Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο
Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών ***I
 Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Ανάκτηση χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων από τρίτες χώρες σε περίπτωση απάτης
 Χορήγηση άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση ***I
 Κτηνιατρικά φάρμακα ***I
 Παρασκευή, διάθεση στην αγορά και χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών ***I
 Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής ***I
 Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών ***I
 Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων ***I
 Καθορισμός της έδρας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών ***I
 Καθορισμός της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ***I
 Αύξηση της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη
 Καλή μεταχείριση των ζώων, χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής
 Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή στο Κατοβίτσε, Πολωνία (COP24)
 14η σύνοδος της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλομορφία (COP14)
 Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ
 Η χρήση των δεδομένων των χρηστών του Facebook από την Cambridge Analytica και ο αντίκτυπος στην προστασία των δεδομένων
 Η δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη
 Η κατάσταση στην Αζοφική Θάλασσα
 Η κατάσταση στη Βενεζουέλα
 Προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων
 Ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ώρα για δράση!
 Τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης: εμπορικές πτυχές

Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών ***I
PDF 304kWORD 96k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2018 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))(1)
P8_TA(2018)0418A8-0308/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Με βάση τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας24 και την οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας25, θα πρέπει να θεσπιστούν κοινοί κανόνες συναλλαγών με τις τρίτες χώρες προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία έναντι της απώλειας πολιτιστικών αγαθών, η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας και η πρόληψη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω της πώλησης λεηλατηθέντων πολιτιστικών αγαθών σε αγοραστές εντός της Ένωσης.
(1)  Με βάση τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας24 και την οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας25, θα πρέπει να θεσπιστούν κοινοί κανόνες συναλλαγών με τις τρίτες χώρες προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία έναντι της παράνομης διακίνησης, απώλειας ή καταστροφής πολιτιστικών αγαθών, η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας και η πρόληψη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μέσω της πώλησης λεηλατηθέντων πολιτιστικών αγαθών σε αγοραστές εντός της Ένωσης.
__________________
__________________
24 COM(2016)0050.
24 COM(2016)0050.
25 Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 31.3.2017, σ. 6).
25 Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 31.3.2017, σ. 6).
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)  Έχοντας υπόψη τη δέσμευση της Ένωσης υπέρ της διεξαγωγής δίκαιων δικών και αποζημίωσης των θυμάτων, καθώς και τις συμβάσεις για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO), είναι ανάγκη να διασφαλίζεται η επιστροφή των αντικειμένων που αποτέλεσαν αντικείμενο παράνομου εμπορίου ή/και παράνομης ανασκαφής ή απόκτησης. Όσον αφορά την εκμετάλλευση λαών και εδαφών που συνήθως οδηγεί στο παράνομο εμπόριο και στην παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, ιδίως όταν αυτό το εμπόριο και η διακίνηση προέρχονται από ένα πλαίσιο ένοπλων συγκρούσεων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα περιφερειακά και τοπικά χαρακτηριστικά των λαών και περιοχών, και όχι την αγοραστική αξία της πολιτιστικής παραγωγής.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Η πολιτιστική κληρονομιά συγκαταλέγεται μεταξύ των βασικών στοιχείων του πολιτισμού, εμπλουτίζει τον πολιτιστικό βίο όλων των λαών και, συνεπώς, θα πρέπει να προστατεύεται από την παράνομη ιδιοποίηση και τη λεηλασία. Ως εκ τούτου, η Ένωση θα πρέπει να απαγορεύει την είσοδο στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης πολιτιστικών αγαθών τα οποία έχουν εξαχθεί παράνομα από τρίτες χώρες.
(2)  Τα πολιτιστικά αγαθά έχουν συχνά μεγάλη πολιτιστική, καλλιτεχνική, ιστορική, και επιστημονική σημασία. Η πολιτιστική κληρονομιά συγκαταλέγεται μεταξύ των βασικών στοιχείων του πολιτισμού, μεταξύ άλλων, λόγω της συμβολικής αξίας της και της συνεισφοράς της στην πολιτιστική μνήμη της ανθρωπότητας. Εμπλουτίζει τον πολιτιστικό βίο όλων των λαών και ενώνει τους ανθρώπους συμβάλλοντας στη συνειδητοποίηση της κοινής μνήμης και της εξέλιξης του πολιτισμού. Θα πρέπει, συνεπώς, να προστατεύεται από την παράνομη ιδιοποίηση και τη λεηλασία. Λεηλασίες αρχαιολογικών χώρων συνέβαιναν ανέκαθεν, ωστόσο σήμερα το φαινόμενο έχει αποκτήσει τεράστιες διαστάσεις. Όσο υπάρχει η δυνατότητα επικερδούς εμπορίου πολιτιστικών αγαθών προερχόμενων από παράνομες ανασκαφές και κέρδους χωρίς κανέναν σοβαρό κίνδυνο, αυτές οι ανασκαφές και οι λεηλασίες θα συνεχίζονται και στο μέλλον. Η οικονομική και η καλλιτεχνική αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς δημιουργεί ισχυρή ζήτηση στη διεθνή αγορά, όπου η έλλειψη αυστηρών διεθνών νομοθετικών μέτρων και η αναποτελεσματική επιβολή αυτών των μέτρων οδηγούν στην ένταξη αυτών των αγαθών στη σκιώδη οικονομία. Η λεηλασία των αρχαιολογικών χώρων και η εμπορία της παράνομα αποκτηθείσας πολιτιστικής κληρονομιάς είναι σοβαρό έγκλημα που προκαλεί σημαντικό πόνο σε όσους θίγονται άμεσα ή έμμεσα από αυτήν. Το παράνομο εμπόριο πολιτιστικών αγαθών συμβάλλει συχνά στην επίτευξη αναγκαστικής πολιτιστικής ομογενοποίησης ή εκδίωξης, ενώ οι λεηλασίες και οι αρπαγές πολιτιστικών αγαθών οδηγούν, μεταξύ άλλων, σε διάλυση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών στοιχείων. Ως εκ τούτου, η Ένωση θα πρέπει να απαγορεύει την εισαγωγή στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης πολιτιστικών αγαθών τα οποία έχουν εξαχθεί παράνομα από τρίτες χώρες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα πολιτιστικά αγαθά που προέρχονται από τρίτες χώρες που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις, κυρίως όταν στην εξαγωγή των οποίων εμπλέκονται τρομοκρατικές ή άλλες εγκληματικές οργανώσεις.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)  Οι αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών δεν διαθέτουν πάντα επαρκείς ικανότητες για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών και της παράνομης εμπορίας τους. Στις εν λόγω αρχές μπορεί επίσης να υπάρχει και διαφθορά ή άλλες μορφές κακοδιοίκησης. Όταν τα πολιτιστικά αγαθά αποκόπτονται από το ευρύτερο πλαίσιό τους, ο πληθυσμός στερείται τα έθιμά του και τα αντικείμενα ή τους τόπους μνήμης και λατρείας του. Το ιστορικό πλαίσιο και η επιστημονική αξία των αντικειμένων χάνονται εάν τα αντικείμενα με τα οποία συνδέονται πωλούνται χωριστά. Έχοντας υπόψη τον αναντικατάστατο χαρακτήρα των πολιτιστικών αγαθών και το δημόσιο συμφέρον, η κατοχή τους θα πρέπει να είναι δυνατή μόνο υπό όρους. Η διαδικασία εισαγωγής πρέπει να εμπεριέχει την εξασφάλιση της κατάλληλης αποθήκευσης, της τεκμηρίωσης και της προσβασιμότητας από ακαδημαϊκά ιδρύματα και δημόσια μουσεία, καθώς και της συνεργασίας στην περίπτωση αιτιολογημένων αξιώσεων επιστροφής.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Δεδομένων των διαφορετικών κανόνων που ισχύουν στα κράτη μέλη σχετικά με την είσοδο πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, θα πρέπει να προβλεφθούν μέτρα, με στόχο ιδίως την εξασφάλιση ομοιόμορφου ελέγχου των εισαγωγών πολιτιστικών αγαθών κατά την είσοδό τους.
(3)  Δεδομένων των διαφορετικών κανόνων που ισχύουν στα κράτη μέλη σχετικά με την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, θα πρέπει να προβλεφθούν μέτρα, με στόχο ιδίως την εξασφάλιση ομοιόμορφου ελέγχου ορισμένων εισαγωγών πολιτιστικών αγαθών κατά την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, ιδίως βάσει των υφιστάμενων διεργασιών, διαδικασιών και διοικητικών εργαλείων που αποσκοπούν στην ομοιόμορφη εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
__________________
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Οι κοινοί κανόνες θα πρέπει να καλύπτουν την τελωνειακή μεταχείριση των μη ενωσιακών πολιτιστικών αγαθών που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, ήτοι τόσο τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία όσο και την υπαγωγή τους σε ειδικό τελωνειακό καθεστώς εκτός της διαμετακόμισης.
(4)  Οι κοινοί κανόνες θα πρέπει να καλύπτουν την είσοδο και εισαγωγή μη ενωσιακών πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Λαμβανομένων υπόψη των γνωστών δυνατοτήτων που παρέχουν οι ελεύθερες ζώνες (γνωστές και ως «ελεύθεροι λιμένες») για σκοπούς αποθήκευσης πολιτιστικών αγαθών, το πεδίο εφαρμογής των μέτρων ελέγχου που πρέπει να θεσπιστούν θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ευρύτερο ως προς τα τελωνειακά καθεστώτα που καλύπτει. Τα εν λόγω μέτρα ελέγχου δεν θα πρέπει, συνεπώς, να αφορούν μόνο τα αγαθά που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, αλλά και τα αγαθά που έχουν υπαχθεί σε ειδικό τελωνειακό καθεστώς. Ωστόσο, το ευρύ αυτό πεδίο εφαρμογής δεν θα πρέπει να αντιβαίνει προς την αρχή της ελευθερίας διαμετακόμισης των εμπορευμάτων ούτε να υπερβαίνει τον στόχο της αποτροπής της εισόδου παράνομα εξαχθέντων πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Ως εκ τούτου, μολονότι περιλαμβάνουν ειδικά τελωνειακά καθεστώτα στα οποία μπορεί να υπαχθούν τα αγαθά που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, τα μέτρα ελέγχου θα πρέπει να αποκλείουν τη διαμετακόμιση.
(5)  Πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα ελέγχου στις ελεύθερες ζώνες (γνωστές και ως «ελεύθεροι λιμένες») τα οποία θα πρέπει να έχουν ένα πεδίο εφαρμογής όσο το δυνατόν ευρύτερο ως προς τα τελωνειακά καθεστώτα, ώστε να αποτρέπεται η καταστρατήγησή τους μέσω της εκμετάλλευσης των ελεύθερων ζωνών, οι οποίες αποτελούν δυνητικά παρασκηνιακά πεδία για τη συνέχιση της εξάπλωσης του εμπορίου παράνομων προϊόντων στην ΕΕ. Τα εν λόγω μέτρα ελέγχου δεν θα πρέπει, συνεπώς, να αφορούν μόνο τα αγαθά που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, αλλά και τα αγαθά που έχουν υπαχθεί σε ειδικό τελωνειακό καθεστώς. Ωστόσο, το ευρύ αυτό πεδίο εφαρμογής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον στόχο της αποτροπής της εισόδου παράνομα εξαχθέντων πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, εκτός όταν οι αρμόδιες αρχές έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι τα πολιτιστικά αγαθά έχουν εξαχθεί από τη χώρα καταγωγής ή τρίτη χώρα κατά παράβαση των οικείων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Στο πλαίσιο του κανονισμού θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ορισμοί βάσει των αντίστοιχων ορισμών που χρησιμοποιούνται, αφενός, στη σύμβαση της UNESCO σχετικά με τα μέτρα για την απαγόρευση και παρεμπόδιση της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβίβασης κυριότητας των πολιτιστικών αγαθών που υπεγράφη στο Παρίσι στις 14 Νοεμβρίου 1970 και, αφετέρου, στη σύμβαση UNIDROIT για τα κλαπέντα ή παρανόμως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά που υπεγράφη στη Ρώμη στις 24 Ιουνίου 1995, στις οποίες σημαντικός αριθμός κρατών μελών είναι συμβαλλόμενα μέρη, λαμβανομένης δε υπόψη της εξοικείωσης πολλών τρίτων χωρών και των περισσότερων κρατών μελών με τις διατάξεις τους.
(6)  Στο πλαίσιο του κανονισμού θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ορισμοί βάσει των αντίστοιχων ορισμών που χρησιμοποιούνται, αφενός, στη σύμβαση της UNESCO σχετικά με τα μέτρα για την απαγόρευση και παρεμπόδιση της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβίβασης κυριότητας των πολιτιστικών αγαθών που υπεγράφη στο Παρίσι στις 14 Νοεμβρίου 1970 (Σύμβαση της UNESCO 1970) και, αφετέρου, στη σύμβαση UNIDROIT για τα κλαπέντα ή παρανόμως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά που υπεγράφη στη Ρώμη στις 24 Ιουνίου 1995, στις οποίες σημαντικός αριθμός κρατών μελών είναι συμβαλλόμενα μέρη, λαμβανομένης δε υπόψη της εξοικείωσης πολλών τρίτων χωρών και των περισσότερων κρατών μελών με τις διατάξεις τους.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Η νομιμότητα των εξαγωγών θα πρέπει να εξετάζεται βάσει των οικείων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων της χώρας στην οποία ανακαλύφθηκαν ή δημιουργήθηκαν τα πολιτιστικά αγαθά («χώρα καταγωγής»). Προκειμένου να αποτρέπεται τυχόν καταστρατήγηση, κατά την είσοδο των πολιτιστικών αγαθών στην Ένωση από άλλη τρίτη χώρα, το πρόσωπο που επιθυμεί να τα εισαγάγει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης θα πρέπει να αποδεικνύει ότι τα εν λόγω αγαθά εξήχθησαν νόμιμα από τη χώρα αυτή, όταν η συγκεκριμένη τρίτη χώρα είναι υπογράφον κράτος της σύμβασης της UNESCO του 1970 και, επομένως, χώρα προσηλωμένη στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στις άλλες περιπτώσεις, το πρόσωπο θα πρέπει να αποδεικνύει τη νόμιμη εξαγωγή από τη χώρα καταγωγής.
(7)  Η νομιμότητα των εξαγωγών θα πρέπει να εξετάζεται βάσει των οικείων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων της χώρας στην οποία τα πολιτιστικά αγαθά ανακαλύφθηκαν, δημιουργήθηκαν ή έχουν αφαιρεθεί, εκσκαφεί ή κλαπεί από το έδαφος ή από υποθαλάσσια ύδατα της χώρας, ή η οποία έχει πραγματικά τόσο στενή σχέση με τα πολιτιστικά αγαθά που τα προστατεύει ως εθνική πολιτιστική ιδιοκτησία και ρυθμίζει την εξαγωγή τους από το έδαφός της κατά τη νόμιμη απομάκρυνσή τους από τη χώρα στην οποία δημιουργήθηκαν ή ανακαλύφθηκαν τα πολιτιστικά αγαθά (χώρα καταγωγής). Προκειμένου να αποτρέπεται τυχόν καταστρατήγηση, κατά την είσοδο των πολιτιστικών αγαθών στην Ένωση από άλλη τρίτη χώρα, το πρόσωπο που επιθυμεί να τα εισαγάγει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης θα πρέπει να αποδεικνύει ότι τα εν λόγω αγαθά εξήχθησαν νόμιμα από τη χώρα καταγωγής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου είτε η χώρα καταγωγής του πολιτιστικού αγαθού δεν μπορεί να προσδιοριστεί με αξιοπιστία, και το γεγονός αυτό θεωρείται ότι τεκμηριώνεται επαρκώς και υποστηρίζεται από αποδεικτικά στοιχεία από την αρμόδια αρχή, ή τα πολιτιστικά αγαθά που έχουν εξαχθεί από τη χώρα προέλευσης πριν από το 1970 και κρατήθηκαν σε τρίτη χώρα για σκοπούς άλλους από την προσωρινή χρήση, τη διαμετακόμιση, την εξαγωγή ή την αποστολή πριν από την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, αλλά ο κάτοχος δεν μπορεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα δεδομένου ότι τα εν λόγω έγγραφα δεν ήταν σε χρήση κατά τον χρόνο εξαγωγής των πολιτιστικών αγαθών από τη χώρα καταγωγής, η αίτηση συνοδεύεται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά και πληροφορίες που τεκμηριώνουν ότι τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά έχουν εξαχθεί από την τρίτη χώρα σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς της ή παρέχει αποδείξεις για την απουσία τέτοιων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων.
Τροπολογίες 10 και 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)  Το άρθρο 5 της σύμβασης της UNESCO του 1970 απαιτεί τη δημιουργία μίας ή περισσότερων εθνικών υπηρεσιών για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς των κρατών μελών που είναι συμβαλλόμενα μέρη αυτής της σύμβασης από παράνομες εισαγωγές, εξαγωγές και μεταβιβάσεις. Σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, αυτές οι εθνικές υπηρεσίες θα πρέπει να είναι εξοπλισμένες με ειδικευμένο και επαρκές προσωπικό, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία αυτή καθώς και η αναγκαία ενεργός συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών που είναι συμβαλλόμενα μέρη σε αυτή τη σύμβαση στον τομέα της ασφάλειας και της καταπολέμησης της παράνομης εισαγωγής πολιτιστικών αγαθών, ιδίως σε περιοχές κρίσης. Τα κράτη μέλη που είναι ήδη συμβαλλόμενα μέρη σε αυτή τη σύμβαση θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις δεσμεύσεις που προβλέπονται στη σύμβαση αυτή και τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη, να την επικυρώσουν επειγόντως.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Προκειμένου να μην παρακωλύεται δυσανάλογα το εμπόριο αγαθών διαμέσου των εξωτερικών συνόρων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στα αγαθά που πληρούν ένα συγκεκριμένο όριο παλαιότητας. Προς τον σκοπό αυτό, κρίνεται σκόπιμο να καθοριστεί κατώτατο όριο παλαιότητας 250 ετών για όλες τις κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών. Το εν λόγω κατώτατο όριο παλαιότητας θα διασφαλίσει την επικέντρωση των μέτρων που προβλέπει ο παρών κανονισμός στα πολιτιστικά αγαθά που είναι πιθανότερο να αποτελέσουν στόχο λεηλασιών σε περιοχές συγκρούσεων, χωρίς να αποκλείονται άλλα αγαθά των οποίων ο έλεγχος είναι απαραίτητος για τη διασφάλιση της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.
(8)  Προκειμένου να μην παρακωλύεται δυσανάλογα το εμπόριο αγαθών διαμέσου των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στα αγαθά που πληρούν ένα συγκεκριμένο όριο παλαιότητας και αξίας. Προς τον σκοπό αυτό, κρίνεται σκόπιμο να καθοριστεί κατώτατο όριο παλαιότητας για τις περισσότερες κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 116/2009, τις διατάξεις της σύμβασης της UNESCO του 1970, και της σύμβασης UNIDROIT του 1995, και οικονομικό κατώτατο όριο για ορισμένες κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών όπως ορίζεται στο παράρτημα I. Ορισμένες κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε ένα οικονομικό κατώτατο όριο δεδομένου ότι χρήζουν ενισχυμένης προστασίας λόγω της ύπαρξης μεγαλύτερου κινδύνου κλοπής, απώλειας ή καταστροφής τους. Το κατώτατο όριο παλαιότητας θα διασφαλίσει την επικέντρωση των μέτρων που προβλέπει ο παρών κανονισμός στα πολιτιστικά αγαθά που είναι πιθανότερο να αποτελέσουν στόχο λεηλασιών σε περιοχές συγκρούσεων, χωρίς να αποκλείονται άλλα αγαθά των οποίων ο έλεγχος είναι απαραίτητος για τη διασφάλιση της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Δεδομένου ότι ορισμένες κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών, ήτοι τα αρχαιολογικά αντικείμενα, τα στοιχεία που αποτελούν τμήμα μνημείων, τα σπάνια χειρόγραφα και τα αρχέτυπα, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε λεηλασίες και καταστροφές, φαίνεται αναγκαίο να προβλεφθεί ένα σύστημα αυξημένου ελέγχου πριν από την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να επιβάλλει επίδειξη άδειας η οποία εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εισόδου πριν από τη θέση των εν λόγω αγαθών σε ελεύθερη κυκλοφορία ή την υπαγωγή τους σε ειδικό τελωνειακό καθεστώς εκτός της διαμετακόμισης. Τα πρόσωπα που επιθυμούν να λάβουν αυτή την άδεια θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν τη νόμιμη εξαγωγή από τη χώρα καταγωγής με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, ιδίως πιστοποιητικά ή άδειες εξαγωγής που έχουν εκδοθεί από την τρίτη χώρα εξαγωγής, τίτλους κυριότητας, τιμολόγια, συμβάσεις πώλησης, ασφαλιστήρια έγγραφα, δικαιολογητικά μεταφοράς και πραγματογνωμοσύνες. Με βάση την υποβολή αιτήσεων που περιέχουν πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να αποφασίζουν αν θα εκδώσουν τη σχετική άδεια χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
(10)  Δεδομένου ότι ορισμένες κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών, ήτοι τα αρχαιολογικά αντικείμενα, και τα στοιχεία που αποτελούν τμήμα μνημείων, τα σπάνια χειρόγραφα και τα αρχέτυπα, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε λεηλασίες και καταστροφές, φαίνεται αναγκαίο να προβλεφθεί ένα σύστημα αυξημένου ελέγχου πριν από την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να επιβάλλει επίδειξη άδειας η οποία εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του πρώτου κράτους μέλους της προβλεπόμενης εισόδου πριν από την εισαγωγή στο τελωνειακό έδαφος των κρατών μελών. Τα πρόσωπα που επιθυμούν να λάβουν αυτή την άδεια θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν ότι τα πολιτιστικά αγαθά έχουν εξαχθεί από τη χώρα καταγωγής, ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις από την τρίτη χώρα, σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας καταγωγής ή της τρίτης χώρας ή να αποδεικνύουν την απουσία σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων. Λαμβανομένων δεόντως υπόψη του κινδύνου και της εφαρμογής των αρχών δέουσας επιμέλειας, οι νόμιμες εξαγωγές από τη χώρα καταγωγής ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, από την τρίτη χώρα θα πρέπει να αποδεικνύονται με τα κατάλληλα υποστηρικτικά έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία (πιστοποιητικά εξαγωγής ή άδειες εξαγωγής που εκδίδονται από τη χώρα καταγωγής, τυποποιημένο έγγραφο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο για την περιγραφή πολιτιστικών αγαθών (Object ID), τίτλους ιδιοκτησίας, τιμολόγια, συμβάσεις πώλησης, ασφαλιστικά έγγραφα, έγγραφα μεταφοράς), τεκμηριώνοντας ότι τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά έχουν εξαχθεί από τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς της. Όταν δεν υπάρχουν δικαιολογητικά έγγραφα, η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει αξιολόγηση από εμπειρογνώμονα, εφόσον κρίνεται αναγκαίο από την αρμόδια αρχή. Με βάση την υποβολή αιτήσεων που περιέχουν πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να αποφασίζουν αν θα εκδώσουν τη σχετική άδεια χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εντός των καθορισμένων προθεσμιών.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)  Λαμβανομένου υπόψη του ιδιαίτερου χαρακτήρα των αγαθών, ο ρόλος των πολιτιστικών εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο των τελωνειακών αρχών είναι εξαιρετικά σημαντικός, δεδομένου ότι θα πρέπει να μπορούν, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να απαιτούν πρόσθετες πληροφορίες από τον διασαφιστή και να προβαίνουν σε ανάλυση των πολιτιστικών αγαθών με τη διενέργεια φυσικής εξέτασης.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Για τις άλλες κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών, τα άτομα που επιθυμούν την εισαγωγή τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης θα πρέπει, με την υποβολή σχετικής δήλωσης, να βεβαιώνουν και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη νόμιμη εξαγωγή τους από την τρίτη χώρα, καθώς και να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για τα αγαθά που πρέπει να ταυτοποιηθούν από τις τελωνειακές αρχές. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας και για λόγους ασφάλειας δικαίου, η παροχή των πληροφοριών σχετικά με τα πολιτιστικά αγαθά θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση τυποποιημένου εγγράφου. Για την περιγραφή των πολιτιστικών αγαθών θα πρέπει να χρησιμοποιείται το πρότυπο ταυτότητας αντικειμένου Object ID, το οποίο συνιστάται από την UNESCO. Οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να καταχωρίζουν την είσοδο των εν λόγω πολιτιστικών αγαθών, να φυλάσσουν τα πρωτότυπα και να παρέχουν αντίγραφο των σχετικών εγγράφων στον διασαφιστή, προκειμένου να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των αγαθών μετά την είσοδό τους στην εσωτερική αγορά.
(11)  Για τις άλλες κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών, τα άτομα που επιθυμούν την εισαγωγή τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης θα πρέπει, με την υποβολή σχετικής ηλεκτρονικής δήλωσης, να βεβαιώνουν και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη νόμιμη εξαγωγή τους από τη χώρα καταγωγής, ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, από την τρίτη χώρα, καθώς και να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για τα αγαθά που πρέπει να ταυτοποιηθούν από τις τελωνειακές αρχές. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας και για λόγους ασφάλειας δικαίου, η παροχή των πληροφοριών σχετικά με τα πολιτιστικά αγαθά θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση τυποποιημένου ηλεκτρονικού εγγράφου. Για την περιγραφή των πολιτιστικών αγαθών θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα τυποποιημένο έγγραφο, το πρότυπο ταυτότητας αντικειμένου Object ID, το οποίο συνιστάται από την UNESCO. Η ηλεκτρονική δήλωση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τα πιστοποιητικά εξαγωγής ή τις άδειες εξαγωγής που εκδίδονται από τη χώρα καταγωγής ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, από την τρίτη χώρα, παρέχοντας αποδείξεις ότι τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά είχαν εξαχθεί από την εν λόγω χώρα σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της εν λόγω χώρας ή της τρίτης χώρας ή παρέχοντας αποδείξεις για την απουσία τέτοιων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων. Εάν η νομοθεσία της χώρας καταγωγής ή της τρίτης χώρας δεν προβλέπει την έκδοση αδειών ή πιστοποιητικών εξαγωγής, η δήλωση εισαγωγέα θα πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλα δικαιολογητικά έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, όπως, μεταξύ άλλων, τίτλους κυριότητας, τιμολόγια, συμβάσεις πώλησης, ασφαλιστήρια έγγραφα, και δικαιολογητικά μεταφοράς. Τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά θα πρέπει να καταχωρίζονται ηλεκτρονικά και να παρέχεται στον διασαφιστή αντίγραφο των σχετικών εγγράφων, προκειμένου να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των αγαθών μετά την είσοδό τους στην εσωτερική αγορά. Οι πληροφορίες που παρέχονται στις αρμόδιες αρχές υπό τη μορφή ηλεκτρονικής δήλωσης, θα πρέπει να επιτρέπουν σε αυτές να λαμβάνουν περαιτέρω μέτρα στην περίπτωση που, με βάση μια ανάλυση κινδύνων, πιστεύουν ότι τα εν λόγω αγαθά μπορεί να αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Για την προσωρινή εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών για σκοπούς εκπαιδευτικής, επιστημονικής ή ακαδημαϊκής έρευνας δεν θα πρέπει να απαιτείται η επίδειξη άδειας ή δήλωσης.
(12)  Για την προσωρινή εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών για σκοπούς εκπαιδευτικής ή επιστημονικής έρευνας, καλλιτεχνικής εκδήλωσης ή θεάματος, διαφύλαξης, αποκατάστασης, ψηφιοποίησης, και ακαδημαϊκής έρευνας και για τη συνεργασία μεταξύ μουσείων ή παρόμοιων δημόσιων μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκθέσεων δεν θα πρέπει να απαιτείται η επίδειξη άδειας εισαγωγής ή δήλωσης εισαγωγέα. Τα πολιτιστικά αγαθά που πρόκειται να παρουσιαστούν στη διάρκεια εμπορικών εκθέσεων και διεθνών εκθέσεων τέχνης δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε προσκόμιση άδειας εισαγωγής ή δήλωσης του εισαγωγέα. Ωστόσο, στην περίπτωση απόκτησης των πολιτιστικών αγαθών και παραμονής τους στο έδαφος της Ένωσης, θα πρέπει να απαιτείται προσκόμιση άδειας εισαγωγής ή δήλωσης εισαγωγέα, ανάλογα με την κατηγορία των πολιτιστικών αγαθών.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Η αποθήκευση πολιτιστικών αγαθών από χώρες που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις ή φυσικές καταστροφές θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται χωρίς να απαιτείται η επίδειξη άδειας ή δήλωσης ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η διαφύλαξή τους.
(13)  Η αποθήκευση πολιτιστικών αγαθών από χώρες που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις ή φυσικές καταστροφές με σκοπό την επιστροφή των εν λόγω αγαθών στη χώρα καταγωγής τους ή στην τρίτη χώρα στην οποία εξήχθησαν νόμιμα, όταν η κατάσταση το επιτρέψει, θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται χωρίς να απαιτείται η επίδειξη άδειας εισαγωγής ή δήλωσης εισαγωγέα, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η διαφύλαξή τους.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η πείρα που αποκομίζεται από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και οι μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές και λοιπές συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο τα πολιτιστικά αγαθά και, παράλληλα, να μην παρακωλύονται δυσανάλογα οι συναλλαγές με τρίτες χώρες, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις τροποποιήσεις του κριτηρίου του κατώτατου ορίου παλαιότητας για τις διάφορες κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών. Η εν λόγω εξουσιοδότηση θα πρέπει επίσης να επιτρέπει στην Επιτροπή να επικαιροποιεί το παράρτημα λόγω τροποποιήσεων της συνδυασμένης ονοματολογίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 201627. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την εκπόνηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
(14)  Προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η πείρα που αποκομίζεται από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και οι μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές και λοιπές συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο τα πολιτιστικά αγαθά και, παράλληλα, να μην παρακωλύονται δυσανάλογα οι συναλλαγές με τρίτες χώρες, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις τροποποιήσεις των κριτηρίων του κατώτατου ορίου παλαιότητας και οικονομικής αξίας για τις διάφορες κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών. Η εν λόγω εξουσιοδότηση θα πρέπει επίσης να επιτρέπει στην Επιτροπή να επικαιροποιεί το παράρτημα Ι λόγω τροποποιήσεων της συνδυασμένης ονοματολογίας και να καθορίσει δεύτερο παράρτημα (παράρτημα ΙΙ) με κατάλογο χωρών και κωδικών της συνδυασμένης ονοματολογίας με βάση τις «Κόκκινες λίστες των πολιτιστικών αγαθών σε κίνδυνο» που συντάσσονται και τροποποιούνται από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM). Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου27. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την εκπόνηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
__________________
__________________
27 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
27 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Για να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή για τη θέσπιση ειδικών ρυθμίσεων σχετικά με την προσωρινή εισαγωγή και αποθήκευση πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, τα υποδείγματα των αιτήσεων και εντύπων για τη χορήγηση άδειας εισαγωγής, καθώς και των δηλώσεων εισαγωγέα και των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων, καθώς και περαιτέρω διαδικαστικούς κανόνες σχετικά με την υποβολή και τη διεκπεραίωσή τους. Θα πρέπει επίσης να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή ώστε να προβαίνει σε ρυθμίσεις για τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για την αποθήκευση και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28.
(15)  Για να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή για τη θέσπιση ειδικών ρυθμίσεων σχετικά με την προσωρινή εισαγωγή και αποθήκευση πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, με ταυτόχρονη εγγύηση των κατάλληλων συνθηκών διατήρησης, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της ιδιαίτερης φύσης των πολιτιστικών αγαθών. Αυτές οι ρυθμίσεις θα πρέπει να ισχύουν και για τα τυποποιημένα ηλεκτρονικά υποδείγματα για ηλεκτρονικές αιτήσεις αδειών εισαγωγής και έντυπα και για τον κατάλογο των λόγων για τους οποίους μπορεί να απορριφθεί η αίτηση, καθώς και για τις δηλώσεις εισαγωγέων και τα συνοδευτικά τους έγγραφα, καθώς και για τους περαιτέρω διαδικαστικούς κανόνες σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωσή τους. Θα πρέπει επίσης να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή ώστε να προβαίνει σε ρυθμίσεις για τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για την αποθήκευση και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Αυτή η ηλεκτρονική βάση δεδομένων μπορεί να αποτελέσει μέρος του προγράμματος εργασίας που θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 280 του εν λόγω κανονισμού. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28.
__________________
__________________
28 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
28 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
(15α)  Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι διατάξεις που ισχύουν για τις τελωνειακές διαδικασίες ελέγχου και επαλήθευσης περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Επιπλέον, θα πρέπει να συλλέγονται συναφείς πληροφορίες σχετικά με τις εμπορικές ροές πολιτιστικών αγαθών με στόχο τη στήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής του κανονισμού και τη δημιουργία κατάλληλης βάσης για τη μελλοντική αξιολόγησή του. Η αποτελεσματική παρακολούθηση των εμπορικών ροών πολιτιστικών αγαθών δεν μπορεί να γίνεται μόνο με βάση την αξία ή το βάρος τους, λόγω των μεγάλων διακυμάνσεων που μπορούν να παρουσιάζουν οι δύο αυτές μονάδες μέτρησης. Είναι, συνεπώς, απαραίτητη η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον αριθμό των ειδών που έχουν διασαφιστεί. Δεδομένου ότι στη συνδυασμένη ονοματολογία δεν ορίζεται συμπληρωματική μονάδα μέτρησης για τα πολιτιστικά αγαθά, είναι αναγκαίο να απαιτείται η δήλωση του αριθμού των ειδών.
(16)  Επιπλέον, θα πρέπει να συλλέγονται ηλεκτρονικά και να ανταλλάσσονται με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, συναφείς πληροφορίες σχετικά με τις εμπορικές ροές πολιτιστικών αγαθών, με στόχο τη στήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής του κανονισμού και τη δημιουργία κατάλληλης βάσης για τη μελλοντική αξιολόγησή του. Για σκοπούς διαφάνειας και δημόσιου ελέγχου, θα πρέπει να δημοσιοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Η αποτελεσματική παρακολούθηση των εμπορικών ροών πολιτιστικών αγαθών δεν μπορεί να γίνεται μόνο με βάση την αξία ή το βάρος τους, λόγω των μεγάλων διακυμάνσεων που μπορούν να παρουσιάζουν οι δύο αυτές μονάδες μέτρησης. Είναι, συνεπώς, απαραίτητη η ηλεκτρονική συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον αριθμό των ειδών που έχουν διασαφιστεί. Δεδομένου ότι στη συνδυασμένη ονοματολογία δεν ορίζεται συμπληρωματική μονάδα μέτρησης για τα πολιτιστικά αγαθά, είναι αναγκαίο να απαιτείται η δήλωση του αριθμού των ειδών.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Η στρατηγική της ΕΕ και το σχέδιο δράσης για τη διαχείριση τελωνειακών κινδύνων29 αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση των ικανοτήτων των τελωνειακών αρχών για τη γρηγορότερη αντιμετώπιση των κινδύνων στον τομέα των πολιτιστικών αγαθών. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται το κοινό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 και να ανταλλάσσονται πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους μεταξύ των τελωνειακών αρχών.
(17)  Η στρατηγική της ΕΕ και το σχέδιο δράσης για τη διαχείριση τελωνειακών κινδύνων29 αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της κατάρτισης και των ικανοτήτων των τελωνειακών αρχών για τη γρηγορότερη αντιμετώπιση των κινδύνων στον τομέα των πολιτιστικών αγαθών. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται το κοινό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 και να ανταλλάσσονται πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους μεταξύ των τελωνειακών αρχών.
__________________
__________________
29 COM(2014)0527: Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ και το σχέδιο δράσης για τη διαχείριση τελωνειακών κινδύνων.
29 COM(2014)0527: Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ και το σχέδιο δράσης για τη διαχείριση τελωνειακών κινδύνων.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)
(17α)  Είναι αναγκαίο να προβλεφθούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης όσον αφορά τους αγοραστές πολιτιστικών αγαθών όσον αφορά τον κίνδυνο παράνομων εμπορευμάτων, και να στηριχθούν οι παράγοντες της αγοράς για να επιτευχθεί η κατανόηση και την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν σχετικά εθνικά σημεία επαφής και άλλες υπηρεσίες παροχής πληροφοριών για τη διάδοση αυτών των πληροφοριών.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)
(17β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ) λαμβάνουν την κατάλληλη τεχνική βοήθεια και θα πρέπει να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών με αυτές προκειμένου να εφαρμοστεί αποτελεσματικά ο παρών κανονισμός. Οι ΠΜΕΜ που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση και εισάγουν πολιτιστικά αγαθά θα πρέπει συνεπώς να επωφεληθούν από το πρόγραμμα COSME που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
__________________
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) (2014-2020) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 33).
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και να κοινοποιούν τις εν λόγω κυρώσεις στην Επιτροπή.
(18)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και να κοινοποιούν τις εν λόγω κυρώσεις στην Επιτροπή. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να κοινοποιούν στην Επιτροπή τις περιπτώσεις όπου εφαρμόζονται οι εν λόγω κυρώσεις. Είναι επιθυμητό να επιτευχθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και μια συνεκτική προσέγγιση και κατά συνέπεια είναι σκόπιμο οι κυρώσεις σε κάθε κράτος μέλος να είναι παρόμοιες ως προς τη φύση και το αποτέλεσμά τους.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Θα πρέπει να προβλεφθεί επαρκής χρόνος για τη θέσπιση από την Επιτροπή των κανόνων εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τα κατάλληλα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας εισαγωγής ή για την κατάρτιση των δηλώσεων εισαγωγέα. Συνεπώς, η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να αναβληθεί.
(19)  Η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί αμελλητί στη θέσπιση κανόνων αποτελεσματικής εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τα κατάλληλα τυποποιημένα ηλεκτρονικά έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας εισαγωγής ή για την κατάρτιση των δηλώσεων εισαγωγέα.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία για την είσοδο πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία για την είσοδο και την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα πολιτιστικά αγαθά που βρίσκονται υπό διαμετακόμιση μέσω του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα πολιτιστικά αγαθά που βρίσκονται υπό διαμετακόμιση μέσω του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, όταν οι αρμόδιες αρχές έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι τα πολιτιστικά αγαθά έχουν εξαχθεί από τη χώρα καταγωγής ή την τρίτη χώρα κατά παράβαση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων της χώρας καταγωγής ή της τρίτης χώρας.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  «πολιτιστικά αγαθά»: κάθε αγαθό που έχει σημασία για την αρχαιολογία, την προϊστορία, την ιστορία, τη λογοτεχνία, την τέχνη ή την επιστήμη και το οποίο ανήκει στις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στον πίνακα του παραρτήματος και πληροί το κατώτατο όριο παλαιότητας που ορίζεται σε αυτόν·
α)  «πολιτιστικά αγαθά»: κάθε αντικείμενο που έχει σημασία για την αρχαιολογία, την προϊστορία, την ιστορία, τη λογοτεχνία, την τέχνη ή την επιστήμη και το οποίο ανήκει στις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα και πληροί το κατώτατο όριο παλαιότητας και το κατώτατο οικονομικό όριο που ορίζεται σε αυτόν·
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  «εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών»:
i)  θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία όπως αναφέρεται στο άρθρο 201 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013· ή
ii)  υπαγωγή των αγαθών σε μια από τις κάτωθι κατηγορίες του ειδικού καθεστώτος που αναφέρεται στο άρθρο 210 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013:
α.  αποθήκευση, περιλαμβανομένης της τελωνειακής αποταμίευσης και τωνς ελεύθερων ζωνών,
β.  ειδικές χρήσεις, περιλαμβανομένης της προσωρινής εισαγωγής και του ειδικού προορισμού,
γ.  τελειοποίηση προς επανεξαγωγή·
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  «χώρα καταγωγής»: η χώρα στο σημερινό έδαφος της οποίας δημιουργήθηκαν ή ανακαλύφθηκαν τα πολιτιστικά αγαθά·
β)  «χώρα καταγωγής»: η χώρα στο σημερινό έδαφος της οποίας τα πολιτιστικά αγαθά δημιουργήθηκαν, ανακαλύφθηκαν ή από την οποία αφαιρέθηκαν, ανεσκάφησαν ή εκλάπησαν από το έδαφος ή από υποθαλάσσια ύδατά της, ή η οποία έχει πραγματικά τόσο στενή σχέση με τα πολιτιστικά αγαθά που τα προστατεύει ως εθνική πολιτιστική ιδιοκτησία και ρυθμίζει την εξαγωγή τους από το έδαφός της κατά τη νόμιμη απομάκρυνσή τους από τη χώρα στην οποία δημιουργήθηκαν ή ανακαλύφθηκαν τα πολιτιστικά αγαθά·
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  «χώρα εξαγωγής»: η τελευταία χώρα στην οποία τηρούνταν μόνιμα τα πολιτιστικά αγαθά σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της εν λόγω χώρας πριν από την αποστολή τους στην Ένωση·
γ)  τρίτη χώρα»: η τελευταία χώρα εκτός από τη χώρα καταγωγής, στην οποία τηρούνταν τα πολιτιστικά αγαθά πριν από την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης·
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)   «μόνιμα»: για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός και για σκοπούς άλλους από την προσωρινή χρήση, τη διαμετακόμιση, την εξαγωγή ή την αποστολή·
διαγράφεται
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)
ηα)  «Object ID» (ταυτότητα αντικειμένου): το διεθνές τυποποιημένο έγγραφο της UNESCO στο οποίο περιγράφονται τα πολιτιστικά αγαθά και στο οποίο περιλαμβάνεται ένα σύνολο δεδομένων για τα πολιτιστικά αγαθά·
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η β (νέο)
ηβ)  «αρμόδιες αρχές»: οι οριζόμενες από τα κράτη μέλη αρχές για τη χορήγηση των αδειών εισαγωγής και την καταχώριση των δηλώσεων εισαγωγέα.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2
2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12, όσον αφορά την τροποποίηση της δεύτερης στήλης του πίνακα στο παράρτημα λόγω τροποποιήσεων της συνδυασμένης ονοματολογίας, καθώς και για την τροποποίηση του κατώτατου ορίου παλαιότητας που αναφέρεται στην τρίτη στήλη του πίνακα στο παράρτημα βάσει της κτηθείσας πείρας από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12, όσον αφορά την τροποποίηση της δεύτερης στήλης του πίνακα στο παράρτημα Ι λόγω τροποποιήσεων της συνδυασμένης ονοματολογίας, καθώς και για την τροποποίηση του κατώτατου ορίου παλαιότητας και οικονομικής αξίας που αναφέρεται στο παράρτημα, βάσει της κτηθείσας πείρας από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 116/2009.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ που περιλαμβάνει τις χώρες και τις κατηγορίες αντικειμένων σε σχέση με τις οποίες υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος παράνομης διακίνησης, με βάση τις «κόκκινες λίστες» του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM). Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι το παράρτημα ΙΙ επικαιροποιείται τακτικά.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – τίτλος
Πολιτιστικά αγαθά που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης
Είσοδος και εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
1.  Η θέση πολιτιστικών αγαθών σε ελεύθερη κυκλοφορία και η υπαγωγή πολιτιστικών αγαθών σε ειδικό καθεστώς εκτός της διαμετακόμισης επιτρέπονται μόνο με την επίδειξη άδειας εισαγωγής η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 ή δήλωσης εισαγωγέα η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5.
1.  Απαγορεύεται η είσοδος πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί από το έδαφος μιας χώρας καταγωγής κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων της χώρας καταγωγής ή της τρίτης χώρας.
Η εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωση επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη άδειας εισαγωγής η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 ή δήλωσης εισαγωγέα η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Η επιτυχής εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών δεν θεωρείται ότι αποτελεί απόδειξη της νόμιμης προελεύσεως ή ιδιοκτησίας.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  στην προσωρινή εισαγωγή, κατά την έννοια του άρθρου 250 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης για σκοπούς εκπαιδευτικής, επιστημονικής και ακαδημαϊκής έρευνας·
α)  στην προσωρινή εισαγωγή, κατά την έννοια του άρθρου 250 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης για σκοπούς εκπαιδευτικής, επιστημονικής, τεχνών του θεάματος, συντήρησης, αποκατάστασης, ψηφιοποίησης και ακαδημαϊκής έρευνας, καθώς και για σκοπούς συνεργασίας μεταξύ μουσείων ή άλλων ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την οργάνωση πολιτιστικών εκθέσεων.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  τα πολιτιστικά αγαθά που πρόκειται να παρουσιαστούν στη διάρκεια εμπορικών εκθέσεων και διεθνών εκθέσεων τέχνης, με εξαίρεση την περίπτωση απόκτησης και παραμονής τους στο έδαφος της Ένωσης.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  στην αποθήκευση, κατά την έννοια του άρθρου 237 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, πολιτιστικών αγαθών με ρητό σκοπό τη διασφάλιση της διαφύλαξής τους από ή υπό την εποπτεία δημόσιας αρχής.
β)  στην αποθήκευση, κατά την έννοια του άρθρου 237 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, πολιτιστικών αγαθών με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας ή της διαφύλαξής τους από, ή υπό την εποπτεία δημόσιας αρχής, με σκοπό την επιστροφή των εν λόγω αγαθών στη χώρα καταγωγής τους ή στην τρίτη χώρα στην οποία εξήχθησαν νόμιμα, όταν η κατάσταση το επιτρέψει·
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
βa)  επιστραφέντα πολιτιστικά αγαθά κατά την έννοια του άρθρου 2 της οδηγίας 2014/60/ΕΕ.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τις ειδικές ρυθμίσεις για την προσωρινή εισαγωγή ή την αποθήκευση πολιτιστικών αγαθών που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 13.
3.  Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τις ειδικές ρυθμίσεις για την προσωρινή εισαγωγή ή την αποθήκευση των πολιτιστικών αγαθών ή επιστραφέντων πολιτιστικών αγαθών για την προστασία τους, που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 13.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
1.  Για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και την υπαγωγή σε ειδικό καθεστώς εκτός της διαμετακόμισης στην Ένωση των πολιτιστικών αγαθών που αναφέρονται στα στοιχεία γ), δ) και η) του παραρτήματος απαιτείται η επίδειξη άδειας εισαγωγής στις τελωνειακές αρχές.
1.  Για την εισαγωγή στην Ένωση των πολιτιστικών αγαθών που αναφέρονται στα στοιχεία Α1 και Α2 του παραρτήματος Ι, απαιτείται η επίδειξη άδειας εισαγωγής στις τελωνειακές αρχές.
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνο στα αγαθά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, εάν περιλαμβάνονται στον κατάλογο χωρών και στους κωδικούς της συνδυασμένης ονοματολογίας, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, εάν ο κατάλογος χρησιμοποιείται για τη χώρα καταγωγής από την οποία εξάγονται τα πολιτιστικά αγαθά και είναι γνωστή η χώρα καταγωγής των πολιτιστικών αγαθών.
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται επίσης μόνο στα πολιτιστικά αγαθά που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, τα οποία εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης από χώρα καταγωγής ή τρίτη χώρα.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
2.  Ο κάτοχος των αγαθών υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας εισαγωγής στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εισόδου. Η αίτηση συνοδεύεται από κάθε σχετικό δικαιολογητικό έγγραφο και στοιχείο που αποδεικνύει ότι τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά έχουν εξαχθεί από τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Ωστόσο, όταν η χώρα εξαγωγής είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης της UNESCO σχετικά με τα μέτρα για την απαγόρευση και παρεμπόδιση της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβίβασης κυριότητας των πολιτιστικών αγαθών που υπεγράφη στο Παρίσι στις 14 Νοεμβρίου 1970 («σύμβαση της UNESCO του 1970»), η αίτηση συνοδεύεται από κάθε σχετικό δικαιολογητικό έγγραφο και στοιχείο που αποδεικνύει ότι τα πολιτιστικά αγαθά έχουν εξαχθεί από την εν λόγω χώρα σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
2.  Ο κάτοχος των αγαθών υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας εισαγωγής στην αρμόδια αρχή του πρώτου κράτους μέλους της προβλεπόμενης εισόδου. Η αίτηση συνοδεύεται από το κατάλληλο δικαιολογητικό έγγραφο και στοιχείο που αποδεικνύει ότι τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά έχουν εξαχθεί από τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ή παρέχει αποδείξεις για την απουσία τέτοιων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων. Η αίτηση περιλαμβάνει:
—  πιστοποιητικά εξαγωγής ή άδειες εξαγωγής·
—  τυποποιημένο έγγραφο, σύμφωνα με το πρότυπο ταυτότητας αντικειμένου Object ID στο οποίο περιγράφονται τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους από τις τελωνειακές αρχές·
—  τίτλοι ιδιοκτησίας·
—  τιμολόγια·
—  συμβάσεις πώλησης·
—  έγγραφα ασφάλισης ή έγγραφα μεταφοράς.
Όταν δεν υπάρχουν δικαιολογητικά έγγραφα, η αίτηση περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση από εμπειρογνώμονα, εφόσον κρίνεται αναγκαίο από την αρμόδια αρχή.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 2, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου:
α)  η χώρα καταγωγής του πολιτιστικού αγαθού δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα και το γεγονός αυτό θεωρείται ότι τεκμηριώνεται επαρκώς και υποστηρίζεται από αποδεικτικά στοιχεία από την αρμόδια αρχή· ή
β)  τα πολιτιστικά αγαθά έχουν εξαχθεί από τη χώρα καταγωγής πριν από το 1970 και κρατήθηκαν σε τρίτη χώρα για άλλους σκοπούς εκτός από την προσωρινή χρήση, τη διαμετακόμιση, την εξαγωγή ή την αποστολή πριν εισέλθουν στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, αλλά ο κάτοχος δεν μπορεί να προσκομίσει τα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2, δεδομένου ότι τα έγγραφα αυτά δεν χρησιμοποιούνταν κατά τη στιγμή της εξαγωγής των πολιτιστικών αγαθών από τη χώρα καταγωγής,
η αίτηση συνοδεύεται από το κατάλληλο δικαιολογητικό έγγραφο και στοιχείο που αποδεικνύει ότι τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά έχουν εξαχθεί από τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ή παρέχει αποδείξεις για την απουσία τέτοιων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων.
Τα δικαιολογητικά έγγραφα περιλαμβάνουν:
—  πιστοποιητικά εξαγωγής ή άδειες εξαγωγής·
—  τυποποιημένο έγγραφο, σύμφωνα με το πρότυπο ταυτότητας αντικειμένου Object ID στο οποίο περιγράφονται τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους από τις τελωνειακές αρχές·
—  τίτλους ιδιοκτησίας·
—  τιμολόγια·
—  συμβάσεις πώλησης· και
—  έγγραφα ασφάλισης ή έγγραφα μεταφοράς·
Όταν δεν υπάρχουν δικαιολογητικά έγγραφα, η αίτηση περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση από εμπειρογνώμονα, εφόσον κρίνεται αναγκαίο από την αρμόδια αρχή.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
3.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εισόδου επαληθεύει ότι η αίτηση είναι πλήρης και ζητά από τον αιτούντα τυχόν στοιχεία ή έγγραφα που λείπουν εντός 30 ημερών από την παραλαβή της αίτησης.
3.  Η αρμόδια αρχή του πρώτου κράτους μέλους της προβλεπομένης εισόδου επαληθεύει ότι η αίτηση είναι πλήρης και ζητά από τον αιτούντα τυχόν επιπλέον στοιχεία ή έγγραφα που λείπουν εντός 21 ημερών από την παραλαβή της αίτησης.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 4 – εισαγωγικό μέρος
4.  Η αρμόδια αρχή, εντός 90 ημερών από την υποβολή της πλήρους αίτησης, εξετάζει την αίτηση και αποφασίζει να εκδώσει την άδεια εισαγωγής ή να απορρίψει την αίτηση. Η αίτηση μπορεί να απορριφθεί για τους εξής λόγους:
4.  Η αρμόδια αρχή, εντός 90 ημερών από την υποβολή της πλήρους αίτησης, εξετάζει την αίτηση και αποφασίζει να εκδώσει την άδεια εισαγωγής ή να απορρίψει την αίτηση. Στην περίπτωση κατά την οποία εκδίδεται η άδεια εισαγωγής, η αρμόδια αρχή την καταχωρίζει με ηλεκτρονικά μέσα. Η αρμόδια αρχή απορρίπτει την αίτηση για τους εξής λόγους:
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο α
α)  όταν η χώρα εξαγωγής δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης της UNESCO του 1970, δεν αποδεικνύεται ότι τα πολιτιστικά αγαθά εξήχθησαν από τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις·
α)  όταν δεν αποδεικνύεται ότι τα πολιτιστικά αγαθά εξήχθησαν από τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ίσχυαν τη στιγμή της εξαγωγής, ή όταν δεν υπάρχουν τέτοιες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ή, στις εξαιρετικές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2α, από την τρίτη χώρα σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς της εν λόγω τρίτης χώρας που ίσχυαν κατά την εξαγωγή, ή ελλείψει τέτοιων νόμων και κανονισμών·
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
β)  όταν η χώρα εξαγωγής είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης της UNESCO του 1970, δεν αποδεικνύεται ότι τα πολιτιστικά αγαθά εξήχθησαν από τη χώρα εξαγωγής σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις·
διαγράφεται
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ
γ)  η αρμόδια αρχή έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι ο κάτοχος των αγαθών δεν τα απέκτησε κατά τρόπο νόμιμο.
γ)  η αρμόδια αρχή έχει βάσιμους και επαληθεύσιμους λόγους να πιστεύει ότι ο κάτοχος των αγαθών δεν τα απέκτησε κατά τρόπο νόμιμο.
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  αν η αίτηση για άδεια εισαγωγής πολιτιστικού αγαθού έχει προηγουμένως απορριφθεί από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους της Ένωσης για το ίδιο πολιτιστικό αγαθό και δεν παρασχέθηκαν περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία που δεν είχαν ήδη υποβληθεί σε σχέση με την απορριφθείσα αίτηση·
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ β (νέο)
γβ)  στην περίπτωση που η νόμιμη εξαγωγή απευθείας από τη χώρα καταγωγής δεν μπορεί να αποδειχθεί με τα κατάλληλα δικαιολογητικά έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, ιδίως πιστοποιητικά ή άδειες εξαγωγής που έχουν εκδοθεί από τη χώρα εξαγωγής, τίτλους κυριότητας, τιμολόγια, συμβάσεις πώλησης, την ταυτότητα του αντικειμένου, εφόσον υπάρχει, ασφαλιστήρια έγγραφα, δικαιολογητικά μεταφοράς και πραγματογνωμοσύνες.
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Η αρμόδια αρχή μπορεί να απορρίψει την αίτηση όταν υπάρχουν απαιτήσεις για επιστροφή ή αποζημίωση, που υποβάλλονται από τις αρχές της χώρας καταγωγής, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 β (νέα)
4β.  Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, η διοικητική απόφαση μνεία της οποίας γίνεται στην παράγραφο 4 συνοδεύεται από δήλωση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι απόρριψης και η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για τη διαδικασία προσφυγής που κοινοποιείται στον θιγόμενο αιτούντα κατά τη στιγμή της έκδοσής της.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 γ (νέα)
4γ.  Στην αίτηση περιλαμβάνεται δήλωση ότι τα είδη δεν έχουν αποτελέσει προηγουμένως αντικείμενο αίτησης ή, σε περίπτωση προηγούμενης άρνησης, αναφέρει τους λόγους της απόρριψης αυτής και περιλαμβάνει πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την προηγούμενη εξέταση της αίτησης.
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 δ (νέα)
4δ.  Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος απορρίψει μια ηλεκτρονική αίτηση, η εν λόγω απόρριψη καθώς και οι λόγοι στους οποίους βασίστηκε, κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν υπόνοιες για παράνομη διακίνηση, τα κράτη μέλη ενημερώνουν επίσης και άλλες σχετικές αρχές, όπως την ΙINTERPOL και την EUROPOL.
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη ορίζουν τις δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών εισαγωγής σύμφωνα με το παρόν άρθρο και κοινοποιούν στην Επιτροπή τα στοιχεία των εν λόγω αρχών, καθώς και κάθε σχετική τροποποίησή τους.
Τα κράτη μέλη ορίζουν χωρίς καθυστέρηση τις δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών εισαγωγής σύμφωνα με το παρόν άρθρο και κοινοποιούν στην Επιτροπή τα στοιχεία των εν λόγω αρχών, καθώς και κάθε σχετική τροποποίησή τους.
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6
6.  Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, το υπόδειγμα του εντύπου της αίτησης για τη χορήγηση άδειας εισαγωγής, καθώς και τους διαδικαστικούς κανόνες για την υποβολή και τη διεκπεραίωση των εν λόγω αιτήσεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 13.
6.  Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, το υπόδειγμα του τυποποιημένου ηλεκτρονικού εντύπου της αίτησης για τη χορήγηση άδειας εισαγωγής, καθώς και τους διαδικαστικούς κανόνες για την ηλεκτρονική υποβολή και τη διεκπεραίωση των εν λόγω αιτήσεων, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, που θα γίνεται ηλεκτρονικά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 13.
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
1.  Για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και την υπαγωγή σε ειδικό καθεστώς εκτός της διαμετακόμισης στην Ένωση των πολιτιστικών αγαθών που αναφέρονται στα στοιχεία α), β), ε), στ), ζ), θ), ι), ια) και ιβ) του παραρτήματος απαιτείται η υποβολή δήλωσης εισαγωγέα στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εισόδου.
1.  Για την εισαγωγή στην τελωνειακή επικράτεια της Ένωσης πολιτιστικών αγαθών που αναφέρονται στο μέρος Α σημεία 3 έως 14 του παραρτήματος Ι απαιτείται η υποβολή, από τον κάτοχο των εμπορευμάτων, της ηλεκτρονικής δήλωσης εισαγωγέα στις τελωνειακές αρχές του πρώτου κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να εισαχθεί το προϊόν.
Το παρόν άρθρο ισχύει επίσης για τα πολιτιστικά αγαθά που αναφέρονται στα σημεία Α1 και Α2, των οποίων οι κωδικοί της συνδυασμένης ονοματολογίας δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα II.
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
2.  Η δήλωση εισαγωγέα περιλαμβάνει δήλωση υπογεγραμμένη από τον κάτοχο των αγαθών σύμφωνα με την οποία τα αγαθά έχουν εξαχθεί από τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Ωστόσο, όταν η χώρα εξαγωγής είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης της UNESCO για τα πολιτιστικά αγαθά, η δήλωση εισαγωγέα περιλαμβάνει δήλωση υπογεγραμμένη από τον κάτοχο των αγαθών σύμφωνα με την οποία τα αγαθά έχουν εξαχθεί από την εν λόγω χώρα σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
2.  Η δήλωση εισαγωγέα καταχωρίζεται ηλεκτρονικά. Περιλαμβάνει:
α)  δήλωση με την υπογραφή του κατόχου των αγαθών που δηλώνει ότι τα εν λόγω αγαθά έχουν εξαχθεί από τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ή παρέχει αποδείξεις για την απουσία τέτοιων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων·
β)  τυποποιημένο έγγραφο, σύμφωνα με το πρότυπο ταυτότητας αντικειμένου Object ID στο οποίο περιγράφονται τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους από τις τελωνειακές αρχές·
γ)  πιστοποιητικά ή άδειες εξαγωγής που έχουν εκδοθεί από τη χώρα καταγωγής και που αποδεικνύουν ότι τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά εξήχθησαν από τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 2, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου:
α)  η χώρα καταγωγής του πολιτιστικού αγαθού δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα και το γεγονός αυτό θεωρείται ότι τεκμηριώνεται επαρκώς και υποστηρίζεται από αποδεικτικά στοιχεία από την αρμόδια αρχή· ή
β)  τα πολιτιστικά αγαθά έχουν εξαχθεί από τη χώρα καταγωγής πριν από το 1970 και κρατήθηκαν σε τρίτη χώρα για άλλους σκοπούς εκτός από την προσωρινή χρήση, τη διαμετακόμιση, την εξαγωγή ή την αποστολή πριν εισέλθουν στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, αλλά ο κάτοχος δεν μπορεί να προσκομίσει τα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2, δεδομένου ότι τα έγγραφα αυτά δεν χρησιμοποιούνταν κατά τη στιγμή της εξαγωγής των πολιτιστικών αγαθών από τη χώρα καταγωγής,
η δήλωση εισαγωγέα αποτελείται από:
α)  δήλωση με την υπογραφή του κατόχου των αγαθών που δηλώνει ότι τα εν λόγω αγαθά έχουν εξαχθεί από τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ή παρέχει αποδείξεις για την απουσία τέτοιων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων·
β)  τυποποιημένο έγγραφο, σύμφωνα με το πρότυπο ταυτότητας αντικειμένου Object ID στο οποίο περιγράφονται τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους από τις τελωνειακές αρχές· και
γ)  τα πιστοποιητικά ή οι άδειες εξαγωγής που έχουν εκδοθεί από την τρίτη χώρα και που αποδεικνύουν ότι τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά εξήχθησαν από την τρίτη χώρα σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
Εάν οι νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας καταγωγής ή της τρίτης χώρας δεν προβλέπουν την έκδοση αδειών ή πιστοποιητικών εξαγωγής, η δήλωση εισαγωγέα περιλαμβάνει οποιαδήποτε άλλα κατάλληλα δικαιολογητικά έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, όπως, μεταξύ άλλων, τίτλους κυριότητας, τιμολόγια, συμβάσεις πώλησης, ασφαλιστήρια έγγραφα, και δικαιολογητικά μεταφοράς.
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, το υπόδειγμα του εντύπου της δήλωσης εισαγωγέα, καθώς και τους διαδικαστικούς κανόνες για την υποβολή και τη διεκπεραίωση των δηλώσεων εισαγωγέα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 13.
3.  Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, το υπόδειγμα του τυποποιημένου ηλεκτρονικού εντύπου της δήλωσης εισαγωγέα, καθώς και τους διαδικαστικούς κανόνες για την ηλεκτρονική υποβολή και τη διεκπεραίωση των δηλώσεων εισαγωγέα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 13.
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)
Άρθρο 5α
Μικροεπιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ) λαμβάνουν την κατάλληλη τεχνική και οικονομική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης εθνικών σημείων επαφής σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και ενός δικτυακού τόπου που περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες, και διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών με τις ΠΜΜΕ και τα εθνικά σημεία επαφής κατά την παραλαβή αιτημάτων πληροφόρησης, προκειμένου να εφαρμοστεί αποτελεσματικά ο παρών κανονισμός.
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 β (νέο)
Άρθρο 5β
Χρήση ηλεκτρονικού συστήματος
1.  Κάθε ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών και διασαφιστών σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5, όπως η ανταλλαγή δηλώσεων, αιτήσεων ή αποφάσεων, πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα.
2.  Η Επιτροπή δημιουργεί το ηλεκτρονικό σύστημα που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες καθορίζει:
—  τις ρυθμίσεις για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση του ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1·
—  τους λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την υποβολή, την επεξεργασία, την αποθήκευση και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.
Τα κράτη μέλη συνεργάζονται με την Επιτροπή για την ανάπτυξη, τη συντήρηση και τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και για την αποθήκευση πληροφοριών, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
3.  Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, οι διασαφιστές και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) .../...*.
__________________
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
* ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιλαμβάνεται στο έγγραφο 2017/0003(COD).
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6
Άρθρο 6
διαγράφεται
Τελωνειακός έλεγχος και επαλήθευση
1.  Η άδεια εισαγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 4 ή η δήλωση εισαγωγέα που αναφέρεται στο άρθρο 5, κατά περίπτωση, υποβάλλεται στο αρμόδιο τελωνείο για τη θέση των πολιτιστικών αγαθών σε ελεύθερη κυκλοφορία ή για την υπαγωγή τους σε ειδικό καθεστώς εκτός της διαμετακόμισης.
2.   Όσον αφορά τα πολιτιστικά αγαθά για τα οποία απαιτείται η έκδοση άδειας εισαγωγής για την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, οι τελωνειακές αρχές ελέγχουν ότι η άδεια εισαγωγής αντιστοιχεί στα προσκομιζόμενα αγαθά. Προς τον σκοπό αυτό, μπορούν να προβαίνουν σε φυσική εξέταση των πολιτιστικών αγαθών, μεταξύ άλλων μέσω πραγματογνωμοσύνης.
3.   Όσον αφορά τα πολιτιστικά αγαθά για τα οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης εισαγωγέα για την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, οι τελωνειακές αρχές ελέγχουν ότι η δήλωση εισαγωγέα πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 ή βάσει αυτού και αντιστοιχεί στα προσκομιζόμενα αγαθά. Προς τον σκοπό αυτό, μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες από τον διασαφιστή και να προβαίνουν σε φυσική εξέταση των πολιτιστικών αγαθών, μεταξύ άλλων μέσω πραγματογνωμοσύνης. Οι τελωνειακές αρχές καταχωρίζουν τη δήλωση εισαγωγέα με την απόδοση αύξοντος αριθμού και ημερομηνίας καταχώρισης και, κατά την παραλαβή των αγαθών, παρέχουν στον διασαφιστή αντίγραφο της καταχωρισμένης δήλωσης εισαγωγέα.
4.  Κατά την υποβολή διασάφησης για τη θέση των πολιτιστικών αγαθών σε ελεύθερη κυκλοφορία ή την υπαγωγή τους σε ειδικό καθεστώς εκτός της διαμετακόμισης, αναφέρεται η ποσότητα των προϊόντων με χρήση της συμπληρωματικής μονάδας που ορίζεται στο παράρτημα.
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη περιορίζουν τον αριθμό των τελωνείων που είναι αρμόδια για τη θέση των πολιτιστικών αγαθών σε ελεύθερη κυκλοφορία ή την υπαγωγή τους σε ειδικό καθεστώς εκτός της διαμετακόμισης, κοινοποιούν στην Επιτροπή τα στοιχεία των εν λόγω τελωνείων, καθώς και κάθε σχετική τροποποίησή τους.
Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν τον αριθμό των τελωνείων που είναι αρμόδια να επιτρέπουν την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών. Όπου τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τον εν λόγω περιορισμό, κοινοποιούν στην Επιτροπή τα στοιχεία των εν λόγω τελωνειακών αρχών, καθώς και κάθε σχετική τροποποίησή τους.
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
1.  Οι τελωνειακές αρχές κατάσχουν και δεσμεύουν προσωρινά πολιτιστικά αγαθά που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, σε περίπτωση που τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά εισήλθαν στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2.
1.  Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές κατάσχουν και δεσμεύουν προσωρινά πολιτιστικά αγαθά που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2. Σε περίπτωση δέσμευσης των πολιτιστικών αγαθών, εξασφαλίζονται κατάλληλες συνθήκες διατήρησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και ευθύνες για την προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων που ορίζει το άρθρο 147 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αγαθών.
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
2.  Η διοικητική απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 συνοδεύεται από αιτιολόγηση, κοινοποιείται στον διασαφιστή και υπόκειται σε πραγματική προσφυγή σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο.
2.  Η διοικητική απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 952/2013.
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
3.  Η περίοδος προσωρινής δέσμευσης περιορίζεται αυστηρά στον χρόνο που απαιτείται ώστε οι τελωνειακές αρχές ή άλλες αρχές επιβολής του νόμου να προσδιορίσουν αν οι περιστάσεις της υπόθεσης αιτιολογούν τη δέσμευση βάσει άλλων διατάξεων του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου. Η μέγιστη περίοδος προσωρινής δέσμευσης βάσει του παρόντος άρθρου ανέρχεται σε 6 μήνες. Αν εντός της εν λόγω περιόδου δεν ληφθεί απόφαση σχετικά με περαιτέρω δέσμευση των πολιτιστικών αγαθών ή αν αποφασιστεί ότι οι περιστάσεις της υπόθεσης δεν αιτιολογούν περαιτέρω δέσμευση, τα πολιτιστικά αγαθά τίθενται στη διάθεση του διασαφιστή.
3.  Η περίοδος προσωρινής δέσμευσης περιορίζεται αυστηρά στον χρόνο που απαιτείται ώστε οι τελωνειακές αρχές ή άλλες αρχές επιβολής του νόμου να προσδιορίσουν αν οι περιστάσεις της υπόθεσης αιτιολογούν τη δέσμευση βάσει άλλων διατάξεων του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου. Η μέγιστη περίοδος προσωρινής δέσμευσης βάσει του παρόντος άρθρου ανέρχεται σε 6 μήνες, με τη δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας αυτής για τρεις επιπλέον μήνες με αιτιολογημένη απόφαση των τελωνειακών αρχών. Αν εντός της εν λόγω περιόδου δεν ληφθεί απόφαση σχετικά με περαιτέρω δέσμευση των πολιτιστικών αγαθών ή αν αποφασιστεί ότι οι περιστάσεις της υπόθεσης δεν αιτιολογούν περαιτέρω δέσμευση, τα πολιτιστικά αγαθά τίθενται στη διάθεση του διασαφιστή. Οι αρχές των κρατών μελών της ΕΕ διασφαλίζουν ότι, κατά τη χρονική στιγμή της επιστροφής των πολιτιστικών αγαθών στη χώρα καταγωγής, η χώρα αυτή δεν πλήττεται από ένοπλη κρίση στο πλαίσιο της οποίας δεν είναι εγγυημένη η ασφάλεια των πολιτιστικών αγαθών. Σε αυτή την περίπτωση, το πολιτιστικό αγαθό παραμένει στην Ένωση έως ότου σταθεροποιηθεί η κατάσταση στη χώρα καταγωγής.
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Οι τελωνειακές αρχές ενημερώνουν αμέσως την πηγή ή, όταν η χώρα προέλευσης των πολιτιστικών αγαθών δεν μπορεί να προσδιοριστεί με αξιοπιστία, την τρίτη χώρα καθώς και την EUROPOL και INTERPOL, κατά περίπτωση, μετά τη λήψη της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 β (νέα)
3β.  Όταν οι αρμόδιες αρχές έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι πολιτιστικά αγαθά που βρίσκονται υπό διαμετακόμιση στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης μπορεί να έχουν εξαχθεί κατά παράβαση των κανόνων και των κανονισμών μιας χώρας καταγωγής, ειδοποιούν τις τελωνειακές αρχές να κατασχέσουν προσωρινά τα εν λόγω αγαθά.
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – τίτλος
Διοικητική συνεργασία
Διοικητική συνεργασία και χρήση ηλεκτρονικού συστήματος
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
1.  Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών τους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4.
1.  Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή ενημέρωσης μεταξύ των αρμόδιων αρχών τους που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5.
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
2.  Για την αποθήκευση και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών των κρατών μελών, ιδίως αναφορικά με τις δηλώσεις εισαγωγέα και τις άδειες εισαγωγής, δύναται να αναπτυχθεί ηλεκτρονικό σύστημα.
2.  Για την αποθήκευση και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών των κρατών μελών στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, αναπτύσσεται ηλεκτρονικό σύστημα στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αρ.952/2013. Το σύστημα αυτό καλύπτει την παραλαβή, τη διεκπεραίωση, την αποθήκευση και την ανταλλαγή πληροφοριών, ιδίως αναφορικά με τις δηλώσεις εισαγωγέα και τις άδειες εισαγωγής.
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να ανατρέχουν στο ηλεκτρονικό σύστημα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 κατά τη διεκπεραίωση αιτημάτων που υποβάλλονται σε σχέση με άδειες εξαγωγής οι οποίες απαιτούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 116/2009. Τα εν λόγω αιτήματα μπορεί να αφορούν άμεσα πληροφορίες που τηρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα.
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις,
Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις.
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται εντός... [έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13.
Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει του παρόντος κανονισμού πραγματοποιείται μόνο για τους σκοπούς της αποτελεσματικής προστασίας έναντι της απώλειας πολιτιστικών αγαθών, της διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας και της πρόληψης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω της πώλησης λεηλατηθέντων πολιτιστικών αγαθών σε αγοραστές εντός της Ένωσης.
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 β (νέα)
3β.  Η πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 και 9 και η επεξεργασία τους επιτρέπονται μόνο από δεόντως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των αρχών και τα εν λόγω δεδομένα προστατεύονται επαρκώς από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή κοινοποίησή τους.
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις παραβιάσεις των άρθρων 3, 4 και 5, και ιδίως στην υποβολή ψευδών δηλώσεων και ψευδών πληροφοριών για την εξασφάλιση εισόδου πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλιστεί η θέση τους σε εφαρμογή. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους εν λόγω κανόνες και μέτρα στην Επιτροπή εντός 18 μηνών από την έναρξη ισχύος του κανονισμού και την ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση σχετικά με κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.
Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις παραβιάσεις των άρθρων 3 και 5, και ιδίως στην υποβολή ψευδών δηλώσεων και ψευδών πληροφοριών για την εξασφάλιση εισαγωγής πολιτιστικών αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, και τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλιστεί η θέση σε εφαρμογή των εν λόγω κανόνων. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Για να επιτευχθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και μια συνεκτική προσέγγιση και, τα κράτη μέλη επιβάλλουν κυρώσεις παρόμοιες ως προς τη φύση και το αποτέλεσμά τους. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους εν λόγω κανόνες και μέτρα στην Επιτροπή εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος του κανονισμού και την ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση σχετικά με κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο -1 (νέο)
Κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες τους για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται με διεθνείς οργανισμούς, όπως η UNESCO, η Interpol, η EUROPOL, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (WCO), το Διεθνές Κέντρο για τη Διαφύλαξη και την Αποκατάσταση των Πολιτιστικών Αγαθών (ICCROM) και το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, ούτως ώστε να εξασφαλίσουν αποτελεσματική κατάρτιση, δράσεις για την ενίσχυση ικανοτήτων και εκστρατείες ευαισθητοποίησης, καθώς και για να αναθέσουν σχετική έρευνα και τυπική ανάπτυξη, κατά περίπτωση.
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη οργανώνουν δραστηριότητες κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του παρόντος κανονισμού από τις οικείες αρχές. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης, ιδίως των αγοραστών πολιτιστικών αγαθών.
Η Επιτροπή διοργανώνει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη:
i.   δραστηριότητες κατάρτισης, δημιουργίας ικανοτήτων και εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τις αρχές, τα εθνικά σημεία επαφής και τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού·
ii.  δράσεις προς ενίσχυση της αποτελεσματικής συνεργασίας με τις χώρες καταγωγής· και
iii.  την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με στόχο την προώθηση της ενιαίας εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τις κατάλληλες πρακτικές από κράτη μέλη που έχουν ήδη θεσπίσει εθνική νομοθεσία σχετικά με την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 α (νέο)
Οι εν λόγω δραστηριότητες, εκστρατείες και δράσεις βασίζονται στην εμπειρία των υφιστάμενων προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προωθεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (WCO) και η Επιτροπή.
Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)
Άρθρο 11α
Συνεργασία με τρίτες χώρες
Σε θέματα που καλύπτουν οι δραστηριότητές της και κατά τον βαθμό που απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή διευκολύνει και ενθαρρύνει την τεχνική και επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών.
Η Επιτροπή μπορεί να διοργανώνει δραστηριότητες εκπαίδευσης σε συνεργασία με κράτη μέλη και τρίτες χώρες στο έδαφός τους.
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 παράγραφος 2 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την [η Υπηρεσία Εκδόσεων συμπληρώνει την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας πράξης].
2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο διάρκειας πέντε ετών από[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των … ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  πληροφορίες σχετικά με τις παραβιάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού·
β)  πληροφορίες σχετικά με τις παραβιάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και τις εφαρμοσθείσες κυρώσεις·
Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει σχετικά ερωτηματολόγια στα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους 6 μήνες για να κοινοποιήσουν τις ζητούμενες πληροφορίες στην Επιτροπή.
Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει σχετικά ερωτηματολόγια στα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους 6 μήνες από την παραλαβή του ερωτηματολογίου για να κοινοποιήσουν τις ζητούμενες πληροφορίες στην Επιτροπή.
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)
Βάσει των απαντήσεων των κρατών μελών στα ερωτηματολόγια που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τα κράτη μέλη να της παράσχουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών εισαγωγής. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την χωρίς καθυστέρηση παροχή των ζητούμενων πληροφοριών.
Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού τρία έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και, στη συνέχεια, κάθε πέντε έτη.
2.  Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δύο έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και, στη συνέχεια, κάθε τέσσερα έτη. Η εν λόγω έκθεση δημοσιοποιείται. Περιλαμβάνει εξέταση της πρακτικής εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου στους οικονομικούς φορείς της Ένωσης, ιδίως στις πολύ μικρές, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η έκθεση συγκρίνει την εφαρμογή του κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του βαθμού της ομοιόμορφης εφαρμογής του κανονισμού από την ημερομηνία της προηγούμενης έκθεσης. Η αξιολόγηση αυτή εξετάζει επίσης τις διατάξεις για τη θέσπιση και την επιβολή κυρώσεων, καθώς και τον βαθμό στον οποίο οι εν λόγω κυρώσεις εξασφαλίζουν ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών. Εφόσον είναι αναγκαίο, η έκθεση μπορεί να κάνει συστάσεις για την αντιμετώπιση της πλημμελούς εφαρμογής του παρόντος κανονισμού από τα κράτη μέλη.
Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 λαμβάνει υπόψη την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού, και τις επιπτώσεις του για τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των ΠΜΜΕ. Η έκθεση παρέχει στοιχεία σχετικά με τις διάφορες εθνικές επιδόσεις, περιλαμβάνει αξιολόγηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο παρών κανονισμός έχει εφαρμοστεί και υλοποιηθεί κατά τη σχετική περίοδο, και συστάσεις για την αντιμετώπιση της πλημμελούς εφαρμογής από τα κράτη μέλη.
Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – υπότιτλος 3
Πολιτιστικά αγαθά που καλύπτονται από το άρθρο 2 παράγραφος 1
Πολιτιστικά αγαθά που καλύπτονται από το άρθρο 2 - παράγραφος 1 - σημείο α
Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.

Αρχαιολογικά αντικείμενα ηλικίας άνω των 100 ετών, προερχόμενα από:

 

 

–  χερσαίες και υποθαλάσσιες ανασκαφές και ανακαλύψεις

9705 00 00

 

–  αρχαιολογικούς χώρους

9706 00 00

 

–  αρχαιολογικές συλλογές

 

2.

Στοιχεία αποτελούντα αναπόσπαστο τμήμα καλλιτεχνικών, ιστορικών ή θρησκευτικών μνημείων και προερχόμενα από το διαμελισμό τους, ηλικίας άνω των 100 ετών

9705 00 00 9706 00 00

3.

Ζωγραφικοί πίνακες, άλλοι από αυτούς που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες 4 ή 5, που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι, σε οποιοδήποτε υπόστρωμα και με οποιοδήποτε υλικό

9701

4.

Υδατογραφίες (ακουαρέλες), υδροκομμιογραφίες (γκουάς) και κρητιδογραφίες (παστέλ) που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι, σε οποιοδήποτε υπόστρωμα1a

9701

5.

Ψηφιδωτά, εκτός εκείνων που εμπίπτουν στις κατηγορίες 1 ή 2, που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι, με οποιοδήποτε υλικό, και σχέδια που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι, σε οποιοδήποτε υπόστρωμα και με οποιοδήποτε υλικό

6914

9701

6.

Πρωτότυπα έργα χαρακτικής, χαλκογραφίας, μεταξοτυπίας και λιθογραφίας και οι αντίστοιχες πρωτότυπες «μήτρες», καθώς και οι πρωτότυπες αφίσες

Κεφάλαιο 49 9702 00 00 8442 50 99

7.

Πρωτότυπα έργα αγαλματοποιίας ή γλυπτικής και αντίγραφα που έχουν φιλοτεχνηθεί με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για το πρωτότυπο1a, εκτός των υπαγόμενων στην κατηγορία 1.

9703 00 00

8.

Φωτογραφίες, ταινίες και τα αρνητικά τους

3704

3705

3706

4911 91 80

9.

Αρχέτυπα και χειρόγραφα, καθώς και γεωγραφικοί χάρτες και παρτιτούρες, μεμονωμένα ή σε συλλογές

9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00

10.

Βιβλία ηλικίας άνω των 100 ετών, μεμονωμένα ή σε συλλογές

9705 00 00 9706 00 00

11.

Έντυποι γεωγραφικοί χάρτες ηλικίας άνω των 200 ετών

9706 00 00

12.

Αρχεία πάσης φύσεως, που περιέχουν στοιχεία ηλικίας άνω των 50 ετών, σε οποιοδήποτε υπόστρωμα

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00 9706 00 00

13.

α)  Συλλογές και δείγματα προερχόμενα από συλλογές ζωολογίας, βοτανικής, ορυκτολογίας ή ανατομίας.

9705 00 00

 

β)  Συλλογές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον από άποψη ιστορική, παλαιοντολογική, εθνογραφική ή νομισματική.

9705 00 00

14.

Μεταφορικά μέσα ηλικίας άνω των 75 ετών

9705 00 00 Κεφάλαια 86-89

15.

Άλλα είδη παλαιοπωλείου, μη υπαγόμενα στις κατηγορίες Α.1 έως A.14

 

 

α)  ηλικίας μεταξύ 50 και 100 ετών

 

 

παιχνίδια

Kεφάλαιο 95

 

είδη υαλουργίας

7013

 

είδη χρυσοχοΐας

7114

 

έπιπλα και είδη επιπλώσεως

Kεφάλαιο 94

 

όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηματογραφίας

Kεφάλαιο 90

 

μουσικά όργανα

Kεφάλαιο 92

 

ωρολογοποιία

Kεφάλαιο 91

 

τεχνουργήματα από ξύλο

Kεφάλαιο 44

 

προϊόντα κεραμευτικής

Kεφάλαιο 69

 

κεντητοί τάπητες τοίχου (ταπισερί)

5805 00 00

 

τάπητες

Kεφάλαιο 57

 

χαρτιά τοιχοστρωσίας

4814

 

όπλα

Kεφάλαιο 93

 

β)  Ηλικίας άνω των 100 ετών

9706 00 00

______________

Ηλικίας άνω των 50 ετών και δεν ανήκουν στους δημιουργούς τους.

Όπως ορίζονται από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην απόφασή του αριθ. 252/84: «Είδη συλλογών κατά την έννοια της κλάσης 9705 του κοινού δασμολογίου είναι εκείνα που έχουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ώστε να περιληφθούν σε συλλογή, δηλαδή τα είδη που είναι σχετικώς σπάνια, δεν χρησιμοποιούνται συνήθως κατά τον αρχικό τους προορισμό, αποτελούν αντικείμενο ειδικών συναλλαγών εκτός του συνήθους εμπορίου των πρακτικώς χρήσιμων ομοειδών αντικειμένων και έχουν μεγάλη αξία.»

Τα πολιτιστικά αγαθά που ανήκουν στις κατηγορίες Α.1 έως Α.15 καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό μόνον αν η αξία τους είναι ίση ή μεγαλύτερη από τα κατώτατα όρια που ορίζονται στο σημείο Β.

B.  Κατώτατα όρια που ισχύουν για ορισμένες κατηγορίες του σημείου Α (σε ευρώ)

Αξία:

Ανεξαρτήτως αξίας:

1 (Αρχαιολογικά αντικείμενα)

2 (Αντικείμενα προερχόμενα από διαμελισμό μνημείων)

9 (Αρχέτυπα και χειρόγραφα)

12 (Αρχεία)

15 000

5 (Ψηφιδωτά και σχέδια)

6 (Έργα χαρακτικής)

8 (Φωτογραφίες)

11 (Έντυποι γεωγραφικοί χάρτες)

30 000

4 [Υδατογραφίες (ακουαρέλες), υδροκομμιογραφίες (γκουάς) και κρητιδογραφίες (παστέλ)]

50 000

7 (Έργα αγαλματοποιίας)

10 (Βιβλία)

13 (Συλλογές)

14 (Μεταφορικά μέσα)

15 (Λοιπά αντικείμενα)

150 000

3 (Πίνακες ζωγραφικής)

Η πλήρωση των προϋποθέσεων οικονομικής αξίας κρίνεται κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση άδειας εξαγωγής. Οικονομική αξία είναι η αξία του πολιτιστικού αγαθού στη διεθνή αγορά.

Οι αξίες που εκφράζονται σε ευρώ στο παράρτημα Ι μετατρέπονται και εκφράζονται στα εθνικά νομίσματα με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία της 31ης Δεκεμβρίου 2001 που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η εν λόγω ισοτιμία στα εθνικά νομίσματα αναθεωρείται ανά διετία, με ισχύ από την 31η Δεκεμβρίου 2001. Ο υπολογισμός της εν λόγω ισοτιμίας βασίζεται στον μέσο όρο της καθημερινής αξίας αυτών των νομισμάτων, εκφρασμένων σε ευρώ, κατά την περίοδο24 μηνών που λήγει την τελευταία ημέρα του μήνα Αυγούστου ο οποίος προηγείται της αναθεώρησης η οποία αρχίζει να ισχύει την 31η Δεκεμβρίου. Η εν λόγω μέθοδος υπολογισμού επανεξετάζεται, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, από τη συμβουλευτική επιτροπή πολιτιστικών αγαθών, καταρχήν δύο έτη μετά την πρώτη εφαρμογή της. Για κάθε αναθεώρηση, οι αξίες που εκφράζονται σε ευρώ και οι ισοτιμίες στα εθνικά νομίσματα δημοσιεύονται περιοδικώς στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ήδη από τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου ο οποίος προηγείται της ημερομηνίας από την οποία οι αναθεωρημένες τιμές τίθενται σε ισχύ.

Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I β (νέο)
Παράρτημα Ιβ
Χώρες και κατηγορίες αντικειμένων σε σχέση με τις οποίες υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος παράνομης διακίνησης
[Θα καθοριστεί από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2α.]

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0308/2018).


Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Ανάκτηση χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων από τρίτες χώρες σε περίπτωση απάτης
PDF 128kWORD 54k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ – Ανάκτηση χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων από τρίτες χώρες σε περίπτωση απάτης (2018/2006(INI))
P8_TA(2018)0419A8-0298/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη δέκατη όγδοη έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) για το έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2016, σχετικά με ένα σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ: Προς έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ – Η ώρα των αποφάσεων (COM(2016)0148),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 3ης Σεπτεμβρίου 2018, με τίτλο «29η ετήσια έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την καταπολέμηση της απάτης» (COM(2018)0553) και τα συνοδευτικά έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD(2018)0381 έως 0386),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: συστάσεις για δράσεις και πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν (τελική έκθεση)(5) (ψήφισμα της επιτροπής CRIM) και το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα της επιτροπής CRIM(6),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ευρωβαρομέτρου 470,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης και την προστασία των ιδίων πόρων της ΕΕ (O-000066/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0298/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ θα πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής της ΕΕ για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών μέσω της εξασφάλισης της ορθής και αποτελεσματικής χρήσης των χρημάτων τους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποικιλομορφία των νομικών και διοικητικών συστημάτων των κρατών μελών συνθέτει ένα γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον για την καταπολέμηση της απάτης, ελλείψει ενιαίας νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 325 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι τα «κράτη μέλη λαμβάνουν τα ίδια μέτρα καταπολέμησης της απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης με εκείνα που λαμβάνουν για την καταπολέμηση της απάτης κατά των ιδίων οικονομικών συμφερόντων»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2014/42/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση(7) εισάγει ελάχιστα πρότυπα της ΕΕ σχετικά με τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την πιθανή μεταγενέστερη δήμευση, και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων σε ποινικές υποθέσεις·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2016 για μια ρύθμιση για την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης (2016/0412(COD)) εισάγει τυποποιημένα μέσα συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένα από αυτά τα μέσα δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε τρίτες χώρες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 104, προβλέπει μέσα συνεργασίας με τρίτες χώρες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 3 παράγραφος 4 της Σύμβασης αριθ. 198 του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη νομιμοποίηση, την ανίχνευση, την κατάσχεση και δήμευση των εσόδων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ορίζει: «Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εγκρίνει νομοθετικά ή άλλα μέτρα που είναι απαραίτητα ώστε να υπάρχει η απαίτηση, σε ό,τι αφορά σοβαρό αδίκημα ή αδικήματα, όπως αυτά ορίζονται από την εθνική νομοθεσία, ο δράστης να αποδεικνύει την καταγωγή των εικαζόμενων εσόδων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε δήμευση, εφόσον η απαίτηση αυτή συνάδει με τις αρχές του εσωτερικού δικαίου του»·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε περιφερειακό και σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν αναπτυχθεί διάφορες συμβάσεις και μηχανισμοί σε σχέση με τη δήμευση και την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από τον ΟΗΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης, και συγκεκριμένα η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς της 31ης Οκτωβρίου 2003, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος της 15ης Νοεμβρίου 2000, η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την έρευνα, την κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας της 16ης Μαΐου 2005, και η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την έρευνα, την κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, της 8ης Νοεμβρίου 1990· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι, για διάφορους λόγους, οι πράξεις αυτές δεν επιτρέπουν πάντοτε την αποτελεσματική και έγκαιρη ανάκτηση των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα αυτό έχει χαρακτηριστεί από την ΕΕ ως μία από τις προτεραιότητες της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι για τον σκοπό αυτό υλοποιούνται πιλοτικά και προπαρασκευαστικά έργα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 3 και 14 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)(8), η OLAF έχει εντολή να διεξάγει έρευνες παντού όπου δαπανώνται χρήματα της ΕΕ, ακόμη και σε χώρες εκτός ΕΕ που λαμβάνουν βοήθεια από την ΕΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, η OLAF μπορεί να συνάψει συμφωνίες διοικητικής συνεργασίας με αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, μετά από εκ των προτέρων συντονισμό με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης·

1.  επισημαίνει το συνεχές πρόβλημα της απώλειας κονδυλίων της ΕΕ λόγω υποθέσεων απάτης με μεταφορά κεφαλαίων σε τρίτες χώρες·

2.  τονίζει την ανάγκη, για τους σκοπούς της πρόληψης, να αποφεύγονται οι μεταφορές κεφαλαίων μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων που λειτουργούν σε αδιαφανείς και μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες·

3.  επισημαίνει με ανησυχία ότι κεφάλαια από τρίτες χώρες μπορούν επίσης να μεταφερθούν με δόλιο τρόπο στην ΕΕ· υπογραμμίζει ότι το αποτέλεσμα της προπαρασκευαστικής δράσης της ΕΕ για τη στήριξη των χωρών της Αραβικής Άνοιξης για την υλοποίηση της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων που διεξάγεται από το Ινστιτούτο Ερευνών των Ηνωμένων Εθνών για το Διαπεριφερειακό Έγκλημα και τη Δικαιοσύνη (UNICRI) θα πρέπει να οδηγήσει σε ένα μόνιμο και ευρύτερο πρόγραμμα της ΕΕ για την υλοποίηση της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων·

4.  τονίζει την ανάγκη να συνδεθεί η εκταμίευση κεφαλαίων με τη δημοσίευση των δεδομένων των δικαιωμάτων επί ακινήτων, προκειμένου να διευκολυνθεί η είσπραξη περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση απάτης·

5.  υπογραμμίζει ότι, δυστυχώς, η ΕΕ έχει μέχρι στιγμής συνάψει συμφωνίες αμοιβαίας νομικής συνδρομής με λίγες τρίτες χώρες, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν υπόνοιες μεταφοράς κεφαλαίων και σε άλλες χώρες· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνιών με τρίτες χώρες που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ·

6.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη πρέπει επί του παρόντος να βασίζονται σε διμερείς συμφωνίες και ότι δεν υπάρχει ενωσιακή προσέγγιση για αυτό το σοβαρό ζήτημα· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη για μια πιο ενοποιημένη προσέγγιση·

7.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει το συντομότερο δυνατό την αίτησή της για προσχώρηση στην ομάδα κρατών κατά της διαφθοράς (GRECO) του Συμβουλίου της Ευρώπης και να κρατάει ενήμερο το Κοινοβούλιο στο θέμα αυτό·

8.  καλεί την Επιτροπή να σκληρύνει τη στάση της σε συμφωνίες που υπογράφει με τρίτες χώρες μέσω της προσθήκης ρητρών καταπολέμησης της απάτης· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με το ποσό των κονδυλίων της ΕΕ που χάνεται ετησίως λόγω υποθέσεων απάτης που συνδέονται με μεταφορά χρημάτων σε τρίτες χώρες· ζητεί από την Επιτροπή να υπολογίσει το ποσό των απολεσθέντων κονδυλίων της ΕΕ·

9.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση των κινδύνων όσον αφορά τη νομοθεσία της ΕΕ που διευκολύνει την παράνομη μεταφορά χρημάτων εκτός της ΕΕ και σε άρση των ευαίσθητων σημείων της εν λόγω νομοθεσίας·

10.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει τυποποιημένη μέθοδο συλλογής δεδομένων, που θα είναι ταυτόσημη σε όλα τα κράτη μέλη και θα επιτρέπει τον εντοπισμό της μεταφοράς δόλια αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων σε τρίτες χώρες, με σκοπό τη δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων της ΕΕ το συντομότερο δυνατόν· τονίζει ότι υφίσταται ήδη τέτοιος μηχανισμός για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ότι ο μηχανισμός αυτός θα μπορούσε να επεκταθεί·

11.  υπογραμμίζει ότι η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την έρευνα, την κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας της 16ης Μαΐου 2005 και η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την έρευνα, την κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες της 8ης Νοεμβρίου 1990, αποτελούν σημαντικά μέσα που διευκολύνουν τη συνεργασία με τρίτες χώρες όσον αφορά τη δέσμευση και την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων· επικροτεί την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με την πρόταση κανονισμού σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης, και σημειώνει ότι τα κύρια στοιχεία της θα μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμη βάση για τη συνεργασία με τρίτες χώρες στο πλαίσιο των διεθνών συμβάσεων και των διμερών συμφωνιών στις οποίες η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος·

12.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι δεν έχουν συμφωνήσει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία· τονίζει ότι είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να καταστεί βασικός παράγοντας κάθε μελλοντικού μηχανισμού ανάκτησης σε τρίτες χώρες, και ότι προς τούτο απαιτείται η αναγνώρισή της ως αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στις ισχύουσες και μελλοντικές συμβάσεις αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής και ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, ιδίως τις συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και των Ηνωμένων Εθνών·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης.

(1) ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29.
(2) ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1.
(3) ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.
(4) ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1.
(5) ΕΕ C 208 της 10.6.2016, σ. 89.
(6) ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 96.
(7) ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 39.
(8) ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1.


Χορήγηση άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση ***I
PDF 129kWORD 82k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (COM(2014)0557 – C8-0142/2014 – 2014/0256(COD))
P8_TA(2018)0420A8-0035/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0557),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 114 και 168 παράγραφος 4 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0142/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 2015(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 13ης Ιουνίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0035/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(2)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 25 Οκτωβρίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1901/2006 για τα παιδιατρικά φάρμακα και της οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση

P8_TC1-COD(2014)0256


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/5.)

(1) ΕΕ C 242 της 23.7.2015, σ. 39.
(2) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 10 Μαρτίου 2016 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0088).


Κτηνιατρικά φάρμακα ***I
PDF 123kWORD 54k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα κτηνιατρικά φάρμακα (COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD))
P8_TA(2018)0421A8-0046/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0558),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 114 και 168 παράγραφος 4 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0164/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 2015(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Μαΐου 2015, σχετικά με την ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη: βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών και καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 13ης Ιουνίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0046/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(3)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 25 Οκτωβρίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα κτηνιατρικά φάρμακα και για την κατάργηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ

P8_TC1-COD(2014)0257


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/6.)

(1) ΕΕ C 242 της 23.7.2015, σ. 54.
(2) EE C 353 της 27.9.2016, σ. 12.
(3) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 10 Μαρτίου 2016 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0087).


Παρασκευή, διάθεση στην αγορά και χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών ***I
PDF 124kWORD 48k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών και την κατάργηση της οδηγίας 90/167/ΕΟΚ του Συμβουλίου (COM(2014)0556 – C8-0143/2014 – 2014/0255(COD))
P8_TA(2018)0422A8-0075/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0556),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 43 και 168 παράγραφος 4 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0143/2014),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 2015(1),

–  αφού ζήτησε την γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 8ης Μαΐου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 και το άρθρο 39 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0075/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 25 Οκτωβρίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 90/167/ΕΟΚ του Συμβουλίου

P8_TC1-COD(2014)0255


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/4.)

(1) ΕΕ C 242 της 23.7.2015, σ. 54.


Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής ***I
PDF 418kWORD 140k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))
P8_TA(2018)0423A8-0202/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0275),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0171/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το Αυστριακό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 1ης Φεβρουαρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0202/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 25 Οκτωβρίου 2018 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής

P8_TC1-COD(2017)0114


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 91 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(4),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(5),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Την πρόοδο που σημειώθηκε προς τον στόχο που έθεσε η Επιτροπή στη Λευκή Βίβλο της 28ης Μαρτίου 2011(6), δηλαδή την επιδίωξη πλήρους εφαρμογής των αρχών «ο ρυπαίνων πληρώνει» και «ο χρήστης πληρώνει», τη δημιουργία εσόδων και τη διασφάλιση χρηματοδότησης μελλοντικών επενδύσεων στις μεταφορές έχει υπάρξει αργή και συνεχίζουν να παρατηρούνται ασυνέπειες στην επιβολή τελών για τη χρήση της οδικής υποδομής στην Ένωση.

(1α)  Στην εν λόγω Λευκή Βίβλο, η Επιτροπή όρισε ως προθεσμία το 2020 για την «προώθηση της πλήρους και υποχρεωτικής εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους (συμπεριλαμβανομένου του θορύβου, της τοπικής ρύπανσης και της συμφόρησης επιπλέον της ανάκτησης του κόστους φθοράς) για τις οδικές και τις σιδηροδρομικές μεταφορές». [Τροπολογία 1]

(1β)   Η κυκλοφορία των οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών αποτελεί παράγοντα που συμβάλλει στην έκλυση ρύπων στην ατμόσφαιρα. Οι ρύποι αυτοί έχουν σοβαρότατες επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και ευθύνονται για την επιδείνωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην Ένωση, όπως τα αιωρούμενα σωματίδια PM2,5, το διοξείδιο του αζώτου (NO2) και το όζον (O3). Το 2014, οι εν λόγω ρύποι προκάλεσαν αντίστοιχα στην επικράτεια της Ένωσης 399 000, 75 000 και 13 600 πρόωρους θανάτους λόγω μακροχρόνιας έκθεσης, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος του 2017. [Τροπολογία 2]

(1γ)   Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο θόρυβος μόνον από την οδική κυκλοφορία αποτελεί τον δεύτερο επιβλαβέστερο παράγοντα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στην Ευρώπη, αμέσως μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση. Τουλάχιστον 9 000 πρόωροι θάνατοι ετησίως μπορούν να αποδοθούν σε καρδιοπάθειες λόγω κυκλοφοριακού θορύβου. [Τροπολογία 3]

(1δ)   Υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος του 2017 σχετικά με την ποιότητα του αέρα, το 2015 οι οδικές μεταφορές ήταν ο τομέας με τις μεγαλύτερες εκπομπές NOx και ο δεύτερος κατά σειρά όσον αφορά τη ρύπανση από αιθάλη. [Τροπολογία 4]

(2)  Στην ανακοίνωσή της για την Ευρωπαϊκή στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών(7), η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα πρότεινε την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την επιβολή τελών στα φορτηγά, ώστε να επιτρέψει επίσης την επιβολή τελών με βάση τη διαφοροποίηση των επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και να επεκτείνει ορισμένες από τις αρχές της οδηγίας στα λεωφορεία και τα πούλμαν, καθώς και στα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά.

(3)  Όλα τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις οδικές υποδομές και συμβάλλουν στην ατμοσφαιρική ρύπανση, ενώ και τα ελαφρά οχήματα αποτελούν την πηγή των περισσότερων αρνητικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων από τις οδικές μεταφορές που αφορούν τις εκπομπές και την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Για να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση και ο θεμιτός ανταγωνισμός, θα πρέπει να διασφαλιστεί η συμπερίληψη των οχημάτων που δεν καλύπτονται επί του παρόντος από το πλαίσιο που περιγράφεται στην οδηγία 1999/62/ΕΚ ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8) σε σχέση με τα διόδια και τα τέλη χρήσης στο εν λόγω πλαίσιο. Θα πρέπει επομένως να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας σε βαρέα επαγγελματικά οχήματα πέρα από αυτά που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων και στα ελαφρά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών αυτοκινήτων καθώς και στα επιβατηγά αυτοκίνητα. Το επίπεδο των τελών για τα ιδιωτικά οχήματα μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να αποφευχθεί η υπερβολική επιβάρυνση των συχνών χρηστών. Για λόγους ίσης μεταχείρισης θα πρέπει επίσης τα τέλη να εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος καθώς και με διαφοροποιημένο τρόπο, ανάλογα με την επίπτωση των οχημάτων όσον αφορά τις υποδομές, τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον και την κοινωνία και σύμφωνα με την ιδιαίτερη κοινωνικοοικονομική κατάσταση ορισμένων χρηστών που δεν έχουν άλλη επιλογή πέραν της οδικής μετακίνησης για να μεταβούν στον τόπο εργασίας τους. [Τροπολογία 5]

(3α)  Η ολοκλήρωση μιας εσωτερικής αγοράς οδικών μεταφορών με θεμιτούς όρους ανταγωνισμού απαιτεί την ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων. Ένας από τους κύριους στόχους της παρούσας οδηγίας είναι η εξάλειψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ των χρηστών. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής των τελών που επιβάλλονται στα βαρέα οχήματα, τα ημιφορτηγά που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές. [Τροπολογία 6]

(3β)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα του μέτρου, είναι σημαντικό να υπάρξει επικέντρωση μόνο στα ημιφορτηγά που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο δραστηριότητας του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων που ρυθμίζεται από τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1071/2009(9) και (ΕΚ) αριθ. 1072/2009(10), καθώς και με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11). [Τροπολογία 7]

(4)  Από τη φύση τους, τα χρονοεξαρτώμενα τέλη χρήσης δεν αποτυπώνουν με ακρίβεια το κόστος υποδομής που πραγματικά προκύπτει και, για παρόμοιους λόγους, δεν είναι αποτελεσματικά σε ό,τι αφορά την παροχή κινήτρων για πιο καθαρή και αποδοτική λειτουργία ή μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Για τα βαρέα οχήματα θα πρέπει επομένως να αντικατασταθούν σταδιακά από τέλη με βάση την απόσταση που είναι πιο δίκαια, αποδοτικά και αποτελεσματικά. [Τροπολογία 8]

(4α)   Προκειμένου να μην μετατραπεί αυτή η σταδιακή αντικατάσταση των τελών βάσει χρόνου με τα τέλη βάσει απόστασης σε ένα ακόμη εμπόδιο για την πρόσβαση των μεταφορών από απομακρυσμένες χώρες και περιοχές στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές, θα πρέπει να θεσπιστεί το συντομότερο δυνατόν ένα σύστημα αντισταθμίσεων για την εξισορρόπηση του πρόσθετου κόστους ούτως ώστε να μην προκληθεί αυξημένη απώλεια της ανταγωνιστικότητας. [Τροπολογία 10]

(4β)   Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο εκτροπής της κυκλοφορίας με πιθανώς σοβαρές επιπτώσεις για την οδική ασφάλεια και τη βέλτιστη χρήση του δικτύου μεταφορών, τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλουν διόδια σε όλες τις οδούς που υπόκεινται σε άμεσο ανταγωνισμό με τα διευρωπαϊκά δίκτυα. [Τροπολογία 11]

(4γ)   Τα τέλη που βασίζονται στη διάρκεια χρήσης ενθαρρύνουν τους οδηγούς να ταξιδεύουν περισσότερο κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να εφαρμόζουν εσφαλμένα την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και ο «χρήστης πληρώνει». [Τροπολογία 12]

(4δ)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα συμβατικά πλαίσια που διέπουν τις συμβάσεις παραχώρησης για την είσπραξη των διοδίων θα πρέπει να αποσκοπούν στο να διευκολύνουν, σύμφωνα με την οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, την προσαρμοστικότητα των εν λόγω συμβάσεων με την εξέλιξη του κανονιστικού πλαισίου της Ένωσης. [Τροπολογία 13]

(4ε)   Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα αντιστάθμισης του πρόσθετου κόστους βάσει περιφερειακού χαρακτήρα μέσω διευκολύνσεων ως προς την πρόσβαση σε αποδοτικότερους από άποψη ενεργειακής κατανάλωσης στόλους και την κατά προτεραιότητα δημιουργία αποκλειστικών υποδομών ή τεχνολογικών υποδομών όπως οι ηλεκτρονικοί αυτοκινητόδρομοι (e-highways). Οι εν λόγω αντισταθμιστικές διευκολύνσεις μπορούν να αποτελέσουν μέρος του μελλοντικού ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020. [Τροπολογία 14]

(5)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποδοχή των μελλοντικών καθεστώτων επιβολής οδικών τελών από τους χρήστες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν κατάλληλα συστήματα για την είσπραξη τελών στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου υπηρεσιών κινητικότητας. Τα εν λόγω συστήματα θα πρέπει να διασφαλίζουν τη δίκαιη κατανομή του κόστους υποδομής, και να αποτυπώνουν την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και να εμπεριέχουν τον περιορισμό του σκοπού των εσόδων από τη χρηματοδότηση της χρήσης. Εν προκειμένω τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να επιβάλλουν διόδια και σε οδούς που δεν ανήκουν στο βασικό οδικό δίκτυο. Τα κράτη μέλη που θα εισάγουν ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι συμμορφώνεται με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12). [Τροπολογία 15]

(5α)  Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες στην εφαρμογή των συστημάτων επιβολής οδικών τελών για τα επιβατηγά αυτοκίνητα. [Τροπολογία 16]

(5β)   Μια ολοκληρωμένη επιβολή οδικών τελών μέσω ηλεκτρονικών μέσων συνοδεύεται από μαζική συλλογή και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία επιτρέπουν επίσης την κατάρτιση ολοκληρωμένων προφίλ μετακινήσεων. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει, κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, να εφιστούν διαρκώς προσοχή στις αρχές του περιορισμού του σκοπού και της οικονομίας των δεδομένων. Οι τεχνικές λύσεις όσον αφορά τη συλλογή των δεδομένων σε συνδυασμό με τα τέλη χρήσης θα πρέπει συνεπώς να περιέχουν ανώνυμες, κρυπτογραφημένες ή προκαταβολικές επιλογές πληρωμής. [Τροπολογία 17]

(5γ)  Η φορολόγηση οχημάτων ενδέχεται να λειτουργήσει ως εμπόδιο στην καθιέρωση διοδίων. Προκειμένου να υποστηριχθεί η καθιέρωση διοδίων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία για την ταχεία μείωση των φόρων επί των οχημάτων, πράγμα που συνεπάγεται την το ταχύτερο δυνατό μείωση των ελαχίστων ορίων που καθορίζονται στην οδηγία 1999/62/ΕΚ. [Τροπολογία 18]

(5δ)  Είναι ιδιαίτερης σημασίας για τα κράτη μέλη η θέσπιση ενός συστήματος δίκαιων τελών που να μην τιμωρούν τους χρήστες ιδιωτικών οχημάτων οι οποίοι, λόγω του τόπου κατοικίας τους σε αγροτικές, περίκλειστες ή απομονωμένες περιοχές, αναγκάζονται να χρησιμοποιούν οδικούς άξονες που υπόκεινται σε πιο τακτικά τέλη. Στο πλαίσιο της πολιτικής εδαφικής ανάπτυξης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν εκπτώσεις των τελών στους χρήστες αυτών των περιοχών. [Τροπολογία 20]

(6)  Σε σχέση με τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι αν τα κράτη μέλη θεσπίσουν τυχόν χρονοεξαρτώμενα τέλη που εφαρμόζονται στα ελαφρά οχήματα είναι αναλογικά, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων χρήσης που είναι συντομότερες του ενός έτους. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα ελαφρά οχήματα έχουν διαφορετικό τρόπο χρήσης από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Ο υπολογισμός αναλογικών χρονοεξαρτώμενων τελών θα μπορούσε να βασιστεί στα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τα μοτίβα μετακίνησης, υπό τον όρο ότι διασφαλίζεται η ισότιμη μεταχείριση. [Τροπολογία 21]

(7)  Σύμφωνα με την οδηγία 1999/62/ΕΚ, μπορεί θα πρέπει να επιβληθεί τέλος εξωτερικού κόστους, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», σε επίπεδο πλησίον του κοινωνικού οριακού κόστους της χρήσης του υπόψη οχήματος. Η μέθοδος αυτή έχει αποδειχτεί ότι αποτελεί τον πλέον δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο να ληφθεί υπόψη ο αρνητικός αντίκτυπος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου που παράγουν τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα για το περιβάλλον και την υγεία και θα μπορούσε να διασφαλίσει δίκαιη συνεισφορά από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα για την εκπλήρωση των προτύπων ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα της ΕΕ(13) και τυχόν εφαρμοστέων ορίων ή στόχων σχετικά με τον θόρυβο. Θα πρέπει επομένως να διευκολυνθεί η επιβολή τέτοιου είδους τελών. [Τροπολογία 22]

(8)  Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να εισαχθεί η δυνατότητα επιβολής τέλους για το εξωτερικό κόστος σε δίκτυα που δεν καλύπτονται από τέλη υποδομής και, το μέγιστο σταθμισμένο μέσο τέλος εξωτερικού κόστους θα πρέπει να αντικατασταθεί από άμεσα διαθέσιμες ελάχιστες τιμές αναφοράς επικαιροποιημένες σε συνάρτηση με τον πληθωρισμό, την επιστημονική πρόοδο που σημειώθηκε στον υπολογισμό του εξωτερικού κόστους των οδικών μεταφορών και την εξέλιξη της σύνθεσης του στόλου. [Τροπολογία 23]

(8α)  Προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της Λευκής Βίβλου των μεταφορών για μετάβαση προς την πλήρη εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», θα πρέπει να διασφαλιστεί στα δίκτυα που καλύπτονται από τα τέλη υποδομής η επιβολή τέλους εξωτερικού κόστους για τα βαρέα οχήματα καθώς και για τα ημιφορτηγά που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές. [Τροπολογία 24]

(8β)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατάλληλη επαναχρησιμοποίηση των εσόδων που προέρχονται από το εξωτερικό κόστος, θα ήταν σκόπιμο τα έσοδα αυτά να επανεπενδύονται στον τομέα των υποδομών μεταφορών προκειμένου να προωθηθούν περισσότερο βιώσιμα μέσα μεταφορών με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον. [Τροπολογία 25]

(9)  Η διαφοροποίηση των τελών υποδομής σύμφωνα με την κατηγορία εκπομπών EURO έχει συμβάλει στη χρήση καθαρότερων οχημάτων. Ωστόσο, με την ανανέωση των στόλων οχημάτων, η διαφοροποίηση των τελών στο υπεραστικό δίκτυο σε αυτή τη βάση αναμένεται να καταστεί άνευ αντικειμένου λιγότερο αποτελεσματική έως το τέλος του 2020 και θα πρέπει κατ’ επέκταση να καταργηθεί σταδιακά έως τότε. Από την ίδια χρονική στιγμή, τα τέλη εξωτερικού κόστους θα πρέπει να επιβάλλονται πιο συστηματικά, ως στοχευμένο μέσον για την ανάκτηση εξωτερικού κόστους σε περιπτώσεις όπου αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. [Τροπολογία 27]

(10)  Το μέρος των εκπομπών CO2 που οφείλονται σε βαρέα επαγγελματικά οχήματα παρουσιάζει αύξηση. Η διαφοροποίηση των τελών υποδομής σύμφωνα με τις εν λόγω εκπομπές μπορεί να συμβάλει σε βελτιώσεις στον τομέα αυτό και θα πρέπει επομένως να καθιερωθεί.

(11)  Τα ελαφρά οχήματα ευθύνονται για τα δύο τρίτα των αρνητικών επιπτώσεων των οδικών μεταφορών στο περιβάλλον και την υγεία. Είναι επομένως σημαντικό να δοθεί κίνητρο για τη χρήση των πλέον καθαρών και υψηλής ενεργειακής απόδοσης οχημάτων μέσω της διαφοροποίησης των οδικών τελών βάσει των συντελεστών συμμόρφωσης που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/427 της Επιτροπής(14), τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/646 της Επιτροπής(15) και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/xxx της Επιτροπής(16).

(12)  Προκειμένου να προωθηθεί η χρήση των πλέον καθαρών και αποδοτικών αποδοτικότερων οχημάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιβάλλουν σημαντικά μειωμένα διόδια και τέλη χρήσης στα εν λόγω οχήματα. Είναι σκόπιμο, προκειμένου να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, να εφαρμοστούν οι εν λόγω μειώσεις ανεξάρτητα από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) .../... της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (EΚ) αριθ. 595/2009 όσον αφορά την πιστοποίηση των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου των βαρέων οχημάτων. Τα οχήματα μηδενικών εκπομπών δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε κανένα τέλος εξωτερικού κόστους που να σχετίζεται με την ατμοσφαιρική ρύπανση. [Τροπολογία 28]

(12α)   Η διέλευση μέσω των Άλπεων συνεπάγεται για τις εμπλεκόμενες περιφέρειες ιδιαίτερη επιβάρυνση σε σχέση με την ηχορύπανση, την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη φθορά των υποδομών, η οποία ενισχύεται ακόμα περισσότερο από τον ανταγωνισμό όσον αφορά το κόστος με τους γύρω διαδρόμους. Οι εμπλεκόμενες περιφέρειες και τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη θα πρέπει, συνεπώς, να διαθέτουν μεγάλη ευελιξία κατά την ανάκτηση του εξωτερικού κόστους και κατά τη χρήση μέτρων φορολόγησης της κυκλοφορίας, μεταξύ άλλων και σε σχέση με την αποφυγή ανεπιθύμητων επιδράσεων εκτροπής της κυκλοφορίας μεταξύ των διαδρόμων. [Τροπολογία 29]

(13)  Η κυκλοφοριακή συμφόρηση, στην οποία συμβάλλουν όλα τα οχήματα με κινητήρα σε διαφορετικό βαθμό, αντιπροσωπεύει κόστος που ανέρχεται σε περίπου 1 % του ΑΕΠ. Σημαντικό μέρος του κόστους αυτού μπορεί να αποδοθεί στην υπεραστική κυκλοφοριακή συμφόρηση. Θα πρέπει επομένως να επιτρέπεται η επιβολή συγκεκριμένου τέλους κυκλοφοριακής συμφόρησης, υπό την προϋπόθεση να εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Προκειμένου να είναι αποδοτικό, και αναλογικό και να μην εισάγει διακρίσεις, το τέλος θα πρέπει να υπολογίζεται βάσει του οριακού κόστους συμφόρησης και να διαφοροποιείται σύμφωνα με την τοποθεσία, τον χρόνο και την κατηγορία οχήματος. Παράλληλα, θα πρέπει να βρεθούν τρόποι εξισορρόπησης και αντιστάθμισης οι οποίοι δεν εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των εργαζομένων που ζουν στα περίχωρα και που, ενδεχομένως, ήδη επιβαρύνονται τόσο από τα τέλη χρήσης όσο και από τα διόδια. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο θετικός αντίκτυπος των τελών κυκλοφοριακής συμφόρησης, θα πρέπει να κατανέμονται αντίστοιχα έσοδα στα έργα σχετικά με την αντιμετώπιση των πηγών του προβλήματος. [Τροπολογία 30]

(13α)  Για να καταστεί δυνατή η διατήρηση της αυτοκινητιστικής κληρονομιάς της Ένωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν μια ειδική κατηγορία για τα ιστορικά οχήματα, ώστε να μπορεί να διαφοροποιηθεί το ύψος των διαφόρων τελών που εισπράττονται με βάση την παρούσα οδηγία. [Τροπολογία 31]

(14)  Τα τέλη κυκλοφοριακής συμφόρησης θα πρέπει να αποτυπώνουν το πραγματικό κόστος που επιβάλλεται από κάθε όχημα άμεσα στους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου και έμμεσα στην κοινωνία εν γένει, κατά τρόπο αναλογικό. Προκειμένου να αποφευχθεί η δυσανάλογη παρεμπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και αγαθών, θα πρέπει να περιορίζονται σε συγκεκριμένα ποσά σε συνάρτηση με το οριακό κόστος συμφόρησης σε κατάσταση που προσεγγίζει το όριο, όταν δηλαδή ο κυκλοφοριακός φόρτος προσεγγίζει την κυκλοφοριακή ικανότητα του δρόμου.

(15)  Η διαφοροποίηση των τελών υποδομής κατά τρόπο ουδέτερο που εφαρμοζόταν στα βαρέα φορτηγά οχήματα - μέσον ανεπαρκές για τον σκοπό της μείωσης της κυκλοφοριακής συμφόρησης - θα πρέπει να καταργηθεί σταδιακά.

(15α)  Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο ύψος των εξωτερικών δαπανών για ατυχήματα που ανέρχεται σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, θα πρέπει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(17) σχετικά με τον υπολογισμό του μέσου κοινωνικού κόστους ενός θανατηφόρου ατυχήματος και ενός σοβαρού ατυχήματος, να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να εσωτερικεύσουν καλύτερα το κόστος που δεν καλύπτεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Μέρος του εν λόγω κόστους επιβαρύνει την κοινωνική ασφάλεια ή την κοινωνία στο σύνολό της, όπως το διοικητικό κόστος των δημοσίων υπηρεσιών που κινητοποιούνται, ορισμένες δαπάνες των ιατρικών υπηρεσιών που κινητοποιούνται και η απώλεια ανθρώπινου κεφαλαίου και οι δαπάνες που συνδέονται με τις σωματικές και ψυχολογικές βλάβες. [Τροπολογία 32]

(16)  Οι προσαυξήσεις που προστίθενται στο τέλος υποδομής θα μπορούσαν επίσης να συμβάλουν επωφελώς στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με τη σημαντική περιβαλλοντική ζημία ή συμφόρηση που προκαλείται από τη χρήση ορισμένων οδών, όχι μόνο σε ορεινές περιοχές. Ο υφιστάμενος περιορισμός των προσαυξήσεων σε τέτοιες περιοχές θα πρέπει επομένως να αρθεί. Συνεπώς, θα πρέπει να διευκολυνθεί η εφαρμογή των προσαυξήσεων της άρσης των σημερινών περιορισμών που περιορίζουν τις αυξήσεις στις περιοχές αυτές και η διάθεσή τους για έργα του κεντρικού δικτύου του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή επιβολή τελών στους χρήστες, οι προσαυξήσεις θα πρέπει να εξαιρούνται περιορίζονται αυστηρά στα τμήματα του οδικού δικτύου στα οποία επιβάλλεται τέλος κυκλοφοριακής συμμόρφωσης. Θα πρέπει επίσης να προσαρμοστεί το μέγιστο επίπεδο που εφαρμόζεται σε διαφορετικές καταστάσεις. [Τροπολογία 33]

(17)  Σε περίπτωση που κράτος μέλος θεσπίσει σύστημα επιβολής οδικών τελών, οι αντισταθμίσεις που χορηγούνται ενδέχεται, ανάλογα με την περίπτωση, να έχουν ως αποτέλεσμα τις διακρίσεις σε βάρος των μη κατοίκων χρηστών του οδικού δικτύου. Η δυνατότητα να χορηγηθεί αντιστάθμιση σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει επομένως να περιοριστεί στις περιπτώσεις διοδίων και δεν θα πρέπει να είναι πλέον διαθέσιμη στην περίπτωση των τελών χρήσης.

(17α)   Όσον αφορά τα ελαφρά οχήματα, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η παρούσα οδηγία δεν παρεμποδίζει τη μετακίνηση των πολιτών. Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να θεσπίζουν εκπτώσεις και μειώσεις όταν οι χρήστες του οδικού δικτύου επηρεάζονται δυσανάλογα από τέλη που οφείλονται σε γεωγραφικούς ή κοινωνικούς λόγους. [Τροπολογία 34]

(18)  Προκειμένου να αξιοποιήσει πιθανές συνέργειες μεταξύ των υφιστάμενων συστημάτων επιβολής οδικών τελών ώστε να μειωθεί το λειτουργικό κόστος, η Επιτροπή θα πρέπει να συμμετέχει πλήρως στη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών που προτίθενται να θεσπίσουν κοινά και διαλειτουργικά καθεστώτα επιβολής οδικών τελών. [Τροπολογία 35]

(19)  Τα οδικά τέλη μπορούν να κινητοποιήσουν κινητοποιούν πόρους που συμβάλλουν στη χρηματοδότηση, της συντήρησης και της ανάπτυξης τη διασταυρούμενη χρηματοδότηση εναλλακτικών έργων υποδομής μεταφορών και τη συντήρηση και την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας υποδομής μεταφορών και υπηρεσιών. Είναι επομένως σκόπιμο να δοθεί κίνητρο στα τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τα έσοδά τους από τα οδικά τέλη αναλόγως και, προς τον σκοπό αυτό, να απαιτείται η εκ μέρους τους επαρκής υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη χρήση των εν λόγω εσόδων. Τα έσοδα που προέρχονται από το εξωτερικό κόστος, θα ήταν σκόπιμο να επανεπενδύονται στον τομέα των υποδομών μεταφορών. Αυτό θα πρέπει να βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανών χρηματοδοτικών κενών και την αύξηση της δημόσιας αποδοχής των οδικών τελών. [Τροπολογία 36]

(20)  Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας είναι ιδίως να εξασφαλιστεί ότι τα εθνικά συστήματα καθορισμού των τιμών που εφαρμόζονται σε οχήματα πέρα από τα βαρέα φορτηγά οχήματα εφαρμόζονται εντός συνεκτικού πλαισίου που διασφαλίζει ίση μεταχείριση σε όλη την Ένωση, κάτι που δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς σε επίπεδο κράτους μέλους μπορεί όμως εξαιτίας της διασυνοριακής φύσης των οδικών μεταφορών και των προβλημάτων που έχει ως σκοπό να αντιμετωπίσει η παρούσα οδηγία, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, του άρθρου 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο για την επίτευξη αυτού του στόχου.

(21)  Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι τα τέλη εξωτερικού κόστους συνεχίζουν να αποτυπώνουν το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου που παράγουν τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα με όσο γίνεται μεγαλύτερη ακρίβεια χωρίς να καθίσταται το καθεστώς επιβολής τελών υπέρμετρα περίπλοκο, να δοθεί κίνητρο για χρήση των πλέον υψηλής ενεργειακής απόδοσης οχημάτων και να παραμείνουν αποτελεσματικά τα κίνητρα και επικαιροποιημένη η διαφοροποίηση των οδικών τελών. Επομένως, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή με σκοπό την προσαρμογή των ελάχιστων τιμών αναφοράς για την επιβολή τελών εξωτερικού κόστους στην επιστημονική πρόοδο, τον καθορισμό τρόπων διαφοροποίησης των τελών υποδομής κατά τρόπο ουδέτερο σύμφωνα με τις εκπομπές CO2 των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων και την προσαρμογή των τρόπων διαφοροποίησης των τελών υποδομής για τα ελαφρά οχήματα στην τεχνική πρόοδο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(18). Ειδικότερα, για να διασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. [Τροπολογία 37]

(21α)   Η Επιτροπή θεσπίζει το αργότερο δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού ένα γενικά ισχύον, διαφανές και εύλογο πλαίσιο για την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους για το περιβάλλον, την υγεία και του κόστους εξαιτίας της κυκλοφοριακής συμφόρησης, βάσει του οποίου θα πραγματοποιούνται οι μελλοντικοί υπολογισμοί των τελών υποδομής. Εν προκειμένω, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να προτείνει πρότυπο, το οποίο θα συνοδεύεται από ανάλυση των επιπτώσεων στην εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους για όλα τα μέσα μεταφοράς. Σε σχέση με την αναλογικότητα, όλα τα μεταφορικά μέσα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάκτηση του εξωτερικού κόστους. [Τροπολογία 38]

(21β)   Για λόγους διαφάνειας, θα ήταν σκόπιμο τα κράτη μέλη να δημοσιοποιούν στους χρήστες του οδικού δικτύου τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την επανεπένδυση των τελών υποδομής, των τελών εξωτερικού κόστους καθώς και των τελών κυκλοφοριακής συμφόρησης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δημοσιοποιούν τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν όσον αφορά την αυξημένη οδική ασφάλεια, τον μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον και τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. [Τροπολογία 39]

(22)  Προκειμένου να εξασφαλίζονται ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των σχετικών διατάξεων της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή. Η συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την έγκριση των εκτελεστικών πράξεων που θεσπίζουν εναρμονισμένο σύνολο δεικτών για την αξιολόγηση της ποιότητας των οδικών δικτύων. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(19).

(23)  Επομένως, η οδηγία 1999/62/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 1999/62/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)  Ο τίτλος αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:"

«Οδηγία 1999/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 1999, περί επιβολής τελών στα οχήματα βάσει της διανυθείσας απόστασης που χρησιμοποιούν έργα οδικής υποδομής». [Τροπολογία 40]

"

2)  Τα άρθρα 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 1

1.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται για:

   α) τους φόρους επί των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων
   β) τα διόδια και τα τέλη χρήσης που επιβάλλονται στα οχήματα.

2.  Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα οχήματα που πραγματοποιούν μεταφορές αποκλειστικά στα εκτός Ευρώπης εδάφη των κρατών μελών.

3.  Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται ούτε στα οχήματα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί στις Καναρίους νήσους, στη Θέουτα και Μελίλα, στις Αζόρες και Μαδέρα και τα οποία πραγματοποιούν μεταφορές αποκλειστικά στα συγκεκριμένα εδάφη ή μεταξύ αυτών και του ηπειρωτικού εδάφους της Ισπανίας ή της Πορτογαλίας αντίστοιχα.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

   1) «διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο»: η υποδομή οδικών μεταφορών που αναφέρεται στο τμήμα 3 του κεφαλαίου II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, όπως απεικονίζεται σε χάρτες στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού·
   2) «κόστος κατασκευής»: το κόστος που συνδέεται με την κατασκευή, συμπεριλαμβανομένου, ενδεχομένως, του χρηματοδοτικού κόστους ενός εκ των παρακάτω:
   α) νέων υποδομών ή νέων βελτιώσεων υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών δομικών επισκευών ή εναλλακτική υποδομή μεταφορών για τη στροφή σε άλλους τρόπους μεταφοράς· [Τροπολογία 41]
   β) υποδομών ή βελτιώσεων υποδομής, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών δομικών επισκευών, που περατώθηκαν το αργότερο 30 έτη πριν από τις 10 Ιουνίου 2008, για τις οποίες λειτουργούσαν ήδη κατά τις 10 Ιουνίου 2008 ρυθμίσεις περί διοδίων ή που περατώθηκαν 30 το πολύ έτη πριν από την καθιέρωση τυχόν νέων ρυθμίσεων περί διοδίων που εισήχθησαν μετά τις 10 Ιουνίου 2008·
   γ) υποδομών ή βελτιώσεων υποδομής που περατώθηκαν πριν τις 10 Ιουνίου 2008, οσάκις:
   i) ένα κράτος μέλος έχει θεσπίσει σύστημα διοδίων το οποίο προβλέπει την ανάκτηση του κόστους αυτού μέσω σύμβασης με φορέα λειτουργίας συστήματος διοδίων ή μέσω άλλων νομικών πράξεων ισοδύναμου αποτελέσματος, που άρχισαν να ισχύουν πριν από τις 10 Ιουνίου 2008, ή
   ii) ένα κράτος μέλος μπορεί να αποδείξει ότι η κατασκευή της συγκεκριμένης υποδομής εξαρτήθηκε από το εάν η υποδομή αυτή θα είχε εκ σχεδιασμού διάρκεια ζωής άνω των 30 ετών·
   3) «χρηματοδοτικό κόστος»: ο τόκος για δάνεια και η απόδοση της τυχόν μετοχικής χρηματοδότησης από τους μετόχους·
   4) «σημαντικές δομικές επισκευές»: οι δομικές επισκευές, πλην των επισκευών που δεν παρουσιάζουν πλέον τρέχον όφελος για τους χρήστες της οδού, ιδίως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εργασίες επισκευής αντικαταστάθηκαν από περαιτέρω επανακατασκευή του οδοστρώματος ή άλλες κατασκευαστικές εργασίες·
   5) «αυτοκινητόδρομος»: οδός η οποία έχει μελετηθεί και κατασκευαστεί ειδικά για την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων, η οποία δεν εξυπηρετεί τις παρόδιες ιδιοκτησίες και η οποία πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
   α) εκτός από ορισμένα σημεία της ή εκτός από προσωρινές διευθετήσεις, διαθέτει, για τις δύο κατευθύνσεις της κυκλοφορίας, διακεκριμένα οδοστρώματα τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους είτε με διαχωριστική νησίδα που δεν προορίζεται για την κυκλοφορία, είτε, κατ’ εξαίρεση, με άλλα μέσα·
   β) δεν διασταυρώνεται στο ίδιο επίπεδο με άλλη οδό, με σιδηροδρομική ή τροχιοδρομική γραμμή, λωρίδα για ποδήλατα ή λωρίδα για πεζούς·
   γ) χαρακτηρίζεται συγκεκριμένα αυτοκινητόδρομος·
   6) «διόδια»: καθορισμένο ποσό βάσει της διανυόμενης απόστασης επί συγκεκριμένης υποδομής και του τύπου του οχήματος, η καταβολή του οποίου δημιουργεί το δικαίωμα χρήσης από ένα όχημα της υποδομής και περιλαμβάνει ένα από τα ακόλουθα: το τέλος υποδομής και, κατά περίπτωση, τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης ή τέλος εξωτερικού κόστους· [Τροπολογία 42]
   7) «τέλος υποδομής»: τέλος που επιβάλλεται με σκοπό την ανάκτηση των δαπανών κατασκευής, συντήρησης, λειτουργίας και επέκτασης της υποδομής που βαρύνουν το κράτος μέλος·
   8) «τέλος εξωτερικού κόστους»: τέλος που επιβάλλεται με σκοπό την ανάκτηση των δαπανών που προκύπτουν σε κράτος μέλος και σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση ή την ηχορύπανση λόγω κυκλοφορίας ή αμφότερες·
   9) «κυκλοφοριακή συμφόρηση»: η κατάσταση κατά την οποία ο όγκος κυκλοφορίας προσεγγίζει ή υπερβαίνει την κυκλοφοριακή ικανότητα του δρόμου·
   10) «τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης»: τέλος που επιβάλλεται στα οχήματα με σκοπό την ανάκτηση του κόστους κυκλοφοριακής συμφόρησης που προκύπτει σε κράτος μέλος και τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης·
   11) «κόστος ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω κυκλοφορίας»: το κόστος της ζημίας που προκαλούν στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον οι εκπομπές σωματιδίων και προδρόμων του όζοντος, όπως οξειδίου του αζώτου και πτητικών οργανικών ουσιών, κατά τη λειτουργία του οχήματος· [Τροπολογία 43]
   12) «κόστος ηχορύπανσης λόγω κυκλοφορίας»: το κόστος της ζημίας στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που προκαλεί ο θόρυβος που εκπέμπει το όχημα ή που δημιουργείται από την αλληλεπίδραση του οχήματος και του οδοστρώματος· [Τροπολογία 44]
   13) «σταθμισμένο μέσο τέλος υποδομής»: τα συνολικά έσοδα που προκύπτουν, μέσω τέλους υποδομής, κατά τη διάρκεια δεδομένης περιόδου, διαιρούμενα διά του αριθμού των οχηματοχιλιομέτρων των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων που διανύονται στο τμήμα του οδικού δικτύου στο οποίο έχει επιβληθεί το τέλος κατά την περίοδο αυτή·
   14) «τέλος χρήσης»: το καθορισμένο ποσό η πληρωμή του οποίου δημιουργεί το δικαίωμα χρήσης, από ένα όχημα και επί δεδομένο χρονικό διάστημα, της υποδομής που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2·
   15) «όχημα»: όχημα με κινητήρα, με τέσσερις τροχούς ή περισσότερους, ή συνδυασμός αρθρωτών οχημάτων που προορίζονται ή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για οδικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων·
   16) «βαρύ επαγγελματικό όχημα»: βαρύ φορτηγό όχημα ή πούλμαν ή λεωφορείο·
   17) «βαρύ φορτηγό όχημα»: όχημα προοριζόμενο για τη μεταφορά εμπορευμάτων, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 3,5 τόνων·
   18) «πούλμαν ή λεωφορείο»: όχημα προοριζόμενο για τη μεταφορά περισσότερων από 8 επιβατών, επιπλέον του οδηγού, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 3,5 τόνων·
   18α) «ελαφρύ όχημα»: ελαφρύ επαγγελματικό όχημα ή επιβατηγό αυτοκίνητο· [Τροπολογία 46]
   19) «ελαφρύ επαγγελματικό όχημα»: επιβατηγό αυτοκίνητο, μικρό λεωφορείο μικρό λεωφορείο, ημιφορτηγό, ή μικρό φορτηγό αυτοκίνητο προοριζόμενο για μεταφορά εμπορευμάτων· [Τροπολογία 47]
   20) «επιβατηγό αυτοκίνητο»: όχημα με τέσσερις τροχούς προοριζόμενο για τη μεταφορά έως 8 επιβατών, μαζί με τον οδηγό·
   20α) «όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος»: όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 7 της οδηγίας 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**· [Τροπολογία 48]
   21) «μικρό λεωφορείο»: όχημα προοριζόμενο για τη μεταφορά περισσότερων από 8 επιβατών, επιπλέον του οδηγού, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους·
   22) «μικρό φορτηγό αυτοκίνητο»: όχημα προοριζόμενο για τη μεταφορά εμπορευμάτων εκτός από επιβατηγό αυτοκίνητο, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους· [Τροπολογία 49]
   22α) «όχημα προοριζόμενο για τη μεταφορά εμπορευμάτων»: όχημα, το οποίο χρησιμοποιείται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα όπως ορίζεται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου***, με μέγιστη επιτρεπόμενη μεικτή μάζα μεταξύ 2,4 τόνων και 3,5 τόνων και με ύψος μεγαλύτερο των 2 μέτρων· [Τροπολογία 50]
   22β) «λειτουργία μηδενικών εκπομπών»: όχημα που λειτουργεί χωρίς εκπομπές καυσαερίων εξάτμισης καθ’ όλη τη διάρκεια καλυπτόμενου οδικού δικτύου, με επαληθεύσιμο τρόπο· [Τροπολογία 51]
   23) «όχημα μηδενικών εκπομπών»: όχημα χωρίς εκπομπές καυσαερίων·
   23α) «μοτοσυκλέτα»: όχημα με δύο τροχούς με ή χωρίς κάνιστρο, και κάθε τρίκυκλο ή τετράκυκλο των κατηγοριών L3e, L4e, L5e, L6e και L7e, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 168/2013· [Τροπολογία 52]
   24) «φορέας μεταφορών»: κάθε επιχείρηση που εκτελεί οδική μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών·
   25) «όχημα της κατηγορίας «EURO 0», «EURO Ι», «EURO ΙΙ», «EURO ΙΙΙ», «EURO IV», «EURO V», «EURO VI»»: βαρύ επαγγελματικό όχημα που τηρεί τα όρια εκπομπών τα οποία εκτίθενται στο παράρτημα 0·
   26) «τύπος οχήματος»: η κατηγορία στην οποία εντάσσεται το όχημα, ανάλογα με τον αριθμό αξόνων, τις διαστάσεις ή το βάρος του ή σύμφωνα με άλλη ταξινόμηση των παραγόντων που διέπουν το όχημα, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τη ζημία των οδών, π.χ. το σύστημα ταξινόμησης των ζημιών των οδών που εκτίθεται στο παράρτημα IV, υπό την προϋπόθεση ότι το χρησιμοποιούμενο σύστημα ταξινόμησης βασίζεται σε χαρακτηριστικά του οχήματος τα οποία είτε αναφέρονται στα έγγραφα του οχήματος που χρησιμοποιούνται σε όλα τα κράτη μέλη είτε είναι εμφανή·
   27) «σύμβαση παραχώρησης»: «δημόσια σύμβαση έργων» «παραχώρηση» όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου****· [Τροπολογία 53]
   28) «διόδια εκ παραχωρήσεως»: διόδια, επιβαλλόμενα από τον ανάδοχο σύμβασης παραχώρησης σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης·
   29) «ρυθμίσεις περί διοδίων ή τελών που έχουν υποστεί ουσιαστική τροποποίηση»: ρυθμίσεις περί διοδίων ή τελών που έχουν τροποποιηθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε το κόστος ή τα έσοδα επηρεάζονται κατά τουλάχιστον 5 % 15 % σε σχέση με το προηγούμενο έτος, μετά τη διόρθωση με βάση τον πληθωρισμό που μετράται σύμφωνα με τις αλλαγές του πανευρωπαϊκού εναρμονισμένου δείκτη των τιμών καταναλωτή, εξαιρουμένης της ενέργειας και των μη μεταποιημένων προϊόντων, όπως δημοσιεύεται από την Επιτροπή (Eurostat). Στις συμβάσεις παραχώρησης, οι τροποποιήσεις που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ δεν θεωρούνται ουσιαστικές· [Τροπολογία 54]
   29α) «διασταυρούμενη χρηματοδότηση»: η χρηματοδότηση αποδοτικών εναλλακτικών έργων υποδομής μεταφορών μέσω εσόδων που συγκεντρώνονται από διόδια και τέλη υποδομής από υφιστάμενες υποδομές μεταφορών· [Τροπολογία 55]
   29β) «κράτη μέλη»: όλες οι αρχές των κρατών μελών, είτε πρόκειται για αρχές της κεντρικής εξουσίας, είτε αρχές ενός ομόσπονδου κράτους είτε οποιαδήποτε άλλη εδαφική αρχή, στις οποίες εναπόκειται να εξασφαλίσουν την τήρηση των κανόνων δικαίου της Ένωσης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. [Τροπολογία 56]

Για τους σκοπούς του σημείου 2:

   α) Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό του κόστους κατασκευής που λαμβάνεται υπόψη δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσοστό της υφιστάμενης εκ σχεδιασμού διάρκειας ζωής των κατασκευαστικών στοιχείων της υποδομής η οποία υπολείπεται στις 10 Ιουνίου 2008 ή κατά την ημερομηνία εισαγωγής των νέων ρυθμίσεων περί διοδίων, εάν η ημερομηνία αυτή είναι μεταγενέστερη·
   β) το κόστος υποδομών ή βελτιώσεων υποδομής μπορεί να συμπεριλαμβάνει τυχόν ειδικές δαπάνες υποδομής μεταξύ άλλων εκείνες που προκύπτουν από νέες κανονιστικές υποχρεώσεις που αποσκοπούν στη μείωση των οχλήσεων, την καθιέρωση καινοτόμων τεχνολογιών οι οποίες σχετίζονται με το θόρυβο ή στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, και τα ποσά που όντως κατέβαλε ο φορέας λειτουργίας και αντιστοιχούν σε αντικειμενικά περιβαλλοντικά στοιχεία, όπως είναι, παραδείγματος χάριν, η προστασία έναντι της μολύνσεως του εδάφους. [Τροπολογία 57]

––––––––––––––––––

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1).

** Οδηγία 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ (ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 51).

*** Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 51).

**** Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65) Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1).».

"

2α)  Στο άρθρο 6 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«βα) οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος·». [Τροπολογία 58]

"

3)  Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 7

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παράγραφος 1α, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να εισάγουν διόδια και τέλη χρήσης στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο, ή σε ορισμένα τμήματα του εν λόγω δικτύου, και σε άλλα επιπλέον τμήματα του δικτύου αυτοκινητοδρόμων που δεν είναι τμήμα του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 3 έως 9 του παρόντος άρθρου και στα άρθρα 7α έως 7ια.

2.  Η παράγραφος 1 δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών, τηρουμένης της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εφαρμόζουν διόδια και τέλη χρήσης σε άλλες οδούς, υπό την προϋπόθεση ότι η επιβολή διοδίων και τελών χρήσης σε τέτοιες άλλες οδούς δεν εισάγει διακρίσεις εις βάρος της διεθνούς κυκλοφορίας και δεν έχει ως αποτέλεσμα στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων μεταφορέων. Τα διόδια και τα τέλη χρήσης που εφαρμόζονται σε οδούς εκτός από αυτές που ανήκουν στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο και εκτός από τους αυτοκινητοδρόμους συμμορφώνονται με τους όρους των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, του άρθρου 7α και του άρθρου 7ι παράγραφοι 1, 2 και 4.

3.  Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επιβάλλουν ταυτοχρόνως διόδια και τέλη χρήσης σε μια συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων για τη χρήση ενός και του αυτού τμήματος του οδικού δικτύου. Ωστόσο, το κράτος μέλος που επιβάλλει τέλος χρήσης στο οδικό του δίκτυο μπορεί επίσης να επιβάλλει διόδια για τη χρήση γεφυρών, σηράγγων και ορεινών διαβάσεων.

4.  Τα διόδια και τα τέλη χρήσης δεν μπορούν να εισάγουν, άμεσα ή έμμεσα, διακρίσεις λόγω της ιθαγένειας του χρήστη του οδικού δικτύου, του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο φορέας μεταφοράς ή όπου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, ή της προέλευσης ή του προορισμού της μεταφοράς.

5.  Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να προβλέπουν μειωμένα διόδια ή τέλη χρήσης, ή απαλλαγές από την υποχρέωση καταβολής διοδίων ή τελών χρήσης για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα που εξαιρούνται από την υποχρέωση εγκατάστασης και χρήσης συσκευής ελέγχου δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, και στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας οδηγίας.

6.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 9, από την ... 1η Ιανουαρίου 2018 [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], τα κράτη μέλη δεν θεσπίζουν τέλη χρήσης για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα και τα μικρά φορτηγά αυτοκίνητα που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Τα τέλη χρήσης που θεσπίστηκαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία μπορούν να διατηρηθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 και, από την 1η Ιανουαρίου 2023, αντικαθίστανται από τα τέλη υποδομής στο οδικό δίκτυο που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία. [Τροπολογία 59]

7.  Από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], τα κράτη μέλη δεν θεσπίζουν τέλη χρήσης για τα ελαφρά οχήματα. Τα τέλη χρήσης που θεσπίστηκαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία καταργούνται σταδιακά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2027.

8.  Όσον αφορά τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, κράτος μέλος μπορεί να επιλέγει να επιβάλλει, έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, διόδια και τέλη χρήσης μόνον σε οχήματα με μέγιστο επιτρεπόμενο μεικτό βάρος τουλάχιστον 12 τόνων, εφόσον θεωρεί ότι η επέκταση του μέτρου σε οχήματα με βάρος χαμηλότερο των 12 τόνων θα επέφερε:

   α) σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις επί της ελεύθερης ροής της κυκλοφορίας, του περιβάλλοντος, των επιπέδων θορύβου, της συμφόρησης, της υγείας, ή της οδικής ασφάλειας, λόγω της εκτροπής της κυκλοφορίας·
   β) διοικητικές δαπάνες πάνω από το 30 % του πρόσθετου εισοδήματος το οποίο θα είχε δημιουργηθεί από την επέκταση αυτή.

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν να επιβάλλουν διόδια ή τέλη χρήσης ή αμφότερα μόνο σε οχήματα με μέγιστο επιτρεπόμενο μεικτό βάρος τουλάχιστον 12 τόνων ενημερώνουν την Επιτροπή για την απόφασή τους και για τους λόγους που τα οδήγησαν σε αυτήν.

9.  Από την 1η Ιανουαρίου 2020, τα διόδια και τα τέλη χρήσης που εφαρμόζονται στα βαρέα επαγγελματικά οχήματα εφαρμόζονται σε όλα τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα και στα μικρά φορτηγά αυτοκίνητα που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων. [Τροπολογία 61]

10.  Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, τα διόδια και τα τέλη χρήσης για βαρέα επαγγελματικά οχήματα και μικρά φορτηγά αυτοκίνητα που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων αφενός και για ελαφρά οχήματα αφετέρου εκτός από μικρά φορτηγά αυτοκίνητα που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων μπορούν να θεσπιστούν ή να διατηρηθούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. [Τροπολογία 62]

–––––––––––––––––––

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 1).».

"

4)  Το άρθρο 7α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 7α

1.  Τα τέλη χρήσης είναι ανάλογα με τη διάρκεια της χρήσης της υποδομής.

2.  Στο μέτρο που τα τέλη χρήσης εφαρμόζονται σε σχέση με βαρέα επαγγελματικά οχήματα, η χρήση της υποδομής είναι διαθέσιμη για τις παρακάτω περιόδους τουλάχιστον: μία ημέρα, μία εβδομάδα, έναν μήνα και ένα έτος. Το ύψος του μηνιαίου τέλους είναι κατ’ ανώτατο όριο ίσο με το 10 % του ετήσιου τέλους, το εβδομαδιαίο τέλος ίσο κατ’ ανώτατο όριο με το 5 % του ετήσιου τέλους και το ημερήσιο τέλος ίσο κατ’ ανώτατο όριο με το 2 % του ετήσιου τέλους.

Κάθε κράτος μέλος μπορεί να εφαρμόζει ετήσια τέλη χρήσης μόνον στα οχήματα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί σε αυτό.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τέλη χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών δαπανών, για όλες τις κατηγορίες βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, σε επίπεδο που δεν υπερβαίνει τα μέγιστα όρια που καθορίζει το παράρτημα II.

3.  Στον βαθμό που τα τέλη χρήσης εφαρμόζονται σε σχέση με επιβατηγά αυτοκίνητα, η χρήση της υποδομής είναι διαθέσιμη για τις παρακάτω περιόδους τουλάχιστον: μία ημέρα, μια εβδομάδα, 10 ημέρες, έναν μήνα ή δύο μήνες ή αμφότερα και ένα έτος. Το ύψος του διμηνιαίου τέλους είναι κατ’ ανώτατο όριο ίσο με το 30 % του ετήσιου τέλους, το μηνιαίο τέλος ίσο κατ’ ανώτατο όριο με το 18 % του ετήσιου τέλους και το τέλος των 10 ημερών, εβδομάδας και ημέρας ίσο κατ’ ανώτατο όριο με το 8 % του ετήσιου τέλους. [Τροπολογία 63]

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθιστούν δυνατή τη χρήση της υποδομής και για άλλα χρονικά διαστήματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τέλη σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ χρηστών, λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών παραγόντων, ιδίως του ετήσιου τέλους και των τελών που εφαρμόζονται για τις άλλες περιόδους που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, των υφιστάμενων τρόπων χρήσης και του διοικητικού κόστους.

Όσον αφορά τα καθεστώτα επιβολής τελών χρήσης που θεσπίστηκαν πριν την 31η Μαΐου 2017, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν τέλη πάνω από τα όρια που τίθενται στο πρώτο εδάφιο, που βρίσκονταν σε ισχύ πριν από την εν λόγω ημερομηνία και αντίστοιχα υψηλότερα τέλη για άλλες περιόδους χρήσης, σε συμμόρφωση με την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Ωστόσο, συμμορφώνονται με τα όρια που τίθενται στο πρώτο εδάφιο καθώς και στο δεύτερο εδάφιο μόλις τεθούν σε ισχύ ρυθμίσεις περί διοδίων ή τελών που έχουν υποστεί ουσιαστική τροποποίηση και, το αργότερο, από την 1η Ιανουαρίου 2024.

4.  Όσον αφορά τα μικρά λεωφορεία, και τα μικρά φορτηγά αυτοκίνητα και τα μικρά φορτηγά αυτοκίνητα που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων, τα κράτη μέλη συμμορφώνονται είτε με την παράγραφο 2 είτε με την παράγραφο 3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν ωστόσο υψηλότερα τέλη χρήσης από τα επιβατηγά αυτοκίνητα για τα μικρά λεωφορεία, και τα μικρά φορτηγά αυτοκίνητα και τα μικρά φορτηγά αυτοκίνητα που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων από την 1η Ιανουαρίου 2024 το αργότερο. [Τροπολογία 64]

4α.  Η αναλογικότητα των τελών χρήσης μπορεί να λαμβάνει υπόψη το ειδικό χαρακτηριστικό των μεταφορών που ξεκινούν σε ένα κράτος μέλος στην περιφέρεια της Ένωσης.». [Τροπολογία 65]

"

4α)  Στο άρθρο 7β προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«2α. Τα τμήματα αυτοκινητοδρόμων στα οποία εφαρμόζεται χρέωση υποδομής διαθέτουν την αναγκαία υποδομή για την εξασφάλιση της οδικής ασφάλειας για όλους τους χρήστες και να διαθέτουν ασφαλείς χώρους στάθμευσης σε όλες τις καιρικές συνθήκες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων (2017/0122(COD)).». [Τροπολογία 66]

"

5)  Το άρθρο 7γ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 7γ

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν τέλος εξωτερικού κόστους που σχετίζεται με το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή της ηχορύπανσης λόγω κυκλοφορίας ή αμφότερες.

Τα τέλη εξωτερικού κόστους μπορούν να εισάγονται ή να διατηρούνται σε τμήματα του οδικού δικτύου που δεν καλύπτονται από τα τέλη χρήσης των υποδομών.

Για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, Το τέλος εξωτερικού κόστους για την ατμοσφαιρική ρύπανση ή την ηχορύπανση λόγω κυκλοφορίας, διαφοροποιείται και καθορίζεται σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις και τις μεθόδους που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙα και δεν υπερβαίνει τις συμμορφώνεται τουλάχιστον προς τις ελάχιστες τιμές αναφοράς του παραρτήματος ΙΙΙβ. [Τροπολογία 67]

2.  Το κόστος που λαμβάνεται υπόψη συναρτάται με το δίκτυο ή το τμήμα του δικτύου για το οποίο επιβάλλονται τέλη εξωτερικού κόστους και με τα οχήματα τα οποία υπόκεινται σε αυτά. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν να ανακτούν μόνον κάποιο ποσοστό του εν λόγω κόστους.

3.  Δεν επιβάλλεται τέλος εξωτερικού κόστους που αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω κυκλοφορίας στα βαρέα επαγγελματικά οχήματα που συμμορφώνονται με τα πλέον αυστηρά πρότυπα εκπομπών EURO.

Το πρώτο εδάφιο παύει να ισχύει τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία άρχισαν να ισχύουν οι κανόνες που ορίζουν τα εν λόγω πρότυπα.

4.  Το ύψος του τέλους εξωτερικού κόστους καθορίζεται από το οικείο κράτος μέλος. Αν κράτος μέλος ορίσει συγκεκριμένη αρχή για τον σκοπό αυτό, η αρχή αυτή είναι νομικά και οικονομικά ανεξάρτητη από τον οργανισμό που είναι επιφορτισμένος με τη διαχείριση ή την είσπραξη μέρους ή ολόκληρου του τέλους.

5.  Από την 1η Ιανουαρίου 2021, τα κράτη μέλη που επιβάλλουν τέλη εφαρμόζουν τέλος εξωτερικού κόστους για το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή της ηχορύπανσης λόγω κυκλοφορίας, στα βαρέα επαγγελματικά οχήματα τουλάχιστον για το μέρος και στα μικρά φορτηγά αυτοκίνητα που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων σε όλα τα τμήματα του οδικού δικτύου που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 όπου η περιβαλλοντική ζημία που προκλήθηκε από βαρέα επαγγελματικά οχήματα είναι υψηλότερη από τη μέση περιβαλλοντική ζημία που προκάλεσαν τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα τα οποία ορίζονται σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙα τα οποία υπόκεινται σε τέλος υποδομής. [Τροπολογία 68]

5α.  Από την 1η Ιανουαρίου 2026, το τέλος εξωτερικού κόστους που επιβάλλεται σε οποιοδήποτε τμήμα του οδικού δικτύου που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων. [Τροπολογία 69]

5β.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν παρεκκλίσεις που επιτρέπουν τη διαφοροποίηση των τελών εξωτερικού κόστους για τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος.». [Τροπολογία 70]

"

6)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 7δα:"

«Άρθρο 7δα

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα V, να θεσπίζουν τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης σε οποιοδήποτε τμήμα του οδικού τους δικτύου που υφίσταται συμφόρηση. Το τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης μπορεί να εφαρμόζεται μόνο στα τμήματα εκείνα των οδών που υφίστανται τακτικά συμφόρηση και μόνο κατά τα χρονικά διαστήματα που υφίσταται συνήθως η εν λόγω συμφόρηση.

2.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν τα τμήματα των οδών και τις χρονικές περιόδους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που σχετίζονται με το επίπεδο έκθεσης του οδικού δικτύου και του γύρω χώρου σε κυκλοφοριακή συμφόρηση, όπως ο μέσος χρόνος καθυστέρησης ή το μήκος των σειρών αναμονής.

3.  Τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης που επιβάλλεται σε οποιοδήποτε τμήμα του οδικού δικτύου εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων, σύμφωνα με τους τυποποιημένους συντελεστές ισοδυναμίας του παραρτήματος V. Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν, ωστόσο, να απαλλάξουν τα λεωφορεία και τα πούλμαν προκειμένου να προωθήσουν τις συλλογικές μετακινήσεις, καθώς και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή. [Τροπολογία 72]

4.  Το τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης αντανακλά το κόστος που επιβάλλεται από ένα όχημα στους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου και έμμεσα στην κοινωνία, ωστόσο δεν υπερβαίνει τα ανώτατα επίπεδα που καθορίζονται στο παράρτημα VI για οποιονδήποτε τύπο οδικού δικτύου.

5.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλους μηχανισμούς για τον έλεγχο του αντίκτυπου των τελών κυκλοφοριακής συμφόρησης και την επανεξέταση του επιπέδου τους. Επανεξετάζουν τακτικά το επίπεδο των τελών, τουλάχιστον κάθε τρία έτη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν είναι υψηλότερα από το κόστος της κυκλοφοριακής συμφόρησης που παρατηρείται στο εν λόγω κράτος μέλος και παράγεται στα συγκεκριμένα τμήματα του οδικού δικτύου που υπόκεινται στο τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης.».

"

7)  Τα άρθρα 7στ και 4ζ αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 7στ

1.  Κατόπιν ενημέρωσης της Επιτροπής, τα κράτη μέλη μπορούν να προσθέσουν προσαύξηση στο τέλος υποδομής που επιβάλλεται σε συγκεκριμένα τμήματα του οδικού δικτύου στα οποία σημειώνεται τακτικά κυκλοφοριακή συμφόρηση, ή των οποίων η χρήση από οχήματα προκαλεί σημαντικές περιβαλλοντικές ζημίες, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

   α) τα έσοδα από την προσαύξηση επενδύονται στη χρηματοδότηση της κατασκευής της υποδομής μεταφορών του κεντρικού δικτύου που προσδιορίζεται σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 ή μεταφορικών υπηρεσιών που βρίσκονται στον ίδιο διάδρομο μεταφορών με το οδικό τμήμα στο οποίο επιβάλλεται η προσαύξηση· [Τροπολογία 75]
   β) η προσαύξηση δεν υπερβαίνει το 15 % του σταθμισμένου μέσου τέλους υποδομής που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγραφος 1 και το άρθρο 7ε, εκτός αν τα απορρέοντα έσοδα επενδύονται σε διασυνοριακά τμήματα διαδρόμων κεντρικού δικτύου από τις ορεινές περιοχές, όπου τα έξοδα υποδομής καθώς και η κλιματική και περιβαλλοντική ζημία είναι υψηλότερα, οπότε η προσαύξηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25 % 50 %· [Τροπολογία 76]
   γ) η επιβολή της προσαύξησης δεν αποβαίνει εις βάρος των εμπορικών μεταφορών σε σχέση με άλλους χρήστες του οδικού δικτύου·
   δ) πριν από την επιβολή της προσαύξησης, υποβάλλονται στην Επιτροπή περιγραφή της επακριβούς τοποθεσίας επιβολής της προσαύξησης και έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ύπαρξη απόφασης για χρηματοδότηση της κατασκευής των διαδρόμων κεντρικού δικτύου μεταφορικής υποδομής ή μεταφορικών υπηρεσιών κατά το στοιχείο α)· [Τροπολογία 77]
   ε) η περίοδος εφαρμογής της προσαύξησης καθορίζεται και περιορίζεται εκ των προτέρων και συνάδει, όσον αφορά τα αναμενόμενα έσοδα, με τα χρηματοοικονομικά σχέδια και την ανάλυση κόστους/οφέλους για τα έργα που συγχρηματοδοτούνται με τα έσοδα από την προσαύξηση.

1α.  Σε περίπτωση νέων διασυνοριακών έργων, επιτρέπεται να προστεθεί προσαύξηση μόνο εφόσον συμφωνούν όλα τα κράτη μέλη που εμπλέκονται στα εν λόγω έργα. [Τροπολογίες 78 και 164]

2.  Επιτρέπεται προσαύξηση τέλους υποδομής που διαφοροποιείται σύμφωνα με το άρθρο 7ζ ή 7ζα.

3.  Μετά την παραλαβή των απαιτούμενων πληροφοριών από κράτος μέλος το οποίο σκοπεύει να επιβάλει προσαύξηση, η Επιτροπή διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στα μέλη της επιτροπής του άρθρου 9γ. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι η προγραμματιζόμενη προσαύξηση δεν πληροί τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1, ή εάν κρίνει ότι η σχεδιαζόμενη προσαύξηση θα έχει σημαντικό δυσμενή αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη περιφερειακών περιοχών, δύναται, με εκτελεστικές πράξεις, να απορρίπτει τα σχέδια που έχουν υποβληθεί από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος όσον αφορά την επιβολή τελών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 9γ παράγραφος 2. Όταν εφαρμόζεται στα συστήματα διοδίων που αναφέρονται στο άρθρο 7ε παράγραφος 3, η προσαύξηση δεν θεωρείται ουσιαστική τροποποίηση για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. [Τροπολογία 79]

4.  Το ποσό της προσαύξησης αφαιρείται από το ποσό του τέλους εξωτερικού κόστους που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7γ, με εξαίρεση τα οχήματα κατηγορίας εκπομπών EURO 0, I και II από την 15η Οκτωβρίου 2011, III και IV από την 1η Ιανουαρίου 2015, V από την 1η Ιανουαρίου 2019, και VI από τον Ιανουάριο του 2023. Όλα τα έσοδα που δημιουργούνται από την ταυτόχρονη εφαρμογή της προσαύξησης και του καταλογισμού του εξωτερικού κόστους επενδύονται στη χρηματοδότηση της κατασκευής διαδρόμων κεντρικού δικτύου που καθορίζονται στο παράρτημα Ι μέρος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 [Τροπολογία 80]

5.  Δεν μπορεί να επιβάλλεται προσαύξηση σε τμήματα το οδικού δικτύου όπου επιβάλλεται τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Άρθρο 7ζ

1.  Έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, το τέλος υποδομής επιτρέπεται επίσης να διαφοροποιείται με σκοπό τη μείωση της συμφόρησης, την ελαχιστοποίηση των ζημιών στην υποδομή και τη βέλτιστη δυνατή χρήση της σχετικής υποδομής ή την προώθηση της οδικής ασφάλειας, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

   α) η διαφοροποίηση είναι διαφανής, δημοσιοποιείται και διατίθεται επί ίσοις όροις σε όλους τους χρήστες·
   β) η διαφοροποίηση εφαρμόζεται ανάλογα με την ώρα της ημέρας, τον τύπο της ημέρας ή την εποχή·
   γ) το τέλος υποδομής δεν υπερβαίνει κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 175 % το μέγιστο επίπεδο του σταθμισμένου μέσου τέλους υποδομής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7β·
   δ) οι περίοδοι αιχμής κατά τις οποίες επιβάλλονται υψηλότερα τέλη υποδομής με σκοπό τη μείωση της συμφόρησης δεν υπερβαίνουν τις πέντε ώρες ημερησίως ή τον αριθμό ωρών κατά τις οποίες η αναλογία της συμφόρησης υπερβαίνει το 100 % της χωρητικότητας· [Τροπολογία 81]
   ε) η διαφοροποίηση σχεδιάζεται και εφαρμόζεται με διαφάνεια και χωρίς να επηρεάζονται τα έσοδα σε τμήμα του οδικού δικτύου που παρουσιάζει προβλήματα συμφόρησης, με την προσφορά μειωμένων διοδίων για τους μεταφορείς που επιλέγουν να ταξιδέψουν κατά τη διάρκεια περιόδων εκτός κυκλοφοριακής αιχμής, και την επιβολή αυξημένων διοδίων στους μεταφορείς που ταξιδεύουν κατά τις ώρες αιχμής στο ίδιο τμήμα του οδικού δικτύου.

Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να καθιερώσουν τέτοια διαφοροποίηση ή να τροποποιήσουν ισχύουσα διαφοροποίηση ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή και της παρέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου να αξιολογήσει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις.

2.  Έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, όσον αφορά τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, τα κράτη μέλη διαφοροποιούν το τέλος υποδομής ανάλογα με την κατηγορία εκπομπών EURO του οχήματος κατά τρόπο ώστε το τέλος υποδομής να μην υπερβαίνει κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 100 % το ίδιο τέλος για ισοδύναμα οχήματα που ικανοποιούν τα πιο αυστηρά πρότυπα εκπομπών. Οι υπάρχουσες συμβάσεις παραχώρησης μπορούν να απαλλαγούν από την απαίτηση αυτή μέχρις ότου ανανεωθεί η σύμβαση.

Ένα κράτος μέλος δύναται ωστόσο να παρεκκλίνει από την απαίτηση διαφοροποίησης του τέλους υποδομής, εάν συντρέχει ένα από τα ακόλουθα:

   i) αυτό θα υπονόμευε σοβαρά τη συνοχή των συστημάτων επιβολής διοδίων στην επικράτειά του·
   ii) δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η εισαγωγή αυτής της διαφοροποίησης για το συγκεκριμένο σύστημα διοδίων·
   iii) αυτό θα οδηγούσε σε παράκαμψη των πιο ρυπογόνων οχημάτων με αρνητικές συνέπειες στην οδική ασφάλεια και τη δημόσια υγεία·
   iv) τα διόδια περιλαμβάνουν τέλος εξωτερικού κόστους.

Οποιεσδήποτε τέτοιες παρεκκλίσεις ή απαλλαγές κοινοποιούνται στην Επιτροπή.

3.  Εφόσον, σε περίπτωση ελέγχου, ο οδηγός ή, κατά περίπτωση, ο φορέας μεταφοράς αδυνατεί να παρουσιάσει τα δικαιολογητικά του οχήματος που απαιτούνται δεν πληρώνει χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων ή δεν έχει έγκυρη συνδρομή ή το όχημά του δεν φέρει τον εγκεκριμένο από τον φορέα εκμετάλλευσης διοδίων εποχούμενο εξοπλισμό που απαιτείται για την επιβεβαίωση της κατηγορίας των εκπομπών του οχήματος για τους σκοπούς της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη δύνανται να επιβάλλουν διόδια μέχρι το μέγιστο προβλεπόμενο επίπεδο. [Τροπολογία 82]

4.  Εντός ενός έτους από τη δημοσίευση επίσημων στοιχείων σχετικά με τις εκπομπές CO2 από την Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (EU) (EE) …/…*, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 9ε, για να καθορίσει τις τιμές αναφοράς των εκπομπών CO2, καθώς και κατάλληλη κατηγοριοποίηση των σχετικών βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, συνυπολογίζοντας τις τεχνολογίες μείωσης των εκπομπών. [Τροπολογία 83]

Εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, τα κράτη μέρη διαφοροποιούν το τέλος υποδομής, λαμβανομένων υπόψη των τιμών αναφοράς εκπομπών CO2 και της σχετικής κατηγοριοποίησης του οχήματος. Τα τέλη διαφοροποιούνται κατά τρόπο ώστε το τέλος υποδομής να μην υπερβαίνει κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 100% το ίδιο τέλος για ισοδύναμα οχήματα που έχουν τις χαμηλότερες, αλλά όχι μηδενικές, εκπομπές CO2. Τα οχήματα μηδενικών εκπομπών ωφελούνται από τέλη υποδομής μειωμένα κατά 75 % σε σύγκριση με το υψηλότερο ποσοστό. [Τροπολογία 84]

4α.  Από ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], τα ελαφρά οχήματα μηδενικών εκπομπών επωφελούνται από μείωση των τελών υποδομής κατά 50 % σε σύγκριση με το υψηλότερο ποσοστό. Η λειτουργία μηδενικών εκπομπών επωφελείται από την ίδια μείωση, υπό τον όρο ότι η λειτουργία αυτή μπορεί να αποδειχθεί. [Τροπολογία 85]

4β.  Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση αξιολόγησης που εκτιμά το μερίδιο αγοράς των οχημάτων μηδενικών εκπομπών και τη λειτουργία μηδενικών εκπομπών έως τις ... [πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 9ε, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, για να υπολογίσει εκ νέου την έκπτωση που εφαρμόζεται σε οχήματα μηδενικών εκπομπών σε σύγκριση με το χαμηλότερο ποσοστό του τέλους υποδομής. [Τροπολογία 86]

5.  Οι διαφοροποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 3 και 4 δεν αποσκοπούν στην αύξηση των εσόδων από τα διόδια, και κάθε απρομελέτητη αύξηση των εσόδων αντισταθμίζεται με αλλαγές στη διάρθρωση της διαφοροποίησης οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν εντός διετίας από το τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο παράγονται τα επιπλέον έσοδα.

____________

* Κανονισμός (ΕΕ) …/… της Επιτροπής, της ..., για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009 όσον αφορά την πιστοποίηση των εκπομπών CO2 και την κατανάλωση καυσίμου των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L … της ……, σ…).».

"

8)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 7ζα:"

«Άρθρο 7ζα

1.  Όσον αφορά τα ελαφρά οχήματα, έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 τα κράτη μέλη δύνανται να διαφοροποιούν τα διόδια και τα τέλη χρήσης ανάλογα με την περιβαλλοντική επίδοση του οχήματος. [Τροπολογία 87 - δεν αφορά το ελληνικό κείμενο]

2.  Από την 1η Ιανουαρίου 2022, τα κράτη μέλη διαφοροποιούν τα διόδια και, στην περίπτωση των τελών χρήσης, τουλάχιστον τα ετήσια τέλη, ανάλογα με τις εκπομπές CO2 και ρύπων των οχημάτων σύμφωνα με τους κανόνες του παραρτήματος VII.

2α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του εν λόγω οχήματος λόγω της μετατροπής του για χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Οι συσκευές συνδρομής ή κάθε άλλη συσκευή που έχει συμφωνηθεί από τον φορέα εκμετάλλευσης του συστήματος διοδίων θα πρέπει να επιτρέπουν στους χρήστες να επωφελούνται μιας διαφοροποίησης των διοδίων ώστε να ανταμείβονται οι βελτιωμένες περιβαλλοντικές επιδόσεις του οχήματος μετά τη μετατροπή. [Τροπολογία 88]

3.  Εφόσον, σε περίπτωση ελέγχου, ο οδηγός ή, κατά περίπτωση, ο φορέας μεταφοράς δεν είναι κάτοχος συνδρομής ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής έχει συμφωνηθεί από τον φορέα εκμετάλλευσης ή αδυνατεί να παρουσιάσει τα δικαιολογητικά του οχήματος που απαιτούνται για την επιβεβαίωση των επιπέδων των εκπομπών του οχήματος (πιστοποιητικό συμμόρφωσης) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) …/… της Επιτροπής*, τα κράτη μέλη δύνανται να επιβάλλουν διόδια ή ετήσια τέλη χρήσης μέχρι το μέγιστο προβλεπόμενο επίπεδο. Σε περίπτωση μεταγενέστερης προσκόμισης των συναφών εγγράφων που αποδεικνύουν τα επίπεδα εκπομπών του οχήματος θα επιστρέφεται τυχόν διαφορά μεταξύ των διοδίων ή των τελών που επιβλήθηκαν και των σωστών διοδίων ή χρεώσεων για το εν λόγω όχημα. [Τροπολογία 89]

3α.  Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν έκτακτα μέτρα για την επιβολή τελών σε οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος. [Τροπολογία 90]

4.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9ε για την τροποποίηση του παραρτήματος VII προκειμένου να προσαρμόζει τις μεθόδους που καθορίζονται στο παράρτημα στην τεχνική πρόοδο και να λαμβάνει υπόψη τον ρόλο των κατασκευαστικών στοιχείων που επιφέρουν βελτιώσεις τόσο στην οδική ασφάλεια όσο και στην απεξάρτηση των μεταφορών από τον άνθρακα. [Τροπολογία 91]

_____________

* Κανονισμός (ΕΕ) 2017/xxx της Επιτροπής, της xxx, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1230/2012 της Επιτροπής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 (ΕΕ L xxx) και της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία–πλαίσιο) (ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1).».

"

9)  Το άρθρο 7η τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1 το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την επιβολή νέων ή ουσιωδώς τροποποιημένων ρυθμίσεων περί διοδίων με τέλος υποδομής, τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή:»·

"

αα)   στο άρθρο 7η παράγραφος 1 στοιχείο α), προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:"

«– σαφείς πληροφορίες σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του εποχούμενου εξοπλισμού που φέρουν τα οχήματα για την πληρωμή των τελών χρήσης και των διοδίων. Οι πληροφορίες αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους χρήστες για την εν λόγω ρύθμιση περί διοδίων άλλος εποχούμενος εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε άλλα κράτη μέλη.»· [Τροπολογία 92]

"

αβ)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«1α. Το συμβατικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις μεταξύ του αναθέτοντος και του παραχωρησιούχου διευκολύνει την προσαρμοστικότητα των συμβάσεων παραχώρησης με την εξέλιξη του κανονιστικού πλαισίου της Ένωσης ή σε εθνικό επίπεδο σε σχέση με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 7γ, 7δα, 7ζ και 7ζα της παρούσας οδηγίας.»· [Τροπολογία 93]

"

β)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Πριν από την επιβολή νέων ή ουσιωδώς τροποποιημένων ρυθμίσεων περί διοδίων με τέλος εξωτερικού κόστους, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με το σχετικό δίκτυο, τα προβλεπόμενα τέλη ανά κατηγορία οχήματος και την κατηγορία εκπομπών.»·

"

γ)  η παράγραφος 4 απαλείφεται.

10)  Το άρθρο 7θ τροποποιείται ως εξής:

-α)  Στην παράγραφο 2, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα και τα μικρά φορτηγά οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων, τα κράτη μέλη επιτρέπεται να προβλέπουν εκπτώσεις ή μειώσεις του τέλους διάρθρωσης, υπό τον όρο ότι:»· [Τροπολογία 94]

"

α)  στην παράγραφο 2, τα στοιχεία β) και γ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) οι εν λόγω εκπτώσεις ή μειώσεις αντικατοπτρίζουν την πραγματική εξοικονόμηση διοικητικών δαπανών από την αντιμετώπιση των τακτικών χρηστών σε σχέση με τους περιστασιακούς χρήστες·

   γ) οι εν λόγω εκπτώσεις ή μειώσεις δεν υπερβαίνουν το 13 % 20 % του τέλους υποδομής το οποίο καταβάλλουν ισοδύναμα οχήματα που δεν είναι επιλέξιμα για την έκπτωση ή τη μείωση και οχήματα που χρησιμοποιούνται για τοπικές και/ή συνήθεις μεταφορές.»· [Τροπολογία 95]

"

αα)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«2α. Για τα ελαφρά οχήματα, ιδίως για τους συχνούς χρήστες στις περιοχές διάσπαρτων οικισμών και στα περίχωρα των πόλεων, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν εκπτώσεις ή μειώσεις του τέλους χρήσης υποδομής υπό τον όρο ότι:

   α) η προκύπτουσα διάρθρωση τελών είναι αναλογική, δημοσιοποιείται ανοικτά και προσφέρεται σε όλους τους χρήστες επί ίσοις όροις και δεν επιφέρει μετακύλιση του πρόσθετου κόστους σε άλλους χρήστες υπό τη μορφή υψηλότερων διοδίων·
   β) οι εν λόγω εκπτώσεις και μειώσεις συμβάλλουν:
   i) στην κοινωνική συνοχή, και/ή
   ii) στη διασφάλιση της κινητικότητας των περιφερειακών και/ή απομακρυσμένων περιοχών·»· [Τροπολογία 96]

"

αβ)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«2β. Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές δύνανται να θεσπίσουν με βάση κατ’ αποκοπήν απαλλαγή βάσει χιλιομετρικής απόστασης για συγκεκριμένο τμήμα του οδικού δικτύου, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα κινητικότητας και το οικονομικό συμφέρον των περιφερειακών περιοχών, υπό την προϋπόθεση ότι η προκύπτουσα διάρθρωση τελών είναι αναλογική, δημοσιοποιείται και προσφέρεται σε όλους τους χρήστες επί ίσοις όροις και δεν επιφέρει μετακύλιση του πρόσθετου κόστους σε άλλους χρήστες υπό τη μορφή υψηλότερων διοδίων.»· [Τροπολογία 97]

"

β)  η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:"

«3. Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του άρθρου 7ζ παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 5, το ύψος των διοδίων επιτρέπεται για συγκεκριμένα έργα υψηλού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που προσδιορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013, να διαφοροποιείται με άλλο τρόπο προκειμένου να διασφαλίζεται η εμπορική βιωσιμότητα των εν λόγω έργων, όταν αυτά είναι εκτεθειμένα σε άμεσο ανταγωνισμό με άλλους τρόπους μεταφορών. Η επακόλουθη διάρθρωση της χρέωσης είναι γραμμική, αναλογική, δημοσιοποιείται και προσφέρεται σε όλους τους χρήστες επί ίσοις όροις και δεν επιφέρει μετακύλιση του πρόσθετου κόστους σε άλλους χρήστες υπό τη μορφή υψηλότερων διοδίων.»· [Τροπολογία 98]

"

βα)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«3α. Στις ορεινές και περιφερειακές περιοχές, τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές δύνανται να διαφοροποιούν τα τέλη διοδίων ανάλογα για τα βαρέα οχήματα με τη διανυθείσα απόσταση από τα οχήματα στα οποία επιβάλλονται διόδια, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, υπό τον όρο ότι:

   α) Η διαφοροποίηση ανάλογα με την απόσταση οδήγησης συνεκτιμά τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων, και δη τις διαθέσιμες επιλογές για τη μεταστροφή σε άλλους τρόπους μεταφοράς·
   β) Η διαφοροποίηση εφαρμόζεται χωρίς την εισαγωγή διακρίσεων·
   γ) Ο τεχνικός εξοπλισμός επιτρέπει τον εντοπισμό των σημείων εισόδου και εξόδου του οχήματος κατά μήκος των εθνικών συνόρων.». [Τροπολογία 99]

"

11)  Το άρθρο 7ι τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1, η δεύτερη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους προκειμένου να καθιερώσουν μεθόδους που να επιτρέπουν στους χρήστες του οδικού δικτύου να καταβάλλουν διόδια και τέλη χρήσης όλο το 24ωρο, τουλάχιστον σε σημαντικά σημεία πωλήσεων, είτε στα σύνορα είτε σε οποιοδήποτε άλλο σημείο πώλησης, με δυνατότητα παροχής απόδειξης χρησιμοποιώντας τα συνήθη ή ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών, εντός και εκτός των κρατών μελών στα οποία επιβάλλονται τα τέλη αυτά.»· [Τροπολογία 100]

"

β)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Σε περίπτωση που κράτος μέλος επιβάλλει διόδια σε όχημα, το συνολικό ποσό των διοδίων, το ποσό του τέλους υποδομής, το ποσό του τέλους εξωτερικού κόστους και το ποσό του τέλους κυκλοφοριακής συμφόρησης, όπου εφαρμόζονται, αναφέρονται σε απόδειξη που χορηγείται στον χρήστη του οδικού δικτύου, εφόσον τη ζητήσει, κατά το δυνατόν με ηλεκτρονικά μέσα.»· [Τροπολογία 101]

"

γ)  στην παράγραφο 4, η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται ως εξής:"

«Όταν είναι οικονομικά εφικτό, τα κράτη μέλη διενεργούν την επιβολή και είσπραξη τέλους εξωτερικού κόστους και τέλους κυκλοφοριακής συμφόρησης μέσω ηλεκτρονικού συστήματος το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/52/ΕΚ.».

"

12)  Το άρθρο 7ια αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 7ια

Με την επιφύλαξη των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει την ευχέρεια των κρατών μελών, τα οποία καθιερώνουν σύστημα διοδίων να προβλέπουν κατάλληλη αντιστάθμιση, χωρίς ωστόσο να προκαλούν στρεβλώσεις και βλάβες στους τοπικούς και/ή συνήθεις μεταφορείς.». [Τροπολογία 102]

"

13)  Στο άρθρο 8, η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

α)  στο στοιχείο α), η φράση «άρθρο 7 παράγραφος 7» αντικαθίστανται από τη φράση «άρθρο 7α»·

β)  στο στοιχείο β) η φράση «και παράγραφος 2» εισάγεται μετά τη φράση «άρθρο 7 παράγραφος 1».

13α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 8α

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

1.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει ανεξάρτητη αρχή για την εποπτεία των τελών υποδομής, η οποία έχει την ευθύνη να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία.

2.  Η εποπτική αρχή διεξάγει οικονομικό και δημοσιονομικό έλεγχο των συμβάσεων παραχώρησης, ιδίως προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με το άρθρο 7β.

3.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τον ορισμό της εποπτικής αρχής.». [Τροπολογία 103]

"

14)  Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

-α)  Στο άρθρο 9 παράγραφος 2, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τη χρήση των εσόδων που θα συγκεντρωθούν δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνολική ανάπτυξη του δικτύου μεταφορών, τα έσοδα από τη χρέωση της υποδομής και τον καταλογισμό του εξωτερικού κόστους, ή το χρηματικό τους ισοδύναμο, χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση του οδικού δικτύου και για να βελτιστοποιηθεί το σύστημα μεταφορών στο σύνολό του. Ειδικότερα, τα έσοδα από τα τέλη εξωτερικού κόστους, ή το χρηματικό τους ισοδύναμο, χρησιμοποιούνται για να γίνουν πιο βιώσιμες οι μεταφορές, μεταξύ άλλων για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:»· [Τροπολογία 104]

"

-αα)  στην παράγραφο 2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) τη μείωση της λόγω της οδικής κυκλοφορίας ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης·»· [Τροπολογία 105]

"

-αβ)  στην παράγραφο 2 παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«βα) τη χρηματοδότηση συλλογικών και βιώσιμων μεταφορικών μέσων·»· [Τροπολογία 106]

"

-αγ)  στην παράγραφο 2, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«ε) την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, σύμφωνα με την οδηγία 2014/94/ΕΕ, και εναλλακτικών υπηρεσιών για τους χρήστες των μεταφορών και/ή τη διεύρυνση της ικανότητας·»· [Τροπολογία 107]

"

-αδ)  στην παράγραφο 2 το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«στ) την υποστήριξη του πανευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και την εξάλειψη σημείων συμφόρησης·»· [Τροπολογία 108]

"

-αε)  στην παράγραφο 2, το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«η) τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της ασφάλειας των οδικών υποδομών και»· [Τροπολογία 109]

"

-αστ)  στην παράγραφο 2, το στοιχείο θ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«θ) την εξασφάλιση ασφαλών και προστατευμένων χώρων στάθμευσης·»· [Τροπολογία 110]

"

α)  στην παράγραφο 2, το δεύτερο εδάφιο διαγράφεται·

β)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:"

«3. Τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφοριακής συμφόρησης, ή το χρηματικό τους ισοδύναμο, χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του προβλήματος της συμφόρησης, ιδίως για παράδειγμα με: [Τροπολογία 111]

   α) την υποστήριξη υποδομής και υπηρεσιών μαζικής μεταφοράς·
   β) την εξάλειψη σημείων συμφόρησης του διευρωπαϊκού δικτύου και τη συμπλήρωση των ελλειπουσών ζεύξεων στα δίκτυά τους, όπου εφαρμόζεται το τέλος, και στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών· [Τροπολογία 112]
   γ) την ανάπτυξη εναλλακτικών υποδομών και κόμβων συνδυασμένων μεταφορών για τους χρήστες των μεταφορών.»· [Τροπολογία 113]

"

βα)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«3α. Τα έσοδα που συλλέγονται από τα τέλη υποδομής και τον καταλογισμό του εξωτερικού κόστους χρησιμοποιούνται στην περιοχή που περιλαμβάνει το οδικό τμήμα στο οποίο εφαρμόζονται τα τέλη.». [Τροπολογία 114]

"

15)  Τα άρθρα 9δ και 9ε αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 9δ

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9ε, για την τροποποίηση του παραρτήματος 0, των ποσών του πίνακα 1 και του πίνακα 2 του παραρτήματος IIIβ και των τύπων στα τμήματα 4.1 και 4.2 του παραρτήματος IIIα με σκοπό την προσαρμογή τους στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο.

Άρθρο 9ε

1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 7ζ παράγραφος 4, το άρθρο 7ζα παράγραφος 4 και το άρθρο 9δ ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον για περίοδο 5 ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου. [Τροπολογία 115]

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 7ζ παράγραφος 4, το άρθρο 7ζα παράγραφος 4 και το άρθρο 9δ μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση παράγει αποτελέσματα από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση. Δεν επηρεάζει το κύρος τυχόν ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 7ζ παράγραφος 3, το άρθρο 7ζα παράγραφος 4 και το άρθρο 9δ αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες.».

"

16)  Τα άρθρα 9στ και 9ζ απαλείφονται.

17)  Το άρθρο 10α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Τα ποσά σε ευρώ που ορίζονται στο παράρτημα II και τα ποσά σε λεπτά που ορίζονται στους πίνακες 1 και 2 του παραρτήματος ΙΙΙβ προσαρμόζονται ανά διετία προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές του πανευρωπαϊκού εναρμονισμένου δείκτη των τιμών καταναλωτή, εξαιρουμένης της ενέργειας και των μη μεταποιημένων προϊόντων, όπως δημοσιεύεται από την Επιτροπή (Eurostat). Η πρώτη προσαρμογή πραγματοποιείται έως την 31η Μαρτίου [έτος που έπεται των δύο ετών μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Τα ποσά προσαρμόζονται αυτομάτως, αυξάνοντας το βασικό ποσό σε ευρώ ή σε λεπτά κατά το ποσοστό μεταβολής του εν λόγω δείκτη. Τα ποσά που προκύπτουν στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο ευρώ όσον αφορά το παράρτημα II και στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο δέκατο του λεπτού όσον αφορά το παράρτημα ΙΙΙβ.

2.  Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα προσαρμοσμένα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έως την 31η Μαρτίου του έτους που έπεται του τέλους των δύο ημερολογιακών ετών που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Τα εν λόγω προσαρμοσμένα ποσά αρχίζουν να ισχύουν την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη δημοσίευση.».

"

18)  Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 11

-1.  Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές παρέχουν πληροφορίες, με τον πλέον διαφανή και σαφή τρόπο, για τη χρήση των εσόδων που παράγονται από τους χρήστες της οδού. [Τροπολογία 116]

1.  Κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη δημοσιεύουν σε συγκεντρωτική μορφή έκθεση σχετικά με τα διόδια και τα τέλη χρήσης που επιβάλλονται στην επικράτειά τους, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των εσόδων και την ποιότητα των οδών στις οποίες επιβάλλονται διόδια ή τέλη χρήσης, όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 και 3.

2.  Η έκθεση που δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με:

   α) το τέλος εξωτερικού κόστους που εισπράττεται για κάθε συνδυασμό κατηγορίας οχημάτων, τύπου οδικού δικτύου και χρονικής περιόδου·
   β) τη διακύμανση των τελών υποδομής ανάλογα με το είδος του οχήματος·
   γ) το σταθμισμένο μέσο τέλος υποδομής και τα συνολικά έσοδα από τα τέλη υποδομής και προσδιορισμό τυχόν πιθανών παρεκκλίσεων σε σχέση με το πραγματικό κόστος υποδομής που πηγάζει από τη διαφοροποίηση του τέλους υποδομής·
   δ) το σύνολο των εσόδων από τέλη εξωτερικού κόστους·
   ε) το σύνολο των εσόδων από τέλη κυκλοφοριακής συμφόρησης·
   εα) τα συνολικά έσοδα που συγκεντρώνονται από τις προσαυξήσεις και τα οδικά τμήματα επί των οποίων επιβλήθηκαν· [Τροπολογία 117]
   στ) το σύνολο των εσόδων από διόδια και/ή τέλη χρήσης·
   ζ) πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των εσόδων που δημιουργήθηκαν από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και τον τρόπο με τον οποίο η εν λόγω χρήση έδωσε στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να επιτύχουν τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 3·
   η) αξιολόγηση, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, της κατάστασης συντήρησης της οδικής υποδομής στην επικράτεια του κράτους μέλους και της εξέλιξής της από την τελευταία έκθεση·
   θ) αξιολόγηση του επιπέδου κυκλοφοριακής συμφόρησης στο δίκτυο με διόδια κατά τις ώρες κυκλοφοριακής αιχμής, βάσει παρατηρήσεων σχετικά με την πραγματική κίνηση σε αντιπροσωπευτικό αριθμό τμημάτων του σχετικού δικτύου όπου παρατηρείται κυκλοφοριακή συμφόρηση και της εξέλιξής του από την τελευταία έκθεση.

3.  Για την αξιολόγηση της ποιότητας των τμημάτων του οδικού δικτύου όπου επιβάλλονται διόδια ή τέλη χρήσης, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν κύριους δείκτες επιδόσεων. Κατ’ ελάχιστον, οι δείκτες αφορούν:

   α) την ποιότητα της επιφάνειας του οδοστρώματος·
   β) την οδική ασφάλεια·
   γ) το επίπεδο κυκλοφοριακής συμφόρησης.

3α.  Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την επανεπένδυση των τελών υποδομής και των τελών εξωτερικού κόστους, καθώς και τα οφέλη όσον αφορά την αύξηση της οδικής ασφάλειας, τη μείωση του αντικτύπου στο περιβάλλον και τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. [Τροπολογία 118]

4.  Μέσα σε τρία έτη από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναθεωρημένης οδηγίας], η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστική πράξη σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 9γ παράγραφος 2, για τον καθορισμό εναρμονισμένου συνόλου δεικτών.

5.  Μέσα σε έξι έτη από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναθεωρημένης οδηγίας], η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση βασιζόμενη στην εφαρμογή των δεικτών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 από τα κράτη μέλη.

5α.  Εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξέλιξη των μεριδίων αγοράς των οχημάτων μηδενικών εκπομπών και αναθεωρεί, εφόσον απαιτείται, το ποσοστό μείωσης που εφαρμόζεται στα οχήματα αυτά.». [Τροπολογία 119]

"

19)  Τα παραρτήματα τροποποιούνται ως εξής:

α)  Τα παραρτήματα 0, IIIα, IIIβ και IV τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

β)  Τα παραρτήματα V, VI και VII προστίθενται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο την ... . Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Τα κράτη μέλη ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αναφορά αυτή.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1)  Τα παραρτήματα 0, III, IIIα, IIIβ και IV τροποποιούνται ως εξής:

α)  στο παράρτημα 0, το τμήμα 3 τροποποιείται ως εξής:

i)  ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. οχήματα «EURO III»/«EURO IV»/«EURO V»·

ii)  στον πίνακα, διαγράφεται η σειρά που αφορά το όχημα ««EEV»·

iii)  προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

«Όρια εκπομπών Euro VI

 

Οριακές τιμές

 

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC

(mg/kWh)

CH4

(mg/kWh)

NOX (1)

(mg/kWh)

NH3

(ppm)

Μάζα PM

(mg/kWh)

Αριθμός PM

(#/kWh)

WHSC (CI)

1500

130

 

 

400

10

10

8,0 x 1011

WHTC (CI)

4000

160

 

 

460

10

10

6,0 x 1011

WHTC (PI)

4000

 

160

500

460

10

10

6,0 x 1011

Σημείωση:

PI = Επιβαλλόμενη ανάφλεξη.

CI = Ανάφλεξη με συμπίεση.

(1)  Το επιτρεπόμενο όριο του στοιχείου NO2 στην οριακή τιμή των NOx μπορεί να καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.»·

β)  Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής:

i)  Το τμήμα 2 τροποποιείται ως εξής:

—  στο σημείο 2.1., η έκτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«— Ο επιμερισμός του κόστους στα βαρέα επαγγελματικά οχήματα διάφορα είδη οχημάτων πραγματοποιείται βάσει αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων, λαμβανομένων υπόψη της αναλογίας των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων διαφόρων ειδών οχημάτων που κυκλοφορούν στο δίκτυο και του συναφούς κόστους. Για το σκοπό αυτό, τα οχηματοχιλιόμετρα που διανύουν τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα μπορούν να αναπροσαρμόζονται βάσει αντικειμενικώς αιτιολογούμενων «συντελεστών ισοδυναμίας», όπως είναι εκείνοι που καθορίζονται στο σημείο 4 (*). [Τροπολογία 120]

––––––––––––––––––––

* Κατά την εφαρμογή των συντελεστών ισοδυναμίας από τα κράτη μέλη μπορεί να λαμβάνεται υπόψη η σταδιακή κατασκευή οδών ή προσέγγιση βασιζόμενη σε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.»·

—  στο σημείο 2.2., η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«— Το κόστος επιμερίζεται μεταξύ των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων και της υπόλοιπης κυκλοφορίας των ελαφρών οχημάτων με βάση την υφιστάμενη και την προβλεπόμενη κατανομή οχηματοχιλιομέτρων και μπορεί να προσαρμόζεται με αντικειμενικώς αιτιολογημένους «συντελεστές ισοδυναμίας», όπως είναι εκείνοι που καθορίζονται στο σημείο 4.»· [Τροπολογία 121]

ii)  στην παράγραφο 4, ο τίτλος και η πρώτη περίπτωση αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«4. ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

–  Ο υπολογισμός των διοδίων βασίζεται στο υφιστάμενο ή προβλεπόμενο μερίδιο οχηματοχιλιομέτρων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων αναπροσαρμοσμένων, ενδεχομένως, βάσει συντελεστών ισοδυναμίας, ώστε να λαμβάνεται δεόντως υπόψη το αυξημένο κόστος κατασκευής και επισκευής της υποδομής για χρήση από βαρέα επαγγελματικά οχήματα.»·

γ)  Το παράρτημα IIIα αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Το παρόν παράρτημα καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επιβολή τέλους εξωτερικού κόστους και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, για τον υπολογισμό του μέγιστου τέλους εξωτερικού κόστους.

1.  Καλυπτόμενα τμήματα του οδικού δικτύου

Το κράτος μέλος προσδιορίζει επακριβώς το τμήμα ή τα τμήματα του οδικού δικτύου τους που αποτελούν αντικείμενο τέλους εξωτερικού κόστους.

Εφόσον κράτος μέλος προτίθεται να επιβάλει τέλος εξωτερικού κόστους μόνο σε τμήμα ή τμήματα του οδικού δικτύου που αποτελούνται από το μερίδιό του στο διευρωπαϊκό δίκτυο και τους αυτοκινητόδρομούς του, το τμήμα ή τα τμήματα επιλέγονται μετά από αξιολόγηση με την οποία διαπιστώνεται ότι:

–  η χρήση του οδικού δικτύου όπου θα επιβληθεί το τέλος εξωτερικού κόστους από τα οχήματα προκαλεί ζημίες στο περιβάλλον και/ή συμφόρηση μεγαλύτερες από εκείνες που προκαλούνται κατά μέσον όρο όπως αξιολογούνται σύμφωνα με τις εκθέσεις για την ποιότητα του αέρα, τις εθνικές απογραφές εκπομπών, τον όγκο κυκλοφορίας και, για τον θόρυβο, σύμφωνα με την οδηγία 2002/49/ΕΚ, ή

–  η επιβολή τέλους εξωτερικού κόστους σε άλλα τμήματα του οδικού δικτύου που αποτελούνται από το μερίδιό του στο διευρωπαϊκό δίκτυο και τους αυτοκινητόδρομούς του ίσως να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή την οδική ασφάλεια, ή ότι η επιβολή και είσπραξη τέλους εξωτερικού κόστους στα εν λόγω τμήματα θα έχει ως αποτέλεσμα δυσανάλογες δαπάνες. [Τροπολογία 122]

2.  Καλυπτόμενα οχήματα, οδικά δίκτυα και χρονικά διαστήματα

Όταν κράτος μέλος προτίθεται να επιβάλλει υψηλότερα τέλη εξωτερικού κόστους από τις τιμές αναφοράς που αναφέρονται στο παράρτημα IIIβ, κοινοποιεί στην Επιτροπή τον καθορισμό της κατηγορίας των οχημάτων βάσει της οποίας διαφοροποιείται το τέλος εξωτερικού κόστους. Κοινοποιεί επίσης στην Επιτροπή τις τοποθεσίες του οδικού δικτύου που υπόκεινται σε υψηλότερα τέλη εξωτερικού κόστους [εφεξής «προαστιακά οδικά δίκτυα (συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινητοδρόμων)»] και του οδικού δικτύου που υπόκεινται σε χαμηλότερα τέλη εξωτερικού κόστους [εφεξής «υπεραστικά οδικά δίκτυα (συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινητοδρόμων)]».

Όπου απαιτείται, κοινοποιεί επίσης στην Επιτροπή τις επακριβείς χρονικές περιόδους που αντιστοιχούν στις νυκτερινές περιόδους κατά τη διάρκεια των οποίων είναι δυνατόν να επιβληθεί υψηλότερο τέλος εξωτερικού κόστους λόγω ηχορρύπανσης που να αντικατοπτρίζει μεγαλύτερη ηχητική όχληση.

Η διαίρεση των οδικών δικτύων σε προαστιακά οδικά δίκτυα (συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινητοδρόμων) και σε υπεραστικά οδικά δίκτυα (συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινητοδρόμων) και ο καθορισμός των χρονικών περιόδων στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια που σχετίζονται με το επίπεδο έκθεσης του οδικού δικτύου και του γύρω χώρου σε ρύπανση, όπως για παράδειγμα η πυκνότητα του πληθυσμού, η ετήσια μέση ατμοσφαιρική ρύπανση (ιδίως για PM10 και NO2) και ο αριθμός ημερών (για PM10) και ωρών (NO2) κατά τις οποίες σημειώθηκε υπέρβαση των οριακών τιμών που θεσπίζει η οδηγία 2008/50/ΕΚ. Τα κριτήρια περιλαμβάνονται στην κοινοποίηση. [Τροπολογία 123]

3.  Ύψος του τέλους

Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που κράτος μέλος προτίθεται να επιβάλλει υψηλότερα τέλη εξωτερικού κόστους από τις τιμές αναφοράς που καθορίζονται στο παράρτημα IIIβ.

Για κάθε κατηγορία οχημάτων, τύπο οδικού δικτύου και χρονική περίοδο, το κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, η ανεξάρτητη αρχή καθορίζει ενιαίο συγκεκριμένο ποσό. Η επακόλουθη διάρθρωση της χρέωσης είναι διαφανής, δημοσιοποιείται και διατίθεται επί ίσοις όροις σε όλους τους χρήστες. Η δημοσίευση θα πρέπει να γίνεται εγκαίρως πριν από την εφαρμογή. Δημοσιοποιούνται όλες οι παράμετροι, τα δεδομένα και λοιπές πληροφορίες που απαιτούνται για την κατανόηση του τρόπου υπολογισμού των διαφόρων στοιχείων εξωτερικού κόστους.

Κατά τον καθορισμό των τελών, το κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, η ανεξάρτητη αρχή στηρίζεται στη αρχή της αποτελεσματικής τιμολόγησης, που σημαίνει καθορισμό τιμής πλησίον του κοινωνικού οριακού κόστους της χρήσης του οχήματος που χρεώνεται.

Το τέλος καθορίζεται αφού ληφθεί υπόψη ο κίνδυνος παράκαμψης της κυκλοφορίας σε συνδυασμό με την έλλειψη δυσμενών επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια, το περιβάλλον και τη συμφόρηση, και εξετασθούν λύσεις για τον μετριασμό των επιπτώσεων των εν λόγω κινδύνων.

Το κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, η ανεξάρτητη αρχή παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα του καθεστώτος επιβολής τελών όσον αφορά τη μείωση της ζημίας που προκαλούν στο περιβάλλον οι οδικές μεταφορές. Προσαρμόζει ανά διετία, κατά περίπτωση, τη διάρθρωση χρέωσης και το συγκεκριμένο ύψος του τέλους που έχει καθοριστεί για δεδομένη κατηγορία οχημάτων, τύπο οδικού δικτύου και χρονική περίοδο, βάσει των αλλαγών της προσφοράς και της ζήτησης για μεταφορές.

4.  Στοιχεία εξωτερικού κόστους

4.1.  Κόστος ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω κυκλοφορίας

Όταν κράτος μέλος προτίθεται να επιβάλλει υψηλότερα τέλη εξωτερικού κόστους από τις τιμές αναφοράς που αναφέρονται στο παράρτημα IIIβ, το εν λόγω κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, η ανεξάρτητη αρχή υπολογίζει το επιτρεπόμενο κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω κυκλοφορίας εφαρμόζοντας τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

20181025-P8_TA(2018)0423_EL-p0000002.png

όπου :

PCVij

=

το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης οχήματος κατηγορίας i σε οδικό δίκτυο τύπου j (ευρώ/οχηματοχιλιόμετρο)

EFik

=

συντελεστής εκπομπών του ρύπου k και του οχήματος κατηγορίας i (γραμμάριο/οχηματοχιλιόμετρο)

PCjk

=

κόστος του ρύπου k για οδικό δίκτυο τύπου j (ευρώ/γραμμάριο).

Οι συντελεστές εκπομπών είναι οι ίδιοι με εκείνους που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για να καταρτίζουν τις εθνικές απογραφές εκπομπών που προβλέπονται από την οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων * (που απαιτεί χρήση του εγχειριδίου EMEP/EEA για την απογραφή των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων**). Το κόστος των ρύπων υπολογίζεται από το κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, από την ανεξάρτητη αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 7γ παράγραφος 4, με τη χρήση επιστημονικώς αποδεδειγμένων μεθόδων.

Το κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, η ανεξάρτητη αρχή επιτρέπεται να εφαρμόζει επιστημονικώς αποδεδειγμένες εναλλακτικές μεθόδους για τον υπολογισμό του κόστους της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, χρησιμοποιώντας δεδομένα από μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων και την τοπική αξία του κόστους των ατμοσφαιρικών ρύπων.

4.2.  Κόστος ηχορύπανσης λόγω κυκλοφορίας

Όταν κράτος μέλος προτίθεται να επιβάλλει υψηλότερα τέλη εξωτερικού κόστους από τις τιμές αναφοράς που αναφέρονται στο παράρτημα IIIβ, το κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, η ανεξάρτητη αρχή υπολογίζει το επιτρεπόμενο κόστος της ηχορύπανσης λόγω κυκλοφορίας εφαρμόζοντας τους ακόλουθους μαθηματικούς τύπους:

20181025-P8_TA(2018)0423_EL-p0000003.png

όπου :

NCVj =

 

το κόστος θορύβου βαρέος φορτηγού οχήματος σε οδικό δίκτυο τύπου j (ευρώ/οχηματοχιλιόμετρο)

NCjk =

 

κόστος θορύβου ανά εκτεθειμένο άτομο σε οδικό δίκτυο τύπου j σε επίπεδο θορύβου k (ευρώ/άτομο)

POPk =

 

πληθυσμός που εκτίθεται σε ημερήσια στάθμη θορύβου k ανά χιλιόμετρο (άτομο/χιλιόμετρο)

WADT =

 

σταθμισμένη μέση ημερήσια κυκλοφορία (ισοδύναμο επιβατηγών αυτοκινήτων)

a και b

 

συντελεστές στάθμισης που καθορίζονται από το κράτος μέλος με τρόπο ώστε το προκύπτον σταθμισμένο μέσο τέλος λόγω θορύβου ανά οχηματοχιλιόμετρο να αντιστοιχεί στο NCVj (ημερησίως).

Η ηχορύπανση λόγω κυκλοφορίας αφορά τον αντίκτυπο του θορύβου στην υγεία των πολιτών που βρίσκονται κοντά στον δρόμο.

Ο πληθυσμός που εκτίθεται σε στάθμη θορύβου k λαμβάνεται από τους στρατηγικούς χάρτες θορύβου που καταρτίζονται βάσει του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου***.

Το κόστος ανά πρόσωπο που εκτίθεται σε στάθμη θορύβου k υπολογίζεται από το κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, από την ανεξάρτητη αρχή, με τη χρήση επιστημονικώς αποδεδειγμένων μεθόδων.

Η σταθμισμένη μέση ημερήσια κυκλοφορία προϋποθέτει συντελεστή ισοδυναμίας «e» ανάμεσα σε βαρέα φορτηγά οχήματα και επιβατηγά αυτοκίνητα όπως προκύπτει βάσει της στάθμης εκπομπής θορύβου του μέσου αυτοκινήτου και του μέσου βαρέος επαγγελματικού οχήματος και λαμβανομένου υπόψη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με την ηχοστάθμη των μηχανοκίνητων οχημάτων και την αντικατάσταση των σιγαστήρων τους, την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ.

Το κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, η ανεξάρτητη αρχή επιτρέπεται να ορίζει διαφοροποιημένα τέλη θορύβου για να ανταμείβεται η χρήση λιγότερο θορυβωδών οχημάτων, εφόσον δεν προκαλούνται με αυτό τον τρόπο διακρίσεις εις βάρος αλλοδαπών οχημάτων.

_____________

* Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2001/81/ΕΚ (ΕΕ L 344 της 17.12.2016, σ. 1).

** Μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος: http://www.eea.europa.eu//publications/emep-eea-guidebook-2016

*** Οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου (ΕΕ L 189 της 18.7.2002, σ. 12).»·

δ)  Το παράρτημα IIIβ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙβ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Το παρόν παράρτημα καθορίζει ελάχιστες τιμές αναφοράς του τέλους εξωτερικού κόστους, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου. [Τροπολογία 126]

Πίνακας 1: ελάχιστες τιμές αναφοράς του τέλους εξωτερικού κόστους για τα βαρέα φορτηγά οχήματα [Τροπολογία 127]

Κατηγορία οχήματος

ευρωλεπτά/οχηματοχιλιόμετρο

Προαστιακές(1)

Υπεραστικές(2)

Βαρύ επαγγελματικό όχημα με μέγιστο επιτρεπόμενο μεικτό βάρος

μικρότερο των 14 τόνων

ή διαξονικό

EURO 0

13,3

8,3

EURO I

9,1

5,4

EURO II

8,8

5,4

EURO III

7,7

4,3

EURO IV

5,9

3,1

EURO V

5,7

1,9

EURO VI

3,2

0,6

Λιγότερο ρυπογόνα από την κατηγορία EURO VI

2,5

0,3

Βαρύ επαγγελματικό όχημα με μέγιστο επιτρεπόμενο μεικτό βάρος

μεταξύ 14 και 28 τόνων

ή τριαξονικό

EURO 0

23,3

15,1

EURO I

16,4

10,1

EURO II

15,7

10,0

EURO III

13,5

8,2

EURO IV

9,5

5,7

EURO V

8,9

3,7

EURO VI

3,6

0,8

Λιγότερο ρυπογόνα από την κατηγορία EURO VI

2,5

0,3

Βαρύ επαγγελματικό όχημα με μέγιστο επιτρεπόμενο μεικτό βάρος

μεταξύ 28 και 40 τόνων

ή τετραξονικό

EURO 0

30,4

19,7

EURO I

22,6

13,9

EURO II

21,3

13,9

EURO III

17,8

11,2

EURO IV

12,2

7,7

EURO V

9,2

4,0

EURO VI

3,5

0,8

Λιγότερο ρυπογόνα από την κατηγορία EURO VI

2,5

0,3

Βαρύ επαγγελματικό όχημα με μέγιστο επιτρεπόμενο μεικτό βάρος

άνω των 40 τόνων

ή με 5 ή περισσότερους άξονες

EURO 0

43,0

28,6

EURO I

31,5

19,8

EURO II

29,2

19,4

EURO III

24,0

15,6

EURO IV

16,2

10,6

EURO V

9,8

4,7

EURO VI

3,6

1,0

Λιγότερο ρυπογόνα από την κατηγορία EURO VI

2,5

0,3

(1)   «Προαστιακές» είναι οι περιοχές με πυκνότητα πληθυσμού μεταξύ 150 και 900 κατοίκων/km2 (μέση πυκνότητα πληθυσμού 300 κατοίκων/km2).

(2)   «Υπεραστικές» είναι οι περιοχές με πυκνότητα πληθυσμού κάτω των 150 κατοίκων/km2.

Πίνακας 2: ελάχιστες τιμές αναφοράς του τέλους εξωτερικού κόστους για τα πούλμαν [Τροπολογία 128]

Κατηγορία οχήματος

ευρωλεπτά/οχηματοχιλιόμετρο

Προαστιακές(1)

Υπεραστικές(2)

Πούλμαν με μέγιστο επιτρεπόμενο μεικτό βάρος 18 τόνων

ή διαξονικό

EURO 0

20,3

13,1

EURO I

16,0

10,4

EURO II

15,6

9,9

EURO III

13,9

8,5

EURO IV

10,0

5,7

EURO V

9,0

5,0

EURO VI

2,8

0,8

Λιγότερο ρυπογόνα από την κατηγορία EURO VI

1,4

0,2

Πούλμαν με μέγιστο επιτρεπόμενο μεικτό βάρος άνω των 18 τόνων

ή με τρεις ή περισσότερους άξονες

EURO 0

24,9

16,2

EURO I

19,2

12,3

EURO II

18,5

12,0

EURO III

15,7

9,8

EURO IV

10,6

6,6

EURO V

10,2

5,2

EURO VI

2,8

0,8

Λιγότερο ρυπογόνα από την κατηγορία EURO VI

1,4

0,2

(1)  «Προαστιακές» είναι οι περιοχές με πυκνότητα πληθυσμού μεταξύ 150 και 900 κατοίκων/km2 (μέση πυκνότητα πληθυσμού 300 κατοίκων/km2).

(2)  «Υπεραστικές» είναι οι περιοχές με πυκνότητα πληθυσμού κάτω των 150 κατοίκων/km2.

Οι τιμές του πίνακα 1 και του πίνακα 2 είναι δυνατόν να πολλαπλασιαστούν επί συντελεστή αναφοράς έως 2 4 σε ορεινές περιοχές και γύρω από οικισμούς, εφόσον αυτό δικαιολογείται από τη χαμηλότερη διασπορά, την κλίση του οδοστρώματος, το υψόμετρο ή τις αναστροφές θερμοκρασίας. Εάν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις για υψηλότερο συντελεστή για τις ορεινές ή τις αστικές περιοχές, η εν λόγω τιμή αναφοράς μπορεί να αυξηθεί στη βάση λεπτομερούς αιτιολόγησης·»· [Τροπολογία 129]

Πίνακας 3: Ελάχιστες τιμές του τέλους εξωτερικού κόστους για τα επιβατηγά αυτοκίνητα (€ct/vkm)

Όχημα

Κινητήρας

Κατηγορία EURO

Προαστιακό

Υπεραστικό

Αυτοκίνητο ντίζελ

<1.4l

Euro 2

1.9

0.9

 

 

Euro 3

1.6

0.9

 

 

Euro 4

1.3

0.7

 

 

Euro 5

0.9

0.5

 

 

Euro 6

0.6

0.3

 

1.4-2.0l

Euro 0

3.6

1.0

 

 

Euro 1

1.9

0.9

 

 

Euro 2

1.8

0.8

 

 

Euro 3

1.7

0.9

 

 

Euro 4

1.4

0.7

 

 

Euro 5

0.9

0.5

 

 

Euro 6

0.6

0.3

 

>2.0l

Euro 0

3.9

1.3

 

 

Euro 1

1.9

0.9

 

 

Euro 2

1.8

0.9

 

 

Euro 3

1.7

0.9

 

 

Euro 4

1.4

0.7

 

 

Euro 5

0.9

0.5

 

 

Euro 6

0.6

0.3

Αυτοκίνητο βενζίνης

<1.4l

Euro 0

3.7

2.4

 

 

Euro 1

1.0

0.4

 

 

Euro 2

0.7

0.3

 

 

Euro 3

0.5

0.2

 

 

Euro 4

0.5

0.2

 

 

Euro 5

0.5

0.2

 

 

Euro 6

0.5

0.2

 

1.4-2.0l

Euro 0

3.9

3.0

 

 

Euro 1

1.1

0.4

 

 

Euro 2

0.7

0.3

 

 

Euro 3

0.5

0.2

 

 

Euro 4

0.5

0.2

 

 

Euro 5

0.4

0.2

 

 

Euro 6

0.4

0.2

 

>2.0l

Euro 0

4.0

3.0

 

 

Euro 1

1.0

0.4

 

 

Euro 2

0.5

0.3

 

 

Euro 3

0.5

0.2

 

 

Euro 4

0.5

0.2

 

 

Euro 5

0.4

0.2

 

 

Euro 6

0.4

0.2

[Τροπολογία 124]

Πίνακας 4: Ελάχιστες τιμές του τέλους εξωτερικού κόστους για τα ελαφρά οχήματα (€ct/vkm):

Όχημα

Κατηγορία EURO

Προαστιακό

Υπεραστικό

Ελαφρό επαγγελματικό βενζινοκίνητο όχημα

Euro 1

2.4

0.7

 

Euro 2

1.9

0.4

 

Euro 3

1.8

0.4

 

Euro 4

1.7

0.3

 

Euro 5

1.6

0.3

 

Euro 6

1.6

0.3

Ελαφρό επαγγελματικό πετρελαιοκίνητο όχημα

Euro 1

4.0

1.7

 

Euro 2

4.1

1.7

 

Euro 3

3.5

1.3

 

Euro 4

3.0

1.1

 

Euro 5

2.2

0.8

 

Euro 6

1.9

0.5

[Τροπολογία 125]

ε)  Στο παράρτημα IV, ο πίνακας με τίτλο «Συνδυασμοί οχημάτων (αρθρωτά οχήματα και οδικοί συρμοί)» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΡΘΡΩΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΙ ΣΥΡΜΟΙ)

Ανάρτηση πεπιεσμένου αέρα στους κινητήριους άξονες ή σύστημα αναγνωρισμένο ως ισοδύναμο

Άλλα συστήματα ανάρτησης στους κινητήριους άξονες

Κατηγορία ζημιών

Αριθμός αξόνων και μέγιστο επιτρεπόμενο μεικτό βάρος (σε τόνους)

Αριθμός αξόνων και μέγιστο επιτρεπόμενο μεικτό βάρος (σε τόνους)

 

Τουλάχιστον

Μικρότερο των

Τουλάχιστον

Μικρότερο των

 

2 + 1 άξονες

 

7,5

12

14

16

18

20

22

23

25

12

14

16

18

20

22

23

25

28

7,5

12

14

16

18

20

22

23

25

12

14

16

18

20

22

23

25

28

I

2 + 2 άξονες

 

23

25

26

28

25

26

28

29

23

25

26

28

25

26

28

29

 

29

31

29

31

II

31

33

31

33

 

33

36

36

38

33

36

III

2 + 3 άξονες

II

36

38

38

40

36

38

 

 

 

38

40

III

3 + 2 άξονες

II

36

38

38

40

36

38

 

 

 

38

40

40

44

III

40

44

 

 

 

3 + 3 άξονες

 

36

38

38

40

36

38

I

 

 

38

40

II

40

44

40

44

 

7 άξονες

40

50

40

50

II

50

60

50

60

III

60

 

60

 

8 ή 9 άξονες

40

50

40

50

I

50

60

50

60

II

60

60

III»·

εα)  Στο παράρτημα IV προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Για όλα τα οχήματα με κινητήρα που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα, το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος αυξάνεται κατά το επιπλέον βάρος που απαιτείται για τη χρησιμοποιούμενη εναλλακτική τεχνολογία καυσίμων, με ανώτατο όριο τον έναν τόνο.» [Τροπολογία 130]

2)  προστίθενται τα ακόλουθα παραρτήματα V, VI και VII:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ

Το παρόν παράρτημα καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επιβολή τέλους κυκλοφοριακής συμφόρησης.

1.  Καλυπτόμενα τμήματα του δικτύου που υπόκεινται σε τέλη κυκλοφοριακής συμφόρησης, οχήματα και χρονικά διαστήματα

Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν με ακρίβεια:

α)  το τμήμα ή τα τμήματα του δικτύου τους που αποτελούνται από το μερίδιό τους στο διευρωπαϊκό δίκτυο και τους αυτοκινητόδρομούς τους που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, τα οποία υπόκεινται σε τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 7δα παράγραφοι 1 και 3.

β)  την ταξινόμηση τμημάτων του δικτύου που υπόκεινται στο τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης ως «μητροπολιτικών» και «μη μητροπολιτικών». Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα κριτήρια που καθορίζονται στον πίνακα 1 με σκοπό την ταξινόμηση κάθε τμήματος οδού.

Πίνακας 1: Κριτήρια για την ταξινόμηση των οδών του δικτύου του στοιχείου α) ως «μητροπολιτικών» και «μη μητροπολιτικών».

Κατηγορία οδού

Κριτήριο ταξινόμησης

«μητροπολιτικές»

Τμήματα του δικτύου που διέρχονται από οικισμούς με πληθυσμό 250.000 κατοίκων ή περισσότερων

«μη μητροπολιτικές»

Τμήματα του δικτύου που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των «μητροπολιτικών»

γ)  τα χρονικά διαστήματα στα οποία ισχύει το τέλος, για κάθε επιμέρους τμήμα. Στις περιπτώσεις που ισχύουν διαφορετικά επίπεδα τελών κατά τη διάρκεια της περιόδου επιβολής τελών, τα κράτη μέλη καθορίζουν σαφώς την αρχή και το τέλος κάθε περιόδου κατά την οποία εφαρμόζεται ορισμένο τέλος.

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τους συντελεστές ισοδυναμίας που καθορίζονται στον πίνακα 2 με σκοπό τον προσδιορισμό της αναλογίας μεταξύ των επιπέδων των τελών για διαφορετικές κατηγορίες οχημάτων:

Πίνακας 2: Συντελεστές ισοδυναμίας για τον προσδιορισμό της αναλογίας μεταξύ των επιπέδων των τελών κυκλοφοριακής συμφόρησης για διαφορετικές κατηγορίες οχημάτων

Κατηγορία οχήματος

Συντελεστής ισοδυναμίας

Ελαφρά οχήματα

1

Δύσκαμπτα βαρέα φορτηγά οχήματα

1,9

Λεωφορεία και πούλμαν

2,5 1,5

Αρθρωτά βαρέα φορτηγά οχήματα

2,9

[Τροπολογία 131]

2.  Ύψος του τέλους

Για κάθε κατηγορία οχήματος, τμήμα οδού και χρονικό διάστημα, το κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, η ανεξάρτητη αρχή καθορίζει ενιαίο συγκεκριμένο ποσό, σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος 1 του παρόντος παραρτήματος, λαμβανομένης υπόψη της αντίστοιχης μέγιστης αξίας που καθορίζεται στον πίνακα του παραρτήματος VI. Η επακόλουθη διάρθρωση της χρέωσης είναι διαφανής, δημοσιοποιείται και διατίθεται επί ίσοις όροις σε όλους τους χρήστες.

Πριν την επιβολή τέλους κυκλοφοριακής συμφόρησης, τα κράτη μέλη δημοσιεύουν εγκαίρως όλα τα παρακάτω:

α)  όλες τις παραμέτρους, τα δεδομένα και λοιπές πληροφορίες που απαιτούνται για την κατανόηση του τρόπου θέσπισης της ταξινόμησης οδών και οχημάτων και καθορισμού περιόδων επιβολής του τέλους·

β)  την ολοκληρωμένη περιγραφή των τελών κυκλοφοριακής συμφόρησης που επιβάλλονται σε κάθε κατηγορία οχήματος σε κάθε τμήμα οδού και για κάθε χρονικό διάστημα.

Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής όλες τις πληροφορίες που δημοσιεύονται δυνάμει των στοιχείων α) και β).

Το τέλος καθορίζεται μόνο αφού ληφθεί υπόψη ο κίνδυνος παράκαμψης της κυκλοφορίας σε συνδυασμό με την έλλειψη δυσμενών επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια, το περιβάλλον και τη συμφόρηση, και εξετασθούν λύσεις για τον μετριασμό των επιπτώσεων των εν λόγω κινδύνων.

Το κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, η ανεξάρτητη αρχή παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα του καθεστώτος επιβολής τελών όσον αφορά τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Προσαρμόζει ετησίως, κατά περίπτωση, τη διάρθρωση χρέωσης, την περίοδο(-ους) επιβολής του τέλους και το συγκεκριμένο ύψος του τέλους που έχει καθοριστεί για δεδομένη κατηγορία οχημάτων, τύπο οδικού δικτύου και χρονική περίοδο, βάσει των αλλαγών της προσφοράς και της ζήτησης για μεταφορές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ

Το παρόν παράρτημα καθορίζει το μέγιστο επίπεδο του τέλους κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Τα μέγιστα επίπεδα που προβλέπονται στον παρακάτω πίνακα εφαρμόζονται στα ελαφρά οχήματα. Τα τέλη για άλλες κατηγορίες οχημάτων καθορίζονται με πολλαπλασιασμό του τέλους που επιβάλλεται στα ελαφρά οχήματα με τους συντελεστές ισοδυναμίας που καθορίζονται στον πίνακα του παραρτήματος V.

Πίνακας: Μέγιστο επίπεδο τέλους κυκλοφοριακής συμφόρησης για τα ελαφρά οχήματα

ευρωλεπτά/οχηματοχιλιόμετρο

Μητροπολιτικές

Μη μητροπολιτικές

Αυτοκινητόδρομοι

67

34

Κεντρικές οδοί

198

66

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΦΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Το παρόν παράρτημα καθορίζει τις κατηγορίες εκπομπών σύμφωνα με τις οποίες διαφοροποιούνται τα διόδια και τα τέλη χρήσης.

Οι εκπομπές ρύπων υπολογίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) …/…*.

Τα χαμηλότερα τέλη ισχύουν για κάθε επιβατηγό όχημα και ελαφρύ όχημα με συγκεκριμένες εκπομπές CO2, όπως υπολογίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**, που βρίσκονται κάτω από τα επίπεδα που αντιστοιχούν στους καθορισμένους στόχους της ΕΕ για ολόκληρο τον στόλο όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*** και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 510/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου****.

Πίνακας: Κατηγορίες εκπομπών για ελαφρά οχήματα

Συντελεστής συμμόρφωσης

1,5-2,1

1-1,5

κάτω από 1

Οχήματα μηδενικών εκπομπών

Τέλος ανά km

10 % κάτω από το υψηλότερο τέλος

20% κάτω από το υψηλότερο τέλος

30% κάτω από το υψηλότερο τέλος

75% κάτω από το υψηλότερο τέλος

__________________

* Κανονισμός (ΕΕ) …/… της Επιτροπής, της XXX, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 2017/xxx και της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) [RDE 3] (ΕΕ L … της … 2017, σ. …).

** Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 1).

*** Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 1).

**** Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 510/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2011, σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα όσον αφορά τις εκπομπές, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα (ΕΕ L 145 της 31.5.2011, σ. 1).».

(1) ΕΕ C 81 της 2.3.2018, σ. 188.
(2) ΕΕ C 176 της 23.5.2018, σ. 66.
(3) ΕΕ C 81 της 2.3.2018, σ. 188.
(4) ΕΕ C 176 της 23.5.2018, σ. 66.
(5) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2018.
(6) Λευκή Βίβλος της 28ης Μαρτίου 2011 «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών», (COM(2011)0144).
(7) COM(2016)0501.
(8) Οδηγία 1999/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 1999, περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής (ΕΕ L 187 της 20.7.1999, σ. 42).
(9) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 51).
(10) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 72).
(11) Κανονισμός (ΕE) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 1).
(12) Οδηγία 2004/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων στην Κοινότητα (ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σ. 124).
(13) Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1).
(14) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/427 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) (ΕΕ L 82 της 31.3.2016, σ. 1).
(15) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/646 της Επιτροπής, της 20ης Απριλίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) (ΕΕ L 109 της 26.4.2016, σ. 1).
(16) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/... της Επιτροπής, της ..., (ΕΕ L ...).
(17) Οδηγία 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (ΕΕ L 319 της 29.11.2008, σ. 59).
(18) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(19) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).


Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών ***I
PDF 304kWORD 115k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2018 στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών (COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))(1)
P8_TA(2018)0424A8-0321/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Στην ευρωπαϊκή στρατηγική για κινητικότητα χαμηλών εκπομπών21 η Επιτροπή ανήγγειλε ότι, για να εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ένωση στην 21η Διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το 2015, πρέπει να επιταχυνθεί η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και ότι, συνεπώς, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και αέριων ρύπων από τις μεταφορές να ακολουθήσουν σταθερή πορεία προς μηδενικές εκπομπές έως τα μέσα του αιώνα. Επίσης, οι εκπομπές αέριων ρύπων από τις μεταφορές που βλάπτουν την υγεία θα πρέπει να μειωθούν δραστικά χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με σειρά πρωτοβουλιών πολιτικής, καθώς και με τη χρήση των δημόσιων συμβάσεων προμήθειας καθαρών οχημάτων.
(2)  Στην ευρωπαϊκή στρατηγική για κινητικότητα χαμηλών εκπομπών21 η Επιτροπή ανήγγειλε ότι, για να εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ένωση στην 21η Διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το 2015, πρέπει να επιταχυνθεί η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και ότι, συνεπώς, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και αέριων ρύπων από τις μεταφορές να ακολουθήσουν σταθερή πορεία προς μηδενικές εκπομπές έως τα μέσα του αιώνα. Επίσης, οι εκπομπές αέριων ρύπων από τις μεταφορές που βλάπτουν την υγεία και το περιβάλλον θα πρέπει να μειωθούν δραστικά χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με σειρά πρωτοβουλιών πολιτικής, καθώς και με μέτρα που προωθούν τη μεταστροφή υπέρ των δημόσιων μεταφορών και με τη χρήση των δημόσιων συμβάσεων προμήθειας καθαρών οχημάτων.
_________________
_________________
21 COM(2016)0501.
21 COM(2016)0501.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Όπως αναγγέλθηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Η Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε καθαρή, ανταγωνιστική και συνδεδεμένη κινητικότητα για όλους»23, η παρούσα πρόταση έχει ενταχθεί στη δεύτερη δέσμη προτάσεων, η οποία θα συμβάλει στην προσπάθεια της Ένωσης για κινητικότητα χαμηλών εκπομπών. Αυτή η δέσμη μέτρων, η οποία παρουσιάζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Επίτευξη κινητικότητας χαμηλών εκπομπών - Η Ευρωπαϊκή Ένωση που προστατεύει τον πλανήτη, ισχυροποιεί τους καταναλωτές της και υπερασπίζεται τη βιομηχανία και τους εργαζομένους της» περιλαμβάνει συνδυασμό μέτρων για την προσφορά και τη ζήτηση, προκειμένου η ΕΕ να τεθεί σε πορεία κινητικότητας χαμηλών εκπομπών και συγχρόνως να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του οικοσυστήματος κινητικότητας της ΕΕ.
(4)  Όπως αναγγέλθηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Η Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε καθαρή, ανταγωνιστική και συνδεδεμένη κινητικότητα για όλους»23, η παρούσα πρόταση έχει ενταχθεί στη δεύτερη δέσμη προτάσεων, η οποία θα συμβάλει στην προσπάθεια της Ένωσης για κινητικότητα χαμηλών εκπομπών. Αυτή η δέσμη μέτρων, η οποία παρουσιάζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Επίτευξη κινητικότητας χαμηλών εκπομπών - Η Ευρωπαϊκή Ένωση που προστατεύει τον πλανήτη, ισχυροποιεί τους καταναλωτές της και υπερασπίζεται τη βιομηχανία και τους εργαζομένους της» περιλαμβάνει συνδυασμό μέτρων για την προσφορά και τη ζήτηση, προκειμένου η ΕΕ να τεθεί σε πορεία κινητικότητας χαμηλών εκπομπών και συγχρόνως να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του οικοσυστήματος κινητικότητας της ΕΕ. Η προώθηση βιώσιμων οχημάτων θα πρέπει να διενεργείται παράλληλα με την περαιτέρω ανάπτυξη των δημόσιων μεταφορών, καθώς αποτελεί τον ταχύτερο και οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο μείωσης του αριθμού οχημάτων στον δρόμο και, συνεπώς, βελτίωσης της ποιότητας του αέρα και μείωσης των εκπομπών.
_________________
_________________
23 COM(2017)0283.
23 COM(2017)0283.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Η καινοτομία των νέων τεχνολογιών συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών των οχημάτων και υποστηρίζει την απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές. Η μεγαλύτερη διείσδυση των οδικών οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών είναι πιθανόν να οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών CO2 και ορισμένων ρύπων (αιωρούμενα σωματίδια, οξείδια του αζώτου και υδρογονάνθρακες πλην μεθανίου) και να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στις αναπτυσσόμενες παγκόσμιες αγορές οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών.
(5)  Η καινοτομία των νέων τεχνολογιών συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών των οχημάτων, μειώνει την ηχορύπανση και ταυτόχρονα υποστηρίζει την απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές. Η μεγαλύτερη διείσδυση των οδικών οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών θα οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών CO2 και ορισμένων ρύπων (αιωρούμενα σωματίδια, οξείδια του αζώτου και υδρογονάνθρακες πλην μεθανίου) και, με τον τρόπο αυτό, θα βελτιώσει την ποιότητα του αέρα στις πόλεις και σε άλλες περιοχές με ρύπανση, και ταυτόχρονα θα συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στις αναπτυσσόμενες παγκόσμιες αγορές οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Επίσης, η αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας πρέπει να αποτελέσει τη βασική αρχή οποιασδήποτε προσπάθειας, ώστε να εξασφαλιστεί και να δοθεί ώθηση σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, καθώς και να ενθαρρυνθεί η περαιτέρω έρευνα και καινοτομία στον συγκεκριμένο τομέα. Προκειμένου να μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση και η ηχορύπανση και να τηρούνται τα ενωσιακά πρότυπα ποιότητας του αέρα σε αστικές και αγροτικές περιοχές, χρειάζονται συγκεκριμένες και φιλόδοξες πολιτικές και μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των δημόσιων συμβάσεων προμήθειας οχημάτων καθαρών εκπομπών.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)   Οι εκτιμήσεις για το έτος κατά το οποίο θα επιτευχθεί ισοδυναμία τιμής ανάμεσα στα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ΟΚΕΚ) και στα ηλεκτρικά οχήματα με συσσωρευτή κυμαίνονται μεταξύ του 2020 και του 2028. Επιπλέον, πολλοί κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού (ΚΠΕ) έχουν επισημάνει περιπτώσεις ισοδυναμίας τιμής για ορισμένα νέα μοντέλα το 2020. Λαμβανομένου υπόψη του χαμηλότερου λειτουργικού κόστους των ηλεκτρικών οχημάτων με συσσωρευτή, το σημείο ισοδυναμίας του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας (ΣΚΙ) θα επιτευχθεί πριν από το έτος ισοδυναμίας της τιμής αγοράς, κατά κανόνα σε 2 με 6 έτη.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)
(5β)   Τα προγνωστικά σχετικά με τις αγορές εκτιμούν ότι η τιμή των καθαρών οχημάτων, όπως είναι τα πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα, θα μειωθεί σημαντικά και τα εν λόγω οχήματα θα καταστούν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά και με ακόμη μικρότερο λειτουργικό κόστος από τα συμβατικά οχήματα κατά τη δεκαετία του 2020, ιδίως όταν λαμβάνεται υπόψη το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, χάρη στο μειωμένο κόστος των συσσωρευτών αλλά και άλλες μειώσεις του κόστους που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα του χαμηλότερου κόστους καυσίμων και των χαμηλότερων δαπανών συντήρησης που σχετίζονται με τη λειτουργία ενός ηλεκτρικού οχήματος.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)
(5γ)   Παρ’ όλο που η Ένωση έχει ηγετικό ρόλο όσον αφορά την έρευνα και την οικολογική καινοτομία υψηλής αξίας, η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού φιλοξενεί τους μεγαλύτερους παραγωγούς λεωφορείων και συσσωρευτών. Ομοίως, οι εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών οχημάτων με συσσωρευτές καθορίζονται από τις αγορές στην Κίνα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες συνδυαστικά αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% της παγκόσμιας αγοράς, σε σύγκριση με το 28% που κατέχει η Ένωση. Απαιτείται λοιπόν ένα φιλόδοξο πλαίσιο πολιτικής της Ένωσης για την τόνωση της καινοτομίας και την περαιτέρω προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στις επεκτεινόμενες παγκόσμιες αγορές για καθαρά οχήματα και συναφείς τεχνολογικές υποδομές.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 δ (νέα)
(5δ)   Η Ένωση πρέπει να αυξήσει τα κίνητρα υποστήριξης της τεχνολογικής ανάπτυξης βιώσιμων και ανακυκλώσιμων συσσωρευτών, οι οποίοι θα πρέπει να παράγονται λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης ελαχιστοποίησης του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 ε (νέα)
(5ε)   Προκειμένου να είναι συνεπείς με τους σκοπούς της βιωσιμότητας, οι συσσωρευτές θα πρέπει να παράγονται με τις ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις εντός και εκτός της Ένωσης, ιδίως ως προς τη διαδικασία εξαγωγής του υλικού που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των συσσωρευτών. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου καθ’ όλη τη διάρκεια παραγωγής θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει, σύμφωνα με την αναθεώρηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ, φιλόδοξους στόχους για την ανακυκλωσιμότητα των συσσωρευτών.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Οι δημόσιες αρχές, μέσω της πολιτικής τους για τις δημόσιες συμβάσεις, μπορούν να δημιουργήσουν και να στηρίξουν αγορές καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι οδηγίες 2014/24/ΕΕ24 και 2014/25/ΕΕ25 προβλέπουν ελάχιστους εναρμονισμένους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις με τους οποίους εναρμονίζεται ο τρόπος αγοράς αγαθών, έργων και υπηρεσιών από δημόσιες αρχές και ορισμένες επιχειρήσεις κοινής ωφελείας. Συγκεκριμένα, καθορίζουν συνολικά κατώτατα όρια του όγκου των συμβάσεων που πρέπει να υπόκεινται στη νομοθεσία της Ένωσης, τα οποία ισχύουν και για την οδηγία για τα καθαρά οχήματα.
(6)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατικές δαπάνες για αγαθά, έργα και υπηρεσίες αντιστοιχούν περίπου στο 14 % του ΑΕγχΠ, πράγμα που αντιστοιχεί περίπου σε 1,8 τρισεκατομμύρια EUR ετησίως, οι δημόσιες αρχές, μέσω της πολιτικής τους για τις δημόσιες συμβάσεις, μπορούν να δημιουργήσουν και να στηρίξουν αγορές καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι οδηγίες 2014/24/ΕΕ24 και 2014/25/ΕΕ25 προβλέπουν ελάχιστους εναρμονισμένους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις με τους οποίους εναρμονίζεται ο τρόπος αγοράς αγαθών, έργων και υπηρεσιών από δημόσιες αρχές και ορισμένες επιχειρήσεις κοινής ωφελείας στο πλαίσιο τήρησης των περιβαλλοντικών απαιτήσεων των αγαθών (συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων) που αγοράζονται. Συγκεκριμένα, καθορίζουν συνολικά κατώτατα όρια του όγκου των συμβάσεων που πρέπει να υπόκεινται στη νομοθεσία της Ένωσης, τα οποία ισχύουν και για την οδηγία για τα καθαρά οχήματα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η οδηγία πρέπει να περιέχει σαφείς και διαφανείς απαιτήσεις και να ορίζει μια απλή μέθοδο υπολογισμού για τους στόχους των δημοσίων συμβάσεων.
_________________
_________________
24 ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65.
24 ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65.
25 ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243.
25 ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)   Η διαθεσιμότητα υποδομών φόρτισης και ανεφοδιασμού αποτελεί βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε μεταφορά με οχήματα που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων συγκοινωνιών. Επομένως, οι πτυχές που προωθούν τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων για τις δημόσιες μεταφορές θα πρέπει να ενισχυθούν στην οδηγία 2014/94/ΕΕ. Ελλείψει αναθεώρησης, η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει σχέδιο δράσης για τις υποδομές δημοσίων μεταφορών.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)
(6β)   Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να αναθέτουν σε διαχειριστές συστημάτων διανομής (ΔΣΔ) να κατέχουν, να αναπτύσσουν, να διευθύνουν και να λειτουργούν μια ελάχιστη κρίσιμη μάζα σταθμών επαναφόρτισης στον δημόσιο τομέα με ελεύθερη πρόσβαση για όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητα σταθμών επαναφόρτισης.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)
(6γ)   Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να διερευνήσουν τις δυνατότητες στήριξης της λειτουργίας και μείωσης του κόστους λειτουργίας των οχημάτων εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών στις δημόσιες υπηρεσίες, προβλέποντας, για παράδειγμα, εξαιρέσεις ή μειώσεις από τους ενεργειακούς φόρους για τα οχήματα εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Στην εκτίμηση επιπτώσεων που διενεργήθηκε τονίζονται τα οφέλη από την αλλαγή προσέγγισης της συνολικής διακυβέρνησης με σκοπό την προμήθεια καθαρών οχημάτων σε επίπεδο Ένωσης. Με τον καθορισμό ελάχιστων στόχων για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο στόχος διείσδυσης των καθαρών οχημάτων στην αγορά σε αντίθεση με την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους στις αποφάσεις προμηθειών εν γένει, ενώ επισημαίνεται παράλληλα η σημασία να εξετάζονται οι περιβαλλοντικές πτυχές σε όλες τις αποφάσεις προμηθειών. Τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης δικαιολογούν πλήρως την προσέγγιση αυτή διότι δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένη τεχνολογία που πρέπει να χρησιμοποιούν οι αναθέτουσες αρχές, οι φορείς και οι επιχειρήσεις.
(8)  Στην εκτίμηση επιπτώσεων που διενεργήθηκε τονίζονται τα οφέλη από την αλλαγή προσέγγισης της συνολικής διακυβέρνησης με σκοπό την προμήθεια καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων σε επίπεδο Ένωσης. Με τον καθορισμό ελάχιστων στόχων για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο στόχος διείσδυσης των καθαρών οχημάτων στην αγορά σε αντίθεση με την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους στις αποφάσεις προμηθειών εν γένει, ενώ επισημαίνεται παράλληλα η σημασία να εξετάζονται οι περιβαλλοντικές πτυχές σε όλες τις αποφάσεις προμηθειών. Τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης δικαιολογούν πλήρως την προσέγγιση αυτή διότι δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένη τεχνολογία που πρέπει να χρησιμοποιούν οι αναθέτουσες αρχές, οι φορείς και οι επιχειρήσεις.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας σε πρακτικές, όπως η μίσθωση, η ενοικίαση ή η αγορά οχημάτων με δόσεις, καθώς και στις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για υπηρεσίες συγκοινωνιών, στις υπηρεσίες οδικών επιβατικών μεταφορών ειδικού σκοπού, στις μη τακτικές μεταφορές επιβατών και στην ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό, καθώς και σε ειδικές υπηρεσίες ταχυδρομείου και ταχυμεταφοράς και σε υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων, εξασφαλίζει ότι καλύπτονται όλες οι σχετικές πρακτικές σύναψης συμβάσεων.
(9)  Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας σε πρακτικές, όπως η μίσθωση, η ενοικίαση ή η αγορά με δόσεις και η μετασκευή οχημάτων, καθώς και στις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για υπηρεσίες συγκοινωνιών, στις υπηρεσίες οδικών επιβατικών μεταφορών ειδικού σκοπού, στις μη τακτικές μεταφορές επιβατών και στην ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό, καθώς και σε ειδικές υπηρεσίες ταχυδρομείου και ταχυμεταφοράς και σε υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων, εξασφαλίζει ότι καλύπτονται όλες οι σχετικές πρακτικές σύναψης συμβάσεων, ταυτόχρονα δε η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει αναδρομικά τις υφιστάμενες συμβάσεις. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα σύναψης καθαρών δημοσίων συμβάσεων σε άλλα μέσα μεταφοράς.
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Η εισαγωγή ορισμού των καθαρών οχημάτων υποστηρίχθηκε ευρέως από βασικούς παράγοντες, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αέριων ρύπων από τα ελαφρά και τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Για να εξασφαλισθούν επαρκή κίνητρα για την υποστήριξη της διείσδυσης των οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών στην αγορά της Ένωσης, οι διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας βάσει αυτής της τροπολογίας θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τις επιδόσεις εκπομπών CO2 των αυτοκινήτων και των ημιφορτηγών για την περίοδο μετά το 202026. Η δράση που αναλαμβάνεται με βάση την τροποποιηθείσα οδηγία θα συμβάλει στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των εν λόγω προτύπων. Μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση για τις δημόσιες συμβάσεις μπορεί να επιφέρει σημαντική πρόσθετη τόνωση της αγοράς.
(10)  Η τροποποιηθείσα οδηγία θα πρέπει να συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αέριων ρύπων από τα ελαφρά και τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Για να εξασφαλισθούν επαρκή κίνητρα για την υποστήριξη της διείσδυσης των οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στην αγορά της Ένωσης, οι διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας βάσει αυτής της τροπολογίας θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τις επιδόσεις εκπομπών CO2 των αυτοκινήτων και των ημιφορτηγών για την περίοδο μετά το 202026. Η δράση που αναλαμβάνεται σύμφωνα με την τροποποιηθείσα οδηγία θα συμβάλει επίσης στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των εν λόγω προτύπων και θα διευκολύνει την ανάπτυξη των συναφών υποδομών επαναφόρτισης. Μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση για τις δημόσιες συμβάσεις θα επιφέρει σημαντική πρόσθετη τόνωση της αγοράς.
_________________
_________________
26 COM(2017)0676.
26 COM(2017)0676.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)   Προκειμένου να επιτευχθεί βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις πόλεις, έχει ζωτική σημασία να ανανεωθεί ο στόλος οχημάτων σύμφωνα με το πρότυπο καθαρών οχημάτων. Επιπλέον, οι αρχές της κυκλικής οικονομίας απαιτούν την παράταση της ζωής των προϊόντων. Ως εκ τούτου, η μετασκευή οχημάτων σύμφωνα με το πρότυπο καθαρών οχημάτων πρέπει επίσης να συνυπολογίζεται για την επίτευξη των ελάχιστων στόχων για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που καθορίζονται στους πίνακες 4 και 5 του παραρτήματος.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)
(10β)   Τα οχήματα μηδενικών εκπομπών στον αγωγό εξαγωγής μπορούν επίσης να αφήσουν σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα λόγω της διεργασίας κατασκευής των κατασκευαστικών στοιχείων και του επιπέδου ανακυκλωσιμότητας ή απόδοσης της παραγωγής καυσίμων. Ως εκ τούτου, τεχνολογίες που αντιμετωπίζουν αυτή την πρόκληση, όπως οι βιώσιμες και ανακυκλώσιμες μπαταρίες, πρέπει να λαμβάνουν υψηλότερο επίπεδο στήριξης σε ό,τι αφορά την επίτευξη των ελάχιστων στόχων για τις δημόσιες συμβάσεις που καθορίζονται στους πίνακες 4 και 5 του παραρτήματος. Η έρευνα και η ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών θα πρέπει επίσης να προωθηθούν και σε άλλες πολιτικές της Ένωσης.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 γ (νέα)
(10γ)  Ο υπολογισμός των εκπομπών CO2 θα πρέπει να βασίζεται στην προσέγγιση από την παραγωγή στην κατανάλωση, προκειμένου να καλυφθεί ολόκληρη η αλυσίδα εφοδιασμού με καύσιμα από το στάδιο της εξόρυξης έως τον αγωγό εξαγωγής. Με τον τρόπο αυτόν, θα επιτευχθεί ακριβέστερη καταγραφή όλων των εκπομπών ενός συγκεκριμένου οχήματος. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει προσδιορίσει τη μεθοδολογία για την καταγραφή των εκπομπών από την παραγωγή στην κατανάλωση το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Τα ελαφρά και τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα χρησιμοποιούνται για διαφόρους σκοπούς και έχουν φθάσει σε διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας της αγοράς, και θα ήταν σκόπιμο να αναγνωρισθούν αυτές οι διαφορές στις διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. Η εκτίμηση επιπτώσεων κατέδειξε την προστιθέμενη αξία της υιοθέτησης προσέγγισης με βάση τα εναλλακτικά καύσιμα έως ότου καθορισθούν σε επίπεδο Ένωσης τεχνολογικά ουδέτερες απαιτήσεις για τις εκπομπές CO2 από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, τις οποίες η Επιτροπή προτίθεται να προτείνει στο μέλλον. Στην εκτίμηση επιπτώσεων αναγνωρίζεται επίσης ότι οι αγορές αστικών λεωφορείων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών χαρακτηρίζονται από αυξημένη ωριμότητα, ενώ οι αγορές φορτηγών χαμηλών και μηδενικών εκπομπών βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης της αγοράς.
(11)  Τα δίκυκλα και τα τρίκυκλα, τα ελαφρά και τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα χρησιμοποιούνται για διαφόρους σκοπούς και έχουν φθάσει σε διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας της αγοράς, και θα ήταν σκόπιμο να αναγνωρισθούν αυτές οι διαφορές στις διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. Θα πρέπει να αναγνωρίζεται επίσης ότι οι αγορές αστικών λεωφορείων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών χαρακτηρίζονται από πρόσφατη πρόοδο, ενώ οι αγορές φορτηγών χαμηλών και μηδενικών εκπομπών βρίσκονται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης της αγοράς.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)   Το δυναμικό μείωσης των εκπομπών μόνο μέσω των δημοσίων συμβάσεων είναι περιορισμένο και οι δημόσιες μεταφορές συμβάλλουν μόνο σε μικρό βαθμό στις εκπομπές που προέρχονται από τον τομέα των μεταφορών. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να ρυθμίσουν την αγορά καθαρών οχημάτων και από άλλους ιδιοκτήτες στόλων, όπως εταιρείες ταξί, ενοικίασης αυτοκινήτων και συνεπιβατισμού.
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Ο καθορισμός ελάχιστων στόχων για την προμήθεια καθαρών οχημάτων έως το 2025 και έως το 2030 σε επίπεδο κράτους μέλους θα πρέπει να συμβάλει στην ασφάλεια πολιτικής για αγορές όπου οι επενδύσεις στην κινητικότητα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών είναι εγγυημένες. Οι ελάχιστοι στόχοι υποστηρίζουν τη δημιουργία αγορών σε ολόκληρη την Ένωση. Δίνουν χρόνο για την προσαρμογή των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, καθώς και σαφές μήνυμα στην αγορά. Στην εκτίμηση επιπτώσεων επισημαίνεται ότι τα κράτη μέλη καθορίζουν όλο και περισσότερο στόχους, ανάλογα με την οικονομική τους ικανότητα και τη σοβαρότητα του προβλήματος. Θα πρέπει να καθορισθούν διαφορετικοί στόχοι για τα διάφορα κράτη μέλη σύμφωνα με την οικονομική τους ικανότητα (κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) και την έκθεσή τους στη ρύπανση (πυκνότητα αστικού πληθυσμού). Οι ελάχιστοι στόχοι για τις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν με την υποχρέωση των αναθετουσών αρχών, των φορέων και των επιχειρήσεων να εξετάζουν σχετικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές πτυχές σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων που προκηρύσσονται. Η εκτίμηση των εδαφικών επιπτώσεων της παρούσας τροποποιηθείσας οδηγίας κατέδειξε ότι οι επιπτώσεις θα κατανεμηθούν ομοιόμορφα στις περιφέρειες της Ένωσης.
(12)  Ο καθορισμός ελάχιστων στόχων για την προμήθεια καθαρών οχημάτων προς επίτευξη έως το 2025 και έως το 2030 σε επίπεδο κράτους μέλους θα πρέπει να συμβάλει στην ασφάλεια πολιτικής για αγορές όπου οι επενδύσεις στην κινητικότητα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών είναι εγγυημένες. Οι ελάχιστοι στόχοι υποστηρίζουν τη δημιουργία αγορών σε ολόκληρη την Ένωση. Δίνουν χρόνο για την προσαρμογή των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, καθώς και σαφές μήνυμα στην αγορά. Στην εκτίμηση επιπτώσεων επισημαίνεται ότι τα κράτη μέλη καθορίζουν όλο και περισσότερο στόχους, ανάλογα με την οικονομική τους ικανότητα και τη σοβαρότητα του προβλήματος. Θα πρέπει να καθορισθούν διαφορετικοί στόχοι για τα διάφορα κράτη μέλη σύμφωνα με την οικονομική τους ικανότητα (κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) και την έκθεσή τους στη ρύπανση (πυκνότητα αστικού πληθυσμού). Οι ελάχιστοι στόχοι για τις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν με την υποχρέωση των αναθετουσών αρχών, των φορέων και των επιχειρήσεων να εξετάζουν σχετικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές πτυχές σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων που προκηρύσσονται. Η εκτίμηση των εδαφικών επιπτώσεων της παρούσας τροποποιηθείσας οδηγίας κατέδειξε ότι οι επιπτώσεις θα κατανεμηθούν ομοιόμορφα στις περιφέρειες της Ένωσης.
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
(12α)   Στη σύστασή του, της 4ης Απριλίου 2017, προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούσε από τα κράτη μέλη να προωθήσουν πολιτικές για πράσινες δημόσιες συμβάσεις, με την αγορά οχημάτων μηδενικών εκπομπών (ZEV) και οχημάτων εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών (ULEV) από τις δημόσιες αρχές για τους στόλους τους, ή για (ημι)δημόσια προγράμματα κοινοχρησίας αυτοκινήτων, και να καταργήσουν σταδιακά τα νέα αυτοκίνητα εκπομπών CO2 έως το 2035.
––––––––––––––––
ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 140.
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Μέγιστος αντίκτυπος μπορεί να επιτευχθεί εάν οι δημόσιες προμήθειες καθαρών οχημάτων στοχοθετηθούν σε περιοχές με σχετικά υψηλό επίπεδο ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Οι δημόσιες αρχές των κρατών μελών ενθαρρύνονται να εστιάσουν ιδίως στις περιοχές αυτές κατά την περάτωση της υλοποίησης των εθνικών τους ελάχιστων στόχων και να καταγράφουν τη σχετική δράση στις εκθέσεις που υποβάλλουν βάσει της παρούσας τροποποιηθείσας οδηγίας.
(13)  Μέγιστος αντίκτυπος μπορεί να επιτευχθεί εάν οι δημόσιες προμήθειες καθαρών οχημάτων στοχοθετηθούν σε περιοχές με σχετικά υψηλό επίπεδο ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης. Οι δημόσιες αρχές των κρατών μελών ενθαρρύνονται να εστιάσουν ιδίως στις περιοχές αυτές κατά την περάτωση της υλοποίησης των εθνικών τους ελάχιστων στόχων και να καταγράφουν τη σχετική δράση στις εκθέσεις που υποβάλλουν βάσει της παρούσας τροποποιηθείσας οδηγίας. Για να αποφευχθεί η δυσανάλογη επιβάρυνση και να βελτιστοποιηθούν τα δυνητικά αποτελέσματα της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να παρασχεθεί στις δημόσιες αρχές κατάλληλη τεχνική υποστήριξη.
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)   Η τροποποιηθείσα οδηγία θα πρέπει να συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αέριων ρύπων και στην προώθηση καθαρών δημόσιων οδικών μεταφορών. Θα πρέπει να αποφευχθεί η αποθάρρυνση της ανάπτυξης καθαρών μη οδικών μεταφορών, όπως το τραμ και ο υπόγειος σιδηρόδρομος.
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)
(13β)   Η εφαρμογή των ορίων που καθορίζονται στην οδηγία δύσκολα θα επιτευχθεί χωρίς την ανάπτυξη εμπορεύσιμων και τεχνικά ώριμων προϊόντων. Για να εξασφαλιστεί η τακτική επικαιροποίηση όσον αφορά την πληροφόρηση για την πρόοδο στον τομέα, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει ανά δύο έτη έκθεση στην οποία θα εκτιμάται εάν διατίθενται εμπορεύσιμες λύσεις για καθαρά οχήματα. Ακόμα, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να παράσχουν μεγαλύτερα χρηματοδοτικά και μη χρηματοδοτικά κίνητρα, ούτως ώστε να διατεθούν ταχύτερα στην αγορά τέτοιου είδους καθαρά οχήματα.
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 γ (νέα)
(13γ)  Λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής διαφοράς στα οικονομικά περιθώρια των ιδιωτικών εταιρειών μεταφορών που επιθυμούν να χρησιμοποιούν οχήματα τα οποία κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα, ενδεχομένως πιο ακριβά, πρέπει να προβλεφθούν μηχανισμοί προκειμένου να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών εταιρειών μεταφορών στις διαδικασίες υποβολής προσφορών, και να διασφαλιστεί ότι το κόστος συμμόρφωσης με τους ελάχιστους στόχους δημοσίων συμβάσεων που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία δεν μετακυλίεται στις τοπικές αρχές, ιδίως για τους μικρότερους δήμους, ή δεν θα οδηγήσει σε εξωτερίκευση του κόστους μέσω αύξησης της τιμής των εισιτηρίων, αύξησης των τοπικών φόρων ή μείωσης των υπηρεσιών δημόσιων συγκοινωνιών.
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις βάσει της παρούσας τροποποιηθείσας οδηγίας αναμένεται ότι θα παρέχει σαφή εικόνα της αγοράς προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής της οδηγίας. Η υποβολή εκθέσεων θα πρέπει να αρχίσει με ενδιάμεση έκθεση το 2023 και να συνεχισθεί με την πρώτη πλήρη έκθεση για την υλοποίηση των ελάχιστων στόχων το 2026 και στη συνέχεια ανά τριετία. Για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των μεμονωμένων δημόσιων φορέων και για να διαμορφωθεί αποτελεσματική εικόνα της αγοράς, θα πρέπει να υποβάλλονται μόνον εκθέσεις. Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει την πλήρη υποβολή εκθέσεων για τα οχήματα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και άλλων οχημάτων που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα στο πλαίσιο του κοινού λεξιλογίου της Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις. Ειδικοί κωδικοί στο κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις θα βοηθήσουν την καταχώριση και παρακολούθηση στη βάση δεδομένων «Tender Electronic Daily».
(15)  Η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις βάσει της παρούσας τροποποιηθείσας οδηγίας αναμένεται ότι θα παρέχει σαφή εικόνα της αγοράς προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής της οδηγίας. Η υποβολή εκθέσεων θα πρέπει να αρχίσει με προκαταρκτική έκθεση από τα κράτη μέλη προς την Επιτροπή το 2023, η οποία θα υποβληθεί στο πλαίσιο των εκθέσεων ως μέρος των νομοθετικών πράξεων της Ένωσης σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και σχετικά με τις προμήθειες από φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, και να συνεχισθεί με την πρώτη πλήρη έκθεση για την υλοποίηση των ελάχιστων στόχων το 2026 και στη συνέχεια ανά τριετία Για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των μεμονωμένων δημόσιων φορέων και για να διαμορφωθεί αποτελεσματική εικόνα της αγοράς, θα πρέπει να υποβάλλονται μόνον εκθέσεις. Οι εν λόγω εκθέσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/33/ΕΚ και να εναρμονίζονται με τις κατηγορίες που περιέχονται στο κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις της Ένωσης. Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/33/ΕΚ. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να κρίνει αν θα μπορούσαν τα μηχανήματα εργοταξίου να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2009/33/ΕΚ και, εάν ναι, να επεξεργαστεί μία μεθοδολογία για τον ορισμό των «καθαρών μηχανημάτων εργοταξίου».
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
(15α)  Για να είναι καλύτερα ενημερωμένοι όσοι χαράσσουν πολιτική στον τομέα, έχοντας ακριβέστερη εικόνα των συνολικών εκπομπών συγκεκριμένου οχήματος που καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, η Επιτροπή πρέπει να προτείνει μια μεθοδολογία που να μετρά εκπομπές CO2 κύκλου ζωής και εκπομπές CO2 οχημάτων από την παραγωγή έως την κατανάλωση. Οι εκπομπές αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέταση της οδηγίας 2009/33/ΕΚ και οποιασδήποτε άλλης συναφούς νομοθεσίας που αφορά τα εναλλακτικά καύσιμα.
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Περαιτέρω στήριξη της διείσδυσης των καθαρών οχημάτων στην αγορά μπορεί να επιτευχθεί με την πρόβλεψη στοχευμένων μέτρων δημόσιας στήριξης σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Εν προκειμένω περιλαμβάνεται η καλύτερη ανταλλαγή γνώσεων και η ευθυγράμμιση των δημόσιων συμβάσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάληψη δράσεων σε κλίμακα αρκετά μεγάλη ώστε να μειωθούν το κόστος και να υπάρξει αντίκτυπος στην αγορά. Η δυνατότητα δημόσιας στήριξης για την προώθηση της ανάπτυξης των αναγκαίων υποδομών διανομής εναλλακτικών καυσίμων αναγνωρίζεται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος την περίοδο 2014-202027. Ωστόσο, οι κανόνες της Συνθήκης, και ιδίως τα άρθρα 107 και 108 αυτής, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για την εν λόγω δημόσια στήριξη.
(16)  Περαιτέρω στήριξη της διείσδυσης των καθαρών οχημάτων στην αγορά μπορεί να επιτευχθεί με την πρόβλεψη στοχευμένων μέτρων δημόσιας στήριξης σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Εν προκειμένω περιλαμβάνεται η καλύτερη ανταλλαγή γνώσεων και η ευθυγράμμιση των δημόσιων συμβάσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάληψη δράσεων σε κλίμακα αρκετά μεγάλη ώστε να μειωθούν το κόστος και να υπάρξει αντίκτυπος στην αγορά. Θα πρέπει, εξίσου, να επιδιώκονται τα πιλοτικά περιφερειακά έργα, ιδίως όσον αφορά τη σύνδεση αγροτικών και αστικών περιοχών. Η δυνατότητα δημόσιας στήριξης για την προώθηση της ανάπτυξης των αναγκαίων υποδομών διανομής εναλλακτικών καυσίμων αναγνωρίζεται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος την περίοδο 2014-202027. Ωστόσο, οι κανόνες της Συνθήκης, και ιδίως τα άρθρα 107 και 108 αυτής, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για την εν λόγω δημόσια στήριξη.
_________________
_________________
27 ΕΕ C 200 της 28.6.2014, σ. 1.
27 ΕΕ C 200 της 28.6.2014, σ. 1.
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16α)   Προκειμένου να επιτευχθεί η περαιτέρω μείωση των εκπομπών και των αέριων ρύπων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν, κατά περίπτωση, να εφαρμόζουν διαφορετικές πρωτοβουλίες και μηχανισμούς ανάπτυξης στόλου και σε άλλους τομείς πέρα από όσους ρυθμίζονται από την τροποποιηθείσα οδηγία.
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)
(16β)   Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το κόστος συμμόρφωσης με τους ελάχιστους στόχους δημοσίων συμβάσεων που θεσπίζονται σε αυτή την οδηγία δεν μετακυλίεται σε τοπικές αρχές και ότι επαρκείς οικονομικοί πόροι διατίθενται σε αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς.
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 γ (νέα)
(16γ)   Απαιτούνται στοχευμένα μέτρα στήριξης για την προμήθεια καθαρών οχημάτων. Προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη επεκτείνουν τα οικονομικά και μη οικονομικά κίνητρα που παρέχουν, ούτως ώστε να επισπεύσουν τη διείσδυση των καθαρών οχημάτων στην αγορά.
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 δ (νέα)
(16δ)  Η επιβολή ελάχιστων στόχων για τις δημόσιες συμβάσεις για τα ελαφρά και τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα από την παρούσα οδηγία θα απαιτήσει επιπλέον πόρους για τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς. Επομένως, η ενωσιακή δημοσιονομική και οικονομική πολιτική μετά το 2020 θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το στοιχείο αυτό, ώστε να παρέχεται επαρκής χρηματοδοτική στήριξη στις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς. Τούτο θα πρέπει να αντικατοπτριστεί στο μελλοντικό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και στους κανόνες σχετικά με τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Ένωσης.
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 ε (νέα)
(16ε)   Για να εξασφαλιστεί ότι παρέχονται κίνητρα στις δημόσιες αρχές για την αγορά καθαρών οχημάτων και ότι τα κράτη μέλη επενδύουν στην εγκατάσταση των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, αλλά και για να αποφευχθεί ο κίνδυνος αύξησης των τιμών των εισιτηρίων για τους επιβάτες λόγω αυτών των αγορών, η δημοσιονομική και χρηματοδοτική πολιτική της Ένωσης μετά το 2020 θα πρέπει να παρέχει στήριξη στους αναθέτοντες φορείς. Τούτο θα πρέπει να αντικατοπτριστεί στο μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και στους κανόνες σχετικά με τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Ένωσης. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επεκτείνουν τα οικονομικά και μη οικονομικά κίνητρα, και να προβλέπουν περιβαλλοντικούς ελέγχους, ούτως ώστε να επισπεύδουν τη διείσδυση των καθαρών οχημάτων στην αγορά. Οι προσπάθειες αυτές θα μειώσουν την αρχική υψηλή επένδυση για τις αλλαγές στις υποδομές και θα στηρίξουν την απαλλαγή των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές.
Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 στ (νέα)
(16στ)   Δυνάμει του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), η Ένωση διαθέτει μια σειρά διαφορετικών κονδυλίων για τη στήριξη των κρατών μελών, των τοπικών αρχών και των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων κατά τη μετάβασή τους στη βιώσιμη κινητικότητα. Κατά την περίοδο 2014-2020, η Ένωση διέθεσε 13,7 δισεκατομμύρια EUR από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία για τη χρηματοδότηση της αστικής κινητικότητας. Το ερευνητικό πρόγραμμα της Ένωσης, «Ορίζοντας 2020», θα διαθέσει περίπου 200 εκατομμύρια EUR για την αστική κινητικότητα και 650 εκατομμύρια EUR για τις έξυπνες πόλεις και ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα διαθέσει περίπου 200 εκατομμύρια EUR για προσκλήσεις υποβολής προσφορών για αστικούς κόμβους. Στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να στηρίζουν σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας και να ενισχύουν τις αναγκαίες συνέργειες μεταξύ των διάφορων πηγών χρηματοδότησης και προγραμμάτων. Ειδικότερα, θα πρέπει να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ της αστικής κινητικότητας, του νέου Ψηφιακού Θεματολογίου και της Ενεργειακής Ένωσης, όπως η δυνατότητα του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» να χρηματοδοτεί έργα συνέργειας με επιπλέον ποσοστό συγχρηματοδότησης για έργα στον τομέα των μεταφορών που περιλαμβάνουν συνιστώσες ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, στοιχεία που συνεπάγονται τεράστιο δυναμικό για τα αστικά έργα.
Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 ζ (νέα)
(16ζ)   Θα πρέπει να προωθηθεί μια πιο στοχοθετημένη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ή ο μηχανισμός χρηματοδότησης για καθαρότερες μεταφορές της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που μπορούν να συμβάλουν στη χρηματοδότηση των στόλων και του εξοπλισμού. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα τεχνικών και χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στις τοπικές αρχές και στις τοπικές επιχειρήσεις, για παράδειγμα μέσω του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών, των πρωτοβουλιών JASPERS και JESSICA ή της πλατφόρμας (FI) - Compass, προκειμένου να ενισχυθούν η θεσμική τους ικανότητα, η προετοιμασία και η υλοποίηση των έργων και να επιτευχθεί η βελτιστοποιημένη χρήση των κονδυλίων και των χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των κινδύνων των καινοτόμων προσφορών.
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 η (νέα)
(16η)   Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να ενθαρρύνονται επίσης να προμηθεύονται οχήματα βάσει του κριτηρίου της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς («MEAT»), όπως περιγράφεται στο άρθρο 82 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας κατά τη διάρκεια ζωής του οχήματος, καθώς και περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές.
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 θ (νέα)
(16θ)   Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των επενδύσεων, θα πρέπει να υπάρχει καλύτερος συντονισμός της κινητικότητας και του χωροταξικού σχεδιασμού, για παράδειγμα μέσω της χρήσης σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Τα ΣΒΑΚ είναι σχέδια που αναπτύσσονται μεταξύ επιμέρους τομέων πολιτικής και σε συνεργασία με διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης τα οποία συνδυάζουν διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς, την οδική ασφάλεια, την παράδοση εμπορευμάτων, τη διαχείριση κινητικότητας και τα ευφυή συστήματα μεταφορών. Τα ΣΒΑΚ μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών CO2, της ηχορύπανσης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Κατά συνέπεια, η εφαρμογή ΣΒΑΚ θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη χρηματοδότηση σχεδίων της Ένωσης στον τομέα των αστικών μεταφορών, καθώς και κατά την εφαρμογή της παρούσας τροποποιηθείσας οδηγίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει στις αρμόδιες αρχές την αναγκαία συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη ΣΒΑΚ, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την αρχή της επικουρικότητας.
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 ι (νέα)
(16ι)   Πέραν της στήριξης για τη διείσδυση καθαρών οχημάτων, οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν κινητήρια δύναμη για τις νέες μορφές κινητικότητας. Ενώ θα δοθούν κίνητρα για καθαρά οχήματα, τα οποία θα οδηγήσουν στην επιταχυμένη ανάπτυξη υποδομών στις αστικές περιοχές, η ψηφιοποίηση θα βελτιστοποιήσει την αποδοτικότητα των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών. Η πολυτροπική και συλλογική κινητικότητα, καθώς και οι λύσεις ενοποιημένου συστήματος έκδοσης εισιτηρίων είναι καθοριστικής σημασίας για τη μετάβαση στην κινητικότητα ως υπηρεσία.
Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Για να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκδίδει πράξεις, ώστε να επικαιροποιεί τις διατάξεις που αφορούν τα πρότυπα των εκπομπών CO2 από βαρέα επαγγελματικά οχήματα για περίοδο πέντε ετών, αρχής γενομένης από την [θα εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος]. Η εν λόγω περίοδος θα πρέπει να παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντίρρηση για την εν λόγω παράταση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή τις απαιτούμενες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, καθώς και διαβουλεύσεις σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την εκπόνηση και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
διαγράφεται
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)
(18α)  Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επακολούθηση των συνεπειών της ενωσιακής νομοθεσίας. Η αξιολόγηση της οδηγίας 2009/33/ΕΚ πρέπει να παρέχει τη βάση για εκτίμηση των επιπτώσεων των επιλογών για περαιτέρω δράση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, με βάση τα βέλτιστα και πλέον πρόσφατα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, θα πρέπει να αξιολογήσει την ανάγκη αναθεώρησης της εν λόγω οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη τον κύκλο ζωής των εκπομπών CO2 και τις εκπομπές CO2 των οχημάτων από την παραγωγή στην κατανάλωση, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η υποχρέωση λογοδοσίας όσον αφορά την επίτευξη των στόχων πολιτικής, και πρέπει να προτείνει αναγκαίες βελτιώσεις, εάν χρειάζεται. Εάν κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή θα πρέπει, στο πλαίσιο αυτό, να εξετάσει επίσης άλλες σχετικές νομοθετικές διατάξεις που σχετίζονται με τα εναλλακτικά καύσιμα.
______________
ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)
(18β)   Σημαντικό μερίδιο των δημοσίων συμβάσεων στον τομέα των μεταφορών συνδέεται με τοπικούς φορείς δημοσίων μεταφορών που κατά κανόνα υπάγονται στην αρμοδιότητα τοπικών αρχών με περιορισμένα οικονομικά μέσα. Οι κανόνες για την προμήθεια καθαρών οχημάτων δεν θα πρέπει, κατά συνέπεια, να οδηγούν σε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση ή σε εξωτερίκευση του κόστους μέσω αύξησης της τιμής των εισιτηρίων, αύξησης των τοπικών φόρων ή μείωσης των υπηρεσιών δημόσιων συγκοινωνιών.
Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 γ (νέα)
(18γ)   Είναι αναγκαίο η Ένωση να προστατεύει τους κατασκευαστές της Ένωσης από τον αθέμιτο ανταγωνισμό σε τρίτες χώρες, όπου οι κατασκευαστές της Ένωσης δεν έχουν πρόσβαση σε προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων για την αγορά, τη μίσθωση, την ενοικίαση ή την αγορά με δόσεις οχημάτων οδικών μεταφορών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να αναλύσει τις πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού σε τρίτες χώρες και να λάβει κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Τίτλος
Οδηγία 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση των καθαρών οχημάτων οδικών μεταφορών με σκοπό την υποστήριξη της κινητικότητας χαμηλών εκπομπών
Οδηγία 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση των καθαρών οχημάτων οδικών μεταφορών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών με σκοπό την υποστήριξη της κινητικότητας χαμηλών εκπομπών
Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
(1α)   Το άρθρο 1 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Η παρούσα οδηγία επιβάλλει στις αναθέτουσες αρχές, στους αναθέτοντες φορείς καθώς και σε ορισμένες επιχειρήσεις την υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη επιπτώσεις που αφορούν την κατανάλωση ενέργειας και το περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 και ορισμένων ρύπων, όταν αγοράζουν οχήματα οδικών μεταφορών, με σκοπό την προώθηση και την τόνωση της αγοράς του τομέα των καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων και τη βελτίωση της συμβολής του τομέα των μεταφορών στις πολιτικές της Κοινότητας για το περιβάλλον, το κλίμα και την ενέργεια.
«Η παρούσα οδηγία επιβάλλει στις αναθέτουσες αρχές, στους αναθέτοντες φορείς καθώς και σε ορισμένες επιχειρήσεις την υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη επιπτώσεις που αφορούν την κατανάλωση ενέργειας και το περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 και ορισμένων ρύπων, όταν αγοράζουν, ενοικιάζουν, μισθώνουν ή αγοράζουν με δόσεις οχήματα οδικών μεταφορών, με σκοπό την προώθηση και την τόνωση της αγοράς του τομέα των καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων και τη βελτίωση της συμβολής του τομέα των μεταφορών στις πολιτικές της Ένωσης για το περιβάλλον, το κλίμα και την ενέργεια.»
Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
(1β)  Στο άρθρο 2, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία συμβάσεις για την αγορά οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, τα οποία δεν υπόκεινται σε έγκριση τύπου ή ιδιαίτερη έγκριση στην επικράτειά τους.
«Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία συμβάσεις για την αγορά, μίσθωση, ενοικίαση, αγορά με δόσεις οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, τα οποία δεν υπόκεινται σε έγκριση τύπου ή ιδιαίτερη έγκριση στην επικράτειά τους.»
Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις συμβάσεις αγοράς, μίσθωσης, ενοικίασης ή αγοράς με δόσεις οχημάτων οδικών μεταφορών που συνάπτονται:
Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις συμβάσεις αγοράς, μίσθωσης, ενοικίασης, αγοράς με δόσεις ή μετασκευής οχημάτων οδικών μεταφορών που συνάπτονται:
Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)   από θεσμικά, λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
4.  «καθαρό όχημα»:
4.  «καθαρό όχημα»: όχημα το οποίο ανεξαρτήτως κατηγορίας κινείται με εναλλακτικά καύσιμα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 1 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2014/94/ΕΕ, εξαιρουμένων των βιοκαυσίμων που δεν παράγονται από πρώτες ύλες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΧ μέρος Α της οδηγίας 2018/... (RED II) ή που παράγονται από φοινικέλαιο* και συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών οχημάτων στα οποία η ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται μόνο για μέρος της επιχειρησιακής χρήσης του οχήματος, οχημάτων με χαμηλές εκπομπές και οχημάτων με μηδενικές εκπομπές. Για οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE)** ως ποσοστά ορίων εκπομπών*** δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 80%.
α)  όχημα της κατηγορίας M1 ή M2 με μέγιστη εκπομπή καυσαερίων εκφρασμένη σε CO2g/km και εκπομπές ρύπων υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης κάτω από ποσοστό των εφαρμοστέων ορίων εκπομπών όπως αναφέρεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος, ή·
β)  όχημα της κατηγορίας Ν1 με μέγιστη εκπομπή καυσαερίων εκφρασμένη σε CO2g/km και εκπομπές ρύπων υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης κάτω από ποσοστό των εφαρμοστέων ορίων εκπομπών όπως αναφέρεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος, ή·
γ)  όχημα της κατηγορίας M3, N2 ή N3, όπως ορίζονται στον πίνακα 3 του παραρτήματος».
_____________________________
* Αυτό αποδεικνύεται μέσω σύμβασης για την προμήθεια βιοκαυσίμων ή άλλων μέσων πρόσβασης στα βιοκαύσιμα.
** RDE υπερλεπτών σωματιδίων σε αριθμό σωματιδίων ανά χιλιόμετρο (PN) και οξειδίων του αζώτου σε mg/km (NOx) μετρούμενων σύμφωνα με την ισχύουσα έκδοση του παραρτήματος IIIΑ του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151.
*** Τα ισχύοντα όρια εκπομπών όπως αναφέρονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007.
Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
4α.  «όχημα μηδενικών εκπομπών»: όχημα με μηδενικές εκπομπές CO2, NOx και εκπομπές λεπτών σωματιδίων του σωλήνα εξαγωγής.
Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 β (νέο)
4β.  «όχημα χαμηλών εκπομπών»: όχημα με μέγιστες εκπομπές όπως αναφέρονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος.
Τροπολογία 52
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 γ (νέο)
4γ.  «όχημα μετασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο καθαρών οχημάτων»: όχημα με κινητήρα μετασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο καθαρών οχημάτων όπως ορίζεται στο σημείο 4 της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση μετασκευασμένου κινητήρα που χρησιμοποιεί βιοκαύσιμα, όπως ορίζονται στο σημείο θ) του άρθρου 2, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, συνθετικά καύσιμα ή παραφινικά καύσιμα, το όχημα πρέπει να πληροί τα τελευταία πρότυπα Euro ή διάδοχα πρότυπα.
Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 4α
(4)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 4α:
διαγράφεται
«Άρθρο 4α
«Εξουσιοδότηση»
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 8α για να επικαιροποιηθούν σύμφωνα με τον πίνακα 3 του παραρτήματος τα όρια εκπομπών καυσαερίων εκφρασμένα σε CO2 και αέριων ρύπων των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων όταν τεθούν σε ισχύ σε επίπεδο Ένωσης τα σχετικά πρότυπα επιδόσεων εκπομπών CO2 για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα».
Τροπολογία 54
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αγορά, η μίσθωση, η ενοικίαση ή η αγορά με δόσεις οχημάτων οδικών μεταφορών και οι συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας για δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας, να συμφωνούν με τους στόχους ελάχιστων προμηθειών ελαφρών οχημάτων που αναφέρονται στον πίνακα 4 του παραρτήματος και βαρέων επαγγελματικών οχημάτων που αναφέρονται στον πίνακα 5 του παραρτήματος.
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αγορά, η μίσθωση, η ενοικίαση, η αγορά με δόσεις ή η μετασκευή οχημάτων οδικών μεταφορών σύμφωνα με το πρότυπο καθαρών οχημάτων και οι συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας για δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας, να συμφωνούν με τους στόχους ελάχιστων προμηθειών καθαρών ελαφρών οχημάτων που αναφέρονται στον πίνακα 4 του παραρτήματος και βαρέων επαγγελματικών οχημάτων που αναφέρονται στον πίνακα 5 του παραρτήματος.
Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Για τον υπολογισμό των ελάχιστων στόχων δημοσίων συμβάσεων, η ημερομηνία της δημόσιας σύμβασης που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημοσίων συμβάσεων, με την υπογραφή της σύμβασης.
Οι ελάχιστοι στόχοι δημοσίων συμβάσεων υπολογίζονται ως ο μέσος όρος όλων των συμβάσεων που υπογράφονται μεταξύ της ημέρας μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας και της 31ης Δεκεμβρίου 2024 για την πρώτη περίοδο αναφοράς, και από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως την 31η Δεκεμβρίου 2029 για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς.
Σε περίπτωση που οι στόχοι για την περίοδο αναφοράς μετά την 1η Ιανουαρίου 2030 δεν εγκριθούν εγκαίρως, εξακολουθούν να ισχύουν οι στόχοι που είχαν τεθεί για το 2030.
Τροπολογία 56
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.   Για την επίτευξη των στόχων για τις δημόσιες συμβάσεις, οι αναθέτοντες φορείς βασίζουν την ανάθεση των συμβάσεων στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά («ΜΕΑΤ»), όπως περιγράφεται στο άρθρο 82 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ. Η συγγραφή υποχρεώσεων καθορίζεται όχι μόνο με γνώμονα το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας αλλά και άλλα χαρακτηριστικά των οχημάτων, όπως η προσβασιμότητα, η εισαγωγή στο αστικό τοπίο, τα επίπεδα θορύβου, η ενεργειακή απόδοση, η ανακυκλωσιμότητα των συσσωρευτών και των κατασκευαστικών στοιχείων των οχημάτων.
Τροπολογία 57
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 5 α (νέο)
(5α)   Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 5α
Δημοσιονομικοί πόροι
1.  Τα κράτη μέλη διαθέτουν επαρκή χρηματοδοτικά μέσα για την προμήθεια καθαρών οχημάτων και την εγκατάσταση της σχετικής υποδομής τους στο έδαφός τους. Τα κεφάλαια καθορίζονται κατόπιν διεξοδικής αξιολόγησης των χρηματοδοτικών αναγκών των δημοσίων αρχών και των αναθετόντων φορέων που συνδέονται με τους στόχους για τις δημόσιες συμβάσεις που έχουν καθοριστεί σε εθνικό επίπεδο.
2.  Η Ένωση διαθέτει επαρκή συμπληρωματικά χρηματοδοτικά μέσα για τη στήριξη της χρήσης καθαρών οχημάτων και την εγκατάσταση της σχετικής υποδομής τους στα κράτη μέλη.»
Τροπολογία 58
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο)
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 5 β (νέο)
(5β)   Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 5β
Σχέδιο δράσης εναλλακτικών καυσίμων για τις δημόσιες μεταφορές
1.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχέδιο δράσης για την επίσπευση της δημιουργίας υποδομής φόρτισης και ανεφοδιασμού για βαρέα επαγγελματικά οχήματα που ανήκουν σε μεταφορικές εταιρείες στις αποθήκες και στους χώρους συντήρησης που διαθέτουν, καθώς και σε δημόσιους χώρους.
2.  Το εν λόγω σχέδιο δράσης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα και καθορίζει με σαφήνεια τις διαδικασίες, πώς μπορεί να δοθεί αυτή η στήριξη, μεταξύ άλλων σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.
3.  Η έκθεση περιέχει επίσης εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαν να αναθεωρηθούν τα ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα, ώστε να δοθεί χρηματοδοτική προτεραιότητα σε εταιρείες δημόσιων μεταφορών όλων των μεγεθών για την αντικατάσταση των οχημάτων τους.»
Τροπολογία 59
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 γ (νέο)
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 5 γ (νέο)
(5γ)   Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 5γ
Ενωσιακή πλατφόρμα για διασυνοριακή και κοινή προμήθεια ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών
Για να διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας και να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας, η Επιτροπή δημιουργεί ενωσιακή πλατφόρμα για τη διασυνοριακή και την κοινή προμήθεια ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών. Οι αναθέτουσες αρχές, οι φορείς και επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 δύνανται να συμμετέχουν στην εν λόγω πλατφόρμα για την κοινή προμήθεια οχημάτων. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η πλατφόρμα είναι δημόσια προσβάσιμη και συσπειρώνει με αποτελεσματικό τρόπο όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη συγκέντρωση των πόρων τους. Προκειμένου να διευκολυνθούν η κατάρτιση και η υλοποίηση των εν λόγω κοινών προμηθειών, η Επιτροπή παρέχει τεχνική βοήθεια και αναπτύσσει υποδείγματα συμφωνιών συνεργασίας. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 8α για τη δημιουργία της ενωσιακής πλατφόρμας για την κοινή προμήθεια ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών.»
Τροπολογία 60
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 8α
(7)   Παρεμβάλλεται νέο άρθρο 8α:
διαγράφεται
«Άρθρο 8α
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.  Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
2.  Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 4α ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από [θα προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος]. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετική με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρει αντίρρηση το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
3.  Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 4α μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Η απόφαση δεν θίγει την εγκυρότητα ήδη ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης η Επιτροπή συμβουλεύεται τους εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016.
5.  Μόλις η Επιτροπή εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4α αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπώσει αντίρρηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να εγείρουν αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.».
Τροπολογία 61
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 9
(8)  Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
(8)  Το άρθρο 9 διαγράφεται.
«1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.
Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
2.  Όποτε γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Εάν η επιτροπή δεν διατυπώσει γνώμη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
3.  Σε περίπτωση που η γνωμοδότηση της επιτροπής πρέπει να ληφθεί με γραπτή διαδικασία, η διαδικασία ολοκληρώνεται χωρίς αποτέλεσμα εάν, εντός της προθεσμίας για την έκδοση της γνωμοδότησης, το αποφασίσει ο πρόεδρος της επιτροπής ή το ζητήσουν τα μέλη της επιτροπής με απλή πλειοψηφία.»
Τροπολογία 62
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο α
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάθε τρία έτη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και με τα μέτρα που έχει λάβει κάθε κράτος μέλος για την αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2027, μετά την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη.
1.  Τα κράτη μέλη έχουν υποβάλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας ως μέρος των εκθέσεων που προβλέπεται στο άρθρο 83 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και στο άρθρο 99 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/25/ΕΕ μέχρι τις 18 Απριλίου 2026 και κάθε τρία έτη εφεξής. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή προκαταρκτική έκθεση έως τις 18 Απριλίου 2023.
Οι εν λόγω εκθέσεις περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που αναλαμβάνονται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, καθώς και σχετικά με τον αριθμό και τις κατηγορίες των οχημάτων που προμηθεύθηκαν αρχές και φορείς, τον διάλογο που πραγματοποιήθηκε σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, πληροφορίες σχετικά με τις προθέσεις των κρατών μελών όσον αφορά την ανωτέρω αναφορά δραστηριοτήτων, καθώς και τυχόν άλλες χρήσιμες πληροφορίες.
Οι πληροφορίες εναρμονίζονται με τις κατηγορίες που περιλαμβάνει ο κανονισμός (EK) αριθ. 2195/2002 σχετικά με το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) όπως αναφέρεται στο πίνακα 1 του παραρτήματος.
Τροπολογία 63
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 2
αα)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Στην έκθεση αξιολογούνται τα αποτελέσματα της παρούσας οδηγίας και ιδίως των εναλλακτικών επιλογών που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, και η ανάγκη για περαιτέρω δράση, περιλαμβάνονται δε προτάσεις εάν χρειάζεται.
«2. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή έχει προτείνει μια μεθοδολογία για τη μέτρηση των εκπομπών CO2 κύκλου ζωής και των εκπομπών CO2 οχημάτων από την παραγωγή έως την κατανάλωση.
Στην έκθεση αυτή, η Επιτροπή συγκρίνει τον απόλυτο και τον σχετικό αριθμό των αγορασθέντων οχημάτων τα οποία αντιστοιχούν στη βέλτιστη εναλλακτική λύση αγοράς από άποψη κατανάλωσης ενέργειας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής για κάθε κατηγορία οχημάτων του πίνακα 3 του παραρτήματος, με τη συνολική αγορά για τα συγκεκριμένα οχήματα, και εκτιμά τον τρόπο με τον οποίο οι εναλλακτικές επιλογές που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 έχουν επηρεάσει την αγορά. Η Επιτροπή αξιολογεί την ανάγκη για περαιτέρω δράση και περιλαμβάνει, αν χρειαστεί, σχετικές προτάσεις.
Το αργότερο έως τις 18 Απριλίου 2027 η Επιτροπή έχει εξετάσει την οδηγία 2009/33/ΕΚ και κάθε άλλη σχετική νομοθετική πράξη που αφορά τα εναλλακτικά καύσιμα, λαμβάνοντας υπόψη τις εκπομπές CO2 κύκλου ζωής και τις εκπομπές CO2 οχημάτων από την παραγωγή έως την κατανάλωση.»
Τροπολογία 64
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – α β (νέο)
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 3
αβ)  Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
3.  Το αργότερο κατά την ημερομηνία υποβολής της πρώτης έκθεσης, η Επιτροπή εξετάζει τις εναλλακτικές επιλογές που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, υποβάλλει αξιολόγηση της μεθοδολογίας του άρθρου 6 και προτείνει, ενδεχομένως, ενδεδειγμένες αναπροσαρμογές.
«3. Έως τις 18 Απριλίου 2024 και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, στην οποία προσδιορίζονται οι δράσεις που έχουν αναληφθεί από μεμονωμένα κράτη μέλη για το θέμα αυτό και εκτιμάται η ανάγκη περαιτέρω δράσης και, κατά περίπτωση, συνοδεύονται από πρόταση για την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας.»
Τροπολογία 65
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 4
4.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας έως την 1η Ιανουαρίου 2026 και στη συνέχεια ανά τριετία. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή ενδιάμεση έκθεση έως την 1η Ιανουαρίου 2023. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που αναλαμβάνονται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, καθώς και σχετικά με τον αριθμό και τις κατηγορίες των οχημάτων που προμηθεύθηκαν αρχές και φορείς, τον διάλογο που πραγματοποιήθηκε σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, πληροφορίες σχετικά με τις προθέσεις των κρατών μελών όσον αφορά την ανωτέρω αναφορά δραστηριοτήτων, καθώς και τυχόν άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Στις πληροφορίες θα πρέπει να ακολουθούνται οι κατηγορίες που περιλαμβάνει ο κανονισμός αριθ. 2195/2002 σχετικά με το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)31 όπως αναφέρεται στο παράρτημα.
διαγράφεται
Τροπολογία 66
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 5
5.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει, με εκτελεστικές πράξεις, κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το περιεχόμενο των εκθέσεων των κρατών μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 4.
5.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει, με εκτελεστικές πράξεις, κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το περιεχόμενο των εκθέσεων των κρατών μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Τροπολογία 67
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β – στοιχείο βα (νέο)
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 α (νέα)
βα)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«5α. Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να καθιερώσουν μηχανισμούς για τη ρύθμιση της αγοράς καθαρών οχημάτων από άλλους ιδιοκτήτες στόλων, όπως εταιρείες ταξί, κοινοχρησίας αυτοκινήτων και συνεπιβατισμού.»
Τροπολογία 68
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β β (νέο)
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 β (νέα)
ββ)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«5β. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχέδιο δράσης για την επίσπευση της δημιουργίας υποδομής φόρτισης και ανατροφοδότησης για βαρέα επαγγελματικά οχήματα που κατέχουν μεταφορικές εταιρείες στις αποθήκες και στους χώρους συντήρησης που διαθέτουν, καθώς και σε δημόσιους χώρους. Το εν λόγω σχέδιο δράσης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα και καθορίζει πώς μπορεί να δοθεί αυτή η στήριξη παρά τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.»
Τροπολογία 69
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β γ (νέο)
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 γ (νέα)
βγ)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«5γ. Η Επιτροπή εκτιμά την ανάγκη επανεξέτασης της κατάλληλης νομοθεσίας που σχετίζεται με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οδικών μεταφορών όσον αφορά τη χρήση των βέλτιστων ταξινομημένων και αναγομωμένων ελαστικών επισώτρων, και, κατά περίπτωση, να υποβάλει νομοθετική πρόταση.»
Τροπολογία 70
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β δ (νέο)
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 δ (νέα)
βδ)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«5δ. Η Επιτροπή καθοδηγεί τα κράτη μέλη όσον αφορά τα διάφορα ταμεία της ΕΕ που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, παραδείγματος χάριν τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», που υποστηρίζει την ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς των μεταφορών υψηλής απόδοσης, βιώσιμων και αποδοτικά διασυνδεδεμένων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ή τη χρηματοδότηση για καθαρότερες μεταφορές που υποστηρίζει την ανάπτυξη καθαρότερων οχημάτων μεταφορών και των σχετικών αναγκών τους για υποδομές.»
Τροπολογία 71
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β ε (νέο)
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 ε (νέα)
βε)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«5ε. Οι κόμβοι συμβουλών διαδραματίζουν κύριο ρόλο σε αυτήν τη μετάβαση καθώς διευκολύνουν και προάγουν τις επενδύσεις και υποστηρίζουν τις θεσμικές ικανότητες. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα ενισχύσει ουσιαστικά τον ρόλο και την ικανότητα του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών, ιδίως μέσω της τοπικής του παρουσίας και της ανάληψης ενεργού ρόλου στην προετοιμασία των έργων.»
Τροπολογία 72
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο την/στις XXXX [Θα προστεθεί η ημερομηνία που αντιστοιχεί σε 24 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος]. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο την/στις XXXX [Θα προστεθεί η ημερομηνία που αντιστοιχεί σε 18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος]. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
Τροπολογία 73
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Παράρτημα – πίνακας 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας 1: Κωδικοί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3

Κωδικός CPV

Περιγραφή

60112000-6

Υπηρεσίες δημόσιων οδικών μεταφορών

60130000-8

Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών

60140000-1

Μη προγραμματισμένες μεταφορές επιβατών

60172000-3

Ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό

90511000-2

Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων

60160000-7

Οδική μεταφορά αλληλογραφίας

60161000-4

Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων

Τροπολογία

Πίνακας 1: Κωδικοί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3

Κωδικός CPV

Περιγραφή

60112000-6

Υπηρεσίες δημόσιων οδικών μεταφορών

60130000-8

Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών

60140000-1

Μη προγραμματισμένες μεταφορές επιβατών

60172000-3

Ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό

90511000-2

Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων

60160000-7

Οδική μεταφορά αλληλογραφίας

60161000-4

Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων

64121100-1

Υπηρεσίες παράδοσης αλληλογραφίας

64121200-2

Υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων

60170000-0

Ενοικίαση οχημάτων μεταφοράς επιβατών με οδηγό

60171000-7

Ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων με οδηγό

60181000-0

Ενοικίαση φορτηγών αυτοκινήτων με οδηγό

60180000-3

Ενοικίαση οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων με οδηγό

90511100-3

Υπηρεσίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων

90511200-4

Υπηρεσίες αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων

90511300-5

Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων από υπαίθρια δοχεία

90511400-6

Υπηρεσίες αποκομιδής χάρτου

Τροπολογία 74
Πρόταση οδηγίας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Παράρτημα – πίνακας 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας 2: Όρια εκπομπών από ελαφρά οχήματα

Κατηγορίες οχημάτων

2025

2030

 

CO2 g/km

RDE εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων* ως ποσοστό των ορίων εκπομπών**

CO2 g/km

RDE εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων* ως ποσοστό των ορίων εκπομπών

Οχήματα κατηγορίας M1

25

80%

0

α.α.

Οχήματα κατηγορίας M2

25

80%

0

α.α.

Οχήματα κατηγορίας N1

40

80%

0

α.α.

* Εκπομπές υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE) υπερλεπτών σωματιδίων σε αριθμό σωματιδίων ανά χιλιόμετρο (PN), και οξειδίων του αζώτου σε mg/km (NOx) μετρούμενων σύμφωνα με την ισχύουσα έκδοση του παραρτήματος IIIΑ του κανονισμού 2017/1151.

** Τα ισχύοντα όρια εκπομπών προβλέπονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 ή στους κανονισμούς που τον διαδέχθηκαν.

Τροπολογία

Πίνακας 2: Όρια εκπομπών από ελαφρά οχήματα

Κατηγορίες οχημάτων

2025

2030

 

CO2 g/km

RDE εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων* ως ποσοστό των ορίων εκπομπών**

CO2 g/km

RDE εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων* ως ποσοστό των ορίων εκπομπών

Οχήματα κατηγορίας L

25

 

 

 

Οχήματα κατηγορίας M1

50

80%

0

α.α.

Οχήματα κατηγορίας M2

50

80%

0

α.α.

Οχήματα κατηγορίας N1

50

80%

0

α.α.

Οχήματα κατηγορίας M3

α.α.

 

 

 

Οχήματα κατηγορίας N2

α.α.

 

 

 

Οχήματα κατηγορίας N3

α.α.

 

 

 

* Εκπομπές υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE) υπερλεπτών σωματιδίων σε αριθμό σωματιδίων ανά χιλιόμετρο (PN), και οξειδίων του αζώτου σε mg/km (NOx) μετρούμενων σύμφωνα με την ισχύουσα έκδοση του παραρτήματος IIIΑ του κανονισμού 2017/1151.

** Τα ισχύοντα όρια εκπομπών προβλέπονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 ή στους κανονισμούς που τον διαδέχθηκαν.

Τροπολογία 86
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Παράρτημα – πίνακας 3
[...]
διαγράφεται
Τροπολογίες 75 και 85
Πρόταση οδηγίας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Παράρτημα – πίνακας 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας 4: Ελάχιστος στόχος όσον αφορά το ποσοστό ελαφρών οχημάτων σύμφωνα με τον πίνακα 2 ως προς τις συνολικές δημόσιες συμβάσεις ελαφρών οχημάτων σε επίπεδο κράτους μέλους*

Κράτος μέλος

2025

2030

Λουξεμβούργο

35%

35%

Σουηδία

35%

35%

Δανία

34%

34%

Φινλανδία

35%

35%

Γερμανία

35%

35%

Γαλλία

34%

34%

Ηνωμένο Βασίλειο

35%

35%

Κάτω Χώρες

35%

35%

Αυστρία

35%

35%

Βέλγιο

35%

35%

Ιταλία

35%

35%

Ιρλανδία

35%

35%

Ισπανία

33%

33%

Κύπρος

29%

29%

Μάλτα

35%

35%

Πορτογαλία

27%

27%

Ελλάδα

23%

23%

Σλοβενία

20%

20%

Τσεχική Δημοκρατία

27%

27%

Εσθονία

21%

21%

Σλοβακία

20%

20%

Λιθουανία

19%

19%

Πολωνία

20%

20%

Κροατία

17%

17%

Ουγγαρία

21%

21%

Λετονία

20%

20%

Ρουμανία

17%

17%

Βουλγαρία

16%

16%

*Τα οχήματα μηδενικών εκπομπών από τον αγωγό εξαγωγής υπολογίζονται ως 1 όχημα που συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου. Όλα τα λοιπά οχήματα που πληρούν τις απαιτήσεις του πίνακα 2 του παρόντος παραρτήματος υπολογίζονται ως 0,5 οχήματα.

Τροπολογία

Πίνακας 4: Ελάχιστος στόχος όσον αφορά το ποσοστό ελαφρών οχημάτων ως προς τις συνολικές δημόσιες συμβάσεις ελαφρών οχημάτων σε επίπεδο κράτους μέλους1, 2

 

Κατηγορία οχήματος M1, M2, N1

Κατηγορία οχήματος L

Κράτος μέλος

2025

2030

2025

2030

Θεσμικά όργανα, οργανισμοί και όργανα της ΕΕ

[50%]

[50%]

[50%]

[50%]

Λουξεμβούργο

50%

50%

50%

50%

Σουηδία

50%

50%

50%

50%

Δανία

50%

50%

50%

50%

Φινλανδία

50%

50%

50%

50%

Γερμανία

50%

50%

50%

50%

Γαλλία

50%

50%

50%

50%

Ηνωμένο Βασίλειο

50%

50%

50%

50%

Κάτω Χώρες

50%

50%

50%

50%

Αυστρία

50%

50%

50%

50%

Βέλγιο

50%

50%

50%

50%

Ιταλία

50%

50%

50%

50%

Ιρλανδία

50%

50%

50%

50%

Ισπανία

50%

50%

50%

50%

Κύπρος

50%

50%

50%

50%

Μάλτα

50%

50%

50%

50%

Πορτογαλία

50%

50%

50%

50%

Ελλάδα

35%

35%

35%

35%

Σλοβενία

35%

35%

35%

35%

Τσεχική Δημοκρατία

50%

50%

50%

50%

Εσθονία

35%

35%

35%

35%

Σλοβακία

35%

35%

35%

35%

Λιθουανία

35%

35%

35%

35%

Πολωνία

35%

35%

35%

35%

Κροατία

25%

25%

25%

25%

Ουγγαρία

25%

25%

25%

25%

Λετονία

25%

25%

25%

25%

Ρουμανία

25%

25%

25%

25%

Βουλγαρία

25%

25%

25%

25%

1 Τουλάχιστον 70% των ελάχιστων στόχων δημοσίων συμβάσεων για καθαρά ελαφρά οχήματα κατά την πρώτη περίοδο αναφοράς (έως το 2025) επιτυγχάνονται από οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών και στη δεύτερη (2025-2030) και τις επόμενες περιόδους αναφοράς, με οχήματα μηδενικών εκπομπών.

2 Τα οχήματα μηδενικών εκπομπών από τον αγωγό εξαγωγής υπολογίζονται ως 1 όχημα που συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου. Τα οχήματα χαμηλών εκπομπών και τα οχήματα που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, υπό την προϋπόθεση ότι κινούνται αποκλειστικά με βιομεθάνιο και ότι αυτό αποδεικνύεται με σύμβαση για την παροχή βιομεθανίου ή άλλου μέσου πρόσβασης σε βιομεθάνιο, υπολογίζονται ως 0,66 οχήματα που συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου. Όλα τα λοιπά καθαρά οχήματα υπολογίζονται ως 0,5 οχήματα που συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου.

Τροπολογία 79
Πρόταση οδηγίας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Παράρτημα – πίνακας 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας 5: Ελάχιστος στόχος όσον αφορά το ποσοστό βαρέων οχημάτων σύμφωνα με τον πίνακα 3 ως προς τις συνολικές δημόσιες συμβάσεις βαρέων οχημάτων σε επίπεδο κράτους μέλους*

Κράτος μέλος

Φορτηγά

Λεωφορεία

 

2025

2030

2025

2030

Λουξεμβούργο

10%

15%

50%

75%

Σουηδία

10%

15%

50%

75%

Δανία

10%

15%

50%

75%

Φινλανδία

9%

15%

46%

69%

Γερμανία

10%

15%

50%

75%

Γαλλία

10%

15%

48%

71%

Ηνωμένο Βασίλειο

10%

15%

50%

75%

Κάτω Χώρες

10%

15%

50%

75%

Αυστρία

10%

15%

50%

75%

Βέλγιο

10%

15%

50%

75%

Ιταλία

10%

15%

50%

75%

Ιρλανδία

10%

15%

50%

75%

Ισπανία

10%

14%

50%

75%

Κύπρος

10%

13%

50%

75%

Μάλτα

10%

15%

50%

75%

Πορτογαλία

8%

12%

40%

61%

Ελλάδα

8%

10%

38%

57%

Σλοβενία

7%

9%

33%

50%

Τσεχική Δημοκρατία

9%

11%

46%

70%

Εσθονία

7%

9%

36%

53%

Σλοβακία

8%

9%

39%

58%

Λιθουανία

9%

8%

47%

70%

Πολωνία

7%

9%

37%

56%

Κροατία

6%

7%

32%

48%

Ουγγαρία

8%

9%

42%

63%

Λετονία

8%

9%

40%

60%

Ρουμανία

6%

7%

29%

43%

Βουλγαρία

8%

7%

39%

58%

* Τα οχήματα μηδενικών εκπομπών από τον αγωγό εξαγωγής ή τα οχήματα που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, υπό την προϋπόθεση ότι κινούνται αποκλειστικά με βιομεθάνιο και ότι αυτό αποδεικνύεται με σύμβαση για την παροχή βιομεθανίου ή άλλου μέσου πρόσβασης σε βιομεθάνιο, υπολογίζονται ως 1 όχημα που συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου. Ο εν λόγω υπολογισμός δεν εφαρμόζεται σε όσα κράτη μέλη ο ελάχιστος στόχος για τις δημόσιες συμβάσεις υπερβαίνει το 50 % του συνολικού μεγέθους των δημοσίων συμβάσεων και η τιμή διαχωρισμού είναι το 50 %. Όλα τα λοιπά οχήματα που πληρούν τις απαιτήσεις του πίνακα 2 του παρόντος παραρτήματος υπολογίζονται ως 0,5 οχήματα.

Τροπολογία

Πίνακας 5: Ελάχιστος στόχος όσον αφορά το ποσοστό βαρέων οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 ως προς τις συνολικές δημόσιες συμβάσεις βαρέων οχημάτων σε επίπεδο κράτους μέλους

Κράτος μέλος

Φορτηγά

Λεωφορεία

 

20251

20302

20251

20302

Θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της ΕΕ

[10%]

[15%]

[50%]

[75%]

Λουξεμβούργο

10%

15%

50%

75%

Σουηδία

10%

15%

50%

75%

Δανία

10%

15%

50%

75%

Φινλανδία

9%

15%

46%

69%

Γερμανία

10%

15%

50%

75%

Γαλλία

10%

15%

48%

71%

Ηνωμένο Βασίλειο

10%

15%

50%

75%

Κάτω Χώρες

10%

15%

50%

75%

Αυστρία

10%

15%

50%

75%

Βέλγιο

10%

15%

50%

75%

Ιταλία

10%

15%

50%

75%

Ιρλανδία

10%

15%

50%

75%

Ισπανία

10%

14%

50%

75%

Κύπρος

10%

13%

50%

75%

Μάλτα

10%

15%

50%

75%

Πορτογαλία

8%

12%

40%

61%

Ελλάδα

8%

10%

38%

57%

Σλοβενία

7%

9%

33%

50%

Τσεχική Δημοκρατία

9%

11%

46%

70%

Εσθονία

7%

9%

36%

53%

Σλοβακία

8%

9%

39%

58%

Λιθουανία

9%

8%

47%

70%

Πολωνία

7%

9%

37%

56%

Κροατία

6%

7%

32%

48%

Ουγγαρία

8%

9%

42%

63%

Λετονία

8%

9%

40%

60%

Ρουμανία

6%

7%

29%

43%

Βουλγαρία

8%

7%

39%

58%

1 * Τουλάχιστον το 66 % των ελάχιστων στόχων για τις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν καθαρά βαρέα επαγγελματικά οχήματα επιτυγχάνεται από οχήματα μηδενικών εκπομπών ή από οχήματα που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, υπό την προϋπόθεση ότι κινούνται αποκλειστικά με βιομεθάνιο και ότι αυτό αποδεικνύεται με σύμβαση για την παροχή βιομεθανίου. Η καταμέτρηση του μεριδίου των οχημάτων που κινούνται με βιομεθάνιο για τον επιμέρους στόχο παύει να υπολογίζεται στο 30 % του επιμέρους στόχου.

2 Τουλάχιστον το 75 % των ελάχιστων στόχων για τις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν καθαρά βαρέα επαγγελματικά οχήματα επιτυγχάνεται από οχήματα μηδενικών εκπομπών ή από οχήματα που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, υπό την προϋπόθεση ότι κινούνται αποκλειστικά με βιομεθάνιο και ότι αυτό αποδεικνύεται με σύμβαση για την παροχή βιομεθανίου. Η καταμέτρηση του μεριδίου των οχημάτων που κινούνται με βιομεθάνιο για τον επιμέρους στόχο παύει να υπολογίζεται στο 30 % του επιμέρους στόχου.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0321/2018).


Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων ***I
PDF 285kWORD 86k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2018 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τη Βαλτική Θάλασσα και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1300/2008 (COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD))(1)
P8_TA(2018)0425A8-0310/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Τίτλος
Πρόταση
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τη Βαλτική Θάλασσα και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1300/2008
για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα βενθοπελαγικά αποθέματα στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τη Βαλτική Θάλασσα και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1300/2008
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Στους στόχους της ΚΑλΠ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διασφάλιση περιβαλλοντικά βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μακροπρόθεσμα, η εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας και η υλοποίηση οικοσυστημικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας.
(4)  Στους στόχους της ΚΑλΠ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διασφάλιση περιβαλλοντικά βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μακροπρόθεσμα και η διαχείρισή τους κατά τρόπο συνεπή με τους στόχους της δημιουργίας οικονομικών, κοινωνικών οφελών και οφελών για την απασχόληση, η μείωση της εξάρτησης της ενωσιακής αγοράς από τις εισαγωγές τροφίμων, η προώθηση της άμεσης και έμμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας και η οικονομική ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών, η εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας και η υλοποίηση οικοσυστημικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)   Σύμφωνα με τις αρχές της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και προκειμένου να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ θαλάσσιων λεκανών, θα πρέπει να υπάρχει ενιαίο πλαίσιο σε όλα τα πολυετή σχέδια και να μην προβλέπονται ειδικές παρεκκλίσεις ανά θαλάσσια λεκάνη όσον αφορά τις αρχές για τον καθορισμό των ποσοστώσεων.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Για την επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ, πρόκειται να θεσπιστούν ορισμένα μέτρα διατήρησης, κατά περίπτωση, σε οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, όπως πολυετή σχέδια, τεχνικά μέτρα, καθορισμός και κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων.
(5)  Για την επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ, πρόκειται να θεσπιστούν ορισμένα μέτρα διατήρησης, κατά περίπτωση, σε οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, όπως πολυετή σχέδια, τεχνικά μέτρα, καθορισμός και κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)   Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 θέτει ρητά ως στόχο την αποκατάσταση και τη διατήρηση των πληθυσμών των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 προβλέπει ότι θα πρέπει να επιτευχθεί ο ρυθμός εκμετάλλευσης που μπορεί να εξασφαλίσει τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση για όλα τα αποθέματα σταδιακά ει δυνατόν έως το 2015 ή το αργότερο έως το 2020.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα πολυετή σχέδια θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικές, τεχνικές και οικονομικές γνωμοδοτήσεις. Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες διατάξεις, το εν λόγω σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει σκοπούς, ποσοτικοποιημένους στόχους με σαφή χρονοδιαγράμματα, σημεία αναφοράς διατήρησης και μέτρα διασφάλισης, καθώς και τεχνικά μέτρα που αποβλέπουν στην αποφυγή και τη μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων.
(6)  Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα πολυετή σχέδια θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικές, τεχνικές και οικονομικές γνωμοδοτήσεις. Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες διατάξεις, το εν λόγω σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει σκοπούς, ποσοτικοποιημένους στόχους με σαφή χρονοδιαγράμματα, σημεία αναφοράς διατήρησης και μέτρα διασφάλισης, καθώς και τεχνικά μέτρα που αποβλέπουν στην αποφυγή και τη μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά τις διαταραχές των οικοτόπων και του θαλάσσιου βυθού, καθώς και για την επίτευξη κοινωνικών και οικονομικών στόχων.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για τα αποθέματα στο πλαίσιο του πολυετούς σχεδίου. Προς τον σκοπό αυτό, συνάπτει μνημόνια συμφωνίας με το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES). H επιστημονική γνωμοδότηση από το ICES θα πρέπει να βασίζεται στο συγκεκριμένο πολυετές σχέδιο και θα πρέπει να υποδεικνύει, ειδικότερα, το εύρος τιμών των σημείων αναφοράς FMSY και βιομάζας, ήτοι τα MSY Btrigger και Blim. Οι εν λόγω τιμές θα πρέπει να υποδεικνύονται στις σχετικές γνωμοδοτήσεις για τα αποθέματα και, ενδεχομένως, σε οποιεσδήποτε άλλες διαθέσιμες στο κοινό επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, μεταξύ άλλων, επί παραδείγματι, στη γνωμοδότηση περί μεικτής αλιείας που εκδίδεται από το ICES.
(8)  Η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για τα αποθέματα στο πλαίσιο του πολυετούς σχεδίου. Προς τον σκοπό αυτό, συνάπτει μνημόνια συμφωνίας με το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES). H επιστημονική γνωμοδότηση από το ICES θα πρέπει να βασίζεται στο συγκεκριμένο πολυετές σχέδιο και θα πρέπει να υποδεικνύει, ειδικότερα, το εύρος τιμών των σημείων αναφοράς FMSY και βιομάζας, ήτοι τα MSY Btrigger και Blim. Οι εν λόγω τιμές θα πρέπει να υποδεικνύονται στις σχετικές γνωμοδοτήσεις για τα αποθέματα και, ενδεχομένως, σε οποιεσδήποτε άλλες διαθέσιμες στο κοινό επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, μεταξύ άλλων, επί παραδείγματι, στη γνωμοδότηση περί μεικτής και/ή πολυειδικού τύπου αλιείας που εκδίδεται από το ICES.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 811/200418, (ΕΚ) αριθ. 2166/200519, (ΕΚ) αριθ. 388/200620, (ΕΚ) αριθ. 509/200721, (ΕΚ) αριθ. 1300/200822 και (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου ορίζουν τους κανόνες για την εκμετάλλευση των αποθεμάτων μερλούκιου του Βορρά, μερλούκιου του Νότου και καραβίδας στην Κανταβρική Θάλασσα και στη Δυτική Ιβηρική Χερσόνησο, γλώσσας στον Βισκαϊκό Κόλπο, γλώσσας στη Δυτική Μάγχη, ρέγγας δυτικά της Σκωτίας και γάδου στο Κattegat, στη Βόρεια Θάλασσα στην περιοχή Δυτικά της Σκωτίας και στη Θάλασσα της Ιρλανδίας. Αυτά και άλλα βενθοπελαγικά αποθέματα αλιεύονται στο πλαίσιο μεικτού τύπου αλιείας. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθιερωθεί ένα ενιαίο πολυετές σχέδιο, το οποίο θα συνεκτιμά τις εν λόγω τεχνικές αλληλεπιδράσεις.
(9)  Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 811/200418, (ΕΚ) αριθ. 2166/200519, (ΕΚ) αριθ. 388/200620, (ΕΚ) αριθ. 509/200721, (ΕΚ) αριθ. 1300/200822 και (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου ορίζουν τους κανόνες για την εκμετάλλευση των αποθεμάτων μερλούκιου του Βορρά, μερλούκιου του Νότου και καραβίδας στην Κανταβρική Θάλασσα και στη Δυτική Ιβηρική Χερσόνησο, γλώσσας στον Βισκαϊκό Κόλπο, γλώσσας στη Δυτική Μάγχη, ρέγγας δυτικά της Σκωτίας και γάδου στο Κattegat, στη Βόρεια Θάλασσα στην περιοχή Δυτικά της Σκωτίας και στη Θάλασσα της Ιρλανδίας. Αυτά και άλλα βενθοπελαγικά αποθέματα αλιεύονται στο πλαίσιο μεικτού και/ή πολυειδικού τύπου αλιείας. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθιερωθεί ένα ενιαίο πολυετές σχέδιο, το οποίο θα συνεκτιμά τις εν λόγω τεχνικές αλληλεπιδράσεις.
_________________
_________________
18 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 811/2004 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση μέτρων αποκατάστασης των αποθεμάτων μερλούκιου του Βορρά (ΕΕ L 150 της 30.4.2004, σ. 1).
18 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 811/2004 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση μέτρων αποκατάστασης των αποθεμάτων μερλούκιου του Βορρά (ΕΕ L 150 της 30.4.2004, σ. 1).
19 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2166/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, για τη θέσπιση μέτρων αποκατάστασης των αποθεμάτων μερλούκιου του Νότου και καραβίδας στην Κανταβρική Θάλασσα και στη Δυτική Ιβηρική Χερσόνησο και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών (ΕΕ L 345 της 28.12.2005, σ. 5).
19 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2166/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, για τη θέσπιση μέτρων αποκατάστασης των αποθεμάτων μερλούκιου του Νότου και καραβίδας στην Κανταβρική Θάλασσα και στη Δυτική Ιβηρική Χερσόνησο και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών (ΕΕ L 345 της 28.12.2005, σ. 5).
20 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 388/2006 του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος για τη βιώσιμη εκμετάλλευση του αποθέματος γλώσσας στον Βισκαϊκό Κόλπο (ΕΕ L 65 της 7.3.2006, σ. 1).
20 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 388/2006 του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος για τη βιώσιμη εκμετάλλευση του αποθέματος γλώσσας στον Βισκαϊκό Κόλπο (ΕΕ L 65 της 7.3.2006, σ. 1).
21 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 509/2007 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2007, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου βιώσιμης εκμετάλλευσης του αποθέματος γλώσσας στη Δυτική Μάγχη (ΕΕ L 122 της 11.5.2007, σ. 7).
21 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 509/2007 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2007, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου βιώσιμης εκμετάλλευσης του αποθέματος γλώσσας στη Δυτική Μάγχη (ΕΕ L 122 της 11.5.2007, σ. 7).
22 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1300/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για το απόθεμα ρέγγας που κατανέμεται δυτικά της Σκωτίας και για την αλιεία του αποθέματος αυτού (ΕΕ L 344 της 20.12.2008, σ. 6).
22 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1300/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για το απόθεμα ρέγγας που κατανέμεται δυτικά της Σκωτίας και για την αλιεία του αποθέματος αυτού (ΕΕ L 344 της 20.12.2008, σ. 6).
23 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη σύσταση μακροπρόθεσμου σχεδίου για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2004 (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 20).
23 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη σύσταση μακροπρόθεσμου σχεδίου για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2004 (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 20).
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Ορισμένα βενθοπελαγικά αποθέματα αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης τόσο στα Δυτικά Ύδατα όσο και στα παρακείμενα ύδατα. Ως εκ τούτου, το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του σχεδίου σχετικά με τους στόχους και τις διασφαλίσεις για τα αποθέματα που αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης κυρίως στα Δυτικά Ύδατα θα πρέπει να επεκταθεί σε αυτές τις περιοχές εκτός των Δυτικών Υδάτων. Επιπλέον, για τα αποθέματα που απαντώνται επίσης στα Δυτικά Ύδατα και που αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης κυρίως εκτός των Δυτικών υδάτων, θα πρέπει να καθοριστούν οι στόχοι και οι διασφαλίσεις στα πολυετή σχέδια για περιοχές εκτός των Δυτικών Υδάτων όπου γίνεται κυρίως η εκμετάλλευση των εν λόγω αποθεμάτων, επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής των συγκεκριμένων πολυετών σχεδίων ώστε να καλύπτουν και τα Δυτικά Ύδατα.
(11)  Ορισμένα βενθοπελαγικά αποθέματα αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης τόσο στα Δυτικά Ύδατα όσο και στα παρακείμενα ύδατα. Ως εκ τούτου, το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του σχεδίου σχετικά με τους στόχους και τις διασφαλίσεις για τα βενθοπελαγικά αποθέματα που αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης κυρίως στα Δυτικά Ύδατα θα πρέπει να επεκταθεί στις περιοχές που περιλαμβάνουν τα εν λόγω αποθέματα οι οποίες βρίσκονται εκτός των Δυτικών Υδάτων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εμπίπτουν στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτης χώρας. Επιπλέον, για τα αποθέματα που απαντώνται επίσης στα Δυτικά Ύδατα και που αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης κυρίως εκτός των Δυτικών υδάτων, θα πρέπει να καθοριστούν οι στόχοι και οι διασφαλίσεις στα πολυετή σχέδια για περιοχές εκτός των Δυτικών Υδάτων όπου γίνεται κυρίως η εκμετάλλευση των εν λόγω βενθοπελαγικών αποθεμάτων, επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής των συγκεκριμένων πολυετών σχεδίων ώστε να καλύπτουν και τα Δυτικά Ύδατα.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)   Το σχέδιο διαχείρισης δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην εξέταση μηχανισμών για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων βραχυπρόθεσμα, γεγονός που θα δημιουργούσε αβεβαιότητα και έλλειψη διαφάνειας για τον τομέα.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του πολυετούς σχεδίου θα πρέπει να βασίζεται στη γεωγραφική κατανομή των αποθεμάτων που υποδεικνύεται στις τελευταίες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για τα αποθέματα που εκδίδονται από το ICES. Οι μελλοντικές αλλαγές στη γεωγραφική κατανομή των αποθεμάτων, όπως καθορίζονται στο πολυετές σχέδιο, ενδέχεται να κριθούν απαραίτητες, είτε λόγω βελτίωσης των επιστημονικών πληροφοριών, είτε λόγω μετανάστευσης των αποθεμάτων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την προσαρμογή της γεωγραφικής κατανομής των αποθεμάτων που προβλέπεται στο πολυετές σχέδιο, εάν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που παρέχονται από το ICES υποδεικνύουν κάποια μεταβολή στη γεωγραφική κατανομή των σχετικών αποθεμάτων.
(12)  Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του πολυετούς σχεδίου θα πρέπει να βασίζεται στη γεωγραφική κατανομή των βενθοπελαγικών αποθεμάτων που υποδεικνύεται στις τελευταίες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για τα αποθέματα που εκδίδονται από το ICES. Οι μελλοντικές αλλαγές στη γεωγραφική κατανομή των αποθεμάτων, όπως καθορίζονται στο πολυετές σχέδιο, ενδέχεται να κριθούν απαραίτητες, είτε λόγω βελτίωσης των επιστημονικών πληροφοριών, είτε λόγω μετανάστευσης των βενθοπελαγικών αποθεμάτων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την προσαρμογή της γεωγραφικής κατανομής των αποθεμάτων που προβλέπεται στο πολυετές σχέδιο, εάν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που παρέχονται από το ICES, ή από παρόμοιο ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα που αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, υποδεικνύουν κάποια μεταβολή στη γεωγραφική κατανομή των σχετικών αποθεμάτων.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Στόχος του εν λόγω σχεδίου θα πρέπει να είναι η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ και, ιδίως, η επίτευξη και η διατήρηση της ΜΒΑ για τα στοχευόμενα αποθέματα, η εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης για τα βενθοπελαγικά αποθέματα που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων, η εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου διαβίωσης για όσους εξαρτώνται από τις αλιευτικές δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη την παράκτια αλιεία και τις κοινωνικοοικονομικές πτυχές. Το σχέδιο θα πρέπει να εφαρμόζει την οικοσυστημική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της αλιείας για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Θα πρέπει να συνάδει με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, και ειδικότερα με τον στόχο της επίτευξης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020 (σύμφωνα με την οδηγία 2008/56/ΕΚ) και τους στόχους της οδηγίας 2009/147/ΕΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Το εν λόγω σχέδιο θα πρέπει επίσης να καθορίζει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης στα ενωσιακά ύδατα των Δυτικών Υδάτων για όλα τα αποθέματα ειδών στα οποία εφαρμόζεται η υποχρέωση εκφόρτωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
(14)  Στόχος του εν λόγω σχεδίου θα πρέπει να είναι η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ και, ιδίως, η επίτευξη και η διατήρηση των αποθεμάτων που καλύπτει ο παρών κανονισμός πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, η εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης για τα βενθοπελαγικά αποθέματα που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων, η εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου διαβίωσης για όσους εξαρτώνται από τις αλιευτικές δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη την παράκτια αλιεία και τις κοινωνικοοικονομικές πτυχές. Το σχέδιο θα πρέπει να εφαρμόζει την οικοσυστημική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της αλιείας για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Θα πρέπει να συνάδει με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, και ειδικότερα με τον στόχο της επίτευξης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020 (σύμφωνα με την οδηγία 2008/56/ΕΚ) και τους στόχους της οδηγίας 2009/147/ΕΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Το εν λόγω σχέδιο θα πρέπει επίσης να καθορίζει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης στα ενωσιακά ύδατα των Δυτικών Υδάτων για τα είδη που αλιεύονται στο πλαίσιο της βενθοπελαγικής αλιείας και στα οποία εφαρμόζεται η υποχρέωση εκφόρτωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Ενδείκνυται να προσδιοριστεί ο στόχος της θνησιμότητας λόγω αλιείας (F) που αντιστοιχεί στον στόχο επίτευξης και διατήρησης της ΜΒΑ ως εύρος τιμών συμβατό με την επίτευξη ΜΒΑ(FMSY). Το εν λόγω εύρος τιμών, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, είναι απαραίτητο προκειμένου να παρέχεται ευελιξία ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, να συμβάλλει στην εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης και να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της μεικτής αλιείας. Το εύρος τιμών FMSY θα πρέπει να υπολογίζεται από το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES), ιδίως στις περιοδικές γνωμοδοτήσεις του όσον αφορά τα αλιεύματα. Με βάση το εν λόγω σχέδιο, το εύρος τιμών καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να συνεπάγεται μείωση της μακροπρόθεσμης απόδοσης που δεν υπερβαίνει το 5 % σε σύγκριση με τη ΜΒΑ24. Το ανώτατο όριο του εύρους τιμών είναι απαραβίαστο, ούτως ώστε η πιθανότητα μείωσης του αποθέματος κάτω του οριακού σημείου αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής Blim να μην υπερβαίνει το 5 %. Το εν λόγω ανώτατο όριο συνάδει επίσης με τον «γνωμοδοτικό κανόνα» του ICES, σύμφωνα με τον οποίο όταν η βιομάζα αναπαραγωγής ή η αφθονία βρίσκεται σε δυσμενή κατάσταση, η F πρέπει να μειώνεται σε τιμή που δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που ισούται με την τιμή του σημείου FMSY πολλαπλασιαζόμενη με τη βιομάζα αναπαραγωγής ή την αφθονία στο σύνολο των επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) του έτους διαιρούμενη με το MSY Btrigger. Το ICES λαμβάνει υπόψη του τις εν λόγω εκτιμήσεις και τον γνωμοδοτικό κανόνα κατά την παροχή επιστημονικών συμβουλών σχετικά με τη θνησιμότητα λόγω αλιείας και τις αλιευτικές δυνατότητες.
(16)  Ενδείκνυται να προσδιοριστεί ο στόχος της θνησιμότητας λόγω αλιείας (F) που αντιστοιχεί στον στόχο επίτευξης και διατήρησης της ΜΒΑ ως εύρος τιμών συμβατό με την επίτευξη ΜΒΑ(FMSY). Το εν λόγω εύρος τιμών, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, είναι απαραίτητο προκειμένου να παρέχεται ευελιξία ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, να συμβάλλει στην εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης και να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της μεικτής αλιείας. Το εύρος τιμών FMSY θα πρέπει να υπολογίζεται, μεταξύ άλλων, από το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES), ιδίως στις περιοδικές γνωμοδοτήσεις του όσον αφορά τα αλιεύματα. Με βάση το εν λόγω σχέδιο, το εύρος τιμών καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να συνεπάγεται μείωση της μακροπρόθεσμης απόδοσης που δεν υπερβαίνει το 5 % σε σύγκριση με τη ΜΒΑ24. Το ανώτατο όριο του εύρους τιμών είναι απαραβίαστο, ούτως ώστε η πιθανότητα μείωσης του αποθέματος κάτω του οριακού σημείου αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής Blim να μην υπερβαίνει το 5 %. Το εν λόγω ανώτατο όριο συνάδει επίσης με τον «γνωμοδοτικό κανόνα» του ICES, σύμφωνα με τον οποίο όταν η βιομάζα αναπαραγωγής ή η αφθονία βρίσκεται σε δυσμενή κατάσταση, η F πρέπει να μειώνεται σε τιμή που δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που ισούται με την τιμή του σημείου FMSY πολλαπλασιαζόμενη με τη βιομάζα αναπαραγωγής ή την αφθονία στο σύνολο των επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) του έτους διαιρούμενη με το MSY Btrigger. Το ICES λαμβάνει υπόψη του τις εν λόγω εκτιμήσεις και τον γνωμοδοτικό κανόνα κατά την παροχή επιστημονικών συμβουλών σχετικά με τη θνησιμότητα λόγω αλιείας και τις αλιευτικές δυνατότητες.
___________
___________
24 Αίτημα της ΕΕ προς το ICES για παροχή εύρους τιμών FMSY για επιλεγμένα αποθέματα στις υποπεριοχές ICES 5 έως 10
24 Αίτημα της ΕΕ προς το ICES για παροχή εύρους τιμών FMSY για επιλεγμένα αποθέματα στις υποπεριοχές ICES 5 έως 10
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16α)   Για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, είναι σκόπιμο να καθοριστεί ότι ο στόχος για τη θνησιμότητα λόγω αλιείας (F) δεν υπερβαίνει το μέγιστο ποσοστό εκμετάλλευσης της βιώσιμης απόδοσης. Το ποσοστό αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν και σε προοδευτική και αυξητική βάση το αργότερο μέχρι το 2020, για όλα τα αποθέματα στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Θα πρέπει να είναι δυνατός ο ορισμός των συνόλων επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) για την καραβίδα στα Δυτικά Ύδατα, ως το άθροισμα των ορίων αλιευμάτων που καθορίζονται για κάθε λειτουργική μονάδα και των στατιστικών τετραγώνων εκτός των λειτουργικών μονάδων εντός της εν λόγω περιοχής TAC. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει τη θέσπιση μέτρων για την προστασία συγκεκριμένων λειτουργικών μονάδων.
(20)  Θα πρέπει να είναι δυνατός ο ορισμός των συνόλων επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) για ένα δεδομένο απόθεμα καραβίδας στα Δυτικά Ύδατα ως το άθροισμα των ορίων αλιευμάτων που καθορίζονται για κάθε λειτουργική μονάδα και των στατιστικών τετραγώνων εκτός των λειτουργικών μονάδων εντός της περιοχής που έχει οριστεί για το απόθεμα αυτό. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει τη θέσπιση μέτρων για την προστασία συγκεκριμένων λειτουργικών μονάδων.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)
(21α)  Θα πρέπει να θεσπιστούν από τώρα ειδικές απαγορεύσεις αλιείας για το λαβράκι και τον κίτρινο μπακαλιάρο, ιδίως για την προστασία των γεννητόρων των ειδών αυτών κατά την περίοδο αναπαραγωγής. Για να προστατεύσουν τα αποθέματα λαβρακιού και κίτρινου μπακαλιάρου το επίπεδο των οποίων είναι πτωτικό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κατάλληλα μέτρα ανάκτησης για την εμπορική και ερασιτεχνική αλιεία, όπως αυτά με βάση τα βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Όταν το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τον σημαντικό αντίκτυπο της ερασιτεχνικής αλιείας στο πλαίσιο των αλιευτικών δυνατοτήτων για ένα συγκεκριμένο απόθεμα, θα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζει ένα TAC για εμπορικά αλιεύματα το οποίο θα λαμβάνει υπόψη την ποσότητα των αλιευμάτων ερασιτεχνικής αλιείας και/ή να θεσπίζει μέτρα περιορισμού της ερασιτεχνικής αλιείας, όπως όρια αλιεύματος και περιόδους απαγόρευσης.
(22)  Όταν η θνησιμότητα λόγω της ερασιτεχνικής αλιείας έχει σημαντικό αντίκτυπο σε απόθεμα η διαχείριση του οποίου πραγματοποιείται βάσει της ΜΒΑ, το Συμβούλιο θα πρέπει να μπορεί να καθορίζει επιμέρους αλιευτικές δυνατότητες που δεν εισάγουν διακρίσεις για την ερασιτεχνική αλιεία. Οι εν λόγω επιμέρους δυνατότητες ερασιτεχνικής αλιείας θα πρέπει να καλύπτουν διαστήματα όχι μικρότερα του ενός μήνα, σε σύνδεση με την πραγματικότητα όσον αφορά τις πρακτικές και τα αλιεύματα στο πλαίσιο της ερασιτεχνικής αλιείας. Θα πρέπει επίσης τα αλιεύματα ορισμένων ειδών υψηλής εμπορικής αξίας στο πλαίσιο της ερασιτεχνικής αλιείας να φέρουν σήμανση που θα συνίσταται στην αφαίρεση μέρους του ουραίου πτερυγίου, προκειμένου να περιοριστούν οι δυνατότητες παράνομης χρήσης των εν λόγω αλιευμάτων σε διαύλους εμπορίας ιχθύων.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Για τη συμμόρφωση προς την υποχρέωση εκφόρτωσης που θεσπίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, το σχέδιο θα πρέπει να προβλέπει τον περαιτέρω καθορισμό πρόσθετων μέτρων διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
(23)  Για τη συμμόρφωση προς την υποχρέωση εκφόρτωσης που θεσπίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο οικοσύστημα, το σχέδιο θα πρέπει να προβλέπει τον καθορισμό πρόσθετων μέτρων διαχείρισης, ιδίως μέτρων για τη σταδιακή αποφυγή και την εξάλειψη των απορρίψεων και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων της αλιείας στο οικοσύστημα, λαμβανομένων υπόψη των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, που θα πρέπει να προσδιοριστούν περαιτέρω, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι η υποχρέωση εκφόρτωσης δεν εφαρμόζεται στην ερασιτεχνική αλιεία. Ελλείψει κοινών συστάσεων, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)
(23α)   Για την προστασία ευαίσθητων ειδών και οικοτόπων, ιδίως των κρισίμως απειλούμενων και επηρεαζόμενων από την αλιευτική πίεση ειδών, το σχέδιο θα πρέπει να θεσπίζει μέτρα διαχείρισης για τους εν λόγω τύπους αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης των αλιευτικών εργαλείων, της τροποποίησης των δραστηριοτήτων του σκάφους και τροποποιήσεων στο ίδιο το σκάφος. Το σχέδιο θα πρέπει να προβλέπει τον περαιτέρω καθορισμό πρόσθετων μέτρων διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θα προβλέπουν την ανάλυση των θαλάσσιων λεκανών, καθώς και τον μορφότυπο και τα χρονοδιαγράμματα για την υποβολή και την έγκριση των μέτρων διαχείρισης.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)
(24α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει ανά έτος έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του καθορισμού των αλιευτικών δυνατοτήτων ή της εφαρμογής των μέτρων διασφάλισης από το Συμβούλιο και να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκ των προτέρων σχετικά με καταστάσεις όπου η επιστημονική γνωμοδότηση θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές διακυμάνσεις στον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
(26)  Για την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο κατά τρόπο έγκαιρο και αναλογικό, καθώς και για τη διασφάλιση της ευελιξίας και της δυνατότητας εξέλιξης ορισμένων μέτρων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα και την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση της νομοθεσίας25. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
(26)  Για την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο κατά τρόπο έγκαιρο και αναλογικό, καθώς και για τη διασφάλιση της ευελιξίας και της δυνατότητας εξέλιξης ορισμένων μέτρων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα και την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή, από κοινού με τα εμπλεκόμενα γνωμοδοτικά συμβούλια, κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση της νομοθεσίας25. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
_________________
_________________
25 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
25 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)  Η εφαρμογή δυναμικών σημείων αναφοράς στο εύρος τιμών της FMSY και στο σημείο αναφοράς διατήρησης εγγυάται ότι οι εν λόγω παράμετροι, οι οποίες είναι ουσιώδεις για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων, δεν θα καταστούν παρωχημένες και το Συμβούλιο θα είναι πάντα σε θέση να χρησιμοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να ακολουθηθεί αυτή η προσέγγιση που παρέχει δυναμικά σημεία αναφοράς στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για τη διαχείριση των αποθεμάτων στη Βαλτική Θάλασσα. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο ως «βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις» νοούνται οι διαθέσιμες στο κοινό επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που υποστηρίζονται από τα πλέον επικαιροποιημένα επιστημονικά δεδομένα και μεθόδους και είτε έχουν εκδοθεί είτε έχουν αναθεωρηθεί από ανεξάρτητους επιστημονικούς φορείς αναγνωρισμένους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνές επίπεδο. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/113927 θα πρέπει να τροποποιηθεί.
(28)  Η εφαρμογή δυναμικών σημείων αναφοράς στο εύρος τιμών της FMSY και στο σημείο αναφοράς διατήρησης εγγυάται ότι οι εν λόγω παράμετροι, οι οποίες είναι ουσιώδεις για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων, δεν θα καταστούν παρωχημένες και το Συμβούλιο θα είναι πάντα σε θέση να χρησιμοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να ακολουθηθεί αυτή η προσέγγιση που παρέχει δυναμικά σημεία αναφοράς στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για τη διαχείριση των αποθεμάτων στη Βαλτική Θάλασσα. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να υποβάλλει ανά έτος έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί και να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκ των προτέρων σχετικά με καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντικές διακυμάνσεις στον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο ως «βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις» νοούνται οι διαθέσιμες στο κοινό επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που εξετάζονται από ομοτίμους από την Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ) ή άλλους κατάλληλους επιστημονικούς φορείς, όπως το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES). Υποστηρίζονται από τα πλέον επικαιροποιημένα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα και μεθόδους και πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
_________________
27 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 191 της 15.7.2016, σ. 1).
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα πολυετές σχέδιο («σχέδιο») για τα ακόλουθα βενθοπελαγικά αποθέματα, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων ιχθύων βαθέων υδάτων, στα Δυτικά Ύδατα, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων και, στις περιπτώσεις όπου τα αποθέματα αυτά εκτείνονται πέραν των Δυτικών Υδάτων, στα παρακείμενα ύδατά τους:
1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα πολυετές σχέδιο («σχέδιο») για τα βενθοπελαγικά αποθέματα που παρατίθενται κατωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων ιχθύων βαθέων υδάτων, στα Δυτικά Ύδατα, και, στις περιπτώσεις όπου τα αποθέματα αυτά εκτείνονται πέραν των Δυτικών Υδάτων, στα παρακείμενα ύδατά τους που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών, και για την αλιεία εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων:
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
(4)  Λαβράκι (Dicentrarchus labrax) στις διαιρέσεις 4b, 4c, 7a και 7d–h·
(4)  Λαβράκι (Dicentrarchus labrax) στις διαιρέσεις 4b, 4c, 7a, 7b, 7d-h, 7j, στην υποπεριοχή 8 και στη διαίρεση 9α·
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23 – περίπτωση 1
–  στον Νότιο Βισκαϊκό Κόλπο (FU 25
–  στον Βισκαϊκό Κόλπο (FU 23-24
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 24 – περίπτωση 1
–  στη Δυτική Γαλικία (FU 26-27
–  στη Δυτική Γαλικία (FU 26)·
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 24 – περίπτωση 2
–  στα ύδατα της Ιβηρικής (FU 28-29)·
διαγράφεται
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 24 – περίπτωση 2 α (νέα)
–   Βόρεια της Πορτογαλίας (FU 27)
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 24 – περίπτωση 2 β (νέα)
–  πορτογαλικά ύδατα (νότια Πορτογαλία και Algarve) (FU 28-29)
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Όταν η επιστημονική γνωμοδότηση υποδεικνύει μεταβολή στη γεωγραφική κατανομή των αποθεμάτων που απαριθμούνται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, προσαρμόζοντας τις περιοχές που καθορίζονται ανωτέρω ώστε να αντικατοπτρίζουν τη συγκεκριμένη μεταβολή. Οι εν λόγω προσαρμογές δεν επεκτείνουν τις ζώνες αποθεμάτων πέραν των ενωσιακών υδάτων των υποπεριοχών 4 έως 10 και των ζωνών CECAF 34.1.1, 34.1.2 και 34.2.0.
Όταν η βέλτιστη διαθέσιμη επιστημονική γνωμοδότηση, ιδίως η γνωμοδότηση του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES), υποδεικνύει μεταβολή στη γεωγραφική κατανομή των αποθεμάτων που απαριθμούνται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, προσαρμόζοντας τις περιοχές που καθορίζονται ανωτέρω ώστε να αντικατοπτρίζουν τη συγκεκριμένη μεταβολή. Οι εν λόγω προσαρμογές δεν επεκτείνουν τις ζώνες αποθεμάτων πέραν των ενωσιακών υδάτων των υποπεριοχών 4 έως 10 και των ζωνών CECAF 34.1.1, 34.1.2 και 34.2.0.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
2.  Όταν, βάσει επιστημονικής γνωμοδότησης, η Επιτροπή κρίνει ότι ο κατάλογος των αποθεμάτων που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο θα πρέπει να τροποποιηθεί, δύναται να υποβάλει πρόταση για την τροποποίηση του εν λόγω καταλόγου.
2.  Όταν, βάσει της βέλτιστης διαθέσιμης επιστημονικής γνωμοδότησης, η Επιτροπή κρίνει ότι ο κατάλογος των αποθεμάτων που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο θα πρέπει να τροποποιηθεί, δύναται να υποβάλει πρόταση για την τροποποίηση του εν λόγω καταλόγου.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3
3.  Όσον αφορά τα παρακείμενα ύδατα που καλύπτονται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ισχύουν μόνο τα άρθρα 4 και 6 και τα μέτρα που αφορούν τις αλιευτικές δυνατότητες σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού.
3.  Όσον αφορά τα παρακείμενα ύδατα που καλύπτονται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ισχύουν μόνο τα άρθρα 4 και 6, τα μέτρα που αφορούν τις αλιευτικές δυνατότητες σύμφωνα με το άρθρο 7, το άρθρο 9 παράγραφος 3α και το άρθρο 9α του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4
4.  Ο παρών κανονισμός ισχύει επίσης για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα που αλιεύονται στα Δυτικά Ύδατα κατά την αλιεία των αποθεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου το εύρος τιμών των σημείων αναφοράς FMSY και οι διασφαλίσεις που συνδέονται με τη βιομάζα για τα εν λόγω αποθέματα καθορίζονται βάσει άλλων νομικών πράξεων της Ένωσης που θεσπίζουν πολυετή σχέδια, ισχύουν το συγκεκριμένο εύρος τιμών και οι συγκεκριμένες διασφαλίσεις.
4.  Ο παρών κανονισμός ισχύει επίσης για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα που αλιεύονται στα Δυτικά Ύδατα κατά την αλιεία των βενθοπελαγικών αποθεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και διασφαλίζει ότι η εκμετάλλευση όλων των έμβιων βιολογικών πόρων της θάλασσας αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.   Ο παρών κανονισμός καθορίζει επίσης λεπτομέρειες για την εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης του αντικτύπου της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα προστατευόμενων ειδών, στα ενωσιακά ύδατα των Δυτικών Υδάτων για όλες τις αλιευτικές δραστηριότητες που διεξάγονται στα εν λόγω ύδατα. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που προβλέπουν την ανάλυση των θαλάσσιων λεκανών, καθώς και τον μορφότυπο και τα χρονοδιαγράμματα για την υποβολή και την έγκριση των μέτρων διαχείρισης.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
5.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει επίσης τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης στα ενωσιακά ύδατα των Δυτικών Υδάτων για όλα τα αποθέματα ειδών στα οποία εφαρμόζεται η υποχρέωση εκφόρτωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
5.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει επίσης τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης στα ενωσιακά ύδατα των Δυτικών Υδάτων για τα αποθέματα ειδών στα οποία εφαρμόζεται η υποχρέωση εκφόρτωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και τα οποία αλιεύονται στο πλαίσιο της βενθοπελαγικής αλιείας.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 6
6.  Ο παρών κανονισμός προβλέπει τεχνικά μέτρα, όπως ορίζονται στο άρθρο 8, τα οποία ισχύουν στα Δυτικά Ύδατα για οποιοδήποτε απόθεμα.
6.  Ο παρών κανονισμός προβλέπει τεχνικά μέτρα για την εμπορική και την ερασιτεχνική αλιεία, όπως ορίζονται στο άρθρο 8, τα οποία ισχύουν στα Δυτικά Ύδατα για οποιοδήποτε βενθοπελαγικό απόθεμα.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
(2)  «Εύρος τιμών FMSY»: το εύρος τιμών που προσδιορίζεται βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, συγκεκριμένα από το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ΔΣΕΘ/ICES), όπου όλα τα επίπεδα θνησιμότητας λόγω αλιείας εντός του συγκεκριμένου εύρους τιμών έχουν μακροπρόθεσμα ως αποτέλεσμα τις μέγιστες βιώσιμες αποδόσεις, στο πλαίσιο του δεδομένου αλιευτικού προτύπου και των υφιστάμενων μέσων περιβαλλοντικών συνθηκών και χωρίς να θίγεται σημαντικά η αναπαραγωγική διαδικασία των σχετικών αποθεμάτων. Καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να συνεπάγονται μείωση της μακροπρόθεσμης απόδοσης που δεν υπερβαίνει το 5 % σε σύγκριση με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Είναι απαραβίαστο, ούτως ώστε η πιθανότητα μείωσης των αποθεμάτων κάτω του οριακού σημείου αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής (Blim) να μην υπερβαίνει το 5 %.
(2)  «Εύρος τιμών FMSY»: το εύρος τιμών που προσδιορίζεται βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, συγκεκριμένα από το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ΔΣΕΘ/ICES), ή από παρεμφερή ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, όπου όλα τα επίπεδα θνησιμότητας λόγω αλιείας εντός του συγκεκριμένου εύρους τιμών έχουν μακροπρόθεσμα ως αποτέλεσμα τις μέγιστες βιώσιμες αποδόσεις, στο πλαίσιο του δεδομένου αλιευτικού προτύπου και των υφιστάμενων μέσων περιβαλλοντικών συνθηκών και χωρίς να θίγεται σημαντικά η αναπαραγωγική διαδικασία των σχετικών αποθεμάτων. Καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να συνεπάγονται μείωση της μακροπρόθεσμης απόδοσης που δεν υπερβαίνει το 5 % σε σύγκριση με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Είναι απαραβίαστο, ούτως ώστε η πιθανότητα μείωσης των αποθεμάτων κάτω του οριακού σημείου αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής (Blim) να μην υπερβαίνει το 5 %.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5
(5)  «Τιμή του σημείου FMSY»: η τιμή της εκτιμώμενης θνησιμότητας λόγω αλιείας, η οποία με το δεδομένο αλιευτικό πρότυπο και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές συνθήκες παρέχει τη μακροπρόθεσμη μέγιστη απόδοση.
(5)  «FMSY»: η τιμή της εκτιμώμενης θνησιμότητας λόγω αλιείας, η οποία με το δεδομένο αλιευτικό πρότυπο και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές συνθήκες παρέχει τη μακροπρόθεσμη μέγιστη απόδοση.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8
(8)  «Blim»: το σημείο αναφοράς του μεγέθους του αποθέματος που παρέχεται σύμφωνα με τη βέλτιστη διαθέσιμη επιστημονική γνωμοδότηση, ιδίως από το ICES, κάτω από το οποίο μπορεί να εμφανίζεται μειωμένη ικανότητα αναπαραγωγής·
(8)  «Blim»: το σημείο αναφοράς του μεγέθους του αποθέματος που παρέχεται σύμφωνα με τη βέλτιστη διαθέσιμη επιστημονική γνωμοδότηση, ιδίως από το ICES , ή από παρεμφερή ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, κάτω από το οποίο μπορεί να εμφανίζεται μειωμένη ικανότητα αναπαραγωγής·
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9
(9)  «MSY Btrigger»: το σημείο αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής ή στην περίπτωση της καραβίδας, για την αφθονία, που προσδιορίζεται βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, συγκεκριμένα από το ICES, κάτω από το οποίο πρέπει να ληφθούν ειδικά και κατάλληλα μέτρα διαχείρισης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ποσοστά εκμετάλλευσης σε συνδυασμό με τις φυσικές διακυμάνσεις ανασυστήνουν τα αποθέματα σε επίπεδα ανώτερα εκείνων που είναι ικανά να αποφέρουν μακροπρόθεσμα ΜΒΑ.
(9)  «MSY Btrigger»: το σημείο αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής ή στην περίπτωση της καραβίδας, για την αφθονία, που προσδιορίζεται βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, συγκεκριμένα από το ICES, ή από παρεμφερή ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, κάτω από το οποίο πρέπει να ληφθούν ειδικά και κατάλληλα μέτρα διαχείρισης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ποσοστά εκμετάλλευσης σε συνδυασμό με τις φυσικές διακυμάνσεις ανασυστήνουν τα αποθέματα σε επίπεδα ανώτερα εκείνων που είναι ικανά να αποφέρουν μακροπρόθεσμα ΜΒΑ.
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)
(9α)  Ως «βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις» νοούνται οι διαθέσιμες στο κοινό επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που υποστηρίζονται από τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα και μεθόδους, οι οποίες είτε έχουν εκδοθεί είτε έχουν αξιολογηθεί από ανεξάρτητο διεθνή επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο όπως η Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ) και το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES), και πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
1.  Το σχέδιο συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, οι οποίοι απαριθμούνται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ειδικότερα όσον αφορά την εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας, και έχει ως σκοπό να διασφαλίσει ότι η εκμετάλλευση των ζώντων θαλάσσιων βιολογικών πόρων αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να αποφέρουν ΜΒΑ.
1.  Το σχέδιο συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, οι οποίοι απαριθμούνται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ειδικότερα όσον αφορά την εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας, και έχει ως σκοπό να διασφαλίσει ότι η εκμετάλλευση των ζώντων θαλάσσιων βιολογικών πόρων αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να αποφέρουν ΜΒΑ. Εκτός από την επιδίωξη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, η διαχείριση του σχεδίου είναι σύμφωνη με τους στόχους της δημιουργίας οικονομικών και κοινωνικών οφελών και οφελών για την απασχόληση, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαθεσιμότητα προϊόντων διατροφής.
Το ποσοστό εκμετάλλευσης της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης επιτυγχάνεται σταδιακά για όλα τα αποθέματα και έως το 2020 το αργότερο, και στη συνέχεια διατηρείται.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
2.  Το σχέδιο συμβάλλει στην εξάλειψη των απορρίψεων, μέσω της αποφυγής και της μείωσης, στο μέτρο του δυνατού, των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, και στην υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης, η οποία θεσπίζεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για τα είδη που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων και στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός.
2.  Το σχέδιο συμβάλλει στην εξάλειψη των απορρίψεων, μέσω της αποφυγής και της μείωσης, στο μέτρο του δυνατού, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης καινοτόμων επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων και τεχνικών, των ανεπιθύμητων αλιευμάτων και στην υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης, η οποία θεσπίζεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για τα είδη που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων και στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3
3.  Το σχέδιο εφαρμόζει την οικοσυστημική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της αλιείας για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Συνάδει με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, και ειδικότερα με τον στόχο της επίτευξης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ και τους στόχους που τίθενται στα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ και στα άρθρα 6 και 12 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
3.  Το σχέδιο εφαρμόζει την οικοσυστημική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της αλιείας προκειμένου οι αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα, και ιδίως στα ευπαθή ενδιαιτήματα και στα προστατευόμενα είδη, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων θηλαστικών, των θαλάσσιων ερπετών, των θαλάσσιων πτηνών, των θαλάσσιων ορέων, των υφάλων της ανοικτής θάλασσας και των κοραλλιών σκληρού υποστρώματος ή των αποικιών σπόγγων, να ελαχιστοποιηθούν και κατά προτίμηση να εξαλειφθούν, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι αλιείς εξακολουθούν να αλιεύουν με βιώσιμο και επιλεκτικό τρόπο. Συνάδει με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, και ειδικότερα με τον στόχο της επίτευξης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ και τους στόχους που τίθενται στην οδηγία 2009/147/ΕΚ και στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
β)  να συμβάλει στην υλοποίηση των λοιπών σχετικών χαρακτηριστικών ποιοτικής περιγραφής που περιέχονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2008/56/ΕΚ κατ’ αναλογία με τον ρόλο που διαδραματίζει η αλιεία στην υλοποίησή τους.
β)  να διασφαλίσει την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά τα ευπαθή ενδιαιτήματα και τα προστατευόμενα είδη, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων θηλαστικών και των θαλάσσιων πτηνών.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5
5.  Τα μέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο λαμβάνονται σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Στις περιπτώσεις όπου τα δεδομένα είναι ανεπαρκή, θα πρέπει να επιδιωχθεί συγκρίσιμος βαθμός διατήρησης των σχετικών αποθεμάτων.
5.  Τα μέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο λαμβάνονται σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Οι βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις εξετάζονται από ομοτίμους μέσω αξιόπιστων και κατάλληλων επιστημονικών φορέων, όπως το Διεθνές Συμβούλιο Εξερεύνησης της Θάλασσας (ICES) ή η Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ). Δημοσιοποιούνται το αργότερο όταν τα εν λόγω μέτρα προτείνονται από την Επιτροπή. Στις περιπτώσεις όπου τα δεδομένα είναι ανεπαρκή, θα πρέπει να επιδιωχθεί συγκρίσιμος βαθμός διατήρησης των σχετικών αποθεμάτων.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
2.  Το συγκεκριμένο εύρος τιμών της FMSY με βάση το παρόν σχέδιο ζητείται από το ICES.
2.  Το συγκεκριμένο εύρος τιμών της FMSY με βάση το παρόν σχέδιο ζητείται από το ICES , ή από παρεμφερή ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – στοιχείο α
α)  εάν, βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων ή αποδείξεων, είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3 όσον αφορά τη μεικτού τύπου αλιεία·
α)  εάν, βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων ή αποδείξεων, είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3 όσον αφορά τη μεικτού και/ή πολυειδικού τύπου αλιεία, ιδίως για τον περιορισμό των σχετιζόμενων με την αλιεία κοινωνικοοικονομικών μειονεκτημάτων·
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ
γ)  προκειμένου να περιοριστούν οι διακυμάνσεις των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ διαδοχικών ετών στο 20 % κατ’ ανώτατο όριο.
γ)  προκειμένου να περιοριστούν οι διακυμάνσεις των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ διαδοχικών ετών στο 20 % κατ’ ανώτατο όριο, εκτός από τις περιπτώσεις μετριασμού συνθηκών περιοριστικής ποσόστωσης ή άλλων καταστάσεων που παραλύουν ή επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τη δραστηριότητα ορισμένων στόλων.
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 α (νέα)
6α.   Για να αποφευχθεί μια κατάσταση κατά την οποία η βραχυπρόθεσμη διαχείριση εμποδίζει την υλοποίηση πολυετούς διαχείρισης και προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, είναι δυνατή η έγκριση, στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, κανόνων εκμετάλλευσης μέσω της περιφερειοποίησης.
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
2.  Η διαχείριση των εν λόγω αποθεμάτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την προληπτική προσέγγιση στη διαχείριση της αλιείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επαρκείς επιστημονικές πληροφορίες.
2.  Η διαχείριση των εν λόγω αποθεμάτων γίνεται σύμφωνα με την προληπτική προσέγγιση στη διαχείριση της αλιείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επαρκείς επιστημονικές πληροφορίες και διασφαλίζει κατ’ ελάχιστον βαθμό διατήρησης συγκρίσιμο με τη ΜΒΑ όπως ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3
3.  Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η διαχείριση της μεικτής αλιείας όσον αφορά τα αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού λαμβάνει υπόψη τη δυσκολία της ταυτόχρονης αλίευσης όλων των αποθεμάτων επιτυγχάνοντας ΜΒΑ, ιδίως σε καταστάσεις όπου αυτό οδηγεί σε πρόωρη απαγόρευση της αλιείας.
3.  Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η διαχείριση της μεικτής και/ή πολυειδικού τύπου αλιείας όσον αφορά τα αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού λαμβάνει υπόψη τη δυσκολία της ταυτόχρονης αλίευσης όλων των αποθεμάτων επιτυγχάνοντας ΜΒΑ, ιδίως σε καταστάσεις όπου αυτό οδηγεί σε πρόωρη απαγόρευση της αλιείας.
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Τα ακόλουθα σημεία αναφοράς διατήρησης για τη διαφύλαξη της πλήρους αναπαραγωγικής ικανότητας των αποθεμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 ζητούνται από το ICES βάσει του παρόντος σχεδίου:
Τα ακόλουθα σημεία αναφοράς διατήρησης για τη διαφύλαξη της πλήρους αναπαραγωγικής ικανότητας των αποθεμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 ζητούνται, βάσει του παρόντος σχεδίου, από το ICES , ή από ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, και σύμφωνα με τον ορισμό των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων:
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
1.  Όταν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, για οποιοδήποτε δεδομένο έτος η βιομάζα αναπαραγωγής και, στην περίπτωση των αποθεμάτων καραβίδας, η αφθονία οποιουδήποτε από τα αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 είναι κατώτερη του MSY Btrigger, θεσπίζονται όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του σχετικού αποθέματος ή της σχετικής λειτουργικής μονάδας σε επίπεδα ανώτερα από εκείνα που μπορεί να διασφαλίσουν τη ΜΒΑ. Ειδικότερα, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 5, οι αλιευτικές δυνατότητες καθορίζονται σε επίπεδα που συνάδουν με θνησιμότητα λόγω αλιείας που είναι κατώτερη από το ανώτατο εύρος τιμών FMSY, λαμβανομένης υπόψη της μείωσης της βιομάζας.
1.  Όταν, βάσει