Indeks 
Vedtagne tekster
Tirsdag den 23. oktober 2018 - Strasbourg
Stillingtagen til Alfonso Luigi Marras privilegier og immuniteter
 Anmodning om ophævelse af Manolis Kefalogiannis' immunitet
 Elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende ***
 Aftale mellem EU og Bahamas om visumfritagelse for kortvarige ophold ***
 Aftale mellem EU og Mauritius om visumfritagelse for kortvarige ophold ***
 Aftale mellem EU og Antigua og Barbuda om visumfritagelse for kortvarige ophold ***
 Aftale mellem EU og Saint Kitts og Nevis om visumfritagelse for kortvarige ophold ***
 Aftale mellem EU og Barbados om visumfritagelse for kortvarige ophold ***
 Aftale mellem EU og Seychellerne om visumfritagelse for kortvarige ophold ***
 Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning fra Portugal - EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel
 Udnævnelse af den administrerende direktør for EFSI
 Udnævnelse af den stedfortrædende administrerende direktør for EFSI
 Kvaliteten af drikkevand ***I
 Midler til økonomisk, social og territorial samhørighed og midler til målet om investeringer i vækst og beskæftigelse ***I
 Tilpasning af rapporteringsforpligtelserne på det miljøpolitiske område ***I
 Arbejdstagernes finansielle deltagelse og betydningen heraf for jobskabelse og reaktivering af arbejdsløse

Stillingtagen til Alfonso Luigi Marras privilegier og immuniteter
PDF 117kWORD 52k
Europa-Parlamentets afgørelse af 23. oktober 2018 om anmodning om stillingtagen til Alfonso Luigi Marras privilegier og immuniteter (2018/2058(IMM))
P8_TA(2018)0385A8-0325/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning af 7. marts 2018 om stillingtagen til Alfonso Luigi Marras privilegier og immuniteter, som er fremsendt af appelretten (Corte d'Appello) i Napoli (Italien) i forbindelse med nogle verserende sager mod ham (henholdsvis nr. 4831/2015 RG og 4832/2015 RG), og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 17. april 2018,

–  der har hørt Alfonso Luigi Marra, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 6,

–  der henviser til artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, den 10. juli 1986, den 15. og 21. oktober 2008, den 19. marts 2010, den 6. september 2011 og den 17. januar 2013(1),

–  der henviser til sin beslutning af 11. juni 2002 om parlamentarisk immunitet for italienske medlemmer af Europa-Parlamentet og de italienske myndigheders praksis på området(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, og artikel 9, stk. 14,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0325/2018),

A.  der henviser til, at Alfonso Luigi Marra var medlem af Europa-Parlamentet fra den 21. juli 1994 til den 19. juli 1999;

B.  der henviser til, at der blev indledt to retssager mod Marra i forbindelse med nogle angiveligt ærekrænkende udtalelser, som han havde fremsat i en brochure af 19. september 1996, dvs. da han var medlem af Europa-Parlamentet; der henviser til, at Marra blev dømt til at betale erstatning til de forurettede parter, både i første instans (domme af 17. og 22. februar 2000) og i anden instans (domme af 6. marts 2002); der henviser til, at den italienske højesteret (Corte di Cassazione) på begæring af Marra ved afgørelser af 20. februar 2007 forelagde sagen for Domstolen til præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af fællesskabsreglerne om immunitet for medlemmerne af Europa-Parlamentet;

C.  der henviser til, at Parlamentet i mellemtiden havde vedtaget sin beslutning af 11. juni 2002 om parlamentarisk immunitet for italienske medlemmer af Europa-Parlamentet og de italienske myndigheders praksis på området; der henviser til, at Parlamentet ved den lejlighed indtog den holdning, at sagen vedrørende Alfonso Luigi Marra umiddelbart syntes at være omfattet af absolut immunitet, at de kompetente domstole burde anmodes om at sende Parlamentet den dokumentation, der er nødvendig for at kunne afgøre, om de pågældende sager faktisk er omfattet af absolut immunitet, jf. artikel 8 i protokol nr. 7, og at de kompetente domstole burde opfordres til at udsætte retsforfølgningen og afvente en endelig afgørelse fra Parlamentet; der henviser til, at det fremgik af kendelserne om forelæggelse for Domstolen, at den pågældende beslutning ikke var nået frem til de italienske domstole;

D.  der henviser til, at Domstolen i forbindelse med de ovennævnte præjudicielle forelæggelser fastslog, at når der er anlagt en sag mod et medlem af Europa-Parlamentet ved en national ret, og denne er oplyst om, at det pågældende medlem af Parlamentet har indledt en procedure om beskyttelse af privilegier og immuniteter i henhold til Parlamentets forretningsorden, skal den nationale ret udsætte sagen og anmode Parlamentet om, at det afgiver sin udtalelse snarest muligt(3);

E.  der henviser til, at den italienske højesteret i forlængelse af Domstolens afgørelse ved domme af 10. december 2009 hjemviste sagen til appelretten i Napoli, så denne kunne træffe afgørelse om Marras sag i lyset af såvel Parlamentets beslutning af 11. juni 2002 som Domstolens relevante praksis; der henviser til, at appelretten ved dom af 5. december 2012 uden at udsætte sagen og anmode Parlamentet om en udtalelse stadfæstede sine tidligere domme, hvorved Marra var blevet dømt til at betale erstatning til de forurettede parter; der henviser til, at den italienske højesteret ved domme af 30. april 2015 ophævede appelrettens afgørelser og hjemviste sagen til appelretten, så den kunne udsætte sagen og anmode Parlamentet om en udtalelse; der henviser til, at appelretten i Napoli faktisk besluttede at udsætte sagen og ved skrivelse af 27. januar 2018 at høre Europa-Parlamentet angående Alfonso Luigi Marras privilegier og immuniteter;

F.  der henviser til, at artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter gensidigt udelukker hinanden(4); der henviser til, at den foreliggende sag kun vedrører nogle angiveligt diskriminerende meningstilkendegivelser fra et medlem af Europa-Parlamentet; der henviser til, at det derfor giver sig selv, at det kun er artikel 8, der finder anvendelse;

G.  der henviser til, at det fastslås i artikel 8 i protokol nr. 7, at Europa-Parlamentets medlemmer hverken kan eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv; der henviser til, at en sådan immunitet må anses for en absolut immunitet, som forhindrer enhver form for retsforfølgning på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af parlamentariske hverv, da den har til formål at beskytte Europa-Parlamentets medlemmers ytringsfrihed og uafhængighed(5);

H.  der henviser til, at Domstolen har fastslået, at en meningstilkendegivelse for at være omfattet af immuniteten skal være fremsat af et medlem af Europa-Parlamentet under udøvelsen af hans hverv, hvilket således forudsætter, at der foreligger en forbindelse mellem den udtrykte meningstilkendegivelse og det parlamentariske hverv; der henviser til, at der skal foreligge en direkte og klar forbindelse(6); der henviser til, at selv om de angiveligt ærekrænkende udtalelser blev fremsat mellem 1996 og 2001 og dermed forud for dommen i Patriciello-sagen fra 2011, forholder det sig ikke desto mindre således, at de italienske domstole har anmodet om en udtalelse fra Retsudvalget i 2018, dvs. efter at den pågældende retspraksis blev etableret;

I.  der henviser til, at de faktiske omstændigheder i sagen som fastlagt i de dokumenter, der er forelagt Retsudvalget og under høringen i udvalget, viser, at Marras udtalelser ikke har nogen direkte og klar forbindelse med hans parlamentariske hverv;

J.  der henviser til, at Alfonso Luigi Marra derfor ikke kan anses for at have udøvet sit hverv som medlem af Europa-Parlamentet i forbindelse med sine meningstilkendegivelser i den foreliggende sag;

1.  mener, at Alfonso Luigi Marras meningstilkendegivelser ikke er omfattet af den parlamentariske immunitet som omhandlet i artikel 8 i protokol nr. 7;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Den Italienske Republiks kompetente myndighed og Alfonso Luigi Marra.

(1) Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) EUT C 261 E af 30.10.2003, s. 102.
(3) Forenede sager C-200/07 og C-201/07, Marra, jf. ovenfor, præmis 43.
(4) Forenede sager C-200/07 og C-201/07, Marra, jf. ovenfor, præmis 45.
(5) Forenede sager C-200/07 og C-201/07, Marra, jf. ovenfor, præmis 27.
(6) Sag C-163/10, Patriciello, jf. ovenfor, præmis 33 og 35.


Anmodning om ophævelse af Manolis Kefalogiannis' immunitet
PDF 116kWORD 51k
Europa-Parlamentets afgørelse af 23. oktober 2018 om anmodning om ophævelse af Manolis Kefalogiannis' immunitet (2017/2133(IMM))
P8_TA(2018)0386A8-0333/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning af 31. maj 2017 om ophævelse af Manolis Kefalogiannis' immunitet, som er fremsendt af statsadvokaten ved Den Hellenske Republiks højesteret i forbindelse med sag nr. ABM:EOE 20/2017, og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 3. juli 2017,

–  der har hørt Manolis Kefalogiannis, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 6,

–  der ligeledes har hørt Kristian Knudsen, fungerende generaldirektør for Generaldirektoratet for Personale i Europa-Parlamentet,

–  der har haft en drøftelse med Den Hellenske Republiks stedfortrædende statsadvokat mod økonomisk kriminalitet,

–  der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013(1),

–  der henviser til artikel 62 i Den Hellenske Republiks forfatning,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0333/2018),

A.  der henviser til, at den stedfortrædende statsadvokat ved Den Hellenske Republiks højesteret har anmodet om ophævelse af den parlamentariske immunitet for et medlem af Europa-Parlamentet, Manolis Kefalogiannis, så der kan indledes straffesag mod ham for to formodede strafbare handlinger;

B.  der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter hverken kan eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv;

C.  der henviser til, at medlemmerne af Europa-Parlamentet i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

D.  der henviser til, at det fastslås i artikel 62 i Den Hellenske Republiks forfatning, at et parlamentsmedlem under sit mandat ikke kan retsforfølges, fastholdes eller fængsles eller på anden måde berøves sin frihed uden parlamentets samtykke;

E.  der henviser til, at anmodningen fra den stedfortrædende statsadvokat ved Den Hellenske Republiks højesteret vedrører sager om påståede overtrædelser af artikel 385, stk. 1, litra b), i den græske straffelov og artikel 4 i lov nr. 2803/2000 vedrørende henholdsvis afpresning med trusler og svig;

F.  der henviser til, at Manolis Kefalogiannis hævdes at have forsøgt at begå svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser med et tab på over 73 000 EUR til følge ved at have forsøgt ulovligt at omdirigere en del af sin assistents løn på 4 240 EUR pr. måned mellem juli 2014 og udgangen af 2016;

G.  der henviser til, at Retsudvalget i henhold til artikel 9, stk. 8, i Europa-Parlamentets forretningsorden under ingen omstændigheder udtaler sig om skyldspørgsmålet eller om det hensigtsmæssige i en strafferetlig forfølgelse på grundlag af de udtalelser eller handlinger, som medlemmet tillægges, selv ikke i tilfælde, hvor udvalget gennem prøvelsen af anmodningen opnår grundigt kendskab til selve sagen;

H.  der ligeledes henviser til, at det ikke tilkommer Europa-Parlamentet at tage stilling til, om medlemmet er skyldigt, eller om de handlinger, vedkommende tilskrives, skal retsforfølges, eller at udtale sig om de relative fordele ved de nationale retssystemer;

I.  der henviser til, at det fremgår af artikel 5, stk. 2, i Europa-Parlamentets forretningsorden, at parlamentarisk immunitet ikke er et medlems personlige privilegium, men derimod en garanti for Parlamentets uafhængighed som helhed og dets medlemmers uafhængighed;

J.  der henviser til, at formålet med parlamentarisk immunitet er at beskytte Parlamentet og dets medlemmer mod retsforfølgning i relation til aktiviteter, der udføres under udøvelsen af det parlamentariske hverv, og som ikke kan adskilles fra dette hverv;

K.  der henviser til, at hvis den pågældende sag ikke vedrører meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af et medlems hverv som omhandlet i artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, bør immuniteten ophæves, medmindre det fremgår, at formålet med retsforfølgningen kan være at skade et medlems politiske virksomhed og dermed Parlamentets uafhængighed (fumus persecutionis);

L.  der imidlertid henviser til, at på grundlag af de oplysninger og forklaringer, der er givet i denne sag, herunder de svar, der blev givet af Den Hellenske Republiks stedfortrædende statsadvokat mod økonomisk kriminalitet under drøftelsen med ham, og under hensyn til de omstændigheder, hvorunder sagen mod Manolis Kefalogiannis er blevet behandlet af de involverede myndigheder, usikkerheden med hensyn til de elementer, der ligger til grund for anmodningen om ophævelse af immuniteten, og den alvorlige tvivl, der præger sagen, herunder begrundelsen for anmodningen om ophævelse af immuniteten;

M.  der henviser til, at der således har vist sig at være tale om en sag, hvor der kan antages at foreligge fumus persecutionis;

N.  der henviser til, at Manolis Kefalogiannis' immunitet derfor ikke bør ophæves;

1.  vedtager ikke at ophæve Manolis Kefalogiannis' immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til statsadvokaten ved Den Hellenske Republiks højesteret og Manolis Kefalogiannis.

(1) Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende ***
PDF 107kWORD 48k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. oktober 2018 om udkast til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 216/2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende (14463/2017 – C8-0412/2018 – 2017/0039(APP))
P8_TA(2018)0387A8-0323/2018

(Særlig lovgivningsprocedure – godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets forordning (14463/2017),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 352 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0412/2018),

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 39,

–  der henviser til henstilling fra Retsudvalget (A8-0323/2018),

1.  godkender udkastet til Rådets forordning;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Aftale mellem EU og Bahamas om visumfritagelse for kortvarige ophold ***
PDF 111kWORD 47k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. oktober 2018 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Commonwealth of the Bahamas om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Commonwealth of the Bahamas om visumfritagelse for kortvarige ophold (12389/2017 – C8-0173/2018 – 2017/0169(NLE))
P8_TA(2018)0388A8-0304/2018

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (12389/2017),

–  der henviser til udkast til aftalen mellem Den Europæiske Union og Commonwealth of the Bahamas om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Commonwealth of the Bahamas om visumfritagelse for kortvarige ophold (12388/2017),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 77, stk. 2, litra a), og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8‑0173/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0304/2018),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Commonwealth of the Bahamas' regering og parlament.


Aftale mellem EU og Mauritius om visumfritagelse for kortvarige ophold ***
PDF 110kWORD 47k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. oktober 2018 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Mauritius om visumfritagelse for kortvarige ophold (12396/2017 – C8-0177/2018 – 2017/0167(NLE))
P8_TA(2018)0389A8-0303/2018

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (12396/2017),

–  der henviser til udkast til aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Mauritius om visumfritagelse for kortvarige ophold (12395/2017),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 77, stk. 2, litra a), og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0177/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0303/2018),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Mauritius' regering og parlament.


Aftale mellem EU og Antigua og Barbuda om visumfritagelse for kortvarige ophold ***
PDF 110kWORD 47k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. oktober 2018 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Antigua og Barbuda om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Antigua og Barbuda om visumfritagelse for kortvarige ophold (12383/2017 – C8-0174/2018 – 2017/0171(NLE))
P8_TA(2018)0390A8-0305/2018

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (12383/2017),

–  der henviser til udkast til aftalen mellem Den Europæiske Union og Antigua og Barbuda om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Antigua og Barbuda om visumfritagelse for kortvarige ophold (12382/2017),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 77, stk. 2, litra a), og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8‑0174/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0305/2018),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Antiguas og Barbudas regering og parlament.


Aftale mellem EU og Saint Kitts og Nevis om visumfritagelse for kortvarige ophold ***
PDF 111kWORD 47k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. oktober 2018 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Føderationen Saint Kitts og Nevis om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Føderationen Saint Kitts og Nevis om visumfritagelse for kortvarige ophold (12393/2017 – C8-0176/2018 – 2017/0176(NLE))
P8_TA(2018)0391A8-0306/2018

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (12393/2017),

–  der henviser til udkast til aftalen mellem Den Europæiske Union og Føderationen Saint Kitts og Nevis om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Føderationen Saint Kitts og Nevis om visumfritagelse for kortvarige ophold (12391/2017),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 77, stk. 2, litra a), og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8‑0176/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0306/2018),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Føderationen Saint Kitts og Nevis' regering og parlament.


Aftale mellem EU og Barbados om visumfritagelse for kortvarige ophold ***
PDF 110kWORD 47k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. oktober 2018 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Barbados om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Barbados om visumfritagelse for kortvarige ophold (12386/2017– C8-0175/2018 – 2017/0179(NLE))
P8_TA(2018)0392A8-0301/2018

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (12386/2017),

–  der henviser til udkast til aftalen mellem Den Europæiske Union og Barbados om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Barbados om visumfritagelse for kortvarige ophold (12385/2017),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 77, stk. 2, litra a), og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8‑0175/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0301/2018),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Barbados' regering og parlament.


Aftale mellem EU og Seychellerne om visumfritagelse for kortvarige ophold ***
PDF 112kWORD 47k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. oktober 2018 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Seychellerne om visumfritagelse for kortvarige ophold (12399/2017 – C8-0172/2018 – 2017/0168(NLE))
P8_TA(2018)0393A8-0302/2018

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (12399/2017),

–  der henviser til udkast til aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Seychellerne om visumfritagelse for kortvarige ophold (12398/2017),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 77, stk. 2, litra a), og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0172/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0302/2018),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Seychellernes regering og parlament.


Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning fra Portugal - EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel
PDF 130kWORD 52k
Beslutning
Bilag
Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Portugal EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel) (COM(2018)0621 – C8-0399/2018 – 2018/2223(BUD))
P8_TA(2018)0394A8-0311/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0621 – C8-0399/2018),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0311/2018),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens finansielle bistand til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse, bør være dynamisk og tilvejebringes så hurtigt og effektivt som muligt;

C.  der henviser til, at Portugal indgav en ansøgning (EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa beklædningsartikler) om økonomisk støtte fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) på baggrund af afskedigelser i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE (rev. 2) hovedgruppe 14 (Fremstilling af beklædningsartikler) i NUTS 2-regionerne Norte (PT11), Centro (PT16) og Lisboa (PT17) i Portugal;

D.  der henviser til, at ansøgningen er baseret på interventionskriteriet i artikel 4, stk. 1, litra b), i EGF-forordningen, som forudsætter, at mindst 500 arbejdstagere afskediges over en periode på ni måneder i virksomheder, der er aktive inden for den samme økonomiske sektor i en hovedgruppe i NACE (rev. 2), og som befinder sig i en region eller to sammenhængende regioner på NUTS 2-niveau, eller mere end to sammenhængende regioner på NUTS 2-niveau, under forudsætning af at over 500 arbejdstagere er berørt i to af de kombinerede regioner i en medlemsstat;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra b), i EGF-forordningen er opfyldt, og at Portugal er berettiget til en økonomisk støtte på 4 655 883 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 7 759 806 EUR;

2.  bemærker, at de portugisiske myndigheder indgav ansøgningen den 24. april 2018, og efter at Portugal havde forelagt yderligere oplysninger, afsluttede Kommissionen den 10. september 2018 sin vurdering heraf og fremsendte den til Parlamentet den samme dag;

3.  bemærker, at Portugal gør gældende, at afskedigelserne er forbundet med gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, nærmere bestemt liberaliseringen af handelen med tekstilvarer og beklædningsgenstande som følge af udløbet af WTO's multifiberaftale i slutningen af 2004, hvilket har ført til gennemgribende ændringer af strukturen i verdenshandelen inden for tekstiler og beklædningsgenstande;

4.  bemærker, at arbejdsløsheden i beklædningssektoren i de distrikter, hvor afskedigelserne fandt sted, er højere end arbejdsløsheden i regionerne Norte, Centro og Lisboa, hvor disse distrikter ligger, og at mulighederne for omplacering er lave, da de afskedigede arbejdstagere for det meste er lavtuddannede kvinder;

5.  minder om, at afskedigelserne, som fandt sted i to virksomheder i den portugisiske beklædningssektor, forventes at have en betydelig negativ indvirkning på den lokale økonomi, og at virkningerne af afskedigelserne er knyttet til vanskelighederne ved omplacering af arbejdstagerne på grund af manglen på arbejdspladser, de afskedigede arbejdstageres begrænsede uddannelse og det høje antal jobsøgende;

6.  anbefaler anvendelse af struktur- og investeringsfonde, herunder navnlig Den Europæiske Socialfond, for at forbedre de portugisiske arbejdstageres kvalifikationer med henblik på at nedbringe arbejdsløsheden, navnlig ungdomsarbejdsløsheden og langtidsledigheden;

7.  henviser til, at ansøgningen vedrører 1 161 arbejdstagere, der blev afskediget, hvoraf 730 vil blive omfattet af de foreslåede foranstaltninger; påpeger, at flertallet af de afskedigede arbejdstagere er kvinder (88,63 %); bemærker endvidere, at 20,55 % af de afskedigede arbejdstagere er 55 år eller ældre; anerkender i lyset heraf vigtigheden af aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som EGF yder støtte til, med henblik på at forbedre chancerne for, at disse sårbare grupper kan vende tilbage til arbejdsmarkedet;

8.  glæder sig over, at individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, også gives til op til 730 unge under 30 år, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er);

9.  bemærker, at Portugal planlægger tre typer foranstaltninger for de afskedigede arbejdstagere, der er omfattet af denne ansøgning: i) uddannelse og omskoling, ii) fremme af iværksætteri og iii) godtgørelser;

10.  understreger, at uddannelse og omskoling bør skabe reelle alternativer til reintegration i regionen, under hensyntagen til sektorer med stigende efterspørgsel efter arbejdskraft;

11.  bemærker, at finansielle godtgørelser, herunder godtgørelser til uddannelse, mobilitet og forplejning, ikke overstiger det maksimum på 35 % af de samlede udgifter, der er fastsat i EGF-forordningen, og at disse foranstaltninger er betinget af, at de modtagere, der er tiltænkt støtte, deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteter;

12.  anerkender, at den koordinerede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med en arbejdsgruppe bestående af den offentlige arbejdsformidling, repræsentanter for fagforeningerne, instituttet for socialsikring og myndigheden med ansvar for arbejdsvilkår;

13.  understreger, at de portugisiske myndigheder har bekræftet, at de støtteberettigede foranstaltninger ikke modtager støtte fra andre EU-fonde eller finansielle instrumenter, og har givet garantier for, at dobbeltfinansiering vil blive forhindret, og at de foreslåede foranstaltninger vil supplere tiltag, som finansieres af strukturfondene;

14.  gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer, og bifalder Portugals bekræftelse heraf;

15.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør tage højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og at den bør være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

16.  opfordrer Kommissionen til at anmode de nationale myndigheder om i fremtidige forslag at medtage nærmere oplysninger om de sektorer, der har vækstperspektiver og derfor forventes at ansætte personer, samt til at indsamle velfunderede data om virkningen af EGF-finansieringen, herunder vedrørende kvaliteten af job og den grad af reintegration på arbejdsmarkedet, der er opnået gennem EGF;

17.  gentager sin opfordring til Kommissionen om at sikre offentlig adgang til alle dokumenter vedrørende EGF-sager;

18.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

19.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

20.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Portugal – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2018/1720.)

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


Udnævnelse af den administrerende direktør for EFSI
PDF 114kWORD 48k
Europa-Parlamentets afgørelse af 23. oktober 2018 om forslag om udnævnelse af den administrerende direktør for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 – 2018/0903(NLE))
P8_TA(2018)0395A8-0314/2018

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslaget fra styringsrådet for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer af 19. juli 2018 om genudnævnelse af fondens viceadministrerende direktør (C8-0423/2018),

–  der henviser til artikel 7, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 — Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 122a,

–  der henviser til de fælles drøftelser mellem Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget, jf. forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0314/2018),

A.  der henviser til, at det i artikel 7, stk. 6, i forordning (EU) nr. 2015/1017 bestemmes, at den administrerende direktør og den viceadministrerende direktør for EFSI udnævnes af EIB for en periode på tre år, som kan forlænges én gang, efter godkendelse fra Europa-Parlamentet efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesproces i overensstemmelse med EIB's procedurer, hvorunder Europa-Parlamentet holdes behørigt og rettidigt informeret på alle trin;

B.  der henviser til, at styringsrådet for EFSI den 19. juli 2018 vedtog et forslag om genudnævnelse af den administrerende direktør og den viceadministrerende direktør for EFSI og fremsendte forslaget til Europa-Parlamentet;

C.  der henviser til, at Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget den 25. september 2018 foretog en høring af Wilhelm Molterer, den indstillede kandidat til stillingen som administrerende direktør for EFSI, hvorunder han fremsatte en indledende erklæring og derefter besvarede spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne;

1.  godkender udnævnelsen af Wilhelm Molterer til administrerende direktør for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Investeringsbank og medlemsstaternes regeringer.

(1) EFT L 169 af 1.7.2015, s. 1.


Udnævnelse af den stedfortrædende administrerende direktør for EFSI
PDF 113kWORD 48k
Europa-Parlamentets afgørelse af 23. oktober 2018 om forslag om udnævnelse af den stedfortrædende administrerende direktør for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (N8-0101/2018 – C8-0424/2018 – 2018/0904(NLE))
P8_TA(2018)0396A8-0312/2018

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslaget fra styringsrådet for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) af 19. juli 2018 om udnævnelse af fondens viceadministrerende direktør (C8-0424/2018),

–  der henviser til artikel 7, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 — Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 122a,

–  der henviser til de fælles drøftelser mellem Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget, jf. forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0312/2018),

A.  der henviser til, at det i artikel 7, stk. 6, i forordning (EU) nr. 2015/1017 bestemmes, at den administrerende direktør og den viceadministrerende direktør for EFSI udnævnes af Den Europæiske Investeringsbank (EIB) for en periode af tre år, der kan forlænges én gang, efter godkendelse fra Europa-Parlamentet, ved en åben og gennemsigtig udvælgelsesproces i overensstemmelse med EIB's procedurer, hvorunder Europa-Parlamentet holdes behørigt og rettidigt informeret på alle trin;

B.  der henviser til, at styringsrådet for EFSI den 19. juli 2018 vedtog et forslag om genudnævnelse af den administrerende direktør og den viceadministrerende direktør for EFSI og fremsendte forslaget til Europa-Parlamentet;

C.  der henviser til, at Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget den 25. september 2018 foretog en høring af Iliyana Tsanova, den indstillede kandidat til stillingen som viceadministrerende direktør for EFSI, hvorunder hun fremsatte en indledende erklæring og derefter besvarede spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne;

1.  godkender udnævnelsen af Iliyana Tsanova til stedfortrædende administrerende direktør for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Investeringsbank og medlemsstaternes regeringer.

(1) EUT L 169 af 1.7.2015, s. 1.


Kvaliteten af drikkevand ***I
PDF 335kWORD 147k
Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 23. oktober 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvaliteten af drikkevand (omarbejdning) (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD))(1)
P8_TA(2018)0397A8-0288/2018

(Almindelig lovgivningsprocedure - omarbejdning)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 161+187+206+213
Forslag til direktiv
Betragtning 2
(2)  Ved Rådets direktiv 98/83/EF fastsættes den retlige ramme for at beskytte menneskers sundhed mod de skadelige virkninger af enhver forurening af drikkevand ved at sikre, at drikkevandet er sundt og rent. Nærværende direktiv bør forfølge det samme mål. Til dette formål er det nødvendigt, at der på EU- plan fastsættes minimumskrav, som alt drikkevand skal overholde. Medlemsstaterne bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sørge for, at drikkevand er frit for mikroorganismer, parasitter og stoffer, der i visse tilfælde udgør en potentiel fare for menneskers sundhed, og at det opfylder disse minimumskrav.
(2)  Ved Rådets direktiv 98/83/EF fastsættes den retlige ramme for at beskytte menneskers sundhed mod de skadelige virkninger af enhver forurening af drikkevand ved at sikre, at drikkevandet er sundt og rent. Nærværende direktiv bør forfølge det samme mål og give universel adgang til sådant vand for alle i Unionen. Til dette formål er det nødvendigt, at der på EU- plan fastsættes minimumskrav, som alt drikkevand skal overholde. Medlemsstaterne bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sørge for, at drikkevand er frit for mikroorganismer, parasitter og stoffer, der i visse tilfælde udgør en potentiel fare for menneskers sundhed, og at det opfylder disse minimumskrav.
Ændring 2
Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)
(2a)   I overensstemmelse med Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 2. december 2015 med titlen: "Kredsløbet lukkes – en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi" bør dette direktiv tilstræbe at fremme vandressourceeffektiviteten og bæredygtigheden af vandressourcer og derved opfylde målene for den cirkulære økonomi.
Ændring 3
Forslag til direktiv
Betragtning 2 b (ny)
(2b)   Den menneskelige ret til vand og sanitet blev anerkendt som en menneskeret af FN's generalforsamling den 28. juli 2010, og adgangen til rent drikkevand bør derfor ikke begrænses, fordi slutbrugeren ikke har råd til det.
Ændring 4
Forslag til direktiv
Betragtning 2 c (ny)
(2c)   Det er nødvendigt at sikre sammenhæng mellem Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF1a og nærværende direktiv.
_________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).
Ændring 5
Forslag til direktiv
Betragtning 2 d (ny)
(2d)   De i dette direktiv fastsatte krav bør afspejle den nationale situation og de betingelser, som vandleverandørerne er underlagt i medlemsstaterne.
Ændring 6
Forslag til direktiv
Betragtning 3
(3)  Det er nødvendigt at udelukke naturligt mineralvand og vand, som er et lægemiddel, fra dette direktivs anvendelsesområde, da vand af den art er omfattet af henholdsvis Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/54/EF68 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF69. Direktiv 2009/54/EF omhandler imidlertid både naturligt mineralvand og kildevand, og det er alene den førstnævnte kategori, som bør undtages fra nærværende direktivs anvendelsesområde. I overensstemmelse med artikel 9, stk. 4, tredje afsnit, i direktiv 2009/54/EF bør kildevand overholde bestemmelserne i dette direktiv. Drikkevand, som aftappes på flasker eller beholdere med henblik på salg eller anvendelse til fremstilling, forarbejdning eller behandling af fødevarer, bør opfylde bestemmelserne i dette direktiv frem til stedet, hvor kravene skal overholdes (dvs. aftapningspunktet), og derefter betragtes som fødevarer i overensstemmelse med artikel 2, første afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/200270.
(3)  Det er nødvendigt at udelukke naturligt mineralvand og vand, som er et lægemiddel, fra dette direktivs anvendelsesområde, da vand af den art er omfattet af henholdsvis Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/54/EF68 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF69. Direktiv 2009/54/EF omhandler imidlertid både naturligt mineralvand og kildevand, og det er alene den førstnævnte kategori, som bør undtages fra nærværende direktivs anvendelsesområde. I overensstemmelse med artikel 9, stk. 4, tredje afsnit, i direktiv 2009/54/EF bør kildevand overholde bestemmelserne i dette direktiv. Denne forpligtelse bør imidlertid ikke udvides til at omfatte de mikrobiologiske parametre, der er angivet i bilag I, del A, til dette direktiv. Drikkevand fra den offentlige vandforsyning eller private brønde, som aftappes på flasker eller beholdere med henblik på salg eller anvendelse til erhvervsmæssig fremstilling, forarbejdning eller behandling af fødevarer, bør principielt fortsat opfylde bestemmelserne i dette direktiv frem til stedet, hvor kravene skal overholdes, og derefter betragtes som fødevarer i overensstemmelse med artikel 2, andet afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/200270. Når de gældende krav til fødevaresikkerhed er opfyldt, bør de kompetente myndigheder i medlemsstaterne have bemyndigelse til at tillade genanvendelse af vand i fødevareforarbejdningsindustrien.
_________________
_________________
68 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/54/EF af 18. juni 2009 om udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand (Omarbejdning) (EUT L 164 af 26.6.2009, s. 45).
68 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/54/EF af 18. juni 2009 om udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand(Omarbejdning). (EUT L 164 af 26.6.2009, s. 45).
69 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67).
69 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67).
70 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).
70 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).
Ændring 7
Forslag til direktiv
Betragtning 4
(4)  Efter afslutningen på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water")71 blev en EU-dækkende offentlig høring iværksat, og der blev foretaget en evaluering med henblik på målrettet og effektiv regulering (Refit) af direktiv 98/83/EF72. Efter dette forløb stod det klart, at der var behov for at ajourføre visse bestemmelser i direktiv 98/83/EF. Der blev udpeget fire områder, hvor der kan opnås forbedringer: listen over kvalitetsbaserede parameterværdier, den begrænsede anvendelse af en risikobaseret tilgang, upræcise bestemmelser om forbrugeroplysning og uensartetheden af systemer til godkendelse af materialer i kontakt med drikkevand. Dertil kommer, at det europæiske borgerinitiativ om retten til vand påpegede det særskilte problem, at dele af befolkningen og særlig marginaliserede befolkningsgrupper, ikke har adgang til drikkevand, hvilket bl.a. er påkrævet i henhold til FN's bæredygtighedsmål 6, jf. 2030-dagsordenen. Endelig blev der peget på problemet med den generelle mangel på opmærksomhed om vandlækager forårsaget af utilstrækkelige investeringer i vedligeholdelse og fornyelse af vandinfrastrukturen, hvilket også blev påpeget i Den Europæiske Revisionsrets særberetning om vandinfrastruktur73.
(4)  Efter afslutningen på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water")71, der havde til formål at opfordre Unionen til at øge indsatsen for at opnå universel adgang til vand, blev en EU-dækkende offentlig høring iværksat, og der blev foretaget en evaluering med henblik på målrettet og effektiv regulering (Refit) af direktiv 98/83/EF72. Efter dette forløb stod det klart, at der var behov for at ajourføre visse bestemmelser i direktiv 98/83/EF. Der blev udpeget fire områder, hvor der kan opnås forbedringer: listen over kvalitetsbaserede parameterværdier, den begrænsede anvendelse af en risikobaseret tilgang, upræcise bestemmelser om forbrugeroplysning og uensartetheden af systemer til godkendelse af materialer i kontakt med drikkevand og den betydning, som dette har for menneskers sundhed. Dertil kommer, at det europæiske borgerinitiativ om retten til vand påpegede det særskilte problem, at dele af befolkningen blandt sårbare og marginaliserede befolkningsgrupper har begrænset eller slet ikke adgang til drikkevand til en overkommelig pris, hvilket også er påkrævet i henhold til FN's bæredygtighedsmål 6, jf. 2030-dagsordenen. Europa-Parlamentet anerkendte i denne sammenhæng retten til at få adgang til drikkevand for alle i Unionen. Endelig blev der peget på problemet med den generelle mangel på opmærksomhed om vandlækager forårsaget af utilstrækkelige investeringer i vedligeholdelse og fornyelse af vandinfrastrukturen, hvilket også blev påpeget i Den Europæiske Revisionsrets særberetning om vandinfrastruktur73, samt af en undertiden utilstrækkelig viden om vandnettene.
_________________
_________________
71 COM(2014)0177
71 COM(2014)0177.
72 SWD(2016)0428
72 SWD(2016)0428.
73 Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 12/2017: "Gennemførelsen af drikkevandsdirektivet: Kvaliteten af og adgangen til drikkevand er blevet forbedret i Bulgarien, Ungarn og Rumænien, men investeringsbehovene er stadig store".
73 Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 12/2017: "Gennemførelsen af drikkevandsdirektivet: Kvaliteten af og adgangen til drikkevand er blevet forbedret i Bulgarien, Ungarn og Rumænien, men investeringsbehovene er stadig store".
Ændring 8
Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)
(4a)   For at leve op til de ambitiøse mål, der er fastsat i FN's bæredygtighedsmål 6, bør medlemsstaterne være forpligtet til at gennemføre handlingsplaner og sikre en universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris for alle inden 2030.
Ændring 9
Forslag til direktiv
Betragtning 4 b (ny)
(4b)   Europa-Parlamentet vedtog beslutning af 8. september 2015 om opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water").
Ændring 11
Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)
(5a)   Drikkevand spiller en grundlæggende rolle i Unionens fortsatte bestræbelser på at øge beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod hormonforstyrrende kemikalier. Bestemmelserne om hormonforstyrrende stoffer i dette direktiv er et lovende skridt i overensstemmelse med den ajourførte EU-strategi vedrørende hormonforstyrrende stoffer, som Kommissionen er forpligtet til at gennemføre uden yderligere forsinkelse.
Ændring 13
Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)
(6a)  Når der ikke foreligger tilstrækkelig videnskabelig viden til at bestemme risikoen eller manglen på risiko med hensyn til menneskers sundhed eller den tilladte værdi for et stof, der er til stede i drikkevandet, bør et sådant stof ifølge forsigtighedsprincippet sættes under observation, mens der ventes på tydeligere videnskabelige data. Medlemsstaterne bør derfor udføre en særlig kontrol af sådanne nye parametre.
Ændring 14
Forslag til direktiv
Betragtning 6 b (ny)
(6b)   Indikatorparametre har ingen direkte virkning på den offentlige sundhed. De er imidlertid vigtige som et middel til at bestemme, hvordan vandproduktions- og vandforsyningsanlæggene virker, og til at vurdere vandkvaliteten. De kan bidrage til at identificere vandbehandlingsmangler og spiller desuden en vigtig rolle med hensyn til at øge og fastholde forbrugernes tillid til vandkvaliteten. De bør derfor overvåges af medlemsstaterne.
Ændring 15
Forslag til direktiv
Betragtning 7
(7)  Hvis det er nødvendigt for at beskytte menneskers sundhed på deres område, bør medlemsstaterne pålægges at fastsætte værdier for yderligere parametre, som ikke er nævnt i bilag I .
(7)  Hvis det er nødvendigt for at indføre forsigtighedsprincippet fuldt ud og beskytte menneskers sundhed på deres område, bør medlemsstaterne pålægges at fastsætte værdier for yderligere parametre, som ikke er nævnt i bilag I.
Ændring 16
Forslag til direktiv
Betragtning 8
(8)  Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger og risikobaserede elementer blev kun i begrænset omfang overvejet i direktiv 98/83/EF. De første elementer af en risikobaseret tilgang blev der allerede i 2015 indført ved direktiv (EU) 2015/1787, som ændrede direktiv 98/83/EF, således at medlemsstaterne må dispensere fra deres fastsatte kontrolprogrammer under forudsætning af, at der foretages pålidelige risikovurderinger, som kan bygge på WHO's retningslinjer for drikkevandskvalitet76. Disse retningslinjer, hvori den såkaldte vandsikkerhedsplan-tilgang fastsættes, er sammen med standard EN 15975-2 om sikkerhed i drikkevandsforsyningen de internationalt anerkendte principper, som fremstillingen, distributionen, kontrollen og analysen af parametre i drikkevand bygger på. De bør opretholdes i nærværende direktiv. For at sikre, at disse principper ikke begrænses til kontrolaspekter, at tid og ressourcer målrettes væsentlige risici og omkostningseffektive foranstaltninger ved forureningskilden, og undgå analyser og bestræbelser inden for ikkerelevante områder, bør der indføres en helhedsorienteret, risikobaseret tilgang i hele forsyningskæden fra indvindingsområdet via distributionsleddet til aftapningsstedet. Denne tilgang bør bestå af tre dele: for det første medlemsstatens vurdering af farerne i tilknytning til indvindingsområdet ("farevurdering") i tråd med WHO's Guidelines and Water Safety Plan Manual77, for det andet en mulighed for vandleverandøren for at tilpasse kontrollen til de største risici ("forsyningsrisikovurdering") og for det tredje medlemsstatens vurdering af de mulige risici, der kan tilskrives forbrugernes fordelingsnet (f.eks. Legionella eller bly) ("risikovurdering af forbrugernes fordelingsnet"). Disse vurderinger bør revideres regelmæssigt, bl.a. som reaktion på trusler fra klimarelaterede ekstreme vejrforhold, kendte ændringer i menneskelige aktiviteter i indvindingsområdet eller som reaktion på kilderelaterede hændelser. Den risikobaserede tilgang sikrer en løbende udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder og vandleverandører.
(8)  Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger og risikobaserede elementer blev kun i begrænset omfang overvejet i direktiv 98/83/EF. De første elementer af en risikobaseret tilgang blev der allerede i 2015 indført ved direktiv (EU) 2015/1787, som ændrede direktiv 98/83/EF, således at medlemsstaterne må dispensere fra deres fastsatte kontrolprogrammer under forudsætning af, at der foretages pålidelige risikovurderinger, som kan bygge på WHO's retningslinjer for drikkevandskvalitet76. Disse retningslinjer, hvori den såkaldte vandsikkerhedsplan-tilgang fastsættes, er sammen med standard EN 15975-2 om sikkerhed i drikkevandsforsyningen de internationalt anerkendte principper, som fremstillingen, distributionen, kontrollen og analysen af parametre i drikkevand bygger på. De bør opretholdes i nærværende direktiv. For at sikre, at disse principper ikke begrænses til kontrolaspekter, at tid og ressourcer målrettes væsentlige risici og omkostningseffektive foranstaltninger ved forureningskilden, og undgå analyser og bestræbelser inden for ikkerelevante områder, bør der indføres en helhedsorienteret, risikobaseret tilgang i hele forsyningskæden fra indvindingsområdet via distributionsleddet til aftapningsstedet. Denne tilgang bør baseres på den indhentede viden og de gennemførte foranstaltninger i henhold til direktiv 2000/60/EF og bør tage mere effektivt højde for klimaforandringernes indvirkning på vandressourcerne. En risikobaseret tilgang bør bestå af tre dele: for det første medlemsstatens vurdering af farerne i tilknytning til indvindingsområdet ("farevurdering") i tråd med WHO's Guidelines and Water Safety Plan Manual77, for det andet en mulighed for vandleverandøren for at tilpasse kontrollen til de største risici ("forsyningsrisikovurdering") og for det tredje medlemsstatens vurdering af de mulige risici, der kan tilskrives forbrugernes fordelingsnet (f.eks. Legionella eller bly) med særligt fokus på prioriterede lokaliteter ("risikovurdering af forbrugernes fordelingsnet"). Disse vurderinger bør revideres regelmæssigt, bl.a. som reaktion på trusler fra klimarelaterede ekstreme vejrforhold, kendte ændringer i menneskelige aktiviteter i indvindingsområdet eller som reaktion på kilderelaterede hændelser. Den risikobaserede tilgang sikrer en løbende udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder, vandleverandører og andre interessenter, herunder de ansvarlige for forureningskilder eller forureningsrisikoen. Som en undtagelse bør anvendelsen af den risikobaserede tilgang tilpasses de specifikke begrænsninger for maritime fartøjer, som afsalter vand og befordrer passagerer. Maritime fartøjer, der sejler under europæisk flag, overholder det internationale regelsæt, når de sejler i internationalt farvand. Endvidere findes der særlige begrænsninger for transporten og produktionen af drikkevand om bord, som kræver tilpasning af bestemmelserne i dette direktiv.
_________________
_________________
76 Guidelines for drinking water quality, Fourth Edition, World Health Organisation, 2011 http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html
76 Guidelines for drinking water quality, Fourth Edition, World Health Organisation, 2011 http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html
77 Water Safety Plan Manual: step-by-step risk management for drinking water suppliers, Verdenssundhedsorganisationen, 2009, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638_eng.pdf
77 Water Safety Plan Manual: step-by-step risk management for drinking water suppliers, Verdenssundhedsorganisationen, 2009, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638_eng.pdf
Ændring 17
Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)
(8a)   Ineffektiv brug af vandressourcer, navnlig lækager i vandforsyningsinfrastrukturen, fører til overudnyttelse af sparsomme drikkevandsressourcer. Dette hindrer i høj grad medlemsstaterne i at nå målene i direktiv 2000/60/EF.
Ændring 18
Forslag til direktiv
Betragtning 9
(9)  Farevurderingen bør tilsigte at gøre fremstillingen af drikkevand mindre behandlingskrævende, eksempelvis ved at mindske belastninger, som forurener vandforekomster, der benyttes til indvinding af drikkevand. Medlemsstaterne bør til dette formål udpege farer og mulige forureningskilder i forbindelse med de pågældende vandforekomster og kontrollere forurenende stoffer, de udpeger som værende relevante, bl.a. på grund af påviste farer (f.eks. mikroplast, nitrater, pesticider eller lægemidler, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF78), på baggrund af disses naturlige forekomst i indvindingsområdet (f.eks. arsen), eller på baggrund af oplysninger fra vandleverandører (f.eks. en brat stigning i en specifik parameter i råvandet). Disse parametre bør fungere som markører, der udløser de kompetente nationale myndigheders foranstaltninger med henblik på at nedbringe belastningen af vandforekomsterne, såsom forebyggende eller afbødende foranstaltninger (herunder forskning med henblik på at forstå sundhedsvirkninger, når det er nødvendigt), beskytte disse vandforekomster og sætte ind over for forureningskilden i samarbejde med vandleverandører og interessenter.
(9)  Ved farevurderingen bør der anlægges en helhedsorienteret tilgang til risikovurdering med udgangspunkt i det udtrykkelige mål om at gøre fremstillingen af drikkevand mindre behandlingskrævende, eksempelvis ved at mindske belastninger, som forurener – eller risikerer at forurene – vandforekomster, der benyttes til indvinding af drikkevand. Medlemsstaterne bør til dette formål udpege farer og mulige forureningskilder i forbindelse med de pågældende vandforekomster og kontrollere forurenende stoffer, de udpeger som værende relevante, bl.a. på grund af påviste farer (f.eks. mikroplast, nitrater, pesticider eller lægemidler, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF)78, på baggrund af disses naturlige forekomst i indvindingsområdet (f.eks. arsen), eller på baggrund af oplysninger fra vandleverandører (f.eks. en brat stigning i en specifik parameter i råvandet). Disse parametre bør i overensstemmelse med direktiv 2000/60/EF fungere som markører, der udløser de kompetente nationale myndigheders foranstaltninger med henblik på at nedbringe belastningen af vandforekomsterne, såsom forebyggende eller afbødende foranstaltninger (herunder forskning med henblik på at forstå sundhedsvirkninger, når det er nødvendigt), beskytte disse vandforekomster og sætte ind over for forureningskilden eller -risikoen i samarbejde med samtlige interessenter, herunder de ansvarlige for forureningskilderne eller de potentielle forureningskilder. Såfremt en medlemsstat via risikovurderingen finder, at et parameter ikke er til stede i et bestemt indvindingsområde (f.eks. fordi stoffet aldrig forekommer i grundvand eller overfladevand), bør medlemsstaten informere de relevante vandleverandører og give dem lov til at reducere overvågningshyppigheden for det pågældende parameter eller fjerne parameteret fra listen over de parametre, der skal overvåges, uden at foretage en forsyningsrisikovurdering.
_________________
_________________
78 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).
78 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).
Ændring 19
Forslag til direktiv
Betragtning 11
(11)  Parameterværdierne, som anvendes til at vurdere drikkevandets kvalitet, skal overholdes på det sted, hvor drikkevandet stilles til rådighed for brugeren. Drikkevandets kvalitet kan dog påvirkes af forbrugernes fordelingsnet. WHO bemærker, at i Unionen forårsager Legionella den største sundhedsmæssige byrde af alle vandbårne patogener. Patogenet overføres via varmtvandsanlæg gennem indånding, f.eks. ved brusebade. Forbrugernes fordelingsnet spiller derfor tydeligvis en rolle. Det ville medføre urimeligt høje omkostninger at pålægge en ensidig forpligtelse til at kontrollere dette patogen i alle private og offentlige lokaler, og derfor er en risikovurdering af forbrugernes fordelingsnet bedre egnet til at tackle dette spørgsmål. Desuden bør de potentielle risici, der hidrører fra produkter og materialer i kontakt med drikkevand, også tages i betragtning i risikovurderingen af forbrugernes fordelingsnet. Risikovurderingen af forbrugernes fordelingsnet bør derfor bl.a. målrette kontrollen på opprioriterede bygninger, vurdere risici hidrørende fra forbrugerenes fordelingsnet og relaterede produkter og materialer, og verificere ydeevnen af byggevarer i kontakt med drikkevand på grundlag af disses ydeevnedeklaration i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/201179. Oplysninger, som nævnes i artikel 31 og 33 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/200680, skal også fremlægges sammen med ydeevnedeklarationen. På grundlag af denne vurdering bør medlemsstaterne træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der er indført tilstrækkelige kontrol- og forvaltningsforanstaltninger (f.eks. i forbindelse med udbrud) i tråd med WHO's retningslinjer81, og at migration fra byggevarer ikke bringer menneskers sundhed i fare. Med forbehold af forordning (EU) nr. 305/2011 gælder det imidlertid, at når disse foranstaltninger indebærer begrænsninger af produkters og materialers fri bevægelighed i Unionen, skal sådanne begrænsninger være behørigt begrundede og åbenlyst forholdsmæssige, og de må ikke udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller skjult begrænsning af handelen mellem medlemsstaterne.
(11)  Parameterværdierne, som anvendes til at vurdere drikkevandets kvalitet, skal overholdes på det sted, hvor drikkevandet stilles til rådighed for brugeren. Drikkevandets kvalitet kan dog påvirkes af forbrugernes fordelingsnet. WHO bemærker, at i Unionen forårsager Legionella den største sundhedsmæssige byrde af alle vandbårne patogener, navnlig Legionella pneumophila, som er årsag til de fleste tilfælde af legionærsyge i Unionen. Patogenet overføres via varmtvandsanlæg gennem indånding, f.eks. ved brusebade. Forbrugernes fordelingsnet spiller derfor tydeligvis en rolle. Det ville medføre urimeligt høje omkostninger og være i strid med subsidiaritetsprincippet at pålægge en ensidig forpligtelse til at kontrollere dette patogen i alle private og offentlige lokaler, og derfor er en risikovurdering af forbrugernes fordelingsnet bedre egnet til at tackle dette spørgsmål, især med fokus på opprioriterede bygninger. Desuden bør de potentielle risici, der hidrører fra produkter og materialer i kontakt med drikkevand, også tages i betragtning i risikovurderingen af forbrugernes fordelingsnet. Risikovurderingen af forbrugernes fordelingsnet bør derfor bl.a. målrette kontrollen på opprioriterede bygninger, vurdere risici hidrørende fra forbrugerenes fordelingsnet og relaterede produkter og materialer i kontakt med drikkevand. Oplysninger, som nævnes i artikel 31 og 33 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/200680, skal også fremlægges sammen med ydeevnedeklarationen. På grundlag af denne vurdering bør medlemsstaterne træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der er indført tilstrækkelige kontrol- og forvaltningsforanstaltninger (f.eks. i forbindelse med udbrud) i tråd med WHO's81 retningslinjer, og at migration fra stoffer og materialer i kontakt med vand ikke bringer menneskers sundhed i fare.
_________________
_________________
79 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF (EUT L 88 af 4.4.2011, s. 5).
80 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).
80 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).
81 ”Legionella and the prevention of Legionellosis", Verdenssundhedsorganisationen, 2007, http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf
81 "Legionella and the prevention of Legionellosis", Verdenssundhedsorganisationen, 2007, http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf
Ændring 20
Forslag til direktiv
Betragtning 12
(12)  Med bestemmelserne i direktiv 98/83/EF om kvalitetssikring af behandling, udstyr og materialer lykkedes det ikke at afhjælpe hindringerne for det indre marked med hensyn til fri bevægelighed af byggevarer i kontakt med drikkevand. Der findes fortsat nationale produktgodkendelser med varierende krav fra den ene medlemsstat til den anden. Dette gør det vanskeligt og bekosteligt for fabrikanter at markedsføre deres produkter i hele Unionen. Den eneste mulighed for effektivt at eliminere tekniske hindringer består i at fastsætte harmoniserede tekniske specifikationer for byggevarer i kontakt med drikkevand i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011. Denne forordning åbner mulighed for at opstille europæiske standarder, som harmoniserer metoderne til vurdering af byggevarer i kontakt med drikkevand, og som fastsætter tærskelniveauer eller ydeevneklasser i relation til ydeevneniveauet for en væsentlig egenskab. Til dette formål er en standardiseringsanmodning, hvori der udtrykkeligt anmodes om standardiseringsarbejde i relation til hygiejne og sikkerhed for produkter og materialer i kontakt med drikkevand i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011, blevet optaget i arbejdsprogrammet for standardisering for 201782, og en standard vil blive udstedt senest i 2018. Offentliggørelsen af denne harmoniserede standard i Den Europæiske Unions Tidende vil sikre en rationel beslutningstagning, når sikre byggevarer, som er i kontakt med drikkevand, markedsføres eller gøres tilgængelige på markedet. Som følge heraf bør bestemmelserne om udstyr og materialer i kontakt med drikkevand udgå, erstattes delvist af bestemmelser i relation til rsikovurderingen af forbrugernes fordelingsnet og suppleres af relevante harmoniserede standarder i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011.
(12)  Med bestemmelserne i direktiv 98/83/EF om kvalitetssikring af behandling, udstyr og materialer lykkedes det ikke at afhjælpe hindringerne for det indre marked med hensyn til fri bevægelighed af byggevarer i kontakt med drikkevand eller give tilstrækkelig beskyttelse med hensyn til menneskers sundhed. Der findes fortsat nationale produktgodkendelser med varierende krav fra den ene medlemsstat til den anden. Dette gør det vanskeligt og bekosteligt for fabrikanter at markedsføre deres produkter i hele Unionen. Denne situation skyldes manglen på europæiske minimumsstandarder for hygiejne for alle produkter og materialer i kontakt med drikkevand, hvilket er afgørende for at sikre fuld gensidig anerkendelse mellem medlemsstaterne. Fjernelse af tekniske hindringer og overensstemmelse mellem alle produkter og materialer i kontakt med drikkevand på EU-niveau kan derfor kun opnås ved at fastsætte minimumskvalitetskrav på EU-niveau. Som følge heraf bør disse bestemmelser styrkes ved hjælp af en procedure for harmonisering af sådanne produkter og materialer. Dette arbejde bør trække på erfaringerne fra og fremskridt opnået af medlemsstater, som har arbejdet sammen i flere år, i en samlet indsats for at opnå lovgivningsmæssig konvergens i denne forbindelse.
_________________
82 SWD(2016)0185.
Ændring 21
Forslag til direktiv
Betragtning 13
(13)  Medlemsstaterne bør sørge for, at kontrolprogrammer opstilles til at efterprøve, om drikkevandet opfylder kravene i dette direktiv. Hovedparten af kontrollen med henblik på dette direktiv udføres af vandleverandører. Vandleverandørerne bør overlades et vist råderum for så vidt angår de parametre, som de kontrollerer med henblik på forsyningsrisikovurderingen. Er en parameter ikke påvist, bør vandleverandøren kunne reducere kontrolhyppigheden af eller helt undlade at kontrollere denne parameter. Forsyningsrisikovurderingen bør anvendes for de fleste parametres vedkommende. Dog bør en liste over centrale parametre altid kontrolleres med en fastsat minimumshyppighed. Ved dette direktiv fastsættes primært bestemmelser vedrørende kontrolhyppighed med henblik på overensstemmelseskontrol og kun i begrænset omfang bestemmelser vedrørende kontrol til operationelle formål. Efter vandleverandørens skøn kan der være behov for yderligere kontrol til operationelle formål for at sikre, at vandbehandlingen fungerer efter hensigten. Vandleverandørene kan i den forbindelse støtte sig til WHO's Guidelines and Water Safety Plan Manual.
(13)  Medlemsstaterne bør sørge for, at kontrolprogrammer opstilles til at efterprøve, om drikkevandet opfylder kravene i dette direktiv. Hovedparten af kontrollen med henblik på dette direktiv udføres af vandleverandører, men om nødvendigt bør medlemsstaterne præcisere, hvilke kompetente myndigheder forpligtelserne i medfør af gennemførelsen af dette direktiv påhviler. Vandleverandørerne bør overlades et vist råderum for så vidt angår de parametre, som de kontrollerer med henblik på forsyningsrisikovurderingen. Er en parameter ikke påvist, bør vandleverandøren kunne reducere kontrolhyppigheden af eller helt undlade at kontrollere denne parameter. Forsyningsrisikovurderingen bør anvendes for de fleste parametres vedkommende. Dog bør en liste over centrale parametre altid kontrolleres med en fastsat minimumshyppighed. Ved dette direktiv fastsættes primært bestemmelser vedrørende kontrolhyppighed med henblik på overensstemmelseskontrol og kun i begrænset omfang bestemmelser vedrørende kontrol til operationelle formål. Efter vandleverandørens skøn kan der være behov for yderligere kontrol til operationelle formål for at sikre, at vandbehandlingen fungerer efter hensigten. Vandleverandørene kan i den forbindelse støtte sig til WHO's Guidelines and Water Safety Plan Manual.
Ændring 188
Forslag til direktiv
Betragtning 14
(14)  Den risikobaserede tilgang bør med tiden anvendes af alle vandleverandører, også små vandleverandører, fordi der i evalueringen af direktiv 98/83/EF blev påvist mangler i disse leverandørers gennemførelse af direktivet – i nogle tilfælde skyldtes manglerne omkostningerne ved at udføre unødvendige kontroloperationer Ved anvendelsen af den risikobaserede tilgang bør hensynet til sikkerhedsbeskyttelsen tages i betragtning.
(14)  Den risikobaserede tilgang bør med tiden anvendes af alle vandleverandører, også meget små, små og mellemstore vandleverandører, fordi der i evalueringen af direktiv 98/83/EF blev påvist mangler i disse leverandørers gennemførelse af direktivet – i nogle tilfælde skyldtes manglerne omkostningerne ved at udføre unødvendige kontroloperationer – men samtidig give meget små leverandører mulighed for undtagelser. Ved anvendelsen af den risikobaserede tilgang bør hensynet til sikkerhedsbeskyttelsen og hensyn til princippet om at "forureneren betaler" tages i betragtning. I forbindelse med små leverandører bør den kompetente myndighed understøtte kontrolforanstaltningerne gennem levering af ekspertstøtte.
Ændring 24
Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)
(14a)   For at sikre den bedste beskyttelse af den offentlige sundhed bør medlemsstaterne sikre en klar og afbalanceret fordeling af ansvaret for anvendelsen af den risikobaserede tilgang i overensstemmelse med deres nationale institutionelle og retlig ramme.
Ændring 25
Forslag til direktiv
Betragtning 15
(15)  Overholdes dette direktivs krav ikke, bør medlemsstaterne øjeblikkeligt undersøge grunden hertil og sikre, at der snarest muligt træffes de nødvendige udbedrende foranstaltninger til genoprettelse af vandkvaliteten. I tilfælde, hvor vandforsyningen udgør en potentiel fare for menneskers sundhed, bør denne vandforsyning forbydes, eller også bør brugen af vandet begrænses. Det er desuden vigtigt at præcisere, at medlemsstaterne automatisk bør betragte manglende opfyldelse af minimumskravene til værdier i relation til mikrobiologiske og kemiske parametre som en potentiel fare for menneskers sundhed. I tilfælde, hvor der er behov for udbedrende foranstaltninger for at genoprette drikkevandets kvalitet, bør foranstaltninger, der afhjælper problemet ved kilden, foretrækkes i overensstemmelse med traktatens artikel 191, stk. 2.
(15)  Overholdes dette direktivs krav ikke, bør medlemsstaterne øjeblikkeligt undersøge grunden hertil og sikre, at der snarest muligt træffes de nødvendige udbedrende foranstaltninger til genoprettelse af vandkvaliteten. I tilfælde, hvor vandforsyningen udgør en potentiel fare for menneskers sundhed, bør denne vandforsyning forbydes, eller også bør brugen af vandet begrænses, og potentielt berørte borgere bør informeres behørigt herom. Medlemsstaterne bør i tilfælde af manglende opfyldelse af minimumskravene til værdier i relation til mikrobiologiske og kemiske parametre desuden fastslå, om overskridelsen af værdierne udgør en potentiel fare for menneskers sundhed. Med henblik herpå bør medlemsstaterne i særdeleshed tage hensyn til omfanget af niveauet for overskridelsen af minimumskravene samt til den pågældende parametertype. I tilfælde, hvor der er behov for udbedrende foranstaltninger for at genoprette drikkevandets kvalitet, bør foranstaltninger, der afhjælper problemet ved kilden, foretrækkes i overensstemmelse med traktatens artikel 191, stk. 2.
Ændring 26
Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)
(15a)   Det er vigtigt at forhindre, at forurenet vand udgør en potentiel fare for menneskers sundhed. Derfor bør denne vandforsyning forbydes, eller også bør brugen af vandet begrænses.
Ændring 27
Forslag til direktiv
Betragtning 16
(16)  Medlemsstaterne bør ikke længere have tilladelse til at dispensere fra dette direktiv. Dispensationer blev oprindelig brugt til at indrømme medlemsstaterne op til ni år til at løse problemer med manglende overholdelse af en parameterværdi. Denne fremgangsmåde viste sig at være besværlig for både medlemsstaterne og Kommissionen. I nogle tilfælde medførte den desuden forsinkelser af udbedrende foranstaltninger, fordi muligheden for dispensation blev opfattet som en overgangsperiode. Bestemmelsen om dispensationer bør derfor udgå. Af hensyn til beskyttelsen af menneskers sundhed i tilfælde af, at parameterværdier overskrides, bør bestemmelserne vedrørende udbedrende foranstaltninger finde anvendelse øjeblikkeligt, uden at der gives mulighed for at indrømme en dispensation fra parameterværdien. Dispensationer, som medlemsstaterne har indrømmet i medfør af artikel 9 i direktiv 98/83/EF, og som stadig gælder på datoen for dette direktivs ikrafttræden, bør imidlertid fortsat finde anvendelse, indtil dispensationen udløber, men bør ikke forlænges.
(16)  Medlemsstaterne bør have tilladelse til at dispensere fra dette direktiv. Dispensationer blev oprindelig brugt til at indrømme medlemsstaterne op til ni år til at løse problemer med manglende overholdelse af en parameterværdi. Denne fremgangsmåde har vist sig at være nyttig for medlemsstaterne i betragtning af direktivets ambitionsniveau. Det bør imidlertid bemærkes, at denne fremgangsmåde i visse tilfælde har medført forsinkelser af udbedrende foranstaltninger, fordi muligheden for dispensation nogle gange blev opfattet som en overgangsperiode. I lyset af dels styrkelsen af kvalitetsparametrene, der påtænkes i dette direktiv, og dels den stigende sporing af nye forurenende stoffer, der kræver forstærkede evaluerings-, kontrol- og forvaltningsforanstaltninger, er det dog fortsat nødvendigt at opretholde en dispensationsprocedure, der er tilpasset disse omstændigheder, forudsat at de ikke udgør en potentiel risiko for menneskers sundhed, og forudsat at tilførslen af drikkevand i det pågældende område ikke kan opretholdes på anden rimelig vis. Bestemmelsen i direktiv 98/83/EF om undtagelser bør derfor ændres for at sikre, at medlemsstaterne hurtigere og mere effektivt opfylder kravene i dette direktiv. Dispensationer, som medlemsstaterne har indrømmet i medfør af artikel 9 i direktiv 98/83/EF, og som stadig gælder på datoen for dette direktivs ikrafttræden, bør endvidere fortsat finde anvendelse i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i de bestemmelser, der var gældende, da dispensationen blev bevilget.
Ændring 28
Forslag til direktiv
Betragtning 17
(17)  Kommissionen opfordrede i sit svar på det europæiske borgerinitiativ "Right2Water" i 201483 medlemsstaterne til at sikre alle borgere adgang til en minimumsvandforsyning i overensstemmelse med WHO's anbefalinger. Kommissionen påtog sig også fortsat at "forbedre adgangen til sikkert drikkevand […] for hele befolkningen via miljøpolitikker”84. Dette er i tråd med FN's bæredygtighedsmål 6 og det tilknyttede mål om at "opnå universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris for alle". Konceptet lige adgang omfatter en bred vifte af aspekter såsom disponibilitet (eksempelvis af geografiske årsager, manglende infrastruktur eller bestemte befolkningsgruppers særlige situation), kvalitet, antagelighed eller overkommelige priser. Vedrørende overkommelige priser for vand er det vigtigt at erindre, at medlemsstaterne ved fastsættelsen af vandtakster i overensstemmelse med princippet om, at alle omkostninger skal dækkes, jf. direktiv 2000/60/EF, må have forskelle i befolkningens økonomiske og sociale vilkår for øje, og de har derfor lov til at godkende sociale takster eller indføre beskyttelsesforanstaltninger for socioøkonomisk vanskeligt stillede befolkningsgrupper. Nærværende direktiv omhandler bl.a. de aspekter af adgang til vand, som vedrører kvalitet og disponibilitet. For at tage fat på disse aspekter som led i svaret på det europæiske borgerinitiativ og bidrage til gennemførelsen af princip 20 i den europæiske søjle for sociale rettigheder85, hvori det erklæres, at alle har ret til adgang til basale tjenester af høj kvalitet, herunder vand”. Medlemsstaterne bør pålægges at sætte ind over for problemet med adgang til vand på nationalt niveau og samtidig overlades en vis skønsbeføjelse med hensyn til den konkrete type af foranstaltninger, som skal gennemføres. Dette kan gøres ved hjælp af tiltag, der bl.a. tilsigter at forbedre adgangen til drikkevand for alle, f.eks. med fri adgang til drikkevandsfontæner i byer og ved at fremme brugen heraf, idet der tilskyndes til tilrådighedsstillelse uden beregning af drikkevand i offentlige bygninger og på restauranter.
(17)  Kommissionen opfordrede i sit svar på det europæiske borgerinitiativ "Right2Water" i 201483 medlemsstaterne til at sikre alle borgere adgang til en minimumsvandforsyning i overensstemmelse med WHO's anbefalinger. Kommissionen påtog sig også fortsat at "forbedre adgangen til sikkert drikkevand […] for hele befolkningen via miljøpolitikker"84. Dette er i overensstemmelse med artikel 1 og 2 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Dette er også i tråd med FN's bæredygtighedsmål 6 og det tilknyttede mål om at "opnå universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris for alle". Konceptet lige adgang omfatter en bred vifte af aspekter såsom disponibilitet (eksempelvis af geografiske årsager, manglende infrastruktur eller bestemte befolkningsgruppers særlige situation), kvalitet, antagelighed eller overkommelige priser. Vedrørende overkommelige priser for vand er det med forbehold for artikel 9, stk. 4, i direktiv 2000/60/EF vigtigt at erindre, at medlemsstaterne ved fastsættelsen af vandtakster i overensstemmelse med princippet om, at alle omkostninger skal dækkes, jf. det pågældende direktiv, må have forskelle i befolkningens økonomiske og sociale vilkår for øje, og de har derfor lov til at godkende sociale takster eller indføre beskyttelsesforanstaltninger for socioøkonomisk vanskeligt stillede befolkningsgrupper. Nærværende direktiv omhandler bl.a. de aspekter af adgang til vand, som vedrører kvalitet og disponibilitet. For at tage fat på disse aspekter som led i svaret på det europæiske borgerinitiativ og bidrage til gennemførelsen af princip 20 i den europæiske søjle for sociale rettigheder85, hvori det erklæres, at "alle har ret til adgang til basale tjenester af høj kvalitet, herunder vand". Medlemsstaterne bør pålægges at sætte ind over for problemet med adgang til vand til en overkommelig pris på nationalt niveau og samtidig overlades en vis skønsbeføjelse med hensyn til den konkrete type af foranstaltninger, som skal gennemføres. Dette kan gøres ved hjælp af tiltag, der bl.a. tilsigter at forbedre adgangen til drikkevand for alle, f.eks. ved ikke uberettiget at gøre kravene til drikkevandskvaliteten strengere af folkesundhedsmæssige grunde, hvilket ville hæve prisen på vand til borgerne, med fri adgang til drikkevandsfontæner i byer og ved at fremme brugen heraf, idet der tilskyndes til tilrådighedsstillelse uden beregning af drikkevand i offentlige bygninger, på restauranter, i indkøbs- og fritidscentre samt i transitområder og i områder med mange mennesker som togstationer og lufthavne. Medlemsstaterne bør frit kunne bestemme den rigtige sammensætning af sådanne instrumenter med hensyn til deres specifikke nationale forhold.
_________________
_________________
83 COM(2014)0177
83 COM(2014)0177.
84 COM(2014)0177, s. 12.
84 COM(2014)0177, s. 12.
85 Interinstitutionel proklamation om den europæiske søjle for sociale rettigheder (2017/C 428/09) af 17. november 2017 (EUT C 428 af 13.12.2017, s. 10).
85 Interinstitutionel proklamation om den europæiske søjle for sociale rettigheder (2017/C 428/09) af 17. november 2017 (EUT C 428 af 13.12.2017, s. 10).
Ændring 29
Forslag til direktiv
Betragtning 18
(18)  Europa-Parlamentet opfordrede i sin beslutning om opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water")86, "at medlemsstaterne bør rette særlig opmærksomhed mod samfundets sårbare gruppers behov". Den særlige situation for mindretalskulturer såsom romaer, sinti, travellers, kalé, gens du voyage m.fl., også fastboende, og navnlig deres manglende adgang til drikkevand blev også anerkendt i Kommissionens rapport om gennemførelsen af EU-rammen for de nationale strategier88 for romaernes integration og i Rådets henstilling om foranstaltninger i medlemsstaterne til effektiv integration af romaerne89. Det er i den generelle sammenhæng hensigtsmæssigt, at medlemsstaterne er særligt opmærksomme på sårbare og marginaliserede befolkningsgrupper og træffer de nødvendige foranstaltninger til at sørge for, at disse grupper har adgang til vand. Uden at det berører medlemsstaternes ret til at fastlægge, hvilke grupper der skal omfattes af sådanne foranstaltninger, bør disse grupper som minimum omfatte flygtninge, nomadesamfund, hjemløse og mindretalskulturer såsom romaer, sinti, travellers, kalé, gens du voyage m.fl., også fastboende. Sådanne adgangsgivende foranstaltninger, der overlades til medlemsstaternes skønsbeføjelse, kunne eksempelvis omfatte levering af alternative forsyningssystemer (individuelle vandrensningssæt), vandforsyning via tanke (tankvogne og cisterner) og sikring af den nødvendige infrastruktur i lejre.
(18)  Europa-Parlamentet opfordrede i sin beslutning om opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water")86, "at medlemsstaterne bør rette særlig opmærksomhed mod samfundets sårbare gruppers behov"87. Den særlige situation for mindretalskulturer såsom romaer og travellers, også fastboende, og navnlig deres manglende adgang til drikkevand blev også anerkendt i Kommissionens rapport om gennemførelsen af EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration88 og i Rådets henstilling om foranstaltninger i medlemsstaterne til effektiv integration af romaerne89. Det er i den generelle sammenhæng hensigtsmæssigt, at medlemsstaterne er særligt opmærksomme på sårbare og marginaliserede befolkningsgrupper og træffer de nødvendige foranstaltninger til at sørge for, at disse grupper har adgang til vand. Under hensyntagen til det i direktiv 2000/60/EF fastsatte princip om dækning af vandomkostninger bør medlemsstaterne forbedre adgangen til vand for sårbare og marginaliserede grupper uden at sætte forsyningen af vand af høj kvalitet og til universelt overkommelige priser over styr. Uden at det berører medlemsstaternes ret til at fastlægge, hvilke grupper der skal omfattes af sådanne foranstaltninger, bør disse grupper som minimum omfatte flygtninge, nomadesamfund, hjemløse og mindretalskulturer, såsom romaer og travellers, også fastboende. Sådanne adgangsgivende foranstaltninger, der overlades til medlemsstaternes skønsbeføjelse, kunne eksempelvis omfatte levering af alternative forsyningssystemer (individuelle vandrensningssæt), vandforsyning via tanke (tankvogne og cisterner) og sikring af den nødvendige infrastruktur i lejre. Hvis de lokale myndigheder gøres ansvarlige for at opfylde disse forpligtelser, bør medlemsstaterne sikre, at de har tilstrækkelige finansielle ressourcer samt teknisk og materiel kapacitet til at støtte dem i overensstemmelse hermed ved f.eks. at yde ekspertstøtte. Vandforsyning til sårbare og marginaliserede grupper bør i særdeleshed ikke medføre uforholdsmæssige omkostninger for de lokale offentlige myndigheder.
_________________
_________________
86 P8_TA(2015)0294
86 Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0294.
87 P8_TA(2015)0294, punkt 62.
87 Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0294, punkt 62.
88 COM(2014)0209
88 COM(2014)0209.
89 Rådets henstilling (2013/C 378/01) af 9. december 2013 om foranstaltninger i medlemsstaterne til effektiv integration af romaerne (EUT C 378 af 24.12.2013, s. 1).
89 Rådets henstilling (2013/C 378/01) af 9. december 2013 om foranstaltninger i medlemsstaterne til effektiv integration af romaerne (EUT C 378 af 24.12.2013, s. 1).
Ændring 30
Forslag til direktiv
Betragtning 19
(19)  Ifølge det 7. miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden”90 skal offentligheden have adgang til klare miljøoplysninger på nationalt niveau. Direktiv 98/83/EF indeholdt alene bestemmelser vedrørende passiv adgang til oplysninger, dvs. at medlemsstaterne blot skulle sørge for, at oplysninger stod til rådighed. Disse bestemmelser bør erstattes for at sikre, at aktuelle oplysninger er let tilgængelige, f.eks. på et websted, og linket til dette bør distribueres aktivt. De aktuelle oplysninger bør ikke alene omfatte resultater fra kontrolprogrammerne, men også supplerende oplysninger, som offentligheden kan have nytte af, såsom oplysninger om indikatorer (jern, hårdhedsgrad, mineraler m.v.), hvilket ofte har indflydelse på forbrugernes opfattelse af ledningsvand. Til dette formål bør indikatorparametrene i direktiv 98/83/EF, som ikke tilvejebragte sundhedsrelaterede oplysninger, erstattes af online oplysninger om disse parametre. For meget store vandleverandører bør yderligere oplysninger, bl.a. om energivirkningsgrad, forvaltning, ledelsesstruktur, omkostningsstruktur og anvendt behandling, også stilles til rådighed online. Det antages, at større forbrugeroplysning og forbedret gennemsigtighed vil bidrage til at øge borgernes tillid til det vand, som de får leveret. Dette ventes med tiden at føre til øget brug af ledningsvand, og derigennem bidrages der til at mindske mængden af plastaffald og drivhusgasemissioner, og der opnås en gunstig indvirkning i form af modvirkning af klimaændringer og for miljøet som helhed.
(19)  Ifølge det 7. miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden"90 skal offentligheden have adgang til klare miljøoplysninger på nationalt niveau. Direktiv 98/83/EF indeholdt alene bestemmelser vedrørende passiv adgang til oplysninger, dvs. at medlemsstaterne blot skulle sørge for, at oplysninger stod til rådighed. Disse bestemmelser bør derfor erstattes for at sikre, at aktuelle oplysninger, som er forståelige og relevante samt let tilgængelige for forbrugerne, f.eks. i en brochure, på et websted eller i en intelligent applikation. De aktuelle oplysninger bør ikke alene omfatte resultater fra kontrolprogrammerne, men også supplerende oplysninger, som offentligheden kan have nytte af, såsom resultatet af foranstaltninger til overvågning af vandleverandører med hensyn til vandkvalitets-, informations- og indikatorparametre, jf. listen i del Ba i bilag I. For meget store vandleverandører bør yderligere oplysninger, bl.a. om forvaltning, takststruktur og anvendt behandling, også stilles til rådighed online. Formålet med øget og mere relevant forbrugeroplysning og forbedret gennemsigtighed bør være at øge borgernes tillid til det vand, som de får leveret, og til vandforsyningstjenester, og bør med tiden føre til øget brug af ledningsvand som drikkevand, hvilket kan bidrage til at mindske forbruget af plastik og mængden af plastaffald og drivhusgasemissioner og dermed til at opnå en gunstig indvirkning i form af modvirkning af klimaændringer og for miljøet som helhed.
_________________
_________________
90 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1386/2013/EU af 20. november 2013 om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden" (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 171).
90 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1386/2013/EU af 20. november 2013 om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden" (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 171).
Ændring 31
Forslag til direktiv
Betragtning 20
(20)  Af samme årsager og for at gøre forbrugerne mere opmærksomme på virkningerne af vandforbruget bør de også modtage oplysninger (f.eks. på deres faktura eller via intelligente applikationer) om forbrugsmængde, omkostningsstrukturen for den takst, som vandleverandørens opkræver, herunder variable og faste omkostninger, samt prisen pr. liter drikkevand, hvilket giver mulighed for at sammenligne med prisen for flaskevand.
(20)  Af samme årsager og for at gøre forbrugerne mere opmærksomme på virkningerne af vandforbruget bør de også modtage oplysninger på en let tilgængelige måde, f.eks. på deres faktura eller via intelligente applikationer, om årlig forbrugsmængde, ændringer i forbrug samt en sammenligning med gennemsnitsforbruget i en husholdning, når sådanne oplysninger er tilgængelige for vandleverandøren, strukturen for den takst, som vandleverandøren opkræver, herunder de variable og faste dele deraf, samt prisen pr. liter drikkevand, hvilket giver mulighed for at sammenligne med prisen for flaskevand.
Ændring 32
Forslag til direktiv
Betragtning 21
(21)  De principper, der skal tages i betragtning ved fastsættelsen af vandtakster, dvs. dækning af omkostninger ved vandforsyningen og forureneren betaler, er fastsat i direktiv 2000/60/EF. Dog er vandforsyningstjenestens finansielle bæredygtighed ikke altid sikret, og dette fører i nogle tilfælde til manglende investeringer i vedligeholdelsen af vandinfrastrukturen. Med forbedrede kontrolteknikker er lækagerater – primært som følge af underinvestering – blevet stadig mere tydelige, og der bør på EU-niveau tilskyndes til at nedbringe vandtab med henblik på at forbedre vandinfrastrukturens virkningsgrad. I overensstemmelse med nærhedsprincippet bør der sættes ind over for dette problem ved at øge gennemsigtigheden og oplysningerne til forbrugerne om lækagerater og energivirkningsgrad.
(21)  De grundlæggende principper, der med forbehold for artikel 9, stk. 4, i direktiv 2000/60/EF skal tages i betragtning ved fastsættelsen af vandtakster, dvs. dækning af omkostninger ved vandforsyningen og forureneren betaler, er fastsat i det pågældende direktiv. Dog er vandforsyningstjenestens finansielle bæredygtighed ikke altid sikret, og dette fører i nogle tilfælde til manglende investeringer i vedligeholdelsen af vandinfrastrukturen. Med forbedrede kontrolteknikker er lækageniveauer – primært som følge af underinvestering – blevet stadig mere tydelige, og der bør på EU-niveau tilskyndes til at nedbringe vandtab med henblik på at forbedre vandinfrastrukturens virkningsgrad. I overensstemmelse med nærhedsprincippet og for at skærpe opmærksomheden omkring dette problem bør oplysningerne herom deles på en mere gennemsigtig måde med forbrugerne.
Ændring 34
Forslag til direktiv
Betragtning 25
(25)  I henhold til punkt 22 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning bør Kommissionen foretage en evaluering af dette direktiv inden for en vis periode fra den dato, som er fastsat for dets gennemførelse i national ret. Denne evaluering bør baseres på de indsamlede erfaringer og data i løbet af direktivets gennemførelse, på relevante videnskabelige, analytiske og epidemiologiske data og på eventuelle anbefalinger fra WHO.
(25)  I henhold til punkt 22 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning bør Kommissionen foretage en evaluering af dette direktiv inden for en vis periode fra den dato, som er fastsat for dets gennemførelse i national ret. Denne evaluering bør baseres på de indsamlede erfaringer og data i løbet af direktivets gennemførelse, på eventuelle anbefalinger fra WHO og på relevante videnskabelige, analytiske og epidemiologiske data.
Ændring 35
Forslag til direktiv
Betragtning 28
(28)  For at tilpasse dette direktiv til den videnskabelige og tekniske udvikling eller for at specificere kontrolkravene med henblik på farevurderinger og risikovurdering af forbrugernes fordelingsnet bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændringer af bilag I til IV til dette direktiv. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter. Desuden er bemyndigelsen, jf. del C, Note 10, i bilag I til direktiv 98/83/EF, til at fastsætte kontrolhyppigheder og -metoder for så vidt angår radioaktive stoffer blevet forældet som følge af vedtagelsen af Rådets direktiv 2013/51/Euratom96, og den bør derfor ophæves. Bemyndigelsen i del A, andet afsnit, i bilag III til direktiv 98/83/EF vedrørende ændringer af direktivet er ikke længere nødvendig og bør ophæves.
(28)  For at tilpasse dette direktiv til den videnskabelige og tekniske udvikling eller for at specificere kontrolkravene med henblik på farevurderinger og risikovurdering af forbrugernes fordelingsnet bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændringer af bilag I til IV til dette direktiv og iværksættelse af de nødvendige foranstaltninger i forbindelse med de i artikel 10a fastsatte ændringer. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter. Desuden er bemyndigelsen, jf. del C, Note 10, i bilag I til direktiv 98/83/EF, til at fastsætte kontrolhyppigheder og -metoder for så vidt angår radioaktive stoffer blevet forældet som følge af vedtagelsen af Rådets direktiv 2013/51/Euratom96, og den bør derfor ophæves. Bemyndigelsen i del A, andet afsnit, i bilag III til direktiv 98/83/EF vedrørende ændringer af direktivet er ikke længere nødvendig og bør ophæves.
_________________
_________________
96 Rådets direktiv 2013/51/Euratom af 22. oktober 2013 om krav om beskyttelse af befolkningens sundhed med hensyn til radioaktive stoffer i drikkevand (EUT L 296 af 7.11.2013, s. 12).
96 Rådets direktiv 2013/51/Euratom af 22. oktober 2013 om krav om beskyttelse af befolkningens sundhed med hensyn til radioaktive stoffer i drikkevand (EUT L 296 af 7.11.2013, s. 12).
Ændring 36
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1
1.  Dette direktiv vedrører kvaliteten af drikkevand.
1.  Dette direktiv vedrører kvaliteten af drikkevand for alle i Unionen.
Ændring 163+189+207+215
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2
2.  Formålet med dette direktiv er at beskytte menneskers sundhed mod de skadelige virkninger af enhver forurening af drikkevand ved at sikre, at drikkevandet er sundt og rent.
2.  Formålet med dette direktiv er at beskytte menneskers sundhed mod de skadelige virkninger af enhver forurening af drikkevand ved at sikre, at drikkevandet er sundt og rent, samt at give universel adgang til drikkevand.
Ændring 38
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1
1.  "drikkevand": alle former for vand, der enten ubehandlet eller efter behandling er beregnet til drikkebrug, madlavning, fødevaretilberedning , produktion, eller andre husholdningsformål i både offentlige og private bygninger , uanset vandets oprindelse, og uanset om det leveres gennem distributionsnet, leveres fra tankvogn/tankskib eller for kildevands vedkommende tappes i flasker .
1.  "drikkevand": alle former for vand, der enten ubehandlet eller efter behandling er beregnet til drikkebrug, madlavning, fødevaretilberedning, fødevareproduktion eller andre fødevareformål eller andre husholdningsformål i både offentlige og private bygninger, herunder fødevarevirksomheder, uanset vandets oprindelse, og uanset om det leveres gennem et distributionsnet, fra tankvogn/tankskib, i flasker eller beholdere.
Ændring 39
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2
2.  "forbrugernes fordelingsnet": rør, fittings og anordninger, som er installeret mellem vandhaner, der sædvanligvis anvendes til drikkevand i både offentlige og private bygninger , og distributionsnettet, men kun hvis de i henhold til gældende national ret ikke er vandforsyningsanlæggets ansvar i dets egenskab af vandforsyningsanlæg
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 40
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 - nr. 3
3.  "vandleverandør": en enhed, der leverer mindst 10 m³ drikkevand om dagen i gennemsnit
3.  "vandleverandør": en juridisk enhed, der leverer mindst 10 m³ drikkevand om dagen i gennemsnit
Ændring 41
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 - nr. 3 a (nyt)
3a.  "meget lille vandleverandør": en vandleverandør, der leverer mindre end 50 m³ om dagen eller forsyner færre end 250 personer
Ændring 42
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 - nr. 4
4.  ”lille vandleverandør": en vandleverandør, der leverer mindre end 500 m³ om dagen eller forsyner færre end 5 000 personer
4.  "lille vandleverandør": en vandleverandør, der leverer mindre end 500 m³ om dagen eller forsyner færre end 2 500 personer
Ændring 43
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 - nr. 4 a (nyt)
4a.  "mellemstor vandleverandør": en vandleverandør, der leverer mindst 500 m³ om dagen eller forsyner mindst 2 500 personer
Ændring 44
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 - nr. 5
5.  ”stor vandleverandør": en vandleverandør, der leverer mindst 500 m³ om dagen eller forsyner mindst 5 000 personer
5.  "stor vandleverandør": en vandleverandør, der leverer mindst 5 000 m³ om dagen eller forsyner mindst 25 000 personer
Ændring 45
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 - nr. 6
6.  ”meget stor vandleverandør": en vandleverandør, der leverer mindst 5 000 m³ om dagen eller forsyner mindst 50 000 personer
6.  "meget stor vandleverandør": en vandleverandør, der leverer mindst 20 000 m³ om dagen eller forsyner mindst 100 000 personer
Ændring 46
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 - nr. 7
7.  "opprioriterede bygninger": større bygninger med mange brugere, der potentielt udsættes for vandrelaterede risici, f.eks. hospitaler, plejeinstitutioner, bygninger med indkvarteringsmuligheder, fængsler og campingpladser, som medlemsstaterne udpeger
7.  "opprioriterede bygninger": større bygninger, som ikke er husholdninger, med mange mennesker, navnlig sårbare mennesker, der potentielt udsættes for vandrelaterede risici, såsom hospitaler, plejeinstitutioner, plejehjem, skoler, universiteter og andre uddannelsesfaciliteter, vuggestuer eller børnehaver, sports-, rekreations- fritids og udstillingsfaciliteter, bygninger med indkvarteringsmuligheder, fængsler og campingpladser, som medlemsstaterne udpeger
Ændring 47
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 - nr. 8 a (nyt)
8a.   "fødevarevirksomhed": en fødevarevirksomhed som defineret i artikel 3, nr. 2, i forordning (EF) nr. 178/2002.
Ændring 48
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Kun artikel 4, 5, 6 og 11 i dette direktiv finder anvendelse på drikkevand, der bruges i fødevarevirksomheder til fremstilling, forarbejdning, konservering eller markedsføring af produkter eller stoffer bestemt til konsum. Dog finder ingen af artiklerne i dette direktiv anvendelse, hvis en fødevarevirksomhedsleder til de kompetente nationale myndigheders tilfredshed kan godtgøre, at kvaliteten af det vand, den anvender, ikke påvirker hygiejnen i forbindelse med de produkter eller stoffer, der er et resultat af dens aktiviteter, og at sådanne produkter eller stoffer er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/20041a.
________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1).
Ændring 49
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 b (nyt)
1b.  En producent, der producerer drikkevand aftappet på flasker eller beholdere, betragtes ikke som en vandleverandør.
Bestemmelserne i dette direktiv finder anvendelse på drikkevand aftappet på flasker eller beholdere, for så vidt de ikke er omfattet af forpligtelser i henhold til anden EU-lovgivning.
Ændring 50
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 c (nyt)
1c.  Maritime fartøjer, som afsalter vand, befordrer passagerer og fungerer som vandleverandører, er kun omfattet af dette direktivs artikel 1-7 og artikel 9-12 samt bilagene hertil.
Ændring 51
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra c
c)  medlemsstaterne har truffet alle andre nødvendige foranstaltninger for at opfylde kravene , der er fastsat i artikel 5 til 12 i dette direktiv.
c)  medlemsstaterne har truffet alle andre nødvendige foranstaltninger for at opfylde kravene, der er fastsat:
i)   i artikel 4 til 12 i dette direktiv for drikkevand, der leveres til de endelige forbrugere fra et distributionsnetværk eller fra en tank;
ii)  i artikel 4, 5 og 6 samt artikel 11, stk. 4, i dette direktiv for drikkevand, aftappet på flasker eller beholdere i en fødevarevirksomhed
iii)  i artikel 4, 5 og 6 samt artikel 11 i dette direktiv for drikkevand fremstillet og anvendt i en fødevarevirksomhed til fremstilling, forarbejdning og distribution af fødevarer.
Ændring 52
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2
2.  Medlemsstaterne sikrer, at foranstaltninger, der træffes for at gennemføre dette direktiv, på ingen måde, hverken direkte eller indirekte, medfører en forringelse af drikkevandets nuværende kvalitet eller en øget forurening af vand, der anvendes til fremstilling af drikkevand.
2.  Medlemsstaterne sikrer, at foranstaltninger, der træffes for at gennemføre dette direktiv, fuldt ud overholder forsigtighedsprincippet og på ingen måde, hverken direkte eller indirekte, medfører en forringelse af drikkevandets nuværende kvalitet eller en øget forurening af vand, der anvendes til fremstilling af drikkevand.
Ændring 53
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til at sikre, at de kompetente myndigheder foretager en vurdering af lækageniveauerne på deres område og af potentialet for forbedringer med hensyn til at reducere lækageniveauerne i drikkevandssektoren. Vurderingen tager hensyn til relevante folkesundhedsmæssige, miljømæssige, tekniske og økonomiske aspekter. Medlemsstaterne vedtager senest den 31. december 2022 nationale mål for at reducere vandleverandørernes lækageniveauer på deres område senest den 31. december 2030. Medlemsstaterne kan indføre relevante incitamenter for at sikre, at vandleverandører opfylder de nationale mål på deres område.
Ændring 54
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 b (nyt)
2b.  Hvis en kompetent myndighed med ansvar for produktion og distribution af drikkevand overdrager forvaltningen af hele eller en del af vandproduktionen eller vanddistributionsaktiviteterne til en vandleverandør, skal kontrakten mellem den kompetente myndighed og vandleverandøren angive hver parts ansvar i henhold til dette direktiv.
Ændring 55
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1
1.  Medlemsstaterne fastsætter for parametrene i bilag I de værdier, der skal gælde for drikkevand , og disse må ikke være mere lempelige end de værdier, som fastsættes deri .
1.  Medlemsstaterne fastsætter for parametrene i bilag I de værdier, der skal gælde for drikkevand.
Ændring 56
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)
1a.  De værdier, der fastsættes i overensstemmelse med stk. 1, må ikke være mindre strenge end de i bilag I, del A, B og Ba, fastsatte værdier. For så vidt angår de parametre, der er fastlagt i bilag I, del Ba, skal der kun fastsættes værdier til overvågningsformål og for at sikre, at kravene i artikel 12 opfyldes.
Ændring 57
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)
Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de stoffer og materialer samt desinfektionsprocedurer, der anvendes til desinfektion i vandforsyningssystemer, ikke forringer kvaliteten af drikkevand. Enhver forurening af drikkevand fra anvendelsen af sådanne stoffer, materialer og procedurer skal minimeres, idet der dog samtidig sikres en effektiv desinfektion.
Ændring 58
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – indledning
De parameterværdier, som er fastsat i overensstemmelse med artikel 5, for så vidt angår parametrene opført i bilag I, del A og B, skal:
De parameterværdier, som er fastsat i overensstemmelse med artikel 5, for så vidt angår parametrene opført i bilag I, del A, B og C, skal:
Ændring 59
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra c
c)  for kildevand overholdes på det sted, hvor vandet aftappes på flaske.
c)  for drikkevand aftappet på flasker eller beholdere overholdes på det sted, hvor vandet aftappes på flaske eller beholdere
Ændring 60
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra c a (nyt)
ca)  for vand, der anvendes i levnedsmiddelvirksomheder, hvor vandet leveres af en vandleverandør, overholdes på leveringsstedet i levnedsmiddelvirksomheden.
Ændring 61
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)
1a.  For vand, der er omfattet af stk. 1, litra a), anses medlemsstaterne for at have opfyldt deres forpligtelser i henhold til denne artikel, hvis det kan godtgøres, at overskridelsen af de parameterværdier, der er fastsat i artikel 5, skyldes forbrugernes fordelingsnet eller vedligeholdelsen heraf, undtagen i opprioriterede bygninger.
Ændring 62
Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra a
a)  en farevurdering af vandforekomster, som anvendes til indvinding af drikkevand, i overensstemmelse med artikel 8
a)  en farevurdering af vandforekomster eller dele af vandforekomster, som anvendes til indvinding af drikkevand, foretaget af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 8
Ændring 63
Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra b
b)  en forsyningsikkerhedsvurdering, som udføres af vandleverandører med henblik på at kontrollere kvaliteten af det vand, de leverer, i overensstemmelse med artikel 9 og bilag II, del C
b)  en forsyningsikkerhedsvurdering, som udføres af vandleverandørerne i hvert enkelt vandforsyningssystem med henblik på at sikre og kontrollere kvaliteten af det vand, de leverer, i overensstemmelse med artikel 9 og bilag II, del C
Ændring 64
Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Medlemsstaterne kan tilpasse gennemførelsen af den risikobaserede tilgang, uden at det går ud over formålet med dette direktiv om kvaliteten af drikkevand og forbrugernes sundhed, når der er særlige begrænsninger på grund af geografiske forhold såsom afsides beliggenhed eller adgang til et vandforsyningsområde.
Ændring 65
Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 b (nyt)
1b.  Medlemsstaterne sikrer en klar og passende fordeling af ansvaret mellem interessenter, som fastlægges af medlemsstaterne, for, at der anlægges en risikobaseret tilgang med hensyn til de vandforekomster, som bruges til indvinding af drikkevand, og forbrugernes fordelingsnet. En sådan fordeling af ansvarsområder skal tilpasses deres institutionelle og retlige rammer.
Ændring 66
Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2
2.  Farevurderinger skal udføres senest [3 år efter fristen for gennemførelse af dette direktiv]. De skal revideres hvert 3. år og om nødvendigt ajourføres.
2.  Farevurderinger skal udføres senest [tre år efter fristen for gennemførelse af dette direktiv]. De skal revideres hvert tredje  år, idet der tages hensyn til kravet i artikel 7 i direktiv 2000/60/EF om, at medlemsstaterne skal udpege vandforekomster, og om nødvendigt ajourføres.
Ændring 67
Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3
3.  Forsyningsikkerhedsvurderinger skal udføres af meget store og store vandleverandører senest [3 år efter fristen for gennemførelse af dette direktiv] og af små vandleverandører senest [6 år efter fristen for gennemførelse af dette direktiv]. De skal revideres med jævne mellemrum mindst hvert 6. år og om nødvendigt ajourføres.
3.  Forsyningsikkerhedsvurderinger skal udføres af vandleverandører senest [seks år efter fristen for gennemførelse af dette direktiv]. De skal revideres med jævne mellemrum mindst hvert sjette år og om nødvendigt ajourføres.
Ændring 68
Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)
3a.  I henhold til artikel 8 og 9 i dette direktiv træffer medlemsstaterne de nødvendige korrigerende foranstaltninger under de programmer og vandområdeplaner, der er fastsat i henholdsvis artikel 11 og 13 i direktiv 2000/60/EF.
Ændring 69
Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4
4.   Risikovurderinger af forbrugernes fordelingsnet skal udføres senest [3 år efter fristen for gennemførelse af dette direktiv]. De skal revideres hvert 3. år og om nødvendigt ajourføres.
4.   Risikovurderinger af forbrugernes fordelingsnet i de bygninger, der omtales i artikel 10, stk. 1, skal udføres senest [tre år efter fristen for gennemførelse af dette direktiv]. De skal revideres hvert tredje år og om nødvendigt ajourføres.
Ændring 70
Forslag til direktiv
Artikel 8 – overskrift
Farevurdering af vandforekomster, som anvendes til indvinding af drikkevand
Farevurdering, kontrol og forvaltning af vandforekomster, som anvendes til indvinding af drikkevand
Ændring 71
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – indledning
1.  Med forbehold af artikel 6 og 7 i direktiv 2000/60/EF skal medlemsstaterne sørge for, at der udføres en farevurdering for vandforekomster, som anvendes til indvinding af drikkevand, og som leverer mere end 10 m³ om dagen i gennemsnit. Farevurderingen skal omfatte følgende elementer:
1.  Med forbehold af direktiv 2000/60/EF, navnlig artikel 4 til 8, skal medlemsstaterne i samarbejde med deres kompetente myndigheder på vandområdet sørge for, at der udføres en farevurdering for vandforekomster, som anvendes til indvinding af drikkevand, og som leverer mere end 10 m³ om dagen i gennemsnit. Farevurderingen skal omfatte følgende elementer:
Ændring 72
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra a
a)  udpegning af og georeferencer for alle indvindingssteder i de vandforekomster, der er omfattet af farevurderingen
a)  udpegning af og georeferencer for alle indvindingssteder i de vandforekomster eller dele af vandforekomster, der er omfattet af farevurderingen. Da de i dette litra omhandlede oplysninger har en potentielt følsom karakter, navnlig for så vidt angår beskyttelse af folkesundheden, sikrer medlemsstaterne, at disse oplysninger beskyttes og kun videreformidles til de relevante myndigheder
Ændring 73
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra b
b)  kortlægning af beskyttelseszoner, hvis sådanne zoner er blevet oprettet i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF, og de beskyttede områder, jf. samme direktivs artikel 6
b)  kortlægning af beskyttelseszoner, hvis sådanne zoner er blevet oprettet i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF
Ændring 216
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra c
c)  udpegning af farer og mulige forureningskilder, der påvirker de vandforekomster, som er omfattet af farevurderingen. Medlemsstaterne kan til dette formål benytte vurderingen af menneskelige aktiviteters indvirkning, jf. artikel 5 i direktiv 2000/60/EF, og oplysningerne om signifikante belastninger, der indsamles i overensstemmelse med punkt 1.4 i bilag II til dette direktiv
c)  udpegning af farer og mulige forureningskilder, der påvirker de vandforekomster, som er omfattet af farevurderingen. En sådan undersøgelse og udpegning af forureningskilder skal regelmæssigt ajourføring for at afdække nye stoffer, som indvirker på mikroplast, navnlig PFAS. Medlemsstaterne kan til dette formål benytte vurderingen af menneskelige aktiviteters indvirkning, jf. artikel 5 i direktiv 2000/60/EF, og oplysningerne om signifikante belastninger, der indsamles i overensstemmelse med punkt 1.4 i bilag II til dette direktiv
Ændring 75
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra d – indledning
d)  regelmæssig kontrol af de vandforekomster, der er omfattet af risikovurderingen af relevante forurenende stoffer, som udvælges fra følgende lister:
d)  regelmæssig kontrol af de vandforekomster eller dele af vandforekomster, der er omfattet af risikovurderingen af forurenende stoffer, som er relevante for vandforsyningen og udvælges fra følgende lister:
Ændring 76
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra d – nr. iv
iv)  andre relevante forurenende stoffer, såsom mikroplast eller forurenende stoffer, der er specifikke for et vandløbsopland, som medlemsstaterne fastsætter på grundlag af vurderingen af menneskelige aktiviteters indvirkning, jf. artikel 5 i direktiv 2000/60/EF, og oplysningerne om signifikante belastninger, der indsamles i overensstemmelse med punkt 1.4 i bilag II til dette direktiv
iv)  parametre kun til kontrolformålene i bilag I, del Ca, eller andre relevante forurenende stoffer såsom mikroplast, såfremt der er fastsat en metode for måling af mikroplast i henhold til artikel 11, stk. 5b, eller forurenende stoffer, der er specifikke for et vandløbsopland, som medlemsstaterne fastsætter på grundlag af vurderingen af menneskelige aktiviteters indvirkning, jf. artikel 5 i direktiv 2000/60/EF, og oplysningerne om signifikante belastninger, der indsamles i overensstemmelse med punkt 1.4 i bilag II til dette direktiv
Ændring 77
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)
Meget små vandleverandører kan undtages fra bestemmelserne i litra a), b) og c), i dette stykke, såfremt den kompetente myndighed på forhånd har fået ajourførte dokumenterede oplysninger om de i disse litra omhandlede parametre. Denne undtagelse skal tages op til revision af den kompetente myndighed mindst hvert tredje år og ajourføres, hvis det er nødvendigt.
Ændring 217
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 3
Medlemsstaterne kan til den regelmæssige kontrol benytte den kontrol, som udføres i overensstemmelse med anden EU-lovgivning.
Medlemsstaterne kan til den regelmæssige kontrol og med henblik på at afsløre nye skadelige stoffer gennem nye undersøgelser benytte den kontrol og de undersøgelser, som udføres, og den undersøgelseskapacitet som stilles til rådighed, i overensstemmelse med anden EU-lovgivning.
Ændring 78
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3
3.  Medlemsstaterne skal oplyse de vandleverandører, der benytter den af farevurderingen omfattede vandforekomst, om resultaterne af den kontrol, der er udført i henhold til stk. 1, litra d), og kan på grundlag af disse kontrolresultater:
udgår
a)   pålægge vandleverandører at udføre supplerende kontrol eller behandling af visse parametre
b)   tillade vandleverandører at reducere kontrolhyppigheden af visse parametre, uden at være forpligtet til at foretage en forsyningssikkerhedsrisikovurdering, forudsat at de ikke er centrale parametre som defineret i bilag II, del B, punkt 1, og forudsat at ingen faktor, som med rimelighed kan forventes, sandsynligvis vil forårsage forringelse af vandets kvalitet.
Ændring 79
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4
4.  I det tilfælde, at en vandleverandør får lov at reducere kontrolhyppigheden, jf. stk. 2, litra b), skal medlemsstaterne fortsat regelmæssigt kontrollere disse parametre i den vandforekomst, der er omfattet af farevurderingen.
udgår
Ændring 80
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning
Ud fra de oplysninger, der indsamles i henhold til stk. 1 og 2, henholdsvis direktiv 2000/60/EF, skal medlemsstaterne træffe følgende foranstaltninger i samarbejde med vandleverandørerne eller sørge for, at vandleverandørerne træffer disse foranstaltninger:
Ud fra de oplysninger, der indsamles i henhold til stk. 1 og 2, henholdsvis direktiv 2000/60/EF, skal medlemsstaterne træffe følgende foranstaltninger i samarbejde med vandleverandørerne:
Ændring 178
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a
a)  forebyggende foranstaltninger med henblik på at reducere det nødvendige behandlingsniveau og beskytte vandkvaliteten, bl.a. foranstaltninger som omhandlet i artikel 11, stk. 3, litra d), i direktiv 2000/60/EF
udgår
Ændring 82
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a a (nyt)
aa)  sikre, at forurenerne i samarbejde med vandleverandørerne og andre relevante interessenter træffer forebyggende foranstaltninger for at reducere eller undgå det nødvendige behandlingsniveau og for at beskytte vandkvaliteten, herunder de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 11, stk. 3, litra d), i direktiv 2000/60/EF, samt yderligere foranstaltninger, der skønnes nødvendige på grundlag af den overvågning, der udføres i henhold til nærværende artikels stk. 1, litra d)
Ændring 83
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b
b)  afbødende foranstaltninger, der anses for nødvendige på baggrund af den udførte kontrol i henhold til stk. 1, litra d), for at udpege og sætte ind over for forureningskilden.
b)  afbødende foranstaltninger, der anses for nødvendige på baggrund af den udførte kontrol i henhold til stk. 1, litra d), for at udpege og sætte ind over for forureningskilden og undgå enhver supplerende behandling, når forebyggende foranstaltninger ikke anses for holdbare eller ikke er effektive nok til at sætte rettidigt ind over for forureningskilden
Ændring 84
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b a (nyt)
ba)  hvis foranstaltningerne i litra aa) og b) ikke anses for tilstrækkelige til at sikre en passende beskyttelse af menneskers sundhed, skal vandleverandørerne udføre supplerende overvågning af visse parametre på indvindingsstedet eller behandling, hvis det er strengt nødvendigt for at forebygge sundhedsrisici.
Ændring 85
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)
5a.  Medlemsstaterne skal oplyse de vandleverandører, der benytter den af farevurderingen omfattede vandforekomst eller dele af denne vandforekomst, om resultaterne af den kontrol, der udføres i henhold til stk. 1, litra d), og kan på grundlag af disse kontrolresultater og de oplysninger, der indsamles i henhold til stk. 1 og 2 og i henhold til direktiv 2000/60/EF:
a)  tillade vandleverandører at reducere kontrolhyppigheden af visse parametre eller antallet af kontrollerede parametre, uden at der kræves en forsyningssikkerhedsrisikovurdering, forudsat at disse parametre ikke er centrale parametre som defineret i bilag II, del B, punkt 1, og forudsat at der ikke er nogen faktorer, som med rimelighed kan forventes at forringe vandets kvalitet
b)  hvis en vandleverandør får tilladelse til at mindske kontrolhyppigheden, jf. litra a), fortsat regelmæssigt kontrollere disse parametre i den af farevurderingen omfattede vandforekomst.
Ændring 86
Forslag til direktiv
Artikel 9 – overskrift
Forsyningsrisikovurdering
Forsyningsrisikovurdering, kontrol og forvaltning
Ændring 87
Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1
Medlemsstaterne skal sørge for, at vandleverandørerne udfører en forsyningssikkerhedsrisikovurdering, der åbner mulighed for at tilpasse kontrolhyppigheden for alle parametre, som er opført i bilag I, del A og B, dog ikke centrale parametre i henhold til del B i bilag II, alt efter om de forekommer i råvandet.
Medlemsstaterne skal sørge for, at vandleverandørerne udfører en forsyningssikkerhedsrisikovurdering i henhold til bilag II, del C, der åbner mulighed for at tilpasse kontrolhyppigheden for alle parametre, som er opført i bilag I, del A, B og Ba, dog ikke centrale parametre i henhold til del B i bilag II, alt efter om de forekommer i råvandet.
Ændring 88
Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2
For disse parametre skal medlemsstaterne sørge for, at vandleverandørerne kan afvige fra de prøveudtagningshyppigheder, der er fastsat i bilag II, del B, i overensstemmelse med specifikationerne i bilag II, del C.
For disse parametre skal medlemsstaterne sørge for, at vandleverandørerne kan afvige fra de prøveudtagningshyppigheder, der er fastsat i bilag II, del B, i overensstemmelse med specifikationerne i bilag II, del C, alt efter om de forekommer i råvandet og behandlingsstrukturen.
Ændring 89
Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 3
Vandleverandørerne skal til dette formål pålægges at tage hensyn til resultaterne af den farevurdering, der udføres i overensstemmelse med artikel 8 i nærværende direktiv, og den kontrol, der udføres i medfør af artikel 7, stk. 1, og artikel 8 i direktiv 2000/60/EF.
Vandleverandørerne tager med dette for øje hensyn til resultaterne af den farevurdering, der udføres i overensstemmelse med artikel 8 i nærværende direktiv, og den kontrol, der udføres i medfør af artikel 7, stk. 1, og artikel 8 i direktiv 2000/60/EF.
Ændring 90
Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Medlemsstaterne kan undtage meget små vandleverandører fra stk. 1, forudsat at den kompetente myndighed på forhånd har fået ajourførte dokumenterede oplysninger om de relevante parametre og skønner, at der ikke er nogen risiko for menneskers sundhed som følge af sådanne undtagelser, og uden at dette berører myndighedens forpligtelser i henhold til artikel 4.
Undtagelsen skal tages op til revision af den kompetente myndighed hvert tredje år, eller hvis der påvises en ny forureningsfare i indvindingsområdet, og ajourføres, hvis det er nødvendigt.
Ændring 91
Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2
2.  Forsyningssikkerhedsrisikovurderinger skal godkendes af de kompetente myndigheder.
2.  Ansvaret for forsyningssikkerhedsrisikovurderinger påhviler de vandleverandører, der skal sikre, at de er i overensstemmelse med dette direktiv. Med henblik herpå kan vandleverandører anmode om støtte fra de kompetente myndigheder.
Medlemsstaterne kan kræve, at de kompetente myndigheder godkender eller kontrollerer vandleverandørernes forsyningssikkerhedsrisikovurderinger.
Ændring 92
Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)
2a.  På grundlag af resultaterne af den forsyningssikkerhedsrisikovurdering, der udføres i henhold til stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at vandleverandørerne iværksætter en handlingsplan, der er tilpasset de identificerede risici og står i et rimeligt forhold til vandleverandørens størrelse. En sådan vandsikkerhedsplan kan eksempelvis vedrøre de anvendte materialer, der kommer i kontakt med vandet, vandbehandlingsprodukter, eventuelle risici som følge af utætte rør eller foranstaltninger for tilpasning til aktuelle og fremtidige udfordringer såsom klimaforandringer og skal specificeres nærmere af medlemsstaterne.
Ændring 93
Forslag til direktiv
Artikel 10 – overskrift
Risikovurdering af forbrugernes fordelingsnet
Risikovurdering, kontrol og forvaltning af forbrugernes fordelingsnet
Ændring 94
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – indledning
1.  Medlemsstaterne skal sørge for, at der udføres en risikovurdering af forbrugernes fordelingsnet med følgende elementer:
1.  Medlemsstaterne skal sørge for, at der udføres en risikovurdering af forbrugernes fordelingsnet i opprioriterede bygninger med følgende elementer:
Ændring 95
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra a
a)  en vurdering af de potentielle risici i relation til forbrugernes fordelingsnet og de tilhørende produkter og materialer, og om disse påvirker vandkvaliteten på det sted, hvor det tappes fra vandhaner, som normalt benyttes til drikkevand, bl.a. om vandet leveres til offentligheden i opprioriterede bygninger
a)  en vurdering af de potentielle risici i relation til forbrugernes fordelingsnet og de tilhørende produkter og materialer, og om disse påvirker vandkvaliteten på det sted, hvor det tappes fra vandhaner, som normalt benyttes til drikkevand
Ændring 96
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra b – afsnit 1
b)  regelmæssig kontrol af de parametre, der er opført på listen i bilag I, del C, i bygninger, hvor den potentielle fare for menneskers sundhed anses for at være størst. Relevante parametre og bygninger skal udvælges med henblik på kontrol ud fra den vurdering, der udføres i henhold til litra a).
b)  regelmæssig kontrol af de parametre, der er opført på listen i bilag I, del C, i opprioriterede bygninger, hvor der er identificeret specifikke risici vedrørende vandkvaliteten i forbindelse med den vurdering, der udføres i henhold til litra a).
Ændring 97
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra b – afsnit 2
Medlemsstaterne kan med henblik på den regelmæssige kontrol, der nævnes i første afsnit, oprette en kontrolstrategi med fokus på opprioriterede bygninger
Medlemsstaterne sikrer med henblik på den regelmæssige kontrol adgang til anlæg i de opprioriterede bygninger med henblik på prøveudtagning og kan oprette en kontrolstrategi, navnlig hvad angår bakterien Legionella pneumophila
Ændring 98
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra c
c)  verifikation af, om ydeevnen for byggevarer i kontakt med drikkevand er tilstrækkelig i forhold til de væsentlige egenskaber i forbindelse med de grundlæggende krav til bygværker, der er specificeret i punkt 3, litra e), i bilag I til forordning (EU) nr. 305/2011.
c)  verifikation af, om ydeevnen for varer og materialer i kontakt med drikkevand er tilstrækkelig i forhold til de væsentlige egenskaber i forbindelse med beskyttelsen af menneskers sundhed.
Ændring 99
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra c a (nyt)
ca)  kontrol af, om de anvendte materialer er egnede til kontakt med drikkevand, og om kravene i artikel 11 er opfyldt.
Ændring 100
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2
2.  Finder en medlemsstat på grund af den vurdering, der udføres i henhold til stk. 1, litra a), at forbrugernes fordelingsnet eller de anvendte produkter og materialer indebærer en risiko for menneskers sundhed, eller at den udførte kontrol, jf. stk. 1, litra b), godtgør, at parameterværdierne i bilag I, del C, ikke opfyldes, skal medlemsstaterne:
2.  Finder en medlemsstat på grund af den vurdering, der udføres i henhold til stk. 1, litra a), at forbrugernes fordelingsnet i opprioriterede bygninger eller de anvendte produkter og materialer indebærer en risiko for menneskers sundhed, eller at den udførte kontrol, jf. stk. 1, litra b), godtgør, at parameterværdierne i bilag I, del C, ikke opfyldes, skal medlemsstaterne træffe egnede foranstaltninger for at eliminere eller mindske risikoen for overskridelse af de parameterværdier, der er fastlagt i bilag I, del C.
a)  træffe egnede foranstaltninger for at eliminere eller mindske risikoen for manglende overholdelse af de parameterværdier, der er fastlagt i bilag I, del C
b)  træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sørge for, at migrationen af stoffer eller kemiske stoffer fra byggevarer, der benyttes til fremstilling eller distribution af drikkevand, hverken direkte eller indirekte bringer menneskers sundhed i fare
c)  træffe andre foranstaltninger, såsom passende behandlingsteknikker, i samarbejde med vandleverandører med henblik på at ændre vandets sammensætning eller egenskaber inden levering, for derigennem at eliminere eller mindske risikoen for manglende overholdelse af parameterværdierne efter levering
d)  på behørig vis oplyse og rådgive forbrugere om betingelser for forbrug og brug af vandet og om mulige foranstaltninger for at undgå, at risikoen genopstår
e)  tilrettelægge uddannelse af blikkenslagere og andre fagfolk, der beskæftiger sig med forbrugeres fordelingsnet og installation af byggevarer
f)  for Legionellas vedkommende sørge for, at effektive kontrol- og forvaltningsforanstaltninger er indført for at forebygge og sætte ind over for eventuelle sygdomsudbrud.
Ændring 101
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Med henblik på at mindske risici i forbindelse med intern fordeling i alle forbrugernes fordelingsnet skal medlemsstaterne:
a)  tilskynde ejere af offentlige og private bygninger til at udføre en risikovurdering af forbrugernes fordelingsnet
b)  informere forbrugere og ejere af offentlige og private bygninger om foranstaltninger, der har til formål at eliminere eller mindske risikoen for manglende overholdelse af kvalitetsstandarder for drikkevand på grund af forbrugernes forsyningsnet
c)  på behørig vis oplyse og rådgive forbrugere om betingelser for forbrug og brug af vandet og om mulige foranstaltninger for at undgå, at risikoen genopstår
d)  fremme uddannelse af blikkenslagere og andre fagfolk, der beskæftiger sig med forbrugernes fordelingsnet og installation af produkter og materialer i kontakt med vand, og
e)  for bakterien Legionellas, og navnlig Legionella pneumophilas, vedkommende sørge for, at der er truffet effektive kontrol- og forvaltningsforanstaltninger, som er tilpasset risikoen, med henblik på at forebygge og imødegå eventuelle sygdomsudbrud.
Ændring 102
Forslag til direktiv
Artikel 10 a (ny)
Artikel 10a
Minimumskrav til hygiejne for produkter, stoffer og materialer i kontakt med drikkevand
1.   Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de stoffer og materialer, der anvendes til fremstilling af alle nye produkter, der er i kontakt med drikkevand, markedsføres og anvendes til indvinding, behandling eller fordeling, eller at forureninger i forbindelse med sådanne stoffer:
a)  ikke direkte eller indirekte forringer beskyttelsen af menneskers sundhed i henhold til dette direktiv
b)  ikke berører drikkevandets lugt og smag
c)  ikke er til stede i drikkevandet ved en koncentration på over det niveau, der er nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de anvendes, og
d)  ikke fremmer bakteriefloraen.
2.   Med henblik på at sikre en ensartet anvendelse af stk. 1 vedtager Kommissionen senest den ... [tre år efter dette direktivs ikrafttræden] delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 19 for at supplere dette direktiv ved at fastlægge minimumskrav til hygiejne og listen over stoffer, der anvendes til fremstilling af materialer i kontakt med drikkevand og er godkendt i Unionen, herunder specifikke migrationsgrænser og særlige brugsbetingelser, hvor det er relevant. Kommissionen reviderer og ajourfører denne liste regelmæssigt i overensstemmelse med de nyeste videnskabelige fremskridt og den teknologiske udvikling.
3.  For at støtte Kommissionen ved vedtagelse og ændring af delegerede retsakter i henhold til stk. 2 oprettes der et stående udvalg bestående af repræsentanter udpeget af medlemsstaterne, som kan anmode om bistand fra eksperter eller rådgivere.
4.  Materialer i kontakt med drikkevand, der er omfattet af anden EU-lovgivning, f.eks. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/20111a, skal overholde kravene i denne artikels stk. 1 og 2.
______________
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF (EUT L 88 af 4.4.2011, s. 5).
Ændring 103
Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1
1.  Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre regelmæssig kontrol af drikkevandskvaliteten for at kontrollere, at det vand, der stilles til rådighed for forbrugerne, opfylder kravene i dette direktiv og især de parameterværdier, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 5. Prøver skal udtages, så de er repræsentative for kvaliteten af det vand, der forbruges i løbet af hele året. Herudover træffer medlemsstaterne alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at effektiviteten af desinfektionen kontrolleres i de tilfælde, hvor desinfektion er en del af fremstillingen eller distributionen af drikkevand, og at eventuel forurening fra biprodukter fra desinfektionen holdes så lav som muligt, uden at det går ud over desinfektionen.
1.  Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre regelmæssig kontrol af drikkevandskvaliteten for at kontrollere, at den opfylder kravene i dette direktiv og især de parameterværdier, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 5. Prøver skal udtages, så de er repræsentative for kvaliteten af det vand, der forbruges i løbet af hele året. Herudover træffer medlemsstaterne alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at effektiviteten af desinfektionen kontrolleres i de tilfælde, hvor desinfektion er en del af fremstillingen eller distributionen af drikkevand, og at eventuel forurening fra biprodukter fra desinfektionen holdes så lav som muligt, uden at det går ud over desinfektionen.
Ændring 104
Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 a (nyt)
5a.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen resultaterne af den kontrol, der udføres af de i bilag I, del Ca, opførte parametre, senest den ... [tre år efter dette direktivs ikrafttræden] og derefter én gang om året.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 19 for at supplere dette direktiv ved at ajourføre listen over de stoffer, der skal kontrolleres, i bilag I, del Ca. Kommissionen kan beslutte at tilføje stoffer, hvor der er en risiko for, at sådanne stoffer forekommer i drikkevand, og de udgør en potentiel risiko for menneskers sundhed, men med hensyn til hvilke der mangler videnskabelige beviser for, at de udgør en risiko for menneskers sundhed. Til dette formål baserer Kommissionen sig især på WHO's videnskabelige forskning. Tilføjelse af ethvert nyt stof skal behørigt begrundes i henhold til dette direktivs artikel 1.
Ændring 105
Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 b (nyt)
5b.  Senest den ... [et år efter dette direktivs ikrafttræden] vedtager Kommissionen delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 19 for at supplere dette direktiv ved at fastlægge en metode til måling af mikroplast, jf. listen i bilag I, del Ca.
Ændring 106
Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1
1.  Medlemsstaterne sørger for, at der ved ethvert tilfælde af manglende overholdelse af de parameterværdier, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 5, straks foretages en undersøgelse med henblik på at påvise årsagen hertil.
1.  Medlemsstaterne sørger for, at der ved ethvert tilfælde af manglende overholdelse af de parameterværdier, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 5 på stedet, hvor kravene skal overholdes, som omhandlet i artikel 6, straks foretages en undersøgelse med henblik på at påvise årsagen hertil.
Ændring 107
Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 2
I tilfælde af manglende overholdelse af de parameterværdier, der er fastsat i bilag I, del C, skal de udbedrende foranstaltninger omfatte de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 10, stk. 2, litra a) til f).
I tilfælde af manglende overholdelse af de parameterværdier, der er fastsat i bilag I, del C, skal de udbedrende foranstaltninger omfatte de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 10, stk. 2a.
Ændring 108
Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 2
Medlemsstaterne skal automatisk betragte manglende opfyldelse af minimumskravene til de parameterværdier, der er fastsat i bilag I, del A og B, som en potentiel fare for menneskers sundhed.
Medlemsstaterne skal betragte en manglende opfyldelse af minimumskravene til de parameterværdier, der er fastsat i bilag I, del A og B, som en potentiel fare for menneskers sundhed, undtagen hvis de kompetente myndigheder vurderer, at overskridelsen af parameterværdien er ubetydelig.
Ændring 109
Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4 – indledning
4.  I de tilfælde, der beskrives i stk. 2 og 3, skal medlemsstaterne hurtigst muligt træffe alle følgende foranstaltninger:
4.  I de tilfælde, der beskrives i stk. 2 og 3, hvor overskridelsen af parameterværdierne betragtes som en potentiel fare for menneskers sundhed, skal medlemsstaterne hurtigst muligt træffe alle følgende foranstaltninger:
Ændring 110
Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)
De i litra a), b) og c) omhandlede foranstaltninger træffes i samarbejde med den pågældende vandleverandør.
Ændring 111
Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5
5.  De kompetente myndigheder eller andre relevante organer afgør, hvilke foranstaltninger der skal træffes i henhold til stk. 3, idet de også tager hensyn til den mulige sundhedsfare ved at afbryde drikkevandsforsyningen eller begrænse brugen af drikkevand.
5.  Hvor overskridelsen konstateres ved det sted, hvor kravene skal overholdes, afgør de kompetente myndigheder eller andre relevante organer, hvilke foranstaltninger der skal træffes i henhold til stk. 3, idet de også tager hensyn til den mulige sundhedsfare ved at afbryde drikkevandsforsyningen eller begrænse brugen af drikkevand.
Ændring 112
Forslag til direktiv
Artikel 12 a (ny)
Artikel 12a
Dispensationer
1.  Medlemsstaterne kan dispensere fra de parameterværdier, der er fastsat i bilag I, del B, eller som er fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, inden for en maksimal værdi, som de fastlægger, forudsat at disse dispensationer ikke indebærer en potentiel fare for menneskers sundhed, og forudsat at drikkevandsforsyningen i det pågældende område ikke kan opretholdes på nogen anden rimelig måde. Sådanne dispensationer er begrænset til følgende tilfælde:
a)  et nyt vandforsyningsområde
b)  en ny kilde til forurening, der påvises i et vandforsyningsområde, eller nyligt afprøvede eller påviste parametre.
Dispensationer skal gælde så kort tid som muligt og ikke længere end tre år. Inden dispensationen udløber, skal medlemsstaterne foretage en revision for at fastslå, om der er gjort tilstrækkelige fremskridt.
Under ekstraordinære omstændigheder kan en medlemsstat indrømme endnu en dispensation for så vidt angår første afsnit, litra a) og b). Hvis en medlemsstat ønsker at give endnu en dispensation, skal den sende revisionen samt en begrundelse for sin beslutning om den anden dispensation til Kommissionen. Denne anden dispensation må ikke gælde længere end tre år.
2.  Enhver dispensation, der indrømmes i henhold til stk. 1, skal indeholde følgende oplysninger:
a)  årsagen til dispensationen
b)  den pågældende parameter, tidligere relevante kontrolresultater og den højeste tilladte værdi i henhold til dispensationen
c)  det geografiske område, mængden af vand, der leveres pr. dag, den berørte befolkning, og om der er nogen relevant levnedsmiddelvirksomhed, der påvirkes
d)  en passende kontrolplan, om nødvendigt med øget kontrolhyppighed
e)  et sammendrag af planen for de nødvendige udbedrende foranstaltninger, herunder en tidsplan for arbejdet og et skøn over omkostningerne og bestemmelserne om revision, og
f)  den nødvendige varighed af dispensationen.
3.  Finder de kompetente myndigheder, at overskridelsen af parameterværdien er ubetydelig, og at udbedrende foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, kan afhjælpe problemet inden for 30 dage, behøver oplysningerne i stk. 2 i nærværende artikel ikke angives i dispensationen.
I så fald skal de kompetente myndigheder eller andre relevante organer for dispensationen kun fastsætte den højeste tilladte værdi for den pågældende parameter og tidsfristen for afhjælpning af problemet.
4.  Stk. 3 kan ikke længere anvendes, hvis den samme parameterværdi for en given vandforsyning i løbet af de foregående 12 måneder er blevet overskredet i mere end 30 dage sammenlagt.
5.  Medlemsstater, som anvender de dispensationer, der er hjemlet i denne artikel, skal sørge for, at den befolkning, der berøres af dispensationen, straks informeres på passende vis om dispensationen og om betingelserne i forbindelse hermed. Derudover sørger medlemsstaterne om nødvendigt for at vejlede bestemte befolkningsgrupper, for hvilke dispensationen kan indebære en særlig risiko.
De i første afsnit omtalte forpligtelser gælder ikke for de i stk. 3 omhandlede forhold, medmindre de kompetente myndigheder bestemmer andet.
6.  Bortset fra dispensationer, der gives i overensstemmelse med stk. 3, giver medlemsstaterne inden for to måneder Kommissionen meddelelse om enhver dispensation, der vedrører en vandforsyning på mere end 1 000 m³ pr. dag i gennemsnit eller forsyner en befolkning på mere end 5 000 personer, og videregiver de i stk. 2 omhandlede oplysninger.
7.  Denne artikel gælder ikke for drikkevand, der udbydes til salg i flasker eller anden emballage.
Ændring 113+165+191+208+166+192+169+195+170+196+197+220
Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1
1.  Med forbehold af artikel 9 i direktiv 2000/60/EF skal medlemsstaterne træffe alle nødvendige foranstaltninger til at forbedre adgangen for alle til drikkevand og fremme brugen heraf på deres område. Dette skal omfatte alle følgende foranstaltninger:
1.  Med forbehold af artikel 9 i direktiv 2000/60/EF samt nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet og under hensyntagen til de lokale og regionale perspektiver og betingelser for vanddistribution skal medlemsstaterne træffe alle nødvendige foranstaltninger til at forbedre den universelle adgang for alle til drikkevand og fremme brugen heraf på deres område.
a)  udpegning af mennesker uden adgang til drikkevand og årsager til den manglende adgang (eksempelvis det forhold, at de tilhører en sårbar og marginaliseret befolkningsgruppe), vurdering af mulighederne for at forbedre disse menneskers adgang og oplyse dem om mulighederne for at tilslutte sig fordelingsnettet eller om alternative midler til at få adgang til vandet
a)   udpegning af mennesker uden adgang eller med begrænset adgang til drikkevand, herunder sårbare og marginaliserede grupper, og årsager til den manglende adgang, vurdering af mulighederne for og iværksættelse af foranstaltninger til at forbedre disse menneskers adgang og oplyse dem om mulighederne for at tilslutte sig fordelingsnettet eller om alternative midler til at få adgang til vandet.
aa)   sikring af den offentlige drikkevandsforsyning
b)   etablering og vedligeholdelse af udstyr udendørs og indendørs med henblik på at give gratis adgang til drikkevand i det offentlige rum
b)  etablering og vedligeholdelse af udstyr udendørs og indendørs, herunder påfyldningssteder, med henblik på at give gratis adgang til drikkevand i det offentlige rum, navnlig i områder med mange mennesker. Dette skal ske, når det er teknisk muligt, på en måde, der står i et rimeligt forhold til behovet for sådanne foranstaltninger, og under hensyntagen til særlige lokale forhold såsom klima og geografi
c)  fremme anvendelsen af drikkevand ved at:
c)  fremme anvendelsen af drikkevand ved at:
i)  iværksætte informationskampagner om kvaliteten af vandet
i)  iværksætte informationskampagner om den høje kvalitet af postevand og øge bevidstheden om det nærmeste udpegede påfyldningssted
ia)  iværksætte kampagner, der tilskynder offentligheden til at bruge genanvendelige vandflasker, og iværksætte initiativer, der øger bevidstheden om placeringen af påfyldningssteder
ii)  tilskynde til at levere vandet i forvaltninger og offentlige bygninger
ii)  sikre, at vandet leveres gratis i forvaltninger og offentlige bygninger samt modvirke brugen af vand i engangsflasker eller engangsbeholdere samme steder
iii)  tilskynde til, at drikkevand stilles til rådighed uden beregning i restauranter, kantiner og i forbindelse med catering.
iii)  tilskynde til at drikkevand stilles til rådighed gratis eller mod et lavt servicegebyr for kunder i restauranter, kantiner og i forbindelse med catering.
Ændring 114
Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1
Ud fra de oplysninger, som indsamles i henhold til stk. 1, litra a), skal medlemsstaterne træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sørge for, at sårbare og marginaliserede befolkningsgrupper har adgang til drikkevand.
Ud fra de oplysninger, som indsamles i henhold til stk. 1, litra a), skal medlemsstaterne træffe de foranstaltninger, de finder nødvendige og passende for at sørge for, at sårbare og marginaliserede befolkningsgrupper har adgang til drikkevand.
Ændring 173+199+209
Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)
2a.   I tilfælde, hvor forpligtelser i henhold til denne artikel påhviler lokale offentlige myndigheder i henhold til national ret, sikrer medlemsstaterne, at disse myndigheder har de nødvendige midler og ressourcer til at sikre adgang til drikkevand, og at eventuelle foranstaltninger i den henseende står i et rimeligt forhold til det pågældende distributionsnets kapacitet og størrelse.
Ændring 174+200+210
Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 b (nyt)
2b.   Under hensyntagen til de oplysninger, der indsamles i henhold til artikel 15, stk. 1, litra a), skal Kommissionen samarbejde med medlemsstaterne og Den Europæiske Investeringsbank om at støtte kommunale myndigheder i Unionen, der ikke har den nødvendige kapital, til at få adgang til teknisk bistand, disponible EU-midler og langfristede lån med en præferentiel rentesats, især med henblik på at vedligeholde og forny vandinfrastruktur for at sikre levering af vand af høj kvalitet og udbrede vand- og sanitetsforsyningstjenester til sårbare og marginaliserede befolkningsgrupper.
Ændring 116
Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1
1.  Medlemsstaterne skal sørge for, at tilstrækkelige og aktuelle oplysninger om kvaliteten af drikkevand står til rådighed online for alle personer, som der leveres til, i overensstemmelse med bilag IV.
1.  Medlemsstaterne skal sørge for, at tilstrækkelige, aktuelle og ajourførte oplysninger om kvaliteten af drikkevand står til rådighed online eller på en anden brugervenlig måde for alle personer, som der leveres til, i overensstemmelse med bilag IV og under overholdelse af gældende databeskyttelsesregler.
Ændring 117
Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning
Medlemsstaterne skal sørge for, at alle personer, som der leveres til, regelmæssigt og mindst en gang om året på hensigtsmæssig vis (f.eks. på deres faktura eller intelligente applikationer) uopfordret modtager følgende oplysninger:
Medlemsstaterne skal sørge for, at alle personer, som der leveres til, regelmæssigt og mindst en gang om året på en hensigtsmæssig og let tilgængelig måde (f.eks. på deres faktura eller intelligente applikationer), som fastsættes af de kompetente myndigheder, modtager følgende oplysninger:
Ændring 118
Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra a – indledning
a)  oplysninger om omkostningsstrukturen for den takst, som opkræves pr. kubikmeter drikkevand inklusive faste og variable omkostninger, idet der som minimum fremlægges omkostninger i relation til følgende elementer:
a)  såfremt omkostningerne inddrives gennem et tarifsystem, oplysninger om omkostningsstrukturen for den takst, som opkræves pr. kubikmeter drikkevand inklusive fordelingen af faste og variable omkostninger:
Ændring 119
Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra a – nr. i
i)  foranstaltninger truffet af vandleverandørerne med henblik på farevurderingen i henhold til artikel 8, stk. 5
udgår
Ændring 120
Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra a – nr. ii
ii)  behandling og distribution af drikkevand
udgår
Ændring 121
Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra a – nr. iii
iii)  spildevandsopsamling og -rensning
udgår
Ændring 122
Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra a – nr. iv
iv)  trufne foranstaltninger ifølge artikel 13 i de tilfælde, hvor vandleverandørerne har truffet sådanne foranstaltninger
udgår
Ændring 123
Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a a (nyt)
aa)  oplysninger om kvaliteten af drikkevand, herunder indikatorparametre
Ændring 124
Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b
b)  prisen for leveret drikkevand pr. liter og kubikmeter
b)  såfremt omkostningerne inddrives gennem et tarifsystem, prisen for leveringen af drikkevand pr. kubikmeter, og den fakturerede pris pr. liter vand; hvis omkostningerne ikke inddrives gennem et tarifsystem, de samlede årlige omkostninger, der afholdes af vandsystemet for at sikre overholdelsen af dette direktiv, ledsaget af baggrundsoplysninger og relevant information om, hvordan vandet leveres til området
Ændring 125
Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b a (nyt)
ba)   behandling og distribution af drikkevand
Ændring 126
Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c
c)  husholdningens forbrug mindst for hvert år eller pr. faktureringsperiode, sammen med udviklingstendensen i det årlige forbrug
c)  husstandens forbrug mindst for hvert år eller pr. faktureringsperiode, sammen med udviklingstendensen i husstandens forbrug, hvis det er teknisk muligt, og kun hvis disse oplysninger er tilgængelige for vandleverandøren
Ændring 127
Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d
d)  sammenligninger af husstandens årlige vandforbrug med et gennemsnitligt forbrug for en husstand i samme kategori
d)  sammenligninger af husstandens årlige vandforbrug med et gennemsnitligt forbrug for en husstand, når det er muligt i overensstemmelse med litra c)
Ændring 128
Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 2
Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der præciserer formatet af og metoden til at fremlægge de oplysninger, der skal afgives i henhold til første afsnit. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 20, stk. 2.
Medlemsstaterne fastlægger en klar ansvarsfordeling med hensyn til videregivelse af oplysninger i henhold til første afsnit mellem vandleverandører, interessenter og kompetente lokale organer. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 19 for at supplere dette direktiv ved at præcisere formatet af og metoden til at fremlægge de oplysninger, der skal afgives i henhold til første afsnit.
Ændring 129
Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d
d)  etablere og efterfølgende hvert år ajourføre et datasæt indeholdende oplysninger om drikkevandsrelaterede hændelser, som – uanset om parameterværdierne er overholdt – har medført, at menneskers sundhed potentielt har været udsat for fare, og som varede mere end 10 på hinanden følgende dage og berørte mindst 1 000 personer, tillige med årsagerne til disse hændelser og de udbedrende foranstaltninger, der er truffet i overensstemmelse med artikel 12.
d)  etablere og efterfølgende hvert år ajourføre et datasæt indeholdende oplysninger om drikkevandsrelaterede hændelser, som – uanset om parameterværdierne er overholdt – har medført, at menneskers sundhed potentielt har været udsat for risiko, og som varede mere end 10 på hinanden følgende dage og berørte mindst 1 000 personer, tillige med årsagerne til disse hændelser og de udbedrende foranstaltninger, der er truffet i overensstemmelse med artikel 12.
Ændring 130
Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 1
4.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der præciserer formatet af og metoden til at fremlægge de oplysninger, der skal afgives i henhold til stk. 1 og 3, herunder udførlige krav angående indikatorer, de EU-dækkende oversigtskort og medlemsstaternes oversigtsrapporter som omhandlet i stk. 3.
4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 19 for at supplere dette direktiv ved at præcisere formatet af og metoden til at fremlægge de oplysninger, der skal afgives i henhold til stk. 1 og 3, herunder udførlige krav angående indikatorer, de EU-dækkende oversigtskort og medlemsstaternes oversigtsrapporter som omhandlet i stk. 3.
Ændring 131
Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 2
De i første afsnit omhandlede gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 20, stk. 2.
udgår
Ændring 132
Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – litra b
b)  bestemmelser vedrørende adgang til vand, der er fastsat i artikel 13
b)  bestemmelser vedrørende adgang til vand, der er fastsat i artikel 13, og den andel af befolkningen, der ikke har adgang til vand
Ændring 133
Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – litra c
c)  bestemmelser om de oplysninger, der gives til offentligheden i henhold til artikel 14 og bilag IV.
c)  bestemmelser om de oplysninger, der gives til offentligheden i henhold til artikel 14 og bilag IV, herunder en brugervenlig oversigt på EU-plan med de oplysninger, der er indeholdt i listen i bilag IV, punkt 7.
Ændring 134
Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)
2a.   Kommissionen forelægger senest den ... [fem år efter den seneste frist for at gennemføre dette direktiv] – og derefter når det er hensigtsmæssigt – Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om den potentielle fare for drikkevandskilder som følge af mikroplast, lægemidler og, hvis det er relevant, andre nye forurenende stoffer samt om de hermed forbundne sundhedsrisici. Kommissionen tillægges beføjelser til om nødvendigt at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 19 for at supplere dette direktiv ved at fastsætte grænseværdier for mikroplast, lægemidler og andre nye forurenende stoffer i drikkevandet.
Ændring 135
Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)
2a.   Senest den ... [fem år efter dette direktivs ikrafttræden] vurderer Kommissionen om artikel 10a har ført til en tilstrækkelig grad af harmonisering af hygiejnekravene til materialer og produkter, der er i kontakt med drikkevand, og træffer om nødvendigt passende yderligere foranstaltninger.
Ændring 136
Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2
2.  Dispensationer, som medlemsstaterne har indrømmet i medfør af artikel 9 i direktiv 98/83/EF, og som stadig gælder den [fristen for nærværende direktivs gennemførelse], skal fortsat finde anvendelse, indtil de udløber. De kan ikke forlænges yderligere.
2.  Dispensationer, som medlemsstaterne har indrømmet i medfør af artikel 9 i direktiv 98/83/EF, og som stadig gælder den [fristen for nærværende direktivs gennemførelse], skal fortsat finde anvendelse, indtil de udløber.
Ændring 179
Forslag til direktiv
Bilag I – del A – tabel

Kommissionens forslag

Parameter

Parameterværdi

Enhed

Clostridium perfringens sporer

0

Antal/100 ml

Coliforme bakterier

0

Antal/100 ml

Enterokokker

0

Antal/100 ml

Escherichia coli (E. coli)

0

Antal/100 ml

Kimtalsbestemmelser (HPC) 22°

Ingen unormal ændring

 

Somatiske colifager

0

Antal/100 ml

Turbiditet

< 1

NTU

Ændring

Parameter

Parameterværdi

Parameter

Clostridium perfringens sporer

0

Antal/100 ml

Enterokokker

0

Antal/100 ml

Escherichia coli (E. coli)

0

Antal/100 ml

Somatiske colifager

0

Antal/100 ml

Bemærkning

Parametrene i denne del finder ikke anvendelse på kilde- og mineralvand i overensstemmelse med direktiv 2009/54/EF.

Ændring 138+180
Forslag til direktiv
Bilag I – del B – tabel

Kommissionens forslag

Kemiske parametre

Parameter

Parameterværdi

Enhed

Bemærkninger

Acrylamid

0,10

μg/l

Parameterværdien henviser til restkoncentrationen af monomerer i vandet beregnet efter specifikationerne for den maksimale migration fra den tilsvarende polymer i kontakt med vandet.

Antimon

5,0

μg/l

 

Arsen

10

μg/l

 

Benzen

1,0

μg/l

 

Benzo(a)pyren

0 010

μg/l

 

Beta-estradiol (50-28-2)

0 001

μg/l

 

Bisphenol A

0,01

μg/l

 

Bor

1,0

mg/l

 

Bromat

10

μg/l

 

Cadmium

5,0

μg/l

 

Chlorat

0,25

mg/l

 

Chlorit

0,25

mg/l

 

Chrom

25

μg/l

Denne værdi skal overholdes senest [10 år efter dette direktivs ikrafttræden]. Parameterværdien for chrom indtil denne frist er 50 μg/l.

Kobber

2,0

mg/l

 

Cyanid

50

μg/l

 

1,2-dichlorethan

3,0

μg/l

 

Epichlorhydrin

0,10

μg/l

Parameterværdien henviser til restkoncentrationen af monomerer i vandet beregnet efter specifikationerne for den maksimale migration fra den tilsvarende polymer i kontakt med vandet.

Fluorid

1,5

mg/l

 

Halogenerede eddikesyrer (HAA)

80

μg/l

Summen af de følgende ni repræsentative stoffer: monochlor-, dichlor- og trichlorethansyre, mono- og dibromethansyre, bromchlorethansyre, bromdichlorethansyre, dibromchlorethansyre og tribromethansyre.

Bly

5

μg/l

Denne værdi skal overholdes senest [10 år efter dette direktivs ikrafttræden]. Parameterværdien for bly indtil denne frist er 10 μg/l.

Kviksølv

1,0

μg/l

 

Microcystin-LR

10

μg/l

 

Nikkel

20

μg/l

 

Nitrat

50

mg/l

Medlemsstaterne sikrer, at [nitrat]/50 + [nitrit]/3 ≤ 1, idet de skarpe parenteser står for koncentrationer i mg/l for nitrat (NO3) og for nitrit (NO2), overholdes, og at værdien 0,10 mg/l for nitrit overholdes ved afgang fra vandværk.

Nitrit

0,50

mg/l

Medlemsstaterne sikrer, at [nitrat]/50 + [nitrit]/3 ≤ 1, idet de skarpe parenteser står for koncentrationer i mg/l for nitrat (NO3) og for nitrit (NO2), overholdes, og at værdien 0,10 mg/l for nitrit overholdes ved afgang fra vandværk.

Nonylphenol

0,3

μg/l

 

Pesticider

0,10

μg/l

Ved "pesticider" forstås:

 

 

 

organiske insekticider

 

 

 

organiske herbicider

 

 

 

organiske fungicider

 

 

 

organiske nematocider

 

 

 

organiske acaricider

 

 

 

organiske algicider

 

 

 

organiske rodenticider

 

 

 

organiske slimicider

 

 

 

lignende produkter (bl.a. vækstregulatorer) og deres relevante metabolitter , jf. definitionen i artikel 3, nr. 32), i forordning (EF) nr. 1107/20091.

 

 

 

Parameterværdien gælder for hvert enkelt pesticid.

 

 

 

Parameterværdien for aldrin, dieldrin, heptachlor og heptachlorepoxid er 0,030 μg/l.

Pesticider — i alt

0,50

μg/l

"Pesticider — i alt" er lig med summen af alle individuelle pesticider, jf. definitionen i den foregående række, som påvises og kvantificeres under kontrolproceduren.

PFAS

0,10

μg/l

Ved "PFAS" forstås hvert individuelt per- og polyfluoralkylstof (kemisk formel: CnF2n+1−R).

PFAS — I alt

0,50

μg/l

Ved "PFAS — I alt" forstås summen af individuelle per- og polyfluoralkylstoffer (kemisk formel: CnF2n+1−R).

Polycykliske aromatiske carbonhydrider

0,10

μg/l

Summen af koncentrationerne af følgende angivne forbindelser: benz(b)fluoranthen, benz(k)fluoranthen, benz(ghi)perylen og indeno(1,2,3-cd)pyren.

Selen

10

μg/l

 

Tetrachlorethen og Trichlorethen

10

μg/l

Summen af koncentrationerne af de angivne parametre

Trihalomethaner — i alt

100

μg/l

Medlemsstaterne skal, når det er muligt uden at desinfektion påvirkes heraf, tilstræbe en lavere værdi.

 

 

 

Summen af koncentrationerne af følgende angivne forbindelser: chloroform, bromoform, dibromchlormethan og bromdichlormethan.

Uran

30

μg/l

 

Vinylchlorid

0,50

μg/l

Parameterværdien henviser til restkoncentrationen af monomerer i vandet beregnet efter specifikationerne for den maksimale migration fra den tilsvarende polymer i kontakt med vandet.

__________________

1.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

Ændring

Kemiske parametre

Parameter

Parameterværdi

Enhed

Bemærkninger

Acrylamid

0,10

μg/l

Parameterværdien henviser til restkoncentrationen af monomerer i vandet beregnet efter specifikationerne for den maksimale migration fra den tilsvarende polymer i kontakt med vandet.

Antimon

5,0

μg/l

 

Arsen

10

μg/l

 

Benzen

1,0

μg/l

 

Benzo(a)pyren

0,010

μg/l

 

Beta-estradiol (50-28-2)

0,001

μg/l

 

Bisphenol A

0,1

μg/l

 

Bor

1,5

mg/l

 

Bromat

10

μg/l

 

Cadmium

5,0

μg/l

 

Chlorat

0,25

mg/l

 

Chlorit

0,25

mg/l

 

Chrom

25

μg/l

Denne værdi skal overholdes senest [10 år efter dette direktivs ikrafttræden]. Parameterværdien for chrom indtil denne frist er 50 μg/l.

Kobber

2,0

mg/l

 

Cyanid

50

μg/l

 

1,2-dichlorethan

3,0

μg/l

 

Epichlorhydrin

0,10

μg/l

Parameterværdien henviser til restkoncentrationen af monomerer i vandet beregnet efter specifikationerne for den maksimale migration fra den tilsvarende polymer i kontakt med vandet.

Fluorid

1,5

mg/l

 

Halogenerede eddikesyrer (HAA)

80

μg/l

Summen af de følgende ni repræsentative stoffer: monochlor-, dichlor- og trichlorethansyre, mono- og dibromethansyre, bromchlorethansyre, bromdichlorethansyre, dibromchlorethansyre og tribromethansyre.

Bly

5

μg/l

Denne værdi skal overholdes senest [10 år efter dette direktivs ikrafttræden]. Parameterværdien for bly indtil denne frist er 10 μg/l.

Kviksølv

1,0

μg/l

 

Microcystin-LR

10

μg/l

 

Nikkel

20

μg/l

 

Nitrat

50

mg/l

Medlemsstaterne sikrer, at [nitrat]/50 + [nitrit]/3 ≤ 1, idet de skarpe parenteser står for koncentrationer i mg/l for nitrat (NO3) og for nitrit (NO2), overholdes, og at værdien 0,10 mg/l for nitrit overholdes ved afgang fra vandværk.

Nitrit

0,50

mg/l

Medlemsstaterne sikrer, at [nitrat]/50 + [nitrit]/3 ≤ 1, idet de skarpe parenteser står for koncentrationer i mg/l for nitrat (NO3) og for nitrit (NO2), overholdes, og at værdien 0,10 mg/l for nitrit overholdes ved afgang fra vandværk.

Nonylphenol

0,3

μg/l

 

Pesticider

0,10

μg/l

Ved "pesticider" forstås:

 

 

 

organiske insekticider

 

 

 

organiske herbicider

 

 

 

organiske fungicider

 

 

 

organiske nematocider

 

 

 

organiske acaricider

 

 

 

organiske algicider

 

 

 

organiske rodenticider

 

 

 

organiske slimicider

 

 

 

lignende produkter (bl.a. vækstregulatorer) og deres relevante metabolitter , jf. definitionen i artikel 3, nr. 32), i forordning (EF) nr. 1107/20091.

 

 

 

Parameterværdien gælder for hvert enkelt pesticid.

 

 

 

Parameterværdien for aldrin, dieldrin, heptachlor og heptachlorepoxid er 0,030 μg/l.

Pesticider — i alt

0,50

μg/l

"Pesticider — i alt" er lig med summen af alle individuelle pesticider, jf. definitionen i den foregående række, som påvises og kvantificeres under kontrolproceduren.

PFAS

0,10

μg/l

Ved "PFAS" forstås hvert individuelt per- og polyfluoralkylstof (kemisk formel: CnF2n+1−R).

 

 

 

Formlen skal også indføre en sondring mellem "langkædede" og "kortkædede" PFAS. Dette direktiv finder kun anvendelse på "langkædede" PFAS.

 

 

 

Parameterværdien for individuelle PFAS-stoffer finder kun anvendelse på de PFAS-stoffer, der sandsynligvis er til stede, og som er sundhedsfarlige, i overensstemmelse med den farevurdering, der er omhandlet i artikel 8 i dette direktiv.

PFAS — i alt

0,50

μg/l

Ved "PFAS — i alt" forstås summen af individuelle per- og polyfluoralkylstoffer (kemisk formel: CnF2n+1−R).

 

 

 

Parameterværdien for "PFAS – i alt" finder kun anvendelse på de PFAS-stoffer, der sandsynligvis er til stede, og som er sundhedsfarlige, i overensstemmelse med den farevurdering, der er omhandlet i artikel 8 i dette direktiv.

Polycykliske aromatiske carbonhydrider

0,10

μg/l

Summen af koncentrationerne af følgende angivne forbindelser: benz(b)fluoranthen, benz(k)fluoranthen, benz(ghi)perylen og indeno(1,2,3-cd)pyren.

Selen

10

μg/l

 

Tetrachlorethen og Trichlorethen

10

μg/l

Summen af koncentrationerne af de angivne parametre

Trihalomethaner — i alt

100

μg/l

Medlemsstaterne skal, når det er muligt, uden at desinfektion påvirkes heraf, tilstræbe en lavere værdi.

 

 

 

Summen af koncentrationerne af følgende angivne forbindelser: chloroform, bromoform, dibromchlormethan og bromdichlormethan.

Uran

30

μg/l

 

Vinylchlorid

0,50

μg/l

Parameterværdien henviser til restkoncentrationen af monomerer i vandet beregnet efter specifikationerne for den maksimale migration fra den tilsvarende polymer i kontakt med vandet.

__________________

1.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

Ændring 139
Forslag til direktiv
Bilag I – del B a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

Indikatorparametre

Parameter

Parameterværdi

Enhed

Bemærkninger

Aluminium

200

μg/l

 

Ammonium

0,50

mg/l

 

Chlorid

250

mg/l

Note 1

Farve

Acceptabel for forbrugerne og ingen unormal ændring

 

 

Ledningsevne

2 500

μS cm-1 ved 20 °C

Note 1

Brintionkoncentration

≥ 6,5 og ≤ 9,5

pH-enhed

Note 1 og 3

Jern

200

μg/l

 

Mangan

50

μg/l

 

Lugt

Acceptabel for forbrugerne og ingen unormal ændring

 

 

Sulfater

250

mg/l

Note 1

Natrium

200

mg/l

 

Smag

Acceptabel for forbrugerne og ingen unormal ændring

 

 

Kimtal ved 22 °C

Ingen unormal ændring

 

 

Coliforme bakterier

0

Antal/100 ml

 

Totalt organisk kulstof (TOC)

Ingen unormal ændring

 

 

Turbiditet

Acceptabel for forbrugerne og ingen unormal ændring

 

 

Note 1:

Vandet må ikke være aggressivt.

Note 2:

Denne parameter skal kun måles, hvis vandet hidrører fra eller påvirkes af overfladevand. Såfremt denne parameterværdi overskrides, undersøger den pågældende medlemsstat forsyningen for at sikre, at der ikke er nogen potentiel fare for menneskers sundhed som følge af forekomsten af patogene mikroorganismer, f.eks. cryptosporidium.

Note 3:

For ikke-kulsyreholdigt vand aftappet på flasker eller i anden emballage kan mindsteværdien nedsættes til pH = 4,5.

For vand aftappet på flasker eller i anden emballage med et naturligt indhold af eller med tilsat kulsyre kan minimumsværdien være lavere.

Ændring 140
Forslag til direktiv
Bilag I – del C

Kommissionens forslag

Parametre af relevans for risikovurderingen af forbrugernes fordelingsnet

Parameter

Parameterværdi

Enhed

Bemærkninger

Legionella

< 1 000

Antal/l

Hvis parameterværdien <1 000/l ikke opfyldes for Legionella, skal der foretages en fornyet prøveudtagning for Legionella pneumophila. Er Legionella pneumophila ikke til stede, er parameterværdien for Legionella <10 000/l

Bly

5

μg/l

Denne værdi skal overholdes senest [10 år efter dette direktivs ikrafttræden]. Parameterværdien for bly indtil denne frist er 10 μg/l.

Ændring

Parametre af relevans for risikovurderingen af forbrugernes fordelingsnet

Parameter

Parameterværdi

Enhed

Bemærkninger

Legionella pneumophila

< 1 000

Antal/l

 

Legionella

< 10 000

Antal/l

Er Legionella pneumophila ikke til stede med parameterværdien <1 000/l, er parameterværdien for Legionella <10 000/l.

Bly

5

μg/l

Denne værdi skal overholdes senest [10 år efter dette direktivs ikrafttræden]. Parameterværdien for bly indtil denne frist er 10 μg/l.

Ændring 141
Forslag til direktiv
Bilag I – del C a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

Nye parametre der skal kontrolleres

Mikroplast

Kontrollen udføres i overensstemmelse med den metode til måling af mikroplast, der er fastlagt i den delegerede retsakt, der er omhandlet i artikel 11, stk. 5b.

Ændring 142
Forslag til direktiv
Bilag II – del B – punkt 1 – afsnit 1
Escherichia coli (E. coli), Clostridium perfringens sporer og somatiske colifager betragtes som "centrale parametre" og må ikke gøres til genstand for en forsyningsrisikovurdering i henhold til del C i dette bilag. De skal altid kontrolleres med de hyppigheder, der er anført i punkt 2, tabel 1.
Escherichia coli (E. coli) og enterokokker betragtes som "centrale parametre" og må ikke gøres til genstand for en forsyningsrisikovurdering i henhold til del C i dette bilag. De skal altid kontrolleres med de hyppigheder, der er anført i punkt 2, tabel 1.
Ændring 186
Forslag til direktiv
Bilag II – del B – nr. 2

Kommissionens forslag

Prøveudtagningshyppighed

Alle parametre, der er fastsat i artikel 5, skal kontrolleres med mindst de hyppigheder, der er anført i den følgende tabel, medmindre en anden prøveudtagningshyppighed er bestemt ud fra en forsyningsikkerhedsvurdering, som er udført i henhold til artikel 9 og del C i dette bilag:

Tabel 1

Mindste hyppighed for prøveudtagning og analyse med henblik på kontrol af overholdelsen

Distribueret eller produceret vandmængde (m3) pr. dag inden for et forsyningsområde

Mindste antal prøver pr.

år

≤ 100

> 100 ≤ 1 000

> 1 000 ≤ 10 000

>10 000 ≤ 100 000

>100 000

10a

10a

50b

365

365

a: alle prøver skal udtages på tidspunkter med høj risiko for, at enteropatogener ikke elimineres af vandbehandlingen.

b: mindst 10 prøver skal udtages på tidspunkter med høj risiko for, at enteropatogener ikke elimineres af vandbehandlingen.

Note 1: Et forsyningsområde er et geografisk afgrænset område, inden for hvilket drikkevandet kommer fra en eller flere kilder, og vandkvaliteten kan anses for at være tilnærmelsesvis ensartet.

Note 2: Mængderne beregnes som gennemsnit over et kalenderår. Antallet af indbyggere i et forsyningsområde kan anvendes i stedet for vandmængden til at bestemme den minimale hyppighed, idet det antages, at vandforbruget er 200 l pr. dag pr. indbygger.

Note 3: Medlemsstater, som har besluttet at undtage individuelle vandforsyninger, jf. artikel 3, stk. 2, litra b), i nærværende direktiv, skal kun anvende disse hyppigheder for forsyningsområder, som leverer mellem 10 og 100 m3 pr. dag.

Ændring

Prøveudtagningshyppighed

Alle parametre, der er fastsat i artikel 5, skal kontrolleres med mindst de hyppigheder, der er anført i den følgende tabel, medmindre en anden prøveudtagningshyppighed er bestemt ud fra en forsyningsikkerhedsvurdering, som er udført i henhold til artikel 9 og del C i dette bilag:

Tabel 1

Mindste hyppighed for prøveudtagning og analyse med henblik på kontrol af overholdelsen

Distribueret eller produceret vandmængde pr. dag inden for et forsyningsområde

(Se note 1 og 2) m3

Gruppe A-parameter (mikrobiologisk parameter) –

antal prøver pr. år

(Se note 3)

Gruppe B-parameter (kemisk parameter) –

antal prøver pr. år

 

≤ 100

> 0

(Se note 4)

> 0

(Se note 4)

> 100

≤ 1000

4

1

> 1000

≤ 10000

4

+3

For hver 1000 m3/dag og del deraf af den samlede mængde

1

+1

For hver 1000 m3/dag og del deraf af den samlede mængde

> 10000

 

≤ 100000

3

+ 1

For hver 10000 m3/dag og

del deraf af den samlede mængde

> 100000

 

12

+ 1

For hver 25000 m3/dag og del deraf af den samlede mængde

Note 1: Et forsyningsområde er et geografisk afgrænset område, inden for hvilket drikkevandet kommer fra en eller flere kilder, og vandkvaliteten kan anses for at være tilnærmelsesvis ensartet.

Note 2: Mængderne beregnes som gennemsnit over et kalenderår. Antallet af indbyggere i et forsyningsområde kan anvendes i stedet for vandmængden til at bestemme den minimale hyppighed, idet det antages, at vandforbruget er 200 l pr. dag pr. indbygger.

Note 3: Den angivne hyppighed beregnes på følgende måde: f.eks. 4 300 m3/dag = 16 prøver (fire for de første 1 000 m3/dag + 12 for yderligere 3 300 m3/dag).

Note 4: Medlemsstater, som har besluttet at undtage individuelle vandforsyninger, jf. artikel 3, stk. 2, litra b), i nærværende direktiv, skal kun anvende disse hyppigheder for forsyningsområder, som leverer mellem 10 og 100 m3 pr. dag.

Ændring 144
Forslag til direktiv
Bilag II – del D – punkt 2 a (nyt)
2a.  Prøver for Legionella i forbrugernes fordelingsnet skal udtages fra punkter, hvor der er risiko for udbredelse af og/eller udsættelse for Legionella pneumophila. Medlemsstaterne fastsætter retningslinjer for prøveudtagningsmetoder for Legionella.
Ændring 145
Forslag til direktiv
Bilag II a (nyt)
Minimumshygiejnekrav for stoffer og materialer til fremstilling af nye produkter i kontakt med drikkevand:
a)  en liste over stoffer, som er godkendt til anvendelse ved fremstilling af materialer, herunder men ikke begrænset til organiske materialer, elastomerer, silikone, metaller, cement, ionbytterharpiks og sammensatte materialer samt produkter fremstillet heraf
b)  specifikke krav til anvendelse af stoffer i materialer og produkter fremstillet heraf
c)  specifikke begrænsninger for visse stoffers migration til drikkevandet
d)  hygiejneregler vedrørende andre egenskaber, som er nødvendige for at opfylde kravene
e)  basisregler for at kontrollere overholdelsen af punkt a) til d)
f)  regler vedrørende prøvetagning og analysemetoder for at kontrollere overholdelsen af punkt a) til d).
Ændring 177+224
Forslag til direktiv
Bilag III – del B – nr. 1 – tabel 1 – række 28

Kommissionens forslag

PFAS

50

 

Ændring

PFAS

20

 

Ændring 146
Forslag til direktiv
Bilag IV – overskrift
OPLYSNINGER, DER SKAL STILLES TIL RÅDIGHED FOR OFFENTLIGHEDEN ONLINE
OPLYSNINGER TIL OFFENTLIGHEDEN
Ændring 147
Forslag til direktiv
Bilag IV – afsnit 1 – indledning
Forbrugerne skal gives adgang til følgende oplysninger online på en brugervenlig og brugertilpasset måde:
Forbrugerne skal gives adgang til følgende oplysninger online eller lignende brugervenlige og brugertilpassede måder:
Ændring 148
Forslag til direktiv
Bilag IV – afsnit 1 – punkt 1
1)  angivelse af den relevante vandleverandør
1)  angivelse af den relevante vandleverandør, området og antal forsynede personer og vandproduktionsmetoden
Ændring 149
Forslag til direktiv
Bilag IV – afsnit 1 – punkt 2 – indledning
2)  de nyeste kontrolresultater for de parametre, som er opført i bilag I, del A og B, herunder prøveudtagningshyppigheden for og beliggenheden af prøveudtagningssteder af relevans for området af interesse for den person, der modtager en levering, tillige med den parameterværdi, som er fastsat i overensstemmelse med artikel 5. Kontrolresultaterne må ikke være ældre end:
2)  en gennemgang af de nyeste kontrolresultater for hver vandleverandør for de parametre, som er opført i bilag I, del A, B og Ba, herunder prøveudtagningshyppigheden af relevans for området af interesse for den person, der modtager en levering, tillige med den parameterværdi, som er fastsat i overensstemmelse med artikel 5. Kontrolresultaterne må ikke være ældre end:
Ændring 202
Forslag til direktiv
Bilag IV – stk. 1 – nr. 2 – litra b
(b)  seks måneder for store vandleverandører
b)  seks måneder for mellemstore og store vandleverandører
Ændring 203
Forslag til direktiv
Bilag IV – stk. 1– nr. 2 – litra c
(c)  et år for små vandleverandører
c)  et år for meget små og små vandleverandører
Ændring 150
Forslag til direktiv
Bilag IV – afsnit 1 – punkt 3
3)  overskrides de i henhold til artikel 5 fastsatte parameterværdier, oplyses om den potentielle fare for folkesundheden og de tilknyttede sundheds- og forbrugerråd eller et hyperlink, hvor der gives adgang til sådanne oplysninger
3)  såfremt der ifølge de kompetente myndigheder er en potentiel fare for menneskers sundhed som følge af en overskridelse af de i henhold til artikel 5 fastsatte parameterværdier, oplyses om den potentielle fare for folkesundheden og de tilknyttede sundheds- og forbrugerråd eller et hyperlink, hvor der gives adgang til sådanne oplysninger
Ændring 151
Forslag til direktiv
Bilag IV – afsnit 1 – punkt 4
4)  en sammenfatning af den relevante forsyningsrisikovurdering
udgår
Ændring 152
Forslag til direktiv
Bilag IV – afsnit 1 – punkt 5
5)  oplysning om følgende indikatorparametre og tilknyttede parameterværdier:
5)  oplysning om de i bilag I, del Ba, anførte indikatorparametre og tilknyttede parameterværdier
a)  Farve
b)  pH (Brintionkoncentration)
c)  Ledningsevne
d)  Jern
e)  Mangan
f)  Lugt
g)  Smag
h)  Hårdhed
i)  Mineraler, anioner/kationer opløst i vand:
—  Borat BO3-
—  Carbonat CO32-
—  Chlorid Cl-
—  Fluorid F-
—  Hydrogencarbonat HCO3-
—  Nitrat NO3-
—  Nitrit NO2-
—  Phosphat PO43-
—  Silikat SiO2
—  Sulfat SO42-
—  Sulfid S2-
—  Aluminium Al
—  Ammonium NH4+
—  Calcium Ca
—  Magnesium Mg
—  Kalium K
—  Natrium Na
Disse parameterværdier og andre ikke-ioniserede forbindelser og sporstoffer kan angives med en referenceværdi og/eller en forklaring
Ændring 153
Forslag til direktiv
Bilag IV – afsnit 1 – punkt 6
6)  forbrugerrådgivning, bl.a. om hvordan vandforbruget kan reduceres
6)  forbrugerrådgivning, bl.a. om hvordan vandforbruget kan reduceres, hvor det er relevant, og om hvordan vand bruges ansvarligt under hensyntagen til de lokale forhold
Ændring 154
Forslag til direktiv
Bilag IV – afsnit 1 – punkt 7
7)  for meget store vandleverandører årlige oplysninger om:
7)  for store og meget store vandleverandører årlige oplysninger om:
Ændring 155
Forslag til direktiv
Bilag IV – afsnit 1 – punkt 7 – litra a
a)  vandsystemets samlede præstationsniveau målt på effektivitet og herunder udsivning og energiforbrug pr. kubikmeter leveret vand
a)  vandsystemets samlede præstationsniveau målt på effektivitet og herunder udsivningsniveauet som fastsat af medlemsstaterne
Ændring 156
Forslag til direktiv
Bilag IV – afsnit 1 – punkt 7 – litra b
b)  oplysninger om vandleverandørens ledelse og forvaltning, herunder bestyrelsens sammensætning
b)  oplysninger om forvaltningsmodel og ejerskabsstruktur for vandforsyningen fra vandleverandøren
Ændring 157
Forslag til direktiv
Bilag IV – afsnit 1 – punkt 7 – litra d
d)  oplysninger om omkostningsstrukturen for den takst, som forbrugerne skal betale pr. kubikmeter vand inklusive faste og variable omkostninger, idet der som minimum fremlægges omkostninger for energiforbrug pr. kubikmeter leveret vand, vandleverandørens forholdsregler med henblik på farevurderingen i medfør af artikel 8, stk. 4, behandling og distribution af drikkevand, spildevandsopsamling og -rensning samt omkostninger til foranstaltninger med henblik på artikel 13 i det omfang, vandleverandørerne har truffet sådanne foranstaltninger
d)  såfremt omkostningerne inddrives gennem et tarifsystem, oplysninger om omkostningsstrukturen for taksten pr. kubikmeter vand inklusive faste og variable omkostninger samt omkostninger for vandleverandørens forholdsregler med henblik på farevurderingen i medfør af artikel 8, stk. 4, behandling og distribution af drikkevand samt omkostninger til foranstaltninger med henblik på artikel 13 i det omfang, vandleverandørerne har truffet sådanne foranstaltninger
Ændring 158
Forslag til direktiv
Bilag IV – afsnit 1 – punkt 7 – litra e
e)  investeringsbeløbet, leverandøren skønner nødvendigt for at sikre vandforsyningstjenestens finansielle bæredygtighed (herunder vedligeholdelse af infrastruktur) og det faktisk modtagne eller tilbagebetalte investeringsbeløb
e)  beløbet for gennemførte, igangværende og planlagte investeringer samt finansieringsplanen
Ændring 159
Forslag til direktiv
Bilag IV – afsnit 1 – punkt 7 – litra g
g)  sammenfatning og statistik over forbrugerklager samt rettidighed og tilstrækkelighed for så vidt angår reaktionen problemer
g)  sammenfatning og statistik over forbrugerklager samt måden, de imødekommes
Ændring 160
Forslag til direktiv
Bilag IV – afsnit 1 – punkt 8
8)  adgang til historiske data vedrørende oplysninger under punkt 2) og 3), som dækker op til 10 år, efter anmodning.
8)  adgang til historiske data vedrørende oplysninger under punkt 2) og 3), som dækker op til 10 år, og ikke før direktivets gennemførelse i national lovgivning, efter anmodning.

(1) Sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A8-0288/2018).


Midler til økonomisk, social og territorial samhørighed og midler til målet om investeringer i vækst og beskæftigelse ***I
PDF 122kWORD 42k
Beslutning
Tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. oktober 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til økonomisk, social og territorial samhørighed og om berigtigelse af nævnte forordning for så vidt angår midler til målet om investeringer i vækst og beskæftigelse (COM(2018)0498 – C8-0307/2018 – 2018/0265(COD))
P8_TA(2018)0398A8-0282/2018

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0498),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 177 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8‑0307/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A8-0282/2018),

A.  der henviser til, at der af presserende grunde er basis for at gå over til afstemningen allerede inden udløbet af den tidsfrist på otte uger, som er fastsat i artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet;

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. oktober 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til økonomisk, social og territorial samhørighed og midler til målet om investeringer i vækst og beskæftigelse

P8_TC1-COD(2018)0265


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2018/1719.)


Tilpasning af rapporteringsforpligtelserne på det miljøpolitiske område ***I
PDF 194kWORD 75k
Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den af 23. oktober 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af rapporteringsforpligtelserne på det miljøpolitiske område og om ændring af direktiv 86/278/EØF, 2002/49/EF, 2004/35/EF, 2007/2/EF, 2009/147/EF og 2010/63/EU, forordning (EF) nr. 166/2006 og (EU) nr. 995/2010 og Rådets forordning (EF) nr. 338/97 og (EF) nr. 2173/2005 (COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))(1)
P8_TA(2018)0399A8-0324/2018

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Titel
Forslag til
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
om tilpasning af rapporteringsforpligtelserne på det miljøpolitiske område og om ændring af direktiv 86/278/EØF, 2002/49/EF, 2004/35/EF, 2007/2/EF, 2009/147/EF og 2010/63/EU, forordning (EF) nr. 166/2006 og (EU) nr. 995/2010 og Rådets forordning (EF) nr. 338/97 og (EF) nr. 2173/2005
om tilpasning af rapporteringsforpligtelserne inden for lovgivning vedrørende miljøet og om ændring af direktiv 86/278/EØF, 2002/49/EF, 2004/35/EF, 2007/2/EF, 2009/147/EF og 2010/63/EU, forordning (EF) nr. 166/2006 og (EU) nr. 995/2010 og Rådets forordning (EF) nr. 338/97 og (EF) nr. 2173/2005
(EØS-relevant tekst)
(EØS-relevant tekst)
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 1
(1)  For at imødekomme behovet for gennemførelses- og overholdelsesoplysninger bør flere dele af miljølovgivningen ændres på grundlag af resultaterne af Kommissionens rapport om foranstaltninger til strømlining af miljørapportering45 og den dermed forbundne kvalitetskontrol46.
(1)  For at imødekomme behovet for gennemførelses- og overholdelsesoplysninger bør flere dele af lovgivningen vedrørende miljøet ændres på grundlag af resultaterne af Kommissionens rapport om foranstaltninger til strømlining af miljørapportering45 og den dermed forbundne kvalitetskontrol46.
__________________
__________________
45 COM(2017)0312.
45 COM(2017)0312.
46 SWD(2017)0230.
46 SWD(2017)0230.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)
(1a)   Formålet med denne forordning er at modernisere informationsstyringen og sikre en mere sammenhængende tilgang til de retsakter, der falder inden for dens anvendelsesområde, ved hver gang afhængigt af omstændighederne at forenkle rapporteringen med henblik på at mindske den administrative byrde, at forbedre databasen med henblik på fremtidige evalueringer og at øge gennemsigtigheden til gavn for offentligheden.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 2
(2)  Det er nødvendigt, at adgangen til data sikrer, at alle parter har en så lille administrativ byrde som muligt. Dette kræver aktiv formidling på nationalt plan i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF47 og 2007/2/EF48 og gennemførelsesbestemmelserne dertil for at sikre en passende infrastruktur til offentlig adgang, rapportering og datadeling mellem offentlige myndigheder.
(2)  Det er nødvendigt, at adgangen til data sikrer, at alle parter har en så lille administrativ byrde som muligt, navnlig hvad angår ikkestatslige enheder såsom små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Dette kræver aktiv formidling på nationalt plan i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF47 og 2007/2/EF48 og gennemførelsesbestemmelserne dertil for at sikre en passende infrastruktur til offentlig adgang, rapportering og datadeling mellem offentlige myndigheder.
_________________
_________________
47 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26).
47 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26).
48 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1).
48 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1).
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 3
(3)  Data, som rapporteres af medlemsstaterne, er afgørende for Kommissionens overvågning, gennemgang og vurdering af lovgivningens opfyldelse af dens målsætninger med henblik på at få et grundlag for en eventuel fremtidig evaluering af lovgivningen, i henhold til artikel 22 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning af 13. april 201649. Det er hensigtsmæssigt at tilføje bestemmelser i flere retsakter på miljøområdet om fremtidig evaluering på grundlag af de data, der er indsamlet under gennemførelsen, og muligvis suppleret af andre videnskabelige, analytiske data. I den forbindelse er der brug for relevante data, der vil give mulighed for bedre vurdering af effektiviteten, virkningen, relevansen, sammenhængen og EU-merværdien af EU-lovgivning, hvorfor det er nødvendigt at sikre passende rapporteringsmekanismer, som også kan fungere som indikatorer til dette formål.
(3)  Medlemsstaternes omfattende og rettidige rapportering af relevante data er afgørende for Kommissionens overvågning, gennemgang og vurdering af lovgivningens opfyldelse af dens målsætninger med henblik på at få et grundlag for en eventuel fremtidig evaluering af lovgivningen, i henhold til artikel 22 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning af 13. april 201649. Det er hensigtsmæssigt at tilføje bestemmelser i flere retsakter på miljøområdet om fremtidig evaluering på grundlag af de data, der er indsamlet under gennemførelsen, og muligvis suppleret af andre videnskabelige, analytiske data. I den forbindelse er der brug for relevante data, der vil give mulighed for bedre vurdering af effektiviteten, virkningen, relevansen, sammenhængen og EU-merværdien af EU-lovgivning, hvorfor det er nødvendigt at sikre passende rapporteringsmekanismer, som også kan fungere som indikatorer til dette formål, både for beslutningstagere og den brede offentlighed.
_________________
_________________
49 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
49 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 5
(5)  Ifølge evalueringen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF50 er der behov for at strømline rapporteringsfristerne for støjkort og handlingsplaner for at give tilstrækkelig tid til offentlig høring om handlingsplanerne. Med henblik herpå og kun for denne ene gang udskydes fristen for gennemgang eller revision af handlingsplanerne med ét år, så fristen for den næste (fjerde) runde af handlingsplaner ikke er den 18. juli 2023, men den 18. juli 2024. Fra og med den fjerde runde vil medlemsstaterne dermed have omkring to år fra udarbejdelsen af støjkortene og afslutning af gennemgangen eller revisionen af handlingsplanerne i stedet for ét år, som det er nu. For de følgende handlingsplaner vil cyklussen på fem år for gennemgang eller revision derefter blive genoptaget. For at opfylde målene i direktiv 2002/49/EF og skabe grundlag for udvikling af foranstaltninger på EU-plan bør medlemsstaternes rapportering ske elektronisk. Det er også nødvendigt at forbedre offentlighedens deltagelse ved at kræve, at visse oplysninger skal offentliggøres. Denne forpligtelse tilpasses i forhold til andre EU-retsakter, herunder f.eks. direktiv 2007/2/EF, uden at gentage de praktiske krav.
(5)  Ifølge evalueringen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF50 er der behov for at strømline rapporteringsfristerne for støjkort og handlingsplaner for at give tilstrækkelig tid til offentlig høring om handlingsplanerne. Med henblik herpå og kun for denne ene gang udskydes fristen for gennemgang eller revision af handlingsplanerne med ét år, så fristen for den næste (fjerde) runde af handlingsplaner ikke er den 18. juli 2023, men den 18. juli 2024. Fra og med den fjerde runde vil medlemsstaterne dermed have omkring to år fra udarbejdelsen af støjkortene og afslutning af gennemgangen eller revisionen af handlingsplanerne i stedet for ét år, som det er nu. For de følgende handlingsplaner vil cyklussen på fem år for gennemgang eller revision derefter blive genoptaget. For at opfylde målene i direktiv 2002/49/EF og skabe grundlag for udvikling af foranstaltninger på EU-plan bør medlemsstaternes rapportering ske elektronisk. Det er også nødvendigt at forbedre offentlighedens deltagelse ved at kræve, at forståelige, nøjagtige og sammenlignelige oplysninger skal offentliggøres. Denne forpligtelse tilpasses i forhold til andre EU-retsakter, herunder f.eks. direktiv 2007/2/EF, uden at gentage de praktiske krav.
_________________
_________________
50 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj (EFT L 189 af 18.7.2002, s. 12).
50 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj (EFT L 189 af 18.7.2002, s. 12).
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 7
(7)  Baseret på Kommissionens rapport til Rådet og Europa-Parlamentet om gennemførelse af direktiv 2007/2/EF og REFIT-evalueringen52 er det hensigtsmæssigt for at forenkle gennemførelsen af dette direktiv og reducere den administrative byrde ved medlemsstaternes overvågning ikke længere at have et krav om, at medlemsstaterne skal sende rapporter til Kommissionen hvert tredje år, og at Kommissionen skal forelægge en sammenfattende rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, fordi kvalitetskontrollen om rapportering bekræftede, at disse rapporter kun blev brugt i et begrænset omfang53.
(7)  Baseret på Kommissionens rapport til Rådet og Europa-Parlamentet om gennemførelse af direktiv 2007/2/EF og REFIT-evalueringen52 er det hensigtsmæssigt for at forenkle gennemførelsen af dette direktiv og reducere den administrative byrde ved medlemsstaternes overvågning ikke længere at have et krav om, at medlemsstaterne skal sende rapporter til Kommissionen hvert tredje år, og at Kommissionen skal forelægge en sammenfattende rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, fordi kvalitetskontrollen om rapportering bekræftede, at disse rapporter kun blev brugt i et begrænset omfang53. Kommissionen bør ikke desto mindre fortsat med jævne mellemrum foretage en evaluering af dette direktiv og gøre denne evaluering tilgængelig for offentligheden.
_________________
_________________
52 COM(2016)0478 og SWD(2016)0273.
52 COM(2016)0478 og SWD(2016)0273.
53 COM(2017)0312.
53 COM(2017)0312.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 9
(9)  Det er nødvendigt at ændre rapporteringsforpligtelserne i artikel 43, 54 og 57 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/63/EU56. Målet er at øge gennemsigtigheden og reducere den administrative byrde, og de relevante bestemmelser omhandler etablering af en central, åben og søgbar database for ikke-tekniske projektresuméer og dermed forbundne efterfølgende evalueringer, gennemførelsesbeføjelser for Kommissionen til at fastlægge et fælles format for indgivelse af ikke-tekniske projektresuméer og dermed forbundne efterfølgende evalueringer, oplysninger om gennemførelsen og erstatning af Kommissionens rapportering hvert tredje år med kravet om oprettelse af en dynamisk central database, som administreres af Kommissionen og frigiver oplysninger årligt.
(9)  Det er nødvendigt at ændre rapporteringsforpligtelserne i artikel 43, 54, 57 og 58 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/63/EU56. Målet er at øge gennemsigtigheden og reducere den administrative byrde, og de relevante bestemmelser omhandler etablering af en central, åben og søgbar database for ikke-tekniske projektresuméer og dermed forbundne efterfølgende evalueringer, gennemførelsesbeføjelser for Kommissionen til at fastlægge et fælles format for indgivelse af ikke-tekniske projektresuméer og dermed forbundne efterfølgende evalueringer, oplysninger om gennemførelsen og erstatning af Kommissionens rapportering hvert tredje år med kravet om oprettelse af en dynamisk central database, som administreres af Kommissionen og frigiver oplysninger årligt. I lyset af Kommissionens rapport i 201756a bør revisionsklausulen i dette direktiv som fastlagt i artikel 58 tages op til fornyet overvejelse med henblik på fremtidige ændringer.
__________________
__________________
56 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/63/EU af 22. september 2010 om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål (EUT L 276 af 20.10.2010, s. 33).
56 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/63/EU af 22. september 2010 om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål (EUT L 276 af 20.10.2010, s. 33).
56a Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget i henhold til artikel 58 i direktiv 2010/63/EU om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål, COM(2017)0631.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)
(14a)  Direktiv 86/278/EØF, 2002/49/EF, 2004/35/EF, 2007/2/EF, 2009/147/EF og 2010/63/EU, forordning (EF) nr. 166/2006 og (EU) nr. 995/2010 og forordning (EF) nr. 338/97 og (EF) nr. 2173/2005 bør følgelig ændres i overensstemmelse hermed —
Ændring 10
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 86/278/EØF
Artikel 2 – stk. 1 – litra d a (nyt)
-1.  I artikel 2 tilføjes følgende litra:
"da) "geodatatjenester": operationer, der kan udføres på de geodata, der er indeholdt i geodatasættene, eller på de dertil hørende metadata ved brug af et edb-program, som defineret i artikel 3, nr. 4), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF*;
__________________
* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1).
Ændring 11
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt)
Direktiv 86/278/EØF
Artikel 2 – stk. 1 – litra d b (nyt)
-1a.  I artikel 2 tilføjes følgende litra:
"db) "geodatasæt": en identificerbar samling af geodata som defineret i artikel 3, nr. 3), i direktiv 2007/2/EF"
Ændring 12
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 86/278/EØF
Artikel 10 – stk. 1 – litra d
d)   modtagernes navn og adresse samt stedet for slammets anvendelse;
udgår
Ændring 13
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 86/278/EØF
Artikel 10 – stk. 1 – litra e
e)  alle andre oplysninger vedrørende gennemførelsen af dette direktiv, som medlemsstaterne afgiver til Kommissionen i henhold til artikel 17.
udgår
Ændring 14
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 86/278/EØF
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2
Geodatatjenester, som defineret i artikel 3, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF*, skal anvendes til at gengive geodatasættene i de oplysninger, der er registreret i disse registre.
Geodatatjenester skal anvendes til at gengive geodatasættene i de oplysninger, der er registreret i disse registre.
Ændring 15
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 86/278/EØF
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1
De registre, der er omhandlet i stk. 1, stilles til rådighed for offentligheden for hvert kalenderår senest tre måneder efter udgangen af det relevante kalenderår, i et sammenfattende format som angivet i bilaget til Kommissionens beslutning 94/741/EF** eller et andet format, der er angivet i artikel 17.
De registre, der er omhandlet i stk. 1, skal stilles til rådighed og være let tilgængelige for offentligheden for hvert kalenderår senest tre måneder efter udgangen af det relevante kalenderår, i et sammenfattende format som angivet i bilaget til Kommissionens beslutning 94/741/EF** eller et andet format, der er angivet i artikel 17.
Ændring 16
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 86/278/EØF
Artikel 10 – stk. 3
3.  De kompetente myndigheder underrettes på begæring om behandlingsmetoderne og analyseresultaterne.
3.  De kompetente myndigheder underrettes om behandlingsmetoderne og analyseresultaterne.
Ændring 50
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 86/278/EØF
Artikel 17
Kommissionen har beføjelse til gennem en gennemførelsesretsakt at fastlægge formatet for medlemsstaternes afgivelse af oplysninger om gennemførelsen af direktiv 86/278/EØF i overensstemmelse med artikel 10 i dette direktiv. Den pågældende gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 15, stk. 2. Kommissionens tjenestegrene offentliggør en EU-oversigt med kort på grundlag af de data, medlemsstaterne har fremsendt i henhold til artikel 10 og 17.
Kommissionen har beføjelse til gennem en gennemførelsesretsakt at fastlægge formatet for medlemsstaternes afgivelse af oplysninger om gennemførelsen af direktiv 86/278/EØF i overensstemmelse med artikel 10 i dette direktiv. Den pågældende gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 15, stk. 2. Kommissionens tjenestegrene offentliggør en EU-oversigt med kort på grundlag af de data, medlemsstaterne har fremsendt i henhold til artikel 10 og 17. På baggrund af disse data fremsætter Kommissionen endvidere i givet fald egnede forslag til sikring af en øget beskyttelse af jorden og miljøet.
Ændring 17
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv 2002/49/EF
Artikel 10 – stk. 2
2.  Medlemsstaterne sikrer, at oplysningerne fra strategiske støjkort og resuméer af handlingsplaner som yderligere defineret i bilag VI sendes til Kommissionen senest seks måneder efter de datoer, der er omhandlet i henholdsvis artikel 7 og artikel 8. Med henblik herpå rapporterer medlemsstaterne kun oplysningerne elektronisk til det dataregister, der skal oprettes i henhold til forskriftsproceduren med kontrol omhandlet i artikel 13, stk. 3. Hvis en medlemsstat vil ajourføre oplysninger, beskriver den forskellen mellem de ajourførte og oprindelige oplysninger og grundene til ajourføringen, når den giver adgang til de ajourførte oplysninger i datalageret.".
2.  Medlemsstaterne sikrer, at oplysningerne fra strategiske støjkort og resuméer af handlingsplaner som yderligere defineret i bilag VI sendes til Kommissionen senest seks måneder efter de datoer, der er omhandlet i henholdsvis artikel 7 og artikel 8. Med henblik herpå rapporterer medlemsstaterne kun oplysningerne elektronisk til et obligatorisk dataregister. Hvis en medlemsstat vil ajourføre oplysninger, beskriver den forskellen mellem de ajourførte og oprindelige oplysninger og grundene til ajourføringen, når den giver adgang til de ajourførte oplysninger i datalageret.".
Ændring 18
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)
Direktiv 2002/49/EF
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)
4a.  I artikel 10 indsættes følgende stykke efter stk. 2:
"2a. Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12a med henblik på at supplere dette direktiv hvad angår oprettelse af det i stk. 2 omhandlede obligatoriske dataregister og de nærmere regler for den digitale mekanisme for udveksling af oplysninger fra de strategiske støjkort og resuméer af handlingsplaner."
Ændring 19
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 b (nyt)
Direktiv 2002/49/EF
Artikel 12 a (ny)
4b.  Følgende artikel tilføjes:
"Artikel 12a
Udøvelse af delegerede beføjelser
1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 10, stk. 2a, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
3.  Den i artikel 10, stk. 2a, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.
5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 10, stk. 2a, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
__________________
* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
Ændring 20
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2002/49/EF
Bilag VI – nr. 3
5.  I bilag VI affattes punkt 3 således:
5.  I bilag VI udgår punkt 3.
3.  Mekanismen for udveksling af oplysninger
"Kommissionen skal med bistand fra Det Europæiske Miljøagentur etablere en obligatorisk digital mekanisme for udveksling af oplysninger fra de strategiske støjkort og resuméer af handlingsplaner, som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i henhold til forskriftsproceduren med kontrol omhandlet i artikel 13, stk. 3.".
Ændring 21
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2004/35/EF
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 16 a (nyt)
-1.  I artikel 2 tilføjes følgende nummer:
"16a. "geodatatjenester": operationer, der kan udføres på de geodata, der er indeholdt i geodatasættene, eller på de dertil hørende metadata ved brug af et edb-program, som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF*
__________________
* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1).".
Ændring 22
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2004/35/EF
Artikel 18 – stk. 1
Medlemsstaterne sikrer, at offentligheden har adgang til tilstrækkelige og ajourførte oplysninger, som minimum om overhængende fare for skade, i et åbent dataformat online i overensstemmelse med bilag VI til dette direktiv og med artikel 7, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF*. De oplysninger, der er anført i bilag VI til dette direktiv, skal som minimum angives for hver hændelse.
1.   Medlemsstaterne sikrer, at offentligheden og Kommissionen har adgang til tilstrækkelige og ajourførte oplysninger, som minimum om overhængende fare for skade, i et åbent dataformat online i overensstemmelse med bilag VI til dette direktiv og med artikel 7, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF*. De oplysninger, der er anført i bilag VI til dette direktiv, skal som minimum angives for hver hændelse.
Ændring 23
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2004/35/EF
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Kommissionen vedtager en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 18a for at ændre bilag VI til nærværende direktiv vedrørende de detaljerede kriterier for, hvordan miljøskadens art og type skal klassificeres.
Ændring 24
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2004/35/EF
Artikel 18 – stk. 2
2.  Geodatatjenester, som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF**, skal anvendes til at gengive geodatasættene i de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, herunder hændelsers geografiske placering.
2.  Geodatatjenester skal anvendes til at gengive geodatasættene i de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, herunder hændelsers geografiske placering.
Ændring 25
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2004/35/EF
Artikel 18 – stk. 3
3.  Kommissionens tjenestegrene offentliggør en EU-oversigt med kort på grundlag af de data, medlemsstaterne har fremsendt i henhold til stk. 1.
3.  Kommissionens tjenestegrene offentliggør en EU-oversigt med kort på grundlag af de data, medlemsstaterne har fremsendt i henhold til stk. 1, og ajourfører den regelmæssigt.
Ændring 26
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2004/35/EF
Artikel 18 – stk. 4 – indledning
4.  Kommissionen skal med regelmæssige mellemrum foretage en evaluering af dette direktiv. Evalueringen skal bl.a. baseres på følgende elementer:
4.  Kommissionen foretager senest den 1. januar 2022 og derefter mindst hvert femte år en evaluering af dette direktiv og dets gennemførelse. Evalueringen skal gøres offentligt tilgængelig og bl.a. baseres på følgende elementer:
Ændring 27
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2004/35/EF
Artikel 18 – stk. 4 – litra b a (nyt)
ba)  en analyse af udviklingen og ændringerne i medlemsstaterne.
Ændring 28
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2004/35/EF
Artikel 18 – stk. 4 a (nyt)
4a.   Kommissionen aflægger i rimelig tid rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om resultaterne af den i stk. 4 omhandlede evaluering, og fremsætter i givet fald et passende forslag til lovgivning.
Ændring 29
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2004/35/EF
Artikel 18 – stk. 4 b (nyt)
4b.   Den i stk. 4 omhandlede evaluering skal også vurdere, om definitionen af "miljøskade" som defineret i artikel 2, stk. 1, skal udvides, og om dette direktivs anvendelsesområde skal udvides til ligeledes at omfatte skader på menneskers sundhed, også med henblik på at medtage skader på luften, der kan have betydelige sundhedsrisici.
Ændring 30
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 2004/35/EF
Artikel 18 a (ny)
2a.  Følgende artikel indsættes:
"Artikel 18a
Udøvelse af delegerede beføjelser
1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 18, stk. 1a, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den … [datoen for denne forordnings ikrafttræden].
3.  Den i artikel 18, stk. 1a, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning*.
5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 18, stk. 1a, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."
__________________
* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
Ændring 31
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv 2004/35/EF
Bilag VI – nr. 1 – indledning
De oplysninger, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1, skal henvise til emissioner, begivenheder eller hændelser, der forårsager miljøskader eller overhængende fare, med angivelse af følgende oplysninger og data for hvert enkelt tilfælde:
De oplysninger, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1, skal omfatte en liste over emissioner, begivenheder eller hændelser, der forårsager miljøskader eller overhængende fare, med angivelse af følgende oplysninger og data for hvert enkelt tilfælde:
Ændring 32
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv 2004/35/EF
Bilag VI – nr. 7 – litra c a (nyt)
ca)   relevante retslige procedurer
Ændring 33
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1 – litra a a (nyt)
Direktiv 2007/2/EF
Artikel 21 – stk. 2 – litra c a (nyt)
aa)  i stk. 2 indsættes følgende litra:
"ca) en analyse af udviklingen af Inspire-infrastrukturen i medlemsstaterne"
Ændring 34
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2007/2/EF
Artikel 23 – stk. 2 – indledning
Kommissionen skal med regelmæssige mellemrum foretage en evaluering af dette direktiv. Evalueringen skal bl.a. baseres på følgende elementer:
Kommissionen foretager senest den 1. januar 2022 og derefter mindst hvert femte år en evaluering af dette direktiv og dets gennemførelse og gør det offentligt tilgængeligt Evalueringen skal bl.a. baseres på følgende elementer:
Ændring 35
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2007/2/EF
Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)
Kommissionen aflægger i rimelig tid rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om resultaterne af den i stk. 2 omhandlede evaluering, og fremsætter i givet fald et passende forslag til lovgivning.
Ændring 36
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2009/147/EF
Artikel 12 – stk. 1
1.  Medlemsstaterne tilsender hvert sjette år Kommissionen en rapport om gennemførelsen af de foranstaltninger, der er truffet i henhold til dette direktiv, og de vigtigste virkninger af disse foranstaltninger, på samme tid som den rapport, der udarbejdes i henhold til artikel 17 i Rådets Direktiv 92/43/EØF*. Rapporten skal navnlig indeholde oplysninger om status og tendenser for vilde fuglearter, der er beskyttet i henhold til dette direktiv, de trusler og det pres, de er udsat for, de trufne bevarelsesforanstaltninger og bidraget fra netværket af særligt beskyttede områder til opfyldelsen af målene i dette direktivs artikel 2.".
1.  Medlemsstaterne tilsender hvert sjette år Kommissionen en rapport om gennemførelsen af de foranstaltninger, der er truffet i henhold til dette direktiv, og de vigtigste virkninger af disse foranstaltninger, på samme tid som den rapport, der udarbejdes i henhold til artikel 17 i Rådets Direktiv 92/43/EØF*. Den pågældende rapport gøres offentligt tilgængelig og skal navnlig indeholde oplysninger om status og tendenser for vilde fuglearter, der er beskyttet i henhold til dette direktiv, de trusler og det pres, de er udsat for, de trufne bevarelsesforanstaltninger og bidraget fra netværket af særligt beskyttede områder til opfyldelsen af målene i dette direktivs artikel 2.
Ændring 37
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2009/147/EF
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1
2.  Kommissionen udarbejder hvert sjette år en sammenfattende rapport på grundlag af de i stk. 1 omhandlede oplysninger bistået af Det Europæiske Miljøagentur.".
2.  Kommissionen udarbejder og offentliggør hvert sjette år en sammenfattende rapport på grundlag af de i stk. 1 omhandlede oplysninger bistået af Det Europæiske Miljøagentur.
Ændring 38
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a
Direktiv 2010/63/EU
Artikel 54 – stk. 1 – afsnit 3
Kommissionens tjenestegrene offentliggør en EU-oversigt på grundlag af de data, medlemsstaterne har fremsendt.
Senest seks måneder efter, at medlemsstaterne har fremsendt de data, der er omhandlet i andet afsnit, offentliggør Kommissionens tjenestegrene, og ajourfører regelmæssigt, en EU-oversigt på grundlag af disse data.
Ændring 39
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b
Direktiv 2010/63/EU
Artikel 54 – stk. 4
4.  Kommissionen fastlægger et fælles format og indholdet for meddelelse af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 3, efter forskriftsproceduren i artikel 56, stk. 3.".
4.  Kommissionen fastlægger et fælles format og indholdet for meddelelse af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 3, efter undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 3.
Ændring 40
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 2010/63/EU
Artikel 56 – stk. 3
2a.   Artikel 56, stk. 3, affattes således:
3.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.
"3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011."
Ændring 43
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 166/2006
Artikel 7 – stk. 2
2.  Medlemsstaterne fremsender ved elektronisk overførsel en rapport med alle de i artikel 5, stk. 1 og 2, nævnte data til Kommissionen i det format og på den dato, som Kommissionen fastlægger i gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med den procedure, der er omhandlet i artikel 19, stk. 2. Rapporteringsdatoen skal under alle omstændigheder være senest ni måneder efter rapporteringsårets afslutning.
2.  Senest den 31. marts hvert år fremsender medlemsstaterne ved elektronisk overførsel en rapport med alle de i artikel 5, stk. 1 og 2, nævnte data til Kommissionen i det format, som Kommissionen fastlægger i gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med den procedure, der er omhandlet i artikel 19, stk. 2. Rapporteringsdatoen skal under alle omstændigheder være senest ni måneder efter rapporteringsårets afslutning.
Ændring 44
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1
Forordning (EU) nr. 995/2010
Artikel 20 – stk. 1
1.  Medlemsstaterne giver senest den 30. april hvert år offentligheden og Kommissionen adgang til oplysninger om denne forordnings anvendelse i det foregående kalenderår. Kommissionen fastlægger i gennemførelsesretsakter formatet og proceduren for medlemsstaternes tilvejebringelse af sådanne oplysninger. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 18, stk. 2.
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 45
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1
Afgørelse 995/2010/EU
Artikel 20 – stk. 3
3.  Senest den 3. december 2015 og herefter hvert sjette år foretager Kommissionen på basis af oplysningerne og erfaringerne med anvendelsen af denne forordning en evaluering af, hvordan forordningen fungerer samt dens effektivitet, herunder med hensyn til at forhindre, at ulovligt fældet træ og træprodukter fremstillet heraf bringes i omsætning. Den overvejer navnlig de administrative følger for små og mellemstore virksomheder, samt hvilke produkter der er omfattet. Kommissionen aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om resultaterne af evalueringen, eventuelt ledsaget af passende forslag til lovgivning.
3.  Senest den 3. december 2021 og herefter hvert femte år foretager Kommissionen på basis af oplysningerne og erfaringerne med anvendelsen af denne forordning en evaluering af, hvordan forordningen fungerer samt dens effektivitet, herunder med hensyn til at forhindre, at ulovligt fældet træ og træprodukter fremstillet heraf bringes i omsætning. Den overvejer navnlig de administrative følger for små og mellemstore virksomheder, samt hvilke produkter der er omfattet. Kommissionen aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om resultaterne af evalueringen, eventuelt ledsaget af passende forslag til lovgivning.
Ændring 46
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 2173/2005
Artikel 8 – stk. 1
1.  Medlemsstaterne giver senest den 30. april hvert år offentligheden og Kommissionen adgang til oplysninger om denne forordnings anvendelse i det foregående kalenderår.
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 47
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 2173/2005
Artikel 9 – stk. 1
Senest i december 2021 og herefter hvert sjette år foretager Kommissionen på basis af oplysningerne og erfaringerne med anvendelsen af denne forordning en evaluering af, hvordan forordningen fungerer samt dens effektivitet. I denne forbindelse tager den hensyn til fremskridtene med gennemførelsen af de frivillige partnerskabsaftaler. Kommissionen aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om resultaterne af evalueringen, eventuelt ledsaget af forslag til forbedring af FLEGT-licensordningen.".
Senest i december 2021 og herefter hvert femte år foretager Kommissionen på basis af oplysningerne og erfaringerne med anvendelsen af denne forordning en evaluering af, hvordan forordningen fungerer samt dens effektivitet. I denne forbindelse skal den tage hensyn til fremskridtene med gennemførelsen af de frivillige partnerskabsaftaler. Kommissionen aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om resultaterne af evalueringen hvert femte år, eventuelt ledsaget af forslag til forbedring af FLEGT-licensordningen.
Ændring 48
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 338/97
Artikel 15 – stk. 4 – litra c
c)  Medlemsstaternes styrelsesråd meddeler ét år før det første møde i konferencen mellem konventionens parter Kommissionen alle oplysninger om den relevante foregående periode, der er nødvendige til at udarbejde de rapporter, der omhandles i konventionens artikel VIII, stk. 7, litra b), og tilsvarende oplysninger om de bestemmelser i denne forordning, der falder uden for konventionens anvendelsesområde. Hvilke oplysninger der skal meddeles, og hvilket format de skal meddeles i, fastlægges af Kommissionen efter forskriftsproceduren i artikel 18, stk. 2.
c)  Medlemsstaternes styrelsesråd meddeler ét år før det første møde i konferencen mellem konventionens parter Kommissionen alle oplysninger om den relevante foregående periode, der er nødvendige til at udarbejde de rapporter, der omhandles i konventionens artikel VIII, stk. 7, litra b), og tilsvarende oplysninger om de bestemmelser i denne forordning, der falder uden for konventionens anvendelsesområde, jf. dog artikel 20. Kommissionen fastlægger, hvilket format oplysningerne skal meddeles i, efter undersøgelsesproceduren i artikel 18, stk. 2.
Ændring 49
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 338/97
Artikel 18 – stk. 2
Artikel 18, stk. 2, affattes således:
2.  Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.
"2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.".
Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder For så vidt angår udvalgets opgaver i henhold til artikel 19, stk. 1 og 2, vedtager Kommissionen de foreslåede foranstaltninger, såfremt Rådet ikke har vedtaget foranstaltninger inden udløbet af en frist på tre måneder regnet fra forslagets forelæggelse for Rådet.

(1) Sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A8-0324/2018).


Arbejdstagernes finansielle deltagelse og betydningen heraf for jobskabelse og reaktivering af arbejdsløse
PDF 132kWORD 57k
Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2018 om arbejdstagernes finansielle deltagelse og betydningen heraf for jobskabelse og reaktivering af arbejdsløse (2018/2053(INI))
P8_TA(2018)0400A8-0293/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig artikel 3, stk. 3,

–  der henviser til artikel 9 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som kræver, at EU fremmer et højt beskæftigelsesniveau, sikrer passende social beskyttelse, bekæmper social udstødelse samt sikrer et højt niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af menneskers sundhed,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 7. december 2015 om fremme af den sociale økonomi som en central drivkraft for den økonomiske og sociale udvikling i Europa,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. juni 2016 om en europæisk dagsorden for den kollaborative økonomi (COM(2016)0356),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. marts 2014 med titlen "Langsigtet finansiering af den europæiske økonomi" (COM(2014)0168),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. december 2012 om "Handlingsplan: Selskabsret og corporate governance i EU – en tidssvarende lovramme for mere engagerede aktionærer og bæredygtige virksomheder" (COM(2012)0740),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. oktober 2012 med titlen "Akten for det indre marked II – Sammen om fornyet vækst" (COM(2012)0573),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 med titlen "Europa 2020: En strategi for intelligent, bæredygtig og inkluderende vækst" (COM(2010)2020),

–  der henviser til Kommissionens henstilling af 3. oktober 2008 om aktiv integration af mennesker, som er udstødt fra arbejdsmarkedet(1),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. juni 2008 med titlen "Tænk småt først - Small Business Act for Europa" (COM(2008)0394) og Kommissionens arbejdsprogrammer for 2008 og 2009,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. marts 2006 med titlen "Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program for vækst og beskæftigelse: Overdragelse af virksomheder – Kontinuitet og en ny start" (COM(2006)0117),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. juli 2002 med titlen "Rammerne for fremme af lønmodtagernes andel i kapitalen" (COM(2002)0364) og Parlamentets beslutning af 5. juni 2003(2) herom,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 21. oktober 2010 om "Arbejdstagernes finansielle deltagelse inden for EU",

–  der henviser til sin beslutning af 15. januar 2013 om information og høring af arbejdstagere, foregribelse og styring af omstruktureringer(3),

–  der henviser til sin beslutning af 14. januar 2014 om arbejdstagernes finansielle deltagelse i virksomhedernes overskud(4) og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (2013/2127(INI)),

–  der henviser til undersøgelse med titlen "Medarbejdernes finansielle deltagelse i virksomhedernes overskud" rekvireret af Parlamentets Udvalg om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og offentliggjort i september 2012,

–  der henviser til midtvejsevalueringen af handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen, (COM(2017)0292), som blev offentliggjort den 8. juni 2017,

–  der henviser til Kommissionens pilotprojekt med titlen "Fremme af medarbejderejerskab og medarbejderdeltagelse", hvis endelige udgave blev offentliggjort i 2014,

–  der henviser til PEPPER IV-rapporten med titlen "Benchmarking of employee participation in profits and enterprise results in the member and candidate Countries of the European Union", som blev offentliggjort i oktober 2009 af Freie Universität Berlin,

–  der henviser til PEPPER III-rapporten med titlen "Promotion of employee participation in profits and enterprise results in the New Member and Candidate Countries of the European Union", som blev offentliggjort i juni 2006 af Freie Universität Berlin,

–  der henviser til rapport af 18. december 2003 fra gruppen af uafhængige eksperter på højt niveau om tværnationale hindringer for en stigning i arbejdstagernes finansielle deltagelse i tværnationale virksomheder,

–  der henviser til PEPPER II-rapporten med titlen "Fremme af lønmodtagernes andel i overskud og virksomhedens resultater (herunder besiddelse af kapitalandele) i medlemsstaterne", som blev offentliggjort af Kommissionen i januar 1997 (COM(1996)0697),

–  der henviser til PEPPER I-rapporten med titlen "Promotion of employee participation in profits and enterprise results", som blev offentliggjort i marts 1991 af Kommissionen og Det Europæiske Universitetsinstitut,

–  der henviser til forretningsordenes artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0293/2018),

A.  der henviser til, at der er adskillige modeller for arbejdstagernes finansielle deltagelse (AFD), som en arbejdsgiver kan vælge mellem: overskudsdeling, individuelt medarbejderejerskab, arbejdstagernes ejerskab i kooperative modeller og medarbejderaktieordninger;

B.  der henviser til, at den enkelte virksomhed og dens arbejdstagere bør vælge den mest hensigtsmæssige AFD-model med omhu under behørig hensyntagen til de specifikke nationale skatteregler og den sektorbestemte kontekst, og at modellen især vil afhænge af virksomhedens størrelse, aktivitet og status, navnlig hvis den er børsnoteret; der henviser til, at det ikke er hensigtsmæssigt at udvikle en omfattende "one size fits all"-model for AFD på EU-plan;

C.  der henviser til, at AFD-ordninger ifølge data fra den europæiske virksomhedsundersøgelse fra 2013(5) kan variere betydeligt alt efter virksomhedernes karakteristika; der henviser til, at 62 % af de europæiske virksomheder anvender en eller anden form for variabel løn, og at overskudsdeling tegner sig for 30 % og løn knyttet til gruppepræstation for 25 %; der henviser til, at medarbejderaktieordninger anvendes af 5 % af virksomhederne; der henviser til, at disse AFD-ordninger er mere almindelige i den private sektor end i den offentlige (med nogle nationale undtagelser) samt i visseøkonomiske sektorer, særlig informations- og kommunikationsteknologi, finanssektoren, forsikringssektoren og rådgivning; der henviser til, at større virksomheder anvender disse AFD-ordninger mere end små og mellemstore virksomheder, og ordningerne er også mere udbredt i virksomheder med udenlandsk kapital og multinationale virksomheder samt i virksomheder beliggende i økonomisk(6) centrale og højt udviklede regioner;

D.  der henviser til, at medarbejderaktieordninger er en form for AFD, der benytter en mellemliggende enhed til at udøve stemmerettigheder eller andre former for styring på vegne af arbejdstagerne, der frit kan vælge dem;

E.  der henviser til, at det er påvist(7), at AFD-ordninger, der inddrager arbejdstagerne i høring og beslutningstagning, rummer fordele for såvel arbejdstagerne som virksomhederne, bl.a. i henseende til bæredygtig ledelse, gennemsigtighed, social dialog, gensidig respekt mellem arbejdsgivere og arbejdstagere og andre aspekter såsom ansættelse, fastholdelse, motivation, jobtilfredshed og udvikling af færdigheder samt generelt præstationsniveau og rentabilitet;

F.  der henviser til, at medarbejdernes deltagelse i beslutningstagningen kan forbedre de organisatoriske præstationer og kvaliteten af arbejdstagernes arbejdsliv, og at det kan fungere som et innovationsværktøj(8) på arbejdspladsen for at fremme en følelse af ejerskab, øge informationsstrømmen i virksomheden og forbedre tilliden mellem arbejdsgivere og arbejdstagere;

G.  der henviser til, at AFD-ordninger kan have en positiv indvirkning på medlemsstaternes økonomi ved at understøtte SMV'er og arbejdsmarkedet; der henviser til, at arbejdstagernes finansielle deltagelse i deres virksomhed kan bidrage til jobtilfredshed, en følelse af ejerskab, gensidig respekt mellem arbejdsgivere og arbejdstagere og overordnede resultater og kan hjælpe arbejdstagere med at finde muligheder i deres hjemlande;

H.  der henviser til, at AFD i forbindelse med udviklingen af kapitalmarkedsunionen kan bidrage til målene for kapitalmarkedsunionen vedrørende inklusiv vækst og gennemsigtighed i den økonomiske aktivitet, der henviser til, at AFD, hvis ordningen kombineres med uddannelse for deltagerne ydet af virksomheder og medlemsstater, vil kunne forbedre den finansielle uddannelse blandt EU-borgerne, hvilket potentielt vil kunne mindske deres modvilje mod at investere og potentielt øge detailinvesteringerne;

I.  der henviser til, at den europæiske beskæftigelsesstrategi og Europa 2020-strategien fastsætter prioriteter med henblik på forbedring af jobkvaliteten og arbejdsvilkår; der henviser til, at en øget inddragelse af arbejdstagerne i virksomhedernes økonomiske resultater og bedre præmieordninger vil kunne bidrage til at nå disse mål;

J.  der henviser til, at det er vigtigt, at AFD går hånd i hånd med et højt informationsniveau, uddannelse og høring af de ansatte, så de er fuldt bevidst om, hvordan de ordninger for finansiel deltagelse, som de kan deltage i, fungerer, således at de er i stand til at foretage en fuldt informeret vurdering af de potentielle fordele og risici ved disse ordninger, f.eks. i tilfælde af at virksomheden går konkurs;

K.  der henviser til, at arbejdsgiverne gennem AFD, bedre social dialog og strategisk beslutningstagning kan investere i udviklingsmuligheder for deres arbejdsstyrke og dermed bidrage til bekæmpelse af social udstødelse og sikring af et højt uddannelsesniveau;

L.  der henviser til, at AFD gennem inddragelse af arbejdstagerne i beslutningsprocessen, afhængigt af ordningens særlige karakter, i visse tilfælde kan hjælpe virksomheder, herunder SMV'er, med hensyn til omstrukturering og driftskontinuitet ved at tage fat på problemer med generationsskifte i virksomheder, f.eks. i familievirksomheder;

M.  der henviser til, at det bør erindres, at AFD har positive og negative aspekter;

N.  der henviser til, at AFD indebærer nogle finansielle risici, men også kan fungere som en støddæmper, idet ordningen giver mulighed for bonusser og andre former for belønning og desuden sikrer, at arbejdstagerne har en portefølje af opsparede aktier; der henviser til, at medarbejderaktieordninger navnlig kan være et eksempel på en model for medarbejderovertagelse af ikke-noterede selskaber, hvor medarbejderne gennem en prioriteret overtagelsesret kan få mulighed for at sikre deres egne arbejdspladser i tilfælde, hvor andre selskaber måtte ønske at overtage deres virksomhed;

O.  der henviser til, at der derfor er behov for foranstaltninger til beskyttelse af arbejdstagere mod risici såsom tab af både deres job og den investerede kapital, når deres arbejdsgiver rammes af en krise; der henviser til, at AFD ikke må bruges til at forringe de sociale og beskæftigelsesmæssige rettigheder, som arbejdstagerne har opnået, ikke må træde i stedet for en almindelig grundløn, andre former for vederlag eller bidrag til pensionsordninger, ikke må blive en måde at overføre risici til arbejdstagerne på og ikke må være i uoverensstemmelse med arbejdsretten;

P.  der henviser til, at deltagelse i AFD fortsat bør være frivillig for arbejdstagerne, navnlig i SMV'er, og ikke må påvirke deres arbejdsmarkedsmobilitet, deres sociale sikkerhed og deres ret til at gennemføre faglige aktioner; der henviser til, at arbejdstagerne derfor til enhver tid bør have adgang til oplysninger om virksomhedens økonomiske situation med undtagelse af forretningshemmeligheder og forretningsmæssigt følsomme oplysninger og bør informeres om fordele og ulemper ved hver enkelt mulige AFD-ordning;

Q.  der henviser til, at skattemæssige incitamenter er centrale elementer til fremme af AFD, som vil kunne betale sig på mellemlang og lang sigt, og til, at de lande, der har en lang tradition for lønmodtagernes finansielle deltagelse, også har det mest veludviklede medarbejderejerskab og de højeste skattemæssige fordele;

R.  der henviser til, at proaktive beskæftigelsespolitikker såsom støtte til reel selvstændig erhvervsvirksomhed og reguleret og socialt iværksætteri er afgørende værktøjer til reintegration af arbejdsløse på arbejdsmarkedet i tråd med den europæiske handlingsplan for iværksætterkultur, som blev vedtaget i januar 2013;

S.  der henviser til, at den nuværende Europæiske Socialfond fremmer socialt iværksætteri og den sociale og solidariske økonomi, og at den nye AFD Plus fortsat bør gøre dette; der henviser til, at AFD kan yde et værdifuldt bidrag til udviklingen af den sociale og solidariske økonomi ved f.eks. at gøre investeringer eller finansiering mere tilgængeligt;

T.  der henviser til, at AFD kan være et supplement til EU's programmer, der sigter mod at forbedre adgangen til kapital, især for SMV'er, såsom f.eks. Cosme-programmet, InnovFin-programmet, programmet Et Kreativt Europa og de europæiske struktur- og investeringsfonde;

U.  der henviser til, at AFD kan være et supplement til Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, som hjælper mennesker, der har mistet deres job på grund af omfattende strukturelle omstillinger, der er en følge af globaliseringen eller den økonomiske og finansielle krise, med omskoling, uddannelse, hjælp til selvstændig erhvervsvirksomhed, virksomhedsoprettelse og arbejdstageres overtagelse af virksomhed;

V.  der henviser til, at EU's retningslinjer for AFD vil kunne hjælpe medlemsstaterne med at udvikle rammer for EFP-ordninger, der potentielt kan føre til fordele både for arbejdsgivere og arbejdstagere og også øge offentlighedens kendskab til AFD;

1.  opfordrer Kommissionen til at overveje passende henstillinger for at tilskynde medlemsstaterne og virksomhederne, navnlig SMV, til at udvikle og tilbyde AFD-ordninger til gavn for såvel arbejdstagerne som virksomhederne og i begge parters interesse; understreger, at disse ordninger:

   bør beskytte arbejdstagernes indkomstsikkerhed
   ikke må udnytte arbejdstagerne i en krisesituation
   ikke må flytte virksomhedsrisikoen over på arbejdstagerne
   bør garantere et højt beskyttelsesniveau for arbejdstagernes investeringer;

2.  opfordrer medlemsstaterne til at indføre ikke-obligatoriske incitamenter, herunder skatteincitamenter, som ikke afviger fra de nationale skatteregler, og som følger bedste praksis-principper, når de fremmer ordninger for medarbejderejerskab blandt virksomheder og arbejdstagere, og til samtidig at støtte de højeste standarder for social beskyttelse af arbejdstagerne og værne om deres ret til faglige aktioner;

3.  understreger, at AFD bør indarbejdes i en ordning for inddragelse af arbejdstagerne, f.eks. i virksomhedernes beslutningstagning, herunder gennem arbejdstagerrepræsentanter, og at AFD ikke må træde i stedet for fair og anstændige lønninger eller et alternativ til offentlige pensioner eller kollektivt aftalte pensionsordninger;

4.  opfordrer Kommissionen til at gennemføre den fempunkts-handlingsplan, der indgår i den endelige rapport om pilotprojektet om fremme af medarbejderejerskab og medarbejderdeltagelse fra 2014;

5.  anerkender sammenhængen mellem lovgivningsmæssige foranstaltninger på nationalt plan, der fremmer AFD-ordninger, og antallet af virksomheder og ansatte, der gør brug heraf;

6.  fremhæver de tværnationale hindringer, som såvel virksomheder, der tilbyder sådanne ordninger i adskillige medlemsstater, og arbejdstagere står over for, nemlig forskelle i lovgivning og risiciene for dobbeltbeskatning, som kan medføre høje administrationsomkostninger og influere på den frie bevægelighed for arbejdstagere, som spiller en vigtig rolle for bekæmpelse af arbejdsløshed, øget konvergens og integration mellem medlemsstaterne;

7.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udbrede kendskabet til ordningerne, som det anbefales i den endelige rapport om pilotprojektet til fremme af medarbejderejerskab og medarbejderdeltagelse fra 2014, udnytte resultaterne af forskningsprojekter og tilskynde til grænseoverskridende overførsel af bedste praksis og foreslå et sæt simple, elementære og grundlæggende understøttende modeller;

8.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at oprette websteder med modeller over overskudsdelingsaftaler for SMV'er og mikrovirksomheder, der kan gøre det lettere at gennemføre dem, og med oplysninger om tilknyttede risici og andet relevant materiale; opfordrer desuden Kommissionen og medlemsstaterne til med hjælp fra Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene at fortsætte indsamlingen af data om anvendelsen og udbredelsen af AFD-ordninger og til at undersøge, hvilken indflydelse finansiel deltagelse har på virksomhedernes drift, arbejdets kvalitet og opretholdelsen af beskæftigelse;

9.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at bistå selskaber, der er interesseret i AFD, med løsninger og støtteforanstaltninger for at undgå uforholdsmæssigt store administrations- og udviklingsomkostninger i forbindelse med gennemførelsen af AFD, navnlig i SMV'er, og til at tilskynde outsourcing-operatører såsom banker og investeringsfonde til at foreslå enkle AFD-ordninger, som er skræddersyet til denne type virksomheder, samtidig med at det sikres, at formidlerne ikke udnytter de mindste virksomheder, og at der ikke er nogen skjulte omkostninger ;

10.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme finansiel uddannelse for at give EU-borgere bedre mulighed for at få indflydelse og øge kendskabet til betydningen af AFD;

11.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gå i dialog med arbejdsmarkedets parter, medarbejderejerskabsorganisationer og andre interessenter i begyndelsen af processen for at få udformet de mest hensigtsmæssige AFD-rammer og til, når en AFD-ordning anses for relevant, at forhandle inden for rammerne af den enkelte virksomhed og under hensyntagen til den pågældende virksomheds størrelse og type, dens personale og finansielle situation, men også den nationale lovgivning og praksis;

12.  anbefaler, at opsparingsordninger og -redskaber for arbejdstagere forhandles på brancheplan for at stille standardaftaler til rådighed for SMV'er og mikrovirksomheder, som disse virksomheder kan anvende direkte og nemt;

13.  fremhæver, at AFD bør være åben for alle arbejdstagere på en ikkediskriminerede måde, uanset alder, køn, nationalitet, fuldtids-/deltidsansættelse osv.;

14.  tilføjer, at differentiering mellem arbejdstagere kan være berettiget for at imødekomme deres forskellige behov og interesser, f.eks. i form af aktieoptionsplaner forbeholdt ledende medarbejdere;

15.  mener, at det også bør være muligt for arbejdstagerne at anvende medarbejderaktiekontoen til andre aktier end den aktuelle arbejdsgivers for at afhjælpe en koncentrationsrisiko, især for SMV'er;

16.  minder om, at beslutningen om at deltage i AFD-ordninger bør være helt igennem frivillig, at der ikke må træffes nogen foranstaltninger mod arbejdstagere, der beslutter ikke at deltage, og at deltagelse bør forudsætte passende uddannelse af og et informeret samtykke fra arbejdstageren, idet denne bør have fuldt kendskab til sine rettigheder, pligter og risici, til virksomhedens situation, til fordelene og ulemperne ved hver enkelt ordning og til de skattemæssige virkninger, når ordningen tiltrædes, og de vilkår, der gælder, når han eller hun forlader virksomheden eller ordningen;

17.  mener, at AFD ikke bør erstatte eller indskrænke den normale grundløn eller forskellige bidrag såsom socialsikringsbidrag, men bør være komplementær til alle sociale og aftalemæssige rettigheder, hvilket bør være en forudsætning for gennemførelse af AFD;

18.  mener, at der bør udvikles yderligere forbindelser mellem AFD og den sociale økonomi, især gennem programmer som Et Kreativt Europa, som tilbyder mikrolån på op til 25 000 EUR til små virksomheder og sociale virksomheder;

19.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage hensyn til den hurtige udvikling og forandring af arbejdsmarkedet og de deraf følgende udfordringer med hensyn til færdigheder, digitalisering, automatisering, indkomstmæssige uligheder og nedskæringer inden for social sikkerhed samt den uophørlige fremkomst af nye muligheder for at støtte og beskytte arbejdstagerne og sætte dem i stand til at tilpasse sig og udvikle sig fagligt og personligt;

20.  understreger den vigtige rolle, som AFD kan spille for fremme af iværksætteri og iværksætterånd, idet disse ordninger letter søgningen efter og adgangen til kapital, navnlig for nystartede virksomheder;

21.  understreger, at selv om mikrovirksomheder spiller en vigtig rolle i de fleste EU-medlemsstaters økonomi, er der endnu ikke blevet indført støtteforanstaltninger for medarbejderaktieordninger for dem;

22.  glæder sig over initiativer fra Kommissionens generaldirektorater såsom GD EMPL, FISMA og GROW til støtte for beskæftigelse, SMV'er og kapitalmarkedsunionen og opfordrer til en koordineret tilgang til den bedst mulige udnyttelse af de disponible ressourcer, ihukommende, at det er de europæiske borgere, der i sidste instans vil drage fordel heraf;

23.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen

(1) EUT L 307 af 18.11.2008, s. 11.
(2) EUT C 68 E af 18.3.2004, s. 429.
(3) EUT C 440 af 30.12.2015, s. 23.
(4) EUT C 482 af 23.12.2016, s. 41.
(5) Tredje europæiske virksomhedsundersøgelse, Eurofound, 2013.
(6) Ændringer i vederlag og belønningssystemer, Eurofound, 2016.
(7) Annual economic survey of employee share ownership in European countries.
(8) Workplace innovation in European companies, Eurofound, 2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik