Zoznam 
Prijaté texty
Streda, 24. októbra 2018 - Štrasburg
Žiadosť o zbavenie imunity Steeva Brioisa
 Žiadosť o zbavenie imunity Sophie Montelovej
 Žiadosť o zbavenie imunity Georgiosa Kyrtsosa
 Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely
 Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada
 Absolutórium za rok 2016: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)
 Podpora štrukturálnych reforiem v členských štátoch ***I
 Začatie automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Írsku *
 Začatie automatizovanej výmeny údajov o DNA v Írsku *
 Začatie automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Chorvátsku *
 Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie ***I
 Zriadenie, prevádzka a využívanie Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti kontroly hraníc ***I
 Zriadenie, prevádzka a využívanie Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach ***I
 Využívanie Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín ***I
 Zosúladenie štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje *
 Obnovenie povolenia pre geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × MON 810
 Povolenie pre geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122

Žiadosť o zbavenie imunity Steeva Brioisa
PDF 130kWORD 44k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2018 o žiadosti o zbavenie Steeva Brioisa imunity (2018/2075(IMM))
P8_TA(2018)0401A8-0349/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie Steeva Brioisa imunity, ktorú 21. februára 2018 podal minister spravodlivosti Francúzskej republiky v súvislosti so súdnym vyšetrovaním (B-49 2018/00242), ktoré sa začalo proti Steevovi Brioisovi na krajskom súde v Nanterre na základe spoločného podania predloženého združením Maison des Potes – Maison de l’Égalité pre verejné podnecovanie k rasovej alebo náboženskej diskriminácii, a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 28. mája 2018,

–  po vypočutí Steeve Brioisa v súlade s článkom 9 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–  so zreteľom na článok 26 Ústavy Francúzskej republiky, zmenený ústavným zákonom č. 95 – 880 zo 4. augusta 1995,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0349/2018),

A.  keďže prokurátor odvolacieho súdu vo Versailles požiadal o zbavenie poslanca Európskeho parlamentu Steeva Brioisa imunity v súvislosti so súdnym konaním vo veci údajného trestného činu;

B.  keďže zbavenie Steeva Brioisa imunity súvisí s údajným spáchaním trestného činu verejného podnecovania k diskriminácii na základe štátnej príslušnosti, rasy alebo náboženstva ústnym podaním, písomne, graficky alebo prostredníctvom verejnej elektronickej komunikácie neznámou osobou alebo neznámymi osobami a podľa francúzskeho práva, konkrétne podľa článku 24 ods. 8, článku 23 ods. 1 a článku 42 zákona z 29. júla 1881 a článku 93 ods. 3 zákona č. 82-652 z 29. júla 1982, je trestným činom, za ktorý sa ukladajú tresty podľa článku 24 ods. 8, 10, 11 a 12 zákona z 29. júla 1881 a článku 121 ods. 7 francúzskeho trestného zákonníka;

C.  keďže súdne vyšetrovanie Steeva Brioisa sa začalo v reakcii na občianskoprávnu žalobu, ktorú 22. mája 2014 podalo združenie Maison des Potes – Maison de l’Égalité;

D.  keďže žaloba sa týkala vyhlásení v brožúre s názvom Príručka pre poslancov miestnych zastupiteľstiev za Národný front, ktorá bola vydaná 19. septembra 2013 a uverejnená na oficiálnej webovej stránke hnutia Národný front 30. novembra 2013, v ktorej sa vyzývajú všetci kandidáti za Národný front, ktorí budú vo voľbách uskutočnených 23. a 30. marca 2014 zvolení za poslancov miestneho zastupiteľstva, aby na prvom zasadnutí nového miestneho zastupiteľstva odporučili uprednostňovať pri prideľovaní sociálneho bývania Francúzov (tzv. priorité nationale);

E.  keďže francúzske právne predpisy môžu pripisovať trestnoprávnu zodpovednosť nielen vlastnému autorovi publikácie;

F.  keďže vyšetrovatelia boli v priebehu vyšetrovania informovaní vtedajším riaditeľom pre publikácie Národného frontu o tom, že napadnutú príručku vypracovali útvary generálneho sekretariátu; keďže Steeve Briois bol v tom čase generálnym tajomníkom;

G.  keďže s cieľom vykonať úvodné vypočutie Steeva Brioisa v súvislosti s obvineniami, ktoré boli proti nemu vznesené, príslušné orgány podali žiadosť, aby bol zbavený imunity;

H.  keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie požívajú poslanci Európskeho parlamentu na území svojho vlastného štátu imunity priznané členom parlamentu daného štátu;

I.  keďže podľa článku 26 Francúzskej ústavy poslanca francúzskeho parlamentu nemožno trestne stíhať, vyšetrovať, zadržať alebo súdiť za výroky pri výkone funkcie poslanca alebo za názory vyjadrené hlasovaním;

J.  keďže rozsah imunity poslancov francúzskeho parlamentu fakticky zodpovedá rozsahu imunity poslancov Európskeho parlamentu podľa článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie; keďže Súdny dvor rozhodol, že na to, aby sa na názor poslanca Európskeho parlamentu vzťahovala imunita, musí ho poslanec vysloviť pri výkone svojich úloh, čo teda predpokladá požiadavku spojitosti medzi vyjadreným názorom a poslaneckými úlohami; keďže táto spojitosť musí byť priama a jednoznačná;

K.  keďže Steeve Briois nebol v čase údajného spáchania trestného činu, t. j. 19. septembra a 30. novembra 2013, poslancom Európskeho parlamentu, no údajné sporné materiály boli dostupné ešte 23. júna a 2. októbra 2014 a mohol do nich nahliadnuť každý, kto o to mal záujem;

L.  keďže obvinenia nemajú preukázateľne spojitosť s funkciou Steeva Brioisa ako poslanca Európskeho parlamentu a týkajú sa činností, ktoré majú čisto národný alebo regionálny charakter vzhľadom na to, že vyhlásenia boli určené potenciálnym poslancom miestneho zastupiteľstva v súvislosti s komunálnymi voľbami, ktoré sa mali konať 23. a 30. marca 2014;

M.  keďže údajné konanie nesúvisí s vyjadrenými názormi ani hlasovaním pri výkone funkcie poslanca Európskeho parlamentu v zmysle článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie;

N.  keďže neexistuje podozrenie z pokusu o marenie parlamentnej práce Steeva Brioisa (fumus persecutionis) prostredníctvom súdneho vyšetrovania, ktoré sa začalo po podaní žaloby, ktorú združenie Maison des Potes – Maison de l’Égalité podalo skôr, ako začal vykonávať svoju funkciu v Európskom parlamente;

1.  rozhodol zbaviť Steeva Brioisa imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby bezodkladne postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru ministrovi spravodlivosti Francúzskej republiky a Steevovi Brioisovi.

(1) Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C‑200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C‑163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23.


Žiadosť o zbavenie imunity Sophie Montelovej
PDF 130kWORD 44k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2018 o žiadosti o zbavenie Sophie Montelovej imunity (2018/2076(IMM))
P8_TA(2018)0402A8-0350/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie Sophie Montelovej imunity, ktorú 21. februára 2018 podal minister spravodlivosti Francúzskej republiky v súvislosti so súdnym vyšetrovaním (B-49 2018/00243), ktoré sa začalo proti Sophii Montelovej na krajskom súde v Nanterre na základe spoločného podania predloženého združením Maison des Potes – Maison de l’Égalité pre verejné podnecovanie k rasovej alebo náboženskej diskriminácii, a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 28. mája 2018,

–  po vypočutí Sophie Montelovej v súlade s článkom 9 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–  so zreteľom na článok 26 Ústavy Francúzskej republiky, zmenený ústavným zákonom č. 95 – 880 zo 4. augusta 1995,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0350/2018),

A.  keďže prokurátor odvolacieho súdu vo Versailles požiadal o zbavenie poslankyne Európskeho parlamentu Sophie Montelovej imunity v súvislosti so súdnym konaním vo veci údajného trestného činu;

B.  keďže zbavenie Sophie Montelovej imunity súvisí s údajným spáchaním trestného činu verejného podnecovania k diskriminácii na základe štátnej príslušnosti, rasy alebo náboženstva ústnym podaním, písomne, graficky alebo prostredníctvom verejnej elektronickej komunikácie neznámou osobou alebo neznámymi osobami a podľa francúzskeho práva, konkrétne podľa článku 24 ods. 8, článku 23 ods. 1 a článku 42 zákona z 29. júla 1881 a článku 93 ods. 3 zákona č. 82-652 z 29. júla 1982, je trestným činom, za ktorý sa ukladajú tresty podľa článku 24 ods. 8, 10, 11 a 12 zákona z 29. júla 1881 a článku 121 ods. 7 trestného zákonníka;

C.  keďže súdne vyšetrovanie Sophie Montelovej sa začalo v reakcii na občianskoprávnu žalobu, ktorú 22. mája 2014 podalo združenie Maison des Potes – Maison de l’Égalité;

D.  keďže žaloba sa týkala vyhlásení v brožúre s názvom Príručka pre poslancov miestnych zastupiteľstiev za Národný front, ktorá bola vydaná 19. septembra 2013 a uverejnená na oficiálnej webovej stránke hnutia Národný front 30. novembra 2013, v ktorej sa vyzývajú všetci kandidáti za Národný front, ktorí budú vo voľbách konaných 23. a 30. marca 2014 zvolení za poslancov miestneho zastupiteľstva, aby na prvom zasadnutí nového miestneho zastupiteľstva odporučili uprednostňovať pri prideľovaní sociálneho bývania Francúzov (tzv. priorité nationale);

E.  keďže francúzske právne predpisy môžu pripisovať trestnoprávnu zodpovednosť nielen vlastnému autorovi publikácie;

F.  keďže vyšetrovatelia boli v priebehu vyšetrovania informovaní vtedajším riaditeľom pre publikácie Národného frontu o tom, že napadnutú príručku vypracovali útvary generálneho sekretariátu; keďže Sophie Montelová bola v tom čase zodpovedná za koordináciu volených zástupcov v rámci generálneho sekretariátu;

G.  keďže s cieľom vykonať úvodné vypočutie Sophie Montelovej v súvislosti s obvineniami, ktoré boli proti nej vznesené, príslušné orgány podali žiadosť, aby bola zbavená imunity;

H.  keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie požívajú poslanci Európskeho parlamentu na území svojho vlastného štátu imunity priznané členom parlamentu daného štátu;

I.  keďže podľa článku 26 Francúzskej ústavy poslanca francúzskeho parlamentu nemožno trestne stíhať, vyšetrovať, zadržať alebo súdiť za výroky pri výkone funkcie poslanca alebo za názory vyjadrené hlasovaním;

J.  keďže rozsah imunity poslancov francúzskeho parlamentu fakticky zodpovedá rozsahu imunity poslancov Európskeho parlamentu podľa článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie; keďže Súdny dvor rozhodol, že na to, aby sa na názor poslanca Európskeho parlamentu vzťahovala imunita, musí ho poslanec vysloviť pri výkone svojich úloh, čo teda predpokladá požiadavku spojitosti medzi vyjadreným názorom a poslaneckými úlohami; keďže táto spojitosť musí byť priama a jednoznačná;

K.  keďže Sophie Montelová nebola v čase údajného spáchania trestného činu, t. j. 19. septembra a 30. novembra 2013, poslankyňou Európskeho parlamentu, no údajné sporné materiály boli dostupné ešte 23. júna a 2. októbra 2014 a mohol do nich nahliadnuť každý, kto o to mal záujem;

L.  keďže obvinenia nemajú preukázateľne spojitosť s funkciou Sophie Montelovej ako poslankyne Európskeho parlamentu a týkajú sa činností, ktoré majú čisto národný alebo regionálny charakter vzhľadom na to, že vyhlásenia boli určené potenciálnym poslancom miestneho zastupiteľstva v súvislosti s komunálnymi voľbami, ktoré sa mali konať 23. a 30. marca 2014;

M.  keďže údajné konanie nesúvisí s vyjadrenými názormi ani hlasovaním pri výkone funkcie poslanca Európskeho parlamentu v zmysle článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie;

N.  keďže neexistuje podozrenie z pokusu o marenie parlamentnej práce Sophie Montelovej (fumus persecutionis) prostredníctvom súdneho vyšetrovania, ktoré sa začalo po podaní žaloby, ktorú združenie Maison des potes – Maison de l’égalité podalo skôr, ako začala vykonávať svoju funkciu v Európskom parlamente;

1.  rozhodol zbaviť Sophiu Montelovú imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby bezodkladne postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru ministrovi spravodlivosti Francúzskej republiky a Sophii Montelovej.

(1) Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C‑200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C‑163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23.


Žiadosť o zbavenie imunity Georgiosa Kyrtsosa
PDF 127kWORD 43k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2018 o žiadosti o zbavenie Georgiosa Kyrtsosa imunity (2018/2041(IMM))
P8_TA(2018)0403A8-0351/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie Georgiosa Kyrtsosa imunity, ktorú 27. februára 2018 predložil zástupca generálneho prokurátora Najvyššieho súdu Helénskej republiky v súvislosti s nezaplatením veľkonočných odmien vo výške 986,46 EUR (spis č. AVM O 2017/6101), a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 14. marca 2018,

–  po vypočutí Georgiosa Kyrtsosa v súlade s článkom 9 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–  so zreteľom na článok 62 Ústavy Helénskej republiky,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0351/2018),

A.  keďže úrad prokurátora na Najvyššom súde Helénskej republiky požiadal o zbavenie poslanca Európskeho parlamentu Georgiosa Kyrtsosa imunity v súvislosti s možným trestným konaním vo veci údajného trestného činu;

B.  keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie požívajú poslanci Európskeho parlamentu na území svojho vlastného štátu imunity priznané členom parlamentu daného štátu;

C.  keďže v článku 62 Ústavy Helénskej republiky sa stanovuje, že poslanci parlamentu nesmú byť počas volebného obdobia stíhaní, zatknutí, väznení ani inak obmedzovaní bez predchádzajúceho súhlasu parlamentu;

D.  keďže Georgios Kyrtsos ako osoba oprávnená konať (predseda a generálny riaditeľ) za spoločnosti KMP Publishing House Ltd a Free Sunday Publishing House Ltd 26. júla 2005 prijal v mene KMP Publishing House Ltd do pracovného pomeru bývalého zamestnanca na miesto umeleckého riaditeľa v obidvoch spoločnostiach;

E.  keďže Georgios Kyrtsos je obvinený z toho, že 27. apríla 2016 nezaplatil svojmu bývalému zamestnancovi veľkonočné odmeny vo výške 986,46 EUR, čím porušil zákon o núdzovom stave č. 690/1945 nahradený článkom 8 ods. 1 zákona 236/95, a naplnil tak skutkovú podstatu trestného činu podľa článku 28 zákona č. 3996/2011 v spojení so spoločným ministerským rozhodnutím 19040/1981;

F.  keďže údajný trestný čin nemá žiadne priame spojenie s činnosťou Georgiosa Kyrtsosa ako poslanca Európskeho parlamentu, ale súvisí s jeho bývalou funkciou manažéra dvoch novinových spoločností;

G.  keďže trestné stíhanie sa netýka názorov vyjadrených alebo hlasov odovzdaných pri výkone funkcie dotknutého poslanca Európskeho parlamentu na účely článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie;

H.  keďže neexistuje dôvod na podozrenie, že hlavným zámerom trestného konania by bolo poškodiť politickú činnosť poslanca (fumus persecutionis);

1.  rozhodol zbaviť Georgiosa Kyrtsosa imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby bezodkladne postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru gréckym orgánom a Georgiosovi Kyrtsosovi.

(1) Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23.


Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely
PDF 208kWORD 74k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2018 o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019 (11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD))
P8_TA(2018)0404A8-0313/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(2),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(3),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(4) (ďalej len „nariadenie o VFR“),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. marca 2018 o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. apríla 2018 o odhadoch príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2019(7),

–  so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019, ktorý Komisia prijala 21. júna 2018 (COM(2018)0600),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019, ktorú Rada prijala 4. septembra 2018 a postúpila Európskemu parlamentu 13. septembra 2018 (11737/2018 – C8-0410/2018),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2018 k mandátu na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2019(8),

–  so zreteľom na opravný list č. 1/2019 (COM(2018)0709) k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019,

–  so zreteľom na článok 88 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská ostatných príslušných výborov (A8-0313/2018),

Oddiel III

Všeobecný prehľad

1.  zdôrazňuje, že Európsky parlament vo svojom čítaní rozpočtu na rok 2019 v plnej miere odzrkadľuje politické priority prijaté výraznou väčšinou vo svojich vyššie uvedených uzneseniach z 15. marca 2018 o všeobecných usmerneniach a z 5. júla 2018 o mandáte na trialóg; pripomína, že hlavnými prioritami sú: udržateľný rast, inovácie, konkurencieschopnosť, bezpečnosť, riešenie základných príčin utečeneckých a migračných tokov, ich riadenie, boj proti zmene klímy a prechod na udržateľnú energiu a osobitný dôraz na mladých ľudí;

2.  zdôrazňuje, že pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie potrebuje Únia nevyhnutné finančné zdroje, aby mohla reagovať na očakávania občanov a účinne riešiť mnohé uvedené priority a problémy, ktoré pre ňou stoja, a zlepšiť každodenný život svojich občanov;

3.  poukazuje na skutočnosť, že občania Európy od Únie očakávajú, že sa bude všemožne snažiť zabezpečiť hospodársky rast a podporovať tvorbu pracovných miest rovnako vo všetkých regiónoch; pripomína, že splnenie týchto očakávaní si vyžaduje investície do výskumu a inovácií, digitalizácie, vzdelávania, infraštruktúry a malých a stredných podnikov (MSP) a na podporu zamestnanosti, najmä medzi mladými ľuďmi v Európe; nesúhlasí s tým, že Rada opäť navrhuje škrty práve v tých programoch, ktoré majú zvyšovať konkurencieschopnosť a inovatívnosť hospodárstva Únie; okrem toho zdôrazňuje, že dopyt po mnohých z týchto programov, napríklad Horizont 2020, výrazne prevyšuje možnosti financovania, čo predstavuje slabé využívanie zdrojov a znamená, že mnoho vynikajúcich projektov nedostáva finančné prostriedky; poukazuje tiež na skutočnosť, že programy ako Erasmus+, Horizont 2020 a Program pre konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných podnikov (COSME) sú živou ukážkou výhod, ktoré prináša spolupráca v rámci celej Únie, a pomáhajú vytvárať pocit európskej spolupatričnosti; rozhodol sa preto výrazne zvýšiť objem prostriedkov pre program Erasmus+ a posilniť programy, ktoré prispievajú k rastu a tvorbe pracovných miest, okrem iného Horizont 2020, Nástroj na prepájanie Európy (NPE) a COSME;

4.  pripomína svoju odhodlanosť plniť svoje prísľuby, ktoré uskutočnil počas rokovaní o Európskom fonde pre strategické investície (EFSI), t. j. minimalizovať vplyv škrtov súvisiacich s EFSI na program Horizont 2020 a nástroj CEF v rámci ročného rozpočtového postuou; navrhuje preto, aby sa uvedené škrty kompenzovali obnovením pôvodného ročného profilu týchto dvoch programov s cieľom umožniť im riadne plniť ciele dohodnuté počas prijímania príslušných právnych predpisov;

5.  zdôrazňuje, že nezamestnanosť mladých ľudí v niektorých členských štátoch, najmä v hospodársky zaostávajúcich regiónoch, je naďalej neprijateľne vysoká a že situácia mladých ľudí v situáciách NEET (nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy) a dlhodobo nezamestnaných je obzvlášť znepokojujúca; zdôrazňuje, že mladí ľudia sú najviac ohrození chudobou a sociálnym a hospodárskym vylúčením; preto sa rozhodol zvýšiť objem prostriedkov pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (ďalej len „YEI“) nad úroveň, ktorú navrhla Komisia; zdôrazňuje, že toto zvýšenie objemu prostriedkov by v žiadnom prípade nemalo byť považované za prednostné vyčlenenie zdrojov na YEI, ktoré bolo prijaté v rámci prieskumu VFR v polovici obdobia; a naliehavo žiada členské štáty k zvyšovaniu miery čerpania finančných prostriedkov a vytváraniu kvalitnejších pracovných miest pre mladých ľudí;

6.  pripomína potrebu rozhodného boja proti chudobe;

7.  pripomína, že politika súdržnosti zohráva primárnu úlohu vo vývoji a raste Únie a v konvergencii v členských štátoch a regiónoch; zdôrazňuje záväzok Európskeho parlamentu zabezpečiť zodpovedajúce rozpočtové prostriedky na tie programy, ktoré predstavujú jednu z hlavných politík Únie;

8.  zdôrazňuje, že fondy v rámci politiky súdržnosti by nemali priamo ani nepriamo podporovať premiestnenie, ako je vymedzené v článku 2 ods. 61a nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014; naliehavo vyzýva riadiace orgány členských štátov, aby zabezpečili, že príspevky v rámci fondov nebudú poskytnuté príjemcom, ktorí vykonali premiestnenie počas posledných piatich rokov pred podaním žiadosti o príspevok; a zaistili, že sa plnom rozsahu vrátia príspevky od príjemcov, ktorí vykonajú premiestnenie do piatich rokov od prijatia príspevku;

9.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že podľa súčasných odhadov bolo na opatrenia v oblasti klímy vyčlenených iba 19,3 % rozpočtu Únie na obdobie rokov 2014 – 2020, a nepodarilo sa tak dosiahnuť cieľ 20 % ešte z obdobia pred Parížskou dohodou o klíme; chápe, že je to tak do značnej miery z dôvodu oneskorení v rámci politiky súdržnosti a programov na rozvoj vidieka; naliehavo žiada členské štáty, ktoré tieto programy spravujú, aby urýchlili ich uskutočňovanie s dôrazom na výdavky v oblasti klímy, aby boli vykompenzované nižšie prídely rozpočtových prostriedkov v prvých rokoch VFR; vyzýva Komisiu, aby vypracovala akčný plán v rámci programov, ktoré majú obrovský potenciál prispieť k dosiahnutiu cieľa v oblasti výdavkov súvisiacich s klímou; požaduje tiež rozhodnú ročnú konsolidáciu s cieľom dosiahnuť pokrok pri plnení cieľa zohľadňovania aspektu klímy, a to s konkrétnymi a ucelenými zárukami, ktoré zabezpečia prijatie rozpočtových rozhodnutí týkajúcich sa klímy v súlade so záväzkami Únie podľa Parížskej dohody a komplexným podávaním správ o prijatí opatrení v prípade, že ciele sa nedosiahnu;

10.  zdôrazňuje, že okruh 3 sa v posledných rokoch vo veľkej miere mobilizoval s cieľom riešiť migračnú a utečeneckú krízu a že takéto opatrenia by mali pokračovať a mali by sa posilňovať tak dlho, ako to bude potrebné; vyzýva Komisiu, aby aktívne monitorovala primeranosť pridelených rozpočtových prostriedkov v okruhu 3 a aby v plnej miere využila všetky dostupné nástroje na včasné reagovanie na akúkoľvek nepredvídanú udalosť, ktorá by si mohla vyžadovať dodatočné financovanie v oblasti migrácie, pričom osobitnú pozornosť by mala venovať prípadom ostrovných regiónov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie; rozhodol sa zvýšiť prostriedky pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF), aby sa v plnej miere pokryli potreby Únie v oblasti migrácie, najmä s cieľom podporiť členské štáty v zlepšovaní podmienok prijímania, integračných opatrení a postupov pre žiadateľov o azyl a migrantov a posilniť solidaritu a rozdelenie zodpovednosti medzi členskými štátmi a spravodlivé a účinné stratégie v oblasti návratu; opäť konštatuje, že strop okruhu 3 je nedostatočný na zabezpečenie primeraného financovania vnútorného rozmeru týchto priorít, ako aj ďalších prioritných programov, napríklad v oblasti zdravia, bezpečnosti potravín, bezpečnosti, spravodlivosti, občianstva a kultúry; domnieva sa, že miestne orgány, ktoré sú ochotné podporovať program Únie pre presídľovanie, by mali byť aj naďalej podporované prostredníctvom zložky priameho riadenia AMIF;

11.  trvá na tom, že vzhľadom na súčasné obavy o bezpečnosť v celej Únii by sa financovanie v rámci okruhu 3 malo osobitne zamerať aj na opatrenia, ktoré budú viesť k zvýšeniu bezpečnosti občanov Únie; preto sa rozhodol posilniť agentúry v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, ako sú Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (EUROPOL), Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL), Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov (eu-LISA), Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust) a novú Európsku prokuratúru (EPPO), ktoré majú vzhľadom na vyššie pracovné zaťaženie a dodatočné úlohy v posledných rokoch nedostatok zamestnancov a finančných prostriedkov;

12.  opäť zdôrazňuje, že časť riešenia problému migrácie a utečencov, ako aj obáv o bezpečnosť občanov Únie spočíva v riešení hlavných príčin migrácie a pridelení dostatočných finančných prostriedkov na vnútorné a vonkajšie nástroje, ktoré sú zamerané na riešenie otázok, ako sú chudoba, nedostatok pracovných, vzdelávacích a hospodárskych príležitostí, nestabilita, konflikty a zmena klímy v krajinách európskeho susedstva a v Afrike; zastáva názor, že Únia by mala optimálne využívať finančné prostriedky v rámci okruhu 4, ktoré sa ukázali byť nedostatočné na rovnaké riešenie všetkých vonkajších výziev;

13.  berie na vedomie, že niektoré členské štáty čelia problémom spojeným s veľkým prílevom migrantov a žiadateľov o azyl; vyjadruje poľutovanie nad tým, že všetky snahy o vytvorenie spravodlivého a humánneho migračného systému na úrovni Únie boli doteraz neúspešné;

14.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Európsky parlament nebol riadne zapojený do diskusií o rozšírení nástroja pre utečencov v Turecku (FRT); opakuje svoj dlhodobý postoj, že nové iniciatívy sa nesmú financovať na úkor existujúcich externých projektov Únie; nazdáva sa, pričom podotýka, že podporuje pokračovanie nástroja FRT, že vzhľadom na napätú situáciu v okruhu 4, ktorý musí reagovať na vonkajšie problémy vrátane migrácie, by mal rozpočet Únie na financovanie druhej tranže prispievať rovnakým dielom ako v prípade prvej tranže, t. j. sumou 1 miliardy EUR, a členské štáty sumou 2 miliardy EUR;

15.  pripomína význam Turecka ako susednej krajiny, a to aj z hľadiska regionálnej stability, a zdôrazňuje, že je potrebné, aby Turecko rešpektovalo medzinárodné právo v regióne a aby sa vrátilo na cestu reformy, ktorá zaistí blaho občanov tejto krajiny a úplné dodržiavanie všetkých ich práv;

16.  ruší všetky škrty navrhnuté Radou v návrhu rozpočtu na rok 2019 vo všetkých okruhoch s malými výnimkami v okruhu 4 a podokruhu 1b; odmieta akceptovať navrhnuté škrty v programoch s najvyššou európskou pridanou hodnotou, napríklad Horizont 2020 a NPE, ktoré sú už dotknuté presunmi prostriedkov do EFSI, a väčšinu škrtov v oblasti vonkajšej politiky; zdôrazňuje, že logika škrtov Rady nie je opodstatnená aktuálnymi údajmi o čerpaní prostriedkov a ignoruje odlišné spôsoby plnenia rozpočtu v rámci niektorých programov;

17.  konštatuje, že na účely primeraného financovania všetkých naliehavých potrieb a vzhľadom na veľmi obmedzené alebo neexistujúce rezervy v rámci niektorých okruhov v roku 2019 sa budú musieť použiť všetky prostriedky, ktoré sú podľa nariadenia o VFR dostupné z hľadiska flexibility; očakáva, že Rada si tiež osvojí tento prístup a že sa v zmierovacom postupe ľahko dosiahne dohoda, čo Únii umožní využiť príležitosť a účinne reagovať na výzvy, pred ktorými stojí, najmä vzhľadom na skutočnosť, že tohtoročný zmierovací postup bude posledným pred voľbami do Európskeho parlamentu v máji 2019;

18.  stanovuje celkovú úroveň rozpočtových prostriedkov na rok 2019 na 166 340 415 936 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 149 349 039 470 EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch, čo v porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2019 predstavuje zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov o 721 061 034 EUR;

Podokruh 1a – Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

19.  odmieta neodôvodnené škrty Rady vo výške 794 miliónov EUR v podokruhu 1a, ktoré predstavujú viac ako polovicu celkových škrtov Rady v záväzkoch v rámci okruhov VFR; poznamenáva, že takéto škrty sú v rozpore so stanovenými politickými prioritami Rady; okrem toho vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že by mohli brániť vykonávaniu programov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri vytváraní pracovných miest a rastu, čo by mohlo mať negatívny vplyv na hospodárstvo;

20.  v tejto súvislosti poukazuje na programy, ako je Horizont 2020 a NPE, a na hlavné vesmírne programy, ako je Copernicus, ktoré prinášajú výraznú európsku pridanú hodnotu; vyjadruje poľutovanie nad významnými škrtmi, ktoré uskutočnila Rada v spoločnom strategickom rámci pre výskum a inovácie s prevažne negatívnym vplyvom na program Horizont 2020, pričom obzvlášť ho mrzia škrty v príslušných rozpočtových riadkoch, ako je Posilnenie výskumu v rámci vznikajúcich technológií a technológií budúcnosti a Posilnenie európskej výskumnej infraštruktúry; konštatuje tiež, že mnohé z týchto programov vo veľkej miere prispievajú k boju proti zmene klímy a domnieva sa, že tento príspevok by sa mal posilniť; preto sa rozhodol zrušiť všetky škrty vykonané Radou a navyše plne obnoviť pôvodný profil rozpočtových riadkov programu Horizont 2020 a NPE, ktoré boli znížené z dôvodu financovania záručného fondu EFSI;

21.  pripomína, že Erasmus+ je naďalej veľmi cenený a populárny program podporujúci vzdelávaciu mobilitu mládeže a odbornú prípravu, čo dokazuje množstvo prijatých prihlášok výrazne presahujúce objem dostupných finančných prostriedkov, a konštatuje tiež, že tento program prispieva silnému pocitu európskej identity a nabáda mladých ľudí k účasti na európskej demokracii; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že návrh rozpočtu na rok 2019 pre program Erasmus+ je výrazne nižší, než Európsky parlament očakával, a neprekračujú sa v ňom úrovne prostriedkov plánované v rámci súčasného VFR; považuje preto za nevyhnutné zvýšiť objem prostriedkov v rámci zložiek programu Erasmus+ venovaných vzdelávaniu, odbornej príprave a mládeži ako dôsledok posilnenia iniciatívy YEI v rámci podokruhu 1b;

22.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že po uverejnení prvej správy EÚ o boji proti korupcii 3. februára 2014 Komisia odmietla pokračovať v týchto výročných správach a namiesto toho začlenila politiku v oblasti boja proti korupcii do hospodárskeho semestra; konštatuje, že správy o jednotlivých krajinách v kontexte hospodárskeho semestra neobsahujú jasný opis aktuálneho stavu, ani odporúčania týkajúce sa protikorupčných opatrení pre všetky členské štáty; naliehavo vyzýva Komisiu, aby Parlamentu predložila druhú správu EÚ o boji proti korupcii a v tejto súvislosti nevyhodnotila protikorupčné úsilie len z hľadiska hospodárskej straty, ale aby analyzovala aj škodlivé účinky korupcie na základné práva občanov Únie;

23.  pripomína význam podpory rozsiahlych synergií medzi NPE – Doprava a NPE – Digitálna oblasť s cieľom maximalizovať finančnú páku pre projekty zamerané na urýchlenie digitalizácie koridorov siete TEN-T;

24.  zdôrazňuje skutočnosť, že MSP sú podstatnou súčasťou hospodárstva Únie a zohrávajú kľúčovú úlohu pri vytváraní pracovných miest v celej Únii; domnieva sa, že treba vytvoriť priaznivé podnikateľské prostredie pre MSP, ako aj podporovať zoskupenia a siete MSP a družstevné spoločnosti so sociálnymi, solidárnymi a etickými postupmi; berie však s veľkým znepokojením na vedomie škrty, ktoré Rada uskutočnila v rámci nástroja pre MSP, čím podnikom v Únii vysielajú rozporuplný signál; domnieva sa, že s rozpočtom Únie a prístupom k financiám s jeho podporou môžu byť začínajúce podniky a mikropodniky kľúčovým nástrojom v snahe zvýšiť konkurencieschopnosť a inovatívnosť MSP a posilniť podnikateľského ducha v Únii; v tejto súvislosti pripomína programy COSME a Horizont 2020;

25.  rozhodol sa preto ešte viac zvýšiť objem prostriedkov – nad rámec návrhu rozpočtu na rok 2019 a profilov pred presunom prostriedkov do EFSI – na tie programy, ktoré sú kľúčové pre podporu rastu a tvorbu pracovných miest a boj proti zmene klímy a ktoré zodpovedajú všeobecne dohodnutým prioritám Únie, najmä Erasmus+, Horizont 2020 (vrátane programov Marie Curie, vedúce postavenie v kozme, Európska rada pre výskum, nástroj pre MSP), COSME, NPE a EaSI;

26.  v dôsledku toho zvyšuje úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov v podokruhu 1a nad rámec návrhu rozpočtu na rok 2019 o 566 773 112 EUR (bez obnovenia prostriedkov na úroveň pred presunom do EFSI, kompenzácie za návrh o Európskom orgáne práce, pilotných projektov a prípravných akcií), ktoré sa majú financovať z dostupnej rezervy a ďalšej mobilizácie celkovej rezervy na záväzky;

27.  víta záväzok obnoviť program Únie v oblasti obrany, najmä prostredníctvom dohody o Programe rozvoja európskeho obranného priemyslu (EDIDP); vyjadruje svoj zámer venovať osobitnú pozornosť tomu, aby Komisia vykonávala dohody v súvislosti s EDIDP a Európskym zborom solidarity, ako je uvedené v opravnom liste predloženom Komisiou 16. októbra 2018;

Podokruh 1b – Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

28.  víta klesajúcu mieru nezamestnanosti mladých ľudí na úrovni Únie (14,8 % k 1. októbru 2018), vyjadruje však poľutovanie nad tým, že jej úroveň je v niektorých členských štátoch stále neprijateľne vysoká; zdôrazňuje, že na riešenie tohto problému je dôležité zabezpečiť primerané financovanie systémov záruky pre mladých ľudí prostredníctvom iniciatívy YEI a Európskeho sociálneho fondu (ESF); víta dohodu o potrebe poskytnúť nové finančné prostriedky na iniciatívu YEI a začleniť príslušné rozpočtové prostriedky do návrhu rozpočtu na rok 2019; domnieva sa však, že vzhľadom na výzvy a riziká, ktoré predstavuje nezamestnanosť mladých ľudí, by zvýšenie rozpočtových prostriedkov iniciatívy YEI prospelo, a preto sa rozhodol stanoviť viazané rozpočtové prostriedky pre iniciatívu YEI na rok 2019 na 580 miliónov EUR; domnieva sa, že toto zvýšenie je nad rámec sumy pre iniciatívu YEI v súčasnosti naplánovanej na roky 2014 až 2020;

29.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili urýchlenie vykonávania programov politiky súdržnosti s cieľom dobehnúť oneskorenia; konštatuje, že aj keď Rada nespochybnila výšku platobných rozpočtových prostriedkov navrhnutých Komisiou, Európsky parlament dôkladne preskúma aktualizované prognózy Komisie s cieľom upraviť platobné rozpočtové prostriedky podľa skutočných potrieb, aby sa zabránilo opätovnému nahromadeniu neuhradených platieb na konci súčasného VFR;

30.  s poľutovaním zdôrazňuje, že katastrofy vo všeobecnosti postihujú tých, ktorí majú menej prostriedkov na vlastnú ochranu; konštatuje, že reakcia na prírodné katastrofy alebo katastrofy spôsobené človekom by mala byť čo najrýchlejšia, aby tak bolo možné minimalizovať škody a zachrániť ľudí a majetok; poukazuje na potrebu ďalšieho zvýšenia finančných prostriedkov, najmä v rozpočtových riadkoch spojených s predchádzaním katastrofám a pripravenosťou na katastrofy v rámci Únie, predovšetkým s ohľadom na požiare v Grécku, Španielsku a Portugalsku, pri ktorých došlo k tragickým stratám na ľudských životoch a ktoré majú dramatický a podstatný dosah na ľudí;

31.  v súlade s dohodou dosiahnutou vo veci revízie programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP) súhlasí s prevodom sumy 40 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 17,2 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch z podokruhu 1b do okruhu 2;

Okruh 2 – Udržateľný rast: prírodné zdroje

32.  pripomína, že návrh Komisie na zvýšenie objemu rozpočtových prostriedkov na financovanie potrieb Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) z veľkej časti vyplýva z výrazne nižšej sumy pripísaných príjmov očakávaných v roku 2019;

33.  berie na vedomie škrty Rady vo výške 310 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch (-0,52 % v porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2019) a -328,13 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch (-0,57 % v porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2019), domnieva sa však, že opravný list Komisie by mal byť aj naďalej základom pre akékoľvek spoľahlivé prehodnotenie rozpočtových prostriedkov EPZF, a obnovuje preto úrovne prostriedkov z návrhu rozpočtu, kým sa tento opravný list nepreskúma v zmierovacom konaní;

34.  rozhodol sa zvýšiť úroveň finančných prostriedkov na núdzovú podporu najmä v prípade bravčového mäsa vzhľadom na hrozbu afrického moru ošípaných s cieľom znížiť negatívny vplyv na poľnohospodárov a zamestnancov v regiónoch najviac postihnutých touto chorobou; rozhodol sa vyjadriť rozhodnú podporu odvetviu poľnohospodárstva v Únii zvýšením objemu rozpočtových prostriedkov na ovocie a zeleninu s cieľom riešiť účinky krízy v tomto odvetví a tiež vplyvy ruského embarga, ako aj opatreniam zameraným na boj proti účinkom baktérie Xylella fastidiosa a volatility cien olivového oleja;

35.  poukazuje na dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú decentralizované agentúry Únie v oblasti životného prostredia, verejného zdravia a bezpečnosti potravín, pokiaľ ide o pomoc Únii a členským štátom pri prijímaní informovaných a vedecky podložených rozhodnutí o ochrane a zlepšení životného prostredia a verejného zdravia, pričom zároveň posilňujú spoluprácu medzi členskými štátmi pri riešení obáv občanov Únie;

36.  navrhuje zvýšenie rozpočtu Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) z návrhu rozpočtu na rok 2019 o 20 miliónov EUR s cieľom podporiť inovácie v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a zabezpečiť v budúcnosti ziskovosť a udržateľnosť týchto zdrojov obživy;

37.  rozhodol sa v súlade so svojimi cieľmi stratégie Európa 2020 a so svojimi medzinárodnými záväzkami v boji proti zmene klímy navrhnúť zvýšenie rozpočtu na opatrenia súvisiace s klímou o 15,6 milióna EUR nad úroveň z návrhu rozpočtu na rok 2019; pripomína okrem toho záväzky Únie zastaviť a zvrátiť úbytok biodiverzity a zdôrazňuje, že toto zvýšenie prispieva aj k ochrane biodiverzity;

38.  na základe úspešného ukončenia rokovaní o revízii programu na podporu štrukturálnych reforiem sa rozhodol zrušiť rezervu, ktorú zaviedla Rada, na sumy presunuté z podokruhu 1b;

39.  poukazuje na dôsledky extrémneho sucha, ktoré postihlo členské štáty v posledných mesiacoch a spôsobilo značné straty v poľnohospodárstve a ohrozuje veľký počet podnikov, a v tejto súvislosti zdôrazňuje, že treba zaručiť prijatie podporných opatrení, ktorými sa pomôže najviac postihnutým poľnohospodárom;

40.  rozhodol sa, že použije čo najviac prostriedkov na programy POSEI podľa príslušného nariadenia(9), pričom treba zdôrazniť význam týchto programov pre odolnosť poľnohospodárskych výrobcov, a upozorňuje na krehkú hospodársku situáciu najvzdialenejších regiónov;

41.  zvyšuje preto viazané rozpočtové prostriedky o 154,1 milióna EUR, okrem pilotných projektov a prípravných akcií, a pod úrovňou stropu na záväzky v okruhu 2 ponecháva rezervu vo výške 190,8 milióna EUR;

42.  zdôrazňuje, že vzhľadom na pretrvávajúce nerovnováhy v potravinovom dodávateľskom reťazci, v ktorom je pozícia prvovýrobcov oveľa slabšia ako pozícia iných aktérov, by Komisia mala prijať opatrenia na zlepšenie transparentnosti cien a marží v potravinovom dodávateľskom reťazci, čo by zaručilo spravodlivú cenu pre výrobcov a zaistilo zlepšenie príjmov malých a stredných poľnohospodárov;

43.  upriamuje pozornosť na faktory ohrozujúce mnohé lesné ekosystémy, ako je šírenie invazívnych cudzích druhov, škodcov (napríklad háďatko borovicové a ďalšie) a lesných požiarov; domnieva sa, že prostredníctvom podporných programov a opatrení Spoločenstva by sa mali vyčleniť dostatočné finančné zdroje na vyhodnocovanie ekologického a fytosanitárneho stavu lesov a ich rehabilitáciu vrátane zalesňovania; konštatuje, že tieto zdroje sú pre niektoré štáty, najmä Portugalsko a Španielsko, osobitne dôležité a naliehavo potrebné vzhľadom na viaceré doterajšie požiare, ktoré zasiahli celé tieto územia;

Okruh 3 – Bezpečnosť a občianstvo

44.  opätovne potvrdzuje svoje dlhodobé presvedčenie, že strop okruhu 3 sa ukázal ako absolútne nedostatočný na to, aby bolo možné primerane financovať vnútorný rozmer základných výziev súvisiacich s vnútornou bezpečnosťou a bezpečnosťou občanov na jednej strane a s utečencami a migrantmi na strane druhej;

45.  očakáva, že tlak na migračné a azylové systémy niektorých členských štátov, ako aj na ich hranice, zostane vysoký aj v roku 2019 a v nasledujúcich rokoch, a zastáva preto názor, že v oblasti utečencov a migrácie sú potrebné ďalšie finančné prostriedky, a to aj vzhľadom na akékoľvek budúce nepredvídateľné potreby v tejto oblasti; preto zvyšuje prostriedky Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) na podporu legálnej migrácie do Únie, presadzovanie účinnej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín a posilnenie spravodlivých a účinných stratégií v oblasti návratu, najmä s cieľom podporiť členské štáty pri zlepšovaní integračných opatrení pre utečencov a migrantov, najmä deti a maloletých bez sprievodu;

46.  víta zvýšenie objemu viazaných rozpočtových prostriedkov pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) v záujme financovania nových právnych predpisov Dublin II (za predpokladu, že budú prijaté do konca roku 2018) a odmieta rozhodnutie Rady presunúť príslušné rozpočtové prostriedky do rezervy;

47.  zdôrazňuje, že vnútorná bezpečnosť musí zostať jednou z hlavných priorít Únie a zdôrazňuje úlohu Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) ako kľúčového finančného nástroja na podporu členských štátov v oblasti bezpečnosti vrátane boja proti terorizmu a radikalizácii, závažnej a organizovanej trestnej činnosti a počítačovej kriminalite; rozhodol sa preto zvýšiť rozpočtové prostriedky pre fond ISF, a to aj s cieľom posilniť podporu riadenia hraníc a poskytnúť pomoc obetiam teroristických činov;

48.  poukazuje na kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú agentúry Únie v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí pri posilňovaní spolupráce medzi členskými štátmi s cieľom riešiť obavy občanov Únie; rozhodol sa zvýšiť rozpočtové prostriedky a počet zamestnancov agentúr EUROPOL, CEPOL, eu-LISA, Eurojust a Európskej prokuratúry;

49.  trvá v tejto súvislosti na tom, aby Európska prokuratúra bola primerane financovaná a mala adekvátny personál; konštatuje, že príspevok Únie stanovený v návrhu rozpočtu na rok 2019 predstavuje 4 911 000 EUR; upozorňuje, že tieto rozpočtové prostriedky majú pokryť výdavky na zamestnancov, infraštruktúru a iné administratívne a operačné výdavky Európskej prokuratúry; poznamenáva, že je uvedených len 35 pracovných miest, čo znamená, že po odpočítaní 23 miest európskych prokurátorov ostane na plnenie administratívnych úloh len 12 pracovných miest; domnieva sa, že to nie je realistické, najmä vzhľadom na to, že k Európskej prokuratúre sa nedávno rozhodli pristúpiť dva ďalšie členské štáty; rozhodol sa preto pre skoršie financovanie zvýšenia počtu zamestnancov plánované na rok 2020 a zosúladiť platovú triedu generálneho prokurátora a európskych prokurátorov s úrovňou riadiacich pozícií úradu OLAF a Europolu;

50.  vyjadruje poľutovanie nad svojvoľnými škrtmi viazaných rozpočtových prostriedkov vo výške viac ako 35 miliónov EUR, ktoré Rada prijala v prípade viacerých programov v oblasti kultúry, občianstva, spravodlivosti a verejného zdravia, a to napriek vynikajúcej miere plnenia týchto programov a tomu, že mnohým vysokokvalitným projektom už z dôvodu nedostatočného financovania chýbajú prostriedky; obnovuje prostriedky vo všetkých riadkoch aspoň na úroveň návrhu rozpočtu a zároveň navrhuje dodatočné zvýšenie prostriedkov v príslušných riadkoch;

51.  zdôrazňuje hodnotu programu Kreatívna Európa, pokiaľ ide o podporu audiovizuálneho a kultúrneho odvetvia Únie, a trvá na tom, že úrovne financovania by mali zodpovedať ambíciám programu; žiada zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov pre podprogramy MEDIA a Kultúra, okrem iného s cieľom riešiť nízku mieru úspešnosti žiadostí; takisto zvyšuje rozpočtové prostriedky na multimediálne akcie a na posilnenie finančnej kapacity MSP v európskych kultúrnych a kreatívnych odvetviach;

52.  pripomína svoju podporu programov v oblasti práv, rovnosti a občianstva a spravodlivosti; rozhodol sa zvýšiť objem viazaných rozpočtových prostriedkov na nástroje zaoberajúce sa nediskrimináciou a rovnosťou všeobecne, a najmä na program Daphne, bojovať proti násiliu založenému na rodovej príslušnosti a presadzovať práva žien a osôb LGBTQI+;

53.  pripomína, že projekty súvisiace s kultúrou a vzdelávaním sú podporované z celej škály programov a nástrojov Únie, konkrétne z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), EFSI a z programu Horizont 2020; naliehavo vyzýva Komisiu, aby v záujme účinného vynakladania prostriedkov zlepšila synergiu medzi jednotlivými programami; vyzýva Komisiu, aby predovšetkým naplno využívala potenciálne synergie existujúce medzi rôznymi programami Únie – napríklad Horizont 2020, NPE, Erasmus+, EaSI, Kreatívna Európa a COSME, a fondmi EFSI a EŠIF – na podporu väčšieho množstva projektov v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu;

54.  navyšuje viazané rozpočtové prostriedky v okruhu 3 v porovnaní s návrhom rozpočtu o 127,75 milióna EUR, s výnimkou pilotných projektov a prípravných akcií, a navrhuje toto zvýšenie financovať prostredníctvom ďalšej mobilizácie osobitných nástrojov;

Okruh 4 – Globálna Európa

55.  zdôrazňuje, že komplexné geopolitické výzvy, ktorým Únia čelí, si naliehavo vyžadujú výraznejšiu angažovanosť Únie vo svete; opäť zdôrazňuje, že vonkajšia činnosť Únie môže byť vierohodná len vtedy, ak je zabezpečená dostatočnými finančnými zdrojmi; pripomína, že potreby financovania vo veľkej miere presahujú súčasný rozsah okruhu 4 a žiada, aby bol vytvorený primeraný manévrovací priestor pre prípad nepredvídaných vonkajších kríz;

56.  pripomína, že vykonávanie cieľov udržateľného rozvoja musí prebiehať naprieč vnútornými a vonkajšími politikami Únie, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu dostatku kvalitných potravín, čistej vody a budovaniu ďalších zariadení na likvidáciu odpadových vôd s cieľom splniť ciele udržateľného rozvoja č. 2 a 6; ďalej upriamuje pozornosť na rozsah a dôsledky energetickej chudoby v rozvojových krajinách a žiada dodatočné opatrenia na zníženie energetickej chudoby v súlade s cieľom udržateľného rozvoja č. 7, najmä v odľahlých vidieckych oblastiach v regiónoch nenapojených na elektrickú sieť;

57.  v tejto súvislosti v súlade so svojou pozíciou vyjadrenou vo vyššie uvedenom uznesení z 5. júla 2018 opätovne potvrdzuje, že súčasný pomer príspevkov do nástroja pre utečencov v Turecku (FRT) z rozpočtu Únie (1 miliarda EUR) a členských štátov (2 miliardy EUR) by sa mal zachovať aj pri financovaní druhej tranže nástroja FRT; preto sa rozhodol znížiť príspevky z rozpočtu Únie z 1,45 miliardy EUR na 450 miliónov EUR; domnieva sa, že rozdiel by sa mal namiesto toho financovať z bilaterálnych príspevkov členských štátov;

58.  nazdáva sa, že podpora mieru, bezpečnosti a spravodlivosti v rozvojových krajinách má prvoradý význam pre riešenie základných príčin migrácie a súvisiacich humanitárnych problémov v južnom susedstve, ako napríklad v Líbyi; zdôrazňuje význam podpory dobrej správy vecí verejných, demokracie, právneho štátu a dynamickej občianskej spoločnosti s cieľom účinne bojovať proti chudobe v dlhodobom horizonte a riešiť problémy spojené so zmenou klímy v rozvojových krajinách; rozhodol sa preto zvýšiť zdroje pre nástroj financovania rozvojovej spolupráce (DCI) a južnú časť nástroja európskeho susedstva (ENI) v rámci rôznych jeho zložiek, aby sa zohľadnil aj značný tlak, pod ktorým bude ENI fungovať aj v roku 2019;

59.  pripomína, že Únia sa zaviazala vo svojej vonkajšej politike komplexne chrániť a presadzovať práva dieťaťa, dievčat a žien, ako aj ľudí so zdravotným postihnutím a osobitnými potrebami; zdôrazňuje dôležitosť vykonávania usmernení EÚ pre presadzovanie a ochranu práv dieťaťa v Európskej únii, akčného plánu EÚ pre rodovú rovnosť a politiky EÚ v oblasti zdravotného postihnutia vo vonkajších vzťahoch; považuje v tomto zmysle za vhodné vyhradiť 10 % zdrojov, ktoré sú k dispozícii v rámci humanitárnej pomoci, na prístup k vzdelávaniu v krízových oblastiach;

60.  zdôrazňuje strategickú dôležitosť poskytovania dostatočných finančných prostriedkov pre západný Balkán s cieľom konsolidovať ich smerovanie k pristúpeniu; nerozumie návrhu Rady na zníženie rozpočtových prostriedkov na politické reformy, keďže tieto sú základom každej demokratickej transformácie; zdôrazňuje potrebu primeraného finančného zabezpečenia akčného plánu stratégie pre západný Balkán na roky 2018 – 2020 a preto sa rozhodol zvýšiť prostriedky určené na nástroj predvstupovej pomoci (IPA II) pre tento región;

61.  zdôrazňuje, že situácia v krajinách Východného partnerstva je pre Úniu tiež veľkou výzvou; je presvedčený o tom, že je dôležité poskytnúť dodatočné finančné prostriedky na podporu reformného úsilia našich susedov, prispieť k zvýšeniu odolnosti a podpore mieru a k zlepšeniu každodenného života občanov týchto krajín;

62.  požaduje väčšiu podporu Únie agentúre UNRWA v súlade s uznesením z 8. februára 2018(10) vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu na mieste a na rozhodnutie Spojených štátov zrušiť svoj ročný príspevok pre túto agentúru; pripomína, že navrhnuté dodatočné prostriedky sú určené výlučne pre agentúru UNRWA, aby sa kompenzovala výrazná strata;

63.  je presvedčený o potenciáli medziľudských kontaktov a mobility mladých ľudí, a to aj z pohľadu ich zaradenia medzi kľúčové stratégie na zvýšenie vplyvu vonkajšej činnosti Únie a jej zviditeľnenie medzi verejnosťou partnerských krajín; preto sa rozhodol zvýšiť príspevky z nástrojov DCI, ENI, IPA II a nástroja partnerstva do programu Erasmus+;

64.  v súlade so zásadou podmienenosti podporuje zníženie sumy pridelenej Turecku vo všetkých rozpočtových riadkoch, keďže v krajine sa naďalej zhoršuje situácia v oblasti právneho štátu, demokracie a ľudských práv; zároveň považuje za potrebné ešte viac posilniť priamu podporu občianskej spoločnosti, ako aj kontakty medzi ľuďmi;

65.  považuje za potrebné zvýšiť rozpočtové prostriedky v rozpočtovom riadku pre komunitu tureckých Cyperčanov s cieľom rozhodne prispieť k pokračovaniu a zintenzívneniu misie Výboru pre nezvestné osoby na Cypre, k dobrým podmienkam Maronitov, ktorí sa chcú presídliť, ako aj všetkých osôb žijúcich v enkláve, ako bolo dohodnuté v 3. viedenskej dohode, a podporiť Technický výbor pre kultúrne dedičstvo spoločný pre obe komunity, a tým podporovať dôveru a zmierenie medzi oboma komunitami;

66.  berie na vedomie mierne zvýšenie financovania spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) navrhnuté Komisiou, pričom poznamenáva, že rozpočet na SZBP je aj naďalej pod veľkým tlakom a rozšírenie mnohých misií v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) predstavuje riziko zhoršenia tohto problému v roku 2019; ruší zníženie navrhnuté Radou pre ďalšie opatrenia a operácie krízového riadenia, ktoré by viedlo k menšej flexibilite pri riešení neočakávaných kríz;

67.  v dôsledku toho sa rozhodol zrušiť takmer všetky škrty Rady a zvýšiť prostriedky v okruhu 4 o 425,4 milióna EUR nad úroveň návrhu rozpočtu na rok 2019 (bez pilotných projektov a prípravných akcií) a súčasne znížiť prostriedky v riadkoch nástroja FRT a pre Turecko a neobnoviť škrty Rady v celkovej výške -1,24 miliardy EUR, takže výsledkom je čistý rozdiel prostriedkov v okruhu 4 v porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2019 na úrovni -819,1 milióna EUR;

Okruh 5 – Administratíva; ďalšie okruhy – výdavky na administratívnu podporu a podporu výskumu

68.  domnieva sa, že škrty Rady sú neodôvodnené a neodrážajú skutočné potreby; obnovuje všetky administratívne výdavky Komisie, a to aj výdavky na administratívnu podporu a podporu výskumu v okruhoch 1 až 4 podľa návrhu rozpočtu na rok 2019;

Decentralizované agentúry

69.  vo všeobecnosti schvaľuje odhady Komisie, pokiaľ ide o rozpočtové potreby agentúr; domnieva sa preto, že akékoľvek ďalšie škrty navrhované Radou by ohrozili riadne fungovanie agentúr a neumožnili by im plniť úlohy, ktorými boli poverené; s nedôverou berie na vedomie svojvoľný škrt len o 10 000 EUR v rozpočte CEPOL, a vyzýva Radu, aby Európskemu parlamentu poskytla podrobné informácie o tom, prečo považuje takéto škrty za nevyhnutné a primerané;

70.  poznamenáva, že financovanie agentúr z poplatkov znižuje zaťaženie rozpočtu Únie o 1 miliardu EUR ročne; zdôrazňuje, že verejné úlohy, napríklad v oblasti zdravia, životného prostredia alebo bezpečnosti a spravodlivosti, by mali vždy zostať v rámci rozpočtu Únie; domnieva sa však, že Komisia by sa mala aj naďalej zaoberať rizikom konfliktu záujmov, ktoré by mohlo vzniknúť v agentúrach financovaných z poplatkov, a prijať primerané opatrenia na predchádzanie takýmto konfliktom;

71.  pripomína, že je dôležité, aby sa Únia zamerala na konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť; v tejto súvislosti sa domnieva, že sú potrebné dodatočné rozpočtové prostriedky a zamestnanci pre Agentúru pre európsky GNSS (GSA) a Agentúru pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER); berie na vedomie vytvorenie Európskeho orgánu práce (ELA) a zdôrazňuje potrebu mobilizovať nové zdroje na tento účel; obnovuje sumy rozpočtových prostriedkov pre európske orgány dohľadu (ESA), v ktorých Rady urobila škrty, pričom časť týchto rozpočtových prostriedkov ukladá do rezervy, ktorá bude uvoľnená až keď sa dosiahne pokrok v rámci hodnotenia týchto orgánov;

72.  v súvislosti s výzvami, ktorým Únia stále čelí v oblasti bezpečnosti, a so zreteľom na potrebu koordinovanej európskej reakcie sa rozhodol zvýšiť objem rozpočtových prostriedkov pre EUROPOL, eu-LISA, CEPOL, EUROJUST, Európsku prokuratúru a Agentúru Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA);

73.  očakáva, že tlak na migračné a azylové systémy niektorých členských štátov, ako aj na ich hranice zostane v roku 2019 vysoký, prípadne sa zvýši; zdôrazňuje, že budúce potreby Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (FRONTEX) a Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) z hľadiska operačných zdrojov a zamestnancov bude treba pozorne sledovať a prípadne v rozpočte na rok 2019 aktualizovať; žiada Komisiu, aby čo najskôr poskytla prehľad rozpočtových potrieb pre rozpočet na rok 2019 na navrhované reformy týchto agentúr;

74.  zdôrazňuje potrebu primeranej úrovne finančných prostriedkov pre agentúry, ktoré budú plniť nové dodatočné úlohy;

75.  opakuje svoju pozíciu, že cieľ zníženia počtu zamestnancov o 5 % bol úspešne dosiahnutý; vyjadruje svoj zámer vydať spoločné vyhlásenie všetkých inštitúcií, ktorým sa potvrdí ukončenie tohto jednorazového opatrenia; domnieva sa, že nové pracovné miesta prijaté v jeho pozícii sú potrebné na plnenie dodatočných úloh vzhľadom na posledný politický vývoj a nové právne predpisy;

76.  pripomína, že medziinštitucionálna pracovná skupina pre zdroje decentralizovaných agentúr 2 ukončila svoju činnosť prijatím odporúčaní na základe poznatkov získaných z prístupu k dosiahnutiu cieľa zníženia počtu zamestnancov o 5 %, riešenia nových úloh, hodnotení agentúr, spoločného využívania služieb, hodnotenia agentúr s viacerými sídlami a modelu pre agentúry financované z poplatkov; víta ratifikáciu týchto odporúčaní inštitúciami; vyjadruje svoj úmysel naďalej kontrolovať vykonávanie týchto odporúčaní Komisiou v budúcnosti;

Pilotné projekty a prípravné akcie (PP/PA)

77.  pripomína význam pilotných projektov a prípravných akcií ako nástrojov na vymedzovanie politických priorít a na zavedenie nových iniciatív, ktoré majú potenciál stať sa trvalými činnosťami a programami Únie; po dôkladnej analýze všetkých predložených návrhov a zohľadnení posúdenia Komisie týkajúceho sa ich súladu s právnymi požiadavkami a vykonateľnosťou sa rozhodol prijať vyvážený súbor pilotných projektov a prípravných akcií, ktorý zohľadňuje politické priority Európskeho parlamentu;

78.  víta spustenie programu Discover EU, distribúciu 15 000 lístkov InterRail pre 18-ročných Európanov v roku 2018, ako aj návrh Komisie vo VFR na roky 2021 – 2027 vyčleniť na tento program 700 miliónov EUR, čo je v súlade s ambíciami Únie podporovať vzdelávaciu mobilitu, aktívne občianstvo, sociálne začlenenie a solidaritu všetkých mladých ľudí; rozhodol sa pokračovať v príslušnej prípravnej akcii v roku 2019 a je rozhodnutý v nej pokračovať aj v roku 2020;

Osobitné nástroje

79.  pripomína užitočnosť osobitných nástrojov, ktoré poskytujú flexibilitu nad rámec mimoriadne nízkych stropov súčasného VFR, a víta zlepšenia, ktoré so sebou prináša strednodobá revízia nariadenia o VFR; požaduje široké použitie nástroja flexibility a celkovej rezervy na záväzky v rozpočte na rok 2019 na financovanie širokého spektra nových výziev a dodatočných úloh, ktorým rozpočet Únie čelí; pripomína tiež význam Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), rezervy na núdzovú pomoc (EAR) a Fondu solidarity Európskej únie (FSEÚ);

Platby

80.  opätovne zdôrazňuje svoje obavy, že aj napriek nedávnemu úsiliu dohnať stratu dosiahol objem nedostatočného plnenia platieb za posledné tri roky rekordne nízke hodnoty, a to najmä v rámci podokruhu 1b; vyjadruje poľutovanie nad tým, že takéto omeškania bránia prioritám a projektom Únie naplniť svoj potenciál a včas prinášať občanom výsledky; poukazuje na skutočnosť, že v dôsledku toho je v návrhu rozpočtu na rok 2019 pod úrovňou platobného stropu ponechaná bezprecedentná rezerva vo výške 19,3 miliardy EUR; zvyšuje objem platobných rozpočtových prostriedkov v tých riadkoch, v ktorých sa zmenila výška viazaných rozpočtových prostriedkov;

Iné oddiely

Oddiel I - Európsky parlament

81.  zachováva celkovú úroveň svojho rozpočtu na rok 2019 bez zmeny v súlade so svojim vyššie uvedeným uznesením o svojom odhade príjmov a výdavkov prijatým na plenárnom zasadnutí 19. apríla 2018, a to vo výške 1 999 144 000 EUR; zahŕňa rozpočtovo neutrálne technické úpravy s cieľom zohľadniť aktualizované informácie, ktoré neboli k dispozícii začiatkom tohto roka;

82.  poznamenáva, že úroveň odhadov na rok 2019 zodpovedá 18,53 %, čo je menej, ako hodnota dosiahnutá v roku 2018 (18,85 %) a predstavuje najnižší podiel okruhu 5 za viac ako 15 rokov;

83.  poukazuje na skutočnosť, že vzhľadom na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 budú výdavky v niektorých oblastiach vyššie, najmä v prípade poslancov, ktorí nebudú znovu zvolení, a ich asistentov, pričom úspory, hoci v menšom rozsahu, sa dosiahnu v iných oblastiach v dôsledku zníženia objemu parlamentnej činnosti vo volebnom roku;

84.  víta skutočnosť, že súčasťou rozpočtu na rok 2019 budú ďalšie splátky značných investícií začatých v roku 2016 s cieľom výrazne zlepšiť bezpečnosť Európskeho parlamentu; poukazuje na to, že tieto projekty sa týkajú viacerých oblastí, najmä v súvislosti s budovami, ako je zvýšenie bezpečnosti vstupu, vybavenia a personálu, ako v prípade projektu iPACS, ale aj zlepšenie v oblasti kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti komunikácie;

85.  berie na vedomie rozhodnutie Predsedníctva o zohľadnení dvoch možností týkajúcich sa budovy PHS: renovácie alebo prestavby; naliehavo vyzýva generálneho tajomníka a Predsedníctvo, aby okrem všetkých technických špecifikácií poskytli rozpočtovému orgánu podrobný rozpočet pre každú z týchto možností;

86.  znižuje plán pracovných miest svojho generálneho sekretariátu na rok 2019 o 59 pracovných miest (cieľ zníženia počtu zamestnancov o 1 %) v súlade s dohodou zo 14. novembra 2015, ktorú dosiahol s Radou v otázke všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2016, kde sa stanovilo pokračovanie ročných opatrení Európskeho parlamentu na znižovanie počtu zamestnancov do roku 2019;

87.  domnieva sa, že vo svojom uznesení z 18. apríla 2018 o politike Komisie v oblasti integrity Parlament vyslovil svoje obavy, pokiaľ ide o postupy menovania vyšších úradníkov, a opätovne vyzýva Komisiu, aby do konca roka 2018 preskúmala svoj administratívny postup vymenúvania vyšších úradníkov s cieľom úplne zabezpečiť výber najlepších uchádzačov v podmienkach maximálnej transparentnosti a rovnosti príležitostí;

88.  berie na vedomie rozhodnutie Všeobecného súdu z 25. septembra 2018, ktorým sa potvrdilo odmietnutie Európskeho parlamentu sprístupniť dokumenty týkajúce sa diét, cestovných výdavkov a príspevkov na asistentskú výpomoc pre poslancov (rozsudok vo veciach T-639/15 až T-666/15 Maria Psara a iní/Parlament a T-94/16 Gavin Sheridan/Parlament); pripomína Predsedníctvu, že plénum požaduje väčšiu transparentnosť a naliehavú potrebu auditu príspevku na všeobecné výdavky (GEA); uvítal v tejto súvislosti vytvorenie ad hoc pracovnej skupiny na vymedzenie a zverejnenie pravidiel týkajúcich sa používania GEA; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že na základe správy pracovnej skupiny sa Predsedníctvo dohodlo len na nevyčerpávajúcom zozname oprávnených výdavkov a na potrebe, aby každý poslanec mal samostatný bankový účet určený na finančné prostriedky prijaté v rámci GEA; opakuje svoju výzvu Predsedníctvu, aby prijalo tieto dodatočné zmeny týkajúce sa GEA:

   vyžadovať od poslancov, aby uchovávali všetky účtovné doklady, ktoré sa týkajú GEA;
   vyžadovať od poslancov, aby na konci svojho mandátu vrátili nepoužitú časť GEA;

89.  pripomína článok 62 rozhodnutia Predsedníctva z 19. mája a 9. júla 2008 týkajúceho sa vykonávacích pravidiel k štatútu poslancov Európskeho parlamentu, v ktorom sa uvádza, že „sumy vyplatené“ – vrátane príspevku na všeobecné výdavky – „sú vyčlenené výlučne na financovanie činností súvisiacich s výkonom mandátu poslancov a nemôžu pokrývať osobné výdavky alebo dotácie či dary politického charakteru“ a že „nevyužité prostriedky poslanci vrátia Parlamentu“; vyzýva generálneho tajomníka a Predsedníctvo Európskeho parlamentu, aby zabezpečili, aby sa tieto ustanovenia v plnej miere vykonávali a dodržiavali;

90.  pripomína, že Európsky parlament vo svojom uznesení z 23. októbra 1997 o všeobecnom rozpočte na rok 1998 vyzval Predsedníctvo, aby požiadalo Dvor audítorov o preskúmanie dobrovoľného systému dôchodkového poistenia Európskeho parlamentu, a na základe tejto žiadosti vydal Dvor audítorov stanovisko č. 5/99 zo 16. júna 1999 s názvom Dôchodkový fond a systém pre poslancov Európskeho parlamentu; vyzýva teraz Predsedníctvo, aby urýchlene požiadalo Dvor audítorov o vypracovanie ďalšieho takéhoto stanoviska k dôchodkovému systému a fondu v roku 2019;

91.  pripomína, že v oznámení Predsedníctvu z 8. marca 2018 generálny tajomník pripustil, že dôchodkový fond, ktorý je spojený so systémom dobrovoľného dôchodkového poistenia poslancov, „vyčerpá svoje prostriedky oveľa skôr, ako vypršia jeho dôchodkové záväzky, možno už v roku 2024“; žiada preto generálneho tajomníka a Predsedníctvo, aby pri plnom rešpektovaní štatútu poslancov urýchlene zostavili spolu s dôchodkovým fondom jasný plán toho, ako Európsky parlament prevezme svoje záväzky a zodpovednosti v prípade dobrovoľného systému dôchodkového poistenia svojich poslancov, a to hneď po voľbách v roku 2019;

92.  vyžaduje dodatočnú podporu Únie pre parlamentný rozmer WTO, najmä zvýšením finančnej a personálnej podpory príslušného sekretariátu;

93.  žiada o modernizáciu európskeho vedeckého mediálneho centra schváleného v rámci rozpočtu na rok 2018 v záujme spolupráce s televíznymi stanicami, sociálnymi médiami a ďalšími partnermi na účely odbornej prípravy mladých novinárov, najmä vo vzťahu k novému vedeckému a technologickému vývoju a k partnersky preskúmaným správam založeným na faktoch;

94.  žiada, aby sa na účely vykonávania odporúčaní z uznesenia Európskeho parlamentu z 26. októbra 2017 o boji proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ poskytlo viac podpory na pokrytie nákladov na externé odborné poradenstvo, ktoré je potrebné, aby sa zrealizovaný externý audit poradného výboru zaoberajúceho sa sťažnosťami na obťažovanie poslancami rozšíril na poradný výbor pre zamestnancov Európskeho parlamentu v oblasti prevencie obťažovania; na ten istý účel žiada tiež ďalšiu podporu na pokrytie nákladov na ďalších zamestnancov zodpovedných za riešenie prípadov obťažovania v Parlamente, sústreďovanie zamestnancov, ktorí majú vzdelanie v oblasti medicíny, psychológie, práva a riadenia ľudských zdrojov, v osobitnom útvare, ako aj na špecifické odborné poradenstvo v tejto oblasti;

95.  pripomína analýzu Dvora audítorov za rok 2014, v ktorej sa náklady na geografickú rozptýlenosť Európskeho parlamentu odhadli na 114 miliónov EUR ročne; okrem toho konštatuje závery svojho uznesenia z 20. novembra 2013 o umiestnení sídel inštitúcií Európskej únie(11), v ktorom sa uvádza, že 78 % všetkých služobných ciest štatutárnych zamestnancov Európskeho parlamentu je priamym dôsledkom jeho geografickej rozptýlenosti; zdôrazňuje, že v správe sa takisto odhaduje environmentálny vplyv geografickej rozptýlenosti na úrovni od 11 000 do 19 000 ton emisií CO2; opäť zdôrazňuje negatívne vnímanie tohto rozmiestnenia verejnosťou a vyzýva preto na prijatie plánu na zriadenie jedného sídla a zníženie prostriedkov v príslušných rozpočtových riadkoch;

96.  naliehavo vyzýva generálneho tajomníka, aby vypracoval podrobné opatrenia na širšie spoločné využívanie funkcií a služieb back-office medzi Európskym parlamentom, Výborom regiónov a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom;

Oddiel IV - Súdny dvor

97.  obnovuje sumy z návrhu rozpočtu na rok 2019 vo všetkých rozpočtových položkách, v ktorých Rada urobila škrty a ktoré sú nevyhnutné na fungovanie Súdneho dvora, a obnovuje odhady v dvoch rozpočtových položkách s cieľom zvýšiť schopnosť Súdneho dvora riešiť zvyšujúci sa počet prekladov;

98.  obnovuje 16 pracovných miest a súvisiace rozpočtové prostriedky, ktoré škrtla Komisia v návrhu rozpočtu na rok 2019, aby sa zabránilo akémukoľvek nahromadeniu práce, ktoré by mohlo znížiť produktivitu súdov, v kontexte nových činností Súdneho dvora a nepretržitého zvyšovania pracovnej záťaže; domnieva sa, že vytvorenie 16 nových trvalých pracovných miest na podporu služieb, ktoré pôvodne navrhol Súdny dvor a zamietla Komisia, by malo byť schválené;

Oddiel V – Dvor audítorov

99.  obnovuje sumy z návrhu rozpočtu na rok 2019 vo všetkých rozpočtových položkách, v ktorých Rada vykonala škrty, aby sa mohol realizovať pracovný program Dvora audítorov a aby sa vypracovali plánované audítorské správy;

Oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

100.  obnovuje sumy z návrhu rozpočtu na rok 2019 vo všetkých položkách, v ktorých Rada vykonala škrty;

101.  zvyšuje sumy v niekoľkých riadkoch nad úroveň návrhu rozpočtu na rok 2019 v súlade s vlastnými odhadmi Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru;

Oddiel VII – Výbor regiónov

102.  obnovuje sumy z návrhu rozpočtu na rok 2019 vo všetkých položkách, v ktorých Rada vykonala škrty;

103.  zvyšuje sumy v niekoľkých riadkoch nad úroveň návrhu rozpočtu na rok 2019 v súlade s vlastnými odhadmi Výboru regiónov;

Oddiel VIII – Európsky ombudsman

104.  zachováva celkovú úroveň rozpočtu ombudsmana na rok 2019 bez zmeny podľa návrhu Komisie v návrhu rozpočtu na rok 2019;

Oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

105.  rozhodol sa neobnoviť sumu z návrhu rozpočtu na rok 2019 v riadku, v ktorom Rada vykonala škrt, a to vzhľadom na výrazné navýšenie celkového rozpočtu v porovnaní s predchádzajúcim rokom;

Oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)

106.  obnovuje návrh rozpočtu na rok 2019 vo všetkých riadkoch, v ktorých Rada vykonala škrty;

107.  zvyšuje rozpočet v niekoľkých riadkoch nad úroveň návrhu rozpočtu na rok 2019 v súlade s vlastnými odhadmi ESVČ;

108.  opäť zdôrazňuje podporu Európskeho parlamentu pre strategickú komunikačnú kapacitu a posilňuje ju s cieľom dosiahnuť silnejšiu koordinovanú reakciu Únie na problém dezinformácií;

109.  obnovuje 28 pracovných miest a súvisiace rozpočtové prostriedky, ktoré Rada zrušila, a dopĺňa ďalších päť pracovných miest, čo predstavuje mierne zvýšenie počtu zamestnancov, ktoré je odôvodnené dôležitými novými úlohami ESVČ, najmä v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie, konkrétne vytvorenie novej delegácie Únie v Londýne a nového oddelenia v ústredí, a s prijatím niekoľkých iniciatív v oblasti bezpečnosti a obrany v posledných mesiacoch;

o
o   o

110.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s pozmeňujúcimi návrhmi k návrhu všeobecného rozpočtu Rade, Komisii a ďalším príslušným inštitúciám a orgánom, ako aj národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.
(2) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(5) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2018)0089.
(7) Prijaté texty, P8_TA(2018)0182.
(8) Prijaté texty, P8_TA(2018)0311.
(9) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 23).
(10) Prijaté texty, P8_TA(2018)0042.
(11) Ú. v. EÚ C 436, 24.11.2016, s. 2.


Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada
PDF 150kWORD 49k
Rozhodnutie
Uznesenie
1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2018 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel II – Európska rada a Rada (2017/2138(DEC))
P8_TA(2018)0405A8-0300/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365 – C8‑0249/2017)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 18. apríla 2018(5), ktorým sa odkladá rozhodnutie o absolutóriu za rozpočtový rok 2016, ako aj na priložené uznesenie(6),

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(7), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0300/2018),

1.  neudeľuje generálnemu tajomníkovi Rady absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej rady a Rady za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2018 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel II – Európska rada a Rada (2017/2138(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel II – Európska rada a Rada,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0300/2018),

A.  keďže všetky inštitúcie Únie by mali byť transparentné a v plnej miere by sa mali zodpovedať občanom Únie za využívanie finančných prostriedkov, ktoré im ako inštitúciám Únie boli zverené;

B.  keďže úloha Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o plnenie rozpočtu, je vymedzená v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) a v nariadení o rozpočtových pravidlách;

1.  pripomína, že inštitúcie Únie disponujú administratívnou autonómiou v záležitostiach týkajúcich sa ich príslušných operácií, a vyzdvihuje dôležitosť toho, aby konali zodpovedne pri vykonávaní svojich rozpočtov;

2.  zdôrazňuje úlohu Európskeho parlamentu v rámci postupu udelenia absolutória, ktorý sa riadi ZFEÚ, nariadením o rozpočtových pravidlách a rokovacím poriadkom Európskeho parlamentu;

3.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada doteraz nezareagovala na pripomienky Európskeho parlamentu, ktoré uviedol vo svojom uznesení z 18. apríla 2018 o absolutóriu(8), k trendu z predchádzajúcich rokov;

4.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že odporúčania Európskeho parlamentu neboli vôbec naplnené a nebolo predložené odôvodnenie ani vysvetlenie; trvá na tom, aby Rada vykonala pripomienky uvedené v uznesení Európskeho parlamentu o absolutóriu z 18. apríla 2018, najmä pripomienky uvedené nižšie, a okamžite na tieto zistenia zareagovala;

5.  vyjadruje podporu úspešnej zmene paradigmy smerom k zostavovaniu rozpočtu na základe výkonnosti v rozpočtovom plánovaní Komisie zavedenom v septembri 2015 ako súčasť iniciatívy pod názvom Rozpočet EÚ zameraný na výsledky; vyzýva Európsku radu a Radu, aby túto metódu uplatňovali na postup zostavovania vlastného rozpočtu;

Nevyriešené otázky

6.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že žiadosť o oddelenie rozpočtov Európskej rady a Rady, ktorú Európsky parlament vyjadril v predchádzajúcich uzneseniach o udelení absolutória, nebola zvážená;

7.  berie na vedomie, že Rada stále pracuje na odpovedi na strategickú správu európskej ombudsmanky o transparentnosti legislatívneho procesu Rady (OI/2/2017/TE) napriek tomu, že európska ombudsmanka požadovala odpoveď na jej odporúčania a návrhy na zlepšenia do 9. mája 2018; uznáva, že Rada pri príprave svojej odpovede uskutočňuje podstatný a dôkladný výskum, napriek tomu však naliehavo vyzýva Radu, aby rešpektovala žiadosť ombudsmanky; pripomína, že európska ombudsmanka zaslala svoje zistenia aj Európskemu parlamentu a že dva jeho výbory v súčasnosti pracujú na správe o zisteniach, a preto sa od Rady žiada, aby Európskemu parlamentu čo najskôr predložila svoju odpoveď a svoje zistenia;

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek občasnej výmene informácií medzi oddeleniami Európskeho parlamentu a Rady pre oblasť nehnuteľností Rada naďalej neposkytuje podrobné informácie o svojej politike v oblasti nehnuteľností vo svojej výročnej finančnej správe; vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom informácií o jej politike v oblasti nehnuteľností a súvisiacich výdavkoch a žiada o úplný prístup verejnosti k týmto informáciám ako prejav transparentnosti voči občanom Únie;

9.  opätovne žiada o predloženie správy o pokroku dosiahnutom v súvislosti s vykonávaním projektov v oblasti nehnuteľností a podrobného rozpisu dosiaľ vzniknutých nákladov; berie na vedomie uverejnenie záverečných finančných výkazov za rok 2017 – Rada Európskej únie a Európska rada z 12. júna 2018, v ktorých sú náklady na budovu Europa stanovené na 312 143 710,53 EUR;

10.  opakuje svoju požiadavku, aby sa rozčlenil prehľad ľudských zdrojov podľa kategórií, platových tried, rodu, štátnej príslušnosti a odbornej prípravy;

11.  víta prebiehajúce medziinštitucionálne rokovania o posilnení registra transparentnosti Únie; opakovane vyzýva na dosiahnutie úspešného výsledku rokovaní, ktorý povedie k tomu, že Rada sa pripojí k registru;

12.  opakovane žiada Radu, aby objasnila, aké opatrenia prijala na vyriešenie protiprávneho vymenovania sudcu na Súdny dvor Európskej únie(9);

13.  berie na vedomie rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie; konštatuje, že v tejto fáze nemožno odhadnúť finančné, administratívne, ľudské ani iné dôsledky tohto vystúpenia; žiada európsku ombudsmanku a Radu, aby uskutočnili posúdenia vplyvu a do konca roka 2018 informovali Európsky parlament o ich výsledkoch;

Súčasný stav

14.  víta neformálne výmeny, ktoré sa uskutočnili medzi Európskym parlamentom a Radou s cieľom diskutovať o riešeniach súčasnej patovej situácie, pokiaľ ide o postup udeľovania absolutória; berie na vedomie, že Rada odpovedala na návrh Európskeho parlamentu o postupe udeľovania absolutória Rade 2. mája 2018 zmeneným návrhom a že po neformálnej schôdzi Európskeho parlamentu a Rady, ktorá sa uskutočnila 10. júla 2018, Výbor pre kontrolu rozpočtu zaslal svoju reakciu na zmenený návrh Rady 21. júla 2018; naliehavo vyzýva Radu, aby pohotovo reagovala na najnovšie návrhy Výboru pre kontrolu rozpočtu, aby mohli byť čo najskôr uplatnené nové opatrenia na udeľovanie absolutória;

15.  vyjadruje poľutovanie nad problémami, ktoré sa doteraz opakovane vyskytujú v postupoch udeľovania absolutória a ktoré vznikli v dôsledku nedostatku spolupráce zo strany Rady; poukazuje na to, že Európsky parlament odmietol udeliť absolutórium generálnemu tajomníkovi Rady za rozpočtové roky 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015 z dôvodov uvedených vo svojich uzneseniach z 10. mája 2011(10), 25. októbra 2011(11), 10. mája 2012(12), 23. októbra 2012(13), zo 17. apríla 2013(14), z 9. októbra 2013(15), 3. apríla 2014(16), 23. októbra 2014(17), 27. októbra 2015(18), 27. októbra 2016(19) a 25. októbra 2017(20) a odložil svoje rozhodnutie o udelení absolutória generálnemu tajomníkovi Rady za rozpočtový rok 2016 z dôvodov uvedených vo svojom uznesení z 18. apríla 2018;

16.  berie na vedomie názor Komisie vyjadrený v januári 2014, že všetky inštitúcie sú v plnej miere súčasťou nadväzujúceho postupu riešenia poznámok Európskeho parlamentu, ktoré vznesie v postupe udelenia absolutória, a že všetky inštitúcie by mali spolupracovať s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie postupu udelenia absolutória;

17.  konštatuje, že Komisia uviedla, že nebude dozerať na plnenie rozpočtu ostatných inštitúcií a že zodpovedanie otázok adresovaných inej inštitúcii by bolo narušením autonómie tejto inštitúcie pri plnení jej vlastného rozpočtového oddielu;

18.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada stále neposkytla odpovede na otázky Európskeho parlamentu;

19.  trvá na tom, že výdavky Rady musia byť kontrolované rovnakým spôsobom ako výdavky ostatných inštitúcií a že základné prvky tejto kontroly boli stanovené v jeho uzneseniach o absolutóriu za minulé roky;

20.  zdôrazňuje právomoc Európskeho parlamentu udeľovať absolutórium podľa článkov 316, 317 a 319 ZFEÚ v súlade so súčasným výkladom a praxou, konkrétne udeľovať absolutórium za každý okruh rozpočtu osobitne s cieľom zachovať transparentnosť a demokratickú zodpovednosť voči daňovníkom Únie.

(1) Ú. v. EÚ L 48, 24.2.2016.
(2) Ú. v. EÚ C 323, 28.9.2017, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 322, 28.9.2017, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 322, 28.9.2017, s. 10.
(5) Ú. v. EÚ L 248, 3.10.2018, s. 23.
(6) Ú. v. EÚ L 248, 3.10.2018, s. 24.
(7) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ L 248, 3.10.2018, s. 24.
(9) Rozsudok Všeobecného súdu (odvolacia komora) z 23. januára 2018, FV/Rada Európskej únie, T-639/16 P, ECLI:EU:T:2018:22.
(10) Ú. v. EÚ L 250, 27.9.2011, s. 25.
(11) Ú. v. EÚ L 313, 26.11.2011, s. 13.
(12) Ú. v. EÚ L 286, 17.10.2012, s. 23.
(13) Ú. v. EÚ L 350, 20.12.2012, s. 71.
(14) Ú. v. EÚ L 308, 16.11.2013, s. 22.
(15) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 97.
(16) Ú. v. EÚ L 266, 5.9.2014, s. 26.
(17) Ú. v. EÚ L 334, 21.11.2014, s. 95.
(18) Ú. v. EÚ L 314, 1.12.2015, s. 49.
(19) Ú. v. EÚ L 333, 8.12.2016, s. 50.
(20) Ú. v. EÚ L 318, 2.12.2017, s. 25.


Absolutórium za rok 2016: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)
PDF 151kWORD 47k
Rozhodnutie
Uznesenie
1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2018 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016 (2017/2177(DEC))
P8_TA(2018)0406A8-0299/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0087/2018),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 18. apríla 2018(3), ktorým sa odkladá rozhodnutie o absolutóriu za rozpočtový rok 2016, a na odpoveď výkonného riaditeľa Európskeho podporného úradu pre azyl,

–  so zreteľom na opatrenia, ktoré prijali Generálne riaditeľstvo Komisie pre migráciu a vnútorné záležitosti a správna rada Európskeho podporného úradu pre azyl na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018, ktorým sa odkladá udelenie absolutória, ktoré vyústilo do odstúpenia Josého Carreiru z pozície výkonného riaditeľa Európskeho podporného úradu pre azyl 6. júna 2018,

–  so zreteľom na vypočutie z 3. septembra 2018 a na predložené nápravné opatrenia, ktoré už prijal nový dočasný výkonný riaditeľ Európskeho podporného úradu pre azyl od svojho vymenovania v júni 2018,

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl(5), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0299/2018),

1.  neudeľuje výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl absolutórium za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2018 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016 (2017/2177(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0299/2018),

A.  keďže všetky decentralizované agentúry Únie by mali byť transparentné a v plnej miere by sa mali zodpovedať občanom Únie za využívanie finančných prostriedkov, ktoré im ako orgánom Únie boli zverené;

B.  keďže úloha Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o udeľovanie absolutória, je vymedzená v Zmluve o fungovaní Európskej únie, v nariadení o rozpočtových pravidlách a v rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách;

1.  zdôrazňuje význam zodpovedného a transparentného konania pri plnení rozpočtu Únie, a to v súlade so všetkými príslušnými pravidlami a predpismi;

2.  pripomína úlohu Európskeho parlamentu v rámci postupu udelenia absolutória, ktorý upravuje Zmluva o fungovaní Európskej únie, nariadenie o rozpočtových pravidlách a jeho rokovací poriadok;

3.  víta skutočnosť, že počiatočné rozhodnutie z 18. apríla 2018, ktorým sa odkladá rozhodnutie o absolutóriu za rozpočtový rok 2016, viedlo k výrazným nápravným opatreniam, ktoré prijali Generálne riaditeľstvo Komisie pre migráciu a vnútorné záležitosti, správna rada Európskeho podporného úradu pre azyl (ďalej len „úrad“) a nový dočasný výkonný riaditeľ úradu;

4.  uznáva, že bez ohľadu na dokončenie vyšetrovania Európskeho úradu pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF“) zameraného na predchádzajúce vedenie úradu doteraz prijaté nápravné opatrenia sčasti reagovali na výhrady predložené Európskym parlamentom v jeho rozhodnutí z 18. apríla 2018, ktorým sa odkladá udelenie absolutória;

Prebiehajúce vyšetrovanie úradu OLAF

5.  pripomína skutočnosť, že v súčasnosti prebieha vyšetrovanie úradu OLAF, ktoré sa týka niekoľkých bývalých a súčasných členov úradu na pozíciách stredného alebo vyššieho manažmentu;

6.  s uspokojením berie na vedomie rozhodnutie správnej rady zo 6. júna 2018 zbaviť s okamžitou platnosťou výkonného riaditeľa jeho funkcie; víta vymenovanie dočasného výkonného riaditeľa, ktorý nie je vyšetrovaný úradom OLAF; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že správna rada neprijala toto opatrenie z vlastnej iniciatívy už oveľa skôr v rámci postupu, čím by sa predišlo oneskoreniu v postupe udeľovania absolutória;

7.  víta opatrenia, ktoré už prijal dočasný výkonný riaditeľ s cieľom zlepšiť riadiacu štruktúru úradu, obnoviť transparentnosť a vybudovať dôveru; zdôrazňuje, že je dôležité konať proti nedostatkom, ktoré boli zistené v minulosti, pokiaľ ide o zákonnosť a riadnosť transakcií; vyzýva úrad, aby vypracoval komplexný a podrobný plán budúceho vývoja; okrem toho v tejto súvislosti vyzýva úrad, aby do plánu zahrnul jasný plán na obnovenie dôvery v manažment, najmä so zreteľom na to, že príslušné a účinné riadenie je kľúčové z hľadiska výziev, ktorým úrad vo všeobecnosti čelí, a najmä zabezpečil, aby nábor a odborná príprava značného počtu nových zamestnancov plánovaných na roky 2018 a 2019 boli na takej úrovni, že úrad bude mať k dispozícii dobre motivovaných a vysoko kvalitných zamestnancov a že dôjde k menšej fluktuácii zamestnancov a budú zachované ich znalosti a skúsenosti;

8.  vyzýva úrad OLAF, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o výsledku vyšetrovania ihneď po jeho ukončení;

9.  vyzýva Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu, aby začlenil zistenia zo správy úradu OLAF do správy o udelení absolutória úradu za rok 2017, a tým zabezpečil, aby sa v plnej miere vykonali prípadné nové odporúčania pre úrad;

Základ pre vyjadrenie výroku s výhradou k zákonnosti a riadnosti príslušných operácií

10.  pripomína závažné zistenia Dvora audítorov v súvislosti s dvoma z piatich významných postupov verejného obstarávania z roku 2016, pri ktorých došlo v priebehu roka k platbám, čo svedčí o nedostatočnej dôslednosti v postupoch verejného obstarávania úradu;

11.  očakáva, že sa prijmú všetky možné opatrenia na vymáhanie neoprávnených platieb z rozpočtového roku 2016: 920 561 EUR (postup na obstaranie cestovných služieb) a 592 273 EUR (rámcová zmluva na dočasné služby jeho podpory v reakcii na migračnú krízu);

12.  naďalej vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o vývoj úhrad cestovných nákladov; konštatuje, že sa preplatilo 997 506 EUR v roku 2014, 987 515 EUR v roku 2015 a 1 012 147 EUR v roku 2016; konštatuje, že účastníci, ktorí patria do kategórie A, majú osobitné úlohy, ktoré majú plniť počas zasadnutí; berie na vedomie zníženie úhrad v kategórii A, ktoré klesli zo 69 % v roku 2014 na 52 % v roku 2015 a 37 % v roku 2016; vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o zjavný nesúlad medzi zvýšenou pracovnou záťažou pre úrad a menším počtom účastníkov v kategórii A; zdôrazňuje, že zvýšenie úhrad cestovných nákladov a zníženie počtu účastníkov v kategórii A môže naznačovať svojvoľný systém úhrad;

13.  znova poznamenáva, že pracovný program úradu zahŕňa jeho činnosti operačnej podpory v miestach riadenia migrácie (tzv. „hotspoty“) v niektorých členských štátoch; vyzdvihuje význam tejto činnosti a zdôrazňuje širšie dôsledky pre celú Úniu, ak sa úlohy riadne neplánujú, neriadia a nevykonávajú; dôrazne vyzýva zamestnancov úradu, aby sa riadne ujali svojej zodpovednosti, pokiaľ ide o administratívne záležitosti a prácu na mieste;

14.  vyjadruje poľutovanie nad ujmou, ktorú reputácii úradu spôsobili chyby, ktoré boli zistené v uvedených postupoch obstarávania; opätovne zdôrazňuje, že účinná kontrola sa môže zabezpečiť iba vtedy, keď sa v rámci týchto postupov zaistí úplná transparentnosť;

15.  víta akčné plány vypracované úradom na nápravu problémov, ktoré zistil Dvor audítorov, konkrétne, že:

   postup na obstaranie cestovných služieb (cestovná agentúra FCM) bol nahradený verejnou súťažou, ktorá bola ukončená a viedla k uzatvoreniu novej zmluvy;
   rámcová zmluva na dočasné služby v Grécku (Randstad) bola nahradená verejnou súťažou, ktorá bola ukončená a viedla k uzatvoreniu novej zmluvy;

16.  víta opatrenia, ktoré prijal úrad s cieľom posilniť postupy verejného obstarávania, najmä pridelenie pracovníkov vyššieho manažmentu a dodatočných podporných pracovníkov do útvarov pre obstarávanie;

o
o   o

17.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 18. apríla 2018(7) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 79.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 79.
(3) Ú. v. EÚ L 248, 3.10.2018, s. 195.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) Ú. v. EÚ L 248, 3.10.2018, s. 393.


Podpora štrukturálnych reforiem v členských štátoch ***I
PDF 121kWORD 42k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o podporu štrukturálnych reforiem v členských štátoch (COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))
P8_TA(2018)0407A8-0316/2018

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0826),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 175 ods. 3 a článok 177 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0432/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14. marca 2018(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a takisto stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre kontrolu rozpočtu, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0316/2018),

1.  zamieta návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby vzala svoj návrh späť;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Začatie automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Írsku *
PDF 120kWORD 42k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Írsku (11265/2018 – C8-0388/2018 – 2018/0808(CNS))
P8_TA(2018)0408A8-0344/2018

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (11265/2018),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0388/2018),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti(1), a najmä na jeho článok 33,

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0344/2018),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1.


Začatie automatizovanej výmeny údajov o DNA v Írsku *
PDF 120kWORD 42k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Írsku (11282/2018 – C8-0389/2018 – 2018/0809(CNS))
P8_TA(2018)0409A8-0343/2018

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (11282/2018),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0389/2018),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti(1), a najmä na jeho článok 33,

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0343/2018),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1.


Začatie automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Chorvátsku *
PDF 119kWORD 42k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Chorvátsku (11284/2018 – C8-0390/2018 – 2018/0810(CNS))
P8_TA(2018)0410A8-0345/2018

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (11284/2018),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0390/2018),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti(1), a najmä na jeho článok 33,

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0345/2018),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1.


Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie ***I
PDF 283kWORD 82k
Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 24. októbra 2018 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))(1)
P8_TA(2018)0411A8-0317/2018

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 1
(1)  Vysoká funkčnosť a pomerne nízka cena plastov spôsobujú, že tieto materiály sú čoraz častejšou súčasťou každodenného života. Zvýšená miera ich využívania v krátkodobých aplikáciách, ktoré nie sú určené na opätovné použitie alebo nákladovo efektívnu recykláciu znamená, že s nimi súvisiace spôsoby výroby a spotreby sú čoraz menej efektívne a viac lineárne. Preto v súvislosti s akčným plánom obehového hospodárstva32 Komisia v európskej stratégii pre plasty33 dospela k záveru, že nepretržitý nárast vzniku plastového odpadu a jeho únik do životného prostredia, a najmä morského prostredia, sa musí riešiť, aby bolo možné dosiahnuť skutočne obehový životný cyklus plastov.
(1)  Vysoká funkčnosť a pomerne nízka cena plastov spôsobujú, že tieto materiály sú čoraz častejšou súčasťou každodenného života. Svetová výroba plastov sa výrazne zvýšila a v roku 2017 dosiahla 348 miliónov ton. Podiel Európy na tejto výrobe predstavoval 18,5 % (64,4 milióna ton, čo je zvýšenie o 3,4 % v porovnaní s výrobou v predchádzajúcom roku). Zvýšená miera ich využívania v krátkodobých aplikáciách, ktoré nie sú určené na opätovné použitie alebo nákladovo efektívnu recykláciu znamená, že s nimi súvisiace spôsoby výroby a spotreby sú čoraz menej efektívne a viac lineárne. Preto v súvislosti s akčným plánom obehového hospodárstva32 Komisia v európskej stratégii pre plasty33 dospela k záveru, že nepretržitý nárast vzniku plastového odpadu a jeho únik do životného prostredia, a najmä morského prostredia, sa musí riešiť, aby bolo možné dosiahnuť skutočne obehový životný cyklus plastov a zníženie celkového množstva plastov v životnom prostredí. Európska stratégia pre plasty je prvým krôčikom k vytvoreniu obehového hospodárstva založeného na znižovaní, opätovnom používaní a recyklácii všetkých plastových výrobkov.
__________________
__________________
32 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Kruh sa uzatvára – Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo (COM(2015)0614).
32 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Kruh sa uzatvára – Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo (COM(2015)0614).
33 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve (COM(2018)0028).
33 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve (COM(2018)0028).
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)  Plasty zohrávajú v hospodárstve užitočnú úlohu a majú neodmysliteľné využitie v mnohých odvetviach. Používajú sa najmä vo výrobe obalov (40%) a v stavebníctve a výstavbe (20%). Plasty sa vo veľkom používajú aj v automobilovom priemysle, na výrobu elektrických a elektronických zariadení, v potravinárstve a poľnohospodárstve. Závažný negatívny vplyv niektorých plastových výrobkov na životné prostredie, zdravie a hospodárstvo si však vyžaduje právny rámec na účinné zníženie uvedených závažných negatívnych vplyvov, a to aj obmedzením umiestňovania na trh konkrétnych jednorazových výrobkov, pre ktoré už existujú alternatívy, ktoré viac zodpovedajú požiadavkám obehového hospodárstva.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 2
(2)  Prístupy v duchu obehového hospodárstva, ktoré uprednostňujú netoxické opätovne použiteľné výrobky a systémy opätovného použitia, povedú k nižšiemu vzniku odpadu, pričom takáto prevencia je na vrchole hierarchie spôsobov nakladania s odpadmi zakotvenej v článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES34. Takéto prístupy sú okrem toho v súlade s cieľom trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov č. 1235 na zabezpečenie trvalo udržateľných spôsobov spotreby a výroby.
(2)  Opatrenia stanovené v tejto smernici by mali v plnej miere sledovať prístupy v duchu obehového hospodárstva, ktoré uprednostňujú bezpečné, netoxické opätovne použiteľné výrobky bez obsahu nebezpečných látok a systémy opätovného použitia pred jednorazovými výrobkami. Všetky opatrenia by mali v prvom rade smerovať k zníženiu vzniku odpadu a podporovať predchádzanie vzniku odpadu, keďže takáto prevencia je na vrchole hierarchie spôsobov nakladania s odpadmi zakotvenej v článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES34. Keďže každý jednorazový výrobok má v dôsledku svojho krátkeho životného cyklu tendenciu negatívne vplývať na klímu alebo životné prostredie, treba uprednostniť prevenciu a opätovné používanie výrobkov, čo môže viesť k výraznému zníženiu emisií CO2 a cenných surovín. Táto smernica prispeje k dosiahnutiu cieľa trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov č. 1235 na zabezpečenie trvalo udržateľných spôsobov spotreby a výroby.
__________________
__________________
34 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).
34 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).
35 Program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 prijatý Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 25. septembra 2015.
35 Program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 prijatý Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 25. septembra 2015.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 3
(3)  Morský odpad nepozná hranice a považuje sa za celosvetový problém. Zníženie objemu morského odpadu je kľúčovým opatrením na dosiahnutie cieľa Organizácie Spojených národov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja č. 14, v rámci ktorého sa s cieľom trvalo udržateľného rozvoja36 vyzýva na ochranu a udržateľné využívanie oceánov, morí a morských zdrojov. Únia musí zohrávať úlohu pri riešení problému morského odpadu a snažiť sa udávať tón vo svetovom meradle. V tejto súvislosti Únia v záujme koordinovanej činnosti spolupracuje s partnermi na mnohých medzinárodných fórach ako G20, G7 a Organizácia Spojených národov. Táto iniciatíva patrí k snahám Únie v tejto oblasti.
(3)  Morský odpad nepozná hranice a považuje sa za celosvetový problém. Do svetových oceánov sa dostáva čoraz väčšie množstvo odpadu, pričom ovplyvňuje zdravie ekosystémov a zabíja zvieratá. Zníženie objemu morského odpadu je kľúčovým opatrením na dosiahnutie cieľa Organizácie Spojených národov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja č. 14, ktorého cieľom v rámci trvalo udržateľného rozvoja36 je ochrana a udržateľné využívanie oceánov, morí a morských zdrojov. Únia musí zohrávať úlohu pri riešení problému morského odpadu, predchádzaní vzniku odpadu, efektívnejšom nakladaní s morským odpadom a snažiť sa udávať tón vo svetovom meradle. V tejto súvislosti Únia v záujme koordinovanej činnosti spolupracuje s partnermi na mnohých medzinárodných fórach ako G20, G7 a Organizácia Spojených národov. Táto iniciatíva patrí k snahám Únie v tejto oblasti.
_________________
_________________
36 Program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 prijatý Valným zhromaždením Organizácie spojených národov 25. septembra 2015.
36 Program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 prijatý Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 25. septembra 2015.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 5
(5)  Podľa množstva odpadu vyplaveného na pláž tvoria plasty v Únii 80 až 85 % morského odpadu, pričom jednorazové plastové predmety predstavujú 50 % a predmety súvisiace s rybolovom 27 %. K jednorazovým plastovým výrobkom patria rôzne bežné rýchloobrátkové spotrebné výrobky, ktoré sa odhadzujú po jednom použití na účel, na ktorý boli obstarané, pričom len zriedka sa recyklujú a obvykle sa z nich stane odpad. Značná časť rybárskeho výstroja, ktorý sa umiestňuje na trh, sa ako odpad na spracovanie nezbiera. Preto sú jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj s obsahom plastov mimoriadne vážnym problémom v súvislosti s morským odpadom, predstavujú závažné riziko pre morské ekosystémy, biodiverzitu a potenciálne aj pre ľudské zdravie a škodia činnostiam ako cestovný ruch, rybolov a lodná doprava.
(5)  Podľa množstva odpadu vyplaveného na pláž tvoria plasty v Únii 80 až 85% morského odpadu, pričom jednorazové plastové predmety predstavujú 50% a predmety súvisiace s rybolovom 27%.K jednorazovým plastovým výrobkom patria rôzne bežné rýchloobrátkové spotrebné výrobky, ktoré sa odhadzujú po jednom použití na účel, na ktorý boli obstarané, pričom len zriedka sa recyklujú a obvykle sa z nich stane odpad. Značná časť rybárskeho a akvakultúrneho výstroja, ktorý sa umiestňuje na trh, sa ako odpad na spracovanie nezbiera. Preto sú jednorazové plastové výrobky a rybársky a akvakultúrny výstroj s obsahom plastov, ako sú koše, pasce, plaváky a bóje, siete, laná, povrazy, káble a lovné šnúry, mimoriadne vážnym problémom v súvislosti s morským odpadom, predstavujú závažné riziko pre morské ekosystémy, biodiverzitu, ako aj pre ľudské zdravie a zdravie zvierat a škodia činnostiam ako cestovný ruch, rybolov a lodná doprava.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh smernice
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)  Na svojom zasadnutí 25. júna 2018 prijala Rada závery o plnení akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo, v ktorých jednoznačne podporila opatrenia na európskej a svetovej úrovni na obmedzené využívanie mikroplastov zámerne pridávaných do výrobkov, ako aj využívanie oxoplastov v Únii a opatrenia uvedené v stratégii pre plasty, ktoré sa týkajú znižovania objemu mikroplastov z textilu, pneumatík automobilov a úniku granulátu v predvýrobnej fáze. Únia už koná, keďže v rámci režimu REACH prebieha proces, v ktorom Komisia požiadala Európsku chemickú agentúru, aby vypracovala dokumentáciu o obmedzeniach podľa prílohy XV pre používanie mikroplastových častíc zámerne pridávaných do spotrebných výrobkov alebo výrobkov na profesionálne použitie akéhokoľvek druhu.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 5 b (nové)
(5b)  Únia by mala k problému mikroplastov zaujať komplexný postoj a všetkým výrobcom by mala odporúčať, aby striktne obmedzili mikroplasty v zložení svojich výrobkov, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať výrobcom textilu a pneumatík, keďže až 63% mikroplastov, ktoré končia priamo vo vodnom prostredí, predstavujú syntetické odevy a pneumatiky.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh smernice
Odôvodnenie 6
(6)  Súčasné právne predpisy Únie40 a politické nástroje obsahujú niekoľko regulačných odpovedí na riešenie problému morského odpadu. Najmä na plastový odpad sa vzťahujú všeobecné opatrenia a ciele Únie v oblasti nakladania s odpadom, ako sú ciele v oblasti recyklácie odpadu z plastových obalov41 a nedávno prijatý cieľ v rámci stratégie pre plasty42, podľa ktorého by všetky plastové obaly mali byť do roku 2030 recyklovateľné. Dosah uvedených právnych predpisov na morský odpad však nie je dostatočný a medzi vnútroštátnymi opatreniami na predchádzanie a znižovanie výskytu morského odpadu sú rozdiely v ich pôsobnosti a úrovni ich ambícií. Okrem toho niektoré z uvedených opatrení, najmä obmedzenia súvisiace s uvádzaním jednorazových plastových výrobkov na trh, by mohli vytvárať prekážky obchodu a narúšať hospodársku súťaž v Únii.
(6)  Pri predchádzaní znečisťovania morí odpadom má zásadný význam riadne nakladanie s odpadom. Súčasné právne predpisy Únie40 a politické nástroje obsahujú niekoľko regulačných odpovedí na riešenie problému morského odpadu. Najmä na plastový odpad sa vzťahujú všeobecné opatrenia a ciele Únie v oblasti nakladania s odpadom, ako sú ciele v oblasti recyklácie odpadu z plastových obalov41 a nedávno prijatý cieľ v rámci stratégie pre plasty42, podľa ktorého by všetky plastové obaly mali byť do roku 2030 recyklovateľné. Dosah uvedených právnych predpisov na morský odpad však nie je dostatočný a medzi vnútroštátnymi opatreniami na predchádzanie a znižovanie výskytu morského odpadu sú rozdiely v ich pôsobnosti a úrovni ich ambícií. Okrem toho niektoré z uvedených opatrení, najmä obmedzenia súvisiace s uvádzaním jednorazových plastových výrobkov na trh, by mohli vytvárať prekážky obchodu a narúšať hospodársku súťaž v Únii.
__________________
__________________
40 Smernica 2008/98/ES, smernica 2000/59/ES, smernica 2000/60/ES, smernica 2008/56/ES a nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).
40 Smernica 2008/98/ES, smernica 2000/59/ES, smernica 2000/60/ES, smernica 2008/56/ES a nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).
41 Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 10).
41 Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 10).
42 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve (COM(2018)0028).
42 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve (COM(2018)0028).
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh smernice
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)  Kľúčovým faktorom pri vytváraní udržateľnejšieho hodnotového reťazca je podpora výskumu a inovácií v odvetví obalov. Na tento účel je nutné posilniť príslušné mechanizmy financovania v kontexte európskych nástrojov v programoch pre výskum a vývoj, ako sú rámcové programy EÚ pre výskum a inovácie (t. j. Horizont 2020), vzhľadom na ohlásený strategický program výskumu a inovácií pre plasty.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh smernice
Odôvodnenie 7
(7)  S cieľom nasmerovať úsilie tam, kde je to najviac potrebné, by sa táto smernica mala vzťahovať iba na najfrekventovanejšie jednorazové plastové výrobky, pričom sa odhaduje, že predstavujú približne 86 % odpadu z jednorazových plastov vyplaveného na pláže v Únii.
(7)  S cieľom nasmerovať úsilie tam, kde je to najviac potrebné, by sa táto smernica mala vzťahovať iba na najfrekventovanejšie jednorazové plastové výrobky, ako aj na rybársky výstroj. Podľa odhadov by jednorazové plastové výrobky, na ktoré sa vzťahujú opatrenia tejto smernice, mali predstavovať asi 86% jednorazových plastových výrobkov nájdených na plážach v Únii.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh smernice
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)  Touto smernicou nie sú dotknuté ustanovenia smernice 94/62/ES o jednorazových plastových výrobkoch, ktoré sa považujú za obaly, ako sú vymedzené v článku 3 ods. 1 smernice 94/62/ES.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh smernice
Odôvodnenie 7 b (nové)
(7b)  V správe o preskúmaní Komisie by sa malo uviesť, či sa má pôsobnosť smernice rozšíriť na jednorazové výrobky ako také.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh smernice
Odôvodnenie 7 c (nové)
(7c)   Na miestnej alebo regionálnej úrovni môže byť navyše významným problémom znečistenie suchozemských oblastí a kontaminácia pôdy väčšími kusmi plastov a ich následnými fragmentmi či mikroplastmi. Keďže plasty sa intenzívne využívajú v poľnohospodárstve, môže byť toto znečistenie na miestnej úrovni značné. V záujme zníženia účinkov plastového odpadu na životné prostredie a na zdravie ľudí a zvierat by sa znečisťovanie životného prostredia plastmi z poľnohospodárskej pôdy malo dôkladne prešetriť.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh smernice
Odôvodnenie 8 a (nové)
(8a)  Plastové výrobky by sa mali vyrábať s ohľadom na ich celý životný cyklus. Ekodizajn plastových výrobkov by mal vždy zohľadňovať etapu výroby, recyklovateľnosť a prípadne aj opätovnú použiteľnosť výrobku. Výrobcom by sa prípadne malo odporúčať, aby na výrobu svojich výrobkov používali jeden polymér alebo kompatibilné polyméry s cieľom zjednodušiť triedenie a zlepšiť recyklovateľnosť, najmä v prípade plastových obalov.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh smernice
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)   Čo najdlhším zachovaním hodnoty výrobkov a materiálov pri vzniku menšieho množstva odpadu môže hospodárstvo Únie zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a odolnosť a zároveň znížiť tlak na vzácne zdroje a životné prostredie.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh smernice
Odôvodnenie 10
(10)  Jednorazové plastové výrobky by mali byť predmetom jedného alebo viacerých opatrení podľa rôznych faktorov, ako je dostupnosť vhodných udržateľnejších alternatív, reálnosť zmeny spôsobov spotreby a rozsah, v akom sa na ne už vzťahujú platné právne predpisy Únie.
(10)  Jednorazové plastové výrobky by mali byť predmetom jedného alebo viacerých opatrení podľa rôznych faktorov, ako je dostupnosť vhodných udržateľnejších alternatív, s prihliadnutím na zásady životného cyklu, reálnosť zmeny spôsobov spotreby a rozsah, v akom sa na ne už vzťahujú platné právne predpisy Únie.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh smernice
Odôvodnenie 11
(11)  V prípade určitých jednorazových plastových výrobkov ešte nie sú k dispozícii vhodné udržateľnejšie alternatívy a očakáva sa, že spotreba väčšiny takýchto jednorazových plastových výrobkov sa zvýši. Na zmenu tohto trendu a na podporu úsilia smerom k udržateľnejším riešeniam by sa od členských štátov malo požadovať, aby prijali nevyhnutné opatrenia na podstatné zníženie spotreby týchto výrobkov bez ohrozenia hygieny potravín alebo ich bezpečnosti, odporúčaných postupov v oblasti hygieny, správnej výrobnej praxe, informácií pre spotrebiteľov alebo požiadaviek na vysledovateľnosť stanovených v právnych predpisoch Únie o potravinách44.
(11)  V prípade určitých jednorazových plastových výrobkov ešte nie sú k dispozícii vhodné udržateľnejšie alternatívy a očakáva sa, že spotreba väčšiny takýchto jednorazových plastových výrobkov sa zvýši. Na zmenu tohto trendu a na podporu úsilia smerom k bezpečným a udržateľným riešeniam by sa od členských štátov malo požadovať, aby prijali nevyhnutné opatrenia na ambiciózne trvalé zníženie spotreby týchto výrobkov, ako to je v prípade plastových tašiek podľa smernice 94/62/ES zmenenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/72043a bez ohrozenia hygieny potravín alebo ich bezpečnosti, odporúčaných postupov v oblasti hygieny, správnej výrobnej praxe, informácií pre spotrebiteľov alebo požiadaviek na vysledovateľnosť stanovených v právnych predpisoch Únie o potravinách44. Tieto opatrenia by sa mali vzťahovať na nádoby na potraviny, ktoré spĺňajú všetky tieto kritériá: príslušná potravina je určená na okamžitú spotrebu, je určená na spotrebu bez ďalšej prípravy a je určená na spotrebu z tejto nádoby. Členské štáty by si v súvislosti s týmito opatreniami mali stanoviť čo najambicióznejšie ciele, ktoré by mali zodpovedať závažnosti rizika znečistenia odpadom z rôznych výrobkov a spôsobov ich použitia. Členské štáty by mali prijať národné ciele na kvantifikáciu účinkov opatrení prijatých na dosiahnutie ambiciózneho trvalého zníženia. Členské štáty by mali podporovať používanie výrobkov, ktoré sú vhodné na viacnásobné použitie a ktoré, keď sa stanú odpadom, možno pripraviť na opätovné použitie a recykláciu bez toho, aby sa tým ohrozil voľný pohyb tovaru na vnútornom trhu. Členské štáty by mali zohľadniť vplyv výrobkov počas celej ich životnosti aj vtedy, ak sa nachádzajú v morskom prostredí, a mali by rešpektovať hierarchiu odpadov.
___________________
___________________
43a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/720 z 29. apríla 2015, ktorou sa mení smernica 94/62/ES, pokiaľ ide o zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek (Ú. v. EÚ L 115, 6.5.2015, s. 11).
44 Nariadenie (ES) č. 178/2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), nariadenie (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1), nariadenie (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a iné príslušné právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti potravín, hygieny a označovania (Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4).
44 Nariadenie (ES) č. 178/2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1), nariadenie (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1), nariadenie (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a iné príslušné právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti potravín, hygieny a označovania (Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4).
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh smernice
Odôvodnenie 11 a (nové)
(11a)  Filtre tabakových výrobkov sú jednorazové plastové výrobky, ktoré sa z hľadiska množstva z nich vznikajúceho odpadu nachádzajú na druhom mieste. Hoci podiel celulózových filtrov rastlinného pôvodu pre tabakové výrobky na trhu sa zrejme zvyšuje, prijateľnosť dostupných alternatív nie je jednoznačná. Okrem toho nemožno ignorovať obrovský vplyv tabakových výrobkov s filtrom na životné prostredie, keďže uvedené filtre sa môžu rozpadať na menšie plastové kúsky. Použité tabakové filtre taktiež obsahujú množstvo chemikálií škodlivých pre životné prostredie, pričom aspoň 50 z nich je známych ako humánne karcinogény, a tiež ťažké kovy, ktoré môžu z filtra uniknúť a poškodiť okolité pôdne, vzdušné a morské prostredie. S cieľom riešiť vplyv na životné prostredie spôsobený odpadom zo spotrebovaného výrobku je potrebný celý rad opatrení pre tabakové výrobky s filtrom, ktoré sa siahajú od nižšieho používania jednorazových filtrov s obsahom plastov až po rozšírenú zodpovednosť výrobcu za zaistenie zodpovednej likvidácie a krytie nákladov na zber odpadu. S cieľom riešiť značné náklady na zber a triedenie, ktoré v súčasnosti hradia daňovníci, by systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov mali pokrývať náklady na odpratanie odpadu a náklady na vhodnú infraštruktúru na jeho zber. Členské štáty by ako súčasť týchto opatrení mohli tiež stanoviť stimuly pre reťazec na zužitkovanie ohorkov z cigariet na čistenie acetátu celulózy, teda plastového materiálu, ktorý tvorí 60 % cigaretových filtrov, a potom ho transformovať na nové plastové predmety.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh smernice
Odôvodnenie 12
(12)  Pokiaľ ide o iné jednorazové plastové výrobky, k dispozícii sú vhodné a udržateľnejšie alternatívy, ktoré sú aj cenovo prijateľnejšie. S cieľom obmedziť nepriaznivý vplyv takýchto výrobkov na životné prostredie by sa malo vyžadovať, aby členské štáty ich uvedenie na trh Únie zakazovali. Tým by sa podporilo využívanie ľahko dostupných udržateľnejších alternatív, ako aj inovačných riešení smerujúcich k udržateľnejším spôsobom činnosti, možností opätovného použitia a náhrady materiálov.
(12)  Pokiaľ ide o iné jednorazové plastové výrobky, k dispozícii sú vhodné a udržateľnejšie alternatívy, ktoré sú aj cenovo prijateľnejšie. S cieľom obmedziť nepriaznivý vplyv takýchto výrobkov na životné prostredie by sa malo vyžadovať, aby členské štáty ich uvedenie na trh Únie zakazovali. Tým by sa podporilo využívanie ľahko dostupných udržateľnejších alternatív, ktoré sú v súlade s platnými normami a právom Únie, ako aj inovačných riešení smerujúcich k udržateľnejším spôsobom činnosti, možností opätovného použitia a náhrady materiálov v súlade s hierarchiou odpadov podľa článku 4 smernice 2008/98/ES. Obmedzenia pre uvádzanie na trh podľa tejto smernice by sa mali vzťahovať aj na výrobky z oxorozložiteľných plastov, keďže tento druh plastov nie je biologicky riadne rozložiteľný, a tak prispievajú tak k znečisťovaniu životného prostredia mikroplastmi, nie sú kompostovateľné, negatívne ovplyvňujú recykláciu konvenčných plastov a nemajú preukázateľný prínos pre životné prostredie. Vzhľadom na vysoký výskyt odpadu z polystyrénu v morskom prostredí a dostupnosť alternatív by sa mali obmedziť aj jednorazové nádoby na jedlo a nápoje z expandovaného polystyrénu.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh smernice
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)  Pokiaľ ide o plastové taniere a príbory, aj keď sú vhodné a aj keď sú k dispozícii udržateľnejšie alternatívy, v náležite odôvodnených prípadoch a s cieľom vyhnúť sa akýmkoľvek rizikám kontinuity v poskytovaní určitých sociálnych služieb, ako sú napríklad stravovacie služby v školských a zdravotníckych zariadeniach, je vhodné na obmedzený čas predĺžiť uplatňovanie zákazu ich umiestňovania na trh v Únii.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh smernice
Odôvodnenie 12 c (nové)
(12c)  Opatrenia stanovené v tejto smernici, ktoré podporujú používanie alternatív, ktoré nie sú plasty, by za žiadnych okolností nemali spôsobiť zvýšenie škodlivých účinkov na životné prostredie a klímu, napr. ďalšie emisie CO2 alebo využívanie cenných zdrojov. Keďže mnohé alternatívy, ktoré nie sú plasty, sú vyrobené z prírodných zdrojov a predpokladá sa, že pochádzajú z ekologického hospodárstva, je mimoriadne dôležité zabezpečiť udržateľnosť týchto materiálov. Vzhľadom na hierarchiu odpadového hospodárstva by sa opatrenia stanovené v tejto smernici a ich vykonávanie mali vždy zameriavať na prevenciu alebo transformáciu na opätovne použiteľné výrobky na rozdiel od iných jednorazových alternatív, a to aj ak sú z iných ako plastových materiálov.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh smernice
Odôvodnenie 13
(13)  Medzi jednorazové plastové predmety, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na plážach v Únii a ktorých podstatná časť je vyrobená z plastov, patria uzávery a viečka z nápojových obalov. Nápojové obaly, ktoré sú jednorazové plastové výrobky, by sa preto mali umiestňovať na trh iba vtedy, ak spĺňajú osobitné požiadavky na dizajn výrobku, čím sa výrazne zníži prenikanie uzáverov a viečok z nápojových obalov do životného prostredia. Pokiaľ ide o nápojové obaly, ktoré sú jednorazové plastové výrobky a obaly, je táto požiadavka doplnením základných požiadaviek na zloženie obalov a na to, aby boli opätovne použiteľné a obnoviteľné, ako aj recyklovateľné, ako sa stanovuje v prílohe II k smernici 94/62/ES. Aby sa umožnil súlad s požiadavkou na dizajn výrobkov a na zabezpečenie bezproblémového fungovania vnútorného trhu, treba vypracovať harmonizovanú normu prijatú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/201245, pričom súlad s touto normou by mal umožniť predpoklad, že uvedené požiadavky sú splnené. Na vypracovanie harmonizovanej normy by mal byť dostatok času a výrobcom by sa malo umožniť, aby svoje výrobné reťazce prispôsobili požiadavkám na dizajn výrobkov.
(13)  Medzi jednorazové plastové predmety, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na plážach v Únii, patria uzávery a viečka z nápojových obalov. Nápojové obaly, ktoré sú jednorazové plastové výrobky, by sa preto mali umiestňovať na trh iba vtedy, ak spĺňajú osobitné požiadavky na dizajn výrobku, čím sa výrazne zníži prenikanie uzáverov a viečok z nápojových obalov do životného prostredia a zvýši sa ich recyklované množstvo. Pokiaľ ide o nápojové obaly, ktoré sú jednorazové plastové výrobky a obaly, je táto požiadavka doplnením základných požiadaviek na zloženie obalov a na to, aby boli opätovne použiteľné a obnoviteľné, ako aj recyklovateľné, ako sa stanovuje v prílohe II k smernici 94/62/ES. Aby sa umožnil súlad s požiadavkou na dizajn výrobkov a na zabezpečenie bezproblémového fungovania vnútorného trhu, treba vypracovať harmonizovanú normu prijatú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/201245, pričom súlad s touto normou by mal umožniť predpoklad, že uvedené požiadavky sú splnené. Na vypracovanie harmonizovanej normy by mal byť dostatok času a výrobcom by sa malo umožniť, aby svoje výrobné reťazce prispôsobili požiadavkám na dizajn výrobkov. V záujme zaistenia obehového využívania plastov je nutné chrániť využívanie recyklovaných materiálov na trhu. Preto je vhodné zaviesť požiadavku na povinný minimálny obsah recyklovaných plastov v niektorých výrobkoch.
___________________
___________________
45 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).
45 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh smernice
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)  V súvislosti s preskúmaním, ktoré sa má vykonať podľa článku 9 ods. 5 smernice 94/62/ES, by Komisia mala zohľadniť relatívne vlastnosti rôznych obalových materiálov vrátane kompozitných na základe posúdenia celého životného cyklu a riešiť najmä prevenciu a dizajn v záujme obehového hospodárstva.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh smernice
Odôvodnenie 13 b (nové)
(13b)  V záujme zdravia žien by sa malo zabezpečiť, aby hygienické vložky, ako aj tampóny a tampónové aplikátory neobsahovali nebezpečné chemikálie. Rovnako dôležitá je dostupnosť viacúčelových a ekonomicky udržateľnejších riešení, aby sa zabezpečil plný prístup žien k spoločenskému životu.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh smernice
Odôvodnenie 14
(14)  Niektoré jednorazové plastové výrobky končia v životnom prostredí v dôsledku nevhodnej likvidácie cez kanalizáciu alebo v dôsledku iného nevhodného uvoľnenia do životného prostredia. Jednorazové plastové výrobky, ktoré sa často likvidujú cez kanalizáciu alebo iným nevhodným spôsobom, by mali podliehať požiadavkám na označovanie. Označením by spotrebiteľ mal byť informovaný o vhodných možnostiach likvidácie a/alebo o možnostiach likvidácie odpadu, ktorým treba zamedziť, a/alebo o negatívnych vplyvoch odpadu na životné prostredie v dôsledku nevhodnej likvidácie. Komisia by mala byť splnomocnená stanoviť harmonizovaný formát pre označovanie a zároveň by v prípade potreby mala otestovať, ako navrhované označenie vnímajú reprezentatívne skupiny spotrebiteľov, aby sa zabezpečila jeho účinnosť a jasná zrozumiteľnosť.
(14)  Niektoré jednorazové plastové výrobky končia v životnom prostredí v dôsledku nevhodnej likvidácie cez kanalizáciu alebo v dôsledku iného nevhodného uvoľnenia do životného prostredia. Okrem toho môžu upchatím čerpadiel a blokovaním potrubia spôsobiť značné hospodárske škody na kanalizácii. V prípade týchto výrobkov je častý značný nedostatok informácií o významných vlastnostiach týchto výrobkov a o vhodnej likvidácii odpadu z nich. Jednorazové plastové výrobky, ktoré sa často likvidujú cez kanalizáciu alebo iným nevhodným spôsobom, by mali podliehať požiadavkám na označovanie a opatreniam na zvýšenie informovanosti. Označením by spotrebiteľ mal byť informovaný o vhodných možnostiach likvidácie a/alebo o možnostiach likvidácie odpadu, ktorým treba zamedziť, o negatívnych vplyvoch odpadu na životné prostredie v dôsledku nevhodnej likvidácie, o prítomnosti plastov vo výrobku a o jeho recyklovateľnosti. Komisia by mala byť splnomocnená stanoviť harmonizovaný formát pre označovanie a zároveň by v prípade potreby mala otestovať, ako navrhované označenie vnímajú reprezentatívne skupiny spotrebiteľov, aby sa zabezpečila jeho účinnosť, jasná zrozumiteľnosť, aby nebolo zavádzajúce a tiež aby zohľadňovalo platné dobrovoľné dohody.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh smernice
Odôvodnenie 15
(15)  Pokiaľ ide o jednorazové plastové výrobky, pre ktoré nie sú k dispozícii ľahko dostupné vhodné a udržateľnejšie alternatívy, členské štáty by v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ mali zaviesť aj systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov s cieľom pokryť náklady na nakladanie s odpadom a odpratávanie odpadu, ako aj náklady na opatrenia na zvyšovanie informovanosti na predchádzanie vzniku takého odpadu a znižovanie jeho množstva.
(15)  Pokiaľ ide o jednorazové plastové výrobky, pre ktoré nie sú k dispozícii ľahko dostupné vhodné a udržateľnejšie alternatívy, by členské štáty v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ mali zaviesť aj systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov s cieľom pokryť náklady na nakladanie s odpadom a odpratávanie odpadu, ako aj náklady nevyhnutné na opatrenia na zvyšovanie informovanosti na predchádzanie vzniku takého odpadu a znižovanie jeho množstva, ako aj riešenie nevhodného správania sa spotrebiteľov. Tieto náklady by nemali presiahnuť náklady potrebné na nákladovo efektívne poskytovanie uvedených služieb a mali by byť stanovené transparentne medzi dotknutými subjektmi. Náklady na odpratávanie odpadu by mali byť primerané a založené na jasných cieľoch stanovených v súlade s článkom 8a ods. 1 smernice 2008/98/ES. V týchto cieľoch by sa mal vymedziť rozsah a mieru odpratávania, na ktoré sa vzťahuje systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, v súlade s príslušnými povinnosťami predchádzať vzniku odpadu a odpadkov v mori v práve Únie. K takýmto činnostiam by mala napríklad patriť prevencia a zber odpadu z ulíc, trhov a iných verejných priestranstiev a počas verejných podujatí, nemali by však k nim patriť operácie, za ktoré nie sú zodpovedné orgány verejnej moci.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh smernice
Odôvodnenie 15 a (nové)
(15a)   Ekonomické stimuly môžu ovplyvňovať voľbu spotrebiteľov, povzbudzovať alebo odrádzať od určitých spotrebiteľských návykov, a preto sa môžu využívať ako účinný nástroj prevencie na znižovanie vplyvu určitých plastov na životné prostredie.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh smernice
Odôvodnenie 16
(16)  Veľká časť plastov v morskom odpade, ktorý pochádza z opusteného, strateného a vyhodeného rybárskeho výstroja s obsahom plastov ukazuje, že požiadavky platných právnych predpisov46 nie sú dostatočným stimulom na vrátenie takéhoto rybárskeho výstroja na pobrežie na účely zberu a spracovania. Systém nepriamych poplatkov, ktorý sa pripravuje v rámci právnych predpisov Únie o prístavných zberných zariadeniach pre príjem odpadu z lodí, je motiváciou pre lode, aby svoj odpad nevypúšťali do mora, a zaručuje právo na jeho odovzdanie. Uvedený systém by však mal doplniť o ďalšie finančné stimuly, ktoré by rybárov viedli k tomu, aby svoj odpadový rybársky výstroj privážali na pobrežie, čím by sa predišlo akémukoľvek prípadnému zvýšeniu nepriameho poplatku za odpad, ktorý sa má uhrádzať. Keďže plastové súčasti rybárskeho výstroja majú vysoký recyklačný potenciál, členské štáty by v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ mali zaviesť rozšírenú zodpovednosť výrobcov za rybársky výstroj s obsahom plastov na uľahčenie separovaného zberu odpadov z rybárskeho výstroja a financovanie riadneho nakladania s takýmto rybárskym výstrojom, najmä pokiaľ ide o recykláciu.
(16)  Veľká časť plastov v morskom odpade, ktorý pochádza z opusteného, strateného a vyhodeného rybárskeho výstroja s obsahom plastov ukazuje, že požiadavky platných právnych predpisov46 nie sú dostatočným stimulom na vrátenie takéhoto rybárskeho výstroja na pobrežie na účely zberu a spracovania. Ak sa stratený rybársky výstroj nedá vytiahnuť, v súlade s nariadením (ES) č. 1224/2009 je kapitán povinný o tom informovať príslušný orgán svojho vlajkového štátu. S cieľom zabezpečiť harmonizované monitorovanie by členské štáty mali zhromažďovať a zaznamenávať údaje o stratenom rybárskom výstroji a každoročne ich zasielať Komisii. Systém nepriamych poplatkov, ktorý sa pripravuje v rámci právnych predpisov Únie o prístavných zberných zariadeniach pre príjem odpadu z lodí, je motiváciou pre lode, aby svoj odpad nevypúšťali do mora, a zaručuje právo na jeho odovzdanie. Uvedený systém by však mal doplniť o ďalšie finančné stimuly, ktoré by rybárov viedli k tomu, aby svoj odpadový rybársky výstroj privážali na pobrežie, čím by sa predišlo akémukoľvek prípadnému zvýšeniu nepriameho poplatku za odpad, ktorý sa má uhrádzať. Keďže plastové súčasti rybárskeho výstroja majú vysoký recyklačný potenciál, členské štáty by v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ mali zaviesť rozšírenú zodpovednosť výrobcov za rybársky výstroj s obsahom plastov na uľahčenie separovaného zberu odpadov z rybárskeho výstroja a financovanie riadneho nakladania s takýmto rybárskym výstrojom, najmä pokiaľ ide o recykláciu. Členské štáty by mali prijať potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že finančné príspevky, ktoré platia výrobcovia rybárskeho výstroja s obsahom plastov v súlade so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi zo zodpovednosti výrobcov, budú upravené, najmä vzhľadom na trvanlivosť, opraviteľnosť, opätovnú použiteľnosť a recyklovateľnosť takéhoto rybárskeho výstroja.
___________________
___________________
46 Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009, smernica 2000/59/ES a smernica 2008/98/ES.
46 Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009, smernica 2000/59/ES a smernica 2008/98/ES.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh smernice
Odôvodnenie 16 a (nové)
(16a)  V rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov za výstroj s obsahom plastov by členské štáty mali monitorovať, posudzovať, zhromažďovať a recyklovať rybársky výstroj, aby dosiahli kvantitatívne ciele v oblasti zberu a recyklácie rybárskeho výstroja s obsahom plastov stanovených v tejto smernici.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh smernice
Odôvodnenie 17 a (nové)
(17a)   V strategických plánoch spoločnej poľnohospodárskej politiky SPP by sa mal riešiť problém poľnohospodárskeho odpadu z plastov a Európska komisia by prípadne mala zaviesť normu pre dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav pôdy, pokiaľ ide o odpad z plastov ako nový prvok zvýšenej podmienenosti v strednodobom horizonte do roku 2023. Poľnohospodári by na základe novej požiadavky krížového plnenia boli na zabezpečenie zberu a recyklácie plastov povinní využívať služby podniku oprávneného nakladať s odpadom a viesť záznamy o správnom nakladaní s odpadom z plastov.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh smernice
Odôvodnenie 18
(18)  S cieľom predchádzať vzniku odpadov a iným nevhodným spôsobom ich likvidácie, ktoré vedú k vzniku morského odpadu s obsahom plastov, treba, aby boli spotrebitelia náležite informovaní o najvhodnejších dostupných možnostiach likvidácie odpadov a/alebo o možnostiach likvidácie odpadov, ktorých sa treba vyvarovať, o odporúčaných postupoch, pri likvidáciu odpadov, a o environmentálnom vplyve nevhodných postupov pri likvidácii odpadov, ako aj o obsahu plastov v určitých jednorazových plastových výrobkoch a rybárskom výstroji. Od členských štátov by sa preto malo vyžadovať, aby prijali opatrenia na zvýšenie informovanosti s cieľom zabezpečiť, že sa takéto informácie poskytnú spotrebiteľom. Tieto informácie by nemali mať propagačný obsah a podporovať používanie jednorazových plastových výrobkov. Členské štáty by mali mať možnosť vybrať si najvhodnejšie opatrenia vychádzajúce z povahy výrobku alebo jeho používania. Výrobcovia jednorazových plastových výrobkov a rybárskeho výstroja s obsahom plastov by mali znášať náklady na opatrenia na zvyšovanie informovanosti v rámci povinnej rozšírenej zodpovednosti výrobcov.
(18)  S cieľom predchádzať vzniku odpadov a iným nevhodným spôsobom ich likvidácie, ktoré vedú k vzniku morského odpadu s obsahom plastov, treba, aby boli spotrebitelia náležite informovaní o najvhodnejších dostupných možnostiach likvidácie odpadov a/alebo o možnostiach likvidácie odpadov, ktorých sa treba vyvarovať, o odporúčaných postupoch, pri likvidáciu odpadov, a o environmentálnom vplyve nevhodných postupov pri likvidácii odpadov, ako aj o obsahu plastov v určitých jednorazových plastových výrobkoch a rybárskom výstroji s cieľom stimulovať zodpovedné správanie sa spotrebiteľov z hľadiska správnej likvidácie odpadov. Od členských štátov by sa preto malo vyžadovať, aby prijali opatrenia na zvýšenie informovanosti s cieľom zabezpečiť, že sa takéto informácie poskytnú spotrebiteľom. K týmto informáciám by mal patriť vplyv nevhodnej likvidácie odpadu na kanalizáciu. Tieto informácie by nemali mať propagačný obsah a podporovať používanie jednorazových plastových výrobkov. Členské štáty by mali mať možnosť vybrať si najvhodnejšie opatrenia vychádzajúce z povahy výrobku alebo jeho používania. Boj proti znečisteniu odpadmi je spoločným úsilím príslušných orgánov, výrobcov a spotrebiteľov. Výrobcovia jednorazových plastových výrobkov a rybárskeho výstroja s obsahom plastov by mali znášať náklady na opatrenia na zvyšovanie informovanosti v rámci povinnej rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Výrobcom by malo odporúčať, aby využívali svoj vplyv na trhu a podporovali a presadzovali udržateľnú obehovú spotrebu a používanie výrobkov.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh smernice
Odôvodnenie 18 a (nové)
(18a)   Komisia je v súlade s právnom Únie povinná pomôcť členským štátom pri vypracovaní stratégií a plánov na zníženie rozptylu rybárskeho výstroja na mori, a to aj finančnou podporou z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF). Môžu to byť kampane a programy na zvýšenie informovanosti o vplyve takéhoto odpadu na morské ekosystémy, výskum uskutočniteľnosti biologicky rozložiteľného/kompostovateľného rybárskeho výstroja, projekty vzdelávania pre rybárov a osobitné programy pre verejnosť s cieľom odstraňovať plasty a iné predmety z morského prostredia.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh smernice
Odôvodnenie 20
(20)  K jednorazovým plastovým výrobkom v morskom odpade, ktoré sa v najväčšom počte nachádzajú na plážach v Únii, patria nápojové fľaše. Je to spôsobené neúčinnosťou systémov separovaného zberu a nízkou účasťou spotrebiteľov v uvedených systémoch. Keďže treba podporovať účinnejšie systémy separovaného zberu, mal by sa stanoviť minimálny cieľ separovaného zberu pre nápojové fľaše, ktoré sú jednorazové plastové výrobky. Členské štáty by mali byť schopné dosiahnuť uvedený minimálny cieľ stanovením cieľov separovaného zberu pre nápojové fľaše, ktoré sú jednorazové plastové výrobky, za pomoci systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcov alebo zavedením systémov vratných záloh či akýmkoľvek iným opatrením, ktoré považujú za vhodné. To bude mať priamy pozitívny vplyv na podiel zberu, kvalitu zberom získaných a kvalitu recyklovaných materiálov, čo je príležitosťou pre recyklačné podniky a trh s výrobkami s recyklovaným obsahom.
(20)  K jednorazovým plastovým výrobkom v morskom odpade, ktoré sa v najväčšom počte nachádzajú na plážach v Únii, patria nápojové fľaše (spolu v vrchnákmi a viečkami). Je to spôsobené neúčinnosťou systémov separovaného zberu a nízkou účasťou spotrebiteľov v uvedených systémoch. Keďže treba podporovať účinnejšie systémy separovaného zberu a zvýšiť podiel výrobkov s recyklovaným obsahom, mal by sa stanoviť minimálny cieľ separovaného zberu pre nápojové fľaše, ktoré sú jednorazové plastové výrobky. Členské štáty by mali byť schopné dosiahnuť uvedený minimálny cieľ stanovením cieľov separovaného zberu pre nápojové fľaše, ktoré sú jednorazové plastové výrobky, za pomoci systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcov alebo zavedením systémov vratných záloh či akýmkoľvek iným opatrením, ktoré považujú za vhodné. Tento minimálny cieľ v oblasti zberu by mala sprevádzať požiadavka na konkrétny podiel recyklovaného obsahu v plastových fľašiach, aby sa zaistilo, že zvýšený objem plastov získaných zberom sa opätovne použije alebo recykluje, a teda sa vráti do obehového hospodárstva. Uvedené opatrenia budú mať priamy pozitívny vplyv na podiel zberu a recyklácie, kvalitu zberom získaných a kvalitu recyklovaných materiálov, čo je novou príležitosťou pre recyklačné podniky a trh s výrobkami s recyklovaným obsahom. Pri realizácii opatrení na dosiahnutie minimálneho cieľa pre separovaný zber by mali členské štáty zabezpečiť, aby sa zachoval riadny chod súčasných programov rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Komisia by mala stanoviť usmernenia pre fungovanie systémov zálohovania pre tie členské štáty, ktoré sa rozhodnú takéto systémy zaviesť.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh smernice
Odôvodnenie 20 a (nové)
(20a)  V smernici 2008/98/ES je „triedený zber“ vymedzený ako zber, pri ktorom sa tok odpadu delí podľa druhu a charakteru odpadu, aby sa uľahčilo špecifické spracovanie. V smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/8511a, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES sa uvádza, že k separovanému zberu možno dospieť podomovým zberom a systémom donášky a prebierky alebo inými mechanizmami zberu. V článku 10 ods. 3 písm. a) smernice 2008/98/ES sa povoľuje výnimka, na základe ktorej by malo byť možné vykonávať zber určitých druhov odpadov spoločne za predpokladu, že to nebude prekážkou kvalitnej recyklácie alebo iného zhodnocovaniu odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a výsledky uvedených operácií budú porovnateľnej kvality ako v prípade separovaného zberu. Uvedená výnimka by mala byť možná aj pri vykonávaní tejto smernice.
_____________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade (Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 109).
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh smernice
Odôvodnenie 22
(22)  Podľa odseku 22 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 201648 by Komisia mala vypracovať hodnotenie tejto smernice. Uvedené hodnotenie by sa malo zakladať na skúsenostiach získaných a údajoch zhromaždených počas vykonávania tejto smernice a údajoch zhromaždených podľa smernice 2008/56/ES alebo smernice 2008/98/ES. Malo by poslúžiť ako základ pre posúdenie prípadných ďalších opatrení a toho, či je vzhľadom na monitorovanie morského odpadu v Únii potrebné preskúmať prílohu, v ktorej sa uvádza zoznam jednorazových plastových výrobkov. V hodnotení by sa malo zvážiť aj to, či vedecký a technický pokrok, ktorý medzičasom nastal, a to vrátane vývoja biologicky rozložiteľných materiálov a vývoja kritérií alebo normy pre biologickú rozložiteľnosť plastov v morskom prostredí, ako sa uvádza v európskej stratégii pre plasty, umožňuje stanoviť normu pre biologickú rozložiteľnosť určitých jednorazových plastových výrobkov v morskom prostredí. Uvedená norma by mala umožniť otestovať, či sa v dôsledku fyzického a biologického rozkladu v morskom prostredí plasty úplne rozložia na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu v dostatočne krátkom čase na to, aby plasty neškodili životu v mori a aby neviedli k hromadeniu plastov v životnom prostredí. Ak jednorazové plastové výrobky splnia požiadavky tejto normy, mohli by byť vyňaté zo zákazu umiestňovania na trh. Hoci európska stratégia pre plasty predpokladá opatrenia v tejto oblasti, v súvislosti so stanovením regulačného rámca pre biologicky rozložiteľné plasty vzhľadom na rôzne podmienky v rôznych moriach pripúšťa aj výzvy.
(22)  Podľa odseku 22 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 201648 by Komisia mala vypracovať hodnotenie tejto smernice. Uvedené hodnotenie by sa malo zakladať na skúsenostiach získaných a údajoch zhromaždených počas vykonávania tejto smernice a údajoch zhromaždených podľa smernice 2008/56/ES alebo smernice 2008/98/ES. Malo by poslúžiť ako základ pre posúdenie prípadných ďalších opatrení vrátane stanovenia cieľov zníženia pre celú Úniu na rok 2030 a ďalšie obdobie a toho, či je vzhľadom na monitorovanie morského odpadu v Únii potrebné preskúmať prílohu, v ktorej sa uvádza zoznam jednorazových plastových výrobkov.
___________________
___________________
48.  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
48.  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh smernice
Odôvodnenie 23
(23)  Členské štáty by mali stanoviť pravidlá sankcie za porušenie ustanovení tejto smernice a zabezpečiť, aby sa sankcie uplatňovali. Sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce.
(23)  Členské štáty by mali stanoviť pravidlá sankcie za porušenie ustanovení tejto smernice a zabezpečiť, aby sa sankcie uplatňovali. Sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce. Spotrebitelia by mali za svoje správanie tiež byť odmeňovaní, prípadne trestaní.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh smernice
Odôvodnenie 25
(25)  Keďže ciele tejto smernice, a to predchádzať vplyvu určitých jednorazových plastových výrobkov a rybárskeho výstroja s obsahom plastov na životné prostredie a tento vplyv znižovať, podporovať transformáciu na obehové hospodárstvo vrátane podpory inovačných spôsobov činnosti, výrobkov a materiálov, a tým tiež prispievať k efektívnemu fungovaniu vnútorného trhu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu rozsahu a účinkov opatrení ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedených cieľov,
(25)  Keďže ciele tejto smernice, a to predchádzať vplyvu určitých jednorazových plastových výrobkov a rybárskeho výstroja a zariadení pre akvakultúru s obsahom plastov na životné prostredie a ľudské zdravie a tento vplyv znižovať, podporovať transformáciu na obehové hospodárstvo vrátane podpory inovačných spôsobov činnosti, výrobkov a materiálov, a tým tiež prispievať k efektívnemu fungovaniu vnútorného trhu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu rozsahu a účinkov opatrení ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedených cieľov,
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh smernice
Odôvodnenie 25 a (nové)
(25a)  Keďže plastový morský odpad sa neobmedzuje len na morské prostredie obklopujúce Úniu a keďže obrovské množstvo plastového morského odpadu sa objavuje aj v iných častiach sveta mimo Únie, členské štáty zabezpečia, aby odpadové materiály vyvážané do tretích krajín neprispieval k vzniku plastového morského odpadu v iných častiach sveta.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh smernice
Odôvodnenie 25 b (nové)
(25b)  Členské štáty môžu tiež zohrávať dôležitú úlohu pri obmedzovaní morského odpadu tým, že svoje poznatky a odborné znalosti v oblasti udržateľného nakladania s materiálmi poskytnú tretím krajinám.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh smernice
Odôvodnenie 25 c (nové)
(25c)  Orgány verejnej moci vrátane inštitúcií Únie by mali ísť príkladom.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1
Cieľom tejto smernice je predchádzať vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie, najmä na vodné prostredie a na ľudské zdravie, a tento vplyv zmierňovať, ako aj podporovať transformáciu na obehové hospodárstvo vrátane inovačných spôsobov činnosti, výrobkov a materiálov, a tým tiež prispievať k efektívnemu fungovaniu vnútorného trhu.
Cieľom tejto smernice je predchádzať vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie, najmä na vodné organizmy a prostredie a na ľudské zdravie, a tento vplyv zmierňovať, ako aj podporovať transformáciu na obehové hospodárstvo vrátane inovačných a udržateľných spôsobov činnosti, výrobkov a materiálov, a tým tiež prispievať k efektívnemu fungovaniu vnútorného trhu.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1
Táto smernica sa vzťahuje na jednorazové plastové výrobky uvedené v prílohe a na rybársky výstroj s obsahom plastov.
Táto smernica sa vzťahuje na jednorazové plastové výrobky uvedené v prílohe a na rybársky výstroj a výstroj na akvakultúru s obsahom plastov.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 1
1)  „plasty“ sú materiály, ktoré tvorí polymér v zmysle článku 3 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1907/2006, do ktorého sa môžu pridávať prísady alebo iné látky a ktorý môže pôsobiť ako hlavná zložka štruktúry konečného výrobku, s výnimkou prírodných polymérov, ktoré neboli chemicky upravované;
1)  „plasty“ sú materiály, ktoré tvorí polymér v zmysle článku 3 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1907/2006, do ktorého sa môžu pridávať prísady alebo iné látky a ktorý pôsobí alebo môže pôsobiť ako hlavná zložka štruktúry konečného výrobku, s výnimkou prírodných polymérov, ktoré neboli chemicky upravované;
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
2a)  „veľmi ľahké plastové tašky“ sú ľahké plastové tašky podľa vymedzenia v článku 3 ods. 1c smernice 94/62/ES s hrúbkou steny menej ako 15 mikrónov;
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 3
3)  „rybársky výstroj“ je akýkoľvek predmet alebo časť vybavenia, ktoré sa používajú v rybárstve a akvakultúre na zasiahnutie alebo zachytenie biologických zdrojov v mori alebo na hladine mora, a rozmiestňuje sa na účely prilákania a zachytenia takýchto morských biologických zdrojov;
3)  „rybársky výstroj“ je akýkoľvek predmet alebo časť vybavenia, ktoré sa používajú v rybárstve a akvakultúre na zasiahnutie, zachytenie alebo ponechanie biologických zdrojov v mori alebo na hladine mora na hospodárske účely, a rozmiestňuje sa na účely prilákania, zachytenia alebo ponechania si takýchto morských biologických zdrojov;
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 4
4)  „odpadový rybársky výstroj“ je akýkoľvek rybársky výstroj, na ktorý sa vzťahuje vymedzenie pojmu odpad v smernici 2008/98/ES vrátane všetkých samostatných častí, látok alebo materiálov, ktoré boli súčasťou takéhoto rybárskeho výstroja alebo boli k nemu pripevnené v čase, keď bol odhodený;
4)  „odpadový rybársky výstroj“ je akýkoľvek rybársky výstroj, na ktorý sa vzťahuje vymedzenie pojmu odpad v smernici 2008/98/ES vrátane všetkých samostatných častí, látok alebo materiálov, ktoré boli súčasťou takéhoto rybárskeho výstroja alebo boli k nemu pripevnené v čase, keď bol odhodený alebo sa stratil;
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 10
10)  „výrobca“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá bez ohľadu na použitú techniku predaja vrátane zmlúv na diaľku v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ50 z 25. októbra 2011 umiestňuje na trhu jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj s obsahom plastov, s výnimkou osôb vykonávajúcich rybolovné činnosti, ako sú vymedzené v článku 4 ods. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/201351;
10)  „výrobca“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá profesionálne vyvíja, vyrába, spracúva, ošetruje, predáva alebo dováža, bez ohľadu na použitú techniku predaja vrátane zmlúv na diaľku v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ50 z 25. októbra 2011, a zároveň na trhu umiestňuje jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj s obsahom plastov, s výnimkou osôb vykonávajúcich rybolovné alebo akvakultúrne činnosti, ako sú vymedzené v článku 4 ods. 25 a článku 4 ods. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/201351;
___________________
___________________
50 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64 – 68).
50 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64 – 68).
51 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).
51 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 11 a (nový)
11a)  „separovaný zber“ je separovaný zber podľa článku 3 ods. 11 smernice 2008/98/ES;
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 13 a (nový)
13a)  „biologicky rozložiteľné plasty“ sú plasty, ktoré sú schopné biofyzikálneho rozkladu tak, že sa v konečnom dôsledku rozložia na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu, a ktoré v súlade s európskymi normami pre obaly možno zhodnotiť kompostovaním a anaeróbnym rozkladom;
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 14 a (nový)
14a)  „tabakové výrobky“ sú tabakové výrobky podľa vymedzenia uvedeného v článku 2 bode 4 smernice 2014/40/EÚ.
Pozmeňujúce návrhy 54, 118 a 119
Návrh smernice
Článok 4
Článok 4
Článok 4
Zníženie spotreby
Zníženie spotreby
1.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie výrazného zníženia spotreby jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti A prílohy na svojom území do … [šesť rokov po konečnom termíne na transponovanie tejto smernice].
1.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na to, aby do roku 2025 dosiahli výrazné a trvalé zníženie spotreby jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti A prílohy na svojom území o aspoň 25 %.
Uvedené opatrenia môžu zahŕňať vnútroštátne ciele zníženia spotreby, opatrenia, ktorými sa zabezpečí sprístupnenie opakovane použiteľných alternatív k týmto výrobkom na mieste predaja konečnému spotrebiteľovi, hospodárske nástroje, napríklad na zabezpečenie toho, že jednorazové plastové výrobky sa nebudú na mieste predaja konečnému spotrebiteľovi poskytovať bezplatne. Uvedené opatrenia môžu byť rôzne podľa vplyvu výrobkov uvedených v prvom pododseku na životné prostredie.
Uvedené opatrenia môžu zahŕňať opatrenia, ktorými sa zabezpečí sprístupnenie opakovane použiteľných alternatív k týmto výrobkom na mieste predaja konečnému spotrebiteľovi, hospodárske nástroje, napríklad na zabezpečenie toho, že jednorazové plastové výrobky sa nebudú na mieste predaja konečnému spotrebiteľovi poskytovať bezplatne. Uvedené opatrenia môžu byť rôzne podľa vplyvu výrobkov uvedených v prvom pododseku na životné prostredie počas celej životnosti, a to aj vtedy, keď sa stanú odpadom.
Členské štáty vypracujú národné plány, v ktorých opíšu opatrenia prijaté podľa tohto odseku. Členské štáty oznámia plány Komisii a v prípade potreby ich aktualizujú. Komisia môže vydať k prijatým plánom odporúčania.
Členské štáty stanovia vnútroštátne kvantitatívne ciele znižovania tak, aby sa dosiahol cieľ stanovený v prvom pododseku tohto odseku. Uvedené ciele sa prijmú do ... [konečného dátumu transpozície tejto smernice].
Opatrenia prijaté podľa tohto odseku musia byť primerané a nediskriminačné. Členské štáty oznámia uvedené opatrenia Komisii v súlade so smernicou (EÚ) 2015/1535/ES1a, ak sa to v uvedenej smernici vyžaduje.
2.  Komisia môže prijať vykonávací akt, v ktorom sa stanoví metodika výpočtu a overenia výrazného zníženia spotreby jednorazových plastových výrobkov uvedených v odseku 1. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2.
2.  Komisia prijme vykonávací akt, v ktorom sa stanoví metodika výpočtu a overenia ambiciózneho a trvalého zníženia spotreby jednorazových plastových výrobkov uvedených v odseku 1 do ... [12 mesiacov pred konečným termínom na transponovanie tejto smernice]. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2.
2a.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na dosiahnutie udržateľného zníženia vplyvu odpadu z tabakových výrobkov na životné prostredie, a najmä filtrov tabakových výrobkov s obsahom plastov, znížením odpadu z filtrov spotrebovaných tabakových výrobkov s obsahom plastov takto: 50 % do roku 2025 a 80 % do roku 2030 v porovnaní s váženým priemerom plastových filtrov tabakových výrobkov, ktoré boli umiestnené na trh v rokoch 2014 až 2016.
_________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1
1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa jednorazové plastové výrobky uvedené v časti C prílohy, ktoré majú uzávery a viečka a ich značná časť je vyrobená z plastov, mohli umiestňovať na trh len za predpokladu, že uzávery a viečka ostanú počas zamýšľaného používania výrobku pripevnené k obalu.
1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa jednorazové plastové výrobky uvedené v časti C prílohy, ktoré majú uzávery a viečka vyrobené z plastov, mohli umiestňovať na trh len za predpokladu, že uzávery a viečka ostanú počas zamýšľaného používania výrobku pripevnené k obalu.
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 a (nový)
1a.  Členské štáty zabezpečia, aby sa do roku 2025 mohli nápojové fľaše uvedené v časti C prílohy umiestňovať na trh iba vtedy, ak majú najmenej 35% recyklovaného obsahu a sú recyklovateľné.
Do 1. januára 2022 prijme Komisia vykonávacie akty, ktorými ustanoví metodiku výpočtu recyklovaného obsahu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2
2.  Na účely tohto článku sa kovové uzávery alebo viečka s plastovým tesnením nepovažujú za predmety, ktorých značná časť je vyrobená z plastov.
2.  Na účely tohto článku sa kovové uzávery alebo viečka s plastovým tesnením nepovažujú za predmety vyrobené z plastov. Na sklené a kovové nádoby, ktoré majú viečka a vrchnáky vyrobené z plastov, sa tento článok nevzťahuje.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3
3.  Komisia požiada európske normalizačné organizácie, aby v súvislosti s požiadavkou uvedenou v odseku 1 vypracovali harmonizované normy.
3.  Do ... [3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] Komisia požiada európske normalizačné organizácie, aby v súvislosti s požiadavkou uvedenou v odseku 1 vypracovali harmonizované normy. Tieto normy majú riešiť najmä potrebu zabezpečiť potrebnú pevnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť uzáverov nápojových fliaš, ako aj fliaš na sýtené nápoje.
Pozmeňujúce návrhy 59 a 140
Návrh smernice
Článok 7
Článok 7
Článok 7
Požiadavky na označovanie
Požiadavky na označovanie
1.  Členské štáty zabezpečia, aby každý jednorazový plastový výrobok uvedený v časti D prílohy, ktorý sa umiestňuje na trh, mal viditeľné, jasne čitateľné a nezmazateľné označenie na informovanie spotrebiteľa o jednej alebo viacerých týchto skutočnostiach:
1.  Členské štáty zabezpečia, aby každé spotrebiteľské balenie jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti D prílohy, ktoré sa umiestňuje na trh, malo viditeľné, jasne čitateľné a nezmazateľné označenie tak na skupinovom balení niekoľkých tovarových jednotiek, ako aj na každej jednotke zvlášť na informovanie spotrebiteľa o jednej alebo viacerých týchto skutočnostiach:
a)  najvhodnejších možnostiach likvidácie odpadu z daného výrobku alebo spôsoboch likvidácie odpadu, ktorým sa u daného výrobku treba vyvarovať;
a)  najvhodnejších možnostiach likvidácie odpadu z daného výrobku a/alebo spôsoboch likvidácie odpadu, ktorým sa u daného výrobku treba vyvarovať;
b)  negatívnych vplyvoch odhadzovania odpadku alebo iných nevhodných formách likvidácie odpadu z daných výrobkov na životné prostredie alebo
b)  negatívne environmentálne vplyvy odhadzovania odpadu alebo iných nevhodných formách likvidácie odpadu z daných výrobkov na životné prostredie;
c)  prítomnosti plastov vo výrobku.
c)  prítomnosti plastov vo výrobku; a
ca)   prítomnosť chemických látok vzbudzujúcich obavy vo výrobku, ako sú nebezpečné kovy, ftaláty, PFAS, bisfenoly, ako aj endokrinné disruptory a iné látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006.
Členské štáty okrem toho zabezpečia, aby každé spotrebiteľské balenie jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti D prílohy s výnimkou tabakových výrobkov s filtrom alebo filtrov predávaných na použitie spolu s tabakovými výrobkami umiestňovanými na trh, malo viditeľné, jasne čitateľné a nezmazateľné označenie tak na balení niekoľkých tovarových jednotiek, ako aj na každej jednotke zvlášť, ak sú balené jednotlivo, na informovanie spotrebiteľa o možnosti výrobok recyklovať.
2.  Komisia do … [12 mesiacov pred konečným termínom na transponovanie tejto smernice] prijme vykonávací akt, v ktorom sa stanovia špecifikácie označení uvedených v odseku 1. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2.
2.  Komisia do … [12 mesiacov pred konečným termínom na transponovanie tejto smernice] prijme vykonávací akt, v ktorom sa stanovia špecifikácie označení uvedených v odseku 1, pričom zohľadní platné dobrovoľné odvetvové dohody a osobitnú pozornosť bude venovať tomu, aby jej informácie neuviedli spotrebiteľa do omylu. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 146
Návrh smernice
Článok 7 a (nový)
Článok 7a
Ustanovenia pre hygienické výrobky
Členské štáty zabránia používaniu nebezpečných chemikálií v hygienických vložkách, tampónoch a tampónových aplikátoroch uvedených v časti D prílohy.
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1
Pokiaľ ide o systémy zavedené podľa odseku 1, členské štáty zabezpcečia, aby výrobcovia jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti E prílohy znášali náklady na zber odpadov, ktorý tvoria uvedené jednorazové plastové výrobky, a na ich následnú prepravu a spracovanie vrátane nákladov na čistenie odpadu a náklady na opatrenia na zvyšovanie informovanosti uvedené v článku 10 v súvislosti s uvedenými výrobkami.
Pokiaľ ide o systémy zavedené podľa odseku 1, členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti E prílohy znášali náklady na zber odpadov, ktorý tvoria uvedené jednorazové plastové výrobky, a na ich následnú prepravu a spracovanie vrátane nákladov na čistenie odpadu a náklady na opatrenia na zvyšovanie informovanosti uvedené v článku 10 v súvislosti s uvedenými výrobkami. Finančné príspevky výrobcov na splnenie týchto povinností nesmú presiahnuť náklady potrebné na nákladovo efektívne poskytovanie uvedených služieb a dotknuté subjekty ich spoločne stanovia transparentným spôsobom.
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)
Pokiaľ ide o náklady na odstránenie odpadu uvedené v prvom pododseku, členské štáty zabezpečia, aby sa finančné príspevky výrobcov stanovili proporcionálne, upravovali sa v súlade s článkom 8a ods. 4 smernice 2008/98/ES a tiež zohľadňovali náklady na odstránenie jednotlivých výrobkov alebo skupín výrobkov. Náklady sa obmedzia na činnosti, ktoré orgány verejnej moci vykonávajú pravidelne alebo ktoré sa vykonávajú v ich mene a zahŕňajú činnosti pri odstraňovaní odpadu s cieľom splniť príslušné povinnosti pri predchádzaní vzniku odpadov a ochrane životného prostredia podľa legislatívnych aktov Únie.
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1 b (nový)
Komisia po porade s členskými štátmi vypracuje usmernenia o rozdelení nákladov na odstránenie odpadov, na ktoré sa vzťahujú systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov.
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2 a (nový)
2a.  Členské štáty zabezpečia, aby programy rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre filtre tabakových výrobkov s obsahom plastov stanovené podľa odseku 1 tohto článku prispievali k dosiahnutiu environmentálneho cieľa stanoveného v článku 4 ods. 2a, vrátane toho, aby výrobcovia filtrov tabakových výrobkov s obsahom plastov pokrývali náklady na zber odpadu z uvedených výrobkov a jeho následnú prepravu a spracovanie, ako aj náklady na odstránenie odpadu a náklady na opatrenia na zvyšovanie informovanosti v súvislosti s uvedenými výrobkami uvedené v článku 10. Na dosiahnutie tohto cieľa môžu členské štáty okrem iného vyžadovať, aby sa na základe programov rozšírenej zodpovednosti výrobcov vytvárali systémy zberu alebo infraštruktúra na zber použitých filtrov, alebo sa podporovala dekontaminácia a recyklácia použitých filtrov vytvorením reťazca na zhodnocovanie odpadu.
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3
3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade rybárskeho výstroja s obsahom plastov, ktorý sa umiestňuje na trh v Únii, zaviedli systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov v súlade s ustanoveniami o rozšírenej zodpovednosti výrobcov v smernici 2008/98/ES.
3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade rybárskeho výstroja s obsahom plastov, ktorý sa umiestňuje na trh v Únii, zaviedli systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov v súlade s ustanoveniami o rozšírenej zodpovednosti výrobcov v smernici 2008/98/ES. Členské štáty na uvedenom základe zabezpečia, aby sa každoročne dosahoval minimálny podiel zberu rybárskeho výstroja s obsahom plastov. Od roku 2025 bude minimálny podiel zberu 50%, pričom sa tento podiel vypočíta z celkovej hmotnosti rybárskeho výstroja s obsahom plastov v danom roku v príslušnom členskom štáte a vyjadrí sa ako percentuálny podiel priemernej hmotnosti rybárskeho výstroja s obsahom plastov umiestneného na trh v danom členskom štáte za tri predchádzajúci roky.
Zaistia tiež, aby tieto systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov v prípade rybárskeho výstroja s obsahom plastov do roku 2025 dosiahli cieľ recyklácie na úrovni aspoň 15%. V záujme dosiahnutia tohto cieľa môžu členské štáty vyžadovať okrem iného tiež:
a)  úpravu finančných príspevkov na podporu umiestňovania rybárskeho výstroja určeného na opätovné použitie a recykláciu na trh v súlade s článkom 8a ods. 4 smernice 2008/98/ES;
b)  vytvorenie systémov vratných záloh na podporu návratnosti starého a nepoužiteľného rybárskeho výstroja alebo rybárskeho výstroja bez majiteľa;
c)  programy monitorovania, sledovania a nahlasovania údajov v ich rámci.
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 4 – pododsek 2 a (nový)
Bez toho, aby boli dotknuté technické opatrenia ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 850/981a, Komisia požiada európske organizácie pre normalizáciu o vypracovanie harmonizovaných noriem rybárskeho výstroja vhodného pre obehové hospodárstvo s cieľom podporiť prípravu na ich opätovné použitie a uľahčiť recyklovateľnosť po skončení životnosti.
__________________
1a Nariadenie Rady (ES) č. 850/98 z 30. marca 1998 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov (Ú. v. ES L 125, 27.4.1998, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby do roku 2025 zaviedli separovaný zber určitého množstva jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti F prílohy, ktoré zodpovedá 90 % takýchto jednorazových plastových výrobkov umiestnených na trh v danom roku podľa hmotnosti. Na dosiahnutie tohto cieľa môžu členské štáty okrem iného:
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby do roku 2025 zaviedli separovaný zber určitého množstva jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti F prílohy, ktoré zodpovedá 90 % takýchto jednorazových plastových výrobkov umiestnených na trh v danom roku podľa hmotnosti, a zabezpečia ich následnú recykláciu. Na dosiahnutie tohto cieľa môžu členské štáty okrem iného:
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)
Prvý pododsek sa uplatňuje bez toho, aby bol dotknutý článok 10 ods. 3 písm. a) smernice 2008/98/ES.
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 a (nový)
Komisia v konzultácii s členskými štátmi vypracuje usmernenia o fungovaní systémov vratných záloh.
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh smernice
Článok 10
Článok 10
Článok 10
Opatrenia na zvyšovanie informovanosti
Opatrenia na zvyšovanie informovanosti
1.  Členské štáty prijmú opatrenia, aby informovali spotrebiteľov jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti G prílohy a rybárskeho výstroja s obsahom plastov o:
1.  Členské štáty prijmú opatrenia, aby stimulovali zodpovedné správanie sa spotrebiteľov jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti G prílohy a rybárskeho výstroja s obsahom plastov informovali ich o:
a)  prípustných systémoch opätovného použitia a možnostiach nakladania s odpadom z uvedených výrobkov a rybárskeho výstroja s obsahom plastov, ako aj osvedčených postupoch správneho nakladania s odpadom v súlade s článkom 13 smernice 2008/98/ES;
a)  prípustných opätovne použiteľných alternatívach, systémoch opätovného použitia a možnostiach nakladania s odpadom z týchto výrobkov a rybárskeho výstroja s obsahom plastov, ako aj osvedčených postupoch správneho nakladania s odpadom v súlade s článkom 13 smernice 2008/98/ES;
b)  vplyve odhadzovania odpadu a iných nevhodných spôsoboch likvidácie uvedených výrobkov a rybárskeho výstroja s obsahom plastov na životné prostredie, a najmä na morské prostredie.
b)  vplyve odhadzovania odpadu a iných nevhodných spôsoboch likvidácie uvedených výrobkov a rybárskeho výstroja s obsahom plastov na životné prostredie, a najmä na morské prostredie.
ba)  vplyv nesprávnej likvidácie odpadu z uvedených výrobkov na kanalizáciu.
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh smernice
Článok 11 – odsek 2
Opatrenia, ktoré členské štáty prijmú na transponovanie a vykonávanie článkov 4 až 9, musia byť v súlade s potravinovým právom Únie, aby sa zabezpečilo, že nebude ohrozená hygiena potravín a ich bezpečnosť.
Opatrenia, ktoré členské štáty prijmú na transponovanie a vykonávanie článkov 4 až 9, musia byť v súlade s potravinovým právom Únie, aby sa zabezpečilo, že nebude ohrozená hygiena potravín a ich bezpečnosť, a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/20041a. Členské štáty podporia, aby sa ako materiály prichádzajúce do styku s potravinami podľa možnosti používali udržateľné, bezpečnejšie alternatívy plastov.
________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS (Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4).
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh smernice
Článok 11 – odsek 2 a (nový)
Členské štáty zabezpečia, aby sa vývozom odpadových materiálov do tretích krajín neprispievalo k vzniku morského odpadu z plastov niekde inde.
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa fyzické alebo právnické osoby alebo ich združenia, organizácie alebo skupiny v súlade s vnútroštátnymi predpismi alebo praxou mali možnosť odvolať pred súdom alebo iným nezávislým nestranným orgánom ustanoveným podľa zákona a napadnúť vecnú alebo procesnú zákonnosť rozhodnutí, konaní alebo opomenutí súvisiacich s vykonávaním článkov 5, 6, 7 a 8, pokiaľ je splnená jedna z týchto podmienok:
1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa fyzické alebo právnické osoby alebo ich združenia, organizácie alebo skupiny v súlade s vnútroštátnymi predpismi alebo praxou mali možnosť odvolať pred súdom alebo iným nezávislým nestranným orgánom ustanoveným podľa zákona a napadnúť vecnú alebo procesnú zákonnosť rozhodnutí, konaní alebo opomenutí súvisiacich s vykonávaním článkov 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10, pokiaľ je splnená jedna z týchto podmienok:
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh smernice
Článok 13
Článok 13
Článok 13
Informácie o monitorovaní vykonávania
Informácie o monitorovaní vykonávania
1.  Bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES52 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES53, členské štáty s pomocou Európskej environmentálnej agentúry vypracujú súbor údajov, ktorého súčasťou budú:
1.  Bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES52 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES53, členské štáty s pomocou Európskej environmentálnej agentúry vypracujú súbor údajov, ktorého súčasťou budú:
a)  údaje o jednorazových plastových výrobkoch uvedené v časti A prílohy, ktoré sa každoročne umiestňujú na trh Únie, s cieľom preukázať zníženie spotreby v súlade s článkom 4 ods. 1;
a)  údaje o jednorazových plastových výrobkoch uvedené v časti A prílohy, ktoré sa každoročne umiestňujú na trh Únie, s cieľom preukázať zníženie spotreby v súlade s článkom 4 ods. 1;
aa)  údaje o umiestňovaní výrobkov uvedených v časti F prílohy na trh a o ich separovanom zbere, a to s cieľom preukázať vývoj na ceste k dosiahnutiu cieľa stanoveného v článku 9;
ab)  údaje o jednorazových plastových výrobkoch uvedených v prílohe G, ktoré sa každoročne umiestňujú na trh Únie, s cieľom monitorovať ich spotrebu v Únii;
ac)  údaje o rybárskom výstroji s obsahom plastov umiestnenom na trh a o zozbieranom a spracovanom odpade z rybárskeho výstroja;
b)  informácie o opatreniach prijatých členskými štátmi na účely článku 4 ods. 1.
b)  informácie o plánoch a opatreniach prijatých členskými štátmi na účely článku 4 ods. 1;
ba)  údaje o morskom odpade pochádzajúcom najmä z výrobkov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, s cieľom monitorovať účinky prijatých opatrení.
Údaje uvedené v bode a) prvého pododseku sa aktualizujú každý rok do 12 mesiacov od konca referenčného roka, za ktorý sa zhromažďujú. Podľa možnosti sa na prezentáciu týchto súborov údajov použijú služby priestorových údajov v zmysle článku 3 bodu 4 smernice 2007/2/ES.
Údaje uvedené v písmene a) prvého pododseku sa prvýkrát vykazujú do ... [12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice]. Údaje uvedené v písmenách a) až ac) sa aktualizujú každý rok do 12 mesiacov od konca referenčného roka, za ktorý sa zhromažďujú. Podľa možnosti sa na prezentáciu týchto súborov údajov použijú služby priestorových údajov v zmysle článku 3 bodu 4 smernice 2007/2/ES.
2.  Členské štáty zabezpečia, aby Komisia a Európska environmentálna agentúra mali prístup k súborom údajov vytvoreným v súlade s odsekom 1.
2.  Členské štáty zabezpečia, aby Komisia a Európska environmentálna agentúra mali prístup k súborom údajov vytvoreným v súlade s odsekom 1.
3.  Európska environmentálna agentúra pravidelne zverejňuje a aktualizuje prehľad za celú Úniu na základe údajov od členských štátov. V prehľade za celú Úniu sú podľa potreby uvedené ukazovatele pre výstupy, výsledky a vplyvy tejto smernice, prehľadové mapy za celú Úniu a prehľadové správy členských štátov.
3.  Európska environmentálna agentúra pravidelne zverejňuje a aktualizuje prehľad za celú Úniu na základe údajov od členských štátov. V prehľade za celú Úniu sú podľa potreby uvedené ukazovatele pre výstupy, výsledky a vplyvy tejto smernice, prehľadové mapy za celú Úniu a prehľadové správy členských štátov.
4.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými stanoví formát súborov údajov, informácií a údajov uvedených v odseku 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2.
4.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví formát súborov údajov, informácií a údajov uvedených v odseku 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2.
___________________
___________________
52 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS (Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26).
52 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS (Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26).
53 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) (Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1).
53 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) (Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1).
Pozmeňujúce návrhy 74 a 150
Návrh smernice
Článok 15
Článok 15
Článok 15
Hodnotenie a preskúmanie
Hodnotenie a preskúmanie
1.  Komisia vykoná hodnotenie tejto smernice do … [6 rokov po konečnom termíne na transponovanie tejto smernice]. Toto hodnotenie musí byť založené na dostupných informáciách v súlade s článkom 13. Členské štáty poskytnú Komisii všetky ďalšie informácie potrebné na účely hodnotenia a vypracovania správy uvedenej v odseku 2.
1.  Komisia vykoná hodnotenie tejto smernice do … [5 rokov po konečnom termíne na transponovanie tejto smernice]. Toto hodnotenie musí byť založené na dostupných informáciách v súlade s článkom 13. Členské štáty poskytnú Komisii všetky ďalšie informácie potrebné na účely hodnotenia a vypracovania správy uvedenej v odseku 2.
2.  Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o hlavných zisteniach hodnotenia vykonaného v súlade s odsekom 1.
2.  Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o hlavných zisteniach hodnotenia vykonaného v súlade s odsekom 1. K správe sa v prípade potreby pripojí legislatívny návrh. V uvedenom návrhu sa v prípade potreby stanovia záväzné kvantitatívne ciele na zníženie spotreby výrobkov uvedených v časti A prílohy na úrovni Únie.
2a.  Komisia a členské štáty spustia najneskôr do 31. júla 2020 celoúniový program na čistenie plastového odpadu v oceánoch a podporia túto iniciatívu na medzinárodnej úrovni.
3.  V uvedenej správe sa uvedie aj to, či:
3.  Uvedená správa obsahuje:
a)  treba preskúmať prílohu so zoznamom jednorazových plastových výrobkov;
a)   posúdenie, či treba preskúmať prílohu so zoznamom jednorazových plastových výrobkov;
b)  je možné stanoviť záväzné kvantitatívne ciele Únie v oblasti zníženia spotreby najmä jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti A prílohy;
b)   štúdiu uskutočniteľnosti pre stanovenie záväzných kvantitatívnych cieľov Únie v oblasti zníženia spotreby najmä jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti A prílohy; v tejto súvislosti sa v správe posúdi stanovenie cieľov vyjadrených v absolútnych hodnotách, pričom sa zohľadnia úrovne spotreby a už dosiahnuté zníženie v členských štátoch;
ba)  posúdenie zmeny materiálov použitých vo výrobkoch v pôsobnosti tejto smernice, ako aj inovácie nových systémov realizácie pre opätovne použiteľné alternatívy; to zahŕňa celkovú analýzu životného cyklu týchto materiálov v životnom prostredí a výsledných alternatív.
c)  sa dosiahol dostatočný vedecký a technický pokrok a či sa vypracovali kritériá a norma pre biologickú rozložiteľnosť v morskom prostredí pre jednorazové plastové výrobky v rámci pôsobnosti tejto smernice a ich jednorazové náhrady, s cieľom prípadne určiť, ktoré výrobky už nemusia podliehať obmedzeniam pre umiestňovanie na trh.
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)
Odchylne od prvého pododseku tohto odseku členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s povinnosťou podávať správy uvedenou v článku 13 ods. 1 písm. a) tejto smernice do ... [12 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice].
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1 – pododsek 2
Členské štáty však uplatnia opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 5 a článkom 7 ods. 1 od … [2 roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice] a s článkom 6 ods. 1 od [3 roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice].
Členské štáty však uplatnia opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 5 a článkom 7 ods. 1 od … [2 roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice] a s článkom 6 ods. 1 od [3 roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice] s výnimkou opatrení potrebných na dosiahnutie súladu s požiadavkami uvedenými v článku 6 ods. 1, pokiaľ ide o nápojové obaly na sýtené nápoje, ktoré členské štáty uplatnia od ...[5 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice].
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh smernice
Článok 17 – odsek 2
2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice. Komisia overí, či tieto ustanovenia nevytvárajú neopodstatnené prekážky fungovania jednotného trhu.
Pozmeňujúce návrhy 78 a 124rev
Návrh smernice
Príloha I – časť A
Jednorazové plastové výrobky, na ktoré sa vzťahuje článok 4 o znížení spotreby
Jednorazové plastové výrobky, na ktoré sa vzťahuje článok 4 o znížení spotreby
–  Poháre na nápoje vrátane uzáverov a viečok
–  Nádoby na potraviny, t. j. nádoby, ako sú škatule s vekom alebo bez veka, používané na potraviny, ktoré sú určené na okamžitú spotrebu z tejto nádoby buď na mieste alebo „so sebou“, bez akejkoľvek ďalšej prípravy, ako sú nádoby na potraviny používané na rýchle občerstvenie, s výnimkou nápojových obalov, tanierov, balíčkov a obalov s obsahom potravín
–  Nádoby na potraviny, t. j. nádoby, ako sú škatule s vekom alebo bez veka, používané na potraviny, ktoré sú určené na okamžitú spotrebu z tejto nádoby buď na mieste alebo „so sebou“, bez akejkoľvek ďalšej prípravy, ako sú nádoby na potraviny používané na rýchle občerstvenie, s výnimkou nápojových obalov, tanierov, balíčkov a obalov s obsahom potravín
Predaj potravín v nádobách na jednu porciu alebo v nádobách spolu s príborom znamená, že príslušné jedlo je určené na okamžitú spotrebu z tejto nádoby.
Pojem „ďalšia príprava“ zahŕňa také činnosti ako zohriatie, pridanie vriacej vody, umytie, rezanie a krájanie.
Príklady jednorazových plastových nádob na potraviny sú uvedené v časti A, E a G tejto prílohy:
–  Potravinové nádoby na rýchle občerstvenie, ako sú škatule na jedlo a škatule na šalát s jedlom na konzumáciu za studena
–  Potravinové nádoby na rýchle občerstvenie, ako sú škatule na jedlo a škatule na šalát s jedlom na konzumáciu za tepla okrem prípadov, kedy si po zakúpení výrobku spotrebiteľ potrebuje jedlo zohriať
–  Krabice na burgery, sendviče a wrapy
–  Potravinové nádoby na jednu porciu surových alebo spracovaných potravín, ktoré nepotrebujú ďalšie spracovanie, ako je napríklad ovocie, zelenina, dezerty alebo zmrzlina, predávané po jednom
Príklady na nádoby, ktoré nie sú jednorazové plastové nádoby na potraviny uvedené v časti A, E a G tejto prílohy:
–  Potravinové nádoby so sušenými potravinami alebo potravinami, ktoré sa predávajú za studena a vyžadujú ďalšiu prípravu
–  Nádoby s obsahom jedla väčším, než jedna porcia
–  Potravinové nádoby na jednu porciu predávané vo väčšom počte spolu
–  Poháre na nápoje
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh smernice
Príloha I – časť B – zarážka 2
—  Príbory (vidličky, nože, lyžice, paličky)
—  Príbory (vidličky, nože, lyžice, paličky) s výnimkou príboru dodávaného do vzdelávacích alebo zdravotníckych zariadení na základe verejnej zákazky na dodanie tovaru1a podľa vymedzenia v článku 2 bod 8 smernice 2014/24/EÚ, ktorá bola zadaná do 31. decembra 2018, až do roku 2023.
___________________
1a „verejné zákazky na dodanie tovaru“ (verejné zákazky na tovar) sú verejné zákazky, ktorých predmetom je kúpa, lízing, prenájom tovaru alebo kúpa tovaru na splátky, s možnosťou odkúpenia alebo bez takejto možnosti. Verejná zákazka na dodanie tovaru môže ako vedľajší predmet zahŕňať aj montáž a inštaláciu;
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh smernice
Príloha I – časť B – zarážka 3
—  Taniere
—  Taniere s výnimkou tanierov dodávaných do vzdelávacích alebo zdravotníckych zariadení na základe verejnej zákazky na dodanie tovaru1a podľa vymedzenia v článku 2 bod 8 smernice 2014/24/EÚ, ktorá bola zadaná do 31. decembra 2018, až do roku 2023.
___________________
1a „verejné zákazky na dodanie tovaru“ (verejné zákazky na tovar) sú verejné zákazky, ktorých predmetom je kúpa, lízing, prenájom tovaru alebo kúpa tovaru na splátky, s možnosťou odkúpenia alebo bez takejto možnosti. Verejná zákazka na dodanie tovaru môže ako vedľajší predmet zahŕňať aj montáž a inštaláciu;
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh smernice
Príloha I – časť B – zarážka 6
—  Paličky určené na pripevnenie k balónom a podopieranie balónov s výnimkou balónov na priemyselné alebo iné profesionálne použitie a aplikácie, ktoré sa nedodávajú spotrebiteľom, vrátane mechanizmov takýchto paličiek
—  Paličky určené na pripevnenie k balónom a podopieranie balónov s výnimkou balónov na priemyselné alebo iné profesionálne použitie a aplikácie, ktoré sa nedodávajú spotrebiteľom, bez mechanizmov takýchto paličiek
Pozmeňujúce návrhy 83 a 117
Návrh smernice
Príloha I – časť B – zarážka 6 a (nová)
—   Výrobky z oxorozložiteľných plastov
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh smernice
Príloha I – časť B – zarážka 6 b (nová)
—  Nádoby na potraviny a nápoje z expandovaného polystyrénu používané na potraviny, ktoré sú určené na okamžitú spotrebu z týchto nádob buď na mieste alebo „so sebou“ bez akejkoľvek ďalšej prípravy
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh smernice
Príloha I – časť C – zarážka 1
—  Nápojové nádoby, t. j. nádoby na tekutiny ako nápojové fľaše vrátane ich uzáverov a viečok
—  Nápojové nádoby, t. j. nádoby na tekutiny ako nápojové fľaše vrátane ich uzáverov a viečok okrem nádob určených a používaných na potraviny na osobitné lekárske účely, ako sa uvádza v článku 2 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 609/2013
Pozmeňujúci návrh 125
Návrh smernice
Príloha I – časť D – zarážka 3
—  Balóny okrem balónov na priemyselné alebo iné profesionálne použitie a aplikácie, ktoré nie sú distribuované spotrebiteľom
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh smernice
Príloha I – časť D – zarážka 3 a (nová)
–  Tabakové výrobky s filtrom a filtre predávané na použitie spolu s tabakovými výrobkami
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh smernice
Príloha I – časť D – zarážka 3 b (nová)
–  Balíčky a obaly z pružných materiálov, ktoré obsahujú potraviny určené na okamžitú spotrebu z týchto balíčkov alebo obalov bez akejkoľvek ďalšej prípravy
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh smernice
Príloha I – časť D – zarážka 3 c (nová)
–  Poháre na nápoje
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh smernice
Príloha I – časť E – zarážka 4
–  Poháre na nápoje
–  Poháre na nápoje vrátane uzáverov a viečok
Pozmeňujúci návrh 90
Návrh smernice
Príloha I – časť F – zarážka 1
—  Nápojové fľaše
—  Nápojové fľaše vrátane uzáverov a viečok

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0317/2018).


Zriadenie, prevádzka a využívanie Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti kontroly hraníc ***I
PDF 130kWORD 54k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení, prevádzke a používaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti hraničných kontrol, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 515/2014 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1987/2006 (COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD))
P8_TA(2018)0412A8-0347/2017

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0882),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 77 ods. 2 písm. b) a d) a článok 79 ods. 2 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0533/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 19. júna 2018, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A8-0347/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. októbra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti hraničných kontrol, o zmene Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a o zmene a zrušení nariadenia (ES) č. 1987/2006

P8_TC1-COD(2016)0408


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2018/1861.)


Zriadenie, prevádzka a využívanie Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach ***I
PDF 131kWORD 53k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení, prevádzke a používaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 515/2014 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1986/2006, rozhodnutie Rady 2007/533/SVV a rozhodnutie Komisie 2010/261/EÚ (COM(2016)0883 – C8-0530/2016 – 2016/0409(COD))
P8_TA(2018)0413A8-0349/2017

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0883),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 82 ods. 1 druhý pododsek písm. d), článok 85 ods. 1, článok 87 ods. 2 písm. a) a článok 88 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0530/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 19. júna 2018, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0349/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. októbra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, o zmene a zrušení rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutia Komisie 2010/261/EÚ

P8_TC1-COD(2016)0409


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2018/1862.)


Využívanie Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín ***I
PDF 135kWORD 46k
Uznesenie
Text
Príloha
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o používaní Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín (COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))
P8_TA(2018)0414A8-0348/2017

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0881),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 79 ods. 2 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0532/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 19. júna 2018, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a na stanovisko Výboru pre právne veci (A8-0348/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. októbra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... o využívaní Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín

P8_TC1-COD(2016)0407


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2018/1860.)

PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady (o Írsku/návrate)

Európsky parlament a Rada vyzývajú Komisiu bez toho, aby bolo dotknuté jej právo na iniciatívu, aby posúdila právnu situáciu v súlade so zmluvami a príslušnými protokolmi, keď sa Írsko bude zúčastňovať na vykonávaní smernice 2008/115/ES, a aby – ako sa vyžaduje – predložila legislatívny návrh s cieľom umožniť, aby sa spolupráca v oblasti návratu medzi Írskom a ostatnými členskými štátmi uskutočňovala prostredníctvom SIS.


Zosúladenie štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje *
PDF 153kWORD 43k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2018 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 92/83/EHS o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje (COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS))
P8_TA(2018)0415A8-0307/2018

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2018)0334),

–  so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0269/2018),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0307/2018),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)   Vo svojom rozsudku zo 17. mája 2018 vo veci C-30/17 Kompania Piwowarska1a Súdny dvor rozhodol o výpočte stupňa Plato.
____________
1a Rozsudok Súdneho dvora zo 17. mája 2018, Kompania Piwowarska, C-30/17, ECLI:EÚ:C:2018:325
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 92/83/EHS
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1 a
Na účely merania stupňa Plato sa zohľadňujú všetky zložky piva vrátane tých, ktoré boli pridané po vykvasení.“;
Na účely merania stupňa Plato sa zohľadňujú všetky zložky piva s výnimkou tých, ktoré boli pridané po ukončení kvasenia.

Obnovenie povolenia pre geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × MON 810
PDF 160kWORD 52k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (D058360/01 – 2018/2872(RSP))
P8_TA(2018)0416B8-0490/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (D058360/01),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách(1), a najmä na jeho článok 11 ods. 3 a článok 23 ods. 3,

–  so zreteľom na hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat podľa článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktoré sa konalo 11. septembra 2018 a ktorým sa rozhodlo, že sa nevydá žiadne stanovisko,

–  so zreteľom na článok 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(2),

–  so zreteľom na stanovisko prijaté Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) 24. januára 2018 a uverejnené 26. februára 2018(3),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, v ktorých namieta proti povoľovaniu geneticky modifikovaných organizmov(4),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 20. októbra 2016 spoločnosť Monsanto Europe N.V./S.A. predložila Komisii v súlade s článkami 11 a 23 nariadenia (ES) č. 1829/2003 žiadosť o obnovenie povolenia geneticky modifikovanej kukurice NK603 × MON 810 určenej na použitie v potravinách a krmivách;

B.  keďže 24. januára 2018 prijal EFSA v súlade s článkami 6 a 18 nariadenia (ES) č. 1829/2003 priaznivé stanovisko(5), v ktorom dospel k záveru, že žiadosť o obnovenie neobsahovala dôkazy svedčiace o nových rizikách, o zmene expozície ani o vedeckých pochybnostiach, ktoré by viedli k zmene záverov pôvodného posúdenia rizika týkajúceho sa geneticky modifikovanej kukurice NK603 × MON 810, ktoré prijal EFSA v roku 2005(6);

C.  keďže EFSA podľa jeho vedeckého stanoviska neuskutočnil vlastné systematické vyhľadávanie v literatúre, ale jednoducho posúdil vyhľadávanie v literatúre, ktoré uskutočnil žiadateľ, a na tomto základe dospel k záveru, že neboli zistené žiadne nové publikované príspevky, ktoré by mohli zadať dôvod k obavám o bezpečnosť;

D.  keďže EFSA prijal svoje stanovisko za predpokladu, že postupnosť DNA dvoch transformačných procesov v geneticky modifikovanej kukurici NK603 x MON 810 je totožná s postupnosťou pôvodne posudzovaných transformačných procesov; keďže žiadateľ neposkytol žiadne údaje na podporu tohto predpokladu;

E.  keďže geneticky modifikovaná kukurica NK603 × MON 810 exprimuje bielkovinu, ktorá jej zabezpečuje odolnosť voči glyfozátovým herbicídom; keďže 20. marca 2015 Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny – špecializovaná agentúra Svetovej zdravotníckej organizácie pre výskum rakoviny – zaradila v roku 2015 glyfozát medzi látky s pravdepodobným rakovinotvorným účinkom na ľudí(7);

F.  keďže povolenie dovozu geneticky modifikovanej kukurice NK603 × MON 810 do Únie by malo viesť k zvýšeniu jej pestovania na iných miestach, napríklad v Argentíne, Brazílii, Kanade, Kolumbii, Japonsku, na Filipínach, v Južnej Afrike a Uruguaji, a k zodpovedajúcemu zvýšeniu používania herbicídov obsahujúcich glyfozát;

G.  keďže geneticky modifikovaná kukurica NK603 x MON 810 exprimuje bielkovinu Cry1Ab, ktorá je bielkovinou Bt (odvodenou z organizmu Bacillus thuringiensis), ktorá zabezpečuje odolnosť proti určitým škodcom radu Lepidoptera (Ostrinia nubilalis, Sesamia spp.);

H.  keďže geneticky modifikované Bt rastliny exprimujú insekticídny toxín v každej bunke počas celého svojho života, a to aj v častiach konzumovaných ľuďmi a zvieratami; keďže pokusy s kŕmením zvierat ukazujú, že geneticky modifikované Bt rastliny môžu mať toxické účinky(8); keďže sa ukázalo, že Bt toxín v geneticky modifikovaných rastlinách sa výrazne líši od prirodzene sa vyskytujúceho Bt toxínu(9);

I.  keďže pretrvávajú obavy, ktoré sa týkajú možného vývoja odolnosti voči bielkovine Cry1Ab u cieľových škodcov radu Lepidoptera, čo môže viesť k zmene postupov ochrany proti škodcom v krajinách, v ktorých sa pestuje;

J.  keďže členské štáty predložili počas trojmesačného obdobia konzultácií množstvo kritických pripomienok; keďže tieto pripomienky sa okrem iného týkali týchto skutočností: nedostatočné informácie týkajúce sa línií, ktoré sa v súčasnosti používajú, chýbajúce údaje, napr. pokiaľ ide o možnosť horizontálneho prenosu génov z transformačných procesov MON 810 a NK603, nedostatočný prehľad literatúry, čiastočne zastarané generovanie údajov; a nekomplexný prístup k monitorovaniu životného prostredia vrátane skutočnosti, že sa nemonitorovala stálosť Cry bielkovín uvoľnených do životného prostredia, nebola vykonaná žiadna analýza vystavenia životného prostredia účinkom toxínu Cry a že sa neprihliadalo na výskyt voľne rastúcej rastliny Euchlaena mexicana v Európe, ktorá je príbuzná kukurice(10);

K.  keďže napriek týmto obavám sa nevyžiadal plán monitorovania po umiestnení na trh; keďže ani špecifické monitorovanie životného prostredia po umiestnení na trh sa nepovažovalo za potrebné;

L.  keďže hlasovanie, ktoré 11. septembra 2018 uskutočnil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, ktorý je uvedený v článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, neviedlo k žiadnemu stanovisku; keďže proti hlasovalo 13 členských štátov, pričom len 11 hlasovalo za návrh a štyri sa zdržali;

M.  keďže v dôvodovej správe k legislatívnemu návrhu predloženému 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území, a v dôvodovej správe k legislatívnemu návrhu predloženému 14. februára 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, Komisia vyjadrila poľutovanie nad tým, že od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1829/2003 boli rozhodnutia o povolení prijaté Komisiou bez podpory stanoviska výboru členských štátov a že navrátenie dokumentácie Komisii na konečné rozhodnutie sa stalo normou pri rozhodovaní o povoľovaní geneticky modifikovaných potravín a krmív, pričom ide o výnimku v prípade postupu ako celku; keďže predseda Komisie Jean-Claude Juncker niekoľkokrát odsúdil túto prax ako nedemokratickú(11);

N.  keďže Európsky parlament zamietol 28. októbra 2015 v prvom čítaní(12) legislatívny návrh z 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, a vyzval Komisiu, aby ho stiahla a predložila nový;

1.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1829/2003;

2.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie nie je v súlade s právom Únie, pretože nie je zlučiteľné s cieľom nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktorý podľa všeobecných zásad uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002(13) spočíva v tom, že poskytuje základ pre zabezpečenie vysokej miery ochrany ľudského života a zdravia, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, životného prostredia a záujmov spotrebiteľov v súvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivami a súčasne zabezpečuje efektívne fungovanie vnútorného trhu;

3.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia;

4.  vyzýva Komisiu, aby pozastavila akékoľvek vykonávacie rozhodnutie týkajúce sa žiadostí o povolenie geneticky modifikovaných organizmov, kým sa proces povoľovania upraví takým spôsobom, aby sa odstránili nedostatky súčasného postupu, ktorý sa ukázal ako nedostatočný;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Vedecké stanovisko k žiadosti spoločnosti Monsanto (žiadosť EFSA-GMO-RX-007) – Posúdenie geneticky modifikovanej kukurice NK603 x MON810 na účely obnovenia povolenia v zmysle nariadenia (ES) č. 1829/2003 (žiadosť EFSA-GMO-RX-007). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018); 16(2):5163: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5163
(4)––––––––––––––––––––––––– – Uznesenie zo 16. januára 2014 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh na účely pestovania kukurica (Zea mays L., línia 1507) geneticky modifikovaná na rezistenciu proti niektorým škodcom z radu Lepidoptera (Ú. v. EÚ C 482, 23.12.2016, s. 110).Uznesenie zo 16. decembra 2015 o vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2015/2279 zo 4. decembra 2015, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × T25, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 71).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87705 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 19).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87708 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 17).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 15).Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukurice spájajúce dve alebo tri z týchto transformačných procesov, sú z nich zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 108).Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o umiestnení geneticky modifikovaného klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línia SHD-27531-4) na trh. (Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 111).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o obnovení povolenia na uvedenie semien geneticky modifikovanej kukurice MON 810 na trh na účely pestovania (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 76).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty z geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 80).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice Bt11 na trh na účely pestovania (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 70).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice 1507 na trh na účely pestovania (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 73).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uviesť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 83).Uznesenie z 5. apríla 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikované kukurice kombinujúce dva, tri alebo štyri z transformačných procesov Bt11, 59122, MIR604, 1507 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 34).Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu DAS-40278-9, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 307, 30.8.2018, s. 71).Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 307, 30.8.2018, s. 67).Uznesenie zo 13. septembra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-68416-4, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 337, 20.9.2018, s. 54).Uznesenie zo 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 × A5547-127, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 55).Uznesenie zo 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-44406-6 sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 60).Uznesenie z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 122).Uznesenie zo 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 127).Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejku MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) and MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 133).Uznesenie z 1. marca 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 59122 (DAS-59122-7), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0051).Uznesenie z 1. marca 2018 k návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) a geneticky modifikovanú kukuricu spájajúcu dva z transformačných procesov MON 87427, MON 89034 a NK603, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2010/420/EÚ (Prijaté texty, P8_TA(2018)0052).Uznesenie z 3. mája 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú cukrovú repu H7-1 (KM-ØØØH71-4), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0197).Uznesenie z 30. mája 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu GA21 (MON-ØØØ21-9), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0221).Uznesenie z 30. mája 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2009/815/ES, 2010/428/EÚ a 2010/432/EÚ v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikovanú kukuricu kombinujúcu dva alebo tri z transformačných procesov 1507, 59122, MON 810 a NK603, sú z nich zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0222).
(5) Vedecké stanovisko k posúdeniu geneticky modifikovanej kukurice NK603 × MON 810 na účely obnovenia povolenia v zmysle nariadenia (ES) č. 1829/2003 (žiadosť EFSA-GMO-RX-007). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018); 16(2):5163: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5163
(6) Stanovisko vedeckej skupiny pre geneticky modifikované organizmy k žiadosti spoločnosti Monsanto (referenčné číslo EFSA-GMO-UK-2004-01) o umiestnenie na trh geneticky modifikovanej kukurice NK603 × MON 810 odolnej voči glyfozátu a rezistentnej voči hmyzu na použitie v potravinách a krmivách podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003. Vestník EFSA (2005) 309, 1-22: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.309
(7) Monografie IARC, zväzok 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides, 20 March 2015: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf
(8) Pozri napríklad El-Shamei Z.S., Gab-Alla A.A., Shatta A.A., Moussa E.A., Rayan A.M., Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn (Histopatologické zmeny v niektorých orgánoch u potkaních samcov kŕmených geneticky modifikovanou kukuricou) (Ajeeb Y.G.). Journal of American Science, 2012, 8(9), strany 1117 – 1123: https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
(9) Székács A., Darvas B., Comparative aspects of Cry Toxin Usage in Insect Control (Komparatívne aspekty používania toxínu Cry proti hmyzu) v: Ishaaya I., Palli S.R., Horowitz A.R. (eds), Advanced Technologies for Managing Insect Pests, Dordrecht, Netherlands, Springer, 2012, strany 195 – 230: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10
(10) Pozri register otázok EFSA, príloha G k otázke č. EFSA-Q-2017-00028, k dispozícii online na adrese: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?1&panel=ALL
(11) Napríklad v úvodnom vyhlásení na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu zahrnutom do politických usmernení pre novú Európsku komisiu (Štrasburg, 15. júla 2014) alebo v správe o stave Únie za rok 2016 (Štrasburg, 14. septembra 2016).
(12) Ú. v. EÚ C 355, 20.10.2017, s. 165.
(13) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.


Povolenie pre geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122
PDF 174kWORD 54k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 a geneticky modifikovanú kukuricu spájajúcu dve, tri alebo štyri z transformácií MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 a 59122, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2011/366/EÚ (D058361/01 – 2018/2873(RSP))
P8_TA(2018)0417B8-0491/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 a geneticky modifikovanú kukuricu spájajúcu dve, tri alebo štyri z transformácií MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 a 59122, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2011/366/EÚ (D058361/01),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách(1), a najmä na jeho článok 7 ods. 3 a článok 19 ods. 3,

–  so zreteľom na hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat podľa článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktoré sa konalo 11. septembra 2018 a ktorým sa rozhodlo, že sa nevydá žiadne stanovisko,

–  so zreteľom na článok 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(2),

–  so zreteľom na stanovisko prijaté Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“) 28. júna 2017 a uverejnené 1. augusta 2017(3),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, v ktorých namieta proti povoľovaniu geneticky modifikovaných organizmov(4),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 26. novembra 2013 spoločnosť Monsanto Europe S.A./N.V. predložila v mene spoločnosti Monsanto Company v súlade s článkami 5 a 17 nariadenia (ES) č. 1829/2003 žiadosť o uvedenie potravín, prídavných látok a krmív, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × MON 59122 (ďalej len „žiadosť“) alebo sú z nej vyrobené, na trh, príslušnému vnútroštátnemu orgánu Belgicka; keďže táto žiadosť sa týkala aj uvedenia na trh produktov, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 alebo sú z nej zložené, na iné použitie než potraviny a krmivá, s výnimkou pestovania;

B.  keďže žiadosť sa okrem toho vzťahovala na umiestnenie na trh produktov, ktoré obsahujú 25 čiastkových kombinácií jednotlivých transformácií tvoriacich geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, sú z nich zložené alebo vyrábané; keďže 12 z týchto čiastkových kombinácií už bolo povolených; keďže vykonávacie rozhodnutie Komisie povoľujúce kukuricu sa vzťahuje na 14 čiastkových kombinácií;

C.  keďže spoločnosť Monsanto Europe S.A./N.V., držiteľ povolenia pre jednu z 12 čiastkových kombinácií, ktoré už boli povolené, čiastkovú kombináciu MON 89034 × MON 88017, požiadala, aby Komisia zrušila rozhodnutie 2011/366/EÚ a začlenila toto rozhodnutie do rozsahu pôsobnosti rozhodnutia Komisie; keďže táto žiadosť bola schválená; keďže legitimita takéhoto prístupu je otázna;

D.  keďže 28. júna 2017 vydal úrad EFSA kladné stanovisko v súlade s článkami 6 a 18 nariadenia (ES) č. 1829/2003(5) v súvislosti s kukuricou zo skupiny piatich transformácií, predtým posudzovaných čiastkových kombinácií a ostatných čiastkových kombinácií;

E.  keďže úrad EFSA uznáva, že neboli predložené žiadne konkrétne údaje v súvislosti so žiadnou zo 14 čiastkových kombinácií; keďže mnohé z nich ešte neboli vytvorené; keďže úrad EFSA napriek tomu dospel k záveru, že sa očakáva, že všetky čiastkové kombinácie budú rovnako bezpečné ako skupina piatich transformácií;

F.  keďže sa nevykonalo žiadne toxikologické testovanie a neboli predložené štúdie na zvieratách v súvislosti s potravinami/krmivami získanými z geneticky modifikovanej kukurice MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 a 59122 alebo akejkoľvek z čiastkových kombinácií(6);

G.  keďže súčasťou dvoch z dotknutých odrôd kukurice boli expresné bielkoviny, ktoré dodávajú tolerantnosť voči herbicídu na báze glufosinátu amónneho(7); keďže glufozinát je klasifikovaný ako toxický pre reprodukciu, a teda sa naň vzťahujú podmienky vylúčenia stanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009; keďže platnosť povolenia glufozinátu vypršala 31. júla 2018(8);

H.  keďže súčasťou dvoch z dotknutých odrôd kukurice boli expresné bielkoviny, ktoré dodávajú tolerantnosť voči herbicídu na báze glyfozátu; keďže 20. marca 2015 Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny – špecializovaná agentúra Svetovej zdravotníckej organizácie pre výskum rakoviny – zaradila glyfozát medzi látky s pravdepodobným rakovinotvorným účinkom na ľudí(9);

I.  keďže povolenie dovozu geneticky modifikovanej kukurice MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 a 59122 do Únie by malo viesť k zvýšeniu jej pestovania na iných miestach, napríklad v Mexiku a Južnej Kórei, a k zodpovedajúcemu zvýšeniu používania herbicídov obsahujúcich glufosinát amónny alebo glyfozát;

J.  keďže štyri z dotknutých odrôd kukurice exprimujú bielkoviny Cry, ktoré sú bielkovinami Bt (odvodené z organizmu Bacillus thuringiensis), ktoré zabezpečujú odolnosť voči určitým škodcom z radu Lepidoptera a Coleoptera;

K.  keďže geneticky modifikované Bt rastliny exprimujú insekticídny toxín v každej bunke počas celého svojho života, a to aj v častiach konzumovaných ľuďmi a zvieratami; keďže pokusy s kŕmením zvierat ukazujú, že geneticky modifikované Bt rastliny môžu mať toxické účinky(10); keďže sa ukázalo, že Bt toxín v geneticky modifikovaných rastlinách sa výrazne líši od prirodzene sa vyskytujúceho Bt toxínu(11);

L.  keďže pretrvávajú obavy, ktoré sa týkajú možného vývoja odolnosti voči bielkovine Cry u cieľových škodcov, čo môže viesť k zmene postupov ochrany proti škodcom v krajinách, v ktorých sa pestuje;

M.  keďže členské štáty predložili počas trojmesačného obdobia konzultácií množstvo kritických pripomienok; keďže tieto pripomienky sa okrem iného týkali týchto skutočností: zlej koncepcie testov, chýbajúcich testov, napríklad pokiaľ ide o posúdenie nutričných hodnôt, alebo absencie 90-dňovej štúdie kŕmenia hlodavcov; chýbajúcich alebo nedostatočných údajov, napríklad pokiaľ ide o nežiaduce účinky súvisiace s kombináciou týchto udalostí alebo potenciálne interakcie ôsmich bielkovín, ktoré môžu navodzovať nežiaduce účinky; zlých predpokladov žiadateľa, napríklad pokiaľ ide o degradáciu perorálne užitého DNA, keď prechádza cez gastrointestinálny trakt; čiastočne chýbajúceho posúdenia environmentálneho rizika a nedostatočného plánu monitorovania životného prostredia(12);

N.  keďže nezávislý výskum tiež vyjadruje obavy nad výraznými nedostatkami v porovnávacom hodnotení, závažnými nedostatkami, pokiaľ ide o chýbajúce toxikologické posúdenie, o posúdenie alergénnosti, ktoré neprinieslo konečné závery, nedostatočné posúdenie kombinovaných účinkov a chybné posúdenie environmentálneho rizika(13);

O.  keďže napriek všetkým týmto obavám úrad EFSA nepovažoval monitorovanie potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovanej kukurice MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 a 59122 a príslušných čiastkových kombinácií za potrebné;

P.  keďže hlasovanie, ktoré 11. septembra 2018 uskutočnil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, ktorý je uvedený v článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, neviedlo k žiadnemu stanovisku; keďže proti hlasovalo 14 členských štátov, pričom len 11 hlasovalo za návrh a tri sa zdržali;

Q.  keďže v dôvodovej správe k legislatívnemu návrhu predloženému 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území, a v dôvodovej správe k legislatívnemu návrhu predloženému 14. februára 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, Komisia vyjadrila poľutovanie nad tým, že od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1829/2003 boli rozhodnutia o povolení prijaté Komisiou bez podpory stanoviska výboru členských štátov a že navrátenie dokumentácie Komisii na konečné rozhodnutie sa stalo normou pri rozhodovaní o povoľovaní geneticky modifikovaných potravín a krmív, pričom ide o výnimku v prípade postupu ako celku; keďže predseda Komisie Jean-Claude Juncker niekoľkokrát odsúdil túto prax ako nedemokratickú(14);

R.  keďže Európsky parlament zamietol 28. októbra 2015 v prvom čítaní(15) legislatívny návrh z 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, a vyzval Komisiu, aby ho stiahla a predložila nový;

1.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1829/2003;

2.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie nie je v súlade s právom Únie, pretože nie je zlučiteľné s cieľom nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktorý podľa všeobecných zásad uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002(16) spočíva v tom, že poskytuje základ pre zabezpečenie vysokej miery ochrany ľudského života a zdravia, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, životného prostredia a záujmov spotrebiteľov v súvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivami a súčasne zabezpečuje efektívne fungovanie vnútorného trhu;

3.  domnieva sa, konkrétnejšie, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie je v rozpore so zásadami všeobecného potravinového práva, ako je stanovené v nariadení (ES) č. 178/2002, schváliť odrody, pre ktoré neboli poskytnuté žiadne údaje o bezpečnosti, ktoré ešte neboli ani testované alebo ktoré ešte vôbec neboli vytvorené;

4.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia;

5.  vyzýva Komisiu, aby pozastavila akékoľvek vykonávacie rozhodnutie týkajúce sa žiadostí o povolenie geneticky modifikovaných organizmov, kým sa proces povoľovania upraví takým spôsobom, aby sa odstránili nedostatky súčasného postupu, ktorý sa ukázal ako nedostatočný;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Vedecké stanovisko k žiadosti EFSA‐GMO‐BE‐2013‐118 predloženej v súlade s nariadením (ES) č. 1829/2003 spoločnosťou Monsanto Company, Vestník EFSA zväzok 15 číslo 8, ktorá sa týka povolenia geneticky modifikovanej kukurice MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 59112 a jej kombinácií bez ohľadu na ich pôvod na účely použitia v potravinách a krmivách, ako aj na dovoz a spracovanie: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2017.4921.
(4)––––––––––––––––––––––––– – Uznesenie zo 16. januára 2014 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh na účely pestovania kukurica (Zea mays L., línia 1507) geneticky modifikovaná na rezistenciu proti niektorým škodcom z radu Lepidoptera (Ú. v. EÚ C 482, 23.12.2016, s. 110).Uznesenie zo 16. decembra 2015 o vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2015/2279 zo 4. decembra 2015, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × T25, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 71).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87705 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 19).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87708 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 17).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 15).Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukurice spájajúce dve alebo tri z týchto genetických modifikácií, sú z nich zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 108).Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o umiestnení geneticky modifikovaného klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línia SHD-27531-4) na trh (Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 111).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o obnovení povolenia na uvedenie semien geneticky modifikovanej kukurice MON 810 na trh na účely pestovania (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 76).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty z geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 80).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice Bt11 na trh na účely pestovania (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 70).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice 1507 na trh na účely pestovania (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 73).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uviesť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 83).Uznesenie z 5. apríla 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikované kukurice kombinujúce dve, tri alebo štyri z transformácií Bt11, 59122, MIR604, 1507 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 34).Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu DAS-40278-9, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 307, 30.8.2018, s. 71).Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 307, 30.8.2018, s. 67).Uznesenie z 13. septembra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-68416-4, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 337, 20.9.2018, s. 54).Uznesenie zo 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 × A5547-127, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 55).Uznesenie zo 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-44406-6 sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 60).Uznesenie z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 122).Uznesenie z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 127).Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejku MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) and MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 133).Uznesenie z 1. marca 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 59122 (DAS-59122-7), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0051).Uznesenie z 1. marca 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) a geneticky modifikovanú kukuricu spájajúcu dve z udalostí MON 87427, MON 89034 a NK603, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2010/420/EÚ (Prijaté texty, P8_TA(2018)0052).Uznesenie z 3. mája 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú cukrovú repu H7-1 (KM-ØØØH71-4), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0197).Uznesenie z 30. mája 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu GA21 (MON-ØØØ21-9), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0221).Uznesenie z 30. mája 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2009/815/ES, 2010/428/EÚ a 2010/432/EÚ v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikovanú kukuricu kombinujúcu dve alebo tri z transformácií 1507, 59122, MON 810 a NK603, sú z nich zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0222).
(5) Vedecká skupina EFSA pre GMO (Vedecká skupina EFSA pre geneticky modifikované organizmy), 2017, Vedecké stanovisko k žiadosti EFSA-GMO-BE-2013-118 predloženej v súlade s nariadením (ES) č. 1829/2003 spoločnosťou Monsanto Company, ktorá sa týka povolenia geneticky modifikovanej kukurice MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 a jej kombinácií bez ohľadu na ich pôvod na účely použitia v potravinách a krmivách, ako aj na dovoz a spracovanie. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(8):4921, s. 32: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4921.
(6) Ako bolo potvrdené v uvedenom stanovisku EFSA (EFSA Journal 2017; 15(8):4921).
(7) V kukurici MON-87427-7 dochádza k expresii bielkoviny CP4 EPSPS, ktorá jej dodáva toleranciu voči herbicídom na báze glyfozátu. V kukurici MON-89Ø34-3 dochádza k expresii bielkovín Cry1A.105 a Cry2Ab2, ktoré jej dodávajú ochranu proti určitým škodcom radu Lepidoptera. V kukurici DAS-Ø15Ø7-1 dochádza k expresii bielkoviny Cry1F, ktorá jej dodáva ochranu proti určitým škodcom radu Lepidoptera, a bielkovinu PAT, ktorá jej dodáva toleranciu voči herbicídom na báze glufosinátu amónneho. Kukurica MON-88Ø17-3 vyjadruje modifikovaný proteín Cry3Bb1, ktorý jej poskytuje ochranu proti určitým škodcom z radu Coleoptera, a proteín CP4 EPSPS, ktorý jej dodáva toleranciu voči herbicídom na báze glyfozátu. V kukurici DAS-59122-7 dochádza k expresii bielkovín Cry34Ab1 a Cry35Ab1, ktoré jej dodávajú ochranu proti určitým škodcom radu Coleoptera, a bielkovinu PAT, ktorá jej dodáva toleranciu voči herbicídom na báze glufosinátu amónneho.
(8) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=SK&selectedID=1436
(9) Monografie IARC, zväzok 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides (hodnotenie piatich organofosfátových insekticídov a herbicídov), 20. marca 2015: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf.
(10) Pozri napríklad El-Shamei Z.S., Gab-Alla A.A., Shatta A.A., Moussa E.A., Rayan A.M., Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn (Histopatologické zmeny v niektorých orgánoch u potkaních samcov kŕmených geneticky modifikovanou kukuricou) (Ajeeb Y.G.), Journal of American Science, 2012. 8(9), s. 1117 – 1123: https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG.
(11) Székács A., Darvas B., Comparative aspects of Cry Toxin Usage in Insect Control (Komparatívne aspekty používania toxínu Cry proti hmyzu) v: Ishaaya I., Palli S.R., Horowitz A.R. (eds), Advanced Technologies for Managing Insect Pests, Dordrecht, Netherlands, Springer, 2012, strany 195 – 230: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10.
(12) Pozri register otázok EFSA, príloha G k otázke č. EFSA-Q-2013-00926 k dispozícii online na adrese: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?1
(13) Bauer-Panskus, A, Then, C: Vyjadrenie organizácie Testbiotech k vedeckému stanovisku k žiadosti EFSA-GMO-BE-2013-118 predloženej v súlade s nariadením (ES) č. 1829/2003 spoločnosťou Monsanto Company, ktorá sa týka povolenia geneticky modifikovanej kukurice MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 a jej kombinácií bez ohľadu na ich pôvod na účely použitia v potravinách a krmivách, ako aj na dovoz a spracovanie, k nahliadnutiu tu: https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20x%20MON%2089034%20x%201507%20x%20MON%2088017%20x%2059122.pdf,
(14) Napríklad v úvodnom vyhlásení na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu zahrnutom do politických usmernení pre novú Európsku komisiu (Štrasburg, 15. júla 2014) alebo v správe o stave Únie za rok 2016 (Štrasburg, 14. septembra 2016).
(15) Ú. v. EÚ C 355, 20.10.2017, s. 165.
(16) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia