Index 
Antagna texter
Onsdagen den 24 oktober 2018 - Strasbourg
Begäran om upphävande av Steeve Briois immunitet
 Begäran om upphävande av Sophie Montels immunitet
 Begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos immunitet
 Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt
 Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)
 Stöd till strukturreformer i medlemsstaterna ***I
 Inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Irland *
 Inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Irland *
 Inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Kroatien *
 Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön ***I
 Inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller ***I
 Inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete ***I
 Användning av Schengens informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna ***I
 Harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker *
 Förnyat godkännande av den genetiskt modifierade majsen NK603 ×MON 810
 Godkännande av den genetiskt modifierade majsen MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122

Begäran om upphävande av Steeve Briois immunitet
PDF 120kWORD 44k
Europaparlamentets beslut av den 24 oktober 2018 om begäran om upphävande av Steeve Briois immunitet (2018/2075(IMM))
P8_TA(2018)0401A8-0349/2018

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den begäran om upphävande av Steeve Briois immunitet som översändes av Republiken Frankrikes justitieminister den 21 februari 2018, i samband med en rättslig utredning (med referensnr B-49 2018/00242) som inletts mot Steeve Briois vid domstolen i första instans i Nanterre med anledning av en förenad stämningsansökan från föreningen ”Maison des Potes – Maison de l’Égalité” på grund av offentlig uppvigling till diskriminering på grund av ras eller religion, och som tillkännagavs i kammaren den 28 maj 2018,

–  efter att ha hört Steeve Briois i enlighet med artikel 9.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 2013(1),

–  med beaktande av artikel 26 i Republiken Frankrikes konstitution, i dess lydelse enligt den konstitutionella lagen nr 95-880 av den 4 augusti 1995,

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0349/2018), och av följande skäl:

A.  Den allmänne åklagaren vid appellationsdomstolen i Versailles har begärt att den parlamentariska immuniteten för en ledamot av Europaparlamentet, Steeve Briois, ska upphävas med anledning av rättsliga åtgärder till följd av ett påstått brott.

B.  Frågan om upphävande av Steeve Briois immunitet rör det påstådda brottet offentlig uppvigling till diskriminering på grund av nationalitet, ras eller religion i ord, skrift, bild eller offentlig elektronisk kommunikation av en eller flera icke namngivna personer – ett brott som fastställs i fransk lagstiftning, närmare bestämt artiklarna 24.8, 23.1 och 42 i lagen av den 29 juli 1881 samt artikel 93.3 i lag nr 82-652 av den 29 juli 1982, och straffbeläggs i artikel 24.8, 24.10, 24.11 och 24.12 i lagen av den 29 juli 1881 samt artikel 121.7 i den franska strafflagen.

C.  Förundersökningen mot Steeve Briois inleddes till följd av en talan om enskilt anspråk som väcktes den 22 maj 2014 av ”Maison des Potes – Maison de l’Égalité”.

D.  Talan rörde uttalanden i en broschyr med titeln ”Liten praktisk vägledning för folkvalda i Nationella fronten på kommunal nivå”, som publicerades den 19 september 2013 och laddades upp på Nationella frontens officiella webbplats den 30 november 2013. I denna broschyr uppmanades alla från Nationella fronten som kandiderade till kommunfullmäktige i valet den 23 och 30 mars 2014 att, vid det första sammanträdet i nya kommunfullmäktige, rekommendera att den ”nationella prioriteten” ska gälla – dvs. att den franska befolkningen ska prioriteras – vid tilldelning av subventionerat boende.

E.  Enligt fransk rätt är det inte enbart en publikations faktiska upphovsman som kan tillskrivas straffrättsligt ansvar.

F.  Under förundersökningen underrättades utredarna av Nationella frontens dåvarande ansvarige utgivare om att den bestridda broschyren hade tagits fram av generalsekretariatets avdelningar, vid en tidpunkt då Steeve Briois var generalsekreterare.

G.  I syfte att genomföra det första förhöret med Steeve Briois med anledning av de anklagelser som riktas mot honom, ansökte de behöriga myndigheterna om ett upphävande av hans immunitet.

H.  I artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier anges att Europaparlamentets ledamöter vad avser deras egen stats territorium ska åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land.

I.  I artikel 26 i Frankrikes konstitution föreskrivs att ledamöter av Frankrikes parlament inte får åtalas, bli föremål för utredning, gripas, tas i förvar eller ställas inför rätta på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt uppdrag.

J.  Räckvidden för immuniteten för ledamöter av Frankrikes parlament motsvarar i själva verket räckvidden för immuniteten för ledamöter av Europaparlamentet enligt artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier. Domstolen har konstaterat att en ledamot av Europaparlamentet omfattas av immunitet endast om ledamoten har gjort ett yttrande ”under utövandet av sitt ämbete”. Det måste således föreligga ett samband mellan yttrandet och ämbetet som parlamentsledamot. Detta samband måste vara direkt och uppenbart.

K.  Steeve Briois var inte ledamot av Europaparlamentet när den påstådda lagöverträdelsen ägde rum, närmare bestämt den 19 september och 30 november 2013, men det påstått anstötliga materialet fanns fortfarande den 23 juni och 2 oktober 2014 att tillgå för den som så önskade.

L.  Det är helt uppenbart att det inte föreligger något samband mellan anklagelserna och Steeve Briois ställning som ledamot av Europaparlamentet. Anklagelserna rör i stället verksamhet av rent nationell eller regional karaktär, med tanke på att uttalandena riktades till blivande kommunfullmäktigeledamöter inför lokalvalet den 23 och 30 mars 2014.

M.  De påstådda handlingarna rör varken yttranden som ledamoten av Europaparlamentet gjort eller röster hon avlagt under utövandet av sitt ämbete i den mening som avses i artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

N.  Det finns ingen anledning att misstänka att avsikten bakom det rättsliga förfarandet, som inleddes efter en ansökan från föreningen ”Maison des Potes – Maison de l’Égalité” som lämnades in innan ledamoten intog sin plats i Europaparlamentet, är att skada Sophie Montels parlamentariska verksamhet (fumus persecutionis).

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Steeve Briois immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till Republiken Frankrikes justitieminister och till Steeve Briois.

(1) Domstolens dom av den 12 maj 1964, Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot/Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C‑200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Begäran om upphävande av Sophie Montels immunitet
PDF 120kWORD 44k
Europaparlamentets beslut av den 24 oktober 2018 om begäran om upphävande av Sophie Montels immunitet (2018/2076(IMM))
P8_TA(2018)0402A8-0350/2018

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den begäran om upphävande av Sophie Montels immunitet som översändes av Republiken Frankrikes justitieminister den 21 februari 2018, i samband med en rättslig utredning (med referensnr B-49 2018/00242) som inletts mot Sophie Montel vid domstolen i första instans i Nanterre med anledning av en förenad stämningsansökan från föreningen ”Maison des Potes – Maison de l’Égalité” på grund av offentlig uppvigling till diskriminering på grund av ras eller religion, och som tillkännagavs i kammaren den 28 maj 2018,

–  efter att ha hört Sophie Montel i enlighet med artikel 9.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 2013(1),

–  med beaktande av artikel 26 i Republiken Frankrikes konstitution, i dess lydelse enligt den konstitutionella lagen nr 95-880 av den 4 augusti 1995,

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0350/2018), och av följande skäl:

A.  Den allmänne åklagaren vid appellationsdomstolen i Versailles har begärt att den parlamentariska immuniteten för en ledamot av Europaparlamentet, Sophie Montel, ska upphävas med anledning av rättsliga åtgärder till följd av ett påstått brott.

B.  Frågan om upphävande av Sophie Montels immunitet rör det påstådda brottet offentlig uppvigling till diskriminering på grund av nationalitet, ras eller religion i ord, skrift, bild eller offentlig elektronisk kommunikation av en eller flera icke namngivna personer – ett brott som fastställs i fransk lagstiftning, närmare bestämt artiklarna 24.8, 23.1 och 42 i lagen av den 29 juli 1881 samt artikel 93.3 i lag nr 82-652 av den 29 juli 1982, och straffbeläggs i artikel 24.8, 24.10, 24.11 och 24.12 i lagen av den 29 juli 1881 samt artikel 121.7 i den franska strafflagen.

C.  Förundersökningen mot Sophie Montel inleddes till följd av en talan om enskilt anspråk som väcktes den 22 maj 2014 av ”Maison des Potes – Maison de l’Égalité”.

D.  Talan rörde uttalanden i en broschyr med titeln ”Liten praktisk vägledning för folkvalda i Nationella fronten på kommunal nivå”, som publicerades den 19 september 2013 och laddades upp på Nationella frontens officiella webbplats den 30 november 2013. I denna broschyr uppmanades alla från Nationella fronten som kandiderade till kommunfullmäktige i valet den 23 och 30 mars 2014 att, vid det första sammanträdet i nya kommunfullmäktige, rekommendera att den ”nationella prioriteten” ska gälla – dvs. att den franska befolkningen ska prioriteras – vid tilldelning av subventionerat boende.

E.  Enligt fransk rätt är det inte enbart en publikations faktiska upphovsman som kan tillskrivas straffrättsligt ansvar.

F.  Under förundersökningen underrättades utredarna av Nationella frontens dåvarande ansvarige utgivare om att den bestridda broschyren hade tagits fram av generalsekretariatets avdelningar, vid en tidpunkt då Sophie Montel ansvarade för samordningen av valda representanter vid det generalsekretariatet.

G.  I syfte att genomföra det första förhöret med Sophie Montel med anledning av de anklagelser som riktas mot henne, ansökte de behöriga myndigheterna om ett upphävande av hennes immunitet.

H.  I artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier anges att Europaparlamentets ledamöter vad avser deras egen stats territorium ska åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land.

I.  I artikel 26 i Frankrikes konstitution föreskrivs att ledamöter av Frankrikes parlament inte får åtalas, bli föremål för utredning, gripas, tas i förvar eller ställas inför rätta på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt uppdrag.

J.  Räckvidden för immuniteten för ledamöter av Frankrikes parlament motsvarar i själva verket räckvidden för immuniteten för ledamöter av Europaparlamentet enligt artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier. Domstolen har konstaterat att en ledamot av Europaparlamentet omfattas av immunitet endast om ledamoten har gjort ett yttrande ”under utövandet av sitt ämbete”. Det måste således föreligga ett samband mellan yttrandet och ämbetet som parlamentsledamot. Detta samband måste vara direkt och uppenbart.

K.  Sophie Montel var inte ledamot av Europaparlamentet när den påstådda lagöverträdelsen ägde rum, närmare bestämt den 19 september och 30 november 2013, men det påstått anstötliga materialet fanns fortfarande den 23 juni och 2 oktober 2014 att tillgå för den som så önskade.

L.  Det är helt uppenbart att det inte föreligger något samband mellan anklagelserna och Sophie Montels ställning som ledamot av Europaparlamentet. Anklagelserna rör i stället verksamhet av rent nationell eller regional karaktär, med tanke på att uttalandena riktades till blivande kommunfullmäktigeledamöter inför lokalvalet den 23 och 30 mars 2014.

M.  De påstådda handlingarna rör varken yttranden som ledamoten av Europaparlamentet gjort eller röster hon avlagt under utövandet av sitt ämbete i den mening som avses i artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

N.  Det finns ingen anledning att misstänka att avsikten bakom det rättsliga förfarandet, som inleddes efter en ansökan från föreningen ”Maison des Potes – Maison de l’Égalité” som lämnades in innan ledamoten intog sin plats i Europaparlamentet, är att skada Sophie Montels parlamentariska verksamhet (fumus persecutionis).

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Sophie Montels immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till Republiken Frankrikes justitieminister och till Sophie Montel.

(1) Domstolens dom av den 12 maj 1964, Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot/Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C 200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos immunitet
PDF 120kWORD 43k
Europaparlamentets beslut av den 24 oktober 2018 om begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos immunitet (2018/2041(IMM))
P8_TA(2018)0403A8-0351/2018

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos immunitet för underlåtenhet att betala ut en påskbonus på 986,46 EUR (ärendenummer AVM O 2017/6101), som vidarebefordrades den 27 februari 2018 av den biträdande åklagaren vid Republiken Greklands högsta domstol och som tillkännagavs i kammaren den 14 mars 2018,

–  efter att ha hört Georgios Kyrtsos i enlighet med artikel 9.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 2013(1),

–  med beaktande av artikel 62 i Republiken Greklands författning,

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0351/2018), och av följande skäl:

A.  Åklagaravdelningen vid Republiken Greklands högsta domstol har begärt upphävande av Europaparlamentsledamoten Georgios Kyrtsos immunitet i samband med ett eventuellt rättsligt förfarande gällande ett påstått brott.

B.  I artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier anges att Europaparlamentets ledamöter vad avser deras egen stats territorium ska åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land.

C.  Enligt artikel 62 i Greklands konstitution får parlamentsledamöter under valperioden inte åtalas, gripas, fängslas eller på annat sätt kvarhållas utan föregående tillstånd från parlamentet.

D.  Som juridisk företrädare (ordförande och verkställande direktör) för företagen KMP Ekdotiki och Free Sunday Ekdotiki Anonymi Etaireia anställde Georgios Kyrtsos för KMP Ekdotiki den 26 juli 2005 sin före detta arbetstagare genom ett anställningsavtal som inbegrep arbete som art director i båda företagen.

E.  Georgios Kyrtsos anklagas för att den 27 april 2016 ha underlåtit att betala ut en påskbonus på 986,46 EUR till sin före detta arbetstagare i strid med lag nr 690/1945, ersatt genom artikel 8.1 i lag nr 236/95, vilket utgör ett brott enligt artikel 28 i lag nr 3996/2011, jämförd med ministerbeslut 19040/1981.

F.  Det står klart att det påstådda brottet inte har någon direkt koppling till Georgios Kyrtsos ämbete som ledamot av Europaparlamentet, utan i stället hänför sig till hans tidigare ställning som chef för två tidningsförlag.

G.  Åtalet rör inte yttranden som den berörda ledamoten av Europaparlamentet gjort eller röster han avlagt under utövandet av sitt ämbete i den mening som avses i artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

H.  Det finns ingen anledning att misstänka att avsikten bakom de straffrättsliga förfarandena är att skada ledamotens politiska verksamhet (fumus persecutionis).

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Georgios Kyrtsos immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till de grekiska myndigheterna och till Georgios Kyrtsos.

(1) Domstolens dom av den 12 maj 1964, Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot/Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C 200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt
PDF 185kWORD 60k
Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2018 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 (11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD))
P8_TA(2018)0404A8-0313/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(2),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(3),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(4),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(5),

–  med beaktande av sin resolution av den 15 mars 2018 om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten(6),

–  med beaktande av sin resolution av den 19 april 2018 om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2019(7),

–  med beaktande av det förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 som kommissionen antog den 21 juni 2018 (COM(2018)0600),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 som rådet antog den 4 september 2018 och översände till Europaparlamentet den 13 september 2018 (11737/2018 – C8‑0410/2018),

–  med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2018 om mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2019(8),

–  med beaktande av ändringsskrivelse nr 1/2019 (COM(2018)0709) till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019,

–  med beaktande av artikel 88 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A8-0313/2018).

Avsnitt III

Översikt

1.  Europaparlamentet betonar att parlamentets behandling av 2019 års budget till fullo återspeglar de politiska prioriteringar som antogs av en överväldigande majoritet i parlamentets ovannämnda resolutioner av den 15 mars 2018 om de allmänna riktlinjerna och av den 5 juli 2018 om mandatet för trepartsmötet. Parlamentet påminner om att det centrala i dessa prioriteringar är följande: hållbar tillväxt, innovation, konkurrenskraft, säkerhet, åtgärder för att ta itu med de grundläggande orsakerna till flykting- och migrationsströmmar, hantering av flykting- och migrationsströmmar, kampen mot klimatförändringar och övergången till hållbar energi, och ett särskilt fokus på ungdomar.

2.  Europaparlamentet framhåller att inför Förenade kungarikets utträde ur unionen behöver unionen de finansiella medel som krävs för att leva upp till medborgarnas förväntningar, för att unionen på ett effektivt sätt ska kunna ta itu med de många ovannämnda prioriteringar och utmaningar som den står inför och förbättra medborgarnas dagliga liv.

3.  Europaparlamentet påpekar att unionens medborgare förväntar sig att unionen verkligen anstränger sig för att säkerställa ekonomisk tillväxt och främja nya arbetstillfällen på ett likformigt sätt i alla sina regioner. Parlamentet påminner om att för att dessa förväntningar ska kunna infrias krävs det investeringar i forskning och innovation, digitalisering, utbildning, infrastruktur och små och medelstora företag samt främjande av sysselsättning, särskilt för ungdomarna i Europa. Parlamentet uttrycker sitt missnöje med att rådet återigen föreslår nedskärningar i just de program som syftar till att göra unionens ekonomi mer konkurrenskraftig och innovativ. Parlamentet betonar dessutom att många av dessa program, t.ex. Horisont 2020, är kraftigt övertecknade, vilket är ett dåligt utnyttjande av resurser och innebär att många utmärkta projekt inte får något stöd. Parlamentet framhåller även att program såsom Erasmus+, Horisont 2020 och programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme) ger en tydlig bild av fördelarna med samarbete inom unionen och bidrar till att skapa en känsla av europeisk tillhörighet. Parlamentet beslutar därför att avsevärt stärka Erasmus+ och att stärka program som bidrar till tillväxt och nya arbetstillfällen, bland annat Horisont 2020, Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) och Cosme.

4.  Europaparlamentet upprepar sitt åtagande att fullgöra de utfästelser som parlamentet gjorde under förhandlingarna om Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), nämligen att begränsa effekten av Efsi-relaterade nedskärningar av Horisont 2020 och FSE inom ramen för det årliga budgetförfarandet. Parlamentet föreslår därför att man kompenserar för dessa nedskärningar genom att återställa den ursprungliga årliga profilen för dessa två program för att göra det möjligt för dem att till fullo uppnå de mål som man enades om i samband med antagandet av den relevanta lagstiftningen.

5.  Europaparlamentet framhåller att ungdomsarbetslösheten fortfarande är oacceptabelt hög i vissa medlemsstater, särskilt i ekonomiskt eftersatta regioner, och att situationen för unga som varken arbetar eller studerar och långtidsarbetslösa är särskilt oroande. Parlamentet betonar att unga är den grupp som löper störst risk att drabbas av fattigdom och social och ekonomisk utestängning. Parlamentet beslutar därför att öka anslagen till ungdomssysselsättningsinitiativet över den nivå som kommissionen föreslagit. Parlamentet betonar att en sådan förstärkning inte på något sätt ska ses som en tidigareläggning av anslagen för ungdomssysselsättningsinitiativet som godkändes i samband med halvtidsrevideringen av den fleråriga budgetramen och kräver att medlemsstaterna ökar anslagsutnyttjandet och skapar mer kvalitativ sysselsättning för ungdomar.

6.  Europaparlamentet påminner om behovet av en kraftfull kamp mot fattigdom.

7.  Europaparlamentet påminner om att sammanhållningspolitiken spelar en primär roll för utvecklingen och tillväxten i unionen och för konvergensen i medlemsstaterna och regionerna. Parlamentet betonar sitt åtagande att säkerställa tillräckliga anslag för de program som representerar ett av unionens centrala politikområden.

8.  Europaparlamentet betonar att fonderna inom ramen för sammanhållningspolitiken varken direkt eller indirekt bör stödja omlokalisering enligt definitionen i artikel 2.61a i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Parlamentet uppmanar bestämt medlemsstaternas förvaltningsmyndigheter att säkerställa att bidrag från fonderna inte beviljas stödmottagare som har genomfört en omlokalisering inom fem år före ansökan om bidrag, och att se till att bidragen betalas tillbaka till fullo av stödmottagare som genomför en omlokalisering inom fem år efter det att de mottagit bidraget.

9.  Europaparlamentet beklagar att enligt de nuvarande beräkningarna skulle endast 19,3 % av unionens budget för perioden 2014–2020 användas till klimatrelaterade åtgärder och att målet på 20 % – ett mål som föregick klimatavtalet i Paris – därmed inte skulle nås. Parlamentet inser att detta till stor del beror på förseningar i sammanhållningspolitiken och programmen för landsbygdsutveckling. Parlamentet uppmanar med eftertryck medlemsstaterna, som förvaltar dem, att påskynda genomförandet och att fokusera på klimatrelaterade utgifter för att kompensera för de lägre anslagen under de första åren av den fleråriga budgetramen. Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en handlingsplan inom de program som har en enorm potential för att bidra till att uppnå det klimatrelaterade utgiftsmålet. Parlamentet vill också se en kraftfull, årlig konsolidering för att göra framsteg i riktning mot klimatintegrationsmålet, med konkreta och enhetliga skyddsåtgärder som garanterar att klimatsäkra budgetbeslut är i linje med unionens åtaganden enligt Parisavtalet, och med omfattande rapportering för att inleda initiativ om målen inte uppfylls.

10.  Europaparlamentet understryker att rubrik 3 till stor del har tagits i anspråk under de senaste åren för att hantera migrations- och flyktingutmaningen och att sådana åtgärder bör fortsätta och förstärkas så länge som det behövs. Parlamentet uppmanar kommissionen att aktivt kontrollera om anslagen under rubrik 3 är tillräckliga och att till fullo använda alla tillgängliga instrument för att i tid reagera på oförutsedda händelser på migrationsområdet som skulle kunna kräva ytterligare finansiering och att fästa särskild uppmärksamhet vid de öregioner som omfattas av artikel 174 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Parlamentet beslutar att öka anslagen till asyl-, migrations- och integrationsfonden (Amif) för att till fullo täcka unionens behov på migrationsområdet, särskilt för att ge stöd till medlemsstaterna för att förbättra mottagningsförhållandena, åtgärder och praxis när det gäller integrationen av asylsökande och migranter och öka solidariteten och ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna samt en rättvis och effektiv återvändandepolitik. Parlamentet noterar på nytt att taket i rubrik 3 är otillräckligt för att tillhandahålla tillräckliga medel för dessa prioriteringars inre dimension samt för andra prioriterade program, t.ex. på områdena hälsa, livsmedelssäkerhet, säkerhet, rättvisa, medborgarskap och kultur. Parlamentet anser att de lokala myndigheternas beredvillighet att ge stöd till unionens vidarebosättningsprogram bör stödjas ytterligare genom den del av Amif som omfattas av direkt förvaltning.

11.  Europaparlamentet insisterar på att mot bakgrund av den senaste tidens oro för säkerheten runt om i unionen bör finansiering under rubrik 3 särskilt gå till åtgärder som leder till att öka säkerheten för unionens medborgare. Parlamentet beslutar därför att öka anslagen till Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol), Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol), Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA), Europeiska unionens byrå för rättsligt samarbete (Eurojust) och till den nya europeiska åklagarmyndigheten, som på grund av ökad arbetsbelastning och ytterligare uppgifter har haft brist på personal och finansiering de senaste åren.

12.  Europaparlamentet upprepar att en del av lösningen på migrations- och flyktingutmaningen samt unionsmedborgarnas säkerhetsrelaterade oro består i att ta itu med de bakomliggande orsakerna till migration och att anslå tillräckliga finansiella medel till interna och externa instrument som syftar till att lösa problem som rör fattigdom, brist på sysselsättning, utbildning och ekonomiska möjligheter, instabilitet, konflikter och klimatförändringar i det europeiska grannskapet och Afrika. Parlamentet anser att unionen på bästa möjliga sätt bör utnyttja de finansiella medlen under rubrik 4, som har visat sig vara otillräckliga för att bemöta alla yttre utmaningar.

13.  Europaparlamentet konstaterar de utmaningar som det stora inflödet av migranter och asylsökande till vissa medlemsstater innebär. Parlamentet beklagar att alla ansträngningar för att skapa ett rättvist och humant system för hantering av migranter på unionsnivå hittills har misslyckats.

14.  Europaparlamentet beklagar att parlamentet inte varit vederbörligen involverat i diskussionerna om en förlängning av faciliteten för flyktingar i Turkiet. Parlamentet upprepar sin ståndpunkt sedan länge att nya initiativ inte får finansieras på bekostnad av unionens befintliga externa projekt. Parlamentet vidhåller, samtidigt som det påminner om sitt stöd för en förlängning av faciliteten för flyktingar i Turkiet, att unionens budget – med tanke på den ansträngda situationen under rubrik 4 när det gäller att hantera externa utmaningar, bland annat migration – bör bidra till finansieringen av den andra delen i samma proportion som för den första, dvs. 1 miljard EUR, medan medlemsstaterna bör bidra med 2 miljarder EUR till dess finansiering.

15.  Europaparlamentet påminner om att Turkiet är ett grannland, även när det gäller regional stabilitet, och betonar att Turkiet måste respektera internationell rätt i regionen och återgå till en reformväg som garanterar medborgarnas välfärd och fullständig respekt för alla deras rättigheter.

16.  Europaparlamentet återställer alla nedskärningar som rådet föreslår i budgetförslaget för 2019 under samtliga rubriker, med begränsade undantag under rubrik 4 och underrubrik 1b. Parlamentet vägrar acceptera de föreslagna nedskärningarna av program som ger störst europeiskt mervärde, till exempel Horisont 2020 och FSE, som är två program som redan drabbats av omfördelningar till Efsi, eller majoriteten av nedskärningarna av den yttre politiken. Parlamentet betonar att logiken bakom rådets nedskärningar inte motiveras av de verkliga genomförandesiffrorna och innebär att man bortser från det varierande genomförandemönstret för vissa program.

17.  Europaparlamentet konstaterar att för att kunna finansiera alla akuta behov på ett tillfredsställande sätt och med tanke på de mycket små eller obefintliga marginalerna under vissa rubriker 2019, kommer alla tillgängliga medel avseende flexibilitet i förordningen om den fleråriga budgetramen att behöva användas. Parlamentet förväntar sig att rådet kommer att ställa sig bakom denna strategi och att det kommer att bli enkelt att komma överens i förlikningen, så att unionen kan vara situationen vuxen och på ett ändamålsenligt sätt möta de utmaningar som väntar, särskilt med tanke på att årets förlikning kommer att vara den sista före valet till Europaparlamentet i maj 2019.

18.  Europaparlamentet fastställer den övergripande anslagsnivån för 2019 till 166 340 415 936 EUR i åtagandebemyndiganden och 149 349 039 470 EUR i betalningsbemyndiganden, vilket innebär en ökning med 721 061 034 EUR i åtagandebemyndiganden jämfört med 2019 års budgetförslag.

Underrubrik 1a – Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning

19.  Europaparlamentet motsätter sig rådets omotiverade nedskärningar på 794 miljoner EUR i underrubrik 1a, som står för lite mer än hälften av rådets övergripande nedskärningar av åtagandebemyndigandena i rubrikerna i den fleråriga budgetramen. Parlamentet noterar att sådana nedskärningar strider mot rådets uttalade politiska prioriteringar. Parlamentet är dessutom bekymrat över att de kan hindra genomförandet av program som spelar en avgörande roll när det gäller att skapa arbetstillfällen och tillväxt, vilket skulle kunna inverka negativt på ekonomin.

20.  Europaparlamentet framhåller i samband med detta program såsom Horisont 2020 och FSE samt flaggskeppsprogrammen på rymdområdet, såsom Copernicus, som ger ett mycket stort europeiskt mervärde. Parlamentet beklagar de betydande nedskärningar som rådet gjort i den gemensamma strategiska ramen för forskning och innovation, vilket får en oerhört negativ inverkan på Horisont 2020, och beklagar särskilt nedskärningarna i relevanta budgetposter såsom Förstärkning av forskningen om framtida och ny teknik och Förstärkning av europeisk forskningsinfrastruktur. Parlamentet noterar också att många av dessa program utgör ett viktigt bidrag till kampen mot klimatförändringar och anser att detta bidrag bör stärkas. Parlamentet beslutar därför att återställa alla rådets nedskärningar och att dessutom till fullo återinföra den ursprungliga profilen för de Horisont 2020- och FSE-budgetposter som minskades till förmån för inbetalningar till Efsis garantifond.

21.  Europaparlamentet påminner om att Erasmus+ fortfarande är ett ytterst uppskattat och enormt populärt program som främjar rörlighet för unga i utbildningssyfte och yrkesinriktad utbildning, vilket framgår av mängden mottagna ansökningar som med råge överskrider den tillgängliga finansieringen, och noterar också att programmet bidrar till att främja en stark känsla av europeisk identitet och ett incitament för unga att delta i den europeiska demokratin. Parlamentet beklagar djupt att budgetförslaget för 2019 för Erasmus+ ligger långt under det belopp som parlamentet förväntade sig, och att det är lägre än de planerade beloppen i den nuvarande fleråriga budgetramen. Parlamentet anser därför att det är nödvändigt att stärka utbildnings- och ungdomsdelarna av Erasmus+, som en naturlig följd av förstärkningen av ungdomssysselsättningsinitiativet under underrubrik 1b.

22.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen efter offentliggörandet den 3 februari 2014 av sin första rapport om EU:s insatser mot korruption beslutade att inte fortsätta utarbetandet av årsrapporter utan i stället integrera insatserna mot korruption i den ekonomiska planeringsterminen. Parlamentet noterar att de landsspecifika rapporterna inom ramen för den ekonomiska planeringsterminen inte innehåller en tydlig beskrivning av nuläget och att de inte heller innehåller rekommendationer om åtgärder mot korruption för alla medlemsstater. Parlamentet uppmanar ännu en gång kommissionen att förelägga parlamentet en andra EU-rapport om insatserna mot korruption och att i detta sammanhang inte utvärdera insatserna mot korruption enbart i fråga om ekonomiska förluster, utan att också analysera korruptionens skadliga effekter på unionsmedborgarnas grundläggande rättigheter.

23.  Europaparlamentet påminner om vikten av att främja omfattande synergier mellan FSE:s transportdel och FSE:s digitala del i syfte att maximera den finansiella hävstången för projekt som syftar till att stimulera digitaliseringen av TEN-T-korridorerna.

24.  Europaparlamentet framhåller på nytt att små och medelstora företag är en viktig del av unionens ekonomi och spelar en avgörande roll för att skapa arbetstillfällen i hela unionen. Parlamentet anser att det finns ett behov av att skapa ett gynnsamt företagsklimat för små och medelstora företag samt främja kluster och nätverk för små och medelstora företag och även stödja kooperativa företag med sociala, solidariska och etiska metoder. Parlamentet noterar dock med djup oro rådets nedskärningar i instrumentet för små och medelstora företag, vilket sänder ett motsägelsefullt budskap till företag i unionen. Parlamentet anser att unionens budget och dess stöd till tillgång till finansiering för nystartade företag och mikroföretag kan vara ett viktigt verktyg för att göra små och medelstora företag mer konkurrenskraftiga och mer innovativa och för att främja företagarandan i unionen. Parlamentet påminner i detta avseende om Cosme och Horisont 2020.

25.  Europaparlamentet beslutar därför att ytterligare öka anslagen över nivån i budgetförslaget för 2019 och över nivån före inrättandet av Efsi, för de program som är avgörande för att stimulera tillväxt och sysselsättning och hantera klimatförändringar och som återspeglar allmänt överenskomna unionsprioriteringar, dvs. Erasmus+, Horisont 2020 (bland annat Marie Curie-programmet, Ledarskap i rymden, Europeiska forskningsrådet, instrumentet för små och medelstora företag), Cosme, FSE och EaSI.

26.  Europaparlamentet ökar därför nivån för åtagandebemyndigandena för underrubrik 1a över nivån i budgetförslaget för 2019 med 566 773 112 EUR (utan ett återställande av nivån före Efsi, kompensation för förslaget om europeiska arbetsmyndigheten, pilotprojekt och förberedande åtgärder), som ska finansieras inom den tillgängliga marginalen och genom ett ytterligare utnyttjande av den samlade marginalen för åtaganden.

27.  Europaparlamentet välkomnar åtagandet att förnya unionens försvarsagenda, närmare bestämt genom avtalet om ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram. Parlamentet uttrycker sin avsikt att ägna särskild uppmärksamhet åt kommissionens genomförande av de avtal som ingåtts med avseende på det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet och den europeiska solidaritetskåren, vilket bör redovisas i den ändringsskrivelse som kommissionen ska utfärda i den 16 oktober 2018.

Underrubrik 1b – Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

28.  Europaparlamentet välkomnar den minskande ungdomsarbetslösheten på unionsnivå som nu uppgår till 14,8 % (den 1 oktober 2018), men beklagar att nivån fortfarande är oacceptabelt hög i vissa medlemsstater. Parlamentet betonar att för att ta itu med denna fråga är det viktigt att säkerställa en lämplig finansiering av ungdomsgarantisystemen genom ungdomssysselsättningsinitiativet och Europeiska socialfonden (ESF). Parlamentet välkomnar överenskommelsen om behovet av att tillhandahålla nya medel för ungdomssysselsättningsinitiativet och att ta med motsvarande anslag i budgetförslaget för 2019. Parlamentet anser emellertid att mot bakgrund av de utmaningar och risker som ungdomsarbetslösheten innebär bör ungdomssysselsättningsinitiativet få ökade anslag och beslutar därför att initiativet får 580 miljoner EUR i åtaganden 2019. Parlamentet anser att denna ökning är utöver det belopp för ungdomssysselsättningsinitiativet som för närvarande planerats för perioden 2014–2020.

29.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att genomförandet av de sammanhållningspolitiska programmen påskyndas för att komma till rätta med förseningarna. Parlamentet noterar att även om rådet inte har ifrågasatt nivån på de betalningsbemyndiganden som föreslagits av kommissionen kommer parlamentet att noggrant granska kommissionens uppdaterade prognoser för att anpassa betalningsbemyndigandena till de faktiska behoven så att man undviker att det på nytt byggs upp en eftersläpning i betalningarna i slutet av den nuvarande fleråriga budgetramen.

30.  Europaparlamentet betonar att katastrofer tyvärr oftast drabbar dem med små möjligheter att skydda sig själva. Parlamentet noterar att insatser bör sättas in så snart som möjligt i samband med naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människor för att minimera skador och rädda människor och egendom. Parlamentet framhåller behovet av ytterligare ökningar av medel, särskilt i de budgetposter som är kopplade till katastrofförebyggande och katastrofberedskap inom unionen, med beaktande av framför allt bränderna i Grekland, Spanien och Portugal (med tragiska dödsoffer som följd), som påverkar människor på ett dramatiskt och betydande sätt.

31.  I enlighet med överenskommelsen om översynen av stödprogrammet för strukturreformer ställer sig Europaparlamentet bakom överföringen av 40 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden och 17,2 miljoner EUR i betalningsbemyndiganden från underrubrik 1b till rubrik 2.

Rubrik 2 – Hållbar tillväxt: naturresurser

32.  Europaparlamentet påminner om att kommissionens förslag om att öka anslagen för att finansiera behoven inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) till stor del beror på att de tillgängliga inkomsterna för särskilda ändamål förväntas vara betydligt lägre under 2019.

33.  Europaparlamentet noterar rådets nedskärningar med 310 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden (-0,52 % jämfört med budgetförslaget 2019) och -328,13 miljoner EUR i betalningsbemyndiganden (-0,57 % jämfört med budgetförslaget 2019), men anser att kommissionens ändringsskrivelse bör utgöra grunden för varje tillförlitlig översyn av EGFJ-anslag och återinför nivåerna i budgetförslaget för 2019 i enlighet med detta, i avvaktan på en prövning av denna ändringsskrivelse vid förlikningen.

34.  Europaparlamentet beslutar att öka anslagen till krisstöd, särskilt för fläskkött med avseende på den afrikanska svinpesten, för att minska de negativa konsekvenserna för jordbrukare och arbetstagare i de regioner som drabbats hårdast av sjukdomen. Parlamentet beslutar att uttrycka sitt starka stöd för jordbrukssektorn i unionen genom att öka anslagen till frukt och grönsaker, för att ta itu med effekterna av krisen inom sektorn och effekterna av det ryska embargot samt för åtgärder för att hantera effekterna av Xylella fastidiosa och volatiliteten i priset på olivolja.

35.  Europaparlamentet påpekar den väsentliga roll som unionens decentraliserade byråer spelar i fråga om miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet för att bistå unionen och medlemsstaterna att fatta välgrundade, vetenskapligt baserade beslut om att skydda och förbättra miljön och folkhälsan och samtidigt stärka samarbetet mellan medlemsstaterna för att bemöta unionsmedborgarnas farhågor.

36.  Europaparlamentet beslutar att föreslå en ökning på 20 miljoner EUR över nivån för 2019 års budgetförslag för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för att främja innovation inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och säkerställa lönsamheten och hållbarheten för dessa utkomstmöjligheter i framtiden.

37.  Europaparlamentet beslutar i enlighet med Europa 2020-målen och unionens internationella åtaganden för att bekämpa klimatförändringarna, att föreslå en ökning på 15,6 miljoner EUR över nivån i budgetförslaget för 2019 för klimatrelaterade åtgärder. Parlamentet påminner dessutom om unionens åtagande att stoppa och vända nedgången för den biologiska mångfalden och understryker att denna ökning också bidrar till skyddet av den biologiska mångfalden.

38.  Mot bakgrund av det framgångsrika slutförandet av förhandlingarna om översynen av stödprogrammet för strukturreformer beslutar Europaparlamentet att frigöra den reserv som införts av rådet för de belopp som överförts från underrubrik 1b.

39.  Europaparlamentet pekar på följderna av den extrema torka som drabbat medlemsstaterna under de senaste månaderna och som orsakar betydande förluster för jordbruket och äventyrar ett stort antal företag, och betonar i detta sammanhang behovet av att garantera stödåtgärder i syfte att bistå de värst drabbade jordbrukarna.

40.  Europaparlamentet beslutar att maximera användningen av anslagen för Poseiprogrammen i enlighet med den relevanta förordningen(9), och understryker hur viktiga dessa program är för jordbruksproducenternas motståndskraft, samt uppmärksammar den bräckliga ekonomiska situationen i de yttersta randområdena.

41.  Europaparlamentet ökar därför åtagandebemyndigandena med 154,1 miljoner EUR, exklusive pilotprojekt och förberedande åtgärder, vilket innebär att det finns en marginal på 190,8 miljoner EUR under taket för åtagandena i rubrik 2.

42.  Europaparlamentet understryker att den fortsatta obalansen i livsmedelsförsörjningskedjan, där primärproducenternas ställning är betydligt svagare än andra aktörers ställning, bör leda till att kommissionen vidtar åtgärder för att förbättra transparensen i fråga om livsmedelsförsörjningskedjans priser och marginaler, för att garantera rättvisa producentpriser och därmed bättre inkomster för små och medelstora jordbrukare.

43.  Europaparlamentet framhåller de faktorer som hotar många skogsekosystem, till exempel spridningen av invasiva främmande arter, skadedjur (såsom tallvedsnematod och andra) och skogsbränder. Parlamentet anser att tillräckliga ekonomiska resurser bör tillhandahållas genom EU:s stödprogram och stödåtgärder för att utvärdera skogarnas ekologiska hälsa och växtskyddssituation samt deras återställande, bland annat återbeskogning. Parlamentet noterar att frågan om sådana resurser är särskilt viktig och brådskande i vissa medlemsstater, framför allt i Portugal, Grekland och Spanien efter upprepade bränder inom hela dessa territorier.

Rubrik 3 – Säkerhet och medborgarskap

44.  Europaparlamentet upprepar sin långvariga övertygelse om att taket för rubrik 3 har visat sig vara helt otillräckligt för att i tillräcklig utsträckning finansiera den interna dimensionen av de väsentliga utmaningarna i samband med dels den inre säkerheten och medborgarnas säkerhet och dels flyktingar och migranter.

45.  Europaparlamentet förväntar sig att trycket på dessa medlemsstaters migrations- och asylsystem, samt på deras gränser, kommer att förbli högt under 2019, liksom under kommande år, och anser därför att det behövs ytterligare finansiering på flykting- och migrationsområdet, även med tanke på framtida oförutsedda behov inom detta område. Parlamentet ökar därför anslagen till Amif när det gäller stöd till laglig migration till unionen och främjande av en effektiv integrering av tredjelandsmedborgare samt förbättringar av rättvisa och effektiva återvändandestrategier, särskilt för att hjälpa medlemsstaterna att förbättra integrationsåtgärderna för flyktingar och migranter, och särskilt för barn och ensamkommande minderåriga.

46.  Europaparlamentet välkomnar ökningen av åtagandebemyndigandena för Amif för att finansiera den nya Dublin II-lagstiftningen (förutsatt att den antas i slutet av 2018) och avvisar rådets beslut att överföra motsvarande anslag till en reserv.

47.  Europaparlamentet understryker att åtgärder för att ta itu med den inre säkerheten måste fortsätta att vara en av unionens viktigaste prioriteringar, och betonar den roll som fonden för inre säkerhet spelar som ett centralt finansieringsinstrument för att stödja medlemsstaterna på säkerhetsområdet, bland annat i kampen mot terrorism och radikalisering, allvarlig och organiserad brottslighet och cyberbrottslighet. Parlamentet beslutar därför att öka budgetanslagen för fonden för inre säkerhet, stärka stödet till gränsförvaltningen och ge stöd till offer för terroristhandlingar.

48.  Europaparlamentet påpekar den avgörande roll som unionens organ på området för rättsliga och inrikes frågor spelar när det gäller att stärka samarbetet mellan medlemsstaterna för att ta itu med unionsmedborgarnas problem. Parlamentet beslutar att öka budgetanslagen och personalstyrkan för Europol, Cepol, eu-LISA, Eurojust och Europeiska åklagarmyndigheten.

49.  Europaparlamentet insisterar i samband med detta på att Europeiska åklagarmyndigheten ges tillräcklig finansiering och personal. Parlamentet noterar att i förslaget till budget för 2019 uppgår unionens bidrag till totalt 4 911 000 EUR. Parlamentet påpekar att detta anslag är avsett att täcka Europeiska åklagarmyndighetens utgifter för personal, infrastruktur, övriga administrativa utgifter samt operativa utgifter. Parlamentet noterar att det har anslagits medel endast för 35 tjänster, vilket innebär att när de 23 tjänsterna för europeiska åklagare har dragits bort återstår endast 12 tjänster för administrativa uppgifter. Parlamentet anser att detta inte är realistiskt, särskilt med tanke på att ytterligare två medlemsstater nyligen har beslutat att ansluta sig till europeiska åklagarmyndigheten. Parlamentet beslutar därför att tidigarelägga den ökning av antalet anställda som planeras till 2020, och att anpassa lönegraderna för chefsåklagaren och de europeiska åklagarna till Olafs och Europols ledningsnivå.

50.  Europaparlamentet beklagar rådets godtyckliga nedskärningar på mer än 35 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden till ett antal program på områdena kultur, medborgarskap, rättvisa och folkhälsa, trots dessa programs utmärkta genomförandegrad och trots den redan otillräckliga finansieringen som innebär att många högkvalitativa projekt inte får någon finansiering. Parlamentet återinför alla budgetposter till åtminstone nivån i budgetförslaget och föreslår ytterligare ökningar av relevanta budgetposter.

51.  Europaparlamentet betonar Kreativa Europas värde när det gäller att stödja unionens audiovisuella och kulturella sektorer och insisterar på att finansieringsnivåerna bör motsvara programmets ambitioner. Parlamentet efterlyser en ökning av åtagandebemyndigandena till delprogrammen Media och Kultur, bland annat för att komma till rätta med den låga andelen framgångsrika ansökningar. Parlamentet ökar också anslagen till multimedieåtgärder och till att stärka små och medelstora företags finansiella kapacitet i de europeiska kulturella och kreativa sektorerna.

52.  Europaparlamentet påminner om sitt stöd för program på områdena rättigheter, jämlikhet, medborgarskap och rättvisa. Parlamentet beslutar att öka åtagandebemyndigandena för instrument som avser icke-diskriminering och jämlikhet i allmänhet, särskilt Daphne-programmet, och att bekämpa könsrelaterat våld och upprätthålla kvinnors rättigheter och hbtqi+-personers rättigheter.

53.  Europaparlamentet påminner om att kultur- och utbildningsrelaterade projekt får stöd genom en rad unionsprogram och unionsinstrument, bland annat ESI-fonderna, Efsi och Horisont 2020. Parlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att förbättra programöverskridande synergier för att säkerställa ett effektivt utnyttjande av medlen. Parlamentet uppmanar särskilt kommissionen att fullt ut utnyttja de potentiella synergierna mellan olika EU-program – t.ex. Horisont 2020, FSE, Erasmus+, EaSI, Kreativa Europa och Cosme, Efsi och ESI-fonderna – för att stödja fler projekt inom de kulturella och kreativa sektorerna.

54.  Europaparlamentet förstärker rubrik 3 med 127,75 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden, med avseende på budgetförslaget, exklusive pilotprojekt och förberedande åtgärder, och föreslår att dessa ökningar finansieras genom ett ytterligare utnyttjande av särskilda instrument.

Rubrik 4 – Europa i världen

55.  Europaparlamentet betonar att de komplicerade geopolitiska utmaningar som unionen står inför omedelbart kräver en starkare närvaro av unionen i omvärlden. Parlamentet betonar återigen att unionens yttre åtgärder endast kan vara trovärdiga om de backas upp av tillräckliga ekonomiska resurser. Parlamentet påminner om att finansieringsbehoven är mycket större än den nuvarande storleken på rubrik 4 och efterlyser ett lämpligt manöverutrymme i händelse av oförutsedda externa kriser.

56.  Europaparlamentet påminner om att genomförandet av målen för hållbar utveckling måste omfatta både unionens inre och yttre politik, och att särskilt fokus bör läggas på att tillhandahålla tillräckligt med livsmedel av god kvalitet, rent vatten och att bygga ytterligare bortskaffningsanläggningar för avloppsvatten för att uppnå hållbarhetsmål 2 och 6. Parlamentet uppmärksammar vidare omfattningen och konsekvenserna av energifattigdom i utvecklingsländerna och begär ytterligare åtgärder för att minska energifattigdomen i enlighet med hållbarhetsmål 7, särskilt i avlägset belägna landsbygdsområden i regioner som ligger utanför nätet.

57.  I detta avseende bekräftar Europaparlamentet på nytt, i linje med sin ståndpunkt i ovannämnda resolution av den 5 juli 2018, att den nuvarande andelen av stödet till faciliteten för flyktingar i Turkiet från unionens budget (1 miljard EUR) och medlemsstaterna (2 miljarder EUR) bör bibehållas för finansieringen av den andra delen av faciliteten för flyktingar i Turkiet. Parlamentet beslutar därför att minska bidragen från unionens budget från 1,45 miljarder EUR till 450 miljoner EUR. Parlamentet anser att skillnaden i stället bör finansieras av medlemsstaternas bilaterala bidrag.

58.  Europaparlamentet anser att det är av största vikt att främja fred, säkerhet och rättvisa i utvecklingsländerna om unionen ska kunna ta itu med de bakomliggande orsakerna till migration och de humanitära utmaningarna i samband med migrationen i det södra grannskapet, såsom Libyen. Parlamentet understryker vikten av att stödja goda styrelseformer, demokrati, rättsstatsprincipen och ett dynamiskt civilt samhälle för att effektivt bekämpa fattigdom på lång sikt och ta itu med de utmaningar som klimatförändringarna i utvecklingsländerna innebär. Parlamentet beslutar därför att öka resurserna till finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete och södra delen av det europeiska grannskapsinstrumentet inom de olika delområdena, för att även återspegla de avsevärda påfrestningar som det europeiska grannskapsinstrumentet kommer att fortsätta att utsättas för under 2019.

59.  Europaparlamentet påminner om att unionen har åtagit sig att på ett övergripande sätt skydda och främja barns, flickors och kvinnors rättigheter samt rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar och särskilda behov i sin yttre politik. Parlamentet betonar vikten av att genomföra EU:s riktlinjer för främjande och skydd av barnets rättigheter i Europeiska unionen, Europeiska unionens handlingsplan för jämställdhet och den europeiska politiken för personer med funktionsnedsättningar i de yttre förbindelserna. I denna anda anser parlamentet att det är lämpligt att avsätta 10 % av de tillgängliga resurserna för humanitärt bistånd till utbildning i krisområden.

60.  Europaparlamentet understryker den strategiska betydelsen av tillräcklig finansiering för västra Balkan i syfte att konsolidera vägen mot anslutning. Parlamentet förstår inte rådets förslag att minska anslagen till politiska reformer, eftersom sådana reformer utgör grunden för en eventuell demokratisk omvandling. Parlamentet betonar behovet av lämpligt ekonomiskt stöd för handlingsplanen för västra Balkan 2018–2020 och beslutar följaktligen att öka anslagen till instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II) för regionen.

61.  Europaparlamentet framhåller att situationen i länderna i det östra grannskapet också utgör en betydande utmaning för unionen. Parlamentet är övertygat om vikten av att tillhandahålla ytterligare finansiering för att stödja våra grannars reformsträvanden, bidra till att öka motståndskraften och främja freden och förbättra det dagliga livet för medborgarna i dessa länder.

62.  Europaparlamentet vill se ett ökat stöd från unionen till UNRWA, i linje med parlamentets resolution av den 8 februari 2018(10), med hänsyn till den förvärrade situationen på plats och Förenta staternas beslut att dra tillbaka sitt årliga bidrag till UNRWA. Parlamentet preciserar att den föreslagna ökningen uteslutande är avsedd för UNRWA i syfte att kompensera för denna förlust.

63.  Europaparlamentet är övertygat om potentialen i direkta personkontakter och ungdomars rörlighet, också som en av de centrala strategierna för att öka effekten av unionens yttre åtgärder och deras synlighet bland allmänheten i våra partnerländer. Parlamentet beslutar därför att öka bidragen från finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete, det europeiska grannskapsinstrumentet, IPA II och partnerskapsinstrumentet till Erasmus+.

64.  Europaparlamentet stöder, i linje med principen om villkorlighet, en minskning av det belopp som anslagits till Turkiet under alla budgetposter, med hänsyn till den fortsatta tillbakagången vad gäller rättsstatsprincipen, demokrati och mänskliga rättigheter. Parlamentet anser samtidigt att det är nödvändigt att ytterligare stärka det direkta stödet till det civila samhället samt direkta personkontakter.

65.  Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att öka anslagen till budgetposten för den turkcypriotiska befolkningsgruppen för att på ett avgörande sätt bidra till en fortsättning och intensifiering av uppdraget för kommittén för saknade personer i Cypern samt välbefinnandet för maroniter som vill återvända och för alla personer som lever i enklaver, i enlighet med det tredje Wienavtalet, och stödja den tekniska kommittén för kulturarvsfrågor som består av representanter för Cyperns båda befolkningsgrupper, och därmed främja förtroende och försoning mellan de två befolkningsgrupperna.

66.  Europaparlamentet konstaterar den blygsamma ökning av budgeten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) som kommissionen föreslagit, men noterar att Gusp-budgeten fortfarande är under stor press och att utvidgningen av ett antal uppdrag inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) riskerar att förvärra detta problem under 2019. Parlamentet återställer den minskning som föreslagits av rådet för andra krishanteringsåtgärder och insatser, vilket skulle leda till mindre flexibilitet vid hanteringen av oväntade kriser.

67.  Europaparlamentet beslutar som en följd av detta att återställa nästan alla rådets nedskärningar, att förstärka rubrik 4 med 425,4 miljoner EUR över budgetförslaget för 2019 (med undantag för pilotprojekt och förberedande åtgärder), samtidigt som budgetposten för faciliteten för flyktingar i Turkiet och andra Turkietrelaterade budgetposter minskas och rådets nedskärningar med en total effekt på -1,24 miljarder EUR inte återställs, vilket resulterar i en nettoskillnad på -819,1 miljoner EUR under budgetförslaget för 2019 för rubrik 4.

Rubrik 5 – Administration: Övriga rubriker – utgifter för administration och forskningsstöd

68.  Europaparlamentet anser att rådets nedskärningar är omotiverade och inte avspeglar de verkliga behoven. Parlamentet återinför därför beloppen i budgetförslaget för 2019 för alla kommissionens administrativa utgifter, inklusive utgifter för administrativt stöd och forskningsstöd i rubrikerna 1–4.

Decentraliserade byråer

69.  Europaparlamentet stöder i stort sett kommissionens bedömning av byråernas budgetbehov. Parlamentet anser därför att ytterligare nedskärningar som föreslagits av rådet skulle äventyra byråernas goda funktion och göra det omöjligt för dem att fullfölja de uppdrag de tilldelats. Parlamentet noterar med särskild irritation att Cepols anslag på ett godtyckligt sätt skärs ned med 10 000 EUR, och uppmanar rådet att utförligt förklara för parlamentet varför man anser att sådana nedskärningar är nödvändiga och rimliga.

70.  Europaparlamentet noterar att avgiftsfinansieringen av byråerna minskar bördan för unionens budget med 1 miljard EUR per år. Parlamentet understryker att offentliga uppgifter, t.ex. på området för hälsa, miljö eller säkerhet och rättvisa, alltid bör omfattas av unionens budget. Parlamentet anser dock att kommissionen bör fortsätta att ta itu med risken för intressekonflikter som kan uppstå i de avgiftsfinansierade byråerna och vidta lämpliga åtgärder för att undvika sådana konflikter.

71.  Europaparlamentet påminner om vikten för unionen av att fokusera på konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning. Parlamentet anser i detta sammanhang att det behövs ytterligare anslag och personal till Europeiska byrån för GNSS (GSA) och byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer). Parlamentet noterar inrättandet av den europeiska arbetsförmedlingen och understryker behovet av att mobilisera nya resurser för denna. Parlamentet återinför de stora nedskärningar som rådet har gjort av anslagen till de europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA-myndigheterna), samtidigt som delar av deras anslag placeras i reserven i väntan på framsteg när det gäller översynen av ESA-myndigheterna.

72.  Mot bakgrund av de utmaningar som unionen fortfarande står inför vad gäller säkerhet, och med tanke på behovet av en samordnad europeisk insats, beslutar Europaparlamentet att öka anslagen till Europol, eu-LISA, Cepol, Eurojust, Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa).

73.  Europaparlamentet förväntar sig att trycket på vissa medlemsstaters migrations- och asylsystem och gränser kommer att ligga kvar på en hög nivå under 2019 och eventuellt öka. Parlamentet betonar att de framtida behoven för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) och Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo), när det gäller operativa resurser och personal, måste övervakas noga och eventuellt uppdateras för 2019 års budget. Parlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt ge en överblick över budgetbehoven för 2019 års budget för de föreslagna reformerna av dessa byråer.

74.  Europaparlamentet framhåller behovet av tillräckliga finansiella anslag till byråer som kommer att hantera nya ytterligare uppgifter.

75.  Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt att målet att minska antalet anställda med 5 % framgångsrikt har uppnåtts. Parlamentet uttrycker sin avsikt att lägga till ett gemensamt uttalande från alla institutioner som bekräftar slutförandet av denna engångsåtgärd. Parlamentet anser att de nya tjänster som parlamentet antagit i sin ståndpunkt behövs för att fullgöra ytterligare uppgifter till följd av ny politisk utveckling och ny lagstiftning.

76.  Europaparlamentet påminner om att den interinstitutionella arbetsgruppen om de decentraliserade byråernas resurser 2 slutförde sitt arbete genom att anta rekommendationer om de lärdomar som dragits av strategin för att uppnå personalminskningsmålet på 5 %, behandlingen av nya uppgifter, utvärderingar av byråer, byråers delning av kostnader, utvärderingen av byråer med flera placeringar och modellen för avgiftsfinansiering av byråer. Parlamentet välkomnar att institutionerna har ratificerat dessa rekommendationer. Parlamentet uttrycker sin avsikt att fortsätta att granska kommissionens arbete med dessa rekommendationer i framtiden.

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

77.  Europaparlamentet påminner om hur viktiga pilotprojekt och förberedande åtgärder är som verktyg för att fastställa politiska prioriteringar och införa nya initiativ som kan komma att förvandlas till unionens ordinarie verksamhet och program. Efter att ha gjort en noggrann analys av alla inlämnade förslag och med beaktande av kommissionens bedömning av deras efterlevnad av lagstadgade krav och genomförbarhet, beslutar parlamentet att anta ett väl avvägt paket med pilotprojekt och förberedande åtgärder som återspeglar parlamentets politiska prioriteringar.

78.  Europaparlamentet välkomnar lanseringen av DiscoverEU, utdelningen av 15 000 Interrailkort till 18-åriga européer under 2018 liksom kommissionens förslag om 700 miljoner EUR till den fleråriga budgetramen 2021–2027, vilket stämmer väl överens med unionens ambitioner att främja rörlighet i utbildningssyfte, ett aktivt medborgarskap, social delaktighet och solidaritet för alla ungdomar. Parlamentet beslutar att fortsätta den relevanta förberedande åtgärden under 2019 och är fast beslutet att fortsätta den även under 2020.

Särskilda instrument

79.  Europaparlamentet påminner om nyttan med särskilda instrument för att ge flexibilitet utöver de ytterst snäva taken i den nuvarande fleråriga budgetramen, och välkomnar de förbättringar som halvtidsrevideringen av förordningen om den fleråriga budgetramen har inneburit. Parlamentet efterlyser en omfattande användning av flexibilitetsmekanismen och den samlade marginalen för åtaganden i budgeten för 2019 för att finansiera det stora antal nya utmaningar och nya ansvarsområden som unionens budget står inför. Parlamentet påminner också om betydelsen av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, reserven för katastrofbistånd och Europeiska unionens solidaritetsfond.

Betalningar

80.  Europaparlamentet upprepar sin oro över att underutnyttjandet av betalningsbemyndigandena, trots den senaste tidens återhämtning, har varit historiskt lågt under de tre senaste åren, särskilt i underrubrik 1b. Parlamentet beklagar att sådana förseningar hindrar unionens prioriteringar och projekt från att bidra med sin fulla potential till medborgarna i rätt tid. Parlamentet påpekar att budgetförslaget för 2019 som en följd av detta ger en aldrig tidigare skådad marginal på 19,3 miljarder EUR under betalningstaket. Parlamentet förstärker betalningsbemyndigandena för de poster där det görs ändringar av åtagandebemyndigandena.

Övriga avsnitt

Avsnitt I – Europaparlamentet

81.  Europaparlamentet bibehåller i enlighet med sin ovannämnda resolution om beräkning av inkomster och utgifter som antogs av kammaren den 19 april 2018 den totala nivån på sin budget för 2019 på 1 999 144 000 EUR. Parlamentet införlivar budgetneutrala tekniska justeringar för att återspegla aktuell information som inte var tillgänglig tidigare i år.

82.  Europaparlamentet noterar att nivån på budgetberäkningen för 2019 motsvarar 18,53 %, vilket är lägre än vad som uppnåddes 2018 (18,85 %) och den lägsta andelen av rubrik 5 på mer än 15 år.

83.  Europaparlamentet noterar att på grund av valet till Europaparlamentet 2019 kommer utgifterna att bli högre inom vissa områden, särskilt när det gäller ledamöter som inte återväljs och deras assistenter, samtidigt som besparingar, visserligen i mindre utsträckning, kommer att göras inom andra områden till följd av minskad parlamentarisk verksamhet under valåret.

84.  Europaparlamentet välkomnar det faktum att 2019 års budget kommer att omfatta ytterligare delbetalningar av betydande investeringar som inleddes 2016 i syfte att avsevärt förbättra parlamentets säkerhet. Parlamentet påpekar att dessa projekt omfattar olika områden och främst avser byggnader, såsom en uppgradering av säkerheten vid ingångarna, utrustning och personal, såsom iPACS-projektet, men även förbättringar av cybersäkerheten och kommunikationssäkerheten.

85.  Europaparlamentet noterar presidiets beslut att beakta två alternativ för PHS-byggnaden, nämligen renovering och ny utformning. Parlamentet uppmanar med eftertryck generalsekreteraren och presidiet att förse budgetmyndigheten med en detaljerad budget för vart och ett av dessa alternativ utöver de tekniska specifikationerna.

86.  Europaparlamentet minskar antalet tjänster i tjänsteförteckningen för 2019 för sitt generalsekretariat med 59 tjänster (målet att minska personalstyrkan med 1 %), i linje med den överenskommelse som nåddes med rådet den 14 november 2015 om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, i vilken man enades om att parlamentets årliga personalminskningsåtgärder skulle fortsätta till och med 2019.

87.  Europaparlamentet påpekar att parlamentet i sin resolution av den 18 april 2018 om kommissionens integritetspolicy uttryckte sin oro över utnämningsförfarandena för kommissionens högre tjänstemän, och uppmanar på nytt kommissionen att före utgången av 2018 se över sitt administrativa förfarande för utnämning av högre tjänstemän för att fullt ut säkerställa att de bästa kandidaterna väljs ut med största möjliga transparens och respekt för lika möjligheter.

88.  Europaparlamentet noterar tribunalens beslut av den 25 september 2018 som bekräftar parlamentets vägran att bevilja tillgång till handlingar som rör ledamöternas traktamenten, resekostnader och ersättningen för assistentstöd till ledamöterna (dom i målen T-639/15 – T‑666/15 Maria Psara m.fl. mot parlamentet och T-94/16 Gavin Sheridan mot parlamentet). Parlamentet påminner presidiet om att plenarsammanträdet har begärt större transparens, och att det finns ett brådskande behov av att granska ersättningen för allmänna utgifter. Parlamentet välkomnade i detta sammanhang inrättandet av en tillfällig arbetsgrupp för att fastställa och offentliggöra bestämmelserna för användningen av ersättningen för allmänna utgifter. Parlamentet beklagar dock att presidiet på basis av rapporten från arbetsgruppen endast kunde nå enighet om en icke uttömmande förteckning över ersättningsberättigade utgifter och om behovet av att varje parlamentsledamot har ett separat bankkonto för medel som mottas inom ramen för ersättningen för allmänna utgifter. Parlamentet upprepar sin uppmaning till presidiet att göra följande ytterligare ändringar när det gäller ersättningen för allmänna utgifter:

   Kräva att ledamöterna sparar alla kvitton som rör ersättningen för allmänna utgifter.
   Kräva att ledamöterna betalar tillbaka den del av ersättningen för allmänna utgifter som inte använts vid slutet av deras mandat.

89.  Europaparlamentet påminner om artikel 62 i presidiets beslut av den 19 maj och den 9 juli 2008 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, där det anges att ”de belopp som betalats ut”, inklusive ersättningen för allmänna utgifter, ”är helt avsatta för finansiering av sådan verksamhet som har samband med ledamöternas utövande av sitt mandat och får inte täcka personliga utgifter eller finansiera bidrag eller gåvor av politiskt slag” och att ”ledamöterna ska till parlamentet återbetala belopp som inte använts”. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren och Europaparlamentets presidium att se till att dessa bestämmelser genomförs och efterlevs fullt ut.

90.  Europaparlamentet påminner om att parlamentet den 23 oktober 1997 i sin resolution om den allmänna budgeten för 1998 uppmanade sitt presidium att begära att revisionsrätten skulle utreda parlamentets frivilliga pensionssystem, vilket ledde till att revisionsrätten utfärdade sitt yttrande nr 5/99 av den 16 juni 1999 om det frivilliga tilläggspensionssystemet och pensionsfonden för Europaparlamentets ledamöter. Parlamentet uppmanar nu presidiet att omgående begära att revisionsrätten lägger fram ytterligare ett sådant yttrande om pensionssystemet och pensionsfonden under 2019.

91.  Europaparlamentet påminner om att dess generalsekreterare i en not till presidiet av den 8 mars 2018 medgav att den pensionsfond som är kopplad till medlemmarnas frivilliga pensionssystem kommer att uttömma sitt kapital långt innan pensionsåtagandena upphör och eventuellt redan 2024. Parlamentet uppmanar därför generalsekreteraren och presidiet att snarast och med full respekt för ledamotsstadgan upprätta en tydlig plan för pensionsfonden som innebär att parlamentet tar på sig förpliktelserna och ansvaret för sina ledamöters frivilliga pensionssystem omedelbart efter valet 2019.

92.  Europaparlamentet begär ytterligare EU-stöd till WTO:s parlamentariska dimension, särskilt genom ökat ekonomiskt stöd och personalstöd till det ansvariga sekretariatet.

93.  Europaparlamentet uppmanar till en uppgradering av det europeiska vetenskapliga mediecentrum som antogs i budgeten för 2018 och samarbete med tv-stationer, sociala medier och ytterligare partner för att skapa utbildningsmöjligheter för unga journalister, särskilt med avseende på ny vetenskaplig och teknisk utveckling och faktabaserade, expertgranskade nyheter.

94.  Europaparlamentet begär, i syfte att genomföra rekommendationerna i parlamentets resolution av den 26 oktober 2017 om bekämpning av sexuella trakasserier och sexuella övergrepp i unionen, ytterligare stöd för att täcka kostnaderna för den externa expertis som behövs för att utvidga den externa revision som har genomförts av den rådgivande kommittén som hanterar klagomål om trakasserier gällande ledamöter till att även omfatta den rådgivande kommittén för parlamentets personal för förebyggande av trakasserier. Parlamentet begär också för samma ändamål mer stöd för att täcka kostnaderna för ytterligare personal med kompetens att hantera trakasserier inom parlamentet, så att personal med medicinsk, psykologisk och juridisk bakgrund samt personalförvaltningsbakgrund, och med särskild sakkunskap på detta område kan samlas i en särskild tjänst.

95.  Europaparlamentet påminner om revisionsrättens analys från 2014 i vilken man uppskattade kostnaderna för att parlamentets verksamhet bedrivs på olika geografiska platser till 114 miljoner EUR per år. Dessutom noterar parlamentet konstaterandet i sitt betänkande från den 20 november 2013 om lokalisering av säten för Europeiska unionens institutioner(11) att 78 % av alla tjänsteresor som görs av parlamentets anställda uppstår som en direkt följd av parlamentets geografiska spridning. Parlamentet betonar att man i betänkandet också uppskattar miljökonsekvenserna av den geografiska spridningen till mellan 11 000 och 19 000 ton koldioxidutsläpp. Parlamentet påpekar på nytt allmänhetens negativa inställning på grund av denna geografiska spridning, och efterlyser därför en handlingsplan för ett enda säte och en minskning av berörda budgetposter.

96.  Europaparlamentet uppmanar bestämt generalsekreteraren att fastställa detaljerade ramar för hur parlamentet, Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén skulle kunna dela fler administrativa funktioner och tjänster.

Avsnitt IV – Domstolen

97.  Europaparlamentet återinför anslagen i budgetförslaget för 2019 för alla budgetposter där rådet gjort nedskärningar som är avgörande för att domstolen ska kunna fungera, och återinför beloppen från budgetberäkningen för två budgetposter i syfte att förbättra domstolens förmåga att hantera en allt större efterfrågan på översättningar.

98.  Europaparlamentet återinför de 16 tjänster med tillhörande anslag som kommissionen strukit i budgetförslaget för 2019 för att förhindra en flaskhals som kan vara till skada för domstolarnas produktivitet i förbindelse med domstolens nya verksamheter och den kontinuerliga ökningen av arbetsbördan. Parlamentet anser att inrättandet av 16 nya fasta tjänster för stödtjänster, som ursprungligen föreslagits av revisionsrätten och förkastats av kommissionen, bör beviljas.

Avsnitt V – Revisionsrätten

99.  Europaparlamentet återinför anslagen i 2019 års budgetförslag för alla budgetposter som rådet har skurit ned för att revisionsrätten ska kunna genomföra sitt arbetsprogram och lägga fram de planerade granskningsrapporterna.

Avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

100.  Europaparlamentet återinför anslagen i 2019 års budgetförslag för alla budgetposter där rådet har gjort nedskärningar.

101.  Europaparlamentet ökar anslagen för ett antal budgetposter över nivån i 2019 års budgetförslag i linje med Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs egna beräkningar.

Avsnitt VII – Regionkommittén

102.  Europaparlamentet återinför anslagen i 2019 års budgetförslag för alla budgetposter där rådet har gjort nedskärningar.

103.  Europaparlamentet ökar anslagen för ett antal budgetposter över nivån i 2019 års budgetförslag i linje med Regionkommitténs egna beräkningar.

Avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen

104.  Europaparlamentet bibehåller den totala nivån på ombudsmannens budget för 2019 enligt kommissionens förslag i 2019 års budgetförslag.

Avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen

105.  Europaparlamentet beslutar att inte återställa budgetförslaget för 2019 för den budgetpost där rådet gjort nedskärningar på grund av en kraftig ökning av den totala budgeten jämfört med förra året.

Avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten

106.  Europaparlamentet återinför anslagen i 2019 års budgetförslag för alla budgetposter där rådet har gjort nedskärningar.

107.  Europaparlamentet ökar anslagen för ett antal budgetposter över nivån i 2019 års budgetförslag i linje med utrikestjänstens egna beräkningar.

108.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd för den strategiska kommunikationskapaciteten och stärker det för att genomföra en starkare samordnad EU-insats för att hantera problemet med desinformation.

109.  Europaparlamentet återinför de 28 tjänster och anslagen för dessa som strukits av rådet och lägger till ytterligare 5 tjänster, som utgör en måttlig ökning av personalen som kan motiveras av utrikestjänstens betydande nya ansvarsområden, särskilt de som är kopplade till Förenade kungarikets utträde ur unionen, dvs. inrättandet av en ny EU-delegation i London och en ny enhet vid huvudkontoret, samt antagandet av ett antal initiativ på säkerhets- och försvarsområdet de senaste månaderna.

o
o   o

110.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution, tillsammans med ändringarna av förslaget till allmän budget, till rådet, kommissionen, övriga institutioner och berörda organ samt till de nationella parlamenten.

(1) EUT L 168, 7.6.2014, s. 105.
(2) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(3) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(4) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(5) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(6) Antagna texter, P8_TA(2018)0089.
(7) Antagna texter, P8_TA(2018)0182.
(8) Antagna texter, P8_TA(2018)0311.
(9) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 228/2013 av den 13 mars 2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 247/2006 (EUT L 78, 20.3.2013, s. 23).
(10) Antagna texter, P8_TA(2018)0042.
(11) EUT C 436, 24.11.2016, s. 2.


Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
PDF 138kWORD 48k
Beslut
Resolution
1. Europaparlamentets beslut av den 24 oktober 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (2017/2138(DEC))
P8_TA(2018)0405A8-0300/2018

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2016 (COM(2017)0365 – C8‑0249/2017)(2),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2016, med institutionernas svar(3),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(4), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av sitt beslut av den 18 april 2018(5) om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2016 samt den åtföljande resolutionen(6),

–  med beaktande av artiklarna 314.10, 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(7), särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A8-0300/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar inte rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av Europiska rådets och rådets budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Europeiska rådet, rådet, kommissionen, EU-domstolen, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (2017/2138(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A8-0300/2018), och av följande skäl:

A.  Samtliga EU-institutioner bör vara transparenta och fullt ansvariga inför unionens medborgare för de medel de anförtros i sin egenskap av EU-institutioner.

B.  Parlamentets roll i samband med beviljandet av ansvarsfrihet anges i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och i budgetförordningen.

1.  Europaparlamentet påminner om att unionens institutioner har administrativ självständighet i frågor som rör deras respektive funktioner och betonar vikten av att de agerar på ett ansvarsfullt sätt när de genomför sina budgetar.

2.  Europaparlamentet understryker parlamentets roll i förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet, som regleras i EUF-fördraget, budgetförordningen och parlamentets arbetsordning.

3.  Europaparlamentet beklagar att rådet inte har svarat på parlamentets iakttagelser i resolutionen om ansvarsfrihet av den 18 april 2018(8) avseende trenden från tidigare år.

4.  Europaparlamentet beklagar djupt att parlamentets rekommendationer inte alls har följts upp och att ingen anledning eller motiv till detta har getts. Parlamentet insisterar på att rådet genomför iakttagelserna i parlamentets resolution om ansvarsfrihet av den 18 april 2018, särskilt iakttagelserna nedan, och omedelbart vidtar åtgärder i samband med iakttagelserna.

5.  Europaparlamentet uttrycker stöd för det framgångsrika paradigmskiftet till en resultatbaserad budgetering i kommissionens budgetplanering, som infördes i september 2015 som en del av initiativet en ”resultatinriktad EU-budget”. Parlamentet uppmuntrar Europeiska rådet och rådet att tillämpa metoden på den egna budgetplaneringen.

Olösta frågor

6.  Europaparlamentet beklagar att parlamentets krav i tidigare ansvarsfrihetsresolutioner att budgetarna för Europeiska rådet och rådet ska skiljas åt inte har beaktats.

7.  Europaparlamentet noterar att rådet fortfarande arbetar på ett svar på Europeiska ombudsmannens strategiska rapport Transparency of the Council legislative process (insyn i rådets lagstiftningsprocess (OI/2/2017/TE)), trots att Europeiska ombudsmannen begärde svar på sina rekommendationer och förslag till förbättringar senast den 9 maj 2018. Parlamentet konstaterar att rådet har inlett en seriös och grundlig forskning för att utarbeta sitt svar, men uppmanar rådet att respektera ombudsmannens begäran. Parlamentet påminner om att Europeiska ombudsmannen också översände sina resultat till parlamentet och att två av dess utskott för närvarande arbetar med en rapport om slutsatserna, och därför uppmanas rådet att översända sitt svar och sina slutsatser till parlamentet så snart som möjligt.

8.  Europaparlamentet beklagar att, trots enstaka informationsutbyten mellan parlamentets och rådets fastighetsavdelningar, fortsätter rådet att inte lämna detaljerad information om sin fastighetspolitik i sin årliga ekonomiska rapport. Parlamentet beklagar bristen på information om fastighetspolitiken och utgifter i samband med denna, och begär att allmänheten ska få full tillgång till denna information som ett tecken på transparens för EU-medborgarna.

9.  Europaparlamentet upprepar sin begäran om framstegsrapporter för fastighetsprojekt och en detaljerad fördelning av kostnaderna hittills. Parlamentet noterar offentliggörandet av den slutliga redovisningen 2017 – Europeiska unionens råd och Europeiska rådet, av den 12 juni 2018, enligt vilken kostnaderna för Europabyggnaden uppgår till 312 143 710,53 EUR.

10.  Europaparlamentet upprepar sin begäran om en översyn av personalresurserna, uppdelad per kategori, lönegrad, kön, nationalitet och utbildning.

11.  Europaparlamentet välkomnar de pågående interinstitutionella förhandlingarna för att stärka unionens öppenhetsregister. Parlamentet upprepar sitt krav på att förhandlingarna ska bli framgångsrika så att rådet ansluter sig till registret.

12.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till rådet att förtydliga vilka åtgärder det har vidtagit för att åtgärda den oriktiga nomineringen av en domare till Europeiska unionens domstol(9).

13.  Europaparlamentet noterar Förenade kungarikets beslut att lämna unionen. Parlamentet konstaterar att man för närvarande inte kan förutse de ekonomiska, administrativa, mänskliga och andra konsekvenserna av utträdet. Parlamentet uppmanar Europeiska rådet och rådet att genomföra konsekvensbedömningar och att informera parlamentet om resultaten senast i slutet av 2018.

Lägesrapport

14.  Europaparlamentet välkomnar det informella utbyte som ägde rum mellan parlamentet och rådet för att diskutera lösningar på det nuvarande dödläget i samband med förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet. Parlamentet noterar att rådet svarade på parlamentets förslag om förfarandet för ansvarsfrihetsbeviljande för rådet den 2 maj 2018 med ett ändrat förslag, och att parlamentets budgetkontrollutskott till följd av ett informellt möte mellan parlamentet och rådet den 10 juli 2018 reagerade på rådets ändrade förslag den 21 juli 2018. Parlamentet uppmanar rådet att snabbt reagera på budgetkontrollutskottets senaste förslag så att de nya bestämmelserna för ansvarsfrihetsförfarandet kan tillämpas så snart som möjligt.

15.  Europaparlamentet beklagar de hittills ständigt återkommande svårigheterna i samband med ansvarsfrihetsförfarandena, som orsakats av rådets bristande samarbetsvilja. Parlamentet påpekar att det inte beviljade rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för budgetåren 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 och 2015 av de skäl som anges i parlamentets resolutioner av den 10 maj 2011(10), 25 oktober 2011(11), 10 maj 2012(12), 23 oktober 2012(13), 17 april 2013(14), 9 oktober 2013(15), 3 april 2014(16), 23 oktober 2014(17), 27 oktober 2015(18), 27 oktober 2016(19) och 25 oktober 2017(20), och att det sköt upp beslutet om att bevilja rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för budgetåret 2016 av de skäl som anges i parlamentets resolution av den 18 april 2018.

16.  Europaparlamentet noterar kommissionens synpunkt från januari 2014 att samtliga institutioner fullt ut omfattas av förfarandet för uppföljning av de iakttagelser som parlamentet gjort inom ramen för ansvarsfrihetsförfarandet och att samtliga institutioner bör samarbeta för att trygga ett smidigt ansvarsfrihetsförfarande.

17.  Europaparlamentet noterar att kommissionen har slagit fast att den inte kommer att kontrollera andra institutioners budgetgenomförande och att ett besvarande av frågor ställda till en annan institution skulle inkräkta på denna institutions oberoende när det gäller att genomföra sitt eget avsnitt av budgeten.

18.  Europaparlamentet beklagar att rådet fortfarande inte har svarat på parlamentets frågor.

19.  Europaparlamentet betonar att rådets utgifter måste granskas på samma sätt som övriga institutioners utgifter och att huvudinslagen i en sådan granskning har fastställts i parlamentets ansvarsfrihetsresolutioner från de senaste åren.

20.  Europaparlamentet betonar parlamentets befogenhet att bevilja ansvarsfrihet enligt artiklarna 316, 317 och 319 i EUF-fördraget i enlighet med den tolkning och praxis som för närvarande gäller, dvs. att bevilja ansvarsfrihet separat för varje budgetrubrik i syfte att säkra transparensen och den demokratiska redovisningsskyldigheten gentemot EU:s skattebetalare.

(1) EUT L 48, 24.2.2016.
(2) EUT C 323, 28.9.2017, s. 1.
(3) EUT C 322, 28.9.2017, s. 1.
(4) EUT C 322, 28.9.2017, s. 10.
(5) EUT L 248, 3.10.2018, s. 23.
(6) EUT L 248, 3.10.2018, s. 24.
(7) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(8) EUT L 248, 3.10.2018, s. 24.
(9) Tribunalens dom (avdelningen för överklaganden) av den 23 januari 2018, FV mot Europeiska unionens råd, T-639/16 P, ECLI:EU:T:2018:22.
(10) EUT L 250, 27.9.2011, s. 25.
(11) EUT L 313, 26.11.2011, s. 13.
(12) EUT L 286, 17.10.2012, s. 23.
(13) EUT L 350, 20.12.2012, s. 71.
(14) EUT L 308, 16.11.2013, s. 22.
(15) EUT L 328, 7.12.2013, s. 97.
(16) EUT L 266, 5.9.2014, s. 26.
(17) EUT L 334, 21.11.2014, s. 95.
(18) EUT L 314, 1.12.2015, s. 49.
(19) EUT L 333, 8.12.2016, s. 50.
(20) EUT L 318, 2.12.2017, s. 25.


Ansvarsfrihet 2016: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)
PDF 138kWORD 46k
Beslut
Resolution
1. Europaparlamentets beslut av den 24 oktober 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2016 (2017/2177(DEC))
P8_TA(2018)0406A8-0299/2018

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2016, med kontorets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja kontoret ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0087/2018),

–  med beaktande av sitt beslut av den 18 april 2018(3) om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2016 samt av svaren från verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor,

–  med beaktande av de åtgärder som vidtagits av kommissionens generaldirektorat för migration och inrikes frågor och styrelsen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor till följd av parlamentets beslut av den 18 april 2018 om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet, vilket ledde till att José Carreira avgick från tjänsten som verkställande direktör för Europeiska stödkontoret för asylfrågor den 6 juni 2018,

–  med beaktande av utfrågningen av den 3 september 2018 och de korrigerande åtgärder som redan vidtagits av den nya tillförordnade verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor sedan utnämningen i juni 2018,

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010 av den 19 maj 2010 om inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor(5), särskilt artikel 36,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A8-0299/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar inte den nya tillförordnade verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor ansvarsfrihet för genomförandet av kontorets budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2016 (2017/2177(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2016,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A8-0299/2018), och av följande skäl:

A.  Samtliga decentraliserade EU-organ bör vara transparenta och fullt ansvariga inför unionens medborgare för de medel de anförtros i sin egenskap av EU-organ.

B.  Parlamentets roll i samband med beviljandet av ansvarsfrihet anges i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i budgetförordningen och i rambudgetförordningen.

1.  Europaparlamentet understryker vikten av att agera på ett ansvarsfullt och öppet sätt, och i enlighet med alla relevanta regler och bestämmelser vid genomförandet av unionens budget.

2.  Europaparlamentet påminner om parlamentets roll i förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet, som regleras i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, budgetförordningen och parlamentets arbetsordning.

3.  Europaparlamentet gläder sig över att det ursprungliga beslutet av den 18 april 2018 om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2016 ledde till de kraftfulla korrigerande åtgärder som vidtagits av kommissionens generaldirektorat för migration och inrikes frågor, styrelsen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (nedan kallad kontoret) och kontorets nya tillförordnade verkställande direktör.

4.  Europaparlamentet konstaterar att utöver slutförandet av Europeiska byråns för bedrägeribekämpning (Olaf) utredning av kontorets tidigare ledning har de korrigerande åtgärder som hittills delvis vidtagits bemött de reservationer som parlamentet uttryckte i sitt beslut av den 18 april 2018 om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet.

Den pågående utredningen inom Olaf

5.  Europaparlamentet påminner om att Olaf för närvarande genomför en utredning avseende flera före detta eller nuvarande medlemmar av kontoret på chefstjänster på mellannivå eller hög nivå.

6.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse beslutet av den 6 juni 2018 från styrelsen om att avskeda den verkställande direktören med omedelbar verkan. Parlamentet välkomnar utnämningen av en tillförordnad verkställande direktör som inte omfattas av Olafs utredning. Parlamentet beklagar dock att styrelsen inte på eget initiativ vidtog denna åtgärd i ett tidigare skede, så att en försening i förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet hade kunnat undvikas.

7.  Europaparlamentet gläder sig över de åtgärder som redan vidtagits av den tillförordnade verkställande direktören för att förbättra stödkontorets styrningsstruktur, återställa transparensen och skapa förtroende. Parlamentet understryker vikten av att motverka de brister som tidigare har konstaterats när det gäller transaktionernas laglighet och korrekthet. Parlamentet uppmanar kontoret att utarbeta en övergripande och detaljerad färdplan för det fortsatta arbetet. Parlamentet uppmanar vidare stödkontoret i detta avseende att i färdplanen inkludera en tydlig plan för att återställa förtroendet för ledningen, särskilt eftersom en kompetent och effektiv styrning är avgörande med hänsyn till de utmaningar som stödkontoret står inför i allmänhet och, i synnerhet, för att säkerställa att rekryteringen och utbildningen av det stora antalet nya anställda som planerats för 2018 och 2019 ligger på en sådan nivå att stödkontoret kan förfoga över en väl motiverad och högkvalitativ personal och att personalomsättningen minskar och personalens kunskaper och erfarenhet bevaras.

8.  Europaparlamentet uppmanar Olaf att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av utredningen så snart den avslutats.

9.  Europaparlamentet uppmanar budgetkontrollutskottet att integrera resultaten av OLAF:s rapport i betänkandet om ansvarsfrihet för stödkontoret för 2017 och därigenom säkerställa att eventuella nya rekommendationer till stödkontoret genomförs fullt ut.

Grund för ett uttalande med reservation om lagligheten och korrektheten i de underliggande transaktionerna

10.  Europaparlamentet påminner om att revisionsrätten gjorde väsentliga iakttagelser när det gällde två av fem betydande upphandlingsförfaranden från 2016, för vilka kostnader uppkom under året och visar att stödkontorets upphandlingsförfaranden inte var tillräckligt strikta.

11.  Europaparlamentet förväntar sig att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att återkräva felaktiga utbetalningar under budgetåret 2016: 920 561 EUR (upphandling för att tillhandahålla resetjänster) och 592 273 EUR (ramavtal för tillfälliga tjänster som stöd för att möta migrationskrisen).

12.  Europaparlamentet är fortfarande oroat över utvecklingen av resekostnaderna. Parlamentet noterar att under 2014 återbetalades 997 506 EUR, och att återbetalningarna uppgick till 987 515 EUR under 2015 och till 1 012 147 EUR under 2016. Parlamentet konstaterar att deltagare som tillhör kategori A har särskilda uppgifter att fullgöra under mötena. Parlamentet noterar minskningen av kategori ”A”-ersättningarna, som sjönk från 69 % år 2014 till 52 % år 2015 och 37 % år 2016. Parlamentet är bekymrat över den uppenbara diskrepansen mellan en ökad arbetsbörda för stödkontoret och färre kategori-A deltagare. Parlamentet understryker att ökningen av resekostnaderna och minskningen av kategori-A deltagare kan tyda på ett godtyckligt ersättningssystem.

13.  Europaparlamentet noterar återigen att stödkontorets arbetsprogram omfattar dess operativa stödåtgärder i hotspot-områdena i vissa medlemsstater. Parlamentet understryker betydelsen av denna verksamhet och betonar de bredare konsekvenserna för hela unionen om uppgifterna inte vederbörligen planeras, förvaltas och genomförs. Parlamentet uppmanar bestämt stödkontorets personal att på lämpligt sätt ta sitt ansvar när det gäller förvaltningsärenden och arbetet på fältet.

14.  Europaparlamentet beklagar den skada som stödkontorets anseende lidit genom de fel som konstaterats i de tidigare nämnda upphandlingsförfarandena. Parlamentet upprepar att en effektiv kontroll endast kan säkerställas med full transparens i dessa förfaranden.

15.  Europaparlamentet välkomnar de handlingsplaner som utarbetats av stödkontoret för att åtgärda de problem som revisionsrätten konstaterat, nämligen

   upphandlingsförfarandet för tillhandahållande av resetjänster (resebyrån FCM) ersattes av ett öppet anbudsförfarande som avslutades och ledde till ingåendet av ett nytt avtal,
   ramkontraktet för tillfälliga tjänster i Grekland (Randstad) ersattes av ett öppet anbudsförfarande som avslutades och ledde till ingåendet av ett nytt kontrakt.

16.  Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som vidtagits av stödkontoret för att förbättra upphandlingsförfarandena, särskilt tillsättningen av högre tjänstemän och stödpersonal till upphandlingssektorn.

o
o   o

17.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 18 april 2018(7) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 417, 6.12.2017, s. 79.
(2) EUT C 417, 6.12.2017, s. 79.
(3) EUT L 248, 3.10.2018, s. 195.
(4) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 132, 29.5.2010, s. 11.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) EUT L 248, 3.10.2018, s. 393.


Stöd till strukturreformer i medlemsstaterna ***I
PDF 113kWORD 42k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller stöd till strukturreformer i medlemsstaterna (COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))
P8_TA(2018)0407A8-0316/2018

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0826),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 175.3 och 177 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0432/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 14 mars 2018(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandena från budgetutskottet, budgetkontrollutskottet, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0316/2018).

1.  Europaparlamentet förkastar kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Irland *
PDF 111kWORD 41k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2018 om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Irland (11265/2018 – C8-0388/2018 – 2018/0808(CNS))
P8_TA(2018)0408A8-0344/2018

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (11265/2018),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C8‑0388/2018),

–  med beaktande av rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet(1), särskilt artikel 33,

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0344/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 210, 6.8.2008, s. 1.


Inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Irland *
PDF 111kWORD 41k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2018 om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Irland (11282/2018 – C8-0389/2018 – 2018/0809(CNS))
P8_TA(2018)0409A8-0343/2018

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (11282/2018),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C8-0389/2018),

–  med beaktande av rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet(1), särskilt artikel 33,

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0343/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 210, 6.8.2008, s. 1.


Inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Kroatien *
PDF 111kWORD 42k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2018 om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Kroatien (11284/2018 – C8-0390/2018 – 2018/0810(CNS))
P8_TA(2018)0410A8-0345/2018

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (11284/2018),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C8-0390/2018),

–  med beaktande av rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet(1), särskilt artikel 33,

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0345/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 210, 6.8.2008, s. 1.


Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön ***I
PDF 247kWORD 81k
Europaparlamentets ändringar antagna den 24 oktober 2018 av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))(1)
P8_TA(2018)0411A8-0317/2018

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl 1
(1)  Plast är ett mycket funktionellt och relativt billigt material vilket innebär att det blir allt vanligare i vår vardag. Dess ökade användning i kortlivade produkter som inte är avsedda för återanvändning eller kostnadseffektiv återvinning innebär att de relaterade produktions- och konsumtionsmönstren har blivit alltmer ineffektiva och linjära. Inom ramen för handlingsplanen för den cirkulära ekonomin32 konstaterade kommissionen därför i den europeiska strategin för plast33 att den ständiga ökningen av mängden plastavfall och dess läckage till miljön, särskilt den marina miljön, måste åtgärdas om vi ska kunna uppnå en verkligt cirkulär livscykel för plast.
(1)  Plast är ett mycket funktionellt och relativt billigt material vilket innebär att det blir allt vanligare i vår vardag. Den globala produktionen av plast har ökat kraftigt och uppgick 2017 till 348 miljoner ton. Den europeiska andelen av produktionen utgjorde 18,5 % (64,4 miljoner ton, en ökning med 3,4 % jämfört med föregående år). Dess ökade användning i kortlivade produkter som inte är avsedda för återanvändning eller kostnadseffektiv återvinning innebär att de relaterade produktions- och konsumtionsmönstren har blivit alltmer ineffektiva och linjära. Inom ramen för handlingsplanen för den cirkulära ekonomin32 konstaterade kommissionen därför i den europeiska strategin för plast33 att den ständiga ökningen av mängden plastavfall och dess läckage till miljön, särskilt den marina miljön, måste åtgärdas om vi ska kunna uppnå en verkligt cirkulär livscykel för plast och minska den totala mängden plast i miljön. Den europeiska strategin för plast är ett första litet steg mot inrättandet av en cirkulär ekonomi som grundar sig på en minskning, återanvändning och återvinning av alla plastprodukter.
__________________
__________________
32 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Att sluta kretsloppet – en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin (COM(2015)0614).
32 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Att sluta kretsloppet – en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin (COM(2015)0614).
33 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi (COM(2018)0028).
33 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi (COM(2018)0028).
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)
(1a)  Plast spelar en nyttig roll i ekonomin och har viktiga användningsområden i många branscher. Plast används särskilt till förpackningar (40 %) och i bygg- och anläggningssektorn (20 %). Dessutom används plast i betydande utsträckning i bilindustrin, elektrisk och elektronisk utrustning samt i livsmedels- och jordbrukssektorerna. Men eftersom vissa plastprodukter har en avsevärd negativ inverkan på miljö, hälsa och ekonomi krävs en rättslig ram för att verkligen minska dessa betydande negativa effekter, bland annat genom att begränsa att särskilda artiklar för engångsbruk släpps ut på marknaden då det finns mer cirkulära och lättillgängliga alternativ.
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl 2
(2)  Cirkulära strategier som prioriterar återanvändbara produkter och återanvändningssystem kommer att minska mängden avfall. Detta är det högst prioriterade steget i den avfallshierarki som fastställs i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG34. Sådana strategier är också i linje med FN:s tolfte mål för hållbar utveckling35 som handlar om att skapa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
(2)  De åtgärder som fastställs i detta direktiv bör helt och hållet främja cirkulära strategier som prioriterar säkra, giftfria och återanvändbara produkter utan farliga ämnen, och återanvändningssystem framför alla slags engångsartiklar. Syftet med alla åtgärder bör i första hand vara att minska mängden avfall och främja förebyggande av avfall, eftersom det är det högst prioriterade steget i den avfallshierarki som fastställs i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG34. Eftersom engångsartiklar på grund av sin korta livscykel ofta har en negativ inverkan på klimatet eller miljön, är det nödvändigt att prioritera förebyggande och återanvändning av produkter, vilket kan medföra stora besparingar sett till koldioxidutsläpp och värdefulla råmaterial. Detta direktiv kommer att bidra till uppnåendet av FN:s tolfte mål för hållbar utveckling35 som handlar om att skapa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
__________________
__________________
34 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).
34 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).
35 Agenda 2030 för hållbar utveckling, antagen av FN:s generalförsamling den 25 september 2015.
35 Agenda 2030 för hållbar utveckling, antagen av FN:s generalförsamling den 25 september 2015.
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 3
(3)  Marint skräp är ett globalt erkänt, gränsöverskridande problem. Att minska det marina skräpet är ett viktigt steg för att uppnå FN:s fjortonde mål för hållbar utveckling: att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling36. Unionen måste bidra till att bekämpa marint skräp och ha ambitionen att vara en global förebild. I detta sammanhang arbetar unionen tillsammans med partner i många internationella forum, t.ex. G20, G7 och FN, för att främja samordnade åtgärder. Detta initiativ är en del av unionens insatser i detta avseende.
(3)  Marint skräp är ett globalt erkänt, gränsöverskridande problem. Alltmer avfall kommer ut i haven runt om i världen och påverkar ekosystemens hälsa och dödar djur. Att minska det marina skräpet är ett viktigt steg för att uppnå FN:s fjortonde mål för hållbar utveckling: strävan efter att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling36. Unionen måste bidra till att bekämpa marint skräp, förebygga uppkomsten av det och hantera det mera effektivt och ha ambitionen att vara en global förebild. I detta sammanhang arbetar unionen tillsammans med partner i många internationella forum, t.ex. G20, G7 och FN, för att främja samordnade åtgärder. Detta initiativ är en del av unionens insatser i detta avseende.
_________________
_________________
36 Agenda 2030 för hållbar utveckling, antagen av FN:s generalförsamling den 25 september 2015.
36 Agenda 2030 för hållbar utveckling, antagen av FN:s generalförsamling den 25 september 2015.
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 5
(5)  Vid beräkningar av antalet skräpföremål på stränderna har det fastställts att 80–85 % av det marina skräpet i unionen består av plast. Av detta utgörs 50 % av plastartiklar för engångsbruk och 27 % av fiskerelaterade föremål. I gruppen plastartiklar för engångsbruk ingår många olika frekvent använda och kortlivade konsumentprodukter som slängs bort efter att ha använts för sitt syfte en gång, som sällan återvinns och som ofta orsakar nedskräpning. En stor del av de fiskeredskap som släpps ut på marknaden samlas inte in för behandling. Plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap som innehåller plast är därför ett särskilt allvarligt problem i samband med marint skräp, som utgör ett stort hot mot de marina ekosystemen, den biologiska mångfalden och eventuellt också mot människors hälsa. De har också en skadlig inverkan på verksamheter såsom turism, fiske och sjöfart.
(5)  Vid beräkningar av antalet skräpföremål på stränderna har det fastställts att 80–85 % av det marina skräpet i unionen består av plast. Av detta utgörs 50 % av plastartiklar för engångsbruk och 27 % av fiskerelaterade föremål. I gruppen plastartiklar för engångsbruk ingår många olika frekvent använda och kortlivade konsumentprodukter som slängs bort efter att ha använts för sitt syfte en gång, som sällan återvinns och som ofta orsakar nedskräpning. En stor del av de fiskeredskap och vattenbruksredskap som släpps ut på marknaden samlas inte in för behandling. Plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap och vattenbruksredskap som innehåller plast, såsom burar, tinor, flöten och bojar, nät, rep, garner, trådar och linor, är därför ett särskilt allvarligt problem i samband med marint skräp, som utgör ett stort hot mot de marina ekosystemen, den biologiska mångfalden och även mot människors och djurs hälsa. De har också en skadlig inverkan på verksamheter såsom turism, fiske och sjöfart.
Ändring 6
Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)
(5a)  Rådet antog vid mötet den 25 juni 2018 slutsatser om genomförandet av EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin och gav ett tydligt stöd till de åtgärder som vidtagits på EU-nivå och globalt för att begränsa användningen av mikroplast som avsiktligt tillsätts i produkter samt användningen av oxo‑plaster i EU, liksom de i strategin för plast angivna åtgärderna om minskning av mikroplast från textilier och bildäck och av läckage av pellets före produktion. EU har redan börjat vidta åtgärder eftersom en process pågår under Reach‑förordningen, där kommissionen bett Europeiska kemikaliemyndigheten att utarbeta dokumentation för begränsningsförfarandet enligt bilaga XV för användningen av avsiktligt tillsatta mikroplastpartiklar i olika sorters konsumentprodukter eller produkter för yrkesmässig användning.
Ändring 7
Förslag till direktiv
Skäl 5b (nytt)
(5b)  EU bör anta en övergripande strategi för problemet med mikroplast och uppmuntra alla tillverkare att strikt begränsa mikroplast i sina beredningar, med särskilt fokus på textil- och däcktillverkare, eftersom syntetiska kläder och däck bidrar till 63 % av den mikroplast som hamnar direkt i vattenmiljön.
Ändring 8
Förslag till direktiv
Skäl 6
(6)  Unionens befintliga lagstiftning40 och policyinstrument säkerställer en viss reglering av marint skräp. Särskilt plastavfall omfattas av unionens allmänna åtgärder och mål för avfallshantering, exempelvis återvinningsmålet för förpackningsavfall av plast41 och plaststrategins42 nyligen antagna mål om att säkerställa att alla plastförpackningar ska vara återvinningsbara senast 2030. Denna lagstiftning är emellertid inte tillräckligt effektiv mot marint skräp och de nationella åtgärderna för att förebygga och minska marint skräp skiljer sig åt i fråga om omfattning och ambitionsnivå. Dessutom kan en del av dessa åtgärder, särskilt marknadsbegränsningar av plastartiklar för engångsbruk, leda till handelshinder och snedvrida konkurrensen i unionen.
(6)  Korrekt avfallshantering spelar fortfarande en avgörande roll för att förebygga (marint) skräp. Unionens befintliga lagstiftning40 och policyinstrument säkerställer en viss reglering av marint skräp. Särskilt plastavfall omfattas av unionens allmänna åtgärder och mål för avfallshantering, exempelvis återvinningsmålet för förpackningsavfall av plast41 och plaststrategins42 nyligen antagna mål om att säkerställa att alla plastförpackningar ska vara återvinningsbara senast 2030. Denna lagstiftning är emellertid inte tillräckligt effektiv mot marint skräp och de nationella åtgärderna för att förebygga och minska marint skräp skiljer sig åt i fråga om omfattning och ambitionsnivå. Dessutom kan en del av dessa åtgärder, särskilt marknadsbegränsningar av plastartiklar för engångsbruk, leda till handelshinder och snedvrida konkurrensen i unionen.
__________________
__________________
40 Direktiv 2008/98/EG, direktiv 2000/59/EG, direktiv 2000/60/EG, direktiv 2008/56/EG samt rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).
40 Direktiv 2008/98/EG, direktiv 2000/59/EG, direktiv 2000/60/EG, direktiv 2008/56/EG samt rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).
41 Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (EGT L 365, 31.12.1994, s. 10).
41 Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (EGT L 365, 31.12.1994, s. 10).
42 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi (COM(2018)0028).
42 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi (COM(2018)0028).
Ändring 9
Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)
(6a)  Att uppmuntra forskning och innovation inom förpackningssektorn är en viktig faktor för att främja en mer hållbar värdekedja. För detta ändamål måste man stärka de relevanta finansieringsmekanismerna inom ramen för de europeiska FoU-planeringsverktygen, såsom EU:s ramprogram för forskning och innovation (dvs. Horisont 2020), med hänsyn till den kommande strategiska forsknings- och innovationsagendan för plast.
Ändring 10
Förslag till direktiv
Skäl 7
(7)  För att rikta in insatserna på de områden där de behövs mest bör detta direktiv endast gälla de oftast påträffade plastartiklarna för engångsbruk, vilka beräknas utgöra omkring 86 % av de plastartiklar för engångsbruk som påträffas på stränderna i unionen räknat i antal.
(7)  För att rikta in insatserna på de områden där de behövs mest bör detta direktiv endast gälla de oftast påträffade plastartiklarna för engångsbruk samt fiskeredskap. De plastartiklar för engångsbruk som omfattas av åtgärder enligt detta direktiv beräknas utgöra omkring 86 % av de plastartiklar för engångsbruk som påträffas på stränderna i unionen räknat i antal.
Ändring 11
Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)
(7a)  Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 94/62/EG när det gäller plastartiklar för engångsbruk som betraktas som förpackningar i enlighet med definitionen i artikel 3.1 i det direktivet.
Ändring 12
Förslag till direktiv
Skäl 7b (nytt)
(7b)  Kommissionens översynsrapport bör ange huruvida tillämpningsområdet kan utvidgas till engångsartiklar överlag.
Ändring 13
Förslag till direktiv
Skäl 7c (nytt)
(7c)   Problemet med föroreningar på land och markförorening från större plastföremål och därav resulterande fragment eller mikroplast kan vara betydande på lokal eller regional nivå. Detta kan få stor betydelse på det lokala planet, eftersom plastprodukter används så mycket inom jordbruket. För att minska plastavfallets effekter på miljön och på människors och djurs hälsa bör man därför grundligt utreda plastföroreningar från jordbruksmark.
Ändring 14
Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)
(8a)  Plastprodukter bör tillverkas med hänsyn till deras fullständiga livscykel. Ekodesign av plastprodukter bör alltid ta hänsyn till produktens produktionsfaser, återvinningsbarhet och eventuellt även återanvändbarhet. Tillverkarna bör vid behov uppmuntras att använda en enda sorts eller kompatibla plastpolymerer för tillverkning av sina produkter för att förenkla sorteringen och förbättra återvinningsbarheten, särskilt när det gäller plastförpackningar.
Ändring 16
Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)
(9a)   Genom att bevara värdet av produkter och material så länge som möjligt och generera mindre avfall kan EU:s ekonomi bli mer konkurrenskraftig och motståndskraftig, samtidigt som trycket på dyrbara resurser och miljön minskar.
Ändring 17
Förslag till direktiv
Skäl 10
(10)  Plastartiklar för engångsbruk bör vara föremål för en eller flera åtgärder, beroende på olika faktorer, exempelvis om det finns lämpliga och mer hållbara alternativ, hur genomförbart det är att ändra konsumtionsmönstren och i vilken utsträckning de redan omfattas av befintlig unionslagstiftning.
(10)  Plastartiklar för engångsbruk bör vara föremål för en eller flera åtgärder, beroende på olika faktorer, exempelvis om det finns lämpliga och mer hållbara alternativ med hänsyn till livscykelprinciperna, hur genomförbart det är att ändra konsumtionsmönstren och i vilken utsträckning de redan omfattas av befintlig unionslagstiftning.
Ändring 18
Förslag till direktiv
Skäl 11
(11)  För vissa plastartiklar för engångsbruk finns det ännu inga lättillgängliga alternativ som är lämpliga och mer hållbara. Förbrukningen av de flesta sådana plastartiklar för engångsbruk förväntas öka. För att vända denna utveckling och verka för mer hållbara lösningar bör medlemsstaterna vara skyldiga att vidta nödvändiga åtgärder för att tydligt minska förbrukningen av dessa produkter, dock utan att äventyra livsmedelshygienen eller livsmedelssäkerheten, god hygienisk praxis, god tillverkningssed, konsumentinformation eller spårbarhetskraven i unionens livsmedelslagstiftning44.
(11)  För vissa plastartiklar för engångsbruk finns det ännu inga lättillgängliga alternativ som är lämpliga och mer hållbara. Förbrukningen av de flesta sådana plastartiklar för engångsbruk förväntas öka. För att vända denna utveckling och verka för säkra och hållbara lösningar bör medlemsstaterna vara skyldiga att vidta nödvändiga åtgärder för att minska förbrukningen av dessa produkter på ett ambitiöst och varaktigt sätt, i likhet med vad som redan görs för plastkassar enligt direktiv 94/62/EG, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/72043a, dock utan att äventyra livsmedelshygienen eller livsmedelssäkerheten, god hygienisk praxis, god tillverkningssed, konsumentinformation eller spårbarhetskraven i unionens livsmedelslagstiftning44. Dessa åtgärder bör gälla livsmedelsbehållare som uppfyller samtliga följande kriterier: livsmedlet i fråga ska vara avsett att konsumeras direkt, utan någon ytterligare beredning och direkt ur behållaren. Medlemsstaterna bör eftersträva högsta möjliga ambition för dessa åtgärder, som bör stå i proportion till hur allvarlig nedskräpningsrisken är för de olika produkterna och användningsområdena. Medlemsstaterna bör anta nationella mål för att kvantifiera effekterna av de åtgärder som vidtagits för att uppnå en ambitiös och varaktig minskning. Medlemsstaterna bör uppmuntra användningen av produkter som lämpar sig för flergångsbruk och som, efter att de blivit avfall, lämpar sig för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning, utan att den fria rörligheten för varor på den inre marknaden påverkas. Dessa åtgärder bör beakta produkters effekter under hela deras livscykel, även när de påträffas i den marina miljön, och respektera avfallshierarkin.
___________________
___________________
43a Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/720 av den 29 april 2015 om ändring av direktiv 94/62/EG när det gäller att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar (EUT L 115, 6.5.2015, s. 11).
44 Förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1), förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EUT L 338, 13.11.2004, s. 4) samt annan relevant lagstiftning med koppling till livsmedelssäkerhet, hygien och märkning.
44 Förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1), förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EUT L 338, 13.11.2004, s. 4) samt annan relevant lagstiftning med koppling till livsmedelssäkerhet, hygien och märkning.
Ändring 19
Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)
(11a)  Filter för tobaksvaror är den näst vanligaste typen av skräp från plastartiklar för engångsbruk. Även om marknadsandelen för växtbaserade cellulosafilter för tobaksvaror tycks öka, är det oklart hur stor acceptansen är för de tillgängliga alternativen. Dessutom går det inte att bortse från den enorma inverkan som tobaksvaror med filter har på miljön, eftersom filtret kan brytas isär i mindre plastpartiklar. Använda tobaksfilter innehåller också ett flertal miljöskadliga kemikalier, varav minst 50 är känt cancerframkallande för människor, och tungmetaller som kan läcka ut från filtret och skada omgivande mark, luft och den marina miljön. Det krävs en rad åtgärder för att ta itu med den miljöpåverkan som orsakas av avfall efter förbrukning av tobaksvaror med filter, alltifrån minskning av mängden filter för engångsbruk som innehåller plast till utökat producentansvar för att säkerställa ansvarsfullt bortskaffande och täcka kostnaderna för uppstädning av skräp. För att ta itu med de betydande insamlings- och sorteringskostnader som skattebetalarna i dagsläget betalar för, bör systemen för utökat producentansvar täcka kostnaderna för uppstädning av skräp och kostnaderna för lämplig infrastruktur för insamling av avfall. Som ett led i dessa åtgärder kan medlemsstaterna också skapa incitament för en återvinningskedja för cigarettfimpar för att rena cellulosaacetat, det plastmaterial som utgör 60 % av cigarettfiltrens sammansättning, och sedan omvandla det till nya plastföremål.
Ändring 20
Förslag till direktiv
Skäl 12
(12)  För andra plastartiklar för engångsbruk finns det redan lämpliga och mer hållbara alternativ till överkomligt pris. För att minska sådana produkters inverkan på miljön bör medlemsstaterna vara skyldiga att förbjuda att dessa släpps ut på unionsmarknaden. Det skulle öka användningen av de lättillgängliga och mer hållbara alternativen och främja innovativa lösningar för mer hållbara affärsmodeller, återanvändbara alternativ och ersättningsmaterial.
(12)  För andra plastartiklar för engångsbruk finns det redan lämpliga och mer hållbara alternativ till överkomligt pris. För att minska sådana produkters inverkan på miljön bör medlemsstaterna vara skyldiga att förbjuda att dessa släpps ut på unionsmarknaden. Det skulle öka användningen av de lättillgängliga och mer hållbara alternativ som följer befintliga standarder och unionslagstiftningen, och främja innovativa lösningar för mer hållbara affärsmodeller, återanvändbara alternativ och ersättningsmaterial, i linje med avfallshierarkin som fastställs i artikel 4 i direktiv 2008/98/EG. De marknadsbegränsningar som införs i det här direktivet bör också omfatta produkter som är gjorda av oxo-nedbrytbar plast, eftersom denna typ av plast inte riktigt bryts ned biologiskt och därmed bidrar till mikroplastföroreningar i miljön, inte är komposterbar, inverkar negativt på materialåtervinningen av konventionell plast och inte ger några påvisade fördelar för miljön. Med anledning av att det förekommer så mycket polystyrenskräp i den marina miljön och att det finns tillgängliga alternativ, bör även engångsbehållare för livsmedel och drycker i expanderad polystyren begränsas.
Ändring 21
Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)
(12a)  Även om det också redan finns lämpliga och mer hållbara alternativ till plasttallrikar och plastbestick är det lämpligt att under en begränsad tid förlänga genomförandet av ett förbud mot att de släpps ut på unionsmarknaden, när så är vederbörligen motiverat och för att undvika alla risker för avbrott i tillhandahållandet av vissa sociala tjänster, t.ex. cateringverksamhet inom utbildningsanstalter och hälso- och sjukvårdstjänster.
Ändring 23
Förslag till direktiv
Skäl 12c (nytt)
(12c)  De åtgärder som fastställs i det här direktivet och som främjar användningen av plastfria alternativ bör under inga omständigheter leda till att de skadliga effekterna på miljön och klimatet förvärras, genom t.ex. högre koldioxidutsläpp eller exploatering av värdefulla resurser. Många av de plastfria alternativen framställs av naturresurser och förväntas härröra från bioekonomin, men det är särskilt viktigt att säkerställa att dessa material är hållbara. När det gäller avfallshierarkin bör de åtgärder som fastställs i det här direktivet och deras genomförande alltid i första hand syfta till förebyggande eller till en övergång till återanvändbara produkter snarare än till andra alternativ för engångsbruk, även om de görs av plastfria material.
Ändring 24
Förslag till direktiv
Skäl 13
(13)  Korkar och lock, som till en betydande del är gjorda av plast, från dryckesbehållare är bland de plastartiklar för engångsbruk som påträffas oftast på stränderna i unionen. Därför bör dryckesbehållare i form av plastartiklar för engångsbruk endast få släppas ut på marknaden om de uppfyller särskilda krav på produktutformning som betydligt minskar läckaget till miljön av korkar och lock från sådana behållare. För dryckesbehållare som är avsedda för engångsbruk och utgör en förpackning gäller detta krav utöver de väsentliga kraven på förpackningars sammansättning och möjligheterna till återanvändning och återvinning, även materialutnyttjande, av förpackningar som fastställs i bilaga II till direktiv 94/62/EG. För att underlätta efterlevnaden av kravet på produktutformning och säkerställa en välfungerande inre marknad måste en harmoniserad standard tas fram och antas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/201245, och efterlevnaden av denna standard bör utgöra grund för att förutsätta överensstämmelse med dessa krav. Tillräckligt med tid bör ges för att utveckla en harmoniserad standard och för att göra det möjligt för tillverkarna att anpassa sina produktionskedjor inför genomförandet av kravet på produktutformning.
(13)  Korkar och lock, som är gjorda av plast, från dryckesbehållare är bland de plastartiklar för engångsbruk som påträffas oftast på stränderna i unionen. Därför bör dryckesbehållare i form av plastartiklar för engångsbruk endast få släppas ut på marknaden om de uppfyller särskilda krav på produktutformning som betydligt minskar läckaget till miljön av korkar och lock från sådana behållare samt ökar mängden av återvunna sådana. För dryckesbehållare som är avsedda för engångsbruk och utgör en förpackning gäller detta krav utöver de väsentliga kraven på förpackningars sammansättning och möjligheterna till återanvändning och återvinning, även materialutnyttjande, av förpackningar som fastställs i bilaga II till direktiv 94/62/EG. För att underlätta efterlevnaden av kravet på produktutformning och säkerställa en välfungerande inre marknad måste en harmoniserad standard tas fram och antas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/201245, och efterlevnaden av denna standard bör utgöra grund för att förutsätta överensstämmelse med dessa krav. Tillräckligt med tid bör ges för att utveckla en harmoniserad standard och för att göra det möjligt för tillverkarna att anpassa sina produktionskedjor inför genomförandet av kravet på produktutformning. För att säkerställa en cirkulär användning av plast måste man säkra spridningen på marknaden av återvunna material. Det är därför lämpligt att införa ett krav på att vissa produkter ska innehålla en minimimängd återvunnen plast.
___________________
___________________
45 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG (EUT L 316, 14.11.2012, s. 12).
45 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG (EUT L 316, 14.11.2012, s. 12).
Ändring 25
Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)
(13a)  I samband med den översyn som ska göras enligt artikel 9.5 i direktiv 94/62/EG bör kommissionen beakta de olika förpackningsmaterialens, inbegripet kompositmaterialens, relativa egenskaper utifrån livscykelanalyser, med särskild inriktning på förebyggande och utformning för den cirkulära ekonomin.
Ändring 26
Förslag till direktiv
Skäl 13b (nytt)
(13b)  Förekomsten av farliga kemiska ämnen i sanitetsbindor samt tamponger och tampongapplikatorer bör undvikas för att skydda kvinnors hälsa. Samtidigt är tillgängligheten av mer ekonomiskt hållbara lösningar för flergångsbruk avgörande för att se till att kvinnor fullt ut kan delta i samhällslivet.
Ändring 27
Förslag till direktiv
Skäl 14
(14)  Vissa plastartiklar för engångsbruk hamnar i miljön till följd av olämpligt bortskaffande via avlopp eller annat olämpligt utsläppande i miljön. Därför bör märkningskrav införas för plastartiklar för engångsbruk som ofta bortskaffas via avlopp eller på annat olämpligt sätt. Märkningen bör informera konsumenterna om lämpliga bortskaffandesätt och/eller bortskaffandesätt som bör undvikas eller om de negativa miljöeffekterna av nedskräpning som orsakas av olämpligt bortskaffande. Kommissionen bör ges befogenhet att införa ett harmoniserat format för märkningen och bör samtidigt vid behov testa hur representativa konsumentgrupper uppfattar den föreslagna märkningen för att garantera att den är effektiv och lättförståelig.
(14)  Vissa plastartiklar för engångsbruk hamnar i miljön till följd av olämpligt bortskaffande via avlopp eller annat olämpligt utsläppande i miljön. Bortskaffande via avlopp kan dessutom orsaka stora ekonomiska skador på avloppsnätet genom att pumpar täpps till och rörledningar blockeras. För dessa produkter råder det ofta stor brist på information om dessa produkters materialegenskaper och om hur avfallet bör bortskaffas. Därför bör märkningskrav och medvetandehöjande åtgärder införas för plastartiklar för engångsbruk som ofta bortskaffas via avlopp eller på annat olämpligt sätt. Märkningen bör informera konsumenterna om lämpliga bortskaffandesätt och/eller bortskaffandesätt som bör undvikas, om de negativa miljöeffekterna av nedskräpning som orsakas av olämpligt bortskaffande, förekomsten av plast i produkten och produktens återvinningsbarhet. Kommissionen bör ges befogenhet att införa ett harmoniserat format för märkningen och bör samtidigt vid behov testa hur representativa konsumentgrupper uppfattar den föreslagna märkningen för att garantera att den är effektiv, lättförståelig och inte vilseledande, och bör också beakta befintliga frivilliga överenskommelser.
Ändring 28
Förslag till direktiv
Skäl 15
(15)  När det gäller plastartiklar för engångsbruk för vilka det inte finns några lättillgängliga, lämpliga och mer hållbara alternativ bör medlemsstaterna, i enlighet med principen att förorenaren betalar, också införa system för utökat producentansvar för att täcka kostnaderna för avfallshantering och uppstädning av skräp samt kostnaderna för medvetandehöjande åtgärder för att förebygga och minska sådant skräp.
(15)  När det gäller plastartiklar för engångsbruk för vilka det inte finns några lättillgängliga, lämpliga och mer hållbara alternativ bör medlemsstaterna, i enlighet med principen att förorenaren betalar, också införa system för utökat producentansvar för att täcka de kostnader som krävs för avfallshantering och uppstädning av skräp samt kostnaderna för medvetandehöjande åtgärder för att förebygga och minska sådant skräp och motverka olämpligt beteende från konsumenternas sida. Dessa kostnader bör inte överstiga de kostnader som krävs för att tillhandahålla dessa tjänster på ett kostnadseffektivt sätt och bör fastställas mellan de berörda aktörerna på ett insynsvänligt sätt. Kostnaderna för uppstädning av skräp bör vara proportionerliga och grundas på tydliga mål som fastställts i enlighet med artikel 8a.1 i direktiv 2008/98/EG. Dessa mål bör definiera omfattningen av den uppstädningsverksamhet som ingår i systemet för utökat producentansvar i enlighet med de skyldigheter som är tillämpliga för avfallsförebyggande och marint avfall i unionslagstiftningen. Sådan verksamhet bör exempelvis omfatta förebyggande och insamling av skräp på gatan, marknader och andra offentliga platser och under offentliga evenemang, men bör inte omfatta insatser såsom uppstädning av hav och oceaner, vilket offentliga myndigheter inte ansvarar för.
Ändring 29
Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)
(15a)   Ekonomiska incitament kan påverka konsumenternas val och uppmuntra eller avskräcka från vissa konsumtionsvanor och kan därmed användas som ett ändamålsenligt verktyg för insatser i tidigare led för att minska vissa plasters inverkan på miljön.
Ändring 30
Förslag till direktiv
Skäl 16
(16)  Den stora andel plast från övergivna, förlorade eller kasserade fiskeredskap som innehåller plast som ingår i det marina skräpet tyder på att de befintliga lagstiftningskraven46 inte ger tillräckliga incitament för att ta med sådana fiskeredskap tillbaka till hamn för insamling och behandling. Det tilltänkta systemet med indirekta avgifter i unionslagstiftningen om mottagningsanordningar i hamn som gäller inlämning av avfall från fartyg tar bort incitamentet för fartyg att dumpa sitt avfall till havs och garanterar rätten till inlämning. Detta system bör emellertid kompletteras med ytterligare finansiella incitament för fiskare att ta med sig sina fiskeredskap tillbaka till hamn för att undvika en eventuell ökning av den indirekta avfallsavgiften. Eftersom det finns goda möjligheter att återvinna plastkomponenter i fiskeredskap bör medlemsstaterna, i enlighet med principen att förorenaren betalar, införa utökat producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast i syfte att underlätta separat insamling av uttjänta fiskeredskap och finansiera en sund avfallshantering av sådana fiskeredskap, särskilt återvinning.
(16)  Den stora andel plast från övergivna, förlorade eller kasserade fiskeredskap som innehåller plast som ingår i det marina skräpet tyder på att de befintliga lagstiftningskraven46 inte ger tillräckliga incitament för att ta med sådana fiskeredskap tillbaka till hamn för insamling och behandling. Enligt förordning (EG) nr 1224/2009 ska fiskefartygets befälhavare, om de förlorade fiskeredskapen inte kan bärgas, underrätta den behöriga myndigheten i sin flaggmedlemsstat. För att säkerställa harmoniserad övervakning bör uppgifter om förlorade fiskeredskap samlas in och registreras av medlemsstaterna och årligen översändas till kommissionen. Det tilltänkta systemet med indirekta avgifter i unionslagstiftningen om mottagningsanordningar i hamn som gäller inlämning av avfall från fartyg tar bort incitamentet för fartyg att dumpa sitt avfall till havs och garanterar rätten till inlämning. Detta system bör emellertid kompletteras med ytterligare finansiella incitament för fiskare att ta med sig sina fiskeredskap tillbaka till hamn för att undvika en eventuell ökning av den indirekta avfallsavgiften. Eftersom det finns goda möjligheter att återvinna plastkomponenter i fiskeredskap bör medlemsstaterna, i enlighet med principen att förorenaren betalar, införa utökat producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast i syfte att underlätta separat insamling av uttjänta fiskeredskap och finansiera en sund avfallshantering av sådana fiskeredskap, särskilt återvinning. Medlemsstaterna bör vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa en anpassning av de ekonomiska bidrag som betalas av tillverkarna av fiskeredskap som innehåller plast för att uppfylla de skyldigheter som följer av producentansvaret, särskilt med hänsyn till i vilken utsträckning fiskeredskapen är hållbara respektive går att reparera, återanvända och materialåtervinna.
___________________
___________________
46 Rådets förordning (EG) nr 1224/2009, direktiv 2000/59/EG och direktiv 2008/98/EG.
46 Rådets förordning (EG) nr 1224/2009, direktiv 2000/59/EG och direktiv 2008/98/EG.
Ändring 31
Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)
(16a)  Inom ramen för ett utökat producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast bör medlemsstaterna övervaka, bedöma, samla in och materialåtervinna fiskeredskap för att uppnå de kvantitativa målen för insamling och materialåtervinning av fiskeredskap som innehåller plast som fastställs i detta direktiv.
Ändring 32
Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)
(17a)   I de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken bör problemet med plastavfall från jordbruket åtgärdas och kommissionen bör vid behov införa en standard för god jordbrukshävd av och goda miljöförhållanden för marken när det gäller plastavfall, som ett nytt inslag i den skärpta villkorligheten på medellång sikt, senast 2023. De nya tvärvillkoren skulle ålägga jordbrukarna att ordna insamlingen och materialåtervinningen av plast via ett auktoriserat avfallshanteringsföretag, och att kunna belägga att plastavfallet hanterats ordentligt.
Ändring 33
Förslag till direktiv
Skäl 18
(18)  I syfte att förebygga nedskräpning och andra olämpliga former av bortskaffande som leder till marint plastskräp måste konsumenterna ges tillräcklig information om de lämpligaste bortskaffandesätten eller vilka bortskaffandesätt som bör undvikas, bästa praxis för bortskaffande av avfall, miljöpåverkan av olämpligt bortskaffande samt om plastinnehållet i vissa plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap. Därför bör det krävas av medlemsstaterna att de vidtar medvetandehöjande åtgärder som garanterar att sådan information lämnas till konsumenterna. Informationen bör inte innehålla något marknadsföringsinnehåll som uppmanar till användning av plastartiklar för engångsbruk. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att välja vilka åtgärder som är lämpligast beroende på produktens eller dess användnings karaktär. Tillverkare av plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap som innehåller plast bör täcka kostnaderna för de medvetandehöjande åtgärderna, som en del av det utökade producentansvaret.
(18)  I syfte att förebygga nedskräpning och andra olämpliga former av bortskaffande som leder till marint plastskräp måste konsumenterna ges tillräcklig information om de lämpligaste bortskaffandesätten eller vilka bortskaffandesätt som bör undvikas, bästa praxis för bortskaffande av avfall, miljöpåverkan av olämpligt bortskaffande samt om plastinnehållet i vissa plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap, så att ett ansvarsfullt beteende hos konsumenterna uppmuntras när det gäller korrekt bortskaffande av avfall. Därför bör det krävas av medlemsstaterna att de vidtar medvetandehöjande åtgärder som garanterar att sådan information lämnas till konsumenterna. Den här informationen bör omfatta hur olämpligt bortskaffande av avfall påverkar avloppsnätet. Informationen bör inte innehålla något marknadsföringsinnehåll som uppmanar till användning av plastartiklar för engångsbruk. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att välja vilka åtgärder som är lämpligast beroende på produktens eller dess användnings karaktär. Bekämpning av nedskräpning är en gemensam insats för behöriga myndigheter, tillverkare och konsumenter. Tillverkare av plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap som innehåller plast bör täcka kostnaderna för de medvetandehöjande åtgärderna, som en del av det utökade producentansvaret. Tillverkarna bör uppmuntras att använda sin marknadsföringskraft för att främja och driva på en hållbar och cirkulär förbrukning och användning av produkter.
Ändring 34
Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)
(18a)   Kommissionen är enligt unionsrätten skyldig att hjälpa medlemsstaterna att utarbeta strategier och planer för att minska nedskräpningen i form av fiskeredskap till havs, även med hjälp av subventioner från Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). Insatserna kan omfatta kampanjer och program för att öka medvetenheten om detta avfalls inverkan på marina ekosystem, forskning om möjligheterna att använda biologiskt nedbrytbara/komposterbara fiskeredskap, utbildningsprojekt för yrkesfiskare och särskilda offentliga program för att avlägsna plast och andra föremål från den marina miljön.
Ändring 35
Förslag till direktiv
Skäl 20
(20)  Dryckesflaskor som är plastartiklar för engångsbruk är en av de vanligaste marina skräpartiklarna på unionens stränder. Det beror på att de separata insamlingssystemen är ineffektiva och att konsumenterna inte deltar i systemen i tillräcklig utsträckning. Det behövs effektivare separata insamlingssystem, och därför bör ett minimimål för separat insamling fastställas för dryckesflaskor som är plastartiklar för engångsbruk. Medlemsstaterna bör kunna uppnå detta minimimål genom att fastställa separata insamlingsmål för dryckesflaskor som är plastartiklar för engångsbruk inom sina system för utökat producentansvar eller genom att inrätta pantsystem eller genom någon annan åtgärd som de anser lämplig. Det kommer att få en direkt positiv inverkan på insamlingsgraden, kvaliteten på det insamlade materialet och kvaliteten på det återvunna materialet, vilket skapar möjligheter för återvinningssektorn och marknaden för återvunnet material.
(20)  Dryckesflaskor (med korkar och lock) som är plastartiklar för engångsbruk är en av de vanligaste marina skräpartiklarna på unionens stränder. Det beror på att de separata insamlingssystemen är ineffektiva och att konsumenterna inte deltar i systemen i tillräcklig utsträckning. Det är nödvändigt att främja effektivare separata insamlingssystem och att öka framställningen av produkter av återvunnet material, och därför bör ett minimimål för separat insamling fastställas för dryckesflaskor som är plastartiklar för engångsbruk. Medlemsstaterna bör kunna uppnå detta minimimål genom att fastställa separata insamlingsmål för dryckesflaskor som är plastartiklar för engångsbruk inom sina system för utökat producentansvar eller genom att inrätta pantsystem eller genom någon annan åtgärd som de anser lämplig. Det här minimimålet för insamling bör åtföljas av ett specifikt krav på återvunnet material i plastflaskor, för att säkerställa att den ökade mängden insamlad plast återanvänds eller materialåtervinns och därmed återinförs i den cirkulära ekonomin. Dessa åtgärder kommer att få en direkt positiv inverkan på insamlings- och materialåtervinningsgraden, kvaliteten på det insamlade materialet och kvaliteten på det återvunna materialet, vilket skapar nya möjligheter för återvinningssektorn och marknaden för återvunnet material. När medlemsstaterna genomför åtgärderna för att uppnå minimimålet för separat insamling bör de se till att de befintliga systemen för utökat producentansvar upprätthålls på ett korrekt sätt. För de medlemsstater som önskar införa pantsystem bör kommissionen fastställa riktlinjer för hur dessa system ska fungera.
Ändring 36
Förslag till direktiv
Skäl 20a (nytt)
(20a)  I direktiv 2008/98/EG definieras separat insamling som insamling då ett avfallsflöde hålls åtskilt efter avfallets typ och natur i syfte att underlätta en särskild behandling. I Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/8511a om ändring av direktiv 2008/98/EG noteras det att separat insamling kan ske genom insamling från dörr till dörr, inlämnings- och mottagningssystem eller andra insamlingssätt. Enligt artikel 10.3 a i direktiv 2008/98/EG medges ett undantag varigenom det bör vara möjligt att samla in vissa typer av avfall tillsammans under förutsättning att detta inte hindrar en högkvalitativ materialåtervinning eller annan återvinning av avfall, i linje med avfallshierarkin, och leder till ett återvinningsresultat som är kvalitetsmässigt jämförbart med det som uppnås vid separat insamling. Detta undantag bör även vara tillgängligt vid genomförandet av det här direktivet.
_____________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall (EUT L 150, 14.6.2018, s. 109).
Ändring 37
Förslag till direktiv
Skäl 22
(22)  I enlighet med punkt 22 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning av den 13 april 201648 bör kommissionen utvärdera detta direktiv. Denna utvärdering bör bygga på erfarenheter från och data som samlats in under genomförandet av detta direktiv samt data som samlats in enligt direktiv 2008/56/EG eller direktiv 2008/98/EG. Utvärderingen bör ligga till grund för en bedömning av eventuella ytterligare åtgärder och av huruvida bilagan med en förteckning över plastartiklar för engångsbruk behöver ses över, mot bakgrund av övervakningen av marint skräp i unionen. Vid utvärderingen bör det också undersökas om vetenskapliga och tekniska framsteg har gjorts under tiden – inklusive utveckling av biologiskt nedbrytbara material och framtagande av kriterier eller en standard för biologisk nedbrytning av plast i den marina miljön, i enlighet med vad som fastställs i den europeiska strategin för plast – som gör det möjligt att ta fram en standard för biologisk nedbrytning av vissa plastartiklar för engångsbruk i den marina miljön. Denna standard skulle inkludera en standard för att testa om plast, vid fysisk och biologisk nedbrytning i marin miljö, bryts ner helt till koldioxid (CO2), biomassa och vatten tillräckligt snabbt för att plasten inte ska hinna orsaka skador på det marina livet eller leda till en ansamling av plast i miljön. Om så är fallet skulle plastartiklar för engångsbruk som uppfyller denna standard kunna undantas från förbudet mot utsläppande på marknaden. I den europeiska strategin för plast ingår redan åtgärder på detta område, men där konstateras också att det är svårt att skapa ett regelverk för biologiskt nedbrytbar plast på grund av de olika förhållandena i olika hav.
(22)  I enlighet med punkt 22 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning av den 13 april 201648 bör kommissionen utvärdera detta direktiv. Denna utvärdering bör bygga på erfarenheter från och data som samlats in under genomförandet av detta direktiv samt data som samlats in enligt direktiv 2008/56/EG eller direktiv 2008/98/EG. Utvärderingen bör ligga till grund för en bedömning av eventuella ytterligare åtgärder, inbegripet fastställandet av minskningsmål i hela unionen för 2030 och därefter, och av huruvida bilagan med en förteckning över plastartiklar för engångsbruk behöver ses över, mot bakgrund av övervakningen av marint skräp i unionen.
___________________
___________________
48 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
48.   EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
Ändring 38
Förslag till direktiv
Skäl 23
(23)  Medlemsstaterna bör fastställa regler för sanktioner för överträdelser av bestämmelserna i detta direktiv och se till att de tillämpas. Sanktionerna bör vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.
(23)  Medlemsstaterna bör fastställa regler för sanktioner för överträdelser av bestämmelserna i detta direktiv och se till att de tillämpas. Sanktionerna bör vara effektiva, proportionerliga och avskräckande. Konsumenterna bör också uppmuntras eller bestraffas för sitt beteende, när så är lämpligt.
Ändring 39
Förslag till direktiv
Skäl 25
(25)  Eftersom målen för detta direktiv – att förebygga och minska inverkan från vissa plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap som innehåller plast på miljön och att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi, inbegripet att främja innovativa affärsmodeller, produkter och material och därigenom bidra till den inre marknadens goda funktion – inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av åtgärdernas omfattning och effekter, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.
(25)  Eftersom målen för detta direktiv – att förebygga och minska inverkan från vissa plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap och vattenbruksredskap som innehåller plast på miljön och människors hälsa och att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi, inbegripet att främja innovativa affärsmodeller, produkter och material och därigenom bidra till den inre marknadens goda funktion – inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av åtgärdernas omfattning och effekter, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.
Ändring 40
Förslag till direktiv
Skäl 25a (nytt)
(25a)  Eftersom marint plastskräp inte bara finns i den marina miljön som omger unionen, och eftersom en enorm mängd marint plastskräp kan påträffas i andra delar av världen än i EU, bör medlemsstaterna säkerställa att exporten av avfall till tredjeländer inte bidrar till marint plastskräp på andra platser.
Ändring 41
Förslag till direktiv
Skäl 25b (nytt)
(25b)  Medlemsstaterna kan också spela en viktig roll när det gäller att begränsa marint skräp genom att sprida kunskap och expertis om hållbar materialhantering till tredjeländer.
Ändring 42
Förslag till direktiv
Skäl 25c (nytt)
(25c)  Offentliga myndigheter, däribland unionens institutioner, bör föregå med gott exempel.
Ändring 43
Förslag till direktiv
Artikel 1
Detta direktivs syfte är att förebygga och minska vissa plastprodukters inverkan på miljön, särskilt vattenmiljön, och på människors hälsa samt att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi med innovativa affärsmodeller, produkter och material och därigenom bidra till den inre marknadens goda funktion.
Detta direktivs syfte är att förebygga och minska vissa plastprodukters inverkan på miljön, särskilt vattenlevande organismer och vattenmiljön, och på människors hälsa samt att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi med innovativa och hållbara affärsmodeller, produkter och material och därigenom bidra till den inre marknadens goda funktion.
Ändring 44
Förslag till direktiv
Artikel 2
Detta direktiv ska gälla de plastartiklar för engångsbruk som ingår i förteckningen i bilagan samt fiskeredskap som innehåller plast.
Detta direktiv ska gälla de plastartiklar för engångsbruk som ingår i förteckningen i bilagan samt fiskeredskap och vattenbruksredskap som innehåller plast.
Ändring 45
Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 1
(1)  plast: ett material bestående av en polymer i den mening som avses i artikel 3.5 i förordning (EG) nr 1907/2006 till vilken tillsatser eller andra ämnen kan ha lagts till och som kan användas som huvudsaklig strukturkomponent i slutprodukter, med undantag för naturliga polymerer som inte har modifierats på kemisk väg, plastartikel för engångsbruk:
(1)  plast: ett material bestående av en polymer i den mening som avses i artikel 3.5 i förordning (EG) nr 1907/2006 till vilken tillsatser eller andra ämnen kan ha lagts till och som används eller kan användas som huvudsaklig strukturkomponent i slutprodukter, med undantag för naturliga polymerer som inte har modifierats på kemisk väg, plastartikel för engångsbruk:
Ändring 47
Förslag till direktiv
Artikel 3 –led 2a (nytt)
(2a)  mycket tunna plastbärkassar: tunna plastbärkassar enligt definitionen i artikel 3.1 c i direktiv 94/62/EG med en tjocklek på mindre än 15 mikrometer,
Ändring 48
Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 3
(3)  fiskeredskap: alla föremål eller redskap som används inom fiske och vattenbruk som inriktar sig på eller fångar marina biologiska resurser eller som flyter på havsytan och används i syfte att dra till sig och fånga sådana marina biologiska resurser,
(3)  fiskeredskap: alla föremål eller redskap som används inom fiske och vattenbruk som inriktar sig på, fångar eller kvarhåller marina biologiska resurser för odling eller som flyter på havsytan och används i syfte att dra till sig, fånga eller kvarhålla sådana marina biologiska resurser,
Ändring 49
Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 4
(4)  uttjänta fiskeredskap: alla fiskeredskap som omfattas av definitionen av avfall i direktiv 2008/98/EG, inbegripet alla separata komponenter, ämnen eller material som var en del av eller var fästa vid ett sådant fiskeredskap när detta kasserades,
(4)  uttjänta fiskeredskap: alla fiskeredskap som omfattas av definitionen av avfall i direktiv 2008/98/EG, inbegripet alla separata komponenter, ämnen eller material som var en del av eller var fästa vid ett sådant fiskeredskap när detta kasserades eller gick förlorat,
Ändring 50
Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 10
(10)  tillverkare: alla fysiska och juridiska personer som, oavsett försäljningsmetod, inbegripet distansavtal i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 201150, släpper ut plastartiklar för engångsbruk eller fiskeredskap som innehåller plast på marknaden, utom personer som utför fiskeverksamhet enligt definitionen i artikel 4.28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/201351,
(10)  tillverkare: alla fysiska och juridiska personer som yrkesmässigt utvecklar, tillverkar, behandlar, bereder, säljer eller importerar, oavsett försäljningsmetod, inbegripet distansavtal i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 201150, och därigenom släpper ut plastartiklar för engångsbruk eller fiskeredskap som innehåller plast på marknaden, utom personer som bedriver fiskeverksamhet eller vattenbruk enligt definitionen i artikel 4.25 och 4.28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/201351,
___________________
___________________
50 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsument- rättigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64).
51 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).
50 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsument- rättigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64).
51 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).
Ändring 51
Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 11a (nytt)
(11a)  separat insamling: separat insamling enligt definitionen i artikel 3.11 i direktiv 2008/98/EG,
Ändring 52
Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 13a (nytt)
(13a)  biologiskt nedbrytbar plast: plast som kan genomgå fysisk, biologisk nedbrytning, så att den till slut omvandlas till koldioxid, biomassa och vatten, och som i enlighet med europeiska standarder för förpackningar kan återvinnas genom kompostering och anaerob nedbrytning,
Ändring 53
Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 14a (nytt)
(14a)  tobaksvaror: tobaksvaror enligt definitionen i artikel 2.4 i direktiv 2014/40/EU.
Ändringar 118, 54 och 119
Förslag till direktiv
Artikel 4
Artikel 4
Artikel 4
Minskad förbrukning
Minskad förbrukning
1.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att på ett betydande sätt minska förbrukningen av de plastartiklar för engångsbruk som ingår i förteckningen i del A i bilagan på sitt territorium senast den ... [sex år efter sista datum för införlivande av detta direktiv].
1.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå en ambitiös och varaktig minst 25-procentig minskning av förbrukningen av de plastartiklar för engångsbruk som ingår i förteckningen i del A i bilagan på sitt territorium senast 2025.
Dessa åtgärder kan omfatta nationella mål för minskad förbrukning, åtgärder som säkerställer att återanvändbara alternativ till produkterna i fråga tillhandahålls slutkonsumenterna vid försäljningsstället, ekonomiska instrument såsom att säkerställa att plastartiklar för engångsbruk inte erbjuds slutkonsumenterna kostnadsfritt vid försäljningsstället. Dessa åtgärder kan variera beroende på miljöpåverkan av de produkter som avses i första stycket.
Dessa åtgärder kan omfatta åtgärder som säkerställer att återanvändbara alternativ till produkterna i fråga tillhandahålls slutkonsumenterna vid försäljningsstället, och ekonomiska instrument såsom att säkerställa att plastartiklar för engångsbruk inte erbjuds slutkonsumenterna kostnadsfritt vid försäljningsstället. Dessa åtgärder kan variera beroende på miljöpåverkan av de produkter som avses i första stycket under deras livscykel, inbegripet när de blir till skräp.
Medlemsstaterna ska utarbeta nationella planer som beskriver de åtgärder som vidtas i enlighet med denna punkt. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om planerna och vid behov uppdatera dem. Kommissionen får utfärda rekommendationer om planerna.
Medlemsstaterna ska fastställa nationella kvantitativa minskningsmål för att uppnå det mål som anges i första stycket i denna punkt. Målen ska antas senast den ... [sista datum för införlivande av detta direktiv].
De åtgärder som antas i enlighet med denna punkt ska vara proportionerliga och icke-diskriminerande. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om dessa åtgärder i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/15351a om så krävs enligt det direktivet.
2.  Kommissionen får anta en genomförandeakt vari metoden för beräkning och verifiering av den betydande minskning av förbrukningen av plastartiklar för engångsbruk som avses i punkt 1 fastställs. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 16.2.
2.  Kommissionen ska anta en genomförandeakt vari metoden för beräkning och verifiering av den ambitiösa och varaktiga minskning av förbrukningen av plastartiklar för engångsbruk som avses i punkt 1 fastställs senast den ... [12 månader efter ikraftträdandet av detta direktiv]. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 16.2.
2a.  Medlemsstaterna ska anta de åtgärder som krävs för att uppnå en varaktig minskning av miljöpåverkan från avfall från tobaksvaror, särskilt tobaksvarufilter som innehåller plast, genom att minska avfallet efter konsumtion av tobaksvarufilter som innehåller plast i enlighet med följande: 50 % fram till 2025 och 80 % fram till 2030, i förhållande till det vägda medelvärdet för tobaksvarufilter som innehåller plast och släppts ut på marknaden under 2014–2016.
_________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (kodifiering) (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).
Ändring 55
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att plastartiklar för engångsbruk som förtecknas i del C i bilagan och som har korkar och lock som till en betydande del är gjorda av plast endast får släppas ut på marknaden om korkarna och locken förblir fästa vid behållaren under produktens hela tilltänkta användningsfas.
1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att plastartiklar för engångsbruk som förtecknas i del C i bilagan och som har korkar och lock som är gjorda av plast endast får släppas ut på marknaden om korkarna och locken förblir fästa vid behållaren under produktens hela tilltänkta användningsfas.
Ändring 56
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1a (ny)
1a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att dryckesflaskor som förtecknas i del C i bilagan senast 2025 endast får släppas ut på marknaden om de tillverkats av minst 35 % återvunnet material och är återvinningsbara.
Senast den 1 januari 2022 ska kommissionen anta genomförandeakter som fastställer metoden för hur det återvunna materialet ska beräknas. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 16.2.
Ändring 57
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2
2.  Vid tillämpningen av denna artikel ska metallkapsyler och metallock med plastförsegling inte anses vara gjorda av plast till en betydande del.
2.  Vid tillämpningen av denna artikel ska metallkapsyler och metallock med plastförsegling inte anses vara gjorda av plast. Dryckesbehållare i glas och metall med korkar och lock som är gjorda av plast ska inte omfattas av denna artikel.
Ändring 58
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3
3.  Kommissionen ska begära att de europeiska standardiseringsorganen tar fram harmoniserade standarder med avseende på det krav som avses i punkt 1.
3.  Senast den ... [3 månader efter ikraftträdandet av detta direktiv] ska kommissionen begära att de europeiska standardiseringsorganen tar fram harmoniserade standarder med avseende på det krav som avses i punkt 1. I dessa standarder ska hänsyn tas till behovet av att säkra den nödvändiga styrkan, tillförlitligheten och säkerheten i förslutningar för dryckesbehållare, inbegripet för kolsyrade drycker.
Ändring 59 och 140
Förslag till direktiv
Artikel 7
Artikel 7
Artikel 7
Märkningskrav
Märkningskrav
1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att varje plastartikel för engångsbruk som ingår i förteckningen i del D i bilagan och som släpps ut på marknaden bär en framträdande, lättläslig och outplånlig märkning som informerar konsumenterna om ett eller flera av följande:
1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att varje konsumentförpackning för plastartiklarna för engångsbruk som ingår i förteckningen i del D i bilagan och som släpps ut på marknaden bär en framträdande, lättläslig och outplånlig märkning, både på förpackningar som innehåller flera enheter och på varje enskilt förpackad enhet, som informerar konsumenterna om följande:
(a)  Lämpliga bortskaffandesätt för produkten eller bortskaffandesätt för produkten i fråga som bör undvikas.
(a)  Lämpliga bortskaffandesätt för produkten och/eller bortskaffandesätt för produkten i fråga som bör undvikas.
(b)  De negativa miljöeffekterna av nedskräpning eller annat olämpligt bortskaffande av produkterna.
(b)  De negativa miljöeffekterna av nedskräpning eller annat olämpligt bortskaffande av produkterna.
(c)  Förekomsten av plast i produkten.
(c)  Förekomsten av plast i produkten.
(ca)   Förekomsten i produkten av kemiska ämnen som inger betänkligheter, t.ex. farliga metaller, ftalater, PFAS och bisfenoler samt hormonstörande kemikalier och andra ämnen som inger mycket stora betänkligheter enligt förordning (EG) nr 1907/2006.
Medlemsstaterna ska dessutom säkerställa att varje konsumentförpackning för plastartiklarna för engångsbruk som ingår i förteckningen i del D i bilagan, utom tobaksvaror med filter och filter som marknadsförs för användning i kombination med tobaksvaror, och som släpps ut på marknaden bär en framträdande, lättläslig och outplånlig märkning, både på förpackningar som innehåller flera enheter och på varje enskilt förpackad enhet, som informerar konsumenterna om produktens återvinningsbarhet.
2.  Kommissionen ska senast den ... [tolv månader före sista datum för införlivande av detta direktiv] anta en genomförandeakt vari specifikationerna för den märkning som avses i punkt 1 ska fastställas. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 16.2.
2.  Kommissionen ska senast den ... [tolv månader före sista datum för införlivande av detta direktiv] anta en genomförandeakt vari specifikationerna för den märkning som avses i punkt 1 ska fastställas, och därvid beakta befintliga frivilliga branschöverenskommelser och ta särskild hänsyn till behovet av att undvika information som är vilseledande för konsumenten. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 16.2.
Ändring 146
Förslag till direktiv
Artikel 7a (ny)
Artikel 7a
Bestämmelser om sanitetsprodukter
Medlemsstaterna ska förhindra användningen av farliga kemikalier i sammansättningen av sanitetsbindor, tamponger och tampongapplikatorer som förtecknas i del D i bilagan.
Ändring 60
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1
När det gäller de system som införs i enlighet med punkt 1 ska medlemsstaterna säkerställa att tillverkarna av de plastartiklar för engångsbruk som anges i förteckningen i del E i bilagan ska täcka kostnaderna för insamling av avfall som utgörs av dessa plastartiklar för engångsbruk och dess efterföljande transport och behandling, inbegripet kostnaderna för att städa upp skräp och kostnaderna för de medvetandehöjande åtgärder som avses i artikel 10 för dessa produkter.
När det gäller de system som införs i enlighet med punkt 1 ska medlemsstaterna säkerställa att tillverkarna av de plastartiklar för engångsbruk som anges i förteckningen i del E i bilagan ska täcka kostnaderna för insamling av avfall som utgörs av dessa plastartiklar för engångsbruk och dess efterföljande transport och behandling, inbegripet kostnaderna för att städa upp skräp och kostnaderna för de medvetandehöjande åtgärder som avses i artikel 10 för dessa produkter. De ekonomiska bidrag som tillverkaren betalar för att fullgöra dessa skyldigheter ska inte överstiga de kostnader som är nödvändiga för att tillhandahålla dessa tjänster på ett kostnadseffektivt sätt och ska fastställas på ett insynsvänligt sätt mellan berörda aktörer.
Ändring 61
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)
När det gäller kostnaderna för den uppstädning av skräp som avses i första stycket ska medlemsstaterna säkerställa att de ekonomiska bidrag som betalas av tillverkarna fastställs på ett proportionellt sätt och anpassas i enlighet med artikel 8a.4 i direktiv 2008/98/EG, och att hänsyn tas till kostnaderna för uppstädning av enskilda produkter eller produktgrupper. Kostnaderna ska begränsas till verksamhet som regelbundet utförs av offentliga myndigheter eller för deras räkning, vilket ska omfatta uppstädningsverksamhet som syftar till att uppfylla relevanta skyldigheter när det gäller förebyggande av avfall och miljöskydd enligt unionens lagstiftningsakter.
Ändring 62
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1b (nytt)
Kommissionen ska i samråd med medlemsstaterna utarbeta riktlinjer om fördelningen av kostnaderna för uppstädning av skräp som omfattas av systemen för utökat producentansvar.
Ändring 63
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2a (ny)
2a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de system för utökat producentansvar som införs i enlighet med punkt 1 i denna artikel för tobaksvarufilter som innehåller plast bidrar till uppnåendet av miljömålet som anges i artikel 4.2a, bland annat genom att se till att tillverkare av tobaksvarufilter som innehåller plast täcker kostnaderna för insamling av avfall från dessa produkter samt efterföljande transport och behandling, inbegripet kostnaderna för att städa upp skräp och kostnaderna för de medvetandehöjande åtgärder som avses i artikel 10 för dessa produkter. För att uppnå detta mål får medlemsstaterna bland annat kräva att man inom ramen för systemen för utökat producentansvar inrättar insamlingssystem eller finansierar infrastruktur för insamling av använda filter, eller främjar dekontaminering och materialåtervinning av använda filter genom att införa en återvinningskedja för avfall.
Ändring 64
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3
3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att system för utökat producentansvar införs för fiskeredskap som innehåller plast som släpps ut på unionsmarknaden, i enlighet med bestämmelserna om utökat producentansvar i direktiv 2008/98/EG.
3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att system för utökat producentansvar införs för fiskeredskap som innehåller plast som släpps ut på unionsmarknaden, i enlighet med bestämmelserna om utökat producentansvar i direktiv 2008/98/EG. Medlemsstaterna ska utifrån denna grund säkerställa en årlig lägsta nivå för insamling av fiskeredskap som innehåller plast. Från och med 2025 ska den lägsta insamlingsnivån vara 50 %, beräknad på grundval av den totala vikten av fiskeredskap som innehåller plast under ett visst år i den berörda medlemsstaten, uttryckt som en årlig procentandel av den genomsnittliga vikten av fiskeredskap som innehåller plast och som har släppts ut på marknaden i medlemsstaten under de tre föregående åren.
De ska även säkerställa att dessa system för utökat producentansvar uppnår ett återvinningsmål på minst 15 % för fiskeredskap som innehåller plast senast 2025. För att uppnå detta mål får medlemsstaterna dessutom bland annat kräva att systemen ska
a)  anpassa de ekonomiska bidragen i enlighet med artikel 8a.4 i direktiv 2008/98/EG, för att främja att fiskeredskap som utformats för återanvändning och materialåtervinning släpps ut på marknaden,
b)  inrätta pantsystem för att främja att gamla, övergivna eller oanvändbara fiskeredskap återlämnas,
c)  omfatta program för övervakning, spårning och rapportering.
Ändring 65
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 2a (nytt)
Utan att det påverkar tillämpningen av de tekniska åtgärder som anges i rådets förordning (EG) nr 850/981a ska kommissionen ålägga europeiska standardiseringsorganisationer att ta fram harmoniserade standarder avseende fiskeredskapens cirkulära utformning, i syfte att uppmuntra förberedelse för återanvändning och underlätta materialåtervinning av uttjänta redskap.
__________________
1a Rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer (EGT L 125, 27.4.1998, s.1).
Ändring 66
Förslag till direktiv
Artikel 9 – stycke 1 – inledningen
Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att senast 2025 separat samla in avfall i form av plastartiklar för engångsbruk som förtecknas i del F i bilagan motsvarande 90 % av sådana plastartiklar för engångsbruk som släpps ut på marknaden under ett visst år räknat i vikt. För att uppnå detta mål får medlemsstaterna bland annat
Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att senast 2025 separat samla in avfall i form av plastartiklar för engångsbruk som förtecknas i del F i bilagan motsvarande 90 % av sådana plastartiklar för engångsbruk som släpps ut på marknaden under ett visst år räknat i vikt, och säkerställa att de materialåtervinns. För att uppnå detta mål får medlemsstaterna bland annat
Ändring 67
Förslag till direktiv
Artikel 9 –stycke 1 –1a (nytt)
Bestämmelserna i första stycket ska inte påverka tillämpningen av artikel 10.3 a i direktiv 2008/98/EG.
Ändring 68
Förslag till direktiv
Artikel 9 – stycke 1a (nytt)
Kommissionen ska i samråd med medlemsstaterna utarbeta riktlinjer om hur pantsystemen ska fungera.
Ändring 69
Förslag till direktiv
Artikel 10
Artikel 10
Artikel 10
Medvetandehöjande åtgärder
Medvetandehöjande åtgärder
1.  Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att informera konsumenter av de plastartiklar för engångsbruk som förtecknas i del G i bilagan och fiskeredskap som innehåller plast om följande:
1.  Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att informera och uppmuntra till ansvarsfullt beteende hos konsumenter av de plastartiklar för engångsbruk som förtecknas i del G i bilagan och fiskeredskap som innehåller plast om följande:
(a)  Tillgängliga återanvändningssystem och avfallshanteringsalternativ för dessa produkter och fiskeredskap som innehåller plast samt bästa praxis för sund avfallshantering som utförs i enlighet med artikel 13 i direktiv 2008/98/EG.
(a)  Tillgängligheten för återanvändbara alternativ, återanvändningssystem och avfallshanteringsalternativ för dessa produkter och fiskeredskap som innehåller plast samt bästa praxis för sund avfallshantering som utförs i enlighet med artikel 13 i direktiv 2008/98/EG.
(b)  Effekterna av nedskräpning och annat olämpligt bortskaffande av dessa produkter och fiskeredskap som innehåller plast på miljön, i synnerhet på den marina miljön.
(b)  Effekterna av nedskräpning och annat olämpligt bortskaffande av dessa produkter och fiskeredskap som innehåller plast på miljön, i synnerhet på den marina miljön.
(ba)  Effekterna av olämpligt bortskaffande av dessa produkter på avloppsnätet.
Ändring 70
Förslag till direktiv
Artikel 11 – stycke 2
De åtgärder som medlemsstaterna vidtar för att införliva och genomföra artiklarna 4–9 ska vara förenliga med unionens livsmedelslagstiftning i syfte att säkerställa att livsmedelshygienen och livsmedelssäkerheten inte äventyras.
De åtgärder som medlemsstaterna vidtar för att införliva och genomföra artiklarna 4–9 ska vara förenliga med unionens livsmedelslagstiftning i syfte att säkerställa att livsmedelshygienen och livsmedelssäkerheten inte äventyras samt med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004. Medlemsstaterna ska uppmuntra till användning av hållbara, säkra alternativ till plast där så är möjligt för material i kontakt med livsmedel.
________________
1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG (OJ L 338, 13.11.2004, s. 4).
Ändring 71
Förslag till direktiv
Artikel 11 – stycke 2a (nytt)
Medlemsstaterna ska säkerställa att exporten av avfall till tredjeländer inte bidrar till att marint plastskräp på andra platser.
Ändring 72
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen
1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar, organisationer eller grupper av dessa, i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis har tillgång till ett prövningsförfarande inför en domstol eller ett annat oberoende och opartiskt organ som upprättats enligt lag för prövning av den materiella och formella giltigheten av ett beslut, en handling eller en underlåtenhet med koppling till genomförandet av artiklarna 5, 6, 7 och 8 när ett av följande villkor uppfylls:
1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar, organisationer eller grupper av dessa, i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis har tillgång till ett prövningsförfarande inför en domstol eller ett annat oberoende och opartiskt organ som upprättats enligt lag för prövning av den materiella och formella giltigheten av ett beslut, en handling eller en underlåtenhet med koppling till genomförandet av artiklarna 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 när ett av följande villkor uppfylls:
Ändring 73
Förslag till direktiv
Artikel 13
Artikel 13
Artikel 13
Information om övervakning av genomförandet
Information om övervakning av genomförandet
1.  Utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG52 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG53 ska medlemsstaterna, med hjälp av Europeiska miljöbyrån, upprätta en datamängd som innehåller
1.  Utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG52 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG53 ska medlemsstaterna, med hjälp av Europeiska miljöbyrån, upprätta en datamängd som innehåller
(a)  data om de plastartiklar för engångsbruk som ingår i förteckningen i del A i bilagan och som har släppts ut på unionsmarknaden varje år, för att påvisa förbrukningsminskningen i enlighet med artikel 4.1,
(a)  data om de plastartiklar för engångsbruk som ingår i förteckningen i del A i bilagan och som har släppts ut på unionsmarknaden varje år, för att påvisa förbrukningsminskningen i enlighet med artikel 4.1,
(aa)  data om utsläppande på marknaden och separat insamling av produkter som ingår i förteckningen i del F i bilagan, för att påvisa framsteg mot uppnåendet av målet som fastställs i artikel 9,
(ab)  data om de plastartiklar för engångsbruk som ingår i förteckningen i del G i bilagan och som släpps ut på unionsmarknaden varje år, för att övervaka deras förbrukning inom unionen,
(ac)  data om fiskeredskap som innehåller plast och som släpps ut på marknaden, och om uttjänta fiskeredskap som samlats in och behandlats,
(b)  information om de åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna vid tillämpningen av artikel 4.1.
(b)  information om de planer och åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna vid tillämpningen av artikel 4.1,
(ba)  data om marint skräp, särskilt från produkter som omfattas av detta direktiv, för att övervaka effekterna av de vidtagna åtgärderna.
De data som avses i första stycket led a ska uppdateras årligen inom tolv månader från utgången av det referensår för vilket de samlas in. Om möjligt ska rumsliga datatjänster enligt definitionen i artikel 3.4 i direktiv 2007/2/EG användas för att presentera dessa datamängder.
De data som avses i första stycket led a ska rapporteras för första gången senast den ... [tolv månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft]. De data som avses i leden a–ac ska uppdateras årligen inom tolv månader från utgången av det referensår för vilket de samlas in. Om möjligt ska rumsliga datatjänster enligt definitionen i artikel 3.4 i direktiv 2007/2/EG användas för att presentera dessa datamängder.
2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att kommissionen och Europeiska miljöbyrån har tillgång till de datamängder som upprättats i enlighet med punkt 1.
2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att kommissionen och Europeiska miljöbyrån har tillgång till de datamängder som upprättats i enlighet med punkt 1.
3.  Europeiska miljöbyrån ska regelbundet offentliggöra och uppdatera en unionsomfattande översikt på grundval av de data som insamlats av medlemsstaterna. Den unionsomfattande översikten ska, beroende på vad som är lämpligt, omfatta indikatorer för utfall, resultat och effekter av detta direktiv, unionsomfattande översiktskartor och översiktsrapporter för medlemsstaterna.
3.  Europeiska miljöbyrån ska regelbundet offentliggöra och uppdatera en unionsomfattande översikt på grundval av de data som insamlats av medlemsstaterna. Den unionsomfattande översikten ska, beroende på vad som är lämpligt, omfatta indikatorer för utfall, resultat och effekter av detta direktiv, unionsomfattande översiktskartor och översiktsrapporter för medlemsstaterna.
4.  Kommissionen får anta genomförandeakter som fastställer formatet för de datamängder, den information och de data som avses i punkt 1. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 16.2.
4.  Kommissionen ska anta genomförandeakter som fastställer formatet för de datamängder, den information och de data som avses i punkt 1. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 16.2.
___________________
___________________
52 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (EUT L 41, 14.2.2003, s. 26).
52 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (EUT L 41, 14.2.2003, s. 26).
53 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1).
53 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1).
Ändringar 74 och 150
Förslag till direktiv
Artikel 15
Artikel 15
Artikel 15
Utvärdering och översyn
Utvärdering och översyn
1.  Kommissionen ska utvärdera detta direktiv senast den … [sex år efter sista datum för införlivande av detta direktiv]. Utvärderingen ska bygga på den information som finns tillgänglig i enlighet med artikel 13. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med all ytterligare information som behövs för att genomföra utvärderingen och utarbeta den rapport som avses i punkt 2.
1.  Kommissionen ska utvärdera detta direktiv senast den … [fem år efter sista datum för införlivande av detta direktiv]. Utvärderingen ska bygga på den information som finns tillgänglig i enlighet med artikel 13. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med all ytterligare information som behövs för att genomföra utvärderingen och utarbeta den rapport som avses i punkt 2.
2.  Kommissionen ska lämna in en rapport om de huvudsakliga resultaten av den utvärdering som genomförts i enlighet med punkt 1 till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.
2.  Kommissionen ska lämna in en rapport om de huvudsakliga resultaten av den utvärdering som genomförts i enlighet med punkt 1 till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Rapporten ska vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag. Förslaget ska vid behov fastställa bindande kvantitativa mål på unionsnivå för minskad förbrukning av de produkter som förtecknas i del A i bilagan.
2a.  Kommissionen och medlemsstaterna ska senast den 31 juli 2020 inrätta ett unionsomfattande program för sanering av plastavfall i haven och främja detta initiativ på internationell nivå.
3.  I denna rapport ska det även anges om
3.  Rapporten ska innehålla
(a)  bilagan med förteckningar över plastartiklar för engångsbruk behöver ses över,
(a)   en bedömning av huruvida bilagan med förteckningar över plastartiklar för engångsbruk behöver ses över,
(b)  det är genomförbart att fastställa bindande kvantitativa unionsmål för minskad förbrukning av, i synnerhet, sådana plastartiklar för engångsbruk som ingår i förteckningen i del A i bilagan,
(b)   en genomförbarhetsstudie om fastställandet av bindande kvantitativa unionsmål för minskad förbrukning av, i synnerhet, sådana plastartiklar för engångsbruk som ingår i förteckningen i del A i bilagan; i detta avseende ska rapporten innehålla en bedömning av fastställandet av mål uttryckta i absoluta tal med beaktande av förbrukningsnivåer och redan uppnådda minskningar i medlemsstaterna,
(ba)  en bedömning av de förändringar av material som används i, och innovation i nya tillförselsystem för återanvändbara alternativ till, de produkter som omfattas av detta direktiv; detta ska innefatta en övergripande miljörelaterad livscykelanalys av dessa material och de resulterande alternativen.
(c)  tillräckliga vetenskapliga och tekniska framsteg har gjorts, och kriterier eller en standard för biologisk nedbrytning av plast i den marina miljön som är tillämpliga på de plastartiklar för engångsbruk som omfattas av detta direktiv och ersättningsartiklar för engångsbruk för dessa har tagits fram, i syfte att fastställa vilka produkter som inte länge behöver vara föremål för begränsningarna av utsläppande på marknaden, när så är lämpligt.
Ändring 75
Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)
Genom undantag från första stycket i denna punkt ska medlemsstaterna sätta i kraft de lagar och andra författningar som krävs för att uppfylla de skyldigheter i fråga om rapportering som föreskrivs i artikel 13.1 senast den ... [12 månader efter ikraftträdandet av detta direktiv].
Ändring 76
Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2
Medlemsstaterna ska dock vidta de åtgärder som är nödvändiga för att efterleva artiklarna 5 och 7.1 från och med den... [2 år efter ikraftträdandet av detta direktiv] och artikel 6.1 från och med den... [3 år efter ikraftträdandet av detta direktiv].
Medlemsstaterna ska dock vidta de åtgärder som är nödvändiga för att efterleva artiklarna 5 och 7.1 från och med den... [2 år efter ikraftträdandet av detta direktiv] och artikel 6.1 från och med den... [3 år efter ikraftträdandet av detta direktiv], med undantag för de åtgärder som är nödvändiga för att efterleva kravet som avses i artikel 6.1 i fråga om dryckesbehållare för kolsyrade drycker, vilket medlemsstaterna ska tillämpa från och med den ... [5 år efter ikraftträdandet av detta direktiv].
Ändring 77
Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2
2.  Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.
2.  Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. Kommissionen ska kontrollera att dessa bestämmelser inte innebär omotiverade hinder för hur den inre marknaden fungerar.
Ändring ar 78 och 124/rev
Förslag till direktiv
Bilaga – del A
Plastartiklar för engångsbruk som omfattas av artikel 4 om minskad förbrukning
Plastartiklar för engångsbruk som omfattas av artikel 4 om minskad förbrukning
–  Muggar, inklusive lock
–  Livsmedelsbehållare, det vill säga behållare såsom lådor, med eller utan lock, som används för livsmedel som är avsedda att konsumeras direkt ur behållaren antingen på försäljningsstället eller på en annan plats utan någon ytterligare beredning, såsom livsmedelsbehållare som används för snabbmat, utom dryckesbehållare, tallrikar och paket och omslag som innehåller livsmedel
–  Livsmedelsbehållare, det vill säga behållare såsom lådor, med eller utan lock, som används för livsmedel som är avsedda att konsumeras direkt ur behållaren antingen på försäljningsstället eller på en annan plats utan någon ytterligare beredning, såsom livsmedelsbehållare som används för snabbmat, utom dryckesbehållare, tallrikar och paket och omslag som innehåller livsmedel
Att livsmedel säljs i en enportionsbehållare, eller i en behållare försedd med bestick, är ett tecken på att livsmedlet i fråga är avsett att konsumeras direkt ur behållaren.
Begreppet ytterligare beredning omfattar exempelvis uppvärmning, tillsättande av kokande vatten eller att livsmedlet sköljs, skivas eller skärs i bitar.
Exempel på livsmedelsbehållare i plast för engångsbruk som omfattas av delarna A, E och G i denna bilaga:
–  Snabbmatsbehållare såsom måltids- och salladslådor med livsmedel för kall konsumtion
–  Snabbmatsbehållare såsom måltids- och salladslådor med livsmedel för varm konsumtion, utom när livsmedlet behöver värmas av konsumenten efter inköpet av produkten
–  Lådor för hamburgare, smörgåsar och wrappar
–  Enportionsbehållare för livsmedel som innehåller färska eller bearbetade livsmedel som inte kräver någon ytterligare beredning, såsom frukter, grönsaker, efterrätter eller glass som säljs som enskilda enheter
Exempel på behållare som inte är livsmedelsbehållare i plast för engångsbruk som omfattas av delarna A, E och G i denna bilaga:
–  Livsmedelsbehållare med torkade livsmedel eller livsmedel som säljs kalla och som kräver ytterligare beredning
–  Behållare som innehåller livsmedel i mängder som är större än en enskild portion
–  Enportionsbehållare för livsmedel som säljs i mer än en enhet
–  Muggar
Ändring 79
Förslag till direktiv
Bilaga – del B – strecksats 2
–  Bestick (gafflar, knivar, skedar, ätpinnar)
–  Bestick (gafflar, knivar, skedar, ätpinnar) med undantag fram till 2023 för sådana som levereras till utbildningsanstalter eller hälso- och sjukvårdsinrättningar med stöd av offentligt varukontrakt1a enligt definitionen i artikel 2.8 i direktiv 2014/24/EU som tilldelats före den 31 december 2018.
___________________
1a offentligt varukontrakt: ett offentligt kontrakt som avser köp, leasing, hyra eller hyrköp – med eller utan köpoption – av varor. Ett offentligt varukontrakt kan som ett underordnat inslag omfatta kompletterande monterings- och installationsarbeten.
Ändring 80
Förslag till direktiv
Bilaga – del B – strecksats 3
–  Tallrikar
–  Tallrikar med undantag fram till 2023 för sådana som levereras till utbildningsanstalter eller hälso- och sjukvårdsinrättningar med stöd av offentligt varukontrakt1a enligt definitionen i artikel 2.8 i direktiv 2014/24/EU som tilldelats före den 31 december 2018.
___________________
1a offentligt varukontrakt: ett offentligt kontrakt som avser köp, leasing, hyra eller hyrköp – med eller utan köpoption – av varor. Ett offentligt varukontrakt kan som ett underordnat inslag omfatta kompletterande monterings- och installationsarbeten.
Ändring 81
Förslag till direktiv
Bilaga – del B – strecksats 6
–  Pinnar som ska fästas vid och bära upp ballonger, utom ballonger för industriella eller andra yrkesmässiga användningar och tillämpningar som inte distribueras till konsumenter, inklusive mekanismerna i sådana pinnar
–  Pinnar som ska fästas vid och bära upp ballonger, utom ballonger för industriella eller andra yrkesmässiga användningar och tillämpningar som inte distribueras till konsumenter, förutom mekanismerna i sådana pinnar
Ändringar 83 och 117
Förslag till direktiv
Bilaga – del B – strecksats 6a (ny)
–  Produkter som är gjorda av oxo-nedbrytbar plast
Ändring 84
Förslag till direktiv
Bilaga – del B – strecksats 6b (ny)
–  Livsmedels- och dryckesbehållare i expanderad polystyren som används för livsmedel som är avsedda att konsumeras direkt ur behållaren antingen på försäljningsstället eller på en annan plats utan någon ytterligare beredning.
Ändring 85
Förslag till direktiv
Bilaga – del C – strecksats 1
–  Dryckesbehållare, dvs. kärl som är avsedda för vätskor, t.ex. dryckesflaskor inklusive korkar och lock
–  Dryckesbehållare, dvs. kärl som är avsedda för vätskor, t.ex. dryckesflaskor inklusive korkar och lock, utom behållare som är avsedda och används för livsmedel för speciella medicinska ändamål i flytande form enligt definitionen i artikel 2 g i förordning (EU) nr 609/2013
Ändring 125
Förslag till direktiv
Bilaga – del D – strecksats 3
–  Ballonger, utom ballonger för industriella eller andra yrkesmässiga användningar och tillämpningar som inte distribueras till konsumenter
utgår
Ändring 86
Förslag till direktiv
Bilaga I – del C – strecksats 1a (ny)
–  Tobaksvaror med filter och filter som marknadsförs för användning i kombination med tobaksvaror
Ändring 87
Förslag till direktiv
Bilaga – del C – strecksats 1b (ny)
–  Paket och omslag av ett flexibelt material som innehåller livsmedel som är avsedda att konsumeras direkt ur paketet eller omslaget utan någon ytterligare beredning
Ändring 88
Förslag till direktiv
Bilaga – del C – strecksats 1c (ny)
–  Muggar
Ändring 89
Förslag till direktiv
Bilaga I – del E – strecksats 4
–  Muggar
–  Muggar, inklusive lock
Ändring 90
Förslag till direktiv
Bilaga I – del F – strecksats 1
–  Dryckesflaskor
–  Dryckesflaskor, inklusive korkar och lock

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0317/2018).


Inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller ***I
PDF 124kWORD 53k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller och om ändring av förordning (EU) nr 515/2014 samt upphävande av förordning (EG) nr 1987/2006 (COM(2016)0882 – C8–0533/2016 – 2016/0408(COD))
P8_TA(2018)0412A8-0347/2017

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0882),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 77.2 b och d samt 79.2 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8–0533/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 19 juni 2018 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A8–0347/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 oktober 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller, om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och om ändring och upphävande av förordning (EG) nr 1987/2006

P8_TC1-COD(2016)0408


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2018/1861.)


Inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete ***I
PDF 117kWORD 53k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, om ändring av förordning (EU) nr 515/2014 och om upphävande av förordning (EG) nr 1986/2006, rådets beslut 2007/533/RIF och kommissionens beslut 2010/261/EU (COM(2016)0883 – C8–0530/2016 – 2016/0409(COD))
P8_TA(2018)0413A8-0349/2017

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0883),

–  med beaktande av artikel 294.2 och artiklarna 82.1 andra stycket led d, 85.1, 87.2 a och 88.2 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0530/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 19 juni 2018 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0349/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 oktober 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, om ändring och upphävande av rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 och kommissionens beslut 2010/261/EU

P8_TC1-COD(2016)0409


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2018/1862.)


Användning av Schengens informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna ***I
PDF 121kWORD 47k
Resolution
Text
Bilaga
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om användning av Schengens informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))
P8_TA(2018)0414A8-0348/2017

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0881),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 79.2 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0532/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 19 juni 2018 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A8‑0348/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets och rådets gemensamma uttalande som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 oktober 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om användning av Schengens informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna

P8_TC1-COD(2016)0407


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2018/1860.)

BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Uttalande från Europaparlamentet och rådet (om Irland/återvändande)

Europaparlamentet och rådet uppmanar kommissionen att, utan att det påverkar dess initiativrätt, när Irland väl deltar i direktiv 2008/115/EG bedöma den rättsliga situationen i enlighet med fördragen och tillämpliga protokoll samt att vid behov lägga fram ett lagstiftningsförslag som gör det möjligt att genomföra detta samarbete vad gäller återvändande mellan Irland och övriga medlemsstater genom SIS.


Harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker *
PDF 136kWORD 43k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2018 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 92/83/EEG om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker (COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS))
P8_TA(2018)0415A8-0307/2018

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2018)0334),

–  med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0269/2018),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0307/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)
(2a)   I sin dom av den 17 maj 2018 (mål C-30/17 Kompania Piwowarska1a) beslutade domstolen om Grad Plato – Beräkningsmetod.
______________
1a Dom av EU-domstolen av den 17 maj 2018, Kompania Piwowarska, C-30/17, ECLI:EU:C:2018:325.
Ändring 2
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/83/EEG
Artikel 3 – punkt 1 – första stycket a
”Alla ingredienserna i ölet, inklusive sådana som tillsatts efter jäsning, ska beaktas för att kunna mäta graden Plato.”
Alla ingredienserna i ölet, med undantag av sådana som tillsatts efter avslutad jäsning, ska beaktas för att kunna mäta graden Plato.

Förnyat godkännande av den genetiskt modifierade majsen NK603 ×MON 810
PDF 154kWORD 50k
Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D058360/01 – 2018/2872(RSP))
P8_TA(2018)0416B8-0490/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D058360/01),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder(1), särskilt artiklarna 11.3 och 23.3,

–  med beaktande av omröstningen den 11 september 2018 i den ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 1829/2003, där inget yttrande avgavs,

–  med beaktande av artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter(2),

–  med beaktande av det yttrande som antogs av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) den 24 januari 2018 och offentliggjordes den 26 februari 2018(3),

–  med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner där parlamentet har invänt mot godkännande av genetiskt modifierade organismer(4),

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 20 oktober 2016 lämnade Monsanto Europe N.V./S.A. in en ansökan till kommissionen i enlighet med artiklarna 11 och 23 i förordning (EG) nr 1829/2003 om förlängning av godkännandet av den genetiskt modifierade majsen NK603 × MON 810 för användning som livsmedel och foder.

B.  Den 24 januari 2018 antog Efsa ett positivt yttrande(5) i enlighet med artiklarna 6 och 18 i förordning (EG) nr 1829/2003, i vilket Efsa konstaterade att ansökan om förlängning inte innehöll några belägg för nya faror, ändrad exponering eller vetenskapliga osäkerheter som skulle ändra slutsatserna i den ursprungliga riskbedömning av den genetiskt modifierade majsen NK603 × MON 810 som antogs av Efsa 2005(6).

C.  Enligt det vetenskapliga yttrandet har Efsa inte genomfört någon egen systematisk litteratursökning, utan endast bedömt den litteratursökning som utförts av sökanden, och på den grunden drog slutsatsen att ingen ny publikation hade hittats som kunde ge upphov till oro beträffande säkerheten.

D.  Efsas yttrande grundar sig på antagandet att DNA-sekvensen i de två transformationshändelserna i den genetiskt modifierade majsen NK603 x MON 810 är identisk med sekvensen i de transformationshändelser som ursprungligen bedömdes. Sökanden har inte lämnat några uppgifter som stöder den hypotesen.

E.  Genetiskt modifierad majs NK603 uttrycker ett protein som ger tolerans mot herbiciden glyfosat. Världshälsoorganisationens särskilda cancerorgan, International Agency for Research on Cancer, meddelade den 20 mars 2015 att man klassificerar glyfosat som troligtvis cancerframkallande för människor(7).

F.  Godkännandet av import till unionen av den genetiskt modifierade majsen NK603 × MON 810 förväntas leda till en mer omfattande odling av den i andra länder, såsom Argentina, Brasilien, Kanada, Colombia, Japan, Filippinerna, Sydafrika och Uruguay, och en motsvarande ökning av användningen av herbicider som innehåller glyfosat.

G.  Genetiskt modifierad majs NK603 x MON 810 uttrycker proteinet Cry1Ab, som är ett Bt-protein (utvunnet från Bacillus thuringiensis) som ger skydd mot vissa skadegörande fjärilsarter (Ostrinia nubilalis, Sesamia spp.).

H.  Genetiskt modifierade Bt-växter uttrycker det insektsdödande toxinet i varje cell under hela sin livscykel, även i de delar som konsumeras av människor och djur. Försök på djurfoder visar att genetiskt modifierade Bt-växter kan ha toxiska effekter(8). Det har påvisats att Bt-toxinet i genetiskt modifierade växter skiljer sig avsevärt från naturligt förekommande Bt-toxin(9).

I.  Farhågor kvarstår i fråga om en möjlig utveckling av resistens mot Cry1Ab-proteinet hos målgruppen skadegörande fjärilsarter, vilket kan få till följd ändrade metoder för bekämpning av skadedjur i de länder där det odlas.

J.  Många kritiska synpunkter inkom från medlemsstaterna under den tre månader långa samrådsperioden. Kommentarerna handlar bland annat om avsaknaden av information om vilka linjer som används för närvarande, avsaknaden av uppgifter, till exempel om potentialen för horisontell genöverföring av transformationshändelserna MON 810 och NK603, en bristfällig litteraturöversikt, en delvis föråldrad datagenerering, och en fragmenterad ansats till miljöövervakning, inbegripet det faktum att fortbeståndet av Cry-proteiner som släppts ut i miljön inte övervakades, att det inte hade gjorts någon analys av miljöexponeringen av Cry-toxinet och att förekomsten av teosint som en vild släkting till majs i Europa hade ignorerats(10).

K.  Trots dessa farhågor krävdes ingen plan för övervakning efter utsläppande på marknaden. Inte heller ansågs det nödvändigt med en fallspecifik miljöövervakning efter utsläppande på marknaden.

L.  Inget yttrande avgavs efter omröstningen den 11 september 2018 i den ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 1829/2003. 13 medlemsstater röstade emot, och endast 11 röstade för, och 4 lade ner sin röst.

M.  Både i motiveringen till det lagstiftningsförslag som kommissionen lade fram den 22 april 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder inom sina territorier och i motiveringen till det lagstiftningsförslag som lades fram den 14 februari 2017 om ändring av förordning (EU) nr 182/2011, beklagade kommissionen att den sedan förordning (EG) nr 1829/2003 trädde i kraft har antagit beslut om godkännande utan stöd av medlemsstaternas yttrande i kommittén och att det vid beslut om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder har blivit norm att åter hänskjuta ärendet till kommissionen för slutligt beslut, något som egentligen är ett undantag i förfarandet i stort. Denna praxis har vid flera tillfällen beklagats av kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, som anser att den är odemokratisk(11).

N.  Den 28 oktober 2015 förkastade parlamentet vid första behandlingen(12) lagstiftningsförslaget av den 22 april 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 och uppmanade kommissionen att dra tillbaka sitt förslag och lägga fram ett nytt.

1.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut överskrider de genomförandebefogenheter som fastställs i förordning (EG) nr 1829/2003.

2.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut inte överensstämmer med unionslagstiftningen, eftersom det inte är förenligt med målet med förordning (EG) nr 1829/2003, nämligen att, i enlighet med de allmänna principerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002(13), skapa en grund för att säkerställa ett gott skydd för människors liv och hälsa, djurs hälsa och välbefinnande samt miljö- och konsumentintressena med avseende på genetiskt modifierade livsmedel och foder, och att samtidigt sörja för att den inre marknaden fungerar effektivt.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt utkast till genomförandebeslut.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upphäva alla genomförandebeslut avseende ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade organismer till dess att godkännandeförfarandet har reviderats för att åtgärda bristerna i det nuvarande förfarandet, som har visat sig vara olämpligt.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Scientific opinion on an application by Monsanto (application EFSA-GMO-RX-007) – Assessment of genetically modified maize NK603 x MON810 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-007). EFSA Journal, vol. 16(2018):2, artikelnr 5163. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5163
(4)––––––––––––––––––––––––– – Resolution av den 16 januari 2014 om förslaget till rådets beslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG, av en majsprodukt (Zea mays L. linje 1507) som modifierats genetiskt för resistens mot vissa fjärilsarter som är skadegörare (EUT C 482, 23.12.2016, s. 110).Resolution av den 16 december 2015 om kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2279 av den 4 december 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen NK603 × T25 (EUT C 399, 24.11.2017, s. 71).Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87705 × MON 89788 (EUT C 35, 31.1.2018, s. 19).Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 × MON 89788 (EUT C 35, 31.1.2018, s. 17).Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 (MST-FGØ72-2) (EUT C 35, 31.1.2018, s. 15).Resolution av den 8 juni 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av dessa transformationshändelser (EUT C 86, 6.3.2018, s. 108).Resolution av den 8 juni 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden av en genetiskt modifierad nejlika (Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4) (EUT C 86, 6.3.2018, s. 111).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs MON 810 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 76).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade majsprodukter MON 810 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 80).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs Bt11 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 70).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs 1507 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 73).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 83).Resolution av den 5 april 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av transformationshändelserna Bt11, 59122, MIR604, 1507 och GA21, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 298, 23.8.2018, s. 34).Resolution av den 17 maj 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen DAS-40278-9, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 307, 30.8.2018, s. 71).Resolution av den 17 maj 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull GHB119 (BCS-GHØØ5-8), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT C 307, 30.8.2018, s. 67).Resolution av den 13 september 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-68416-4, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 337, 20.9.2018, s. 54).Resolution av den 4 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 × A5547-127, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 346, 27.9.2018, s. 55).Resolution av den 4 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-44406-6, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 346, 27.9.2018, s. 60).Resolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 346, 27.9.2018, s. 122).Resolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 346, 27.9.2018, s. 127).Resolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad raps av typ MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) och MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 346, 27.9.2018, s. 133).Resolution av den 1 mars 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 59122 (DAS-59122-7), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2018)0051).Resolution av den 1 mars 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) och genetiskt modifierad majs som kombinerar två av transformationshändelserna MON 87427, MON 89034 och NK603, och om upphävande av beslut 2010/420/EU (Antagna texter, P8_TA(2018)0052).Resolution av den 3 maj 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av livsmedel och foder som har framställts av den genetiskt modifierade sockerbetan H7-1 (KM-ØØØH71-4) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2018)0197).Resolution av den 30 maj 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen GA21 (MON-ØØØ21-9), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2018)0221).Resolution av den 30 maj 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av de enskilda transformationshändelserna 1507, 59122, MON 810 och NK603, och om upphävande av besluten 2009/815/EG, 2010/428/EU och 2010/432/EU i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (P8_TA(2018)0222).
(5) Scientific opinion on assessment of genetically modified maize NK603 × MON 810 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-007). EFSA Journal, vol. 16(2018):2, artikelnr 5163. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5163
(6) Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on an application (Reference EFSA-GMO-UK-2004-01) for the placing on the market of glyphosate-tolerant and insect-resistant genetically modified maize NK603 × MON 810, for food and feed uses under Regulation (EC) No 1829/2003 from Monsanto. EFSA Journal, nr 309, s. 1, 2005. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.309
(7) IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides, 20 March 2015: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf
(8) Se till exempel El-Shamei ZS, Gab-Alla AA, Shatta AA, Moussa EA, Rayan AM, Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn (Ajeeb YG). Journal of American Science, 2012, 8(9), s. 1117: https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
(9) Székács A, Darvas B. Comparative aspects of Cry toxin usage in insect control: Ishaaya I., Palli S.R., Horowitz A.R. (eds), Advanced Technologies for Managing Insect Pests, Dordrecht, Nederländerna, Springer, 2012, s. 195: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10
(10) Se Efsas förteckning över frågor, bilaga G till fråga nr EFSA-Q-2017–00028 – tillgänglig online: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?1&panel=ALL
(11) Exempelvis i öppningsanförandet vid Europaparlamentets plenarsammanträde, som ingick i de politiska riktlinjerna för nästa Europeiska kommission (Strasbourg den 15 juli 2014), och i talet om tillståndet i unionen 2016 (Strasbourg den 14 september 2016).
(12) EUT C 355, 20.10.2017, s. 165.
(13) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.


Godkännande av den genetiskt modifierade majsen MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122
PDF 166kWORD 51k
Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av de enskilda tranformationshändelserna MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 och 59122 och om upphävande av beslut 2011/366/EU (D058361/01 – 2018/2873(RSP))
P8_TA(2018)0417B8-0491/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av de enskilda tranformationshändelserna MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 och 59122 och om upphävande av beslut 2011/366/EU (D058361/01),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder(1), särskilt artiklarna 7.3 och 19.3,

–  med beaktande av omröstningen den 11 september 2018 i den ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 1829/2003, där inget yttrande avgavs,

–  med beaktande av artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter(2),

–  med beaktande av det yttrande som antogs av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) den 28 juni 2017 och offentliggjordes den 1 augusti 2017(3),

–  med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner där parlamentet har invänt mot godkännande av genetiskt modifierade organismer(4),

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 26 november 2013 lämnade Monsanto Europe S.A./N.V., på uppdrag av Monsanto Company, in ansökan i enlighet med artiklarna 5 och 17 i förordning (EG) nr 1829/2003 om tillstånd att släppa ut livsmedel, livsmedelsingredienser och foder som innehåller genetiskt modifierad majs MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 på marknaden (nedan kallad ansökan) till den behöriga nationella myndigheten i Belgien. Ansökan avsåg även utsläppande på marknaden av produkter som innehåller eller består av den genetiskt modifierade majsen MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 för annan användning än som livsmedel och foder, med undantag för odling.

B.  Dessutom omfattade ansökan utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller är producerade av 25 klyvningsprodukter från enskilda transformationshändelser som består av genetiskt modifierad majs MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122. 12 av dessa klyvningsprodukter har redan godkänts. I kommissionens genomförandebeslut som godkänner majsen ingår 14 klyvningsprodukter.

C.  Monsanto Europe S.A./N.V, som har tillstånd för en av de 12 klyvningsprodukter som redan har godkänts, klyvningsprodukt MON 89034 × MON 88017, begärde att kommissionen skulle återkalla beslut 2011/366/EU och införliva detta beslut i kommissionens beslut. Denna begäran beviljades. Legitimiteten i detta kan ifrågasättas.

D.  Den 28 juni 2017 antog Efsa ett positivt yttrande, i enlighet med artiklarna 6 och 18 i förordning (EG) nr 1829/2003(5) rörande fem staplade transformationshändelser, tidigare utvärderade klyvningsprodukter och de återstående klyvningsprodukterna.

E.  Efsa medger att inga specifika uppgifter har lämnats in för någon av de 14 klyvningsprodukterna. Många av dem har inte ens skapats ännu, men Efsa sluter sig ändå till att samtliga klyvningsprodukter ”förväntas vara lika säkra som majs med fem staplade transformationshändelser”.

F.  Inga toxikologiska tester har gjorts, och inga djurförsök med mat/foder från den genetiskt modifierade majsen MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 och 59122, eller någon av dess klyvningsprodukter, har redovisats(6),

G.  Två av de aktuella majssorterna uttrycker proteiner som ger tolerans mot herbiciden glufosinatammonium(7). Glufosinat klassas som reproduktionstoxiskt och omfattas därför av uteslutningskriterierna i förordning (EG) nr 1107/2009. Godkännandet för glufosinat löpte ut den 31 juli 2018(8).

H.  Två av de aktuella majssorterna uttrycker proteiner som ger tolerans mot glufosatherbicider. Världshälsoorganisationens särskilda cancerorgan, International Agency for Research on Cancer, meddelade den 20 mars 2015 att man klassar glyfosat som troligtvis cancerframkallande för människor(9).

I.  Godkännandet av import av den genetiskt modifierade majsen MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 och 59122 till unionen förväntas leda till att den odlas i större omfattning i andra länder, såsom Mexiko och Sydkorea, och till en motsvarande ökning av användningen av glufosinatammonium eller herbicider som innehåller glufosat.

J.  Fyra av de aktuella majssorterna uttrycker Cry-proteiner, vilka är Bt-proteiner (kommer från Bacillus thuringiensis) som ger skydd mot vissa skadegörande fjärilsarter respektive skalbaggar.

K.  Genetiskt modifierade Bt-växter uttrycker det insektsdödande toxinet i varje cell under hela sin livscykel, även i de delar som konsumeras av människor och djur. Försök på djurfoder visar att genetiskt modifierade Bt-växter kan ha toxiska effekter(10). Det har påvisats att Bt-toxinet i genetiskt modifierade växter skiljer sig avsevärt från naturligt förekommande Bt-toxin(11).

L.  Farhågor kvarstår i fråga om en möjlig utveckling av resistens mot Cry-proteinet hos målgruppen skadegörande fjärilsarter, vilken kan få till följd ändrade metoder för bekämpning av skadedjur i de länder där det odlas.

M.  Många kritiska synpunkter inkom från medlemsstaterna under den tre månader långa samrådsperioden. Kommentarerna handlar bland annat om dåligt utformade tester, saknade test, däribland saknad näringsbedömning, eller avsaknad av en nittio dygns utfodringsundersökning på råttor; saknade eller otillräckliga uppgifter, bland annat rörande oavsiktliga effekter till följd av en kombination av olika händelser, eller möjlig samverkan mellan de åtta proteinerna, vilket kan leda till oavsiktliga effekter; felaktiga antaganden från sökanden, bland annat rörande oralt intagen DNA när den passerar genom matspjälkningskanalen; delvis avsaknad av miljöriskbedömning, och en otillräcklig miljöövervakningsplan(12),

N.  Oberoende forskning ger också upphov till farhågor om stora luckor i den jämförande bedömningen, allvarliga brister på grund av avsaknad av toxikologisk bedömning, om oklara slutsatser rörande de allergiframkallande egenskaperna, avsaknad av utvärdering av kombinatoriska effekter samt en felaktig miljöriskbedömning(13).

O.  Trots alla dessa farhågor ansåg inte Efsa att det behövdes övervakning efter utsläppandet på marknaden för någon mat/foder från den genetiskt modifierade majsen MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 och 59122, eller någon av dess klyvningsprodukter.

P.  Inget yttrande avgavs efter omröstningen den 11 september 2018 i den ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 1829/2003. 14 medlemsstater röstade emot, endast 11 röstade för, och 3 lade ner sina röster.

Q.  Både i motiveringen till det lagstiftningsförslag som kommissionen lade fram den 22 april 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder inom sina territorier och i motiveringen till det lagstiftningsförslag som lades fram den 14 februari 2017 om ändring av förordning (EU) nr 182/2011, beklagade kommissionen att den sedan förordning (EG) nr 1829/2003 trädde i kraft har antagit beslut om godkännande utan stöd av medlemsstaternas yttrande i kommittén och att det vid beslut om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder har blivit norm att åter hänskjuta ärendet till kommissionen för slutligt beslut, något som egentligen tillhör undantagen i förfarandet i stort. Denna praxis har vid flera tillfällen beklagats av kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, som ansett att detta inte är demokratiskt(14).

R.  Den 28 oktober 2015 förkastade parlamentet vid första behandlingen(15) lagstiftningsförslaget av den 22 april 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 och uppmanade kommissionen att dra tillbaka sitt förslag och lägga fram ett nytt.

1.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut överskrider de genomförandebefogenheter som fastställs i förordning (EG) nr 1829/2003.

2.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut inte överensstämmer med unionslagstiftningen, eftersom det inte är förenligt med målet med förordning (EG) nr 1829/2003, nämligen att, i enlighet med de allmänna principerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002(16), skapa en grund för att säkerställa ett gott skydd för människors liv och hälsa, djurs hälsa och välbefinnande samt miljö- och konsumentintressena med avseende på genetiskt modifierade livsmedel och foder, och att samtidigt sörja för att den inre marknaden fungerar effektivt.

3.  Europaparlamentet anser mer specifikt att kommissionens förslag till genomförandebeslut strider mot den allmänna livsmedelslagstiftningens principer i enlighet med förordning (EG) nr 178/2002 om att inte godkänna sorter för vilka inga säkerhetsuppgifter tillhandahållits och som inte ens har testats eller inte ens skapats ännu.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt utkast till genomförandebeslut.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att suspendera alla genomförandebeslut avseende ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade organismer till dess att godkännandeförfarandet har reviderats på ett sådant sätt att bristerna åtgärdas i det nuvarande förfarandet, som har visat sig vara olämpligt.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Scientific opinion on application EFSA‐GMO‐BE‐2013‐118 for authorisation of genetically modified maize MON 87427 x MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 and subcombinations independently of their origin, for food and feed uses, import and processing submitted under Regulation (EC) No 1829/2003 by Monsanto Company, EFSA Journal volym 15, nummer 8: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2017.4921
(4)––––––––––––––––––––––––– – Resolution av den 16 januari 2014 om förslaget till rådets beslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG, av en majsprodukt (Zea mays L. linje 1507) som modifierats genetiskt för resistens mot vissa fjärilsarter som är skadegörare (EUT C 482, 23.12.2016, s. 110).Resolution av den 16 december 2015 om kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2279 av den 4 december 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen NK603 × T25 (EUT C 399, 24.11.2017, s. 71).Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87705 × MON 89788 (EUT C 35, 31.1.2018, s. 19).Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 × MON 89788 (EUT C 35, 31.1.2018, s. 17).Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 (MST-FGØ72-2) (EUT C 35, 31.1.2018, s. 15).Resolution av den 8 juni 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av dessa transformationshändelser (EUT C 86, 6.3.2018, s. 108).Resolution av den 8 juni 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden av en genetiskt modifierad nejlika (Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4) (EUT C 86, 6.3.2018, s. 111).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs MON 810 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 76).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade majsprodukter MON 810 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 80).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs Bt11 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 70).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs 1507 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 73).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 83).Resolution av den 5 april 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av transformationshändelserna Bt11, 59122, MIR604, 1507 och GA21, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 298, 23.8.2018, s. 34).Resolution av den 17 maj 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen DAS-40278-9, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 307, 30.8.2018, s. 71).Resolution av den 17 maj 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull GHB119 (BCS-GHØØ5-8), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT C 307, 30.8.2018, s. 67).Resolution av den 13 september 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-68416-4, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 337, 20.9.2018, s. 54).Resolution av den 4 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 × A5547-127, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 346, 27.9.2018, s. 55).Resolution av den 4 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-44406-6, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 346, 27.9.2018, s. 60).Resolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 346, 27.9.2018, s. 122).Resolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 346, 27.9.2018, s. 127).Resolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad raps av typ MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) och MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 346, 27.9.2018, s. 133).Resolution av den 1 mars 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 59122 (DAS-59122-7), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2018)0051).Resolution av den 1 mars 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) och genetiskt modifierad majs som kombinerar två av transformationshändelserna MON 87427, MON 89034 och NK603, och om upphävande av beslut 2010/420/EU (Antagna texter, P8_TA(2018)0052).Resolution av den 3 maj 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av livsmedel och foder som har framställts av den genetiskt modifierade sockerbetan H7-1 (KM-ØØØH71-4) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2018)0197).Resolution av den 30 maj 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen GA21 (MON-ØØØ21-9), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2018)0221).Resolution av den 30 maj 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av de enskilda transformationshändelserna 1507, 59122, MON 810 och NK603, och om upphävande av besluten 2009/815/EG, 2010/428/EU och 2010/432/EU i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (P8_TA(2018)0222).
(5) Efsas GMO-panel (Efsas panel för genetiskt modifierade organismer), 2017, Scientific Opinion on application EFSA-GMO-BE-2013-118 for authorisation of genetically modified maize MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 and subcombinations independently of their origin, for food and feed uses, import and processing submitted under Regulation (EC) No 1829/2003 by Monsanto Company. EFSA Journal, vol. 15(2017):8, artikelnr 4921, s. 32 ff. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4921
(6) Bekräftas i Efsas ovannämnda yttrande (EFSA Journal 2017;15(8):4921).
(7) MON-87427-7-majs uttrycker CP4 EPSPS-protein som ger tolerans mot glyfosatbaserade herbicider. MON-89Ø34-3-majs uttrycker Cry1A.105-protein och Cry2Ab2-protein som ger skydd mot vissa skadedjur av ordningen fjärilar. DAS-Ø15Ø7-1-majs uttrycker Cry1F-protein, som ger skydd mot vissa skadedjur av ordningen fjärilar, och PAT-protein som ger tolerans mot glufosinatammoniumbaserade herbicider. MON-88Ø17-3-majs uttrycker ett modifierat Cry3Bb1-protein som ger skydd mot vissa växtskadegörande skalbaggar och CP4 EPSPS-protein som ger tolerans mot glyfosatbaserade herbicider. DAS-59122-7-majs uttrycker Cry34Ab1- och Cry35Ab1-protein, som ger skydd mot vissa växtskadegörande skalbaggar, och PAT-protein som ger tolerans mot glufosinatammoniumbaserade herbicider.
(8) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
(9) IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides, den 20 mars 2015: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf
(10) Se till exempel El-Shamei ZS, Gab-Alla AA, Shatta AA, Moussa EA, Rayan AM, Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn (Ajeeb YG), Journal of American Science, 2012. 8(9), sidorna 1117–1123: https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
(11) Székács A, Darvas B. Comparative aspects of Cry toxin usage in insect control: Ishaaya I., Palli S.R., Horowitz A.R. (eds), Advanced Technologies for Managing Insect Pests, Dordrecht, Nederländerna, Springer, 2012, Sidorna 195–230. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10
(12) Se Efsas förteckning över frågor, bilaga G till fråga nr EFSA-Q-2013–00926 – tillgänglig online: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?1
(13) Bauer-Panskus, A, Then, C, Testbiotech kommentar om Scientific Opinion on application EFSA-GMO-BE-2013-118 for authorisation of genetically modified maize MON 87427 x MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 and subcombinations independently of their origin, for food and feed uses, import and processing submitted under Regulation (EC) No 1829/2003 by Monsanto Company, tillgänglig på: https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20x%20MON%2089034%20x%201507%20x%20MON%2088017%20x%2059122.pdf.
(14) Exempelvis i öppningsanförandet vid Europaparlamentets plenarsammanträde, som ingick i de politiska riktlinjerna för nästa Europeiska kommission (Strasbourg den 15 juli 2014), och i talet om tillståndet i unionen 2016 (Strasbourg den 14 september 2016).
(15) EUT C 355, 20.10.2017, s. 165.
(16) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy