез ЕФПГ;

17.  припомня призива си към Комисията да осигури публичен достъп до всички документи, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

18.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

19.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

20.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Португалия – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2018/1720.)

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


Назначаване на изпълнителния директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции
PDF 117kWORD 48k
Решение на Европейския парламент от 23 октомври 2018 г. относно предложението за назначаване на изпълнителния директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 – 2018/0903(NLE))
P8_TA(2018)0395A8-0314/2018

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на управителния съвет на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) от 19 юли 2018 г. за преназначаването на изпълнителния директор на ЕФСИ на поста му (C8‑0423/2018),

—  като взе предвид член 7, параграф 6 от Регламент (EС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 – Европейски фонд за стратегически инвестиции(1),

—  като взе предвид член 122а от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по бюджети и на комисията по икономически и парични въпроси в съответствие с член 55 от Правилника за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0314/2018),

А.  като има предвид, че съгласно член 7, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2015/1017 изпълнителният директор и заместник изпълнителният директор на ЕФСИ се назначават от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) с мандат от три години, който може да бъде подновен еднократно, след получаване на одобрението на Европейския парламент и след провеждането на открит и прозрачен процес на подбор в съответствие с процедурите на ЕИБ, по време на който Европейският парламент бива надлежно и своевременно информиран за всички етапи на процедурата за подбор;

Б.  като има предвид, че на 19 юли 2018 г. управителният съвет на ЕФСИ прие предложение за преназначаването на изпълнителния директор и на заместник изпълнителния директор на ЕФСИ на постовете им и предаде предложението на Европейския парламент;

В.  като има предвид, че на 25 септември 2018 г. комисията по бюджети и комисията по икономически и парични въпроси проведоха изслушване на Вилхелм Молтерер, предложения кандидат за длъжността изпълнителен директор на ЕФСИ, по време на което той направи встъпително изявление, след което отговори на въпроси на членовете на двете комисии;

1.  дава своето одобрение за назначаването на Вилхелм Молтерер за изпълнителен директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение съответно на Съвета, на Комисията, на Европейската инвестиционна банка, както и на правителствата на държавите членки.

(1) ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1.


Назначаване на заместник изпълнителния директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции
PDF 116kWORD 49k
Решение на Европейския парламент от 23 октомври 2018 г. относно предложението за назначаване на заместник изпълнителния директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 – 2018/0904(NLE))
P8_TA(2018)0396A8-0312/2018

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на управителния съвет на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) от 19 юли 2018 г. за преназначаването на заместник изпълнителния директор на ЕФСИ на поста му (C8‑0424/2018),

—  като взе предвид член 7, параграф 6 от Регламент (EС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за стратегически инвестиции(1),

—  като взе предвид член 122а от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по бюджети и комисията по икономически и парични въпроси в съответствие с член 55 от Правилника за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и комисията по икономически и парични въпроси (A8-0312/2018),

A.  като има предвид, че съгласно член 7, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2015/1017 изпълнителният директор и заместник изпълнителният директор на ЕФСИ се назначават от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) с мандат от три години, който може да бъде подновен еднократно, след получаване на одобрението на Европейския парламент и след провеждането на открит и прозрачен процес на подбор в съответствие с процедурите на ЕИБ, по време на който Европейският парламент бива надлежно и своевременно информиран за всички етапи на процедурата за подбор;

Б.  като има предвид, че на 19 юли 2018 г. управителният съвет на ЕФСИ прие предложение за преназначаването на изпълнителния директор и на заместник изпълнителния директор на ЕФСИ на постовете им и предаде предложението на Европейския парламент;

В.  като има предвид, че на 25 септември 2018 г. комисията по бюджети и комисията по икономически и парични въпроси проведоха изслушване на Илияна Цанова, предложения кандидат за длъжността заместник изпълнителен директор на ЕФСИ, по време на което тя направи встъпително изявление, след което отговори на въпроси на членовете на двете комисии;

1.  дава своето одобрение за назначаването на Илияна Цанова за заместник изпълнителен директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение съответно на Съвета, на Комисията, на Европейската инвестиционна банка, както и на правителствата на държавите членки.

(1) ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1.


Качество на водите, предназначени за консумация от човека ***I
PDF 450kWORD 159k
Изменения, приети от Европейския парламент на 23 октомври 2018 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (преработена) (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD))(1)
P8_TA(2018)0397A8-0288/2018

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменения 161, 187, 206 и 213
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  С Директива 98/83/ЕО беше създадена правната рамка за опазване на здравето на човека от вредните последици от замърсяването на водите, предназначени за консумация от човека, посредством гарантиране на тяхната здравословност и чистота. Изпълнението на тази цел следва да е заложено и в настоящата директива. С оглед на това е необходимо да се определят на равнището на Съюза минималните изисквания, на които трябва да отговарят използваните за тази цел води. Държавите членки следва да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че водите, предназначени за консумация от човека, не съдържат микроорганизми, паразити и вещества, които в някои случаи представляват потенциална опасност за здравето на човека, както и че тези води отговарят на посочените минимални изисквания.
(2)  С Директива 98/83/ЕО беше създадена правната рамка за опазване на здравето на човека от вредните последици от замърсяването на водите, предназначени за консумация от човека, посредством гарантиране на тяхната здравословност и чистота. Изпълнението на тази цел следва да е заложено и в настоящата директива и чрез нея да се осигурява универсалният достъп до такива води за всички в Съюза. С оглед на това е необходимо да се определят на равнището на Съюза минималните изисквания, на които трябва да отговарят използваните за тази цел води. Държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че водите, предназначени за консумация от човека, не съдържат микроорганизми, паразити и вещества, които в някои случаи представляват потенциална опасност за здравето на човека, както и че тези води отговарят на посочените минимални изисквания.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 2 а (ново)
(2a)   В съответствие със съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 2 декември 2015 г., озаглавено „Затваряне на цикъла – план за действие на ЕС за кръговата икономика“, настоящата директива следва да се стреми да насърчава ефективността и устойчивостта на водните ресурси, като по този начин се постигат целите на кръговата икономика.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 2 б (ново)
(2б)   Правото на човека на безопасна питейна вода и канализация беше признато като право на човека от Общото събрание на ООН от 28 юли 2010 г. и следователно достъпът на крайния ползвател до чиста питейна вода следва да не бъде ограничаван поради финансова недостъпност;
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 2 в (ново)
(2в)   Необходима е съгласуваност между Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и настоящата директива.
_________________
Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 2 г (ново)
(2г)   Изискванията, определени в настоящата директива, следва да отразяват националната ситуация и условия, в които са поставени водоснабдителните предприятия в държавите членки.
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 3
(3)  Необходимо е от приложното поле на настоящата директива да бъдат изключени натуралните минерални води и водите, които са лекарствени продукти, тъй като тези води са обхванати съответно от Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета68 и Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета69. Директива 2009/54/ЕО обаче се отнася както до минералните, така и до изворните води, като само първата категория следва да бъде изключена от приложното поле на настоящата директива. Съгласно член 9, параграф 4, трета алинея от Директива 2009/54/ЕО изворните води трябва да са в съответствие с разпоредбите на настоящата директива. Водите, предназначени за консумация от човека, които са бутилирани или затворени в контейнери с цел продажба или се използват в производството, приготовлението или обработката на храни, следва да отговарят на разпоредбите на настоящата директива до мястото на определяне на съответствието (т.е. крана), а след това да се разглеждат като храни в съответствие с член 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета70.
(3)  Необходимо е от приложното поле на настоящата директива да бъдат изключени натуралните минерални води и водите, които са лекарствени продукти, тъй като тези води са обхванати съответно от Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета68 и Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета69. Директива 2009/54/ЕО обаче се отнася както до минералните, така и до изворните води, като само първата категория следва да бъде изключена от приложното поле на настоящата директива. Съгласно член 9, параграф 4, трета алинея от Директива 2009/54/ЕО изворните води трябва да са в съответствие с разпоредбите на настоящата директива. Това задължение обаче не следва да се простира до микробиологичните параметри, установени в приложение I, част А към настоящата директива. Водите, предназначени за консумация от човека, които са от общественото водоснабдяване или от частните инсталации и които са бутилирани или затворени в контейнери с цел продажба или се използват в промишленото производство, приготовлението или обработката на храни, следва по принцип да продължават да отговарят на разпоредбите на настоящата директива до мястото на определяне на съответствието, а след това да се разглеждат като храни в съответствие с член 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета70. Когато са спазени изискванията за безопасност на храните, компетентните органи в държавите членки следва да имат правомощието да разрешават повторното използване на водата в хранително-вкусовата промишленост.
_________________
_________________
68 Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води (Преработена), (ОВ L 164, 26.6.2009 г., стр. 45).
68 Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води (Преработена), (ОВ L 164, 26.6.2009 г., стр. 45).
69 Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67).
69 Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67).
70 Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изискванията към законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).
70 Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изискванията към законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 4
(4)  След приключването на европейската гражданска инициатива „Право на вода“ (Right2Water)71 беше обявена обща за целия Европейски съюз обществена консултация и беше извършена оценка на Директива 98/83/ЕО в рамките на Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT)72. В резултат на тези действия стана ясно, че се налага актуализиране на някои разпоредби на Директива 98/83/ЕО. Бяха определени четири области, в които са необходими подобрения – те обхващат списъка на параметричните стойности за оценка на качеството, ограниченото използване на подход, основаващ се на оценка на риска, неточната формулировка на разпоредбите относно информацията за потребителите и различията между системите за одобряване на материалите в контакт с води, предназначени за консумация от човека. Фактът, че част от населението – особено маргинализираните групи – не разполага с достъп до води, предназначени за консумация от човека, беше определен като конкретен проблем в рамките на европейската гражданска инициатива „Право на вода“, като той също така съответства на ангажимента по цел 6 от Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. Последният установен проблем е свързан с липсата на осведоменост за течовете, дължащи се на недостатъчни инвестиции за поддръжка и подновяване на водоснабдителната инфраструктура, както се посочва и в специалния доклад на Европейската сметна палата относно водоснабдителната инфраструктура73.
(4)  След приключването на европейската гражданска инициатива „Право на вода“ (Right2Water)71, с която Съюзът се призовава да увеличи усилията си за постигане на всеобщ достъп до вода, беше обявена обща за целия Европейски съюз обществена консултация и беше извършена оценка на Директива 98/83/ЕО в рамките на Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT)72. В резултат на тези действия стана ясно, че се налага актуализиране на някои разпоредби на Директива 98/83/ЕО. Бяха определени четири области, в които са необходими подобрения – те обхващат списъка на параметричните стойности за оценка на качеството, ограниченото използване на подход, основаващ се на оценка на риска, неточната формулировка на разпоредбите относно информацията за потребителите и различията между системите за одобряване на материалите в контакт с води, предназначени за консумация от човека, и последствията от това за здравето на човека. В допълнение, фактът, че част от населението – сред уязвимите и маргинализираните групи – разполага с ограничен или нулев достъп до вода на достъпна цена, предназначена за консумация от човека, беше определен като конкретен проблем в рамките на европейската гражданска инициатива „Право на вода“, като той също така съответства на ангажимента, поет по цел 6 от Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. В този контекст Европейският парламент призна правото на достъп до води, предназначени за консумация от човека, за всички в Съюза. Последният установен проблем е свързан с липсата на осведоменост за течовете, дължащи се на недостатъчни инвестиции за поддръжка и подновяване на водоснабдителната инфраструктура, както се посочва и в специалния доклад на Европейската сметна палата относно водоснабдителната инфраструктура73, и понякога – на недостатъчното познаване на водоснабдителните мрежи.
_________________
_________________
71 COM(2014)0177
71 COM(2014)0177
72 SWD(2016)0428
72 SWD(2016)0428
73 Специален доклад SR 12/2017 на Европейската сметна палата – „Прилагане на Директивата за питейната вода: качеството на водата и достъпът до нея са подобрени в България, Унгария и Румъния, но нуждите от инвестиции остават значителни“.
73 Специален доклад SR 12/2017 на Европейската сметна палата – „Прилагане на Директивата за питейната вода: качеството на водата и достъпът до нея са подобрени в България, Унгария и Румъния, но нуждите от инвестиции остават значителни“.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 4 a (ново)
(4a)   За постигане на амбициозните цели, поставени по цел 6 от Програмата на ООН за устойчиво развитие, държавите членки следва да се задължат да изпълняват планове за действие, за да гарантират всеобщ и равен достъп до безопасна и финансово достъпна питейна вода за всички до 2030 г.
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 4 б (ново)
(4б)   Европейският парламент прие Резолюция от 8 септември 2015 г. относно действията, предприети вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на вода“.
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 5 a (ново)
(5a)   Водите, предназначени за консумация от човека, имат основна роля в продължаващите усилия на Съюза за укрепване на опазването на здравето на човека и на околната среда срещу химикали, нарушаващи функциите на ендокринната система. Регулирането на съединенията, нарушаващи функциите на ендокринната система, в настоящата директива представлява обещаваща стъпка в съответствие с актуализираната стратегия на ЕС относно веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, която Комисията е длъжна да изготви незабавно.
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 6 a (ново)
(6a)  Когато научните знания не са достатъчни, за да се определи рискът или липсата на риск за човешкото здраве или допустимата стойност на дадено вещество във водите, предназначени за консумация от човека, съгласно принципа на предпазливост такова вещество следва да се постави под наблюдение, докато се получат по-ясни научни данни. Съответно държавите членки следва да извършват отделен контрол на тези нови параметри.
Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 6 б (ново)
(6б)   Индикативните параметри нямат пряко въздействие върху общественото здраве. Те обаче са важни като средства за определяне на начина на функциониране на съоръженията за добив и разпределение на водата и за оценяване на нейното качество. Те могат да помогнат за установяване на нередности в пречистването на водата и също така играят важна роля за повишаване и поддържане на доверието на потребителите в качеството на водата. Поради това те следва да бъдат наблюдавани от държавите членки.
Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 7
(7)  Когато е необходимо да се опази здравето на човека на територията на държавите членки, те следва да са длъжни да установят стойности за допълнителни параметри, които не са посочени в приложение I.
(7)  Когато е необходимо да се приложи напълно принципът на предпазливост и да се опази здравето на човека на територията на държавите членки, те следва да са длъжни да установят стойности за допълнителни параметри, които не са посочени в приложение I.
Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 8
(8)  В Директива 98/83/ЕО не бяха застъпени в достатъчна степен превантивното планиране по отношение на безопасността и елементите, които зависят от риска. Първите елементи на подход, основаващ се на оценка на риска, бяха въведени още през 2015 г. с Директива (ЕС) 2015/1787, с която Директива 98/83/ЕО беше изменена по такъв начин, че да се позволи на държавите членки да правят дерогации от въведените от тях програми за контрол, при условие че се извършват надеждни оценки на риска, които може да се основават на Насоките на СЗО за качеството на питейната вода76. Тези насоки, с които се установява подход за прилагане на т. нар. „планове за безопасност на водите“, както и стандарт EN 15975-2, отнасящ се до безопасността при доставянето на питейна вода, са международно признати принципи, на които се основават добиването, разпределението, контролът и анализът на параметрите на водите, предназначени за консумация от човека и които следва да бъдат запазени в настоящата директива. С цел да се гарантира, че тези принципи не се ограничават само до аспектите на контрола, да се осигури насочване на необходимото време и ресурси към важните рискове и икономически ефективните мерки при източника на замърсяване и да се избегне извършването на анализи и инвестирането на усилия за маловажни въпроси, е целесъобразно да се въведе цялостен подход, основаващ се на оценка на риска, който да обхваща цялата водоснабдителна верига – от вододайната зона до крайния потребител. Този подход следва да се състои от три компонента: първо – извършена от държавата членка оценка на опасностите, свързани с вододайната зона („оценка на опасностите“) в съответствие с Насоките на СЗО и Наръчника относно плана за безопасност на водите77; второ – предоставяне на възможност на водоснабдителното предприятие да адаптира контрола към основните рискове („оценка на риска по отношение на водоснабдяването“); трето – извършена от държавата членка оценка на възможните рискове, произтичащи от вътрешните разпределителни системи, като например Legionella или олово („оценка на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи“). Тези оценки следва да се подлагат на редовно преразглеждане предвид заплахите от екстремни метеорологични явления, свързани с изменението на климата, известните промени в човешката дейност във вододайната зона, евентуалните инциденти, засягащи водоизточника, и др. Подходът, основаващ се на оценка на риска, осигурява постоянен обмен на информация между компетентните органи и водоснабдителните предприятия.
(8)  В Директива 98/83/ЕО не бяха застъпени в достатъчна степен превантивното планиране по отношение на безопасността и елементите, които зависят от риска. Първите елементи на подход, основаващ се на оценка на риска, бяха въведени още през 2015 г. с Директива (ЕС) 2015/1787, с която Директива 98/83/ЕО беше изменена по такъв начин, че да се позволи на държавите членки да правят дерогации от въведените от тях програми за контрол, при условие че се извършват надеждни оценки на риска, които може да се основават на Насоките на СЗО за качеството на питейната вода76. Тези насоки, с които се установява подход за прилагане на т. нар. „планове за безопасност на водите“, както и стандарт EN 15975-2, отнасящ се до безопасността при доставянето на питейна вода, са международно признати принципи, на които се основават добиването, разпределението, контролът и анализът на параметрите на водите, предназначени за консумация от човека и които следва да бъдат запазени в настоящата директива. С цел да се гарантира, че тези принципи не се ограничават само до аспектите на контрола, да се осигури насочване на необходимото време и ресурси към важните рискове и икономически ефективните мерки при източника на замърсяване и да се избегне извършването на анализи и инвестирането на усилия за маловажни въпроси, е целесъобразно да се въведе цялостен подход, основаващ се на оценка на риска, който да обхваща цялата водоснабдителна верига – от вододайната зона до крайния потребител. Този подход следва да се основава на придобитите знания и на действията, осъществени в рамките на Директива 2000/60/ЕО, и следва да отчита по-ефективно въздействието на изменението на климата върху водните ресурси. Подход, основаващ се на оценка на риска, следва да се състои от три компонента: първо – извършена от държавата членка оценка на опасностите, свързани с вододайната зона („оценка на опасностите“) в съответствие с Насоките на СЗО и Наръчника относно плана за безопасност на водите77; второ – предоставяне на възможност на водоснабдителното предприятие да адаптира контрола към основните рискове („оценка на риска по отношение на водоснабдяването“); трето – извършена от държавата членка оценка на възможните рискове, произтичащи от частните разпределителни системи, като например Legionella или олово, със специален акцент върху приоритетните обекти („оценка на риска по отношение на частните разпределителни системи“). Тези оценки следва да се подлагат на редовно преразглеждане предвид заплахите от екстремни метеорологични явления, свързани с изменението на климата, известните промени в човешката дейност във вододайната зона, евентуалните инциденти, засягащи водоизточника, и др. Подходът, основаващ се на оценка на риска, осигурява постоянен обмен на информация между компетентните органи, водоснабдителните предприятия и други заинтересовани страни, включително отговарящите за източника на замърсяване или за риска от замърсяване. По изключение прилагането на подхода, основаващ се на оценка на риска, следва да се приспособи към специфичните ограничения за морските плавателни съдове, които обезсоляват вода и превозват пътници. Регистрираните в ЕС морски съдове спазват международната правна уредба, когато плават в международни води. Освен това съществуват особени ограничения за транспорта и производството на води, предназначени за консумация от човека, на борда, което означава, че разпоредбите на настоящата директива следва да бъдат съответно адаптирани.
_________________
_________________
76 Насоки за качеството на питейната вода (четвърто издание), СЗО, 2011 г. – http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html
76 Насоки за качеството на питейната вода (четвърто издание), СЗО, 2011 г. – http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html
77 Наръчник относно плана за безопасност на водите: поетапно управление на риска за водоснабдителните предприятия, СЗО, 2009 г. – http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638_eng.pdf
77 Наръчник относно плана за безопасност на водите: поетапно управление на риска за водоснабдителните предприятия, СЗО, 2009 г. – http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638_eng.pdf
Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)
(8a)   Неефективното използване на водните ресурси, по-специално течовете във водоснабдителната инфраструктура, води до прекомерно използване на оскъдните източници на води, предназначени за консумация от човека. Това сериозно затруднява държавите членки да постигнат целите, определени съгласно Директива 2000/60/ЕО.
Изменение 18
Предложение за директива
Съображение 9
(9)  Оценката на опасностите следва да бъде насочена към намаляване на равнището на пречистване, което се изисква при добиването на води, предназначени за консумация от човека – например чрез намаляване на натиска, причиняващ замърсяване на водните обекти, които се използват за черпене на такива води. За целта държавите членки следва да идентифицират опасностите и възможните източници на замърсяване, свързани с тези водни обекти, и да извършват контрол на замърсителите, които те определят за важни – например във основа на идентифицираните опасности (напр. пластмасови микрочастици, нитрати, пестициди или фармацевтични продукти, определени в съответствие с Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета78), тяхното естествено наличие във вододайната зона (напр. арсен) или информация от водоснабдителните предприятия (напр. внезапно повишаване на даден параметър в необработената вода). Тези параметри следва да бъдат използвани като маркери, предизвикващи действие от страна на компетентните органи за намаляване на натиска върху водните обекти – например превантивни или смекчаващи мерки (включително научни изследвания, с които при необходимост да се установи въздействието върху здравето на човека), за защита на тези водни обекти и за елиминиране на източника на замърсяване в сътрудничество с водоснабдителните предприятия и заинтересованите страни.
(9)  Оценката на опасностите следва да възприеме всеобхватен подход за оценка на риска, основан на изрично посочената цел за намаляване на равнището на пречистване, което се изисква при добиването на води, предназначени за консумация от човека – например чрез намаляване на натиска, причиняващ замърсяване или риск от замърсяване на водните обекти, които се използват за черпене на такива води. За целта държавите членки следва да идентифицират опасностите и възможните източници на замърсяване, свързани с тези водни обекти, и да извършват контрол на замърсителите, които те определят за важни – например във основа на идентифицираните опасности (напр. пластмасови микрочастици, нитрати, пестициди или фармацевтични продукти, определени в съответствие с Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета78), тяхното естествено наличие във вододайната зона (напр. арсен) или информация от водоснабдителните предприятия (напр. внезапно повишаване на даден параметър в необработената вода). В съответствие с Директива 2000/60/ЕО тези параметри следва да бъдат използвани като маркери, предизвикващи действие от страна на компетентните органи за намаляване на натиска върху водните обекти – например превантивни или смекчаващи мерки (включително научни изследвания, с които при необходимост да се установи въздействието върху здравето на човека), за защита на тези водни обекти и за елиминиране на източника на или риска от замърсяване в сътрудничество с водоснабдителните предприятия и всички заинтересовани страни, включително тези отговорни за замърсителите или потенциалните източници на замърсяване. Когато чрез оценката на риска държава членка установи, че даден параметър не присъства в определена вододайна зона, например защото това вещество никога не се появява в подпочвените или повърхностните води, тогава държавата членка следва да уведоми съответните водоснабдителни предприятия и следва да може да им позволи да намалят честотата на наблюдение на този параметър или да го премахнат от списъка с наблюдаваните параметри, без за извършват оценка на риска по отношение на водоснабдяването.
_________________
_________________
78 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).
78 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).
Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 11
(11)  Спазването на параметричните стойности, които се използват за оценка на качеството на водите, предназначени за консумация от човека, трябва да бъде гарантирано на мястото, където водите, предназначени за консумация от човека, се предоставят на разположение на съответния потребител. Качеството на тези води може обаче да бъде повлияно от вътрешната разпределителна система. СЗО отбелязва, че от всички патогени, предавани чрез водата, най-голяма тежест за здравеопазването в Европейския съюз се причинява от бактерията Legionella. Заразата се предава посредством системите за гореща вода чрез вдишване – например при вземане на душ, от което следва, че рискът е тясно свързан с вътрешната разпределителна система. Тъй като налагането на едностранно задължение за контрол на този патоген във всички частни и обществени обекти би довело до неоправдано високи разходи, по-подходящо решение е да се извършва оценка на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи. Тази оценка следва също така да обхваща потенциалните рискове, които произтичат от продуктите и материалите в контакт с води, предназначени за консумация от човека. Наред с останалите елементи тя следва да включва целенасочен контрол на приоритетните обекти, оценка на рисковете, произтичащи от вътрешната разпределителна система и свързаните с нея продукти и материали, както и проверка на експлоатационните показатели на строителните продукти в контакт с води, предназначени за консумация от човека, въз основа на тяхната декларация за експлоатационни показатели в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета79. Заедно с декларацията за експлоатационни показатели следва да се предостави и информацията, посочена в членове 31 и 33 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета80. Въз основа на тази оценка държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира, наред с останалото, въвеждането на подходящи мерки за контрол и управление (например при наличието на огнища на заболяване) в съответствие с Насоките на СЗО81, и че веществата, мигриращи от строителните продукти, не представляват опасност за здравето на човека. Независимо от това и без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато прилагането на такива мерки води до ограничения за свободното движение на продукти и материали в Съюза, тези ограничения трябва да бъдат надлежно обосновани и строго пропорционални и да не представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите членки.
(11)  Спазването на параметричните стойности, които се използват за оценка на качеството на водите, предназначени за консумация от човека, трябва да бъде гарантирано на мястото, където водите, предназначени за консумация от човека, се предоставят на разположение на съответния потребител. Качеството на тези води може обаче да бъде повлияно от вътрешната разпределителна система. СЗО отбелязва, че от всички патогени, предавани чрез водата, най-голяма тежест за здравеопазването в Европейския съюз се причинява от бактерията Legionella, по-специално от бактерията Legionella pneumophila, която причинява повечето случаи на легионерска болест в Съюза. Заразата се предава посредством системите за гореща вода чрез вдишване – например при вземане на душ, от което следва, че рискът е тясно свързан с вътрешната разпределителна система. Тъй като налагането на едностранно задължение за контрол на този патоген във всички частни и обществени обекти би довело до неоправдано високи разходи и би било в противоречие с принципа на субсидиарност, по-подходящо решение е да се извършва оценка на риска по отношение на частните разпределителни системи, със специален акцент върху приоритетните обекти. Тази оценка следва също така да обхваща потенциалните рискове, които произтичат от продуктите и материалите в контакт с води, предназначени за консумация от човека. Наред с останалите елементи тя следва да включва целенасочен контрол на приоритетните обекти, оценка на рисковете, произтичащи от вътрешната разпределителна система и свързаните с нея продукти и материали в контакт с води, предназначени за консумация от човека. Заедно с декларацията за експлоатационни показатели следва да се предостави и информацията, посочена в членове 31 и 33 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета80. Въз основа на тази оценка държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира, наред с останалото, въвеждането в приоритетните обекти на подходящи мерки за контрол и управление (например при наличието на огнища на заболяване) в съответствие с Насоките на СЗО81, и че веществата, мигриращи от веществата и материалите в контакт с водите, предназначени за консумация от човека, не представляват опасност за здравето на човека.
_________________
_________________
79 Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5).
80 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).
80 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).
81 „Legionella and the prevention of Legionellosis“ (Легионела и предотвратяване на легионелозата), СЗО, 2007 г. – http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf
81 „Legionella and the prevention of Legionellosis“ (Легионела и предотвратяване на легионелозата), СЗО, 2007 г. – http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf
Изменение 20
Предложение за директива
Съображение 12
(12)  Съдържащите се в Директива 98/83/ЕО разпоредби за гарантиране на качеството на пречистването, оборудването и материалите не доведоха до отстраняване на пречките пред вътрешния пазар по отношение на свободното движение на строителни продукти в контакт с води, предназначени за консумация от човека. Все още се прилагат одобрения на продукти на национално равнище с вариращи изисквания в различните държави членки. Това затруднява и оскъпява усилията на производителите да предлагат своите продукти на пазара в целия Европейски съюз. Действителното премахване на техническите бариери може да бъде постигнато само чрез установяване на хармонизирани технически спецификации за строителните продукти в контакт с води, предназначени за консумация от човека, които са съобразени с Регламент (ЕС) № 305/2011. Този регламент дава възможност за разработване на европейски стандарти за хармонизиране на методите за оценка на строителните продукти в контакт с води, предназначени за консумация от човека, както и за установяване на гранични нива и класове в съответствие с нивото на експлоатационен показател на съществена характеристика. С оглед на това в Работната програма за стандартизация за 2017 г.82 беше включено искане за стандартизация, отнасящо се конкретно до хигиената и безопасността на посочените в Регламент (ЕС) № 305/2011 продукти и материали в контакт с води, предназначени за консумация от човека, като издаването на съответния стандарт трябва да се извърши до 2018 г. С публикуването на този хармонизиран стандарт в Официален вестник на Европейския съюз ще се гарантира рационално вземане на решение за пускането или предоставянето на пазара на безопасни строителни продукти в контакт с води, предназначени за консумация от човека. В резултат на това разпоредбите по отношение на оборудването и материалите в контакт с води, предназначени за консумация от човека, следва да бъдат заличени, частично заменени с разпоредби за оценка на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи и допълнени със съответните хармонизирани стандарти съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011.
(12)  Съдържащите се в Директива 98/83/ЕО разпоредби за гарантиране на качеството на пречистването, оборудването и материалите не доведоха до отстраняване на пречките пред вътрешния пазар по отношение на свободното движение на строителни продукти в контакт с води, предназначени за консумация от човека, нито до осигуряване на достатъчна защита по отношение на здравето на човека. Все още се прилагат одобрения на продукти на национално равнище с вариращи изисквания в различните държави членки. Това затруднява и оскъпява усилията на производителите да предлагат своите продукти на пазара в целия Европейски съюз. Това положение се дължи на липсата на минимални европейски стандарти по отношение на хигиената за всички продукти и материали в контакт с води, предназначени за консумация от човека, което е задължително условие за пълното гарантиране на взаимното признаване между държавите членки. Действителното премахване на техническите бариери и съответствието на всички продукти и материали в контакт с води, предназначени за консумация от човека, на равнището на Съюза може да бъде постигнато само чрез установяване на минимални изисквания за качество на равнището на Съюза. В резултат на това тези разпоредби следва да бъдат засилени посредством процедура за хармонизация на такива продукти и материали. Тези дейности следва да се основават на опита и постиженията на редица държави членки, които от няколко години насам работят заедно, полагайки съгласувани усилия за постигане на нормативно сближаване.
_________________
82 SWD(2016)0185
Изменение 21
Предложение за директива
Съображение 13
(13)  Всяка държава членка следва да гарантира изготвянето на програми за контрол, с които се проверява дали водите, предназначени за консумация от човека, отговарят на изискванията на настоящата директива. По-голямата част от контрола, упражняван за целите на настоящата директива, се извършва от водоснабдителните предприятия. Тези предприятия следва да разполагат с известна гъвкавост при контролирането на параметри във връзка с оценката на риска по отношение на водоснабдяването. Когато не може да бъде установено наличието на даден параметър, водоснабдителните предприятия следва да разполагат с възможността да намалят честотата на контрола или изцяло да преустановят контрола на този параметър. Спрямо повечето параметри следва да се прилага оценката на риска по отношение на водоснабдяването, като за известен брой постоянни параметри следва да се извършва системен контрол с определена минимална честота. В настоящата директива се определят най-вече разпоредби относно честотата на контрола за целите на проверките на съответствието, като броят на разпоредбите относно контрола за оперативни цели е ограничен. По преценка на водоснабдителните предприятия може да се наложи извършването на допълнителен контрол за оперативни цели, за да се гарантира правилното функциониране на пречистването на водите. В това отношение водоснабдителните предприятия могат да използват Насоките на СЗО и Наръчника относно плана за безопасност на водите.
(13)  Всяка държава членка следва да гарантира изготвянето на програми за контрол, с които се проверява дали водите, предназначени за консумация от човека, отговарят на изискванията на настоящата директива. По-голямата част от контрола, упражняван за целите на настоящата директива, се извършва от водоснабдителните предприятия, но когато е необходимо, държавите членки следва да пояснят с кои компетентни органи са разпределени задълженията, произтичащи от транспонирането на настоящата директива. Тези предприятия следва да разполагат с известна гъвкавост при контролирането на параметри във връзка с оценката на риска по отношение на водоснабдяването. Когато не може да бъде установено наличието на даден параметър, водоснабдителните предприятия следва да разполагат с възможността да намалят честотата на контрола или изцяло да преустановят контрола на този параметър. Спрямо повечето параметри следва да се прилага оценката на риска по отношение на водоснабдяването, като за известен брой постоянни параметри следва да се извършва системен контрол с определена минимална честота. В настоящата директива се определят най-вече разпоредби относно честотата на контрола за целите на проверките на съответствието, като броят на разпоредбите относно контрола за оперативни цели е ограничен. По преценка на водоснабдителните предприятия може да се наложи извършването на допълнителен контрол за оперативни цели, за да се гарантира правилното функциониране на пречистването на водите. В това отношение водоснабдителните предприятия могат да използват Насоките на СЗО и Наръчника относно плана за безопасност на водите.
Изменение 188
Предложение за директива
Съображение 14
(14)  Всички водоснабдителни предприятия, включително малките, следва постепенно да въведат подхода, основаващ се на оценка на риска, тъй като при оценката на Директива 98/83/ЕО бяха установени недостатъци в неговото прилагане от страна на предприятията, като в някои случаи тези недостатъци се дължат на разходите за извършване на ненужни дейности за контрол. При въвеждането на подхода, основаващ се на оценка на риска, следва да се отчитат опасенията относно безопасността на водата.
(14)  Всички водоснабдителни предприятия, включително много малките, малките и средните, следва да въведат подхода, основаващ се на оценка на риска, тъй като при оценката на Директива 98/83/ЕО бяха установени недостатъци в неговото прилагане от страна на предприятията, като в някои случаи тези недостатъци се дължат на разходите за извършване на ненужни дейности за контрол, като същевременно се дава възможност за дерогации за много малките предприятия. При въвеждането на подхода, основаващ се на оценка на риска, следва да се отчитат опасенията относно безопасността на водата и относно принципа „замърсителят плаща“. При по-малките водоснабдителни предприятия компетентният орган следва да подпомага дейностите по контрол, като предоставя експертна помощ.
Изменение 24
Предложение за директива
Съображение 14 a (ново)
(14a)   За да се осигури най-силна защита на общественото здраве, държавите членки следва да гарантират ясно и балансирано разпределение на отговорностите за прилагането на подхода, основаващ се на оценка на риска, в съответствие с националната институционална и правна рамка.
Изменение 25
Предложение за директива
Съображение 15
(15)  В случай на неспазване на стандартите, наложени с настоящата директива, съответната държава членка следва незабавно да потърси причините и да гарантира възможно най-бързо предприемане на необходимите коригиращи действия с оглед да се възстанови качеството на водите. В случаите, когато водоснабдяването представлява потенциална опасност за здравето на човека, то следва да бъде забранено или ограничено. Наред с това е важно да се поясни, че неспазването на минималните изисквания по отношение на стойностите, свързани с микробиологичните и химичните параметри, следва автоматично да бъде разглеждано от държавите членки като потенциална опасност за здравето на човека. В случаите, когато са необходими коригиращи действия, за да се възстанови качеството на водите, предназначени за консумация от човека, в съответствие с член 191, параграф 2 от Договора следва да се даде предимство на мерките, които решават проблема при източника на замърсяване.
(15)  В случай на неспазване на стандартите, наложени с настоящата директива, съответната държава членка следва незабавно да потърси причините и да гарантира възможно най-бързо предприемане на необходимите коригиращи действия с оглед да се възстанови качеството на водите. В случаите, когато водоснабдяването представлява потенциална опасност за здравето на човека, то следва да бъде забранено или ограничено, като надлежно се предостави информация на потенциално засегнатите граждани. Наред с това в случай на неспазване на минималните изисквания по отношение на стойностите, свързани с микробиологичните и химичните параметри, държавите членки следва да определят дали превишаването на стойностите представлява потенциален риск за здравето на човека. За тази цел държавите членки следва да отчетат по-специално равнището на неспазване на минималните изисквания, както и вида на съответния параметър. В случаите, когато са необходими коригиращи действия, за да се възстанови качеството на водите, предназначени за консумация от човека, в съответствие с член 191, параграф 2 от Договора следва да се даде предимство на мерките, които решават проблема при източника на замърсяване.
Изменение 26
Предложение за директива
Съображение 15 a (ново)
(15a)   Важно е да се възпрепятстват замърсените води да причиняват потенциална опасност за здравето на хората. Следователно следва да се забрани доставката на тези води или да се ограничи тяхната употреба.
Изменение 27
Предложение за директива
Съображение 16
(16)  На държавите членки следва вече да не се разрешава да допускат дерогации от настоящата директива Първоначално бяха използвани дерогации, чиято цел беше на държавите членки да се предостави период с продължителност до девет години, за да се постигне съответствие с параметричната стойност. Тази процедура се оказа обременяваща както за държавите членки, така и за Комисията. В някои случаи тя доведе също така до забавено прилагане на коригиращите действия, тъй като възможността за дерогация е била счетена за преходен период. Съответно разпоредбата относно дерогациите следва да се заличи. С оглед опазване на здравето на човека в случаите, в които параметричните стойности са надвишени, разпоредбите относно коригиращите действия следва да се прилагат незабавно и без възможност за предоставяне на дерогация от параметричната стойност. Дерогациите, предоставени от държавите членки в съответствие с член 9 от Директива 98/83/ЕО, които са все още приложими към датата на влизане в сила на настоящата директива, следва да продължат да се прилагат до тяхното изтичане, но без да бъдат подновявани.
(16)  На държавите членки следва да се разрешава да допускат дерогации от настоящата директива. Първоначално бяха използвани дерогации, чиято цел беше на държавите членки да се предостави период с продължителност до девет години, за да се постигне съответствие с параметричната стойност. Тази процедура се оказа полезна за държавите членки предвид равнището на амбициозност на директивата. Следва да се отбележи обаче, че в някои случаи процедурата доведе до забавено прилагане на коригиращите действия, тъй като възможността за дерогация понякога е била счетена за преходен период. Въпреки това, с оглед на засилването на параметрите за качество, предвидени в настоящата директива, от една страна, и откриването на все повече замърсители, изискващо повече мерки за оценка, контрол и управление, от друга страна, продължава да съществува необходимостта от запазване на процедура за дерогация, адаптирана към тези обстоятелства, при условие че те не представляват потенциален риск за здравето на човека и че снабдяването с вода, предназначена за консумация от човека, в засегнатия район не може да бъде запазено с никакви други разумни средства. Съответно разпоредбата в Директива 98/83/EО относно дерогациите следва да се измени, за да се гарантира по-бързо и по-ефективно спазване на изискванията на настоящата директива от държавите членки. Дерогациите, предоставени от държавите членки в съответствие с член 9 от Директива 98/83/ЕО, които са все още приложими към датата на влизане в сила на настоящата директива, следва да продължат да се прилагат съгласно реда и условията, определени от действащите при предоставянето на дерогацията разпоредби.
Изменение 28
Предложение за директива
Съображение 17
(17)  През 2014 г., в своя отговор до европейската гражданска инициатива „Право на вода“83, Комисията прикани държавите членки да осигурят достъп до минимално водоснабдяване за всички граждани в съответствие с препоръките на СЗО. Тя също така се ангажира да продължи да подобрява достъпа до безопасна питейна вода и канализация за цялото население чрез политики в областта на околната среда84. Този призив е съобразен с цел за устойчиво развитие № 6 и свързаната с нея цел за осигуряване на всеобщ и равен достъп за всички хора до безопасна питейна вода с достъпна цена. Понятието за равен достъп обхваща множество аспекти — наличност (например по географски причини, липса на инфраструктура или специфично разположение на някои части от населението), качество, приемливост или финансова достъпност. Във връзка с финансовата достъпност на водата е важно да се припомни, че при определянето на тарифи в съответствие с принципа на възстановяване на разходите, установен в Директива 2000/60/ЕО, държавите членки могат да вземат предвид различията в икономическото и социалното положение на населението и съответно да прилагат социални тарифи или да предприемат мерки за защита на хората в неравностойно социално-икономическо положение. В настоящата директива са застъпени по-конкретно въпросите, засягащи достъпа до вода, които са свързани с нейното качество и наличност. С оглед на тези въпроси, като част от отговора на европейската гражданска инициатива и с цел да се подпомогне прилагането на принцип № 20 от Европейския стълб на социалните права85, в който се посочва, че „всеки има право на достъп до основни услуги с добро качество, включително водоснабдяване“, от държавите членки следва да се изиска да се занимаят с въпроса относно достъпа до вода на национално равнище, като им се предостави известна свобода на действие по отношение на конкретния вид мерки, които ще приложат. Това може да се постигне чрез действия, които, наред с останалото, са насочени към осигуряване на по-добър достъп за всички хора до води, предназначени за консумация от човека (например посредством свободно достъпни чешми в градовете), и към насърчаване на използването на тези води чрез стимулиране на безплатното им предоставяне в обществени сгради и ресторанти.
(17)  През 2014 г., в своя отговор до европейската гражданска инициатива „Право на вода“83, Комисията прикани държавите членки да осигурят достъп до минимално водоснабдяване за всички граждани в съответствие с препоръките на СЗО. Тя също така се ангажира да продължи да подобрява достъпа до безопасна питейна вода и канализация за цялото население чрез политики в областта на околната среда84. Това е в съответствие с членове 1 и 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Този призив е съобразен и с цел за устойчиво развитие № 6 и свързаната с нея цел за осигуряване на всеобщ и равен достъп за всички хора до безопасна питейна вода с достъпна цена. Понятието за равен достъп обхваща множество аспекти — наличност (например по географски причини, липса на инфраструктура или специфично разположение на някои части от населението), качество, приемливост или финансова достъпност. Във връзка с финансовата достъпност на водата е важно да се припомни, без да се засяга член 9, параграф 4 от Директива 2000/60/ЕО, че при определянето на тарифи в съответствие с принципа на възстановяване на разходите, установен в тази директива, държавите членки могат да вземат предвид различията в икономическото и социалното положение на населението и съответно да прилагат социални тарифи или да предприемат мерки за защита на хората в неравностойно социално-икономическо положение. В настоящата директива са застъпени по-конкретно въпросите, засягащи достъпа до вода, които са свързани с нейното качество и наличност. С оглед на тези въпроси, като част от отговора на европейската гражданска инициатива и с цел да се подпомогне прилагането на принцип № 20 от Европейския стълб на социалните права85, в който се посочва, че „всеки има право на достъп до основни услуги с добро качество, включително водоснабдяване“, от държавите членки следва да се изиска да се занимаят с въпроса относно достъпа до вода на достъпна цена на национално равнище, като им се предостави известна свобода на действие по отношение на конкретния вид мерки, които ще приложат. Това може да се постигне чрез действия, които, наред с останалото, са насочени към осигуряване на по-добър достъп за всички хора до води, предназначени за консумация от човека, например като се избегне неоправдано засилване на изискванията за качество на водата по съображения, свързани с общественото здраве, което би довело до повишаване на цената ѝ за гражданите, посредством свободно достъпни чешми в градовете, и към насърчаване на използването на тези води чрез стимулиране на безплатното им предоставяне в обществени сгради, ресторанти, търговски и развлекателни центрове, както и по-специално в зони на транзит и голям пътникопоток, като например на железопътни гари и летища. Държавите членки следва да могат свободно да определят подходящото съчетание на тези инструменти, в зависимост от конкретните обстоятелства на национално равнище.
_________________
_________________
83 COM(2014)0177
83 COM(2014)0177
84 COM(2014)0177, стp. 12.
84 COM(2014)0177, стp. 12.
85 Междуинституционална прокламация относно Европейския стълб на социалните права (2017/C 428/09), 17 ноември 2017 г. (ОВ C 428, 13.12.2017 г., стр. 10).
85 Междуинституционална прокламация относно Европейския стълб на социалните права (2017/C 428/09), 17 ноември 2017 г. (ОВ C 428, 13.12.2017 г., стр. 10).
Изменение 29
Предложение за директива
Съображение 18
(18)  В своята Резолюция относно действията, предприети вследствие на европейската гражданска инициатива „Право на вода“ (Right2Water)86, Европейският парламент призова държавите членки „да обърнат специално внимание на нуждите на уязвимите групи в обществото“87. Специфичното положение на културните малцинства, като например роми, Sinti, Travellers, Kalé, Gens du voyage и др., независимо дали водят уседнал начин на живот или не, и по-специално фактът, че те не разполагат с достъп до питейна вода, беше признато също така в доклада на Комисията за изпълнението на Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите88 и в Препоръката на Съвета относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки89. Предвид този общ контекст е целесъобразно държавите членки да обърнат особено внимание на уязвимите и маргинализираните групи, като предприемат необходимите мерки, за да гарантират техния достъп до вода. Без да се засяга правото на държавите членки да определят тези групи, те следва да обхващат най-малко бежанците, номадските общности, бездомните хора и културните малцинства като роми, Sinti, Travellers, Kalé, Gens du voyage и др., независимо дали водят уседнал начин на живот или не. Мерките за гарантиране на достъпа на вода, по отношение на които държавите членки имат свобода на действие, могат да включват предоставянето на алтернативни системи за водоснабдяване (индивидуални пречиствателни устройства), снабдяване с вода чрез камиони и цистерни и осигуряването на необходимата инфраструктура за лагерите.
(18)  В своята Резолюция относно действията, предприети вследствие на европейската гражданска инициатива „Право на вода“ (Right2Water)86, Европейският парламент призова държавите членки „да обърнат специално внимание на нуждите на уязвимите групи в обществото“87. Специфичното положение на културните малцинства, като например роми и Travellers, независимо дали водят уседнал начин на живот или не, и по-специално фактът, че те не разполагат с достъп до питейна вода, беше признато също така в доклада на Комисията за изпълнението на Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите88 и в Препоръката на Съвета относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки89. Предвид този общ контекст е целесъобразно държавите членки да обърнат особено внимание на уязвимите и маргинализираните групи, като предприемат необходимите мерки, за да гарантират техния достъп до вода. Като отчитат принципа за възвръщаемост на разходите, установен в Директива 2000/60/ЕО, държавите членки следва да подобряват достъпа до вода за уязвимите и маргинализирани групи, без да се нарушава висококачественото водоснабдяване на достъпна за всички цена. Без да се засяга правото на държавите членки да определят тези групи, те следва да обхващат най-малко бежанците, номадските общности, бездомните хора и културните малцинства като роми и Travellers, независимо дали водят уседнал начин на живот или не. Мерките за гарантиране на достъпа на вода, по отношение на които държавите членки имат свобода на действие, могат да включват предоставянето на алтернативни системи за водоснабдяване (индивидуални пречиствателни устройства), снабдяване с вода чрез камиони и цистерни и осигуряването на необходимата инфраструктура за лагерите. Когато местните публични органи носят отговорност за тези задължения, държавите членки следва да гарантират, че те разполагат с достатъчни финансови ресурси и имат достатъчен технически и материален капацитет, и следва да ги подпомагат по съответен начин, например чрез предоставяне на експертна помощ. По-специално водоснабдяването за уязвимите и маргинализираните групи не следва да води до непропорционални разходи за местните публични органи.
_________________
_________________
86 P8_TA(2015)0294
86 P8_TA(2015)0294
87 P8_TA(2015)0294, параграф 62.
87 P8_TA(2015)0294, параграф 62.
88 COM(2014)0209
88 COM(2014)0209
89 Препоръка на Съвета от 9 декември 2013 г. относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки (2013/C 378/01), (ОВ C 378, 24.12.2013 г., стр. 1).
89 Препоръка на Съвета от 9 декември 2013 г. относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки (2013/C 378/01), (ОВ C 378, 24.12.2013 г., стр. 1).
Изменение 30
Предложение за директива
Съображение 19
(19)  В Седмата програма за действие за околната среда до 2020 г. — „Да живеем добре в пределите на нашата планета“90, се изисква обществеността да има достъп до ясна информация относно околната среда на национално равнище. В Директива 98/83/ЕО се предвижда само пасивен достъп до информация, т.е. държавите членки трябва да гарантират единствено нейното наличие. Съответно тези разпоредби следва да бъдат заменени, за да се гарантира лесният достъп до актуална информация например на уебсайт, чийто адрес активно се популяризира. Актуалната информация следва да включва не само резултатите от програмите за контрол, но също така допълнителни данни, които могат да са полезни за обществеността например относно показателите (желязо, твърдост, минерално съдържание и др.) и които често оказват влияние върху възприятието на потребителите за качеството на чешмяната вода. За тази цел индикативните параметри в Директива 98/83/ЕО, които не предоставят свързана със здравето информация, следва да бъдат заменени с публикувана онлайн информация относно тези параметри. Много големите водоснабдителни дружества следва също така да предоставят онлайн допълнителна информация, която, се отнася до енергийната ефективност, управлението, анализа на разходите, използваните начини на пречистване и др. Предполага се, че наличието на повече информация за потребителите и подобряването на прозрачността ще помогнат да се повиши доверието на гражданите в доставяната им вода. Също така се очаква, че по този начин ще се увеличи използването на чешмяна вода, с което ще се допринесе за намаляване на пластмасовите отпадъци и емисиите на парникови газове и ще се окаже положително въздействие върху смекчаването на последиците от изменението на климата и върху околната среда като цяло.
(19)  В Седмата програма за действие за околната среда до 2020 г. — „Да живеем добре в пределите на нашата планета“90, се изисква обществеността да има достъп до ясна информация относно околната среда на национално равнище. В Директива 98/83/ЕО се предвижда само пасивен достъп до информация, т.е. държавите членки трябва да гарантират единствено нейното наличие. Съответно тези разпоредби следва да бъдат заменени, за да се гарантира лесният достъп до актуална, разбираема и важна за потребителите информация например в брошура, на уебсайт или в „смарт“ приложение. Актуалната информация следва да включва не само резултатите от програмите за контрол, но също така допълнителни данни, които могат да са полезни за обществеността например резултатите от действията, предприети за контрола на водоснабдителни предприятия относно показателите за качество на водата и информация относно индикативните параметри, изброени в част Ба от приложение I. Много големите водоснабдителни дружества следва също така да предоставят онлайн допълнителна информация, която се отнася до анализа на тарифите, използваните начини на пречистване и др. С наличието на повече информация за потребителите относно целесъобразни данни и подобряването на прозрачността следва да се цели да се повиши доверието на гражданите в доставяната им вода и в предоставянето на водни услуги и следва да води до това да се увеличи използването на чешмяна вода като питейна вода, с което ще се допринесе за намаляване на използването на пластмаси и пластмасовите отпадъци и емисиите на парникови газове и ще се окаже положително въздействие върху смекчаването на последиците от изменението на климата и върху околната среда като цяло.
_________________
_________________
90 Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Да живеем добре в пределите на нашата планета“ (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 171).
90 Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Да живеем добре в пределите на нашата планета“ (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 171).
Изменение 31
Предложение за директива
Съображение 20
(20)  По същите причини и с цел да се повиши осведомеността на потребителите за последиците от потреблението на вода, те следва също да получават информация (например върху фактурата или посредством интелигентни приложения) относно обема на консумираната вода, анализ на разходите, на които се основава тарифата на водоснабдителното предприятие (включително променливите и постоянните разходи), както и цената за литър вода, предназначена за консумация от човека, с което да се позволи сравнението с цената на бутилираната вода.
(20)  По същите причини и с цел да се повиши осведомеността на потребителите за последиците от потреблението на вода, те следва също да получават информация по лесно достъпен начин, например върху фактурата или посредством „смарт“ приложение, относно обема на консумираната вода годишно, промените в потреблението, както и сравнение със средното потребление на домакинствата, когато такава информация е на разположение на водоснабдителното предприятие, анализ на тарифата на водоснабдителното предприятие, включително променливите и постоянните части от нея, както и цената за литър вода, предназначена за консумация от човека, с което да се позволи сравнението с цената на бутилираната вода.
Изменение 32
Предложение за директива
Съображение 21
(21)  Принципите, които трябва да бъдат взети предвид при определянето на тарифите за вода а именно възвръщаемост на разходите за водни услуги и „замърсителят плаща“, са посочени в Директива 2000/60/ЕО. Независимо от това финансовата устойчивост на предоставянето на водни услуги невинаги е гарантирана, което в някои случаи води до недостиг на инвестиции за поддръжка на водната инфраструктура. С усъвършенстването на техниките за контрол мащабът на течовете — дължащи се най-вече на този недостиг на инвестиции — става все по-очевиден, като намаляването на загубите на вода следва да се насърчава на равнището на Съюза, за да се подобри ефективността на водната инфраструктура. В съответствие с принципа на субсидиарност този въпрос следва да бъде решен чрез увеличаване на прозрачността и чрез информиране на потребителите за мащаба на течовете и енергийната ефективност.
(21)  Основните принципи, които трябва да бъдат взети предвид при определянето на тарифите за вода, без да се засяга член 9, параграф 4 от Директива 2000/60/ЕО – а именно възвръщаемост на разходите за водни услуги и „замърсителят плаща“, са посочени в тази директива. Независимо от това финансовата устойчивост на предоставянето на водни услуги невинаги е гарантирана, което в някои случаи води до недостиг на инвестиции за поддръжка на водната инфраструктура. С усъвършенстването на техниките за контрол мащабът на течовете — дължащи се най-вече на този недостиг на инвестиции — става все по-очевиден, като намаляването на загубите на вода следва да се насърчава на равнището на Съюза, за да се подобри ефективността на водната инфраструктура. В съответствие с принципа на субсидиарност, с цел увеличаване на осведомеността по този въпрос, свързаната с него информация следва да бъде предоставяна на потребителите по по-прозрачен начин.
Изменение 34
Предложение за директива
Съображение 25
(25)  Съгласно точка 22 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество Комисията следва да извърши оценка на настоящата директива в рамките на определен срок от датата, определена за нейното транспониране. Тази оценка следва да се основава на натрупания опит, на събраните при прилагането на директивата научни, аналитични и епидемиологични данни, както и на наличните препоръки на СЗО.
(25)  Съгласно точка 22 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество Комисията следва да извърши оценка на настоящата директива в рамките на определен срок от датата, определена за нейното транспониране. Тази оценка следва да се основава на натрупания опит, на събраните при прилагането на директивата данни, на наличните препоръки на СЗО, както и на съответните научни, аналитични и епидемиологични данни.
Изменение 35
Предложение за директива
Съображение 28
(28)  С цел адаптиране на настоящата директива към научно-техническия прогрес или уточняване на изискванията за контрол за целите на оценките на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора, така че тя да може да изменя приложения I—IV към настоящата директива. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, които да бъдат съобразени с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при изготвянето на делегирани актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като експертите на тези две институции имат редовен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с изготвянето на делегирани актове. Наред с това, след приемането на Директива 2013/51/Евратом на Съвета96 посочените в бележка 10 от част В на приложение I към Директива 98/83/ЕО правомощия за определяне на честотата на контрол и на методите на контрол за радиоактивни вещества вече не са актуални, поради което следва да бъдат заличени. Правомощията, посочени във втората алинея на част А от приложение III към Директива 98/83/ЕО, които се отнасят до изменения на директивата, вече не са необходими и следва да бъдат заличени.
(28)  С цел адаптиране на настоящата директива към научно-техническия прогрес или уточняване на изискванията за контрол за целите на оценките на риска по отношение на частните разпределителни системи, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора, така че тя да може да изменя приложения I—IV към настоящата директива и да предприема мерките, необходими съгласно промените, указани по член 10а. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, които да бъдат съобразени с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при изготвянето на делегирани актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като експертите на тези две институции имат редовен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с изготвянето на делегирани актове. Наред с това, след приемането на Директива 2013/51/Евратом на Съвета96 посочените в бележка 10 от част В на приложение I към Директива 98/83/ЕО правомощия за определяне на честотата на контрол и на методите на контрол за радиоактивни вещества вече не са актуални, поради което следва да бъдат заличени. Правомощията, посочени във втората алинея на част А от приложение III към Директива 98/83/ЕО, които се отнасят до изменения на директивата, вече не са необходими и следва да бъдат заличени.
_________________
_________________
96 Директива 2013/51/Евратом на Съвета от 22 октомври 2013 г. за определяне на изисквания за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека (ОВ L 296, 7.11.2013 г., стр. 12).
96 Директива 2013/51/Евратом на Съвета от 22 октомври 2013 г. за определяне на изисквания за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека (ОВ L 296, 7.11.2013 г., стр. 12).
Изменение 36
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1
1.  Настоящата директива се отнася до качеството на водите, предназначени за консумация от човека.
1.  Настоящата директива се отнася до качеството на водите, предназначени за консумация от човека, за всички в Съюза.
Изменения 163, 189, 207 и 215
Предложение за директива
Член 1 – параграф 2
2.  Целта на директивата е да опазва здравето на човека от вредните последици от замърсяването на водите, предназначени за консумация от човека, като гарантира тяхната здравословност и чистота.
2.  Целта на директивата е да опазва здравето на човека от вредните последици от замърсяването на водите, предназначени за консумация от човека, като гарантира тяхната здравословност и чистота, както и да се осигури универсален достъп до вода, предназначена за консумация от човека.
Изменение 38
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1
1.  „води, предназначени за консумация от човека“ означава всички води, било в естествено състояние, било пречистени, предназначени за пиене, за готвене, за приготвяне или производство на хранителни продукти или за всякакви други домакински цели както в обществени, така и в частни обекти , независимо от техния произход и независимо от това, дали са доставени чрез водоснабдителна мрежа, доставени с автоцистерна или с кораб цистерна или, в случай че става въпрос за изворни води— бутилирани .
1.  „води, предназначени за консумация от човека“ означава всички води, било в естествено състояние, било пречистени, предназначени за пиене, за готвене, за приготвяне или производство на храни или за други хранителни цели или за всякакви други домакински цели както в обществени, така и в частни обекти, включително предприятия за производство на храни, независимо от техния произход и независимо от това, дали са доставени чрез водоснабдителна мрежа, доставени с автоцистерна или с кораб цистерна, или бутилирани или в контейнери.
Изменение 39
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2
2.  „вътрешна разпределителна система“ означава системата от тръбопроводи, съединителни части и приспособления , инсталирани между крановете, обикновено използвани за консумация от човека както в обществени, така и в частни обекти , и разпределителната мрежа, но само в случай че водоснабдителното предприятие в качеството си на такова предприятие съгласно приложимото национално законодателство не носи отговорност за нея;
частна разпределителна система“ означава системата от тръбопроводи, съединителни части и приспособления , инсталирани между крановете, обикновено използвани за консумация от човека както в обществени, така и в частни обекти , и разпределителната мрежа, но само в случай че водоснабдителното предприятие в качеството си на такова предприятие съгласно приложимото национално законодателство не носи отговорност за нея;
Изменение 40
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3
3.  „водоснабдително предприятие“ означава субект, доставящ средно на ден най-малко 10 m3 вода, предназначена за консумация от човека;
3.  „водоснабдително предприятие“ означава правен субект, доставящ средно на ден най-малко 10 m3 вода, предназначена за консумация от човека.
Изменение 41
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3 a (нова)
3a.  „много малко водоснабдително предприятие“ означава водоснабдително предприятие, доставящо по-малко от 50 m3 на ден или обслужващо по-малко от 250 души.
Изменение 42
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4
4.  „малко водоснабдително предприятие“ означава водоснабдително предприятие, доставящо по-малко от 500 m3 на ден или обслужващо по-малко от 5000 души;
4.  „малко водоснабдително предприятие“ означава водоснабдително предприятие, доставящо по-малко от 500 m3 на ден или обслужващо по-малко от 2500 души;
Изменение 43
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
4a.  „средно водоснабдително предприятие“ означава водоснабдително предприятие, доставящо най-малко 500 m3 на ден или обслужващо най-малко 2500 души.
Изменение 44
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 5
5.  „голямо водоснабдително предприятие“ означава водоснабдително предприятие, доставящо най-малко 500 m3 на ден или обслужващо най-малко 5000 души;
5.  „голямо водоснабдително предприятие“ означава водоснабдително предприятие, доставящо най-малко 5000 m3 на ден или обслужващо най-малко 25 000 души;
Изменение 45
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 6
6.  „много голямо водоснабдително предприятие“ означава водоснабдително предприятие, доставящо най-малко 5000 m3 на ден или обслужващо най-малко 50 000 души;
6.  „много голямо водоснабдително предприятие“ означава водоснабдително предприятие, доставящо най-малко 20 000 m3 на ден или обслужващо най-малко 100 000 души;
Изменение 46
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 7
7.  „приоритетни обекти“ означава големи обекти с множество потребители, които са потенциално изложени на рискове, свързани с водата например болници, лечебни заведения, места за настаняване, места за лишаване от свобода и къмпинги, както са определени от държавите членки;
7.  „приоритетни обекти“ означава големи недомакински обекти с множество лица, по-специално уязвими лица, които са потенциално изложени на рискове, свързани с водата например болници, лечебни заведения, старчески домове, училища, университети и други образователни обекти, детски ясли, спортни, развлекателни и изложбени обекти, места за настаняване, места за лишаване от свобода и къмпинги, както са определени от държавите членки;
Изменение 47
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8 a (нова)
8a.   „предприятие за производство на храни“ означава предприятие за производство на храни по смисъла на определението в член 3, точка (2) от Регламент (ЕО) № 178/2002.
Изменение 48
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 а (нов)
1a.  По отношение на водите, използвани в предприятията за производство на храни за производството, преработката, консервирането или продажбата на продукти или на вещества, предназначени за консумация от човека, се прилагат само членове 4, 5, 6 и 11 от настоящата директива. При все това никой от членовете на настоящата директива не се прилага, когато оператор на предприятие за производство на храни може да докаже по удовлетворителен начин на компетентните национални органи, че качеството на водите, които използва, не се отразява на хигиената на продуктите или веществата – резултат от неговите дейности, и че такива продукти или вещества отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета.
________________
Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1).
Изменение 49
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 б (нов)
1б.  Производител на бутилирана вода или вода в контейнери, предназначена за консумация от човека, не се счита за водоснабдително предприятие.
Разпоредбите на настоящата директива се прилагат за бутилираните води или водите в контейнери, предназначени за консумация от човека, доколкото те не са обхванати от задължения по други законодателни актове на Съюза.
Изменение 50
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 в (нов)
1в.  Морските плавателни съдове, които обезсоляват вода, превозват пътници и действат като водоснабдителни предприятия, се подчиняват единствено на разпоредбите на членове 1 – 7 и 9 – 12 от настоящата директива и приложенията към нея.
Изменение 51
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква в
в)  държавите членки са предприели всички други необходими мерки за съответствие с изискванията , посочени в членове 5—12 от настоящата директива.
в)  държавите членки са предприели всички други необходими мерки за съответствие с изискванията, посочени:
i)   в членове 4 – 12 от настоящата директива за водите, предназначени за консумация от човека, доставяни на крайните потребители от водоснабдителна система или от цистерна;
ii)  в членове 4, 5 и 6 и член 11, параграф 4 от настоящата директива за бутилираната вода или водата в контейнери, предназначена за консумация от човека, в предприятие за производство на храни;
iii)  в членове 4, 5, 6 и 11 от настоящата директива за водата, предназначена за консумация от човека, произведена и използвана в предприятие за производство на храни за производството, преработката и дистрибуцията на храни.
Изменение 52
Предложение за директива
Член 4 – параграф 2
2.  Държавите членки гарантират, че взетите мерки за прилагане на настоящата директива по никакъв начин не водят, пряко или косвено, до влошаване на настоящото качество на водите, предназначени за консумация от човека, нито до увеличаване на замърсяването на водите, използвани за добиването на води, предназначени за консумация от човека .
2.  Държавите членки гарантират, че взетите мерки за прилагане на настоящата директива са изцяло съобразени с принципа на предпазливост и по никакъв начин не водят, пряко или косвено, до влошаване на настоящото качество на водите, предназначени за консумация от човека, нито до увеличаване на замърсяването на водите, използвани за добиването на води, предназначени за консумация от човека.
Изменение 53
Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 а (нов)
2a.  Държавите членки предприемат мерки, за да гарантират, че компетентните органи извършват оценка на мащаба на течовете на тяхна територия и на потенциала за подобрения на намаляването на течовете в сектора на питейната вода. При тази оценка се вземат предвид съответните здравни, екологични, технически и икономически аспекти. До 31 декември 2022 г. държавите членки приемат национални цели за намаляване на мащаба на течовете на водоснабдителните предприятия на тяхна територия до 31 декември 2030 г. Държавите членки също така предоставят целесъобразни стимули, за да гарантират, че водоснабдителните предприятия на тяхна територия изпълняват националните цели.
Изменение 54
Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 б (нов)
2б.  Ако компетентен орган, отговарящ за добива и разпределението на вода, предназначена за консумация от човека, повери управлението на всички дейности по добива и доставката на вода или на част от тези дейности на водоснабдително предприятие, в договора между компетентния орган и водоснабдителното предприятие се посочват произтичащите от настоящата директива отговорности на всяка страна.
Изменение 55
Предложение за директива
Член 5 – параграф 1
1.  По отношение на параметрите, посочени в приложение I, държавите членки определят стойностите, които са приложими за водите, предназначени за консумация от човека, като тези стойности не могат да са по-малко строги от стойностите, посочени в същото приложение .
1.  По отношение на параметрите, посочени в приложение I, държавите членки определят стойностите, които са приложими за водите, предназначени за консумация от човека.
Изменение 56
Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 а (нов)
1a.  Стойностите, определени съгласно параграф 1, не са по-малко строги от стойностите, посочени в части А, Б и Ба от приложение I. Що се отнася до параметрите, посочени в част Б от приложение I, стойностите се определят единствено за целите на контрола и за гарантиране на спазване на изискванията, определени в член 12.
Изменение 57
Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)
Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че агентите за обработка, материалите и процедурите за дезинфекция, използвани за дезинфекция във водоснабдителните системи, не оказват неблагоприятно въздействие върху качеството на водата, предназначена за консумация от човека. Всяко замърсяване на водата, предназначена за консумация от човека, от употребата на такива агенти, материали и процедури се свежда до минимум, без обаче да се застрашава ефективността на дезинфекцията.
Изменение 58
Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – уводна част
Мястото на определяне на съответствието на посочените в приложение I, части А и Б параметри с параметричните стойности, установени съгласно член 5, е, както следва:
Мястото на определяне на съответствието на посочените в приложение I, части А, Б и В параметри с параметричните стойности, установени съгласно член 5, е, както следва:
Изменение 59
Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква в
в)  за изворните води — на мястото, където те се бутилират .
в)  за водите, предназначени за консумация от човека,бутилирани или поставени в контейнери, на мястото, където те се бутилират или поставят в контейнери;
Изменение 60
Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква в a (нова)
вa)  за водите, използвани в предприятие за производство на храни, където водата се доставя от водоснабдително предприятие, на мястото на доставяне на водите в предприятието за производство на храни.
Изменение 61
Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 а (нов)
1a.  Що се отнася до водите, посочени в параграф 1, буква a), се счита, че държавите членки са изпълнили задълженията си по настоящия член, когато може да се установи, че неспазването на параметрите, предвидени в член 5, се дължи на частна разпределителна система или на нейната поддръжка, с изключение на помещенията от приоритетно значение.
Изменение 62
Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква а
a)  оценка на опасностите за водните обекти, които се използват за черпене на води, предназначени за консумация от човека, в съответствие с член 8;
a)  оценка на опасностите за водните обекти или за части от водните обекти, които се използват за черпене на води, предназначени за консумация от човека, извършвано от държавите членки в съответствие с член 8;
Изменение 63
Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква б
б)  оценка на риска по отношение на водоснабдяването, извършена от водоснабдителните предприятия за целите на контрола на качеството на доставяните от тях води, в съответствие с член 9 и приложение II, част В;
б)  оценка на риска по отношение на водоснабдяването, извършена от водоснабдителните предприятия във всяка водоснабдителна система за целите на запазването и контрола на качеството на доставяните от тях води, в съответствие с член 9 и приложение II, част В;
Изменение 64
Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 а (нов)
1a.  Държавите членки могат да адаптират прилагането на основания на оценката на риска подход, без да накърняват целта на настоящата директива по отношение на качеството на водите, предназначени за консумация от човека, и здравето на потребителите, когато са налице особени ограничения, дължащи се на географски обстоятелства, като например отдалеченост или достъпност на зоната за водоснабдяване.
Изменение 65
Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 б (нов)
1б.  Държавите членки гарантират ясно и подходящо разпределение на отговорностите между заинтересованите лица, както е определено от държавите членки, за прилагането на основания на оценка на риска подход по отношение на водните обекти, които се използват за черпене на води, предназначени за консумация от човека, както и за частни разпределителни системи. Това разпределение на отговорностите е съобразено с тяхната институционална и правна рамка.
Изменение 66
Предложение за директива
Член 7 – параграф 2
2.  Оценките на опасностите се извършват в срок до [3 години след крайната дата за транспониране на настоящата директива]. Те се преразглеждат на всеки 3 години и при необходимост се актуализират.
2.  Оценките на опасностите се извършват в срок до [3 години след крайната дата за транспониране на настоящата директива]. Те се преразглеждат на всеки 3 години, като се взема предвид изискването, предвидено в член 7 от Директива 2000/60/ЕО, държавите членки да идентифицират водни обекти, и при необходимост се актуализират.
Изменение 67
Предложение за директива
Член 7 – параграф 3
3.  Оценките на риска по отношение на водоснабдяването се извършват от много големите и от големите водоснабдителни предприятия в срок до [3 години след крайната дата за транспониране на настоящата директива], както и от малките водоснабдителни предприятия в срок до [6 години след крайната дата за транспониране на настоящата директива]. Те се преразглеждат през редовни интервали от време, които не надхвърлят 6 години, и при необходимост се актуализират.
3.  Оценките на риска по отношение на водоснабдяването се извършват от водоснабдителните предприятия в срок до [6 години след крайната дата за транспониране на настоящата директива]. Те се преразглеждат през редовни интервали от време, които не надхвърлят 6 години, и при необходимост се актуализират.
Изменение 68
Предложение за директива
Член 7 – параграф 3 а (нов)
3a.  В съответствие с членове 8 и 9 от настоящата директива държавите членки предприемат необходимите коригиращи мерки по програмите от мерки и плановете за управление на речните басейни, предвидени съответно в член 11 и член 13 от Директива 2000/60/ЕО.
Изменение 69
Предложение за директива
Член 7 – параграф 4
4.   Оценките на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи се извършват в срок до [3 години след крайната дата за транспониране на настоящата директива]. Те се преразглеждат на всеки 3 години и при необходимост се актуализират.
4.   Оценките на риска по отношение на частните разпределителни системи в обектите, посочени в член 10, параграф 1, се извършват в срок до [3 години след крайната дата за транспониране на настоящата директива]. Те се преразглеждат на всеки 3 години и при необходимост се актуализират.
Изменение 70
Предложение за директива
Член 8 – заглавие
Оценка на опасностите за водните обекти, които се използват за черпене на води, предназначени за консумация от човека
Оценка, контрол и управление на опасностите за водните обекти, които се използват за черпене на води, предназначени за консумация от човека
Изменение 71
Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – уводна част
1.  Без да се засягат членове 6 и 7 от Директива 2000/60/ЕО, държавите членки гарантират извършването на оценка на опасностите, обхващаща водните обекти, които се използват за черпене на води, предназначени за консумация от човека, и които доставят средно на ден повече от 10 m3. Оценката на опасностите съдържа следните елементи:
1.  Без да се засяга Директива 2000/60/ЕО, и по-специално членове 4 – 8 от нея, държавите членки, съвместно със своите компетентни органи, отговарящи за водите, гарантират извършването на оценка на опасностите, обхващаща водните обекти, които се използват за черпене на води, предназначени за консумация от човека, и които доставят средно на ден повече от 10 m3. Оценката на опасностите съдържа следните елементи:
Изменение 72
Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква а
a)  идентифициране и географски данни на всички места за водочерпене във водните обекти, обхванати от оценката на опасностите;
a)  идентифициране и географски данни на всички места за водочерпене във водните обекти или в части от тези водни обекти, обхванати от оценката на опасностите. Като се има предвид, че данните, посочени в настоящата буква, са с потенциално чувствителен характер, по-специално в контекста на защитата на общественото здраве, държавите членки гарантират, че тези данни са защитени и се съобщават единствено на компетентните органи;
Изменение 73
Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква б
б)  картографиране на предпазните зони, когато тези зони са установени в съответствие с член 7, параграф 3 от Директива 2000/60/ЕО, и защитените територии, посочени в член 6 от същата директива;
б)  картографиране на предпазните зони, когато тези зони са установени в съответствие с член 7, параграф 3 от Директива 2000/60/ЕО;
Изменение 216
Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква в
в)  идентифициране на опасностите и възможните източници на замърсяване, които засягат водните обекти, обхванати от оценката на опасностите. С оглед на това държавите членки могат да използват прегледа на въздействието на човешките дейности, извършван в съответствие с член 5 от Директива 2000/60/ЕО, и информацията относно значителните видове натиск, събирана в съответствие с точка 1.4 от приложение II към същата директива;
в)  идентифициране на опасностите и възможните източници на замърсяване, които засягат водните обекти или части от водни обекти, обхванати от оценката на опасностите. Тази идентификация на източниците на замърсяване се актуализира редовно в съответствие с член 7. С оглед на това държавите членки могат да използват прегледа на въздействието на човешките дейности, извършван в съответствие с член 5 от Директива 2000/60/ЕО, и информацията относно значителните видове натиск, събирана в съответствие с точка 1.4 от приложение II към същата директива;
Изменение 75
Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква г – уводна част
г)  редовен контрол върху водните обекти, обхванати от оценката на опасностите, който е насочен към съответните замърсители, избрани от следните списъци:
г)  редовен контрол върху водните обекти или върху части от тях, обхванати от оценката на опасностите, който е насочен към замърсители, които са от значение за водоснабдяването и които са избрани от следните списъци:
Изменение 76
Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква г – подточка iv
iv)  други замърсители, като например пластмасови микрочастици, или специфични за речните басейни замърсители, установени от държавите членки въз основа на прегледа на въздействието на човешките дейности, извършван в съответствие с член 5 от Директива 2000/60/ЕО, и информацията относно значителните видове натиск, събирана в съответствие с точка 1.4 от приложение II към същата директива.
iv)  параметри за мониторинг само в част Вa от приложение I, или други замърсители, като например пластмасови микрочастици, при условие че е въведена методика за измерване на пластмасови микрочастици, както е посочено в член 11, параграф 5б, или специфични за речните басейни замърсители, установени от държавите членки въз основа на прегледа на въздействието на човешките дейности, извършван в съответствие с член 5 от Директива 2000/60/ЕО, и информацията относно значителните видове натиск, събирана в съответствие с точка 1.4 от приложение II към същата директива.
Изменение 77
Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)
Много малките водоснабдителни предприятия могат да бъдат освободени от изискванията, посочени в букви а), б) и в) от настоящия параграф, при условие че компетентният орган има предварително и актуално документирано знание за съответните параметри, посочени в тези букви. Това освобождаване се преразглежда от компетентния орган най-малко на всеки три години и при необходимост се актуализира.
Изменение 217
Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 3
За целите на редовния контрол държавите членки могат да използват контрола, извършван в съответствие с други законодателни актове на Съюза.
За целите на редовния контрол, както и за целите на откриването на нови вредни вещества чрез нови проучвания, държавите членки могат да използват извършвания контрол и предвидения капацитет за проучване, в съответствие с други законодателни актове на Съюза.
Изменение 78
Предложение за директива
Член 8 – параграф 3
3.  Държавите членки уведомяват водоснабдителните предприятия, които използват водния обект, обхванат от оценката на опасностите, за резултатите от контрола, извършен съгласно параграф 1, буква г), като въз основа на тези резултати те могат:
заличава се
a)   да изискат от водоснабдителните предприятия да извършат допълнителен контрол или пречистване във връзка с някои параметри;
б)   да позволят на водоснабдителните предприятия да намалят честотата на контрола на някои параметри, без да са длъжни да извършват оценка на риска по отношение на водоснабдяването, при условие че посочените параметри не са основни параметри по смисъла на приложение II, част Б, точка 1 и при условие че няма разумно предвидим фактор, който би предизвикал влошаване на качеството на водата.
Изменение 79
Предложение за директива
Член 8 – параграф 4
4.  В случаите, в които на водоснабдително предприятие бъде позволено да намали честотата на контрола, както е посочено в параграф 2, буква б), държавите членки продължават да извършват редовен контрол на съответните параметри във водния обект, обхванат от оценката на опасностите.
заличава се
Изменение 80
Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – уводна част
Въз основа на информацията, събрана съгласно параграфи 1 и 2, и информацията, събрана съгласно Директива 2000/60/ЕО, държавите членки предприемат посочените по-долу мерки в сътрудничество с водоснабдителните предприятия и другите заинтересовани страни или гарантират тяхното предприемане от страна на водоснабдителните предприятия:
Въз основа на информацията, събрана съгласно параграфи 1 и 2, и информацията, събрана съгласно Директива 2000/60/ЕО, държавите членки предприемат посочените по-долу мерки в сътрудничество с водоснабдителните предприятия и другите заинтересовани страни:
Изменение 178
Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – буква а
a)  превантивни мерки за намаляване на необходимото равнище на пречистване и за запазване на качеството на водите, включително мерките, посочени в член 11, параграф 3, буква г) от Директива 2000/60/ЕО;
заличава се
Изменение 82
Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – буква a а (нова)
aa)  гарантират, че замърсителите, в сътрудничество с водоснабдителните предприятия и други заинтересовани лица, вземат превантивни мерки за намаляване или избягване на необходимото ниво на пречистване и за опазване на качеството на водата, включително мерките, посочени в член 11, параграф 3, буква г) от Директива 2000/60/ЕО, както и допълнителни мерки, считани за необходими въз основа на мониторинга, извършван съгласно параграф 1, буква г) от настоящия член;
Изменение 83
Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – буква б
б)  смекчаващи мерки, които се считат за необходими въз основа на контрола, извършен съгласно параграф 1, буква г), с цел да се идентифицира източникът на замърсяване и да се предприемат съответните действия.
б)  смекчаващи мерки, които се считат за необходими въз основа на контрола, извършен съгласно параграф 1, буква г), с цел да се идентифицира източникът на замърсяване и да се предприемат съответните действия, както и за да бъде избягвано всяко допълнително пречистване, когато се счита, че превантивните мерки не са достатъчно надеждни или ефективни за своевременно елиминиране на източника на замърсяването;
Изменение 84
Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – буква б a (нова)
бa)  когато мерките, определени в букви аа) и б), не са счетени за достатъчни за осигуряването на адекватна защита на човешкото здраве, изискват от водоснабдителните предприятия да извършват допълнително наблюдение на определени параметри на мястото на водочерпене или пречистване, ако това е строго необходимо за предотвратяване на рискове за здравето.
Изменение 85
Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 а (нов)
5a.  Държавите членки уведомяват водоснабдителните предприятия, които използват водния обект или части от водните обекти, обхванати от оценката на опасностите, относно резултатите от контрола, извършен съгласно параграф 1, буква г), като въз основа на тези резултати от мониторинга и на информацията, събрана съгласно параграфи 1 и 2, и информацията, събрана съгласно Директива 2000/60/ЕО, те могат:
a)  да позволяват на водоснабдителните предприятия да намалят честотата на контрола на някои параметри или броя на контролираните параметри, без да изискват от тях да извършват оценка на риска по отношение на водоснабдяването, при условие че въпросните параметри не са основни параметри по смисъла на приложение II, част Б, точка 1 и при условие че няма разумно предвидим фактор, който би предизвикал влошаване на качеството на водата;
б)  когато на водоснабдително предприятие бъде позволено да намали честотата на контрола, както е посочено в буква а), да продължават да извършват редовен контрол на съответните параметри във водния обект, обхванат от оценката на опасностите.
Изменение 86
Предложение за директива
Член 9 – заглавие
Оценка на риска по отношение на водоснабдяването
Оценка, контрол и управление на риска по отношение на водоснабдяването
Изменение 87
Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 1
Държавите членки гарантират, че водоснабдителните предприятия извършват оценка на риска по отношение на водоснабдяването, предоставяща възможност за коригиране на честотата на контрола върху всички параметри, посочени в приложение I, части А и Б, които не са основни параметри съгласно приложение II, част Б, в зависимост от тяхното наличие в необработената вода.
Държавите членки гарантират, че водоснабдителните предприятия извършват оценка на риска по отношение на водоснабдяването, в съответствие с приложение II, част В, предоставяща възможност за коригиране на честотата на контрола върху всички параметри, посочени в приложение I, части А, Б и Ба, които не са основни параметри съгласно приложение II, част Б, в зависимост от тяхното наличие в необработената вода.
Изменение 88
Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 2
По отношение на тези параметри държавите членки гарантират възможността за водоснабдителните предприятия да се отклоняват от честотата на пробовземане, определена в приложение II, част Б, в съответствие със спецификациите, определени в приложение II, част В.
По отношение на тези параметри държавите членки гарантират възможността за водоснабдителните предприятия да се отклоняват от честотата на пробовземане, определена в приложение II, част Б, в съответствие със спецификациите, определени в приложение II, част В и в зависимост от тяхното наличие в необработената вода и спецификите на пречистването.
Изменение 89
Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 3
С оглед на това от водоснабдителните предприятия се изисква да вземат под внимание резултатите от оценката на опасностите в съответствие с член 8 от настоящата директива и от мониторинга в съответствие с член 7, параграф 1 и член 8 от Директива 2000/60/ЕО.
С оглед на това водоснабдителните предприятия вземат под внимание резултатите от оценката на опасностите в съответствие с член 8 от настоящата директива и от мониторинга в съответствие с член 7, параграф 1 и член 8 от Директива 2000/60/ЕО.
Изменение 90
Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 а (нов)
1a.  Държавите членки могат да освобождават много малки водоснабдителни предприятия от параграф 1, при условие че компетентният орган има документирани предварителни и актуални данни за съответните параметри и счита, че не съществува риск за здравето на човека в резултат на такова освобождаване, и без да се засягат задълженията на органа по член 4.
Компетентният орган прави преглед на освобождаването на всеки три години или при разкриване на нова опасност от замърсяване във водосборния басейн, като при необходимост това освобождаване се актуализира.
Изменение 91
Предложение за директива
Член 9 – параграф 2
2.  Оценките на риска по отношение на водоснабдяването се одобряват от компетентните органи.
2.  Оценките на риска по отношение на водоснабдяването са отговорност на водоснабдителните предприятия, които гарантират, че спазват настоящата директива. За тази цел водоснабдителните предприятия могат да изискват подкрепата на компетентните органи.
Държавите членки могат да изискват от компетентните органи да одобряват или наблюдават оценките на риска по отношение на водоснабдителните предприятия.
Изменение 92
Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 а (нов)
2a.  Въз основа на резултатите от оценката на риска по отношение на водоснабдяването, извършвана съгласно параграф 1, държавите членки гарантират, че водоснабдителните предприятия създават план за действие за безопасност на водата, който е пригоден към установените рискове и е пропорционален на размера на водоснабдителното предприятие. Например този план за безопасност на водата може да се отнася до използването на материали в контакт с вода, продукти за пречистване на води, възможни рискове, произтичащи от течове от тръби, или мерки за адаптиране към настоящите и бъдещите предизвикателства, като например изменението на климата, и този план се уточнява допълнително от държавите членки.
Изменение 93
Предложение за директива
Член 10 – заглавие
Оценка на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи
Оценка, контрол и управление на риска по отношение на частните разпределителни системи
Изменение 94
Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – уводна част
1.  Държавите членки гарантират извършването на оценка на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи, която се състои от следните елементи:
1.  Държавите членки гарантират извършването в приоритетни обекти на оценка на риска по отношение на частните е разпределителни системи, която се състои от следните елементи:
Изменение 95
Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква а
a)  оценка на потенциалните рискове, свързани с вътрешните водоснабдителни системи и със съответните продукти и материали, както и дали те оказват влияние върху качеството на водата на мястото, където тя изтича от крановете и обикновено се използва за консумация от човека, и в частност — където водата се доставя на населението в приоритетни обекти;
a)  оценка на потенциалните рискове, свързани с вътрешните водоснабдителни системи и със съответните продукти и материали, както и дали те оказват влияние върху качеството на водата на мястото, където тя изтича от крановете и обикновено се използва за консумация от човека;
Изменение 96
Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква б – алинея 1
б)  редовен контрол на изброените в приложение I, част В параметри в обектите, в които потенциалната опасност за здравето на човека се смята за най-висока. Целесъобразните параметри и обекти за контрол се избират въз основа на оценката по буква а).
б)  редовен контрол на изброените в приложение I, част В параметри в приоритетните обекти, в които са идентифицирани особени рискове по отношение на качеството на водите по време на оценката по буква а).
Изменение 97
Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква б – алинея 2
Във връзка с редовния контрол, посочен в първата алинея, държавите членки могат да създадат стратегия за контрол, насочена най-вече към приоритетните обекти;
Във връзка с редовния контрол държавите членки гарантират достъп до съоръженията в приоритетните обекти за целите на пробовземането и могат да създадат стратегия за контрол, по-специално по отношение на бактериите от вида Legionella pneumophila;
Изменение 98
Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква в
в)  проверка дали експлоатационните показатели на строителните продукти в контакт с води, предназначени за консумация от човека, са подходящи по отношение на съществените характеристики, свързани с основните изисквания към строежите, посочени в точка 3, буква д) от приложение I към Регламент (ЕС) № 305/2011.
в)  проверка дали експлоатационните показатели на продуктите и материалите в контакт с води, предназначени за консумация от човека, са подходящи по отношение на защитата на здравето на човека.
Изменение 99
Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква в a (нова)
вa)  проверка дали използваните материали са подходящи за контакт с води, предназначени за консумация от човека, и дали са изпълнени изискванията, посочени в член 11.
Изменение 100
Предложение за директива
Член 10 – параграф 2
2.  Когато въз основа на оценката, извършена съгласно параграф 1, буква а), държавите членки преценят, че е налице риск за здравето на човека, произтичащ от вътрешната разпределителна система или от свързани с нея продукти и материали, или когато контролът, извършен в съответствие с параграф 1, буква б) показва, че не са спазени параметричните стойности, посочени в приложение I, част В, държавите членки:
2.  Когато въз основа на оценката, извършена съгласно параграф 1, буква а), държавите членки преценят, че е налице риск за здравето на човека, произтичащ от вътрешната разпределителна система в приоритетните обекти или от свързани с нея продукти и материали, или когато контролът, извършен в съответствие с параграф 1, буква б) показва, че не са спазени параметричните стойности, посочени в приложение I, част В, държавите членки гарантират, че са предприети подходящи мерки за премахване или намаляване на риска от несъответствие с параметричните стойности, посочени в приложение I, част В.
a)  предприемат подходящи мерки за премахване или намаляване на риска от несъответствие с параметричните стойности, посочени в приложение I, част В;
б)  предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира, че веществата или химикалите, мигриращи от строителните продукти, които са използвани за подготовката или разпределението на водите, предназначени за консумация от човека, не застрашават нито пряко, нито косвено здравето на човека;
в)  предприемат други мерки, като например използване в сътрудничество с водоснабдителните предприятия на подходящи технологии за крайна обработка с цел промяна на естеството или свойствата на водите преди да бъдат доставени, така че да се премахне или намали рискът от несъответствие с параметричните стойности след доставянето;
г)  предоставят на потребителите надлежна информация и съвети относно условията за консумация и употреба на водата и относно възможните действия, с които да се избегне повторното възникване на риска;
д)  организират обучения за водопроводчици и други специализирани кадри в сферата на вътрешните разпределителни системи и монтажа на строителни продукти;
е)  гарантират въвеждането на ефективни мерки за контрол и управление с оглед на предотвратяването и елиминирането на евентуални огнища на Legionella.
Изменение 101
Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 а (нов)
2a.  С оглед на намаляване на рисковете по отношение на вътрешното разпределение във всички вътрешни разпределителни мрежи, държавите членки:
a)  насърчават собствениците на обществени и частни помещения да извършват оценка на рисковете по отношение на вътрешното разпределение;
б)  информират потребителите и собствениците на обществени и частни помещения за мерките, насочени към премахване или намаляване на риска от несъответствие със стандартите за качество на водата, предназначена за консумация от човека, във вътрешната разпределителна система;
в)  предоставят на потребителите надлежна информация и съвети относно условията за консумация и употреба на водата и относно възможните действия, с които да се избегне повторното възникване на риска;
г)  насърчават обучения за водопроводчици и други професионалисти в сферата на частните разпределителни системи и монтажа на строителни продукти и материали в контакт с води; както и
д)  гарантират въвеждането на ефективни и пропорционални на риска мерки за контрол и управление с оглед на предотвратяването на евентуални огнища на зарази с бактерии от вида Legionella, по-специално Legionella pneumophila, и справянето с тях.
Изменение 102
Предложение за директива
Член 10 а (нов)
Член 10a
Минимални хигиенни изисквания за продуктите, веществата и материалите в контакт с води, предназначени за консумация от човека
1.   Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че веществата и материалите, които се използват за производството на всички нови продукти в контакт с води, предназначени за консумация от човека, предлагани на пазара и използвани за водочерпене, пречистване или разпределение, свързвани с тези вещества:
a)  не понижават пряко или косвено защитата на здравето на човека, както предвижда настоящата директива;
б)  не засягат мириса или вкуса на водата, предназначена за консумация от човека;
в)  не присъстват във водата, предназначена за консумация от човека, в по-висока концентрация от необходимото равнище за постигане на целта, за която се използват; както и
г)  не благоприятстват микробния растеж.
2.   За целите на осигуряването на хармонизираното прилагане на параграф 1, в срок до... [3 години от влизането в сила на настоящата директива] Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 19, за да допълва настоящата директива чрез определяне на минималните изисквания по отношение на хигиената и списъка с разрешени в рамките на Съюза вещества, използвани за производството на материали в контакт с вода, предназначена за консумация от човека, включително пределни стойности на специфична миграция и специални условия за употреба, когато е приложимо. Комисията преразглежда и актуализира редовно този списък в съответствие с последните научни и технологични разработки.
3.  За оказване на подкрепа на Комисията при приемането и изменението на делегираните актове съгласно параграф 2 се създава постоянен комитет, който е съставен от представители, определени от държавите членки, които могат да се обръщат за помощ към експерти или консултанти.
4.  Материалите в контакт с вода, предназначена за консумация от човека, които са обхванати от други законодателни актове на Съюза, като например Регламент(EС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета, отговарят на предвидените в параграфи 1 и 2 изисквания.
______________
Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5).
Изменение 103
Предложение за директива
Член 11 – параграф 1
1.  Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират извършването на редовен контрол на качеството на водите, предназначени за консумация от човека, с цел да се провери дали водите, предлагани на потребителите, отговарят на изискванията на настоящата директива, и по-специално на параметричните стойности, определени в съответствие с член 5. Взетите проби трябва да са представителни за качеството на водите, консумирани в течение на цялата година. Държавите членки предприемат освен това всички необходими мерки, за да гарантират, че когато подготовката или разпределението на водите, предназначени за консумация от човека, включва дезинфекция, ефикасността на прилаганата преработка се контролира и всяко замърсяване със субпродуктите на дезинфекцията се задържа на възможно най-ниско ниво, без да се влошава дезинфекцията.
1.  Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират извършването на редовен контрол на качеството на водите, предназначени за консумация от човека, с цел да се провери дали те отговарят на изискванията на настоящата директива, и по-специално на параметричните стойности, определени в съответствие с член 5. Взетите проби трябва да са представителни за качеството на водите, консумирани в течение на цялата година. Държавите членки предприемат освен това всички необходими мерки, за да гарантират, че когато подготовката или разпределението на водите, предназначени за консумация от човека, включва дезинфекция, ефикасността на прилаганата преработка се контролира и всяко замърсяване със субпродуктите на дезинфекцията се задържа на възможно най-ниско ниво, без да се влошава дезинфекцията.
Изменение 104
Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 а (нов)
5a.  Държавите членки съобщават на Комисията резултатите от контрола, извършен в съответствие с контрола на параметрите, изброени в приложение I, част Ва, в срок до... [три години от датата на влизане в сила на настоящата директива], а след това — веднъж годишно.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 19, за да изменя настоящата директива чрез актуализиране на веществата, включени в списъка за наблюдение, посочен в приложение I, част Ва. Комисията може да решава да прибавя вещества, когато съществува риск такива вещества да присъстват във водата, предназначена за консумация от човека, и да представляват потенциален риск за здравето на човека, но по отношение на които научните познания не са доказали риск за човешкото здраве. За тази цел Комисията се основава по-специално на научните изследвания на СЗО. Прибавянето на всяко ново вещество е надлежно обосновано по член 1 от настоящата директива.
Изменение 105
Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 б (нов)
5б.  До ... [1 година от влизането в сила на настоящата директива] Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 19, за да допълва настоящата директива с методология за измерване на пластмасовите микрочастици, включени в списъка на поставени под наблюдение вещества в приложение I, част Ва.
Изменение 106
Предложение за директива
Член 12 – параграф 1
1.  Държавите членки гарантират, че в случай на неспазване на параметричните стойности, определени в съответствие с член 5, се извършва незабавно проучване с оглед да се установи причината за това.
1.  Държавите членки гарантират, че в случай на неспазване на параметричните стойности, определени в съответствие с член 5, на мястото на определяне на съответствието, посочено в член 6, се извършва незабавно проучване с оглед да се установи причината за това.
Изменение 107
Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – алинея 2
В случай на несъответствие с параметричните стойности, определени в приложение I, част В, коригиращите действия включват мерките, посочени в член 10, параграф 2, букви а)—е).
В случай на несъответствие с параметричните стойности, определени в приложение I, част В, коригиращите действия включват мерките, посочени в член 10, параграф 2а.
Изменение 108
Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 – алинея 2
Неспазването на минималните изисквания по отношение на параметричните стойности, определени в приложение I, части А и Б, автоматично се разглежда от държавите членки като потенциална опасност за здравето на човека.
Евентуалното неспазване на минималните изисквания по отношение на параметричните стойности, определени в приложение I, части А и Б, се разглежда от държавите членки като потенциална опасност за здравето на човека, освен в случаите, когато компетентните органи считат, че неспазването на параметричната стойност е маловажно.
Изменение 109
Предложение за директива
Член 12 – параграф 4 – уводна част
4.  В случаите, описани в параграфи 2 и 3, държавите членки незабавно предприемат всяка от следните мерки:
4.  В случаите, описани в параграфи 2 и 3, когато несъответствието с параметричните стойности се счита за потенциална опасност за здравето на човека, държавите членки незабавно предприемат всяка от следните мерки:
Изменение 110
Предложение за директива
Член 12 – параграф 4 – алинея 1 a (нова)
Мерките, посочени в букви а), б) и в), се предприемат в сътрудничество със съответното водоснабдително предприятие.
Изменение 111
Предложение за директива
Член 12 – параграф 5
5.  Компетентните органи или другите съответни инстанции решават кои действия в съответствие с параграф 3 да бъдат предприети, като преценяват риска за здравето на човека, произтичащ от прекъсване на снабдяването или ограничение за използване на водите, предназначени за консумация от човека.
5.  Когато несъответствието е установено на мястото на определяне на съответствието, компетентните органи или другите съответни инстанции решават кои действия в съответствие с параграф 3 да бъдат предприети, като преценяват риска за здравето на човека, произтичащ от прекъсване на снабдяването или ограничение за използване на водите, предназначени за консумация от човека.
Изменение 112
Предложение за директива
Член 12 а (нов)
Член 12a
Дерогации
1.  Държавите членки могат да допуснат дерогации от параметричните стойности, определени в приложение I, част Б, или определени в съответствие с член 5, параграф 2, до друга определена от тях максимална стойност, стига посочените дерогации да не представляват потенциална опасност за здравето на хората и доколкото не съществува друг разумен начин за запазване на разпределението на водите, предназначени за консумация от човека, в съответната зона. Посочените дерогации се ограничават до следните случаи:
a)  нова зона за водоснабдяване;
б)  нов източник на замърсяване, открит в зона за водоснабдяване или новооткрити или установени параметри.
Дерогациите са възможно най-ограничени във времето и не надхвърлят период от три години, след чието изтичане държавите членки правят преглед, за да установят дали е постигнат достатъчен напредък.
При изключителни обстоятелства държава членка може да допусне втора дерогация по отношение на първа алинея, букви а) и б). Когато държава членка има намерение да допусне посочената втора дерогация, тя предава на Комисията изготвения отчет, както и мотивите, които обосновават нейното решение да предостави втора дерогация. Продължителността на посочената втора дерогация не превишава три години.
2.  Всяка дерогация, допусната в съответствие с параграф 1, съдържа следните сведения:
a)  мотивите за дерогацията;
б)  съответния параметър, резултатите от предишни проверки и максимално допустимата стойност, предвидена съгласно тази дерогация;
в)  географската зона, количеството вода, разпределяно ежедневно, съответното засегнатото население и евентуалното отражение върху съответните предприятия от хранителната промишленост;
г)  подходяща програма за контрол, предвиждаща, според случая, по-чести проверки;
д)  резюме на плана за необходимите мерки за отстраняване, включващ график на дейностите, оценка на разходите и разпоредби по отчетността; както и
е)  изискваната продължителност на дерогацията.
3.  Ако компетентните органи преценят, че неспазването на параметричната стойност е маловажно и че мерките за отстраняване, взети в съответствие с разпоредбите на член 12, параграф 2, позволяват да се поправи положението в максимален срок от тридесет дни, сведенията, предвидени в параграф 2 от настоящия член, не трябва да се посочват в дерогацията.
В този случай компетентните органи или другите съответни инстанции трябва да определят в дерогацията само максимално допустимата стойност за съответния параметър и дадения срок за поправяне на положението.
4.  Прибягването до параграф 3 повече не е възможно, когато една и съща параметрична стойност, приложима към дадено водоснабдяване, не е била спазвана в продължение на повече от тридесет дни общо през последните дванадесет месеца.
5.  Всяка държава членка, която е приложила предвидените в настоящия член дерогации, гарантира, че засегнатото от тези дерогации население е информирано бързо и по подходящ начин за дерогацията и за съпътстващите условия. При необходимост, държавата членка гарантира предоставянето на съвети на специални групи от населението, за които дерогацията може да представлява особен риск.
Посочените в алинея 1 задължения не се прилагат в случаите, посочени в параграф 3, освен ако компетентните органи не решат друго.
6.  Освен за дерогациите, допускани в съответствие с параграф 3, държавите членки информират Комисията в срок до два месеца за всяка допусната дерогация, отнасяща се до индивидуално водоснабдяване, което е над 1000 m3 средно на ден или което снабдява над 5000 души, като ѝ представят сведенията, посочени в параграф 2.
7.  Настоящият член не се прилага за водите, предназначени за консумация от човека, продавани в бутилки или в контейнери.
Изменения 113, 165, 191, 208, 166, 192, 169, 195, 170, 196, 197 и 220
Предложение за директива
Член 13 – параграф 1
1.  Без да се засяга член 9 от Директива 2000/60/ЕО, държавите членки предприемат всички необходими мерки за подобряване на достъпа на всички хора до води, предназначени за консумация от човека, и насърчават тяхното използване на своя територия. Това включва всяка една от следните мерки:
1.  Без да се засяга член 9 от Директива 2000/60/ЕО и принципа за субсидиарност и пропорционалност, като отчитат местните и регионалните перспективи и обстоятелства, свързани с водоразпределението, държавите членки предприемат всички необходими мерки за подобряване на достъпа на всички хора до води, предназначени за консумация от човека, и насърчават тяхното използване на своя територия;
a)  идентифициране на хората без достъп до води, предназначени за консумация от човека, и на причините за липса на такъв достъп (например принадлежността на тези хора към уязвима и маргинализирана група), като се извършва оценка на възможностите за подобряване на техния достъп и информирането им за възможностите за свързване към разпределителната мрежа или за алтернативните начини за достъп до води, предназначени за консумация от човека;
а)  идентифициране на хората без достъп или с ограничен достъп до води, предназначени за консумация от човека, включително уязвими и маргинализирани групи, и на причините за липса на такъв достъп, като се извършва оценка на възможностите и се предприемат действия за подобряване на техния достъп и информирането им за възможностите за свързване към разпределителната мрежа или за алтернативните начини за достъп до води;
аа)   гарантиране на общественото снабдяване с вода, предназначена за консумация от човека
б)   инсталиране и поддържане на оборудване както на открито, така и в закрити помещения за свободен и безплатен достъп на обществени места до води, предназначени за консумация от човека;
б)  инсталиране и поддържане на оборудване както на открито, така и в закрити помещения, включително места за наливане на вода – за свободен и безплатен достъп на обществени места до води, предназначени за консумация от човека, и по-специално в зони с голям човекопоток; това се извършва, когато е технически осъществимо, по начин, който е пропорционален на необходимостта от такива мерки и като се вземат предвид специфичните местни условия, като климат и географско положение;
в)  популяризиране на водите, предназначени за консумация от човека, посредством:
в)  популяризиране на водите, предназначени за консумация от човека, посредством:
i)  организиране на кампании за информиране на гражданите относно качеството на тези води;
i)  организиране на кампании за информиране на гражданите относно високото качество на чешмяната вода и за повишаване на осведомеността относно най-близко намиращото се място за наливане на вода;
ia)  стартиране на кампании за насърчаване на широката общественост да използва бутилки за вода за многократна употреба и стартиране на инициативи за повишаване на осведомеността относно местоположението на местата за наливане на вода;
ii)  насърчаване на снабдяването на административните и обществените сгради с такива води;
ii)  гарантиране на безплатното снабдяване на административните и обществените сгради с такива води, както и въвеждане на възпиращи фактори за използването на вода, поставена в бутилки или в съдове за еднократна употреба, в тези администрации и сгради;
iii)  насърчаване на безплатното предоставяне на такива води в ресторанти, столови и при услугите във връзка с кетъринга.
iii)  насърчаване на предоставянето на такива води безплатно или срещу заплащане на ниска такса за обслужване, за клиенти в ресторанти, столови и при услугите във връзка с кетъринга
Изменение 114
Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 1
Въз основа на информацията, събрана съгласно параграф 1, буква а), държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира достъпът на уязвимите и маргинализираните групи до води, предназначени за консумация от човека.
Въз основа на информацията, събрана съгласно параграф 1, буква а), държавите членки предприемат мерки, които считат за необходими и целесъобразни, за да се гарантира достъпът на уязвимите и маргинализираните групи до води, предназначени за консумация от човека.
Изменения 173, 199 и 209
Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 а (нов)
2а.   Когато задълженията, предвидени в настоящия член, са възложени на местни публични органи съгласно националното законодателство, държавите членки гарантират, че тези органи разполагат със средства и ресурси, за да осигурят достъп до води, предназначени за консумация от човека, както и че всички мерки в това отношение са пропорционални на капацитета и размера на съответната разпределителна мрежа.
Изменения 174, 200 и 210
Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 б (нов)
2б.   Като се имат предвид данните, събрани в съответствие с разпоредбите по член 15, параграф 1, точка а), Комисията си сътрудничи с държавите членки и с Европейската инвестиционна банка в подкрепа на общините в Съюза, които не разполагат с необходимия капитал, за да могат те да получат достъп до техническа помощ, до наличното финансиране от Съюза и до дългосрочни заеми при преференциални лихвени проценти, особено с цел да поддържат и да подновяват своята водна инфраструктура, така че да се гарантира предоставянето на висококачествена вода и да се разшири предоставянето на услуги, свързани с водата и канализационната инфраструктура, в полза на уязвимите и маргинализираните групи от населението.
Изменение 116
Предложение за директива
Член 14 – параграф 1
1.  Държавите членки гарантират публикуването онлайн на подходяща и актуална информация, която е достъпна за всички потребители и която се отнася до качеството на водите, предназначени за консумация от човека, в съответствие с приложение IV.
1.  Държавите членки гарантират публикуването онлайн, или на друг удобен за ползвателите начин, на подходяща, актуална и достъпна информация за всички потребители и която се отнася до качеството на водите, предназначени за консумация от човека, в съответствие с приложение IV, като се съобразяват с приложимите правила за защита на данните.
Изменение 117
Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част
Държавите членки гарантират, че всички потребители получават редовно, най-малко веднъж годишно и в най-подходящата форма (например върху фактурата или посредством интелигентни приложения), без да се налага да я изискват, следната информация:
Държавите членки гарантират, че всички потребители получават редовно, най-малко веднъж годишно и в най-подходящата и леснодостъпна форма (например върху фактурата или посредством интелигентни приложения), както е определено от компетентния орган, следната информация:
Изменение 118
Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – алинея 1 – буква а – уводна част
a)  анализ на разходите във връзка с тарифата за кубичен метър вода, предназначена за консумация от човека (включително постоянните и променливите разходи), в който са представени най-малко разходите, свързани със следните елементи:
a)  когато разходите се възстановяват чрез тарифна система, анализ на разходите във връзка с тарифата за кубичен метър вода, предназначена за консумация от човека (включително разпределението на постоянните и променливите разходи);
Изменение 119
Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – алинея 1 – буква а – подточка i
i)  мерките, предприети от водоснабдителните предприятия за целите на оценката на опасностите в съответствие с член 8, параграф 5;
заличава се
Изменение 120
Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – алинея 1 – буква а – подточка ii
ii)  пречистването и разпределението на водите, предназначени за консумация от човека;
заличава се
Изменение 121
Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – алинея 1 – буква а – подточка iii
iii)  събирането и пречистването на отпадъчните води;
заличава се
Изменение 122
Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – алинея 1 – буква а – подточка iv
iv)  мерките, предприети в съответствие с член 13, в случай че водоснабдителните предприятия са предприели такива мерки;
заличава се
Изменение 123
Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – алинея 1 – буква a а (нова)
aa)  информация относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека, включително индикативни параметри;
Изменение 124
Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – алинея 1 – буква б
б)  цената за литър и кубически метър на доставяната вода, предназначена за консумация от човека;
б)  когато разходите се възстановяват чрез тарифна система, цената за доставка на литър кубически метър вода, предназначена за консумация от човека, и фактурираната цена на литър; когато разходите не се възстановяват чрез тарифна система, общият размер на годишните разходи, които се понасят от водоснабдителната система, за да се гарантира съответствие с настоящата директива, съпроводено от контекстуална и относима информация как водата, предназначена за консумация от човека, се доставя до зоната;
Изменение 125
Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – алинея 1 – буква б a (нова)
бa)   пречистването и разпределението на водите, предназначени за консумация от човека;
Изменение 126
Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – алинея 1 – буква в
в)  количеството вода, употребено от домакинството най-малко за всяка година или период на фактуриране, заедно с годишните тенденции на потреблението;
в)  количеството вода, употребено от домакинството най-малко за всяка година или период на фактуриране, заедно с годишните тенденции на потреблението на домакинството, ако е технически осъществимо и само ако водоснабдителното предприятие разполага с тази информация;
Изменение 127
Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – алинея 1 – буква г
г)  сравнение на годишното потребление на вода на домакинството със средното потребление на домакинствата от същата категория;
г)  сравнение на годишното потребление на вода на домакинството със средното потребление на домакинствата, когато е приложимо съгласно буква в);
Изменение 128
Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – алинея 2
Комисията може да приема актове за изпълнение, в които се уточняват форматът и начините на представяне на информацията, предоставяна съгласно първата алинея. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 20, параграф 2.
Държавите членки определят ясно разделение на отговорностите по отношение на предоставянето на информацията, посочена в първа алинея между водоснабдителните предприятия, заинтересованите страни и компетентните местни органи. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове, в съответствие с член 19 за допълнение на настоящата директива чрез уточняване на формата и начините на представяне на информацията, предоставяна съгласно първата алинея.
Изменение 129
Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 – буква г
г)  създават и впоследствие ежегодно актуализират набор от данни, съдържащ информация относно инциденти, свързани с питейната вода и причинили потенциална опасност за здравето на човека без значение дали е било установено несъответствие с параметричните стойности която потенциална опасност е продължила повече от 10 последователни дни и е засегнала най-малко 1000 души, включително причините за тези инциденти и коригиращите действия, предприети в съответствие с член 12.
г)  създават и впоследствие ежегодно актуализират набор от данни, съдържащ информация относно инциденти, свързани с питейната вода и причинили потенциален риск за здравето на човека без значение дали е било установено несъответствие с параметричните стойности която потенциална опасност е продължила повече от 10 последователни дни и е засегнала най-малко 1000 души, включително причините за тези инциденти и коригиращите действия, предприети в съответствие с член 12.
Изменение 130
Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – алинея 1
4.  Комисията може да приема актове за изпълнение, в които се уточняват форматът и начините на представяне на информацията, предоставяна в съответствие с параграфи 1 и 3, включително подробни изисквания относно показателите, обзорните карти за целия Съюз и обзорните доклади за държавите членки, посочени в параграф 3.
4.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове, в съответствие с член 19 за допълнение на настоящата директива чрез уточняване на формата и начините на представяне на информацията, предоставяна в съответствие с параграфи 1 и 3, включително подробни изисквания относно показателите, обзорните карти за целия Съюз и обзорните доклади за държавите членки, посочени в параграф 3.
Изменение 131
Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – алинея 2
Актовете за изпълнение, посочени в първата алинея, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 20, параграф 2.
заличава се
Изменение 132
Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – буква б
б)  разпоредбите, свързани с посочения в член 13 достъп до води;
б)  разпоредбите, свързани с посочения в член 13 достъп до води и дела на населението без достъп до вода;
Изменение 133
Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – буква в
в)  разпоредбите относно информацията, предоставяна на обществеността съгласно член 14 и приложение IV.
в)  разпоредбите относно информацията, предоставяна на обществеността съгласно член 14 и приложение IV, включително лесно достъпен преглед на равнище на Съюза на информацията, посочена в точка 7 от приложение IV.
Изменение 134
Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 а (нов)
2a.   Комисията, не по-късно от ... [пет години след крайната дата за транспониране на настоящата директива], а след това, когато е целесъобразно, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно потенциалната опасност за водата, предназначена за консумация от човека поради пластмасови микрочастици, лекарствени продукти и евентуално други нововъзникващи замърсители, както и относно свързаните с това потенциални рискове за здравето. Комисията се оправомощава при необходимост да приема делегирани актове в съответствие с член 19 за допълнение на настоящата директива чрез определяне на максимални стойности на пластмасовите микрочастици, лекарствените продукти и други нововъзникващи замърсители във водата, предназначена за консумация от човека.
Изменение 135
Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 а (нов)
2a.   До ... [пет години след датата на влизане в сила на настоящата директива] Комисията прави преглед на това дали член 10а е довел до достатъчно ниво на хармонизация на хигиенните изисквания относно материалите и продуктите в контакт с водата, предназначена за консумация от човека и, ако е необходимо, предприема допълнителни подходящи мерки.
Изменение 136
Предложение за директива
Член 23 – параграф 2
2.  Дерогациите, предоставяни от държавите членки в съответствие с член 9 от Директива 98/83/ЕО, които остават приложими към [крайна дата за транспониране на настоящата директива], продължават да се прилагат до изтичане на срока им. Тези дерогации не могат да бъдат подновявани.
2.  Дерогациите, предоставяни от държавите членки в съответствие с член 9 от Директива 98/83/ЕО, които остават приложими към [крайна дата за транспониране на настоящата директива], продължават да се прилагат до изтичане на срока им.
Изменение 179
Предложение за директива
Приложение I – част A – таблица

Текст, предложен от Комисията

Параметър

Параметрична стойност

Единица

Спори на Clostridium perfringens

0

Брой/100 ml

Колиформени бактерии

0

Брой/100 ml

Ентерококи

0

Брой/100 ml

Escherichia coli (Е.Коли)

0

Брой/100 ml

Брой хетеротрофни микроорганизми при 22°C

Без ненормална промяна

 

Соматични колифаги

0

Брой/100 ml

Мътност

< 1

NTU

Изменение

Параметър

Параметрична стойност

Параметър

Спори на Clostridium perfringens

0

Брой/100 ml

Ентерококи

0

Брой/100 ml

Escherichia coli (Е.Коли)

0

Брой/100 ml

Соматични колифаги

0

Брой/100 ml

Бележка

Посочените в настоящата част параметри не се прилагат за изворни и минерални води в съответствие с Директива 2009/54/ЕО.

Изменения 138 и 180
Предложение за директива
Приложение I – част Б – таблица

Текст, предложен от Комисията

Химични параметри

Параметър

Параметрична стойност

Единица

Бележки

Акриламид

0,10

μg/l

Параметричната стойност се отнася за остатъчната концентрация на мономери във водата, изчислена съобразно спецификациите за максимална миграция на съответния полимер в контакт с вода.

Антимон

5,0

μg/l

 

Арсен

10

μg/l

 

Бензен

1,0

μg/l

 

Бензо[a]пирен

0 010

μg/l

 

Бета-естрадиол (50-28-2)

0 001

μg/l

 

Бисфенол А

0,01

μg/l

 

Бор

1,0

mg/l

 

Бромати

10

μg/l

 

Кадмий

5,0

μg/l

 

Хлорати

0,25

mg/l

 

Хлорити

0,25

mg/l

 

Хром

25

μg/l

Срокът за постигане на съответствие с тази стойност е не по-късно от [10 години след влизането в сила на настоящата директива]. Дотогава параметричната стойност за хром е 50 μg/l.

Мед

2,0

mg/l

 

Цианиди

50

μg/l

 

1,2-дихлорoетан

3,0

μg/l

 

Епихлорохидрин

0,10

μg/l

Параметричната стойност се отнася за остатъчната концентрация на мономери във водата, изчислена съобразно спецификациите за максимална миграция на съответния полимер в контакт с вода.

Флуориди

1,5

mg/l

 

Халооцетни киселини (AHA)

80

μg/l

Сума от следните девет представителни вещества: монохлоро-, дихлоро- и трихлорооцетна киселина, моно- и дибромооцетна киселина, бромохлорооцетна киселина, бромодихлорооцетна киселина, дибромохлорооцетна киселина и трибромооцетна киселина.

Олово

5

μg/l

Срокът за постигане на съответствие с тази стойност е не по-късно от [10 години след влизането в сила на настоящата директива]. Дотогава параметричната стойност за олово е 10 μg/l.

Живак

1,0

μg/l

 

Микроцистин-LR

10

μg/l

 

Никел

20

μg/l

 

Нитрати

50

mg/l

Държавите членки гарантират спазване на условието, според което [нитрати]/50 + [нитрити]/3 ≤ 1 (концентрацията в mg/l за нитратите (NO3) и за нитритите (NO2) е посочена в квадратни скоби), и съответствие със стойността 0,10 mg/l за нитритите за водите на изхода на пречиствателните инсталации.

Нитрити

0,50

mg/l

Държавите членки гарантират спазване на условието, според което [нитрати]/50 + [нитрити]/3 ≤ 1 (концентрацията в mg/l за нитратите (NO3) и за нитритите (NO2) е посочена в квадратни скоби), и съответствие със стойността 0,10 mg/l за нитритите за водите на изхода на пречиствателните инсталации.

Нонилфенол

0,3

μg/l

 

Пестициди

0,10

μg/l

„Пестициди“ означава:

 

 

 

органични инсектициди,

 

 

 

органични хербициди,

 

 

 

органични фунгициди,

 

 

 

органични нематоциди,

 

 

 

органични акарициди,

 

 

 

органични алгициди,

 

 

 

органични родентициди,

 

 

 

органични слимициди,

 

 

 

сродни продукти (inter alia, регулатори на растежа) и техните метаболити, както са определени в член 3, точка 32 от Регламент (EО) № 1107/20091.

 

 

 

Параметричната стойност се прилага за всеки отделен пестицид.

 

 

 

Параметричната стойност за алдрин, диелдрин, хептахлор и хептахлорепоксид е 0,030 μg/l.

Пестициди — общо

0,50

μg/l

„Пестициди — общо“ означава сумата от всички установени и измерени отделни пестициди в рамките на процедурата за контрол.

PFAS

0,10

μg/l

„PFAS“ означава всяко отделно пер- и полифлуороалкилирано вещество (химична формула CnF2n+1−R).

PFASs — общо

0,50

μg/l

„PFASs – общо“ означава сумата от пер- и полифлуороалкилираните вещества (химична формула CnF2n+1−R).

Полициклични ароматни въглеводороди

0,10

μg/l

Сума от концентрациите на следните определени съединения: бензо[b]флуорантен, бензо[k]флуорантен, бензо[ghi]перилен и индено[1,2,3-cd]пирен.

Селен

10

μg/l

 

Тетрахлороетен и трихлороетен

10

μg/l

Сума от концентрациите с отбелязани на определените параметри

Трихалометани (ТХМ) — общо

100

μg/l

Когато е възможно и без да се нарушава дезинфекцията държавите членки трябва да се стараят да постигнат по-ниска стойност.

 

 

 

Сума от концентрациите на следните определени съединения: хлороформ, бромоформ, дибромохлорометан и бромодихлорометан.

Уран

30

μg/l

 

Винилхлорид

0,50

μg/l

Параметричната стойност се отнася за остатъчната концентрация на мономери във водата, изчислена съобразно спецификациите за максимална миграция на съответния полимер в контакт с вода.

__________________

1.   Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (OВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

Изменение

Химични параметри

Параметър

Параметрична стойност

Единица

Бележки

Акриламид

0,10

μg/l

Параметричната стойност се отнася за остатъчната концентрация на мономери във водата, изчислена съобразно спецификациите за максимална миграция на съответния полимер в контакт с вода.

Антимон

5,0

μg/l

 

Арсен

10

μg/l

 

Бензен

1,0

μg/l

 

Бензо[a]пирен

0 010

μg/l

 

Бета-естрадиол (50-28-2)

0 001

μg/l

 

Бисфенол А

0,1

μg/l

 

Бор

1,5

mg/l

 

Бромати

10

μg/l

 

Кадмий

5,0

μg/l

 

Хлорати

0,25

mg/l

 

Хлорити

0,25

mg/l

 

Хром

25

μg/l

Срокът за постигане на съответствие с тази стойност е не по-късно от [10 години след влизането в сила на настоящата директива]. Дотогава параметричната стойност за хром е 50 μg/l.

Мед

2,0

mg/l

 

Цианиди

50

μg/l

 

1,2-дихлорoетан

3,0

μg/l

 

Епихлорохидрин

0,10

μg/l

Параметричната стойност се отнася за остатъчната концентрация на мономери във водата, изчислена съобразно спецификациите за максимална миграция на съответния полимер в контакт с вода.

Флуориди

1,5

mg/l

 

Халооцетни киселини (AHA)

80

μg/l

Сума от следните девет представителни вещества: монохлоро-, дихлоро- и трихлорооцетна киселина, моно- и дибромооцетна киселина, бромохлорооцетна киселина, бромодихлорооцетна киселина, дибромохлорооцетна киселина и трибромооцетна киселина.

Олово

5

μg/l

Срокът за постигане на съответствие с тази стойност е не по-късно от [10 години след влизането в сила на настоящата директива]. Дотогава параметричната стойност за олово е 10 μg/l.

Живак

1,0

μg/l

 

Микроцистин-LR

10

μg/l

 

Никел

20

μg/l

 

Нитрати

50

mg/l

Държавите членки гарантират спазване на условието, според което [нитрати]/50 + [нитрити]/3 ≤ 1 (концентрацията в mg/l за нитратите (NO3) и за нитритите (NO2) е посочена в квадратни скоби), и съответствие със стойността 0,10 mg/l за нитритите за водите на изхода на пречиствателните инсталации.

Нитрити

0,50

mg/l

Държавите членки гарантират спазване на условието, според което [нитрати]/50 + [нитрити]/3 ≤ 1 (концентрацията в mg/l за нитратите (NO3) и за нитритите (NO2) е посочена в квадратни скоби), и съответствие със стойността 0,10 mg/l за нитритите за водите на изхода на пречиствателните инсталации.

Нонилфенол

0,3

μg/l

 

Пестициди

0,10

μg/l

„Пестициди“ означава:

 

 

 

органични инсектициди,

 

 

 

органични хербициди,

 

 

 

органични фунгициди,

 

 

 

органични нематоциди,

 

 

 

органични акарициди,

 

 

 

органични алгициди,

 

 

 

органични родентициди,

 

 

 

органични слимициди,

 

 

 

сродни продукти (inter alia, регулатори на растежа) и техните метаболити, както са определени в член 3, точка 32 от Регламент (EО) № 1107/11.

 

 

 

Параметричната стойност се прилага за всеки отделен пестицид.

 

 

 

Параметричната стойност за алдрин, диелдрин, хептахлор и хептахлорепоксид е 0,030 μg/l.

Пестициди — общо

0,50

μg/l

„Пестициди — общо“ означава сумата от всички установени и измерени отделни пестициди в рамките на процедурата за контрол.

PFAS

0,10

μg/l

„PFAS“ означава всяко отделно пер- и полифлуороалкилирано вещество (химична формула CnF2n+1−R).

 

 

 

Освен това формулата въвежда разграничение между „дълговерижни“ и „късоверижни“ PFASs. Настоящата директива се прилага само за „дълговерижни“ PFASs.

Тази параметрична стойност за отделни PFAS се прилага само за онези PFAS, чието наличие е вероятно и които са опасни за здравето на хората съгласно оценката на опасностите, посочена в член 8 от настоящата директива.

PFASs — общо

0,50

μg/l

„PFASs – общо“ означава сумата от пер- и полифлуороалкилираните вещества (химична формула CnF2n+1−R).

 

 

 

Тази параметрична стойност за отделни PFAS се прилага само за онези PFAS, чието наличие е вероятно и които са опасни за здравето на хората съгласно оценката на опасностите, посочена в член 8 от настоящата директива.

Полициклични ароматни въглеводороди

0,10

μg/l

Сума от концентрациите на следните определени съединения: бензо[b]флуорантен, бензо[k]флуорантен, бензо[ghi]перилен и индено[1,2,3-cd]пирен.

Селен

10

μg/l

 

Тетрахлороетен и трихлороетен

10

μg/l

Сума от концентрациите с отбелязани на определените параметри

Трихалометани (ТХМ) — общо

100

μg/l

Когато е възможно и без да се нарушава дезинфекцията държавите членки трябва да се стараят да постигнат по-ниска стойност.

 

 

 

Сума от концентрациите на следните определени съединения: хлороформ, бромоформ, дибромохлорометан и бромодихлорометан.

Уран

30

μg/l

 

Винилхлорид

0,50

μg/l

Параметричната стойност се отнася за остатъчната концентрация на мономери във водата, изчислена съобразно спецификациите за максимална миграция на съответния полимер в контакт с вода.

__________________

1.  Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (OВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

Изменение 139
Предложение за директива
Приложение I – част Б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Индикативни параметри

Параметър

Параметрична стойност

Единица

Бележки

Алуминий

200

μg/l

 

Амониеви съединения

0,50

mg/l

 

Хлориди

250

mg/l

Бележка 1

Цвят

Приемлива за потребителите, без ненормална промяна

 

 

Проводимост

2 500

μS cm-1 при 20 °C

Бележка 1

Концентрация на водородни йони

≥ 6,5 и ≤ 9,5

единици рН

Бележки 1 и 3

Желязо

200

μg/l

 

Манган

50

μg/l

 

Мирис

Приемлива за потребителите, без ненормална промяна

 

 

Сулфати

250

mg/l

Бележка 1

Натрий

200

mg/l

 

Вкус

Приемлива за потребителите, без ненормална промяна

 

 

Съдържание на колонии при 22 °C

Без ненормална промяна

 

 

Колиформени бактерии

0

Брой/100 ml

 

Общо органичен въглерод (COT)

Без ненормална промяна

 

 

Мътност

Приемлива за потребителите, без ненормална промяна

 

 

Бележка 1:

Водите не трябва да бъдат агресивни.

Бележка 2:

Този параметър се измерва само в случай че водите произлизат от повърхностни източници или се влияят от тях. В случай на неспазване на тази параметрична стойност съответната държава членка провежда проучване на водоснабдяването, за да се увери, че не съществува никаква потенциална опасност за човешкото здраве, произтичаща от присъствието на патогенни микроорганизми, например cryptosporidium.

Бележка 3:

За бутилираните води или за водите в контейнери минималната стойност може да се намали до 4,5 единици рН.

За бутилираните води или за водите в контейнери, природно богати или изкуствено обогатени с въглероден двуокис, минималната стойност може да бъде по-ниска.

Изменение 140
Предложение за директива
Приложение I – част В

Текст, предложен от Комисията

Параметри от значение за оценката на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи

Параметър

Параметрична стойност

Единица

Бележки

Legionella

< 1 000

Брой/l

В случай че по отношение на Legionella не е спазена параметричната стойност от <1000/l, се извършва повторно вземане на проби за Legionella pneumophila. При отсъствие на Legionella pneumophila параметричната стойност за Legionella е <10 000/l.

Олово

5

μg/l

Стойността се спазва най-късно до... [десет години след датата на влизане в сила на настоящата директива]. Дотогава параметричната стойност за олово е 10 μg/l.

Изменение

Параметри от значение за оценката на риска по отношение на частните разпределителни системи

Параметър

Параметрична стойност

Единица

Бележки

Legionella pneumophila

< 1 000

Брой/l

 

Legionella

< 10 000

Брой/l

При отсъствие на Legionella pneumophila, чиято параметрична стойност е < 1000/l, параметричната стойност за Legionella е < 10 000/l.

Олово

5

μg/l

Стойността се спазва най-късно до... [десет години след датата на влизане в сила на настоящата директива]. Дотогава параметричната стойност за олово е 10 μg/l.

Изменение 141
Предложение за директива
Приложение I – част В а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Нововъзникващи параметри под наблюдение

Пластмасови микрочастици

Наблюдението се извършва в съответствие с методиката за измерване на пластмасови микрочастици, определена в делегирания акт, посочен в член 11, параграф 5б.

Изменение 142
Предложение за директива
Приложение II – част Б – точка 1 – параграф 1
Escherichia coli (E. coli), спорите на Clostridium perfringens и соматичните колифаги се считат за основни параметри и не могат да бъдат подлагани на оценка на риска по отношение на водоснабдяването в съответствие с част В от настоящото приложение. Те винаги се контролират с честотата, посочена в таблица 1 от точка 2.
Escherichia coli (E. coli) и ентерококите се считат за основни параметри и не могат да бъдат подлагани на оценка на риска по отношение на водоснабдяването в съответствие с част В от настоящото приложение. Те винаги се контролират с честотата, посочена в таблица 1 от точка 2.
Изменение 186
Предложение за директива
Приложение II – част Б – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Честота на пробовземането

Всички параметри, определени в съответствие с член 5, се контролират най-малко с честотата, посочена в следната таблица, освен ако бъде определена различна честота на пробовземане въз основа на оценка на риска по отношение на водоснабдяването, извършена в съответствие с член 9 и част В от настоящото приложение:

Таблица 1

Минимална честота на пробовземане и анализ за целите на контрола върху съответствието

Обем (m3) вода, разпределяна или произвеждана всекидневно в дадена зона на водоснабдяване

Минимален брой проби

годишно

≤ 100

> 100 ≤ 1 000

> 1 000 ≤ 10 000

>10 000 ≤ 100 000

>100 000

10a

10a

50б

365

365

a: всички проби трябва да се вземат по време, когато има висок риск от проникване във водата на чревни патогени, които са оцелели въпреки пречистването;

б: най-малко 10 проби трябва да се вземат по време, когато има висок риск от проникване във водата на чревни патогени.

Бележка 1: Зона на водоснабдяване е определена географска зона, в която водата, предназначена за консумация от човека, произлиза от един или няколко източника и в рамките на която качеството на водата може да се смята за приблизително еднакво.

Бележка 2: Водните обеми са средни обеми, изчислени за календарна година. За определяне на минималната честота държавите членки могат вместо водния обем да използват броя на населението в зоната на водоснабдяване, на базата на консумация 200 l/жител дневно.

Бележка 3: Държавите членки, които са решили да освободят от разпоредбите отделни водоснабдителни количества съгласно член 3, параграф 2, буква б) от настоящата Директива, трябва да прилагат тези честоти само за зони на водоснабдяване, в които се разпределят между 10 и 100 m3 дневно.

Изменение

Честота на пробовземането

Всички параметри, определени в съответствие с член 5, се контролират най-малко с честотата, посочена в следната таблица, освен ако бъде определена различна честота на пробовземане въз основа на оценка на риска по отношение на водоснабдяването, извършена в съответствие с член 9 и част В от настоящото приложение:

Таблица 1

Минимална честота на пробовземане и анализ за целите на контрола върху съответствието

Обем вода, разпределяна или произвеждана всекидневно в дадена зона на водоснабдяване

(вж. бележки 1 и 2) m3

Параметър от група А (микробиологичен параметър) —

брой проби годишно

(вж. бележка 3)

Параметър от група Б (химичен параметър) —

брой проби годишно

 

≤ 100

> 0

(вж. бележка 4)

> 0

(вж. бележка 4)

> 100

≤ 1000

4

1

> 1000

≤ 10000

4

+3

за всеки 1000 m3/ден и за съответния остатък от общия обем

1

+1

за всеки 1000 m3/ден и за съответния остатък от общия обем

> 10000

 

≤ 100000

3

+ 1

за всеки 1000 m3/ден и

за съответния остатък от общия обем

> 100000

 

12

+ 1

за всеки 25 000 m3/ден и за съответния остатък от общия обем

Бележка 1: Зона на водоснабдяване е определена географска зона, в която водата, предназначена за консумация от човека, произлиза от един или няколко източника и в рамките на която качеството на водата може да се смята за приблизително еднакво.

Бележка 2: Водните обеми са средни обеми, изчислени за календарна година. За определяне на минималната честота държавите членки могат вместо водния обем да използват броя на населението в зоната на водоснабдяване, на базата на консумация 200 l/жител дневно.

Бележка 3: Посочената честота се изчислява, както следва: например 4 300 m3/ден = 16 проби (четири за първите 1000 m3/ден + 12 за допълнителни 3 300 m3/ден).

Бележка 4: Държавите членки, които са решили да освободят от разпоредбите отделни водоснабдителни количества съгласно член 3, параграф 2, буква б) от настоящата Директива, трябва да прилагат тези честоти само за зони на водоснабдяване, в които се разпределят между 10 и 100 m3 дневно.

Изменение 144
Предложение за директива
Приложение IІ – част Г – точка 2 а (нова)
2a.  Пробите за Legionella във частните разпределителни системи се вземат в рисковите точки на размножаване и/или на експозиция на Legionella pneumophila. Държавите членки създават насоки за методите за пробовземане на Legionella]
Изменение 145
Предложение за директива
Приложение ІI a (ново)
Минимални изисквания за хигиена по отношение на веществата и материалите за производството на нови продукти в контакт с води, предназначени за консумация от човека:
a)  списък на веществата, разрешени за използване при производството на материали, включително, но не ограничени до, органични материали, еластомери, силикони, метали, цимент, йоннообменни смоли и съставни материали, както и произведени от тях продукти.
б)  специфични изисквания за използването на вещества в материалите и произведените от тях продукти.
в)  специфични ограничения за миграцията на определени вещества във водата, предназначена за консумация от човека.
г)  Правила относно хигиената по отношение на други свойства, които са необходими за изпълнението на разпоредбите.
д)  Основни правила за проверка на съответствието с букви а) – г).
е)  Правила по отношение на пробовземането и методи за анализ с цел проверка на съответствието с букви a) – г).
Изменения 177 и 224
Предложение за директива
Приложение III – част Б – точка 1 – таблица 1 – ред 28

Текст, предложен от Комисията

PFASs

50

Изменение

PFASs

20

Изменение 146
Предложение за директива
Приложение IV – заглавие
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА, КОЯТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОНЛАЙН
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Изменение 147
Предложение за директива
Приложение IV – параграф 1 – уводна част
На потребителите се осигурява достъп до следната информация онлайн, представена по лесен за ползване и персонализиран начин:
На потребителите се осигурява достъп до следната информация онлайн или представена по еднакво лесни за ползване и персонализирани начини:
Изменение 148
Предложение за директива
Приложение IV – параграф 1 – точка 1
(1)  идентифициране на съответното водоснабдително предприятие;
(1)  идентифициране на съответното водоснабдително предприятие, на площта и броя на хората, на които се доставя вода, и начинът на производство на водата;
Изменение 149
Предложение за директива
Приложение IV – параграф 1 – точка 2 – уводна част
(2)  най-актуалните резултати от контрола на параметрите, посочени в приложение I, части А и Б, в това число честотата и мястото на пунктовете за пробовземане, които се отнасят до зоната, засягаща потребителя, както и параметричната стойност, определена в съответствие с член 5. Резултатите от контрола не трябва да са по-стари от:
(2)  преглед най-актуалните резултати от контрола на параметрите на водоснабдителното дружество, посочени в приложение I, части А, Б и Ба, в това число честотата и мястото на пунктовете за пробовземане, които се отнасят до зоната, засягаща потребителя, както и параметричната стойност, определена в съответствие с член 5. Резултатите от контрола не трябва да са по-стари от:
Изменение 202
Предложение за директива
Приложение IV – параграф 1 – точка 2– буква б
б)  шест месеца — за големите водоснабдителни предприятия;
б)  шест месеца — за средните и големите водоснабдителни предприятия;
Изменение 203
Предложение за директива
Приложение IV – параграф 1 – точка 2– буква в
в)  една година — за малките водоснабдителни предприятия;
в)  една година — за много малките и малките водоснабдителни предприятия;
Изменение 150
Предложение за директива
Приложение IV – параграф 1 – точка 3
(3)  в случай на превишаване на параметричните стойности, определени в съответствие с член 5 информация относно потенциалната опасност за здравето на човека и свързаните с нея съвети за здравеопазване и потребление или хипервръзка, осигуряваща достъп до такава информация;
(3)  в случай на потенциална опасност за здравето на хората, определена от компетентните органи след превишаване на параметричните стойности, определени в съответствие с член 5 информация относно потенциалната опасност за здравето на човека и свързаните с нея съвети за здравеопазване и потребление или хипервръзка, осигуряваща достъп до такава информация;
Изменение 151
Предложение за директива
Приложение IV – параграф 1 – точка 4
(4)  обобщение на съответната оценка на риска по отношение на водоснабдяването;
заличава се
Изменение 152
Предложение за директива
Приложение IV – параграф 1 – точка 5
(5)  информация за следните параметри с индикаторно значение и свързаните с тях параметрични стойности:
(5)  информация за параметрите с индикаторно значение, изброени в приложение 1, част Ва, и свързаните с тях параметрични стойности;
a)  цвят;
б)  pH (концентрация на водородни йони);
в)  eлектропроводимост;
г)  желязо;
д)  манган;
е)  мирис;
ж)  вкус;
з)  твърдост;
i)  минерали, аниони/катиони, разтворени във вода:
—  борати — BO3-
—  карбонати — CO32-
—  хлориди — Cl-,
—  флуориди — F-,
—  хидрогенкарбонати — HCO3-
—  нитрати — NO3-
—  нитрити — NO2-
—  фосфати — PO43-
—  силикати — SiO2
—  сулфати — SO42-
—  сулфиди — S2-
—  алуминий — Al,
—  амониеви йони — NH4+,
—  калций — Ca,
—  магнезий — Mg,
—  калий — K,
—  натрий — Na.
По отношение на тези параметрични стойности, както и на други нейонизирани съединения и микроелементи, могат да бъдат публикувани референтни стойности и/или обяснения;
Изменение 153
Предложение за директива
Приложение IV – параграф 1 – точка 6
(6)  съвети за потребителите, включително за начините, по които може да се намали потреблението на вода;
(6)  съвети за потребителите, включително, по целесъобразност, за начините, по които може да се намали потреблението на вода и по които водата се използва отговорно според местните условия;
Изменение 154
Предложение за директива
Приложение IV – параграф 1 – точка 7
(7)  за много големите водоснабдителни предприятия — годишна информация относно:
(7)  за големите и много големите водоснабдителни предприятия — годишна информация относно:
Изменение 155
Предложение за директива
Приложение IV – параграф 1 – точка 7 – буква а
a)  цялостното функциониране на системата за водоснабдяване по отношение на ефективността, включително относно дела на течовете и потреблението на енергия за кубичен метър доставяна вода;
a)  цялостното функциониране на системата за водоснабдяване по отношение на ефективността, включително относно равнището на течовете съгласно определеното от държавите членки;
Изменение 156
Предложение за директива
Приложение IV – параграф 1 – точка 7 – буква б
б)  управлението и ръководството на водоснабдителното предприятие, включително за състава на управителния съвет;
б)  информация относно модела на управление и структурата на собствеността на водоснабдителното предприятие;
Изменение 157
Предложение за директива
Приложение IV – параграф 1 – точка 7 – буква г
г)  анализ на разходите на плащаната от потребителите тарифа за кубичен метър вода (включително постоянните и променливите разходи), в който са представени най-малко разходите, свързани с потреблението на енергия за кубичен метър доставяна вода, предприетите от водоснабдителните предприятия мерки за целите на оценката на опасностите в съответствие с член 8, параграф 4, пречистването и разпределението на водата, предназначена за консумация от човека, събирането и пречистването на отпадъчните води, както и разходите, свързани с мерките за целите на член 13, когато водоснабдителните предприятия са предприели такива мерки;
г)  когато разходите се възстановяват чрез тарифна система, анализ на структурата на тарифата за кубичен метър вода, включително разходите, свързани с предприетите от водоснабдителните предприятия мерки за целите на оценката на опасностите в съответствие с член 8, параграф 4, пречистването и разпределението на водата, предназначена за консумация от човека, както и разходите, свързани с мерките за целите на член 13, когато водоснабдителните предприятия са предприели такива мерки;
Изменение 158
Предложение за директива
Приложение IV – параграф 1 – точка 7 – буква д
д)  размера на инвестициите, които водоснабдителното предприятие е преценило за необходими, за да се гарантира финансовата устойчивост на предоставянето на водни услуги (включително за поддръжка на инфраструктурата) и размера на действително получените или възстановени инвестиции;
д)  размера на направените, текущите и планираните инвестиции, както и финансовия план;
Изменение 159
Предложение за директива
Приложение IV – параграф 1 – точка 7 – буква ж
ж)  обобщение и статистически данни във връзка с потребителските жалби, както и във връзка със сроковете и целесъобразността на действията в отговор на възникнали проблеми;
ж)  обобщение и статистически данни във връзка с потребителските жалби, както и във връзка с начина, по който е намерено решение за тях;
Изменение 160
Предложение за директива
Приложение IV – параграф 1 – точка 8
(8)  при поискване достъп до данни за минали периоди през предходните 10 години за информацията по точки (2) и (3).
(8)  при поискване достъп до данни за минали периоди през предходните 10 години за информацията по точки (2) и (3) и не по-рано от датата на транспониране на настоящата директива.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0288/2018).


Средствата за икономическо, социално и териториално сближаване и за инвестиции за растеж и работни места ***I
PDF 123kWORD 49k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2018 г. относно предложението за регламент на Eвропейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на средствата за икономическо, социално и териториално сближаване и за поправка на посочения регламент по отношение на средствата по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ (COM(2018)0498 – C8-0307/2018 – 2018/0265(COD))
P8_TA(2018)0398A8-0282/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0498),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 177 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0307/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на Комисията по регионално развитие (A8-0282/2018),

A.  като има предвид, че по причини за неотложност е оправдано да се премине към гласуване преди да е изтекъл осем-седмичния срок, предвиден в член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене ;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 23 октомври 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на средствата за икономическо, социално и териториално сближаване ина средствата по цел „Инвестиции за растеж и работни места“

P8_TC1-COD(2018)0265


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/1719.)


Привеждане в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда ***I
PDF 225kWORD 65k
Изменения, приети от Европейския парламент на 23 октомври 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда и в тази връзка за изменение на директиви 86/278/ЕИО, 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС, Регламент (ЕО) № 166/2006, Регламент (ЕС) № 995/2010, Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета и Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета (COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))(1)
P8_TA(2018)0399A8-0324/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Заглавие
Предложение за
Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда и в тази връзка за изменение на директиви 86/278/ЕИО, 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС, Регламент (ЕО) № 166/2006, Регламент (ЕС) № 995/2010, Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета и Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета
относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на законодателството, свързано с околната среда, и в тази връзка за изменение на директиви 86/278/ЕИО, 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС, Регламент (ЕО) № 166/2006, Регламент (ЕС) № 995/2010, Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета и Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета
(текст от значение за ЕИП)
(текст от значение за ЕИП)
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  За да се удовлетвори потребността от информация за изпълнението и съответствието, следва да се въведат изменения в няколко законодателни акта в областта на околната среда, като се вземат под внимание резултатите в Доклада на Комисията относно действия за усъвършенстване на докладването в областта на околната среда45 и свързаната с него проверка за пригодност46.
(1)  За да се удовлетвори потребността от информация за изпълнението и съответствието, следва да се въведат изменения в няколко законодателни акта, свързани с околната среда, като се вземат под внимание резултатите в Доклада на Комисията относно действия за усъвършенстване на докладването в областта на околната среда45 и свързаната с него проверка за пригодност46.
__________________
__________________
45 COM(2017)0312.
45 COM(2017)0312.
46 SWD(2017)0230.
46 SWD(2017)0230.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)
(1a)   С настоящия регламент се цели да се осъвремени управлението на информацията и да се гарантира по-последователен подход към законодателните актове, попадащи в неговия обхват, чрез опростяване на докладването, така че да се намали административната тежест, да се подобри базата данни с оглед на бъдещи оценки и да се увеличи прозрачността в полза на обществеността, според обстоятелствата при всеки отделен случай.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  Необходимо е достъпността на данните да гарантира, че административната тежест за всички субекти ще остане възможно най-ограничена. За целта се изисква активно разпространяване на информацията на национално равнище в съответствие с Директива 2003/4/ЕО47 и Директива 2007/2/ЕО48 на Европейския парламент и на Съвета и правилата за прилагането им, за да се осигури подходящата инфраструктура за обществен достъп, докладване и споделяне на данни между публичните органи.
(2)  Необходимо е достъпността на данните да гарантира, че административната тежест за всички субекти ще остане възможно най-ограничена, и по-специално за неправителствени субекти като малките и средните предприятия (МСП). За целта се изисква активно разпространяване на информацията на национално равнище в съответствие с Директива 2003/4/ЕО47 и Директива 2007/2/ЕО48 на Европейския парламент и на Съвета и правилата за прилагането им, за да се осигури подходящата инфраструктура за обществен достъп, докладване и споделяне на данни между публичните органи.
_________________
_________________
47 Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26).
47 Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26).
48 Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).
48 Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Докладваните от държавите членки данни са от съществено значение за Комисията, която следва да осъществява мониторинг, преглед и оценяване на ефективността на законодателството спрямо заложените в него цели, за да предостави тази информация при евентуално бъдещо оценяване на законодателството, в съответствие с точка 22 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.49 В няколко законодателни акта в областта на околната среда е целесъобразно да се добавят разпоредби с оглед бъдещото им оценяване въз основа на данни, събрани по време на изпълнението, които евентуално да бъдат допълнени с научни и аналитични данни. В тази връзка съществува потребност от относими данни, които да дадат възможност за по-добро оценяване на ефикасността, ефективността, уместността, съгласуваността и добавената стойност за ЕС на законодателството на Съюза, а оттам произтича и необходимостта да се осигурят подходящи механизми за докладване, които могат също така да служат като показатели за тази цел.
(3)  Процесът на всеобхватно и своевременно докладване на съответните данни от страна на държавите членки е от съществено значение за Комисията, която следва да осъществява мониторинг, преглед и оценяване на ефективността на законодателството спрямо заложените в него цели, за да предостави тази информация при евентуално бъдещо оценяване на законодателството, в съответствие с точка 22 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.49 В няколко законодателни акта в областта на околната среда е целесъобразно да се добавят разпоредби с оглед бъдещото им оценяване въз основа на данни, събрани по време на изпълнението, които евентуално да бъдат допълнени с научни и аналитични данни. В тази връзка съществува потребност от относими данни, които да дадат възможност за по-добро оценяване на ефикасността, ефективността, уместността, съгласуваността и добавената стойност за ЕС на законодателството на Съюза, а оттам произтича и необходимостта да се осигурят подходящи механизми за докладване, които могат също така да служат като показатели за тази цел както на отговорните за вземане на решения лица, така и на широката общественост.
_________________
_________________
49 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
49 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  В съответствие с оценката на Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета50 съществува необходимост от рационализиране на сроковете за докладване за картите на шума и плановете за действие, за да се осигури достатъчно време за провеждане на обществени консултации по посочените планове. За целта и само еднократно срокът за преразглеждане или актуализиране на плановете за действие е отложен с една година, така че срокът за следващия (четвърти) кръг планове за действие няма да е 18 юли 2023 г., а 18 юли 2024 г. По този начин от четвъртия кръг нататък държавите членки ще разполагат с около две години между изготвянето на картите на шума и приключването на преразглеждането или актуализирането на плановете за действие, а не с една година, както е понастоящем. За следващите кръгове на планиране на действията ще се възстанови петгодишният цикъл за преразглеждане или актуализиране. Освен това с оглед по-добро изпълнение на целите на Директива 2002/49/ЕО и осигуряване на основа за разработване на мерки на равнището на Съюза, докладването от държавите членки следва да се извършва по електронен път. Също така е необходимо да се засили участието на обществеността, като се изисква определена информация да е обществено достъпна и това задължение да се приведе в съответствие с други относими законодателни актове на Съюза, като например Директива 2007/2/ЕО, без да се дублират практическите изисквания.
(5)  В съответствие с оценката на Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета50 съществува необходимост от рационализиране на сроковете за докладване за картите на шума и плановете за действие, за да се осигури достатъчно време за провеждане на обществени консултации по посочените планове. За целта и само еднократно срокът за преразглеждане или актуализиране на плановете за действие е отложен с една година, така че срокът за следващия (четвърти) кръг планове за действие няма да е 18 юли 2023 г., а 18 юли 2024 г. По този начин от четвъртия кръг нататък държавите членки ще разполагат с около две години между изготвянето на картите на шума и приключването на преразглеждането или актуализирането на плановете за действие, а не с една година, както е понастоящем. За следващите кръгове на планиране на действията ще се възстанови петгодишният цикъл за преразглеждане или актуализиране. Освен това с оглед по-добро изпълнение на целите на Директива 2002/49/ЕО и осигуряване на основа за разработване на мерки на равнището на Съюза, докладването от държавите членки следва да се извършва по електронен път. Също така е необходимо да се засили участието на обществеността, като се изисква изчерпателна, точна и съпоставима информация да е обществено достъпна и това задължение да се приведе в съответствие с други относими законодателни актове на Съюза, като например Директива 2007/2/ЕО, без да се дублират практическите изисквания.
_________________
_________________
50 Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно оценката и управлението на шума в околната среда (ОВ L 189, 18.7.2002 г.).
50 Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно оценката и управлението на шума в околната среда (ОВ L 189, 18.7.2002 г.).
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  Въз основа на Доклада на Комисията до Съвета и Европейския парламент за изпълнението на Директива 2007/2/ЕО и оценката по REFIT52 е целесъобразно, с оглед опростяване на изпълнението на същата директива и намаляване на административната тежест, свързана с мониторинга от страна на държавите членки, да се премахне изискването държавите членки да изпращат на Комисията доклади на всеки три години и Комисията да представя на Европейския парламент и на Съвета обобщен доклад, тъй като проверката за пригодност относно докладването потвърди ограничената полза от тези доклади53.
(7)  Въз основа на Доклада на Комисията до Съвета и Европейския парламент за изпълнението на Директива 2007/2/ЕО и оценката по REFIT52 е целесъобразно, с оглед опростяване на изпълнението на същата директива и намаляване на административната тежест, свързана с мониторинга от страна на държавите членки, да се премахне изискването държавите членки да изпращат на Комисията доклади на всеки три години и Комисията да представя на Европейския парламент и на Съвета обобщен доклад, тъй като проверката за пригодност относно докладването потвърди ограничената полза от тези доклади53. Въпреки това Комисията следва да продължи на редовни интервали да извършва оценка на тази директива и да прави оценката обществено достъпна.
_________________
_________________
52 COM(2016)0478 и SWD(2016)0273.
52 COM(2016)0478 и SWD(2016)0273.
53 COM(2017)0312.
53 COM(2017)0312.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Необходимо е изменение на задълженията за докладване по членове 43, 54 и 57 от Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета56. С цел подобряване на прозрачността и намаляване на административната тежест тези разпоредби включват създаването на централна база данни с отворен достъп и възможност за търсене, в която да се въвеждат нетехническите обобщения на проектите и свързаните с тях ретроспективни оценки, предоставянето на изпълнителни правомощия на Комисията да въведе общ формат за представянето на нетехническите обобщения на проектите и свързаните с тях ретроспективни оценки, информирането относно изпълнението и замяната на тригодишното статистическо докладване от страна на Комисията с изискване за създаване на динамична централна база данни на Комисията и предоставяне на информация на годишна основа.
(9)  Необходимо е изменение на задълженията за докладване по членове 43, 54, 57 и 58 от Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета56. С цел подобряване на прозрачността и намаляване на административната тежест тези разпоредби включват създаването на централна база данни с отворен достъп и възможност за търсене, в която да се въвеждат нетехническите обобщения на проектите и свързаните с тях ретроспективни оценки, предоставянето на изпълнителни правомощия на Комисията да въведе общ формат за представянето на нетехническите обобщения на проектите и свързаните с тях ретроспективни оценки, информирането относно изпълнението и замяната на тригодишното статистическо докладване от страна на Комисията с изискване за създаване на динамична централна база данни на Комисията и предоставяне на информация на годишна основа. В контекста на доклад на Комисията от 2017 г.56a клаузата за преразглеждане на тази директива, въведена в член 58 от нея, следва да се преосмисли с оглед на бъдещо преразглеждане.
__________________
__________________
56 Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно защитата на животните, използвани за научни цели (ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 33).
56 Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно защитата на животните, използвани за научни цели (ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 33).
56a Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите в съответствие с член 58 от Директива 2010/63/EС относно защитата на животните, използвани за научни цели COM(2017)0631
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)
(14a)  Поради това директиви 86/278/ЕИО, 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС, Регламент (ЕО) № 166/2006, Регламент (ЕС) № 995/2010, Регламент (ЕО) № 338/97 и Регламент (ЕО) № 2173/2005 следва да бъдат съответно изменени,
Изменение 10
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Директива 86/278/ЕИО
Член 2 – параграф 1 – буква г a (нова)
-1.  В член 2 се добавя следната буква:
„га) „услуги за пространствени данни“ означава: операциите, които могат да бъдат извършени чрез използване на компютърно приложение, по пространствените данни, съдържащи се в масив от пространствени данни, или по свързаните с тях метаданни, съгласно определението в член 3, параграф 4 от Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета*;
__________________
*Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).
Изменение 11
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1 a (нова)
Директива 86/278/ЕИО
Член 2 – параграф 1 – буква г б (нова)
-1a.  В член 2 се добавя следната буква:
„гб) „масив от пространствени данни“ означава: определяем набор от пространствени данни съгласно определението в член 3, параграф 3 от Директива 2007/2/ЕО.“.
Изменение 12
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 86/278/ЕИО
Член 10 – параграф 1 – буква г
г)   имената и адресите на получателите на утайките и мястото, където утайката ще се използва;
заличава се
Изменение 13
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 86/278/ЕИО
Член 10 – параграф 1 – буква д
д)  всяка друга информация във връзка с транспонирането и прилагането на настоящата директива, предоставена от държавите членки на Комисията съгласно член 17.
заличава се
Изменение 14
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 86/278/ЕИО
Член 10 – параграф 1 – алинея 2
За представяне на масивите от пространствени данни, включени в информацията, регистрирана в тези данни, се използват услуги за пространствени данни съгласно определението в член 3, параграф 4 от Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета*.
За представяне на масивите от пространствени данни, включени в информацията, регистрирана в тези данни, се използват услуги за пространствени данни.
Изменение 15
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 86/278/ЕИО
Член 10 – параграф 2 – алинея 1
Посочените в параграф 1 данни се предоставят на обществеността за всяка календарна година в срок до три месеца след нейния край, в консолидиран формат, както е предвидено в приложението към Решение 94/741/ЕО на Комисията**, или друг формат, предоставен съгласно член 17.
Посочените в параграф 1 данни се предоставят на обществеността и се дава лесен достъп до тях за всяка календарна година в срок до три месеца след нейния край, в консолидиран формат, както е предвидено в приложението към Решение 94/741/ЕО на Комисията**, или друг формат, предоставен съгласно член 17.
Изменение 16
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 86/278/ЕИО
Член 10 – параграф 3
3.  Информация за начините на обработка и резултатите от анализите се предоставя при молба от страна на компетентните органи.
3.  Информация за начините на обработка и резултатите от анализите се предоставя на компетентните органи.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 86/278/ЕИО
Член 17
На Комисията се предоставят правомощия да определи посредством акт за изпълнение формата, в съответствие с който държавите членки следва да предоставят информация относно изпълнението на Директива 86/278/ЕИО, както се изисква в член 10 от същата директива. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2. Службите на Комисията публикуват общ за Съюза преглед, в това число карти, въз основа на данните, предоставени от държавите членки съгласно членове 10 и 17.
На Комисията се предоставят правомощия да определи посредством акт за изпълнение формата, в съответствие с който държавите членки следва да предоставят информация относно изпълнението на Директива 86/278/ЕИО, както се изисква в член 10 от същата директива. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2. Службите на Комисията публикуват общ за Съюза преглед, в това число карти, въз основа на данните, предоставени от държавите членки съгласно членове 10 и 17. В светлината на тези данни, ако е необходимо, Комисията също така представя подходящи предложения за по-добро опазване на почвата и околната среда.
Изменение 17
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4
Директива 2002/49/ЕО
Член 10 – параграф 2
2.  Държавите членки гарантират, че информацията от стратегическите карти на шума и обобщенията на плановете за действие, които са посочени в приложение VI, се изпращат на Комисията в срок от шест месеца от датите, които са посочени съответно в членове 7 и 8. За тази цел държавите членки докладват информацията единствено по електронен път в хранилището на данни, което предстои да бъде създадено по процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 3. В случай че дадена държава членка желае да актуализира информация, при предоставянето на актуализираната информация в хранилището на данни тя трябва да опише разликите между актуализираната и първоначалната информация и причините за актуализацията.
2.  Държавите членки гарантират, че информацията от стратегическите карти на шума и обобщенията на плановете за действие, които са посочени в приложение VI, се изпращат на Комисията в срок от шест месеца от датите, които са посочени съответно в членове 7 и 8. За тази цел държавите членки докладват информацията единствено по електронен път в задължително хранилище на данни. В случай че дадена държава членка желае да актуализира информация, при предоставянето на актуализираната информация в хранилището на данни тя трябва да опише разликите между актуализираната и първоначалната информация и причините за актуализацията.
Изменение 18
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
Директива 2002/49/ЕО
Член 10 – параграф 2 а (нов)
4а.  В член 10 след параграф 2 се вмъква следният параграф:
„2а. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 12а за допълване на настоящата директива по отношение на създаването на задължително хранилище на данни, както е посочено в параграф 2, и подробните правила за цифровия механизъм за обмен на информация, така че да се споделя информацията от стратегическите карти на шума и обобщенията на плановете за действие.“.
Изменение 19
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4 б (нова)
Директива 2002/49/ЕО
Член 12 а (нов)
4б.  Добавя се следният член:
„Член 12a
Упражняване на делегирането
1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 10, параграф 2а, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 10, параграф 2а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество*.
5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 10, параграф 2а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
__________________
* OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5
Директива 2002/49/ЕО
Приложение VI – точка 3
5.  В приложение VI точка 3 се заменя със следното:
5.  В приложение VI точка 3 се заличава.
3.  Механизъм за обмен на информация
„Комисията, подпомагана от Европейската агенция за околна среда, разработва задължителен цифров механизъм за обмен на информация с цел споделяне на информацията от стратегическите карти на шума и обобщенията на плановете за действие, както е посочено в член 10, параграф 2, в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 3.“
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Директива 2004/35/ЕО
Член 2 – параграф 1 – точка 16 a (нова)
-1.  В член 2 се добавя следната точка:
„16а. „услуги за пространствени данни“ означава операциите, които могат да бъдат извършени чрез използване на компютърно приложение, по пространствените данни, съдържащи се в масив от пространствени данни или по свързаните с тях метаданни, съгласно определението в Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета*;
__________________
*Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).
Изменение 22
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2
Директива 2004/35/ЕО
Член 18 – параграф 1
Държавите членки гарантират, че подходяща и актуална информация, като минимум за непосредствени заплахи от щети, е на разположение на обществеността в отворен формат на данните онлайн в съответствие с приложение VI към настоящата директива и с член 7, параграф 4 от Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета*. За всеки инцидент като минимум се предоставя информацията, посочена в приложение VI към настоящата директива.
1.   Държавите членки гарантират, че подходяща и актуална информация, като минимум за непосредствени заплахи от щети, е на разположение на обществеността и на Комисията в отворен формат на данните онлайн в съответствие с приложение VI към настоящата директива и с член 7, параграф 4 от Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета*. За всеки инцидент като минимум се предоставя информацията, посочена в приложение VI към настоящата директива.
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2
Директива 2004/35/ЕО
Член 18 – параграф 1 а (нов)
1а.  Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 18а за изменение на приложение VI към настоящата директива по отношение на подробните критерии, съгласно които се класифицират мащабът и видът на екологичните щети.
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2
Директива 2004/35/ЕО
Член 18 – параграф 2
2.  За представяне на масивите от пространствени данни, включени в информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член, като пространственото местоположение на инцидентите, се използват услуги за пространствени данни съгласно определението в член 3, параграф 4 от Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета**.
2.  За представяне на масивите от пространствени данни, включени в информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член, като пространственото местоположение на инцидентите, се използват услуги за пространствени данни .
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2
Директива 2004/35/ЕО
Член 18 – параграф 3
3.  Службите на Комисията публикуват общ за Съюза преглед, в това число карти, въз основа на данните, предоставени от държавите членки съгласно параграф 1.
3.  Службите на Комисията публикуват общ за Съюза преглед, включително карти, въз основа на данните, предоставени от държавите членки съгласно параграф 1, и го актуализират редовно.
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2
Директива 2004/35/ЕО
Член 18 - параграф 4 – уводна част
4.  Комисията редовно извършва оценка на настоящата директива. Наред с останалото оценката се основава на следните елементи:
4.  Не по-късно от 1 януари 2022 г. и най-малко на всеки пет години след това Комисията извършва оценка на настоящата директива и нейното прилагане. Наред с останалото оценката се прави обществено достъпна и се основава на следните елементи:
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2
Директива 2004/35/ЕО
Член 18 – параграф 4 – буква б a (нова)
ба)  анализ на развитието и относимите промени в държавите членки.
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2
Директива 2004/35/ЕО
Член 18 – параграф 4 а (нов)
4а.   Комисията информира своевременно Европейския парламент и Съвета относно резултатите от оценката по параграф 4 и ако е необходимо, представя подходящи законодателни предложения.
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2
Директива 2004/35/ЕО
Член 18 – параграф 4 б (нов)
4б.   В посочената в параграф 4 оценка следва също така да се разгледа въпросът за разширяване на определението за „екологични щети“, както е посочено в член 2, параграф 1, и на обхвата на настоящата Директива, за да включи вредите за човешкото здраве, така че да се въведат и щетите за въздуха, които може да причинят значителни рискове за здравето.
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
Директива 2004/35/ЕО
Член 18 а (нов)
2а.  Вмъква се следният член:
„Член 18a
Упражняване на делегирането
1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 18, параграф 1а, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент].
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 18, параграф 1а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество*.
5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 18, параграф 1а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“
__________________
* OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 3
Директива 2004/35/ЕО
Приложение IV – параграф 1 – уводна част
Информацията, посочена в член 18, параграф 1, се отнася до емисии, събития или инциденти, които предизвикват екологични щети или представляват непосредствена заплаха от щети, като за всеки отделен случай се предоставя следната информация и данни:
Информацията, посочена в член 18, параграф 1, включва списък с емисии, събития или инциденти, които предизвикват екологични щети или представляват непосредствена заплаха от щети, като за всеки отделен случай се предоставя следната информация и данни:
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 3
Директива 2004/35/ЕО
Приложение VI – точка 7 – буква в а (нова)
ва)   съответни съдебни производства;
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 1 – буква а а (нова)
Директива 2007/2/ЕО
Член 21 – параграф 2 – буква в a (нова)
аа)  в параграф 2 се добавя следната буква:
„ва) анализ на развитието на инфраструктурата за INSPIRE в държавите членки;“;
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2
Директива 2007/2/ЕО
Член 23 – параграф 2 – уводна част
Комисията редовно извършва оценка на настоящата директива. Наред с останалото оценката се основава на следните елементи:
Не по-късно от 1 януари 2022 г. и най-малко на всеки пет години след това Комисията извършва оценка на настоящата директива и нейното прилагане и я прави обществено достъпна. Наред с останалото оценката се основава на следните елементи:
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2
Директива 2007/2/ЕО
Член 23 – параграф 2 a (нов)
Комисията информира своевременно Европейския парламент и Съвета относно резултатите от оценката по втория параграф и ако е необходимо, представя подходящи законодателни предложения.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 1
Директива 2009/147/ЕО
Член 12 – параграф 1
1.   Успоредно с доклада, който се изготвя по същото време съгласно член 17 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета*, на всеки шест години държавите членки изпращат на Комисията доклад относно изпълнението на предприетите съгласно настоящата директива мерки и основното въздействие на тези мерки. В този доклад се включва по-специално информация относно състоянието и тенденциите при дивите видове птици, защитени по силата на настоящата директива, заплахите и натиска върху тях, предприетите мерки за опазването им и приноса на мрежата от специални защитени зони за постигане на целите, посочени в член 2 от настоящата директива.“;
1.  Успоредно с доклада, който се изготвя по същото време съгласно член 17 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета*, на всеки шест години държавите членки изпращат на Комисията доклад относно изпълнението на предприетите съгласно настоящата директива мерки и основното въздействие на тези мерки. Този доклад се прави публично достъпен и в него се включва по-специално информация относно състоянието и тенденциите при дивите видове птици, защитени по силата на настоящата директива, заплахите и натиска върху тях, предприетите мерки за опазването им и приноса на мрежата от специални защитени зони за постигане на целите, посочени в член 2 от настоящата директива.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 2
Директива 2009/147/ЕО
Член 12 – параграф 2 – първо изречение
2.  Комисията, подпомагана от Европейската агенция за околна среда, подготвя на всеки шест години обобщен доклад, разработен въз основа на информацията, посочена в параграф 1.
2.  Комисията, подпомагана от Европейската агенция за околна среда, подготвя и публикува на всеки шест години обобщен доклад, разработен въз основа на информацията, посочена в параграф 1.
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 2 – буква а
Директива 2010/63/ЕС
Член 54 – параграф 1 – алинея 3
Службите на Комисията публикуват преглед за Съюза въз основа на данните, представени от държавите членки.
Не по-късно от 6 месеца след представянето от държавите членки на данните, посочени във втора алинея, службите на Комисията публикуват и редовно актуализират преглед за Съюза въз основа на тези данни.
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 2 – буква б
Директива 2010/63/ЕС
Член 54 – параграф 4
4.  Комисията определя общ формат и съдържание за предоставяне на информацията по параграфи 1, 2 и 3 в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 56, параграф 3.“;
4.  Комисията определя общ формат и съдържание за предоставяне на информацията по параграфи 1, 2 и 3 в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 56, параграф 3.“;
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
Директива 2010/63/ЕС
Член 56 – параграф 3
2а.   В член 56 параграф 3 се заменя със следното:
3.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.
3. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.“;
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 166/2006
Член 7 – параграф 2
2.  Ежегодно държавите членки предоставят на Комисията чрез електронен трансфер доклад, съдържащ всички данни, посочени в член 5, параграфи 1 и 2, във формат и срок, които се определят от Комисията посредством актове за изпълнение в съответствие с процедурата, посочена в член 19, параграф 2. При всички случаи срокът за докладване не е по-късно от девет месеца след края на годината за докладване.
2.  Не по-късно от 31 март всяка година държавите членки предоставят на Комисията чрез електронен трансфер доклад, съдържащ всички данни, посочени в член 5, параграфи 1 и 2, във формат, който се определя от Комисията посредством актове за изпълнение в съответствие с процедурата, посочена в член 19, параграф 2. При всички случаи срокът за докладване не е по-късно от девет месеца след края на годината за докладване.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 995/2010
Член 20 – параграф 1
1.  До 30 април всяка година държавите членки предоставят на обществеността и на Комисията информация относно прилагането на настоящия регламент през предходната календарна година. Комисията може да определи посредством актове за изпълнение формата и процедурата, които държавите членки трябва да следват, за да предоставят тази информация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 18, параграф 2.
1.  Най-късно до 30 април всяка година държавите членки предоставят на обществеността и на Комисията информация относно прилагането на настоящия регламент през предходната календарна година. Комисията може да определи посредством актове за изпълнение формата и процедурата, които държавите членки трябва да следват, за да предоставят тази информация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 18, параграф 2.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
Регламент 995/2010/ЕС
Член 20 – параграф 3
3.  До 3 декември 2015 г. и на всеки шест години след това Комисията, въз основа на информацията и опита, свързани с прилагането на настоящия регламент, прави преглед на неговото действие и ефективност, включително по отношение предотвратяването на пускането на вътрешния пазар на незаконно добит дървен материал или на изделия, получени от такъв дървен материал. Тя обръща по-специално внимание на административните последици за малките и средните предприятия и на продуктовия обхват. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно резултатите от прегледа и ако е необходимо, придружава тези доклади с подходящи законодателни предложения.
3.  До 3 декември 2021 г. и на всеки пет години след това Комисията, въз основа на информацията и опита, свързани с прилагането на настоящия регламент, прави преглед на неговото действие и ефективност, включително по отношение предотвратяването на пускането на вътрешния пазар на незаконно добит дървен материал или на изделия, получени от такъв дървен материал. Тя обръща по-специално внимание на административните последици за малките и средните предприятия и на продуктовия обхват. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно резултатите от прегледа и ако е необходимо, придружава тези доклади с подходящи законодателни предложения.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 2173/2005
Член 8 – параграф 1
1.  До 30 април всяка година държавите членки предоставят на обществеността и на Комисията информация относно прилагането на настоящия регламент през предходната календарна година.
1.  Най-късно до 30 април всяка година държавите членки предоставят на обществеността и на Комисията информация относно прилагането на настоящия регламент през предходната календарна година.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 2173/2005
Член 9 – параграф 1
До декември 2021 г. и на всеки шест години след това въз основа на информацията и опита по прилагането на настоящия регламент Комисията извършва преглед на неговото действие и ефективност. При този преглед тя взема под внимание напредъка по прилагането на доброволните споразумения за партньорство. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно резултата от прегледа и — когато е целесъобразно — придружава тези доклади с предложения за усъвършенствания на схемата на разрешителни FLEGT.
До декември 2021 г. и на всеки пет години след това въз основа на информацията и опита по прилагането на настоящия регламент Комисията извършва преглед на неговото действие и ефективност. При този преглед тя взема под внимание напредъка по прилагането на доброволните споразумения за партньорство. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно резултата от прегледа на всеки пет години и — когато е целесъобразно — придружава тези доклади с предложения за усъвършенствания на схемата на разрешителни FLEGT.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 338/97
Член 15 – параграф 4 – буква в
в)  Без да се нарушава член 20, една година преди всяко заседание на конференцията на страните по конвенцията управителните органи на държавите членки представят на Комисията цялата информация, отнасяща се за съответния предходен период, която е необходима за изготвяне на отчета, посочен в член VIII, параграф 7, буква б) от конвенцията, и еквивалентната информация относно разпоредбите в настоящия регламент, които попадат извън обхвата на конвенцията. Информацията, която трябва да се представи, и формата на представянето ѝ се определят от Комисията в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 18, параграф 2.
в)  Без да се нарушава член 20, една година преди всяко заседание на конференцията на страните по конвенцията управителните органи на държавите членки представят на Комисията цялата информация, отнасяща се за съответния предходен период, която е необходима за изготвяне на отчета, посочен в член VIII, параграф 7, буква б) от конвенцията, и еквивалентната информация относно разпоредбите в настоящия регламент, които попадат извън обхвата на конвенцията. Форматът на представянето ѝ се определя от Комисията в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 18, параграф 2.
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 a (нов)
Регламент (ЕО) № 338/97
Член 18 – параграф 2
В член 18 параграф 2 се заменя със следното:
2.  При позоваване на настоящия член, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/EО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.
„2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.“.
Периодът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца. По отношение на задачите на Комисията, посочени в член 19, точки 1 и 2, ако след изтичането на период три месеца от датата на сезиране на Съвета последният не предприеме действия, предлаганите мерки се приемат от Комисията.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0324/2018).


Ролята на финансовото участие на работниците и служителите за създаването на работни места и за реинтеграцията на безработните лица на пазара на труда
PDF 153kWORD 59k
Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2018 г. относно ролята на финансовото участие на работниците и служителите за създаването на работни места и за реинтеграцията на безработните лица на пазара на труда (2018/2053(INI))
P8_TA(2018)0400A8-0293/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално член 3 от него,

—  като взе предвид член 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), който изисква от ЕС да насърчава висока степен на заетост, да осигурява адекватна социална закрила, да води борба срещу социалното изключване, както и да гарантира високо равнище на образование, обучение и опазване на човешкото здраве,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 7 декември 2015 г. относно насърчаването на социалната икономика като основен двигател на икономическото и социалното развитие в Европа,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 юни 2016 г., озаглавено „Европейска програма за икономиката на сътрудничеството“ (COM(2016)0356),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 27 март 2014 г., озаглавено „Дългосрочното финансиране на европейската икономика“ (COM(2014)0168),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 12 декември 2012 г., озаглавено „План за действие: Европейско дружествено право и корпоративно управление — модерна правна рамка за по-ангажирани акционери и по-устойчиви предприятия“ (COM(2012)0740),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 октомври 2012 г., озаглавено „Акт за единния пазар II — Заедно за нов растеж“ (COM(2012)0573),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено: „Европа 2020: стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

—  като взе предвид препоръката на Комисията от 3 октомври 2008 г. относно активното приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда(1),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 25 юни 2008 г., озаглавено „Мисли първо за малките!“ „Small Business Act“ за Европа“ (COM(2008)0394), и работните програми на Комисията за 2008 г. и 2009 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 март 2006 г., озаглавено „Изпълнение на Лисабонската програма на Общността за растеж и работни места: прехвърляне на предприятия — приемственост чрез ново начало“ (COM(2006)0117),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 5 юли 2002 г., озаглавено „Рамка за насърчаване на финансовото участие на служителите“ (COM(2002)0364), и резолюцията на Парламента от 5 юни 2003 г.(2) по същия въпрос,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) от 21 октомври 2010 г., озаглавено „Финансово участие на работниците в Европа“,

—  като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2013 г. относно информиране и консултиране на работниците, прогнозиране и управление на преструктурирането(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 януари 2014 г. относно финансовото участие на служителите в приходите на дружествата(4), както и становището на комисията по икономически и парични въпроси (2013/2127(INI)),

—  като взе предвид проучването по искане на комисията по заетост и социални въпроси на Парламента, озаглавено „Финансово участие на служителите в приходите на дружествата“, което беше публикувано през септември 2012 г.,

—  като взе предвид средносрочния преглед на плана за действие за съюз на капиталовите пазари, публикуван на 8 юни 2017 г. (COM(2017)0292),

—  като взе предвид пилотния проект на Комисията, озаглавен „Насърчаване на ангажираността и участието на работниците и служителите“, чийто окончателен вариант беше публикуван през 2014 г.,

—  като взе предвид доклад PEPPER IV, озаглавен „Сравнителен анализ на участието на служителите в печалбите и резултатите на предприятията в държавите членки и държавите — кандидатки за членство в Европейския съюз“, който беше публикуван през октомври 2009 г. от Берлинския свободен университет,

—  като взе предвид доклад PEPPER III, озаглавен „Насърчаване на участието на служителите в печалбите и резултатите на предприятията в новите държави членки и в държавите — кандидатки за членство в Европейския съюз“, който беше публикуван през юни 2006 г. от Берлинския свободен университет,

—  като взе предвид доклада на независимата експертна група на високо равнище от 18 декември 2003 г. относно транснационалните пречки пред увеличаването на финансовото участие на служителите в транснационалните предприятия,

—  като взе предвид доклад PEPPER II, озаглавен „Насърчаване на участието на наетите лица в печалбите и резултатите на предприятията (в това число дялово участие) в държавите членки“, който беше публикуван от Комисията през януари 1997 г. (COM(1996)0697),

—  като взе предвид доклад PEPPER I, озаглавен „Насърчаване на участието на служителите в печалбите и резултатите на предприятията“, който беше публикуван през март 1991 г. от Комисията и Европейския университетски институт,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A8‑0293/2018);

А.  като има предвид, че съществуват няколко модела за финансово участие на служителите (ФУС), които могат да бъдат избирани от даден служител: споделяне на печалбата, дялово участие на отделните служители, участие на работниците в собствеността при кооперативни модели и планове за придобиване на акции от служителите (ППАС);

Б.  като има предвид, че най-подходящият модел за финансово участие на служителите трябва да бъде подбран внимателно от отделното дружество и неговите работници, като се отчитат надлежно специфичните национални правила в областта на данъчното облагане и секторният контекст, и като има предвид, че този модел ще зависи главно от размера, дейността и статута на дружеството, особено ако то е регистрирано на фондовата борса; като има предвид, че не е целесъобразно да се разработва всеобхватен „универсален“ модел на равнище ЕС за финансовото участие на служителите;

В.  като има предвид, че данните от проучването за европейските дружества от 2013 г. сочат(5), че схемите за финансово участие на служителите могат да се различават значително в зависимост от характеристиките на предприятието ; като има предвид, че 62% от европейските предприятия използват някаква форма на променливо заплащане, като разпределението на печалбата е отговорно за 30%, а заплащането, свързано с представянето на групата, отговаря за 25%; като има предвид, че схемите за дялово участие се използват от 5% от дружествата; като има предвид, че схемите за ФУС са по-ясно изразени в частния сектор, отколкото в публичния сектор (с някои изключения в национален мащаб), както и в някои икономически сектори, особено в сектора на информационните и комуникационните технологии, финансите и застраховането и консултантските услуги; като има предвид, че е по-вероятно тези схеми за ФУС да бъдат използвани от големите дружества, отколкото от малките и средните предприятия, и като също така има предвид, че тези системи се срещат по-често в дружества с чуждестранен капитал или в многонационални дружества и в дружества, разположени в централни или напреднали от икономическа гледна точка(6) региони;

Г.  като има предвид, че ППАС са форма на ФУС с използване на междинен субект, който може да упражнява правото на глас или да изпълнява други форми на управление от името на служителите, които могат да изберат тези форми на управление доброволно;

Д.  като има предвид, че схемите за финансово участие на служителите, включващи работниците в консултации и вземане на решения, носят доказани(7) ползи както за служителите, така и за дружеството, включително по отношение на устойчивото управление, прозрачността, социалния диалог, взаимното уважение между работодатели и служители и други аспекти, като например набиране на служители, задържане на тези служители, мотивацията, задоволеността от работата и развитието на уменията, както и общото представяне и рентабилността;

Е.  като има предвид, че участието на работниците и служителите в процеса на вземане на решения би могло да подобри организационната ефективност и качеството на трудовия живот на служителите, и като има предвид, че то би могло да действа като инструмент за иновации на работното място(8) за насърчаване на чувството за принадлежност, увеличаване на потока на информация в дружеството и повишаване на нивото на доверие между работодателите и служителите;

Ж.  като има предвид, че схемите за финансово участие на служителите могат да оказват положително въздействие върху икономиката на държавите членки чрез подпомагане на дружествата, включително МСП, и пазара на труда; като има предвид, че финансовото участие на работниците в техните дружества може да допринася за удовлетвореността от работните места, чувството за принадлежност, взаимното уважение между работодателите и работниците и цялостните резултати, и може да помага на служителите да намират възможности в своите държави на произход;

З.  като има предвид, че в контекста на развитието на Съюза на капиталовите пазари (СКП) ФУС може да допринася за постигането на целите на СКП за приобщаващ растеж и прозрачност в икономическата дейност; като имат предвид, че ФУС, ако е свързано с обучение за участниците, предоставяно от дружества и държави членки, би могло да води до подобряване на финансовото образование сред гражданите на ЕС, което потенциално ще намали нежеланието им да инвестират и евентуално да увеличат инвестициите на дребно;

И.  като има предвид, че Европейската стратегия за заетостта и стратегията „Европа 2020“ определят приоритети за подобряване на качеството на работните места и за гарантиране на по-добри условия на труд; като има предвид, че увеличаването на участието на служителите във финансовите резултати на дружествата и предлагането на по-добри възнаграждения биха могли да спомогнат за постигането на тези цели;

Й.  като има предвид, че е от съществено значение ФУС да се придружава от висока степен на информиране и на обучение на служителите, както и на консултации с тях, така че те да бъдат напълно запознати с условията на схемите за финансово участие, в които биха могли да се включат, и да могат по този начин, при пълно познаване на фактите, да оценят потенциалните ползи и рискове от тези схеми, като например в случай на несъстоятелност на дружеството;

К.  като има предвид, че чрез финансовото участие на служителите, чрез засилен социален диалог и вземане на стратегически решения работодателите могат да инвестират във възможности за развитие на тяхната работна сила, като по този начин допринасят за борбата срещу социалното изключване и за осигуряването на високо ниво на обучение;

Л.  като има предвид, че чрез включването на работниците и служителите в процеса на вземане на решения, в зависимост от спецификата на схемата, ФУС може в някои случаи да помага на предприятията, включително на малки и средни предприятия (МСП), по отношение на преструктурирането и непрекъснатостта на стопанската дейност чрез решаване на проблемите с приемствеността в дружествата и с приемствеността между поколенията, най-вече в семейните предприятия;

М.  като има предвид, че следва да се има предвид, че финансовото участие на служителите съдържа в себе си положителни и отрицателни елементи;

Н.  като има предвид, че ФУС крие в себе си и финансови рискове, но че също така би могло да действа като буфер, който дава възможност за бонуси или други възнаграждения и който гарантира, че работниците разполагат с портфейл от запазени акции; като има предвид, че ППАС може в частност да бъде пример за изкупуване на некотирани дружества от техните служители, при които приоритетният процес на изкупуване може да позволява на служителите потенциално да запазят своите собствени работни места, когато има възможност за изкупуване от страна на други дружества;

О.  като има предвид, че поради тази причина е необходимо да се предприемат мерки за предпазване на служителите от рисковете, пред които са изправени, като например да загубят своята работа и инвестирания капитал, когато техният работодател е засегнат от криза; като има предвид, че ФУС не може да се използва за намаляване на социалните и трудовите права, придобити от служителите от работниците, че то не трябва да замества нормалното основно възнаграждение, други форми на възнаграждение или вноски към пенсионните схеми и не трябва да бъде начин за прехвърляне на рисковете към работника или за неспазване на трудовото законодателство;

П.  като има предвид, че участието във ФУС следва да остане доброволно за служителите, по-специално в МСП, като това не оказва влияние върху тяхната мобилност на пазара на труда, върху тяхната социална сигурност или върху техните права да предприемат колективни действия; като има предвид, че поради това служителите следва да имат по всяко време достъп до информация относно икономическото състояние на дружеството, с изключение на неговите търговски тайни и поверителна търговска информация, и да бъдат информирани за предимствата и недостатъците на всяка налична схема за ФУС;

Р.  като има предвид, че фискалните стимули са ключови елементи за насърчаване на финансовото участие на служителите, които могат да се окажат доходоносни в средносрочен и дългосрочен план, като се има предвид, че държавите, които имат дълга традиция на финансовото участие на служителите имат също така най-развитите форми на участие на наетите лица в собствеността и най-високите данъчни ползи;

С.  като има предвид, че активните политики за заетост, като например подкрепата за действителна самостоятелна заетост и редовното и социално предприемачество, са важни инструменти за реинтегриране на безработните на пазара на труда, в съответствие с Европейския план за действие за предприемачеството, приет през януари 2013 г.;

Т.  като има предвид, че настоящият Европейски социален фонд насърчава социалното предприемачество и социалната и солидарна икономика и че очакваният ЕСФ плюс следва да продължи да играе същата роля; като има предвид, че ФУС може да оказва ценен принос за развитието на социалната и солидарна икономика, например чрез повишаване на достъпността на инвестициите или финансирането;

У.  като има предвид, че финансовото участие на служителите може да допълва програми на ЕС, насочени към подобряване на достъпа до капитал, по-специално за МСП, като например програмата COSME, програмата InnovFin, програмата „Творческа Европа“ и европейските структурни и инвестиционни фондове;

Ф.  като има предвид, че ФУС може да служи като инструмент, допълващ Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, който помага на хората, изгубили работата си вследствие на големи структурни промени, настъпили поради глобализацията или икономическата и финансова криза, чрез мерки за преквалификация, обучение, помощ за самостоятелна заетост, за започване на стопанска дейност и за придобиване на предприятията от служителите;

Х.  като има предвид, че насоките на ЕС за ФУС могат да помогнат на държавите членки да разработят рамки за схеми за ФУС, които биха могли да доведат до ползи както за работодателите, така и за служителите, както и да повишат обществената осведоменост за ФУС;

1.  призовава Комисията да обмисля подходящи препоръки за насърчаване на държавите членки и дружествата, по-специално МСП, да разработват и предлагат схеми за финансово участие на служителите от полза и в интерес и на служителите, и на дружествата; подчертава, че тези схеми следва да:

   защитава безопасността на доходите на работниците,
   не водят до експлоатация на работниците в ситуация на криза,
   не изместват предприемаческия риск към работниците;
   гарантират висока степен на защита на инвестициите на работниците;

2.  призовава държавите членки да предоставят стимули с незадължителен характер, включително данъчни стимули, които не отменят националните правила за данъчно облагане, в съответствие с принципите на най-добрите практики, при насърчаване на схемите за участие на служителите в собствеността между предприятията и служителите, като същевременно подкрепят най-високите стандарти на социална защита за служителите и съхраняват тяхното право на колективни действия;

3.  подчертава, че ФУС трябва да бъде вградено в система за участие на работниците, например в процеса на вземане на решения на дружеството, включително чрез представители на работниците, както и че ФУС не трябва да бъде заместител на справедливите и достойни възнаграждения, нито алтернатива на публичните пенсии или на колективно договорените пенсионни схеми;

4.  призовава Комисията да изпълнява „плана за действие“ от пет точки, включен в окончателния доклад на пилотния проект за насърчаване на дяловото участие на служителите от 2014 г.;

5.  признава връзката между законодателните мерки на национално равнище, които благоприятстват схемите за финансово участие на служителите, и броя на предприятията и служителите, които ги използват;

6.  подчертава транснационалните пречки, пред които са изправени както дружествата, предлагащи такива схеми в няколко държави членки, така и служителите, а именно несъответствия в законодателството и опасност от двойно данъчно облагане, които могат да създадат съществени административни разходи и да оказват отрицателно въздействие върху свободата на движение на работниците, която играе важна роля за борбата с проблема с безработицата и засилването на сближаването и интеграцията между държавите членки;

7.  призовава Комисията и държавите членки да повишават осведомеността, както е препоръчано в окончателния доклад на пилотния проект за насърчаване на участието на служителите в собствеността от 2014 г., да се възползват от резултатите от научноизследователските проекти и да насърчават трансграничния обмен на най-добри практики, както и да предложат набор от прости, елементарни и основни модели за подкрепа;

8.  призовава Комисията и държавите членки да предоставят специални уебсайтове, които да включват образец на споразумения за споделяне на печалбата за МСП и микропредприятията с цел улесняване на изпълнението, както и информация за приложените рискове и други подходящи материали; освен това приканва Комисията и държавите членки, с подкрепата на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, да продължават да събират данни относно използването и разпространението на схемите за финансово участие, както и да проучват влиянието на финансовото участие върху функционирането на дружеството, качеството на неговата работата и способността на предприятието да задържа работниците;

9.  призовава държавите членки и Комисията да подпомагат дружествата, които проявяват интерес към ФУС, с решения и конкретни мерки за подкрепа, за да се избягват прекомерните административни разходи и разходите за разработване, свързани с прилагането на ФУС, особено в МСП, и да насърчават стопанските субекти, които възлагат дейности на външни изпълнители, като банки или инвестиционни фондове, да предлагат прости схеми за ФУС, съобразени с този вид дружества, като същевременно гарантират, че посредниците не се възползват от най-малките дружества и че няма скрити разходи ;

10.  призовава Комисията и държавите членки да насърчават финансовото образование, за да се дават правомощия на гражданите на ЕС и да се повишава осведомеността относно последиците от ФУС;

11.  призовава Комисията и държавите членки да работят съвместно със социалните партньори, с организациите за участие на служителите в собствеността и с други заинтересовани страни в началото на процеса, за да разработват най-подходящите рамки за ФУС, и когато дадена схема за ФУС бъде сметната за целесъобразна, да договарят тази схема за всяко отделно предприятие, като се има предвид мащабът на дружеството, видът на дружеството, заетите в него лица и финансовото положение, а също така и националното законодателство и практики;

12.  препоръчва механизмите и инструментите на спестовните схеми на служителите да бъдат договаряни на браншово равнище, за да се предоставят на МСП и микропредприятията стандартни споразумения, които могат да се прилагат пряко и лесно от тези предприятия;

13.  подчертава, че ФУС следва да бъде отворено за всички работници и служители на недискриминационна основа, независимо от възраст, пол, националност, работата на пълно/непълно работно време и др.;

14.  добавя, че диференциацията между служителите може да бъде оправдана, за да се откликва на различните потребности и интереси на служителите, като например плановете за ограничено достъпни акции, които са запазени за ръководни кадри;

15.  счита, че ППАС следва също така да позволяват на служителите да използват свързаната с ППАС сметка за субект, различен от настоящия работодател, с цел смекчаване на риска от концентрация, особено за МСП;

16.  припомня, че решението за присъединяване към схемите за финансово участие на служителите следва бъде изцяло доброволно, което означава, че не следва да бъдат предприемани действия, срещу служители, които решават да не се присъединят към схемата, и че ако те все пак изразят съгласие да се присъединят, това участие следва да се основава на съответното обучение и информираното съгласие на дадения служител, който е напълно осведомен относно своите права, задължения и рискове, относно положението на дружеството, относно предимствата и недостатъците на всяка схема, относно свързаните с данъчното облагане последици при присъединяването към схемата, както и относно условията, които се прилагат, когато той напуска дружеството или схемата;

17.  счита, че ФУС не следва да заменя или да води до намаляване на нормалното основно възнаграждение, нито други форми на вноски, като например социалноосигурителни вноски, а следва да допълва всички социални и договорни права, като това е предварително условие за изпълнение на ФУС;

18.  счита, че следва да бъдат разработвани повече връзки между ФУС и социалната икономика, особено чрез програми, като например програмата „Творческа Европа“, които предоставят микрокредити в размер до 25 000 евро за малки предприятия и социални предприятия;

19.  призовава Комисията и държавите членки да вземат предвид бързото развитие и промените на пазара на труда и произтичащите от това предизвикателства, що се отнася до уменията, цифровизацията, автоматизацията, имуществените неравенства и съкращенията в социалното осигуряване, както и непрестанното създаване на нови възможности за подкрепа и защита на работниците и за създаване на възможности за тяхното развитие в професионален и личен план;

20.  подчертава важната роля, която може да играе ФУС при развиването на предприемаческия дух и предприемачеството, като улеснява търсенето и достъпа до капитали, по-специално за новосъздадените предприятия;

21.  подчертава, че въпреки че микропредприятията играят важна роля в икономиката на повечето държави — членки на ЕС, за тях все още не се прилагат подпомагащи мерки за дялово участие на служителите;

22.  приветства инициативите, ръководени от генерални дирекции на Комисията, като например DG EMPL, FISMA и GROW, за подпомагане на заетостта, МСП и съюза на капиталовите пазари, и призовава за координиран подход за оптимално използване на наличните ресурси, като се има предвид, че крайният бенефициент е гражданинът на ЕС;

23.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 307, 18.11.2008 г., стр. 11.
(2) ОВ C 68 E, 18.3.2004 г., стр. 429.
(3) ОВ C 440, 30.12.2015 г., стр. 23.
(4) ОВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 41.
(5) Трето проучване на европейските дружества, Eurofound, 2013 г.
(6) Промени в системите за трудово възнаграждение и възнаграждение, Eurofound, 2016 г.
(7) Годишно икономическо проучване на дяловото участие на наетите лица в европейските държави.
(8) Новаторски промени в европейските дружества, Eurofound 2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност