Показалец 
Приети текстове
Четвъртък, 25 октомври 2018 г. - Страсбург
Внос на движими културни ценности ***I
 Защита на финансовите интереси на ЕС – събиране на суми и активи от трети държави в случаи на измама
 Разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба ***I
 Ветеринарни лекарствени продукти ***I
 Производство, пускане на пазара и употреба на медикаментозни фуражи***I
 Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури ***I
 Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства ***I
 Многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси ***I
 Местонахождение на седалището на Европейския банков орган ***I
 Преместване на местонахождението на Европейската агенция по лекарствата ***I
 Нарастване на неофашисткото насилие в Европа
 Хуманно отношение към животните, употреба на антимикробни средства и въздействие върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери
 Конференция на ООН по изменението на климата през 2018 г. в Катовице, Полша (COP24)
 14-о заседание на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (COP14)
 Заетост и социални политики в еврозоната
 Използването на данните на потребителите на Фейсбук от Кеймбридж Аналитика и отражението му върху защитата на личните данни
 Убийството на журналиста Джамал Кашоги в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул
 Положението в Азовско море
 Положението във Венесуела
 Насърчаване на автоматичното взаимно признаване на дипломите
 Разполагане на инфраструктура за алтернативни горива в Европейския съюз: Време за действие!
 Извличане на ползи от глобализацията: търговски аспекти

Внос на движими културни ценности ***I
PDF 307kWORD 104k
Изменения, приети от Европейския парламент на 25 октомври 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вноса на движими културни ценности (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))(1)
P8_TA(2018)0418A8-0308/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  В съответствие със Заключенията на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно борбата срещу финансирането на тероризма, Съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно план за действие с цел засилване на борбата с финансирането на тероризма24 и Директивата относно борбата с тероризма25 е необходимо да се въведат общи правила за търговията с трети държави, за да се осигури ефективна защита срещу загубата на движими културни ценности, да се съхрани културното наследство на човечеството и да не се допуска да се финансира тероризмът, като заграбени културни ценности се продават на купувачи от Съюза.
(1)  В съответствие със Заключенията на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно борбата срещу финансирането на тероризма, Съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно план за действие с цел засилване на борбата с финансирането на тероризма24 и Директивата относно борбата с тероризма25 е необходимо да се въведат общи правила за търговията с трети държави, за да се осигури ефективна защита срещу трафика, загубата или унищожаването на движими културни ценности, да се съхрани културното наследство на човечеството и да не се допуска да се финансира тероризмът и изпирането на пари, като заграбени културни ценности се продават на купувачи от Съюза.
__________________
__________________
24 COM(2016)0050.
24 COM(2016)0050.
25 Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета; ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6 – 21.
25 Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета; ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6 – 21.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)
(1а)  Във връзка с ангажимента на Съюза за спазване на справедливите процедури и обезщетяването на пострадалите, както и във връзка с устава и конвенциите за защита на културното наследство на Организацията за образование, наука и култура на ООН (ЮНЕСКО), трябва да се гарантира връщането на продадени, изкопани или незаконно придобити предмети. По отношение на експлоатацията на народите и териториите, което обикновено води до незаконна търговия и трафик на движими културни ценности, особено когато посочената незаконна търговия и трафик произхождат от контекст на въоръжен конфликт, в настоящия регламент следва да се вземат предвид регионалните и местните характеристики на хората и териториите, а не пазарната стойност на културното производство.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  Културното наследство представлява един от основните елементи на цивилизацията, то обогатява културния живот на всички народи и затова следва да се защитава от незаконно присвояване и от разграбване. Поради тази причина Съюзът следва да забрани на митническата му територия да се въвеждат движими културни ценности, които са незаконно изнесени от трети държави.
(2)  Движимите културни ценности често имат голямо културно, художествено, историческо и научно значение. Културното наследство представлява един от основните елементи на цивилизацията, наред с другото, чрез символичната стойност и културната памет на човечеството. То обогатява културния живот на всички народи и обединява хората с обща памет и развитие на цивилизацията. Затова следва да се защитава от незаконно присвояване и от разграбване. Археологически обекти винаги са били разграбвани, но сега това достига промишлен мащаб. Докато е възможно да се извършва доходоносна търговия с незаконно изкопани движими културни ценности и да се печели от това без някакви особени рискове, тези разкопки и разграбването им ще продължат в бъдеще. Икономическата и художествената стойност на културното наследство определя голямо търсене на международния пазар, докато липсата на силни международни правни мерки или неефективното прилагане на такива мерки води до прехвърляне на тези ценности в сивата икономика. Разграбването на археологически обекти и търговията с незаконно изкопано културно наследство е тежко престъпление, което причинява значителни вреди на лицата, които са пряко или косвено засегнати. Незаконната търговия с движими културни ценности в много случаи допринася за принудителна културна хомогенизация или експулсиране, докато грабежите и разграбването на движими културни ценности водят, наред с другото, до дезинтеграция на културите. Поради тази причина Съюзът следва да забрани на митническата му територия да се внасят движими културни ценности, които са незаконно изнесени от трети държави, като се постави особен акцент върху движимите културни ценности, изнесени от трети държави, засегнати от въоръжени конфликти, по-специално когато тези ценности са били изнесени от терористични или други престъпни организации.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)
(2а)  Компетентните органи на трети държави невинаги разполагат с достатъчен капацитет за борба с трафика и незаконната търговия на движими културни ценности. Тези органи също така могат да бъдат обект на корупция или други форми на лоша администрация. Когато движимите културни ценности се изведени от техния контекст, населението се лишава от своите обичаи и предмети или от възпоменателни места и храмове. Историческият контекст и научната стойност на паметниците на културата се губят, ако взаимосвързани елементи се разпродават поотделно. С оглед на незаменимостта на културните ценности и интереса на обществеността притежаването на такива ценности може да бъде само условно. Процедурата по вноса трябва да включва гаранция за последващото подходящо съхраняване, документация, предоставен достъп на академичните институции и публичните музеи и сътрудничество в случай на обосновани искове за реституция.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Тъй като понастоящем държавите членки прилагат различни правила по отношение на въвеждането на движими културни ценности на митническата територия на Съюза, следва да се предприемат мерки, за да се гарантира по-специално, че вносът на движими културни ценности подлежи на единен контрол при въвеждането им.
(3)  Тъй като понастоящем държавите членки прилагат различни правила по отношение на вноса на движими културни ценности на митническата територия на Съюза, следва да се предприемат мерки, за да се гарантира по-специално, че вносът на определени движими културни ценности подлежи на единен контрол при въвеждането им на митническата територия на Съюза, въз основа на действащите процеси, процедури и административни инструменти, имащи за цел постигането на единно прилагане на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета.
__________________
1aРегламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Общите правила следва да обхващат митническото третиране на движими културни ценности с произход извън Съюза, които се въвеждат на митническата територия на Съюза, т.е. както допускането им за свободно обращение, така и поставянето им под специален митнически режим, различен от режим транзит.
(4)  Общите правила следва да обхващат въвеждането и вноса на движими културни ценности с произход извън Съюза на митническата територия на Съюза.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Известно е, че свободните зони (и т.нар. „свободни пристанища“) дават възможност за складиране на движими културни ценности — затова мерките за контрол, които е необходимо да се въведат, следва да имат възможно най-широк обхват по отношение на съответните митнически режими. Ето защо мерките за контрол следва да се отнасят не само за ценностите, допуснати за свободно обращение, но и за поставените под специален митнически режим. Така определеният широк обхват обаче не бива да противоречи на принципа на свободата на транзит на стоките, нито да надхвърля целта да се предотвратява въвеждането на митническата територия на Съюза на незаконно изнесени движими културни ценности. Съответно мерките за контрол следва да включват специалните митнически режими, под които може да се поставят ценностите, които се въвеждат на митническата територия на Съюза, но да изключват режим транзит.
(5)  Мерки за контрол, които следва да бъдат въведени по отношение на свободните зони (и т.нар. „свободни пристанища“) следва да имат възможно най-широк обхват по отношение на съответните митнически режими с цел предотвратяване на заобикалянето на правилата на настоящия регламент чрез използването на свободни зони, които потенциално представляват зони за непрекъснато разпространение на търговия с незаконни стоки в Съюза. Ето защо мерките за контрол следва да се отнасят не само за ценностите, допуснати за свободно обращение, но и за поставените под специален митнически режим. Така определеният широк обхват обаче не бива да надхвърля целта да се предотвратява въвеждането на митническата територия на Съюза на незаконно изнесени движими културни ценности, с изключение на случаите при които компетентните органи имат основателни причини да считат, че движимите културни ценности са изнесени от източник или от трета държава в нарушение на нейните законови и подзаконови разпоредби.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  Определенията, които се използват в регламента, следва да се основават на определенията, използвани в Конвенцията на ЮНЕСКО относно мерките за забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности (подписана в Париж на 14 ноември 1970 г.) и Конвенцията на Международния институт за унифициране на частното право (UNIDROIT) относно връщане на откраднатите или незаконно изнесени културни ценности (подписана в Рим на 24 юни 1995 г.), по които са страни значителен брой държави членки, като се има предвид, че много трети държави и повечето държави членки са запознати с разпоредбите на тези конвенции.
(6)  Определенията, които се използват в регламента, следва да се основават на определенията, използвани в Конвенцията на ЮНЕСКО относно мерките за забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности (подписана в Париж на 14 ноември 1970 г.) (Конвенция на ЮНЕСКО от 1970 г.) и Конвенцията на Международния институт за унифициране на частното право (UNIDROIT) относно връщане на откраднатите или незаконно изнесени културни ценности (подписана в Рим на 24 юни 1995 г.), по които са страни значителен брой държави членки, като се има предвид, че много трети държави и повечето държави членки са запознати с разпоредбите на тези конвенции.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  Законосъобразността на износа следва да се проверява въз основа на законовите и подзаконовите актове на държавата, в която са открити или създадени движимите културни ценности („държава източник“). За да се избегне заобикаляне на правилата, при въвеждане в Съюза на движими културни ценности от различна трета държава, която е подписала Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г. и следователно е ангажирана в борбата срещу незаконния трафик на движими културни ценности, лицето, което желае да ги въведе на митническата територия на Съюза, следва да докаже, че те са изнесени законно от въпросната трета държава. В останалите случаи лицето следва да докаже, че е законен износът от държавата източник.
(7)  Законосъобразността на износа следва да се проверява въз основа на законовите и подзаконовите актове на държавата, в която са открити или създадени или преместени, изкопани или откраднати от земята или морското дъно на тази държава, или от държавата, която поддържа толкова тясна връзка с движимите културни ценности, че ги защитава като национална културна собственост и урежда износа им от територията си в зависимост от тяхното законно преместване от държавата, в която са създадени или открити движимите културни ценности („държава източник“). За да се избегне заобикаляне на правилата, при въвеждане в Съюза на движими културни ценности от различна трета държава лицето, което желае да ги въведе на митническата територия на Съюза, следва да докаже, че те са изнесени законно от държавата източник. В изключителни случаи, когато или не може да се определи надеждно коя е държавата източник на движимите културни ценности и това обстоятелство се счита за добре документирано и подкрепено с доказателства от компетентния орган, или движимите културни ценности са били изнесени от държавата източник преди 1970 г. и са били държани в трета държава за цели, различни от временно използване, транзит, износ или изпращане, преди да бъдат въведени на митническата територия на Съюза, но държателят не може да представи изискваните документи, тъй като тези документи не са били използвани към момента на износа на движимите културни ценности от държавата източник, заявлението се придружава от подходящи подкрепящи документи и информация, доказващи, че въпросните движими културни ценности са изнесени от третата държава в съответствие с нейните законови и подзаконови актове или са предоставени доказателства за липсата на такива законови и подзаконови актове.
Изменение 10 и 11
Предложение за регламент
Съображение 7 а (ново)
(7а)  В член 5 от Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г. се призовава за създаване на една или повече национални служби за опазването на културното наследство на държавите членки, които са страни по тази конвенция срещу незаконния внос, износ и трансфер. В съответствие с посочената конвенция, тези национални служби следва да бъдат обезпечени с достатъчен брой квалифицирани служители, за да се гарантира това опазване и да се осъществи необходимото активно сътрудничество между компетентните органи на държавите членки, които са страни по тази конвенция в областта на сигурността и борбата с незаконния внос на паметници на културата, особено в райони на криза. Държавите членки, които вече са страни по тази конвенция следва да спазват ангажиментите, предвидени в нея, а тези държави членки, които все още не я ратифицирали, трябва незабавно да направят това.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  За да не се възпрепятства прекомерно търговията с движими културни ценности през външните граници, настоящият регламент следва да се прилага само за тези от тях, които отговарят на определено ограничение за възраст. С оглед на това е целесъобразно за всички категории движими културни ценности да се определи минимален възрастов праг от 250 години. Благодарение на този праг мерките, предвидени в настоящия регламент, ще се съсредоточат върху движимите културни ценности, които е най-вероятно да станат жертва на грабители в конфликтни райони, и няма да изключват други движими културни ценности, контролът върху които е необходим за опазване на културното наследство.
(8)  За да не се възпрепятства прекомерно търговията с движими културни ценности през външните граници на Съюза, настоящият регламент следва да се прилага само за тези от тях, които отговарят на определено ограничение за възраст и стойност. С оглед на това е целесъобразно за повечето категории движими културни ценности да се определи минимален възрастов праг в съответствие с Регламент (ЕО) № 116/2009, разпоредбите на Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г. и на Конвенцията на UNIDROIT от 1995 г., както и финансов праг за определени категории движими културни ценности, посочени в приложение І. Определени категории движими културни ценности следва да не са предмет на финансов праг, тъй като изискват повишена защита поради по-големия за тях риск от кражба, загуба или унищожение. Благодарение на този праг мерките, предвидени в настоящия регламент, ще се съсредоточат върху движимите културни ценности, които е най-вероятно да станат жертва на грабители в конфликтни райони, и няма да изключват други движими културни ценности, контролът върху които е необходим за опазване на културното наследство.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Като се има предвид, че някои категории движими културни ценности като например археологически находки, части от паметници, редки ръкописи, инкунабули — са особено застрашени от разграбване и унищожение, е необходимо да се предвиди система за засилен контрол преди въвеждането им на митническата територия на Съюза. Тази система следва да изисква да се представи разрешение, издадено от компетентния орган на държавата членка на въвеждане, преди такива ценности да се допуснат за свободно обращение или да се поставят под специален митнически режим, различен от режим транзит. Лицата, които желаят да получат такова разрешение, следва да са в състояние да докажат, че износът от държавата източник е законен, като представят подходящи придружаващи документи и доказателства, и по-специално сертификати или разрешения за износ, издадени от третата държава на износ, документи за собственост, фактури, договори за продажба, застрахователни документи, транспортни документи и експертни оценки. На базата на пълни и точни заявления компетентните органи на държавите членки следва да решат, без да се забавят необосновано, дали да издадат разрешение.
(10)  Като се има предвид, че някои категории движими културни ценности като например археологически находки и части от паметници, редки ръкописи са особено застрашени от разграбване и унищожение, е необходимо да се предвиди система за засилен контрол преди въвеждането им на митническата територия на Съюза. Тази система следва да изисква да се представи разрешение, издадено от компетентния орган на държавата членка на възнамеряваното първо въвеждане, преди вноса на митническата територия на Съюза. Лицата, които желаят да получат такова разрешение, следва да са в състояние да докажат, че движимите културни ценности са изнесени от държавата източник или, в изключителни случаи – от третата държава, в съответствие със законовите и подзаконовите разпоредби на посочената държава източник или трета държава, или да докажат, че такива законови и подзаконови разпоредби липсват. При надлежно отчитане на риска и прилагането на принципи за надлежна проверка, следва да се докаже, че износът от държавата източник или, при изключителни обстоятелства – от третата държава, е законен, като се представят подходящи придружаващи документи и доказателства (сертификати или разрешения за износ, издадени от държавата източник, стандартизиран документ въз основа на стандарт за описание на движими културни ценности (Object ID), който представлява международния стандарт за описание на движими културни ценности, документи за собственост, фактури, договори за продажба, застрахователни документи, транспортни документи), които потвърждават, че въпросните движими културни ценности са изнесени от държавата източник в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби. При липса на подкрепящи документи заявлението следва да включва и експертна оценка, ако компетентният орган счете това за необходимо. На базата на пълни и точни заявления компетентните органи на държавите членки следва да решат, без да се забавят необосновано и в рамките на определените срокове, дали да издадат разрешение.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)
(10а)  Като се вземе предвид конкретното естество на тези предмети, ролята на културните експерти в рамките на митническите органи е от изключително значение, тъй като те следва да могат, когато е необходимо, да изискват допълнителна информация от декларатора и да анализират движимите културни ценности чрез физическа проверка.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Лицата, които желаят да въведат на митническата територия на Съюза други категории движими културни ценности, следва да удостоверят с декларация, че износът от третата държава е законен и че поемат отговорност за него, както и да представят достатъчно информация, за да може митницата да идентифицира въпросните ценности. За улесняване на процедурата и от съображения за правна сигурност информацията за движимите културни ценности следва да се представя чрез стандартизиран документ. За тяхното описание следва да се използва препоръчаният от ЮНЕСКО стандарт за описание на движими културни ценности (Object ID). За да се осигури проследимостта на движимите културни ценности след въвеждането им на вътрешния пазар, митницата следва да регистрира тяхното въвеждане, да запази оригиналите на съответните документи и да даде копие от тях на декларатора.
(11)  Лицата, които желаят да въведат на митническата територия на Съюза други категории движими културни ценности, следва да удостоверят с електронна декларация, че износът от държавата източник или, в изключителни случаи – от третата държава е законен и че поемат отговорност за него, както и да представят достатъчно информация, за да може митницата да идентифицира въпросните ценности. За улесняване на процедурата и от съображения за правна сигурност информацията за движимите културни ценности следва да се представя чрез стандартизиран електронен документ. За тяхното описание следва да се използва стандартизиран документ въз основа на препоръчания от ЮНЕСКО стандарт за описание на движими културни ценности (Object ID). Електронната декларация следва също да включва сертификатите за износ или лицензиите, издадени от държавата източник, или, в изключителни случаи, от третата държава, с които се доказва, че въпросните движими културни ценности са били изнесени от тази държава в съответствие със законовите и подзаконовите актове на държавата източник или на третата държава, или са предоставени доказателства за липсата на такива законови и подзаконови актове. В случай че законодателството на държавата източник или на третата държава не предвижда издаването на разрешение или сертификат за износ, декларацията на вносителя следва също така да включва всички други подходящи подкрепящи документи и доказателства, включително документи за собственост, фактури, договори за продажба, документи за застраховка и транспортни документи. За да се осигури проследимостта на движимите културни ценности след въвеждането им на вътрешния пазар, движимите културни ценности следва да бъдат електронно регистрирани и на декларатора следва да се представи копие от подадените документи. Информацията предоставена на компетентните органи под формата на електронна декларация следва да им позволи да предприемат допълнителни действия, когато въз основа на анализ на риска считат, че тези ценности може да са обект на незаконен внос.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  Временният внос на движими културни ценности за целите на образователни, научни или академични изследвания следва да не е обвързан с представянето на разрешение или декларация.
(12)  Временният внос на движими културни ценности за целите на образованието, науката, сценичните изкуства, консервацията, реставрацията, цифровизацията, академичните изследвания и за целите на сътрудничеството между музеите или други институции с нестопанска цел за организацията на културни изложения следва да не е обвързан с представянето на разрешение за внос или декларация на вносителя. За културните ценности, предназначени за представяне на търговски панаири и на международни салони на изкуствата, не се представя разрешение за внос, нито същите подлежат на деклариране от вносителя. Ако обаче движимите културни ценности са придобити и остават на територията на Съюза, за тях се представя разрешение за внос или същите подлежат на деклариране от вносителя, в зависимост от тяхната категория.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  За да се гарантират сигурността и опазването на движимите културни ценности от държави, засегнати от въоръжен конфликт или природно бедствие, тяхното складиране също следва да е разрешено без представяне на разрешение или декларация.
(13)  За да се гарантират сигурността и опазването на движимите културни ценности от държави, засегнати от въоръжен конфликт или природно бедствие, тяхното складиране също следва да е разрешено с намерението да се върнат тези ценности в тяхната държава източник или третата държава, от която са били изнесени законно, когато ситуацията позволява това, без представяне на разрешение за внос или декларация на вносителя.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  За да се вземат предвид опитът при прилагането на настоящия регламент, както и променящите се геополитически и други обстоятелства, които излагат движимите културни ценности на риск, и същевременно да не се възпрепятства непропорционално търговията с трети държави, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на промените в критерия за минималния възрастов праг за различните категории движими културни ценности. Това делегиране следва да даде възможност на Комисията да актуализира приложението след изменения в Комбинираната номенклатура. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.27 По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
(14)  За да се вземат предвид опитът при прилагането на настоящия регламент, както и променящите се геополитически и други обстоятелства, които излагат движимите културни ценности на риск, и същевременно да не се възпрепятства непропорционално търговията с трети държави, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на промените в критерия за минималния възрастов и финансов праг за различните категории движими културни ценности. Това делегиране следва да даде възможност на Комисията да актуализира приложението след изменения в Комбинираната номенклатура и да установи второ приложение (приложение II) със списък на държавите и кодовете по Комбинираната номенклатура, които се основават на „Червените списъци на паметници на културата изложени на риск“, съставени и изменени от Международния съвет на музеите (ICOM) . От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество27. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
__________________
__________________
27 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
27 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия да приема конкретните ред и условия за временен внос и за складиране на движими културни ценности на митническата територия на Съюза, образците на заявленията и формулярите за разрешения за внос, на декларациите на вносителя и съпровождащите ги документи, както и допълнителни процедурни правила за тяхното подаване и обработване. На Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия също така да предприеме необходимото за създаването на електронна база данни за съхранение и обмен на информация между държавите членки. Изпълнителните правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета.28
(15)  За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия да приема конкретните ред и условия за временен внос и за складиране на движими културни ценности на митническата територия на Съюза, което следва да бъде направено като същевременно се гарантират подходящи условия за съхранение, като се отделя необходимото внимание на конкретното естество на тези ценности. Тези договорености следва да се прилагат и за електронните стандартизирани образци на заявленията и електронните формуляри за разрешения за внос и за списъка от основания, въз основа на които такова заявление може да бъде отхвърлено, на декларациите на вносителя и съпровождащите ги документи, както и допълнителни процедурни правила за тяхното електронно подаване и обработване. На Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия също така да предприеме необходимото за създаването на електронна база данни за съхранение и обмен на информация между държавите членки в рамките на Регламент (ЕС) № 952/2013. Такова установяване може да бъде включено в работната програма, създадена съгласно член 280 от посочения регламент. Изпълнителните правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета28.
__________________
__________________
28 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
28 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 15а (ново)
(15а)  За прилагането на настоящия регламент приложимите разпоредби относно процедурите за митнически контрол и проверки са разпоредбите, които се съдържат в Регламент (ЕС) № 952/2013.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Необходимо е да се събира съответната информация за търговските потоци на движими културни ценности, за да се подпомогне ефикасното прилагане на регламента и да се създаде основа за бъдещата му оценка. Не е възможно въпросните търговски потоци да се следят достатъчно ефикасно само на базата на стойността или теглото на движимите културни ценности, тъй като тези два показателя могат да варират. От съществено значение е да се събира информация за количеството декларирани бройки. Тъй като в Комбинираната номенклатура за движимите културни ценности не е определена допълнителна мерна единица, е нужно да се изисква деклариране на количеството бройки.
(16)  Необходимо е да се събира по електронен път и да се споделя от държавите членки и от Комисията съответната информация за търговските потоци на движими културни ценности, за да се подпомогне ефикасното прилагане на регламента и да се създаде основа за бъдещата му оценка. Колкото е възможно повече информация следва да се оповестява публично в интерес на прозрачността и обществения контрол. Не е възможно въпросните търговски потоци да се следят достатъчно ефикасно само на базата на стойността или теглото на движимите културни ценности, тъй като тези два показателя могат да варират. От съществено значение е да се събира по електронен път информация за количеството декларирани бройки. Тъй като в Комбинираната номенклатура за движимите културни ценности не е определена допълнителна мерна единица, е нужно да се изисква деклариране на количеството бройки.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  Стратегията и планът за действие на ЕС за управление на риска в областта на митниците29 имат за цел — наред с останалото — да се укрепи капацитетът на митническите органи, така че да се повиши способността им да реагират на рисковете в областта на движимите културни ценности. Необходимо е да се използва общата рамка за управление на риска, установена с Регламент (ЕС) № 952/2013, като митническите органи следва да си обменят съответната информация.
(17)  Стратегията и планът за действие на ЕС за управление на риска в областта на митниците имат за цел — наред с останалото — да се укрепи обучението и капацитетът на митническите органи, така че да се повиши способността им да реагират на рисковете в областта на движимите културни ценности. Необходимо е да се използва общата рамка за управление на риска, установена с Регламент (ЕС) № 952/2013, като митническите органи следва да си обменят съответната информация.
__________________
__________________
29 COM(2014)0527. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно стратегия и план за действие на ЕС за управление на риска в областта на митниците.
29 COM(2014)0527. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно стратегия и план за действие на ЕС за управление на риска в областта на митниците.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)
(17а)  Необходимо е да се установят кампании за повишаване на осведомеността, насочени към купувачите на движими културни ценности относно риска от незаконни стоки и да се подпомагат участниците на пазара при тяхното разбиране и прилагане на настоящия регламент. Държавите членки следва да включат съответните национални звена за контакт и други служби за предоставяне на информация при разпространението на тази информация.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 17 б (ново)
(17б)  Комисията следва да гарантира, че микро-, малките и средните предприятия (ММСП) могат да се възползват от адекватна техническа помощ и следва да улеснява обмена на информация с тях с цел ефикасното прилагане на настоящия регламент. Следователно установените в Съюза ММСП, които внасят движими културни ценности, следва да се възползват от програмата COSME, създадена по силата на Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламенти на Съвета1a.
__________________
1а Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1639/2006/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 33).
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  Държавите членки следва да въведат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за неспазване на разпоредбите на настоящия регламент и да информират Комисията за тези санкции.
(18)  Държавите членки следва да въведат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за неспазване на разпоредбите на настоящия регламент и да информират Комисията за тези санкции. Държавите членки следва също така да уведомяват Комисията, когато тези санкции се прилагат. Желателно е постигането на еднакви условия на конкуренция и последователен подход и следователно е целесъобразно санкциите в държавите членки да бъдат сходни по естество и въздействие.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  На Комисията следва да се предостави достатъчно време, за да приеме разпоредби за изпълнението на настоящия регламент, и по-специално разпоредби относно формулярите, които да се използват за подаване на заявление за издаване на разрешение за внос или за изготвяне на декларация на вносителя. С оглед на това прилагането на настоящия регламент следва да бъде отложено.
(19)  Комисията следва да приеме без забавяне разпоредби за изпълнение на настоящия регламент, и по-специално разпоредби относно подходящи електронни стандартизирани формуляри, които да се използват за подаване на заявление за издаване на разрешение за внос или за изготвяне на декларация на вносителя.
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
С настоящия регламент се определят условията и процедурата за въвеждане на движими културни ценности на митническата територия на Съюза.
С настоящия регламент се определят условията и процедурата за въвеждане и внос на движими културни ценности на митническата територия на Съюза.
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2
Настоящият регламент не се прилага за движими културни ценности, които преминават транзитно през митническата територия на Съюза.
Настоящият регламент се прилага за движими културни ценности, които преминават транзитно през митническата територия на Съюза, когато компетентните органи имат основателни причини да считат, че ценностите са изнесени от държава източник или трета държава в нарушение на законовите и подзаконовите разпоредби на тази държава източник или трета държава.
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а
а)  „движима културна ценност“ означава всеки предмет, който е от значение за археологията, праисторията, историята, литературата, изкуството или науката, принадлежи към категориите, изброени в таблицата в приложението, и отговаря на определения в нея минимален възрастов праг;
а)  „движима културна ценност“ означава всеки артикул, който е от значение за археологията, праисторията, историята, литературата, изкуството или науката, което принадлежи към категориите, изброени в приложенията, и отговаря на определения в нея минимален възрастов и финансов праг;
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква a а (нова)
аа)  „внос на движими културни ценности“ означава:
i)  „допускане за свободно обращение“ съгласно посоченото в член 201 от Регламент (ЕС) № 952/2013; или
ii)  поставянето на ценностите в една от следните категории на специалните процедури, посочени в член 210 от Регламент (ЕС) № 952/2013;
а.  складиране, което включва митническо складиране и свободни зони;
б.  специфична употреба, което включва временен внос и крайна употреба,
в.  активно усъвършенстване;
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б
б)  „държава източник“ означава държавата, на чиято настояща територия са създадени или открити движимите културни ценности;
б)  „държава източник“ означава държавата, на чиято настояща територия са създадени или открити, или преместени, изкопани или откраднати от земята или морското дъно, или държавата, която поддържа толкова тясна връзка с движимите културни ценности, че ги защитава като национална културна собственост и урежда износа им от територията си в зависимост от тяхното законно преместване от държавата, в която са създадени или открити движимите културни ценности;
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в
в)  „държава на износ“ означава последната държава, в която движимите културни ценности са били държани постоянно в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби, преди да бъдат изпратени към Съюза;
в)  „трета държава“ означава последната държава, различна от държавата източник, в която движимите културни ценности са били държани, преди да бъдат въведени на митническата територия на Съюза;
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г
г)   „постоянно“ означава за период от минимум един месец и за цели, различни от временна употреба, транзит, износ или изпращане;
заличава се
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква з а (нова)
за)  „Object ID“ означава международен стандарт, приет от ЮНЕСКО, в който се описват движимите културни ценности и е събран набор от данни относно движимите културни ценности.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква з б (нова)
зб)  „компетентни органи“ означава определените от държавите членки органи за издаване на разрешения за внос и за регистриране на декларации на вносители.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2
2.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 12, за да изменя втората колона от таблицата в приложението след изменения в Комбинираната номенклатура, както и да изменя минималния възрастов праг в третата колона от таблицата в приложението в зависимост от опита, придобит при прилагането на настоящия регламент.
2.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 12, за да изменя втората колона от таблицата в приложение І след изменения в Комбинираната номенклатура, както и да изменя минималния възрастов и стойностен праг в приложението в зависимост от опита, придобит при прилагането на настоящия регламент и на Регламент (ЕО) № 116/2009.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 а (нов)
2а.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 12 с цел изменение на приложение II, в което се изброяват държавите и категориите обекти, във връзка с които съществува специфичен риск от незаконен трафик, въз основа на базата данни с червени списъци на паметниците на културата, изложени на риск, публикувана от Международния съвет на музеите (ICOM). Комисията осигурява редовното актуализиране на приложение ІІ.
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 3 – заглавие
Въвеждане на движими културни ценности на митническата територия на Съюза
Въвеждане и внос на движими културни ценности на митническата територия на Съюза
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
1.  Допускането на движими културни ценности за свободно обращение и поставянето на движими културни ценности под специален режим, различен от режим транзит, се разрешава само след представяне на разрешение за внос, издадено по реда на член 4, или на декларация на вносителя, изготвена в съответствие с член 5.
1.  Забранява се въвеждането на движими културни ценности, преместени от територията на държава източник в нарушение на международното право и законовите и подзаконовите разпоредби на държавата източник или на трета държава.
Вносът на движими културни ценности на митническата територия на Съюза се разрешава само след представяне на разрешение за внос, издадено по реда на член 4, или на декларация на вносителя, изготвена в съответствие с член 5.
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 а (нов)
1а.  Успешният внос на движими културни ценности не се разглежда като доказателство за законен произход или собственост.
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а
а)  временния внос, по смисъла на член 250 от Регламент (ЕС) № 952/2013, на митническата територия на Съюза на движими културни ценности за целите на образователни, научни и академични изследвания;
а)  временния внос, по смисъла на член 250 от Регламент (ЕС) № 952/2013, на митническата територия на Съюза на движими културни ценности за целите на изследвания в областта на образованието, науката, сценичните изкуства, консервацията, реставрацията, цифровизацията и академичните изследвания и за целите на сътрудничеството между музеи или други институции с нестопанска цел за организирането на културни изложения.
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква a а (нова)
аа)  за движимите културни ценности, предназначени за представяне на търговски панаири и на международни салони на изкуствата освен ако те са придобити и остават на територията на Съюза;
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б
б)  складирането, по смисъла на член 237 от Регламент (ЕС) № 952/2013, на движими културни ценности с изричната цел да се осигури тяхното опазване от страна на орган на публичната власт или под надзора на такъв орган.
б)  складирането, по смисъла на член 237 от Регламент (ЕС) № 952/2013, на движими културни ценности с цел да се осигури тяхната безопасност или опазване от страна на орган на публичната власт или под надзора на такъв орган с намерението тези ценности да бъдат върнати в държавата на техния произход или в третата държава, за която са изнесени законно, когато обстоятелствата позволяват това;
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б а (нова)
ба)  върнатите движими културни ценности по смисъла на член 2 от Директива 2014/60/ЕС.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3
3.  Комисията може да приема чрез актове за изпълнение конкретните ред и условия за посочените в параграф 2 временен внос или складиране на движими културни ценности. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13.
3.  Комисията може да приема чрез актове за изпълнение конкретните ред и условия за посочените в параграф 2 временен внос или складиране на движими културни ценности и на върнати движими културни ценности с цел тяхната защита. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
1.  За да може движимите културни ценности, посочени в букви в), г) и з) от приложението, да се допуснат за свободно обращение и да се поставят под специален режим, различен от режим транзит, в Съюза, е необходимо на митническите органи да се представи разрешение за внос.
1.  За вноса в Съюза на движимите културни ценности, посочени в точки А1 и А2 от приложение I, е необходимо на митническите органи да се представи разрешение за внос.
Настоящият член се прилага само за ценностите, посочени в първа алинея, при условие че те са включени в списъка на държавите и кодовете по Комбинираната номенклатура, установени в приложение II, ако такъв списък се използва за държавата източник, от която са изнесени движимите културни ценности, и държавата източник на движимите културни ценности е известна.
Настоящият член се прилага също така и за движими културни ценности, изброени само в приложение II и внесени на митническата територия на Съюза от държава източник или от трета държава.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2
2.  Държателят на движимите културни ценности подава заявление за издаване на разрешение за внос до компетентния орган на държавата членка на въвеждане. Заявлението трябва да се съпровожда от придружаващи документи и информация, които да потвърждават, че въпросните движими културни ценности са изнесени от държавата източник в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби. Когато обаче държавата на износ е договаряща страна по Конвенцията на ЮНЕСКО относно мерките за забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности, подписана в Париж на 14 ноември 1970 г. (наричана по-долу за краткост „Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г.“), заявлението трябва да се съпровожда от придружаващи документи и информация, които да потвърждават, че движимите културни ценности са изнесени от тази държава в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби.
2.  Държателят на движимите културни ценности подава заявление за издаване на разрешение за внос до компетентния орган на първата държава членка на предвидения внос. Заявлението трябва да се съпровожда от подходящи подкрепящи документи и информация, които да потвърждават, че въпросните движими културни ценности са изнесени от държавата източник в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби или да доказват, че такива законови и подзаконови разпоредби липсват. То включва:
—  сертификати за износ или разрешения за износ;
—  стандартизиран документ съобразно препоръчания от ЮНЕСКО стандарт за oписание на движими културни ценности (Object ID), в който въпросните движими културни ценности са описани достатъчно подробно, за да могат да бъдат идентифицирани от митническите органи;
—  документи за собственост;
—  фактури;
—  договори за продажба;
—  документи за застраховка или транспортни документи.
При липса на подкрепящи документи заявлението включва и експертна оценка, ако компетентният орган счете това за необходимо.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 а (нов)
2а.  Независимо от параграф 2, в изключителни случаи, когато:
а)  държавата източник на движимата културна ценност не може да бъде надеждно определена и компетентният орган счете, че това обстоятелство е добре документирано и е подкрепено с доказателства; или
б)  движимите културни ценности са изнесени от държавата източник преди 1970 г. и са държани в трета държава за цели, различни от временно използване, транзит, износ или изпращане, преди да бъдат въведени на митническата територия на Съюза, но държателят не може да представи документите, изисквани съгласно параграф 2, тъй като тези документи не са били използвани към момента на износа на движимите културни ценности от държавата източник,
заявлението трябва да се съпровожда от подходящи подкрепящи документи и информация, които да потвърждават, че въпросните движими културни ценности са изнесени от третата държава в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби, или да доказват, че такива законови и подзаконови разпоредби липсват.
Подкрепящите документи включват:
—  сертификати за износ или разрешения за износ;
—  стандартизиран документ съобразно препоръчания от ЮНЕСКО стандарт за oписание на движими културни ценности (Object ID), в който въпросните движими културни ценности са описани достатъчно подробно, за да могат да бъдат идентифицирани от митническите органи;
—  документи за собственост;
—  фактури;
—  договори за продажба; както и
—  документи за застраховка или транспортни документи.
При липса на подкрепящи документи заявлението включва и експертна оценка, ако компетентният орган счете това за необходимо.
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3
3.  Компетентният орган на държавата членка на въвеждане проверява дали заявлението е пълно. Той изисква липсващите сведения или документи от заявителя в срок от 30 дни от получаването на заявлението.
3.  Компетентният орган на първата държава членка на предвидения внос проверява дали заявлението е пълно. Той изисква липсващите или допълнителните сведения или документи от заявителя в срок от 21 дни от получаването на заявлението.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 – уводна част
4.  В срок от 90 дни от подаването на пълното заявление компетентният орган разглежда заявлението и взема решение да издаде разрешение за внос или да отхвърли заявлението. Той има право да отхвърли заявлението поради следните причини:
4.  В срок от 90 дни от подаването на пълното заявление компетентният орган разглежда заявлението и взема решение да издаде разрешение за внос или да отхвърли заявлението. В случай че е издадено разрешение за внос, компетентният орган го регистрира по електронен път. Компетентният орган отхвърля заявлението поради следните причини:
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 – буква а
а)  когато държавата на износ не е договаряща страна по Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г., не е доказано, че движимите културни ценности са изнесени от държавата източник в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби;
а)  когато не е доказано, че движимите културни ценности са изнесени от държавата източник в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби, които са били в сила към момента на износа, или когато такива законови и подзаконови разпоредби липсват; или, в изключителните случаи, изброени в член 4, параграф 2а, когато движимите културни ценности са изнесени от третата държава в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби, които са били в сила към момента на износа, или при липсата на такива законови и подзаконови разпоредби;
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 - буква б
б)  когато държавата на износ е договаряща страна по Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г., не е доказано, че движимите културни ценности са изнесени от държавата на износ в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби;
заличава се
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 – буква в
в)  компетентният орган има основателни причини да смята, че държателят на движимите културни ценности не ги е придобил по законен начин.
в)  компетентният орган има основателни и проверими причини да смята, че държателят на движимите културни ценности не ги е придобил по законен начин.
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 – буква в a (нова)
ва)  ако заявлението за разрешение за внос на движима културна ценност вече е било отхвърлено от компетентните органи на друга държава членка на Съюза по отношение на същата културна ценност и не са предоставени допълнителни доказателства, които да не са били все още представени във връзка с отхвърленото заявление;
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 – буква в б (нова)
вб)  когато законният износ директно от държавата източник не може да бъде доказан с подходящи подкрепящи документи и доказателства, и по-специално със сертификати или разрешения за износ, издадени от държавата на износ, документи за собственост, фактури, договори за продажба, документ съобразно Object ID, ако има такъв, документи за застраховка, транспортни документи и експертни оценки.
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 а (нов)
4а.  Компетентният орган може да отхвърли заявлението, когато органите на държавата източник са предявили искания за връщане или за заплащане на обезщетение за вреди, за които искания са заведени съдебни дела.
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 б (нов)
4б.  При отхвърляне на заявлението административното решение, посочено в параграф 4, се придружава от изложение на мотивите, включително информация за процедурата по обжалване, които се съобщават на засегнатия заявител към момента на издаване на решението.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 4 в (нов)
4в.  Заявлението включва декларация, че за предметите не е подавано предходно заявление или, в случай на предходен отказ, се посочват мотивите за този отказ, и към заявлението се представят допълнителни доказателства, с каквито заявителят не е разполагал при предходното разглеждане на заявлението.
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 г (нов)
4г.  Когато държава членка отхвърли електронно заявление, това отхвърляне, както и мотивите, на които то се основава, се съобщават на другите държави членки и на Комисията. В случаи на съмнение за незаконен трафик държавите членки уведомяват и други компетентни органи, като Интерпол и Европол.
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 – алинея 1
Държавите членки определят органите на публичната власт, които са компетентни да издават разрешения за внос в съответствие с настоящия член. Те съобщават на Комисията данните на тези органи, както и всички промени в това отношение.
Държавите членки определят без забавяне органите на публичната власт, които са компетентни да издават разрешения за внос в съответствие с настоящия член. Те съобщават на Комисията данните на тези органи, както и всички промени в това отношение.
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 6
6.  Комисията може да определи чрез актове за изпълнение образеца на заявлението за издаване на разрешение за внос, както и процедурните правила за подаване и обработване на такова заявление. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13.
6.  Комисията определя чрез актове за изпълнение електронния стандартизиран образец на заявлението за издаване на разрешение за внос, както и процедурните правила за електронно подаване и обработване на такова заявление, придружено от съответните подкрепящи документи по електронен път. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13.
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1
1.  За да може движимите културни ценности, посочени в букви а), б), д), е), ж), и), й), к) и л) от приложението, да се допуснат за свободно обращение и да се поставят под специален режим, различен от режим транзит, в Съюза, е необходимо на митническите органи на държавата членка на въвеждане да се представи декларация на вносителя.
1.  При вноса на митническата територия на Съюза на движими културни ценности, посочени в точки 3—14 от част А от приложение I, държателят на ценностите представя електронна декларация на вносителя пред митническите органи на първата държава членка на предвидения внос.
Настоящият член се прилага и за посочените в точки А1 и А2 движими културни ценности, чиито кодове по Комбинираната номенклатура не са посочени в приложение II.
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2
2.  Декларацията на вносителя трябва да съдържа изявление, подписано от държателя на движимите културни ценности, че те са изнесени от държавата източник в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби. Когато обаче държавата на износ е договаряща страна по Конвенцията на ЮНЕСКО относно културните ценности, декларацията на вносителя трябва да съдържа изявление, подписано от държателя на движимите културни ценности, че те са изнесени от тази държава в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби.
2.  Декларацията на вносителя се регистрира по електронен път. Тя включва:
а)  декларация, подписана от държателя на движимите културни ценности, в която той заявява, че въпросните ценности са изнесени от държавата източник в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби, или се представя доказателство, че такива законови и подзаконови разпоредби липсват;
б)  стандартизиран документ съобразно стандарта Object ID, в който въпросните движими културни ценности са описани достатъчно подробно, за да могат да бъдат идентифицирани от митническите органи;
в)  сертификатите или разрешенията за износ, издадени от държавата източник, предоставящи доказателство, че въпросните движими културни ценности са изнесени от държавата източник в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби.
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 a (нов)
2а.  Независимо от параграф 2, в изключителни случаи, когато:
а)  държавата източник на движимата културна ценност не може да бъде надеждно определена и компетентният орган счете, че това обстоятелство е добре документирано и е подкрепено с доказателства; или
б)  движимите културни ценности са изнесени от държавата източник преди 1970 г. и са държани в трета държава за цели, различни от временно използване, транзит, износ или изпращане, преди да бъдат въведени на митническата територия на Съюза, но държателят не може да представи документите, изисквани съгласно параграф 2, тъй като тези документи не са били използвани към момента на износа на движимите културни ценности от държавата източник,
декларацията на вносителя се състои от:
а)  декларация на държателя на движимите културни ценности, в която той заявява, че въпросните ценности са изнесени от третата държава в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби, или се представя доказателство, че такива законови и подзаконови разпоредби липсват;
б)  стандартизиран документ съобразно стандарта Object ID, в който въпросните движими културни ценности са описани достатъчно подробно, за да могат да бъдат идентифицирани от митническите органи; както и
в)  сертификатите или разрешенията за износ, издадени от третата държава, предоставящи доказателство, че въпросните движими културни ценности са изнесени от третата държава в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби.
Когато законовите и подзаконовите разпоредби на държавата източник или на третата държава не предвиждат издаването на разрешение или сертификат за износ, декларацията на вносителя включва също така всички други подходящи подкрепящи документи и доказателства, включително документи за собственост, фактури, договори за продажба, документи за застраховка, транспортни документи.
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3
3.  Комисията може да приеме чрез актове за изпълнение образеца на декларацията на вносителя, както и процедурните правила за подаване и обработване на такава декларация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13.
3.  Комисията приема чрез актове за изпълнение електронен стандартизиран образец на декларацията на вносителя, както и процедурните правила за електронно подаване и обработване на такава декларация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13.
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 5 а (нов)
Член 5а
Микро-, малки и средни предприятия
Комисията гарантира, че микро-, малките и средните предприятия (ММСП) се възползват от адекватна техническа и финансова помощ, включително насърчаването на специални национални бюра за контакт в сътрудничество с държавите членки, и създаването на специален уебсайт, съдържащ цялата съответна информация, и улеснява обмена на информация между ММСП и съответните национални бюра за контакт с цел ефикасното прилагане на настоящия регламент.
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 5 б (нов)
Член 5б
Използване на електронна система
1.  Целият обмен на информация между компетентните органи и деклараторите по членове 4 и 5, като например обменът на декларации, заявления или решения, се извършва по електронен път.
2.  Комисията създава електронната система, посочена в параграф 1. Тя приема актове за изпълнение за определяне на:
—  условията за въвеждане, експлоатация и поддръжка на електронната система, посочена в параграф 1;
—  подробните правила за представянето, обработването, съхранението и обмена на информация между компетентните органи на държавите членки посредством електронната система.
Държавите членки си сътрудничат с Комисията при разработването, поддържането и използването на електронната система, посочена в параграф 1, и при съхранението на информацията, в съответствие с настоящия регламент.
3.  Във връзка с обработката на лични данни в рамките на настоящия регламент деклараторите и компетентните органи следва да изпълняват своите задачи в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) .../…*.
__________________
1a Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
*OВ: моля въведете в текста номера на регламента, съдържащ се в документ 2017/0003(COD).
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 6
Член 6
заличава се
Митнически контрол и проверка
1.  Посоченото в член 4 разрешение за внос или посочената в член 5 декларация на вносителя, според случая, се подава до митническото учреждение, компетентно да допусне движимите културни ценности за свободно обращение или да ги постави под специален режим, различен от режим транзит.
2.   При движимите културни ценности, за чието въвеждане на митническата територия на Съюза се изисква издаване на разрешение за внос, митническите органи проверяват дали разрешението за внос съответства на представените ценности. За тази цел те имат право да извършат физическа проверка на движимите културни ценности, включително като направят експертиза.
3.   При движимите културни ценности, за чието въвеждане на митническата територия на Съюза се изисква подаване на декларация на вносителя, митническите органи проверяват дали декларацията на вносителя отговаря на изискванията, предвидени в член 5 или основаващи се на него, и дали съответства на представените ценности. За тази цел те имат право да изискат допълнителна информация от декларатора и да извършат физическа проверка на движимите културни ценности, включително като направят експертиза. Те регистрират декларацията на вносителя, като ѝ дават сериен номер и дата на регистрация, и при вдигане на ценностите предоставят на декларатора копие от регистрираната декларация на вносителя.
4.  При подаване на декларация за допускане на движими културни ценности за свободно обращение или за поставянето им под специален режим, различен от режим транзит, се посочва количеството на продуктите, като се използва допълнителната мерна единица, определена в приложението.
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1
Когато държавите членки ограничават броя на митническите учреждения, компетентни да допускат движими културни ценности за свободно обращение или да ги поставят под специален режим, различен от режим транзит, те съобщават на Комисията данните на тези митнически учреждения, както и всички промени в това отношение.
Държавите членки могат да ограничават броя на митническите учреждения, компетентни да разрешават вноса на движими културни ценности. Когато държавите членки прилагат това ограничение, те съобщават на Комисията данните на митнически учреждения, както и всички промени в това отношение.
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
1.  Митническите органи изземват и временно задържат движими културни ценности, въведени на митническата територия на Съюза, ако въпросните движими културни ценности са въведени на митническата територия на Съюза, без да са изпълнени условията, определени в член 3, параграфи 1 и 2.
1.  Компетентните митнически органи изземват и временно задържат движими културни ценности, ако са въведени на митническата територия на Съюза, без да са изпълнени условията, определени в член 3, параграфи 1 и 2. В случай на задържане на движими културни ценности се гарантират подходящи условия за опазването им в съответствие с условията и отговорностите за временно складиране на стоки съгласно член 147 от Регламент (ЕС) № 952/2013, като се вземе надлежно предвид конкретното естество на движимите културни ценности.
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2
2.  Административното решение, посочено в параграф 1, се придружава от изложение на мотивите, съобщава се на декларатора и подлежи на ефективни правни средства за защита в съответствие с процедурите, предвидени в националното законодателство.
2.  За административното решение, посочено в параграф 1, се прилагат разпоредбите на член 22, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 952/2013.
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3
3.  Срокът на временното задържане е строго ограничен до времето, необходимо на митническите органи или на други правоприлагащи органи да установят дали обстоятелствата по случая оправдават задържане съгласно други разпоредби на законодателството на Съюза или националното законодателство. Максималният срок на временното задържане съгласно настоящия член е 6 месеца. Ако в този срок не се вземе решение за по-нататъшно задържане на движимите културни ценности или ако се вземе решение, че обстоятелствата по случая не оправдават тяхното по-нататъшно задържане, движимите културни ценности се предоставят на декларатора.
3.  Срокът на временното задържане е строго ограничен до времето, необходимо на митническите органи или на други правоприлагащи органи да установят дали обстоятелствата по случая оправдават задържане съгласно други разпоредби на законодателството на Съюза или националното законодателство. Максималният срок на временното задържане съгласно настоящия член е 6 месеца, като този срок може да бъде удължен с допълнителни три месеца с мотивирано решение на митническите органи. Ако в този срок не се вземе решение за по-нататъшно задържане на движимите културни ценности или ако се вземе решение, че обстоятелствата по случая не оправдават тяхното по-нататъшно задържане, движимите културни ценности се предоставят на декларатора. Органите на държавите членки на ЕС гарантират, че към момента на връщането на движимите културни ценности на държавата на произход, същата не е засегната от въоръжен конфликт, при който няма да може да бъде гарантирана безопасността на движимите културни ценности. В този случай движимата културна ценност остава в Съюза, докато положението в държавата на произход се стабилизира.
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 a (нов)
3а.  Митническите органи незабавно уведомяват държавата източник или, в случаите когато държавата източник на движимите културни ценности не може да бъде надеждно определена, третата държава, както и Европол и Интерпол, след като са взели решението, посочено в параграф 1.
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 б (нов)
3б.  Когато компетентните органи имат основателни причини да считат, че движимите културни ценности, транзитно преминаващи през митническата територия на Съюза, може да са изнесени в нарушение на законовите и подзаконовите разпоредби на държавата източник, те дават указание на митническите органи да изземат временно тези ценности.
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 9 – заглавие
Административно сътрудничество
Административно сътрудничество и използване на електронна система
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1
1.  С оглед на прилагането на настоящия регламент държавите членки осигуряват сътрудничеството между компетентните си органи, посочени в член 3, параграф 4.
1.  С оглед на прилагането на настоящия регламент държавите членки осигуряват сътрудничеството и обмена на информация между компетентните си органи, посочени в член 4, параграф 5.
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2
2.  За съхранението и обмена на информация между органите на държавите членки, по-специално по отношение на декларациите на вносителите и разрешенията за внос, може да бъде разработена електронна система.
2.  За съхранението и обмена на информация между органите на държавите членки се разработва електронна система в рамките на Регламент (ЕС) № 952/2013. Всяка такава система осигурява получаването, обработването, съхранението и обмена на информация, по-специално по отношение на декларациите на вносителите и разрешенията за внос.
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 a (нов)
2а.  Електронната система, посочена в параграф 2, разполага с достатъчен капацитет, за да могат държавите членки да правят справки в нея при обработването на молби, подадени във връзка с лицензиите за износ, изисквани съгласно Регламент (ЕО) № 116/2009. Тези молби може да се отнасят пряко до информацията, съхранявана в електронната система.
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част
Комисията може да определя чрез актове за изпълнение:
Комисията определя чрез актове за изпълнение:
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – алинея 2
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 13.
Тези актове за изпълнение се приемат в срок до... [шест месеца от датата на влизането в сила на настоящия регламент] в съответствие с процедурата, посочена в член 13.
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 a (нов)
3а.  Обработването на лични данни въз основа на настоящия регламент се извършва само за целите на ефективната защита срещу загубата на движими културни ценности, запазването на културното наследство на човечеството и предотвратяването на финансиране на тероризма чрез продажба на заграбени движими културни ценности на купувачи в Съюза.
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 б (нов)
3б.  Само надлежно оправомощени служители на държавните органи имат достъп до и обработват всички лични данни, получени в съответствие с членове 4, 5 и 9, и тези данни се защитават по подходящ начин срещу нерегламентиран достъп или съобщаване.
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1
Държавите членки определят разпоредбите относно санкциите, приложими за нарушения на членове 3, 4 и 5, и по-специално за представяне на неверни твърдения и подаване на неверни сведения с цел въвеждане на движими културни ценности на митническата територия на Съюза, и вземат всички необходими мерки за тяхното изпълнение. Предвидените санкции трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки уведомяват Комисията за тези разпоредби и мерки в срок от 18 месеца от влизането в сила на настоящия регламент и я уведомяват незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга.
Държавите членки определят разпоредбите относно санкциите, приложими за нарушения на членове 3, 4 и 5, и по-специално за подаване на неверни сведения с цел внос на движими културни ценности на митническата територия на Съюза, и държавите членки вземат всички необходими мерки за изпълнението на тези правила. Предвидените санкции трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи. За да се постигнат равни условия и съгласуван подход, държавите членки прилагат сходни по естество и ефект санкции. Държавите членки уведомяват Комисията за тези разпоредби и мерки в срок от 12 месеца от влизането в сила на настоящия регламент и я уведомяват незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга.
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 11 – параграф -1 (нов)
В подготвителните си работи по прилагането на настоящия регламент Комисията и държавите членки си сътрудничат с международни организации като ЮНЕСКО, Интерпол, Европол, Световната митническа организация (СМО), Международния център за изследвания по консервацията и реставрацията на културното наследство (ICCROM) и Международния съвет на музеите, за да осигурят ефективно обучение, дейности по изграждане на капацитет и кампании за повишаване на осведомеността, както и, когато е необходимо, да възлагат съответни проучвания и разработване на стандарти.
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1
Държавите членки организират дейности по обучение и изграждане на капацитет, за да осигурят ефективното прилагане на настоящия регламент от страна на съответните органи. Те може да използват също така и кампании за повишаване на осведомеността, насочени по-специално към купувачите на движими културни ценности.
Комисията, в сътрудничество с държавите членки, организира:
i.   обучение и дейности за изграждане на капацитет, както и кампании за повишаване на осведомеността за държавни органи, национални бюра за контакт и представители на професии, за да осигурят ефективното прилагане на настоящия регламент;
ii)  действия за улесняване на ефективното сътрудничество на държавите източник; както и
iii)  обмен на най-добри практики, насочени към насърчаване на еднаквото прилагане на настоящия регламент, по-специално подходящи практики от държави членки, в които действа национално законодателство за вноса на движими културни ценности още отпреди влизането в сила на настоящия регламент.
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
Посочените дейности, кампании и действия се основават на опита от съществуващите към момента програми, включително насърчаваните от Световната митническа организация и Комисията.
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 11а (нов)
Член 11а
Сътрудничество с трети държави
По въпроси, които са свързани с нейните дейности, и в рамките на необходимото за изпълнението на нейните задачи съгласно настоящия регламент, Комисията улеснява и насърчава техническото и оперативното сътрудничество между държавите членки и трети държави.
Комисията може да организира дейности по обучение в сътрудничество с държавите членки и с трети държави на тяхна територия.
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегираните актове, посочено в член 2, параграф 2 се предоставя на Комисията за неограничен срок от време, считано от ... [Службата за публикации трябва да попълни датата на влизане в сила на настоящия изменящ акт].
2.  Правомощието да приема делегираните актове, посочено в член 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на ...-годишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1 – буква б
б)  информация за нарушенията на настоящия регламент;
б)  информация за нарушенията на настоящия регламент и наложените санкции;
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 2
За тази цел Комисията изпраща на държавите членки съответните въпросници. Държавите членки разполагат с 6 месеца, за да представят на Комисията исканата информация.
За тази цел Комисията изпраща на държавите членки съответните въпросници. Държавите членки разполагат с 6 месеца от получаването на въпросника, за да представят на Комисията исканата информация.
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)
Въз основа на отговорите от държавите членки на въпросниците по параграф 1 Комисията може да поиска от държавите членки да ѝ предоставят допълнителна информация относно обработването на заявленията за разрешения за внос. Държавите членки предоставят исканата информация във възможно най-кратък срок.
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2
2.  Комисията представя доклад за прилагането на настоящия регламент до Европейския парламент и Съвета три години след датата, от която се прилага той, а след това представя такъв доклад на всеки пет години.
2.  Комисията представя доклад за прилагането на настоящия регламент до Европейския парламент и Съвета две години след датата, от която се прилага той, а след това представя такъв доклад на всеки четири години. Този доклад се прави публично достояние. Той включва разглеждане на практическото прилагане, включително въздействието върху стопанските субекти от Съюза, по-специално ММСП. Докладът съдържа сравнение между начина на прилагане от страна на различните държави членки, включително оценка за достигната степен на еднакво прилагане на регламента за периода от датата на предходния доклад. В тази оценка също така се разглеждат разпоредбите, с които се установяват и прилагат санкции, и степента, в която те осигуряват равни условия между държавите членки. Когато е необходимо, докладът може да съдържа препоръки за справяне с неадекватно прилагане на настоящия регламент от страна на държавите членки.
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 a (нов)
2а.  Докладът, посочен в параграф 2, взема предвид въздействието на настоящия регламент на място, включително въздействието му върху стопанските субекти от Съюза, включително върху ММСП. В доклада се предоставят доказателства относно различните национални постижения, включва се оценка за степента, в която е било осигурено еднаквото спазване и прилагане на настоящия регламент през съответния период, и се включват препоръки за справяне с пропуските в прилагането от страна на държавите членки.
Изменение 94
Предложение за регламент
Приложение І – подзаглавие 3
Движими културни ценности, обхванати от член 2, параграф 1
Движими културни ценности, обхванати от член 2, параграф 1, буква а)
Изменение 95
Предложение за регламент
Приложение І a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.

Археологически предмети отпреди повече от 100 години, които са продукти на:

 

 

—  разкопки и находки на сушата или под водата

9705 00 00

 

—  археологически обекти

9706 00 00

 

—  археологически колекции

 

2.

Елементи, формиращи неразделна част от художествени, исторически или религиозни монументи, които са разделени и са отпреди повече от 100 години

9705 00 00 9706 00 00

3.

Картини и живопис, различни от включените в категории 4 или 5, изпълнени изцяло на ръка, с всякакви средства и върху основа от всякакъв материал

9701

4.

Акварели, гвашова живопис и пастели, изпълнени изцяло на ръка, върху основа от всякакъв материал

9701

5.

Мозайки от всякакъв материал, изпълнени изцяло на ръка, различни от попадащите в категории 1 или 2, и рисунки с всякакви средства, изпълнени изцяло на ръка, върху основа от всякакъв материал

6914

9701

6.

Оригинални гравюри, щампи, сериграфии и литографии, със съответните им плочи и оригинални плакати

Глава 49 9702 00 00 8442 50 99

7.

Оригинални скулптури или статуи и техни копия, изработени в същия процес като оригинала извън изброените в категория 1

9703 00 00

8.

Фотографии, филми и негативи от тях

3704

3705

3706

4911 91 80

9.

Старопечатни книги и ръкописи, включително географски карти и музикални партитури, самостоятелно или в колекции

9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00

10.

Книги отпреди повече от 100 години, единично или в колекции

9705 00 00 9706 00 00

11.

Печатни карти отпреди повече от 200 години

9706 00 00

12.

Архиви и всеки елемент от тях, от всякакъв вид или с всякакво средство, отпреди повече от 50 години

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00 9706 00 00

13.

а)  Колекции и образци от зоологически, ботанически, минералогични или анатомични колекции;

9705 00 00

 

б)  Колекции от исторически, палеонтологически, етнографски или нумизматичен интерес

9705 00 00

14.

Транспортни средства отпреди повече от 75 години

9705 00 00 глави 86 – 89

15.

Всякакви други антични предмети, които не са включени в категории от А.1 до А.14

 

 

а)  между 50- и 100-годишни

 

 

играчки, игри

Глава 95

 

стъкларски предмети

7013

 

предмети, изработени от злато или сребро

7114

 

мебели

Глава 94

 

оптическа, фотографска или кинематографична апаратура

Глава 90

 

музикални инструменти

Глава 92

 

стенни и ръчни часовници и части от тях

Глава 91

 

предмети от дърво

Глава 44

 

грънчарски изделия

Глава 69

 

гоблени

5805 00 00

 

килими

Глава 57

 

тапети

4814

 

оръжия

Глава 93

 

б)  над 100-годишни

9706 00 00

______________

Които са отпреди повече от 50 години и не принадлежат на създателите им.

Съгласно определението на Съда на Европейските общности в решението му по дело 252/84, както следва: „Колекционерски предмети по смисъла на позиция № 97.05 от Общата митническа тарифа, са предмети, които притежават необходимите характеристики за включване в колекция, тоест предмети, които са сравнително редки, обичайно не се използват по първоначалното им предназначение, обект са на специфични транзакции извън обичайната търговия с подобни вещи и са с висока цена“.

Културните ценности от категории от А.1 до A.15 са обхванати от настоящия регламент само когато стойността им е равна на или надвишава финансовите прагове съгласно точка Б.

Б.  Финансови прагове, приложими за някои категории по точка А (в евро)

Стойност:

Без оглед на стойността:

1 (Археологически предмети)

2 (Разединени паметници)

9 (Инкунабули и ръкописи)

12 (Архиви)

15 000

5 (Мозайки и рисунки)

6 (Гравюри)

8 (Фотографии)

11 (Отпечатани карти)

30 000

4 (Акварели, гвашова живопис и пастели)

50 000

7 (Статуи)

10 (Книги)

13 (Колекции)

14 (Транспортни средства)

15 (Други предмети)

150 000

3 (Картини)

Оценката за това дали условията, свързани с финансовата стойност, са изпълнени или не, трябва да се прави към момента на подаване на заявление за разрешение за износ. Финансовата стойност е тази на оценката на културната ценност на международния пазар.

Стойностите, изразени в евро в приложение I, се конвертират и изразяват в националните валути по обменния курс за 31 декември 2001 г., публикуван в Официален вестник на Европейските общности. Равностойностите в национални валути се преразглеждат на всеки две години, считано от 31 декември 2001 г. Изчисляването на тези равностойности се извършва въз основа на средната ежедневна стойност на тези валути, изразена в евро, в течение на период от 24 месеца, който завършва на последния ден от месец август, предхождащ преразглеждането, което влиза в сила на 31 декември. Този метод на изчисляване може да бъде преразгледан по предложение на Комисията от Консултативния съвет за паметниците на културата, по принцип две години след първото му прилагане. За всяко преразглеждане стойностите, изразени в евро, и техните равностойности в национални валути се публикуват периодично в Официален вестник на Европейския съюз през първите дни на месец ноември, предхождащ датата, от която преразглеждането влиза в сила.

Изменение 96
Предложение за регламент
Приложение І б (ново)
Приложение Iб
Държави и категории културни обекти, във връзка с които съществува определен риск от незаконен трафик
[Определят се от Комисията съгласно член 2, параграф 2a).]

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0308/2018).


Защита на финансовите интереси на ЕС – събиране на суми и активи от трети държави в случаи на измама
PDF 132kWORD 51k
Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2018 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – събиране на суми и активи от трети държави в случаи на измама (2018/2006(INI))
P8_TA(2018)0419A8-0298/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид Осемнадесетия доклад на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) за 2017 г.,

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура(2),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 7 април 2016 г. относно план за действие във връзка с ДДС: Към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС — Време за избор (COM(2016)0148),

—  като взе предвид доклада на Комисията от 3 септември 2018 г., озаглавен „29-ти годишен доклад относно защита на финансовите интереси на Европейския съюз и борбата с измамите (2017)“ (COM(2018)0553), и придружаващите го работни документи (SWD(2018)0381 – 386),

—  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2013 г. относно организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари: препоръки относно действията и инициативите, които следва да бъдат предприети (окончателен доклад)(5) и своята резолюция от 25 октомври 2016 г. относно борбата срещу корупцията и действия, произтичащи от резолюцията на специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари(6),

—  като взе предвид специален доклад № 470 на Евробарометър,

—  като взе предвид въпроса до Комисията относно борбата с митническите измами и защитата на собствените ресурси на ЕС (O-000066/2018),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0298/2018),

А.  като има предвид, че защитата на финансовите интереси на ЕС следва да бъде основен елемент в политиката на ЕС за повишаване на доверието на гражданите чрез гарантиране на правилното и ефективно разходване на парите им;

Б.  като има предвид, че разнообразието от правни и административни системи в държавите членки е предизвикателство за борбата с измамите, при отсъствието на еднакво законодателство на европейско равнище за борба с организираната престъпност;

В.  като има предвид, че съгласно член 325, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз „[д]ържавите членки приемат същите мерки за борба с измамата, засягаща финансовите интереси на Съюза, каквито предприемат за борба с измамата, засягаща собствените им финансови интереси“;

Г.  като има предвид, че Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз(7) въвежда минимални стандарти на ЕС по отношение на обезпечаването на имущество с оглед на евентуална последваща конфискация и на конфискацията на имущество в криминални случаи;

Д.  като има предвид, че предложението за регламент на Комисията от 21 декември 2016 г. относно взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация (2016/0412(COD)) въвежда стандартизирани средства за сътрудничество между държавите членки;

Е.  като има предвид, че нито един от тези инструменти не може да се прилага по отношение на трети държави;

Ж.  като има предвид, че Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета и по-специално член 104 от него, предвижда средства за сътрудничество с трети държави;

З.  като има предвид, че съгласно член 3, параграф 4 от Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление и относно финансирането на тероризма всяка страна приема законодателни или други мерки, ако при тежко престъпление или престъпления, съгласно определението в националното право, е необходимо да се изиска извършителят да докаже произхода на предполагаемите облаги или друго имущество, подлежащо на конфискация, доколкото това изискване е в съответствие с принципите на националното право;

И.  като има предвид, че на регионално и световно равнище ООН и Съветът на Европа са разработили няколко конвенции и механизми за конфискация и събиране на активи, сред които Конвенцията на ООН срещу корупцията от 31 октомври 2003 г., Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност от 15 ноември 2000 г., Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление и относно финансирането на тероризма от 16 май 2005 г., Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление от 8 ноември 1990 г.; като има предвид обаче, че по различни причини посочените инструменти не винаги осигуряват възможност за ефективно и своевременно събиране на откраднати активи;

Й.  като има предвид, че този въпрос е определен от ЕС като един от приоритетите на общата външна политика и политика на сигурност; като има предвид, че в това отношение се изпълняват пилотни и подготвителни проекти;

К.  като има предвид, че в съответствие с членове 1, 3 и 14 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г., относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF)(8), OLAF има мандат да разследва навсякъде, където се изразходват средства на ЕС, включително в трети държави, получаващи помощ от ЕС;

Л.  като има предвид, че в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 OLAF може да сключи договорености за административно сътрудничество с компетентните органи в трети държави след предварително координиране с компетентните служби на Комисията и с Европейската служба за външна дейност;

1.  подчертава нерешения проблем със загубата на средства на ЕС поради случаи на измама, при които средствата се прехвърлят в трети държави;

2.  подчертава необходимостта, с превантивна цел, да се избягва прехвърлянето на финансови средства чрез финансови посредници, които действат в непрозрачни и неоказващи съдействие юрисдикции;

3.  подчертава с безпокойство, че финансови средства от трети държави също може да бъдат прехвърлени чрез измама в ЕС; подчертава, че резултатът от финансираното от ЕС подготвително действие за подкрепа на държавите от Арабската пролет при възстановяването на активи, осъществено от Междурегионалния научноизследователски институт на ООН по престъпленията и правосъдието, следва да доведе до постоянна и по-мащабна програма на ЕС за събиране на активи;

4.  подчертава необходимостта отпускането на финансови средства да бъде обвързано с публикуването на данни за действителните бенефициенти с цел да се улесни събирането на активите в случай на измама;

5.  подчертава, че за съжаление до момента ЕС е сключил споразумения за правна взаимопомощ само с няколко трети държави, като Япония, Лихтенщайн, Норвегия и САЩ, въпреки че има съмнения, че финансови средства се прехвърлят и към други юрисдикции; призовава Комисията да насърчава усилията за постигане на споразумения с трети държави, които получават финансиране от ЕС;

6.  изразява съжаление във връзка с факта, че много държави членки понастоящем трябва да разчитат на двустранни споразумения и че не съществува подход на ЕС по отношение на този сериозен проблем; подчертава следователно необходимостта от по-единен подход;

7.  призовава ЕС да придвижи заявлението си за членство в Групата държави срещу корупцията към Съвета на Европа възможно най-скоро и да информира редовно Парламента за напредъка по този въпрос;

8.  призовава Комисията да заема по-твърда позиция в споразуменията, подписвани с трети държави, като добавя клаузи за борба с измамата; изразява съжаление, че липсват данни за размера на средствата, които ЕС губи всяка година поради случаи на измама, свързани с прехвърлянето на суми в трети държави; призовава Комисията да изчисли размера на изгубените финансови средства на ЕС;

9.  приканва Комисията да направи оценка на риска и да отстрани чувствителните точки в законодателството на ЕС, с които се улеснява незаконното прехвърляне на суми извън ЕС;

10.  призовава Комисията да установи стандартизиран, еднакъв за всички държави членки метод за събиране на данни, чрез който да се разкрива прехвърлянето на получени чрез измама активи към трети държави с цел създаване във възможно най-кратки срокове на централна база данни на ЕС; подчертава, че подобен механизъм вече съществува с цел борба с изпирането на пари и че той би могъл да бъде разширен;

11.  подчертава, че Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление и относно финансирането на тероризма от 16 май 2005 г. и Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление от 8 ноември 1990 г. са важни инструменти за улесняване на сътрудничеството с трети държави във връзка с обезпечаването и събирането на активи; приветства успешното приключване на преговорите по предложението за регламент относно взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация и отбелязва, че главните му елементи биха могли да формират полезна основа за сътрудничество с трети държави в контекста на международните конвенции и двустранните споразумения, по които ЕС е страна;

12.  изразява съжаление, че не всички държави — членки на ЕС, се съгласиха да бъдат част от Европейската прокуратура; подчертава, че е важно Европейската прокуратура да се утвърди като основен елемент на един бъдещ механизъм за събиране на активи в трети държави, като за целта е необходимо тя да бъде призната като компетентен орган, в съответствие с член 104 от Регламента за Европейската прокуратура, в действащи и бъдещи споразумения за правна взаимопомощ и събиране на активи, и по-специално в конвенциите на Съвета на Европа и на Организацията на обединените нации;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и Европейската служба за борба с измамите.

(1) OВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29.
(2) OВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1.
(3) OВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105
(4) OВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1.
(5) ОВ C 208, 10.6.2016 г., стр. 89.
(6) OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 96.
(7) ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 39.
(8) OВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1.


Разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба ***I
PDF 126kWORD 52k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (COM(2014)0557 – C8–0142/2014 – 2014/0256(COD))
P8_TA(2018)0420A8-0035/2016

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2014)0557),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 114 и член 168, параграф 4, буква в) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8–0142/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 21 януари 2015 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 13 юни 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (А8–0035/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(2);

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 октомври 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата, Регламент (ЕО) № 1901/2006 относно лекарствените продукти за педиатрична употреба и Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба

P8_TC1-COD(2014)0256


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/5.)

(1) OВ C 242, 23.7.2015 г., стр. 39..
(2) Тази позиция заменя измененията, приети на 10 март 2016 г. (Приети текстове, P8_TA(2016)0088).


Ветеринарни лекарствени продукти ***I
PDF 124kWORD 59k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ветеринарномедицинските продукти (COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD))
P8_TA(2018)0421A8-0046/2016

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2014)0558),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 114 и член 168, параграф 4, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0164/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 21 януари 2015 г.(1),

—  след консултация с Комитета по регионите,

—  като взе предвид своята резолюция от 19 май 2015 г. относно по-безопасно здравно обслужване в Европа: подобряване на безопасността на пациентите и борбата с антимикробната резистентност(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 13 юни 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0046/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(3);

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 октомври 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно ветеринарните лекарствени продукти и за отмяна на Директива 2001/82/ЕО

P8_TC1-COD(2014)0257


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/6.)

(1) OВ C 242, 23.7.2015 г., стр. 54.
(2) OВ C 353, 27.9.2016 г., стр. 12.
(3) Тази позиция заменя измененията, приети на 10 март 2016 г. (Приети текстове, P8_TA(2016)0087).


Производство, пускане на пазара и употреба на медикаментозни фуражи***I
PDF 125kWORD 53k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно производството, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи и за отмяна на Директива 90/167/ЕИО на Съвета (COM(2014)0556 – C8-0143/2014 – 2014/0255(COD))
P8_TA(2018)0422A8-0075/2016

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2014)0556),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 43 и член 168, параграф 4, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0143/2014),

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 21 януари 2015 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 8 май 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 59 и 39 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (А8-0075/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 октомври 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно производството, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 90/167/ЕИО на Съвета

P8_TC1-COD(2014)0255


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/4.)

(1) OВ C 242, 23.7.2015 г., стр. 54.


Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури ***I
PDF 422kWORD 161k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2018 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))
P8_TA(2018)0423A8-0202/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0275),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0171/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираното становище, внесено от Федералния съвет на Република Австрия в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 октомври 2017 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 1 февруари 2018 г.(2),

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0202/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 октомври 2018 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури

P8_TC1-COD(2017)0114


(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функциониране на Европейския съюз, и по-специално член 91, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(3),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(4),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(5),

като имат предвид, че:

(1)  Напредъкът към постигането на целта, определена от Комисията в нейната Бяла книга от 28 март 2011 г.(6), а именно да се премине към пълното прилагане на принципите „замърсителят плаща“ и „потребителят плаща“, да се генерират приходи и да се осигури финансиране за бъдещи инвестиции в областта на транспорта, е бавен и несъответствията в прилагането на такси за ползване на пътна инфраструктура в Съюза продължават да съществуват.

(1а)  В посочената Бяла книга Комисията определя срок до 2020 г. „да се продължи към пълното и задължително вътрешно поемане на външните разходи (включително шум, местно замърсяване и задръствания в допълнение към задължителното възстановяване на разходите от износването) за автомобилния и релсовия транспорт“. [Изм. 1]

(1б)   Движението на превозните средства за превоз на товари и пътници е фактор, който допринася за отделянето на замърсители в атмосферата. Тези замърсители имат сериозно отражение върху здравето на хората и водят до влошаване на качеството на атмосферния въздух в Съюза, включително PM 2,5, NO2 и О3. По данни на Европейската агенция за околната среда от 2017 г. тези три замърсителя са причина през 2014 г. съответно за 399 000, 75 000 и 13 600 случая на преждевременна смърт в Съюза поради продължителна експозиция. [Изм. 2]

(1в)   Според Световната здравна организация шумът от движението по пътищата е на второ място сред най-вредните стресови фактори в околната среда в Европа, като отстъпва само на замърсяването на въздуха. Най-малко 9 000 случая на преждевременна смърт годишно могат да се свържат със сърдечни заболявания, причинени от шума от движението по пътищата. [Изм. 3]

(1г)   Според доклада на Европейската агенция за околната среда от 2017 г. относно качеството на въздуха в Европа секторът на автомобилния транспорт през 2015 г. е бил секторът с най-големи емисии на NOx и е заемал второ място сред източниците на замърсяване със сажди. [Изм. 4]

(2)  В своето съобщение относно Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии(7) Комисията обяви, че ще предложи преразглеждане на директивата относно таксуването на товарни автомобили, за да стане възможно диференцирано таксуване също въз основа на емисиите на въглероден диоксид, както и разширяването на някои от нейните принципи върху автобусите, както и леките и лекотоварните автомобили.

(3)  Всички тежки превозни средства оказват значително въздействие върху пътната инфраструктура и допринасят за замърсяването на въздуха, и леките превозни средства са в основата на повечето отрицателни екологични и социални въздействия на пътния транспорт, свързани с емисиите и задръстванията. В интерес на равното третиране и лоялната конкуренция следва да се гарантира, че превозните средства, които все още не са обхванати от рамката, определена в Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(8) по отношение на таксите за изминато разстояние и таксите за ползване, ще бъдат включени в тази рамка. Следователно обхватът на посочената директива следва да бъде разширен върху тежки превозни средства, различни от предвидените за превоз на товари, както и леки превозни средства, включително леки автомобили. Таксите за леки автомобили могат да бъдат адаптирани, така че да се избегне прекомерното санкциониране на редовните ползватели. В интерес на равното третиране таксите следва да се прилагат недискриминационно въз основа на категорията на превозното средство и диференцирано, в зависимост от въздействието на превозните средства върху инфраструктурата и върху околната среда и обществото, както и в зависимост от социално-икономическото положение на някои ползватели, които нямат друг избор освен автомобилен транспорт до работното място. [Изм. 5]

(3а)  За да се установи вътрешен пазар в областта на автомобилния транспорт при еднакви условия на конкуренция, правилата трябва да бъдат прилагани по еднакъв начин. Една от основните цели на настоящата директива е да се премахне нарушаването на конкуренцията между ползвателите. Съответно лекотоварните автомобили, извързващи превоз на товари, следва да бъдат включени в обхвата на таксите, прилагани спрямо тежките превозни средства. [Изм. 6]

(3б)  За да се гарантира пропорционалността на тази мярка, е важно тя да е насочена единствено към лекотоварните автомобили, извършващи превоз на товари, които се регулират от Регламенти (EО) № 1071/2009(9) и 1072/2009(10) на Европейския парламент и на Съвета и от Регламент (EС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета(11). [Изм. 7]

(4)  Таксите за ползване на основата на време по същността си не отразяват точно реално породените инфраструктурни разходи и по сходни причини не въздействат за стимулирането на по-чисти и по-ефективни транспортни дейности или за намаляването на задръстванията. Поради това те за тежките превозни средства таксите, обвързани с времето на ползване, следва да бъдат постепенно заменени от такси въз основа на изминато разстояние, които са по-справедливи, ефикасни и ефективни. [Изм. 8]

(4а)   С цел да не се допуска тази постепенна замяна на таксите, обвързани с времето на ползване, с такси въз основа на изминато разстояние да се превърне в допълнителна пречка за достъпа до основните европейски пазари на превози от периферни държави и региони, е целесъобразно във възможно най-кратки срокове да се създаде система за компенсации с цел уравновесяване на допълнителните разходи и да се избегне по този начин по-голяма загуба на конкурентоспособност. [Изм. 10]

(4б)   За да се предотврати отклоняването на трафика към пътища без такси с възможни тежки последици за пътната безопасност и за оптималното използване на пътната мрежа, държавите членки трябва да могат да налагат пътни такси на всички пътища, които се конкурират непосредствено с трансевропейските мрежи. [Изм. 11]

(4в)   Таксите, обвързани с времето на ползване насърчават водачите да пътуват повече в периода на валидност на винетките, като по този начин неправилно се прилагат принципите „замърсителят плаща“ и „ползвателят плаща“. [Изм. 12]

(4г)  За да се гарантира, че настоящата директива се прилага правилно, договорните рамки, регулиращи концесионните договори за събиране на пътни такси, следва да улеснят, при надлежно спазване на Директива № 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, привеждането на тези договори в съответствие с промените в регулаторната рамка на Съюза. [Изм. 13]

(4д)   В този смисъл следва да се проучи възможността за компенсиране на допълнителните разходи, произтичащи от периферно положение , посредством улеснен достъп до паркове с по-енергийноефективни превозни средства и даване на приоритет на изключителни инфраструктури или технологии като електрическите магистрали. Тези компенсаторни облекчения могат да бъдат част от бъдещия Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) за периода след 2020 г. [Изм. 14]

(5)  За да се осигури приемане от страна на ползвателите на бъдещите схеми за пътно таксуване, на държавите членки следва да се разреши да въведат адекватни системи за събиране на такси като част от по-широк пакет от услуги за мобилност. Такива системи следва да осигуряват справедливо разпределение на разходите за инфраструктура и да отразяват принципа „замърсителят плаща“и да включват целево използване на приходите от таксите, налагани на ползвателите. В това отношение държавите членки имат свободата да налагат пътни такси за пътища, които не са част от основната пътна мрежа. Всички държави членки, които въвеждат подобна система, следва да гарантират, че тя съответства на разпоредбите на Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(12). [Изм. 15]

(5а)  Държавите членки следва да бъдат насърчени да вземат под внимание социално-икономическите фактори при прилагането на схемите за таксуване на пътната инфраструктура по отношение на леките автомобили. [Изм. 16]

(5б)   Налагането на пътни такси на всички ползватели на пътната мрежа чрез електронни средства предполага масово събиране и съхраняване на лични данни, които могат също така да се използват за установяване на цялостни профили на движението. При прилагането на настоящата директива държавите членки и Комисията следва системно да отчитат принципите на ограничаване в рамките на целта и свеждане на данните до минимум. Поради това техническите решения за събиране на данни във връзка с налагането на такси за ползване на пътната мрежа следва да съдържат варианти за анонимизирано, кодирано или предварително заплащане. [Изм. 17]

(5в)  Данъците върху превозните средства могат да представляват пречка за въвеждането на такси за изминато разстояние. За да се осигури подкрепа за въвеждането на такси за изминато разстояние, държавите членки следва да разполагат с по-голяма свобода на действие за бързо намаляване на данъците върху превозните средства, което означава намаляване във възможно най-кратки срокове на минималните ставки, посочени в Директива 1999/62/ЕО. [Изм. 18]

(5г)  От особено значение е държавите членки да въведат справедлива система за таксуване, която да не ощетява ползвателите на лични превозни средства, които поради факта, че живеят в селски райони или в труднодостъпни или изолирани райони, са принудени да използват редовно пътища, за които се заплаща такса. Съгласно политиката за териториално устройство държавите членки следва да налагат такси в по-малък размер за ползвателите на такива райони. [Изм. 20]

(6)  Както по отношение на тежките превозни средства, важно е да се гарантира, че всички ако държави членки въведат такси, на основата на време обвързани с времето на ползване, прилагани за леки превозни средства, те са пропорционални, включително по отношение на периоди на ползване, по-кратки от една година. В това отношение е необходимо да се вземе предвид фактът, че леките превозни средства имат модел на използване, различен от този на тежките превозни средства. Изчисляването на пропорционални такси, обвързани с времето на ползване, може да се базира на наличните данни относно моделите на пътуване, при условие че се гарантира недискриминация. [Изм. 21]

(7)  Съгласно Директива 1999/62/ЕО може следва да се наложи такса за външни разходи, която отразява принципа „замърсителят плаща“ и е на ниво, близка близко до пределната социална цена за използването на съответното превозно средство. Този метод се оказа най-справедливият и ефективен начин да се вземат предвид отрицателните въздействия върху околната среда и здравето от замърсяването на въздуха и шума, предизвикани от тежките превозни средства; той би гарантирал справедлив принос на тежките превозни средства за постигането на целите на ЕС за качество на въздуха(13) и всички приложими гранични или целеви стойности за нивата на шума. Поради това следва да се улесни прилагането на такива такси. [Изм. 22]

(8)  За тази цел следва да се въведе възможността за прилагане на такса за външни разходи за мрежи, които не са обхванати от такса за инфраструктура, и максималните среднопретеглени такси за външни разходи следва да се заменят с лесно приложими референтни минимални стойности, актуализирани предвид инфлацията, постигнатия научен напредък в изчисляването на външните разходи за автомобилния транспорт и промяната на състава на автопарка. [Изм. 23]

(8а)  За да се спомогне за осъществяването на целта на Бялата книга за транспорта за преминаване към пълно прилагане на принципа „замърсителят плаща“, следва да се гарантира, че при мрежи, обхванати от такса за инфраструктура, се прилага такса за външни разходи за тежките превозни средства и лекотоварните автомобили, извързващи превоз на товари. [Изм. 24]

(8б)  За да се осигури подходящо повторно използване на приходите от таксите за външни разходи, би било целесъобразно тези приходи да бъдат реинвестирани в сектора на транспортната инфраструктура, за да се насърчават по-устойчиви видове транспорт с по-малко въздействие върху околната среда. [Изм. 25]

(9)  Варирането на таксите за инфраструктура според класа на емисии EURO допринесе за използването на по-чисти превозни средства. При подновяването на автомобилния парк, обаче, варирането на таксите на тази основа по междуградската мрежа се очаква да остарее морално бъде по-малко ефективно до края на 2020 г. и следва да бъде преустановено дотогава. От същия момент таксуването за външните разходи следва да се прилага по-систематично като целенасочен метод за възстановяване на външните разходи по отношение на случаите, в които това е от най-голямо значение. [Изм. 27]

(10)  Делът на емисиите на СО2 от тежките превозни средства нараства. Промяната на таксите за ползване на инфраструктурата в съответствие с тези емисии може да допринесе за подобрения в областта и поради това следва да бъде въведено.

(11)  Леките превозни средства пораждат две трети от отрицателните въздействия върху околната среда и човешкото здраве, причинени от автомобилния транспорт. Поради това е важно да се стимулира използването на възможно най-чистите и икономични превозни средства чрез диференциране на пътните такси на основата на коефициентите на съответствие, определени в Регламент (ЕС) 2016/427 на Комисията(14), Регламент (ЕС) 2016/646 на Комисията(15) и Регламент (ЕС) 2017/xxx на Комисията(16).

(12)  За да се насърчи използването на най-чистите и по-икономични превозни средства, държавите членки следва да прилагат значително намалени пътни такси и такси за използване спрямо тези превозни средства. За да се улесни и ускори прилягането на такива схеми, намаленията трябва да се прилагат независимо от влизането в сила на Регламент (ЕС) …/… на Комисията за изпълнение на Регламент (EО) № 595/2009 по отношение на сертифицирането на емисиите на СО2 и разхода на гориво от тежки превозни средства. Превозните средства с нулеви емисии не следва да подлежат на такса за външни разходи, свързана със замърсяването на въздуха. [Изм. 28]

(12а)   Транзитният маршрут през Алпите представлява особена тежест за засегнатите региони от гледна точка на шума, замърсяването на въздуха и амортизацията на инфраструктурата, които допълнително се увеличават в резултат на конкуренцията със съседни коридори по отношение на разходите. Поради това на засегнатите региони и на държавите членки следва да се предостави голяма гъвкавост при възстановяването на външните разходи и при въвеждането на мерки за управление на трафика, включително с оглед на предотвратяването на нежелани последици от изместване и отклоняване на движението между коридорите. [Изм. 29]

(13)  Задръстванията по пътищата, за които всички моторни превозни средства допринасят в различна степен, представляват разход в размер на около 1 % от БВП. Значителна част от този разход може да бъде отдадена на междуградските задръствания. Поради това следва да се позволи налагането на конкретна такса за задръствания, стига тя да се прилага спрямо всички категории превозни средства. За да бъде ефективна и пропорционална и недискриминационна, тази такса следва да се изчислява въз основа на пределния разход от задръстванията и да се диференцира според местоположение, време и категория на превозното средство. Също така следва да се намерят формули за балансиране и компенсиране, които да не дискриминират работниците, които живеят в предградията и които съответно ще поемат както разходите за таксите за ползване на инфраструктура, така и таксите за изминато разстояние. За да се увеличи максимално положително въздействие на таксите за задръствания, съответните приходи следва да се разпределят за проекти за преодоляване на причините за проблема. [Изм. 30]

(13а)  За да се даде възможност за опазване на автомобилното наследство на Съюза, държавите членки следва да създадат специална категория за превозни средства, които представляват исторически интерес, с цел да се адаптира размерът на различните такси, които се плащат по смисъла на настоящата директива. [Изм. 31]

(14)  Таксите за задръствания следва да отразяват пропорционално действителните разходи, пряко породени от всяко превозно средство за другите ползватели на пътя, и непряко — за обществото като цяло. За да се избегне непропорционалното възпрепятстване на свободното движение на хора и стоки, тези такси следва да бъдат ограничени до конкретни размери, отразяващи пределните разходи на задръстванията при почти пълна пропускателна способност, тоест когато обемът на трафика доближава максималната пропускателна способност на пътя.

(15)  Неутралните по отношение на приходите промени в таксите за инфраструктура, прилагани спрямо тежкотоварните автомобили, не са оптимален инструмент за целите на намаляването на задръстванията и следва да бъдат постепенно премахнати.

(15а)  С оглед на големите външни разходи поради пътни произшествия, които възлизат на десетки милиарди евро годишно, на държавите членки следва да се предостави възможността, във връзка с разпоредбите относно средните социални разходи за произшествия, предизвикали смърт, и за тежки произшествия съгласно Директива № 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(17), за по-добра интернализация на разходите, които не се покриват от застрахователните договори. Част от тези разходи ще бъдат поети от съответната система за социална сигурност или от обществото като цяло, като например административните разходи за обществени услуги, някои разходи за медицински услуги, както и загубите на човешки капитал и разходите за физически и психически вреди. [Изм. 32]

(16)  Надценките, добавяни към таксата за инфраструктура, също могат да дадат полезен принос за решаването на проблемите, свързани със значителните щети за околната среда или задръстванията, предизвиквани от използването на определени пътища, не само в планинските райони. Настоящото ограничение на надценките Поради това надценките следва да бъдат улеснени чрез премахване на сегашните ограничения, които се прилагат за тези райони следва да бъде премахнато области, както и чрез разпределянето им за проекти в рамките на основната мрежа на трансевропейската транспортна мрежа. За да се избегне двойното таксуване на ползвателите, надценките следва да бъдат изключени по-стриктно ограничени на онези участъци от пътищата, за които се прилага такса за задръствания. Максималното равнище следва също така да бъде адаптирано към различни обстоятелства. [Изм. 33]

(17)  В случай, че дадена държава членка въведе система за пътно таксуване, предоставените компенсации може евентуално да доведат до дискриминация на чуждестранните ползватели на пътищата. Възможността за предоставяне на компенсация в такъв случай следва да бъде ограничена до случаите на пътните такси и не следва да бъде предоставяна при такси за ползване.

(17а)   Както по отношение на леките превозни средства, важно е да се гарантира, че настоящата директива не затруднява свободното движение на гражданите. На държавите членки следва да се разреши да въвеждат отстъпки и намаления, когато ползвателите на пътищата са непропорционално засегнати от таксите поради географски или социални причини. [Изм. 34]

(18)  За да се използват потенциалните полезни взаимодействия между съществуващите системи за събиране на пътни такси и да се намалят оперативните разходи, Комисията следва да участва пълноценно в сътрудничеството сред държавите членки, които възнамеряват да въведат общи и оперативно съвместими схеми за пътно таксуване. [Изм. 35]

(19)  Пътните такси могат да мобилизират ресурси, които да допринесат за финансирането и кръстосаното финансиране на алтернативни проекти за транспортна инфраструктура, както и поддръжката и развитието на висококачествена транспортна инфраструктура и услуги. Поради това е уместно държавите членки да бъдат стимулирани да използват приходите от пътните такси за целта, както и да докладват изчерпателно за използването на такива приходи. Следователно приходите от таксите за инфраструктура и таксите за външни разходи следва да се инвестират отново в транспортния сектор. Това следва да помогне по-конкретно за установяването на евентуални пропуски във финансирането, както и да засили положителното приемане на пътните такси от обществеността. [Изм. 36]

(20)  Тъй като целта на настоящата директива е по-специално да гарантира, че националните схеми за ценообразуване по отношение на превозни средства, различни от тежкотоварните автомобили, се прилагат в съгласувана мрежа, която осигурява равно третиране в целия Съюз, и тъй като тази цел не може да бъде постигната в достатъчна степен на ниво държави членки, а поради трансграничния характер на пътния транспорт и проблемите, които настоящата директива разглежда, това може да бъде постигнато в достатъчна степен на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, посочен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(21)  Необходимо е да се гарантира, че таксите за външни разходи продължават да отразяват разходите за замърсяването на въздуха и шума, предизвикани от тежките превозни средства възможно най-точно, без схемата за таксуване да става прекалено усложнена, за да се стимулира използването на най-икономичните превозни средства и стимулите да продължат да бъдат ефективни, а диференцирането на пътните такси — актуално. Поради това на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за целите на приспособяването на референтните минималните стойности на таксуване за външни разходи в съответствие с научния прогрес, като определя условията на неутралните от гледна точка на приходите промени на таксите за инфраструктура според емисиите на СО2 от тежки превозни средства и адаптира условията на промени на таксите за инфраструктура за леки превозни средства към техническия напредък. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.(18) По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове. [Изм. 37]

(21а)   Най-късно две години след влизането в сила на директивата Комисията представя общоприложима, прозрачна и ясна рамка за интернализация на разходи, свързани с околната среда, задръстванията и здравето, която да залегне в основата на бъдещите изчисления на таксите за инфраструктура. В тази връзка Комисията следва да може да предложи модел, който се придружава от анализ на въздействието върху интернализацията на външните разходи за всички видове транспорт. С оглед на пропорционалността при таксуването на външните разходи трябва да бъдат взети под внимание всички видове транспорт. [Изм. 8]

(21б)   С цел подобряване на прозрачността би било целесъобразно държавите членки да направят публично достояние за ползвателите на пътищата резултатите, постигнати чрез реинвестиране на таксите за инфраструктура, за външни разходи и за задръствания. Следователно следва да се оповестяват ползите, постигнати по отношение на подобряването на пътната безопасност, намаляването на въздействието върху околната среда и намаляване на задръстванията. [Изм. 39]

(22)  С оглед да се осигурят еднакви условия за прилагането на съответните разпоредби на настоящата директива, на Комисията следва да се делегират изпълнителни правомощия. За приемането на актове за изпълнение за установяване на хармонизиран набор от показатели за оценка на качеството на пътните мрежи следва да се използва процедурата по консултиране. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(19).

(23)  Поради това Директива 1999/62/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 1999/62/ЕО се изменя, както следва:

1)  заглавието се заменя със следното:"

„Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1999 г. относно заплащането на такси въз основа на изминато разстояние от превозни средства за използване на пътни инфраструктури“; [Изм. 40]

"

2)  Членове 1 и 2 се заменят със следното:"

„Член 1

1.  Настоящата директива се прилага по отношение на:

   а) данъците за тежкотоварни автомобили,
   б) таксите за изминато разстояние и таксите за ползване, налагани на превозните средства.

2.  Настоящата директива не се отнася за превозни средства, които извършват превози предимно в неевропейските територии на държавите членки.

3.  Настоящата директива не се отнася и за превозни средства, с регистрация в Канарските острови, Сеута и Мелила, както Азорските острови и Мадейра, които извършват превози изключително на тези територии или между тези територии, и съответно, континенталните територии на Испания или Португалия.

Член 2

По смисъла на настоящата директива:

   (1) „трансевропейска пътна мрежа“ означава пътната транспортна инфраструктура, посочена в раздел 3 на глава II от Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета*, както е илюстрирано чрез картите в приложение I към същия регламент;
   (2) „разходи за строителство“ означава разходите, свързани със строителството, включително разходите за финансиране, където е подходящо, на:
   а) нова инфраструктура или нови подобрения на инфраструктурата, включително значителни структурни ремонти, или алтернативна транспортна инфраструктура за преминаване към други видове транспорт; [Изм. 41]
   б) инфраструктура или подобрения на инфраструктурата, включително значителни структурни ремонти, извършени не повече от 30 години преди 10 юни 2008 г., където към 10 юни 2008 г. вече са били налице начини за таксуване, или извършени преди не повече от 30 години преди установяването на нови начини за таксуване, въведени след 10 юни 2008 г.;
   в) инфраструктура или подобрения на инфраструктурата, завършени преди 10 юни 2008 г., при които:
   i) държава членка е установила система за събиране на такси, която предоставя възстановяване на тези разходи чрез договор с оператор на системата или чрез други законови действия с еквивалентен ефект, влезли в сила преди 10 юни 2008 г., или
   ii) държава членка може да докаже, че решението за изграждането на въпросната инфраструктура е зависело от това дали планираният ѝ експлоатационен период е повече от 30 години
   (3) „финансови разходи“ означава лихви по заеми и възстановяване на финансиране със собствен капитал от акционерите;
   (4) „значителни структурни ремонти“ означава структурни ремонти с изключение на ремонтите, които повече не допринасят полза за ползвателите на пътищата, особено когато ремонтната дейност е заменена с препокриване на пътя или с друга строителна работа;
   (5) „автомагистрала“ означава път, специално проектиран и построен за автомобилно движение, който не обслужва имоти, граничещи с него, и който отговаря на следните критерии:
   а) снабден е, с изключение на специални места или временно, с отделни пътни платна за двете посоки на движение, отделени едно от друго или чрез разделителна ивица, която не е предназначена за движение, или по изключение чрез други средства;
   б) не се пресича на едно ниво нито с друг път, нито с железопътна или трамвайна линия, нито с пътека за велосипедисти или пешеходна пътека;
   в) специално е проектиран като автомагистрала;
   (6) „такса за изминато разстояние“ означава определена сума въз основа на изминатото разстояние по дадена инфраструктура и на типа превозно средство, заплащането на която дава право на превозното средство да използва инфраструктурата; таксата се състои от такса за инфраструктура и, според случая, тя включва една или повече от следните такси: такса за задръствания инфраструктура или такса за външни разходи, или и двете; [Изм. 42]
   (7) „такса за инфраструктура“ означава такса, налагана с цел да се възстановят разходите, направени в дадена държава членка за изграждане, поддържане, експлоатация и развитие на инфраструктурата;
   (8) „такса за външни разходи“ означава такса, налагана с цел възстановяване на разходите, направени в дадена държава членка във връзка със замърсяването на въздуха и/или шумовото замърсяване, причинени от трафика;
   (9) „задръстване“ означава ситуация, при която обемът на трафика достига или надхвърля пропускателната способност на пътя;
   (10) „такса за задръствания“ означава такса, налагана на превозните средства с цел възстановяване на разходите, породени от задръстванията в дадена държава членка, и за намаляване на задръстванията;
   (11) „разходи във връзка със замърсяването на въздуха, причинено от трафика“ означава стойността на вредите за здравето на човека и за околната среда, причинени от изпускането на прахови частици и на прекурсори на озона, като азотен оксид и летливи органични съединения, при експлоатацията на превозно средство; [Изм. 43]
   (12) „разходи във връзка с шумовото замърсяване, причинено от трафика“ означава стойността на вредите за здравето на човека и за околната среда, причинени от шума, генериран от превозните средства или причинен от тяхното взаимодействие с пътната настилка; [Изм. 44]
   (13) „среднопретеглена такса за инфраструктура“ означава общият приход от таксата за инфраструктура за даден период, разделен на пробега в километри, пропътуван от тежките превозни средства по пътните участъци, за които се плаща таксата през същия период;
   (14) „такса за ползване“ означава определена сума, чието заплащане дава право на превозното средство да използва за определен период инфраструктурата, посочена в член 7, параграфи 1 и 2;
   (15) „превозно средство“ означава моторно превозно средство с четири или повече колела или съчленена комбинация от превозни средства, предназначени или използвани за превоз на пътници или товари;
   (16) „тежко превозно средство“ означава тежкотоварен автомобил или автобус;
   (17) „тежкотоварен автомобил“ означава превозно средство, предназначено за превоз на товари с максимално допустима маса, по-голяма от 3,5 тона;
   (18) „автобус“ означава превозно средство, предназначено за превоз на повече от 8 пътници освен водача и с максимално допустима маса, по-голяма от 3,5 тона;
   (18а) „лекo превознo средствo“ означава лекотоварно превозно средство или лек автомобил; [Изм. 46]
   (19) „лекo превознo средствo“ означава лек автомобил, микробус микробус, лекотоварeн автомобил или лекотоварeн автомобил, предназначен за превоз на товари; [Изм. 47]
   (20) „лек автомобил“ означава превозно средство с четири колела, предназначено за превоз на не повече от осем пътници освен водача;
   (20а) „превозно средство, което представлява исторически интерес“ означава превозно средство, което представлява исторически интерес по смисъла на определението в член 3, параграф 7 от Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета**; [Изм. 48]
   (21) „микробус“ означава превозно средство, предназначено за превоз на повече от осем пътници освен водача и с максимална допустима маса, не по-голяма от 3,5 тона;
   (22) „лекотоварен автомобил“ означава превозно средство, предназначено за превоз на товари различно от лек автомобил, с максимално допустима маса, не по-голяма от 3,5 тона; [Изм. 49]
   (22а) „лекотоварен автомобил, предназначен за превоз на товари“ означава превозно средство, което се използва при упражняване на професията автомобилен превозвач съгласно определеното в Регламент (EО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета*** и с максимално допустима маса в натоварено състояние между 2,4 и 3,5 тона и височина повече от 2 метра. [Изм. 50]
   (22б) „режим на работа с нулеви емисии“ означава превозно средство, което функционира без емисии на отработили газове във всички участъци на съответната пътна мрежа по подлежащ на проверка начин; [Изм. 51]
   (23) „превозно средство с нулеви емисии“ означава превозно средство без емисии на отработили газове;
   (23а) „мотоциклет“ означава двуколесно превозно средство със или без кош и всяко триколесно и четириколесно превозно средство от категории L3e, L4e, L5e, L6e и L7e, посочени в Регламент (ЕС) № 168/2013; [Изм. 52]
   (24) „превозвач“ означава всяко предприятие, което осъществява пътен превоз на пътници или стоки;
   (25) „превозно средство от тип „EURO 0“, „EURO I“, „EURO II“, „EURO III“, „EURO IV“, „EURO V“, „EURO VI““ означава тежкотоварно превозно средство, чиито емисии са в границите за емисии, посочени в приложение 0;
   (26) „тип превозно средство“ означава категорията, в която се класифицира тежко превозно средство в зависимост от броя на осите, размерите или теглото му, или като се вземат предвид други показатели за класифициране, отразяващи щетите върху пътя като например класификационната система за щети върху пътя, дадена в приложение IV, при условие че използваната класификационна система се базира на характеристиките на превозното средство, които са отразени в документацията на това средство, използвана във всички държави членки, или тези характеристики са видими;
   (27) „концесионен договор“ означава обществена поръчка за строителни работи концесия съгласно определението по член 5, параграф 1 от Директива 2014/2423/ЕС на Европейския парламент и на Съвета****; [Изм. 53]
   (28) „концесионна такса за изминато разстояние“ означава такса, наложена от концесионер в съответствие с концесионен договор;
   (29) „значително изменен начин за таксуване“ означава начин за събиране на такси за изминато разстояние или такси за ползване, който е бил изменен така, че разходите или приходите са променени с поне 5 % 15%в сравнение с предходната година след корекция за инфлация, измерена чрез промените в хармонизирания индекс на потребителските цени в ЕС, като се изключат енергетиката и непреработените храни, съгласно публикуваното от Комисията (Евростат). Измененията в концесионните договори, които отговарят на критериите, посочени в член 43, параграфи 1 и 2 от Директива 2014/23/ЕС, не се считат за съществени. [Изм. 54]
   (29а) „кръстосано финансиране“ означава финансиране на ефективни алтернативни проекти за пътни инфраструктури с приходи от пътни такси и такси за инфраструктура, налагани в рамките на съществуващи пътни инфраструктури; [Изм. 55]
   (29б) „държави членки“ означава всички органи на държавите членки, т.е. централни правителствени органи, органи в рамките на федерална държава и други териториални органи, оправомощени да гарантират спазването на правото на Съюза. [Изм. 56]

За целите на точка 2:

   а) във всеки случай пропорцията на разходите за строителство, които трябва да бъдат взети предвид, не надвишава пропорцията на актуалния планиран експлоатационен период на инфраструктурните компоненти, които все още ще се използват към 10 юни 2008 г. или на датата, когато се въвеждат новите начини за таксуване, ако тя е по-късна;
   б) инфраструктурните разходи или разходите за подобрения на инфраструктурата могат да включват всички специфични разходи за инфраструктура, в това число настъпилите вследствие на нови нормативни изисквания, проектирана да намали шума, да въведе иновативни технологии или да повиши пътната безопасност, и действителните плащания, направени от оператора на инфраструктурата, съответстващи на обективни екологични елементи като защита срещу замърсяване на почвата; [Изм. 57]

_______________

* Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (ОВ L, 348, 20.12.2013 г, стр. 1).

** Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 51).

*** Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 51).

**** Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65)“; Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагането на договори за концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1).

"

2а)  В член 6, параграф 2 се добавя следната буква:"

„ба) превозни средства, които представляват исторически интерес;“ [Изм. 58]

"

3)  Член 7 се заменя със следното:"

„Член 7

1.  Без да се засяга член 9, параграф 1а, държавите членки могат да продължат да прилагат или да въвеждат такси за изминато разстояние и/или такси за ползване на трансевропейската пътна мрежа или на определени участъци от нея, както и на онези допълнителни участъци от своята мрежа от автомагистрали, които не са част от трансевропейската пътна мрежа, съгласно условията, предвидени в параграфи 3—9 от настоящия член и в членове 7а—7к.

2.  Параграф 1 не засяга правото на държавите членки при спазване на Договора за функционирането на Европейския съюз да прилагат такси за изминато разстояние и/или такси за ползване за други пътища, при условие че налагането на тези такси за такива пътища не е дискриминационно спрямо международния трафик и не води до нарушаване на конкуренцията между операторите. Таксите за изминато разстояние и таксите за ползване, които се налагат за пътища извън трансевропейската пътна мрежа и пътища, различни от магистрали, спазват условията, определени в параграфи 3 и 4 от настоящия член, в член 7а и в член 7й, параграфи 1, 2 и 4.

3.  Държавите членки не налагат едновременно такси за изминато разстояние и такси за ползване на която и да е категория превозни средства за използването само на един участък от пътя. Независимо от това, държава членка, която налага такса за ползване на своята мрежа, може да налага и такси за използване на мостове, тунели и планински проходи.

4.  Таксите за изминато разстояние и таксите за ползване не водят до дискриминация, пряка или непряка, на основата на националността на ползвателя на пътя, на държавата членка или третата държава, в която се е установил превозвачът, нито на регистрацията на превозното средство, началната или крайната точка на транспортната операция.

5.  Държавите членки могат да предвидят намален размер на таксите за изминато разстояние или таксите за ползване, или освобождаване от задължението за плащане на такива такси за тежки превозни средства, които са изключени от изискването да монтират и използват записващо оборудване съгласно Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета*, както и в случаите, обхванати от условията, определени в член 6, параграф 2, букви а), б) и в) от настоящата директива.

6.  Без да се засягат разпоредбите на параграф 9, считано от 1 януари 2018 г.[датата на влизане в сила на настоящата директива], държавите членки няма да въвеждат такси за ползване за тежки превозни средства и лекотоварни автомобили, предназначени за превоз на товари. Таксите за ползване, въведени преди тази дата, могат да продължат да се прилагат до 31 декември 2023 г. 2022 г. и се заменят от такси за инфраструктура от 1 януари 2023 г. по пътната мрежа, обхваната от настоящата директива. [Изм. 59]

7.  Считано от [датата на влизане в сила на настоящата директива], държавите членки няма да въвеждат такси за ползване за леки превозни средства. Таксите за ползване, въведени преди тази дата, ще отпаднат постепенно до 31 декември 2027 г.

8.  По отношение на тежките превозни средства, до 31 декември 2019 г. всяка държава членка може да избере да прилага такси за изминато разстояние или такси за ползване единствено за превозните средства с максимално допустимо тегло в натоварено състояние не по-малко от 12 тона, ако счита, че включването на превозните средства с тегло, по-малко от 12 тона:

   а) би създало в резултат на отклоняването на движението на превозни средства значителни неблагоприятни последствия за свободния поток на трафика, околната среда, нивата на шума, задръстванията, човешкото здраве или безопасността по пътищата;
   б) би довело до административни разходи в размер над 30 % от допълнителните приходи, които биха били генерирани от разширяването на прилагането.

Държавите членки, които предпочитат да прилагат такси за изминато разстояние, такси за ползване или и двете единствено за превозните средства с максимално допустимо тегло в натоварено състояние не по-малко от 12 тона, информират Комисията за своето решение и за мотивите за него.

9.  Считано от 1 януари 2020 г., таксите за изминато разстояние и таксите за ползване, прилагани за тежките превозни средства, се прилагат за всички тежки превозни средства и за лекотоварните автомобили, предназначени за превоз на товари. [Изм. 61]

10.  До 31 декември 2022 г. таксите за изминато разстояние и таксите за ползване за тежките превозни средства и лекотоварните автомобили, предназначени за превоз на товари, от една страна, и за леките превозни средства, различни от лекотоварните автомобили, предназначени за превоз на товари, от друга страна, може могат да бъдат въведени или запазени независимо една от друга. [Изм. 62]

___________

* Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 1)“;

"

4)  Член 7 a се заменя със следното:"

„Член 7a

1.  Таксите за ползване са пропорционални на продължителността на ползване на инфраструктурата.

2.  Доколкото се налагат такси за ползване по отношение на тежките превозни средства, ползването на инфраструктурата се предлага най-малко за следните периоди: един ден, една седмица, един месец и една година. Месечният размер не трябва да надвишава 10 % от годишния размер, седмичният размер не трябва да надвишава 5 % от годишния размер, а дневният размер не трябва да надвишава 2 % от годишния размер.

Държава членка може да прилага само годишни такси за превозните средства, регистрирани в нея.

Държавите членки определят размера на таксите за ползване, включително административните разходи, за всички категории тежки превозни средства, на ниво, което не е по-високо от максималните размери, предвидени в приложение II.

3.  Доколкото се налагат такси за ползване по отношение на леките автомобили, ползването на инфраструктурата се предлага най-малко за следните периоди: един ден, една седмица, 10 дни, един или два месеца, или и двете, и една година. Двумесечният размер не трябва да надвишава 30 % от годишния размер, месечният размер не трябва да надвишава 18 % от годишния размер, а 10-дневният, дневният и седмичният размер не трябва да надвишава надвишават 8 % от годишния размер. [Изм. 63]

Държавите членки могат също да предвидят ползване на инфраструктурата за други периоди от време. В такива случаи държавите членки прилагат ставки, съответстващи на принципа на равно третиране на ползвателите, като вземат предвид всички меродавни фактори, по-конкретно годишната ставка и ставките за другите периоди, посочени в първата алинея, установените модели на ползване и административните разходи.

По отношение на схемите за такса за ползване, приети преди 31 май 2017 г., държавите членки могат да поддържат ставки, надхвърлящи определените в първа алинея граници, които са били в сила преди тази дата, и съответно по-високи ставки за други периоди на ползване, в съответствие с принципа на равното третиране. Те обаче се привеждат в съответствие с определените в първа алинея граници, както и с втора алинея, в момента на влизане в сила на значително изменени начини за събиране на такси, и не по-късно от 1 януари 2024 г.

4.  За микробуси, лекотоварни автомобили и лекотоварни автомобили, предназначени за превоз на товари, държавите членки спазват разпоредбите на параграф 2 или параграф 3. Държавите членки обаче определят по-високи такси за ползване за микробуси, лекотоварни автомобили и лекотоварни автомобили, предназначени за превоз на товари, отколкото за леки автомобили, считано най-късно от 1 януари 2024 г. [Изм. 64]

4а.  Пропорционалността на таксите за ползване може да отчита спецификата на транспортните операции, започващи в държава членка в периферните райони на Съюза. “; [Изм. 65]

"

(4а)  В член 7б се добавя следният параграф:"

„2а Участъците от автомагистралата, за които се прилагат такса за инфраструктура, следва да имат необходимата инфраструктура, за да се гарантира пътната безопасност за всички ползватели, и могат да имат безопасни зони за паркиране при всякакви метеорологични условия в съответствие с Регламент (ЕС) .../… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление на превозното средство , минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка, както и в съответствие Регламент (EС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи (2017/0122(COD)).“; [Изм. 66]

"

5)  Член 7в се заменя със следното:"

„Член 7в

1.  Държавите членки могат да запазят или да въведат такса за външни разходи, свързана с разходите от замърсяването на въздуха или шумовото замърсяване, или и двете.

Таксите за външни разходи могат да бъдат въведени или запазени за участъци на пътната мрежа, на които не се прилагат такси за инфраструктура.

Таксата за тежки превозни средства таксата за външни разходи външни разходи за замърсяването на въздуха или шумовото замърсяване, дължащи се на движението по пътищата, е променлива и се определя в съответствие с минималните изисквания и методите, посочени в приложение IIIа, и при зачитане на референтните в съответствие най-малко с минималните стойности, предвидени в приложение IIIб. [Изм. 67]

2.  Разходите, които се вземат предвид, са свързани с мрежата или с частта от мрежата, за която се налагат такси за външни разходи, и с превозните средства, подлежащи на таксуване. Държавите членки могат да предпочетат да се възстановява само определен процент от тези разходи.

3.  Таксата за външни разходи във връзка със замърсяването на въздуха, причинено от трафика, не се отнася за тежки превозни средства, които отговарят на най-строгите EURO стандарти за емисии.

Първата алинея престава да се прилага четири години след датата на влизане в сила на правилата, с които са въведени тези стандарти.

4.  Размерът на таксата за външни разходи се определя от съответната държава членка. Ако държава членка определи орган за тази цел, той е правно и финансово независим от организацията, която управлява или събира цялата такса или част от нея.

5.  Считано от 1 януари 2021 г., държавите членки, които събират такси за изминато разстояние, прилагат такса за външни разходи за тежки превозни средства поне за тази част от мрежата, посочена в член 7, параграф 1, където екологичните щети, причинени от тежки превозни средства, са по-големи от средните екологични щети, причинени от тежки превозни средства, определени съгласно съответните изисквания за докладване, посочени в приложение IIIa. замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване, дължащи се на движението по пътищата, за тежки превозни средства и за лекотоварни автомобили, предназначени за превоз на товари, за всички части от мрежата, посочена в член 7, параграф 1, на които се прилага такса за инфраструктура“; [Изм. 68]

5а.  От 1 януари 2026 г. такса за външни разходи, наложена за който и да било участък от пътната мрежа, посочена в член 7, параграф 1, се прилага без дискриминация спрямо всички категории превозни средства. [Изм. 69]

5б.  Държавите членки могат да прилагат дерогации, позволяващи адаптиране на размера на таксата за външни разходи по отношение на превозни средства, които представляват исторически интерес.“; [Изм. 70]

"

6)  Вмъква се следният член 7га:"

„Член 7га

1.  Държавите членки могат да въведат такса за задръствания на всеки участък от своята пътна мрежа, който се претоварва, в съответствие с изискванията, определени в приложение V. Таксата за задръствания може да се прилага само за тези пътни участъци, които редовно са претоварени, и само през периодите, в които обикновено са претоварени.

2.  Държавите членки определят пътните участъци и периодите, посочени в параграф 1, въз основа на обективни критерии, свързани с равнището на излагане на пътищата и техните околности на задръствания, като например средните закъснения или дължината на опашките.

3.  Таксата за задръствания, наложена за който и да било участък от пътната мрежа, се прилага без дискриминация спрямо всички категории превозни средства в съответствие със стандартните коефициенти на еквивалентност, посочени в приложение V. Държавите членки обаче могат да решат да освободят автобусите за насърчаване на колективния транспорт, социално-икономическото развитие и териториалното сближаване. [Изм. 72]

4.  Таксата за задръствания отразява разходите, предизвикани от дадено превозно средство за други ползватели на пътя и непряко — за обществото, но не надхвърля максималните нива за отделните видове пътища, както са посочени в приложение VI.

5.  Държавите членки установяват подходящи механизми за наблюдение на въздействието на таксите за задръствания и преразглеждане на техния размер. Те преразглеждат размера на таксите редовно, поне веднъж на три години, за да гарантират, че не са по-високи от разходите, които задръстванията предизвикват в съответната държава членка по посочените участъци от пътя, за които се прилагат.“;

"

7)  Членове 7е и 7ж се заменят със следното:"

„Член 7е

1.  След като информират Комисията, държавите членки могат да добавят надценка към таксата за инфраструктура, налагана за определени пътни участъци, които редовно са претоварени, или чието използване от превозни средства нанася значителни щети на околната среда, ако са изпълнени следните условия:

   а) генерираният от надценката приход се инвестира във финансирането на изграждането на транспортна инфраструктура от централната мрежа, определена съгласно глава III от Регламент (ЕС) № 1315/2013, която допринася пряко за намаляване на задръстванията или щетите върху околната среда и която или транспортни услуги, които се намира намират в същия коридор, в който се намира участъкът от пътя, за който се прилага увеличението; [Изм. 75]
   б) надценката не надвишава 15 % от среднопретеглената такса за инфраструктура, изчислена в съответствие с член 7б, параграф 1 и член 7д, с изключение на случаите, когато генерираният приход се инвестира в трансгранични участъци от основни коридори на мрежата освен в планинските райони, където разходите за инфраструктура, както и климатичните и екологичните щети са по-високи, като в този случай надценката не може да надвишава 25 % 50%; [Изм. 76]
   в) прилагането на надбавката не води до несправедливо третиране на търговския трафик в сравнение с другите ползватели на пътя;
   г) описание на точното място, за което се отнася надценката, и доказателство за решението за финансиране на изграждането на коридори на основната мрежа транспортна инфраструктура или транспортни услуги, посочени в буква а), се изпращат до Комисията преди прилагане на надценката; [Изм. 77]
   д) периодът, през който се прилага надбавката, е определен и ограничен предварително и е в съответствие, по отношение на очакваните приходи, с финансовите планове и анализа за разходите и ползите за проектите, съфинансирани от приходите от надбавката.

1а.  При нови трансгранични проекти надценки могат да се добавят само ако всички държави членки, участващи в този проект са съгласни. [Изм.78 и 164 ]

2.  Надценка може да бъде приложена към такса за инфраструктура, която е била променена в съответствие с член 7ж или 7жа.

3.  След получаване на необходимата информация от държавата членка, възнамеряваща да приложи надценка, Комисията предоставя тази информация на разположение на членовете на комитета, посочен в член 9в. Ако Комисията счете, че планираната надценка не удовлетворява условията, определени в параграф 1, или ако счете, че тя ще окаже значително неблагоприятно влияние върху икономическото развитие на периферните региони, тя може посредством акт за изпълнение да отхвърли или да поиска изменение в плановете за такси, представени от съответната държава членка. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 9в, параграф 2. Когато се прилага към системите за събиране на такси за изминато разстояние, посочени в член 7д, параграф 3, надценката не се счита за съществено изменение за целите на настоящата директива. [Изм. 79]

4.  Размерът на надценката се изважда от размера на таксата за външни разходи, изчислен в съответствие с член 7в, като се изключват превозните средства с класа на емисии EURO 0, I и II от 15 октомври 2011 г., III и IV от 1 януари 2015 г., V от 1 януари 2019 г. и VI от януари 2023 г. нататък. Всички тези приходи, генерирани от едновременното прилагане на надценката и на таксите за външни разходи, се инвестират за финансиране на изграждането на коридори от основната мрежа, посочени в част I от приложение I към Регламент (ЕС) № 1316/2013. [Изм. 80]

5.  Надценка не може да се прилага на участъци от пътя, където се прилага такса за задръствания.

Член 7ж

1.  До 31 декември 2021 г. таксата за инфраструктура може да бъде променяна с цел намаляване на задръстванията, намаляване до минимум на щетите по инфраструктурата и оптимизиране на използването на съответната инфраструктура или насърчаване на безопасността по пътищата, при условие че:

   а) промяната е прозрачна, разгласява се публично и е достъпно за всички ползватели при едни и същи условия;
   б) промяната се прилага според часа, деня или сезона;
   в) никоя такса за инфраструктура не надхвърля с повече от 175 % максималния размер на среднопретеглената такса за инфраструктура, посочена в член 7б;
   г) върховите периоди, когато се налагат по-високи такси за инфраструктура с цел намаляване на задръстванията, не надхвърлят пет часа на ден или броя часове, в които процентното съотношение на задръстванията надвишава 100% от капацитета; [Изм. 81]
   д) промяната се определя и прилага по прозрачен и неутрален по отношение на приходите начин за участък от пътя, засегнат от задръствания, чрез предлагане на намалени такси за изминато разстояние на онези превозвачи, които пътуват извън пиковите периоди, и чрез прилагане на увеличени такси за изминато разстояние за превозвачите, които пътуват през пиковите периоди по един и същ пътен участък.

Държава членка, която желае да въведе подобна промяна или да измени съществуваща такава, уведомява Комисията за това и ѝ предоставя необходимата информация, за да може тя да се убеди, че условията са изпълнени.

2.  По отношение на тежките превозни средства, до 31 декември 2020 г. държавите членки променят таксата за инфраструктура според класа на емисии EURO на превозното средство по такъв начин, че нито една такса за инфраструктура да не надхвърля с повече от 100 % същата такса, наложена на еквивалентни превозни средства, отговарящи на най-строгите стандарти за емисии. Съществуващите концесионни договори може да бъдат освободени от това задължение до подновяването на договора.

Въпреки това държава членка може да приложи дерогация от изискването за промени на таксата за инфраструктура, ако:

   i) това би подкопало сериозно съгласуваността на системите за събиране на такси за изминато разстояние на нейна територия;
   ii) за съответната система за събиране на такси за изминато разстояние би било технически неосъществимо въвеждането на такова разграничаване;
   iii) това би довело до отклоняването на превозните средства, причиняващи най-голямо замърсяване, с отрицателно въздействие върху безопасността по пътищата и общественото здраве;
   iv) таксата за изминато разстояние включва такса за външни разходи.

Комисията се уведомява за всяка такава дерогация или освобождаване.

3.  Когато водач на превозно средство или, ако е приложимо, превозвач, не може да представи при проверка документите на превозното средство, необходими използва начините на плащане чрез електронни системи за пътно таксуване или не притежава валиден абонамент, или превозното му средство не е снабдено с бордовата апаратура, одобрена от оператора на таксите за изминато разстояние, необходима за удостоверяване на класа на емисии за целите на параграф 2, държавата членка може да прилага такси за изминато разстояние до максималния размер. [Изм. 82]

4.  В срок от една година след като Комисията публикува официалните данни за емисиите на СО2 съгласно Регламент (ЕС) …/…*, тя приема делегиран акт в съответствие с член 9д, за да определи референтните стойности на емисиите на СО2, както и подходяща категоризация на съответните тежки превозни средства, като взема предвид технологиите за намаляване на емисиите. [Изм. 83]

В срок от една година от датата на влизане в сила на делегирания акт държавите членки променят таксата за инфраструктура, като вземат предвид референтните стойности на емисиите на CO2 и съответната категоризация на превозните средства. Таксите се променят по такъв начин, че никоя такса за инфраструктура да не надхвърля с повече от 100 % същата такса за еквивалентни превозни средства с възможно най-ниските, но различни от нулеви емисии на CO2. Превозните средства с нулеви емисии се ползват от намаление на таксата за инфраструктура със 75 % в сравнение с максималния размер. [Изм. 84]

4а.  От... [датата на влизането в сила на настоящата директива] превозните средства с нулеви емисии се ползват от намаление на таксата за инфраструктура със 50% в сравнение с минималния размер. Режимът на работа с нулеви емисии следва да се ползва от същото намаление, при условие че този режим може да се докаже. [Изм. 85]

4б.  Комисията изготвя доклад за оценка относно пазарния дял на превозните средства с нулеви емисии и режима на работа с нулеви емисии до ... [пет години след влизането в сила на настоящата директива]. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9д, ако е целесъобразно, за преизчисляване на отстъпката, приложима към превозните средства с нулеви емисии, в сравнение с най-ниския размер на таксата за инфраструктура. [Изм. 86]

5.  Посочените в параграфи 1, 2 и 4 промени не са предназначени да генерират допълнителни приходи от такси за изминато разстояние. Всяко неволно увеличение на приходите се уравновесява чрез изменение на структурата на промяната, което се прилага до две години след края на счетоводната година, през която е генериран допълнителният приход.

____________

* Регламент (ЕС) .../... от ХХХ година за изпълнение на Регламент (ЕО) № 595/2009 по отношение на сертифицирането на емисиите на CO2 и разхода на гориво на тежките превозни средства и за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, ОВ L …, …, стр. ...).“;

"

8)  вмъква се следният член 7жа:"

„Член 7жа

1.  До 31 декември 2021 г. държавите членки могат да променят таксите за изминато разстояние и таксите за ползване за леките превозни средства в зависимост от екологичните характеристики на превозното средство.

2.  От 1 януари 2022 г. държавите членки изменят таксите за изминато разстояние, а при таксите за ползване — поне годишните такси, според емисиите на CO2 и на замърсители на съответните превозни средства съгласно правилата, определени в приложение VII.

2а.  Държавите членки могат да вземат предвид подобряването на екологичните показатели на превозното средство във връзка с преминаването на това превозно средство към употреба на алтернативни горива. Постоянен абонамент или всеки друг механизъм, одобрен от оператора на системата за пътно таксуване, следва да позволява на ползвателите да се ползват от промяна на таксите за изминато разстояние като поощрение за подобрените екологични показатели на превозните средства след такова преминаване. [Изм. 88]

3.  Когато водач на превозно средство или, ако е приложимо, превозвач, няма абонамент или друг механизъм, одобрен от оператор, или не може да представи при проверка документите на превозното средство, необходими за удостоверяване на нивата на емисии (сертификат за съответствие) съгласно Регламент (ЕС) …/…* на Комисията, държавата членка може да приложи такси за изминато разстояние или годишни такси за ползване до максималния размер. Последващо предоставяне на съответните документи, доказващи нивата на емисии на превозното средство, води до възстановяване на всяка разлика между приложените такси за изминато разстояние или такси за ползване и подходящата такса за изминато разстояние или друга такса за съответното превозно средство. [Изм. 89]

3а.  Държавите членки могат да приемат извънредни мерки за целите на таксуването на превозните средства, които представляват исторически интерес. [Изм. 90]

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9д за изменение на приложение VII с цел адаптирането на посочените в него условия към техническия прогрес и отчитането на ролята на компонентите за подобряването както на пътната безопасност, така и на декарбонизацията на транспорта. [Изм. 91]

_____________

* Регламент (ЕС) 2017/ххх от ххх година за допълнение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията и на Регламент (ЕС) № 1230/2012 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 (ОВ L xxx) и Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (OВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.).“;

"

9)  Член 7з се изменя, както следва:

а)  в параграф 1 уводната част се заменя със следното:"

„Най-малко шест месеца преди прилагането на нов или значително променен начин за таксуване за инфраструктура държавите членки съобщават на Комисията:“;

"

аа)   в член 7з, параграф 1, буква а) се добавя следното тире:"

„— ясна информация относно оперативната съвместимост на бордовата апаратура, която се намира на борда на превозните средства за плащане на такси за ползване и такси за изминато разстояние; в тази информация се посочват причините, поради които друга бордова апаратура в употреба в други държави членки, не може да се прилага от потребителите за тези такси за изминат участък.“; [Изм. 92]

"

аб)  вмъква се следният параграф:"

„1а. Целта на договорната рамка, която урежда отношенията между възложителите и концесионерите, е да даде възможност концесионните договори да бъдат приведени в съответствие с промените в регулаторната рамка на Съюза или в националната регулаторна рамка във връзка със задълженията, определени в членове 7в, 7га, 7ж и 7жа от настоящата директива.“; [Изм. 93]

"

б)  параграф 3 се заменя със следното:"

„3. Преди да приложат нов или значително изменен начин на таксуване за външни разходи, държавите членки информират Комисията за засегнатата мрежа, предвидените ставки по категория превозно средство и клас на емисии.“;

"

в)  параграф 4 се заличава;

10)  Член 7и се изменя, както следва:

-а)  в параграф 2 уводната част се заменя със следното:"

„2. За тежките превозни средства и лекотоварните автомобили, предназначени за превоз на товари, държавите членки могат да предоставят отстъпки или намаления за таксата за инфраструктура, при условие че:“; [Изм. 94]

"

а)  в параграф 2 букви б) и в) се заменят със следното:"

„б) такива отстъпки или намаления отразяват реални спестявания на административните разходи за обработката на редовните ползватели в сравнение със случайните ползватели;

   в) такива отстъпки или намаления не надхвърлят 13 % 20% от таксата за инфраструктура, заплащана от еквивалентни превозни средства, които нямат право на отстъпка или намаление, и от превозните средства, които извършват местен или обичаен превоз, или и двата вида превоз, и от превозните средства, които извършват местен или обичаен превоз, или и двата вида превоз;“; [Изм. 95]

"

аа)  вмъква се следният параграф:"

2а. За леките превозни средства, по-специално за честите ползватели в районите с разпръснато население и в предградията, държавите членки могат да предоставят отстъпки или намаления за таксата за инфраструктура при условие че:

   а) получената структура на таксите е пропорционална, разгласява се публично, достъпна е за ползвателите при едни и същи условия и не води до допълнителни разходи, които да се прехвърлят върху други ползватели под формата на по-високи такси за изминато разстояние;
   б) такива отстъпки и намаления допринасят:
   i) за социалното сближаване; и/или
   ii) за осигуряване на мобилността на периферните региони или на отдалечените зони, или и на двата вида;“; [Изм. 96]

"

аб)  вмъква се следният параграф:"

„2б. Държавите членки или компетентните органи могат да въвеждат фиксирано по размер освобождаване на базата на изминати километри по определен участък от пътя, като се вземат под внимание моделите на мобилност и икономическият интерес на периферните региони, при условие че получената структура на таксите е пропорционална, разгласява се публично, достъпна е за ползвателите при едни и същи условия и не води до допълнителни разходи, които да се прехвърлят върху други ползватели под формата на по-високи такси за изминато разстояние;“; [Изм. 97]

"

б)  параграф 3 се изменя, както следва:"

„3. При условията, установени в член 7ж, параграф 1, буква б) и параграф 5, когато се отнася за специфични проекти от голямо европейско значение, посочени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1315/2013, размерът на таксите за изминато разстояние може да подлежи на други форми на промяна с цел да се осигури търговската жизнеспособност на тези проекти, когато те са подложени на пряка конкуренция с други видове транспорт. Получената структура на таксите трябва да бъде линейна, пропорционална, да бъде публично разгласена и да бъде достъпна за всички ползватели при едни и същи условия, и да не води до допълнителни разходи, които да се прехвърлят върху други ползватели под формата на по-високи такси за изминато разстояние.“; [Изм. 98]

"

ба)  добавя се следният параграф:"

„3а. В планинските и периферните райони държавите членки и компетентните органи могат да променят размерите на таксите за изминат участък за тежките превозни средства в зависимост от разстоянието, пропътувано от таксуваните превозни средства, за да се намали социално-икономическото въздействие, при условие че:

   а) промяната в зависимост от изминатото разстояние отчита различните характеристики на превоза на късо и дълго разстояние, особено наличните опции за преминаване към други видове транспорт;
   б) промяната се прилага по недискриминационен начин;
   в) техническото оборудване позволява засичането на входните и изходните точки на превозното средство през националните граници.“; [Изм. 99]

"

11)  Член 7й се изменя, както следва:

а)  в параграф 1 второто изречение се заменя със следното:"

„За тази цел държавите членки си сътрудничат за установяване на методи, които позволяват на ползвателите на пътищата да плащат такси за изминато разстояние и такси за ползване 24 часа в денонощието, най-малко в главните или на границата, или във всеки друг търговски обекти обект, с възможност за получаване на квитанция, като се използват общоприетите начини на плащане, включително електронни средства, във и извън държавите членки, в които те се прилагат.“; [Изм. 100]

"

б)  параграф 3 се заменя със следното:"

„3. Ако дадена държава членка налага на превозно средство такса за изминато разстояние, в предоставена на ползвателя на пътя, по възможност електронно, квитанция се означават, по искане на ползвателя, общият размер на таксата за изминато разстояние, размерът на таксата за инфраструктура, размерът на таксата за външни разходи.“; [Изм. 101]

"

в)  в параграф 4 първото изречение се заменя със следното:"

„Където е икономически осъществимо, държавите членки налагат и събират такси за външни разходи и такси за задръствания чрез електронна система, която отговаря на изискванията на член 2, параграф 1 от Директива 2004/52/ЕО.“;

"

12)  Член 7к се заменя със следното:"

„Член 7к

Без да се засягат членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз, настоящата директива не оказва въздействие върху свободата на държавите членки, които въвеждат система за такси за изминато разстояние да предвидят подходящи компенсации, при условие че не водят до никакво нарушение или отрицателно въздействие по отношение на превозвачите, извършващи местни и или обичайни превози, или и двата вида превоз.“; [Изм. 102]

"

13)  В член 8 параграф 2 се изменя, както следва:

а)  в буква а) препратката към „член 7, параграф 7“ се заменя с препратка към „член 7а“;

б)  в буква б) думите „и параграф 2“ се добавят след „член 7, параграф 1“;

(13а)  Вмъква се следният член:"

„Член 8а

Мониторинг и докладване

1.  Всяка държава членка определя независим надзорен орган за налагане на такси за инфраструктура, който да следи за съответствието с настоящата директива.

2.  Надзорният орган извършва икономически и финансови проверки на концесионните договори, по-специално с цел да гарантира спазването на член 7б.

3.  Държавите членки информират Комисията за определянето на надзорния орган.“ [Изм. 103]

"

14)  Член 9 се изменя, както следва:

-а)  в параграф 2 уводната част се заменя със следното:"

“2. За да се осигури възможност за развитие на транспортната мрежа като цяло, приходите от такси за инфраструктура и от таксите за външни разходи, или финансовият еквивалент на тяхната стойност, се използват за обслужване и поддръжка на пътните мрежи и за оптимизиране на цялата транспортна система. По-специално приходите, получени от таксите за външни разходи, или финансовият еквивалент на тяхната стойност, се изразходват за превръщането на транспорта в по-устойчив, включително за един или повече от следните елементи: [Изм. 104]

"

-аа)  в параграф 2 буква б) се заменя със следното:"

„б) намаляване на замърсяването на въздуха от автомобилния транспорт и шумовото замърсяване; [Изм. 105]

"

-аб)  в параграф 2 се добавя следната буква:"

„ба) финансиране на колективни и устойчиви видове транспорт;“ [Изм. 106]

"

-ав)  в параграф 2, буква д) се заменя със следното:"

„д) разработване на инфраструктура за алтернативни горива в съответствие с Директива 2014/94/EС и на алтернативни услуги за ползвателите на транспорта и/или увеличаване на съществуващия капацитет; [Изм. 107

"

-аг)  в параграф 2 буква е) се заменя със следното:"

„е) предоставяне на подкрепа за трансевропейската транспортна мрежа и премахване на участъците с недостатъчен капацитет; [Изм. 108]

"

-ад)  параграф 2, буква з) се заменя със следното:"

„з) подобряване на пътната безопасност и безопасна пътна инфраструктура; както и“ [Изм. 109]

"

-ае)  в параграф 2 буква и) се заменя със следното:"

„и) осигуряване на безопасни и сигурни зони за паркиране. " [Изм. 110]

"

а)  в параграф 2 втора алинея се заличава;

б)  добавя се следният параграф 3:"

„3. Приходите, генерирани от такси за задръствания, или паричната равностойност на тези приходи, се използват за решаване на проблема със задръстванията, по-конкретно например чрез: [Изм. 111]

   а) подпомагане на инфраструктурата и услугите на обществения транспорт;
   б) елиминиране на участъците с недостатъчен капацитет и липсващите връзки по съответните мрежи навсякъде, където се прилага таксата, и по трансевропейската пътна мрежа; [Изм. 112]
   в) разработване на алтернативна инфраструктура и мултимодални центрове за ползвателите на транспорта.“; [Изм. 113]

"

ба)  вмъква се следният параграф:"

„3а. Приходите от таксите за инфраструктура и от таксите за външни разходи се използват на територията на пътния участък, където таксите са приложени.“ [Изм. 114]

"

15)  Членове 9г и 9д се заменят със следното:"

„Член 9г

Комисията е оправомощена да приема делегирани актове съгласно член 9д за изменение на приложение 0, на сумите в таблици 1 и 2 от приложение IIIб и на формулите в раздели 4.1 и 4.2 от приложение IIIa, за да ги адаптира към научния и техническия напредък

Член 9д

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7ж, параграф 4, член 7жа, параграф 4 и член 9г, се предоставя на Комисията за неопределен срок срок от 5 години, считано от … [датата дата на влизане в сила на настоящата директива]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок. [Изм. 115]

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 7ж, параграф 4, член 7жа, параграф 4 и член 9г, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 7ж, параграф 4, член 7жа, параграф 4 и член 9г, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“;

"

16)  Членове 9е и 9ж се заличават;

17)  Член 10 a се заменя със следното:"

„1. Сумите в евро, определени в приложение II, и сумите в центове, определени в таблици 1 и 2 от приложение IIIб, се преразглеждат на всеки две години, за да се отчетат промените в хармонизирания индекс на потребителските цени в ЕС, с изключение на енергията и непреработените храни (както се публикува от Комисията (Евростат). Първото преразглеждане се провежда на 31 март [на годината, следваща две години след влизането в сила на настоящата директива].

Сумите се адаптират автоматично, като се увеличава основната сума в евро или центове чрез процентна промяна в посочения индекс. Получените суми се закръглят до най-близката стойност в евро по отношение на приложение II, до една десета от цента по отношение на приложение IIIб.

2.  Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз адаптираните размери, посочени в параграф 1, до 31 март на годината след изтичането на двете календарни години, посочени в параграф 1. Тези адаптирани стойности влизат в сила на първия ден от месеца след публикуването им.“

"

18)  Член 11 се заменя със следното:"

„Член 11

-1.  Държавите членки или компетентните органи представят информация по най-прозрачния и ясен начин относно употребата на генерираните приходи от участниците в движението по пътищата. [Изм. 116]

1.  Държавите членки ежегодно публикуват в обобщена форма доклад за таксите за изминато разстояние и таксите за ползване, събрани на тяхната територия, включително информация за използването на приходите и качеството на пътищата, за които се прилагат такси за изминато разстояние и такси за ползване, както е посочено в параграфи 2 и 3.

2.  Публикуваният съгласно параграф 1 доклад съдържа следната информация:

   а) таксата за външни разходи, наложена за всяка комбинация от класа на превозното средство, вида на пътя и периода от време;
   б) промяната на таксите за инфраструктура в зависимост от типовете превозни средства;
   в) среднопретеглената такса за инфраструктура и общия приход, генериран чрез нея, като се указва всяко възможно отклонение в сравнение с реалните разходи за инфраструктура, произтичащо от промяната на таксата за инфраструктура;
   г) общия приход от таксите за външни разходи;
   д) общия приход от таксите за задръствания;
   да) общия приход от надценките и върху кои участъци от пътя са налагани. [Изм. 117]
   е) общия приход от таксите за изминато разстояние и таксите за ползване;
   ж) информация относно използването на приходите, генерирани чрез прилагането на настоящата директива, и как това използване е позволило на държавата членка да постигне целите, посочени в член 9, параграфи 2 и 3;
   з) оценка на базата на обективни критерии на състоянието на поддръжка на пътната инфраструктура на територията на държавата членка и развитието му след последния доклад;
   и) оценка на нивото на задръстване на таксуваната мрежа в пикови часове въз основа на наблюдения на реалното движение, извършени над представителен брой задръстени пътни участъци на съответната мрежа, както и развитието му след последния доклад.

3.  За оценката на качеството на частите от пътната мрежа, за които се прилагат такси за изминато разстояние и такси за ползване държавите членки използват ключови показатели за изпълнение. Тези показатели са свързани най-малко с:

   а) качеството на пътната настилка;
   б) безопасността по пътищата,
   в) нивото на задръстване.

3а.  Държавите членки правят публично достояние резултатите от повторното инвестиране на таксите за инфраструктура и таксите за външни разходи, както и ползите по отношение на повишена пътна сигурност, намалено въздействие върху околната среда и намаляване на задръстванията по пътищата. [Изм. 118]

4.  В срок до три години след …[датата на влизане в сила на преразгледаната директива] Комисията приема акт за изпълнение в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 9в, параграф 2, за да определи хармонизиран набор от показатели.

5.  В срок от шест години след …[датата на влизане в сила на преразгледаната директива] Комисията публикува доклад въз основа на прилагането от страна на държавите членки на показателите, посочени в параграф 4.“;

5а.  В рамките на пет години след влизането в сила на настоящата директива Комисията представя доклад относно промените в пазарния дял на превозните средства с нулеви емисии и преразглежда съответно, ако е необходимо, намалението, прилагано към тези превозни средства. [Изм. 119]

"

19)  Приложенията се изменят, както следва:

а)  приложения 0, IIIa, IIIб и IV се изменят съгласно приложението към настоящата директива.

б)  приложения V, VI и VII се добавят съгласно приложението към настоящата директива.

Член 2

1.  Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от …. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.  Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

(1)  Приложения 0, III, IIIа, IIIб и IV се изменят както следва:

а)  раздел 3 от приложение 0 се изменя, както следва:

i)  заглавието се заменя със следното:

„3. Превозни средства „EURO III“/„EURO IV“/„EURO V“/„ЕЕV“;

ii)  в таблицата се заличава редът за превозно средство „EEV“;

iii)  добавя се следното:

„Гранични стойности на емисиите EURO VI

 

Пределни стойности

 

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC (неметанови въглеводороди)

(mg/kWh)

CH4

(mg/kWh)

NOX (1)

(mg/kWh)

NH3

(ppm)

Маса на праховите частици

(mg/kWh)

Брой на праховите частици

(#/kWh)

WHSC (CI)

1500

130

 

 

400

10

10

8,0 x 1011

WHTC (CI)

4000

160

 

 

460

10

10

6,0 x 1011

WHTC (PI)

4000

 

160

500

460

10

10

6,0 x 1011

Забележка:

PI = принудително запалване.

CI = запалване чрез сгъстяване

(1)   Допустимото ниво на компонента NO2 в граничната стойност на NOx може да се определи на по-късен етап.“;

б)  приложение III се изменя, както следва:

i)  раздел 2 се изменя, както следва:

—  в точка 2.1 шестото тире се заменя със следния текст:

„— Разходите се разпределят за тежки всеки вид превозни средства по обективен и прозрачен начин, като се отчитат частта от трафика на тежки всеки вид превозни средства по пътната мрежа и съответните разходи. Километрите, пропътувани от тежките превозни средства, за тази цел могат да се коригират с обективно аргументирани „коефициенти за еквивалентност“ като посочените в точка 4 (*). [Изм. 120]

________

* Прилагането на коефициенти за еквивалентност от държавите членки може да отчита развиваното пътно строителство на поетапен принцип или като се използва подходът за дълъг цикъл на годност.“;

—  в точка 2.2 второто тире се заменя със следния текст:

„— Тези разходи се разпределят между тежките превозни средства и останалия трафик леките превозни средства на базата на действителни и прогнозни дялове на километрите на различните превозни средства и могат да бъдат коригирани с обективно аргументирани коефициенти за еквивалентност като посочените в точка 4.“; [Изм. 121]

ii)  в раздел 4 заглавието и първото тире се заменят със следното:

„4. ДЯЛ НА ТРАФИКА НА ТЕЖКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ЕКВИВАЛЕНТНОСТ И КОРЕКЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ

—  Изчисляването на таксите за изминато разстояние се основава на действителните или прогнозните дялове на тежките превозни средства в общите километри, пропътувани от превозните средства, коригирани по желание с коефициенти за еквивалентност, за да се отчетат увеличените разходи за изграждане и ремонт на инфраструктурата, използвана от тежки превозни средства.“;

в)  приложение IIIа се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IIIа

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАЛАГАНЕ НА ТАКСА ЗА ВЪНШНИ РАЗХОДИ

В настоящото приложение се предвиждат минималните изисквания за налагане на такса за външни разходи и, когато е приложимо, за изчисляване на максималната такса за външни разходи.

1.  Засегнати части от пътната мрежа

Държавите членки уточняват подробно частите от своите пътни мрежи, които ще подлежат на облагане с такса за външни разходи.

Когато държава членка възнамерява да наложи такса за външни разходи единствено за част или части от пътната мрежа, съставени от нейния дял от трансевропейската мрежа и нейните магистрали, частта или частите се избират след оценка, която установява, че:

—  когато превозните средства използват пътищата, за които се прилага такса за външни разходи, това причинява вреди за околната среда, по-големи от средните, оценявани съгласно докладите за замърсяването на въздуха, националните инвентаризации на емисиите, обема на трафика или (когато става дума за шума) съгласно Директива 2002/49/ЕО, или

—  прилагането на такса за външни разходи за други части от пътната мрежа, съставени по гореописания начин, може да има неблагоприятни последствия за околната среда или за безопасността по пътищата или налагането и събирането на такса за външни разходи за тях би довело до прекомерни разходи.[Изм. 122]

2.  Обхванати превозни средства, пътища и периоди

Когато държава членка възнамерява да прилага по-високи такси за външни разходи в сравнение с референтните стойности, определени в приложение IIIб, тя уведомява Комисията за класификацията на превозните средства, според която варира таксата за външни разходи. Тя също уведомява Комисията за местоположението на пътищата, които подлежат на облагане с по-високи такси за външни разходи (наричани по-нататък „крайградски пътища (включително автомагистрали)“) и пътищата, които подлежат на облагане с по-ниски такси за външни разходи (наричани по-нататък „междуградски пътища (включително автомагистрали)“).

Когато е приложимо, тя също уведомява Комисията за точните периоди, съответстващи на нощния период, през които може да бъде приложена по-висока такса за външни разходи във връзка с шума, за да се отчете по-голямото въздействие на шума като дразнител.

Класификацията на пътищата като крайградски пътища (включително. автомагистрали) и междуградски пътища (включително автомагистрали) и определянето на периоди се основават на обективни критерии, свързани с равнището на излагане на пътищата и техните околности на замърсяване, като гъстотата на населението, средните годишни стойности на замърсяването на въздуха (по-специално с PM10 и NO2) и броят на дните (за PM10) и часовете (NO2), в които се превишават граничните стойности, установени съгласно Директива 2008/50/ЕО. Използваните критерии се включват в уведомлението. [Изм. 123]

3.  Размер на таксата

Настоящият раздел се прилага, когато дадена държава членка възнамерява да прилага по-високи такси за външни разходи в сравнение с референтните стойности, определени в приложение IIIб.

За всеки клас превозно средство, вид на пътя и период държавата членка или независимият орган, ако има такъв, определят един конкретен размер. Установената в резултат на това структура на таксуване е прозрачна, разгласява се публично и е достъпна за всички ползватели при едни и същи условия. Публикуването следва да се осъществи своевременно преди началото на прилагането. Всички параметри, данни и друга информация, необходими за разбирането на това как са изчислени различните елементи на външните разходи, се оповестяват публично.

При определяне на таксите държавата членка или независимият орган, ако има такъв, се ръководят от принципа на ефективното ценообразуване, което означава цена, близка до пределната социална цена за използването на превозното средство, на което се налага таксата.

Таксата се определя след като се вземат предвид и рискът от отклоняване на трафика, заедно с неблагоприятните последствия за безопасността по пътищата, за околната среда и за задръстванията, и възможностите за намаляване на тези рискове.

Държавата членка или независимият орган, ако има такъв, контролира ефективността на схемата за таксуване за ограничаване на вредите върху околната среда, произтичащи от автомобилния транспорт. При необходимост тя коригира на всеки две години структурата и конкретния размер на таксата, определена за даден клас превозно средство, вид на пътя и период, в зависимост от промените в предлагането и търсенето на транспортни услуги.

4.  Елементи на външните разходи

4.1.  Разходи във връзка със замърсяването на въздуха, причинено от трафика

Когато държава членка възнамерява да прилага по-високи такси за външни разходи в сравнение с референтните стойности, определени в приложение IIIб, тази държава членка или независимият орган, ако има такъв, изчислява дължимите разходи въз основа на замърсяването на въздуха, причинено от превозните средства, като прилага следната формула:

20181025-P8_TA(2018)0423_BG-p0000002.png

където:

PCVij

=

разход от замърсяване на въздуха от превозно средство от клас i на път от вид j (евро/превозно средство.километър)

EFik

=

коефициент на емисиите на замърсител k и клас превозно средство i (грам/превозно средство.километър)

PCjk

=

паричният разход от замърсител k за вид на пътя j (евро/грам)

Коефициентите на емисиите са същите като тези, използвани от държавите членки за изготвяне на националните инвентаризации на емисиите, предвидени в Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета за намаляване на националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители * (която изисква използване на Ръководството на EMEP/EEA относно инвентаризацията на емисиите на замърсители на въздуха **). Паричният разход от замърсителите се оценява от държавата членка или, по целесъобразност, от независимия орган, посочен в член 7в, параграф 4, като се използват научно доказани методи.

Държавата членка или независимият орган, ако има такъв, може да прилага научно доказани алтернативни методи за изчисляване на стойността на разходите във връзка със замърсяването на въздуха, като използва данни от измервания на замърсители на въздуха и местната стойност на паричните разходи от замърсители на въздуха.

4.2.  Разходи във връзка с шумовото замърсяване, причинено от трафика

Когато държава членка възнамерява да прилага по-високи такси за външни разходи в сравнение с референтните стойности, определени в приложение IIIб, тази държава членка или независимият орган, ако има такъв, изчислява дължимите разходи въз основа на шумовото замърсяване, причинено от превозните средства, като прилага следните формули:

20181025-P8_TA(2018)0423_BG-p0000003.png

където:

NCVj =

 

разход от шумово замърсяване от едно тежкотоварно превозно средство на път от вид j (евро/превозно средство.километър)

NCjk =

 

разход от шумово замърсяване на човек, който на път от вид j е изложен на ниво на шума k (евро/човек)

POPk =

 

население, изложено на ежедневно ниво на шум k на километър (човек/километър)

WADT =

 

среднопретеглен всекидневен трафик (еквивалент на лек автомобил)

а и b

 

са тегловни коефициенти, определени от държавата членка по начин, който позволява получената среднопретеглена такса за шум на километър пробег на превозно средство да съответства на NCVj (ежедневно).

Шумовото замърсяване, причинено от превозните средства се отнася до въздействието на шума върху здравето на гражданите край пътя.

Населението, изложено на ниво на шума k, се взема от стратегическите карти на шума, изготвени съгласно член 7 от Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ***.

Разходът за човек, изложен на ниво на шума k, се оценява от държавата членка или от независим орган, ако има такъв, като се използват научно доказани методи.

Среднопретегленият всекидневен трафик приема коефициент за еквивалентност „е“ между тежкотоварните превозни средства и леките автомобили, определен въз основа на нивата на шумови емисии на средния автомобил и средното тежкотоварно превозно средство и при отчитане на Регламент (ЕС) № 540/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно нивото на шума от моторни превозни средства и заменяемите шумозаглушителни уредби, за изменение на Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на Директива 70/157/ЕИО.

Държавата членка или независимият орган, ако има такъв, може да установи диференцирани такси за шумово замърсяване, за да насърчи използването на по-безшумни превозни средства, при условие че това няма да доведе до дискриминация срещу чуждестранни превозни средства.

_____________

* Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО (OВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 1).

** Методика на Европейската агенция за околната среда: http://www.eea.europa.eu//publications/emep-eea-guidebook-2016

*** Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно оценката и управлението на шума в околната среда (ОВ L 189, 18.7.2002 г., стр. 12).“;

г)  приложение  IIIб се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IIIб

РЕФЕРЕНТНИ МИНИМАЛНИ СТОЙНОСТИ НА ТАКСАТА ЗА ВЪНШНИ РАЗХОДИ

С настоящото приложение се определят референтни минимални стойности за таксата за външни разходи, включително разходите за замърсяването на въздуха и шума.[Изм. 126]

Таблица 1: референтни минимални стойности на таксата за външни разходи за тежкотоварни превозни средства [Изм. 127]

Клас на превозното средство

Цент/километър пробег

Крайградски(1)

Междуградски(2)

Тежкотоварни превозни средства с максимално допустимо тегло в натоварено състояние

по-малко от 14 тона

или с две оси

EURO 0

13,3

8,3

EURO I

9,1

5,4

EURO II

8,8

5,4

EURO III

7,7

4,3

EURO IV

5,9

3,1

EURO V

5,7

1,9

EURO VI

3,2

0,6

Превозни средства, замърсяващи по-малко от EURO VI

2,5

0,3

Тежкотоварни превозни средства с максимално допустимо тегло в натоварено състояние

между 14 и 28 тона

или с три оси

EURO 0

23,3

15,1

EURO I

16,4

10,1

EURO II

15,7

10,0

EURO III

13,5

8,2

EURO IV

9,5

5,7

EURO V

8,9

3,7

EURO VI

3,6

0,8

Превозни средства, замърсяващи по-малко от EURO VI

2,5

0,3

Тежкотоварни превозни средства с максимално допустимо тегло в натоварено състояние

между 28 и 40 тона

или с четири оси

EURO 0

30,4

19,7

EURO I

22,6

13,9

EURO II

21,3

13,9

EURO III

17,8

11,2

EURO IV

12,2

7,7

EURO V

9,2

4,0

EURO VI

3,5

0,8

Превозни средства, замърсяващи по-малко от EURO VI

2,5

0,3

Тежкотоварни превозни средства с максимално допустимо тегло в натоварено състояние

над 40 тона

или с 5 или повече оси

EURO 0

43,0

28,6

EURO I

31,5

19,8

EURO II

29,2

19,4

EURO III

24,0

15,6

EURO IV

16,2

10,6

EURO V

9,8

4,7

EURO VI

3,6

1,0

Превозни средства, замърсяващи по-малко от EURO VI

2,5

0,3

(1)  „Крайградски“ означава райони с гъстота на населението между 150 и 900 жители/km2 (средна гъстота на населението от 300 жители на km2).

(2)   „Междуградски“ означава райони с гъстота на населението под 150 жители/km2.

Таблица 2: референтни минимални стойности на таксата за външни разходи за автобуси [Изм. 128]

Клас на превозното средство

Цент/километър пробег

Крайградски(1)

Междуградски(2)

Автобус с максимално допустимо тегло в натоварено състояние от 18 тона

или с две оси

EURO 0

20,3

13,1

EURO I

16,0

10,4

EURO II

15,6

9,9

EURO III

13,9

8,5

EURO IV

10,0

5,7

EURO V

9,0

5,0

EURO VI

2,8

0,8

Превозни средства, замърсяващи по-малко от EURO VI

1,4

0,2

Автобус с максимално допустимо тегло в натоварено състояние над 18 тона

или с три или повече оси

EURO 0

24,9

16,2

EURO I

19,2

12,3

EURO II

18,5

12,0

EURO III

15,7

9,8

EURO IV

10,6

6,6

EURO V

10,2

5,2

EURO VI

2,8

0,8

Превозни средства, замърсяващи по-малко от EURO VI

1,4

0,2

(1)  „Крайградски“ означава райони с гъстота на населението между 150 и 900 жители/km² (средна гъстота на населението от 300 жители на km²).

(2)  „Междуградски“ означава райони с гъстота на населението под 150 жители/km2.

Стойностите в таблици 1 и 2 могат да бъдат умножени по референтен коефициент до 2 4 в планинските райони и около агломерации, доколкото това е оправдано от по-ниската разпръснатост, наклона на пътищата, височината или температурните инверсии. Ако има научни доказателства за по-висок коефициент в планинските райони или около агломерации, тази референтна стойност може да се увеличи въз основа на подробна обосновка.“; [Изм. 129]

Таблица 3: Минимални стойности на таксата за външни разходи за леки автомобили (евроцента/vkm)

Превозно средство

Двигател

Клас „ЕВРО“

Крайградски

Междуградски

Дизелови автомобили

<1,4l

Евро 2

1,9

0,9

 

 

Евро 3

1,6

0,9

 

 

Евро 4

1,3

0,7

 

 

Евро 5

0,9

0,5

 

 

Евро 6

0,6

0,3

 

1,4 – 2,0 l

Евро 0

3,6

1,0

 

 

Евро 1

1,9

0,9

 

 

Евро 2

1,8

0,8

 

 

Евро 3

1,7

0,9

 

 

Евро 4

1,4

0,7

 

 

Евро 5

0,9

0,5

 

 

Евро 6

0,6

0,3

 

>2,0l

Евро 0

3,9

1,3

 

 

Евро 1

1,9

0,9

 

 

Евро 2

1,8

0,9

 

 

Евро 3

1,7

0,9

 

 

Евро 4

1,4

0,7

 

 

Евро 5

0,9

0,5

 

 

Евро 6

0,6

0,3

Бензинови автомобили

<1,4l

Евро 0

3,7

2,4

 

 

Евро 1

1,0

0,4

 

 

Евро 2

0,7

0,3

 

 

Евро 3

0,5

0,2

 

 

Евро 4

0,5

0,2

 

 

Евро 5

0,5

0,2

 

 

Евро 6

0,5

0,2

 

1,4 – 2,0 l

Евро 0

3,9

3,0

 

 

Евро 1

1,1

0,4

 

 

Евро 2

0,7

0,3

 

 

Евро 3

0,5

0,2

 

 

Евро 4

0,5

0,2

 

 

Евро 5

0,4

0,2

 

 

Евро 6

0,4

0,2

 

>2,0l

Евро 0

4,0

3,0

 

 

Евро 1

1,0

0,4

 

 

Евро 2

0,5

0,3

 

 

Евро 3

0,5

0,2

 

 

Евро 4

0,5

0,2

 

 

Евро 5

0,4

0,2

 

 

Евро 6

0,4

0,2

[Изм. 124]

Таблица 4: минимални стойности на таксата за външни разходи за леки превозни средства (евроцентове/vkm)

Превозно средство

Клас „ЕВРО“

Крайградски

Междуградски

Бензинови леки търговски превозни средства

Евро 1

2,4

0,7

 

Евро 2

1,9

0,4

 

Евро 3

1,8

0,4

 

Евро 4

1,7

0,3

 

Евро 5

1,6

0,3

 

Евро 6

1,6

0,3

Дизелови леки търговски превозни средства

Евро 1

4,0

1,7

 

Евро 2

4,1

1,7

 

Евро 3

3,5

1,3

 

Евро 4

3,0

1,1

 

Евро 5

2,2

0,8

 

Евро 6

1,9

0,5

[Изм. 125]

д)  в приложение IV, таблицата със заглавие „Комбинации от превозни средства (съчленени превозни средства и автовлакове)“, се заменя със следното:

„Комбинации от превозни средства (съчленени превозни средства и автовлакове)

Задвижващи оси с пневматично окачване или признат еквивалент

Други системи за окачване на задвижващите оси

Клас относно щетите

Брой на осите и максимално допустимо тегло в натоварено състояние (в тонове)

Брой на осите и максимално допустимо тегло в натоварено състояние (в тонове)

 

Не по-малко от

По-малко от

Не по-малко от

По-малко от

 

2 + 1 оси

 

7,5

12

14

16

18

20

22

23

25

12

14

16

18

20

22

23

25

28

7,5

12

14

16

18

20

22

23

25

12

14

16

18

20

22

23

25

28

I

2 + 2 оси

 

23

25

26

28

25

26

28

29

23

25

26

28

25

26

28

29

 

29

31

29

31

II

31

33

31

33

 

33

36

36

38

33

36

III

2 + 3 оси

II

36

38

38

40

36

38

 

 

 

38

40

III

3 + 2 оси

II

36

38

38

40

36

38

 

 

 

38

40

40

44

III

40

44

 

 

 

3 + 3 оси

 

36

38

38

40

36

38

I

 

 

38

40

II

40

44

40

44

 

7 оси

40

50

40

50

II

50

60

50

60

III

60

 

60

 

8 или 9 оси

40

50

40

50

I

50

60

50

60

II

60

60

III“;

да)  В приложение IV се добавя следният параграф:

„За всички моторни превозни средства с алтернативно гориво максималното разрешено тегло се увеличава с допълнително тегло, изисквано от използваната технология за алтернативно гориво, като максималното увеличение e един тон.“; [Изм. 130]

(2)  Добавят се следните приложения V, VI и VII:

ПРИЛОЖЕНИЕ V

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАЛАГАНЕ НА ТАКСА ЗА ЗАДРЪСТВАНИЯ

Настоящото приложение определя минималните изисквания за налагане на такса за задръствания.

1.  Части от мрежата, които са обект на таксуване за задръствания, обхванати превозни средства и периоди от време

Държавите членки определят точно:

а)  частта или частите от своите мрежи, съставени от техния дял от трансевропейската пътна мрежа и автомагистралите им, както е посочено в член 7, параграф 1, които не са предмет на такса за задръствания, съгласно член 7га, параграфи 1 и 3.

б)  класификацията на участъци от мрежата, които са предмет на такса за задръствания като „метрополни“ и „неметрополни“. Държавите членки използват критериите, посочени в таблица 1 за целите на определянето на класификацията на всеки участък от пътя.

Таблица 1: Критерии за класификация на пътищата от мрежата, посочени в точка а) като „метрополни“ и „неметрополни“

Категория пътища

Критерий за класифициране

„метрополни“

Участъци от пътната мрежа, които се намират в агломерации с население от 250 000 или повече жители

„неметрополни“

Участъци от пътната мрежа, които не са определени като „метрополни“

в)  периодите, през които се прилага таксата за всеки отделен участък. Когато през периода на таксуване се прилагат различни нива на таксата, държавите членки ясно посочват началото и края на всеки период, през който се прилага дадена конкретна такса.

Държавите членки използват еквивалентните фактори, предвидени в таблица 2, за целите на определянето на съотношението между нивата на таксуване на различните категории превозни средства:

Таблица 2: Коефициенти за еквивалентност за определяне на съотношението между нивата на таксата за задръствания за различните категории превозни средства

Категория превозни средства

Коефициент за еквивалентност

Леки превозни средства

1

Тежкотоварни превозни средства без ремарке

1,9

Автобуси

2,5 1,5

Съчленени тежкотоварни превозни средства

2,9

[Изм. 131]

2.  Размер на таксата

За всяка категория превозно средство, участък от пътя и период от време държавата членка или независим орган, ако има такъв, определят един конкретен размер в съответствие с разпоредбите на раздел 1 от настоящото приложение, като вземат предвид съответната максимална стойност, посочена в таблицата в приложение VI. Установената в резултат на това структура на таксуване е прозрачна, разгласява се публично и е достъпна за всички ползватели при едни и същи условия.

Държавата членка публикува цялата посочена по-долу информация своевременно преди въвеждането на такса за задръствания:

а)  всички параметри, данни и друга информация, необходими, за да се разбере как се класифицират пътищата и превозните средства и как се определят периодите на прилагане на таксата;

б)  пълното описание на таксите за задръстване, приложими за всяка категория превозно средство на всеки участък от пътя и за всеки период от време.

Държавите членки предоставят на Комисията цялата информация, публикувана в съответствие с букви а) и б).

Таксата се определя едва след като се вземат предвид и рискът от отклоняване на трафика, заедно с неблагоприятните последствия за безопасността по пътищата, за околната среда и за задръстванията, и възможностите за намаляване на тези рискове.

Държавата членка или независимият орган, ако има такъв, контролира ефективността на схемата за таксуване за ограничаване на задръстванията. При необходимост тя коригира ежегодно структурата и периодите на таксуване, както и конкретния размер на таксата, определен за дадена категория превозно средство, вид на пътя и период, в зависимост от промените в предлагането и търсенето на транспортни услуги.

ПРИЛОЖЕНИЕ VI:

МАКСИМАЛНО НИВО НА ТАКСАТА ЗА ЗАДРЪСТВАНИЯ

Настоящото приложение определя максималния размер на таксата за задръствания.

Максималните нива, предвидени в таблицата по-долу, се прилагат за леки превозни средства. Таксите за други категории превозни средства се определят като се умножи размерът на таксата, прилагана за леки превозни средства, с коефициентите за еквивалентност, посочени в таблицата в приложение V.

Таблица: Максимално ниво на таксата за задръствания за леки превозни средства

Цент/километър пробег

Метрополни

Неметрополни

Автомагистрали

67

34

Главни пътища

198

66

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ПРОМЯНА НА ТАКСИТЕ ЗА ИЗМИНАТО РАЗСТОЯНИЕ И ТАКСИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗА ЛЕКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

В настоящото приложение се определят категориите емисии, според които варират таксите за изминато разстояние и таксите за ползване.

Емисиите на замърсители се измерват в съответствие с Регламент (ЕС) .../... На Комисията*.

По-ниските ставки се прилагат за всички леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства с конкретни емисии на CO2, измерени съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета **, които са под нивата, които съответстват на приложимите цели общо за автомобилния парк на ЕС, определени в Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета *** и Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета****.

Таблица: категории емисии от леки превозни средства

Коефициент на съответствие

1,5-2,1

1-1,5

под 1

Превозни средства с нулеви емисии

Такса на километър

10 % под най-високата ставка

20 % под най-високата ставка

30 % под най-високата ставка

75 % под най-високата ставка

__________________

* Регламент (ЕС) .../... на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) 2017/xxx на Комисията и Директива № 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на емисиите в реални условия от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) [RDE 3] (OВ L …, ……..2017, стр. …).

** Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1).

*** Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 1).

**** Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 1).“

(1) OВ C 81, 2.3.2018 г., стp. 188.
(2) OВ C 176, 23.5.2018 г., стp. 66.
(3)OВ C 81, 2.3.2018 г., стр. 188.
(4)OВ C 176, 23.5.2018 г., стр. 66.
(5) Позиция на Европейския парламент от 25 октомври 2018 г.
(6)Бяла книга от 28 март 2011 г. — „Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство — към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“, (COM(2011)0144).
(7)COM (2016)0501.
(8)Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1999 г. относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (ОВ L 187, 20.7.1999 г., стр. 42).
(9) Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 51).
(10) Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 72).
(11) Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 1).
(12)Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността (Текст от значение за ЕИП) (ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 124).
(13)Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа (ОВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 1).
(14)Регламент (ЕС) 2016/427 на Комисията от 10 март 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 82, 31.3.2016 г., стр. 1).
(15)Регламент (ЕС) 2016/646 на Комисията от 20 април 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 109, 26.4.2016 г., стр. 1).
(16)
(17) Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури (ОВ L 319, 29.11.2008 г., стр. 59).
(18)ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(19)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).


Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства ***I
PDF 307kWORD 96k
Изменения, приети от Европейския парламент на 25 октомври 2018 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))(1)
P8_TA(2018)0424A8-0321/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  В Европейската стратегия за мобилност21 с ниски емисии Комисията обяви, че за да може Съюзът да изпълни ангажиментите си, поети на проведената в Париж през 2015 г. 21-ва конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), декарбонизацията на транспорта трябва да бъде ускорена и до средата на века в сектора трябва да бъде постигнат категоричен напредък за нулеви емисии на парникови газове и замърсители на въздуха. Вредните за здравето емисии на замърсители на въздуха от транспорта също трябва незабавно и съществено да бъдат намалени. Това може да бъде постигнато с различни инициативи и политики, в т.ч. чрез обществени поръчки за чисти превозни средства.
(2)  В Европейската стратегия за мобилност21 с ниски емисии Комисията обяви, че за да може Съюзът да изпълни ангажиментите си, поети на проведената в Париж през 2015 г. 21-ва конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), декарбонизацията на транспорта трябва да бъде ускорена и до средата на века в сектора трябва да бъде постигнат категоричен напредък за нулеви емисии на парникови газове и замърсители на въздуха. Вредните за здравето и околната среда емисии на замърсители на въздуха от транспорта също трябва незабавно и съществено да бъдат намалени. Това може да бъде постигнато с различни инициативи и политики, включително мерки, които подкрепят прехода към други видове обществен транспорт, и чрез обществени поръчки за чисти превозни средства.
_________________
_________________
21 COM(2016)0501 final.
21 COM(2016)0501 final.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 4
(4)  Както се посочва в съобщението на Комисията „Европа в движение – Програма за социално справедлив преход към екологосъобразна, конкурентоспособна и свързана мобилност за всички“23, настоящото предложение е част от втори пакет с предложения, които ще допринесат за постигането на мобилност с ниски емисии в Съюза. Пакетът, представен в съобщението на Комисията „Към мобилност с ниски емисии — за Европейски съюз, който опазва планетата, предоставя възможности на своите потребители и защитава промишлеността и работниците си“, съчетава мерки както от страна на търсенето, така и от страна на предлагането, целящи да улеснят прехода на ЕС към мобилност с ниски емисии и да повишат конкурентоспособността на цялата система в Съюза, свързана с мобилността.
(4)  Както се посочва в съобщението на Комисията „Европа в движение – Програма за социално справедлив преход към екологосъобразна, конкурентоспособна и свързана мобилност за всички“23, настоящото предложение е част от втори пакет с предложения, които ще допринесат за постигането на мобилност с ниски емисии в Съюза. Пакетът, представен в съобщението на Комисията „Към мобилност с ниски емисии — за Европейски съюз, който опазва планетата, предоставя възможности на своите потребители и защитава промишлеността и работниците си“, съчетава мерки както от страна на търсенето, така и от страна на предлагането, целящи да улеснят прехода на ЕС към мобилност с ниски емисии и да повишат конкурентоспособността на цялата система в Съюза, свързана с мобилността. Насърчаването на устойчиви превозни средства следва да се извършва успоредно с по-нататъшното развитие на обществения транспорт като най-бърз и икономически ефективен начин за ограничаване на броя на превозните средства по пътищата и следователно за подобряване на качеството на въздуха и за намаляване на емисиите.
_________________
_________________
23 COM(2017)0283 final.
23 COM(2017)0283 final.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 5
(5)  Внедряването на нови технологии спомага за намаляване на емисиите от превозните средства и за декарбонизация на транспорта. По-широкото разпространение на пътни превозни средства с ниски и нулеви емисии вероятно ще намали емисиите на CO2 и някои емисии на замърсители (прахови частици, азотни оксиди и неметанови въглеводороди) и ще допринесе за конкурентоспособността и растежа на европейската промишленост на разрастващия се световен пазар за такива превозни средства.
(5)  Внедряването на нови технологии спомага за намаляване на емисиите от превозните средства и за ограничаване на шумовото замърсяване, като същевременно спомага за декарбонизация на транспорта. По-широкото разпространение на пътни превозни средства с ниски и нулеви емисии ще намали емисиите на CO2 и някои емисии на замърсители (прахови частици, азотни оксиди и неметанови въглеводороди) и по този начин ще подобри качеството на въздуха в градовете и в други замърсени райони, като същевременно ще допринесе за конкурентоспособността и растежа на европейската промишленост на разрастващия се световен пазар за превозни средства с ниски или нулеви емисии и ще гарантира развитието на инфраструктури за алтернативни горива. Освен това принципът на технологична неутралност трябва да бъде основният принцип във всяко усилие за гарантиране и стимулиране на конкурента среда и за насърчаване на по-нататъшни научни изследвания и иновации в тази област. С цел намаляване на замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване и постигане на съответствие със стандартите на Съюза за качество на въздуха в градските и селските райони, са необходими конкретни и амбициозни политики и мерки, включително използването на обществени поръчки за превозни средства с чисти емисии.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 5 a (ново)
(5a)   Оценки за момента, в който между 2020 г. и 2028 г. ще настъпи изравняване на цените между превозните средства с двигатели с вътрешно горене (ДВГ) и електрическите превозни средства, задвижвани с акумулаторна батерия (ЕПС). Освен това няколко производители на оригинално оборудване (ПОО) са посочили примери за изравняване на цените за някои нови модели през 2020 г. Въз основа на по-ниските оперативни разходи на електрическите превозни средства, задвижвани с акумулаторна батерия (ЕПС), моментът на цялостно изравняване на общите разходи за собственост ще настъпи преди годината на изравняването на цената за закупуване, обикновено с 2 до 6 години.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 5 б (ново)
(5б)   Според пазарните прогнози цените на чистите превозни средства, като изцяло електрическите автомобили, ще паднат значително и те ще станат силно конкурентни и дори по-евтини за експлоатация, отколкото конвенционалните превозни средства през 20-те години на XXІ век, по-специално като се имат предвид общите разходи за собственост, поради по-ниската себестойност на батериите, а също така и поради други намаления на разходите, които ще се дължат на по-ниските разходи за гориво и на по-ниските разходи за поддръжка, свързани с експлоатацията на електрическо превозно средство.
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 5 в (ново)
(5в)   Въпреки че Съюзът е един от водещите региони за научни изследвания и екологични иновации с висока стойност, най-големите производители на автобуси и батерии се намират в азиатско-тихоокеанския регион. По подобен начин тенденциите на световните пазари при задвижваните с акумулаторна батерия електрически превозни средства се диктуват от пазарите в Китай и САЩ, които, взети заедно, съставляват приблизително 60% от световния пазар, в сравнение с дела от 28% на Съюза. Ето защо е необходима амбициозна политическа рамка на Съюза за стимулиране на иновациите и по-нататъшно насърчаване на конкурентоспособността и растежа на европейската индустрия в нарастващите глобални пазари за чисти превозни средства и свързаната с тях технологична инфраструктура.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 5 г (ново)
(5г)   Съюзът следва да увеличи стимулите, които подпомагат технологичното развитие на устойчиви и подлежащи на рециклиране батерии, които следва да бъдат произвеждани, като се взема под внимание необходимостта от свеждане до минимум на отпечатъка върху околната среда.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 5 д (ново)
(5д)   С цел постигане на последователност с целите за устойчивост, батериите следва да бъдат произвеждани при минимално въздействие върху околната среда в рамките на Съюза и извън него, по-специално по отношение на процеса на добиване на материали, използвани за създаването на батериите. Следва да се вземат предвид емисиите на парникови газове по време на целия производствен процес. Комисията следва да предложи, в рамките на преразглеждането на Директива 2006/66/ЕО, амбициозни цели за възможността за рециклиране на батериите.
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 6
(6)  Чрез политиката си за възлагане на обществени поръчки публичните органи могат да създават и подпомагат пазари за новаторски стоки и услуги. С директиви 2014/24/ЕС24 и 2014/25/ЕС25 се определят минимални хармонизирани правила за публичните органи и за субектите, извършващи дейност в определени сектори, при възлагането на обществени поръчки за доставка на стоки, строителство и услуги. По-специално в двете директиви се определят общи прагове за обема на поръчките, за които се прилага законодателството на Съюза и които се прилагат също така за Директивата за чисти превозни средства.
(6)  Като се има предвид, че държавните разходи за стоки, строителство и услуги представляват около 14% от БВП и допринасят за приблизително 1,8 трилиона евро годишно, чрез политиката си за възлагане на обществени поръчки публичните органи могат да създават и подпомагат пазари за новаторски стоки и услуги. С директиви 2014/24/ЕС24 и 2014/25/ЕС25 се определят минимални хармонизирани правила за публичните органи и за субектите, извършващи дейност в определени сектори, при възлагането на обществени поръчки за доставка на стоки, строителство и услуги, в съответствие с екологичните изисквания за закупени стоки (включително превозни средства). По-специално в двете директиви се определят общи прагове за обема на поръчките, за които се прилага законодателството на Съюза и които се прилагат също така за Директивата за чисти превозни средства. С оглед на постигането на тази цел с директивата следва да бъдат зададени ясни и прозрачни изисквания и да бъде определен опростен метод за изчисляване по отношение на целите при възлагането на обществени поръчки.
_________________
_________________
24 ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65.
24 ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65.
25 ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243.
25 ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243.
Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 6 a (ново)
(6a)   Наличието на инфраструктура за зареждане е предпоставка за всяка транспортна операция с превозни средства, използващи алтернативни горива, в т.ч. в обществения транспорт. Поради това аспектите за насърчаването на инфраструктурата за алтернативни горива в обществения транспорт следва да бъдат засилени в Директива 2014/94/ЕС. Ако тя не бъде преразгледана, Комисията следва да създаде план за действие за инфраструктурата за обществен транспорт.
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 6 б (ново)
(6б)   На държавите членки следва да бъде разрешено да възлагат на операторите на разпределителни системи (ОРС) да притежават, разработват, управляват и експлоатират минимална критична маса зарядни точки в публичната сфера със свободен достъп за всички доставчици на електроенергия, за да се гарантира достатъчна наличност на зарядни точки.
Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 6 в (ново)
(6в)   Държавите членки следва да се насърчават да проучват възможности за подпомагане на експлоатацията и намаляване на разходите за експлоатация на превозни средства със свръхниски емисии в обществените услуги, например като предоставят освобождаване от или намаляване на данъците върху енергията за такива превозни средства.
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 8
(8)  В направената оценка на въздействието се подчертават ползите от промяна на цялостния управленски подход при възлагането на обществени поръчки за чисти превозни средства в Съюза. За разлика от подхода, при който в цялостните решения за възлагане на обществени поръчки се разчита на интернализация на външните разходи, като същевременно се отбелязва необходимостта винаги да се отчитат екологичните аспекти, определянето на минимални цели при възлагането на обществени поръчки може реално да спомогне за разпространението на чисти превозни средства на пазара. Ползите за европейските граждани и предприятия в средносрочен и дългосрочен план напълно оправдават този подход, при условие че възлагащите органи, възложителите и икономическите субекти не бъдат задължени да използват конкретна технология.
(8)  В направената оценка на въздействието се подчертават ползите от промяна на цялостния управленски подход при възлагането на обществени поръчки за чисти и енергийноефективни превозни средства в Съюза. За разлика от подхода, при който в цялостните решения за възлагане на обществени поръчки се разчита на интернализация на външните разходи, като същевременно се отбелязва необходимостта винаги да се отчитат екологичните аспекти, определянето на минимални цели при възлагането на обществени поръчки може реално да спомогне за разпространението на чисти превозни средства на пазара. Ползите за европейските граждани и предприятия в средносрочен и дългосрочен план напълно оправдават този подход, при условие че възлагащите органи, възложителите и икономическите субекти не бъдат задължени да използват конкретна технология.
Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 9
(9)  Приложното поле на директивата се разширява, за да включи наемането, отдаването под наем и покупката на изплащане на превозни средства, договори за услуги на обществения пътен транспорт, специализирани услуги за пътен превоз на пътници, услуги на сухопътен пътнически транспорт без разписание, услуги по даване под наем на автобуси с водач, а също определени пощенски и куриерски услуги и услуги по събиране на битови отпадъци, като по този начин се обхващат всички приложими практики при възлагането на обществени поръчки.
(9)  Приложното поле на директивата се разширява, за да включи наемането, отдаването под наем и покупката на изплащане, както и преоборудването на превозни средства, договори за услуги на обществения пътен транспорт, специализирани услуги за пътен превоз на пътници, услуги на сухопътен пътнически транспорт без разписание, услуги по даване под наем на автобуси с водач, а също определени пощенски и куриерски услуги и услуги по събиране на битови отпадъци, като по този начин се обхващат всички приложими практики при възлагането на обществени поръчки, а съществуващите договори не следва да бъдат засегнати със задна дата от настоящата директива. Освен това Комисията следва да проучи възможността за екологосъобразни обществени поръчки при други видове транспорт.
Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 10
(10)  Основните заинтересовани страни изразяват широка подкрепа за въвеждането на определение за чисти превозни средства, съобразено с изисквания за намаляване на емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха от леките и тежките превозни средства. С цел да се осигурят подходящи стимули, които да подпомогнат навлизането на превозни средства с ниски и нулеви емисии на пазара в Съюза, разпоредбите относно възлагането на обществени поръчки за такива средства съгласно настоящото изменение следва да бъдат съобразени с разпоредбите на законодателството на Съюза относно емисиите на CO2 от леките автомобили и микробусите за периода след 2020 г26. Действията съгласно изменената директива ще допринесат за спазване на изискванията по тези стандарти. Прилагането на по-амбициозен подход при обществените поръчки може да осигури още един важен стимул за развитието на пазара.
(10)  Изменената директива следва да допринася за намаляването на емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха от леките и тежките превозни средства. С цел да се осигурят подходящи стимули, които да подпомогнат навлизането на превозни средства с нулеви и ниски емисии на пазара в Съюза, разпоредбите относно възлагането на обществени поръчки за такива средства съгласно настоящото изменение следва да бъдат съобразени с разпоредбите на законодателството на Съюза относно емисиите на CO2 от леките автомобили и микробусите за периода след 2020 г26. Действията съгласно настоящата директива ще допринесат също така за спазване на изискванията по тези стандарти и ще улеснят разгръщането на свързаната инфраструктура за презареждане. Прилагането на по-амбициозен подход при обществените поръчки ще осигури още един важен стимул за развитието на пазара.
_________________
_________________
26 COM(2017)0676.
26 COM(2017)0676.
Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 10 a (ново)
(10a)   За да се постигне подобрение на качеството на въздуха в общините, е от решаващо значение да бъде обновен автомобилният парк в съответствие със стандартите за екологично чисти превозни средства. Освен това принципите на кръговата икономика изискват удължаването на жизнения цикъл на продуктите. Ето защо превозните средства, преоборудвани според стандарта за екологично чисти превозни средства, следва също да бъдат да разглеждани като част от постигането на минималните цели за обществените поръчки, посочени в таблици 4 и 5 от приложението.
Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 10 б (ново)
10б.   Превозните средства с нулеви емисии в отработилите газове също могат да оставят значителен отпечатък върху околната среда, дължащ се на процеса на производство на компонентите и на равнището на рециклиране или на ефикасност на производството на горива. Ето защо технологиите за справяне с това предизвикателство, като например устойчиви и годни за рециклиране батерии, следва да получават по-високо ниво на подкрепа по отношение на постигането на минималните цели за обществените поръчки, посочени в таблици 4 и 5 от приложението. Научноизследователска и развойната дейност в областта на тези технологии следва да бъдат насърчавани и в други политики на Съюза.
Изменение 18
Предложение за директива
Съображение 10 в (ново)
(10в)  Отчитането на емисиите на CO2 следва да се основава на подход, наречен „от източника на гориво до потребителя“, за да се признае цялата верига за доставки на гориво, от добиването до ауспуха. Това ще осигури по-точното отчитане на всички емисии на конкретно превозно средство. Ето защо Комисията следва да установи методиката за отчитане на емисиите „от източника на гориво до потребителя“ най-късно до 31 декември 2022 г.
Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 11
(11)  Тъй като леките и тежките превозни средства се използват за различни цели и готовността за предлагането им на пазара е различна, би било полезно разпоредбите относно обществените поръчки да бъдат съобразени с тези различия. В оценката на въздействието се посочват предимствата на подход, основан на използването на алтернативни горива, докато на равнището на Съюза не бъдат установени – както Комисията възнамерява да предложи – технологично неутрални изисквания за емисиите на CO2 от тежките превозни средства. В оценката на въздействието се отчита също така, че при градските автобуси с ниски и нулеви емисии пазарът е по-развит, а при камионите с ниски и нулеви емисии все още е на по-ранен етап.
(11)  Тъй като двуколесните, триколесните, леките и тежките превозни средства се използват за различни цели и готовността за предлагането им на пазара е различна, би било полезно разпоредбите относно обществените поръчки да бъдат съобразени с тези различия. Следва да се отчита също така, че при градските автобуси с ниски и нулеви емисии напоследък се наблюдава напредък, а при камионите с ниски и нулеви емисии пазарът все още е в начална фаза.
Изменение 20
Предложение за директива
Съображение 11 а (ново)
(11a)   Потенциалът за намаляване на емисиите само чрез обществени поръчки е ограничен и общественият транспорт допринася само за малък дял от емисиите, произхождащи от транспортния сектор. Затова държавите членки следва да бъдат насърчавани да регулират закупуването на чисти превозни средства от собственици на други паркове, като например дружества за таксиметрови услуги, за автомобили под наем и за съвместен превоз.
Изменение 21
Предложение за директива
Съображение 12
(12)  Определянето на минимални цели при възлагането на поръчки за чисти превозни средства до 2025 и 2030 г. в държавите членки следва да даде на пазарите сигурност за провеждането на трайна политика, която оправдава капиталовложенията за мобилност с ниски и нулеви емисии. Определянето на минимални цели подпомага развитието на пазара на цялата територия на Съюза. По този начин се осигурява време, за да се адаптират процедурите за възлагане на обществени поръчки, и се излъчва ясно послание за пазара. В оценката на въздействието се посочва, че в зависимост от икономическите си възможности и сериозността на проблема държавите членки все повече определят такива цели. В зависимост от икономическите им възможности (брутен вътрешен продукт на глава от населението) и последиците от замърсяването (гъстота на населението в градовете) за отделните държави членки следва да бъдат определени различни цели. Минималните цели при възлагането на обществени поръчки следва да бъдат допълнени, като възлагащите органи, възложителите и икономическите субекти бъдат задължени да вземат предвид съответните енергийни и екологични съображения при всички провеждани от тях процедури за обществени поръчки. Оценката на териториалното въздействие на изменената директива сочи, че въздействието ще бъде равномерно разпределено във всички региони на Съюза.
(12)  Определянето на минимални цели при възлагането на поръчки за чисти превозни средства, които трябва да бъдат постигнати до 2025 и 2030 г. в държавите членки, следва да даде на пазарите сигурност за провеждането на трайна политика, която оправдава капиталовложенията за мобилност с ниски и нулеви емисии. Определянето на минимални цели подпомага развитието на пазара на цялата територия на Съюза. По този начин се осигурява време, за да се адаптират процедурите за възлагане на обществени поръчки, и се излъчва ясно послание за пазара. В оценката на въздействието се посочва, че в зависимост от икономическите си възможности и сериозността на проблема държавите членки все повече определят такива цели. В зависимост от икономическите им възможности (брутен вътрешен продукт на глава от населението) и последиците от замърсяването (гъстота на населението в градовете) за отделните държави членки следва да бъдат определени различни цели. Минималните цели при възлагането на обществени поръчки следва да бъдат допълнени, като възлагащите органи, възложителите и икономическите субекти бъдат задължени да вземат предвид съответните енергийни и екологични съображения при всички провеждани от тях процедури за обществени поръчки. Оценката на териториалното въздействие на изменената директива сочи, че въздействието ще бъде равномерно разпределено във всички региони на Съюза.
Изменение 22
Предложение за директива
Съображение 12 a (ново)
(12a)   В своята препоръка до Съвета и Комисията от 4 април 2017 г. след проучването относно измерването на емисиите в автомобилния сектора10a Европейският парламент призова държавите членки да насърчават политики на екологосъобразни обществени поръчки, чрез закупуването на превозни средства с нулеви емисии (ZEV) и превозни средства с най-ниски емисии (ULEV) от публични органи за техните автомобилни паркове или за (полу-) обществени програми за съвместното ползване на автомобили и за постепенното премахване на нови автомобили с емисии на CO2 до 2035 г.
_________________
10a OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 140.
Изменение 23
Предложение за директива
Съображение 13
(13)  Въздействието може да бъде най-голямо, ако обществените поръчки за чисти превозни средства бъдат насочени към области, където замърсяването на въздуха е относително голямо. Публичните органи в държавите членки се насърчават да отделят особено внимание на тези области, когато приключват изпълнението на своите национални минимални цели, и да отразят съответните действия в представяните от тях доклади по изменената директива.
(13)  Въздействието може да бъде най-голямо, ако обществените поръчки за чисти превозни средства бъдат насочени към области, където атмосферното и шумовото замърсяване е относително голямо. Публичните органи в държавите членки се насърчават да отделят особено внимание на тези области, когато приключват изпълнението на своите национални минимални цели, и да отразят съответните действия в представяните от тях доклади по изменената директива. За да се избегне непропорционална тежест и да се оптимизират потенциалните резултати от настоящата директива, на публичните органи следва да се предостави подходяща техническа помощ.
Изменение 24
Предложение за директива
Съображение 13 a (ново)
(13a)   Изменената директива следва да допринася за намаляване на емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха, както и за насърчаване на чист обществен автомобилен транспорт. Тя следва да избягва обезсърчаването на развитието на екологично чист неавтомобилен транспорт, като например трамваи и мотриси за метрото.
Изменение 25
Предложение за директива
Съображение 13 б (ново)
(13б)   Определените в настоящата директива пределни стойности са трудно приложими без разработването на годни за пазарна реализация и технически зрели продукти. С оглед на извършването на редовна оценка на постигнатия напредък Комисията следва да представя на всеки две години доклад, в който се определя дали са налице годни за пазарна реализация решения за чисти превозни средства. Освен това Комисията и държавите членки следва да предоставят по-големи финансови и нефинансови стимули за по-бързото пускане на подобни чисти превозни средства на пазара.
Изменение 26
Предложение за директива
Съображение 13 в (ново)
(13в)  Предвид значителната разлика във финансовата свобода на действие на частните транспортни оператори за въвеждане на потенциално по-скъпоструващи превозни средства с алтернативни горива, следва да се предоставят механизми, които да гарантират еднакви условия на конкуренция между публичните и частните транспортни оператори в конкурсните и тръжните процедури. Трябва да се гарантира също така, че разходите за привеждане в съответствие с минималните цели при възлагането на обществени поръчки, установени с настоящата директива, не се прехвърлят на местните органи, по-специално за по-малките общини, нито водят до екстернализиране на възникващите по-високи разходи чрез по-високи цени на билетите, по-високи местни данъци или намаляване на обществените транспортни услуги.
Изменение 27
Предложение за директива
Съображение 15
(15)  Докладите за възложените обществени поръчки съгласно изменената директива следва да дават ясна представа за пазара, за да може ефикасно да се следи изпълнението на директивата. Най-напред през 2023 г. следва да бъде представен междинен доклад; първият пълен доклад за изпълнението на минималните цели следва да бъде представен през 2026 г., след което доклади следва да се представят на всеки три години. С цел да се сведе до минимум административната тежест за единните публични органи и да се осигури реална представа за пазара, следва да се улесни използването на опростен формат за докладване. Комисията ще осигури пълни доклади за превозните средства с ниски и нулеви емисии и за други превозни средства с алтернативни горива съгласно Общия терминологичен речник на Съюза, свързан с обществените поръчки (CPV). Използването на конкретни кодове от Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки, ще подпомогне регистрацията и наблюдението в базата данни на електронния ежедневник за поръчки (TED).
(15)  Докладите за възложените обществени поръчки съгласно изменената директива следва да дават ясна представа за пазара, за да може ефикасно да се следи изпълнението на директивата. Това следва да започне през 2023 г. с предварителен доклад от държавите членки до Комисията, представен в рамките на доклади съгласно законодателните актове на Съюза относно обществените поръчки и възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, и да продължи с първия пълен доклад за изпълнението на минималните цели през 2026 г., след което доклади следва да се представят на всеки три години. С цел да се сведе до минимум административната тежест за единните публични органи и да се осигури реална представа за пазара, следва да се улесни използването на опростен формат за докладване. Тези доклади следва да съдържат информация относно стъпките, предприети за изпълнение на Директива 2009/33/ЕО, и да са в съответствие с категориите, които се съдържат в Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки на Съюза . Комисията следва да представя редовни доклади на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на Директива 2009/33/ЕО. Комисията следва също така да прецени дали машините, използвани на строителни площадки, биха могли да бъдат включени в обхвата на Директива 2009/33/ЕО и, ако това е така, да работят по методика за определяне на понятието „чисти машини, използвани на строителни площадки“.
Изменение 28
Предложение за директива
Съображение 15 а (ново)
(15а)  С цел по-добро формиране на бъдещото създаване на политики в сектора чрез осигуряване на по-точни данни за общите емисии на дадено превозно средство, като се обхваща цялата верига за създаване на стойност, Комисията следва да предложи методика за отчитане на емисиите на емисиите на CO2 през жизнения цикъл и на емисиите на CO2 на превозни средства „от източника на гориво до потребителя“. Тези емисии следва да се вземат предвид, когато Комисията извършва преглед на Директива 2009/33/ЕО и на всеки друг законодателен акт, свързан с алтернативно гориво.
Изменение 29
Предложение за директива
Съображение 16
(16)  Целенасочените мерки за подкрепа като част от публичната политика на национално равнище и на равнището на ЕС могат допълнително да подпомогнат разпространението на чисти превозни средства на пазара. Това включва по-добър обмен на знания и съгласуване на обществените поръчки, така че предприетите действия да бъдат достатъчно мащабни, за да доведат до намаляване на разходите и да окажат въздействие върху пазара. В Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014 – 2020 г. се посочва възможността да се предостави публична подкрепа, с която да се насърчи развитието на необходимата инфраструктура за разпространението на алтернативни горива27. Въпреки това правилата на Договора, и по-специално членове 107 и 108 от него, ще продължат да се прилагат за такава публична подкрепа.
(16)  Целенасочените мерки за подкрепа като част от публичната политика на национално равнище и на равнището на ЕС могат допълнително да подпомогнат разпространението на чисти превозни средства на пазара. Това включва по-добър обмен на знания и съгласуване на обществените поръчки, така че предприетите действия да бъдат достатъчно мащабни, за да доведат до намаляване на разходите и да окажат въздействие върху пазара. Следва да бъдат насърчавани и регионални пилотни проекти, по-специално там, където става въпрос за свързването на селски и градски райони. В Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014 – 2020 г. се посочва възможността да се предостави публична подкрепа, с която да се насърчи развитието на необходимата инфраструктура за разпространението на алтернативни горива27. Въпреки това правилата на Договора, и по-специално членове 107 и 108 от него, ще продължат да се прилагат за такава публична подкрепа.
_________________
_________________
27 OВ C 200, 28.6.2014 г., стр. 1.
27 OВ C 200, 28.6.2014 г., стр. 1.
Изменение 30
Предложение за директива
Съображение 16 a (ново)
(16a)   С цел постигане на допълнителни намаления на емисиите и на замърсителите на въздуха държавите членки следва да се насърчават, когато е целесъобразно, да прилагат различни стимули и механизми за развитие на парковете в други сектори, различни от регулираните в изменената директива.
Изменение 31
Предложение за директива
Съображение 16 б (ново)
(16б)   Държавите членки гарантират, че разходите за привеждане в съответствие с минималните цели за обществените поръчки, установени в настоящата директива, не се прехвърлят на местните власти и че на възлагащите органи и на възложителите се предоставят достатъчно финансови ресурси.
Изменение 32
Предложение за директива
Съображение 16 в (ново)
(16в)   Необходими са целенасочени мерки за подкрепа на обществените поръчки за чисти превозни средства. За да помогнат за постигането на целите на настоящата директива, държавите членки разширяват своите финансови и нефинансови стимули с цел ускоряване на навлизането на чисти превозни средства на пазара.
Изменение 33
Предложение за директива
Съображение 16 г (ново)
(16г)  Налагането на минимални цели за обществените поръчки за лекотоварни и тежкотоварни превозни средства от настоящата директива ще изисква допълнителни финансови ресурси за възлагащите органи и възложителите. Поради това бюджетната и финансовата политика след 2020 г. следва да отчита този аспект, за да се осигурява достатъчна финансова подкрепа за възлагащите органи и възложителите. Това следва да бъде отразено в бъдещата Многогодишна финансова рамка (МФР) и в правилата за устойчиво финансиране и финансовите институции на Съюза.
Изменение 34
Предложение за директива
Съображение 16 д (ново)
16д.   За да се гарантира, че публичните органи са стимулирани да закупуват чисти превозни средства, а държавите членки да инвестират в разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива, както и за да се избегне рискът подобни доставки да станат причина за по-високи цени за пътниците, бюджетната и финансовата политика на Съюза след 2020 г. следва да предоставя подкрепа за възложителите. Това следва да бъде отразено в бъдещата Многогодишна финансова рамка (МФР) и в правилата за устойчиво финансиране и финансовите институции на Съюза. В допълнение държавите членки следва да разширят своите финансови и нефинансови стимули и да обмислят екологични одити с цел ускоряване на навлизането на чисти превозни средства на пазара. Чрез тези усилия ще се намалят първоначалните големи инвестиции за инфраструктурните промени и ще се подпомогне декарбонизацията на транспорта.
Изменение 35
Предложение за директива
Съображение 16 e (ново)
(16е)   По смисъла на настоящата многогодишна финансова рамка (МФР) Съюзът разполага с набор от различни средства за подпомагане на държавите членки, местните органи и заинтересованите оператори в техния преход към устойчива мобилност. През периода 2014 – 2020 г. ЕС е заделил 13,7 млрд. евро от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за финансирането на градската мобилност. „Хоризонт 2020“ – научноизследователската програма на Съюза – ще предостави около 200 млн. евро за градска мобилност и 650 милиона евро за интелигентни градове, а Механизмът за свързване на Европа ще отдели около 200 милиона евро за поканите за представяне на предложения за градски възли. Съгласно следващата МФР Комисията и държавите членки следва да продължат да подкрепят проекти за устойчива градска мобилност и да укрепват необходимите взаимодействия между различните източници и програми за финансиране. По-специално връзките между градската мобилност, новата Програма в областта на цифровите технологии и Енергийния съюз трябва да бъдат укрепени, като например възможността чрез Механизма за свързване на Европа (МСЕ) да се финансират проекти за взаимодействие с преференциален процент на съфинансиране за проекти в областта на транспорта, съдържащи елементи от областта на енергетиката и далекосъобщенията и огромен потенциал за градски проекти.
Изменение 36
Предложение за директива
Съображение 16 ж (ново)
(16ж)   Следва да се насърчава по-целенасочено използване на финансовите инструменти на Съюза, като например Европейския фонд за стратегически инвестиции или Механизмът за по-чист транспорт, от страна на Европейската инвестиционна банка, която може да помогне за финансирането на автомобилни паркове и оборудване. За тази цел наличието на технически и финансови консултантски услуги за местните органи и оператори, като например чрез Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси, JASPERS, JESSICA или финансовия инструмент „Компас“, следва да бъдат засилени, за да се укрепят техният институционален капацитет, подготовката и изпълнението на проектите, както и за да се постигне оптимално използване на фондовете и финансовите инструменти на Съюза, включително отстраняването на риска за новаторските оферти.
Изменение 37
Предложение за директива
Съображение 16 з (ново)
(16з)   Следва също така публичните органи да бъдат насърчавани да възлагат обществени поръчки за превозни средства съобразно с критериите за икономически най-изгодната оферта („MEAT“), описани в член 82 от Директива 2014/25/ЕС, като се взема предвид разходната ефективност през целия експлоатационен живот на превозното средство, както и екологичните и социалните аспекти.
Изменение 38
Предложение за директива
Съображение 16 и (ново)
(16и)   За да се постигне максимално въздействие на инвестициите, мобилността и градското планиране трябва да бъдат по-добре координирани, например чрез използването на планове за устойчива градска мобилност (ПУГМ). ПУГМ са планове, които се разработват в отделни области на политиката и в сътрудничество с различни равнища на управление, комбинирайки различните видове транспорт, безопасността на движението по пътищата, доставките на товари, управлението на мобилността и интелигентните транспортни системи. ПУГМ могат да играят важна роля за постигането на целите на Съюза по отношение на намаляването на емисиите на CO2, шума и замърсяването на въздуха. Поради това прилагането на ПУГМ следва да бъде важен елемент, който да се вземе под внимание при финансирането на проекти на Съюза в областта на градския транспорт, включително при изпълнението на настоящата изменена директива. Във връзка с това Комисията следва да предостави на компетентните органи необходимата консултантска и техническа подкрепа при разработването на ПУГМ, като взема изцяло предвид принципа на субсидиарност.
Изменение 39
Предложение за директива
Съображение 16 й (ново)
(16й)   В допълнение към подпомагането на използването на чисти превозни средства, обществените поръчки са фактори за нови форми на мобилност. Докато чистите превозни средства ще бъдат стимулирани и ще доведат до ускорено разгръщане на инфраструктурата в градските райони, цифровизацията ще оптимизира ефективността на пътническия и товарния транспорт. Мултимодалната и споделената мобилност, както и решенията за интегрирана продажба на билети са от решаващо значение в прехода към мобилността като услуга.
Изменение 40
Предложение за директива
Съображение 17
(17)  За постигане на целите на настоящата директива в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз на Комисията следва да се предостави правомощието да приема актове с цел да се актуализират разпоредбите относно стандартите за емисиите на CO2 от тежките превозни средства, за срок от пет години, считано от [Въведете датата на влизане в сила]. Този период следва да се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.
заличава се
Изменение 41
Предложение за директива
Съображение 18 a (ново)
(18а)  В съответствие с Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество, следва да бъде поставян особен акцент върху последващите действия, свързани с въздействието от законодателството на Съюза. Оценката на Директива 2009/33/ЕО следва да служи като основа за оценка на въздействието на вариантите за по-нататъшни действия. Поради това Комисията, въз основа на най-добрите и най-нови налични научни данни, следва да извърши оценка на необходимостта от преразглеждане на горепосочената директива, като се вземат под внимание емисиите на CO2 за жизнения цикъл и емисиите на CO2 на превозни средства „от източника на гориво до потребителя“, за да се гарантира прозрачността и отчетността по отношение на изпълнението на целите на политиките, и следва да предложи необходимите подобрения, ако това е необходимо. Ако е целесъобразно, Комисията следва, в този контекст, да направи преглед и на други съответни законодателни актове, свързани с алтернативните горива.
______________
1a OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
Изменение 42
Предложение за директива
Съображение 18 б (ново)
(18б)   Голяма част от обществените поръчки за обществения транспорт са свързани с органи за местен обществен транспорт, които се управляват от общините, чиито финансови възможности са ограничени. Правилата за обществените поръчки за чисти превозни средства следва да не създават значителна допълнителна финансова тежест, нито да водят до екстернализиране на възникващите по-високи разходи чрез по-високи цени на билетите, по-високи местни данъци или намаляване на обществения транспорт.
Изменение 43
Предложение за директива
Съображение 18 в (ново)
(18в)   Съюзът трябва да защити производителите от ЕС от нелоялна конкуренция в трети държави, където производителите на Съюза нямат достъп до търгове за обществени поръчки за покупката, наемането, отдаването под наем или покупката на изплащане на пътни превозни средства. Поради това Комисията следва да анализира практиките на нелоялна конкуренция в трети държави и да предприеме подходящи мерки за гарантиране на защитата на европейската промишленост.
Изменение 44
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2009/33/ЕО
Заглавие
Директива 2009/33/ЕО за насърчаване на чисти пътни превозни средства с цел да се подпомогне мобилността с ниски емисии
Директива 2009/33/ЕО за насърчаване на чисти пътни превозни средства в обществените поръчки с цел да се подпомогне мобилността с ниски емисии.
Изменение 45
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
Директива 2009/33/ЕО
Член 1 – параграф 1
1a)   член 1, параграф 1 се заменя със следното:
Настоящата директива изисква възлагащите органи, възложителите, както и определени оператори да вземат предвид енергийните аспекти и въздействието върху околната среда през целия експлоатационен живот на превозните средства, в това число и потреблението на енергия, емисии на CO2 и емисии на определени замърсители, при покупката на пътни превозни средства с цел насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства и увеличаване на приноса на транспортния сектор в политиките на Общността в областта на околната среда, климата и енергетиката.
Настоящата директива изисква възлагащите органи, възложителите, както и определени оператори да вземат предвид енергийните аспекти и въздействието върху околната среда през целия експлоатационен живот на превозните средства, в това число и потреблението на енергия, емисии на CO2 и емисии на определени замърсители, при покупката, наемането, отдаването под наем или покупката на изплащане на пътни превозни средства с цел насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства и увеличаване на приноса на транспортния сектор в политиките на Съюза в областта на околната среда, климата и енергетиката.
Изменение 46
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 б (нова)
Директива 2009/33/ЕО
Член 2 – параграф 1
1б)  в член 2 параграф 1 се заменя със следното:
Държавите членки може да освобождават от изискванията, предвидени в настоящата директива, договорите за закупуване само на превозни средства, посочени в член 2, параграф 3 от Директива 2007/46/ЕО, които не подлежат на одобрение на типа или на индивидуално одобрение на тяхна територия.
Държавите членки може да освобождават от изискванията, предвидени в настоящата директива, договорите за закупуване, наемане, отдаване под наем или покупка на изплащане на превозни средства, посочени в член 2, параграф 3 от Директива 2007/46/ЕО, които не подлежат на одобрение на типа или на индивидуално одобрение на тяхна територия.
Изменение 47
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2009/33/ЕО
Член 3 – параграф 1 – уводна част
Настоящата директива се прилага по отношение на договори за покупка, наемане, отдаване под наем или покупка на изплащане на пътни превозни средства от:
Настоящата директива се прилага по отношение на договори за покупка, наемане, отдаване под наем, покупка на изплащане или преоборудване на пътни превозни средства от:
Изменение 48
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2009/33/ЕО
Член 3 – параграф 1 – буква в a (нова)
ва)   институциите, агенциите и органите на ЕС.
Изменение 49
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2009/33/ЕО
Член 4 – параграф 1 – точка 4
4.  „чисто превозно средство“ означава:
4.  „чисто превозно средство“ означава превозно средство, независимо от категорията, задвижвано с алтернативни горива, съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 1 от Директива 2014/94/ЕС, с изключение на биогорива, които не са произведени от суровини, изброени в част А от приложение IX към Директива 2018/... (RED II) или които са произведени от палмово масло * и включително хибридни превозни средства, при които електроенергията се използва само за част от експлоатацията на превозното средство, превозни средства с ниски емисии и превозни средства с нулеви емисии. Що се отнася до средства с двигател с вътрешно горене, емисиите в реални условия на движение * * като процент от граничните стойности на емисиите * * * не могат да надвишават 80%.
a)  превозно средство от категория M1 или M2 с максимална емисия на отработили газове, изразена в CO2 g/km, и емисии на замърсители при реални условия на движение под процента на приложимите пределни стойности на емисиите, посочен в таблица 2 от приложението, или
б)  превозно средство от категория N1 с максимална емисия на отработили газове, изразена в CO2 g/km, и емисии на замърсители при реални условия на движение под процента на приложимите пределни стойности на емисиите, посочен в таблица 2 от приложението, или
в)  превозно средство от категория M3, N2 или N3 съгласно определението в таблица 3 от приложението.“
_____________________________
* * Това се доказва чрез договор за снабдяване с биогориво или чрез други средства за достъп до биогориво.
** * Емисии на ултрафини частици при реални условия на движение в #/km (като брой на праховите частици, PN) и на азотни оксиди (NOx) в mg/km, измерени съгласно приложимата редакция на приложение IIIA към Регламент (ЕС) 2017/1151.
*** Приложимата пределна стойност на емисиите, посочена в приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007.
Изменение 50
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2009/33/ЕО
Член 4 –параграф 1 – точка 4 a (нова)
4а.  „превозно средство с нулеви емисии“ означава превозно средство с нулеви емисии в отработилите газове на CO2, NOx и фини частици.
Изменение 51
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2009/33/ЕО
Член 4 – параграф 1 – точка 4 б (нова)
4б.  „превозно средство с ниски емисии“ означава превозно средство с максимално ниво на емисии, посочено в таблица 2 в приложението.
Изменение 52
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2009/33/ЕО
Член 4 – параграф 1 – точка 4 в (нова)
4в.  „превозно средство, преоборудвано към стандарт за чисти превозни средства“ означава превозно средство с двигател, преоборудван в съответствие със стандарта за чисто превозно средство, съгласно определението в параграф 1, точка 4 от настоящия член. В случай на преоборудван двигател, използващ биогорива, както е определено в член 2, параграф 2, точка (i) от Директива 2009/28/ЕО, синтетични горива или парафинови горива, превозното средство трябва да отговаря на най-новите стандарти Евро или на стандарти, заменящи посочения стандарт.
Изменение 53
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2009/33/ЕО
Член 4а
(4)  Вмъква се следният член 4a:
заличава се
„Член 4a
Делегиране на правомощия
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8а за актуализиране на таблица 3 от приложението с цел да се посочат пределните стойности на емисията на CO2 в отработилите газове и пределните стойности на емисиите на замърсители за тежките превозни средства, след като съответните стандарти за емисиите на CO2 за тежките превозни средства влязат в сила на равнището на Съюза.
Изменение 54
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2009/33/ЕО
Член 5 – параграф 1
1.  Държавите членки гарантират, че при покупката, наемането, отдаването под наем или покупката на изплащане на пътни превозни средства, при договорите за извършване на обществена услуга за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и при договорите за извършване на обществени услуги, посочени в член 3 от настоящата директива, се спазват минималните цели при възлагането на обществени поръчки, посочени в таблица 4 от приложението – за леките превозни средства, и в таблица 5 от приложението – за тежките превозни средства.
1.  Държавите членки гарантират, че при покупката, наемането, отдаването под наем, покупката на изплащане или преоборудването по стандарти за чисти превозни средства на пътни превозни средства, при договорите за извършване на обществена услуга за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и при договорите за извършване на обществени услуги, посочени в член 3 от настоящата директива, се спазват минималните цели при възлагането на обществени поръчки, посочени в таблица 4 от приложението – за чисти леки превозни средства, и в таблица 5 от приложението – за тежките превозни средства.
Изменение 55
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2009/33/ЕО
Член 5 – параграф 1 а (нов)
1a.   За целите на изчисляване на минималните цели при обществените поръчки датата на обществената поръчка, която следва да бъде взета предвид, е датата на приключване на процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез подписване на договора.
Минималните цели за обществени поръчки се изчисляват като средна стойност на всички договори, подписани между деня след датата на транспониране на настоящата директива и 31 декември 2024 г. за първия референтен период и от 1 януари 2025 г. и 31 декември 2029 г. за втория референтен период.
В случай че новите цели за референтния период след 1 януари 2030 г. не бъдат приети навреме, целите, определени за 2030 г., продължават да се прилагат.
Изменение 56
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2009/33/ЕО
Член 5 – параграф 1 б (нов)
1б.   С цел постигането на целите за обществените поръчки възложителите основават възлагането на договорите на критериите за икономически най-изгодната оферта („MEAT“), описани в член 82 от Директива 2014/25/ЕС. Тръжните спецификации се определят не само с акцент върху общите разходи за собственост (ОРС), но и върху други характеристики на превозното средство, например достъпност, вписване в градския ландшафт, равнища на шум, енергийна ефективност, възможност за рециклиране на батериите и частите на превозното средство.
Изменение 57
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова)
Директива 2009/33/ЕО
Член 5 а (нов)
5а)   Вмъква се следният член:
„Член 5a
Финансови ресурси
1.  Държавите членки предоставят достатъчно инструменти за финансиране на обществените поръчки за чисти превозни средства и инсталирането на свързаната с тях инфраструктура на тяхна територия. Определянето на средствата следва цялостна оценка на финансовите нужди на обществените органи и възложителите, свързани с целите за обществените поръчки, определени на национално равнище.
2.  Съюзът предоставя допълнителни инструменти за финансиране, за да подпомогне навлизането на чисти превозни и инсталирането на свързаната с тях инфраструктура в държавите членки.“
Изменение 58
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 б (нова)
Директива 2009/33/ЕО
Член 5 б (нов)
5б)   Вмъква се следният член:
„Член 5б
План за действие за алтернативни горива за обществения транспорт
1.  До 31 декември 2020 г. Европейската комисия представя на Европейския парламент и на Съвета план за действие за ускоряване на изграждането на инфраструктура за зареждане на ТПС, притежавани от транспортни предприятия, в техните собствени депа и зони за поддръжка, както и в публичното пространство.
2.  В този план за действие се включва информация относно наличните инструменти за финансиране на Съюза и се определят ясно процедурите как тази подкрепа може да бъде дадена, включително връзката ѝ със съществуващите европейски правила за държавната помощ.
3.  Докладът съдържа и оценка на това как инструментите на Съюза за финансиране биха могли да бъдат преразгледани, така че да се дава приоритет на финансирането на дружествата от обществения транспорт независимо от техния размер за подмяна на превозните им средства.“
Изменение 59
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 в (нова)
Директива 2009/33/ЕО
Член 5 в (нов)
5в)   Вмъква се следният член:
„Член 5в
Платформа на равнището на Съюза за трансгранични и съвместни обществени поръчки на енергийноефективни пътни превозни средства с ниски емисии
С цел да се ускори постигането на целите, определени в приложението към настоящата директива, и да бъдат постигнати икономии от мащаба, Комисията създава платформа на Съюза за трансгранични и съвместни обществени поръчки за енергийноефективни пътни превозни средства с ниски емисии. Възлагащите органи, възложителите и операторите, посочени в член 3, може да участват в тази платформа за съвместни обществени поръчки за превозни средства. Комисията гарантира, че платформата е публично достъпна и обединява по ефективен начин всички страни, заинтересовани от обединяване на ресурсите си. С цел да се улесни създаването и осъществяването на подобни съвместни обществени поръчки, Комисията предоставя техническа помощ и разработва образци за споразумения за сътрудничество. На Комисията се предоставя правомощието да приеме делегиран акт в съответствие с член 8а за изготвяне на платформа на Съюза за съвместни обществени поръчки за енергийноефективни пътни превозни средства с ниски въглеродни емисии.“
Изменение 60
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Директива 2009/33/ЕО
Член 8 а
(7)   Вмъква се нов член 8а:
заличава се
„Член 8a
Упражняване на делегирането
1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4а, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [моля, посочете датата на влизане в сила]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 4а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.
5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 4а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“
Изменение 61
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Директива 2009/33/ЕО
Член 9
(8)  Член 9 се заменя със следното:
8)  Член 9 се заличава
„1. Комисията се подпомага от комитет.
Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.
2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011. Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.
3.  Когато становището на комитета трябва да бъде получено по писмена процедура, тази процедура се прекратява без резултат, ако в рамките на срока за даване на становище председателят на комитета вземе такова решение или обикновено мнозинство от членовете на комитета отправят такова искане.“
Изменение 62
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква а
Директива 2009/33/ЕО
Член 10 – параграф 1
1.  Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящата директива и за действията, предприети от държавите членки за ефикасното ѝ изпълнение, на всеки три години, считано от 1 януари 2027 г., след като държавите членки представят докладите си.
1.  Държавите членки представят на Комисията доклад за изпълнението на настоящата директива като част от докладите, предвидени в член 83, параграф 3, алинея втора от Директива 2014/24/ЕС и член 99, параграф 3, алинея втора от Директива 2014/25/ЕС, до 18 април 2026 г. и на всеки три години след това. Държавите членки представят на Комисията предварителен доклад до 18 април 2023 г.
Тези доклади съдържат информация за предприетите стъпки за изпълнение на настоящата директива, в т.ч. за броя и категорията на превозните средства, придобити от възлагащите органи и възложителите посредством обществени поръчки, за проведения диалог между различните равнища на управление, информация за намеренията на държавите членки във връзка с горепосочените дейности за докладване и всякаква друга полезна информация.
При подаването на информацията се спазват категориите, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 2195/2002 относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV), и изброени в таблица 1 от приложението.
Изменение 63
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква а а (нова)
Директива 2009/33/ЕО
Член 10 – параграф 2
аа)  параграф 2 се заменя със следното:
2.  Тези доклади оценяват резултатите от настоящата директива, особено от опциите, посочени в член 5, параграф 3, и необходимостта от по-нататъшни действия, и включват предложения, ако това е необходимо.
„2. До 31 декември 2022 г. Комисията предлага методика за отчитане на емисиите на CO2 през целия жизнен цикъл и на емисиите на CO2 от превозни средства „от източника на гориво до потребителя“.
В тези доклади Комисията съпоставя номиналните и относителните цифри на закупените автомобили с най-добрата пазарна алтернатива по отношение на енергийните аспекти и въздействието върху околната среда през целия експлоатационен живот, в рамките на четирите категории превозни средства, посочени в таблица 3 от приложението, за цялостния пазар за тези превозни средства и прави преценка как опциите, посочени в член 5, параграф 3, са се отразили на пазара. Комисията оценява необходимостта от по-нататъшни действия и по целесъобразност включва предложения.
Най-късно до 18 април 2027 г. Комисията прави преглед на Директива 2009/33/ЕО и всякакви други съответни законодателни актове, свързани с алтернативно гориво, като се взема под внимание жизненият цикъл, емисиите на CO2 и емисиите на CO2 от превозни средства „от източника на гориво до потребителя“
Изменение 64
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – а б (нова)
Директива 2009/33/ЕО
Член 10 – параграф 3
аб)  параграф 3 се заменя със следното:
3.  Не по-късно от датата на първия доклад Комисията разглежда опциите, посочени в член 5, параграф 3, представя оценка на методологията, установена в член 6, и предлага подходящи корекции, ако това е необходимо.
„3. До 18 април 2024 г. и на всеки три години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за изпълнението на настоящата директива, в който се посочват действията, предприети от отделните държави членки в това отношение, и се прави оценка на необходимостта от по-нататъшни действия и, когато е целесъобразно, се придружава от предложение за изменение на настоящата директива.
Изменение 65
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б
Директива 2009/33/ЕО
Член 10 – параграф 4
4.  Държавите членки представят на Комисията доклад за изпълнението на настоящата директива до 01 януари 2026 г. и на всеки три години след тази дата. Държавите членки представят на Комисията междинен доклад до 1 януари 2023 г. Докладът съдържа информация за предприетите стъпки за изпълнение на настоящата директива, в т.ч. за броя и категорията на превозните средства, придобити от възлагащите органи и възложителите посредством обществени поръчки, за проведения диалог между различните равнища на управление, информация за намеренията на държавите членки във връзка с горепосочените дейности за докладване и всякаква друга полезна информация. При подаването на информацията следва да се спазват посочените в приложението категории съгласно Регламент (ЕО) № 2195/2002 относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV) 15.
заличава се
Изменение 66
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б
Директива 2009/33/ЕО
Член 10 – параграф 5
5.  На Комисията се възлага правомощието да приема с актове за изпълнение насоки относно съдържанието на докладите на държавите членки, посочени в параграф 4.
5.  На Комисията се възлага правомощието да приема с актове за изпълнение насоки относно съдържанието на докладите на държавите членки, посочени в параграф 1.
Изменение 67
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б – подточка б a (нова)
Директива 2009/33/ЕО
Член 10 – параграф 5 a (нов)
ба)  добавя се следният параграф:
„5а. Държавите членки могат да решат да създадат механизми, за да регулират закупуването на чисти превозни средства от собственици на други паркове, като например дружества за таксиметрови услуги, за съвместно ползване на автомобили и за съвместен превоз.“
Изменение 68
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б б (нова)
Директива 2009/33/ЕО
Член 10 – параграф 5 б (нов)
бб)  добавя се следният параграф:
„5б. До 31 декември 2021 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета план за действие за ускоряване на изграждането на инфраструктура за зареждане на ТПС, притежавани от транспортни предприятия, в техните собствени депа и зони за поддръжка, както и в публичното пространство. В този план за действие се включва информация относно наличните инструменти за финансиране на Съюза и се определя как тази подкрепа може да бъде предоставена въпреки европейските правила за държавна помощ.“
Изменение 69
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б в (нова)
Директива 2009/33/ЕО
Член 10 – параграф 5 в (нов)
бв)  добавя се следният параграф:
„5в. Комисията оценява необходимостта от преразглеждане на съответното законодателство, свързано с насърчаването на чист и енергийно ефективен пътен транспорт, що се отнася до използването на най-добрите и рециклирани гуми, и когато е целесъобразно, от представяне законодателно предложение.“
Изменение 70
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б г (нова)
Директива 2009/33/ЕО
Член 10 – параграф 5 г (нов)
бг)  добавя се следният параграф:
„5г. Комисията предлага насоки на държавите членки по отношение на различните фондове на Съюза, които може да се използват и биха могли да бъдат мобилизирани за целите на настоящата директива, например Механизма за свързване на Европа за подпомагане на развитието на високоефективни, устойчиви и ефикасно взаимосвързани трансевропейски мрежи в областта на транспорта, Европейския фонд за стратегически инвестиции или Механизма за по-чист транспорт за подпомагане на използването на по-чисти превозни средства и свързаната с тях инфраструктура.“
Изменение 71
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б д (нова)
Директива 2009/33/ЕО
Член 10 – параграф 5 д (нов)
(бд)  добавя се следният параграф:
„5д. Консултативните центрове играят ключова роля за този преход чрез улесняване и насърчаване на инвестициите и подпомагане на институционалния капацитет. Следователно Комисията засилва значително ролята и капацитета на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси, по-специално чрез местно присъствие и проактивна роля в подготовката на проектите.“
Изменение 72
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 1
Държавите членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до XXXX [Моля, въведете датата – 24 месеца след влизането в сила]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.
Държавите членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до XXXX [Моля, въведете датата – 18 месеца след влизането в сила]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.
Изменение 73
Предложение за директива
Приложение І
Директива 2009/33/ЕО
Приложение – таблица 1

Текст, предложен от Комисията

Таблица 1: Кодове от Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV), посочени в член 3

Код по CPV

Описание

60112000-6

Услуги на обществения пътен транспорт

60130000-8

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

60140000-1

Услуги на сухопътен пътнически транспорт, без разписание

60172000-3

Услуги по даване под наем на автобуси с водач

90511000-2

Услуги по събиране на битови отпадъци

60160000-7

Превоз на пощенски пратки с неспециални автомобили

60161000-4

Превоз на колети с неспециални автомобили

Изменение

Table 1: Кодове от Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV), посочени в член 3

Код по CPV

Описание

60112000-6

Услуги на обществения пътен транспорт

60130000-8

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

60140000-1

Услуги на сухопътен пътнически транспорт, без разписание

60172000-3

Услуги по даване под наем на автобуси с водач

90511000-2

Услуги по събиране на битови отпадъци

60160000-7

Превоз на пощенски пратки с неспециални автомобили

60161000-4

Превоз на колети с неспециални автомобили

64121100-1

Услуги за доставки на писма

64121200-2

Услуги за доставки на колети

60170000-0

Услуги по даване под наем на автомобили с водач

60171000-7

Услуги по даване под наем на леки автомобили с водач

60181000-0

Услуги по даване под наем на камиони с водач

60180000-3

Услуги по даване под наем на товарни автомобили с водач

90511100-3

Услуги по събиране на твърди отпадъци в населените места

90511200-4

Услуги по събиране на битови отпадъци

90511300-5

Услуги по събиране на битови отпадъци по домовете

90511400-6

Услуги по събиране на хартия

Изменение 74
Предложение за директива
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Директива 2009/33/ЕО
Приложение – таблица 2

Текст, предложен от Комисията

Таблица 2: Пределни стойности на емисиите за леките превозни средства

Категории превозни средства

2025

2030

 

CO2 g/km

Емисии на замърсители на въздуха при реални условия на движение* като процент от пределните стойности на емисиите**

CO2 g/km

Емисии на замърсители на въздуха при реални условия на движение* като процент от пределните стойности на емисиите

Превозни средства от категория M1

25

80%

0

Не се прилага.

Превозни средства от категория M2

25

80%

0

Не се прилага.

Превозни средства от категория N1

40

80%

0

Не се прилага.

* Емисии на ултрафини частици при реални условия на движение в #/km (като брой на праховите частици, PN) и на азотни оксиди (NOx) в mg/km, измерени съгласно приложимата редакция на приложение IIIA към Регламент (ЕС) 2017/1151.

** Приложимата пределна стойност на емисиите, посочена в приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007 или заменилите го впоследствие актове.

Изменение

Таблица 2: Пределни стойности на емисиите за леките превозни средства

Категории превозни средства

2025 г.

2030 г.

 

CO2 g/km

Емисии на замърсители на въздуха при реални условия на движение* като процент от пределните стойности на емисиите**

CO2 g/km

Емисии на замърсители на въздуха при реални условия на движение* като процент от пределните стойности на емисиите

Превозни средства от категория L

25

 

 

 

Превозни средства от категория M1

50

80%

0

Не се прилага.

Превозни средства от категория M2

50

80%

0

Не се прилага.

Превозни средства от категория N1

50

80%

0

Не се прилага.

Превозни средства от категория M3

Не се прилага

 

 

 

Превозни средства от категория N2

Не се прилага

 

 

 

Превозни средства от категория N3

Не се прилага

 

 

 

* Емисии на ултрафини частици при реални условия на движение в #/km (като брой на праховите частици, PN) и на азотни оксиди (NOx) в mg/km, измерени съгласно приложимата редакция на приложение IIIA към Регламент (ЕС) 2017/1151.

** Приложимата пределна стойност на емисиите, посочена в приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007 или заменилите го впоследствие актове.

Изменение 86
Предложение за директива
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Директива 2009/33/EО
Приложение – таблица 3
[…..]
заличава се
Изменения 75 и 85
Предложение за директива
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Директива 2009/33/ЕО
Приложение – таблица 4

Текст, предложен от Комисията

Таблица 4: Минимална цел за леките превозни средства в съответствие с таблица 2 като дял от общия обем на обществените поръчки за леки превозни средства в държавите членки*

Държава членка

2025 г.

2030 г.

Люксембург

35%

35%

Швеция

35%

35%

Дания

34%

34%

Финландия

35%

35%

Германия

35%

35%

Франция

34%

34%

Обединено кралство

35%

35%

Нидерландия

35%

35%

Австрия

35%

35%

Белгия

35%

35%

Италия

35%

35%

Ирландия

35%

35%

Испания

33%

33%

Кипър

29%

29%

Малта

35%

35%

Португалия

27%

27%

Гърция

23%

23%

Словения

20%

20%

Чешка република

27%

27%

Естония

21%

21%

Словакия

20%

20%

Литва

19%

19%

Полша

20%

20%

Хърватия

17%

17%

Унгария

21%

21%

Латвия

20%

20%

Румъния

17%

17%

България

16%

16%

*Превозните средства с нулеви емисии на отработили газове се броят за едно (1) превозно средство, допринасящо за постигане на заложената стойност. Всички други превозни средства, които отговарят на изискванията, посочени в таблица 2 от настоящото приложение, се броят за 0,5 допринасящи превозни средства.

Изменение

Таблица 4: Минимална цел за леките превозни средства като дял от общия обем на обществените поръчки за тежки превозни средства в държавите членки 1, 2

 

Категория на превозното средство — M1, M2, N1

Категория превозно средство — L

Държава членка

2025 г.

2030 г.

2025 г.

2030 г.

Институции, агенции и органи на ЕС

[50%]

[50%]

[50%]

[50%]

Люксембург

50%

50%

50%

50%

Швеция

50%

50%

50%

50%

Дания

50%

50%

50%

50%

Финландия

50%

50%

50%

50%

Германия

50%

50%

50%

50%

Франция

50%

50%

50%

50%

Обединено кралство

50%

50%

50%

50%

Нидерландия

50%

50%

50%

50%

Австрия

50%

50%

50%

50%

Белгия

50%

50%

50%

50%

Италия

50%

50%

50%

50%

Ирландия

50%

50%

50%

50%

Испания

50%

50%

50%

50%

Кипър

50%

50%

50%

50%

Малта

50%

50%

50%

50%

Португалия

50%

50%

50%

50%

Гърция

35%

35%

35%

35%

Словения

35%

35%

35%

35%

Чешка република

50%

50%

50%

50%

Естония

35%

35%

35%

35%

Словакия

35%

35%

35%

35%

Литва

35%

35%

35%

35%

Полша

35%

35%

35%

35%

Хърватия

25%

25%

25%

25%

Унгария

25%

25%

25%

25%

Латвия

25%

25%

25%

25%

Румъния

25%

25%

25%

25%

България

25%

25%

25%

25%

1 Най-малко 70% от минималните цели по отношение на обществените поръчки за за първия референтен период (до 2025 г.) се изпълняват от превозни средства с нулеви или ниски емисии, а през втория (2025 г. - 2030 г.) и последващите референтни периоди, от превозни средства с нулеви емисии.

2 Превозните средства с нулеви емисии на отработили газове се броят за едно (1) превозно средство, допринасящо за постигане на заложената стойност. Превозни средства с ниски емисии на отработили газове или превозни средства с използване на природен газ, при условие че работят изцяло с биометан, като това се доказва с договор за доставка на биометан или други начини за достъп до биометан, се броят за едно (0,66) превозно средство, допринасящо за постигане на заложените стойности. Всички други чисти превозни средства се броят за половин (0,5) превозно средство, допринасящо за постигане на заложената стойност.

Изменение 79
Предложение за директива
Приложение I
Директива 2009/33/EО
Приложение – Tаблица 5

Текст, предложен от Комисията

Таблица 5: Минимална цел за тежките превозни средства в съответствие с таблица 3 като дял от общия обем на обществените поръчки за тежки превозни средства в държавите членки*

Държава членка

Камиони

Автобуси

 

2025

2030

2025

2030

Люксембург

10%

15%

50%

75%

Швеция

10%

15%

50%

75%

Дания

10%

15%

50%

75%

Финландия

9%

15%

46%

69%

Германия

10%

15%

50%

75%

Франция

10%

15%

48%

71%

Обединено кралство

10%

15%

50%

75%

Нидерландия

10%

15%

50%

75%

Австрия

10%

15%

50%

75%

Белгия

10%

15%

50%

75%

Италия

10%

15%

50%

75%

Ирландия

10%

15%

50%

75%

Испания

10%

14%

50%

75%

Кипър

10%

13%

50%

75%

Малта

10%

15%

50%

75%

Португалия

8%

12%

40%

61%

Гърция

8%

10%

38%

57%

Словения

7%

9%

33%

50%

Чешка република

9%

11%

46%

70%

Естония

7%

9%

36%

53%

Словакия

8%

9%

39%

58%

Литва

9%

8%

47%

70%

Полша

7%

9%

37%

56%

Хърватия

6%

7%

32%

48%

Унгария

8%

9%

42%

63%

Латвия

8%

9%

40%

60%

Румъния

6%

7%

29%

43%

България

8%

7%

39%

58%

* Превозни средства с нулеви емисии на отработили газове или превозни средства с използване на природен газ – при условие че работят изцяло с биометан, като това следва да се докаже с договор за доставка на биометан или други начини за достъп до биометан – се броят за едно (1) превозно средство, допринасящо за постигане на заложените стойности. За държави членки, в които минималната заложена стойност при възлагането на обществени поръчки е над 50% от общия обем на обществените поръчки, броенето се прекратява при достигането на 50%. Всички други превозни средства, които отговарят на изискванията, посочени в таблица 2 от настоящото приложение, се броят за 0,5 превозни средства, допринасящи за постигане на заложените стойности.

Изменение

Таблица 5: Минимална цел за тежките превозни средства в съответствие с член 4, параграф 4 като дял от общия обем на обществените поръчки за тежки превозни средства в държавите членки

Държава членка

Камиони

Автобуси

 

20251

20302

20251

20302

Институции, агенции и органи на ЕС

[10%]

[15%]

[50%]

[75%]

Люксембург

10%

15%

50%

75%

Швеция

10%

15%

50%

75%

Дания

10%

15%

50%

75%

Финландия

9%

15%

46%

69%

Германия

10%

15%

50%

75%

Франция

10%

15%

48%

71%

Обединено кралство

10%

15%

50%

75%

Нидерландия

10%

15%

50%

75%

Австрия

10%

15%

50%

75%

Белгия

10%

15%

50%

75%

Италия

10%

15%

50%

75%

Ирландия

10%

15%

50%

75%

Испания

10%

14%

50%

75%

Кипър

10%

13%

50%

75%

Малта

10%

15%

50%

75%

Португалия

8%

12%

40%

61%

Гърция

8%

10%

38%

57%

Словения

7%

9%

33%

50%

Чешка република

9%

11%

46%

70%

Естония

7%

9%

36%

53%

Словакия

8%

9%

39%

58%

Литва

9%

8%

47%

70%

Полша

7%

9%

37%

56%

Хърватия

6%

7%

32%

48%

Унгария

8%

9%

42%

63%

Латвия

8%

9%

40%

60%

Румъния

6%

7%

29%

43%

България

8%

7%

39%

58%

1 Най-малко 66% от минималните цели по отношение на обществените поръчки за тежкотоварни превозни средства се изпълняват от превозни средства с нулеви емисии или от превозни средства, използващи природен газ, при условие че те използват изцяло биометан, което се доказва чрез договор за осигуряване на биометан или други начини за достъп до биометан. Отчитането на дела на превозните средства, работещи с биометан, за подцелта се прекратява при 30% от подцелта.

2 Най-малко 75 % от минималните цели по отношение на обществените поръчки за тежкотоварни превозни средства се изпълняват от превозни средства с нулеви емисии или от превозни средства, използващи природен газ, при условие че те използват изцяло биометан, което се доказва чрез договор за осигуряване на биометан или други начини за достъп до биометан. Отчитането на дела на превозните средства, работещи с биометан, за подцелта се прекратява при 30% от подцелта.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0321/2018).


Многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси ***I
PDF 285kWORD 85k
Изменения, приети от Европейския парламент на 25 октомври 2018 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 за създаване на многогодишен план за Балтийско море и за отмяна на регламенти (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007 и (ЕО) № 1300/2008 (COM(2018)0149– C8-0126/2018– 2018/0074(COD)(1)
P8_TA(2018)0425A8-0310/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Заглавие
Предложение за
Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
за създаване на многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 за създаване на многогодишен план за Балтийско море и за отмяна на регламенти (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007 и (ЕО) № 1300/2008
за създаване на многогодишен план за запасите от дънни видове в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 за създаване на многогодишен план за Балтийско море и за отмяна на регламенти (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007 и (ЕО) № 1300/2008
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Целите на ОПОР са, наред с останалото, да се гарантира, че риболовът и аквакултурите са екологично устойчиви в дългосрочен план и да се прилагат подходът на предпазливост и екосистемният подход към управлението на рибарството.
(4)  Целите на ОПОР са, наред с останалото, да се гарантира, че риболовът и аквакултурите са екологично устойчиви в дългосрочен план и се управляват по начин, съответстващ на целите за създаване на икономически и социални ползи и ползи за заетостта, намаляване на зависимостта на пазара на Съюза от внос на храни, насърчаване на прякото и непряко създаване на работни места и икономическото развитие на крайбрежните райони, да се прилагат подходът на предпазливост и екосистемният подход към управлението на рибарството.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)
(4a)   Съгласно принципите на общата политика в областта на рибарството и за да се гарантират равнопоставени условия на конкуренция и лоялна конкуренция между морските басейни, във всички многогодишни планове следва да има единна рамка и да не се допускат дерогации, специфични за даден морски басейн, по отношение на принципите за определяне на квотите.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  С оглед на постигането на целите на ОПОР предстои приемането на редица мерки за опазване, които да се прилагат в различни целесъобразни комбинации помежду си, като например многогодишни планове, технически мерки, определяне и разпределяне на възможности за риболов.
(5)  С оглед постигането на целите на ОПОР предстои приемането на редица мерки за опазване, които да се прилагат в различни комбинации помежду си, като например многогодишни планове, технически мерки, определяне и разпределяне на възможности за риболов в съответствие с най-добрите налични научни становища.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)
(5a)   Регламент (ЕС) № 1380/2013 изрично определя целта за възстановяване и поддържане на популациите на улавяните видове над нивата, позволяващи максимален устойчив улов. За да се постигне тази цел Регламент (ЕС) № 1380/2013 предвижда за всички запаси по възможност до 2015 г., най-късно обаче до 2020 г., постепенно да се постигне степен на улов, която да позволява максимален устойчив улов.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  Съгласно членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 многогодишните планове следва да се основават на научни, технически и икономически становища. В съответствие с тези разпоредби планът следва да съдържа цели, количествено измерими цели с ясни срокове, референтни равнища на опазване, предпазни мерки и технически мерки, предназначени за избягване и намаляване на нежелания улов.
(6)  Съгласно членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 многогодишните планове следва да се основават на научни, технически и икономически становища. В съответствие с тези разпоредби планът следва да съдържа цели, количествено измерими цели с ясни срокове, референтни равнища на опазване, предпазни мерки и технически мерки, предназначени за избягване и намаляване на нежелания улов, за намаляване на въздействието върху морската среда, по-конкретно смущенията на местообитанията и морското дъно, както и за изпълняване на социалните и икономическите цели.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Комисията следва да получи най-добрите налични научни становища за запасите, попадащи в обхвата на многогодишния план. За тази цел тя сключва меморандуми за разбирателство с Международния съвет за изследване на морето (ICES). Научните становища на ICES следва да се основават на този многогодишен план и да посочват по-специално диапазоните на FMSY и референтните равнища на биомасата, т.е. MSY Btrigger и Blim. Тези стойности следва да бъдат посочени в становищата за съответните запаси и когато е уместно, в други публично достъпни научни становища, например в становище на ICES за смесен риболов.
(8)  Комисията следва да получи най-добрите налични научни становища за запасите, попадащи в обхвата на многогодишния план. За тази цел тя сключва меморандуми за разбирателство с Международния съвет за изследване на морето (ICES). Научните становища на ICES следва да се основават на този многогодишен план и да посочват по-специално диапазоните на FMSY и референтните равнища на биомасата, т.е. MSY Btrigger и Blim. Тези стойности следва да бъдат посочени в становищата за съответните запаси и когато е уместно, в други публично достъпни научни становища, например в становище на ICES за смесен риболов и/или за многовидов риболов.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  В регламенти (EО) № 811/200418, (EО) № 2166/200519, (EО) № 388/200620, (EО) № 509/200721, (EО) № 1300/200822 и (EО) № 1342/200823 се определят правилата за експлоатацията на северния запас от мерлуза, запасите на хек и норвежки омар в Кантабрийско море и на запад от Иберийския полуостров, на морски език в Бискайския залив, морски език в Западния Ламанш, херинга на запад от Шотландия и на треска в Категат, Северно море, на запад от Шотландия и в Ирландско море. Тези и други дънни запаси са обект на улов в рамките на смесения риболов. Поради това е целесъобразно да се създаде единен многогодишен план, в който са отчетени тези технически взаимодействия.
(9)  В регламенти (EО) № 811/200418, (EО) № 2166/200519, (EО) № 388/200620, (EО) № 509/200721, (EО) № 1300/200822 и (EО) № 1342/200823 се определят правилата за експлоатацията на северния запас от мерлуза, запасите на хек и норвежки омар в Кантабрийско море и на запад от Иберийския полуостров, на морски език в Бискайския залив, морски език в Западния Ламанш, херинга на запад от Шотландия и на треска в Категат, Северно море, на запад от Шотландия и в Ирландско море. Тези и други дънни запаси са обект на улов в рамките на смесения риболов и/или на многовидовия риболов. Поради това е целесъобразно да се създаде единен многогодишен план, в който са отчетени тези технически взаимодействия.
_________________
_________________
18 Регламент (ЕО) № 811/2004 на Съвета от 21.4.2004 г. относно въвеждането на мерки за възстановяване на популацията на северна мерлуза (ОВ L 150, 30.4.2004 г., стр. 1).
18 Регламент (ЕО) № 811/2004 на Съвета от 21.4.2004 г. относно въвеждането на мерки за възстановяване на популацията на северна мерлуза (ОВ L 150, 30.4.2004 г., стр. 1).
19 Регламент (ЕО) № 2166/2005 на Съвета от 20 декември 2005 г. за установяване на мерки за възстановяването на запасите от южен хек и норвежки омар в Кантабрийско море и западната част на Иберийския полуостров и за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 относно опазването на риболовните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми (ОВ L 345, 28.12.2005 г., стр.5).
19 Регламент (ЕО) № 2166/2005 на Съвета от 20 декември 2005 г. за установяване на мерки за възстановяването на запасите от южен хек и норвежки омар в Кантабрийско море и западната част на Иберийския полуостров и за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 относно опазването на риболовните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми (ОВ L 345, 28.12.2005 г., стр.5).
20 Регламент (ЕО) № 388/2006 на Съвета от 23 февруари 2006 г. за съставяне на многогодишен план за устойчива експлоатация на запаса от морски език в Бискайския залив (ОВ L 65, 7.3.2006 г., стр. 1).
20 Регламент (ЕО) № 388/2006 на Съвета от 23 февруари 2006 г. за съставяне на многогодишен план за устойчива експлоатация на запаса от морски език в Бискайския залив (ОВ L 65, 7.3.2006 г., стр. 1).
21 Регламент (ЕО) № 509/2007 на Съвета от 7 май 2007 г. за съставяне на многогодишен план за устойчива експлоатация на запаса от морски език в Западния Ламанш (ОВ L 122, 11.5.2007 г., стр. 7).
21 Регламент (ЕО) № 509/2007 на Съвета от 7 май 2007 г. за съставяне на многогодишен план за устойчива експлоатация на запаса от морски език в Западния Ламанш (ОВ L 122, 11.5.2007 г., стр. 7).
22 Регламент (ЕО) № 1300/2008 на Съвета от 18 декември 2008 г. за създаване на многогодишен план за запаса от херинга, намиращ се на запад от Шотландия, и за риболовните дейности по експлоатация на този запас (ОВ L 344, 20.12.2008 г., стр. 6).
22 Регламент (ЕО) № 1300/2008 на Съвета от 18 декември 2008 г. за създаване на многогодишен план за запаса от херинга, намиращ се на запад от Шотландия, и за риболовните дейности по експлоатация на този запас (ОВ L 344, 20.12.2008 г., стр. 6).
23 Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета от 18 декември 2008 г. за създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 423/2004 (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 20).
23 Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета от 18 декември 2008 г. за създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 423/2004 (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 20).
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Някои дънни запаси се експлоатират както в западните води, така и в съседните на тях води. Във връзка с това обхватът на разпоредбите на плана, свързани с измеримите цели и предпазните мерки по отношение на запасите, които се експлоатират предимно в западните води, следва да се разшири така, че в него да попаднат и съответните зони извън западните води. Освен това за запасите, които присъстват и в западните води, но се експлоатират предимно извън тях, е необходимо да се установят измерими цели и предпазни мерки в многогодишни планове за зоните извън западните води, където тези запаси предимно се експлоатират, като обхватът на тези многогодишни планове се разшири, така че той да обхваща и западните води.
(11)  Някои дънни запаси се експлоатират както в западните води, така и в съседните на тях води. Във връзка с това обхватът на разпоредбите на плана, свързани с измеримите цели и предпазните мерки по отношение на запасите от дънни видове, които се експлоатират предимно в западните води, следва да се разшири така, че в него да попаднат и зоните на посочените запаси извън западните води, стига последните да не попадат под суверенитета или юрисдикцията на трети държави. Освен това за запасите, които присъстват и в западните води, но се експлоатират предимно извън тях, е необходимо да се установят измерими цели и предпазни мерки в многогодишни планове за зоните извън западните води, където тези запаси от дънни видове предимно се експлоатират, като обхватът на тези многогодишни планове се разшири, така че той да обхваща и западните води.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)
(11a)   Планът за управление следва да не се ограничава до разглеждане на механизмите за определяне на възможностите за риболов в краткосрочен план, което би създало несигурност и липса на прозрачност за сектора.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  Географският обхват на многогодишния план следва да се основава на географското разпределение на запасите, посочено в най-новите научни становища на ICES по отношение на запасите. В бъдеще може да се наложат промени в посоченото в многогодишния план географско разпределение на запасите, което може да се дължи на подобрена научна информация или на миграция на запасите. Поради това на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приема делегирани актове за адаптиране на посоченото в многогодишния план географско разпределение на запасите, ако в научните становище на ICES се указва промяна в географското разпределение на запасите.
(12)  Географският обхват на многогодишния план следва да се основава на географското разпределение на запасите от дънни видове, посочено в най-новите научни становища на ICES по отношение на запасите. В бъдеще може да се наложат промени в посоченото в многогодишния план географско разпределение на запасите, което може да се дължи на подобрена научна информация или на миграция на запасите от дънни видове. Поради това на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приема делегирани актове за адаптиране на посоченото в многогодишния план географско разпределение на запасите, ако в научното становище на ICES или подобен независим научен орган, признат от Съюза или на международно равнище, се указва промяна в географското разпределение на запасите.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Многогодишният план следва да допринесе за постигане на целите на ОПОР, и по-специално постигането и поддържането на МУУ за целевите запаси, изпълнението на задължението за разтоварване по отношение на обхванатите от ограничения на улова дънни запаси, насърчаването на добър жизнен стандарт на лицата, които зависят от риболовните дейности, като се вземат предвид аспектите на крайбрежния риболов и социално-икономическите аспекти. Освен това той следва да прилага екосистемния подход към управлението на рибарството, за да се намали отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема. Той следва да е в съответствие със законодателството на Съюза в областта на околната среда, и по-специално с целта за постигане на добро екологично състояние до 2020 г. (в съответствие с Директива 2008/56/ЕО) и целите на Директива 2009/147/ЕО и Директива 92/43/ЕИО на Съвета. В плана следва също така да се уточнят подробностите за изпълнението на задължението за разтоварване във водите на Съюза — западните води, по отношение на всички запаси от видове, за които се прилага задължението за разтоварване съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
(14)  Многогодишният план следва да допринесе за постигане на целите на ОПОР, и по-специално постигането и поддържането на запасите, обхванати от настоящия регламент над равнищата за постигане на максимален устойчив улов, изпълнението на задължението за разтоварване по отношение на обхванатите от ограничения на улова дънни запаси, насърчаването на добър жизнен стандарт на лицата, които зависят от риболовните дейности, като се вземат предвид аспектите на крайбрежния риболов и социално-икономическите аспекти. Освен това той следва да прилага екосистемния подход към управлението на рибарството, за да се намали отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема. Той следва да е в съответствие със законодателството на Съюза в областта на околната среда, и по-специално с целта за постигане на добро екологично състояние до 2020 г. (в съответствие с Директива 2008/56/ЕО) и целите на Директива 2009/147/ЕО и Директива 92/43/ЕИО на Съвета. В плана следва също така да се уточнят подробностите за изпълнението на задължението за разтоварване във водите на Съюза — западните води за видове, уловени в рамките на дънен риболов и за които се прилага задължението за разтоварване съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Целесъобразно е да се определят целевите равнища на смъртност от риболов (F), които отговарят на целта за постигане и поддържане на MSY, като диапазон от стойностите, съответстващи на целта за постигане на МУУ (FMSY). Тези диапазони, основани на най-добрите налични научни становища, са необходими с оглед осигуряване на гъвкавост, отчитане на промените в научните становища, допринасяне за изпълнението на задължението за разтоварване и отчитане на характеристиките на смесения риболов. Диапазоните на FМУУ следва да се изчисляват от Международния съвет за изследване на морето (ICES), по-специално в неговите периодични становища за улова. Въз основа на плана те са получени така, че да водят до не повече от 5 % намаление на добива в дългосрочен план в сравнение с МУУ24. Горната граница на диапазона е ограничена, така че вероятността от спадане на запаса под Blim е не повече от 5 %. Освен това тази горна граница съответства на т. нар. „консултативно правило“ на ICES, което гласи, че когато биомасата на репродуктивния запас или изобилието е в лошо състояние, F се намалява до стойност, която не надхвърля горна граница, равна на стойността на FМУУ, умножена по стойността на биомасата на репродуктивния запас или изобилието за годината, за която се определя общ допустим улов (ОДУ), разделена на МУУ Btrigger. ICES отчита тези съображения и консултативното правило при предоставянето на научно становище относно възможностите за улов и смъртност от риболов.
(16)  Целесъобразно е да се определят целевите равнища на смъртност от риболов (F), които отговарят на целта за постигане и поддържане на MУУ, като диапазон от стойностите, съответстващи на целта за постигане на МУУ (FMSY). Тези диапазони, основани на най-добрите налични научни становища, са необходими с оглед осигуряване на гъвкавост, отчитане на промените в научните становища, допринасяне за изпълнението на задължението за разтоварване и отчитане на характеристиките на смесения риболов. Диапазоните на FМSY следва да се изчисляват, наред с другото, от Международния съвет за изследване на морето (ICES), по-специално в неговите периодични становища за улова. Въз основа на плана те са получени така, че да водят до не повече от 5 % намаление на добива в дългосрочен план в сравнение с МУУ24. Горната граница на диапазона е ограничена, така че вероятността от спадане на запаса под Blim е не повече от 5 %. Освен това тази горна граница съответства на т. нар. „консултативно правило“ на ICES, което гласи, че когато биомасата на репродуктивния запас или изобилието е в лошо състояние, F се намалява до стойност, която не надхвърля горна граница, равна на стойността на FМSY, умножена по стойността на биомасата на репродуктивния запас или изобилието за годината, за която се определя общ допустим улов (ОДУ), разделена на МУУ Btrigger. ICES отчита тези съображения и консултативното правило при предоставянето на научно становище относно възможностите за улов и смъртност от риболов.
___________
___________
24 Искане на ЕС до ICES за предоставяне на диапазони на FМУУ за определени запаси в подзони 5—10 на ICES.
24 Искане на ЕС до ICES за предоставяне на диапазони на FМSY за определени запаси в подзони 5—10 на ICES.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)
(16a)   За да бъдат постигнати целите, определени в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, е целесъобразно да се определят целеви равнища на смъртност от риболов (F), които да не надвишават максималния устойчив улов, получен при риболов. Тези равнища следва да се постигнат възможно най-скоро, като за всички запаси, за които се прилага настоящият регламент, трябва да се постигне най-късно до 2020 г.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  Следва да е възможно да се определи общ допустим улов (ОДУ) за норвежкия омар в западните води като сбор от определените за всяка функционална единица ограничения на улова и статистическите квадранти извън функционалните единици в тази зона на ОДУ. Това обаче не изключва приемането на мерки за защита на конкретни функционални единици.
(20)  Следва да е възможно да се определи общ допустим улов (ОДУ) за запаса от норвежки омар в западните води като сбор от определените за всяка функционална единица ограничения на улова и статистическите квадранти извън функционалните единици в зоната, определена за този запас. Това обаче не изключва приемането на мерки за защита на конкретни функционални единици.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)
(21a)  Следва отсега да се установят определени забрани за риболов на лаврак и сребриста сайда, по-конкретно с цел защита на размножаването на тези видове през размножителния период. С цел да се защитят спадащите равнища на запасите от лаврак и сребриста сайда, държавите членки следва да установят подходящи мерки за възстановяване на запасите за търговски и любителски риболов, определени от най-добрите налични научни данни.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 22
(22)  Когато Съветът взема предвид значително въздействие на любителския риболов в рамките на възможностите за риболов за определен запас, той следва да може да определи ОДУ за търговския риболов, който да отчита обема на улова от любителския риболов, и/или да приеме други мерки за ограничаване на любителския риболов, като например тавани на улова и периоди на забрана.
(22)  Когато смъртността, причинена от любителски риболов оказва значително въздействие върху запас, управляван въз основа на максималния устойчив улов, Съветът следва да може да определи индивидуални и недискриминиращи възможности за риболов на рибари любители. Тези индивидуални възможности за любителски риболов следва да обхващат периоди, които не могат да бъдат по-малко от един месец, във връзка с реалностите на риболовните практики и на улова от любителски риболов. Необходимо е също така уловът от любителски риболов на някои видове с висока търговска стойност да бъде маркиран чрез отстраняване на част от опашната перка, за да ограничат възможностите за нелегално използване на този улов в търговските канали на рибата.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 23
(23)  С цел спазване на задължението за разтоварване, установено с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, в плана следва да се предвидят допълнителни мерки за управление, които да се уточнят допълнително в съответствие с член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
(23)  С цел спазване на задължението за разтоварване, установено с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, и за да се сведат до минимум отрицателните въздействия върху екосистемата, в плана следва да се предвидят допълнителни мерки за управление, по-специално мерки за постепенно избягване и премахване на изхвърлянето на улов и за свеждане до минимум на отрицателното въздействие на риболова върху екосистемата, като се вземат предвид най-добрите налични научни становища, когато е целесъобразно, в съответствие с член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Следва също да се уточни, че задължението за разтоварване не се прилага по отношение на любителския риболов. При липса на съвместни препоръки Комисията може да приема делегирани актове.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)
(23a)   С цел защита на уязвимите видове и местообитания, по-специално на тези, които са критично застрашени и засегнати от натиска на риболова, в плана следва да се установят управленски мерки по отношение на съответните видове риболов, включително промяна на съоръженията на кораба, изменение на дейностите на кораба и изменения на самия кораб. В плана следва да се предвидят допълнителни мерки за управление, които да се уточнят допълнително в съответствие с член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Комисията следва да може да приема актове за изпълнение за определяне на анализ на морските басейни, както и формàта и графиците за представяне и одобряване на мерките за управление.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 24 a (ново)
(24a)  Целесъобразно е Комисията да докладва ежегодно на Европейския парламент относно най-добрите налични научни препоръки, които са били използвани за целите на определянето на възможностите за риболов или за прилагането на защитни мерки от страна на Съвета, както и Комисията да информира предварително Европейския парламент относно ситуации, при които научното становище би могло да доведе до значителни разлики при определянето на възможностите за риболов.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 26
(26)  С цел да се осигури своевременно и адекватно съответствие с научно-техническия напредък, да се гарантира гъвкавост и да се позволи развитието на някои мерки, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз с цел допълване на настоящия регламент по отношение на коригиращи мерки и изпълнение на задължението за разтоварване. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество25. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът следва да получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като на техните експерти се предоставя редовен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
(26)  С цел да се осигури своевременно и адекватно съответствие с научно-техническия напредък, да се гарантира гъвкавост и да се позволи развитието на някои мерки, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз с цел допълване на настоящия регламент по отношение на коригиращи мерки и изпълнение на задължението за разтоварване. От особена важност е по време на подготвителната работа Комисията да проведе подходящи консултации със съответните консултативни съвети, включително на експертно равнище, като те бъдат съобразени с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът следва да получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като на техните експерти се предоставя редовен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
_________________
_________________
25 OB L 123, 12.5.2016 г., стр. 1
25 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 28
(28)  Прилагането на динамични референтни равнища към диапазоните на FMSY и референтните равнища на опазване гарантира, че тези параметри, които са от съществено значение за определянето на възможностите за риболов, не остаряват и че Съветът винаги може да използва най-добрите налични научни становища. Освен това този подход, който осигурява динамични референтни препратки към най-добрите налични научни препоръки, следва да се прилага за управлението на запасите в Балтийско море. В този контекст „най-добри налични научни становища“ означава публично достъпни и подкрепени от най-актуалните научни данни и методи научни становища, които са били издадени или прегледани от независим научен орган, признат в Европейския съюз или на международно равнище. Поради това Регламент (ЕС) 2016/113927 следва да бъде изменен.
(28)  Прилагането на динамични референтни равнища към диапазоните на FMSY и референтните равнища на опазване гарантира, че тези параметри, които са от съществено значение за определянето на възможностите за риболов, не остаряват и че Съветът винаги може да използва най-добрите налични научни становища. Освен това този подход, който осигурява динамични референтни препратки към най-добрите налични научни препоръки, следва да се прилага за управлението на запасите в Балтийско море. Комисията следва също да докладва ежегодно на Европейския парламент относно използваните най-добри налични научни становища, както и да информира предварително Парламент относно ситуации, при които научното становище би могло да доведе до значителни разлики при определянето на възможностите за риболов. В този контекст „най-добри налични научни становища“ означава публично достъпни научни становища, които са предмет на партньорска проверка от страна на Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) или други подходящи научни органи, като Международния съвет за изследване на морето (ICES). Те се подкрепят от най-актуалните налични научни данни и методи, и отговарят на изискванията на член 25 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
_________________
27 Регламент (ЕС) 2016/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за създаване на многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета (ОВ L 191, 15.7.2016 г., стр. 1).
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – уводна част
1.  С настоящия регламент се установява многогодишен план („планът“) за следните дънни запаси, включително дълбоководните запаси, в западните води, включително видовете риболов, експлоатиращи тези запаси, както и — когато тези запаси се прострат отвъд западните води — в съседните води:
1.  С настоящия регламент се установява многогодишен план („планът“) за изброените по-долу дънни запаси, включително дълбоководните запаси, в западните води, както и — когато тези запаси се прострат отвъд западните води — в съседните води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави и за видовете риболов, експлоатиращи тези запаси:
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
(4)  лаврак (Dicentrarchus labrax) в участъци 4b, 4c, 7a, и 7d—h;
(4)  лаврак (Dicentrarchus labrax) в участъци 4b, 4c, 7a, 7b, 7d–h, 7j, подзона 8 и участък 9a;
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – точка 23 – тире 1
–  в южната част на Бискайския залив (FU 25);
–  в Бискайския залив (FU 23-24);
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – точка 24 – тире 1
–  в западната част на Галиция (FU 26—27);
–  в западната част на Галиция (FU 26);
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – точка 24 – тире 2
във водите около Иберийския полуостров (FU 28—29);
заличава се
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – точка 24 – тире 2 а (ново)
—  Северно от Португалия (FU 27)
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – точка 24 – тире 2 б (ново)
—  Португалски води (южна Португалия и Алгарве) (FU 28—29)
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 2
Когато в научните становища има указание за промяна в географското разпределение на запасите, изброени в настоящия параграф, първа алинея, Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с член 15 за изменение на настоящия регламент чрез адаптиране на описаните по-горе зони, за да отрази тази промяна. С тези адаптации зоните на разпространение на запасите не може да бъдат разширени извън водите на Съюза от подзони 4—10 и зоните 34.1.1, 34.1.2 и 34.2.0 на CECAF.
Когато в най-добрите налични научни становища, по-конкретно тези на Международния съвет за изследване на морето (ICES), има указание за промяна в географското разпределение на запасите, изброени в настоящия параграф, първа алинея, Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с член 15 за изменение на настоящия регламент чрез адаптиране на описаните по-горе зони, за да отрази тази промяна. С тези адаптации зоните на разпространение на запасите не може да бъдат разширени извън водите на Съюза от подзони 4—10 и зоните 34.1.1, 34.1.2 и 34.2.0 на CECAF.
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2
2.  Когато Комисията — въз основа на научни становища счете, че списъкът на запасите, посочен в параграф 1, първа алинея, трябва да бъде изменен, тя може да представи предложение за изменение на списъка.
2.  Когато, въз основа на най-добрите налични научни становища, счете, че списъкът на запасите, посочен в параграф 1, първа алинея, трябва да бъде изменен, тя може да представи предложение за изменение на списъка.
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3
3.  По отношение на съседните води, попадащи в обхвата на настоящия член, параграф 1, се прилагат само членове 4 и 6 и мерките, свързани с възможностите за риболов, съгласно член 7 от настоящия регламент.
3.  По отношение на съседните води, попадащи в обхвата на настоящия член, параграф 1, се прилагат само членове 4 и 6, мерките, свързани с възможностите за риболов, съгласно член 7, член 9, параграф 3а и член 9а от настоящия регламент.
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4
4.  Настоящият регламент се прилага и за прилова, уловен в западните води при риболов за посочените в параграф 1 запаси. Ако обаче за тези запаси са установени диапазони на FМУУ и предпазни мерки, свързани с биомасата, в рамките на други правни актове на Съюза за създаване на многогодишни планове, то се прилагат тези диапазони и предпазни мерки.
4.  Настоящият регламент се прилага и за прилова, уловен в западните води при риболов за посочените в параграф 1 дънни запаси и гарантира, че експлоатацията на всички живи морски биологични ресурси осигурява възстановяването и поддържането на популациите на улавяните видове над равнищата, позволяващи максимален устойчив улов, в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4 а (нов)
4a.   В настоящия регламент също така се определят подробностите във връзка с изпълнението на мерки за свеждане до минимум на въздействието на риболова върху морската среда, по-специално на случайния улов на защитени видове, във водите на Съюза – западните води за всички видове риболов, извършвани в тези води. Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на анализ на морските басейни, както и формàта и графиците за представяне и одобряване на мерките за управление.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
5.  В настоящия регламент се уточняват и подробните параметри на изпълнението на задължението за разтоварване във водите на Съюза в западните води по отношение на всички запаси от видове, за които се прилага задължението за разтоварване съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
5.  В настоящия регламент се уточняват и подробните параметри на изпълнението на задължението за разтоварване във водите на Съюза в западните води по отношение на запасите от видове, за които се прилага задължението за разтоварване съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, и които са били уловени при риболов на дънни видове.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 6
6.  В член 8 от настоящия регламент се предвиждат технически мерки, приложими в западните води по отношение на всички запаси.
6.  В член 8 от настоящия регламент се предвиждат технически мерки за търговския и любителския риболов, приложими в западните води по отношение на всички запаси от дънни видове.
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2
(2)  „диапазон на FМУУ“ означава диапазон от стойности, определени в най-добрите налични научни становища, изготвени по-специално от Международния съвет за изследване на морето (ICES), като в дългосрочен план всички равнища на смъртност от риболов в рамките на този диапазон водят до максимален устойчив улов (МУУ), предвид даден модел на риболов и при съществуващите средни екологични условия, без да оказват значително въздействие върху процеса на възпроизводство за съответния запас. Той е получен така, че да води до не повече от 5 % намаление на добива в дългосрочен план в сравнение с максималния устойчив улов. Той има горна граница, така че вероятността от спадане на запаса под граничното референтно равнище на биомасата на репродуктивния запас (Blim) е не повече от 5 %;
(2)  „диапазон на FMSY"“ означава диапазон от стойности, определени в най-добрите налични научни становища, изготвени по-специално от Международния съвет за изследване на морето (ICES) или подобен независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище, като в дългосрочен план всички равнища на смъртност от риболов в рамките на този диапазон водят до максимален устойчив улов (МУУ), предвид даден модел на риболов и при съществуващите средни екологични условия, без да оказват значително въздействие върху процеса на възпроизводство за съответния запас. Той е получен така, че да води до не повече от 5 % намаление на добива в дългосрочен план в сравнение с максималния устойчив улов. Той има горна граница, така че вероятността от спадане на запаса под граничното референтно равнище на биомасата на репродуктивния запас (Blim) е не повече от 5%;
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5
(5)  „стойност на FМУУ“ е стойността на прогнозната смъртност от риболов, която при даден модел на риболов и при настоящите екологични условия води до максималния улов в дългосрочен план;
(5)  „FMSY е стойността на прогнозната смъртност от риболов, която при даден модел на риболов и при настоящите екологични условия води до максималния улов в дългосрочен план;
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8
(8)  „Blim“ означава референтната стойност за размера на запаса, посочена в най-добрите налични научни становища, по-специално от ICES, под която възпроизводителната способност може да бъде намалена;
(8)  „Blim“ означава референтната стойност за размера на запаса, посочена в най-добрите налични научни становища, по-специално от ICES или подобен независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище, под която възпроизводителната способност може да бъде намалена;
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 9
(9)  „MSY Btrigger“ означава референтното равнище на биомасата на репродуктивния запас, или в случая на норвежки омар — на изобилието, посочено в най-добрите налични научни становища, по-специално от ICES, под което следва да се предприемат конкретни и подходящи действия за управление, за да се гарантира, че равнищата на експлоатация в съчетание с естествените промени възстановяват рибните запаси над нивата, позволяващи МУУ в дългосрочен план.
(9)  „MSY Btrigger“ означава референтното равнище на биомасата на репродуктивния запас, или в случая на норвежки омар — на изобилието, посочено в най-добрите налични научни становища, по-специално от ICES, или подобен независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище, под което следва да се предприемат конкретни и подходящи действия за управление, за да се гарантира, че равнищата на експлоатация в съчетание с естествените промени възстановяват рибните запаси над нивата, позволяващи МУУ в дългосрочен план.
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 9 a (нова)
(9a)  „Най-добри налични научни становища“ означава публично достъпни научни становища, подкрепени от най-актуалните научни данни и методи, които са публикувани или преминали през партньорска проверка от независим международен научен орган, който е признат на равнището на Съюза или на международно равнище, като Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) и Международния съвет за изследване на морето (ICES), и отговаря на изискванията по член 25 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
1.  Планът допринася за постигането на целите на общата политика в областта на рибарството, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, по-специално чрез прилагане на подхода на предпазливост при управлението на рибарството, като целта му е да гарантира, че експлоатирането на живите морски биологични ресурси позволява възстановяването и поддържането на популациите на подлежащите на улов видове над равнищата, на които може да се постигне МУУ.
1.  Планът допринася за постигането на целите на общата политика в областта на рибарството, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, по-специално чрез прилагане на подхода на предпазливост при управлението на рибарството, като целта му е да гарантира, че експлоатирането на живите морски биологични ресурси позволява възстановяването и поддържането на популациите на подлежащите на улов видове над равнищата, на които може да се постигне МУУ. В допълнение към постигането на екологична устойчивост, планът се управлява по начин, съвместим с целите за създаване на икономически и социални ползи и ползи за заетостта, като същевременно се допринася за наличността на хранителните продукти.
Равнището на експлоатация на максималния устойчив улов се постига постепенно за всички запаси, но не по-късно от 2020 г. и се запазва след това.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2
2.  Планът спомага за премахване на изхвърлянето на улов посредством избягване и намаляване, доколкото е възможно, на нежелания улов, както и за изпълнението на задължението за разтоварване, установено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, за видовете, които подлежат на ограничения на улова и за които се прилага настоящият регламент.
2.  Планът спомага за премахване на изхвърлянето на улов посредством избягване и намаляване, включително чрез използването на иновационни селективни устройства и техники за риболов, на нежелания улов, както и за изпълнението на задължението за разтоварване, установено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, за видовете, които подлежат на ограничения на улова и за които се прилага настоящият регламент.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3
3.  Планът прилага екосистемен подход към управлението на рибарството, за да се гарантира, че отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема е сведено до минимум. Той трябва да е в съответствие със законодателството на Съюза в областта на околната среда, и по-специално с целта за постигане на добро екологично състояние до 2020 г., определена в член 1, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО, и целите, определени в членове 4 и 5 от Директива 2009/147/ЕО и членове 6 и 12 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета.
3.  Планът прилага екосистемен подход към управлението на рибарството, за да се гарантира, че отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема , и по-специално върху уязвимите местообитания и защитените видове, включително морските бозайници, морските влечуги, морски птици, морските възвишения, дълбоководните рифове и кораловите градини или сюнгери, е сведено до минимум и за предпочитане премахнато, като се гарантира, че рибарите продължават да извършват риболов по устойчив и селективен начин. Той трябва да е в съответствие със законодателството на Съюза в областта на околната среда, и по-специално с целта за постигане на добро екологично състояние до 2020 г., определена в член 1, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО, и с целите, определени в Директива 2009/147/ЕО и Директива 92/43/ЕИО на Съвета.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – буква б
б)  да подпомогне изпълнението на други важни дескриптори от приложение I към Директива 2008/56/ЕО пропорционално на ролята на рибарството в тяхното изпълнение.
б)  да гарантира, че отрицателното въздействие на риболова върху морската среда е сведено до минимум, по-специално по отношение на уязвимите местообитания и защитените видове, включително морските бозайници и морските птици.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5
5.  Мерките съгласно плана се предприемат в съответствие с най-добрите налични научни становища. Когато няма достатъчно данни, цели се постигането на сравнима степен на опазване на съответните запаси.
5.  Мерките съгласно плана се предприемат в съответствие с най-добрите налични научни становища. Най-добрите налични научни становища са предмет на партньорска проверка от надеждни и подходящи научни организации като Международния съвет за изследване на морето (ICES) или Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР). Те се предоставят на обществеността най-късно когато тези мерки са предложени от Комисията. Когато няма достатъчно данни, цели се постигането на сравнима степен на опазване на съответните запаси.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2
2.  Диапазоните на FМУУ, основаващи се на настоящия план, се изискват от ICES.
2.  Диапазоните на FМSY, основаващи се на настоящия план, се изискват от ICES или подобен независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище.
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 – буква а
a)  ако, въз основа на научно становище или доказателство, това е необходимо за постигането на установените в член 3 цели в случая на смесен риболов;
a)  ако, въз основа на научно становище или доказателство, това е необходимо за постигането на целите, установени в член 3, в случая на смесен риболов и/или за многовидов риболов, по-конкретно за ограничаване на предизвиканите социално-икономически ограничения върху риболова;
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 – буква в
в)  за да се ограничат промените във възможностите за риболов между последователни години до не повече от 20%.
в)  за да се ограничат промените във възможностите за риболов между последователни години до не повече от 20%, освен в случаите, когато се смекчават ефектите от „блокиращи“ ситуации или други ситуации, които парализират или оказват значително въздействие върху дейността на някои флоти.
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 6 а (нов)
6a.   За да се избегне ситуация, при която краткосрочното управление възпрепятства изпълнението на многогодишния план за управление, и за да се насърчи участието на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения, трябва да може правилата за експлоатация да се одобряват, в рамките на настоящия регламент, чрез подхода на регионализация.
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2
2.  Когато няма подходяща научна информация, тези запаси се управляват съгласно подхода на предпазливост при управлението на рибарството, определен в член 4, параграф 1, точка 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
2.  Когато няма подходяща научна информация, тези запаси се управляват съгласно подхода на предпазливост при управлението на рибарството, определен в член 4, параграф 1, точка 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, и се гарантира най-малко сравнима с МУУ степен на опазване, както се посочва в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3
3.  В съответствие с член 9, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 при управлението на смесен риболов по отношение на запасите, посочени в член 1, параграф 4 от настоящия регламент, се отчита трудността МУУ да бъде спазен едновременно за всички запаси, особено в ситуации, в които това води до преждевременна забрана на риболова.
3.  В съответствие с член 9, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 при управлението на смесен и/или многовидов риболов по отношение на запасите, посочени в член 1, параграф 4 от настоящия регламент, се отчита трудността МУУ да бъде спазен едновременно за всички запаси, особено в ситуации, в които това води до преждевременна забрана на риболова.
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – уводна част
Следните референтните равнища на опазване, с които се опазва пълната възпроизводителна способност на запасите, посочени в член 1, параграф 1, се изискват от ICES въз основа на настоящия план:
Следните референтните равнища на опазване, с които се опазва пълната възпроизводителна способност на запасите, посочени в член 1, параграф 1, се изискват, въз основа на настоящия план, от ICES или подобен независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище, и в съответствие с определението за най-добрите налични научни становища:
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1
1.  Когато в научните становища се посочва, че за дадена година биомасата на репродуктивния запас — а в случая на норвежки омар — изобилието, на някой от посочените в член 1, параграф 1 запаси е под МУУ Btrigger, се приемат всички подходящи коригиращи мерки с цел своевременно възстановяване на съответния запас или съответната функционална единица до равнища над тези, позволяващи МУУ. По-специално чрез дерогация от член 4, параграфи 3 и 5 възможностите за риболов се определят на равнища, съответстващи на смъртността от риболов, която е намалена под горната част на диапазона на FМУУ, като се вземе предвид намаляването на биомасата.
1.  Когато в научните становища се посочва, че за дадена година биомасата на репродуктивния запас — а в случая на норвежки омар — изобилието, на някой от посочените в член 1, параграф 1 запаси от дънни видове е под МУУ Btrigger, се приемат всички подходящи коригиращи мерки с цел своевременно възстановяване на съответния запас или съответната функционална единица до равнища над тези, позволяващи МУУ. По-специално чрез дерогация от член 4, параграфи 3 и 5 възможностите за риболов се определят на равнища, съответстващи на смъртността от риболов, която е намалена под горната част на диапазона на FМSY, като се вземе предвид намаляването на биомасата.
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2
2.  Когато в научните становища се посочва, че биомасата на репродуктивния запас — а в случая на норвежки омар — изобилието, на някой от посочените в член 1, параграф 1 запаси е под Blim, се предприемат допълнителни коригиращи мерки с цел своевременно възстановяване на съответния запас или съответната функционална единица до равнища над равнището, позволяващо МУУ. По-специално чрез дерогация от член 4, параграфи 3 и 5 коригиращите мерки могат да включват преустановяване на целевия риболов за съответния запас или съответната функционална единица и подходящо намаляване на възможностите за риболов.
2.  Когато в научните становища се посочва, че биомасата на репродуктивния запас — а в случая на норвежки омар — изобилието, на някой от посочените в член 1, параграф 1 запаси от дънни видове е под Blim, се предприемат допълнителни коригиращи мерки с цел своевременно възстановяване на съответния запас или съответната функционална единица до равнища над равнището, позволяващо МУУ. По-специално чрез дерогация от член 4, параграфи 3 и 5 коригиращите мерки могат да включват преустановяване на целевия риболов за съответния запас или съответната функционална единица и подходящо намаляване на възможностите за риболов.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – уводна част
1.  С цел допълване на настоящия регламент на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 във връзка със следните технически мерки:
1.  С цел допълване на настоящия регламент на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 във връзка със следните технически мерки за видовете риболов, експлоатиращи запасите от дънни видове в западните води:
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква а
a)  спецификации на характеристиките на риболовните уреди и правила за тяхното използване, така че да се гарантира или подобри селективността, да се намали нежеланият улов или да се сведе до минимум отрицателното въздействие върху екосистемата;
a)  спецификации на характеристиките на риболовните уреди и правила за тяхното използване, така че да се гарантира или подобри селективността, да се намали нежеланият улов, и по-специално на младите екземпляри, или да се сведе до минимум отрицателното въздействие върху екосистемата;
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2
2.  Мерките, посочени в параграф 1 от настоящия член, допринасят за постигането на целите, определени в член 3.
2.  Мерките, посочени в параграф 1 от настоящия член, допринасят за постигането на целите, определени в член 3, и са приложими както за търговския, така и за любителския риболов.
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 8 а (нов)
Член 8а
Пространствено-времеви забрани за риболов на лаврак
1.  Забранява се търговският и любителският риболов на лаврак в западните води и в участъците на ICES 4b и 4c в периода 1 февруари – 30 април. Забранява се задържането на борда, трансбордирането, прехвърлянето или разтоварването на сушата, както и запазването на лаврак, уловен от крайбрежната зона във въпросните зони.
2.  Забранява се също така на риболовните кораби на Съюза да извършват риболов на лаврак в участъци 7b, 7c, 7j и 7k на ICES, както и във водите на участъци 7a и 7g на ICES, намиращи се на повече от дванадесет морски мили от изходните линии, които са под суверенитета на Обединеното кралство. Забранява се на риболовните кораби на Съюза да задържат на борда, да трансбордират, преместват или разтоварват на сушата лаврак, уловен в посочените зони.
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3
3.  Без да се засяга член 7, общият допустим улов за запасите на норвежки омар в западните води може да се определи като сбор от ограниченията на улова на функционалните единици и на статистически квадранти извън функционалните единици.
3.  Без да се засяга член 7, общият допустим улов за запас на норвежки омар може да се определи като сбор от ограниченията на улова на функционалните единици и на статистически квадранти извън функционалните единици в зоната, определена за този запас.
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4
4.  Когато в научните становища се посочва, че любителският риболов оказва сериозно въздействие върху смъртността от риболов на конкретен запас, Съветът го взема предвид и може да ограничи любителския риболов при определянето на възможностите за риболов, за да се избегне превишаване на общото целево равнище на смъртност от риболов.
заличава се
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 9 а (нов)
Член 9а
Любителски риболов
1.  Държавите членки вземат предвид равнището на смъртността, причинена от любителски риболов, при разпределянето на възможностите за риболов, с които разполагат и които са посочени в член 16 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, с цел да се избегне надвишаването на общото целево равнище на смъртност от риболов.
Когато в научните становища се посочва, че любителският риболов оказва сериозно въздействие върху равнището на смъртност, причинена от риболов, на конкретен запас, посочен в член 1, параграф 1 от настоящия регламент, Съветът може да определя индивидуални възможности за риболов, приложими за риболов на рибари любители по недискриминационен начин.
2.  Съветът се основава на прозрачни и обективни критерии, включително критерии от екологичен, социален и икономически характер, при определянето на възможностите за риболов за целите на любителския риболов. Критериите, които се използват, може да включват по-специално въздействието на риболова върху околната среда, общественото значение на тази дейност и нейния принос към икономиката в крайбрежните територии.
3.  Държавите членки вземат необходимите и пропорционални мерки за целите на контрола и събирането на данни за осъществяването на надеждна оценка на действителните нива на улова, предмет на параграф 1.
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 9 б (нов)