Seznam 
Přijaté texty
Úterý, 23. října 2018 - Štrasburk
Projednání výsad a imunit, kterých požívá Alfonso Luigi Marra
 Žádost, aby byl Manolis Kefalogiannis zbaven imunity
 Elektronické vydávání Úředního věstníku Evropské unie ***
 Dohoda mezi Evropskou unií a Bahamským společenstvím o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty ***
 Dohoda mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty ***
 Dohoda mezi Evropskou unií a Antiguou a Barbudou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty ***
 Dohoda mezi Evropskou unií a Federací Svatý Kryštof a Nevis o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty ***
 Dohoda mezi Evropskou unií a Barbadosem o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty ***
 Dohoda mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty ***
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel
 Jmenování výkonného ředitele EFSI
 Jmenování zástupce výkonného ředitele EFSI
 Jakost vody určené k lidské spotřebě ***I
 Prostředky na hospodářskou, sociální a územní soudržnost a prostředky na cíl Investice pro růst a zaměstnanost ***I
 Sladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí ***I
 Úloha finanční účasti zaměstnanců při vytváření pracovních míst a motivování nezaměstnaných

Projednání výsad a imunit, kterých požívá Alfonso Luigi Marra
PDF 132kWORD 46k
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 23. října 2018 o žádosti o projednání výsad a imunit, kterých požívá Alfonso Luigi Marra (2018/2058(IMM))
P8_TA(2018)0385A8-0325/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádosti o projednání výsad a imunit, kterých požívá Alfonso Luigi Marra, které předložil dne 7. března 2018 odvolací soud (Corte d’Appello) v Neapoli (Itálie) v souvislosti se soudním řízením, které je proti němu vedeno (ref. č. 4831/2015 RG a 4832/2015 RG), a které byly oznámeny na plenárním zasedání dne 17. dubna 2018,

–  poté, co Alfonso Luigi Marra dostal možnost vyjádřit se, v souladu s čl. 9 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 8 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. června 2002 o imunitě italských poslanců a o postupech italských orgánů v této věci(2),

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2 a čl. 9 odst. 14 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0325/2018),

A.  vzhledem k tomu, že Alfonso Luigi Marra byl poslancem Evropského parlamentu od 21. července 1994 do 19. července 1999;

B.  vzhledem k tomu, že na pana Marru byly podány dvě žaloby v souvislosti s údajně hanlivými výroky, které zveřejnil v letáku dne 19. září 1996, tedy v době, kdy byl poslancem Evropského parlamentu; vzhledem k tomu, že panu Marrovi bylo nařízeno zaplatit poškozeným stranám odškodnění, a to jak soudem prvního stupně (rozsudky ze dnů 17. a 22. února 2000), tak soudem druhého stupně (rozsudky ze dne 6. března 2002); vzhledem k tomu, že na žádost pana Marry postoupil italský Nejvyšší soud (Corte di Cassazione) na základě rozhodnutí ze dne 20. února 2007 dotyčnou věc Soudnímu dvoru k rozhodnutí o předběžné otázce ohledně výkladu pravidel Společenství týkajících se imunity poslanců Evropského parlamentu;

C.  vzhledem k tomu, že Parlament mezitím přijal dne 11. června 2002 usnesení o imunitě italských poslanců a o postupech italských orgánů v této věci; vzhledem k tomu, že při této příležitosti Parlament rozhodl, že v případě Alfonsa Luigiho Marry se prima facie jedná o absolutní imunitu a že je nutné vyzvat příslušné soudy, aby Parlamentu poskytly dokumentaci potřebnou ke zjištění skutečnosti, zda se na tyto případy vztahuje absolutní imunita podle článku 8 protokolu č. 7, a že by příslušné soudy měly být vyzvány k přerušení řízení do vydání konečného rozhodnutí Parlamentu; vzhledem k tomu, že z předkládacích rozhodnutí Soudnímu dvoru bylo patrné, že italské soudy se s dotyčným usnesením neseznámily;

D.  vzhledem k tomu, že v kontextu výše uvedené žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Soudní dvůr konstatoval, že pokud je u vnitrostátního soudu podána žaloba na poslance Evropského parlamentu a dotyčný soud je informován o skutečnosti, že bylo zahájeno řízení o žádosti o ochranu výsad a imunit dotyčného poslance, jak je stanoveno v jednacím řádu Parlamentu, musí tento soud přerušit soudní řízení a požádat Parlament, aby co nejdříve vydal stanovisko(3);

E.  vzhledem k tomu, že na základě rozsudku Soudního dvora vrátil italský Nejvyšší soud svým rozsudkem ze dne 10. prosince 2009 dotyčnou věc odvolacímu soudu v Neapoli, aby rozhodnutí v případě pana Marry přijal na základě rozhodnutí Parlamentu ze dne 11. června 2002 a příslušné judikatury Soudního dvora; vzhledem k tomu, že odvolací soud svými rozsudky ze dne 5. prosince 2012 – aniž by přerušil řízení a požádal Evropský parlament o stanovisko – potvrdil své předchozí rozsudky, na základě kterých byla panu Marrovi uložena povinnost zaplatit poškozeným stranám odškodnění; vzhledem k tomu, že italský Nejvyšší soud svými rozsudky ze dne 30. dubna 2015 zrušil rozhodnutí odvolacího soudu a dotyčnou věc mu vrátil s tím, aby přerušil řízení a požádal Parlament o stanovisko; vzhledem k tomu, že odvolací soud v Neapoli se skutečně rozhodl řízení přerušit a na základě dopisu ze dne 27. ledna 2018 vést konzultace s Evropským parlamentem o výsadách a imunitách Alfonsa Luigiho Marry;

F.  vzhledem k tomu, že články 8 a 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie se navzájem vylučují(4); vzhledem k tomu, že uvedený případ se týká pouze údajně hanlivých výroků, které učinil poslanec Evropského parlamentu; vzhledem k tomu, že je proto evidentní, že je třeba použít pouze článek 8;

G.  vzhledem k tomu, že podle článku 8 protokolu č. 7 členové Evropského parlamentu nemohou být vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce; vzhledem k tomu, že taková imunita musí být přitom chápána, v rozsahu, v jakém je jejím cílem ochrana svobodného vyjadřování a nezávislosti poslanců Evropského parlamentu, jako imunita absolutní, která brání jakémukoli soudnímu řízení zahájenému z důvodu vyjádřeného názoru nebo hlasování při výkonu poslanecké funkce(5);

H.  vzhledem k tomu, že Soudní dvůr rozhodl, že aby mohl poslanec požívat imunity, musí daný názor vyjádřit při výkonu své funkce, což znamená, že je vyžadována spojitost mezi vyjádřeným názorem a poslaneckou funkcí; vzhledem k tomu, že tato spojitost musí být přímá a zjevná(6); vzhledem k tomu, že ačkoli byly údajně hanlivé výroky učiněny mezi lety 1996 a 2001, tedy ještě před rozsudkem z roku 2011 ve věci Patriciello, faktem zůstává, že italské soudy požádaly o stanovisko Výboru pro právní záležitosti až v roce 2018, tedy poté, co byla přijata příslušná judikatura;

I.  vzhledem k tomu, že ze skutečností případu, jak byly uvedeny v dokumentech poskytnutých Výboru pro právní záležitosti a během slyšení, které uspořádal, vyplývá, že výroky pana Marry nemají přímou ani zjevnou spojitost s jeho funkcí poslance Evropského parlamentu;

J.  vzhledem k tomu, že se tudíž nelze domnívat, že Alfonso Luigi Marra jednal během výkonu své funkce poslance Evropského parlamentu, pokud se jedná o názory, které vyjádřil v dotyčném případě;

1.  domnívá se, že na názory, které Alfonso Luigi Marra vyjádřil, se nevztahuje parlamentní imunita ve smyslu článku 8 protokolu č. 7;

2.  pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru příslušnému orgánu Italské republiky a Alfonsovi Luigimu Marrovi.

(1) Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot/Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Úř. věst. C 261 E, 30.10.2003, s. 102.
(3) Spojené věci C-200/07 a C-201/07 Marra, citované výše, odstavec 43.
(4) Spojené věci C-200/07 a C-201/07 Marra, citované výše, odstavec 45.
(5) Spojené věci C-200/07 a C-201/07 Marra, citované výše, odstavec 27.
(6) Věc C-163/10 Patriciello, citovaná výše, odstavce 33 a 35.


Žádost, aby byl Manolis Kefalogiannis zbaven imunity
PDF 131kWORD 41k
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 23. října 2018 o žádosti, aby byl Manolis Kefalogiannis zbaven imunity (2017/2133(IMM))
P8_TA(2018)0386A8-0333/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost, aby byl Manolis Kefalogiannis zbaven imunity, kterou dne 31. května 2017 předložil státní zástupce Nejvyššího soudu Řecké republiky v souvislosti se soudním řízením č. ABM:EOE 20/2017 a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 3. července 2017,

–  poté, co Manolis Kefalogiannis dostal možnost vyjádřit se, v souladu s čl. 9 odst. 6 jednacího řádu,

–  po vyslechnutí Kristiana Knudsena, který vykonává funkci generálního ředitele Generálního ředitelství pro personál Evropského parlamentu,

–  po výměně názorů se zástupcem státního zástupce pro hospodářskou kriminalitu Řecké republiky,

–  s ohledem na články 8 a 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–  s ohledem na článek 62 Ústavy Řecké republiky,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0333/2018),

A.  vzhledem k tomu, že zástupce státního zástupce Nejvyššího soudu Řecké republiky požádal o to, aby byl poslanec Manolis Kefalogiannis zbaven imunity, aby proti němu mohlo být vedeno trestní stíhání pro údajné spáchání dvou deliktů;

B.  vzhledem k tomu, že v článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie je stanoveno, že členové Evropského parlamentu nemohou být vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce;

C.  vzhledem k tomu, že podle článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie požívají členové Evropského parlamentu na území vlastního státu imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu;

D.  vzhledem k tomu, že podle článku 62 Ústavy Řecké republiky nelze bez souhlasu Poslanecké sněmovny stíhat, zatknout nebo zbavit svobody žádného poslance během výkonu jeho funkce, ani vůči němu nelze přijmout žádná jiná opatření omezující jeho svobodu;

E.  vzhledem k tomu, že se žádost zástupce prokurátora Nejvyššího soudu Řecké republiky týká řízení pro údajné porušení ustanovení čl. 385 odst. 1 písm. b) řeckého trestního zákoníku a článku 4 zákona č. 2803/2000, které se týkají vydírání za použití pohrůžky a podvodu;

F.  vzhledem k tomu, že Manolis Kefalogiannis je obviněn, že se pokusil spáchat podvod, který by finančním zájmům Evropské unie způsobil škodu ve výši 73 000 eur, tím, že se v období od července 2014 do konce roku 2016 pokusil zpronevěřit část platu své asistentky ve výši 4 240 EUR měsíčně;

G.  vzhledem k tomu, že podle čl. 9 odst. 8 jednacího řádu se Výbor pro právní záležitosti za žádných okolností nesmí vyslovit o vině či nevině poslance, ani o tom, zda názory nebo činy, které mu jsou přisuzovány, odůvodňují trestní stíhání, a to ani v případě, že se při posuzování žádosti podrobně seznámil se skutkovým stavem případu;

H.  vzhledem k tomu, že Evropskému parlamentu nepřísluší zaujímat stanovisko k vině či nevině poslance nebo k tomu, zda jednání přisuzovaná poslanci opravňují k jeho trestnímu stíhání, ani ke kvalitě vnitrostátních právních a soudních systémů;

I.  vzhledem k tomu, že podle čl. 5 odst. 2 jednacího řádu Evropského parlamentu není poslanecká imunita osobní výsadou poslanců, nýbrž zárukou nezávislosti Evropského parlamentu jako celku a jeho poslanců;

J.  vzhledem k tomu, že účelem poslanecké imunity je chránit Parlament a jeho poslance před stíháním v souvislosti s činnostmi, které vykonávají v rámci poslaneckých funkcí a které nelze od výkonu těchto funkcí oddělit;

K.  vzhledem k tomu, že pokud se dané stíhání netýká názorů či hlasování daného poslance ve smyslu článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie, měl by být poslanec imunity zbaven, pokud se nezjistí, že stíhání je vedeno proto, aby poškodilo politickou činnost poslance či jeho dobré jméno, a tudíž nezávislost Parlamentu (fumus persecutionis);

L.  vzhledem k tomu, že na základě informací a vysvětlení získaných v dané záležitosti, včetně odpovědí získaných od zástupce státního zástupce pro hospodářskou kriminalitu Řecké republiky v rámci výměny názorů, a vzhledem k okolnostem, za nichž příslušné orgány vedly stíhání Manolise Kefalogiannise, k nejasnostem ohledně skutečností, na nichž se zakládá žádost o zbavení poslanecké imunity, a k vážným pochybnostem ohledně stíhání, včetně důvodů, na nichž se daná žádost o zbavení imunity zakládá, nelze vyvodit žádné závěry;

M.  vzhledem k tomu, že se podle všeho jedná o případ, kdy lze předpokládat existenci fumus persecutionis;

N.  vzhledem k tomu, že by v důsledku toho neměl být Manolis Kefalogiannis zbaven imunity;

1.  rozhodl, že se Manolis Kefalogiannis nezbavuje imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru státnímu zástupci Nejvyššího soudu Řecké republiky a Manolisi Kefalogiannisovi.

(1) Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot/Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C 200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Elektronické vydávání Úředního věstníku Evropské unie ***
PDF 119kWORD 41k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2018 k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 216/2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie (14463/2017 – C8-0412/2018 – 2017/0039(APP))
P8_TA(2018)0387A8-0323/2018

(Zvláštní legislativní postup – souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh nařízení Rady (14463/2017),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 352 Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0412/2018),

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a článek 39 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro právní záležitosti (A8-0323/2018),

1.  uděluje souhlas s návrhem nařízení Rady;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Dohoda mezi Evropskou unií a Bahamským společenstvím o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty ***
PDF 121kWORD 42k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2018 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Bahamským společenstvím, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Bahamským společenstvím o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12389/2017 – C8-0173/2018 – 2017/0169(NLE)))
P8_TA(2018)0388A8-0304/2018

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (12389/2017),

–  s ohledem na návrh Dohody mezi Evropskou unií a Bahamským společenstvím, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Bahamským společenstvím o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12388/2017),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 77 odst. 2 písm. a) a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0173/2018),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0304/2018),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Bahamského společenství.


Dohoda mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty ***
PDF 121kWORD 41k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2018 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Mauricijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12396/2017 – C8-0177/2018 – 2017/0167(NLE))
P8_TA(2018)0389A8-0303/2018

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (12396/2017),

–  s ohledem na návrh Dohody mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Mauricijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12395/2017),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 77 odst. 2 písm. a) a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8‑0177/2018),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0303/2018),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Mauricijské republice.


Dohoda mezi Evropskou unií a Antiguou a Barbudou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty ***
PDF 121kWORD 41k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2018 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Antiguou a Barbudou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Antiguou a Barbudou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12383/2017 – C8-0174/2018 – 2017/0171(NLE))
P8_TA(2018)0390A8-0305/2018

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (12383/2017),

–  s ohledem na návrh Dohody mezi Evropskou unií a Antiguou a Barbudou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Antiguou a Barbudou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12382/2017),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 77 odst. 2 písm. a) a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0174/2018),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0305/2018),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Antiguy a Barbudy.


Dohoda mezi Evropskou unií a Federací Svatý Kryštof a Nevis o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty ***
PDF 121kWORD 42k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2018 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Federací Svatý Kryštof a Nevis, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Federací Svatý Kryštof a Nevis o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12393/2017 – C8-0176/2018 – 2017/0176(NLE))
P8_TA(2018)0391A8-0306/2018

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (12393/2017),

–  s ohledem na návrh Dohody mezi Evropskou unií a Federací Svatý Kryštof a Nevis, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Federací Svatý Kryštof a Nevis o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12391/2017),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 77 odst. 2 písm. a) a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8‑0176/2018),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0306/2018),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Federace Svatý Kryštof a Nevis.


Dohoda mezi Evropskou unií a Barbadosem o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty ***
PDF 121kWORD 42k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2018 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Barbadosem, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Barbadosem o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12386/2017– C8-0175/2018 – 2017/0179(NLE))
P8_TA(2018)0392A8-0301/2018

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (12386/2017),

–  s ohledem na návrh Dohody mezi Evropskou unií a Barbadosem, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Barbadosem o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12385/2017),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 77 odst. 2 písm. a) a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0175/2018),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0301/2018),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Barbadosu.


Dohoda mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty ***
PDF 120kWORD 42k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2018 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12399/2017 – C8-0172/2018 – 2017/0168(NLE))
P8_TA(2018)0393A8-0302/2018

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (12399/2017),

–  s ohledem na návrh Dohody mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12398/2017),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 77 odst. 2 písm. a) a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0172/2018),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0302/2018),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i  vládám a parlamentům členských států a Seychelské republiky.


Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel
PDF 147kWORD 48k
Usnesení
Příloha
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2018 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Portugalska – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel) (COM(2018)0621 – C8-0399/2018 – 2018/2223(BUD))
P8_TA(2018)0394A8-0311/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0621 – C8-0399/2018),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (dále jen „nařízení o EFG“),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (dále jen „IID ze dne 2. prosince 2013“), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0311/2018),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu nebo důsledky celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie pracovníkům, kteří ztratili zaměstnání, by měla být dynamická a měla by se poskytovat co nejrychleji a co nejúčinněji;

C.  vzhledem k tomu, že Portugalsko podalo žádost EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel o finanční příspěvek z EFG v souvislosti s propouštěním v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 zařazeno do oddílu 14 (Výroba oděvů) v regionech úrovně NUTS 2 Norte (PT11), Centro (PT16) a Lisboa (PT17) v Portugalsku;

D.  vzhledem k tomu, že se tato žádost zakládá na kritérii pro pomoc uvedenými v čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG, které vyžaduje, aby během referenčního období v délce devíti měsíců dosáhl počet propuštěných pracovníků nejméně 500 v podnicích působících ve stejném hospodářském odvětví vymezeném na úrovni NACE Revize 2 a nacházejících se v jednom regionu nebo ve dvou sousedících regionech, nebo ve více než dvou sousedících regionech vymezených na úrovni NUTS 2 za podmínky, že ve dvou z těchto regionů v daném členském státě dosáhl dohromady počet propuštěných pracovníků více než 500;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG jsou splněny a že Portugalsko má podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 4 655 883 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů ve výši 7 759 806 EUR;

2.  konstatuje, že portugalské orgány podaly žádost dne 24. dubna 2018 a že poté, co Portugalsko poskytlo další informace, dokončila Komise dne 10. září 2018 své posouzení a tentýž den o tom informovala Parlament;

3.  bere na vědomí argument Portugalska, že propouštění souvisí s velkými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací, konkrétně s liberalizací obchodu s textiliemi a oděvy po skončení doby platnosti Ujednání o mezinárodním obchodu textilem Světové obchodní organizace v roce 2004, v důsledku čehož došlo k radikálním změnám ve struktuře světového obchodu s textiliemi a oděvy;

4.  konstatuje, že míra nezaměstnanosti v odvětví výroby oděvů v oblastech, v nichž došlo k propouštění pracovníků, je vyšší než v regionech Norte, Centro a Lisboa, ve kterých se tyto distrikty nacházejí, a že vyhlídky na přesun jsou malé vzhledem k tomu, že propuštěnými pracovníky jsou převážně ženy s nízkou kvalifikací;

5.  připomíná, že propouštění, k němuž došlo ve dvou podnicích působících v portugalském odvětví výroby oděvních doplňků, pravděpodobně těžce dolehne na místní ekonomiku a že jeho dopad souvisí s obtížemi, které doprovázejí snahy o přeřazení pracovníků na jiná místa kvůli nedostatku pracovních příležitostí, nízkému vzdělání propuštěných pracovníků, a vysokému počtu uchazečů o zaměstnání;

6.  doporučuje použití strukturálních a investičních fondů, a zejména Evropského sociálního fondu, s cílem zlepšit kvalifikaci portugalských pracovníků, aby se snížila nezaměstnanost, a to především nezaměstnanost mladých lidí a dlouhodobá nezaměstnanost;

7.  konstatuje, že se žádost týká 1 161 propuštěných pracovníků, přičemž navrhovaná opatření se budou týkat 730 osob; poukazuje na skutečnost, že většinu propuštěných pracovníků tvoří ženy (88,63 %); konstatuje dále, že 20,55 % propuštěných pracovníků je starších 55 let; vzhledem k této skutečnosti uznává, že je důležité přijmout aktivní opatření na trhu práce spolufinancovaná z EFG, která by zlepšila šanci uvedených zranitelných skupin na opětovné začlenění na trh práce;

8.  vítá skutečnost, že individualizované služby spolufinancované z EFG budou rovněž poskytovány až 730 mladým lidem ve věku pod 30 let, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (tzv. „NEET“);

9.  konstatuje, že Portugalsko pro propuštěné pracovníky, jichž se tato žádost týká, plánuje tři typy opatření: i) odbornou přípravu a rekvalifikaci, ii) podporu podnikání, iii) příspěvky;

10.  zdůrazňuje, že odborná příprava a rekvalifikace by měla vytvořit skutečná alternativní řešení pro opětovnou integraci v dotyčném regionu s ohledem na odvětví s rostoucí poptávkou po pracovní síle;

11.  konstatuje, že finanční příspěvky, včetně odborné přípravy, mobility a stravného, nepřekračují maximální výši 35 % celkových nákladů stanovenou v nařízení o EFG a že tyto akce jsou podmíněny tím, že příjemci, na něž jsou zaměřeny, budou aktivně hledat práci nebo se účastnit odborné přípravy;

12.  bere na vědomí, že koordinovaný balíček individualizovaných služeb byl vypracován po poradě s pracovní skupinou, do níž patřila veřejná služba zaměstnanosti, zástupci odborů, institut sociálního zabezpečení a úřad pro dohled nad pracovními podmínkami;

13.  zdůrazňuje, že portugalské orgány potvrdily, že způsobilá opatření nezískávají podporu z jiných poskytovaných fondů či finančních nástrojů Unie, že se zamezí jakémukoli dvojímu financování a že se navrhovaná opatření budou doplňovat s opatřeními financovanými ze strukturálních fondů;

14.  opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle vnitrostátního práva nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, nebo opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví, a vítá v tomto ohledu ujištění ze strany Portugalska;

15.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb měla předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a měla by se slučovat s posunem vstříc udržitelnému hospodářství, jež účinně využívá zdroje;

16.  vyzývá Komisi, aby důrazně vyzvala vnitrostátní orgány, aby ve svých budoucích návrzích poskytly více údajů o odvětvích, která mají vyhlídky na růst, a proto lze očekávat, že budou přijímat nové pracovníky, a aby shromažďovaly podložené údaje o dopadu financování z EFG, a to i na kvalitu pracovních míst a míru opětovného začleňování na trh práce díky EFG;

17.  znovu apeluje na Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti ke všem dokumentům souvisejícím s žádostmi o pomoc z EFG;

18.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

19.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

20.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

PŘÍLOHA:

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v návaznosti na žádost Portugalska – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel

(Znění této přílohy se zde neuvádí, jelikož odpovídá znění konečného aktu, rozhodnutí (EU) 2018/1720.)

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


Jmenování výkonného ředitele EFSI
PDF 123kWORD 43k
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 23. října 2018 o návrhu na jmenování výkonného ředitele Evropského fondu pro strategické investice (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 – 2018/0903(NLE))
P8_TA(2018)0395A8-0314/2018

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh řídící rady Evropského fondu pro strategické investice ze dne 19. července 2018 (C8‑0423/2018),

–  s ohledem na článek 7 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 ze dne 25. června 2015 o Evropském fondu pro strategické investice, Evropském centru pro investiční poradenství a Evropském portálu investičních projektů a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 – Evropský fond pro strategické investice(1),

–  s ohledem na článek 122a jednacího řádu,

–  s ohledem na společná jednání Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového výboru podle článku 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového výboru (A8-0314/2018),

A.  vzhledem k tomu, že čl. 7 odst. 6 nařízení (EU) 2015/1017 stanoví, že výkonný ředitel EFSI a zástupce výkonného ředitele EFSI mají být jmenováni Evropskou investiční bankou (EIB) na funkční období tří let, které lze jednou prodloužit, na základě otevřeného a transparentního výběrového řízení v souladu s postupy EIB, přičemž Evropský parlament musí být ve všech fázích tohoto výběrového řízení řádně a včas informován, a poté, co je schválí Evropský parlament;

B.  vzhledem k tomu, že řídící rada EFSI přijala dne 19. července 2018 návrh na opětovné jmenování výkonného ředitele a zástupkyně výkonného ředitele EFSI a tento návrh předala Evropskému parlamentu;

C.  vzhledem k tomu, že dne 25. září 2018 uspořádal Rozpočtový výbor a Hospodářský a měnový výbor slyšení s Wilhelmem Moltererem, kandidátem na funkci výkonného ředitele EFSI, na němž kandidát pronesl úvodní prohlášení a poté odpovídal na otázky členů výborů;

1.  uděluje souhlas se jmenováním Wilhelma Molterera do funkce výkonného ředitele Evropského fondu pro strategické investice;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě, Komisi, Evropské investiční bance a vládám členských států.

(1) Úř. věst. L 169, 1.7.2015, s. 1.


Jmenování zástupce výkonného ředitele EFSI
PDF 122kWORD 43k
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 23. října 2018 o návrhu na jmenování zástupce výkonného ředitele Evropského fondu pro strategické investice (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 – 2018/0904(NLE))
P8_TA(2018)0396A8-0312/2018

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh řídící rady Evropského fondu pro strategické investice ze dne 19. července 2018 týkající se opětovného jmenování zástupkyně výkonného ředitele (C8-0424/2018),

–  s ohledem na čl. 7 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 ze dne 25. června 2015 o Evropském fondu pro strategické investice, Evropském centru pro investiční poradenství a Evropském portálu investičních projektů a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 – Evropský fond pro strategické investice(1),

–  s ohledem na článek 122a jednacího řádu,

–  s ohledem na společná jednání Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového výboru podle článku 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového výboru (A8-0312/2018),

A.  vzhledem k tomu, že čl. 7 odst. 6 nařízení (EU) 2015/1017 stanoví, že výkonný ředitel EFSI a zástupce výkonného ředitele EFSI mají být jmenováni Evropskou investiční bankou (EIB) na funkční období tří let, které lze jednou prodloužit, na základě otevřeného a transparentního výběrového řízení v souladu s postupy EIB, přičemž Evropský parlament musí být ve všech fázích tohoto výběrového řízení řádně a včas informován, a poté, co je schválí Evropský parlament;

B.  vzhledem k tomu, že řídící rada EFSI přijala dne 19. července 2018 návrh na opětovné jmenování výkonného ředitele a zástupkyně výkonného ředitele EFSI a tento návrh předala Evropskému parlamentu;

C.  vzhledem k tomu, že dne 25. září 2018 uspořádal Rozpočtový výbor a Hospodářský a měnový výbor slyšení s Iliyanou Tsanovou, kandidátkou na funkci zástupkyně výkonného ředitele EFSI, na němž kandidátka pronesla úvodní prohlášení a poté odpovídala na otázky členů výboru;

1.  uděluje souhlas se jmenováním Iliyany Tsanové do funkce zástupkyně výkonného ředitele Evropského fondu pro strategické investice.

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě, Komisi, Evropské investiční bance a vládám členských států.

(1) Úř. věst. L 169, 1.7.2015, s. 1.


Jakost vody určené k lidské spotřebě ***I
PDF 383kWORD 145k
Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 23. října 2018 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění) (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD))(1)
P8_TA(2018)0397A8-0288/2018

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrhy 161, 187, 206 a 213
DocAmend>Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2
(2)  Směrnice 98/83/ES stanoví právní rámec pro ochranu lidského zdraví před nepříznivými účinky jakéhokoli znečištění vody určené k lidské spotřebě a k zajištění, že voda bude zdravotně nezávadná a čistá. Tato směrnice by měla sledovat tentýž cíl. Za tímto účelem je nutno stanovit na úrovni Unie minimální požadavky, které musí voda určená k lidské spotřebě splňovat. Členské státy by měly přijmout veškerá potřebná opatření, aby zajistily, že voda určená k lidské spotřebě neobsahuje žádné mikroorganismy a parazity ani žádné látky, které v některých případech představují možné ohrožení lidského zdraví, a že tato voda splňuje uvedené minimální požadavky.
(2)  Směrnice 98/83/ES stanoví právní rámec pro ochranu lidského zdraví před nepříznivými účinky jakéhokoli znečištění vody určené k lidské spotřebě a k zajištění, že voda bude zdravotně nezávadná a čistá. Tato směrnice by měla sledovat tentýž cíl a zajistit pro všechny obyvatele v Unii všeobecný přístup k takové vodě. Za tímto účelem je nutno stanovit na úrovni Unie minimální požadavky, které musí voda určená k lidské spotřebě splňovat. Členské státy by měly přijmout veškerá potřebná opatření, aby zajistily, že voda určená k lidské spotřebě neobsahuje žádné mikroorganismy a parazity ani žádné látky, které v některých případech představují možné ohrožení lidského zdraví, a že tato voda splňuje uvedené minimální požadavky.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)
(2a)   V souladu se sdělením Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 2. prosince 2015 s názvem „Uzavření cyklu – akční plán EU pro oběhové hospodářství“ by se měla tato směrnice snažit podněcovat k efektivnímu využívání a udržitelnosti zdrojů vody, a tedy naplnění cílů oběhového hospodářství.
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 b (nový)
(2b)   Lidské právo na vodu a hygienu bylo dne 28. července 2010 uznáno jako lidské právo Valným shromážděním Organizace spojených národů (OSN), z čehož vyplývá, že přístup k čisté pitné vodě by neměl být omezován z důvodu cenové nedostupnosti pro koncové uživatele.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 c (nový)
(2c)   Je nutný soulad mezi směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES1a a touto směrnicí.
_________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 d (nový)
(2d)   Požadavky stanovené v této směrnici by měly odrážet vnitrostátní situaci a podmínky dodavatelů vody v členských státech.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3
(3)  Z oblasti působnosti této směrnice je třeba vyjmout přírodní minerální vody a vody používané pro léčebné účely, protože na uvedené druhy vod se v daném pořadí vztahují směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES68 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES69. Směrnice 2009/54/ES však upravuje jak přírodní minerální vody, tak pramenité vody, ovšem z oblasti působnosti této směrnice by měla být vyňata pouze kategorie přírodních minerálních vod. Podle čl. 9 odst. 4 třetího pododstavce směrnice 2009/54/ES by pramenité vody měly této směrnici vyhovovat. U vody určené k lidské spotřebě stáčené do lahví nebo kontejnerů určených k prodeji nebo využívané při výrobě, přípravě nebo zpracování potravin by voda měla být v souladu s ustanoveními této směrnice až po místo dodržování hodnot (tj. kohoutek) a dále už by měla být považována za potravinu podle čl. 2 druhého pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/200270.
(3)  Z oblasti působnosti této směrnice je třeba vyjmout přírodní minerální vody a vody používané pro léčebné účely, protože na uvedené druhy vod se v daném pořadí vztahují směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES68 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES69. Směrnice 2009/54/ES však upravuje jak přírodní minerální vody, tak pramenité vody, ovšem z oblasti působnosti této směrnice by měla být vyňata pouze kategorie přírodních minerálních vod. Podle čl. 9 odst. 4 třetího pododstavce směrnice 2009/54/ES by pramenité vody měly této směrnici vyhovovat. Tato povinnost by se tedy neměla vztahovat na mikrobiologické ukazatele uvedené v části A přílohy I této směrnice. U vody určené k lidské spotřebě, z veřejného zásobování vodou nebo soukromých studní, stáčené do lahví nebo kontejnerů určených k prodeji nebo využívané při komerční výrobě, přípravě nebo zpracování potravin by voda měla být v souladu s ustanoveními této směrnice v zásadě nadále až po místo dodržování hodnot, a dále už by měla být považována za potravinu podle čl. 2 druhého pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/200270. Pokud jsou splněny příslušné požadavky v oblasti bezpečnosti potravin, měly by mít příslušné orgány ve členských státech oprávnění schválit opětovné použití vody v potravinářském zpracovatelském průmyslu.
_________________
_________________
68Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES ze dne 18. června 2009 o využívání a prodeji přírodních minerálních vod (přepracované znění) (Úř. věst. L 164, 26.6.2009, s. 45).
68Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES ze dne 18. června 2009 o využívání a prodeji přírodních minerálních vod (přepracované znění) (Úř. věst. L 164, 26.6.2009, s. 45).
69 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67).
69 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67).
70 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).
70 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4
(4)  V návaznosti na uzavření evropské občanské iniciativy týkající se práva na vodu („Right2Water“)71 byla zahájena celounijní veřejná konzultace a bylo provedeno hodnocení směrnice 98/83/ES v rámci Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT)72. Z uvedených činností bylo zřejmé, že je nutné některá ustanovení směrnice 98/83/ES aktualizovat. Prostor pro zlepšení byl určen ve čtyřech oblastech; konkrétně jde o seznam kvalitativních hodnot ukazatelů, omezené spoléhání se na přístup založený na posouzení rizik, nepřesná ustanovení o informacích pro spotřebitele a rozdíly mezi systémy schvalování materiálů, které jsou v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě. Krom toho v evropské občanské iniciativě týkající se práva na vodu byla jako samostatný problém určena skutečnost, že část obyvatelstva, zvláště marginalizované skupiny, nemá přístup k vodě určené k lidské spotřebě, což je též jedním ze závazků v rámci cíle udržitelného rozvoje č. 6 podle agendy OSN pro období do roku 2030. Posledním určeným problémem je obecná nedostatečná informovanost o únicích vody, které jsou způsobeny nedostatečnými investicemi do údržby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, jak je také uvedeno ve zvláštní zprávě Evropského účetního dvora o vodohospodářské infrastruktuře73.
(4)  V návaznosti na uzavření evropské občanské iniciativy týkající se práva na vodu („Right2Water“)71, která požadovala, aby Unie zvýšila své úsilí o zajištění univerzálního přístupu k vodě, byla zahájena celounijní veřejná konzultace a bylo provedeno hodnocení směrnice 98/83/ES v rámci Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT)72. Z uvedených činností bylo zřejmé, že je nutné některá ustanovení směrnice 98/83/ES aktualizovat. Prostor pro zlepšení byl určen ve čtyřech oblastech; konkrétně jde o seznam kvalitativních hodnot ukazatelů, nedůsledné uplatňování přístupu založeného na posouzení rizik, nepřesná ustanovení o informacích pro spotřebitele a rozdíly mezi systémy schvalování materiálů, které jsou v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě, a důsledky, které to má pro lidské zdraví. Krom toho v evropské občanské iniciativě týkající se práva na vodu byla jako samostatný problém určena skutečnost, že část obyvatelstva, a to mezi ohroženými a marginalizovanými skupinami, má jen omezený nebo vůbec nemá přístup k cenově dostupné vodě určené k lidské spotřebě, což je též jedním ze závazků v rámci cíle udržitelného rozvoje č. 6 podle agendy OSN pro období do roku 2030. V této souvislosti Evropský parlament uznal právo na přístup k vodě určené k lidské spotřebě pro všechny v Unii. Posledním určeným problémem je obecná nedostatečná informovanost o únicích vody, které jsou způsobeny nedostatečnými investicemi do údržby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, jak je také uvedeno ve zvláštní zprávě Evropského účetního dvora o vodohospodářské infrastruktuře73, a také někdy nedostatečnou znalostí systémů pro dodávku vody.
_________________
_________________
71 COM(2014)0177.
71 COM(2014)0177.
72 Pracovní dokument útvarů Komise SWD(2016)0428.
72 Pracovní dokument útvarů Komise SWD(2016)0428.
73 Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 12/2017: „Provádění směrnice o pitné vodě: jakost pitné vody a přístup k ní se v Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku zlepšily, potřeba investic je však nadále značná.“
73 Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 12/2017: „Provádění směrnice o pitné vodě: jakost pitné vody a přístup k ní se v Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku zlepšily, potřeba investic je však nadále značná.“
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)
(4a)   V zájmu dodržení ambiciózních cílů stanovených v cíli udržitelného rozvoje OSN č. 6 by měly být členské státy povinny zavést akční plány zaměřené na zajištění univerzálního a rovného přístupu k bezpečné a dostupné pitné vodě pro všechny do roku 2030.
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 b (nový)
(4b)   Evropský parlament přijal dne 8. září 2015 usnesení o opatřeních navazujících na evropskou občanskou iniciativu týkající se práva na vodu („Right2Water“).
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)   Voda určená k lidské spotřebě hraje zásadní úlohu z hlediska dlouhodobé snahy Unie o posílení ochrany lidského zdraví a životního prostředí proti chemickým látkám nazývaným endokrinní disruptory. Regulace endokrinních disruptorů v této směrnici je slibným krokem v souladu s aktualizovanou strategii EU v oblasti endokrinních disruptorů, kterou je Komise povinna bez dalšího prodlení předložit.
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)
(6a)  Nejsou-li vědecké poznatky dostatečné pro určení toho, zda existuje či neexistuje riziko pro lidské zdraví nebo pro určení přípustné hodnoty látky přítomné ve vodě určené k lidské spotřebě, je třeba v souladu se zásadou předběžné opatrnosti tuto látku sledovat do doby, než budou známy jasnější vědecké údaje. Proto by členské státy měly takovéto nově se objevující ukazatele monitorovat.
Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 b (nový)
(6b)   Indikační ukazatele nemají přímý vliv na veřejné zdraví. Jsou však důležitým prostředkem ke zjištění, jak zařízení pro výrobu a distribuci vody fungují, a pro hodnocení jakosti vody. Mohou pomoci odhalit nedostatky v úpravě vody a hrají rovněž důležitou úlohu z hlediska zvyšování a zachovávání důvěry spotřebitelů v jakost vody. Proto by měly být členskými státy monitorovány.
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7
(7)  Je-li to nezbytné pro ochranu lidského zdraví na jejich území, členské státy by měly mít povinnost stanovit hodnoty doplňujících ukazatelů neuvedených v příloze I.
(7)  Je-li to nezbytné pro řádné uplatňování zásady předběžné opatrnosti a pro ochranu lidského zdraví na jejich území, členské státy by měly mít povinnost stanovit hodnoty doplňujících ukazatelů neuvedených v příloze I.
Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8
(8)  Preventivní plánování bezpečnosti a prvky založené na posouzení rizik byly ve směrnici 98/83/ES zohledněny pouze v omezeném rozsahu. První prvky přístupu založeného na posouzení rizik zavedla již v roce 2015 směrnice (EU) 2015/1787, která směrnici 98/83/ES pozměnila v tom smyslu, že členským státům umožnila odchýlit se od jimi stanovených monitorovacích programů, pokud je prováděno důvěryhodné posuzování rizik, které se může opírat o Obecné zásady jakosti pitné vody vydané WHO. Tyto obecné zásady, stanovující tzv. přístup založený na plánu pro zajištění bezpečnosti vody, spolu s normou EN 15975-2, která se týká se zabezpečení dodávky pitné vody, jsou mezinárodně uznávanými zásadami, z nichž vycházejí výroba, distribuce, monitorování a rozbor ukazatelů pro vodu určenou k lidské spotřebě. Uvedené zásady by v této směrnici měly být zachovány. Aby se zajistilo, že se uvedené zásady neomezují na monitorovací aspekty, aby se čas i zdroje zaměřily na závažná rizika a na nákladově efektivní opatření a aby se rozbory ani úsilí nesoustředily na nerelevantní otázky, je vhodné zavést úplný přístup založený na posouzení rizik v rámci celého řetězce zásobování, tedy od oblasti odběru vody po její rozvod do kohoutku. Uvedený přístup by se měl skládat ze tří částí: za prvé, posouzení členským státem ohledně nebezpečnosti v souvislosti s oblastí odběru („posouzení nebezpečnosti“) v souladu se zásadami WHO a příručkou k plánu pro zajištění bezpečného zásobování vodou77; za druhé, možnost pro dodavatele vody přizpůsobit monitorování hlavním rizikům („posouzení rizik dodávky“); za třetí, posouzení členským státem ohledně možných rizik vyplývajících z domovních rozvodů (např. pokud jde o bakterie rodu Legionella nebo olovo) („posouzení rizik v domovních rozvodech“). Tato posouzení rizik by měla být pravidelně přezkoumávána, mimo jiné v reakci na hrozby extrémních povětrnostních jevů souvisejících s klimatem, známé změny lidské činnosti v oblasti odběru nebo v reakci na incidenty ve spojitosti se zdroji. Přístup založený na posouzení rizik zaručuje stálou výměnu informací mezi příslušnými orgány a dodavateli vody.
(8)  Preventivní plánování bezpečnosti a prvky založené na posouzení rizik byly ve směrnici 98/83/ES zohledněny pouze v omezeném rozsahu. První prvky přístupu založeného na posouzení rizik zavedla již v roce 2015 směrnice (EU) 2015/1787, která směrnici 98/83/ES pozměnila v tom smyslu, že členským státům umožnila odchýlit se od jimi stanovených monitorovacích programů, pokud je prováděno důvěryhodné posuzování rizik, které se může opírat o Obecné zásady jakosti pitné vody vydané WHO76. Tyto obecné zásady, stanovující tzv. přístup založený na plánu pro zajištění bezpečnosti vody, spolu s normou EN 15975-2, která se týká se zabezpečení dodávky pitné vody, jsou mezinárodně uznávanými zásadami, z nichž vycházejí výroba, distribuce, monitorování a rozbor ukazatelů pro vodu určenou k lidské spotřebě. Uvedené zásady by v této směrnici měly být zachovány. Aby se zajistilo, že se uvedené zásady neomezují na monitorovací aspekty, aby se čas i zdroje zaměřily na závažná rizika a na nákladově efektivní opatření a aby se rozbory ani úsilí nesoustředily na nerelevantní otázky, je vhodné zavést úplný přístup založený na posouzení rizik v rámci celého řetězce zásobování, tedy od oblasti odběru vody po její rozvod do kohoutku. Uvedený přístup by měl vycházet ze získaných znalostí a opatření provedených v souladu se směrnicí 2000/60/ES a měl by lépe zohledňovat dopad změny klimatu na zdroje vody. Přístup založený na posouzení rizik by se měl skládat ze tří částí: za prvé, posouzení členským státem ohledně nebezpečnosti v souvislosti s oblastí odběru („posouzení nebezpečnosti“) v souladu se zásadami WHO a příručkou k plánu pro zajištění bezpečného zásobování vodou77; za druhé, možnost pro dodavatele vody přizpůsobit monitorování hlavním rizikům („posouzení rizik dodávky“); za třetí, posouzení členským státem ohledně možných rizik vyplývajících z domovních rozvodných systémů (např. pokud jde o bakterie rodu Legionella nebo olovo), se zvláštním zaměřením na prioritní prostory („posouzení rizik v domovních rozvodech“). Tato posouzení rizik by měla být pravidelně přezkoumávána, mimo jiné v reakci na hrozby extrémních povětrnostních jevů souvisejících s klimatem, známé změny lidské činnosti v oblasti odběru nebo v reakci na incidenty ve spojitosti se zdroji. Přístup založený na posouzení rizik zaručuje stálou výměnu informací mezi příslušnými orgány, dodavateli vody a dalšími zúčastněnými stranami, včetně subjektů odpovědných za zdroj znečištění nebo riziko znečištění. Uplatňování na základě posouzení rizik by výjimečně mělo být přizpůsobeno specifickým omezením u námořních plavidel využívaných k odsolování vody a přepravě cestujících. Pokud se námořní plavidla plující pod evropskou vlajkou pohybují v mezinárodních vodách, podléhají ve skutečnosti mezinárodnímu právnímu rámci. Doprava a výroba vody určené k lidské spotřebě na palubě podléhají zvláštním omezením, což znamená, že by měla být ustanovení této směrnice odpovídajícím způsobem upravena.
_________________
_________________
76 Obecné zásady jakosti pitné vody (Guidelines for drinking water quality), čtvrté vydání, Světová zdravotnická organizace, 2011, http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html
76 Obecné zásady jakosti pitné vody (Guidelines for drinking water quality), čtvrté vydání, Světová zdravotnická organizace, 2011, http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html
77 Příručka k plánu pro zajištění bezpečnosti vody: postupné řízení rizik pro dodavatele pitné vody (Water Safety Plan Manual: step-by-step risk management for drinking water suppliers), Světová zdravotnická organizace, 2009, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638_eng.pdf
77 Příručka k plánu pro zajištění bezpečnosti vody: postupné řízení rizik pro dodavatele pitné vody (Water Safety Plan Manual: step-by-step risk management for drinking water suppliers), Světová zdravotnická organizace, 2009, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638_eng.pdf
Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)
(8a)   Neefektivní používání zdrojů vody, zejména úniky v infrastruktuře pro zásobování vodou, vede k nadměrnému využívání vzácných zdrojů vody určené k lidské spotřebě. To členským státům vážně brání v dosahování cílů stanovených podle směrnice 2000/60/ES.
Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9
(9)  Posouzení nebezpečnosti by se mělo zaměřit na snižování stupně úpravy požadovaného pro produkci vody určené k lidské spotřebě, například omezením tlaků vedoucích ke znečištění vodních útvarů používaných pro odběr vody určené k lidské spotřebě. Za tímto účelem by měly členské státy určit nebezpečí, jakož i možné zdroje znečištění spojené s těmito vodními útvary a provádět monitorování znečišťujících látek, které určí jako relevantní, například z důvodu zjištěných nebezpečí (např. mikroplasty, dusičnany, pesticidy nebo léčivé přípravky určené podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES78), kvůli přirozené přítomnosti daných látek v oblasti odběru (např. arsen) nebo kvůli informacím od dodavatelů vody (např. náhlé zvýšení určitého ukazatele v surové vodě). Uvedené ukazatele by se měly používat jako markery, na jejichž základě příslušné orgány podniknou za spolupráce s dodavateli vody a zúčastněnými stranami opatření ke snížení tlaku na vodní útvary, například v podobě prevence nebo zmírňujících opatření (v případě nutnosti i včetně výzkumu za účelem porozumění dopadům na zdraví), na ochranu uvedených vodních útvarů a k řešení problematiky zdroje znečištění.
(9)  Posouzení nebezpečnosti by mělo zaujmout ucelený přístup k posouzení rizik, založený na výslovném cíli snižování stupně úpravy požadovaného pro produkci vody určené k lidské spotřebě, například snížením tlaků vedoucích ke znečištění – nebo riziku znečištění – vodních útvarů používaných pro odběr vody určené k lidské spotřebě. Za tímto účelem by měly členské státy určit nebezpečí, jakož i možné zdroje znečištění spojené s těmito vodními útvary a provádět monitorování znečišťujících látek, které určí jako relevantní, například z důvodu zjištěných nebezpečí (např. mikroplasty, dusičnany, pesticidy nebo léčivé přípravky určené podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES78), kvůli přirozené přítomnosti daných látek v oblasti odběru (např. arsen) nebo kvůli informacím od dodavatelů vody (např. náhlé zvýšení určitého ukazatele v surové vodě). V souladu se směrnicí 2000/60/ES by se uvedené ukazatele měly používat jako markery, na jejichž základě příslušné orgány podniknou za spolupráce se všemi zúčastněnými stranami, včetně těch, které odpovídají za zdroje nebo potenciální zdroje znečištění, opatření ke snížení tlaku na vodní útvary, například v podobě prevence nebo zmírňujících opatření (v případě nutnosti i včetně výzkumu za účelem porozumění dopadům na zdraví), na ochranu uvedených vodních útvarů a k řešení problematiky zdroje nebo rizika znečištění. Pokud členský stát v rámci posouzení rizik zjistí, že daný ukazatel není v dané oblasti odběru přítomen, například proto, že se daná látka v podzemních ani povrchových vodách nikdy nevyskytuje, měl by příslušný členský stát následně informovat příslušné dodavatele vody a měl mít možnost jim povolit snížit četnost sledování daného ukazatele nebo tento ukazatel vypustit ze seznamu ukazatelů, které se mají kontrolovat, aniž se provede posouzení rizik dodávek.
_________________
_________________
78 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).
78 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).
Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11
(11)  Stanovené hodnoty ukazatelů použité k posouzení jakosti vody určené k lidské spotřebě mají být dodrženy v místě, kde je voda určená k lidské spotřebě dosažitelná příslušnému uživateli. Jakost vody určené k lidské spotřebě může být nicméně ovlivněna domovním rozvodem. WHO konstatuje, že ze všech vodních patogenů způsobují v Unii největší zátěž pro zdraví bakterie rodu Legionella. Jsou přenášeny systémy dodávajícími teplou vodu, a to inhalací (například při sprchování). Zjevně tedy souvisejí s domovním rozvodem. Jelikož jednostranné uložení povinnosti monitorovat tento patogen ve všech soukromých a veřejných prostorech by vedlo k neúměrně vysokým nákladům, je k řešení této problematiky tudíž vhodnější realizovat posouzení rizik v domovních rozvodech. Při posouzení rizik v domovních rozvodech by se navíc měla zvážit i potenciální rizika vyplývající z výrobků a materiálů, které jsou v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě. Součástí posouzení rizik v domovních rozvodech by proto mělo být mimo jiné i zaměření na monitorování prioritních prostor, posouzení rizik vyplývajících z domovních rozvodů a souvisejících výrobků a materiálů, jakož i ověření vlastností stavebních výrobků, které jsou v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě, na základě prohlášení o vlastnostech podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/201179. Společně s prohlášením o vlastnostech se rovněž poskytnou informace uvedené v článcích 31 a 33 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200680. Na základě tohoto posouzení by členské státy měly přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění mimo jiné toho, aby byla v souladu s pokyny WHO81 zavedena vhodná kontrolní a řídící opatření (např. v případě ohnisek nákaz) a aby migrace ze stavebních výrobků neohrožovala lidské zdraví. Nicméně aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 305/2011, pokud by tato opatření znamenala omezení volného pohybu výrobků a materiálů v Unii, musí být uvedená omezení řádně odůvodněná a přiměřená a neměla by představovat prostředek svévolné diskriminace nebo skryté omezení obchodu mezi členskými státy.
(11)  Stanovené hodnoty ukazatelů použité k posouzení jakosti vody určené k lidské spotřebě mají být dodrženy v místě, kde je voda určená k lidské spotřebě dosažitelná příslušnému uživateli. Jakost vody určené k lidské spotřebě může být nicméně ovlivněna domovním rozvodním systémem. WHO konstatuje, že ze všech vodních patogenů způsobují v Unii největší zátěž pro zdraví bakterie rodu Legionella, zejména bakterie druhu Legionella pneumophila, která má na svědomí většinu případů tzv. legionářské nemoci v Unii. Jsou přenášeny systémy dodávajícími teplou vodu, a to inhalací (například při sprchování). Zjevně tedy souvisejí s domovním rozvodním systémem. Jelikož jednostranné uložení povinnosti monitorovat tento patogen ve všech soukromých a veřejných prostorách by vedlo k neúměrně vysokým nákladům a bylo by v rozporu se zásadou subsidiarity, je k řešení této problematiky tudíž vhodnější realizovat posouzení rizik v domovních rozvodech, zejména v prioritních prostorách. Při posouzení rizik v domovních rozvodných systémech by se navíc měla zvážit i potenciální rizika vyplývající z výrobků a materiálů, které jsou v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě. Součástí posouzení rizik v domovních rozvodech by proto mělo být mimo jiné i zaměření na monitorování prioritních prostor, posouzení rizik vyplývajících z domovních rozvodů a souvisejících výrobků a materiálů, které jsou v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě. Společně s prohlášením o vlastnostech se rovněž poskytnou informace uvedené v článcích 31 a 33 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200680. Na základě tohoto posouzení by členské státy měly přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění mimo jiné toho, aby byla v souladu s pokyny WHO81 zavedena vhodná kontrolní a řídící opatření (např. v případě ohnisek nákaz) a aby migrace látek a materiálů, které jsou v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě, neohrožovala lidské zdraví.
_________________
_________________
79 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 5).
80 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).
80 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).
81„Legionella and the prevention of Legionellosis“, Světová zdravotnická organizace, 2007, http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf
81„Legionella and the prevention of Legionellosis“, Světová zdravotnická organizace, 2007, http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf
Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12
(12)  V rámci ustanovení směrnice 98/83/ES o zajištění jakosti úpravy vody, zařízení a materiálů se nepodařilo vyřešit překážky vnitřního trhu, pokud jde o volný oběh stavebních výrobků, které jsou v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě. Dosud platí schvalování výrobků na vnitrostátní úrovni, přičemž požadavky se mezi jednotlivými státy liší. Z toho důvodu je pro výrobce obtížné a nákladné uvádět své výrobky na trh v celé Unii. Technické překážky lze účinně odstranit pouze zavedením harmonizovaných technických specifikací stavebních výrobků, které jsou v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě, podle nařízení (EU) č. 305/2011. Uvedené nařízení umožňuje vypracovat evropské normy, jimiž se harmonizují metody posuzování stavebních výrobků, které jsou v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě, jakož i stanovit mezní úrovně a třídy na základě úrovně vlastností základních charakteristik. Za tímto účelem byla do pracovního programu normalizace na rok 2017 začleněna žádost o normalizaci, v níž se výslovně požadovala normalizační činnost týkající se hygieny a bezpečnosti výrobků a materiálů, které jsou v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě, podle nařízení (EU) č. 305/2011, přičemž norma má být vydána do roku 2018. Zveřejnění této harmonizované normy v Úředním věstníku Evropské unie zajistí racionální rozhodování, pokud jde o uvádění nebo dodávání na trh bezpečných stavebních výrobků, které jsou v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě. V důsledku této skutečnosti by měla být ustanovení týkající se zařízení a materiálů, které jsou v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě, zrušena, zčásti nahrazena ustanoveními týkajícími se posouzení rizik v domovních rozvodech a doplněna příslušnými harmonizovanými normami podle nařízení (EU) č. 305/2011.
(12)  V rámci ustanovení směrnice 98/83/ES o zajištění jakosti úpravy vody, zařízení a materiálů se nepodařilo vyřešit překážky vnitřního trhu, pokud jde o volný oběh stavebních výrobků, které jsou v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě, nebo poskytnout dostatečnou ochranu, pokud jde o lidské zdraví. Dosud platí schvalování výrobků na vnitrostátní úrovni, přičemž požadavky se mezi jednotlivými státy liší. Z toho důvodu je pro výrobce obtížné a nákladné uvádět své výrobky na trh v celé Unii. Tato situace je důsledkem neexistence minimálních evropských hygienických norem pro všechny výrobky a materiály, které jsou v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě, což je zásadní pro úplné a celkové provádění vzájemného uznávání mezi členskými státy. Technické překážky lze odstranit a souladu všech výrobků a materiálů, které jsou v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě, na úrovni Unie tedy lze dosáhnout pouze zavedením minimálních požadavků na jakost na úrovni Unie. V důsledku této skutečnosti by měla být posílena ustanovení prostřednictvím postupu harmonizace takových výrobků a materiálů. Tato činnost by se měla inspirovat zkušenostmi a pokrokem několika členských států, které utvořily koalici a již několik let pracují na sbližování právních předpisů.
_________________
82 Pracovní dokument útvarů Komise SWD(2016)0185.
Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13
(13)  Každý členský stát by měl zajistit, aby byly stanoveny monitorovací programy pro kontrolu, zda voda určená k lidské spotřebě splňuje požadavky této směrnice. Většinu monitorování prováděného pro účely této směrnice uskutečňují dodavatelé vody. Dodavatelům vody je třeba poskytnout určitou flexibilitu, pokud jde o ukazatele, které monitorují pro účely posouzení rizik dodávky. Není-li některý ukazatel zjištěn, dodavatelé vody by měli být schopni snížit četnost monitorování nebo zcela upustit od monitorování uvedeného ukazatele. Posouzení rizik dodávky by se mělo vztahovat na většinu ukazatelů. Nicméně základní seznam ukazatelů by se s určitou minimální četností měl monitorovat vždy. Tato směrnice zejména stanoví ustanovení o četnosti monitorování pro účely kontroly souladu a jen malý počet ustanovení o sledování pro provozní účely. Pro zajištění řádného fungování úpravy vody může být dle uvážení dodavatelů vody nezbytné dodatečné monitorování pro provozní účely. V tomto ohledu se dodavatelé vody mohou odkazovat na obecné zásady WHO a příručku k plánu pro zajištění bezpečnosti vody.
(13)  Každý členský stát by měl zajistit, aby byly stanoveny monitorovací programy pro kontrolu, zda voda určená k lidské spotřebě splňuje požadavky této směrnice. Většinu monitorování prováděného pro účely této směrnice uskutečňují dodavatelé vody, ale tam, kde je to nezbytné, by členské státy měly vyjasnit, kterým příslušným orgánům přísluší povinnosti vyplývající z provedení této směrnice. Dodavatelům vody je třeba poskytnout určitou flexibilitu, pokud jde o ukazatele, které monitorují pro účely posouzení rizik dodávky. Není-li některý ukazatel zjištěn, dodavatelé vody by měli být schopni snížit četnost monitorování nebo zcela upustit od monitorování uvedeného ukazatele. Posouzení rizik dodávky by se mělo vztahovat na většinu ukazatelů. Nicméně základní seznam ukazatelů by se s určitou minimální četností měl monitorovat vždy. Tato směrnice zejména stanoví ustanovení o četnosti monitorování pro účely kontroly souladu a jen malý počet ustanovení o sledování pro provozní účely. Pro zajištění řádného fungování úpravy vody může být dle uvážení dodavatelů vody nezbytné dodatečné monitorování pro provozní účely. V tomto ohledu se dodavatelé vody mohou odkazovat na obecné zásady WHO a příručku k plánu pro zajištění bezpečnosti vody.
Pozměňovací návrh 188
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14
(14)  Přístup založený na posouzení rizik by měli postupně uplatňovat všichni dodavatelé vody, včetně malých dodavatelů vody, neboť hodnocení směrnice 98/83/ES ukázalo nedostatky v jejím provádění ze strany uvedených dodavatelů, jež byly někdy dány náklady na plnění zbytečných monitorovacích operací. Při uplatňování přístupu založeného na posouzení rizik by se měly zohlednit bezpečnostní otázky.
(14)  Přístup založený na posouzení rizik by měli uplatňovat všichni dodavatelé vody, včetně velmi malých, malých a středních dodavatelů vody, neboť hodnocení směrnice 98/83/ES ukázalo nedostatky v jejím provádění ze strany uvedených dodavatelů, jež byly někdy dány náklady na plnění zbytečných monitorovacích operací; při uplatňování tohoto postup je třeba umožnit výjimky pro velmi malé dodavatele. Při uplatňování přístupu založeného na posouzení rizik by se měly zohlednit bezpečnostní otázky a zásada „znečišťovatel platí“. U menších dodavatelů by měl k monitorování přispívat příslušný orgán formou poskytnutí expertní podpory.
Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)
(14a)   V zájmu dosažení maximální ochrany veřejného zdraví zajistí členské státy transparentní a vyvážené rozložení povinností souvisejících s uplatněním přístupu založeného na rizicích v souladu se svým vnitrostátním institucionálním a právním rámcem.
Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15
(15)  V případě nesplnění norem stanovených touto směrnicí by dotyčný členský stát měl bezprostředně vyšetřit příčiny jejich neplnění a zajistit co nejrychlejší provedení nápravných opatření k obnovení jakosti vody. V případech, kdy zásobování vodou určenou k lidské spotřebě představuje možné ohrožení lidského zdraví, by mělo být zásobování takovou vodou zakázáno nebo její používání omezeno. Kromě toho je třeba jasně uvést, že nesplnění minimálních požadavků na hodnoty týkající se mikrobiologických a chemických ukazatelů by mělo být členskými státy automaticky pokládáno za možné ohrožení lidského zdraví. V případech, kdy budou taková nápravná opatření nezbytná pro obnovení jakosti vody určené k lidské spotřebě, by měla být v souladu s čl. 191 odst. 2 Smlouvy dána přednost krokům, které zajistí nápravu u zdroje.
(15)  V případě nesplnění norem stanovených touto směrnicí by dotyčný členský stát měl bezprostředně vyšetřit příčiny jejich neplnění a zajistit co nejrychlejší provedení nápravných opatření k obnovení jakosti vody. V případech, kdy zásobování vodou určenou k lidské spotřebě představuje možné ohrožení lidského zdraví, by mělo být zásobování takovou vodou zakázáno nebo její používání omezeno a občané, kteří by mohli být postiženi, by měli být řádně informováni. Kromě toho by měly členské státy v případě nesplnění minimálních požadavků na hodnoty týkající se mikrobiologických a chemických ukazatelů zjistit, zda překročení těchto hodnot představuje možné ohrožení lidského zdraví. Členské státy by proto měly zohledňovat zejména míru překročení minimálních požadavků a také typ dotčeného ukazatele. V případech, kdy budou taková nápravná opatření nezbytná pro obnovení jakosti vody určené k lidské spotřebě, by měla být v souladu s čl. 191 odst. 2 Smlouvy dána přednost krokům, které zajistí nápravu u zdroje.
Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)
(15a)   Je důležité zabránit případnému ohrožení lidského zdraví znečištěnou vodou. Proto by dodávání takové vody by mělo být zakázáno nebo její užívání omezeno.
Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16
(16)  Členské státy by již neměly mít právo povolit odchylky z působnosti této směrnice. Odchylky měly původně členským státům umožnit, aby měly až devět let na vyřešení nedodržování některé hodnoty ukazatelů. Tento postup se ukázal být zatěžující jak pro členské státy, tak pro Komisi. Navíc to v některých případech vedlo ke zpožďování přijímaných nápravných opatření, neboť umožnění odchylek bylo považováno za přechodné období. Ustanovení o odchylkách by proto mělo být zrušeno. Dojde-li k překročení hodnoty ukazatelů, měla by se kvůli ochraně zdraví ustanovení o nápravných opatřeních použít bezprostředně, aniž by existovala možnost udělit odchylku od hodnoty ukazatelů. Odchylky udělené členskými státy podle článku 9 směrnice 98/83/ES a použitelné k datu vstupu této směrnice v platnost by však měly nadále platit až do skončení platnosti dané odchylky, ale neměly by být obnoveny.
(16)  Členské státy by již neměly mít právo povolit odchylky z působnosti této směrnice. Odchylky měly původně členským státům umožnit, aby měly až devět let na vyřešení nedodržování některé hodnoty ukazatelů. Tento postup se ukázal být pro členské státy užitečný vzhledem k úrovni ambic této směrnice. Je však třeba konstatovat, že v některých případech tento postup vedl ke zpožďování přijímaných nápravných opatření, neboť umožnění odchylek bylo někdy považováno za přechodné období. Vzhledem k tomu, ze je na jedné straně třeba posílit ukazatele jakosti v této směrnici a na straně druhé jsou stále častěji odhalovány nově se objevující znečišťující látky, které vyžadují intenzivnější posouzení, monitorování a řízení, je i nadále nutné zachovat postup pro odchylky, který odpovídá těmto okolnostem, a to za předpokladu, že nepředstavují potenciální ohrožení lidského zdraví a že zásobování vodou určenou k lidské spotřebě nelze v dané oblasti žádnými přiměřenými způsoby zajistit jinak. Ustanovení ve směrnici 98/83/ES o odchylkách by proto mělo být změněno, aby se zajistilo rychlejší a účinnější uvedení do souladu požadavků této směrnice členskými státy. Odchylky udělené členskými státy podle článku 9 směrnice 98/83/ES a použitelné k datu vstupu této směrnice v platnost by měly nadále platit podle podmínek stanovených ustanoveními platnými v okamžiku povolení odchylky.
Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17
(17)  Komise ve své odpovědi na evropskou občanskou iniciativu „Right2Water“ v roce 2014 vyzvala členské státy, aby zajistily pro všechny občany přístup k minimálním dodávkám vody v souladu s doporučeními WHO. Rovněž se zavázala k tomu, že bude pokračovat „[v úsilí o] zlepšení přístupu všech obyvatel k nezávadné pitné vodě […] v rámci politik v oblasti životního prostředí“ 84. To je v souladu s šestým cílem udržitelného rozvoje a souvisejícím cílem „dosáhnout všeobecného a spravedlivého přístupu k nezávadné a cenově dostupné pitné vodě pro všechny“. Pojem spravedlivého přístupu zahrnuje širokou škálu aspektů, jako je dostupnost (například ze zeměpisných důvodů, kvůli chybějící infrastruktuře nebo zvláštní situaci určitých částí obyvatelstva), jakost, přijatelnost nebo finanční dostupnost. V souvislosti s cenovou dostupností je třeba připomenout, že při stanovování sazeb za vodu v souladu se zásadou návratnosti nákladů stanovenou ve směrnici 2000/60/ES mohou členské státy přihlédnout k rozdílným hospodářským a sociálním podmínkám obyvatelstva, a mohou tedy přijímat sociální sazby nebo přijmout opatření na ochranu sociálně a ekonomicky znevýhodněných obyvatel. Tato směrnice se zabývá především aspekty přístupu k vodě souvisejícími s jakostí a dostupností. K řešení těchto aspektů v rámci odpovědi na uvedenou evropskou občanskou iniciativu a za účelem přispívání k provádění zásady z bodu 20 evropského pilíře sociálních práv85, v níž se uvádí, že „každý má právo na přístup ke kvalitním základním službám, včetně vody“, by měly mít členské státy povinnost zabývat se otázkou přístupu k vodě na vnitrostátní úrovni, přičemž by měly mít určitý prostor pro uvážení, pokud jde o přesný typ opatření, která mají být provedena. To lze uskutečnit prostřednictvím opatření, jejichž cílem je mimo jiné zlepšení přístupu k vodě určené k lidské spotřebě pro všechny, například pomocí volně přístupných pítek ve městech a propagací jejího užívání, s tím, že se bude podporovat bezplatné poskytování vody určené k lidské spotřebě ve veřejných budovách a restauracích.
(17)  Komise ve své odpovědi na evropskou občanskou iniciativu „Right2Water“ v roce 201483 vyzvala členské státy, aby zajistily pro všechny občany přístup k minimálním dodávkám vody v souladu s doporučeními WHO. Rovněž se zavázala k tomu, že bude pokračovat „[v úsilí o] zlepšení přístupu všech obyvatel k nezávadné pitné vodě […] v rámci politik v oblasti životního prostředí“84. To je v souladu s články 1 a 2 Listiny základních práv Evropské unie. Rovněž je to v souladu s šestým cílem udržitelného rozvoje a souvisejícím cílem „dosáhnout všeobecného a spravedlivého přístupu k nezávadné a cenově dostupné pitné vodě pro všechny“. Pojem spravedlivého přístupu zahrnuje širokou škálu aspektů, jako je dostupnost (například ze zeměpisných důvodů, kvůli chybějící infrastruktuře nebo zvláštní situaci určitých částí obyvatelstva), jakost, přijatelnost nebo finanční dostupnost. V souvislosti s cenovou dostupností je třeba připomenout, že aniž by byl dotčen čl. 9 odst. 4 směrnice 2000/60/ES, při stanovování sazeb za vodu v souladu se zásadou návratnosti nákladů stanovenou ve výše uvedená směrnici mohou členské státy přihlédnout k rozdílným hospodářským a sociálním podmínkám obyvatelstva, a mohou tedy přijímat sociální sazby nebo přijmout opatření na ochranu sociálně a ekonomicky znevýhodněných obyvatel. Tato směrnice se zabývá především aspekty přístupu k vodě souvisejícími s jakostí a dostupností. K řešení těchto aspektů v rámci odpovědi na uvedenou evropskou občanskou iniciativu a za účelem přispívání k provádění zásady z bodu 20 evropského pilíře sociálních práv85, v níž se uvádí, že „každý má právo na přístup ke kvalitním základním službám, včetně vody“, by měly mít členské státy povinnost zabývat se otázkou cenově dostupného přístupu k vodě na vnitrostátní úrovni, přičemž by měly mít určitý prostor pro uvážení, pokud jde o přesný typ opatření, která mají být provedena. To lze uskutečnit prostřednictvím opatření, jejichž cílem je mimo jiné zlepšení přístupu k vodě určené k lidské spotřebě pro všechny, například pomocí zabránění posilování nároků na jakost vody neopodstatněných důvody veřejného zdraví, které by zvyšovaly cenu vody pro občany, volně přístupných pítek ve městech a propagací jejího užívání, s tím, že se bude podporovat bezplatné poskytování vody určené k lidské spotřebě ve veřejných budovách, v restauracích, v nákupních a rekreačních střediscích a také v prostorách, kde dochází k tranzitu a k velkému pohybu osob, jako jsou vlaková nádraží a letiště. Členské státy by měly mít možnost stanovit správnou kombinaci takových nástrojů s ohledem na svou konkrétní vnitrostátní situaci.
_________________
_________________
83 COM(2014)0177.
83 COM(2014)0177.
84 COM(2014)0177, s. 12.
84 COM(2014)0177, s. 12.
85 Interinstitucionální vyhlášení evropského pilíře sociálních práv (2017/C 428/09) ze dne 17. listopadu 2017 (Úř. věst. C 428, 13.12.2017, s. 10).
85 Interinstitucionální vyhlášení evropského pilíře sociálních práv (2017/C 428/09) ze dne 17. listopadu 2017 (Úř. věst. C 428, 13.12.2017, s. 10).
Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18
(18)  Evropský parlament ve svém usnesení o opatřeních navazujících na evropskou občanskou iniciativu týkající se práva na vodu („Right2Water“86) požadoval, „že by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost potřebám zranitelných skupin ve společnosti“87. Zvláštní situace menšin, jako jsou Romové, Sintové, Travelleři, Kalé, Gens du voyage, ať žijí usazeně, či nikoli – zejména chybějící přístup k pitné vodě – byla uznána i ve zprávě Komise o uplatňování rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů88 a v doporučení Rady o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech89. S ohledem na tento obecný kontext je vhodné, aby členské státy věnovaly zvláštní pozornost zranitelným a marginalizovaným skupinám přijetím nezbytných opatření, aby bylo zajištěno, že tyto skupiny mají přístup k vodě. Aniž je dotčeno právo členských států vymezit uvedené skupiny, měli by do nich být přinejmenším zahrnuti uprchlíci, kočovná společenství, osoby bez domova a menšinové kultury, jako jsou Romové, Sintové, Travelleři, Kalé, Gens du voyage atd., ať žijí usazeně, či nikoli. Tato opatření pro zajištění přístupu k vodě, jež jsou na uvážení členských států, by mohla například zahrnovat poskytování alternativních systémů zásobování (samostatná zařízení pro úpravu vody), dodávky vody ze zásobníků (kamionů a cisteren) a zajištění nezbytné infrastruktury táborů.
(18)  Evropský parlament ve svém usnesení o opatřeních navazujících na evropskou občanskou iniciativu týkající se práva na vodu („Right2Water“86) požadoval, „že by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost potřebám zranitelných skupin ve společnosti“87. Zvláštní situace menšin, jako jsou Romové a Travelleři, ať žijí usazeně, či nikoli – zejména chybějící přístup k pitné vodě a hygieně – byla uznána i ve zprávě Komise o uplatňování rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů88 a v doporučení Rady o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech89. S ohledem na tento obecný kontext je vhodné, aby členské státy věnovaly zvláštní pozornost zranitelným a marginalizovaným skupinám přijetím nezbytných opatření, aby bylo zajištěno, že tyto skupiny mají přístup k vodě. Se zřetelem k zásadě návratnosti nákladů stanovené v článku 9 směrnice 2000/60/ES by členské státy měly zlepšit přístup k vodě pro zranitelné a marginalizované skupiny, aniž by ohrozily zásobování vysoce kvalitní vodou cenově dostupnou pro všechny. Aniž je dotčeno právo členských států vymezit uvedené skupiny, měli by do nich být přinejmenším zahrnuti uprchlíci, kočovná společenství, osoby bez domova a menšinové kultury, jako jsou Romové a Travelleři, ať žijí usazeně, či nikoli. Tato opatření pro zajištění přístupu k vodě, jež jsou na uvážení členských států, by mohla například zahrnovat poskytování alternativních systémů zásobování (samostatná zařízení pro úpravu vody), dodávky vody ze zásobníků (kamionů a cisteren) a zajištění nezbytné infrastruktury táborů. Budou-li za plnění těchto povinností odpovědné místní orgány veřejné moci, měly by členské státy zajistit, aby měly k dispozici finanční prostředky a technické a materiálové kapacity a měly by je odpovídajícím způsobem podporovat, například poskytnutím expertní podpory. Především by dodávky vody zranitelným a marginalizovaným skupinám neměly místním orgánům způsobovat nepřiměřené náklady.
_________________
_________________
86 P8_TA(2015)0294.
86 P8_TA(2015)0294.
87 P8_TA(2015)0294, bod 62.
87 P8_TA(2015)0294, bod 62.
88 COM(2014)0209.
88 COM(2014)0209.
89 Doporučení Rady (2013/C 378/01) ze dne 9. prosince 2013 o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech (Úř. věst. C 378, 24.12.2013, s. 1).
89 Doporučení Rady (2013/C 378/01) ze dne 9. prosince 2013 o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech (Úř. věst. C 378, 24.12.2013, s. 1).
Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19
(19)  V 7. akčním programu pro životní prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život v mezích naší planety“90 se požaduje, aby veřejnost měla přístup k jasným informacím o životním prostředí na vnitrostátní úrovni. Ve směrnici 98/83/ES byl k informacím stanoven pouze pasivní přístup, což znamená, že členské státy měly pouze povinnost zajistit, aby informace byly dostupné. Uvedená ustanovení by tedy měla být nahrazena, aby se zajistilo, že jsou snadno přístupné aktuální informace, například na internetových stránkách, jejichž hypertextový odkaz by měl být aktivně distribuován. Aktuální informace by měly zahrnovat nejen výsledky monitorovacích programů, ale také další informace, které mohou být veřejnosti užitečné, např. informace o ukazatelích (železo, tvrdost vody, minerály atd.), které často ovlivňují vnímání vody z kohoutku u spotřebitelů. Za tímto účelem by indikační ukazatele ze směrnice 98/83/ES, jež neposkytovaly informace týkající se zdraví, měly být nahrazeny informacemi online o uvedených ukazatelích. U velmi velkých dodavatelů vody by měly být též k dispozici online i další informace, mj. o energetické účinnosti, řízení, správě, struktuře nákladů a použité úpravě. Předpokládá se, že lepší informovanost spotřebitelů a větší transparentnost přispěje ke zvýšení důvěry občanů ve vodu, která jim je dodávána. To by mělo následně vést ke zvýšenému používání vody z kohoutku, což přispěje ke snížení plastového odpadu a emisí skleníkových plynů a bude to mít pozitivní dopad na zmírnění změny klimatu a životní prostředí jako celek.
(19)  V 7. akčním programu pro životní prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život v mezích naší planety“ se požaduje, aby veřejnost měla přístup k jasným informacím o životním prostředí na vnitrostátní úrovni. Ve směrnici 98/83/ES byl k informacím stanoven pouze pasivní přístup, což znamená, že členské státy měly pouze povinnost zajistit, aby informace byly dostupné. Uvedená ustanovení by tedy měla být nahrazena, aby se zajistilo, že jsou aktuální, komplexní a pro spotřebitele podstatné informace snadno přístupné, například jako brožurka, na internetových stránkách nebo formou inteligentní aplikace. Aktuální informace by měly zahrnovat nejen výsledky monitorovacích programů, ale také další informace, které mohou být veřejnosti užitečné, např. výsledky kroků přijatých k monitorování dodavatelů vody, pokud jde o ukazatele jakosti vody a informace o indikačních ukazatelích uvedených na seznamu v příloze I části Ba. U velmi velkých dodavatelů vody by měly být též k dispozici online i další informace, mj. o řízení, struktuře sazeb a použité úpravě. Účelem lepší seznámenosti spotřebitelů s příslušnými informacemi a větší transparentnosti by mělo být zvýšit důvěru občanů ve vodu, která jim je dodávána, a také ve vodohospodářské služby, a měly by vést ke zvýšenému používání vody z kohoutku jako pitné vody, což by mohlo přispět ke snížení používání plastů a emisí skleníkových plynů a bude to mít pozitivní dopad na zmírnění změny klimatu a životní prostředí jako celek.
_________________
_________________
90 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU ze dne 20. listopadu 2013 o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život v mezích naší planety“ (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 171).
90 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU ze dne 20. listopadu 2013 o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život v mezích naší planety“ (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 171).
Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20
(20)  Ze stejných důvodů a s cílem zvyšovat povědomí o dopadech spotřeby vody by spotřebitelé měli rovněž získávat informace (například na faktuře nebo prostřednictvím inteligentních aplikací) o spotřebovaném objemu, struktuře nákladů sazby účtované dodavatelem vody, včetně variabilních a fixních nákladů, jakož i informace o ceně za litr vody určené k lidské spotřebě, což umožní srovnávání s cenou balené vody.
(20)  Ze stejných důvodů a s cílem zvyšovat povědomí o dopadech spotřeby vody by spotřebitelé měli rovněž dostávat informace snadno přístupným způsobem, například na faktuře nebo prostřednictvím inteligentní aplikace, o ročním spotřebovaném objemu, jeho vývoji, srovnání se spotřebou průměrné domácnosti, pokud má dodavatel vody takovéto informace k dispozici, struktuře sazby účtované dodavatelem vody, včetně jejích variabilních a fixních částí, jakož i informace o ceně za litr vody určené k lidské spotřebě, což umožní srovnávání s cenou balené vody.
Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21
(21)  Zásady, které je třeba vzít v úvahu při stanovování sazeb za vodu, a sice návratnost nákladů za vodohospodářské služby a zásada „znečišťovatel platí“, jsou stanoveny ve směrnici 2000/60/ES. Nicméně finanční udržitelnost poskytování vodohospodářských služeb není vždy zaručena a někdy vede k nedostatečným investicím na údržbu vodohospodářské infrastruktury. Díky dokonalejším technikám monitorování jsou čím dál zjevnější míry úniku, jež jsou dány především nedostatečnými investicemi; na úrovni Unie by mělo být podporováno omezování ztrát vody s cílem zlepšit účinnost vodohospodářské infrastruktury. V souladu se zásadou subsidiarity by tato otázka měla být řešena zvýšením transparentnosti a informováním spotřebitelů o mírách úniku a energetické účinnosti.
(21)  Základní zásady, které je třeba vzít v úvahu při stanovování sazeb za vodu, aniž je dotčen čl. 9 odst. 4 směrnice 2000/60/ES, a sice návratnost nákladů za vodohospodářské služby a zásada „znečišťovatel platí“, jsou stanoveny ve výše uvedené směrnici. Nicméně finanční udržitelnost poskytování vodohospodářských služeb není vždy zaručena a někdy vede k nedostatečným investicím na údržbu vodohospodářské infrastruktury. Díky dokonalejším technikám monitorování jsou čím dál zjevnější míry úniku, jež jsou dány především nedostatečnými investicemi; na úrovni Unie by mělo být podporováno omezování ztrát vody s cílem zlepšit účinnost vodohospodářské infrastruktury. V souladu se zásadou subsidiarity, s cílem zvýšit informovanost o této otázce, by informace, které se jí týkají, měly být sdíleny transparentnějším způsobem se zákazníky.
Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25
(25)  Podle bodu 22 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů by měla Komise provést hodnocení této směrnice do určité doby od data stanoveného pro její provedení ve vnitrostátním právu. Uvedené hodnocení by mělo vycházet ze zkušeností a údajů získaných při provádění směrnice, z relevantních vědeckých, analytických, epidemiologických údajů a z případných dostupných doporučení WHO.
(25)  Podle bodu 22 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů by měla Komise provést hodnocení této směrnice do určité doby od data stanoveného pro její provedení ve vnitrostátním právu. Uvedené hodnocení by mělo vycházet ze zkušeností a údajů získaných při provádění směrnice, z dostupných doporučení WHO a rovněž z příslušných vědeckých, analytických a epidemiologických údajů.
Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28
(28)  Za účelem přizpůsobení této směrnice vědeckému a technickému pokroku nebo k upřesnění požadavků na monitorování pro účely posouzení nebezpečnosti a rizik v domovních rozvodech by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh I až IV této směrnice. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci. Navíc pravomoc podle části C poznámky 10 přílohy I směrnice 98/83/ES, která se týká stanovení četnosti monitorování a monitorovacích metod pro radioaktivní látky, je již zastaralá vzhledem k přijetí směrnice Rady 2013/51/Euratom96, a proto by měla být zrušena. Pravomoc podle části A druhého pododstavce přílohy III směrnice 98/83/ES týkající se změn uvedené směrnice již není potřebná a měla by být zrušena.
(28)  Za účelem přizpůsobení této směrnice vědeckému a technickému pokroku nebo k upřesnění požadavků na monitorování pro účely posouzení nebezpečnosti a rizik v domovních rozvodech by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh I až IV této směrnice, a přijímat nezbytná opatření v rámci změn stanovených v článku 10a. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci. Navíc pravomoc podle části C poznámky 10 přílohy I směrnice 98/83/ES, která se týká stanovení četnosti monitorování a monitorovacích metod pro radioaktivní látky, je již zastaralá vzhledem k přijetí směrnice Rady 2013/51/Euratom96, a proto by měla být zrušena. Pravomoc podle části A druhého pododstavce přílohy III směrnice 98/83/ES týkající se změn uvedené směrnice již není potřebná a měla by být zrušena.
_________________
_________________
96 Směrnice Rady 2013/51/Euratom ze dne 22. října 2013, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě (Úř. věst. L 296, 7.11.2013, s. 12).
96 Směrnice Rady 2013/51/Euratom ze dne 22. října 2013, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě (Úř. věst. L 296, 7.11.2013, s. 12).
Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
1.  Tato směrnice se týká jakosti vody určené k lidské spotřebě.
1.  Tato směrnice se týká jakosti vody určené k lidské spotřebě pro všechny v Unii.
Pozměňovací návrhy 163, 189, 207 a 215
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2
2.  Cílem této směrnice je chránit lidské zdraví před nepříznivými účinky jakéhokoli znečištění vody určené k lidské spotřebě a zajistit, že voda bude zdravotně nezávadná a čistá.
2.  Cílem této směrnice je chránit lidské zdraví před nepříznivými účinky jakéhokoli znečištění vody určené k lidské spotřebě a zajistit, že voda bude zdravotně nezávadná a čistá, a poskytovat všeobecný přístup k vodě určené k lidské spotřebě.
Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1
1.  „vodou určenou k lidské spotřebě“ veškerá voda, v původním stavu nebo po úpravě, určená k pití, vaření, přípravě či výrobě potravin nebo k jiným účelům v domácnosti, ve veřejných i soukromých prostorách, bez ohledu na její původ, či zda je dodávána z rozvodné sítě, dodávána ze zásobníků cisteren, nebo, v případě pramenitých vod, stáčena do lahví;
1.  „vodou určenou k lidské spotřebě“ veškerá voda, v původním stavu nebo po úpravě, určená k pití, vaření, přípravě či výrobě potravin nebo jiným potravinářským účelům nebo k jiným účelům v domácnosti, ve veřejných i soukromých prostorách, včetně potravinářských podniků, bez ohledu na její původ, či zda je dodávána z rozvodné sítě, dodávána ze zásobníků cisteren, nebo stáčena do lahví nebo kontejnerů;
Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2
2.  „domovním rozvodným systémem“ potrubí, armatury a spotřebiče instalované mezi kohoutky, kde se voda běžně odebírá k lidské spotřebě ve veřejných i soukromých prostorech, a rozvodnou sítí, avšak pouze v případě, že za ně podle vnitrostátního práva neodpovídají dodavatelé odpovědní za zásobování vodou;
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 40
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3
3.  „dodavatelem vody“ subjekt, který denně dodá v průměru přinejmenším 10 m3 vody určené k lidské spotřebě;
3.  „dodavatelem vody“ právní subjekt, který denně dodá v průměru přinejmenším 10 m3 vody určené k lidské spotřebě;
Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
3a.  „velmi malým dodavatelem vody“ subjekt, který denně dodá méně než 50 m3 nebo zásobuje méně než 250 osob;
Pozměňovací návrh 42
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4
4.  „malým dodavatelem vody“ subjekt, který denně dodá méně než 500 m3 nebo zásobuje méně než 5 000 osob;
4.  „malým dodavatelem vody“ subjekt, který denně dodá méně než 500 m3 nebo zásobuje méně než 2 500 osob;
Pozměňovací návrh 43
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 a (nový)
4a.  „středně velkým dodavatelem vody“ subjekt, který denně dodá přinejmenším 500 m3 nebo zásobuje alespoň 2 500 osob;
Pozměňovací návrh 44
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5
5.  „velkým dodavatelem vody“ subjekt, který denně dodá přinejmenším 500 m3 nebo zásobuje alespoň 5 000 osob;
5.  „velkým dodavatelem vody“ subjekt, který denně dodá přinejmenším 5 000 m3 nebo zásobuje alespoň 25 000 osob;
Pozměňovací návrh 45
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6
6.  „velmi velkým dodavatelem vody“ subjekt, který denně dodá přinejmenším 5 000 m3 nebo zásobuje alespoň 50 000 osob;
6.  „velmi velkým dodavatelem vody“ subjekt, který denně dodá přinejmenším 20 000 m3 nebo zásobuje alespoň 100 000 osob;
Pozměňovací návrh 46
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7
7.  „prioritními prostory“ velké prostory s vysokým počtem uživatelů potenciálně vystavených rizikům v souvislosti s vodou, jako jsou nemocnice, zdravotnická zařízení, budovy s ubytovací kapacitou, nápravná zařízení a kempy, dle určení členských států;
7.  „prioritními prostorami“ velké neobytné prostory s vysokým počtem osob, zejména zranitelných osob, potenciálně vystavených rizikům v souvislosti s vodou, jako jsou nemocnice, zdravotnická zařízení, domovy důchodců, školy, univerzity a jiná vzdělávací zařízení, jesle a mateřské školy, sportovní, rekreační a volnočasová zařízení a výstavní prostory, budovy s ubytovací kapacitou, nápravná zařízení a kempy, dle určení členských států;
Pozměňovací návrh 47
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 a (nový)
8a.   „potravinářským podnikem“ jakýkoli podnik definovaný v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 178/2002;
Pozměňovací návrh 48
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)
1a.  U vody používané v potravinářských podnicích k výrobě, zpracování či konzervaci výrobků nebo látek určených k lidské spotřebě nebo k jejich uvádění na trh se použijí pouze články 4, 5, 6 a 11 této směrnice. Žádný z článků této směrnice se však nepoužije v případě, že je potravinářský podnik schopen příslušným vnitrostátním orgánům přesvědčivě prokázat, že jakost vody, kterou používá, neovlivňuje zdravotní nezávadnost produktů nebo látek, které jsou výstupem jeho činnosti, a že tyto produkty nebo látky jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/20041a.
________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1).
Pozměňovací návrh 49
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 b (nový)
1b.  Producent vody určené k lidské spotřebě, která se stáčí do lahví nebo kontejnerů, není považován za dodavatele vody.
Ustanovení této směrnice se vztahují na vody určenou k lidské spotřebě stáčenou do lahví nebo kontejnerů, pokud se na ni nevztahují povinnosti podle jiných právních předpisů Unie.
Pozměňovací návrh 50
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 c (nový)
1c.  Na námořní plavidla, která provádějí odsolování vody, přepravují cestující nebo fungují jako dodavatelé vody, se vztahují pouze články 1 až 7 a 9 až 12 této směrnice a její přílohy.
Pozměňovací návrh 51
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c
c)  členské státy přijaly veškerá další nezbytná opatření k zajištění souladu s požadavky stanovenými v článcích 5 až 12 této směrnice.
c)  členské státy přijaly veškerá další nezbytná opatření k zajištění souladu s požadavky stanovenými:
i)   v článcích 4 až 12 této směrnice pro vodu určenou k lidské spotřebě dodávanou konečným spotřebitelům z distribuční sítě nebo ze zásobníku;
ii)  v článcích 5 a 6 a čl. 11 odst. 4 této směrnice pro vodu stáčenou do lahví nebo kontejnerů potravinářským podnikem;
iii)  v článcích 4, 5, 6 a 11 této směrnice pro vodu určenou k lidské spotřebě vyráběnou a používanou v potravinářském podniku k výrobě, zpracování a distribuci potravin;
Pozměňovací návrh 52
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2
2.  Členské státy zajistí, aby opatření přijatá k provádění této směrnice nevedla za žádných okolností přímo či nepřímo ke zhoršení současné jakosti vody určené k lidské spotřebě, ani jakémukoli zvýšení znečišťování vod užívaných pro produkci vody určené k lidské spotřebě.
2.  Členské státy zajistí, aby opatření přijatá k provádění této směrnice uplatňovala plně zásadu předběžné opatrnosti a nevedla za žádných okolností přímo či nepřímo ke zhoršení současné jakosti vody určené k lidské spotřebě, ani jakémukoli zvýšení znečišťování vod užívaných pro produkci vody určené k lidské spotřebě.
Pozměňovací návrh 53
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)
2a.  Členské státy přijmou opatření s cílem zajistit, aby příslušné orgány prováděly posouzení míry úniků vody na jejich území a potenciálu pro zlepšení, pokud jde o omezení úniků vody v rámci odvětví pitné vody. Posouzení zohlední příslušné aspekty veřejného zdraví a životního prostředí a technické a ekonomické aspekty. Do 31. prosince 2022 přijmou členské státy vnitrostátní cíle v oblasti snižování míry úniku u dodavatelů vody na jejich území do 31. prosince 2030. Členské státy mohou poskytnout smysluplné pobídky pro zajištění toho, aby dodavatelé vody na jejich území tyto vnitrostátní cíle splnili.
Pozměňovací návrh 54
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 b (nový)
2b.  Jestliže příslušný orgán odpovědný za výrobu a distribuci vody určené k lidské spotřebě pověří řízením všech nebo části svých výrobních či distribučních činností dodavatele vody, upřesní smlouva mezi příslušným orgánem a dodavatelem vody povinnosti jednotlivých smluvních stran vyplývající z této směrnice.
Pozměňovací návrh 55
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1
1.  Členské státy stanoví pro vodu určenou k lidské spotřebě hodnoty ukazatelů uvedených v příloze I, které nesmějí být méně přísné než hodnoty uvedené v dané příloze.
1.  Členské státy stanoví pro vodu určenou k lidské spotřebě hodnoty ukazatelů uvedených v příloze I.
Pozměňovací návrh 56
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)
1a.  Hodnoty stanovené v souladu s odstavcem 1 nejsou méně přísné než hodnoty uvedené v části A, B a Ba přílohy I. Pokud jde o ukazatele uvedené v části Ba přílohy I, hodnoty se stanoví výlučně pro účely monitorování a s cílem zajistit splnění požadavků, které ukládá článek 12.
Pozměňovací návrh 57
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)
Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily, že látky pro úpravu vody, materiály a dezinfekční postupy používané pro dezinfekční účely ve vodovodních systémech neovlivní nepříznivě jakost vody určené k lidské spotřebě. Jakékoli znečištění vody určené k lidské spotřebě způsobené použitím těchto látek, materiálů a dezinfekčních postupů musí být co nejmenší, aniž by přitom byla snížena účinnost dezinfekce.
Pozměňovací návrh 58
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – návětí
Hodnoty ukazatelů stanovené podle článku 5, které se týkají ukazatelů uvedených v částech A a B přílohy I, musí být dodržovány v případě:
Hodnoty ukazatelů stanovené podle článku 5, které se týkají ukazatelů uvedených v částech A, B a C přílohy I, musí být dodržovány v případě:
Pozměňovací návrh 59
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c
c)  pramenité vody v místě stáčení vody do lahví.
c)  vody určené k lidské spotřebě stáčené do lahví nebo kontejnerů v místě stáčení vody do lahví nebo kontejnerů;
Pozměňovací návrh 60
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c a (nové)
ca)  vody používané v potravinářském podniku, kam je voda dodávána dodavatelem vody, v místě dodání do potravinářského podniku.
Pozměňovací návrh 61
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)
1a.  V případě vody, na kterou se vztahuje odst. 1 písm. a), se povinnosti členských států podle tohoto článku považují za splněné, jestliže je možno prokázat, že nedodržení hodnot ukazatelů stanovených v článku 5 je způsobeno soukromým rozvodem nebo jeho údržbou, s výjimkou prioritních prostorů.
Pozměňovací návrh 62
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a
a)  posouzení nebezpečnosti vodních útvarů používaných k odběru vody určené k lidské spotřebě, v souladu s článkem 8;
a)  posouzení nebezpečnosti vodních útvarů nebo částí vodních útvarů používaných k odběru vody určené k lidské spotřebě, které provádějí členské státy v souladu s článkem 8;
Pozměňovací návrh 63
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b
b)  posouzení rizik dodávky provedeného dodavateli za účelem monitorování jakosti dodávané vody, v souladu s článkem 9 a částí C přílohy II;
b)  posouzení rizik dodávky provedeného dodavateli u každého systému zásobování vodou za účelem zabezpečení a monitorování jakosti dodávané vody, v souladu s článkem 9 a částí C přílohy II;
Pozměňovací návrh 64
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)
1a.  Členské státy si mohou zavádění přístupu založeného na posouzení rizik přizpůsobit, pokud existují zvláštní omezení kvůli zeměpisným podmínkám, jako je odlehlost nebo přístupnost oblasti zásobované vodou, aniž by tím ohrozily cíl této směrnice týkající se jakosti vody určené k lidské spotřebě a zdraví spotřebitelů.
Pozměňovací návrh 65
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 b (nový)
1b.  Členské státy zajistí jasné a přiměřené rozdělení povinností mezi zúčastněné strany, definované členskými státy, pokud jde o uplatňování přístupu založeného na posouzení rizik s ohledem na vodní útvary využívané pro odběr vody určené k lidské spotřebě a domovní rozvodné systémy. Rozdělení povinností je upraveno s ohledem na jejich institucionální a právní rámec.
Pozměňovací návrh 66
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2
2.  Posouzení nebezpečnosti jsou provedena do [tři roky po uplynutí lhůty pro provedení této směrnice ve vnitrostátním právu]. Každé tři roky se přezkoumávají a v případě potřeby se aktualizují.
2.  Posouzení nebezpečnosti jsou provedena do [tři roky po uplynutí lhůty pro provedení této směrnice ve vnitrostátním právu]. Každé tři roky se přezkoumávají s přihlédnutím k požadavku stanovenému v článku 7 směrnice 2000/60/ES, aby členské státy určily vodní útvary, a v případě potřeby se aktualizují.
Pozměňovací návrh 67
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3
3.  Posouzení rizik dodávky provedou velmi velcí dodavatelé vody a velcí dodavatelé vody do [tři roky po uplynutí lhůty pro provedení této směrnice ve vnitrostátním právu] a malí dodavatelé vody do [6 let po uplynutí lhůty pro provedení této směrnice ve vnitrostátním právu]. Uvedená posouzení se pravidelně přezkoumávají v intervalech nejdéle šesti let a v případě potřeby se aktualizují.
3.  Dodavatelé vody provedou do [šest let po uplynutí lhůty pro provedení této směrnice ve vnitrostátním právu] posouzení rizik dodávky. Uvedená posouzení se pravidelně přezkoumávají v intervalech nejdéle šesti let a v případě potřeby se aktualizují.
Pozměňovací návrh 68
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)
3a.  Na základě článků 8 a 9 této směrnice přijmou členské státy potřebná nápravná opatření v rámci programů opatření a plánů povodí stanovených v článcích 11 a 13 směrnice 2000/60/ES.
Pozměňovací návrh 69
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4
4.   Posouzení rizik v domovních rozvodech jsou provedena do [tři roky po uplynutí lhůty pro provedení této směrnice ve vnitrostátním právu]. Každé tři roky se přezkoumávají a v případě potřeby se aktualizují.
4.   Posouzení rizik v domovních rozvodech v prostorech uvedených v čl. 10 odst. 1 jsou provedena do [tři roky po uplynutí lhůty pro provedení této směrnice ve vnitrostátním právu]. Každé tři roky se přezkoumávají a v případě potřeby se aktualizují.
Pozměňovací návrh 70
Návrh směrnice
Čl. 8 – název
Posouzení nebezpečnosti vodních útvarů používaných k odběru vody určené k lidské spotřebě
Posouzení nebezpečnosti, monitorování a řízení vodních útvarů používaných k odběru vody určené k lidské spotřebě
Pozměňovací návrh 71
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – návětí
1.  Aniž jsou dotčeny články 6 a 7 směrnice 2000/60/ES, členské státy zajistí, aby bylo provedeno posouzení nebezpečnosti vztahující se na vodní útvary používané k odběru vody určené k lidské spotřebě, které poskytují průměrně více než 10 m3 vody za den. Posouzení nebezpečnosti zahrnuje tyto prvky:
1.  Aniž je dotčena směrnice 2000/60/ES, a zejména její články 4 až 8, členské státy ve spolupráci se svými příslušnými orgány v oblasti vody zajistí, aby bylo provedeno posouzení nebezpečnosti vztahující se na vodní útvary používané k odběru vody určené k lidské spotřebě, které poskytují průměrně více než 10 m3 vody za den. Posouzení nebezpečnosti zahrnuje tyto prvky:
Pozměňovací návrh 72
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a
a)  určení a georeferenční údaje ke všem místům odběru u vodních útvarů, na které se vztahuje posouzení nebezpečnosti;
a)  určení a georeferenční údaje ke všem místům odběru u vodních útvarů nebo částí vodních útvarů, na které se vztahuje posouzení nebezpečnosti. Vzhledem k tomu, že údaje uvedené v tomto písmenu jsou potenciálně citlivé povahy, zejména v souvislosti s ochranou veřejného zdraví, členské státy zajistí, aby byly tyto údaje chráněny a sdělovány výlučně příslušným orgánům;
Pozměňovací návrh 73
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b
b)  mapování ochranných pásem, jež byla zřízena v souladu s čl. 7 odst. 3 směrnice 2000/60/ES, jakož i chráněných oblastí uvedených v článku 6 dané směrnice;
b)  mapování ochranných pásem, jež byla zřízena v souladu s čl. 7 odst. 3 směrnice 2000/60/ES;
Pozměňovací návrh 216
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c
c)  určení nebezpečí i možných zdrojů znečištění ovlivňujících vodní útvary, na které se vztahuje posouzení nebezpečnosti. K tomuto účelu mohou členské státy využívat přezkoumání důsledků lidské činnosti zpracované podle článku 5 směrnice 2000/60/ES a informace o významných vlivech shromážděných podle bodu 1.4 přílohy II uvedené směrnice;
c)  určení nebezpečí i možných zdrojů znečištění ovlivňujících vodní útvary, na které se vztahuje posouzení nebezpečnosti. Tento výzkum a určení možných zdrojů znečištění se pravidelně aktualizuje, aby bylo možné odhalit nové látky s vlivem na mikroplasty, zejména pokud jde o sloučeniny PFAS. K tomuto účelu mohou členské státy využívat přezkoumání důsledků lidské činnosti zpracované podle článku 5 směrnice 2000/60/ES a informace o významných vlivech shromážděných podle bodu 1.4 přílohy II uvedené směrnice;
Pozměňovací návrh 75
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. d – návětí
d)  pravidelná monitorování u vodních útvarů, na které se vztahuje posouzení nebezpečnosti relevantních znečišťujících látek vybraných z těchto seznamů:
d)  pravidelná monitorování u vodních útvarů nebo částí vodních útvarů, na které se vztahuje posouzení nebezpečnosti znečišťujících látek, které jsou relevantní pro dodávky vody a jsou vybrány z těchto seznamů:
Pozměňovací návrh 76
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. d – písm. iv
iv)  dalších relevantních znečišťujících látek, jako například mikroplastů, nebo znečišťujících látek specifických pro povodí sestavených členskými státy na základě přezkoumání důsledků lidské činnosti podle článku 5 směrnice 2000/60/ES a informací o významných vlivech shromážděných podle bodu 1.4 přílohy II uvedené směrnice.
iv)  ukazatelů výlučně pro účely monitorování v části Ca přílohy I nebo dalších relevantních znečišťujících látek, jako například mikroplastů za předpokladu, že je zavedena metodika měření mikroplastů uvedená v čl. 11 odst. 5 písm. b), nebo znečišťujících látek specifických pro povodí sestavených členskými státy na základě přezkoumání důsledků lidské činnosti podle článku 5 směrnice 2000/60/ES a informací o významných vlivech shromážděných podle bodu 1.4 přílohy II uvedené směrnice.
Pozměňovací návrh 77
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
Velmi malí dodavatelé vody mohou být osvobozeni od požadavků písm. a), b) a c) tohoto odstavce, pokud příslušný orgán předem a aktuálně zdokumentoval přehled příslušných ukazatelů uvedených v těchto písmenech. Příslušný orgán toto vynětí alespoň každé tři roky přezkoumá a případně jej aktualizuje.
Pozměňovací návrh 217
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3
Pro účely pravidelného monitorování mohou členské státy používat monitorování prováděné v souladu s ostatními právními předpisy Unie.
Pro účely pravidelného monitorování, jakož i pro účely odhalení nových škodlivých látek pomocí nových vyšetřovacích postupů, mohou členské státy používat monitorovací postupy a určenou vyšetřovací kapacitu v souladu s ostatními právními předpisy Unie.
Pozměňovací návrh 78
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3
3.  Členské státy informují dodavatele vody používající vodní útvar, na který se vztahuje posouzení nebezpečnosti, o výsledcích monitorování prováděného podle odst. 1 písm. d) a na základě těchto výsledků monitorování mohou:
vypouští se
a)   na dodavatelích vody požadovat provedení dodatečného monitorování nebo úpravy určitých ukazatelů;
b)   umožnit dodavatelům vody snížit četnost monitorování určitých ukazatelů, aniž by byli povinni provést posouzení rizik dodávky, nejedná-li se o základní ukazatele ve smyslu bodu 1 části B přílohy II, a za předpokladu, že není pravděpodobné, že by nějaký faktor, jejž lze rozumně předvídat, způsobil zhoršení jakosti vody.
Pozměňovací návrh 79
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4
4.  V případech, kdy je dodavateli vody dovoleno snížit četnost monitorování podle odst. 2 písm. b), členské státy uvedené ukazatele i nadále pravidelně monitorují u vodního útvaru, na který se vztahuje posouzení nebezpečnosti.
vypouští se
Pozměňovací návrh 80
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí
Na základě informací shromážděných podle odstavců 1 a 2 a podle směrnice 2000/60/ES přijmou členské státy ve spolupráci s dodavateli vody a jinými zúčastněnými stranami následující opatření, nebo zajistí, aby uvedená opatření přijali dodavatelé vody:
Na základě informací shromážděných podle odstavců 1 a 2 a podle směrnice 2000/60/ES přijmou členské státy ve spolupráci s dodavateli vody a jinými zúčastněnými stranami následující opatření:
Pozměňovací návrh 178
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. a
a)  preventivní opatření ke snížení požadovaného stupně úpravy a na ochranu jakosti vody, včetně opatření uvedených v čl. 11 odst. 3 písm. d) směrnice 2000/60/ES;
vypouští se
Pozměňovací návrh 82
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)
aa)  zajistí, aby znečišťovatelé ve spolupráci s dodavateli vody a dalšími příslušnými subjekty přijali preventivní opatření k zabránění úpravě nebo ke snížení požadovaného stupně úpravy a na ochranu jakosti vody, včetně opatření uvedených v čl. 11 odst. 3 písm. d) směrnice 2000/60/ES, jakož i dodatečná opatření, která považují za nezbytná na základě monitorování prováděného podle odst. 1 písm. d) tohoto článku;
Pozměňovací návrh 83
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b
b)  zmírňující opatření, jež jsou považována za nezbytná na základě monitorování prováděného podle odst. 1 písm. d), jež mají určit a řešit zdroj znečištění.
b)  zmírňující opatření, jež jsou považována za nezbytná na základě monitorování prováděného podle odst. 1 písm. d), jež mají určit a řešit zdroj znečištění a zabránit veškeré dodatečné úpravě, pokud jsou preventivní opatření považována za neproveditelná nebo nedostatečně účinná pro včasné řešení zdroje znečištění;
Pozměňovací návrh 84
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)
ba)  pokud se opatření uvedená v písm. aa) a b) nepovažují za dostatečná pro přiměřenou ochranu lidského zdraví, požadují, aby dodavatelé vody provedli dodatečné monitorování určitých ukazatelů v místě odběru nebo úpravy, pokud je to naprosto nezbytné, aby se zabránilo zdravotním rizikům.
Pozměňovací návrh 85
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 5 a (nový)
5a.  Členské státy informují dodavatele vody používající vodní útvar nebo části vodních útvarů, na které se vztahuje posouzení nebezpečnosti, o výsledcích monitorování prováděného podle odst. 1 písm. d) a na základě těchto výsledků monitorování a informací shromážděných podle odstavců 1 a 2 a podle směrnice 2000/60/ES mohou:
a)  umožnit dodavatelům vody snížit četnost monitorování určitých ukazatelů nebo počet monitorovaných ukazatelů, aniž by byli povinni provést posouzení rizik dodávky, za předpokladu, že se nejedná o základní ukazatele ve smyslu bodu 1 části B přílohy II a že není pravděpodobné, že by nějaký faktor, jejž lze rozumně předvídat, způsobil zhoršení jakosti vody;
b)  v případech, kdy je dodavateli vody dovoleno snížit četnost monitorování podle písm. a), nadále pravidelně monitorovat uvedené ukazatele u vodního útvaru, na který se vztahuje posouzení nebezpečnosti.
Pozměňovací návrh 86
Návrh směrnice
Čl. 9 – název
Posouzení rizik dodávky
Posouzení, monitorování a řízení rizik dodávky
Pozměňovací návrh 87
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1
Členské státy zajistí, aby dodavatelé vody prováděli posouzení rizik dodávky, v němž je stanovena možnost upravit na základě výskytu v surové vodě četnost monitorování jakéhokoli ukazatele uvedeného v částech A a B přílohy I, jenž není základním ukazatelem podle části B přílohy II.
Členské státy zajistí, aby dodavatelé vody prováděli posouzení rizik dodávky v souladu s částí C přílohy II, v němž je stanovena možnost upravit na základě výskytu v surové vodě četnost monitorování jakéhokoli ukazatele uvedeného v částech A, B a Ba přílohy I, jenž není základním ukazatelem podle části B přílohy II.
Pozměňovací návrh 88
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2
U uvedených ukazatelů členské státy zajistí, aby se dodavatelé vody mohli odchýlit od četnosti vzorkování stanovené v části B přílohy II v souladu se specifikacemi stanovenými v části C přílohy II.
U uvedených ukazatelů členské státy zajistí, aby se dodavatelé vody mohli odchýlit od četnosti vzorkování stanovené v části B přílohy II v souladu se specifikacemi stanovenými v části C přílohy II a na základě jejich výskytu v surové vodě a způsobu úpravy.
Pozměňovací návrh 89
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 3
Za tímto účelem jsou dodavatelé vody povinni zohlednit výsledky posouzení nebezpečnosti provedeného v souladu s článkem 8 této směrnice a monitorování prováděného podle čl. 7 odst. 1 a článku 8 směrnice 2000/60/ES.
Za tímto účelem dodavatelé vody zohlední výsledky posouzení nebezpečnosti provedeného v souladu s článkem 8 této směrnice a monitorování prováděného podle čl. 7 odst. 1 a článku 8 směrnice 2000/60/ES.
Pozměňovací návrh 90
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)
1a.  Členské státy mohou velmi malé dodavatele vody vyjmout z působnosti odstavce 1, pokud příslušný orgán předem a aktuálně zdokumentoval přehled příslušných ukazatelů a domnívá se, že takovéto vynětí nijak neohrozí lidské zdraví, aniž jsou dotčeny povinnosti tohoto orgánu podle článku 4.
Příslušný orgán přezkoumá toto vynětí každé tři roky nebo v případě, že se ve spádové oblasti objeví nové riziko znečištění, a podle potřeby jej aktualizuje.
Pozměňovací návrh 91
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2
2.  Posouzení rizik dodávky schvalují příslušné orgány.
2.  Za posouzení rizik dodávky odpovídají dodavatelé vody, kteří zajistí, aby byla v souladu s touto směrnicí. Za tímto účelem mohou dodavatelé vody žádat příslušné orgány o podporu.
Členské státy mohou požadovat, aby příslušné orgány schvalovaly nebo monitorovaly posouzení rizik dodávky prováděná dodavateli vody.
Pozměňovací návrh 92
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)
2a.  Na základě výsledků posouzení rizik dodávky provedeného podle odstavce 1 členské státy zajistí, že dodavatelé vody vytvoří plán pro zajištění bezpečnosti vody přizpůsobený zjištěným rizikům a přiměřený velikosti dodavatele vody. Tento plán pro zajištění bezpečnosti vody se může týkat například používaných materiálů, které jsou v kontaktu s vodou, přípravků k úpravě vody, rizik způsobených netěsnícím potrubím nebo opatření pro přizpůsobení se současným a budoucím výzvám, jako je změna klimatu, a dále jej upřesní členské státy.
Pozměňovací návrh 93
Návrh směrnice
Čl. 10 – název
Posouzení rizik v domovních rozvodech
Posouzení, monitorování a řízení rizik v domovních rozvodech
Pozměňovací návrh 94
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – návětí
1.  Členské státy zajistí, aby bylo prováděno posouzení rizik v domovních rozvodech sestávající z těchto prvků:
1.  Členské státy zajistí, aby bylo v prioritních prostorech prováděno posouzení rizik v domovních rozvodech sestávající z těchto prvků:
Pozměňovací návrh 95
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. a
a)  posouzení potenciálních rizik spojených s domácími rozvody, jakož i souvisejícími výrobky a materiály, jakož i určení, zda mají uvedená rizika vliv na jakost vody v místě, kde vytéká z kohoutku a je běžně používána k lidské spotřebě, zejména je-li voda dodávána veřejnosti v prioritních prostorech;
a)  posouzení potenciálních rizik spojených s domovními rozvodnými systémy, jakož i souvisejícími výrobky a materiály, jakož i určení, zda mají uvedená rizika vliv na jakost vody v místě, kde vytéká z kohoutku a je běžně používána k lidské spotřebě;
Pozměňovací návrh 96
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 1
b)  pravidelného monitorování ukazatelů uvedených v části C přílohy I v prostorách, v nichž se možné ohrožení lidského zdraví považuje za nejvyšší. Příslušné ukazatele a prostory pro monitorování se vyberou na základě posouzení provedeného podle písmene a).
b)  pravidelného monitorování ukazatelů uvedených v části C přílohy I v prioritních prostorech, u nichž byla během posouzení provedeného podle písmene a) zjištěna zvláštní rizika pro jakost vody.
Pozměňovací návrh 97
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 2
V souvislosti s pravidelným monitorováním uvedeným v prvním pododstavci mohou členské státy stanovit monitorovací strategii se zaměřením na prioritní prostory;
V souvislosti s pravidelným monitorováním členské státy zaručí přístup k zařízením v prioritních prostorech za účelem vzorkování a mohou stanovit monitorovací strategii, zejména pro bakterie druhu Legionella pneumophila;
Pozměňovací návrh 98
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. c
c)  ověření, zda vlastnosti stavebních výrobků, které jsou v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě, jsou přiměřené, pokud jde o základní charakteristiky v souvislosti se základními požadavky na stavby uvedenými v bodě 3 písm. e) přílohy I nařízení (EU) č. 305/2011.
c)  ověření, zda vlastnosti výrobků a materiálů, které jsou v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě, jsou přiměřené, pokud jde o ochranu lidského zdraví.
Pozměňovací návrh 99
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. c a (nové)
ca)  ověření, zda použité materiály jsou vhodné ke kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě a zda jsou splněny požadavky uvedené v článku 11.
Pozměňovací návrh 100
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2
2.  Pokud se členské státy na základě posouzení provedeného podle odst. 1 písm. a) domnívají, že z domovních rozvodů a souvisejících výrobků a materiálů vyplývá riziko pro lidské zdraví, nebo prokáže-li se v monitorování provedeném podle odst. 1 písm. b), že nejsou splněny hodnoty ukazatelů stanovené v části C přílohy I, členské státy:
2.  Pokud se členské státy na základě posouzení provedeného podle odst. 1 písm. a) domnívají, že z domovních rozvodných systémů v prioritních prostorech a souvisejících výrobků a materiálů vyplývá riziko pro lidské zdraví, nebo prokáže-li se v monitorování provedeném podle odst. 1 písm. b), že nejsou splněny hodnoty ukazatelů stanovené v části C přílohy I, členské státy zajistí, aby byla přijata patřičná opatření k omezení nebo zamezení nebezpečí nedodržení hodnot ukazatelů stanovených v části C přílohy I.
a)  přijmou patřičná opatření k omezení nebo zamezení nebezpečí nedodržení hodnot ukazatelů stanovených v části C přílohy I;
b)  přijmou veškerá opatření potřebná k zajištění toho, aby migrace látek nebo chemických látek ze stavebních výrobků používaných při úpravě nebo distribuci vody určené k lidské spotřebě přímo, či nepřímo neohrožovala lidské zdraví;
c)  přijmou ve spolupráci s dodavateli vody další opatření, jako například patřičné metody úpravy, kterými se povaha nebo vlastnosti vody ještě před její dodávkou změní tak, aby se omezilo nebo odstranilo riziko, že dodaná voda nesplňuje hodnoty ukazatelů;
d)  řádně poskytují spotřebitelům informace a poradenství o podmínkách spotřeby a využití vody a o možných opatřeních s cílem zabránit opětovnému vzniku rizika;
e)  pořádají školení pro instalatéry a další odborníky, kteří se zabývají domovními rozvody a montáží stavebních výrobků;
f)  v případě baktérií rodu Legionella zajistí zavedení účinných kontrolních a řídících opatření s cílem předcházet případným ohniskům nákazy nebo je řešit.
Pozměňovací návrh 101
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)
2a.  V zájmu zmírnění rizik souvisejících s domovními rozvody ve všech domovních rozvodných systémech členské státy:
a)  vybízejí vlastníky veřejných a soukromých prostor k provádění posouzení rizik souvisejících s domovními rozvody;
b)  informují spotřebitele a vlastníky veřejných a soukromých prostor o opatřeních ke zmírnění nebo odstranění rizika nedodržování norem jakosti vody určené k lidské spotřebě v důsledku domovního rozvodného systému;
c)  řádně poskytují spotřebitelům informace a poradenství o podmínkách spotřeby a využití vody a o možných opatřeních s cílem zabránit opětovnému vzniku rizika;
d)  podporují školení pro instalatéry a další odborníky, kteří se zabývají domovními rozvodnými systémy a montáží stavebních výrobků a materiálů, které jsou v kontaktu s vodou; a
e)  v případě bakterií rodu Legionella, a zejména druhu Legionella pneumophila, zajistí zavedení účinných a přiměřených kontrolních a řídicích opatření s cílem předcházet případným ohniskům nákazy nebo je řešit.
Pozměňovací návrh 102
Návrh směrnice
Článek 10 a (nový)
Článek 10a
Minimální hygienické požadavky na výrobky, látky a materiály, které jsou v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě
1.   Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby látky a materiály sloužící k výrobě veškerých nových výrobků, které jsou v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě a které jsou uváděny na trh a využívány k odběru, úpravě nebo distribuci, nebo nečistoty spojené s těmito látkami
a)  nesnižovaly přímo či nepřímo ochranu lidského zdraví ve smyslu této směrnice;
b)  neměly vliv na pach či chuť vody určené k lidské spotřebě;
c)  nebyly přítomny ve vodě určené k lidské spotřebě v koncentraci vyšší, než je úroveň potřebná pro dosažení cíle, k němuž jsou využívány; a
d)  nepodporovaly rozvoj mikroorganismů.
2.   Pro účely zajištění harmonizovaného uplatňování odstavce 1 přijme Komise do [tři roky od vstupu této směrnice v platnost] akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 19 s cílem doplnit tuto směrnici stanovením minimálních hygienických požadavků a seznamu látek, které jsou používány k výrobě materiálů, jež jsou v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě, a které jsou schváleny v EU, a v případě potřeby rovněž konkrétních migračních limitů a zvláštních podmínek použití. Komise tento seznam pravidelně přezkoumává a aktualizuje v souladu s nejnovějším vědeckým a technickým vývojem.
3.  Zřizuje se stálý výbor tvořený zástupci jmenovanými členskými státy, kteří si mohou přizvat ke spolupráci odborníky či poradce, přičemž úkolem tohoto výboru je pomáhat Komisi při přijímání a pozměňování aktů v přenesené pravomoci podle odstavce 2.
4.  Materiály, které jsou v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě a na něž se vztahují jiné právní předpisy Unie, například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/20111a, musí vyhovovat požadavkům stanoveným v odstavcích 1 a 2 tohoto článku.
______________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 5).
Pozměňovací návrh 103
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1
1.  Členské státy přijmou veškerá potřebná opatření, aby zajistily, že bude prováděno pravidelné monitorování jakosti vody určené k lidské spotřebě za účelem kontroly, zda voda dostupná pro spotřebitele splňuje požadavky této směrnice, a zejména zda jsou dodržovány hodnoty ukazatelů stanovené podle článku 5. Vzorky vody jsou odebírány tak, aby byly reprezentativní pro jakost vody spotřebovávané během celého roku. Členské státy navíc přijmou veškerá potřebná opatření, aby zajistily, že tam, kde je součástí úpravy nebo rozvodu vody určené k lidské spotřebě dezinfekce, bude ověřena účinnost postupu používaného k dezinfekci a že jakékoli znečištění pocházející z vedlejších produktů dezinfekce bude co nejmenší, aniž by byla přitom snížena účinnost dezinfekce.
1.  Členské státy přijmou veškerá potřebná opatření, aby zajistily, že bude prováděno pravidelné monitorování jakosti vody určené k lidské spotřebě za účelem kontroly, zda splňuje požadavky této směrnice, a zejména zda jsou dodržovány hodnoty ukazatelů stanovené podle článku 5. Vzorky vody jsou odebírány tak, aby byly reprezentativní pro jakost vody spotřebovávané během celého roku. Členské státy navíc přijmou veškerá potřebná opatření, aby zajistily, že tam, kde je součástí úpravy nebo rozvodu vody určené k lidské spotřebě dezinfekce, bude ověřena účinnost postupu používaného k dezinfekci a že jakékoli znečištění pocházející z vedlejších produktů dezinfekce bude co nejmenší, aniž by byla přitom snížena účinnost dezinfekce.
Pozměňovací návrh 104
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5 a (nový)
5a.  Členská státy sdělí Komisi výsledky monitorování provedeného v souladu s monitorováním ukazatelů uvedených v části Ca přílohy I do ... [tři roky ode dne vstupu této směrnice v platnost] a následně každý rok.
Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 19 s cílem pozměnit tuto směrnici aktualizací seznamu sledovaných látek uvedených v části Ca přílohy I. Komise může rozhodnout o přidání látek na seznam, pokud hrozí, že se tyto látky vyskytnou ve vodě určené k lidské spotřebě a představují potenciální nebezpečí pro lidské zdraví, přestože vědecké poznatky u nich nebezpečí pro lidské zdraví neprokázaly. Komise za tímto účelem vychází zejména z vědeckého výzkumu WHO. Přidání nové látky musí být náležitě odůvodněno v souladu s článkem 1 této směrnice.
Pozměňovací návrh 105
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5 b (nový)
5b.  Do ... [jeden rok ode dne vstupu této směrnice v platnost] přijme Komise akty v přenesené pravomoci podle článku 19 za účelem doplnění této směrnice přijetím metodiky pro měření mikroplastů uvedených na seznamu sledovaných ukazatelů v části Ca přílohy I.
Pozměňovací návrh 106
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1
1.  Členské státy zajistí, aby jakékoli nedodržení hodnot ukazatelů stanovených podle článku 5 bylo okamžitě prošetřeno a byla zjištěna příčina.
1.  Členské státy zajistí, aby jakékoli nedodržení hodnot ukazatelů stanovených podle článku 5 v místě dodržování hodnot uvedeném v článku 6 bylo okamžitě prošetřeno a byla zjištěna příčina.
Pozměňovací návrh 107
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 2
V případě nedodržení hodnot ukazatelů stanovených v části C přílohy I nápravná opatření zahrnují opatření uvedená v čl. 10 odst. 2 písm. a) až f).
V případě nedodržení hodnot ukazatelů stanovených v části C přílohy I nápravná opatření zahrnují opatření uvedená v čl. 10 odst. 2a.
Pozměňovací návrh 108
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 2
Každé nedodržení minimálních požadavků na hodnoty ukazatelů stanovené v částech A a B přílohy I členské státy automaticky považují za možné ohrožení lidského zdraví.
Členské státy považují nedodržení minimálních požadavků na hodnoty ukazatelů stanovené v částech A a B přílohy I za možné ohrožení lidského zdraví, s výjimkou případů, kdy příslušné orgány považují nedodržení hodnot ukazatelů za bezvýznamné.
Pozměňovací návrh 109
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 – návětí
4.  V případech uvedených v odstavcích 2 a 3 členské státy přijmou co nejdříve všechna tato opatření:
4.  V případech uvedených v odstavcích 2 a 3, kdy je nedodržení hodnot ukazatelů považováno za možné ohrožení lidského zdraví, členské státy přijmou co nejdříve všechna tato opatření:
Pozměňovací návrh 110
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)
Opatření uvedená v písmenech a), b) a c) se přijmou ve spolupráci s dotčeným dodavatelem vody.
Pozměňovací návrh 111
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5
5.  Příslušné orgány nebo jiné oprávněné orgány rozhodnou, jaká opatření musí být podle odstavce 3 provedena, a to s přihlédnutím k ohrožení lidského zdraví, ke kterému by došlo přerušením dodávek nebo omezením užívání vody určené k lidské spotřebě.
5.  Je-li v místě dodržování hodnot zjištěno jejich nedodržení, příslušné orgány nebo jiné oprávněné orgány rozhodnou, jaká opatření musí být podle odstavce 3 provedena, a to s přihlédnutím k ohrožení lidského zdraví, ke kterému by došlo přerušením dodávek nebo omezením užívání vody určené k lidské spotřebě.
Pozměňovací návrh 112
Návrh směrnice
Článek 12 a (nový)
Článek 12a
Odchylky
1.  Členské státy mohou povolit odchylky od hodnot ukazatelů uvedených v části B přílohy I nebo stanovených podle čl. 5 odst. 2, a to až do nejvyšší hodnoty těmito státy stanovené, za předpokladu, že tyto odchylky nepředstavují možné ohrožení lidského zdraví a že zásobování vodou určenou k lidské spotřebě nelze v dané oblasti zajistit žádnými jinými přiměřenými prostředky. Tyto odchylky se omezují na následující parametry:
a)  nová oblast zásobovaná vodou;
b)  nový zdroj znečištění zjištěný v oblasti zásobované vodou nebo nově vyhledávané nebo zjištěné ukazatele.
Odchylky se omezí na dobu co nejkratší a nepřesáhnou období tří let, přičemž před koncem období, po které jsou odchylky povoleny, členské státy přezkoumají, zda bylo dosaženo dostatečného pokroku.
Za mimořádných okolností může členský stát povolit druhou odchylku, pokud jde o písmena a) a b) prvního pododstavce. Pokud členský stát hodlá tuto druhou odchylku povolit, sdělí Komisi výsledky uvedeného přezkumu spolu s důvody, které ho k povolení druhé odchylky vedou. Druhá odchylka nepřesáhne období tří let.
2.  Každá odchylka povolená podle odstavce 1 upřesní tyto údaje:
a)  důvody pro odchylku;
b)  příslušný ukazatel, relevantní výsledky monitorování předchozího období a nejvýše přípustnou hodnotu podle povolené odchylky;
c)  zeměpisnou oblast, množství vody dodávané za den, velikost dotčené populace, a zda budou nebo nebudou ovlivněny významné potravinářské podniky;
d)  vhodný plán monitorování se zvýšenou četností monitorování podle potřeby;
e)  souhrn plánu nezbytných nápravných opatření, včetně časového rozvrhu prací, odhadu nákladů a ustanovení o přezkumu; a
f)  požadovanou dobu trvání odchylky.
3.  Pokud příslušné orgány považují vzniklé nedodržení hodnot ukazatelů za bezvýznamné a pokud opatření podniknutá podle čl. 12 odst. 2 dostačují k nápravě vzniklého problému do 30 dnů, není nutno v odchylce uvést informace stanovené v odstavci 2 tohoto článku.
V takovém případě stanoví příslušné orgány nebo jiné odpovědné subjekty v odchylce pouze nejvýše přípustnou hodnotu dotyčného ukazatele a dobu, v níž musí být problém odstraněn.
4.  Na odstavec 3 se již není možno dále odvolávat, pokud by jakékoli nedodržení jedné z hodnot ukazatelů pro dané zásobování vodou trvalo v součtu déle než 30 dnů za posledních 12 měsíců.
5.  Každý členský stát, který využije odchylky ve smyslu tohoto článku, zajistí, aby obyvatelstvo, na které se taková odchylka vztahuje, bylo neprodleně vhodným způsobem o této odchylce a o jejích podmínkách informováno. Navíc členský stát popřípadě zajistí, aby skupiny obyvatelstva, pro které by daná odchylka mohla představovat zvláštní riziko, byly poučeny o tom, jak postupovat.
Pokud příslušné orgány nerozhodnou jinak, neplatí povinnosti uvedené v prvním pododstavci za okolností popsaných v odstavci 3.
6.  S výjimkou odchylek povolených podle odstavce 3 uvědomí členský stát Komisi do dvou měsíců o všech odchylkách týkajících se individuálního zdroje s denní kapacitou překračující v průměru 1 000 m3 vody nebo zásobujícího více než 5 000 osob, a to včetně poskytnutí informací uvedených v odstavci 2.
7.  Tento článek se nevztahuje na vodu určenou k lidské spotřebě, která je nabízena k prodeji v lahvích nebo kontejnerech.
Pozměňovací návrhy 113, 165, 191, 208, 166, 192, 169, 195, 170, 196, 197 a 220
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1
1.  Aniž je dotčen článek 9 směrnice 2000/60/ES, přijmou členské státy veškerá nezbytná opatření za účelem zlepšení přístupu k vodě určené k lidské spotřebě pro všechny a za účelem podpory jejího užívání na svém území. Zahrnují všechna tato opatření:
1.  Aniž je dotčen článek 9 směrnice 2000/60/ES a zásady subsidiarity a proporcionality, přijmou členské státy veškerá nezbytná opatření za účelem zlepšení univerzálního přístupu k vodě určené k lidské spotřebě pro všechny a za účelem podpory jejího užívání na svém území a zároveň zohlední místní a regionální podmínky a okolnosti zásobování vodou.
a)  určení osob bez přístupu k vodě určené k lidské spotřebě a důvodů, proč tento přístup nemají (např. příslušnost ke zranitelné a marginalizované skupině), posouzení možností, jak přístup pro tyto osoby zlepšit, jakož i informování daných osob o možnostech připojení k rozvodné síti nebo o alternativních způsobech přístupu k této vodě;
a)  určení osob bez přístupu nebo s omezeným přístupem k vodě určené k lidské spotřebě, včetně zranitelných a marginalizovaných skupin, a důvodů, proč tento přístup nemají, posouzení možností, jak přístup pro tyto osoby zlepšit, a přijetí opatření pro toto zlepšení, jakož i informování daných osob o možnostech připojení k rozvodné síti nebo o alternativních způsobech přístupu k této vodě;
aa)   zajištění veřejných dodávek vody určené k lidské spotřebě;
b)   instalace a údržba venkovních zařízení i zařízení v budovách pro volný přístup k vodě určené k lidské spotřebě ve veřejných prostorách;
b)  instalace a údržba venkovních zařízení i zařízení v budovách, včetně doplňovacích míst, která umožňují volný přístup k vodě určené k lidské spotřebě ve veřejných prostorách, zejména na frekventovaných místech; tato zařízení se naistalují, je-li to technicky možné, způsobem, který je přiměřený potřebnosti takových opatření, a s ohledem na zvláštní místní podmínky, jako je podnebí a zeměpisné charakteristiky;
c)  propagace vody určené k lidské spotřebě těmito způsoby:
c)  propagace vody určené k lidské spotřebě těmito způsoby:
i)  zahájení kampaní, které mají občany informovat o jakosti této vody;
i)  zahájení kampaní, které mají občany informovat o vysoké jakosti vody z kohoutku a o nejbližším doplňovacím místě;
ia)  zahájení kampaní vybízejících širokou veřejnost k tomu, aby měla při sobě lahve na vodu k opakovanému použití, a zahájení iniciativ ke zvýšení povědomí o umístění doplňovacích míst;
ii)  podpora poskytování této vody ve správních a veřejných budovách;
ii)  zajištění bezplatného poskytování této vody ve správních a veřejných budovách a odrazování od používání vody balené v plastových lahvích nebo nádobách na jedno použití v těchto budovách;
iii)  podpora bezplatného poskytování této vody v restauracích, jídelnách a stravovacích službách.
iii)  podpora poskytování této vody zákazníkům v restauracích, jídelnách a stravovacích službách bezplatně nebo za nízký servisní poplatek.
Pozměňovací návrh 114
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1
Na základě informací shromážděných podle odst. 1 písm. a) přijmou členské státy veškerá nezbytná opatření k zajištění přístupu k vodě určené k lidské spotřebě pro zranitelné a marginalizované skupiny.
Na základě informací shromážděných podle odst. 1 písm. a) přijmou členské státy opatření, která považují za nezbytná a přiměřená k zajištění přístupu k vodě určené k lidské spotřebě pro zranitelné a marginalizované skupiny.
Pozměňovací návrhy 173, 199 a 209
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)
2a.   Pokud jsou povinnosti podle tohoto článku uloženy vnitrostátními právními předpisy místním orgánům veřejné správy, členské státy zajistí, aby tyto orgány měly prostředky a zdroje k zajištění přístupu k vodě určené k lidské spotřebě a aby veškerá opatření v tomto ohledu byla přiměřená vzhledem ke kapacitě a velikosti dotčené vodovodní sítě.
Pozměňovací návrhy 174, 200 a 210
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 b (nový)
2b.   Komise na základě údajů shromážděných podle ustanovení čl. 15 odst. 1 písm. a) a ve spolupráci s členskými státy a Evropskou investiční bankou podporuje obce v Unii, které nedisponují dostatečným kapitálem, aby jim umožnily přístup k technické pomoci, dostupnému financování Unie a dlouhodobým úvěrům s výhodnou úrokovou sazbou, zejména za účelem údržby a modernizace vodovodní infrastruktury, aby byly zajištěny dodávky kvalitní vody a aby byl přístup k vodohospodářským a hygienickým službám rozšířen i na marginalizované a zranitelné skupiny obyvatelstva.
Pozměňovací návrh 116
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1
1.  Členské státy zajistí, aby v souladu s přílohou IV měly všechny zásobované osoby k dispozici přiměřené a aktuální online informace o vodě určené k lidské spotřebě.
1.  Členské státy zajistí, aby v souladu s přílohou IV měly všechny zásobované osoby k dispozici přiměřené, aktuální a přístupné informace o vodě určené k lidské spotřebě online nebo jinými uživatelsky vstřícnými způsoby při dodržení platných předpisů týkajících se ochrany údajů.
Pozměňovací návrh 117
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí
Členské státy zajistí, aby všechny zásobované osoby obdržely pravidelně a nejméně jednou za rok, a to v nejvhodnější možné formě (např. na faktuře nebo prostřednictvím inteligentních aplikací), tyto informace, aniž by si je musely vyžádat:
Členské státy zajistí, aby všechny zásobované osoby obdržely pravidelně a nejméně jednou za rok, a to v co nejvhodnější a snadno přístupné formě, kterou určí příslušné orgány (např. na faktuře nebo prostřednictvím inteligentních aplikací), tyto informace:
Pozměňovací návrh 118
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a – návětí
a)  informace o struktuře nákladů sazby účtované za metr krychlový vody určené k lidské spotřebě, včetně fixních a variabilních nákladů představujících přinejmenším náklady, jež souvisejí s těmito prvky:
a)  pokud jsou náklady pokryty ze systému sazeb, informace o sazbě účtované za metr krychlový vody určené k lidské spotřebě, včetně rozložení fixních a variabilních nákladů:
Pozměňovací návrh 119
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a – písm. i
i)  opatřeními přijatými dodavateli vody za účelem posouzení nebezpečnosti podle čl. 8 odst. 5;
vypouští se
Pozměňovací návrh 120
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a – písm. ii
ii)  úpravou a rozvodem vody určené k lidské spotřebě;
vypouští se
Pozměňovací návrh 121
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a – písm. iii
iii)  odváděním a čištěním odpadních vod;
vypouští se
Pozměňovací návrh 122
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a – písm. iv
iv)  opatřeními přijatými podle článku 13, pokud tato opatření přijali dodavatelé vody;
vypouští se
Pozměňovací návrh 123
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)
aa)  informace o jakosti vody určené k lidské spotřebě, včetně indikačních ukazatelů;
Pozměňovací návrh 124
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b
b)  cenu dodávané vody určené k lidské spotřebě za litr a za metr krychlový;
b)  pokud jsou náklady kryty prostřednictvím systému sazeb, cenu dodávané vody určené k lidské spotřebě za metr krychlový a fakturovanou cenu za litr; pokud nejsou náklady kryty prostřednictvím systému sazeb, celkové roční náklady vodárenského systému pro zajištění souladu s touto směrnicí, spolu s kontextuálními a relevantními informacemi o tom, jak je voda určená k lidské spotřebě dodávána do dané oblasti;
Pozměňovací návrh 125
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)
ba)   úpravou a rozvodem vody určené k lidské spotřebě;
Pozměňovací návrh 126
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c
c)  objem vody spotřebovaný domácností, buď alespoň jednou za rok, nebo za zúčtovací období spolu s ročními trendy spotřeby;
c)  objem vody spotřebovaný domácností, buď alespoň jednou za rok, nebo za zúčtovací období spolu s ročními trendy spotřeby domácností, pokud je to technicky proveditelné a pouze pokud jsou tyto informace k dispozici dodavateli vody;
Pozměňovací návrh 127
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d
d)  srovnání roční spotřeby vody domácností s průměrnou spotřebou domácnosti v téže kategorii;
d)  srovnání roční spotřeby vody domácností s průměrnou spotřebou domácnosti, pokud se použije v souladu s písmenem c);
Pozměňovací návrh 128
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 2
Komise může přijmout prováděcí akty, kterými upřesní formát a způsoby předkládání informací, jež mají být poskytovány podle prvního pododstavce. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 20 odst. 2.
Členské státy s ohledem na poskytování informací podle prvního pododstavce definují jasné rozdělení odpovědnosti mezi dodavatele vody, zúčastněné subjekty a příslušné místní orgány. Komisi je svěřena pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 19, kterými doplní tuto směrnici a upřesní formát a způsoby předkládání informací, jež mají být poskytovány podle prvního pododstavce.
Pozměňovací návrh 129
Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d
d)  vytvoří a následně každoročně aktualizují soubor dat obsahující informace o incidentech spojených s pitnou vodou, které bez ohledu na případné nedodržení hodnot ukazatelů představovaly možné ohrožení lidského zdraví, trvaly déle než 10 po sobě následujících dnů a postihly minimálně 1 000 lidí, včetně příčin uvedených incidentů a nápravných opatření přijatých podle článku 12.
d)  vytvoří a následně každoročně aktualizují soubor dat obsahující informace o incidentech spojených s pitnou vodou, které bez ohledu na případné nedodržení hodnot ukazatelů představovaly možné riziko pro lidské zdraví, trvaly déle než 10 po sobě následujících dnů a postihly minimálně 1 000 lidí, včetně příčin uvedených incidentů a nápravných opatření přijatých podle článku 12.
Pozměňovací návrh 130
Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 1
4.  Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví formát a způsoby předkládání informací podle odstavců 1 a 3, včetně podrobných požadavků, pokud jde o ukazatele, mapy k celounijnímu přehledu a zprávy členských států o přehledu uvedené v odstavci 3.
4.  Komisi je svěřena pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 19, kterými doplní tuto směrnici a stanoví formát a způsoby předkládání informací podle odstavců 1 a 3, včetně podrobných požadavků, pokud jde o ukazatele, mapy k celounijnímu přehledu a zprávy členských států o přehledu uvedené v odstavci 3.
Pozměňovací návrh 131
Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 2
Prováděcí akty uvedené v prvním pododstavci se přijímají přezkumným postupem podle čl. 20 odst. 2.
vypouští se
Pozměňovací návrh 132
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – písm. b
b)  ustanovení týkající se přístupu k vodě stanovená v článku 13;
b)  ustanovení týkající se přístupu k vodě stanovená v článku 13 a podíl obyvatelstva bez přístupu k vodě;
Pozměňovací návrh 133
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – písm. c
c)  ustanovení týkající informací, které se mají poskytovat veřejnosti podle článku 14 a přílohy IV.
c)  ustanovení týkající informací, které se mají poskytovat veřejnosti podle článku 14 a přílohy IV, včetně uživatelsky vstřícného přehledu na úrovni Unie s informacemi uvedenými v příloze IV bodu 7.
Pozměňovací návrh 134
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 a (nový)
2a.   Komise nejpozději do ... [pět let po konečné lhůtě pro provedení této směrnice] - a poté v případě potřeby - předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o potenciálním ohrožení zdrojů vody určené k lidské spotřebě mikroplasty, léčivy a případně dalšími nově se vyskytujícími znečišťujícími látkami a o příslušných potenciálních souvisejících zdravotních rizicích. Komisi je svěřena pravomoc přijmout v případě potřeby akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 19, s cílem doplnit tuto směrnici stanovením maximální úrovně pro mikroplasty, léčiva a další nově se vyskytující znečišťující látky ve vodě určené k lidské spotřebě.
Pozměňovací návrh 135
Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 a (nový)
2a.   Do ... [pět let po vstupu této směrnice v platnost] Komise přezkoumá, zda znění článku 10a vedlo k dostatečné úrovni harmonizace hygienických požadavků na materiály a výrobky, které jsou v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě, a případně přijme další vhodná opatření.
Pozměňovací návrh 136
Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 2
2.  Odchylky udělené členskými státy podle článku 9 směrnice 98/83/ES, jež jsou k [nejzazší termín lhůty pro provedení této směrnice ve vnitrostátním právu] stále použitelné, by měly zůstat použitelné až do skončení jejich platnosti. Nesmí být znovu obnoveny.
2.  Odchylky udělené členskými státy podle článku 9 směrnice 98/83/ES, jež jsou k [nejzazší termín lhůty pro provedení této směrnice ve vnitrostátním právu] stále použitelné, by měly zůstat použitelné až do skončení jejich platnosti.
Pozměňovací návrh 179
Návrh směrnice
Příloha I – část A – tabulka

Znění navržené Komisí

Ukazatel

Hodnota ukazatele

Jednotka

Clostridium perfringens (spóry)

0

(počet/100 ml)

Koliformní bakterie

0

(počet/100 ml)

Enterokoky

0

(počet/100 ml)

Escherichia coli (E. coli)

0

(počet/100 ml)

Heterotrofní bakterie stanovené jako počty kolonií (HPC) při 22 °C

Bez abnormálních změn

 

Somatické kolifágy

0

(počet/100 ml)

Zákal

< 1

NTU

Pozměňovací návrh

Ukazatel

Hodnota ukazatele

Ukazatel

Clostridium perfringens (spóry)

0

(počet/100 ml)

Enterokoky

0

(počet/100 ml)

Escherichia coli (E. coli)

0

(počet/100 ml)

Somatické kolifágy

0

(počet/100 ml)

Poznámka:

Ukazatele stanové v této části se v souladu se směrnicí 2009/54/ES neuplatní na pramenitou a minerální vodu“.

Pozměňovací návrhy 138 a 180
Návrh směrnice
Příloha I – část B – tabulka

Znění navržené Komisí

Chemické ukazatele

Ukazatel

Hodnota ukazatele

Jednotka

Poznámky

Akrylamid

0,10

μg/l

μg/l Hodnota ukazatele platí pro zbytkovou koncentraci monomeru ve vodě vypočtenou podle údajů o jeho maximálním uvolňování z odpovídajícího polymeru v kontaktu s vodou.

Antimon

5,0

μg/l

 

Arzen

10

μg/l

 

Benzen

1,0

μg/l

 

Benzo(a)pyren

0,010

μg/l

 

β-estradiol (50-28-2)

0,001

μg/l

 

Bisfenol A

0,01

μg/l

 

Bor

1,0

mg/l

 

Bromičnany

10

μg/l

 

Kadmium

5,0

μg/l

 

Chlorečnany

0,25

mg/l

 

Chloritany

0,25

mg/l

 

Chrom

25

μg/l

Hodnota musí být splněna nejpozději do [10 let ode dne vstupu této směrnice v platnost]. Do uvedeného data je hodnota ukazatele pro chrom 50 μg/l.

Měď

2,0

mg/l

 

Kyanidy

50

μg/l

 

1,2-dichlorethan

3,0

μg/l

 

Epichlorhydrin

0,10

μg/l

μg/l Hodnota ukazatele platí pro zbytkovou koncentraci monomeru ve vodě vypočtenou podle údajů o jeho maximálním uvolňování z odpovídajícího polymeru v kontaktu s vodou.

Fluoridy

1,5

mg/l

 

Halogenoctové kyseliny (HAA)

80

μg/l

Součet těchto devíti reprezentativních látek: kyselina chloroctová, kyselina dichloroctová, kyselina trichloroctová, kyselina bromoctová, kyselina dibromoctová, kyselina bromchloroctová, kyselina bromdichloroctová, kyselina dibromchloroctová a kyselina tribromoctová

Olovo

5

μg/l

Hodnota musí být splněna nejpozději do [10 let ode dne vstupu této směrnice v platnost]. Do uvedeného data je hodnota ukazatele pro olovo 10 μg/l.

Rtuť

1,0

μg/l

 

Microcystin-LR

10

μg/l

 

Nikl

20

μg/l

 

Dusičnany

50

mg/l

Členské státy zajistí, aby podmínka [dusičnany]/50 + [dusitany]/3 ≤ 1, kde hranaté závorky označují koncentrace dusičnanů (NO3) a dusitanů (NO2) v mg/l, byla splněna a též aby hodnota 0,10 mg/l pro dusitany byla splněna na výstupu z úpravny vody.

Dusitany

0.50

mg/l

Členské státy zajistí, aby podmínka [dusičnany]/50 + [dusitany]/3 ≤ 1, kde hranaté závorky označují koncentrace dusičnanů (NO3) a dusitanů (NO2) v mg/l, byla splněna a též aby hodnota 0,10 mg/l pro dusitany byla splněna na výstupu z úpravny vody.

Nonylfenol

0,3

μg/l

 

Pesticidy

0,10

μg/l

Termín „pesticidy“ označuje:

 

 

 

organické insekticidy,

 

 

 

organické herbicidy,

 

 

 

organické fungicidy,

 

 

 

organické nematocidy,

 

 

 

organické akaricidy,

 

 

 

organické algicidy,

 

 

 

organické rodenticidy,

 

 

 

organické slimicidy,

 

 

 

příbuzné přípravky (mj. regulátory růstu) a jejich příslušné metabolity, jak jsou definovány v čl. 3 bodě 32 nařízení (ES) č. 1107/20091.

 

 

 

Hodnota tohoto ukazatele platí pro každý jednotlivý pesticid.

 

 

 

V případě aldrinu, dieldrinu, heptachloru a heptachlorepoxidu je hodnota ukazatele 0,030 μg/l.

Pesticidy celkem

0,50

μg/l

Výrazem „pesticidy celkem“ se rozumí součet všech jednotlivých pesticidů, definovaných v předešlém řádku, zjištěných a kvantifikovaných při monitorovacím postupu.

PFAS

0,10

μg/l

Ukazatel „PFAS“ označuje každou jednotlivou per- a polyfluorovanou alkylovou sloučeninu (chemický vzorec: CnF2n+1−R).

PFAS – celkem

0,50

μg/l

Ukazatel „PFAS – celkem“ označuje součet per- a polyfluorovaných alkylových sloučenin (chemický vzorec: CnF2n+1−R).

Polycyklické aromatické uhlovodíky

0,10

μg/l

Součet koncentrací následujících určených sloučenin: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen a indeno(1,2,3-cd)pyren.

Selen

10

μg/l

 

Tetrachlorethan a trichlorethan

10

μg/l

Součet koncentrací určených ukazatelů

Trihalogenmethany celkem

100

μg/l

Členské státy usilují o dosažení nižší hodnoty, kde je to možné, bez snížení účinnosti dezinfekce.

 

 

 

Součet koncentrací následujících určených sloučenin: chloroform, bromoform, dibromchlormethan a bromdichlormethan.

Uran

30

μg/l

 

Vinylchlorid

0,50

μg/l

μg/l Hodnota ukazatele platí pro zbytkovou koncentraci monomeru ve vodě vypočtenou podle údajů o jeho maximálním uvolňování z odpovídajícího polymeru v kontaktu s vodou.

__________________

1.   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

Pozměňovací návrh

Chemické ukazatele

Ukazatel

Hodnota ukazatele

Jednotka

Poznámky

Akrylamid

0,10

μg/l

μg/l Hodnota ukazatele platí pro zbytkovou koncentraci monomeru ve vodě vypočtenou podle údajů o jeho maximálním uvolňování z odpovídajícího polymeru v kontaktu s vodou.

Antimon

5,0

μg/l

 

Arzen

10

μg/l

 

Benzen

1,0

μg/l

 

Benzo(a)pyren

0,010

μg/l

 

β-estradiol (50-28-2)

0,001

μg/l

 

Bisfenol A

0,1

μg/l

 

Bor

1,5

mg/l

 

Bromičnany

10

μg/l

 

Kadmium

5,0

μg/l

 

Chlorečnany

0,25

mg/l

 

Chloritany

0,25

mg/l

 

Chrom

25

μg/l

Hodnota musí být splněna nejpozději do [10 let ode dne vstupu této směrnice v platnost]. Do uvedeného data je hodnota ukazatele pro chrom 50 μg/l.

Měď

2,0

mg/l

 

Kyanidy

50

μg/l

 

1,2-dichlorethan

3,0

μg/l

 

Epichlorhydrin

0,10

μg/l

μg/l Hodnota ukazatele platí pro zbytkovou koncentraci monomeru ve vodě vypočtenou podle údajů o jeho maximálním uvolňování z odpovídajícího polymeru v kontaktu s vodou.

Fluoridy

1,5

mg/l

 

Halogenoctové kyseliny (HAA)

80

μg/l

Součet těchto devíti reprezentativních látek: kyselina chloroctová, kyselina dichloroctová, kyselina trichloroctová, kyselina bromoctová, kyselina dibromoctová, kyselina bromchloroctová, kyselina bromdichloroctová, kyselina dibromchloroctová a kyselina tribromoctová

Olovo

5

μg/l

Hodnota musí být splněna nejpozději do [10 let ode dne vstupu této směrnice v platnost]. Do uvedeného data je hodnota ukazatele pro olovo 10 μg/l.

Rtuť

1,0

μg/l

 

Microcystin-LR

10

μg/l

 

Nikl

20

μg/l

 

Dusičnany

50

mg/l

Členské státy zajistí, aby podmínka [dusičnany]/50 + [dusitany]/3 ≤ 1, kde hranaté závorky označují koncentrace dusičnanů (NO3) a dusitanů (NO2) v mg/l, byla splněna a též aby hodnota 0,10 mg/l pro dusitany byla splněna na výstupu z úpravny vody.

Dusitany

0.50

mg/l

Členské státy zajistí, aby podmínka [dusičnany]/50 + [dusitany]/3 ≤ 1, kde hranaté závorky označují koncentrace dusičnanů (NO3) a dusitanů (NO2) v mg/l, byla splněna a též aby hodnota 0,10 mg/l pro dusitany byla splněna na výstupu z úpravny vody.

Nonylfenol

0,3

μg/l

 

Pesticidy

0,10

μg/l

Termín „pesticidy“ označuje:

 

 

 

organické insekticidy,

 

 

 

organické herbicidy,

 

 

 

organické fungicidy,

 

 

 

organické nematocidy,

 

 

 

organické akaricidy,

 

 

 

organické algicidy,

 

 

 

organické rodenticidy,

 

 

 

organické slimicidy,

 

 

 

příbuzné přípravky (mj. regulátory růstu) a jejich příslušné metabolity, jak jsou definovány v čl. 3 bodě 32 nařízení (ES) č. 1107/20091.

 

 

 

Hodnota tohoto ukazatele platí pro každý jednotlivý pesticid.

 

 

 

V případě aldrinu, dieldrinu, heptachloru a heptachlorepoxidu je hodnota ukazatele 0,030 μg/l.

Pesticidy celkem

0,50

μg/l

Výrazem „pesticidy celkem“ se rozumí součet všech jednotlivých pesticidů, definovaných v předešlém řádku, zjištěných a kvantifikovaných při monitorovacím postupu.

PFAS

0,10

μg/l

Ukazatel „PFAS“ označuje každou jednotlivou per- a polyfluorovanou alkylovou sloučeninu (chemický vzorec: CnF2n+1−R).

Vzorec také zavádí rozlišení mezi PFAS „s dlouhými řetězcem“ a PFAS „s krátkým řetězcem“ Tato směrnice se uplatní pouze na PFAS „s dlouhým řetězcem“.

Tato hodnota ukazatele pro jednotlivé látky PFAS se použije pouze na látky PFAS, u nichž je pravděpodobné, že se budou vyskytovat a u nichž bylo při posouzení nebezpečnosti podle článku 8 této směrnice konstatováno, že jsou nebezpečné pro zdraví lidí.

PFAS – celkem

0,50

μg/l

Ukazatel „PFAS – celkem“ označuje součet per- a polyfluorovaných alkylových sloučenin (chemický vzorec: CnF2n+1−R).

Tato hodnota ukazatele pro PFAS celkem se použije pouze na látky PFAS, u nichž je pravděpodobné, že se budou vyskytovat a u nichž bylo při posouzení nebezpečnosti podle článku 8 této směrnice konstatováno, že jsou nebezpečné pro zdraví lidí.

Polycyklické aromatické uhlovodíky

0,10

μg/l

Součet koncentrací následujících určených sloučenin: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen a indeno(1,2,3-cd)pyren.

Selen

10

μg/l

 

Tetrachlorethan a trichlorethan

10

μg/l

Součet koncentrací určených ukazatelů

Trihalogenmethany celkem

100

μg/l

Členské státy usilují o dosažení nižší hodnoty, kde je to možné, bez snížení účinnosti dezinfekce.

 

 

 

Součet koncentrací následujících určených sloučenin: chloroform, bromoform, dibromchlormethan a bromdichlormethan.

Uran

30

μg/l

 

Vinylchlorid

0,50

μg/l

μg/l Hodnota ukazatele platí pro zbytkovou koncentraci monomeru ve vodě vypočtenou podle údajů o jeho maximálním uvolňování z odpovídajícího polymeru v kontaktu s vodou.

__________________

1.   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

Pozměňovací návrh 139
Návrh směrnice
Příloha I – část B a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Indikační ukazatele

Ukazatel

Hodnota ukazatele

Jednotka

Poznámky

Hliník

200

μg/l

 

Amonné ionty

0,50

mg/l

 

Chloridy

250

mg/l

Poznámka 1

Barva

Pro spotřebitele přijatelné a bez abnormálních změn

 

 

Vodivost

2 500

μS cm-1 při 20 °C

Poznámka 1

Koncentrace vodíkových iontů

≥ 6,5 a ≤ 9,5

jednotky pH

poznámky 1a 3

Železo

200

μg/l

 

Mangan

50

μg/l

 

Zápach

Pro spotřebitele přijatelné a bez abnormálních změn

 

 

Sulfáty

250

mg/l

Poznámka 1

Sodík

200

mg/l

 

Chuť

Pro spotřebitele přijatelné a bez abnormálních změn

 

 

Počet kolonií při 22°C

Bez abnormálních změn

 

 

Koliformní bakterie

0

(počet/100 ml)

 

Celkový organický uhlík (TOC)

Bez abnormálních změn

 

 

Zákal

Pro spotřebitele přijatelné a bez abnormálních změn

 

 

Poznámka 1:

Voda by neměla být agresivní.

Poznámka 2:

Tento ukazatel není třeba měřit s výjimkou případů, kdy voda pochází z povrchových vod nebo je povrchovými vodami ovlivněna. Pokud hodnota tohoto ukazatele není dodržena, dotyčný členský stát dané zásobování vodou prověří, aby se zajistilo, že lidské zdraví nebude přítomností patogenních mikroorganismů, např. kryptosporidia, potenciálně nikterak ohroženo.

Poznámka 3:

Pro vodu nesycenou oxidem uhličitým stáčenou do lahví nebo kontejnerů je možno snížit minimální hodnotu na pH 4,5.

Pro vodu stáčenou do lahví nebo kontejnerů, která je přirozeně bohatá nebo uměle obohacena oxidem uhličitým, může být minimální hodnota nižší.

Pozměňovací návrh 140
Návrh směrnice
Příloha I – část C

Znění navržené Komisí

Ukazatele relevantní pro posouzení rizik v domovních rozvodech

Ukazatel

Hodnota ukazatele

Jednotka

Poznámky

Bakterie rodu Legionella

< 1 000

počet/l

Není-li pro bakterie rodu Legionella splněna hodnota ukazatele <1000/l, provede se další odběr vzorků pro bakterie druhu Legionella pneumophila. Nejsou-li bakterie druhu Legionella pneumophila přítomné, hodnota ukazatele pro bakterie rodu Legionella je <10 000/l.

Olovo

5

μg/l

Hodnota musí být splněna nejpozději do ... [deset let ode dne vstupu této směrnice v platnost]. Do uvedeného data je hodnota ukazatele pro olovo 10 μg/l.

Pozměňovací návrh

Ukazatele relevantní pro posouzení rizik v domovních rozvodech

Ukazatel

Hodnota ukazatele

Jednotka

Poznámky

Legionella pneumophila

< 1 000

počet/l

 

Bakterie rodu Legionella

< 10 000

počet/l

Nejsou-li bakterie druhu Legionella pneumophila, jejichž hodnota ukazatele činí < 1 000/l, přítomné, hodnota ukazatele pro bakterie rodu Legionella je <10 000/l.

Olovo

5

μg/l

Hodnota musí být splněna nejpozději do ... [deset let ode dne vstupu této směrnice v platnost]. Do uvedeného data je hodnota ukazatele pro olovo 10 μg/l.

Pozměňovací návrh 141
Návrh směrnice
Příloha I – Část C a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nově se objevující ukazatele podléhající monitorování

Mikroplasty

Toto monitorování se provádí v souladu s metodikou pro měření mikroplastů stanovenou v aktu v přenesené pravomoci uvedeném v čl. 11 odst. 5b

Pozměňovací návrh 142
Návrh směrnice
Příloha II – část B – bod 1 – odst. 1
Escherichia coli (E. coli), spóry bakterie Clostridium perfringens a somatické kolifágy se považují za „základní ukazatele“ a nesmí podléhat posouzení rizik dodávky podle části C této přílohy. Vždy se monitorují s četností uvedenou v bodě 2 tabulce 1.
Escherichia coli (E. coli) a enterokoky se považují za „základní ukazatele“ a nesmí podléhat posouzení rizik dodávky podle části C této přílohy. Vždy se monitorují s četností uvedenou v bodě 2 tabulce 1.
Pozměňovací návrh 186
Návrh směrnice
Příloha II – část B – bod 2

Znění navržené Komisí

Četnost vzorkování

Všechny ukazatele stanovené podle článku 5 se monitorují alespoň s četností uvedenou v následující tabulce, není-li na základě posouzení rizik dodávky provedeného podle článku 9 a části C této přílohy určena jiná četnost vzorkování:

Tabulka 1

Minimální četnost vzorkování a rozborů pro účely monitorování souladu

Objem (m3) vody denně dodávané či produkované v zásobované oblasti

Minimální počet vzorků

ročně

≤ 100

> 100 ≤ 1 000

> 1 000 ≤ 10 000

>10 000 ≤ 100 000

>100 000

10a

10a

50b

365

365

a: všechny vzorky se odebírají v době, kdy je riziko šíření střevních patogenů navzdory úpravě vody vysoké.

b: nejméně 10 vzorků se odebere v době, kdy je riziko šíření střevních patogenů navzdory úpravě vody vysoké.

Poznámka 1: Zásobovaná oblast je zeměpisně vymezená oblast, ve které je voda určená k lidské spotřebě dodávána z jednoho nebo více zdrojů a ve které je možno jakost vody považovat za přibližně stejnou

Poznámka 2: Objemy se počítají jako průměrné hodnoty za kalendářní rok. Za účelem stanovení minimální četnosti lze místo objemu vody použít počet obyvatel v zásobované oblasti, přičemž se předpokládá spotřeba vody 200 litrů/den na obyvatele.

Poznámka 3: Členské státy, které se rozhodly vyjmout z ustanovení této směrnice zdroje pro individuální zásobování podle čl. 3 odst. 2 písm. b) této směrnice, použijí uvedenou četnost pouze pro zásobované oblasti, kde se dodá mezi 10 a 100 m3 vody za den.

Pozměňovací návrh

Četnost vzorkování

Všechny ukazatele stanovené podle článku 5 se monitorují alespoň s četností uvedenou v následující tabulce, není-li na základě posouzení rizik dodávky provedeného podle článku 9 a části C této přílohy určena jiná četnost vzorkování:

Tabulka 1

Minimální četnost vzorkování a rozborů pro účely monitorování souladu

Objem vody denně dodávané či produkované v zásobované oblasti

(viz poznámky 1 a 2) m3

Ukazatel skupiny A (mikrobiologický ukazatel) –

počet vzorků ročně

(viz poznámku 3)

Ukazatel skupiny B (chemický ukazatel) –

počet vzorků ročně

 

≤ 100

> 0

(viz poznámka 4)

> 0

(viz poznámka 4)

> 100

≤ 1000

4

1

> 1000

≤ 10000

4

+3

Pro každých 1000 m3/den a včetně započatých z celkového objemu

1

+1

Pro každých 1000 m3/den a včetně započatých z celkového objemu

> 10000

 

≤ 100000

3

+ 1

Pro každých 10000 m3/den a

včetně započatých z celkového objemu

> 100000

 

12

+ 1

Pro každých 25000 m3/den a včetně započatých z celkového objemu

Poznámka 1: Zásobovaná oblast je zeměpisně vymezená oblast, ve které je voda určená k lidské spotřebě dodávána z jednoho nebo více zdrojů a ve které je možno jakost vody považovat za přibližně stejnou.

Poznámka 2: Objemy se počítají jako průměrné hodnoty za kalendářní rok. Za účelem stanovení minimální četnosti lze místo objemu vody použít počet obyvatel v zásobované oblasti, přičemž se předpokládá spotřeba vody 200 litrů/den na obyvatele.

Poznámka 3: Uvedená četnost se vypočítá takto: např. 4300 m 3 /den = 16 vzorků (čtyři u prvních 1000 m 3 /den + 12 u dalších 3300 m 3 /den).

Poznámka 4: Členské státy, které se rozhodly vyjmout z ustanovení této směrnice zdroje pro individuální zásobování podle čl. 3 odst. 2 písm. b) této směrnice, použijí uvedenou četnost pouze pro zásobované oblasti, kde se dodá mezi 10 a 100 m3 vody za den.

Pozměňovací návrh 144
Návrh směrnice
Příloha II – část D – bod 2 a (nový)
2a.  vzorky pro bakterie rodu Legionella v domovních rozvodných systémech se odebírají v místech, kde hrozí šíření bakterie Legionella pneumophila a expozice této bakterii. Členské státy vypracují pokyny týkající se metod odběru vzorků bakterie rodu Legionella;
Pozměňovací návrh 145
Návrh směrnice
Příloha II a (nová)
Minimální hygienické požadavky na látky a materiály pro výrobu nových produktů, které přicházejí do styku s vodou určenou k lidské spotřebě:
a)  seznam látek, které jsou přípustné pro použití při výrobě materiálů, včetně – avšak nikoli výlučně – organických materiálů, elastomerů, silikonů, kovů, cementu, iontových měničů a složených materiálů, jakož i z nich vyrobených produktů;
b)  zvláštní požadavky na použití látek v materiálech a z nich vyrobených produktech;
c)  zvláštní omezení pro migraci některých látek ve vodě určené k lidské spotřebě;
d)  hygienická pravidla týkající se dalších vlastností, která jsou požadovaná pro soulad s předpisy;
e)  základní pravidla pro přezkum dodržování ustanovení písmen a) až d);
f)  pravidla pro metody vzorkování a rozborů za účelem přezkumu dodržování ustanovení písmen a) až d).
Pozměňovací návrhy 177 a 224
Návrh směrnice
Příloha III – část B – bod 1 – tabulka 1 – řádek 28

Znění navržené Komisí

PFAS

50

 

Pozměňovací návrh

PFAS

20

 

Pozměňovací návrh 146
Návrh směrnice
Příloha IV – název
INFORMACE PRO VEŘEJNOST, KTERÉ SE POSKYTUJÍ ONLINE
INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Pozměňovací návrh 147
Návrh směrnice
Příloha IV – odst. 1 – návětí
Spotřebitelům se v uzpůsobené a uživatelsky přívětivé podobě zpřístupní online následující informace:
Spotřebitelům se v uzpůsobené a uživatelsky přívětivé podobě zpřístupní online nebo jinými způsoby následující informace:
Pozměňovací návrh 148
Návrh směrnice
Příloha IV – odst. 1 – bod 1
1)  identifikace relevantního dodavatele vody;
1)  identifikace relevantního dodavatele vody, oblast a počet zásobovaných obyvatel a metoda výroby vody;
Pozměňovací návrh 149
Návrh směrnice
Příloha IV – odst. 1 – bod 2 – návětí
2)  nejnovější výsledky monitorování ukazatelů uvedených v částech A a B přílohy I, včetně četnosti a polohy míst vzorkování v oblasti zájmu osoby, jíž se voda dodává, a hodnoty ukazatelů stanovené podle článku 5. Výsledky monitorování nesmí být starší než:
2)  přezkum nejnovějších výsledků monitorování ukazatelů uvedených v částech A, B a Ba přílohy I pro každého dodavatele vody, včetně četnosti v oblasti zájmu osoby, jíž se voda dodává, a hodnoty ukazatelů stanovené podle článku 5. Výsledky monitorování nesmí být starší než:
Pozměňovací návrh 202
Návrh směrnice
Příloha IV – odst. 1 – bod 2 – písm. b
b)  šest měsíců u velkých dodavatelů vody;
b)  šest měsíců u středních a velkých dodavatelů vody;
Pozměňovací návrh 203
Návrh směrnice
Příloha IV – odst. 1 – bod 2 – písm. c
c)  jeden rok u malých dodavatelů vody;
c)  jeden rok u velmi malých a malých dodavatelů vody;
Pozměňovací návrh 150
Návrh směrnice
Příloha IV – odst. 1 – bod 3
3)  v případě překročení hodnot ukazatelů stanovených v článku 5 informace o možném nebezpečí pro lidské zdraví a související doporučení ohledně zdraví a spotřeby nebo odkaz na stránku, kde lze tyto informace nalézt;
3)  v případě potenciálního nebezpečí pro lidské zdraví, jak je stanoveno příslušnými orgány, v důsledku překročení hodnot ukazatelů stanovených v článku 5 informace o možném nebezpečí pro lidské zdraví a související doporučení ohledně zdraví a spotřeby nebo odkaz na stránku, kde lze tyto informace nalézt;
Pozměňovací návrh 151
Návrh směrnice
Příloha IV – odst. 1 – bod 4
4)  shrnutí příslušného posouzení rizik dodávky;
vypouští se
Pozměňovací návrh 152
Návrh směrnice
Příloha IV – odst. 1 – bod 5
5)  informace o následujících indikačních ukazatelích a jejich souvisejících hodnotách:
5)  informace o indikačních ukazatelích uvedených v příloze I části Ba a souvisejících hodnotách;
a)  zbarvení;
b)  pH (koncentrace vodíkových iontů);
c)  vodivost;
d)  železo;
e)  mangan;
f)  pach;
g)  chuť;
h)  tvrdost;
i)  minerály, anionty/kationty rozpuštěné ve vodě:
—  boritan BO3-
—  hydrogenuhličitan HCO3-
—  chlorid Cl–
—  fluorid F–
—  hydrogenuhličitan HCO3-
—  dusitan NO3-
—  dusitan NO2-
—  fosforečnan PO43-
—  křemičitan SiO2
—  síran SO42-
—  sulfid S2-
—  hliník Al
—  amonium NH4+
—  vápník Ca
—  hořčík Mg
—  draslík K
—  sodík Na
Tyto hodnoty ukazatelů a další neiontové sloučeniny a stopové prvky mohou být zobrazeny s referenční hodnotou a/nebo s vysvětlením;
Pozměňovací návrh 153
Návrh směrnice
Příloha IV – odst. 1 – bod 6
6)  doporučení spotřebitelům včetně tipů, jak snížit spotřebu vody;
6)  doporučení spotřebitelům případně včetně tipů, jak snížit spotřebu vody a jak využívat vodu zodpovědně v souladu s místními podmínkami;
Pozměňovací návrh 154
Návrh směrnice
Příloha IV – odst. 1 – bod 7
7)  v případě velmi velkých dodavatelů vody každoroční informace o:
7)  v případě velkých a velmi velkých dodavatelů vody každoroční informace o:
Pozměňovací návrh 155
Návrh směrnice
Příloha IV – odst. 1 – bod 7 – písm. a
a)  celkové výkonnosti vodovodního systému, pokud jde o účinnost, včetně míry úniků a spotřeby energie na metr krychlový dodané vody;
a)  celkové výkonnosti vodovodního systému, pokud jde o účinnost, včetně úrovní úniků stanovených členskými státy;
Pozměňovací návrh 156
Návrh směrnice
Příloha IV – odst. 1 – bod 7 – písm. b
b)  řízení a správě dodavatele vody, včetně složení řídícího orgánu;
b)  modelu správy a vlastnické struktuře dodávek vody dodavatelem vody;
Pozměňovací návrh 157
Návrh směrnice
Příloha IV – odst. 1 – bod 7 – písm. d
d)  struktuře nákladů sazby účtované spotřebitelům za metr krychlový vody, včetně fixních a variabilních nákladů, vykazující alespoň náklady související se spotřebou energie na metr krychlový dodané vody, s opatřeními, které dodavatel vody přijal za účelem posouzení nebezpečnosti podle čl. 8 odst. 4, s úpravou a rozvodem vody určené k lidské spotřebě, odváděním a úpravou odpadních vod, jakož i nákladů souvisejících s opatřeními podle článku 13, pokud taková opatření přijali dodavatelé vody;
d)  pokud jsou náklady pokryty ze systému sazeb, informace o struktuře sazby za metr krychlový vody, včetně fixních a variabilních nákladů a také nákladů souvisejících s opatřeními, které dodavatel vody přijal za účelem posouzení nebezpečnosti podle čl. 8 odst. 4, s úpravou a rozvodem vody určené k lidské spotřebě, jakož i nákladů souvisejících s opatřeními podle článku 13, pokud taková opatření přijali dodavatelé vody;
Pozměňovací návrh 158
Návrh směrnice
Příloha IV – odst. 1 – bod 7 – písm. e
e)  objemu investic, který dodavatel považuje za nezbytný k zajištění finanční udržitelnosti poskytování vodohospodářských služeb (včetně údržby infrastruktury) a objem investic skutečně získaných či navrácených;
e)  objemu realizovaných, probíhajících a plánovaných investic, jakož i plánu financování;
Pozměňovací návrh 159
Návrh směrnice
Příloha IV – odst. 1 – bod 7 – písm. g
g)  přehledu a statistikách stížností spotřebitelů, jakož i včasnosti a přiměřenosti reakcí na problémy;
g)  přehledu a statistikách stížností spotřebitelů, jakož i způsobu jejich řešení;
Pozměňovací návrh 160
Návrh směrnice
Příloha IV – odst. 1 – bod 8
8)  na žádost historické údaje ohledně informací v bodech 2 a 3 až za posledních deset let.
8)  na žádost historické údaje ohledně informací v bodech 2 a 3 až za posledních deset let, avšak ne dříve než ke dni provedení této směrnice

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0288/2018).


Prostředky na hospodářskou, sociální a územní soudržnost a prostředky na cíl Investice pro růst a zaměstnanost ***I
PDF 132kWORD 43k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o prostředky na hospodářskou, sociální a územní soudržnost, a kterým se opravuje uvedené nařízení, pokud jde o prostředky na cíl Investice pro růst a zaměstnanost (COM(2018)0498 – C8-0307/2018 – 2018/0265(COD))
P8_TA(2018)0398A8-0282/2018

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0498),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 177 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0307/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A8-0282/2018),

A.  vzhledem k tomu, že z důvodu naléhavosti lze přikročit k hlasování před uplynutím lhůty osmi týdnů stanovené v článku 6 Protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. října 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o prostředky na hospodářskou, sociální a územní soudržnost a o prostředky na cíl Investice pro růst a zaměstnanost

P8_TC1-COD(2018)0265


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2018/1719.)


Sladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí ***I
PDF 213kWORD 64k
Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 23. října 2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí a o změně směrnic 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010 a nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 (COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))(1)
P8_TA(2018)0399A8-0324/2018

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Název
Návrh
Návrh
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
o sladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí a o změně směrnic 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010 a nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005
o sladění povinností podávání zpráv v oblasti právních předpisů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010 a nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005
(Text s významem pro EHP)
(Text s významem pro EHP)
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
(1)  K uspokojení potřeby informací o provádění a souladu by měly být provedeny změny řady právních předpisů v oblasti životního prostředí s přihlédnutím k výsledkům zprávy Komise o opatřeních na zjednodušení podávání zpráv v oblasti životního prostředí45 a související kontroly účelnosti46 .
(1)  K uspokojení potřeby informací o provádění a souladu by měly být provedeny změny řady právních předpisů týkajících se životního prostředí s přihlédnutím k výsledkům zprávy Komise o opatřeních na zjednodušení podávání zpráv v oblasti životního prostředí45 a související kontroly účelnosti46.
__________________
__________________
45 COM(2017)0312.
45 COM(2017)0312.
46 SWD(2017)0230.
46 SWD(2017)0230.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)   Cílem tohoto nařízení je modernizovat správu informací a zajistit ucelenější přístup k legislativním aktům v rámci jeho působnosti, a to zjednodušením podávání zpráv s cílem snížit administrativní zátěž, posílením databáze pro budoucí hodnocení a zvýšením transparentnosti ku prospěchu veřejnosti, pokaždé podle okolností.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
(2)  Je nezbytné, aby dostupnost údajů zajišťovala, že administrativní zátěž uložená všem subjektům je co nejnižší. Vyžaduje se aktivní šíření na vnitrostátní úrovni v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES47 a 2007/2/ES48 a jejich prováděcími pravidly k zajištění náležité infrastruktury pro přístup veřejnosti, podávání zpráv a sdílení údajů mezi orgány veřejné moci.
(2)  Je nezbytné, aby dostupnost údajů zajišťovala, že administrativní zátěž uložená všem subjektům je co nejnižší, zejména v případě nevládních subjektů, jako jsou malé a střední podniky. Vyžaduje se aktivní šíření na vnitrostátní úrovni v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES47 a 2007/2/ES48 a jejich prováděcími pravidly k zajištění náležité infrastruktury pro přístup veřejnosti, podávání zpráv a sdílení údajů mezi orgány veřejné moci.
_________________
_________________
47 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26).
47 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26).
48 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1).
48 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1).
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
(3)  Údaje poskytované členskými státy jsou nezbytné k tomu, aby mohla Komise sledovat, přezkoumávat a vyhodnocovat účinnost právních předpisů na základě sledovaných cílů za účelem poskytnutí informací pro budoucí hodnocení právních předpisů v souladu s bodem 22 interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201649. Je vhodné vložit do řady legislativních aktů v oblasti životního prostředí ustanovení za účelem jejich budoucího hodnocení, a to na základě údajů získaných během provádění, jež jsou případně doplněny dalšími vědeckými, analytickými údaji. V této souvislosti jsou zapotřebí relevantní údaje, jež umožní lépe posoudit účinnost, účelnost, relevanci, soudržnost a přidanou hodnotu EU právních předpisů Unie, tudíž nezbytnost zajistit náležité mechanismy pro podávání zpráv, jež mohou sloužit rovněž jako ukazatele pro tento účel.
(3)  Proces uceleného a včasného předkládání příslušných údajů ze strany členských států je nezbytný k tomu, aby mohla Komise sledovat, přezkoumávat a vyhodnocovat účinnost právních předpisů na základě sledovaných cílů za účelem poskytnutí informací pro budoucí hodnocení právních předpisů v souladu s bodem 22 interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201649. Je vhodné vložit do řady legislativních aktů v oblasti životního prostředí ustanovení za účelem jejich budoucího hodnocení, a to na základě údajů získaných během provádění, jež jsou případně doplněny dalšími vědeckými, analytickými údaji. V této souvislosti jsou zapotřebí relevantní údaje, jež umožní lépe posoudit účinnost, účelnost, relevanci, soudržnost a přidanou hodnotu EU právních předpisů Unie, tudíž nezbytnost zajistit náležité mechanismy pro podávání zpráv, jež mohou sloužit rovněž jako ukazatele pro tento účel subjektům s rozhodovací pravomocí i široké veřejnosti.
_________________
_________________
49 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
49 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  V souladu s hodnocením směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES50 je nutné zefektivnit lhůty pro předkládání hlukových map a akčních plánů, aby měly členské státy dostatek času na veřejnou konzultaci ohledně akčních plánů. Za tímto účelem a pouze jednou by se měla lhůta pro přezkum nebo revizi akčních plánů posunout o rok, takže lhůta pro další kolo (čtvrté kolo) akčních plánů není stanovena na 18. července 2023, nýbrž 18. července 2024. Počínaje od čtvrtého kola budou mít členské státy mezi vyhotovením hlukových map a dokončením přezkumu nebo revize akčních plánů k dispozici přibližně dva roky místo jednoho roku, jak je tomu v současnosti. Pro následná kola akčních plánů bude poté obnoven pětiletý cyklus přezkumu nebo revize. K lepšímu plnění cílů směrnice 2002/49/ES a stanovení základu pro vypracování opatření na úrovni EU by členské státy měly podávat zprávy elektronickými prostředky. Je rovněž nutné posílit účast veřejnosti tím, že se vyžaduje, aby byly určité informace zveřejněny, přičemž je tato povinnost sladěna s ostatními právními předpisy Unie, jako je směrnice 2007/2/ES, aniž by se zdvojovaly praktické požadavky.
(5)  V souladu s hodnocením směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES50 je nutné zefektivnit lhůty pro předkládání hlukových map a akčních plánů, aby měly členské státy dostatek času na veřejnou konzultaci ohledně akčních plánů. Za tímto účelem a pouze jednou by se měla lhůta pro přezkum nebo revizi akčních plánů posunout o rok, takže lhůta pro další kolo (čtvrté kolo) akčních plánů není stanovena na 18. července 2023, nýbrž 18. července 2024. Počínaje od čtvrtého kola budou mít členské státy mezi vyhotovením hlukových map a dokončením přezkumu nebo revize akčních plánů k dispozici přibližně dva roky místo jednoho roku, jak je tomu v současnosti. Pro následná kola akčních plánů bude poté obnoven pětiletý cyklus přezkumu nebo revize. K lepšímu plnění cílů směrnice 2002/49/ES a stanovení základu pro vypracování opatření na úrovni EU by členské státy měly podávat zprávy elektronickými prostředky. Je rovněž nutné posílit účast veřejnosti tím, že se vyžaduje, aby byly zveřejněny srozumitelné, přesné a srovnatelné informace, přičemž je tato povinnost sladěna s ostatními právními předpisy Unie, jako je směrnice 2007/2/ES, aniž by se zdvojovaly praktické požadavky.
_________________
_________________
50 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí (Úř. věst. L 189, 18.7.2002).
50 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí (Úř. věst. L 189, 18.7.2002).
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
(7)  Na základě zprávy Komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění směrnice 2007/2/ES a hodnocení v rámci programu REFIT52 je za účelem jednoduššího provádění zmíněné směrnice a snížení administrativní zátěže spojené se sledováním ze strany členských států vhodné, aby se od členských států již nevyžadovalo zasílání zpráv Komisi každé tři roky a od Komise předkládání souhrnné zprávy Evropskému parlamentu a Radě, jelikož kontrola účelnosti podávání zpráv potvrdila omezené využití těchto zpráv.53
(7)  Na základě zprávy Komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění směrnice 2007/2/ES a hodnocení v rámci programu REFIT52 je za účelem jednoduššího provádění zmíněné směrnice a snížení administrativní zátěže spojené se sledováním ze strany členských států vhodné, aby se od členských států již nevyžadovalo zasílání zpráv Komisi každé tři roky a od Komise předkládání souhrnné zprávy Evropskému parlamentu a Radě, jelikož kontrola účelnosti podávání zpráv potvrdila omezené využití těchto zpráv.53 Komise by měla nicméně nadále provádět pravidelná hodnocení dotčené směrnice a tato hodnocení zveřejňovat.
_________________
_________________
52 COM(2016)0478 a SWD(2016)0273.
52 COM(2016)0478 a SWD(2016)0273.
53 COM(2017)0312.
53 COM(2017)0312.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
(9)  Je nutné pozměnit povinnosti podávání zpráv stanovené v článcích 43, 54 a 57 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU56. Tato ustanovení zahrnují v souladu s cílem týkajícím se zlepšení transparentnosti a snížení administrativní zátěže vytvoření centrální databáze s otevřeným přístupem a s možností vyhledávání pro netechnická shrnutí projektů a související zpětná posouzení, svěření prováděcích pravomocí Komisi ke stanovení společného formátu pro předkládání netechnických shrnutí projektů a souvisejících zpětných posouzení, informace o provádění a nahrazení podávání statistických zpráv ze strany Komise každé tři roky požadavkem na zřízení dynamické centrální databáze hostované Komisí a každoroční zveřejňování informací.
(9)  Je nutné pozměnit povinnosti podávání zpráv stanovené v článcích 43, 54, 57 a 58 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU56. Tato ustanovení zahrnují v souladu s cílem týkajícím se zlepšení transparentnosti a snížení administrativní zátěže vytvoření centrální databáze s otevřeným přístupem a s možností vyhledávání pro netechnická shrnutí projektů a související zpětná posouzení, svěření prováděcích pravomocí Komisi ke stanovení společného formátu pro předkládání netechnických shrnutí projektů a souvisejících zpětných posouzení, informace o provádění a nahrazení podávání statistických zpráv ze strany Komise každé tři roky požadavkem na zřízení dynamické centrální databáze hostované Komisí a každoroční zveřejňování informací. Na základě zprávy Komise z roku 201756a by ustanovení o přezkumu této směrnice stanovené v jejím článku 58 mělo být s ohledem na budoucí přezkum znovu zváženo.
__________________
__________________
56 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely (Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 33).
56 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely (Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 33).
56a Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů podle článku 58 směrnice 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely COM(2017)0631.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)
(14a)  Směrnice 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010 a nařízení (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 86/278/EHS
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d a (nové)
-1.  V článku 2 se doplňuje nový bod, který zní:
„da) „službami založenými na prostorových datech“ rozumí možné formy zpracování prostorových dat obsažených v souborech prostorových dat nebo souvisejících metadat prostřednictvím počítačové aplikace definované v čl. 3 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES *;
__________________
* Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1).“.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a (nový)
Směrnice 86/278/EHS
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d b (nové)
-1a.  V článku 2 se doplňuje nový bod, který zní:
„db) „souborem prostorových dat“ rozumí identifikovatelná skupina prostorových dat definované v čl. 3 odst. 3 směrnice 2007/2/ES.“
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 86/278/EHS
Čl. 10 – odst. 1 – písm. d
d)   jména a adresy odběratelů kalu a místa, kde má být kal použit;
vypouští se
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 86/278/EHS
Čl. 10 – odst. 1 – písm. e
e)  jakékoli jiné informace o provedení a uplatňování této směrnice, které členské státy poskytnou Komisi podle článku 17.
vypouští se
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 86/278/EHS
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2
K předkládání sad prostorových dat zahrnutých v informacích zaregistrovaných v těchto záznamech se využívají služby založené na prostorových datech definované v čl. 3 bodě 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES*.
K předkládání sad prostorových dat zahrnutých v informacích zaregistrovaných v těchto záznamech se využívají služby založené na prostorových datech.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 86/278/EHS
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1
Záznamy uvedené v odstavci 1 jsou pro každý kalendářní rok zveřejněny do tří měsíců od konce příslušného kalendářního roku v konsolidovaném formátu uvedeném v příloze rozhodnutí Komise 94/741/ES** či jiném formátu stanoveném podle článku 17.
Záznamy uvedené v odstavci 1 jsou pro každý kalendářní rok zveřejněny ve snadno dostupné formě do tří měsíců od konce příslušného kalendářního roku v konsolidovaném formátu uvedeném v příloze rozhodnutí Komise 94/741/ES** či jiném formátu stanoveném podle článku 17.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 86/278/EHS
Čl. 10 – odst. 3
3.  Informace o metodách zpracovávání a výsledcích rozborů je třeba na žádost sdělit příslušným orgánům.
3.  Informace o metodách zpracovávání a výsledcích rozborů je třeba sdělit příslušným orgánům.
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 86/278/EHS
Článek 17
Komisi je svěřena pravomoc stanovit prostřednictvím prováděcího aktu formát, podle něhož poskytují členské státy informace o provádění směrnice 86/278/EHS, jak se vyžaduje v článku 10 této směrnice. Uvedený prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2. Útvary Komise zveřejní na základě údajů, které členské státy poskytnou podle článků 10 a 17, přehled pro celou Unii včetně map.
Komisi je svěřena pravomoc stanovit prostřednictvím prováděcího aktu formát, podle něhož poskytují členské státy informace o provádění směrnice 86/278/EHS, jak se vyžaduje v článku 10 této směrnice. Uvedený prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2. Útvary Komise zveřejní na základě údajů, které členské státy poskytnou podle článků 10 a 17, přehled pro celou Unii včetně map. S ohledem na tyto údaje předloží Komise v případě potřeby rovněž odpovídající návrhy na zajištění lepší ochrany půdy a životního prostředí.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 2002/49/ES
Čl. 10 – odst. 2
2.  Členské státy zajistí, aby údaje ze strategických hlukových map a souhrnné přehledy akčních plánů, uvedené v příloze VI, byly odeslány Komisi do šesti měsíců ode dne stanoveného pro strategické hlukové mapy v článku 7 a pro akční plány v článku 8. Za tímto účelem poskytují členské státy informace elektronickými prostředky pouze úložišti dat, které je zřízeno regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 3. Pokud chce členský stát informace aktualizovat, při poskytování aktualizovaných informací úložišti dat popíše rozdíly mezi aktualizovanými a původními informacemi a důvody aktualizace.
2.  Členské státy zajistí, aby údaje ze strategických hlukových map a souhrnné přehledy akčních plánů, uvedené v příloze VI, byly odeslány Komisi do šesti měsíců ode dne stanoveného pro strategické hlukové mapy v článku 7 a pro akční plány v článku 8. Za tímto účelem poskytují členské státy informace elektronickými prostředky pouze povinnému úložišti dat. Pokud chce členský stát informace aktualizovat, při poskytování aktualizovaných informací úložišti dat popíše rozdíly mezi aktualizovanými a původními informacemi a důvody aktualizace.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 a (nový)
Směrnice 2002/49/ES
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)
4a.  V článku 10 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec, který zní:
„2a. Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12a za účelem doplnění této směrnice, pokud jde o zřízení povinného úložiště dat uvedeného v článku 2, a podrobná pravidla pro mechanismus pro povinnou výměnu digitálních informací k sdílení údajů ze strategických hlukových map a shrnutí akčních plánů.“.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 b (nový)
Směrnice 2002/49/ES
Článek 12 a (nový)
4b.  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 12a
Výkon přenesené pravomoci
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 10 odst. 2a je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne ... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 10 odst. 2a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.
5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 10 odst. 2a vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
__________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2002/49/ES
Příloha VI – bod 3
5.  V příloze VI se bod 3 nahrazuje tímto:
5.  V příloze VI se zrušuje bod 3.
3.  Mechanismus výměny informací
Komise, jíž je nápomocna Evropská agentura pro životní prostředí, vypracuje mechanismus pro povinnou výměnu digitálních informací k sdílení údajů ze strategických hlukových map a shrnutí akčních plánů, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 2, regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 3.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2004/35/ES
Čl. 2 – odst. 1 – bod 16 a (nový)
-1.  V článku 2 se doplňuje nový bod, který zní:
„16a. „službami založenými na prostorových datech“ se rozumí možné formy zpracování prostorových dat obsažených v souborech prostorových dat nebo souvisejících metadat prostřednictvím počítačové aplikace, jak definuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES *;
__________________
* Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1).“.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2004/35/ES
Čl. 18 – odst. 1
Členské státy zajistí, aby byly on-line zveřejňovány náležité a aktuální informace alespoň o bezprostředních hrozbách škod prostřednictvím formátu veřejně přístupných dat v souladu s přílohou VI této směrnice a s čl. 7 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES*. Pro každou událost jsou poskytnuty minimálně informace uvedené v příloze VI této směrnice.
1.   Členské státy zajistí, aby veřejnost a Komise měly on-line přístup k náležitým a aktuálním informacím alespoň o bezprostředních hrozbách škod prostřednictvím formátu veřejně přístupných dat v souladu s přílohou VI této směrnice a s čl. 7 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES*. Pro každou událost jsou poskytnuty minimálně informace uvedené v příloze VI této směrnice.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2004/35/ES
Čl. 18 – odst. 1 a (nový)
1a.  Komise přijme akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a za účelem změny přílohy VI této směrnice, pokud jde o podrobná kritéria pro určení rozsahu a druhu škody na životním prostředí.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2004/35/ES
Čl. 18 – odst. 2
2.  K předkládání sad prostorových dat, jako je prostorová lokalizace událostí, zahrnutých v informacích uvedených v odstavci 1 tohoto článku se využívají služby založené na prostorových datech definované v čl. 3 bodě 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady**.
2.  K předkládání sad prostorových dat, jako je prostorová lokalizace událostí, zahrnutých v informacích uvedených v odstavci 1 tohoto článku se využívají služby založené na prostorových datech.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2004/35/ES
Čl. 18 – odst. 3
3.  Útvary Komise zveřejní na základě údajů, které členské státy poskytnou podle odstavce 1, přehled pro celou Unii včetně map.
3.  Útvary Komise zveřejní na základě údajů, které členské státy poskytnou podle odstavce 1, přehled pro celou Unii včetně map a pravidelně jej aktualizují.
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2004/35/ES
Čl. 18 – odst. 4 – návětí
4.  Komise provádí pravidelně hodnocení této směrnice. Toto hodnocení vychází mimo jiné z těchto prvků:
4.  Komise provede nejpozději do 1. ledna 2022 a poté alespoň každých pět let hodnocení této směrnice a jejího provádění. Toto hodnocení se zveřejňuje a vychází mimo jiné z těchto prvků:
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2004/35/ES
Čl. 18 – odst. 4 – písm. b a (nové)
ba)  analýza vývoje a příslušných změn v členských státech.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2004/35/ES
Čl. 18 – odst. 4 a (nový)
4a.   Komise včas informuje Evropský parlament a Radu o výsledcích hodnocení uvedeného v odstavci 4 a v případě potřeby předloží odpovídající legislativní návrhy.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2004/35/ES
Čl. 18 – odst. 4 b (nový)
4b.   V hodnocení uvedeném v odstavci 4 bude také zváženo rozšíření definice „škod na životním prostředí“ uvedené v čl. 2 odst. 1 a rozsahu této směrnice tak, aby byla zahrnuta škoda na lidském zdraví s cílem začlenit rovněž škody způsobené ovzduší, které mohou obnášet vážná zdravotní rizika.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2004/35/ES
Článek 18 a (nový)
2a.  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 18a
Výkon přenesené pravomoci
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 18 odst. 1a je svěřena Komisi na dobu neurčitou ode dne ... [vstup tohoto nařízení v platnost].
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 18 odst. 1a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm určen. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.
5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě. .
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 18 odst. 1a vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím uvedené lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“
__________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2004/35/ES
Příloha VI – bod 1 – návětí
Informace podle čl. 18 odst. 1 zahrnují emise, případy nebo události způsobující škody na životním prostředí nebo bezprostřední hrozbu škody, přičemž u každého případu se uvádějí tyto informace a údaje:
Informace podle čl. 18 odst. 1 zahrnují seznam emisí, případů nebo událostí způsobujících škody na životním prostředí nebo bezprostřední hrozbu škody, přičemž u každého případu se uvádějí tyto informace a údaje:
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2004/35/ES
Příloha VI – bod 7 – písm. c a (nové)
ca)   příslušnými soudními řízeními;
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 1 – písm. a a (nové)
Směrnice 2007/2/ES
Čl. 21 – odst. 2 – písm. c a (nové)
aa)  v odstavci 2 se vkládá nové písmeno, které zní:
„ca) analýzy rozvoje infrastruktury pro INSPIRE v členských státech;”;
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2007/2/ES
Čl. 23 – odst. 2 – návětí
Komise provádí pravidelně hodnocení této směrnice. Toto hodnocení vychází mimo jiné z těchto prvků:
Komise provede nejpozději do 1. ledna 2022 a poté alespoň každých pět let hodnocení této směrnice a jejího provádění a toto hodnocení zveřejní. Toto hodnocení vychází mimo jiné z těchto prvků:
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2007/2/ES
Čl. 23 – odst. 2 a (nový)
Komise včas informuje Evropský parlament a Radu o výsledcích hodnocení uvedeného v odstavci 2 a v případě potřeby předloží odpovídající legislativní návrhy.
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2009/147/ES
Čl. 12 – odst. 1
1.  Členské státy předloží Komisi každých šest let současně se zprávou vyhotovenou podle článku 17 směrnice Rady 92/43/EHS* zprávu o provádění opatření přijatých podle této směrnice a o hlavních dopadech těchto opatření. Tato zpráva zahrnuje zejména informace o stavu a trendech pro druhy volně žijících ptáků, jež jsou chráněny podle této směrnice, o hrozbách a tlacích, které jsou na ně vyvíjeny, o přijatých ochranných opatřeních a o příspěvku sítě zvláště chráněných oblastí k cílům stanoveným v článku 2 této směrnice.”;
1.  Členské státy předloží Komisi každých šest let současně se zprávou vyhotovenou podle článku 17 směrnice Rady 92/43/EHS* zprávu o provádění opatření přijatých podle této směrnice a o hlavních dopadech těchto opatření. Tato zpráva se zveřejní a zahrnuje zejména informace o stavu a trendech pro druhy volně žijících ptáků, jež jsou chráněny podle této směrnice, o hrozbách a tlacích, které jsou na ně vyvíjeny, o přijatých ochranných opatřeních a o příspěvku sítě zvláště chráněných oblastí k cílům stanoveným v článku 2 této směrnice.
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2009/147/ES
Čl. 12 – odst. 2 – věta 1
2.  Komise, jíž je nápomocna Evropská agentura pro životní prostředí, vypracuje na základě informací uvedených v odstavci 1 každých šest let souhrnnou zprávu.
2.  Komise, jíž je nápomocna Evropská agentura pro životní prostředí, vypracuje a zveřejní na základě informací uvedených v odstavci 1 každých šest let souhrnnou zprávu.
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 2010/63/EU
Čl. 54 – odst. 1 – pododstavec 3
Útvary Komise zveřejní na základě údajů, které poskytnou členské státy, přehled pro celou Unii.
Nejpozději šest měsíců poté, co členské státy poskytnou údaje uvedené ve druhém pododstavci, zveřejní útvary Komise přehled pro celou Unii a pravidelně jej aktualizují.
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. b
Směrnice 2010/63/EU
Čl. 54 – odst. 4
4.  Komise regulativním postupem podle čl. 56 odst. 3 stanoví společný formát a informační obsah pro předkládání informací uvedených v odstavcích 1, 2 a 3.
4.  Komise přezkumným postupem podle čl. 56 odst. 3 stanoví společný formát a informační obsah pro předkládání informací uvedených v odstavcích 1, 2 a 3.
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2010/63/EU
Čl. 56 – odst. 3
2a.   V článku 56 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.
„3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.“
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 166/2006
Čl. 7 – odst. 2
2.  Členské státy poskytnou Komisi každý rok prostřednictvím přenosu elektronickými prostředky zprávu obsahující všechny údaje uvedené v čl. 5 odst. 1 a 2 ve formátu a ve lhůtě stanovené Komisí prostřednictvím prováděcích aktů postupem podle čl. 19 odst. 2. Datum ohlášení je každopádně nejpozději devět měsíců od konce ohlašovacího roku.
2.  Nejpozději do 31. března každého roku členské státy poskytnou Komisi prostřednictvím přenosu elektronickými prostředky zprávu obsahující všechny údaje uvedené v čl. 5 odst. 1 a 2 ve formátu stanoveném Komisí prostřednictvím prováděcích aktů postupem podle čl. 19 odst. 2. Datum ohlášení je každopádně nejpozději devět měsíců od konce ohlašovacího roku.
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 995/2010
Čl. 20 – odst. 1
1.  Do 30. dubna každého roku předloží členské státy veřejnosti a Komisi informace o uplatňování tohoto nařízení během předchozího kalendářního roku. Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví formát a postup pro poskytování těchto informací ze strany členských států. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 18 odst. 2.
1.  Nejpozději do 30. dubna každého roku předloží členské státy veřejnosti a Komisi informace o uplatňování tohoto nařízení během předchozího kalendářního roku. Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví formát a postup pro poskytování těchto informací ze strany členských států. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 18 odst. 2.
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1
Nařízení 995/2010/EU
Čl. 20 – odst. 3
3.  Do 3. prosince 2015 a poté každých šest let přezkoumá Komise na základě informací o uplatňování tohoto nařízení a zkušeností s ním fungování a účinnost tohoto nařízení, a to i s ohledem na jeho schopnost zamezit uvádění nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh. Posoudí zejména administrativní důsledky pro malé a střední podniky a výrobky, na které se nařízení vztahuje. Komise podává Evropskému parlamentu a Radě zprávy o výsledcích přezkumu a v případě potřeby připojí k těmto zprávám odpovídající legislativní návrhy.
3.  Do 3. prosince 2021 a poté každých pět let přezkoumá Komise na základě informací o uplatňování tohoto nařízení a zkušeností s ním fungování a účinnost tohoto nařízení, a to i s ohledem na jeho schopnost zamezit uvádění nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh. Posoudí zejména administrativní důsledky pro malé a střední podniky a výrobky, na které se nařízení vztahuje. Komise podává Evropskému parlamentu a Radě zprávy o výsledcích přezkumu a v případě potřeby připojí k těmto zprávám odpovídající legislativní návrhy.
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 2173/2005
Čl. 8 – odst. 1
1.  Do 30. dubna každého roku předloží členské státy veřejnosti a Komisi informace o uplatňování tohoto nařízení během předchozího kalendářního roku.
1.  Nejpozději do 30. dubna každého roku předloží členské státy veřejnosti a Komisi informace o uplatňování tohoto nařízení během předchozího kalendářního roku.
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 2173/2005
Čl. 9 – odst. 1
Do prosince 2021 a poté každých šest let přezkoumá Komise na základě informací o uplatňování tohoto nařízení a zkušeností s ním fungování a účinnost tohoto nařízení. Přitom by měla zohlednit pokrok při provádění dobrovolných dohod o partnerství. Komise podává Evropskému parlamentu a Radě zprávy o výsledku přezkumu a v případě potřeby připojí k těmto zprávám návrhy na zlepšení režimu licencí FLEGT.
Do prosince 2021 a poté každých pět let přezkoumá Komise na základě informací o uplatňování tohoto nařízení a zkušeností s ním fungování a účinnost tohoto nařízení. Přitom zohlední pokrok při provádění dobrovolných dohod o partnerství. Komise každých pět let podává Evropskému parlamentu a Radě zprávy o výsledku přezkumu a v případě potřeby připojí k těmto zprávám návrhy na zlepšení režimu licencí FLEGT.
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 338/97
Čl. 15 – odst. 4 – písm. c
c)  Aniž je dotčena platnost článku 20, sdělí výkonné orgány členských států rok před každým zasedáním konference smluvních stran úmluvy Komisi veškeré informace týkající se příslušného předchozího období, které jsou potřebné k sestavení zpráv uvedených v čl. VIII odst. 7 písm. b) úmluvy, a obdobné informace vztahující se k ustanovením tohoto nařízení, která spadají mimo rámec úmluvy. Výčet požadovaných informací a formát, ve kterém mají být předávány, stanoví Komise regulativním postupem podle článku 18 odst. 2.
c)  Aniž je dotčena platnost článku 20, sdělí výkonné orgány členských států rok před každým zasedáním konference smluvních stran úmluvy Komisi veškeré informace týkající se příslušného předchozího období, které jsou potřebné k sestavení zpráv uvedených v čl. VIII odst. 7 písm. b) úmluvy, a obdobné informace vztahující se k ustanovením tohoto nařízení, která spadají mimo rámec úmluvy. Formát, ve kterém mají být informace předávány, stanoví Komise přezkumným postupem podle článku 18 odst. 2.
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 338/97
Čl. 18 – odst. 2
V článku 18 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
2.  Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES, s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.
„2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce. Co se týče úkolů výboru uvedených v čl. 19 bodech 1 a 2, pokud se Rada neusnese do tří měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise.

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0324/2018).


Úloha finanční účasti zaměstnanců při vytváření pracovních míst a motivování nezaměstnaných
PDF 153kWORD 52k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2018 o úloze finanční účasti zaměstnanců při vytváření pracovních míst a motivování nezaměstnaných (2018/2053(INI))
P8_TA(2018)0400A8-0293/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (SEU), zejména na čl. 3 odst. 3 této smlouvy,

–  s ohledem na článek 9 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), jenž po EU požaduje, aby podporovala vysokou úroveň zaměstnanosti, zaručila přiměřenou sociální ochranu, bojovala proti sociálnímu vyloučení a zajistila vysokou úroveň všeobecného a odborného vzdělávání a ochrany lidského zdraví,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 7. prosince 2015 na téma „Podpora sociální ekonomiky jakožto jednoho z klíčových motorů hospodářského a sociálního vývoje v Evropě“,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. června 2016 s názvem „Evropský program pro ekonomiku sdílení“ (COM(2016)0356),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. března 2014 nazvané „Dlouhodobé financování evropské ekonomiky“ (COM(2014)0168),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 12. prosince 2012 s názvem „Akční plán: evropské právo obchodních společností a správa a řízení společností – moderní právní rámec pro angažovanější akcionáře a udržitelnější společnosti“ (COM(2012)0740),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. října 2012 nazvané „Akt o jednotném trhu II – Společně pro nový růst“ (COM(2012)0573),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 s názvem „Evropa 2020: strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020),

–  s ohledem na doporučení Komise ze dne 3. října 2008 o aktivním začleňování osob vyloučených z trhu práce(1),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 25. června 2008 nazvané „Zelenou malým a středním podnikům“ – „Small Business Act“ pro Evropu (COM(2008)0394) a s ohledem na pracovní programy Evropské komise na rok 2008 a na rok 2009,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. března 2006 nazvané „Provádění lisabonského programu Společenství pro růst a zaměstnanost: převod podniků – Kontinuita prostřednictvím nového začátku“ (COM(2006)0117),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 5. července 2002 s názvem Rámec pro podporu finanční účasti zaměstnanců (COM(2002)0364) a usnesení Parlamentu k tomuto sdělení ze dne 5. června 2003(2),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) ze dne 21. října 2010 k tématu „Finanční spoluúčast zaměstnanců v Evropě“,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2013 o informovanosti a konzultování pracovníků, předvídání a zvládání restrukturalizace(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. ledna 2014 o finanční účasti zaměstnanců na zisku společností(4) a na stanovisko Hospodářského a měnového výboru (2013/2127(INI)),

–  s ohledem na studii s názvem „Finanční účast zaměstnanců na zisku společností“, kterou si vyžádal Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu a která byla zveřejněna v září 2012,

–  s ohledem na hodnocení akčního plánu unie kapitálových trhů v polovině období, které bylo zveřejněno dne 8. června 2017 (COM(2017)0292),

–  s ohledem na pilotní projekt Komise s názvem „Podpora podílnictví a účasti zaměstnanců“, jehož konečná verze byla zveřejněna v roce 2014,

–  s ohledem na zprávu PEPPER IV nazvanou „Srovnání podílu zaměstnanců na zisku a hospodářských výsledcích podniků v členských státech a kandidátských zemích Evropské unie“, kterou v říjnu 2009 vydala Svobodná univerzita v Berlíně,

–  s ohledem na zprávu PEPPER III nazvanou „Podpora účasti zaměstnanců na zisku a hospodářských výsledcích podniku v nových členských státech a kandidátských zemích Evropské unie“, kterou v červnu 2006 vydala Svobodná univerzita v Berlíně,

–  s ohledem na zprávu skupiny na vysoké úrovni tvořené nezávislými odborníky ze dne 18. prosince 2003 o nadnárodních překážkách růstu finanční účasti zaměstnanců v nadnárodních podnicích,

–  s ohledem na zprávu Komise PEPPER II nazvanou „Podpora účasti zaměstnanců na zisku a hospodářských výsledcích podniku (včetně kapitálové účasti) v členských státech“, kterou v lednu 1997 vydala Komise (COM(1996)0697),

–  s ohledem na zprávu PEPPER I nazvanou „Podpora účasti zaměstnanců na zisku a hospodářských výsledcích podniku“, kterou v březnu 1991 vydala Komise a Evropský univerzitní institut,

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0293/2018),

A.  vzhledem k tomu, že existuje mnoho modelů finanční účasti zaměstnanců (EFP), z nichž si zaměstnavatel může vybrat: podíl na zisku, individuální zaměstnanecké podílnictví, vlastnictví pracovníků v rámci družstevních modelů, a programy zaměstnaneckého podílnictví (ESOP);

B.  vzhledem k tomu, že nejvhodnější model EFP si musí daná společnost a její pracovníci pečlivě zvolit, přičemž musí řádně zohlednit specifické vnitrostátní daňové předpisy a odvětvové souvislosti, a že tento model bude z větší části záviset na velikosti, činnosti a postavení společnosti, zejména pokud je kótovaná; vzhledem k tomu, že není vhodné vytvářet všeobecný a univerzální model finanční účasti zaměstnanců na úrovni EU;

C.  vzhledem k tomu, že podle údajů z evropského průzkumu o společnostech z roku 2013(5) mohou programy finanční účasti zaměstnanců značně kolísat v závislosti na charakteristice společnosti; vzhledem k tomu, že 62 % evropských podniků používá určitou formu pohyblivé složky odměny, přičemž podíl na zisku představuje 30 % a odměna spojená s výkonností skupiny činí 25 %; vzhledem k tomu, že systémy vlastnictví akcií využívá 5 % společností; vzhledem k tomu, že programy finanční účasti zaměstnanců se více než ve veřejném sektoru (s výjimkou některých států) využívají v soukromém sektoru a v určitých hospodářských odvětvích, především ve společnostech v oblasti informačních a komunikačních technologií, ve finančních a pojišťovacích společnostech a v konzultantských firmách; vzhledem k tomu, že využití programů finanční účasti zaměstnanců je pravděpodobnější ve větších společnostech než v malých a středních podnicích a že jsou tyto systémy také častější ve společnostech se zahraniční majetkovou účastí nebo nadnárodních společnostech a ve společnostech sídlících v oblastech se středně či pokročile rozvinutým hospodářstvím(6);

D.  vzhledem k tomu, že programy zaměstnaneckého podílnictví jsou jistou formou finanční účasti zaměstnanců využívající zvolený zprostředkující subjekt, který může vykonávat hlasovací práva či jinou podobu řízení společnosti jménem zaměstnanců, kteří si je mohli dobrovolně zvolit;

E.  vzhledem k tomu, že programy finanční účasti zaměstnanců zapojující pracovníky do konzultací a rozhodování prokazují(7), že jsou pro zaměstnance i společnost přínosné, a to i ve smyslu udržitelného řízení, transparentnosti, sociálního dialogu, vzájemného respektu mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a dalších aspektů, jako je nábor pracovní síly, její udržení, motivace, uspokojení z práce a rozvoj dovedností, jakož i celková výkonnost a ziskovost;

F.  vzhledem k tomu, že účast zaměstnanců na rozhodování by mohla zlepšit organizační výkonnost a kvalitu pracovního života zaměstnanců a že by mohla fungovat jako inovační nástroj na pracovišti(8) na podporu pocitu vlastnictví, zlepšení toku informací ve společnosti a zlepšení úrovně důvěry mezi zaměstnavateli a zaměstnanci;

G.  vzhledem k tomu, že programy finanční účasti zaměstnanců mohou mít prostřednictvím podpory společností - včetně malých a středních podniků - a trhu práce pozitivní účinek na hospodářství členských států; vzhledem k tomu, že finanční účast zaměstnanců v jejich společnosti může přispět k uspokojení z práce, smyslu vlastnictví, vzájemné úctě mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a celkové výkonnosti a může zaměstnancům pomoci nalézt příležitosti ve svých domovských zemích;

H.  vzhledem k tomu, že v souvislosti s rozvojem unie kapitálových trhů by programy finanční účasti zaměstnanců mohly přispět k cílům unie kapitálových trhů, pokud jde o růst podporující začlenění a transparentnost v hospodářské činnosti; vzhledem k tomu, že finanční účast zaměstnanců by mohla zlepšit finanční vzdělávání mezi občany EU, pokud by byla spojena se školením účastníků poskytovaným společnostmi a členskými státy, což by mohlo snížit jejich neochotu investovat a potenciálně zvýšit retailové investice;

I.  vzhledem k tomu, že Evropská strategie zaměstnanosti a strategie Evropa 2020 stanoví priority ke zlepšení kvality pracovních míst a zajištění lepších pracovních podmínek; vzhledem k tomu, že zvýšení účasti zaměstnanců na finančních výsledcích společnosti a poskytování lepších odměn by mohlo přispět k dosažení těchto cílů;

J.  vzhledem k tomu, že je naprosto zásadní, aby finanční účast zaměstnanců byla doprovázena vysokou mírou informovanosti, odbornou přípravou a konzultacemi se zaměstnanci, aby si plně uvědomovali, jak programy finanční účasti, do nichž mohou vstoupit, fungují, a aby mohli na základě plného obeznámení se se situací posoudit možné výhody a rizika těchto programů, jako například v případě bankrotu společnosti;

K.  vzhledem k tomu, že díky finanční účasti zaměstnanců, posílenému sociálnímu dialogu a strategickému rozhodování by zaměstnavatelé mohli investovat do možností rozvoje své pracovní síly, čímž by přispěli k boji proti sociálnímu vyloučení a zajistili vysokou úroveň vzdělávání;

L.  vzhledem k tomu, že díky zapojení zaměstnanců do rozhodovacího procesu může finanční účast zaměstnanců v závislosti na specifičnosti tohoto programu v některých případech pomoci společnostem, včetně malých a středních podniků, s restrukturalizací a zachováním kontinuity společnosti skrze řešení problémů spojených s nástupnictvím společnosti a generační obnovou, například v rodinných podnicích;

M.  vzhledem k tomu, že je třeba mít na paměti, že finanční účast zaměstnanců v sobě nese pozitivní a negativní prvky;

N.  vzhledem k tomu, že finanční účast zaměstnanců sebou nese určitá finanční rizika, ale může sloužit i ke zmírnění otřesů, protože umožňuje bonusy nebo jiné formy odměn a rovněž zajišťuje, aby zaměstnanci měli k dispozici portfolio uložených akcií; vzhledem k tomu, že zejména programy zaměstnaneckého podílnictví (ESOP) mohou být příkladem modelu odkoupení podniku zaměstnanci v případě nekótovaných společností, pokud by proces přednostního odkoupení mohl zaměstnancům umožnit potenciálně si zachovat vlastní pracovní místa v případě, že existuje možnost odkoupení podniku jinými společnostmi;

O.  vzhledem k tomu, že mají-li být zaměstnanci chráněni před riziky, jako je ztráta pracovního místa a ztráta investovaného kapitálu v případě, že na jejich zaměstnavatele udeří krize, je zapotřebí přijmout vhodná opatření; vzhledem k tomu, že finanční účast zaměstnanců nesmí být využívána ke snížení sociálních a zaměstnaneckých práv, která zaměstnanci získali, nesmí nahrazovat běžný základní plat, jiné formy odměn nebo příspěvky do důchodových systémů a nesmí být způsobem, jak převádět rizika na pracovníka nebo nedodržovat pracovní právo;

P.  vzhledem k tomu, že účast v modelu finanční účasti zaměstnanců by měla pro zaměstnance zůstat dobrovolnou možností, zejména v malých a středních podnicích, aniž by to mělo vliv na jejich mobilitu na trhu práce, jejich sociální zabezpečení nebo jejich právo na kolektivní akci; vzhledem k tomu, že zaměstnanci by proto měli mít vždy přístup k informacím o hospodářské situaci společnosti, s výjimkou jeho obchodního tajemství a informací, které mají z obchodního hlediska citlivou povahu, a měli by být informováni o výhodách a nevýhodách každého dostupného modelu finanční účasti zaměstnanců;

Q.  vzhledem k tomu, že daňové pobídky jsou klíčovým prvkem pro propagaci modelu finanční účasti zaměstnanců s návratností ve středně až dlouhodobém výhledu, a že země s dlouhou tradicí finanční účasti zaměstnanců mají rovněž nejrozvinutější model zaměstnaneckého vlastnictví a nejvyšší fiskální výnosy;

R.  vzhledem k tomu, že aktivní politiky zaměstnanosti, jako je podpora skutečné samostatné výdělečné činnosti a běžného i sociálního podnikání, jsou nezbytnými nástroji k začlenění nezaměstnaných do pracovního trhu, a to v souladu s Akčním plánem na podporu evropského podnikání přijatým v lednu 2013;

S.  vzhledem k tomu, že stávající Evropský sociální fond (ESF) podporuje sociální podnikání a sociální a solidární ekonomiku a budoucí ESF Plus by v této činnosti měl pokračovat; vzhledem k tomu, že finanční účast zaměstnanců může významným způsobem přispět k rozvoji sociálního a solidárního hospodářství, například tím, že zajistí větší dostupnost investic nebo financování;

T.  vzhledem k tomu, že model finanční účasti zaměstnanců může sloužit jako doplňkový k programům EU zaměřeným na rozšíření přístupu ke kapitálu, zvláště pro malé a střední podniky, a to například v rámci programů COSME, InnovFin a Creative Europe a také evropských strukturálních a investičních fondů;

U.  vzhledem k tomu, že model finanční účasti zaměstnanců by mohl doplňovat Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, který pomáhá osobám, které ztratily zaměstnání v důsledku rozsáhlé restrukturalizace spojené s globalizací nebo ekonomickou a finanční krizí, pokud jde o opatření zaměřená na rekvalifikaci, odbornou přípravu, pomoc při samostatné výdělečné činnosti, zakládání firmy a převzetí podniků zaměstnanci;

V.  vzhledem k tomu, že pokyny EU týkající se finanční účasti zaměstnanců by mohly členským státům pomoci vypracovat rámce pro modely finanční účasti zaměstnanců, které by mohly potenciálně vést k přínosům jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance, a rovněž by mohly zvýšit informovanost veřejnosti o finanční účasti zaměstnanců;

1.  vyzývá Komisi, aby zvážila doporučení vhodná pro motivování členských států a společností, zejména malých a středních podniků, k vytvoření a nabízení modelů finanční účasti zaměstnanců, které budou ku prospěchu i v zájmu jak zaměstnanců, tak společností; zdůrazňuje, že tyto modely by měly:

   chránit bezpečnost příjmu pracovníků,
   nevyužívat pracovníky v krizové situaci,
   nepřenášet podnikatelské riziko na pracovníky;
   zaručit vysokou úroveň ochrany investic pracovníků;

2.  vyzývá členské státy, aby při propagaci programů zaměstnaneckého podílnictví u společností a zaměstnanců poskytovaly v souladu se zásadami osvědčených postupů nezávazné pobídky, včetně daňových pobídek, a aby současně podporovaly nejvyšší standardy sociální ochrany zaměstnanců a zaručily jejich právo na kolektivní akci;

3.  zdůrazňuje, že finanční účast zaměstnanců musí být součástí systému zapojení pracovníků, například do rozhodovacího procesu společnosti, a to i prostřednictvím zástupců zaměstnanců, a že finanční účast zaměstnanců nesmí nahrazovat spravedlivý a důstojný plat ani být alternativou k veřejným důchodům nebo ke kolektivně dohodnutým důchodovým systémům;

4.  vyzývá Komisi, aby provedla tzv. pětibodový akční plán zahrnutý do konečné zprávy pilotního projektu na podporu podílnictví a účasti zaměstnanců z roku 2014,

5.  uznává, že existuje souvislost mezi legislativními opatřeními na vnitrostátní úrovni upřednostňujícími programy finanční účasti zaměstnanců a počtem společností a zaměstnanců, kteří tyto programy využívají;

6.  upozorňuje na překážky na nadnárodní úrovni, jimž čelí společnosti nabízející tyto programy v několika členských státech, jakož i zaměstnanci, zejména pokud jde o nesrovnalosti v právní úpravě a rizika dvojího zdanění, jež mohou vést k podstatným administrativním nákladům a mít dopad na svobodu pohybu pracovníků, což má z hlediska boje proti tíživé nezaměstnanosti a prohlubování konvergence a integrace členských států zásadní vliv;

7.  vyzývá Komisi a členské státy, aby zvyšovaly informovanost o této záležitosti, jak doporučuje závěrečná zpráva o pilotním projektu na podporu podílnictví a účasti zaměstnanců z roku 2014, využívaly poznatků vzešlých z výzkumných projektů a podporovaly přeshraniční přenositelnost osvědčených postupů a aby rovněž navrhly soubor jednoduchých, základních a elementárních podpůrných modelů;

8.  vyzývá Komisi a členské státy, aby malým a středním podnikům a mikropodnikům poskytly zvláštní internetové stránky, které by zahrnovaly vzorové dohody o podílu na zisku s cílem usnadnit jejich provádění, jakož i informace o souvisejících rizicích a další relevantní materiály; dále vyzývá Komisi a členské státy, aby s pomocí Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, nadále pokračovaly v získávání údajů o využívání a šíření modelů finanční účasti a zkoumání dopadů finanční účasti na fungování společnosti, kvalitu její práce a udržení pracovníků;

9.  vyzývá členské státy a Komisi, aby společnostem, které projeví zájem o finanční účast zaměstnanců, pomáhaly s řešeními a zvláštními podpůrnými opatřeními, aby se zabránilo nadměrným administrativním nákladům a nákladům na rozvoj spojeným s prováděním finanční účasti zaměstnanců, zejména v malých a středních podnicích, a aby podporovaly poskytovatele outsourcingových služeb, jako jsou banky a investiční fondy, a navrhli jednoduché modely finanční účasti zaměstnanců přizpůsobené tak, aby vyhovovaly tomuto druhu společnosti, přičemž je třeba zajistit, aby zprostředkovatelé nezneužívaly nejmenší společnosti a aby nevznikaly žádné skryté náklady;

10.  vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly finanční vzdělávání s cílem posílit postavení občanů EU a zvýšit jejich informovanost o důsledcích finanční účasti zaměstnanců;

11.  vyzývá Komisi a členské státy, aby hned na začátku navázaly spolupráci se sociálními partnery, organizacemi podílnictví zaměstnanců a dalšími zúčastněnými stranami, s cílem vypracovat nejvhodnější rámce finanční účasti zaměstnanců, a pokud je model finanční účasti zaměstnanců považován za relevantní, jednat o něm za každý podnik zvlášť a zohledňovat velikost a druh společnosti, její pracovní sílu a finanční situaci, ale i vnitrostátní právní úpravu a praxi;

12.  doporučuje, aby se o prostředcích a nástrojích spoření zaměstnanců jednalo na úrovni jednotlivých odvětví s cílem poskytnout malým a středním podnikům a mikropodnikům vzorové dohody, které mohou být těmito podniky přímo a snadno uplatňovány;

13.  zdůrazňuje, že finanční účast zaměstnanců by měla být přístupná všem zaměstnancům na nediskriminačním základě bez ohledu na jejich věk, pohlaví, národnost, plný či částečný úvazek atd.

14.  podotýká, že rozlišování mezi zaměstnanci by bylo možné odůvodnit v zájmu naplnění různých potřeb a zájmů zaměstnanců, například pokud jde o systémy neobchodovatelných akcií, které jsou vyhrazeny vedení společnosti;

15.  domnívá se, že programy zaměstnaneckého podílnictví by měly rovněž umožnit, aby zaměstnanci používali účet ESOP i pro jiný kapitál než kapitál současného zaměstnavatele, aby se zmírnilo riziko koncentrace, a to zejména pro malé a střední podniky;

16.  připomíná, že rozhodnutí vstoupit do programu finanční účasti zaměstnanců by mělo být naprosto dobrovolné, což znamená, že by se neměla přijímat žádná opatření vůči zaměstnancům, pokud se rozhodnou, že se programu nezúčastní, a pokud souhlasí, měla by být jejich účast založená na přiměřené odborné přípravě a na informovaném souhlasu zaměstnance, který si je plně vědom svých práv, povinností a rizik, situace společnosti a daňových povinností v souvislosti se vstupem do programu, jakož i podmínek, které se uplatní v případě odchodu ze společnosti či vystoupení z tohoto programu;

17.  domnívá se, že finanční účast zaměstnanců nesmí nahradit nebo snížit normální základní mzdu ani jiné formy příspěvků, jako jsou příspěvky na sociální zabezpečení, ale měla by doplňovat všechna sociální a smluvní práva, což je nezbytnou podmínkou uplatňování finanční účasti zaměstnanců;

18.  je přesvědčen, že by mělo být vytvořeno více vazeb mezi finanční účastí zaměstnanců a sociálním hospodářstvím, zejména prostřednictvím programů, jako je Creative Europe, nabízejících malým a sociálním podnikům mikroúvěry do výše 25 000 EUR;

19.  vyzývá Komisi a členské státy, aby zvážily rychlý vývoj a změny na pracovním trhu a také následné výzvy související s dovednostmi, digitalizací, automatizací, majetkovou nerovností a škrty v oblasti sociálního zabezpečení a neustálé vytváření nových příležitostí s cílem podporovat a chránit pracovníky a umožnit jim, aby se mohli přizpůsobit a rozvíjet se po odborné i osobní stránce;

20.  zdůrazňuje významnou úlohu, kterou může hrát finanční účast zaměstnanců v rozvoji podnikatelského ducha a podnikání tím, že usnadní hledání a přístup ke kapitálu, a to zejména začínajícím podnikům;

21.  zdůrazňuje, že ačkoli mikropodniky hrají v ekonomice většiny členských států EU významnou roli, nebyla pro ně dosud provedena žádná opatření na podporu zaměstnaneckého podílnictví;

22.  vítá iniciativy, které jsou vedené generálními ředitelstvími Komise, například GŘ EMPL, GŘ FISMA a GŘ GROW, a zaměřené na podporu zaměstnanosti, malých a středních podniků a unie kapitálových trhů, a vyzývá ke koordinovanému přístupu s cílem nejlépe využívat dostupné zdroje, přičemž je nutné zohlednit, že konečným příjemcem je evropský občan;

23.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 307, 18.11.2008, s. 11.
(2) Úř. věst. C 68 E, 18.3.2004, s. 429.
(3) Úř. věst. C 440, 30.12.2015, s. 23.
(4) Úř. věst. C 482, 23.12.2016, s. 41.
(5) Třetí evropský průzkum společností, Eurofound, 2013.
(6) Změny v odměňování a systémech odměňování, Eurofound, 2016.
(7) Každoroční ekonomický průzkum zaměstnaneckého podílnictví v evropských zemích
(8) Inovativní změny v evropských společnostech, Eurofound, 2016.

Právní upozornění - Ochrana soukromí