Indeks 
Vedtagne tekster
Onsdag den 24. oktober 2018 - StrasbourgEndelig udgave
Anmodning om ophævelse af Steeve Briois' immunitet
 Anmodning om ophævelse af Sophie Montels immunitet
 Anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' immunitet
 Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner
 Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet
 Decharge 2016: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)
 Støtte til strukturreformer i medlemsstaterne ***I
 Irlands elektroniske udveksling af fingeraftryksdata *
 Elektronisk udveksling med Irland af DNA-oplysninger *
 Kroatiens elektroniske udveksling af fingeraftryksdata *
 Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning ***I
 Oprettelse, drift og brug af Schengen-informationssystemet (SIS) på grænsekontrolområdet ***I
 Oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området for politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager ***I
 Brug af Schengeninformationssystemet til tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold ***I
 Harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer *
 Fornyelse af tilladelse til genetisk modificeret majs NK603 × MON 810
 Tilladelse til genetisk modificeret majs MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122

Anmodning om ophævelse af Steeve Briois' immunitet
PDF 119kWORD 51k
Europa-Parlamentets afgørelse af 24. oktober 2018 om anmodning om ophævelse af Steeve Briois’ immunitet (2018/2075(IMM))
P8_TA(2018)0401A8-0349/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning af 21. februar 2018 om ophævelse af Steeve Briois' immunitet, som er fremsendt af Den Franske Republiks justitsminister i forbindelse med en forundersøgelse (B-49 2018/00242) indledt mod Steeve Briois ved retten i Nanterre på baggrund af en anmeldelse fra foreningen "Maison des Potes — Maison de l’Égalité’" vedrørende offentlig tilskyndelse til diskrimination på grund af race eller religion, og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 28. maj 2018,

–  der har hørt Steeve Briois, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 6,

–  der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013(1),

–  der henviser til artikel 26 i Den Franske Republiks forfatning, som ændret ved forfatningslov nr. 95-880 af 4. august 1995,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0349/2018),

A.  der henviser til, at statsadvokaten ved appeldomstolen i Versailles har anmodet om ophævelse af medlem af Europa-Parlamentet Steeve Briois’ parlamentariske immunitet i forbindelse med en retssag vedrørende en påstået strafbar handling;

B.  der henviser til, at ophævelsen af Steeve Briois’ immunitet vedrører en unavngiven persons påståede offentlige tilskyndelse til diskrimination på grund af nationalitet, race eller religion gennem ord, skrift, billeder eller elektronisk kommunikation til offentligheden, en strafbar handling, der er defineret i artikel 24, stk. 8, artikel 23, stk. 1, og artikel 42 i lov af 29. juli 1881 og artikel 93, stk. 3, i lov nr. 82-652 af 29. juli 1982 og straffes i henhold til artikel 24, stk. 8, 10, 11 og 12, i lov af 29. juli 1881 og artikel 121, stk. 7, i den franske straffelov;

C.  der henviser til, at forundersøgelsen mod Steeve Briois blev indledt på baggrund af en anmeldelse indgivet den 22. maj 2014 af "Maison des Potes - Maison de l’Égalité’";

D.  der henviser til, at anmeldelsen vedrørte nogle udtalelser i en pjece med titlen "Petit guide pratique de l'élu municipal Front National" ("Håndbog for byrådsmedlemmer fra Front National"), der blev udgivet den 19. september 2013 og lagt ud på internettet på Front Nationals forbunds officielle hjemmeside den 30. november 2013, og hvori alle kandidater fra Front National, der blev valgt til byrådet ved valget den 23. og 30. marts 2014, blev opfordret til på det første møde i det nye byråd at anbefale en fortrinsret til franskmænd ("priorité nationale") i forbindelse med tildeling af sociale boliger;

E.  der henviser til, at det efter fransk ret ikke alene er den materielle ophavsmand til en publikation, der kan ifalde strafansvar;

F.  der henviser til, at efterforskerne under efterforskningen fik oplyst af Front Nationals daværende publikationsdirektør, at den omtvistede håndbog blev udarbejdet af generalsekretariatet; der henviser til, at Steeve Briois på det tidspunkt var generalsekretær;

G.  der henviser til, at de kompetente myndigheder på baggrund af nødvendigheden af at afholde et første retsmøde med henblik på at afhøre Steeve Briois om anklagerne mod ham har anmodet om ophævelse af hans immunitet;

H.  der henviser til, at medlemmer af Europa-Parlamentet i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

I.  der henviser til, at medlemmer af det franske parlament i henhold til artikel 26 i Den Franske Republiks forfatning ikke kan retsforfølges, eftersøges, anholdes, tilbageholdes eller dømmes på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv;

J.  der henviser til, at rækkevidden af den immunitet, som medlemmer af det franske parlament nyder godt af, reelt svarer til rækkevidden af den immunitet, som medlemmer af Europa-Parlamentet nyder godt af i henhold til artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter; der henviser til, at Domstolen har fastslået, at en meningstilkendegivelse for at være omfattet af immuniteten skal være fremsat af et medlem af Europa-Parlamentet under udøvelsen af dette medlems hverv, hvilket således forudsætter, at der foreligger en forbindelse mellem den udtrykte meningstilkendegivelse og det parlamentariske hverv; der henviser til, at der skal foreligge en direkte og klar forbindelse;

K.  der henviser til, at Steeve Briois ikke var medlem af Europa-Parlamentet, da den påståede strafbare handling fandt sted, nemlig den 19. september og den 30. november 2013, men at de angiveligt krænkende materialer stadig var tilgængelige for enhver, der ønskede at få adgang til dem, den 23. juni og den 2. oktober 2014;

L.  der henviser til, at anklagerne klart ikke har nogen forbindelse til Steeve Briois’ hverv som medlem af Europa-Parlamentet og i stedet vedrører nogle aktiviteter af national eller regional karakter, eftersom udtalelserne vedrører potentielle byrådsmedlemmer med henblik på lokalvalgene den 23. og 30. marts 2014;

M.  der henviser til, at de pågældende handlinger ikke vedrører meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af hans hverv som medlem af Europa-Parlamentet, jf. artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter;

N.  der henviser til, at der ikke er nogen grund til at formode, at sagen, som blev indledt på baggrund af en anmeldelse fra foreningen "Maison des Potes — Maison de l’Égalité’", der blev indgivet, inden medlemmet tiltrådte sit mandat i Europa-Parlamentet, er indledt med den hensigt at skade Steeve Briois’ parlamentariske arbejde (fumus persecutionis);

1.  vedtager at ophæve Steeve Briois’ immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Den Franske Republiks justitsminister og Steeve Briois.

(1) Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Anmodning om ophævelse af Sophie Montels immunitet
PDF 118kWORD 51k
Europa-Parlamentets afgørelse af 24. oktober 2018 om anmodning om ophævelse af Sophie Montels immunitet (2018/2076(IMM))
P8_TA(2018)0402A8-0350/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning af 21. februar 2018 om ophævelse af Sophie Montels immunitet, som er fremsendt af Den Franske Republiks justitsminister i forbindelse med en forundersøgelse (B-49 2018/00243) indledt mod Sophie Montel ved retten i Nanterre på baggrund af en anmeldelse fra foreningen "Maison des potes — Maison de Égalité’" vedrørende offentlig tilskyndelse til diskrimination på grund af race eller religion, og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 28. maj 2018,

–  der har hørt Sophie Montel, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 6,

–  der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013(1),

–  der henviser til artikel 26 i Den Franske Republiks forfatning, som ændret ved forfatningslov nr. 95-880 af 4. august 1995,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0350/2018),

A.  der henviser til, at statsadvokaten ved appeldomstolen i Versailles har anmodet om ophævelse af medlem af Europa-Parlamentet Sophie Montels parlamentariske immunitet i forbindelse med en retssag vedrørende en påstået strafbar handling;

B.  der henviser til, at ophævelsen af Sophie Montels immunitet vedrører en unavngiven persons påståede offentlige tilskyndelse til diskrimination på grund af nationalitet, race eller religion gennem ord, skrift, billeder eller elektronisk kommunikation til offentligheden, en strafbar handling, der er defineret i artikel 24, stk. 8, artikel 23, stk. 1, og artikel 42 i lov af 29. juli 1881 og artikel 93, stk. 3, i lov nr. 82-652 af 29. juli 1982 og straffes i henhold til artikel 24, stk. 8, 10, 11 og 12, i lov af 29. juli 1881 og artikel 121, stk. 7, i den franske straffelov;

C.  der henviser til, at forundersøgelsen mod Sophie Montel blev indledt på baggrund af en anmeldelse indgivet den 22. maj 2014 af "Maison des Potes - Maison de Égalité’";

D.  der henviser til, at anmeldelsen vedrørte nogle udtalelser i en pjece med titlen "Petit guide pratique de l'élu municipal Front National" ("Håndbog for byrådsmedlemmer fra Front National"), der blev udgivet den 19. september 2013 og lagt ud på internettet på Front Nationals forbunds officielle hjemmeside den 30. november 2013, og hvori alle kandidater fra Front National, der blev valgt til byrådet ved valget den 23. og 30. marts 2014, blev opfordret til på det første møde i det nye byråd at anbefale en fortrinsret til franskmænd ("priorité nationale") i forbindelse med tildeling af sociale boliger;

E.  der henviser til, at det efter fransk ret ikke alene er den materielle ophavsmand til en publikation, der kan ifalde strafansvar;

F.  der henviser til, at efterforskerne under efterforskningen fik oplyst af Front Nationals daværende publikationsdirektør, at den omtvistede håndbog blev udarbejdet af generalsekretariatet; der henviser til, at Sophie Montel på det tidspunkt var koordinator for de valgte medlemmer i det pågældende generalsekretariat;

G.  der henviser til, at de kompetente myndigheder på baggrund af nødvendigheden af at afholde et første retsmøde med henblik på at afhøre Sophie Montel om anklagerne mod hende har anmodet om ophævelse af hendes immunitet;

H.  der henviser til, at medlemmer af Europa-Parlamentet i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

I.  der henviser til, at medlemmer af det franske parlament i henhold til artikel 26 i Den Franske Republiks forfatning ikke kan retsforfølges, eftersøges, anholdes, tilbageholdes eller dømmes på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv;

J.  der henviser til, at rækkevidden af den immunitet, som medlemmer af det franske parlament nyder godt af, reelt svarer til rækkevidden af den immunitet, som medlemmer af Europa-Parlamentet nyder godt af i henhold til artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter; der henviser til, at Domstolen har fastslået, at en meningstilkendegivelse for at være omfattet af immuniteten skal være fremsat af et medlem af Europa-Parlamentet under udøvelsen af dette medlems hverv, hvilket således forudsætter, at der foreligger en forbindelse mellem den udtrykte meningstilkendegivelse og det parlamentariske hverv; der henviser til, at der skal foreligge en direkte og klar forbindelse;

K.  der henviser til, at Sophie Montel ikke var medlem af Europa-Parlamentet, da den påståede strafbare handling fandt sted, nemlig den 19. september og den 30. november 2013, men at de angiveligt krænkende materialer stadig var tilgængelige for enhver, der ønskede at få adgang til dem, den 23. juni og den 2. oktober 2014;

L.  der henviser til, at anklagerne klart ikke har nogen forbindelse til Sophie Montels hverv som medlem af Europa-Parlamentet og i stedet vedrører nogle aktiviteter af national eller regional karakter, eftersom udtalelserne vedrører potentielle byrådsmedlemmer med henblik på lokalvalgene den 23. og 30. marts 2014;

M.  der henviser til, at de pågældende handlinger ikke vedrører meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af hendes hverv som medlem af Europa-Parlamentet, jf. artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter;

N.  der henviser til, at der ikke er nogen grund til at formode, at sagen, som blev indledt på baggrund af en anmeldelse fra foreningen "Maison des Potes — Maison de Égalité’", der blev indgivet, inden medlemmet tiltrådte sit mandat i Europa-Parlamentet, er indledt med den hensigt at skade Sophie Montels parlamentariske arbejde (fumus persecutionis);

1.  vedtager at ophæve Sophie Montels immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Den Franske Republiks justitsminister og Sophie Montel.

(1) Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' immunitet
PDF 115kWORD 49k
Europa-Parlamentets afgørelse af 24. oktober 2018 om anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' immunitet (2018/2041(IMM))
P8_TA(2018)0403A8-0351/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning af 27. februar 2018 om ophævelse af Georgios Kyrtsos' immunitet, som er fremsendt af vicestatsadvokaten ved Den Hellenske Republiks højesteret, på grund af manglende betaling af en påskebonus på 986,46 EUR (sag nr. AVM O 2017/6101), og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 14. marts 2018,

–  der har hørt Georgios Kyrtsos, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 6,

–  der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013(1),

–  der henviser til artikel 62 i Den Hellenske Republiks forfatning,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0351/2018),

A.  der henviser til, at anklagemyndigheden ved Den Hellenske Republiks højesteret har anmodet om ophævelse af immuniteten for Georgios Kyrtsos, medlem af Europa-Parlamentet, i forbindelse med en eventuel retssag vedrørende en påstået lovovertrædelse;

B.  der henviser til, at, Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

C.  der henviser til, at det fastslås i artikel 62 i Den Hellenske Republiks forfatning, at et parlamentsmedlem under sit mandat ikke kan retsforfølges, fastholdes eller fængsles eller på anden måde berøves sin frihed uden parlamentets samtykke;

D.  der henviser til, at Georgios Kyrtsos som retlig repræsentant (formand og administrerende direktør) for selskaberne KMP Ekdotiki AE og Free Sunday Ekdotiki AE den 26. juli 2005 på vegne af KMP Ekdotiki AE ansatte sin tidligere medarbejder i henhold til en ansættelseskontrakt i begge selskaber som kreativ chef;

E.  der henviser til, at Georgios Kyrtsos bliver anklaget for ikke at have betalt en påskebonus på 986,46 EUR til sin tidligere medarbejder den 27. april 2016, hvilket er i strid med lov nr. 690/1945, som ændret ved artikel 8, stk. 1, i lov nr. 236/95, og en strafbar handling i henhold til artikel 28 i lov nr. 3996/2011, sammenholdt med fælles ministeriel afgørelse 19040/1981;

F.  der henviser til, at den påståede lovovertrædelse helt klart ikke har nogen direkte forbindelse med Georgios Kyrtsos' hverv som medlem af Europa-Parlamentet, men i stedet er forbundet med hans tidligere stilling som leder af to avisselskaber;

G.  der henviser til, at straffesagen ikke vedrører meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af hvervet som medlem af Europa-Parlamentet som omhandlet i artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter;

H.  der henviser til, at der ikke er nogen grund til at formode, at sagen er indledt med den hensigt at skade medlemmets politiske virksomhed (fumus persecutionis);

1.  vedtager at ophæve Georgios Kyrtsos' immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til de græske myndigheder og til Georgios Kyrtsos.

(1) Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner
PDF 187kWORD 71k
Europa-Parlamentets beslutning af 24. oktober 2018 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 (11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD))
P8_TA(2018)0404A8-0313/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(2),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(3),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(4) (FFR-forordningen),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(5),

–  der henviser til sin beslutning af 15. marts 2018 om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet(6),

–  der henviser til sin beslutning af 19. april 2018 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2019(7),

–  der henviser til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, vedtaget af Kommissionen den 21. juni 2018 (COM(2018)0600),

–  der henviser til Rådets holdning til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, vedtaget af Rådet den 4. september 2018 og fremsendt til Europa-Parlamentet den 13. september 2018 (11737/2018 – C8-0410/2018),

–  der henviser til sin beslutning af 5. juli 2018 om mandatet med henblik på trepartsmødet om budgetforslaget for 2019(8),

–  der henviser til ændringsskrivelse nr. 1/2019 (COM(2018)0709) til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 88,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A8-0313/2018),

Afsnit II

Generelt overblik

1.  understreger, at Parlamentets behandling af budgettet for 2019 fuldt ud afspejler de politiske prioriteringer, som blev vedtaget af et overvældende flertal i ovennævnte beslutninger af 15. marts 2018 om de generelle retningslinjer og af 5. juli 2018 om mandatet med henblik på trepartsmødet; minder om, at kernen i disse prioriteringer er: bæredygtig vækst, innovation, konkurrenceevne, sikkerhed, håndtering af de grundlæggende årsager til flygtninge- og migrationsstrømme, håndtering af flygtninge- og migrationsstrømme, bekæmpelse af klimaforandringer og omstilling til bæredygtig energi samt et særligt fokus på unge;

2.  fremhæver, at Unionen forud for Det Forenede Kongeriges udtræden har brug for de nødvendige finansielle ressourcer til at imødekomme borgernes forventninger, således at Unionen effektivt kan håndtere de mange ovennævnte prioriteter og udfordringer, den står over for, og forbedre borgernes dagligdag;

3.  påpeger, at Europas borgere forventer, at Unionen virkelig anstrenger sig for at sikre økonomisk vækst og fremme jobskabelse ligeligt i alle sine regioner; minder om, at imødekommelsen af disse forventninger kræver investeringer i forskning og innovation, digitalisering, uddannelse, infrastruktur og små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og fremme af beskæftigelsen, navnlig blandt Europas unge; udtrykker misbilligelse over, at Rådet endnu en gang foreslår nedskæringer i de selvsamme programmer, der er udformet med henblik på at gøre Unionens økonomi mere konkurrencedygtig og innovativ; understreger endvidere, at mange af disse programmer, f.eks. Horisont 2020, er stærkt overtegnede, hvilket er en dårlig udnyttelse af ressourcerne og betyder, at mange fremragende projekter ikke modtager finansiering; fremhæver desuden, at programmer som Erasmus+, Horisont 2020 og programmet for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (COSME) klart demonstrerer fordelene ved at arbejde sammen på tværs af Unionen og bidrager til at skabe en følelse af europæisk tilhørsforhold; beslutter derfor at styrke Erasmus+ betydeligt og styrke de programmer, der bidrager til vækst og jobskabelse, herunder Horisont 2020, Connecting Europe-faciliteten (CEF) og COSME;

4.  gentager sit tilsagn om at opfylde sine løfter, der blev givet under forhandlingerne om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), nemlig at begrænse virkningerne af EFSI-relaterede nedskæringer i Horisont 2020 og CEF inden for rammerne af den årlige budgetprocedure; foreslår derfor at udligne disse nedskæringer ved at genoprette den oprindelige årlige profil for disse to programmer med henblik på at give dem mulighed for fuldt ud at nå de mål, der blev opnået enighed om i forbindelse med vedtagelsen af den relevante lovgivning;

5.  understreger, at ungdomsarbejdsløsheden er uacceptabelt høj i visse medlemsstater, navnlig i de regioner, der økonomisk halter bagefter, og at situationen for unge mennesker, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET), og de langtidsledige er særligt bekymrende; understreger, at unge er i størst risiko for fattigdom og social og økonomisk udstødelse; beslutter derfor at styrke ungdomsbeskæftigelsesinitiativet ud over det niveau, som Kommissionen har foreslået; understreger, at en sådan styrkelse på ingen måde bør ses som en fremrykning af den tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, der blev godkendt i forbindelse med midtvejsrevisionen af FFR'en; og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at øge absorptionen af midlerne og skabe mere ungdomsbeskæftigelse af høj kvalitet;

6.  minder om nødvendigheden af en solid bekæmpelse af fattigdom;

7.  minder om, at samhørighedspolitikken spiller en vigtig rolle i Unionens udvikling og vækst og i konvergensen i medlemsstaterne og regionerne; understreger Parlamentets vilje til at sikre tilstrækkelige bevillinger til disse programmer, som repræsenterer en af Unionens centrale politikker;

8.  understreger, at fondene under samhørighedspolitikken hverken direkte eller indirekte bør støtte flytning som defineret i artikel 2, stk. 61a, i Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014; opfordrer indtrængende medlemsstaternes forvaltningsmyndigheder til at sikre, at der ikke ydes bidrag fra fondene til støttemodtagere, der har foretaget en flytning inden for fem år forud for ansøgningen om et bidrag, og at sikre, at bidrag tilbagebetales fuldt ud fra støttemodtagere, der foretager en flytning inden for fem år efter at have modtaget bidraget;

9.  beklager, at der ifølge de aktuelle prognoser kun vil blive afsat 19,3 % af Unionens budget for 2014-2020 til klimarelaterede foranstaltninger, og at målet om 20 % – et mål, der var fastsat før klimaaftalen fra Paris – dermed ikke nås; forstår, at dette i høj grad skyldes forsinkelser i samhørighedspolitikken og programmerne for udvikling af landdistrikterne; opfordrer indtrængende medlemsstaterne, som forvalter dem, til at fremskynde deres gennemførelse og sætte fokus på klimarelaterede udgifter for at opveje de lavere bevillinger i FFR'ens første år; opfordrer Kommissionen til at udarbejde en handlingsplan inden for programmer, der har et enormt potentiale til at bidrage til at nå det klimarelaterede udgiftsmål; opfordrer desuden til en solid årlig konsolideringsmanøvre for at gøre fremskridt i retning af målet om klimamainstreaming, med konkrete og sammenhængende sikkerhedsforanstaltninger, som garanterer, at klimasikre budgetbeslutninger er i overensstemmelse med Unionens forpligtelser i henhold til Parisaftalen, og med omfattende rapportering med henblik på iværksættelse af initiativer, hvis målene ikke nås;

10.  understreger, at udgiftsområde 3 i vid udstrækning i de seneste år er blevet anvendt til at tackle migrations- og flygtningeudfordringen, og at sådanne foranstaltninger bør videreføres og styrkes, så meget og så længe det er nødvendigt; opfordrer Kommissionen til aktivt at overvåge, om bevillingerne under udgiftsområde 3 er tilstrækkelige, og fuldt ud anvende alle disponible instrumenter til at reagere rettidigt på eventuelle uforudsete begivenheder, der kan kræve yderligere finansiering på migrationsområdet, med særlig vægt på øregioner, der er omfattet af artikel 174 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; beslutter at styrke Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (AMIF) for fuldt ud at dække Unionens behov på migrationsområdet, navnlig for at støtte medlemsstaterne i at forbedre modtagelsesforhold, integrationsforanstaltninger og -praksisser for asylansøgere og migranter og øge solidariteten og ansvarsdelingen mellem medlemsstaterne samt retfærdige og effektive tilbagesendelsesstrategier; bemærker endnu en gang, at loftet for udgiftsområde 3 er utilstrækkeligt til at sikre, at der er tilstrækkelige midler til den interne dimension af disse prioriteter samt til andre prioriterede programmer, f.eks. inden for områderne sundhed, fødevaresikkerhed, sikkerhed, retlige anliggender, medborgerskab og kultur; mener, at lokale myndigheder, der er villige til at støtte Unionens genbosættelsesprogram, bør støttes yderligere gennem den del af AMIF, der gennemføres under delt forvaltning;

11.  fastholder, at midlerne under udgiftsområde 3 i lyset af de seneste sikkerhedsproblemer i hele Unionen også bør lægge særlig vægt på foranstaltninger, der vil føre til øget sikkerhed for EU-borgerne; beslutter derfor at styrke agenturerne på området retlige og indre anliggender såsom Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol), Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol), Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer (eu-LISA), Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) og Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) , der som følge af den øgede arbejdsbyrde og de ekstra opgaver har oplevet mangel på personale og finansiering i de senere år;

12.  gentager, at en del af løsningen på migrations- og flygtningeudfordringerne samt på EU-borgernes sikkerhedsmæssige bekymringer ligger i at tackle de grundlæggende årsager til migration og afsætte tilstrækkelige finansielle midler til interne og eksterne instrumenter, der tager sigte på at tackle problemer som f.eks. fattigdom og mangel på beskæftigelse, uddannelse og økonomiske muligheder, ustabilitet, konflikter og klimaforandringer i de europæiske naboskabsområde og i Afrika; er af den opfattelse, at Unionen bør gøre optimal brug af de finansielle midler under udgiftsområde 4, som har vist sig at være utilstrækkelige til at imødegå alle eksterne udfordringer;

13.  anerkender de udfordringer, som nogle medlemsstater står over for som følge af den store tilstrømning af migranter og asylansøgere; beklager, at alle bestræbelser på at etablere en fair og medmenneskelig migrantordning på EU-plan hidtil ikke har givet resultat;

14.  beklager, at Parlamentet ikke er blevet behørigt inddraget i drøftelserne om udvidelsen af faciliteten for flygtninge i Tyrkiet; gentager sit mangeårige synspunkt om, at nye initiativer ikke må finansieres på bekostning af Unionens eksisterende eksterne projekter; fastholder under henvisning til sin støtte til videreførelsen af faciliteten for flygtninge i Tyrkiet, at Unionens budget – i betragtning af det pres, der er på udgiftsområde 4 med henblik på at imødegå eksterne udfordringer, herunder migration – bør bidrage til finansieringen af den anden tranche i samme størrelsesorden som til den første, dvs. 1 mia. EUR, mens medlemsstaterne bør bidrage med 2 mia. EUR til finansieringen heraf;

15.  minder om Tyrkiets betydning som naboland, herunder for stabiliteten i regionen, og understreger, at Tyrkiet skal overholde folkeretten i regionen og vende tilbage til en reformkurs, der sikrer borgernes velfærd og fuld respekt for alle deres rettigheder;

16.  genopfører alle de nedskæringer, som Rådet har foreslået til budgetforslaget for 2019 (BF 2019), på tværs af alle udgiftsområder, med begrænsede undtagelser under udgiftsområde 4 og underudgiftsområde 1b; nægter at acceptere de foreslåede nedskæringer af de programmer med størst EU-merværdi, f.eks. af Horisont 2020 og CEF – to programmer, som allerede er berørt af omfordelinger til EFSI – eller størstedelen af nedskæringerne på de eksterne politikker; understreger, at logikken bag Rådets nedskæringer ikke er underbygget af de faktiske gennemførelsestal og ikke tager hensyn til de forskellige gennemførelsesmønstre for visse programmer;

17.  konkluderer, at det med henblik på at sikre tilstrækkelig finansiering af alle presserende behov og i lyset af de meget snævre eller ikkeeksisterende margener under visse udgiftsområder i 2019 vil være nødvendigt at anvende alle disponible fleksibilitetsrelaterede midler i FFR-forordningen; forventer, at Rådet vil tilslutte sig denne tilgang, og at man nemt vil kunne nå frem til en aftale under forligsmødet, som vil gøre det muligt for Unionen at komme på højde med situationen og tage de fremtidige udfordringer op på effektiv vis, navnlig i betragtning af at dette års forligsmøde vil være det sidste forud for valget til Europa-Parlamentet i maj 2019;

18.  fastsætter de samlede bevillinger for 2019 til 166 340 936 313 EUR i forpligtelsesbevillinger og 149 349 039 847 EUR i betalingsbevillinger, hvilket er en stigning på 721 061 034 EUR i forpligtelsesbevillinger i forhold til BF 2019;

Underudgiftsområde 1a – Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

19.  afviser Rådets uberettigede nedskæringer på 794 mio. EUR i underudgiftsområde 1a, som udgør lidt over halvdelen af Rådets samlede nedskæringer i forpligtelsesbevillinger i FFR'ens udgiftsområder; bemærker, at disse nedskæringer er i modstrid med Rådets erklærede politiske prioriteringer; er endvidere bekymret for, at de kan hæmme gennemførelsen af programmer, som spiller en afgørende rolle i skabelsen af arbejdspladser og vækst, hvilket kan have en negativ indvirkning på økonomien;

20.  peger i den forbindelse på programmer som Horisont 2020 og CEF og flagskibsprogrammerne, som f.eks. Copernicus, der tilvejebringer meget stor EU-merværdi; beklager Rådets betydelige nedskæringer i den fælles strategiske ramme for forskning og innovation, som vil have en voldsom negativ indvirkning på Horisont 2020, og beklager især nedskæringer i relevante budgetposter som posterne til styrkelse af forskning i fremtidige og fremspirende teknologier og til styrkelse af den europæiske forskningsinfrastruktur; bemærker ligeledes, at mange af disse programmer yder et vigtigt bidrag til bekæmpelsen af klimaforandringer, og mener, at det bidrag bør styrkes; beslutter derfor at annullere alle Rådets nedskæringer og desuden fuldt ud at genopføre den oprindelige profil for budgetposterne for Horisont 2020 og CEF, som blev beskåret med henblik på tilførsler til EFSI-garantifonden;

21.  minder om, at Erasmus+ fortsat er et meget værdsat og meget populært program til fremme af læringsmobilitet blandt unge og erhvervsuddannelse, hvilket fremgår af mængden af modtagne ansøgninger, som langt overstiger de disponible midler, og bemærker endvidere, at det bidrager til at fremme en stærk europæisk identitetsfølelse og et incitament for unge til at tage del i det europæiske demokrati; beklager dybt, at BF 2019 for Erasmus+ ligger et godt stykke under Parlamentets forventninger, idet det ikke overstiger de programmerede beløb under den nuværende FFR; mener derfor, at det er afgørende at styrke uddannelses- og ungdomsdelene af Erasmus+ som en logisk konsekvens af styrkelsen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet under underudgiftsområde 1b;

22.  beklager, at Kommissionen efter offentliggørelsen den 3. februar 2014 af sin første rapport om bekæmpelse af korruption i EU nægtede at videreføre denne praksis med årsrapporter og i stedet integrerede korruptionsbekæmpelsespolitikker i det økonomiske semester; bemærker, at de landespecifikke rapporter i forbindelse med det økonomiske semester ikke indeholder en klar redegørelse for den aktuelle situation, og at de heller ikke indeholder henstillinger til alle medlemsstater om foranstaltninger til bekæmpelse af korruption; opfordrer endnu engang indtrængende Kommissionen til at forelægge Parlamentet endnu en rapport om bekæmpelse af korruption i EU og i denne forbindelse ikke kun at evaluere korruptionsbekæmpelsesindsatsen med hensyn til økonomiske tab, men også at analysere de skadelige virkninger af korruption for EU-borgernes grundlæggende rettigheder;

23.  minder om vigtigheden af at fremme omfattende synergier mellem CEF-transport og CEF-digital med henblik på at maksimere den finansielle løftestang til projekter, som har til formål at fremme digitaliseringen af TEN-T-korridorerne;

24.  fremhæver endnu en gang, at SMV'er er en meget væsentlig del af Unionens økonomi og spiller en afgørende rolle for jobskabelsen i hele Unionen; mener, at der er behov for at skabe et SMV-venligt erhvervsklima samt for at støtte SMV-klynger og -netværk og også yde støtte til kooperative virksomheder med sociale, solidariske og etiske praksisser; bemærker imidlertid med dyb bekymring Rådets nedskæring af SMV-instrumentet, som sender et modstridende signal til virksomheder i Unionen; mener, at Unionens budget og adgang til finansiering støttet af det for nystartede virksomheder og mikrovirksomheder kan være et vigtigt redskab til at gøre SMV'erne mere konkurrencedygtige og innovative og til at fremme iværksætterånden i Unionen; minder i denne forbindelse om COSME og Horisont 2020;

25.  beslutter derfor at forhøje bevillingerne – ud over BF 2019 og niveauet forud for EFSI – til de programmer, som er afgørende for fremme af vækst og beskæftigelse og bekæmpelse af klimaforandringer, og som afspejler EU-prioriteter, om hvilke der er bred enighed, nemlig Erasmus+, Horisont 2020 (herunder Marie Curie, Førerposition i rummet, Det Europæiske Forskningsråd, SMV-instrumentet), COSME, CEF og programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI);

26.  forhøjer derfor niveauet af forpligtelsesbevillinger til underudgiftsområde 1a over niveauet i BF 2019 med 566 773 112 EUR (eksklusive genopførelsen til niveauet forud for EFSI, kompensation for forslaget om Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed, pilotprojekter og forberedende foranstaltninger), som skal finansieres inden for den disponible margen og gennem en yderligere mobilisering af den samlede margen for forpligtelser;

27.  glæder sig over engagementet i en ny EU-forsvarsdagsorden, nemlig gennem aftalen om programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri (EDIDP); udtrykker sin intention om at være særligt opmærksom på Kommissionens gennemførelse af de aftaler, som er indgået med hensyn til EDIDP og det europæiske solidaritetskorps, og som der redegøres for i ændringsskrivelsen fra Kommissionen af 16. oktober 2018;

Underudgiftsområde 1b – Økonomisk, social og territorial samhørighed

28.  glæder sig over den faldende ungdomsarbejdsløshed på EU-plan med 14,8 % (pr. 1. oktober 2018), men beklager, at niveauet stadig er uacceptabelt højt i visse medlemsstater; understreger, at det for at løse dette problem er vigtigt at sikre tilstrækkelig finansiering af ungdomsgarantiordningerne gennem ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og Den Europæiske Socialfond (ESF); glæder sig over aftalen om behovet for at tilføre nye midler til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og medtagelsen af de tilsvarende bevillinger i BF 2019; mener ikke desto mindre, at ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i betragtning af de udfordringer og risici, der er forbundet med ungdomsarbejdsløshed, bør have fordel af øgede bevillinger, og beslutter derfor at bringe ungdomsbeskæftigelsesinitiativet op på 580 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger i 2019; betragter denne forhøjelse som et supplement til det beløb til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, som i øjeblikket er programmeret for perioden 2014-2020;

29.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at gennemførelsen af samhørighedspolitikkens programmer fremskyndes for at indhente forsinkelserne; bemærker, at selv om Rådet ikke har sat spørgsmålstegn ved det niveau af betalingsbevillinger, som Kommissionen har foreslået, agter Parlamentet nøje at granske Kommissionens ajourførte prognoser med henblik på at justere betalingsbevillingerne til de reelle behov for at undgå, at der oparbejdes et betalingsefterslæb ved udgangen af den nuværende FFR;

30.  understreger med beklagelse, at katastrofer generelt rammer dem, der har færrest ressourcer til at beskytte sig selv; bemærker, at reaktionen på naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer bør være så hurtig som mulig, således at skaderne bliver minimale, og personer og ejendom kan reddes; fremhæver behovet for en yderligere forøgelse af midlerne, navnlig på de budgetposter, der er knyttet til katastrofeforebyggelse og -beredskab i Unionen, idet der navnlig tages hensyn til brandene i Grækenland, Spanien og Portugal (der har resulteret i tragiske tab af menneskeliv), som har dramatiske og betydelige konsekvenser for folk;

31.  tilslutter sig – i overensstemmelse med den aftale, der er indgået om revisionen af støtteprogrammet for strukturreformer (SRSP) – overførslen af 40 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 17,2 mio. EUR i betalingsbevillinger fra underudgiftsområde 1b til udgiftsområde 2;

Udgiftsområde 2 – Bæredygtig vækst: naturressourcer

32.  minder om, at Kommissionens forslag om at forhøje bevillingerne til finansiering af behovene under Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) primært skyldes, at der forventes at være et betydeligt mindre beløb til rådighed i form af formålsbestemte indtægter i 2019;

33.  bemærker Rådets nedskæringer på 310 mio. EUR i forpligtelsesbevillingerne (-0,52 % i forhold til BF 2019) og -328,13 mio. EUR i betalingsbevillingerne (-0,57 % i forhold til BF 2019), men mener, at Kommissionens ændringsskrivelse fortsat bør danne grundlag for enhver troværdig revision af EGFL's bevillinger, og genopfører i overensstemmelse hermed niveauet fra BF 2019, indtil denne ændringsskrivelse behandles på forligsmødet;

34.  beslutter at øge finansieringen til nødhjælp, navnlig til svinekød, mod den afrikanske svinepest, for at mindske de negative virkninger for landbrugere og ansatte i de regioner, der er hårdest ramt af sygdommen; beslutter at give udtryk for sin stærke støtte til landbrugssektoren i Unionen ved at øge bevillingerne til frugt og grøntsager for at imødegå virkningerne af krisen i sektoren og virkningerne af den russiske embargo samt til foranstaltninger med henblik på at imødegå virkningerne af plaques xiella fastidiosa og udsvingene i priserne på olivenolie;

35.  påpeger den vigtige rolle, som Unionens decentraliserede agenturer spiller på miljø-, folkesundheds- og fødevaresikkerhedsområdet ved at hjælpe Unionen og medlemsstaterne med at træffe informerede og videnskabeligt baserede beslutninger om beskyttelse og forbedring af miljøet og folkesundheden og samtidig styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne for at tage hensyn til EU-borgernes bekymringer;

36.  beslutter at foreslå en forhøjelse på 20 mio. EUR over niveauet i BF 2019 af bevillingerne til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) med henblik på at fremme innovation i landbrugs- og skovbrugssektoren og sikre, at disse levebrød er rentable og bæredygtige i fremtiden;

37.  beslutter i overensstemmelse med EU's Europa 2020-mål og dets internationale forpligtelser til at tackle klimaforandringer at foreslå en forhøjelse på 15,6 mio. EUR over niveauet i BF 2019 til klimarelaterede foranstaltninger; minder endvidere om EU's tilsagn om at standse og vende tilbagegangen i biodiversiteten og understreger, at denne forhøjelse også bidrager til beskyttelsen af biodiversitet;

38.  beslutter på baggrund af den vellykkede afslutning af forhandlingerne om revisionen af støtteprogrammet for strukturreformer (SRSP) at frigive den af Rådet indførte reserve vedrørende de beløb, der er overført fra underudgiftsområde 1b;

39.  peger på virkningerne af den ekstreme tørke, der har påvirket medlemsstaterne i de seneste måneder og forårsaget betydelige tab for landbruget og bragt et stort antal virksomheder i fare, og fremhæver i den forbindelse behovet for at sikre støtteforanstaltninger med henblik på at hjælpe de værst ramte landbrugere;

40.  beslutter at anvende de maksimale bevillinger til POSEI-programmerne, der er fastsat i den relevante forordning(9), og dermed understrege relevansen af disse programmer for landbrugsproducenternes modstandsdygtighed, og fremhæver den skrøbelige økonomiske situation i regionerne i den yderste periferi, som stadig er hårdt ramt af krisen;

41.  forhøjer derfor forpligtelsesbevillingerne med 154,1 mio. EUR, eksklusive pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, hvilket giver en margen på 190,8 mio. EUR under loftet for forpligtelsesbevillinger under udgiftsområde 2;

42.  understreger, at de vedvarende ubalancer i fødevareforsyningskæden, i hvilken primærproducenternes situation er betydeligt ringere end andre aktørers, burde foranledige Kommissionen til at tage skridt til at forbedre gennemsigtigheden af priser og margener i fødevareforsyningskæden og dermed sikre en rimelig produktionspris og garantere små og mellemstore landbrugere en højere indkomst;

43.  henleder opmærksomheden på de trusselsfaktorer, der tynger en lang række skovøkosystemer, herunder bl.a. spredningen af invasive, ikkehjemmehørende arter, sygdomme (såsom rundorm i fyrretræer m.fl.) og skovbrande; mener, at der bør tilvejebringes tilstrækkelige finansielle midler gennem EU's støtteprogrammer og ‑foranstaltninger til at evaluere skovenes miljø- og plantesundhedsmæssige tilstand og deres rehabilitering, herunder genplantning af skove; bemærker, at sådanne midler er særligt vigtige og presserende for nogle medlemsstater, navnlig Portugal, Grækenland og Spanien efter en række tidligere brande på deres territorier;

Udgiftsområde 3 – Sikkerhed og medborgerskab

44.  gentager sin mangeårige overbevisning om, at loftet for udgiftsområde 3 har vist sig at være helt utilstrækkeligt til i passende grad at finansiere den interne dimension af væsentlige udfordringer, som på den ene side er relateret til indre sikkerhed og på den anden side til migration;

45.  forventer, at presset på de medlemsstaters migrations- og asylsystemer og på deres grænser fortsat vil være højt i 2019 og i de kommende år, og mener derfor, at der er behov for yderligere midler på flygtninge- og migrationsområdet, også med henblik på eventuelle fremtidige uforudsigelige behov på dette område; styrker derfor AMIF med henblik på at støtte lovlig migration til Unionen og fremme en effektiv integration af tredjelandsstatsborgere og styrke retfærdige og effektive tilbagesendelsesstrategier, navnlig for at støtte medlemsstaterne i at forbedre integrationsforanstaltninger for flygtninge og migranter, navnlig børn og uledsagede mindreårige;

46.  glæder sig over forhøjelsen af forpligtelsesbevillingerne til AMIF med henblik på at finansiere den nye Dublin II-lovgivning (forudsat at den vedtages ved udgangen af 2018) og forkaster Rådets beslutning om at flytte de tilhørende bevillinger til en reserve;

47.  understreger, at intern sikkerhed fortsat skal være en af Unionens topprioriteter, og understreger den rolle, som Fonden for Intern Sikkerhed (ISF) spiller som det vigtigste finansielle instrument til støtte for medlemsstaterne på sikkerhedsområdet, herunder bekæmpelse af terrorisme og radikalisering, alvorlig og organiseret kriminalitet og cyberkriminalitet; beslutter derfor at øge budgetbevillingerne til Fonden for Intern Sikkerhed, også for at styrke støtten til grænseforvaltning og yde bistand til ofre for terrorhandlinger;

48.  påpeger den vigtige rolle, som Unionens agenturer spiller på området retlige og indre anliggender med hensyn til at styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne for at imødekomme EU-borgernes bekymringer; beslutter at øge budgetbevillingerne og personalenormeringen for så vidt angår Europol, Cepol, eu-LISA, Eurojust og EPPO;

49.  insisterer i denne forbindelse på, at der tildeles tilstrækkelige midler og personale til EPPO; bemærker, at EU's bidrag i BF 2019 beløber sig til 4 911 000 EUR i alt; påpeger, at denne bevilling er bestemt til at dække EPPO's personaleudgifter, infrastruktur, andre administrative udgifter og driftsudgifter; bemærker, at der kun er afsat midler til 35 stillinger, hvilket indebærer, at der efter fradrag af stillingerne til de 23 europæiske anklagere kun er 12 stillinger til varetagelse af administrative opgaver; mener ikke, at dette er realistisk, navnlig med henblik på de to yderligere medlemsstater, der for nylig har besluttet at tilslutte sig EPPO; beslutter derfor at fremrykke den forøgelse af personalet, der var planlagt til at finde sted i 2020, og tilpasse lønindplaceringen af chefanklageren og de europæiske anklagere til chefniveauet i OLAF og Europol;

50.  beklager Rådets vilkårlige nedskæringer på mere end 35 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger i adskillige programmer på områderne kultur, medborgerskab, retlige anliggender og folkesundhed på trods af disse programmers fremragende udnyttelsesgrader og den allerede utilstrækkelige finansiering, der bevirker, at mange projekter af høj kvalitet forbliver ufinansierede; genopfører alle disse budgetposter til som minimum niveauet i budgetforslaget og foreslår samtidig yderligere midler til relevante poster;

51.  fremhæver værdien af Et Kreativt Europa med hensyn til at støtte til Unionens audiovisuelle og kulturelle sektorer, og insisterer på, at finansieringsniveauet skal svare til ambitionerne i programmet; opfordrer til en forøgelse af udvalgenes bevillinger til underprogrammerne Media og Kultur, bl.a. for at løse problemet med de lave succesrater for ansøgningerne; øger ligeledes bevillingerne til multimedieaktiviteter og til at styrke SMV'ers finansielle kapacitet i de europæiske kulturelle og kreative erhverv;

52.  minder om sin støtte til programmerne for rettigheder, ligestilling, medborgerskab og retlige anliggender; beslutter at øge forpligtelsesbevillingerne til instrumenter vedrørende ikke-forskelsbehandling og ligestilling i almindelighed, navnlig Daphne-programmet, og til at bekæmpe kønsbaseret vold og håndhæve kvinders rettigheder og LGBTQI+-rettigheder;

53.  minder om, at kultur- og uddannelsesrelaterede projekter støttes gennem en række forskellige EU-programmer og -instrumenter, navnlig ESI-fondene, EFSI og Horisont 2020; opfordrer indtrængende Kommissionen til at forbedre synergierne på tværs af programmerne for at opnå en effektiv udnyttelse af midlerne; opfordrer navnlig Kommissionen til fuldt ud at udnytte de potentielle synergieffekter mellem forskellige EU-programmer – såsom Horisont 2020, CEF, Erasmus+, EaSI, Et Kreativt Europa og COSME, EFSI og ESI-fondene – til at støtte flere projekter inden for de kulturelle og kreative erhverv;

54.  styrker udgiftsområde 3 med 127,75 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger i forhold til budgetforslaget, eksklusive pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, og foreslår at finansiere disse forhøjelser med en yderligere mobilisering af særlige instrumenter;

Udgiftsområde 4 – Et globalt Europa

55.  understreger, at de komplekse geopolitiske udfordringer, som Unionen står over for, kræver en stærkere EU-tilstedeværelse udadtil hurtigst muligt; understreger endnu en gang, at Unionens optræden udadtil kun kan være troværdig, hvis den understøttes af tilstrækkelige finansielle ressourcer; minder om, at finansieringsbehovet markant overstiger den nuværende størrelse af udgiftsområde 4, og opfordrer til et passende råderum i tilfælde af uforudsete eksterne kriser;

56.  minder om, at implementeringen af FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG) skal gå på tværs af Unionens interne og eksterne politikker, idet der skal sættes særligt fokus på tilvejebringelse af en tilstrækkelig mængde fødevarer af god kvalitet, rent vand og anlæggelse af yderligere spildevandsanlæg med henblik på at opfylde SDG-mål 2 og 6; henleder endvidere opmærksomheden på omfanget og implikationerne af energifattigdommen i udviklingslandene og kræver yderligere tiltag til reduktion af energifattigdom i tråd med SDG-mål 7, navnlig i fjerntliggende landdistrikter i regioner, der ikke er tilsluttet el-nettet;

57.  bekræfter i denne forbindelse på ny – i overensstemmelse med sin holdning som udtrykt i beslutning af 5. juli 2018 – at den nuværende andel af bidraget til faciliteten for flygtninge i Tyrkiet fra Unionens budget (1 mia. EUR) og medlemsstaterne (2 mia. EUR) bør fastholdes ved finansieringen af anden tranche af faciliteten for flygtninge i Tyrkiet; beslutter derfor at reducere bidragene fra Unionens budget fra 1,45 mia. EUR til 450 mio. EUR; mener, at forskellen i stedet bør finansieres af medlemsstaternes bilaterale bidrag;

58.  mener, at fremme af fred, sikkerhed og retfærdighed i udviklingslandene er af afgørende betydning for at afhjælpe de grundlæggende årsager til migration og de tilsvarende humanitære udfordringer i det sydlige naboskabsområde, f.eks. i Libyen; understreger vigtigheden af at støtte god regeringsførelse, demokrati, retsstatsprincippet og et aktivt civilsamfund for effektivt at bekæmpe fattigdom på lang sigt og håndtere udfordringerne i forbindelse med klimaforandringer i udviklingslandene; beslutter derfor at øge ressourcerne til udviklings- og samarbejdsinstrumentet (DCI) og den sydlige del af Det Europæiske Naboskabsinstrument (ENI) under de forskellige indsatsområder for også at afspejle det betydelige pres, som ENI fortsat vil være under i 2019;

59.  minder om, at Unionen i sin eksterne politik har forpligtet sig til i vidt omfang at beskytte og fremme børns, pigers og kvinders rettigheder såvel som personer med handicap og særlige behov; fremhæver, at det er vigtigt at gennemføre EU's retningslinjer for fremme og beskyttelse af børns rettigheder i Den Europæiske Union, Den Europæiske Unions ligestillingshandlingsplan og den europæiske handicappolitik i de eksterne forbindelser; finder det i denne ånd passende at afsætte 10 % af de midler, der er til rådighed inden for rammerne af den humanitære bistand, til adgang til uddannelse i kriseområder;

60.  understreger den strategiske betydning af at yde tilstrækkelig finansiering til landene på Vestbalkan for at konsolidere deres vej mod tiltrædelse; forstår ikke Rådets forslag om at nedskære bevillingen til politiske reformer, da disse udgør rygraden i enhver demokratisk omstilling; understreger, at der er behov for passende finansiel støtte til handlingsplanen for 2018-2020 til strategien for landene på Vestbalkan, og beslutter derfor at øge bevillingen til instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II) for regionen;

61.  fremhæver, at situationen i landene i Det Østlige Partnerskab også udgør en væsentlig udfordring for Unionen; er overbevist om, at det er vigtigt at tilvejebringe yderligere midler til støtte for vore nabolandes reformbestræbelser, bidrage til at øge modstandsdygtigheden, fremme fred og forbedre dagligdagen for borgerne i disse lande;

62.  opfordrer til øget EU-støtte til UNRWA i overensstemmelse med sin beslutning af 8. februar 2018(10) i betragtning af den stadig værre situation på stedet og USA's beslutning om at standse sit årlige bidrag til organet; præciserer, at den foreslåede forhøjelse udelukkende er forbeholdt UNRWA for at kompensere for det pågældende tab;

63.  er overbevist om potentialet i mellemfolkelige kontakter og ungdomsmobilitet, også som en af de centrale strategier til at forbedre gennemslagskraften af Unionens optræden udadtil og synligheden heraf blandt befolkningen i partnerlandene; har derfor besluttet at styrke bidragene fra DCI, ENI, IPA II og partnerskabsinstrumentet til Erasmus+;

64.  støtter i overensstemmelse med konditionalitetsprincippet en nedskæring på alle budgetposter af de beløb, der er afsat til Tyrkiet, i betragtning af de vedvarende tilbageskridt med hensyn til retsstatsprincippet, demokratiet og menneskerettighederne; finder det samtidig nødvendigt yderligere at styrke den direkte støtte til civilsamfundet og de mellemfolkelige kontakter;

65.  finder det nødvendigt at forhøje bevillingerne til budgetposten vedrørende det tyrkisk-cypriotiske samfund med det formål resolut at bidrage til en fortsættelse og intensivering af arbejdet i Komitéen for Forsvundne Personer på Cypern, at fremme velfærden for maronitter, der ønsker at blive genbosat, og for alle isolerede personer som aftalt i den tredje Wien-aftale, og at støtte det fælles Tekniske Udvalg om Kulturarv og derved fremme tillid og forsoning mellem de to samfund;

66.  anerkender den moderate forhøjelse af midlerne til den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), som Kommissionen har foreslået, men bemærker samtidig, at FUSP-budgettet stadig er under hårdt pres, også i betragtning af udvidelsen af en række missioner inden for rammerne af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, som risikerer at forværre problemet i 2019; annullerer den af Rådet foreslåede nedskæring af midlerne til andre krisestyringsforanstaltninger og -operationer, der ville give mindre fleksibilitet over for håndteringen af uventede kriser;

67.  beslutter som følge heraf at annullere næsten alle Rådets nedskæringer for at styrke udgiftsområde 4 med 425,4 mio. EUR over BF 2019 (eksklusive pilotprojekter og forberedende foranstaltninger), samtidig med at budgetposten for faciliteten for flygtninge i Tyrkiet og andre Tyrkiet-relaterede budgetposter skæres ned, og Rådets nedskæringer med en samlet virkning på -1,24 mia. EUR ikke genopføres, hvilket medfører en nettoforskel på -819,1 mio. EUR under BF 2019 for udgiftsområde 4;

Udgiftsområde 5 – Administration: andre budgetposter – administrations- og støtteudgifter til forskning

68.  mener, at Rådets nedskæringer er uberettigede og ikke afspejler de reelle behov; genopfører derfor BF 2019 for alle Kommissionens administrationsudgifter, herunder administrations- og støtteudgifter til forskning under udgiftsområde 1-4;

Decentraliserede agenturer

69.  støtter som et generelt princip Kommissionens overslag over agenturernes budgetbehov; mener derfor, at enhver yderligere nedskæring, som Rådet har foreslået, vil bringe agenturernes tilfredsstillende funktion i fare og ikke give dem mulighed for at udføre de opgaver, som de er blevet pålagt; bemærker med særlig irritation den vilkårlige nedskæring på blot 10 000 EUR til Cepol, og opfordrer Rådet til at give Parlamentet nærmere oplysninger om, hvorfor det anser sådanne nedskæringer for at være nødvendige og rimelige;

70.  bemærker, at gebyrfinansieringen af agenturer mindsker byrden for Unionens budget med 1 mia. EUR om året; understreger, at offentlige opgaver, som f.eks. sundhed, miljø eller sikkerhed og retlige anliggender, altid bør holdes inden for Unionens budget; mener dog, at Kommissionen fortsat bør adressere risikoen for interessekonflikter, der potentielt kan opstå i gebyrfinansierede agenturer, og træffe passende foranstaltninger for at undgå sådanne konflikter;

71.  minder om betydningen for Unionen af at fokusere på konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse; mener i denne forbindelse, at der er behov for yderligere bevillinger og personale til Det Europæiske GNSS-agentur (GSA) og Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER); noterer sig oprettelsen af Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed (ELA) og fremhæver behovet for at mobilisere nye ressourcer til den; genopfører Rådets betydelige nedskæringer i bevillingerne til de europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er), samtidig med at dele af deres bevillinger opføres i reserven, indtil der er gjort fremskridt med revisionen af ESA'erne;

72.  beslutter i forbindelse med de udfordringer, som Unionen stadig står over for med hensyn til sikkerhed, og i betragtning af behovet for en koordineret europæisk reaktion, at styrke bevillingerne til Europol, eu-LISA, Cepol, Eurojust, Cepol, Eurojust, EPPO og Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA);

73.  forventer, at presset på nogle medlemsstaters migrations- og asylsystemer og på deres grænser fortsat vil være højt i 2019 og eventuelt vil stige, og understreger, at det fremtidige behov i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) og Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) med hensyn til operationelle ressourcer og personale skal overvåges nøje og eventuelt ajourføres i forbindelse med budgettet for 2019; anmoder Kommissionen om hurtigst muligt at fremlægge en oversigt over budgetbehovet i 2019-budgettet til de foreslåede reformer af disse agenturer;

74.  understreger, at der er behov for et tilstrækkeligt niveau af finansielle bevillinger til agenturer, som skal håndtere nye ekstra opgaver;

75.  gentager sit standpunkt om, at målet om en personalereduktion på 5 % er nået; giver udtryk for sin intention om at vedlægge en fælles erklæring fra alle institutioner, som bekræfter, at denne engangsøvelse er afsluttet; mener, at de nye stillinger, som Parlamentet har godkendt i sin holdning, er nødvendige for at udføre ekstra opgaver som følge af ny politikudvikling og ny lovgivning;

76.  minder om, at den interinstitutionelle arbejdsgruppe om decentrale agenturers ressourcer (gruppe 2) afsluttede sit arbejde med at vedtage anbefalinger om de erfaringer, der er indsamlet i forbindelse med tilgangen til at nå målet om 5 % reduktion af personalet, behandlingen af nye opgaver, evalueringer af agenturer, deling af tjenester, evalueringen af agenturer med flere placeringer og modellen for gebyrfinansiering af agenturer; glæder sig over institutionernes godkendelse af disse anbefalinger; giver udtryk for sin intention om fortsat at kontrollere Kommissionens arbejde med disse anbefalinger fremover;

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger (PP'er og FF'er)

77.  minder om vigtigheden af pilotprojekter (PP'er) og forberedende foranstaltninger (FF'er) som redskaber til fastlæggelse af politiske prioriteringer og til lancering af nye initiativer, som har potentiale til at udvikle sig til at blive faste EU-aktiviteter og -programmer; beslutter efter at have foretaget en omhyggelig analyse af alle de indsendte forslag og under hensyntagen til Kommissionens vurdering af deres overholdelse af de retlige krav og deres gennemførlighed, at godkende en afbalanceret pakke af PP'er og FF'er, der afspejler Parlamentets politiske prioriteter;

78.  glæder sig over lanceringen af Discover EU, uddelingen af 15 000 interrailbilletter til 18-årige europæere i 2018 samt Kommissionens forslag om 700 mio. EUR til FFR 2021-2027, hvilket stemmer godt overens med Unionens ambitioner om at fremme læringsmobilitet, aktivt medborgerskab, social inklusion og solidaritet blandt alle unge mennesker; beslutter at videreføre den relevante forberedende foranstaltning i 2019 og er fast besluttet på også at videreføre den i 2020;

Særlige instrumenter

79.  minder om nytteværdien af særlige instrumenter med hensyn til at skabe fleksibilitet ud over de meget stramme lofter i den nuværende FFR og ser med tilfredshed på de forbedringer, som er opnået via midtvejsrevisionen af FFR-forordningen; opfordrer til en omfattende udnyttelse af fleksibilitetsinstrumentet og den samlede margen for forpligtelser i 2019-budgettet for at finansiere en lang række nye udfordringer og ekstra ansvarsområder, som Unionens budget står over for; minder også om betydningen af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF), nødhjælpsreserven og Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF);

Betalinger

80.  gentager sin bekymring over, at underudnyttelsen af betalingsbevillingerne, til trods for det der er indhentet på det seneste, har været historisk lav i de sidste tre år, navnlig inden for underudgiftsområde 1b; beklager, at sådanne forsinkelser forhindrer, at Unionens prioriteter og projekter kan levere deres fulde potentiale til borgerne på rettidig vis; påpeger, at BF 2019 derfor har en hidtil uset margen på 19,3 mia. EUR under betalingsloftet; styrker betalingsbevillingerne på de budgetposter, hvor der er foretaget ændringer i forpligtelsesbevillingerne;

Øvrige sektioner

Sektion I - Europa-Parlamentet

81.  bibeholder i overensstemmelse med sin ovennævnte beslutning sit overslag over indtægter og udgifter, som blev vedtaget på plenarmødet den 19. april 2018, det samlede niveau for sit budget for 2019 uændret på 1 999 144 000 EUR; indarbejder budgetneutrale tekniske tilpasninger for at afspejle ajourførte oplysninger, der ikke var tilgængelige tidligere på året;

82.  bemærker, at niveauet for budgetoverslaget for 2019 svarer til 18,53 %, hvilket er lavere end det, der blev opnået i 2018 (18,85 %), og den laveste andel af udgiftsområde 5 i mere end 15 år;

83.  bemærker, at udgifterne på grund af valget til Europa-Parlamentet i 2019 vil blive højere på nogle områder, navnlig for så vidt angår medlemmer, der ikke genvælges og deres assistenter, mens der – om end i mindre omfang – vil blive skabt besparelser på andre områder som følge af nedgangen i omfanget af parlamentarisk arbejde i et valgår;

84.  glæder sig over, at budgettet for 2019 vil omfatte yderligere rater af betydelige investeringer, som blev påbegyndt i 2016 med henblik på at forbedre sikkerheden i Parlamentet væsentligt; påpeger, at disse projekter dækker forskellige områder, hovedsagelig bygninger, såsom sikkerhedsopgradering af indgange, udstyr og personale, som f.eks. iPACS-projektet, men også forbedringer inden for cybersikkerhed og sikring af kommunikation;

85.  noterer sig Præsidiets afgørelse om at overveje to muligheder for PHS-bygningen: renovering eller genopbygningen; opfordrer indtrængende generalsekretæren og Præsidiet til at forelægge budgetmyndigheden et detaljeret budget for hver af disse muligheder såvel som alle de tekniske specifikationer;

86.  reducerer stillingsfortegnelsen for sit generalsekretariat for 2019 med 59 stillinger (personalereduktionsmålet på 1 %) i overensstemmelse med aftalen af 14. november 2015, der blev indgået med Rådet om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, ifølge hvilken foranstaltningerne vedrørende Parlamentets årlige personalereduktion skal fortsætte indtil 2019;

87.  er af den opfattelse, at Parlamentet i sin beslutning af 18. april 2018 om Kommissionens integritetspolitik gav udtryk for sine betænkeligheder med hensyn til udnævnelsesprocedurerne for dens højtstående embedsmænd, og gentager sin opfordring til Kommissionen om inden udgangen af 2018 at revidere sin administrative procedure for udnævnelse af højtstående embedsmænd for fuldt ud at sikre, at de bedste kandidater udvælges inden for en ramme af maksimal gennemsigtighed og lige muligheder;

88.  tager Rettens afgørelse af 25. september 2018, hvori den bekræftede Parlamentets afvisning af at give aktindsigt i dokumenter vedrørende MEP'ers dagpenge, rejseudgifter og godtgørelse til parlamentarisk assistance (dom i sag T-639/15 til T-666/15 Maria Psara m.fl. mod Parlamentet og T-94/16 Gavin Sherdan mod Parlamentet), til underretning; minder Præsidiet om, at plenarforsamlingen har anmodet om større gennemsigtighed, og at der er presserende behov for at revidere godtgørelsen for generelle udgifter (GEA); glæder sig i denne forbindelse over, at der blev nedsat en ad hoc-arbejdsgruppe til at fastlægge og offentliggøre regler om anvendelsen af GEA; beklager imidlertid, at Præsidiet på grundlag af rapporten fra sin arbejdsgruppe kun kunne nå til enighed om en ikke-udtømmende liste over godtgørelsesberettigede udgifter og om behovet for, at hvert enkelt medlem af Parlamentet skal have en særskilt bankkonto, der er øremærket til midler, som er modtaget inden for rammerne af GEA; gentager sin opfordring til Præsidiet om at foretage følgende yderligere ændringer i forbindelse med GEA:

   at pålægge medlemmerne at gemme alle kvitteringer, der vedrører GEA
   at pålægge medlemmerne at returnere den ubrugte del af GEA ved afslutningen af deres mandat;

89.  minder om artikel 62 i Præsidiets afgørelse af 19. maj og 9. juli 2008 om gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, hvori det hedder, at "de beløb, der udbetales,", herunder godtgørelsen for generelle udgifter, "udelukkende [er] forbeholdt finansieringen af aktiviteter, der er forbundet med udførelsen af parlamentariske opgaver og ikke [kan] anvendes til dækning af personlige udgifter eller til finansiering af støtte eller gaver af politisk karakter", og at "medlemmerne tilbagebetaler ikke-anvendte beløb til Parlamentet"; opfordrer generalsekretæren og Europa-Parlamentets Præsidium til at sikre, at disse bestemmelser gennemføres og overholdes fuldt ud;

90.  minder om, at Parlamentet den 23. oktober 1997 i sin beslutning om det almindelige budget for 1998 opfordrede sit Præsidium til at anmode Revisionsretten om at undersøge Parlamentets frivillige pensionsordning, hvilket førte til afgivelse af Revisionsrettens udtalelse nr. 5/99 af 16. juni 1999 om pensionsfonden og ordningen for medlemmer af Europa-Parlamentet; opfordrer nu Præsidiet til hurtigst muligt at anmode Revisionsretten om at afgive en ny udtalelse om pensionsordningen og fonden i 2019;

91.  minder om, at Parlamentets generalsekretær i et notat af 8. marts 2018 til Præsidiet accepterede, at den pensionsfond, der er knyttet til medlemmernes frivillige pensionsordning, vil opbruge sin kapital, længe inden pensionsforpligtelserne udløber og muligvis allerede i 2024; opfordrer derfor generalsekretæren og Præsidiet til hurtigst muligt, samtidig med at de til fulde respekterer statutten for medlemmerne, at fastlægge en klar plan med pensionsfonden, således at Parlamentet påtager sig sine forpligtelser og sit ansvar for sine medlemmers frivillige pensionsordning umiddelbart efter valget i 2019;

92.  kræver yderligere EU-opbakning til den parlamentariske dimension af WTO, navnlig gennem en øget finansiel og personalemæssig støtte til det ansvarlige sekretariat;

93.  opfordrer til at opgradere det europæiske videnskabelige mediecentrum, som blev vedtaget i 2018-budgettet, og til et samarbejde med TV-stationer, sociale medier og andre partnere med henblik på at etablere uddannelsesforløb for unge journalister, navnlig i relation til nye videnskabelige og teknologiske udviklinger og faktabaserede, peerevaluerede nyheder;

94.  kræver med henblik på gennemførelse af henstillingerne i Parlamentets beslutning af 26. oktober 2017 om bekæmpelse af sexchikane og misbrug i Unionen, yderligere støtte til dækning af omkostningerne ved den eksterne ekspertise, der er nødvendig for at udvide den eksterne revision, der er blevet gennemført af det rådgivende udvalg til behandling af klager vedrørende medlemmer, til også at omfatte "det rådgivende udvalg for Parlamentets personale" om forebyggelse af chikane; kræver endvidere til samme formål yderligere støtte til dækning af udgifterne til mere personale, som er kompetent til at håndtere sager om chikane i Parlamentet, således at medarbejdere med medicinsk, psykologisk, juridisk og HR-relateret baggrund og særlig ekspertise på dette område samles i en særlig tjeneste;

95.  minder om Revisionsrettens analyse fra 2014, i hvilken omkostningerne ved Parlamentets geografiske spredning blev anslået til at være 114 mio. EUR om året; noterer sig endvidere konklusionen i sin betænkning af 20. november 2013 om placeringen af arbejdsstederne for den Europæiske Unions institutioner(11) om, at 78 % af alle tjenesterejser, der foretages af Parlamentets vedtægtsomfattede personale er en direkte følge af dets geografiske spredning; fremhæver, at det i betænkningen også anslås, at den miljømæssige påvirkning af den geografiske spredning er på mellem 11 000 og 19 000 ton i CO2-emissioner; gør på ny opmærksom på offentlighedens negative opfattelse, som skyldes denne spredning, og opfordrer derfor til en køreplan for ét enkelt hjemsted og en nedskæring af de relevante budgetposter;

96.  opfordrer indtrængende generalsekretæren til at udtænke detaljerede ordninger for, hvordan Parlamentet, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg i højere grad kan dele backoffice-funktioner og tjenesteydelser;

Sektion IV – Domstolen

97.  genopfører BF 2019 for alle de konti, som Rådet har nedskåret, og som er af afgørende betydning for Domstolens funktion, og genopfører overslagene for to budgetposter med henblik på at forbedre Domstolens evne til at håndtere en stadig højere efterspørgsel efter oversættelsesydelser;

98.  genopretter de 16 stillinger og de dermed forbundne bevillinger, som Kommissionen har nedskåret i BF 2019, for at undgå flaskehalse, som kan være til skade for domstolenes produktivitet i forbindelse med nye aktiviteter, der er blevet iværksat af Domstolen, og den fortsatte stigning i arbejdsbyrden; mener, at oprettelsen af 16 nye faste stillinger til støttetjenesterne, som oprindeligt blev foreslået af Domstolen og afvist af Kommissionen, bør tildeles;

Sektion V – Revisionsretten

99.  genopfører BF 2019 for alle de konti, som Rådet har nedskåret, for at muliggøre gennemførelsen af Revisionsrettens arbejdsprogram og udarbejdelsen af de planlagte revisionsberetninger;

Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

100.  genopfører BF 2019 for alle de konti, som Rådet har nedskåret;

101.  forhøjer bevillingerne for en række budgetposter over BF 2019 i overensstemmelse med Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs egne overslag;

Sektion VII – Regionsudvalget

102.  genopfører BF 2019 for alle de konti, som Rådet har nedskåret;

103.  forhøjer bevillingerne for en række budgetposter over BF 2019 i overensstemmelse med Regionsudvalgets egne overslag;

Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand

104.  bibeholder det overordnede niveau af Ombudsmandens budget for 2019 uændret som foreslået af Kommissionen i BF 2019;

Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

105.  beslutter ikke at genopføre BF 2019 på den af Rådet nedskårede budgetpost på grund af en kraftig stigning i det samlede budget i forhold til det foregående år;

Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

106.  genopfører BF 2019 for alle de poster, som Rådet har nedskåret;

107.  forhøjer bevillingerne for en række budgetposter over BF 2019 i overensstemmelse med EU-Udenrigstjenestens egne overslag;

108.  gentager sin støtte til den strategiske kommunikationskapacitet og styrker den med henblik på at tilvejebringe en stærkere koordineret EU-reaktion på problemet med disinformation;

109.  genopretter de 28 stillinger og genopfører de dertil knyttede bevillinger, som Rådet har nedskåret, og tilføjer yderligere fem stillinger, som udgør en moderat personaleforøgelse, som er begrundet i EU-Udenrigstjenestens væsentlige nye ansvarsområder, navnlig dem der er forbundet med Det Forenede Kongeriges udtrædelse af Unionen, dvs. oprettelse af en ny EU-delegation i London og en ny enhed i hovedkvarteret, og vedtagelsen af en række initiativer på sikkerheds- og forsvarsområdet i de seneste måneder;

o
o   o

110.  pålægger sin formand at sende denne beslutning, ledsaget af ændringerne til budgetforslaget, til Rådet, Kommissionen, de øvrige institutioner og de berørte organer samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.
(2) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(3) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(4) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(5) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(6) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0089.
(7) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0182.
(8) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0311.
(9) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013 af 13. marts 2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i Unionens fjernområder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 247/2006 (EUT L 78 af 20.3.2013, s. 23).
(10) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0042.
(11) EUT C 436 af 24.11.2016, s. 2.


Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet
PDF 139kWORD 54k
Afgørelse
Beslutning
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 24. oktober 2018 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet (2017/2138(DEC))
P8_TA(2018)0405A8-0300/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016(1),

–  der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365 – C8-0249/2017)(2),

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2016, med institutionernes svar(3),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til sin afgørelse af 18. april 2018(5) om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2016 og den dertil hørende beslutning(6),

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, samt artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(7), særlig artikel 55, 99, 164, 165 og 166,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0300/2018),

1.  nægter at meddele Rådets generalsekretær decharge for gennemførelsen af Det Europæiske Råds og Rådets budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten, Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. Europa-Parlamentets beslutning af 24. oktober 2018 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet (2017/2138(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2016, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0300/2018),

A.  der henviser til, at alle Unionens institutioner bør udvise gennemsigtighed og fuldt ud stå til regnskab over for EU-borgerne for de midler, de som EU-institutioner er blevet betroet;

B.  der henviser til, at Parlamentets rolle i forbindelse med decharge er fastsat i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og i finansforordningen;

1.  minder om, at EU-institutionerne har administrativ autonomi i spørgsmål vedrørende deres respektive foranstaltninger og understreger betydningen af, at de handler ansvarligt i forbindelse med gennemførelsen af deres budgetter;

2.  understreger den rolle, Parlamentet spiller i forbindelse med dechargeproceduren, som er reguleret i TEUF, finansforordningen og Europa-Parlamentets forretningsorden;

3.  beklager, at Rådet endnu ikke har besvaret de bemærkninger, som Parlamentet fremsatte i sin dechargeafgørelse af 18. april 2018(8), og således følger tendensen fra tidligere år;

4.  beklager dybt, at der slet ikke er fulgt op på Parlamentets henstillinger, og at der ikke er givet nogen årsag eller begrundelse; insisterer på, at Rådet skal gennemføre de bemærkninger, Parlamentet fremsatte i sin dechargebeslutning af 18. april 2018, navnlig nedenstående bemærkninger, og straks reagere på bemærkningerne;

5.  udtrykker støtte til det vellykkede paradigmeskift hen imod resultatbaseret budgettering i Kommissionens budgetplanlægning, der blev indført i september 2015 som et led i initiativet "Det resultatorienterede EU-budget"; tilskynder Det Europæiske Råd og Rådet til at anvende metoden i forbindelse med deres egen budgetplanlægningsprocedure;

Udestående spørgsmål

6.  beklager, at den anmodning, som Parlamentet har fremsat i tidligere dechargebeslutninger, om, at budgetterne for Det Europæiske Råd og Rådet adskilles, ikke er blevet taget i betragtning;

7.  bemærker, at Rådet stadig arbejder på et svar til Den Europæiske Ombudsmands strategiske rapport om gennemsigtigheden i Rådets lovgivningsproces (OI/2/2017/TE), selv om Den Europæiske Ombudsmand anmodede om et svar på sine henstillinger og forslag til forbedringer senest den 9. maj 2018; anerkender, at Rådet foretager seriøse og grundige undersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af sit svar, men opfordrer ikke desto mindre Rådet til at respektere Ombudsmandens anmodning; minder om, at Den Europæiske Ombudsmand også sendte sine konklusioner til Parlamentet, og at to af dets udvalg i øjeblikket arbejder på en betænkning om konklusionerne, og Rådet opfordres derfor til at meddele Parlamentet sit svar og sine konklusioner så hurtigt som muligt;

8.  beklager, at Rådet trods lejlighedsvis udveksling af oplysninger mellem Parlamentets og Rådets bygningstjenester fortsat ikke fremlægger detaljerede oplysninger om sin bygningspolitik i sine årlige finansielle rapporter; beklager manglen på oplysninger om Rådets bygningspolitik og de dertil knyttede udgifter og anmoder om fuld adgang til disse oplysninger som et tegn på gennemsigtighed for de europæiske borgere;

9.  gentager sin opfordring til, at der forelægges statusrapporter for bygningsprojekter og en detaljeret oversigt over de hidtil afholdte udgifter; noterer sig offentliggørelsen af det endelige årsregnskab for 2017 - Rådet for Den Europæiske Union og Det Europæiske Råd af 12. juni 2018, hvor omkostningerne til Europabygningen er fastsat til 312 143 710,53 EUR;

10.  gentager sin anmodning om en oversigt over menneskelige ressourcer, der er opdelt efter kategori, lønklasse, køn, nationalitet og uddannelse;

11.  glæder sig over de igangværende interinstitutionelle forhandlinger for at styrke Unionens åbenhedsregister; gentager sin opfordring til et positivt udfald af forhandlingerne, som vil føre til, at Rådet tilslutter sig registret;

12.  gentager sin opfordring til Rådet om at præcisere, hvilke foranstaltninger det har truffet for at afhjælpe den ulovlige udnævnelse af en dommer ved Den Europæiske Unions Domstol(9);

13.  noterer sig Det Forenede Kongeriges beslutning om at forlade Unionen; bemærker, at der på dette tidspunkt ikke kan gøres nogen forudsigelser om udtrædelsens finansielle, administrative, menneskelige og andre konsekvenser; opfordrer Det Europæiske Råd og Rådet til at gennemføre konsekvensanalyser og orientere Parlamentet om resultaterne inden udgangen af 2018;

Status

14.  glæder sig over de uformelle udvekslinger, der har fundet sted mellem Parlamentet og Rådet, med henblik på at drøfte løsninger i relation til det nuværende dødvande i dechargeproceduren; noterer sig, at Rådet den 2. maj 2018 besvarede Parlamentets forslag om Rådets dechargeprocedure med et ændret forslag, og at Budgetkontroludvalget efter et uformelt møde mellem Parlamentet og Rådet den 10. juli 2018 sendte sin reaktion på Rådets ændrede forslag den 21. juli 2018; opfordrer Rådet til at reagere hurtigt på de seneste forslag fra Budgetkontroludvalget, således at de nye ordninger for dechargeproceduren kan anvendes så hurtigt som muligt;

15.  beklager de vanskeligheder, der hidtil gentagne gange er opstået under dechargeprocedurerne, og som skyldtes manglende samarbejde fra Rådets side; påpeger, at Parlamentet nægtede at meddele Rådets generalsekretær decharge for gennemførelsen af Rådets budget for regnskabsåret 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015 af de grunde, der fremgår af Parlamentets beslutninger af 10. maj 2011(10), 25. oktober 2011(11), 10. maj 2012(12), 23. oktober 2012(13), 17. april 2013(14), 9. oktober 2013(15), 3. april 2014(16), 23. oktober 2014(17), 27. oktober 2015(18), 27. oktober 2016(19) og 25. oktober 2017(20) og at det udsatte sin afgørelse om meddelelse af decharge til Rådets generalsekretær for regnskabsåret 2016 af de grunde, der fremgår af dets beslutning af 18. april 2018;

16.  noterer sig Kommissionens synspunkt, som blev fremsat i januar 2014, om, at alle institutioner fuldt ud skal tage del i opfølgningsprocessen i forhold til de bemærkninger, som Parlamentet fremsætter i dechargeproceduren, og at alle institutioner bør samarbejde med henblik på at sikre en velfungerende dechargeprocedure;

17.  bemærker, at Kommissionen har anført, at den ikke vil overvåge gennemførelsen af budgetterne for de andre institutioner, og at det ville krænke institutionernes autonomi til at gennemføre deres egen budgetsektion, hvis den besvarede spørgsmål rettet til dem;

18.  beklager, at Rådet fortsat ikke besvarer Parlamentets spørgsmål;

19.  insisterer på, at Rådets udgifter skal gennemgås på samme måde som de øvrige institutioners udgifter, og at grundelementerne i en sådan kontrol er blevet fastlagt i Parlamentets dechargebeslutninger i de seneste år;

20.  fremhæver, at det er Parlamentets prærogativ at meddele decharge i medfør af artikel 316, 317 og 319 i TEUF på linje med den nuværende fortolkning og praksis, nemlig at meddele decharge individuelt for hver budgetpost med henblik på at sikre gennemsigtighed og demokratisk ansvarlighed over for Unionens skatteydere.

(1) EUT L 48 af 24.2.2016.
(2) EUT C 323 af 28.9.2017, s. 1.
(3) EUT C 322 af 28.9.2017, s. 1.
(4) EUT C 322 af 28.9.2017, s. 10.
(5) EUT L 248 af 3.10.2018, s. 23.
(6) EUT L 248 af 3.10.2018, s. 24.
(7) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(8) EUT L 248 af 3.10.2018, s. 24.
(9) Rettens dom (Appelafdelingen) af 23. januar 2018, FV mod Rådet for Den Europæiske Union, T-639/16 P, ECLI:EU:T:2018:22.
(10) EUT L 250 af 27.9.2011, s. 25.
(11) EUT L 313 af 26.11.2011, s. 13.
(12) EUT L 286 af 17.10.2012, s. 23.
(13) EUT L 350 af 20.12.2012, s. 71.
(14) EUT L 308 af 16.11.2013, s. 22.
(15) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 97.
(16) EUT L 266 af 5.9.2014, s. 26.
(17) EUT L 334 af 21.11.2014, s. 95.
(18) EUT L 314 af 1.12.2015, s. 49.
(19) EUT L 333 af 8.12.2016, s. 50.
(20) EUT L 318 af 2.12.2017, s. 25.


Decharge 2016: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)
PDF 141kWORD 52k
Afgørelse
Beslutning
1. Europa-Parlamentets afgørelse af 24. oktober 2018 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016 (2017/2177(DEC))
P8_TA(2018)0406A8-0299/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016, med støttekontorets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed(2) og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til støttekontoret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0087/2018),

–  der henviser til sin afgørelse af 18. april 2018(3) om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2016 og svarene fra den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor,

–  der henviser til de foranstaltninger, der er truffet af Kommissionens Generaldirektorat for Migration og Indre Anliggender, og bestyrelsen for Det Europæiske Asylstøttekontor, der følger Parlamentets beslutning af 18. april 2018 om udsættelse af den decharge, der medførte, at José Carreira trådte tilbage fra stillingen som administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor den 6. juni 2018,

–  der henviser til høringen den 3. september 2018 og til de korrigerende foranstaltninger, der allerede er truffet af den nye fungerende administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor siden hans udnævnelse i juni 2018,

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor(5), særlig artikel 36,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0299/2018),

1.  nægter at meddele den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor decharge for gennemførelsen af støttekontorets budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. Forslag til Europa-Parlamentets beslutning af 24. oktober 2018 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016 (2017/2177(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0299/2018),

A.  der henviser til, at alle Unionens decentrale agenturer bør udvise gennemsigtighed og fuldt ud stå til regnskab over for EU-borgerne for de midler, de som EU-organer er blevet betroet;

B.  der henviser til, at Parlamentets rolle i forbindelse med decharge er fastsat i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), i finansforordningen og i rammefinansforordningen;

1.  understreger betydningen af på en ansvarlig og gennemsigtig måde og i overensstemmelse med alle relevante regler og bestemmelser at handle ansvarligt i forbindelse med gennemførelsen af Unionens budget;

2.  minder om den rolle, som Parlamentet spiller i forbindelse med dechargeproceduren, som er reguleret i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, finansforordningen og Parlamentets forretningsorden;

3.  glæder sig over, at den oprindelige afgørelse af 18. april 2018 om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2016 førte til strenge korrigerende foranstaltninger truffet af Kommissionens Generaldirektorat for Migration og Indre Anliggender, bestyrelsen for Det Europæiske Asylstøttekontor ("støttekontoret") og støttekontorets nye fungerende administrerende direktør;

4.  erkender, at bortset fra afslutningen af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs (OLAF) undersøgelse af støttekontorets tidligere ledelse har de foranstaltninger, der hidtil er truffet, taget delvist hensyn til de forbehold, Parlamentet havde fremsat i sin afgørelse af 18. april 2018 om udsættelse af decharge;

Den igangværende undersøgelse inden for OLAF

5.  minder om, at der i øjeblikket pågår en OLAF-undersøgelse vedrørende flere tidligere og nuværende medlemmer af støttekontoret, der varetager stillinger på mellemste eller øverste ledelsesniveau;

6.  bemærker med tilfredshed afgørelsen fra bestyrelsen den 6. juni 2018 om at fritage den administrerende direktør fra tjenesten med øjeblikkelig virkning; glæder sig over udpegelsen af en fungerende administrerende direktør, som ikke er genstand for OLAF's undersøgelse; beklager imidlertid, at bestyrelsen ikke tog dette skridt på eget initiativ meget tidligere i processen, hvilket ville have undgået forsinkelsen i dechargeproceduren;

7.  glæder sig over den indsats, som den fungerende administrerende direktør allerede har gjort for at forbedre støttekontorets forvaltningsstruktur, genskabe gennemsigtigheden og opbygge tilliden; understreger betydningen af at modvirke de tidligere afslørede mangler med hensyn til transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed; opfordrer støttekontoret til at udarbejde en omfattende og detaljeret køreplan for det videre forløb; anmoder i denne forbindelse endvidere støttekontoret om i køreplanen at medtage en klar plan for genoprettelse af tilliden til forvaltningen, navnlig i betragtning af, at kompetent og effektiv forvaltning er vigtig forud for de udfordringer, som støttekontoret står over for i almindelighed, og navnlig for at sikre, at rekruttering og uddannelse af det store antal nye medarbejdere forventet i 2018 og 2019 er af et sådant omfang, at støttekontoret vil have et velmotiveret og veluddannet personale til sin rådighed, og at der vil være mindre udskiftning i personalet, og dets viden og erfaring bevares i videst mulige omfang;

8.  opfordrer OLAF til at underrette dechargemyndigheden om resultatet af undersøgelsen, så snart den er afsluttet;

9.  opfordrer Parlamentets Budgetkontroludvalg til at indarbejde resultaterne af OLAF's beretning i støttekontorets beretning om decharge for 2017 og dermed sikre, at eventuelle nye henstillinger til støttekontoret gennemføres fuldt ud;

Grundlag for en erklæring med forbehold om de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed

10.  minder om de undersøgelsesresultater, som Revisionsretten anførte i forbindelse med to af de fem større udbudsprocedurer i 2016, der førte til betalinger i løbet af året, hvilket vidner om manglende stringens i støttekontorets udbudsprocedurer;

11.  forventer, at alle de mulige foranstaltninger vil blive truffet for at inddrive uretmæssigt udbetalte beløb fra regnskabsåret 2016: 920 561 EUR (procedure for indgåelse af aftaler om levering af rejsetjenesteydelser) og 592 273 EUR (rammeaftale om foreløbige tjenester til støtte for dens reaktion på migrationskrisen);

12.  er fortsat bekymret over udviklingen i udgifter til rejsegodtgørelse; bemærker, at der i 2014 blev godtgjort 997 506 EUR, i 2015 987 515 EUR, og i 2016 1 012 147 EUR; bemærker, at deltagere, der falder under kategori A, har specifikke opgaver i forbindelse med møder; bemærker nedgangen i kategori "A"-godtgørelser, som faldt fra 69 % i 2014 til 52 % i 2015 og 37 % i 2016; er bekymret over den tilsyneladende uoverensstemmelse mellem støttekontorets øgede arbejdsbyrde og de færre kategori A-deltagere; understreger, at stigningen i godtgørelse af rejseudgifter og nedgangen i antallet af deltagere i kategori A kan tyde på, at der er tale om en vilkårlig godtgørelsesordning;

13.  bemærker, at støttekontorets arbejdsprogram omfatter de operationelle støtteaktiviteter i brændpunktsområder i nogle medlemsstater; understreger betydningen af denne aktivitet og de bredere konsekvenser for hele Unionen, hvis opgaverne ikke planlægges, forvaltes og gennemføres på behørig vis; opfordrer indtrængende støttekontorets medarbejdere til at påtage sig deres ansvar i forbindelse med administrative spørgsmål og arbejde på stedet;

14.  beklager den skade, som støttekontoret har lidt som følge af de fejl, der er konstateret i ovennævnte udbudsprocedurer; gentager, at en effektiv kontrol kun kan sikres, når disse procedurer er fuldstændigt gennemsigtige;

15.  glæder sig over de handlingsplaner, som støttekontoret har udarbejdet for at afhjælpe de problemer, som Revisionsretten har påpeget, nemlig at:

   udbudsproceduren om levering af rejseydelser (FCM-rejsebureauet) blev erstattet af en åben udbudsprocedure, som blev afsluttet og førte til indgåelsen af en ny kontrakt
   rammekontrakten om midlertidige tjenesteydelser i Grækenland (Randstad) blev erstattet af en åben udbudsprocedure, som blev afsluttet og førte til indgåelsen af en ny kontrakt;

16.  glæder sig over de foranstaltninger, som støttekontoret har truffet for at styrke udbudsprocedurerne, navnlig tilføjelsen af ledende medarbejdere og yderligere støttepersonale til sektoren for offentlige udbud;

o
o   o

17.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 18. april 2018(7) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 79.
(2) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 79.
(3) EUT L 248 af 3.10.2018, s. 195.
(4) EFT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(5) EFT L 132 af 29.5.2010, s. 11.
(6) EFT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(7) EUT L 248 af 3.10.2018, s. 393.


Støtte til strukturreformer i medlemsstaterne ***I
PDF 114kWORD 49k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår støtte til strukturreformer i medlemsstaterne (COM(2017)0826 – C8–0432/2017 – 2017/0336(COD))
P8_TA(2018)0407A8-0316/2018

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0826),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 175 og artikel 177, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0432/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 14. marts 2018(1),

–  der henviser til høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0316/2018),

1.  forkaster Kommissionens forslag;

2.  opfordrer Kommissionen til at tage sit forslag tilbage;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Irlands elektroniske udveksling af fingeraftryksdata *
PDF 111kWORD 48k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2018 om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Irlands elektroniske udveksling af fingeraftryksdata (11265/2018 – C8-0388/2018 – 2018/0808(CNS))
P8_TA(2018)0408A8-0344/2018

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (11265/2018),

–  der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som ændret ved Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8‑0388/2018),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2008/615/JHA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet(1), særlig artikel 33,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0344/2018),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1.


Elektronisk udveksling med Irland af DNA-oplysninger *
PDF 110kWORD 47k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2018 om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Irland af DNA-oplysninger (11282/2018 – C8-0389/2018 – 2018/0809(CNS))
P8_TA(2018)0409A8-0343/2018

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (11282/2018),

–  der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions, som ændret ved Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8‑0389/2018),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet(1), særlig artikel 33,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0343/2018),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1.


Kroatiens elektroniske udveksling af fingeraftryksdata *
PDF 110kWORD 47k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2018 om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Kroatiens elektroniske udveksling af fingeraftryksdata (11284/2018 – C8-0390/2018 – 2018/0810(CNS))
P8_TA(2018)0410A8-0345/2018

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (11284/2018),

–  der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union, som ændret ved Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0390/2018),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet(1), særlig artikel 33,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0345/2018),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1.


Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning ***I
PDF 250kWORD 104k
Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 24. oktober 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))(1)
P8_TA(2018)0411A8-0317/2018

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv
Betragtning 1
(1)  Den høje funktionalitet og relativt lave omkostninger ved plast indebærer, at dette materiale bliver stadig mere allestedsnærværende i hverdagen. Plast bruges stadig mere til kortsigtede anvendelsesformål, der hverken er designet til genbrug eller omkostningseffektiv genanvendelse, hvilket har gjort relaterede produktions- og forbrugsmønstre stadig mere ineffektive og lineære. I forbindelse med handlingsplanen32 for den cirkulære økonomi konkluderede Kommissionen derfor i EU-strategien for plast33, at det er nødvendigt at gribe ind over for den voksende generering af plastaffald og udledning af plast i miljøet, navnlig i havmiljøet, hvis vi skal nå frem til en ægte cirkulær livscyklus for plast.
(1)  Den høje funktionalitet og relativt lave omkostninger ved plast indebærer, at dette materiale bliver stadig mere allestedsnærværende i hverdagen. Den globale produktion af plast er steget kraftigt og nåede i 2017 op på 348 mio. ton. Den europæiske andel af denne produktion udgjorde 18,5 % (64,4 mio. ton, en stigning på 3,4 % i forhold til produktionen i det foregående år). Plast bruges stadig mere til kortsigtede anvendelsesformål, der hverken er designet til genbrug eller omkostningseffektiv genanvendelse, hvilket har gjort relaterede produktions- og forbrugsmønstre stadig mere ineffektive og lineære. I forbindelse med handlingsplanen for den cirkulære økonomi32 konkluderede Kommissionen derfor i EU-strategien for plast33, at det er nødvendigt at gribe ind over for den voksende generering af plastaffald og udledning af plast i miljøet, navnlig i havmiljøet, hvis vi skal nå frem til en ægte cirkulær livscyklus for plast og reducere den samlede mængde plast i miljøet. EU-strategien for plast er et første lille skridt i omstillingen til en cirkulær økonomi, der er baseret på reduktion, genanvendelse og genbrug af alle plastprodukter.
__________________
__________________
32Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Kredsløbet lukkes – en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi" (COM(2015)0614).
32 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Kredsløbet lukkes – en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi" (COM(2015)0614).
33Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi" (COM(2018)0028).
33 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi" (COM(2018)0028).
Ændring 2
Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)
(1a)  Plast spiller en nyttig rolle i økonomien og har vigtige anvendelsesmuligheder i mange brancher. Plast anvendes især til emballage (40 %) og i bygge- og anlægssektoren (20 %). Desuden anvendes plast i betydeligt omfang i bilindustrien, til elektrisk og elektronisk udstyr samt i fødevare- og landbrugssektoren. De betydelige negative miljømæssige, sundhedsmæssige og økonomiske virkninger ved visse plastprodukter kræver ikke desto mindre, at der indføres en retlig ramme for effektivt at mindske disse betydelige negative virkninger, herunder gennem en begrænsning af markedsføringen af bestemte engangsprodukter, hvor mere cirkulære alternativer umiddelbart er tilgængelige.
Ændring 3
Forslag til direktiv
Betragtning 2
(2)  Cirkulære tilgange, der prioriterer genbrugsprodukter og genbrugssystemer, vil føre til, at mængden af genereret affald reduceres, og en sådan forebyggelse ligger øverst i affaldshierarkiet, der er fastlagt ved artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF.34Sådanne tilgange er også i overensstemmelse med FN's bæredygtighedsmål 1235 om at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre.
(2)  De foranstaltninger, der er fastlagt i dette direktiv, bør fuldt ud anvende cirkulære tilgange, der prioriterer sikre, ugiftige genbrugsprodukter, som ikke indeholder nogen farlige stoffer, og genbrugssystemer frem for enhver form for engangsprodukter. Alle foranstaltninger bør først og fremmest tage sigte på at reducere mængden af genereret affald og fremme forebyggelse af affald, da dette ligger øverst i affaldshierarkiet, der er fastlagt ved artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF34. Da ethvert engangsprodukt på grund af dets korte livscyklus er tilbøjelig til at have en negativ indvirkning på klimaet eller miljøet, er det nødvendigt at prioritere forebyggelse og genanvendelse af produkter, der kan give store besparelser af CO2 og værdifulde råvarer. Dette direktiv vil bidrage til at opfylde FN's bæredygtighedsmål 1235 om at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre.
__________________
__________________
34Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).
34Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).
352030-dagsordenen for bæredygtig udvikling vedtaget af De Forenede Nationers Generalforsamling den 25. september 2015.
352030-dagsordenen for bæredygtig udvikling vedtaget af De Forenede Nationers Generalforsamling den 25. september 2015.
Ændring 4
Forslag til direktiv
Betragtning 3
(3)  Havaffald er af grænseoverskridende karakter og anerkendes som et globalt problem. Reduktion af mængden af havaffald er et vigtigt tiltag til opnåelse af FN's bæredygtighedsmål 14, som opfordrer til at bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og havets ressourcer for at fremme bæredygtig udvikling.36Unionen må spille sin rolle i forbindelse med at bekæmpe havaffald og sigte mod at sætte standarden for hele verden. I denne forbindelse arbejder Unionen sammen med partnere i mange internationale fora såsom G20, G7 og FN for at fremme en samordnet indsats. Nærværende initiativ indgår i Unionens indsats på dette område.
(3)  Havaffald er af grænseoverskridende karakter og anerkendes som et globalt problem. Stadigt større mængder affald når havene overalt på kloden, påvirker økosystemernes sundhed og dræber dyr. Reduktion af mængden af havaffald er et vigtigt tiltag til opnåelse af FN's bæredygtighedsmål 14, hvis sigte er at bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og havets ressourcer for at fremme bæredygtig udvikling36. Unionen må spille sin rolle i forbindelse med at bekæmpe og forebygge produktionen af affald, håndtere havaffald mere effektivt og sigte mod at sætte standarden for hele verden. I denne forbindelse arbejder Unionen sammen med partnere i mange internationale fora såsom G20, G7 og FN for at fremme en samordnet indsats. Nærværende initiativ indgår i Unionens indsats på dette område.
_________________
_________________
362030-dagsordenen for bæredygtig udvikling vedtaget af De Forenede Nationers Generalforsamling den 25. september 2015.
362030-dagsordenen for bæredygtig udvikling vedtaget af De Forenede Nationers Generalforsamling den 25. september 2015.
Ændring 5
Forslag til direktiv
Betragtning 5
(5)  I Unionen udgør plast 80 til 85 % af havaffald på strande baseret på optællinger af affald, og heraf udgør engangsplast 50 % og fiskerirelaterede genstande 27 %. Engangsplast omfatter et bredt udvalg af almindeligt anvendte, kortlivede forbrugsvarer, der kasseres efter at have været brugt én gang til det tiltænkte formål, de genanvendes sjældent og er tilbøjelige til at ende som henkastet affald. En betydelig del af de markedsførte fiskeredskaber bliver ikke indsamlet til affaldsbehandling. Engangsplastprodukter og fiskeredskaber, der indeholder plast, er derfor et særligt alvorligt problem i forbindelse med havaffald og udgør en alvorlig risiko for marine økosystemer, biodiversitet og potentielt for menneskers sundhed, og de skader aktiviteter såsom turisme, fiskeri og skibsfart.
(5)  I Unionen udgør plast 80 til 85 % af havaffald på strande baseret på optællinger af affald, og heraf udgør engangsplast 50 % og fiskerirelaterede genstande 27 %. Engangsplast omfatter et bredt udvalg af almindeligt anvendte, kortlivede forbrugsvarer, der kasseres efter at have været brugt én gang til det tiltænkte formål, de genanvendes sjældent og er tilbøjelige til at ende som henkastet affald. En betydelig del af de markedsførte fiske- og akvakulturredskaber bliver ikke indsamlet til affaldsbehandling. Engangsplastprodukter og fiske- og akvakulturredskaber, der indeholder plast, såsom ruser, fælder, flåd og bøjer, net, reb, snore og liner, er derfor et særligt alvorligt problem i forbindelse med havaffald og udgør en alvorlig risiko for marine økosystemer, biodiversitet samt for menneskers og dyrs sundhed, og de skader aktiviteter såsom turisme, fiskeri og skibsfart.
Ændring 6
Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)
(5a)  Rådet vedtog på sit møde den 25. juni 2018 konklusioner om gennemførelse af EU-handlingsplanen for den cirkulære økonomi, hvori det klart støtter tiltagene på EU-plan og globalt plan for at begrænse brugen af mikroplast, der bevidst tilsættes produkter, og oxo-plast i Unionen samt foranstaltningerne i plaststrategien vedrørende nedbringelse af mikroplast i tekstilvarer og bildæk samt udledning af præproduceret plastgranulat. Unionen træffer allerede foranstaltninger, idet der er indledt en REACH-procedure, inden for hvis rammer Kommissionen har anmodet Det Europæiske Kemikalieagentur om at udarbejde et bilag XV-begrænsningsdossier vedrørende brugen af bevidst tilsatte mikroplastpartikler til alle former for produkter, der anvendes af almindelige forbrugere eller i erhvervsmæssigt øjemed.
Ændring 7
Forslag til direktiv
Betragtning 5 b (ny)
(5b)  Unionen bør vedtage en samlet tilgang til problemet med mikroplast og tilskynde alle producenter, herunder navnlig tekstil- og dækproducenter, til kraftigt at begrænse anvendelsen af mikroplast i deres formuleringer, idet syntetisk beklædning og dæk tegner sig for 63 % af den mikroplast, der ender direkte i vandmiljøet.
Ændring 8
Forslag til direktiv
Betragtning 6
(6)  Den eksisterende EU-lovgivning40 og politiske instrumenter rummer nogle lovgivningsmæssige tiltag med henblik på at bekæmpe havaffald. Plastaffald er navnlig underlagt de overordnede EU-foranstaltninger og -mål for affaldshåndtering såsom genanvendelsesmål for plastemballageaffald41 og det nyligt vedtagne mål i plaststrategien42 om at sikre, at al plastemballage kan genanvendes senest i 2030. Effekten af ​​denne lovgivning på havaffald er imidlertid ikke tilstrækkelig, og der er forskelle i omfanget og ambitionsniveauet blandt nationale foranstaltninger til forebyggelse og reduktion af mængden af havaffald. Desuden kan nogle af disse foranstaltninger, navnlig markedsføringsrestriktioner for engangsplastprodukter, skabe hindringer for samhandelen og forvride konkurrencen i Unionen.
(6)  Korrekt håndtering af affald er fortsat afgørende for forebyggelse af (hav)affald. Den eksisterende EU-lovgivning40 og de eksisterende politiske instrumenter rummer nogle lovgivningsmæssige tiltag med henblik på at bekæmpe havaffald. Plastaffald er navnlig underlagt de overordnede EU-foranstaltninger og -mål for affaldshåndtering såsom genanvendelsesmål for plastemballageaffald41 og det nyligt vedtagne mål i plaststrategien42 om at sikre, at al plastemballage kan genanvendes senest i 2030. Effekten af denne lovgivning på havaffald er imidlertid ikke tilstrækkelig, og der er forskelle i omfanget og ambitionsniveauet blandt nationale foranstaltninger til forebyggelse og reduktion af mængden af havaffald. Desuden kan nogle af disse foranstaltninger, navnlig markedsføringsrestriktioner for engangsplastprodukter, skabe hindringer for samhandelen og forvride konkurrencen i Unionen.
__________________
__________________
40Direktiv 2008/98/EF, direktiv 2000/59/EF, direktiv 2000/60/EF, direktiv 2008/56/EF og Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og ophævelse af (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).
40 Direktiv 2008/98/EF, direktiv 2000/59/EF, direktiv 2000/60/EF, direktiv 2008/56/EF og Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og ophævelse af (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).
41Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10).
41 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10).
42Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi" (COM(2018)0028).
42 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, "En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi" (COM(2018)0028).
Ændring 9
Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)
(6a)  Fremme af forskning og innovation i emballagesektoren er afgørende for at fremme en mere bæredygtig værdikæde. Med henblik på at nå dette mål er det nødvendigt at styrke de relevante finansieringsmekanismer som led i EU-programmeringsredskaberne inden for forskning og udvikling, såsom EU-rammeprogrammerne for forskning og innovation (Horisont 2020), med henblik på den kommende strategiske forsknings- og innovationsdagsorden for plast.
Ændring 10
Forslag til direktiv
Betragtning 7
(7)  For at koncentrere indsatsen, hvor den er mest nødvendig, bør dette direktiv kun omfatte de hyppigst fundne engangsplastprodukter, som skønsmæssigt tegner sig for 86 % af den engangsplast, der findes, ifølge optællinger, på strande i Unionen.
(7)  For at koncentrere indsatsen, hvor den er mest nødvendig, bør dette direktiv kun omfatte de hyppigst fundne engangsplastprodukter samt fiskeredskaber. De engangsplastprodukter, der er omfattet af foranstaltninger i henhold til dette direktiv, tegner sig skønsmæssigt for omkring 86 % af den engangsplast, der findes, ifølge optællinger, på strande i Unionen.
Ændring 11
Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)
(7a)  Dette direktiv berører ikke bestemmelserne i direktiv 94/62/EF vedrørende engangsplastprodukter, der betragtes som emballage som omhandlet i artikel 3, stk. 1, i direktiv 94/62/EF.
Ændring 12
Forslag til direktiv
Betragtning 7 b (ny)
(7b)  Kommissionens reviderede rapport bør indeholde oplysninger om, hvorvidt anvendelsesområdet kan udvides til engangsprodukter generelt.
Ændring 13
Forslag til direktiv
Betragtning 7 c (ny)
(7c)   Forurening af landjorden og kontaminering af jordbunden med større plastgenstande og stykker heraf eller mikroplast kan på lokalt eller regionalt plan være betydelig. Dette kan på lokalt plan have et betydeligt omfang på grund af intensiv brug af plast i landbruget. For at reducere indvirkningen af plastaffald på miljøet og menneskers og dyrs sundhed bør der foretages en grundig undersøgelse af plastforureningen fra landbrugsarealer.
Ændring 14
Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)
(8a)  Plastprodukter bør fremstilles under hensyntagen til hele deres levetid. Miljøvenligt design af plastprodukter bør altid tage hensyn til produktionsfasen, genanvendeligheden og så vidt muligt også produktets genbrugspotentiale. Producenterne bør, hvor det er hensigtsmæssigt, opfordres til at anvende enkelte eller kompatible polymerer til fremstilling af deres produkter med henblik på at forenkle sorteringen og forbedre genanvendeligheden, navnlig for så vidt angår plastemballage.
Ændring 16
Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)
(9a)   Ved at bevare værdien af produkter og materialer længst muligt og minimere affaldsproduktionen kan Unionens økonomi blive mere konkurrencedygtig og mere robust, samtidig med at presset på dyrebare ressourcer og miljøet reduceres.
Ændring 17
Forslag til direktiv
Betragtning 10
(10)  Engangsplastprodukter skal reguleres med en eller flere foranstaltninger afhængigt af forskellige faktorer, såsom tilgængeligheden af ​egnede og mere bæredygtige alternativer, muligheden for at ændre forbrugsmønstre og i hvilket omfang de allerede er omfattet af eksisterende EU-lovgivning.
(10)  Engangsplastprodukter skal reguleres med en eller flere foranstaltninger afhængigt af forskellige faktorer, såsom tilgængeligheden af egnede og mere bæredygtige alternativer, idet der tages hensyn til livscyklusprincipperne, muligheden for at ændre forbrugsmønstre og i hvilket omfang de allerede er omfattet af eksisterende EU-lovgivning.
Ændring 18
Forslag til direktiv
Betragtning 11
(11)  For visse engangsplastprodukter findes der endnu ikke egnede og mere bæredygtige alternativer, og forbruget af de fleste sådanne engangsplastprodukter forventes at stige. For at vende denne tendens og fremme indsatsen for at nå frem til mere bæredygtige løsninger bør medlemsstaterne pålægges at træffe de nødvendige foranstaltninger for at opnå en betydelig reduktion i forbruget af disse produkter uden at gå på kompromis med fødevarehygiejne eller fødevaresikkerhed, god hygiejnepraksis, god fremstillingspraksis, forbrugeroplysning eller sporbarhedskrav i EU's fødevarelovgivning44.
(11)  For visse engangsplastprodukter findes der endnu ikke egnede og mere bæredygtige alternativer, og forbruget af de fleste sådanne engangsplastprodukter forventes at stige. For at vende denne tendens og fremme indsatsen for at nå frem til sikre og bæredygtige løsninger bør medlemsstaterne pålægges at træffe de nødvendige foranstaltninger for at opnå en ambitiøs og vedvarende reduktion i forbruget af disse produkter, som det sker for plastposer i henhold til direktiv 94/62/EF, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/72043a, uden at gå på kompromis med fødevarehygiejne eller fødevaresikkerhed, god hygiejnepraksis, god fremstillingspraksis, forbrugeroplysning eller sporbarhedskrav i EU's fødevarelovgivning44. Disse foranstaltninger bør gælde for beholdere til fødevarer, der opfylder samtlige følgende kriterier: De pågældende fødevarer er bestemt til umiddelbar fortæring, er bestemt til at blive fortæret uden yderligere tilberedning og er bestemt til at blive indtaget fra beholderen. Medlemsstaterne bør være så ambitiøse som muligt for så vidt angår disse foranstaltninger, der bør stå i forhold til den risiko for at ende som affald, som knytter sig til de forskellige produkter og anvendelser. Medlemsstaterne bør vedtage nationale mål for at opgøre virkningerne af de foranstaltninger, der træffes for at opnå den ambitiøse og vedvarende reduktion. Medlemsstaterne bør fremme anvendelsen af produkter, der egner sig til at blive anvendt flere gange, og som efter at være blevet til affald er egnede til genanvendelse og genbrug, uden at begrænse den frie bevægelighed for varer i det indre marked. Disse foranstaltninger bør tage højde for produkternes livscyklusindvirkning, herunder i havmiljøet, og bør respektere affaldshierarkiet.
___________________
___________________
43aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/720 af 29. april 2015 om ændring af direktiv 94/62/EF med henblik på at mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer (EUT L 115 af 6.5.2015, s. 11).
44Forordning (EF) nr. 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen (EUT L 31 af 1.2.2002, s. 1), forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne, (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1), forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og anden relevant lovgivning vedrørende fødevaresikkerhed, hygiejne og mærkning (EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4).
44 Forordning (EF) nr. 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen (EUT L 31 af 1.2.2002, s. 1), forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne, (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1), forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og anden relevant lovgivning vedrørende fødevaresikkerhed, hygiejne og mærkning (EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4).
Ændring 19
Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)
(11a)  Filtre til tobaksvarer er de næstmest forurenende engangsplastgenstande. Selv om markedsandelen af plantebaserede cellulosefiltre til tobaksvarer synes at være stigende, er det ikke klart, om de tilgængelige alternativer er acceptable. Endvidere kan den enorme indvirkning på miljøet af tobaksvarer med filtre ikke ignoreres, da deres filter kan nedbrydes til mindre plaststykker. Brugte tobaksfiltre indeholder også mange kemikalier, som er giftige for miljøet, og hvoraf mindst 50 er kendt som værende kræftfremkaldende hos mennesker, samt tungmetaller, der kan sive ud fra filteret og skade det omgivende land-, luft- og havmiljø. For at imødegå de miljømæssige virkninger, som forårsages af affald efter forbrug, er der behov for en lang række foranstaltninger for tobaksvarer med filtre, der spænder fra reduktion af engangsfiltre, som indeholder plast, til udvidet producentansvar, med henblik på at sikre ansvarlig bortskaffelse og for at dække omkostningerne ved affaldsoprydning. For at imødegå de betydelige indsamlings- og sorteringsomkostninger, som i øjeblikket afholdes af skatteyderne, bør ordningerne for udvidet producentansvar dække omkostningerne ved affaldsoprydning og omkostningerne ved etablering af passende infrastrukturer til affaldsindsamling. Medlemsstaterne kunne også som led i disse foranstaltninger skabe incitamenter for en kæde til genanvendelse af cigaretskodder for at rense celluloseacetat, det plastmateriale, som udgør 60 % af materialet i cigaretfiltre, og derefter omdanne det til nye plastgenstande.
Ændring 20
Forslag til direktiv
Betragtning 12
(12)  For andre engangsplastprodukter findes der egnede og mere bæredygtige og økonomisk overkommelige alternativer. For at begrænse de miljøskadelige virkninger af sådanne produkter bør medlemsstaterne pålægges at forbyde markedsføringen af disse produkter i Unionen. Derved fremmes anvendelsen af ​de lettilgængelige og mere bæredygtige alternativer samt innovative løsninger til mere bæredygtige forretningsmodeller, genanvendelsesalternativer og substitution af materialer.
(12)  For andre engangsplastprodukter findes der egnede og mere bæredygtige og økonomisk overkommelige alternativer. For at begrænse de miljøskadelige virkninger af sådanne produkter bør medlemsstaterne pålægges at forbyde markedsføringen af disse produkter i Unionen. Derved fremmes anvendelsen af de lettilgængelige og mere bæredygtige alternativer, der opfylder gældende standarder og EU-retten, samt innovative løsninger til mere bæredygtige forretningsmodeller, genanvendelsesalternativer og substitution af materialer i overensstemmelse med affaldshierarkiet som fastsat i artikel 4 i direktiv 2008/98/EF. De markedsføringsrestriktioner, der indføres ved dette direktiv, bør også omfatte produkter, der er fremstillet af oxo-nedbrydelig plast, da denne form for plast ikke er fuldstændigt biologisk nedbrydelig og dermed bidrager til forurening af miljøet med mikroplast, ikke er komposterbar, har en negativ indvirkning på genvindingen af konventionel plast og ikke giver nogen dokumenteret miljømæssig gevinst. I betragtning af den store forekomst af polystyrenaffald i havmiljøet og tilgængeligheden af alternativer bør engangsfødevare- og drikkevarebeholdere af ekspanderet polystyren også begrænses.
Ændring 21
Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)
(12a)  For så vidt angår plasttallerkener og -bestik er det, selv hvis der findes egnede og mere bæredygtige alternativer, som er umiddelbart tilgængelige, hensigtsmæssigt at indføre en begrænset forlængelse af fristen for gennemførelse af forbuddet mod at markedsføre dem på EU-markedet, såfremt det er behørigt begrundet, og med henblik på at undgå enhver risiko for kontinuiteten i leveringen af visse sociale ydelser, f.eks. catering på uddannelsesinstitutioner og i sundhedsvæsenet.
Ændring 23
Forslag til direktiv
Betragtning 12 c (ny)
(12c)  De foranstaltninger, der er fastsat i dette direktiv, og som fremmer brug af alternativer til plast, må under ingen omstændigheder øge de skadelige virkninger på miljøet og klimaet og f.eks. give anledning til yderligere CO2-emissioner eller udnyttelse af værdifulde ressourcer. Om end mange af alternativerne til plast er fremstillet af naturressourcer og forventes at stamme fra bioøkonomien, er det særligt vigtigt at sikre disse materialers bæredygtighed. For så vidt angår affaldshierarkiet, bør der i forbindelse med de foranstaltninger, der er fastsat i dette direktiv, og gennemførelsen heraf altid gives forrang til forebyggelse eller omstilling til genanvendelige produkter frem for alternative engangsprodukter, selv hvis disse er fremstillet af andre materialer end plast.
Ændring 24
Forslag til direktiv
Betragtning 13
(13)  Hætter og låg, hvoraf en væsentlig del er fremstillet af plast, fra drikkevarebeholdere er blandt de hyppigst fundne engangsprodukter på EU-strande. Drikkevarebeholdere, der er engangsplastprodukter, bør derfor kun kunne markedsføres, hvis de opfylder specifikke produktdesignkrav, der i betydelig grad reducerer udsivning i miljøet af drikkevarebeholderes hætter og låg. For drikkevarebeholdere, der er engangsplastprodukter og emballage, er dette krav et supplement til de væsentlige krav til sammensætningen af og egenskaberne ved genbrugsemballage og genvindelig, herunder genanvendelig, emballage, som er angivet i bilag II til direktiv 94/62/EF. For at lette overensstemmelsen med produktdesignkravet og sikre et velfungerende indre marked er det nødvendigt at udvikle en harmoniseret standard vedtaget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/201245, og overholdelsen af denne standard bør kunne give anledning til en formodning om overensstemmelse med disse krav. Der bør afsættes tilstrækkelig tid til at udvikle en harmoniseret standard og give producenterne mulighed for at tilpasse deres produktionskæder i forbindelse med gennemførelsen af produktdesignkravet.
(13)  Plasthætter og -låg fra drikkevarebeholdere er blandt de hyppigst fundne engangsprodukter på EU-strande. Drikkevarebeholdere, der er engangsplastprodukter, bør derfor kun kunne markedsføres, hvis de opfylder specifikke produktdesignkrav, der i betydelig grad reducerer udsivning i miljøet af drikkevarebeholderes hætter og låg og øger andelen af disse, som genanvendes. For drikkevarebeholdere, der er engangsplastprodukter og emballage, er dette krav et supplement til de væsentlige krav til sammensætningen af og egenskaberne ved genbrugsemballage og genvindelig, herunder genanvendelig, emballage, som er angivet i bilag II til direktiv 94/62/EF. For at lette overensstemmelsen med produktdesignkravet og sikre et velfungerende indre marked er det nødvendigt at udvikle en harmoniseret standard vedtaget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/201245, og overholdelsen af denne standard bør kunne give anledning til en formodning om overensstemmelse med disse krav. Der bør afsættes tilstrækkelig tid til at udvikle en harmoniseret standard og give producenterne mulighed for at tilpasse deres produktionskæder i forbindelse med gennemførelsen af produktdesignkravet. For at sikre cirkulær anvendelse af plast er det nødvendigt at sikre udbredelsen af genanvendte materialer på markedet. Det er derfor hensigtsmæssigt at indføre et krav om et obligatorisk minimumsindhold af genanvendt plast i visse produkter.
___________________
___________________
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om ophævelse af Rådets afgørelse 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12).
45 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om ophævelse af Rådets afgørelse 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12).
Ændring 25
Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)
(13a)  Kommissionen bør i forbindelse med den undersøgelse, som skal foretages i henhold til direktiv 94/62/EF, artikel 9, stk. 5, tage højde for de forskellige emballagematerialers, herunder kompositmaterialers, egenskaber, på grundlag af livscyklusvurderinger, og navnlig lægge vægt på forebyggelse og design med henblik på cirkularitet.
Ændring 26
Forslag til direktiv
Betragtning 13 b (ny)
(13b)  Tilstedeværelsen af farlige kemikalier i hygiejnebind, tamponer og udstyr til påføring af disse bør undgås af hensyn til kvinders sundhed. Ligeledes er tilgængeligheden af mere økonomisk bæredygtige universalløsninger afgørende for at sikre kvinders fulde adgang til det sociale liv.
Ændring 27
Forslag til direktiv
Betragtning 14
(14)  Visse engangsplastprodukter ender i miljøet som følge af uhensigtsmæssig bortskaffelse gennem kloakker eller anden uhensigtsmæssig frigivelse i miljøet. Derfor skal engangsplastprodukter, som ofte bortskaffes gennem kloakker, eller som bortskaffes uhensigtsmæssigt, være omfattet mærkningskrav. Mærkningen skal oplyse forbrugerne om hensigtsmæssige bortskaffelsesmuligheder og/eller muligheder for bortskaffelse af affald, som bør undgås, og/eller om de negative miljøpåvirkninger af henkastet affald som følge af uhensigtsmæssig bortskaffelse. Kommissionen bør have beføjelse til at etablere et harmoniseret format for mærkning og i den forbindelse om fornødent afprøve, hvordan repræsentative forbrugergrupper opfatter ​​den foreslåede mærkning, for at sikre, at mærkningen er effektiv og letforståelig.
(14)  Visse engangsplastprodukter ender i miljøet som følge af uhensigtsmæssig bortskaffelse gennem kloakker eller anden uhensigtsmæssig frigivelse i miljøet. Bortskaffelse gennem kloakker kan desuden forårsage betydelige økonomiske skader på kloaknettet ved at tilstoppe pumper og blokere rør. Der hersker for så vidt angår disse produkter ofte en betydelig mangel på oplysninger om materialeegenskaber og korrekt bortskaffelse. Derfor skal engangsplastprodukter, som ofte bortskaffes gennem kloakker, eller som bortskaffes uhensigtsmæssigt, være omfattet af mærkningskrav og gøres til genstand for oplysningstiltag. Mærkningen skal oplyse forbrugerne om hensigtsmæssige bortskaffelsesmuligheder og/eller muligheder for bortskaffelse af affald, som bør undgås, om de negative miljøpåvirkninger af henkastet affald som følge af uhensigtsmæssig bortskaffelse, om produktets plastindhold samt om mulighederne for at genanvende det. Kommissionen bør have beføjelse til at etablere et harmoniseret format for mærkning og i den forbindelse om fornødent afprøve, hvordan repræsentative forbrugergrupper opfatter den foreslåede mærkning, for at sikre, at mærkningen er effektiv, letforståelig og ikke vildledende, ligesom der bør tages hensyn til allerede eksisterende frivillige aftaler.
Ændring 28
Forslag til direktiv
Betragtning 15
(15)  For engangsplastprodukter, for hvilke der ikke findes tilgængelige, egnede og mere bæredygtige alternativer, bør medlemsstaterne i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, også indføre ordninger for udvidet producentansvar til dækning af omkostningerne ved affaldshåndtering og oprydning af henkastet affald samt omkostningerne ved oplysningstiltag for at forebygge og reducere mængden af sådant henkastet affald.
(15)  For engangsplastprodukter, for hvilke der ikke findes tilgængelige, egnede og mere bæredygtige alternativer, bør medlemsstaterne i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, også indføre ordninger for udvidet producentansvar for at dække de nødvendige omkostninger ved affaldshåndtering og oprydning af henkastet affald samt omkostningerne ved oplysningstiltag for at forebygge og reducere mængden af sådant henkastet affald og for at tackle uhensigtsmæssig forbrugeradfærd. Disse omkostninger bør ikke være højere, end hvad der er nødvendigt for, at disse tjenester kan leveres på en omkostningseffektiv måde, og bør fastsættes på gennemsigtig vis af de berørte aktører i fællesskab. Omkostningerne til affaldsoprydning bør være forholdsmæssige og bør baseres på klare mål, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 8a, stk. 1, i direktiv 2008/98/EF. Disse mål bør i overensstemmelse med de relevante forpligtelser vedrørende affaldsforebyggelse og havaffald i EU-retten fastlægge rækkevidden og omfanget af de oprydningsaktiviteter, der er omfattet af ordningen for udvidet producentansvar. Sådanne aktiviteter bør f.eks. omfatte affaldsforebyggelse og indsamling af affald på gader, markeder og andre offentlige arealer samt ved offentlige arrangementer, men bør ikke omfatte foranstaltninger, herunder oprydningsforanstaltninger til havs, som de offentlige myndigheder ikke bærer ansvaret for.
Ændring 29
Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)
(15a)   Økonomiske incitamenter kan påvirke forbrugernes valg og tilskynde til eller modvirke bestemte forbrugervaner, og de kan således anvendes som et effektivt opstrømsredskab til at reducere miljøpåvirkningen fra visse former for plast.
Ændring 30
Forslag til direktiv
Betragtning 16
(16)  Det fremgår af havaffaldets store andel af plast, der stammer fra efterladte, tabte og kasserede fiskeredskaber, der indeholder plast, at de eksisterende lovkrav46 ikke giver tilstrækkelige incitamenter til at bringe sådanne fiskeredskaber i land med henblik på indsamling og behandling. Det indirekte gebyrsystem, der er fastsat i EU-lovgivningen om modtagefaciliteter i havne for levering af affald fra skibe, fjerner incitamentet for skibe til at udlede deres affald til søs og sikrer en afleveringsret. Dette system bør dog suppleres med yderligere økonomiske incitamenter for fiskerne til at bringe deres udtjente fiskeredskaber i land for at undgå enhver mulig stigning i det indirekte affaldsgebyr, der skal betales. Da plastkomponenter fra fiskeredskaber har et højt genanvendelsespotentiale, bør medlemsstaterne i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, indføre et udvidet producentansvar for fiskeredskaber, der indeholder plast, for at fremme særskilt indsamling af udtjente fiskeredskaber, samt finansiere forsvarlig affaldshåndtering af disse fiskeredskaber, navnlig genanvendelse.
(16)  Det fremgår af havaffaldets store andel af plast, der stammer fra efterladte, tabte og kasserede fiskeredskaber, der indeholder plast, at de eksisterende lovkrav46 ikke giver tilstrækkelige incitamenter til at bringe sådanne fiskeredskaber i land med henblik på indsamling og behandling. Hvis tabte fiskeredskaber ikke kan bjerges, skal fiskerfartøjets fører i henhold til forordning (EF) nr. 1224/2009 underrette den kompetente myndighed i sin flagmedlemsstat. For at sikre en harmoniseret overvågning bør data om tabte fiskeredskaber opsamles og registreres af medlemsstaterne og årligt fremsendes til Kommissionen. Det indirekte gebyrsystem, der er fastsat i EU-lovgivningen om modtagefaciliteter i havne for levering af affald fra skibe, fjerner incitamentet for skibe til at udlede deres affald til søs og sikrer en afleveringsret. Dette system bør dog suppleres med yderligere økonomiske incitamenter for fiskerne til at bringe deres udtjente fiskeredskaber i land for at undgå enhver mulig stigning i det indirekte affaldsgebyr, der skal betales. Da plastkomponenter fra fiskeredskaber har et højt genanvendelsespotentiale, bør medlemsstaterne i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, indføre et udvidet producentansvar for fiskeredskaber, der indeholder plast, for at fremme særskilt indsamling af udtjente fiskeredskaber, samt finansiere forsvarlig affaldshåndtering af disse fiskeredskaber, navnlig genanvendelse. Medlemsstaterne bør iværksætte de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at finansielle bidrag, der betales af producenter af fiskeredskaber, som indeholder plast, i overensstemmelse med deres forpligtelser som følge af producentansvaret, tilpasses, navnlig således at der tages hensyn til holdbarheden af disse fiskeredskaber og muligheden for at reparere, genbruge og genanvende dem.
___________________
___________________
46Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009, direktiv 2000/59/EF og direktiv 2008/98/EF.
46 Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009, direktiv 2000/59/EF og direktiv 2008/98/EF.
Ændring 31
Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)
(16a)  Medlemsstaterne bør i forbindelse med et udvidet producentansvar for fiskeredskaber, der indeholder plast, overvåge, vurdere, indsamle og genanvende fiskeredskaber med henblik på at opfylde de kvantitative mål for indsamling og genanvendelse af fiskeredskaber, der indeholder plast, som er fastsat i dette direktiv.
Ændring 32
Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)
(17a)   Problemet med plastaffald fra landbrugssektoren bør tages op i de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik, og Kommissionen bør, hvis det er hensigtsmæssigt, inden 2023 indføre en standard for jordens gode landbrugs- og miljømæssige tilstand med hensyn til plastaffald som et nyt element i en forbedret konditionalitet på mellemlang sigt. Landbrugerne ville i henhold til det nye krydsoverensstemmelseskrav være forpligtede til at anvende en godkendt affaldshåndteringsvirksomhed til at varetage plastindsamling og -genanvendelse samt til at føre dokumentation for, at plastaffaldet er blevet håndteret korrekt.
Ændring 33
Forslag til direktiv
Betragtning 18
(18)  For at forhindre henkastet affald og andre uhensigtsmæssige former for bortskaffelse, der resulterer i havaffald, der indeholder plast, skal forbrugerne oplyses korrekt om de mest hensigtsmæssige bortskaffelsesmuligheder og/eller muligheder for bortskaffelse af affald, der bør undgås, bedste praksis med hensyn til bortskaffelse af affald og ​​dårlige bortskaffelsesmetoders miljøbelastning samt om plastindholdet i visse engangsplastprodukter og fiskeredskaber. Derfor bør medlemsstaterne pålægges at iværksætte oplysningstiltag, der sikrer, at sådanne oplysninger gives til forbrugerne. Oplysningerne bør ikke indeholde noget salgsfremmende indhold, der tilskynder til at bruge ​​engangsplastprodukter. Medlemsstaterne bør kunne vælge de foranstaltninger, der er mest hensigtsmæssige, baseret på produktets art eller dets anvendelse. Producenter af engangsplastprodukter og fiskeredskaber, der indeholder plast, bør afholde omkostningerne ved oplysningstiltag som led i deres forpligtelser vedrørende udvidet producentansvar.
(18)  For at forhindre henkastet affald og andre uhensigtsmæssige former for bortskaffelse, der resulterer i havaffald, der indeholder plast, skal forbrugerne oplyses korrekt om de mest hensigtsmæssige bortskaffelsesmuligheder og/eller muligheder for bortskaffelse af affald, der bør undgås, bedste praksis med hensyn til bortskaffelse af affald og dårlige bortskaffelsesmetoders miljøbelastning samt om plastindholdet i visse engangsplastprodukter og fiskeredskaber, for at tilskynde til ansvarlig forbrugeradfærd i forbindelse med bortskaffelse af affald. Derfor bør medlemsstaterne pålægges at iværksætte oplysningstiltag, der sikrer, at sådanne oplysninger gives til forbrugerne. Oplysningerne bør omfatte indvirkningen på kloaknettet af uhensigtsmæssig bortskaffelse af affald. Oplysningerne bør ikke indeholde noget salgsfremmende indhold, der tilskynder til at bruge engangsplastprodukter. Medlemsstaterne bør kunne vælge de foranstaltninger, der ud fra produktets art eller dets anvendelse er mest hensigtsmæssige. Bekæmpelsen af henkastet affald er en fælles opgave for de kompetente myndigheder, producenterne og forbrugerne. Producenter af engangsplastprodukter og fiskeredskaber, der indeholder plast, bør afholde omkostningerne ved oplysningstiltag som led i deres forpligtelser vedrørende udvidet producentansvar. Producenterne bør tilskyndes til at bruge deres markedsstyrke til at fremme og sætte skub i et bæredygtigt og cirkulært forbrug og en ditto produktanvendelse.
Ændring 34
Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)
(18a)   Kommissionen er i henhold til EU-retten forpligtet til at bistå medlemsstaterne med at udvikle strategier og planer til mindskelse af henkastningen af fiskeredskaber til havs, bl.a. gennem tilskud fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). Indsatsen kan omfatte kampagner og oplysningsprogrammer om virkningerne af sådant affald på marine økosystemer, forskning i gennemførligheden af bionedbrydelige/komposterbare fiskeredskaber, uddannelsesprojekter for fiskere og specifikke offentlige programmer til at fjerne plast og andre objekter fra havbunden.
Ændring 35
Forslag til direktiv
Betragtning 20
(20)  Drikkeflasker, der er engangsplastprodukter, er et af de hyppigst forekommende havaffaldsgenstande på strande i Unionen. Dette skyldes ineffektive særskilte indsamlingssystemer og lav forbrugerdeltagelse i disse systemer. Det er nødvendigt at fremme mere effektive særskilte indsamlingssystemer, og der bør derfor etableres et mindstemål for indsamling af drikkevareflasker, der er engangsplastprodukter. Medlemsstaterne bør være i stand til at nå dette minimumsmål ved at fastsætte mål for særskilt indsamling af drikkevareflasker, der er engangsplastprodukter, inden for rammerne af ordningerne for udvidet producentansvar eller ved at indføre pantordninger eller ved enhver anden foranstaltning, som de finder passende. Dette vil have en direkte, positiv indvirkning på indsamlingsprocenten, kvaliteten af ​​det indsamlede materiale og kvaliteten af ​​de genanvendte produkter, hvilket åbner muligheder for genanvendelsesvirksomheder og markedet for genanvendte produkter.
(20)  Drikkevareflasker (med hætter og låg), der er engangsplastprodukter, er en af de hyppigst forekommende havaffaldsgenstande på strande i Unionen. Dette skyldes ineffektive særskilte indsamlingssystemer og lav forbrugerdeltagelse i disse systemer. Det er nødvendigt at fremme mere effektive særskilte indsamlingssystemer og øge brugen af genanvendt materiale i produktionen, og der bør derfor etableres et mindstemål for indsamling af drikkevareflasker, der er engangsplastprodukter. Medlemsstaterne bør være i stand til at nå dette minimumsmål ved at fastsætte mål for særskilt indsamling af drikkevareflasker, der er engangsplastprodukter, inden for rammerne af ordningerne for udvidet producentansvar eller ved at indføre pantordninger eller ved enhver anden foranstaltning, som de finder passende. Dette minimumsmål for indsamling bør ledsages af et specifikt krav om anvendelse af genanvendt materiale til plastflasker for at sikre, at den øgede mængde plast, som indsamles, bliver genbrugt eller genanvendt og dermed atter indgår i den cirkulære økonomi. Disse foranstaltninger vil have en direkte, positiv indvirkning på indsamlings- og genanvendelsesprocenten, kvaliteten af det indsamlede materiale og kvaliteten af de genanvendte produkter, hvilket åbner nye muligheder for genanvendelsesvirksomheder og markedet for genanvendte produkter. Når medlemsstaterne gennemfører foranstaltningerne med henblik på at nå det specifikke minimumsmål for indsamling, bør de sikre, at de eksisterende ordninger for udvidet producentansvar fortsat er velfungerende. Kommissionen bør fastlægge retningslinjer for funktionen af pant- og retursystemer for de medlemsstater, der vælger at oprette sådanne systemer.
Ændring 36
Forslag til direktiv
Betragtning 20 a (ny)
(20a)  I direktiv 2008/98/EF defineres "særskilt indsamling" som en indsamling, hvor en affaldsstrøm holdes adskilt alt efter affaldets type og art for at lette en specifik behandling. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/8511a om ændring af direktiv 2008/98/EF slår fast, at særskilt indsamling kan ske ved afhentning ved husstanden, indleverings- og modtagesystemer og andre indsamlingsordninger. Artikel 10, stk. 3, litra a), i direktiv 2008/98/EF giver mulighed for en undtagelse, i henhold til hvilken samlet indsamling af visse typer af affald bør være mulig, forudsat det ikke hæmmer genanvendelse eller anden nyttiggørelse af affald af høj kvalitet i overensstemmelse med affaldshierarkiet, og forudsat kvaliteten af outputtet fra disse operationer er sammenlignelig med den, der opnås via særskilt indsamling. Denne undtagelse bør også være til rådighed ved gennemførelsen af dette direktiv.
_____________
1aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/851 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald (EUT L 150 af 14.6.2018, s. 109).
Ændring 37
Forslag til direktiv
Betragtning 22
(22)  I henhold til punkt 22 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning af 13. april 201648 bør Kommissionen foretage en evaluering af dette direktiv. Denne evaluering bør baseres på høstede erfaringer samt data indsamlet i løbet af gennemførelsen af ​​dette direktiv og data indsamlet i henhold til direktiv 2008/56/EF eller direktiv 2008/98/EF. Evalueringen skal danne grundlag for en vurdering af mulige yderligere foranstaltninger og en vurdering på baggrund af overvågningen af havaffald i Unionen af, om der er behov for at revidere bilaget med listen over engangsplastprodukter. Ved evalueringen bør det også overvejes, om den videnskabelige og tekniske udvikling, der har fundet sted i mellemtiden, herunder udvikling af bionedbrydelige materialer og udvikling af kriterier eller en standard for biologisk nedbrydelighed af plast i havmiljøet som fastsat i den europæiske plaststrategi, tillader indførelse af en standard for bionedbrydning af visse engangsplastprodukter i havmiljøet. Denne standard vil indeholde en standard for at afprøve, om plast som følge af fysisk og biologisk nedbrydning i havmiljøet ville nedbrydes fuldt ud til kuldioxid (CO2), biomasse og vand inden for en tidshorisont, der er kort nok til, at plastet ikke skader havets flora og fauna, og ikke fører til akkumulering af plast i miljøet. Hvis det er tilfældet, kan engangsplastprodukter, der opfylder en sådan standard, undtages fra markedsføringsforbuddet. Samtidig med, at der i den europæiske strategi for plast allerede påtænkes tiltag på dette område, anerkender den også udfordringerne ved at fastsætte en lovgivningsmæssig ramme for plast med bionedbrydelige egenskaber på grund af forskellene i havenes marine forhold.
(22)  I henhold til punkt 22 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning af 13. april 201648 bør Kommissionen foretage en evaluering af dette direktiv. Denne evaluering bør baseres på høstede erfaringer samt data indsamlet i løbet af gennemførelsen af dette direktiv og data indsamlet i henhold til direktiv 2008/56/EF eller direktiv 2008/98/EF. Evalueringen skal danne grundlag for en vurdering af mulige yderligere foranstaltninger, herunder fastsættelsen af reduktionsmål for hele EU for 2030 og perioden derefter, og en vurdering på baggrund af overvågningen af havaffald i Unionen af, om der er behov for at revidere bilaget med listen over engangsplastprodukter.
___________________
___________________
48.  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
48.  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
Ændring 38
Forslag til direktiv
Betragtning 23
(23)  Medlemsstaterne bør fastsætte regler om sanktioner for overtrædelse af bestemmelserne i dette direktiv og sikre, at de håndhæves. Sanktionerne bør være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.
(23)  Medlemsstaterne bør fastsætte regler om sanktioner for overtrædelse af bestemmelserne i dette direktiv og sikre, at de håndhæves. Sanktionerne bør være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Forbrugerne bør også alt efter omstændighederne belønnes eller straffes for deres adfærd.
Ændring 39
Forslag til direktiv
Betragtning 25
(25)  Da målene i dette direktiv, nemlig at forebygge og reducere miljøpåvirkningen af visse engangsplastprodukter og fiskeredskaber, fremme omstillingen til en cirkulær økonomi, herunder fremme innovative forretningsmodeller, produkter og materialer, der således også bidrager til et velfungerende indre marked, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af foranstaltningens omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —
(25)  Da målene i dette direktiv, nemlig at forebygge og reducere indvirkningen på miljøet og menneskers sundhed af visse engangsplastprodukter og fiske- og akvakulturredskaber, som indeholder plast, fremme omstillingen til en cirkulær økonomi, herunder fremme innovative forretningsmodeller, produkter og materialer, der således også bidrager til et velfungerende indre marked, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af foranstaltningens omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —
Ændring 40
Forslag til direktiv
Betragtning 25 a (ny)
(25a)  Eftersom problemet med plasthavaffald ikke er begrænset til havene, der omgiver Unionen, og eftersom enorme mængder af plasthavaffald kan konstateres i andre dele af verden, bør medlemsstaterne sikre, at eksport af affaldsmaterialer til tredjelande ikke øger mængden af plasthavaffald andre steder.
Ændring 41
Forslag til direktiv
Betragtning 25 b (ny)
(25b)  Medlemsstaterne kan også spille en vigtig rolle i at begrænse havaffald ved at dele deres viden og ekspertise inden for bæredygtig håndtering af materialer med tredjelande.
Ændring 42
Forslag til direktiv
Betragtning 25 c (ny)
(25c)  Offentlige myndigheder, herunder EU-institutionerne, bør gå foran med et godt eksempel.
Ændring 43
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1
Formålet med dette direktiv er at forebygge og reducere visse plastprodukters miljøpåvirkning, især vandmiljøet og menneskers sundhed samt fremme omstillingen til en cirkulær økonomi med innovative forretningsmodeller, produkter og materialer, dermed også bidrage til et velfungerende indre marked.
Formålet med dette direktiv er at forebygge og reducere visse plastprodukters miljøpåvirkning, især af dyrelivet i vandet, vandmiljøet og menneskers sundhed, samt at fremme omstillingen til en cirkulær økonomi med innovative og bæredygtige forretningsmodeller, produkter og materialer, og dermed også bidrage til et velfungerende indre marked.
Ændring 44
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1
Dette direktiv finder anvendelse på de i bilaget anførte engangsplastprodukter samt på fiskeredskaber, der indeholder plast.
Dette direktiv finder anvendelse på de i bilaget anførte engangsplastprodukter samt på fiske- og akvakulturredskaber, der indeholder plast.
Ændring 45
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1
1)  "plast": et materiale bestående af en polymer som defineret i artikel 3, nr. 5), i forordning (EF) nr. 1907/2006, hvortil der kan være blevet tilsat additiver eller andre stoffer, og som kan fungere som strukturel hovedbestanddel i slutprodukter, med undtagelse af naturlige polymerer, der ikke er kemisk modificerede
1)  "plast": et materiale bestående af en polymer som defineret i artikel 3, nr. 5), i forordning (EF) nr. 1907/2006, hvortil der kan være blevet tilsat additiver eller andre stoffer, og som fungerer eller kan fungere som strukturel hovedbestanddel i slutprodukter, med undtagelse af naturlige polymerer, der ikke er kemisk modificerede
Ændring 47
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
2a)  "plastbæreposer med en meget lav vægt": letvægtsplastbæreposer som defineret i artikel 3, stk. 1c, i direktiv 94/62/EF, med en vægtykkelse på mindre end 15 mikron
Ændring 48
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3
(3)  ”fiskeredskab": enhver genstand eller udstyrsdel, der anvendes til fiskeri og akvakultur, til at efterspore eller fange biologiske havressourcer, eller som flyder på havfladen og indsættes med det formål at tillokke og fange sådanne biologiske havressourcer
(3)  "fiskeredskab": enhver genstand eller udstyrsdel, der anvendes til fiskeri og akvakultur, til at efterspore eller fange biologiske havressourcer eller fastholde dem med henblik på opdræt, eller som flyder på havfladen og indsættes med det formål at tillokke, fange eller fastholde sådanne biologiske havressourcer
Ændring 49
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4
4)  "udtjent fiskeredskab": fiskeredskaber, der er omfattet af definitionen af ​​affald i direktiv 2008/98/EF, herunder alle særskilte komponenter, stoffer eller materialer, der var en del af eller fastgjort på sådanne fiskeredskaber, da de blev kasseret
4)  "udtjent fiskeredskab": fiskeredskaber, der er omfattet af definitionen af ​​affald i direktiv 2008/98/EF, herunder alle særskilte komponenter, stoffer eller materialer, der var en del af eller fastgjort på sådanne fiskeredskaber, da de blev kasseret eller gik tabt
Ændring 50
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 10
(10)  "producent": enhver fysisk eller juridisk person, der uanset den anvendte salgsteknik, herunder fjernsalg i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 201150 markedsfører engangsplastprodukter og fiskeredskaber, der indeholder plast, undtagen personer, der driver fiskeri som defineret i artikel 4, nr. 28), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1380/201351
(10)  "producent": enhver fysisk eller juridisk person, der uanset den anvendte salgsteknik, herunder fjernsalg i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 201150 professionelt udvikler, fremstiller, forarbejder, behandler, sælger eller importerer og ved at gøre dette markedsfører engangsplastprodukter og fiskeredskaber, der indeholder plast, undtagen personer, der driver fiskeri eller akvakultur som defineret i artikel 4, nr. 25 og nr. 28, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/201351;
___________________
___________________
50 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64).
50 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64).
51 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).
51 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).
Ændring 51
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr.11 a (nyt)
11a)  "særskilt indsamling": særskilt indsamling som defineret i artikel 3, stk. 11, i direktiv 2008/98/EF
Ændring 52
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 13 a (nyt)
13a)  "bionedbrydeligt plast": et plastprodukt, der kan undergå fysisk, biologisk nedbrydning, således at det i sidste ende nedbrydes til kuldioxid (CO2), biomasse og vand i overensstemmelse med europæiske standarder for emballage, der kan genanvendes via kompostering og anaerob nedbrydning;
Ændring 53
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr.14 a (nyt)
14a)  "Tobaksvarer": tobaksvarer som defineret i artikel 2, nr. 4), i direktiv 2014/40/EU
Ændring 118+54+119
Forslag til direktiv
Artikel 4
Artikel 4
Artikel 4
Forbrugsreduktion
Forbrugsreduktion
1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at opnå en betydelig reduktion af forbruget af engangsplastprodukter, der er anført i bilagets Del A på deres område, senest den ... [seks år efter gennemførelsesdatoen for dette direktiv ].
1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at opnå en ambitiøs og vedvarende reduktion på mindst 25 % i 2025 af forbruget af engangsplastprodukter, der er anført i bilagets Del A på deres område.
Disse foranstaltninger kan omfatte nationale mål for forbrugsreduktion, foranstaltninger til sikring af, at genanvendelige alternativer til disse produkter stilles til rådighed på salgsstedet for slutforbrugeren, økonomiske instrumenter såsom at sikre, at engangsplastprodukter ikke leveres gratis på salgsstedet til slutforbrugeren. Disse foranstaltninger kan variere afhængigt af miljøbelastningen fra de produkter, der nævnes i første afsnit.
Disse foranstaltninger kan omfatte foranstaltninger til sikring af, at genanvendelige alternativer til disse produkter stilles til rådighed på salgsstedet for slutforbrugeren, økonomiske instrumenter såsom at sikre, at engangsplastprodukter ikke leveres gratis på salgsstedet til slutforbrugeren. Disse foranstaltninger kan variere afhængigt af miljøbelastningen fra de produkter, der nævnes i første afsnit, gennem hele deres levetid, herunder når de bliver til affald.
Medlemsstaterne udarbejder nationale planer, der beskriver de foranstaltninger, der vedtages i henhold til dette stykke. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om planerne og ajourfører dem om nødvendigt. Kommissionen kan udstede henstillinger vedrørende disse planer.
Medlemsstaterne fastsætter nationale kvantitative reduktionsmål for at nå det mål, der er fastsat i dette stykkes første afsnit. Disse mål vedtages senest den [slutdato for gennemførelse af dette direktiv].
Foranstaltninger, der vedtages i henhold til dette stykke, skal være forholdsmæssige og ikke-diskriminerende. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om disse foranstaltninger i overensstemmelse med direktiv (EU) 2015/15351a, såfremt dette direktiv kræver det.
2.  Kommissionen kan vedtage en gennemførelsesretsakt, der fastsætter metoden til beregning og verifikation af den betydelige reduktion af forbruget af de i stk. 1 omhandlede engangsplastprodukter. Denne gennemførelsesretsakt vedtages i henhold til undersøgelsesproceduren, der er nævnt i artikel 16, stk. 2.
2.  Kommissionen vedtager en gennemførelsesretsakt, der fastsætter metoden til beregning og verifikation af den ambitiøse og vedholdende reduktion af forbruget af de i stk. 1 omhandlede engangsplastprodukter senest den ... [12 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for dette direktiv]. Denne gennemførelsesretsakt vedtages i henhold til undersøgelsesproceduren, der er nævnt i artikel 16, stk. 2.
2a.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at opnå en varig reduktion af miljøbelastningen fra affald fra tobaksvarer, navnlig tobaksvarefiltre, der indeholder plast, ved at reducere mængden af affald fra tobaksvarefiltre, der indeholder plast, som følger: 50 % i 2025 og 80 % i 2030 i forhold til det vægtede gennemsnit af plastfiltre til tobaksvarer, der blev markedsført mellem 2014 og 2016.
_________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation) (EUT L 241 af 17.9.2015, s. 1).
Ændring 55
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1
1.  Medlemsstaterne sikrer, at engangsplastprodukter opført i Del C i bilaget, som har hætter og låg, hvoraf en væsentlig del er fremstillet af plast, kun må markedsføres, hvis hætter og låg forbliver fastgjort til beholderen under produktets planlagte brugsfase.
1.  Medlemsstaterne sikrer, at engangsplastprodukter opført i Del C i bilaget, som har hætter og låg fremstillet af plast, kun må markedsføres, hvis hætter og låg forbliver fastgjort til beholderen under produktets planlagte brugsfase.
Ændring 56
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Medlemsstaterne sikrer, at drikkevareflasker, der er opført i bilagets del C, fra 2025 kun må markedsføres, hvis de er fremstillet af mindst 35 % genbrugsmateriale og er genvindelige.
Senest 1. januar 2022 vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, der fastlægger metoden til beregning af det genanvendte indhold. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 16, stk. 2.
Ændring 57
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2
2.  Med henblik på denne artikel anses hætter eller låg af metal med plastplombering ikke for at have en væsentlig del fremstillet af plast.
2.  Med henblik på denne artikel anses hætter eller låg af metal med plastplombering ikke for at være fremstillet af plast. Drikkevandsbeholdere af glas og metal, der har kapsler og låg af plast, er ikke omfattet af denne artikel .
Ændring 58
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3
3.  Kommissionen anmoder de europæiske standardiseringsorganisationer om at udvikle harmoniserede standarder vedrørende kravet i stk. 1.
3.  Senest den ... [tre måneder efter dette direktivs ikrafttrædelse] anmoder Kommissionen de europæiske standardiseringsorganisationer om at udvikle harmoniserede standarder vedrørende kravet i stk. 1. Disse standarder tager navnlig højde for behovet for at sikre den nødvendige styrke, pålidelighed og sikkerhed af lukninger på drikkevandsbeholdere, herunder beholdere til kulsyreholdige drikkevarer.
Ændring 59+140
Forslag til direktiv
Artikel 7
Artikel 7
Artikel 7
Mærkningskrav
Mærkningskrav
1.  Medlemsstaterne sikrer, at alle markedsførte engangsplastprodukter, der er opført i Del D i bilaget, har en synlig, klart læselig og uudslettelig mærkning, der oplyser forbrugerne om et eller flere af følgende:
1.  Medlemsstaterne sikrer, at enhver salgsemballage til de engangsplastprodukter, der er opført i Del D i bilaget, har en synlig, klart læselig og uudslettelig mærkning både på pakninger, der indeholder flere enheder, og på hver enkeltpakning, når de pakkes individuelt, der oplyser forbrugerne om et eller flere af følgende:
a)  hensigtsmæssige bortskaffelsesmuligheder for produktet eller bortskaffelsesmetoder, der skal undgås for det pågældende produkt
a)  hensigtsmæssige bortskaffelsesmuligheder for produktet og/eller bortskaffelsesmetoder, der skal undgås for det pågældende produkt
b)  miljøbelastninger fra henkastet affald eller anden uhensigtsmæssig bortskaffelse af produkterne eller
b)  miljøbelastninger fra henkastet affald eller anden uhensigtsmæssig bortskaffelse af produkterne
c)  plastindholdet i produktet.
c)  plastindholdet i produktet og
ca)   tilstedeværelse af problematiske kemikalier i produktet såsom farlige metaller, ftalater, PFAS, bisphenoler samt hormonforstyrrende stoffer og andre særligt problematiske stoffer (SVHC) i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006.
Medlemsstaterne sikrer desuden, at enhver salgsemballage til de engangsplastprodukter, der er opført i Del D i bilaget, med undtagelse af tobaksvarer med filtre og filtre, som markedsføres til anvendelse i kombination med tobaksvarer, har en synlig, klart læselig og uudslettelig mærkning både på pakninger, der indeholder flere enheder, og på hver enkeltpakning, når de pakkes individuelt, der oplyser forbrugerne om produktets genvindelighed.
2.  Kommissionen vedtager senest den ... [12 måneder inden gennemførelsesdatoen for dette direktiv en gennemførelsesretsakt, der fastsætter specifikationerne for mærkning som omhandlet i stk. 1. Denne gennemførelsesretsakt vedtages i henhold til undersøgelsesproceduren, der er nævnt i artikel 16, stk. 2.
2.  Kommissionen vedtager senest den ... [12 måneder inden gennemførelsesdatoen for dette direktiv en gennemførelsesretsakt, der fastsætter specifikationerne for mærkning som omhandlet i stk. 1 og tager i forbindelse dermed hensyn til de eksisterende sektorielle frivillige aftaler og skal være særlig opmærksom på nødvendigheden af at undgå oplysninger, der vildleder ikke forbrugerne. Denne gennemførelsesretsakt vedtages i henhold til undersøgelsesproceduren, der er nævnt i artikel 16, stk. 2.
Ændring 146
Forslag til direktiv
Artikel 7 a (ny)
Artikel 7a
Bestemmelser vedrørende hygiejneartikler
Medlemsstaterne forhindrer brug af farlige kemikalier i sammensætningen af de hygiejnebind, tamponer og tamponhylstre, som fremgår af bilagets Del D.
Ændring 60
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1
Med hensyn til de ordninger, der er oprettet i henhold til stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at producenterne af engangsplastprodukter, der er anført i Del E i bilaget, afholder omkostningerne ved indsamling af affald, der består af disse engangsplastprodukter, og den efterfølgende transport og behandling, herunder omkostningerne til oprydning af henkastet affald og omkostningerne ved de oplysningstiltag, der er omhandlet i artikel 10 vedrørende disse produkter.
Med hensyn til de ordninger, der er oprettet i henhold til stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at producenterne af engangsplastprodukter, der er anført i Del E i bilaget, afholder omkostningerne ved indsamling af havrelateret affald, der består af disse engangsplastprodukter, og den efterfølgende transport og behandling, herunder omkostningerne til oprydning af henkastet affald og omkostningerne ved de oplysningstiltag, der er omhandlet i artikel 10 vedrørende disse produkter. De finansielle bidrag, som producenterne betaler for at opfylde disse forpligtelser, må ikke være højere, end hvad der er nødvendigt for, at disse tjenester kan leveres på en omkostningseffektiv måde, og skal fastsættes på gennemsigtig vis mellem de berørte aktører.
Ændring 61
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)
Hvad angår omkostningerne til rensning af affald som omhandlet i første afsnit, sikrer medlemsstaterne, at de finansielle bidrag, som producenterne betaler, fastsættes forholdsmæssigt og tilpasset i overensstemmelse med artikel 8a, stk. 4, i direktiv 2008/98/EF, og tager hensyn til omkostningerne ved rensning af de enkelte produkter eller produktgrupper. Omkostningerne er begrænset til aktiviteter, der udføres regelmæssigt af offentlige myndigheder eller på deres vegne, og som omfatter anlæg til oprensning af affald, der har til formål at opfylde relevante forpligtelser vedrørende affaldsforebyggelse og miljøbeskyttelse efter EU-retsakter.
Ændring 62
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 b (nyt)
Kommissionen udvikler i samråd med medlemsstaterne retningslinjer for fordelingen af omkostningerne ved rensning af affald, der dækkes inden for rammerne af ordningerne for udvidet producentansvar.
Ændring 63
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Medlemsstaterne sikrer, at ordninger for udvidet producentansvar, der er indført i henhold til denne artikels stk. 1, for tobaksvarefiltre, der indeholder plast, bidrager til opfyldelsen af det miljømål, der er fastsat i artikel 4, stk. 2a, herunder ved at sikre, at producenter af tobaksfiltre, der indeholder plast, dækker omkostningerne ved indsamling af affald fra disse produkter og efterfølgende transport og behandling heraf, herunder omkostninger ved rensning af affald og omkostningerne i forbindelse med de oplysningskampagner, der er omhandlet i artikel 10, vedrørende disse produkter. For at nå dette mål kan medlemsstaterne bl.a. kræve, at ordningerne for udvidet producentansvar etablerer indsamlingssystemer eller finansierer indsamlingsinfrastruktur til brugte filtre eller fremmer dekontaminering og genanvendelse af brugte filtre gennem etablering af en affaldskæde.
Ændring 64
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3
3.  Medlemsstaterne sikrer, at der udarbejdes ordninger for udvidet producentansvar for fiskeredskaber, der indeholder plast, der markedsføres i Unionen, i henhold til bestemmelserne om udvidet producentansvar i direktiv 2008/98/EF.
3.  Medlemsstaterne sikrer, at der udarbejdes ordninger for udvidet producentansvar for fiskeredskaber, der indeholder plast, der markedsføres i Unionen, i henhold til bestemmelserne om udvidet producentansvar i direktiv 2008/98/EF. Medlemsstaterne sikrer på dette grundlag, at der årligt nås et minimumsmål for indsamling af fiskeredskaber, der indeholder plast. Fra 2025 skal minimumsmålet for indsamling være 50 % beregnet på grundlag af den samlede vægt af fiskeredskaber, der indeholder plast, i et givent år i den berørte medlemsstat, udtrykt som en procentdel af den gennemsnitlige vægt af fiskeredskaber, der indeholder plast, som er bragt i omsætning i de foregående tre år i denne medlemsstat.
De sikrer endvidere, at ordningerne om udvidet producentansvar når et genanvendelsesmål på mindst 15 % for fiskeredskaber, der indeholder plastik, senest i 2025. For at nå dette mål kan medlemsstaterne derudover stille krav om, at ordningerne:
a)  tilpasser de finansielle bidrag i overensstemmelse med artikel 8a, stk. 4, i direktiv 2008/98/EF for at fremme markedsføring af fiskeredskaber konstrueret til, at de kan forberedes med henblik på genbrug og genanvendelse
b)  opretter pantordninger for at tilskynde til, at gamle, forsømte eller ubrugelige fiskeredskaber returneres
c)  indbefatter programmer for overvågning, sporing og indberetning
Ændring 65
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)
Uden at dette berører de tekniske foranstaltninger, der er fastlagt i Rådets forordning (EF) nr. 850/981a, anmoder Kommissionen de europæiske standardiseringsorganisationer om at udarbejde harmoniserede standarder for cirkulært design af fiskeredskaber for at tilskynde til forberedelse til genbrug og lette genanvendelse, når redskaberne er udtjent.
__________________
Rådets forordning (EF) nr. 850/98 af 30. marts 1998 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer (EFT L 125 af 27.4.1998, s. 1).
Ændring 66
Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning
Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til senest i 2025 særskilt at indsamle en mængde affald af engangsplastprodukter opført i Del F i bilaget svarende til 90 % af sådanne engangsplastprodukter, der markedsføres i et givet år efter vægt. For at nå dette mål kan medlemsstaterne blandt andet:
Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til senest i 2025 særskilt at indsamle en mængde affald af engangsplastprodukter opført i Del F i bilaget svarende til 90 % af sådanne engangsplastprodukter, der markedsføres i et givet år efter vægt og sikrer, at de derefter genanvendes. For at nå dette mål kan medlemsstaterne blandt andet:
Ændring 67
Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1a (nyt)
Første afsnit gælder med forbehold af artikel 10, stk. 3, i direktiv 2008/98/EF.
Ændring 68
Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)
Kommissionen udarbejder i samråd med medlemsstaterne retningslinjer vedrørende funktionen af pantordninger.
Ændring 69
Forslag til direktiv
Artikel 10
Artikel 10
Artikel 10
Oplysningstiltag
Oplysningstiltag
1.  Medlemsstaterne træffer foranstaltninger med henblik på at oplyse forbrugerne af de engangsplastprodukter, der er opført i Del G i bilaget, og fiskeredskaber, der indeholder plast, om følgende:
1.  Medlemsstaterne træffer foranstaltninger med henblik på at oplyse forbrugerne af de engangsplastprodukter, der er opført i Del G i bilaget, og fiskeredskaber, der indeholder plast, om følgende og tilskynde dem til ansvarlig adfærd:
a)  de tilgængelige genanvendelsessystemer og affaldshåndteringsmuligheder for de produkter og fiskeredskaber, der indeholder plast, samt bedste praksis for forsvarlig affaldshåndtering, der er udført i henhold til artikel 13 i direktiv 2008/98/EF
a)  tilgængeligheden af brugbare alternativer, genanvendelsessystemer og affaldshåndteringsmuligheder for de produkter og fiskeredskaber, der indeholder plast, samt bedste praksis for forsvarlig affaldshåndtering, der er udført i henhold til artikel 13 i direktiv 2008/98/EF
b)  Den belastning på miljøet og især på havmiljøet, som henkastet affald og anden uhensigtsmæssig bortskaffelse af affald af disse produkter og fiskeredskaber, der indeholder plast, medfører.
b)  Den belastning på miljøet og især på havmiljøet, som henkastet affald og anden uhensigtsmæssig bortskaffelse af affald af disse produkter og fiskeredskaber, der indeholder plast, medfører.
ba)  konsekvenserne af uhensigtsmæssig bortskaffelse af visse produkter for kloaknettet.
Ændring 70
Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2
De foranstaltninger, som medlemsstaterne træffer for at omsætte og gennemføre artikel 4 til 9, skal overholde EU's fødevarelovgivning for at sikre, at fødevarehygiejne og fødevaresikkerhed ikke bringes i fare.
De foranstaltninger, som medlemsstaterne træffer for at omsætte og gennemføre artikel 4 til 9, skal overholde EU's fødevarelovgivning for at sikre, at fødevarehygiejne og fødevaresikkerhed ikke bringes i fare samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/20041a. Medlemsstaterne opfordrer til brug af bæredygtige, mere sikre alternativer til plast, om muligt for materialer, der er i kontakt med fødevarer.
________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF (EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4).
Ændring 71
Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)
Medlemsstaterne sikrer, at eksport af affaldsmaterialer til tredjelande ikke tilfører ekstra havplastaffald andre steder.
Ændring 72
Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – indledning
1.  Medlemsstaterne skal sikre, at fysiske eller juridiske personer eller deres sammenslutninger, organisationer eller grupper i overensstemmelse med national lovgivning eller praksis har adgang til ved en domstol eller et andet uafhængigt og upartisk ved lov nedsat organ at få prøvet den materielle eller processuelle lovlighed af enhver afgørelse, handling eller undladelse i forbindelse med gennemførelsen af artikel 5, 6, 7 og 8, når en af følgende betingelser er opfyldt:
1.  Medlemsstaterne skal sikre, at fysiske eller juridiske personer eller deres sammenslutninger, organisationer eller grupper i overensstemmelse med national lovgivning eller praksis har adgang til ved en domstol eller et andet uafhængigt og upartisk ved lov nedsat organ at få prøvet den materielle eller processuelle lovlighed af enhver afgørelse, handling eller undladelse i forbindelse med gennemførelsen af artikel 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10, når en af følgende betingelser er opfyldt:
Ændring 73
Forslag til direktiv
Artikel 13
Artikel 13
Artikel 13
Oplysninger om overvågning af gennemførelsen
Oplysninger om overvågning af gennemførelsen
1.  Med forbehold af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF52 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF53 skal medlemsstaterne bistået af Det Europæiske Miljøagentur oprette et datasæt indeholdende:
1.  Med forbehold af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF skal medlemsstaterne bistået af Det Europæiske Miljøagentur oprette et datasæt indeholdende:
a)  Dataene om engangsplastprodukter, der er opført i Del A i bilaget, og som hvert år markedsføres EU-markedet, for at dokumentere forbrugsreduktionen i henhold til artikel 4, stk. 1.
a)  Dataene om engangsplastprodukter, der er opført i Del A i bilaget, og som hvert år markedsføres EU-markedet, for at dokumentere forbrugsreduktionen i henhold til artikel 4, stk. 1.
aa)  dataene vedrørende markedsføring og særskilt indsamling af produkter, der står opført i del F i bilaget, med henblik på at vise fremskridtene i retning af indfrielse af målet i artikel 9
ab)  dataene om engangsplastprodukter, der er opført i del G i bilaget, og som hvert år markedsføres på EU-markedet, med henblik på at overvåge forbruget af dem i Unionen
ac)  data om fiskeredskaber, der markedsføres, og om fiskeredskaber, der indsamles og behandles
b)  Oplysninger om de foranstaltninger, medlemsstaterne træffer i henhold til artikel 4, stk. 1.
b)  oplysninger om de planer og foranstaltninger, som medlemsstaterne træffer i henhold til artikel 4, stk. 1
ba)  data om havaffald, navnlig det der stammer fra produkter, som er omfattet af dette direktiv, med henblik på at overvåge virkningen af de trufne foranstaltninger.
De oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, litra a), ajourføres årligt senest 12 måneder efter udgangen af det referenceår, for hvilket det indsamles. Om muligt skal geodatatjenester som defineret i artikel 3, nr. 4), i direktiv 2007/2/EF anvendes til at fremlægge disse datasæt.
De i første afsnit, litra a), omhandlede data indberettes første gang senest den ... [12 måneder efter dette direktivs ikrafttræden]. De oplysninger, der er omhandlet i litra a) til ac), ajourføres årligt senest 12 måneder efter udgangen af det referenceår, for hvilket det indsamles. Om muligt skal geodatatjenester som defineret i artikel 3, nr. 4), i direktiv 2007/2/EF anvendes til at fremlægge disse datasæt.
2.  Medlemsstaterne sikrer, at Kommissionen og Det Europæiske Miljøagentur har adgang til de datasæt, der er oprettet i henhold til stk. 1.
2.  Medlemsstaterne sikrer, at Kommissionen og Det Europæiske Miljøagentur har adgang til de datasæt, der er oprettet i henhold til stk. 1.
3.  Det Europæiske Miljøagentur offentliggør og ajourfører regelmæssigt en EU-dækkende oversigt på grundlag af de data, medlemsstaterne indsamler. Den EU-dækkende oversigt skal omfatte indikatorer for output, resultater og virkninger af dette direktiv, EU-dækkende oversigtskort og medlemsstaternes oversigtsrapporter.
3.  Det Europæiske Miljøagentur offentliggør og ajourfører regelmæssigt en EU-dækkende oversigt på grundlag af de data, medlemsstaterne indsamler. Den EU-dækkende oversigt skal omfatte indikatorer for output, resultater og virkninger af dette direktiv, EU-dækkende oversigtskort og medlemsstaternes oversigtsrapporter.
4.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastlægger formatet for datasættet, oplysninger og data, der er omhandlet i stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 16, stk. 2.
4.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastlægger formatet for datasættet, oplysninger og data, der er omhandlet i stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 16, stk. 2.
___________________
___________________
52Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26).
52 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26).
53Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1).
53 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1).
Ændring 74+150
Forslag til direktiv
Artikel 15
Artikel 15
Artikel 15
Evaluering og revision
Evaluering og revision
1.  Kommissionen foretager en evaluering af dette direktiv senest den ... [ seks år efter gennemførelsesdatoen for ​​dette direktiv]. Evalueringen skal baseres på de foreliggende oplysninger i henhold til artikel 13. Medlemsstaterne forsyner Kommissionen med yderligere oplysninger, der er nødvendige for evalueringen og udarbejdelsen af ​​den rapport, der er omhandlet i stk. 2.
1.  Kommissionen foretager en evaluering af dette direktiv senest den ... [fem år efter gennemførelsesdatoen for ​​dette direktiv]. Evalueringen skal baseres på de foreliggende oplysninger i henhold til artikel 13. Medlemsstaterne forsyner Kommissionen med yderligere oplysninger, der er nødvendige for evalueringen og udarbejdelsen af ​​den rapport, der er omhandlet i stk. 2.
2.  Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport om hovedkonklusionerne af den evaluering, der er foretaget i overensstemmelse med stk. 1.
2.  Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport om hovedkonklusionerne af den evaluering, der er foretaget i overensstemmelse med stk. 1. Rapporten ledsages eventuelt af et lovgivningsforslag. Dette forslag fastsætter i givet fald de bindende kvantitative mål for reduktion af forbruget på EU-plan for de varer, der er opført i del A i bilaget.
2a.  Kommissionen og medlemsstaterne opretter senest den 31. juli 2020 et EU-dækkende program for rensning af plastaffald i havene og fremmer dette initiativ på internationalt plan.
3.  Rapporten skal også angive, om:
3.  Rapporten skal indeholde:
a)  bilaget, der indeholder en liste over engangsplastprodukter, skal revideres
a)   en vurdering af behovet for at revidere bilaget over de engangsplastprodukter, der anvendes;
b)  det er muligt at fastlægge bindende kvantitative EU-mål for forbrugsreduktion af især engangsplastprodukter, der er anført i Del A i bilaget
b)   en undersøgelse af, hvorvidt det er muligt at fastlægge bindende kvantitative EU-mål for forbrugsreduktion af især engangsplastprodukter, der er anført i Del A i bilaget; i denne forbindelse skal rapporten indeholde en vurdering af opstillingen af mål udtrykt i absolutte tal, idet der tages hensyn til forbrugsniveauerne, og de allerede opnåede reduktioner i medlemsstaterne;
ba)  en vurdering af ændringerne i de materialer, der anvendes, og innovation i nye leveringssystemer til genanvendelige alternativer til de produkter, der er omfattet af dette direktiv; dette omfatter en overordnet analyse af miljøpåvirkningerne i hele produktets levetid for disse materialer og alternativerne.
c)  der er sket tilstrækkelige videnskabelige og tekniske fremskridt, og der er udviklet kriterier eller en standard for bionedbrydelighed i havmiljøet for engangsplastprodukter, der er omfattet af dette direktiv, og deres substitutionsprodukter til engangsbrug, for at fastslå hvilke produkter der ikke længere skal underlægges markedsføringsrestriktioner, hvor det er relevant.
Ændring 75
Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)
Uanset første afsnit af dette stykke sætter medlemsstaterne de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at overholde indberetningsforpligtelserne i dette direktivs artikel 13, stk. 1, litra a) senest den ... [12 måneder efter dette direktivs ikrafttræden].
Ændring 76
Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 2
Medlemsstaterne anvender dog de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme artikel 5 og artikel 7, stk. 1, fra den ... [ 2 år efter dette direktivs ikrafttræden] og artikel 6, stk. 1, fra den ... [ 3 år efter dette direktivs ikrafttræden].
Medlemsstaterne anvender dog de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme artikel 5 og artikel 7, stk. 1, fra den ... [2 år efter dette direktivs ikrafttræden] og Artikel 6, stk. 1, fra den ... [3 år efter dette direktivs ikrafttræden] med undtagelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at opfylde de krav, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, hvad angår beholdere til kulsyreholdige drikkevarer, som medlemsstaterne skal anvende fra den ... [5 år efter dette direktivs ikrafttræden].
Ændring 77
Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2
2.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.
2.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. Kommissionen kontrollerer, at disse retsforskrifter ikke skaber uberettigede hindringer for et velfungerende indre marked.
Ændring 78+124/rev
Forslag til direktiv
Bilag I – del A
Engangsplastprodukter, der er omfattet af artikel 4 om forbrugsreduktion
Engangsplastprodukter, der er omfattet af artikel 4 om forbrugsreduktion
–  Drikkebægre samt hætter og låg hertil
–  Fødevarebeholdere, dvs. beholdere såsom æsker, med eller uden låg, til fødevarer, der er beregnet til umiddelbar fortæring fra beholderen, enten på salgsstedet eller som take-away uden yderligere tilberedning såsom fødevarebeholdere, der anvendes til fastfood, bortset fra drikkevarebeholdere, tallerkener samt indpakningsposer og folier, der indeholder fødevarer
–  Fødevarebeholdere, dvs. beholdere såsom æsker, med eller uden låg, til fødevarer, der er beregnet til umiddelbar fortæring fra beholderen, enten på salgsstedet eller som take-away uden yderligere tilberedning såsom fødevarebeholdere, der anvendes til fastfood, bortset fra drikkevarebeholdere, tallerkener samt indpakningsposer og -folier, der indeholder fødevarer
Salg af fødevarer i en beholder af en portionsstørrelse til én person eller i en beholder, der er forsynet med bestik, er en indikation af, at den pågældende fødevare er bestemt til umiddelbar fortæring fra fødevarebeholderen.
Begrebet yderligere tilberedning omfatter aktiviteter såsom opvarmning, tilsætning af kogende vand, vask, udskæring og tilskæring.
Eksempler på engangsplastbeholdere til fødevarer, der er omfattet af del A, E og G i dette bilag:
–  Fast food-beholdere såsom madæsker og salatæsker med fødevarer til kold fortæring
–  Fast food-beholdere såsom madæsker og salatæsker med fødevarer til varm fortæring, undtagen hvis fødevaren skal opvarmes af forbrugeren efter indkøb af varen
–  Burgeræsker, sandwichæsker, indpakningsæsker
–  Beholdere af en portionsstørrelse til én person med frisk eller forarbejdet mad, der ikke kræver yderligere tilberedelse, såsom frugt, grøntsager, desserter eller is, som sælges i en enkelt enhed
Eksempler på beholdere, der ikke er engangsplastbeholdere til fødevarer, der er omfattet af del A, E og G i dette bilag:
–  Fødevarebeholdere med tørrede fødevarer eller fødevarer, der sælges kolde, og som kræver yderligere tilberedning
–  Beholdere, der indeholder fødevarer i portionsmængder til mere end én person
–  Beholdere af en portionsstørrelse til én person, der sælges i mere end én enhed
–  Drikkebægre
Ændring 79
Forslag til direktiv
Bilag I - del B - 2. led
—  Bestik (gafler, knive, skeer og spisepinde)
—  Bestik (gafler, knive, skeer og spisepinde) med undtagelse - indtil 2023 - af bestik, der leveres til uddannelsesinstitutioner eller sundhedsplejeinstitutioner med offentlige vareindkøbskontrakter1a som defineret i artikel 2, punkt 8, i direktiv 2014/24/EU, som blev tildelt inden 31. december 2018.
___________________
1a "offentlige vareindkøbskontrakter": offentlige kontrakter, som vedrører køb, leasing eller leje med eller uden forkøbsret af varer. En offentlig vareindkøbskontrakt kan accessorisk omfatte monterings- og installationsarbejde.
Ændring 80
Forslag til direktiv
Bilag I - del B - 3. led
—  Tallerkener
—  Tallerkener med undtagelse - indtil 2023 - af tallerkener, der leveres til uddannelsesinstitutioner eller sundhedsplejeinstitutioner med offentlige vareindkøbskontrakter1a som defineret i artikel 2, punkt 8, i direktiv 2014/24/EU, der blev tildelt inden 31. december 2018.
___________________
1a "offentlige vareindkøbskontrakter": offentlige kontrakter, som vedrører køb, leasing eller leje med eller uden forkøbsret af varer. En offentlig vareindkøbskontrakt kan accessorisk omfatte monterings- og installationsarbejde.
Ændring 81
Forslag til direktiv
Bilag I – del B – led 6
—  Pinde bestemt til at blive fastgjort til og understøtte balloner, undtagen balloner til industriel eller anden erhvervsmæssig anvendelse samt anvendelser, der ikke distribueres til forbrugere, herunder mekanismerne til sådanne pinde
—  Pinde bestemt til at blive fastgjort til og understøtte balloner, undtagen balloner til industriel eller anden erhvervsmæssig anvendelse samt anvendelser, der ikke distribueres til forbrugere, undtagen mekanismerne til sådanne pinde
Ændring 83+117
Forslag til direktiv
Bilag I – del B – led 6 a (nyt)
–  Produkter fremstillet af oxo-nedbrydeligt plast
Ændring 84
Forslag til direktiv
Bilag I – del B – led 6 b (nyt)
—  Fødevare- og drikkevarebeholdere af ekspanderet polystyren, som anvendes til fødevarer, der er beregnet til fortæring direkte fra beholderen, enten på salgsstedet eller som takeaway uden yderligere tilberedning
Ændring 85
Forslag til direktiv
Bilag I – del C – led 1
—  Drikkevarebeholdere, dvs. beholdere, der anvendes til at indeholde en væske, såsom drikkeflasker, herunder hætter og låg til disse
—  Drikkevarebeholdere, dvs. beholdere, der anvendes til at indeholde en væske, såsom drikkevareflasker, herunder hætter og låg til disse, bortset fra beholdere, der er beregnet til og anvendes til fødevarer til særlige medicinske formål i flydende form, og som er defineret i artikel 2, litra g, i forordning (EU) nr. 609/2013
Ændring 125
Forslag til direktiv
Bilag – del D – led 3
—  Balloner, undtagen balloner til industriel eller anden erhvervsmæssig anvendelse og anvendelser, der ikke distribueres til forbrugere
udgår
Ændring 86
Forslag til direktiv
Bilag I – del D – led 3 a (nyt)
–  Tobaksvarer med filtre og filtre, som markedsføres til anvendelse i kombination med tobaksvarer
Ændring 87
Forslag til direktiv
Bilag I – del D – led 3 b (nyt)
–  Indpakningsposer og -folier, der er fremstillet af fleksibelt materiale indeholdende fødevarer, der er beregnet til umiddelbar fortæring fra indpakningsposen eller -folien uden yderligere tilberedning
Ændring 88
Forslag til direktiv
Bilag I – del D – nr. 3 c (nyt)
–  Drikkebægre
Ændring 89
Forslag til direktiv
Bilag I – del E – led 4
–  Drikkebægre
–  Drikkebægre samt hætter og låg hertil
Ændring 90
Forslag til direktiv
Bilag I – del F – led 1
—  Drikkeflasker
—  Drikkevareflasker, herunder hætter og låg til disse

(1) Sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A8-0317/2018).


Oprettelse, drift og brug af Schengen-informationssystemet (SIS) på grænsekontrolområdet ***I
PDF 123kWORD 52k
Beslutning
Tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol, om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1987/2006 (COM(2016)0882 – C8-0533/2016– 2016/0408(COD))
P8_TA(2018)0412A8-0347/2017

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0882),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 77, stk. 2, litra b) og d) og 79, stk. 2, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilken Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0533/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 19. juni 2018 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A8-0347/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 24. oktober 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol, om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og om ændring og ophævelse af forordning (EF) nr. 1987/2006

P8_TC1-COD(2016)0408


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2018/1861.)


Oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området for politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager ***I
PDF 123kWORD 52k
Beslutning
Tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde, om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1986/2006, Rådets afgørelse 2007/533/RIA og Kommissionens afgørelse 2010/261/EU (COM(2016)0883 – C8-0530/2016 – 2016/0409(COD))
P8_TA(2018)0413A8-0349/2017

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0883),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 82, stk. 1, andet afsnit, litra d), artikel 85, stk. 1, artikel 87, stk. 2, litra a), og artikel 88, stk. 2, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0530/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 19. juni 2018 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0349/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 24. oktober 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde, om ændring og ophævelse af Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1986/2006 og Kommissionens afgørelse 2010/261/EU

P8_TC1-COD(2016)0409


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2018/1862.)


Brug af Schengeninformationssystemet til tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold ***I
PDF 124kWORD 59k
Beslutning
Tekst
Bilag
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om brug af Schengeninformationssystemet i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))
P8_TA(2018)0414A8-0348/2017

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0881),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 79, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0532/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 19. juni 2018 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A8-0348/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender Europa-Parlamentets og Rådets fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 24. oktober 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om brug af Schengeninformationssystemet i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold

P8_TC1-COD(2016)0407


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2018/1860.)

BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Europa-Parlamentets og Rådets erklæring (om Irland/Tilbagesendelse)

Europa-Parlamentet og Rådet opfordrer Kommissionen til, uden at dette berører dens initiativret, at når Irland deltager i direktiv 2008/115/EF, vurdere den retlige situation i overensstemmelse med traktaterne og de relevante protokoller og om nødvendigt fremsætte et lovgivningsmæssigt forslag for at gøre det muligt at samarbejde om tilbagesendelse mellem Irland og de øvrige medlemsstater via SIS.


Harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer *
PDF 139kWORD 49k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2018 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/83/EØF om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer (COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS))
P8_TA(2018)0415A8-0307/2018

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2018)0334),

–  der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8‑0269/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0307/2018),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)
(2a)   I sin dom af 17. maj 2018 i sag C-30/17 Kompania Piwowarska1a afsagde Domstolen dom om måling af Platograden.
______________
1a Domstolens dom af 17. maj 2018, Kompania Piwowarska, C-30/17, ECLI:EU:C:2018:325.
Ændring 2
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 92/83/EØF
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 a
Alle ingredienserne i øl, herunder ingredienser, der tilsættes efter gæringen, skal tages i betragtning ved måling af Platograden.
Alle ingredienserne i øl, med undtagelse af ingredienser, der tilsættes efter fuldendt gæring, skal tages i betragtning ved måling af Platograden.

Fornyelse af tilladelse til genetisk modificeret majs NK603 × MON 810
PDF 148kWORD 55k
Europa-Parlamentets beslutning af 24. oktober 2018 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003, (D058360/01 – 2018/2872(RSP))
P8_TA(2018)0416B8-0490/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede majs NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D058360/01),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer(1), særlig artikel 11, stk. 3, og artikel 23, stk. 3,

–  der henviser til afstemningen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, jf. artikel 35 i forordning (EF) nr. 1829/2003, den 11. september 2018, som ikke mundede ud i en udtalelse,

–  der henviser til artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser(2),

–  der henviser til udtalelse vedtaget af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) den 24. januar 2018 og offentliggjort den 26. februar 2018(3),

–  der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger, hvori der gøres indsigelse mod godkendelsen af genetisk modificerede organismer(4),

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3,

A.  der henviser til, at Monsanto Europe N.V./S.A. den 20. oktober 2016 forelagde Kommissionen en ansøgning i henhold til artikel 11 og 23 i forordning (EF) nr. 1829/2003 om fornyelse af godkendelsen af genetisk modificeret NK603 × MON 810-majs til anvendelse i fødevarer og foder;

B.  der henviser til, at EFSA den 24. januar 2018 vedtog en positiv udtalelse(5) i overensstemmelse med artikel 6 og 18 i forordning (EF) nr. 1829/2003, hvori EFSA konkluderede, at ansøgningen om fornyelse ikke indeholdt dokumentation for nye farer, ændret eksponering eller videnskabelig usikkerhed, der kunne ændre konklusionerne i den oprindelige risikovurdering af genetisk modificeret NK603 × MON 810-majs, som EFSA vedtog i 2005(6);

C.  der henviser til, at EFSA ifølge dets videnskabelige udtalelse ikke foretog en systematisk litteratursøgning på egen hånd, men blot vurderede den litteratursøgning, som ansøgeren havde foretaget, og på dette grundlag konkluderede, at der ikke var blevet identificeret nogen ny publikation, som ville give anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder;

D.  der henviser til, at EFSA vedtog sin udtalelse ud fra den antagelse, at DNA-sekvensen af de to transformationsbegivenheder i genetisk modificeret NK603 × MON 810-majs er identisk med sekvensen af de oprindeligt vurderede transformationsbegivenheder; der henviser til, at ansøgeren har ikke fremlagt oplysninger, der underbygger denne hypotese;

E.  der henviser til, at genetisk modificeret NK603 × MON 810-majs udtrykker et protein, der giver tolerance over for herbicider, der indeholder glyphosat; der henviser til, at Det Internationale Kræftforskningscenter - Verdenssundhedsorganisationens specialiserede kræftagentur - den 20. marts 2015 klassificerede glyphosat som sandsynligvis kræftfremkaldende hos mennesker(7);

F.  der henviser til, at tilladelse til import af genetisk modificeret NK603 × MON 810-majs til Unionen formodes at føre til en stigning i dyrkningen af det andre steder, f.eks. i Argentina, Brasilien, Canada, Colombia, Japan, Filippinerne, Sydafrika og Uruguay og til en tilsvarende forøgelse af anvendelsen af herbicider, der indeholder glyphosat;

G.  der henviser til, at genetisk modificeret NK603 x MON 810-majs udtrykker proteinet Cry1Ab, som er et Bt-protein (afledt af Bacillus thuringiensis), der giver resistens over for visse skadelige sommerfugle (Ostrinia nubilalis og Sesamia spp.);

H.  der henviser til, at genetisk modificerede Bt-planter udtrykker insektgifte i hver celle i hele deres levetid, herunder også i de dele, der indtages af mennesker og dyr; der henviser til, at dyrefodringsforsøg viser, at genetisk modificerede Bt-planter kan have toksiske virkninger(8); der henviser til, at det er blevet påvist, at Bt-toksinet i genmodificerede planter adskiller sig væsentligt fra det naturligt forekommende Bt-toksin(9);

I.  der henviser til, at der fortsat er problemer med hensyn til en eventuel udvikling af resistens over for proteinet Cry1Ab i skadelige sommerfuglearter, der er målarter, hvilket kan føre til ændret skadedyrbekæmpelsespraksis;

J.  der henviser til, at medlemsstaterne har indsendt mange kritiske bemærkninger i løbet af den tre måneder lange høringsperiode; der henviser til, at disse bemærkninger blandt andet vedrører: manglende oplysninger om de linjer, der i øjeblikket er i brug, manglende data, f.eks. vedrørende potentialet for horisontal genoverførsel af transformationsbegivenhederne MON 810 og NK603, mangelfuld gennemgang af litteraturen, en delvis forældet datagenerering og en fragmentarisk tilgang til miljøovervågning, herunder at miljøets eksponering for Cry-proteiner ikke var overvåget, at der var ikke foretaget nogen analyse af miljøets eksponering for Cry-toksinet, og at forekomsten af teosinte som en vild slægtning til majs i Europa var blevet ignoreret(10);

K.  der henviser til, at til trods for disse betænkeligheder var det ikke nødvendigt med en plan for overvågning efter markedsføringen; der henviser til, at specifik overvågning, efter at produktet er bragt i omsætning, heller ikke blev anset for nødvendigt;

L.  der henviser til, at afstemningen den 11. september 2018 i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, som er omhandlet i artikel 35 i forordning (EF) nr. 1829/2003, ikke mundede ud i en udtalelse; der henviser til, at 13 medlemsstater stemte imod, mens kun 11 stemte for, og fire undlod at stemme;

M.  der henviser til, at Kommissionen både i begrundelsen til sit lovgivningsmæssige forslag, der blev forelagt den 22. april 2015, om ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003 for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer på deres område og i begrundelsen til det lovforslag, der blev forelagt den 14. februar 2017, om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 beklagede den omstændighed, at Kommissionen siden ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 1829/2003 havde vedtaget afgørelser om tilladelser uden støtte i udtalelser fra Medlemsstatsudvalget, og at tilbagegivelse af sager til Kommissionen med henblik på en endelig afgørelse – hvilket i høj grad er en undtagelse fra den generelle procedure – var blevet normen for beslutningstagningen i forbindelse med tilladelser til genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer; der henviser til, at kommissionsformand Juncker ved flere lejligheder har betegnet denne praksis som udemokratisk(11);

N.  der henviser til, at Parlamentet den 28. oktober 2015 ved førstebehandlingen(12) forkastede det lovgivningsmæssige forslag af 22. april 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003 og opfordrede Kommissionen til at trække forslaget tilbage og forelægge et nyt;

1.  mener, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse indebærer en overskridelse af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1829/2003;

2.  mener, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse ikke er i overensstemmelse med EU-retten, fordi det ikke er foreneligt med målet for forordning (EF) nr. 1829/2003, som i overensstemmelse med de generelle principper, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002(13), er at sikre et højt niveau for beskyttelse af menneskers liv og sundhed, af dyrs sundhed og velfærd, af miljøet og af forbrugernes interesser i relation til genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, samtidig med at det sikres, at det indre marked fungerer tilfredsstillende;

3.  anmoder Kommissionen om at trække udkastet til gennemførelsesafgørelse tilbage;

4.  opfordrer Kommissionen til at suspendere enhver gennemførelsesafgørelse vedrørende ansøgninger om godkendelse af genetisk modificerede organismer, indtil godkendelsesproceduren er blevet ændret på en sådan måde, at manglerne ved den nuværende procedure, som har vist sig at være utilstrækkelig, er afhjulpet;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1.
(2) EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
(3) Videnskabelig udtalelse om en ansøgning, der er indgivet af Monsanto (ansøgning EFSA GMO-RX-007) — Vurdering af genetisk modificeret NK603 x MON810 -majs med henblik på forlængelse af en godkendelse i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003 (ansøgning EFSA-GMO-RX-007). EFSA Journal 2018;16(2):5163: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5163
(4)––––––––––––––––––––––––– – Beslutning af 16. januar 2014 om forslag til Rådets afgørelse om markedsføring med henblik på dyrkning i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af et majsprodukt (Zea mays L., linje 1507), der er genetisk modificeret med henblik på resistens over for visse skadelige sommerfuglearter (EUT C 482 af 23.12.2016, s. 110).Beslutning af 16. december 2015 om Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2279 af 4. december 2015 om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs NK603 × T25 (EUT C 399 af 24.11.2017, s. 71).Beslutning af 3. februar 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne MON 87705 × MON 89788 (EUT C 35 af 31.1.2018, s. 19).Beslutning af 3. februar 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne MON 87708 × MON 89788 (EUT C 35 af 31.1.2018, s. 17).Beslutning af 3. februar 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret sojabønne FG72 (MST-FGØ72-2) (EUT C 35 af 31.1.2018, s. 15).Beslutning af 8. juni 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21-majs, og genetisk modificeret majs, der kombinerer to eller tre af transformationsbegivenhederne Bt11, MIR162, MIR604 og GA21 (EUT C 86 af 6.3.2018, s. 108).Beslutning af 8. juni 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om markedsføring af en genetisk modificeret nellike (Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4) (EUT C 86 af 6.3.2018, s. 111).Beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af genetisk modificerede frø af majs MON 810 (EUT C 215 af 19.6.2018, s. 76).Beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter af genetisk modificeret majs MON 810 (EUT C 215 af 19.6.2018, s. 80).Beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om markedsføring af genetisk modificerede frø af majs Bt11 (EUT C 215 af 19.6.2018, s. 70).Beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om markedsføring af genetisk modificerede frø af majs 1507 til dyrkning (EUT C 215 af 19.6.2018, s. 73).Beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret bomuld 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (EUT C 215 af 19.6.2018, s. 83).Beslutning af 5. april 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21-majs, og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre eller fire af transformationsbegivenhederne Bt11, 59122, MIR604, 1507 og GA21, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT C 298 af 23.8.2018, s. 34).Beslutning af 17. maj 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs DAS-40278-9, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT C 307 af 30.8.2018, s. 71).Beslutning af 17. maj 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret bomuld GHB119 (BCS-GHØØ5-8), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (EUT C 307 af 30.8.2018, s. 67).Beslutning af 13. september 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne DAS-68416-4, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT C 337 af 20.9.2018, s. 54).Beslutning af 4. oktober 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret sojabønne FG72 × A5547-127, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT C 346 af 27.9.2018, s. 55).Beslutning af 4. oktober 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne DAS-44406-6, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT C 346 af 27.9.2018, s. 60).Beslutning af 24. oktober 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT C 346 af 27.9.2018, s. 122).Beslutning af 24. oktober 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret sojabønne 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT C 346 af 27.9.2018, s. 127).Beslutning af 24. oktober 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificerede MON 88302 × Ms8 × Rf3-raps (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8-raps (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) og MON 88302 × Rf3-raps (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT C 346 af 27.9.2018, s. 133).Beslutning af 1. marts 2018 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs 59122 (DAS-59122-7), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0051).Beslutning af 1. marts 2018 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to af transformationsbegivenhederne MON 87427, MON 89034 og NK603, og om ophævelse af afgørelse 2010/420/EU (Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0052).Beslutning af 3. maj 2018 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af fødevarer og foderstoffer, der er fremstillet af genetisk modificeret H7-1-sukkerroe (KM-ØØØH71-4), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0197).Beslutning af 30. maj 2018 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs GA21 (MON-ØØØ21-9), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0221).Europa-Parlamentets beslutning af 30. maj 2018 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret 1507 × 59122 × MON 810 × NK603-majs, og genetisk modificeret majs, der kombinerer to eller tre af de enkelte transformationsbegivenheder 1507, 59122, MON 810 og NK603, og om ophævelse af afgørelse 2009/815/EF, 2010/428/EU og 2010/432/EU i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0222).
(5) Videnskabelig udtalelse om vurdering af genetisk modificeret NK603 × MON 810-majs med henblik på forlængelse af en godkendelse i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003 (ansøgning IKFS GMO-RX-007). EFSA Journal 2018;16(2):5163: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5163
(6) Udtalelse fra Ekspertpanelet for Genetisk Modificerede Organismer i en ansøgning (ref. EFSA-GMO-UK-2004-01) om markedsføring af glyphosattolerant og insektresistent genetisk modificeret NK603 × MON 810-majs til anvendelse i fødevarer og foder i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003 fra Monsanto. EFSA Journal (2005) 309, 1-22: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.309
(7) IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides, 20. marts 2015: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf
(8) Se f.eks. El-Shamei Z.S., Gab-Alla A.A., Shatta A.A., Moussa E.A., Rayan A.M., Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn (Ajeeb Y.G.). Journal of American Science, 2012, 8(9), s. 1117-1123: https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
(9) Székács A., Darvas B., Comparative aspects of Cry Toxin Usage in Insect Control, in: Ishaaya I., Palli S.R., Horowitz A.R. (eds), Advanced Technologies for Managing Insect Pests, Dordrecht, Netherlands, Springer, 2012, pp. 195-230: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10
(10) Jf. EFSA's register over spørgsmål, bilag G til spørgsmål nr. EFSA-Q-2017-00028 - tilgængelig online på: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?1&panel=ALL
(11) F.eks. i åbningstalen til Europa-Parlamentets plenarmøde, der er medtaget i de politiske retningslinjer for den næste Europa-Kommission (Strasbourg, den 15. juli 2014), eller i talen om Unionens tilstand i 2016 (Strasbourg, den 14. september 2016).
(12) EUT C 355 af 20.10.2017, s. 165.
(13) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.


Tilladelse til genetisk modificeret majs MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122
PDF 162kWORD 57k
Europa-Parlamentets beslutning af 24. oktober 2018 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre eller fire af transformationsbegivenhederne MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 og 59122, og om ophævelse af afgørelse 2011/366/EU (D058361/01 – 2018/2873(RSP))
P8_TA(2018)0417B8-0491/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre eller fire af transformationsbegivenhederne MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 og 59122, og om ophævelse af afgørelse 2011/366/EU,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer(1), særlig artikel 7, stk. 3, og artikel 19, stk. 3,

–  der henviser til afstemningen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, jf. artikel 35 i forordning (EF) nr. 1829/2003, den 11. september 2018, som ikke mundede ud i en udtalelse,

–  der henviser til artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser(2),

–  der henviser til udtalelse vedtaget af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) den 28. juni 2017 og offentliggjort den 1. august 2017(3),

–  der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger, hvori der gøres indsigelse mod godkendelsen af genetisk modificerede organismer(4),

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3,

A.  der henviser til, at Monsanto Europe S.A./N.V. den 26. november 2013 på vegne af Monsanto Company indgav en ansøgning i henhold til artikel 5 og 17 i forordning (EF) nr. 1829/2003 om markedsføring af fødevarer, fødevareingredienser og foder, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret MON 87427 × MON 89034 × MON 88017 × 59122-majs (i det følgende benævnt "ansøgningen") til den nationale kompetente myndighed i Belgien; der henviser til, at ansøgningen også omfattede markedsføring af produkter, der består af eller indeholder genetisk modificeret MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122-majs til anden anvendelse end fødevarer og foder, undtagen til dyrkning;

B.  der henviser til, at ansøgningen desuden omfattede markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af 25 underkombinationer af de enkelte transformationsbegivenheder, der udgør genetisk modificeret MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122-majs; der henviser til, at 12 af disse underkombinationer allerede er godkendt; der henviser til, at Kommissionens gennemførelsesafgørelse om godkendelse af majs omfatter 14 underkombinationer;

C.  der henviser til, at indehaveren af godkendelsen for en af de 12 underkombinationer, der allerede er godkendt, underkombination MON 89034 × MON 88017, anmodede Kommissionen om at ophæve afgørelse 2011/366/EU og indarbejde denne afgørelse i anvendelsesområdet for Kommissionens afgørelse; der henviser til, at denne anmodning blev imødekommet; der henviser til, at det er tvivlsomt, om en sådan fremgangsmåde er lovlig;

D.  der henviser til, at EFSA den 28. juni 2017 i overensstemmelse med artikel 6 og 18 i forordning (EF) nr. 1829/2003(5) har vedtaget en positiv udtalelse vedrørende majs baseret på stakken af fem transformationsbegivenheder, de tidligere vurderede underkombinationer og de øvrige underkombinationer;

E.  der henviser til, at EFSA anerkender, at der ikke er fremlagt specifikke data for nogen af de 14 underkombinationer; der henviser til, at mange af dem ikke engang er blevet skabt endnu; der henviser til, at EFSA alligevel konkluderer, at alle underkombinationer "forventes at være lige så sikre som majs baseret på stakken af fem transformationsbegivenheder";

F.  der henviser til, at der ikke er foretaget toksikologiske undersøgelser, og at der ikke blev foretaget nogen dyreundersøgelser med fødevarer/foder fremstillet af genetisk modificeret MON 87427-, MON 89034-, 1507-, MON 88017- og 59122-majs eller nogen af underkombinationerne(6);

G.  der henviser til, at to af de pågældende majssorter udtrykker proteiner, der giver tolerance over for herbicidet glufosinat-ammonium(7); der henviser til, at glufosinat er klassificeret som reproduktionstoksisk og således er omfattet af udelukkelseskriterierne i forordning (EF) nr. 1107/2009; der henviser til, at godkendelsen af glufosinat udløb den 31. juli 2018(8);

H.  der henviser til, at to af majssorterne udtrykker proteiner, som giver tolerance over for herbicider, der indeholder glyphosat; der henviser til, at Det Internationale Kræftforskningscenter – Verdenssundhedsorganisationens specialiserede kræftagentur – den 20. marts 2015 klassificerede glyphosat som sandsynligvis kræftfremkaldende hos mennesker(9);

I.  der henviser til, at tilladelse til import af genetisk modificeret MON 87427-, MON 89034-, 1507-, MON 88017- og 59122-majs til Unionen formodes at føre til en stigning i dyrkningen af det andre steder, f.eks. i Mexico og Sydkorea, og til en tilsvarende stigning i anvendelsen af herbicider indeholdende ammoniumglufosinat eller glyphosat;

J.  der henviser til, at fire af de pågældende majssorter omfattede Cry-proteiner, som er Bt-proteiner (afledt af Bacillus thuringiensis ), der giver resistens over for visse skadegørende sommerfuglearter og skadelige billelarver;

K.  der henviser til, at genetisk modificerede Bt-planter udtrykker insektgifte i hver celle i hele deres levetid, herunder også i de dele, der indtages af mennesker og dyr; der henviser til, at dyrefodringsforsøg viser, at genetisk modificerede Bt-planter kan have toksiske virkninger(10); der henviser til, at det er blevet påvist, at Bt-toksinet i genmodificerede planter adskiller sig væsentligt fra det naturligt forekommende Bt-toksin(11);

L.  der henviser til, at der fortsat er bekymring med hensyn til en eventuel udvikling af resistens over for Cry-proteiner i målskadegørerne, hvilket kan føre til ændret praksis for bekæmpelse af skadegørere i de lande, hvor det dyrkes;

M.  der henviser til, at medlemsstaterne har indsendt mange kritiske bemærkninger i løbet af den tre måneder lange høringsperiode; der henviser til, at disse bemærkninger blandt andet vedrører: dårlige testdesign, manglende prøvninger, f.eks. med hensyn til ernæringsmæssig vurdering, mangel på et 90-dages fodringsforsøg med gnavere, manglende eller utilstrækkelige data, f.eks. vedrørende utilsigtede virkninger i forbindelse med kombinationen af transformationsbegivenhederne eller vedrørende potentielle vekselvirkninger mellem de otte proteiner, som kan have utilsigtede virkninger, forkerte antagelser hos ansøgeren, f.eks. med hensyn til nedbrydning af mundtligt indtaget DNA i mave-tarmkanalen, en delvis manglende miljørisikovurdering og en utilstrækkelig miljøovervågningsplan(12);

N.  der henviser til, at uafhængig forskning også giver anledning til bekymring med hensyn til væsentlige mangler i den sammenlignende vurdering, alvorlige mangler i forbindelse med den manglende toksikologiske vurdering, om den udfyldestgørende vurdering med hensyn til allergenicitet, den manglende hensyntagen til kombinerede virkninger og en fejlagtig miljørisikovurdering(13);

O.  der henviser til, at EFSA trods alle disse betænkeligheder ikke overvejede en eventuel overvågning af fødevarer/foder fremstillet af genetisk modificeret MON 87427-, MON 89034-, MON 1507-, MON 88017- og 59122-majs og af dets underkombinationer efter markedsføringen;

P.  der henviser til, at afstemningen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, som er omhandlet i artikel 35 i forordning (EF) nr. 1829/2003, den 11. september 2018 ikke mundede ud i en udtalelse; der henviser til, at 14 medlemsstater stemte imod, og kun 11 stemte for, og tre undlod at stemme;

Q.  der henviser til, at Kommissionen både i begrundelsen til sit lovgivningsmæssige forslag, der blev forelagt den 22. april 2015, om ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003 for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer på deres område og i begrundelsen til det lovforslag, der blev forelagt den 14. februar 2017, om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 beklagede den omstændighed, at Kommissionen siden ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 1829/2003 havde vedtaget afgørelser om tilladelser uden støtte i udtalelser fra Medlemsstatsudvalget, og at tilbagegivelse af sager til Kommissionen med henblik på en endelig afgørelse – hvilket i høj grad er en undtagelse fra den generelle procedure – var blevet normen for beslutningstagningen i forbindelse med tilladelser til genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer; der henviser til, at kommissionsformand Juncker ved flere lejligheder har betegnet denne praksis som udemokratisk(14);

R.  der henviser til, at Parlamentet den 28. oktober 2015 ved førstebehandlingen(15) forkastede det lovgivningsmæssige forslag af 22. april 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003 og opfordrede Kommissionen til at trække forslaget tilbage og forelægge et nyt;

1.  mener, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse indebærer en overskridelse af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1829/2003;

2.  mener, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse ikke er i overensstemmelse med EU-retten, fordi det ikke er foreneligt med målet for forordning (EF) nr. 1829/2003, som i overensstemmelse med de generelle principper, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002(16), er at sikre et højt niveau for beskyttelse af menneskers liv og sundhed, af dyrs sundhed og velfærd, af miljøet og af forbrugernes interesser i relation til genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, samtidig med at det sikres, at det indre marked fungerer tilfredsstillende;

3.  mener mere specifikt, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse er i strid med principperne i den generelle fødevarelovgivning som fastsat i forordning (EF) nr. 178/2002 ved at godkende sorter, for hvilke der ikke er fremlagt nogen sikkerhedsoplysninger, som ikke er blevet afprøvet, eller som end ikke er skabt endnu;

4.  anmoder Kommissionen om at trække udkastet til gennemførelsesafgørelse tilbage;

5.  opfordrer Kommissionen til at suspendere enhver gennemførelsesafgørelse vedrørende ansøgninger om godkendelse af genetisk modificerede organismer, indtil godkendelsesproceduren er blevet ændret på en sådan måde, at manglerne ved den nuværende procedure, som har vist sig at være utilstrækkelig, er afhjulpet;

6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1.
(2) EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
(3) Videnskabelig udtalelse om ansøgning EFSA‐GMO‐BE‐2013‐118 om tilladelse til anvendelse af genetisk modificeret MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 og delkombinationer uafhængigt af deres oprindelse for så vidt angår anvendelser i fødevarer og foder, import og forarbejdning, der er indgivet af Monsanto Company i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003, EFSA Journal bind 15, 8. udgave: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2017.4921
(4)–––––––––––––––––––––––– – Beslutning af 16. januar 2014 om forslag til Rådets afgørelse om markedsføring med henblik på dyrkning i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af et majsprodukt (Zea mays L., linje 1507), der er genetisk modificeret med henblik på resistens over for visse skadelige sommerfuglearter (EUT C 482 af 23.12.2016, s. 110).Beslutning af 16. december 2015 om Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2279 af 4. december 2015 om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs NK603 × T25 (EUT C 399 af 24.11.2017, s. 71).Beslutning af 3. februar 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne MON 87705 × MON 89788 (EUT C 35 af 31.1.2018, s. 19).Beslutning af 3. februar 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne MON 87708 × MON 89788(EUT C 35 af 31.1.2018, s. 17).Beslutning af 3. februar 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret sojabønne FG72 (MST-FGØ72-2) (EUT C 35 af 31.1.2018, s. 15).Beslutning af 8. juni 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21-majs, og genetisk modificeret majs, der kombinerer to eller tre af transformationsbegivenhederne (EUT C 86 af 6.3.2018, s. 108).Beslutning af 8. juni 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om markedsføring af en genetisk modificeret nellike (Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4) (EUT C 86 af 6.3.2018, s. 111).Beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af genetisk modificerede frø af majs MON 810 til dyrkning (EUT C 215 af 19.6.2018, s. 76).Beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter af genetisk modificeret majs MON 810 (EUT C 215 af 19.6.2018, s. 80).Beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om markedsføring af genetisk modificerede frø af majs Bt11 (EUT C 215 af 19.6.2018, s. 70).Beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om markedsføring af genetisk modificerede frø af majs 1507 til dyrkning (EUT C 215 af 19.6.2018, s. 73). – Europa-Parlamentets beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret bomuld 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (EUT C 215 af19.6.2018, s. 83).Beslutning af 5. april 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21-majs, og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre eller fire af transformationsbegivenhederne Bt11, 59122, MIR604, 1507 og GA21, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT C 298 af 23.8.2018, s. 34).Beslutning af 17. maj 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs DAS-40278-9, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT C 307 af 30.8.2018, s. 71).Beslutning af 17. maj 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret bomuld GHB119 (BCS-GHØØ5-8), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (EUT C 307 af 30.8.2018, s. 67).Beslutning af 13. september 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne DAS-68416-4, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT C 337 af 20.9.2018, s. 54).Beslutning af 4. oktober 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret sojabønne FG72 × A5547-127, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT C 346 af 27.9.2018, s. 55).Beslutning af 4. oktober 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne DAS-44406-6, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT C 346 af 27.9.2018, s. 60).Beslutning af 24. oktober 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT C 346 af 27.9.2018, s. 122).Beslutning af 24. oktober 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret sojabønne 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT C 346 af 27.9.2018, s. 127).Beslutning af 24. oktober 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificerede MON 88302 × Ms8 × Rf3-raps (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8-raps (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) og MON 88302 × Rf3-raps (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT C 346 af 27.9.2018, s. 133).Beslutning af 1. marts 2018 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs 59122 (DAS-59122-7), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0051).Beslutning af 1. marts 2018 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to af transformationsbegivenhederne MON 87427, MON 89034 og NK603, og om ophævelse af afgørelse 2010/420/EU (Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0052).Beslutning af 3. maj 2018 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af fødevarer og foderstoffer, der er fremstillet af genetisk modificeret H7-1-sukkerroe (KM-ØØØH71-4), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0197).Beslutning af 30. maj 2018 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs GA21 (MON-ØØØ21-9), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0221).Beslutning af 30. maj 2018 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret 1507 × 59122 × MON 810 × NK603-majs, og genetisk modificeret majs, der kombinerer to eller tre af de enkelte transformationsbegivenheder 1507, 59122, MON 810 og NK603, og om ophævelse af afgørelse 2009/815/EF, 2010/428/EU og 2010/432/EU i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0222).
(5) EFSA GMO Panel (EFSA's Panel for Genetisk Modificerede Organismer), 2017. Scientific Opinion on application EFSA-GMO-BE-2013-118 for authorisation of genetically modified maize MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 and subcombinations independently of their origin, for food and feed uses, import and processing submitted under Regulation (EC) No 1829/2003 by Monsanto Company. EFSA Journal 2017;15(8):4921, pp. 32: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4921
(6) Som bekræftet i ovennævnte udtalelse fra EFSA (EFSA Journal 2017; 15(8): 4567 [s. 4921 ff.]).
(7) MON-87427-7-majs udtrykker proteinet CP4 EPSPS, som giver tolerance over for glyphosatbaserede herbicider. MON-89Ø34-3-majs udtrykker proteinerne Cry1A.105 og Cry2Ab2, som giver beskyttelse mod visse skadegørende sommerfugle. DAS-Ø15Ø7-1-majs udtrykker proteinet Cry1F, som giver beskyttelse mod visse skadegørende sommerfugle, og proteinet PAT, som giver tolerance over for herbicider baseret på ammoniumglufosinat. MON-88Ø17-3-majs udtrykker et modificeret protein Cry3Bb1, som giver beskyttelse mod visse skadegørende billelarver, og proteinet CP4 EPSPS, der giver tolerance over for glyphosatbaserede herbicider. DAS-59122-7-majs udtrykker proteinerne Cry34Ab1 og Cry35Ab1, som giver beskyttelse mod visse skadegørende sommerfugle, og proteinet PAT, som giver tolerance over for herbicider baseret på ammoniumglufosinat.
(8) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
(9) IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides, 20 March 2015: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf
(10) Se, f.eks. El-Shamei Z.S., Gab-Alla A.A., Shatta A.A., Moussa E.A., Rayan A.M., Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn (Ajeeb YG), Journal of American Science, 2012; 8(9), s. 1117-1123: https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
(11) Székács A., Darvas B.., Comparative aspects of Cry Toxin Usage in Insect Control, in: Ishaaya I., Palli S.R., Horowitz A.R. (eds.), Advanced Technologies for Managing Insect Pests, Dordrecht, Netherlands, Springer, 2012; s. 195-230: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10
(12) Jf. EFSA's register over spørgsmål, bilag G til spørgsmål nr. EFSA-Q-2013-00926. Tilgængelig online på: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?1
(13) Bauer-Panskus, A, Then, C, Testbiotech comment on ‘Scientific Opinion on application EFSA-GMO-BE-2013-118 for authorisation of genetically modified maize MON 87427 x MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 and subcombinations independently of their origin, for food and feed uses, import and processing submitted under Regulation (EC) No 1829/2003 by Monsanto Company’, tilgængelig på: https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20x%20MON%2089034%20x%201507%20x%20MON%2088017%20x%2059122.pdf
(14) F.eks. i åbningstalen til Europa-Parlamentets plenarmøde, der er medtaget i de politiske retningslinjer for den næste Europa-Kommission (Strasbourg, den 15. juli 2014), eller i talen om Unionens tilstand i 2016 (Strasbourg, den 14. september 2016).
(15) EUT C 355 af 20.10.2017, s. 165.
(16) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik