Hakemisto 
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 24. lokakuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos
Steeve Brioisin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Sophie Montelin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat
 Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
 Vastuuvapaus 2016: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto
 Jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävä tuki ***I
 Sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Irlannin kanssa *
 DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Irlannin kanssa *
 Sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Kroatian kanssa *
 Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen ***I
 Schengenin tietojärjestelmän perustaminen, toiminta ja käyttö rajatarkastuksissa ***I
 Schengenin tietojärjestelmän perustaminen, toiminta ja käyttö poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä ***I
 Schengenin tietojärjestelmän käyttö laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamisessa ***I
 Alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistaminen *
 Muuntogeenisen maissin NK603 × MON 810 luvan uusiminen
 Muuntogeenisen maissin MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 hyväksyminen

Steeve Brioisin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
PDF 118kWORD 40k
Euroopan parlamentin päätös 24. lokakuuta 2018 Steeve Briois’n koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2018/2075(IMM))
P8_TA(2018)0401A8-0349/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Steeve Briois’n koskemattomuuden pidättämistä koskevan, Ranskan tasavallan oikeusministerin 21. helmikuuta 2018 välittämän pyynnön, joka liittyy Nanterren alioikeudessa aloitettuun Steeve Briois’ta koskevaan rikostutkintaan (B‑49 2018/00242) Maison des Potes – Maison de l’Égalité -yhdistyksen pantua vireille kanteen julkisesta yllyttämisestä rotuun tai uskontoon perustuvaan syrjintään, ja josta ilmoitettiin täysistunnossa 28. toukokuuta 2018,

–  on kuullut Steeve Briois’ta työjärjestyksen 9 artiklan 6 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 ja 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010, 6. syyskuuta 2011 ja 17. tammikuuta 2013 antamat tuomiot(1),

–  ottaa huomioon Ranskan tasavallan perustuslain 26 pykälän, sellaisena kuin se on muutettuna 4. elokuuta 1995 annetulla perustuslain muutossäädöksellä nro 95-880,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0349/2018),

A.  ottaa huomioon, että Versailles’n muutoksenhakutuomioistuimen yleinen syyttäjä on pyytänyt Euroopan parlamentin jäsenen Steeve Briois’n koskemattomuuden pidättämistä väitettyä rikosta koskevan oikeudenkäynnin yhteydessä;

B.  ottaa huomioon, että Steeve Briois’n koskemattomuuden pidättäminen liittyy väitettyyn rikokseen, joka koskee yhden tai useamman tuntemattoman henkilön julkista yllyttämistä kansalaisuuteen, rotuun tai uskontoon perustuvaan syrjintään suullisesti, kirjallisesti, kuvallisesti tai sähköisillä viestintävälineillä, ja toteaa, että kyseessä on Ranskan lainsäädännössä ja tarkemmin sanottuna 29. heinäkuuta 1881 annetun lain 24 pykälän 8 momentissa, 23 pykälän 1 momentissa ja 42 pykälässä sekä 29. heinäkuuta 1982 annetun lain nro 82-652 93 pykälän 3 momentissa määritelty rikos, josta määrättävistä seuraamuksista säädetään 29. heinäkuuta 1881 annetun lain 24 pykälän 8, 10, 11 ja 12 momentissa sekä rikoslain 121 pykälän 7 momentissa;

C.  ottaa huomioon, että Steeve Briois’ta koskeva rikostutkinta aloitettiin Maison des Potes – Maison de l’Égalité -yhdistyksen 22. toukokuuta 2014 esittämän kanteen johdosta;

D.  ottaa huomioon, että kanne koski lausuntoja, jotka esitettiin 19. syyskuuta 2013 julkaistussa ja Front nationalin keskusjärjestön viralliselle verkkosivustolle 30. marraskuuta 2013 ilmestyneessä esitteessä ”Opas Front nationalin kunnan- ja kaupunginvaltuutetuille”, jossa kannustettiin 23. ja 30. maaliskuuta 2014 pidettävissä vaaleissa kunnan- tai kaupunginvaltuutetuiksi valittavia Front nationalin ehdokkaita suosittamaan uuden kunnan- tai kaupunginvaltuustonsa ensimmäisessä istunnossa, että sosiaalisia vuokra-asuntoja jaettaessa annettaisiin etusija ranskalaisille (”priorité nationale”);

E.  ottaa huomioon, että Ranskan lainsäädännössä rikosvastuu ei aina kuulu yksinomaan julkaisun tekijälle;

F.  ottaa huomioon, että Front nationalin silloinen julkaisujohtaja ilmoitti tutkintatuomareille tutkinnan aikana, että kiistanalaisen oppaan olivat laatineet pääsihteeristön yksiköt; ottaa huomioon, että Steve Briois oli tuolloin pääsihteeri;

G.  ottaa huomioon, että toimivaltaiset viranomaiset pyysivät Steeve Briois’n koskemattomuuden pidättämistä, jotta häntä voitaisiin kuulustella alustavasti häntä vastaan esitetyistä syytteistä;

H.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 9 artiklassa määrätään, että Euroopan parlamentin jäsenillä on oman valtionsa alueella sen valtion kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

I.  toteaa, että Ranskan perustuslain 26 pykälässä määrätään, että Ranskan kansalliskokouksen jäsentä ei saa asettaa syytteeseen, alistaa tutkittavaksi, pidättää, vangita tai haastaa oikeuteen hänen tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella;

J.  ottaa huomioon, että Ranskan kansalliskokouksen jäsenille myönnetyn koskemattomuuden laajuus vastaa tosiasiallisesti Euroopan parlamentin jäsenille Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 8 artiklassa myönnetyn koskemattomuuden laajuutta; toteaa Euroopan unionin tuomioistuimen todenneen, että jotta Euroopan parlamentin jäsen voi nauttia koskemattomuutta, hänen on täytynyt esittää mielipide tehtäviään hoitaessaan, mikä näin ollen merkitsee vaatimusta siitä, että ilmaistun mielipiteen ja parlamentaaristen tehtävien välillä on yhteys; toteaa, että tällaisen yhteyden on oltava suora ja ilmeinen;

K.  ottaa huomioon, että Steeve Briois ei ollut Euroopan parlamentin jäsen väitetyn rikoksen tapahtuessa eli 19. syyskuuta ja 30. marraskuuta 2013, mutta väitetty loukkaava aineisto oli vielä kaikkien halukkaiden nähtävissä 23. kesäkuuta ja 2. lokakuuta 2014;

L.  toteaa, että syytteet ovat selvästi vailla yhteyttä Steeve Briois’n asemaan Euroopan parlamentin jäsenenä ja koskevat sen sijaan kansallista tai alueellista toimintaa, sillä lausunnot esitettiin tuleville kunnan- tai kaupunginvaltuutetuille 23. ja 30. maaliskuuta 2014 pidettäviä kunnallisvaaleja silmällä pitäen;

M.  toteaa, että väitetyt teot eivät liity Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 8 artiklassa tarkoitettuihin, Euroopan parlamentin jäsenen tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiin mielipiteisiin tai äänestyksiin;

N.  katsoo, että ei ole syytä epäillä, että oikeudenkäynnin tarkoituksena olisi Steeve Briois’n parlamentaarisen toiminnan estäminen (fumus persecutionis), sillä se aloitettiin Maison des potes – Maison de l’égalité -yhdistyksen nostettua kanteen ennen kuin hän ryhtyi hoitamaan tehtäviään Euroopan parlamentin jäsenenä;

1.  päättää pidättää Steeve Briois’n koskemattomuuden;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Ranskan tasavallan oikeusministerille ja Steeve Briois’lle.

(1) Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 12.5.1964, Wagner v. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 10.7.1986, Wybot v. Faure ym., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008, Mote v. parlamentti, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 21.10.2008, Marra v. De Gregorio ja Clemente, C‑200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.3.2010, Gollnisch v. parlamentti, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, unionin tuomioistuimen tuomio 6.9.2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543 sekä unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.1.2013, Gollnisch v. parlamentti, T‑346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Sophie Montelin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
PDF 118kWORD 40k
Euroopan parlamentin päätös 24. lokakuuta 2018 Sophie Montelin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2018/2076(IMM))
P8_TA(2018)0402A8-0350/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Sophie Montelin koskemattomuuden pidättämistä koskevan, Ranskan tasavallan oikeusministerin 21. helmikuuta 2018 välittämän pyynnön, joka liittyy Nanterren alioikeudessa aloitettuun Sophie Montelia koskevaan rikostutkintaan (B‑49 2018/00243) Maison des Potes – Maison de l’Égalité -yhdistyksen pantua vireille kanteen julkisesta yllyttämisestä rotuun tai uskontoon perustuvaan syrjintään, ja josta ilmoitettiin täysistunnossa 28. toukokuuta 2018,

–  on kuullut Sophie Montelia työjärjestyksen 9 artiklan 6 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 ja 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010, 6. syyskuuta 2011 ja 17. tammikuuta 2013 antamat tuomiot(1),

–  ottaa huomioon Ranskan tasavallan perustuslain 26 pykälän, sellaisena kuin se on muutettuna 4. elokuuta 1995 annetulla perustuslain muutossäädöksellä nro 95-880,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0350/2018),

A.  ottaa huomioon, että Versailles’n muutoksenhakutuomioistuimen yleinen syyttäjä on pyytänyt Euroopan parlamentin jäsenen Sophie Montelin koskemattomuuden pidättämistä väitettyä rikosta koskevan oikeudenkäynnin yhteydessä;

B.  ottaa huomioon, että Sophie Montelin koskemattomuuden pidättäminen liittyy väitettyyn rikokseen, joka koskee yhden tai useamman tuntemattoman henkilön julkista yllyttämistä kansalaisuuteen, rotuun tai uskontoon perustuvaan syrjintään suullisesti, kirjallisesti, kuvallisesti tai sähköisillä viestintävälineillä, ja toteaa, että kyseessä on Ranskan lainsäädännössä ja tarkemmin sanottuna 29. heinäkuuta 1881 annetun lain 24 pykälän 8 momentissa, 23 pykälän 1 momentissa ja 42 pykälässä sekä 29. heinäkuuta 1982 annetun lain nro 82-652 93 pykälän 3 momentissa määritelty rikos, josta määrättävistä seuraamuksista säädetään 29. heinäkuuta 1881 annetun lain 24 pykälän 8, 10, 11 ja 12 momentissa sekä rikoslain 121 pykälän 7 momentissa;

C.  ottaa huomioon, että Sophie Montelia koskeva rikostutkinta aloitettiin Maison des Potes – Maison de l’Égalité -yhdistyksen 22. toukokuuta 2014 esittämän kanteen johdosta;

D.  ottaa huomioon, että kanne koski lausuntoja, jotka esitettiin 19. syyskuuta 2013 julkaistussa ja Front nationalin keskusjärjestön viralliselle verkkosivustolle 30. marraskuuta 2013 ilmestyneessä esitteessä ”Opas Front nationalin kunnan- ja kaupunginvaltuutetuille”, jossa kannustettiin 23. ja 30. maaliskuuta 2014 pidettävissä vaaleissa kunnan- tai kaupunginvaltuutetuiksi valittavia Front nationalin ehdokkaita suosittamaan uuden kunnan- tai kaupunginvaltuustonsa ensimmäisessä istunnossa, että sosiaalisia vuokra-asuntoja jaettaessa annettaisiin etusija ranskalaisille (”priorité nationale”);

E.  ottaa huomioon, että Ranskan lainsäädännössä rikosvastuu ei aina kuulu yksinomaan julkaisun tekijälle;

F.  ottaa huomioon, että Front nationalin silloinen julkaisujohtaja ilmoitti tutkintatuomareille tutkinnan aikana, että kiistanalaisen oppaan olivat laatineet pääsihteeristön yksiköt; ottaa huomioon, että Sophie Montel oli tuolloin vastuussa kunnan- ja kaupunginvaltuutettujen koordinoinnista pääsihteeristössä;

G.  ottaa huomioon, että toimivaltaiset viranomaiset pyysivät Sophie Montelin koskemattomuuden pidättämistä, jotta häntä voitaisiin kuulustella alustavasti häntä vastaan esitetyistä syytteistä;

H.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 9 artiklassa määrätään, että Euroopan parlamentin jäsenillä on oman valtionsa alueella sen valtion kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

I.  toteaa, että Ranskan perustuslain 26 pykälässä määrätään, että Ranskan kansalliskokouksen jäsentä ei saa asettaa syytteeseen, alistaa tutkittavaksi, pidättää, vangita tai haastaa oikeuteen hänen tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella;

J.  ottaa huomioon, että Ranskan kansalliskokouksen jäsenille myönnetyn koskemattomuuden laajuus vastaa tosiasiallisesti Euroopan parlamentin jäsenille Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 8 artiklassa myönnetyn koskemattomuuden laajuutta; toteaa Euroopan unionin tuomioistuimen todenneen, että jotta Euroopan parlamentin jäsen voi nauttia koskemattomuutta, hänen on täytynyt esittää mielipide tehtäviään hoitaessaan, mikä näin ollen merkitsee vaatimusta siitä, että ilmaistun mielipiteen ja parlamentaaristen tehtävien välillä on yhteys; toteaa, että tällaisen yhteyden on oltava suora ja ilmeinen;

K.  ottaa huomioon, että Sophie Montel ei ollut Euroopan parlamentin jäsen väitetyn rikoksen tapahtuessa eli 19. syyskuuta ja 30. marraskuuta 2013, mutta väitetty loukkaava aineisto oli vielä kaikkien halukkaiden nähtävissä 23. kesäkuuta ja 2. lokakuuta 2014;

L.  toteaa, että syytteet ovat selvästi vailla yhteyttä Sophie Montelin asemaan Euroopan parlamentin jäsenenä ja koskevat sen sijaan kansallista tai alueellista toimintaa, sillä lausunnot esitettiin tuleville kunnan- tai kaupunginvaltuutetuille 23. ja 30. maaliskuuta 2014 pidettäviä kunnallisvaaleja silmällä pitäen;

M.  toteaa, että väitetyt teot eivät liity Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 8 artiklassa tarkoitettuihin, Euroopan parlamentin jäsenen tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiin mielipiteisiin tai äänestyksiin;

N.  katsoo, että ei ole syytä epäillä, että oikeudenkäynnin tarkoituksena olisi Sophie Montelin parlamentaarisen toiminnan estäminen (fumus persecutionis), sillä se aloitettiin Maison des Potes – Maison de l’Égalité -yhdistyksen nostettua kanteen ennen kuin hän ryhtyi hoitamaan tehtäviään Euroopan parlamentin jäsenenä;

1.  päättää pidättää Sophie Montelin koskemattomuuden;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Ranskan tasavallan oikeusministerille ja Sophie Montelille.

(1) Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 12.5.1964, Wagner v. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 10.7.1986, Wybot v. Faure ym., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008, Mote v. parlamentti, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 21.10.2008, Marra v. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.3.2010, Gollnisch v. parlamentti, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, unionin tuomioistuimen tuomio 6.9.2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543 sekä unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.1.2013, Gollnisch v. parlamentti, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
PDF 115kWORD 39k
Euroopan parlamentin päätös 24. lokakuuta 2018 Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2018/2041(IMM))
P8_TA(2018)0403A8-0351/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä koskevan, Kreikan tasavallan korkeimman oikeuden apulaissyyttäjän 27. helmikuuta 2018 välittämän pyynnön, joka liittyy 986,46 euron suuruisen pääsiäisbonuksen maksamatta jättämiseen (rekisterinumero AVM O 2017/6101) ja josta ilmoitettiin täysistunnossa 14. maaliskuuta 2018,

–  on kuullut Georgios Kyrtsosia työjärjestyksen 9 artiklan 6 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 ja 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010, 6. syyskuuta 2011 ja 17. tammikuuta 2013 antamat tuomiot(1),

–  ottaa huomioon Kreikan tasavallan perustuslain 62 pykälän,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8–0351/2018),

A.  ottaa huomioon, että Kreikan tasavallan korkeimman oikeuden syyttäjänvirasto on pyytänyt Euroopan parlamentin jäsenen Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä väitettyä rikosta koskevan mahdollisen oikeudenkäynnin yhteydessä;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 9 artiklassa määrätään, että Euroopan parlamentin jäsenillä on oman valtionsa alueella sen valtion kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

C.  ottaa huomioon, että Kreikan tasavallan perustuslain 62 pykälässä säädetään, että parlamentin jäsentä ei saa vaalikauden aikana asettaa syytteeseen, pidättää tai vangita eikä hänen vapauttaan muuten rajoittaa ilman parlamentin ennalta antamaa lupaa;

D.  ottaa huomioon, että KMP Publishing House Ltd- ja Free Sunday Publishing House Ltd -yritysten laillisena edustajana (puheenjohtaja ja toimitusjohtaja) Georgios Kyrtsos palkkasi entisen työntekijänsä 26. heinäkuuta 2005 KMP Publishing House Ltd:n nimissä sopimuksella, joka koski työskentelyä kummassakin yrityksessä visuaalisena suunnittelijana;

E.  ottaa huomioon, että Georgios Kyrtsosia syytetään siitä, että hän on jättänyt maksamatta entiselle työntekijälleen 986,46 euron suuruisen pääsiäisbonuksen 27. huhtikuuta 2016 hätälain nro 690/1945 vastaisesti, sellaisena kuin se on korvattuna lain nro 236/95 8 artiklan 1 kohdalla, mikä on rikos lain nro 3996/2011 28 artiklan nojalla, yhdessä ministeriöiden yhteispäätöksen 19040/1981 kanssa;

F.  toteaa, että väitetyllä rikoksella ei selvästikään ole suoraa yhteyttä Georgios Kyrtsosin toimeen Euroopan parlamentin jäsenenä vaan se liittyy hänen aiempaan asemaansa kahden sanomalehtiyrityksen johtajana;

G.  toteaa, että syytteeseenpanossa ei ole kyse Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 8 artiklassa tarkoitetuista mainitun Euroopan parlamentin jäsenen tehtäviensä hoitamisen yhteydessä ilmaisemista mielipiteistä tai suorittamista äänestyksistä;

H.  toteaa, ettei ole syytä epäillä, että rikosoikeudenkäynnin tarkoituksena olisi vahingoittaa jäsenen poliittista toimintaa (fumus persecutionis -olettamus);

1.  päättää pidättää Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Kreikan viranomaisille ja Georgios Kyrtsosille.

(1) Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 12.5.1964, Wagner v. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 10.7.1986, Wybot v. Faure ym., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008, Mote v. parlamentti, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 21.10.2008, Marra v. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.3.2010, Gollnisch v. parlamentti, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, unionin tuomioistuimen tuomio 6.9.2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543 sekä unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.1.2013, Gollnisch v. parlamentti, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat
PDF 182kWORD 63k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. lokakuuta 2018 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019 (11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD))
P8_TA(2018)0404A8-0313/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26. toukokuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom(1),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(2),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(3),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(4),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(5),

–  ottaa huomioon 15. maaliskuuta 2018 antamansa päätöslauselman vuoden 2019 talousarvion valmistelua koskevista yleisistä suuntaviivoista(6),

–  ottaa huomioon 19. huhtikuuta 2018 antamansa päätöslauselman Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2019(7),

–  ottaa huomioon komission 21. kesäkuuta 2018 antaman esityksen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019 (COM(2018)0600),

–  ottaa huomioon neuvoston 4. syyskuuta 2018 vahvistaman ja 13. syyskuuta 2018 parlamentille toimittaman kannan esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019 (11737/2018 – C8‑0410/2018),

–  ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2018 antamansa päätöslauselman varainhoitovuoden 2019 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin neuvotteluvaltuuksista(8),

–  ottaa huomioon oikaisukirjelmän nro 1/2019 (COM(2018)0709) esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 88 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön ja lausunnot valiokunnilta, joita asia koskee (A8-0313/2018),

Pääluokka III

Yleiskatsaus

1.  korostaa, että parlamentti ottaa vuoden 2019 talousarviota käsitellessään täysin huomioon poliittiset painopisteet, jotka se hyväksyi ylivoimaisella äänten enemmistöllä edellä mainituissa 15. maaliskuuta 2018 yleisistä suuntaviivoista ja 5. heinäkuuta 2018 trilogin neuvotteluvaltuuksista antamissaan päätöslauselmissa; palauttaa mieliin, että painopisteiden keskiössä ovat kestävä kasvu, innovointi, kilpailukyky, turvallisuus, pakolais- ja muuttovirtojen perimmäisiin syihin puuttuminen, pakolais- ja muuttovirtojen hallinta, ilmastonmuutoksen torjunta ja siirtyminen kestävään energiaan, ja toteaa, että erityisen huomion kohteena on nuoriso;

2.  korostaa, että ennen Yhdistyneen kuningaskunnan eroa unionista unioni tarvitsee riittävästi talousarviovaroja vastatakseen kansalaisten odotuksiin, voidakseen käsitellä tehokkaasti edellä mainittuja lukuisia prioriteetteja ja edessään olevia haasteita ja parantaakseen kansalaistensa arkielämää;

3.  toteaa, että unionin kansalaiset odottavat unionin pyrkivän varmistamaan kaikin keinoin talouskasvun ja edistämään työpaikkojen luomista yhtäläisesti kaikilla unionin alueilla; muistuttaa, että näiden odotusten täyttäminen edellyttää investointeja tutkimukseen ja innovointiin, digitalisaatioon, koulutukseen, infrastruktuuriin ja pk-yrityksiin ja työllisyyden tukemista erityisesti unionin nuorten keskuudessa; ei voi hyväksyä sitä, että neuvosto ehdottaa jälleen kerran leikkauksia juuri niihin ohjelmiin, joilla pyritään tekemään unionin taloudesta kilpailukykyisempi ja innovatiivisempi; korostaa lisäksi, että monet kyseisistä ohjelmista, kuten Horisontti 2020, ovat erittäin ylikuormitettuja, mikä tarkoittaa resurssien huonoa käyttöä ja johtaa siihen, että monet erinomaiset hankkeet jäävät vaille rahoitusta; korostaa myös, että sellaiset ohjelmat kuten Erasmus+, Horisontti 2020 ja yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskeva ohjelma (COSME) osoittavat selvästi unionin laajuisen yhteistyön edut ja auttavat luomaan eurooppalaista yhteenkuuluvuuden tunnetta; on tästä syystä päättänyt lisätä huomattavasti Erasmus+-ohjelman määrärahoja ja vahvistaa ohjelmia, jotka osaltaan edistävät kasvua ja työpaikkojen luomista, kuten Horisontti 2020 -puiteohjelmaa, Verkkojen Eurooppa -välinettä ja COSME-ohjelmaa;

4.  muistuttaa aikovansa edelleen pitää Euroopan strategisten investointien rahastosta (ESIR) käytyjen neuvottelujen aikana antamansa lupaukset siitä, että ESIRin rahoittamiseksi vuotuisessa talousarviomenettelyssä tehdyt leikkaukset Horisontti 2020:n ja Verkkojen Eurooppa -välineen määrärahoihin pysyvät vaikutuksiltaan mahdollisimman vähäisinä; ehdottaakin, että nämä leikkaukset hyvitetään palauttamalla kyseisten kahden ohjelman alkuperäinen vuotuinen rakenne, jotta ne voisivat saavuttaa täysimääräisesti kyseistä lainsäädäntöä hyväksyttäessä sovitut tavoitteet;

5.  korostaa, että nuorisotyöttömyys on edelleen kestämättömän korkealla tietyissä jäsenvaltioissa, etenkin talouskehityksessä jälkeen jääneillä alueilla, ja että työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten ja pitkäaikaistyöttömien tilanne on erityisen huolestuttava; painottaa, että köyhyyden ja sosiaalisen ja taloudellisen syrjäytymisen riski uhkaa eniten nuoria; on siksi päättänyt korottaa nuorisotyöllisyysaloitteen määrärahoja komission ehdottamasta tasosta; tähdentää, että tätä korotusta ei saisi missään tapauksessa pitää monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnin yhteydessä hyväksytyn nuorisotyöllisyysaloitteen rahoituksen aikaistamisena, ja vaatii, että jäsenvaltiot parantavat rahoituksen käyttöastetta ja luomaan enemmän laadukkaita työpaikkoja nuorille;

6.  muistuttaa tarpeesta toteuttaa painokkaita toimia köyhyyden torjumiseksi;

7.  muistuttaa, että koheesiopolitiikalla on ensisijainen asema unionin kehityksessä ja kasvussa ja jäsenvaltioiden ja alueiden lähentymisessä; korostaa parlamentin sitoutuneen varmistamaan, että näille ohjelmille myönnetään riittävät määrärahat, sillä ne kuuluvat unionin keskeisiin toimintapolitiikkoihin;

8.  painottaa, että koheesiopolitiikan rahastoista ei pitäisi tukea suoraan eikä epäsuorasti komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 2 artiklan 61 a kohdassa määriteltyä toiminnan siirtämistä; kehottaa jäsenvaltioiden hallintoviranomaisia varmistamaan, ettei rahastoista myönnetä rahoitusta edunsaajille, jotka ovat siirtäneet toimintoja rahoitushakemuksen tekemistä edeltävien viiden vuoden aikana; kehottaa myös varmistamaan, että edunsaajat maksavat rahoituksen takaisin kokonaisuudessaan, jos ne siirtävät toimintoja viiden vuoden kuluessa rahoituksen saamisesta;

9.  pitää valitettavana, että nykyennusteiden mukaan unionin talousarviosta kohdennettaisiin vuosina 2014–2020 ainoastaan 19,3 prosenttia ilmastotoimenpiteisiin, mikä tarkoittaa, ettei unioni saavuttaisi 20 prosentin tavoitettaan, joka asetettiin jo ennen Pariisin ilmastosopimusta; ymmärtää, että tämä johtuu pääasiassa koheesiopolitiikan ja maaseudun kehittämisohjelmien viivästymisestä; kehottaa näitä hallinnoivia jäsenvaltioita vauhdittamaan täytäntöönpanoaan ja keskittymään ilmastomenoihin, jotta kompensoidaan monivuotisen rahoituskehyksen ensimmäisten vuosien aikana tehdyt määrärahojen vähennykset; kehottaa komissiota laatimaan toimintasuunnitelman sellaisia ohjelmia varten, joilla on merkittävä potentiaali edistää ilmastoon liittyvän menotavoitteen saavuttamista; kehottaa lisäksi toteuttamaan vuosittain kattavan tietojen kokoamisen, jolla edistetään valtavirtaistamisen tavoitetta, ja ottamaan käyttöön konkreettisia ja johdonmukaisia varokeinoja, joilla varmistetaan ilmaston kannalta kestävät talousarviopäätökset, jotka vastaavat unionin sitoumuksia Pariisin ilmastosopimuksessa, sekä laatimaan kattavia raportteja aloitteiden käynnistämiseksi, jos tavoitteita ei saavuteta;

10.  korostaa, että otsakkeen 3 määrärahoja on käytetty viime vuosina paljon muuttoliike- ja pakolaishaasteen ratkaisemiseen ja näitä toimia olisi jatkettava ja vahvistettava niin paljon ja niin kauan kuin se on tarpeen; kehottaa komissiota valvomaan aktiivisesti, että otsakkeessa 3 on riittävästi määrärahoja, ja hyödyntämään kattavasti kaikkia käytettävissä olevia välineitä vastatakseen oikea-aikaisesti mahdollisiin lisärahoitusta edellyttäviin ennakoimattomiin tapahtumiin muuttoliikkeen alalla sekä kiinnittämään erityistä huomiota Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 174 artiklassa tarkoitettuihin saaristoalueisiin; on päättänyt lisätä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston määrärahoja, jotta maahanmuuttoon liittyvät unionin tarpeet voidaan kattaa täysin ja jotta voidaan etenkin tukea jäsenvaltioita turvapaikanhakijoiden ja muuttajien vastaanotto-olosuhteiden ja kotouttamistoimenpiteiden ja -käytäntöjen parantamisessa ja jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuullisuuden ja vastuunjaon lisäämisessä sekä oikeudenmukaisten ja tehokkaiden palauttamisstrategioiden kehittämisessä; toteaa jälleen, että otsakkeen 3 enimmäismäärä on riittämätön, jotta siitä voitaisiin rahoittaa asianmukaisesti näistä tavoitteista johtuvia sisäisiä tarpeita sekä muita ensisijaisia ohjelmia, esimerkiksi terveyden, elintarvikkeiden turvallisuuden, yleisen turvallisuuden, oikeuden, kansalaisuuden ja kulttuurin alalla; katsoo, että paikallisviranomaisia, jotka ovat halukkaita tukemaan unionin uudelleensijoittamisohjelmaa, olisi tuettava edelleen turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston suoraan hallinnoiduista varoista;

11.  huomauttaa, että unionissa viime aikoina esiintyneiden turvallisuushuolten vuoksi otsakkeen 3 rahoituksessa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota myös toimiin, joilla parannetaan unionin kansalaisten turvallisuutta; on tästä syystä päättänyt kohdentaa lisää resursseja oikeus- ja sisäasioiden alalla toimiville virastoille, kuten Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastolle (Europol), Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirastolle (CEPOL), laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavalle eurooppalaiselle virastolle (eu-LISA), Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikölle (Eurojust) ja uudelle Euroopan syyttäjänvirastolle (EPPO), koska niiden työtaakka ja työtehtävät ovat viime vuosina lisääntyneet ja henkilöstöstä ja rahoituksesta on ollut pulaa;

12.  huomauttaa jälleen, että osa muuttoliike- ja pakolaishaasteen ja unionin kansalaisten turvallisuushuolten ratkaisua on se, että tartutaan muuttoliikkeen perimmäisiin syihin ja osoitetaan riittävästi varoja sisäisiin ja ulkoisiin välineisiin, joilla pyritään puuttumaan muun muassa köyhyyden, työpaikkojen, koulutuksen ja taloudellisten mahdollisuuksien puutteen, epävakauden, konfliktien ja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin unionin naapurimaissa ja Afrikassa; katsoo, että unionin olisi käytettävä mahdollisimman hyvin hyväksi otsakkeessa 4 oleva rahoitus, joka on osoittautunut riittämättömäksi kaikkien ulkoisten haasteiden käsittelemiseksi yhtäläisesti;

13.  myöntää, että muuttajien ja turvapaikanhakijoiden vyöry on tietyille jäsenvaltioille haasteellista; pitää valitettavana, että kaikki pyrkimykset kehittää muuttajia varten oikeudenmukainen ja humaani unionin tason järjestelmä ovat toistaiseksi epäonnistuneet;

14.  pitää valitettavana, että parlamentti ei ole voinut osallistua asianmukaisesti Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen voimassaolon jatkamista koskeviin keskusteluihin; muistuttaa pitkäaikaisesta kannastaan, ettei uusia aloitteita saa rahoittaa unionin nykyisten ulkoisten hankkeiden kustannuksella; toistaa tukensa Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen jatkamiselle mutta pitää kiinni siitä, että unionin talousarviosta olisi osoitettava toiseen erään rahoitusta samassa suhteessa kuin ensimmäiseen eli miljardi euroa, kun taas jäsenvaltioiden rahoitusosuuden olisi oltava kaksi miljardia euroa, sillä otsake 4 on joutunut koville muuttoliikkeen kaltaisten ulkoisten haasteiden vuoksi;

15.  muistuttaa, että Turkki on tärkeä naapurimaa, myös alueen vakauden kannalta, ja korostaa, että Turkin on kunnioitettava kansainvälistä oikeutta alueella ja palattava uudistusten tielle, jolla taataan maan kansalaisten hyvinvointi ja kaikkien heidän oikeuksiensa täysimääräinen kunnioittaminen;

16.  palauttaa kaikkiin otsakkeisiin kaikki vuoden 2019 talousarvioesityksen määrärahat, joihin neuvosto esitti leikkausta, lukuun ottamatta muutamia poikkeuksia otsakkeessa 4 ja alaotsakkeessa 1 b; ei suostu hyväksymään leikkauksia ohjelmiin, joissa unionin tason lisäarvo on suurin, kuten Horisontti 2020 -puiteohjelma ja Verkkojen Eurooppa -väline, joista molemmista on jo siirretty määrärahoja ESIRiin, eikä suurinta osaa ulkoisten toimien leikkauksista; korostaa, että neuvoston leikkauksia ei voida perustella nykyisillä talousarvion toteutusluvuilla eikä niissä oteta huomioon ohjelmien erilaisia täytäntöönpanorakenteita;

17.  toteaa, että kaikkien kiireellisten tarpeiden asianmukainen rahoitus edellyttää kaikkien rahoituskehysasetuksessa säädettyjen joustovälineiden hyödyntämistä, sillä monivuotisen rahoituskehyksen liikkumavarat ovat joissakin otsakkeissa vuonna 2019 erittäin niukat tai olemattomat; toivoo, että neuvosto yhtyy tähän kantaan ja että sovittelussa päästään kitkattomasti yhteisymmärrykseen, jotta unioni pääsisi tilanteen tasalle ja pystyisi vastaamaan tehokkaasti edessä oleviin haasteisiin erityisesti ottaen huomioon, että tämän vuoden sovittelu on viimeinen ennen toukokuussa 2019 pidettäviä EU-vaaleja;

18.  vahvistaa, että vuodeksi 2019 osoitetaan maksusitoumusmäärärahoja yhteensä 166 340 415 936 euroa ja maksumäärärahoja 149 349 039 470 euroa, mikä merkitsee 721 061 034 euron lisäystä maksusitoumusmäärärahoihin vuoden 2019 talousarvioesitykseen verrattuna;

Alaotsake 1 a – Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky

19.  ei hyväksy neuvoston perusteetonta 794 miljoonan euron leikkausta alaotsakkeessa 1 a ja toteaa, että se muodostaa hieman yli puolet kaikista neuvoston monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden sitoumuksiin tekemistä leikkauksista; huomauttaa, että tällaiset leikkaukset ovat ristiriidassa neuvoston poliittisten painopisteiden kanssa; on huolestunut myös siitä, että ne voivat vaikeuttaa sellaisten ohjelmien täytäntöönpanoa, joilla on olennainen tehtävä työpaikkojen ja kasvun luomisessa, millä voi olla kielteinen vaikutus talouteen;

20.  viittaa tässä yhteydessä Horisontti 2020 -puiteohjelman ja Verkkojen Eurooppa -välineen kaltaisiin ohjelmiin sekä avaruusalan lippulaivaohjelmiin, kuten Copernicukseen, jotka tuovat hyvin suurta eurooppalaista lisäarvoa; pitää valitettavana, että neuvosto ehdottaa tutkimuksen ja innovoinnin yhteiseen strategiakehykseen suuria leikkauksia, joilla on suunnaton kielteinen vaikutus Horisontti 2020 -puiteohjelmaan, ja pitää erityisen valitettavina määrärahaleikkauksia kyseisissä budjettikohdissa, kuten ”Tulevan ja nousevan teknologian tutkimuksen vahvistaminen” ja ”Euroopan tutkimusinfrastruktuurin vahvistaminen”; panee myös merkille, että monilla näistä ohjelmista on hyvin tärkeä vaikutus ilmastonmuutoksen torjumiseen, ja katsoo, että tätä vaikutusta olisi vahvistettava; on päättänyt tämän vuoksi peruuttaa kaikki neuvoston tekemät leikkaukset ja palauttaa lisäksi ESIR-takuurahaston rahoittamiseksi Horisontti 2020:n ja Verkkojen Eurooppa ‑välineen budjettikohdista vähennetyt määrärahat täysin alkuperäiselle tasolle;

21.  palauttaa mieliin, että Erasmus+-ohjelma on edelleen erittäin arvostettu ja suosittu nuorten oppimiseen liittyvää liikkuvuutta ja ammatillista koulutusta edistävä ohjelma, mikä käy ilmi siitä, että saatujen hakemusten määrä ylittää selvästi käytettävissä olevan rahoituksen määrän, ja toteaa myös, että ohjelma auttaa edistämään vahvaa tunnetta eurooppalaisesta identiteetistä ja kannustaa nuoria osallistumaan eurooppalaisen demokratian toimintaan; pitää erittäin valitettavana, että Erasmus+-ohjelmaan vuodeksi 2019 ehdotetut määrärahat ovat selvästi pienemmät kuin parlamentti odotti eikä niissä ole lisäystä nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen määriin; pitää näin ollen välttämättömänä, että Erasmus+-ohjelman koulutus- ja nuoriso-osioita vahvistetaan samalla, kun vahvistetaan nuorisotyöllisyysaloitetta alaotsakkeessa 1 b;

22.  pitää valitettavana, että julkistettuaan 3. helmikuuta 2014 ensimmäisen EU:n korruptiontorjuntakertomuksensa komissio kieltäytyi jatkamasta käytäntöä antaa vuosikertomuksia ja sisällytti sen sijaan korruptiontorjuntatoimet talouspolitiikan eurooppalaiseen ohjausjaksoon; panee merkille, että ohjausjakson yhteydessä maakohtaisiin kertomuksiin ei sisälly selkeää tilannekuvausta eikä kaikille jäsenvaltioille osoitettuja suosituksia korruptiontorjuntatoimiksi; kehottaa jälleen komissiota antamaan parlamentille toisen EU:n korruptiontorjuntakertomuksen ja kehottaa tässä yhteydessä paitsi arvioimaan korruptiontorjuntatoimia taloudellisten menetysten suhteen myös analysoimaan korruption haitallisia vaikutuksia unionin kansalaisten perusoikeuksiin;

23.  muistuttaa, että on tärkeää edistää laajoja synergioita Verkkojen Eurooppa -välineen liikenne- ja digitaalisen osion välillä, jotta TEN-T-käytävien digitalisoimisen tehostamiseen tähtääviin hankkeisiin kohdistuva rahoituksen vipuvaikutus olisi mahdollisimman suuri;

24.  korostaa jälleen sitä, että pk-yritykset ovat olennainen osa unionin taloutta ja että niillä on keskeinen rooli työpaikkojen luomisessa koko unionin alueella; pitää tarpeellisena luoda pk-yrityksille myönteinen liiketoimintaympäristö ja tukea niiden klustereita ja verkostoja sekä osuustoiminnallisia yrityksiä, jotka noudattavat sosiaalisia, solidaarisuutta koskevia ja eettisiä käytäntöjä; panee kuitenkin hyvin huolestuneena merkille neuvoston pk-yrityksiä koskevaan välineeseen ehdottamat leikkaukset, jotka välittävät ristiriitaisen signaalin unionin yrityksille; katsoo, että unionin talousarvio ja siitä saatava rahoitus sekä startup-yritykset ja mikroyritykset voivat olla keskeisiä välineitä pk-yritysten kilpailukyvyn ja innovatiivisuuden lisäämisessä ja yrityshengen edistämisessä unionissa; palauttaa tässä mielessä mieliin COSMEn ja Horisontti 2020:n;

25.  on näin ollen päättänyt lisätä määrärahoja entisestään vuoden 2019 talousarvioesityksestä ja ESIRiä edeltävästä tasosta niissä ohjelmissa, jotka ovat keskeisiä kasvun ja työpaikkojen luomisen ja ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta ja jotka ovat laajalti hyväksyttyjen unionin painopisteiden mukaisia; toteaa, että näitä ohjelmia ovat Erasmus+, Horisontti 2020 (kuten Marie Curie, Avaruusteknologian johtoasema, Euroopan tutkimusneuvosto ja pk-yrityksiä koskeva väline), COSME, Verkkojen Eurooppa -väline ja EaSI;

26.  korottaa tästä syystä alaotsakkeen 1 a maksusitoumusmäärärahojen tasoa vuoden 2019 talousarvioesitykseen verrattuna 566 773 112 eurolla (pois lukien ESIR-rahastoa edeltävien määrien palauttaminen, Euroopan työviranomaista koskevan ehdotuksen kompensointi sekä pilottihankkeet ja valmistelutoimet); toteaa, että lisäys rahoitetaan käytettävissä olevan liikkumavaran turvin sekä ottamalla käyttöön lisää määrärahoja maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavarasta;

27.  pitää myönteisenä sitoutumista unionin uudistettuun puolustusohjelmaan ja etenkin sopimusta Euroopan puolustusteollisesta kehittämisohjelmasta; ilmaisee aikomuksensa kiinnittää erityistä huomiota siihen, että komissio panee täytäntöön Euroopan puolustusteollisesta kehittämisohjelmasta ja Euroopan solidaarisuusjoukoista tehdyt sopimukset, jotka on esitetty komission 16. lokakuuta 2018 antamassa oikaisukirjelmässä;

Alaotsake 1 b – Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio

28.  panee tyytyväisenä merkille, että unionin nuorisotyöttömyysaste on laskenut 14,8 prosenttiin (tilanne 1. lokakuuta 2018), mutta pitää valitettavana, että joissakin jäsenvaltioissa taso on edelleen aivan liian korkea; korostaa, että ongelman ratkaisemiseksi on tärkeää varmistaa, että nuorisotakuujärjestelmiä rahoitetaan asianmukaisesti nuorisotyöllisyysaloitteesta ja Euroopan sosiaalirahastosta; panee tyytyväisenä merkille sopimuksen siitä, että nuorisotyöllisyysaloitteeseen on kohdennettava uutta rahoitusta, ja on tyytyväinen, että kyseiset määrät on otettu vuoden 2019 talousarvioesitykseen; katsoo kuitenkin, että nuorisotyöttömyyteen liittyvien haasteiden ja riskien vuoksi nuorisotyöllisyysaloitteen määrärahoja olisi lisättävä, ja on siksi päättänyt nostaa aloitteen maksusitoumusmäärärahat 580 miljoonaan euroon vuonna 2019; katsoo, että tämä lisäys täydentää nuorisotyöllisyysaloitteen tämänhetkisiä määrärahoja vuosiksi 2014–2020;

29.  kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että koheesiopolitiikan ohjelmien täytäntöönpanoa nopeutetaan viivästysten umpeen kuromiseksi; panee merkille, että vaikka neuvosto ei ole kyseenalaistanut komission ehdottamien maksumäärärahojen tasoa, parlamentti aikoo tutkia huolellisesti komission ajan tasalle saatetut ennusteet mukauttaakseen maksumäärärahat todellisiin tarpeisiin, jotta vältetään se, että nykyisen rahoituskehyksen loppuvaiheessa kertyy uudelleen maksamattomien maksujen suma;

30.  pitää erittäin valitettavana, että katastrofit vaikuttavat yleensä niihin, joilla on heikommat mahdollisuudet suojautua; katsoo, että luonnonkatastrofeihin ja ihmisen aiheuttamiin katastrofeihin olisi reagoitava mahdollisimman nopeasti, jotta vahingot saadaan minimoitua ja ihmisiä ja omaisuutta saadaan pelastettua; korostaa, että varoja on entisestään lisättävä erityisesti budjettikohdissa, jotka liittyvät katastrofien ehkäisyyn ja katastrofivalmiuksiin unionissa, kun otetaan huomioon etenkin Kreikan, Espanjan ja Portugalin metsäpalot, joissa menetettiin traagisesti ihmishenkiä ja joilla on valtava dramaattinen vaikutus ihmisiin;

31.  hyväksyy sen, että maksusitoumusmäärärahoja siirretään 40 miljoonaa euroa ja maksumäärärahoja 17,2 miljoonaa euroa alaotsakkeesta 1 b otsakkeeseen 2 rakenneuudistusten tukiohjelman tarkistamisesta saavutetun sopimuksen mukaisesti;

Otsake 2 – Kestävä kasvu: luonnonvarat

32.  palauttaa mieliin, että komission ehdottama lisäys Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) määrärahoihin johtuu suurelta osin siitä, että vuonna 2019 oletetaan olevan käytettävissä merkittävästi vähemmän käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja;

33.  toteaa, että neuvosto leikkasi maksusitoumusmäärärahoja 310 miljoonalla eurolla (-0,52 prosenttia vuoden 2019 talousarvioesitykseen verrattuna) ja maksumäärärahoja 328,13 miljoonalla eurolla (-0,57 prosenttia vuoden 2019 talousarvioesitykseen verrattuna), mutta katsoo, että komission oikaisukirjelmää olisi edelleen pidettävä perusteena aina, kun maataloustukirahaston määrärahoja halutaan tarkistaa vakuuttavasti; palauttaa näin ollen vuoden 2019 talousarvioesityksen määrärahat odotettaessa kyseisen oikaisukirjelmän tarkastelua sovittelussa;

34.  on päättänyt lisätä hätäapurahoitusta erityisesti sianlihalle afrikkalaisen sikaruton vuoksi, jotta voidaan vähentää taudin pahiten koettelemien alueiden tilallisille ja työntekijöille aiheutuvia haittoja; on päättänyt antaa voimakkaan tukensa maatalousalalle unionissa lisäämällä hedelmä- ja vihannesalalle kohdennettuja määrärahoja, jotta voidaan puuttua kriisin vaikutuksiin alalla ja Venäjän asettaman tuontikiellon vaikutuksiin, sekä toimenpiteille, joilla torjutaan Xylella fastidiosa -taudin ja oliiviöljyn hinnanvaihtelun vaikutuksia;

35.  toteaa, että unionin erillisvirastoilla on ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden alalla keskeinen rooli, sillä ne auttavat unionia ja jäsenvaltioita tekemään tietoon ja tieteelliseen tutkimukseen perustuvia päätöksiä ympäristön ja kansanterveyden suojelusta ja parantamisesta ja edistävät myös jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä unionin kansalaisten ongelmien ratkaisemiseksi;

36.  on päättänyt ehdottaa 20 miljoonan euron lisäystä vuoden 2019 talousarvioesityksen tasoon nähden Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastolle, jotta edistettäisiin maa- ja metsätalousalan innovointia ja varmistettaisiin näiden elinkeinojen kannattavuus ja kestävyys tulevaisuudessa;

37.  on päättänyt toteuttaa Eurooppa 2020 -tavoitteidensa ja kansainvälisten sitoumustensa mukaisesti toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ehdottaa ilmastotoimiin 15,6 miljoonan euron lisäystä vuoden 2019 talousarvioesityksen tasoon verrattuna; palauttaa lisäksi mieliin, että unioni on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen ja kääntämään tämän suuntauksen, ja tähdentää tämän lisäyksen edistävän myös luonnon monimuotoisuuden suojelua;

38.  toteaa, että rakenneuudistusten tukiohjelman uudistamista koskevat neuvottelut on saatu menestyksekkäästi päätökseen, joten on päättänyt poistaa neuvoston esittämän varauksen, joka liittyy alaotsakkeesta 1 b siirrettäviin määriin;

39.  toteaa, että jäsenvaltiot ovat viime kuukausina kärsineet äärimmäisestä kuivuudesta, joka on aiheuttanut huomattavia tappioita maataloudelle ja vaarantanut suuren määrän tiloja, ja pitää tässä mielessä tarpeellisena varmistaa tukitoimet, joiden tarkoituksena on auttaa kuivuudesta kaikkein eniten kärsineitä viljelijöitä;

40.  on päättänyt käyttää POSEI-ohjelmille ehdotettujen määrärahojen enimmäismäärät asiaa koskevan asetuksen(9) mukaisesti ja korostaa kyseisten ohjelmien tärkeyttä maataloustuottajien selviytymisen kannalta ja syrjäisimpien alueiden heikkoa taloudellista tilannetta;

41.  lisää tästä syystä maksusitoumusmäärärahoja 154,1 miljoonalla eurolla, pilottihankkeita ja valmistelutoimia lukuun ottamatta, jolloin otsakkeen 2 maksusitoumusmäärärahojen enimmäismäärään nähden jää 190,8 miljoonan euron liikkumavara;

42.  ottaa huomioon elintarvikeketjun jatkuvan epätasapainotilan, jossa alkutuottajien asema on huomattavasti muiden toimijoiden asemaa heikompi, ja korostaa, että komission olisi siksi toteutettava toimia elintarvikeketjun hintojen ja marginaalien avoimuuden lisäämiseksi, jotta varmistetaan oikeudenmukaisten hintojen maksaminen tuotannosta ja siten parannetaan pienten ja keskisuurten tilojen tuloja;

43.  kiinnittää huomiota moniin metsäekosysteemeihin kohdistuviin uhkatekijöihin kuten haitallisten vieraslajien leviämiseen, tuholaisiin (esimerkiksi mäntyankeroinen) ja metsäpaloihin; katsoo, että unionin tukiohjelmien ja -toimien kautta olisi osoitettava riittävästi rahoitusresursseja metsien ekologisen tilan ja kasvien terveyden arviointiin ja kunnostamiseen, uudelleen metsittäminen mukaan luettuna; toteaa, että nämä resurssit ovat erityisen tärkeitä ja kiireellisiä joillekin jäsenvaltioille, varsinkin Portugalille, Kreikalle ja Espanjalle, niiden koko alueilla äskettäin riehuneiden useiden metsäpalojen vuoksi;

Otsake 3 – Turvallisuus ja kansalaisuus

44.  toteaa olleensa jo pitkään vakuuttunut siitä, että otsakkeen 3 enimmäismäärä on osoittautunut aivan riittämättömäksi tärkeiden toisaalta sisäiseen turvallisuuteen ja kansalaisten suojeluun ja toisaalta pakolaisiin ja maahanmuuttajiin liittyvien haasteiden sisäisen ulottuvuuden rahoittamiseen asianmukaisella tavalla;

45.  olettaa, että kyseisten jäsenvaltioiden maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmiin ja niiden ulkorajoihin kohdistuva paine pysyy vuonna 2019 ja sitä seuraavina vuosina korkeana, ja pitää lisärahoitusta tarpeellisena pakolaispolitiikan ja muuttoliikkeen alalla myös tämän alan mahdollisten tulevien ennakoimattomien tarpeiden vuoksi; lisää näin ollen turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston määrärahoja, jotta tuettaisiin unioniin suuntautuvaa laillista maahanmuuttoa, edistettäisiin kolmansien maiden kansalaisten tehokasta kotouttamista, lisättäisiin oikeudenmukaisia ja tehokkaita palauttamisstrategioita ja etenkin tuettaisiin jäsenvaltioita pakolaisten ja muuttajien, varsinkin lasten ja ilman huoltajaa tulevien alaikäisten, kotouttamistoimenpiteiden parantamisessa;

46.  on tyytyväinen turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston maksusitoumusmäärärahojen lisäykseen uuden Dublin II -säännöstön rahoittamiseksi (olettaen, että se hyväksytään vuoden 2018 loppuun mennessä) ja torjuu neuvoston päätöksen siirtää vastaavat määrärahat varaukseen;

47.  painottaa, että sisäisen turvallisuuden on pysyttävä yhtenä unionin tärkeimmistä painopisteistä, ja korostaa sisäisen turvallisuuden rahaston roolia keskeisenä rahoitusvälineenä, joka tukee jäsenvaltioita turvallisuuden alalla muun muassa terrorismin ja radikalisoitumisen, vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden ja kyberrikollisuuden torjunnassa; on päättänyt näin ollen lisätä sisäisen turvallisuuden rahaston määrärahoja myös rajavalvonnan tukemiseksi ja terroritekojen uhrien auttamiseksi;

48.  korostaa unionin virastojen merkittävää roolia oikeus- ja sisäasioissa jäsenvaltioiden välisen yhteistyön edistämisessä, jotta voidaan ratkaista unionin kansalaisten suurimpia huolenaiheita; on päättänyt lisätä Europolin, CEPOLin, eu-LISAn, Eurojustin ja EPPOn määrärahoja ja henkilöstöä;

49.  edellyttää tässä yhteydessä, että EPPOlla on käytettävissään riittävästi varoja ja henkilöstöä; panee merkille, että vuoden 2019 talousarvioesityksessä unionin maksuosuus on yhteensä 4 911 000 euroa; korostaa, että tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan EPPOn henkilöstö- ja infrastruktuurimenot ja muut hallintomenot sekä toimintamenot; toteaa, että henkilöresursseihin on osoitettu ainoastaan 35 virkaa, mikä tarkoittaa, että kun tästä vähennetään 23 Euroopan syyttäjää, hallinnollisten tehtävien hoitamiseen jää ainoastaan 12 virkaa; ei pidä tätä realistisena määränä erityisesti sen vuoksi, että vielä kaksi jäsenvaltiota on äskettäin päättänyt liittyä EPPOon; on tästä syystä päättänyt ottaa aikaistetusti käyttöön vuodeksi 2020 suunnitellun henkilöstölisäyksen ja mukauttaa Euroopan pääsyyttäjän ja Euroopan syyttäjien palkkaluokitusta vastaamaan OLAFin ja Europolin johdon palkkaluokitusta;

50.  pitää valitettavana, että neuvosto leikkasi maksusitoumusmäärärahoja sattumanvaraisesti yli 35 miljoonaa euroa monista ohjelmista kulttuurin, kansalaisuuden, oikeuden ja kansanterveyden aloilla, vaikka näiden ohjelmien toteutusasteet ovat olleet erinomaiset ja vaikka rahoitus ei ollut muutenkaan riittävä monien laadukkaiden hankkeiden toteutukseen; palauttaa kaikki budjettikohdat vähintään talousarvioesityksen tasolle ja ehdottaa kyseisiin kohtiin lisäyksiä;

51.  korostaa Luova Eurooppa -ohjelman merkitystä tuettaessa unionin audiovisuaali- ja kulttuurialoja ja kehottaa asettamaan rahoituksen tasolle, joka vastaa ohjelman tavoitteita; vaatii lisäämään Media-alaohjelman ja kulttuurin alaohjelman maksusitoumusmäärärahoja, jotta voidaan muun muassa reagoida hakemusten alhaiseen hyväksymisasteeseen; lisää myös määrärahoja multimediatoimille ja pk-yritysten rahoitusvalmiuksien vahvistamiseen unionin kulttuurialalla ja luovilla aloilla;

52.  toistaa kannattavansa oikeuksia, tasa-arvoa, kansalaisuutta ja oikeutta koskevia ohjelmia; on päättänyt lisätä syrjimättömyyttä ja tasa-arvoa yleisesti käsittelevien välineiden maksusitoumusmäärärahoja ja erityisesti Daphne-ohjelman määrärahoja sekä torjua sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja panna täytäntöön naisten ja hlbtqi+-ihmisten oikeudet;

53.  palauttaa mieliin, että kulttuuriin ja koulutukseen liittyviä hankkeita tuetaan monista unionin ohjelmista ja välineistä, mm. ERI-rahastoista, ESIR-rahastosta ja Horisontti 2020 -puiteohjelmasta; kehottaa komissiota parantamaan ohjelmien välistä synergiaa ja tehostamaan näin määrärahojen käyttöä; kehottaa komissiota erityisesti hyödyntämään täysimääräisesti unionin eri ohjelmien, kuten Horisontti 2020:n, Verkkojen Eurooppa -välineen, Erasmus+-ohjelman, EaSI-ohjelman, Luova Eurooppa -ohjelman ja COSME-ohjelman, ESIR-rahaston ja ERI-rahastojen, välillä mahdollisesti olemassa olevaa yhteisvaikutusta lisätäkseen tukea kulttuurialan ja luovien alojen hankkeille;

54.  vahvistaa otsakkeen 3 maksusitoumusmäärärahoja 127,75 miljoonalla eurolla talousarvioesitykseen verrattuna, lukuun ottamatta pilottihankkeita ja valmistelutoimia, ja ehdottaa, että lisäys rahoitetaan ottamalla käyttöön lisää varoja erityisrahoitusvälineistä;

Otsake 4 – Globaali Eurooppa

55.  korostaa, että unionin kohtaamat mutkikkaat geopoliittiset haasteet edellyttävät kiireellisesti unionin vahvempaa ulkoista läsnäoloa; korostaa jälleen kerran, että unionin ulkoinen toiminta voi olla uskottavaa vain, jos sitä tuetaan riittävin taloudellisin resurssein; muistuttaa, että rahoituksen on oltava otsakkeen 4 nykyistä rahoitusta huomattavasti suurempi, ja vaatii asianmukaista liikkumavaraa ennakoimattomia ulkoisia kriisejä varten;

56.  muistuttaa, että kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanossa olisi otettava huomioon unionin sisäiset ja ulkoiset toimet; katsoo, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä korkealaatuisten elintarvikkeiden ja puhtaan veden saantiin sekä uusien jätevedenpuhdistamojen rakentamiseen, jotta voidaan saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet 2 ja 6; kiinnittää lisäksi huomiota energiaköyhyyden laajuuteen ja seurauksiin kehitysmaissa ja vaatii lisätoimenpiteitä energiaköyhyyden vähentämiseksi kestävän kehityksen tavoitteen 7 mukaisesti etenkin energiaverkon ulkopuolisilla syrjäisillä maaseutualueilla;

57.  vahvistaa tässä yhteydessä edellä mainitussa 5. heinäkuuta 2018 annetussa päätöslauselmassa esitetyn kantansa mukaisesti, että nykyinen jakosuhde Turkin-pakolaisavun koordinointivälineelle osoitetuissa määrissä (1 miljardi euroa unionin talousarviosta, 2 miljardia euroa jäsenvaltioilta) olisi säilytettävä välineen toista erää rahoitettaessa; on päättänyt tästä syystä vähentää unionin talousarviosta maksettavia määriä 1,45 miljardista eurosta 450 miljoonaan euroon; katsoo, että erotus olisi sen sijaan rahoitettava jäsenvaltioiden kahdenvälisillä rahoitusosuuksilla;

58.  katsoo, että rauhan, turvallisuuden ja oikeuden edistäminen kehitysmaissa on ratkaisevan tärkeää muuttoliikkeen perussyihin puuttumiseksi ja niistä johtuviin eteläisten naapuruusmaiden, mm. Libyan, humanitaarisiin haasteisiin vastaamiseksi; korostaa, että on tärkeää tukea hyvää hallintotapaa, demokratiaa, oikeusvaltiota ja elinvoimaista kansalaisyhteiskuntaa, jotta voidaan tehokkaasti torjua köyhyyttä pitkällä aikavälillä ja vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin kehitysmaissa; on päättänyt tämän vuoksi lisätä kehitysyhteistyön rahoitusvälineen ja Euroopan naapuruusvälineen (ENI) eteläisen osan eri osioiden määrärahoja, jotta voidaan myös ottaa huomioon ENIin vuonna 2019 edelleen kohdistuva huomattava paine;

59.  muistuttaa, että unioni on sitoutunut suojelemaan ja edistämään ulkopolitiikassaan kattavasti lasten, tyttöjen ja naisten sekä vammaisten ja sellaisten ihmisten oikeuksia, joilla on erityistarpeita; korostaa, että ulkosuhteissa on tärkeää panna täytäntöön lapsen oikeuksien edistämistä ja suojaamista unionissa koskevat EU:n suuntaviivat, sukupuolten tasa-arvoa koskeva unionin toimintasuunnitelma ja Euroopan vammaispolitiikka; pitää samasta syystä asianmukaisena osoittaa 10 prosenttia käytettävissä olevista humanitaarisen avun resursseista koulutuksen saatavuuteen kriisialueilla;

60.  korostaa, että on strategisesti tärkeää kohdentaa Länsi-Balkanin alueelle riittävästi rahoitusta, koska siten voidaan vahvistaa alueen maiden etenemistä kohti unionin jäsenyyttä; ei ymmärrä neuvoston ehdotusta leikata poliittisiin uudistuksiin tarkoitettuja määrärahoja, koska tällaiset uudistukset ovat demokraattisen muutoksen perusta; korostaa, että vuosien 2018–2020 Länsi-Balkanin toimintasuunnitelma edellyttää asianmukaista taloudellista tukea, ja on näin ollen päättänyt lisätä liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA II) aluetta koskevia määrärahoja;

61.  korostaa, että itäisen kumppanuuden maiden tilanne on myös huomattava haaste unionille; on vakuuttunut siitä, että on tärkeää tarjota lisää rahoitusta naapurimaidemme uudistuspyrkimysten tukemiseksi, parantaa selviytymiskykyä ja edistää rauhaa sekä parantaa näiden maiden kansalaisten jokapäiväistä elämää;

62.  kehottaa unionia lisäämään tukea UNRWA:lle 8. helmikuuta 2018 antamansa päätöslauselman(10) mukaisesti ottaen huomioon alueen tilanteen heikkeneminen ja Yhdysvaltojen päätös peruuttaa elimen vuotuinen tuki; täsmentää, että ehdotettu lisäys koskee yksinomaan UNRWA:ta kyseisen menetyksen korvaamiseksi;

63.  on vakuuttunut ihmisten välisen kanssakäymisen ja nuorten liikkuvuuden tarjoamasta potentiaalista myös yhtenä keskeisenä strategiana, jolla voidaan lisätä unionin ulkoisten toimien vaikutusta ja unionin näkyvyyttä kumppanimaiden kansalaisten keskuudessa; on päättänyt sen vuoksi vahvistaa kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä, ENIstä, IPA II:sta ja kumppanuusvälineestä Erasmus+:lle osoitettavaa rahoitusta;

64.  kannattaa ehdollisuuden periaatteen mukaisesti Turkille osoitettujen määrien vähentämistä kaikissa budjettikohdissa, kun otetaan huomioon jatkuva taantuminen oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja ihmisoikeuksien noudattamisessa; toteaa, että samalla olisi vahvistettava edelleen suoraa tukea kansalaisyhteiskunnalle sekä ihmisten väliseen kanssakäymiseen;

65.  pitää välttämättömänä lisätä Kyproksen turkkilaisen yhteisön budjettikohdan määrärahoja, jotta voidaan jatkaa ja tehostaa ratkaisevasti Kyproksen kateissa olevien henkilöiden komitean toimintaa, tukea uudelleensijoittautumiseen halukkaiden maroniittien ja kaikkien enklaavissa elävien henkilöiden hyvinvointia kolmannen Wienin sopimuksen mukaisesti ja edistää kulttuuriperintöä käsittelevän yhteisöjenvälisen teknisen komitean toimintaa ja parantaa siten kahden yhteisön välistä luottamusta ja edistää sovintoa niiden välillä;

66.  panee merkille yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) rahoitukseen tehdyn maltillisen lisäyksen komission ehdotuksen mukaisesti mutta toteaa, että YUTP:n määrärahoihin kohdistuu edelleen voimakas paine ja että eräiden yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) piiriin kuuluvien operaatioiden laajentaminen uhkaa pahentaa ongelmaa entisestään vuonna 2019; peruuttaa vähennykset, joita neuvosto on ehdottanut muihin kriisinhallintatoimiin ja -operaatioihin ja jotka vähentäisivät joustavuutta odottamattomien kriisien käsittelyssä;

67.  on tämän vuoksi päättänyt peruuttaa lähes kaikki neuvoston tekemät leikkaukset ja lisätä otsakkeen 4 määrärahoja 425,4 miljoonalla eurolla (pilottihankkeita ja valmistelutoimia lukuun ottamatta) vuoden 2019 talousarvioesitykseen verrattuna mutta vähentää samalla Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen ja Turkkiin liittyvien budjettikohtien määrärahoja ja jättää palauttamatta neuvoston tekemät leikkaukset, mikä merkitsee kaikkiaan 1,24 miljardin vähennystä ja johtaa -819,1 miljoonan euron nettoeroon otsakkeessa 4 vuoden 2019 talousarvioesitykseen verrattuna;

Otsake 5 – Hallinto: muut otsakkeet – hallinnolliset tukimenot ja tutkimuksen tukimenot

68.  katsoo, että neuvoston tekemät leikkaukset ovat perusteettomia eivätkä vastaa todellisia tarpeita; palauttaa näin ollen vuoden 2019 talousarvioesityksen määrät kaikkiin komission hallintomenokohtiin, mukaan luettuina otsakkeiden 1–4 hallinnolliset tukimenot ja tutkimuksen tukimenot;

Erillisvirastot

69.  hyväksyy yleisesti virastojen talousarviotarpeita koskevan komission ennakkoarvion; katsoo siksi, että neuvoston esittämät lisäleikkaukset vaarantaisivat virastojen moitteettoman toiminnan, sillä leikkausten jälkeen ne eivät enää kykenisi hoitamaan niille annettuja tehtäviä; on erityisen harmissaan CEPOLin talousarvioon tehdystä mielivaltaisesta ja mitättömästä 10 000 euron leikkauksesta, ja kehottaa neuvostoa selvittämään parlamentille tarkkaan, miksi se pitää tällaisia leikkauksia tarpeellisina ja kohtuullisina;

70.  toteaa, että maksuihin perustuva virastojen rahoitus vähentää unionin talousarviotaakkaa miljardilla eurolla vuodessa; tähdentää, että julkisista tehtävistä esimerkiksi terveydenhuollon, ympäristön, turvallisuuden ja oikeuden alalla aiheutuvat menot olisi aina rahoitettava unionin talousarviosta; katsoo kuitenkin, että komission olisi edelleen selvitettävä maksuperusteisten virastojen mahdollisen eturistiriidan riskiä ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet tällaisten ristiriitojen välttämiseksi;

71.  pitää tärkeänä, että unioni keskittyy kasvua ja työllisyyttä edistävään kilpailukykyyn; katsoo tässä mielessä, että Euroopan GNSS-virastolle (GSA) ja energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle (ACER) on osoitettava lisärahoitusta ja henkilöstöä; panee merkille Euroopan työviranomaisen (ELA) perustamisen ja korostaa, että tässä tarkoituksessa käyttöön on otettava uusia varoja; palauttaa Euroopan valvontaviranomaisten talousarvioihin määrärahat, joihin neuvosto teki huomattavia leikkauksia, ja ottaa osan näistä määrärahoista varaukseen, kunnes valvontaviranomaisten toiminnan uudelleentarkastelu on saatu päätökseen;

72.  ottaa huomioon unionilla vielä edessään olevat turvallisuushaasteet ja muistuttaa, että niihin tarvitaan koordinoitua eurooppalaista vastausta, ja on päättänyt lisätä Europolin, eu-LISAn, CEPOLin, Eurojustin, EPPOn ja Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) määrärahoja;

73.  uskoo joidenkin jäsenvaltioiden maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmiin sekä niiden ulkorajoihin kohdistuvan paineen pysyvän korkealla tasolla ja mahdollisesti nousevan vuonna 2019; korostaa, että Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) operatiivisia resursseja ja henkilöstöä koskevia tulevia tarpeita on seurattava tiiviisti ja mahdollisesti päivitettävä vuoden 2019 talousarviota varten; kehottaa komissiota selvittämään mahdollisimman pian kyseisten virastojen ehdotettuihin uudistuksiin liittyviä talousarviotarpeita vuoden 2019 talousarviossa;

74.  korostaa, että on varmistettava riittävät määrärahat virastoille, joille on annettu uusia lisätehtäviä;

75.  toistaa kantansa, että 5 prosentin henkilöstövähennystavoite on nyt saavutettu; aikoo esittää tässä yhteydessä kaikkien toimielinten yhteisen lausuman, jossa vahvistetaan tämän kertaluontoisen toimenpiteen päättyminen; katsoo, että sen kannassaan hyväksymät uudet virat tai toimet ovat tarpeellisia uuden toimintapoliittisen kehityksen ja uuden lainsäädännön edellyttämien lisätehtävien hoitamiseksi;

76.  palauttaa mieliin, että erillisvirastojen resursseja käsittelevä toimielinten välinen toinen työryhmä on saattanut työnsä päätöksen ja hyväksynyt suosituksia, jotka koskivat kokemuksia lähestymistavasta viiden prosentin henkilöstövähennystavoitteen saavuttamiseksi, virastojen uusien tehtävien kohtelua, virastojen arviointia, palvelujen jakamista, useammassa toimipaikassa toimivien virastojen arvioimista ja mallia maksuilla rahoitettavia virastoja varten; on tyytyväinen siihen, että toimielimet ovat ratifioineet kyseiset suositukset; ilmaisee aikomuksensa valvoa edelleen komission tulevia toimia näiden suositusten edistämiseksi;

Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

77.  muistuttaa, että pilottihankkeet ja valmistelutoimet ovat tärkeitä välineitä poliittisten painopisteiden muotoilussa ja sellaisten uusien aloitteiden käyttöönotossa, joista voi potentiaalisesti tulla unionin pysyviä toimintoja ja ohjelmia; on analysoinut huolellisesti kaikki tehdyt ehdotukset ja ottaen huomioon komission suorittaman oikeudellisten vaatimusten noudattamista ja toteutettavuutta koskevan arvioinnin on päättänyt hyväksyä pilottihankkeita ja valmistelutoimia koskevan tasapainoisen paketin, jossa otetaan huomioon parlamentin poliittiset painopisteet;

78.  pitää myönteisenä DiscoverEU-hankkeen käynnistämistä ja toteaa, että vuonna 2018 siinä jaetaan 15 000 interrail-lippua 18-vuotiaille eurooppalaisille; pitää myönteisenä myös sitä, että komissio ehdottaa monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021–2027 siihen 700:aa miljoonaa euroa, mikä vastaa hyvin unionin kunnianhimoisia tavoitteita edistää oppimiseen liittyvää liikkuvuutta, aktiivista kansalaisuutta, sosiaalista osallisuutta ja kaikkia nuoria koskevaa solidaarisuutta; on päättänyt jatkaa asiaa koskevaa valmistelutointa vuonna 2019 ja aikoo jatkaa sitä myös vuonna 2020;

Erityisrahoitusvälineet

79.  korostaa, että erityisrahoitusvälineistä on hyötyä, sillä ne lisäävät joustavuutta nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen erittäin tiukkoihin enimmäismääriin nähden; pitää tervetulleena monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnissa tehtyjä parannuksia; kehottaa käyttämään vuoden 2019 talousarviossa kattavasti joustovälinettä ja maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavaraa, jotta voidaan rahoittaa unionin talousarvioon liittyviä monenlaisia uusia haasteita ja uusia vastuualueita; palauttaa mieliin myös Euroopan globalisaatiorahaston (EGR), hätäapuvarauksen ja Euroopan unionin solidaarisuusrahaston (EUSR) merkityksen;

Maksut

80.  toistaa huolensa siitä, että viimeaikaisesta kiinnikuromisesta huolimatta maksumäärärahojen vajaakäyttö on ollut viimeisten kolmen vuoden aikana ennätyslukemissa erityisesti alaotsakkeessa 1 b; pitää valitettavana, että tällaisten viiveiden vuoksi kansalaiset eivät saa ajoissa täyttä hyötyä unionin ensisijaisten tavoitteiden ja hankkeiden toteutumisesta; korostaa, että tämän tuloksena vuoden 2019 talousarvioesityksessä maksumäärärahojen enimmäismäärään jää ennätyksellisen suuri 19,3 miljardin euron liikkumavara; lisää maksumäärärahoja niissä budjettikohdissa, joiden maksusitoumusmäärärahoja on tarkistettu;

Muut pääluokat

Pääluokka I – Euroopan parlamentti

81.  säilyttää vuoden 2019 talousarvionsa yleisen tason 1 999 144 000 eurossa täysistunnon 19. huhtikuuta 2018 hyväksymän tuloista ja menoista laadittua ennakkoarviota koskevan yllä mainitun päätöslauselmansa mukaisesti; sisällyttää talousarvioon teknisiä muutoksia, joilla ei ole talousarviovaikutuksia, ottaakseen huomioon ajan tasalle saatetut tiedot, joita ei ollut saatavilla aikaisemmin tänä vuonna;

82.  panee merkille, että vuoden 2019 ennakkoarvion osuus otsakkeesta 5 on 18,53 prosenttia eli pienempi kuin vuonna 2018 (18,85 prosenttia) ja pienin osuus otsakkeesta 5 yli viiteentoista vuoteen;

83.  toteaa, että vuoden 2019 EU-vaalien vuoksi menot kasvavat joillakin aloilla, etenkin sellaisten jäsenten kohdalla, joita ei valita uudelleen, sekä heidän avustajiensa kohdalla, kun taas muilla aloilla saadaan aikaan säästöjä, joskin pienempiä, kun parlamentin toiminta vähenee vaalivuonna;

84.  pitää myönteisenä, että vuoden 2019 talousarvioon sisältyy uusia eriä, jotka liittyvät vuonna 2016 käynnistettyihin parlamentin merkittäviin turvallisuusinvestointeihin; huomauttaa, että nämä hankkeet kattavat useita aloja ja liittyvät pääasiassa kiinteistöihin, kuten hankkeet sisäänkäyntien turvallisuusjärjestelyjen parantamiseksi, laitteistoihin ja henkilöstöön, kuten iPACS-hanke, mutta myös kyberturvallisuuteen ja viestinnän turvallisuuteen tehtäviin parannuksiin;

85.  panee merkille, että puhemiehistön päätti harkita PHS-rakennuksen osalta kahta vaihtoehtoa: remontointia ja uudelleenrakentamista; kehottaa pääsihteeriä ja puhemiehistöä toimittamaan budjettivallan käyttäjälle yksityiskohtaisen talousarvion molemmista vaihtoehdoista kaikkien teknisten eritelmien ohella;

86.  vähentää vuodeksi 2019 pääsihteeristönsä henkilöstötaulukosta 59 virkaa tai tointa (yhden prosentin henkilöstövähennystavoite) noudattaen neuvoston kanssa 14. marraskuuta 2015 Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2016 tehtyä sopimusta parlamentin vuotuisten henkilöstövähennystoimenpiteiden jatkamisesta vuoteen 2019;

87.  toteaa ilmaisseensa 18. huhtikuuta 2018 komission eettisistä periaatteista antamassaan päätöslauselmassa huolensa komission ylemmän johdon nimittämistä koskevista menettelyistä ja kehottaa jälleen komissiota tarkistamaan vuoden 2018 loppuun mennessä ylemmän johdon nimittämistä koskevaa hallinnollista menettelyään, jotta voidaan täysin varmistaa parhaiden ehdokkaiden valinta siten, että noudatetaan suurinta mahdollista avoimuutta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia;

88.  panee merkille unionin yleisen tuomioistuimen 25. syyskuuta 2018 tekemän päätöksen, jolla vahvistettiin parlamentin päätös evätä oikeus tutustua asiakirjoihin, jotka koskevat Euroopan parlamentin jäsenten päivärahoja, matkakorvauksia ja avustajakorvauksia (tuomio asioissa T-639/15–T-666/15 Maria Psara ja muut vastaan parlamentti sekä asiassa T-94/16 Gavin Sheridan vastaan parlamentti); muistuttaa puhemiehistölle, että täysistunto on pyytänyt avoimuuden lisäämistä ja yleisen kulukorvauksen kiireellistä tarkastusta; pitää tässä yhteydessä myönteisenä tilapäisen työryhmän perustamista määrittämään ja julkistamaan yleisen kulukorvauksen käyttöä koskevat säännöt; pitää kuitenkin valitettavana, että puhemiehistö pääsi työryhmän kertomuksen perusteella yksimielisyyteen vain tukikelpoisten kulujen luettelosta, joka ei ole tyhjentävä, sekä siitä, että kullakin parlamentin jäsenellä on oltava yleisen kulukorvauksen piiriin kuuluvien varojen vastaanottamista varten erillinen pankkitili; kehottaa toistamiseen puhemiehistöä tekemään yleiseen kulukorvaukseen seuraavat lisämuutokset:

   jäseniä vaaditaan säilyttämään kaikki yleiseen kulukorvaukseen liittyvät kuitit;
   jäseniä vaaditaan palauttamaan yleisestä kulukorvauksesta käyttämättä jäänyt osuus toimikautensa päättyessä;

89.  palauttaa mieliin Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeista 19. toukokuuta ja 9. heinäkuuta 2008 tehdyn puhemiehistön päätöksen 62 artiklan, jonka mukaan ”maksettavat määrät”, yleinen kulukorvaus mukaan lukien, ”on tarkoitettu yksinomaan jäsenen edustajantoimen hoitamiseen liittyvän toiminnan rahoittamiseen eikä niitä saa käyttää henkilökohtaisiin kuluihin eikä poliittisiin tukiin tai lahjoituksiin” ja ”jäsenen on palautettava käyttämättä jääneet määrät parlamentille”; kehottaa pääsihteeriä ja Euroopan parlamentin puhemiehistöä varmistamaan, että nämä määräykset pannaan täysimääräisesti täytäntöön ja että niitä noudatetaan;

90.  palauttaa mieliin, että vuoden 1998 yleisestä talousarviosta 23. lokakuuta 1997 antamassaan päätöslauselmassa parlamentti kehotti puhemiehistöä pyytämään tilintarkastustuomioistuinta tutkimaan parlamentin vapaaehtoista eläkejärjestelmää, ja tilintarkastustuomioistuin antoi tämän perusteella 16. kesäkuuta 1999 lausunnon nro 5/99 Euroopan parlamentin jäsenten eläkerahastosta ja -järjestelmästä; kehottaa puhemiehistöä nyt pyytämään kiireesti tilintarkastustuomioistuimelta toista tällaista lausuntoa eläkejärjestelmästä ja -rahastosta vuonna 2019;

91.  muistuttaa, että pääsihteeri totesi puhemiehistölle osoittamassaan 8. maaliskuuta 2018 päivätyssä muistiossa, että jäsenten vapaaehtoisen eläkejärjestelmän ”rahaston pääoma on käytetty loppuun jo huomattavasti ennen kuin eläkevelvoitteet päättyvät ja mahdollisesti jo vuoteen 2024 mennessä”; kehottaa näin ollen pääsihteeriä ja puhemiehistöä noudattamaan täysimääräisesti jäsenten asemaa koskevia sääntöjä ja laatimaan kiireellisesti eläkerahaston kanssa selkeän suunnitelman parlamentille, jotta se ottaa vastuulleen ja hoitaakseen jäsentensä vapaaehtoisen eläkejärjestelmän välittömästi vuoden 2019 vaalien jälkeen;

92.  vaatii unionia lisäämään WTO:n parlamentaarisen ulottuvuuden tukea osoittamalla erityisesti asiasta vastaavalle sihteeristölle taloudellista ja henkilöresursseihin liittyvää lisätukea;

93.  pyytää kehittämään Euroopan tiedemediakeskusta, joka hyväksyttiin vuoden 2018 talousarviossa, ja yhteistyötä televisiokanavien, sosiaalisen median ja muiden kumppanien kanssa nuorten toimittajien kouluttamista varten, etenkin asioissa, jotka koskevat uusia tieteellisiä ja teknologisia kehityskulkuja sekä tosiasioihin perustuvia vertaisarvioituja uutisia;

94.  toteaa, että seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjumisesta EU:ssa 26. lokakuuta 2017 annetun parlamentin päätöslauselman suositukset on pantava täytäntöön, ja vaatii siksi lisää tukea niistä ulkopuolisista asiantuntijoista aiheutuvien kulujen kattamiseksi, joita tarvitaan laajentamaan toimitettua ulkoista tarkastusta, joka koskee Euroopan parlamentin jäseniin liittyviä häirintää koskevia valituksia käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, ulottamalla se kattamaan parlamentin henkilöstön tekemiä häirintää koskevia valituksia käsittelevä neuvoa-antava komitea; vaatii samaa tarkoitusta varten lisää tukea sellaisesta lisähenkilöstöstä aiheutuvia kuluja varten, joka on pätevä käsittelemään parlamentissa esiintyviä häirintätapauksia ja joka on koottu erityiseen yksikköön, jonka jäsenillä on lääketieteellinen, psykologian alan, oikeudellinen tai henkilöstöhallinnon alan tausta ja erityistä asiantuntemusta kyseisellä alalla;

95.  palauttaa mieliin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2014 tekemän arvion, jonka mukaan parlamentin toiminnan maantieteellisestä hajauttamisesta aiheutuvat kustannukset olisivat 114 miljoonaa euroa vuodessa; panee lisäksi merkille todenneensa 20. marraskuuta 2013 antamassaan päätöslauselmassa Euroopan unionin toimielinten kotipaikan sijainnista(11), että 78 prosenttia kaikista henkilöstösääntöjen alaisen parlamentin henkilöstön matkoista on suoraa seurausta parlamentin toiminnan maantieteellisestä hajauttamisesta; tähdentää, että mietinnössä todetaan myös, että maantieteellisen hajauttamisen ympäristövaikutukset eli hiilidioksidipäästöt ovat arviolta 11 000:n ja 19 000 tonnin välillä; toteaa jälleen, että kansalaiset suhtautuvat hajauttamiseen kielteisesti, ja kehottaa siksi laatimaan etenemissuunnitelman yhden työskentelypaikkakunnan vahvistamiseksi ja asiaan liittyvien budjettikohtien määrärahojen vähentämiseksi;

96.  kehottaa pääsihteeriä hahmottelemaan yksityiskohtaisia järjestelyjä parlamentin, alueiden komitean ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean yhteisten tukitoimintojen ja -palvelujen yhteiskäytön lisäämiselle;

Pääluokka IV – Tuomioistuin

97.  palauttaa vuoden 2019 talousarvioesityksen määrärahat kaikkiin tuomioistuimen toiminnan kannalta olennaisiin budjettikohtiin, joiden määrärahoja neuvosto leikkasi, ja palauttaa ennakkoarvion kahteen budjettikohtaan, jotta tuomioistuin kykenisi suoriutumaan paremmin jatkuvasti lisääntyvästä asiakirjojen käännättämistarpeesta;

98.  palauttaa komission vuoden 2019 talousarvioesityksessä poistamat 16 virkaa ja niihin liittyvät määrärahat, jotta voitaisiin ehkäistä mahdolliset pullonkaulat, jotka saattaisivat heikentää tuomioistuinten tuottavuutta Euroopan unionin tuomioistuimen saatua uusia tehtäviä ja työmäärän lisääntyessä jatkuvasti; katsoo, että tuomioistuimelle olisi annettava tukipalveluihin sen alun perin ehdottamat 16 uutta vakinaista virkaa, joita komissio ei hyväksynyt;

Pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin

99.  palauttaa vuoden 2019 talousarvioesityksen määrärahat kaikkiin neuvoston leikkaamiin budjettikohtiin, jotta tilintarkastustuomioistuin voi panna täytäntöön työohjelmansa ja antaa tarkastuskertomukset suunnitelmien mukaisesti;

Pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

100.  palauttaa kaikkiin budjettikohtiin neuvoston leikkaamat vuoden 2019 talousarvioesityksen määrärahat;

101.  lisää joidenkin budjettikohtien määrärahoja vuoden 2019 talousarvioesityksen tasosta Euroopan talous- ja sosiaalikomitean oman ennakkoarvion mukaisesti;

Pääluokka VII – Alueiden komitea

102.  palauttaa kaikkiin budjettikohtiin neuvoston leikkaamat vuoden 2019 talousarvioesityksen määrärahat;

103.  lisää joidenkin budjettikohtien määrärahoja vuoden 2019 talousarvioesityksen tasosta alueiden komitean oman ennakkoarvion mukaisesti;

Pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies

104.  säilyttää oikeusasiamiehen vuoden 2019 talousarvion yleisen tason muuttumattomana ja sellaisena kuin komissio on sitä ehdottanut vuoden 2019 talousarvioesityksessä;

Pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu

105.  on päättänyt olla palauttamatta neuvoston leikkaamaan budjettikohtaan vuoden 2019 talousarvioesityksen määrärahoja, koska kokonaistalousarvio on kasvanut huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna;

Pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto

106.  palauttaa kaikkiin budjettikohtiin neuvoston leikkaamat vuoden 2019 talousarvioesityksen määrärahat;

107.  lisää joidenkin budjettikohtien määrärahoja vuoden 2019 talousarvioesityksen tasosta Euroopan ulkosuhdehallinnon oman ennakkoarvion mukaisesti;

108.  muistuttaa, että parlamentti tukee strategisen viestinnän valmiuksia, ja vahvistaa niitä, jotta unioni voisi toteuttaa vahvempia, koordinoituja toimia disinformaation haasteeseen vastaamiseksi;

109.  palauttaa neuvoston leikkaamat 28 virkaa tai tointa ja niihin liittyvät määrärahat ja lisää viisi muuta virkaa tai tointa, joissa on kyse maltillisesta henkilöstön lisäämisestä, joka on perusteltu ottaen huomioon EUH:n merkittävät uudet tehtävät, jotka liittyvät etenkin brexitiin (unionin uuden edustuston perustaminen Lontooseen ja uuden yksikön perustaminen päätoimipaikkaan) ja erinäisten turvallisuutta ja puolustusta koskevien aloitteiden hyväksymiseen viime kuukausina;

o
o   o

110.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman sekä tarkistukset esitykseen yleiseksi talousarvioksi neuvostolle ja komissiolle, muille toimielimille ja elimille, joita asia koskee, sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL L 168, 7.6.2014, s. 105.
(2) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(3) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(4) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(5) EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(6) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0089.
(7) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0182.
(8) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0311.
(9) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 228/2013, annettu 13. maaliskuuta 2013, unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 kumoamisesta (EUVL L 78, 20.3.2013, s. 23).
(10) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0042.
(11) EUVL C 436, 24.11.2016, s. 2.


Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
PDF 134kWORD 44k
Päätös
Päätöslauselma
1. Euroopan parlamentin päätös 24. lokakuuta 2018 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (2017/2138(DEC))
P8_TA(2018)0405A8-0300/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2016(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016 (COM(2017)0365 – C8‑0249/2017)(2),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 sekä toimielinten vastaukset(3),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(4) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon 18. huhtikuuta 2018 tekemänsä päätöksen(5), jolla lykättiin päätöstä varainhoitovuotta 2016 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä, sekä sen liitteenä olevan päätöslauselman(6),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(7) ja erityisesti sen 55, 99, 164, 165 ja 166 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A8-0300/2018),

1.  epää neuvoston pääsihteeriltä vastuuvapauden Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. lokakuuta 2018, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (2017/2138(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka II - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A8-0300/2018),

A.  katsoo, että kaikkien unionin toimielinten olisi toimittava avoimesti ja oltava kaikin puolin vastuussa unionin kansalaisille niille unionin toimieliminä uskotuista varoista;

B.  toteaa, että parlamentin rooli vastuuvapausmenettelyssä on määritelty Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (SEUT) ja varainhoitoasetuksessa;

1.  palauttaa mieliin, että unionin toimielimet ovat hallinnollisesti riippumattomia niiden toimintaan liittyvissä kysymyksissä, ja pitää tärkeänä, että ne toimivat vastuullisesti toteuttaessaan talousarvioitaan;

2.  korostaa, että parlamentin roolia vastuuvapausmenettelyssä säännellään SEUT-sopimuksella, varainhoitoasetuksella ja parlamentin työjärjestyksellä;

3.  pitää valitettavana, että aiempien vuosien tapaan neuvosto ei ole vastannut parlamentin 18. huhtikuuta 2018 antamassaan vastuuvapauspäätöslauselmassa(8) esittämiin huomautuksiin;

4.  pitää hyvin valitettavana, ettei parlamentin suosituksia ole noudatettu lainkaan ja ettei tätä ole selitetty tai perusteltu mitenkään; kehottaa painokkaasti neuvostoa ryhtymään toimiin 18. huhtikuuta 2018 annetussa parlamentin vastuuvapauspäätöslauselmassa esitettyjen havaintojen ja etenkin jäljempänä esitettyjen havaintojen johdosta sekä reagoimaan viipymättä havaintoihin;

5.  ilmaisee tukensa komission talousarvion suunnittelussa syyskuussa 2015 osana ”tuloksiin keskittyvä EU:n talousarvio” -aloitetta käynnistetylle onnistuneelle ajattelutavan muutokselle, jonka tavoitteena on siirtyä tulosbudjetointiin; kannustaa Eurooppa-neuvostoa ja neuvostoa käyttämään menetelmää suunnitellessaan omaa talousarviotaan;

Ratkaisemattomia kysymyksiä

6.  pitää valitettavana, että parlamentin aiemmissa vastuuvapauspäätöslauselmissaan esittämää pyyntöä erottaa Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarviot ei ole otettu huomioon;

7.  panee merkille, että neuvosto laatii edelleen vastaustaan Euroopan oikeusasiamiehen strategiseen raporttiin neuvoston lainsäädäntöprosessin avoimuudesta (OI/2/2017/TE), vaikka oikeusasiamies pyysi neuvostoa vastaamaan suosituksiinsa ja parannusehdotuksiinsa viimeistään 9. toukokuuta 2018; hyväksyy sen, että neuvosto tutkii asioita vakavasti ja perusteellisesti vastaustaan valmistellessaan, mutta kehottaa kuitenkin neuvostoa noudattamaan oikeusasiamiehen pyyntöä; muistuttaa, että Euroopan oikeusasiamies toimitti havaintonsa myös parlamentille ja että kaksi parlamentin valiokuntaa laatii parhaillaan havainnoista mietintöä, ja kehottaa siksi neuvostoa toimittamaan vastauksensa ja huomionsa parlamentille mahdollisimman pian;

8.  pitää valitettavana, että huolimatta satunnaisesta tietojenvaihdosta parlamentin ja neuvoston kiinteistöistä vastaavien yksiköiden välillä neuvosto ei edelleenkään anna vuotuisessa rahoituskertomuksessaan yksityiskohtaisia tietoja kiinteistöpolitiikastaan; on pettynyt neuvoston kiinteistöpolitiikkaa ja siihen liittyviä menoja koskevien tietojen puutteelliseen saatavuuteen ja pyytää antamaan nämä tiedot yleisesti saataville osoituksena avoimuudesta unionin kansalaisia kohtaan;

9.  pyytää jälleen rakennushankkeita koskevia edistymiskertomuksia ja yksityiskohtaista erittelyä tähän mennessä aiheutuneista kustannuksista; panee merkille Euroopan unionin neuvoston ja Eurooppa-neuvoston lopullisen tilinpäätöksen julkistamisen 12. kesäkuuta 2018 ja toteaa, että raportin mukaan Europa-rakennuksen hinnaksi tuli 312 143 710,53 euroa;

10.  pyytää jälleen eriyttämään henkilöresursseja koskevan katsauksen ura-alueen, palkkaluokan, sukupuolen, kansalaisuuden ja koulutuksen mukaan;

11.  suhtautuu myönteisesti käynnissä oleviin toimielinten välisiin neuvotteluihin unionin avoimuusrekisterin lujittamisesta; toivoo jälleen, että neuvotteluissa päästään onnistuneeseen lopputulokseen ja neuvosto liittyy avoimuusrekisteriin;

12.  kehottaa jälleen neuvostoa selventämään, mihin toimiin se on ryhtynyt sen johdosta, että Euroopan unionin tuomioistuimeen nimitettiin tuomari sääntöjen vastaisesti(9);

13.  panee merkille Yhdistyneen kuningaskunnan päätöksen erota unionista; toteaa, että tässä vaiheessa ei voida esittää ennusteita eroamisen taloudellisista, hallinnollisista, inhimillisistä tai muista seurauksista; pyytää Eurooppa-neuvostoa ja neuvostoa suorittamaan vaikutustenarviointeja ja tiedottamaan parlamentille niiden tuloksista vuoden 2018 loppuun mennessä;

Tilannekatsaus

14.  pitää myönteisinä parlamentin ja neuvoston välisiä epävirallisia keskusteluja, joissa pohdittiin ratkaisuja vastuuvapausmenettelyn nykyiseen pattitilanteeseen; panee merkille, että neuvosto vastasi 2. toukokuuta 2018 annettuun vastuuvapauden myöntämistä neuvostolle koskevaan parlamentin ehdotukseen muutetulla ehdotuksella ja että 10. heinäkuuta 2018 pidetyn parlamentin ja neuvoston välisen epävirallisen kokouksen jälkeen talousarvion valvontavaliokunta lähetti 21. heinäkuuta 2018 vastauksensa neuvoston muutettuun ehdotukseen; kehottaa neuvostoa reagoimaan pikaisesti talousarvion valvontavaliokunnan viimeisimpiin ehdotuksiin, jotta vastuuvapausmenettelyä koskevat uudet järjestelyt voidaan ottaa käyttöön mahdollisimman pian;

15.  pahoittelee vastuuvapausmenettelyissä tähän asti toistuvasti kohdattuja vaikeuksia, jotka ovat aiheutuneet neuvoston yhteistyöhaluttomuudesta; toteaa, että parlamentti ei myöntänyt vastuuvapautta neuvoston pääsihteerille varainhoitovuosilta 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ja 2015 syistä, jotka se mainitsee 10. toukokuuta 2011(10), 25. lokakuuta 2011(11), 10. toukokuuta 2012(12), 23. lokakuuta 2012(13), 17. huhtikuuta 2013(14), 9. lokakuuta 2013(15), 3. huhtikuuta 2014(16), 23. lokakuuta 2014(17), 27. lokakuuta 2015(18), 27. lokakuuta 2016(19) ja 25. lokakuuta 2017(20) antamissaan päätöslauselmissa, ja lykkäsi päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä neuvoston pääsihteerille talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 syistä, jotka se mainitsee 18. huhtikuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa;

16.  panee merkille komission tammikuussa 2014 esittämän näkemyksen, että kaikki toimielimet kuuluvat kaikilta osin parlamentin vastuuvapausmenettelyssä esittämien huomautusten seurantaprosessin piiriin ja että kaikkien toimielinten olisi tehtävä yhteistyötä vastuuvapausmenettelyn toimivuuden varmistamiseksi;

17.  panee merkille komission toteamuksen, ettei se aio valvoa muiden toimielinten talousarvioiden toteutusta ja että vastauksen antaminen jollekin toiselle toimielimelle osoitettuihin kysymyksiin loukkaisi kyseisen toimielimen oikeutta toteuttaa itsenäisesti sitä koskevaa talousarvion pääluokkaa;

18.  pitää valitettavana, että neuvosto kieltäytyy yhä vastaamasta parlamentin kysymyksiin;

19.  vaatii, että neuvoston menoja on valvottava samalla tavalla kuin muiden toimielinten menoja, ja toteaa, että tämän valvonnan lähtökohdat on lueteltu parlamentin aikaisempina vuosina antamissa vastuuvapauspäätöslauselmissa;

20.  korostaa, että parlamentilla on oikeus myöntää vastuuvapaus SEUT 316, 317 ja 319 artiklan mukaisesti noudattaen nykyistä tulkintaa ja käytäntöä eli myöntää vastuuvapaus kullekin talousarvion pääluokalle erikseen, jotta voidaan säilyttää avoimuus ja demokraattinen vastuuvelvollisuus unionin veronmaksajia kohtaan.

(1) EUVL L 48, 24.2.2016.
(2) EUVL C 323, 28.9.2017, s. 1.
(3) EUVL C 322, 28.9.2017, s. 1.
(4) EUVL C 322, 28.9.2017, s. 10.
(5) EUVL L 248, 3.10.2018, s. 23.
(6)EUVL L 248, 3.10.2018, s. 24.
(7) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(8) EUVL L 248, 3.10.2018, s. 24.
(9) Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (muutoksenhakujaosto) 23. tammikuuta 2018, FV vastaan Euroopan unionin neuvosto, T-639/16 P, ECLI:EU:T:2018:22.
(10) EUVL L 250, 27.9.2011, s. 25.
(11) EUVL L 313, 26.11.2011, s. 13.
(12) EUVL L 286, 17.10.2012, s. 23.
(13) EUVL L 350, 20.12.2012, s. 71.
(14) EUVL L 308, 16.11.2013, s. 22.
(15) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 97.
(16) EUVL L 266, 5.9.2014, s. 26.
(17) EUVL L 334, 21.11.2014, s. 95.
(18) EUVL L 314, 1.12.2015, s. 49.
(19) EUVL L 333, 8.12.2016, s. 50.
(20) EUVL L 318, 2.12.2017, s. 25.


Vastuuvapaus 2016: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto
PDF 134kWORD 42k
Päätös
Päätöslauselma
1. Euroopan parlamentin päätös 24. lokakuuta 2018 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (2017/2177(DEC))
P8_TA(2018)0406A8-0299/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan tarkastuslausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05941/2018 – C8-0087/2018),

–  ottaa huomioon 18. huhtikuuta 2018 tekemänsä päätöksen(3), jolla lykättiin päätöstä varainhoitovuotta 2016 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä, sekä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajan vastaukset,

–  ottaa huomioon toimet, joita komission muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston hallintoneuvosto ovat toteuttaneet sen jälkeen, kun parlamentti päätti 18. huhtikuuta 2018 lykätä päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä, minkä seurauksena José Carreira erosi Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajan tehtävästä 6. kesäkuuta 2018;

–  ottaa huomioon 3. syyskuuta 2018 pidetyn kuulemistilaisuuden ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston uuden väliaikaisen pääjohtajan esittelemät korjaavat toimenpiteet, joita on toteutettu sen jälkeen kun hänet nimitettiin tehtäväänsä kesäkuussa 2018;

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta 19. toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 439/2010(5) ja erityisesti sen 36 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A8-0299/2018),

1.  epää Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajalta vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. lokakuuta 2018, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (2017/2177(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A8-0299/2018),

A.  katsoo, että kaikkien unionin erillisvirastojen olisi toimittava avoimesti ja oltava kaikin puolin vastuussa unionin kansalaisille niille unionin eliminä uskotuista varoista;

B.  toteaa, että parlamentin rooli vastuuvapausmenettelyssä on määritelty Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa, varainhoitoasetuksessa ja varainhoidon puiteasetuksessa;

1.  korostaa pitävänsä tärkeänä, että unionin talousarviota toteutetaan vastuullisesti ja avoimesti ja kaikkien asiaankuuluvien sääntöjen ja määräysten mukaisesti;

2.  palauttaa mieliin parlamentin roolin vastuuvapausmenettelyssä, sellaisena kuin sitä säännellään Euroopan unionin toiminnasta tehdyllä sopimuksella, varainhoitoasetuksella ja parlamentin työjärjestyksellä;

3.  panee tyytyväisenä merkille, että 18. huhtikuuta 2018 tehty ensimmäinen päätös, jolla lykättiin päätöstä varainhoitovuotta 2016 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä, johti komission muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston, Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston, jäljempänä ’virasto’, hallintoneuvoston ja viraston uuden väliaikaisen pääjohtajan toteuttamiin voimakkaisiin korjaaviin toimenpiteisiin;

4.  toteaa, että vaikka Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimusta aiemman pääjohtajan toiminnasta ei ole saatettu päätökseen, tähän mennessä toteutetut korjaavat toimenpiteet ovat vastanneet osittain varaumiin, jotka parlamentti esitti 18. huhtikuuta 2018 tekemässään päätöksessä vastuuvapauden myöntämisen lykkäämisestä;

OLAFin meneillään oleva tutkimus

5.  palauttaa mieliin, että OLAFin meneillään oleva tutkimus koskee useita Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston entisiä ja nykyisiä keskijohdon tai ylimmän johdon jäseniä;

6.  panee tyytyväisenä merkille viraston hallintoneuvoston 6. kesäkuuta 2018 tekemän päätöksen vapauttaa viraston pääjohtaja tehtävistään välittömästi; pitää myönteisenä väliaikaisen pääjohtajan nimitystä, ja toteaa, että OLAFin tutkimus ei koske häntä; pitää kuitenkin valitettavana, että hallintoneuvosto ei toteuttanut tätä toimenpidettä omasta aloitteestaan huomattavasti aikaisemmassa vaiheessa menettelyä, jolloin vastuuvapausmenettely ei olisi viivästynyt;

7.  suhtautuu myönteisesti väliaikaisen pääjohtajan jo toteuttamiin toimiin, joiden tarkoituksena oli parantaa viraston hallintorakennetta, palauttaa avoimuus ja rakentaa luottamusta; korostaa, että on tärkeää ehkäistä toimien laillisuudessa ja sääntöjenmukaisuudessa aiemmin havaittuja puutteita; kehottaa virastoa valmistelemaan tulevia toimia koskevan kattavan ja yksityiskohtaisen etenemissuunnitelman; kehottaa virastoa lisäksi sisällyttämään etenemissuunnitelmaan selkeän suunnitelman, jolla palautetaan luottamus hallintoon, sillä pätevä ja tehokas hallinnointi on erityisen keskeisessä asemassa viraston yleisesti kohtaamia haasteita silmällä pitäen, ja kehottaa erityisesti varmistamaan, että vuosina 2018 ja 2019 otetaan palvelukseen ja koulutetaan riittävästi uutta henkilöstöä, jotta virastolla on käytettävissään hyvin motivoitunutta ja korkeatasoista henkilöstöä, ja että henkilöstön vaihtuvuus saadaan vähenemään, jotta säilytetään henkilöstön tietämys ja kokemus;

8.  kehottaa OLAFia ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tutkimuksen tuloksista heti tutkimuksen päätyttyä;

9.  kehottaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään OLAFin kertomuksen sisältämät havainnot virastoa koskevaan vuoden 2017 vastuuvapausmietintöön ja varmistamaan siten, että virastolle mahdollisesti annettavat uudet suositukset pannaan täysimääräisesti täytäntöön;

Perustelut varauman sisältävälle lausunnolle tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta)

10.  palauttaa mieliin tilintarkastustuomioistuimen olennaiset havainnot, jotka liittyivät kahteen vuoden 2016 viidestä merkittävästä hankintamenettelystä, joista aiheutui kyseisenä vuonna maksuja, ja toteaa niiden osoittavan, että viraston hankintamenettelyjen kurinalaisuudessa oli puutteita;

11.  odottaa, että toteutetaan kaikki mahdolliset toimet vuoden 2016 talousarviosta suoritettujen sääntöjenvastaisten maksujen takaisinperimiseksi: 920 561 euroa (matkustuspalvelujen tarjoamista koskeva hankintamenettely) ja 592 273 euroa (puitesopimus tilapäispalveluista viraston toiminnan tukemiseksi muuttoliikekriisin hoitamisessa);

12.  panee yhä huolestuneena merkille matkakulujen korvausten kehityksen; toteaa, että vuonna 2014 korvauksia maksettiin 997 506 euroa, vuonna 2015 niitä maksettiin 987 515 euroa ja vuonna 2016 luku oli 1 012 147 euroa; toteaa, että luokkaan A kuuluvilla osanottajilla on erityistehtäviä kokouksissa; panee merkille luokan A korvausten vähenemisen: niiden osuus laski 69 prosentista vuonna 2014 52 prosenttiin vuonna 2015 ja 37 prosenttiin vuonna 2016; panee huolestuneena merkille ilmeisen ristiriidan, joka aiheutuu viraston lisääntyneestä työmäärästä ja luokkaan A kuuluvien osallistujien määrän vähenemisestä; korostaa, että korvattujen matkakulujen määrän kasvu ja luokan A osallistujien määrän lasku voi olla osoitus sattumanvaraisesta korvausjärjestelmästä;

13.  toteaa jälleen kerran, että viraston työohjelma sisältää operatiivisia tukitoimia joidenkin jäsenvaltioiden hotspot-alueilla; korostaa tämän toiminnan merkitystä ja painottaa, että koko unionille aiheutuu laajoja seurauksia, mikäli näitä tehtäviä ei suunnitella, hallinnoida ja toteuteta asianmukaisesti; kehottaa painokkaasti viraston henkilöstöä hoitamaan asianmukaisesti hallinnollisia tehtäviä ja kenttätyötä koskevat velvollisuutensa;

14.  pitää valitettavana edellä mainituissa hankintamenettelyissä paljastuneiden virheiden aiheuttamaa vahinkoa viraston julkisuuskuvalle; palauttaa mieliin, että tehokas valvonta voidaan varmistaa yksinomaan näiden menettelyjen täydellisellä avoimuudella;

15.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto on laatinut toimintasuunnitelmat seuraavien tilintarkastustuomioistuimen havaitsemien ongelmien ratkaisemiseksi:

   matkustuspalvelujen (FCM-matkatoimisto) tarjoamista koskeva hankintamenettely korvattiin avoimella tarjousmenettelyllä, joka saatiin päätökseen ja johti uuden sopimuksen tekemiseen;
   tilapäispalveluja Kreikassa (Randstad) koskeva puitesopimus korvattiin avoimella tarjousmenettelyllä, joka saatiin päätökseen ja johti uuden sopimuksen tekemiseen;

16.  pitää myönteisenä viraston toteuttamia toimia, joilla tehostetaan hankintamenettelyjä ja erityisesti ylempien toimihenkilöiden ja tukihenkilöstön lisäämistä hankinta-alalle;

o
o   o

17.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 18. huhtikuuta 2018(7) antamaansa päätöslauselmaan.

(1) EUVL C 417, 6.12.2017, s. 79.
(2) EUVL C 417, 6.12.2017, s. 79.
(3) EUVL L 248, 3.10.2018, s. 195.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 132, 29.5.2010, s. 11.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) EUVL L 248, 3.10.2018, s. 393.


Jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävä tuki ***I
PDF 108kWORD 38k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. lokakuuta 2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävän tuen osalta (COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))
P8_TA(2018)0407A8-0316/2018

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0826),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 175 artiklan sekä 177 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0432/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 14. maaliskuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A8-0316/2018),

1.  hylkää komission ehdotuksen;

2.  pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksensa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Irlannin kanssa *
PDF 108kWORD 38k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. lokakuuta 2018 esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Irlannin kanssa (11265/2018 – C8-0388/2018 – 2018/0808(CNS))
P8_TA(2018)0408A8-0344/2018

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston esityksen (11265/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 36 olevan 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0388/2018),

–  ottaa huomioon rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi 23. kesäkuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS(1) ja erityisesti sen 33 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0344/2018),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL L 210, 6.8.2008, s. 1.


DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Irlannin kanssa *
PDF 108kWORD 38k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. lokakuuta 2018 esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Irlannin kanssa (11282/2018 – C8-0389/2018 – 2018/0809(CNS))
P8_TA(2018)0409A8-0343/2018

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston esityksen (11282/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 36 olevan 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0389/2018),

–  ottaa huomioon rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi 23. kesäkuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS(1) ja erityisesti sen 33 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0343/2018),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL L 210, 6.8.2008, s. 1.


Sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Kroatian kanssa *
PDF 108kWORD 38k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. lokakuuta 2018 esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Kroatian kanssa (11284/2018 – C8-0390/2018 – 2018/0810(CNS))
P8_TA(2018)0410A8-0345/2018

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston esityksen (11284/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 36 olevan 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0390/2018),

–  ottaa huomioon rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi 23. kesäkuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS(1), ja erityisesti sen 33 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0345/2018),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL L 210, 6.8.2008, s. 1.


Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen ***I
PDF 252kWORD 79k
Euroopan parlamentin tarkistukset 24. lokakuuta 2018 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))(1)
P8_TA(2018)0411A8-0317/2018

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Muovin erinomaisen käyttökelpoisuuden ja siitä aiheutuvien suhteellisen edullisten kustannusten vuoksi se on läsnä kaikkialla jokapäiväisessä elämässä. Muovia käytetään yhä enemmän lyhytikäisissä sovelluksissa, joita ei ole suunniteltu uudelleenkäyttöä tai kustannustehokasta kierrätystä varten, ja tämän myötä tuotanto- ja kulutusmalleista on tullut yhä tehottomampia ja lineaarisempia. Tämän vuoksi komissio totesi muovia koskevassa EU:n strategiassa32 kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman33 yhteydessä, että koko ajan lisääntyvään muovijätteeseen ja sen päätymiseen ympäristöön, erityisesti meriympäristöön, on puututtava, jotta muoveille voidaan saada aikaan todellinen kiertotalouden mukainen elinkaari.
(1)  Muovin erinomaisen käyttökelpoisuuden ja siitä aiheutuvien suhteellisen edullisten kustannusten vuoksi se on läsnä kaikkialla jokapäiväisessä elämässä. Muovin tuotanto maailmassa on kasvanut voimakkaasti, ja vuonna 2017 se oli 348 miljoonaa tonnia. Euroopan osuus tuotannosta oli 18,5 prosenttia (64,4 miljoonaa tonnia, mikä on 3,4 prosenttia enemmän kuin tuotanto edellisenä vuotena). Muovia käytetään yhä enemmän lyhytikäisissä sovelluksissa, joita ei ole suunniteltu uudelleenkäyttöä tai kustannustehokasta kierrätystä varten, ja tämän myötä tuotanto- ja kulutusmalleista on tullut yhä tehottomampia ja lineaarisempia. Tämän vuoksi komissio totesi muovia koskevassa EU:n strategiassa32 kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman33 yhteydessä, että koko ajan lisääntyvään muovijätteeseen ja sen päätymiseen ympäristöön, erityisesti meriympäristöön, on puututtava, jotta muoveille voidaan saada aikaan todellinen kiertotalouden mukainen elinkaari ja vähentää muovin kokonaismäärää ympäristössä. Muoveja koskeva EU:n strategia on ensimmäinen pieni askel kohti kiertotaloutta, joka perustuu kaikkien muovituotteiden vähentämiseen, uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen.
__________________
__________________
32 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Kierto kuntoon – Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma” (COM(2015)0614).
32 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Kierto kuntoon – Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma” (COM(2015)0614).
33 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa” (COM(2018)0028).
33 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa” (COM(2018)0028).
Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a)  Muovi on hyödyllistä talouden kannalta ja tarjoaa olennaisia sovelluksia monilla aloilla. Muovia käytetään erityisesti pakkauksissa (40 prosenttia) sekä rakennusalalla ja rakennusteollisuudessa (20 prosenttia). Lisäksi muovin käyttö on tärkeää autoteollisuudessa, elektroniikassa ja sähkölaitteissa sekä elintarvike- ja maatalousalalla. Tiettyjen muovituotteiden huomattavat kielteiset ympäristö-, terveys- ja taloudelliset vaikutukset edellyttävät kuitenkin oikeudellisen kehyksen luomista näiden huomattavien kielteisten vaikutusten vähentämiseksi tehokkaasti, muun muassa rajoittamalla sellaisten kertakäyttöisten tuotteiden markkinoille saattamista, joista on saatavilla helpommin kierrätettäviä vaihtoehtoja.
Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Kiertoon perustuvat lähestymistavat, joissa etusijalle asetetaan uudelleenkäytettävät tuotteet ja uudelleenkäyttöjärjestelmät, auttavat vähentämään jätettä, ja jätteen syntymisen ehkäiseminen on ensisijainen tavoite Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY34 4 artiklassa vahvistetussa jätehierarkiassa. Tällaiset lähestymistavat vastaavat Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitetta 1235, jonka mukaan on varmistettava kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.
(2)  Tässä direktiivissä säädetyissä toimenpiteissä olisi sovellettava täysin kiertoon perustuvia lähestymistapoja, joissa kertakäyttötuotteisiin nähden etusijalle asetetaan turvalliset ja myrkyttömät uudelleenkäytettävät tuotteet, joissa ei ole mitään vaarallisia aineita, ja uudelleenkäyttöjärjestelmät. Kaikilla toimenpiteillä olisi ensisijaisesti pyrittävä vähentämään jätettä ja edistettävä jätteen syntymisen ehkäisemistä, sillä se on ensisijainen tavoite Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY34 4 artiklassa vahvistetussa jätehierarkiassa. Koska kertakäyttötuotteilla on yleensä kielteinen vaikutus ilmastoon tai ympäristöön lyhyen elinkaarensa takia, etusijalle olisi asetettava ennaltaehkäiseminen ja tuotteiden uudelleenkäyttö, millä voidaan vähentää huomattavasti hiilidioksidipäästöjä ja säästää arvokkaita raaka-aineita. Tällä direktiivillä autetaan saavuttamaan Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoite 1235, jonka mukaan on varmistettava kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.
__________________
__________________
34 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).
34 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).
35 Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 25 päivänä syyskuuta 2015 hyväksytty vuoteen 2030 ulottuva kestävän kehityksen toimintasuunnitelma.
35 Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 25 päivänä syyskuuta 2015 hyväksytty vuoteen 2030 ulottuva kestävän kehityksen toimintasuunnitelma.
Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Merten roskaantuminen on luonteeltaan rajat ylittävää ja se tunnustetaan maailmanlaajuiseksi ongelmaksi. Merten roskaantumisen vähentäminen on tärkeää YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 14 saavuttamiseksi. Sen mukaan on säilytettävä meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistettävä niiden kestävää käyttöä36. Unionin on tehtävä osansa merten roskaantumisen vähentämiseksi ja sen on pyrittävä olemaan maailmanlaajuinen esikuva. Tässä yhteydessä unioni toimii yhteistyökumppaneidensa kanssa monilla kansainvälisillä foorumeilla, kuten G20, G7 ja Yhdistyneet kansakunnat, yhteisten toimien edistämiseksi. Tämä aloite on osa tähän liittyviä unionin toimia.
(3)  Merten roskaantuminen on luonteeltaan rajat ylittävää ja se tunnustetaan maailmanlaajuiseksi ongelmaksi. Yhä suurempia määriä jätteitä pääsee meriin kaikkialla maailmassa heikentäen ekosysteemien terveyttä ja tappaen eläimiä. Merten roskaantumisen vähentäminen on tärkeää YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 14 saavuttamiseksi. Sen mukaan on säilytettävä meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistettävä niiden kestävää käyttöä36. Unionin on tehtävä osansa merten roskaantumisen vähentämiseksi, roskien syntymisen ehkäisemiseksi ja merten roskaantumisen hallitsemiseksi tehokkaammin, ja pyrittävä olemaan maailmanlaajuinen esikuva. Tässä yhteydessä unioni toimii yhteistyökumppaneidensa kanssa monilla kansainvälisillä foorumeilla, kuten G20, G7 ja Yhdistyneet kansakunnat, yhteisten toimien edistämiseksi. Tämä aloite on osa tähän liittyviä unionin toimia.
_________________
_________________
36 Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 25 päivänä syyskuuta 2015 hyväksytty vuoteen 2030 ulottuva kestävän kehityksen toimintasuunnitelma.
36 Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 25 päivänä syyskuuta 2015 hyväksytty vuoteen 2030 ulottuva kestävän kehityksen toimintasuunnitelma.
Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Rannoilla tehtyjen roskien laskentojen perusteella 80–85 prosenttia merten roskaantumisesta unionissa aiheutuu muovista. Tästä kertakäyttöisten muovituotteiden osuus on 50 prosenttia ja kalastukseen liittyvien tuotteiden 27 prosenttia. Kertakäyttöisiin muovituotteisiin kuuluu hyvin erilaisia yleisesti käytettyjä nopeakiertoisia kulutustavaroita, jotka hävitetään sen jälkeen, kun niitä on käytetty kerran niiden suunniteltua tarkoitusta varten. Niitä kierrätetään harvoin ja ne aiheuttavat helposti roskaantumista. Merkittävää osaa markkinoille saatetuista kalastusvälineistä ei kerätä käsittelyä varten. Kertakäyttöiset muovituotteet ja muovia sisältävät kalastusvälineet ovat sen vuoksi erityisen vakava ongelma merten roskaantumisen kannalta. Ne muodostavat merkittävän riskin merien ekosysteemeille, biologiselle monimuotoisuudelle ja ihmisten terveydelle ja aiheuttavat haittaa muun muassa matkailulle, kalastukselle ja meriliikenteelle.
(5)  Rannoilla tehtyjen roskien laskentojen perusteella 80–85 prosenttia merten roskaantumisesta unionissa aiheutuu muovista. Tästä kertakäyttöisten muovituotteiden osuus on 50 prosenttia ja kalastukseen liittyvien tuotteiden 27 prosenttia. Kertakäyttöisiin muovituotteisiin kuuluu hyvin erilaisia yleisesti käytettyjä nopeakiertoisia kulutustavaroita, jotka hävitetään sen jälkeen, kun niitä on käytetty kerran niiden suunniteltua tarkoitusta varten. Niitä kierrätetään harvoin ja ne aiheuttavat helposti roskaantumista. Merkittävää osaa markkinoille saatetuista kalastus- ja vesiviljelyvälineistä ei kerätä käsittelyä varten. Kertakäyttöiset muovituotteet ja muovia sisältävät kalastus- ja vesiviljelyvälineet, kuten merrat, rysät, kohot ja poijut, verkot, köydet, vaijerit, nuorat ja siimat, ovat sen vuoksi erityisen vakava ongelma merten roskaantumisen kannalta. Ne muodostavat merkittävän riskin merien ekosysteemeille, biologiselle monimuotoisuudelle sekä ihmisten ja eläinten terveydelle ja aiheuttavat haittaa muun muassa matkailulle, kalastukselle ja meriliikenteelle.
Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a)  Neuvosto hyväksyi 25 päivänä kesäkuuta 2018 pitämässään kokouksessa päätelmät ”Kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman toteuttaminen” ja antoi selkeästi tukensa EU:ssa ja globaalilla tasolla toteutetuille toimille, joilla rajoitetaan tuotteisiin tarkoituksellisesti lisättyjen mikromuovien käyttöä ja oxo-muovien käyttöä EU:ssa, sekä muovistrategiassa esitetyille toimille, jotka koskevat tekstiileistä, autonrenkaista ja pellettien vuodoista peräisin olevien mikromuovien vähentämistä. Unioni on jo ryhtynyt toimiin, sillä REACH-asetuksen puitteissa on käynnissä prosessi, jonka perusteella komissio on pyytänyt Euroopan kemikaalivirastoa laatimaan liitteen XV rajoituksia koskevan asiakirja‑aineiston, joka koskee kuluttajille tai ammattikäyttöön tarkoitettuihin tuotteisiin tarkoituksellisesti lisättyjen mikromuovien käyttöä.
Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)
(5 b)  Unionin olisi omaksuttava kattava lähestymistapa mikromuovien ongelmaan, kannustettava kaikkia tuottajia rajoittamaan mahdollisimman paljon mikromuovien käyttöä tuotteissaan ja kiinnitettävä tässä erityistä huomiota tekstiilien ja renkaiden valmistajiin, koska synteettisten vaatteiden ja renkaiden osuus suoraan vesiympäristöön päätyvistä mikromuoveista on 63 prosenttia.
Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Nykyiset unionin säädökset40 ja poliittiset välineet tarjoavat joitakin sääntelyn keinoja, joilla voidaan puuttua merten roskaantumiseen. Muovijätteeseen sovelletaan erityisesti yleisiä unionin jätehuoltotoimenpiteitä ja -tavoitteita, kuten muovipakkausjätteen kierrätystavoitetta41 sekä muovistrategiassa hiljattain hyväksyttyä tavoitetta42, jonka mukaan on varmistettava, että vuoteen 2030 mennessä kaikki muovipakkaukset ovat kierrätettäviä. Kyseisen lainsäädännön vaikutus merten roskaantumiseen ei kuitenkaan ole riittävä, ja merten roskaantumisen estämiseen ja vähentämiseen tähtäävien kansallisten toimenpiteiden laajuudessa ja tavoitetasossa on eroja. Lisäksi jotkut näistä toimenpiteistä, erityisesti kertakäyttöisten muovituotteiden markkinointirajoitukset, voivat muodostaa kaupan esteitä ja vääristää kilpailua unionissa.
(6)  Asianmukainen jätehuolto on edelleen välttämätöntä (merten) roskaantumisen estämiseksi. Nykyiset unionin säädökset40 ja poliittiset välineet tarjoavat joitakin sääntelyn keinoja, joilla voidaan puuttua merten roskaantumiseen. Muovijätteeseen sovelletaan erityisesti yleisiä unionin jätehuoltotoimenpiteitä ja ‑tavoitteita, kuten muovipakkausjätteen kierrätystavoitetta41 sekä muovistrategiassa hiljattain hyväksyttyä tavoitetta42, jonka mukaan on varmistettava, että vuoteen 2030 mennessä kaikki muovipakkaukset ovat kierrätettäviä. Kyseisen lainsäädännön vaikutus merten roskaantumiseen ei kuitenkaan ole riittävä, ja merten roskaantumisen estämiseen ja vähentämiseen tähtäävien kansallisten toimenpiteiden laajuudessa ja tavoitetasossa on eroja. Lisäksi jotkut näistä toimenpiteistä, erityisesti kertakäyttöisten muovituotteiden markkinointirajoitukset, voivat muodostaa kaupan esteitä ja vääristää kilpailua unionissa.
__________________
__________________
40 Direktiivi 2008/98/EY, direktiivi 2000/59/EY, direktiivi 2000/60/EY, direktiivi 2008/56/EY ja neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009 annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, unionin valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1).
40 Direktiivi 2008/98/EY, direktiivi 2000/59/EY, direktiivi 2000/60/EY, direktiivi 2008/56/EY ja neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009 annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, unionin valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1).
41 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, pakkauksista ja pakkausjätteistä (EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10).
41 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, pakkauksista ja pakkausjätteistä (EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10).
42 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa” (COM(2018)0028).
42 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa” (COM(2018)0028).
Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
(6 a)  Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen pakkausalalla on keskeinen tekijä entistä kestävämmän arvoketjun tukemisessa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on vahvistettava asianmukaisia rahoitusmekanismeja EU:n tutkimuksen ja kehityksen ohjelmavälineiden, kuten EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020”, yhteydessä valmistautuen tulevaan muovien strategiseen tutkimus- ja innovointiohjelmaan.
Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Jotta toimet voitaisiin keskittää sinne, missä niitä eniten tarvitaan, tämän direktiivin olisi katettava ainoastaan yleisimmin löydetyt kertakäyttöiset muovituotteet, joiden osuuden arvioidaan olevan noin 86 prosenttia unionin rannoilla tehdyissä laskennoissa löydetyistä kertakäyttöisistä muovituotteista.
(7)  Jotta toimet voitaisiin keskittää sinne, missä niitä eniten tarvitaan, tämän direktiivin olisi katettava ainoastaan yleisimmin löydetyt kertakäyttöiset muovituotteet ja kalastusvälineet. Tämän asetuksen mukaisten toimien kattamien kertakäyttöisten muovituotteiden osuudeksi arvioidaan noin 86 prosenttia unionin rannoilla tehdyissä laskennoissa löydetyistä kertakäyttöisistä muovituotteista.
Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7 a)  Tämä direktiivi ei vaikuta direktiivin 94/62/EY säännöksiin, jotka koskevat kertakäyttöisiä muovituotteita, jotka katsotaan direktiivin 94/62/EY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuiksi pakkauksiksi.
Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)
(7 b)  Komission arviointikertomuksessa olisi ilmoitettava, voidaanko soveltamisalaa laajentaa kaikkiin kertakäyttötuotteisiin.
Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)
(7 c)   Suurten muoviesineiden aiheuttamalla maa-alueiden saastumisella ja maaperän pilaantumisella ja niistä peräisin olevilla palasilla tai mikromuoveilla voi olla huomattavaa paikallista tai alueellista merkitystä. Paikallisella tasolla tämä saattaa olla merkittävää, mikä johtuu muovien intensiivisestä käytöstä maataloudessa. Muovijätteen aiheuttamien ympäristövaikutusten sekä ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvien vaikutusten vähentämiseksi olisi tutkittava perusteellisesti maatalousmaalta peräisin olevan muovin aiheuttamaa saastumista.
Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
(8 a)  Muovituotteiden valmistuksessa olisi otettava huomioon niiden koko elinkaari. Muovituotteiden ekologisessa suunnittelussa olisi aina otettava huomioon tuotantovaihe, kierrätettävyys ja mahdollisesti myös tuotteen uudelleenkäytettävyys. Tuottajia olisi myös soveltuvilta osin kannustettava valmistamaan tuotteensa yhdestä polymeeristä tai yhteensopivista polymeereistä, jotta yksinkertaistetaan ja lisätään erityisesti muovipakkausten kierrätettävyyttä.
Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
(9 a)   Tuotteiden ja materiaalien arvon säilyminen mahdollisimman pitkään ja jätteiden syntymisen vähentäminen voisivat tehdä EU:n taloudesta kilpailukykyisemmän ja kestävämmän, ja samalla myös arvokkaisiin luonnonvaroihin ja ympäristöön kohdistuva paine vähenisi.
Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Kertakäyttöisiin muovituotteisiin olisi puututtava yhdellä tai usealla toimenpiteellä riippuen useista tekijöistä, kuten käytettävissä olevat sopivat ja kestävämmät vaihtoehdot, mahdollisuus muuttaa kulutusmalleja sekä se, miten laajasti voimassa oleva unionin lainsäädäntö kattaa ne.
(10)  Kertakäyttöisiin muovituotteisiin olisi puututtava yhdellä tai usealla toimenpiteellä riippuen useista tekijöistä, kuten käytettävissä olevat sopivat ja kestävämmät vaihtoehdot elinkaariperiaatteet huomioon ottaen, mahdollisuus muuttaa kulutusmalleja sekä se, miten laajasti voimassa oleva unionin lainsäädäntö kattaa ne.
Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Tietyille kertakäyttöisille muovituotteille ei vielä ole helposti saatavilla sopivia ja kestävämpiä vaihtoehtoja, ja näistä kertakäyttöisistä muovituotteita useimpien kulutuksen odotetaan lisääntyvän. Jotta voidaan kääntää tämä suuntaus ja edistää pyrkimyksiä kestävämpiin ratkaisuihin, jäsenvaltiot olisi velvoitettava toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, joilla saadaan aikaan huomattava vähennys kyseisten tuotteiden kulutuksessa ilman, että vaarannetaan unionin elintarvikelainsäädännön mukainen elintarvikehygienia tai elintarviketurvallisuus, hyvät hygieniakäytännöt, hyvät tuotantotavat, kuluttajille suunnattu tiedottaminen ja jäljitettävyysvaatimukset44.
(11)  Tietyille kertakäyttöisille muovituotteille ei vielä ole helposti saatavilla sopivia ja kestävämpiä vaihtoehtoja, ja näistä kertakäyttöisistä muovituotteista useimpien kulutuksen odotetaan lisääntyvän. Jotta voidaan kääntää tämä suuntaus ja edistää pyrkimyksiä turvallisiin ja kestäviin ratkaisuihin, jäsenvaltiot olisi velvoitettava toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, joilla saadaan aikaan kunnianhimoinen ja kestävä vähennys kyseisten tuotteiden kulutuksessa, kuten muovipussien tapauksessa on tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/62/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä (EU) 2015/72043 a, mukaisesti, ja ilman, että vaarannetaan unionin elintarvikelainsäädännön mukainen elintarvikehygienia tai elintarviketurvallisuus, hyvät hygieniakäytännöt, hyvät tuotantotavat, kuluttajille suunnattu tiedottaminen ja jäljitettävyysvaatimukset44. Näitä toimenpiteitä olisi sovellettava elintarvikepakkauksiin, jotka täyttävät kaikki seuraavat kriteerit: kyseinen elintarvike on tarkoitettu välittömään kulutukseen, se on tarkoitettu kulutukseen ilman lisävalmistamista ja se on tarkoitettu kulutukseen astiasta. Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä mahdollisimman pitkälti toteuttamaan näitä toimenpiteitä, joiden olisi oltava oikeassa suhteessa eri tuotteiden ja käyttötarkoitusten aiheuttaman roskaantumisen riskin vakavuuteen. Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä kansallisia tavoitteita kunnianhimoisten ja kestävien vähennysten saavuttamiseksi toteutettujen toimenpiteiden tehokkuuden mittaamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi edistettävä sellaisten tuotteiden käyttöä, joita voidaan käyttää useaan kertaan ja jotka jätteeksi muututtuaan soveltuvat valmisteltavaksi uudelleenkäyttöön ja kierrätettäväksi, vaarantamatta tavaroiden vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla. Toimenpiteissä olisi otettava huomioon tuotteiden vaikutus koko niiden elinkaaren ajan, myös silloin kun ne löydetään meriympäristöstä, sekä jätehierarkia.
___________________
___________________
43 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/720, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, direktiivin 94/62/EY muuttamisesta kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentämisen osalta (EUVL L 115, 6.5.2015, s. 11).
44 Asetus (EY) N:o 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1), asetus (EY) N:o 1935/2004 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista (EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4) sekä muu asiaankuuluva elintarvikkeiden turvallisuuteen, hygieniaan ja merkintöihin liittyvä lainsäädäntö.
44 Asetus (EY) N:o 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1), asetus (EY) N:o 1935/2004 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista (EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4) sekä muu asiaankuuluva elintarvikkeiden turvallisuuteen, hygieniaan ja merkintöihin liittyvä lainsäädäntö.
Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
(11 a)  Tupakkatuotteiden suodattimet ovat toiseksi eniten roskaavia kertakäyttöisiä muovituotteita. Vaikka kasviperäisten tupakkatuotteiden selluloosasuodattimien markkinaosuus näyttää kasvavan, ei ole selvää, ovatko saatavilla olevat vaihtoehdot hyväksyttävissä. Ei voida jättää huomiotta myöskään suodattimellisten tupakkatuotteiden valtavaa vaikutusta ympäristöön, koska suodattimet voivat murtua pienempiin muoviosiin. Käytetyt tupakkasuodattimet sisältävät myös monia ympäristölle haitallisia kemikaaleja, joista ainakin 50:n tiedetään olevan ihmiselle syöpää aiheuttavia aineita, sekä raskasmetalleja, jotka voivat liueta suodattimesta ja vahingoittaa ympäröivää maata, ilmaa ja meriympäristöä. Kulutuksen jälkeisen jätteen aiheuttamien ympäristövaikutusten torjumiseksi tarvitaan suodattimellisia tupakkatuotteita koskevia monenlaisia toimenpiteitä, jotka vaihtelevat kertakäyttöisten muovia sisältävien suodattimien vähentämisestä laajennettuun tuottajavastuuseen, jotta voidaan varmistaa vastuullinen loppusijoittaminen ja kattaa roskaantumisen puhdistamisesta aiheutuvat kustannukset. Jotta voidaan ottaa huomioon veronmaksajille tällä hetkellä aiheutuvat merkittävät keräys- ja lajittelukustannukset, laajennettua tuottajan vastuuta koskevien järjestelmien olisi katettava roskaantumisen puhdistamisesta aiheutuvat kustannukset ja kustannukset, jotka aiheutuvat asianmukaisista jätteenkeräysjärjestelmistä. Osana näitä toimenpiteitä jäsenvaltiot voisivat myös luoda kannustimia savuketumppien kierrättämiselle, jotta niistä voidaan puhdistaa selluloosa-asetaatti, joka muodostaa 60 prosenttia savukesuodattimien koostumuksesta, ja muuttaa se sitten uusiksi muovituotteiksi.
Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Muita kertakäyttöisiä muovituotteita varten on helposti saatavilla sopivia ja kestävämpiä vaihtoehtoja, jotka ovat myös kohtuuhintaisia. Jotta voidaan rajoittaa näiden tuotteiden haitallisia vaikutuksia ympäristöön, jäsenvaltiot olisi velvoitettava kieltämään niiden saattaminen markkinoille unionissa. Näin edistettäisiin helposti saatavilla olevien ja kestävämpien vaihtoehtojen käyttöä sekä innovatiivisia ratkaisuja kohti kestävämpiä liiketoimintamalleja, uudelleenkäytön vaihtoehtoja ja materiaalien korvaamista.
(12)  Muita kertakäyttöisiä muovituotteita varten on helposti saatavilla sopivia ja kestävämpiä vaihtoehtoja, jotka ovat myös kohtuuhintaisia. Jotta voidaan rajoittaa näiden tuotteiden haitallisia vaikutuksia ympäristöön, jäsenvaltiot olisi velvoitettava kieltämään niiden saattaminen markkinoille unionissa. Näin edistettäisiin sellaisten helposti saatavilla olevien ja kestävämpien vaihtoehtojen, jotka ovat voimassa olevan normien ja unionin lainsäädännön mukaisia, käyttöä sekä innovatiivisia ratkaisuja kohti kestävämpiä liiketoimintamalleja, uudelleenkäytön vaihtoehtoja ja materiaalien korvaamista jätehierarkian mukaisesti siten kuin se on määritelty direktiivin 2008/98/EY 4 artiklassa. Tämän direktiivin mukaisten kaupan pitämistä koskevien rajoitusten olisi katettava myös oxo-hajoavasta muovista valmistetut tuotteet, koska tällainen muovi ei ole aidosti biohajoavaa ja näin ollen lisää osaltaan mikromuovin aiheuttamaa ympäristön pilaantumista, ei ole kompostoitavaa, vaikuttaa kielteisesti perinteisen muovin kierrätykseen eikä tuota todistettua ympäristöhyötyä. Myös paisutetusta polystyreenistä valmistettujen kertakäyttöisten elintarvike- ja juomapakkausten käyttöä olisi rajoitettava, koska polystyreeniroskat ovat erittäin yleisiä meriympäristössä ja saatavilla on vaihtoehtoja.
Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
(12 a)  On aiheellista lykätä jonkin verran muovilautasten ja muovisten ruokailuvälineiden markkinoille saattamista koskevan kiellon täytäntöönpanoa unionin markkinoilla, vaikka soveltuvia ja kestävämpiä vaihtoehtoja on jo saatavilla, jos tällainen pidennys on perusteltua siksi, että sillä pyritään välttämään tiettyjen yhteiskunnallisten palvelujen, kuten kouluruokailun ja terveydenhuoltopalvelujen, jatkuvuuteen kohdistuvat uhkat.
Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)
(12 c)  Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet, joilla edistetään muiden kuin muovisten vaihtoehtojen käyttöä, eivät saisi missään olosuhteissa lisätä ympäristöön ja ilmastoon kohdistuvia haitallisia vaikutuksia, kuten hiilidioksidipäästöjä tai arvokkaiden resurssien hyödyntämistä. Vaikka monet muista kuin muovisista vaihtoehdoista on valmistettu luonnonvaroista ja niiden odotetaan olevan peräisin biotaloudesta, on erityisen tärkeää varmistaa kyseisten materiaalien kestävyys. Jätehierarkian mukaisesti tässä direktiivissä säädetyissä toimenpiteissä ja niiden täytäntöönpanossa olisi aina suosittava ennaltaehkäisyä tai siirtymistä uudelleenkäytettäviin tuotteisiin muiden kertakäyttöisten vaihtoehtojen sijasta, vaikka nämä olisi valmistettu muusta kuin muovista.
Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Juomapakkausten korkit ja kannet, jotka on merkittäviltä osin valmistettu muovista, ovat unionin rannoilta useimmin löytyviä kertakäyttöisiä muovituotteita. Tämän vuoksi juomapakkausten, jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita, käyttö olisi sallittava ainoastaan, jos ne täyttävät tietyt tuotesuunnitteluvaatimukset, joiden avulla merkittävästi vähennetään juomapakkausten korkkien ja kansien joutumista ympäristöön. Niiden juomapakkausten osalta, jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita ja pakkauksia, tämä vaatimus on lisäys direktiivin 94/62/EY liitteessä II esitettyihin perusvaatimuksiin, jotka koskevat pakkausten koostumusta sekä sopivuutta uudelleen käytettäviksi ja hyödynnettäviksi (mukaan lukien kierrätys). Tuotteen suunnittelua koskevan vaatimuksen noudattamisen helpottamiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi on tarpeen laatia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/201245 mukainen yhdenmukaistettu standardi, ja kyseisen standardin noudattamisen olisi luotava olettamus kyseisten vaatimusten noudattamisesta. Olisi jätettävä riittävästi aikaa, jotta voidaan laatia yhdenmukaistettu standardi ja jotta tuottajat voivat mukauttaa tuotantoketjuaan niin, että tuotesuunnittelua koskeva vaatimus voidaan panna täytäntöön.
(13)  Juomapakkausten korkit ja kannet, jotka on valmistettu muovista, ovat unionin rannoilta useimmin löytyviä kertakäyttöisiä muovituotteita. Tämän vuoksi juomapakkausten, jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita, käyttö olisi sallittava ainoastaan, jos ne täyttävät tietyt tuotesuunnitteluvaatimukset, joiden avulla merkittävästi vähennetään juomapakkausten korkkien ja kansien joutumista ympäristöön ja lisätään niiden kierrätettävää määrää. Niiden juomapakkausten osalta, jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita ja pakkauksia, tämä vaatimus on lisäys direktiivin 94/62/EY liitteessä II esitettyihin perusvaatimuksiin, jotka koskevat pakkausten koostumusta sekä sopivuutta uudelleen käytettäviksi ja hyödynnettäviksi (mukaan lukien kierrätys). Tuotteen suunnittelua koskevan vaatimuksen noudattamisen helpottamiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi on tarpeen laatia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/201245 mukainen yhdenmukaistettu standardi, ja kyseisen standardin noudattamisen olisi luotava olettamus kyseisten vaatimusten noudattamisesta. Olisi jätettävä riittävästi aikaa, jotta voidaan laatia yhdenmukaistettu standardi ja jotta tuottajat voivat mukauttaa tuotantoketjuaan niin, että tuotesuunnittelua koskeva vaatimus voidaan panna täytäntöön. Muovien kiertokäytön varmistamiseksi on tarpeen turvata kierrätettyjen materiaalien vastaanotto markkinoilla. Siksi on aiheellista ottaa käyttöön vaatimus kierrätettyjen muovien pakollisesta vähimmäissisällöstä tietyissä tuotteissa.
___________________
___________________
45 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12).
45 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12).
Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
(13 a)  Komission olisi direktiivin 94/62/EY 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti tehtävän tarkastelun yhteydessä otettava huomioon erilaisten pakkausmateriaalien, myös komposiittimateriaalien, asiaan liittyvät ominaisuudet elinkaariarviointien perusteella ja käsiteltävä erityisesti ennaltaehkäisyä ja kiertotalouteen liittyvää suunnittelua.
Tarkistus 26
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)
(13 b)  Vaarallisten kemikaalien käyttö terveyssiteissä, tamponeissa ja tamponien asettimissa olisi estettävä naisten terveyden suojelemiseksi. Samalla on tärkeää huolehtia monikäyttöisten ja taloudellisesti kestävämpien ratkaisujen saatavuudesta, jotta taataan, että naiset voivat osallistua kaikilta osin elämään yhteiskunnassa.
Tarkistus 27
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Tietyt kertakäyttöiset muovituotteet päätyvät ympäristöön viemäreiden kautta epäasianmukaisen hävittämisen tuloksena tai pääsevät muuten ympäristöön epäasiallisella tavalla. Tämän vuoksi kertakäyttöisiin muovituotteisiin, joita hävitetään usein viemärien kautta tai muuten epäasianmukaisesti, olisi sovellettava merkintävaatimuksia. Merkinnöissä olisi annettava kuluttajille tiedot asianmukaisista jätehuoltovaihtoehdoista, vältettävistä jätehuoltovaihtoehdoista ja/tai epäasianmukaisesta hävittämisestä johtuvan roskaantumisen negatiivisista ympäristövaikutuksista. Komissiolle olisi siirrettävä valta vahvistaa yhdenmukaistettu muoto merkintöjä varten ja niin tehdessään komission olisi tarvittaessa testattava kuluttajien edustavien ryhmien kanssa sitä, miten kuluttajat ymmärtävät ehdotetun merkinnän, jotta varmistetaan, että se on toimiva ja ymmärrettävä.
(14)  Tietyt kertakäyttöiset muovituotteet päätyvät ympäristöön viemäreiden kautta epäasianmukaisen hävittämisen tuloksena tai pääsevät muuten ympäristöön epäasiallisella tavalla. Hävittäminen viemärin kautta voi lisäksi aiheuttaa huomattavaa taloudellista vahinkoa viemäriverkoissa tukkimalla pumppuja ja viemäriputkia. Näissä tuotteissa käytettyjen materiaalien ominaisuuksista ja asianmukaisista jätehuoltovaihtoehdoista tiedetään usein huomattavan vähän. Tämän vuoksi kertakäyttöisiin muovituotteisiin, joita hävitetään usein viemärien kautta tai muuten epäasianmukaisesti, olisi sovellettava merkintävaatimuksia ja niiden osalta olisi toteutettava valistustoimenpiteitä. Merkinnöissä olisi annettava kuluttajille tiedot asianmukaisista jätehuoltovaihtoehdoista, vältettävistä jätehuoltovaihtoehdoista ja/tai epäasianmukaisesta hävittämisestä johtuvan roskaantumisen negatiivisista ympäristövaikutuksista sekä muovin esiintymisestä tuotteessa ja tuotteen kierrätettävyydestä. Komissiolle olisi siirrettävä valta vahvistaa yhdenmukaistettu muoto merkintöjä varten ja niin tehdessään komission olisi tarvittaessa testattava kuluttajia edustavien ryhmien kanssa sitä, miten kuluttajat ymmärtävät ehdotetun merkinnän, jotta varmistetaan, että se on toimiva ja ymmärrettävä ja että se ei ole harhaanjohtava. Komission olisi lisäksi tarkasteltava olemassa olevia vapaaehtoisia sopimuksia.
Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale
(15)  Tapauksissa, joissa kertakäyttöisille muovituotteille ei ole helposti saatavilla olevia ja kestävämpiä vaihtoehtoja, jäsenvaltioiden olisi aiheuttamisperiaatteen mukaisesti otettava käyttöön laajennettua tuottajan vastuuta koskevia järjestelmiä, jotta katetaan jätehuollon ja roskien puhdistamisen kustannukset sekä tällaisen roskaantumisen ehkäisemiseen ja vähentämiseen tähtäävistä valistustoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset.
(15)  Tapauksissa, joissa kertakäyttöisille muovituotteille ei ole helposti saatavilla olevia ja kestävämpiä vaihtoehtoja, jäsenvaltioiden olisi aiheuttamisperiaatteen mukaisesti otettava käyttöön laajennettua tuottajan vastuuta koskevia järjestelmiä, jotta katetaan jätehuollon ja roskien puhdistamisen välttämättömät kustannukset sekä tällaisen roskaantumisen ehkäisemiseen ja vähentämiseen tähtäävistä valistustoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset, ja puututtava kuluttajien virheelliseen käyttäytymiseen. Nämä kustannukset eivät saisi ylittää kustannuksia, jotka ovat välttämättömiä kyseisten palvelujen tarjoamiseksi kustannustehokkaasti, ja ne olisi vahvistettava asianomaisten toimijoiden kesken avoimella tavalla. Roskien puhdistamisesta aiheutuvien kustannusten olisi oltava oikeasuhteisia, ja niiden olisi perustuttava direktiivin 2008/98/EY 8 a artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistettuihin selkeisiin tavoitteisiin. Näissä tavoitteissa olisi määriteltävä laajennettua tuottajan vastuuta koskevan järjestelmän piiriin kuuluvien puhdistustoimien laajuus ja soveltamisala unionin lainsäädännössä säädettyjen jätteiden syntymisen ehkäisemistä ja merten roskaantumista koskevien asianomaisten velvoitteiden mukaisesti. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi roskaantumisen ehkäiseminen ja roskien keruu kaduilla, toreilla ja muilla julkisilla alueilla ja julkisissa tilaisuuksissa, mutta niihin ei saa sisältyä toimia, joista viranomaiset eivät ole vastuussa, mukaan lukien meren ja valtameren puhdistus.
Tarkistus 29
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)
(15 a)   Taloudelliset kannustimet voivat vaikuttaa kuluttajien valintoihin, rohkaista tai ehkäistä tiettyjä kuluttajien tapoja, ja niitä voidaan näin ollen käyttää tehokkaana välineenä tiettyjen muovien ympäristövaikutusten vähentämiseksi tuotantoketjun alkupäässä.
Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Muovia sisältävistä hylätyistä, kadonneista tai muuten poisheitetyistä kalastusvälineistä peräisin olevan muovin suuri osuus merten roskaantumisesta osoittaa, että nykyiset oikeudelliset vaatimukset46 eivät tarjoa riittävästi kannustimia tällaisten kalastusvälineiden palauttamiseen rannalle keräämistä ja käsittelyä varten. Välillisten maksujen järjestelmä, josta on tarkoitus säätää aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevia vastaanottolaitteita koskevassa unionin lainsäädännössä, poistaa aluksilta kannustimen päästää jätteet mereen ja oikeuttaa jätteen toimitukseen. Tätä järjestelmää olisi kuitenkin täydennettävä kalastajille suunnatuilla taloudellisilla lisäkannustimilla tuoda kalastusvälineet rannalle välillisen jätemaksun mahdollisen korotuksen välttämiseksi. Koska kalastusvälineiden muoviosiin liittyy runsaasti kierrätysmahdollisuuksia, jäsenvaltioiden olisi aiheuttamisperiaatteen mukaisesti otettava käyttöön laajennettu tuottajan vastuu muovia sisältäviä kalastusvälineitä varten, jotta voidaan helpottaa kalastusvälinejätteen erilliskeräystä ja rahoittaa tällaisten kalastusvälineiden ympäristöä suojelevaa jätehuoltoa, erityisesti kierrätystä.
(16)  Muovia sisältävistä hylätyistä, kadonneista tai muuten poisheitetyistä kalastusvälineistä peräisin olevan muovin suuri osuus merten roskaantumisesta osoittaa, että nykyiset oikeudelliset vaatimukset46 eivät tarjoa riittävästi kannustimia tällaisten kalastusvälineiden palauttamiseen rannalle keräämistä ja käsittelyä varten. Asetuksessa (EY) N:o 1224/2009 säädetään, että jos kadonnutta pyydystä ei voida ottaa talteen, aluksen päällikön on ilmoitettava asiasta lippujäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle. Yhdenmukaisen seurannan varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi kerättävä ja kirjattava tiedot kadonneista kalastusvälineistä ja ilmoitettava tiedot vuosittain komissiolle. Välillisten maksujen järjestelmä, josta on tarkoitus säätää aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevia vastaanottolaitteita koskevassa unionin lainsäädännössä, poistaa aluksilta kannustimen päästää jätteet mereen ja oikeuttaa jätteen toimitukseen. Tätä järjestelmää olisi kuitenkin täydennettävä kalastajille suunnatuilla taloudellisilla lisäkannustimilla tuoda kalastusvälineet rannalle välillisen jätemaksun mahdollisen korotuksen välttämiseksi. Koska kalastusvälineiden muoviosiin liittyy runsaasti kierrätysmahdollisuuksia, jäsenvaltioiden olisi aiheuttamisperiaatteen mukaisesti otettava käyttöön laajennettu tuottajan vastuu muovia sisältäviä kalastusvälineitä varten, jotta voidaan helpottaa kalastusvälinejätteen erilliskeräystä ja rahoittaa tällaisten kalastusvälineiden ympäristöä suojelevaa jätehuoltoa, erityisesti kierrätystä. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavia toimenpiteitä, joilla voidaan varmistaa, että tukia joita tuottajat maksavat muovia sisältävien kalastusvälineiden tuottajavastuuta koskevien velvollisuuksiensa täyttämiseksi, muutetaan siten, että niissä otetaan erityisesti huomioon kyseisten kalastusvälineiden kestävyys, korjattavuus, uudelleenkäytettävyys ja kierrätettävyys.
___________________
___________________
46 Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, direktiivi 2000/59/EY ja direktiivi 2008/98/EY.
46 Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, direktiivi 2000/59/EY ja direktiivi 2008/98/EY.
Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)
(16 a)  Muovia sisältäviä kalastusvälineitä koskevan laajennetun tuottajavastuun puitteissa jäsenvaltioiden olisi seurattava, arvioitava, kerättävä ja kierrätettävä kalastusvälineitä, jotta tässä direktiivissä säädetyt muovia sisältävien kalastusvälineiden määrälliset keräys- ja kierrätystavoitteet saavutetaan.
Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)
(17 a)   YMP:n strategisissa suunnitelmissa olisi käsiteltävä maatalousmuoveja koskevaa ongelmaa, ja komission olisi tarvittaessa otettava vuoteen 2023 mennessä käyttöön muovijätteeseen sovellettava maan hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskeva vaatimus uutena osana vahvempaa ehdollisuutta väliarvioinnissa. Viljelijöihin sovellettaisiin täydentäviä ehtoja koskevaa uutta vaatimusta, jonka mukaan heidän on käytettävä valtuutettua jätehuoltoyritystä muovin keräämiseen ja kierrätykseen ja osoitettava, että muovijäte on käsitelty asianmukaisesti.
Tarkistus 33
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale
(18)  Jotta ehkäistään roskaamista ja muita epäasianmukaisia hävittämismuotoja, joiden seurauksena mereen joutuu muoviroskia, kuluttajille on annettava riittävästi tietoa asianmukaisimmista käytettävissä olevista jätteen hävittämisen vaihtoehdoista ja/tai vältettävistä jätteen hävittämisen vaihtoehdoista, parhaista käytännöistä jätteen hävittämisen kannalta, huonojen hävittämiskäytäntöjen ympäristövaikutuksista sekä tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden ja kalastusvälineiden muovisisällöstä. Näin ollen jäsenvaltioilta olisi edellytettävä, että ne toteuttavat valistustoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kyseiset tiedot annetaan kuluttajille. Tietojen ei tulisi sisältää myynninedistämiseen liittyvää tietoa, joka kannustaa käyttämään kertakäyttöisiä muovituotteita. Jäsenvaltioiden olisi voitava valita sopivimmat toimenpiteet tuotteen luonteen tai sen käytön kannalta. Kertakäyttöisten muovituotteiden ja muovia sisältävien kalastusvälineiden tuottajien olisi katettava valistustoimenpiteiden kustannukset osana laajennettua tuottajavastuuta.
(18)  Jotta ehkäistään roskaamista ja muita epäasianmukaisia hävittämismuotoja, joiden seurauksena mereen joutuu muoviroskia, kuluttajille on annettava riittävästi tietoa asianmukaisimmista käytettävissä olevista jätteen hävittämisen vaihtoehdoista ja/tai vältettävistä jätteen hävittämisen vaihtoehdoista, parhaista käytännöistä jätteen hävittämisen kannalta, huonojen hävittämiskäytäntöjen ympäristövaikutuksista sekä tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden ja kalastusvälineiden muovisisällöstä, niin että heitä kannustetaan käyttäytymään vastuullisesti ja hävittämään jätteet oikein . Näin ollen jäsenvaltioilta olisi edellytettävä, että ne toteuttavat valistustoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kyseiset tiedot annetaan kuluttajille. Tiedoissa olisi mainittava epäasianmukaisen jätteiden hävittämisen vaikutus viemäriverkkoon. Tietojen ei tulisi sisältää myynninedistämiseen liittyvää tietoa, joka kannustaa käyttämään kertakäyttöisiä muovituotteita. Jäsenvaltioiden olisi voitava valita sopivimmat toimenpiteet tuotteen luonteen tai sen käytön kannalta. Roskaantumisen torjunta kuuluu yhteisesti toimivaltaisille viranomaisille, tuottajille ja kuluttajille. Kertakäyttöisten muovituotteiden ja muovia sisältävien kalastusvälineiden tuottajien olisi katettava valistustoimenpiteiden kustannukset osana laajennettua tuottajavastuuta. Tuottajia olisi kannustettava käyttämään markkinointikapasiteettiaan tuotteiden kestävän ja kiertotaloutta edistävän kulutuksen ja käytön tunnetuksi tekemiseksi ja edistämiseksi.
Tarkistus 34
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)
(18 a)   Komission olisi unionin lainsäädännön mukaisesti avustettava jäsenvaltioita laatimaan strategioita ja suunnitelmia kalastusvälineiden mereen joutumisen vähentämiseksi, muun muassa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) tukien avulla. Näihin toimiin voivat kuulua kyseisen jätteen vaikutusta meriekosysteemeihin koskevat valistuskampanjat ja -ohjelmat, biohajoavien/kompostoitavien kalastusvälineiden toteutettavuutta koskeva tutkimus, kalastajille tarkoitetut koulutushankkeet ja erityiset julkiset ohjelmat muovin ja muiden esineiden poistamiseksi meriympäristöstä.
Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale
(20)  Juomapullot, jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita, ovat yleisimpiä unionin rannoilta löytyviä meriroskia. Tämä johtuu huonosti toimivista erilliskeräysjärjestelmistä ja siitä, että kuluttajat osallistuvat huonosti näihin järjestelmiin. On tarpeen edistää toimivampia erilliskeräysjärjestelmiä, ja sen vuoksi olisi asetettava erillinen keräyksen vähimmäistavoite juomapulloille, jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita. Jäsenvaltioiden olisi voitava saavuttaa kyseinen vähimmäistavoite asettamalla erilliskeräyksen tavoitteet juomapulloille, jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita, laajennettua tuottajavastuuta koskevien järjestelmien puitteissa tai luomalla pantilliset palautusjärjestelmät taikka muilla toimenpiteillä, jotka ne katsovat sopiviksi. Tällä on suora positiivinen vaikutus keräysasteeseen, kerätyn materiaalin laatuun ja uusiomateriaalien laatuun, mikä tarjoaa mahdollisuuksia kierrätysyrityksille ja uusiomateriaalien markkinoille.
(20)  Juomapullot, joissa on korkki tai kansi ja jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita, ovat yleisimpiä unionin rannoilta löytyviä meriroskia. Tämä johtuu huonosti toimivista erilliskeräysjärjestelmistä ja siitä, että kuluttajat osallistuvat huonosti näihin järjestelmiin. On tarpeen edistää toimivampia erilliskeräysjärjestelmiä ja lisätä tuotantoa kierrätetyistä materiaaleista, ja sen vuoksi olisi asetettava erillinen keräyksen vähimmäistavoite juomapulloille, jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita. Jäsenvaltioiden olisi voitava saavuttaa kyseinen vähimmäistavoite asettamalla erilliskeräyksen tavoitteet juomapulloille, jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita, laajennettua tuottajavastuuta koskevien järjestelmien puitteissa tai luomalla pantilliset palautusjärjestelmät taikka muilla toimenpiteillä, jotka ne katsovat sopiviksi. Tämän vähimmäiskeräystavoitteen lisäksi olisi asetettava muovipullojen sisältämän kierrätysmateriaalin määrää koskeva vaatimus sen varmistamiseksi, että kerätyt suuremmat muovimäärät käytetään uudelleen ja kierrätetään ja palautetaan tällä tavalla kiertotalouteen. Näillä toimenpiteillä olisi siis suora positiivinen vaikutus keräys- ja kierrätysasteeseen, kerätyn materiaalin laatuun ja uusiomateriaalien laatuun, mikä tarjoaa uusia mahdollisuuksia kierrätysyrityksille ja uusiomateriaalien markkinoille. Kun toteutetaan toimenpiteitä erillisten vähimmäiskeräystavoitteiden saavuttamiseksi, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että säilytetään nykyisten laajennettua tuottajavastuuta koskevien järjestelmien moitteeton toiminta. Komission olisi laadittava pantillisten palautusjärjestelmien toimintaa koskevia suuntaviivoja niille jäsenvaltioille, jotka haluavat ottaa käyttöön sellaisia järjestelmiä.
Tarkistus 36
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)
(20 a)  Direktiivissä 2008/98/EY määritellään ’erilliskeräys’ keräykseksi, jossa erityyppiset ja ominaisuuksiltaan erilaiset jätevirrat pidetään erillään erityiskäsittelyn helpottamiseksi. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2018/851 jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY muuttamisesta1 a todetaan, että erilliskeräys voidaan toteuttaa jätteen keräyksenä suoraan kotitalouksista, jätteen tuonti- ja vastaanottojärjestelminä tai muina keräysjärjestelyinä. Direktiivin 2008/98/EY 10 artiklan 3 kohdan a alakohdan nojalla sallitaan poikkeus, jonka mukaan tiettyjen jätetyyppien kerääminen olisi voitava toteuttaa yhdessä, edellyttäen ettei tämä haittaa jätehierarkian mukaista korkealaatuista jätteen kierrättämistä tai muuta hyödyntämistä ja että näiden toimintojen lopputulos on verrattavissa erilliskeräyksellä saavutettavaan laatuun. Poikkeuksen olisi oltava käytettävissä myös tämän direktiivin täytäntöönpanossa.
_____________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/851, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY muuttamisesta (EUVL L 150, 14.6.2018, s. 109).
Tarkistus 37
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale
(22)  Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välisen toimielinten sopimuksen48 22 kohdan nojalla komission olisi tehtävä tästä direktiivistä arviointi. Arvioinnin olisi perustettava tämän direktiivin täytäntöönpanosta saatuun kokemukseen ja sen aikana kerättyihin tietoihin sekä direktiivin 2008/56/EY ja direktiivin 2008/98/EY nojalla kerättyihin tietoihin. Arvioinnin tulisi muodostaa perusta pohdinnalle, joka koskee mahdollisia lisätoimenpiteitä sekä sitä, onko unionissa tehtävän merten roskaantumisen seurannan kannalta tarpeen tarkistaa liitettä, jossa luetellaan kertakäyttöiset muovituotteet. Arvioinnissa olisi käsiteltävä myös sitä, mahdollistaako täytäntöönpanon aikana tapahtunut tieteen ja tekniikan kehitys, mukaan lukien biohajoavien materiaalien kehitys ja kriteerien tai normien laatiminen muovien biohajoavuudesta meriympäristössä, kuten muovia koskevassa EU:n strategiassa esitetään, normin asettamisen tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden biohajoavuudelle meriympäristössä. Kyseinen normi sisältäisi standardin, jonka mukaan testattaisiin, hajoaisivatko muovit meriympäristössä tapahtuvan fyysisen ja biologisen hajoamisen tuloksena kokonaan hiilidioksidiksi (CO2), biomassaksi ja vedeksi ajassa, joka on tarpeeksi lyhyt, jotta muovit eivät ole haitallisia meren eliöille eivätkä johda muovin kerääntymiseen ympäristöön. Mikäli näin on, kertakäyttöiset muovituotteet, jotka täyttävät kyseisen normin, voitaisiin vapauttaa kiellosta saattaa näitä tuotteita markkinoille. Vaikka muovia koskevassa EU:n strategiassa käsiteltiin jo tämän alan toimia, siinä tunnustetaan myös haasteet, jotka liittyvät sääntelypuitteiden määrittämiseen biohajoaville muoveille ja jotka johtuvat eri merien erilaisista olosuhteista.
(22)  Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välisen toimielinten sopimuksen48 22 kohdan nojalla komission olisi tehtävä tästä direktiivistä arviointi. Arvioinnin olisi perustettava tämän direktiivin täytäntöönpanosta saatuun kokemukseen ja sen aikana kerättyihin tietoihin sekä direktiivin 2008/56/EY ja direktiivin 2008/98/EY nojalla kerättyihin tietoihin. Arvioinnin tulisi muodostaa perusta pohdinnalle, joka koskee mahdollisia lisätoimenpiteitä, kuten unionin laajuisten vähennystavoitteiden asettamista vuodelle 2030 ja sen jälkeen, sekä sitä, onko unionissa tehtävän merten roskaantumisen seurannan kannalta tarpeen tarkistaa liitettä, jossa luetellaan kertakäyttöiset muovituotteet.
___________________
___________________
48.  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
48.  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
Tarkistus 38
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale
(23)  Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä tämän direktiivin säännösten rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja varmistettava niiden täytäntöönpano. Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
(23)  Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä tämän direktiivin säännösten rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja varmistettava niiden täytäntöönpano. Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Kuluttajille olisi myös tarjottava kannustimia tai soveltuvissa tapauksissa heille olisi aiheuduttava seuraamuksia vääristä toimintatavoista.
Tarkistus 39
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale
(25)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän direktiivin tavoitteita, joita ovat tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden ja muovia sisältävien kalastusvälineiden ympäristöön kohdistuvan vaikutuksen ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen, kiertotalouteen siirtymisen edistäminen, mukaan lukien innovatiivisten liiketoimintamallien, tuotteiden ja materiaalien tukeminen ja siten sisämarkkinoiden tehokkaan toiminnan edistäminen, vaan ne voidaan toimien laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,
(25)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän direktiivin tavoitteita, joita ovat tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden ja muovia sisältävien kalastus- ja vesiviljelyvälineiden ympäristöön ja ihmisten terveyteen kohdistuvan vaikutuksen ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen, kiertotalouteen siirtymisen edistäminen, mukaan lukien innovatiivisten liiketoimintamallien, tuotteiden ja materiaalien tukeminen ja siten sisämarkkinoiden tehokkaan toiminnan edistäminen, vaan ne voidaan toimien laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,
Tarkistus 40
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)
(25 a)  Koska muovin aiheuttama merten roskaantuminen ei rajoitu unionia ympäröivään meriympäristöön ja koska merissä on myös muualla maailmassa valtavasti muoviroskia, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että jätteiden vienti kolmansiin maihin ei lisää merten roskaantumista muovilla muualla.
Tarkistus 41
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 b kappale (uusi)
(25 b)  Jäsenvaltiot voivat vähentää merten roskaantumista myös vaihtamalla kestävää materiaalien hallintaa koskevaa tietoa ja asiantuntemusta kolmansien maiden kanssa.
Tarkistus 42
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 c kappale (uusi)
(25 c)  Viranomaisten, myös unionin toimielinten, olisi näytettävä esimerkkiä.
Tarkistus 43
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta
Tämän direktiivin tavoitteena on ehkäistä ja vähentää tiettyjen muovituotteiden vaikutusta ympäristöön, erityisesti vesiympäristöön, ja ihmisten terveyteen sekä edistää siirtymistä kiertotalouteen, jossa käytetään innovatiivisia liiketoimintamalleja, tuotteita ja materiaaleja, ja siten edistää myös sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa.
Tämän direktiivin tavoitteena on ehkäistä ja vähentää tiettyjen muovituotteiden vaikutusta ympäristöön, erityisesti vesielämään ja -ympäristöön, ja ihmisten terveyteen sekä edistää siirtymistä kiertotalouteen, jossa käytetään innovatiivisia ja kestäviä liiketoimintamalleja, tuotteita ja materiaaleja, ja siten edistää myös sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa.
Tarkistus 44
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta
Tätä direktiiviä sovelletaan liitteessä lueteltuihin kertakäyttöisiin muovituotteisiin sekä muovia sisältäviin kalastusvälineisiin.
Tätä direktiiviä sovelletaan liitteessä lueteltuihin kertakäyttöisiin muovituotteisiin sekä muovia sisältäviin kalastus- ja vesiviljelyvälineisiin.
Tarkistus 45
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
(1)  ’muovilla’ materiaalia, joka koostuu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta polymeeristä, johon on saatettu lisätä lisäaineita tai muita aineita ja joka soveltuu lopputuotteiden päärakenneosaksi, lukuun ottamatta luonnonpolymeerejä, joita ei ole kemiallisesti muunnettu;
(1)  ’muovilla’ materiaalia, joka koostuu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta polymeeristä, johon on saatettu lisätä lisäaineita tai muita aineita ja joka soveltuu tai voi soveltua lopputuotteiden päärakenneosaksi, lukuun ottamatta luonnonpolymeerejä, joita ei ole kemiallisesti muunnettu;
Tarkistus 47
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
2 a)  ’erittäin kevyillä muovisilla kantokasseilla’ kevyitä muovisia kantokasseja, jotka on määritelty direktiivin 94/62/EY 3 artiklan 1 c alakohdassa ja joiden paksuus on alle 15 mikronia;
Tarkistus 48
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
3)  ’kalastusvälineellä’ esinettä tai laitteen osaa, jota käytetään kalastuksessa ja vesiviljelyssä meren elollisten luonnonvarojen pyyntiin tai joka kelluu merenpinnalla ja jolla pyritään houkuttelemaan ja pyytämään tällaisia meren elollisia luonnonvaroja;
3)  ’kalastusvälineellä’ esinettä tai laitteen osaa, jota käytetään kalastuksessa ja vesiviljelyssä meren elollisten luonnonvarojen pyyntiin tai säilytykseen kasvatusta varten tai joka kelluu merenpinnalla ja jolla pyritään houkuttelemaan, pyytämään tai säilyttämään tällaisia meren elollisia luonnonvaroja;
Tarkistus 49
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
4)  ’kalastusvälinejätteellä’ kalastusvälineitä, jotka kuuluvat direktiivissä 2008/98/EY esitetyn jätteen määritelmän soveltamisalaan, mukaan lukien kaikki erilliset osat, aineet tai materiaalit, jotka olivat osa kyseistä kalastusvälinettä tai liitetty siihen, kun se hävitettiin;
4)  ’kalastusvälinejätteellä’ kalastusvälineitä, jotka kuuluvat direktiivissä 2008/98/EY esitetyn jätteen määritelmän soveltamisalaan, mukaan lukien kaikki erilliset osat, aineet tai materiaalit, jotka olivat osa kyseistä kalastusvälinettä tai liitetty siihen, kun se hävitettiin tai katosi;
Tarkistus 50
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
10)  ’tuottajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käytettävästä myyntitekniikasta riippumatta, 25 päivänä lokakuuta 2011 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2011/83/EU50 tarkoitetut etäsopimukset mukaan lukien, saattaa unionin markkinoille kertakäyttöisiä muovituotteita ja muovia sisältäviä kalastusvälineitä, lukuun ottamatta henkilöitä, jotka harjoittavat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/201351 4 artiklan 28 kohdassa tarkoitettua kalastustoimintaa;
10)  ’tuottajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ammattimaisesti kehittää, valmistaa, jalostaa, käsittelee, myy tai tuo, käytettävästä myyntitekniikasta riippumatta, 25 päivänä lokakuuta 2011 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2011/83/EU50 tarkoitetut etäsopimukset mukaan lukien, ja niin tehdessään saattaa unionin markkinoille kertakäyttöisiä muovituotteita ja muovia sisältäviä kalastusvälineitä, lukuun ottamatta henkilöitä, jotka harjoittavat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/201351 4 artiklan 28 kohdassa tarkoitettua kalastus- tai vesiviljelytoimintaa;
___________________
___________________
50 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64).
50 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64).
51 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).
51 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).
Tarkistus 51
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)
11 a)  ’erilliskeräyksellä’ direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 11 alakohdassa määriteltyä erilliskeräystä;
Tarkistus 52
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)
13 a)  ’biohajoavalla muovilla’ muovia, joka hajoaa fysikaalisesti tai biologisesti siten, että se hajoaa lopulta hiilidioksidiksi (CO2), biomassaksi ja vedeksi ja joka on kompostoinnin ja anaerobisen hajoamisen avulla hyödynnettävää pakkausta koskevien eurooppalaisten standardien mukainen;
Tarkistus 53
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 14 a alakohta (uusi)
14 a)  ’tupakkatuotteilla’ direktiivin 2014/40/EU 2 artiklan 4 alakohdassa määriteltyjä tupakkatuotteita;
Tarkistukset 118, 54 ja 119
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla
4 artikla
4 artikla
Kulutuksen vähentäminen
Kulutuksen vähentäminen
1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla vähennetään merkittävästi liitteen A osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden kulutusta niiden alueella, viimeistään [kuuden vuoden kuluttua päivästä, jona tämä direktiivi on viimeistään saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä].
1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla vähennetään kunnianhimoisesti ja kestävällä tavalla liitteen A osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden kulutusta niiden alueella vähintään 25 prosentilla vuoteen 2025 mennessä.
Näihin toimenpiteisiin voivat kuulua kansallisen kulutuksen vähentämistä koskevat tavoitteet, toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseisille tuotteille vaihtoehtoisia uudelleenkäytettäviä tuotteita asetetaan myyntipaikassa loppukuluttajan saataville, sekä taloudelliset välineet, kuten sen varmistaminen, ettei kertakäyttöisiä muovituotteita tarjota loppukuluttajalle myyntipaikassa ilmaiseksi. Nämä toimenpiteet voivat vaihdella riippuen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden ympäristövaikutuksista.
Näihin toimenpiteisiin voivat kuulua toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseisille tuotteille vaihtoehtoisia uudelleenkäytettäviä tuotteita asetetaan myyntipaikassa loppukuluttajan saataville, sekä taloudelliset välineet, kuten sen varmistaminen, ettei kertakäyttöisiä muovituotteita tarjota loppukuluttajalle myyntipaikassa ilmaiseksi. Nämä toimenpiteet voivat vaihdella riippuen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden ympäristövaikutuksista niiden elinkaaren aikana, myös silloin, kun ne päätyvät roskana ympäristöön.
Jäsenvaltioiden on laadittava kansallisia suunnitelmia, joissa kuvataan tämän kohdan mukaisesti toteutettavat toimenpiteet. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava suunnitelmista komissiolle ja päivitettävä niitä tarvittaessa. Komissio voi antaa näitä suunnitelmia koskevia suosituksia.
Jäsenvaltioiden on asetettava kansalliset määrälliset vähennystavoitteet tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyn tavoitteen saavuttamiseksi. Kyseiset tavoitteet on hyväksyttävä viimeistään ... [päivämäärä, jona tämä direktiivi on viimeistään saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä].
Tämän kohdan nojalla toteutettavien toimenpiteiden on oltava oikeasuhteisia ja syrjimättömiä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kyseisistä toimenpiteistä komissiolle direktiivin (EU) 2015/15351a mukaisesti, jos mainitussa direktiivissä sitä edellytetään.
2.  Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksen, jossa vahvistetaan menetelmä 1 kohdassa tarkoitettujen kertakäyttöisten muovituotteiden kulutuksen merkittävän vähennyksen laskemiseksi ja todentamiseksi. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
2.  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksen, jossa vahvistetaan menetelmä 1 kohdassa tarkoitettujen kertakäyttöisten muovituotteiden kulutuksen kunnianhimoisen ja kestävän vähennyksen laskemiseksi ja todentamiseksi viimeistään ... [12 kuukautta tämän direktiivin voimaantulopäivästä]. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
2 a.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta voidaan kestävällä tavalla vähentää ympäristövaikutuksia, joita aiheutuu tupakkatuotteista ja erityisesti muovia sisältävistä tupakkatuotteiden suodattimista, vähentämällä muoveja sisältävistä tupakkatuotteiden suodattimista tulevaa käytön jälkeistä jätettä seuraavasti: 50 prosenttia vuoteen 2025 mennessä ja 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, kun tarkastellaan vuosina 2014–2016 markkinoille saatettujen tupakkatuotteiden muovisten suodattimien painotettua keskiarvoa.
_________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/1535, annettu 9 päivänä syyskuuta 2015, teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (kodifiointi) (EUVL L 241, 17.9.2015, s. 1).
Tarkistus 55
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteen C osassa luetellut kertakäyttöiset muovituotteet, joiden korkit ja kannet on valmistettu merkittäviltä osin muovista, voidaan saattaa markkinoille ainoastaan, jos korkit ja kannet pysyvät kiinni tuotteessa tuotteen suunnitellun käyttövaiheen ajan.
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteen C osassa luetellut kertakäyttöiset muovituotteet, joiden korkit ja kannet on valmistettu muovista, voidaan saattaa markkinoille ainoastaan, jos korkit ja kannet pysyvät kiinni tuotteessa tuotteen suunnitellun käyttövaiheen ajan.
Tarkistus 56
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava vuoteen 2025 mennessä, että liitteen C osassa listatut juomapullot voidaan saattaa markkinoille ainoastaan, jos ne on tehty vähintään 35-prosenttisesti kierrätetystä materiaalista ja jos ne voidaan kierrättää.
Komissio antaa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2022 täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan menetelmä kierrätetyn sisällön laskemiseksi. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
Tarkistus 57
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta
2.  Tämän artiklan soveltamista varten metallikorkkien, joissa on muoviset tiivisteet, ei katsota olevan valmistettu merkittäviltä osin muovista.
2.  Tämän artiklan soveltamista varten metallikorkkien tai -kansien, joissa on muoviset tiivisteet, ei katsota olevan valmistettu muovista. Lasiset tai metalliset juomapakkaukset, joissa on muovista valmistetut korkit tai kannet, eivät kuulu tämän artiklan soveltamisalaan.
Tarkistus 58
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta
3.  Komissio pyytää eurooppalaisia standardointijärjestöjä laatimaan yhdenmukaistettuja standardeja, jotka liittyvät 1 kohdassa esitettyyn vaatimukseen.
3.  Komissio pyytää viimeistään ... [kolmen kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] eurooppalaisia standardointijärjestöjä laatimaan yhdenmukaistettuja standardeja, jotka liittyvät 1 kohdassa esitettyyn vaatimukseen. Näissä standardeissa käsitellään erityisesti tarvetta varmistaa, että pullojen sulkimet ovat riittävän vahvoja, luotettavia ja turvallisia, myös hiilihappojuomille.
Tarkistukset 59 ja 140
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla
7 artikla
7 artikla
Merkintävaatimukset
Merkintävaatimukset
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kuhunkin liitteen D osassa mainittuun markkinoille saatettuun kertakäyttöiseen muovituotteeseen on liitetty näkyvästi ja pysyvästi helposti luettavissa oleva merkintä, jossa esitetään kuluttajille yksi tai useampi seuraavista tiedoista:
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kuhunkin liitteen D osassa mainittuun markkinoille saatettuun kertakäyttöisen muovituotteen myyntipakkaukseen on liitetty näkyvästi ja pysyvästi sekä useita yksiköitä sisältävään pakkaukseen että jokaiseen yksittäin pakattuun yksikköön helposti luettavissa oleva merkintä, jossa esitetään kuluttajille seuraavat tiedot:
a)  kyseessä olevalle tuotteelle sopivat jätteenhävitysvaihtoehdot tai sen osalta vältettävät jätteenhävitysvaihtoehdot,
a)  kyseessä olevalle tuotteelle sopivat jätteenhävitysvaihtoehdot ja/tai sen osalta vältettävät jätteenhävitysvaihtoehdot,
b)  roskaantumisesta tai kyseisten tuotteiden muusta epäasiallisesta jätteenhävityksestä johtuvat haitalliset ympäristövaikutukset, tai
b)  roskaantumisesta tai kyseisten tuotteiden muusta epäasiallisesta jätteenhävityksestä johtuvat haitalliset ympäristövaikutukset,
c)  tuotteessa oleva muovi.
c)  tuotteessa oleva muovi, ja
c a)   tuotteessa olevat huolta aiheuttavat kemikaalit, kuten vaaralliset metallit, ftalaatit, PFAS-aineet ja bisfenolit sekä hormonitoimintaa häiritsevät aineet ja muut erityistä huolta aiheuttavat aineet asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti.
Jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava, että kuhunkin liitteen D osassa mainittuun markkinoille saatettuun kertakäyttöisen muovituotteen myyntipakkaukseen, lukuun ottamatta tupakkatuotteita, joissa on suodatin, ja suodattimia, joita markkinoidaan käytettäviksi yhdessä tupakkatuotteiden kanssa, on liitetty näkyvästi ja pysyvästi sekä useita yksiköitä sisältävään pakkaukseen että jokaiseen yksittäin pakattuun yksikköön helposti luettavissa oleva merkintä, jossa esitetään kuluttajille tiedot tuotteen kierrätettävyydestä.
2.  Komissio antaa viimeistään [12 kuukauden kuluttua ennen päivämäärää, jona tämä direktiivin on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä] täytäntöönpanosäädöksen, jossa vahvistetaan eritelmät 1 kohdassa tarkoitettuja merkintöjä varten. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
2.  Komissio antaa viimeistään [12 kuukauden kuluttua ennen päivämäärää, jona tämä direktiivin on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä] täytäntöönpanosäädöksen, jossa vahvistetaan eritelmät 1 kohdassa tarkoitettuja merkintöjä varten, ja niin tehdessään komissio ottaa huomioon olemassa olevat alakohtaiset vapaaehtoiset sopimukset ja kiinnittää erityistä huomiota tarpeeseen välttää harhaanjohtavan tiedon antamaista kuluttajille. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
Tarkistus 146
Ehdotus direktiiviksi
7 aartikla (uusi)
7 a artikla
Hygieniatarvikkeita koskevat säännökset
Jäsenvaltioiden on estettävä vaarallisten kemikaalien käyttö liitteen D osassa lueteltujen terveyssiteiden, tamponien ja tamponien asettimien koostumuksessa.
Tarkistus 60
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
Edellä 1 kohdan mukaisesti perustettujen järjestelmien osalta jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteen E osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden tuottajien on huolehdittava kyseisistä kertakäyttöisistä muovituotteista koostuvan jätteen keräyksen kustannuksista ja sitä seuraavista tuotteiden kuljetuksen ja käsittely kustannuksista, mukaan lukien kustannukset, jotka aiheutuvat roskaantumisen puhdistamisesta ja kyseisiin tuotteisiin liittyvistä 10 artiklassa tarkoitetuista valistustoimenpiteistä.
Edellä 1 kohdan mukaisesti perustettujen järjestelmien osalta jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteen E osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden tuottajien on huolehdittava kyseisistä kertakäyttöisistä muovituotteista koostuvan jätteen keräyksen kustannuksista ja sitä seuraavista tuotteiden kuljetuksen ja käsittely kustannuksista, mukaan lukien kustannukset, jotka aiheutuvat roskaantumisen puhdistamisesta ja kyseisiin tuotteisiin liittyvistä 10 artiklassa tarkoitetuista valistustoimenpiteistä. Tuottajien näiden velvoitteiden noudattamiseksi maksamat rahoitusosuudet eivät saa ylittää kustannuksia, jotka ovat välttämättömiä kyseisten palvelujen tarjoamiseksi kustannustehokkaasti, ja ne on vahvistettava asianomaisten toimijoiden kesken avoimella tavalla.
Tarkistus 61
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen puhdistamiskustannusten osalta jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuottajien maksamat rahoitusosuudet vahvistetaan oikeasuhteisesti, että niitä mukautetaan direktiivin 2008/98/EY 8 a artiklan 4 kohdan mukaisesti ja että niissä otetaan huomioon yksittäisten tuotteiden tai tuoteryhmien puhdistamiskustannukset. Kustannukset on rajoitettava viranomaisten säännöllisesti toteuttamiin tai niiden puolesta toteutettuihin toimiin, joihin on kuuluttava roskaantumisen puhdistamistoimet, joilla pyritään täyttämään jätteiden syntymisen ehkäisemistä ja ympäristönsuojelua koskevien unionin säädösten mukaiset velvoitteet.
Tarkistus 62
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 1 b alakohta (uusi)
Komissio laatii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa suuntaviivat, jotka koskevat niistä puhdistustoimista koituvien kustannusten jakautumista, jotka kuuluvat laajennetun tuottajavastuun järjestelmien soveltamisalaan.
Tarkistus 63
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti perustetut tupakkatuotteiden muovia sisältäviä suodattimia koskevat laajennettua tuottajavastuuta koskevat järjestelmät auttavat saavuttamaan 4 artiklan 2 a kohdassa säädetyn ympäristötavoitteen, myös varmistamalla, että tupakkatuotteiden muovia sisältävien suodattimien valmistajat kattavat näistä tuotteista syntyvän jätteen keräys- ja kuljetuskustannukset sekä myöhemmät käsittelykustannukset, mukaan lukien kustannukset, jotka aiheutuvat roskaantumisen puhdistamisesta ja näitä tuotteita koskevista, 10 artiklassa tarkoitetuista valistustoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltiot voivat muun muassa vaatia laajennetun tuottajavastuun järjestelmiä, joiden avulla voidaan perustaa keräysjärjestelmiä tai rahoittaa käytettyjen suodattimien keräysinfrastruktuuria taikka edistämään käytettyjen suodattimien puhdistamista ja kierrätystä perustamalla jätteen hyödyntämisketju.
Tarkistus 64
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta
3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että perustetaan laajennettua tuottajan vastuuta koskevat järjestelmät unionin markkinoille saatettuja kalastusvälineitä varten laajennettua tuottajan vastuuta koskevien direktiivin 2008/98/EY säännösten mukaisesti.
3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että perustetaan laajennettua tuottajan vastuuta koskevat järjestelmät unionin markkinoille saatettuja kalastusvälineitä varten laajennettua tuottajan vastuuta koskevien direktiivin 2008/98/EY säännösten mukaisesti. Jäsenvaltioiden on tällä perusteella varmistettava, että vuosittain saavutetaan muovia sisältävien kalastusvälineiden vähimmäiskeräysaste. Vähimmäiskeräysasteen on oltava 50 prosenttia vuodesta 2025 lukien, ja se lasketaan tiettynä vuonna kyseisessä jäsenvaltiossa muovia sisältävien kalastusvälineiden kokonaispainon perusteella, ilmaistuna kolmen edellisen vuoden aikana kyseisessä jäsenvaltiossa markkinoille saatettujen muovia sisältävien kalastusvälineiden keskimääräisen painon prosentuaalisena osuutena.
Niiden on myös varmistettava, että laajennetuilla tuottajan vastuuta koskevilla järjestelmillä saavutetaan muovia sisältävien kalastusvälineiden osalta vähintään 15 prosentin kierrätystavoite vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltiot voivat lisäksi edellyttää muun muassa, että
a)  muokataan rahoitusosuuksia direktiivin 2008/98/EY 8 a artiklan 4 kohdan mukaisesti, jotta voidaan edistää uudelleenkäytettäväksi ja kierrätettäväksi suunniteltujen kalastusvälineiden saattamista markkinoille;
b)  otetaan käyttöön panttijärjestelmiä, joilla edistetään vanhojen, hylättyjen tai käyttökelvottomien kalastusvälineiden palauttamista satamiin;
c)  otetaan käyttöön seurantaa, jäljittämistä ja raportointia koskevia ohjelmia.
Tarkistus 65
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Komissio pyytää Euroopan standardointiorganisaatioita kehittämään yhdenmukaiset standardit kalastusvälineiden kiertotalouden periaatteiden mukaista suunnittelua varten kannustaakseen valmistelua uudelleenkäyttöön ja helpottaakseen kierrätettävyyttä käyttöiän päättyessä, tämän kuitenkaan rajoittamatta neuvoston asetuksessa (EY) N:o 850/981 a säädettyjen teknisten toimenpiteiden toteuttamista.
__________________
1 a Neuvoston asetus (EY) N:o 850/98, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1998, kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla (EYVL L 125, 27.4.1998, s. 1).
Tarkistus 66
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta vuoteen 2025 mennessä kerätään erikseen liitteen F osassa lueteltuja kertakäyttöisiä muovituotteita määrä, joka vastaa painona 90 prosenttia kyseisistä kertakäyttöisistä muovituotteista, jotka saatetaan markkinoille tiettynä vuonna. Kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltiot voivat muun muassa:
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta vuoteen 2025 mennessä kerätään erikseen liitteen F osassa lueteltuja kertakäyttöisiä muovituotteita määrä, joka vastaa painona 90 prosenttia kyseisistä kertakäyttöisistä muovituotteista, jotka saatetaan markkinoille tiettynä vuonna, ja varmistettava, että ne kierrätetään. Kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltiot voivat muun muassa:
Tarkistus 67
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan rajoittamatta direktiivin 2008/98/EY 10 artiklan 3 kohdan soveltamista.
Tarkistus 68
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)
Komissio laatii jäsenvaltioita kuullen pantillisten palautusjärjestelmien toimintaa koskevia suuntaviivoja.
Tarkistus 69
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla
10 artikla
10 artikla
Valistustoimenpiteet
Valistustoimenpiteet
1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä, jotta kuluttajille voidaan antaa liitteen G osassa lueteltuja kertakäyttöisiä muovituotteita ja muovia sisältäviä kalastusvälineitä koskevia tietoja seuraavista:
1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä, jotta kuluttajille voidaan antaa liitteen G osassa lueteltuja kertakäyttöisiä muovituotteita ja muovia sisältäviä kalastusvälineitä koskevia tietoja seuraavista ja kannustaa kuluttajia käyttäytymään vastuullisesti:
a)  käytettävissä olevat uudelleenkäyttöjärjestelmät ja jätehuoltovaihtoehdot kyseisiä tuotteita ja muovia sisältäviä kalastusvälineitä varten sekä parhaat käytännöt direktiivin 2008/98/EY 13 artiklan mukaisesti suoritettavaa ympäristöä suojelevaa jätehuoltoa varten;
a)  käytettävissä olevat uudelleenkäytettävät vaihtoehdot, uudelleenkäyttöjärjestelmät ja jätehuoltovaihtoehdot kyseisiä tuotteita ja muovia sisältäviä kalastusvälineitä varten sekä parhaat käytännöt direktiivin 2008/98/EY 13 artiklan mukaisesti suoritettavaa ympäristöä suojelevaa jätehuoltoa varten;
b)  roskaantumisen sekä kyseisistä tuotteista ja muovia sisältävistä kalastusvälineistä aiheutuvan jätteen muun epäasianmukaisen loppukäsittelyn vaikutukset ympäristöön ja erityisesti meriympäristöön.
b)  roskaantumisen sekä kyseisistä tuotteista ja muovia sisältävistä kalastusvälineistä aiheutuvan jätteen muun epäasianmukaisen loppukäsittelyn vaikutukset ympäristöön ja erityisesti meriympäristöön;
b a)  kyseisten tuotteiden epäasianmukaisen jätehuollon vaikutukset viemäriverkkoon.
Tarkistus 70
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta
Jäsenvaltioiden 4–9 artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanemiseksi toteuttamissa toimenpiteissä on noudatettava unionin elintarvikelainsäädäntöä, jotta varmistetaan, että elintarvikehygieniaa tai elintarviketurvallisuutta ei vaaranneta.
Jäsenvaltioiden 4–9 artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanemiseksi toteuttamissa toimenpiteissä on noudatettava unionin elintarvikelainsäädäntöä, jotta varmistetaan, että elintarvikehygieniaa tai elintarviketurvallisuutta ei vaaranneta, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1935/20041 a. Jäsenvaltioiden on edistettävä muovin kestävien ja turvallisempien vaihtoehtojen käyttöä aina, kun se on mahdollista, elintarvikkeiden kanssa kosketuksessa olevien materiaalien osalta.
________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004, annettu 27 päivänä lokakuuta 2004, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista ja direktiivien 80/590/ETY ja 89/109/ETY kumoamisesta (EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4);
Tarkistus 71
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jätemateriaalien vienti kolmansiin maihin ei lisää muovin joutumista meriin muualla.
Tarkistus 72
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luonnollisilla henkilöillä ja oikeushenkilöillä on kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti mahdollisuus saattaa tuomioistuimessa tai muussa laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa elimessä 5, 6, 7 ja 8 artiklan täytäntöönpanoon liittyvien päätösten, toimien tai laiminlyöntien asiasisällön taikka niihin liittyvien menettelyjen laillisuus uudelleen tutkittavaksi, jos yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luonnollisilla henkilöillä ja oikeushenkilöillä on kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti mahdollisuus saattaa tuomioistuimessa tai muussa laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa elimessä 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10 artiklan täytäntöönpanoon liittyvien päätösten, toimien tai laiminlyöntien asiasisällön taikka niihin liittyvien menettelyjen laillisuus uudelleen tutkittavaksi, jos yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:
Tarkistus 73
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla
13 artikla
13 artikla
Täytäntöönpanon seurantaa koskevat tiedot
Täytäntöönpanon seurantaa koskevat tiedot
1.  Sanotun rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/4/EY52 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY53 soveltamista, jäsenvaltioiden on Euroopan ympäristökeskuksen avustuksella luotava tietokokonaisuus, joka sisältää:
1.  Sanotun rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/4/EY52 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY53 soveltamista, jäsenvaltioiden on Euroopan ympäristökeskuksen avustuksella luotava tietokokonaisuus, joka sisältää:
a)  tiedot liitteen A osassa luetelluista kertakäyttöisistä muovituotteista, jotka saatetaan unionin markkinoille joka vuosi, jotta voidaan osoittaa 4 artiklan 1 kohdan mukainen kulutuksen väheneminen;
a)  tiedot liitteen A osassa luetelluista kertakäyttöisistä muovituotteista, jotka saatetaan unionin markkinoille joka vuosi, jotta voidaan osoittaa 4 artiklan 1 kohdan mukainen kulutuksen väheneminen;
a a)  tiedot liitteen F osassa lueteltujen tuotteiden saattamisesta markkinoille ja niiden erilliskeräyksestä sen osoittamiseksi, miten 9 artiklassa säädetyn tavoitteen saavuttamisessa on edistytty;
a b)  tiedot liitteen G osassa luetelluista kertakäyttöisistä muovituotteista, jotka saatetaan joka vuosi unionin markkinoille, jotta voidaan seurata niiden kulutusta unionissa;
a c)  tiedot markkinoille saatetuista muovia sisältävistä kalastusvälineistä sekä kerätystä ja käsitellystä kalastusvälinejätteestä;
b)  tiedot jäsenvaltioiden toteuttamista toimenpiteistä 4 artiklan 1 kohdan soveltamista varten.
b)  tiedot jäsenvaltioiden suunnitelmista ja toteuttamista toimenpiteistä 4 artiklan 1 kohdan soveltamista varten;
b a)  tiedot merten roskaantumisesta erityisesti tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvista tuotteista peräisin olevien roskien osalta, jotta voidaan seurata toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksia.
Ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettuja tietoja päivitetään vuosittain 12 kuukauden kuluessa sen viitevuoden lopusta, josta ne on kerätty. Jos mahdollista, kyseisten tietokokonaisuuksien esittämiseen on käytettävä paikkatietopalveluja sellaisina kuin ne on määritetty direktiivin 2007/2/EY 3 artiklan 4 kohdassa.
Ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetut tiedot ilmoitetaan ensimmäistä kertaa viimeistään ... [12 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta]. Edellä a ja b alakohdassa tarkoitettuja tietoja päivitetään vuosittain 12 kuukauden kuluessa sen viitevuoden lopusta, josta ne on kerätty. Jos mahdollista, kyseisten tietokokonaisuuksien esittämiseen on käytettävä paikkatietopalveluja sellaisina kuin ne on määritetty direktiivin 2007/2/EY 3 artiklan 4 kohdassa.
2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että komissiolla ja Euroopan ympäristökeskuksella on pääsy 1 kohdan mukaan luotuihin tietokokonaisuuksiin.
2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että komissiolla ja Euroopan ympäristökeskuksella on pääsy 1 kohdan mukaan luotuihin tietokokonaisuuksiin.
3.  Euroopan ympäristökeskuksen on säännöllisesti julkaistava ja saatettava ajan tasalle unionin laajuinen yleiskatsaus jäsenvaltioiden keräämien tietojen perusteella. Unionin laajuisen yleiskatsauksen on tilanteen mukaan sisällettävä tämän direktiivin tuotosten, tulosten ja vaikutusten indikaattorit, unionin laajuiset yleiskartat ja jäsenvaltioiden yleiskatsaukset.
3.  Euroopan ympäristökeskuksen on säännöllisesti julkaistava ja saatettava ajan tasalle unionin laajuinen yleiskatsaus jäsenvaltioiden keräämien tietojen perusteella. Unionin laajuisen yleiskatsauksen on tilanteen mukaan sisällettävä tämän direktiivin tuotosten, tulosten ja vaikutusten indikaattorit, unionin laajuiset yleiskartat ja jäsenvaltioiden yleiskatsaukset.
4.  Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan 1 kohdassa tarkoitettujen tietokokonaisuuksien ja tietojen muoto. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
4.  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan 1 kohdassa tarkoitettujen tietokokonaisuuksien ja tietojen muoto. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
___________________
___________________
52 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta (EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26).
52 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta (EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26).
53 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta (EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1).
53 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta (EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1).
Tarkistukset 74 ja 150
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla
15 artikla
15 artikla
Arviointi ja uudelleentarkastelu
Arviointi ja uudelleentarkastelu
1.  Komissio tekee arvioinnin tästä direktiivistä viimeistään [kuuden vuoden kuluttua päivästä, jona tämä direktiivi on viimeistään saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä]. Kyseisen arvioinnin perustana on oltava 13 artiklan mukaisesti saatavilla olevat tiedot. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle arviointia ja 2 artiklassa tarkoitetun kertomuksen laadintaa varten tarvittavat lisätiedot.
1.  Komissio tekee arvioinnin tästä direktiivistä viimeistään [viiden vuoden kuluttua päivästä, jona tämä direktiivi on viimeistään saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä]. Kyseisen arvioinnin perustana on oltava 13 artiklan mukaisesti saatavilla olevat tiedot. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle arviointia ja 2 artiklassa tarkoitetun kertomuksen laadintaa varten tarvittavat lisätiedot.
2.  Komissio esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen 1 kohdan mukaisesti suoritetun arvioinnin tärkeimmistä tuloksista.
2.  Komissio esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen 1 kohdan mukaisesti suoritetun arvioinnin tärkeimmistä tuloksista. Kertomukseen voidaan tarvittaessa liittää lainsäädäntöehdotus. Kyseisessä ehdotuksessa asetetaan tarvittaessa liitteen A osassa lueteltujen tuotteiden kulutuksen vähentämistä koskevia sitovia määrällisiä tavoitteita unionin tasolla.
2 a.  Komissio ja jäsenvaltiot perustavat 31 päivään heinäkuuta 2020 mennessä unionin laajuisen ohjelman muovijätteen puhdistamiseksi valtameristä ja edistävät tätä aloitetta kansainvälisellä tasolla.
3.  Kertomuksessa arvioidaan myös,
3.  Kertomuksen on sisällettävä
a)  onko tarpeen tarkistaa liitettä, jossa luetellaan kertakäyttöiset muovituotteet;
a)   arviointi siitä, onko tarpeen tarkistaa liitettä, jossa luetellaan kertakäyttöiset muovituotteet;
b)  onko mahdollista asettaa sitovat määrälliset unionin tavoitteet kulutuksen vähentämiselle ja erityisesti liitteen A osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden kulutuksen vähentämiselle;
b)   tutkimus siitä, onko mahdollista asettaa sitovat määrälliset unionin tavoitteet kulutuksen vähentämiselle ja erityisesti liitteen A osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden kulutuksen vähentämiselle; tässä yhteydessä kertomuksessa on arvioitava sellaisten tavoitteiden asettamista, jotka on ilmaistu absoluuttisina lukuina ottaen huomioon kulutuksen tasot ja jäsenvaltioissa jo saavutetut vähennykset;
b a)  arviointi muutoksista materiaaleissa, joita käytetään tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin, ja näiden tuotteiden uudelleenkäytettävien vaihtoehtojen uusia jakelujärjestelmiä koskevista innovaatioista. Tähän on sisällytettävä materiaalien yleinen ympäristöä koskeva elinkaarianalyysi ja siihen perustuvat vaihtoehdot.
c)  onko tiede ja tekniikka kehittynyt riittävästi ja onko laadittu muovien biohajoavuudesta meriympäristössä kriteereitä tai normeja, joita sovelletaan tämän direktiivin soveltamisalaan sisältyviin kertakäyttöisiin muovituotteisiin ja niitä korvaaviin kertakäyttöisiin tuotteisiin sen määrittämiseksi, minkä tuotteiden markkinoille saattamista ei mahdollisesti enää tarvitsee rajoittaa.
Tarkistus 75
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Tämän kohdan ensimmäisestä alakohdasta poiketen jäsenvaltioiden on saatettava 13 artiklan 1 kohdan a alakohdassa olevien raportointivelvoitteiden noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään ... [12 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta].
Tarkistus 76
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Jäsenvaltioiden on sovellettava 5 artiklan ja 7 artiklan 1 kohdan noudattamisen edellyttämiä säännöksiä [kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] ja 6 artiklan 1 kohdan noudattamisen edellyttämiä säännöksiä [kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] alkaen.
Jäsenvaltioiden on sovellettava 5 artiklan ja 7 artiklan 1 kohdan noudattamisen edellyttämiä säännöksiä ... [kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] ja 6 artiklan 1 kohdan noudattamisen edellyttämiä säännöksiä ... [kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] alkaen, lukuun ottamatta 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten noudattamisen edellyttämiä toimenpiteitä, jotka koskevat hiilihapotettujen juomien pakkauksia ja jotka jäsenvaltioiden on toteutettava viimeistään ... [viisi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta].
Tarkistus 77
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.
2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle. Komissio varmistaa, etteivät kyseiset säännökset aiheuta kohtuuttomia esteitä sisämarkkinoiden toiminnalle.
Tarkistus 78 ja 124/rev
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – A osa
Kulutuksen vähentämistä koskevan 4 artiklan soveltamisalaan kuuluvat kertakäyttöiset muovituotteet
Kulutuksen vähentämistä koskevan 4 artiklan soveltamisalaan kuuluvat kertakäyttöiset muovituotteet
–  Juomamukit, niiden korkit ja kannet mukaan luettuina
–  Elintarvikepakkaukset eli astiat, kuten kannelliset ja kannettomat rasiat, joissa säilytetään elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu välittömään kulutukseen astiasta joko paikalla tai mukaan otettuna ilman lisävalmistamista, kuten elintarvikepakkaukset, joita käytetään pikaruokaa varten, lukuun ottamatta juomasäiliöitä, lautasia ja ruokaa sisältäviä paketteja ja kääreitä
–  Elintarvikepakkaukset eli astiat, kuten kannelliset ja kannettomat rasiat, joissa säilytetään elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu välittömään kulutukseen astiasta joko paikalla tai mukaan otettuna ilman lisävalmistamista, kuten elintarvikepakkaukset, joita käytetään pikaruokaa varten, lukuun ottamatta juomasäiliöitä, lautasia ja ruokaa sisältäviä paketteja ja kääreitä
Elintarvikkeen myynti yhden annoksen pakkauksissa tai pakkauksissa, joissa on ruokailuvälineet, on osoitus siitä, että kyseinen elintarvike on tarkoitettu kulutettavaksi välittömästi elintarvikepakkauksesta.
Lisävalmistamisen käsite kattaa muun muassa lämmityksen, kuuman veden lisäämisen, pesun, viipaloinnin ja leikkaamisen.
Esimerkkejä tämän liitteen A, E ja G osassa tarkoitetuista kertakäyttöisistä muovisista elintarvikepakkauksista:
–  Pikaruokapakkaukset, kuten ateria- ja salaattirasiat, joissa on kylmänä nautittavaa ruokaa
–  Pikaruokapakkaukset, kuten ateria- ja salaattirasiat, joissa on kuumana nautittavaa ruokaa, paitsi jos kuluttajan on kuumennettava ruoka ostamisen jälkeen
–  Hampurilaisrasiat, voileipäpakkaukset, wräppipakkaukset
–  Yhden annoksen elintarvikepakkaukset, joissa on tuoretta tai jalostettua ruokaa, joka ei edellytä lisävalmistamista, kuten hedelmiä, vihanneksia, jälkiruokia tai jäätelöä, ja jotka myydään yksittäin
Esimerkkejä pakkauksista, jotka eivät ole tämän liitteen A, E ja G osassa tarkoitettuja kertakäyttöisiä muovisia elintarvikepakkauksia:
–  Elintarvikepakkaukset, joissa on kuivattua ruokaa tai kylmänä myytävää ruokaa, joka edellyttää lisävalmistamista
–  Pakkaukset, joissa ruokaa on enemmän kuin yksi annos
–  Yhden annoksen elintarvikepakkaukset, joita myydään yksikkönä, jossa on useampia kuin yksi pakkaus
–  Juomakupit
Tarkistus 79
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – B osa – 2 luetelmakohta
–  Ruokailuvälineet (haarukat, veitset, lusikat, syömäpuikot)
–  Ruokailuvälineet (haarukat, veitset, lusikat, syömäpuikot), lukuun ottamatta vuoteen 2023 asti ruokailuvälineitä, jotka toimitetaan oppilaitoksille tai terveydenhoitolaitoksille sellaisten tavaranhankintasopimusten1 a nojalla, jotka on määritelty direktiivin 2014/24/EU 2 artiklan 8 kohdassa ja jotka on tehty 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä.
___________________
1 a 'Tavaranhankintasopimuksilla' tarkoitetaan hankintasopimuksia, joiden tarkoituksena on tavaroiden osto, leasing, vuokraus tai osamaksukauppa osto-optioin tai ilman niitä. Tavaranhankintasopimukseen voi kuulua liitännäisesti kokoamis- ja asennustöitä.
Tarkistus 80
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – B osa – 3 luetelmakohta
–  Lautaset
–  Lautaset, lukuun ottamatta vuoteen 2023 asti lautasia, jotka toimitetaan oppilaitoksille tai terveydenhoitolaitoksille sellaisten tavaranhankintasopimusten1 a nojalla, jotka on määritelty direktiivin 2014/24/EU 2 artiklan 8 kohdassa ja jotka on tehty 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä.
___________________
1 a 'Tavaranhankintasopimuksilla' tarkoitetaan hankintasopimuksia, joiden tarkoituksena on tavaroiden osto, leasing, vuokraus tai osamaksukauppa osto-optioin tai ilman niitä. Tavaranhankintasopimukseen voi kuulua liitännäisesti kokoamis- ja asennustöitä.
Tarkistus 81
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – B osa – 6 luetelmakohta
–  Ilmapalloihin kiinnitettävät ja niitä tukevat varret, lukuun ottamatta ilmapalloja, jotka on tarkoitettu teolliseen tai muuhun ammattimaiseen käyttöön ja joita ei jaeta kuluttajille, mukaan lukien kyseisten varsien mekanismit
–  Ilmapalloihin kiinnitettävät ja niitä tukevat varret, lukuun ottamatta ilmapalloja, jotka on tarkoitettu teolliseen tai muuhun ammattimaiseen käyttöön ja joita ei jaeta kuluttajille, lukuun ottamatta kyseisten varsien mekanismeja
Tarkistus 83 ja 117
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – b osa – 6 a luetelmakohta (uusi)
–  Oxo-hajoavasta muovista valmistetut tuotteet
Tarkistus 84
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – b osa – 6 b luetelmakohta (uusi)
–  Paisutetusta polystyreenistä valmistetut elintarvike- ja juoma-astiat, joissa säilytetään elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu välittömään kulutukseen astiasta joko paikalla tai mukaan otettuna ilman lisävalmistamista
Tarkistus 85
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – C osa – 1 luetelmakohta
–  Juomapakkaukset eli astiat, joita käytetään nesteitä varten, kuten juomapullot ja niiden korkit ja kannet
–  Juomapakkaukset eli astiat, joita käytetään nesteitä varten, kuten juomapullot ja niiden korkit ja kannet, lukuun ottamatta astioita, jotka on tarkoitettu ja joita käytetään erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettuja nestemäisiä elintarvikkeita varten, jotka on määritelty asetuksen (EU) N:o 609/2013 2 artiklan g alakohdassa
Tarkistus 125
Ehdotus direktiiviksi
Liite – D osa – 3 luetelmakohta
–  Ilmapallot, lukuun ottamatta ilmapalloja, jotka on tarkoitettu teollisiin tai muihin ammattimaisiin käyttötarkoituksiin ja sovelluksiin ja joita ei jaeta kuluttajille
Poistetaan.
Tarkistus 86
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – D osa – 3 a luetelmakohta (uusi)
–  Suodattimelliset tupakkatuotteet ja suodattimet, jotka saatetaan markkinoille käytettäväksi yhdessä tupakkatuotteiden kanssa
Tarkistus 87
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – D osa – 3 b luetelmakohta (uusi)
–  Joustavasta materiaalista valmistetut paketit ja kääreet, joiden sisältämä ruoka on tarkoitettu nautittavaksi välittömästi paketista tai kääreestä ilman lisävalmistamista
Tarkistus 88
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – D osa – 3 c luetelmakohta (uusi)
–  Juomakupit
Tarkistus 89
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – E osa – 4 luetelmakohta
–  Juomakupit
–  Juomakupit, niiden korkit ja kannet mukaan luettuina
Tarkistus 90
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – F osa – 1 luetelmakohta
–  Juomapullot
–  Juomapullot, niiden korkit ja kannet mukaan luettuina

(1) Asia päätettiin palauttaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti (A8-0317/2018).


Schengenin tietojärjestelmän perustaminen, toiminta ja käyttö rajatarkastuksissa ***I
PDF 115kWORD 51k
Päätöslauselma
Teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. lokakuuta 2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä rajatarkastuksissa, asetuksen (EU) N:o 515/2014 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1987/2006 kumoamisesta (COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD))
P8_TA(2018)0412A8-0347/2017

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0882),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 77 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 79 artiklan 2 kohdan c alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0533/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 19. kesäkuuta 2018 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0347/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 24. lokakuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä rajatarkastuksissa, Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1987/2006 muuttamisesta ja kumoamisesta

P8_TC1-COD(2016)0408


(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2018/1861.)


Schengenin tietojärjestelmän perustaminen, toiminta ja käyttö poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä ***I
PDF 114kWORD 51k
Päätöslauselma
Teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. lokakuuta 2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä, asetuksen (EU) N:o 515/2014 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 1986/2006, neuvoston päätöksen 2007/533/YOS ja komission päätöksen 2010/261/EU kumoamisesta (COM(2016)0883 – C8-0530/2016 – 2016/0409(COD))
P8_TA(2018)0413A8-0349/2017

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0883),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 82 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan d alakohdan, 85 artiklan 1 kohdan, 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 88 artiklan 2 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0530/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 19. kesäkuuta 2018 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0349/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 24. lokakuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä, neuvoston päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1986/2006 ja komission päätöksen 2010/261/EU kumoamisesta

P8_TC1-COD(2016)0409


(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2018/1862.)


Schengenin tietojärjestelmän käyttö laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamisessa ***I
PDF 118kWORD 41k
Päätöslauselma
Teksti
Liite
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. lokakuuta 2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin tietojärjestelmän käytöstä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamisessa (COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))
P8_TA(2018)0414A8-0348/2017

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0881),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 79 artiklan 2 kohdan c alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0532/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 19. kesäkuuta 2018 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A8-0348/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan parlamentin ja neuvoston yhteisen lausuman;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 24. lokakuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi Schengenin tietojärjestelmän käytöstä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi

P8_TC1-COD(2016)0407


(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2018/1860.)

LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Euroopan parlamentin ja neuvoston lausuma (Irlannista – palauttaminen)

Euroopan parlamentti ja neuvosto kehottavat komissiota heti, kun Irlanti osallistuu direktiivin 2008/115/EY soveltamiseen, arvioimaan oikeudellisen tilanteen perussopimusten ja asiaa koskevien pöytäkirjojen mukaisesti ja esittämään tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen, jotta palauttamista koskevaa yhteistyötä Irlannin ja muiden jäsenvaltioiden välillä voidaan tehdä SIS-järjestelmän kautta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission aloiteoikeutta.


Alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistaminen *
PDF 130kWORD 39k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. lokakuuta 2018 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 92/83/ETY muuttamisesta (COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS))
P8_TA(2018)0415A8-0307/2018

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2018)0334),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0269/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0307/2018),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a)   Unionin tuomioistuin antoi ratkaisun platoasteen laskentatavasta 17 päivänä toukokuuta 2018 antamassaan tuomiossa asiassa C-30/17, Kompania Piwowarska1 a.
____________
1 a Unionin tuomioistuimen tuomio 17.5.2018, Kompania Piwowarska, C-30/17, ECLI:EU:C:2018:325.
Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 92/83/ETY
3 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta
”Kaikki oluen ainesosat, mukaan lukien käymisen jälkeen lisätyt ainesosat, on otettava huomioon platoastetta mitattaessa.”
”Kaikki oluen ainesosat, käymisen päättymisen jälkeen lisättyjä ainesosia lukuun ottamatta, on otettava huomioon platoastetta mitattaessa.”

Muuntogeenisen maissin NK603 × MON 810 luvan uusiminen
PDF 147kWORD 47k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. lokakuuta 2018 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3‑6 × MON-ØØ81Ø-6) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D058360/01 – 2018/2872(RSP))
P8_TA(2018)0416B8-0490/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D058360/01),

–  ottaa huomioon muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22. syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003(1) ja erityisesti sen 11 artiklan 3 kohdan ja 23 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 1829/2003 35 artiklassa tarkoitetussa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 11. syyskuuta 2018 toimitetun äänestyksen, jossa päätettiin olla antamatta lausuntoa,

–  ottaa huomioon yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16. helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(2) 11 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) 24. tammikuuta 2018 hyväksymän lausunnon, joka julkaistiin 26. helmikuuta 2018(3),

–  ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, annetun asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamisesta (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa, joissa vastustetaan luvan myöntämistä muuntogeenisille organismeille(4),

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Monsanto Europe N.V./S.A. jätti 20. lokakuuta 2016 komissiolle asetuksen (EY) N:o 1829/2003 11 ja 23 artiklan mukaisesti hakemuksen muuntogeenistä maissia NK603 × MON 810 koskevan luvan uusimiseksi elintarvikkeina ja rehuna käytettäväksi;

B.  ottaa huomioon, että EFSA antoi 24. tammikuuta 2018 asetuksen (EY) N:o 1829/2003 6 ja 18 artiklan mukaisesti puoltavan lausunnon(5), jossa se totesi, että uusimista koskevassa hakemuksessa ei ole näyttöä sellaisista uusista vaaroista, muutoksista altistumisessa tai uusista tieteellisistä epävarmuustekijöistä, jotka muuttaisivat muuntogeenistä maissia NK603 × MON 810 koskevan alkuperäisen riskinarvioinnin päätelmiä, jotka EFSA oli hyväksynyt vuonna 2005(6);

C.  toteaa, että EFSA ei tieteellisen lausuntonsa mukaan tehnyt järjestelmällistä omaa kirjallisuusselvitystä vaan ainoastaan arvioi hakijan tekemän kirjallisuusselvityksen, jonka perustella se totesi, ettei se ollut havainnut uutta julkaisua, joka aiheuttaisi turvallisuuteen liittyvää huolta;

D.  ottaa huomioon, että EFSA antoi lausuntonsa olettaen, että muuntogeenisen maissin NK603 × MON 810 molempien muunnostapahtumien DNA-sekvenssi on identtinen alun perin arvioitujen tapahtumien sekvenssin kanssa; toteaa, että hakija ei ole toimittanut mitään tietoja, jotka tukisivat tätä oletusta;

E.  ottaa huomioon, että muuntogeeninen maissi NK603 × MON 810 ilmentää proteiinia, jonka ansiosta se kestää rikkakasvien torjunta-aineena käytettävää glyfosaattia; ottaa huomioon, että Kansainvälinen syöväntutkimuskeskus (Maailman terveysjärjestön erityinen syöpävirasto) luokitteli glyfosaatin todennäköisesti ihmisille syöpää aiheuttavaksi 20. maaliskuuta 2015(7);

F.  toteaa, että muuntogeenisen maissin NK603 × MON 810 unioniin tuonnin sallimisen oletetaan johtavan sen viljelyn lisääntymiseen muualla maailmassa, kuten Argentiinassa, Brasiliassa, Kanadassa, Kolumbiassa, Japanissa, Filippiineillä, Etelä‑Afrikassa ja Uruguayssa, ja vastaavasti glyfosaattia sisältävien rikkakasvien torjunta-aineiden käytön lisääntymiseen;

G.  ottaa huomioon, että muuntogeeninen maissi NK603 × MON 810 ilmaisee Cry1Ab‑proteiinia, joka on (Bacillus thuringiensis -bakteerista saatava) Bt-proteiini ja antaa suojan tiettyjä perhostuholaisia (Ostrinia nubilalis, Sesamia spp.) vastaan;

H.  toteaa, että muuntogeeniset Bt-kasvit ilmentävät hyönteisiä torjuvaa toksiinia jokaisessa solussa koko elämänsä ajan, myös ihmisten ja eläinten syömissä osissa; toteaa, että eläinten ruokintakokeet osoittavat, että muuntogeenisilla Bt-kasveilla voi olla toksisia vaikutuksia(8); toteaa, että on osoitettu, että Bt-toksiini muuntogeenisissä kasveissa poikkeaa merkittävästi luonnossa esiintyvästä Bt-toksiinista(9);

I.  toteaa, että huolenaiheena on edelleen se, että kohteena olevien perhostuholaisten vastustuskyky Cry1F-proteiinia vastaan saattaa kasvaa, mikä voi johtaa tuholaistorjunnan käytäntöjen muuttumiseen maissa, joissa näitä kasveja viljellään;

J.  ottaa huomioon, että jäsenvaltiot esittivät kolmen kuukauden kuulemisjakson aikana monia kriittisiä huomioita; toteaa, että näissä huomioissa viitattiin muun muassa seuraaviin seikkoihin: tietojen puuttuminen nykyään käytössä olevista linjoista, puutteelliset tiedot muun muassa horisontaalisen geeninsiirron mahdollisuudesta tapahtumissa MON 810 ja NK603, puutteellinen kirjallisuusselvitys, osittain vanhentunut tietojen tuottaminen ja hajanainen lähestymistapa ympäristönseurantaan, mukaan luettuna se, että ympäristöön vapautuneiden Cry-proteiinien säilymistä ei ollut seurattu, ympäristön altistumista Cry-toksiinille ei ollut analysoitu ja teosintin, maissin luonnonvaraisen sukulaislajin, esiintyminen Euroopassa oli jätetty huomiotta(10);

K.  toteaa, että näistä epäilyistä huolimatta markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevaa suunnitelmaa ei vaadittu; toteaa, että tapauskohtaista markkinoille saattamisen jälkeistä ympäristöseurantaa ei myöskään pidetty tarpeellisena;

L.  ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1829/2003 35 artiklassa tarkoitetussa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 11. syyskuuta 2018 toimitetussa äänestyksessä päätettiin olla antamatta lausuntoa; ottaa huomioon, että 13 jäsenvaltiota äänesti vastaan, vain 11 puolesta ja 4 tyhjää;

M.  ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttöä tai kieltää se alueellaan 22. huhtikuuta 2015 tekemänsä lainsäädäntöehdotuksen perusteluissa sekä asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamisesta 14. helmikuuta 2017 tehdyn lainsäädäntöehdotuksen perusteluissa komissio piti valitettavana, että asetuksen (EY) N:o 1829/2003 voimaantulosta alkaen komissio on hyväksynyt lupapäätökset ilman jäsenvaltioiden komiteassa antamaa puoltavaa lausuntoa ja että muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen luvista päätettäessä on muodostunut säännöksi, että asia palautetaan komissiolle lopullista päätöstä varten, mikä on hyvin pitkälti poikkeus siitä, miten menettely kokonaisuutena toimii; toteaa, että komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on pitänyt tätä käytäntöä useissa yhteyksissä valitettavana ja epädemokraattisena(11);

N.  ottaa huomioon, että parlamentti hylkäsi 28. lokakuuta 2015 asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta 22. huhtikuuta 2015 annetun lainsäädäntöehdotuksen ensimmäisessä käsittelyssä(12) ja kehotti komissiota peruuttamaan ehdotuksen ja esittämään uuden;

1.  katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi ylittää asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 säädetyn täytäntöönpanovallan;

2.  katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi ei ole EU:n oikeuden mukainen eikä se ole sopusoinnussa asetuksen (EY) N:o 1829/2003 tarkoituksen kanssa; toteaa, että kyseisenä tarkoituksena on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 178/2002(13) säädettyjen yleisperiaatteiden mukaisesti luoda perusta ihmisten elämän ja terveyden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin, ympäristön sekä kuluttajien etujen korkeatasoisen suojelun varmistamiselle muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen suhteen ja varmistaa samalla sisämarkkinoiden tehokas toiminta;

3.  pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksen täytäntöönpanopäätökseksi;

4.  kehottaa komissiota lykkäämään täytäntöönpanopäätösten tekemistä muuntogeenisten organismien lupahakemuksista, kunnes lupamenettelyä on tarkistettu siten, että korjataan nykyisen riittämättömäksi osoittautuneen menettelyn puutteet;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Tieteellinen lausunto Monsanton hakemuksesta (hakemus EFSA-GMO-RX-007) – muuntogeenisen maissin NK603 × MON 810 arviointi sitä koskevan luvan uusimiseksi asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (hakemus EFSA-GMO-RX-007). EFSA Journal 2018;16(2):5163: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5163
(4)––––––––––––––––––––––––– – Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. tammikuuta 2014 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi muuntogeenisen maissin (Zea mays L., linja 1507), joka on vastustuskykyinen tiettyjä perhostuholaisia kohtaan, markkinoille saattamisesta viljelyä varten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti (EUVL C 482, 23.12.2016, s. 110).Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. joulukuuta 2015 4. joulukuuta 2015 annetusta komission täytäntöönpanopäätöksestä (EU) 2015/2279 muuntogeenistä maissia NK603 × T25 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (EUVL C 399, 24.11.2017, s. 71).Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. helmikuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa MON 87705 × MON 89788 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (EUVL C 35, 31.1.2018, s. 19).Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. helmikuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa MON 87708 × MON 89788 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (EUVL C 35, 31.1.2018, s. 17).Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. helmikuuta 2016, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa FG72 (MST-FGØ72-2) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (EUVL C 35, 31.1.2018, s. 15).Euroopan parlamentin päätöslauselma 8. kesäkuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi, muuntogeenistä maissia Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 ja muunnostapahtumista Bt11, MIR162, MIR604 ja GA21 kahta tai kolmea yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (EUVL C 86, 6.3.2018, s. 108).Euroopan parlamentin päätöslauselma 8. kesäkuuta 2016 luonnoksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen neilikan (Dianthus caryophyllus L., linja SHD-27531-4) markkinoille saattamisesta (EUVL C 86, 6.3.2018, s. 111).Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen maissin MON 810 siementen markkinoille saattamista viljelyä varten koskevan luvan uusimisesta (EUVL C 215, 19.6.2018, s. 76).Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia MON 810 sisältävien tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (EUVL C 215, 19.6.2018, s. 80).Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen maissin Bt11 siementen markkinoille saattamisesta viljelyä varten (EUVL C 215, 19.6.2018, s. 70).Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen maissin 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) siementen markkinoille saattamisesta markkinoille viljelyä varten (EUVL C 215, 19.6.2018, s. 73).– Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä puuvillaa 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (EUVL C 215, 19.6.2018, s. 83).Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. huhtikuuta 2017 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ja muunnostapahtumista Bt11, 59122, MIR604, 1507 ja GA21 kahta, kolmea tai neljää yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL C 298, 23.8.2018, s. 34).Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. toukokuuta 2017 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia DAS-40278-9 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL C 307, 30.8.2018, s. 71).Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. toukokuuta 2017 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä puuvillaa GHB119 (BCS-GHØØ5-8) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL C 307, 30.8.2018, s. 67).Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. syyskuuta 2017 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa DAS-68416-4 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL C 337, 20.9.2018, s. 54).Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. lokakuuta 2017 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa FG72 × A5547-127 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL C 346, 27.9.2018, s. 55).Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. lokakuuta 2017 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa DAS-44406-6 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL C 346, 27.9.2018, s. 60).Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. lokakuuta 2017 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL C 346, 27.9.2018, s. 122).Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. lokakuuta 2017 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL C 346, 27.9.2018, s. 127).Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. lokakuuta 2017 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisiä rapseja MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) ja MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) sisältävien, niistä koostuvien tai niistä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL C 346, 27.9.2018, s. 133).Euroopan parlamentin päätöslauselma 1. maaliskuuta 2018 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia 59122 (DAS-59122-7) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0051).Euroopan parlamentin päätöslauselma 1. maaliskuuta 2018 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi luvan myöntämisestä muuntogeenistä maissia MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON‑89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6 ja muunnostapahtumista MON 87427, MON 89034 ja NK603 kahta yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamiseen ja päätöksen 2010/420/EU kumoamisesta (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0052).Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. toukokuuta 2018 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisestä sokerijuurikkaasta H7-1 (KM-ØØØH71-4) valmistettujen elintarvikkeiden tai rehujen markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit P8_TA(2018)0197).Euroopan parlamentin päätöslauselma 30. toukokuuta 2018 esityksestä komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia GA21 (MON-ØØØ21-9) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0221).Euroopan parlamentin päätöslauselma 30. toukokuuta 2018 esityksestä komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia 1507× 59122 × MON 810 × NK603 ja muunnostapahtumista 1507, 59122, MON 810 ja NK603 kahta tai kolmea yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta ja päätösten 2009/815/EY, 2010/428/EU ja 2010/432/EU kumoamisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0222).
(5) Tieteellinen lausunto muuntogeenisestä maissista NK603 × MON 810 sitä koskevan luvan uusimiseksi asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (hakemus EFSA-GMO-RX-007). EFSA Journal 2018;16(2):5163: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5163
(6) Muuntogeenisiä organismeja käsittelevän paneelin lausunto (viite EFSA-GMO-UK-2004-01) Monsanton hakemuksesta, joka koskee glyfosaattia kestävän ja hyönteisille vastustuskykyisen muuntogeenisen maissin NK603 × MON 810 saattamista markkinoille elintarvikkeina ja rehuna asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti. EFSA Journal (2005) 309, 1-22: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.309
(7) IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides, 20. maaliskuuta 2015: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf
(8) Ks. esimerkiksi El-Shamei Z.S, Gab-Alla AA, Shatta A.A., Moussa E.A., Rayan A.M., Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn (Ajeeb Y.G.). Journal of American Science, 2012, 8(9), s. 1117-1123: https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
(9) Székács A., Darvas B., Comparative aspects of Cry Toxin Usage in Insect Control, julkaisussa: Ishaaya I., Palli S.R., Horowitz A.R. (eds), Advanced Technologies for Managing Insect Pests, Dordrecht, Alankomaat, Springer, 2012, s. 195-230: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10
(10) Katso EFSA:n kysymysrekisteri, liite G kysymykseen numero EFSA-Q-2017-00028, joka on saatavilla osoitteessa http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?1&panel=ALL
(11) Esimerkiksi Euroopan parlamentin täysistunnon avauspuheenvuorossa, jossa hän esitti poliittiset suuntaviivat seuraavalle Euroopan komissiolle (Strasbourg 15. heinäkuuta 2014), tai unionin tilaa vuonna 2016 koskevassa puheessa (Strasbourg 14. syyskuuta 2016).
(12) EUVL C 355, 20.10.2017, s. 165.
(13) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.


Muuntogeenisen maissin MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 hyväksyminen
PDF 162kWORD 47k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. lokakuuta 2018 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi luvan myöntämisestä muuntogeenistä maissia MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 ja muunnostapahtumista MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 ja 59122 kahta, kolmea tai neljää yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamiseen ja päätöksen 2011/366/EU kumoamisesta (D058361/01 – 2018/2873(RSP))
P8_TA(2018)0417B8-0491/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen komission täytäntöönpanopäätökseksi luvan myöntämisestä muuntogeenistä maissia MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 ja muunnostapahtumista MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 ja 59122 kahta, kolmea tai neljää yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamiseen ja päätöksen 2011/366/EU kumoamisesta (D058361/01),

–  ottaa huomioon muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22. syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003(1) ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan ja 19 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 1829/2003 35 artiklassa tarkoitetussa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 11. syyskuuta 2018 toimitetun äänestyksen, jossa päätettiin olla antamatta lausuntoa,

–  ottaa huomioon yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16. helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(2) 11 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) 28. kesäkuuta 2017 hyväksymän lausunnon, joka julkaistiin 1. elokuuta 2017(3),

–  ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, annetun asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamisesta (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa, joissa vastustetaan luvan myöntämistä muuntogeenisille organismeille(4),

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Monsanto Europe S.A./N.V. jätti 26. marraskuuta 2013 Monsanto Company -yhtiön puolesta Belgian kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen (EY) N:o 1829/2003 5 ja 17 artiklan mukaisesti hakemuksen muuntogeenistä maissia MON 87427 × MON 89034 × 1507 × 88017 × 59122 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen elintarvikkeiden, elintarvikkeiden ainesosien ja rehun saattamiseksi markkinoille (jäljempänä ’hakemus’); ottaa huomioon, että hakemus kattoi myös muuntogeenistä maissia MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 sisältävien tai siitä koostuvien tuotteiden saattamisen markkinoille muuhun kuin elintarvike- ja rehukäyttöön, viljelyä lukuun ottamatta;

B.  toteaa, että lisäksi hakemus kattoi sellaisten tuotteiden markkinoille saattamisen, jotka sisältävät 25 yksittäisten muunnostapahtumien alayhdistelmää, jotka muodostavat maissin MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, tai koostuvat niistä tai ovat niistä valmistettuja; toteaa, että näistä alayhdistelmistä 12:lle on jo myönnetty lupa; toteaa, että komission täytäntöönpanopäätös maissin sallimisesta kattaa 14 alayhdistelmää;

C.  toteaa, että Monsanto Europe S.A./N.V., joka on yhtä näistä jo luvan saanutta 12:ta alayhdistelmää, nimittäin alayhdistelmää MON 89034 × MON 88017, koskevan luvan haltija, pyysi komissiota kumoamaan päätöksen 2011/366/EU ja sisällyttämään tämän päätöksen komission päätöksen soveltamisalaan; toteaa, että tähän pyyntöön suostuttiin; katsoo, että tällaisen lähestymistavan oikeutus on kyseenalainen;

D.  ottaa huomioon, että 28. kesäkuuta 2017 EFSA antoi asetuksen (EY) N:o 1829/2003(5) 6 ja 18 artiklan mukaisesti puoltavan lausunnon, joka liittyi viisi muunnostapahtumaa sisältävän geenimuunnospakan mukaiseen maissiin, aiemmin arvioituihin alayhdistelmiin ja jäljellä oleviin alayhdistelmiin;

E.  ottaa huomioon, että EFSA myöntää, että yhdestäkään näistä 14 alayhdistelmästä ei ole toimitettu yksityiskohtaisia tietoja; toteaa, että monia niistä ei ole vielä edes muodostettu; ottaa huomioon, että EFSA toteaa kuitenkin, että kaikkien alayhdistelmien oletetaan olevan yhtä turvallisia kuin viisi muunnostapahtumaa sisältävän geenimuunnospakan mukaisen maissin;

F.  ottaa huomioon, ettei toksikologiaa koskevia testejä ole tehty eikä ole toimitettu eläintutkimuksia, joita olisi tehty muuntogeenisestä maissista MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 ja 59122 tai yhdestäkään alayhdistelmistä saaduilla elintarvikkeilla tai rehuilla(6);

G.  ottaa huomioon, että kaksi asianomaisista maissilajikkeista ilmensi proteiineja, joiden ansiosta ne kestävät rikkakasvien torjunta-aineena käytettävää glufosinaattiammoniumia(7); ottaa huomioon, että glufosinaatti on luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi ja sen tähden se kuuluu asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 säädettyjen poissulkemisperusteiden soveltamisalaan; ottaa huomioon, että glufosinaatin hyväksynnän voimassaolo päättyi 31. heinäkuuta 2018(8);

H.  ottaa huomioon, että kaksi asianomaisista maissilajikkeista ilmensi proteiineja, joiden ansiosta ne kestävät glyfosaattia sisältäviä rikkakasvien torjunta-aineita; ottaa huomioon, että 20. maaliskuuta 2015 Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos – Maailman terveysjärjestön erityinen syöpävirasto – luokitteli glyfosaatin todennäköisesti ihmisille syöpää aiheuttavaksi(9);

I.  ottaa huomioon, että geneettisesti muunnetun maissin MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 ja 59122 unioniin suuntautuvan tuonnin sallimisen oletetaan johtavan viljelyn lisääntymiseen muualla, esimerkiksi Meksikossa ja Etelä-Koreassa, sekä glufosinaattiammoniumia tai glyfosaattia sisältävien rikkakasvien torjunta-aineiden käytön vastaavaan lisääntymiseen;

J.  ottaa huomioon, että asianomaisista maissilajikkeista neljä ilmentää Bt-proteiineihin (peräisin Bacillus thuringiensis -bakteerista) kuuluvia Cry-proteiineja, jotka antavat vastustuskyvyn tiettyjä perhostuholaisia ja vastaavasti kovakuoriaisiin kuuluvia tuholaisia kohtaan;

K.  toteaa, että muuntogeeniset Bt-kasvit ilmentävät hyönteisiä torjuvaa toksiinia jokaisessa solussa koko elämänsä ajan, myös ihmisten ja eläinten syömissä osissa; toteaa, että eläinten ruokintakokeet osoittavat, että muuntogeenisilla Bt-kasveilla voi olla toksisia vaikutuksia(10); toteaa, että on osoitettu, että Bt-toksiini muuntogeenisissä kasveissa poikkeaa merkittävästi luonnossa esiintyvästä Bt-toksiinista(11);

L.  toteaa, että huolenaiheena on edelleen se, että kohteena olevien tuholaisten vastustuskyky Cry-proteiineja vastaan saattaa kasvaa, mikä voi johtaa tuholaistorjunnan käytäntöjen muuttumiseen maissa, joissa näitä kasveja viljellään;

M.  ottaa huomioon, että jäsenvaltiot esittivät kolmen kuukauden kuulemisjakson aikana monia kriittisiä huomioita; toteaa, että näissä huomioissa viitattiin muun muassa seuraaviin seikkoihin: testauksen koeasetelman puutteellisuudet, puuttuvat testit, esimerkiksi ravitsemuksellisen arvioinnin ja jyrsijöillä tehdyn 90-päiväisen ruokintatutkimuksen puuttuminen; tietojen puuttuminen tai riittämättömyys, esimerkiksi tapahtumien yhdistelmään liittyvien tahattomien vaikutusten osalta, tai kahdeksan proteiinin välisten mahdollisten vuorovaikutusten osalta, jotka saattavat johtaa tahattomiin vaikutuksiin; hakijan virheelliset olettamukset, esimerkiksi suun kautta nautitun DNA:n hajoamisesta sen kulkiessa ruoansulatuskanavan kautta; osittain puuttuva ympäristöriskien arviointi ja riittämätön ympäristöseurantasuunnitelma(12);

N.  toteaa, että riippumaton tutkimus herättää myös huolta merkittävistä puutteista vertailevassa arvioinnissa, vakavista puutteista, jotka liittyvät toksikologisen arvioinnin puuttumiseen, allergeenisuuden epävarmasta arvioinnista, yhteisvaikutusten huomiotta jättämisestä sekä virheellisestä ympäristöriskien arvioinnista(13);

O.  ottaa huomioon, että huolimatta kaikista näistä huolenaiheista EFSA ei pitänyt muuntogeenisestä maissista MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 ja 59122 peräisin olevien elintarvikkeiden ja rehujen markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa tarpeellisena;

P.  ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1829/2003 35 artiklassa tarkoitetussa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 11. syyskuuta 2018 toimitetussa äänestyksessä päätettiin olla antamatta lausuntoa; ottaa huomioon, että 14 jäsenvaltiota äänesti vastaan, vain 11 puolesta ja 3 tyhjää;

Q.  ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttöä tai kieltää se alueellaan 22. huhtikuuta 2015 tekemänsä lainsäädäntöehdotuksen perusteluissa sekä asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamisesta 14. helmikuuta 2017 tehdyn lainsäädäntöehdotuksen perusteluissa komissio piti valitettavana, että asetuksen (EY) N:o 1829/2003 voimaantulosta alkaen komissio on hyväksynyt lupapäätökset ilman jäsenvaltioiden komiteassa antamaa puoltavaa lausuntoa ja että muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen luvista päätettäessä on muodostunut säännöksi, että asia palautetaan komissiolle lopullista päätöstä varten, mikä on hyvin pitkälti poikkeus siitä, miten menettely kokonaisuutena toimii; toteaa, että komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on pitänyt tätä käytäntöä useissa yhteyksissä valitettavana ja epädemokraattisena(14);

R.  ottaa huomioon, että parlamentti hylkäsi 28. lokakuuta 2015 asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta 22. huhtikuuta 2015 annetun lainsäädäntöehdotuksen ensimmäisessä käsittelyssä(15) ja kehotti komissiota peruuttamaan ehdotuksen ja esittämään uuden;

1.  katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi ylittää asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 säädetyn täytäntöönpanovallan;

2.  katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi ei ole EU:n oikeuden mukainen eikä se ole sopusoinnussa asetuksen (EY) N:o 1829/2003 tarkoituksen kanssa; toteaa, että kyseisenä tarkoituksena on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 178/2002(16) säädettyjen yleisperiaatteiden mukaisesti luoda perusta ihmisten elämän ja terveyden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä ympäristön ja kuluttajien etujen korkeatasoisen suojelun varmistamiselle muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen suhteen sekä varmistaa samalla sisämarkkinoiden tehokas toiminta;

3.  katsoo erityisesti, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi on vastoin yleisen elintarvikelainsäädännön periaatteita, sellaisina kuin ne on vahvistettu asetuksessa (EY) N:o 178/2002, koska siinä hyväksytään lajikkeita, joista ei ole toimitettu turvallisuustietoja, joita ei ole edes testattu tai joita ei ole vielä edes muodostettu;

4.  pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksen täytäntöönpanopäätökseksi;

5.  kehottaa komissiota lykkäämään täytäntöönpanopäätösten tekemistä muuntogeenisten organismien lupahakemuksista, kunnes lupamenettelyä on tarkistettu siten, että korjataan nykyisen riittämättömäksi osoittautuneen menettelyn puutteet;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Tieteellinen lausunto Monsanto-yhtiön asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti jättämästä hakemuksesta (EFSA‐GMO‐BE‐2013‐118) muuntogeenistä maissia MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 ja alayhdistelmiä niiden alkuperästä riippumatta koskevan luvan saamiseksi elintarvike- ja rehukäyttöön sekä tuontia ja valmistusta varten , EFSA Journal Volume 15, Issue 8: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2017.4921
(4)––––––––––––––––––––––––– – Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. tammikuuta 2014 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi muuntogeenisen maissin (Zea mays L., linja 1507), joka on vastustuskykyinen tiettyjä perhostuholaisia kohtaan, markkinoille saattamisesta viljelyä varten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti (EUVL C 482, 23.12.2016, s. 110).Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. joulukuuta 2015 4. joulukuuta 2015 annetusta komission täytäntöönpanopäätöksestä (EU) 2015/2279 muuntogeenistä maissia NK603 × T25 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (EUVL C 399, 24.11.2017, s. 71).Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. helmikuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa MON 87705 × MON 89788 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (EUVL C 35, 31.1.2018, s. 19).Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. helmikuuta 2016, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa MON 87708 × MON 89788 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (EUVL C 35, 31.1.2018, s. 17).Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. helmikuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa FG72 (MST-FGØ72-2) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (EUVL C 35, 31.1.2018, s. 15).Euroopan parlamentin päätöslauselma 8. kesäkuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 ja muunnostapahtumista Bt11, MIR162, MIR604 ja GA21 kahta tai kolmea yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (EUVL C 86, 6.3.2018, s. 108).Euroopan parlamentin päätöslauselma 8. kesäkuuta 2016 luonnoksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen neilikan (Dianthus caryophyllus L., linja SHD-27531-4) markkinoille saattamisesta (EUVL C 86, 6.3.2018, s. 111).Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen maissin MON 810 siementen markkinoille saattamista viljelyä varten koskevan luvan uusimisesta (EUVL C 215, 19.6.2018, s. 76).Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia MON 810 sisältävien tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (EUVL C 215, 19.6.2018, s. 80).Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen maissin Bt11 siementen markkinoille saattamisesta viljelyä varten (EUVL C 215, 19.6.2018, s. 70).Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen maissin 1507 siementen markkinoille saattamisesta viljelyä varten (EUVL C 215, 19.6.2018, s. 73).Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä puuvillaa 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (EUVL C 215, 19.6.2018, s. 83).Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. huhtikuuta 2017 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ja muunnostapahtumista Bt11, 59122, MIR604, 1507 ja GA21 kahta, kolmea tai neljää yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL C 298, 23.8.2018, s. 34).Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. toukokuuta 2017 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia DAS-40278-9 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL C 307, 30.8.2018, s. 71).Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. toukokuuta 2017 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä puuvillaa GHB119 (BCS-GHØØ5-8) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL C 307, 30.8.2018, s. 67).Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. syyskuuta 2017 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa DAS-68416-4 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL C 337, 20.9.2018, s. 54).Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. lokakuuta 2017 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa FG72 × A5547-127 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL C 346, 27.9.2018, s. 55).Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. lokakuuta 2017 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa DAS-44406-6 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL C 346, 27.9.2018, s. 60).Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. lokakuuta 2017 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL C 346, 27.9.2018, s. 122).Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. lokakuuta 2017 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL C 346, 27.9.2018, s. 127).Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. lokakuuta 2017 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisiä rapseja MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) ja MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) sisältävien, niistä koostuvien tai niistä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL C 346, 27.9.2018, s. 133).Euroopan parlamentin päätöslauselma 1. maaliskuuta 2018 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia 59122 (DAS-59122-7) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0051).Euroopan parlamentin päätöslauselma 1. maaliskuuta 2018 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi luvan myöntämisestä muuntogeenistä maissia MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) ja muunnostapahtumista MON 87427, MON 89034 ja NK603 kahta yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamiseen ja päätöksen 2010/420/EU kumoamisesta (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0052).Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. toukokuuta 2018 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisestä sokerijuurikkaasta H7-1 (KM-ØØØH71-4) valmistettujen elintarvikkeiden tai rehujen markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0197).Euroopan parlamentin päätöslauselma 30. toukokuuta 2018 esityksestä komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia GA21 (MON-ØØØ21-9) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0221).Euroopan parlamentin päätöslauselma 30. toukokuuta 2018 esityksestä komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia 1507× 59122 × MON 810 × NK603 ja muunnostapahtumista 1507, 59122, MON 810 ja NK603 kahta tai kolmea yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta ja päätösten 2009/815/EY, 2010/428/EU ja 2010/432/EU kumoamisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0222).
(5) EFSAn GMO-paneeli (EFSAn muuntogeenisiä organismeja käsittelevä paneeli), 2017: Tieteellinen lausunto Monsanto-yhtiön asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti jättämästä hakemuksesta (EFSA-GMO-BE-2013-118) muuntogeenistä maissia MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 ja alayhdistelmiä niiden alkuperästä riippumatta koskevan luvan saamiseksi elintarvike- ja rehukäyttöön sekä tuontia ja valmistusta varten. EFSA Journal 2017; 15(8):4921, s. 32: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4921
(6) Kuten edellä mainitussa EFSAn lausunnossa todetaan (EFSA Journal 2017;15(8):4921).
(7) Maissi MON-87427-7 ilmentää CP4 EPSPS -proteiinia, jonka ansiosta se kestää glyfosaattipohjaisia rikkakasvien torjunta-aineita; Maissi MON-89Ø34-3 ilmentää Cry1A.105- ja Cry2Ab2-proteiineja, jotka antavat suojan tiettyjä perhostuholaisia vastaan; Maissi DAS-Ø15Ø7-1 ilmentää Cry1F-proteiinia, joka antaa suojan tiettyjä perhostuholaisia vastaan, ja PAT-proteiinia, jonka ansiosta se kestää glufosinaattiammoniumiin pohjautuvia rikkakasvien torjunta-aineita; Maissi MON-88Ø17-3 ilmentää muunnettua Cry3Bb1-proteiinia, joka antaa suojan tiettyjä kovakuoriaisiin kuuluvia tuholaisia vastaan, ja CP4 EPSPS -proteiinia, jonka ansiosta se kestää glyfosaattipohjaisia rikkakasvien torjunta-aineita; Maissi DAS-59122-7 ilmentää Cry34Ab1- ja Cry35Ab1-proteiineja, jotka antavat suojan tiettyjä kovakuoriaisiin kuuluvia tuholaisia vastaan, ja PAT-proteiinia, jonka ansiosta se kestää glufosinaattiammoniumiin pohjautuvia rikkakasvien torjunta-aineita.
(8) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
(9) IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides, 20 March 2015: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf
(10) Ks. esimerkiksi El-Shamei Z.S, Gab-Alla A.A., Shatta A.A., Moussa E.A., Rayan A.M., Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn (Ajeeb Y.G.), Journal of American Science, 2012; 8(9), s. 1117-1123: https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
(11) Székács A., Darvas B., Comparative aspects of Cry Toxin Usage in Insect Control, teoksessa: Ishaaya I., Palli S.R., Horowitz A.R. (eds.), Advanced Technologies for Managing Insect Pests, Dordrecht, Alankomaat, Springer, 2012; s. 195-230. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10
(12) Katso EFSA:n kysymysrekisteri, liite G kysymykseen numero EFSA-Q-2013-00926, joka on saatavilla verkko-osoitteessa: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?1
(13) Bauer-Panskus, A, Then, C, Testbiotechin huomautuksia tieteellisestä lausunnosta Monsanto-yhtiön asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti jättämästä hakemuksesta (EFSA‐GMO‐BE‐2013‐118) muuntogeenistä maissia MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 ja alayhdistelmiä niiden alkuperästä riippumatta koskevan luvan saamiseksi elintarvike- ja rehukäyttöön sekä tuontia ja valmistusta varten, saatavilla verkko-osoitteessa: https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20x%20MON%2089034%20x%201507%20x%20MON%2088017%20x%2059122.pdf
(14) Esimerkiksi Euroopan parlamentin täysistunnon avauspuheenvuorossa, jossa hän esitti poliittiset suuntaviivat seuraavalle Euroopan komissiolle (Strasbourg 15. heinäkuuta 2014), tai unionin tilaa vuonna 2016 koskevassa puheessa (Strasbourg 14. syyskuuta 2016).
(15) EUVL C 355, 20.10.2017, s. 165.
(16) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö